[gnome-nl] [Bug 409118] "Autocompletion" translation inconsistencyhttps://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=409118
 l10n | Dutch [nl] | GNOME HEAD

André Klapper <a9016009> changed:

      What  |Removed           |Added
----------------------------------------------------------------------------
         CC|              |a9016009 gmx de

--- Comment #2 from André Klapper <a9016009 gmx de> 2011-11-08 09:28:32 UTC ---
Updating as per git master:

# was eerst: auto-afmaken,
# maar het gaat er om welke adresboeken worden gebruikt bij het
# automatisch aanvullen van een adres (als je 3 of meer letters hebt getypt)
#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:209
msgid "Autocompletion"
msgstr "Automatisch aanvullen"

"Configure autocomplete here" and ""Autocompletion Settings" do not exist
anymore.

#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:46
msgid ""
"Determines whether to lookup the sender email in address book. If found, it "
"shouldn't be a spam. It looks up in the books marked for autocompletion. It "
"can be slow, if remote address books (like LDAP) are marked for "
"autocompletion."
msgstr ""
"Bepaalt of het adres van de afzender opgezocht wordt in het adresboek. "
"Indien aanwezig zou de e-mail geen spam zijn. Het doorzoekt de adresboeken "
"die aangevinkt zijn voor automatisch aanvullen. Het kan traag zijn wanneer "
"adresboeken (zoals LDAP) aangevinkt zijn voor automatisch aanvullen."

#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:1
msgid "Autocomplete length"
msgstr "Lengte automatisch aanvullen"

#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:5
msgid "EFolderList XML for the list of completion URIs"
msgstr "EFolderList XML voor de lijst met auto-aanvullen URI's"

#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:6
msgid "EFolderList XML for the list of completion URIs."
msgstr "EFolderList XML voor de lijst met auto-aanvul-URI's."

#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:11
msgid "Show autocompleted name with an address"
msgstr "Aangevulde naam tonen met een adres"

#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:16
msgid ""
"The number of characters that must be typed before Evolution will attempt to "
"autocomplete."
msgstr ""
"Het aantal tekens dat getypt moet worden voordat evolution het zal pogen "
"automatisch aan te vullen."

#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:20
msgid ""
"Whether force showing the mail address with the name of the autocompleted "
"contact in the entry."
msgstr ""
"Of het e-mailadres getoond wordt bij de aangevulde naam in het invoerveld."

#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:212
msgid "Always _show address of the autocompleted contact"
msgstr "Al_tijd het adres tonen van het aangevulde contact"

-- 
Configure bugmail: https://bugzilla.gnome.org/userprefs.cgi?tab=email
------- You are receiving this mail because: -------
You are watching the QA contact of the bug.
You are watching the assignee of the bug.


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]