[gtk+/wip/baedert/gl] gl renderer: Fix cairo node surface size in hidpicommit 4177e5f73cc233718e5a31155b19fc4eec412726
Author: Timm Bäder <mail baedert org>
Date:  Sat Dec 9 09:25:47 2017 +0100

  gl renderer: Fix cairo node surface size in hidpi

 gsk/gl/gskglrenderer.c |  4 ++--
 1 files changed, 2 insertions(+), 2 deletions(-)
---
diff --git a/gsk/gl/gskglrenderer.c b/gsk/gl/gskglrenderer.c
index 651b1d5..42c8ce8 100644
--- a/gsk/gl/gskglrenderer.c
+++ b/gsk/gl/gskglrenderer.c
@@ -607,8 +607,8 @@ render_cairo_node (GskGLRenderer    *self,
  get_gl_scaling_filters (node, &gl_min_filter, &gl_mag_filter);
 
  texture_id = gsk_gl_driver_create_texture (self->gl_driver,
-                       node->bounds.size.width,
-                       node->bounds.size.height);
+                       node->bounds.size.width * self->scale_factor,
+                       node->bounds.size.height * self->scale_factor);
  gsk_gl_driver_bind_source_texture (self->gl_driver, texture_id);
  gsk_gl_driver_init_texture_with_surface (self->gl_driver,
                      texture_id,


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]