[anjuta] Updated Ukrainian translationcommit 7610c8ec8adc260882704fc2dffbc317bd7d2e8f
Author: Maxim V. Dziumanenko <dziumanenko gmail com>
Date:   Wed Jul 8 11:00:00 2009 +0300

    Updated Ukrainian translation

 po/uk.po |  483 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 299 insertions(+), 184 deletions(-)
---
diff --git a/po/uk.po b/po/uk.po
index b7e19c7..f2d6bbe 100644
--- a/po/uk.po
+++ b/po/uk.po
@@ -2,14 +2,15 @@
 # Yuriy Syrota <rasta renome rovno ua>, 2001.
 # Maxim Dziumanenko <dziumanenko gmail com>, 2008-2009
 #
+# wanderlust <wanderlust ukr net>, 2009.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: anjuta IDE\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-07-01 23:15+0300\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-07-24 23:29+0300\n"
-"Last-Translator: Maxim Dziumanenko <dziumanenko gmail com>\n"
-"Language-Team: Ukrainian <uk li org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-07-08 10:55+0300\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-07-06 09:23+0300\n"
+"Last-Translator: wanderlust <wanderlust ukr net>\n"
+"Language-Team: ukrainian <Ukrainian <uk li org>>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -395,7 +396,7 @@ msgstr ""
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../libanjuta/anjuta-preferences.c:1538 ../plugins/git/plugin.c:365
+#: ../libanjuta/anjuta-preferences.c:1538 ../plugins/git/plugin.c:382
 msgid "_Reset"
 msgstr "_СкинÑ?Ñ?и"
 
@@ -473,11 +474,11 @@ msgid "Shortcut"
 msgstr "Ð?омбÑ?наÑ?Ñ?Ñ? клавÑ?Ñ?"
 
 #. Avoid space in translated string
-#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:365
+#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:355
 msgid "System:"
 msgstr "СиÑ?Ñ?ема: "
 
-#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:503
+#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:493
 #, c-format
 msgid ""
 "The \"%s\" utility is not installed.\n"
@@ -487,17 +488,19 @@ msgstr ""
 "Ð?Ñ?Ñ?ановÑ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?."
 
 #. Try xterm
-#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:981
+#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:971
 msgid "Cannot find a terminal, using xterm, even if it may not work"
-msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? знайÑ?и Ñ?еÑ?мÑ?нал, викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? xterm, навÑ?Ñ?Ñ? Ñ?кÑ?о вÑ?н не пÑ?аÑ?Ñ?Ñ?"
+msgstr ""
+"Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? знайÑ?и Ñ?еÑ?мÑ?нал, викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? xterm, навÑ?Ñ?Ñ? Ñ?кÑ?о вÑ?н не "
+"пÑ?аÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:1017 ../libanjuta/anjuta-utils.c:1021
-#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:1049 ../libanjuta/anjuta-utils.c:1053
+#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:1007 ../libanjuta/anjuta-utils.c:1011
+#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:1039 ../libanjuta/anjuta-utils.c:1043
 #, c-format
 msgid "Cannot execute command: %s (using shell %s)\n"
 msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? запÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и командÑ?: %s (викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?и оболонкÑ? %s)\n"
 
-#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:1687
+#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:1677
 msgid ""
 "Unable to display help. Please make sure Anjuta documentation package is "
 "install. It can be downloaded from http://anjuta.org";
@@ -505,6 +508,11 @@ msgstr ""
 "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? показаÑ?и довÑ?дкÑ?. Ð?еÑ?евÑ?Ñ?Ñ?е, Ñ?о пакеÑ? докÑ?менÑ?аÑ?Ñ?Ñ? длÑ? Anjuta "
 "вÑ?Ñ?ановлено. Ð?Ñ?н може бÑ?Ñ?и заванÑ?ажений з http://anjuta.org";
 
+#: ../libanjuta/anjuta-utils.c:2116
+#, c-format
+msgid "Unable to load user interface file: %s"
+msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? заванÑ?ажиÑ?и Ñ?айл Ñ?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ?Ñ? коÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?а: %s"
+
 #: ../libanjuta/anjuta-vcs-status-tree-view.c:92
 #: ../plugins/file-manager/file-view.c:65
 msgid "Modified"
@@ -665,43 +673,43 @@ msgstr "Ð?Ñ?оÑ?Ñ?лÑ?ваннÑ?"
 msgid "Optimized"
 msgstr "Ð?пÑ?имÑ?заÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../plugins/build-basic-autotools/executer.c:73
+#: ../plugins/build-basic-autotools/executer.c:72
 msgid "No executables in this project!"
 msgstr "У пÑ?оекÑ?Ñ? немаÑ? виконÑ?ваниÑ? Ñ?айлÑ?в"
 
-#: ../plugins/build-basic-autotools/executer.c:156
+#: ../plugins/build-basic-autotools/executer.c:154
 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-project.c:3194
 #: ../plugins/gbf-mkfile/gbf-mkfile-project.c:3086
 msgid "Program"
 msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ама"
 
-#: ../plugins/build-basic-autotools/executer.c:257
+#: ../plugins/build-basic-autotools/executer.c:255
 msgid "No file or project currently opened."
 msgstr "Ð?емаÑ? вÑ?дкÑ?иÑ?ого Ñ?айлÑ? або пÑ?оекÑ?Ñ?."
 
 #. Only local program are supported
-#: ../plugins/build-basic-autotools/executer.c:297
+#: ../plugins/build-basic-autotools/executer.c:295
 #: ../plugins/run-program/execute.c:70
 #, c-format
 msgid "Program '%s' is not a local file"
 msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ама «%s» не Ñ? локалÑ?ним Ñ?айлом"
 
-#: ../plugins/build-basic-autotools/executer.c:312
+#: ../plugins/build-basic-autotools/executer.c:310
 #, c-format
 msgid "Program '%s' does not exists"
 msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ама «%s» не Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?"
 
-#: ../plugins/build-basic-autotools/executer.c:320
+#: ../plugins/build-basic-autotools/executer.c:318
 #: ../plugins/run-program/execute.c:80
 #, c-format
 msgid "Program '%s' does not have execution permission"
 msgstr "Ð?Ñ?огÑ?ама «%s» не маÑ? аÑ?Ñ?ибÑ?Ñ?Ñ? дозволÑ? на виконаннÑ?"
 
-#: ../plugins/build-basic-autotools/executer.c:352
+#: ../plugins/build-basic-autotools/executer.c:350
 msgid "No executable for this file."
 msgstr "Ð?лÑ? Ñ?Ñ?ого Ñ?айлÑ? немаÑ? виконÑ?ваного Ñ?айлÑ?."
 
-#: ../plugins/build-basic-autotools/executer.c:358
+#: ../plugins/build-basic-autotools/executer.c:356
 #, c-format
 msgid "Executable '%s' is not up-to-date."
 msgstr "Ð?иконÑ?ваний Ñ?айл %s заÑ?Ñ?аÑ?Ñ?в."
@@ -992,8 +1000,8 @@ msgstr "Ð?оманди длÑ? збиÑ?аннÑ?"
 msgid "Build popup commands"
 msgstr "Ð?онÑ?екÑ?Ñ?нÑ? команди длÑ? збиÑ?аннÑ?"
 
-#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:3374
-#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:3393
+#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:3372
+#: ../plugins/build-basic-autotools/plugin.c:3380
 msgid "Build Autotools"
 msgstr "Ð?бÑ?Ñ?ка з Autotools"
 
@@ -1395,7 +1403,7 @@ msgid "Vendor tag:"
 msgstr "Ð?ознаÑ?ка поÑ?Ñ?аÑ?алÑ?ника:"
 
 #: ../plugins/cvs-plugin/anjuta-cvs-plugin.ui.h:53
-#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:104
+#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:105
 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.ui.h:60
 msgid "Whole project"
 msgstr "Ð?еÑ?Ñ? пÑ?оекÑ?"
@@ -1969,14 +1977,14 @@ msgid "_Goto address"
 msgstr "_Ð?еÑ?ейÑ?и до адÑ?еÑ?и"
 
 #: ../plugins/debug-manager/debug_tree.c:126
-#: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:971 ../plugins/tools/editor.c:463
+#: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:971 ../plugins/tools/editor.c:468
 msgid "Variable"
 msgstr "Ð?мÑ?нна"
 
 #: ../plugins/debug-manager/debug_tree.c:126
 #: ../plugins/debug-manager/registers.c:469
 #: ../plugins/gbf-am/gbf-am-properties.c:981
-#: ../plugins/run-program/parameters.c:758 ../plugins/tools/editor.c:469
+#: ../plugins/run-program/parameters.c:758 ../plugins/tools/editor.c:474
 msgid "Value"
 msgstr "Ð?наÑ?еннÑ?"
 
@@ -2259,7 +2267,7 @@ msgstr " СпÑ?лÑ?ний об'Ñ?кÑ?"
 msgid "From"
 msgstr "Ð?"
 
-#: ../plugins/debug-manager/sharedlib.c:180 ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:96
+#: ../plugins/debug-manager/sharedlib.c:180 ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:97
 msgid "To"
 msgstr "Ð?о"
 
@@ -4328,7 +4336,7 @@ msgstr "Ð?одаÑ?и оÑ?Ñ?иманÑ? данÑ?"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:10 ../plugins/git/plugin.c:213
+#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:10 ../plugins/git/plugin.c:214
 msgid "Apply mailbox files"
 msgstr "Ð?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ваÑ?и Ñ?айли mailbox"
 
@@ -4385,7 +4393,7 @@ msgstr "Ð?Ñ?Ñ?имаÑ?и гÑ?лкÑ? пÑ?Ñ?лÑ? Ñ?Ñ?воÑ?еннÑ?"
 
 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:25
 msgid "Cherry Pick"
-msgstr ""
+msgstr "Cherry Pick"
 
 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:26
 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.ui.h:7
@@ -4398,7 +4406,7 @@ msgstr "Ð?аÑ?Ñ?кÑ?Ñ?ваÑ?и пÑ?Ñ?лÑ? Ñ?видкого об'Ñ?днаннÑ?"
 
 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:28
 msgid "Commit to Cherry Pick:"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?адÑ?Ñ?лаÑ?и до Cherry Pick:"
 
 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:29
 msgid "Commit to revert:"
@@ -4416,7 +4424,7 @@ msgstr "СÑ?воÑ?иÑ?и познаÑ?кÑ?"
 msgid "Create patch series"
 msgstr "СÑ?воÑ?иÑ?и Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? лаÑ?ок"
 
-#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:33 ../plugins/git/git-log-dialog.c:188
+#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:33 ../plugins/git/git-log-dialog.c:189
 #: ../plugins/subversion/subversion-log-dialog.c:141
 msgid "Date"
 msgstr "Ð?аÑ?а"
@@ -4659,34 +4667,38 @@ msgid "Tag/Commit"
 msgstr "Ð?ознаÑ?иÑ?и/Ð?аÑ?Ñ?кÑ?Ñ?ваÑ?и"
 
 #: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:95
+msgid "Tags to delete:"
+msgstr "ЦÑ?лÑ? длÑ? видаленнÑ?:"
+
+#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:96
 msgid "This commit concludes a failed merge (use -i)"
 msgstr "ЦÑ? Ñ?Ñ?кÑ?аÑ?Ñ?Ñ? мÑ?Ñ?Ñ?иÑ?Ñ? Ñ?езÑ?лÑ?Ñ?аÑ? невдалого об'Ñ?днаннÑ? (викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?йÑ?е -i)"
 
-#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:97
+#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:98
 msgid "To:"
 msgstr "Ð?о:"
 
-#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:98
+#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:99
 msgid "URL:"
 msgstr "URL:"
 
-#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:99
+#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:100
 msgid "Unstage Files"
 msgstr "Ð?Ñ?ибÑ?аÑ?и Ñ?айли"
 
-#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:100
+#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:101
 msgid "Use a custom log message"
 msgstr "Ð?одаÑ?и повÑ?домленнÑ? до жÑ?Ñ?налÑ?"
 
-#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:101
+#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:102
 msgid "Use custom author information:"
 msgstr "Ð?лаÑ?на Ñ?нÑ?оÑ?маÑ?Ñ?Ñ? пÑ?о авÑ?оÑ?а:"
 
-#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:102
+#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:103
 msgid "View log"
 msgstr "Ð?оказаÑ?и жÑ?Ñ?нал"
 
-#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:103
+#: ../plugins/git/anjuta-git.ui.h:104
 #: ../plugins/subversion/anjuta-subversion.ui.h:58
 msgid "View the Log for File/Folder:"
 msgstr "Ð?еÑ?еглÑ?д жÑ?Ñ?налÑ? длÑ? Ñ?айлÑ?/каÑ?алогÑ?:"
@@ -4705,7 +4717,7 @@ msgid "Git: Added remote branch \"%s\"."
 msgstr "Git: додано вÑ?ддаленÑ? гÑ?лкÑ? «%s»."
 
 #: ../plugins/git/git-add-remote-dialog.c:81
-#: ../plugins/git/git-create-branch-dialog.c:98
+#: ../plugins/git/git-create-branch-dialog.c:117
 msgid "Please enter a branch name."
 msgstr "Ð?ведÑ?Ñ?Ñ? назвÑ? гÑ?лки."
 
@@ -4724,7 +4736,7 @@ msgstr "Ð?ибеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?айл поÑ?Ñ?овоÑ? Ñ?Ñ?инÑ?ки."
 
 #: ../plugins/git/git-bisect-dialog.c:54
 #: ../plugins/git/git-cherry-pick-dialog.c:52
-#: ../plugins/git/git-create-branch-dialog.c:89
+#: ../plugins/git/git-create-branch-dialog.c:99
 #: ../plugins/git/git-create-tag-dialog.c:102
 #: ../plugins/git/git-reset-dialog.c:57 ../plugins/git/git-revert-dialog.c:46
 #: ../plugins/subversion/subversion-copy-dialog.c:207
@@ -4774,24 +4786,24 @@ msgstr "Git: видалено обÑ?анÑ? гÑ?лки."
 msgid "Git: Fetch complete."
 msgstr "Git: оÑ?Ñ?иманнÑ? завеÑ?Ñ?ено."
 
-#: ../plugins/git/git-log-dialog.c:151
+#: ../plugins/git/git-log-dialog.c:152
 msgid "Graph"
 msgstr "Ð?Ñ?аÑ?"
 
-#: ../plugins/git/git-log-dialog.c:166
+#: ../plugins/git/git-log-dialog.c:167
 msgid "Short log"
 msgstr "Ð?оÑ?оÑ?ке повÑ?домленнÑ? жÑ?Ñ?налÑ?"
 
-#: ../plugins/git/git-log-dialog.c:177
+#: ../plugins/git/git-log-dialog.c:178
 #: ../plugins/subversion/subversion-log-dialog.c:132
 msgid "Author"
 msgstr "Ð?вÑ?оÑ?"
 
-#: ../plugins/git/git-log-dialog.c:316
+#: ../plugins/git/git-log-dialog.c:317
 msgid "Git: Retrieving log..."
 msgstr "Git: оÑ?Ñ?иманнÑ? жÑ?Ñ?налÑ?..."
 
-#: ../plugins/git/git-log-dialog.c:359
+#: ../plugins/git/git-log-dialog.c:360
 #: ../plugins/subversion/subversion-add-dialog.c:65
 #: ../plugins/subversion/subversion-diff-dialog.c:116
 #: ../plugins/subversion/subversion-remove-dialog.c:98
@@ -4799,21 +4811,21 @@ msgstr "Git: оÑ?Ñ?иманнÑ? жÑ?Ñ?налÑ?..."
 msgid "Please enter a path."
 msgstr "Ð?ведÑ?Ñ?Ñ? Ñ?лÑ?Ñ?."
 
-#: ../plugins/git/git-log-dialog.c:398
+#: ../plugins/git/git-log-dialog.c:399
 msgid "Select a file"
 msgstr "Ð?ибеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?айл"
 
-#: ../plugins/git/git-log-dialog.c:545
+#: ../plugins/git/git-log-dialog.c:546
 #, c-format
 msgid "<b>Branch:</b> %s"
 msgstr "<b>Ð?Ñ?лка:</b> %s"
 
-#: ../plugins/git/git-log-dialog.c:550
+#: ../plugins/git/git-log-dialog.c:551
 #, c-format
 msgid "<b>Tag:</b> %s"
 msgstr "<<b>Ð?ознаÑ?ка:</b> %s"
 
-#: ../plugins/git/git-log-dialog.c:555
+#: ../plugins/git/git-log-dialog.c:556
 #, c-format
 msgid "<b>Remote:</b> %s"
 msgstr "<b>Ð?Ñ?ддалений:</b> %s"
@@ -4873,262 +4885,262 @@ msgstr "Git: Ñ?айли пÑ?ибÑ?анÑ?."
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:61 ../plugins/git/plugin.c:485
+#: ../plugins/git/plugin.c:62 ../plugins/git/plugin.c:502
 msgid "_Git"
 msgstr "_Git"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:69 ../plugins/subversion/plugin.c:76
+#: ../plugins/git/plugin.c:70 ../plugins/subversion/plugin.c:76
 msgid "_Commit..."
 msgstr "Ð?а_Ñ?Ñ?кÑ?Ñ?ваÑ?и..."
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:71
+#: ../plugins/git/plugin.c:72
 msgid "Commit changes to the local repository"
 msgstr "Ð?пÑ?блÑ?кÑ?ваÑ?и змÑ?ни Ñ? локалÑ?номÑ? Ñ?епозиÑ?оÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:77
+#: ../plugins/git/plugin.c:78
 msgid "_Fetch"
 msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?имаÑ?и"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:79
+#: ../plugins/git/plugin.c:80
 msgid "Update remote branches"
 msgstr "Ð?новиÑ?и вÑ?ддаленÑ? гÑ?лки"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:85
+#: ../plugins/git/plugin.c:86
 msgid "_Rebase"
 msgstr "Ð?_еÑ?енеÑ?Ñ?и"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:87
+#: ../plugins/git/plugin.c:88
 msgid "Merge your changes with an upstream remote branch"
 msgstr "Ð?б'Ñ?днаÑ?и змÑ?ни з головноÑ? вÑ?ддаленоÑ? гÑ?лкоÑ? '"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:93 ../plugins/git/plugin.c:357
+#: ../plugins/git/plugin.c:94 ../plugins/git/plugin.c:374
 msgid "_Start..."
 msgstr "_Ð?оÑ?аÑ?и..."
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:95
+#: ../plugins/git/plugin.c:96
 msgid "Start a rebase"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и rebase"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:101
+#: ../plugins/git/plugin.c:102
 msgid "_Continue"
 msgstr "Ð?Ñ?од_овжиÑ?и"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:103
+#: ../plugins/git/plugin.c:104
 msgid "Continue a rebase that stopped because of conflicts"
 msgstr "Ð?Ñ?одовжиÑ?и rebase, Ñ?о бÑ?ло зÑ?пинено внаÑ?лÑ?док конÑ?лÑ?кÑ?Ñ?"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:109
+#: ../plugins/git/plugin.c:110
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Ð?Ñ?опÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:111
+#: ../plugins/git/plugin.c:112
 msgid "Skip the current conflicted commmit and continue"
 msgstr "Ð?Ñ?опÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и поÑ?оÑ?нÑ? конÑ?лÑ?кÑ?нÑ? пÑ?блÑ?каÑ?Ñ?"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:117 ../plugins/git/plugin.c:245
+#: ../plugins/git/plugin.c:118 ../plugins/git/plugin.c:246
 msgid "_Abort"
 msgstr "Ð?е_Ñ?еÑ?ваÑ?и"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:119
+#: ../plugins/git/plugin.c:120
 msgid "Abort the rebase and put the repository in its original state"
 msgstr "Ð?еÑ?еваÑ?и rebase Ñ?а повеÑ?нÑ?Ñ?и Ñ?епозиÑ?оÑ?Ñ?й Ñ? оÑ?игÑ?налÑ?ний Ñ?Ñ?ан"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:125
+#: ../plugins/git/plugin.c:126
 msgid "_Push..."
 msgstr "_Ð?адÑ?Ñ?лаÑ?и..."
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:127
+#: ../plugins/git/plugin.c:128
 msgid "Push changes to a remote repository"
 msgstr "Ð?пÑ?блÑ?кÑ?ваÑ?и змÑ?ни Ñ? вÑ?ддаленомÑ? Ñ?епозиÑ?оÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:133
+#: ../plugins/git/plugin.c:134
 msgid "_Pull..."
 msgstr "_Ð?аванÑ?ажиÑ?и..."
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:135
+#: ../plugins/git/plugin.c:136
 msgid "Update the working copy"
 msgstr "Ð?новиÑ?и Ñ?обоÑ?Ñ? копÑ?Ñ?"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:141
+#: ../plugins/git/plugin.c:142
 msgid "_Diff uncommitted changes"
 msgstr "_Ð?Ñ?дмÑ?нноÑ?Ñ?Ñ? поÑ?Ñ?внÑ?но Ñ?з заÑ?Ñ?кÑ?ованими змÑ?нами"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:143
+#: ../plugins/git/plugin.c:144
 msgid "Show uncommitted changes"
 msgstr "Ð?оказаÑ?и неопÑ?блÑ?кованÑ? змÑ?ни"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:149 ../plugins/git/plugin.c:309
-#: ../plugins/git/plugin.c:501 ../plugins/subversion/plugin.c:60
+#: ../plugins/git/plugin.c:150 ../plugins/git/plugin.c:310
+#: ../plugins/git/plugin.c:518 ../plugins/subversion/plugin.c:60
 #: ../plugins/subversion/plugin.c:175
 msgid "_Add..."
 msgstr "_Ð?одаÑ?и..."
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:151
+#: ../plugins/git/plugin.c:152
 msgid "Add files to the repository"
 msgstr "Ð?одаÑ?и Ñ?айли до Ñ?епозиÑ?оÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:157 ../plugins/git/plugin.c:509
+#: ../plugins/git/plugin.c:158 ../plugins/git/plugin.c:526
 #: ../plugins/subversion/plugin.c:68 ../plugins/subversion/plugin.c:183
 msgid "_Remove..."
 msgstr "Ð?_идалиÑ?и..."
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:159
+#: ../plugins/git/plugin.c:160
 msgid "Remove files from the repository"
 msgstr "Ð?идалиÑ?и Ñ?айли з Ñ?епозиÑ?оÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:165
+#: ../plugins/git/plugin.c:166
 msgid "_Ignore..."
 msgstr "_Ð?гноÑ?Ñ?ваÑ?и..."
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:167
+#: ../plugins/git/plugin.c:168
 msgid "Ignore files"
 msgstr "Ð?гноÑ?Ñ?ваÑ?и Ñ?айли"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:173
+#: ../plugins/git/plugin.c:174
 msgid "_Check out files..."
 msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?имаÑ?и Ñ?айли..."
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:175
+#: ../plugins/git/plugin.c:176
 msgid "Revert uncommitted changes to files"
 msgstr "Ð?овеÑ?нÑ?Ñ?и назад неопÑ?блÑ?кованÑ? змÑ?ни Ñ? Ñ?айлаÑ?"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:181
+#: ../plugins/git/plugin.c:182
 msgid "_Unstage files..."
 msgstr "_Ð?Ñ?ибÑ?аÑ?и Ñ?айли..."
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:183
+#: ../plugins/git/plugin.c:184
 msgid "Remove files from the commit index"
 msgstr "Ð?идалиÑ?и Ñ?айли з Ñ?ндекÑ?Ñ? пÑ?блÑ?каÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:189
+#: ../plugins/git/plugin.c:190
 msgid "_Resolve conflicts..."
 msgstr "Розв'Ñ?заÑ?и _конÑ?лÑ?кÑ?и..."
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:191
+#: ../plugins/git/plugin.c:192
 msgid "Mark conflicted files as resolved"
 msgstr "Ð?ознаÑ?иÑ?и конÑ?лÑ?кÑ?нÑ? Ñ?айли Ñ?к Ñ?озв'Ñ?занÑ?"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:197 ../plugins/patch/patch-plugin.c:117
+#: ../plugins/git/plugin.c:198 ../plugins/patch/patch-plugin.c:117
 msgid "Patches"
 msgstr "Ð?аÑ?ки"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:205
+#: ../plugins/git/plugin.c:206
 msgid "Create patch series..."
 msgstr "СÑ?воÑ?иÑ?и Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? лаÑ?ок..."
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:207
+#: ../plugins/git/plugin.c:208
 msgid "Generate patch files for submission upstream"
 msgstr "СÑ?воÑ?иÑ?и Ñ?айли лаÑ?ок длÑ? надÑ?иланнÑ? Ñ?озÑ?обникам"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:221
+#: ../plugins/git/plugin.c:222
 msgid "_Apply..."
 msgstr "_Ð?аÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ваÑ?и..."
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:223
+#: ../plugins/git/plugin.c:224
 msgid "Start applying a patch series"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и накладаннÑ? Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? лаÑ?ок"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:229
+#: ../plugins/git/plugin.c:230
 msgid "_Continue with resolved conflicts"
 msgstr "_Ð?Ñ?одовжиÑ?и Ñ?озв'Ñ?заннÑ? конÑ?лÑ?кÑ?Ñ?в"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:231
+#: ../plugins/git/plugin.c:232
 msgid "Continue applying a series after resolving conflicts"
 msgstr "Ð?Ñ?одовжиÑ?и заÑ?Ñ?оÑ?Ñ?ваннÑ? Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? пÑ?Ñ?лÑ? Ñ?озв'Ñ?заннÑ? конÑ?лÑ?кÑ?Ñ?в'"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:237
+#: ../plugins/git/plugin.c:238
 msgid "_Skip current patch"
 msgstr "_Ð?Ñ?опÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и поÑ?оÑ?нÑ? лаÑ?кÑ?"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:239
+#: ../plugins/git/plugin.c:240
 msgid "Skip the current patch in the series and continue"
 msgstr "Ð?Ñ?опÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и поÑ?оÑ?нÑ? лаÑ?кÑ? Ñ? Ñ?еÑ?Ñ?Ñ? Ñ?а пÑ?одовжиÑ?и"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:247
+#: ../plugins/git/plugin.c:248
 msgid ""
 "Stop applying the series and return the repository to its original state"
 msgstr ""
@@ -5136,302 +5148,319 @@ msgstr ""
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:253
+#: ../plugins/git/plugin.c:254
 msgid "_Branches"
 msgstr "_Ð?Ñ?лки"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:261 ../plugins/git/plugin.c:417
+#: ../plugins/git/plugin.c:262 ../plugins/git/plugin.c:434
 msgid "_Create branch..."
 msgstr "С_Ñ?воÑ?иÑ?и гÑ?лкÑ?..."
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:263
+#: ../plugins/git/plugin.c:264
 msgid "Create a branch"
 msgstr "СÑ?воÑ?иÑ?и гÑ?лкÑ?"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:269
+#: ../plugins/git/plugin.c:270
 msgid "_Delete branch..."
 msgstr "Ð?ида_лиÑ?и гÑ?лкÑ?"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:271
+#: ../plugins/git/plugin.c:272
 msgid "Delete branches"
 msgstr "Ð?идалиÑ?и гÑ?лки"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:277
+#: ../plugins/git/plugin.c:278
 msgid "_Switch to another branch..."
 msgstr "Ð?еÑ?емикнÑ?Ñ?иÑ?Ñ? _на гÑ?лкÑ?..."
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:279
+#: ../plugins/git/plugin.c:280
 msgid "Switch to another branch"
 msgstr "Ð?еÑ?емикнÑ?Ñ?иÑ?Ñ? на Ñ?нÑ?Ñ? гÑ?лкÑ?"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:285
+#: ../plugins/git/plugin.c:286
 msgid "_Merge..."
 msgstr "_Ð?б'Ñ?днаÑ?и..."
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:287
+#: ../plugins/git/plugin.c:288
 msgid "Merge changes from another branch into the current one"
 msgstr "Ð?б'Ñ?днаÑ?и змÑ?ни з Ñ?нÑ?оÑ? гÑ?лки Ñ? поÑ?оÑ?нÑ?'"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:293 ../plugins/git/plugin.c:449
+#: ../plugins/git/plugin.c:294 ../plugins/git/plugin.c:466
 msgid "_Cherry pick..."
-msgstr ""
+msgstr "_Cherry pick..."
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:295
+#: ../plugins/git/plugin.c:296
 msgid ""
 "Selectively merge individual changes from other branches into the currrent "
 "one"
-msgstr ""
-"Ð?ибÑ?Ñ?ково об'Ñ?днаÑ?и окÑ?емÑ? змÑ?ни з Ñ?нÑ?иÑ? гÑ?лок Ñ? поÑ?оÑ?нÑ? "
+msgstr "Ð?ибÑ?Ñ?ково об'Ñ?днаÑ?и окÑ?емÑ? змÑ?ни з Ñ?нÑ?иÑ? гÑ?лок Ñ? поÑ?оÑ?нÑ? "
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:301
+#: ../plugins/git/plugin.c:302
 msgid "_Remote branches"
 msgstr "_Ð?Ñ?ддаленÑ? гÑ?лки"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:311
+#: ../plugins/git/plugin.c:312
 msgid "Add a remote branch"
 msgstr "Ð?одаÑ?и вÑ?ддаленÑ? гÑ?лкÑ?"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:317
+#: ../plugins/git/plugin.c:318
 msgid "_Delete..."
 msgstr "Ð?_идалиÑ?и..."
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:319
+#: ../plugins/git/plugin.c:320
 msgid "Delete a remote branch"
 msgstr "Ð?идалиÑ?и гÑ?лкÑ? Ñ? меÑ?ежÑ?"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:325 ../plugins/git/plugin.c:425
+#: ../plugins/git/plugin.c:326
+msgid "Tags"
+msgstr "Теги"
+
+#. Action name
+#. Stock icon, if any
+#: ../plugins/git/plugin.c:334 ../plugins/git/plugin.c:442
 msgid "_Create tag..."
 msgstr "СÑ?во_Ñ?иÑ?и Ñ?ег..."
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:327
+#: ../plugins/git/plugin.c:336
 msgid "Create a tag"
-msgstr "СÑ?воÑ?иÑ?и познаÑ?кÑ?"
+msgstr "СÑ?воÑ?иÑ?и Ñ?ег"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:333 ../plugins/git/plugin.c:433
+#: ../plugins/git/plugin.c:342
+msgid "_Delete tag..."
+msgstr "Ð?_идалиÑ?и Ñ?ег..."
+
+#. Display label
+#. short-cut
+#: ../plugins/git/plugin.c:344
+msgid "Delete tags"
+msgstr "Ð?идалиÑ?и Ñ?ег"
+
+#. Action name
+#. Stock icon, if any
+#: ../plugins/git/plugin.c:350 ../plugins/git/plugin.c:450
 msgid "_Reset tree..."
 msgstr "Скин_Ñ?Ñ?и деÑ?ево..."
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:335
+#: ../plugins/git/plugin.c:352
 msgid "Reset repository head to any past state"
 msgstr "Ð?овеÑ?нÑ?Ñ?и Ñ?епозиÑ?оÑ?Ñ?й до бÑ?дÑ?-Ñ?кого попеÑ?еднÑ?ого Ñ?Ñ?анÑ?"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:341 ../plugins/git/plugin.c:441
+#: ../plugins/git/plugin.c:358 ../plugins/git/plugin.c:458
 msgid "_Revert commit..."
 msgstr "_СкаÑ?Ñ?ваÑ?и Ñ?Ñ?кÑ?аÑ?Ñ?Ñ?..."
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:343
+#: ../plugins/git/plugin.c:360
 msgid "Revert a commit"
 msgstr "СкаÑ?Ñ?ваÑ?и пÑ?блÑ?каÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:349
+#: ../plugins/git/plugin.c:366
 msgid "Bisect"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:359
+#: ../plugins/git/plugin.c:376
 msgid "Start a bisect operation"
 msgstr "Ð?апÑ?Ñ?Ñ?иÑ?и опеÑ?аÑ?Ñ?Ñ? бÑ?Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:367
+#: ../plugins/git/plugin.c:384
 msgid "Stop the bisect and bring the tree back to normal"
 msgstr "Ð?Ñ?пиниÑ?и бÑ?Ñ?екÑ?Ñ?Ñ? Ñ?а пÑ?ивеÑ?Ñ?и деÑ?ево назад до ноÑ?малÑ?ного Ñ?Ñ?анÑ?"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:373
+#: ../plugins/git/plugin.c:390
 msgid "_Good"
 msgstr "«_Ð?обÑ?а»"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:375
+#: ../plugins/git/plugin.c:392
 msgid "Mark the current head revision as good"
 msgstr "Ð?ознаÑ?иÑ?и поÑ?Ñ?ний коÑ?Ñ?нÑ? пÑ?авка Ñ?к добÑ?ий"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:381
+#: ../plugins/git/plugin.c:398
 msgid "_Bad"
 msgstr "«_Ð?огана»"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:383
+#: ../plugins/git/plugin.c:400
 msgid "Mark the current head revision as bad"
 msgstr "Ð?ознаÑ?иÑ?и поÑ?онÑ? веÑ?Ñ?Ñ?вкÑ? пÑ?авки Ñ?к поганий"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:389 ../plugins/git/plugin.c:493
+#: ../plugins/git/plugin.c:406 ../plugins/git/plugin.c:510
 msgid "_View log..."
 msgstr "Ð?еÑ?еглÑ?нÑ?Ñ?и _жÑ?Ñ?нал..."
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:391
+#: ../plugins/git/plugin.c:408
 msgid "View change history"
 msgstr "Ð?оказаÑ?и Ñ?Ñ?Ñ?оÑ?Ñ?Ñ? змÑ?н"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:401
+#: ../plugins/git/plugin.c:418
 msgid "_Show commit diff"
 msgstr "Ð?оказаÑ?и вÑ?дмÑ?нноÑ?Ñ?Ñ? пÑ?блик_аÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:403
+#: ../plugins/git/plugin.c:420
 msgid "Show changes introduced by this commit"
 msgstr "Ð?оказаÑ?и змÑ?ни, внеÑ?енÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?блÑ?каÑ?Ñ?Ñ?Ñ?"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:409
+#: ../plugins/git/plugin.c:426
 msgid "_View selected revision"
 msgstr "Ð?еÑ?еглÑ?нÑ?Ñ?и _обÑ?анÑ? пÑ?авкÑ?"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:411
+#: ../plugins/git/plugin.c:428
 msgid "View a copy of this file at this revision"
 msgstr "Ð?еÑ?еглÑ?нÑ?Ñ?и копÑ?Ñ? Ñ?Ñ?ого Ñ?айлÑ? Ñ? Ñ?Ñ?й пÑ?авÑ?Ñ?"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:419
+#: ../plugins/git/plugin.c:436
 msgid "Create a branch with the selected revision as its head"
 msgstr "СÑ?воÑ?иÑ?и гÑ?лкÑ? з обÑ?аноÑ? пÑ?авки"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:427
+#: ../plugins/git/plugin.c:444
 msgid "Create a tag at this revision"
 msgstr "СÑ?воÑ?иÑ?и познаÑ?кÑ? длÑ? Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?авки"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:435
+#: ../plugins/git/plugin.c:452
 msgid "Reset repository head to this revision"
 msgstr "СкинÑ?Ñ?и коÑ?Ñ?нÑ? Ñ?епозиÑ?оÑ?Ñ?Ñ? до Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? пÑ?авки"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:443
+#: ../plugins/git/plugin.c:460
 msgid "Revert this commit"
 msgstr "Ð?овеÑ?нÑ?Ñ?и Ñ?Ñ? пÑ?блÑ?каÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:451
+#: ../plugins/git/plugin.c:468
 msgid "Merge this commit into the current branch"
 msgstr "Ð?б'Ñ?днаÑ?и Ñ?Ñ? пÑ?блÑ?каÑ?Ñ?Ñ? з поÑ?оÑ?ноÑ? гÑ?лкоÑ?'"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:457
+#: ../plugins/git/plugin.c:474
 msgid "_Bisect"
 msgstr "_Ð?Ñ?Ñ?екÑ?Ñ?Ñ?"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:465
+#: ../plugins/git/plugin.c:482
 msgid "_Set good revision"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ановиÑ?и «_добÑ?Ñ?» пÑ?авкÑ?"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:467
+#: ../plugins/git/plugin.c:484
 msgid "Mark this revision as good"
 msgstr "Ð?ознаÑ?иÑ?и Ñ?Ñ? пÑ?авкÑ? Ñ?к добÑ?Ñ?"
 
 #. Action name
 #. Stock icon, if any
-#: ../plugins/git/plugin.c:473
+#: ../plugins/git/plugin.c:490
 msgid "_Set bad revision"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?ановиÑ?и «_поганÑ?» пÑ?авкÑ?"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:475
+#: ../plugins/git/plugin.c:492
 msgid "Mark this revision as bad"
 msgstr "Ð?ознаÑ?иÑ?и Ñ?Ñ? пÑ?авкÑ? Ñ?к поганÑ?"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:495
+#: ../plugins/git/plugin.c:512
 msgid "View changes to this file or folder"
 msgstr "Ð?еÑ?еглÑ?нÑ?Ñ?и змÑ?ни Ñ? Ñ?Ñ?омÑ? Ñ?айлÑ? Ñ?и Ñ?еÑ?Ñ?"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:503
+#: ../plugins/git/plugin.c:520
 msgid "Add this file or folder to the repository"
 msgstr "Ð?опÑ?Ñ?ваÑ?и Ñ?айли/каÑ?алоги Ñ? Ñ?епозиÑ?оÑ?Ñ?й"
 
 #. Display label
 #. short-cut
-#: ../plugins/git/plugin.c:511
+#: ../plugins/git/plugin.c:528
 msgid "Remove this file or folder from the repository"
 msgstr "Ð?идалиÑ?и Ñ?ей Ñ?айл Ñ?и Ñ?екÑ? з Ñ?епозиÑ?оÑ?Ñ?Ñ?"
 
-#: ../plugins/git/plugin.c:666
+#: ../plugins/git/plugin.c:688
 msgid "Git operations"
 msgstr "Ð?пеÑ?аÑ?Ñ?Ñ? Git"
 
-#: ../plugins/git/plugin.c:671
+#: ../plugins/git/plugin.c:693
 msgid "Git log operations"
 msgstr "Ð?пеÑ?аÑ?Ñ?Ñ? жÑ?Ñ?налÑ? Git"
 
-#: ../plugins/git/plugin.c:676
+#: ../plugins/git/plugin.c:698
 msgid "Git FM operations"
 msgstr "Ð?пеÑ?аÑ?Ñ?Ñ? з Ñ?айлами Git"
 
-#: ../plugins/git/plugin.c:691
+#: ../plugins/git/plugin.c:713
 msgid "Git Log"
 msgstr "Ð?Ñ?Ñ?нал Git"
 
@@ -6267,7 +6296,7 @@ msgid "Underline-Squiggle"
 msgstr "Ð?Ñ?дкÑ?еÑ?лений Ñ?вилÑ?Ñ?Ñ?оÑ?"
 
 #: ../plugins/message-view/anjuta-message-manager-plugin.ui.h:19
-msgid "Underlin-TT"
+msgid "Underline-TT"
 msgstr "Ð?Ñ?дкÑ?еÑ?лений-TT"
 
 #: ../plugins/message-view/anjuta-message-manager-plugin.ui.h:20
@@ -7026,12 +7055,13 @@ msgstr "Ð?ибеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? каÑ?алог"
 msgid "Select file"
 msgstr "Ð?ибеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?айл"
 
-#: ../plugins/project-wizard/property.c:359
+#: ../plugins/project-wizard/property.c:359 ../plugins/tools/editor.c:522
 msgid "Select an Image File"
 msgstr "Ð?ибеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?айл зобÑ?аженнÑ?"
 
 #: ../plugins/project-wizard/property.c:384
-#: ../plugins/project-wizard/property.c:474
+#: ../plugins/project-wizard/property.c:474 ../plugins/tools/editor.c:556
+#: ../plugins/tools/editor.c:703
 msgid "Choose Icon"
 msgstr "Ð?ибеÑ?Ñ?Ñ?Ñ? знаÑ?ок"
 
@@ -8640,16 +8670,15 @@ msgid ""
 "This option enables the default packages required by your opened project, e."
 "g. glib and gtk+ if you create a Gtk+ project (may require more cpu work)"
 msgstr ""
-"Цей паÑ?амеÑ?Ñ? вмикаÑ? Ñ?иповÑ? пакеÑ?и, Ñ?о Ñ? обов'Ñ?зковими длÑ? вÑ?дкÑ?иÑ?ого пÑ?оекÑ?Ñ?, Ñ?обÑ?о "
-"glib Ñ?а gtk+ ЯкÑ?о ви Ñ?Ñ?воÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е пÑ?оекÑ? Gtk+ (може вимагаÑ?и бÑ?лÑ?Ñ?е Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?в cpu)"
+"Цей паÑ?амеÑ?Ñ? вмикаÑ? Ñ?иповÑ? пакеÑ?и, Ñ?о Ñ? обов'Ñ?зковими длÑ? вÑ?дкÑ?иÑ?ого "
+"пÑ?оекÑ?Ñ?, Ñ?обÑ?о glib Ñ?а gtk+ ЯкÑ?о ви Ñ?Ñ?воÑ?Ñ?Ñ?Ñ?е пÑ?оекÑ? Gtk+ (може вимагаÑ?и "
+"бÑ?лÑ?Ñ?е Ñ?еÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?в cpu)"
 
 #: ../plugins/symbol-db/anjuta-symbol-db.ui.h:9
 msgid ""
 "This option means that the global system packages will be scanned "
 "contemporary with the project's ones"
-msgstr ""
-"Цей паÑ?амеÑ?Ñ? ознаÑ?аÑ?, Ñ?о пакеÑ?и бÑ?дÑ?Ñ?Ñ? Ñ?канованÑ? "
-"одноÑ?аÑ?но з пÑ?оекÑ?ом"
+msgstr "Цей паÑ?амеÑ?Ñ? ознаÑ?аÑ?, Ñ?о пакеÑ?и бÑ?дÑ?Ñ?Ñ? Ñ?канованÑ? одноÑ?аÑ?но з пÑ?оекÑ?ом"
 
 #: ../plugins/symbol-db/anjuta-symbol-db.ui.h:10
 msgid ""
@@ -8709,76 +8738,75 @@ msgstr "Ð?беÑ?егÑ?и вÑ?Ñ? Ñ?айли"
 msgid "Short cut:"
 msgstr "Ð?омбÑ?наÑ?Ñ?Ñ? клавÑ?Ñ?:"
 
-#: ../plugins/tools/anjuta-tools.ui.h:12
+#. This is the Unix stderr, see http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_streams
+#: ../plugins/tools/anjuta-tools.ui.h:13
 msgid "Standard error:"
 msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?ний поÑ?Ñ?к помилок:"
 
-#: ../plugins/tools/anjuta-tools.ui.h:13
+#. This is the Unix stdin. See http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_streams
+#: ../plugins/tools/anjuta-tools.ui.h:15
 msgid "Standard input:"
 msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?ний ввÑ?д:"
 
-#: ../plugins/tools/anjuta-tools.ui.h:14
+#. This is the standard Unis stdout, see http://en.wikipedia.org/wiki/Standard_streams
+#: ../plugins/tools/anjuta-tools.ui.h:17
 msgid "Standard output:"
 msgstr "СÑ?андаÑ?Ñ?ний вивÑ?д:"
 
-#: ../plugins/tools/anjuta-tools.ui.h:15
+#: ../plugins/tools/anjuta-tools.ui.h:18
 msgid "Tool Editor"
 msgstr "РедакÑ?оÑ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?Ñ?в"
 
-#: ../plugins/tools/anjuta-tools.ui.h:16
+#: ../plugins/tools/anjuta-tools.ui.h:19
 msgid "Variable list"
 msgstr "СпиÑ?ок змÑ?нниÑ?"
 
-#: ../plugins/tools/anjuta-tools.ui.h:17
+#: ../plugins/tools/anjuta-tools.ui.h:20
 msgid "Working directory:"
 msgstr "РобоÑ?ий каÑ?алог:"
 
-#: ../plugins/tools/anjuta-tools.ui.h:18
+#: ../plugins/tools/anjuta-tools.ui.h:21
 msgid "_Variable..."
 msgstr "_Ð?мÑ?ннÑ?..."
 
-#: ../plugins/tools/dialog.c:176
+#: ../plugins/tools/dialog.c:177
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete the '%s' tool?"
 msgstr "Ð?Ñ?йÑ?но Ñ?оÑ?еÑ?е видалиÑ?и Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ? «%s»?"
 
-#: ../plugins/tools/dialog.c:335
+#: ../plugins/tools/dialog.c:343
 msgid "Tool"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?"
 
-#: ../plugins/tools/editor.c:308
+#: ../plugins/tools/editor.c:316
 msgid "ask at runtime"
 msgstr "Ñ?пиÑ?аÑ?и пÑ?и виконаннÑ?"
 
-#: ../plugins/tools/editor.c:313
+#: ../plugins/tools/editor.c:321
 msgid "undefined"
 msgstr "невизнаÑ?ено"
 
-#: ../plugins/tools/editor.c:450
-msgid "Unable to build user interface for tool variable"
-msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?Ñ?воÑ?иÑ?и Ñ?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? коÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?а длÑ? змÑ?нноÑ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?Ñ?"
-
-#: ../plugins/tools/editor.c:466
+#: ../plugins/tools/editor.c:471
 msgid "Meaning"
 msgstr "Ð?наÑ?еннÑ?"
 
-#: ../plugins/tools/editor.c:565
+#: ../plugins/tools/editor.c:619
 msgid "Disabled"
 msgstr "Ð?имкнено"
 
-#: ../plugins/tools/editor.c:731
+#: ../plugins/tools/editor.c:791
 msgid "You must provide a tool name!"
 msgstr "ТÑ?еба ввеÑ?Ñ?и назвÑ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?Ñ?"
 
-#: ../plugins/tools/editor.c:739
+#: ../plugins/tools/editor.c:799
 msgid "You must provide a tool command!"
 msgstr "ТÑ?еба ввеÑ?Ñ?и командÑ? Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?Ñ?"
 
-#: ../plugins/tools/editor.c:747
+#: ../plugins/tools/editor.c:807
 msgid "A tool with the same name already exists!"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ? з Ñ?акоÑ? назвоÑ? вже Ñ?Ñ?нÑ?Ñ?!"
 
-#: ../plugins/tools/editor.c:764
+#: ../plugins/tools/editor.c:824
 msgid ""
 "The shortcut is already used by another component in Anjuta. Do you want to "
 "keep it anyway?"
@@ -8786,19 +8814,14 @@ msgstr ""
 "ЦÑ? комбÑ?наÑ?Ñ?Ñ? клавÑ?Ñ? вже викоÑ?иÑ?Ñ?овÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? Ñ?нÑ?им компоненÑ?ом Anjuta. "
 "Ð?Ñ?изнаÑ?иÑ?и Ñ?Ñ? поÑ?и вÑ?е?"
 
-#: ../plugins/tools/editor.c:848
+#: ../plugins/tools/editor.c:908
 msgid "Unable to edit script"
 msgstr "Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? вÑ?дÑ?едагÑ?ваÑ?и Ñ?Ñ?енаÑ?Ñ?й: %s."
 
-#: ../plugins/tools/editor.c:984
+#: ../plugins/tools/editor.c:1044
 msgid "New accelerator..."
 msgstr "СÑ?воÑ?иÑ?и комбÑ?наÑ?Ñ?Ñ? клавÑ?Ñ?..."
 
-#: ../plugins/tools/editor.c:1056
-msgid "Unable to build user interface for tool editor"
-msgstr ""
-"Ð?е вдаÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ? побÑ?дÑ?ваÑ?и Ñ?нÑ?еÑ?Ñ?ейÑ? коÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?а длÑ? Ñ?едакÑ?оÑ?а Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?Ñ?в"
-
 #: ../plugins/tools/execute.c:314
 #, c-format
 msgid "Opening %s"
@@ -8871,6 +8894,98 @@ msgstr "Ð?пеÑ?аÑ?Ñ?Ñ? з Ñ?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?ами"
 msgid "Tools"
 msgstr "Ð?нÑ?Ñ?Ñ?Ñ?менÑ?и"
 
+#: ../plugins/tools/variable.c:84
+msgid "Project root URI"
+msgstr "Ð?оÑ?иланнÑ? (URI) на коÑ?еневÑ? Ñ?екÑ? пÑ?оекÑ?Ñ?"
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:85
+msgid "Project root path"
+msgstr "ШлÑ?Ñ? до коÑ?еневоÑ? Ñ?еки пÑ?оекÑ?Ñ?"
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:86
+msgid "Selected URI in the file manager plugin"
+msgstr "Ð?казане поÑ?иланнÑ? (URI) Ñ? додаÑ?кÑ? \"Ñ?айловий менеджеÑ?\""
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:87
+msgid "Selected directory in the file manager plugin"
+msgstr "Ð?бÑ?ана Ñ?ека Ñ? додаÑ?кÑ? \"Ñ?айловий менеджеÑ?\""
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:88
+msgid "Selected full file name in the file manager plugin"
+msgstr "Ð?бÑ?ане повне Ñ?м'Ñ? Ñ?айлÑ? Ñ? додаÑ?кÑ? \"Ñ?айловий менеджеÑ?\""
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:89
+msgid "Selected full file name without extension in the file manager plugin"
+msgstr "Ð?бÑ?ане повне Ñ?м'Ñ? (без Ñ?озÑ?иÑ?еннÑ?) Ñ? додаÑ?кÑ? \"Ñ?айловий менеджеÑ?\""
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:90
+msgid "Selected file name in the file manager plugin"
+msgstr "Ð?бÑ?ане Ñ?м'Ñ? Ñ?айлÑ? Ñ? додаÑ?кÑ? \"Ñ?айловий менеджеÑ?\""
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:91
+msgid "Selected file name without extension in the file manager plugin"
+msgstr "Ð?бÑ?ане Ñ?м'Ñ? Ñ?айлÑ? (без Ñ?озÑ?иÑ?еннÑ?) Ñ? додаÑ?кÑ? \"Ñ?айловий менеджеÑ?\""
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:92
+msgid "Selected file's extension in the file manager plugin"
+msgstr "Ð?бÑ?ане Ñ?озÑ?иÑ?еннÑ? Ñ?айлÑ? Ñ? додаÑ?кÑ? \"Ñ?айловий менеджеÑ?\""
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:93
+msgid "Selected URI in the project manager plugin"
+msgstr "Ð?бÑ?ане поÑ?иланнÑ? (URI) Ñ? додаÑ?кÑ? \"менеджеÑ? пÑ?оекÑ?Ñ?в\""
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:94
+msgid "Selected directory in the project manager plugin"
+msgstr "Ð?бÑ?ана Ñ?ека Ñ? додаÑ?кÑ? \"менеджеÑ? пÑ?оекÑ?Ñ?в\""
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:95
+msgid "Selected full file name in the project manager plugin"
+msgstr "Ð?бÑ?ане повне Ñ?м'Ñ? Ñ?айлÑ? Ñ? додаÑ?кÑ? \"менеджеÑ? пÑ?оекÑ?Ñ?в\""
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:96
+msgid "Selected full file name without extension in the project manager plugin"
+msgstr "Ð?бÑ?ане повне Ñ?м'Ñ? Ñ?айлÑ? без Ñ?озÑ?иÑ?еннÑ? Ñ? додаÑ?кÑ? \"менеджеÑ? пÑ?оекÑ?Ñ?в\""
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:97
+msgid "Selected file name in the project manager plugin"
+msgstr "Ð?бÑ?ане Ñ?м'Ñ? Ñ?айлÑ? Ñ? додаÑ?кÑ? \"менеджеÑ? пÑ?оекÑ?Ñ?в\""
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:98
+msgid "Selected file name without extension in the project manager plugin"
+msgstr "Ð?бÑ?ане Ñ?м'Ñ? Ñ?айлÑ? без Ñ?озÑ?иÑ?еннÑ? Ñ? додаÑ?кÑ? \"менеджеÑ? пÑ?оекÑ?Ñ?в\""
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:99
+msgid "Selected file extension in the project manager plugin"
+msgstr "Ð?бÑ?ане Ñ?озÑ?иÑ?еннÑ? Ñ?айлÑ? Ñ? додаÑ?кÑ? \"менеджеÑ? пÑ?оекÑ?Ñ?в\""
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:100
+msgid "Currently edited file name"
+msgstr "Ð?оÑ?оÑ?не Ñ?м'Ñ? Ñ?айлÑ?, Ñ?ке Ñ?едагÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:101
+msgid "Currently edited file name without extension"
+msgstr "Ð?оÑ?оÑ?не Ñ?м'Ñ? Ñ?айлÑ? (без Ñ?озÑ?иÑ?еннÑ?), Ñ?ке Ñ?едагÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:102
+msgid "Currently edited file directory"
+msgstr "Ð?оÑ?оÑ?не Ñ?м'Ñ? Ñ?еки, Ñ?ке Ñ?едагÑ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?Ñ?"
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:103
+msgid "Currently selection in editor"
+msgstr "Ð?идÑ?лена облаÑ?Ñ?Ñ? Ñ? Ñ?едакÑ?оÑ?Ñ?"
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:104
+msgid "Current word in editor"
+msgstr "Ð?оÑ?оÑ?не Ñ?лово Ñ? Ñ?едакÑ?оÑ?Ñ?"
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:105
+msgid "Current line in editor"
+msgstr "Ð?оÑ?оÑ?ний Ñ?Ñ?док Ñ? Ñ?едакÑ?оÑ?Ñ?"
+
+#: ../plugins/tools/variable.c:106
+msgid "Ask the user to get additional parameters"
+msgstr "Ð?апиÑ?Ñ?ваÑ?и Ñ? коÑ?иÑ?Ñ?Ñ?ваÑ?а пÑ?о додаÑ?ковÑ? паÑ?амеÑ?Ñ?и"
+
 #: ../plugins/tools/variable.c:493
 msgid "Command line parameters"
 msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и командного Ñ?Ñ?дка"
@@ -9259,7 +9374,7 @@ msgstr "Ð?аÑ?амеÑ?Ñ?и вÑ?дÑ?Ñ?Ñ?пÑ?в"
 
 #: ../plugins/language-support-cpp-java/anjuta-language-cpp-java.ui.h:14
 msgid "Line up parentheses"
-msgstr ""
+msgstr "Ð?иÑ?Ñ?внÑ?ваннÑ? кÑ?Ñ?глиÑ? дÑ?жок"
 
 #: ../plugins/language-support-cpp-java/anjuta-language-cpp-java.ui.h:15
 msgid "Parenthese indentation"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]