[Bug 790240] New: Översättning av your data till ditt dataBug ID 790240
Summary Översättning av your data till ditt data
Classification Infrastructure
Product l10n
Version unspecified
OS Linux
Status NEW
Severity normal
Priority Normal
Component Swedish [sv]
Assignee anders.jonsson@norsjovallen.se
Reporter jonatan@autistici.org
QA Contact gnome-se-list@gnome.org
GNOME version ---

När man säkerhetskopierar evolution data så står det 'vänta under tiden
evolution säkerhetskopierar ditt data'. Det skulle låta bättre med '... din
data'.


You are receiving this mail because:

[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]