[gdm] Update Catalan translationcommit 9aaa070107a784ab8a60f0a91753b647200a35ed
Author: Jordi Mas <jmas softcatala org>
Date:   Sat Mar 7 07:13:29 2015 -0500

    Update Catalan translation

 po/ca.po |  314 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 157 insertions(+), 157 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca.po b/po/ca.po
index ddcf97e..93d92c7 100644
--- a/po/ca.po
+++ b/po/ca.po
@@ -12,11 +12,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gdm2 2.12\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=gdm&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2013-09-13 17:57+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2013-09-14 02:20+0200\n"
-"Last-Translator: Josep Sànchez <papapep gmx com>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-07 07:00-0500\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-07 08:20+0200\n"
+"Last-Translator: Jordi Mas <jmas softcatala org>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
 "Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -24,96 +23,117 @@ msgstr ""
 "Content-Transfer-Encoding: 8bits\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=n != 1;\n"
 
-#: ../common/gdm-common.c:518
+#: ../common/gdm-common.c:311
 #, c-format
 msgid "/dev/urandom is not a character device"
 msgstr "El /dev/urandom no és un dispositiu de caràcters"
 
-#: ../daemon/gdm-display-access-file.c:300
+#: ../common/gdm-common.c:619 ../common/gdm-common.c:772
+#: ../libgdm/gdm-user-switching.c:344 ../libgdm/gdm-user-switching.c:514
 #, c-format
-msgid "could not find user \"%s\" on system"
-msgstr "no s'ha trobat l'usuari «%s» al sistema"
+msgid "Could not identify the current session."
+msgstr "No s'ha pogut identificar la sessió actual."
 
-#: ../daemon/gdm-display.c:1328 ../daemon/gdm-display.c:1362
+#: ../common/gdm-common.c:626 ../libgdm/gdm-user-switching.c:351
 #, c-format
-msgid "No session available yet"
-msgstr "No hi ha cap sessió disponible encara"
+msgid "User unable to switch sessions."
+msgstr "L'usuari no pot canviar entre sessions."
 
-#: ../daemon/gdm-manager.c:276 ../daemon/gdm-manager.c:383
+#: ../common/gdm-common.c:781 ../libgdm/gdm-user-switching.c:523
 #, c-format
-msgid "Unable to look up UID of user %s"
-msgstr "No s'ha pogut consultar l'UID de l'usuari %s"
-
-#: ../daemon/gdm-manager.c:290
-msgid "no sessions available"
-msgstr "no hi ha cap sessió disponible"
+msgid "Could not identify the current seat."
+msgstr "No s'ha pogut identificar el seient actual."
 
-#: ../daemon/gdm-manager.c:351
+#: ../common/gdm-common.c:791 ../libgdm/gdm-user-switching.c:533
 #, c-format
-msgid "No sessions for %s available for reauthentication"
-msgstr "No hi ha més sessions disponibles per re-autenticar-se per l'usuari %s"
+msgid ""
+"The system is unable to determine whether to switch to an existing login "
+"screen or start up a new login screen."
+msgstr ""
+"El sistema no pot determinar si canviar a una pantalla d'entrada existent o "
+"iniciar-ne una de nova."
 
-#: ../daemon/gdm-manager.c:405
+#: ../common/gdm-common.c:799 ../libgdm/gdm-user-switching.c:541
 #, c-format
-msgid "Unable to find session for user %s"
-msgstr "No s'ha pogut trobar la sessió de l'usuari %s"
+msgid "The system is unable to start up a new login screen."
+msgstr "El sistema no pot iniciar una pantalla d'entrada nova."
 
-#: ../daemon/gdm-manager.c:475
+#: ../daemon/gdm-display-access-file.c:300
 #, c-format
-msgid "Unable to find appropriate session for user %s"
-msgstr "No s'ha pogut trobar la sessió adequada per l'usuari %s"
+msgid "could not find user \"%s\" on system"
+msgstr "no s'ha trobat l'usuari «%s» al sistema"
 
-#: ../daemon/gdm-manager.c:670
-msgid "User doesn't own session"
-msgstr "La sessió no pertany a l'usuari"
+#: ../daemon/gdm-legacy-display.c:220
+msgid ""
+"Could not start the X server (your graphical environment) due to an internal "
+"error. Please contact your system administrator or check your syslog to "
+"diagnose. In the meantime this display will be disabled.  Please restart GDM "
+"when the problem is corrected."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut iniciar el servidor X (l'entorn gràfic) degut a un error "
+"intern. Hauríeu de contactar amb l'administrador del sistema o comprovar el "
+"fitxer de registre de sistema (syslog) per poder-ne fer un diagnòstic. "
+"Mentrestant s'inhabilitarà aquesta pantalla. Reinicieu el GDM quan hàgiu "
+"solucionat el problema."
+
+#: ../daemon/gdm-manager.c:1090
+msgid "No display available"
+msgstr "No hi ha cap pantalla disponible"
 
-#: ../daemon/gdm-manager.c:683 ../daemon/gdm-manager.c:770
+#: ../daemon/gdm-manager.c:1139 ../daemon/gdm-manager.c:1395
 msgid "No session available"
 msgstr "No hi ha cap sessió disponible"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:234
-#, c-format
-msgid "%s: failed to connect to parent display '%s'"
-msgstr "%s: no s'ha pogut connectar a la pantalla pare «%s»"
+#: ../daemon/gdm-manager.c:1150
+msgid "Can only be called before user is logged in"
+msgstr "Només es pot cridar abans que l'usuari hagi entrat"
+
+#: ../daemon/gdm-manager.c:1160
+msgid "Caller not GDM"
+msgstr "El que ha fet la crida no és el GDM"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:413
+#: ../daemon/gdm-manager.c:1170
+msgid "Unable to open private communication channel"
+msgstr "No s'ha pogut obrir un canal de comunicació privat"
+
+#: ../daemon/gdm-server.c:437
 #, c-format
 msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn't exist"
 msgstr ""
 "L'usuari %s havia d'engendrar el servidor però aquest usuari no existeix"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:424 ../daemon/gdm-server.c:444
+#: ../daemon/gdm-server.c:448 ../daemon/gdm-server.c:468
 #, c-format
 msgid "Couldn't set groupid to %d"
 msgstr "No s'ha pogut definir el groupid com a %d"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:430
+#: ../daemon/gdm-server.c:454
 #, c-format
 msgid "initgroups () failed for %s"
 msgstr "ha fallat l'initgroups () per a %s"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:436
+#: ../daemon/gdm-server.c:460
 #, c-format
 msgid "Couldn't set userid to %d"
 msgstr "No s'ha pogut definir l'userid com a %d"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:483
+#: ../daemon/gdm-server.c:538
 #, c-format
 msgid "%s: Could not open log file for display %s!"
 msgstr "%s: no s'ha pogut obrir el fitxer de registre per a la pantalla %s."
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:494 ../daemon/gdm-server.c:500
-#: ../daemon/gdm-server.c:506
+#: ../daemon/gdm-server.c:559 ../daemon/gdm-server.c:565
+#: ../daemon/gdm-server.c:571
 #, c-format
 msgid "%s: Error setting %s to %s"
 msgstr "%s: s'ha produït un error en establir %s a %s"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:526
+#: ../daemon/gdm-server.c:591
 #, c-format
 msgid "%s: Server priority couldn't be set to %d: %s"
 msgstr "%s: no s'ha pogut establir la prioritat del servidor a %d: %s"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:682
+#: ../daemon/gdm-server.c:743
 #, c-format
 msgid "%s: Empty server command for display %s"
 msgstr "%s: l'ordre del servidor per a la pantalla %s està buida"
@@ -142,70 +162,54 @@ msgstr "Dispositiu de pantalla"
 msgid "The display device"
 msgstr "El dispositiu de pantalla"
 
-#: ../daemon/gdm-session.c:1183
+#: ../daemon/gdm-session.c:1181
 msgid "Could not create authentication helper process"
 msgstr "No s'ha pogut crear un procés auxiliar d'autenticació"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:835
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:849
 msgid "Your account was given a time limit that's now passed."
 msgstr "El compte tenia un temps límit que s'ha sobrepassat."
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:842
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:856
 msgid "Sorry, that didn't work. Please try again."
 msgstr "S'ha produït algun error. Torneu-ho a provar."
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1074
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1209
 msgid "Username:"
 msgstr "Nom d'usuari:"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1261
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1343
 msgid "Your password has expired, please change it now."
 msgstr "Ha expirat la contrasenya, l'heu de canviar ara."
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1500 ../daemon/gdm-session-worker.c:1517
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1582 ../daemon/gdm-session-worker.c:1599
 #, c-format
 msgid "no user account available"
 msgstr "no hi ha tal compte d'usuari disponible"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1544
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1626
 msgid "Unable to change to user"
 msgstr "No s'ha pogut commutar a aquest usuari"
 
-#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:1527
-msgid ""
-"Could not start the X server (your graphical environment) due to an internal "
-"error. Please contact your system administrator or check your syslog to "
-"diagnose. In the meantime this display will be disabled.  Please restart GDM "
-"when the problem is corrected."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut iniciar el servidor X (l'entorn gràfic) degut a un error "
-"intern. Hauríeu de contactar amb l'administrador del sistema o comprovar el "
-"fitxer de registre de sistema (syslog) per poder-ne fer un diagnòstic. "
-"Mentrestant s'inhabilitarà aquesta pantalla. Reinicieu el GDM quan hàgiu "
-"solucionat el problema."
-
-#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:1568
-#, c-format
-msgid "Can only be called before user is logged in"
-msgstr "Només es pot cridar abans que l'usuari hagi entrat"
+#: ../daemon/gdm-wayland-session.c:377
+msgid "GNOME Display Manager Wayland Session Launcher"
+msgstr "Llançador de la sessió Wayland del gestor de pantalla del GNOME"
 
-#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:1578
-#, c-format
-msgid "Caller not GDM"
-msgstr "El que ha fet la crida no és el GDM"
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:609
+msgid "Could not create socket!"
+msgstr "No s'ha pogut crear el sòcol"
 
-#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:1631
-msgid "User not logged in"
-msgstr "L'usuari no ha entrat"
+#: ../daemon/gdm-x-session.c:677
+msgid "Run program through /etc/gdm/Xsession wrapper script"
+msgstr "Executa el programa a través del script d'embolcall /etc/gdm/Xsession"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-chooser-slave.c:368
-#, c-format
-msgid "Currently, only one client can be connected at once"
-msgstr "Ara mateix, només es pot connectar un client al mateix temps"
+#: ../daemon/gdm-x-session.c:678
+msgid "Listen on TCP socket"
+msgstr "Escolta en el sòcol TCP"
 
-#: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:604
-msgid "Could not create socket!"
-msgstr "No s'ha pogut crear el sòcol"
+#: ../daemon/gdm-x-session.c:689
+msgid "GNOME Display Manager X Session Launcher"
+msgstr "Llançador de la sessió X del gestor de pantalla del GNOME"
 
 #: ../daemon/main.c:125 ../daemon/main.c:138
 #, c-format
@@ -243,56 +247,41 @@ msgid "The GDM group should not be root. Aborting!"
 msgstr ""
 "El grup del GDM no hauria de ser el de l'usuari primari. S'interromprà."
 
-#: ../daemon/main.c:327
+#: ../daemon/main.c:324
 msgid "Make all warnings fatal"
 msgstr "Fes que tots els avisos siguin fatals"
 
-#: ../daemon/main.c:328
+#: ../daemon/main.c:325
 msgid "Exit after a time (for debugging)"
 msgstr "Surt al cap d'un temps (utilitzeu-ho per a la depuració)"
 
-#: ../daemon/main.c:329
+#: ../daemon/main.c:326
 msgid "Print GDM version"
 msgstr "Mostra la versió del GDM"
 
-#: ../daemon/main.c:340
+#: ../daemon/main.c:339
 msgid "GNOME Display Manager"
 msgstr "Gestor de pantalla del GNOME"
 
 #. make sure the pid file doesn't get wiped
-#: ../daemon/main.c:388
+#: ../daemon/main.c:387
 msgid "Only the root user can run GDM"
 msgstr "Només l'usuari primari pot executar el GDM"
 
 # FIXME (dpm)
 #. Translators: worker is a helper process that does the work
 #. of starting up a session
-#: ../daemon/session-worker-main.c:101
+#: ../daemon/session-worker-main.c:95
 msgid "GNOME Display Manager Session Worker"
 msgstr "Fil de treball de sessió del gestor de pantalla del GNOME"
 
-#: ../daemon/simple-slave-main.c:125 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:124
-msgid "Display ID"
-msgstr "Identificador de la pantalla"
-
-#: ../daemon/simple-slave-main.c:125 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:124
-msgid "ID"
-msgstr "Identificador"
-
-# FIXME (dpm)
-#: ../daemon/simple-slave-main.c:133 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:132
-msgid "GNOME Display Manager Slave"
-msgstr "Esclau del gestor de pantalla del GNOME"
-
-#: ../data/applications/gdm-simple-greeter.desktop.in.in.h:1
-msgid "Login Window"
-msgstr "Finestra d'entrada"
-
 #: ../data/applications/gnome-shell.desktop.in.h:1
+#: ../data/applications/gnome-shell-wayland.desktop.in.h:1
 msgid "GNOME Shell"
 msgstr "GNOME Shell"
 
 #: ../data/applications/gnome-shell.desktop.in.h:2
+#: ../data/applications/gnome-shell-wayland.desktop.in.h:2
 msgid "Window management and compositing"
 msgstr "Gestió de finestres i composició"
 
@@ -409,46 +398,6 @@ msgstr ""
 "El nombre de vegades que es permet que un usuari intenti autenticar-se abans "
 "de deixar-ho estar i tornar a la selecció d'usuaris."
 
-#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:72
-msgid "Unable to create transient display: "
-msgstr "No s'ha pogut crear una visualització temporal: "
-
-#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:183
-#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:395
-msgid "Unable to activate session: "
-msgstr "No s'ha pogut activar la sessió: "
-
-#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:344
-#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:514 ../utils/gdmflexiserver.c:447
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:614
-#, c-format
-msgid "Could not identify the current session."
-msgstr "No s'ha pogut identificar la sessió actual."
-
-#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:351 ../utils/gdmflexiserver.c:454
-#, c-format
-msgid "User unable to switch sessions."
-msgstr "L'usuari no pot canviar entre sessions."
-
-#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:523 ../utils/gdmflexiserver.c:623
-#, c-format
-msgid "Could not identify the current seat."
-msgstr "No s'ha pogut identificar el seient actual."
-
-#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:533 ../utils/gdmflexiserver.c:633
-#, c-format
-msgid ""
-"The system is unable to determine whether to switch to an existing login "
-"screen or start up a new login screen."
-msgstr ""
-"El sistema no pot determinar si canviar a una pantalla d'entrada existent o "
-"iniciar-ne una de nova."
-
-#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:541 ../utils/gdmflexiserver.c:641
-#, c-format
-msgid "The system is unable to start up a new login screen."
-msgstr "El sistema no pot iniciar una pantalla d'entrada nova."
-
 #: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:147
 msgid "Select System"
 msgstr "Seleccioneu el sistema"
@@ -469,36 +418,40 @@ msgstr "XDMCP: la versió de l'XDMCP és incorrecte"
 msgid "XDMCP: Unable to parse address"
 msgstr "XDMCP: no s'ha pogut analitzar l'adreça"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:65
+#: ../libgdm/gdm-user-switching.c:72
+msgid "Unable to create transient display: "
+msgstr "No s'ha pogut crear una visualització temporal: "
+
+#: ../libgdm/gdm-user-switching.c:183 ../libgdm/gdm-user-switching.c:395
+msgid "Unable to activate session: "
+msgstr "No s'ha pogut activar la sessió: "
+
+#: ../utils/gdmflexiserver.c:45
 msgid "Only the VERSION command is supported"
 msgstr "Només s'admet l'ordre VERSION"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:65
+#: ../utils/gdmflexiserver.c:45
 msgid "COMMAND"
 msgstr "ORDRE"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:66 ../utils/gdmflexiserver.c:67
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:69 ../utils/gdmflexiserver.c:70
+#: ../utils/gdmflexiserver.c:46 ../utils/gdmflexiserver.c:47
+#: ../utils/gdmflexiserver.c:49 ../utils/gdmflexiserver.c:50
 msgid "Ignored — retained for compatibility"
 msgstr "Ignorat — existeix només per compatibilitat"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:68 ../utils/gdm-screenshot.c:43
+#: ../utils/gdmflexiserver.c:48 ../utils/gdm-screenshot.c:43
 msgid "Debugging output"
 msgstr "Sortida de depuració"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:72
+#: ../utils/gdmflexiserver.c:52
 msgid "Version of this application"
 msgstr "Versió d'aquesta aplicació"
 
 #. Option parsing
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:707
+#: ../utils/gdmflexiserver.c:137
 msgid "- New GDM login"
 msgstr "- Entrada GDM nova"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:763
-msgid "Unable to start new display"
-msgstr "No s'ha pogut iniciar una visualització nova"
-
 #: ../utils/gdm-screenshot.c:212
 msgid "Screenshot taken"
 msgstr "S'ha fet una captura de pantalla"
@@ -508,6 +461,53 @@ msgstr "S'ha fet una captura de pantalla"
 msgid "Take a picture of the screen"
 msgstr "Fes una foto de la pantalla"
 
+#~ msgid "No session available yet"
+#~ msgstr "No hi ha cap sessió disponible encara"
+
+#~ msgid "Unable to look up UID of user %s"
+#~ msgstr "No s'ha pogut consultar l'UID de l'usuari %s"
+
+#~ msgid "no sessions available"
+#~ msgstr "no hi ha cap sessió disponible"
+
+#~ msgid "No sessions for %s available for reauthentication"
+#~ msgstr ""
+#~ "No hi ha més sessions disponibles per re-autenticar-se per l'usuari %s"
+
+#~ msgid "Unable to find session for user %s"
+#~ msgstr "No s'ha pogut trobar la sessió de l'usuari %s"
+
+#~ msgid "Unable to find appropriate session for user %s"
+#~ msgstr "No s'ha pogut trobar la sessió adequada per l'usuari %s"
+
+#~ msgid "User doesn't own session"
+#~ msgstr "La sessió no pertany a l'usuari"
+
+#~ msgid "%s: failed to connect to parent display '%s'"
+#~ msgstr "%s: no s'ha pogut connectar a la pantalla pare «%s»"
+
+#~ msgid "User not logged in"
+#~ msgstr "L'usuari no ha entrat"
+
+#~ msgid "Currently, only one client can be connected at once"
+#~ msgstr "Ara mateix, només es pot connectar un client al mateix temps"
+
+#~ msgid "Display ID"
+#~ msgstr "Identificador de la pantalla"
+
+#~ msgid "ID"
+#~ msgstr "Identificador"
+
+# FIXME (dpm)
+#~ msgid "GNOME Display Manager Slave"
+#~ msgstr "Esclau del gestor de pantalla del GNOME"
+
+#~ msgid "Login Window"
+#~ msgstr "Finestra d'entrada"
+
+#~ msgid "Unable to start new display"
+#~ msgstr "No s'ha pogut iniciar una visualització nova"
+
 #~ msgid "error initiating conversation with authentication system - %s"
 #~ msgstr ""
 #~ "s'ha produït un error en iniciar la conversa amb el sistema "


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]