[tomboy] Updated Swedish translationcommit e07715f05b0143eaf1f0d4e0f23b37ffb53eebf9
Author: Josef Andersson <josef andersson gmail com>
Date:   Sun Mar 8 12:40:09 2015 +0000

    Updated Swedish translation

 help/sv/sv.po | 2349 +++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------
 1 files changed, 1344 insertions(+), 1005 deletions(-)
---
diff --git a/help/sv/sv.po b/help/sv/sv.po
index 2a07c45..0601181 100644
--- a/help/sv/sv.po
+++ b/help/sv/sv.po
@@ -1,1266 +1,1605 @@
-# 
+#
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: tomboy manual\n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-08 04:10+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-02-27 12:05+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2008-03-09 13:42+0100\n"
 "Last-Translator: Daniel Nylander <po danielnylander se>\n"
 "Language-Team: Swedish <tp-sv listor tp-sv se>\n"
+"Language: sv\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: C/legal.xml:2(para)
-msgid "Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document under the terms of the GNU Free 
Documentation License (GFDL), Version 1.1 or any later version published by the Free Software Foundation with 
no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts. You can find a copy of the GFDL at this 
<ulink type=\"help\" url=\"ghelp:fdl\">link</ulink> or in the file COPYING-DOCS distributed with this manual."
-msgstr "Tillstånd att kopiera, distribuera och/eller modifiera detta dokument ges under villkoren i GNU Free 
Documentation License (GFDL), version 1.1 eller senare, utgivet av Free Software Foundation utan 
standardavsnitt och omslagstexter.  En kopia av GFDL finns att hämta på denna <ulink type=\"help\" 
url=\"ghelp:fdl\">länk</ulink> eller i filen COPYING-DOCS som medföljer denna handbok."
-
-#: C/legal.xml:12(para)
-msgid "This manual is part of a collection of GNOME manuals distributed under the GFDL. If you want to 
distribute this manual separately from the collection, you can do so by adding a copy of the license to the 
manual, as described in section 6 of the license."
-msgstr "Denna handbok utgör en av flera GNOME-handböcker som distribueras under villkoren i GFDL.  Om du 
vill distribuera denna handbok separat från övriga handböcker kan du göra detta genom att lägga till en kopia 
av licensavtalet i handboken enligt instruktionerna i avsnitt 6 i licensavtalet."
-
-#: C/legal.xml:19(para)
-msgid "Many of the names used by companies to distinguish their products and services are claimed as 
trademarks. Where those names appear in any GNOME documentation, and the members of the GNOME Documentation 
Project are made aware of those trademarks, then the names are in capital letters or initial capital letters."
-msgstr "Flera namn på produkter och tjänster är registrerade varumärken. I de fall dessa namn förekommer i 
GNOME-dokumentation - och medlemmarna i GNOME-dokumentationsprojektet är medvetna om dessa varumärken - är de 
skrivna med versaler eller med inledande versal."
-
-#: C/legal.xml:35(para)
-msgid "DOCUMENT IS PROVIDED ON AN \"AS IS\" BASIS, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR 
IMPLIED, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, WARRANTIES THAT THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS 
FREE OF DEFECTS MERCHANTABLE, FIT FOR A PARTICULAR PURPOSE OR NON-INFRINGING. THE ENTIRE RISK AS TO THE 
QUALITY, ACCURACY, AND PERFORMANCE OF THE DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS WITH YOU. SHOULD 
ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION PROVE DEFECTIVE IN ANY RESPECT, YOU (NOT THE INITIAL WRITER, AUTHOR OR ANY 
CONTRIBUTOR) ASSUME THE COST OF ANY NECESSARY SERVICING, REPAIR OR CORRECTION. THIS DISCLAIMER OF WARRANTY 
CONSTITUTES AN ESSENTIAL PART OF THIS LICENSE. NO USE OF ANY DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT IS 
AUTHORIZED HEREUNDER EXCEPT UNDER THIS DISCLAIMER; AND UNDER NO CIRCUMSTANCES AND UNDER NO LEGAL THEORY, 
WHETHER IN TORT (INCLUDING NEGLIGENCE), CONTRACT, OR OTHERWISE, SHALL THE AUTHOR, INITIAL WRITER, ANY 
CONTRIBUTOR, OR ANY DISTRIBUTOR OF THE
  DOCUMENT OR MODIFIED VERSION OF THE DOCUMENT, OR ANY SUPPLIER OF ANY OF SUCH PARTIES, BE LIABLE TO ANY 
PERSON FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY CHARACTER INCLUDING, 
WITHOUT LIMITATION, DAMAGES FOR LOSS OF GOODWILL, WORK STOPPAGE, COMPUTER FAILURE OR MALFUNCTION, OR ANY AND 
ALL OTHER DAMAGES OR LOSSES ARISING OUT OF OR RELATING TO USE OF THE DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE 
DOCUMENT, EVEN IF SUCH PARTY SHALL HAVE BEEN INFORMED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES."
-msgstr "DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS I \"BEFINTLIGT SKICK\" UTAN NÅGRA SOM HELST GARANTIER, VARE SIG 
UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER ATT DOKUMENTET ELLER EN 
MODIFIERAD VERSION AV DOKUMENTET INTE INNEHÅLLER NÅGRA FELAKTIGHETER, ÄR LÄMPLIGT FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL ELLER 
INTE STRIDER MOT LAG. HELA RISKEN VAD GÄLLER KVALITET, EXAKTHET OCH UTFÖRANDE AV DOKUMENTET OCH MODIFIERADE 
VERSIONER AV DOKUMENTET LIGGER HELT OCH HÅLLET PÅ ANVÄNDAREN. OM ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV 
ETT DOKUMENT SKULLE VISA SIG INNEHÅLLA FELAKTIGHETER I NÅGOT HÄNSEENDE ÄR DET DU (INTE DEN URSPRUNGLIGA 
SKRIBENTEN, FÖRFATTAREN ELLER NÅGON ANNAN MEDARBETARE) SOM FÅR STÅ FÖR ALLA EVENTUELLA KOSTNADER FÖR SERVICE, 
REPARATIONER ELLER KORRIGERINGAR. DENNA GARANTIFRISKRIVNING UTGÖR EN VÄSENTLIG DEL AV DETTA LICENSAVTAL. 
DETTA INNEBÄR ATT ALL ANVÄNDNING AV ETT DOKUMENT ELLER EN MODIFIERAD VERSION AV ETT DOKUMENT BEVILJAS ENDAST U
 NDER DENNA ANSVARSFRISKRIVNING; OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ELLER INOM RAMEN FÖR NÅGON LAGSTIFTNING, 
OAVSETT OM DET GÄLLER KRÄNKNING (INKLUSIVE VÅRDSLÖSHET), KONTRAKT ELLER DYLIKT, SKA FÖRFATTAREN, DEN 
URSPRUNGLIGA SKRIBENTEN ELLER ANNAN MEDARBETARE ELLER ÅTERFÖRSÄLJARE AV DOKUMENTET ELLER AV EN MODIFIERAD 
VERSION AV DOKUMENTET ELLER NÅGON LEVERANTÖR TILL NÅGON AV NÄMNDA PARTER STÄLLAS ANSVARIG GENTEMOT NÅGON FÖR 
NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SÄRSKILDA ELLER OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE, MEN 
INTE BEGRÄNSAT TILL, SKADOR BETRÄFFANDE FÖRLORAD GOODWILL, HINDER I ARBETET, DATORHAVERI ELLER NÅGRA ANDRA 
TÄNKBARA SKADOR ELLER FÖRLUSTER SOM KAN UPPKOMMA PÅ GRUND AV ELLER RELATERAT TILL ANVÄNDNINGEN AV DOKUMENTET 
ELLER MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET, ÄVEN OM PART SKA HA BLIVIT INFORMERAD OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA 
SKADOR."
-
-#: C/legal.xml:28(para)
-msgid "DOCUMENT AND MODIFIED VERSIONS OF THE DOCUMENT ARE PROVIDED UNDER THE TERMS OF THE GNU FREE 
DOCUMENTATION LICENSE WITH THE FURTHER UNDERSTANDING THAT: <placeholder-1/>"
-msgstr "DOKUMENTET OCH MODIFIERADE VERSIONER AV DOKUMENTET TILLHANDAHÅLLS UNDER VILLKOREN I GNU FREE 
DOCUMENTATION LICENSE ENDAST UNDER FÖLJANDE FÖRUTSÄTTNINGAR: <placeholder-1/>"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/tomboy.xml:238(None)
-msgid "@@image: 'figures/tomboy-panel.png'; md5=37fb8231c5dece7539e3471b76ec0d00"
-msgstr "@@image: 'figures/tomboy-panel.png'; md5=37fb8231c5dece7539e3471b76ec0d00"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/tomboy.xml:366(None)
-msgid "@@image: 'figures/tomboy-new-note.png'; md5=ba337ad3ae256f3fdf79afeef82d7883"
-msgstr "@@image: 'figures/tomboy-new-note.png'; md5=ba337ad3ae256f3fdf79afeef82d7883"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/tomboy.xml:765(None)
-msgid "@@image: 'figures/tomboy-main-menu.png'; md5=420af676a38a074abd5431e7a07d1fec"
-msgstr "@@image: 'figures/tomboy-main-menu.png'; md5=420af676a38a074abd5431e7a07d1fec"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/tomboy.xml:921(None)
-msgid "@@image: 'figures/new-notebook.png'; md5=b5645185d7fed6183b550c0dab7b72cb"
-msgstr "@@image: 'figures/new-notebook.png'; md5=b5645185d7fed6183b550c0dab7b72cb"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/tomboy.xml:959(None)
-msgid "@@image: 'figures/add-notebook-search.png'; md5=8a98d72edc3c4351a632889c5edbb81f"
-msgstr "@@image: 'figures/add-notebook-search.png'; md5=8a98d72edc3c4351a632889c5edbb81f"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/tomboy.xml:996(None)
-msgid "@@image: 'figures/add-to-notebook.png'; md5=03469ddb5137f525ac4f8318caed5532"
-msgstr "@@image: 'figures/add-to-notebook.png'; md5=03469ddb5137f525ac4f8318caed5532"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/tomboy.xml:1036(None)
-msgid "@@image: 'figures/note-template.png'; md5=49ee364d7e060de4e7a583e49a2f7db7"
-msgstr "@@image: 'figures/note-template.png'; md5=49ee364d7e060de4e7a583e49a2f7db7"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/tomboy.xml:1072(None)
-msgid "@@image: 'figures/delete-notebook.png'; md5=f1b41a9034715d6314ee36b66389c897"
-msgstr "@@image: 'figures/delete-notebook.png'; md5=f1b41a9034715d6314ee36b66389c897"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/tomboy.xml:1119(None)
-msgid "@@image: 'figures/tomboy-preferences-synchronization.png'; md5=68e7a980720d8e9e1384cab9960a7adc"
-msgstr "@@image: 'figures/tomboy-preferences-synchronization.png'; md5=68e7a980720d8e9e1384cab9960a7adc"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/tomboy.xml:1269(None)
-msgid "@@image: 'figures/tomboy-preferences-editing.png'; md5=288184a8d9645881eaf3173892583d73"
-msgstr "@@image: 'figures/tomboy-preferences-editing.png'; md5=288184a8d9645881eaf3173892583d73"
-
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/tomboy.xml:1328(None)
-msgid "@@image: 'figures/tomboy-preferences-hotkeys.png'; md5=57510249057a144dbb81ae35e15c694c"
-msgstr "@@image: 'figures/tomboy-preferences-hotkeys.png'; md5=57510249057a144dbb81ae35e15c694c"
+#: C/whatsnew.page:9(desc)
+msgid "What's new in <app>Tomboy Notes</app>."
+msgstr ""
 
-#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
-#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
-#: C/tomboy.xml:1361(None)
-msgid "@@image: 'figures/tomboy-preferences-add-ins.png'; md5=bb3114a219b8bfdf31549fced9618245"
-msgstr "@@image: 'figures/tomboy-preferences-add-ins.png'; md5=bb3114a219b8bfdf31549fced9618245"
-
-#: C/tomboy.xml:23(title)
-msgid "Tomboy Notes Manual"
-msgstr "Handbok för Tomboy-anteckningar"
-
-#: C/tomboy.xml:26(para)
-msgid "Tomboy is a simple desktop note-taking application, with some powerful built-in features to help you 
organize your ideas."
-msgstr "Tomboy är ett enkelt anteckningsblock för ditt skrivbord med ett antal kraftfulla inbyggda 
funktioner för att hjälpa dig att organisera dina ideér och tankar."
-
-#: C/tomboy.xml:31(year)
-#: C/tomboy.xml:37(year)
-#: C/tomboy.xml:43(year)
-#: C/tomboy.xml:49(year)
-#: C/tomboy.xml:55(year)
-#: C/tomboy.xml:61(year)
-msgid "2008"
-msgstr "2008"
-
-#: C/tomboy.xml:33(holder)
-msgid "Alex Graveley"
-msgstr "Alex Graveley"
-
-#: C/tomboy.xml:39(holder)
-msgid "Brent Smith"
-msgstr "Brent Smith"
-
-#: C/tomboy.xml:45(holder)
-msgid "Free Software Foundation"
-msgstr "Free Software Foundation"
-
-#: C/tomboy.xml:51(holder)
-#: C/tomboy.xml:195(para)
-msgid "Boyd Timothy"
-msgstr "Boyd Timothy"
-
-#: C/tomboy.xml:57(holder)
-#: C/tomboy.xml:183(para)
-msgid "Sandy Armstrong"
-msgstr "Sandy Armstrong"
-
-#: C/tomboy.xml:63(holder)
-#: C/tomboy.xml:171(para)
+#: C/whatsnew.page:13(name) C/sync.page:11(name) C/sync-setup.page:11(name)
+#: C/search.page:12(name) C/prefs.page:9(name) C/note-edit-prefs.page:11(name)
+#: C/introduction.page:12(name) C/index.page:15(name) C/hotkeys.page:11(name)
+#: C/edit-note.page:13(name) C/delete-notes.page:13(name)
+#: C/create-notebook.page:11(name) C/create-note.page:13(name)
+#: C/addins.page:11(name)
 msgid "Paul Cutler"
 msgstr "Paul Cutler"
 
-#: C/tomboy.xml:74(publishername)
-#: C/tomboy.xml:90(orgname)
-#: C/tomboy.xml:102(orgname)
-#: C/tomboy.xml:114(orgname)
-#: C/tomboy.xml:126(orgname)
-#: C/tomboy.xml:138(orgname)
-#: C/tomboy.xml:173(para)
-#: C/tomboy.xml:185(para)
-#: C/tomboy.xml:197(para)
-msgid "GNOME Documentation Project"
-msgstr "Dokumentationsprojekt för GNOME"
-
-#: C/tomboy.xml:85(firstname)
-msgid "Alex"
-msgstr "Alex"
+#: C/whatsnew.page:14(email) C/sync.page:12(email) C/sync-setup.page:12(email)
+#: C/search.page:13(email) C/prefs.page:10(email)
+#: C/note-edit-prefs.page:12(email) C/introduction.page:13(email)
+#: C/index.page:16(email) C/hotkeys.page:12(email) C/edit-note.page:14(email)
+#: C/delete-notes.page:14(email) C/create-notebook.page:12(email)
+#: C/create-note.page:14(email) C/addins.page:12(email)
+#, fuzzy
+#| msgid "pcutler foresightlinux org"
+msgid "pcutler gnome org"
+msgstr "pcutler foresightlinux org"
 
-#: C/tomboy.xml:87(surname)
-msgid "Graveley"
-msgstr "Graveley"
+#: C/whatsnew.page:25(title)
+msgid "What's New in <app>Tomboy</app>"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:92(email)
-msgid "alex beatniksoftware com"
-msgstr "alex beatniksoftware com"
+#: C/whatsnew.page:27(p)
+msgid ""
+"<app>Tomboy</app> features a number of new improvements. Tomboy should start "
+"noticeably faster thanks to improvements made in Tomboy's start-up time."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:97(firstname)
-msgid "Brent"
-msgstr "Brent"
+#: C/whatsnew.page:31(p)
+msgid ""
+"Copying and pasting from Tomboy to other applications has been improved to "
+"support formatting into other applications that can understand HTML, such as "
+"Evolution, OpenOffice.org and other applications."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:99(surname)
-msgid "Smith"
-msgstr "Smith"
+#: C/whatsnew.page:36(p)
+msgid ""
+"<app>Tomboy</app> can now synchronize your notes automatically for you when "
+"you when you have synchronize enabled."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:104(email)
-msgid "gnome nextreality net"
-msgstr "gnome nextreality net"
+#: C/whatsnew.page:41(p)
+msgid ""
+"Support for Microsoft Windows 7 jump lists have been added helping you "
+"access your notes, search or create a new note faster directly from the "
+"Windows taskbar."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:109(firstname)
-msgid "Boyd"
-msgstr "Boyd"
+#: C/sync.page:8(desc)
+msgid "Sync your Tomboy notes with other computers."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:111(surname)
-msgid "Timothy"
-msgstr "Timothy"
+#: C/sync.page:23(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Synchronize your notes"
+msgid "Sync your notes"
+msgstr "Synkronisera dina anteckningar"
 
-#: C/tomboy.xml:116(email)
-msgid "btimothy gmail com"
-msgstr "btimothy gmail com"
+#: C/sync.page:27(title)
+msgid "Manually Syncing Notes"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:121(firstname)
-msgid "Sandy"
-msgstr "Sandy"
+#: C/sync.page:29(p)
+msgid "You can synchronize your notes one of three ways:"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:123(surname)
-msgid "Armstrong"
-msgstr "Armstrong"
+#: C/sync.page:32(p)
+msgid ""
+"From any note click the <gui>Tools</gui> icon and choose <gui>Synchronize "
+"Notes</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:128(email)
-msgid "sanfordarmstrong gmail com"
-msgstr "sanfordarmstrong gmail com"
+#: C/sync.page:34(p)
+msgid ""
+"In the <gui>Search All Notes</gui> dialog choose <guiseq><gui>Tools</"
+"gui><gui>Synchronize Notes</gui></guiseq>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:133(firstname)
-msgid "Paul"
-msgstr "Paul"
+#: C/sync.page:37(p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Using your mouse, right click on a Notebook that you have created and "
+#| "choose <menuchoice><guimenuitem>Open Template Note</guimenuitem></"
+#| "menuchoice>."
+msgid ""
+"Using your mouse, right click on the Tomboy icon in your panel, taskbar or "
+"dock and choose <gui>Synchronize All Notes </gui>."
+msgstr ""
+"Använd musen och högerklicka på ett anteckningsblock som du har skapat och "
+"välj <menuchoice><guimenuitem>Öppna anteckningsmall</guimenuitem></"
+"menuchoice>."
 
-#: C/tomboy.xml:135(surname)
-msgid "Cutler"
-msgstr "Cutler"
+#: C/sync.page:46(title)
+msgid "Sync Your Notes Automatically"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:140(email)
-msgid "pcutler foresightlinux org"
-msgstr "pcutler foresightlinux org"
+#: C/sync.page:48(p)
+msgid ""
+"Tomboy can automatically synchronize your notes for you in the background.It "
+"is recommended that you configure how you handle note conflicts before "
+"enabling syncing automatically. You can learn about handling note conflicts "
+"in the <link xref=\"sync-setup#conflict\"/> page."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:166(revnumber)
-msgid "Tomboy Manual 4.0"
-msgstr "Handbok för Tomboy 4.0"
+#: C/sync.page:54(p) C/sync-setup.page:33(p)
+msgid ""
+"You can enable synchronize by opening <gui>Tomboy Preferences</gui> by using "
+"your mouse to right click on the Tomboy icon in your panel, taskbar or dock "
+"and choose <gui>Preferences</gui> and then select the <gui>Synchronization</"
+"gui> tab. You can also open <gui> Tomboy Preferences</gui> from the "
+"<gui>Search All Notes</gui> dialog. From the menu choose <guiseq><gui>Edit</"
+"gui><gui>Preferences</gui></guiseq>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:168(date)
-msgid "2008-03-07"
-msgstr "2008-03-07"
+#: C/sync.page:63(p)
+msgid ""
+"To enable autosync, check the <gui>Automatically Sync in Background Every x "
+"Minutes</gui> box at the bottom of the Synchronization tab."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:178(revnumber)
-msgid "Tomboy Manual 3.0"
-msgstr "Handbok för Tomboy 3.0"
+#: C/sync.page:66(p)
+msgid ""
+"Tomboy's default option is to autosync every 10 minutes. To change how often "
+"Tomboy should synchronize enter the number of minutes in the dialog or use "
+"your mouse to move the time up or down."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:180(date)
-msgid "2007-09-13"
-msgstr "2007-09-13"
+#: C/sync.page:70(p)
+msgid ""
+"To disable autosync, uncheck the <gui>Automatically Sync in Background Every "
+"x Minutes</gui> box."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:190(revnumber)
-msgid "Tomboy Manual 2.0"
-msgstr "Handbok för Tomboy 2.0"
+#: C/sync-setup.page:8(desc)
+#, fuzzy
+#| msgid "Configure note synchronization"
+msgid "Configure Tomboy to synchronize your notes."
+msgstr "Konfigurera synkronisering av anteckningar"
 
-#: C/tomboy.xml:192(date)
-msgid "2007-02-28"
-msgstr "2007-02-28"
+#: C/sync-setup.page:15(name) C/delete-notes.page:21(name)
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "Dokumentationsprojekt för GNOME"
 
-#: C/tomboy.xml:202(releaseinfo)
-msgid "This manual describes version 0.10.0 of Tomboy"
-msgstr "Denna handbok beskriver version 0.10.0 av Tomboy"
+#: C/sync-setup.page:16(years)
+msgid "2010-2012"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:205(title)
-msgid "Feedback"
-msgstr "Återkoppling"
+#: C/sync-setup.page:21(title)
+msgid "Configure and Setup Sync"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:207(para)
-msgid "To report a bug or make a suggestion regarding the Tomboy application or this manual, follow the 
directions in the <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:gnome-feedback\">GNOME Feedback Page</ulink>."
-msgstr "För att rapportera ett fel eller förslå någonting angående programmet Tomboy eller den här 
handboken, följ anvisningarna på <ulink type=\"help\" url=\"ghelp:gnome-feedback\">GNOME:s 
återkopplingssida</ulink>."
+#: C/sync-setup.page:25(title)
+msgid "Enable Sync"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:217(primary)
-msgid "Tomboy Notes"
-msgstr "Tomboy-anteckningar"
+#: C/sync-setup.page:27(p)
+msgid ""
+"<app>Tomboy</app> can synchronize your notes between multiple computers. "
+"This allows you to have a backup of your notes on another computer or to "
+"share your notes between computers so you always have access to your notes."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:221(primary)
-msgid "Tomboy"
-msgstr "Tomboy"
+#: C/sync-setup.page:46(title)
+msgid "Managing Note Conflict"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:225(primary)
-msgid "notes"
-msgstr "anteckningar"
+#: C/sync-setup.page:48(p)
+msgid ""
+"You can set the default behavior for Tomboy when a note is discovered to be "
+"a conflict. This can occur when notes are not synced on a regular basis."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:231(title)
-msgid "Introduction"
-msgstr "Introduktion"
+#: C/sync-setup.page:53(p)
+msgid ""
+"In the <gui>Preferences</gui> dialog press the <gui>Advanced</gui> button. "
+"You can select from three choices as the default behavior in managing "
+"conflicts:"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:234(title)
-msgid "Notes Application"
-msgstr "Anteckningsblock"
+#: C/sync-setup.page:59(p)
+msgid ""
+"<gui>Always ask me what to do.</gui> This is the default choice and when "
+"Tomboy encounters a conflict Tomboy will always prompt you to ask you if you "
+"want to rename the local note or replace your local note with the note the "
+"server has stored."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:243(para)
-msgid "Tomboy is a desktop note-taking application for GNOME. It is simple and easy to use, and allows you 
to organize the ideas and information you deal with every day. Tomboy has some very useful editing features 
to help you customize your notes, including:"
-msgstr "Tomboy är ett enkelt anteckningsblock för GNOME. Det är enkelt och lätt att använda och låter dig 
organisera dina ideér och tankar som du hanterar varje dag. Tomboy har några mycket användbara 
redigeringsfunktioner för att hjälpa dig att anpassa dina anteckningar, inklusive:"
+#: C/sync-setup.page:64(p)
+msgid ""
+"<gui>Rename my local note.</gui> If this option is selected, Tomboy will "
+"automatically replace the note with a copy from the remote computer and "
+"rename the note on your computer so you don't lose your information in your "
+"note."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:250(para)
-msgid "Highlighting Search Text"
-msgstr "Färgmarkera söktext"
+#: C/sync-setup.page:70(p)
+msgid ""
+"<gui>Replace my local note with the server's update.</gui> If you have "
+"selected this option, when you synchronize, Tomboy will overwrite and "
+"replace your note stored on your computer with a copy from the remote "
+"computer."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:254(para)
-msgid "Inline Spell Checking"
-msgstr "Stavningskontroll"
+#: C/sync-setup.page:76(p)
+msgid ""
+"Automatically overwriting the note is permanent. Your local note will be "
+"replaced by the copy on the remote computer and you will lose your "
+"information that was stored prior to syncing."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:258(para)
-msgid "Auto-linking Web &amp; Email Addresses"
-msgstr "Automatisk länkning av webb- och e-postadresser"
+#: C/sync-setup.page:90(title)
+msgid "Configure Sync using WebDav"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:262(para)
-msgid "Undo/Redo Support"
-msgstr "Stöd för ångra/gör om"
+#: C/sync-setup.page:92(p)
+msgid ""
+"In order to synchronize your notes with a WebDAV server, you will need the "
+"wdfs FUSE file system installed. Follow the documentation for your operating "
+"system to set up FUSE for your user. You will also need the GNOME Keyring "
+"installed."
+msgstr ""
+"För att synkronisera dina anteckningar med en WebDAV-server behöver du "
+"installera wdfs FUSE-filsystemet. Följ dokumentationen för ditt "
+"operativsystem för att konfigurera FUSE för din användare. Du behöver även "
+"installera GNOME-nyckelring."
+
+#: C/sync-setup.page:98(p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Choose <guimenuitem>WebDAV</guimenuitem> from the <guilabel>Service</"
+#| "guilabel> drop-down list. Fill in the connection information for your "
+#| "server, and then select the <guibutton>Save</guibutton> button. You are "
+#| "now ready to synchronize your notes."
+msgid ""
+"Choose <gui>WebDAV</gui> from the <gui>Service</gui> drop-down list. Fill in "
+"the connection information for your server, and then select the <gui>Save</"
+"gui> button. You are now ready to synchronize your notes."
+msgstr ""
+"Välj <guimenuitem>WebDAV</guimenuitem> från rullgardinslistan "
+"<guilabel>Tjänst</guilabel>. Fyll i anslutningsinformationen för din server "
+"och välj sedan knappen <guibutton>Spara</guibutton>. Du är nu färdig för att "
+"börja synkronisera dina anteckningar."
 
-#: C/tomboy.xml:266(para)
-msgid "Font Styling &amp; Sizing"
-msgstr "Olika stilar och storlekar för typsnitt"
+#: C/sync-setup.page:107(title)
+msgid "Configure Sync using SSH"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:270(para)
-#: C/tomboy.xml:775(title)
-msgid "Bulleted Lists"
-msgstr "Punktlistor"
+#: C/sync-setup.page:109(p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "In order to synchronize your notes with an SSH server, you will need the "
+#| "sshfs FUSE file system installed. Follow the documentation for your "
+#| "operating system to set up FUSE for your user. You will also need an SSH "
+#| "key for your SSH server account, which should be added to a running SSH "
+#| "daemon. This can be done using the GNOME <application>Seahorse</"
+#| "application> application."
+msgid ""
+"In order to synchronize your notes with an SSH server, you will need the "
+"FUSE file system, also called <app>sshfs</app> installed. Follow the "
+"documentation for your operating system to set up FUSE for your user. You "
+"will also need an SSH key for your SSH server account that can be provided "
+"by the <app>Seahorse</app> application, which is also known as "
+"<app>Passwords and Encryption Keys</app>."
+msgstr ""
+"För att synkronisera dina anteckningar med en SSH-server behöver du "
+"installera sshfs FUSE-filsystemet. Följ dokumentationen för ditt "
+"operativsystem för att konfigurera FUSE för din användare. Du behöver även "
+"en SSH-nyckel för ditt SSH-serverkonto, vilken ska läggas till i en körande "
+"SSH-demon. Det här kan göras genom att använda GNOME-programmet "
+"<application>Seahorse</application>."
+
+#: C/sync-setup.page:117(p)
+msgid ""
+"It is recommended to use a third computer or server as the remote computer "
+"to store the synchronized notes that are to be synced between multiple "
+"computers."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:274(para)
-msgid "Tomboy is accessed through the GNOME panel. To startup Tomboy automatically when you log into GNOME, 
see <xref linkend=\"add-to-panel\"/>."
-msgstr "Du kommer åt Tomboy genom GNOME-panelen. Se avsnittet <xref linkend=\"add-to-panel\"/> för att 
starta upp Tomboy automatiskt när du loggar in i GNOME."
+#: C/sync-setup.page:121(p)
+msgid ""
+"Open <app>Passwords and Encryption Keys</app> by choosing "
+"<guiseq><gui>Applications</gui><gui>Accessories</gui><gui>Passwords and "
+"Encryption Keys</gui></guiseq>. Click on your key, and from the menu choose "
+"<guiseq><gui>Remote</gui><gui>Configure Key for Secure Shell</gui></guiseq> "
+"and enter the domain name or IP address of the computer you want to "
+"synchronize to in <gui>Computer Name</gui>. Enter the username of the remote "
+"computer in <gui>Login Name:</gui> and press <gui>Set Up</gui>. When "
+"prompted, enter the password and setting up your key will be completed."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:282(title)
-msgid "Getting Started"
-msgstr "Komma igång"
+#: C/sync-setup.page:133(p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Choose <guimenuitem>SSH</guimenuitem> from the <guilabel>Service</"
+#| "guilabel> drop-down list. Fill in the connection information for your "
+#| "server, and then select the <guibutton>Save</guibutton> button. You are "
+#| "now ready to synchronize your notes."
+msgid ""
+"In Tomboy, choose <gui>SSH</gui> from the <gui>Service</gui> drop-down list. "
+"Fill in the connection information for your server, and select the "
+"<gui>Save</gui> button. The <gui>Folder Path</gui>, while optional, should "
+"point at an empty folder. You are now ready to synchronize your notes."
+msgstr ""
+"Välj <guimenuitem>SSH</guimenuitem> från rullgardinslistan <guilabel>Tjänst</"
+"guilabel>. Fyll i anslutningsinformationen för din server och välj sedan "
+"knappen <guibutton>Spara</guibutton>. Du är nu färdig för att börja "
+"synkronisera dina anteckningar."
+
+#: C/sync-setup.page:143(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Configure note synchronization service (Local Folder)"
+msgid "Configure Sync to a local folder"
+msgstr "Konfigurera synkroniseringstjänst för anteckningar (lokal mapp)"
 
-#: C/tomboy.xml:285(title)
-msgid "Adding Tomboy to the Panel"
-msgstr "Lägg till Tomboy till panelen"
+#: C/sync-setup.page:145(p)
+msgid ""
+"You may want to synchronize your notes to a local folder if that folder is "
+"available to your other systems, or if that folder represents a local mount "
+"of a remote server."
+msgstr ""
+"Du kanske vill synkronisera dina anteckningar till en lokal mapp, om den "
+"mappen finns tillgänglig för dina andra system, eller om den mappen "
+"representerar en lokal montering av en fjärrserver."
+
+#: C/sync-setup.page:150(p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Choose <guimenuitem>Local Folder</guimenuitem> from the "
+#| "<guilabel>Service</guilabel> drop-down list. Choose the desired "
+#| "synchronization <guilabel>Folder Path</guilabel>, and then select the "
+#| "<guibutton>Save</guibutton> button. You are now ready to synchronize your "
+#| "notes."
+msgid ""
+"Choose Local Folder from the <gui>Service</gui> drop-down list. Choose the "
+"desired synchronization <gui>Folder Path</gui> and then click the <gui>Save</"
+"gui> button. You are now ready to synchronize your notes."
+msgstr ""
+"Välj <guimenuitem>Lokal mapp</guimenuitem> från rullgardinslistan "
+"<guilabel>Tjänst</guilabel>. Välj önskad <guilabel>Mappsökväg</guilabel> för "
+"synkronisering och välj sedan knappen <guibutton>Spara</guibutton>. Du är nu "
+"färdig för att börja synkronisera dina anteckningar."
+
+#: C/search.page:9(desc)
+#, fuzzy
+#| msgid "Search notes"
+msgid "Search your notes."
+msgstr "Sök anteckningar"
 
-#: C/tomboy.xml:287(para)
-msgid "To add Tomboy to a panel, right-click on the panel, then choose <menuchoice><guimenuitem>Add to 
Panel</guimenuitem></menuchoice>. Select Tomboy Notes in the Add to the panel dialog, then click 
<menuchoice><guibutton>Add</guibutton></menuchoice>. You should see a yellow note icon appear in the panel, 
representing Tomboy. The panel icon is illustrated in <xref linkend=\"tomboy-panel\"/>."
-msgstr "För att lägga till Tomboy till en panel, högerklicka på panelen och välj 
<menuchoice><guimenuitem>Lägg till i panel</guimenuitem></menuchoice>. Välj Tomboy-anteckningar i dialogrutan 
Lägg till i panelen, klicka sedan på <menuchoice><guibutton>Lägg till</guibutton></menuchoice>. Du bör nu se 
en gul anteckningsikon dyka upp i panelen, som representerar Tomboy. Panelikonen finns illustrerad i <xref 
linkend=\"tomboy-panel\"/>."
+#: C/search.page:24(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Search notes"
+msgid "Searching notes"
+msgstr "Sök anteckningar"
 
-#: C/tomboy.xml:299(title)
-msgid "Creating Notes"
-msgstr "Skapa anteckningar"
+#: C/search.page:27(p)
+msgid ""
+"You can locate a word or phrase in any of your notes by using the Search "
+"tool. Right click the Tomboy icon in your panel or press the <gui>Search</"
+"gui> icon in a note's toolbar to bring up the Search All Notes dialog."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:301(para)
-msgid "Once you have successfully added Tomboy to the Panel, you can create new notes using one of the 
following methods."
-msgstr "När du har lagt till Tomboy till panelen kan du skapa nya anteckningar med en av följande metoder."
+#: C/search.page:31(p)
+msgid ""
+"Enter your search term in the <gui>Search</gui> box and press <key>Enter</"
+"key>, and all notes containing your search term will be listed."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:304(para)
-msgid "To create a new note using the mouse:"
-msgstr "För att skapa en ny anteckning med musen:"
+#: C/search.page:33(p)
+msgid ""
+"If you have organized your notes into notebooks, you can also search for "
+"specific terms only in that notebook by selecting the notebook you want to "
+"search and then entering your search criteria."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:308(para)
-msgid "Click on the Tomboy note icon present in the GNOME Panel. A menu will appear."
-msgstr "Klicka på Tomboys anteckningsikon som finns i GNOME-panelen. En meny kommer att visas."
+#: C/prefs.page:21(title) C/prefs.page:36(title) C/index.page:50(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Tomboy Hotkey Preferences"
+msgid "Tomboy Preferences"
+msgstr "Snabbtangentinställningar för Tomboy"
 
-#: C/tomboy.xml:313(para)
-msgid "Select the <menuchoice><guimenuitem>Create New Note</guimenuitem></menuchoice> option in the menu."
-msgstr "Välj alternativet <menuchoice><guimenuitem>Skapa ny anteckning</guimenuitem></menuchoice> i menyn."
+#: C/prefs.page:24(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Tomboy Editing Preferences"
+msgid "Note editing preferences"
+msgstr "Redigeringsinställningar för Tomboy"
 
-#: C/tomboy.xml:319(para)
-msgid "To create a new note using the keyboard:"
-msgstr "För att skapa en ny anteckning med tangentbordet:"
+#: C/prefs.page:28(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Tomboy Notes"
+msgid "Tomboy hotkeys"
+msgstr "Tomboy-anteckningar"
 
-#: C/tomboy.xml:323(para)
-msgid "Open the Tomboy menu using the key combination 
<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F12</keycap></keycombo>."
-msgstr "Öppna Tomboy-menyn med tangentkombinationen 
<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F12</keycap></keycombo>."
+#: C/prefs.page:32(title) C/index.page:46(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Synchronize Notes"
+msgid "Syncing Notes"
+msgstr "Synkronisera anteckningar"
 
-#: C/tomboy.xml:331(para)
-msgid "Use the <keycap>N</keycap> key to select the menu option <menuchoice><guimenuitem>Create New 
Note</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Använd tangenten <keycap>N</keycap> för att välja menyalternativet <menuchoice><guimenuitem>Skapa ny 
anteckning</guimenuitem></menuchoice>."
+#: C/pin-notes.page:12(name) C/delete-notes.page:17(name)
+#: C/addins.page:15(name) C/addins-tools-timestamp.page:10(name)
+#: C/addins-tools-note-of-day.page:10(name)
+#: C/addins-tools-html-export.page:10(name)
+#: C/addins-tools-backlinks.page:10(name)
+#: C/addins-sync-webservice.page:10(name) C/addins-sync-webdav.page:10(name)
+#: C/addins-sync-ssh.page:10(name) C/addins-sync-local.page:10(name)
+#: C/addins-preferences.page:11(name)
+#: C/addins-formatting-underline.page:10(name)
+#: C/addins-formatting-fixed-width.page:10(name)
+#: C/addins-desktop-printing.page:10(name)
+#: C/addins-desktop-bugzilla.page:10(name)
+msgid "Sindhu S"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:340(title)
-msgid "Editing Notes"
-msgstr "Redigera anteckningar"
+#: C/pin-notes.page:13(email)
+msgid "sindhus gnome org"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:342(para)
-msgid "After creating a new note, a new window will appear with the title <literal>New Note 
<replaceable>N</replaceable></literal>. At the top of the note is a toolbar with several buttons and text. 
Directly below this toolbar is the content area of the note. This is illustrated in <xref 
linkend=\"new-note\"/>."
-msgstr "Efter att en ny anteckning har skapats, kommer ett nytt fönster att visas med titeln <literal>Ny 
anteckning <replaceable>x</replaceable></literal>. På toppen av anteckningen finns en verktygsrad med flera 
knappar och text. Precis under den här verktygsraden är innehållsrutan av anteckningen. Det här finns 
illustrerat i <xref linkend=\"new-note\"/>."
+#: C/pin-notes.page:18(desc)
+msgid "Access notes from <app>Tomboy</app> message tray icon."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:348(para)
-msgid "The note can be edited by clicking in the content area and using the keyboard to add and remove 
content. The first line is considered the title of the note. By default this is populated with the text 
<quote><literal>New Note <replaceable>N</replaceable></literal></quote>. The title is changed by clicking in 
the content area on the first line and using the keyboard to change the title. By default, focus is given to 
the content area upon creation of a new note, so you can immediately start editing the note without the need 
to click on the content area with the mouse."
-msgstr "Anteckningen kan redigeras genom att klicka på innehållsrutan och använda tangentbordet för att 
lägga till och ta bort innehåll. Första raden är även titeln för anteckningen. Som standard ställs titeln in 
som <quote><literal>Ny anteckning <replaceable>n</replaceable></literal></quote>. Titeln ändras genom att 
klicka på första raden i innehållsrutan och sedan använda tangentbordet för att ändra titeln. Som standard 
ges fokus till innehållsrutan när en ny anteckning skapas, så att du kan omedelbart börja redigera 
anteckningen utan att behöva klicka på innehållsrutan med musen."
+#: C/pin-notes.page:21(title)
+msgid "Pin a note"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:358(para)
-msgid "Using the toolbar available on each note is discussed in <xref linkend=\"working-with-notes\"/>."
-msgstr "Användningen av verktygsraden som finns tillgänglig för varje anteckning diskuteras i <xref 
linkend=\"working-with-notes\"/>."
+#: C/pin-notes.page:23(p)
+msgid ""
+"The recent list of <app>Tomboy</app> notes you have accessed are shown when "
+"you click on the message tray icon. This list is limited to twenty recent "
+"notes. If you have more than twenty notes, opening a note that is not in the "
+"recent list will require you to <link xref=\"search\">search all notes</"
+"link>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:362(title)
-msgid "The default window for a New Note"
-msgstr "Standardfönstret för en ny anteckning"
+#: C/pin-notes.page:29(p)
+msgid ""
+"To quickly access less frequently used notes, you can <em>pin</em> notes to "
+"the recent list."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:373(title)
-msgid "Table of Contents"
-msgstr "Innehållsförteckning"
+#: C/pin-notes.page:33(title)
+msgid "To pin a note:"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:375(para)
-msgid "To get an overview of all the notes managed by Tomboy, select the <menuchoice><guimenuitem>Search All 
Notes</guimenuitem></menuchoice> menu item from the panel menu. By default, the <interface>Search All 
Notes</interface> dialog will display the notes in the order that they were last modified. Click the 
<guilabel>Note</guilabel> or <guilabel>Last Changed</guilabel> column headings to change the sort order. 
Click the column heading a second time to toggle between ascending and descending order."
-msgstr "För att få en översikt över alla anteckningar som hanteras av Tomboy, välj menyobjektet 
<menuchoice><guimenuitem>Sök i alla anteckningar</guimenuitem></menuchoice> från panelmenyn. Som standard 
visar dialogrutan <interface>Sök i alla anteckningar</interface> anteckningarna i den ordning som de blev 
ändrade. Klicka på kolumnhuvudet <guilabel>Anteckning</guilabel> eller <guilabel>Senast ändrad</guilabel> för 
att ändra sorteringsordningen. Klicka på kolumnhuvudet en andra gång för att växla mellan stigande eller 
fallande ordning."
+#: C/pin-notes.page:35(p)
+msgid "Click on the <app>Tomboy</app> icon in the message tray."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:385(para)
-msgid "You can find specific notes by entering text into the search field in the <interface>Search All 
Notes</interface> dialog. The list of notes will automatically update to list only the notes which have 
matching text."
-msgstr "Du kan söka efter specifika anteckningar genom att ange text i sökfältet i dialogrutan 
<interface>Sök i alla anteckningar</interface>. Listan över anteckningar kommer automatiskt att uppdateras 
för att lista endast de anteckningar som innehåller den matchande texten."
+#: C/pin-notes.page:38(p)
+msgid ""
+"In the recent list, click on the gray pin icon to the right hand side of the "
+"note you wish to pin. The pin icon will change to in color to be green."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:390(para)
-msgid "To open a note in the <interface>Search All Notes</interface> dialog, do one of the following:"
-msgstr "Gör ett av följande för att öppna en anteckning i dialogrutan <interface>Sök i alla 
anteckningar</interface>:"
+#: C/pin-notes.page:44(p)
+msgid ""
+"A note with a green pin icon indicates that the note has been <em>pinned</"
+"em> to the list."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:395(para)
-msgid "Double-click on a note."
-msgstr "Dubbelklicka på en anteckning."
+#: C/pin-notes.page:47(p)
+msgid ""
+"To remove a note <em>pinned</em> to the recent list, click on the green pin "
+"icon."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:399(para)
-msgid "Highlight a note by selecting it and then select 
<menuchoice><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> from the <guimenuitem>File</guimenuitem> menu."
-msgstr "Markera en anteckning genom att välja den och välj sedan 
<menuchoice><guimenuitem>Öppna</guimenuitem></menuchoice> från <guimenuitem>Arkiv</guimenuitem>-menyn."
+#: C/note-edit-prefs.page:8(desc)
+#, fuzzy
+#| msgid "Tomboy Editing Preferences"
+msgid "Note editing preferences."
+msgstr "Redigeringsinställningar för Tomboy"
 
-#: C/tomboy.xml:405(para)
-msgid "Right-click on a note and select <menuchoice><guimenuitem>Open</guimenuitem></menuchoice> from the 
context menu that appears."
-msgstr "Högerklicka på en anteckning och välj <menuchoice><guimenuitem>Öppna</guimenuitem></menuchoice> från 
sammanhangsmenyn som visas."
+#: C/note-edit-prefs.page:23(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Preferences"
+msgid "Note preferences"
+msgstr "Inställningar"
 
-#: C/tomboy.xml:411(para)
-msgid "Highlight a note by selecting it and then press the key combination 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
-msgstr "Markera en anteckning genom att välja den och tryck sedan på tangentkombinationen 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>O</keycap></keycombo>."
+#: C/note-edit-prefs.page:25(p)
+msgid ""
+"You can change the default settings when typing notes in Tomboy. To change "
+"your note settings, open <gui>Tomboy Preferences</gui> by using your mouse "
+"to right click on the Tomboy icon in your panel, taskbar or dock, and choose "
+"<gui>Preferences</gui> and select the <gui>Editing</gui> tab. You can also "
+"open <gui> Tomboy Preferences</gui> from the <gui>Search All Notes</gui> "
+"dialog. From the menu, choose <guiseq><gui>Edit</gui><gui>Preferences</gui></"
+"guiseq>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:425(title)
-msgid "Working With Notes"
-msgstr "Arbeta med anteckningar"
+#: C/note-edit-prefs.page:37(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Inline Spell Checking"
+msgid "Spell Check"
+msgstr "Stavningskontroll"
 
-#: C/tomboy.xml:427(para)
-msgid "Notes are modified and edited through the main window for each note. The toolbar at the top of each 
note allows you to stylize the note and perform other note-related functions. We discuss the functions of 
each item on the toolbar in the following sections."
-msgstr "Anteckningar ändras och redigeras genom huvudfönstret för varje anteckning. Verktygsraden på toppen 
av varje anteckning låter dig designa anteckningen och genomföra andra anteckningsrelaterade funktioner. Vi 
diskuterar funktionerna för varje objekt i verktygsraden i de nästkommande avsnitten."
+#: C/note-edit-prefs.page:38(p)
+msgid ""
+"Tomboy can check the spelling of your words as you type in a note. Spell "
+"check is enabled by default and Tomboy will underline any misspelled words. "
+"You can see spelling suggestions by using your mouse to right click on the "
+"misspelled word."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:433(title)
-msgid "Search"
-msgstr "Sök"
+#: C/note-edit-prefs.page:44(p)
+msgid ""
+"To disable automatic spell checking, use your mouse or the spacebar to "
+"uncheck <gui>Spell check while typing</gui> in the <gui>Editing</gui> tab of "
+"Tomboy's Preferences."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:435(para)
-msgid "Clicking the <guibutton>Search</guibutton> button will open the <interface>Search All 
Notes</interface> dialog described earlier (<xref linkend=\"search-all-notes\"/>.)"
-msgstr "Klicka på knappen <guibutton>Sök</guibutton> kommer att öppna dialogrutan <interface>Sök i alla 
anteckningar</interface> som beskrivs tidigare (<xref linkend=\"search-all-notes\"/>.)"
+#: C/note-edit-prefs.page:51(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Highlight WikiWords"
+msgid "WikiWords"
+msgstr "Färgmarkera WikiOrd"
 
-#: C/tomboy.xml:441(title)
-msgid "Link"
-msgstr "Länk"
+#: C/note-edit-prefs.page:52(p)
+msgid ""
+"Tomboy can highlight words that <gui>LookLikeThis</gui>. By capitalizing "
+"multiple words together without using spaces, similar to how a wiki works, "
+"Tomboy will highlight the word and make it a link. Clicking the link will "
+"create a new note with the WikiWord as the note title."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:443(para)
-msgid "The <guibutton>Link</guibutton> button allows you to create a link to a new note from within the 
current note. For example, if your note contains the phrase <quote>FinalExam</quote>, you can select this 
text with the mouse and click the <guibutton>Link</guibutton> button to create a new note with the title 
<quote>FinalExam</quote>. A link will also be created in the current note that can be clicked to open the new 
<quote>FinalExam</quote> note."
-msgstr "Knappen <guibutton>Länk</guibutton> låter dig skapa en länk till en ny anteckning innefrån den 
aktuella anteckningen. Till exempel, om din anteckning innehåller frasen <quote>Matematikprov</quote>, kan du 
markera den här texten med musen och klicka på knappen <guibutton>Länk</guibutton> för att skapa en ny 
anteckning med titeln <quote>Matematikprov</quote>. En länk kommer även att skapas i den aktuella 
anteckningen som kan man kan klicka på för att öppna den nya anteckningen <quote>Matematikprov</quote>."
+#: C/note-edit-prefs.page:58(p)
+msgid ""
+"WikiWords are disabled by default. To enable WikiWords, use your mouse or "
+"the spacebar to check the box to enable <gui>Highlight WikiWords</gui> in "
+"the <gui>Editing</gui> tab of Tomboy's Preferences."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:452(para)
-msgid "Changing the title of a note will update links present in other notes. This prevents broken links 
from occurring when a note is renamed."
-msgstr "Ändring av titeln för en anteckning kommer att uppdatera länkarna som finns i andra anteckningar. 
Det här förhindrar att trasiga länkar förekommer när en anteckning byter namn."
+#: C/note-edit-prefs.page:65(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Bulleted Lists"
+msgid "Auto-Bulleted Lists"
+msgstr "Punktlistor"
 
-#: C/tomboy.xml:459(title)
-msgid "Text"
-msgstr "Text"
+#: C/note-edit-prefs.page:66(p)
+msgid ""
+"Tomboy can create bulleted list automatically. This option is enabled by "
+"default and when you are editing a note, typing <key>*</key> followed by the "
+"text and pressing <key>Enter</key> will automatically create a bulleted "
+"list. After pressing <key>Enter</key>, the next line will start with a "
+"bullet too."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:461(para)
-msgid "Formatting text within your notes can be done using the <guibutton>Text</guibutton> button. The 
<guibutton>Text</guibutton> button will display a menu with several options from which you can choose. Each 
menu item is explained next."
-msgstr "Formatera text i dina anteckningar kan göras med knappen <guibutton>Text</guibutton>. Knappen 
<guibutton>Text</guibutton> kommer att visa en meny som innehåller flera olika alternativ. Varje menyobjekt 
förklaras härnäst."
+#: C/note-edit-prefs.page:73(p)
+msgid ""
+"To disable auto-bulleted lists, use your mouse or the spacebar to uncheck "
+"<gui>Enable auto-bulleted lists</gui> in the <gui>Editing</gui> tab of "
+"Tomboy's Preferences."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:468(term)
-msgid "Undo"
-msgstr "Ångra"
+#: C/note-edit-prefs.page:80(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Use Custom Font"
+msgid "Custom Fonts"
+msgstr "Använd anpassat typsnitt"
 
-#: C/tomboy.xml:471(para)
-msgid "Support for <quote>Undo</quote> is available in Tomboy through this menu item. The Undo function 
allows you to revert previous changes made to your note during the current session. To undo your last change 
using the keyboard, use the standard keybinding, 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo>."
-msgstr "Stöd för <quote>Ångra</quote> är tillgängligt i Tomboy genom det här menyobjektet. Funktionen Ångra 
låter dig ångra tidigare ändringar som har gjorts till din anteckning under den aktuella sessionen. För att 
ångra din senaste ändring med tangentbordet, använd standardtangentkombinationen, 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo>."
+#: C/note-edit-prefs.page:81(p)
+msgid ""
+"You can choose to use a font or font size in Tomboy different than the "
+"default font of your desktop. This feature is disabled by default."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:484(term)
-msgid "Redo"
-msgstr "Gör om"
+#: C/note-edit-prefs.page:85(p)
+msgid ""
+"To enable a different font, use your mouse or the spacebar to check <gui>Use "
+"custom font</gui> in the <gui>Editing</gui> tab of Tomboy's Preferences."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:487(para)
-msgid "The <quote>Redo</quote> function is used to put back changes that were removed using the 
<quote>Undo</quote> feature. To redo your last change using the keyboard, use the standard keybinding, 
<keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo>."
-msgstr "Funktionen <quote>Gör om</quote> används för att lägga tillbaka ändringar som togs bort med 
funktionen <quote>Ångra</quote>. För att göra om din senaste ändring med tangentbordet, använd 
standardtangentkombinationen, 
<keycombo><keycap>Skift</keycap><keycap>Ctrl</keycap><keycap>Z</keycap></keycombo>."
+#: C/note-edit-prefs.page:89(p)
+msgid ""
+"You can then press the font button and a font dialog box will appear, "
+"allowing you to choose which font you wish to use, the style, such as bold "
+"or italic, and the size of the font. Press <key>Ok</key> to save your "
+"selection."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:501(term)
-msgid "Bold"
-msgstr "Fet"
+#: C/note-edit-prefs.page:98(title)
+msgid "Renaming a Linked Notes"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:504(para)
-msgid "To make text within your note bold, first select the text you want to modify. Then select the 
<menuchoice><guimenuitem>Bold</guimenuitem></menuchoice> option from the <guibutton>Text</guibutton> menu. 
You may also use the keybinding <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>B</keycap></keycombo> after selecting 
the text."
-msgstr "För att göra text i din anteckning fet, markera först texten som du vill ändra. Välj sedan 
alternativet <menuchoice><guimenuitem>Fet</guimenuitem></menuchoice> från menyn <guibutton>Text</guibutton>. 
Du kan även använda tangentgenvägen <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>B</keycap></keycombo> efter att 
texten har markerats."
+#: C/note-edit-prefs.page:99(p)
+msgid ""
+"Tomboy automatically creates links between notes when you type the title of "
+"a saved note in your current note. If you try to rename a note that has "
+"links to it in other notes in Tomboy, you can choose the default behavior "
+"Tomboy should use when detecting a change. Your options include:"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:517(term)
-msgid "Italic"
-msgstr "Kursiv"
+#: C/note-edit-prefs.page:106(p)
+msgid ""
+"<gui>Ask me what to do</gui>: Tomboy will prompt you each time it detects a "
+"change with one of the below options."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:520(para)
-msgid "To make text within your note italic, first select the text you want to modify. Then select the 
<menuchoice><guimenuitem>Italic</guimenuitem></menuchoice> option from the <guibutton>Text</guibutton> menu. 
You may also use the keybinding <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>I</keycap></keycombo> after selecting 
the text."
-msgstr "För att göra text i din anteckning kursiv, markera först texten som du vill ändra. Välj sedan 
alternativet <menuchoice><guimenuitem>Kursiv</guimenuitem></menuchoice> från menyn 
<guibutton>Text</guibutton>. Du kan även använda tangentgenvägen 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>I</keycap></keycombo> efter att texten har markerats."
+#: C/note-edit-prefs.page:108(p)
+msgid ""
+"<gui>Never rename links</gui>: Tomboy will leave the other notes as they are "
+"and unlink the notes."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:533(term)
-msgid "Strikeout"
-msgstr "Genomstruken"
+#: C/note-edit-prefs.page:110(p)
+msgid ""
+"<gui>Always rename links</gui>: Tomboy will automatically rename all the "
+"links in other notes to the note you have renamed."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:536(para)
-msgid "The strikeout style will put a line through the selected text. To add a strikeout, select the text 
and then select the <menuchoice><guimenuitem>Strikeout</guimenuitem></menuchoice> option from the 
<guibutton>Text</guibutton> menu. You may also use the keybinding 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo> after selecting the text."
-msgstr "Stilen genomstruken kommer att lägga en linje genom den markerade texten. För att lägga till en 
genomstrykning, markera texten och välj sedan alternativet 
<menuchoice><guimenuitem>Genomstruken</guimenuitem></menuchoice> från menyn <guibutton>Text</guibutton>. Du 
kan även använda tangentkombinationen <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>S</keycap></keycombo> efter att 
texten har markerats."
+#: C/note-edit-prefs.page:115(p)
+msgid ""
+"Choose one of the above options from the drop down box to the right of "
+"<gui>When renaming a linked note:</gui> in the <gui>Editing</gui> tab of "
+"Tomboy's Preferences."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:550(term)
-msgid "Highlight"
-msgstr "Färgmarkera"
+#: C/note-edit-prefs.page:122(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Creating a Notebook Template"
+msgid "Create a New Note Template"
+msgstr "Skapa en mall för anteckningsblock"
 
-#: C/tomboy.xml:553(para)
-msgid "The highlight style will put a yellow background around the selected text. To add a highlight, select 
the text and then select the <menuchoice><guimenuitem>Highlight</guimenuitem></menuchoice> option from the 
<guibutton>Text</guibutton> menu. You may also use the keybinding 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>H</keycap></keycombo> after selecting the text."
-msgstr "Stilen färgmarkera kommer att lägga en gul bakgrund runt den markerade texten. För att lägga till en 
färgmarkering, markera texten och välj sedan alternativet 
<menuchoice><guimenuitem>Färgmarkera</guimenuitem></menuchoice> från menyn <guibutton>Text</guibutton>. Du 
kan även använda tangentkombinationen <keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>H</keycap></keycombo> efter att 
texten har markerats."
+#: C/note-edit-prefs.page:123(p)
+msgid ""
+"You can create a new template that is displayed every time you create a new "
+"note."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:567(term)
-#: C/tomboy.xml:1381(member)
-#: C/tomboy.xml:1466(term)
-msgid "Fixed Width"
-msgstr "Fast bredd"
+#: C/note-edit-prefs.page:126(p)
+msgid ""
+"Press the <gui>Open New Note Template</gui> button in the <gui>Editing</gui> "
+"tab of Tomboy's Preferences. A new template will be displayed that looks "
+"similar to a Tomboy Note. Replace the <gui>Describe your new note here.</"
+"gui> text in the note with the text that should be the new template. Close "
+"the note to complete creating a new template. Each time you create a new "
+"note that template will be displayed in the new note."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:570(para)
-msgid "The fixed width style allows text to use a fixed width font. To change existing text, first select 
the text you want to modify. Then select the <menuchoice><guimenuitem>Fixed Width</guimenuitem></menuchoice> 
option from the <guibutton>Text</guibutton> menu. You can also select the <menuchoice><guimenuitem>Fixed 
Width</guimenuitem></menuchoice> option from the <guibutton>Text</guibutton> before you start typing to have 
the text you type be in a fixed width style."
-msgstr "Den fasta breddstilen tillåter att texten använder ett typsnitt med fast bredd. För att ändra 
befintlig text, markera första texten som du vill ändra. Välj sedan alternativet 
<menuchoice><guimenuitem>Fast bredd</guimenuitem></menuchoice> från menyn <guibutton>Text</guibutton>. Du kan 
även välja alternativet <menuchoice><guimenuitem>Fast bredd</guimenuitem></menuchoice> från 
<guibutton>Text</guibutton> innan du börjar skriva in för att få texten i fast breddstil."
+#: C/legal.xml:3(p)
+msgid ""
+"This work is licensed under a <link href=\"http://creativecommons.org/";
+"licenses/by-sa/3.0/\">Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported "
+"License</link>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:581(para)
-msgid "The <menuchoice><guimenuitem>Fixed Width</guimenuitem></menuchoice> option is a feature provided by 
the Fixed Width Add-in. For more information on add-ins, see <xref linkend=\"plugins\"/>."
-msgstr "Alternativet <menuchoice><guimenuitem>Fast bredd</guimenuitem></menuchoice> är en funktion som 
tillhandahålls av tillägget Fast bredd. För mer information om tillägg, se <xref linkend=\"plugins\"/>."
+#: C/legal.xml:6(p)
+msgid ""
+"As a special exception, the copyright holders give you permission to copy, "
+"modify, and distribute the example code contained in this document under the "
+"terms of your choosing, without restriction."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:590(term)
-msgid "Font size"
-msgstr "Typsnittsstorlek"
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/introduction.page:44(None)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "@@image: 'figures/tomboy-panel.png'; md5=37fb8231c5dece7539e3471b76ec0d00"
+msgid "@@image: 'figures/tomboy.png'; md5=b9a2efd273d462e5374c3d624a65bd52"
+msgstr ""
+"@@image: 'figures/tomboy-panel.png'; md5=37fb8231c5dece7539e3471b76ec0d00"
 
-#: C/tomboy.xml:595(guilabel)
-#: C/tomboy.xml:605(guilabel)
-msgid "Small"
-msgstr "Liten"
+#: C/introduction.page:8(desc)
+msgid "Introduction to <app>Tomboy Notes</app>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:597(guilabel)
-#: C/tomboy.xml:607(guilabel)
-msgid "Normal"
-msgstr "Normal"
+#: C/introduction.page:24(title)
+msgid "Introduction"
+msgstr "Introduktion"
 
-#: C/tomboy.xml:599(guilabel)
-#: C/tomboy.xml:609(guilabel)
-msgid "Large"
-msgstr "Stor"
+#: C/introduction.page:26(p)
+msgid ""
+"<app>Tomboy</app> is a note taking application for the GNOME Desktop, "
+"Microsoft Windows, and Mac OS X. <app>Tomboy</app> is easy to use, and helps "
+"you organize the ideas and information you work with everyday."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:601(guilabel)
-#: C/tomboy.xml:611(guilabel)
-msgid "Huge"
-msgstr "Enorm"
+#: C/introduction.page:31(p)
+msgid ""
+"<app>Tomboy</app> includes features that help you better organize and "
+"remember your information and allows you to link your notes together to make "
+"it easier to find and sort your information. You can also organize multiple "
+"notes in a notebook to make grouping notes together easier."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:593(para)
-msgid "There are actually four options in this part of the menu: <placeholder-1/>. Each one of these options 
represents a font size to use for the selected text in the note. To modify the font size, select the text and 
then select one of <placeholder-2/> options from the <guibutton>Text</guibutton> menu."
-msgstr "Det finns faktiskt fyra alternativ i den här delen av menyn: <placeholder-1/>. Varje alternativ 
representerar en typsnittsstorlek som kan användas för den markerade texten i anteckningen. För att ändra 
typsnittsstorleken, markera texten och välj sedan ett av alternativen <placeholder-2/> från menyn 
<guibutton>Text</guibutton>."
+#: C/introduction.page:36(p)
+msgid ""
+"You can also synchronize your notes across multiple computers, making it "
+"easy to take your notes with you wherever you are."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:618(term)
-msgid "Bullets"
-msgstr "Punkter"
+#: C/introduction.page:42(title)
+msgid "<gui>Tomboy Notes</gui> window"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:626(guilabel)
-msgid "Increase Indent"
-msgstr "Öka indragning"
+#: C/introduction.page:43(desc)
+msgid "<app>Tomboy Notes</app> main window"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:628(guilabel)
-msgid "Decrease Indent"
-msgstr "Minska indragning"
+#: C/introduction.page:45(p)
+msgid "<app>Tomboy</app> default note."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:621(para)
-msgid "Select the <menuchoice><guimenuitem>Bullets</guimenuitem></menuchoice> option from the 
<guibutton>Text</guibutton> menu to begin or end a bulleted list. If the cursor is inside a bulleted list, 
the <placeholder-1/> options will be enabled."
-msgstr "Välj alternativet <menuchoice><guimenuitem>Punkter</guimenuitem></menuchoice> från menyn 
<guibutton>Text</guibutton> för att påbörja eller avsluta en punktlista. Om markören är inne i en punktlista 
kommer alternativet <placeholder-1/> att aktiveras."
+#. When image changes, this message will be marked fuzzy or untranslated for you.
+#. It doesn't matter what you translate it to: it's not used at all.
+#: C/index.page:33(None)
+msgid "@@image: 'figures/icon.png'; md5=da7659402f89fb0b561cdc9a9242db5a"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:631(para)
-msgid "With the cursor on a bulleted list line, select the <menuchoice><guimenuitem>Increase 
Indent</guimenuitem></menuchoice> option to shift the current line to the right or the 
<menuchoice><guimenuitem>Decrease Indent</guimenuitem></menuchoice> option to shift the current line to the 
left."
-msgstr "Med markören på en rad i punktlistan, välj alternativet <menuchoice><guimenuitem>Öka 
indragning</guimenuitem></menuchoice> för att dra den aktuella raden till höger eller alternativet 
<menuchoice><guimenuitem>Minska indragning</guimenuitem></menuchoice> för att dra den aktuella raden till 
vänster."
+#: C/index.page:8(title) C/index.page:9(title)
+msgid "Tomboy Notes"
+msgstr "Tomboy-anteckningar"
 
-#: C/tomboy.xml:640(para)
-msgid "For more information on bullets, see <xref linkend=\"bullets\"/>."
-msgstr "För mer information om punkter, se <xref linkend=\"bullets\"/>."
+#: C/index.page:19(name)
+msgid "Carl Xiong"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:646(term)
-msgid "Find in This Note"
-msgstr "Sök i den här anteckningen"
+#: C/index.page:20(email)
+#, fuzzy
+#| msgid "btimothy gmail com"
+msgid "xiongc05 gmail com"
+msgstr "btimothy gmail com"
 
-#: C/tomboy.xml:649(para)
-msgid "Use this to search for text within the current note. A small find bar will open up at the bottom of 
the note. To open the find bar using the keyboard, use the standard keybinding, 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>F</keycap></keycombo>."
-msgstr "Använd den här för att söka efter text inom den aktuella anteckningen. En liten sökrad kommer att 
öppnas i nederkant av anteckningen. För att öppna sökraden med tangentbordet, använd standardbindningen, 
<keycombo><keycap>Ctrl</keycap><keycap>F</keycap></keycombo>."
+#: C/index.page:21(years)
+msgid "2014"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:657(para)
-msgid "Enter text to find. After entering text, the matches will be highlighted. Click <guibutton>Find 
Next</guibutton> to highlight the next match and place the cursor there. Click 
<guibutton>Previous</guibutton> to move to the previous match."
-msgstr "Ange texten att söka efter. Efter att du har matat in texten kommer sökträffarna att markeras. 
Klicka på <guibutton>Sök nästa</guibutton> för att markera nästa sökträff och placera markören där. Klicka på 
<guibutton>Föregående</guibutton> för att flytta till föregående sökträff."
+#: C/index.page:26(desc)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Tomboy is a desktop note-taking application for GNOME. It is simple and "
+#| "easy to use, and allows you to organize the ideas and information you "
+#| "deal with every day. Tomboy has some very useful editing features to help "
+#| "you customize your notes, including:"
+msgid ""
+"Tomboy is a note taking application for the GNOME Desktop, Microsoft "
+"Windows, and Mac OS X. Tomboy is easy to use, and helps you organize the "
+"ideas and information you work with everyday."
+msgstr ""
+"Tomboy är ett enkelt anteckningsblock för GNOME. Det är enkelt och lätt att "
+"använda och låter dig organisera dina ideér och tankar som du hanterar varje "
+"dag. Tomboy har några mycket användbara redigeringsfunktioner för att hjälpa "
+"dig att anpassa dina anteckningar, inklusive:"
 
-#: C/tomboy.xml:663(para)
-msgid "To close the find bar, click <guibutton>X</guibutton> (Close Button) on the far left or press the 
<keycap>Escape</keycap> key."
-msgstr "För att stänga sökraden, klicka på <guibutton>X</guibutton> (Stängningsknappen) längst ut till 
vänster eller tryck på <keycap>Esc</keycap>-tangenten."
+#: C/index.page:32(title)
+msgid ""
+"<media type=\"image\" mime=\"image/png\" translate=\"no\" src=\"figures/icon."
+"png\"/> Tomboy Notes"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:672(title)
-msgid "Tools (gear icon)"
-msgstr "Verktyg (kugghjulsikonen)"
+#: C/index.page:38(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Creating Notes"
+msgid "Managing Notes"
+msgstr "Skapa anteckningar"
 
-#: C/tomboy.xml:674(para)
-msgid "The <guibutton>Tools</guibutton> button is represented by the <inlinegraphic 
fileref=\"figures/tomboy-tools.png\"/> icon. When you click the <guiicon>Tools</guiicon> icon on the toolbar 
present on your note, a menu will appear with the following items:"
-msgstr "Knappen <guibutton>Verktyg</guibutton> representeras av ikonen <inlinegraphic 
fileref=\"figures/tomboy-tools.png\"/>. När du klicka på ikonen <guiicon>Verktyg</guiicon> på verktygsraden 
som finns i din anteckning, kommer en meny att visas med följande objekt:"
+#: C/index.page:42(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Creating Notes"
+msgid "Organizing Notes"
+msgstr "Skapa anteckningar"
 
-#: C/tomboy.xml:681(term)
-msgid "Synchronize Notes"
-msgstr "Synkronisera anteckningar"
+#: C/index.page:62(title)
+msgid "What's New"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:684(para)
-msgid "Select this option to synchronize your notes with a central server. For more information on note 
synchronization, see <xref linkend=\"synchronization\"/>."
-msgstr "Välj det här alternativet för att synkronisera dina anteckningar med en central server. För mer 
information om synkronisering av anteckningar, se <xref linkend=\"synchronization\"/>."
+#: C/hotkeys.page:8(desc)
+msgid "Preferences for hotkeys and shortcut keys."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:690(term)
-msgid "What links here?"
-msgstr "Vad länkar hit?"
+#: C/hotkeys.page:23(title)
+msgid "Hotkeys"
+msgstr "Snabbtangenter"
 
-#: C/tomboy.xml:693(para)
-msgid "This option allows you to quickly see what other notes link to the current note. This feature is 
provided by the Backlinks Add-in. For more information on add-ins, see <xref linkend=\"plugins\"/>."
-msgstr "Det här alternativet låter dig snabbt se vilka andra anteckningar som länkar till den aktuella 
anteckningen. Den här funktionen tillhandahålls av tillägget Bakåtlänkar. För mer information om tillägg, se 
<xref linkend=\"plugins\"/>."
+#: C/hotkeys.page:25(p)
+msgid ""
+"Hotkeys allow you to access your notes and Tomboy features from anywhere, "
+"even when using other applications on your desktop. Hotkeys are activated by "
+"pressing multiple keys on your keyboard together."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:701(term)
-#: C/tomboy.xml:1379(member)
-#: C/tomboy.xml:1446(term)
-msgid "Export to HTML"
-msgstr "Exportera till HTML"
+#: C/hotkeys.page:31(p)
+msgid ""
+"You can enable Hotkeys by opening <gui>Tomboy Preferences</gui> by using "
+"your mouse to right click on the Tomboy icon in your panel, taskbar or dock "
+"and choose <gui>Preferences</gui> and then select the <gui>Hotkeys</gui> "
+"tab. You can also open <gui> Tomboy Preferences</gui> from the <gui>Search "
+"All Notes</gui> dialog. From the menu choose <guiseq><gui>Edit</"
+"gui><gui>Preferences</gui></guiseq>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:704(para)
-msgid "You can create an <acronym>HTML</acronym> (Hypertext Markup Language) document from one or more notes 
by selecting this option. For more information, please see <xref linkend=\"plugins\"/>."
-msgstr "Du kan skapa ett <acronym>HTML</acronym>-dokument (Hypertext Markup Language) från en eller flera 
anteckningar genom att välja det här alternativet. För mer information, se <xref linkend=\"plugins\"/>."
+#: C/hotkeys.page:40(p)
+msgid "The actions available in Tomboy to be activated by hotkeys are:"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:712(term)
-msgid "Print"
-msgstr "Skriv ut"
+#: C/hotkeys.page:43(p)
+msgid ""
+"<gui>Show notes menu</gui>: <keyseq><key>Alt</key><key>F12</key></keyseq>"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:715(para)
-#: C/tomboy.xml:1505(para)
-msgid "Select this option to print the current note. You will be presented with the standard GNOME print 
dialog."
-msgstr "Välj det här alternativet för att skriva ut den aktuella anteckningen. Standardutskriftsdialogrutan 
för GNOME kommer att visas."
+#: C/hotkeys.page:45(p)
+msgid ""
+"<gui>Open \"Start Here\"</gui>: <keyseq><key>Alt</key><key>F11</key></keyseq>"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:722(para)
-msgid "Depending on the add-ins that you have installed for Tomboy, you may have more or less items 
available in the <guimenu>Tools</guimenu> menu."
-msgstr "Beroende på de tilläggen som du har installerade i Tomboy, kommer du att ha fler eller mindre antal 
objekt tillgängliga i menyn <guimenu>Verktyg</guimenu>."
+#: C/hotkeys.page:47(p)
+msgid ""
+"<gui>Create new note</gui>: Disabled by default. You can enter a key "
+"sequence in this field to create a hotkey."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:729(title)
-msgid "Delete"
-msgstr "Ta bort"
+#: C/hotkeys.page:49(p)
+msgid ""
+"<gui>Open \"Search All Notes\"</gui>: Disabled by default. You can enter a "
+"key sequence in this field to create a hotkey."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:731(para)
-msgid "The <guibutton>Delete</guibutton> button will pop up a dialog box asking if you want to permanently 
delete the note and its contents. Click the <guibutton>Delete</guibutton> button to discard the note 
permanently, or <guibutton>Cancel</guibutton> to abort the process. Links to this note from other notes will 
still exist, but will re-create the note upon activation."
-msgstr "Knappen <guibutton>Ta bort</guibutton> kommer att visa en dialogruta som frågar dig om du vill 
permanent ta bort anteckningen och dess innehåll. Klicka på knappen <guibutton>Ta bort</guibutton> för att 
förkasta anteckningen permanent, eller <guibutton>Avbryt</guibutton> för att avbryta processen. Länkar till 
den här anteckningen från andra anteckningar kommer fortfarande att finnas, men kommer att återskapa 
anteckningen vid aktivering."
+#: C/edit-note.page:10(desc)
+msgid "Edit and format your notes."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:743(title)
-msgid "Panel Menu"
-msgstr "Panelmeny"
+#: C/edit-note.page:25(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Editing Notes"
+msgid "Edit notes"
+msgstr "Redigera anteckningar"
 
-#: C/tomboy.xml:745(para)
-msgid "Tomboy keeps the most recently used notes quickly available to you in a menu that appears when you 
click on the Tomboy Icon in the GNOME Panel."
-msgstr "Tomboy håller de senast använda anteckningarna snabbt åtkomliga för dig i en meny som visas när du 
klickar på Tomboy-ikonen i GNOME-panelen."
+#: C/edit-note.page:27(p)
+msgid ""
+"Tomboy Notes allows you to format the text within a note in a number of "
+"different ways, including undo and redo, bold, italics, underline, and more."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:750(title)
-msgid "Note Pinning"
-msgstr "Nåla fast anteckningar"
+#: C/edit-note.page:33(title)
+msgid "Undo and Redo"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:752(para)
-msgid "To force a note to always be in the panel menu regardless of when you last accessed it, click the 
thumbtack icon to \"pin\" it to the menu. Notes that are pinned to the panel menu will have a thumbtack icons 
that look like this: <inlinegraphic fileref=\"figures/tomboy-pindown.png\"/>. Notes that are not pinned to 
the panel menu will have thumbtack icons that look like this: <inlinegraphic 
fileref=\"figures/tomboy-pinup.png\"/>."
-msgstr "För att tvinga att en anteckning alltid finns i panelmenyn oavsett när du senast använde den kan du 
klicka på häftstiftsikonen för att \"nåla\" fast den på menyn. Anteckningar som nålas till panelmenyn kommer 
att få häftstiftsikoner som ser ut så här: <inlinegraphic fileref=\"figures/tomboy-pindown.png\"/>. 
Anteckningar som inte är nålade till panelmenyn kommer att få häftstiftsikoner som ser ut så här: 
<inlinegraphic fileref=\"figures/tomboy-pinup.png\"/>."
+#: C/edit-note.page:35(p)
+msgid ""
+"To undo the last action, including typing a word or formatting text, press "
+"the <gui>Text</gui> icon in the toolbar and choose <gui>Undo</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:761(title)
-msgid "Tomboy Panel Menu"
-msgstr "Tomboys panelmeny"
+#: C/edit-note.page:39(p)
+msgid ""
+"If you want to redo a word or text after using Undo, press the <gui>Text</"
+"gui> icon in the toolbar and choose <gui>Redo</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:778(title)
-msgid "Begin a bulleted list"
-msgstr "Påbörja en punktlista"
+#: C/edit-note.page:47(title)
+msgid "Formatting Text"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:780(para)
-msgid "You may begin a bulleted list by using one of the following methods:"
-msgstr "Du kan påbörja en punktlista genom att använda en av följande metoder:"
+#: C/edit-note.page:49(p)
+msgid ""
+"You can format the text of your notes in a number of different ways, "
+"including underlining words, making text bold or italics, highlighting words "
+"or phrases, or striking through text."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:785(para)
-#: C/tomboy.xml:806(para)
-msgid "Select <menuchoice><guimenuitem>Bullets</guimenuitem></menuchoice> from the 
<guibutton>Text</guibutton> menu."
-msgstr "Välj <menuchoice><guimenuitem>Punkter</guimenuitem></menuchoice> från menyn 
<guibutton>Text</guibutton>."
+#: C/edit-note.page:57(title)
+msgid "Changing the Text Size"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:792(para)
-msgid "Begin a line with a single dash character (-), type some text immediately following the dash, and 
press <keycap>Enter</keycap>."
-msgstr "Börja en rad med ett minustecken (-), skriv lite text efter minustecknet och tryck på 
<keycap>Enter</keycap>."
+#: C/edit-note.page:59(p)
+msgid "You can change the size of the text in your notes one of two ways."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:800(title)
-msgid "End a bulleted list"
-msgstr "Avsluta en punktlista"
+#: C/edit-note.page:60(p)
+msgid ""
+"Highlight the text that you want to make bigger or smaller, and press "
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>+</key></keyseq> to make your text bigger or "
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>-</key></keyseq> to make your text smaller."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:802(para)
-msgid "End a bulleted list by doing one of the following:"
-msgstr "Avsluta en punktlista genom att göra ett av följande alternativ:"
+#: C/edit-note.page:63(p)
+msgid ""
+"Alternatively, you can press the <gui>Text</gui> icon in the toolbar and "
+"choose from one of four preset sizes including small, normal, large and huge."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:813(para)
-msgid "Press <keycap>Enter</keycap> on a blank bulleted line."
-msgstr "Tryck på <keycap>Enter</keycap> på en tom punktrad."
+#: C/edit-note.page:71(title)
+msgid "Formatting Bullets"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:817(para)
-msgid "Select <menuchoice><guimenuitem>Decrease Indent</guimenuitem></menuchoice> from the 
<guibutton>Text</guibutton> menu in succession until the current line is no longer part of the bulleted list."
-msgstr "Välj <menuchoice><guimenuitem>Minska indragning</guimenuitem></menuchoice> från menyn 
<guibutton>Text</guibutton> i följd tills den aktuella raden inte längre är en del av punktlistan."
+#: C/edit-note.page:73(p)
+msgid ""
+"Bullets can be created by using the keyboard or the <gui>Text</gui> icon in "
+"the toolbar."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:825(para)
-msgid "Using the key combination <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Tab</keycap></keycombo> in 
succession until the current line is no longer part of the bulleted list."
-msgstr "Använd tangentkombinationen <keycombo><keycap>Skift</keycap><keycap>tabulator</keycap></keycombo> i 
följd tills den aktuella raden inte längre är en del av punktlistan."
+#: C/edit-note.page:75(p)
+msgid ""
+"To manually create a bullet, type the asterisk key <key>*</key> and then "
+"type your text. After pressing enter, Tomboy will automatically convert a "
+"line starting with an asterisk into a bullet, and the next line will be auto-"
+"formatted as a bullet as well. If you want to create a sub-bullet, press "
+"<key>Tab</key> immediately after pressing <key>Enter</key>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:836(title)
-msgid "Increase Indentation"
-msgstr "Öka indragning"
+#: C/edit-note.page:82(p)
+msgid ""
+"You can also highlight a specific line and choose the <gui>Text</gui> icon "
+"in the toolbar check the <gui>Bullets</gui> checkbox to change a specific "
+"line to be bulleted."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:838(para)
-msgid "To increase the line indentation in a bulleted list with the mouse:"
-msgstr "För att öka radindragningen i en punktlista med musen:"
+#: C/delete-notes.page:10(desc)
+#, fuzzy
+#| msgid "To delete a notebook using your mouse:"
+msgid "Delete a note in Tomboy."
+msgstr "För att ta bort ett anteckningsblock med musen:"
 
-#: C/tomboy.xml:843(para)
-msgid "Select <menuchoice><guimenuitem>Increase Indent</guimenuitem></menuchoice> from the 
<guibutton>Text</guibutton> menu."
-msgstr "Välj <menuchoice><guimenuitem>Öka indragning</guimenuitem></menuchoice> från menyn 
<guibutton>Text</guibutton>."
+#: C/delete-notes.page:18(email) C/addins.page:16(email)
+#: C/addins-tools-timestamp.page:11(email)
+#: C/addins-tools-note-of-day.page:11(email)
+#: C/addins-tools-html-export.page:11(email)
+#: C/addins-tools-backlinks.page:11(email)
+#: C/addins-sync-webservice.page:11(email) C/addins-sync-webdav.page:11(email)
+#: C/addins-sync-ssh.page:11(email) C/addins-sync-local.page:11(email)
+#: C/addins-preferences.page:12(email)
+#: C/addins-formatting-underline.page:11(email)
+#: C/addins-formatting-fixed-width.page:11(email)
+#: C/addins-desktop-printing.page:11(email)
+#: C/addins-desktop-bugzilla.page:11(email)
+msgid "sindhus live in"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:850(para)
-msgid "To increase the line indentation in a bulleted list with the keyboard:"
-msgstr "För att öka radindragningen i en punktlista med tangentbordet:"
+#: C/delete-notes.page:22(years)
+msgid "2010"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:855(para)
-msgid "Press the <keycap>Tab</keycap> key."
-msgstr "Tryck på <keycap>tabulator</keycap>tangenten."
+#: C/delete-notes.page:27(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Deleting a Notebook"
+msgid "Delete a note"
+msgstr "Ta bort ett anteckningsblock"
 
-#: C/tomboy.xml:861(title)
-msgid "Decrease Indentation"
-msgstr "Minska indragning"
+#: C/delete-notes.page:29(p)
+msgid ""
+"If you wish to remove notes that you no longer need, you can delete them "
+"from <app>Tomboy</app>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:863(para)
-msgid "To decrease the line indentation in a bulleted list with the mouse:"
-msgstr "För att minska radindragningen i en punktlista med musen:"
+#: C/delete-notes.page:33(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "To delete a notebook using your mouse:"
+msgid "To delete a note:"
+msgstr "För att ta bort ett anteckningsblock med musen:"
 
-#: C/tomboy.xml:868(para)
-msgid "Select <menuchoice><guimenuitem>Decrease Indent</guimenuitem></menuchoice> from the 
<guibutton>Text</guibutton> menu."
-msgstr "Välj <menuchoice><guimenuitem>Minska indragning</guimenuitem></menuchoice> från menyn 
<guibutton>Text</guibutton>."
+#: C/delete-notes.page:35(p) C/addins-desktop-printing.page:27(p)
+msgid "Open the desired note."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:875(para)
-msgid "To decrease the line indentation in a bulleted list with the keyboard:"
-msgstr "För att minska radindragningen i en punktlista med tangentbordet:"
+#: C/delete-notes.page:38(p)
+msgid ""
+"Click the <gui>Delete</gui> icon from the toolbar. You will be prompted to "
+"confirm the deletion."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:880(para)
-msgid "Press the key combination <keycombo><keycap>Shift</keycap><keycap>Tab</keycap></keycombo>."
-msgstr "Tryck tangentkombinationen <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>tabulator</keycap></keycombo>."
+#: C/delete-notes.page:44(p)
+msgid ""
+"Deleting a note is a permanent action. Notes once deleted, cannot be "
+"recovered."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:893(title)
-msgid "Working with Notebooks"
-msgstr "Arbeta med anteckningsböcker"
+#: C/create-notebook.page:8(desc)
+#, fuzzy
+#| msgid "Create a new notebook from Search All Notes"
+msgid "Create a new notebook in Tomboy."
+msgstr "Skapa ett nytt anteckningsblock från Sök i alla anteckningar"
 
-#: C/tomboy.xml:895(para)
-msgid "Notebooks allow you to group related notes together. You can add a note to a notebook in the Search 
All Notes window or directly inside of a Note."
-msgstr "Anteckningsblock låter dig gruppera relaterade anteckningar. Du kan lägga till en anteckning till 
ett anteckningsblock i fönstret Sök i alla anteckningar eller direkt inne i en anteckning."
+#: C/create-notebook.page:23(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Create new note"
+msgid "Create a notebook"
+msgstr "Skapa ny anteckning"
 
-#: C/tomboy.xml:899(title)
-msgid "Creating Notebooks"
-msgstr "Skapa anteckningsböcker"
+#: C/create-notebook.page:25(p)
+msgid ""
+"Notebooks allow you to group related notes together. You can add a note to a "
+"notebook in the Search All Notes window or directly inside of a Note."
+msgstr ""
+"Anteckningsblock låter dig gruppera relaterade anteckningar. Du kan lägga "
+"till en anteckning till ett anteckningsblock i fönstret Sök i alla "
+"anteckningar eller direkt inne i en anteckning."
+
+#: C/create-notebook.page:31(p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Click on the Tomboy note icon present in the GNOME Panel. A menu will "
+#| "appear."
+msgid ""
+"Click on the Tomboy note icon present in the GNOME Panel, the taskbar in "
+"Microsoft Windows, or the dock in Mac OS X. A menu will appear."
+msgstr ""
+"Klicka på Tomboys anteckningsikon som finns i GNOME-panelen. En meny kommer "
+"att visas."
+
+#: C/create-notebook.page:41(p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Select <menuchoice><guimenuitem>Notebooks</guimenuitem><guimenuitem>New "
+#| "Notebook</guimenuitem></menuchoice>."
+msgid "Select <guiseq><gui>Notebooks</gui><gui>New Notebook</gui></guiseq>."
+msgstr ""
+"Välj <menuchoice><guimenuitem>Anteckningsblock</"
+"guimenuitem><guimenuitem>Nytt anteckningsblock</guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/tomboy.xml:901(p)
-msgid "You can create new notebooks using one of the following methods:"
-msgstr "Du kan skapa nya anteckningsblock genom att använda en av följande metoder:"
+#: C/create-notebook.page:45(p) C/create-notebook.page:64(p)
+#: C/create-notebook.page:77(p)
+msgid "Enter a name for the new notebook."
+msgstr "Ange ett namn för det nya anteckningsblocket."
 
-#: C/tomboy.xml:905(para)
-msgid "Click on the Tomboy note icon present in the GNOME Panel. A menu will appear"
-msgstr "Klicka på Tomboys anteckningsikon som finns i GNOME-panelen. En meny kommer att visas"
+#: C/create-notebook.page:49(p)
+#, fuzzy
+#| msgid "To create a new notebook from the Search All Notes dialog:"
+msgid "To create a new notebook from the <gui>Search All Notes</gui> dialog:"
+msgstr ""
+"För att skapa ett ny anteckningsblock från dialogrutan Sök i alla "
+"anteckningar:"
+
+#: C/create-notebook.page:54(p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Open <menuchoice><guimenuitem>Search All Notes</guimenuitem></menuchoice> "
+#| "by choosing it from the Tomboy icon on the GNOME Panel or click on Search "
+#| "from an open note."
+msgid ""
+"Open <gui>Search All Notes</gui> by choosing it from the Tomboy icon on the "
+"GNOME Panel, the taskbar in Microsoft Windows, or the dock in Mac OS X, or "
+"click on Search from an open note."
+msgstr ""
+"Öppna <menuchoice><guimenuitem>Sök i alla anteckningar</guimenuitem></"
+"menuchoice> genom att välja den från Tomboy-ikonen på GNOME-panelen eller "
+"klicka på Sök från en öppnad anteckning."
+
+#: C/create-notebook.page:60(p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Using your mouse, right click in the left hand box and choose "
+#| "<menuchoice><guimenuitem>New Notebook</guimenuitem></menuchoice>."
+msgid ""
+"Using your mouse, right click in the left hand box and choose <gui>New "
+"Notebook</gui>."
+msgstr ""
+"Använd musen och högerklicka i vänstra rutan och välj "
+"<menuchoice><guimenuitem>Nytt anteckningsblock</guimenuitem></menuchoice>."
 
-#: C/tomboy.xml:909(para)
-msgid "Select <menuchoice><guimenuitem>Notebooks</guimenuitem><guimenuitem>New 
Notebook</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Välj <menuchoice><guimenuitem>Anteckningsblock</guimenuitem><guimenuitem>Nytt 
anteckningsblock</guimenuitem></menuchoice>."
+#: C/create-notebook.page:68(p)
+msgid "Or:"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:912(para)
-#: C/tomboy.xml:941(para)
-#: C/tomboy.xml:949(para)
-msgid "Enter a name for the new notebook."
-msgstr "Ange ett namn för det nya anteckningsblocket."
+#: C/create-notebook.page:72(p)
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "With <guilabel>Search All Notes</guilabel> open, choose "
+#| "<menuchoice><guimenuitem>File</guimenuitem><guimenuitem>Notebooks</"
+#| "guimenuitem><guimenuitem>New Notebook</guimenuitem></menuchoice>."
+msgid ""
+"With <gui>Search All Notes</gui> open, choose <guiseq><gui>File</"
+"gui><gui>Notebooks</gui><gui>New Notebook</gui></guiseq>."
+msgstr ""
+"Med <guilabel>Sök i alla anteckningar</guilabel> öppnad, välj "
+"<menuchoice><guimenuitem>Arkiv</guimenuitem><guimenuitem>Anteckningsblock</"
+"guimenuitem><guimenuitem>Nytt anteckningsblock</guimenuitem></menuchoice>."
+
+#: C/create-note.page:10(desc)
+#, fuzzy
+#| msgid "Create new note"
+msgid "Create a new note in Tomboy."
+msgstr "Skapa ny anteckning"
 
-#: C/tomboy.xml:917(title)
-msgid "Create a new notebook from the Tomboy note icon on the GNOME Panel"
-msgstr "Skapa ett nytt anteckningsblock från Tomboys anteckningsikon i GNOME-panelen"
+#: C/create-note.page:25(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Create new note"
+msgid "Create a new note"
+msgstr "Skapa ny anteckning"
 
-#: C/tomboy.xml:926(para)
-msgid "To create a new notebook from the Search All Notes dialog:"
-msgstr "För att skapa ett ny anteckningsblock från dialogrutan Sök i alla anteckningar:"
+#: C/create-note.page:27(p)
+msgid ""
+"You can create a new note in Tomboy by clicking on the Tomboy icon in the "
+"GNOME panel, Windows taskbar, or OS X dock, and then choosing <gui>Create "
+"New Note</gui>. You can also use the keyboard shortcuts by pressing "
+"<keyseq><key>Alt + F12</key></keyseq>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:930(para)
-#: C/tomboy.xml:976(para)
-#: C/tomboy.xml:1013(para)
-#: C/tomboy.xml:1057(para)
-msgid "Open <menuchoice><guimenuitem>Search All Notes</guimenuitem></menuchoice> by choosing it from the 
Tomboy icon on the GNOME Panel or click on Search from an open note."
-msgstr "Öppna <menuchoice><guimenuitem>Sök i alla anteckningar</guimenuitem></menuchoice> genom att välja 
den från Tomboy-ikonen på GNOME-panelen eller klicka på Sök från en öppnad anteckning."
+#: C/create-note.page:32(p)
+msgid ""
+"The new note will display a new window with the title New Note <em>N</em>. "
+"The note contains a toolbar, with options to search your notes, link notes, "
+"format the text within a note, and more. For more information, see <link "
+"xref=\"edit-notes\"/>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:936(para)
-msgid "Using your mouse, right click in the left hand box and choose <menuchoice><guimenuitem>New 
Notebook</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Använd musen och högerklicka i vänstra rutan och välj <menuchoice><guimenuitem>Nytt 
anteckningsblock</guimenuitem></menuchoice>."
+#: C/addins.page:8(desc)
+msgid "Add additional functionality to Tomboy."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:944(para)
-msgid "With <guilabel>Search All Notes</guilabel> open, choose 
<menuchoice><guimenuitem>File</guimenuitem><guimenuitem>Notebooks</guimenuitem><guimenuitem>New 
Notebook</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Med <guilabel>Sök i alla anteckningar</guilabel> öppnad, välj 
<menuchoice><guimenuitem>Arkiv</guimenuitem><guimenuitem>Anteckningsblock</guimenuitem><guimenuitem>Nytt 
anteckningsblock</guimenuitem></menuchoice>."
+#: C/addins.page:21(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Tomboy Add-in Preferences"
+msgid "Tomboy add-ins"
+msgstr "Tilläggsinställningar för Tomboy"
 
-#: C/tomboy.xml:955(title)
-msgid "Create a new notebook from Search All Notes"
-msgstr "Skapa ett nytt anteckningsblock från Sök i alla anteckningar"
+#: C/addins.page:23(p)
+msgid ""
+"<gui>add-ins</gui> are <app>Tomboy</app> plugins that give you extended "
+"features and functionality which are not available by default."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:967(title)
-msgid "Adding Notes to a Notebook"
-msgstr "Lägg till anteckningar till ett anteckningsblock"
+#: C/addins.page:27(title)
+msgid "To enable an add-in:"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:969(para)
-msgid "To add notes to a notebook, you can add a note from the <guilabel>Search All Notes</guilabel> dialog 
or directly within a note."
-msgstr "För att lägga till anteckningar till ett anteckningsblock kan du lägga till en anteckning från 
dialogrutan <guilabel>Sök i alla anteckningar</guilabel> eller direkt i en anteckning."
+#: C/addins.page:29(p)
+msgid ""
+"Select <guiseq><gui style=\"menu\">Edit</gui><gui style=\"menuitem"
+"\">Preferences</gui><gui style=\"tab\">Add-ins</gui></guiseq>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:972(para)
-msgid "To move an existing note from the Search All Notes dialog:"
-msgstr "För att flytta en befintlig anteckning från dialogen Sök i alla anteckningar:"
+#: C/addins.page:32(p)
+msgid "Click on <gui>+</gui> to expand the add-in category."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:981(para)
-msgid "Using your mouse, drag the note(s) onto a notebook on the left."
-msgstr "Använd musen och dra anteckningen (eller flera) till ett anteckningsblock på vänster sida."
+#: C/addins.page:35(p)
+msgid "Select the add-in you wish to enable."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:986(para)
-msgid "As you type a note, you can add the note directly to an existing notebook using the 
<guimenu>Notebook</guimenu> button. The <guimenu>Notebook</guimenu> button is represented by the 
<inlinegraphic fileref=\"figures/notebook-icon.png\"/> icon."
-msgstr "När du skriver en anteckning kan du lägga till anteckningen direkt till ett befintligt 
anteckningsblock med knappen <guimenu>Anteckningsblock</guimenu>. Knappen <guimenu>Anteckningsblock</guimenu> 
representeras av ikonen <inlinegraphic fileref=\"figures/notebook-icon.png\"/>."
+#: C/addins.page:38(p)
+msgid "Press <gui style=\"button\">Enable</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:992(title)
-msgid "Adding a note to a notebook"
-msgstr "Lägg till en anteckning till ett anteckningsblock"
+#: C/addins.page:43(p)
+msgid ""
+"To download more add-ins from the internet, from the <gui><app>Tomboy</app> "
+"Preferences</gui> window, in the <gui style=\"tab\">Add-ins</gui> tab, click "
+"on <gui style=\"button\">Get More Add-Ins…</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1005(title)
-msgid "Creating Notebook Templates"
-msgstr "Skapa mallar för anteckningsblock"
+#: C/addins.page:49(title)
+msgid "Preferences"
+msgstr "Inställningar"
 
-#: C/tomboy.xml:1007(para)
-msgid "After you create a notebook, you can create a template for each new note that you create in a 
specific notebook."
-msgstr "Efter att du skapat ett anteckningsblock kan du skapa en mall för varje ny anteckning som du skapar 
i ett specifikt anteckningsblock."
+#: C/addins.page:53(title)
+msgid "Tools"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1018(para)
-msgid "Using your mouse, right click on a Notebook that you have created and choose 
<menuchoice><guimenuitem>Open Template Note</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Använd musen och högerklicka på ett anteckningsblock som du har skapat och välj 
<menuchoice><guimenuitem>Öppna anteckningsmall</guimenuitem></menuchoice>."
+#: C/addins.page:57(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Decrease Indentation"
+msgid "Desktop Integration"
+msgstr "Minska indragning"
 
-#: C/tomboy.xml:1023(para)
-msgid "This will open a new note that will be used as the template. Any text typed in this note will appear 
in all notes created in this Notebook. Create a new note in the notebook by using your mouse, right click on 
a notebook and select <menuchoice><guimenuitem>New Note</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Det här kommer att öppna en ny anteckning som kommer att användas som mall. Alla text som skrivs in 
i denna anteckning kommer att visas i alla anteckningar som skapas i detta anteckningsblock. Skapa en ny 
anteckning i anteckningsblocket genom att använda musen, högerklicka på ett anteckningsblock och välja 
<menuchoice><guimenuitem>Ny anteckning</guimenuitem></menuchoice>."
+#: C/addins.page:61(title)
+msgid "Synchronization"
+msgstr "Synkronisering"
 
-#: C/tomboy.xml:1032(title)
-msgid "Creating a Notebook Template"
-msgstr "Skapa en mall för anteckningsblock"
+#: C/addins.page:62(p)
+msgid ""
+"Synchronization add-ins allow you to choose different methods and places to "
+"synchronize your Tomboy notes."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1045(title)
-#: C/tomboy.xml:1068(title)
-msgid "Deleting a Notebook"
-msgstr "Ta bort ett anteckningsblock"
+#: C/addins.page:66(title)
+msgid "Formatting"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1046(para)
-msgid "Deleting a notebook will not delete any of the notes which are currently inside the notebook. After 
deleting a notebook, the notes will not be associated with any notebook and can be seen by highlighting 
<menuchoice><guimenuitem>Unfiled Notes</guimenuitem></menuchoice> in the <menuchoice><guimenuitem>Search All 
Notes</guimenuitem></menuchoice> window."
-msgstr "Borttagning av ett anteckningsblock kommer inte att ta bort några av de anteckningar som 
anteckningsblocket innehåller. Efter borttagning av ett anteckningsblock kommer inte anteckningarna att 
associeras med något anteckningsblock och kan ses genom att markera <menuchoice><guimenuitem>Ej arkiverade 
anteckningar</guimenuitem></menuchoice> i fönstret <menuchoice><guimenuitem>Sök i alla 
anteckningar</guimenuitem></menuchoice>."
+#: C/addins-tools-timestamp.page:7(desc)
+msgid "Insert date and time in your notes."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1052(para)
-msgid "You can delete a notebook you have created by one of two methods:"
-msgstr "Du kan ta bort ett anteckningsblock som du har skapat med en av följande metoder:"
+#: C/addins-tools-timestamp.page:15(title)
+msgid "Insert Timestamp"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1054(para)
-msgid "To delete a notebook using your mouse:"
-msgstr "För att ta bort ett anteckningsblock med musen:"
+#: C/addins-tools-timestamp.page:17(p)
+msgid ""
+"The <gui>Insert Timestamp</gui> add-in allows you to insert date and time "
+"into your notes. This add-in is disabled by default."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1062(para)
-msgid "Using your mouse, right click on a Notebook that you have created and choose 
<menuchoice><guimenuitem>Delete Notebook</guimenuitem></menuchoice>."
-msgstr "Använd din mus och högerklicka på ett anteckningsblock som du har skapat och välj 
<menuchoice><guimenuitem>Ta bort anteckningsblock</guimenuitem></menuchoice>."
+#: C/addins-tools-timestamp.page:21(title)
+msgid "To use the <gui>Insert Timestamp</gui> addin:"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1077(para)
-msgid "To delete a Notebook from the <menuchoice><guimenuitem>Search All Notes</guimenuitem></menuchoice> 
menu, open <menuchoice><guimenuitem>Search All Notes</guimenuitem></menuchoice> by choosing it from the 
Tomboy icon on the GNOME Panel."
-msgstr "För att ta bort ett anteckningsblock från <menuchoice><guimenuitem>Sök i alla 
anteckningar</guimenuitem></menuchoice>, öppna <menuchoice><guimenuitem>Sök i alla 
anteckningar</guimenuitem></menuchoice> genom att välja den från Tomboy-ikonen i GNOME-panelen."
+#: C/addins-tools-timestamp.page:23(p)
+msgid ""
+"From the gears icon in the note toolbar, select <gui style=\"menuitem"
+"\">Insert Timestamp</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1083(para)
-msgid "Using your mouse, left click on the Notebook you want to delete."
-msgstr "Använd musen och vänsterklicka på anteckningsblocket som du vill ta bort."
+#: C/addins-tools-timestamp.page:29(p)
+msgid ""
+"To quickly insert a timestamp in a note, press <keyseq><key>Ctrl</"
+"key><key>D</key></keyseq>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1087(para)
-msgid "From the menu, choose <menuchoice><guimenuitem>Edit</guimenuitem><guimenuitem>Delete 
Notebook</guimenuitem></menuchoice>"
-msgstr "Från menyn, välj <menuchoice><guimenuitem>Redigera</guimenuitem><guimenuitem>Ta bort 
anteckningsblock</guimenuitem></menuchoice>"
+#: C/addins-tools-note-of-day.page:7(desc)
+msgid "Automatically create notes for each day."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1101(title)
-msgid "Note Synchronization"
-msgstr "Synkronisering av anteckningar"
+#: C/addins-tools-note-of-day.page:16(title)
+msgid "Note of the Day"
+msgstr "Dagens anteckning"
 
-#: C/tomboy.xml:1103(para)
-msgid "Tomboy can now keep your notes synchronized between multiple computers by relying on a central 
server."
-msgstr "Tomboy kan nu hålla dina anteckningar synkroniserade mellan flera datorer genom en central server."
+#: C/addins-tools-note-of-day.page:18(p)
+msgid ""
+"You can automatically create notes for each day. These notes come ready with "
+"text containing day and date information for the day.Example: <em>Today: "
+"Thursday, January 21 2010</em>. This add-in is disabled by default."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1107(title)
-msgid "Configure note synchronization"
-msgstr "Konfigurera synkronisering av anteckningar"
+#: C/addins-tools-note-of-day.page:24(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Note of the Day"
+msgid "To open the note of the day:"
+msgstr "Dagens anteckning"
 
-#: C/tomboy.xml:1109(para)
-msgid "You can configure your note synchronization preferences in the <guilabel>Synchronization</guilabel> 
tab of the <interface>Tomboy Preferences</interface> dialog. Default conflict handling behavior can be 
configured by selecting the <guibutton>Advanced...</guibutton> button."
-msgstr "Du kan konfigurera dina synkroniseringsinställningar under fliken 
<guilabel>Synkronisering</guilabel> i dialogrutan <interface>Inställningar för Tomboy</interface>. 
Standardbeteendet för konflikthantering kan konfigureras genom att välja knappen 
<guibutton>Avancerat...</guibutton>."
+#: C/addins-tools-note-of-day.page:26(p)
+msgid "Click on the <app>Tomboy</app> icon in your message tray."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1115(title)
-msgid "Tomboy Synchronization Preferences"
-msgstr "Synkroniseringsinställningar för Tomboy"
+#: C/addins-tools-note-of-day.page:29(p)
+msgid "Select from the list of notes, note with current date."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1125(title)
-msgid "Configure note synchronization service (WebDAV)"
-msgstr "Konfigurera synkroniseringstjänst för anteckningar (WebDAV)"
+#: C/addins-tools-note-of-day.page:34(p)
+msgid ""
+"The note will also add rows for <em>Tasks</em> and <em>Appointment</em> "
+"automatically."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1127(para)
-msgid "In order to synchronize your notes with a WebDAV server, you will need the wdfs FUSE file system 
installed. Follow the documentation for your operating system to set up FUSE for your user. You will also 
need the GNOME Keyring installed."
-msgstr "För att synkronisera dina anteckningar med en WebDAV-server behöver du installera wdfs 
FUSE-filsystemet. Följ dokumentationen för ditt operativsystem för att konfigurera FUSE för din användare. Du 
behöver även installera GNOME-nyckelring."
+#: C/addins-tools-html-export.page:7(desc)
+#, fuzzy
+#| msgid "Export to HTML"
+msgid "Export notes to HTML."
+msgstr "Exportera till HTML"
 
-#: C/tomboy.xml:1131(para)
-msgid "Choose <guimenuitem>WebDAV</guimenuitem> from the <guilabel>Service</guilabel> drop-down list. Fill 
in the connection information for your server, and then select the <guibutton>Save</guibutton> button. You 
are now ready to synchronize your notes."
-msgstr "Välj <guimenuitem>WebDAV</guimenuitem> från rullgardinslistan <guilabel>Tjänst</guilabel>. Fyll i 
anslutningsinformationen för din server och välj sedan knappen <guibutton>Spara</guibutton>. Du är nu färdig 
för att börja synkronisera dina anteckningar."
+#: C/addins-tools-html-export.page:16(title)
+msgid "Export to HTML"
+msgstr "Exportera till HTML"
 
-#: C/tomboy.xml:1137(title)
-msgid "Configure note synchronization service (SSH)"
-msgstr "Konfigurera synkroniseringstjänst för anteckningar (SSH)"
+#: C/addins-tools-html-export.page:18(p)
+msgid ""
+"You can export individual <app>Tomboy</app> notes to HTML pages with the "
+"<gui>Export to HTML</gui> add-in. This addin is enabled by default."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1139(para)
-msgid "In order to synchronize your notes with an SSH server, you will need the sshfs FUSE file system 
installed. Follow the documentation for your operating system to set up FUSE for your user. You will also 
need an SSH key for your SSH server account, which should be added to a running SSH daemon. This can be done 
using the GNOME <application>Seahorse</application> application."
-msgstr "För att synkronisera dina anteckningar med en SSH-server behöver du installera sshfs 
FUSE-filsystemet. Följ dokumentationen för ditt operativsystem för att konfigurera FUSE för din användare. Du 
behöver även en SSH-nyckel för ditt SSH-serverkonto, vilken ska läggas till i en körande SSH-demon. Det här 
kan göras genom att använda GNOME-programmet <application>Seahorse</application>."
+#: C/addins-tools-html-export.page:21(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Export to HTML"
+msgid "To export a note to HTML:"
+msgstr "Exportera till HTML"
 
-#: C/tomboy.xml:1145(para)
-msgid "Choose <guimenuitem>SSH</guimenuitem> from the <guilabel>Service</guilabel> drop-down list. Fill in 
the connection information for your server, and then select the <guibutton>Save</guibutton> button. You are 
now ready to synchronize your notes."
-msgstr "Välj <guimenuitem>SSH</guimenuitem> från rullgardinslistan <guilabel>Tjänst</guilabel>. Fyll i 
anslutningsinformationen för din server och välj sedan knappen <guibutton>Spara</guibutton>. Du är nu färdig 
för att börja synkronisera dina anteckningar."
+#: C/addins-tools-html-export.page:23(p)
+msgid ""
+"From the gears icon in the note toolbar, select <gui style=\"menuitem"
+"\">Export to HTML</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1151(title)
-msgid "Configure note synchronization service (Local Folder)"
-msgstr "Konfigurera synkroniseringstjänst för anteckningar (lokal mapp)"
+#: C/addins-tools-html-export.page:26(p)
+msgid ""
+"Browse and select the directory you wish to save the note to. You may change "
+"the name of the html file, if you wish it to be different than the name of "
+"the note."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1153(para)
-msgid "You may want to synchronize your notes to a local folder if that folder is available to your other 
systems, or if that folder represents a local mount of a remote server."
-msgstr "Du kanske vill synkronisera dina anteckningar till en lokal mapp, om den mappen finns tillgänglig 
för dina andra system, eller om den mappen representerar en lokal montering av en fjärrserver."
+#: C/addins-tools-html-export.page:29(p)
+msgid "Press <gui style=\"button\">Save</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1157(para)
-msgid "Choose <guimenuitem>Local Folder</guimenuitem> from the <guilabel>Service</guilabel> drop-down list. 
Choose the desired synchronization <guilabel>Folder Path</guilabel>, and then select the 
<guibutton>Save</guibutton> button. You are now ready to synchronize your notes."
-msgstr "Välj <guimenuitem>Lokal mapp</guimenuitem> från rullgardinslistan <guilabel>Tjänst</guilabel>. Välj 
önskad <guilabel>Mappsökväg</guilabel> för synkronisering och välj sedan knappen 
<guibutton>Spara</guibutton>. Du är nu färdig för att börja synkronisera dina anteckningar."
+#: C/addins-tools-html-export.page:33(p)
+msgid ""
+"The note will then be saved as an HTML file and opened in your default web "
+"browser."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1164(title)
-msgid "Synchronize your notes"
-msgstr "Synkronisera dina anteckningar"
+#: C/addins-tools-backlinks.page:7(desc)
+msgid "See notes that link to each other."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1166(para)
-msgid "You can synchronize your notes at any time by selecting 
<menuchoice><guimenu>Tools</guimenu><guimenuitem>Synchronize Notes</guimenuitem></menuchoice> from any note 
or from the <interface>Search All Notes</interface> dialog."
-msgstr "Du kan synkronisera dina anteckningar när som helst genom att välja 
<menuchoice><guimenu>Verktyg</guimenu><guimenuitem>Synkronisera anteckningar</guimenuitem></menuchoice> från 
valfri anteckning eller från dialogrutan <interface>Sök i alla anteckningar</interface>."
+#: C/addins-tools-backlinks.page:16(title)
+msgid "Backlinks"
+msgstr "Bakåtlänkar"
 
-#: C/tomboy.xml:1176(title)
-msgid "Handling synchronization conflicts"
-msgstr "Hantera synkroniseringskonflikter"
+#: C/addins-tools-backlinks.page:18(p)
+msgid ""
+"The <gui>Backlinks</gui> addin is enabled by default. This addin enables you "
+"to view which notes link to the note you are currently viewing. Such links "
+"to a note are called <em>Backlinks</em>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1178(para)
-msgid "When synchronizing notes between multiple computers, conflicts may occur. Usually this is the result 
of not synchronizing regularly when switching between systems. Tomboy will detect conflicts in the content of 
your notes and help you to avoid loss of important data."
-msgstr "Vid synkronisering av anteckningar mellan flera datorer kan konflikter ibland uppstå. Ofta beror det 
på att synkronisering inte sker med jämna mellanrum vid växling mellan olika system. Tomboy kommer att 
upptäcka konflikter i innehållet för dina anteckningar och hjälpa dig att undvika att viktigt data går 
förlorat."
+#: C/addins-tools-backlinks.page:21(title)
+msgid "To create and view backlinks of a note:"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1183(para)
-msgid "If a conflict is detected during note synchronization, the <interface>Note Conflict</interface> 
dialog will appear. If you do not need the changes you made in your local note, you can select 
<guilabel>Overwrite local note</guilabel>. If you would like to keep your local changes in a new note, select 
<guilabel>Rename local note</guilabel>."
-msgstr "Om en konflikt upptäcks under en synkronisering kommer dialogrutan 
<interface>Anteckningskonflikt</interface> att visas. Om du inte behöver ändringarna som du gjorde i din 
lokala anteckning kan du välja <guilabel>Skriv över lokal anteckning</guilabel>. Om du vill behålla dina 
lokala ändringar i en ny anteckning kan du välja <guilabel>Byt namn på lokal anteckning</guilabel>."
+#: C/addins-tools-backlinks.page:23(p)
+msgid "Start typing the title of a note in any note."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1192(title)
-msgid "Preferences"
-msgstr "Inställningar"
+#: C/addins-tools-backlinks.page:27(p)
+msgid ""
+"For <app>Tomboy</app> to create automatic links to existing notes, the text "
+"you type must match the title of an existing note."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1194(para)
-msgid "To set preferences for Tomboy, right-click on the icon in the panel, and select 
<menuchoice><guimenuitem>Preferences</guimenuitem></menuchoice> from the menu. You will see a dialog similar 
to the one displayed in <xref linkend=\"pref-editing\"/>. There are two categories of preferences, 
<guilabel>Editing</guilabel> and <guilabel>Hotkeys</guilabel>. Preferences for each tab will be described 
below."
-msgstr "För att ställa in inställningar för Tomboy ska du högerklicka på panelikonen och välja 
<menuchoice><guimenuitem>Inställningar</guimenuitem></menuchoice> från menyn. Du kommer att se en dialogruta 
som liknar den som visas i <xref linkend=\"pref-editing\"/>. Det finns två kategorier av inställningar, 
<guilabel>Redigering</guilabel> och <guilabel>Snabbtangenter</guilabel>. Inställningar för varje flik kommer 
att beskrivas här nedan."
+#: C/addins-sync-webservice.page:7(desc)
+msgid "Sync your notes to a service on the Internet."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1204(title)
-msgid "Editing"
-msgstr "Redigering"
+#: C/addins-sync-webservice.page:17(title)
+msgid "Web Sync Service"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1206(para)
-msgid "The editing tab will allow you to set preferences related to editing notes. There are three 
checkboxes on this tab, which can either be turned on or off."
-msgstr "Redigeringsfliken låter dig ställa in inställningar relaterade till redigering av anteckningar. Det 
finns tre kryssrutor i den här fliken som antingen kan aktiveras eller inaktiveras."
+#: C/addins-sync-webservice.page:19(p)
+msgid ""
+"The Web Sync Service add-in allows you to synchronize your notes to a remote "
+"web server or other compatible web services."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1212(term)
-msgid "Spellcheck While Typing"
-msgstr "Stavningskontroll när text skrivs in"
+#: C/addins-sync-webdav.page:7(desc)
+msgid "Sync your notes to a WebDav server."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1215(para)
-msgid "Enable this checkbox to underline misspellings in red, and provide suggestions in the right click 
context menu. Enable or disable the checkbox using the mouse or the key combination 
<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>S</keycap></keycombo>."
-msgstr "Aktivera den här kryssrutan för att understryka felstavningar med röd färg, och tillhandahålla 
förslag i sammanhangsmenyn som du visar med ett högerklick. Aktivera eller inaktivera kryssrutan med musen 
eller tangentkombinationen <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>S</keycap></keycombo>."
+#: C/addins-sync-webdav.page:17(title)
+msgid "WebDav Sync Service"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1225(para)
-msgid "The spellcheck option is only available if you have the <application>GtkSpell</application> package 
for your distribution installed."
-msgstr "Alternativet för stavningskontroll finns endast tillgängligt om du har paketet 
<application>GtkSpell</application> installerat för din distribution."
+#: C/addins-sync-webdav.page:19(p)
+msgid ""
+"The WebDav Sync Service add-in allows you to synchronize your notes with "
+"WebDav remote server. This addin is enabled by default."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1233(term)
-msgid "Highlight WikiWords"
-msgstr "Färgmarkera WikiOrd"
+#: C/addins-sync-webdav.page:22(p)
+msgid ""
+"To use the WebDav Sync Service, you will need to have the <em>wdfs FUSE file "
+"system</em> package installed for your Linux distribution. The user help for "
+"which is outside the scope of this document."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1236(para)
-msgid "Enable this checkbox to create links for phrases <literal>ThatLookLikeThis</literal>. Clicking on the 
link will create a new note with the title corresponding to the link text. Enable or disable this checkbox 
using the mouse or the key combination <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>."
-msgstr "Aktivera den här kryssrutan för att skapa länkar för fraser <literal>SomSerUtSomDetta</literal>. 
Klicka på länken kommer att skapa en ny anteckning med titeln som motsvarar länktexten. Aktivera eller 
inaktivera den här kryssrutan med musen eller tangentkombinationen 
<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>W</keycap></keycombo>."
+#: C/addins-sync-ssh.page:7(desc)
+msgid "Sync your notes to another computer through SSH."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1249(term)
-msgid "Use Custom Font"
-msgstr "Använd anpassat typsnitt"
+#: C/addins-sync-ssh.page:17(title)
+msgid "SSH Sync Service"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1252(para)
-msgid "Enable this checkbox to set a custom font to be used in your notes. If this option is disabled, the 
default system font will be used. Enable or disable this checkbox using the mouse or the key combination 
<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F</keycap></keycombo>."
-msgstr "Aktivera den här kryssrutan för att ställa in ett anpassat typsnitt som ska användas för dina 
anteckningar. Om det här alternativet är inaktiverat, kommer standardsystemtypsnittet att användas. Aktivera 
eller inaktivera den här kryssrutan med musen eller tangentkombinationen 
<keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>F</keycap></keycombo>."
+#: C/addins-sync-ssh.page:19(p)
+msgid ""
+"The SSH Sync Service add-in allows you to synchronize your notes with "
+"another computer using the SSH protocol. This add-in is disabled by default."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1265(title)
-msgid "Tomboy Editing Preferences"
-msgstr "Redigeringsinställningar för Tomboy"
+#: C/addins-sync-ssh.page:23(p)
+msgid ""
+"To use this add-in, you may need to install the <em>sshfs</em> package for "
+"your Linux distribution. User help to setup SSH support is outside the scope "
+"of this document."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1276(title)
-msgid "Hotkeys"
-msgstr "Snabbtangenter"
+#: C/addins-sync-local.page:7(desc)
+msgid "Sync your notes to a local directory."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1278(para)
-msgid "The hotkeys tab allows you to set global key combinations to perform different functions in Tomboy. 
In order to set key combinations, you must have the <guibutton>Listen for Hotkeys</guibutton> checkbox 
enabled. Use <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>H</keycap></keycombo> to toggle this option."
-msgstr "Snabbtangentsfliken låter dig ställa in allmänna tangentkombinationer för att genomföra olika 
funktioner i Tomboy. För att ställa in tangentkombinationer måste du kryssa i rutan <guibutton>Lyssna efter 
snabbtangenter</guibutton>. Använd <keycombo><keycap>Alt</keycap><keycap>S</keycap></keycombo> för att växla 
det här alternativet."
+#: C/addins-sync-local.page:17(title)
+msgid "Local Directory Sync Service"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1289(term)
-msgid "Show notes menu"
-msgstr "Visa anteckningsmeny"
+#: C/addins-sync-local.page:19(p)
+msgid ""
+"The Local Directory Sync Service add-in allows you to synchronize "
+"<app>Tomboy</app> notes to a folder on your computer. This is helpful to "
+"create a backup of your notes. This add-in is enabled by default."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1292(para)
-msgid "Enter the key combination to open the notes menu."
-msgstr "Ange tangentkombinationen för att öppna anteckningsmenyn."
+#: C/addins-preferences.page:8(desc)
+msgid "Enable advanced options plugins."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1297(term)
-msgid "Open \"Start Here\""
-msgstr "Öppna \"Börja här\""
+#: C/addins-preferences.page:17(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Preferences"
+msgid "Advanced Preferences"
+msgstr "Inställningar"
 
-#: C/tomboy.xml:1300(para)
-msgid "Enter the key combination to open the <quote>Start Here</quote> note, which is preinstalled with 
Tomboy."
-msgstr "Ange tangentkombinationen för att öppna anteckningen <quote>Börja här</quote>, vilken är 
förinstallerad med Tomboy."
+#: C/addins-preferences.page:19(p)
+msgid ""
+"The <gui>Advanced Preferences</gui> add-in allows you to set the number of "
+"recent notes that are shown in the recent list. This addin must be <link "
+"xref=\"addins\">enabled</link> for you to be able to use it."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1306(term)
-msgid "Create new note"
-msgstr "Skapa ny anteckning"
+#: C/addins-preferences.page:22(title)
+msgid "Control recent notes"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1309(para)
-msgid "Enter the key combination to create a new note."
-msgstr "Ange tangentkombinationen för att skapa en ny anteckning."
+#: C/addins-preferences.page:23(p)
+msgid ""
+"You can set the minimum and maximum recent notes to be displayed when you "
+"click on <app>Tomboy</app> message tray icon:"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1314(term)
-msgid "Search notes"
-msgstr "Sök anteckningar"
+#: C/addins-preferences.page:27(p)
+msgid ""
+"Select <guiseq><gui style=\"menu\">Edit</gui><gui style=\"menuitem"
+"\">Preferences</gui><gui style=\"tab\">Advanced</gui></guiseq>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1317(para)
-msgid "Enter the key combination to open the <interface>Search All Notes</interface> dialog."
-msgstr "Ange tangentkombinationen för att öppna dialogrutan <interface>Sök i alla anteckningar</interface>."
+#: C/addins-preferences.page:30(p)
+msgid ""
+"Set the minimum and maximum number of notes to be shown in the recent notes "
+"list."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1324(title)
-msgid "Tomboy Hotkey Preferences"
-msgstr "Snabbtangentinställningar för Tomboy"
+#: C/addins-preferences.page:37(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Search notes"
+msgid "Startup notes"
+msgstr "Sök anteckningar"
 
-#: C/tomboy.xml:1335(title)
-msgid "Synchronization"
-msgstr "Synkronisering"
+#: C/addins-preferences.page:40(title)
+msgid "To enable startup notes:"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1337(para)
-msgid "Please see <xref linkend=\"synchronization\"/> for more details."
-msgstr "Se <xref linkend=\"synchronization\"/> för mer information."
+#: C/addins-preferences.page:42(p)
+msgid ""
+"Click on the <app>Tomboy</app> icon and select <guiseq><gui style=\"menuitem"
+"\">Preferences</gui><gui style=\"tab\">Advanced</gui></guiseq>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1342(title)
-#: C/tomboy.xml:1369(title)
-msgid "Add-ins"
-msgstr "Tillägg"
+#: C/addins-preferences.page:47(p)
+msgid "Select <gui style=\"checkbox\">Enable startup notes</gui>,"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1344(para)
-msgid "The add-ins tab allows you to enable and configure Tomboy Add-ins."
-msgstr "Tilläggsfliken låter dig aktivera och konfigurera tillägg för Tomboy."
+#: C/addins-formatting-underline.page:7(desc)
+msgid "Plugin to underline text in note."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1347(para)
-msgid "The list of installed add-ins shows on the left. An add-in is enabled by selecting it from the list 
and then selecting <guibutton>Enable</guibutton>. Disable an add-in by selecting it from the list and then 
selecting <guibutton>Disable</guibutton>."
-msgstr "Listan över installerade tillägg visas till vänster. Ett tillägg aktiveras genom att välja det från 
listan och sedan välja <guibutton>Aktivera</guibutton>. Inaktivera ett tillägg genom att välja det från 
listan och sedan välja <guibutton>Inaktivera</guibutton>."
+#: C/addins-formatting-underline.page:17(title)
+msgid "Underline Add-in"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1353(para)
-msgid "Please see <xref linkend=\"plugins\"/> for more information about the add-ins that are installed with 
Tomboy."
-msgstr "Se avsnittet <xref linkend=\"plugins\"/> för mer information om tilläggen som installeras med 
Tomboy."
+#: C/addins-formatting-underline.page:19(p)
+msgid ""
+"The Underline add-in allows you to underline specific text in your note. "
+"This add-in is disabled by default."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1357(title)
-msgid "Tomboy Add-in Preferences"
-msgstr "Tilläggsinställningar för Tomboy"
+#: C/addins-formatting-underline.page:23(title)
+msgid "To use the Underline add-in:"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1373(member)
-msgid "Backlinks"
-msgstr "Bakåtlänkar"
+#: C/addins-formatting-underline.page:25(p)
+msgid "<link xref=\"addins\">Enable</link> the Underline add-in."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1375(member)
-#: C/tomboy.xml:1412(term)
-msgid "Bugzilla URL Drop"
-msgstr "URL-släpp för Bugzilla"
+#: C/addins-formatting-underline.page:28(p)
+msgid "Select the desired text."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1377(member)
-#: C/tomboy.xml:1435(term)
-msgid "Evolution Mail Drop"
-msgstr "Släpp e-post på Evolution"
+#: C/addins-formatting-underline.page:31(p)
+msgid ""
+"From the <gui style=\"button\">Text</gui> icon in a note, select <gui style="
+"\"menuitem\">Underline</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1383(member)
-#: C/tomboy.xml:1477(term)
-msgid "Note of the Day"
-msgstr "Dagens anteckning"
+#: C/addins-formatting-underline.page:36(p)
+msgid ""
+"To quickly underline any selected text, press <keyseq><key>Control</"
+"key><key>U</key></keyseq>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1385(member)
-#: C/tomboy.xml:1498(term)
-msgid "Print Notes"
-msgstr "Skriv ut anteckningar"
+#: C/addins-formatting-fixed-width.page:7(desc)
+msgid "Plugin to set fixed width font in notes."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1387(member)
-msgid "and Sticky Notes Import."
-msgstr "och Importera Klisterlappar."
+#: C/addins-formatting-fixed-width.page:17(title)
+msgid "Fixed Width"
+msgstr "Fast bredd"
 
-#: C/tomboy.xml:1371(para)
-msgid "By default, Tomboy comes with several pre-installed add-ins: <placeholder-1/> Since these are 
preinstalled, they are ready to use and are automatically loaded into the Tomboy interface."
-msgstr "Som standard kommer Tomboy med flera förinstallerade tillägg: <placeholder-1/> Eftersom dessa är 
förinstallerade är de färdiga att användas och läses automatiskt in i Tomboys gränssnitt."
+#: C/addins-formatting-fixed-width.page:19(p)
+msgid ""
+"The Fixed Width add-in sets the text in your <app>Tomboy</app> notes to be "
+"Fixed Width. This addin is disabled by default."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1392(para)
-msgid "Some add-ins exist that are not installed by default."
-msgstr "Vissa tillägg finns men som inte är installerade som standard."
+#: C/addins-formatting-fixed-width.page:23(title)
+msgid "To use Fixed Width font in your <app>Tomboy</app> notes:"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1397(term)
-msgid "Backlinks (What links here?)"
-msgstr "Bakåtlänkar (Vad länkar hit?)"
+#: C/addins-formatting-fixed-width.page:25(p)
+msgid "<link xref=\"addins\">Enable</link> the Fixed Width add-in."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1400(para)
-msgid "This add-in allows you to know which notes link to the note you are currently editing. It makes it 
easier to keep track of the relationships between notes. If this add-in is enabled, the <link 
linkend=\"tools\">Tools</link> menu will have a <guimenuitem>What links here?</guimenuitem> option. When you 
select this option, it will list all the notes which link to the current note in a submenu. Select a note in 
the submenu to open it."
-msgstr "Det här tillägget låter dig få veta vilka anteckningar som länkar till den anteckning som du för 
närvarande redigerar. Det gör det enklare att hålla kontroll över relationerna mellan olika anteckningar. Om 
det här tillägget är aktiverat kommer menyn <link linkend=\"tools\">Verktyg</link> att innehålla alternativet 
<guimenuitem>Vad länkar hit?</guimenuitem>. När du väljer det här alternativet kommer den att lista alla 
anteckningar som länkar till den aktuella anteckningen i en undermeny. Välj en anteckning i undermenyn för 
att öppna den."
+#: C/addins-formatting-fixed-width.page:28(p)
+msgid "Select the desired text in a <app>Tomboy</app> note."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1415(para)
-msgid "Allows you to drag a Bugzilla URL from your browser directly into a Tomboy note. The bug number is 
inserted as a link with a small bug icon next to it. Once the Bugzilla link has been inserted into the note, 
click on it to open the URL in your web browser."
-msgstr "Låter dig dra en Bugzilla-url från din webbläsare direkt till en Tomboy-anteckning. Felnumret 
infogas som en länk med en liten ikon bredvid sig. När Bugzilla-länken har infogats i anteckningen kan du 
klicka på den för att öppna url:en i din webbläsare."
+#: C/addins-formatting-fixed-width.page:31(p)
+msgid ""
+"From the <gui style=\"button\">Text</gui> icon in the note toolbar, select "
+"<gui style=\"menuitem\">Fixed Width</gui>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1421(para)
-msgid "Customize the icons that are used by editing the add-in preferences in the <link 
linkend=\"prefs-plugins\">Preferences Dialog</link>. After highlighting the Bugzilla Add-in, click 
<guibutton>Preferences</guibutton> to open the <interface>Bugzilla Add-in Settings</interface> dialog. To add 
a new icon, click <guibutton>Add</guibutton>, select an icon on your computer, provide a Bugzilla host name 
(e.g., bugzilla.gnome.org), and click <guibutton>Open</guibutton>. Any Bugzilla URL that is dragged and 
dropped from one of these custom host names will now use the icon you specified."
-msgstr "Anpassa ikonerna som används genom att redigera inställningarna för tilläggen i dialogrutan <link 
linkend=\"prefs-plugins\">Inställningar</link>. Efter att du markerat tillägget Bugzilla, klicka på 
<guibutton>Inställningar</guibutton> för att öppna dialogrutan <interface>Inställningar för tillägget 
Bugzilla</interface>. För att lägga till en ny ikon, klicka på <guibutton>Lägg till</guibutton>, välj en ikon 
på din dator, ange ett Bugzilla-värdnamn (t.ex., bugzilla.gnome.org), och klicka på 
<guibutton>Öppna</guibutton>. Alla Bugzilla-url:er som dras och släpps från ett av dessa värdnamn kommer 
numera att använda den ikon som du angav."
+#: C/addins-formatting-fixed-width.page:37(p)
+msgid ""
+"To quickly set any selected text to the Fixed Width font, press "
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>T</key></keyseq>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1438(para)
-msgid "This add-in allows you to drag and drag an e-mail message from the 
<application>Evolution</application> mail application to one of your Tomboy notes. Clicking on the mail icon 
in the note will then open the corresponding e-mail message in Evolution."
-msgstr "Det här tillägget låter dig dra och släppa ett meddelande från e-postprogrammet 
<application>Evolution</application> till en av dina Tomboy-anteckningar. Klicka på e-postikonen i 
anteckningen för att öppna motsvarande e-postmeddelande i Evolution."
+#: C/addins-desktop-printing.page:7(desc)
+msgid "Send notes to a printer."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1449(para)
-msgid "When this add-in is installed, the <link linkend=\"tools\">Tools</link> menu will have the 
<guimenuitem>Export to HTML</guimenuitem> option available."
-msgstr "När det här tillägget är installerat kommer menyn <link linkend=\"tools\">Verktyg</link> att ha 
alternativet <guimenuitem>Exportera till HTML</guimenuitem> tillgängligt."
+#: C/addins-desktop-printing.page:16(title)
+msgid "Printing Support"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1453(para)
-msgid "After selecting this option, you will be presented with a dialog that allows you to choose where to 
save the <acronym>HTML</acronym> file. Enter the destination filename and click <guibutton>OK</guibutton> to 
save the file, or <guibutton>Cancel</guibutton> to abort the operation."
-msgstr "Efter att detta alternativ har valts kommer en dialogruta att visas som låter dig välja var 
<acronym>HTML</acronym>-filen ska sparas. Ange målfilnamnet och klicka på <guibutton>OK</guibutton> för att 
spara filen, eller <guibutton>Avbryt</guibutton> för att avbryta åtgärden."
+#: C/addins-desktop-printing.page:19(p)
+msgid ""
+"Printing with <app>Tomboy</app> requires that you have connected and "
+"configured your printer. If you have not done this, please consult the <link "
+"href=\"help:gnome-help/printing\">printing help for GNOME</link>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1459(para)
-msgid "To export any notes for which a link exists in the current note, select the <guibutton>Export linked 
notes</guibutton> button."
-msgstr "För att exportera anteckningar till vilken en länk finns i den aktuella anteckningen, välj knappen 
<guibutton>Exportera länkade anteckningar</guibutton>."
+#: C/addins-desktop-printing.page:22(p)
+msgid ""
+"You can send <app>Tomboy</app> notes to your printer. This add-in is enabled "
+"by default."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1469(para)
-msgid "Allows you to use a fixed-width font when creating/editing notes. If this add-in is enabled, the 
<link linkend=\"text\">Text</link> menu will have a <guimenuitem>Fixed Width</guimenuitem> option."
-msgstr "Låter dig använda ett typsnitt med fast bredd när du skapar eller redigerar anteckningar. Om det här 
tillägget är aktiverat kommer <link linkend=\"text\">Text</link>-menyn att innehålla alternativet 
<guimenuitem>Fast bredd</guimenuitem>."
+#: C/addins-desktop-printing.page:25(title)
+msgid "To print a note:"
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1480(para)
-msgid "This add-in automatically creates a \"Today\" note for jotting daily thoughts down. The current date 
is used as a basis for the title of the note. As an example, the title of a \"Today\" note created on 
February 28, 2007, would be, \"Today: Wednesday, February 28 2007\""
-msgstr "Det här tillägget skapar automatiskt en \"Idag\"-anteckning för att skriva ner dagliga tankar. Det 
aktuella datumet används som grund för anteckningens titel. Till exempel skulle titeln för en 
\"Idag\"-anteckning den 28:e februari 2007 bli \"Idag: onsdag, 28 februari 2007\""
+#: C/addins-desktop-printing.page:30(p)
+msgid ""
+"From the gears icon in the note toolbar, select <gui style=\"menuitem"
+"\">Print</gui>. Alternatively, you can also use the keyboard shortcut "
+"<keyseq><key>Ctrl</key><key>P</key></keyseq>."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1486(para)
-msgid "If you leave a \"Today\" note unmodified, the Note of the Day Add-in will automatically delete the 
note."
-msgstr "Om du lämnar en oförändrad \"Idag\"-anteckning kommer tillägget Dagens anteckning att automatiskt ta 
bort anteckningen."
+#: C/addins-desktop-printing.page:37(p)
+msgid ""
+"If you disable this addin you will not be able to print <app>Tomboy</app> "
+"notes."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1489(para)
-msgid "To customize the content of the default \"Today\" note, create a new note and change the title of the 
note to be, \"Today: Template\". Change the content of the template note to whatever you like. When new 
\"Today\" notes are created, it will then use the content of your \"Today: Template\" note."
-msgstr "För att anpassa innehållet för standardanteckningen \"Idag\" ska du skapa en ny anteckning och ändra 
anteckningens titel till att vara \"Idag: Mall\". Ändra innehållet för anteckningsmallen till vad du önskar. 
När nya \"Idag\"-anteckningar skapas kommer de att använda innehållet från din \"Idag: Mall\"-anteckning."
+#: C/addins-desktop-bugzilla.page:7(desc)
+msgid "Plugin to automatically link to bugzilla pages."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1501(para)
-msgid "When this add-in is installed, the <link linkend=\"tools\">Tools</link> menu will have the 
<guimenuitem>Print</guimenuitem> option available."
-msgstr "När det här tillägget är installerat kommer menyn <link linkend=\"tools\">Verktyg</link> att ha 
alternativet <guimenuitem>Skriv ut</guimenuitem> tillgängligt."
+#: C/addins-desktop-bugzilla.page:16(title)
+#, fuzzy
+#| msgid "Bugzilla URL Drop"
+msgid "Bugzilla Links"
+msgstr "URL-släpp för Bugzilla"
 
-#: C/tomboy.xml:1511(term)
-msgid "Sticky Notes Import"
-msgstr "Importera Klisterlappar"
+#: C/addins-desktop-bugzilla.page:18(p)
+msgid ""
+"The Bugzilla Links addin allows you to drag a Bugzilla URL from your browser "
+"into Tomboy."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1514(para)
-msgid "When this add-in is installed, the <link linkend=\"tools\">Tools</link> menu will have the 
<guimenuitem>Import from Sticky Notes</guimenuitem> option available."
-msgstr "När det här tillägget är installerat kommer menyn <link linkend=\"tools\">Verktyg</link> att ha 
alternativet <guimenuitem>Importera från Klisterlappar</guimenuitem> tillgängligt."
+#: C/addins-desktop-bugzilla.page:23(p)
+msgid ""
+"Drag a bugzilla link containing the bug number from your web browser into a "
+"<app>Tomboy</app> note."
+msgstr ""
 
-#: C/tomboy.xml:1518(para)
-msgid "Use this option to import notes from the <application>Sticky Notes</application> application that is 
available in prior releases of GNOME. This option has been included in Tomboy to provide an upgrade path for 
users who would like to migrate from <application>Sticky Notes</application> to Tomboy for their note taking 
purposes."
-msgstr "Använd det här alternativet för att importera anteckningar från programmet 
<application>Klisterlappar</application> som finns tillgängligt i tidigare utgåvor av GNOME. Det här 
alternativet har inkluderats i Tomboy för att tillhandahålla en uppgraderingsväg för användare som vill 
migrera från <application>Klisterlappar</application> till Tomboy för att ta anteckningar."
+#: C/addins-desktop-bugzilla.page:28(p)
+msgid ""
+"<app>Tomboy</app> will display the bug number as an active link next to bug "
+"icon to indicate that this is a <app>Bugzilla</app> link. You can click on "
+"this link to open it in your web browser."
+msgstr ""
 
-#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2.
-#: C/tomboy.xml:0(None)
+#. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
+#: C/addins-desktop-bugzilla.page:0(None)
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Daniel Nylander <po danielnylander se>, 2006, 2007, 2008"
 
-#~ msgid "2006"
-#~ msgstr "2006"
-#~ msgid ""
-#~ "Use the <guibutton>Case sensitive</guibutton> checkbox to limit the "
-#~ "matches to ones that match the case of the search string exactly."
-#~ msgstr ""
-#~ "Använd kryssrutan <guibutton>Skiftlägeskänslig</guibutton> för att "
-#~ "begränsa sökträffarna till de som exakt matchar skiftläget för "
-#~ "söksträngen."
-#~ msgid ""
-#~ "In the <interface>Tomboy Preferences</interface> dialog, switch to the "
-#~ "<guilabel>Synchronization</guilabel> tab. Choose <guimenuitem>WebDAV</"
-#~ "guimenuitem> from the <guilabel>Service</guilabel> dropdown menu."
-#~ msgstr ""
-#~ "I dialogrutan <interface>Inställningar för Tomboy</interface> ska du "
-#~ "växla till fliken <guilabel>Synkronisering</guilabel>. Välj "
-#~ "<guimenuitem>WebDAV</guimenuitem> från rullgardinsmenyn <guilabel>Tjänst</"
-#~ "guilabel>."
-#~ msgid ""
-#~ "In the <interface>Tomboy Preferences</interface> dialog, switch to the "
-#~ "<guilabel>Synchronization</guilabel> tab. Choose <guimenuitem>SSH</"
-#~ "guimenuitem> from the <guilabel>Service</guilabel> dropdown menu."
-#~ msgstr ""
-#~ "I dialogrutan <interface>Inställningar för Tomboy</interface> ska du "
-#~ "växla till fliken <guilabel>Synkronisering</guilabel>. Välj "
-#~ "<guimenuitem>SSH</guimenuitem> från rullgardinsmenyn <guilabel>Tjänst</"
-#~ "guilabel>."
-#~ msgid ""
-#~ "In the <interface>Tomboy Preferences</interface> dialog, switch to the "
-#~ "<guilabel>Synchronization</guilabel> tab. Choose <guimenuitem>Local "
-#~ "Folder</guimenuitem> from the <guilabel>Service</guilabel> dropdown menu."
-#~ msgstr ""
-#~ "I dialogrutan <interface>Inställningar för Tomboy</interface> ska du "
-#~ "växla till fliken <guilabel>Synkronisering</guilabel>. Välj "
-#~ "<guimenuitem>Lokal mapp</guimenuitem> från rullgardinsmenyn "
-#~ "<guilabel>Tjänst</guilabel>."
-#~ msgid "Open Plugins Folder"
-#~ msgstr "Öppna insticksmodulmappen"
-#~ msgid ""
-#~ "This option will open the plugins folder for Tomboy in the File Browser "
-#~ "application. For more information on plugins, see <xref linkend=\"plugins"
-#~ "\"/>."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det här alternativet kommer att öppna insticksmodulmappen för Tomboy i "
-#~ "filbläddringsprogrammet. För mer information om insticksmoduler, se <xref "
-#~ "linkend=\"plugins\"/>."
-#~ msgid "Plugins"
-#~ msgstr "Insticksmoduler"
-#~ msgid ""
-#~ "The list of installed plugins shows on the left. A plugin is enabled by "
-#~ "placing a check in the checkbox. Disable a plugin by unchecking its "
-#~ "checkbox."
-#~ msgstr ""
-#~ "Listan över installerade insticksmoduler visas på vänster sida. En "
-#~ "insticksmodul aktiveras genom att kryssa i kryssrutan för "
-#~ "insticksmodulen. Inaktivera en insticksmodul genom att klicka i "
-#~ "kryssrutan igen."
-#~ msgid "Tomboy Plugin Preferences"
-#~ msgstr "Inställningar för Tomboy-insticksmoduler"
-#~ msgid ""
-#~ "Clicking the <guibutton>Search</guibutton> button will open a new dialog "
-#~ "titled <guilabel>Search Note</guilabel>. Enter the text to search for, "
-#~ "within the current note. Occurrences of this text will be highlighted in "
-#~ "the note to allow quick identification."
-#~ msgstr ""
-#~ "Klicka på knappen <guibutton>Sök</guibutton> kommer att öppna en ny "
-#~ "dialogruta med titeln <guilabel>Sök anteckning</guilabel>. Ange den text "
-#~ "du vill söka efter, inom den aktuella anteckningen. Förekomster av denna "
-#~ "text kommer att färgmarkeras i anteckningen för att snabbt bli "
-#~ "identifierade."
-#~ msgid ""
-#~ "Use the <guibutton>Find Next</guibutton> button to move focus to the next "
-#~ "occurrence of the text within the current note. Similarly, you can use "
-#~ "the <guibutton>Previous</guibutton> button to move focus to the previous "
-#~ "occurrence of the text within the current note."
-#~ msgstr ""
-#~ "Använd knappen <guibutton>Sök nästa</guibutton> för att flytta fokus till "
-#~ "nästa förekomst av texten inom den aktuella anteckningen. Du kan även "
-#~ "använda knappen <guibutton>Föregående</guibutton> för att flytta fokus "
-#~ "till den föregående förekomsten av texten inom den aktuella anteckningen."
-#~ msgid ""
-#~ "There are also different options you can set when performing a search. "
-#~ "Both options are explained next."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det finns även olika alternativ som du kan ställa in när en sökning "
-#~ "genomförs. Båda alternativen förklaras härnäst."
-#~ msgid "Search Note Options"
-#~ msgstr "Alternativ för sökning"
-#~ msgid "Case Sensitive"
-#~ msgstr "Gör skillnad på gemener/VERSALER"
-#~ msgid ""
-#~ "Select this checkbox to make the search distinguish between uppercase and "
-#~ "lowercase characters."
-#~ msgstr ""
-#~ "Kryssa i den här rutan för att sökningen ska göra skillnad mellan "
-#~ "versaler och gemener. "
-#~ msgid "Search All Notes"
-#~ msgstr "Sök i alla anteckningar"
-#~ msgid ""
-#~ "This option expands the <guilabel>Search Note</guilabel> dialog, and will "
-#~ "display a list of notes which contain the search text. The number of "
-#~ "occurrences of the text is also displayed next to the note."
-#~ msgstr ""
-#~ "Det här alternativet utökar dialogrutan <guilabel>Sök anteckning</"
-#~ "guilabel>, och kommer att visa en lista över anteckningar som innehåller "
-#~ "söktexten. Antalet förekomster av texten visas även bredvid anteckningen."
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]