Re: [guadec-local] assistència a la pròxima trobada i responsables del wi -fiEl 8 és un dissabte...

I sí, en Ramon ja s'ha posat en contacte amb mi i li respondré aquesta
nit mateix. Però vaja, que la idea és que us coordineu vosaltres i tu
segueixis de contacte (o ell, però de cares a nosaltres un contacte per
tasca és suficient). És tota una tranquil·litat saber que hi ha suport
dels wirelencs...

On Sun, 2006-03-26 at 23:35 +0200, gil forcada wrote:
> bones,
-- 
Quim Gil /// http://desdeamericaconamor.org | http://guadec.org

Attachment: signature.asc
Description: This is a digitally signed message part[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]