[gtk+/gtk-3-22] Update Polish translationcommit 130b6d836d3b602fd69050adf0de2e3c759275cc
Author: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>
Date:  Fri Aug 11 22:27:40 2017 +0200

  Update Polish translation

 po-properties/pl.po | 482 ++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 po/pl.po      |  72 ++++++--
 2 files changed, 302 insertions(+), 252 deletions(-)
---
diff --git a/po-properties/pl.po b/po-properties/pl.po
index e13ac8a..058ea49 100644
--- a/po-properties/pl.po
+++ b/po-properties/pl.po
@@ -16,8 +16,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+-properties\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-04-26 14:45+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-04-26 19:42+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-11 19:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-11 22:22+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -235,7 +235,7 @@ msgid "A unique name for the action."
 msgstr "Unikalna nazwa dla czynności."
 
 #: gtk/deprecated/gtkaction.c:264 gtk/gtkbutton.c:281 gtk/gtkexpander.c:304
-#: gtk/gtkframe.c:230 gtk/gtklabel.c:801 gtk/gtkmenuitem.c:787
+#: gtk/gtkframe.c:230 gtk/gtklabel.c:804 gtk/gtkmenuitem.c:787
 #: gtk/gtktoolbutton.c:243 gtk/gtktoolitemgroup.c:1641
 msgid "Label"
 msgstr "Etykieta"
@@ -623,7 +623,7 @@ msgstr "Tekst podglądu"
 msgid "The text to display in order to demonstrate the selected font"
 msgstr "Tekst wyświetlany w celu wizualizacji wybranej czcionki"
 
-#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223 gtk/gtkcombobox.c:1252 gtk/gtkentry.c:991
+#: gtk/deprecated/gtkhandlebox.c:223 gtk/gtkcombobox.c:1252 gtk/gtkentry.c:996
 #: gtk/gtkmenubar.c:253 gtk/gtkstatusbar.c:177 gtk/gtktoolbar.c:675
 #: gtk/gtkviewport.c:408
 msgid "Shadow type"
@@ -701,11 +701,11 @@ msgstr "Grupa klawiszy skrótów"
 msgid "The Accel Group to use for stock accelerator keys"
 msgstr "Grupa skrótów używana dla podstawowych klawiszy skrótów"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 gtk/gtkentry.c:958 gtk/gtklabel.c:847
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:114 gtk/gtkentry.c:963 gtk/gtklabel.c:850
 msgid "X align"
 msgstr "Wyrównanie poziome"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 gtk/gtkentry.c:959 gtk/gtklabel.c:848
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:115 gtk/gtkentry.c:964 gtk/gtklabel.c:851
 msgid ""
 "The horizontal alignment, from 0 (left) to 1 (right). Reversed for RTL "
 "layouts."
@@ -713,11 +713,11 @@ msgstr ""
 "Wyrównanie poziome, od 0 (lewa) do 1 (prawa). Odwrócone dla układów RTL (od "
 "prawej do lewej)."
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:133 gtk/gtklabel.c:865
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:133 gtk/gtklabel.c:868
 msgid "Y align"
 msgstr "Wyrównanie pionowe"
 
-#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:134 gtk/gtklabel.c:866
+#: gtk/deprecated/gtkmisc.c:134 gtk/gtklabel.c:869
 msgid "The vertical alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)"
 msgstr "Wyrównanie pionowe, od 0 (góra) do 1 (dół)"
 
@@ -918,8 +918,8 @@ msgstr "Zawartość podpowiedzi dla tej ikony zasobnika"
 
 #: gtk/deprecated/gtkstatusicon.c:436 gtk/gtkcolorbutton.c:183
 #: gtk/gtkfilechooserbutton.c:438 gtk/gtkfontbutton.c:476
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2010 gtk/gtkprintjob.c:132 gtk/gtkshortcutsgroup.c:308
-#: gtk/gtkshortcutssection.c:375 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:575
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2017 gtk/gtkprintjob.c:132 gtk/gtkshortcutsgroup.c:308
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:376 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:575
 #: gtk/gtkstack.c:523 gtk/gtktreeviewcolumn.c:316
 msgid "Title"
 msgstr "Tytuł"
@@ -952,19 +952,19 @@ msgstr "Kolumny"
 msgid "The number of columns in the table"
 msgstr "Liczba kolumn w tabeli"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:203 gtk/gtkgrid.c:1761
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:203 gtk/gtkgrid.c:1758
 msgid "Row spacing"
 msgstr "Odstępy rzędowe"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:204 gtk/gtkgrid.c:1762
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:204 gtk/gtkgrid.c:1759
 msgid "The amount of space between two consecutive rows"
 msgstr "Ilość miejsca między dwoma sąsiednimi rzędami"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:212 gtk/gtkgrid.c:1768
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:212 gtk/gtkgrid.c:1765
 msgid "Column spacing"
 msgstr "Odstępy kolumnowe"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:213 gtk/gtkgrid.c:1769
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:213 gtk/gtkgrid.c:1766
 msgid "The amount of space between two consecutive columns"
 msgstr "Ilość miejsca między dwoma sąsiednimi kolumnami"
 
@@ -979,11 +979,11 @@ msgstr ""
 "Określa, czy wszystkie komórki tabeli powinny mieć tę samą szerokość "
 "i wysokość"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:229 gtk/gtkgrid.c:1800
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:229 gtk/gtkgrid.c:1797
 msgid "Left attachment"
 msgstr "Przyłączenie lewe"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:230 gtk/gtkgrid.c:1801 gtk/gtkmenu.c:962
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:230 gtk/gtkgrid.c:1798 gtk/gtkmenu.c:962
 msgid "The column number to attach the left side of the child to"
 msgstr "Liczba kolumn przyłączanych z lewej strony kontrolki potomnej"
 
@@ -995,7 +995,7 @@ msgstr "Przyłączenie prawe"
 msgid "The column number to attach the right side of a child widget to"
 msgstr "Liczba kolumn przyłączanych z prawej strony widżetu potomnego"
 
-#: gtk/deprecated/gtktable.c:243 gtk/gtkgrid.c:1807
+#: gtk/deprecated/gtktable.c:243 gtk/gtkgrid.c:1804
 msgid "Top attachment"
 msgstr "Przyłączenie górne"
 
@@ -1311,11 +1311,11 @@ msgstr "Wartość celu działania"
 msgid "The parameter for action invocations"
 msgstr "Parametr dla wywołań działania"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:338 gtk/gtkbox.c:353 gtk/gtkheaderbar.c:1996
+#: gtk/gtkactionbar.c:338 gtk/gtkbox.c:353 gtk/gtkheaderbar.c:2003
 msgid "Pack type"
 msgstr "Typ upakowania"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:339 gtk/gtkbox.c:354 gtk/gtkheaderbar.c:1997
+#: gtk/gtkactionbar.c:339 gtk/gtkbox.c:354 gtk/gtkheaderbar.c:2004
 msgid ""
 "A GtkPackType indicating whether the child is packed with reference to the "
 "start or end of the parent"
@@ -1323,13 +1323,13 @@ msgstr ""
 "Wartość GtkPackType określająca, czy element potomny powinien być spakowany "
 "wraz z odwołaniem do początku lub końca kontrolki nadrzędnej"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:345 gtk/gtkbox.c:360 gtk/gtkheaderbar.c:2003
-#: gtk/gtknotebook.c:838 gtk/gtkpaned.c:368 gtk/gtkpopover.c:1729
+#: gtk/gtkactionbar.c:345 gtk/gtkbox.c:360 gtk/gtkheaderbar.c:2010
+#: gtk/gtknotebook.c:838 gtk/gtkpaned.c:368 gtk/gtkpopover.c:1734
 #: gtk/gtkpopovermenu.c:384 gtk/gtkstack.c:537 gtk/gtktoolitemgroup.c:1718
 msgid "Position"
 msgstr "Pozycja"
 
-#: gtk/gtkactionbar.c:346 gtk/gtkbox.c:361 gtk/gtkheaderbar.c:2004
+#: gtk/gtkactionbar.c:346 gtk/gtkbox.c:361 gtk/gtkheaderbar.c:2011
 #: gtk/gtknotebook.c:839 gtk/gtkpopovermenu.c:385 gtk/gtkstack.c:538
 msgid "The index of the child in the parent"
 msgstr "Numer pozycji elementu potomnego w elemencie nadrzędnym"
@@ -1692,11 +1692,11 @@ msgstr ""
 "Określa, czy element potomny nie będzie podlegał jednorodnemu rozmiarowi"
 
 #: gtk/gtkbox.c:282 gtk/gtkcellareabox.c:310 gtk/gtkexpander.c:337
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2031 gtk/gtkiconview.c:524 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2038 gtk/gtkiconview.c:524 gtk/gtktreeviewcolumn.c:276
 msgid "Spacing"
 msgstr "Odstępy"
 
-#: gtk/gtkbox.c:283 gtk/gtkheaderbar.c:2032
+#: gtk/gtkbox.c:283 gtk/gtkheaderbar.c:2039
 msgid "The amount of space between children"
 msgstr "Ilość miejsca między elementami potomnymi"
 
@@ -1760,12 +1760,12 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Tekst etykiety wewnątrz przycisku, jeśli przycisk zawiera widżet etykiety"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:288 gtk/gtkexpander.c:312 gtk/gtklabel.c:822
+#: gtk/gtkbutton.c:288 gtk/gtkexpander.c:312 gtk/gtklabel.c:825
 #: gtk/gtkmenuitem.c:801 gtk/gtktoolbutton.c:250
 msgid "Use underline"
 msgstr "Użycie podkreślenia"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:289 gtk/gtkexpander.c:313 gtk/gtklabel.c:823
+#: gtk/gtkbutton.c:289 gtk/gtkexpander.c:313 gtk/gtklabel.c:826
 #: gtk/gtkmenuitem.c:802
 msgid ""
 "If set, an underline in the text indicates the next character should be used "
@@ -1863,7 +1863,7 @@ msgstr ""
 "Określa, czy właściwości child_displacement_x/_y powinny również mieć wpływ "
 "na prostokąt zaznaczenia"
 
-#: gtk/gtkbutton.c:610 gtk/gtkentry.c:889 gtk/gtkentry.c:2064
+#: gtk/gtkbutton.c:610 gtk/gtkentry.c:894 gtk/gtkentry.c:2084
 msgid "Inner Border"
 msgstr "Krawędź wewnętrzna"
 
@@ -2330,7 +2330,7 @@ msgid "Value of the progress bar"
 msgstr "Wartość paska postępu"
 
 #: gtk/gtkcellrendererprogress.c:156 gtk/gtkcellrenderertext.c:255
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:350 gtk/gtkentry.c:943 gtk/gtkmessagedialog.c:214
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:350 gtk/gtkentry.c:948 gtk/gtkmessagedialog.c:214
 #: gtk/gtkmodelbutton.c:1130 gtk/gtkprogressbar.c:287 gtk/gtktextbuffer.c:218
 msgid "Text"
 msgstr "Tekst"
@@ -2370,7 +2370,7 @@ msgstr "Pionowe wyrównanie tekstu"
 msgid "The vertical text alignment, from 0 (top) to 1 (bottom)."
 msgstr "Wyrównanie pionowe, od 0 (góra) do 1 (dół)."
 
-#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 gtk/gtklevelbar.c:1083
+#: gtk/gtkcellrendererprogress.c:226 gtk/gtklevelbar.c:1086
 #: gtk/gtkmodelbutton.c:1176 gtk/gtkprogressbar.c:264 gtk/gtkrange.c:441
 msgid "Inverted"
 msgstr "Odwrócony"
@@ -2428,7 +2428,7 @@ msgstr "Tekst ze znacznikami"
 msgid "Marked up text to render"
 msgstr "Rysowany tekst opisany znacznikami"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtkentry.c:1483 gtk/gtklabel.c:808
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:269 gtk/gtkentry.c:1488 gtk/gtklabel.c:811
 msgid "Attributes"
 msgstr "Atrybuty"
 
@@ -2488,7 +2488,7 @@ msgstr "Kolor elementu jako wartość RGBA"
 msgid "Foreground color as a GdkRGBA"
 msgstr "Kolor elementu jako GdkRGBA"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:357 gtk/gtkentry.c:851 gtk/gtktexttag.c:308
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:357 gtk/gtkentry.c:856 gtk/gtktexttag.c:308
 #: gtk/gtktextview.c:820
 msgid "Editable"
 msgstr "Można modyfikować"
@@ -2601,7 +2601,7 @@ msgstr ""
 "użytkownik nie wie, co oznacza ten parametr, prawdopodobnie nie jest mu on "
 "potrzebny"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:484 gtk/gtklabel.c:959 gtk/gtkprogressbar.c:330
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:484 gtk/gtklabel.c:962 gtk/gtkprogressbar.c:330
 msgid "Ellipsize"
 msgstr "Przycięcie"
 
@@ -2614,15 +2614,15 @@ msgstr ""
 "rysujący komórki nie ma miejsca na wyświetlenie go całego"
 
 #: gtk/gtkcellrenderertext.c:503 gtk/gtkfilechooserbutton.c:452
-#: gtk/gtklabel.c:979
+#: gtk/gtklabel.c:982
 msgid "Width In Characters"
 msgstr "Szerokość w znakach"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:504 gtk/gtklabel.c:980
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:504 gtk/gtklabel.c:983
 msgid "The desired width of the label, in characters"
 msgstr "Żądana szerokość etykiety w znakach"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:525 gtk/gtklabel.c:1035
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:525 gtk/gtklabel.c:1038
 msgid "Maximum Width In Characters"
 msgstr "Maksymalna szerokość w znakach"
 
@@ -2658,7 +2658,7 @@ msgstr "Wyrównanie"
 msgid "How to align the lines"
 msgstr "Sposób wyrównania wierszy"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertext.c:596 gtk/gtkentry.c:1099
+#: gtk/gtkcellrenderertext.c:596 gtk/gtkentry.c:1104
 msgid "Placeholder text"
 msgstr "Tekst zastępczy"
 
@@ -2811,7 +2811,7 @@ msgstr "Niespójny stan"
 msgid "The inconsistent state of the button"
 msgstr "Niespójny stan przycisku"
 
-#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:154 gtk/gtklistbox.c:3795
+#: gtk/gtkcellrenderertoggle.c:154 gtk/gtklistbox.c:3800
 msgid "Activatable"
 msgstr "Można aktywować"
 
@@ -2985,7 +2985,7 @@ msgstr "Kolor RGBA"
 msgid "Color as RGBA"
 msgstr "Kolor jako RGBA"
 
-#: gtk/gtkcolorswatch.c:722 gtk/gtklabel.c:904 gtk/gtklistbox.c:3809
+#: gtk/gtkcolorswatch.c:722 gtk/gtklabel.c:907 gtk/gtklistbox.c:3814
 msgid "Selectable"
 msgstr "Można zaznaczać"
 
@@ -3041,7 +3041,7 @@ msgstr "Obecnie aktywny element"
 msgid "Whether dropdowns should have a tearoff menu item"
 msgstr "Określa, czy rozwijane menu powinny mieć element odłączania"
 
-#: gtk/gtkcombobox.c:1032 gtk/gtkentry.c:873
+#: gtk/gtkcombobox.c:1032 gtk/gtkentry.c:878
 msgid "Has Frame"
 msgstr "Ma ramkę"
 
@@ -3291,7 +3291,7 @@ msgstr ""
 msgid "The contents of the buffer"
 msgstr "Zawartość bufora"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:364 gtk/gtkentry.c:1020
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:364 gtk/gtkentry.c:1025
 msgid "Text length"
 msgstr "Długość tekstu"
 
@@ -3299,52 +3299,52 @@ msgstr "Długość tekstu"
 msgid "Length of the text currently in the buffer"
 msgstr "Długość tekstu obecnego w buforze"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:858
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:378 gtk/gtkentry.c:863
 msgid "Maximum length"
 msgstr "Maksymalna długość"
 
-#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:859
+#: gtk/gtkentrybuffer.c:379 gtk/gtkentry.c:864
 msgid "Maximum number of characters for this entry. Zero if no maximum"
 msgstr ""
 "Maksymalna liczba znaków dla tego wejścia. Wartość zero oznacza brak maksimum"
 
-#: gtk/gtkentry.c:828
+#: gtk/gtkentry.c:833
 msgid "Text Buffer"
 msgstr "Bufor tekstu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:829
+#: gtk/gtkentry.c:834
 msgid "Text buffer object which actually stores entry text"
 msgstr ""
 "Obiekt bufora tekstu, który w rzeczywistości przechowuje wpisy tekstowe"
 
-#: gtk/gtkentry.c:835 gtk/gtklabel.c:926
+#: gtk/gtkentry.c:840 gtk/gtklabel.c:929
 msgid "Cursor Position"
 msgstr "Pozycja kursora"
 
-#: gtk/gtkentry.c:836 gtk/gtklabel.c:927
+#: gtk/gtkentry.c:841 gtk/gtklabel.c:930
 msgid "The current position of the insertion cursor in chars"
 msgstr "Bieżące położenie kursora wstawiania liczone w znakach"
 
-#: gtk/gtkentry.c:843 gtk/gtklabel.c:934
+#: gtk/gtkentry.c:848 gtk/gtklabel.c:937
 msgid "Selection Bound"
 msgstr "Granica zaznaczenia"
 
-#: gtk/gtkentry.c:844 gtk/gtklabel.c:935
+#: gtk/gtkentry.c:849 gtk/gtklabel.c:938
 msgid ""
 "The position of the opposite end of the selection from the cursor in chars"
 msgstr ""
 "Położenie końca zaznaczenia przeciwnego w stosunku do kursora liczone "
 "w znakach"
 
-#: gtk/gtkentry.c:852
+#: gtk/gtkentry.c:857
 msgid "Whether the entry contents can be edited"
 msgstr "Określa, czy treść wejścia może być redagowana"
 
-#: gtk/gtkentry.c:866
+#: gtk/gtkentry.c:871
 msgid "Visibility"
 msgstr "Widoczność"
 
-#: gtk/gtkentry.c:867
+#: gtk/gtkentry.c:872
 msgid ""
 "FALSE displays the \"invisible char\" instead of the actual text (password "
 "mode)"
@@ -3353,29 +3353,29 @@ msgstr ""
 "wówczas tekst będzie widoczny w postaci ciągu „niewidocznych znaków”, co "
 "jest przydatne przy wprowadzaniu haseł"
 
-#: gtk/gtkentry.c:874
+#: gtk/gtkentry.c:879
 msgid "FALSE removes outside bevel from entry"
 msgstr "Określa, czy powinna być wyświetlana wypukłość wokół elementu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:890
+#: gtk/gtkentry.c:895
 msgid ""
 "Border between text and frame. Overrides the inner-border style property"
 msgstr ""
 "Krawędź między tekstem a ramką. Nadpisuje właściwość stylu inner-border"
 
-#: gtk/gtkentry.c:896 gtk/gtkentry.c:1571
+#: gtk/gtkentry.c:901 gtk/gtkentry.c:1591
 msgid "Invisible character"
 msgstr "Niewidoczny znak"
 
-#: gtk/gtkentry.c:897 gtk/gtkentry.c:1572
+#: gtk/gtkentry.c:902 gtk/gtkentry.c:1592
 msgid "The character to use when masking entry contents (in \"password mode\")"
 msgstr "Znak używany przy maskowaniu zawartości wejścia (w trybie hasła)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:903
+#: gtk/gtkentry.c:908
 msgid "Activates default"
 msgstr "Aktywuje domyślny"
 
-#: gtk/gtkentry.c:904
+#: gtk/gtkentry.c:909
 msgid ""
 "Whether to activate the default widget (such as the default button in a "
 "dialog) when Enter is pressed"
@@ -3383,90 +3383,90 @@ msgstr ""
 "Określa, czy przy przyciśnięciu klawisza Enter powinien być aktywowany "
 "domyślny widżet (np. domyślny przycisk w oknie dialogowym)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:910
+#: gtk/gtkentry.c:915
 msgid "Width in chars"
 msgstr "Szerokość w znakach"
 
-#: gtk/gtkentry.c:911
+#: gtk/gtkentry.c:916
 msgid "Number of characters to leave space for in the entry"
 msgstr "Liczba znaków, na jaką powinno pozostać miejsce w polu wejściowym"
 
-#: gtk/gtkentry.c:927
+#: gtk/gtkentry.c:932
 msgid "Maximum width in characters"
 msgstr "Maksymalna szerokość w znakach"
 
-#: gtk/gtkentry.c:928
+#: gtk/gtkentry.c:933
 msgid "The desired maximum width of the entry, in characters"
 msgstr "Żądana maksymalna szerokość pola wejściowego (w znakach)"
 
-#: gtk/gtkentry.c:935
+#: gtk/gtkentry.c:940
 msgid "Scroll offset"
 msgstr "Przesunięcie przewinięcia"
 
-#: gtk/gtkentry.c:936
+#: gtk/gtkentry.c:941
 msgid "Number of pixels of the entry scrolled off the screen to the left"
 msgstr "Liczba pikseli wejścia przewiniętych w lewo za jego obszar"
 
-#: gtk/gtkentry.c:944
+#: gtk/gtkentry.c:949
 msgid "The contents of the entry"
 msgstr "Zawartość wejścia"
 
-#: gtk/gtkentry.c:973
+#: gtk/gtkentry.c:978
 msgid "Truncate multiline"
 msgstr "Ucinanie wielowierszowych"
 
-#: gtk/gtkentry.c:974
+#: gtk/gtkentry.c:979
 msgid "Whether to truncate multiline pastes to one line."
 msgstr "Określa, czy przycinać wielowierszowe wklejenia do jednego wiersza."
 
-#: gtk/gtkentry.c:992
+#: gtk/gtkentry.c:997
 msgid "Which kind of shadow to draw around the entry when has-frame is set"
 msgstr ""
 "Rodzaj cienia rysowany wokół elementu, gdy opcja ma-ramkę jest ustawiona"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1006 gtk/gtktextview.c:960
+#: gtk/gtkentry.c:1011 gtk/gtktextview.c:960
 msgid "Overwrite mode"
 msgstr "Tryb nadpisywania"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1007
+#: gtk/gtkentry.c:1012
 msgid "Whether new text overwrites existing text"
 msgstr "Określa, czy wprowadzony tekst nadpisuje istniejący"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1021
+#: gtk/gtkentry.c:1026
 msgid "Length of the text currently in the entry"
 msgstr "Długość tekstu obecnego we wpisie"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1035
+#: gtk/gtkentry.c:1040
 msgid "Invisible character set"
 msgstr "Niewidoczny zestaw znaków"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1036
+#: gtk/gtkentry.c:1041
 msgid "Whether the invisible character has been set"
 msgstr "Określa, czy ustawiono niewidoczny zestaw znaków"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1053
+#: gtk/gtkentry.c:1058
 msgid "Caps Lock warning"
 msgstr "Ostrzeżenie o klawiszu Caps Lock"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1054
+#: gtk/gtkentry.c:1059
 msgid "Whether password entries will show a warning when Caps Lock is on"
 msgstr ""
 "Określa, czy podczas wprowadzania haseł ma być wyświetlane ostrzeżenie "
 "o wciśniętym klawiszu Caps Lock"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1067
+#: gtk/gtkentry.c:1072
 msgid "Progress Fraction"
 msgstr "Część postępu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1068
+#: gtk/gtkentry.c:1073
 msgid "The current fraction of the task that's been completed"
 msgstr "Ukończona część zadania"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1083
+#: gtk/gtkentry.c:1088
 msgid "Progress Pulse Step"
 msgstr "Krok postępu jako impuls"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1084
+#: gtk/gtkentry.c:1089
 msgid ""
 "The fraction of total entry width to move the progress bouncing block for "
 "each call to gtk_entry_progress_pulse()"
@@ -3474,220 +3474,228 @@ msgstr ""
 "Część postępu, o jaką powinien zostać przesunięty odbijający się prostokąt "
 "przy każdym wywołaniu gtk_entry_progress_pulse()"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1100
+#: gtk/gtkentry.c:1105
 msgid "Show text in the entry when it's empty and unfocused"
 msgstr "Wyświetla tekst w elemencie, kiedy jest pusty i nieaktywny"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1113
+#: gtk/gtkentry.c:1118
 msgid "Primary pixbuf"
 msgstr "Główny bufor pikseli"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1114
+#: gtk/gtkentry.c:1119
 msgid "Primary pixbuf for the entry"
 msgstr "Główny bufor pikseli dla elementu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1127
+#: gtk/gtkentry.c:1132
 msgid "Secondary pixbuf"
 msgstr "Drugorzędny bufor pikseli"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1128
+#: gtk/gtkentry.c:1133
 msgid "Secondary pixbuf for the entry"
 msgstr "Drugorzędny bufor pikseli dla elementu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1143
+#: gtk/gtkentry.c:1148
 msgid "Primary stock ID"
 msgstr "Główny standardowy identyfikator"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1144
+#: gtk/gtkentry.c:1149
 msgid "Stock ID for primary icon"
 msgstr "Standardowy identyfikator dla głównej ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1159
+#: gtk/gtkentry.c:1164
 msgid "Secondary stock ID"
 msgstr "Drugorzędny standardowy identyfikator"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1160
+#: gtk/gtkentry.c:1165
 msgid "Stock ID for secondary icon"
 msgstr "Standardowy identyfikator dla drugorzędnej ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1173
+#: gtk/gtkentry.c:1178
 msgid "Primary icon name"
 msgstr "Główna nazwa ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1174
+#: gtk/gtkentry.c:1179
 msgid "Icon name for primary icon"
 msgstr "Nazwa ikony dla ikony głównej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1187
+#: gtk/gtkentry.c:1192
 msgid "Secondary icon name"
 msgstr "Drugorzędna nazwa ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1188
+#: gtk/gtkentry.c:1193
 msgid "Icon name for secondary icon"
 msgstr "Nazwa ikony dla ikony drugorzędnej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1201
+#: gtk/gtkentry.c:1206
 msgid "Primary GIcon"
 msgstr "Główna GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1202
+#: gtk/gtkentry.c:1207
 msgid "GIcon for primary icon"
 msgstr "GIcon dla głównej ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1215
+#: gtk/gtkentry.c:1220
 msgid "Secondary GIcon"
 msgstr "Drugorzędna GIcon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1216
+#: gtk/gtkentry.c:1221
 msgid "GIcon for secondary icon"
 msgstr "GIcon dla ikony drugorzędnej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1229
+#: gtk/gtkentry.c:1234
 msgid "Primary storage type"
 msgstr "Główny typ przechowywania"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1230
+#: gtk/gtkentry.c:1235
 msgid "The representation being used for primary icon"
 msgstr "Reprezentacja używana dla podstawowej ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1244
+#: gtk/gtkentry.c:1249
 msgid "Secondary storage type"
 msgstr "Drugorzędny typ przechowywania"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1245
+#: gtk/gtkentry.c:1250
 msgid "The representation being used for secondary icon"
 msgstr "Reprezentacja używana dla drugorzędnej ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1265
+#: gtk/gtkentry.c:1270
 msgid "Primary icon activatable"
 msgstr "Możliwa aktywacja ikony głównej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1266
+#: gtk/gtkentry.c:1271
 msgid "Whether the primary icon is activatable"
 msgstr "Określa, czy jest możliwość aktywacji ikony głównej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1285
+#: gtk/gtkentry.c:1290
 msgid "Secondary icon activatable"
 msgstr "Możliwa aktywacja ikony drugorzędnej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1286
+#: gtk/gtkentry.c:1291
 msgid "Whether the secondary icon is activatable"
 msgstr "Określa, czy jest możliwość aktywacji ikony drugorzędnej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1306
+#: gtk/gtkentry.c:1311
 msgid "Primary icon sensitive"
 msgstr "Czułość podstawowej ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1307
+#: gtk/gtkentry.c:1312
 msgid "Whether the primary icon is sensitive"
 msgstr "Określa, czy ikona podstawowa jest czuła"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1327
+#: gtk/gtkentry.c:1332
 msgid "Secondary icon sensitive"
 msgstr "Czułość drugorzędnej ikony"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1328
+#: gtk/gtkentry.c:1333
 msgid "Whether the secondary icon is sensitive"
 msgstr "Określa, czy drugorzędna ikona jest czuła"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1343
+#: gtk/gtkentry.c:1348
 msgid "Primary icon tooltip text"
 msgstr "Tekst podpowiedzi ikony głównej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1344 gtk/gtkentry.c:1377
+#: gtk/gtkentry.c:1349 gtk/gtkentry.c:1382
 msgid "The contents of the tooltip on the primary icon"
 msgstr "Zawartość podpowiedzi ikony głównej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1359
+#: gtk/gtkentry.c:1364
 msgid "Secondary icon tooltip text"
 msgstr "Tekst podpowiedzi ikony drugorzędnej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1360 gtk/gtkentry.c:1394
+#: gtk/gtkentry.c:1365 gtk/gtkentry.c:1399
 msgid "The contents of the tooltip on the secondary icon"
 msgstr "Zawartość podpowiedzi ikony drugorzędnej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1376
+#: gtk/gtkentry.c:1381
 msgid "Primary icon tooltip markup"
 msgstr "Znacznik podpowiedzi ikony podstawowej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1393
+#: gtk/gtkentry.c:1398
 msgid "Secondary icon tooltip markup"
 msgstr "Znacznik podpowiedzi ikony drugorzędnej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1412 gtk/gtktextview.c:988
+#: gtk/gtkentry.c:1417 gtk/gtktextview.c:988
 msgid "IM module"
 msgstr "Moduł metody wprowadzania"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1413 gtk/gtktextview.c:989
+#: gtk/gtkentry.c:1418 gtk/gtktextview.c:989
 msgid "Which IM module should be used"
 msgstr ""
 "Określa, który moduł metody wprowadzania powinien być używany domyślnie"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1426
+#: gtk/gtkentry.c:1431
 msgid "Completion"
 msgstr "Uzupełnianie"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1427
+#: gtk/gtkentry.c:1432
 msgid "The auxiliary completion object"
 msgstr "Pomocniczy obiekt uzupełniania"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1447 gtk/gtkimcontext.c:331 gtk/gtktextview.c:1006
+#: gtk/gtkentry.c:1452 gtk/gtkimcontext.c:331 gtk/gtktextview.c:1006
 msgid "Purpose"
 msgstr "Przeznaczenie"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1448 gtk/gtkimcontext.c:332 gtk/gtktextview.c:1007
+#: gtk/gtkentry.c:1453 gtk/gtkimcontext.c:332 gtk/gtktextview.c:1007
 msgid "Purpose of the text field"
 msgstr "Przeznaczenie pola tekstowego"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1463 gtk/gtkimcontext.c:339 gtk/gtktextview.c:1024
+#: gtk/gtkentry.c:1468 gtk/gtkimcontext.c:339 gtk/gtktextview.c:1024
 msgid "hints"
 msgstr "podpowiedzi"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1464 gtk/gtkimcontext.c:340 gtk/gtktextview.c:1025
+#: gtk/gtkentry.c:1469 gtk/gtkimcontext.c:340 gtk/gtktextview.c:1025
 msgid "Hints for the text field behaviour"
 msgstr "Podpowiedzi dla zachowania pola tekstowego"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1484 gtk/gtklabel.c:809
+#: gtk/gtkentry.c:1489 gtk/gtklabel.c:812
 msgid "A list of style attributes to apply to the text of the label"
 msgstr "Lista atrybutów stylu stosowanych do tekstu etykiety"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1498 gtk/gtkplacessidebar.c:4510 gtk/gtktextview.c:1041
+#: gtk/gtkentry.c:1503 gtk/gtkplacessidebar.c:4510 gtk/gtktextview.c:1041
 msgid "Populate all"
 msgstr "Umieszczanie we wszystkich"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1499 gtk/gtktextview.c:1042
+#: gtk/gtkentry.c:1504 gtk/gtktextview.c:1042
 msgid "Whether to emit ::populate-popup for touch popups"
 msgstr ""
 "Określa, czy wysyłać sygnał ::populate-popup dla dotykowych wyskakujących "
 "menu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1512 gtk/gtktexttag.c:578 gtk/gtktextview.c:936
+#: gtk/gtkentry.c:1517 gtk/gtktexttag.c:578 gtk/gtktextview.c:936
 msgid "Tabs"
 msgstr "Tabulatory"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1513
+#: gtk/gtkentry.c:1518
 msgid "A list of tabstop locations to apply to the text of the entry"
 msgstr "Lista położeń zatrzymania tabulatora stosowana do tekstu elementu"
 
 #: gtk/gtkentry.c:1532
+msgid "Emoji icon"
+msgstr "Ikona emoji"
+
+#: gtk/gtkentry.c:1533
+msgid "Whether to show an icon for Emoji"
+msgstr "Określa, czy wyświetlać ikonę dla emoji"
+
+#: gtk/gtkentry.c:1552
 msgid "Icon Prelight"
 msgstr "Podświetlanie ikon"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1533
+#: gtk/gtkentry.c:1553
 msgid "Whether activatable icons should prelight when hovered"
 msgstr ""
 "Określa, czy ikony możliwe do aktywacji powinny zostać podświetlone przy "
 "najechaniu na nie kursorem"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1550
+#: gtk/gtkentry.c:1570
 msgid "Progress Border"
 msgstr "Krawędź paska postępu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:1551
+#: gtk/gtkentry.c:1571
 msgid "Border around the progress bar"
 msgstr "Krawędź wokół paska postępu"
 
-#: gtk/gtkentry.c:2065
+#: gtk/gtkentry.c:2085
 msgid "Border between text and frame."
 msgstr "Krawędź między tekstem a ramką."
 
@@ -3806,11 +3814,11 @@ msgstr ""
 msgid "Text of the expander's label"
 msgstr "Tekst etykiety elementu rozwijającego"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:320 gtk/gtklabel.c:815
+#: gtk/gtkexpander.c:320 gtk/gtklabel.c:818
 msgid "Use markup"
 msgstr "Użycie znaczników"
 
-#: gtk/gtkexpander.c:321 gtk/gtklabel.c:816
+#: gtk/gtkexpander.c:321 gtk/gtklabel.c:819
 msgid "The text of the label includes XML markup. See pango_parse_markup()"
 msgstr "Tekst etykiety zawiera znaczniki XML. Zobacz pango_parse_markup()"
 
@@ -3892,7 +3900,7 @@ msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
 msgstr "Bieżący filtr służący do zaznaczania wyświetlanych plików"
 
 #: gtk/gtkfilechooser.c:388 gtk/gtkplacessidebar.c:4483
-#: gtk/gtkplacesview.c:2211
+#: gtk/gtkplacesview.c:2210
 msgid "Local Only"
 msgstr "Tylko lokalne"
 
@@ -3975,62 +3983,62 @@ msgstr ""
 "Określa, czy okno wyboru plików w trybie zamkniętym będzie umożliwiało "
 "użytkownikowi utworzenie nowych katalogów."
 
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:779
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:816
 msgid "Accept label"
 msgstr "Etykieta akceptacji"
 
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:780
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:817
 msgid "The label on the accept button"
 msgstr "Etykieta przycisku akceptacji"
 
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:792
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:829
 msgid "Cancel label"
 msgstr "Etykieta anulowania"
 
-#: gtk/gtkfilechoosernative.c:793
+#: gtk/gtkfilechoosernative.c:830
 msgid "The label on the cancel button"
 msgstr "Etykieta przycisku anulowania"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8468 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8469
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8447 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8448
 msgid "Search mode"
 msgstr "Tryb wyszukiwania"
 
-#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8475 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8476
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2017 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:591
+#: gtk/gtkfilechooserwidget.c:8454 gtk/gtkfilechooserwidget.c:8455
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2024 gtk/gtkshortcutsshortcut.c:591
 msgid "Subtitle"
 msgstr "Podtytuł"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:150 gtk/gtklayout.c:647 gtk/gtktreeviewcolumn.c:260
+#: gtk/gtkfixed.c:155 gtk/gtklayout.c:648 gtk/gtktreeviewcolumn.c:260
 msgid "X position"
 msgstr "Położenie X"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:151 gtk/gtklayout.c:648
+#: gtk/gtkfixed.c:156 gtk/gtklayout.c:649
 msgid "X position of child widget"
 msgstr "Poziome położenie widżetu potomnego"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:158 gtk/gtklayout.c:657
+#: gtk/gtkfixed.c:163 gtk/gtklayout.c:658
 msgid "Y position"
 msgstr "Położenie Y"
 
-#: gtk/gtkfixed.c:159 gtk/gtklayout.c:658
+#: gtk/gtkfixed.c:164 gtk/gtklayout.c:659
 msgid "Y position of child widget"
 msgstr "Pionowe położenie widżetu potomnego"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3810 gtk/gtkiconview.c:408 gtk/gtklistbox.c:453
+#: gtk/gtkflowbox.c:3810 gtk/gtkiconview.c:408 gtk/gtklistbox.c:468
 #: gtk/gtktreeselection.c:131
 msgid "Selection mode"
 msgstr "Tryb zaznaczania"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3811 gtk/gtkiconview.c:409 gtk/gtklistbox.c:454
+#: gtk/gtkflowbox.c:3811 gtk/gtkiconview.c:409 gtk/gtklistbox.c:469
 msgid "The selection mode"
 msgstr "Tryb zaznaczania"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3824 gtk/gtkiconview.c:665 gtk/gtklistbox.c:461
+#: gtk/gtkflowbox.c:3824 gtk/gtkiconview.c:665 gtk/gtklistbox.c:476
 #: gtk/gtktreeview.c:1222
 msgid "Activate on Single Click"
 msgstr "Aktywowanie po pojedynczym kliknięciu"
 
-#: gtk/gtkflowbox.c:3825 gtk/gtkiconview.c:666 gtk/gtklistbox.c:462
+#: gtk/gtkflowbox.c:3825 gtk/gtkiconview.c:666 gtk/gtklistbox.c:477
 #: gtk/gtktreeview.c:1223
 msgid "Activate row on a single click"
 msgstr "Aktywowanie rzędu po pojedynczym kliknięciu"
@@ -4252,97 +4260,97 @@ msgstr "Używa OpenGL ES"
 msgid "Whether the context uses OpenGL or OpenGL ES"
 msgstr "Określa, czy kontekst używa OpenGL lub OpenGL ES"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1775
+#: gtk/gtkgrid.c:1772
 msgid "Row Homogeneous"
 msgstr "Jednorodne rzędy"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1776
+#: gtk/gtkgrid.c:1773
 msgid "If TRUE, the rows are all the same height"
 msgstr "Jeśli TRUE, to wszystkie rzędy będą miały tę samą wysokość"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1782
+#: gtk/gtkgrid.c:1779
 msgid "Column Homogeneous"
 msgstr "Jednorodne kolumny"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1783
+#: gtk/gtkgrid.c:1780
 msgid "If TRUE, the columns are all the same width"
 msgstr "Jeśli TRUE, to wszystkie kolumny będą miały tę samą szerokość"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1789
+#: gtk/gtkgrid.c:1786
 msgid "Baseline Row"
 msgstr "Rząd bazowy"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1790
+#: gtk/gtkgrid.c:1787
 msgid "The row to align the to the baseline when valign is GTK_ALIGN_BASELINE"
 msgstr ""
 "Rząd, do którego wyrównać do linii bazowej, kiedy valign wynosi "
 "GTK_ALIGN_BASELINE"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1808
+#: gtk/gtkgrid.c:1805
 msgid "The row number to attach the top side of a child widget to"
 msgstr "Liczba rzędów przyłączanych od górnej strony widżetu potomnego"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1814 gtk/gtklayout.c:673 gtk/gtktreeviewcolumn.c:268
+#: gtk/gtkgrid.c:1811 gtk/gtklayout.c:674 gtk/gtktreeviewcolumn.c:268
 msgid "Width"
 msgstr "Szerokość"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1815
+#: gtk/gtkgrid.c:1812
 msgid "The number of columns that a child spans"
 msgstr "Liczba kolumn, jakie rozdziela element potomny"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1821 gtk/gtklayout.c:682 gtk/gtkshortcutsgroup.c:362
+#: gtk/gtkgrid.c:1818 gtk/gtklayout.c:683 gtk/gtkshortcutsgroup.c:362
 msgid "Height"
 msgstr "Wysokość"
 
-#: gtk/gtkgrid.c:1822
+#: gtk/gtkgrid.c:1819
 msgid "The number of rows that a child spans"
 msgstr "Liczba rzędów, jakie rozdziela element potomny"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2011
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2018
 msgid "The title to display"
 msgstr "Tytuł do wyświetlenia"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2018
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2025
 msgid "The subtitle to display"
 msgstr "Podtytuł do wyświetlenia"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2024
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2031
 msgid "Custom Title"
 msgstr "Niestandardowy tytuł"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2025
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2032
 msgid "Custom title widget to display"
 msgstr "Niestandardowy widżet tytułu do wyświetlenia"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2049
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2056
 msgid "Show decorations"
 msgstr "Wyświetlanie dekoracji"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2050
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2057
 msgid "Whether to show window decorations"
 msgstr "Określa, czy wyświetlać dekoracje okien"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2068 gtk/gtksettings.c:1610
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2075 gtk/gtksettings.c:1610
 msgid "Decoration Layout"
 msgstr "Układ dekoracji"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2069 gtk/gtksettings.c:1611
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2076 gtk/gtksettings.c:1611
 msgid "The layout for window decorations"
 msgstr "Układ dekoracji okien"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2082
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2089
 msgid "Decoration Layout Set"
 msgstr "Ustawienie układu dekoracji"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2083
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2090
 msgid "Whether the decoration-layout property has been set"
 msgstr "Określa, czy właściwość układu dekoracji została ustawiona"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2097
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2104
 msgid "Has Subtitle"
 msgstr "Ma podtytuł"
 
-#: gtk/gtkheaderbar.c:2098
+#: gtk/gtkheaderbar.c:2105
 msgid "Whether to reserve space for a subtitle"
 msgstr "Określa, czy zastrzegać miejsce na podtytuł"
 
@@ -4560,15 +4568,15 @@ msgstr "Szerokość krawędzi wokół obszaru czynności"
 msgid "The screen where this window will be displayed"
 msgstr "Ekran, na którym to okno będzie wyświetlane"
 
-#: gtk/gtklabel.c:802
+#: gtk/gtklabel.c:805
 msgid "The text of the label"
 msgstr "Tekst etykiety"
 
-#: gtk/gtklabel.c:829 gtk/gtktexttag.c:416 gtk/gtktextview.c:837
+#: gtk/gtklabel.c:832 gtk/gtktexttag.c:416 gtk/gtktextview.c:837
 msgid "Justification"
 msgstr "Wyrównanie"
 
-#: gtk/gtklabel.c:830
+#: gtk/gtklabel.c:833
 msgid ""
 "The alignment of the lines in the text of the label relative to each other. "
 "This does NOT affect the alignment of the label within its allocation. See "
@@ -4578,11 +4586,11 @@ msgstr ""
 "wyrównanie etykiety wewnątrz przydzielonego jej obszaru. Odpowiada za to "
 "GtkLabel:xalign"
 
-#: gtk/gtklabel.c:873
+#: gtk/gtklabel.c:876
 msgid "Pattern"
 msgstr "Wzorzec"
 
-#: gtk/gtklabel.c:874
+#: gtk/gtklabel.c:877
 msgid ""
 "A string with _ characters in positions correspond to characters in the text "
 "to underline"
@@ -4590,46 +4598,46 @@ msgstr ""
 "Napis ze znakami _ na pozycjach odpowiadających znakom, które powinny być "
 "podkreślone"
 
-#: gtk/gtklabel.c:880
+#: gtk/gtklabel.c:883
 msgid "Line wrap"
 msgstr "Zawijanie wierszy"
 
-#: gtk/gtklabel.c:881
+#: gtk/gtklabel.c:884
 msgid "If set, wrap lines if the text becomes too wide"
 msgstr "Określa, czy zbyt długie wiersze powinny być zawijane"
 
-#: gtk/gtklabel.c:896
+#: gtk/gtklabel.c:899
 msgid "Line wrap mode"
 msgstr "Tryb zawijania wierszy"
 
-#: gtk/gtklabel.c:897
+#: gtk/gtklabel.c:900
 msgid "If wrap is set, controls how linewrapping is done"
 msgstr ""
 "Jeżeli zawijanie jest ustawione, określa jak jest wykonywane zawijanie "
 "wierszy"
 
-#: gtk/gtklabel.c:905
+#: gtk/gtklabel.c:908
 msgid "Whether the label text can be selected with the mouse"
 msgstr "Określa, czy tekst etykiety może być zaznaczany przy użyciu myszy"
 
-#: gtk/gtklabel.c:911
+#: gtk/gtklabel.c:914
 msgid "Mnemonic key"
 msgstr "Klawisz skrótu"
 
-#: gtk/gtklabel.c:912
+#: gtk/gtklabel.c:915
 msgid "The mnemonic accelerator key for this label"
 msgstr "Klawisz skrótu powiązany z etykietą"
 
-#: gtk/gtklabel.c:919
+#: gtk/gtklabel.c:922
 msgid "Mnemonic widget"
 msgstr "Widżet skrótu"
 
-#: gtk/gtklabel.c:920
+#: gtk/gtklabel.c:923
 msgid "The widget to be activated when the label's mnemonic key is pressed"
 msgstr ""
 "Widżet aktywowany po przyciśnięciu klawisza skrótu związanego z etykietą"
 
-#: gtk/gtklabel.c:960
+#: gtk/gtklabel.c:963
 msgid ""
 "The preferred place to ellipsize the string, if the label does not have "
 "enough room to display the entire string"
@@ -4637,123 +4645,123 @@ msgstr ""
 "Preferowane miejsce przycięcia ciągu tekstowego w przypadku, gdy etykieta "
 "nie ma miejsca na wyświetlenie całego teksu"
 
-#: gtk/gtklabel.c:998
+#: gtk/gtklabel.c:1001
 msgid "Single Line Mode"
 msgstr "Tryb jednowierszowy"
 
-#: gtk/gtklabel.c:999
+#: gtk/gtklabel.c:1002
 msgid "Whether the label is in single line mode"
 msgstr "Określa, czy etykieta jest w trybie jednowierszowym"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1015
+#: gtk/gtklabel.c:1018
 msgid "Angle"
 msgstr "Kąt"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1016
+#: gtk/gtklabel.c:1019
 msgid "Angle at which the label is rotated"
 msgstr "Kąt, pod jakim etykieta jest obrócona"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1036
+#: gtk/gtklabel.c:1039
 msgid "The desired maximum width of the label, in characters"
 msgstr "Żądana maksymalna szerokość etykiety (w znakach)"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1052
+#: gtk/gtklabel.c:1055
 msgid "Track visited links"
 msgstr "Śledzenie odwiedzonych odnośników"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1053
+#: gtk/gtklabel.c:1056
 msgid "Whether visited links should be tracked"
 msgstr "Określa, czy odwiedzone odnośniki powinny być śledzone"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1069
+#: gtk/gtklabel.c:1072
 msgid "Number of lines"
 msgstr "Liczba wierszy"
 
-#: gtk/gtklabel.c:1070
+#: gtk/gtklabel.c:1073
 msgid "The desired number of lines, when ellipsizing a wrapping label"
 msgstr "Żądana liczba wierszy podczas przycinania zawijanej etykiety"
 
-#: gtk/gtklayout.c:674
+#: gtk/gtklayout.c:675
 msgid "The width of the layout"
 msgstr "Szerokość układu"
 
-#: gtk/gtklayout.c:683
+#: gtk/gtklayout.c:684
 msgid "The height of the layout"
 msgstr "Wysokość układu"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1016
+#: gtk/gtklevelbar.c:1019
 msgid "Currently filled value level"
 msgstr "Obecnie wypełniony poziom wartości"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1017
+#: gtk/gtklevelbar.c:1020
 msgid "Currently filled value level of the level bar"
 msgstr "Obecnie wypełniony poziom wartości paska"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1031
+#: gtk/gtklevelbar.c:1034
 msgid "Minimum value level for the bar"
 msgstr "Minimalny poziom wartości paska"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1032
+#: gtk/gtklevelbar.c:1035
 msgid "Minimum value level that can be displayed by the bar"
 msgstr "Minimalny poziom, jaki może być wyświetlany przez pasek"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1046
+#: gtk/gtklevelbar.c:1049
 msgid "Maximum value level for the bar"
 msgstr "Maksymalny poziom wartości paska"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1047
+#: gtk/gtklevelbar.c:1050
 msgid "Maximum value level that can be displayed by the bar"
 msgstr "Maksymalny poziom, jaki może być wyświetlany przez pasek"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1067
+#: gtk/gtklevelbar.c:1070
 msgid "The mode of the value indicator"
 msgstr "Tryb wskaźnika wartości"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1068
+#: gtk/gtklevelbar.c:1071
 msgid "The mode of the value indicator displayed by the bar"
 msgstr "Tryb wskaźnika wartości wyświetlanego przez pasek"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1084
+#: gtk/gtklevelbar.c:1087
 msgid "Invert the direction in which the level bar grows"
 msgstr "Odwraca kierunek przyrostu paska poziomu"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1101
+#: gtk/gtklevelbar.c:1104
 msgid "Minimum height for filling blocks"
 msgstr "Minimalna wysokość wypełniających bloków"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1102
+#: gtk/gtklevelbar.c:1105
 msgid "Minimum height for blocks that fill the bar"
 msgstr "Minimalna wysokość bloków wypełniających pasek"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1118
+#: gtk/gtklevelbar.c:1121
 msgid "Minimum width for filling blocks"
 msgstr "Minimalna szerokość wypełniających bloków"
 
-#: gtk/gtklevelbar.c:1119
+#: gtk/gtklevelbar.c:1122
 msgid "Minimum width for blocks that fill the bar"
 msgstr "Minimalna szerokość bloków wypełniających pasek"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:168
+#: gtk/gtklinkbutton.c:164
 msgid "URI"
 msgstr "Adres URI"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:169
+#: gtk/gtklinkbutton.c:165
 msgid "The URI bound to this button"
 msgstr "Adres URI powiązany z tym przyciskiem"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:184
+#: gtk/gtklinkbutton.c:180
 msgid "Visited"
 msgstr "Odwiedzone"
 
-#: gtk/gtklinkbutton.c:185
+#: gtk/gtklinkbutton.c:181
 msgid "Whether this link has been visited."
 msgstr "Określa, czy ten odnośnik był odwiedzony."
 
-#: gtk/gtklistbox.c:3796
+#: gtk/gtklistbox.c:3801
 msgid "Whether this row can be activated"
 msgstr "Określa, czy można aktywować ten rząd"
 
-#: gtk/gtklistbox.c:3810
+#: gtk/gtklistbox.c:3815
 msgid "Whether this row can be selected"
 msgstr "Określa, czy można wybierać ten rząd"
 
@@ -5265,7 +5273,7 @@ msgstr "Tytuł okna dialogowego"
 msgid "The title of the file chooser dialog"
 msgstr "Tytuł okna dialogowego wyboru plików"
 
-#: gtk/gtknativedialog.c:228 gtk/gtkpopover.c:1744 gtk/gtkwindow.c:784
+#: gtk/gtknativedialog.c:228 gtk/gtkpopover.c:1749 gtk/gtkwindow.c:784
 msgid "Modal"
 msgstr "Modalne"
 
@@ -5590,11 +5598,11 @@ msgstr "Położenie do wybrania"
 msgid "The location to highlight in the sidebar"
 msgstr "Położenie do wyróżnienia na panelu bocznym"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4452 gtk/gtkplacesview.c:2232
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4452 gtk/gtkplacesview.c:2231
 msgid "Open Flags"
 msgstr "Flagi otwarcia"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4453 gtk/gtkplacesview.c:2233
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4453 gtk/gtkplacesview.c:2232
 msgid ""
 "Modes in which the calling application can open locations selected in the "
 "sidebar"
@@ -5643,7 +5651,7 @@ msgstr ""
 "Określa, czy panel boczny zawiera wbudowany skrót do ręcznego wprowadzania "
 "położenia"
 
-#: gtk/gtkplacessidebar.c:4484 gtk/gtkplacesview.c:2212
+#: gtk/gtkplacessidebar.c:4484 gtk/gtkplacesview.c:2211
 msgid "Whether the sidebar only includes local files"
 msgstr "Określa, czy panel boczny zawiera tylko lokalne pliki"
 
@@ -5671,19 +5679,19 @@ msgstr ""
 "Określa, czy wysyłać sygnał ::populate-popup dla wyskakujących okien, które "
 "nie są menu"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2218
+#: gtk/gtkplacesview.c:2217
 msgid "Loading"
 msgstr "Wczytywanie"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2219
+#: gtk/gtkplacesview.c:2218
 msgid "Whether the view is loading locations"
 msgstr "Określa, czy widok wczytuje położenia"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2225
+#: gtk/gtkplacesview.c:2224
 msgid "Fetching networks"
 msgstr "Pobieranie sieci"
 
-#: gtk/gtkplacesview.c:2226
+#: gtk/gtkplacesview.c:2225
 msgid "Whether the view is fetching networks"
 msgstr "Określa, czy widok pobiera sieci"
 
@@ -5751,43 +5759,43 @@ msgstr "Okno gniazda"
 msgid "The window of the socket the plug is embedded in"
 msgstr "Okno gniazda, w którym osadzona jest wtyczka"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1701
+#: gtk/gtkpopover.c:1706
 msgid "Relative to"
 msgstr "Względne do"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1702
+#: gtk/gtkpopover.c:1707
 msgid "Widget the bubble window points to"
 msgstr "Widżet, na który wskazuje okrągłe okno"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1715
+#: gtk/gtkpopover.c:1720
 msgid "Pointing to"
 msgstr "Wskazujące na"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1716
+#: gtk/gtkpopover.c:1721
 msgid "Rectangle the bubble window points to"
 msgstr "Prostokąt, na który wskazuje okrągłe okno"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1730
+#: gtk/gtkpopover.c:1735
 msgid "Position to place the bubble window"
 msgstr "Położenie do umieszczenia okrągłego okna"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1745
+#: gtk/gtkpopover.c:1750
 msgid "Whether the popover is modal"
 msgstr "Określa, czy widżet popover jest modalny"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1758
+#: gtk/gtkpopover.c:1763
 msgid "Transitions enabled"
 msgstr "Włączone przejścia"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1759
+#: gtk/gtkpopover.c:1764
 msgid "Whether show/hide transitions are enabled or not"
 msgstr "Określa, czy przejścia wyświetlenia/ukrycia są włączone"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1772
+#: gtk/gtkpopover.c:1777
 msgid "Constraint"
 msgstr "Ograniczenie"
 
-#: gtk/gtkpopover.c:1773
+#: gtk/gtkpopover.c:1778
 msgid "Constraint for the popover position"
 msgstr "Ograniczenie położenia widżetu popover"
 
@@ -7519,15 +7527,15 @@ msgstr "Grupa rozmiarów skrótów"
 msgid "Title Size Group"
 msgstr "Grupa rozmiarów tytułu"
 
-#: gtk/gtkshortcutssection.c:349 gtk/gtkshortcutswindow.c:787
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:350 gtk/gtkshortcutswindow.c:787
 msgid "Section Name"
 msgstr "Nazwa sekcji"
 
-#: gtk/gtkshortcutssection.c:363 gtk/gtkshortcutswindow.c:802
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:364 gtk/gtkshortcutswindow.c:802
 msgid "View Name"
 msgstr "Nazwa widoku"
 
-#: gtk/gtkshortcutssection.c:388
+#: gtk/gtkshortcutssection.c:389
 msgid "Maximum Height"
 msgstr "Maksymalna wysokość"
 
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index a4c89e4..cd5d0bc 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -16,8 +16,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2017-08-10 13:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2017-08-11 00:08+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2017-08-11 20:20+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2017-08-11 22:22+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr Drąg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <community-poland mozilla org>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -2173,44 +2173,48 @@ msgstr "_Prawy:"
 msgid "Paper Margins"
 msgstr "Marginesy papieru"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9514 gtk/gtklabel.c:6677 gtk/gtktextview.c:9448
+#: gtk/gtkentry.c:9544 gtk/gtklabel.c:6677 gtk/gtktextview.c:9448
 msgid "Cu_t"
 msgstr "_Wytnij"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9518 gtk/gtklabel.c:6678 gtk/gtktextview.c:9452
+#: gtk/gtkentry.c:9548 gtk/gtklabel.c:6678 gtk/gtktextview.c:9452
 msgid "_Copy"
 msgstr "S_kopiuj"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9522 gtk/gtklabel.c:6679 gtk/gtktextview.c:9454
+#: gtk/gtkentry.c:9552 gtk/gtklabel.c:6679 gtk/gtktextview.c:9454
 msgid "_Paste"
 msgstr "Wk_lej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9525 gtk/gtkfilechooserwidget.c:1478
+#: gtk/gtkentry.c:9555 gtk/gtkfilechooserwidget.c:1478
 #: gtk/gtkfilechooserwidget.c:2278 gtk/gtklabel.c:6681 gtk/gtktextview.c:9457
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Usuń"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9536 gtk/gtklabel.c:6690 gtk/gtktextview.c:9471
+#: gtk/gtkentry.c:9566 gtk/gtklabel.c:6690 gtk/gtktextview.c:9471
 msgid "Select _All"
 msgstr "Z_aznacz wszystko"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9709 gtk/gtktextview.c:9696
+#: gtk/gtkentry.c:9573
+msgid "Insert _Emoji"
+msgstr "Wstaw _emoji"
+
+#: gtk/gtkentry.c:9748 gtk/gtktextview.c:9696
 msgid "Select all"
 msgstr "Zaznacz wszystko"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9712 gtk/gtktextview.c:9699
+#: gtk/gtkentry.c:9751 gtk/gtktextview.c:9699
 msgid "Cut"
 msgstr "Wytnij"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9715 gtk/gtktextview.c:9702
+#: gtk/gtkentry.c:9754 gtk/gtktextview.c:9702
 msgid "Copy"
 msgstr "Skopiuj"
 
-#: gtk/gtkentry.c:9718 gtk/gtktextview.c:9705
+#: gtk/gtkentry.c:9757 gtk/gtktextview.c:9705
 msgid "Paste"
 msgstr "Wklej"
 
-#: gtk/gtkentry.c:10785
+#: gtk/gtkentry.c:10824
 msgid "Caps Lock is on"
 msgstr "Klawisz Caps Lock jest włączony"
 
@@ -3578,12 +3582,13 @@ msgstr "Wyniki wyszukiwania"
 msgid "Search Shortcuts"
 msgstr "Wyszukiwanie skrótów"
 
-#: gtk/gtkshortcutswindow.c:1053 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:310
+#: gtk/gtkshortcutswindow.c:1053 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:313
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:310
 msgid "No Results Found"
 msgstr "Brak wyników"
 
-#: gtk/gtkshortcutswindow.c:1060 gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:324
-#: gtk/ui/gtkplacesview.ui:406
+#: gtk/gtkshortcutswindow.c:1060 gtk/ui/gtkemojichooser.ui:327
+#: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:324 gtk/ui/gtkplacesview.ui:406
 msgid "Try a different search"
 msgstr "Proszę spróbować innych słów"
 
@@ -5522,6 +5527,43 @@ msgstr "W"
 msgid "Saturation"
 msgstr "Nasycenie"
 
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:51
+msgid "Smileys & People"
+msgstr "Uśmieszki i osoby"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:66
+msgid "Body & Clothing"
+msgstr "Ciało i ubrania"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:81
+msgid "Animals & Nature"
+msgstr "Zwierzęta i przyroda"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:96
+msgid "Food & Drink"
+msgstr "Jedzenie i napoje"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:111
+msgid "Travel & Places"
+msgstr "Podróże i miejsca"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:126
+msgid "Activities"
+msgstr "Sport"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:141
+msgctxt "emoji category"
+msgid "Objects"
+msgstr "Rzeczy"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:156
+msgid "Symbols"
+msgstr "Symbole"
+
+#: gtk/ui/gtkemojichooser.ui:171
+msgid "Flags"
+msgstr "Flagi"
+
 #: gtk/ui/gtkfilechooserwidget.ui:69
 msgid "Create Folder"
 msgstr "Tworzy katalog"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]