[gnome-todo] Update Slovak translationcommit 5cb3141b6f4024887980bc3e3a97e5545c05e9e1
Author: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>
Date:   Sun Mar 12 09:33:59 2017 +0000

    Update Slovak translation

 po/sk.po |  174 +++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 100 insertions(+), 74 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 88855c4..9d9d199 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -6,10 +6,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-todo master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "todo&keywords=I18N+L10N&component=General\n"
-"POT-Creation-Date: 2017-02-14 15:25+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-02-18 10:48+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-03-05 14:47+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-03-12 10:33+0100\n"
 "Last-Translator: Dušan Kazik <prescott66 gmail com>\n"
 "Language-Team: slovenčina <>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -17,7 +17,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
-"X-Generator: Poedit 1.8.11\n"
+"X-Generator: Poedit 1.8.12\n"
 
 #: ../data/appdata/org.gnome.Todo.appdata.xml.in.h:1
 #: ../data/org.gnome.Todo.desktop.in.in.h:1 ../src/gtd-application.c:123
@@ -165,17 +165,17 @@ msgstr "Žiadny"
 msgid "Details"
 msgstr "Podrobnosti"
 
-#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:3 ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:2
-msgid "Notes"
-msgstr "Poznámky"
+#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:3
+msgid "_Notes"
+msgstr "_Poznámky"
 
-#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:4 ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:3
-msgid "Due Date"
-msgstr "Termín"
+#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:4
+msgid "D_ue Date"
+msgstr "_Termín"
 
-#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:5 ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:4
-msgid "Priority"
-msgstr "Priorita"
+#: ../data/ui/edit-pane.ui.h:5
+msgid "_Priority"
+msgstr "Pr_iorita"
 
 #: ../data/ui/edit-pane.ui.h:6 ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:5
 msgctxt "taskpriority"
@@ -195,29 +195,20 @@ msgid "High"
 msgstr "Vysoká"
 
 #: ../data/ui/edit-pane.ui.h:10 ../data/ui/list-selector-panel.ui.h:2
-#: ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:9
-msgid "Delete"
-msgstr "Odstrániť"
+msgid "_Delete"
+msgstr "O_dstrániť"
 
-#. Setup a title
 #: ../data/ui/edit-pane.ui.h:11
-#: ../plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:87
-#: ../plugins/score/score/__init__.py:95
-#: ../plugins/today-panel/gtd-panel-today.c:135
-#: ../plugins/today-panel/gtd-panel-today.c:140
-#: ../plugins/today-panel/gtd-panel-today.c:308 ../src/gtd-task-row.c:293
-msgid "Today"
-msgstr "Dnes"
+msgid "_Today"
+msgstr "D_nes"
 
 #: ../data/ui/edit-pane.ui.h:12
-#: ../plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:91
-#: ../src/gtd-task-row.c:297
-msgid "Tomorrow"
-msgstr "Zajtra"
+msgid "To_morrow"
+msgstr "Za_jtra"
 
 #: ../data/ui/edit-pane.ui.h:13
-msgid "Next Week"
-msgstr "Nasledujúci týždeň"
+msgid "Next _Week"
+msgstr "Nas_ledujúci týždeň"
 
 #: ../data/ui/initial-setup.ui.h:1
 msgid "Welcome"
@@ -228,19 +219,17 @@ msgid "Login to online accounts to access your tasks"
 msgstr "Prihlásením do účtov služieb získate prístup k vašim úlohám"
 
 #: ../data/ui/initial-setup.ui.h:3 ../data/ui/provider-popover.ui.h:2
-#: ../data/ui/window.ui.h:1 ../src/gtd-task-list-view.c:612
-#: ../src/views/gtd-list-selector-panel.c:391
-msgid "Cancel"
-msgstr "Zrušiť"
+#: ../data/ui/window.ui.h:1
+msgid "_Cancel"
+msgstr "Z_rušiť"
 
-#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:4 ../data/ui/list-view.ui.h:2
-#: ../src/gtd-task-list-view.c:777
-msgid "Done"
-msgstr "Dokončiť"
+#: ../data/ui/initial-setup.ui.h:4
+msgid "_Done"
+msgstr "_Dokončiť"
 
 #: ../data/ui/list-selector-panel.ui.h:1
-msgid "Rename"
-msgstr "Premenovať"
+msgid "_Rename"
+msgstr "Pre_menovať"
 
 #: ../data/ui/list-selector-panel.ui.h:3
 #: ../src/views/gtd-list-selector-panel.c:470
@@ -256,14 +245,18 @@ msgid "Name of the task list"
 msgstr "Názov zoznamu úloh"
 
 #: ../data/ui/list-selector-panel.ui.h:6
-msgid "New List"
-msgstr "Nový zoznam"
+msgid "_New List"
+msgstr "_Nový zoznam"
 
 # tooltip
 #: ../data/ui/list-view.ui.h:1
 msgid "Show or hide completed tasks"
 msgstr "Zobrazí alebo skryje dokončené úlohy"
 
+#: ../data/ui/list-view.ui.h:2 ../src/gtd-task-list-view.c:777
+msgid "Done"
+msgstr "Dokončiť"
+
 #: ../data/ui/new-task-row.ui.h:1
 msgid "New task…"
 msgstr "Nová úloha…"
@@ -273,8 +266,8 @@ msgid "No extensions found"
 msgstr "Nenašli sa žiadne rozšírenia"
 
 #: ../data/ui/provider-popover.ui.h:1
-msgid "Create"
-msgstr "Vytvoriť"
+msgid "Create _List"
+msgstr "Vytvoriť zozna_m"
 
 #: ../data/ui/provider-popover.ui.h:3
 msgid "List Name"
@@ -319,6 +312,22 @@ msgstr "Microsoft Exchange"
 msgid "Or you can just store your tasks on this computer"
 msgstr "Alebo môžete ukladať vaše úlohy iba v tomto počítači"
 
+#: ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:2
+msgid "Notes"
+msgstr "Poznámky"
+
+#: ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:3
+msgid "Due Date"
+msgstr "Termín"
+
+#: ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:4
+msgid "Priority"
+msgstr "Priorita"
+
+#: ../plugins/eds/edit-pane.ui.h:9
+msgid "Delete"
+msgstr "Odstrániť"
+
 #: ../plugins/eds/gtd-plugin-eds.c:244 ../plugins/eds/gtd-plugin-eds.c:248
 msgid "Error loading GNOME Online Accounts"
 msgstr "Chyba pri načítavaní Účtov služieb prostredia GNOME"
@@ -412,6 +421,20 @@ msgstr[1] "Včera"
 msgstr[2] "Pred %d dňami"
 
 #. Setup a title
+#: ../plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:87
+#: ../plugins/score/score/__init__.py:95
+#: ../plugins/today-panel/gtd-panel-today.c:135
+#: ../plugins/today-panel/gtd-panel-today.c:140
+#: ../plugins/today-panel/gtd-panel-today.c:308 ../src/gtd-task-row.c:293
+msgid "Today"
+msgstr "Dnes"
+
+#: ../plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:91
+#: ../src/gtd-task-row.c:297
+msgid "Tomorrow"
+msgstr "Zajtra"
+
+#. Setup a title
 #: ../plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:342
 #: ../plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:347
 #: ../plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:479
@@ -421,6 +444,7 @@ msgstr "Naplánované"
 # tooltip
 #: ../plugins/scheduled-panel/gtd-panel-scheduled.c:484
 #: ../plugins/today-panel/gtd-panel-today.c:313
+#: ../plugins/unscheduled-panel/unscheduled-panel/__init__.py:52
 #: ../src/views/gtd-list-selector-panel.c:716
 msgid "Clear completed tasks…"
 msgstr "Vymazať dokončené úlohy…"
@@ -429,68 +453,63 @@ msgstr "Vymazať dokončené úlohy…"
 msgid "No task completed today"
 msgstr "Dnes nebola dokončená žiadna úloha"
 
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-plugin-todo-txt.c:103
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-plugin-todo-txt.c:100
 msgid "Error while opening the file monitor. Todo.txt will not be monitored"
 msgstr ""
 "Chyba počas otvárania nástroja na sledovanie súborov. Súbor Todo.txt nebude "
 "sledovaný."
 
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-plugin-todo-txt.c:127
-msgid "Error while opening the default Todo.txt directory"
-msgstr "Chyba počas otvárania predvoleného adresára so súborom Todo.txt"
-
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-plugin-todo-txt.c:145
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-plugin-todo-txt.c:125
 msgid "Error while converting the default Todo.txt path to an URI"
 msgstr "Chyba počas konverzie predvolenej cesty súboru Todo.txt na adresu URI"
 
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-plugin-todo-txt.c:162
-msgid "Cannot create todo.txt file"
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-plugin-todo-txt.c:146
+msgid "Cannot create Todo.txt file"
 msgstr "Nedá sa vytvoriť súbor Todo.txt"
 
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-plugin-todo-txt.c:374
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-plugin-todo-txt.c:362
 msgid "Select a Todo.txt-formatted file:"
 msgstr "Vyberte súbor vo formáte Todo.txt:"
 
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:77
-#| msgid "Todo"
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:76
 msgid "Todo.txt"
 msgstr "Todo.txt"
 
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:83
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:82
 msgid "On the Todo.txt file"
 msgstr "V súbore Todo.txt"
 
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:130
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:134
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:129
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:133
 msgid "Error while opening Todo.txt"
 msgstr "Chyba počas otvárania súboru Todo.txt"
 
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:336
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:340
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:335
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:339
 msgid "Error while reading a line from Todo.txt"
 msgstr "Chyba počas čítania riadku zo súboru Todo.txt"
 
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:403
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:407
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:402
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:406
 msgid "Error while adding a task to Todo.txt"
 msgstr "Chyba počas pridávania úlohy do súboru Todo.txt"
 
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:544
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:548
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:660
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:664
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:864
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:868
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:543
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:547
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:659
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:663
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:863
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:867
 msgid "Error while reading tasks from Todo.txt"
 msgstr "Chyba počas čítania úloh zo súboru Todo.txt"
 
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:725
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:729
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:724
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:728
 msgid "Error while creating a Todo.txt list"
 msgstr "Chyba počas vytvárania zoznamu Todo.txt"
 
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:976
-#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:980
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:975
+#: ../plugins/todo-txt/gtd-provider-todo-txt.c:979
 msgid "Error while reading task lists from Todo.txt"
 msgstr "Chyba počas čítania zoznamov úloh zo súboru Todo.txt"
 
@@ -537,12 +556,12 @@ msgstr "Zdroj súboru Todo.txt"
 
 #. Translators: 'Unscheduled' as in 'Unscheduled tasks'
 #: ../plugins/unscheduled-panel/unscheduled-panel/__init__.py:34
-#: ../plugins/unscheduled-panel/unscheduled-panel/__init__.py:89
+#: ../plugins/unscheduled-panel/unscheduled-panel/__init__.py:91
 msgid "Unscheduled"
 msgstr "Naplánované úlohy"
 
 #. Translators: 'Unscheduled' as in 'Unscheduled tasks'
-#: ../plugins/unscheduled-panel/unscheduled-panel/__init__.py:92
+#: ../plugins/unscheduled-panel/unscheduled-panel/__init__.py:94
 #, python-format
 msgid "Unscheduled (%d)"
 msgstr "Naplánované úlohy (%d)"
@@ -623,6 +642,10 @@ msgstr ""
 msgid "Once removed, the tasks cannot be recovered."
 msgstr "Po odstránení už nebude možné úlohy obnoviť."
 
+#: ../src/gtd-task-list-view.c:612 ../src/views/gtd-list-selector-panel.c:391
+msgid "Cancel"
+msgstr "Zrušiť"
+
 #: ../src/gtd-task-list-view.c:614
 msgid "Remove"
 msgstr "Odstrániť"
@@ -664,6 +687,9 @@ msgstr "Po odstránení už nebude možné zoznamy úloh obnoviť."
 msgid "Remove task lists"
 msgstr "Odstránenie zoznamov úloh"
 
+#~ msgid "Error while opening the default Todo.txt directory"
+#~ msgstr "Chyba počas otvárania predvoleného adresára so súborom Todo.txt"
+
 #~ msgid "Select the default storage location to create task lists:"
 #~ msgstr ""
 #~ "Vyberte predvolené umiestnenie úložiska, v ktorom sa majú vytvoriť "


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]