[gnome-control-center] Updated Greek translationcommit d2bbe160853174c677b7d111c53e6b78c8ef81ac
Author: Dimitris Spingos <dmtrs32 gmail com>
Date:   Fri Jan 25 15:02:42 2013 +0200

    Updated Greek translation

 po/el.po | 3130 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------
 1 files changed, 2132 insertions(+), 998 deletions(-)
---
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index 1fbe180..9f815a9 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -33,14 +33,14 @@
 # Michael Kotsarinis <mk73628 gmail com>, 2011.
 # Simos Xenitellis <simos gnome org>, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2011.
 # George Stefanakis <george stefanakis gmail com>, 2011.
-# Dimitris Spingos (ÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ) <dmtrs32 gmail com>, 2012.
+# Dimitris Spingos (ÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ) <dmtrs32 gmail com>, 2012, 2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: el\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "control-center&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-11-09 13:13+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-24 21:12+0300\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-24 23:54+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-01-25 14:59+0300\n"
 "Last-Translator: Dimitris Spingos (ÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ) <dmtrs32 gmail com>\n"
 "Language-Team: team gnome gr\n"
 "Language: el\n"
@@ -149,216 +149,313 @@ msgstr ""
 "ÎÎÏÎÏÏÎÏÎÎ;ÎÎÏÎÎ;ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ;ÎÏÎÏÎ;ÎÎÏÎÏÎÎÎÎÎ;Wallpaper;Screen;"
 "Desktop;"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth-properties.desktop.in.in.h:1
+#: ../panels/bluetooth/gnome-bluetooth-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Bluetooth"
 msgstr "Bluetooth"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth-properties.desktop.in.in.h:2
+#: ../panels/bluetooth/gnome-bluetooth-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Configure Bluetooth settings"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ bluetooth"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:1
+#. Translator: This string appears next to a toggle switch which controls enabling/disabling Bluetooth radio's on the device.
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:2
+msgctxt "Power"
+msgid "Bluetooth"
+msgstr "Bluetooth"
+
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:3
 msgid "Set Up New Device"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:2 ../panels/network/network.ui.h:9
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:4 ../panels/network/network.ui.h:9
 msgid "Remove Device"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:3
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:5
 msgid "Connection"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:4 ../panels/printers/printers.ui.h:14
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:6 ../panels/printers/printers.ui.h:14
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:3
 msgid "page 1"
 msgstr "ÏÎÎÎÎÎ 1"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:5 ../panels/printers/printers.ui.h:16
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:7 ../panels/printers/printers.ui.h:16
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:5
 msgid "page 2"
 msgstr "ÏÎÎÎÎÎ 2"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:6
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:8
 msgid "Paired"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:7 ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:756
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:9 ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:789
 msgid "Type"
 msgstr "ÎÏÏÎÏ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:8
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:10
 msgid "Address"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:9
-msgid "Mouse and Touchpad Settings"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏ"
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:11
+#| msgid "Mouse and Touchpad Settings"
+msgid "Mouse & Touchpad Settings"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÎÏÎÎÎÎÏ & ÏÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:10
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:12
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:38
 msgid "Sound Settings"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:11
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:13
 msgid "Keyboard Settings"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:12
-msgid "Send Files..."
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎ..."
+#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:14
+#| msgid "Send Files..."
+msgid "Send Filesâ"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÏÎâ"
 
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:13
-msgid "Browse Files..."
-msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ..."
-
-#. Translator: This string appears next to a toggle switch which controls enabling/disabling Bluetooth radio's on the device.
-#: ../panels/bluetooth/bluetooth.ui.h:15
-msgctxt "Power"
-msgid "Bluetooth"
-msgstr "Bluetooth"
-
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:337
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:355
 msgid "Yes"
 msgstr "ÎÎÎ"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:337
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:355
 msgid "No"
 msgstr "ÎÏÎ"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:451
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:469
 msgid "Bluetooth is disabled"
 msgstr "ÎÎ bluetooth ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:456
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:474
 msgid "Bluetooth is disabled by hardware switch"
 msgstr "ÎÎ bluetooth ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÏÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:460
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:478
 msgid "No Bluetooth adapters found"
 msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ bluetooth"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:587
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:577
 msgid "Visibility"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:591
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:581
 #, c-format
 msgid "Visibility of â%sâ"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÏÎ ÏÎÏ â%sâ"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:635
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:625
 #, c-format
 msgid "Remove '%s' from the list of devices?"
 msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎ '%s' ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ;"
 
-#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:637
+#: ../panels/bluetooth/cc-bluetooth-panel.c:627
 msgid ""
 "If you remove the device, you will have to set it up again before next use."
 msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ, ÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎ "
 "ÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ."
 
-#. TRANSLATORS: this is where the user can click and import a profile
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:106
-msgid "Other profileâ"
-msgstr "ÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎâ"
+#. TRANSLATORS: The user has to attach the sensor to the screen
+#: ../panels/color/cc-color-calibrate.c:360
+msgid "Place your calibration device over the square and press 'Start'"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÏÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÏÎÎÏ ÎÏÏ ÏÎ ÏÎÏÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÎ "
+"'ÎÎÎÏÎÎ'"
+
+#. TRANSLATORS: Some calibration devices need the user to move a
+#. * dial or switch manually. We also show a picture showing them
+#. * what to do...
+#: ../panels/color/cc-color-calibrate.c:366
+msgid ""
+"Move your calibration device to the calibrate position and press 'Continue'"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÎ "
+"'ÎÏÎÎÏÎÎÎ'"
+
+#. TRANSLATORS: Some calibration devices need the user to move a
+#. * dial or switch manually. We also show a picture showing them
+#. * what to do...
+#: ../panels/color/cc-color-calibrate.c:372
+msgid ""
+"Move your calibration device to the surface position and press 'Continue'"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÎ "
+"'ÎÏÎÎÏÎÎÎ'"
+
+#. TRANSLATORS: on some hardware e.g. Lenovo W700 the sensor
+#. * is built into the palmrest and we need to fullscreen the
+#. * sample widget and shut the lid.
+#: ../panels/color/cc-color-calibrate.c:378
+msgid "Shut the laptop lid"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÎÎÏÎÎÎ ÏÎÏ ÏÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ"
+
+#. TRANSLATORS: We suck, the calibation failed and we have no
+#. * good idea why or any suggestions
+#: ../panels/color/cc-color-calibrate.c:409
+#| msgid "An internal error occurred."
+msgid "An internal error occurred that could not be recovered."
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÎ."
+
+#. TRANSLATORS: Some required-at-runtime tools were not
+#. * installed, which should only affect insane distros
+#: ../panels/color/cc-color-calibrate.c:414
+msgid "Tools required for calibration are not installed."
+msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÎ."
+
+#. TRANSLATORS: The profile failed for some reason
+#: ../panels/color/cc-color-calibrate.c:420
+msgid "The profile could not be generated."
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÎÏ."
+
+#. TRANSLATORS: The user specified a whitepoint that was
+#. * unobtainable with the hardware they've got -- see
+#. * https://en.wikipedia.org/wiki/White_point for details
+#: ../panels/color/cc-color-calibrate.c:426
+msgid "The target whitepoint was not obtainable."
+msgstr "ÎÎ ÎÎÏÎÏ ÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ."
+
+#. TRANSLATORS: the display calibration process is finished
+#: ../panels/color/cc-color-calibrate.c:466
+#| msgctxt "print job"
+#| msgid "Completed"
+msgid "Complete!"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ!"
+
+#. TRANSLATORS: the display calibration failed, and we also show
+#. * the translated (or untranslated) error string after this
+#: ../panels/color/cc-color-calibrate.c:474
+#| msgid "Configuration failed"
+msgid "Calibration failed!"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ!"
+
+#. TRANSLATORS: The user can now remove the sensor from the screen
+#: ../panels/color/cc-color-calibrate.c:481
+msgid "You can remove the calibration device."
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ."
+
+#. TRANSLATORS: The user has to be careful not to knock the
+#. * display off the screen (although we do cope if this is
+#. * detected early enough)
+#: ../panels/color/cc-color-calibrate.c:552
+msgid "Do not disturb the calibration device while in progress"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÏÏÎÏÎ ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÎ"
+
+#. TRANSLATORS: This refers to the TFT display on a laptop
+#: ../panels/color/cc-color-common.c:41
+#| msgid "Lock screen"
+msgid "Laptop Screen"
+msgstr "ÎÎÏÎÎ ÏÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ"
+
+#. TRANSLATORS: This refers to the embedded webcam on a laptop
+#: ../panels/color/cc-color-common.c:50
+#| msgid "Built-in"
+msgid "Built-in Webcam"
+msgstr "ÎÎÏÏÎÎÏÏÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎ"
+
+#. TRANSLATORS: an externally connected display, where %s is either the
+#. * model, vendor or ID, e.g. 'LP2480zx Monitor'
+#: ../panels/color/cc-color-common.c:65
+#, c-format
+#| msgid "Monitor"
+msgid "%s Monitor"
+msgstr "%s ÎÎÏÎÎ"
+
+#. TRANSLATORS: a flatbed scanner device, e.g. 'Epson Scanner'
+#: ../panels/color/cc-color-common.c:69
+#, c-format
+#| msgctxt "Device kind"
+#| msgid "Scanner"
+msgid "%s Scanner"
+msgstr "%s ÎÎÏÏÏÎÏ"
+
+#. TRANSLATORS: a camera device, e.g. 'Nikon D60 Camera'
+#: ../panels/color/cc-color-common.c:73
+#, c-format
+#| msgctxt "Device kind"
+#| msgid "Camera"
+msgid "%s Camera"
+msgstr "%s ÎÏÏÎÎÏÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎ"
+
+#. TRANSLATORS: a printer device, e.g. 'Epson Photosmart Printer'
+#: ../panels/color/cc-color-common.c:77
+#, c-format
+#| msgctxt "Device kind"
+#| msgid "Printer"
+msgid "%s Printer"
+msgstr "%s ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ"
+
+#. TRANSLATORS: a webcam device, e.g. 'Philips HiDef Camera'
+#: ../panels/color/cc-color-common.c:81
+#, c-format
+#| msgctxt "Device kind"
+#| msgid "Webcam"
+msgid "%s Webcam"
+msgstr "%s ÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎ"
+
+#. not calibrated
+#: ../panels/color/cc-color-device.c:303
+#| msgid "Uncalibrated"
+msgid "Not calibrated"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ"
 
 #. TRANSLATORS: this is a profile prefix to signify the
 #. * profile has been auto-generated for this hardware
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:119
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:131
 msgid "Default: "
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ:"
 
 #. TRANSLATORS: this is a profile prefix to signify the
 #. * profile his a standard space like AdobeRGB
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:126
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:139
 msgid "Colorspace: "
 msgstr "ÎÏÏÎÎÏÎÎÏÏ ÏÏÏÎÏ:"
 
 #. TRANSLATORS: this is a profile prefix to signify the
 #. * profile is a test profile
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:132
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:146
 msgid "Test profile: "
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎ:"
-
-#. TRANSLATORS: this is when the profile should be set for all users
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:185 ../panels/color/color.ui.h:11
-msgid "Set for all users"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÏÏ ÎÎÎ ÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏ"
-
-#. TRANSLATORS: this is when the profile should be set for all users
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:192
-msgid "Create virtual device"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎ: "
 
 #. TRANSLATORS: an ICC profile is a file containing colorspace data
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:227
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:214
 msgid "Select ICC Profile File"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ICC"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÎÏ ICC"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:230
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:217
 msgid "_Import"
 msgstr "Î_ÎÏÎÎÏÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:241
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:228
 msgid "Supported ICC profiles"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ICC"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÎÏ ICC"
 
 #. TRANSLATORS: filter name on the file->open dialog
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:248
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:235
 msgid "All files"
 msgstr "ÎÎÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ"
 
-#. TRANSLATORS: this is the dialog title in the 'Add profile' UI
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:522
-msgid "Available Profiles for Displays"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏ"
-
-#. TRANSLATORS: this is the dialog title in the 'Add profile' UI
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:526
-msgid "Available Profiles for Scanners"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏÏÏÎÏ"
-
-#. TRANSLATORS: this is the dialog title in the 'Add profile' UI
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:530
-msgid "Available Profiles for Printers"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ"
-
-#. TRANSLATORS: this is the dialog title in the 'Add profile' UI
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:534
-msgid "Available Profiles for Cameras"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏ"
-
-#. TRANSLATORS: this is the dialog title in the 'Add profile' UI
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:538
-msgid "Available Profiles for Webcams"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏ web"
-
-#. TRANSLATORS: this is the dialog title in the 'Add profile' UI
-#. * where the device type is not recognised
-#. Profiles that can be added to the device
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:543 ../panels/color/color.ui.h:2
-msgid "Available Profiles"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ"
-
-#. TRANSLATORS: column for device list
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:824
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1525
-msgid "Device"
-msgstr "ÎÏÏÎÎÏÎ"
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:506
+#| msgctxt "Distance"
+#| msgid "Â Screen"
+msgid "Screen"
+msgstr "ÎÎÏÎÎ"
 
-#. TRANSLATORS: column for device list
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:859
-msgid "Calibration"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ"
+#. TRANSLATORS: this is the dialog to save the ICC profile
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:776
+#| msgid "Remove profile"
+msgid "Save Profile"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎÏ"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the button is sensitive
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:891
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1137
 msgid "Create a color profile for the selected device"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ"
 
 #. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:905 ../panels/color/cc-color-panel.c:929
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1152 ../panels/color/cc-color-panel.c:1176
 msgid ""
 "The measuring instrument is not detected. Please check it is turned on and "
 "correctly connected."
@@ -367,208 +464,431 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎ ÏÏÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎ."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:938
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1186
 msgid "The measuring instrument does not support printer profiling."
 msgstr "ÎÎ ÏÏÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎÏÏÏÏÏÏÎ."
 
 #. TRANSLATORS: this is when the button is insensitive
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:949
+#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1197
 msgid "The device type is not currently supported."
 msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ Î ÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ."
 
-#. TRANSLATORS: this is when an auto-added profile cannot be removed
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1022
-msgid "Cannot remove automatically added profile"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ Î ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ"
-
-#. TRANSLATORS: this is when there is no profile for the device
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1359
-msgid "No profile"
-msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎ"
-
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1390
-#, c-format
-msgid "%i year"
-msgid_plural "%i years"
-msgstr[0] "%i ÎÏÎÏ"
-msgstr[1] "%i ÎÏÎ"
-
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1401
-#, c-format
-msgid "%i month"
-msgid_plural "%i months"
-msgstr[0] "%i ÎÎÎÎÏ"
-msgstr[1] "%i ÎÎÎÎÏ"
-
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1412
-#, c-format
-msgid "%i week"
-msgid_plural "%i weeks"
-msgstr[0] "%i ÎÎÎÎÎÎÎÎ"
-msgstr[1] "%i ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ"
-
-#. fallback
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1419
-#, c-format
-msgid "Less than 1 week"
-msgstr "ÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÏÏ 1 ÎÎÎÎÎÎÎÎ"
+#. TRANSLATORS: standard spaces are well known colorspaces like
+#. * sRGB, AdobeRGB and ProPhotoRGB
+#: ../panels/color/cc-color-profile.c:101
+#| msgctxt "Experience"
+#| msgid "Standard"
+msgid "Standard Space"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÏÏ ÏÏÏÎÏ"
+
+#. TRANSLATORS: test profiles do things like changing the screen
+#. * a different color, or swap the red and green channels
+#: ../panels/color/cc-color-profile.c:107
+#| msgid "Test profile: "
+msgid "Test Profile"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎ"
+
+#. TRANSLATORS: automatic profiles are generated automatically
+#. * by the color management system based on manufacturing data,
+#. * for instance the default monitor profile is created from the
+#. * primaries specified in the monitor EDID
+#: ../panels/color/cc-color-profile.c:115
+#| msgctxt "proxy method"
+#| msgid "Automatic"
+msgctxt "Automatically generated profile"
+msgid "Automatic"
+msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1481
+#. TRANSLATORS: the profile quality - low quality profiles take
+#. * much less time to generate but may be a poor reflection of the
+#. * device capability
+#: ../panels/color/cc-color-profile.c:125
+#| msgctxt "Printer Option Group"
+#| msgid "Image Quality"
+msgctxt "Profile quality"
+msgid "Low Quality"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏÏÎÏÎ"
+
+#. TRANSLATORS: the profile quality
+#: ../panels/color/cc-color-profile.c:130
+#| msgctxt "Printer Option Group"
+#| msgid "Image Quality"
+msgctxt "Profile quality"
+msgid "Medium Quality"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎ ÏÎÎÏÏÎÏÎ"
+
+#. TRANSLATORS: the profile quality - high quality profiles take
+#. * a *long* time, and have the best calibration and
+#. * characterisation data.
+#: ../panels/color/cc-color-profile.c:137
+#| msgctxt "Printer Option Group"
+#| msgid "Image Quality"
+msgctxt "Profile quality"
+msgid "High Quality"
+msgstr "ÎÏÎÎÎ ÏÎÎÏÏÎÏÎ"
+
+#. TRANSLATORS: this default RGB space is used for printers that
+#. * do not have additional printer profiles specified in the PPD
+#: ../panels/color/cc-color-profile.c:154
 msgctxt "Colorspace fallback"
 msgid "Default RGB"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ RGB"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1486
+#. TRANSLATORS: this default CMYK space is used for printers that
+#. * do not have additional printer profiles specified in the PPD
+#: ../panels/color/cc-color-profile.c:161
 msgctxt "Colorspace fallback"
 msgid "Default CMYK"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ CMYK"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1491
+#. TRANSLATORS: this default gray space is used for printers that
+#. * do not have additional printer profiles specified in the PPD
+#: ../panels/color/cc-color-profile.c:168
 msgctxt "Colorspace fallback"
 msgid "Default Gray"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎo ÎÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1609 ../panels/color/cc-color-panel.c:1650
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1661 ../panels/color/cc-color-panel.c:1672
-msgid "Uncalibrated"
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ"
+#: ../panels/color/cc-color-profile.c:192
+msgid "Vendor supplied factory calibration data"
+msgstr "ÎÎ ÏÎÏÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÏÎÎÏÏÎÏÎÎÏ ÎÏÏ ÏÎÎ ÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1612
-msgid "This device is not color managed."
-msgstr "ÎÏÏÎ Î ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎ."
+#: ../panels/color/cc-color-profile.c:201
+msgid "Full-screen display correction not possible with this profile"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎ Î ÎÎÏÏÎÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎÏÏ ÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1653
-msgid "This device is using manufacturing calibrated data."
-msgstr "ÎÏÏÎ Î ÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎ."
+#: ../panels/color/cc-color-profile.c:223
+#| msgid "This device has an old profile that may no longer be accurate."
+msgid "This profile may no longer be accurate"
+msgstr "ÎÏÏÎ Î ÎÎÏÎÏÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1664
-msgid ""
-"This device does not have a profile suitable for whole-screen color "
-"correction."
-msgstr ""
-"ÎÏÏÎ Î ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÎÎÏ "
-"ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ."
-
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1697
-msgid "This device has an old profile that may no longer be accurate."
-msgstr ""
-"ÎÏÏÎ Î ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏ."
-
-#. TRANSLATORS: this is when the calibration profile age is not
-#. * specified as it has been autogenerated from the hardware
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1725
-msgid "Not specified"
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎ"
+#: ../panels/color/color-calibrate.ui.h:1
+#| msgid "Calibration"
+msgid "Display Calibration"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#. add the 'No devices detected' entry
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:1910
-msgid "No devices supporting color management detected"
-msgstr "ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ"
+#: ../panels/color/color-calibrate.ui.h:2
+#: ../panels/printers/ppd-selection-dialog.ui.h:2
+#: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:8
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1067
+msgid "Cancel"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÏÎ"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:2139
-msgctxt "Device kind"
-msgid "Display"
-msgstr "ÎÎÏÎÎ"
+#. This starts the calibration process
+#: ../panels/color/color-calibrate.ui.h:4
+msgid "Start"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:2141
-msgctxt "Device kind"
-msgid "Scanner"
-msgstr "ÎÎÏÏÏÎÏ"
+#. This resumes the calibration process
+#: ../panels/color/color-calibrate.ui.h:6
+msgid "Resume"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:2143
-msgctxt "Device kind"
-msgid "Printer"
-msgstr "ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ"
+#. This button returns the user back to the color control panel
+#: ../panels/color/color-calibrate.ui.h:8
+#| msgid "Done!"
+msgid "Done"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:2145
-msgctxt "Device kind"
-msgid "Camera"
-msgstr "ÎÏÏÎÎÏÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎ"
+#. Text printed on screen
+#: ../panels/color/color.ui.h:1 ../panels/wacom/calibrator/gui_gtk.c:78
+msgid "Screen Calibration"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/color/cc-color-panel.c:2147
-msgctxt "Device kind"
-msgid "Webcam"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎ web"
+#: ../panels/color/color.ui.h:2
+msgid ""
+"Calibration will produce a profile that you can use to color manage your "
+"screen. The longer you spend on calibration, the better the quality of the "
+"color profile."
+msgstr ""
+"Î ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ "
+"ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ. ÎÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ "
+"ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ, ÏÏÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÎÏ ÎÎ ÏÎÏÎÏÎ."
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:3
-#: ../panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in.h:1
-#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:28
-msgid "Color"
-msgstr "ÎÏÏÎÎ"
-
-#: ../panels/color/color.ui.h:4
-msgid "Each device needs an up to date color profile to be color managed."
+msgid ""
+"You will not be able to use your computer while calibration takes place."
 msgstr ""
-"ÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ "
-"ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÎÎ."
+"ÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎ Î "
+"ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ."
 
+#. This is the approximate time it takes to calibrate the display.
 #: ../panels/color/color.ui.h:5
-msgid "Learn more"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ"
-
-#: ../panels/color/color.ui.h:6
-msgid "Learn more about color management"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ"
+#| msgctxt "Printer Option Group"
+#| msgid "Image Quality"
+msgid "Quality"
+msgstr "ÎÎÎÏÏÎÏÎ"
 
+#. This is the approximate time it takes to calibrate the display.
 #: ../panels/color/color.ui.h:7
-msgid "Add device"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
+msgid "Approximate Time"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎÏÏÎÎÏÏ ÏÏÏÎÎÏ"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:8
-msgid "Add a virtual device"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
+#| msgid "Calibration"
+msgid "Calibration Quality"
+msgstr "ÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:9
-msgid "Delete device"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
+msgid "Select the type of display that is connected."
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÏÏÎ ÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎ."
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:10
-msgid "Remove a device"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
+#| msgctxt "Device kind"
+#| msgid "Display"
+msgid "Display Type"
+msgstr "ÎÏÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:11
+msgid "Select the sensor device you want to use for calibration."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ "
+"ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ."
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:12
-msgid "Set this profile for all users on this computer"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÏÎ ÎÏÏÏÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ"
+#| msgid "Calibration"
+msgid "Calibration Device"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:13
-msgid "Add profile"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ"
+msgid ""
+"Select a display target white point. Most displays should be calibrated to a "
+"D65 illuminant."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏ. ÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎ "
+"ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎ D65."
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:14
-msgid "Calibrateâ"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ..."
+msgid "Profile Whitepoint"
+msgstr "ÎÎÏÎÏ ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎÏ"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:15
-msgid "Calibrate the device"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
+msgid ""
+"Please set the display to a brightness that is typical for you. Color "
+"management will be most accurate at this brightness level."
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎ ÏÎ ÎÎÎ ÏÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏ. Î "
+"ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÎÏÎÏÎÎÎ "
+"ÏÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎÏ."
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:16
-msgid "Remove profile"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎ"
+msgid ""
+"Alternatively, you can use the brightness level used with one of the other "
+"profiles for this device."
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎ, ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎ "
+"ÏÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÏÏÎÎ ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ."
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:17
-msgid "View details"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÏÎ"
+#| msgid "Brightness"
+msgid "Display Brightness"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../panels/color/color.ui.h:18
+msgid ""
+"You can use a color profile on different computers, or even create profiles "
+"for different lighting conditions."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÎÏÏ "
+"ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ, Î ÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏ "
+"ÏÏÏÎÏÎÎÏ."
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:19
+#| msgid "_Profile:"
+msgid "Profile Name:"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎÏ:"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:20
+#| msgid "_Profile:"
+msgid "Profile Name"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎÏ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:21
+msgid "Profile successfully created!"
+msgstr "Î ÎÎÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÏÏÎÎ!"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:22
+#| msgid "_Import"
+msgid "Export"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:23
+msgid ""
+"You may find these instructions on how to use the profile on <a href=\"linux"
+"\">GNU/Linux</a>, <a href=\"osx\">Apple OS X</a> and <a href=\"windows"
+"\">Microsoft Windows</a> systems useful."
+msgstr ""
+"ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÏÎ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎ <a "
+"href=\"linux\">GNU/ÎÎÎÎÏÎ</a>, <a href=\"osx\">Apple OS X</a> ÎÎÎ <a "
+"href=\"windows\">Microsoft Windows</a> ÏÏÎÏÎÎÎÏ."
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:24
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:743
+msgid "Summary"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:25
+msgid "Import Fileâ"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÏâ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:26
+msgid ""
+"Problems detected. The profile may not work correctly. <a href=\"\">Show "
+"details.</a>"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÏÎÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ. Î ÎÎÏÎÏÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÏÏÏÎ. <a "
+"href=\"\">ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÏÎ.</a>"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:27
 msgid "Device type:"
 msgstr "ÎÏÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ:"
 
-#: ../panels/color/color.ui.h:19
+#: ../panels/color/color.ui.h:28
 msgid "Manufacturer:"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎÏ:"
 
-#: ../panels/color/color.ui.h:20
+#: ../panels/color/color.ui.h:29
 msgid "Model:"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎ:"
 
-#: ../panels/color/color.ui.h:21
+#: ../panels/color/color.ui.h:30
 msgid ""
 "Image files can be dragged on this window to auto-complete the above fields."
 msgstr ""
 "ÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ "
 "ÏÏÎÏÎÎÏÏÏÎ ÏÏÎ ÏÎÏÎÏÎÎÏ ÏÎÎÎÏÎ."
 
+#: ../panels/color/color.ui.h:31
+#: ../panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in.h:1
+#: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:28
+msgid "Color"
+msgstr "ÎÏÏÎÎ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:32
+msgid "Each device needs an up to date color profile to be color managed."
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎÎÎ "
+"ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ."
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:33
+msgid "Learn more"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:34
+msgid "Learn more about color management"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:35
+msgid "Set for all users"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÏÏ ÎÎÎ ÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:36
+msgid "Set this profile for all users on this computer"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎÏÏ ÏÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÏÎ ÎÏÏÏÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:37
+#| msgid "Enabled"
+msgid "Enable"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:38
+msgid "Add profile"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎÏ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:39
+#: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:10
+msgid "Calibrateâ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ..."
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:40
+msgid "Calibrate the device"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:41
+msgid "Remove profile"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÏÎÎÎÏ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:42
+msgid "View details"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÏÎ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:43
+msgid "Unable to detect any devices that can be color managed"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:44
+msgid "LCD"
+msgstr "LCD"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:45
+msgid "LED"
+msgstr "LED"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:46
+msgid "CRT"
+msgstr "CRT"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:47
+#| msgid "Co_nnector:"
+msgid "Projector"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:48
+#| msgctxt "universal access, contrast"
+#| msgid "High"
+msgctxt "Calibration quality"
+msgid "High"
+msgstr "ÎÏÎÎÎ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:49
+#| msgid "10 minutes"
+msgid "40 minutes"
+msgstr "40 ÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:50
+msgctxt "Calibration quality"
+msgid "Medium"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:51 ../panels/power/power.ui.h:5
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:7
+msgid "30 minutes"
+msgstr "30 ÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:52
+#| msgctxt "Battery power"
+#| msgid "Low"
+msgctxt "Calibration quality"
+msgid "Low"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:53
+#| msgid "5 minutes"
+msgid "15 minutes"
+msgstr "15 ÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:54
+#| msgid "Panel to display"
+msgid "Native to display"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏÎ"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:55
+#| msgid "Pointing and Clicking"
+msgid "D50 (Printing and publishing)"
+msgstr "D50 (ÎÎÏÏÏÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎ)"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:56
+msgid "D55"
+msgstr "D55"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:57
+msgid "D65 (Photography and graphics)"
+msgstr "D65 (ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎ)"
+
+#: ../panels/color/color.ui.h:58
+#| msgid "75%"
+msgid "D75"
+msgstr "D75"
+
 #: ../panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Color management settings"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÏÎ"
@@ -576,69 +896,47 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÏÎ"
 #. Translators: those are keywords for the color control-center panel
 #: ../panels/color/gnome-color-panel.desktop.in.in.h:4
 msgid "Color;ICC;Profile;Calibrate;Printer;Display;"
-msgstr ""
-"ÎÏÏÎÎÏÎ;ICC;ÎÏÎÏÎÎ;ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ;ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ;ÎÎÏÎÎ;Color;ICC;Profile;Calibrate;"
-"Printer;Display;"
-
-#. Add some common languages first
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:533
-msgid "English"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÏÎ;ICC;ÎÎÏÎÏÎÎÎ;ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ;ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ;ÎÎÏÎÎ;"
 
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:535
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:638
 msgid "British English"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ Î.ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:538
-msgid "German"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ"
-
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:541
-msgid "French"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ"
-
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:544
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:641
 msgid "Spanish"
 msgstr "ÎÏÏÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:546
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:642
 msgid "Chinese (simplified)"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎ (ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ)"
 
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:549
-msgid "Russian"
-msgstr "ÎÏÏÎÎÎ"
-
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:552
-msgid "Arabic"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ"
-
 #. Add some common regions
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:581
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:686
 msgid "United States"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:582
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:687
 msgid "Germany"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:583
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:688
 msgid "France"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:584
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:689
 msgid "Spain"
 msgstr "ÎÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/common/cc-common-language.c:585
+#: ../panels/common/cc-common-language.c:690
 msgid "China"
 msgstr "ÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/common/cc-language-chooser.c:122
-msgid "Other..."
-msgstr "ÎÎÎÎâ"
+#: ../panels/common/cc-language-chooser.c:121
+#| msgid "Other profileâ"
+msgid "Otherâ"
+msgstr "ÎÎÎÎâ"
 
-#: ../panels/common/cc-language-chooser.c:296
+#: ../panels/common/cc-language-chooser.c:293
 msgid "Select a region"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏ"
 
@@ -652,7 +950,7 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÏ"
 
 #: ../panels/common/language-chooser.ui.h:2
 #: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:1
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:454
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:467
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_ÎÎÏÏÏÏÎ"
 
@@ -788,22 +1086,22 @@ msgstr ""
 "ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ, ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏ Î "
 "ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ."
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:481
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:483
 msgctxt "display panel, rotation"
 msgid "Normal"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:482
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:484
 msgctxt "display panel, rotation"
 msgid "Counterclockwise"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÏÏÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:483
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:485
 msgctxt "display panel, rotation"
 msgid "Clockwise"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:484
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:486
 msgctxt "display panel, rotation"
 msgid "180 Degrees"
 msgstr "180 ÎÎÎÏÎÏ"
@@ -814,30 +1112,27 @@ msgstr "180 ÎÎÎÏÎÏ"
 #. * used as an adjective.  For example, the Spanish translation could be
 #. * "Pantallas en Espejo".
 #.
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:623
+#. Keep this string in sync with gnome-control-center/capplets/display/xrandr-capplet.c:get_display_name()
+#. Translators:  this is the feature where what you see on your
+#. * laptop's screen is the same as your external projector.
+#. * Here, "Mirrored" is being used as an adjective.  For example,
+#. * the Spanish translation could be "Pantallas en Espejo".
+#.
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:625
+#: ../panels/display/cc-rr-labeler.c:449
 msgid "Mirrored Displays"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:647
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:649
 #: ../panels/display/display-capplet.ui.h:1
 msgid "Monitor"
 msgstr "ÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:748
-#, c-format
-msgid "%d x %d (%s)"
-msgstr "%d x %d (%s)"
-
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:750
-#, c-format
-msgid "%d x %d"
-msgstr "%d x %d"
-
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1659
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1669
 msgid "Drag to change primary display."
 msgstr "ÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1717
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:1727
 msgid ""
 "Select a monitor to change its properties; drag it to rearrange its "
 "placement."
@@ -845,29 +1140,29 @@ msgstr ""
 "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏÎÏ ÏÎÏ. ÎÏÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎ "
 "ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎÏ."
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2105
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2115
 msgid "%a %R"
 msgstr "%a %R"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2107
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2117
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a %l:%M %p"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2269
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2321
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2279
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2331
 #, c-format
 msgid "Failed to apply configuration: %s"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ: %s"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2349
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2359
 msgid "Could not save the monitor configuration"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2409
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2419
 msgid "Could not detect displays"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2603
+#: ../panels/display/cc-display-panel.c:2614
 msgid "Could not get screen information"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ"
 
@@ -907,90 +1202,57 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎÎÎ;ÎÏÎÎÎÎÎÎÏ;xrandr;ÎÎÏÎÎ;ÎÎÎÎÏÏÎ;ÎÎÎÎÎÏÏÎ;Panel;Projector;xrandr;Screen;"
 "Resolution;Refresh;"
 
-#. Translators: VESA is an techncial acronym, don't translate it.
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:417
-#, c-format
-msgid "VESA: %s"
-msgstr "VESA: %s"
-
 #. TRANSLATORS: AP type
 #: ../panels/info/cc-info-panel.c:441 ../panels/network/panel-common.c:120
 msgid "Unknown"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎ"
 
-#. translators: This is the type of architecture, for example:
-#. * "64-bit" or "32-bit"
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:616
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:542
+#, c-format
+#| msgid "%d-bit"
+msgid "%s %d-bit"
+msgstr "%s %d-ÎÏÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:544
 #, c-format
 msgid "%d-bit"
 msgstr "%d-bit"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:775
-msgid "Unknown model"
-msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎÏÎÎÎ"
-
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:858
-msgid "The next login will attempt to use the standard experience."
-msgstr ""
-"Î ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎ."
-
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:860
-msgid ""
-"The next login will use the fallback mode intended for unsupported graphics "
-"hardware."
-msgstr ""
-"Î ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ "
-"ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÏÎ"
-
-#. translators: The hardware is not able to run GNOME 3's
-#. * shell, so we use the GNOME "Fallback" session
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:902
-msgctxt "Experience"
-msgid "Fallback"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎ"
-
-#. translators: The hardware is able to run GNOME 3's
-#. * shell, also called "Standard" experience
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:908
-msgctxt "Experience"
-msgid "Standard"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÏ"
-
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1370
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1219
 msgid "Ask what to do"
 msgstr "ÎÏÏÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1374
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1223
 msgid "Do nothing"
 msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1378
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1227
 msgid "Open folder"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1469
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1318
 msgid "Other Media"
 msgstr "ÎÎÎÎ ÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1500
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1349
 msgid "Select an application for audio CDs"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ CDs"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1501
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1350
 msgid "Select an application for video DVDs"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ DVDs ÏÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1502
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1351
 msgid "Select an application to run when a music player is connected"
 msgstr ""
 "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÎÏ "
 "ÎÎÏÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1503
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1352
 msgid "Select an application to run when a camera is connected"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1504
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1353
 msgid "Select an application for software CDs"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ CDs ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ"
 
@@ -999,93 +1261,89 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ CDs ÎÎÎÎÏÎÎÎÎÏ
 #. * If the shared-mime-info translation works for your language,
 #. * simply leave these untranslated.
 #.
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1516
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1365
 msgid "audio DVD"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÎÏ DVD"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1517
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1366
 msgid "blank Blu-ray disc"
 msgstr "ÎÎÎÏÏ ÎÎÏÎÎÏ Blu-ray"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1518
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1367
 msgid "blank CD disc"
 msgstr "ÎÎÎÏÏ ÎÎÏÎÎÏ CD"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1519
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1368
 msgid "blank DVD disc"
 msgstr "ÎÎÎÏÏ ÎÎÏÎÎÏ DVD"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1520
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1369
 msgid "blank HD DVD disc"
 msgstr "ÎÎÎÏÏ ÎÎÏÎÎÏ HD DVD"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1521
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1370
 msgid "Blu-ray video disc"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎ Blu-ray"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1522
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1371
 msgid "e-book reader"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÏÎÏ ÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎ (e-book)"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1523
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1372
 msgid "HD DVD video disc"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎ HD DVD"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1524
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1373
 msgid "Picture CD"
 msgstr "CD ÎÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1525
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1374
 msgid "Super Video CD"
 msgstr "Super Video CD"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1526
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1375
 msgid "Video CD"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎ CD"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1527
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1376
 msgid "Windows software"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ Windows"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1528
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1377
 msgid "Software"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1651
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1692
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1500
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1697
 msgid "Section"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1660 ../panels/info/info.ui.h:12
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1509 ../panels/info/info.ui.h:13
 msgid "Overview"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1666 ../panels/info/info.ui.h:19
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1515 ../panels/info/info.ui.h:20
 msgid "Default Applications"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1671 ../panels/info/info.ui.h:27
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1520 ../panels/info/info.ui.h:28
 msgid "Removable Media"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1676 ../panels/info/info.ui.h:10
-msgid "Graphics"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎ"
-
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1876
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1545
 #, c-format
 msgid "Version %s"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎ %s"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1926
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1595
 msgid "Install Updates"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1930
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1599
 msgid "System Up-To-Date"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1934
+#: ../panels/info/cc-info-panel.c:1603
 msgid "Checking for Updates"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎÎÏ"
 
@@ -1132,89 +1390,82 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎ"
 msgid "Processor"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏ"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:7
-msgid "OS type"
-msgstr "ÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏ"
-
+#. To translators: this field contains the distro name, version and type
 #: ../panels/info/info.ui.h:8
+msgid "Base system"
+msgstr "ÎÏÏÏÎÎÎ ÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/info/info.ui.h:9
 msgid "Disk"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:9
-msgid "Calculating..."
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏÏ..."
+#: ../panels/info/info.ui.h:10
+#| msgid "Calculating..."
+msgid "Calculatingâ"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏÏâ"
 
 #: ../panels/info/info.ui.h:11
-#| msgid "Calibration"
+msgid "Graphics"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎ"
+
+#: ../panels/info/info.ui.h:12
 msgid "Virtualization"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:13
+#: ../panels/info/info.ui.h:14
 msgid "_Web"
 msgstr "Î_ÏÏÏÏ"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:14
+#: ../panels/info/info.ui.h:15
 msgid "_Mail"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ_ÏÎÎ"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:15
+#: ../panels/info/info.ui.h:16
 msgid "_Calendar"
 msgstr "_ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:16
+#: ../panels/info/info.ui.h:17
 msgid "M_usic"
 msgstr "_ÎÎÏÏÎÎÎ"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:17
+#: ../panels/info/info.ui.h:18
 msgid "_Video"
 msgstr "_ÎÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:18
+#: ../panels/info/info.ui.h:19
 msgid "_Photos"
 msgstr "_ÎÏÏÎÎÏÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:20
+#: ../panels/info/info.ui.h:21
 msgid "Select how media should be handled"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:21
+#: ../panels/info/info.ui.h:22
 msgid "CD _audio"
 msgstr "CD _ÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:22
+#: ../panels/info/info.ui.h:23
 msgid "_DVD video"
 msgstr "_DVD ÎÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:23
+#: ../panels/info/info.ui.h:24
 msgid "_Music player"
 msgstr "_ÎÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:24
+#: ../panels/info/info.ui.h:25
 msgid "_Software"
 msgstr "_ÎÎÎÎÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:25
-msgid "_Other Media..."
-msgstr "Î_ÎÎÎ ÎÎÏÎâ"
-
 #: ../panels/info/info.ui.h:26
+#| msgid "Other Media"
+msgid "_Other Mediaâ"
+msgstr "Î_ÎÎÎ ÎÎÏÎâ"
+
+#: ../panels/info/info.ui.h:27
 msgid "_Never prompt or start programs on media insertion"
 msgstr ""
 "_ÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏÎ ÎÏÏÏÎÏÎ Î ÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/info/info.ui.h:28
-msgid "Driver"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÏ"
-
-#: ../panels/info/info.ui.h:29
-msgid "Experience"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
-
-#. Hardware is not able to run GNOME 3's shell, so we might want to force running the 'Fallback' experience.
-#: ../panels/info/info.ui.h:31
-msgid "Forced _Fallback Mode"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÏ Î_ÏÎÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ"
-
 #: ../panels/keyboard/00-multimedia.xml.in.h:1
 msgid "Sound and Media"
 msgstr "ÎÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎÏÎÎÏÎ"
@@ -1266,12 +1517,12 @@ msgid "Typing"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÏÎ"
 
 #: ../panels/keyboard/01-input-sources.xml.in.h:2
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:25
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:27
 msgid "Switch to next source"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎ"
 
 #: ../panels/keyboard/01-input-sources.xml.in.h:3
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:23
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:25
 msgid "Switch to previous source"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎ"
 
@@ -1300,6 +1551,8 @@ msgid "Home folder"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎÏÏ ÏÎÎÎÎÎÏ"
 
 #: ../panels/keyboard/01-launchers.xml.in.h:7
+#| msgid "Search"
+msgctxt "keybinding"
 msgid "Search"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ"
 
@@ -1309,19 +1562,16 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎ ÎÎÏÎÎÏ"
 
 #. translators: $PICTURES will be replaced by the name of the XDG Pictures directory
 #: ../panels/keyboard/01-screenshot.xml.in.h:3
-#| msgid "Save a screenshot to Pictures"
 msgid "Save a screenshot to $PICTURES"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÏÏÎÏ $PICTURES"
 
 #. translators: $PICTURES will be replaced by the name of the XDG Pictures directory
 #: ../panels/keyboard/01-screenshot.xml.in.h:5
-#| msgid "Save a screenshot of a window to Pictures"
 msgid "Save a screenshot of a window to $PICTURES"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÏÏ ÏÎÏÎÎÏÏÎÏ ÏÏÎÏ $PICTURES"
 
 #. translators: $PICTURES will be replaced by the name of the XDG Pictures directory
 #: ../panels/keyboard/01-screenshot.xml.in.h:7
-#| msgid "Save a screenshot of an area to Pictures"
 msgid "Save a screenshot of an area to $PICTURES"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎÏ $PICTURES"
 
@@ -1338,7 +1588,7 @@ msgid "Copy a screenshot of an area to clipboard"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ"
 
 #: ../panels/keyboard/01-system.xml.in.h:1
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:38
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:43
 msgid "System"
 msgstr "ÎÏÏÏÎÎÎ"
 
@@ -1389,23 +1639,121 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏ
 
 #. translators:
 #. * The device has been disabled
-#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:241
-#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:347
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1157
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-control.c:1834
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:254
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:304
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:436
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1160
+#: ../panels/sound/gvc/gvc-mixer-control.c:1828
 #: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:215
 #: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:216
 msgid "Disabled"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:315
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:255
+#| msgid "Left Half"
+msgid "Left Shift"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎ"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:256
+#| msgid "Left Half"
+msgid "Left Alt"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÏ Alt"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:257
+#| msgid "Left Half"
+msgid "Left Ctrl"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÏ Ctrl"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:258
+#| msgid "Right Half"
+msgid "Right Shift"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÏÎÏÎ"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:259
+#| msgid "Right Half"
+msgid "Right Alt"
+msgstr "ÎÎÎÎÏ Alt"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:260
+#| msgid "Right Half"
+msgid "Right Ctrl"
+msgstr "ÎÎÎÎÏ Ctrl"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:261
+#| msgid "Left Half"
+msgid "Left Alt+Shift"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÏ Alt+Shift"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:262
+#| msgid "Right Half"
+msgid "Right Alt+Shift"
+msgstr "ÎÎÎÎÏ Alt+Shift"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:263
+msgid "Left Ctrl+Shift"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÏ Ctrl+Shift"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:264
+#| msgid "Right Half"
+msgid "Right Ctrl+Shift"
+msgstr "ÎÎÎÎÏ Ctrl+Shift"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:265
+msgid "Left+Right Shift"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÏ+ÎÎÎÎÏ Shift"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:266
+#| msgid "Left Ring"
+msgid "Left+Right Alt"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÏ+ÎÎÎÎÏ Alt"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:267
+msgid "Left+Right Ctrl"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÏ+ÎÎÎÎÏ Ctrl"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:268
+#| msgid "Ctrl+Alt+Shift+Space"
+msgid "Alt+Shift"
+msgstr "Alt+Shift"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:269
+#| msgid "Ctrl+Alt+Shift+Space"
+msgid "Ctrl+Shift"
+msgstr "Ctrl+Shift"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:270
+msgid "Alt+Ctrl"
+msgstr "Alt+Ctrl"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:271
+msgid "Caps"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÏÎ"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:272
+msgid "Shift+Caps"
+msgstr "Shift+Caps"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:273
+msgid "Alt+Caps"
+msgstr "Alt+Caps"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:274
+msgid "Ctrl+Caps"
+msgstr "Ctrl+Caps"
+
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:390
 msgid "Alternative Characters Key"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:320
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:395
 msgid "Compose Key"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏ:"
 
+#: ../panels/keyboard/cc-keyboard-option.c:399
+#| msgid "Switch to next source"
+msgid "Modifiers-only switch to next source"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎÎÎÏÎÏ-ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎ"
+
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.desktop.in.in.h:1
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:4
 msgid "Keyboard"
@@ -1449,13 +1797,11 @@ msgid "_Speed:"
 msgstr "ÎÎ_ÏÏÏÎÏÎ:"
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:9
-#| msgid "Short"
 msgctxt "keyboard, delay"
 msgid "Short"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎ"
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:10
-#| msgid "Slow"
 msgctxt "keyboard, speed"
 msgid "Slow"
 msgstr "ÎÏÎÎ"
@@ -1465,13 +1811,11 @@ msgid "Repeat keys speed"
 msgstr "ÎÎÏÏÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÎÎÏÏÏÎ"
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:12
-#| msgid "Long"
 msgctxt "keyboard, delay"
 msgid "Long"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:13
-#| msgid "Fast"
 msgctxt "keyboard, speed"
 msgid "Fast"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ"
@@ -1514,20 +1858,20 @@ msgstr ""
 "ÎÏÎÏÎÏÏÎ ÏÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎ Î ÏÎÏÎÏÏÎ backspace ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎ."
 
 #: ../panels/keyboard/gnome-keyboard-panel.ui.h:23
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:28
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:30
 msgid "Shortcuts"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:582
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:590
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:585
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:593
 msgid "Custom Shortcuts"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:801
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:804
 msgid "<Unknown Action>"
 msgstr "<ÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎ>"
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1298
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1301
 #, c-format
 msgid ""
 "The shortcut \"%s\" cannot be used because it will become impossible to type "
@@ -1538,7 +1882,7 @@ msgstr ""
 "ÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÏÎ.\n"
 "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÏÎ ÏÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎ ÏÏÏÏ ÏÎ Control, Alt Î Shift."
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1330
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1333
 #, c-format
 msgid ""
 "The shortcut \"%s\" is already used for\n"
@@ -1547,7 +1891,7 @@ msgstr ""
 "Î ÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ \"%s\" ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎ:\n"
 " \"%s\""
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1335
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1338
 #, c-format
 msgid ""
 "If you reassign the shortcut to \"%s\", the \"%s\" shortcut will be disabled."
@@ -1555,11 +1899,11 @@ msgstr ""
 "ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ ÏÏÎ \"%s\", Î ÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ \"%s\" ÎÎ "
 "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎ."
 
-#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1341
+#: ../panels/keyboard/keyboard-shortcuts.c:1344
 msgid "_Reassign"
 msgstr "ÎÎÎ_ÎÎÏÎ ÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/mouse/cc-mouse-panel.c:147
+#: ../panels/mouse/cc-mouse-panel.c:123
 msgid "_Test Your Settings"
 msgstr "_ÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ"
 
@@ -1587,7 +1931,6 @@ msgid "General"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:3
-#| msgid "Slow"
 msgctxt "mouse, speed"
 msgid "Slow"
 msgstr "ÎÏÎÎ"
@@ -1597,7 +1940,6 @@ msgid "Double-click timeout"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎ"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:5
-#| msgid "Fast"
 msgctxt "mouse, speed"
 msgid "Fast"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ"
@@ -1611,13 +1953,11 @@ msgid "Primary _button"
 msgstr "ÎÏÏÏÎÏÎÎ ÎÎÏ_ÎÏÎ"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:8
-#| msgid "_Left"
 msgctxt "mouse, left button as primary"
 msgid "_Left"
 msgstr "ÎÏ_ÎÏÏÎÏÎ"
 
 #: ../panels/mouse/gnome-mouse-properties.ui.h:9
-#| msgid "_Right"
 msgctxt "mouse, right button as primary"
 msgid "_Right"
 msgstr "Î_ÎÎÎÎ"
@@ -1685,21 +2025,21 @@ msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎÎÎ, ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏ"
 
 #. TRANSLATORS: this is to disable the radio hardware in the
 #. * network panel
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:332
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:333
 msgid "Air_plane Mode"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÎ_ÏÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:834
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:836
 msgid "Network proxy"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ"
 
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1010 ../panels/network/net-vpn.c:278
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1012 ../panels/network/net-vpn.c:278
 #, c-format
 msgid "%s VPN"
 msgstr "%s VPN"
 
 #. TRANSLATORS: the user is running a NM that is not API compatible
-#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1074
+#: ../panels/network/cc-network-panel.c:1076
 msgid "The system network services are not compatible with this version."
 msgstr ""
 "ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎ ÎÏÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎ."
@@ -1726,13 +2066,13 @@ msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎ"
 
 #. Translators: network device speed
 #: ../panels/network/net-device-ethernet.c:49
-#: ../panels/network/net-device-mobile.c:261
+#: ../panels/network/net-device-mobile.c:283
 #: ../panels/network/net-device-wifi.c:725
 #, c-format
 msgid "%d Mb/s"
 msgstr "%d Mb/s"
 
-#: ../panels/network/net-device-mobile.c:222
+#: ../panels/network/net-device-mobile.c:225
 msgid "Add new connection"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
@@ -1790,7 +2130,7 @@ msgid "Not connected"
 msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎ"
 
 #: ../panels/network/net-device-wifi.c:737
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:2099
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:2101
 msgid "Out of range"
 msgstr "ÎÎÏÏÏ ÎÏÎÎÏ"
 
@@ -1832,10 +2172,7 @@ msgstr ""
 msgid "Forget"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1554
-#| msgid ""
-#| "If you have a connection to the Internet other than wireless, you can use "
-#| "it to share your internet connection with others."
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1556
 msgid ""
 "If you have a connection to the Internet other than wireless, you can set up "
 "a wireless hotspot to share the connection with others."
@@ -1843,17 +2180,14 @@ msgstr ""
 "ÎÎ ÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏÏ ÏÎÏ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ, ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎ "
 "ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÏ."
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1558
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1560
 #, c-format
 msgid "Switching on the wireless hotspot will disconnect you from <b>%s</b>."
 msgstr ""
 "Î ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎ <b>"
 "%s</b>."
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1562
-#| msgid ""
-#| "It is not possible to access the internet through your wireless while the "
-#| "hotspot is active."
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1564
 msgid ""
 "It is not possible to access the Internet through your wireless while the "
 "hotspot is active."
@@ -1861,11 +2195,11 @@ msgstr ""
 "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÏÏ ÏÎÏ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏ ÏÎ "
 "ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ."
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1628
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1630
 msgid "Stop hotspot and disconnect any users?"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÏÎÏ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÏÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÏÏÏÎ;"
 
-#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1631
+#: ../panels/network/net-device-wifi.c:1633
 msgid "_Stop Hotspot"
 msgstr "_ÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÏÎÏ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÏÏÎÏ"
 
@@ -1923,8 +2257,9 @@ msgstr "DNS"
 
 #: ../panels/network/network-mobile.ui.h:8
 #: ../panels/network/network-simple.ui.h:6
-msgid "_Options..."
-msgstr "_ÎÏÎÎÎÎÎÏâ"
+#| msgid "_Options"
+msgid "_Optionsâ"
+msgstr "ÎÏÎÎ_ÎÎÎÏâ"
 
 #: ../panels/network/network-proxy.ui.h:1 ../panels/network/network.ui.h:5
 msgctxt "proxy method"
@@ -1984,8 +2319,9 @@ msgid "Select the interface to use for the new service"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎ"
 
 #: ../panels/network/network.ui.h:2
-msgid "C_reate..."
-msgstr "_ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ..."
+#| msgid "Calibrateâ"
+msgid "C_reateâ"
+msgstr "Î_ÎÎÎÎÏÏÎÎÎâ"
 
 #: ../panels/network/network.ui.h:3
 msgid "_Interface"
@@ -2020,11 +2356,11 @@ msgid "Username"
 msgstr "ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎ"
 
 #: ../panels/network/network-vpn.ui.h:7
-msgid "_Configure..."
-msgstr "_ÎÏÎÎÎÏÎ..."
+#| msgid "_Configure..."
+msgid "_Configureâ"
+msgstr "_ÎÏÎÎÎÏÎâ"
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:1
-#| msgid "Hotspot"
 msgid "Wi-Fi Hotspot"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏ ÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ"
 
@@ -2037,13 +2373,14 @@ msgid "Wi-Fi"
 msgstr "ÎÏÎÎÎ ÏÎÏÏÏÏÎÏÎ"
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:4
-msgid "_Use as Hotspot..."
-msgstr "_ÎÏÎÏÎ ÏÏ Hotspot..."
+#| msgid "_Use as Hotspot..."
+msgid "_Use as Hotspotâ"
+msgstr "_ÎÏÎÏÎ ÏÏ ÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏâ"
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:5
-#| msgid "Connect to a Hidden Network"
-msgid "_Connect to Hidden Network..."
-msgstr "_ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÏÏÏ ÎÎÎÏÏÎ..."
+#| msgid "_Connect to Hidden Network..."
+msgid "_Connect to Hidden Networkâ"
+msgstr "_ÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÏÏÏÏ ÎÎÎÏÏÎâ"
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:6
 msgid "_Disconnect"
@@ -2074,11 +2411,11 @@ msgid "_Forget Network"
 msgstr "Î_ÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÏ"
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:18
-msgid "_Settings..."
-msgstr "_ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ..."
+#| msgid "Settings"
+msgid "_Settingsâ"
+msgstr "_ÎÏÎÎÎÏÎÎÏâ"
 
 #: ../panels/network/network-wifi.ui.h:19
-#| msgid "Switch off to connect to a wireless network"
 msgid "Switch off to connect to a Wi-Fi network"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÎ ÎÎÎÏÏÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ"
 
@@ -2387,41 +2724,115 @@ msgstr ""
 msgid "Connection dependency failed"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎ Î ÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
+#. TRANSLATORS: this is the per application switch for message tray usage.
+#: ../panels/notifications/cc-edit-dialog.c:38
+#| msgid "Magnification:"
+msgctxt "notifications"
+msgid "Notifications"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
+
+#. TRANSLATORS: this is the setting to configure sounds associated with notifications
+#: ../panels/notifications/cc-edit-dialog.c:40
+#| msgid "Sound Effects"
+msgctxt "notifications"
+msgid "Sound Alerts"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/notifications/cc-edit-dialog.c:41
+msgctxt "notifications"
+msgid "Show Popup Banners"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÏÎ"
+
+#. TRANSLATORS: banners here refers to message tray notifications in the middle of the screen
+#: ../panels/notifications/cc-edit-dialog.c:43
+msgctxt "notifications"
+msgid "Show Details in Banners"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏ"
+
+#: ../panels/notifications/cc-edit-dialog.c:44
+#| msgid "Lock screen"
+msgctxt "notifications"
+msgid "View in Lock Screen"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/notifications/cc-edit-dialog.c:45
+msgctxt "notifications"
+msgid "Show Details in Lock Screen"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/notifications/cc-notifications-panel.c:203
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1557 ../panels/power/cc-power-panel.c:1564
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:77
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:144
+msgid "On"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/notifications/cc-notifications-panel.c:203
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1551 ../panels/power/cc-power-panel.c:1562
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:77
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:144
+msgid "Off"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/notifications/gnome-notifications-panel.desktop.in.in.h:1
+#| msgid "Magnification:"
+msgid "Notifications"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/notifications/gnome-notifications-panel.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "Magnification:"
+msgid "Manage notifications"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ"
+
+#. Translators: those are keywords for the notifications control-center panel
+#: ../panels/notifications/gnome-notifications-panel.desktop.in.in.h:4
+msgid "Notifications;Banner;Message;Tray;Popup;"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ;ÎÎÏÎÎÎ;ÎÎÎÏÎÎ;ÎÎÏÎÎÏ;ÎÎÎÎÏÏÎÎÎÎ;"
+
+#: ../panels/notifications/notifications.ui.h:1
+msgid "Show Pop Up Banners"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÏÎ"
+
+#: ../panels/notifications/notifications.ui.h:2
+#| msgid "Lock screen"
+msgid "Show in Lock Screen"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÏ"
+
 #. translators: This is the title of the "Add Account" dialog.
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:249
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-add-account-dialog.c:253
 #: ../panels/online-accounts/online-accounts.ui.h:2
 msgid "Add Account"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:371
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:358
 msgid "Error logging into the account"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:425
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:412
 msgid "Expired credentials. Please log in again."
 msgstr "ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎ. ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ."
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:428
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:415
 msgid "_Log In"
 msgstr "Î_ÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:664
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:651
 msgid "Error creating account"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:706
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:693
 msgid "Error removing account"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:742
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:729
 msgid "Are you sure you want to remove the account?"
 msgstr "ÎÎÏÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ;"
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:744
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:731
 msgid "This will not remove the account on the server."
 msgstr "Î ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎ ÎÏÏ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎ."
 
-#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:745
+#: ../panels/online-accounts/cc-online-accounts-panel.c:732
 msgid "_Remove"
 msgstr "Î_ÏÎÎÏÎÏÎ"
 
@@ -2460,18 +2871,18 @@ msgstr ""
 "ÎÏÎÏÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÏÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎ "
 "ÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎ, ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎ, ÎÏÎÏÎÏ, ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ, ÏÏÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎ."
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:157
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:177
 msgid "Unknown time"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:163
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:183
 #, c-format
 msgid "%i minute"
 msgid_plural "%i minutes"
 msgstr[0] "%i ÎÎÏÏÏ"
 msgstr[1] "%i ÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:175
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:195
 #, c-format
 msgid "%i hour"
 msgid_plural "%i hours"
@@ -2480,180 +2891,237 @@ msgstr[1] "%i ÏÏÎÏ"
 
 #. TRANSLATOR: "%i %s %i %s" are "%i hours %i minutes"
 #. * Swap order with "%2$s %2$i %1$s %1$i if needed
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:183
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:203
 #, c-format
 msgid "%i %s %i %s"
 msgstr "%i %s %i %s"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:184
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:204
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "ÏÏÎ"
 msgstr[1] "ÏÏÎÏ"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:185
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:205
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "ÎÎÏÏÏ"
 msgstr[1] "ÎÎÏÏÎ"
 
 #. TRANSLATORS: %1 is a time string, e.g. "1 hour 5 minutes"
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:228
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:224
 #, c-format
-msgid "Charging - %s until fully charged"
-msgstr "ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎ - ÎÏÎÎÎÎÎÎ %s ÎÎÏÏÎ ÎÎ ÏÎÏÏÎÏÏÎÎ ÏÎÎÏÏÏ"
+#| msgid "Charging - %s until fully charged"
+msgid "%s until fully charged"
+msgstr "%s ÎÎÏÏÎ ÏÎÎ ÏÎÎÏÎ ÏÏÏÏÎÏÎ"
 
 #. TRANSLATORS: %1 is a time string, e.g. "1 hour 5 minutes"
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:236
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:231
 #, c-format
-msgid "Caution low battery, %s remaining"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎ, ÎÏÎÎÎÎÎÎ %s"
+#| msgid "Caution low UPS, %s remaining"
+msgid "Caution: %s remaining"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎ: ÎÏÎÎÎÎÎÎ %s"
 
 #. TRANSLATORS: %1 is a time string, e.g. "1 hour 5 minutes"
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:244
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:236
 #, c-format
-msgid "Using battery power - %s remaining"
-msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÎÏÎÏÎÏÎÎ - ÎÏÎÎÎÎÎÎ %s"
+msgid "%s remaining"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎ %s"
 
 #. TRANSLATORS: primary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:261
-msgid "Charging"
-msgstr "ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎ"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:241 ../panels/power/cc-power-panel.c:269
+#| msgid "Full Screen"
+msgid "Fully charged"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏ ÏÏÏÏÎÏÎ"
 
 #. TRANSLATORS: primary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:266
-msgid "Using battery power"
-msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÎÏÎÏÎÏÎÎ"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:245 ../panels/power/cc-power-panel.c:273
+msgid "Empty"
+msgstr "ÎÎÎÏ"
 
 #. TRANSLATORS: primary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:270
-msgid "Charging - fully charged"
-msgstr "ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎ - ÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:260
+msgid "Charging"
+msgstr "ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: primary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:274
-msgid "Empty"
-msgstr "ÎÎÎÏ"
-
-#. TRANSLATORS: %1 is a time string, e.g. "1 hour 5 minutes"
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:342
-#, c-format
-msgid "Caution low UPS, %s remaining"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏÏÎÎ UPS, ÎÏÎÎÎÎÎÎ %s"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:265
+#| msgid "Charging"
+msgid "Discharging"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÏÎÏÎ"
 
-#. TRANSLATORS: %1 is a time string, e.g. "1 hour 5 minutes"
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:348
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:317
 #, c-format
-msgid "Using UPS power - %s remaining"
-msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ UPS - ÎÏÎÎÎÎÎÎ %s"
-
-#. TRANSLATORS: UPS battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:366
-msgid "Caution low UPS"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏÏÎÎ UPS"
+msgid "Estimated battery capacity: %s"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎ ÏÏÏÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎÏ: %s"
 
-#. TRANSLATORS: UPS battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:371
-msgid "Using UPS power"
-msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ UPS"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:393
+msgctxt "Battery name"
+msgid "Main"
+msgstr "ÎÏÏÎÎ"
 
-#. TRANSLATORS: secondary battery is normally in the media bay
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:423
-msgid "Your secondary battery is fully charged"
-msgstr "Î ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÏÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ"
-
-#. TRANSLATORS: secondary battery is normally in the media bay
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:427
-msgid "Your secondary battery is empty"
-msgstr "Î ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÏÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:395
+msgctxt "Battery name"
+msgid "Extra"
+msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:510
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:477
 msgid "Wireless mouse"
 msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÎÏÎÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:514
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:481
 msgid "Wireless keyboard"
 msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:518
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:485
 msgid "Uninterruptible power supply"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:522
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:490
 msgid "Personal digital assistant"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:526
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:494
 msgid "Cellphone"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÏ ÏÎÎÎÏÏÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:530
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:498
 msgid "Media player"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÏÎÎÏÏÎ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:534
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:502
 msgid "Tablet"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:538
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:506
 msgid "Computer"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery, misc
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:542
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:510 ../panels/power/cc-power-panel.c:718
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1844
 msgid "Battery"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:553
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:519
 msgctxt "Battery power"
 msgid "Charging"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:560
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:526
 msgctxt "Battery power"
 msgid "Caution"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:565
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:531
 msgctxt "Battery power"
 msgid "Low"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏ"
 
 #. TRANSLATORS: secondary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:570
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:536
 msgctxt "Battery power"
 msgid "Good"
 msgstr "ÎÎÎÏ"
 
 #. TRANSLATORS: primary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:575
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:541
+#| msgid "Full Screen"
 msgctxt "Battery power"
-msgid "Charging - fully charged"
-msgstr "ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎ - ÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ"
+msgid "Fully charged"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏ ÏÏÏÏÎÏÎ"
 
 #. TRANSLATORS: primary battery
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:579
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:545
 msgctxt "Battery power"
 msgid "Empty"
 msgstr "ÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1075
-msgid ""
-"Tip: <a href=\"screen\">screen brightness</a> affects how much power is used"
-msgstr ""
-"ÎÏÎÎÎÏÎÎ: Î <a href=\"screen\">ÏÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ</a> ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎ "
-"ÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ"
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:716
+#| msgid "Battery"
+msgid "Batteries"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1058
+msgid "When _idle"
+msgstr "ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ _ÎÎÎÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1324
+msgid "Power Saving"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1351
+#| msgid "Brightness"
+msgid "_Screen Brightness"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎ _ÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1378
+#| msgid "Suspend when inactive for"
+msgid "Dim Screen when Inactive"
+msgstr "ÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ"
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1401
+msgid "Mark As Inactive After"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏÎ ÎÏÏ"
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1436
+#| msgid "Wi-Fi"
+msgid "_Wi-Fi"
+msgstr "_ÎÏÎÎÎ ÏÎÏÏÏÏÎÏÎ"
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1464
+#| msgid "Mobile broadband"
+msgid "_Mobile Broadband"
+msgstr "ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÏ _ÎÎÎÎÏÏ"
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1502
+#| msgid "Bluetooth"
+msgid "_Bluetooth"
+msgstr "_ÎÏÎÎÏÏÎÏÎ"
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1553
+#| msgid "On battery power"
+msgid "When on battery power"
+msgstr "ÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÎÏÎÏÎÏÎÎ"
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1555
+msgid "When plugged in"
+msgstr "ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎ ÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1673
+msgid "Suspend & Power Off"
+msgstr "ÎÎÎÏÏÎÎÎ & ÎÎÎÎÏÎÎÎ"
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1702
+#| msgctxt "proxy method"
+#| msgid "Automatic"
+msgid "_Automatic Suspend"
+msgstr "_ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎ"
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1722
+#| msgid "When power is _critically low"
+msgid "When Battery Power is _Critical"
+msgstr "ÎÏÎÎ Î ÎÏÏÏÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎ _ÏÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1754
+#| msgid "Power off"
+msgid "Power Off"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏ"
+
+#: ../panels/power/cc-power-panel.c:1894
+msgid "Devices"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Power"
@@ -2665,10 +3133,12 @@ msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎÏ"
 
 #. Translators: those are keywords for the power control-center panel
 #: ../panels/power/gnome-power-panel.desktop.in.in.h:4
-msgid "Power;Sleep;Suspend;Hibernate;Battery;"
+#| msgid "Power;Sleep;Suspend;Hibernate;Battery;"
+msgid ""
+"Power;Sleep;Suspend;Hibernate;Battery;Brightness;Dim;Blank;Monitor;DPMS;Idle;"
 msgstr ""
-"Power;Sleep;Suspend;Hibernate;Battery;ÎÎÏÎÎ;ÎÏÎÏÏÎ;ÎÎÎÏÏÎÎÎ;ÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ;"
-"ÎÏÎÏÎÏÎÎ;"
+"ÎÎÏÎÎ;ÎÏÎÏÏÎ;ÎÎÎÏÏÎÎÎ;ÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ;ÎÏÎÏÎÏÎÎ;ÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎ;ÎÎÏÎÏÏ;ÎÎÎÏ;ÎÎÏÎÎ;DP"
+"MS;ÎÎÏÎÎÎÏ;"
 
 #: ../panels/power/power.ui.h:1
 msgid "Hibernate"
@@ -2678,178 +3148,195 @@ msgstr "ÎÎÎÏÏÎÎÎ"
 msgid "Power off"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏÏ"
 
-#: ../panels/power/power.ui.h:3 ../panels/screen/screen.ui.h:6
+#: ../panels/power/power.ui.h:3 ../panels/privacy/privacy.ui.h:6
 msgid "5 minutes"
 msgstr "5 ÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/power/power.ui.h:4 ../panels/screen/screen.ui.h:7
+#: ../panels/power/power.ui.h:4
 msgid "10 minutes"
 msgstr "10 ÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/power/power.ui.h:5 ../panels/screen/screen.ui.h:8
-msgid "30 minutes"
-msgstr "30 ÎÎÏÏÎ"
-
-#: ../panels/power/power.ui.h:6 ../panels/screen/screen.ui.h:9
+#: ../panels/power/power.ui.h:6 ../panels/privacy/privacy.ui.h:8
 msgid "1 hour"
 msgstr "1 ÏÏÎ"
 
-#: ../panels/power/power.ui.h:7
-msgid "Don't suspend"
-msgstr "ÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎ"
+#: ../panels/power/power.ui.h:7 ../panels/privacy/privacy.ui.h:3
+msgid "1 minute"
+msgstr "1 ÎÎÏÏÏ"
 
-#: ../panels/power/power.ui.h:8
-msgid "On battery power"
-msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÎÏÎÏÎÏÎÎ"
+#: ../panels/power/power.ui.h:8 ../panels/privacy/privacy.ui.h:4
+msgid "2 minutes"
+msgstr "2 ÎÎÏÏÎ"
 
 #: ../panels/power/power.ui.h:9
-msgid "When plugged in"
-msgstr "ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎ ÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏ"
+#| msgid "never"
+msgid "Never"
+msgstr "ÎÎÏÎ"
 
 #: ../panels/power/power.ui.h:10
-msgid "Suspend when inactive for"
-msgstr "ÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÏÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎ"
-
-#: ../panels/power/power.ui.h:11
-msgid "When power is _critically low"
-msgstr "ÎÏÎÎ Î ÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ Î_ÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎ"
+#| msgctxt "proxy method"
+#| msgid "Automatic"
+msgid "Automatic Suspend"
+msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎ"
+
+#: ../panels/power/power.ui.h:11 ../panels/privacy/privacy.ui.h:10
+#| msgid "Close"
+msgid "_Close"
+msgstr "_ÎÎÎÎÏÎÎÎ"
+
+#: ../panels/power/power.ui.h:12
+#| msgid "On battery power"
+msgid "When on _Battery Power"
+msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ _ÎÏÎÏÎÏÎÎ"
+
+#: ../panels/power/power.ui.h:13
+#| msgid "When plugged in"
+msgid "When _Plugged In"
+msgstr "ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎ _ÎÎÎÎÏÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/power/power.ui.h:14
+#| msgid "_Delay:"
+msgid "Delay"
+msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎÏÎÏÎ"
 
 #. Translators: The printer is low on toner
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:589
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:591
 msgid "Low on toner"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÎ ÏÏÎÎÏ"
 
 #. Translators: The printer has no toner left
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:591
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:593
 msgid "Out of toner"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÏ"
 
 #. Translators: "Developer" is a chemical for photo development,
 #. * http://en.wikipedia.org/wiki/Photographic_developer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:594
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:596
 msgid "Low on developer"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÎ ÏÎÏÏ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #. Translators: "Developer" is a chemical for photo development,
 #. * http://en.wikipedia.org/wiki/Photographic_developer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:597
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:599
 msgid "Out of developer"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÏÎÏÏ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:599
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:601
 msgid "Low on a marker supply"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ"
 
 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:601
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:603
 msgid "Out of a marker supply"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÏÏ ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ"
 
 #. Translators: One or more covers on the printer are open
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:603
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:605
 msgid "Open cover"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏ"
 
 #. Translators: One or more doors on the printer are open
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:605
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:607
 msgid "Open door"
 msgstr "ÎÏÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎ"
 
 #. Translators: At least one input tray is low on media
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:607
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:609
 msgid "Low on paper"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÎ ÏÎÏÏÎ"
 
 #. Translators: At least one input tray is empty
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:609
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:611
 msgid "Out of paper"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎ ÏÎÏÏÎ"
 
 #. Translators: The printer is offline
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:611
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:613
 msgctxt "printer state"
 msgid "Offline"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ"
 
-#. Translators: Someone has paused the Printer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:613
+#. Translators: Someone has stopped the Printer
+#. Translators: Printer's state (no jobs can be processed)
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:615
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:806
 msgctxt "printer state"
-msgid "Paused"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎ"
+msgid "Stopped"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÎ"
 
 #. Translators: The printer marker supply waste receptacle is almost full
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:615
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:617
 msgid "Waste receptacle almost full"
 msgstr "ÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎ"
 
 #. Translators: The printer marker supply waste receptacle is full
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:617
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:619
 msgid "Waste receptacle full"
 msgstr "ÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎ"
 
 #. Translators: Optical photo conductors are used in laser printers
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:619
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:621
 msgid "The optical photo conductor is near end of life"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏ ÏÎÏ"
 
 #. Translators: Optical photo conductors are used in laser printers
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:621
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:623
 msgid "The optical photo conductor is no longer functioning"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÎÎÎ"
 
 #. Translators: Printer's state (printer is being configured right now)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:724
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:733
 msgctxt "printer state"
 msgid "Configuring"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ"
 
 #. Translators: Printer's state (can start new job without waiting)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:781
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:792
 msgctxt "printer state"
 msgid "Ready"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ"
 
+#. Translators: Printer's state (printer is ready but doesn't accept new jobs)
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:797
+msgctxt "printer state"
+msgid "Does not accept jobs"
+msgstr "ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+
 #. Translators: Printer's state (jobs are processing)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:785
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:802
 msgctxt "printer state"
 msgid "Processing"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎ"
 
-#. Translators: Printer's state (no jobs can be processed)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:789
-msgctxt "printer state"
-msgid "Stopped"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÎ"
-
 #. Translators: Toner supply
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:906
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:923
 msgid "Toner Level"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÏ"
 
 #. Translators: Ink supply
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:909
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:926
 msgid "Ink Level"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏ"
 
 #. Translators: By supply we mean ink, toner, staples, water, ...
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:912
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:929
 msgid "Supply Level"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
 #. Translators: Printer's state (printer is being installed right now)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:930
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:947
 msgctxt "printer state"
 msgid "Installing"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ"
 
 #. Translators: There are no printers available (none is configured or CUPS is not running)
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1107
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1124
 msgid "No printers available"
 msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ"
 
 #. Translators: there is n active print jobs on this printer
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1411
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1429
 #, c-format
 msgid "%u active"
 msgid_plural "%u active"
@@ -2857,15 +3344,15 @@ msgstr[0] "%u ÎÎÎÏÎÏ"
 msgstr[1] "%u ÎÎÎÏÎÎ"
 
 #. Translators: Addition of the new printer failed.
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1731
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1773
 msgid "Failed to add new printer."
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏ ÎÎÏÏÏÏÏÎ."
 
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1896
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1938
 msgid "Select PPD File"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ PPD"
 
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1905
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:1947
 msgid ""
 "PostScript Printer Description files (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *."
 "PPD.GZ)"
@@ -2873,30 +3360,33 @@ msgstr ""
 "ÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÎÏÏÏÏÏÏÎ PostScript (*.ppd, *.PPD, *.ppd.gz, *.PPD.gz, *."
 "PPD.GZ)"
 
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2210
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2252
 msgid "No suitable driver found"
 msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÏ"
 
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2279
-msgid "Searching for preferred drivers..."
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÎÏÏ..."
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2321
+#| msgid "Searching for preferred drivers..."
+msgid "Searching for preferred driversâ"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏÏ ÎÎÎÎÎÏÏâ"
 
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2294
-msgid "Select from database..."
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏ ÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ..."
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2336
+#| msgid "Select from database..."
+msgid "Select from databaseâ"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏ ÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎâ"
 
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2303
-msgid "Provide PPD File..."
-msgstr "ÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎÏ PPD..."
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2345
+#| msgid "Provide PPD File..."
+msgid "Provide PPD Fileâ"
+msgstr "ÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎÏ PPDâ"
 
 #. Translators: Name of job which makes printer to print test page
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2454
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2477
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2496
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2519
 msgid "Test page"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎ"
 
 #. Translators: The XML file containing user interface can not be loaded
-#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2880
+#: ../panels/printers/cc-printers-panel.c:2923
 #, c-format
 msgid "Could not load ui: %s"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÏÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ: %s"
@@ -2924,6 +3414,7 @@ msgstr " "
 
 #: ../panels/printers/jobs-dialog.ui.h:2
 #: ../panels/printers/options-dialog.ui.h:4
+#: ../panels/user-accounts/data/history-dialog.ui.h:1
 msgid "Close"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÎ"
 
@@ -2945,7 +3436,7 @@ msgid "Cancel Print Job"
 msgstr "ÎÎÏÏÏÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ"
 
 #: ../panels/printers/new-printer-dialog.ui.h:2
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1070
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1068
 msgid "_Add"
 msgstr "ÎÏÎÏ_ÎÎÎÎ"
 
@@ -2958,18 +3449,14 @@ msgid "Search for network printers or filter result"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏÏ ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ Î ÏÎÎÏÏÎÏÎÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/printers/options-dialog.ui.h:2
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:33
 msgid "Options"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏ"
 
 #: ../panels/printers/options-dialog.ui.h:3
-msgid "Loading options..."
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÏÏÏÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ..."
-
-#: ../panels/printers/ppd-selection-dialog.ui.h:2
-#: ../panels/user-accounts/data/photo-dialog.ui.h:8
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:1069
-msgid "Cancel"
-msgstr "ÎÎÏÏÏÏÎ"
+#| msgid "Loading options..."
+msgid "Loading optionsâ"
+msgstr "ÎÏÏÏÏÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎâ"
 
 #: ../panels/printers/ppd-selection-dialog.ui.h:4
 msgid "Loading drivers database..."
@@ -3074,7 +3561,7 @@ msgstr "ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 msgid "Time"
 msgstr "ÎÏÎ"
 
-#: ../panels/printers/pp-jobs-dialog.c:484
+#: ../panels/printers/pp-jobs-dialog.c:498
 #, c-format
 msgid "%s Active Jobs"
 msgstr "%s ÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
@@ -3250,10 +3737,10 @@ msgstr "ÎÏÎÎÏÎ_ÎÎÎÎ"
 msgid "Jobs"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#. Tanslators: Opens a dialog containing printer's jobs
+#. Translators: Opens a dialog containing printer's jobs
 #: ../panels/printers/printers.ui.h:11
-msgid "_Show"
-msgstr "_ÎÏÎÎÎÎÎ"
+msgid "Show _Jobs"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ _ÎÏÎÎÏÎÏÎ"
 
 #: ../panels/printers/printers.ui.h:12
 msgid "Model"
@@ -3264,8 +3751,9 @@ msgid "label"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎ"
 
 #: ../panels/printers/printers.ui.h:17
-msgid "Setting new driver..."
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏ..."
+#| msgid "Setting new driver..."
+msgid "Setting new driverâ"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏâ"
 
 #: ../panels/printers/printers.ui.h:18
 msgid "page 3"
@@ -3295,6 +3783,198 @@ msgstr ""
 "ÎÏÎÎÏÎÎ! ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ\n"
 "ÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ."
 
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:104
+msgid "Hidden"
+msgstr "ÎÏÏÏÏ"
+
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:104
+#| msgid "Visibility"
+msgid "Visible"
+msgstr "ÎÏÎÏÏ"
+
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:270 ../panels/privacy/privacy.ui.h:32
+#| msgid "Screenshots"
+msgid "Screen Lock"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:337 ../panels/privacy/privacy.ui.h:9
+#| msgid "Visibility"
+msgid "Name & Visibility"
+msgstr "ÎÎÎÎÎ & ÎÏÎÏÏÏÎÏÎ"
+
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:445 ../panels/privacy/privacy.ui.h:27
+msgid "Usage & History"
+msgstr "ÎÏÎÏÎ & ÎÏÏÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/privacy/cc-privacy-panel.c:575 ../panels/privacy/privacy.ui.h:37
+msgid "Purge Trash & Temporary Files"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÎ & ÏÏÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ"
+
+#: ../panels/privacy/gnome-privacy-panel.desktop.in.in.h:1
+msgid "Privacy"
+msgstr "ÎÎÎÏÏÎÎÏÏÎÏÎ"
+
+#: ../panels/privacy/gnome-privacy-panel.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "Your settings"
+msgid "Privacy settings"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÏÏÎÎÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏ"
+
+#. Translators: those are keywords for the privacy control-center panel
+#: ../panels/privacy/gnome-privacy-panel.desktop.in.in.h:4
+msgid ""
+"screen;lock;diagnostics;crash;private;recent;temporary;tmp;index;name;"
+"network;identity;"
+msgstr ""
+"ÎÎÏÎÎ;ÎÎÎÎÎÏÎÎ;ÎÎÎÎÎÏÏÎ;ÎÎÏÎÏÏÎÏÏÎ;ÎÎÎÏÏÎÎÏ;ÏÏÏÏÏÎÏÎ;ÏÏÎÏÏÏÎÎÏ;ÏÏÎÏÏÏÎÎÏ;ÎÏÏ"
+"ÎÏÎÏÎÎ;ÏÎÎÎÎ;ÏÎÏÏÏÏÎÏÎ;"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:1
+#| msgid "Screen turns off"
+msgid "Screen Turns Off"
+msgstr "Î ÎÎÏÎÎ ÏÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:2
+msgid "30 seconds"
+msgstr "30 ÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:5
+msgid "3 minutes"
+msgstr "3 ÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:11
+msgid "Control how you appear on the screen and the network."
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÏÎ."
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:12
+msgid "Display _full name in top bar"
+msgstr "_ÎÎÎÏÎÏ ÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÎ ÏÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:13
+msgid "Display full name in _lock screen"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏ ÏÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏ ÏÎ _ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:14
+#| msgid "Switch Modes"
+msgid "_Stealth Mode"
+msgstr "ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ _ÎÏÏÎÏÏÏÎÏ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:15
+msgid "Immediately"
+msgstr "ÎÎÎÏÏÏ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:16
+msgid "1 day"
+msgstr "1 ÎÎÎÏÎ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:17
+msgid "2 days"
+msgstr "2 ÎÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:18
+msgid "3 days"
+msgstr "3 ÎÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:19
+msgid "4 days"
+msgstr "4 ÎÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:20
+msgid "5 days"
+msgstr "5 ÎÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:21
+msgid "6 days"
+msgstr "6 ÎÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:22
+msgid "7 days"
+msgstr "7 ÎÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:23
+msgid "14 days"
+msgstr "14 ÎÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:24
+msgid "30 days"
+msgstr "30 ÎÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:25
+msgid "Don't retain history"
+msgstr "ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÏÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:26
+#| msgid "never"
+msgid "Forever"
+msgstr "ÎÎÎ ÏÎÎÏÎ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:28
+msgid ""
+"Remembering your history makes things easier to find again. These items are "
+"never shared over the network."
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÏÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÏÎ ÎÏÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÏÎÏÎ. ÎÏÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎ "
+"ÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏÎ ÎÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ."
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:29
+msgid "Cl_ear Recent History"
+msgstr "ÎÎ_ÎÎÏÎÏÎÏÏ ÏÏÏÏÏÎÏÎÏ ÎÏÏÎÏÎÎÎÏ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:30
+msgid "_Recently Used"
+msgstr "_ÎÏÏÏÏÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:31
+msgid "Retain _History"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÏÎ _ÎÏÏÎÏÎÎÎÏ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:33
+msgid "The Screen Lock protects your privacy when you are away."
+msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎÏÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎ."
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:34
+#| msgid "A_utomatic Login"
+msgid "Automatic Screen _Lock"
+msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ _ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:35
+#| msgid "_Lock screen after:"
+msgid "Lock Screen _After"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÏ _ÎÎÏÎ ÎÏÏ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:36
+#| msgid "Show _notifications when locked"
+msgid "Show _Notifications"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ _ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:38
+msgid "_Empty Trash"
+msgstr "Î_ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:39
+#| msgid "_Keep Files"
+msgid "_Purge Temporary Files"
+msgstr "_ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:40
+msgid ""
+"Automatically purge the Trash and temporary files to help keep your computer "
+"free of unnecessary sensitive information."
+msgstr ""
+"ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ "
+"ÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÏÎÏÏÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÏ ÏÎÎÏÎÏÎÏÎÎÏ."
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:41
+msgid "Automatically Empty _Trash"
+msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ _ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:42
+msgid "Automatically Purge Temporary _Files"
+msgstr "ÎÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÏÏÎÎÏÎ Î_ÏÏÎÎÏÎ"
+
+#: ../panels/privacy/privacy.ui.h:43
+msgid "Purge _After"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎ _ÎÎÏÎ ÎÏÏ"
+
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Region & Language"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎ & ÎÎÏÏÏÎ"
@@ -3305,8 +3985,9 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÏ
 
 #. Translators: those are keywords for the region control-center panel
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.desktop.in.in.h:4
-msgid "Language;Layout;Keyboard;"
-msgstr "ÎÎÏÏÏÎ;ÎÎÎÏÎÎÎ;ÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎ;Language;Layout;Keyboard;"
+#| msgid "Language;Layout;Keyboard;"
+msgid "Language;Layout;Keyboard;Input;"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÎ;ÎÎÎÏÎÎÎ;ÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÎ;ÎÎÏÎÎÎÏ;"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel-formats.c:142
 msgid "Imperial"
@@ -3317,12 +3998,14 @@ msgid "Metric"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÎÏ"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel-input-chooser.ui.h:1
-msgid "Choose an input source"
+#| msgid "Select an input source to add"
+msgid "Select an input source"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel-input-chooser.ui.h:2
-msgid "Select an input source to add"
-msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎ"
+#: ../panels/region/gnome-region-panel-lang.c:116
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:4
+msgid "Log out for changes to take effect"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel-system.c:471
 msgid ""
@@ -3333,7 +4016,7 @@ msgstr ""
 "ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÏ."
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel-system.c:476
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:30
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:35
 msgid ""
 "The login screen, system accounts and new user accounts use the system-wide "
 "Region and Language settings. You may change the system settings to match "
@@ -3348,232 +4031,408 @@ msgid "Copy Settings"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel-system.c:482
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:37
-msgid "Copy Settings..."
-msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ..."
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:42
+#| msgid "Copy Settings"
+msgid "Copy Settingsâ"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎâ"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:1
 msgid "Region and Language"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎ"
 
 #: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:2
-msgid "Select a display language (change will be applied next time you log in)"
-msgstr ""
-"ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏ (ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ "
-"ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ)"
+#| msgid "Select a language"
+msgid "Select a display language"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:3
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:6
 msgid "Add Language"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÏ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:4
-msgid "Install languages..."
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÏÏÏÏÎâ"
-
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:5
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:7
 msgid "Language"
 msgstr "ÎÎÏÏÏÎ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:6
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:8
 msgid "Select a region (change will be applied the next time you log in)"
 msgstr ""
 "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏ (ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ "
 "ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ)"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:7
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:9
 msgid "Add Region"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:8
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:10
 msgid "Remove Region"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:9
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:11
 msgid "Dates"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:10
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:12
 msgid "Times"
 msgstr "ÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:11
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:13
 msgid "Numbers"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:12
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:14
 msgid "Currency"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:13
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:15
 msgid "Measurement"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:14
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:16
 msgid "Examples"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:15
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:17
 msgid "Formats"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÏ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:16
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:18
 msgid "Select keyboards or other input sources"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÏÎ Î ÎÎÎÏÎ ÏÎÎÏÎ ÎÎÏÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:17
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:19
 msgid "Add Input Source"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:18
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:20
 msgid "Remove Input Source"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:19
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:21
 msgid "Move Input Source Up"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÏ ÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:20
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:22
 msgid "Move Input Source Down"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÏ ÎÎÏÏ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:21
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:23
 msgid "Input Source Settings"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÎÏÎ ÎÎÏÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:22
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:24
 msgid "Show Keyboard Layout"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:24
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:26
 msgid "Ctrl+Alt+Space"
 msgstr "Ctrl+Alt+Space"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:26
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:28
 msgid "Ctrl+Alt+Shift+Space"
 msgstr "Ctrl+Alt+Shift+Space"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:27
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:29
 msgid "Shortcut Settings"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:29
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:31
+msgid "Use the same source for all windows"
+msgstr "ÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÏÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:32
+msgid "Allow different sources for each window"
+msgstr "ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏÎÎÎÏ ÏÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:34
 msgid "Input Sources"
 msgstr "ÎÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÏ"
 
 #. 'display' means 'output' here, as in 'translated messages that are displayed to the user'
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:32
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:37
 msgid "Display language:"
-msgstr "ÎÎÏÏÏÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎÏ:"
+msgstr "ÎÎÏÏÏÎ ÎÎÏÎÎÏ:"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:33
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:38
 msgid "Input source:"
 msgstr "ÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎÎÏ:"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:34
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:39
 msgid "Format:"
 msgstr "ÎÎÏÏÎ:"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:35
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:40
 msgid "Your settings"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÎÏ"
 
-#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:36
+#: ../panels/region/gnome-region-panel.ui.h:41
 msgid "System settings"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/screen/gnome-screen-panel.desktop.in.in.h:1
-msgid "Brightness & Lock"
-msgstr "ÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎ & ÎÎÎÎÎÏÎÎ"
+#: ../panels/search/cc-search-locations-dialog.c:275
+msgid "Home"
+msgstr "ÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/screen/gnome-screen-panel.desktop.in.in.h:2
-msgid "Screen brightness and lock settings"
-msgstr "ÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
-
-#. Translators: those are keywords for the brightness and lock control-center panel
-#: ../panels/screen/gnome-screen-panel.desktop.in.in.h:4
-msgid "Brightness;Lock;Dim;Blank;Monitor;"
-msgstr ""
-"ÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎ;ÎÎÎÎÎÏÎÎ;ÎÎÎÎÎÏÎÎ;ÎÎÎÎ;ÎÎÏÎÎ;Brightness;Lock;Dim;Blank;Monitor;"
+#: ../panels/search/cc-search-locations-dialog.c:475
+msgid "Places"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:1
-msgid "Screen turns off"
-msgstr "Î ÎÎÏÎÎ ÏÎÎÎÎÎ"
+#: ../panels/search/cc-search-locations-dialog.c:477
+msgid "Bookmarks"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:2
-msgid "30 seconds"
-msgstr "30 ÎÎÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ"
+#: ../panels/search/cc-search-locations-dialog.c:479
+#| msgid "Other..."
+msgid "Other"
+msgstr "ÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:3
-msgid "1 minute"
-msgstr "1 ÎÎÏÏÏ"
+#: ../panels/search/cc-search-locations-dialog.c:675
+#| msgid "Select a region"
+msgid "Select Location"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:4
-msgid "2 minutes"
-msgstr "2 ÎÎÏÏÎ"
+#: ../panels/search/cc-search-panel.c:193
+#| msgid "No local printers found"
+msgid "No applications found"
+msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:5
-msgid "3 minutes"
-msgstr "3 ÎÎÏÏÎ"
+#: ../panels/search/cc-search-panel.c:551
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:219
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:220
+msgid "Enabled"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:10
-msgid "_Dim screen to save power"
-msgstr "_ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎÏ"
+#: ../panels/search/gnome-search-panel.desktop.in.in.h:1
+msgid "Search"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:11
-msgid "Brightness"
-msgstr "ÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎ"
+#: ../panels/search/gnome-search-panel.desktop.in.in.h:2
+#| msgid "System settings"
+msgid "Search settings"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ"
+
+#. Translators: those are keywords for the search control-center panel
+#: ../panels/search/gnome-search-panel.desktop.in.in.h:4
+msgid "Search;Find;Index;Hide;Privacy;Results;"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ;ÎÏÏÎÏÎ;ÎÏÏÎÏÎÏÎÎ;ÎÏÏÎÏÏÏÎ;ÎÎÎÏÏÎÎÏÏÎÏÎ;ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎ;"
+
+#: ../panels/search/search-locations-dialog.ui.h:1
+#| msgid "Location"
+msgid "Search Locations"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/search/search.ui.h:1
+msgid "Move Up"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏ ÏÎ ÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/search/search.ui.h:2
+#| msgid "Down"
+msgid "Move Down"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎ ÏÏÎÏ ÏÎ ÎÎÏÏ"
+
+#: ../panels/search/search.ui.h:3
+#| msgid "Mouse Preferences"
+msgid "Preferences"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
+
+#: ../panels/sharing/cc-sharing-panel.c:200
+msgctxt "service is enabled"
+msgid "On"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/sharing/cc-sharing-panel.c:202
+msgctxt "service is disabled"
+msgid "Off"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/sharing/cc-sharing-panel.c:310
+#| msgid "C_hoose an alert sound:"
+msgid "Choose a Folder"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../panels/sharing/cc-sharing-panel.c:488
+msgid "Copy"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ"
+
+#: ../panels/sharing/gnome-sharing-panel.desktop.in.in.h:1
+#| msgid "Hearing"
+msgid "Sharing"
+msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏÏ"
+
+#. Translators: those are keywords for the sharing control-center panel
+#: ../panels/sharing/gnome-sharing-panel.desktop.in.in.h:3
+msgid ""
+"share;sharing;ssh;host;name;remote;desktop;bluetooth;obex;media;audio;video;"
+"pictures;photos;movies;server;renderer;"
+msgstr ""
+"ÎÎÎÎÏÏÏÎÏÏÎÏ;ÎÎÏÎÏÎÏÏ;ssh;ÏÎÎÎÎ;ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ;ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÏ;ÎÏÎÎÏÏÎÏÎ;o"
+"bex;ÎÎÏÎ;ÎÏÎÏÎÎÏ;ÎÎÎÏÎÎ;ÎÎÎÏÎÎÏ;ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÏ;ÏÎÎÎÎÎÏ;ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÎÏ;ÏÏÎÎÎÎÏÏÎÏ;"
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:12
-msgid "_Turn screen off when inactive for:"
-msgstr "Î_ÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ:"
+#: ../panels/sharing/org.gnome.controlcenter.remote-login-helper.policy.in.in.h:1
+#| msgid "Enable h_orizontal scrolling"
+msgid "Enable or disable remote login"
+msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ Î ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:13
-msgid "_Lock screen after:"
-msgstr "Î_ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÏÎ ÎÏÏ:"
+#: ../panels/sharing/org.gnome.controlcenter.remote-login-helper.policy.in.in.h:2
+#| msgid "Authentication is required to change user data"
+msgid "Authentication is required to enable or disable remote login"
+msgstr ""
+"ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ Î ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ "
+"ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
-#. To translators: This asks whether you want to lock the screen (through the screensaver) when you're detected to be physically in your home (your house, etc.)
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:15
-msgid "Don't lock when at home"
-msgstr "ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÏÎ"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:1
+#| msgid "Bluetooth Settings"
+msgid "Bluetooth Sharing"
+msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏÏ ÎÏÎÎÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:16
-msgid "Locations..."
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏâ"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:2
+msgid ""
+"Bluetooth Sharing allows you to share files with other Bluetooth enabled "
+"devices"
+msgstr ""
+"Î ÎÎÏÎÏÎÏÏ ÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÎÏ "
+"ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÏÎÎÏÏÎÏÎ"
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:3
+msgid "<b>Share Public Folder</b>"
+msgstr "<b>ÎÎÏÎÏÎÏÏ ÎÎÎÏÏÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ</b>"
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:4
+msgid "Only Receive From Trusted Devices"
+msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎ ÎÏÎÎ ÎÏÏ ÎÎÏÎÏÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:5
+msgid "<b>Save Received Files to Downloads Folder</b>"
+msgstr "<b>ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÎÎÏÎÎÎÏÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÎ ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎ</b>"
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:6
+msgid "Only share with Trusted Devices"
+msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏÏ ÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:7
+msgid "<b>Computer Name</b>"
+msgstr "<b>ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ</b>"
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:8
+msgid "Some services are disabled because of no network access."
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÏ."
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:9
+#| msgid "Media player"
+msgid "Media Sharing"
+msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏÏ ÎÎÏÏÎ"
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:10
+msgid "Share Music, Photos and Videos with others on the current network."
+msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏÏ ÎÎÏÏÎÎÎÏ, ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎÏÏÎ."
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:11
+msgid "<b>Share Media On This Network</b>"
+msgstr "<b>ÎÎÏÎÏÎÏÏ ÎÎÏÏÎ ÏÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÎÎÎÏÏÎ</b>"
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:12
+#| msgid "Pictures Folder"
+msgid "Shared Folders"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÏÏÎÏÏÎÎ ÏÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:13
+msgid "column"
+msgstr "ÏÏÎÎÎ"
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:14
+#| msgid "Add profile"
+msgid "Add Folder"
+msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÎÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:15
+#| msgid "Remove User"
+msgid "Remove Folder"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:16
+#| msgid "Personal digital assistant"
+msgid "Personal File Sharing"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎÏÏ ÎÎÏÎÏÎÏÏ ÎÏÏÎÎÎÏ"
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:18
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Personal File Sharing allows you to share your Public folder with others on "
+"your current network using: <a href=\"dav://%s\">dav://%s</a>"
+msgstr ""
+"Î ÏÏÎÏÏÏÎÎÏÏ ÎÎÏÎÏÎÏÏ ÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎÏÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎ ÏÎÎÎÎÏ "
+"ÏÎÏ ÎÎ ÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎÏÏÏ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ: <a href=\"dav://%"
+"s\">dav://%s</a>"
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:19
+msgid "<b>Share Public Folder On This Network</b>"
+msgstr "<b>ÎÎÏÎÏÎÏÏ ÎÎÎÏÏÎÎÏ ÏÎÎÎÎÎÏ ÏÎ ÎÏÏÏ ÏÎ ÎÎÎÏÏÎ</b>"
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:20
+#| msgid "Group Password"
+msgid "Require Password"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:21
+#| msgid "_Password"
+msgid "Password"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:22
+#| msgid "Remove Region"
+msgid "Remote Login"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ"
+
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:24
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Allow remote users to connect using the Secure Shell command:\n"
+"<a href=\"ssh %s\">ssh %s</a>"
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÎ "
+"ÎÎÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎÏÏÎÏÏ:\n"
+"<a href=\"ssh %s\">ssh %s</a>"
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:17
-msgid "Show _notifications when locked"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎ"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:26
+msgid "<b>Remote Login</b>"
+msgstr "<b>ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ</b>"
 
-#: ../panels/screen/screen.ui.h:18
-msgid "Lock"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎ"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:27
+#| msgid "Screen part:"
+msgid "Screen Sharing"
+msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏÏ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/sound/applet-main.c:49
-msgid "Enable debugging code"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎ"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:29
+#, no-c-format
+msgid ""
+"Allow remote users to view or control your screen by connecting to: <a href="
+"\"vnc://%s\">vnc://%s</a>"
+msgstr ""
+"ÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏÎÎ ÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎ Î ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎ "
+"ÎÎÏÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎ: <a href=\"vnc://%s\">vnc://%s</a>"
 
-#: ../panels/sound/applet-main.c:50
-msgid "Version of this application"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:30
+msgid "<b>Remote View</b>"
+msgstr "<b>ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎ</b>"
 
-#: ../panels/sound/applet-main.c:62
-msgid " â GNOME Volume Control Applet"
-msgstr " â  ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÏ GNOME"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:31
+msgid "<b>Remote Control</b>"
+msgstr "<b>ÎÏÎÎÎÎÏÏÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÏ</b>"
 
-#: ../panels/sound/data/gnome-sound-applet.desktop.in.h:1
-msgid "Volume Control"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÏ"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:32
+#| msgid "Connection"
+msgid "Approve All Connections"
+msgstr "ÎÏÎÎÏÏÏÏÎ ÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/sound/data/gnome-sound-applet.desktop.in.h:2
-msgid "Show desktop volume control"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+#: ../panels/sharing/sharing.ui.h:33
+#| msgid "_Show password"
+msgid "Show Password"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/sound/data/gnome-sound-panel.desktop.in.in.h:1
 msgid "Sound"
 msgstr "ÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/sound/data/gnome-sound-panel.desktop.in.in.h:2
-#| msgid "Change sound volume and sound events"
 msgid "Change sound volume and event sounds"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÏÎ"
 
@@ -3608,61 +4467,45 @@ msgstr "ÎÏÎÎÎ"
 msgid "Sonar"
 msgstr "ÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-applet.c:270 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1656
-msgid "Output"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÏ"
-
-#: ../panels/sound/gvc-applet.c:272
-msgid "Sound Output Volume"
-msgstr "ÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
-
-#: ../panels/sound/gvc-applet.c:276 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1697
-msgid "Input"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏ"
-
-#: ../panels/sound/gvc-applet.c:278
-msgid "Microphone Volume"
-msgstr "ÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÏ"
-
-#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:111
+#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:106
 msgctxt "balance"
 msgid "Left"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:112
+#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:107
 msgctxt "balance"
 msgid "Right"
 msgstr "ÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:115
+#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:110
 msgctxt "balance"
 msgid "Rear"
 msgstr "ÎÎÏÏ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:116
+#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:111
 msgctxt "balance"
 msgid "Front"
 msgstr "ÎÏÏÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:119
+#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:114
 msgctxt "balance"
 msgid "Minimum"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:120
+#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:115
 msgctxt "balance"
 msgid "Maximum"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:295
+#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:290
 msgid "_Balance:"
 msgstr "_ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÎ:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:298
+#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:293
 msgid "_Fade:"
 msgstr "_ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎ ÎÎÏÎÏÎÏ:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:301
+#: ../panels/sound/gvc-balance-bar.c:296
 msgid "_Subwoofer:"
 msgstr "_Subwoofer:"
 
@@ -3677,13 +4520,13 @@ msgid "Unamplified"
 msgstr "ÎÏÏÎÏ ÎÎÎÏÏÏÏÎ"
 
 #: ../panels/sound/gvc-combo-box.c:167 ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:260
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:521
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:526
 msgid "_Profile:"
-msgstr "_ÎÏÎÏÎÎ:"
+msgstr "_ÎÎÏÎÏÎÎÎ:"
 
 #. translators:
 #. * The number of sound outputs on a particular device
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-control.c:1841
+#: ../panels/sound/gvc/gvc-mixer-control.c:1835
 #, c-format
 msgid "%u Output"
 msgid_plural "%u Outputs"
@@ -3692,14 +4535,14 @@ msgstr[1] "ÎÎÎÎÎÎ %u"
 
 #. translators:
 #. * The number of sound inputs on a particular device
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-control.c:1851
+#: ../panels/sound/gvc/gvc-mixer-control.c:1845
 #, c-format
 msgid "%u Input"
 msgid_plural "%u Inputs"
 msgstr[0] "ÎÎÏÎÎÎÏ %u"
 msgstr[1] "ÎÎÏÎÎÎÎ %u"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-control.c:2375
+#: ../panels/sound/gvc/gvc-mixer-control.c:2369
 msgid "System Sounds"
 msgstr "ÎÏÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 
@@ -3707,57 +4550,69 @@ msgstr "ÎÏÎÎ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ"
 msgid "_Test Speakers"
 msgstr "_ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:426
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:431
 msgid "Peak detect"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎÏÎÏÏ ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1506
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1511
 #: ../panels/sound/gvc-sound-theme-chooser.c:595
 msgid "Name"
 msgstr "ÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1588
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1530
+msgid "Device"
+msgstr "ÎÏÏÎÎÏÎ"
+
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1593
 #, c-format
 msgid "Speaker Testing for %s"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÎÎÎ %s"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1642
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1647
 msgid "_Output volume:"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏ Î_ÎÏÎÎÏ: "
 
 #: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1661
+msgid "Output"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1666
 msgid "C_hoose a device for sound output:"
 msgstr "ÎÏÎ_ÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏ:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1686
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1691
 msgid "Settings for the selected device:"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1704
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1702
+msgid "Input"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏ"
+
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1709
 msgid "_Input volume:"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏ ÎÎ_ÏÏÎÎÏ: "
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1727
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1732
 msgid "Input level:"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎ ÎÎÏÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1755
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1760
 msgid "C_hoose a device for sound input:"
 msgstr "ÎÏÎÎÎ_ÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÎÏÎÏ:"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1782
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1787
 msgid "Sound Effects"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎ ÎÏÎ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1789
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1794
 msgid "_Alert volume:"
 msgstr "ÎÎ_ÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏ: "
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1802
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1807
 msgid "Applications"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1806
+#: ../panels/sound/gvc-mixer-dialog.c:1811
 msgid "No application is currently playing or recording audio."
 msgstr "ÎÏÎÏ ÏÎ ÏÎÏÏÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎ Î ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎ ÎÏÎ."
 
@@ -3802,29 +4657,12 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
 msgid "Subwoofer"
 msgstr "Subwoofer"
 
-#: ../panels/sound/gvc-stream-status-icon.c:236
-#, c-format
-msgid "Failed to start Sound Preferences: %s"
-msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏ: %s"
-
-#: ../panels/sound/gvc-stream-status-icon.c:262
-msgid "_Mute"
-msgstr "ÎÎÎÎ_ÏÎ"
-
-#: ../panels/sound/gvc-stream-status-icon.c:271
-msgid "_Sound Preferences"
-msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÏ"
-
-#: ../panels/sound/gvc-stream-status-icon.c:416
-msgid "Muted"
-msgstr "ÎÎ ÏÎÎÎ"
-
 #: ../panels/sound/sound-theme-file-utils.c:292
 msgid "Custom"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:286
-#: ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:292
+#: ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:281
+#: ../panels/universal-access/cc-ua-panel.c:287
 msgid "No shortcut set"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÏÏÎ"
 
@@ -3929,7 +4767,8 @@ msgid "Beep on Caps and Num Lock"
 msgstr "ÎÏÎÏÎ ÏÏÎ Caps ÎÎÎ Num Lock"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:23
-msgid "Options..."
+#| msgid "Options"
+msgid "Optionsâ"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏâ"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:24
@@ -3983,7 +4822,7 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:36
 msgid "Display a textual description of speech and sounds"
-msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎ ÎÏÏÎ"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎ ÎÏÏÎ"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:37
 msgid "_Test flash"
@@ -4027,7 +4866,6 @@ msgid "A_cceptance delay:"
 msgstr "ÎÎ_ÎÏÏÏÎÏÎÏÎ ÎÏÎÎÎÏÎÏ:"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:48
-#| msgid "Short"
 msgctxt "universal access, delay"
 msgid "Short"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎ"
@@ -4037,7 +4875,6 @@ msgid "Slow keys typing delay"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÏÎÎÏÎÏ ÎÎ ÎÏÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎ"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:50
-#| msgid "Long"
 msgctxt "universal access, delay"
 msgid "Long"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
@@ -4138,13 +4975,11 @@ msgid "Motion _threshold:"
 msgstr "_ÎÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏ:"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:78
-#| msgid "Small"
 msgctxt "universal access, threshold"
 msgid "Small"
 msgstr "ÎÎÎÏÏ"
 
 #: ../panels/universal-access/uap.ui.h:79
-#| msgid "Large"
 msgctxt "universal access, threshold"
 msgid "Large"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
@@ -4251,13 +5086,11 @@ msgid "Thickness:"
 msgstr "ÎÎÏÎÏ:"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:18
-#| msgid "Thin"
 msgctxt "universal access, thickness"
 msgid "Thin"
 msgstr "ÎÎÏÏÏ"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:19
-#| msgid "Thick"
 msgctxt "universal access, thickness"
 msgid "Thick"
 msgstr "ÎÎÏÏ"
@@ -4295,26 +5128,21 @@ msgid "Contrast:"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ:"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:29
-#| msgid "None"
 msgctxt "universal access, color"
 msgid "None"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:30
-#| msgctxt "Zoom Grayscale"
-#| msgid "Full"
 msgctxt "universal access, color"
 msgid "Full"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:31
-#| msgid "Low"
 msgctxt "universal access, brightness"
 msgid "Low"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
 
 #: ../panels/universal-access/zoom-options.ui.h:32
-#| msgid "High"
 msgctxt "universal access, brightness"
 msgid "High"
 msgstr "ÎÏÎÎÎ"
@@ -4443,7 +5271,7 @@ msgid "Right little finger"
 msgstr "ÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏ ÎÎÎÏÏÎÎ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/account-fingerprint.ui.h:9
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:706
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:700
 msgid "Enable Fingerprint Login"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÏÎÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎ"
 
@@ -4468,8 +5296,9 @@ msgstr ""
 "ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎ."
 
 #: ../panels/user-accounts/data/gnome-user-accounts-panel.desktop.in.in.h:1
-msgid "User Accounts"
-msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÏÏÎ"
+#| msgid "Username"
+msgid "Users"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏ"
 
 #: ../panels/user-accounts/data/gnome-user-accounts-panel.desktop.in.in.h:2
 msgid "Add or remove users"
@@ -4619,6 +5448,15 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎ"
 msgid "_Language"
 msgstr "Î_ÎÏÏÏÎ"
 
+#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:13
+#| msgid "A_utomatic Login"
+msgid "Last Login"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ"
+
+#: ../panels/user-accounts/data/user-accounts-dialog.ui.h:14
+msgid "History"
+msgstr "ÎÏÏÎÏÎÎÏ"
+
 #: ../panels/user-accounts/org.gnome.controlcenter.user-accounts.policy.in.h:1
 msgid "Manage user accounts"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÎÏÏÏÎ"
@@ -4628,7 +5466,7 @@ msgid "Authentication is required to change user data"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎ"
 
 #: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:94
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:569
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:601
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Too short"
 msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏ"
@@ -4639,25 +5477,25 @@ msgid "Not good enough"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÏ"
 
 #: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:108
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:570
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:602
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Weak"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎ"
 
 #: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:111
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:571
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:603
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Fair"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÎ"
 
 #: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:114
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:572
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:604
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Good"
 msgstr "ÎÎÎÏ"
 
 #: ../panels/user-accounts/pw-utils.c:117
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:573
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:605
 msgctxt "Password strength"
 msgid "Strong"
 msgstr "ÎÏÎÎÏÏ"
@@ -4667,7 +5505,7 @@ msgid "Authentication failed"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../panels/user-accounts/run-passwd.c:504
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:239
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:273
 #, c-format
 msgid "The new password is too short"
 msgstr "Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏ"
@@ -4714,12 +5552,12 @@ msgstr "Î ÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎ ÏÎÏÎÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏ
 msgid "Unknown error"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎ ÏÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:180
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:182
 msgid "Failed to add account"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:404
-#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:445
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:403
+#: ../panels/user-accounts/um-account-dialog.c:444
 msgid "Failed to register account"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ"
 
@@ -4750,11 +5588,6 @@ msgstr "Î ÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ."
 msgid "An internal error occurred."
 msgstr "ÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎÏ ÏÏÎÎÎÎ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:219
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:220
-msgid "Enabled"
-msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
-
 #: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:268
 msgid "Delete registered fingerprints?"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎ ÎÎÏÎÏÏÏÎÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎÏÏÎ;"
@@ -4787,16 +5620,16 @@ msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎ Î ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ '
 #. translators:
 #. * The variable is the name of the device, for example:
 #. * "Could you not access "Digital Persona U.are.U 4000/4000B" device
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:603
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:599
 #, c-format
 msgid "Could not start finger capture on '%s' device"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ '%s'"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:655
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:650
 msgid "Could not access any fingerprint readers"
 msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ Î ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÏ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:656
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:651
 msgid "Please contact your system administrator for help."
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏÎ ÏÎÏ ÏÏÏÏÎÎÎÏÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎ."
 
@@ -4805,7 +5638,7 @@ msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏ
 #. * "To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, using the
 #. * 'Digital Persona U.are.U 4000/4000B' device."
 #.
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:740
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:734
 #, c-format
 msgid ""
 "To enable fingerprint login, you need to save one of your fingerprints, "
@@ -4814,59 +5647,64 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÏÎÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎ, ÏÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÎ "
 "ÎÎÎÏÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÏ ÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎ '%s'."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:747
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:741
 msgid "Selecting finger"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÏÏ ÎÎÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:748
+#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:742
 msgid "Enrolling fingerprints"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÏÏÏÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-fingerprint-dialog.c:749
-msgid "Summary"
-msgstr "ÎÏÎÎÏÎ"
+#: ../panels/user-accounts/um-history-dialog.c:88
+msgid "This Week"
+msgstr "ÎÏÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:96
+#: ../panels/user-accounts/um-history-dialog.c:91
+#| msgid "Last used"
+msgid "Last Week"
+msgstr "ÎÎÎ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:105
 msgid "_Generate a password"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:150
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:159
 msgid "Please choose another password."
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:159
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:168
 msgid "Please type your current password again."
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÎÎÎÏÏÎÎÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÎÏ ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:165
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:174
 msgid "Password could not be changed"
 msgstr "Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÎÏ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:236
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:270
 msgid "You need to enter a new password"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:245
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:279
 msgid "You need to confirm the password"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:248
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:282
 msgid "The passwords do not match"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:254
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:288
 msgid "You need to enter your current password"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÏÎÎÎÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎ ÏÎÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:257
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:291
 msgid "The current password is not correct"
 msgstr "Î ÏÏÎÏÏÎ ÎÏÎÎÎÏÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÏÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:347
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:381
 msgid "Passwords do not match"
 msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:409
+#: ../panels/user-accounts/um-password-dialog.c:443
 msgid "Wrong password"
 msgstr "ÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
@@ -4875,20 +5713,21 @@ msgid "Disable image"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:461
-msgid "Take a photo..."
+#| msgid "Take a photo..."
+msgid "Take a photoâ"
 msgstr "ÎÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÏâ"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:479
-msgid "Browse for more pictures..."
+#| msgid "Browse for more pictures"
+msgid "Browse for more picturesâ"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÏâ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:704
+#: ../panels/user-accounts/um-photo-dialog.c:703
 #, c-format
 msgid "Used by %s"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ %s"
 
 #: ../panels/user-accounts/um-realm-manager.c:351
-#| msgid "Cannot remove automatically added profile"
 msgid "Cannot automatically join this type of domain"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÏÏÎÏ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÏÏÏÎÏ ÏÎÎÎÎ"
 
@@ -4911,34 +5750,20 @@ msgstr "ÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ, ÏÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÎÏ
 msgid "Couldn't connect to the %s domain: %s"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÎ ÏÎÎÎÎ %s: %s"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-manager.c:466
-#, c-format
-msgid "A user with name '%s' already exists."
-msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎ '%s'."
-
-#: ../panels/user-accounts/um-user-manager.c:473
-#, c-format
-msgid "No user with the name '%s' exists."
-msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎÎÎ '%s'."
-
-#: ../panels/user-accounts/um-user-manager.c:631
-msgid "This user does not exist."
-msgstr "ÎÏÏÏÏ Î ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ."
-
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:363
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:376
 msgid "Failed to delete user"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:423
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:436
 msgid "You cannot delete your own account."
 msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:432
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:445
 #, c-format
 msgid "%s is still logged in"
 msgstr "%s ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:436
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:449
 msgid ""
 "Deleting a user while they are logged in can leave the system in an "
 "inconsistent state."
@@ -4946,12 +5771,12 @@ msgstr ""
 "Î ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏ ÏÏÎÏÏÎ ÎÎÏ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÏÎ ÏÏÏÏÎÎÎ ÏÎ "
 "ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÎÏÏÎÏÎ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:445
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:458
 #, c-format
 msgid "Do you want to keep %s's files?"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÏÎÏ %s;"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:449
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:462
 msgid ""
 "It is possible to keep the home directory, mail spool and temporary files "
 "around when deleting a user account."
@@ -4959,40 +5784,44 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÏÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎ Î ÏÏÎÏÏÏÎÎÏÏ ÎÎÏÎÎÎÎÎÏ, ÏÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎÎÏ "
 "ÎÎÎ ÏÎ ÏÏÎÏÏÏÎÎÎ ÎÏÏÎÎÎ ÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÏÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:452
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:465
 msgid "_Delete Files"
 msgstr "_ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:453
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:466
 msgid "_Keep Files"
 msgstr "ÎÎÎ_ÏÎÏÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:505
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:518
 msgctxt "Password mode"
 msgid "Account disabled"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏ ÎÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:513
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:526
 msgctxt "Password mode"
 msgid "To be set at next login"
 msgstr "ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:516
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:529
 msgctxt "Password mode"
 msgid "None"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:864
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:578
+msgid "Logged in"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:941
 msgid "Failed to contact the accounts service"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏ ÎÎ ÏÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:866
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:943
 msgid "Please make sure that the AccountService is installed and enabled."
 msgstr ""
 "ÎÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÏÎ ÏÎ AccountService ÎÏÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎÎ "
 "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎ."
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:906
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:984
 msgid ""
 "To make changes,\n"
 "click the * icon first"
@@ -5000,12 +5829,12 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÏ,\n"
 "ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ * ÏÏÏÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:944
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1022
 msgid "Create a user account"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:955
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1237
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1033
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1319
 msgid ""
 "To create a user account,\n"
 "click the * icon first"
@@ -5013,12 +5842,12 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎ,\n"
 "ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ * ÏÏÏÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:964
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1042
 msgid "Delete the selected user account"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÏÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:976
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1242
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1054
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1324
 msgid ""
 "To delete the selected user account,\n"
 "click the * icon first"
@@ -5026,29 +5855,29 @@ msgstr ""
 "ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎ,\n"
 "ÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÎ * ÏÏÏÏÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1150
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1228
 msgid "My Account"
 msgstr "Î ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏÏ ÎÎÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1159
+#: ../panels/user-accounts/um-user-panel.c:1237
 msgid "Other Accounts"
 msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:512
+#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:516
 #, c-format
 msgid "A user with the username '%s' already exists"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎ '%s'"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:516
+#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:520
 #, c-format
 msgid "The username is too long"
 msgstr "Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏ ÎÎÎÏÏÏ"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:519
+#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:523
 msgid "The username cannot start with a '-'"
 msgstr "ÎÎ ÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÏÎÎ ÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÎÎ '-'"
 
-#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:522
+#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:526
 msgid ""
 "The username must only consist of:\n"
 " â letters from the English alphabet\n"
@@ -5060,6 +5889,16 @@ msgstr ""
 " â ÎÏÎÎÎÎÏÏ\n"
 " â ÎÏÎÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÏ ÏÎÏÏ ÏÎÏÎÎÏÎÏÎÏ '.', '-' ÎÎÎ '_'"
 
+#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:770
+#| msgid "today"
+msgid "Today"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎ"
+
+#: ../panels/user-accounts/um-utils.c:773
+#| msgid "yesterday"
+msgid "Yesterday"
+msgstr "ÎÎÎÏ"
+
 #: ../panels/wacom/button-mapping.ui.h:1
 msgid "Map Buttons"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎ"
@@ -5068,11 +5907,6 @@ msgstr "ÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎ"
 msgid "Map buttons to functions"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎ ÏÏÎÎÏÏÎÏÎÎÏ"
 
-#. Text printed on screen
-#: ../panels/wacom/calibrator/gui_gtk.c:78
-msgid "Screen Calibration"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ"
-
 #: ../panels/wacom/calibrator/gui_gtk.c:79
 msgid ""
 "Please tap the target markers as they appear on screen to calibrate the "
@@ -5104,7 +5938,7 @@ msgstr "ÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎ"
 msgid "%d of %d"
 msgstr "%d ÎÏÏ %d"
 
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:118 ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:371
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:118 ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:384
 msgctxt "Wacom action-type"
 msgid "None"
 msgstr "ÎÎÎÎÎ"
@@ -5119,28 +5953,37 @@ msgctxt "Wacom action-type"
 msgid "Switch Monitor"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:601
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:121
+msgctxt "Wacom action-type"
+msgid "Show On-Screen Help"
+msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎ"
+
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:621
+#| msgid "Up"
+msgctxt "Wacom tablet button"
 msgid "Up"
 msgstr "ÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:601
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:621
+#| msgid "Down"
+msgctxt "Wacom tablet button"
 msgid "Down"
 msgstr "ÎÎÏÏ"
 
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:638
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:662
 msgid "Switch Modes"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÏÎ"
 
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:724
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-stylus-page.c:376
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:752
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-stylus-page.c:373
 msgid "Button"
 msgstr "ÎÎÏÎÏÎ"
 
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:777
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:810
 msgid "Action"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÎÎ"
 
-#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:886
+#: ../panels/wacom/cc-wacom-page.c:920
 msgid "Display Mapping"
 msgstr "ÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ"
 
@@ -5183,16 +6026,14 @@ msgid "Bluetooth Settings"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ bluetooth"
 
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:8
-msgid "Map to Monitor..."
-msgstr "ÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎ..."
+#| msgid "Map to Monitor..."
+msgid "Map to Monitorâ"
+msgstr "ÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎ ÎÎÏÎÎâ"
 
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:9
-msgid "Map Buttons..."
-msgstr "ÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎ..."
-
-#: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:10
-msgid "Calibrate..."
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ..."
+#| msgid "Map Buttons"
+msgid "Map Buttonsâ"
+msgstr "ÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎâ"
 
 #: ../panels/wacom/gnome-wacom-properties.ui.h:11
 msgid "Adjust display resolution"
@@ -5207,90 +6048,86 @@ msgid "Left-Handed Orientation"
 msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÏÏ ÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÏÏÎÎÏÎÏ"
 
 #. If no mode is available, we use "left-ring-mode-1" for backward compat
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1015
-#| msgid "Left Ring Mode #%d"
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1076
 msgid "Left Ring"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÏÏ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1023
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1086
 #, c-format
 msgid "Left Ring Mode #%d"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏ #%d"
 
 #. If no mode is available, we use "right-ring-mode-1" for backward compat
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1040
-#| msgid "Right Ring Mode #%d"
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1105
 msgid "Right Ring"
 msgstr "ÎÎÎÎÏÏ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1048
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1115
 #, c-format
 msgid "Right Ring Mode #%d"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏ #%d"
 
 #. If no mode is available, we use "left-strip-mode-1" for backward compat
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1087
-#| msgid "Left Touchstrip Mode #%d"
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1156
 msgid "Left Touchstrip"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÏÏÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1095
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1166
 #, c-format
 msgid "Left Touchstrip Mode #%d"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏ ÎÏÏÎÎÎÏ #%d"
 
 #. If no mode is available, we use "right-strip-mode-1" for backward compat
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1112
-#| msgid "Right Touchstrip Mode #%d"
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1185
 msgid "Right Touchstrip"
 msgstr "ÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1120
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1195
 #, c-format
 msgid "Right Touchstrip Mode #%d"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏ #%d"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1143
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1220
 #, c-format
 msgid "Left Touchring Mode Switch"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1145
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1222
 #, c-format
 msgid "Right Touchring Mode Switch"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÏÎÎÎÏ"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1148
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1225
 #, c-format
 msgid "Left Touchstrip Mode Switch"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÏÎÏÏÎÏÎÏ ÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1150
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1227
 #, c-format
 msgid "Right Touchstrip Mode Switch"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÎÏ ÎÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1155
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1232
 #, c-format
 msgid "Mode Switch #%d"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÏÏÏÎ #%d"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1226
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1336
 #, c-format
 msgid "Left Button #%d"
 msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏÏ ÎÎÏÎÏÎ #%d"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1229
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1339
 #, c-format
 msgid "Right Button #%d"
 msgstr "ÎÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎ #%d"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1232
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1342
 #, c-format
 msgid "Top Button #%d"
 msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎÏÎÏÎ #%d"
 
-#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1235
+#: ../panels/wacom/gsd-wacom-device.c:1345
 #, c-format
 msgid "Bottom Button #%d"
 msgstr "ÎÎÏÏ ÎÎÏÎÏÎ #%d"
@@ -5363,29 +6200,40 @@ msgstr "ÎÎÏÏ ÏÎÎÎÏÏÎ "
 msgid "Tip Pressure Feel"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎ ÏÎÎÏÎÏ tip"
 
-#: ../shell/control-center.c:58
+#: ../shell/control-center.c:66
 msgid "Enable verbose mode"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏÎÏÏÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÏÎ"
 
-#: ../shell/control-center.c:59
+#: ../shell/control-center.c:67
 msgid "Show the overview"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÏÏÎÏÎÏ"
 
-#: ../shell/control-center.c:60 ../shell/control-center.c:61
-#: ../shell/control-center.c:62
+#: ../shell/control-center.c:68
+msgid "Search for the string"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
+
+#: ../shell/control-center.c:69
+msgid "List possible panel names and exit"
+msgstr "ÎÎÏÏÎ ÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÏÏÎ ÏÎÎÎÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../shell/control-center.c:70 ../shell/control-center.c:71
+#: ../shell/control-center.c:72
 msgid "Show help options"
 msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏ"
 
-#: ../shell/control-center.c:63
+#: ../shell/control-center.c:73
 msgid "Panel to display"
-msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ"
+msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÏÎ"
 
-#: ../shell/control-center.c:85
-#| msgid "All Settings"
+#: ../shell/control-center.c:73
+msgid "[PANEL] [ARGUMENTâ]"
+msgstr "[ÎÎÎÎÎÎÎ] [ÎÎÎÎÎÎâ]"
+
+#: ../shell/control-center.c:95
 msgid "- Settings"
 msgstr "- ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#: ../shell/control-center.c:93
+#: ../shell/control-center.c:103
 #, c-format
 msgid ""
 "%s\n"
@@ -5395,20 +6243,42 @@ msgstr ""
 "ÎÎÏÎÎÎÏÏÎ '%s --help' ÎÎÎ ÎÎ ÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÎÏÎ ÎÎÏÏÎ ÏÏÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÏÎÎÎÎÏÎ "
 "ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÏÎ.\n"
 
-#: ../shell/control-center.c:211
+#: ../shell/control-center.c:133
+#| msgid "Available Profiles"
+msgid "Available panels:"
+msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÎÎÎÏÎÎ:"
+
+#: ../shell/control-center.c:244
 msgid "Help"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ"
 
-#: ../shell/control-center.c:212
+#: ../shell/control-center.c:245
 msgid "Quit"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏ"
 
+#. Add categories
+#: ../shell/gnome-control-center.c:881
+msgctxt "category"
+msgid "Personal"
+msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎÎ"
+
+#: ../shell/gnome-control-center.c:882
+#| msgid "Hardware"
+msgctxt "category"
+msgid "Hardware"
+msgstr "ÎÎÎÎÏ"
+
+#: ../shell/gnome-control-center.c:883
+#| msgid "System"
+msgctxt "category"
+msgid "System"
+msgstr "ÎÏÏÏÎÎÎ"
+
 #: ../shell/gnomecc.directory.in.h:1
 msgid "Control Center"
 msgstr "ÎÎÎÏÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏ"
 
 #: ../shell/gnome-control-center.desktop.in.in.h:1 ../shell/shell.ui.h:1
-#| msgid "_Settings..."
 msgid "Settings"
 msgstr "ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
@@ -5420,6 +6290,294 @@ msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏÂÎÏÎÎÎÏÎÎÏÂ"
 msgid "All Settings"
 msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
+#~ msgid "Browse Files..."
+#~ msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎÎÏÎ ÎÏÏÎÎÏÎ..."
+
+#~ msgid "Create virtual device"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
+
+#~ msgid "Available Profiles for Displays"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÏ"
+
+#~ msgid "Available Profiles for Scanners"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÏÏÏÎÏ"
+
+#~ msgid "Available Profiles for Printers"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ"
+
+#~ msgid "Available Profiles for Cameras"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÎÏ ÎÎÏÎÎÎÏ"
+
+#~ msgid "Available Profiles for Webcams"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏ web"
+
+#~ msgid "Cannot remove automatically added profile"
+#~ msgstr "ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÏÎÎÏÎ Î ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎ ÏÎÏ ÏÏÎÏÏÎÎÎÎÎ ÎÏÏÏÎÎÏÎ"
+
+#~ msgid "No profile"
+#~ msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÏÏÎÏÎÎ"
+
+#~ msgid "%i year"
+#~ msgid_plural "%i years"
+#~ msgstr[0] "%i ÎÏÎÏ"
+#~ msgstr[1] "%i ÎÏÎ"
+
+#~ msgid "%i month"
+#~ msgid_plural "%i months"
+#~ msgstr[0] "%i ÎÎÎÎÏ"
+#~ msgstr[1] "%i ÎÎÎÎÏ"
+
+#~ msgid "%i week"
+#~ msgid_plural "%i weeks"
+#~ msgstr[0] "%i ÎÎÎÎÎÎÎÎ"
+#~ msgstr[1] "%i ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ"
+
+#~ msgid "Less than 1 week"
+#~ msgstr "ÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÏÏ 1 ÎÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+#~ msgid "This device is not color managed."
+#~ msgstr "ÎÏÏÎ Î ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎ."
+
+#~ msgid "This device is using manufacturing calibrated data."
+#~ msgstr "ÎÏÏÎ Î ÏÏÏÎÎÏÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÎÏÎÏÏÎ."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This device does not have a profile suitable for whole-screen color "
+#~ "correction."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÎÏÏÎ Î ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÏÎÎ ÎÎÎ ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎ ÎÎÎ ÏÎÎ ÎÎÏÏÎÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ "
+#~ "ÏÎÎÏ ÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ."
+
+#~ msgid "Not specified"
+#~ msgstr "ÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏÎÎÎÎ"
+
+#~ msgid "No devices supporting color management detected"
+#~ msgstr "ÎÎÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎ"
+
+#~ msgid "Add device"
+#~ msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
+
+#~ msgid "Add a virtual device"
+#~ msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
+
+#~ msgid "Delete device"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
+
+#~ msgid "Remove a device"
+#~ msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏ"
+
+#~ msgid "English"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+#~ msgid "German"
+#~ msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎ"
+
+#~ msgid "French"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+#~ msgid "Russian"
+#~ msgstr "ÎÏÏÎÎÎ"
+
+#~ msgid "Arabic"
+#~ msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ"
+
+#~ msgid "%d x %d (%s)"
+#~ msgstr "%d x %d (%s)"
+
+#~ msgid "%d x %d"
+#~ msgstr "%d x %d"
+
+#~ msgid "VESA: %s"
+#~ msgstr "VESA: %s"
+
+#~ msgid "Unknown model"
+#~ msgstr "ÎÎÎÏÏÏÎ ÎÎÎÏÎÎÎ"
+
+#~ msgid "The next login will attempt to use the standard experience."
+#~ msgstr ""
+#~ "Î ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎ."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The next login will use the fallback mode intended for unsupported "
+#~ "graphics hardware."
+#~ msgstr ""
+#~ "Î ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎÎÏÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÏÎÎ ÏÎÎ ÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎ "
+#~ "ÎÎÎ ÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎÎÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÏÎ"
+
+#~ msgctxt "Experience"
+#~ msgid "Fallback"
+#~ msgstr "ÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎ"
+
+#~ msgid "OS type"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏ"
+
+#~ msgid "_Other Media..."
+#~ msgstr "Î_ÎÎÎ ÎÎÏÎâ"
+
+#~ msgid "Driver"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÏÏ"
+
+#~ msgid "Experience"
+#~ msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎ"
+
+#~ msgid "Forced _Fallback Mode"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÏÏ Î_ÏÎÎÏÎÎÎÏ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ"
+
+#~ msgid "_Options..."
+#~ msgstr "_ÎÏÎÎÎÎÎÏâ"
+
+#~ msgid "C_reate..."
+#~ msgstr "_ÎÎÎÎÎÏÏÎÎÎ..."
+
+#~ msgid "_Settings..."
+#~ msgstr "_ÎÏÎÎÎÏÎÎÏ..."
+
+#~ msgid "Caution low battery, %s remaining"
+#~ msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎÎÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎ, ÎÏÎÎÎÎÎÎ %s"
+
+#~ msgid "Using battery power - %s remaining"
+#~ msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÎÏÎÏÎÏÎÎ - ÎÏÎÎÎÎÎÎ %s"
+
+#~ msgid "Using battery power"
+#~ msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ ÎÏÎÏÎÏÎÎ"
+
+#~ msgid "Charging - fully charged"
+#~ msgstr "ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎ - ÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ"
+
+#~ msgid "Using UPS power - %s remaining"
+#~ msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ UPS - ÎÏÎÎÎÎÎÎ %s"
+
+#~ msgid "Caution low UPS"
+#~ msgstr "ÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÎÎÎÏ ÏÎÏÏÎÎ UPS"
+
+#~ msgid "Using UPS power"
+#~ msgstr "ÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎ ÎÏÏ UPS"
+
+#~ msgid "Your secondary battery is fully charged"
+#~ msgstr "Î ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÏÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ"
+
+#~ msgid "Your secondary battery is empty"
+#~ msgstr "Î ÎÎÏÏÎÏÎÏÎÏÏÎ ÎÏÎÏÎÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎ"
+
+#~ msgctxt "Battery power"
+#~ msgid "Charging - fully charged"
+#~ msgstr "ÎÎÏÏÎÎÎÏÎÎ - ÏÎÎÏÎÏ ÏÎÏÏÎÏÎÎÎÎ"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Tip: <a href=\"screen\">screen brightness</a> affects how much power is "
+#~ "used"
+#~ msgstr ""
+#~ "ÎÏÎÎÎÏÎÎ: Î <a href=\"screen\">ÏÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ</a> ÎÏÎÏÎÎÎÎÎ ÏÏÏÎ "
+#~ "ÎÎÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÎÎÎÏÎÎ"
+
+#~ msgid "Don't suspend"
+#~ msgstr "ÎÎ ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÏÎÎÎ"
+
+#~ msgctxt "printer state"
+#~ msgid "Paused"
+#~ msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎ"
+
+#~ msgid "_Show"
+#~ msgstr "_ÎÏÎÎÎÎÎ"
+
+#~ msgid "Choose an input source"
+#~ msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ ÏÎÎÎÏ ÎÎÏÏÎÎÏ"
+
+#~ msgid "Copy Settings..."
+#~ msgstr "ÎÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÎÎÏÎÏÎ..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select a display language (change will be applied next time you log in)"
+#~ msgstr ""
+#~ "ÎÏÎÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÎÏ ÏÏÎÎÎÎÎÏ (ÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÎÏÎÏÎÎÏÏÎÏÎ ÏÎÎ ÎÏÏÎÎÎÎ ÏÎÏÎ ÏÎÏ "
+#~ "ÎÎ ÏÏÎÎÎÎÎÎÏÎ)"
+
+#~ msgid "Install languages..."
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏÏÎÏÎ ÎÎÏÏÏÏÎâ"
+
+#~ msgid "Brightness & Lock"
+#~ msgstr "ÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎ & ÎÎÎÎÎÏÎÎ"
+
+#~ msgid "Screen brightness and lock settings"
+#~ msgstr "ÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎÏ"
+
+#~ msgid "Brightness;Lock;Dim;Blank;Monitor;"
+#~ msgstr ""
+#~ "ÎÏÏÎÎÎÏÏÎÏÎ;ÎÎÎÎÎÏÎÎ;ÎÎÎÎÎÏÎÎ;ÎÎÎÎ;ÎÎÏÎÎ;Brightness;Lock;Dim;Blank;"
+#~ "Monitor;"
+
+#~ msgid "_Dim screen to save power"
+#~ msgstr "_ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÏÏÏÎÏÎÎÏ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎÎÎÏ"
+
+#~ msgid "_Turn screen off when inactive for:"
+#~ msgstr "Î_ÏÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÎÏ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÎ:"
+
+#~ msgid "Don't lock when at home"
+#~ msgstr "ÎÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎ ÏÏÎ ÏÏÎÏÎ"
+
+#~ msgid "Locations..."
+#~ msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎÎÏâ"
+
+#~ msgid "Lock"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎÎ"
+
+#~ msgid "Enable debugging code"
+#~ msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÏÎÏÏÎÎÎÎÏÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÎÎÎ"
+
+#~ msgid "Version of this application"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÏ"
+
+#~ msgid " â GNOME Volume Control Applet"
+#~ msgstr " â  ÎÎÎÏÎÎÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÏ GNOME"
+
+#~ msgid "Volume Control"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÏÎÏ ÎÏÎÏ"
+
+#~ msgid "Show desktop volume control"
+#~ msgstr "ÎÎÏÎÎÎÏÎ ÎÎÎÎÏÎÏ ÎÏÎÏ ÎÏÎÏÎÎÎÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÎÏ"
+
+#~ msgid "Sound Output Volume"
+#~ msgstr "ÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎÏ"
+
+#~ msgid "Microphone Volume"
+#~ msgstr "ÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÏ"
+
+#~ msgid "Failed to start Sound Preferences: %s"
+#~ msgstr "ÎÏÎÏÏÏÎÎ ÎÎÎÎÎÎÏÎÏ ÏÏÎÏÎÎÎÏÎÏÎ ÎÏÎÏ: %s"
+
+#~ msgid "_Mute"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎ_ÏÎ"
+
+#~ msgid "_Sound Preferences"
+#~ msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ ÎÏÎÏ"
+
+#~ msgid "Muted"
+#~ msgstr "ÎÎ ÏÎÎÎ"
+
+#~ msgid "Options..."
+#~ msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎÏâ"
+
+#~ msgid "User Accounts"
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎ ÏÏÎÏÏÏÎ"
+
+#~ msgid "Browse for more pictures..."
+#~ msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÎÏÎÏÏÏÏÎÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÏâ"
+
+#~ msgid "A user with name '%s' already exists."
+#~ msgstr "ÎÏÎÏÏÎÎ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎ ÏÎ ÏÎÎÎÎ '%s'."
+
+#~ msgid "No user with the name '%s' exists."
+#~ msgstr "ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎ ÏÎÎÎÎ '%s'."
+
+#~ msgid "This user does not exist."
+#~ msgstr "ÎÏÏÏÏ Î ÏÏÎÏÏÎÏ ÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎÎ."
+
+#~ msgid "Map Buttons..."
+#~ msgstr "ÎÎÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÎÎÏÎÏÎÏÎ..."
+
+#~ msgid "Calibrate..."
+#~ msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏÎ..."
+
 #~ msgid "Network;Wireless;IP;LAN;Proxy;"
 #~ msgstr "ÎÎÎÏÏÎ;ÎÏÏÏÎÎÏÎ;IP;LAN;Proxy;Network;Wireless;ÎÎÎÎÎÏÎÎÎÎÎÏÎÏ;"
 
@@ -5432,9 +6590,6 @@ msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 #~ msgid "Wired"
 #~ msgstr "ÎÎÏÏÏÎÎÏÎ"
 
-#~ msgid "Mobile broadband"
-#~ msgstr "ÎÎÎÎÏÎ ÎÏÏÏÎÏÎÎÎÎ"
-
 #~ msgid "Mesh"
 #~ msgstr "Mesh"
 
@@ -5470,9 +6625,6 @@ msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 #~ msgid "Getting devices..."
 #~ msgstr "ÎÎÎÎÎÏÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÏÎâ"
 
-#~ msgid "No local printers found"
-#~ msgstr "ÎÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÏÎÏÎÎÎÎ ÎÎÏÏÏÏÏÎÏ"
-
 #~ msgid ""
 #~ "FirewallD is not running. Network printer detection needs services mdns, "
 #~ "ipp, ipp-client and samba-client enabled on firewall."
@@ -5481,9 +6633,6 @@ msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 #~ "ÎÎ ÎÎÎÎÎ ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÏÎÏÎÎÏ mdns, ipp, ipp-client ÎÎÎ samba-"
 #~ "client ÏÏÎÎ firewall."
 
-#~ msgid "Devices"
-#~ msgstr "ÎÏÏÎÎÏÎÏ"
-
 #~ msgctxt "printer type"
 #~ msgid "Local"
 #~ msgstr "ÎÎÏÎÎÎÎ"
@@ -5540,9 +6689,6 @@ msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 #~ msgid "Solid Color"
 #~ msgstr "ÎÏÏÎÎ ÏÏÏÎÏ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏ"
 
-#~ msgid "Pictures Folder"
-#~ msgstr "ÎÎÎÎÎÎÏ ÎÎÎÏÎÏÎ"
-
 #~ msgid "Colors & Gradients"
 #~ msgstr "ÎÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÎÎÎÎÎÎÎÎÏÎÎÏ"
 
@@ -5597,9 +6743,6 @@ msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 #~ msgid "_Edge scrolling"
 #~ msgstr "ÎÏÎÎÏÎ _ÎÏÎÎÎÏ"
 
-#~ msgid "Enable h_orizontal scrolling"
-#~ msgstr "ÎÎÎÏÎÎÏÎÎÎÏÎ _ÎÏÎÎÏÎÏÎÎÏ ÎÏÎÎÏÎÏ"
-
 #~ msgctxt "Wireless access point"
 #~ msgid "Other..."
 #~ msgstr "ÎÎÎÎâ"
@@ -5634,18 +6777,9 @@ msgstr "ÎÎÎÏ ÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 #~ msgid "Add User"
 #~ msgstr "ÎÏÎÏÎÎÎÎ ÏÏÎÏÏÎ"
 
-#~ msgid "Remove User"
-#~ msgstr "ÎÏÎÎÏÎÏÎ ÏÏÎÏÏÎ"
-
 #~ msgid "Allowed users"
 #~ msgstr "ÎÏÎÏÏÎÏ ÏÎÏ ÎÏÎÏÏÎÏÎÎÏÎÎ"
 
-#~ msgid "Co_nnector:"
-#~ msgstr "ÎÏÎ_ÎÎÏÎÎÏ:"
-
-#~ msgid "Hardware"
-#~ msgstr "ÎÎÎÎÏ"
-
 #~ msgid "C_hoose a device to configure:"
 #~ msgstr "ÎÏÎÎÎ_ÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÏÎÎÏÎ ÎÎÎ ÏÏÎÎÎÏÎ:"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]