[tracker-miners] Add Nepali translationcommit a4eda0e2137ed99b4ad7f5015f2286ea57f28aeb
Author: Pawan Chitrakar <chautari gmail com>
Date:   Thu Aug 17 08:52:50 2017 +0000

    Add Nepali translation

 po/LINGUAS |    1 +
 po/ne.po   |  596 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 597 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index 24dfd17..af63bb3 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -36,6 +36,7 @@ mk
 ml
 nb
 nds
+ne
 nl
 oc
 pa
diff --git a/po/ne.po b/po/ne.po
new file mode 100644
index 0000000..78828b1
--- /dev/null
+++ b/po/ne.po
@@ -0,0 +1,596 @@
+# SOME DESCRIPTIVE TITLE.
+# Copyright (C) YEAR THE PACKAGE'S COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
+# FIRST AUTHOR <EMAIL@ADDRESS>, YEAR.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: Gnome Nepali Translation Project\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: https://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=tracker&keywords=I18N+L10N&component=Miners\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-12 17:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-17 14:36+0545\n"
+"Language-Team: Nepali Translation Team <chautari gmail com>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1);\n"
+"X-Generator: Poedit 2.0.3\n"
+"Last-Translator: Pawan Chitrakar <chautari gmail com>\n"
+"Language: ne\n"
+
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:90
+msgid "unknown time"
+msgstr "अज्ञात समय"
+
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:104
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:155
+msgid "less than one second"
+msgstr "१ सेकेण्ड भन्दा कम"
+
+#. Translators: this is %d days
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:119
+#, c-format
+msgid " %dd"
+msgstr " %dd"
+
+#. Translators: this is %2.2d hours
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:123
+#, c-format
+msgid " %2.2dh"
+msgstr " %2.2dh"
+
+#. Translators: this is %2.2d minutes
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:127
+#, c-format
+msgid " %2.2dm"
+msgstr " %2.2dm"
+
+#. Translators: this is %2.2d seconds
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:131
+#, c-format
+msgid " %2.2ds"
+msgstr " %2.2ds"
+
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:135
+#, c-format
+msgid " %d day"
+msgid_plural " %d days"
+msgstr[0] " %d दिन"
+msgstr[1] " %d दिन"
+
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:139
+#, c-format
+msgid " %2.2d hour"
+msgid_plural " %2.2d hours"
+msgstr[0] " %2.2d घण्टा"
+msgstr[1] " %2.2d घण्टा"
+
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:143
+#, c-format
+msgid " %2.2d minute"
+msgid_plural " %2.2d minutes"
+msgstr[0] " %2.2d मिनेट"
+msgstr[1] " %2.2d मिनेट"
+
+#: ../src/libtracker-common/tracker-utils.c:147
+#, c-format
+msgid " %2.2d second"
+msgid_plural " %2.2d seconds"
+msgstr[0] " %2.2d सेकेण्ड"
+msgstr[1] " %2.2d सेकेण्ड"
+
+#: ../src/miners/apps/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Applications.service.in.in.h:1
+msgid "Applications"
+msgstr "अनुप्रयोग"
+
+#: ../src/miners/apps/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Applications.service.in.in.h:2
+msgid "Applications data miner"
+msgstr "अनुप्रयोग डाटा खनिज"
+
+#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:60 ../src/miners/fs/tracker-main.c:77
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:43
+#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:55
+msgid ""
+"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default=0)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:65
+msgid "Runs until all applications are indexed and then exits"
+msgstr "सबै अनुप्रयोगहरू अनुक्रमित नभएसम्म र चलाउ अनि बाहिरिनुहोस्"
+
+#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:69 ../src/miners/fs/tracker-main.c:95
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:57
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:101
+msgid "Runs for a specific domain ontology"
+msgstr "एक विशिष्ट डोमेन एन्टोलोजी लागि चलाउँछ"
+
+#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:73 ../src/miners/fs/tracker-main.c:99
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:105
+#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:51
+msgid "Displays version information"
+msgstr "संस्करण सूचना देखाउनुहोस्"
+
+#. Translators: this messagge will apper immediately after the
+#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
+#.
+#: ../src/miners/apps/tracker-main.c:205
+msgid "— start the application data miner"
+msgstr "— - अनुप्रयोग डाटा खनिज सुरु गर्नुहोस्"
+
+#: ../src/miners/apps/tracker-miner-apps.desktop.in.in.h:1
+msgid "Tracker Application Miner"
+msgstr "ट्रयाकर अनुप्रयोग खनिज"
+
+#: ../src/miners/apps/tracker-miner-apps.desktop.in.in.h:2
+msgid "Indexes information about applications installed"
+msgstr ""
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Files.service.in.in.h:1
+msgid "File System"
+msgstr "फाइल प्रणाली"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Files.service.in.in.h:2
+msgid "File system data miner"
+msgstr "फाइल प्रणाली डाटा खनिज"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:1
+#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:1
+#: ../src/tracker-writeback/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.in.h:1
+#, fuzzy
+msgid "Log verbosity"
+msgstr "गति"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:2
+#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:2
+#: ../src/tracker-writeback/org.freedesktop.Tracker.Writeback.gschema.xml.in.h:2
+#, fuzzy
+msgid "Log verbosity."
+msgstr "गति"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:3
+msgid "Initial sleep"
+msgstr "सुरुवात निद्रा"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:4
+msgid "Initial sleep time, in seconds."
+msgstr "प्रारम्भिक सुत्ने समय, सेकेण्डमा।"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:5
+#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:3
+msgid "Scheduler priority when idle"
+msgstr "निष्क्रिय हुँदा अनुसूची प्राथमिकता"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:6
+#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:4
+msgid ""
+"The scheduler is the kernel component that decides which runnable "
+"application will be executed by the CPU next. Each application has an "
+"associated scheduling policy and priority."
+msgstr ""
+"अनुसूचक भनेको कर्नेल घटक हो जसले निर्णय गर्ने अर्को अनुप्रयोग CPU द्वारा कुन निष्पादित हुनेछ। "
+"प्रत्येक अनुप्रयोगको सम्बन्धित अनुसूची नीति र प्राथमिकता छ।"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:7
+msgid "Throttle"
+msgstr ""
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:8
+#, fuzzy
+msgid "Indexing speed, the higher the slower."
+msgstr "इन्टिलाइजिङ गुण: उच्च उत्तम हुन्छ, तर ढिलो छ"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:9
+msgid "Low disk space limit"
+msgstr "निम्न डिस्क स्पेस सिमा "
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:10
+msgid ""
+"Disk space threshold in percent at which to pause indexing, or -1 to disable."
+msgstr "डिस्क स्पेस थ्रेसहोल्ड प्रतिशतमा अनुक्रमणिका रोक्न को लागी, वा -१ असक्षम गर्न।"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:11
+msgid "Crawling interval"
+msgstr "अन्तराल क्रल गर्दै"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:12
+msgid ""
+"Interval in days to check whether the filesystem is up to date in the "
+"database. 0 forces crawling anytime, -1 forces it only after unclean "
+"shutdowns, and -2 disables it entirely."
+msgstr ""
+"डेटाबेसमा डेटिभरेसन डेटिङ हुने हो कि छैन भनेर जाँच गर्न दिनहरूमा अन्तराल। 0 बलहरू कुनै पनि "
+"समय क्रल गर्दै, -1 यसलाई अशुद्ध बन्द भएपछि मात्र बलियो बनाउँछ, र -2 यसलाई पूर्ण रूपमा "
+"अक्षम पार्दछ।"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:13
+msgid "Removable devices’ data permanence threshold"
+msgstr "हटाउन सकिने उपकरणहरूको डेटा स्थायीता सीमा"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:14
+msgid ""
+"Threshold in days after which files from removables devices will be removed "
+"from database if not mounted. 0 means never, maximum is 365."
+msgstr ""
+"थ्रेशोल्ड दिन पछि हटाउन सकिने उपकरणहरू हटाइने डेटाबेसबाट हटाइनेछ। ० माने कहिल्यै होइन, "
+"अधिकतम ३६५ छ।"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:15
+msgid "Enable monitors"
+msgstr "मोनिटरहरू सक्षम"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:16
+msgid "Set to false to completely disable any file monitoring"
+msgstr "कुनै पनि फाइल अनुगमन पूर्ण रूपमा अक्षम गर्न अस्टय सेट गर्नुहोस्"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:17
+#, fuzzy
+msgid "Enable writeback"
+msgstr "सक्षम"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:18
+#, fuzzy
+msgid "Set to false to completely disable any file writeback"
+msgstr "कुनै पनि फाइल अनुगमन पूर्ण रूपमा अक्षम गर्न अस्टय सेट गर्नुहोस्"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:19
+#, fuzzy
+msgid "Index removable devices"
+msgstr "छुट्याउन मिल्ने यन्त्र"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:20
+msgid ""
+"Set to true to enable indexing mounted directories for removable devices."
+msgstr ""
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:21
+#, fuzzy
+msgid "Index optical discs"
+msgstr "भ्रम"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:22
+msgid ""
+"Set to true to enable indexing CDs, DVDs, and generally optical media (if "
+"removable devices are not indexed, optical discs won’t be either)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:23
+#, fuzzy
+msgid "Index when running on battery"
+msgstr "तपाईँको ब्याट्री न्यून भैरहेको छ"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:24
+msgid "Set to true to index while running on battery"
+msgstr ""
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:25
+msgid "Perform initial indexing when running on battery"
+msgstr ""
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:26
+msgid "Set to true to index while running on battery for the first time only"
+msgstr ""
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:27
+#, fuzzy
+msgid "Directories to index recursively"
+msgstr "दोहोरिएर पुनःसेट गर्नुहोस्"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:28
+msgid ""
+"List of directories to index recursively, Special values include: &amp;"
+"DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;PICTURES, &amp;"
+"PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/xdg/user-dirs.defaults "
+"and $HOME/.config/user-dirs.default"
+msgstr ""
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:29
+msgid "Directories to index non-recursively"
+msgstr ""
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:30
+msgid ""
+"List of directories to index without inspecting subfolders, Special values "
+"include: &amp;DESKTOP, &amp;DOCUMENTS, &amp;DOWNLOAD, &amp;MUSIC, &amp;"
+"PICTURES, &amp;PUBLIC_SHARE, &amp;TEMPLATES, &amp;VIDEOS. See /etc/xdg/user-"
+"dirs.defaults and $HOME/.config/user-dirs.default"
+msgstr ""
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:31
+msgid "Ignored files"
+msgstr "बेवास्ता फाइलहरू"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:32
+msgid "List of file patterns to avoid"
+msgstr "नराखिने फाइल ढाँचाहरूको सूची"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:33
+msgid "Ignored directories"
+msgstr "बेवास्ता निर्देशिकाहरू"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:34
+msgid "List of directories to avoid"
+msgstr "नराखिने डाइरेक्टरीहरूको सूची"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:35
+msgid "Ignored directories with content"
+msgstr "सामाग्री सहित बेवास्ता निर्देशिकाहरू"
+
+#: ../src/miners/fs/org.freedesktop.Tracker.Miner.Files.gschema.xml.in.h:36
+msgid "Avoid any directory containing a file blacklisted here"
+msgstr ""
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:82
+msgid "Initial sleep time in seconds, 0->1000 (default=15)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:87
+msgid "Runs until all configured locations are indexed and then exits"
+msgstr "जबसम्म सबै कन्फिगर गरिएका स्थानहरू अनुक्रमणिका छन् अनि बाहिरिनुहोस्"
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:91
+msgid "Checks if FILE is eligible for being mined based on configuration"
+msgstr ""
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:92 ../src/tracker-extract/tracker-main.c:87
+msgid "FILE"
+msgstr "फाइल"
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:460
+#, c-format
+msgid "Data object “%s” currently exists"
+msgstr ""
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:461
+#, c-format
+msgid "Data object “%s” currently does not exist"
+msgstr ""
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:476
+msgid "Directory is eligible to be mined (based on rules)"
+msgstr "निर्देशिकाहरू खानको लागि योग्य छ (नियमहरूमा आधारित)"
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:477
+msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on rules)"
+msgstr "निर्देशिकाहरू खानको लागि योग्य छैन (नियमहरूमा आधारित)"
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:497
+msgid "Directory is eligible to be mined (based on contents)"
+msgstr "निर्देशिकाहरू खानको लागि योग्य छ (सामाग्रीमा आधारित)"
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:498
+msgid "Directory is NOT eligible to be mined (based on contents)"
+msgstr "निर्देशिकाहरू खानको लागि योग्य छैन (सामाग्रीमा आधारित)"
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:545
+msgid "Directory is eligible to be monitored (based on config)"
+msgstr "डाइरेक्टरी निगरानी गर्न योग्य छ (कन्फिगरमा आधारित)"
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:546
+msgid "Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
+msgstr "डाइरेक्टरी निगरानी गर्न योग्य छैन (कन्फिगरमा आधारित)"
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:550
+msgid "File is eligible to be monitored (based on config)"
+msgstr "फाइल निगरानी गर्न योग्य छ (कन्फिगरमा आधारित)"
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:551
+msgid "File is NOT eligible to be monitored (based on config)"
+msgstr "फाइल निगरानी गर्न योग्य छैन (कन्फिगरमा आधारित)"
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:555
+msgid "File or Directory is eligible to be monitored (based on config)"
+msgstr "फाइल वा डाइरेक्टरी निगरानी गर्न योग्य छ (कन्फिगरमा आधारित)"
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:556
+msgid "File or Directory is NOT eligible to be monitored (based on config)"
+msgstr "फाइल वा डाइरेक्टरी निगरानी गर्न योग्य छैन (कन्फिगरमा आधारित)"
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:571
+msgid "File is eligible to be mined (based on rules)"
+msgstr "फाइल खानको लागि योग्य छ (नियमहरूमा आधारित)"
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:572
+msgid "File is NOT eligible to be mined (based on rules)"
+msgstr "फाइल खानको लागि योग्य छैन (नियमहरूमा आधारित)"
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:581
+msgid "Would be indexed"
+msgstr "अनुक्रमित हुनेछ"
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:582 ../src/miners/fs/tracker-main.c:584
+msgid "Yes"
+msgstr "ठिक छ"
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:582 ../src/miners/fs/tracker-main.c:584
+msgid "No"
+msgstr "होइन"
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:583
+msgid "Would be monitored"
+msgstr "निगरानी गरिनेछ"
+
+#. Translators: this messagge will apper immediately after the
+#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
+#.
+#: ../src/miners/fs/tracker-main.c:715
+msgid "— start the tracker indexer"
+msgstr "—  ट्रयाकर अनुक्रमणिका सुरु गर्नुहोस्"
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-miner-fs.desktop.in.in.h:1
+msgid "Tracker File System Miner"
+msgstr "ट्रयाकर फाइल प्रणाली खनिज"
+
+#: ../src/miners/fs/tracker-miner-fs.desktop.in.in.h:2
+msgid "Crawls and processes files on the file system"
+msgstr "फाईल प्रणालीमा फाइलहरू क्रल र प्रक्रिया गर्दछ"
+
+#: ../src/miners/rss/org.freedesktop.Tracker1.Miner.RSS.service.in.in.h:1
+msgid "RSS/ATOM Feeds"
+msgstr "आरएसएस / एटम फिड"
+
+#: ../src/miners/rss/org.freedesktop.Tracker1.Miner.RSS.service.in.in.h:2
+msgid "Fetch RSS/ATOM Feeds"
+msgstr "आरएसएस / एटम फिड ल्याउनुहोस्"
+
+#. Translators: this is a "feed" as in RSS
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:49
+msgid "Add feed"
+msgstr "फिड थप्नुहोस्"
+
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:50
+msgid "URL"
+msgstr "युआरएल"
+
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:53
+msgid "Title to use (must be used with --add-feed)"
+msgstr "शीर्षकको प्रयोग ( --add-feed साथ प्रयोग गर्नु पर्छ)"
+
+#. Translators: this messagge will apper immediately after the
+#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
+#.
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:94
+#, fuzzy
+msgid "— start the feeds indexer"
+msgstr "—  ट्रयाकर अनुक्रमणिका सुरु गर्नुहोस्"
+
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:128
+msgid "Could not establish a connection to Tracker"
+msgstr "ट्रयाकर जडान स्थापाना असफल"
+
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:129
+msgid "No error given"
+msgstr "कुनै त्रुटि दिएन"
+
+#: ../src/miners/rss/tracker-main.c:156
+msgid "Could not add feed"
+msgstr "फिड थप्न सकेन"
+
+#: ../src/miners/rss/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:1
+#, fuzzy
+msgid "Tracker RSS/ATOM Feeds Miner"
+msgstr "आरएसएस / एटम फिड ल्याउनुहोस्"
+
+#: ../src/miners/rss/tracker-miner-rss.desktop.in.in.h:2
+#, fuzzy
+msgid "Fetch RSS/ATOM feeds"
+msgstr "आरएसएस / एटम फिड ल्याउनुहोस्"
+
+#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract.service.in.in.h:1
+msgid "Extractor"
+msgstr "निकाटर"
+
+#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker1.Miner.Extract.service.in.in.h:2
+msgid "Metadata extractor"
+msgstr "मेटाडाटा निकाटर"
+
+#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:5
+msgid "Max bytes to extract"
+msgstr "अधिकतम निकाटार बाइट्स"
+
+#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:6
+msgid "Maximum number of UTF-8 bytes to extract."
+msgstr ""
+
+#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:7
+msgid "Max media art width"
+msgstr ""
+
+#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:8
+msgid ""
+"Maximum width in pixels for any media art extracted. Anything bigger is "
+"resized. Set to -1 to disable saving media art from files. Setting to 0 sets "
+"no limit on the media art width."
+msgstr ""
+"कुनै मिडिया कला निकालेका लागि पिक्सेलको अधिकतम चौडाइ। ठूलो चीजको आकार बदलीएको छ। "
+"फाईलहरूबाट बचत मिडिया आर्ट अक्षम गर्न -१ लाई सेट गर्नुहोस्। ० सेटहरूमा सेट अप मिडिया "
+"कला चौडाइमा कुनै सीमा छैन।"
+
+#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:9
+msgid "Wait for FS miner to be done before extracting"
+msgstr ""
+
+#: ../src/tracker-extract/org.freedesktop.Tracker.Extract.gschema.xml.in.h:10
+msgid ""
+"When true, tracker-extract will wait for tracker-miner-fs to be done "
+"crawling before extracting meta-data. This option is useful on constrained "
+"environment where it is important to list files as fast as possible and can "
+"wait to get meta-data later."
+msgstr ""
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-extract.c:685
+msgid "Metadata extraction failed"
+msgstr "मेटाडाटा निकाटर असफल"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-extract.c:751
+msgid "No metadata or extractor modules found to handle this file"
+msgstr ""
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:81
+msgid ""
+"Logging, 0 = errors only, 1 = minimal, 2 = detailed and 3 = debug (default = "
+"0)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:86
+msgid "File to extract metadata for"
+msgstr "मेटाडाटा निकाल्नका लागि फाइल"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:90
+msgid "MIME type for file (if not provided, this will be guessed)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:91
+msgid "MIME"
+msgstr "माइम"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:94
+msgid "Force a module to be used for extraction (e.g. “foo” for “foo.so”)"
+msgstr ""
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:95
+msgid "MODULE"
+msgstr "मोड्युल"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:97
+msgid "Output results format: “sparql”, or “turtle”"
+msgstr ""
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:98
+msgid "FORMAT"
+msgstr "ढाँचा"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:271
+#, c-format
+msgid "Unsupported serialization format “%s”\n"
+msgstr "असमर्थित क्रमबद्धिकरण ढाँचा “%s”\n"
+
+#. Translators: this message will appear immediately after the
+#. usage string - Usage: COMMAND [OPTION]... <THIS_MESSAGE>
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:331
+msgid "— Extract file meta data"
+msgstr "मेटाडाटा निकाल्नका लागि फाइल"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-main.c:340
+msgid "Filename and mime type must be provided together"
+msgstr ""
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-extract.desktop.in.in.h:1
+msgid "Tracker Metadata Extractor"
+msgstr "ट्रयाकर मेटाडेटा निकाटर"
+
+#: ../src/tracker-extract/tracker-extract.desktop.in.in.h:2
+msgid "Extracts metadata from local files"
+msgstr ""
+
+#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:62
+msgid "Disable shutting down after 30 seconds of inactivity"
+msgstr ""
+
+#. Translators: this message will appear immediately after the
+#. * usage string - Usage: COMMAND <THIS_MESSAGE>
+#.
+#: ../src/tracker-writeback/tracker-main.c:98
+#, fuzzy
+msgid "— start the tracker writeback service"
+msgstr "—  ट्रयाकर अनुक्रमणिका सुरु गर्नुहोस्"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]