commit: r3325 - /gnome/master/desktop/gnome-terminal.poAuthor: mattias
Date: Sun Sep 23 10:20:06 2012
New Revision: 3325

Log:
Tühiuuendus, ära loe

Modified:
  gnome/master/desktop/gnome-terminal.po

Modified: gnome/master/desktop/gnome-terminal.po
==============================================================================
--- gnome/master/desktop/gnome-terminal.po [utf-8] (original)
+++ gnome/master/desktop/gnome-terminal.po [utf-8] Sun Sep 23 10:20:06 2012
@@ -15,7 +15,7 @@
 "Project-Id-Version: gnome-terminal MASTER\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "terminal&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-10-23 22:36+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-09-22 15:09+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-11-06 11:37+0200\n"
 "Last-Translator: Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>\n"
 "Language-Team: Estonian <>\n"
@@ -31,1625 +31,24 @@
 msgid "Use the command line"
 msgstr "Käsurea kasutamine"
 
-msgid "Disable connection to session manager"
-msgstr "Seansihalduriga ühendumise keelamine"
-
-msgid "Specify file containing saved configuration"
-msgstr "Salvestatud seadistusi sisaldava faili määramine"
-
-msgid "FILE"
-msgstr "FAIL"
-
-msgid "Specify session management ID"
-msgstr "Seansihalduse ID määramine"
-
-msgid "ID"
-msgstr "ID"
-
-msgid "Session management options:"
-msgstr "Seansihalduse valikud:"
-
-msgid "Show session management options"
-msgstr "Seansihalduse valikute näitamine"
-
-msgid "A_vailable encodings:"
-msgstr "_Saadaolevad kooditabelid:"
-
-msgid "Add or Remove Terminal Encodings"
-msgstr "Terminali kooditabelite lisamine või eemaldamine"
-
-msgid "E_ncodings shown in menu:"
-msgstr "_Menüüs kuvatavad kooditabelid:"
-
-msgid "Find"
-msgstr "Otsi"
-
-msgid "Match _entire word only"
-msgstr "Kogu sõ_na peab vastavuses olema"
-
-msgid "Match as _regular expression"
-msgstr "Vastavus _regulaaravaldisele"
-
-msgid "Search _backwards"
-msgstr "Otsitakse tagantpoolt _ettepoole"
-
-msgid "_Match case"
-msgstr "_Tõstutundlik"
-
-msgid "_Search for:"
-msgstr "_Otsitav tekst:"
-
-msgid "_Wrap around"
-msgstr "_Lõppu (või algusese) jõudmisel otsingut ei katkestata"
-
-msgid ""
-"A subset of possible encodings are presented in the Encoding submenu. This "
-"is a list of encodings to appear there. The special encoding name \"current"
-"\" means to display the encoding of the current locale."
-msgstr ""
-"Võimalike kooditabelite alamhulk, mis on kasutatav \"Kodeering\" "
-"alammenüüst. Siinkirjeldatud loend ilmub selles alammenüüs. Kooditabelite "
-"erinimi \"current\" tähendab käesoleva lokaadi vaikimisi kooditabelit."
-
-msgid ""
-"A value between 0.0 and 1.0 indicating how much to darken the background "
-"image. 0.0 means no darkness, 1.0 means fully dark. In the current "
-"implementation, there are only two levels of darkness possible, so the "
-"setting behaves as a boolean, where 0.0 disables the darkening effect."
-msgstr ""
-"0.0 ja 1.0 vahel olev väärtus, mille abil määratakse taustapildi tumendamise "
-"aste. 1.0 tähendab täielikku tumendust. Käesoleva teostuse puhul on võimalik "
-"ainult 2 tumendusastme väärtust, seega käsitletakse seda kui tõeväärtust, "
-"kus 0.0 keelab tumendusefekti."
-
-msgid ""
-"Accelerator key to detach current tab. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv käesoleva kaardi lahtihaakimiseks. Väljendatakse "
-"samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
-"valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-msgid ""
-"Accelerator key to move the current tab to the left. Expressed as a string "
-"in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
-"the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv käesoleva kaardi liigutamiseks vasakule. Väljendatakse "
-"samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
-"valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-msgid ""
-"Accelerator key to move the current tab to the right. Expressed as a string "
-"in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
-"the special string \"disabled\", then there will be no keybinding for this "
-"action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv käesoleva kaardi liigutamiseks paremale. Väljendatakse "
-"samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
-"valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-msgid "Accelerator to detach current tab."
-msgstr "Kiirklahv käesoleva kaardi lahtihaakimiseks"
-
-msgid "Accelerator to move the current tab to the left."
-msgstr "Kiirklahv käesoleva kaardi liigutamiseks vasakule"
-
-msgid "Accelerator to move the current tab to the right."
-msgstr "Kiirklahv käesoleva kaardi liigutamiseks paremale"
-
-msgid "An Pango font name. Examples are \"Sans 12\" or \"Monospace Bold 14\"."
-msgstr "Pango kirjatüübi nimi. Näiteks \"Sans 12\" või \"Monospace Bold 14\"."
-
-msgid "Background image"
-msgstr "Taustapilt"
-
-msgid "Background type"
-msgstr "Tausta tüüp"
-
-msgid "Characters that are considered \"part of a word\""
-msgstr "Märgid, mida arvestatakse kui \"sõna osa\""
-
-msgid "Custom command to use instead of the shell"
-msgstr "Kestprogrammi käivitamise asemel kasutatav käsk"
-
-msgid "Default"
-msgstr "Vaikimisi"
-
-msgid "Default color of bold text in the terminal"
-msgstr "Terminali rasvase kirja vaikimisi värv"
-
-msgid ""
-"Default color of bold text in the terminal, as a color specification (can be "
-"HTML-style hex digits, or a color name such as \"red\"). This is ignored if "
-"bold_color_same_as_fg is true."
-msgstr ""
-"Terminali rasvase kirja vaikimisi värv värvikirjeldusena (võib kasutada nii "
-"HTML-stiilis kuueteistkümnendarve kui ingliskeelseid värvinimetusi nagu \"red"
-"\"). Kui bold_color_same_as_fg on märgitud, siis seda väärtust eiratakse."
-
-msgid "Default color of terminal background"
-msgstr "Terminali vaikimisi taustavärv"
-
-msgid ""
-"Default color of terminal background, as a color specification (can be HTML-"
-"style hex digits, or a color name such as \"red\")."
-msgstr ""
-"Terminali tausta vaikimisi värv värvikirjeldusena (võib kasutada nii HTML-"
-"stiilis kuueteistkümnendarve kui ingliskeelseid värvinimetusi nagu \"red\")"
-
-msgid "Default color of text in the terminal"
-msgstr "Terminali teksti vaikimisi värv"
-
-msgid ""
-"Default color of text in the terminal, as a color specification (can be HTML-"
-"style hex digits, or a color name such as \"red\")."
-msgstr ""
-"Terminali teksti vaikimisi värv värvikirjeldusena (võib kasutada nii HTML-"
-"stiilis kuueteistkümnendarve kui ingliskeelseid värvinimetusi nagu \"red\")"
-
-msgid "Default number of columns"
-msgstr "Vaikimisi veergude arv"
-
-msgid "Default number of rows"
-msgstr "Vaikimisi ridade arv"
-
-msgid "Effect of the Backspace key"
-msgstr "Backspace klahvi toime"
-
-msgid "Effect of the Delete key"
-msgstr "Delete klahvi toime"
-
-msgid "Filename of a background image."
-msgstr "Taustapildi faili nimi."
-
-msgid "Font"
-msgstr "Kirjatüüp"
-
-msgid "How much to darken the background image"
-msgstr "Kui palju peab taustapilti tumendama"
-
-msgid "Human-readable name of the profile"
-msgstr "Profiili inimloetav nimi"
-
-msgid "Human-readable name of the profile."
-msgstr "Profiili inimloetav nimi."
-
-msgid "Icon for terminal window"
-msgstr "Terminaliakna ikoon"
-
-msgid "Icon to use for tabs/windows containing this profile."
-msgstr "Ikoon, mida selle profiili puhul kasutatakse kaartidel ja akendel"
-
-msgid ""
-"If the application in the terminal sets the title (most typically people "
-"have their shell set up to do this), the dynamically-set title can erase the "
-"configured title, go before it, go after it, or replace it. The possible "
-"values are \"replace\", \"before\", \"after\", and \"ignore\"."
-msgstr ""
-"Kui terminalis olev rakendus määrab pealkirja (kõige tüüpilisem sellekohane "
-"näide on kestprogramm). Võimalikud väärtused on \"replace\" (pealkiri "
-"asendatakse), \"before\" (dünaamiline pealkiri asetatakse määratud pealkirja "
-"ette), \"after\" (dünaamiline pealkiri asetatakse määratud pealkirja "
-"järele), ja \"ignore\" (dünaamilist pealkirja eiratakse)."
-
-msgid "If true, allow applications in the terminal to make text boldface."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis on terminalis töötavatel rakendustel võimalik jämedat "
-"kirja väljastada."
-
-msgid ""
-"If true, boldface text will be rendered using the same color as normal text."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis renderdatakse rasvast kirja sama värviga, mida "
-"kasutatakse tavalise kirja puhul."
-
-msgid ""
-"If true, don't make a noise when applications send the escape sequence for "
-"the terminal bell."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis terminal ei reageeri piiksu tegemiseks mõeldud "
-"koodijadale."
-
-msgid ""
-"If true, newly created terminal windows will have custom size specified by "
-"default_size_columns and default_size_rows."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis luuakse uued terminaliaknad võtmetes default_size_columns "
-"ja default_size_rows määratud suurusega."
-
-msgid "If true, pressing a key jumps the scrollbar to the bottom."
-msgstr "Kui märgitud, siis klahvivajutusel hüpatakse kerimisriba allaossa."
-
-msgid ""
-"If true, scroll the background image with the foreground text; if false, "
-"keep the image in a fixed position and scroll the text above it."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis keritakse taustapilti koos tekstiga, vastasel juhul "
-"taustapilt teksti kerimisel kaasa ei liigu."
-
-msgid ""
-"If true, scrollback lines will never be discarded. The scrollback history is "
-"stored on disk temporarily, so this may cause the system to run out of disk "
-"space if there is a lot of output to the terminal."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis ei kustutata tagasikerimise puhvrist ühtegi rida. "
-"Tagasikerimise ajalugu salvestatakse ajutiselt kettale ja kui terminalis "
-"tekib väga palju ridu, siis võib kettaruum otsa saada."
-
-msgid ""
-"If true, the command inside the terminal will be launched as a login shell. "
-"(argv[0] will have a hyphen in front of it.)"
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis terminalis käivitatav käsk käivitatakse kestprogrammina "
-"(argv[0] ette lisatakse sidekriips)."
-
-msgid ""
-"If true, the system login records utmp and wtmp will be updated when the "
-"command inside the terminal is launched."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis terminalis käsu käivitamisel uuendatakse süsteemi "
-"sisselogimiskirjeid utmp ja wtmp."
-
-msgid ""
-"If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's "
-"monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis kasutab terminal desktop-global standardset kirjatüüpi "
-"juhul, kui see on täheruut (vastasel juhul aga sellele kõige sarnasemat "
-"kirjatüüpi)."
-
-msgid ""
-"If true, the theme color scheme used for text entry boxes will be used for "
-"the terminal, instead of colors provided by the user."
-msgstr ""
-"Määramise korral kasutatakse terminali tekstisisestuskastides kasutaja poolt "
-"määratud värvuste asemel teema värviskeemi."
-
-msgid ""
-"If true, the value of the custom_command setting will be used in place of "
-"running a shell."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis custom_command võtme väärtust kasutatakse kestprogrammi "
-"käivitamiseks."
-
-msgid ""
-"If true, whenever there's new output the terminal will scroll to the bottom."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis uue väljundi tekkimisel keritakse terminali sisu kõige "
-"alumisse otsa."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for bringing up the dialog for profile creation. "
-"Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If "
-"you set the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
-"keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv profiili loomise dialoogi käivitamiseks. Väljendatakse "
-"samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
-"valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for closing a tab. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv kaardi sulgemiseks. Väljendatakse samasuguses "
-"vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle valiku "
-"väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for closing a window. Expressed as a string in the "
-"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv akna sulgemiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-"nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle valiku väärtuseks "
-"\"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for copying selected text to the clipboard. Expressed "
-"as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
-"shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv valitud teksti lõikelauale kopeerimiseks. "
-"Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui "
-"seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
-"kiirklahvi ei ole."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for launching help. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv abiteabe kuvamiseks. Väljendatakse samasuguses "
-"vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle valiku "
-"väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for making font larger. Expressed as a string in the "
-"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv kirjatüübi suuruse suurendamiseks. Väljendatakse "
-"samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
-"valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for making font smaller. Expressed as a string in the "
-"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv kirjatüübi suuruse vähendamiseks. Väljendatakse "
-"samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
-"valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for making font the normal size. Expressed as a string "
-"in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
-"the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv kirjatüübi suuruse algsele suurusele viimiseks. "
-"Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui "
-"seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
-"kiirklahvi ei ole."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for opening a new tab. Expressed as a string in the "
-"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv uue kaardi avamiseks. Väljendatakse samasuguses "
-"vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle valiku "
-"väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for opening a new window. Expressed as a string in the "
-"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv uue akna avamiseks. Väljendatakse samasuguses "
-"vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle valiku "
-"väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for pasting the contents of the clipboard into the "
-"terminal. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource "
-"files. If you set the option to the special string \"disabled\", then there "
-"will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv lõikelaua sisu terminali asetamiseks. Väljendatakse "
-"samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
-"valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 1. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Kiirklahv 1. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-"nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-"tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 10. Expressed as a string in the "
-"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Kiirklahv 10. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-"nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-"tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 11. Expressed as a string in the "
-"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Kiirklahv 11. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-"nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-"tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 12. Expressed as a string in the "
-"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Kiirklahv 12. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-"nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-"tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 2. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Kiirklahv 2. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-"nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-"tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 3. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Kiirklahv 3. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-"nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-"tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 4. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Kiirklahv 4. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-"nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-"tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 5. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Kiirklahv 5. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-"nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-"tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 6. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Kiirklahv 6. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-"nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-"tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 7. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Kiirklahv 7. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-"nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-"tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 8. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Kiirklahv 8. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-"nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-"tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for switch to tab 9. Expressed as a string in the same "
-"format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
-"string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Kiirklahv 9. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
-"nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
-"tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key for toggling full screen mode. Expressed as a string "
-"in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
-"the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv täisekraanirežiimi sisse- ja väljalülitamiseks. "
-"Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui "
-"seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
-"kiirklahvi ei ole."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key to reset and clear the terminal. Expressed as a string "
-"in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
-"the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv terminali tühjendamiseks ja lähtestamiseks. "
-"Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui "
-"seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
-"kiirklahvi ei ole."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key to reset the terminal. Expressed as a string in the "
-"same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv terminali lähtestamiseks. Väljendatakse samasuguses "
-"vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle valiku "
-"väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key to save the current tab contents to a file. Expressed "
-"as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
-"shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv avatud kaardi sisu salvestamiseks faili. Väljendatakse "
-"samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
-"valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key to set the terminal title. Expressed as a string in "
-"the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv teminali tiitli määramiseks. Väljendatakse samasuguses "
-"vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle valiku "
-"väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key to switch to the next tab. Expressed as a string in "
-"the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
-"special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv järgmise kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse "
-"samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
-"valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key to switch to the previous tab. Expressed as a string "
-"in the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
-"the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
-"this action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv eelmise kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse "
-"samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
-"valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
-
-msgid ""
-"Keyboard shortcut key to toggle the visibility of the menubar. Expressed as "
-"a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
-"option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
-"shortcut for this action."
-msgstr ""
-"Klaviatuuri kiirklahv menüüriba peitmiseks või nähtavale toomiseks. "
-"Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui "
-"seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
-"kiirklahvi ei ole."
-
-msgid "Keyboard shortcut to close a tab"
-msgstr "Kiirklahv kaardi sulgemiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to close a window"
-msgstr "Kiirklahv akna sulgemiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to copy text"
-msgstr "Kiirklahv teksti kopeerimiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to create a new profile"
-msgstr "Kiirklahv uue profiili loomiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to launch help"
-msgstr "Kiirklahv abi kuvamiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to make font larger"
-msgstr "Kiirklahv kirjasuuruse suurendamiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to make font normal-size"
-msgstr "Kiirklahv kirjatüübi tavasuurusele viimiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to make font smaller"
-msgstr "Kiirklahv kirjasuuruse vähendamiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to open a new tab"
-msgstr "Kiirklahv uue kaardi avamiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to open a new window"
-msgstr "Kiirklahv uue akna avamiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to paste text"
-msgstr "Kiirklahv teksti asetamiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to reset and clear the terminal"
-msgstr "Kiirklahv terminali tühjendamiseks ja algsätete taastamiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to reset the terminal"
-msgstr "Kiirklahv terminali algsätete taastamiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to save the current tab contents to file"
-msgstr "Kiirklahv avatud kaardi sisu salvestamiseks faili"
-
-msgid "Keyboard shortcut to set the terminal title"
-msgstr "Kiirklahv terminali pealkirja seadmiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 1"
-msgstr "Kiirklahv 1. kaardile lülitumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 10"
-msgstr "Kiirklahv 10. kaardile lülitumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 11"
-msgstr "Kiirklahv 11. kaardile lülitumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 12"
-msgstr "Kiirklahv 12. kaardile lülitumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 2"
-msgstr "Kiirklahv 2. kaardile lülitumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 3"
-msgstr "Kiirklahv 3. kaardile lülitumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 4"
-msgstr "Kiirklahv 4. kaardile lülitumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 5"
-msgstr "Kiirklahv 5. kaardile lülitumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 6"
-msgstr "Kiirklahv 6. kaardile lülitumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 7"
-msgstr "Kiirklahv 7. kaardile lülitumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 8"
-msgstr "Kiirklahv 8. kaardile lülitumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 9"
-msgstr "Kiirklahv 9. kaardile lülitumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to the next tab"
-msgstr "Kiirklahv järgmisele kaardile lülitumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to switch to the previous tab"
-msgstr "Kiirklahv eelmisele kaardile lülitumiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to toggle full screen mode"
-msgstr "Kiirklahv täisekraanivaate sisse- ja väljalülitamiseks"
-
-msgid "Keyboard shortcut to toggle the visibility of the menubar"
-msgstr "Kiirklahv menüüriba peitmiseks ja nähtavale toomiseks"
-
-msgid "List of available encodings"
-msgstr "Saadaolevate kooditabelite loend"
-
-msgid "List of profiles"
-msgstr "Profiilide nimekiri"
-
-msgid ""
-"List of profiles known to gnome-terminal. The list contains strings naming "
-"subdirectories relative to /apps/gnome-terminal/profiles."
-msgstr ""
-"Gnome terminalile teadaolevate profiilide loend. Sisaldab alamkataloogide "
-"nimesid kataloogi /apps/gnome-terminal/profiles suhtes."
-
-msgid ""
-"Normally you can access the menubar with F10. This can also be customized "
-"via gtkrc (gtk-menu-bar-accel = \"whatever\"). This option allows the "
-"standard menubar accelerator to be disabled."
-msgstr ""
-"Tavaliselt saab menüüribale ligi F10 klahvi abil. Seda saab ka kohandada "
-"gtkrc abil (gtk-menu-bar-accel = \"misiganes\"). Selle võtme abil saab "
-"standardset menüüriba kiirklahvi keelata."
-
-msgid ""
-"Number of columns in newly created terminal windows. Has no effect if "
-"use_custom_default_size is not enabled."
-msgstr ""
-"Uute akende veergude arv. Toimib ainult juhul, kui use_custom_default_size "
-"on lubatud."
-
-msgid "Number of lines to keep in scrollback"
-msgstr "Tagasikerimise puhvri ridade arv"
-
-msgid ""
-"Number of rows in newly created terminal windows. Has no effect if "
-"use_custom_default_size is not enabled."
-msgstr ""
-"Uute akende ridade arv. Toimib ainult juhul, kui use_custom_default_size on "
-"lubatud."
-
-msgid ""
-"Number of scrollback lines to keep around. You can scroll back in the "
-"terminal by this number of lines; lines that don't fit in the scrollback are "
-"discarded. If scrollback_unlimited is true, this value is ignored."
-msgstr ""
-"Ridade arv, mida hoitakse tagasikerimiseks. Selle arvu võrra on terminalilt "
-"läbijooksnud ridu võimalik tagasi kerida. Kõik sellest puhvrist väljapoole "
-"jäävad read kustutatakse mälust. Kui scrollback_unlimited on märgitud, siis "
-"seda väärtust eiratakse."
-
-msgid "Palette for terminal applications"
-msgstr "Palett terminalirakenduste jaoks"
-
-msgid "Position of the scrollbar"
-msgstr "Kerimisriba asukoht"
-
-msgid ""
-"Possible values are \"close\" to close the terminal, and \"restart\" to "
-"restart the command."
-msgstr ""
-"Võimalikud väärtused on \"close\" terminali sulgemiseks ja \"restart\" käsu "
-"taaskäivitamiseks."
-
-msgid ""
-"Profile to be used when opening a new window or tab. Must be in profile_list."
-msgstr ""
-"Uue akna või kaardi avamisel kasutatav profiil. See peab olema võtmes "
-"profile_list loetletud."
-
-msgid "Profile to use for new terminals"
-msgstr "Profiil, mida kasutada uutes terminalides"
-
-msgid "Run this command in place of the shell, if use_custom_command is true."
-msgstr ""
-"Kui use_custom_command on märgitud, siis käivitatakse kestprogrammi asemel "
-"see käsk."
-
-msgid ""
-"Sets what code the backspace key generates. Possible values are \"ascii-del"
-"\" for the ASCII DEL character, \"control-h\" for Control-H (AKA the ASCII "
-"BS character), \"escape-sequence\" for the escape sequence typically bound "
-"to backspace or delete. \"ascii-del\" is normally considered the correct "
-"setting for the Backspace key."
-msgstr ""
-"Backspace klahvi poolt genereeritava koodi määramine. Võimalikud väärtused "
-"on \"ascii-del\" ASCII DEL koodi jaoks, \"control-h\" Control-H (ehk ASCII "
-"BackSpace kood), \"escape-sequence\" BackSpace või Delete klahvi tüüpilise "
-"paojada jaoks. Üldjuhul tagab normaalse käitumise väärtus \"ascii-del\"."
-
-msgid ""
-"Sets what code the delete key generates. Possible values are \"ascii-del\" "
-"for the ASCII DEL character, \"control-h\" for Control-H (AKA the ASCII BS "
-"character), \"escape-sequence\" for the escape sequence typically bound to "
-"backspace or delete. \"escape-sequence\" is normally considered the correct "
-"setting for the Delete key."
-msgstr ""
-"Delete klahvi poolt genereeritava koodi määramine. Võimalikud väärtused on "
-"\"ascii-del\" ASCII DEL koodi jaoks, \"control-h\" Control-H (ehk ASCII "
-"BackSpace kood), \"escape-sequence\" BackSpace või Delete klahvi tüüpilise "
-"paojada jaoks. Üldjuhul tagab normaalse käitumise väärtus \"escape-sequence"
-"\"."
-
-msgid ""
-"Terminals have a 16-color palette that applications inside the terminal can "
-"use. This is that palette, in the form of a colon-separated list of color "
-"names. Color names should be in hex format e.g. \"#FF00FF\""
-msgstr ""
-"Terminalides töötavate rakenduste käsutuses on on 16-värvusega palett, mis "
-"on kirjeldatud koolonitega eraldatud nimekirjana. Värvuste nimed võivad olla "
-"ka kuueteistkümnendkujul (näiteks \"#FF00FF\")."
-
-msgid "The cursor appearance"
-msgstr "Kursori kuju"
-
-msgid ""
-"The possible values are \"block\" to use a block cursor, \"ibeam\" to use a "
-"vertical line cursor, or \"underline\" to use an underline cursor."
-msgstr ""
-"Võimalikud väärtused on \"block\" kastikujulise kursori, \"ibeam\" "
-"püstkriipsukujulise kursori ja \"underline\" allkriipsukujulise kursori "
-"jaoks."
-
-msgid ""
-"The possible values are \"system\" to use the global cursor blinking "
-"settings, or \"on\" or \"off\" to set the mode explicitly."
-msgstr ""
-"Võimalikud väärtused on \"system\" globaalsete kursorivilkumise sätete "
-"kasutamiseks, \"on\" vilkumise sisselülitamiseks ja \"off\" "
-"väljalülitamiseks."
-
-msgid "Title for terminal"
-msgstr "Terminali pealkiri"
-
-msgid ""
-"Title to display for the terminal window or tab. This title may be replaced "
-"by or combined with the title set by the application inside the terminal, "
-"depending on the title_mode setting."
-msgstr ""
-"Terminali aknale või kaardile kuvatav pealkiri. Seda pealkirja saab asendada "
-"või kombineerida terminalis töötava rakenduse poolt seatud pealkirjaga, "
-"sõltuvalt title_mode võtme väärtusest."
-
-msgid ""
-"True if the menubar should be shown in new windows, for windows/tabs with "
-"this profile."
-msgstr ""
-"Kui märgitud, siis selle profiili akende/kaartide uutel akendel tuleb "
-"menüüriba näidata."
-
-msgid ""
-"Type of terminal background. May be \"solid\" for a solid color, \"image\" "
-"for an image, or \"transparent\" for either real transparency if a "
-"compositing window manager is running, or pseudo-transparency otherwise."
-msgstr ""
-"Terminali tausta liik. Võimalikud väärtused on \"solid\" ühtlase värvuse "
-"jaoks, \"image\" pildi jaoks ja \"transparent\" läbipaistvuse jaoks (kui ei "
-"kasutata komposiitaknahaldurit, siis pseudoläbipaistvuse jaoks)."
-
-msgid "What to do with dynamic title"
-msgstr "Mida teha dünaamilise pealkirjaga"
-
-msgid "What to do with the terminal when the child command exits"
-msgstr "Mida peab terminal alamkäsu lõpetamise korral ette võtma"
-
-msgid ""
-"When selecting text by word, sequences of these characters are considered "
-"single words. Ranges can be given as \"A-Z\". Literal hyphen (not expressing "
-"a range) should be the first character given."
-msgstr ""
-"Teksti sõnahaaval valimisel arvestatakse osade märkide jadad sõnadeks. "
-"Vahemikku saab määrata vormingus \"A-Ü\". Poolitusmärk (mida ei kasutata "
-"vahemiku määramiseks) peab olema esimese märgina."
-
-msgid ""
-"Where to put the terminal scrollbar. Possibilities are \"left\", \"right\", "
-"and \"hidden\"."
-msgstr ""
-"Terminali kerimisriba asukoht. Võimalikud asukohad on \"left\" (vasakul), "
-"\"right\" (paremal) ja \"hidden\" (peidus)."
-
-msgid "Whether an unlimited number of lines should be kept in scrollback"
-msgstr "Kas tagasikerimise puhvris hoitakse piiramatut arvu ridu või mitte"
-
-msgid "Whether bold text should use the same color as normal text"
-msgstr "Kas rasvast kirja peab näitama sama värviga kui tavalist kirja"
-
-msgid "Whether the menubar has access keys"
-msgstr "Kas menüüribal on ligipääsuklahv"
-
-msgid "Whether the standard GTK shortcut for menubar access is enabled"
-msgstr "Kast standardne GTK kiirklahv menüüriba kasutamiseks on lubatud"
-
-msgid "Whether to allow bold text"
-msgstr "Kas paks kiri on lubatud"
-
-msgid ""
-"Whether to ask for confirmation when closing a terminal window which has "
-"more than one open tab."
-msgstr ""
-"Kas rohkem kui ühte kaarti omava terminaliakna sulgemisel peab kasutajalt "
-"kinnitust küsima."
-
-msgid "Whether to ask for confirmation when closing terminal windows"
-msgstr "Kas terminaliakende sulgemisel peab kinnitust küsima"
-
-msgid "Whether to blink the cursor"
-msgstr "Kas kursor plingib"
-
-msgid ""
-"Whether to have Alt+letter access keys for the menubar. They may interfere "
-"with some applications run inside the terminal so it's possible to turn them "
-"off."
-msgstr ""
-"Kas menüüriba menüüsid saab avada Alt+märk liikumisklahvide abil. See võib "
-"takistada mõne terminalis töötava rakenduse kasutamist ja seetõttu on seda "
-"võimalik välja lülitada."
-
-msgid "Whether to launch the command in the terminal as a login shell"
-msgstr "Kas terminali käsk käivitatakse sisselogimise kestana või mitte"
-
-msgid "Whether to run a custom command instead of the shell"
-msgstr "_Oma käsu käivitamine kesta asemel"
-
-msgid "Whether to scroll background image"
-msgstr "Kas taustapilti kerida või mitte"
-
-msgid "Whether to scroll to the bottom when a key is pressed"
-msgstr "Kas klahvivajutuse puhul tuleb kerida alla või mitte"
-
-msgid "Whether to scroll to the bottom when there's new output"
-msgstr "Kas uue väljundi puhul tuleb kerida alla või mitte"
-
-msgid "Whether to show menubar in new windows/tabs"
-msgstr "Kas uutel akendel ja kaartidel näidatakse menüüriba või mitte"
-
-msgid "Whether to silence terminal bell"
-msgstr "Kas vaigistada terminali kellaheli"
-
-msgid "Whether to update login records when launching terminal command"
-msgstr ""
-"Kas terminalikäsu käivitamisel uuendatakse sisselogimise kirjeid või mitte"
-
-msgid "Whether to use custom terminal size for new windows"
-msgstr ""
-"Kas uutel akendel ja kaartidel kasutatakse terminalile kohandatud suurust "
-"või mitte"
-
-msgid "Whether to use the colors from the theme for the terminal widget"
-msgstr "Kas terminalividina jaoks kasutatakse teemast võetud värve või mitte"
-
-msgid "Whether to use the system font"
-msgstr "Kas kasutada süsteemset kirjatüüpi või mitte"
-
-#. Translators: Please note that this has to be a list of
-#. valid encodings (which are to be taken from the list in src/encoding.c).
-#. It has to include UTF-8 and the word 'current', which is not to be
-#. translated. This is provided for customization of the default encoding
-#. menu; see bug 144810 for an use case. In most cases, this should be
-#. left alone.
-msgid "[UTF-8,current]"
-msgstr "[UTF-8,current]"
-
-msgid "Enable the _menu shortcut key (F10 by default)"
-msgstr "M_enüü kiirklahv on lubatud (vaikimisi F10)"
-
-msgid "Keyboard Shortcuts"
-msgstr "Kiirklahvid"
-
-msgid "_Enable menu access keys (such as Alt+F to open the File menu)"
-msgstr ""
-"Kõik _menüü liikumisklahvid on lubatud (näiteks Alt-F failimenüü jaoks)"
-
-msgid "_Shortcut keys:"
-msgstr "_Kiirklahvid:"
-
-msgid "Black on light yellow"
-msgstr "Must helekollasel"
-
-msgid "Black on white"
-msgstr "Must valgel"
-
-msgid "Gray on black"
-msgstr "Hall mustal"
-
-msgid "Green on black"
-msgstr "Roheline mustal"
-
-msgid "White on black"
-msgstr "Valge mustal"
+msgid "COMMAND"
+msgstr ""
 
 #, c-format
-msgid "Error parsing command: %s"
-msgstr "Viga käsu analüüsimisel: %s"
-
-#, c-format
-msgid "Editing Profile “%s”"
-msgstr "Profiili „%s“ redigeerimine"
-
-#. Translators: This is the name of a colour scheme
-msgid "Custom"
-msgstr "Oma"
-
-msgid "Images"
-msgstr "Pildid"
-
-#, c-format
-msgid "Choose Palette Color %d"
-msgstr "Paletivärvi %d valimine"
-
-#, c-format
-msgid "Palette entry %d"
-msgstr "Paletikirje nr %d"
-
-msgid "Profiles"
-msgstr "Profiilid"
-
-msgid "_Profile used when launching a new terminal:"
-msgstr "Uue terminali avamisel _kasutatav profiil:"
-
-msgid "C_reate"
-msgstr "L_oo"
-
-msgid "New Profile"
-msgstr "Uus profiil"
-
-msgid "Profile _name:"
-msgstr "Profiili _nimi:"
-
-msgid "_Base on:"
-msgstr "_Põhineb mallil:"
-
-msgid "<b>Command</b>"
-msgstr "<b>Käsk</b>"
-
-msgid "<b>Foreground, Background, Bold and Underline</b>"
-msgstr "<b>Tekst, taust ja allajoonitud ning rasvane kiri</b>"
-
-msgid "<b>Palette</b>"
-msgstr "<b>Palett</b>"
-
-msgid "<b>Title</b>"
-msgstr "<b>Pealkiri</b>"
-
-msgid ""
-"<small><i><b>Note:</b> Terminal applications have these colors available to "
-"them.</i></small>"
-msgstr ""
-"<small><i><b>Märkus:</b> Terminaliprogrammide käsutuses on järgnevad värvid."
-"</i></small>"
-
-msgid ""
-"<small><i><b>Note:</b> These options may cause some applications to behave "
-"incorrectly. They are only here to allow you to work around certain "
-"applications and operating systems that expect different terminal behavior.</"
-"i></small>"
-msgstr ""
-"<small><i><b>Märkus:</b> Need valikud võivad põhjustada mõne rakenduse väära "
-"käitumist. Need on siin ainult selleks, et oleks võimalik teatud rakenduste "
-"ja operatsioonisüsteemide erinevast käitumisest põhjustatud probleeme "
-"vältida.</i></small>"
-
-msgid "<small><i>Maximum</i></small>"
-msgstr "<small><i>Suurim</i></small>"
-
-msgid "<small><i>None</i></small>"
-msgstr "<small><i>Puudub</i></small>"
-
-msgid ""
-"Automatic\n"
-"Control-H\n"
-"ASCII DEL\n"
-"Escape sequence\n"
-"TTY Erase"
-msgstr ""
-"Automaatne\n"
-"Control-H\n"
-"ASCII DEL\n"
-"Paojada\n"
-"TTY kustutamine"
-
-msgid "Background"
-msgstr "Taust"
-
-msgid "Background image _scrolls"
-msgstr "Taustapilt _kerib"
-
-msgid ""
-"Block\n"
-"I-Beam\n"
-"Underline"
-msgstr ""
-"Kast\n"
-"Püstkriips\n"
-"Allkriips"
-
-msgid "Bol_d color:"
-msgstr "_Rasvase kirja värv:"
-
-msgid "Built-in _schemes:"
-msgstr "Sisse_ehitatud teemad:"
-
-msgid "Built-in sche_mes:"
-msgstr "_Sisseehitatud teemad:"
-
-msgid "Choose A Terminal Font"
-msgstr "Terminali kirjatüübi valimine"
-
-msgid "Choose Terminal Background Color"
-msgstr "Terminali taustavärvi valimine"
-
-msgid "Choose Terminal Text Color"
-msgstr "Terminali tekstivärvi valimine"
-
-msgid "Color p_alette:"
-msgstr "Värvi_palett:"
-
-msgid "Colors"
-msgstr "Värvid"
-
-msgid "Compatibility"
-msgstr "Ühilduvus"
-
-msgid "Cursor _shape:"
-msgstr "K_ursori kuju:"
-
-msgid "Custom co_mmand:"
-msgstr "_Oma käsk:"
-
-msgid "Default size:"
-msgstr "Vaikimisi suurus:"
-
-msgid ""
-"Exit the terminal\n"
-"Restart the command\n"
-"Hold the terminal open"
-msgstr ""
-"Terminal suletakse\n"
-"Käivitatakse käsk uuesti\n"
-"Jäetakse terminal avatuks"
-
-msgid "General"
-msgstr "Üldine"
-
-msgid "Image _file:"
-msgstr "_Pildifail:"
-
-msgid "Initial _title:"
-msgstr "_Algne pealkiri:"
-
-msgid ""
-"On the left side\n"
-"On the right side\n"
-"Disabled"
-msgstr ""
-"Vasakus servas\n"
-"Paremas servas\n"
-"Puudub"
-
-msgid "Profile Editor"
-msgstr "Profiiliredaktor"
-
-msgid ""
-"Replace initial title\n"
-"Append initial title\n"
-"Prepend initial title\n"
-"Keep initial title"
-msgstr ""
-"Asendab algse pealkirja\n"
-"Paigutatakse algse pealkirja järele\n"
-"Paigutatakse algse pealkirja ette\n"
-"Jäetakse kuvamata"
-
-msgid "Ru_n a custom command instead of my shell"
-msgstr "Kesta asemel käivitatakse o_ma käsk"
-
-msgid "S_hade transparent or image background:"
-msgstr "Läbipaistvus või taustapildi _varjutus:"
-
-msgid "Scroll on _keystroke"
-msgstr "Kerimine k_lahvivajutuse puhul"
-
-msgid "Scroll on _output"
-msgstr "Kerimine _väljundi saamisel"
-
-msgid "Scroll_back:"
-msgstr "Kerimis_puhver:"
-
-msgid "Scrolling"
-msgstr "Kerimine"
-
-msgid "Select Background Image"
-msgstr "Taustapildi valimine"
-
-msgid "Select-by-_word characters:"
-msgstr "_Sõnahaaval valimise märgid:"
-
-msgid "Show _menubar by default in new terminals"
-msgstr "Vaikimisi näidatakse uutes terminalides _menüüriba"
-
-msgid ""
-"Tango\n"
-"Linux console\n"
-"XTerm\n"
-"Rxvt\n"
-"Custom"
-msgstr ""
-"Tango\n"
-"Linuxi konsool\n"
-"XTerm\n"
-"Rxvt\n"
-"Kohandatud"
-
-msgid "Terminal _bell"
-msgstr "Terminali kõ_ll"
-
-msgid "Title and Command"
-msgstr "Pealkiri ja käsk"
-
-msgid "Use custom default terminal si_ze"
-msgstr "Terminali vaikimisi suuruse _kohandamine"
-
-msgid "When command _exits:"
-msgstr "Käsu _lõpetamisel:"
-
-msgid "When terminal commands set their o_wn titles:"
-msgstr "Kui terminalikäsud määravad oma _pealkirju:"
-
-msgid "_Allow bold text"
-msgstr "_Rasvane kiri lubatud"
-
-msgid "_Background color:"
-msgstr "Ta_ustavärv:"
-
-msgid "_Background image"
-msgstr "_Taustapilt"
-
-msgid "_Backspace key generates:"
-msgstr "_Backspace klahv põhjustab:"
-
-msgid "_Delete key generates:"
-msgstr "_Delete klahv põhjustab:"
-
-msgid "_Font:"
-msgstr "_Kirjatüüp:"
-
-msgid "_Profile name:"
-msgstr "Profiili _nimi:"
-
-msgid "_Reset Compatibility Options to Defaults"
-msgstr "Taasta ühilduvusvalikute _algväärtused"
-
-msgid "_Run command as a login shell"
-msgstr "_Käsk käivitatakse login kestana"
-
-msgid "_Same as text color"
-msgstr "Tekstiga sama _värv"
-
-msgid "_Scrollbar is:"
-msgstr "_Kerimisriba asukoht:"
-
-msgid "_Solid color"
-msgstr "Ü_htlane värv"
-
-msgid "_Text color:"
-msgstr "_Teksti värv:"
-
-msgid "_Transparent background"
-msgstr "_Läbipaistev taust"
-
-msgid "_Underline color:"
-msgstr "_Allajoonimise värvus:"
-
-msgid "_Unlimited"
-msgstr "Pii_ramatu"
-
-msgid "_Update login records when command is launched"
-msgstr "Käsu käivitamisel _uuendatakse sisselogimiskirjeid"
-
-msgid "_Use colors from system theme"
-msgstr "_Kasutatakse süsteemi teema värve"
-
-msgid "_Use the system fixed width font"
-msgstr "Kasutatakse süsteemis kirjeldatud _terminali kirjatüüpi"
-
-msgid "columns"
-msgstr "tulpa"
-
-msgid "lines"
-msgstr "rida"
-
-msgid "rows"
-msgstr "rida"
-
-msgid "New Tab"
-msgstr "Uus kaart"
-
-msgid "New Window"
-msgstr "Uus aken"
-
-msgid "Save Contents"
-msgstr "Sisu salvestamine"
-
-msgid "Close Tab"
-msgstr "Kaardi sulgemine"
-
-msgid "Close Window"
-msgstr "Akna sulgemine"
-
-msgid "Copy"
-msgstr "Kopeerimine"
-
-msgid "Paste"
-msgstr "Asetamine"
-
-msgid "Hide and Show menubar"
-msgstr "Menüüriba peitmine ja näitamine"
-
-msgid "Full Screen"
-msgstr "Täisekraan"
-
-msgid "Zoom In"
-msgstr "Suurendamine"
-
-msgid "Zoom Out"
-msgstr "Vähendamine"
-
-msgid "Normal Size"
-msgstr "Normaalsuurus"
-
-msgid "Set Title"
-msgstr "Pealkirja määramine"
-
-msgid "Reset"
-msgstr "Lähtestamine"
-
-msgid "Reset and Clear"
-msgstr "Lähtestamine ja tühjendamine"
-
-msgid "Switch to Previous Tab"
-msgstr "Liikumine eelmisele kaardile"
-
-msgid "Switch to Next Tab"
-msgstr "Liikumine järgmisele kaardile"
-
-msgid "Move Tab to the Left"
-msgstr "Kaardi liigutamine vasakule"
-
-msgid "Move Tab to the Right"
-msgstr "Kaardi liigutamine paremale"
-
-msgid "Detach Tab"
-msgstr "Kaardi lahtihaakimine"
-
-msgid "Switch to Tab 1"
-msgstr "Liikumine 1. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 2"
-msgstr "Liikumine 2. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 3"
-msgstr "Liikumine 3. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 4"
-msgstr "Liikumine 4. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 5"
-msgstr "Liikumine 5. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 6"
-msgstr "Liikumine 6. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 7"
-msgstr "Liikumine 7. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 8"
-msgstr "Liikumine 8. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 9"
-msgstr "Liikumine 9. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 10"
-msgstr "Liikumine 10. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 11"
-msgstr "Liikumine 11. kaardile"
-
-msgid "Switch to Tab 12"
-msgstr "Liikumine 12. kaardile"
-
-msgid "Contents"
-msgstr "Sisukord"
-
-msgid "File"
-msgstr "Fail"
-
-msgid "Edit"
-msgstr "Redaktor"
-
-msgid "View"
-msgstr "Vaade"
-
-msgid "Tabs"
-msgstr "Kaardid"
-
-msgid "Help"
-msgstr "Abi"
-
-#, c-format
-msgid "The shortcut key “%s” is already bound to the “%s” action"
-msgstr "Kiirklahv „%s“ on juba seotud toiminguga „%s“"
-
-msgid "_Action"
-msgstr "_Tegevus"
-
-msgid "Shortcut _Key"
-msgstr "Kii_rklahv"
-
-msgid "Click button to choose profile"
-msgstr "Profiili valimiseks klõpsa nupule"
-
-msgid "Profile list"
-msgstr "Profiilide nimekiri"
-
-#, c-format
-msgid "Delete profile “%s”?"
-msgstr "Kas kustutada profiil „%s“?"
-
-msgid "Delete Profile"
-msgstr "Profiili kustutamine"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"You already have a profile called “%s”. Do you want to create another "
-"profile with the same name?"
-msgstr ""
-"Profiil nimega „%s“ on juba olemas. Kas soovid teha veel ühe sama nimega "
-"profiili?"
-
-msgid "Choose base profile"
-msgstr "Vali põhiprofiil"
-
-#, c-format
-msgid "No such profile \"%s\", using default profile\n"
-msgstr "Profiili \"%s\" pole, kasutatakse vaikimisi profiili\n"
-
-#, c-format
-msgid "Invalid geometry string \"%s\"\n"
-msgstr "Lubamatu geomeetriastring \"%s\"\n"
-
-msgid "User Defined"
-msgstr "Kasutaja kirjeldatud"
-
-#, c-format
-msgid "Failed to parse arguments: %s\n"
-msgstr "Argumente pole võimalik analüüsida: %s\n"
-
-msgid "Western"
-msgstr "Lääne"
-
-msgid "Central European"
-msgstr "Kesk-euroopa"
-
-msgid "South European"
-msgstr "Lõuna-euroopa"
-
-msgid "Baltic"
-msgstr "Balti"
-
-msgid "Cyrillic"
-msgstr "Kirillitsa"
-
-msgid "Arabic"
-msgstr "Araabia"
-
-msgid "Greek"
-msgstr "Kreeka"
-
-msgid "Hebrew Visual"
-msgstr "Heebrea visuaalne"
-
-msgid "Hebrew"
-msgstr "Heebrea"
-
-msgid "Turkish"
-msgstr "Türgi"
-
-msgid "Nordic"
-msgstr "Põhjamaade"
-
-msgid "Celtic"
-msgstr "Keldi"
-
-msgid "Romanian"
-msgstr "Rumeenia"
-
-#. These encodings do NOT pass-through ASCII, so are always rejected.
-#. * FIXME: why are they in this table; or rather why do we need
-#. * the ASCII pass-through requirement?
-#.
-msgid "Unicode"
-msgstr "Unikood"
-
-msgid "Armenian"
-msgstr "Armeenia"
-
-msgid "Chinese Traditional"
-msgstr "Hiina traditsiooniline"
-
-msgid "Cyrillic/Russian"
-msgstr "Kirillitsa/Vene"
-
-msgid "Japanese"
-msgstr "Jaapani"
-
-msgid "Korean"
-msgstr "Korea"
-
-msgid "Chinese Simplified"
-msgstr "Hiina lihtsustatud"
-
-msgid "Georgian"
-msgstr "Gruusia"
-
-msgid "Cyrillic/Ukrainian"
-msgstr "Kirillitsa/Ukraina"
-
-msgid "Croatian"
-msgstr "Horvaatia"
-
-msgid "Hindi"
-msgstr "Hindi"
-
-msgid "Persian"
-msgstr "Pärsia"
-
-msgid "Gujarati"
-msgstr "Gujarati"
-
-msgid "Gurmukhi"
-msgstr "Gurmuki"
-
-msgid "Icelandic"
-msgstr "Islandi"
-
-msgid "Vietnamese"
-msgstr "Vietnami"
-
-msgid "Thai"
-msgstr "Tai"
-
-msgid "_Description"
-msgstr "_Kirjeldus"
-
-msgid "_Encoding"
-msgstr "_Kooditabel"
-
-msgid "Current Locale"
-msgstr "Käesolev lokaat"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Option \"%s\" is no longer supported in this version of gnome-terminal; you "
-"might want to create a profile with the desired setting, and use the new '--"
-"profile' option\n"
-msgstr ""
-"Võti \"%s\" pole selles gnome-terminal'i versioonis enam toetatud. Võib-olla "
-"on sul kasulik luua uus profiil koos soovitud sätetega ja kasutada seda koos "
-"uue võtmega '--profile'\n"
-
-msgid "GNOME Terminal"
-msgstr "GNOME Terminal"
-
-#, c-format
-msgid "Argument to \"%s\" is not a valid command: %s"
-msgstr "\"%s\" argument on vigane käsk: %s"
-
-msgid "Two roles given for one window"
-msgstr "Ühele aknale on määratud kaks rolli"
-
-#, c-format
-msgid "\"%s\" option given twice for the same window\n"
-msgstr "Võtit \"%s\" on ühele aknale määratud kaks korda\n"
+msgid ""
+"Commands:\n"
+" help  Shows this information\n"
+" open  Create a new terminal\n"
+"\n"
+"Use \"%s COMMAND --help\" to get help on each command.\n"
+msgstr ""
 
 #, c-format
 msgid "\"%s\" is not a valid zoom factor"
 msgstr "\"%s\" pole korrektne suurendustegur"
 
-#, c-format
-msgid "Zoom factor \"%g\" is too small, using %g\n"
-msgstr "Suurendustegur \"%g\" on liiga väike, kasutatakse %g\n"
-
-#, c-format
-msgid "Zoom factor \"%g\" is too large, using %g\n"
-msgstr "Suurendustegur \"%g\" on liiga suur, kasutatakse %g\n"
-
-#, c-format
-msgid ""
-"Option \"%s\" requires specifying the command to run on the rest of the "
-"command line"
-msgstr ""
-"Võtmel \"%s\" peab kogu käsurea edasises osas olema kirjeldatud käivitatav "
-"käsk"
-
-msgid "Not a valid terminal config file."
-msgstr "Terminali seadistusfail on vigane."
-
-msgid "Incompatible terminal config file version."
-msgstr "Terminali seadistusfaili versioon ei ühildu."
-
-msgid ""
-"Do not register with the activation nameserver, do not re-use an active "
-"terminal"
-msgstr ""
-"Aktiveerimise nimeserveris ei registreeruta, aktiivset terminali ei "
-"taaskasutata"
-
-msgid "Load a terminal configuration file"
-msgstr "Terminali sätete faili laadimine"
-
-msgid "Save the terminal configuration to a file"
-msgstr "Terminali sätete salvestamine faili"
-
-msgid "Open a new window containing a tab with the default profile"
-msgstr "Uue akna avamine, mis sisaldab vaikimisi profiiliga kaarti"
-
-msgid "Open a new tab in the last-opened window with the default profile"
-msgstr "Uue vaikimisi profiiliga kaardi avamine viimati avatud aknas"
-
-msgid "Turn on the menubar"
-msgstr "Menüüriba näitamise sisselülitamine"
-
-msgid "Turn off the menubar"
-msgstr "Menüüriba näitamise väljalülitamine"
+msgid "Be quiet"
+msgstr ""
 
 msgid "Maximise the window"
 msgstr "Akna suurendamine"
@@ -1670,12 +69,6 @@
 msgid "ROLE"
 msgstr "ROLL"
 
-msgid "Set the last specified tab as the active one in its window"
-msgstr "Viimasena kirjeldatud kaardi määramine omas aknas aktiivseks"
-
-msgid "Execute the argument to this option inside the terminal"
-msgstr "Selle võtme argumendi käivitamine terminalis"
-
 msgid "Use the given profile instead of the default profile"
 msgstr "Määratud profiili kasutamine vaikimisi profiili asemel"
 
@@ -1700,322 +93,82 @@
 msgid "ZOOM"
 msgstr "SUURENDUS"
 
-msgid "GNOME Terminal Emulator"
-msgstr "GNOME Terminaliemulaator"
-
-msgid "Show GNOME Terminal options"
-msgstr "GNOME Terminali valikute näitamine"
-
-msgid ""
-"Options to open new windows or terminal tabs; more than one of these may be "
-"specified:"
-msgstr ""
-"Uute akende või terminalikaartide avamise valikud. Neid võib korraga "
-"kirjeldada mitu tükki:"
+msgid "Forward stdin"
+msgstr ""
+
+msgid "Forward stdout"
+msgstr ""
+
+msgid "Forward stderr"
+msgstr ""
+
+msgid "Forward file descriptor"
+msgstr ""
+
+msgid "FD"
+msgstr ""
+
+msgid "Wait until the child exits"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "GNOME Terminal Client"
+msgstr "GNOME Terminal"
+
+#, fuzzy
+msgid "Global options:"
+msgstr "Terminali valikute näitamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show global options"
+msgstr "Terminali valikute näitamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Server options:"
+msgstr "Terminalipõhiste valikute näitamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show server options"
+msgstr "Terminalipõhiste valikute näitamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Window options:"
+msgstr "Aknapõhiste valikute näitamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show window options"
+msgstr "Aknapõhiste valikute näitamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Terminal options:"
+msgstr "Terminali valikute näitamine"
 
 msgid "Show terminal options"
 msgstr "Terminali valikute näitamine"
 
-msgid ""
-"Window options; if used before the first --window or --tab argument, sets "
-"the default for all windows:"
-msgstr ""
-"Akna valikud. Kui neid kasutatakse enne esimest --window või --tab võtit, "
-"siis määratakse need vaikimisi kõigile akendele:"
-
-msgid "Show per-window options"
-msgstr "Aknapõhiste valikute näitamine"
-
-msgid ""
-"Terminal options; if used before the first --window or --tab argument, sets "
-"the default for all terminals:"
-msgstr ""
-"Terminali valikud. Kui neid kasutatakse enne esimest --window või --tab "
-"võtit, siis määratakse need vaikimisi kõigile terminalidele:"
-
-msgid "Show per-terminal options"
+msgid "Exec options:"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Show exec options"
+msgstr "Terminali valikute näitamine"
+
+#, fuzzy
+msgid "Processing options:"
+msgstr "Seansihalduse valikud:"
+
+#, fuzzy
+msgid "Show processing options"
 msgstr "Terminalipõhiste valikute näitamine"
 
-msgid "Unnamed"
-msgstr "Nimetu"
-
-msgid "_Profile Preferences"
-msgstr "Profiili _eelistused"
-
-msgid "_Relaunch"
-msgstr "_Taaskäivita"
-
-msgid "There was an error creating the child process for this terminal"
-msgstr "Sellele terminalile alamprotsessi loomisel tekkis viga"
-
-#, c-format
-msgid "The child process exited normally with status %d."
-msgstr "Alamprotsess lõpetas normaalselt signaaliga %d."
-
-#, c-format
-msgid "The child process was terminated by signal %d."
-msgstr "Alamprotsess lõpetati signaaliga %d."
-
-msgid "The child process was terminated."
-msgstr "Alamprotsess lõpetati."
-
-msgid "Close tab"
-msgstr "Kaardi sulgemine"
-
-msgid "Switch to this tab"
-msgstr "Liikumine sellele kaardile"
-
-msgid "There was an error displaying help"
-msgstr "Abiteabe kuvamisel tekkis viga"
-
-#, c-format
-msgid "Could not open the address “%s”"
-msgstr "Aadressi „%s“ pole võimalik avada"
-
-msgid ""
-"GNOME Terminal is free software; you can redistribute it and/or modify it "
-"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
-"Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) "
-"any later version."
-msgstr ""
-"GNOME Terminal on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/või muuta "
-"vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba "
-"Tarkvara Fondi poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number 3 või "
-"(vastavalt Teie valikule) ükskõik milline hilisem versioon."
-
-msgid ""
-"GNOME Terminal is distributed in the hope that it will be useful, but "
-"WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY "
-"or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
-"more details."
-msgstr ""
-"GNOME Terminali levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA IGASUGUSE "
-"GARANTIITA; isegi KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDIGARANTIITA või SOBIVUSELE "
-"TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU Üldist Avalikku "
-"Litsentsi."
-
-msgid ""
-"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
-"GNOME Terminal; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
-"Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
-msgstr ""
-"Te peaks olema saanud GNU Üldise Avaliku Litsentsi koopia koos GNOME "
-"Terminaliga; kui ei, siis võtke ühendust Free Software Foundation'iga, 51 "
-"Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
-
-#. Translators: This is the label of a menu item to choose a profile.
-#. * _%d is used as the accelerator (with d between 1 and 9), and
-#. * the %s is the name of the terminal profile.
-#.
-#, c-format
-msgid "_%d. %s"
-msgstr "_%d. %s"
-
-#. Translators: This is the label of a menu item to choose a profile.
-#. * _%c is used as the accelerator (it will be a character between A and Z),
-#. * and the %s is the name of the terminal profile.
-#.
-#, c-format
-msgid "_%c. %s"
-msgstr "_%c. %s"
-
-#. Toplevel
-msgid "_File"
-msgstr "_Fail"
-
-#. File menu
-msgid "Open _Terminal"
-msgstr "Ava _terminal"
-
-msgid "Open Ta_b"
-msgstr "Ava _kaart"
-
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Redaktor"
-
-msgid "_View"
-msgstr "_Vaade"
-
-msgid "_Search"
-msgstr "_Otsing"
-
-msgid "_Terminal"
-msgstr "_Terminal"
-
-msgid "Ta_bs"
-msgstr "_Kaardid"
-
-msgid "_Help"
-msgstr "A_bi"
-
-msgid "New _Profile…"
-msgstr "Uus _profiil…"
-
-msgid "_Save Contents"
-msgstr "_Salvesta sisu"
-
-msgid "C_lose Tab"
-msgstr "Su_lge kaart"
-
-msgid "_Close Window"
-msgstr "S_ulge aken"
-
-msgid "Paste _Filenames"
-msgstr "Aseta _failinimed"
-
-msgid "P_rofiles…"
-msgstr "P_rofiilid…"
-
-msgid "_Keyboard Shortcuts…"
-msgstr "_Kiirklahvid…"
-
-msgid "Pr_ofile Preferences"
-msgstr "Profiili _eelistused"
-
-#. Search menu
-msgid "_Find..."
-msgstr "_Otsi..."
-
-msgid "Find Ne_xt"
-msgstr "Otsi _uuesti"
-
-msgid "Find Pre_vious"
-msgstr "Otsi _eelmist"
-
-msgid "_Clear Highlight"
-msgstr "_Eemalda esiletõstmine"
-
-msgid "Go to _Line..."
-msgstr "_Hüppa reale..."
-
-msgid "_Incremental Search..."
-msgstr "_Kasvav otsing..."
-
-#. Terminal menu
-msgid "Change _Profile"
-msgstr "Muuda _profiil"
-
-msgid "_Set Title…"
-msgstr "Määra _pealkiri…"
-
-msgid "Set _Character Encoding"
-msgstr "_Määra märkide kooditabel"
-
-msgid "_Reset"
-msgstr "_Lähtesta"
-
-msgid "Reset and C_lear"
-msgstr "Lähtesta ja _tühjenda"
-
-#. Terminal/Encodings menu
-msgid "_Add or Remove…"
-msgstr "_Lisa või eemalda…"
-
-#. Tabs menu
-msgid "_Previous Tab"
-msgstr "_Eelmine kaart"
-
-msgid "_Next Tab"
-msgstr "_Järgmine kaart"
-
-msgid "Move Tab _Left"
-msgstr "Liiguta kaart _vasakule"
-
-msgid "Move Tab _Right"
-msgstr "Liiguta kaart _paremale"
-
-msgid "_Detach tab"
-msgstr "_Haagi kaart lahti"
-
-#. Help menu
-msgid "_Contents"
-msgstr "_Sisukord"
-
-msgid "_About"
-msgstr "_Programmist lähemalt"
-
-#. Popup menu
-msgid "_Send Mail To…"
-msgstr "_Saada e-sõnum…"
-
-msgid "_Copy E-mail Address"
-msgstr "Kopeeri _e-posti aadress"
-
-msgid "C_all To…"
-msgstr "_Helista…"
-
-msgid "_Copy Call Address"
-msgstr "_Kopeeri helistamisaadress"
-
-msgid "_Open Link"
-msgstr "A_va link"
-
-msgid "_Copy Link Address"
-msgstr "Kopeeri _lingi asukoht"
-
-msgid "P_rofiles"
-msgstr "P_rofiilid"
-
-msgid "C_lose Window"
-msgstr "Su_lge aken"
-
-msgid "L_eave Full Screen"
-msgstr "_Lahku täisekraanist"
-
-msgid "_Input Methods"
-msgstr "_Sisestusmeetodid"
-
-#. View Menu
-msgid "Show _Menubar"
-msgstr "Näita m_enüüriba"
-
-msgid "_Full Screen"
-msgstr "_Täisekraan"
-
-msgid "Close this window?"
-msgstr "Kas sulgeda see aken?"
-
-msgid "Close this terminal?"
-msgstr "Kas sulgeda see terminal?"
-
-msgid ""
-"There are still processes running in some terminals in this window. Closing "
-"the window will kill all of them."
-msgstr ""
-"Mõnedes selle akna terminalides on töötavaid protsesse. Akna sulgemine "
-"kõrvaldab ka need protsessid."
-
-msgid ""
-"There is still a process running in this terminal. Closing the terminal will "
-"kill it."
-msgstr ""
-"Terminalis töötab siiamaani vähemalt üks protsess. Terminali sulgemine "
-"kõrvaldab ka selle protsessi."
-
-msgid "C_lose Terminal"
-msgstr "Sul_ge terminal"
-
-msgid "Could not save contents"
-msgstr "Sisu pole võimalik salvestada"
-
-msgid "Save as..."
-msgstr "Salvesta kui..."
-
-msgid "_Title:"
-msgstr "_Pealkiri:"
-
-msgid "Contributors:"
-msgstr "Kaasautorid:"
-
-msgid "A terminal emulator for the GNOME desktop"
-msgstr "Terminaliemulaator GNOME töölauale"
-
-msgid "translator-credits"
-msgstr ""
-"Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002.\n"
-"Priit Laes <amd store20 com>, 2004–2006.\n"
-"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2010.\n"
-"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010."
+msgid "Add or Remove Terminal Encodings"
+msgstr "Terminali kooditabelite lisamine või eemaldamine"
+
+msgid "A_vailable encodings:"
+msgstr "_Saadaolevad kooditabelid:"
+
+msgid "E_ncodings shown in menu:"
+msgstr "_Menüüs kuvatavad kooditabelid:"
 
 #.
 #. * Copyright © 2009 Christian Persch
@@ -2082,16 +235,16 @@
 msgstr "Jäetakse terminal avatuks"
 
 #. Translators: Scrollbar is: ...
-msgid "On the left side"
-msgstr "Vasakus servas"
+msgid "Always visible"
+msgstr ""
 
 #. Translators: Scrollbar is: ...
-msgid "On the right side"
-msgstr "Paremas servas"
+msgid "Visible only when necessary"
+msgstr ""
 
 #. Translators: Scrollbar is: ...
-msgid "Disabled"
-msgstr "Keelatud"
+msgid "Hidden"
+msgstr ""
 
 #. Translators: When terminal commands set their own titles: ...
 msgid "Replace initial title"
@@ -2125,6 +278,2036 @@
 msgid "Rxvt"
 msgstr "Rxvt"
 
+#. Translators: This is the name of a colour scheme
+msgid "Custom"
+msgstr "Oma"
+
+msgid "Find"
+msgstr "Otsi"
+
+msgid "_Search for:"
+msgstr "_Otsitav tekst:"
+
+msgid "_Match case"
+msgstr "_Tõstutundlik"
+
+msgid "Match _entire word only"
+msgstr "Kogu sõ_na peab vastavuses olema"
+
+msgid "Match as _regular expression"
+msgstr "Vastavus _regulaaravaldisele"
+
+msgid "Search _backwards"
+msgstr "Otsitakse tagantpoolt _ettepoole"
+
+msgid "_Wrap around"
+msgstr "_Lõppu (või algusese) jõudmisel otsingut ei katkestata"
+
+msgid "Keyboard Shortcuts"
+msgstr "Kiirklahvid"
+
+msgid "_Enable menu access keys (such as Alt+F to open the File menu)"
+msgstr ""
+"Kõik _menüü liikumisklahvid on lubatud (näiteks Alt-F failimenüü jaoks)"
+
+msgid "Enable the _menu shortcut key (F10 by default)"
+msgstr "M_enüü kiirklahv on lubatud (vaikimisi F10)"
+
+msgid "_Shortcut keys:"
+msgstr "_Kiirklahvid:"
+
+msgid "Human-readable name of the profile"
+msgstr "Profiili inimloetav nimi"
+
+msgid "Human-readable name of the profile."
+msgstr "Profiili inimloetav nimi."
+
+msgid "Default color of text in the terminal"
+msgstr "Terminali teksti vaikimisi värv"
+
+msgid ""
+"Default color of text in the terminal, as a color specification (can be HTML-"
+"style hex digits, or a color name such as \"red\")."
+msgstr ""
+"Terminali teksti vaikimisi värv värvikirjeldusena (võib kasutada nii HTML-"
+"stiilis kuueteistkümnendarve kui ingliskeelseid värvinimetusi nagu \"red\")"
+
+msgid "Default color of terminal background"
+msgstr "Terminali vaikimisi taustavärv"
+
+msgid ""
+"Default color of terminal background, as a color specification (can be HTML-"
+"style hex digits, or a color name such as \"red\")."
+msgstr ""
+"Terminali tausta vaikimisi värv värvikirjeldusena (võib kasutada nii HTML-"
+"stiilis kuueteistkümnendarve kui ingliskeelseid värvinimetusi nagu \"red\")"
+
+msgid "Default color of bold text in the terminal"
+msgstr "Terminali rasvase kirja vaikimisi värv"
+
+msgid ""
+"Default color of bold text in the terminal, as a color specification (can be "
+"HTML-style hex digits, or a color name such as \"red\"). This is ignored if "
+"bold_color_same_as_fg is true."
+msgstr ""
+"Terminali rasvase kirja vaikimisi värv värvikirjeldusena (võib kasutada nii "
+"HTML-stiilis kuueteistkümnendarve kui ingliskeelseid värvinimetusi nagu \"red"
+"\"). Kui bold_color_same_as_fg on märgitud, siis seda väärtust eiratakse."
+
+msgid "Whether bold text should use the same color as normal text"
+msgstr "Kas rasvast kirja peab näitama sama värviga kui tavalist kirja"
+
+msgid ""
+"If true, boldface text will be rendered using the same color as normal text."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis renderdatakse rasvast kirja sama värviga, mida "
+"kasutatakse tavalise kirja puhul."
+
+msgid "What to do with dynamic title"
+msgstr "Mida teha dünaamilise pealkirjaga"
+
+msgid ""
+"If the application in the terminal sets the title (most typically people "
+"have their shell set up to do this), the dynamically-set title can erase the "
+"configured title, go before it, go after it, or replace it. The possible "
+"values are \"replace\", \"before\", \"after\", and \"ignore\"."
+msgstr ""
+"Kui terminalis olev rakendus määrab pealkirja (kõige tüüpilisem sellekohane "
+"näide on kestprogramm). Võimalikud väärtused on \"replace\" (pealkiri "
+"asendatakse), \"before\" (dünaamiline pealkiri asetatakse määratud pealkirja "
+"ette), \"after\" (dünaamiline pealkiri asetatakse määratud pealkirja "
+"järele), ja \"ignore\" (dünaamilist pealkirja eiratakse)."
+
+msgid "Title for terminal"
+msgstr "Terminali pealkiri"
+
+msgid ""
+"Title to display for the terminal window or tab. This title may be replaced "
+"by or combined with the title set by the application inside the terminal, "
+"depending on the title_mode setting."
+msgstr ""
+"Terminali aknale või kaardile kuvatav pealkiri. Seda pealkirja saab asendada "
+"või kombineerida terminalis töötava rakenduse poolt seatud pealkirjaga, "
+"sõltuvalt title_mode võtme väärtusest."
+
+msgid "Whether to allow bold text"
+msgstr "Kas paks kiri on lubatud"
+
+msgid "If true, allow applications in the terminal to make text boldface."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis on terminalis töötavatel rakendustel võimalik jämedat "
+"kirja väljastada."
+
+#, fuzzy
+msgid "Whether to ring the terminal bell"
+msgstr "Kas vaigistada terminali kellaheli"
+
+msgid "Characters that are considered \"part of a word\""
+msgstr "Märgid, mida arvestatakse kui \"sõna osa\""
+
+msgid ""
+"When selecting text by word, sequences of these characters are considered "
+"single words. Ranges can be given as \"A-Z\". Literal hyphen (not expressing "
+"a range) should be the first character given."
+msgstr ""
+"Teksti sõnahaaval valimisel arvestatakse osade märkide jadad sõnadeks. "
+"Vahemikku saab määrata vormingus \"A-Ü\". Poolitusmärk (mida ei kasutata "
+"vahemiku määramiseks) peab olema esimese märgina."
+
+msgid "Whether to show menubar in new windows/tabs"
+msgstr "Kas uutel akendel ja kaartidel näidatakse menüüriba või mitte"
+
+#, fuzzy
+msgid "True if the menubar should be shown in new window"
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis selle profiili akende/kaartide uutel akendel tuleb "
+"menüüriba näidata."
+
+msgid "Whether to use custom terminal size for new windows"
+msgstr ""
+"Kas uutel akendel ja kaartidel kasutatakse terminalile kohandatud suurust "
+"või mitte"
+
+msgid ""
+"If true, newly created terminal windows will have custom size specified by "
+"default_size_columns and default_size_rows."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis luuakse uued terminaliaknad võtmetes default_size_columns "
+"ja default_size_rows määratud suurusega."
+
+msgid "Default number of columns"
+msgstr "Vaikimisi veergude arv"
+
+msgid ""
+"Number of columns in newly created terminal windows. Has no effect if "
+"use_custom_default_size is not enabled."
+msgstr ""
+"Uute akende veergude arv. Toimib ainult juhul, kui use_custom_default_size "
+"on lubatud."
+
+msgid "Default number of rows"
+msgstr "Vaikimisi ridade arv"
+
+msgid ""
+"Number of rows in newly created terminal windows. Has no effect if "
+"use_custom_default_size is not enabled."
+msgstr ""
+"Uute akende ridade arv. Toimib ainult juhul, kui use_custom_default_size on "
+"lubatud."
+
+#, fuzzy
+msgid "When to show the scrollbar"
+msgstr "Kerimisriba asukoht"
+
+msgid "Number of lines to keep in scrollback"
+msgstr "Tagasikerimise puhvri ridade arv"
+
+msgid ""
+"Number of scrollback lines to keep around. You can scroll back in the "
+"terminal by this number of lines; lines that don't fit in the scrollback are "
+"discarded. If scrollback_unlimited is true, this value is ignored."
+msgstr ""
+"Ridade arv, mida hoitakse tagasikerimiseks. Selle arvu võrra on terminalilt "
+"läbijooksnud ridu võimalik tagasi kerida. Kõik sellest puhvrist väljapoole "
+"jäävad read kustutatakse mälust. Kui scrollback_unlimited on märgitud, siis "
+"seda väärtust eiratakse."
+
+msgid "Whether an unlimited number of lines should be kept in scrollback"
+msgstr "Kas tagasikerimise puhvris hoitakse piiramatut arvu ridu või mitte"
+
+msgid ""
+"If true, scrollback lines will never be discarded. The scrollback history is "
+"stored on disk temporarily, so this may cause the system to run out of disk "
+"space if there is a lot of output to the terminal."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis ei kustutata tagasikerimise puhvrist ühtegi rida. "
+"Tagasikerimise ajalugu salvestatakse ajutiselt kettale ja kui terminalis "
+"tekib väga palju ridu, siis võib kettaruum otsa saada."
+
+msgid "Whether to scroll to the bottom when a key is pressed"
+msgstr "Kas klahvivajutuse puhul tuleb kerida alla või mitte"
+
+msgid "If true, pressing a key jumps the scrollbar to the bottom."
+msgstr "Kui märgitud, siis klahvivajutusel hüpatakse kerimisriba allaossa."
+
+msgid "Whether to scroll to the bottom when there's new output"
+msgstr "Kas uue väljundi puhul tuleb kerida alla või mitte"
+
+msgid ""
+"If true, whenever there's new output the terminal will scroll to the bottom."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis uue väljundi tekkimisel keritakse terminali sisu kõige "
+"alumisse otsa."
+
+msgid "What to do with the terminal when the child command exits"
+msgstr "Mida peab terminal alamkäsu lõpetamise korral ette võtma"
+
+msgid ""
+"Possible values are \"close\" to close the terminal, and \"restart\" to "
+"restart the command."
+msgstr ""
+"Võimalikud väärtused on \"close\" terminali sulgemiseks ja \"restart\" käsu "
+"taaskäivitamiseks."
+
+msgid "Whether to launch the command in the terminal as a login shell"
+msgstr "Kas terminali käsk käivitatakse sisselogimise kestana või mitte"
+
+msgid ""
+"If true, the command inside the terminal will be launched as a login shell. "
+"(argv[0] will have a hyphen in front of it.)"
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis terminalis käivitatav käsk käivitatakse kestprogrammina "
+"(argv[0] ette lisatakse sidekriips)."
+
+msgid "Whether to update login records when launching terminal command"
+msgstr ""
+"Kas terminalikäsu käivitamisel uuendatakse sisselogimise kirjeid või mitte"
+
+msgid ""
+"If true, the system login records utmp and wtmp will be updated when the "
+"command inside the terminal is launched."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis terminalis käsu käivitamisel uuendatakse süsteemi "
+"sisselogimiskirjeid utmp ja wtmp."
+
+msgid "Whether to run a custom command instead of the shell"
+msgstr "_Oma käsu käivitamine kesta asemel"
+
+msgid ""
+"If true, the value of the custom_command setting will be used in place of "
+"running a shell."
+msgstr ""
+"Kui märgitud, siis custom_command võtme väärtust kasutatakse kestprogrammi "
+"käivitamiseks."
+
+msgid "Whether to blink the cursor"
+msgstr "Kas kursor plingib"
+
+msgid ""
+"The possible values are \"system\" to use the global cursor blinking "
+"settings, or \"on\" or \"off\" to set the mode explicitly."
+msgstr ""
+"Võimalikud väärtused on \"system\" globaalsete kursorivilkumise sätete "
+"kasutamiseks, \"on\" vilkumise sisselülitamiseks ja \"off\" "
+"väljalülitamiseks."
+
+msgid "The cursor appearance"
+msgstr "Kursori kuju"
+
+msgid "Custom command to use instead of the shell"
+msgstr "Kestprogrammi käivitamise asemel kasutatav käsk"
+
+msgid "Run this command in place of the shell, if use_custom_command is true."
+msgstr ""
+"Kui use_custom_command on märgitud, siis käivitatakse kestprogrammi asemel "
+"see käsk."
+
+msgid "Palette for terminal applications"
+msgstr "Palett terminalirakenduste jaoks"
+
+msgid "A pango font name and size"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "The code sequence the Backspace key generates"
+msgstr "_Backspace klahv põhjustab:"
+
+#, fuzzy
+msgid "The code sequence the Delete key generates"
+msgstr "_Delete klahv põhjustab:"
+
+msgid "Whether to use the colors from the theme for the terminal widget"
+msgstr "Kas terminalividina jaoks kasutatakse teemast võetud värve või mitte"
+
+#, fuzzy
+msgid "Whether to use the system monospace font"
+msgstr "Kas kasutada süsteemset kirjatüüpi või mitte"
+
+msgid "Which encoding to use"
+msgstr ""
+
+msgid "Whether the menubar has access keys"
+msgstr "Kas menüüribal on ligipääsuklahv"
+
+msgid ""
+"Whether to have Alt+letter access keys for the menubar. They may interfere "
+"with some applications run inside the terminal so it's possible to turn them "
+"off."
+msgstr ""
+"Kas menüüriba menüüsid saab avada Alt+märk liikumisklahvide abil. See võib "
+"takistada mõne terminalis töötava rakenduse kasutamist ja seetõttu on seda "
+"võimalik välja lülitada."
+
+msgid "Whether the standard GTK shortcut for menubar access is enabled"
+msgstr "Kast standardne GTK kiirklahv menüüriba kasutamiseks on lubatud"
+
+msgid ""
+"Normally you can access the menubar with F10. This can also be customized "
+"via gtkrc (gtk-menu-bar-accel = \"whatever\"). This option allows the "
+"standard menubar accelerator to be disabled."
+msgstr ""
+"Tavaliselt saab menüüribale ligi F10 klahvi abil. Seda saab ka kohandada "
+"gtkrc abil (gtk-menu-bar-accel = \"misiganes\"). Selle võtme abil saab "
+"standardset menüüriba kiirklahvi keelata."
+
+msgid "List of available encodings"
+msgstr "Saadaolevate kooditabelite loend"
+
+msgid ""
+"A subset of possible encodings are presented in the Encoding submenu. This "
+"is a list of encodings to appear there. The special encoding name \"current"
+"\" means to display the encoding of the current locale."
+msgstr ""
+"Võimalike kooditabelite alamhulk, mis on kasutatav \"Kodeering\" "
+"alammenüüst. Siinkirjeldatud loend ilmub selles alammenüüs. Kooditabelite "
+"erinimi \"current\" tähendab käesoleva lokaadi vaikimisi kooditabelit."
+
+#, fuzzy
+msgid "Whether to ask for confirmation before closing a terminal"
+msgstr "Kas terminaliakende sulgemisel peab kinnitust küsima"
+
+msgid "Black on light yellow"
+msgstr "Must helekollasel"
+
+msgid "Black on white"
+msgstr "Must valgel"
+
+msgid "Gray on black"
+msgstr "Hall mustal"
+
+msgid "Green on black"
+msgstr "Roheline mustal"
+
+msgid "White on black"
+msgstr "Valge mustal"
+
+#, c-format
+msgid "Error parsing command: %s"
+msgstr "Viga käsu analüüsimisel: %s"
+
+#, c-format
+msgid "Editing Profile “%s”"
+msgstr "Profiili „%s“ redigeerimine"
+
+#, c-format
+msgid "Choose Palette Color %d"
+msgstr "Paletivärvi %d valimine"
+
+#, c-format
+msgid "Palette entry %d"
+msgstr "Paletikirje nr %d"
+
+msgid "Profiles"
+msgstr "Profiilid"
+
+msgid "_Profile used when launching a new terminal:"
+msgstr "Uue terminali avamisel _kasutatav profiil:"
+
+msgid "New Profile"
+msgstr "Uus profiil"
+
+msgid "C_reate"
+msgstr "L_oo"
+
+msgid "Profile _name:"
+msgstr "Profiili _nimi:"
+
+msgid "_Base on:"
+msgstr "_Põhineb mallil:"
+
+msgid "_Profile name:"
+msgstr "Profiili _nimi:"
+
+msgid "_Use the system fixed width font"
+msgstr "Kasutatakse süsteemis kirjeldatud _terminali kirjatüüpi"
+
+msgid "_Font:"
+msgstr "_Kirjatüüp:"
+
+msgid "Choose A Terminal Font"
+msgstr "Terminali kirjatüübi valimine"
+
+msgid "_Allow bold text"
+msgstr "_Rasvane kiri lubatud"
+
+msgid "Terminal _bell"
+msgstr "Terminali kõ_ll"
+
+msgid "Cursor _shape:"
+msgstr "K_ursori kuju:"
+
+msgid ""
+"Block\n"
+"I-Beam\n"
+"Underline"
+msgstr ""
+"Kast\n"
+"Püstkriips\n"
+"Allkriips"
+
+msgid "Select-by-_word characters:"
+msgstr "_Sõnahaaval valimise märgid:"
+
+msgid "Use custom default terminal si_ze"
+msgstr "Terminali vaikimisi suuruse _kohandamine"
+
+msgid "Default size:"
+msgstr "Vaikimisi suurus:"
+
+msgid "columns"
+msgstr "tulpa"
+
+msgid "rows"
+msgstr "rida"
+
+msgid "General"
+msgstr "Üldine"
+
+msgid "<b>Title</b>"
+msgstr "<b>Pealkiri</b>"
+
+msgid "Initial _title:"
+msgstr "_Algne pealkiri:"
+
+msgid "When terminal commands set their o_wn titles:"
+msgstr "Kui terminalikäsud määravad oma _pealkirju:"
+
+msgid ""
+"Replace initial title\n"
+"Append initial title\n"
+"Prepend initial title\n"
+"Keep initial title"
+msgstr ""
+"Asendab algse pealkirja\n"
+"Paigutatakse algse pealkirja järele\n"
+"Paigutatakse algse pealkirja ette\n"
+"Jäetakse kuvamata"
+
+msgid "<b>Command</b>"
+msgstr "<b>Käsk</b>"
+
+msgid "_Run command as a login shell"
+msgstr "_Käsk käivitatakse login kestana"
+
+msgid "_Update login records when command is launched"
+msgstr "Käsu käivitamisel _uuendatakse sisselogimiskirjeid"
+
+msgid "Ru_n a custom command instead of my shell"
+msgstr "Kesta asemel käivitatakse o_ma käsk"
+
+msgid "Custom co_mmand:"
+msgstr "_Oma käsk:"
+
+msgid "When command _exits:"
+msgstr "Käsu _lõpetamisel:"
+
+msgid ""
+"Exit the terminal\n"
+"Restart the command\n"
+"Hold the terminal open"
+msgstr ""
+"Terminal suletakse\n"
+"Käivitatakse käsk uuesti\n"
+"Jäetakse terminal avatuks"
+
+msgid "Title and Command"
+msgstr "Pealkiri ja käsk"
+
+msgid "<b>Foreground, Background, Bold and Underline</b>"
+msgstr "<b>Tekst, taust ja allajoonitud ning rasvane kiri</b>"
+
+msgid "_Use colors from system theme"
+msgstr "_Kasutatakse süsteemi teema värve"
+
+msgid "Built-in sche_mes:"
+msgstr "_Sisseehitatud teemad:"
+
+msgid "_Text color:"
+msgstr "_Teksti värv:"
+
+msgid "_Background color:"
+msgstr "Ta_ustavärv:"
+
+msgid "Choose Terminal Background Color"
+msgstr "Terminali taustavärvi valimine"
+
+msgid "Choose Terminal Text Color"
+msgstr "Terminali tekstivärvi valimine"
+
+msgid "_Underline color:"
+msgstr "_Allajoonimise värvus:"
+
+msgid "_Same as text color"
+msgstr "Tekstiga sama _värv"
+
+msgid "Bol_d color:"
+msgstr "_Rasvase kirja värv:"
+
+msgid "<b>Palette</b>"
+msgstr "<b>Palett</b>"
+
+msgid "Built-in _schemes:"
+msgstr "Sisse_ehitatud teemad:"
+
+msgid ""
+"<small><i><b>Note:</b> Terminal applications have these colors available to "
+"them.</i></small>"
+msgstr ""
+"<small><i><b>Märkus:</b> Terminaliprogrammide käsutuses on järgnevad värvid."
+"</i></small>"
+
+msgid "Color p_alette:"
+msgstr "Värvi_palett:"
+
+msgid "Colors"
+msgstr "Värvid"
+
+msgid "_Scrollbar is:"
+msgstr "_Kerimisriba asukoht:"
+
+msgid "Scroll_back:"
+msgstr "Kerimis_puhver:"
+
+msgid "Scroll on _keystroke"
+msgstr "Kerimine k_lahvivajutuse puhul"
+
+msgid "Scroll on _output"
+msgstr "Kerimine _väljundi saamisel"
+
+#. Infinite scrollback
+msgid "_Unlimited"
+msgstr "Pii_ramatu"
+
+msgid ""
+"Always visible\n"
+"Visible only when necessary\n"
+"Hidden"
+msgstr ""
+
+msgid "lines"
+msgstr "rida"
+
+msgid "Scrolling"
+msgstr "Kerimine"
+
+msgid ""
+"<small><i><b>Note:</b> These options may cause some applications to behave "
+"incorrectly. They are only here to allow you to work around certain "
+"applications and operating systems that expect different terminal behavior.</"
+"i></small>"
+msgstr ""
+"<small><i><b>Märkus:</b> Need valikud võivad põhjustada mõne rakenduse väära "
+"käitumist. Need on siin ainult selleks, et oleks võimalik teatud rakenduste "
+"ja operatsioonisüsteemide erinevast käitumisest põhjustatud probleeme "
+"vältida.</i></small>"
+
+msgid "_Delete key generates:"
+msgstr "_Delete klahv põhjustab:"
+
+msgid "_Backspace key generates:"
+msgstr "_Backspace klahv põhjustab:"
+
+msgid ""
+"Automatic\n"
+"Control-H\n"
+"ASCII DEL\n"
+"Escape sequence\n"
+"TTY Erase"
+msgstr ""
+"Automaatne\n"
+"Control-H\n"
+"ASCII DEL\n"
+"Paojada\n"
+"TTY kustutamine"
+
+msgid "_Reset Compatibility Options to Defaults"
+msgstr "Taasta ühilduvusvalikute _algväärtused"
+
+msgid "Compatibility"
+msgstr "Ühilduvus"
+
+msgid "New Tab"
+msgstr "Uus kaart"
+
+msgid "New Window"
+msgstr "Uus aken"
+
+msgid "Save Contents"
+msgstr "Sisu salvestamine"
+
+msgid "Close Tab"
+msgstr "Kaardi sulgemine"
+
+msgid "Close Window"
+msgstr "Akna sulgemine"
+
+msgid "Copy"
+msgstr "Kopeerimine"
+
+msgid "Paste"
+msgstr "Asetamine"
+
+msgid "Full Screen"
+msgstr "Täisekraan"
+
+msgid "Zoom In"
+msgstr "Suurendamine"
+
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "Vähendamine"
+
+msgid "Normal Size"
+msgstr "Normaalsuurus"
+
+msgid "Set Title"
+msgstr "Pealkirja määramine"
+
+msgid "Reset"
+msgstr "Lähtestamine"
+
+msgid "Reset and Clear"
+msgstr "Lähtestamine ja tühjendamine"
+
+msgid "Switch to Previous Tab"
+msgstr "Liikumine eelmisele kaardile"
+
+msgid "Switch to Next Tab"
+msgstr "Liikumine järgmisele kaardile"
+
+msgid "Move Tab to the Left"
+msgstr "Kaardi liigutamine vasakule"
+
+msgid "Move Tab to the Right"
+msgstr "Kaardi liigutamine paremale"
+
+msgid "Detach Tab"
+msgstr "Kaardi lahtihaakimine"
+
+msgid "Switch to Tab 1"
+msgstr "Liikumine 1. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 2"
+msgstr "Liikumine 2. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 3"
+msgstr "Liikumine 3. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 4"
+msgstr "Liikumine 4. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 5"
+msgstr "Liikumine 5. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 6"
+msgstr "Liikumine 6. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 7"
+msgstr "Liikumine 7. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 8"
+msgstr "Liikumine 8. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 9"
+msgstr "Liikumine 9. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 10"
+msgstr "Liikumine 10. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 11"
+msgstr "Liikumine 11. kaardile"
+
+msgid "Switch to Tab 12"
+msgstr "Liikumine 12. kaardile"
+
+msgid "Contents"
+msgstr "Sisukord"
+
+msgid "File"
+msgstr "Fail"
+
+msgid "Edit"
+msgstr "Redaktor"
+
+msgid "View"
+msgstr "Vaade"
+
+msgid "Tabs"
+msgstr "Kaardid"
+
+msgid "Help"
+msgstr "Abi"
+
+msgid "_Action"
+msgstr "_Tegevus"
+
+msgid "Shortcut _Key"
+msgstr "Kii_rklahv"
+
+msgid "Click button to choose profile"
+msgstr "Profiili valimiseks klõpsa nupule"
+
+msgid "Profile list"
+msgstr "Profiilide nimekiri"
+
+#, c-format
+msgid "Delete profile “%s”?"
+msgstr "Kas kustutada profiil „%s“?"
+
+msgid "Delete Profile"
+msgstr "Profiili kustutamine"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"You already have a profile called “%s”. Do you want to create another "
+"profile with the same name?"
+msgstr ""
+"Profiil nimega „%s“ on juba olemas. Kas soovid teha veel ühe sama nimega "
+"profiili?"
+
+msgid "Choose base profile"
+msgstr "Vali põhiprofiil"
+
+msgid "User Defined"
+msgstr "Kasutaja kirjeldatud"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Preferences"
+msgstr "Profiili _eelistused"
+
+msgid "_Help"
+msgstr "A_bi"
+
+msgid "_About"
+msgstr "_Programmist lähemalt"
+
+#, c-format
+msgid "Failed to parse arguments: %s\n"
+msgstr "Argumente pole võimalik analüüsida: %s\n"
+
+msgid "Western"
+msgstr "Lääne"
+
+msgid "Central European"
+msgstr "Kesk-euroopa"
+
+msgid "South European"
+msgstr "Lõuna-euroopa"
+
+msgid "Baltic"
+msgstr "Balti"
+
+msgid "Cyrillic"
+msgstr "Kirillitsa"
+
+msgid "Arabic"
+msgstr "Araabia"
+
+msgid "Greek"
+msgstr "Kreeka"
+
+msgid "Hebrew Visual"
+msgstr "Heebrea visuaalne"
+
+msgid "Hebrew"
+msgstr "Heebrea"
+
+msgid "Turkish"
+msgstr "Türgi"
+
+msgid "Nordic"
+msgstr "Põhjamaade"
+
+msgid "Celtic"
+msgstr "Keldi"
+
+msgid "Romanian"
+msgstr "Rumeenia"
+
+#. These encodings do NOT pass-through ASCII, so are always rejected.
+#. * FIXME: why are they in this table; or rather why do we need
+#. * the ASCII pass-through requirement?
+#.
+msgid "Unicode"
+msgstr "Unikood"
+
+msgid "Armenian"
+msgstr "Armeenia"
+
+msgid "Chinese Traditional"
+msgstr "Hiina traditsiooniline"
+
+msgid "Cyrillic/Russian"
+msgstr "Kirillitsa/Vene"
+
+msgid "Japanese"
+msgstr "Jaapani"
+
+msgid "Korean"
+msgstr "Korea"
+
+msgid "Chinese Simplified"
+msgstr "Hiina lihtsustatud"
+
+msgid "Georgian"
+msgstr "Gruusia"
+
+msgid "Cyrillic/Ukrainian"
+msgstr "Kirillitsa/Ukraina"
+
+msgid "Croatian"
+msgstr "Horvaatia"
+
+msgid "Hindi"
+msgstr "Hindi"
+
+msgid "Persian"
+msgstr "Pärsia"
+
+msgid "Gujarati"
+msgstr "Gujarati"
+
+msgid "Gurmukhi"
+msgstr "Gurmuki"
+
+msgid "Icelandic"
+msgstr "Islandi"
+
+msgid "Vietnamese"
+msgstr "Vietnami"
+
+msgid "Thai"
+msgstr "Tai"
+
+msgid "_Description"
+msgstr "_Kirjeldus"
+
+msgid "_Encoding"
+msgstr "_Kooditabel"
+
+msgid "Current Locale"
+msgstr "Käesolev lokaat"
+
+#, fuzzy
+msgid "Open in _Remote Terminal"
+msgstr "Ava _terminal"
+
+#, fuzzy
+msgid "Open in _Local Terminal"
+msgstr "Ava _terminal"
+
+msgid "Open the currently selected folder in a terminal"
+msgstr ""
+
+msgid "Open the currently open folder in a terminal"
+msgstr ""
+
+#, fuzzy
+msgid "Open in T_erminal"
+msgstr "Ava _terminal"
+
+#, fuzzy
+msgid "Open T_erminal"
+msgstr "Ava _terminal"
+
+#, fuzzy
+msgid "Open a terminal"
+msgstr "Ava _terminal"
+
+msgid "Open in _Midnight Commander"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Open the currently selected folder in the terminal file manager Midnight "
+"Commander"
+msgstr ""
+
+msgid ""
+"Open the currently open folder in the terminal file manager Midnight "
+"Commander"
+msgstr ""
+
+msgid "Open _Midnight Commander"
+msgstr ""
+
+msgid "Open the terminal file manager Midnight Commander"
+msgstr ""
+
+#, c-format
+msgid "Option \"%s\" is no longer supported in this version of gnome-terminal."
+msgstr ""
+
+msgid "GNOME Terminal"
+msgstr "GNOME Terminal"
+
+#, c-format
+msgid "Argument to \"%s\" is not a valid command: %s"
+msgstr "\"%s\" argument on vigane käsk: %s"
+
+msgid "Two roles given for one window"
+msgstr "Ühele aknale on määratud kaks rolli"
+
+#, c-format
+msgid "Zoom factor \"%g\" is too small, using %g\n"
+msgstr "Suurendustegur \"%g\" on liiga väike, kasutatakse %g\n"
+
+#, c-format
+msgid "Zoom factor \"%g\" is too large, using %g\n"
+msgstr "Suurendustegur \"%g\" on liiga suur, kasutatakse %g\n"
+
+#, c-format
+msgid ""
+"Option \"%s\" requires specifying the command to run on the rest of the "
+"command line"
+msgstr ""
+"Võtmel \"%s\" peab kogu käsurea edasises osas olema kirjeldatud käivitatav "
+"käsk"
+
+msgid "Not a valid terminal config file."
+msgstr "Terminali seadistusfail on vigane."
+
+msgid "Incompatible terminal config file version."
+msgstr "Terminali seadistusfaili versioon ei ühildu."
+
+msgid ""
+"Do not register with the activation nameserver, do not re-use an active "
+"terminal"
+msgstr ""
+"Aktiveerimise nimeserveris ei registreeruta, aktiivset terminali ei "
+"taaskasutata"
+
+msgid "Load a terminal configuration file"
+msgstr "Terminali sätete faili laadimine"
+
+msgid "FILE"
+msgstr "FAIL"
+
+msgid "Open a new window containing a tab with the default profile"
+msgstr "Uue akna avamine, mis sisaldab vaikimisi profiiliga kaarti"
+
+msgid "Open a new tab in the last-opened window with the default profile"
+msgstr "Uue vaikimisi profiiliga kaardi avamine viimati avatud aknas"
+
+msgid "Set the last specified tab as the active one in its window"
+msgstr "Viimasena kirjeldatud kaardi määramine omas aknas aktiivseks"
+
+msgid "Execute the argument to this option inside the terminal"
+msgstr "Selle võtme argumendi käivitamine terminalis"
+
+msgid "GNOME Terminal Emulator"
+msgstr "GNOME Terminaliemulaator"
+
+msgid "Show GNOME Terminal options"
+msgstr "GNOME Terminali valikute näitamine"
+
+msgid ""
+"Options to open new windows or terminal tabs; more than one of these may be "
+"specified:"
+msgstr ""
+"Uute akende või terminalikaartide avamise valikud. Neid võib korraga "
+"kirjeldada mitu tükki:"
+
+msgid ""
+"Window options; if used before the first --window or --tab argument, sets "
+"the default for all windows:"
+msgstr ""
+"Akna valikud. Kui neid kasutatakse enne esimest --window või --tab võtit, "
+"siis määratakse need vaikimisi kõigile akendele:"
+
+msgid "Show per-window options"
+msgstr "Aknapõhiste valikute näitamine"
+
+msgid ""
+"Terminal options; if used before the first --window or --tab argument, sets "
+"the default for all terminals:"
+msgstr ""
+"Terminali valikud. Kui neid kasutatakse enne esimest --window või --tab "
+"võtit, siis määratakse need vaikimisi kõigile terminalidele:"
+
+msgid "Show per-terminal options"
+msgstr "Terminalipõhiste valikute näitamine"
+
+msgid "_Profile Preferences"
+msgstr "Profiili _eelistused"
+
+msgid "_Relaunch"
+msgstr "_Taaskäivita"
+
+msgid "There was an error creating the child process for this terminal"
+msgstr "Sellele terminalile alamprotsessi loomisel tekkis viga"
+
+#, c-format
+msgid "The child process exited normally with status %d."
+msgstr "Alamprotsess lõpetas normaalselt signaaliga %d."
+
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The child process was aborted by signal %d."
+msgstr "Alamprotsess lõpetati signaaliga %d."
+
+#, fuzzy
+msgid "The child process was aborted."
+msgstr "Alamprotsess lõpetati."
+
+msgid "Close tab"
+msgstr "Kaardi sulgemine"
+
+msgid "Switch to this tab"
+msgstr "Liikumine sellele kaardile"
+
+msgid "There was an error displaying help"
+msgstr "Abiteabe kuvamisel tekkis viga"
+
+msgid "Contributors:"
+msgstr "Kaasautorid:"
+
+msgid "A terminal emulator for the GNOME desktop"
+msgstr "Terminaliemulaator GNOME töölauale"
+
+msgid "translator-credits"
+msgstr ""
+"Tõivo Leedjärv <toivo linux ee>, 2002.\n"
+"Priit Laes <amd store20 com>, 2004–2006.\n"
+"Ivar Smolin <okul linux ee>, 2005–2010.\n"
+"Mattias Põldaru <mahfiaz gmail com>, 2010."
+
+#, c-format
+msgid "Could not open the address “%s”"
+msgstr "Aadressi „%s“ pole võimalik avada"
+
+msgid ""
+"GNOME Terminal is free software; you can redistribute it and/or modify it "
+"under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
+"Software Foundation; either version 3 of the License, or (at your option) "
+"any later version."
+msgstr ""
+"GNOME Terminal on vaba tarkvara. Te võite seda edasi levitada ja/või muuta "
+"vastavalt GNU Üldise Avaliku Litsentsi tingimustele, nagu need on Vaba "
+"Tarkvara Fondi poolt avaldatud; kas Litsentsi versioon number 3 või "
+"(vastavalt Teie valikule) ükskõik milline hilisem versioon."
+
+msgid ""
+"GNOME Terminal is distributed in the hope that it will be useful, but "
+"WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY "
+"or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for "
+"more details."
+msgstr ""
+"GNOME Terminali levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA IGASUGUSE "
+"GARANTIITA; isegi KESKMISE/TAVALISE KVALITEEDIGARANTIITA või SOBIVUSELE "
+"TEATUD KINDLAKS EESMÄRGIKS. Üksikasjade suhtes vaata GNU Üldist Avalikku "
+"Litsentsi."
+
+msgid ""
+"You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
+"GNOME Terminal; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
+"Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
+msgstr ""
+"Te peaks olema saanud GNU Üldise Avaliku Litsentsi koopia koos GNOME "
+"Terminaliga; kui ei, siis võtke ühendust Free Software Foundation'iga, 51 "
+"Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA"
+
+#. Translators: This is the label of a menu item to choose a profile.
+#. * _%d is used as the accelerator (with d between 1 and 9), and
+#. * the %s is the name of the terminal profile.
+#.
+#, c-format
+msgid "_%d. %s"
+msgstr "_%d. %s"
+
+#. Translators: This is the label of a menu item to choose a profile.
+#. * _%c is used as the accelerator (it will be a character between A and Z),
+#. * and the %s is the name of the terminal profile.
+#.
+#, c-format
+msgid "_%c. %s"
+msgstr "_%c. %s"
+
+#. Toplevel
+msgid "_File"
+msgstr "_Fail"
+
+#. File menu
+msgid "Open _Terminal"
+msgstr "Ava _terminal"
+
+msgid "Open Ta_b"
+msgstr "Ava _kaart"
+
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Redaktor"
+
+msgid "_View"
+msgstr "_Vaade"
+
+msgid "_Search"
+msgstr "_Otsing"
+
+msgid "_Terminal"
+msgstr "_Terminal"
+
+msgid "Ta_bs"
+msgstr "_Kaardid"
+
+msgid "New _Profile…"
+msgstr "Uus _profiil…"
+
+msgid "_Save Contents"
+msgstr "_Salvesta sisu"
+
+msgid "C_lose Tab"
+msgstr "Su_lge kaart"
+
+msgid "_Close Window"
+msgstr "S_ulge aken"
+
+msgid "Paste _Filenames"
+msgstr "Aseta _failinimed"
+
+msgid "P_rofiles…"
+msgstr "P_rofiilid…"
+
+msgid "_Keyboard Shortcuts…"
+msgstr "_Kiirklahvid…"
+
+#, fuzzy
+msgid "_Preferences…"
+msgstr "Profiili _eelistused"
+
+#. Search menu
+msgid "_Find..."
+msgstr "_Otsi..."
+
+msgid "Find Ne_xt"
+msgstr "Otsi _uuesti"
+
+msgid "Find Pre_vious"
+msgstr "Otsi _eelmist"
+
+msgid "_Clear Highlight"
+msgstr "_Eemalda esiletõstmine"
+
+msgid "Go to _Line..."
+msgstr "_Hüppa reale..."
+
+msgid "_Incremental Search..."
+msgstr "_Kasvav otsing..."
+
+#. Terminal menu
+msgid "Change _Profile"
+msgstr "Muuda _profiil"
+
+msgid "_Set Title…"
+msgstr "Määra _pealkiri…"
+
+msgid "Set _Character Encoding"
+msgstr "_Määra märkide kooditabel"
+
+msgid "_Reset"
+msgstr "_Lähtesta"
+
+msgid "Reset and C_lear"
+msgstr "Lähtesta ja _tühjenda"
+
+#. Terminal/Encodings menu
+msgid "_Add or Remove…"
+msgstr "_Lisa või eemalda…"
+
+#. Tabs menu
+msgid "_Previous Tab"
+msgstr "_Eelmine kaart"
+
+msgid "_Next Tab"
+msgstr "_Järgmine kaart"
+
+msgid "Move Tab _Left"
+msgstr "Liiguta kaart _vasakule"
+
+msgid "Move Tab _Right"
+msgstr "Liiguta kaart _paremale"
+
+msgid "_Detach tab"
+msgstr "_Haagi kaart lahti"
+
+#. Help menu
+msgid "_Contents"
+msgstr "_Sisukord"
+
+#. Popup menu
+msgid "_Send Mail To…"
+msgstr "_Saada e-sõnum…"
+
+msgid "_Copy E-mail Address"
+msgstr "Kopeeri _e-posti aadress"
+
+msgid "C_all To…"
+msgstr "_Helista…"
+
+msgid "_Copy Call Address"
+msgstr "_Kopeeri helistamisaadress"
+
+msgid "_Open Link"
+msgstr "A_va link"
+
+msgid "_Copy Link Address"
+msgstr "Kopeeri _lingi asukoht"
+
+msgid "P_rofiles"
+msgstr "P_rofiilid"
+
+msgid "C_lose Window"
+msgstr "Su_lge aken"
+
+msgid "L_eave Full Screen"
+msgstr "_Lahku täisekraanist"
+
+msgid "_Input Methods"
+msgstr "_Sisestusmeetodid"
+
+#. View Menu
+msgid "_Full Screen"
+msgstr "_Täisekraan"
+
+msgid "Close this window?"
+msgstr "Kas sulgeda see aken?"
+
+msgid "Close this terminal?"
+msgstr "Kas sulgeda see terminal?"
+
+msgid ""
+"There are still processes running in some terminals in this window. Closing "
+"the window will kill all of them."
+msgstr ""
+"Mõnedes selle akna terminalides on töötavaid protsesse. Akna sulgemine "
+"kõrvaldab ka need protsessid."
+
+msgid ""
+"There is still a process running in this terminal. Closing the terminal will "
+"kill it."
+msgstr ""
+"Terminalis töötab siiamaani vähemalt üks protsess. Terminali sulgemine "
+"kõrvaldab ka selle protsessi."
+
+msgid "C_lose Terminal"
+msgstr "Sul_ge terminal"
+
+msgid "Could not save contents"
+msgstr "Sisu pole võimalik salvestada"
+
+msgid "Save as..."
+msgstr "Salvesta kui..."
+
+msgid "_Title:"
+msgstr "_Pealkiri:"
+
+#~ msgid "Disable connection to session manager"
+#~ msgstr "Seansihalduriga ühendumise keelamine"
+
+#~ msgid "Specify file containing saved configuration"
+#~ msgstr "Salvestatud seadistusi sisaldava faili määramine"
+
+#~ msgid "Specify session management ID"
+#~ msgstr "Seansihalduse ID määramine"
+
+#~ msgid "ID"
+#~ msgstr "ID"
+
+#~ msgid "Show session management options"
+#~ msgstr "Seansihalduse valikute näitamine"
+
+#~ msgid ""
+#~ "A value between 0.0 and 1.0 indicating how much to darken the background "
+#~ "image. 0.0 means no darkness, 1.0 means fully dark. In the current "
+#~ "implementation, there are only two levels of darkness possible, so the "
+#~ "setting behaves as a boolean, where 0.0 disables the darkening effect."
+#~ msgstr ""
+#~ "0.0 ja 1.0 vahel olev väärtus, mille abil määratakse taustapildi "
+#~ "tumendamise aste. 1.0 tähendab täielikku tumendust. Käesoleva teostuse "
+#~ "puhul on võimalik ainult 2 tumendusastme väärtust, seega käsitletakse "
+#~ "seda kui tõeväärtust, kus 0.0 keelab tumendusefekti."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Accelerator key to detach current tab. Expressed as a string in the same "
+#~ "format used for GTK+ resource files. If you set the option to the special "
+#~ "string \"disabled\", then there will be no keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv käesoleva kaardi lahtihaakimiseks. Väljendatakse "
+#~ "samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
+#~ "valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei "
+#~ "ole."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Accelerator key to move the current tab to the left. Expressed as a "
+#~ "string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
+#~ "option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv käesoleva kaardi liigutamiseks vasakule. "
+#~ "Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. "
+#~ "Kui seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
+#~ "kiirklahvi ei ole."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Accelerator key to move the current tab to the right. Expressed as a "
+#~ "string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
+#~ "option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keybinding for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv käesoleva kaardi liigutamiseks paremale. "
+#~ "Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. "
+#~ "Kui seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
+#~ "kiirklahvi ei ole."
+
+#~ msgid "Accelerator to detach current tab."
+#~ msgstr "Kiirklahv käesoleva kaardi lahtihaakimiseks"
+
+#~ msgid "Accelerator to move the current tab to the left."
+#~ msgstr "Kiirklahv käesoleva kaardi liigutamiseks vasakule"
+
+#~ msgid "Accelerator to move the current tab to the right."
+#~ msgstr "Kiirklahv käesoleva kaardi liigutamiseks paremale"
+
+#~ msgid ""
+#~ "An Pango font name. Examples are \"Sans 12\" or \"Monospace Bold 14\"."
+#~ msgstr ""
+#~ "Pango kirjatüübi nimi. Näiteks \"Sans 12\" või \"Monospace Bold 14\"."
+
+#~ msgid "Background image"
+#~ msgstr "Taustapilt"
+
+#~ msgid "Background type"
+#~ msgstr "Tausta tüüp"
+
+#~ msgid "Default"
+#~ msgstr "Vaikimisi"
+
+#~ msgid "Effect of the Backspace key"
+#~ msgstr "Backspace klahvi toime"
+
+#~ msgid "Effect of the Delete key"
+#~ msgstr "Delete klahvi toime"
+
+#~ msgid "Filename of a background image."
+#~ msgstr "Taustapildi faili nimi."
+
+#~ msgid "Font"
+#~ msgstr "Kirjatüüp"
+
+#~ msgid "How much to darken the background image"
+#~ msgstr "Kui palju peab taustapilti tumendama"
+
+#~ msgid "Icon for terminal window"
+#~ msgstr "Terminaliakna ikoon"
+
+#~ msgid "Icon to use for tabs/windows containing this profile."
+#~ msgstr "Ikoon, mida selle profiili puhul kasutatakse kaartidel ja akendel"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If true, don't make a noise when applications send the escape sequence "
+#~ "for the terminal bell."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kui märgitud, siis terminal ei reageeri piiksu tegemiseks mõeldud "
+#~ "koodijadale."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If true, scroll the background image with the foreground text; if false, "
+#~ "keep the image in a fixed position and scroll the text above it."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kui märgitud, siis keritakse taustapilti koos tekstiga, vastasel juhul "
+#~ "taustapilt teksti kerimisel kaasa ei liigu."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If true, the terminal will use the desktop-global standard font if it's "
+#~ "monospace (and the most similar font it can come up with otherwise)."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kui märgitud, siis kasutab terminal desktop-global standardset kirjatüüpi "
+#~ "juhul, kui see on täheruut (vastasel juhul aga sellele kõige sarnasemat "
+#~ "kirjatüüpi)."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If true, the theme color scheme used for text entry boxes will be used "
+#~ "for the terminal, instead of colors provided by the user."
+#~ msgstr ""
+#~ "Määramise korral kasutatakse terminali tekstisisestuskastides kasutaja "
+#~ "poolt määratud värvuste asemel teema värviskeemi."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for bringing up the dialog for profile creation. "
+#~ "Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If "
+#~ "you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+#~ "no keyboard shortcut for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv profiili loomise dialoogi käivitamiseks. "
+#~ "Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. "
+#~ "Kui seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
+#~ "kiirklahvi ei ole."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for closing a tab. Expressed as a string in the "
+#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv kaardi sulgemiseks. Väljendatakse samasuguses "
+#~ "vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle valiku "
+#~ "väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for closing a window. Expressed as a string in the "
+#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv akna sulgemiseks. Väljendatakse samasuguses "
+#~ "vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle valiku "
+#~ "väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for copying selected text to the clipboard. "
+#~ "Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If "
+#~ "you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+#~ "no keyboard shortcut for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv valitud teksti lõikelauale kopeerimiseks. "
+#~ "Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. "
+#~ "Kui seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
+#~ "kiirklahvi ei ole."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for launching help. Expressed as a string in the "
+#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv abiteabe kuvamiseks. Väljendatakse samasuguses "
+#~ "vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle valiku "
+#~ "väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for making font larger. Expressed as a string in "
+#~ "the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut "
+#~ "for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv kirjatüübi suuruse suurendamiseks. Väljendatakse "
+#~ "samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
+#~ "valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei "
+#~ "ole."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for making font smaller. Expressed as a string in "
+#~ "the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut "
+#~ "for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv kirjatüübi suuruse vähendamiseks. Väljendatakse "
+#~ "samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
+#~ "valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei "
+#~ "ole."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for making font the normal size. Expressed as a "
+#~ "string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
+#~ "option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
+#~ "shortcut for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv kirjatüübi suuruse algsele suurusele viimiseks. "
+#~ "Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. "
+#~ "Kui seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
+#~ "kiirklahvi ei ole."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for opening a new tab. Expressed as a string in the "
+#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv uue kaardi avamiseks. Väljendatakse samasuguses "
+#~ "vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle valiku "
+#~ "väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for opening a new window. Expressed as a string in "
+#~ "the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut "
+#~ "for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv uue akna avamiseks. Väljendatakse samasuguses "
+#~ "vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle valiku "
+#~ "väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for pasting the contents of the clipboard into the "
+#~ "terminal. Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource "
+#~ "files. If you set the option to the special string \"disabled\", then "
+#~ "there will be no keyboard shortcut for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv lõikelaua sisu terminali asetamiseks. Väljendatakse "
+#~ "samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
+#~ "valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei "
+#~ "ole."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 1. Expressed as a string in the "
+#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kiirklahv 1. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
+#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
+#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 10. Expressed as a string in the "
+#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kiirklahv 10. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
+#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
+#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 11. Expressed as a string in the "
+#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kiirklahv 11. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
+#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
+#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 12. Expressed as a string in the "
+#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kiirklahv 12. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
+#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
+#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 2. Expressed as a string in the "
+#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kiirklahv 2. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
+#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
+#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 3. Expressed as a string in the "
+#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kiirklahv 3. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
+#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
+#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 4. Expressed as a string in the "
+#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kiirklahv 4. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
+#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
+#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 5. Expressed as a string in the "
+#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kiirklahv 5. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
+#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
+#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 6. Expressed as a string in the "
+#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kiirklahv 6. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
+#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
+#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 7. Expressed as a string in the "
+#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kiirklahv 7. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
+#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
+#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 8. Expressed as a string in the "
+#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kiirklahv 8. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
+#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
+#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for switch to tab 9. Expressed as a string in the "
+#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kiirklahv 9. kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse samasuguses vormingus "
+#~ "nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Selle tegevuse kiirklahvi keelamiseks "
+#~ "tuleb väärtuseks määrata \"disabled\"."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key for toggling full screen mode. Expressed as a "
+#~ "string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
+#~ "option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
+#~ "shortcut for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv täisekraanirežiimi sisse- ja väljalülitamiseks. "
+#~ "Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. "
+#~ "Kui seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
+#~ "kiirklahvi ei ole."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key to reset and clear the terminal. Expressed as a "
+#~ "string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
+#~ "option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
+#~ "shortcut for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv terminali tühjendamiseks ja lähtestamiseks. "
+#~ "Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. "
+#~ "Kui seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
+#~ "kiirklahvi ei ole."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key to reset the terminal. Expressed as a string in the "
+#~ "same format used for GTK+ resource files. If you set the option to the "
+#~ "special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut for "
+#~ "this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv terminali lähtestamiseks. Väljendatakse samasuguses "
+#~ "vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle valiku "
+#~ "väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei ole."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key to save the current tab contents to a file. "
+#~ "Expressed as a string in the same format used for GTK+ resource files. If "
+#~ "you set the option to the special string \"disabled\", then there will be "
+#~ "no keyboard shortcut for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv avatud kaardi sisu salvestamiseks faili. "
+#~ "Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. "
+#~ "Kui seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
+#~ "kiirklahvi ei ole."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key to set the terminal title. Expressed as a string in "
+#~ "the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut "
+#~ "for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv teminali tiitli määramiseks. Väljendatakse "
+#~ "samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
+#~ "valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei "
+#~ "ole."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key to switch to the next tab. Expressed as a string in "
+#~ "the same format used for GTK+ resource files. If you set the option to "
+#~ "the special string \"disabled\", then there will be no keyboard shortcut "
+#~ "for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv järgmise kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse "
+#~ "samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
+#~ "valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei "
+#~ "ole."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key to switch to the previous tab. Expressed as a "
+#~ "string in the same format used for GTK+ resource files. If you set the "
+#~ "option to the special string \"disabled\", then there will be no keyboard "
+#~ "shortcut for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv eelmise kaardi aktiveerimiseks. Väljendatakse "
+#~ "samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. Kui seada selle "
+#~ "valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks kiirklahvi ei "
+#~ "ole."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Keyboard shortcut key to toggle the visibility of the menubar. Expressed "
+#~ "as a string in the same format used for GTK+ resource files. If you set "
+#~ "the option to the special string \"disabled\", then there will be no "
+#~ "keyboard shortcut for this action."
+#~ msgstr ""
+#~ "Klaviatuuri kiirklahv menüüriba peitmiseks või nähtavale toomiseks. "
+#~ "Väljendatakse samasuguses vormingus nagu GTK+ abifailides kasutatakse. "
+#~ "Kui seada selle valiku väärtuseks \"keelatud\", siis selle tegevuse jaoks "
+#~ "kiirklahvi ei ole."
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to close a tab"
+#~ msgstr "Kiirklahv kaardi sulgemiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to close a window"
+#~ msgstr "Kiirklahv akna sulgemiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to copy text"
+#~ msgstr "Kiirklahv teksti kopeerimiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to create a new profile"
+#~ msgstr "Kiirklahv uue profiili loomiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to launch help"
+#~ msgstr "Kiirklahv abi kuvamiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to make font larger"
+#~ msgstr "Kiirklahv kirjasuuruse suurendamiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to make font normal-size"
+#~ msgstr "Kiirklahv kirjatüübi tavasuurusele viimiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to make font smaller"
+#~ msgstr "Kiirklahv kirjasuuruse vähendamiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to open a new tab"
+#~ msgstr "Kiirklahv uue kaardi avamiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to open a new window"
+#~ msgstr "Kiirklahv uue akna avamiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to paste text"
+#~ msgstr "Kiirklahv teksti asetamiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to reset and clear the terminal"
+#~ msgstr "Kiirklahv terminali tühjendamiseks ja algsätete taastamiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to reset the terminal"
+#~ msgstr "Kiirklahv terminali algsätete taastamiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to save the current tab contents to file"
+#~ msgstr "Kiirklahv avatud kaardi sisu salvestamiseks faili"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to set the terminal title"
+#~ msgstr "Kiirklahv terminali pealkirja seadmiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 1"
+#~ msgstr "Kiirklahv 1. kaardile lülitumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 10"
+#~ msgstr "Kiirklahv 10. kaardile lülitumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 11"
+#~ msgstr "Kiirklahv 11. kaardile lülitumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 12"
+#~ msgstr "Kiirklahv 12. kaardile lülitumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 2"
+#~ msgstr "Kiirklahv 2. kaardile lülitumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 3"
+#~ msgstr "Kiirklahv 3. kaardile lülitumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 4"
+#~ msgstr "Kiirklahv 4. kaardile lülitumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 5"
+#~ msgstr "Kiirklahv 5. kaardile lülitumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 6"
+#~ msgstr "Kiirklahv 6. kaardile lülitumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 7"
+#~ msgstr "Kiirklahv 7. kaardile lülitumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 8"
+#~ msgstr "Kiirklahv 8. kaardile lülitumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to tab 9"
+#~ msgstr "Kiirklahv 9. kaardile lülitumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to the next tab"
+#~ msgstr "Kiirklahv järgmisele kaardile lülitumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to switch to the previous tab"
+#~ msgstr "Kiirklahv eelmisele kaardile lülitumiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to toggle full screen mode"
+#~ msgstr "Kiirklahv täisekraanivaate sisse- ja väljalülitamiseks"
+
+#~ msgid "Keyboard shortcut to toggle the visibility of the menubar"
+#~ msgstr "Kiirklahv menüüriba peitmiseks ja nähtavale toomiseks"
+
+#~ msgid "List of profiles"
+#~ msgstr "Profiilide nimekiri"
+
+#~ msgid ""
+#~ "List of profiles known to gnome-terminal. The list contains strings "
+#~ "naming subdirectories relative to /apps/gnome-terminal/profiles."
+#~ msgstr ""
+#~ "Gnome terminalile teadaolevate profiilide loend. Sisaldab alamkataloogide "
+#~ "nimesid kataloogi /apps/gnome-terminal/profiles suhtes."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Profile to be used when opening a new window or tab. Must be in "
+#~ "profile_list."
+#~ msgstr ""
+#~ "Uue akna või kaardi avamisel kasutatav profiil. See peab olema võtmes "
+#~ "profile_list loetletud."
+
+#~ msgid "Profile to use for new terminals"
+#~ msgstr "Profiil, mida kasutada uutes terminalides"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Sets what code the backspace key generates. Possible values are \"ascii-"
+#~ "del\" for the ASCII DEL character, \"control-h\" for Control-H (AKA the "
+#~ "ASCII BS character), \"escape-sequence\" for the escape sequence "
+#~ "typically bound to backspace or delete. \"ascii-del\" is normally "
+#~ "considered the correct setting for the Backspace key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Backspace klahvi poolt genereeritava koodi määramine. Võimalikud "
+#~ "väärtused on \"ascii-del\" ASCII DEL koodi jaoks, \"control-h\" Control-H "
+#~ "(ehk ASCII BackSpace kood), \"escape-sequence\" BackSpace või Delete "
+#~ "klahvi tüüpilise paojada jaoks. Üldjuhul tagab normaalse käitumise "
+#~ "väärtus \"ascii-del\"."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Sets what code the delete key generates. Possible values are \"ascii-del"
+#~ "\" for the ASCII DEL character, \"control-h\" for Control-H (AKA the "
+#~ "ASCII BS character), \"escape-sequence\" for the escape sequence "
+#~ "typically bound to backspace or delete. \"escape-sequence\" is normally "
+#~ "considered the correct setting for the Delete key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Delete klahvi poolt genereeritava koodi määramine. Võimalikud väärtused "
+#~ "on \"ascii-del\" ASCII DEL koodi jaoks, \"control-h\" Control-H (ehk "
+#~ "ASCII BackSpace kood), \"escape-sequence\" BackSpace või Delete klahvi "
+#~ "tüüpilise paojada jaoks. Üldjuhul tagab normaalse käitumise väärtus "
+#~ "\"escape-sequence\"."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Terminals have a 16-color palette that applications inside the terminal "
+#~ "can use. This is that palette, in the form of a colon-separated list of "
+#~ "color names. Color names should be in hex format e.g. \"#FF00FF\""
+#~ msgstr ""
+#~ "Terminalides töötavate rakenduste käsutuses on on 16-värvusega palett, "
+#~ "mis on kirjeldatud koolonitega eraldatud nimekirjana. Värvuste nimed "
+#~ "võivad olla ka kuueteistkümnendkujul (näiteks \"#FF00FF\")."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The possible values are \"block\" to use a block cursor, \"ibeam\" to use "
+#~ "a vertical line cursor, or \"underline\" to use an underline cursor."
+#~ msgstr ""
+#~ "Võimalikud väärtused on \"block\" kastikujulise kursori, \"ibeam\" "
+#~ "püstkriipsukujulise kursori ja \"underline\" allkriipsukujulise kursori "
+#~ "jaoks."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Type of terminal background. May be \"solid\" for a solid color, \"image"
+#~ "\" for an image, or \"transparent\" for either real transparency if a "
+#~ "compositing window manager is running, or pseudo-transparency otherwise."
+#~ msgstr ""
+#~ "Terminali tausta liik. Võimalikud väärtused on \"solid\" ühtlase värvuse "
+#~ "jaoks, \"image\" pildi jaoks ja \"transparent\" läbipaistvuse jaoks (kui "
+#~ "ei kasutata komposiitaknahaldurit, siis pseudoläbipaistvuse jaoks)."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Where to put the terminal scrollbar. Possibilities are \"left\", \"right"
+#~ "\", and \"hidden\"."
+#~ msgstr ""
+#~ "Terminali kerimisriba asukoht. Võimalikud asukohad on \"left\" (vasakul), "
+#~ "\"right\" (paremal) ja \"hidden\" (peidus)."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Whether to ask for confirmation when closing a terminal window which has "
+#~ "more than one open tab."
+#~ msgstr ""
+#~ "Kas rohkem kui ühte kaarti omava terminaliakna sulgemisel peab kasutajalt "
+#~ "kinnitust küsima."
+
+#~ msgid "Whether to scroll background image"
+#~ msgstr "Kas taustapilti kerida või mitte"
+
+#~ msgid "[UTF-8,current]"
+#~ msgstr "[UTF-8,current]"
+
+#~ msgid "Images"
+#~ msgstr "Pildid"
+
+#~ msgid "<small><i>Maximum</i></small>"
+#~ msgstr "<small><i>Suurim</i></small>"
+
+#~ msgid "<small><i>None</i></small>"
+#~ msgstr "<small><i>Puudub</i></small>"
+
+#~ msgid "Background"
+#~ msgstr "Taust"
+
+#~ msgid "Background image _scrolls"
+#~ msgstr "Taustapilt _kerib"
+
+#~ msgid "Image _file:"
+#~ msgstr "_Pildifail:"
+
+#~ msgid ""
+#~ "On the left side\n"
+#~ "On the right side\n"
+#~ "Disabled"
+#~ msgstr ""
+#~ "Vasakus servas\n"
+#~ "Paremas servas\n"
+#~ "Puudub"
+
+#~ msgid "Profile Editor"
+#~ msgstr "Profiiliredaktor"
+
+#~ msgid "S_hade transparent or image background:"
+#~ msgstr "Läbipaistvus või taustapildi _varjutus:"
+
+#~ msgid "Select Background Image"
+#~ msgstr "Taustapildi valimine"
+
+#~ msgid "Show _menubar by default in new terminals"
+#~ msgstr "Vaikimisi näidatakse uutes terminalides _menüüriba"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Tango\n"
+#~ "Linux console\n"
+#~ "XTerm\n"
+#~ "Rxvt\n"
+#~ "Custom"
+#~ msgstr ""
+#~ "Tango\n"
+#~ "Linuxi konsool\n"
+#~ "XTerm\n"
+#~ "Rxvt\n"
+#~ "Kohandatud"
+
+#~ msgid "_Background image"
+#~ msgstr "_Taustapilt"
+
+#~ msgid "_Solid color"
+#~ msgstr "Ü_htlane värv"
+
+#~ msgid "_Transparent background"
+#~ msgstr "_Läbipaistev taust"
+
+#~ msgid "Hide and Show menubar"
+#~ msgstr "Menüüriba peitmine ja näitamine"
+
+#~ msgid "The shortcut key “%s” is already bound to the “%s” action"
+#~ msgstr "Kiirklahv „%s“ on juba seotud toiminguga „%s“"
+
+#~ msgid "No such profile \"%s\", using default profile\n"
+#~ msgstr "Profiili \"%s\" pole, kasutatakse vaikimisi profiili\n"
+
+#~ msgid "Invalid geometry string \"%s\"\n"
+#~ msgstr "Lubamatu geomeetriastring \"%s\"\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Option \"%s\" is no longer supported in this version of gnome-terminal; "
+#~ "you might want to create a profile with the desired setting, and use the "
+#~ "new '--profile' option\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Võti \"%s\" pole selles gnome-terminal'i versioonis enam toetatud. Võib-"
+#~ "olla on sul kasulik luua uus profiil koos soovitud sätetega ja kasutada "
+#~ "seda koos uue võtmega '--profile'\n"
+
+#~ msgid "\"%s\" option given twice for the same window\n"
+#~ msgstr "Võtit \"%s\" on ühele aknale määratud kaks korda\n"
+
+#~ msgid "Save the terminal configuration to a file"
+#~ msgstr "Terminali sätete salvestamine faili"
+
+#~ msgid "Turn on the menubar"
+#~ msgstr "Menüüriba näitamise sisselülitamine"
+
+#~ msgid "Turn off the menubar"
+#~ msgstr "Menüüriba näitamise väljalülitamine"
+
+#~ msgid "Unnamed"
+#~ msgstr "Nimetu"
+
+#~ msgid "Pr_ofile Preferences"
+#~ msgstr "Profiili _eelistused"
+
+#~ msgid "Show _Menubar"
+#~ msgstr "Näita m_enüüriba"
+
+#~ msgid "On the left side"
+#~ msgstr "Vasakus servas"
+
+#~ msgid "On the right side"
+#~ msgstr "Paremas servas"
+
+#~ msgid "Disabled"
+#~ msgstr "Keelatud"
+
 #~ msgid "Highlight S/Key challenges"
 #~ msgstr "S/Key väljakutsete esiletõstmine"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]