[gimp] Update Polish translationcommit e325503c8195749bc98a227890db2bdc4967b042
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:  Sun Jul 1 19:27:49 2018 +0200

  Update Polish translation

 po/pl.po | 1292 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 file changed, 675 insertions(+), 617 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 04d70633a3..9451250b65 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -23,8 +23,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gimp\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2018-06-24 19:28+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-06-24 19:29+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2018-07-01 19:24+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-07-01 19:25+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -88,6 +88,48 @@ msgstr "Obróbka zdjęć w GIMP-ie"
 
 #: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:8
 msgid ""
+"GIMP 2.10.4 includes a lot of bug fixes as well as various optimizations. "
+"Most notable changes are:"
+msgstr ""
+"GIMP 2.10.4 zawiera wiele poprawek błędów, a także różne optymalizacje. "
+"Najważniejsze zmiany:"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
+msgid ""
+"Straightening in Measurement tool: layers can be rotated using the "
+"measurement line as horizon"
+msgstr ""
+"Wyprostowywanie w narzędziu miarki: warstwy mogą być obracane za pomocą "
+"linii mierzenia jako horyzont"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
+msgid "Fast startup: fonts loading is not blocking startup anymore"
+msgstr ""
+"Szybsze uruchamianie: wczytywanie czcionek nie blokuje już uruchamiania"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
+msgid ""
+"Fonts Tagging with the same user interface as for brushes, patterns, and "
+"gradients"
+msgstr ""
+"Nadawanie etykiet czcionkom za pomocą tego samego interfejsu, co pędzle, "
+"desenie i gradienty"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
+msgid "PSD support: a pre-composited version of a PSD image can be imported"
+msgstr ""
+"Obsługa plików PSD: można importować uprzednio złożone wersje obrazów PSD"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
+msgid ""
+"Dashboard update: new \"Memory\" group and improved \"Swap\" group showing "
+"various metrics"
+msgstr ""
+"Aktualizacja panelu wydajności: nowa grupa „Pamięć” i ulepszona grupa "
+"„Pamięć wymiany” wyświetlające różne statystyki"
+
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
+msgid ""
 "This second release in the GIMP 2.10 series, so soon after 2.10.0, is mostly "
 "the usual bug-fixing version after a major release, with a few dozen bugs "
 "fixed."
@@ -96,7 +138,7 @@ msgstr ""
 "wersją naprawiającą błędy po dużym wydaniu, w której naprawiono kilkanaście "
 "błędów."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:9
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
 msgid ""
 "It also features a new plug-in for the support of the HEIF format, both for "
 "importing and exporting, as well as 2 new filters: \"Spherize\" and "
@@ -108,7 +150,7 @@ msgstr ""
 "dobry przykład naszych rozluźnionych zasad wprowadzania nowych funkcji "
 "w stabilnych wydaniach."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:10
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
 msgid ""
 "First release of the 2.10 series which prominently features the port to a "
 "new image processing engine, GEGL. The most outstanding changes are:"
@@ -117,11 +159,11 @@ msgstr ""
 "program do nowego mechanizmu przetwarzania obrazów, GEGL. Najbardziej "
 "wyróżniające się zmiany:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:11
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
 msgid "High bit depth color processing (16/32-bit per color channel)"
 msgstr "Przetwarzanie kolorów o wysokiej głębi (16/32 bity na kanał kolorów)"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:12
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
 msgid ""
 "Color management is a core feature now, most widgets and preview areas are "
 "color-managed"
@@ -129,37 +171,37 @@ msgstr ""
 "Zarządzanie kolorami to teraz główna funkcja, większość widżetów i obszarów "
 "podglądu podlega zarządzaniu kolorami"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:13
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
 msgid ""
 "On-canvas effect preview, with split view for before/after processing pixels"
 msgstr ""
 "Podgląd efektów na obrazie, z podzielonym widokiem na przed/po przetworzeniu "
 "pikseli"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:14
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
 msgid ""
 "Multi-threaded and hardware-accelerated rendering, processing and painting"
 msgstr ""
 "Wielowątkowe i przyspieszane sprzętowo renderowanie, przetwarzanie "
 "i malowanie"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:15
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
 msgid "Most tools improved, several new transformation tools"
 msgstr ""
 "Ulepszono większość narzędzi, dodano kilka nowych narzędzi przekształceń"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:16
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
 msgid ""
 "Improved support for many image formats, in particular better PSD importing"
 msgstr ""
 "Ulepszona obsługa wielu formatów obrazów, zwłaszcza lepsze importowanie "
 "obrazów PSD"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:17
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
 msgid "Newly supported image formats: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT…"
 msgstr "Nowo obsługiwane formaty obrazów: OpenEXR, RGBE, WebP, HGT…"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:18
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
 msgid ""
 "Improved digital painting: canvas rotation and flipping, symmetry painting, "
 "MyPaint brushes…"
@@ -167,25 +209,25 @@ msgstr ""
 "Ulepszone malowanie cyfrowe: obracanie i odbijanie płótna, malowanie "
 "symetryczne, pędzle programu MyPaint…"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:19
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
 msgid "Metadata viewing and editing for Exif, XMP, IPTC, and DICOM"
 msgstr "Przeglądanie i modyfikowanie metadanych Exif, XMP, IPTC i DICOM"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:20
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
 msgid "Basic HiDPI support: automatically or user-selected icon size"
 msgstr ""
 "Podstawowa obsługa monitorów o wysokiej rozdzielczości: automatyczne lub "
 "wybrane przez użytkownika rozmiary ikon"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:21
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
 msgid "New themes for GIMP: Light, Gray, Dark, and System"
 msgstr "Nowe motywy programu: jasny, szary, ciemny i systemowy"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:22
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
 msgid "And much, much more…"
 msgstr "Oraz wiele, wiele więcej…"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:23
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
 msgid ""
 "For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/04/27/gimp-2-10-0-";
 "released/"
@@ -193,7 +235,7 @@ msgstr ""
 "https://www.gimp.org/news/2018/04/27/gimp-2-10-0-released/ zawiera więcej "
 "informacji (w języku angielskim)."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:24
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
 msgid ""
 "In this second release candidate before GIMP 2.10.0, while debugging is "
 "still a prime target, a new focus has been put on speed and optimization in "
@@ -203,7 +245,7 @@ msgstr ""
 "nadal głównym celem, skupiliśmy się także na prędkości i optymalizacji, aby "
 "rysowanie było płynniejsze. Większe zmiany w tym wydaniu:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:25
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:31
 msgid ""
 "Major core optimizations for painting and display, including parallelized "
 "painting code."
@@ -211,13 +253,13 @@ msgstr ""
 "Duże optymalizacje rdzenia programu w zakresie rysowania i wyświetlania, "
 "w tym wielowątkowy kod rysowania."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:26
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:32
 msgid "Symmetries are now preserved in XCF files (saved as image parasites)."
 msgstr ""
 "Symetrie w plikach XCF są teraz zachowywane (zapisywane jako dane "
 "pasożytnicze obrazu)."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:27
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:33
 msgid ""
 "\"Light\" and \"Dark\" themes rewritten from scratch to get rid of various "
 "usability issues. \"Lighter\" and \"Darker\" themes removed."
@@ -225,7 +267,7 @@ msgstr ""
 "„Jasny” i „Ciemny” motyw zostały przepisane od zera, aby pozbyć się różnych "
 "problemów z interfejsem. Usunięto motywy „Jaśniejszy” i „Ciemniejszy”."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:28
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:34
 msgid ""
 "New GimpToolGyroscope on-canvas control, currently used for the Panorama "
 "Projection filter. The widget provides on-canvas interaction for 3D rotation "
@@ -235,7 +277,7 @@ msgstr ""
 "przez filtr rzutu panoramy. Ten widżet zapewnia sterowanie obrotem 3D na "
 "płótnie (odchylenie, kąt, walec)."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:29
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:35
 msgid ""
 "Plug-in debugging improved to output stack traces from plug-ins with --stack-"
 "trace-mode command line option not only on receiving signals but also on "
@@ -246,7 +288,7 @@ msgstr ""
 "ale także po ostrzeżeniach i błędach krytycznych, kiedy ustawiony jest klucz "
 "debugowania „fatal-warnings”."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:30
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:36
 msgid ""
 "For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/04/17/gimp-2-10-0-";
 "rc2-released/"
@@ -254,7 +296,7 @@ msgstr ""
 "https://www.gimp.org/news/2018/04/17/gimp-2-10-0-rc2-released/ zawiera "
 "więcej informacji (w języku angielskim)."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:31
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:37
 msgid ""
 "GIMP 2.10.0-RC1 is the first release candidate before GIMP 2.10.0 stable "
 "release, with a focus on debugging and stability. Other than the many bug "
@@ -264,12 +306,12 @@ msgstr ""
 "GIMP 2.10.0, skupiające się na debugowaniu i stabilności. Oprócz wielu "
 "poprawek błędów najważniejsze ulepszenia to:"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:32
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:38
 msgid "New dashboard dockable to monitor GIMP resource usage"
 msgstr ""
 "Nowy panel wydajności do monitorowania użycia zasobów przez program GIMP"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:33
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:39
 msgid ""
 "New debug dialog to produce back traces and other debug data, encouraging to "
 "report bugs"
@@ -277,33 +319,33 @@ msgstr ""
 "Nowe okno debugowania do generowania wyjątków i innych danych debugowania, "
 "zachęcające do zgłaszania błędów"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:34
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:40
 msgid "Unsaved images can now be recovered after a crash"
 msgstr "Po awarii można teraz odzyskać niezapisane obrazy"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:35
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:41
 msgid "Layer masks on layer groups"
 msgstr "Maski warstw w grupach warstw"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:36
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:42
 msgid "JPEG 2000 support improved for high bit depth and various color spaces"
 msgstr ""
 "Ulepszona obsługa formatu JPEG 2000 o głębię wysokobitową i różne "
 "przestrzenie kolorów"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:37
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:43
 msgid "Screenshot and color picking improved on various platforms"
 msgstr "Ulepszenia zrzutów ekranu i wyboru kolorów na różnych platformach"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:38
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:44
 msgid "Metadata defaults preferences now available"
 msgstr "Preferencje domyślnego zachowania metadanych są teraz dostępne"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:39
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:45
 msgid "Various GUI polishing"
 msgstr "Różne poprawki interfejsu"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:40
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:46
 msgid ""
 "For more information, see https://www.gimp.org/news/2018/03/26/gimp-2-10-0-";
 "rc1-released/"
@@ -311,7 +353,7 @@ msgstr ""
 "https://www.gimp.org/news/2018/03/26/gimp-2-10-0-rc1-released/ zawiera "
 "więcej informacji (w języku angielskim)."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:41
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:47
 msgid ""
 "GIMP 2.9.8 introduces on-canvas gradient editing and various enhancements "
 "while focusing on bugfixing and stability."
@@ -319,53 +361,53 @@ msgstr ""
 "GIMP 2.9.8 dodaje modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania oraz różne "
 "ulepszenia, jednocześnie skupiając się na poprawkach błędów i stabilności."
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:42
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:48
 msgid "On-canvas gradient editing"
 msgstr "Modyfikowanie gradientów na obszarze rysowania"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:43
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:49
 msgid "Notification when an image is over/underexposed"
 msgstr "Powiadomienie, kiedy obraz jest prześwietlony/niedoświetlony"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:44
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:50
 msgid "Better and faster color management"
 msgstr "Lepsze i szybsze zarządzania kolorami"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:45
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:51
 msgid "Support for color picker and screenshots in Wayland on KDE Plasma"
 msgstr ""
 "Wybieranie kolorów i wykonywanie zrzutów ekranu w środowisku KDE Plasma "
 "używającym technologii Wayland"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:46
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:52
 msgid "Paste in place feature"
 msgstr "Wklejanie w tym samym miejscu"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:47
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:53
 msgid "Many usability improvements"
 msgstr "Wiele ulepszeń użyteczności"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:48
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:54
 msgid "Manual can be displayed in the user's preferred language"
 msgstr "Podręcznik może być wyświetlany w preferowanym języku użytkownika"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:49
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:55
 msgid "Improvements for the Wavelet Decompose filter"
 msgstr "Ulepszenia filtru rozkład falki"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:50
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:56
 msgid "Improved compatibility with Photoshop .psd files"
 msgstr "Ulepszona zgodność z plikami .psd programu Photoshop"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:51
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:57
 msgid "New support for password-protected PDF"
 msgstr "Obsługa plików PDF chronionych hasłem"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:52
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:58
 msgid "New support for HGT format (Digital Elevation Model data)"
 msgstr "Obsługa formatu HGT (dane cyfrowego modelu wysokościowego)"
 
-#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:53
+#: ../desktop/org.gimp.GIMP.appdata.xml.in.in.h:59
 msgid ""
 "For more information, see https://www.gimp.org/news/2017/12/12/gimp-2-9-8-";
 "released/"
@@ -623,7 +665,7 @@ msgstr "Edytor pędzli"
 
 #. initialize the list of gimp brushes
 #: ../app/actions/actions.c:114 ../app/core/gimp-data-factories.c:349
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:335 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3091
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:335 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3100
 msgid "Brushes"
 msgstr "Pędzle"
 
@@ -706,7 +748,7 @@ msgstr "Filtry"
 
 #. initialize the list of gimp fonts
 #: ../app/actions/actions.c:171 ../app/core/gimp-data-factories.c:383
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:353 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3111
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:353 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3120
 msgid "Fonts"
 msgstr "Czcionki"
 
@@ -717,12 +759,12 @@ msgstr "Edytor gradientów"
 
 #. initialize the list of gimp gradients
 #: ../app/actions/actions.c:177 ../app/core/gimp-data-factories.c:374
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:347 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3107
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:347 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3116
 msgid "Gradients"
 msgstr "Gradienty"
 
 #: ../app/actions/actions.c:180 ../app/core/gimp-data-factories.c:390
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:359 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3115
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:359 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3124
 msgid "Tool Presets"
 msgstr "Ustawienia narzędzia"
 
@@ -751,7 +793,7 @@ msgstr "Warstwy"
 
 #. initialize the list of mypaint brushes
 #: ../app/actions/actions.c:198 ../app/core/gimp-data-factories.c:359
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:341 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3119
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:341 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3128
 msgid "MyPaint Brushes"
 msgstr "Pędzle programu MyPaint"
 
@@ -762,23 +804,23 @@ msgstr "Edytor palety"
 
 #. initialize the list of gimp palettes
 #: ../app/actions/actions.c:204 ../app/core/gimp-data-factories.c:369
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:350 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3103
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:350 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3112
 msgid "Palettes"
 msgstr "Palety"
 
 #. initialize the list of gimp patterns
 #: ../app/actions/actions.c:207 ../app/core/gimp-data-factories.c:364
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:344 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3099
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:344 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3108
 msgid "Patterns"
 msgstr "Desenie"
 
-#: ../app/actions/actions.c:210 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3123
+#: ../app/actions/actions.c:210 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3132
 msgid "Plug-ins"
 msgstr "Wtyczki"
 
 #. Quick Mask Color
 #: ../app/actions/actions.c:213 ../app/core/gimpchannel.c:385
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1683
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1692
 msgid "Quick Mask"
 msgstr "Szybka maska"
 
@@ -3163,8 +3205,8 @@ msgid "Search commands by keyword, and run them"
 msgstr "Wyszukuje polecenia według słów kluczowych, i je wykonuje"
 
 #: ../app/actions/dialogs-actions.c:357
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2021
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2022 ../app/widgets/gimptoolbox.c:529
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2030
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2031 ../app/widgets/gimptoolbox.c:529
 msgid "Toolbox"
 msgstr "Przybornik"
 
@@ -6194,7 +6236,7 @@ msgstr "Skalowanie obrazu"
 
 #. Scaling
 #: ../app/actions/image-commands.c:1453 ../app/actions/layers-commands.c:1586
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1605
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1614
 #: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:800
 #: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:891
 #: ../app/pdb/image-transform-cmds.c:122 ../app/pdb/image-transform-cmds.c:158
@@ -10403,24 +10445,33 @@ msgstr "Której wtyczki używać do importowania plików Raw aparatów cyfrowych
 msgid "Export the image's color profile by default."
 msgstr "Domyślne eksportowanie profilu kolorów obrazu."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:211
+#. Translators: tooltip for configuration option (checkbox).
+#. * It determines how file export plug-ins handle Exif by default.
+#.
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:214
 msgid "Export Exif metadata by default."
 msgstr "Domyślne eksportowanie metadanych Exif."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:214
+#. Translators: tooltip for configuration option (checkbox).
+#. * It determines how file export plug-ins handle XMP by default.
+#.
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:220
 msgid "Export XMP metadata by default."
 msgstr "Domyślne eksportowanie metadanych XMP."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:217
+#. Translators: tooltip for configuration option (checkbox).
+#. * It determines how file export plug-ins handle IPTC by default.
+#.
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:226
 msgid "Export IPTC metadata by default."
 msgstr "Domyślne eksportowanie metadanych IPTC."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:220
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:229
 msgid "Try generating debug data for bug reporting when appropriate."
 msgstr ""
 "Tworzenie danych debugowania w celu zgłaszania błędów, kiedy to możliwe."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:223
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:232
 msgid ""
 "When enabled, this will ensure that the full image is visible after a file "
 "is opened, otherwise it will be displayed with a scale of 1:1."
@@ -10429,22 +10480,22 @@ msgstr ""
 "sposób, aby cały obraz był widoczny. Jeśli opcja nie jest włączona, skala "
 "ustawiana jest zawsze na 1∶1."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:227
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:236
 msgid ""
 "Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
 msgstr ""
 "Poziom interpolacji wykorzystywany przy skalowaniu i innych "
 "przekształceniach."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:234
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:243
 msgid "Specifies the language to use for the user interface."
 msgstr "Ustawia język używany przez interfejs użytkownika."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:237
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:246
 msgid "How many recently opened image filenames to keep on the File menu."
 msgstr "Liczba wyświetlanych ostatnio otwartych plików w menu „Plik”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:240
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:249
 msgid ""
 "Speed of marching ants in the selection outline. This value is in "
 "milliseconds (less time indicates faster marching)."
@@ -10452,7 +10503,7 @@ msgstr ""
 "Prędkość animacji obwódki widocznej wokół zaznaczonego obszaru. Wartość jest "
 "podana w milisekundach (krótszy czas oznacza szybszą animację)."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:244
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:253
 msgid ""
 "GIMP will warn the user if an attempt is made to create an image that would "
 "take more memory than the size specified here."
@@ -10460,7 +10511,7 @@ msgstr ""
 "Program GIMP wyświetli ostrzeżenie, jeżeli ilość pamięci niezbędna do "
 "utworzenia obrazu przekroczy podaną tutaj wartość."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:254
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:263
 msgid ""
 "Sets the monitor's horizontal resolution, in dots per inch. If set to 0, "
 "forces the X server to be queried for both horizontal and vertical "
@@ -10469,7 +10520,7 @@ msgstr ""
 "Ustala rozdzielczość poziomą monitora w punktach na cal. Jeżeli ustawione "
 "jest 0, wymusza zapytanie serwera X o rozdzielczość pionową i poziomą."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:259
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:268
 msgid ""
 "Sets the monitor's vertical resolution, in dots per inch. If set to 0, "
 "forces the X server to be queried for both horizontal and vertical "
@@ -10478,7 +10529,7 @@ msgstr ""
 "Ustala rozdzielczość pionową monitora w punktach na cal. Jeżeli ustawione "
 "jest 0, wymusza zapytanie serwera X o rozdzielczość pionową i poziomą."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:264
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:273
 msgid ""
 "If enabled, the move tool sets the edited layer or path as active. This "
 "used to be the default behaviour in older versions."
@@ -10487,7 +10538,7 @@ msgstr ""
 "jako aktywną. Zachowanie to występowało jako domyślne w starszych wersjach "
 "programu."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:273
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:282
 msgid ""
 "Sets the size of the navigation preview available in the lower right corner "
 "of the image window."
@@ -10495,13 +10546,13 @@ msgstr ""
 "Ustala rozmiar podglądu nawigacyjnego, widocznego w prawym dolnym rogu okna "
 "obrazu."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:277
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:286
 msgid "Sets how many threads GIMP should use for operations that support it."
 msgstr ""
 "Określa liczbę wątków, jaką program GIMP może używać dla działań "
 "obsługujących wielowątkowość."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:299
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:308
 msgid ""
 "Sets whether GIMP should create previews of layers and channels. Previews in "
 "the layers and channels dialog are nice to have but they can slow things "
@@ -10511,7 +10562,7 @@ msgstr ""
 "Podglądy w oknie warstw i kanałów ułatwiają pracę, jednak przy pracy "
 "z dużymi obrazami mogą negatywnie wpłynąć na prędkość działania programu."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:304
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:313
 msgid ""
 "Sets the preview size used for layers and channel previews in newly created "
 "dialogs."
@@ -10519,11 +10570,11 @@ msgstr ""
 "Ustawia rozmiar podglądu warstw i kanałów w nowo utworzonych oknach "
 "dialogowych."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:308
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:317
 msgid "Sets the default quick mask color."
 msgstr "Ustawia domyślny kolor szybkiej maski."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:311
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:320
 msgid ""
 "When enabled, the image window will automatically resize itself whenever the "
 "physical image size changes. This setting only takes effect in multi-window "
@@ -10533,7 +10584,7 @@ msgstr ""
 "fizycznych wymiarów obrazu. To ustawienie jest uwzględniane tylko w trybie "
 "wielu okien."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:316
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:325
 msgid ""
 "When enabled, the image window will automatically resize itself when zooming "
 "into and out of images. This setting only takes effect in multi-window mode."
@@ -10542,13 +10593,13 @@ msgstr ""
 "powiększenia obrazu. To ustawienie jest uwzględniane tylko w trybie wielu "
 "okien."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:321
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:330
 msgid "Let GIMP try to restore your last saved session on each startup."
 msgstr ""
 "Powoduje, że przy każdym uruchomieniu programu GIMP przywracana jest "
 "poprzednia zapisana sesja."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:324
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:333
 msgid ""
 "When enabled, GIMP will try to restore windows on the monitor they were open "
 "before. When disabled, windows will appear on the currently used monitor."
@@ -10557,14 +10608,14 @@ msgstr ""
 "na którym były poprzednio otwarte. Wyłączenie powoduje, że okna będą "
 "otwierane na obecnie używanym monitorze."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:329
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:338
 msgid ""
 "Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
 msgstr ""
 "Powoduje zapamiętywanie aktywnego narzędzia, desenia, koloru oraz pędzla "
 "między sesjami programu GIMP."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:333
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:342
 msgid ""
 "When enabled, the same tool and tool options will be used for all input "
 "devices. No tool switching will occur when the input device changes."
@@ -10573,7 +10624,7 @@ msgstr ""
 "urządzenia wejściowe. Podczas zmiany urządzenia wejściowego narzędzie nie "
 "będzie przełączane."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:338
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:347
 msgid ""
 "Keep a permanent record of all opened and saved files in the Recent "
 "Documents list."
@@ -10581,19 +10632,19 @@ msgstr ""
 "Zachowuje wszystkie wpisy otwartych i zapisanych plików na liście historii "
 "dokumentów."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:342
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:351
 msgid "Save the positions and sizes of the main dialogs when GIMP exits."
 msgstr ""
 "Powoduje zapisywanie położeń i rozmiarów głównych okien dialogowych przed "
 "zakończeniem działania programu GIMP."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:345
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:354
 msgid "Save the tool options when GIMP exits."
 msgstr ""
 "Powoduje zapisywanie opcji narzędzi przed zakończeniem działania program "
 "GIMP."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:351
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:360
 msgid ""
 "When enabled, all paint tools will show a preview of the current brush's "
 "outline."
@@ -10601,7 +10652,7 @@ msgstr ""
 "Powoduje wyświetlanie podglądu kształtu aktywnego pędzla podczas używania "
 "któregokolwiek z narzędzi rysowania."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:355
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:364
 msgid ""
 "When enabled, dialogs will show a help button that gives access to the "
 "related help page. Without this button, the help page can still be reached "
@@ -10611,14 +10662,14 @@ msgstr ""
 "dostęp do strony pomocy powiązanej z oknem. Przy wyłączonej opcji pomoc "
 "nadal będzie dostępna przez naciśnięcie klawisza F1."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:360
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:369
 msgid ""
 "When enabled, the mouse pointer will be shown over the image while using a "
 "paint tool."
 msgstr ""
 "Powoduje, że w czasie rysowania nad obrazem wyświetlany jest kursor myszy."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:364
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:373
 msgid ""
 "When enabled, the menubar is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Menubar\" command."
@@ -10626,7 +10677,7 @@ msgstr ""
 "Powoduje, że domyślnie pasek menu jest widoczny. Ustawienie można zmienić "
 "w dowolnej chwili za pomocą polecenia „Widok → Pasek menu”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:368
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:377
 msgid ""
 "When enabled, the rulers are visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Rulers\" command."
@@ -10634,7 +10685,7 @@ msgstr ""
 "Powoduje, że domyślnie linijki są widoczne. Ustawienie można zmienić "
 "w dowolnej chwili za pomocą polecenia „Widok → Linijki”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:372
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:381
 msgid ""
 "When enabled, the scrollbars are visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Scrollbars\" command."
@@ -10642,7 +10693,7 @@ msgstr ""
 "Powoduje, że domyślnie paski przewijania są widoczne. Ustawienie można "
 "zmienić w dowolnej chwili za pomocą polecenia „Widok → Paski przewijania”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:376
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:385
 msgid ""
 "When enabled, the statusbar is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Statusbar\" command."
@@ -10650,7 +10701,7 @@ msgstr ""
 "Powoduje, że domyślnie pasek stanu jest widoczny. Ustawienie można zmienić "
 "w dowolnej chwili za pomocą polecenia „Widok → Pasek stanu”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:380
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:389
 msgid ""
 "When enabled, the selection is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Selection\" command."
@@ -10658,7 +10709,7 @@ msgstr ""
 "Powoduje, że domyślnie zaznaczenie jest widoczne. Ustawienie można zmienić "
 "w dowolnej chwili za pomocą polecenia „Widok → Zaznaczenie”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:384
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:393
 msgid ""
 "When enabled, the layer boundary is visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Layer Boundary\" command."
@@ -10666,7 +10717,7 @@ msgstr ""
 "Powoduje, że domyślnie granice warstwy są widoczne. Ustawienie można zmienić "
 "w dowolnej chwili za pomocą polecenia „Widok → Granice warstwy”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:388
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:397
 msgid ""
 "When enabled, the guides are visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Guides\" command."
@@ -10674,7 +10725,7 @@ msgstr ""
 "Powoduje, że domyślnie prowadnice są widoczne. Ustawienie można zmienić "
 "w dowolnej chwili za pomocą polecenia „Widok → Prowadnice”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:392
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:401
 msgid ""
 "When enabled, the grid is visible by default. This can also be toggled with "
 "the \"View->Show Grid\" command."
@@ -10682,7 +10733,7 @@ msgstr ""
 "Powoduje, że domyślnie siatka jest widoczna. Ustawienie można zmienić "
 "w dowolnej chwili za pomocą polecenia „Widok → Siatka”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:396
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:405
 msgid ""
 "When enabled, the sample points are visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Sample Points\" command."
@@ -10690,43 +10741,43 @@ msgstr ""
 "Powoduje, że domyślnie punkty wzorcowe są widoczne. Ustawienie można zmienić "
 "w dowolnej chwili za pomocą polecenia „Widok → Punkty wzorcowe”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:400
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:409
 msgid "Show a tooltip when the pointer hovers over an item."
 msgstr "Wyświetla podpowiedź, kiedy kursor jest nad narzędziem."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:403
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:412
 msgid "Use GIMP in a single-window mode."
 msgstr "Uruchamia program GIMP w trybie jednego okna."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:406
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:415
 msgid "Hide docks and other windows, leaving only image windows."
 msgstr "Ukrywa doki oraz inne okna, zostawiając jedynie okna z obrazem."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:409
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:418
 msgid "Enable the N-Point Deformation tool."
 msgstr "Włącza narzędzie zniekształcania za pomocą wielu punktów."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:412
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:421
 msgid "Enable the Handle Transform tool."
 msgstr "Włącza narzędzie przekształcania za pomocą uchwytów."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:415
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:424
 msgid "Enable symmetry on painting."
 msgstr "Włącza symetrię malowania."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:418
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:427
 msgid "Enable the MyPaint Brush tool."
 msgstr "Włącza narzędzie pędzli programu MyPaint."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:421
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:430
 msgid "Enable the Seamless Clone tool."
 msgstr "Włącza bezszwowe narzędzie klonowania."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:424
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:433
 msgid "What to do when the space bar is pressed in the image window."
 msgstr "Określa, co zrobić po wciśnięciu spacji w oknie obrazu."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:427
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:436
 msgid ""
 "Sets the swap file location. GIMP uses a tile based memory allocation "
 "scheme. The swap file is used to quickly and easily swap tiles out to disk "
@@ -10743,11 +10794,11 @@ msgstr ""
 "przez NFS). W większości przypadków zaleca się umiejscowienie go w katalogu "
 "„/tmp”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:436
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:445
 msgid "When enabled, menus can be torn off."
 msgstr "Umożliwia odrywanie menu."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:439
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:448
 msgid ""
 "When enabled, you can change keyboard shortcuts for menu items by hitting a "
 "key combination while the menu item is highlighted."
@@ -10756,19 +10807,19 @@ msgstr ""
 "przez naciśnięcie wybranej kombinacji klawiszy, kiedy dana pozycja jest "
 "aktywna."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:443
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:452
 msgid "Save changed keyboard shortcuts when GIMP exits."
 msgstr ""
 "Powoduje zapisywanie skrótów klawiszowych przed zakończeniem działania "
 "programu GIMP."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:446
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:455
 msgid "Restore saved keyboard shortcuts on each GIMP startup."
 msgstr ""
 "Powoduje przywracanie zapisanych skrótów klawiszowych przy uruchamianiu "
 "programu GIMP."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:449
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:458
 msgid ""
 "Sets the folder for temporary storage. Files will appear here during the "
 "course of running GIMP. Most files will disappear when GIMP exits, but some "
@@ -10781,14 +10832,14 @@ msgstr ""
 "istnieje możliwość, że część plików pozostanie, więc zaleca się, aby katalog "
 "ten nie był współdzielony z innymi użytkownikami."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:470
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:479
 msgid ""
 "Sets the default rendering intent for the 'Convert to Color Profile' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny sposób odwzorowania barw dla okna dialogowego „Konwersja na "
 "profil kolorów”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:473
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:482
 msgid ""
 "Sets the default 'Black Point Compensation' state for the 'Convert to Color "
 "Profile' dialog."
@@ -10796,14 +10847,14 @@ msgstr ""
 "Ustawia domyślny stan opcji „Kompensacja czarnego punktu” dla okna "
 "dialogowego „Konwersja na profil kolorów”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:477
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:486
 msgid ""
 "Sets the default layer dithering method for the 'Convert Precision' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślną metodę ditheringu warstw dla okna dialogowego „Konwersja "
 "dokładności”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:480
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:489
 msgid ""
 "Sets the default text layer dithering method for the 'Convert Precision' "
 "dialog."
@@ -10811,20 +10862,20 @@ msgstr ""
 "Ustawia domyślną metodę ditheringu warstw tekstowych dla okna dialogowego "
 "„Konwersja dokładności”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:483
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:492
 msgid ""
 "Sets the default channel dithering method for the 'Convert Precision' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślną metodę ditheringu kanałów dla okna dialogowego „Konwersja "
 "dokładności”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:486
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:495
 msgid "Sets the default palette type for the 'Convert to Indexed' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny typ palety dla okna dialogowego „Konwersja do trybu "
 "indeksowanego”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:489
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:498
 msgid ""
 "Sets the default maximum number of colors for the 'Convert to Indexed' "
 "dialog."
@@ -10832,7 +10883,7 @@ msgstr ""
 "Ustawia domyślną maksymalną liczbę kolorów dla okna dialogowego „Konwersja "
 "do trybu indeksowanego”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:492
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:501
 msgid ""
 "Sets the default 'Remove duplicate colors' state for the 'Convert to "
 "Indexed' dialog."
@@ -10840,20 +10891,20 @@ msgstr ""
 "Ustawia domyślny stan opcji „Usuwanie podwójnych kolorów” dla okna "
 "dialogowego „Konwersja do trybu indeksowanego”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:495
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:504
 msgid "Sets the default dithering type for the 'Convert to Indexed' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny typ ditheringu dla okna dialogowego „Konwersja do trybu "
 "indeksowanego”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:498
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:507
 msgid ""
 "Sets the default 'Dither alpha' state for the 'Convert to Indexed' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny stan opcji „Dithering alfy” dla okna dialogowego „Konwersja "
 "do trybu indeksowanego”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:501
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:510
 msgid ""
 "Sets the default 'Dither text layers' state for the 'Convert to Indexed' "
 "dialog."
@@ -10861,127 +10912,127 @@ msgstr ""
 "Ustawia domyślny stan opcji „Dithering warstw tekstowych” dla okna "
 "dialogowego „Konwersja do trybu indeksowanego”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:504
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:513
 msgid "Sets the default fill type for the 'Canvas Size' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny typ wypełnienia dla okna dialogowego „Wymiary płótna”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:507
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:516
 msgid "Sets the default set of layers to resize for the 'Canvas Size' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny zestaw warstw do zmiany wymiarów dla okna dialogowego "
 "„Wymiary płótna”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:510
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:519
 msgid ""
 "Sets the default 'Resize text layers' state for the 'Canvas Size' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny stan opcji „Zmiana wymiarów warstw tekstowych” dla okna "
 "dialogowego „Wymiary płótna”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:513
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:522
 msgid "Sets the default layer name for the 'New Layer' dialog."
 msgstr "Ustawia domyślną nazwę warstwy dla okna dialogowego „Nowa warstwa”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:516
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:525
 msgid "Sets the default mode for the 'New Layer' dialog."
 msgstr "Ustawia domyślny tryb dla okna dialogowego „Nowa warstwa”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:519
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:528
 msgid "Sets the default blend space for the 'New Layer' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślną przestrzeń gradientu dla okna dialogowego „Nowa warstwa”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:522
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:531
 msgid "Sets the default composite space for the 'New Layer' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślną przestrzeń mieszania dla okna dialogowego „Nowa warstwa”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:525
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:534
 msgid "Sets the default composite mode for the 'New Layer' dialog."
 msgstr "Ustawia domyślny tryb mieszania dla okna dialogowego „Nowa warstwa”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:528
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:537
 msgid "Sets the default opacity for the 'New Layer' dialog."
 msgstr "Ustawia domyślną wartość krycia dla okna dialogowego „Nowa warstwa”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:531
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:540
 msgid "Sets the default fill type for the 'New Layer' dialog."
 msgstr "Ustawia domyślny typ wypełnienia dla okna dialogowego „Nowa warstwa”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:534
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:543
 msgid "Sets the default fill type for the 'Layer Boundary Size' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny typ wypełnienia dla okna dialogowego „Wymiary granic "
 "warstwy”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:537
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:546
 msgid "Sets the default mask for the 'Add Layer Mask' dialog."
 msgstr "Ustawia domyślną maskę dla okna dialogowego „Dodanie maski warstwy”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:540
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:549
 msgid "Sets the default 'invert mask' state for the 'Add Layer Mask' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny stan „odwrócenia maski” dla okna dialogowego „Dodanie maski "
 "warstwy”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:543
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:552
 msgid "Sets the default merge type for the 'Merge Visible Layers' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny typ łączenia dla okna dialogowego „Połączenie widocznych "
 "warstw”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:546
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:555
 msgid ""
 "Sets the default 'Active group only' for the 'Merge Visible Layers' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślną wartość opcji „Tylko aktywna grupa” dla okna dialogowego "
 "„Połączenie widocznych warstw”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:549
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:558
 msgid ""
 "Sets the default 'Discard invisible' for the 'Merge Visible Layers' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślną wartość opcji „Pomijanie niewidocznych” dla okna "
 "dialogowego „Połączenie widocznych warstw”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:552
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:561
 msgid "Sets the default channel name for the 'New Channel' dialog."
 msgstr "Ustawia domyślną nazwę kanału dla okna dialogowego „Nowy kanał”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:555
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:564
 msgid "Sets the default color and opacity for the 'New Channel' dialog."
 msgstr "Ustawia domyślny kolor i krycie dla okna dialogowego „Nowy kanał”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:558
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:567
 msgid "Sets the default path name for the 'New Path' dialog."
 msgstr "Ustawia domyślną nazwę ścieżki dla okna dialogowego „Nowa ścieżka”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:561
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:570
 msgid "Sets the default folder path for the 'Export Path' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślną ścieżkę do katalogu dla okna dialogowego „Eksport ścieżki”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:564
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:573
 msgid ""
 "Sets the default 'Export the active path' state for the 'Export Path' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny stan opcji „Eksport aktywnej ścieżki” dla okna dialogowego "
 "„Eksport ścieżki”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:567
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:576
 msgid "Sets the default folder path for the 'Import Path' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślną ścieżkę do katalogu dla okna dialogowego „Import ścieżki”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:570
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:579
 msgid ""
 "Sets the default 'Merge imported paths' state for the 'Import Path' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny stan opcji „Połączenie zaimportowanych ścieżek” dla okna "
 "dialogowego „Import ścieżki”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:573
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:582
 msgid ""
 "Sets the default 'Scale imported paths to fit size' state for the 'Import "
 "Path' dialog."
@@ -10989,25 +11040,25 @@ msgstr ""
 "Ustawia domyślny stan opcji „Przeskalowanie ścieżek do wymiarów obrazu” dla "
 "okna dialogowego „Import ścieżki”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:576
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:585
 msgid "Sets the default feather radius for the 'Feather Selection' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny promień zmiękczenia dla okna dialogowego „Zmiękczenie "
 "zaznaczenia”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:579
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:588
 msgid "Sets the default grow radius for the 'Grow Selection' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny promień powiększenia dla okna dialogowego „Powiększenie "
 "zaznaczenia”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:582
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:591
 msgid "Sets the default shrink radius for the 'Shrink Selection' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny promień zmniejszenia dla okna dialogowego „Zmniejszenie "
 "zaznaczenia”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:585
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:594
 msgid ""
 "Sets the default 'Selected areas continue outside the image' setting for the "
 "'Shrink Selection' dialog."
@@ -11015,13 +11066,13 @@ msgstr ""
 "Ustawia domyślne ustawienie „Zaznaczone obszary znajdują się także poza "
 "obrazem” dla okna dialogowego „Zmniejszenie zaznaczenia”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:589
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:598
 msgid "Sets the default border radius for the 'Border Selection' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny promień obramowania dla okna dialogowego „Obramowanie "
 "zaznaczenia”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:592
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:601
 msgid ""
 "Sets the default 'Selected areas continue outside the image' setting for the "
 "'Border Selection' dialog."
@@ -11029,17 +11080,17 @@ msgstr ""
 "Ustawia domyślne ustawienie „Zaznaczone obszary znajdują się także poza "
 "obrazem” dla okna dialogowego „Obramowanie zaznaczenia”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:596
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:605
 msgid "Sets the default border style for the 'Border Selection' dialog."
 msgstr ""
 "Ustawia domyślny styl obramowania dla okna dialogowego „Obramowanie "
 "zaznaczenia”."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:605
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:614
 msgid "Sets the size of the thumbnail shown in the Open dialog."
 msgstr "Ustawia rozmiar miniatur w oknie wyboru pliku."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:608
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:617
 msgid ""
 "The thumbnail in the Open dialog will be automatically updated if the file "
 "being previewed is smaller than the size set here."
@@ -11048,7 +11099,7 @@ msgstr ""
 "mniejszy od podanej tutaj wartości, nastąpi automatyczne zaktualizowanie "
 "jego miniatury."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:612
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:621
 msgid ""
 "When the amount of pixel data exceeds this limit, GIMP will start to swap "
 "tiles to disk. This is a lot slower but it makes it possible to work on "
@@ -11060,29 +11111,29 @@ msgstr ""
 "niemieszczących się w pamięci. Jeżeli w komputerze jest dużą ilość pamięci "
 "RAM, to można zwiększyć tę wartość."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:618
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:627
 msgid "Show the current foreground and background colors in the toolbox."
 msgstr ""
 "Wyświetla bieżący kolor pierwszoplanowy oraz tła z kolorem tła w przyborniku."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:621
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:630
 msgid "Show the currently selected brush, pattern and gradient in the toolbox."
 msgstr "Wyświetla obecnie zaznaczony pędzel, deseń i gradient w przyborniku."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:624
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:633
 msgid "Show the currently active image in the toolbox."
 msgstr "Wyświetla obecnie aktywny obraz w przyborniku."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:630
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:639
 msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
 msgstr "Ustala sposób prezentowania przezroczystości w obrazie."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:633
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:642
 msgid "Sets the size of the checkerboard used to display transparency."
 msgstr ""
 "Ustawia rozmiar szachownicy używanej dla zobrazowania przezroczystości."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:636
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:645
 msgid ""
 "When enabled, GIMP will not save an image if it has not been changed since "
 "it was opened."
@@ -11090,7 +11141,7 @@ msgstr ""
 "Powoduje, że program GIMP nie zapisuje obrazu, dopóki nie zostanie zmieniony "
 "(odkąd zostanie otwarty)."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:640
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:649
 msgid ""
 "Sets the minimal number of operations that can be undone. More undo levels "
 "are kept available until the undo-size limit is reached."
@@ -11099,7 +11150,7 @@ msgstr ""
 "cofnięcia większej liczby działań istnieje do czasu osiągnięcia ograniczenia "
 "rozmiaru historii działań."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:644
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:653
 msgid ""
 "Sets an upper limit to the memory that is used per image to keep operations "
 "on the undo stack. Regardless of this setting, at least as many undo-levels "
@@ -11110,21 +11161,21 @@ msgstr ""
 "gwarantuje jednak możliwość cofnięcia przynajmniej takiej liczby działań, "
 "jaką skonfigurowano jako minimalną."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:649
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:658
 msgid "Sets the size of the previews in the Undo History."
 msgstr "Ustawia rozmiar podglądów w historii działań."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:652
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:661
 msgid "When enabled, pressing F1 will open the help browser."
 msgstr "Powoduje uruchomienie przeglądarki pomocy po naciśnięciu klawisza F1."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:655
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:664
 msgid "When enabled, uses OpenCL for some operations."
 msgstr "Kiedy jest włączone, używa OpenCL do wykonywania niektórych działań."
 
 #: ../app/config/gimprc-deserialize.c:136 ../app/core/gimp-modules.c:131
 #: ../app/core/gimp-units.c:278 ../app/gui/session.c:293
-#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:245
+#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:246
 msgid "fatal parse error"
 msgstr "krytyczny błąd podczas przetwarzania"
 
@@ -11997,7 +12048,7 @@ msgid "Parasites"
 msgstr "Dane pasożytnicze"
 
 #. initialize the module list
-#: ../app/core/gimp.c:794 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3131
+#: ../app/core/gimp.c:794 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3140
 msgid "Modules"
 msgstr "Moduły"
 
@@ -12014,7 +12065,7 @@ msgstr ""
 "Interpreter poleceń wsadowych „%s” jest niedostępny. Wyłączono tryb wsadowy."
 
 #: ../app/core/gimp-contexts.c:153 ../app/core/gimp-internal-data.c:304
-#: ../app/core/gimptooloptions.c:348 ../app/gui/session.c:428
+#: ../app/core/gimptooloptions.c:365 ../app/gui/session.c:428
 #: ../app/menus/menus.c:476 ../app/widgets/gimpdevices.c:216
 #, c-format
 msgid "Deleting \"%s\" failed: %s"
@@ -12022,8 +12073,8 @@ msgstr "Usunięcie „%s” się nie powiodło: %s"
 
 #. initialize the list of gimp dynamics
 #: ../app/core/gimp-data-factories.c:354 ../app/core/gimpcontext.c:721
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3095
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:226
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3104
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:218
 msgid "Dynamics"
 msgstr "Dynamika"
 
@@ -12140,53 +12191,60 @@ msgstr "Nie można utworzyć katalogu „%s”: %s"
 msgid "No patterns available for this operation."
 msgstr "Brak deseni dostępnych dla tego działania."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:174
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:173
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file: Width = 0."
 msgstr "Krytyczny błąd podczas przetwarzania pliku z pędzlami: Szerokość = 0."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:181
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:180
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file: Height = 0."
 msgstr "Krytyczny błąd podczas przetwarzania pliku z pędzlami: Wysokość = 0."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:188
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:187
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file: Bytes = 0."
 msgstr ""
 "Krytyczny błąd podczas przetwarzania pliku z pędzlami: Rozmiar pliku = 0 "
 "bajtów."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:213
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:195
+#, c-format
+msgid "Fatal parse error in brush file: %dx%d over max size."
+msgstr ""
+"Krytyczny błąd podczas przetwarzania pliku z pędzlami: %d×%d ponad "
+"maksymalny rozmiar."
+
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:221
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file: Unknown depth %d."
 msgstr ""
 "Krytyczny błąd podczas przetwarzania pliku z pędzlami: nieznana głębia %d."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:225
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:233
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file: Unknown version %d."
 msgstr ""
 "Krytyczny błąd podczas przetwarzania pliku z pędzlami: nieznana wersja %d."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:233
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:241
 #, c-format
 msgid "Unsupported brush format"
 msgstr "Nieobsługiwany format pędzla"
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:253 ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:126
-#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:75
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:261 ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:126
+#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:74
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
 msgstr "Nieprawidłowy ciąg UTF-8 w pliku z pędzlami „%s”."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:260 ../app/core/gimppattern-load.c:130
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:268 ../app/core/gimppattern-load.c:130
 #: ../app/dialogs/template-options-dialog.c:110
 #: ../app/display/gimptoolpath.c:566
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Bez nazwy"
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:331
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:339
 #, c-format
 msgid ""
 "Fatal parse error in brush file:\n"
@@ -12202,7 +12260,7 @@ msgstr ""
 "Może to być przestarzały plik z pędzlami programu GIMP, proszę spróbować "
 "wczytać go jako obraz i zapisać ponownie."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:378
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:386
 #, c-format
 msgid ""
 "Fatal parse error in brush file:\n"
@@ -12214,45 +12272,45 @@ msgstr ""
 "Pędzle programu GIMP muszą być zapisane albo w odcieniach szarości lub "
 "w formacie RGBA."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:454
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:462
 #, c-format
 msgid "Unable to decode abr format version %d."
 msgstr "Nie można dekodować wersji formatu abr %d."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:572 ../app/core/gimpbrush-load.c:791
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:580 ../app/core/gimpbrush-load.c:799
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file: Brush size value corrupt."
 msgstr ""
 "Krytyczny błąd podczas przetwarzania pliku z pędzlami: wartość rozmiaru "
 "pędzla jest uszkodzona."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:659 ../app/core/gimpbrush-load.c:849
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:667 ../app/core/gimpbrush-load.c:857
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file: Brush dimensions out of range."
 msgstr ""
 "Krytyczny błąd podczas przetwarzania pliku z pędzlami: wymiary pędzla są "
 "poza zakresem."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:671
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:679
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file: Wide brushes are not supported."
 msgstr ""
 "Krytyczny błąd podczas przetwarzania pliku z pędzlami: duże pędzle nie są "
 "obsługiwane."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:820
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:828
 msgid "Fatal parse error in brush file: File appears truncated: "
 msgstr ""
 "Krytyczny błąd podczas przetwarzania pliku z pędzlami: plik jest ucięty: "
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:857
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:865
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file: Unknown compression method."
 msgstr ""
 "Krytyczny błąd podczas przetwarzania pliku z pędzlami: nieznana metoda "
 "kompresji."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:993
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:1001
 #, c-format
 msgid ""
 "Fatal parse error in brush file: Unable to decode abr format version %d."
@@ -12260,14 +12318,14 @@ msgstr ""
 "Krytyczny błąd podczas przetwarzania pliku z pędzlami: nie można dekodować "
 "wersji formatu abr %d."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:1114 ../app/core/gimpbrush-load.c:1132
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:1122 ../app/core/gimpbrush-load.c:1140
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file: RLE compressed brush data corrupt."
 msgstr ""
 "Krytyczny błąd podczas przetwarzania pliku z pędzlami: dane pędzla "
 "skompresowane za pomocą RLE są uszkodzone."
 
-#: ../app/core/gimpbrush.c:150 ../app/paint/gimppaintoptions.c:215
+#: ../app/core/gimpbrush.c:150 ../app/paint/gimppaintoptions.c:225
 msgid "Brush Spacing"
 msgstr "Odstępy pędzla"
 
@@ -12341,19 +12399,19 @@ msgstr "Promień pędzla"
 msgid "Brush Spikes"
 msgstr "Ostrza pędzla"
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:157 ../app/paint/gimppaintoptions.c:222
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:157 ../app/paint/gimppaintoptions.c:232
 msgid "Brush Hardness"
 msgstr "Twardość pędzla"
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:165 ../app/paint/gimppaintoptions.c:201
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:165 ../app/paint/gimppaintoptions.c:211
 msgid "Brush Aspect Ratio"
 msgstr "Proporcje pędzla"
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:172 ../app/paint/gimppaintoptions.c:208
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated.c:172 ../app/paint/gimppaintoptions.c:218
 msgid "Brush Angle"
 msgstr "Nachylenie pędzla"
 
-#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:91 ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:115
+#: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:90 ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:114
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File is corrupt."
 msgstr ""
@@ -12574,7 +12632,7 @@ msgstr "Tryb rysowania"
 
 #: ../app/core/gimpcontext.c:714 ../app/core/gimpcontext.c:715
 #: ../app/tools/gimpmybrushoptions-gui.c:54
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:163
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:155
 msgid "Brush"
 msgstr "Pędzel"
 
@@ -12594,7 +12652,7 @@ msgstr "Deseń"
 #: ../app/core/gimpcontext.c:742 ../app/core/gimpcontext.c:743
 #: ../app/pdb/drawable-edit-cmds.c:253 ../app/pdb/edit-cmds.c:803
 #: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:284 ../app/tools/gimpgradienttool.c:158
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:379
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:367
 msgid "Gradient"
 msgstr "Gradient"
 
@@ -12622,8 +12680,8 @@ msgstr "Błąd podczas zapisywania „%s”: "
 msgid "Error saving '%s'"
 msgstr "Błąd podczas zapisywania „%s”"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:350 ../app/core/gimpdatafactory.c:384
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:699 ../app/core/gimpdatafactory.c:730
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:351 ../app/core/gimpdatafactory.c:385
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:700 ../app/core/gimpdatafactory.c:731
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to save data:\n"
@@ -12634,22 +12692,22 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:414 ../app/core/gimpdatafactory.c:417
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:415 ../app/core/gimpdatafactory.c:418
 #: ../app/core/gimpitem.c:546 ../app/core/gimpitem.c:549
 msgid "copy"
 msgstr "kopia"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:426 ../app/core/gimpitem.c:557
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:427 ../app/core/gimpitem.c:557
 #, c-format
 msgid "%s copy"
 msgstr "%s. kopia"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:575 ../app/tools/gimptextoptions.c:536
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:576 ../app/tools/gimptextoptions.c:536
 #: ../app/widgets/gimpfontfactoryview.c:97
 msgid "Loading fonts (this may take a while...)"
 msgstr "Wczytywanie czcionek (może to chwilę zająć…)"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:894
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:895
 #, c-format
 msgid ""
 "You have a writable data folder configured (%s), but this folder does not "
@@ -12660,7 +12718,7 @@ msgstr ""
 "utworzyć katalog lub naprawić konfigurację w sekcji „Katalogi” okna "
 "„Preferencji”."
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:913
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:914
 #, c-format
 msgid ""
 "You have a writable data folder configured, but this folder is not part of "
@@ -12671,7 +12729,7 @@ msgstr ""
 "wyszukiwania. Prawdopodobnie ręcznie zmodyfikowano plik gimprc. Proszę "
 "naprawić konfigurację w sekcji „Katalogi” okna „Preferencji”."
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:923
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:924
 #, c-format
 msgid "You don't have any writable data folder configured."
 msgstr "Nie skonfigurowano zapisywalnego katalogu danych."
@@ -13383,8 +13441,8 @@ msgstr "Skalowanie obrazu"
 msgid "Can't undo %s"
 msgstr "Nie można cofnąć działania „%s”"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:750 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1841
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1947
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:750 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1850
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1956
 msgid "Folder"
 msgstr "Katalog"
 
@@ -14420,7 +14478,7 @@ msgid "Enable dithering of _transparency"
 msgstr "D_ithering przezroczystości"
 
 #: ../app/dialogs/convert-indexed-dialog.c:280
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2166
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2175
 msgid "Enable dithering of text layers"
 msgstr "Dithering warstw tekstowych"
 
@@ -14566,7 +14624,7 @@ msgstr "_Zanikanie"
 
 #: ../app/dialogs/fade-dialog.c:151
 #: ../app/operations/gimpoperationdesaturate.c:90
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:119 ../app/widgets/gimpdeviceinfo.c:116
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:111 ../app/widgets/gimpdeviceinfo.c:116
 #: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:279
 msgid "Mode"
 msgstr "Tryb"
@@ -14711,7 +14769,7 @@ msgid "Create a New Image"
 msgstr "Utworzenie nowego obrazu"
 
 #: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:138
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1667
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1676
 msgid "_Template:"
 msgstr "Sza_blon:"
 
@@ -15077,7 +15135,7 @@ msgid "Select Source"
 msgstr "Wybór źródła"
 
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:212
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1629
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1638
 msgid "_Gradient"
 msgstr "_Gradient"
 
@@ -15195,12 +15253,12 @@ msgstr ""
 "uruchomieniu programu GIMP."
 
 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:822
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2455
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2464
 msgid "There's a local installation of the user manual."
 msgstr "Podręcznik użytkownika jest zainstalowany na komputerze."
 
 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:827
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2461
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2470
 msgid "The user manual is not installed locally."
 msgstr "Podręcznik użytkownika nie jest zainstalowany na komputerze."
 
@@ -15485,12 +15543,12 @@ msgstr "Zachowanie okna otwierania plików:"
 
 #. Filter Dialogs
 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1435
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2170
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2179
 msgid "Filter Dialogs"
 msgstr "Okna filtrowania"
 
 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1439
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2182
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2191
 msgid "Show advanced color options"
 msgstr "Zaawansowane opcje kolorów"
 
@@ -15520,7 +15578,7 @@ msgid "Add an alpha channel to imported images"
 msgstr "Dodawanie kanału alfa do importowanych obrazów"
 
 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1480
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2093
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2102
 msgid "Color profile policy:"
 msgstr "Zachowanie profilu kolorów:"
 
@@ -15533,36 +15591,45 @@ msgstr "Zachowanie eksportu"
 msgid "Export the image's color profile by default"
 msgstr "Domyślne eksportowanie profilu kolorów obrazu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1491
+#. Translators: label for configuration option (checkbox).
+#. * It determines how file export plug-ins handle Exif by default.
+#.
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1494
 msgid "Export Exif metadata by default when available"
 msgstr "Domyślne eksportowanie metadanych Exif, kiedy są dostępne"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1494
+#. Translators: label for configuration option (checkbox).
+#. * It determines how file export plug-ins handle XMP by default.
+#.
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1500
 msgid "Export XMP metadata by default when available"
 msgstr "Domyślne eksportowanie metadanych XMP, kiedy są dostępne"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1497
+#. Translators: label for configuration option (checkbox).
+#. * It determines how file export plug-ins handle IPTC by default.
+#.
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1506
 msgid "Export IPTC metadata by default when available"
 msgstr "Domyślne eksportowanie metadanych IPTC, kiedy są dostępne"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1500
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1509
 msgid "Metadata can contain sensitive information."
 msgstr "Metadane mogą zawierać prywatne informacje."
 
 #. Raw Image Importer
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1505
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1514
 msgid "Raw Image Importer"
 msgstr "Import obrazów Raw"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1538
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1547
 msgid "Experimental Playground"
 msgstr "Eksperymentalny plac zabaw"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1539
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1548
 msgid "Playground"
 msgstr "Plac zabaw"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1546
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1555
 msgid ""
 "These features are unfinished, buggy and may crash GIMP. It is unadvised to "
 "use them unless you really know what you are doing or you intend to "
@@ -15572,514 +15639,514 @@ msgstr ""
 "GIMP. Ich używanie jest niezalecane, chyba że użytkownik wie, co robi lub "
 "planuje pomóc w ich rozwijaniu."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1555
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1564
 msgid "Insane Options"
 msgstr "Szalone opcje"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1559
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1568
 msgid "_N-Point Deformation tool"
 msgstr "_Zniekształcanie za pomocą wielu punktów"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1562
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1571
 msgid "_Seamless Clone tool"
 msgstr "_Bezszwowe klonowanie"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1572
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1573
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1581
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1582
 msgctxt "preferences"
 msgid "Tool Options"
 msgstr "Opcje narzędzi"
 
 #. General
 #. Snapping Distance
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1581
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2399
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2727
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2958
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1590
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2408
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2736
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2967
 #: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:186
 msgid "General"
 msgstr "Ogólne"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1584
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1593
 msgid "_Save tool options on exit"
 msgstr "_Zapisywanie opcji narzędzi przy zakończeniu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1588
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1597
 msgid "Save Tool Options _Now"
 msgstr "Zapisz opcje _narzędzi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1595
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1604
 msgid "_Reset Saved Tool Options to Default Values"
 msgstr "_Ustaw zapisane opcje narzędzi na wartości domyślne"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1609
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1618
 msgid "Default _interpolation:"
 msgstr "Domyślna _interpolacja:"
 
 #. Global Brush, Pattern, ...
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1616
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1625
 msgid "Paint Options Shared Between Tools"
 msgstr "Opcje rysowania współdzielone przez narzędzia"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1620
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1629
 msgid "_Brush"
 msgstr "_Pędzel"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1623
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1632
 msgid "_Dynamics"
 msgstr "_Dynamika"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1626
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1635
 msgid "_Pattern"
 msgstr "_Deseń"
 
 #. Move Tool
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1633
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1642
 msgid "Move Tool"
 msgstr "Przesuwanie"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1637
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1646
 msgid "Set layer or path as active"
 msgstr "Ustawianie warstwy lub ścieżki jako aktywną"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1650
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1659
 msgid "Default New Image"
 msgstr "Domyślny nowy obraz"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1651
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1660
 msgid "Default Image"
 msgstr "Domyślny obraz"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1687
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1696
 msgid "Quick Mask color:"
 msgstr "Kolor szybkiej maski:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1688
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1697
 msgid "Set the default Quick Mask color"
 msgstr "Ustawienie domyślnego koloru szybkiej maski"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1698
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1707
 msgid "Default Image Grid"
 msgstr "Domyślna siatka obrazu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1699
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1708
 msgid "Default Grid"
 msgstr "Domyślna siatka"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1718
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1727
 msgid "User Interface"
 msgstr "Interfejs użytkownika"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1719
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1728
 msgid "Interface"
 msgstr "Interfejs"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1728 ../app/tools/gimptextoptions.c:153
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1737 ../app/tools/gimptextoptions.c:153
 msgid "Language"
 msgstr "Język"
 
 #. Previews
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1734
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1743
 msgid "Previews"
 msgstr "Podglądy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1737
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1746
 msgid "_Enable layer & channel previews"
 msgstr "_Kanały i warstwy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1743
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1752
 msgid "_Default layer & channel preview size:"
 msgstr "_Domyślny rozmiar podglądu warstwy i kanału:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1746
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1755
 msgid "_Undo preview size:"
 msgstr "Rozmiar podglądu _cofania:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1749
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1758
 msgid "Na_vigation preview size:"
 msgstr "Rozmiar podglądu _nawigacyjnego:"
 
 #. Keyboard Shortcuts
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1753
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1762
 msgid "Keyboard Shortcuts"
 msgstr "Skróty klawiszowe"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1757
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1766
 msgid "_Use dynamic keyboard shortcuts"
 msgstr "_Dynamiczne"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1761
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1770
 msgid "Configure _Keyboard Shortcuts..."
 msgstr "S_konfiguruj…"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1768
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1777
 msgid "_Save keyboard shortcuts on exit"
 msgstr "Zap_isywanie skrótów przed zakończeniem"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1772
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1781
 msgid "Save Keyboard Shortcuts _Now"
 msgstr "_Zapisz skróty"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1779
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1788
 msgid "_Reset Keyboard Shortcuts to Default Values"
 msgstr "_Ustaw domyślne wartości skrótów"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1788
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1797
 msgid "Remove _All Keyboard Shortcuts"
 msgstr "U_suń wszystkie skróty"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1800
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1801
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1836
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1809
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1810
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1845
 msgid "Theme"
 msgstr "Motyw"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1806
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1815
 msgid "Select Theme"
 msgstr "Wybór motywu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1888
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1897
 msgid "Reload C_urrent Theme"
 msgstr "Odśwież _bieżący motyw"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1900
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1901
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1942
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1909
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1910
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1951
 msgid "Icon Theme"
 msgstr "Motyw ikon"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1906
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1915
 msgid "Select an Icon Theme"
 msgstr "Wybór motywu ikon"
 
 #. Appearance
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2030
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2798 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:134
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2039
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2807 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:134
 msgid "Appearance"
 msgstr "Wygląd"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2034
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2043
 msgid "Show GIMP _logo (drag-and-drop target)"
 msgstr "_Logo programu GIMP (na które można przeciągać elementy)"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2038
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2047
 msgid "Show _foreground & background color"
 msgstr "_Kolor pierwszoplanowy i tła"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2042
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2051
 msgid "Show active _brush, pattern & gradient"
 msgstr "Ak_tywny pędzel, deseń i gradient"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2046
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2055
 msgid "Show active _image"
 msgstr "Aktywny o_braz"
 
 #. Tool Editor
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2054
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2063
 msgid "Tools Configuration"
 msgstr "Konfiguracja narzędzi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2070
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2071
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2079
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2080
 msgid "Dialog Defaults"
 msgstr "Domyślne wartości okien dialogowych"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2080
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2089
 msgid "Reset Dialog Defaults"
 msgstr "Ustaw domyślne wartości okien dialogowych"
 
 #. Color profile import dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2088
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2097
 msgid "Color Profile Import Dialog"
 msgstr "Okno importu profilu kolorów"
 
 #. All color profile chooser dialogs
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2097
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2106
 msgid "Color Profile File Dialogs"
 msgstr "Okna plików profilów kolorów"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2102
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2111
 msgid "Profile folder:"
 msgstr "Katalog profili:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2103
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2112
 msgid "Select Default Folder for Color Profiles"
 msgstr "Wybór domyślnego katalogu profili kolorów"
 
 #. Convert to Color Profile Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2107
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2116
 msgid "Convert to Color Profile Dialog"
 msgstr "Okno konwersji do profilu kolorów"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2112
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2121
 msgid "Rendering intent:"
 msgstr "Sposób odwzorowania barw:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2116
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2125
 msgid "Black point compensation"
 msgstr "Kompensacja czarnego punktu"
 
 #. Convert Precision Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2120
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2129
 msgid "Precision Conversion Dialog"
 msgstr "Okno konwersji dokładności"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2127
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2136
 msgid "Dither layers:"
 msgstr "Dithering warstw:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2132
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2141
 msgid "Dither text layers:"
 msgstr "Dithering warstw tekstowych:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2137
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2146
 msgid "Dither channels/masks:"
 msgstr "Dithering kanałów/masek:"
 
 #. Convert Indexed Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2141
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2150
 msgid "Indexed Conversion Dialog"
 msgstr "Okno konwersji do trybu indeksowanego"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2146
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2155
 msgid "Colormap:"
 msgstr "Paleta kolorów:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2149
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2158
 msgid "Maximum number of colors:"
 msgstr "Maksymalna liczba kolorów:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2153
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2162
 msgid "Remove unused and duplicate colors from colormap"
 msgstr "Usunięcie nieużywanych i podwójnych kolorów z palety kolorów"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2159
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2168
 msgid "Color dithering:"
 msgstr "Dithering kolorów:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2163
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2172
 msgid "Enable dithering of transparency"
 msgstr "Dithering przezroczystości"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2175
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2184
 msgid "Keep recent settings:"
 msgstr "Zachowywanie ostatnich ustawień:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2179
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2188
 msgid "Default to the last used settings"
 msgstr "Domyślne używanie ostatnio używanych ustawień"
 
 #. Canvas Size Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2186
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2195
 msgid "Canvas Size Dialog"
 msgstr "Okno wymiarów płótna"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2191
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2220
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2200
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2229
 msgid "Fill with:"
 msgstr "Wypełnienie:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2194
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2203
 msgid "Resize layers:"
 msgstr "Zmiana wymiarów warstw:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2198
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2207
 msgid "Resize text layers"
 msgstr "Zmiana wymiarów warstw tekstowych"
 
 #. New Layer Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2202
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2211
 msgid "New Layer Dialog"
 msgstr "Okno nowej warstwy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2207
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2216
 msgid "Layer name:"
 msgstr "Nazwa warstwy:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2211
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2220
 msgid "Fill type:"
 msgstr "Typ wypełnienia:"
 
 #. Layer Boundary Size Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2215
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2224
 msgid "Layer Boundary Size Dialog"
 msgstr "Okno wymiarów granic warstwy"
 
 #. Add Layer Mask Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2224
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2233
 msgid "Add Layer Mask Dialog"
 msgstr "Oko dodania maski warstwy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2229
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2238
 msgid "Layer mask type:"
 msgstr "Typ maski warstwy:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2233
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2242
 msgid "Invert mask"
 msgstr "Odwrócenie maski"
 
 #. Merge Layers Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2237
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2246
 msgid "Merge Layers Dialog"
 msgstr "Okno łączenia warstw"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2244
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2253
 msgid "Merged layer size:"
 msgstr "Wymiary połączonej warstwy:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2248
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2257
 msgid "Merge within active group only"
 msgstr "Łączenie tylko w obrębie aktywnej grupy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2251
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2260
 msgid "Discard invisible layers"
 msgstr "Pomijanie niewidocznych warstw"
 
 #. New Channel Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2255
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2264
 msgid "New Channel Dialog"
 msgstr "Okno nowego kanału"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2260
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2269
 msgid "Channel name:"
 msgstr "Nazwa kanału:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2264
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2273
 msgid "Color and opacity:"
 msgstr "Kolor i krycie:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2265
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2274
 msgid "Default New Channel Color and Opacity"
 msgstr "Domyślny kolor i krycie nowego kanału"
 
 #. New Path Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2270
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2279
 msgid "New Path Dialog"
 msgstr "Okno nowej ścieżki"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2275
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2284
 msgid "Path name:"
 msgstr "Nazwa ścieżki:"
 
 #. Export Path Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2279
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2288
 msgid "Export Paths Dialog"
 msgstr "Okno eksportu ścieżek"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2284
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2293
 msgid "Export folder:"
 msgstr "Katalog eksportu:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2285
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2294
 msgid "Select Default Folder for Exporting Paths"
 msgstr "Wybór domyślnego katalogu do eksportowania ścieżek"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2289
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2298
 msgid "Export the active path only"
 msgstr "Eksport tylko aktywnej ścieżki"
 
 #. Import Path Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2293
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2302
 msgid "Import Paths Dialog"
 msgstr "Okno importu ścieżek"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2298
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2307
 msgid "Import folder:"
 msgstr "Katalog importu:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2299
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2308
 msgid "Select Default Folder for Importing Paths"
 msgstr "Wybór domyślnego katalogu do importowania ścieżek"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2303
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2312
 msgid "Merge imported paths"
 msgstr "Połączenie zaimportowanych ścieżek"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2306
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2315
 msgid "Scale imported paths"
 msgstr "Przeskalowanie zaimportowanych ścieżek"
 
 #. Feather Selection Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2310
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2319
 msgid "Feather Selection Dialog"
 msgstr "Okno zmiękczenia zaznaczenia"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2315
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2324
 msgid "Feather radius:"
 msgstr "Promień zmiękczenia:"
 
 #. Grow Selection Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2319
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2328
 msgid "Grow Selection Dialog"
 msgstr "Okno powiększenia zaznaczenia"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2324
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2333
 msgid "Grow radius:"
 msgstr "Promień powiększenia:"
 
 #. Shrink Selection Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2328
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2337
 msgid "Shrink Selection Dialog"
 msgstr "Okno zmniejszenia zaznaczenia"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2333
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2342
 msgid "Shrink radius:"
 msgstr "Promień zmniejszenia:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2337
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2354
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2346
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2363
 msgid "Selected areas continue outside the image"
 msgstr "Zaznaczone obszary znajdują się także poza obrazem"
 
 #. Border Selection Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2341
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2350
 msgid "Border Selection Dialog"
 msgstr "Okno obramowania zaznaczenia"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2346
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2355
 msgid "Border radius:"
 msgstr "Promień obramowania:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2350
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2359
 msgid "Border style:"
 msgstr "Styl obramowania:"
 
 #. Fill Options Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2358
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2367
 msgid "Fill Selection Outline & Fill Path Dialogs"
 msgstr "Okna wypełniania krawędzi zaznaczenia i wypełniania ścieżki"
 
 #. Stroke Options Dialog
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2367
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2376
 msgid "Stroke Selection & Stroke Path Dialogs"
 msgstr "Okna rysowania wzdłuż zaznaczenia i rysowania wzdłuż ścieżki"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2390
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2391
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2399
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2400
 msgid "Help System"
 msgstr "System pomocy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2402
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2411
 msgid "Show _tooltips"
 msgstr "Po_dpowiedzi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2405
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2414
 msgid "Show help _buttons"
 msgstr "Przyciski po_mocy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2410
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2419
 msgid "Use the online version"
 msgstr "Wersja sieciowa"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2411
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2420
 msgid "Use a locally installed copy"
 msgstr "Kopia zainstalowana na komputerze"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2412
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2421
 msgid "User manual:"
 msgstr "Podręcznik użytkownika:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2423
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2432
 msgid "User interface language"
 msgstr "Język interfejsu użytkownika"
 
@@ -16087,15 +16154,15 @@ msgstr "Język interfejsu użytkownika"
 #. * that doesn't use the help browser, so don't bother showing
 #. * the combo.
 #.
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2482
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2491
 msgid "Help Browser"
 msgstr "Przeglądarka pomocy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2489
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2498
 msgid "H_elp browser to use:"
 msgstr "Prz_eglądarka pomocy:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2495
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2504
 msgid ""
 "The GIMP help browser doesn't seem to be installed. Using the web browser "
 "instead."
@@ -16104,453 +16171,453 @@ msgstr ""
 "przeglądarki WWW zamiast niej."
 
 #. Action Search
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2512
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2521
 msgid "Action Search"
 msgstr "Wyszukiwanie działań"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2516
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2525
 msgid "Show _unavailable actions"
 msgstr "_Niedostępne działania"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2519
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2528
 msgid "Maximum History Size:"
 msgstr "Maksymalny rozmiar historii:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2523
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2532
 msgid "Clear Action History"
 msgstr "Wyczyszczenie historii działań"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2538
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2539
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2547
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2548
 msgid "Display"
 msgstr "Wyświetlanie"
 
 #. Transparency
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2547
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2556
 msgid "Transparency"
 msgstr "Przezroczystość"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2551
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2560
 msgid "_Check style:"
 msgstr "Wygląd pola sza_chownicy:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2554
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2563
 msgid "Check _size:"
 msgstr "_Rozmiar pola szachownicy:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2557
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2566
 msgid "Monitor Resolution"
 msgstr "Rozdzielczość monitora"
 
 #. Pixels
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2561 ../app/display/gimpcursorview.c:215
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2570 ../app/display/gimpcursorview.c:215
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:199 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:234
 msgid "Pixels"
 msgstr "piksele"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2579 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:195
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2588 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:195
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:230
 msgid "Horizontal"
 msgstr "Poziomo"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2581 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:197
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2590 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:197
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:232
 msgid "Vertical"
 msgstr "Pionowo"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2583
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2592
 #: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:457
 msgid "ppi"
 msgstr "ppi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2602
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2611
 #, c-format
 msgid "_Detect automatically (currently %d × %d ppi)"
 msgstr "_Wykrywanie automatycznie (obecnie %d×%d ppi)"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2620
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2629
 msgid "_Enter manually"
 msgstr "_Wprowadzenie ręczne"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2635
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2644
 msgid "C_alibrate..."
 msgstr "S_kalibruj…"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2663
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2664
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2672
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2673
 msgid "Window Management"
 msgstr "Zarządzanie oknami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2669
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2678
 msgid "Window Manager Hints"
 msgstr "Podpowiedzi menedżera okien"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2675
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2684
 msgid "Hint for _docks and toolbox:"
 msgstr "Podpowiedź dla _doków i przybornika:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2678
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2687
 msgid "Focus"
 msgstr "Aktywowanie okien"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2682
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2691
 msgid "Activate the _focused image"
 msgstr "A_ktywowanie obrazu z kursorem"
 
 #. Window Positions
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2686
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2695
 msgid "Window Positions"
 msgstr "Położenia okien"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2689
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2698
 msgid "_Save window positions on exit"
 msgstr "Zapisywanie położeń okien przed za_kończeniem"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2692
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2701
 msgid "Open windows on the same _monitor they were open before"
 msgstr "Otwieranie okien na tym samym _monitorze, co poprzednio"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2696
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2705
 msgid "Save Window Positions _Now"
 msgstr "_Zapisz położenia okien"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2703
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2712
 msgid "_Reset Saved Window Positions to Default Values"
 msgstr "_Ustaw zapisane pozycje okien na wartości domyślne"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2718
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2719
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2727
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2728
 msgid "Image Windows"
 msgstr "Okna z obrazami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2730
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2739
 msgid "Use \"_Dot for dot\" by default"
 msgstr "Domyślne ustawienie „_Punkt do punktu”"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2736
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2745
 msgid "Marching _ants speed:"
 msgstr "Prędkość a_nimacji obwódki:"
 
 #. Zoom & Resize Behavior
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2740
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2749
 msgid "Zoom & Resize Behavior"
 msgstr "Zachowanie przy powiększaniu i zmianie wymiarów"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2744
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2753
 msgid "Resize window on _zoom"
 msgstr "Zmienianie wymiarów okna przy po_większeniu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2747
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2756
 msgid "Resize window on image _size change"
 msgstr "Zmienianie wymiarów okna przy z_mianie wymiarów obrazu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2753
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2762
 msgid "Show entire image"
 msgstr "Wyświetlanie całego obrazu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2755
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2764
 msgid "Initial zoom _ratio:"
 msgstr "Począ_tkowy współczynnik powiększenia:"
 
 #. Space Bar
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2759
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2768
 msgid "Space Bar"
 msgstr "Spacja"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2765
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2774
 msgid "_While space bar is pressed:"
 msgstr "_Po naciśnięciu klawisza spacji:"
 
 #. Mouse Pointers
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2769
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2778
 msgid "Mouse Pointers"
 msgstr "Kursory myszy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2773
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2782
 msgid "Show _brush outline"
 msgstr "O_bwódka pędzla"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2776
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2785
 msgid "Show pointer for paint _tools"
 msgstr "Kursor dla narzędzi _rysowania"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2782
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2791
 msgid "Pointer _mode:"
 msgstr "_Tryb rysowania:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2785
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2794
 msgid "Pointer _handedness:"
 msgstr "P_rawo lub leworęczność kursora:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2797
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2806
 msgid "Image Window Appearance"
 msgstr "Wygląd okna z obrazem"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2805
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2814
 msgid "Default Appearance in Normal Mode"
 msgstr "Domyślny wygląd w trybie zwykłym"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2810
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2819
 msgid "Default Appearance in Fullscreen Mode"
 msgstr "Domyślny wygląd w trybie pełnoekranowym"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2819
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2828
 msgid "Image Title & Statusbar Format"
 msgstr "Format tytułu obrazu i opisu na pasku stanu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2820
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2829
 msgid "Title & Status"
 msgstr "Tytuł i stan"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2838
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2847
 msgid "Current format"
 msgstr "Bieżący format"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2839
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2848
 msgid "Default format"
 msgstr "Domyślny format"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2840
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2849
 msgid "Show zoom percentage"
 msgstr "Procentowe powiększenie"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2841
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2850
 msgid "Show zoom ratio"
 msgstr "Współczynnik powiększenia"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2842
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2851
 msgid "Show image size"
 msgstr "Rozmiar obrazu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2843
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2852
 msgid "Show drawable size"
 msgstr "Rozmiar obszaru rysowania"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2856
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2865
 msgid "Image Title Format"
 msgstr "Format tytułu obrazu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2858
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2867
 msgid "Image Statusbar Format"
 msgstr "Format opisu na pasku stanu obrazu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2942
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2951
 msgid "Image Window Snapping Behavior"
 msgstr "Zachowanie przyciągania okna z obrazem"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2943
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2952
 msgid "Snapping"
 msgstr "Przyciąganie"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2950
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2959
 msgid "Default Behavior in Normal Mode"
 msgstr "Domyślne zachowanie w trybie zwykłym"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2954
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2963
 msgid "Default Behavior in Fullscreen Mode"
 msgstr "Domyślne zachowanie w trybie pełnoekranowym"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2963
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2972
 msgid "_Snapping distance:"
 msgstr "_Zasięg przyciągania:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2972
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2973
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2981
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2982
 msgid "Input Devices"
 msgstr "Urządzenia wejściowe"
 
 #. Extended Input Devices
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2979
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2988
 msgid "Extended Input Devices"
 msgstr "Dodatkowe urządzenia wejściowe"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2983
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2992
 msgid "S_hare tool and tool options between input devices"
 msgstr ""
 "_Współdzielenie narzędzia i opcji narzędzia między urządzeniami wejściowymi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2987
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2996
 msgid "Configure E_xtended Input Devices..."
 msgstr "S_konfiguruj dodatkowe urządzenia wejściowe…"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2994
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3003
 msgid "_Save input device settings on exit"
 msgstr "Zap_isywanie ustawień urządzeń wejściowych przed zakończeniem"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2998
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3007
 msgid "Save Input Device Settings _Now"
 msgstr "_Zapisz ustawienia urządzeń wejściowych"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3005
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3014
 msgid "_Reset Saved Input Device Settings to Default Values"
 msgstr "_Ustaw zapisane ustawienia urządzeń wejściowych na wartości domyślne"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3020
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3029
 msgid "Additional Input Controllers"
 msgstr "Dodatkowe urządzenia sterujące"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3021
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3030
 msgid "Input Controllers"
 msgstr "Urządzenia sterujące"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3036
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3037
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3045
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3046
 msgid "Folders"
 msgstr "Katalogi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3053
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3062
 msgid "Temporary folder:"
 msgstr "Katalog tymczasowy:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3054
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3063
 msgid "Select Folder for Temporary Files"
 msgstr "Wybór katalogu dla plików tymczasowych"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3058
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3067
 msgid "Swap folder:"
 msgstr "Katalog wymiany:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3059
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3068
 msgid "Select Swap Folder"
 msgstr "Wybór katalogu wymiany"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3091
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3100
 msgid "Brush Folders"
 msgstr "Katalogi z pędzlami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3093
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3102
 msgid "Select Brush Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z pędzlami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3095
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3104
 msgid "Dynamics Folders"
 msgstr "Katalogi z dynamiką"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3097
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3106
 msgid "Select Dynamics Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z dynamiką"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3099
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3108
 msgid "Pattern Folders"
 msgstr "Katalogi z deseniami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3101
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3110
 msgid "Select Pattern Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z deseniami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3103
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3112
 msgid "Palette Folders"
 msgstr "Katalogi z paletami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3105
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3114
 msgid "Select Palette Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z paletami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3107
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3116
 msgid "Gradient Folders"
 msgstr "Katalogi z gradientami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3109
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3118
 msgid "Select Gradient Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z gradientami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3111
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3120
 msgid "Font Folders"
 msgstr "Katalogi z czcionkami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3113
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3122
 msgid "Select Font Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z czcionkami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3115
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3124
 msgid "Tool Preset Folders"
 msgstr "Katalogi z ustawieniami narzędzi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3117
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3126
 msgid "Select Tool Preset Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z ustawieniami narzędzi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3119
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3128
 msgid "MyPaint Brush Folders"
 msgstr "Katalogi z pędzlami programu MyPaint"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3121
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3130
 msgid "Select MyPaint Brush Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z pędzlami programu MyPaint"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3123
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3132
 msgid "Plug-in Folders"
 msgstr "Katalogi z wtyczkami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3125
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3134
 msgid "Select plug-in Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z wtyczkami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3127
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3136
 msgid "Scripts"
 msgstr "Skrypty"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3127
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3136
 msgid "Script-Fu Folders"
 msgstr "Katalogi ze Script-Fu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3129
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3138
 msgid "Select Script-Fu Folders"
 msgstr "Wybór katalogów ze Script-Fu"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3131
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3140
 msgid "Module Folders"
 msgstr "Katalogi z modułami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3133
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3142
 msgid "Select Module Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z modułami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3135
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3144
 msgid "Interpreters"
 msgstr "Interpretery"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3135
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3144
 msgid "Interpreter Folders"
 msgstr "Katalogi interpretera"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3137
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3146
 msgid "Select Interpreter Folders"
 msgstr "Wybór katalogów interpretera"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3139
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3148
 msgid "Environment"
 msgstr "Środowisko"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3139
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3148
 msgid "Environment Folders"
 msgstr "Katalogi ze zmiennymi środowiskowymi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3141
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3150
 msgid "Select Environment Folders"
 msgstr "Wybór katalogów ze zmiennymi środowiskowymi"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3143
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3152
 msgid "Themes"
 msgstr "Motywy"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3143
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3152
 msgid "Theme Folders"
 msgstr "Katalogi z motywami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3145
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3154
 msgid "Select Theme Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z motywami"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3147
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3156
 msgid "Icon Themes"
 msgstr "Motywy ikon"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3147
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3156
 msgid "Icon Theme Folders"
 msgstr "Katalogi z motywami ikon"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3149
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:3158
 msgid "Select Icon Theme Folders"
 msgstr "Wybór katalogów z motywami ikon"
 
@@ -16716,7 +16783,7 @@ msgstr "Pio_nowo:"
 msgid "Image Size"
 msgstr "Wymiary obrazu"
 
-#: ../app/dialogs/scale-dialog.c:181 ../app/paint/gimppaintoptions.c:412
+#: ../app/dialogs/scale-dialog.c:181 ../app/paint/gimppaintoptions.c:422
 msgid "Quality"
 msgstr "Jakość"
 
@@ -16998,12 +17065,12 @@ msgstr "Przełącz szybką maskę"
 msgid "Navigate the image display"
 msgstr "Kontroluje wyświetlanie obrazu"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:792 ../app/display/gimpdisplayshell.c:1448
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:791 ../app/display/gimpdisplayshell.c:1447
 #: ../app/widgets/gimptoolbox.c:251
 msgid "Drop image files here to open them"
 msgstr "Upuszczenie plików obrazów w tym miejscu otworzy je"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-callbacks.c:543
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-callbacks.c:555
 #, c-format
 msgid ""
 "<big>Unstable Development Version</big>\n"
@@ -18646,7 +18713,7 @@ msgid "Ink"
 msgstr "Stalówka"
 
 #: ../app/paint/gimpinkoptions.c:74 ../app/paint/gimpinkoptions.c:87
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:193 ../app/tools/gimpwarpoptions.c:91
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:203 ../app/tools/gimpwarpoptions.c:91
 msgid "Size"
 msgstr "Rozmiar"
 
@@ -18655,7 +18722,7 @@ msgid "Ink Blob Size"
 msgstr "Rozmiar kropli tuszu"
 
 #: ../app/paint/gimpinkoptions.c:80 ../app/paint/gimpinkoptions.c:119
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:207 ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:200
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:217 ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:200
 msgid "Angle"
 msgstr "Kąt"
 
@@ -18700,7 +18767,7 @@ msgstr "Promień"
 msgid "Base Opacity"
 msgstr "Krycie bazowe"
 
-#: ../app/paint/gimpmybrushoptions.c:100 ../app/paint/gimppaintoptions.c:221
+#: ../app/paint/gimpmybrushoptions.c:100 ../app/paint/gimppaintoptions.c:231
 #: ../app/tools/gimpwarpoptions.c:98 ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:178
 msgid "Hardness"
 msgstr "Twardość"
@@ -18725,165 +18792,165 @@ msgstr "Pędzel"
 msgid "Paint"
 msgstr "Rysowanie"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:194
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:204
 msgid "Brush Size"
 msgstr "Rozmiar pędzla"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:200
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:210
 msgid "Aspect Ratio"
 msgstr "Proporcje"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:214 ../app/tools/gimpwarpoptions.c:112
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:224 ../app/tools/gimpwarpoptions.c:112
 #: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:211
 #: ../app/widgets/gimpbrushfactoryview.c:81 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:174
 msgid "Spacing"
 msgstr "Odstępy"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:228
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:238
 msgid "Force"
 msgstr "Siła"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:229
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:239
 msgid "Brush Force"
 msgstr "Siła pędzla"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:235
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:245
 msgid "Link Size"
 msgstr "Dowiązanie rozmiaru"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:236
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:246
 msgid "Link brush size to brush native"
 msgstr "Dowiązuje rozmiar do natywnej wartości pędzla"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:242
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:252
 msgid "Link Aspect Ratio"
 msgstr "Dowiązanie proporcji"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:243
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:253
 msgid "Link brush aspect ratio to brush native"
 msgstr "Dowiązuje proporcje do natywnej wartości pędzla"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:249
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:259
 msgid "Link Angle"
 msgstr "Dowiązanie kąta"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:250
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:260
 msgid "Link brush angle to brush native"
 msgstr "Dowiązuje kąt do natywnej wartości pędzla"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:256
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:266
 msgid "Link Spacing"
 msgstr "Dowiązanie odstępu"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:257
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:267
 msgid "Link brush spacing to brush native"
 msgstr "Dowiązuje odstęp do natywnej wartości pędzla"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:263
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:273
 msgid "Link Hardness"
 msgstr "Dowiązanie twardości"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:264
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:274
 msgid "Link brush hardness to brush native"
 msgstr "Dowiązuje twardość do natywnej wartości pędzla"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:270
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:280
 msgid "Lock brush to view"
 msgstr "Zablokowanie pędzla do widoku"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:271
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:281
 msgid "Keep brush appearance fixed relative to the view"
 msgstr "Utrzymuje stały wygląd pędzla względnie do widoku"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:277
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:287
 msgid "Incremental"
 msgstr "Przyrostowe"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:278
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:288
 msgid "Every stamp has its own opacity"
 msgstr "Każda pieczątka ma swoje własne krycie"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:285
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:295
 msgid "Hard edge"
 msgstr "Twarda krawędź"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:286
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:296
 msgid "Ignore fuzziness of the current brush"
 msgstr "Ignorowanie rozmycia bieżącego pędzla"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:292
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:302
 msgid "Apply Jitter"
 msgstr "Drganie"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:293
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:303
 msgid "Scatter brush as you paint"
 msgstr "Rozpraszanie pędzla podczas rysowania"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:298
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:308
 msgid "Amount"
 msgstr "Ilość"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:299
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:309
 msgid "Distance of scattering"
 msgstr "Dystans rozpraszania"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:305
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:315
 msgid "Dynamics Options"
 msgstr "Opcje dynamiki"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:312
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:322
 msgid "Fade length"
 msgstr "Długość zanikania"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:313
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:323
 msgid "Distance over which strokes fade out"
 msgstr "Dystans, po którym krzywe zanikają"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:323 ../app/widgets/gimpviewablebox.c:385
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:333 ../app/widgets/gimpviewablebox.c:385
 msgid "Reverse"
 msgstr "Odwrócenie"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:324
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:334
 msgid "Reverse direction of fading"
 msgstr "Odwrócony kierunek zanikania"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:329 ../app/tools/gimpgradientoptions.c:109
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:339 ../app/tools/gimpgradientoptions.c:109
 #: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:326
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:357
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:345
 msgid "Repeat"
 msgstr "Okresowość"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:330
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:340
 msgid "How fade is repeated as you paint"
 msgstr "Jak zanikanie jest powtarzane podczas rysowania"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:342 ../app/tools/gimpgradientoptions.c:298
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:393
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:352 ../app/tools/gimpgradientoptions.c:298
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:381
 msgid "Blend Color Space"
 msgstr "Przestrzeń kolorów gradientu"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:343
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:353
 msgid "Which color space to use when blending RGB gradient segments"
 msgstr ""
 "Której przestrzeni kolorów używać podczas mieszania segmentów gradientu RGB"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:406
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:416
 msgid "Smooth stroke"
 msgstr "Płynne rysowanie"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:407
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:417
 msgid "Paint smoother strokes"
 msgstr "Rysowanie gładkich krzywych"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:413
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:423
 msgid "Depth of smoothing"
 msgstr "Głębia wygładzania"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:418
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:428
 msgid "Weight"
 msgstr "Waga"
 
-#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:419
+#: ../app/paint/gimppaintoptions.c:429
 msgid "Gravity of the pen"
 msgstr "Ciążenie ołówka"
 
@@ -19999,22 +20066,22 @@ msgstr ""
 "Błąd wykonywania dla „%s”:\n"
 "%s"
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:231
+#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:232
 #, c-format
 msgid "Skipping '%s': wrong GIMP protocol version."
 msgstr "Pominięto plik „%s”: błędna wersja protokołu programu GIMP."
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:238
+#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:239
 #, c-format
 msgid "Skipping '%s': wrong pluginrc file format version."
 msgstr "Pominięto plik „%s”: błędna wersja formatu plików pluginrc."
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:510
+#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:521
 #, c-format
 msgid "invalid value '%s' for icon type"
 msgstr "nieprawidłowa wartość „%s” dla typu ikony"
 
-#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:525
+#: ../app/plug-in/plug-in-rc.c:536
 #, c-format
 msgid "invalid value '%ld' for icon type"
 msgstr "nieprawidłowa wartość „%ld” dla typu ikony"
@@ -20349,7 +20416,7 @@ msgstr ""
 "Pchnąć w tę łódź jeża\n"
 "lub ośm skrzyń fig."
 
-#: ../app/text/gimpfontfactory.c:380
+#: ../app/text/gimpfontfactory.c:403
 #, c-format
 msgid ""
 "Some fonts failed to load:\n"
@@ -21504,7 +21571,7 @@ msgid "Modify the active gradient in-place"
 msgstr "Modyfikuje aktywny gradient na płótnie"
 
 #: ../app/tools/gimpgradientoptions.c:290
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:385
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:373
 msgid "Edit this gradient"
 msgstr "Modyfikuje ten gradient"
 
@@ -21944,35 +22011,35 @@ msgstr "Pomiary odległości i kątów"
 msgid "Distance:"
 msgstr "Odległość:"
 
-#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:143
+#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:136
+msgid "Move selection"
+msgstr "Przemieszczenie zaznaczenia"
+
+#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:146 ../app/tools/gimpmoveoptions.c:204
+#, c-format
+msgid "Tool Toggle (%s)"
+msgstr "Przełącznik narzędzia (%s)"
+
+#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:154
 msgid "Pick a layer or guide"
 msgstr "Wybór warstwy lub prowadnicy"
 
-#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:144
+#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:155
 msgid "Move the active layer"
 msgstr "Przemieszczenie aktywnej warstwy"
 
-#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:148
-msgid "Move selection"
-msgstr "Przemieszczenie zaznaczenia"
-
-#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:152
+#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:159
 msgid "Pick a path"
 msgstr "Wybór ścieżki"
 
-#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:153
+#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:160
 msgid "Move the active path"
 msgstr "Przemieszczenie aktywnej ścieżki"
 
-#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:182
+#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:194
 msgid "Move:"
 msgstr "Przesunięcie:"
 
-#: ../app/tools/gimpmoveoptions.c:192
-#, c-format
-msgid "Tool Toggle (%s)"
-msgstr "Przełącznik narzędzia (%s)"
-
 #: ../app/tools/gimpmovetool.c:112
 msgctxt "tool"
 msgid "Move"
@@ -22078,47 +22145,47 @@ msgstr "Pędzel: maluje płynnymi pociągnięciami pędzla"
 msgid "_Paintbrush"
 msgstr "_Pędzel"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:166
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:158
 msgid "Edit this brush"
 msgstr "Modyfikuje ten pędzel"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:174
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:166
 msgid "Reset size to brush's native size"
 msgstr "Przywraca rozmiar do natywnej wartości pędzla"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:182
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:174
 msgid "Reset aspect ratio to brush's native aspect ratio"
 msgstr "Przywraca proporcje do natywnej wartości pędzla"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:190
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:182
 msgid "Reset angle to brush's native angle"
 msgstr "Przywraca kąt do natywnej wartości pędzla"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:198
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:190
 msgid "Reset spacing to brush's native spacing"
 msgstr "Przywraca odstęp do natywnej wartości pędzla"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:206
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:198
 msgid "Reset hardness to brush's native hardness"
 msgstr "Przywraca twardość do natywnej wartości pędzla"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:214
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:206
 msgid "Reset force to default"
 msgstr "Przywraca domyślną siłę"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:230
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:222
 msgid "Edit this dynamics"
 msgstr "Modyfikuje tę dynamikę"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:326
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:314
 msgid "Fade Options"
 msgstr "Opcje zanikania"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:370
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:358
 msgid "Color Options"
 msgstr "Opcje kolorów"
 
-#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:637
+#: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:566
 msgid "Link to brush default"
 msgstr "Wiąże z domyślną wartością pędzla"
 
@@ -24069,238 +24136,229 @@ msgstr "Wystąpiło kilka krytycznych błędów programu GIMP."
 msgid "_Restart GIMP"
 msgstr "_Uruchom program GIMP ponownie"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:398 ../app/widgets/gimpdashboard.c:450
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:390 ../app/widgets/gimpdashboard.c:442
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Occupied"
 msgstr "Zajęte"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:399
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:391
 msgid "Tile cache occupied size"
 msgstr "Rozmiar zajętej pamięci podręcznej kafli"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:408
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:400
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Maximum"
 msgstr "Maksymalnie"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:409
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:401
 msgid "Maximal tile cache occupied size"
 msgstr "Maksymalny rozmiar zajętej pamięci podręcznej kafli"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:418 ../app/widgets/gimpdashboard.c:470
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:410 ../app/widgets/gimpdashboard.c:462
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Limit"
 msgstr "Ograniczenie"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:419
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:411
 msgid "Tile cache size limit"
 msgstr "Ograniczenie rozmiaru pamięci podręcznej kafli"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:427
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:419
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Compression"
 msgstr "Kompresja"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:428
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:420
 msgid "Tile cache compression ratio"
 msgstr "Współczynnik kompresji pamięci podręcznej kafli"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:437
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:429
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Hit/Miss"
 msgstr "Trafienia/pudła"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:438
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:430
 msgid "Tile cache hit/miss ratio"
 msgstr "Proporcja trafień do pudeł pamięci podręcznej kafli"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:451
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:443
 msgid "Swap file occupied size"
 msgstr "Rozmiar zajętego pliku wymiany"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:460 ../app/widgets/gimpdashboard.c:592
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:452 ../app/widgets/gimpdashboard.c:570
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Size"
 msgstr "Rozmiar"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:461
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:453
 msgid "Swap file size"
 msgstr "Rozmiar pliku wymiany"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:471
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:463
 msgid "Swap file size limit"
 msgstr "Ograniczenie rozmiaru pliku wymiany"
 
 #. Translators: this is the past participle form of "read",
 #. *       as in "total amount of data read from the swap".
 #.
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:481
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:473
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Read"
 msgstr "Odczytane"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:482
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:474
 msgid "Total amount of data read from the swap"
 msgstr "Całkowita ilość danych odczytanych z pamięci wymiany"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:491
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:483
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Reading"
 msgstr "Odczytywanie"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:492
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:484
 msgid "Whether data is being read from the swap"
 msgstr "Czy dane są odczytywane z pamięci wymiany"
 
 #. Translators: this is the past participle form of "write",
 #. *       as in "total amount of data written to the swap".
 #.
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:503
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:496
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Written"
 msgstr "Zapisane"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:504
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:497
 msgid "Total amount of data written to the swap"
 msgstr "Całkowita ilość danych zapisanych do pamięci wymiany"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:513
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:506
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Writing"
 msgstr "Zapisywanie"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:514
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:507
 msgid "Whether data is being written to the swap"
 msgstr "Czy dane są zapisywane do pamięci wymiany"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:522
-msgctxt "dashboard-variable"
-msgid "Busy"
-msgstr "Zajęte"
-
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:523
-msgid "Whether data is transferred to or from the swap"
-msgstr "Czy dane są przesyłane do lub z pamięci wymiany"
-
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:542
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:520
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Usage"
 msgstr "Użycie"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:543
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:521
 msgid "Total CPU usage"
 msgstr "Całkowite użycie procesora"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:551 ../app/widgets/gimpdashboard.c:560
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:529 ../app/widgets/gimpdashboard.c:538
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Active"
 msgstr "Aktywny"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:552
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:530
 msgid "Whether the CPU is active"
 msgstr "Czy procesor jest aktywny"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:561
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:539
 msgid "Total amount of time the CPU has been active"
 msgstr "Całkowity czas, przez jaki procesor był aktywny"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:574
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:552
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Used"
 msgstr "Użyte"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:575
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:553
 msgid "Amount of memory used by the process"
 msgstr "Pamięć używana przez proces"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:583
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:561
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Available"
 msgstr "Dostępne"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:584
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:562
 msgid "Amount of available physical memory"
 msgstr "Dostępna pamięć fizyczna"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:593
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:571
 msgid "Physical memory size"
 msgstr "Rozmiar pamięci fizycznej"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:604
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:582
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Mipmapped"
 msgstr "Mipmapowane"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:605
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:583
 msgid "Total size of processed mipmapped data"
 msgstr "Całkowity rozmiar przetworzonych mipmapowanych danych"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:617
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:595
 msgctxt "dashboard-group"
 msgid "Cache"
 msgstr "Pamięć podręczna"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:618
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:596
 msgid "In-memory tile cache"
 msgstr "Pamięć podręczna kafli w pamięci"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:654
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:632
 msgctxt "dashboard-group"
 msgid "Swap"
 msgstr "Pamięć wymiany"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:655
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:633
 msgid "On-disk tile swap"
 msgstr "Pamięć wymiany kafli na dysku"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:700
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:684
 msgctxt "dashboard-group"
 msgid "CPU"
 msgstr "Procesor"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:701
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:685
 msgid "CPU usage"
 msgstr "Użycie procesora"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:731
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:720
 msgctxt "dashboard-group"
 msgid "Memory"
 msgstr "Pamięć"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:732
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:721
 msgid "Memory usage"
 msgstr "Użycie pamięci"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:740
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:729
 msgctxt "dashboard-variable"
 msgid "Cache"
 msgstr "Pamięć podręczna"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:770
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:759
 msgctxt "dashboard-group"
 msgid "Misc"
 msgstr "Różne"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:771
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:760
 msgid "Miscellaneous information"
 msgstr "Różne informacje"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:949
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:938
 msgid "Select fields"
 msgstr "Zaznacz pola"
 
 #. Tranlators: "N/A" is an abbreviation for "not available"
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:2889
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:2820
 msgctxt "dashboard-value"
 msgid "N/A"
 msgstr "Niedostępne"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:2898
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:2829
 msgctxt "dashboard-value"
 msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
-#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:2899
+#: ../app/widgets/gimpdashboard.c:2830
 msgctxt "dashboard-value"
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
@@ -25438,42 +25496,42 @@ msgstr "Otwarcie okna wyboru palety"
 msgid "Open the font selection dialog"
 msgstr "Otwiera okno wyboru czcionki"
 
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:709
+#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:713
 #, c-format
 msgid "%s (try %s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:709
+#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:713
 #, c-format
 msgid "%s (%s)"
 msgstr "%s (%s)"
 
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:713
+#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:717
 #, c-format
 msgid "%s (try %s, %s)"
 msgstr "%s (%s, %s)"
 
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:717
+#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:721
 #, c-format
 msgid "%s (try %s, %s, %s)"
 msgstr "%s (%s, %s, %s)"
 
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:1719
+#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:1738
 #, c-format
 msgid "Built-in grayscale (%s)"
 msgstr "Wbudowany profil odcieni szarości (%s)"
 
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:1726
+#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:1745
 #, c-format
 msgid "Built-in RGB (%s)"
 msgstr "Wbudowany profil RGB (%s)"
 
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:1743
+#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:1762
 #, c-format
 msgid "Preferred grayscale (%s)"
 msgstr "Preferowany profil odcieni szarości (%s)"
 
-#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:1750
+#: ../app/widgets/gimpwidgets-utils.c:1769
 #, c-format
 msgid "Preferred RGB (%s)"
 msgstr "Preferowany profil RGB (%s)"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]