[gnome-documents] Updated Traditional Chinese translation(Hong Kong and Taiwan)commit 13d1e0b176710df340616dc01d1df5759735e421
Author: Cheng-Chia Tseng <pswo10680 gmail com>
Date:   Mon Jan 28 10:06:11 2013 +0800

    Updated Traditional Chinese translation(Hong Kong and Taiwan)

 po/zh_HK.po |  398 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------
 po/zh_TW.po |  398 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------
 2 files changed, 528 insertions(+), 268 deletions(-)
---
diff --git a/po/zh_HK.po b/po/zh_HK.po
index 9c4a13b..78d8e09 100644
--- a/po/zh_HK.po
+++ b/po/zh_HK.po
@@ -7,9 +7,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-documents 0.3.91\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-16 12:26+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-16 12:27+0800\n"
-"Last-Translator: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-28 10:05+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-28 10:05+0800\n"
+"Last-Translator: Cheng-Chia Tseng <pswo10680 gmail com>\n"
 "Language-Team: Chinese (Hong Kong) <community linuxhall org>\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,8 +18,8 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.3\n"
 
-#: ../data/gnome-documents.desktop.in.in.h:1 ../src/mainWindow.js:51
-#: ../src/mainWindow.js:205
+#: ../data/gnome-documents.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:102
+#: ../src/mainWindow.js:55 ../src/mainWindow.js:230
 msgid "Documents"
 msgstr "æä"
 
@@ -64,217 +64,321 @@ msgstr "èçåæåå"
 msgid "Window maximized state"
 msgstr "èççæååçæ"
 
-#: ../src/documents.js:640 ../src/sources.js:95
+#: ../src/documents.js:590 ../src/search.js:407
 msgid "Local"
 msgstr "æåç"
 
 #. overridden
-#: ../src/documents.js:693
+#: ../src/documents.js:643
 msgid "Google Docs"
 msgstr "Google æä"
 
-#: ../src/documents.js:694
+#: ../src/documents.js:644
 msgid "Google"
 msgstr "Google"
 
-#: ../src/documents.js:758 ../src/documents.js:857
+#: ../src/documents.js:708 ../src/documents.js:807
 msgid "Spreadsheet"
 msgstr "èçè"
 
-#: ../src/documents.js:760 ../src/documents.js:859
+#: ../src/documents.js:710 ../src/documents.js:809
 msgid "Presentation"
 msgstr "çå"
 
-#: ../src/documents.js:762 ../src/documents.js:861
+#: ../src/documents.js:712 ../src/documents.js:811
 msgid "Collection"
 msgstr "æè"
 
-#: ../src/documents.js:764 ../src/documents.js:863
+#: ../src/documents.js:714 ../src/documents.js:813
 msgid "Document"
 msgstr "æä"
 
 #. overridden
-#: ../src/documents.js:791 ../src/documents.js:792
+#: ../src/documents.js:741 ../src/documents.js:742
 msgid "Skydrive"
 msgstr "Skydrive"
 
 #. Translators: %s is the title of a document
-#: ../src/documents.js:976
+#: ../src/documents.js:926
 #, c-format
 msgid "Unable to load \"%s\" for preview"
 msgstr "çæèåã%sãäéè"
 
-#: ../src/embed.js:74
-msgid "Loading..."
+#: ../src/edit.js:192 ../src/mainToolbar.js:219
+msgid "Back"
+msgstr "èå"
+
+#: ../src/edit.js:199
+msgid "View"
+msgstr "æè"
+
+#: ../src/embed.js:74 ../src/lib/gd-places-links.c:248 ../src/view.js:70
+msgid "Loadingâ"
 msgstr "æåèå..."
 
-#: ../src/embed.js:220
+#: ../src/embed.js:224
 msgid "No Documents Found"
 msgstr "æäåæä"
 
 #. Translators: %s here is "System Settings", which is in a separate string
 #. due to markup, and should be translated only in the context of this sentence
-#: ../src/embed.js:243
+#: ../src/embed.js:247
 #, c-format
 msgid "You can add your online accounts in %s"
 msgstr "äåäå %s ååäççäåè"
 
 #. Translators: this should be translated in the context of the
 #. "You can add your online accounts in System Settings" sentence above
-#: ../src/embed.js:247
+#: ../src/embed.js:251
 msgid "System Settings"
 msgstr "ççèåå"
 
-#: ../src/lib/gd-pdf-loader.c:224
+#: ../src/lib/gd-nav-bar.c:235
+#, c-format
+msgid "Page %u of %u"
+msgstr "ç %u éïå %u é"
+
+#: ../src/lib/gd-pdf-loader.c:226
 msgid "Unable to load the document"
 msgstr "çæèåæä"
 
-#: ../src/lib/gd-pdf-loader.c:673
-msgid "Cannot find \"unoconv\", please check your LibreOffice installation"
-msgstr "æäåãunoconvãïèææäç LibreOffice åè"
+#: ../src/lib/gd-pdf-loader.c:676
+msgid "LibreOffice is required to view this document"
+msgstr "éèæ LibreOffice æèæèéäæä"
+
+#: ../src/lib/gd-places-links.c:334
+#, fuzzy
+msgid "No table of contents"
+msgstr "ææååççé"
+
+#: ../src/lib/gd-places-links.c:397
+#, fuzzy
+msgid "Contents"
+msgstr "çé"
 
 #: ../src/mainToolbar.js:73
 msgid "Search"
 msgstr "æå"
 
 #: ../src/mainToolbar.js:158
-msgid "New and Recent"
-msgstr "æåèæèäç"
-
-#: ../src/mainToolbar.js:165
 #, c-format
 msgid "Results for \"%s\""
 msgstr "ã%sãççæ"
 
-#: ../src/mainToolbar.js:167
+#: ../src/mainToolbar.js:160
 msgid "filtered by title"
 msgstr "æææééæ"
 
-#: ../src/mainToolbar.js:169
+#: ../src/mainToolbar.js:162
 msgid "filtered by author"
 msgstr "ææäèéæ"
 
-#: ../src/mainToolbar.js:176
+#: ../src/mainToolbar.js:169
 msgid "Click on items to select them"
 msgstr "éæéçäéååå"
 
-#: ../src/mainToolbar.js:178
+#: ../src/mainToolbar.js:171
 #, c-format
 msgid "%d selected"
 msgid_plural "%d selected"
 msgstr[0] "åéå %d å"
 
-#: ../src/mainToolbar.js:208 ../src/properties.js:58
+#. Label for Done button in Sharing dialog
+#: ../src/mainToolbar.js:201 ../src/properties.js:59 ../src/sharing.js:93
 msgid "Done"
 msgstr "åæ"
 
-#: ../src/mainToolbar.js:226
-msgid "Back"
-msgstr "èå"
-
-#: ../src/mainToolbar.js:248
+#: ../src/mainToolbar.js:241
 msgid "Select Items"
 msgstr "éæéç"
 
-#: ../src/mainWindow.js:204
+#: ../src/mainWindow.js:229
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Cheng-Chia Tseng <pswo10680 gmail com>, 2011. \n"
 "Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>, 2011"
 
-#: ../src/mainWindow.js:206
+#: ../src/mainWindow.js:231
 msgid "A document manager application"
 msgstr "æäççåæççå"
 
-#: ../src/notifications.js:86
+#: ../src/notifications.js:88
 #, c-format
 msgid "Printing \"%s\": %s"
 msgstr "æåæåã%sãï%s"
 
-#: ../src/notifications.js:151
+#: ../src/notifications.js:143
 msgid "Your documents are being indexed"
 msgstr "äçæäåççå"
 
-#: ../src/notifications.js:155
+#: ../src/notifications.js:144
 msgid "Some documents might not be available during this process"
 msgstr "åéåéçäæéåæäåèçæåç"
 
-#. Properties dialog heading
-#: ../src/properties.js:73 ../src/selections.js:792
+#: ../src/notifications.js:160
+#, c-format
+msgid "Fetching documents from %s"
+msgstr "æå %s æåæä"
+
+#: ../src/notifications.js:162
+msgid "Fetching documents from online accounts"
+msgstr "æåçäåèæåæä"
+
+#: ../src/properties.js:57 ../src/resources/preview-menu.ui.h:8
+#: ../src/selections.js:792
 msgid "Properties"
 msgstr "åæ"
 
 #. Title item
-#: ../src/properties.js:81 ../src/searchbar.js:225
+#. Translators: "Title" is the label next to the document title
+#. in the properties dialog
+#. Translators: "Title" refers to "Match Title" when searching
+#: ../src/properties.js:76 ../src/search.js:257
 msgid "Title"
 msgstr "æé"
 
-#: ../src/properties.js:88 ../src/searchbar.js:227
+#. Translators: "Author" is the label next to the document author
+#. in the properties dialog
+#. Translators: "Author" refers to "Match Author" when searching
+#: ../src/properties.js:85 ../src/search.js:260
 msgid "Author"
 msgstr "äè"
 
 #. Source item
-#: ../src/properties.js:95
+#: ../src/properties.js:92
 msgid "Source"
 msgstr "äæ"
 
 #. Date Modified item
-#: ../src/properties.js:101
+#: ../src/properties.js:98
 msgid "Date Modified"
 msgstr "äæææ"
 
-#: ../src/properties.js:108
+#: ../src/properties.js:105
 msgid "Date Created"
 msgstr "åçææ"
 
 #. Document type item
-#: ../src/properties.js:115 ../src/searchbar.js:135
+#. Translators: "Type" is the label next to the document type
+#. (PDF, spreadsheet, ...) in the properties dialog
+#. Translators: "Type" refers to a search filter on the document type
+#. (PDF, spreadsheet, ...)
+#: ../src/properties.js:114 ../src/search.js:166
 msgid "Type"
 msgstr "éå"
 
-#: ../src/searchbar.js:83
+#: ../src/resources/app-menu.ui.h:2
+msgid "Grid"
+msgstr "æç"
+
+#: ../src/resources/app-menu.ui.h:3
+msgid "List"
+msgstr "æå"
+
+#: ../src/resources/app-menu.ui.h:4
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "åèå"
+
+#: ../src/resources/app-menu.ui.h:5
+msgid "About Documents"
+msgstr "éææä"
+
+#: ../src/resources/app-menu.ui.h:6
+msgid "Help"
+msgstr "æå"
+
+#: ../src/resources/app-menu.ui.h:7
+msgid "Quit"
+msgstr "çæ"
+
+#. Translators: this is the Open action in a context menu
+#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:1 ../src/selections.js:888
+msgid "Open"
+msgstr "éå"
+
+#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:2
+msgid "Edit"
+msgstr "çè"
+
+#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:3
+msgid "Printâ"
+msgstr "åå..."
+
+#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:4
+msgid "Zoom In"
+msgstr "æè"
+
+#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:5
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "æé"
+
+#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:6
+msgid "Rotate â"
+msgstr "æè â"
+
+#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:7
+msgid "Rotate â"
+msgstr "æè â"
+
+#: ../src/resources/selection-menu.ui.h:1
+msgid "Select All"
+msgstr "åééæ"
+
+#: ../src/resources/selection-menu.ui.h:2
+msgid "Select None"
+msgstr "åæåé"
+
+#: ../src/search.js:112
 msgid "Category"
 msgstr "åé"
 
-#: ../src/searchbar.js:88 ../src/searchbar.js:138 ../src/searchbar.js:223
-#: ../src/sources.js:89
+#: ../src/search.js:117 ../src/search.js:169 ../src/search.js:254
+#: ../src/search.js:401
 msgid "All"
 msgstr "åé"
 
-#: ../src/searchbar.js:94
+#: ../src/search.js:123
 msgid "Favorites"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/searchbar.js:99
+#: ../src/search.js:128
 msgid "Shared with you"
 msgstr "èäåä"
 
-#: ../src/searchbar.js:140
+#: ../src/search.js:171
 msgid "Collections"
 msgstr "æè"
 
-#: ../src/searchbar.js:144
+#: ../src/search.js:175
 msgid "PDF Documents"
 msgstr "PDF æä"
 
-#: ../src/searchbar.js:148
+#: ../src/search.js:179
 msgid "Presentations"
 msgstr "çå"
 
-#: ../src/searchbar.js:151
+#: ../src/search.js:182
 msgid "Spreadsheets"
 msgstr "èçè"
 
-#: ../src/searchbar.js:154
+#: ../src/search.js:185
 msgid "Text Documents"
 msgstr "æåæä"
 
 #. Translators: this is a verb that refers to "All", "Title" and "Author",
 #. as in "Match All", "Match Title" and "Match Author"
-#: ../src/searchbar.js:220
+#: ../src/search.js:251
 msgid "Match"
 msgstr "çå"
 
+#: ../src/search.js:397
+msgid "Sources"
+msgstr "äæ"
+
+#: ../src/selections.js:615 ../src/selections.js:784
+msgid "Organize"
+msgstr "æç"
+
 #: ../src/selections.js:761
 msgid "Print"
 msgstr "åå"
@@ -283,126 +387,152 @@ msgstr "åå"
 msgid "Delete"
 msgstr "åé"
 
-#: ../src/selections.js:784
-msgid "Organize"
-msgstr "æç"
+#: ../src/selections.js:799
+msgid "Share"
+msgstr "åä"
 
 #. Translators: this is the Open action in a context menu
-#: ../src/selections.js:873
+#: ../src/selections.js:885
 #, c-format
 msgid "Open with %s"
 msgstr "ä %s éå"
 
-#. Translators: this is the Open action in a context menu
-#: ../src/selections.js:876 ../src/resources/preview-menu.ui.h:1
-msgid "Open"
-msgstr "éå"
+#: ../src/sharing.js:89
+msgid "Sharing Settings"
+msgstr "åäèåå"
+
+#. Label for widget group for changing document permissions
+#: ../src/sharing.js:126
+msgid "Document permissions"
+msgstr "æäæé"
+
+#. Label for permission change in Sharing dialog
+#: ../src/sharing.js:133 ../src/sharing.js:311
+msgid "Change"
+msgstr "ææ"
+
+#. Label for radiobutton that sets doc permission to private
+#: ../src/sharing.js:157 ../src/sharing.js:286
+msgid "Private"
+msgstr "çä"
+
+#: ../src/sharing.js:167 ../src/sharing.js:279
+msgid "Public"
+msgstr "åå"
+
+#. Label for checkbutton that sets doc permission to Can edit
+#: ../src/sharing.js:171 ../src/sharing.js:281
+msgid "Everyone can edit"
+msgstr "äääéèçè"
+
+#. Label for widget group used for adding new contacts
+#: ../src/sharing.js:178
+#, fuzzy
+msgid "Add people"
+msgstr "ååæå"
+
+#. Editable text in entry field
+#: ../src/sharing.js:185
+msgid "Enter an email address"
+msgstr "èåéåéääå"
+
+#: ../src/sharing.js:200 ../src/sharing.js:367
+msgid "Can edit"
+msgstr "åäçè"
+
+#: ../src/sharing.js:200 ../src/sharing.js:370
+msgid "Can view"
+msgstr "åäæè"
+
+#: ../src/sharing.js:207
+msgid "Add"
+msgstr "åå"
+
+#: ../src/sharing.js:283
+msgid "Everyone can read"
+msgstr "äääéèéè"
+
+#: ../src/sharing.js:298
+msgid "Save"
+msgstr "åå"
+
+#: ../src/sharing.js:364
+msgid "Owner"
+msgstr "ææè"
+
+#: ../src/sharing.js:433
+#, c-format
+msgid "You can ask %s for access"
+msgstr "äåäå %s èæåå"
 
-#: ../src/shellSearchProvider.js:281
+#: ../src/sharing.js:470 ../src/sharing.js:506 ../src/sharing.js:563
+#: ../src/sharing.js:580 ../src/sharing.js:599
+msgid "The document was not updated"
+msgstr "æäæææ"
+
+#: ../src/shellSearchProvider.js:293
 msgid "Untitled Document"
 msgstr "çæéæä"
 
-#: ../src/sources.js:85
-msgid "Sources"
-msgstr "äæ"
-
-#: ../src/view.js:79
-#, c-format
-msgid "Load %d more document"
-msgid_plural "Load %d more documents"
-msgstr[0] "èååä %d äæä"
+#: ../src/view.js:61 ../src/view.js:91
+msgid "Load More"
+msgstr "èåæå"
 
-#: ../src/view.js:283
+#: ../src/view.js:292
 msgid "Yesterday"
 msgstr "æå"
 
-#: ../src/view.js:285
+#: ../src/view.js:294
 #, c-format
 msgid "%d day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
 msgstr[0] "%d åäå"
 
-#: ../src/view.js:289
+#: ../src/view.js:298
 msgid "Last week"
 msgstr "äé"
 
-#: ../src/view.js:291
+#: ../src/view.js:300
 #, c-format
 msgid "%d week ago"
 msgid_plural "%d weeks ago"
 msgstr[0] "%d éå"
 
-#: ../src/view.js:295
+#: ../src/view.js:304
 msgid "Last month"
 msgstr "äåæ"
 
-#: ../src/view.js:297
+#: ../src/view.js:306
 #, c-format
 msgid "%d month ago"
 msgid_plural "%d months ago"
 msgstr[0] "%d åæäå"
 
-#: ../src/view.js:301
+#: ../src/view.js:310
 msgid "Last year"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/view.js:303
+#: ../src/view.js:312
 #, c-format
 msgid "%d year ago"
 msgid_plural "%d years ago"
 msgstr[0] "%d åäå"
 
-#: ../src/resources/app-menu.ui.h:2
-msgid "Grid"
-msgstr "æç"
-
-#: ../src/resources/app-menu.ui.h:3
-msgid "List"
-msgstr "æå"
-
-#: ../src/resources/app-menu.ui.h:4
-msgid "Fullscreen"
-msgstr "åèå"
-
-#: ../src/resources/app-menu.ui.h:5
-msgid "About Documents"
-msgstr "éææä"
-
-#: ../src/resources/app-menu.ui.h:6
-msgid "Help"
-msgstr "æå"
-
-#: ../src/resources/app-menu.ui.h:7
-msgid "Quit"
-msgstr "çæ"
-
-#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:2
-msgid "Print..."
-msgstr "ååâ"
-
-#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:3
-msgid "Zoom In"
-msgstr "æè"
-
-#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:4
-msgid "Zoom Out"
-msgstr "æé"
+#~ msgid "Cannot find \"unoconv\", please check your LibreOffice installation"
+#~ msgstr "æäåãunoconvãïèæææç LibreOffice åè"
 
-#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:5
-msgid "Rotate Left"
-msgstr "ååæè"
+#~ msgid "New and Recent"
+#~ msgstr "æåèæèäç"
 
-#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:6
-msgid "Rotate Right"
-msgstr "ååæè"
+#~ msgid "Load %d more document"
+#~ msgid_plural "Load %d more documents"
+#~ msgstr[0] "èååä %d äæä"
 
-#: ../src/resources/selection-menu.ui.h:1
-msgid "Select All"
-msgstr "åééæ"
+#~ msgid "Print..."
+#~ msgstr "ååâ"
 
-#: ../src/resources/selection-menu.ui.h:2
-msgid "Select None"
-msgstr "åæåé"
+#~ msgid "Rotate Right"
+#~ msgstr "ååæè"
 
 #~ msgid "Remove from favorites"
 #~ msgstr "èååçé"
diff --git a/po/zh_TW.po b/po/zh_TW.po
index 39ded25..eedf889 100644
--- a/po/zh_TW.po
+++ b/po/zh_TW.po
@@ -7,9 +7,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-documents 0.3.91\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-09-16 12:26+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-09-15 19:08+0800\n"
-"Last-Translator: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-28 10:05+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-27 22:52+0800\n"
+"Last-Translator: Cheng-Chia Tseng <pswo10680 gmail com>\n"
 "Language-Team: Chinese (Taiwan) <chinese-l10n googlegroups com>\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -18,8 +18,8 @@ msgstr ""
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: Poedit 1.5.3\n"
 
-#: ../data/gnome-documents.desktop.in.in.h:1 ../src/mainWindow.js:51
-#: ../src/mainWindow.js:205
+#: ../data/gnome-documents.desktop.in.in.h:1 ../src/application.js:102
+#: ../src/mainWindow.js:55 ../src/mainWindow.js:230
 msgid "Documents"
 msgstr "æä"
 
@@ -64,217 +64,321 @@ msgstr "èçåæåå"
 msgid "Window maximized state"
 msgstr "èççæååçæ"
 
-#: ../src/documents.js:640 ../src/sources.js:95
+#: ../src/documents.js:590 ../src/search.js:407
 msgid "Local"
 msgstr "æåç"
 
 #. overridden
-#: ../src/documents.js:693
+#: ../src/documents.js:643
 msgid "Google Docs"
 msgstr "Google æä"
 
-#: ../src/documents.js:694
+#: ../src/documents.js:644
 msgid "Google"
 msgstr "Google"
 
-#: ../src/documents.js:758 ../src/documents.js:857
+#: ../src/documents.js:708 ../src/documents.js:807
 msgid "Spreadsheet"
 msgstr "èçè"
 
-#: ../src/documents.js:760 ../src/documents.js:859
+#: ../src/documents.js:710 ../src/documents.js:809
 msgid "Presentation"
 msgstr "çå"
 
-#: ../src/documents.js:762 ../src/documents.js:861
+#: ../src/documents.js:712 ../src/documents.js:811
 msgid "Collection"
 msgstr "æè"
 
-#: ../src/documents.js:764 ../src/documents.js:863
+#: ../src/documents.js:714 ../src/documents.js:813
 msgid "Document"
 msgstr "æä"
 
 #. overridden
-#: ../src/documents.js:791 ../src/documents.js:792
+#: ../src/documents.js:741 ../src/documents.js:742
 msgid "Skydrive"
 msgstr "Skydrive"
 
 #. Translators: %s is the title of a document
-#: ../src/documents.js:976
+#: ../src/documents.js:926
 #, c-format
 msgid "Unable to load \"%s\" for preview"
 msgstr "çæèåã%sãäéè"
 
-#: ../src/embed.js:74
-msgid "Loading..."
+#: ../src/edit.js:192 ../src/mainToolbar.js:219
+msgid "Back"
+msgstr "èå"
+
+#: ../src/edit.js:199
+msgid "View"
+msgstr "æè"
+
+#: ../src/embed.js:74 ../src/lib/gd-places-links.c:248 ../src/view.js:70
+msgid "Loadingâ"
 msgstr "æåèå..."
 
-#: ../src/embed.js:220
+#: ../src/embed.js:224
 msgid "No Documents Found"
 msgstr "æäåæä"
 
 #. Translators: %s here is "System Settings", which is in a separate string
 #. due to markup, and should be translated only in the context of this sentence
-#: ../src/embed.js:243
+#: ../src/embed.js:247
 #, c-format
 msgid "You can add your online accounts in %s"
 msgstr "æåäå %s ååæççäåè"
 
 #. Translators: this should be translated in the context of the
 #. "You can add your online accounts in System Settings" sentence above
-#: ../src/embed.js:247
+#: ../src/embed.js:251
 msgid "System Settings"
 msgstr "ççèåå"
 
-#: ../src/lib/gd-pdf-loader.c:224
+#: ../src/lib/gd-nav-bar.c:235
+#, c-format
+msgid "Page %u of %u"
+msgstr "ç %u éïå %u é"
+
+#: ../src/lib/gd-pdf-loader.c:226
 msgid "Unable to load the document"
 msgstr "çæèåæä"
 
-#: ../src/lib/gd-pdf-loader.c:673
-msgid "Cannot find \"unoconv\", please check your LibreOffice installation"
-msgstr "æäåãunoconvãïèæææç LibreOffice åè"
+#: ../src/lib/gd-pdf-loader.c:676
+msgid "LibreOffice is required to view this document"
+msgstr "éèæ LibreOffice æèæèéäæä"
+
+#: ../src/lib/gd-places-links.c:334
+#, fuzzy
+msgid "No table of contents"
+msgstr "ææååççé"
+
+#: ../src/lib/gd-places-links.c:397
+#, fuzzy
+msgid "Contents"
+msgstr "çé"
 
 #: ../src/mainToolbar.js:73
 msgid "Search"
 msgstr "æå"
 
 #: ../src/mainToolbar.js:158
-msgid "New and Recent"
-msgstr "æåèæèäç"
-
-#: ../src/mainToolbar.js:165
 #, c-format
 msgid "Results for \"%s\""
 msgstr "ã%sãççæ"
 
-#: ../src/mainToolbar.js:167
+#: ../src/mainToolbar.js:160
 msgid "filtered by title"
 msgstr "äæééæ"
 
-#: ../src/mainToolbar.js:169
+#: ../src/mainToolbar.js:162
 msgid "filtered by author"
 msgstr "ääèéæ"
 
-#: ../src/mainToolbar.js:176
+#: ../src/mainToolbar.js:169
 msgid "Click on items to select them"
 msgstr "éæéçäéååå"
 
-#: ../src/mainToolbar.js:178
+#: ../src/mainToolbar.js:171
 #, c-format
 msgid "%d selected"
 msgid_plural "%d selected"
 msgstr[0] "åéå %d å"
 
-#: ../src/mainToolbar.js:208 ../src/properties.js:58
+#. Label for Done button in Sharing dialog
+#: ../src/mainToolbar.js:201 ../src/properties.js:59 ../src/sharing.js:93
 msgid "Done"
 msgstr "åæ"
 
-#: ../src/mainToolbar.js:226
-msgid "Back"
-msgstr "èå"
-
-#: ../src/mainToolbar.js:248
+#: ../src/mainToolbar.js:241
 msgid "Select Items"
 msgstr "éæéç"
 
-#: ../src/mainWindow.js:204
+#: ../src/mainWindow.js:229
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Cheng-Chia Tseng <pswo10680 gmail com>, 2011. \n"
 "Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>, 2011"
 
-#: ../src/mainWindow.js:206
+#: ../src/mainWindow.js:231
 msgid "A document manager application"
 msgstr "æäççåæççå"
 
-#: ../src/notifications.js:86
+#: ../src/notifications.js:88
 #, c-format
 msgid "Printing \"%s\": %s"
 msgstr "æåååã%sãï%s"
 
-#: ../src/notifications.js:151
+#: ../src/notifications.js:143
 msgid "Your documents are being indexed"
 msgstr "æçæäåççå"
 
-#: ../src/notifications.js:155
+#: ../src/notifications.js:144
 msgid "Some documents might not be available during this process"
 msgstr "åéåéçäæéåæäåèçæåç"
 
-#. Properties dialog heading
-#: ../src/properties.js:73 ../src/selections.js:792
+#: ../src/notifications.js:160
+#, c-format
+msgid "Fetching documents from %s"
+msgstr "æå %s æåæä"
+
+#: ../src/notifications.js:162
+msgid "Fetching documents from online accounts"
+msgstr "æåçäåèæåæä"
+
+#: ../src/properties.js:57 ../src/resources/preview-menu.ui.h:8
+#: ../src/selections.js:792
 msgid "Properties"
 msgstr "åæ"
 
 #. Title item
-#: ../src/properties.js:81 ../src/searchbar.js:225
+#. Translators: "Title" is the label next to the document title
+#. in the properties dialog
+#. Translators: "Title" refers to "Match Title" when searching
+#: ../src/properties.js:76 ../src/search.js:257
 msgid "Title"
 msgstr "æé"
 
-#: ../src/properties.js:88 ../src/searchbar.js:227
+#. Translators: "Author" is the label next to the document author
+#. in the properties dialog
+#. Translators: "Author" refers to "Match Author" when searching
+#: ../src/properties.js:85 ../src/search.js:260
 msgid "Author"
 msgstr "äè"
 
 #. Source item
-#: ../src/properties.js:95
+#: ../src/properties.js:92
 msgid "Source"
 msgstr "äæ"
 
 #. Date Modified item
-#: ../src/properties.js:101
+#: ../src/properties.js:98
 msgid "Date Modified"
 msgstr "äæææ"
 
-#: ../src/properties.js:108
+#: ../src/properties.js:105
 msgid "Date Created"
 msgstr "åçææ"
 
 #. Document type item
-#: ../src/properties.js:115 ../src/searchbar.js:135
+#. Translators: "Type" is the label next to the document type
+#. (PDF, spreadsheet, ...) in the properties dialog
+#. Translators: "Type" refers to a search filter on the document type
+#. (PDF, spreadsheet, ...)
+#: ../src/properties.js:114 ../src/search.js:166
 msgid "Type"
 msgstr "éå"
 
-#: ../src/searchbar.js:83
+#: ../src/resources/app-menu.ui.h:2
+msgid "Grid"
+msgstr "æç"
+
+#: ../src/resources/app-menu.ui.h:3
+msgid "List"
+msgstr "æå"
+
+#: ../src/resources/app-menu.ui.h:4
+msgid "Fullscreen"
+msgstr "åèå"
+
+#: ../src/resources/app-menu.ui.h:5
+msgid "About Documents"
+msgstr "éææä"
+
+#: ../src/resources/app-menu.ui.h:6
+msgid "Help"
+msgstr "æå"
+
+#: ../src/resources/app-menu.ui.h:7
+msgid "Quit"
+msgstr "çæ"
+
+#. Translators: this is the Open action in a context menu
+#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:1 ../src/selections.js:888
+msgid "Open"
+msgstr "éå"
+
+#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:2
+msgid "Edit"
+msgstr "çè"
+
+#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:3
+msgid "Printâ"
+msgstr "åå..."
+
+#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:4
+msgid "Zoom In"
+msgstr "æè"
+
+#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:5
+msgid "Zoom Out"
+msgstr "æé"
+
+#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:6
+msgid "Rotate â"
+msgstr "æè â"
+
+#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:7
+msgid "Rotate â"
+msgstr "æè â"
+
+#: ../src/resources/selection-menu.ui.h:1
+msgid "Select All"
+msgstr "åééæ"
+
+#: ../src/resources/selection-menu.ui.h:2
+msgid "Select None"
+msgstr "åæåé"
+
+#: ../src/search.js:112
 msgid "Category"
 msgstr "åé"
 
-#: ../src/searchbar.js:88 ../src/searchbar.js:138 ../src/searchbar.js:223
-#: ../src/sources.js:89
+#: ../src/search.js:117 ../src/search.js:169 ../src/search.js:254
+#: ../src/search.js:401
 msgid "All"
 msgstr "åé"
 
-#: ../src/searchbar.js:94
+#: ../src/search.js:123
 msgid "Favorites"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/searchbar.js:99
+#: ../src/search.js:128
 msgid "Shared with you"
 msgstr "èæåä"
 
-#: ../src/searchbar.js:140
+#: ../src/search.js:171
 msgid "Collections"
 msgstr "æè"
 
-#: ../src/searchbar.js:144
+#: ../src/search.js:175
 msgid "PDF Documents"
 msgstr "PDF æä"
 
-#: ../src/searchbar.js:148
+#: ../src/search.js:179
 msgid "Presentations"
 msgstr "çå"
 
-#: ../src/searchbar.js:151
+#: ../src/search.js:182
 msgid "Spreadsheets"
 msgstr "èçè"
 
-#: ../src/searchbar.js:154
+#: ../src/search.js:185
 msgid "Text Documents"
 msgstr "æåæä"
 
 #. Translators: this is a verb that refers to "All", "Title" and "Author",
 #. as in "Match All", "Match Title" and "Match Author"
-#: ../src/searchbar.js:220
+#: ../src/search.js:251
 msgid "Match"
 msgstr "çå"
 
+#: ../src/search.js:397
+msgid "Sources"
+msgstr "äæ"
+
+#: ../src/selections.js:615 ../src/selections.js:784
+msgid "Organize"
+msgstr "æç"
+
 #: ../src/selections.js:761
 msgid "Print"
 msgstr "åå"
@@ -283,126 +387,152 @@ msgstr "åå"
 msgid "Delete"
 msgstr "åé"
 
-#: ../src/selections.js:784
-msgid "Organize"
-msgstr "æç"
+#: ../src/selections.js:799
+msgid "Share"
+msgstr "åä"
 
 #. Translators: this is the Open action in a context menu
-#: ../src/selections.js:873
+#: ../src/selections.js:885
 #, c-format
 msgid "Open with %s"
 msgstr "ä %s éå"
 
-#. Translators: this is the Open action in a context menu
-#: ../src/selections.js:876 ../src/resources/preview-menu.ui.h:1
-msgid "Open"
-msgstr "éå"
+#: ../src/sharing.js:89
+msgid "Sharing Settings"
+msgstr "åäèåå"
+
+#. Label for widget group for changing document permissions
+#: ../src/sharing.js:126
+msgid "Document permissions"
+msgstr "æäæé"
+
+#. Label for permission change in Sharing dialog
+#: ../src/sharing.js:133 ../src/sharing.js:311
+msgid "Change"
+msgstr "èæ"
+
+#. Label for radiobutton that sets doc permission to private
+#: ../src/sharing.js:157 ../src/sharing.js:286
+msgid "Private"
+msgstr "çä"
+
+#: ../src/sharing.js:167 ../src/sharing.js:279
+msgid "Public"
+msgstr "åå"
+
+#. Label for checkbutton that sets doc permission to Can edit
+#: ../src/sharing.js:171 ../src/sharing.js:281
+msgid "Everyone can edit"
+msgstr "äääéèçè"
+
+#. Label for widget group used for adding new contacts
+#: ../src/sharing.js:178
+#, fuzzy
+msgid "Add people"
+msgstr "ååæå"
+
+#. Editable text in entry field
+#: ../src/sharing.js:185
+msgid "Enter an email address"
+msgstr "èåéåéääå"
+
+#: ../src/sharing.js:200 ../src/sharing.js:367
+msgid "Can edit"
+msgstr "åäçè"
+
+#: ../src/sharing.js:200 ../src/sharing.js:370
+msgid "Can view"
+msgstr "åäæè"
+
+#: ../src/sharing.js:207
+msgid "Add"
+msgstr "åå"
+
+#: ../src/sharing.js:283
+msgid "Everyone can read"
+msgstr "äääéèéè"
+
+#: ../src/sharing.js:298
+msgid "Save"
+msgstr "åå"
+
+#: ../src/sharing.js:364
+msgid "Owner"
+msgstr "ææè"
+
+#: ../src/sharing.js:433
+#, c-format
+msgid "You can ask %s for access"
+msgstr "æåäå %s èæåå"
 
-#: ../src/shellSearchProvider.js:281
+#: ../src/sharing.js:470 ../src/sharing.js:506 ../src/sharing.js:563
+#: ../src/sharing.js:580 ../src/sharing.js:599
+msgid "The document was not updated"
+msgstr "æäæææ"
+
+#: ../src/shellSearchProvider.js:293
 msgid "Untitled Document"
 msgstr "çæéæä"
 
-#: ../src/sources.js:85
-msgid "Sources"
-msgstr "äæ"
-
-#: ../src/view.js:79
-#, c-format
-msgid "Load %d more document"
-msgid_plural "Load %d more documents"
-msgstr[0] "èååä %d äæä"
+#: ../src/view.js:61 ../src/view.js:91
+msgid "Load More"
+msgstr "èåæå"
 
-#: ../src/view.js:283
+#: ../src/view.js:292
 msgid "Yesterday"
 msgstr "æå"
 
-#: ../src/view.js:285
+#: ../src/view.js:294
 #, c-format
 msgid "%d day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
 msgstr[0] "%d åäå"
 
-#: ../src/view.js:289
+#: ../src/view.js:298
 msgid "Last week"
 msgstr "äé"
 
-#: ../src/view.js:291
+#: ../src/view.js:300
 #, c-format
 msgid "%d week ago"
 msgid_plural "%d weeks ago"
 msgstr[0] "%d éå"
 
-#: ../src/view.js:295
+#: ../src/view.js:304
 msgid "Last month"
 msgstr "äåæ"
 
-#: ../src/view.js:297
+#: ../src/view.js:306
 #, c-format
 msgid "%d month ago"
 msgid_plural "%d months ago"
 msgstr[0] "%d åæäå"
 
-#: ../src/view.js:301
+#: ../src/view.js:310
 msgid "Last year"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/view.js:303
+#: ../src/view.js:312
 #, c-format
 msgid "%d year ago"
 msgid_plural "%d years ago"
 msgstr[0] "%d åäå"
 
-#: ../src/resources/app-menu.ui.h:2
-msgid "Grid"
-msgstr "æç"
-
-#: ../src/resources/app-menu.ui.h:3
-msgid "List"
-msgstr "æå"
-
-#: ../src/resources/app-menu.ui.h:4
-msgid "Fullscreen"
-msgstr "åèå"
-
-#: ../src/resources/app-menu.ui.h:5
-msgid "About Documents"
-msgstr "éææä"
-
-#: ../src/resources/app-menu.ui.h:6
-msgid "Help"
-msgstr "æå"
-
-#: ../src/resources/app-menu.ui.h:7
-msgid "Quit"
-msgstr "çæ"
-
-#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:2
-msgid "Print..."
-msgstr "ååâ"
-
-#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:3
-msgid "Zoom In"
-msgstr "æè"
-
-#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:4
-msgid "Zoom Out"
-msgstr "æé"
+#~ msgid "Cannot find \"unoconv\", please check your LibreOffice installation"
+#~ msgstr "æäåãunoconvãïèæææç LibreOffice åè"
 
-#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:5
-msgid "Rotate Left"
-msgstr "ååæè"
+#~ msgid "New and Recent"
+#~ msgstr "æåèæèäç"
 
-#: ../src/resources/preview-menu.ui.h:6
-msgid "Rotate Right"
-msgstr "ååæè"
+#~ msgid "Load %d more document"
+#~ msgid_plural "Load %d more documents"
+#~ msgstr[0] "èååä %d äæä"
 
-#: ../src/resources/selection-menu.ui.h:1
-msgid "Select All"
-msgstr "åééæ"
+#~ msgid "Print..."
+#~ msgstr "ååâ"
 
-#: ../src/resources/selection-menu.ui.h:2
-msgid "Select None"
-msgstr "åæåé"
+#~ msgid "Rotate Right"
+#~ msgstr "ååæè"
 
 #~ msgid "Remove from favorites"
 #~ msgstr "èååçé"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]