[dconf-editor] Update Polish translationcommit eb9fd48774fff3ee6307719903bb841cd3df1ebf
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sat Aug 11 23:52:43 2018 +0200

    Update Polish translation

 po/pl.po | 463 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 file changed, 283 insertions(+), 180 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index f10ade9..0569238 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -7,10 +7,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: dconf-editor\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=dconf-";
-"editor&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2018-02-26 17:08+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2018-02-26 18:52+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://gitlab.gnome.org/GNOME/dconf-editor/issues\n";
+"POT-Creation-Date: 2018-07-25 11:30+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2018-08-11 23:50+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -40,7 +39,7 @@ msgstr ""
 "Tutaj zostaną\n"
 "dodane zakładki"
 
-#: editor/bookmarks.ui:88 editor/registry-search.vala:445
+#: editor/bookmarks.ui:88 editor/registry-search.vala:345
 msgid "Bookmarks"
 msgstr "Zakładki"
 
@@ -327,8 +326,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Flagi dla funkcji mapowania schematów o zmiennym położeniu. „User” włącza "
 "mapowania określone w kluczu „relocatable-schemas-user-paths”, „Built-in” "
-"włącza znane mapowania zapisane na stałe w Edytorze dconf, „Internal” jest "
-"zastrzeżone dla własnych mapowań Edytora dconf, „Startup” służy do mapowania "
+"włącza znane mapowania zapisane na stałe w edytorze dconf, „Internal” jest "
+"zastrzeżone dla własnych mapowań edytora dconf, „Startup” służy do mapowania "
 "schematu o zmiennym położeniu z wiersza poleceń."
 
 #: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:178
@@ -350,30 +349,43 @@ msgstr ""
 "ścieżek. Ten sam identyfikator schematu może być powiązany z wieloma "
 "specyfikacjami ścieżek."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:185
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:183
+msgid "A flag for skipping unnecessary subfolders"
+msgstr "Flaga do pomijania niepotrzebnych podkatalogów"
+
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:184
+msgid ""
+"When a folder only contains one subfolder and no keys, Dconf Editor can jump "
+"to that subfolder directly. This flag enables that behaviour."
+msgstr ""
+"Kiedy katalog zawiera tylko jeden podkatalog i żadnych kluczy, to edytor "
+"dconf może bezpośrednio przechodzić do tego podkatalogu. Ta flaga włącza to "
+"zachowanie."
+
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:190
 msgid "A list of bookmarked paths"
 msgstr "Lista ścieżek z zakładkami"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:186
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:191
 msgid "Contains all paths bookmarked by the user as an array of strings."
 msgstr ""
 "Zawiera wszystkie ścieżki, do których użytkownik dodał zakładki, jako "
 "macierz ciągów."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:211
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:353
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:216
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:371
 msgid "A boolean, type ‘b’"
 msgstr "Zmienna logiczna, typ „b”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:212
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:217
 msgid "Booleans can only take two values, “true” or “false”."
 msgstr "Zmienne logiczne mogą przyjmować dwie wartości, „true” lub „false”."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:216
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:221
 msgid "A nullable boolean, type ‘mb’"
 msgstr "Zmienna logiczna, która może być pusta, typ „mb”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:217
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:222
 msgid ""
 "GSettings allows nullable types, that are similar to other types but could "
 "take a “nothing” value. A nullable boolean can only take three values, "
@@ -383,11 +395,11 @@ msgstr ""
 "typów, ale mogą przyjmować wartość „nothing”. Zmienna logiczna, która może "
 "być pusta, może przyjmować tylko trzy wartości, „true”, „false” i „nothing”."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:221
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:226
 msgid "A byte (unsigned), type ‘y’"
 msgstr "Bajt (bez znaku), typ „y”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:222
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:227
 msgid ""
 "A byte value is an integer between 0 and 255. It may be used to pass around "
 "characters."
@@ -395,11 +407,11 @@ msgstr ""
 "Wartość bajtu to liczba całkowita między 0 a 255. Może być używana do "
 "przekazywania znaków."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:226
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:231
 msgid "A bytestring, type ‘ay’"
 msgstr "Ciąg bajtów, typ „ay”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:227
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:232
 msgid ""
 "The bytestring type is commonly used to pass around strings that may not be "
 "valid utf8. In that case, the convention is that the nul terminator "
@@ -409,11 +421,11 @@ msgstr ""
 "mogą nie być prawidłowym UTF-8. W takim przypadku zwyczajowo znak "
 "zakończenia „nul” powinien być dołączany jako ostatni znak w macierzy."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:231
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:236
 msgid "A bytestring array, type ‘aay’"
 msgstr "Macierz ciągów bajtów, typ „aay”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:232
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:237
 msgid ""
 "This is the type of an array of bytestrings. The bytestring type is commonly "
 "used to pass around strings that may not be valid utf8."
@@ -421,11 +433,11 @@ msgstr ""
 "Jest to typ macierzy ciągów bajtów. Typ ciągu bajtu jest powszechnie używany "
 "do przekazywania ciągów, które mogą nie być prawidłowym UTF-8."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:236
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:241
 msgid "A D-Bus handle type, type ‘h’"
 msgstr "Typ elementu obsługującego usługi D-Bus, typ „h”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:237
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:242
 msgid ""
 "The handle type is a 32-bit signed integer value that is, by convention, "
 "used as an index into an array of file descriptors that are sent alongside a "
@@ -437,11 +449,11 @@ msgstr ""
 "razem z komunikatem usługi D-Bus. Jeśli usługa D-Bus nie jest używana, to "
 "nie ma powodu używać tego typu."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:243
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:246
 msgid "A D-Bus object path, type ‘o’"
 msgstr "Ścieżka obiektu usługi D-Bus, typ „o”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:244
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:247
 msgid ""
 "An object path is used to identify D-Bus objects at a given destination on "
 "the bus. If you are not interacting with D-Bus, then there is no reason to "
@@ -451,11 +463,11 @@ msgstr ""
 "w podanym miejscu docelowym na magistrali. Jeśli usługa D-Bus nie jest "
 "używana, to nie ma powodu używać tego typu."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:250
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:251
 msgid "A D-Bus object path array, type ‘ao’"
 msgstr "Macierz ścieżek obiektu usługi D-Bus, typ „ao”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:251
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:252
 msgid ""
 "An object path array could contain any number of object paths (including "
 "none: “[]”). If you are not interacting with D-Bus, then there is no reason "
@@ -465,11 +477,11 @@ msgstr ""
 "zerową: „[]”). Jeśli usługa D-Bus nie jest używana, to nie ma powodu używać "
 "tego typu."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:257
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:256
 msgid "A D-Bus signature, type ‘g’"
 msgstr "Podpis usługi D-Bus, typ „g”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:258
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:257
 msgid ""
 "A D-Bus signature is a string used as type signature for a D-Bus method or "
 "message. If you are not interacting with D-Bus, then there is no reason to "
@@ -479,19 +491,43 @@ msgstr ""
 "komunikatu usługi D-Bus. Jeśli usługa D-Bus nie jest używana, to nie ma "
 "powodu używać tego typu."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:264
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:261
+msgid "A dictionary entry of type ‘{ss}’"
+msgstr "Wpis słownika typu „{ss}”"
+
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:262
+msgid ""
+"A dictionary maps values of a basic type to another value (of any type). A "
+"dictionary entry is one such mapping."
+msgstr ""
+"Słownik mapuje wartości podstawowego typu do innej wartości (dowolnego "
+"typu). Wpis słownika to jedno takie mapowanie."
+
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:266
+msgid "A “vardict”, type ‘a{sv}’"
+msgstr "„Vardict”, typ „a{sv}”"
+
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:267
+msgid ""
+"A dictionary maps values of a basic type to another value (of any type). One "
+"simple use case is to map strings to variants."
+msgstr ""
+"Słownik mapuje wartości podstawowego typu do innej wartości (dowolnego "
+"typu). Jednym z prostych zastosowań jest mapowanie ciągów do odmian."
+
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:271
 msgid "A double, type ‘d’"
 msgstr "Wartość „double”, typ „d”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:265
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:272
 msgid "A double value could represent any real number."
 msgstr "Wartość „double” może być dowolną liczbą rzeczywistą."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:269
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:276
 msgid "A 5-choices enumeration"
 msgstr "Wyliczenie o 5 wyborach"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:270
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:277
 msgid ""
 "Enumerations could be done either with the “enum” attribute, or with a "
 "“choices” tag."
@@ -499,82 +535,82 @@ msgstr ""
 "Wyliczenia mogą być wykonywane za pomocą atrybutu „enum” lub za pomocą "
 "znacznika „choices”."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:274
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:281
 msgid "A short integer, type ‘n’"
 msgstr "Krótka liczba całkowita, typ „n”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:275
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:282
 msgid "A 16-bit signed integer. See also the “integer-16-unsigned” key."
 msgstr ""
 "16-bitowa liczba całkowita ze znakiem. Proszę zobaczyć także klucz "
 "„integer-16-unsigned”."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:279
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:363
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:286
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:381
 msgid "Flags: choose-colors-you-love"
 msgstr "Flagi: wybierz-kolory-które-kochasz"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:280
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:364
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:287
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:382
 msgid "Flags could be set by the “enum” attribute."
 msgstr "Flagi mogą być ustawiane przez atrybut „enum”."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:284
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:291
 msgid "An unsigned short integer, type ‘q’"
 msgstr "Krótka liczba całkowita bez znaku, typ „q”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:285
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:292
 msgid "A 16-bit unsigned integer. See also the “integer-16-signed” key."
 msgstr ""
 "16-bitowa liczba całkowita bez znaku. Proszę zobaczyć także klucz "
 "„integer-16-signed”."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:289
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:358
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:296
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:376
 msgid "An usual integer, type ‘i’"
 msgstr "Zwykła liczba całkowita, typ „i”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:290
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:297
 msgid "A 32-bit signed integer. See also the “integer-32-unsigned” key."
 msgstr ""
 "32-bitowa liczba całkowita ze znakiem. Proszę zobaczyć także klucz "
 "„integer-32-unsigned”."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:294
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:301
 msgid "An unsigned usual integer, type ‘u’"
 msgstr "Zwykła liczba całkowita bez znaku, typ „u”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:295
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:302
 msgid "A 32-bit unsigned integer. See also the “integer-32-signed” key."
 msgstr ""
 "32-bitowa liczba całkowita bez znaku. Proszę zobaczyć także klucz "
 "„integer-32-signed”."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:299
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:306
 msgid "A long integer, type ‘x’"
 msgstr "Długa liczba całkowita, typ „x”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:300
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:307
 msgid "A 64-bit signed integer. See also the “integer-64-unsigned” key."
 msgstr ""
 "64-bitowa liczba całkowita ze znakiem. Proszę zobaczyć także klucz "
 "„integer-64-unsigned”."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:304
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:311
 msgid "An unsigned long integer, type ‘t’"
 msgstr "Długa liczba całkowita bez znaku, typ „t”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:305
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:312
 msgid "A 64-bit unsigned integer. See also the “integer-64-signed” key."
 msgstr ""
 "64-bitowa liczba całkowita bez znaku. Proszę zobaczyć także klucz "
 "„integer-64-signed”."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:311
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:318
 msgid "A number with range"
 msgstr "Liczba z zakresem"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:312
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:319
 msgid ""
 "Every numeral setting (integers and unsigned integers of every type, plus "
 "doubles) could be limited to a custom range of values. For example, this "
@@ -585,11 +621,12 @@ msgstr ""
 "zakresu wartości. Na przykład, ta liczba całkowita może przyjmować tylko "
 "wartości między -2 a 10."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:316
+#. Translators: do not forget the parenthesis, they are meaningful.
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:324
 msgid "A custom type, here ‘(ii)’"
 msgstr "Inny typ, tutaj „(ii)”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:317
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:325
 msgid ""
 "Dconf Editor lets you edit any settings type supported by GSettings, falling "
 "back on a string entry when it doesn’t have a better way to do. Here is a "
@@ -599,11 +636,11 @@ msgstr ""
 "przez GSettings, przyjmując wpis ciągu, kiedy nie ma lepszej możliwości. "
 "Tutaj znajduje się krotka dwóch 32-bitowych liczb całkowitych ze znakiem."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:321
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:329
 msgid "A string, type ‘s’"
 msgstr "Ciąg, typ „s”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:322
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:330
 msgid ""
 "The string type could accept any utf8 string. Note that an empty string “''” "
 "is not the same as NULL (nothing); see also the “string-nullable” key."
@@ -612,11 +649,11 @@ msgstr ""
 "jest czym innym niż „NULL” (nic, „nothing”). Proszę zobaczyć także klucz "
 "„string-nullable”."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:326
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:334
 msgid "A string array, type ‘as’"
 msgstr "Macierz ciągów, typ „as”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:327
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:335
 msgid ""
 "A string array contains any number of strings of whatever length. It may be "
 "an empty array, “[]”."
@@ -624,11 +661,11 @@ msgstr ""
 "Macierz ciągów zawiera dowolną liczbę ciągów o dowolnej długości. Macierz "
 "może być pusta, „[]”."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:331
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:339
 msgid "A nullable string, type ‘ms’"
 msgstr "Ciąg, który może być pusty, typ „ms”"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:332
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:340
 msgid ""
 "GSettings allows nullable types, that are similar to other types but could "
 "take a “nothing” value. A nullable string can take any string as value, "
@@ -639,11 +676,33 @@ msgstr ""
 "może przyjmować dowolny ciąg jako wartość, w tym pusty ciąg „''”, albo może "
 "wynosić „NULL” (nic, „nothing”)."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:336
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:344
+msgid "A variant, type ‘v’"
+msgstr "Odmiana, typ „v”"
+
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:345
+msgid ""
+"Variants could be stored inside variants, and consequently as a GSettings "
+"type. Their representation use the XML brackets (‘<’ and ‘>’ characters, in "
+"a gschema file “&#60;” and “&#62;” respectively), with a parsable "
+"representation of their content inside. If unclear, the type can be given in "
+"the value with a prefix annotation like “@x” (where “x” is the type string) "
+"or “int64”. See https://developer.gnome.org/glib/stable/gvariant-text.html "
+"for complete documentation."
+msgstr ""
+"Odmiany mogą być przechowywane w odmianach, a więc typie GSettings. Są one "
+"przedstawiane za pomocą nawiasów XML (znaki „<” i „>”, w pliku GSchema "
+"odpowiednio „&#60;” i „&#62;”), z przetwarzalną reprezentacją ich treści "
+"w środku. Jeśli nie jest to jasne, to typ może być podawany w wartości "
+"z przedrostkiem, takim jak „@x” (gdzie „x” to typ ciągu) lub „int64”. "
+"https://developer.gnome.org/glib/stable/gvariant-text.html zawiera pełną "
+"dokumentację."
+
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:349
 msgid "A 1-choice enumeration"
 msgstr "Wyliczenie o 1 wyborze"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:337
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:350
 msgid ""
 "An enumeration could contain only one item, but that’s probably an error. "
 "Dconf Editor warns you in that case."
@@ -651,11 +710,11 @@ msgstr ""
 "Wyliczenie może zawierać tylko jeden element, ale to prawdopodobnie błąd. "
 "Edytor dconf ostrzega w takim przypadku."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:342
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:355
 msgid "A 1-choice integer value"
 msgstr "Wartość całkowita o 1 wyborze"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:343
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:356
 msgid ""
 "A range could limit an integer key to only allow one value, but that’s "
 "probably an error. Dconf Editor warns you in that case."
@@ -663,22 +722,34 @@ msgstr ""
 "Zakres może ograniczać klucz całkowity do tylko jednej wartości, ale to "
 "prawdopodobnie błąd. Edytor dconf ostrzega w takim przypadku."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:354
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:360
+msgid "The empty tuple, type and value “()”"
+msgstr "Pusta krotka, typ i wartość „()”"
+
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:361
+msgid ""
+"There’s an empty tuple type (called sometimes “triv”) that is a tuple with "
+"no content, and can only take “()” as value."
+msgstr ""
+"Istnieje typ pustej krotki (zwany czasami „triv”), który jest krotką bez "
+"treści, i jako wartość może przyjmować tylko „()”."
+
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:372
 msgid "An usual boolean value, defined by a relocatable schema."
 msgstr "Zwykła wartość logiczna, określona przez schemat o zmiennym położeniu."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:359
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:377
 msgid "A 32-bit signed integer, defined by a relocatable schema."
 msgstr ""
 "32-bitowa liczba całkowita ze znakiem, określona przez schemat o zmiennym "
 "położeniu."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:370
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:388
 msgid "A normal non-conflicting key from Conflict1"
 msgstr "Zwykły, niesprzeczny klucz z 1. konfliktu"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:371
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:398
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:389
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:416
 msgid ""
 "This key is a test for multiple schemas in the same path with conflicting "
 "keys. Non-conflicting keys should have no issues."
@@ -686,13 +757,13 @@ msgstr ""
 "Ten klucz jest testem dla wielu schematów w tej samej ścieżce ze sprzecznymi "
 "kluczami. Niesprzeczne klucze nie powinny powodować problemów."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:375
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:393
 msgid "Conflicting key defaulting to “1” that should give an error"
 msgstr ""
 "Sprzeczny klucz z domyślną wartością „1”, który powinien powodować błąd"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:376
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:403
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:394
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:421
 msgid ""
 "This key is a test for multiple schemas in the same path with conflicting "
 "keys. It shouldn’t be editable as a key mapped to the same path has a "
@@ -702,12 +773,12 @@ msgstr ""
 "kluczami. Nie powinien być modyfikowalny, jako że klucz mapowany do tej "
 "samej ścieżki ma inną domyślną wartość."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:380
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:398
 msgid "Conflicting key with no range that should give an error"
 msgstr "Sprzeczny klucz bez zakresu, który powinien powodować błąd"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:381
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:409
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:399
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:427
 msgid ""
 "This key is a test for multiple schemas in the same path with conflicting "
 "keys. It shouldn’t be editable as a key mapped to the same path has a "
@@ -717,12 +788,12 @@ msgstr ""
 "kluczami. Nie powinien być modyfikowalny, jako że klucz mapowany do tej "
 "samej ścieżki ma inny zakres."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:385
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:403
 msgid "A (simple) string conflicting key that should give a error"
 msgstr "Sprzeczny klucz z (prostym) ciągiem, który powinien powodować błąd"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:386
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:414
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:404
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:432
 msgid ""
 "This key is a test for multiple schemas in the same path with conflicting "
 "keys. It shouldn’t be editable as a key mapped to the same path has a "
@@ -732,12 +803,12 @@ msgstr ""
 "kluczami. Nie powinien być modyfikowalny, jako że klucz mapowany do tej "
 "samej ścieżki ma inny typ."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:390
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:408
 msgid "Conflicting key from Conflict1 that should give a warning"
 msgstr "Sprzeczny klucz z 1. konfliktu, który powinien powodować ostrzeżenie"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:391
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:419
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:409
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:437
 msgid ""
 "This key is a test for multiple schemas in the same path with conflicting "
 "keys. It can be edited, since the types are compatible, but it is still an "
@@ -747,26 +818,26 @@ msgstr ""
 "kluczami. Może być modyfikowany, ponieważ typy są zgodne, ale to nadal "
 "problem."
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:397
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:415
 msgid "A normal non-conflicting key from Conflict2"
 msgstr "Zwykły, niesprzeczny klucz z 2. konfliktu"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:402
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:420
 msgid "Conflicting key defaulting to “2” that should give an error"
 msgstr ""
 "Sprzeczny klucz z domyślną wartością „2”, który powinien powodować błąd"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:408
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:426
 msgid "Conflicting key with range 0~5 that should give an error"
 msgstr "Sprzeczny klucz o zakresie 0~5, który powinien powodować błąd"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:413
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:431
 msgid "A nullable-string conflicting key that should give an error"
 msgstr ""
 "Sprzeczny klucz z ciągiem, który może być pusty, który powinien powodować "
 "błąd"
 
-#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:418
+#: editor/ca.desrt.dconf-editor.gschema.xml:436
 msgid "Conflicting key from Conflict2 that should give a warning"
 msgstr "Sprzeczny klucz z 2. konfliktu, który powinien powodować ostrzeżenie"
 
@@ -893,115 +964,115 @@ msgstr ""
 "Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>, 2012-2018\n"
 "Aviary.pl <community-poland mozilla org>, 2012-2018"
 
-#: editor/dconf-model.vala:400
+#: editor/dconf-model.vala:778
 #, c-format
 msgid "%s (key erased)"
 msgstr "%s (wyczyszczono klucz)"
 
-#: editor/dconf-view.vala:259
+#: editor/dconf-view.vala:263
 msgid "Failed to parse as double."
 msgstr "Przetworzenie jako wartość „double” się nie powiodło."
 
-#: editor/dconf-view.vala:512 editor/dconf-view.vala:605
+#: editor/dconf-view.vala:516 editor/dconf-view.vala:609
 msgid "This value is invalid for the key type."
 msgstr "Ta wartość jest nieprawidłowa dla typu klucza."
 
-#: editor/dconf-window.vala:115
+#: editor/dconf-window.vala:119
 msgid "Schema is relocatable, a path is needed."
 msgstr "Schemat jest o zmiennym położeniu, wymagana jest ścieżka."
 
-#: editor/dconf-window.vala:127
+#: editor/dconf-window.vala:131
 msgid "Startup mappings are disabled."
 msgstr "Mapowanie po uruchomieniu jest wyłączone."
 
-#: editor/dconf-window.vala:141
+#: editor/dconf-window.vala:145
 msgid "Schema is not installed on given path."
 msgstr "Schemat nie jest zainstalowany w podanej ścieżce."
 
-#: editor/dconf-window.vala:156
+#: editor/dconf-window.vala:160
 #, c-format
 msgid "Unknown schema “%s”."
 msgstr "Nieznany schemat „%s”."
 
-#: editor/dconf-window.vala:286
+#: editor/dconf-window.vala:296
 msgid "Thanks for using Dconf Editor for editing your settings!"
 msgstr "Dziękujemy za używanie edytora dconf do modyfikowania ustawień."
 
-#: editor/dconf-window.vala:287
+#: editor/dconf-window.vala:297
 msgid "Don’t forget that some options may break applications, so be careful."
 msgstr ""
 "Prosimy pamiętać, że niektóre opcje mogą uszkodzić inne programy, więc "
 "należy zachować ostrożność."
 
-#: editor/dconf-window.vala:288
+#: editor/dconf-window.vala:298
 msgid "I’ll be careful."
 msgstr "Zachowam ostrożność."
 
 #. TODO don't show box if the user explicitely said she wanted to see the dialog next time?
-#: editor/dconf-window.vala:292
+#: editor/dconf-window.vala:302
 msgid "Show this dialog next time."
 msgstr "Wyświetlenie tego okna następnym razem."
 
-#: editor/dconf-window.vala:412
+#: editor/dconf-window.vala:423
 #, c-format
 msgid "Folder “%s” is now empty."
 msgstr "Katalog „%s” jest teraz pusty."
 
 #. GAction parameter type switch is a little touchy, see pathbar.vala
-#: editor/dconf-window.vala:422
+#: editor/dconf-window.vala:433
 #, c-format
 msgid "Key “%s” has been deleted."
 msgstr "Klucz „%s” został usunięty."
 
-#: editor/dconf-window.vala:657
+#: editor/dconf-window.vala:667
 msgid "Copy descriptor"
 msgstr "Skopiuj deskryptor"
 
-#: editor/dconf-window.vala:663
+#: editor/dconf-window.vala:673
 msgid "Reset visible keys"
 msgstr "Przywróć widoczne klucze"
 
-#: editor/dconf-window.vala:664
+#: editor/dconf-window.vala:674
 msgid "Reset view recursively"
 msgstr "Przywróć widok rekursywnie"
 
-#: editor/dconf-window.vala:672
+#: editor/dconf-window.vala:682
 msgid "Enter delay mode"
 msgstr "Przejdź do trybu opóźnienia"
 
-#: editor/dconf-window.vala:737
+#: editor/dconf-window.vala:747
 msgid ""
 "The same mouse button is set for going backward and forward. Doing nothing."
 msgstr ""
 "Ten sam przycisk myszy jest ustawiony do przejścia do tyłu i do przodu. "
 "Nierobienie niczego."
 
-#: editor/dconf-window.vala:997
+#: editor/dconf-window.vala:1007
 #, c-format
 msgid "Cannot find key “%s”."
 msgstr "Nie można odnaleźć klucza „%s”."
 
-#: editor/dconf-window.vala:1001
+#: editor/dconf-window.vala:1011
 #, c-format
 msgid "There’s nothing in requested folder “%s”."
 msgstr "W żądanym katalogu „%s” nic nie ma."
 
 #. Translators: "reset key value" option of a multi-choice list (checks or radios) in the right-click menu 
on the list of keys
 #: editor/delayed-setting-view.ui:79 editor/delayed-setting-view.ui:124
-#: editor/delayed-setting-view.vala:50 editor/delayed-setting-view.vala:59
-#: editor/key-list-box-row.vala:834 editor/registry-info.vala:348
+#: editor/delayed-setting-view.vala:64 editor/delayed-setting-view.vala:99
+#: editor/key-list-box-row.vala:562 editor/registry-info.vala:375
 msgid "Default value"
 msgstr "Domyślna wartość"
 
-#: editor/delayed-setting-view.vala:73
-msgid "Key erased"
-msgstr "Wyczyszczono klucz"
-
-#: editor/delayed-setting-view.vala:82 editor/key-list-box-row.vala:361
-#: editor/registry-info.vala:149
+#: editor/delayed-setting-view.vala:79 editor/registry-info.vala:491
+#: editor/registry-list.vala:405
 msgid "Key erased."
 msgstr "Wyczyszczono klucz."
 
+#: editor/delayed-setting-view.vala:111
+msgid "Key erased"
+msgstr "Wyczyszczono klucz"
+
 #: editor/help-overlay.ui:11
 msgctxt "shortcut window"
 msgid "Actions"
@@ -1132,72 +1203,60 @@ msgctxt "shortcut window"
 msgid "Quit"
 msgstr "Zakończenie działania"
 
-#: editor/key-list-box-row.vala:343
-msgid "No Schema Found"
-msgstr "Nie odnaleziono schematu"
-
-#: editor/key-list-box-row.vala:467 editor/registry-info.vala:121
-msgid "No summary provided"
-msgstr "Nie podano podsumowania"
-
-#: editor/key-list-box-row.vala:481
-msgid "conflicting keys"
-msgstr "sprzeczne klucze"
-
 #. Translators: "copy to clipboard" action in the right-click menu on the list of keys
-#: editor/key-list-box-row.vala:646
+#: editor/key-list-box-row.vala:371
 msgid "Copy"
 msgstr "Skopiuj"
 
 #. Translators: "open key-editor page" action in the right-click menu on the list of keys
-#: editor/key-list-box-row.vala:649
+#: editor/key-list-box-row.vala:374
 msgid "Customize…"
 msgstr "Dostosuj…"
 
 #. Translators: "reset key value" action in the right-click menu on the list of keys
-#: editor/key-list-box-row.vala:652
+#: editor/key-list-box-row.vala:377
 msgid "Set to default"
 msgstr "Ustaw na domyślną wartość"
 
 #. Translators: "open key-editor page" action in the right-click menu on the list of keys, when key is 
hard-conflicting
-#: editor/key-list-box-row.vala:657
+#: editor/key-list-box-row.vala:382
 msgid "Show details…"
 msgstr "Wyświetl szczegóły…"
 
 #. Translators: "dismiss change" action in the right-click menu on a key with pending changes
-#: editor/key-list-box-row.vala:660
+#: editor/key-list-box-row.vala:385
 msgid "Dismiss change"
 msgstr "Odrzuć zmianę"
 
 #. Translators: "erase key" action in the right-click menu on a key without schema
 #. Translators: "erase key" option in the right-click menu on a key without schema when on delayed mode
-#: editor/key-list-box-row.vala:663 editor/key-list-box-row.vala:770
+#: editor/key-list-box-row.vala:388 editor/key-list-box-row.vala:495
 #: editor/registry-info.ui:112
 msgid "Erase key"
 msgstr "Wyczyść klucz"
 
 #. Translators: "open folder" action in the right-click menu on a folder
-#: editor/key-list-box-row.vala:666
+#: editor/key-list-box-row.vala:391
 msgid "Open"
 msgstr "Otwórz"
 
 #. Translators: "open parent folder" action in the right-click menu on a folder in a search result
-#: editor/key-list-box-row.vala:669
+#: editor/key-list-box-row.vala:394
 msgid "Open parent folder"
 msgstr "Otwórz katalog nadrzędny"
 
 #. Translators: "reset recursively" action in the right-click menu on a folder
-#: editor/key-list-box-row.vala:672
+#: editor/key-list-box-row.vala:397
 msgid "Reset recursively"
 msgstr "Przywróć rekursywnie"
 
 #. Translators: "dismiss change" action in the right-click menu on a key without schema planned to be erased
-#: editor/key-list-box-row.vala:675
+#: editor/key-list-box-row.vala:400
 msgid "Do not erase"
 msgstr "Nie czyść"
 
 #. Translators: "no change" option in the right-click menu on a key when on delayed mode
-#: editor/key-list-box-row.vala:764
+#: editor/key-list-box-row.vala:489
 msgid "No change"
 msgstr "Bez zmian"
 
@@ -1209,32 +1268,32 @@ msgstr "Zastosuj"
 msgid "Delayed setting changes will be shown here"
 msgstr "Opóźnione zmiany ustawień będą wyświetlane w tym miejscu"
 
-#: editor/modifications-revealer.vala:115
-#: editor/modifications-revealer.vala:279
+#: editor/modifications-revealer.vala:122
+#: editor/modifications-revealer.vala:317
 msgid "Nothing to reset."
 msgstr "Nie ma nic do przywrócenia."
 
-#: editor/modifications-revealer.vala:258
+#: editor/modifications-revealer.vala:296
 msgid "The value is invalid."
 msgstr "Wartość jest nieprawidłowa."
 
-#: editor/modifications-revealer.vala:265
+#: editor/modifications-revealer.vala:303
 msgid "The change will be dismissed if you quit this view without applying."
 msgstr ""
 "Zmiana zostanie odrzucona, jeśli ten widok zostanie zakończony bez "
 "zastosowania."
 
-#: editor/modifications-revealer.vala:270
+#: editor/modifications-revealer.vala:308
 msgid "The change will be applied on such request or if you quit this view."
 msgstr ""
 "Zmiana zostanie zastosowana po takim żądaniu lub po zakończeniu tego widoku."
 
-#: editor/modifications-revealer.vala:291
+#: editor/modifications-revealer.vala:329
 msgid "Changes will be delayed until you request it."
 msgstr "Zmiany zostaną opóźnione do ich zażądania."
 
 #. Translators: "gsettings" is a technical term, notably a shell command, so you probably should not 
translate it.
-#: editor/modifications-revealer.vala:293
+#: editor/modifications-revealer.vala:331
 #, c-format
 msgid "One gsettings operation delayed."
 msgid_plural "%u gsettings operations delayed."
@@ -1243,7 +1302,7 @@ msgstr[1] "Opóźniono %u działania gsettings."
 msgstr[2] "Opóźniono %u działań gsettings."
 
 #. Translators: "dconf" is a technical term, notably a shell command, so you probably should not translate 
it.
-#: editor/modifications-revealer.vala:297
+#: editor/modifications-revealer.vala:335
 #, c-format
 msgid "One dconf operation delayed."
 msgid_plural "%u dconf operations delayed."
@@ -1253,12 +1312,12 @@ msgstr[2] "Opóźniono %u działań dconf."
 
 #. Translators: Beginning of a sentence like "One gsettings operation and 2 dconf operations delayed.", you 
could duplicate "delayed" if needed, as it refers to both the gsettings and dconf operations (at least one of 
each).
 #. Also, "gsettings" is a technical term, notably a shell command, so you probably should not translate it.
-#: editor/modifications-revealer.vala:300
+#: editor/modifications-revealer.vala:338
 #, c-format
 msgid "%s%s"
 msgstr "Opóźniono %s%s"
 
-#: editor/modifications-revealer.vala:300
+#: editor/modifications-revealer.vala:338
 #, c-format
 msgid "One gsettings operation"
 msgid_plural "%u gsettings operations"
@@ -1270,7 +1329,7 @@ msgstr[2] "%u działań gsettings"
 #. * the space before the "and" is probably wanted, and
 #. * the "delayed" refers to both the gsettings and dconf operations (at least one of each).
 #. Also, "dconf" is a technical term, notably a shell command, so you probably should not translate it.
-#: editor/modifications-revealer.vala:305
+#: editor/modifications-revealer.vala:343
 #, c-format
 msgid " and one dconf operation delayed."
 msgid_plural " and %u dconf operations delayed."
@@ -1305,7 +1364,7 @@ msgid ""
 "using this key has been uninstalled, or if this key is obsolete, you may "
 "want to erase it."
 msgstr ""
-"Brak dostępnych schematów. Schemat opisuje zastosowanie klucza, a Edytor "
+"Brak dostępnych schematów. Schemat opisuje zastosowanie klucza, a edytor "
 "dconf nie może odnaleźć schematu powiązanego z tym kluczem. Jeśli program, "
 "który używał tego klucza został odinstalowany lub ten klucz jest "
 "przestarzały, to można go wyczyścić."
@@ -1330,44 +1389,62 @@ msgstr ""
 "programu, który zainstalował ten schemat. Prosimy zgłosić błąd programistom, "
 "jeśli to możliwe."
 
-#: editor/registry-info.vala:114
+#: editor/registry-info.ui:169
+msgid ""
+"This key has a special “empty tuple” type. That’s probably an error of the "
+"application that installed this schema. If possible, please open a bug about "
+"it."
+msgstr ""
+"Ten klucz ma specjalny typ „pusta krotka”. To prawdopodobnie błąd programu, "
+"który zainstalował ten schemat. Prosimy zgłosić błąd programistom, jeśli to "
+"możliwe."
+
+#: editor/registry-info.vala:125
 msgid "Defined by"
 msgstr "Określone przez"
 
-#: editor/registry-info.vala:116
+#: editor/registry-info.vala:127
 msgid "Schema"
 msgstr "Schemat"
 
-#: editor/registry-info.vala:121
+#: editor/registry-info.vala:132
 msgid "Summary"
 msgstr "Podsumowanie"
 
-#: editor/registry-info.vala:126
+#: editor/registry-info.vala:132 editor/registry-list.vala:303
+msgid "No summary provided"
+msgstr "Nie podano podsumowania"
+
+#: editor/registry-info.vala:137
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
-#: editor/registry-info.vala:126
+#: editor/registry-info.vala:137
 msgid "No description provided"
 msgstr "Nie podano opisu"
 
 #. Translators: as in datatype (integer, boolean, string, etc.)
-#: editor/registry-info.vala:129
+#: editor/registry-info.vala:140
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: editor/registry-info.vala:131
+#: editor/registry-info.vala:152
+msgid "Forced range"
+msgstr "Wymuszony zakres"
+
+#: editor/registry-info.vala:161
 msgid "Minimum"
 msgstr "Minimalnie"
 
-#: editor/registry-info.vala:132
+#: editor/registry-info.vala:162
 msgid "Maximum"
 msgstr "Maksymalnie"
 
-#: editor/registry-info.vala:133
+#: editor/registry-info.vala:166
 msgid "Default"
 msgstr "Domyślnie"
 
-#: editor/registry-info.vala:141
+#: editor/registry-info.vala:170
 msgid ""
 "There are conflicting definitions of this key, getting value would be either "
 "problematic or meaningless."
@@ -1375,20 +1452,20 @@ msgstr ""
 "Są sprzeczne definicje tego klucza, pobieranie wartości jest problematyczne "
 "lub bezsensowne."
 
-#: editor/registry-info.vala:161
+#: editor/registry-info.vala:189
 msgid "Current value"
 msgstr "Bieżąca wartość"
 
-#: editor/registry-info.vala:197
+#: editor/registry-info.vala:267
 msgid "Use default value"
 msgstr "Użycie domyślnej wartości"
 
-#: editor/registry-info.vala:255
+#: editor/registry-info.vala:331
 msgid "Custom value"
 msgstr "Inna wartość"
 
 #. TODO if type contains "d"; on Intl.get_language_names ()[0] != "C"?
-#: editor/registry-info.vala:408
+#: editor/registry-info.vala:434
 msgid ""
 "Use a dot as decimal mark and no thousands separator. You can use the X.Ye+Z "
 "notation."
@@ -1396,8 +1473,18 @@ msgstr ""
 "Należy używać kropki jako znaku dziesiętnego i nie należy używać separatora "
 "tysięcy. Można używać notacji „X.Ye+Z”."
 
+#: editor/registry-info.vala:437
+msgid ""
+"Variants content should be surrounded by XML brackets (‘<’ and ‘>’). See "
+"https://developer.gnome.org/glib/stable/gvariant-text.html for complete "
+"documentation."
+msgstr ""
+"Treść odmian powinna być otaczana nawiasami XML („<” i „>”). https://";
+"developer.gnome.org/glib/stable/gvariant-text.html zawiera pełną "
+"dokumentację."
+
 #. Translators: neither the "nothing" keyword nor the "m" type should be translated; a "maybe type" is a 
type of variant that is nullable.
-#: editor/registry-info.vala:414
+#: editor/registry-info.vala:444
 msgid ""
 "Use the keyword “nothing” to set a maybe type (beginning with “m”) to its "
 "empty value. Strings, signatures and object paths should be surrounded by "
@@ -1407,13 +1494,13 @@ msgstr ""
 "się od „m”) na pustą wartość. Ciągi, podpisy i ścieżki obiektów powinny być "
 "zawarte w cudzysłowie."
 
-#: editor/registry-info.vala:416
+#: editor/registry-info.vala:446
 msgid ""
 "Strings, signatures and object paths should be surrounded by quotation marks."
 msgstr "Ciągi, podpisy i ścieżki obiektów powinny być zawarte w cudzysłowie."
 
 #. Translators: neither the "nothing" keyword nor the "m" type should be translated; a "maybe type" is a 
type of variant that is nullable.
-#: editor/registry-info.vala:420
+#: editor/registry-info.vala:451
 msgid ""
 "Use the keyword “nothing” to set a maybe type (beginning with “m”) to its "
 "empty value."
@@ -1421,27 +1508,35 @@ msgstr ""
 "Użycie słowa kluczowego „nothing” do ustawienia typu „maybe” (zaczynającego "
 "się od „m”) na pustą wartość."
 
-#: editor/registry-search.vala:30
+#: editor/registry-list.vala:327
+msgid "conflicting keys"
+msgstr "sprzeczne klucze"
+
+#: editor/registry-list.vala:339
+msgid "No Schema Found"
+msgstr "Nie odnaleziono schematu"
+
+#: editor/registry-search.vala:28
 msgid "No matches"
 msgstr "Brak wyników"
 
-#: editor/registry-search.vala:443
+#: editor/registry-search.vala:343
 msgid "Current folder"
 msgstr "Bieżący katalog"
 
-#: editor/registry-search.vala:447
+#: editor/registry-search.vala:347
 msgid "Folders"
 msgstr "Katalogi"
 
-#: editor/registry-search.vala:449
+#: editor/registry-search.vala:349
 msgid "Keys"
 msgstr "Klucze"
 
-#: editor/registry-view.vala:184
+#: editor/registry-view.vala:25
 msgid "No keys in this path"
 msgstr "Brak kluczy w tej ścieżce"
 
-#: editor/registry-view.vala:251
+#: editor/registry-view.vala:96
 msgid "Keys not defined by a schema"
 msgstr "Klucze nieokreślone przez schemat"
 
@@ -1490,39 +1585,47 @@ msgstr "Podpis usługi D-Bus"
 msgid "Integer"
 msgstr "Wartość całkowita"
 
-#: editor/setting-object.vala:210
+#: editor/setting-object.vala:94
+msgid "Variant"
+msgstr "Odmiana"
+
+#: editor/setting-object.vala:96
+msgid "Empty tuple"
+msgstr "Pusta krotka"
+
+#: editor/setting-object.vala:215
 msgid "True"
 msgstr "Prawda"
 
-#: editor/setting-object.vala:212
+#: editor/setting-object.vala:217
 msgid "False"
 msgstr "Fałsz"
 
-#: editor/setting-object.vala:213
+#: editor/setting-object.vala:218
 msgid "Nothing"
 msgstr "Nic"
 
-#: editor/setting-object.vala:218
+#: editor/setting-object.vala:223
 msgid "true"
 msgstr "prawda"
 
-#: editor/setting-object.vala:220
+#: editor/setting-object.vala:225
 msgid "false"
 msgstr "fałsz"
 
 #. Translators: "nothing" here is a keyword that should appear for consistence; please translate as 
"yourtranslation (nothing)"
-#: editor/setting-object.vala:222
+#: editor/setting-object.vala:227
 msgid "nothing"
 msgstr "nic („nothing”)"
 
-#: editor/setting-object.vala:268
+#: editor/setting-object.vala:274
 msgid "DConf backend"
 msgstr "Mechanizm dconf"
 
-#: editor/setting-object.vala:341
+#: editor/setting-object.vala:359
 msgid "Relocatable schema"
 msgstr "Schemat o zmiennym położeniu"
 
-#: editor/setting-object.vala:341
+#: editor/setting-object.vala:359
 msgid "Schema with path"
 msgstr "Schemat ze ścieżką"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]