[gnome-sound-recorder] Updated Vietnamese translationcommit 015916d9870c4833e175cc21841afb6d7eb6fead
Author: Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>
Date:   Sun Mar 19 07:53:13 2017 +0700

    Updated Vietnamese translation
    
    Signed-off-by: Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>

 po/vi.po |   29 +++++++++++++++++------------
 1 files changed, 17 insertions(+), 12 deletions(-)
---
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index b8513b7..6424abe 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -2,15 +2,15 @@
 # Bản dịch Tiếng Việt dành cho gói gnome-sound-recorder.
 # Copyright © 2016 GNOME i18n Project for Vietnamese.
 # This file is distributed under the same license as the gnome-sound-recorder package.
-# Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>, 2015, 2016.
+# Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>, 2015, 2016, 2017.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-sound-recorder master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
-"sound-recorder&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2016-06-22 11:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2016-07-04 07:46+0700\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"sound-recorder&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-18 22:15+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-19 07:52+0700\n"
 "Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list gnome org>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -22,7 +22,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../data/appdata/org.gnome.SoundRecorder.appdata.xml.in.h:1
 #: ../data/org.gnome.SoundRecorder.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:168
-#: ../src/record.js:113
+#: ../src/record.js:120
 msgid "Sound Recorder"
 msgstr "Thu âm"
 
@@ -256,6 +256,7 @@ msgstr "Dùng nút <b>Thu</b> để có thể tạo bản thu âm"
 msgid "Recording…"
 msgstr "Đang thu…"
 
+#. Translators: This is the title in the headerbar
 #: ../src/mainWindow.js:352
 #, javascript-format
 msgid "%d Recorded Sound"
@@ -330,23 +331,27 @@ msgstr "Micrô"
 msgid "Unable to create Recordings directory."
 msgstr "Không thể tạo thư mục thu."
 
-#: ../src/record.js:80
+#: ../src/record.js:84
+msgid "Please install the GStreamer 1.0 PulseAudio plugin."
+msgstr "Vui lòng cài đặt phần bổ sung GStreamer 1.0 PulseAudio."
+
+#: ../src/record.js:86
 msgid "Your audio capture settings are invalid."
 msgstr "Các cài đặt thu âm không hợp lệ."
 
-#: ../src/record.js:130
+#: ../src/record.js:137
 msgid "Not all elements could be created."
 msgstr "Không phải tất cả các phần tử được tạo."
 
-#: ../src/record.js:142
+#: ../src/record.js:149
 msgid "Not all of the elements were linked."
 msgstr "Không phải tất cả các phần tử được liên kết."
 
-#: ../src/record.js:167
+#: ../src/record.js:174
 msgid "No Media Profile was set."
 msgstr "Không hồ sơ đa phương tiện nào được đặt."
 
-#: ../src/record.js:178
+#: ../src/record.js:185
 msgid ""
 "Unable to set the pipeline \n"
 " to the recording state."
@@ -356,7 +361,7 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: ""Clip %d"" is the default name assigned to a file created
 #. by the application (for example, "Clip 1").
-#: ../src/record.js:357
+#: ../src/record.js:364
 #, javascript-format
 msgid "Clip %d"
 msgstr "Clíp %d"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]