Re: streamPK:
Ako prekladateľ určite viete, že nie je možné zaujať stanovisko
k správnosti prekladu cudzieho slova, resp. k opodstatneniu jeho
prevzatia bez toho, aby sme poznali kontext, v ktorom sa vyskytuje,
a význam, v akom ho chcete v slovenčine použiť. Základným významom
anglického slova stream je „prúd, tok“, „prúdový“, „prúdiť, tiecť“.
V starších prekladových slovníkoch výpočtovej techniky sa pri slove
streamuvádzajú slovenské ekvivalenty prúd/tok dát. Spojenie stream
editor sa prekladá ako prúdový textový editor (editačný program), pri
spojení streamer tape sa uvádza preklad kontinuálna magnetická páska,
pri spojení streaming mode preklad kontinuálny režim. 

Novšie sa stretávame s výrazom streaming/streamovanie ako s pomenovaním
špecifického spôsobu prenosu dát ku klientovi priamo zo siete bez toho,
aby sa museli ukladať na disk. V tejto súvislosti sa objavujú aj
spojenia s trpným príčastím akostreamovaný obsah, streamované video,
streamovaný prenos a pod. Trpné príčastie streamovaný je správne
utvorené od slovesa streamovaťslovotvornými postupmi používanými pri
odvodzovaní slov v slovenčine. Otázne je, či je opodstatnené preberať
slovo stream do slovenčiny (a následne od neho odvodzovať slová ako
streamovať, streamovaný, streamovanie). V prípade, že sa nenájde vhodný
slovenský ekvivalent, možno predpokladať, že sa výrazy ako streamovať,
streamovaný či streamovaniezaradia medzi odborné termíny z výpočtovej
techniky a prevádzkovania médií. Ak ich čoskoro nenahradia v tejto azda
najdynamickejšie sa rozvíjajúcej oblasti iné výrazy pomenúvajúce nové
pojmy, možno očakávať ich adaptáciu (prispôsobenie sa slovenskému
pravopisu) do podoby strímovať, strímovaný, strímovanie, ako to
naznačujú už niektoré doklady na internete.


V Streda, 17. február 2010 o 12:00 +0000,
gnome-sk-list-request gnome org napísal(a):
> 
> 2010/2/16 Marcel Telka <marcel telka sk>:
> > On Tue, Feb 16, 2010 at 09:06:58PM +0100, Tomas Virgl wrote:
> >> The title of the current stream.
> >> Ako preložiť stream? Je to nieco akože hudobný stream..
> >
> > prúd
> 
> Netvrdil by som tak jednoznačne. Odkiaľ ten preklad máš? A ako by si
> preložil streaming?
> Možno by bolo vhodnejšie tento termín neprekladať.
> 
> S pozdravom
> ~~helix84 

Attachment: signature.asc
Description: Toto je =?ISO-8859-1?Q?digit=E1lne?= =?ISO-8859-1?Q?_podp=EDsan=E1?= =?UTF-8?Q?_=C4=8Das=C5=A5?= =?ISO-8859-1?Q?_spr=E1vy?=[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]