[NetworkManager-openvpn] Update Catalan translationcommit 0750590102b8f61c6ba7f2ee9be249134d90b961
Author: Jordi Mas i Hernandez <jmas softcatala org>
Date:   Sun Jul 22 20:30:52 2018 +0000

    Update Catalan translation

 po/ca.po | 742 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 file changed, 426 insertions(+), 316 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index 785713c..82cd719 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -13,10 +13,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: NetworkManager VERSION\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=NetworkManager&keywords=I18N+L10N&component=VPN: openvpn\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-08-04 11:36+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-08-12 11:52+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/NetworkManager-openvpn/";
+"issues\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-06-04 12:29+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-22 16:17+0200\n"
 "Last-Translator: Carles Ferrando Garcia <carles ferrando gmail com>\n"
 "Language-Team: Catalan <info softcatala org>\n"
 "Language: ca\n"
@@ -24,7 +24,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
-"X-Generator: Lokalize 2.0\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
 
 #: ../appdata/network-manager-openvpn.metainfo.xml.in.h:1
 msgid "OpenVPN client"
@@ -51,7 +51,7 @@ msgstr "Els desenvolupadors del NetworkManager"
 msgid "Authenticate VPN %s"
 msgstr "Autentica la VPN %s"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:182 ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:11
+#: ../auth-dialog/main.c:182 ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:13
 msgid "Password:"
 msgstr "Contrasenya:"
 
@@ -75,175 +75,64 @@ msgstr "Contrasenya del _certificat:"
 msgid "_HTTP proxy password:"
 msgstr "C_ontrasenya del servidor intermediari HTTP:"
 
-#: ../auth-dialog/main.c:513
+#: ../auth-dialog/main.c:516
 #, c-format
 msgid "You need to authenticate to access the Virtual Private Network “%s”."
 msgstr "Us heu d'autenticar per poder accedir a la xarxa privada virtual «%s»."
 
-#: ../properties/auth-helpers.c:281
-msgid "Choose an OpenVPN static key…"
-msgstr "Trieu una clau estàtica OpenVPN..."
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:305 ../properties/auth-helpers.c:968
-#: ../properties/auth-helpers.c:1731 ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:1
-msgid "None"
-msgstr "Cap"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:719
-msgid "OpenVPN Static Keys (*.key)"
-msgstr "Claus estàtiques OpenVPN (*.key)"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:866 ../properties/auth-helpers.c:960
-msgid "Default"
-msgstr "Predeterminat"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:970
-msgid "RSA MD-4"
-msgstr "RSA MD-4"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:972
-msgid "MD-5"
-msgstr "MD-5"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:974
-msgid "SHA-1"
-msgstr "SHA-1"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:976
-msgid "SHA-224"
-msgstr "SHA-224"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:978
-msgid "SHA-256"
-msgstr "SHA-256"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:980
-msgid "SHA-384"
-msgstr "SHA-384"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:982
-msgid "SHA-512"
-msgstr "SHA-512"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:984
-msgid "RIPEMD-160"
-msgstr "RIPEMD-160"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:1027
-msgid "Don’t verify certificate identification"
-msgstr "No verifiqueu la identificació remota del certificat"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:1033
-msgid "Verify whole subject exactly"
-msgstr "Verifica de forma exacta l'assumpte sencer"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:1039
-msgid "Verify name exactly"
-msgstr "Verifica el nom de forma exacta"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:1045
-msgid "Verify name by prefix"
-msgstr "Verifica el nom per prefix"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:1051
-msgid "Verify subject partially (legacy mode, strongly discouraged)"
-msgstr ""
-"Verifica l'assumpte de forma parcial (mode antic, fortament desaconsellat)"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:1165 ../properties/auth-helpers.c:1236
-msgid "Server"
-msgstr "Servidor"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:1170 ../properties/auth-helpers.c:1241
-msgid "Client"
-msgstr "Client"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:1532 ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:33
-msgid "Not required"
-msgstr "No necessari"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:1534
-msgid "HTTP"
-msgstr "HTTP"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:1536
-msgid "SOCKS"
-msgstr "SOCKS"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:1658
-msgid "TUN"
-msgstr "TUN"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:1660
-msgid "TAP"
-msgstr "TAP"
-
-#. interface name is max 15 chars
-#: ../properties/auth-helpers.c:1667
-msgid "(automatic)"
-msgstr "(automàtic)"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:1791
-msgid "ping-exit"
-msgstr "ping-surt"
-
-#: ../properties/auth-helpers.c:1793
-msgid "ping-restart"
-msgstr "ping-reinicia"
-
-#: ../properties/import-export.c:186
+#: ../properties/import-export.c:181
 #, c-format
 msgid "option %s expects between %u and %u argument"
 msgid_plural "option %s expects between %u and %u arguments"
 msgstr[0] "l'opció %s espera un argument entre %u i %u"
 msgstr[1] "l'opció %s espera arguments entre %u i %u"
 
-#: ../properties/import-export.c:191
+#: ../properties/import-export.c:186
 #, c-format
 msgid "option %s expects no arguments"
 msgstr "l'opció %s no espera cap argument"
 
-#: ../properties/import-export.c:193
+#: ../properties/import-export.c:188
 #, c-format
 msgid "option %s expects exactly one argument"
 msgid_plural "option %s expects exactly %u arguments"
 msgstr[0] "l'opció %s espera exactament un argument"
 msgstr[1] "l'opció %s espera exactament %u arguments"
 
-#: ../properties/import-export.c:222
+#: ../properties/import-export.c:217
 #, c-format
 msgid "argument %s of “%s” can not be empty"
 msgstr "l'argument %s de «%s» no pot estar buit"
 
-#: ../properties/import-export.c:224
+#: ../properties/import-export.c:219
 #, c-format
 msgid "argument of “%s” can not be empty"
 msgstr "l'argument de «%s» no pot estar buit"
 
-#: ../properties/import-export.c:240
+#: ../properties/import-export.c:235
 #, c-format
 msgid "argument %s of “%s” must be UTF-8 encoded"
 msgstr "l'argument %s de «%s» ha de ser codificat en UTF-8"
 
-#: ../properties/import-export.c:242
+#: ../properties/import-export.c:237
 #, c-format
 msgid "argument of “%s” must be UTF-8 encoded"
 msgstr "l'argument de «%s» ha de ser codificat en UTF-8"
 
-#: ../properties/import-export.c:266
+#: ../properties/import-export.c:261
 #, c-format
 msgid "invalid %uth argument to “%s” where number expected"
 msgstr "argument %uth no vàlida per a «%s» quan s'esperava un número"
 
 #. we don't support these special destinations, as they currently cannot be expressed
 #. * in a connection.
-#: ../properties/import-export.c:307
+#: ../properties/import-export.c:302
 #, c-format
 msgid "unsupported %uth argument %s to “%s”"
 msgstr "argument %uth no compatible per a %s de «%s»"
 
 #. we also don't support specifing a FQDN.
-#: ../properties/import-export.c:325
+#: ../properties/import-export.c:320
 #, c-format
 msgid ""
 "unsupported %uth argument to “%s” which looks like a FQDN but only IPv4 "
@@ -252,155 +141,160 @@ msgstr ""
 "argument %uth no compatible per a «%s» que sembla FQDN però sols són "
 "compatibles adreces IPv4"
 
-#: ../properties/import-export.c:332
+#: ../properties/import-export.c:327
 #, c-format
 msgid "invalid %uth argument to “%s” where IPv4 address expected"
 msgstr "argument %uth no vàlid per a «%s» on s'esperava una adreça IPv4"
 
-#: ../properties/import-export.c:357
+#: ../properties/import-export.c:352
 #, c-format
 msgid "invalid %uth key-direction argument to “%s”"
 msgstr "argument no vàlid %uth de direcció de la clau per a «%s»"
 
-#: ../properties/import-export.c:371
+#: ../properties/import-export.c:366
 #, c-format
 msgid "invalid %uth argument to “%s”"
 msgstr "argument %uth no vàlid per a «%s»"
 
-#: ../properties/import-export.c:486
+#: ../properties/import-export.c:481
 #, c-format
 msgid "unterminated %s at position %lld"
 msgstr "%s sense terminar a la posició  %lld"
 
-#: ../properties/import-export.c:487
+#: ../properties/import-export.c:482
 msgid "double quote"
 msgstr "cometes dobles"
 
-#: ../properties/import-export.c:487
+#: ../properties/import-export.c:482
 msgid "single quote"
 msgstr "cometa simple"
 
-#: ../properties/import-export.c:503
+#: ../properties/import-export.c:498
 #, c-format
 msgid "trailing escaping backslash at position %lld"
 msgstr "barra inversa d'escapament al final a la posició %lld"
 
-#: ../properties/import-export.c:633
+#: ../properties/import-export.c:628
 #, c-format
 msgid "unable to read HTTP proxy auth file"
 msgstr ""
 "no s'ha pogut llegir el fitxer d'autorització de servidor intermediari HTTP"
 
-#: ../properties/import-export.c:651
+#: ../properties/import-export.c:646
 #, c-format
 msgid "cannot read user/password from HTTP proxy auth file"
 msgstr ""
 "no es pot llegir l'usuari/contrasenya des del fitxer d'autorització del "
 "servidor intermediari HTTP"
 
-#: ../properties/import-export.c:659
+#: ../properties/import-export.c:654
 #, c-format
 msgid "user/password from HTTP proxy auth file must be UTF-8 encoded"
 msgstr ""
 "l'usuari/contrasenya del fitxer d'autorització del servidor intermediari "
 "HTTP ha d'estar codificat en UTF-8"
 
-#: ../properties/import-export.c:721
+#: ../properties/import-export.c:716
 #, c-format
 msgid "“%s” is not a directory"
 msgstr "«%s» no és un directori"
 
-#: ../properties/import-export.c:729
+#: ../properties/import-export.c:724
 #, c-format
 msgid "cannot create “%s” directory"
 msgstr "no s'ha pogut crear el directori «%s»"
 
-#: ../properties/import-export.c:749
+#: ../properties/import-export.c:744
 #, c-format
 msgid "cannot write <%s> blob from line %ld to file (%s)"
 msgstr "no es pot escriure la bombolla <%s> des de la línia %ld al fitxer (%s)"
 
-#: ../properties/import-export.c:766
+#: ../properties/import-export.c:761
 #, c-format
 msgid "cannot write <%s> blob from line %ld to file “%s”"
 msgstr "no es pot escriure la bombolla <%s> des de la línia %ld al fitxer (%s)"
 
-#: ../properties/import-export.c:935
+#: ../properties/import-export.c:930
 #, c-format
 msgid "unsupported mtu-disc argument"
 msgstr "argument mtu-disc no suportat"
 
-#: ../properties/import-export.c:946 ../properties/import-export.c:1306
+#: ../properties/import-export.c:946
+#, c-format
+msgid "unsupported crl-verify argument"
+msgstr "argument crl-verify no suportat"
+
+#: ../properties/import-export.c:964 ../properties/import-export.c:1351
 #, c-format
 msgid "invalid option"
 msgstr "opció no vàlida"
 
-#: ../properties/import-export.c:985
+#: ../properties/import-export.c:1014
 #, c-format
 msgid "unsupported comp-lzo argument"
 msgstr "argumento comp-lzo no suportat"
 
-#: ../properties/import-export.c:1081
+#: ../properties/import-export.c:1112
 #, c-format
 msgid "remote cannot contain space"
 msgstr "el remot no pot contenir un espai"
 
-#: ../properties/import-export.c:1085
+#: ../properties/import-export.c:1116
 #, c-format
 msgid "remote cannot contain comma"
 msgstr "el remot no pot contenir una coma"
 
-#: ../properties/import-export.c:1096
+#: ../properties/import-export.c:1127
 #, c-format
-msgid "remote expects protocol either udp or remote"
-msgstr "el remot espera un protocol o bé udp o bé remot"
+msgid "remote expects protocol type like “udp” or “tcp”"
+msgstr "el remot espera un tipus de protocol com «udp» o «tcp»"
 
-#: ../properties/import-export.c:1290
+#: ../properties/import-export.c:1335
 #, c-format
 msgid "invalid verify-x509-name type"
 msgstr "tipus verify-x509-name no vàlid"
 
-#: ../properties/import-export.c:1432
+#: ../properties/import-export.c:1479
 #, c-format
 msgid "unsupported blob/xml element"
 msgstr "element bombolla/xml no suportat"
 
-#: ../properties/import-export.c:1461
+#: ../properties/import-export.c:1508
 #, c-format
 msgid "unterminated blob element <%s>"
 msgstr "element bombolla no terminat <%s>"
 
-#: ../properties/import-export.c:1517
+#: ../properties/import-export.c:1564
 #, c-format
 msgid "configuration error: %s (line %ld)"
 msgstr "error de configuració: %s (línia %ld)"
 
-#: ../properties/import-export.c:1518
+#: ../properties/import-export.c:1565
 msgid "unknown or unsupported option"
 msgstr "opció desconeguda o no suportada"
 
-#: ../properties/import-export.c:1533
+#: ../properties/import-export.c:1580
 msgid "The file to import wasn’t a valid OpenVPN client configuration"
 msgstr "El fitxer a importar no era una configuració vàlida de client OpenVPN."
 
-#: ../properties/import-export.c:1541
+#: ../properties/import-export.c:1588
 msgid "The file to import wasn’t a valid OpenVPN configure (no remote)"
 msgstr ""
 "El fitxer a importar no era una configuració vàlida de OpenVPN (sense remot)"
 
-#: ../properties/import-export.c:1773
+#: ../properties/import-export.c:1820
 msgid "missing path argument"
 msgstr "no s'ha trobat l'argument de camí "
 
-#: ../properties/import-export.c:1783
+#: ../properties/import-export.c:1830
 msgid "connection is not a valid OpenVPN connection"
 msgstr "la connexió no és una connexió vàlida OpenVPN"
 
-#: ../properties/import-export.c:1792
+#: ../properties/import-export.c:1839
 msgid "connection was incomplete (missing gateway)"
 msgstr "la connexió era incompleta (falta la passarel·la)"
 
-#: ../properties/import-export.c:2131
+#: ../properties/import-export.c:2189
 #, c-format
 msgid "failed to write file: %s"
 msgstr "no s'ha pogut escriure el fitxer: %s"
@@ -417,41 +311,156 @@ msgstr "Compatible amb el servidor OpenVPN."
 msgid "unknown OpenVPN file extension"
 msgstr "extensió desconeguda de fitxer OpenVPN"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:298
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:278
+msgid "Choose an OpenVPN static key…"
+msgstr "Trieu una clau estàtica OpenVPN..."
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:296 ../properties/nm-openvpn-editor.c:910
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1701
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:1
+msgid "None"
+msgstr "Cap"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:680
+msgid "OpenVPN Static Keys (*.key)"
+msgstr "Claus estàtiques OpenVPN (*.key)"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:831 ../properties/nm-openvpn-editor.c:927
+msgid "Default"
+msgstr "Predeterminat"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:911
+msgid "RSA MD-4"
+msgstr "RSA MD-4"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:912
+msgid "MD-5"
+msgstr "MD-5"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:913
+msgid "SHA-1"
+msgstr "SHA-1"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:914
+msgid "SHA-224"
+msgstr "SHA-224"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:915
+msgid "SHA-256"
+msgstr "SHA-256"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:916
+msgid "SHA-384"
+msgstr "SHA-384"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:917
+msgid "SHA-512"
+msgstr "SHA-512"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:918
+msgid "RIPEMD-160"
+msgstr "RIPEMD-160"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:972
+msgid "Don’t verify certificate identification"
+msgstr "No verifiqueu la identificació remota del certificat"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:978
+msgid "Verify whole subject exactly"
+msgstr "Verifica de forma exacta l'assumpte sencer"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:984
+msgid "Verify name exactly"
+msgstr "Verifica el nom de forma exacta"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:990
+msgid "Verify name by prefix"
+msgstr "Verifica el nom per prefix"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:996
+msgid "Verify subject partially (legacy mode, strongly discouraged)"
+msgstr ""
+"Verifica l'assumpte de forma parcial (mode antic, fortament desaconsellat)"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1110
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1181
+msgid "Server"
+msgstr "Servidor"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1115
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1186
+msgid "Client"
+msgstr "Client"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1508
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:35
+msgid "Not required"
+msgstr "No necessari"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1510
+msgid "HTTP"
+msgstr "HTTP"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1512
+msgid "SOCKS"
+msgstr "SOCKS"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1630
+msgid "TUN"
+msgstr "TUN"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1632
+msgid "TAP"
+msgstr "TAP"
+
+#. interface name is max 15 chars
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1639
+msgid "(automatic)"
+msgstr "(automàtic)"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1762
+msgid "ping-exit"
+msgstr "ping-surt"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:1764
+msgid "ping-restart"
+msgstr "ping-reinicia"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:2443
 msgid "Certificates (TLS)"
 msgstr "Certificats (TLS)"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:309
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:2454
 msgid "Password"
 msgstr "Contrasenya"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:322
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:2467
 msgid "Password with Certificates (TLS)"
 msgstr "Contrasenya amb certificats (TLS)"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:334
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:2479
 msgid "Static Key"
 msgstr "Clau estàtica"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:488
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:2633
 msgid "could not create openvpn object"
 msgstr "no s'ha pogut crear l'objecte openvpn"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:505
+#: ../properties/nm-openvpn-editor.c:2650
 msgid "could not load UI widget"
 msgstr "no s'ha pogut carregar el giny IU"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:345
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:794
 #, c-format
 msgid "object class '%s' has no property named '%s'"
 msgstr "la classe «%s» d'objecte no té una propietat anomenada «%s»"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:352
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:801
 #, c-format
 msgid "property '%s' of object class '%s' is not writable"
 msgstr "la propietat «%s» de la classe «%s» d'objectes no es pot escriure"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:359
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:808
 #, c-format
 msgid ""
 "construct property \"%s\" for object '%s' can't be set after construction"
@@ -459,19 +468,19 @@ msgstr ""
 "la propietat «%s» de construcció per a l'objecte «%s» no es pot establir "
 "després de la construcció"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:367
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:816
 #, c-format
 msgid "'%s::%s' is not a valid property name; '%s' is not a GObject subtype"
 msgstr "«%s::%s» no és un nom vàlid de propietat; «%s» no un subtipus GObject"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:376
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:825
 #, c-format
 msgid "unable to set property '%s' of type '%s' from value of type '%s'"
 msgstr ""
 "no s'ha pogut establir la propietat «%s» de tipus «%s» a partir del valor de "
 "tipus «%s»"
 
-#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:387
+#: ../shared/nm-utils/nm-shared-utils.c:836
 #, c-format
 msgid ""
 "value \"%s\" of type '%s' is invalid or out of range for property '%s' of "
@@ -499,66 +508,91 @@ msgstr "no es pot carregar la fàbrica %s del connector: %s"
 msgid "unknown error creating editor instance"
 msgstr "error desconegut al crear la instància de l'editor"
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:477
+#: ../shared/utils.c:159
+#, c-format
+msgid "invalid delimiter character '%c'"
+msgstr "caràcter separador «%c» no vàlid"
+
+#: ../shared/utils.c:166
+#, c-format
+msgid "invalid non-utf-8 character"
+msgstr "caràcter no utf-8 no vàlid"
+
+#: ../shared/utils.c:194
+#, c-format
+msgid "empty host"
+msgstr "amfitrió buit"
+
+#: ../shared/utils.c:204
+#, c-format
+msgid "invalid port"
+msgstr "port no vàlid"
+
+#: ../shared/utils.c:215
+#, c-format
+msgid "invalid protocol"
+msgstr "protocol no vàlid"
+
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:439
 #, c-format
 msgid "invalid address “%s”"
 msgstr "adreça no vàlida «%s»"
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:489
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:451
 #, c-format
 msgid "invalid integer property “%s” or out of range [%d -> %d]"
 msgstr "propietat no vàlida d'enter «%s» o fora de rang [%d-> %d]"
 
 #. Translators: keep "yes" and "no" untranslated!
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:500
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:462
 #, c-format
 msgid "invalid boolean property “%s” (not yes or no)"
 msgstr "Propietat «%s» booleana no vàlida (no és sí o no)"
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:507
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:469
 #, c-format
 msgid "unhandled property “%s” type %s"
 msgstr "propietat no gestionada «%s» tipus %s"
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:518
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:480
 #, c-format
 msgid "property “%s” invalid or not supported"
 msgstr "propietat «%s» no vàlida o no suportada"
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:534
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:496
 msgid "No VPN configuration options."
 msgstr "No hi ha cap opció de configuració del VPN."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:739
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:934
 msgid "A username is required."
 msgstr "Es requereix un nom d'usuari."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:743
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:938
 msgid "A password is required."
 msgstr "Es requereix una contrasenya."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:746
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:941
 msgid "A username and password are required."
 msgstr "Es requereix un nom d'usuari i una contrasenya."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:768
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:963
 msgid "A private key password is required."
 msgstr "Es requereix una contrasenya de la clau privada."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:781
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:976
 msgid "An HTTP Proxy username is required."
 msgstr "Es requereix un nom d'usuari de proxy HTTP."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:785
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:980
 msgid "An HTTP Proxy password is required."
 msgstr "Es requereix una contrasenya de proxy HTTP."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:788
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:983
 msgid "An HTTP Proxy username and password are required."
 msgstr "Es requereix un nom d'usuari i una contrasenya de proxy HTTP."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1275 ../src/nm-openvpn-service.c:2058
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:2092
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1349 ../src/nm-openvpn-service.c:2106
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:2141
 msgid ""
 "Could not process the request because the VPN connection settings were "
 "invalid."
@@ -566,116 +600,121 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut processar la demanda perquè els paràmetres de configuració de "
 "la VPN eren erroni."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1284 ../src/nm-openvpn-service.c:2067
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1358 ../src/nm-openvpn-service.c:2115
 msgid "Invalid connection type."
 msgstr "Tipus de connexió no vàlida."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1302
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1376
 msgid "Could not find the openvpn binary."
 msgstr "No s'ha pogut trobar el binari de l'openvpn."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1312
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1386
 msgid "Invalid HMAC auth."
 msgstr "Autenticació HMC no vàlida."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1354 ../src/nm-openvpn-service.c:1362
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1435
 #, c-format
 msgid "Invalid port number “%s”."
 msgstr "Número «%s» de port no vàlid."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1378
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1455
 #, c-format
 msgid "Invalid proto “%s”."
 msgstr "Proto «%s» no vàlid."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1420
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1494
 #, c-format
 msgid "Invalid proxy type “%s”."
 msgstr "Tipus «%s» de proxy no vàlid."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1468
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1540
 #, c-format
 msgid "Invalid ping duration “%s”."
 msgstr "Duració «%s» de ping no vàlida."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1481
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1553
 #, c-format
 msgid "Invalid ping-exit duration “%s”."
 msgstr "Duració «%s» de ping-exit no vàlida."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1494
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1566
 #, c-format
 msgid "Invalid ping-restart duration “%s”."
 msgstr "Duració «%s» de ping-restar no vàlida."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1513
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1579
+#, c-format
+msgid "Invalid connect timeout “%s”."
+msgstr "Temps d'expiració de la connexió «%s» no vàlid."
+
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1604
 #, c-format
 msgid "Invalid max-routes argument “%s”."
 msgstr "argument «%s» max-routes no vàlid"
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1568
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1648
 #, c-format
 msgid "Invalid keysize “%s”."
 msgstr "Mida de clau «%s» no vàlida."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1625
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1700
 #, c-format
 msgid "Invalid configuration with tls-remote and verify-x509-name."
 msgstr "configuració  no vàlida amb  tls-remote i verify-x509-name."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1639
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1713
 #, c-format
 msgid "Invalid verify-x509-name."
 msgstr "verify-x509-name no vàlid."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1673
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1736
 #, c-format
 msgid "Invalid reneg seconds “%s”."
 msgstr "Segons «%s» de renegociació no vàlids."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1705
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1766
 #, c-format
 msgid "Invalid TUN MTU size “%s”."
 msgstr "Mida «%s» de TUN MTU no vàlida."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1719
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1779
 #, c-format
 msgid "Invalid fragment size “%s”."
 msgstr "Mida «%s» de fragment no vàlida."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1831
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1885
 #, c-format
 msgid "Unknown connection type “%s”."
 msgstr "Tipus de connexió desconeguda «%s»."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1850
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1903
 #, c-format
 msgid "User “%s” not found, check NM_OPENVPN_USER."
 msgstr "Usuari «%s» no trobat, verifiqueu NM_OPENVPN_USER."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:1863
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:1915
 #, c-format
 msgid "Group “%s” not found, check NM_OPENVPN_GROUP."
 msgstr "Grup «%s» no trobat, verifiqueu NM_OPENVPN_GROUP."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:2105
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:2154
 msgid "Unhandled pending authentication."
 msgstr "Autenticació pendent sense gestionar."
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:2224
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:2272
 msgid "Don’t quit when VPN connection terminates"
 msgstr "No surtis quan la connexió VPN acabi"
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:2225
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:2273
 msgid "Enable verbose debug logging (may expose passwords)"
 msgstr ""
 "Habilita el registre de depuració de la sessió (pot exposar contrasenyes)"
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:2226
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:2274
 msgid "D-Bus name to use for this instance"
 msgstr "Nom D-Bus a usar per a aquesta instància"
 
-#: ../src/nm-openvpn-service.c:2252
+#: ../src/nm-openvpn-service.c:2300
 msgid ""
 "nm-openvpn-service provides integrated OpenVPN capability to NetworkManager."
 msgstr ""
@@ -722,11 +761,19 @@ msgstr ""
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autenticació"
 
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:11
+msgid "CA"
+msgstr "CA"
+
 #: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:12
+msgid "User"
+msgstr "Usuari"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:14
 msgid "User name:"
 msgstr "Nom d'usuari:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:13
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:15
 msgid ""
 "Password passed to OpenVPN when prompted for it.\n"
 "config: auth-user-pass"
@@ -734,31 +781,33 @@ msgstr ""
 "Es passa la contrasenya a l'OpenVPN quan és demanada.\n"
 "confi: auth-user-pass"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:15
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:17
 msgid ""
-"Username passed to OpenVPN when prompted for it.\n"
+"Username passed to OpenVPN when prompted for it. If omitted, use the name of "
+"the system user that activates the connection.\n"
 "config: auth-user-pass"
 msgstr ""
-"Es passa el nom d'usuari a l'OpenVPN quan és demanat.\n"
+"Es passa el nom d'usuari a l'OpenVPN quan és demanat. Si s'omet, utilitza el "
+"nom de l'usuari del sistema que activa la connexió.\n"
 "confi: auth-user-pass"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:17
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:19
 msgid "Remote IP Address:"
 msgstr "Adreça IP remota:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:18
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:20
 msgid "Local IP Address:"
 msgstr "Adreça IP local:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:19
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:21
 msgid "Key Direction:"
 msgstr "Direcció de la clau:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:20
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:22
 msgid "Static Key:"
 msgstr "Clau estàtica:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:21
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:23
 msgid ""
 "Pre-shared file for Static Key encryption mode (non-TLS).\n"
 "config: static <file>"
@@ -767,7 +816,7 @@ msgstr ""
 "TLS).\n"
 "config: static <fitxer>"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:23
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:25
 msgid ""
 "IP address of the remote VPN endpoint.\n"
 "config: ifconfig <l> <rn>"
@@ -775,7 +824,7 @@ msgstr ""
 "Adreça IP del punt final remot de la VPN.\n"
 "config: ifconfig <l> <rn>"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:25
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:27
 msgid ""
 "IP address of the local VPN endpoint.\n"
 "config: ifconfig <l> <rn>"
@@ -783,7 +832,7 @@ msgstr ""
 "Adreça IP del punt final local de la VPN.\n"
 "config: ifconfig <l> <rn>"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:27
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:29
 msgid ""
 "Direction for Static Key encryption mode (non-TLS).\n"
 "If key direction is used, it must be the opposite of that used on the VPN "
@@ -798,27 +847,27 @@ msgstr ""
 "amb l'administrador del sistema.<\n"
 "config: static <fitxer> [direcció]"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:30
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:32
 msgid "Type:"
 msgstr "Tipus:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:31
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:33
 msgid "Select an authentication mode."
 msgstr "Seleccioneu un mode d'autenticació."
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:32
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:34
 msgid "Ad_vanced…"
 msgstr "A_vançat..."
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:34
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:36
 msgid "OpenVPN Advanced Options"
 msgstr "Opcions avançades de l'OpenVPN"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:35
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:37
 msgid "Use custom gateway p_ort:"
 msgstr "Utilitza un _port de passarel·la personalitzat:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:36
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:38
 msgid ""
 "TCP/UDP port number for peer. (Default value when there is no port for "
 "gateway).\n"
@@ -828,11 +877,11 @@ msgstr ""
 "port per a la passarel·la).\n"
 "config: port"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:38
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:40
 msgid "Use custom _renegotiation interval:"
 msgstr "Utilitza un interval de _renegociació personalitzat:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:39
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:41
 msgid ""
 "Renegotiate data channel key after the specified number of seconds.\n"
 "config: reneg-sec"
@@ -841,11 +890,11 @@ msgstr ""
 "segons.\n"
 "config: reneg-sec"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:41
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:43
 msgid "Use L_ZO data compression"
 msgstr "Utilitza la compressió de dades L_ZO"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:42
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:44
 msgid ""
 "Use fast LZO compression.\n"
 "config: comp-lzo"
@@ -853,7 +902,7 @@ msgstr ""
 "Utilitza compressió LZO ràpida.\n"
 "config: comp-lzo"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:44
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:46
 msgid ""
 "Select the LZO data compression mode.\n"
 "config: comp-lzo"
@@ -861,11 +910,11 @@ msgstr ""
 "Selecciona el mode de compressió de dades LZO.\n"
 "config: comp-lzo"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:46
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:48
 msgid "Use a _TCP connection"
 msgstr "Utilitza una connexió _TCP"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:47
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:49
 msgid ""
 "Use TCP for communicating with remote host.\n"
 "(This is a default setting only used when no protocol is specified for the "
@@ -877,16 +926,16 @@ msgstr ""
 "cap protocol per a la passarel·la.)\n"
 "config: proto tcp-client | udp"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:50
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:52
 msgid "Set virtual _device type:"
 msgstr "Estableix el tipus del _dispositiu virtual:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:51
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:53
 msgid "Explicitly set virtual device type and name (TUN/TAP)."
 msgstr ""
 "Estableix explícitament el tipus i el nom del dispositiu virtual (TUN/TAP)."
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:52
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:54
 msgid ""
 "Explicitly set virtual device type (TUN/TAP).\n"
 "config: dev-type tun | tap"
@@ -894,11 +943,11 @@ msgstr ""
 "Estableix explícitament el tipus del dispositiu virtual (TUN/TAP).\n"
 "config: dev-type tun | tap"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:54
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:56
 msgid " and _name:"
 msgstr " i el _nom:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:55
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:57
 msgid ""
 "Use custom name for TUN/TAP virtual device (instead of default “tun” or "
 "“tap”).\n"
@@ -908,12 +957,12 @@ msgstr ""
 "predeterminat «tun» o «tap»).\n"
 "config: dev <nom>"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:57
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:59
 msgid "Use custom tunnel Maximum Transmission _Unit (MTU):"
 msgstr ""
 "_Utilitza una unitat de transmissió màxima del túnel (MTU) personalitzada:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:58
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:60
 msgid ""
 "Take the TUN device MTU to be the specified value and derive the link MTU "
 "from it.\n"
@@ -923,11 +972,11 @@ msgstr ""
 "l'enllaç MTU a partir d'ell.\n"
 "config: tun-mtu"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:60
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:62
 msgid "Use custom UDP _fragment size:"
 msgstr "Utilitza una mida de _fragment UDP personalitzada:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:61
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:63
 msgid ""
 "Enable internal datagram fragmentation with this maximum size.\n"
 "config: fragment"
@@ -935,11 +984,11 @@ msgstr ""
 "Habilita la fragmentació del datagrama intern amb aquesta mida màxima.\n"
 "config: fragment"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:63
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:65
 msgid "Restrict tunnel TCP Maximum _Segment Size (MSS)"
 msgstr "_Restringeix la mida de segment màxima del túnel TCP (MSS)"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:64
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:66
 msgid ""
 "Restrict tunnel TCP MSS.\n"
 "config: mssfix"
@@ -947,11 +996,11 @@ msgstr ""
 "Restringeix el MSS del TCP túnel.\n"
 "config: mssfix"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:66
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:68
 msgid "Rando_mize remote hosts"
 msgstr "Aleatoritza ela a_mfitrions remots"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:67
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:69
 msgid ""
 "Randomize the order of gateways list (remote) as a kind of basic load-"
 "balancing measure.\n"
@@ -961,11 +1010,11 @@ msgstr ""
 "mesura bàsica de balancejat de la càrrega.\n"
 "config: remote-random"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:69
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:71
 msgid "IPv6 tun link"
 msgstr "enllaç tun IPv6"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:70
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:72
 msgid ""
 "Build a tun link capable of forwarding IPv6 traffic\n"
 "config: tun-ipv6"
@@ -973,11 +1022,11 @@ msgstr ""
 "Construeix un enllaç tun capaç de reenviar el tràfic IPv6\n"
 "config: tun-ipv6"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:72
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:74
 msgid "Specify _exit or restart ping:"
 msgstr "Especifiqueu _exit o reinicieu el ping:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:73
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:75
 msgid ""
 "Exit or restart after n seconds pass without reception of a ping or other "
 "packet from remote.\n"
@@ -987,11 +1036,11 @@ msgstr ""
 "algun altre paquet del remot.\n"
 "config: ping-exit | ping-restart <n>"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:75
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:77
 msgid "Specify pin_g interval:"
 msgstr "Especifiqueu l'interval de pin_g:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:76
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:78
 msgid ""
 "Ping remote over the TCP/UDP control channel if no packets have been sent "
 "for at least n seconds.\n"
@@ -1001,11 +1050,11 @@ msgstr ""
 "paquet per almenys n segons.\n"
 "config: ping <n>"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:78
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:80
 msgid "Accept authenticated packets from any address (F_loat)"
 msgstr "Accepta paquets autenticats de qualsevol adreça (F_loat)"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:79
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:81
 msgid ""
 "Allow remote peer to change its IP address and/or port number, such as due "
 "to DHCP (this is the default if --remote is not used). --float when "
@@ -1035,11 +1084,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "config: float"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:84
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:86
 msgid "Specify max routes:"
 msgstr "Especifica les rutes max:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:85
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:87
 msgid ""
 "Specify the maximum number of routes the server is allowed to specify.\n"
 "config: max-routes <n>"
@@ -1047,7 +1096,7 @@ msgstr ""
 "Especifica el nombre màxim de rutes que el servidor té permès especificar.\n"
 "config: max-routes <n>"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:87
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:89
 msgid ""
 "Encrypt packets with cipher algorithm. The default is BF-CBC (Blowfish in "
 "Cipher Block Chaining mode).\n"
@@ -1057,11 +1106,11 @@ msgstr ""
 "(Blowfish in Cipher Block Chaining mode).\n"
 "config: cipher"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:89
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:91
 msgid "Use custom _size of cipher key:"
 msgstr "U_sa una mida personalitzada per a la clau de xifrat:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:90
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:92
 msgid ""
 "Set cipher key size to a custom value. If unspecified, it defaults to cipher-"
 "specific size.\n"
@@ -1072,7 +1121,7 @@ msgstr ""
 "xifrat.\n"
 "config: keysize <n>"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:92
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:94
 msgid ""
 "Authenticate packets with HMAC using message digest algorithm. The default "
 "is SHA1.\n"
@@ -1082,23 +1131,60 @@ msgstr ""
 "defecte és SHA1.\n"
 "config: auth"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:94
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:96
 msgid "Ci_pher:"
 msgstr "C_riptògraf:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:95
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:97
 msgid "_HMAC Authentication:"
 msgstr "_Autenticació HMAC:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:96
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:98
+msgid "Verify CRL from file"
+msgstr "Verifica la CRL des del fitxer"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:99
+msgid ""
+"Check peer certificate against the specified file in PEM format. A CRL "
+"(certificate revocation list) is used when a particular key is compromised "
+"but when the overall PKI is still intact."
+msgstr ""
+"Comprova el certificat de l'altre extrem contra el fitxer especificat en "
+"format PEM. S'utilitza una CRL (llista de revocació de certificat) quan una "
+"clau concreta està compromesa però quan la PKI en general encara està "
+"intacta."
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:100
+msgid "Verify CRL from directory"
+msgstr "Verifica la CRL des del directori"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:101
+msgid ""
+"Check peer certificate by looking at files in the specified directory. The "
+"directory must contain files named as revoked serial numbers (the files may "
+"be empty, the contents are never read)."
+msgstr ""
+"Comprova el certificat de l'altre extrem mirant als fitxers del directori "
+"especificat. El directori ha de contenir fitxers anomenats com els números "
+"de sèrie revocats (els fitxers poden ser buits, el contingut no es llegirà)."
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:102
+msgid "Choose CRL file"
+msgstr "Tria el fitxer de la CRL"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:103
+msgid "Choose CRL directory"
+msgstr "Tria el directori de la CRL"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:104
 msgid "Security"
 msgstr "Seguretat"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:97
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:105
 msgid "_Subject Match:"
 msgstr "_Assumpte que ha de coincidir:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:98
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:106
 msgid ""
 "Subject or Common Name to verify server certificate information against.\n"
 "\n"
@@ -1111,11 +1197,11 @@ msgstr ""
 "config: verify-x509-name subject-or-name [mode]\n"
 "config (legacy mode): tls-remote subject-or-name"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:102
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:110
 msgid "Server _Certificate Check:"
 msgstr "Comprova el _certificat del servidor:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:103
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:111
 msgid ""
 "Verify server certificate identification.\n"
 "\n"
@@ -1145,11 +1231,11 @@ msgstr ""
 "config: verify-x509-name subject-or-name [mode]\n"
 "config (legacy mode): tls-remote subject-or-name"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:113
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:121
 msgid "_Verify peer (server) certificate usage signature"
 msgstr "_Verifica la signatura d'ús de certificat (de servidor) del parell"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:114
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:122
 msgid ""
 "Require that peer certificate was signed with an explicit key usage and "
 "extended key usage based on RFC3280 TLS rules."
@@ -1157,11 +1243,11 @@ msgstr ""
 "Requereix que el certificat del parell hagi estat signat amb un ús explícit "
 "de clau i un ús estès de clau basat en regles RFC3280 TLS."
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:115
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:123
 msgid "_Remote peer certificate TLS type:"
 msgstr "Tipus TLS del certificat del parell _remot:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:116
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:124
 msgid ""
 "Require that peer certificate was signed with an explicit key usage and "
 "extended key usage based on RFC3280 TLS rules.\n"
@@ -1171,12 +1257,12 @@ msgstr ""
 "de clau i un ús estès de clau basat en regles RFC3280.\n"
 "config: remote-cert-tls client|server"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:118
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:126
 msgid "_Verify peer (server) certificate nsCertType designation"
 msgstr ""
 "_Verifica la designació nsCertType del certificat del parell (servidor)"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:119
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:127
 msgid ""
 "Require that peer certificate was signed with an explicit nsCertType "
 "designation."
@@ -1184,11 +1270,11 @@ msgstr ""
 "Requereix que el certificat del parell hagi estat signat amb una designació "
 "nsCertType explícita."
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:120
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:128
 msgid "_Remote peer certificate nsCert designation:"
 msgstr "Designació _remota nsCert del certificat del parell:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:121
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:129
 msgid ""
 "Require that peer certificate was signed with an explicit nsCertType "
 "designation.\n"
@@ -1198,21 +1284,23 @@ msgstr ""
 "nsCertType explícita\n"
 "config: ns-cert-type client|server"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:123
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:131
 msgid "Key _Direction:"
 msgstr "_Direcció de la clau:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:124
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:132
 msgid ""
 "Add an additional layer of HMAC authentication on top of the TLS control "
-"channel to protect against DoS attacks.\n"
-"config: tls-auth <file> [direction]"
+"channel to protect against DoS attacks. In case of TLS-Crypt mode, the "
+"control channel is also encrypted.\n"
+"config: tls-auth <file> [direction] | tls-crypt <file>"
 msgstr ""
 "Afegeix una cap addicional d'autenticació HMAC a sobre del canal de control "
-"TLS per protegir contra atacs DoS.\n"
-"config: tls-auth <file> [direcció]"
+"TLS per protegir contra atacs DoS. En cas de mode TLS-Crypt, el canal de "
+"control també es xifra.\n"
+"config: tls-auth <file> [direcció] | tls-crypt <file>"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:126
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:134
 msgid ""
 "Direction parameter for static key mode.\n"
 "If key direction is used, it must be the opposite of that used on the VPN "
@@ -1227,27 +1315,41 @@ msgstr ""
 "amb l'administrador del sistema.\n"
 "config: tls-auth <fitxer> [direcció]"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:129
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:137
 msgid "Key _File:"
 msgstr "_Fitxer de clau:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:130
-msgid "Mode"
-msgstr "Mode"
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:138
+msgid "Mode:"
+msgstr "Mode:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:131
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:139
 msgid "Add an additional layer of encryption or HMAC authentication."
 msgstr "Afegeix una capa addicional de xifrat o d'autenticació HMAC."
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:132
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:140
+msgid "Extra Certificates:"
+msgstr "Certificats extra:"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:141
+msgid ""
+"Specify a file containing one or more PEM certs (concatenated together) that "
+"complete the local certificate chain.\n"
+"config: extra-certs <file>"
+msgstr ""
+"Especifica un fitxer que conté un o més certificats PEM (concatenats junts) "
+"que completa la cadena de certificat local.\n"
+"config: extra-certs <file>"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:143
 msgid "Additional TLS authentication or encryption"
 msgstr "Autenticació TLS addicional o xifrat"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:133
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:144
 msgid "TLS Authentication"
 msgstr "Autenticació TLS"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:134
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:145
 msgid ""
 "Proxy type: HTTP or Socks.\n"
 "config: http-proxy or socks-proxy"
@@ -1255,11 +1357,11 @@ msgstr ""
 "Tipus de proxy: HTTP o Socks.\n"
 "config: http-proxy or socks-proxy"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:136
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:147
 msgid "Proxy _Type:"
 msgstr "_Tipus de servidor intermediari:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:137
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:148
 msgid ""
 "<i>Select this option if your organization requires the use of a proxy "
 "server to access the Internet.</i>"
@@ -1267,11 +1369,11 @@ msgstr ""
 "<i>Seleccioneu aquesta opció si la vostra organització requereix l'ús d'un "
 "servidor intermediari per accedir a Internet.</i>"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:138
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:149
 msgid "Server _Address:"
 msgstr "_Adreça del servidor:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:139
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:150
 msgid ""
 "Connect to remote host through a proxy with this address.\n"
 "config: http-proxy or socks-proxy"
@@ -1279,11 +1381,11 @@ msgstr ""
 "Connecta't a l'amfitrió remot mitjançant un proxy amb aquesta adreça.\n"
 "config: http-proxy or socks-proxy"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:141
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:152
 msgid "_Port:"
 msgstr "_Port:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:142
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:153
 msgid ""
 "Connect to remote host through a proxy with this port.\n"
 "config: http-proxy or socks-proxy"
@@ -1291,11 +1393,11 @@ msgstr ""
 "Connecta a l'amfitrió remot mitjançant un proxy amb aquest port.\n"
 "config: http-proxy or socks-proxy"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:144
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:155
 msgid "_Retry indefinitely when errors occur"
 msgstr "_Reintenta-ho indefinidament quan es produeixin errors"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:145
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:156
 msgid ""
 "Retry indefinitely on proxy errors. It simulates a SIGUSR1 reset.\n"
 "config: http-proxy-retry or socks-proxy-retry"
@@ -1304,39 +1406,53 @@ msgstr ""
 "SIGUSR1.\n"
 "config: http-proxy-retry or socks-proxy-retry"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:147
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:158
 msgid "Proxy _Username:"
 msgstr "_Nom d'usuari del servidor intermediari:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:148
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:159
 msgid "Proxy Passwor_d:"
 msgstr "C_ontrasenya del servidor intermediari:"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:149
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:160
 msgid "HTTP/Socks proxy username passed to OpenVPN when prompted for it."
 msgstr ""
 "El nom d'usuari del proxy HTTP/Socks que s'ha passat a l'OpenVPN quan es va "
 "demanar."
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:150
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:161
 msgid "HTTP/Socks proxy password passed to OpenVPN when prompted for it."
 msgstr ""
 "La contrasenya del proxy HTTP/Socks que s'ha passat a l'OpenVPN quan es va "
 "demanar."
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:151
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:162
 msgid "_Show password"
 msgstr "Mo_stra les contrasenyes"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:152
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:163
 msgid "Proxies"
 msgstr "Servidors intermediaris"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:153
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:164
 msgid "Path mtu discovery"
 msgstr "Camí a la descoberta mtu"
 
-#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:154
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:165
+msgid "Connect timeout"
+msgstr "Temps d'expiració de la connexió"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:166
+msgid ""
+"The timeout in seconds before trying the next server. This timeout includes "
+"proxy and TCP connect timeouts.\n"
+"config: connect-timeout <n> | server-poll-timeout <n>"
+msgstr ""
+"El temps d'expiració en segons abans de provar el següent servidor. Inclou "
+"els temps d'expiració de les connexions TCP i al servidor intermediari.\n"
+"config: connect-timeout <n> | server-poll-timeout <n>"
+
+#: ../properties/nm-openvpn-dialog.ui.h:168
 msgid "Misc"
 msgstr "Miscel·lània"
 
@@ -1407,9 +1523,6 @@ msgstr "Miscel·lània"
 #~ "Fitxer d'autoritat de certificats (CA) en format .pem.\n"
 #~ "config: ca"
 
-#~ msgid "CA Certificate:"
-#~ msgstr "Certificat de CA:"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Local peer's signed certificate in .pem format (signed by CA of CA "
 #~ "Certificate).\n"
@@ -1461,9 +1574,6 @@ msgstr "Miscel·lània"
 #~ msgid "_Domain:"
 #~ msgstr "_Domini:"
 
-#~ msgid "Connect _anonymously"
-#~ msgstr "Connecta _anònimament"
-
 #~ msgid "Connect as _user:"
 #~ msgstr "Connecta com a _usuari:"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]