[sound-juicer] Updated Vietnamese translationcommit 10cdbb17a662d8f53fcf95acfd47d146b30dd03b
Author: Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>
Date:   Tue Mar 3 14:52:01 2015 +0700

    Updated Vietnamese translation
    
    Signed-off-by: Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>

 po/vi.po | 1353 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 1 files changed, 843 insertions(+), 510 deletions(-)
---
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 3ebe807..b1254f8 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -1,514 +1,631 @@
 # Vietnamese translation for Sound-Juicer.
-# Copyright © 2009 GNOME i18n Project for Vietnamese.
+# Bản dịch tiếng Việt dành cho Sound-Juicer.
+# Copyright © 2015 GNOME i18n Project for Vietnamese.
 # Phạm Thành Long <lngt ngonngu net>, 2007.
 # Clytie Siddall <clytie riverland net au>, 2005-2009.
+# Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>, 2015.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: sound-juicer TRUNK\n"
+"Project-Id-Version: sound-juicer master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=sound-";
-"juicer&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-02-10 21:58+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-11 23:32+1030\n"
-"Last-Translator: Clytie Siddall <clytie riverland net au>\n"
-"Language-Team: Vietnamese <vi-VN googlegroups com>\n"
+"juicer&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2015-03-03 00:12+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2015-03-03 14:51+0700\n"
+"Last-Translator: Trần Ngọc Quân <vnwildman gmail com>\n"
+"Language-Team: Vietnamese <gnome-vi-list gnome org>\n"
+"Language: vi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
-"X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
 
-#: ../data/sound-juicer.desktop.in.in.h:1
-msgid "Audio CD Extractor"
-msgstr "Bộ trích đĩa CD Âm thanh"
+#: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:1
+msgid "The CD to extract from"
+msgstr "Đĩa CD để rút trích ra"
 
-#: ../data/sound-juicer.desktop.in.in.h:2
-msgid "Copy music from your CDs"
-msgstr "Trích âm nhạc ra các CD của bạn"
+#: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:2
+msgid ""
+"Please note: Sound Juicer currently only handles real device names, no "
+"symlinks like e.g. /dev/cdrom. An empty key implicates that the system's "
+"default CD-ROM drive will be used."
+msgstr ""
+"Xin chú ý: Sound Juicer hiện tại chỉ có thể xử lý tên thiết bị thực, không "
+"hỗ trợ liên kết mềm kiểu như /dev/cdrom. Khóa trống rỗng sẽ ngầm định là sẽ "
+"dùng ổ đĩa CD-ROM mặc định của hệ thống."
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:1
-msgid "<b>Device</b>"
-msgstr "<b>Thiết bị</b>"
+#: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:3
+msgid "Whether to eject the CD when finished extracting"
+msgstr "Có nhả đĩa CD ra khi trích xong hay không"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:2
-msgid "<b>Disc:</b>"
-msgstr "<b>Đĩa:</b>"
+#: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:4
+msgid "Whether to open the target directory when finished extracting"
+msgstr "Có nên mở thư mục đích khi trích xong hay không"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:3
-msgid "<b>Duration:</b>"
-msgstr "<b>Thời gian:</b>"
+#: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:5
+msgid "The URI to save the extracted music to"
+msgstr "URI để lưu các bản nhạc trích vào đó"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:4
-msgid "<b>Format</b>"
-msgstr "<b>Định dạng</b>"
+#: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:6
+msgid "The directory structure for the files"
+msgstr "Cấu trúc thư mục cho tập tin"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:5
-msgid "<b>Music Folder</b>"
-msgstr "<b>Thư mục nhạc</b>"
+#: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:8
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Format specifiers: %at - album title; %aT - album title (lowercase); %aa - "
+"album artist; %aA - album artist (lowercase); %as - album artist (sortable); "
+"%aS - album artist (sortable lowercase); %ac - album composer; %aC - album "
+"composer (lowercase); %ap - album composer (sortable); %aP - album composer "
+"(sortable lowercase); %ay - album year; %tt - track title; %tT - track title "
+"(lowercase); %ta - track artist; %tA - track artist (lowercase); %ts - track "
+"artist (sortable); %tS - track artist (sortable lowercase); %tc - track "
+"composer; %tC - track composer (lowercase); %tp - track composer (sortable); "
+"%tP - track composer (sortable lowercase)."
+msgstr ""
+"Đặc tả định dạng:\n"
+" %at\ttên tập nhạc\n"
+" %aT\ttên tập nhạc (chữ thường)\n"
+" %aa\tnghệ sĩ tập nhạc\n"
+" %aA\tnghệ sĩ tập nhạc (chữ thường)\n"
+" %as\tnghệ sĩ tập nhạc (sắp xếp được)\n"
+" %aS\tnghệ sĩ tập nhạc (chữ thường sắp xếp được)\n"
+" %ac\tnhà soạn nhạc tập nhạc\n"
+" %aC\tnhà soạn nhạc tập nhạc (chữ thường)\n"
+" %ap\tnhà soạn nhạc tập nhạc (sắp xếp được)\n"
+" %aP\tnhà soạn nhạc tập nhạc (chữ thường sắp xếp được)\n"
+" %ay\tnăm tập nhạc\n"
+" %tt\ttên rãnh\n"
+" %tT\ttên rãnh (chữ thường)\n"
+" %ta\tnghệ sĩ rãnh\n"
+" %tA\tnghệ sĩ rãnh (chữ thường)\n"
+" %ts\tnghệ sĩ rãnh (sẵp xếp được)\n"
+" %tS\tnghệ sĩ rãnh (chữ thường sắp xếp được)\n"
+" %tc\tnhà soạn nhạc rãnh\n"
+" %tC\tnhà soạn nhạc rãnh (chữ thường)\n"
+" %tp\tnhà soạn nhạc rãnh (sắp xếp được)\n"
+" %tP\tnhà soạn nhạc rãnh (chữ thường sắp xếp được)"
+
+#: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:9
+msgid "The name pattern for files"
+msgstr "Mẫu tên cho tập tin"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:6
-msgid "<b>Track Names</b>"
-msgstr "<b>Đặt tên</b>"
+#: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:11
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Do not specify an extension. Format specifiers: %at - album title; %aT - "
+"album title (lowercase); %aa - album artist; %aA - album artist (lowercase); "
+"%as - album artist (sortable); %aS - album artist (sortable lowercase); %ac "
+"- album composer; %aC - album composer (lowercase); %ap - album composer "
+"(sortable); %aP - album composer (sortable lowercase); %tn - track number (i."
+"e 8); %tN - track number, zero padded (i.e 08); %tt - track title; %tT - "
+"track title (lowercase); %ta - track artist; %tA - track artist (lowercase); "
+"%ts - track artist (sortable); %tS - track artist (sortable lowercase); %tc "
+"- track composer; %tC - track composer (lowercase); %tp - track composer "
+"(sortable); %tP - track composer (sortable lowercase); %dn - disc and track "
+"number (i.e Disk 2 - 6, or 6); %dN - disc number, zero padded (i.e d02t06, "
+"or 06)."
+msgstr ""
+"Không ghi rõ phần mở rộng. Đặc tả định dạng:\n"
+" %at\ttên tập nhạc\n"
+" %aT\ttên tập nhạc (chữ thường)\n"
+" %aa\tnghệ sĩ tập nhạc\n"
+" %aA\tnghệ sĩ tập nhạc (chữ thường)\n"
+" %as\tnghệ sĩ tập nhạc (sắp xếp được)\n"
+" %aS\tnghệ sĩ tập nhạc (chữ thường sẵp xếp được)\n"
+" %ac\tnhà soạn nhạc tập nhạc\n"
+" %aC\tnhà soạn nhạc tập nhạc (chữ thường)\n"
+" %ap\tnhà soạn nhạc tập nhạc (sắp xếp được)\n"
+" %aP\tnhà soạn nhạc tập nhạc (chữ thường sẵp xếp được)\n"
+" %tn\tsố thứ tự rãnh (v.d. 8)\n"
+" %tN\tsố thứ tự rãnh (đệm số không, v.d. 08)\n"
+" %tt\ttên rãnh\n"
+" %tT\ttên rãnh (chữ thường)\n"
+" %ta\tnghệ sĩ rãnh\n"
+" %tA\tnghệ sĩ rãnh (chữ thường)\n"
+" %ts\tnghệ sĩ rãnh (sẵp xếp được)\n"
+" %tS\tnghệ sĩ rãnh (chữ thường sẵp xếp được)\n"
+" %tc\tnhà soạn nhạc rãnh\n"
+" %tC\tnhà soạn nhạc rãnh (chữ thường)\n"
+" %tp\tnhà soạn nhạc rãnh (sắp xếp được)\n"
+" %tP\tnhà soạn nhạc rãnh (chữ thường sắp xếp được)\n"
+" %dn\tsố thứ tự đĩa và rãnh (v.d. Đĩa 2 - 6, hay 6)\n"
+" %dN\tsố thứ tự đĩa và rãnh (đệm số không, v.d. d02t06 hay 06)"
+
+#: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:12
+msgid "The paranoia mode to use"
+msgstr "Chế độ an toàn cần dùng"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:7
-msgid "<b>_Artist:</b>"
-msgstr "<b>_Nghệ sĩ:</b>"
+#: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:13
+msgid "Paranoia flags: disable; fragment; overlap; scratch; repair."
+msgstr ""
+"Cờ an toàn:\n"
+" * disable\ttắt\n"
+" * fragment\tphân mảnh\n"
+" * overlap\txếp chồng\n"
+" * scratch\txóa\n"
+" * repair\tsửa chữa"
+
+#: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:14
+msgid "Whether to strip special characters from filenames"
+msgstr "Có nên gỡ bỏ kí tự đặc biệt ra khỏi tên tập tin"
+
+#: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:15
+msgid ""
+"If enabled, special characters such as space, wildcards and backslashes will "
+"be removed from the output filename."
+msgstr ""
+"Khi cho phép, sẽ loại bỏ mọi kí tự đặc biệt (như dấu cách, kí tự đại diện và "
+"dấu số ngược) ra khỏi tên tập tin đầu ra."
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:8
-msgid "<b>_Genre:</b>"
-msgstr "<b>_Thể loại:</b>"
+#: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:16
+msgid "Media type to encode to"
+msgstr "Kiểu đa phương tiện đển mã hóa"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:9
-msgid "<b>_Title:</b>"
-msgstr "<b>_Tiêu đề:</b>"
+#: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:17
+msgid "The GStreamer media type to encode to."
+msgstr "Kiểu đa phương tiện GStreamer để mà mã hóa thành."
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:10
-msgid "<b>_Year:</b>"
-msgstr "<b>_Năm:</b>"
+#: ../data/org.gnome.sound-juicer.gschema.xml.h:18
+msgid "Audio volume"
+msgstr "Âm lượng"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:11
-msgid "CD _drive:"
-msgstr "Ổ đĩa C_D"
+#: ../data/sound-juicer.desktop.in.in.h:1 ../data/sound-juicer.ui.h:1
+#: ../src/sj-main.c:131 ../src/sj-main.c:133 ../src/sj-main.c:2459
+msgid "Sound Juicer"
+msgstr "Sound Juicer"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:12
-msgid "E_ject"
-msgstr "Nhả _ra"
+#: ../data/sound-juicer.desktop.in.in.h:2
+msgid "Audio CD Extractor"
+msgstr "Trích nhạc từ đĩa CD"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:13
-msgid "Edit _Profiles..."
-msgstr "Sửa _Hồ sơ..."
+#: ../data/sound-juicer.desktop.in.in.h:3
+msgid "Sound Juicer Audio CD Extractor"
+msgstr "Sound Juicer trích nhạc từ đĩa CD âm thanh"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:14
-msgid "File _name:"
-msgstr "_Tên tập tin:"
+#: ../data/sound-juicer.desktop.in.in.h:4
+msgid "Copy music from your CDs"
+msgstr "Trích âm nhạc ra từ CD của bạn"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:15
-msgid "Folder hie_rarchy:"
-msgstr "Cấu trúc _thư mục:"
+#: ../data/sound-juicer.desktop.in.in.h:5
+msgid "Ripper;"
+msgstr "Ripper;Trích;trich;"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:16
-msgid "Multiple Albums Found"
-msgstr "Tìm thấy nhiều album"
+#: ../data/appdata/sound-juicer.appdata.xml.in.h:1
+msgid "CD ripper with a clean interface and simple preferences"
+msgstr ""
+"Ứng dụng trích âm thanh từ đĩa CD với giao diện gọn gàng và các tùy chọn đơn "
+"giản"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:17
-msgid "O_utput Format:"
-msgstr "Định dạng đầu _ra:"
+#: ../data/appdata/sound-juicer.appdata.xml.in.h:2
+msgid ""
+"Sound Juicer is a simple and clean CD ripping tool. It allows you to extract "
+"the audio from audio compact discs and convert them into audio files that "
+"your computer can understand and play. Sound Juicer can also play the audio "
+"tracks directly from the CD, allowing you to preview the CD before ripping "
+"it."
+msgstr ""
+"Sound Juicer là công cụ trích bài hát từ đĩa CD đơn giản và sạch sẽ. Nó cho "
+"phép bạn trích âm thanh từ đĩa CD và chuyển đổi chúng thành các tập tin âm "
+"thanh cái mà máy tính của bạn có thể hiểu và phát được. Sound Juicer cũng có "
+"thể phát nhạc trực tiếp từ đĩa CD, cho phép bạn nghe thử trước khi muốn "
+"trích ra."
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:18
-msgid "Pre_vious Track"
-msgstr "Rãnh t_rước"
+#: ../data/appdata/sound-juicer.appdata.xml.in.h:3
+msgid ""
+"Sound Juicer is designed to be easy to use, and to work with little user "
+"intervention. When you start Sound Juicer, it will examine the CD in the "
+"drive and try to locate information about the audio tracks using the freely-"
+"available MusicBrainz service."
+msgstr ""
+"Sound Juicer thiết kế hướng đến việc sử dụng dễ dàng và làm việc với ít sự "
+"can thiệp từ người dùng. Khi bạn khởi chạy Sound Juicer, nó sẽ phân tích đĩa "
+"CD trong ổ đĩa và cố định vị thông tin các rãnh âm thanh sử dụng dịch vụ sẵn "
+"có và miễn phí là MusicBrainz."
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:19
-msgid "Preferences"
-msgstr "Cấu hình"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:2
+msgid "S_ubmit Album"
+msgstr "_Gửi tập nhạc"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:20
-msgid "Select A Folder"
-msgstr "Chọn thư mục"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:3
+msgid "You can improve the MusicBrainz database by adding this album."
+msgstr "Để cải tiến cơ sở dữ liệu của MusicBrainz, bạn thêm tập nhạc này nhé."
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:21
-msgid "Skip to the next track"
-msgstr "Nhảy tới rãnh kế"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:4
+msgid "_Year:"
+msgstr "_Năm:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:22
-msgid "Skip to the previous track"
-msgstr "Nhảy về rãnh trước"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:5
+msgid "_Disc:"
+msgstr "Đĩ_a:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:23 ../src/sj-main.c:139 ../src/sj-main.c:141
-#: ../src/sj-main.c:1642
-msgid "Sound Juicer"
-msgstr "Sound Juicer"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:6
+msgid "_Title:"
+msgstr "_Tựa:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:24
-msgid ""
-"This CD could be more than one album. Please select which album it is below "
-"and press <i>Continue</i>."
-msgstr ""
-"Có lẽ đĩa CD này chứa nhiều album. Hãy chọn album rồi nhấn <i>Tiếp tục</i>."
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:7
+msgid "_Artist:"
+msgstr "Nghệ _sĩ:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:25
-msgid "Track Progress"
-msgstr "Tiến độ rãnh"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:8
+msgid "_Composer:"
+msgstr "Nhà soạn nhạ_c:"
+
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:9
+msgid "_Genre:"
+msgstr "Thể l_oại:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:26
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:10
+msgid "Duration:"
+msgstr "Thời lượng:"
+
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:11
 msgid "Tracks"
 msgstr "Rãnh"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:27
-msgid "_Contents"
-msgstr "Mụ_c lục"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:12 ../src/sj-main.c:2194 ../src/sj-play.c:121
+#: ../src/sj-play.c:259 ../src/sj-play.c:622
+msgid "_Play"
+msgstr "_Phát"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:28 ../src/sj-main.c:232
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:13 ../src/sj-extracting.c:233
+#: ../src/sj-main.c:2218
+msgid "E_xtract"
+msgstr "Lấ_y"
+
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:14
+msgid "Track Progress"
+msgstr "Diễn tiến rãnh"
+
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:15
+msgid "Multiple Albums Found"
+msgstr "Tìm thấy nhiều album"
+
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:16
+msgid ""
+"This CD could be more than one album. Please select which album it is below "
+"and press <i>Continue</i>."
+msgstr ""
+"Có lẽ đĩa CD này chứa nhiều album. Hãy chọn album rồi nhấn <i>Tiếp tục</i>."
+
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:17 ../src/sj-main.c:215
 msgid "_Continue"
 msgstr "_Tiếp tục"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:29
-msgid "_Deselect All"
-msgstr "_Bỏ chọn tất cả"
-
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:30
-msgid "_Disc"
-msgstr "Đĩ_a"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:18 ../data/sound-juicer-menu.ui.h:6
+msgid "Preferences"
+msgstr "Cấu hình"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:31
-msgid "_Duplicate Disc"
-msgstr "Nhân đôi đĩ_a"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:19
+msgid "Device"
+msgstr "Thiết bị"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:32
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Sửa"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:20
+msgid "CD _drive:"
+msgstr "Ổ đĩa C_D:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:33
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:21
 msgid "_Eject after extracting tracks"
 msgstr "Đẩy _ra sau khi trích các rãnh"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:34
-msgid "_Folder:"
-msgstr "_Thư mục:"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:22
+msgid "_Open music folder when finished"
+msgstr "_Mở thư mục nhạc khi hoàn tất"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:35
-msgid "_Help"
-msgstr "Trợ _giúp"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:23
+msgid "Music Folder"
+msgstr "Thư mục nhạc"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:36
-msgid "_Next Track"
-msgstr "Rãnh _tiếp"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:24
+msgid "_Folder:"
+msgstr "_Thư mục:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:37
-msgid "_Open music folder when finished"
-msgstr "_Mở thư mục nhạc khi hoàn tất"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:25
+msgid "Select A Folder"
+msgstr "Chọn thư mục"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:38
-msgid "_Play / Pause"
-msgstr "_Phát / Tạm dừng"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:26
+msgid "Track Names"
+msgstr "Các tên rãnh"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:39
-msgid "_Re-read Disc"
-msgstr "Đọc _lại đĩa"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:27
+msgid "Folder hie_rarchy:"
+msgstr "Cấu trúc _thư mục:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:40
-msgid "_Select All"
-msgstr "_Chọn tất cả"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:28
+msgid "File _name:"
+msgstr "_Tên tập tin:"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:41
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:29
 msgid "_Strip special characters"
 msgstr "_Loại bỏ kí tự đặc biệt"
 
-#: ../data/sound-juicer.glade.h:42
-msgid "_Submit Track Names..."
-msgstr "Nhập tên _rãnh..."
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:30
+msgid "Format"
+msgstr "Định dạng"
 
-#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:2
-#, no-c-format
-msgid ""
-"%at -- album title %aT -- album title (lowercase) %aa -- album artist %aA -- "
-"album artist (lowercase) %as -- album artist (sortable) %aS -- album artist "
-"(sortable lowercase) %ay -- album year %tt -- track title %tT -- track title "
-"(lowercase) %ta -- track artist %tA -- track artist (lowercase) %ts -- track "
-"artist (sortable) %tS -- track artist (sortable lowercase)"
-msgstr ""
-" %at\t\ttên tập nhạc\n"
-" %aT\t\ttên tập nhạc (chữ thường)\n"
-" %aa\t\tchủ tập nhạc\n"
-" %aA\t\tchủ tập nhạc (chữ thường)\n"
-" %as\t\tchủ tập nhạc (sắp xếp được)\n"
-" %aS\t\tchủ tập nhạc (chữ thường sẵp xếp được)\n"
-"%ay\t\tnăm tập nhạc\n"
-" %tt\t\ttên rãnh\n"
-" %tT\t\ttên rãnh (chữ thường)\n"
-" %ta\t\tnghệ sĩ rãnh\n"
-" %tA\t\tnghệ sĩ rãnh (chữ thường)\n"
-" %ts\t\t nghệ sĩ rãnh (sẵp xếp được)\n"
-" %tS\t\tnghệ sĩ rãnh (chữ thường sẵp xếp được)"
-
-#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:3
-msgid "Audio Profile with which to encode"
-msgstr "Mã hóa bằng hồ sơ âm thanh này"
-
-#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:4
-msgid "Audio volume"
-msgstr "Âm lượng"
-
-#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:6
-#, no-c-format
-msgid ""
-"Do not specify an extension. %at -- album title %aT -- album title "
-"(lowercase) %aa -- album artist %aA -- album artist (lowercase) %as -- album "
-"artist (sortable) %aS -- album artist (sortable lowercase) %tn -- track "
-"number (i.e 8) %tN -- track number, zero padded (i.e 08) %tt -- track title %"
-"tT -- track title (lowercase) %ta -- track artist %tA -- track artist "
-"(lowercase) %ts -- track artist (sortable) %tS -- track artist (sortable "
-"lowercase) %dn -- disc and track number (i.e Disk 2 - 6, or 6) %dN -- disc "
-"number, zero padded (i.e d02t06, or 06)"
-msgstr ""
-"Không ghi rõ phần mở rộng.\n"
-" %at\t\ttên tập nhạc\n"
-" %aT\t\ttên tập nhạc (chữ thường)\n"
-" %aa\t\tchủ tập nhạc\n"
-" %aA\t\tchủ tập nhạc (chữ thường)\n"
-" %as\t\tchủ tập nhạc (sắp xếp được)\n"
-" %aS\t\tchủ tập nhạc (chữ thường sẵp xếp được)\n"
-" %tn\t\tsố thứ tự rãnh (v.d. 8)\n"
-" %tN\t\tsố thứ tự rãnh (đệm số không, v.d. 08)\n"
-" %tt\t\ttên rãnh\n"
-" %tT\t\ttên rãnh (chữ thường)\n"
-" %ta\t\tnghệ sĩ rãnh\n"
-" %tA\t\tnghệ sĩ rãnh (chữ thường)\n"
-" %ts\t\t nghệ sĩ rãnh (sẵp xếp được)\n"
-" %tS\t\tnghệ sĩ rãnh (chữ thường sẵp xếp được)%dn\t\tsố thứ tự đĩa và rãnh "
-"(v.d. Đĩa 2 - 6, hay 6)\n"
-"%dN\t\tsố thứ tự đĩa và rãnh (đếm số không, v.d. d02t06 hay 06)"
-
-#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:7
-msgid ""
-"If enabled, special characters such as space, wildcards and backslashes will "
-"be removed from the output filename."
-msgstr ""
-"Khi cho phép, sẽ loại bỏ mọi kí tự đặc biệt (như dấu cách, kí tự đại diện và "
-"dấu số ngược) ra khỏi tên tập tin đầu ra."
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:31
+msgid "O_utput Format:"
+msgstr "Định dạng đầu _ra:"
 
-#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:8
-msgid "If specified, this value will override the default MusicBrainz server."
-msgstr ""
-"Khi được ghi rõ, giá trị này sẽ chiếm quyền máy chủ MusicBrainz mặc định."
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:32
+msgid "_Help"
+msgstr "Trợ _giúp"
 
-#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:9
-msgid "If to strip special characters from filenames"
-msgstr "Để gỡ bỏ kí tự đặc biệt ra khỏi tên tập tin"
+#: ../data/sound-juicer.ui.h:33
+msgid "_Close"
+msgstr "Đó_ng"
 
-#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:10
-msgid ""
-"Paranoia mode: 0) disable 2) fragment 4) overlap 8) scratch 16) repair 255) "
-"full"
-msgstr ""
-"Chế độ an toàn: 0) tắt 2) phân mảnh 4) xếp chồng 8) tạm 16) sửa chữa 255) "
-"đầy đủ"
+#: ../data/sound-juicer-menu.ui.h:1
+msgid "Disc"
+msgstr "Đĩa"
 
-#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:11
-msgid "The GNOME Audio Profile with which to encode."
-msgstr "Mã hóa âm thành bằng Hồ sơ Âm thanh GNOME này."
+#: ../data/sound-juicer-menu.ui.h:2
+msgid "Re-read"
+msgstr "Đọc lại đĩa"
 
-#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:12
-msgid "The MusicBrainz server to use"
-msgstr "Máy chủ MusicBrainz cần dùng"
+#: ../data/sound-juicer-menu.ui.h:3
+msgid "Duplicate"
+msgstr "Nhân đôi"
 
-#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:13
-msgid "The directory structure for the files"
-msgstr "Cấu trúc thư mục cho tập tin"
+#: ../data/sound-juicer-menu.ui.h:4
+msgid "Eject"
+msgstr "Đẩy ra"
 
-#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:14
-msgid "The name pattern for files"
-msgstr "Mẫu tên cho tập tin"
+#: ../data/sound-juicer-menu.ui.h:5
+msgid "Submit Track Names"
+msgstr "Gửi tên rãnh"
 
-#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:15
-msgid "The paranoia mode to use"
-msgstr "Chế độ an toàn cần dùng"
+#: ../data/sound-juicer-menu.ui.h:7
+msgid "Help"
+msgstr "Trợ giúp"
 
-#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:16
-msgid "Whether to eject the CD when finished extracting."
-msgstr "Nhả CD khi trích xong hay không."
+#: ../data/sound-juicer-menu.ui.h:8
+msgid "About"
+msgstr "Giới thiệu"
 
-#: ../data/sound-juicer.schemas.in.h:17
-msgid "Whether to open the target directory when finished extracting."
-msgstr "Có nên mở thư mục đích khi trích xong hay không."
+#: ../data/sound-juicer-menu.ui.h:9
+msgid "Quit"
+msgstr "Thoát"
 
 #: ../libjuicer/sj-extractor.c:192
 msgid "Audio Profile"
 msgstr "Hồ sơ Âm thanh"
 
 #: ../libjuicer/sj-extractor.c:193
-msgid "The GNOME Audio Profile used for encoding audio"
-msgstr "Hồ sơ Âm thanh GNOME dùng để mã hoá âm thanh"
+msgid "The GStreamer Encoding Profile used for encoding audio"
+msgstr "Hồ sơ Mã hóa GStreamer được dùng để mã hóa âm thanh"
 
-#: ../libjuicer/sj-extractor.c:199
+#: ../libjuicer/sj-extractor.c:198
 msgid "Paranoia Level"
 msgstr "Cấp cẩn thận"
 
-#: ../libjuicer/sj-extractor.c:200
+#: ../libjuicer/sj-extractor.c:199
 msgid "The paranoia level"
-msgstr "Cấp cẩn thận để bảo vệ máy tính này."
+msgstr "Cấp cẩn thận để bảo vệ máy tính này"
 
-#: ../libjuicer/sj-extractor.c:205
+#: ../libjuicer/sj-extractor.c:204
 msgid "device"
 msgstr "thiết bị"
 
-#: ../libjuicer/sj-extractor.c:206
+#: ../libjuicer/sj-extractor.c:205
 msgid "The device"
 msgstr "Thiết bị"
 
-#: ../libjuicer/sj-extractor.c:347
+#: ../libjuicer/sj-extractor.c:355
 #, c-format
 msgid "Could not create GStreamer CD reader"
 msgstr "Không thể tạo bộ đọc đĩa CD kiểu GStreamer."
 
-#: ../libjuicer/sj-extractor.c:369
+#: ../libjuicer/sj-extractor.c:373
 #, c-format
 msgid "Could not create GStreamer encoders for %s"
-msgstr "Không thể tạo bộ mã hoá kiểu GStreamer cho %s."
+msgstr "Không thể tạo bộ mã hóa kiểu GStreamer cho %s."
 
-#: ../libjuicer/sj-extractor.c:380
+#: ../libjuicer/sj-extractor.c:385
 #, c-format
 msgid "Could not create GStreamer file output"
 msgstr "Không thể tạo tập tin đầu ra kiểu GStreamer"
 
-#: ../libjuicer/sj-extractor.c:394
+#: ../libjuicer/sj-extractor.c:399
 #, c-format
 msgid "Could not link pipeline"
 msgstr "Không thể liên kết ống dẫn"
 
-#: ../libjuicer/sj-extractor.c:418
+#: ../libjuicer/sj-extractor.c:422
 msgid "Could not get current track position"
 msgstr "Không thể lấy vị trí rãnh hiện có"
 
-#: ../libjuicer/sj-extractor.c:447
+#: ../libjuicer/sj-extractor.c:451
 #, c-format
 msgid ""
 "Extractor object is not valid. This is bad, check your console for errors."
 msgstr "Đối tượng trích không hợp lệ. Đây vấn đề cần kiểm tra bằng dòng lệnh."
 
-#: ../libjuicer/sj-extractor.c:649
+#: ../libjuicer/sj-extractor.c:711
 #, c-format
 msgid "The plugin necessary for CD access was not found"
 msgstr "Không thấy trình bổ sung cho phép truy cập đĩa CD"
 
-#: ../libjuicer/sj-extractor.c:657
+#: ../libjuicer/sj-extractor.c:719
 #, c-format
 msgid "The plugin necessary for file access was not found"
 msgstr "Không thấy trình bổ sung cho phép truy cập tập tin"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata.c:186
+#. FIXME: would be nicer to only check if "cdrom" is being probed,
+#. * but libbrasero doesn't seem to have an API for that
+#.
+#: ../libjuicer/sj-metadata.c:188 ../libjuicer/sj-metadata.c:211
+#: ../libjuicer/sj-metadata.c:222
 #, c-format
-msgid "Device '%s' does not contain any media"
-msgstr "Thiết bị '%s' không có vật chứa nào"
+msgid "Cannot read CD: %s"
+msgstr "Không thể đọc đĩa CD: %s"
 
 #: ../libjuicer/sj-metadata.c:189
+msgid "Devices haven't been all probed yet"
+msgstr "Các thiết bị còn chưa được thăm dò."
+
+#: ../libjuicer/sj-metadata.c:205
+#, c-format
+msgid "Device '%s' does not contain any media"
+msgstr "Thiết bị “%s” không có vật chứa nào"
+
+#: ../libjuicer/sj-metadata.c:208
 #, c-format
 msgid ""
 "Device '%s' could not be opened. Check the access permissions on the device."
-msgstr "Không thể mở thiết bị '%s'. Hãy kiểm tra quyền truy cập thiết bị này."
+msgstr "Không thể mở thiết bị “%s”. Hãy kiểm tra quyền truy cập thiết bị này."
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata.c:192 ../libjuicer/sj-metadata.c:204
-#, c-format
-msgid "Cannot read CD: %s"
-msgstr "Không thể đọc đĩa CD: %s"
+#: ../libjuicer/sj-metadata.c:350
+msgid "Czechoslovakia"
+msgstr "Séc và Slô-va-kia"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-cdtext.c:78
-#, c-format
-msgid "Cannot read CD"
-msgstr "Không thể đọc đĩa CD"
+#: ../libjuicer/sj-metadata.c:351
+msgid "East Germany"
+msgstr "Đông Đức"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-cdtext.c:93 ../libjuicer/sj-metadata-cdtext.c:114
-#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:110 ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:133
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:328 ../src/egg-play-preview.c:466
-msgid "Unknown Artist"
-msgstr "Nghệ sĩ chưa biết"
+#: ../libjuicer/sj-metadata.c:352
+msgid "Europe"
+msgstr "Châu Âu"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-cdtext.c:94 ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:106
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:344 ../src/egg-play-preview.c:461
+#: ../libjuicer/sj-metadata.c:353
+msgid "Serbia and Montenegro"
+msgstr "Séc-bi và Mông-tơ-nê-rô"
+
+#: ../libjuicer/sj-metadata.c:354
+msgid "Soviet Union"
+msgstr "Liên bang Sô Viết"
+
+#: ../libjuicer/sj-metadata.c:355
+msgid "Worldwide"
+msgstr "Toàn cầu"
+
+#: ../libjuicer/sj-metadata.c:356
+msgid "Yugoslavia"
+msgstr "Yugoslavia"
+
+#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:95
+#, c-format
+msgid "Cannot access CD"
+msgstr "Không thể truy cập đến đĩa CD"
+
+#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:115 ../src/egg-play-preview.c:469
+#: ../src/sj-main.c:338
 msgid "Unknown Title"
 msgstr "Chưa đặt tên"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-cdtext.c:113 ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:130
+#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:121 ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:151
+#: ../src/egg-play-preview.c:474 ../src/sj-extracting.c:980
+msgid "Unknown Artist"
+msgstr "Nghệ sĩ chưa biết"
+
+#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:145
 #, c-format
 msgid "Track %d"
 msgstr "Rãnh %d"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-getter.c:245
+#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:172
 #, c-format
-msgid "Could not create CD lookup thread"
-msgstr "Không thể tạo luồng tra cứu CD"
+msgid "Cannot access CD: %s"
+msgstr "Không thể truy cập đến đĩa CD: %s"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:86
+#. Tranlators: This string is used to build the composer tag when
+#. a track has a mixture of arrangers, orchestrators and
+#. transcribers but no composers
+#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz5.c:478
 #, c-format
-msgid "Cannot access CD"
-msgstr "Không thể truy cập đến đĩa CD"
+msgid "arr. %s"
+msgstr "arr. %s"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-gvfs.c:147
+#. Tranlators: This string is used to build the composer tag when a
+#. track has composers and arrangers, or a composer and a mixture
+#. of arrangers, orchestrators and transcribers
+#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz5.c:482
 #, c-format
-msgid "Cannot access CD: %s"
-msgstr "Không thể truy cập đến đĩa CD: %s"
+msgid "%s arr. %s"
+msgstr "%s arr. %s"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:210
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:217
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:231
+#. Tranlators: This string is used to build the composer tag
+#. when a track has orchestrators but no composer
+#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz5.c:485
 #, c-format
-msgid "This CD could not be queried: %s\n"
-msgstr "Không thể truy xuất đĩa CD này: %s\n"
+msgid "orch. %s"
+msgstr "orch. %s"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:326
-msgid "Various"
-msgstr "Biến thể"
+#. Tranlators: This string is used to build the composer tag
+#. when a track has composers and orchestrators
+#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz5.c:488
+#, c-format
+msgid "%s orch. %s"
+msgstr "%s orch. %s"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:369
-msgid "Incomplete metadata for this CD"
-msgstr "Siêu dữ liệu cho đĩa CD này chưa được nhập xong"
+#. Tranlators: This string is used to build the composer tag
+#. when a track has a transcribers but no composer
+#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz5.c:495
+#, c-format
+msgid "trans. %s"
+msgstr "chbiên. %s"
 
-#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz.c:399
-msgid "[Untitled]"
-msgstr "[Không tên]"
+#. Tranlators: This string is used to build the composer tag
+#. when a track has composers and transcribers
+#: ../libjuicer/sj-metadata-musicbrainz5.c:498
+#, c-format
+msgid "%s trans. %s"
+msgstr "%s chbiên. %s"
 
-#: ../src/egg-play-preview.c:165
+#: ../src/egg-play-preview.c:171
 msgid "URI"
 msgstr "URI"
 
-#: ../src/egg-play-preview.c:166
+#: ../src/egg-play-preview.c:172
 msgid "The URI of the audio file"
 msgstr "Địa chỉ URI của tập tin âm thanh"
 
-#: ../src/egg-play-preview.c:175 ../src/sj-main.c:626 ../src/sj-main.c:1798
+#: ../src/egg-play-preview.c:181 ../src/sj-main.c:2291
 msgid "Title"
 msgstr "Tên"
 
-#: ../src/egg-play-preview.c:176
+#: ../src/egg-play-preview.c:182
 msgid "The title of the current stream."
 msgstr "Tên của luồng đang chạy."
 
-#: ../src/egg-play-preview.c:185 ../src/sj-main.c:632 ../src/sj-main.c:1807
+#: ../src/egg-play-preview.c:191 ../src/sj-main.c:2292
 msgid "Artist"
 msgstr "Nghệ sĩ"
 
-#: ../src/egg-play-preview.c:186
+#: ../src/egg-play-preview.c:192
 msgid "The artist of the current stream."
 msgstr "Nghệ sĩ của luồng đang chạy."
 
-#: ../src/egg-play-preview.c:195
+#: ../src/egg-play-preview.c:201
 msgid "Album"
 msgstr "Tập nhạc"
 
-#: ../src/egg-play-preview.c:196
+#: ../src/egg-play-preview.c:202
 msgid "The album of the current stream."
 msgstr "Tập nhạc của luồng đang chạy."
 
-#: ../src/egg-play-preview.c:205
+#: ../src/egg-play-preview.c:211
 msgid "Position"
 msgstr "Vị trí"
 
-#: ../src/egg-play-preview.c:206
+#: ../src/egg-play-preview.c:212
 msgid "The position in the current stream in seconds."
-msgstr "Vị trí (theo giây) trong luồng đang chạy."
+msgstr "Vị trí trong luồng đang chạy tính theo giây."
 
-#: ../src/egg-play-preview.c:215 ../src/sj-main.c:1818
+#: ../src/egg-play-preview.c:221 ../src/sj-main.c:2299
 msgid "Duration"
-msgstr "Thời gian"
+msgstr "Thời lượng"
 
-#: ../src/egg-play-preview.c:216
+#: ../src/egg-play-preview.c:222
 msgid "The duration of the current stream in seconds."
-msgstr "Thời gian hoàn toàn (theo giây) của luồng đang chạy."
+msgstr "Thời lượng của luồng đang chạy tính theo giây."
 
-#: ../src/egg-play-preview.c:467
+#: ../src/egg-play-preview.c:475 ../src/sj-extracting.c:979
 msgid "Unknown Album"
 msgstr "Tập nhạc lạ"
 
-#: ../src/gconf-bridge.c:1218
-#, c-format
-msgid "GConf error: %s"
-msgstr "Lỗi GConf: %s"
-
-#: ../src/gconf-bridge.c:1228
-msgid "All further errors shown only on terminal."
-msgstr "Các lỗi tiếp theo được chỉ được hiện trong thiết bị cuối."
-
-#: ../src/sj-about.c:48
+#: ../src/sj-about.c:51
 msgid ""
 "Sound Juicer is free software; you can redistribute it and/or modify it "
 "under the terms of the GNU General Public License as published by the Free "
@@ -518,9 +635,9 @@ msgstr ""
 "Sound Juicer là phần mềm tự do; bạn có thể phát hành lại nó và/hoặc sửa đổi "
 "nó theo các điều khoản của Giấy phép Công cộng GNU như được xuất bản bởi Tổ "
 "chức Phần mềm Tự do; hoặc phiên bản 2 của Giấy phép này, hoặc bất kì phiên "
-"bản sau nào (tuỳ ý)."
+"bản sau nào (tùy ý)."
 
-#: ../src/sj-about.c:52
+#: ../src/sj-about.c:55
 msgid ""
 "Sound Juicer is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT "
 "ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or "
@@ -532,7 +649,7 @@ msgstr ""
 "LẠI hoặc PHÙ HỢP VỚI TỪNG MỤC ĐÍCH CỤ THỂ. Xem Giấy phép Công cộng GNU để "
 "biết thêm chi tiết."
 
-#: ../src/sj-about.c:56
+#: ../src/sj-about.c:59
 msgid ""
 "You should have received a copy of the GNU General Public License along with "
 "Sound Juicer; if not, write to the Free Software Foundation, Inc., 51 "
@@ -544,7 +661,7 @@ msgstr ""
 "51 Franklin Street, Fifth Floor,\n"
 "Boston, MA  02110-1301, USA (Mỹ)."
 
-#: ../src/sj-about.c:67
+#: ../src/sj-about.c:70
 msgid "An Audio CD Extractor"
 msgstr "Bộ trích đĩa CD Âm thanh"
 
@@ -552,257 +669,344 @@ msgstr "Bộ trích đĩa CD Âm thanh"
 #. * Note to translators: put here your name and email so it will show
 #. * up in the "about" box
 #.
-#: ../src/sj-about.c:77
+#: ../src/sj-about.c:80
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Nhóm Việt hoá Gnome <gnomevi-list lists sourceforge net>"
+msgstr "Nhóm dịch GNOME <gnome-vi-list gnome org>"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:146
+#: ../src/sj-extracting.c:148
 #, c-format
 msgid "Failed to get output format"
-msgstr "Lỗi lấy định dạng kết xuất"
+msgstr "Gặp lỗi khi lấy định dạng kết xuất"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:167
+#: ../src/sj-extracting.c:173
 msgid "Name too long"
 msgstr "Tên quá dài"
 
-#. TODO: find out why GTK+ needs this to work (see #364371)
-#: ../src/sj-extracting.c:226
-msgid "Extract"
-msgstr "Trích"
-
-#: ../src/sj-extracting.c:303
+#: ../src/sj-extracting.c:309
 msgid "A file with the same name exists"
-msgstr "Một tập tin cùng tên đã có"
+msgstr "Đã có tập tin có cùng tên"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:305
+#: ../src/sj-extracting.c:311
 #, c-format
 msgid ""
 "A file called '%s' exists, size %s.\n"
 "Do you want to skip this track or overwrite it?"
 msgstr ""
-"Đã có một tập tin tên « %s », kích cỡ %s.\n"
+"Đã có một tập tin mang tên “%s”, kích cỡ %s.\n"
 "Ban có muốn bỏ qua rãnh này, hay ghi đè lên nó không?"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:315
+#: ../src/sj-extracting.c:321
 msgid "_Skip"
 msgstr "_Bỏ qua"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:316
+#: ../src/sj-extracting.c:322
 msgid "S_kip All"
 msgstr "Bỏ _qua tất cả"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:317
+#: ../src/sj-extracting.c:323
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "_Ghi đè"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:318
+#: ../src/sj-extracting.c:324
 msgid "Overwrite _All"
 msgstr "_Ghi đè lên tất cả"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:367
+#: ../src/sj-extracting.c:373
 #, c-format
 msgid "Failed to create output directory: %s"
-msgstr "Lỗi tạo thư mục kết xuất: %s"
+msgstr "Gặp lỗi khi tạo thư mục kết xuất: %s"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:507
+#: ../src/sj-extracting.c:513
 #, c-format
 msgid "Estimated time left: %d:%02d (at %0.1f×)"
-msgstr "Thời khoảng còn lai: %d:%02d (tại %0.1fx)"
+msgstr "Thời gian còn lại ước tính: %d:%02d (tại %0.1fx)"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:509
+#: ../src/sj-extracting.c:515
 msgid "Estimated time left: unknown"
-msgstr "Thời khoảng còn lại: chưa biết"
+msgstr "Thời gian còn lại ước tính: chưa biết"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:599
+#: ../src/sj-extracting.c:605
 msgid "CD rip complete"
 msgstr "Hoàn tất trích đĩa CD"
 
-#. Display a nice dialog
-#: ../src/sj-extracting.c:688
-#, c-format
-msgid ""
-"Sound Juicer could not extract this CD.\n"
-"Reason: %s"
-msgstr ""
-"Bộ Sound Juicer không thể trích đĩa CD này.\n"
-"Lí do: %s"
+#: ../src/sj-extracting.c:697
+msgid "Sound Juicer could not extract this CD."
+msgstr "Bộ Sound Juicer không thể trích đĩa CD này."
+
+#: ../src/sj-extracting.c:699 ../src/sj-main.c:177 ../src/sj-main.c:384
+#: ../src/sj-main.c:423 ../src/sj-main.c:1132 ../src/sj-main.c:1240
+#: ../src/sj-main.c:1342
+msgid "Reason"
+msgstr "Lý do"
 
 #. Change the label to Stop while extracting
-#. TODO: find out why GTK+ needs this to work (see #364371)
-#: ../src/sj-extracting.c:790
-msgid "Stop"
-msgstr "Dừng"
+#: ../src/sj-extracting.c:789 ../src/sj-main.c:2225
+msgid "_Stop"
+msgstr "_Dừng"
 
-#: ../src/sj-extracting.c:819 ../src/sj-extracting.c:825
+#: ../src/sj-extracting.c:817 ../src/sj-extracting.c:825
 msgid "Extracting audio from CD"
 msgstr "Đang trích nhạc từ đĩa CD"
 
-#: ../src/sj-genres.c:30
+#: ../src/sj-extracting.c:981
+msgid "Unknown Composer"
+msgstr "Không biết nhà soạn nhạc"
+
+#: ../src/sj-extracting.c:982
+msgid "Unknown Track"
+msgstr "Rãnh chưa biết"
+
+#: ../src/sj-genres.c:33
 msgid "Ambient"
 msgstr "Chung quanh"
 
-#: ../src/sj-genres.c:31
+#: ../src/sj-genres.c:34
 msgid "Blues"
-msgstr "Blu"
+msgstr "Nhạc xanh"
 
-#: ../src/sj-genres.c:32
+#: ../src/sj-genres.c:35 ../src/sj-main.c:472
 msgid "Classical"
 msgstr "Cổ điển"
 
-#: ../src/sj-genres.c:33
+#: ../src/sj-genres.c:36
 msgid "Country"
 msgstr "Đồng quê (Mỹ)"
 
-#: ../src/sj-genres.c:34
+#: ../src/sj-genres.c:37
 msgid "Dance"
 msgstr "Khiêu vũ"
 
-#: ../src/sj-genres.c:35
+#: ../src/sj-genres.c:38
 msgid "Electronica"
 msgstr "Điện tử"
 
-#: ../src/sj-genres.c:36
+#: ../src/sj-genres.c:39
 msgid "Folk"
 msgstr "Dân ca"
 
-#: ../src/sj-genres.c:37
+#: ../src/sj-genres.c:40
 msgid "Funk"
 msgstr "Sôi nổi"
 
-#: ../src/sj-genres.c:38
+#: ../src/sj-genres.c:41
 msgid "Jazz"
 msgstr "Ja"
 
-#: ../src/sj-genres.c:39
+#: ../src/sj-genres.c:42
 msgid "Latin"
 msgstr "La-tinh"
 
-#: ../src/sj-genres.c:40
+#: ../src/sj-genres.c:43
 msgid "Pop"
 msgstr "Póp"
 
-#: ../src/sj-genres.c:41
+#: ../src/sj-genres.c:44
 msgid "Rap"
 msgstr "Ráp"
 
-#: ../src/sj-genres.c:42
+#: ../src/sj-genres.c:45
 msgid "Reggae"
 msgstr "Nhịp mạnh"
 
-#: ../src/sj-genres.c:43
+#: ../src/sj-genres.c:46
 msgid "Rock"
 msgstr "Rốc"
 
-#: ../src/sj-genres.c:44
+#: ../src/sj-genres.c:47
 msgid "Soul"
 msgstr "Hồn"
 
-#: ../src/sj-genres.c:45
+#: ../src/sj-genres.c:48
 msgid "Spoken Word"
 msgstr "Từ nói"
 
-#: ../src/sj-genres.c:185
+#: ../src/sj-genres.c:188
 #, c-format
 msgid "Error while saving custom genre: %s"
 msgstr "Gặp lỗi khi lưu thể loại tự chọn: %s"
 
-#: ../src/sj-main.c:118
-msgid "E_xtract"
-msgstr "Lấ_y"
-
-#: ../src/sj-main.c:184
+#: ../src/sj-main.c:176
 msgid "Could not start Sound Juicer"
 msgstr "Không thể khởi chạy trình Sound Juicer"
 
-#: ../src/sj-main.c:185 ../src/sj-main.c:814 ../src/sj-main.c:927
-#: ../src/sj-main.c:1035 ../src/sj-main.c:1246 ../src/sj-main.c:1602
-msgid "Reason"
-msgstr "Lí do"
-
-#: ../src/sj-main.c:187
+#: ../src/sj-main.c:179
 msgid "Please consult the documentation for assistance."
 msgstr "Hãy xem tài liệu hướng dẫn để nhận trợ giúp."
 
-#: ../src/sj-main.c:230
+#: ../src/sj-main.c:213
 msgid "You are currently extracting a CD. Do you want to quit now or continue?"
 msgstr "Bạn đang trích một đĩa CD. Bạn muốn thoát ngay bây giờ hay tiếp tục?"
 
-#: ../src/sj-main.c:290 ../src/sj-main.c:548
+#: ../src/sj-main.c:214 ../src/sj-main.c:1467
+msgid "_Quit"
+msgstr "T_hoát"
+
+#: ../src/sj-main.c:262 ../src/sj-main.c:2172 ../src/sj-main.c:2248
+msgid "Select None"
+msgstr "Không chọn gì"
+
+#: ../src/sj-main.c:276 ../src/sj-main.c:2242
+msgid "Select All"
+msgstr "Chọn tất cả"
+
+#: ../src/sj-main.c:297 ../src/sj-main.c:631
 msgid "(unknown)"
 msgstr "(không rõ)"
 
-#: ../src/sj-main.c:418
-msgid "S_ubmit Album"
-msgstr "_Gửi tập nhạc"
+#: ../src/sj-main.c:339
+msgid "This album is not in the MusicBrainz database."
+msgstr "Tập nhạc này không có trong cơ sở dữ liệu MusicBrainz."
 
-#. Translators: title, artist
-#: ../src/sj-main.c:425
+#: ../src/sj-main.c:341
 #, c-format
 msgid "Could not find %s by %s on MusicBrainz."
 msgstr "Không tìm thấy %s của %s ở MusicBrainz."
 
-#: ../src/sj-main.c:430
-msgid "You can improve the MusicBrainz database by adding this album."
-msgstr "Để cải tiến cơ sở dữ liệu của MusicBrainz, bạn thêm tập nhạc này nhé."
+#: ../src/sj-main.c:382
+msgid "Could not open URL"
+msgstr "Không thể mở URL"
+
+#: ../src/sj-main.c:383
+msgid "Sound Juicer could not open the submission URL"
+msgstr "Sound Juicer không thể mở URL đệ trình"
+
+#: ../src/sj-main.c:421
+msgid "Could not duplicate disc"
+msgstr "Không thể nhân đôi đĩa"
+
+#: ../src/sj-main.c:422
+msgid "Sound Juicer could not duplicate the disc"
+msgstr "Trình Sound Juicer không thể nhân đôi đĩa"
+
+#: ../src/sj-main.c:472
+msgid "Lieder"
+msgstr "Ngâm thơ"
+
+#: ../src/sj-main.c:472
+msgid "Opera"
+msgstr "Ô-pê-ra"
+
+#: ../src/sj-main.c:472
+msgid "Chamber"
+msgstr "Thính phòng"
+
+#: ../src/sj-main.c:472
+msgid "Musical"
+msgstr "Ca kịch"
+
+#. Translators: this string appears when multiple CDs were
+#. * found in musicbrainz online database, it corresponds to
+#. * "Released: <country> in <year> on <label>"
+#: ../src/sj-main.c:848
+#, c-format
+msgid "Released: %s in %d on %s"
+msgstr "Phát hành: %s năm %d trên %s"
+
+#. Translators: this string appears when multiple CDs were
+#. * found in musicbrainz online database, it corresponds to
+#. * "Released: <country> on <label>"
+#: ../src/sj-main.c:856
+#, c-format
+msgid "Released: %s on %s"
+msgstr "Phát hành: %s trên %s"
+
+#. Translators: this string appears when multiple CDs were
+#. * found in musicbrainz online database, it corresponds to
+#. * "Released: <country> in <year>"
+#: ../src/sj-main.c:862
+#, c-format
+msgid "Released: %s in %d"
+msgstr "Phát hành: %s năm %d"
+
+#. Translators: this string appears when multiple CDs were
+#. * found in musicbrainz online database, it corresponds to
+#. * "Released: <country>"
+#: ../src/sj-main.c:868
+#, c-format
+msgid "Released: %s"
+msgstr "Phát hành: %s"
 
-#: ../src/sj-main.c:812 ../src/sj-main.c:925 ../src/sj-main.c:1033
+#. Translators: this string appears when multiple CDs were
+#. * found in musicbrainz online database, it corresponds to
+#. * "Released in <year> on <label>"
+#: ../src/sj-main.c:875
+#, c-format
+msgid "Released in %d on %s"
+msgstr "Phát hành năm %d trên %s"
+
+#. Translators: this string appears when multiple CDs were
+#. * found in musicbrainz online database, it corresponds to
+#. * "Released in <year>"
+#: ../src/sj-main.c:882
+#, c-format
+msgid "Released in %d"
+msgstr "Phát hành năm %d"
+
+#. Translators: this string appears when multiple CDs were
+#. * found in musicbrainz online database, it corresponds to
+#. * "Released on <label>"
+#: ../src/sj-main.c:889
+#, c-format
+msgid "Released on %s"
+msgstr "Phát hành trên %s"
+
+#: ../src/sj-main.c:891
+msgid "Release label, year & country unknown"
+msgstr "Chưa biết về nhãn phát hành, năm và quốc gia"
+
+#: ../src/sj-main.c:929
+msgid "Albums"
+msgstr "Tập nhạc"
+
+#: ../src/sj-main.c:963
+#, c-format
+msgid " (Disc %d/%d)"
+msgstr " (Đĩa %d/%d)"
+
+#: ../src/sj-main.c:1130 ../src/sj-main.c:1236 ../src/sj-main.c:1340
 msgid "Could not read the CD"
 msgstr "Không thể đọc đĩa CD"
 
-#: ../src/sj-main.c:813 ../src/sj-main.c:926
+#: ../src/sj-main.c:1131 ../src/sj-main.c:1239
 msgid "Sound Juicer could not read the track listing on this CD."
 msgstr "Sound Juicer không thể đọc danh sách rãnh trên đĩa CD này."
 
-#. Set statusbar message
-#: ../src/sj-main.c:902
-msgid "Retrieving track listing...please wait."
-msgstr "Đang lấy danh sách rãnh... hãy đợi một chút."
-
-#: ../src/sj-main.c:994
+#: ../src/sj-main.c:1302
 #, c-format
 msgid "Sound Juicer could not use the CD-ROM device '%s'"
-msgstr "Sound Juicer không thể sử dụng thiết bị đĩa CD-ROM « %s »."
+msgstr "Sound Juicer không thể sử dụng thiết bị đĩa CD-ROM “%s”."
 
-#: ../src/sj-main.c:1001
+#: ../src/sj-main.c:1309
 msgid "HAL daemon may not be running."
-msgstr "Có lẽ trình nền HAL không đang chạy."
+msgstr "Có lẽ trình dịch vụ HAL đang không được chạy."
 
-#: ../src/sj-main.c:1026
+#: ../src/sj-main.c:1333
 #, c-format
 msgid "Sound Juicer could not access the CD-ROM device '%s'"
-msgstr "Sound Juicer không thể truy cập thiết bị đĩa CD-ROM '%s'."
+msgstr "Sound Juicer không thể truy cập thiết bị đĩa CD-ROM “%s”."
 
-#: ../src/sj-main.c:1124
+#: ../src/sj-main.c:1432
 msgid "No CD-ROM drives found"
 msgstr "Không tìm thấy ổ đĩa CD-ROM nào"
 
-#: ../src/sj-main.c:1125
+#: ../src/sj-main.c:1433
 msgid "Sound Juicer could not find any CD-ROM drives to read."
 msgstr "Sound Juicer không thấy bất kì ổ CD-ROM nào để đọc."
 
-#: ../src/sj-main.c:1156
+#: ../src/sj-main.c:1466
 msgid ""
 "The currently selected audio profile is not available on your installation."
 msgstr "Hồ sơ âm thanh đang chọn không có trên máy."
 
-#: ../src/sj-main.c:1158
+#: ../src/sj-main.c:1468
 msgid "_Change Profile"
 msgstr "_Chuyển hồ sơ"
 
-#: ../src/sj-main.c:1244
-msgid "Could not open URL"
-msgstr "Không thể mở URL"
-
-#: ../src/sj-main.c:1245
-msgid "Sound Juicer could not open the submission URL"
-msgstr "Sound Juicer không thể mở URL đệ trình"
+#: ../src/sj-main.c:1856
+msgid "Unknown widget calling on_person_edit_changed."
+msgstr "Không hiểu điều khiển nào đang gọi on_person_edit_changed."
 
-#: ../src/sj-main.c:1354
-#, c-format
-msgid "Unknown column %d was edited"
-msgstr "Cột lạ %d đã được hiệu chỉnh"
-
-#: ../src/sj-main.c:1495 ../src/sj-prefs.c:103
+#: ../src/sj-main.c:1956 ../src/sj-prefs.c:120
 #, c-format
 msgid ""
 "Could not display help for Sound Juicer\n"
@@ -811,53 +1015,47 @@ msgstr ""
 "Không thể hiện trợ giúp Sound Juicer\n"
 "%s"
 
-#: ../src/sj-main.c:1600
-msgid "Could not duplicate disc"
-msgstr "Không thể nhân đôi đĩa"
+#: ../src/sj-main.c:2015
+msgid "Retrieving track listing...please wait."
+msgstr "Đang lấy danh sách rãnh… hãy đợi một chút."
 
-#: ../src/sj-main.c:1601
-msgid "Sound Juicer could not duplicate the disc"
-msgstr "Trình Sound Juicer không thể nhân đôi đĩa"
+#: ../src/sj-main.c:2201 ../src/sj-play.c:301
+msgid "_Pause"
+msgstr "Tạm _dừng"
 
-#: ../src/sj-main.c:1629
+#: ../src/sj-main.c:2279
+msgid "Track"
+msgstr "Rãnh"
+
+#: ../src/sj-main.c:2293
+msgid "Composer"
+msgstr "Nhà soạn nhạc"
+
+#: ../src/sj-main.c:2447
 msgid "Start extracting immediately"
 msgstr "Trích ngay lập tức"
 
-#: ../src/sj-main.c:1630
+#: ../src/sj-main.c:2448
 msgid "Start playing immediately"
 msgstr "Phát ngay lập tức"
 
-#: ../src/sj-main.c:1631
+#: ../src/sj-main.c:2449
 msgid "What CD device to read"
 msgstr "Thiết bị CD cần đọc"
 
-#: ../src/sj-main.c:1631
+#: ../src/sj-main.c:2449
 msgid "DEVICE"
 msgstr "THIẾT BỊ"
 
-#: ../src/sj-main.c:1632
+#: ../src/sj-main.c:2450
 msgid "URI to the CD device to read"
 msgstr "Địa chỉ URI tới thiết bị đĩa CD cần đọc"
 
-#: ../src/sj-main.c:1644
+#: ../src/sj-main.c:2462
 msgid "- Extract music from your CDs"
 msgstr "— Trích âm nhạc từ các CD của bạn"
 
-#: ../src/sj-main.c:1681
-msgid "Could not create GConf client.\n"
-msgstr "Không thể tạo ứng dụng khách GConf.\n"
-
-#. this is made up
-#: ../src/sj-main.c:1715
-#, c-format
-msgid "The interface file for Sound Juicer could not be read."
-msgstr "Không thể đọc tập tin giao diện cho trình Sound Juicer."
-
-#: ../src/sj-main.c:1783
-msgid "Track"
-msgstr "Rãnh"
-
-#: ../src/sj-play.c:193 ../src/sj-play.c:461 ../src/sj-play.c:490
+#: ../src/sj-play.c:193 ../src/sj-play.c:417 ../src/sj-play.c:453
 #, c-format
 msgid ""
 "Error playing CD.\n"
@@ -866,102 +1064,237 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Lỗi khi phát đĩa CD.\n"
 "\n"
-"Lí do: %s"
+"Lý do: %s"
 
-#. TODO: find out why GTK+ needs this to work (see #364371)
-#: ../src/sj-play.c:264
-msgid "Play"
-msgstr "Phát"
-
-#. TODO: find out why GTK+ needs this to work (see #364371)
-#: ../src/sj-play.c:308
-msgid "Pause"
-msgstr "Tạm dừng"
-
-#: ../src/sj-play.c:365
+#: ../src/sj-play.c:355
 #, c-format
 msgid "Failed to create CD source element"
 msgstr "Lỗi khi tạo yếu tố nguồn CD"
 
-#: ../src/sj-play.c:402
-msgid "Failed to link pipeline"
-msgstr "Lỗi khi liên kết đến ống dẫn"
-
-#: ../src/sj-play.c:408
-#, c-format
-msgid "Failed to create audio output"
-msgstr "Lỗi khi tạo âm thanh đầu ra"
-
-#: ../src/sj-play.c:612
+#: ../src/sj-play.c:593
 #, c-format
 msgid "Seeking to %s"
 msgstr "Đang tìm kiếm %s"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:52
+#: ../src/sj-prefs.c:51
 msgid "Album Artist, Album Title"
-msgstr "Chủ tập nhạc, Tên tập nhạc"
+msgstr "Nghệ sĩ tập nhạc, Tên tập nhạc"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:53
+#: ../src/sj-prefs.c:52
 msgid "Album Artist (sortable), Album Title"
-msgstr "Chủ tập nhạc (sắp xếp được), Tên tập nhạc"
+msgstr "Nghệ sĩ tập nhạc (sắp xếp được), Tên tập nhạc"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:54
+#: ../src/sj-prefs.c:53
 msgid "Track Artist, Album Title"
 msgstr "Nghệ sĩ rãnh, Tên tập nhạc"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:55
+#: ../src/sj-prefs.c:54
 msgid "Track Artist (sortable), Album Title"
 msgstr "Nghệ sĩ rãnh (sắp xếp được), Tên tập nhạc"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:56
+#: ../src/sj-prefs.c:55
 msgid "Album Title"
 msgstr "Tên tập nhạc"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:57
+#: ../src/sj-prefs.c:56
 msgid "Album Artist"
-msgstr "Chủ tập nhạc"
+msgstr "Nghệ sĩ tập nhạc"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:58
+#: ../src/sj-prefs.c:57
 msgid "Album Artist (sortable)"
-msgstr "Chủ tập nhạc (sắp xếp được)"
+msgstr "Nghệ sĩ tập nhạc (sắp xếp được)"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:59
+#: ../src/sj-prefs.c:58
 msgid "Album Artist - Album Title"
-msgstr "Chủ tập nhạc — Tên tập nhạc"
+msgstr "Nghệ sĩ tập nhạc — Tên tập nhạc"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:60
+#: ../src/sj-prefs.c:59
 msgid "Album Artist (sortable) - Album Title"
-msgstr "Chủ tập nhạc (sắp xếp được) — Tên tập nhạc"
+msgstr "Nghệ sĩ tập nhạc (sắp xếp được) — Tên tập nhạc"
+
+#: ../src/sj-prefs.c:60
+msgid "Album Composer, Album Title"
+msgstr "Nhà soạn nhạc tập nhạc, Tên tập nhạc"
 
 #: ../src/sj-prefs.c:61
+msgid "Album Composer (sortable), Album Title"
+msgstr "Nhà soạn nhạc tập nhạc (sắp xếp được), Tên tập nhạc"
+
+#: ../src/sj-prefs.c:62
+msgid "Track Composer, Album Title"
+msgstr "Nhà soạn nhạc rãnh nhạc, Tên tập nhạc"
+
+#: ../src/sj-prefs.c:63
+msgid "Track Composer (sortable), Album Title"
+msgstr "Nhà soạn nhạc rãnh nhạc (sắp xếp được), Tên tập nhạc"
+
+#: ../src/sj-prefs.c:64
 msgid "[none]"
 msgstr "[không có]"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:66
+#: ../src/sj-prefs.c:69
 msgid "Number - Title"
 msgstr "Số - Tên"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:67
+#: ../src/sj-prefs.c:70
 msgid "Track Title"
 msgstr "Tên rãnh"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:68
+#: ../src/sj-prefs.c:71
 msgid "Track Artist - Track Title"
 msgstr "Nghệ sĩ rãnh — Tên rãnh"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:69
+#: ../src/sj-prefs.c:72
 msgid "Track Artist (sortable) - Track Title"
 msgstr "Nghệ sĩ rãnh (sắp xếp được) — Tên rãnh"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:70
+#: ../src/sj-prefs.c:73
 msgid "Number. Track Artist - Track Title"
 msgstr "Số. Nghệ sĩ rãnh — Tên rãnh"
 
 #. {N_("Number. Track Artist (sortable) - Track Title"), "%tN. %ts - %tt"},
-#: ../src/sj-prefs.c:72
+#: ../src/sj-prefs.c:75
 msgid "Number-Track Artist-Track Title (lowercase)"
 msgstr "Số — Nghệ sĩ rãnh — Tên rãnh (chữ thường)"
 
-#: ../src/sj-prefs.c:275
-msgid "Example Path"
-msgstr "Đường dẫn ví dụ"
+#. {N_("Number-Track Artist (sortable)-Track Title (lowercase)"), "%tN-%tS-%tT"},
+#: ../src/sj-prefs.c:77
+msgid "Track Composer - Track Artist - Track Title"
+msgstr "Nhà soạn nhạc rãnh — Nghệ sĩ rãnh — Tên rãnh"
+
+#: ../src/sj-prefs.c:78
+msgid "Track Composer (sortable) - Track Artist (sortable) - Track Title"
+msgstr ""
+"Nhà soạn nhạc rãnh (sắp xếp được) — Nghệ sĩ rãnh (sắp xếp được — Tên rãnh"
+
+#: ../src/sj-prefs.c:79
+msgid "Number. Track Composer - Track Artist - Track Title"
+msgstr "Số. Nhà soạn nhạc rãnh — Nghệ sĩ rãnh — Tên rãnh"
+
+#: ../src/sj-prefs.c:80
+msgid "Number-Track Composer-Track Artist-Track Title (lowercase)"
+msgstr "Số — Nhà soạn nhạc rãnh — Nghệ sĩ rãnh — Tên rãnh (chữ thường)"
+
+#: ../src/sj-prefs.c:250
+msgid "Example Path: "
+msgstr "Đường dẫn ví dụ: "
+
+#~ msgid "<b>Device</b>"
+#~ msgstr "<b>Thiết bị</b>"
+
+#~ msgid "<b>Disc:</b>"
+#~ msgstr "<b>Đĩa:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Duration:</b>"
+#~ msgstr "<b>Thời gian:</b>"
+
+#~ msgid "<b>_Artist:</b>"
+#~ msgstr "<b>_Nghệ sĩ:</b>"
+
+#~ msgid "<b>_Title:</b>"
+#~ msgstr "<b>_Tiêu đề:</b>"
+
+#~ msgid "Edit _Profiles..."
+#~ msgstr "Sửa _Hồ sơ…"
+
+#~ msgid "Pre_vious Track"
+#~ msgstr "Rãnh t_rước"
+
+#~ msgid "Skip to the next track"
+#~ msgstr "Nhảy tới rãnh kế"
+
+#~ msgid "Skip to the previous track"
+#~ msgstr "Nhảy về rãnh trước"
+
+#~ msgid "_Contents"
+#~ msgstr "Mụ_c lục"
+
+#~ msgid "_Deselect All"
+#~ msgstr "_Bỏ chọn tất cả"
+
+#~ msgid "_Edit"
+#~ msgstr "_Sửa"
+
+#~ msgid "_Next Track"
+#~ msgstr "Rãnh _tiếp"
+
+#~ msgid "_Play / Pause"
+#~ msgstr "_Phát / Tạm dừng"
+
+#~ msgid ""
+#~ "%at -- album title %aT -- album title (lowercase) %aa -- album artist %aA "
+#~ "-- album artist (lowercase) %as -- album artist (sortable) %aS -- album "
+#~ "artist (sortable lowercase) %ay -- album year %tt -- track title %tT -- "
+#~ "track title (lowercase) %ta -- track artist %tA -- track artist "
+#~ "(lowercase) %ts -- track artist (sortable) %tS -- track artist (sortable "
+#~ "lowercase)"
+#~ msgstr ""
+#~ " %at\t\ttên tập nhạc\n"
+#~ " %aT\t\ttên tập nhạc (chữ thường)\n"
+#~ " %aa\t\tchủ tập nhạc\n"
+#~ " %aA\t\tchủ tập nhạc (chữ thường)\n"
+#~ " %as\t\tchủ tập nhạc (sắp xếp được)\n"
+#~ " %aS\t\tchủ tập nhạc (chữ thường sẵp xếp được)\n"
+#~ "%ay\t\tnăm tập nhạc\n"
+#~ " %tt\t\ttên rãnh\n"
+#~ " %tT\t\ttên rãnh (chữ thường)\n"
+#~ " %ta\t\tnghệ sĩ rãnh\n"
+#~ " %tA\t\tnghệ sĩ rãnh (chữ thường)\n"
+#~ " %ts\t\t nghệ sĩ rãnh (sẵp xếp được)\n"
+#~ " %tS\t\tnghệ sĩ rãnh (chữ thường sẵp xếp được)"
+
+#~ msgid "Audio Profile with which to encode"
+#~ msgstr "Mã hóa bằng hồ sơ âm thanh này"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If specified, this value will override the default MusicBrainz server."
+#~ msgstr ""
+#~ "Khi được ghi rõ, giá trị này sẽ chiếm quyền máy chủ MusicBrainz mặc định."
+
+#~ msgid "The GNOME Audio Profile with which to encode."
+#~ msgstr "Mã hóa âm thành bằng Hồ sơ Âm thanh GNOME này."
+
+#~ msgid "The MusicBrainz server to use"
+#~ msgstr "Máy chủ MusicBrainz cần dùng"
+
+#~ msgid "Cannot read CD"
+#~ msgstr "Không thể đọc đĩa CD"
+
+#~ msgid "Could not create CD lookup thread"
+#~ msgstr "Không thể tạo luồng tra cứu CD"
+
+#~ msgid "This CD could not be queried: %s\n"
+#~ msgstr "Không thể truy xuất đĩa CD này: %s\n"
+
+#~ msgid "Various"
+#~ msgstr "Biến thể"
+
+#~ msgid "Incomplete metadata for this CD"
+#~ msgstr "Siêu dữ liệu cho đĩa CD này chưa được nhập xong"
+
+#~ msgid "[Untitled]"
+#~ msgstr "[Không tên]"
+
+#~ msgid "GConf error: %s"
+#~ msgstr "Lỗi GConf: %s"
+
+#~ msgid "All further errors shown only on terminal."
+#~ msgstr "Các lỗi tiếp theo được chỉ được hiện trong thiết bị cuối."
+
+#~ msgid "Extract"
+#~ msgstr "Trích"
+
+#~ msgid "Unknown column %d was edited"
+#~ msgstr "Cột lạ %d đã được hiệu chỉnh"
+
+#~ msgid "Could not create GConf client.\n"
+#~ msgstr "Không thể tạo ứng dụng khách GConf.\n"
+
+#~ msgid "The interface file for Sound Juicer could not be read."
+#~ msgstr "Không thể đọc tập tin giao diện cho trình Sound Juicer."
+
+#~ msgid "Failed to link pipeline"
+#~ msgstr "Lỗi khi liên kết đến ống dẫn"
+
+#~ msgid "Failed to create audio output"
+#~ msgstr "Lỗi khi tạo âm thanh đầu ra"


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]