[evolution] Updated slovak translationcommit 883126616a49aee497c0b3c4cf12234e3ff2cb42
Author: MariÃn Äavojskà <cavo+gnomel10n cavo sk>
Date:  Tue Jan 15 17:25:34 2013 +0100

  Updated slovak translation

 po/sk.po |23592 ++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 11438 insertions(+), 12154 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 335a202..f490c11 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,27 +1,27 @@
 # Slovak translation for evolution.
-# Copyright (C) 2001, 2002, 2003, 2005, 2007, 2008, 2010, 2011 Free Software Foundation, Inc.
+# Copyright (C) 2001-2003, 2005, 2007, 2008, 2010-2012 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the evolution package.
-# Stanislav Visnovsky <visnovsky nenya ms mff cuni cz>, 2001, 2002, 2003.
+# Stanislav Visnovsky <visnovsky nenya ms mff cuni cz>, 2001-2003.
 # Stanislav Visnovsky <visnovsky kde org>, 2003.
 # Lukas Lipka <lukas pmad net>, 2005.
 # Marcel Telka <marcel telka sk>, 2005, 2007, 2008.
 # Pavol KlaÄanskà <pavol klacansky com>, 2010, 2011.
-# MariÃn Äavojskà <cavo+gnomel10n cavo sk>, 2011.
+# MariÃn Äavojskà <cavo+gnomel10n cavo sk>, 2011, 2012.
 #
-#: ../shell/main.c:570
+#: ../shell/main.c:573
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=evolution&keywords=I18N+L10N&component=Miscellaneous\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-12 18:08+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-12 22:23+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-12 19:16+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-11-18 20:22+0100\n"
 "Last-Translator: MariÃn Äavojskà <cavo+gnomel10n cavo sk>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
+"Language: sk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: sk\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:1
@@ -46,6 +46,9 @@ msgid ""
 "a supported login method. Remember that many passwords are case sensitive; "
 "your caps lock might be on."
 msgstr ""
+"Skontrolujte, Äi ste sprÃvne vyhlÃskovali heslo a Äi pouÅÃvate podporovanà "
+"metÃdu prihlasovania. PamÃtajte, pri heslÃch zÃleÅÃ na veÄkosti pÃsmen, "
+"moÅno mÃte zapnutà CapsLock."
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:5
 msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
@@ -59,6 +62,9 @@ msgid ""
 "this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for "
 "supported search bases."
 msgstr ""
+"Tento LDAP server mÃÅe pouÅiÅ starÅiu verziu protokolu LDAP, ktorà "
+"nepodporuje tÃto funkcionalitu, alebo mÃÅe byÅ nenakonfigurovanÃ. OpÃtajte "
+"sa vÃÅho sprÃvcu na podporovanà vyhÄadÃvacie bÃzy."
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:7
 msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
@@ -86,41 +92,58 @@ msgstr "Tento adresÃr kontaktov bude navÅdy odstrÃnenÃ."
 
 # PÅ: treba skontrolovaÅ kolÃzie akcelerÃtorov, v celom programe!
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:63
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:66
 msgid "Do _Not Delete"
 msgstr "_NeodstrÃniÅ"
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
+msgid "Delete remote address book &quot;{0}&quot;?"
+msgstr "OdstrÃniÅ vzdialenà adresÃr kontaktov â{0}â?"
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
+msgid ""
+"This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the "
+"server. Are you sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+"Toto nenÃvratne odstrÃni adresÃr kontaktov â{0}â zo servera. Naozaj to "
+"chcete vykonaÅ?"
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
+msgid "_Delete From Server"
+msgstr "O_dstrÃniÅ zo servera"
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
 msgid "Category editor not available."
 msgstr "Editor kategÃrià nie je k dispozÃcii."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
 msgid "Unable to open address book"
 msgstr "Nepodarilo sa otvoriÅ adresÃr kontaktov"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
 msgid "Unable to perform search."
 msgstr "Nepodarilo sa vykonaÅ vyhÄadanie."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
 msgid "Would you like to save your changes?"
 msgstr "Chcete uloÅiÅ vaÅe zmeny?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
 msgid ""
 "You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
 "changes?"
-msgstr ""
+msgstr "Urobili ste Ãpravy tohoto kontaktu. Chcete uloÅiÅ tieto zmeny?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
 msgid "_Discard"
 msgstr "_ZahodiÅ"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
 msgid "Cannot move contact."
 msgstr "Nedà sa presunÃÅ kontakt."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
 msgid ""
 "You are attempting to move a contact from one address book to another but it "
 "cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
@@ -129,46 +152,46 @@ msgstr ""
 "tento kontakt nemohol byÅ zo zdroja odstrÃnenÃ. Chcete namiesto toho uloÅiÅ "
 "kÃpiu?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
 msgid ""
 "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
 msgstr "ObrÃzok, ktorà ste vybrali, je veÄkÃ. Chcete ho zmenÅiÅ a uloÅiÅ?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
 msgid "_Resize"
 msgstr "_ZmeniÅ veÄkosÅ"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
 msgid "_Use as it is"
 msgstr "_PouÅiÅ ako je"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
 msgid "_Do not save"
 msgstr "_NeuloÅiÅ"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
 msgid "Unable to save {0}."
 msgstr "Nepodarilo sa uloÅiÅ {0}."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
 msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
 msgstr "Chyba pri ukladanà {0} do {1}: {2}"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
 msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
 msgstr "AdresÃr kontaktov Evolution neoÄakÃvane skonÄil."
 
 #. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
 msgid ""
 "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
 msgstr "VaÅe kontakty pre {0} nebudà dostupnà kÃm nereÅtartujete Evolution."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
 msgid "Address '{0}' already exists."
 msgstr "Adresa â{0}â uÅ existuje."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
 msgid ""
 "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card "
 "with the same address anyway?"
@@ -176,91 +199,69 @@ msgstr ""
 "Kontakt s touto adresou uŠexistuje. Chcete aj napriek tomu pridaŠnovà "
 "vizitku s takou istou adresou?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:339 ../widgets/table/e-table-config.ui.h:6
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36 ../e-util/e-table-config.ui.h:6
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:966 ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:397
 msgid "_Add"
 msgstr "_PridaÅ"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
 msgid "Some addresses already exist in this contact list."
-msgstr ""
+msgstr "Niektorà z adries uŠexistuje v tomto zozname kontaktov."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
-#, fuzzy
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
 msgid ""
 "You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
 "you like to add them anyway?"
 msgstr ""
-"Meno alebo email pre tento kontakt uÅ v tomto prieÄinku\n"
-"existuje. Chcete ho aj tak pridaÅ?"
+"PokÃÅate sa pridaÅ adresy, z ktorÃch ÄasÅ uÅ existuje v zozname. Chcete ich "
+"aj tak pridaÅ?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
 msgid "Skip duplicates"
-msgstr ""
+msgstr "PreskoÄiÅ rovnakÃ"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
 msgid "Add with duplicates"
-msgstr ""
+msgstr "PridaÅ aj rovnakÃ"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
 msgid "List '{0}' is already in this contact list."
-msgstr ""
+msgstr "Zoznam â{0}â uÅ existuje v tomto zozname kontaktov."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
-#, fuzzy
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
 msgid ""
 "A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like "
 "to add it anyway?"
 msgstr ""
-"Meno alebo email pre tento kontakt uÅ v tomto prieÄinku existuje. Chcete ho "
-"aj tak pridaÅ?"
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
-msgid "Some features may not work properly with your current server"
-msgstr "Niektorà funkcie nemusia sprÃvne fungovaÅ s vaÅim aktuÃlnym serverom"
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
-msgid ""
-"You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter "
-"problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to "
-"a supported version"
-msgstr ""
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
-msgid "GroupWise Address book creation:"
-msgstr "Vytvorenie GroupWise adresÃra kontaktov:"
+"Zoznam kontaktov s nÃzvom â{0}â uÅ existuje v tomto zozname kontaktov. "
+"Chcete ho aj tak pridaÅ?"
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
-msgid ""
-"Currently you can only access the GroupWise System Address Book from "
-"Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your "
-"GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
-msgstr ""
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1258
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1256
 msgid "Failed to delete contact"
 msgstr "OdstrÃnenie kontaktov zlyhalo"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
 msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
 msgstr "NemÃte oprÃvnenie odstrÃniÅ kontakty z tohto adresÃra kontaktov."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:46
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
 msgid "Cannot add new contact"
 msgstr "Nedà sa pridaŠnovà kontakt"
 
 #. For Translators: {0} is the name of the address book source
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:48
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:47
 msgid ""
 "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
 "different address book from the side bar in the Contacts view."
 msgstr ""
+"AdresÃr kontaktov â{0}â je iba na ÄÃtanie a teda nemÃÅe byÅ upravovanÃ. "
+"Vyberte si inà adresÃr kontaktov z boÄnÃho panelu v pohÄade Kontakty."
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:628
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:650
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2911
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:618
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:640
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2932
 msgid "Contact Editor"
 msgstr "Editor kontaktov"
 
@@ -286,23 +287,22 @@ msgstr "_Kam:"
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:5
 msgid "Ca_tegories..."
-msgstr "Ka_tegÃrie..."
+msgstr "Ka_tegÃrieâ"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
 msgid "Full _Name..."
-msgstr "_Celà meno..."
+msgstr "_Celà menoâ"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
 msgid "_Wants to receive HTML mail"
 msgstr "Chce prijÃmaÅ _HTML poÅtu"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
-#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:392
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:647
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:655
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1055
+#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:396
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
-#: ../smime/lib/e-cert.c:811
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:605
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:970
+#: ../smime/lib/e-asn1-object.c:395
 msgid "Email"
 msgstr "Email"
 
@@ -315,7 +315,7 @@ msgid "Instant Messaging"
 msgstr "Priama komunikÃcia"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
-#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:990
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:1004
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
@@ -324,9 +324,9 @@ msgid "_Home Page:"
 msgstr "_Domovskà strÃnka:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:718
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:709
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1980
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1850
 msgid "_Calendar:"
 msgstr "_KalendÃr:"
 
@@ -343,6 +343,7 @@ msgid "Home Page:"
 msgstr "Domovskà strÃnka:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
+#: ../modules/cal-config-google/evolution-cal-config-google.c:97
 msgid "Calendar:"
 msgstr "KalendÃr:"
 
@@ -417,8 +418,8 @@ msgid "_Anniversary:"
 msgstr "_VÃroÄie:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:729
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2131
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:702
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2193
 msgid "Anniversary"
 msgstr "VÃroÄie"
 
@@ -428,9 +429,8 @@ msgstr "VÃroÄie"
 #. * which, so long as it has an icon. We're just interested in
 #. * the directory components.
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:728
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2130 ../capplet/anjal-settings-main.c:83
-#: ../shell/main.c:133
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:701
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2192 ../shell/main.c:127
 msgid "Birthday"
 msgstr "DÃtum narodenia"
 
@@ -453,7 +453,7 @@ msgstr "_PSÄ:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
 msgid "_State/Province:"
-msgstr "_ÅtÃt/Provincia:"
+msgstr "Å_tÃt/Provincia:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
 msgid "_Country:"
@@ -468,27 +468,27 @@ msgid "_Address:"
 msgstr "_Adresa:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:196
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:82
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1360
-#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:300
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:186
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:308
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:389
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:68
 msgid "Home"
 msgstr "Domov"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:195
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:81
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:708
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1357
-#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:308
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:185
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map.c:316
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:386
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:67
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:683
 msgid "Work"
 msgstr "PrÃca"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:197
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:83
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:421
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3471
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:187
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:69
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:378
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3607
 msgid "Other"
 msgstr "InÃ"
 
@@ -500,74 +500,79 @@ msgstr "PoÅtovà adresa"
 msgid "Notes"
 msgstr "PoznÃmky"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:669
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:165
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:608
 msgid "AIM"
 msgstr "AIM"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:672
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:166
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:611
 msgid "Jabber"
 msgstr "Jabber"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:674
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:167
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:613
 msgid "Yahoo"
 msgstr "Yahoo"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:675
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:168
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:614
 msgid "Gadu-Gadu"
 msgstr "Gadu-Gadu"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:180
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:673
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:169
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:612
 msgid "MSN"
 msgstr "MSN"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:181
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:671
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:170
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:610
 msgid "ICQ"
 msgstr "ICQ"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:182
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:670
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:609
 msgid "GroupWise"
 msgstr "GroupWise"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:183
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:676
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:615
 msgid "Skype"
 msgstr "Skype"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:220
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:488
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:616
+msgid "Twitter"
+msgstr "Twitter"
+
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:210
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:491
 msgid "Error adding contact"
 msgstr "Chyba pri pridÃvanà kontaktu"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:235
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:225
 msgid "Error modifying contact"
 msgstr "Chyba pri zmene kontaktu"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:250
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:240
 msgid "Error removing contact"
 msgstr "Chyba pri odstraÅovanà kontaktu"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:644
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2905
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:634
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2926
 #, c-format
 msgid "Contact Editor - %s"
 msgstr "Editor kontaktov - %s"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3386
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3447
 msgid "Please select an image for this contact"
 msgstr "ProsÃm, vyberte si obrÃzok pre tento kontakt"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3387
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3448
 msgid "_No image"
 msgstr "_Bez obrÃzka"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3714
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3781
 msgid ""
 "The contact data is invalid:\n"
 "\n"
@@ -575,44 +580,44 @@ msgstr ""
 "Ãdaje kontaktu sà neplatnÃ:\n"
 "\n"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3720
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3787
 #, c-format
 msgid "'%s' has an invalid format"
 msgstr "â%sâ mà neplatnà tvar"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3727
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3795
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be a future date"
-msgstr ""
+msgstr "â%sâ nemÃÅe byÅ dÃtum z budÃcnosti"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3735
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3803
 #, c-format
 msgid "%s'%s' has an invalid format"
 msgstr "%sâ%sâ mà neplatnà tvar"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3748
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3762
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3816
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3830
 #, c-format
 msgid "%s'%s' is empty"
 msgstr "%sâ%sâ je prÃzdny"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3777
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3845
 msgid "Invalid contact."
 msgstr "Neplatnà kontakt."
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:438
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:435
 msgid "Contact Quick-Add"
 msgstr "RÃchly kontakt"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:441
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:438
 msgid "_Edit Full"
 msgstr "_UpraviÅ celÃ"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:492
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:488
 msgid "_Full name"
 msgstr "_Celà meno"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:503
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:501
 msgid "E_mail"
 msgstr "E_mail"
 
@@ -686,7 +691,7 @@ msgid "_Suffix:"
 msgstr "T_itul za menom:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:768
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:794
 msgid "Contact List Editor"
 msgstr "Editor zoznamu kontaktov"
 
@@ -706,28 +711,42 @@ msgstr "Za_dajte emailovà adresu, alebo do zoznamu potiahnite kontakt myÅou:"
 msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
 msgstr "_SkryÅ adresy pri posielanà poÅty do tohto zoznamu"
 
+# tooltip
 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
-#: ../mail/mail-config.ui.h:156
+msgid "Add an email to the List"
+msgstr "Pridà email do zoznamu"
+
+# tooltip
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:8
+msgid "Remove an email address from the List"
+msgstr "OdstrÃni emailovà adresu zo zoznamu"
+
+# tooltip
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:9
+msgid "Insert email addresses from Address Book"
+msgstr "Pridà emailovà adresy z adresÃra kontaktov"
+
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:10
 msgid "_Select..."
-msgstr "_VybraÅ..."
+msgstr "_VybraÅâ"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:891
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:917
 msgid "Contact List Members"
 msgstr "Älenovia zoznamu kontaktov"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1409
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1443
 msgid "_Members"
 msgstr "Äle_novia"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1523
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1562
 msgid "Error adding list"
 msgstr "Chyba pri pridÃvanà zoznamu"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1538
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1577
 msgid "Error modifying list"
 msgstr "Chyba pri zmene zoznamu"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1553
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1592
 msgid "Error removing list"
 msgstr "Chyba pri odstraÅovanà zoznamu"
 
@@ -744,19 +763,18 @@ msgstr ""
 "Meno alebo email tohto kontaktu uÅ v tomto prieÄinku existuje. Chcete aj "
 "napriek tomu uloÅiÅ zmeny?"
 
-# nemÃtu byÅ skÃr "s kontaktom"
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=635414
 #. Translators: Heading of the contact which has same name or email address in this folder already.
 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:4
 msgid "Conflicting Contact:"
-msgstr "Konflikt v kontakte:"
+msgstr "Konflikt s kontaktom:"
 
 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:5
 msgid "Changed Contact:"
 msgstr "Zmenenà kontakt:"
 
 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
-#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:338
+#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:342
 msgid "_Merge"
 msgstr "_ZlÃÄiÅ"
 
@@ -777,450 +795,172 @@ msgid "New Contact:"
 msgstr "Novà kontakt:"
 
 # window title
-#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:320
+#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:324
 msgid "Merge Contact"
 msgstr "ZlÃÄenie kontaktu"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1077
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1066
 msgid "Name contains"
 msgstr "Meno obsahuje"
 
 # PK: je to vo vyhladavani, "na" moze byt odstranene
 #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1070
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1059
 msgid "Email begins with"
 msgstr "Email zaÄÃna na"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:26 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:19
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:30
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1063
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1734
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:788
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:987
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1052
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1797
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:812
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1011
 msgid "Any field contains"
 msgstr "ÄubovoÄnà pole obsahuje"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:97
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:106
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:189
-msgid "evolution address book"
-msgstr "adresÃr kontaktov evolution"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:191
-msgid "Copy _Email Address"
-msgstr "KopÃrovaÅ _emailovà adresu"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:164
+msgid "No contacts"
+msgstr "Bez kontaktov"
 
-# tooltip
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:193
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:432
-msgid "Copy the email address to the clipboard"
-msgstr "KopÃruje emailovà adresu do schrÃnky"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:168
+#, c-format
+msgid "%d contact"
+msgid_plural "%d contacts"
+msgstr[0] "%d kontaktov"
+msgstr[1] "%d kontakt"
+msgstr[2] "%d kontakty"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:198
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:437
-msgid "_Send New Message To..."
-msgstr "_PoslaÅ novà sprÃvu pre..."
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:371
+msgid "Error getting book view"
+msgstr "Chyba pri zÃskavanà pohÄadu na adresÃr kontaktov"
 
-# tooltip
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:200
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:439
-msgid "Send a mail message to this address"
-msgstr "OdoÅle sprÃvu na tÃto adresu"
+# PK: nejde tu o vyhladavanie?
+# MÄ: je to moÅnÃ. PodÄa zdrojovÃho kÃdu prehÄadÃva AddressBookModel, ale v princÃpe mÃÅe vyhÄadÃvaÅ v modeli.
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:812
+msgid "Search Interrupted"
+msgstr "VyhÄadÃvanie preruÅenÃ"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:227
-#, fuzzy
-msgid "Open map"
-msgstr "_OtvoriÅ poznÃmku"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-table-adapter.c:160
+msgid "Error modifying card"
+msgstr "Chyba pri zmene vizitky"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:542
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:570
-#, fuzzy
-msgid "List Members:"
-msgstr "Zoznam Älenov"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:635
+msgid "Cut selected contacts to the clipboard"
+msgstr "Vystrihne vybranà kontakty do schrÃnky"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:662
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:5
-msgid "Nickname"
-msgstr "PrezÃvka"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:641
+msgid "Copy selected contacts to the clipboard"
+msgstr "SkopÃruje vybranà kontakty do schrÃnky"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:694
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:34
-msgid "Company"
-msgstr "SpoloÄnosÅ"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:647
+msgid "Paste contacts from the clipboard"
+msgstr "VloÅÃ kontakty zo schrÃnky"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:695
-msgid "Department"
-msgstr "Oddelenie"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:653
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:870
+msgid "Delete selected contacts"
+msgstr "OdstrÃni vybranà kontakty"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:696
-msgid "Profession"
-msgstr "Povolanie"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:659
+msgid "Select all visible contacts"
+msgstr "Vyberie vÅetky viditeÄnà kontakty"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:697
-msgid "Position"
-msgstr "PozÃcia"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1304
+msgid "Are you sure you want to delete these contact lists?"
+msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odstrÃniÅ tieto zoznamy kontaktov?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:698
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:39
-msgid "Manager"
-msgstr "ManaÅÃr"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1308
+msgid "Are you sure you want to delete this contact list?"
+msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odstrÃniÅ tento zoznam kontaktov?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:699
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:40
-msgid "Assistant"
-msgstr "Asistent"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1312
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to delete this contact list (%s)?"
+msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odstrÃniÅ tento zoznam kontaktov (%s)?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:700
-msgid "Video Chat"
-msgstr "Video rozhovor"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1318
+msgid "Are you sure you want to delete these contacts?"
+msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odstrÃniÅ tieto kontakty?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:701
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:469
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:232
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:261
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view.c:528
-#: ../modules/online-accounts/e-online-accounts-google.c:302
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:21
-#: ../widgets/misc/e-send-options.c:546
-msgid "Calendar"
-msgstr "KalendÃr"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1322
+msgid "Are you sure you want to delete this contact?"
+msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odstrÃniÅ tento kontakt?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:702
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:127
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:354
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:2
-msgid "Free/Busy"
-msgstr "DiÃr"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1326
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to delete this contact (%s)?"
+msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odstrÃniÅ tento kontakt (%s)?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:703
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:725
-msgid "Phone"
-msgstr "TelefÃn"
+#. Translators: This is shown for > 5 contacts.
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1482
+#, c-format
+msgid ""
+"Opening %d contacts will open %d new windows as well.\n"
+"Do you really want to display all of these contacts?"
+msgid_plural ""
+"Opening %d contacts will open %d new windows as well.\n"
+"Do you really want to display all of these contacts?"
+msgstr[0] ""
+"Otvorenie %d kontaktov tieÅ otvorà %d novÃch okien.\n"
+"Naozaj chcete zobraziÅ vÅetky tieto kontakty?"
+msgstr[1] ""
+"Otvorenie %d kontaktu tieŠotvorà %d novà okno.\n"
+"Naozaj chcete zobraziÅ vÅetky tieto kontakty?"
+msgstr[2] ""
+"Otvorenie %d kontaktov tieÅ otvorà %d novà oknÃ.\n"
+"Naozaj chcete zobraziÅ vÅetky tieto kontakty?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:704
-msgid "Fax"
-msgstr "Fax"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1490
+msgid "_Don't Display"
+msgstr "_NezobraziÅ"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:705
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:727
-msgid "Address"
-msgstr "Adresa"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1491
+msgid "Display _All Contacts"
+msgstr "ZobraziÅ _vÅetky kontakty"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:722
-msgid "Home Page"
-msgstr "Domovskà strÃnka"
+# UloÅiÅ do?
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:1
+msgid "File As"
+msgstr "UloÅiÅ ako"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:723
-msgid "Web Log"
-msgstr "Blog"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:3
+msgid "Given Name"
+msgstr "Krstnà meno"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:726
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:20
-msgid "Mobile Phone"
-msgstr "Mobilnà telefÃn"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:4
+msgid "Family Name"
+msgstr "Priezvisko"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:730
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:44
-msgid "Spouse"
-msgstr "ManÅel(ka)"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:5
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:607
+msgid "Nickname"
+msgstr "PrezÃvka"
 
-#. Create the default Person addressbook
-#. Create the default Person calendar
-#. Create the default Person memo list
-#. Create the default Person task list
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:732
-#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:385
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:126
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:144
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:144
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:165
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:132
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:123
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:128
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:132
-msgid "Personal"
-msgstr "OsobnÃ"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:7
+msgid "Email 2"
+msgstr "Email 2"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:753
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:45
-msgid "Note"
-msgstr "PoznÃmka"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:8
+msgid "Email 3"
+msgstr "Email 3"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1022
-msgid "List Members"
-msgstr "Zoznam Älenov"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:9
+msgid "Assistant Phone"
+msgstr "Asistentov telefÃn"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1040
-msgid "Job Title"
-msgstr "Pracovnà pozÃcia"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:10
+msgid "Business Phone"
+msgstr "TelefÃn do zamestania"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1077
-msgid "Home page"
-msgstr "Domovskà strÃnka"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:11
+msgid "Business Phone 2"
+msgstr "TelefÃn do zamestnania 2"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1086
-msgid "Blog"
-msgstr "Blog"
-
-# Äo je miesto %s? ak je to nÃzov kontaktu mÃÅe to znieÅ Äudne
-# KliknutÃm poÅlete email KostrianovÃ
-# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641020
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1285
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:980
-#, c-format
-msgid "Click to mail %s"
-msgstr "KliknutÃm poÅlete email na %s"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:120
-msgid ""
-"This address book cannot be opened. This either means this book is not "
-"marked for offline usage or not yet downloaded for offline usage. Please "
-"load the address book once in online mode to download its contents."
-msgstr ""
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:148
-#, c-format
-msgid ""
-"This address book cannot be opened. Please check that the path %s exists "
-"and that permissions are set to access it."
-msgstr ""
-"Nebolo moÅnà otvoriÅ tento adresÃr kontaktov. ProsÃm, overte, Äi cesta %s "
-"existuje, a Äi mÃte dostatoÄnà prÃva na prÃstup k nej."
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:161
-msgid ""
-"This version of Evolution does not have LDAP support compiled in to it. To "
-"use LDAP in Evolution an LDAP-enabled Evolution package must be installed."
-msgstr ""
-"TÃto verzia Evolution nemà zakompilovanà podporu LDAP. Ak chcete pouÅÃvaÅ "
-"LDAP v Evolution, tak musÃte nainÅtalovaÅ balÃk Evolution s LDAP."
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:170
-msgid ""
-"This address book cannot be opened. This either means that an incorrect URI "
-"was entered, or the server is unreachable."
-msgstr ""
-"Nebolo moÅnà otvoriÅ tento adresÃr kontaktov. Znamenà to, Åe buÄ ste zadali "
-"neplatnà identifikÃtor URI, alebo je server nedosiahnuteÄnÃ."
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:178
-msgid "Detailed error message:"
-msgstr "Podrobnà sprÃva o chybe:"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:216
-msgid ""
-"More cards matched this query than either the server is \n"
-"configured to return or Evolution is configured to display.\n"
-"Please make your search more specific or raise the result limit in\n"
-"the directory server preferences for this address book."
-msgstr ""
-"VÃÅmu dotazu zodpovedà viac vizitiek, neÅ dokÃÅe server\n"
-"poslaÅ alebo Evolution zobraziÅ. ProsÃm, upresnite svoj\n"
-"dotaz alebo zvÃÅte obmedzenie v nastavenà adresÃrovÃho\n"
-"servera pre tento adresÃr kontaktov."
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:223
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The time to execute this query exceeded the server limit or the limit\n"
-"configured for this address book. Please make your search\n"
-"more specific or raise the time limit in the directory server\n"
-"preferences for this address book."
-msgstr ""
-"Äas pre vykonanie tohto dotazu prekroÄil limit nastavenà na serveri\n"
-"alebo pre tento adresÃr kontaktov. ProsÃm, upresnite hÄadanie alebo zvÃÅte\n"
-"Äasovà limit v nastavenà adresÃrovÃho servera pre tento adresÃr kontaktov."
-
-#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:231
-#, c-format
-msgid "The backend for this address book was unable to parse this query. %s"
-msgstr ""
-"ObsluÅnà softvÃr tohto adresÃra kontaktov nedokÃzal analyzovaÅ tÃto "
-"poÅiadavku. %s"
-
-#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:236
-#, c-format
-msgid "The backend for this address book refused to perform this query. %s"
-msgstr ""
-"ObsluÅnà softvÃr tohto adresÃra kontaktov odmietol vykonaÅ tÃto poÅiadavku. %"
-"s"
-
-#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:242
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:248
-#, c-format
-msgid "This query did not complete successfully. %s"
-msgstr "TÃto poÅiadavka nebola dokonÄenà ÃspeÅne. %s"
-
-#. This is a filename. Translators take note.
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:270
-msgid "card.vcf"
-msgstr "vizitka.vcf"
-
-# dialog title
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:316
-msgid "Select Address Book"
-msgstr "VÃber adresÃra kontaktov"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:390
-msgid "list"
-msgstr "zoznam"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:575
-msgid "Move contact to"
-msgstr "PresunÃÅ kontakt do"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:577
-msgid "Copy contact to"
-msgstr "KopÃrovaÅ kontakt do"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:580
-msgid "Move contacts to"
-msgstr "PresunÃÅ kontakty do"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:582
-msgid "Copy contacts to"
-msgstr "KopÃrovaÅ kontakty do"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:163
-msgid "No contacts"
-msgstr "Bez kontaktov"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:167
-#, c-format
-msgid "%d contact"
-msgid_plural "%d contacts"
-msgstr[0] "%d kontaktov"
-msgstr[1] "%d kontakt"
-msgstr[2] "%d kontakty"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:363
-msgid "Error getting book view"
-msgstr "Chyba pri zÃskavanà pohÄadu na adresÃr kontaktov"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:752
-#, fuzzy
-msgid "Search Interrupted"
-msgstr "PrehÄadaÅ pr_ieÄinky"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-table-adapter.c:160
-msgid "Error modifying card"
-msgstr "Chyba pri zmene vizitky"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:640
-msgid "Cut selected contacts to the clipboard"
-msgstr "Vystrihne vybranà kontakty do schrÃnky"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:646
-msgid "Copy selected contacts to the clipboard"
-msgstr "SkopÃruje vybranà kontakty do schrÃnky"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:652
-msgid "Paste contacts from the clipboard"
-msgstr "VloÅÃ kontakty zo schrÃnky"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:658
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:881
-msgid "Delete selected contacts"
-msgstr "OdstrÃni vybranà kontakty"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:664
-msgid "Select all visible contacts"
-msgstr "Vyberie vÅetky viditeÄnà kontakty"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1306
-msgid "Are you sure you want to delete these contact lists?"
-msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odstrÃniÅ tieto zoznamy kontaktov?"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1310
-msgid "Are you sure you want to delete this contact list?"
-msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odstrÃniÅ tento zoznam kontaktov?"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1314
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to delete this contact list (%s)?"
-msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odstrÃniÅ tento zoznam kontaktov (%s)?"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1320
-msgid "Are you sure you want to delete these contacts?"
-msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odstrÃniÅ tieto kontakty?"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1324
-msgid "Are you sure you want to delete this contact?"
-msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odstrÃniÅ tento kontakt?"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1328
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to delete this contact (%s)?"
-msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odstrÃniÅ tento kontakt (%s)?"
-
-#. Translators: This is shown for > 5 contacts.
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1484
-#, c-format
-msgid ""
-"Opening %d contacts will open %d new windows as well.\n"
-"Do you really want to display all of these contacts?"
-msgid_plural ""
-"Opening %d contacts will open %d new windows as well.\n"
-"Do you really want to display all of these contacts?"
-msgstr[0] ""
-"Otvorenie %d kontaktov tieÅ otvorà %d novÃch okien.\n"
-"Naozaj chcete zobraziÅ vÅetky tieto kontakty?"
-msgstr[1] ""
-"Otvorenie %d kontaktu tieŠotvorà %d novà okno.\n"
-"Naozaj chcete zobraziÅ vÅetky tieto kontakty?"
-msgstr[2] ""
-"Otvorenie %d kontaktov tieÅ otvorà %d novà oknÃ.\n"
-"Naozaj chcete zobraziÅ vÅetky tieto kontakty?"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1492
-msgid "_Don't Display"
-msgstr "_NezobraziÅ"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1493
-msgid "Display _All Contacts"
-msgstr "ZobraziÅ _vÅetky kontakty"
-
-# UloÅiÅ do?
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:1
-msgid "File As"
-msgstr "UloÅiÅ ako"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:3
-msgid "Given Name"
-msgstr "Krstnà meno"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:4
-msgid "Family Name"
-msgstr "Priezvisko"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:7
-msgid "Email 2"
-msgstr "Email 2"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:8
-msgid "Email 3"
-msgstr "Email 3"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:9
-msgid "Assistant Phone"
-msgstr "Asistentov telefÃn"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:10
-msgid "Business Phone"
-msgstr "TelefÃn do zamestania"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:11
-msgid "Business Phone 2"
-msgstr "TelefÃn do zamestnania 2"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:12
-msgid "Business Fax"
-msgstr "Pracovnà fax"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:12
+msgid "Business Fax"
+msgstr "Pracovnà fax"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:13
 msgid "Callback Phone"
@@ -1250,6 +990,11 @@ msgstr "DomÃci fax"
 msgid "ISDN Phone"
 msgstr "ISDN telefÃn"
 
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:20
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:699
+msgid "Mobile Phone"
+msgstr "Mobilnà telefÃn"
+
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:21
 msgid "Other Phone"
 msgstr "Inà telefÃn"
@@ -1284,6 +1029,11 @@ msgstr "Telex"
 msgid "TTYTDD"
 msgstr "TTYTDD"
 
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:34
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:662
+msgid "Company"
+msgstr "SpoloÄnosÅ"
+
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:35
 msgid "Unit"
 msgstr "Jednotka"
@@ -1297,11 +1047,21 @@ msgid "Title"
 msgstr "Titul"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:38
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:653
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:663
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:5
 msgid "Role"
 msgstr "Rola"
 
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:39
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:666
+msgid "Manager"
+msgstr "ManaÅÃr"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:40
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:667
+msgid "Assistant"
+msgstr "Asistent"
+
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:41
 msgid "Web Site"
 msgstr "Webovà strÃnky"
@@ -1314,56 +1074,25 @@ msgstr "ÅurnÃl"
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:20
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:12
 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:6
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:4
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:4 ../e-util/e-categories-dialog.c:89
 msgid "Categories"
 msgstr "KategÃrie"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:34
-msgid "Open"
-msgstr "OtvoriÅ"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:156
-msgid "Contact List: "
-msgstr "Zoznam kontaktov: "
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:157
-msgid "Contact: "
-msgstr "Kontakt: "
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:44
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:703
+msgid "Spouse"
+msgstr "ManÅel(ka)"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:183
-msgid "evolution minicard"
-msgstr "minivizitka evolution"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:45
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:737
+msgid "Note"
+msgstr "PoznÃmka"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:36
-msgid "New Contact"
-msgstr "Novà kontakt"
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-contact-map-window.c:364
+msgid "Contacts Map"
+msgstr "Mapa kontaktov"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:37
-msgid "New Contact List"
-msgstr "Novà zoznam kontaktov"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:172
-#, c-format
-msgid "current address book folder %s has %d card"
-msgid_plural "current address book folder %s has %d cards"
-msgstr[0] "aktuÃlny prieÄinok adresÃra kontaktov %s obsahuje %d vizitiek"
-msgstr[1] "aktuÃlny prieÄinok adresÃra kontaktov %s obsahuje %d vizitku"
-msgstr[2] "aktuÃlny prieÄinok adresÃra kontaktov %s obsahuje %d vizitky"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:98
-msgid "Work Email"
-msgstr "Pracovnà email"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:99
-msgid "Home Email"
-msgstr "DomÃci email"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:100
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:795
-msgid "Other Email"
-msgstr "ÄalÅÃ email"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:193
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:191
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1371,9 +1100,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "\n"
 "\n"
-"VyhÄadÃvajà sa kontakty..."
+"VyhÄadÃvajà sa kontaktyâ"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:196
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:194
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1387,7 +1116,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "alebo dvojitÃm kliknutÃm vytvorte novà kontakt."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:199
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:197
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1401,7 +1130,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "DvojitÃm kliknutÃm vytvorÃte novà kontakt."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:203
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:201
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1411,7 +1140,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "VyhÄadaÅ kontakt."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:205
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:203
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1421,170 +1150,429 @@ msgstr ""
 "\n"
 "V tomto pohÄade nie sà Åiadne poloÅky."
 
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:92
+msgid "Work Email"
+msgstr "Pracovnà email"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:93
+msgid "Home Email"
+msgstr "DomÃci email"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:94
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:827
+msgid "Other Email"
+msgstr "ÄalÅÃ email"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:95
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:104
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:194
+msgid "evolution address book"
+msgstr "adresÃr kontaktov evolution"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:36
+msgid "New Contact"
+msgstr "Novà kontakt"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:37
+msgid "New Contact List"
+msgstr "Novà zoznam kontaktov"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:177
+#, c-format
+msgid "current address book folder %s has %d card"
+msgid_plural "current address book folder %s has %d cards"
+msgstr[0] "aktuÃlny prieÄinok adresÃra kontaktov %s obsahuje %d vizitiek"
+msgstr[1] "aktuÃlny prieÄinok adresÃra kontaktov %s obsahuje %d vizitku"
+msgstr[2] "aktuÃlny prieÄinok adresÃra kontaktov %s obsahuje %d vizitky"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:34
+msgid "Open"
+msgstr "OtvoriÅ"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:160
+msgid "Contact List: "
+msgstr "Zoznam kontaktov: "
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:161
+msgid "Contact: "
+msgstr "Kontakt: "
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard.c:188
+msgid "evolution minicard"
+msgstr "minivizitka evolution"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:152
+msgid "Copy _Email Address"
+msgstr "KopÃrovaÅ _emailovà adresu"
+
+# tooltip
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:154
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:428 ../e-util/e-web-view.c:295
+msgid "Copy the email address to the clipboard"
+msgstr "KopÃruje emailovà adresu do schrÃnky"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:159
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:433 ../e-util/e-web-view.c:300
+msgid "_Send New Message To..."
+msgstr "_PoslaÅ novà sprÃvu preâ"
+
+# tooltip
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:161
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:435 ../e-util/e-web-view.c:302
+msgid "Send a mail message to this address"
+msgstr "OdoÅle sprÃvu na tÃto adresu"
+
+# Äo je miesto %s? ak je to nÃzov kontaktu mÃÅe to znieÅ Äudne
+# KliknutÃm poÅlete email KostrianovÃ
+# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641020
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:323
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:972 ../e-util/e-web-view.c:1084
+#, c-format
+msgid "Click to mail %s"
+msgstr "KliknutÃm poÅlete email na %s"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:147
+msgid "Open map"
+msgstr "OtvoriÅ mapu"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:543
+msgid "List Members:"
+msgstr "Zoznam Älenov:"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:663
+msgid "Department"
+msgstr "Oddelenie"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:664
+msgid "Profession"
+msgstr "Povolanie"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:665
+msgid "Position"
+msgstr "PozÃcia"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:668
+msgid "Video Chat"
+msgstr "Video rozhovor"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:669
+#: ../e-util/e-send-options.c:546
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:216
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:245
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view.c:548
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:21
+msgid "Calendar"
+msgstr "KalendÃr"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:670
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:122
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:349
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:2
+msgid "Free/Busy"
+msgstr "DiÃr"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:671
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:698
+msgid "Phone"
+msgstr "TelefÃn"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:672
+msgid "Fax"
+msgstr "Fax"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:673
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:700
+msgid "Address"
+msgstr "Adresa"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:696
+msgid "Home Page"
+msgstr "Domovskà strÃnka"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:697
+msgid "Web Log"
+msgstr "Blog"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:713
+msgid "Personal"
+msgstr "OsobnÃ"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:934
+msgid "List Members"
+msgstr "Zoznam Älenov"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:955
+msgid "Job Title"
+msgstr "Pracovnà pozÃcia"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:996
+msgid "Home page"
+msgstr "Domovskà strÃnka"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1006
+msgid "Blog"
+msgstr "Blog"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:118
+msgid ""
+"This address book cannot be opened. This either means this book is not "
+"marked for offline usage or not yet downloaded for offline usage. Please "
+"load the address book once in online mode to download its contents."
+msgstr ""
+"Nedà sa otvoriÅ tento adresÃr kontaktov. ZvyÄajne to znamenÃ, Åe buÄ adresÃr "
+"nie je urÄenà na pouÅÃvanie bez pripojenia, alebo eÅte nebol stiahnutà aby "
+"tak mohol byÅ pouÅitÃ. ProsÃm, naÄÃtajte si aspoÅ raz adresÃr kontaktov "
+"poÄas pripojenia, aby mohol byÅ stiahnutà jeho obsah."
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:137
+#, c-format
+msgid ""
+"This address book cannot be opened. Please check that the path %s exists "
+"and that permissions are set to access it."
+msgstr ""
+"Nebolo moÅnà otvoriÅ tento adresÃr kontaktov. ProsÃm, overte, Äi cesta %s "
+"existuje, a Äi mÃte dostatoÄnà prÃva na prÃstup k nej."
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:150
+msgid ""
+"This version of Evolution does not have LDAP support compiled in to it. To "
+"use LDAP in Evolution an LDAP-enabled Evolution package must be installed."
+msgstr ""
+"TÃto verzia Evolution nemà zakompilovanà podporu LDAP. Ak chcete pouÅÃvaÅ "
+"LDAP v Evolution, tak musÃte nainÅtalovaÅ balÃk Evolution s LDAP."
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:159
+msgid ""
+"This address book cannot be opened. This either means that an incorrect URI "
+"was entered, or the server is unreachable."
+msgstr ""
+"Nebolo moÅnà otvoriÅ tento adresÃr kontaktov. Znamenà to, Åe buÄ ste zadali "
+"neplatnà identifikÃtor URI, alebo je server nedosiahnuteÄnÃ."
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:167
+msgid "Detailed error message:"
+msgstr "Podrobnà sprÃva o chybe:"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:204
+msgid ""
+"More cards matched this query than either the server is \n"
+"configured to return or Evolution is configured to display.\n"
+"Please make your search more specific or raise the result limit in\n"
+"the directory server preferences for this address book."
+msgstr ""
+"VÃÅmu dotazu zodpovedà viac vizitiek, neÅ dokÃÅe server\n"
+"poslaÅ alebo Evolution zobraziÅ. ProsÃm, upresnite svoj\n"
+"dotaz alebo zvÃÅte obmedzenie v nastavenà adresÃrovÃho\n"
+"servera pre tento adresÃr kontaktov."
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:211
+msgid ""
+"The time to execute this query exceeded the server limit or the limit\n"
+"configured for this address book. Please make your search\n"
+"more specific or raise the time limit in the directory server\n"
+"preferences for this address book."
+msgstr ""
+"Äas pre vykonanie tejto poÅiadavky prekroÄil limit nastavenà na serveri\n"
+"alebo pre tento adresÃr kontaktov. ProsÃm, upresnite hÄadanie alebo zvÃÅte\n"
+"Äasovà limit v nastavenà adresÃrovÃho servera pre tento adresÃr kontaktov."
+
+#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:219
+#, c-format
+msgid "The backend for this address book was unable to parse this query. %s"
+msgstr ""
+"ObsluÅnà softvÃr tohto adresÃra kontaktov nedokÃzal analyzovaÅ tÃto "
+"poÅiadavku. %s"
+
+#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:224
+#, c-format
+msgid "The backend for this address book refused to perform this query. %s"
+msgstr ""
+"ObsluÅnà softvÃr tohto adresÃra kontaktov odmietol vykonaÅ tÃto poÅiadavku. "
+"%s"
+
+#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:230
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:236
+#, c-format
+msgid "This query did not complete successfully. %s"
+msgstr "TÃto poÅiadavka nebola dokonÄenà ÃspeÅne. %s"
+
+#. This is a filename. Translators take note.
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:258
+msgid "card.vcf"
+msgstr "vizitka.vcf"
+
+# dialog title
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:309
+msgid "Select Address Book"
+msgstr "VÃber adresÃra kontaktov"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:391
+msgid "list"
+msgstr "zoznam"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:580
+msgid "Move contact to"
+msgstr "PresunÃÅ kontakt do"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:582
+msgid "Copy contact to"
+msgstr "KopÃrovaÅ kontakt do"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:585
+msgid "Move contacts to"
+msgstr "PresunÃÅ kontakty do"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:587
+msgid "Copy contacts to"
+msgstr "KopÃrovaÅ kontakty do"
+
 #: ../addressbook/gui/widgets/gal-view-factory-minicard.c:38
 msgid "Card View"
 msgstr "Zobrazenie vizitky"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:748
-#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:546
-#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:280
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:415
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:905
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:944 ../shell/shell.error.xml.h:1
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:744
+#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:543
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:279
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:441
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:936
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:975 ../shell/shell.error.xml.h:1
 msgid "Importing..."
-msgstr "Importuje sa..."
+msgstr "Importuje saâ"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1075
-#, fuzzy
-#| msgid "Outlook CSV or Tab (.csv, .tab)"
+# PK: asi by som dal Kontakty Outlook vo formate ...
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1082
 msgid "Outlook Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)"
-msgstr "Outlook CSV alebo Tab (.csv, .tab)"
+msgstr "Kontakty Outlook vo formÃte CSV alebo Tab (.csv, .tab)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1076
-#, fuzzy
-#| msgid "Outlook CSV and Tab Importer"
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1083
 msgid "Outlook Contacts CSV and Tab Importer"
-msgstr "Importovacà nÃstroj Outlook CSV a Tab"
+msgstr "Importovacà nÃstroj kontaktov Outlook vo formÃte CSV a Tab"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1084
-#, fuzzy
-#| msgid "Mozilla CSV or Tab (.csv, .tab)"
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1091
 msgid "Mozilla Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)"
-msgstr "Mozilla CSV alebo Tab (.csv, .tab)"
+msgstr "Kontakty Mozilla vo formÃte CSV alebo Tab (.csv, .tab)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1085
-#, fuzzy
-#| msgid "Mozilla CSV and Tab Importer"
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1092
 msgid "Mozilla Contacts CSV and Tab Importer"
-msgstr "Importovacà nÃstroj Mozilla CSV a Tab"
+msgstr "Importovacà nÃstroj kontaktov Mozilla vo formÃte CSV a Tab"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1093
-#, fuzzy
-#| msgid "Evolution CSV or Tab (.csv, .tab)"
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1100
 msgid "Evolution Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)"
-msgstr "Evolution CSV alebo Tab (.csv, .tab)"
+msgstr "Kontakty Evolution vo formÃte CSV alebo Tab (.csv, .tab)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1094
-#, fuzzy
-#| msgid "Evolution CSV and Tab Importer"
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1101
 msgid "Evolution Contacts CSV and Tab Importer"
-msgstr "Importovacà nÃstroj Evolution CSV a Tab"
+msgstr "Importovacà nÃstroj kontaktov Evolution vo formÃte CSV a Tab"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:796
+#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:804
 msgid "LDAP Data Interchange Format (.ldif)"
 msgstr "LDAP Data Interchange Format (.ldif)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:797
+#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:805
 msgid "Evolution LDIF importer"
 msgstr "Importovacà nÃstroj Evolution LDIF"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:657
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:667
 msgid "vCard (.vcf, .gcrd)"
 msgstr "vCard (.vcf, .gcrd)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:658
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:668
 msgid "Evolution vCard Importer"
 msgstr "Importovacà nÃstroj Evolution vCard"
 
 #. Uncomment next if it is successful to get total number if pages in list view
 #. * g_object_get (operation, "n-pages", &n_pages, NULL)
-#: ../addressbook/printing/e-contact-print.c:723
+#: ../addressbook/printing/e-contact-print.c:721
 #, c-format
 msgid "Page %d"
 msgstr "Strana %d"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:60
+# cmd desc
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:61
 msgid "Specify the output file instead of standard output"
-msgstr ""
+msgstr "UrÄà vÃstupnà sÃbor namiesto ÅtandardnÃho vÃstupu"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:61
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:62
 msgid "OUTPUTFILE"
 msgstr "VÃSTUPNÃSÃBOR"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:64
+# cmd desc
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:65
 msgid "List local address book folders"
-msgstr "VypÃsaÅ prieÄinky miestnych adresÃrov kontaktov"
+msgstr "VypÃÅe prieÄinky miestnych adresÃrov kontaktov"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:67
+# cmd desc
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:68
 msgid "Show cards as vcard or csv file"
-msgstr "ZobraziÅ vizitky ako vcard alebo csv sÃbor"
+msgstr "Zobrazà vizitky ako vcard alebo csv sÃbor"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:68
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:69
 msgid "[vcard|csv]"
 msgstr "[vcard|csv]"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:71
+# cmd desc
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:72
 msgid "Export in asynchronous mode"
-msgstr "ExportovaÅ v asynchrÃnnom reÅime"
+msgstr "Exportuje v asynchrÃnnom reÅime"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:74
+# cmd desc
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:75
 msgid ""
 "The number of cards in one output file in asynchronous mode, default size "
 "100."
 msgstr ""
+"PoÄet vizitiek vo vÃstupnom sÃbore v asynchrÃnnom reÅime, Prednastavenà "
+"veÄkosÅ je 100."
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:76
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:77
 msgid "NUMBER"
 msgstr "POÄET"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:139
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:149
 msgid ""
 "Command line arguments error, please use --help option to see the usage."
 msgstr ""
+"Chyba argumentov na prÃkazovom riadku. PouÅite --help a pozrite si pouÅitie."
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:153
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:163
 msgid "Only support csv or vcard format."
 msgstr "Podporuje len formÃty csv alebo vcard."
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:162
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:172
 msgid "In async mode, output must be file."
 msgstr "V asynchrÃnnom reÅime musà byÅ vÃstupom sÃbor."
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:170
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:180
 msgid "In normal mode, there is no need for the size option."
-msgstr ""
+msgstr "V normÃlnom reÅime nie je potrebnà zadaÅ veÄkosÅ."
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:201
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:213
 msgid "Unhandled error"
 msgstr "Nezachytenà chyba"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:654
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:689
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:53
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:653
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:688
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:46
 msgid "Can not open file"
 msgstr "Nedà sa otvoriÅ sÃbor"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:45
-#, c-format
-msgid "Couldn't get list of address books: %s"
-msgstr "Nepodarilo sa zÃskaÅ zoznam adresÃrov kontaktov: %s"
-
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:45
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:79
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:951 ../em-format/em-format.c:2330
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:640 ../mail/em-folder-tree.c:678
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:221
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1478 ../plugins/face/face.c:174
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1485
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1855
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:317
-msgid "Unknown error"
-msgstr "NeznÃma chyba"
-
 # c-format
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:79
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:74
 #, c-format
 msgid "Failed to open client '%s': %s"
 msgstr "Zlyhalo otvorenie klienta â%sâ: %s"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:109
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:106
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "minÃt"
 msgstr[1] "minÃta"
 msgstr[2] "minÃty"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:122
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:119
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "hodÃn"
@@ -1594,8 +1582,8 @@ msgstr[2] "hodiny"
 #. For Translator : 'day' is part of the sentence of the form 'appointment recurs/Every [x] month(s) on the [first] [day] [forever]'
 #. * (dropdown menu options are in[square brackets]). This means that after 'first', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:135
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1191
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:132
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1204
 #, fuzzy
 msgid "day"
 msgid_plural "days"
@@ -1603,7 +1591,7 @@ msgstr[0] "deÅ"
 msgstr[1] "deÅ"
 msgstr[2] "deÅ"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:331
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:329
 msgid "Start time"
 msgstr "Äas zaÄiatku"
 
@@ -1612,77 +1600,83 @@ msgid "Appointments"
 msgstr "SchÃdzky"
 
 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:2
+msgid "Dismiss _All"
+msgstr "OdmietnuÅ _vÅetky"
+
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:3
 msgid "_Snooze"
 msgstr "_OdloÅiÅ"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:3
-#: ../libevolution-utils/e-alert-dialog.c:162
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:4 ../e-util/e-alert-dialog.c:162
 msgid "_Dismiss"
 msgstr "O_dmietnuÅ"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:4
-msgid "Snooze _time:"
-msgstr "Äa_s odloÅenia:"
-
-#. Translators: This is the last part of the sentence:
-#. * "Purge events older than <<spin-button>> days"
+# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641020
 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:5
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:10 ../e-util/e-plugin-util.c:454
-#: ../filter/filter.ui.h:8 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:350
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:390
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1766
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1776
+#: ../modules/cal-config-weather/evolution-cal-config-weather.c:190
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1464
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1575
+msgid "Location:"
+msgstr "Miesto:"
+
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:6
+msgid "location of appointment"
+msgstr "miesto schÃdzky"
+
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:7
+msgid "Snooze _time:"
+msgstr "Äa_s odloÅenia:"
+
+#. Translators: This is the last part of the sentence:
+#. * "Purge events older than <<spin-button>> days"
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:8
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:10 ../e-util/filter.ui.h:8
+#: ../e-util/e-interval-chooser.c:143
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:352
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:6
 msgid "days"
 msgstr "dnÃ"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:6
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:9
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:9
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:18 ../e-util/e-plugin-util.c:453
-#: ../filter/filter.ui.h:7
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:388
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:18 ../e-util/filter.ui.h:7
+#: ../e-util/e-interval-chooser.c:141
 msgid "hours"
 msgstr "hodÃn"
 
-#. Translators: This is part of 'Timeout: 1 [slider] 5 minutes' option
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:7
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:10
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:8
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:19 ../e-util/e-plugin-util.c:452
-#: ../filter/filter.ui.h:6 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:29
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:386
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:19 ../e-util/filter.ui.h:6
+#: ../e-util/e-interval-chooser.c:139
+#: ../mail/e-mail-config-provider-page.c:527
 msgid "minutes"
 msgstr "minÃt"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:8
-msgid "location of appointment"
-msgstr "miesto schÃdzky"
-
-# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641020
-#. Location
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:9
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1758
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1768
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1051
-msgid "Location:"
-msgstr "Miesto:"
-
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:10
-msgid "Dismiss _All"
-msgstr "OdmietnuÅ _vÅetky"
-
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1607
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1739
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1612
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1746
 msgid "No summary available."
 msgstr "SÃhrn nie je k dispozÃcii."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1616
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1618
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1621
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1623
 msgid "No description available."
 msgstr "Popis nie je k dispozÃcii."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1626
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1631
 msgid "No location information available."
 msgstr "InformÃcia o mieste nie je k dispozÃcii."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1672
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1636
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1737
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:2099
+#, fuzzy
+#| msgid "Evolution Restore"
+msgid "Evolution Reminders"
+msgstr "Obnova Evolution"
+
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1679
 #, c-format
 msgid "You have %d reminder"
 msgid_plural "You have %d reminders"
@@ -1690,12 +1684,12 @@ msgstr[0] "MÃte %d pripomenutÃ"
 msgstr[1] "MÃte %d pripomenutie"
 msgstr[2] "MÃte %d pripomenutia"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1872
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1907
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1884
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1919
 msgid "Warning"
 msgstr "Upozornenie"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1876
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1888
 msgid ""
 "Evolution does not support calendar reminders with\n"
 "email notifications yet, but this reminder was\n"
@@ -1706,7 +1700,7 @@ msgstr ""
 "pomocou emailu, ale toto upozornenie tak bolo nastavenÃ.\n"
 "Evolution preto miesto toho zobrazà beÅnà dialÃgovà okno."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1913
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1925
 #, c-format
 msgid ""
 "An Evolution Calendar reminder is about to trigger. This reminder is "
@@ -1723,18 +1717,18 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Ste si istÃ, Åe chcete tento program spustiÅ?"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1928
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1940
 msgid "Do not ask me about this program again."
 msgstr "Pre tento program tÃto sprÃvu uÅ nezobrazovaÅ."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/util.c:45
+#: ../calendar/alarm-notify/util.c:44
 msgid "invalid time"
 msgstr "neplatnà Äas"
 
 # PÅ podÄa vysvetlivky by to malo byÅ "1 hodinu", lenÅe len pre jeden reÅazec z 3. treba vyÅiadaÅ rozdelenie (kontext)
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d hours before start of appointment"
-#: ../calendar/alarm-notify/util.c:71 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:371
-#: ../calendar/gui/misc.c:116
+#: ../calendar/alarm-notify/util.c:70 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:370
+#: ../calendar/gui/misc.c:96
 #, c-format
 msgid "%d hour"
 msgid_plural "%d hours"
@@ -1744,8 +1738,8 @@ msgstr[2] "%d hodiny"
 
 # PÅ podÄa vysvetlivky by to malo byÅ "1 minÃtu", lenÅe len pre jeden reÅazec z 3. treba vyÅiadaÅ rozdelenie (kontext)
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d minutes before start of appointment"
-#: ../calendar/alarm-notify/util.c:77 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:377
-#: ../calendar/gui/misc.c:122
+#: ../calendar/alarm-notify/util.c:76 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:376
+#: ../calendar/gui/misc.c:102
 #, c-format
 msgid "%d minute"
 msgid_plural "%d minutes"
@@ -1757,8 +1751,8 @@ msgstr[2] "%d minÃty"
 #. TRANSLATORS: here, "second" is the time division (like "minute"), not the ordinal number (like "third")
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d seconds before start of appointment"
 #. TRANSLATORS: here, "second" is the time division (like "minute"), not the ordinal number (like "third")
-#: ../calendar/alarm-notify/util.c:81 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:383
-#: ../calendar/gui/misc.c:126
+#: ../calendar/alarm-notify/util.c:80 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:382
+#: ../calendar/gui/misc.c:106
 #, c-format
 msgid "%d second"
 msgid_plural "%d seconds"
@@ -1785,7 +1779,7 @@ msgid "_Send Notice"
 msgstr "P_oslaÅ oznÃmenie"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:5
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:189
+#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:193
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete this meeting?"
 msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odstrÃniÅ toto stretnutie?"
@@ -1803,7 +1797,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:9
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:192
+#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:196
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete this task?"
 msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odstrÃniÅ tÃto Ãlohu?"
@@ -1824,7 +1818,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:13
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:195
+#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:199
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete this memo?"
 msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odstrÃniÅ tÃto poznÃmku?"
@@ -1982,7 +1976,7 @@ msgid ""
 "loss of these attachments."
 msgstr ""
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:47 ../composer/e-composer-actions.c:316
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:47 ../composer/e-composer-actions.c:315
 msgid "_Save"
 msgstr "_UloÅiÅ"
 
@@ -2063,100 +2057,158 @@ msgid "This memo list will be removed permanently."
 msgstr "Tento zoznam poznÃmok bude navÅdy odstrÃnenÃ."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:66
+#, fuzzy
+#| msgid "Delete calendar '{0}'?"
+msgid "Delete remote calendar '{0}'?"
+msgstr "OdstrÃniÅ kalendÃr â{0}â?"
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:67
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the "
+#| "server. Are you sure you want to proceed?"
+msgid ""
+"This will permanently remove the calendar '{0}' from the server. Are you "
+"sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+"Toto nenÃvratne odstrÃni adresÃr kontaktov â{0}â zo servera. Naozaj to "
+"chcete vykonaÅ?"
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
+#, fuzzy
+#| msgid "Delete task list '{0}'?"
+msgid "Delete remote task list '{0}'?"
+msgstr "OdstrÃniÅ zoznam Ãloh â{0}â"
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:70
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the "
+#| "server. Are you sure you want to proceed?"
+msgid ""
+"This will permanently remove the task list '{0}' from the server. Are you "
+"sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+"Toto nenÃvratne odstrÃni adresÃr kontaktov â{0}â zo servera. Naozaj to "
+"chcete vykonaÅ?"
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:71
+#, fuzzy
+#| msgid "Delete memo list '{0}'?"
+msgid "Delete remote memo list '{0}'?"
+msgstr "OdstrÃniÅ zoznam poznÃmok â{0}â?"
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:72
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the "
+#| "server. Are you sure you want to proceed?"
+msgid ""
+"This will permanently remove the memo list '{0}' from the server. Are you "
+"sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+"Toto nenÃvratne odstrÃni adresÃr kontaktov â{0}â zo servera. Naozaj to "
+"chcete vykonaÅ?"
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
 msgid "Are you sure you want to save the appointment without a summary?"
 msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete uloÅiÅ stretnutie bez sÃhrnu?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:67
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:74
 msgid ""
 "Adding a meaningful summary to your appointment will give you an idea of "
 "what your appointment is about."
 msgstr ""
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:75
 msgid "Are you sure you want to save the task without a summary?"
 msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete uloÅiÅ Ãlohu bez sÃhrnu?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:76
 msgid ""
 "Adding a meaningful summary to your task will give you an idea of what your "
 "task is about."
 msgstr ""
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:70
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:77
 msgid "Are you sure you want to save the memo without a summary?"
 msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete uloÅiÅ poznÃmku bez sÃhrnu?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:71
-msgid "Error loading calendar"
+#. Translators: {0} is replaced with a group name, like CalDAV, Google, or such;
+#. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:80
+#, fuzzy
+#| msgid "Error loading calendar"
+msgid "Error loading calendar '{0}: {1}'"
 msgstr "Chyba pri naÄÃtavanà kalendÃra"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:72
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:81
 msgid "The calendar is not marked for offline usage."
 msgstr "KalendÃr nie je urÄenà na pouÅitie v odpojenom reÅime."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
-msgid "Cannot create a new event"
-msgstr "Nedà sa vytvoriÅ novà udalosÅ"
-
-#. For Translators: {0} is the name of the calendar source
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:75
-msgid ""
-"'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a "
-"different calendar from the side bar in the Calendar view."
-msgstr ""
-
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:76
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:82
 msgid "Cannot save event"
 msgstr "Nedà sa uloÅiÅ udalosÅ"
 
-#. For Translators: {0} is the name of the calendar source
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:78
+#. Translators: {0} is the name of the calendar source
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:84
 msgid ""
 "'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a "
 "different calendar that can accept appointments."
 msgstr ""
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:79
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:85
 msgid "Cannot save task"
 msgstr "Nedà sa uloÅiÅ Ãloha"
 
-#. For Translators: {0} is the name of the calendar source
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:81
+#. Translators: {0} is the name of the calendar source
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:87
 msgid ""
 "'{0}' does not support assigned tasks, please select a different task list."
 msgstr ""
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:82
-msgid "Error loading task list"
+#. Translators: {0} is replaced with a group name, like CalDAV, Google, or such;
+#. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:90
+#, fuzzy
+#| msgid "Error loading task list"
+msgid "Error loading task list '{0}: {1}'"
 msgstr "Chyba pri naÄÃtavanà zoznamu Ãloh"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:83
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:91
 msgid "The task list is not marked for offline usage."
 msgstr "Zoznam Ãloh nie je urÄenà na pouÅitie v odpojenom reÅime."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:84
-msgid "Error loading memo list"
+#. Translators: {0} is replaced with a group name, like CalDAV, Google, or such;
+#. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:94
+#, fuzzy
+#| msgid "Error loading memo list"
+msgid "Error loading memo list '{0}: {1}'"
 msgstr "Chyba pri naÄÃtavanà zoznamu poznÃmok"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:85
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:95
 msgid "The memo list is not marked for offline usage."
 msgstr "Zoznam poznÃmok nie je urÄenà na pouÅitie v odpojenom reÅime."
 
 #. Translators: {0} is replaced with a group name, like CalDAV, Google, or such;
 #. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:88
-msgid "Error on {0}: {1}"
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:98
+#, fuzzy
+#| msgid "Error on {0}: {1}"
+msgid "Error on '{0}: {1}'"
 msgstr "Chyba na {0}: {1}"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:89
-msgid "Some features may not work properly with your current server."
-msgstr "Niektorà funckie nemusia sprÃvne fungovaÅ s vaÅim aktuÃlnym serverom."
+#. Translators: {0} is replaced with a group name, like CalDAV, Google, or such;
+#. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:101
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not open destination"
+msgid "Could not perform this operation on '{0}: {1}'."
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriÅ cieÄ"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:90
-msgid ""
-"You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter "
-"problems using Evolution. For best results, the server should be upgraded to "
-"a supported version."
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:102 ../mail/mail.error.xml.h:167
+msgid "You must be working online to complete this operation."
 msgstr ""
 
 #: ../calendar/gui/calendar-view-factory.c:88
@@ -2179,25 +2231,24 @@ msgstr "Mesiac"
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:4
 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:3
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:2 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:1
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:1 ../plugins/save-calendar/csv-format.c:383
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:1 ../plugins/save-calendar/csv-format.c:372
 msgid "Summary"
 msgstr "SÃhrn"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:2 ../mail/em-filter-i18n.h:10
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:2 ../mail/em-filter-i18n.h:11
 msgid "contains"
 msgstr "obsahuje"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:3 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:3
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:3 ../mail/em-filter-i18n.h:16
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:3 ../mail/em-filter-i18n.h:17
 msgid "does not contain"
 msgstr "neobsahuje"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:4 ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:4
 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:4 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:70
-#: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:528
-#: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:24
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:24 ../e-util/e-attachment-tree-view.c:528
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:69
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
@@ -2211,32 +2262,32 @@ msgid "Classification"
 msgstr "KlasifikÃcia"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:7 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:8
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:9 ../mail/em-filter-i18n.h:33
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:9 ../mail/em-filter-i18n.h:34
 msgid "is"
 msgstr "je"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:8 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:9
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:10 ../mail/em-filter-i18n.h:39
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:10 ../mail/em-filter-i18n.h:40
 msgid "is not"
 msgstr "nie je"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:9 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:241
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:800 ../calendar/gui/e-cal-model.c:807
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:558 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:10
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:9 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:234
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:841 ../calendar/gui/e-cal-model.c:848
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:545 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:10
 msgid "Public"
 msgstr "VerejnÃ"
 
 # je tu sprÃvny rod
 # PK: mal by byt
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:10 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:242
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:809 ../calendar/gui/e-task-table.c:559
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:10 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:235
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:850 ../calendar/gui/e-task-table.c:546
 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:11
 msgid "Private"
 msgstr "SÃkromnÃ"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:11 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:243
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:811 ../calendar/gui/e-task-table.c:560
-#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:12 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:7
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:11 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:236
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:852 ../calendar/gui/e-task-table.c:547
+#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:12 ../e-util/e-send-options.ui.h:7
 msgid "Confidential"
 msgstr "DÃvernÃ"
 
@@ -2253,35 +2304,37 @@ msgstr "ÃÄastnÃk"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:14
 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:5 ../mail/message-list.etspec.h:14
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:861
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:883
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:22
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:397
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:386
 msgid "Location"
 msgstr "Umiestnenie"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:15 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:13
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:23
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:23 ../e-util/e-categories-selector.c:328
 msgid "Category"
 msgstr "KategÃria"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:16 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:14
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:15 ../mail/em-filter-i18n.h:5
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:15 ../em-format/e-mail-formatter-print.c:56
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:187
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:6
 msgid "Attachments"
 msgstr "PrÃlohy"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:17 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:15
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:16 ../mail/em-filter-i18n.h:26
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:16 ../mail/em-filter-i18n.h:27
 msgid "Exist"
 msgstr "Existuje"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:18 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:16
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:17 ../mail/em-filter-i18n.h:23
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:17 ../mail/em-filter-i18n.h:24
 msgid "Do Not Exist"
 msgstr "Neexistuje"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:19
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:321
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:342
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:316
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:337
 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:15
 msgid "Recurrence"
 msgstr "Opakovanie"
@@ -2316,27 +2369,27 @@ msgstr "Obsah sÃhrnu"
 msgid "Description Contains"
 msgstr "Obsah popisu"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:632
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:631
 msgid "Edit Reminder"
 msgstr "UpraviÅ pripomenutie"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:823
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:413
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:822
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:412
 msgid "Pop up an alert"
 msgstr "ZobraziÅ upozornenie"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:824
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:409
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:823
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:408
 msgid "Play a sound"
 msgstr "PrehraÅ zvuk"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:825
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:421
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:824
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:420
 msgid "Run a program"
 msgstr "SpustiÅ program"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:826
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:417
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:825
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:416
 msgid "Send an email"
 msgstr "PoslaÅ email"
 
@@ -2376,7 +2429,7 @@ msgid "Add Reminder"
 msgstr "PridaÅ pripomenutie"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:12
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:364
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:359
 msgid "Reminder"
 msgstr "Pripomenutie"
 
@@ -2393,7 +2446,7 @@ msgstr "_OpakovaÅ pripomenutie"
 msgid "extra times every"
 msgstr "razy navyÅe kaÅdÃch"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:17 ../mail/mail-config.ui.h:32
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:17 ../mail/mail-config.ui.h:25
 msgid "Options"
 msgstr "VoÄby"
 
@@ -2429,7 +2482,7 @@ msgstr "_Parametre:"
 msgid "Send To:"
 msgstr "AdresÃt:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.c:242
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.c:241
 msgid "Action/Trigger"
 msgstr ""
 
@@ -2443,90 +2496,6 @@ msgstr "Pripomenutia"
 msgid "A_dd"
 msgstr "_PridaÅ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:169
-msgid "Type:"
-msgstr "Typ:"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:185
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:529
-msgid "_Type:"
-msgstr "_Typ:"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:264 ../mail/mail-config.ui.h:9
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:12
-#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:2
-#: ../widgets/misc/e-signature-script-dialog.c:286
-msgid "_Name:"
-msgstr "_NÃzov:"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:316
-msgid "Cop_y calendar contents locally for offline operation"
-msgstr "_KopÃrovaÅ obsah kalendÃra lokÃlne pre prÃcu v odpojenom reÅime"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:318
-msgid "Cop_y task list contents locally for offline operation"
-msgstr "_KopÃrovaÅ obsah zoznamu Ãloh lokÃlne pre prÃcu v odpojenom reÅime"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:320
-msgid "Cop_y memo list contents locally for offline operation"
-msgstr "_KopÃrovaÅ obsah zoznamu poznÃmok lokÃlne pre prÃcu v odpojenom reÅime"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:368
-#, fuzzy
-#| msgid "Display alarms in _notification area only"
-msgid "Sh_ow reminder notifications"
-msgstr "ZobraziÅ pripomenutia len v _oblasti upozornenÃ"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:445
-msgid "Colo_r:"
-msgstr "_Farba:"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:468
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:480
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:491
-#: ../mail/em-folder-properties.c:257 ../mail/mail-config.ui.h:25
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1114
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:240
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:47
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3240
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:16
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:21
-msgid "General"
-msgstr "VÅeobecnÃ"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:481
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:56
-msgid "Task List"
-msgstr "Zoznam Ãloh"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:492
-msgid "Memo List"
-msgstr "Zoznam poznÃmok"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:584
-msgid "Calendar Properties"
-msgstr "Vlastnosti kalendÃra"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:584
-msgid "New Calendar"
-msgstr "Novà kalendÃr"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:644
-msgid "Task List Properties"
-msgstr "Vlastnosti zoznamu Ãloh"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:644
-msgid "New Task List"
-msgstr "Novà zoznam Ãloh"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:704
-msgid "Memo List Properties"
-msgstr "Vlastnosti zoznamu poznÃmok"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:704
-msgid "New Memo List"
-msgstr "Novà zoznam poznÃmok"
-
 #: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:60
 msgid "This event has been deleted."
 msgstr "TÃto udalosÅ bola odstrÃnenÃ."
@@ -2539,305 +2508,316 @@ msgstr "TÃto Ãloha bola odstrÃnenÃ."
 msgid "This memo has been deleted."
 msgstr "TÃto poznÃmka bola odstrÃnenÃ."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:77
+#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:78
 #, c-format
 msgid "%s You have made changes. Forget those changes and close the editor?"
 msgstr "%s Urobili ste zmeny. Chcete ich zahodiÅ a zatvoriÅ editor?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:79
+#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:80
 #, c-format
 msgid "%s You have made no changes, close the editor?"
 msgstr "%s Neurobili ste Åiadne zmeny, chcete zatvoriÅ editor?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:84
+#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:85
 msgid "This event has been changed."
 msgstr "TÃto udalosÅ bola zmenenÃ."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:88
+#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:89
 msgid "This task has been changed."
 msgstr "TÃto Ãloha bola zmenenÃ."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:92
+#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:93
 msgid "This memo has been changed."
 msgstr "TÃto poznÃmka bola zmenenÃ."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:101
+#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:103
 #, c-format
 msgid "%s You have made changes. Forget those changes and update the editor?"
 msgstr "%s Urobili ste zmeny. Chcete ich zahodiÅ a aktualizovaÅ editor?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:103
+#: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:105
 #, c-format
 msgid "%s You have made no changes, update the editor?"
 msgstr "%s Neurobili ste Åiadne zmeny. Chcete aktualizovaÅ editor?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:279
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:269
 msgid "Could not save attachments"
 msgstr "Nepodarilo sa uloÅiÅ prÃlohy"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:625
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:621
 msgid "Could not update object"
 msgstr "Nepodarilo sa aktualizovaÅ objekt"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:753
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:755
 msgid "Edit Appointment"
 msgstr "UpraviÅ schÃdzku"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:760
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:762
 #, c-format
 msgid "Meeting - %s"
 msgstr "Stretnutie - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:762
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:764
 #, c-format
 msgid "Appointment - %s"
 msgstr "SchÃdzka - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:768
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:770
 #, c-format
 msgid "Assigned Task - %s"
 msgstr "Priradenà Ãloha - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:770
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:772
 #, c-format
 msgid "Task - %s"
 msgstr "Ãloha - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:775
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:777
 #, c-format
 msgid "Memo - %s"
 msgstr "PoznÃmka - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:791
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:793
 msgid "No Summary"
 msgstr "Åiadny sÃhrn"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:912
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:914
 msgid "Keep original item?"
 msgstr "Chcete zachovaÅ pÃvodnà poloÅku?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1125
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1151
 msgid "Close the current window"
 msgstr "Zavrie aktuÃlne okno"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1132 ../mail/e-mail-browser.c:137
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1467
-#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:121 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:558
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:459 ../widgets/misc/e-web-view.c:1306
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1158 ../e-util/e-focus-tracker.c:121
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:558 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:455
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1298 ../e-util/e-web-view.c:322
+#: ../e-util/e-web-view.c:1407 ../mail/e-mail-browser.c:130
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:876
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "KopÃruje vÃber"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1139 ../mail/e-mail-browser.c:144
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1474
-#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:114 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:553
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1300
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1165 ../e-util/e-focus-tracker.c:114
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:553 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1292
+#: ../e-util/e-web-view.c:1401 ../mail/e-mail-browser.c:137
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:883
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Vystrihne vÃber"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1146
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1481
-#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:135 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:568
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1172 ../e-util/e-focus-tracker.c:135
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:568 ../shell/e-shell-window-actions.c:890
 msgid "Delete the selection"
 msgstr "OdstrÃni vÃber"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1153
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1179
 msgid "View help"
 msgstr ""
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1160 ../mail/e-mail-browser.c:151
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1509
-#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:128 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:563
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1312
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1186 ../e-util/e-focus-tracker.c:128
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:563 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1304
+#: ../e-util/e-web-view.c:1413 ../mail/e-mail-browser.c:144
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:911
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "VloÅÃ obsah schrÃnky"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1181
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1207
 msgid "Save current changes"
 msgstr "UloÅÃ aktuÃlne zmeny"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1188 ../mail/e-mail-browser.c:158
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1586
-#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:142 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:573
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1212
+#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:301
+#, fuzzy
+#| msgid "_Save and Close"
+msgid "Save and Close"
+msgstr "_UloÅiÅ a zavrieÅ"
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1214
+#, fuzzy
+#| msgid "Save current changes"
+msgid "Save current changes and close editor"
+msgstr "UloÅÃ aktuÃlne zmeny"
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1221 ../e-util/e-focus-tracker.c:142
+#: ../e-util/e-focus-tracker.c:573 ../mail/e-mail-browser.c:151
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:988
 msgid "Select all text"
 msgstr "Vyberie celà text"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1195
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1228
 msgid "_Classification"
 msgstr "_KlasifikÃcia"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1202
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:19 ../filter/filter.ui.h:16
-#: ../mail/e-mail-browser.c:172
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1235
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:19 ../e-util/filter.ui.h:16
+#: ../e-util/gal-define-views.ui.h:5 ../mail/e-mail-browser.c:165
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:32
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1614
-#: ../widgets/menus/gal-define-views.ui.h:5
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1016
 msgid "_Edit"
 msgstr "_UpraviÅ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1209 ../mail/e-mail-browser.c:165
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1621
-#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:225
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1242
+#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:306 ../mail/e-mail-browser.c:158
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1023
 msgid "_File"
 msgstr "_SÃbor"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1216
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1628
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1249
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1030
 msgid "_Help"
 msgstr "_PomocnÃk"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1223
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1256
 msgid "_Insert"
 msgstr "_VloÅiÅ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1230
-#: ../composer/e-composer-actions.c:339
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1263
+#: ../composer/e-composer-actions.c:338
 msgid "_Options"
 msgstr "_VoÄby"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1237 ../mail/e-mail-browser.c:179
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1663 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:28
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1270 ../mail/e-mail-browser.c:172
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1065 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:5
 msgid "_View"
 msgstr "_ZobraziÅ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1247
-#: ../composer/e-composer-actions.c:288
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1280
+#: ../composer/e-composer-actions.c:287
 msgid "_Attachment..."
-msgstr "_PrÃloha..."
+msgstr "_PrÃlohaâ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1249
-#: ../composer/e-composer-actions.c:290
-#: ../widgets/misc/e-attachment-view.c:414
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1282
+#: ../composer/e-composer-actions.c:289 ../e-util/e-attachment-view.c:413
 msgid "Attach a file"
 msgstr "PriloÅÃ sÃbor"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1257
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1290
 msgid "_Categories"
 msgstr "_KategÃrie"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1259
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1292
 msgid "Toggles whether to display categories"
 msgstr "PrepÃna, Äi majà byÅ zobrazenà kategÃrie"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1265
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1298
 msgid "Time _Zone"
 msgstr "Äasovà _pÃsmo"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1267
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1300
 msgid "Toggles whether the time zone is displayed"
 msgstr "PrepÃna, Äi mà byÅ zobrazenà Äasovà pÃsmo"
 
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641020
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1276
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1309
 msgid "Pu_blic"
 msgstr "_VerejnÃ"
 
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641020
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1278
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1311
 msgid "Classify as public"
 msgstr "Klasifikuje ako verejnÃ"
 
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641020
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1283
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1316
 msgid "_Private"
 msgstr "_SÃkromnÃ"
 
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641020
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1285
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1318
 msgid "Classify as private"
 msgstr "Klasifikuje ako sÃkromnÃ"
 
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641020
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1290
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1323
 msgid "_Confidential"
 msgstr "_TajnÃ"
 
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641020
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1292
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1325
 msgid "Classify as confidential"
 msgstr "Klasifikuje ako tajnÃ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1300
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1333
 #, fuzzy
 msgid "R_ole Field"
 msgstr "Pole _To"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1302
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1335
 #, fuzzy
 msgid "Toggles whether the Role field is displayed"
 msgstr "PrepÃna, Äi mà byÅ zobrazenà pole To"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1308
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1341
 msgid "_RSVP"
 msgstr "â_VyÅadovanà potvrdenieâ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1310
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1343
 msgid "Toggles whether the RSVP field is displayed"
 msgstr "PrepÃna, Äi mà byÅ zobrazenà pole âVyÅadovanà potrvdenieâ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1316
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1349
 msgid "_Status Field"
 msgstr "Pole _stav"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1318
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1351
 msgid "Toggles whether the Status field is displayed"
 msgstr "PrepÃna, Äi mà byÅ zobrazenà pole stav"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1324
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1357
 #, fuzzy
 msgid "_Type Field"
 msgstr "Pole _To"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1326
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1359
 #, fuzzy
 msgid "Toggles whether the Attendee Type is displayed"
 msgstr "PrepÃna, Äi mà byÅ zobrazenà pole To"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2047
-#: ../composer/e-composer-actions.c:507
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2120
+#: ../composer/e-composer-actions.c:506
 msgid "Attach"
 msgstr "PriloÅiÅ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2393
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2556
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3548
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2470
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2657
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3663
 msgid "Changes made to this item may be discarded if an update arrives"
 msgstr "Zmeny tejto poloÅky mÃÅu byÅ zahodnà v prÃpade, ak prÃde aktualizÃcia"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3512
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:66
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3627
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:115
 msgid "attachment"
 msgstr "prÃloha"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3580
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3695
 msgid "Unable to use current version!"
 msgstr "Nie je moÅnà pouÅiÅ aktuÃlnu verziu!"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor-page.c:438
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor-page.c:441
 #, c-format
 msgid "Validation error: %s"
 msgstr "Chyba kontroly platnosti: %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:114
+#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:115
 msgid "Could not open destination"
 msgstr "Nepodarilo sa otvoriÅ cieÄ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:126
+#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:127
 msgid "Destination is read only"
 msgstr "CieÄ je len na ÄÃtanie"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:160
+#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:161
 msgid "Cannot create object"
 msgstr "Nedà sa vytvoriŠobjekt"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:189
+#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:190
 msgid "Could not open source"
 msgstr "Nepodarilo sa otvoriÅ zdroj"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:212
+#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:216
 msgid "_Delete this item from all other recipient's mailboxes?"
 msgstr ""
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:215
+#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:219
 #, fuzzy
 msgid "_Retract comment"
 msgstr "DokonÄenÃch percent: %i"
@@ -2917,163 +2897,149 @@ msgstr "DelegovaÅ na:"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:3
 msgid "Contacts..."
-msgstr "Kontakty..."
+msgstr "Kontaktyâ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:216
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:211
 msgid "_Reminders"
 msgstr "_Pripomenutia"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:218
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:213
 #, fuzzy
 #| msgid "Click here to set or unset alarms for this event"
 msgid "Set or unset reminders for this event"
 msgstr "KliknutÃm sem nastavÃte alebo zruÅÃte pripomenutia pre tÃto udalosÅ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:226
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:221
 msgid "Show Time as _Busy"
 msgstr "ZobraziÅ Äas ako _obsadenÃ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:228
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:223
 msgid "Toggles whether to show time as busy"
 msgstr "PrepÃna, Äi mà byÅ Äas zobrazenà ako obsadenÃ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:237
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:232
 msgid "_Recurrence"
 msgstr "_Opakovanie"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:239
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:234
 #, fuzzy
 msgid "Make this a recurring event"
 msgstr "NastaviÅ o"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:244
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:14
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:239 ../e-util/e-send-options.ui.h:14
 msgid "Send Options"
 msgstr "VoÄby posielania"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:246
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:128
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:241
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:125
 msgid "Insert advanced send options"
 msgstr "VloÅiÅ pokroÄilà voÄby posielania"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:254
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:249
 msgid "All _Day Event"
 msgstr "Celo_dennà udalosÅ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:256
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:251
 msgid "Toggles whether to have All Day Event"
 msgstr "PrepÃna, Äi mà byÅ celodennou udalosÅou"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:265
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:260
 msgid "_Free/Busy"
 msgstr "_DiÃr"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:267
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:262
 #, fuzzy
 msgid "Query free / busy information for the attendees"
 msgstr "PublikovaÅ informÃcie o voÄnom Äase pre tento kalendÃr"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:318 ../calendar/gui/print.c:3327
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:313 ../calendar/gui/print.c:3468
 msgid "Appointment"
 msgstr "SchÃdzka"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:388
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:383
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:24
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:162
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:165
 msgid "Attendees"
 msgstr "ÃÄastnÃci"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:585
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:580
 msgid "Print this event"
 msgstr "VytlaÄiÅ tÃto udalosÅ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:566
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:557
 msgid "Event's start time is in the past"
 msgstr "ZaÄiatoÄnà Äas udalosti je v minulosti"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:643
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:634
 msgid "Event cannot be edited, because the selected calendar is read only"
 msgstr "UdalosÅ sa nedà upravovaÅ, pretoÅe vybranà kalendÃr je len na ÄÃtanie"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:647
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:638
 msgid "Event cannot be fully edited, because you are not the organizer"
 msgstr "UdalosÅ sa nedà celà upravovaÅ, pretoÅe nie ste organizÃtor"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:659
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3101
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:650
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3171
 msgid "This event has reminders"
 msgstr "TÃto udalosÅ mà pripomenutia"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:726
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:717
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:13
 msgid "Or_ganizer:"
 msgstr "Or_ganizÃtor:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1285
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1299
 msgid "Event with no start date"
 msgstr "UdalosÅ bez dÃtumu zaÄiatku"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1288
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1302
 msgid "Event with no end date"
 msgstr "UdalosÅ bez dÃtumu konca"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1461
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:723
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:840
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1475
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:726
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:853
 msgid "Start date is wrong"
 msgstr "DÃtum zaÄiatku je neplatnÃ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1471
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1486
 msgid "End date is wrong"
 msgstr "DÃtum konca je neplatnÃ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1494
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1510
 msgid "Start time is wrong"
 msgstr "Äas zaÄiatku je neplatnÃ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1501
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1518
 msgid "End time is wrong"
 msgstr "Äas konca je neplatnÃ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1664
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:762
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:893
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1682
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:765
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:907
 msgid "An organizer is required."
 msgstr "OrganizÃtor je vyÅadovanÃ."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1698
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:927
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1717
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:942
 msgid "At least one attendee is required."
 msgstr "Potrebnà je aspoÅ jeden ÃÄastnÃk."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1905
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1924
 #, fuzzy
 msgid "_Delegatees"
 msgstr "DelegovanÃ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1907
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1926
 msgid "Atte_ndees"
 msgstr "ÃÄast_nÃci"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2941
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3026
 #, c-format
 msgid "Unable to open the calendar '%s': %s"
 msgstr "Nepodarilo sa otvoriÅ kalendÃr â%sâ: %s"
 
-#. Translators: This string is used when we are creating an Event
-#. * (meeting or appointment) on behalf of some other user
-#. Translators: This string is used when we are creating a Memo
-#. * on behalf of some other user
-#. Translators: This string is used when we are creating a Task
-#. * on behalf of some other user
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3019
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1025
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1858
-#, c-format
-msgid "You are acting on behalf of %s"
-msgstr ""
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3361
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3451
 #, c-format
 msgid "%d day before appointment"
 msgid_plural "%d days before appointment"
@@ -3081,7 +3047,7 @@ msgstr[0] "%d dnà pred schÃdzkou"
 msgstr[1] "%d deÅ pred schÃdzkou"
 msgstr[2] "%d dni pred schÃdzkou"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3367
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3457
 #, c-format
 msgid "%d hour before appointment"
 msgid_plural "%d hours before appointment"
@@ -3089,7 +3055,7 @@ msgstr[0] "%d hodÃn pred schÃdzkou"
 msgstr[1] "%d hodinu pred schÃdzkou"
 msgstr[2] "%d hodiny pred schÃdzkou"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3373
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3463
 #, c-format
 msgid "%d minute before appointment"
 msgid_plural "%d minutes before appointment"
@@ -3097,12 +3063,12 @@ msgstr[0] "%d minÃt pred schÃdzkou"
 msgstr[1] "%d minÃtu pred schÃdzkou"
 msgstr[2] "%d minÃty pred schÃdzkou"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3392
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3484
 msgid "Customize"
 msgstr "PrispÃsobiÅ"
 
 #. Translators: "None" for "No reminder set"
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3398
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3491
 #, fuzzy
 #| msgid "None"
 msgctxt "cal-reminders"
@@ -3140,14 +3106,13 @@ msgid "1 day before appointment"
 msgstr "1 deÅ pred schÃdzkou"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:11
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:381
 msgid "_Location:"
 msgstr "_Miesto:"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:12
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:2
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:7
-#: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:350
+#: ../e-util/e-attachment-dialog.c:350
 msgid "_Description:"
 msgstr "P_opis:"
 
@@ -3170,9 +3135,9 @@ msgstr "Popis udalosti"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:23
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:8
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:579
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:597
 msgid "Atte_ndees..."
-msgstr "ÃÄast_nÃci..."
+msgstr "ÃÄast_nÃciâ"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:26
 msgid "_Reminder"
@@ -3235,52 +3200,53 @@ msgid "Select Date"
 msgstr "VÃber dÃtumu"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:14
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1363
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1405
 msgid "Select _Today"
 msgstr "VybraÅ _dneÅok"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:109 ../calendar/gui/print.c:3331
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:106 ../calendar/gui/print.c:3472
 msgid "Memo"
 msgstr "PoznÃmka"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:159
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:156
 msgid "Print this memo"
 msgstr "VytlaÄiÅ tÃto poznÃmku"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:423
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:421
 msgid "Memo's start date is in the past"
 msgstr "DÃtum zaÄiatku poznÃmky je v minulosti"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:460
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:457
 msgid "Memo cannot be edited, because the selected memo list is read only"
 msgstr ""
 "PoznÃmka nemÃÅe byÅ upravenÃ, pretoÅe vybranà zoznam poznÃmok je len na "
 "ÄÃtanie"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:464
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:461
 msgid "Memo cannot be fully edited, because you are not the organizer"
 msgstr "PoznÃmka sa nedà celà upravovaÅ, pretoÅe nie ste organizÃtor"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:949
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:979
 #, c-format
 msgid "Unable to open memos in '%s': %s"
 msgstr "Nepodarilo sa otvoriÅ poznÃmky v â%sâ: %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1156 ../em-format/em-format.c:1065
-#: ../em-format/em-format-quote.c:318 ../mail/em-format-html.c:2666
-#: ../mail/em-format-html.c:2731 ../mail/em-format-html.c:2755
-#: ../mail/message-list.etspec.h:9 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:72
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1172
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1391
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:180
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:204 ../mail/em-filter-i18n.h:78
+#: ../mail/message-list.etspec.h:9 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:63
 msgid "To"
 msgstr "Komu"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:3
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:342
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:336
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:9
 msgid "_List:"
 msgstr "_Zoznam:"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:4
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:350
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:344
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:2
 msgid "Organi_zer:"
 msgstr "Organi_zÃtor:"
@@ -3335,21 +3301,21 @@ msgstr "Tento a budÃce vÃskyty"
 msgid "All Instances"
 msgstr "VÅetky vÃskyty"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:576
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:573
 msgid "This appointment contains recurrences that Evolution cannot edit."
 msgstr "TÃto schÃdzka obsahuje opakovania, ktorà Evolution nedokÃÅe upraviÅ."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:965
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:973
 msgid "Recurrence date is invalid"
 msgstr "DÃtum opakovania je neplatnÃ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1005
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1017
 msgid "End time of the recurrence was before event's start"
 msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] week(s) on [Wednesday] [forever]'
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after the 'on', name of a week day always follows.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1035
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1047
 msgid "on"
 msgstr "v"
 
@@ -3357,7 +3323,7 @@ msgstr "v"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'first', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1098
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1110
 msgid "first"
 msgstr "prvÃ(Ã)"
 
@@ -3366,7 +3332,7 @@ msgstr "prvÃ(Ã)"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'second', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1104
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1116
 msgid "second"
 msgstr "druhÃ(Ã)"
 
@@ -3374,7 +3340,7 @@ msgstr "druhÃ(Ã)"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'third', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1109
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1121
 msgid "third"
 msgstr "tretÃ(u)"
 
@@ -3382,7 +3348,7 @@ msgstr "tretÃ(u)"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'fourth', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1114
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1126
 msgid "fourth"
 msgstr "ÅtvrtÃ(Ã)"
 
@@ -3390,7 +3356,7 @@ msgstr "ÅtvrtÃ(Ã)"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'fifth', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1119
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1131
 msgid "fifth"
 msgstr "piaty(u)"
 
@@ -3398,13 +3364,13 @@ msgstr "piaty(u)"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'last', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1124
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1136
 msgid "last"
 msgstr "poslednÃ(Ã)"
 
 #. TRANSLATORS: Entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] month(s) on the [Other date] [11th to 20th] [17th] [forever]'
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]).
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1148
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1160
 msgid "Other Date"
 msgstr "Inà dÃtum"
 
@@ -3412,7 +3378,7 @@ msgstr "Inà dÃtum"
 #. * the month to setup an appointment recurrence. The entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] month(s)
 #. * on the [Other date] [1st to 10th] [7th] [forever]' (dropdown menu options are in [square brackets]).
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1154
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1166
 msgid "1st to 10th"
 msgstr "1. aÅ 10."
 
@@ -3420,7 +3386,7 @@ msgstr "1. aÅ 10."
 #. * the month to setup an appointment recurrence. The entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] month(s)
 #. * on the [Other date] [11th to 20th] [17th] [forever]' (dropdown menu options are in [square brackets]).
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1160
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1172
 msgid "11th to 20th"
 msgstr "11. aÅ 20."
 
@@ -3428,41 +3394,41 @@ msgstr "11. aÅ 20."
 #. * the month to setup an appointment recurrence. The entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] month(s)
 #. * on the [Other date] [21th to 31th] [27th] [forever]' (dropdown menu options are in [square brackets]).
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1166
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1178
 msgid "21st to 31st"
 msgstr "21. aÅ 31."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1192
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1205
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:1
 msgid "Monday"
 msgstr "Pondelok"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1193
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1206
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:2
 msgid "Tuesday"
 msgstr "Utorok"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1194
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1207
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:3
 msgid "Wednesday"
 msgstr "Stredu"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1195
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1208
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:4
 msgid "Thursday"
 msgstr "Åtvrtok"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1196
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1209
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:5
 msgid "Friday"
 msgstr "Piatok"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1197
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1210
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:6
 msgid "Saturday"
 msgstr "Sobotu"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1198
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1211
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:7
 msgid "Sunday"
 msgstr "NedeÄu"
@@ -3470,32 +3436,32 @@ msgstr "NedeÄu"
 #. TRANSLATORS: Entire string is for example: 'This appointment recurs/Every [x] month(s) on the [second] [Tuesday] [forever]'
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets])."
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1322
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1342
 msgid "on the"
 msgstr "v"
 
 # * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641020
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1501
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1527
 msgid "occurrences"
 msgstr "vÃskytov"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2217
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2253
 msgid "Add exception"
 msgstr "PridaÅ vÃnimku"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2258
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2295
 msgid "Could not get a selection to modify."
 msgstr ""
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2264
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2301
 msgid "Modify exception"
 msgstr "UpraviÅ vÃnimku"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2308
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2347
 msgid "Could not get a selection to delete."
 msgstr "Nepodarilo sa zÃskaÅ vÃber na odstrÃnenie."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2447
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2488
 msgid "Date/Time"
 msgstr "DÃtum/Äas"
 
@@ -3562,103 +3528,101 @@ msgstr "KaÅdÃ(ch)"
 msgid "Exceptions"
 msgstr "VÃnimky"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:20 ../mail/mail-config.ui.h:27
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:20
 msgid "Preview"
 msgstr "NÃhÄad"
 
 # PÅ: "my" znamenà "moje", alebo to je preklep v originÃle?
-#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:196
+#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:223
 msgid "Send my reminders with this event"
 msgstr "PoslaÅ mi pripomenutie s touto udalosÅou"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:198
+#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:225
 msgid "Notify new attendees _only"
 msgstr "OznÃmiÅ _len novÃm ÃÄastnÃkom"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:355
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:352
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:377
 msgid "Completed date is wrong"
 msgstr "DÃtum dokonÄenia je neplatnÃ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:489
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:490
 msgid "Web Page"
 msgstr "Webovà strÃnka"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:2
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:326
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:582 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:19
-#: ../mail/message-list.c:1285 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:2
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:348
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:571 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:19
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:2 ../mail/message-list.c:1257
 msgid "High"
 msgstr "VysokÃ"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:4
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:328
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1623 ../calendar/gui/e-task-table.c:583
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:20 ../mail/message-list.c:1284
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:5
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:350
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1682 ../calendar/gui/e-task-table.c:572
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:20 ../e-util/e-send-options.ui.h:5
+#: ../mail/message-list.c:1256
 msgid "Normal"
 msgstr "NormÃlna"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:6
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:330
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:584 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21
-#: ../mail/message-list.c:1283 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:4
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:352
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:573 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:4 ../mail/message-list.c:1255
 msgid "Low"
 msgstr "NÃzka"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:8
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:585 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:22
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:1
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:574 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:22
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:1
 msgid "Undefined"
 msgstr "NedefinovanÃ"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:10
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:311
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:490
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:775 ../calendar/gui/e-task-table.c:230
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:245 ../calendar/gui/e-task-table.c:659
-#: ../calendar/gui/print.c:3408 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:11
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:333
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:491
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:777 ../calendar/gui/e-task-table.c:214
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:229 ../calendar/gui/e-task-table.c:654
+#: ../calendar/gui/print.c:3554 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:11
 msgid "Not Started"
 msgstr "NezaÄala"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:12
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:301
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:492
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:777
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:855 ../calendar/gui/e-task-table.c:232
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:247 ../calendar/gui/e-task-table.c:660
-#: ../calendar/gui/print.c:3411
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:323
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:493
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:779
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:857 ../calendar/gui/e-task-table.c:216
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:231 ../calendar/gui/e-task-table.c:655
+#: ../calendar/gui/print.c:3557
 msgid "In Progress"
 msgstr "Prebieha"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:14
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:304
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:494
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:779
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:214 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:237
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:234 ../calendar/gui/e-task-table.c:249
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:661 ../calendar/gui/print.c:3414
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:326
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:495
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:781
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:208 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:231
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:218 ../calendar/gui/e-task-table.c:233
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:656 ../calendar/gui/print.c:3560
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:13
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:387
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:376
 msgid "Completed"
 msgstr "DokonÄenÃ"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:16
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:307
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:496
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:781 ../calendar/gui/e-task-table.c:236
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:251 ../calendar/gui/e-task-table.c:662
-#: ../calendar/gui/print.c:3417 ../mail/em-sync-stream.c:152
-#: ../mail/em-sync-stream.c:180 ../mail/em-sync-stream.c:202
-#, c-format
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:329
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:497
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:783 ../calendar/gui/e-task-table.c:220
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:235 ../calendar/gui/e-task-table.c:657
+#: ../calendar/gui/print.c:3563 ../mail/mail-send-recv.c:878
 msgid "Canceled"
 msgstr "ZruÅenÃ"
 
@@ -3666,10 +3630,10 @@ msgstr "ZruÅenÃ"
 #. * Status: Accepted: X  Declined: Y  ...
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:17
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:11
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3522
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:680
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3661
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:692
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:9
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:8 ../mail/em-filter-i18n.h:74
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:8 ../mail/em-filter-i18n.h:75
 #: ../mail/message-list.etspec.h:1
 msgid "Status"
 msgstr "Stav"
@@ -3683,7 +3647,7 @@ msgid "P_ercent complete:"
 msgstr "DokonÄenÃch p_ercent:"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:20
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:26
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:26
 msgid "_Priority:"
 msgstr "_Priorita:"
 
@@ -3695,49 +3659,49 @@ msgstr "_DÃtum dokonÄenia:"
 msgid "_Web Page:"
 msgstr "_Webovà strÃnka:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:116
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:113
 msgid "_Status Details"
 msgstr "Podrobnosti o _stave"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:118
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:115
 msgid "Click to change or view the status details of the task"
 msgstr "KliknutÃm zmenÃte alebo zobrazÃte podrobnosti o stave tejto Ãlohy"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:126
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:123
 msgid "_Send Options"
 msgstr "VoÄby _posielania"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:321 ../calendar/gui/print.c:3329
-#: ../widgets/misc/e-send-options.c:553
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:183 ../calendar/gui/print.c:3470
+#: ../e-util/e-send-options.c:553
 msgid "Task"
 msgstr "Ãloha"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:324
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:304
 msgid "Task Details"
 msgstr "Podrobnosti Ãlohy"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:368
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:348
 msgid "Print this task"
 msgstr "VytlaÄiÅ tÃto Ãlohu"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:254
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:249
 msgid "Task's start date is in the past"
 msgstr "DÃtum zaÄiatku Ãlohy je v minulosti"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:255
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:250
 msgid "Task's due date is in the past"
 msgstr "DÃtum termÃnu Ãlohy je v minulosti"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:289
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:283
 msgid "Task cannot be edited, because the selected task list is read only"
 msgstr ""
 "Ãloha nemÃÅe byÅ upravenÃ, pretoÅe vybranà zoznam Ãloh je len na ÄÃtanie"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:293
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:287
 msgid "Task cannot be fully edited, because you are not the organizer"
 msgstr "Ãloha sa nedà celà upravovaÅ, pretoÅe nie ste organizÃtor"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:297
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:291
 #, fuzzy
 #| msgid "Task cannot be edited, because the selected task list is read only"
 msgid ""
@@ -3746,11 +3710,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Ãloha nemÃÅe byÅ upravenÃ, pretoÅe vybranà zoznam Ãloh je len na ÄÃtanie"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:822
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:834
 msgid "Due date is wrong"
 msgstr "TermÃn je neplatnÃ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1777
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1822
 #, c-format
 msgid "Unable to open tasks in '%s': %s"
 msgstr "Nepodarilo sa otvoriÅ Ãlohy v â%sâ: %s"
@@ -3763,56 +3727,56 @@ msgstr "_TermÃn:"
 msgid "Time zone:"
 msgstr "Äasovà pÃsmo:"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:320
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:324
 msgid "New Appointment"
 msgstr "Novà schÃdzka"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:321
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:325
 msgid "New All Day Event"
 msgstr "Novà celodennà udalosÅ"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:322
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:326
 msgid "New Meeting"
 msgstr "Novà stretnutie"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:323
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:327
 msgid "Go to Today"
 msgstr "PrejsÅ na dneÅnà dÃtum"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:324
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:328
 msgid "Go to Date"
 msgstr "PrejsÅ na dÃtum"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:291
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:298
 msgid "It has reminders."
 msgstr "MÃ pripomenutia."
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:294
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:301
 msgid "It has recurrences."
 msgstr "MÃ opakovania."
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:297
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:304
 msgid "It is a meeting."
 msgstr "Je to stretnutie."
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:304
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:311
 #, c-format
 msgid "Calendar Event: Summary is %s."
 msgstr "UdalosÅ v kalendÃri: SÃhrn je %s."
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:307
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:314
 msgid "Calendar Event: It has no summary."
 msgstr "Udalosti v kalendÃri: Nemà sÃhrn."
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:329
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:337
 msgid "calendar view event"
 msgstr "pohÄad na udalosti v kalendÃri"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:558
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:566
 msgid "Grab Focus"
 msgstr "ZÃskaÅ zameranie"
 
-#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:151 ../calendar/gui/ea-week-view.c:151
+#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:154 ../calendar/gui/ea-week-view.c:154
 #, c-format
 msgid "It has %d event."
 msgid_plural "It has %d events."
@@ -3822,47 +3786,41 @@ msgstr[2] "Obsahuje %d udalosti."
 
 #. To translators: Here, "It" is either like "Work Week View: July
 #. 10th - July 14th, 2006." or "Day View: Thursday July 13th, 2006."
-#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:156 ../calendar/gui/ea-week-view.c:154
+#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:161 ../calendar/gui/ea-week-view.c:157
 msgid "It has no events."
 msgstr "Neobsahuje udalosti."
 
-#. To translators: First %s is the week, for example "July 10th -
-#. July 14th, 2006". Second %s is the number of events in this work
-#. week, for example "It has %d event/events." or "It has no events."
-#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:163
+#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:169
 #, c-format
 msgid "Work Week View: %s. %s"
 msgstr "PohÄad na pracovnà tÃÅdeÅ: %s. %s"
 
-#. To translators: First %s is the day, for example "Thursday July
-#. 13th, 2006". Second %s is the number of events on this day, for
-#. example "It has %d event/events." or "It has no events."
-#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:169
+#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:176
 #, c-format
 msgid "Day View: %s. %s"
 msgstr "PohÄad na deÅ: %s. %s"
 
-#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:203
+#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:210
 msgid "calendar view for a work week"
 msgstr "pohÄad na kalendÃr pre pracovnà tÃÅdeÅ"
 
-#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:205
+#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:212
 msgid "calendar view for one or more days"
 msgstr "pohÄad na kalendÃr pre jeden alebo viac dnÃ"
 
-#: ../calendar/gui/ea-day-view-main-item.c:319
-#: ../calendar/gui/ea-week-view-main-item.c:345
+#: ../calendar/gui/ea-day-view-main-item.c:327
+#: ../calendar/gui/ea-week-view-main-item.c:354
 msgid "a table to view and select the current time range"
 msgstr "tabuÄka na zobrazenie a vÃber aktuÃlneho ÄasovÃho rozpÃtia"
 
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:50
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:58
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1084
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:48
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:56
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1115
 msgid "Gnome Calendar"
 msgstr "KalendÃr Gnome"
 
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:201
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1050
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:204
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1105
 msgid "%A %d %b %Y"
 msgstr "%A, %d. %b %Y"
 
@@ -3872,30 +3830,30 @@ msgstr "%A, %d. %b %Y"
 #. * %d = day of month, %b = abbreviated month name.
 #. * You can change the order but don't change the
 #. * specifiers or add anything.
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:204 ../calendar/gui/e-day-view.c:1850
-#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:837
-#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:231
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1054
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:208 ../calendar/gui/e-day-view.c:1885
+#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:855
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:233
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1109
 msgid "%a %d %b"
 msgstr "%a %d. %b"
 
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:206
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:211
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:213
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1057
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1063
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1066
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:217
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:220
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1112
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1118
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1121
 msgid "%a %d %b %Y"
 msgstr "%a, %d. %b %Y"
 
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:230
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:236
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:242
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:244
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1083
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1094
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1101
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1104
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:239
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:247
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:254
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:257
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1138
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1149
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1156
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1159
 msgid "%d %b %Y"
 msgstr "%d. %b %Y"
 
@@ -3904,10 +3862,10 @@ msgstr "%d. %b %Y"
 #. strftime format %d = day of month, %b = abbreviated
 #. * month name. You can change the order but don't
 #. * change the specifiers or add anything.
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:234 ../calendar/gui/e-day-view.c:1866
-#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:841
-#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:245
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1090
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:244 ../calendar/gui/e-day-view.c:1901
+#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:859
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:247
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1145
 msgid "%d %b"
 msgstr "%d %b"
 
@@ -3920,7 +3878,7 @@ msgid "Click here, you can find more events."
 msgstr "KliknutÃm sem mÃÅete nÃjsÅ viac udalostÃ."
 
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d days before start of appointment"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:359
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:358
 #, c-format
 msgid "%d day"
 msgid_plural "%d days"
@@ -3929,7 +3887,7 @@ msgstr[1] "%d deÅ"
 msgstr[2] "%d dni"
 
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d weeks before start of appointment"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:365
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:364
 #, c-format
 msgid "%d week"
 msgid_plural "%d weeks"
@@ -3937,120 +3895,119 @@ msgstr[0] "%d tÃÅdÅov"
 msgstr[1] "%d tÃÅdeÅ"
 msgstr[2] "%d tÃÅdne"
 
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:427
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:426
 msgid "Unknown action to be performed"
 msgstr "MÃ sa vykonaÅ neznÃma akcia"
 
-#. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
-#. * "Play a Sound". Second %s refers to the duration string e.g:"15 minutes"
 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:441
 #, c-format
 msgid "%s %s before the start of the appointment"
 msgstr "%s %s pred zaÄiatkom schÃdzky"
 
-#. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
-#. * "Play a Sound". Second %s refers to the duration string e.g:"15 minutes"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:446
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:447
 #, c-format
 msgid "%s %s after the start of the appointment"
 msgstr "%s %s po zaÄiatku schÃdzky"
 
 #. Translator: The %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a sound"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:453
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:454
 #, c-format
 msgid "%s at the start of the appointment"
 msgstr "%s na zaÄiatku schÃdzky"
 
-#. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
-#. * "Play a Sound". Second %s refers to the duration string e.g:"15 minutes"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:464
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:466
 #, c-format
 msgid "%s %s before the end of the appointment"
 msgstr "%s %s pred koncom schÃdzky"
 
-#. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
-#. * "Play a Sound". Second %s refers to the duration string e.g:"15 minutes"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:469
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:472
 #, c-format
 msgid "%s %s after the end of the appointment"
 msgstr "%s %s po skonÄenà schÃdzky"
 
 #. Translator: The %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a sound"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:476
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:479
 #, c-format
 msgid "%s at the end of the appointment"
 msgstr "%s na konci schÃdzky"
 
 #. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a Sound". Second %s is an absolute time, e.g. "10:00AM"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:500
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:503
 #, c-format
 msgid "%s at %s"
 msgstr "%s o %s"
 
 #. Translator: The %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a sound". "Trigger types" are absolute or relative dates
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:508
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:511
 #, c-format
 msgid "%s for an unknown trigger type"
 msgstr "%s pre neznÃmy typ spustenia"
 
-#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:159
+#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:163
 #, c-format
 msgid "Month View: %s. %s"
 msgstr "PohÄad na mesiac: %s. %s"
 
-#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:163
+#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:168
 #, c-format
 msgid "Week View: %s. %s"
 msgstr "PohÄad na tÃÅdeÅ: %s. %s"
 
-#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:197
+#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:202
 msgid "calendar view for a month"
 msgstr "pohÄad na kalendÃr pre mesiac"
 
-#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:199
+#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:204
 msgid "calendar view for one or more weeks"
 msgstr "pohÄad na kalendÃr pre jeden alebo viac tÃÅdÅov"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:201 ../filter/e-filter-rule.c:691
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:234 ../e-util/e-filter-rule.c:750
+#: ../mail/e-mail-config-page.c:126
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez nÃzvu"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:207
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:242
 msgid "Categories:"
 msgstr "KategÃrie:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:246
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:274
 msgid "Summary:"
 msgstr "SÃhrn:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:256
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:270
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:283
 msgid "Start Date:"
 msgstr "DÃtum zaÄiatku:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:284
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:295
+#, fuzzy
+#| msgid "End Date"
+msgid "End Date:"
+msgstr "DÃtum konca"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:307
 msgid "Due Date:"
 msgstr "TermÃn:"
 
-#. Status
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:297
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1082
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:319
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1467
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1584
 msgid "Status:"
 msgstr "Stav:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:324
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:346
 msgid "Priority:"
 msgstr "Priorita:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:349 ../mail/mail-config.ui.h:159
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:371
+#: ../mail/e-mail-config-service-page.c:672
 msgid "Description:"
 msgstr "Popis:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:380
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:402
 msgid "Web Page:"
 msgstr "Webovà strÃnka:"
 
@@ -4063,11 +4020,11 @@ msgid "Start date"
 msgstr "DÃtum zaÄiatku"
 
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:3
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:640
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:649
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:4
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:3
-#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:139
-#: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:586
+#: ../e-util/e-attachment-tree-view.c:586
+#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:157
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
@@ -4075,7 +4032,7 @@ msgstr "Typ"
 msgid "Completion date"
 msgstr "DÃtum dokonÄenia"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:6
+#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:6 ../mail/mail-send-recv.c:880
 msgid "Complete"
 msgstr "Hotovo"
 
@@ -4090,7 +4047,7 @@ msgstr "% hotovÃch"
 
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:10
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:18
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:394
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:383
 msgid "Priority"
 msgstr "Priorita"
 
@@ -4098,7 +4055,7 @@ msgstr "Priorita"
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:13
 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:7
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:6
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:388
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:377
 msgid "Created"
 msgstr "VytvorenÃ"
 
@@ -4108,28 +4065,28 @@ msgstr "VytvorenÃ"
 msgid "Last modified"
 msgstr "Naposledy zmenenÃ"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:434
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:438
 msgid "Cut selected events to the clipboard"
 msgstr "Vystrihne vybranà udalosti do schrÃnky"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:440
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:444
 msgid "Copy selected events to the clipboard"
 msgstr "KopÃruje vybranà udalosti do schrÃnky"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:446
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:450
 msgid "Paste events from the clipboard"
 msgstr "VloÅÃ udalosti zo schrÃnky"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:452
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:456
 msgid "Delete selected events"
 msgstr "OdstrÃni vybranà udalosti"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:472 ../calendar/gui/e-memo-table.c:198
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:286
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:476 ../calendar/gui/e-memo-table.c:183
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:270
 msgid "Deleting selected objects"
 msgstr "OdstrÃÅujà sa vybranà objekty"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:638 ../calendar/gui/e-memo-table.c:878
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:635 ../calendar/gui/e-memo-table.c:863
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:1161
 msgid "Updating objects"
 msgstr "Aktualizujà sa objekty"
@@ -4137,7 +4094,7 @@ msgstr "Aktualizujà sa objekty"
 #. To Translators: It will display "Organiser: NameOfTheUser <email ofuser com>"
 #. To Translators: It will display
 #. * "Organizer: NameOfTheUser <email ofuser com>"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1973 ../calendar/gui/e-memo-table.c:555
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1999 ../calendar/gui/e-memo-table.c:540
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:827
 #, c-format
 msgid "Organizer: %s <%s>"
@@ -4146,20 +4103,21 @@ msgstr "OrganizÃtor: %s <%s>"
 #. With SunOne accouts, there may be no ':' in organiser.value
 #. With SunOne accounts, there may be no ':' in
 #. * organizer.value.
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1977 ../calendar/gui/e-memo-table.c:560
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2003 ../calendar/gui/e-memo-table.c:545
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:831
 #, c-format
 msgid "Organizer: %s"
 msgstr "OrganizÃtor: %s"
 
 #. To Translators: It will display "Location: PlaceOfTheMeeting"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1993 ../calendar/gui/print.c:3363
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2019
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2788 ../calendar/gui/print.c:3508
 #, c-format
 msgid "Location: %s"
 msgstr "Miesto: %s"
 
 #. To Translators: It will display "Time: ActualStartDateAndTime (DurationOfTheMeeting)"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2024
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2050
 #, c-format
 msgid "Time: %s %s"
 msgstr "Äas: %s %s"
@@ -4175,87 +4133,87 @@ msgstr "DÃtum konca"
 
 # je tu sprÃvny rod?
 # PK: netusim, uvidim, ci rozdelia niektore stringy, ak ano, tak potom snad aj tento
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:813 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:182
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:196
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:144 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:179
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:242 ../calendar/gui/print.c:1162
-#: ../calendar/gui/print.c:1179 ../e-util/e-charset.c:52
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:101
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:475
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2885
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:854 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:185
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:199
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:138 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:173
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:236 ../calendar/gui/print.c:1235
+#: ../calendar/gui/print.c:1252 ../e-util/e-charset.c:52
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3472
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5977
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:100
 msgid "Unknown"
 msgstr "NeznÃmy"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1625
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1684
 msgid "Recurring"
 msgstr "OpakovanÃ"
 
 # *Âhttps://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641020
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1627
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1686
 msgid "Assigned"
 msgstr "PriradenÃ"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1629 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1146
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:206
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:186 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:196
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1062
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1688 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1148
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:209
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:180 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:190
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1074
 msgid "Yes"
 msgstr "Ãno"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1629 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1146
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:207
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:198
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1688 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1148
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:210
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:192
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3021
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3150
 #, c-format
 msgid "Opening %s"
 msgstr "OtvÃra sa %s"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3466
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:218
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:206 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:229
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2873
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3602
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:221
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:200 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:223
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5965
 msgid "Accepted"
 msgstr "PrijatÃ"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3467
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:219
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:208 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:231
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2879
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3603
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:222
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:202 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:225
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5971
 msgid "Declined"
 msgstr "OdmietnutÃ"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3468
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:220
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:210 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:233
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:561
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3604
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:223
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:204 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:227
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:576
 msgid "Tentative"
 msgstr "PredbeÅnÃ"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3469
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:221
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:212 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:235
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2882
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3605
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:224
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:206 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:229
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5974
 msgid "Delegated"
 msgstr "DelegovanÃ"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3470
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3606
 msgid "Needs action"
 msgstr "VyÅaduje akciu"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:157
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:636
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:158
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:629
 msgid "Free"
 msgstr "VoÄnÃ"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:160
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:562 ../calendar/gui/e-task-table.c:637
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:161
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:577 ../calendar/gui/e-task-table.c:630
 msgid "Busy"
 msgstr "ObsadenÃ"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:721
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:723
 msgid ""
 "The geographical position must be entered in the format: \n"
 "\n"
@@ -4266,23 +4224,23 @@ msgstr ""
 "45.436845,125.862501"
 
 #. Translators: "None" for task's status
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:773
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:775
 #, fuzzy
 msgctxt "cal-task-status"
 msgid "None"
 msgstr "Åiadna"
 
 #. strftime format of a weekday, a date and a time, 24-hour.
-#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:163
+#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:159
 msgid "%a %m/%d/%Y %H:%M:%S"
 msgstr "%a, %d.%m.%Y %H:%M:%S"
 
 #. strftime format of a weekday, a date and a time, 12-hour.
-#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:166
+#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:162
 msgid "%a %m/%d/%Y %I:%M:%S %p"
 msgstr "%a %d.%m.%Y %H:%M:%S"
 
-#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:174
+#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:170
 #, c-format
 msgid ""
 "The date must be entered in the format: \n"
@@ -4292,16 +4250,16 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. String to use in 12-hour time format for times in the morning.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1022 ../calendar/gui/e-week-view.c:774
-#: ../calendar/gui/print.c:988 ../calendar/gui/print.c:1007
-#: ../calendar/gui/print.c:2498 ../calendar/gui/print.c:2518
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1026 ../calendar/gui/e-week-view.c:772
+#: ../calendar/gui/print.c:1058 ../calendar/gui/print.c:1077
+#: ../calendar/gui/print.c:2608 ../calendar/gui/print.c:2628
 msgid "am"
 msgstr "am"
 
 #. String to use in 12-hour time format for times in the afternoon.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1025 ../calendar/gui/e-week-view.c:777
-#: ../calendar/gui/print.c:993 ../calendar/gui/print.c:1009
-#: ../calendar/gui/print.c:2503 ../calendar/gui/print.c:2520
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1029 ../calendar/gui/e-week-view.c:775
+#: ../calendar/gui/print.c:1063 ../calendar/gui/print.c:1079
+#: ../calendar/gui/print.c:2613 ../calendar/gui/print.c:2630
 msgid "pm"
 msgstr "pm"
 
@@ -4311,13 +4269,13 @@ msgstr "pm"
 #. * month, %B = full month name. You can change the
 #. * order but don't change the specifiers or add
 #. * anything.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1833 ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:833
-#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:222 ../calendar/gui/print.c:1982
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1868 ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:851
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:224 ../calendar/gui/print.c:2071
 msgid "%A %d %B"
 msgstr "%A %d. %B"
 
 #. To Translators: the %d stands for a week number, it's value between 1 and 52/53
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2650
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2706
 #, c-format
 msgid "Week %d"
 msgstr "TÃÅdeÅ Ä. %d"
@@ -4328,17 +4286,17 @@ msgstr "TÃÅdeÅ Ä. %d"
 #. * day view, e.g. a day is displayed in
 #. * 24 "60 minute divisions" or
 #. * 48 "30 minute divisions".
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:791
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:794
 #, c-format
 msgid "%02i minute divisions"
 msgstr "%02i minÃtovà Ãseky"
 
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:816
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:819
 msgid "Show the second time zone"
 msgstr "ZobraziÅ druhà Äasovà pÃsmo"
 
 #. Translators: "None" indicates no second time zone set for a day view
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:833
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:836
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:179
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:231
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:18
@@ -4346,175 +4304,184 @@ msgctxt "cal-second-zone"
 msgid "None"
 msgstr "Åiadne"
 
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:867
-#: ../calendar/gui/e-timezone-entry.c:322
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:870
+#: ../calendar/gui/e-timezone-entry.c:324
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:262
 msgid "Select..."
-msgstr "VybraÅ..."
+msgstr "VybraÅâ"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:67
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:64
 msgid "Chair Persons"
 msgstr "PredsedajÃci"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:68
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:65
 msgid "Required Participants"
 msgstr "VyÅadovanà ÃÄastnÃci"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:69
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:66
 msgid "Optional Participants"
 msgstr "Nepovinnà ÃÄastnÃci"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:70
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:67
 msgid "Resources"
 msgstr "Zdroje"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:178
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:119 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:136
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1056 ../calendar/gui/print.c:1158
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:181
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:113 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:130
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1068 ../calendar/gui/print.c:1231
 msgid "Individual"
 msgstr "IndividuÃlne"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:179
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:121 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:138
-#: ../calendar/gui/print.c:1159 ../widgets/table/e-table-config.ui.h:8
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:182
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:115 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:132
+#: ../calendar/gui/print.c:1232 ../e-util/e-table-config.ui.h:8
 msgid "Group"
 msgstr "Skupina"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:180
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:123 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:140
-#: ../calendar/gui/print.c:1160
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:183
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:117 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:134
+#: ../calendar/gui/print.c:1233
 msgid "Resource"
 msgstr "Zdroj"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:181
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:125 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:142
-#: ../calendar/gui/print.c:1161
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:184
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:119 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:136
+#: ../calendar/gui/print.c:1234
 msgid "Room"
 msgstr "MiestnosÅ"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:192
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:154 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:171
-#: ../calendar/gui/print.c:1175
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:195
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:148 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:165
+#: ../calendar/gui/print.c:1248
 msgid "Chair"
 msgstr "Predseda"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:193
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:156 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:173
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1059 ../calendar/gui/print.c:1176
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:196
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:150 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:167
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1071 ../calendar/gui/print.c:1249
 msgid "Required Participant"
 msgstr "VyÅadovanà ÃÄastnÃk"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:194
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:158 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:175
-#: ../calendar/gui/print.c:1177
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:197
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:152 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:169
+#: ../calendar/gui/print.c:1250
 msgid "Optional Participant"
 msgstr "Nepovinnà ÃÄastnÃk"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:195
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:160 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:177
-#: ../calendar/gui/print.c:1178
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:198
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:154 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:171
+#: ../calendar/gui/print.c:1251
 msgid "Non-Participant"
 msgstr "Bez ÃÄasti"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:217
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:204 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:227
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1069
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:220
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:198 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:221
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1081
 msgid "Needs Action"
 msgstr "VyÅaduje akciu"
 
-#. The extra space is just a hack to occupy more space for Attendee
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:615
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:623
 msgid "Attendee             "
 msgstr "PrÃtomnà             "
 
-#. To translators: RSVP means "please reply"
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:667
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:678
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:6
 msgid "RSVP"
 msgstr "VyÅadovanà potvrdenie"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:216 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:239
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:210 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:233
 msgid "In Process"
 msgstr "Prebieha"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1887
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1954
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Enter password to access free/busy information on server %s as user %s"
 msgstr "Zadajte heslo pre pouÅÃvateÄa %s na serveri %s"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1897
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1964
 #, c-format
 msgid "Failure reason: %s"
 msgstr "DÃvod zlyhania: %s"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1902
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:958
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:453
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:339
-#: ../smime/gui/component.c:54
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1969
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:341
+#: ../smime/gui/component.c:55
 msgid "Enter password"
 msgstr "Zadajte heslo"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:563
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:578
 msgid "Out of Office"
 msgstr "Mimo kancelÃrie"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:564
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:580
 msgid "No Information"
 msgstr "Åiadna informÃcia"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:602
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:620
 msgid "O_ptions"
 msgstr "_VoÄby"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:620
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:640
 msgid "Show _only working hours"
 msgstr "ZobraziŠ_iba pracovnà hodiny"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:632
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:653
 msgid "Show _zoomed out"
 msgstr "ZobraziÅ _zmenÅenÃ"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:649
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:671
 msgid "_Update free/busy"
 msgstr "_AktualizovaÅ diÃr"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:665
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:688
 msgid "_<<"
 msgstr "_<<"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:684
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:708
 msgid "_Autopick"
 msgstr "_AutovÃber"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:700
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:725
 msgid ">_>"
 msgstr ">_>"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:719
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:746
 msgid "_All people and resources"
 msgstr "VÅetky osoby _a zdroje"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:730
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:757
 msgid "All _people and one resource"
 msgstr "VÅetky _osoby a jeden zdroj"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:741
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:768
 msgid "_Required people"
 msgstr "_VyÅadovanà osoby"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:751
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:778
 msgid "Required people and _one resource"
 msgstr "VyÅadovanà osoby a j_eden zdroj"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:802
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:832
 msgid "_Start time:"
 msgstr "Äas _zaÄiatku:"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:843
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:876
 msgid "_End time:"
 msgstr "Äas _konca:"
 
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2784
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Location: %s"
+msgid ""
+"Summary: %s\n"
+"Location: %s"
+msgstr "Miesto: %s"
+
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2786 ../calendar/gui/print.c:3497
+#, c-format
+msgid "Summary: %s"
+msgstr "SÃhrn: %s"
+
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:1
 msgid "Click here to add an attendee"
 msgstr "KliknutÃm pridÃte ÃÄastnÃka"
@@ -4539,47 +4506,46 @@ msgstr "SpoloÄnà nÃzov"
 msgid "Language"
 msgstr "Jazyk"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:436
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:474
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:231
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:246
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:293
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:459
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:421
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:472
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:232
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:247
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:306
 msgid "Memos"
 msgstr "PoznÃmky"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:517 ../calendar/gui/e-task-table.c:790
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:502 ../calendar/gui/e-task-table.c:790
 msgid "* No Summary *"
 msgstr "* Åiadny sÃhrn *"
 
 #. Translators: This is followed by an event's start date/time
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:604 ../calendar/gui/e-task-table.c:874
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:589 ../calendar/gui/e-task-table.c:874
 msgid "Start: "
 msgstr "ZaÄiatok: "
 
 #. Translators: This is followed by an event's due date/time
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:623 ../calendar/gui/e-task-table.c:892
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:608 ../calendar/gui/e-task-table.c:892
 msgid "Due: "
 msgstr "TermÃn: "
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:742
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:727
 msgid "Cut selected memos to the clipboard"
 msgstr "Vystrihne vybranà poznÃmky do schrÃnky"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:748
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:733
 msgid "Copy selected memos to the clipboard"
 msgstr "KopÃruje vybranà poznÃmky do schrÃnky"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:754
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:739
 msgid "Paste memos from the clipboard"
 msgstr "VloÅÃ poznÃmky zo schrÃnky"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:760
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:586
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:745
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:610
 msgid "Delete selected memos"
 msgstr "OdstrÃni vybranà poznÃmky"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:766
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:751
 msgid "Select all visible memos"
 msgstr "Vyberie vÅetky viditeÄnà poznÃmky"
 
@@ -4591,20 +4557,19 @@ msgstr "KliknutÃm pridÃte poznÃmku"
 #. * %d is the actual value, %% is replaced with a percent sign.
 #. * Result values will be 0%, 10%, 20%, ... 100%
 #.
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:611
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:602
 #, c-format
 msgid "%d%%"
 msgstr "%d %%"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:708 ../calendar/gui/print.c:2287
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:85
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1048
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:708 ../calendar/gui/print.c:2389
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:79
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1079
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:61
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:435
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:254
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:269
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:448
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:457
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:433
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:255
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:270
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:461
 msgid "Tasks"
 msgstr "Ãlohy"
 
@@ -4621,7 +4586,7 @@ msgid "Paste tasks from the clipboard"
 msgstr "VloÅÃ Ãlohy zo schrÃnky"
 
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:1043
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:710
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:734
 msgid "Delete selected tasks"
 msgstr "OdstrÃni vybranà Ãlohy"
 
@@ -4629,47 +4594,47 @@ msgstr "OdstrÃni vybranà Ãlohy"
 msgid "Select all visible tasks"
 msgstr "Vyberie vÅetky viditeÄnà Ãlohy"
 
-#: ../calendar/gui/e-timezone-entry.c:333
+#: ../calendar/gui/e-timezone-entry.c:335
 msgid "Select Timezone"
 msgstr "Vyberte Äasovà pÃsmo"
 
 #. strftime format %d = day of month, %B = full
 #. * month name. You can change the order but don't
 #. * change the specifiers or add anything.
-#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:239 ../calendar/gui/print.c:1963
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:241 ../calendar/gui/print.c:2050
 msgid "%d %B"
 msgstr "%d. %B"
 
-#: ../calendar/gui/gnome-cal.c:2253
+#: ../calendar/gui/gnome-cal.c:2335
 msgid "Purging"
 msgstr "Äistà sa"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:516 ../calendar/gui/itip-utils.c:571
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:684
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:649 ../calendar/gui/itip-utils.c:707
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:818
 msgid "An organizer must be set."
 msgstr "OrganizÃtor musà byÅ nastavenÃ."
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:563
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:698
 msgid "At least one attendee is necessary"
 msgstr "Nutnà je aspoÅ jeden ÃÄastnÃk"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:770 ../calendar/gui/itip-utils.c:931
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:905 ../calendar/gui/itip-utils.c:1066
 msgid "Event information"
 msgstr "InformÃcie o udalosti"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:773 ../calendar/gui/itip-utils.c:934
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:908 ../calendar/gui/itip-utils.c:1069
 msgid "Task information"
 msgstr "InformÃcie o Ãlohe"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:776 ../calendar/gui/itip-utils.c:937
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:911 ../calendar/gui/itip-utils.c:1072
 msgid "Memo information"
 msgstr "InformÃcie o poznÃmke"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:779 ../calendar/gui/itip-utils.c:955
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:914 ../calendar/gui/itip-utils.c:1090
 msgid "Free/Busy information"
 msgstr "InformÃcie o diÃri"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:782
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:917
 msgid "Calendar information"
 msgstr "InformÃcie o kalendÃri"
 
@@ -4677,7 +4642,7 @@ msgstr "InformÃcie o kalendÃri"
 #. * line of a meeting request or update email.
 #. * The full subject line would be:
 #. * "Accepted: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:819
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:954
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Accepted"
 msgstr "PrijatÃ"
@@ -4686,7 +4651,7 @@ msgstr "PrijatÃ"
 #. * line of a meeting request or update email.
 #. * The full subject line would be:
 #. * "Tentatively Accepted: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:826
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:961
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Tentatively Accepted"
 msgstr "PredbeÅne prijatÃ"
@@ -4698,7 +4663,7 @@ msgstr "PredbeÅne prijatÃ"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Declined: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:833 ../calendar/gui/itip-utils.c:881
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:968 ../calendar/gui/itip-utils.c:1016
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Declined"
 msgstr "OdmietnutÃ"
@@ -4707,7 +4672,7 @@ msgstr "OdmietnutÃ"
 #. * line of a meeting request or update email.
 #. * The full subject line would be:
 #. * "Delegated: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:840
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:975
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Delegated"
 msgstr "DelegovanÃ"
@@ -4715,7 +4680,7 @@ msgstr "DelegovanÃ"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Updated: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:853
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:988
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Updated"
 msgstr "AktualizovanÃ"
@@ -4723,7 +4688,7 @@ msgstr "AktualizovanÃ"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Cancel: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:860
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:995
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Cancel"
 msgstr "ZruÅenie"
@@ -4731,7 +4696,7 @@ msgstr "ZruÅenie"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Refresh: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:867
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1002
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Refresh"
 msgstr "Doplnenie"
@@ -4739,252 +4704,248 @@ msgstr "Doplnenie"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Counter-proposal: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:874
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1009
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Counter-proposal"
 msgstr "ProtinÃvrh"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:952
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1087
 #, c-format
 msgid "Free/Busy information (%s to %s)"
 msgstr "InformÃcie o diÃri (%s do %s)"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:960
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1095
 msgid "iCalendar information"
 msgstr "InformÃcie o iCalendar"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:987
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1122
 msgid "Unable to book a resource, the new event collides with some other."
 msgstr ""
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:991
-msgid "Unable to book a resource, error: "
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1127
+#, c-format
+msgid "Unable to book a resource, error: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1156
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1304
 msgid "You must be an attendee of the event."
 msgstr "MusÃte byÅ ÃÄastnÃkom stretnutia."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:592
+#: ../calendar/gui/print.c:657
 msgid "1st"
 msgstr "1."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:592
+#: ../calendar/gui/print.c:657
 msgid "2nd"
 msgstr "2."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:592
+#: ../calendar/gui/print.c:657
 msgid "3rd"
 msgstr "3."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:592
+#: ../calendar/gui/print.c:657
 msgid "4th"
 msgstr "4."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:592
+#: ../calendar/gui/print.c:657
 msgid "5th"
 msgstr "5."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:593
+#: ../calendar/gui/print.c:658
 msgid "6th"
 msgstr "6."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:593
+#: ../calendar/gui/print.c:658
 msgid "7th"
 msgstr "7."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:593
+#: ../calendar/gui/print.c:658
 msgid "8th"
 msgstr "8."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:593
+#: ../calendar/gui/print.c:658
 msgid "9th"
 msgstr "9."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:593
+#: ../calendar/gui/print.c:658
 msgid "10th"
 msgstr "10."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:594
+#: ../calendar/gui/print.c:659
 msgid "11th"
 msgstr "11."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:594
+#: ../calendar/gui/print.c:659
 msgid "12th"
 msgstr "12."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:594
+#: ../calendar/gui/print.c:659
 msgid "13th"
 msgstr "13."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:594
+#: ../calendar/gui/print.c:659
 msgid "14th"
 msgstr "14."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:594
+#: ../calendar/gui/print.c:659
 msgid "15th"
 msgstr "15."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:595
+#: ../calendar/gui/print.c:660
 msgid "16th"
 msgstr "16."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:595
+#: ../calendar/gui/print.c:660
 msgid "17th"
 msgstr "17."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:595
+#: ../calendar/gui/print.c:660
 msgid "18th"
 msgstr "18."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:595
+#: ../calendar/gui/print.c:660
 msgid "19th"
 msgstr "19."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:595
+#: ../calendar/gui/print.c:660
 msgid "20th"
 msgstr "20."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:596
+#: ../calendar/gui/print.c:661
 msgid "21st"
 msgstr "21."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:596
+#: ../calendar/gui/print.c:661
 msgid "22nd"
 msgstr "22."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:596
+#: ../calendar/gui/print.c:661
 msgid "23rd"
 msgstr "23."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:596
+#: ../calendar/gui/print.c:661
 msgid "24th"
 msgstr "24."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:596
+#: ../calendar/gui/print.c:661
 msgid "25th"
 msgstr "25."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:597
+#: ../calendar/gui/print.c:662
 msgid "26th"
 msgstr "26."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:597
+#: ../calendar/gui/print.c:662
 msgid "27th"
 msgstr "27."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:597
+#: ../calendar/gui/print.c:662
 msgid "28th"
 msgstr "28."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:597
+#: ../calendar/gui/print.c:662
 msgid "29th"
 msgstr "29."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:597
+#: ../calendar/gui/print.c:662
 msgid "30th"
 msgstr "30."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:598
+#: ../calendar/gui/print.c:663
 msgid "31st"
 msgstr "31."
 
 #. Translators: These are workday abbreviations, e.g. Su=Sunday and Th=thursday
-#: ../calendar/gui/print.c:655
+#: ../calendar/gui/print.c:721
 msgid "Su"
 msgstr "Ne"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:655
+#: ../calendar/gui/print.c:721
 msgid "Mo"
 msgstr "Po"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:655
+#: ../calendar/gui/print.c:721
 msgid "Tu"
 msgstr "Ut"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:655
+#: ../calendar/gui/print.c:721
 msgid "We"
 msgstr "St"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:656
+#: ../calendar/gui/print.c:722
 msgid "Th"
 msgstr "Åt"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:656
+#: ../calendar/gui/print.c:722
 msgid "Fr"
 msgstr "Pi"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:656
+#: ../calendar/gui/print.c:722
 msgid "Sa"
 msgstr "So"
 
 #. Translators: This is part of "START to END" text,
 #. * where START and END are date/times.
-#: ../calendar/gui/print.c:3156
+#: ../calendar/gui/print.c:3296
 msgid " to "
 msgstr " do "
 
 #. Translators: This is part of "START to END
 #. * (Completed COMPLETED)", where COMPLETED is a
 #. * completed date/time.
-#: ../calendar/gui/print.c:3166
+#: ../calendar/gui/print.c:3306
 msgid " (Completed "
 msgstr " (DokonÄenà "
 
 #. Translators: This is part of "Completed COMPLETED",
 #. * where COMPLETED is a completed date/time.
-#: ../calendar/gui/print.c:3172
+#: ../calendar/gui/print.c:3312
 msgid "Completed "
 msgstr "DokonÄenà "
 
 #. Translators: This is part of "START (Due DUE)",
 #. * where START and DUE are dates/times.
-#: ../calendar/gui/print.c:3182
+#: ../calendar/gui/print.c:3322
 msgid " (Due "
 msgstr " (TermÃn do "
 
 #. Translators: This is part of "Due DUE",
 #. * where DUE is a date/time due the event
 #. * should be finished.
-#: ../calendar/gui/print.c:3189
+#: ../calendar/gui/print.c:3329
 msgid "Due "
 msgstr "TermÃn do "
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3354
-#, c-format
-msgid "Summary: %s"
-msgstr "SÃhrn: %s"
-
-#: ../calendar/gui/print.c:3381
+#: ../calendar/gui/print.c:3527
 msgid "Attendees: "
 msgstr "ÃÄastnÃci: "
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3424
+#: ../calendar/gui/print.c:3571
 #, c-format
 msgid "Status: %s"
 msgstr "Stav: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3439
+#: ../calendar/gui/print.c:3587
 #, c-format
 msgid "Priority: %s"
 msgstr "Priorita: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3457
+#: ../calendar/gui/print.c:3605
 #, c-format
 msgid "Percent Complete: %i"
 msgstr "DokonÄenie v percentÃch: %i"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3468
+#: ../calendar/gui/print.c:3619
 #, c-format
 msgid "URL: %s"
 msgstr "URL: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3481
+#: ../calendar/gui/print.c:3633
 #, c-format
 msgid "Categories: %s"
 msgstr "KategÃrie: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3492
+#: ../calendar/gui/print.c:3644
 msgid "Contacts: "
 msgstr "Kontakty: "
 
@@ -5001,194 +4962,190 @@ msgstr "ZruÅenÃ"
 msgid "% Completed"
 msgstr "% hotovÃch"
 
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:26 ../mail/em-filter-i18n.h:37
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:26 ../mail/em-filter-i18n.h:38
 msgid "is greater than"
 msgstr "je viac neÅ"
 
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:27 ../mail/em-filter-i18n.h:38
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:27 ../mail/em-filter-i18n.h:39
 msgid "is less than"
 msgstr "je menej neÅ"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:84
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:78
 msgid "Appointments and Meetings"
 msgstr "SchÃdzky a stretnutia"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:437
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:870
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2499
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:463
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:902
 msgid "Opening calendar"
 msgstr "OtvÃra sa kalendÃr"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:585
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:611
 msgid "iCalendar files (.ics)"
 msgstr "SÃbory iCalendar (.ics)"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:586
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:612
 msgid "Evolution iCalendar importer"
 msgstr "Importovacà nÃstroj Evolution iCalendar"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:676
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:704
 msgid "Reminder!"
 msgstr "Pripomenutie!"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:760
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:788
 msgid "vCalendar files (.vcs)"
 msgstr "SÃbory vCalendar (.vcs)"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:761
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:789
 msgid "Evolution vCalendar importer"
 msgstr "Importovacà nÃstroj Evolution vCalendar"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1041
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1072
 msgid "Calendar Events"
 msgstr "Udalosti kalendÃra"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1085
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1116
 msgid "Evolution Calendar intelligent importer"
 msgstr "Inteligentnà importovacà nÃstroj kalendÃra Evolution"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1153
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1471
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1184
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1503
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Meeting"
 msgstr "Stretnutie"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1153
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1471
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1184
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1503
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Event"
 msgstr "UdalosÅ"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1156
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1472
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1187
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1504
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Task"
 msgstr "Ãloha"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1159
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1473
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1190
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1505
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Memo"
 msgstr "PoznÃmka"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1168
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1199
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "has recurrences"
 msgstr "mà opakovania"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1173
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1204
 #, fuzzy
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "is an instance"
 msgstr "Tento a predchÃdzajÃce vÃskyty"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1178
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1209
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "has reminders"
 msgstr "mà pripomenutia"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1183
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1214
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "has attachments"
 msgstr "mà prÃlohy"
 
 #. Translators: Appointment's classification
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1196
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1227
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Public"
 msgstr "VerejnÃ"
 
 #. Translators: Appointment's classification
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1199
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1230
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Private"
 msgstr "SÃkromnÃ"
 
 #. Translators: Appointment's classification
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1202
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1233
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Confidential"
 msgstr "TajnÃ"
 
 #. Translators: Appointment's classification section name
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1206
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1237
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Classification"
 msgstr "KlasifikÃcia"
 
 #. Translators: Appointment's summary
-#. Translators: Column header for a component summary
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1211
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1512
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1242
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1547
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Summary"
 msgstr "SÃhrn"
 
 #. Translators: Appointment's location
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1217
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1248
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Location"
 msgstr "Miesto"
 
 #. Translators: Appointment's start time
-#. Translators: Column header for a component start date/time
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1225
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1508
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1256
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1542
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Start"
 msgstr "ZaÄiatok"
 
 #. Translators: 'Due' like the time due a task should be finished
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1236
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1267
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Due"
 msgstr "TermÃn"
 
 #. Translators: Appointment's end time
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1248
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1279
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "End"
 msgstr "Koniec"
 
 #. Translators: Appointment's categories
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1258
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1289
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Categories"
 msgstr "KategÃrie"
 
 #. Translators: Appointment's complete value (either percentage, or a date/time of a completion)
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1282
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1313
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Completed"
 msgstr "DokonÄenÃ"
 
 #. Translators: Appointment's URL
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1290
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1321
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
 #. Translators: Appointment's organizer
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1301
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1304
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1332
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1335
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Organizer"
 msgstr "OrganizÃtor"
 
 #. Translators: Appointment's attendees
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1324
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1327
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1355
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1358
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Attendees"
 msgstr "ÃÄastnÃci"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1341
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1372
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Description"
 msgstr "Popis"
 
-#. Translators: Column header for a component type; it can be Event, Task or Memo
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1504
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1537
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
@@ -6741,462 +6698,167 @@ msgstr "Tichà oceÃn/Wallis"
 msgid "Pacific/Yap"
 msgstr "Tichà oceÃn/Yap"
 
-#. TRANSLATORS: don't translate the terms in brackets
-#: ../capplet/anjal-settings-main.c:161
-msgid "ID of the socket to embed in"
-msgstr ""
-
-#: ../capplet/anjal-settings-main.c:162
-msgid "socket"
-msgstr "soket"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:77
-msgid "Please enter your full name."
-msgstr "ProsÃm, zadajte vaÅe celà meno."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:78
-msgid "Please enter your email address."
-msgstr "ProsÃm, zadajte vaÅu e-amilovà adresu."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:79
-msgid "The email address you have entered is invalid."
-msgstr "Vami zadanà emailovà adresa je neplatnÃ."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:80
-msgid "Please enter your password."
-msgstr "ProsÃm, zadajte vaÅe heslo."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:282
-#: ../mail/em-account-editor.c:5453 ../plugins/caldav/caldav-source.c:68
-msgid "CalDAV"
-msgstr "CalDAV"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:376
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:421
-#: ../mail/em-account-editor.c:5324 ../mail/em-account-editor.c:5381
-#: ../modules/online-accounts/e-online-accounts-google.c:295
-#: ../modules/online-accounts/e-online-accounts-google.c:369
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:55
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:83
-msgid "Google"
-msgstr "Google"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:497
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:601
-#: ../mail/em-account-editor.c:4857 ../mail/em-account-editor.c:4892
-msgid "Always (SSL)"
-msgstr "VÅdy (SSL)"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:500
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:604
-#: ../mail/em-account-editor.c:4860 ../mail/em-account-editor.c:4895
-msgid "When possible (TLS)"
-msgstr "Ak je moÅnà (TLS)"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:503
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:607
-#: ../mail/em-account-editor.c:1752 ../mail/em-account-editor.c:4863
-#: ../mail/em-account-editor.c:4898
-msgid "Never"
-msgstr "Nikdy"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:511
-msgid "Personal details:"
-msgstr "Osobnà Ãdaje:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:518 ../mail/mail-config.ui.h:180
-msgid "Name:"
-msgstr "Meno:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:527 ../mail/mail-config.ui.h:181
-msgid "Email address:"
-msgstr "Emailovà adresa:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:537 ../mail/mail-config.ui.h:182
-msgid "Details:"
-msgstr "Podrobnosti:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:545 ../mail/mail-config.ui.h:183
-msgid "Receiving"
-msgstr "PrijÃma sa"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:552 ../mail/mail-config.ui.h:185
-msgid "Server type:"
-msgstr "Typ servera:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:561 ../mail/mail-config.ui.h:186
-msgid "Server address:"
-msgstr "Adresa servera:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:570 ../mail/mail-config.ui.h:187
-msgid "Username:"
-msgstr "PouÅÃvateÄskà meno:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:579
-msgid "Use encryption:"
-msgstr "PouÅiÅ Åifrovanie:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:612 ../mail/mail-config.ui.h:184
-msgid "Sending"
-msgstr "Posiela sa"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:655
-msgid ""
-"To use the email application you'll need to setup an account. Put your email "
-"address and password in below and we'll try and work out all the settings. "
-"If we can't do it automatically you'll need your server details as well."
-msgstr ""
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:657
-msgid ""
-"Sorry, we can't work out the settings to get your mail automatically. Please "
-"enter them below. We've tried to make a start with the details you just "
-"entered but you may need to change them."
-msgstr ""
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:659
-msgid "You can specify more options to configure the account."
-msgstr "MÃÅete zadaÅ viac volieb pre nastavenie ÃÄtu."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:661
-msgid ""
-"Now we need your settings for sending mail. We've tried to make some guesses "
-"but you should check them over to make sure."
-msgstr ""
-"Teraz potrebujete vaÅe nastavenia pre odosielanie poÅty. SkÃsili sme ich "
-"odhadnÃÅ ale mali by ste ich radÅej skontrolovaÅ."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:662
-msgid "You can specify your default settings for your account."
-msgstr ""
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:663
-msgid ""
-"Time to check things over before we try and connect to the server and fetch "
-"your mail."
-msgstr ""
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:678
-#: ../mail/em-account-editor.c:2972 ../mail/em-account-editor.c:3111
-msgid "Identity"
-msgstr "Identita"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:678
-msgid "Next - Receiving mail"
-msgstr "Äalej - PrÃjem poÅty"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:679
-msgid "Receiving mail"
-msgstr "PrÃjem poÅty"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:679
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:680
-msgid "Next - Sending mail"
-msgstr "Äalej - Posielanie poÅty"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:679
-msgid "Back - Identity"
-msgstr "SpÃÅ - Identita"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:679
-msgid "Next - Receiving options"
-msgstr "Äalej - VoÄby prÃjmu"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:680
-msgid "Receiving options"
-msgstr "VoÄby prÃjmu"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:680
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:682
-msgid "Back - Receiving mail"
-msgstr "SpÃÅ - PrÃjem poÅty"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:682
-msgid "Sending mail"
-msgstr "Posielanie poÅty"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:682
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:683
-#, fuzzy
-msgid "Next - Review account"
-msgstr "OdstrÃniÅ vybranà kontakty"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:682
-msgid "Next - Defaults"
-msgstr "Äalej - Prednastavenia"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:682
-msgid "Back - Receiving options"
-msgstr "SpÃÅ - VoÄby prÃjmu"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:683
-#: ../mail/em-account-editor.c:4124
-msgid "Defaults"
-msgstr "Prednastavenia"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:683
-msgid "Back - Sending mail"
-msgstr "SpÃÅ - Posielanie poÅty"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:685
-#, fuzzy
-msgid "Review account"
-msgstr "OdstrÃniÅ vybranà kontakty"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:685
-msgid "Finish"
-msgstr "DokonÄiÅ"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:685
-msgid "Back - Sending"
-msgstr "SpÃÅ - Odosielanie"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:855
-msgid "Setup Google contacts with Evolution"
-msgstr "NastaviÅ Google kontakty s programom Evolution"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:856
-msgid "Setup Google calendar with Evolution"
-msgstr "NastaviÅ Google kalendÃr s programom Evolution"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:861
-#: ../mail/em-account-editor.c:4952
-msgid "You may need to enable IMAP access."
-msgstr "MoÅno bude potrebnà povoliÅ IMAP prÃstup."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:869
-#: ../mail/em-account-editor.c:4929
-msgid "Google account settings:"
-msgstr "Nastavenia ÃÄtu Google:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:895
-msgid "Setup Yahoo calendar with Evolution"
-msgstr "NastaviÅ Yahoo kalendÃr s programom Evolution"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:899
-#: ../mail/em-account-editor.c:4999
-msgid ""
-"Yahoo calendars are named as firstname_lastname. We have tried to form the "
-"calendar name. So please confirm and re-enter the calendar name if it is not "
-"correct."
-msgstr ""
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:908
-#: ../mail/em-account-editor.c:4984
-msgid "Yahoo account settings:"
-msgstr "Nastavenia ÃÄtu Yahoo:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:922
-msgid "Yahoo Calendar name:"
-msgstr "NÃzov Yahoo kalendÃra:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:1119
-msgid "Password:"
-msgstr "Heslo:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:1173
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:262
-msgid "Close Tab"
-msgstr "ZavrieÅ kartu"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:1185
-msgid "Account Wizard"
-msgstr "Sprievodca nastavenÃm ÃÄtu"
-
-#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:212
-msgid "Evolution account assistant"
-msgstr "Asistent ÃÄtov Evolution"
-
-#. create the local source group
-#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:377
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:536
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:106
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:136
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:119
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:154
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:112
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:112
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:108
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:121
-msgid "On This Computer"
-msgstr "Na tomto poÄÃtaÄi"
-
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:152
-#, c-format
-msgid "Modify %s..."
-msgstr "ZmeniÅ %s..."
-
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:154
-msgid "Add a new account"
-msgstr "PridaÅ novà ÃÄet"
-
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:194
-msgid "Account management"
-msgstr "SprÃva ÃÄtu"
-
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:274
-msgid "Settings"
-msgstr "Nastavenia"
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:208
+#: ../composer/e-composer-actions.c:207
 msgid "Save as..."
-msgstr "UloÅiÅ ako..."
+msgstr "UloÅiÅ akoâ"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:295
-#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:211
+#: ../composer/e-composer-actions.c:294
+#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:292
 msgid "_Close"
 msgstr "Za_vrieÅ"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:297
+#: ../composer/e-composer-actions.c:296
 msgid "Close the current file"
 msgstr "Zavri aktuÃlny sÃbor"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:302
+#: ../composer/e-composer-actions.c:301
 msgid "New _Message"
 msgstr "Novà _sprÃva"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:304
+#: ../composer/e-composer-actions.c:303
 msgid "Open New Message window"
 msgstr "Otvorà okno novej sprÃvy"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:311 ../shell/e-shell-window-actions.c:1523
+#: ../composer/e-composer-actions.c:310 ../shell/e-shell-window-actions.c:925
 msgid "Configure Evolution"
 msgstr "NastaviÅ Evolution"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:318
+#: ../composer/e-composer-actions.c:317
 msgid "Save the current file"
 msgstr "UloÅÃ aktuÃlny sÃbor"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:323
+#: ../composer/e-composer-actions.c:322
 msgid "Save _As..."
-msgstr "UloÅiÅ _ako..."
+msgstr "UloÅiÅ _akoâ"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:325
+#: ../composer/e-composer-actions.c:324
 msgid "Save the current file with a different name"
 msgstr "UloÅÃ aktuÃlny sÃbor pod inÃm nÃzovm"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:332
+#: ../composer/e-composer-actions.c:331
 msgid "Character _Encoding"
 msgstr "Znakovà _sada"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:349
+# PM: preÄo nie tlaÄiÅ?
+#: ../composer/e-composer-actions.c:348
+#, fuzzy
 msgid "_Print..."
-msgstr "_TlaÄiÅ..."
+msgstr "_TlaÄâ"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:356
+#: ../composer/e-composer-actions.c:355
 msgid "Print Pre_view"
 msgstr "NÃ_hÄad tlaÄe"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:363
+#: ../composer/e-composer-actions.c:362
 msgid "Save as _Draft"
 msgstr "UloÅiÅ ako _koncept"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:365
+#: ../composer/e-composer-actions.c:364
 msgid "Save as draft"
 msgstr "UloÅÃ ako koncept"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:370 ../composer/e-composer-private.c:317
+#: ../composer/e-composer-actions.c:369 ../composer/e-composer-private.c:327
 msgid "S_end"
 msgstr "P_oslaÅ"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:372
+#: ../composer/e-composer-actions.c:371
 msgid "Send this message"
 msgstr "PoÅle tÃto sprÃvu"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:380
+#: ../composer/e-composer-actions.c:379
 msgid "PGP _Encrypt"
 msgstr "Åifrovani_e PGP"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:382
+#: ../composer/e-composer-actions.c:381
 msgid "Encrypt this message with PGP"
 msgstr "ZaÅifruje tÃto sprÃvu pomocou PGP"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:388
+#: ../composer/e-composer-actions.c:387
 msgid "PGP _Sign"
 msgstr "Podpi_s PGP"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:390
+#: ../composer/e-composer-actions.c:389
 msgid "Sign this message with your PGP key"
 msgstr "PodpÃÅe tÃto sprÃvu vaÅim PGP kÄÃÄom"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:396
+#: ../composer/e-composer-actions.c:395
 msgid "_Picture Gallery"
 msgstr "_ObrÃzkovà galÃria"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:398
+#: ../composer/e-composer-actions.c:397
 msgid "Show a collection of pictures that you can drag to your message"
 msgstr ""
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:404
+#: ../composer/e-composer-actions.c:403
 msgid "_Prioritize Message"
 msgstr "U_prednostniÅ sprÃvu"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:406
+#: ../composer/e-composer-actions.c:405
 msgid "Set the message priority to high"
 msgstr "Nastavà vysokà prioritu sprÃvy"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:412
+#: ../composer/e-composer-actions.c:411
 #, fuzzy
 msgid "Re_quest Read Receipt"
 msgstr "SprÃva o preÄÃtanÃ"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:414
+#: ../composer/e-composer-actions.c:413
 msgid "Get delivery notification when your message is read"
 msgstr ""
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:420
+#: ../composer/e-composer-actions.c:419
 msgid "S/MIME En_crypt"
 msgstr "Åif_rovanie S/MIME"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:422
+#: ../composer/e-composer-actions.c:421
 msgid "Encrypt this message with your S/MIME Encryption Certificate"
 msgstr "ZaÅifruje tÃto sprÃvu vaÅÃm ÅifrovacÃm certifikÃtom S/MIME"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:428
+#: ../composer/e-composer-actions.c:427
 msgid "S/MIME Sig_n"
 msgstr "Po_dpis S/MIME"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:430
+#: ../composer/e-composer-actions.c:429
 msgid "Sign this message with your S/MIME Signature Certificate"
 msgstr "PodpÃÅe tÃto sprÃvu podpisovÃm certifikÃtor S/MIME"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:436
+#: ../composer/e-composer-actions.c:435
 msgid "_Bcc Field"
 msgstr "Pole _skrytà kÃpia"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:438
+#: ../composer/e-composer-actions.c:437
 msgid "Toggles whether the BCC field is displayed"
 msgstr "PrepÃna, Äi mà byÅ zobrazenà pole Skrytà kÃpia"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:444
+#: ../composer/e-composer-actions.c:443
 msgid "_Cc Field"
 msgstr "Pole _kÃpia"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:446
+#: ../composer/e-composer-actions.c:445
 msgid "Toggles whether the CC field is displayed"
 msgstr "PrepÃna, Äi mà byÅ zobrazenà pole KÃpia"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:452
+#: ../composer/e-composer-actions.c:451
 msgid "_Reply-To Field"
 msgstr "Pole komu odpo_vedaÅ"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:454
+#: ../composer/e-composer-actions.c:453
 msgid "Toggles whether the Reply-To field is displayed"
 msgstr "PrepÃna, Äi mà byÅ zobrazenà pole Komu odpovedaÅ"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:513
+#: ../composer/e-composer-actions.c:512
 msgid "Save Draft"
 msgstr "UloÅiÅ koncept"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:42
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:41
 msgid "Enter the recipients of the message"
 msgstr "Zadajte adresÃtov sprÃvy"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:44
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:43
 msgid "Enter the addresses that will receive a carbon copy of the message"
 msgstr "Zadajte adresy, ktorà dostanà kÃpiu sprÃvy"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:47
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:46
 msgid ""
 "Enter the addresses that will receive a carbon copy of the message without "
 "appearing in the recipient list of the message"
@@ -7204,71 +6866,56 @@ msgstr ""
 "Zadajte adresy, ktorà dostanà kÃpiu sprÃvy bez toho, aby boli v zozname "
 "adresÃtov sprÃvy"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:779
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:835
 msgid "Fr_om:"
 msgstr "_Od:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:788
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:842
 msgid "_Reply-To:"
 msgstr "Komu odpo_vedaÅ:"
 
 # Komu?
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:792
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:847
 msgid "_To:"
 msgstr "_Pre:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:797
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:853
 msgid "_Cc:"
 msgstr "_KÃpia:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:802
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:859
 msgid "_Bcc:"
 msgstr "_Skrytà kÃpia:"
 
 # Äo je toto za pole? je to dobre?
 # ÂPK: podla mna je to ok, aj podla netu co som overoval
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:807
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:864
 msgid "_Post To:"
 msgstr "PoslaÅ _do:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:811
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:868
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "P_redmet:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:820
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:876
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:488
 msgid "Si_gnature:"
 msgstr "Podp_is:"
 
-#: ../composer/e-composer-name-header.c:145
+#: ../composer/e-composer-name-header.c:235
 msgid "Click here for the address book"
 msgstr "KliknutÃm sem zobrazÃte adresÃr kontaktov"
 
-#: ../composer/e-composer-post-header.c:135
+#: ../composer/e-composer-post-header.c:184
 #, fuzzy
 msgid "Click here to select folders to post to"
 msgstr "KliknutÃm sem vyberiete prieÄinky na odoslanie pre"
 
-#: ../composer/e-composer-private.c:215
-msgid "Undo the last action"
-msgstr "VrÃtiÅ spÃÅ poslednà akciu"
-
-#: ../composer/e-composer-private.c:219
-msgid "Redo the last undone action"
-msgstr "OpakovaÅ poslednà vrÃtenà akciu"
-
-#: ../composer/e-composer-private.c:223
-msgid "Search for text"
-msgstr "HÄadaÅ text"
-
-#: ../composer/e-composer-private.c:227
-msgid "Search for and replace text"
-msgstr "HÄadaÅ a nahradiÅ text"
-
-#: ../composer/e-composer-private.c:337
+#: ../composer/e-composer-private.c:347
 msgid "Save draft"
 msgstr "UloÅiÅ koncept"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:813
+#: ../composer/e-msg-composer.c:862
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot sign outgoing message: No signing certificate set for this account"
@@ -7276,7 +6923,7 @@ msgstr ""
 "OdchÃdzajÃca sprÃva sa nedà podpÃsaÅ: Nie je nastavenà Åiadny podpisovacà "
 "certifikÃt pre tento ÃÄet"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:822
+#: ../composer/e-msg-composer.c:871
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot encrypt outgoing message: No encryption certificate set for this "
@@ -7285,16 +6932,16 @@ msgstr ""
 "OdchÃdzajÃca sprÃva sa nedà zaÅifrovaÅ: Nie je nastavenà Åiadny Åifrovacà "
 "certifikÃt pre tento ÃÄet"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:1609 ../composer/e-msg-composer.c:1996
+#: ../composer/e-msg-composer.c:1552 ../composer/e-msg-composer.c:1961
 msgid "Compose Message"
 msgstr "NapÃsaÅ sprÃvu"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:4163
+#: ../composer/e-msg-composer.c:4215
 msgid "The composer contains a non-text message body, which cannot be edited."
 msgstr ""
 "Editor sprÃv obsahuje netextovà telo sprÃvy, ktorà nie je moÅnà upraviÅ."
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:4867
+#: ../composer/e-msg-composer.c:4890
 msgid "Untitled Message"
 msgstr "SprÃva bez nÃzvu"
 
@@ -7422,7 +7069,7 @@ msgstr ""
 msgid "An error occurred while sending. How do you want to proceed?"
 msgstr "Vyskytla sa chyba pri tlaÄi"
 
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:30 ../mail/mail.error.xml.h:157
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:30 ../mail/mail.error.xml.h:152
 #, fuzzy
 msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;."
 msgstr "Zlà regulÃrny vÃraz &quot;{0}&quot;."
@@ -7460,13 +7107,13 @@ msgstr "Import Elm pre Evolution"
 msgid "Calendar event notifications"
 msgstr "Upozornenia na udalosti z kalendÃra"
 
-#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:1 ../mail/e-mail-browser.c:941
+#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:1 ../mail/e-mail-browser.c:926
 #: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:215
 #: ../shell/e-shell-window-private.c:243
 msgid "Evolution"
 msgstr "Evolution"
 
-#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:2 ../shell/e-shell-window-actions.c:654
+#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:2 ../shell/e-shell-window-actions.c:83
 #, fuzzy
 msgid "Groupware Suite"
 msgstr "Skupina"
@@ -7479,6 +7126,10 @@ msgstr "Evolution - poÅta a kalendÃr"
 msgid "Manage your email, contacts and schedule"
 msgstr "Spravujte vÃÅ email, kontakty a Äasovà plÃn"
 
+#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:5
+msgid "mail;calendar;contact;addressbook;task;"
+msgstr ""
+
 #: ../data/evolution-settings.desktop.in.in.h:1
 msgid "Email Settings"
 msgstr "Nastavenia emailu"
@@ -7488,7 +7139,6 @@ msgid "Configure email accounts"
 msgstr "Nastavte emailovà ÃÄty"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:1
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:21
 #, fuzzy
 #| msgid "Calendar information"
 msgid "Enable address formatting"
@@ -7502,47 +7152,39 @@ msgstr ""
 
 # kratky popis kluca gconf, ze po akej dlzke sa ma zacat doplnovat z adresara kontaktov
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:3
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:3
 msgid "Autocomplete length"
 msgstr "DÄÅka automatickÃho dopÄÅania"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:4
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:4
 msgid ""
 "The number of characters that must be typed before Evolution will attempt to "
 "autocomplete."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:5
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:5
 msgid "Show autocompleted name with an address"
 msgstr "ZobraziÅ automaticky dokonÄovanà meno s adresou"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:6
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:6
 msgid ""
 "Whether force showing the mail address with the name of the autocompleted "
 "contact in the entry."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:7
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:7
 msgid "URI for the folder last used in the select names dialog"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:8
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:8
 msgid "URI for the folder last used in the select names dialog."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:9
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:9
 #, fuzzy
 msgid "Contact layout style"
 msgstr "Test tlaÄe kontaktov"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:10
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:10
 msgid ""
 "The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
 "the contact list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the "
@@ -7551,27 +7193,22 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:11
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:13
 msgid "Contact preview pane position (horizontal)"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:12
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:14
 msgid "Position of the contact preview pane when oriented horizontally."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:13
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:15
 msgid "Contact preview pane position (vertical)"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:14
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:16
 msgid "Position of the contact preview pane when oriented vertically."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:15
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:19
 #, fuzzy
 msgid "Show maps"
 msgstr "ZobraziÅ animÃcie"
@@ -7582,7 +7219,6 @@ msgid "Whether to show maps in preview pane"
 msgstr "Äi zobraziÅ panel nÃhÄadu."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:17
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:11
 msgid "Primary address book"
 msgstr "Hlavnà adresÃr kontaktov"
 
@@ -7593,43 +7229,36 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:19
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:17
 msgid "Show preview pane"
 msgstr "ZobraziÅ panel nÃhÄadu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:20
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:18
 msgid "Whether to show the preview pane."
 msgstr "Äi sa mà zobraziÅ panel nÃhÄadu."
 
 # kratky popis gconf kluca
 #: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:1
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.schemas.in.h:1
 msgid "Convert mail messages to Unicode"
 msgstr "KonverovaÅ poÅtovà sprÃvy na Unicode"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:2
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.schemas.in.h:2
 msgid ""
 "Convert message text to Unicode UTF-8 to unify spam/ham tokens coming from "
 "different character sets."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:1
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:123
 #, fuzzy
 #| msgid "Directory for saving alarm audio files"
 msgid "Save directory for reminder audio"
 msgstr "AdresÃr pre ukladanie zvukovÃch sÃborov pripomenutÃ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:2
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:124
 msgid "Directory for saving reminder audio files"
 msgstr "AdresÃr na ukladanie zvukovÃch sÃborov pripomenutÃ"
 
 # <long>Number of units for determining a birthday or anniversary reminder.</long>
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:3
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:103
 msgid "Birthday and anniversary reminder value"
 msgstr "PripomienkovaÄ narodenÃn a vÃroÄÃ - hodnota"
 
@@ -7639,7 +7268,6 @@ msgstr ""
 
 # <long>Units for a birthday or anniversary reminder, "minutes", "hours" or "days".</long>
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:5
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:105
 msgid "Birthday and anniversary reminder units"
 msgstr "PripomienkovaÄ narodenÃn a vÃroÄÃ - jednotky"
 
@@ -7650,7 +7278,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:7
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:63
 msgid "Compress weekends in month view"
 msgstr "ZhustiÅ vÃkendy v mesaÄnom pohÄade"
 
@@ -7661,7 +7288,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:9
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:91
 msgid "Ask for confirmation when deleting items"
 msgstr "PÃtaÅ sa na potvrdenie pri odstraÅovanà poloÅiek"
 
@@ -7673,7 +7299,6 @@ msgid "Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task"
 msgstr "Äi sa pÃtaÅ na potvrdenie pri odstraÅovanà schÃdzky alebo Ãluhy."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:11
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:93
 msgid "Confirm expunge"
 msgstr "PotvrdiÅ Äistenie"
 
@@ -7685,7 +7310,6 @@ msgid "Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks"
 msgstr "Äi sa pÃtaÅ na potvrdenie pri Äistenà schÃdzok a Ãloh."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:13
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:45
 msgid "Month view vertical pane position"
 msgstr ""
 
@@ -7696,7 +7320,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:15
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:33
 msgid "Workday end hour"
 msgstr "KoneÄnà hodina pracovnÃho dÅa"
 
@@ -7708,38 +7331,31 @@ msgstr ""
 "Hodina, ktorou konÄà pracovnà deÅ, v dvadsaÅÅtyrihodinovom formÃte, 0 aÅ 23."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:17
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:35
 msgid "Workday end minute"
 msgstr "KoneÄnà minÃta pracovnÃho dÅa"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:18
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:36
 msgid "Minute the workday ends on, 0 to 59."
 msgstr "MinÃta, ktorou konÄà pracovnà deÅ, 0 aÅ 59."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:19
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:29
 msgid "Workday start hour"
 msgstr "ZaÄiatoÄnà hodina pracovnÃho dÅa"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:20
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:30
 msgid "Hour the workday starts on, in twenty four hour format, 0 to 23."
 msgstr ""
 "Hodina, ktorou zaÄÃna pracovnà deÅ, v dvadsaÅstyrihodinovom formÃte, 0 aÅ 23."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:21
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:31
 msgid "Workday start minute"
 msgstr "ZaÄiatoÄnà minÃta pracovnÃho dÅa"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:22
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:32
 msgid "Minute the workday starts on, 0 to 59."
 msgstr "MinÃta, ktorou zaÄÃna pracovnà deÅ, 0 aÅ 59."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:23
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:7
 msgid "The second timezone for a Day View"
 msgstr ""
 
@@ -7750,7 +7366,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:25
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:9
 msgid "Recently used second time zones in a Day View"
 msgstr ""
 
@@ -7774,7 +7389,6 @@ msgstr "MaximÃlny poÄet naposledy pouÅitÃch ÄasovÃch pÃsiem, ktorà si pa
 
 # <long>Number of units for determining a default reminder.</long>
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:29
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:97
 msgid "Default reminder value"
 msgstr "Prednastavenà upozornenie - hodnota"
 
@@ -7784,7 +7398,6 @@ msgstr ""
 
 # <long>Units for a default reminder, "minutes", "hours" or "days".</long>
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:31
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:99
 msgid "Default reminder units"
 msgstr "Prednastavenà upozornenie - jednotky"
 
@@ -7793,72 +7406,59 @@ msgid "Units for a default reminder, \"minutes\", \"hours\" or \"days\""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:33
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:25
 msgid "Show categories field in the event/meeting/task editor"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:34
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:26
 msgid "Whether to show categories field in the event/meeting editor"
 msgstr "Äi zobraziÅ pole kategÃrià v editore udalostÃ/stretnutÃ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:35
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:15
 msgid "Show Role field in the event/task/meeting editor"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:36
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:16
 #, fuzzy
 msgid "Whether to show role field in the event/task/meeting editor"
 msgstr "ZobraziÅ ÄÃ_sla tÃÅdÅov v navigÃrovi dÃtumov"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:37
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:21
 msgid "Show RSVP field in the event/task/meeting editor"
 msgstr ""
 
 # MÄ: asi bude vhodnejÅie "VyÅadovanà potvrdenie", ide o potvrdenie ÃÄasti na stretnutÃ
 # Skratke RSVP asi nebude nikto rozumieÅ, netreba to vÅade nahradiÅ "Odpovedzte prosÃm"?
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:38
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:22
 msgid "Whether to show RSVP field in the event/task/meeting editor"
 msgstr ""
 "Äi zobraziÅ pole âVyÅadovanà potvrdenieâ v editore udalostÃ/Ãloh/stretnutÃ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:39
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:17
 msgid "Show status field in the event/task/meeting editor"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:40
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:18
 msgid "Whether to show status field in the event/task/meeting editor"
 msgstr "Äi zobraziÅ pole stavov v editore udalostÃ/Ãloh/stretnutÃ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:41
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:23
 msgid "Show timezone field in the event/meeting editor"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:42
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:24
 msgid "Whether to show timezone field in the event/meeting editor"
 msgstr "Äi zobraziÅ pole ÄasovÃho pÃsma v editore udalostÃ/stretnutÃ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:43
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:19
 msgid "Show type field in the event/task/meeting editor"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:44
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:20
 msgid "Whether to show type field in the event/task/meeting editor"
 msgstr "Äi zobraziÅ pole typu v editore udalostÃ/Ãloh/stretnutÃ"
 
 # <long>Whether to hide completed tasks in the tasks view.</long>
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:45
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:81
 msgid "Hide completed tasks"
 msgstr "SkryÅ dokonÄenà Ãlohy"
 
@@ -7868,7 +7468,6 @@ msgstr "Äi skryÅ dokonÄenà Ãlohy v zobrazenà Ãloh"
 
 # <long>Units for determining when to hide tasks, "minutes", "hours" or "days".</long>
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:47
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:83
 msgid "Hide task units"
 msgstr "SkryÅ Ãlohy - jednotky"
 
@@ -7879,7 +7478,6 @@ msgstr ""
 
 # <long>Number of units for determining when to hide tasks.</long>
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:49
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:85
 msgid "Hide task value"
 msgstr "SkryÅ Ãlohy - hodnota"
 
@@ -7888,7 +7486,6 @@ msgid "Number of units for determining when to hide tasks"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:51
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:39
 msgid "Horizontal pane position"
 msgstr "PozÃcia vodorovnÃho panelu"
 
@@ -7899,7 +7496,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:53
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:111
 msgid "Last reminder time"
 msgstr "Äas poslednÃho pripomenutia"
 
@@ -7910,7 +7506,6 @@ msgid "Time the last reminder ran, in time_t"
 msgstr "Äas poslednÃho behu upozornenia, v time_t."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:55
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:71
 msgid "Marcus Bains Line Color - Day View"
 msgstr ""
 
@@ -7919,7 +7514,6 @@ msgid "Color to draw the Marcus Bains line in the Day View"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:57
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:73
 msgid "Marcus Bains Line Color - Time bar"
 msgstr ""
 
@@ -7928,7 +7522,6 @@ msgid "Color to draw the Marcus Bains Line in the Time bar (empty for default)"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:59
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:69
 msgid "Marcus Bains Line"
 msgstr ""
 
@@ -7940,7 +7533,6 @@ msgid ""
 msgstr "Äi zobraziÅ ÄÃsla tÃÅdÅov na rozliÄnÃch miestach v kalendÃri."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:61
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:52
 msgid "Memo preview pane position (horizontal)"
 msgstr "PozÃcia panelu nÃhÄadu poznÃmky (vodorovnÃ)"
 
@@ -7949,7 +7541,6 @@ msgid "Position of the task preview pane when oriented horizontally"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:63
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:48
 msgid "Memo layout style"
 msgstr "ÅtÃl rozloÅenia poznÃmky"
 
@@ -7961,7 +7552,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:65
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:54
 msgid "Memo preview pane position (vertical)"
 msgstr "PozÃcia panelu nÃhÄadu poznÃmky (zvislÃ)"
 
@@ -7972,7 +7562,6 @@ msgid "Position of the memo preview pane when oriented vertically"
 msgstr "PozÃcia panelu nÃhÄadu poznÃmky (zvislÃ)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:67
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:43
 msgid "Month view horizontal pane position"
 msgstr ""
 
@@ -7991,7 +7580,6 @@ msgid "Whether to scroll a Month View by a week, not by a month"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:71
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:114
 #, fuzzy
 #| msgid "Run a program"
 msgid "Reminder programs"
@@ -8002,7 +7590,6 @@ msgid "Programs that are allowed to be run by reminders"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:73
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:116
 #, fuzzy
 #| msgid "Display alarms in _notification area only"
 msgid "Show display reminders in notification tray"
@@ -8021,7 +7608,6 @@ msgid "Name of the preferred New toolbar button item"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:77
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:1
 msgid "Primary calendar"
 msgstr "Hlavnà kalendÃr"
 
@@ -8032,7 +7618,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:79
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:77
 msgid "Primary memo list"
 msgstr "Hlavnà zoznam poznÃmok"
 
@@ -8043,7 +7628,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:81
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:79
 msgid "Primary task list"
 msgstr "Hlavnà zoznam Ãloh"
 
@@ -8055,7 +7639,6 @@ msgstr ""
 
 # <long>The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the user part of the mail address and %d is replaced by the domain.</long>
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:83
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:120
 msgid "Free/busy template URL"
 msgstr "URL ÅablÃny diÃra"
 
@@ -8067,7 +7650,6 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:86
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:75
 #, fuzzy
 msgid "Recurrent Events in Italic"
 msgstr "DÃtum opakovania je neplatnÃ"
@@ -8076,108 +7658,81 @@ msgstr "DÃtum opakovania je neplatnÃ"
 msgid "Show days with recurrent events in italic font in bottom left calendar"
 msgstr ""
 
-# nie je to tooltip?
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:88
-#, fuzzy
-#| msgid "Delete the selected calendar"
-msgid "List of selected calendars"
-msgstr "OdstrÃniÅ vybranà kalendÃre"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:89
-#, fuzzy
-#| msgid "List of available calendars:"
-msgid "List of calendars to load"
-msgstr "Zoznam dostupnÃch kalendÃrov:"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:90
-#, fuzzy
-#| msgid "Delete the selected memo list"
-msgid "List of selected memo lists"
-msgstr "OdstrÃniÅ vybranà zoznam poznÃmok"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:91
-msgid "List of memo lists to load"
+msgid "Search range for time-based searching in years"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:92
-#, fuzzy
-#| msgid "Delete the selected task list"
-msgid "List of selected task lists"
-msgstr "OdstrÃniÅ vybranà zoznam Ãloh"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:93
-msgid "List of task lists to load"
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:89
+msgid ""
+"How many years can the time-based search go forward or backward from "
+"currently selected day when searching for another occurrence; default is ten "
+"years"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:94
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:65
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:90
 msgid "Show appointment end times in week and month views"
 msgstr "ZobraziÅ koncovà Äasy schÃdzok v tÃÅdennom a mesaÄnom zobrazenÃ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:95
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:91
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Whether to display the end time of events in the week and month views."
 msgid "Whether to display the end time of events in the week and month views"
 msgstr "Äi zobraziÅ koncovà Äasy udalostà v tÃÅdennom a mesaÄnom zobrazenÃ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:96
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:50
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:92
 msgid "Show the memo preview pane"
 msgstr "ZobraziÅ panel nÃhÄadu poznÃmky"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:97
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:93
 #, fuzzy
 #| msgid "If \"true\", show the memo preview pane in the main window."
 msgid "If \"true\", show the memo preview pane in the main window"
 msgstr "Ak je âtrueâ, tak sa zobrazà panel nÃhÄadu poznÃmky v hlavnom okne."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:98
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:58
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:94
 msgid "Show the task preview pane"
 msgstr "ZobraziÅ panel nÃhÄadu Ãlohy"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:99
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:95
 #, fuzzy
 #| msgid "If \"true\", show the task preview pane in the main window."
 msgid "If \"true\", show the task preview pane in the main window"
 msgstr "Ak je âtrueâ, tak sa zobrazà panel nÃhÄadu Ãlohy v hlavnom okne."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:100
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:107
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:96
 #, fuzzy
 msgid "Show week numbers in Day View, Work Week View, and Date Navigator"
 msgstr "ZobraziÅ ÄÃ_sla tÃÅdÅov v navigÃrovi dÃtumov"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:101
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:97
 #, fuzzy
 #| msgid "Whether to show week numbers in various places in the Calendar."
 msgid "Whether to show week numbers in various places in the Calendar"
 msgstr "Äi zobraziÅ ÄÃsla tÃÅdÅov na rozliÄnÃch miestach v kalendÃri."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:102
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:98
 #, fuzzy
 #| msgid "Vertical pane position"
 msgid "Vertical position for the tag pane"
 msgstr "VertikÃlna poloha panelu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:103
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:99
 #, fuzzy
 #| msgid "T_asks due today:"
 msgid "Highlight tasks due today"
 msgstr "Ãlohy s _dneÅnÃm termÃnom:"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:104
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:100
 msgid ""
 "Whether highlight tasks due today with a special color (task-due-today-color)"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:105
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:87
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:101
 msgid "Tasks due today color"
 msgstr "Farba Ãloh s dneÅnÃm termÃnom"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:106
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:102
 #, fuzzy
 #| msgid "Background color of tasks that are due today, in \"#rrggbb\" format."
 msgid ""
@@ -8186,49 +7741,45 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Farba pozadia pre Ãlohy, ktorà majà dneÅnà termÃn, v formÃte â#rrggbbâ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:107
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:60
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:103
 msgid "Task preview pane position (horizontal)"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:108
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:56
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:104
 msgid "Task layout style"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:109
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:105
 msgid ""
 "The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
 "the task list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the task "
 "list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the task list"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:110
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:61
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:106
 msgid "Task preview pane position (vertical)"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:111
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:107
 msgid "Position of the task preview pane when oriented vertically"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:112
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:108
 #, fuzzy
 #| msgid "_Overdue tasks:"
 msgid "Highlight overdue tasks"
 msgstr "Ãlohy _po termÃne:"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:113
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:109
 msgid ""
 "Whether highlight overdue tasks with a special color (task-overdue-color)"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:114
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:89
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:110
 msgid "Overdue tasks color"
 msgstr "Farba Ãloh po termÃne"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:115
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:111
 #, fuzzy
 #| msgid "Background color of tasks that are overdue, in \"#rrggbb\" format."
 msgid ""
@@ -8237,32 +7788,29 @@ msgid ""
 msgstr "Farba pozadia pre Ãlohy, ktorà sà po termÃne, vo formÃte â#rrggbbâ."
 
 # <long>Intervals shown in Day and Work Week views, in minutes.</long>
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:116
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:37
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:112
 msgid "Time divisions"
 msgstr "Äasovà Ãseky"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:117
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:113
 msgid "Intervals shown in Day and Work Week views, in minutes"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:118
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:114
 msgid "Timezone"
 msgstr "Äasovà pÃsmo"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:119
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:115
 msgid ""
 "The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an "
 "untranslated Olson timezone database location like \"America/New York\""
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:120
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:13
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:116
 msgid "Twenty four hour time format"
 msgstr "DvadsaÅÅtyrihodinovà formÃt"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:121
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:117
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Whether to show times in twenty four hour format instead of using am/pm."
@@ -8272,32 +7820,29 @@ msgstr ""
 "dopoludnia/popoludnÃ."
 
 # <long>Whether to set a reminder for birthdays and anniversaries.</long>
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:122
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:101
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:118
 msgid "Birthday and anniversary reminder"
 msgstr "PripomienkovaÄ narodenÃn a vÃroÄÃ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:123
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:119
 #, fuzzy
 msgid "Whether to set a reminder for birthdays and anniversaries"
 msgstr "_PÃtaÅ sa na potvrdenie pri odstraÅovanÃ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:124
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:95
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:120
 msgid "Default appointment reminder"
 msgstr "Prednastavenà upozornenie na schÃdzku"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:125
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:121
 #, fuzzy
 msgid "Whether to set a default reminder for appointments"
 msgstr "_PÃtaÅ sa na potvrdenie pri odstraÅovanÃ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:126
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:122
 msgid "Use system timezone"
 msgstr "PouÅiÅ Äasovà pÃsmo systÃmu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:127
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:123
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Use the system timezone instead of the timezone selected in Evolution."
@@ -8306,85 +7851,72 @@ msgstr ""
 "PouÅiÅ Äasovà pÃsmo systÃmu namiesto ÄasovÃho pÃsma vybranÃho v programe "
 "Evolution."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:128
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:27
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:124
 msgid "Week start"
 msgstr "TÃÅdeÅ zaÄÃna"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:129
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:125
 #, fuzzy
 #| msgid "Weekday the week starts on, from Sunday (0) to Saturday (6)."
 msgid "Weekday the week starts on, from Sunday (0) to Saturday (6)"
 msgstr "ÄeÅ v tÃÅdni, ktorÃm tÃÅdeÅ zaÄÃna, od nedele (0) do soboty (6)"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:130
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:67
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:126
 msgid "Work days"
 msgstr "Pracovnà dni"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:131
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:127
 msgid "Days on which the start and end of work hours should be indicated"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:1
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:1
-msgid "Configuration version"
-msgstr "Verzia konfigurÃcie"
+#, fuzzy
+#| msgid "Evolution Restore"
+msgid "Previous Evolution version"
+msgstr "Obnova Evolution"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:2
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:2
 msgid ""
-"The configuration version of Evolution, with major/minor/configuration level "
-"(for example \"2.6.0\")."
+"The most recently used version of Evolution, expressed as \"major.minor.micro"
+"\". This is used for data and settings migration from older to newer "
+"versions."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:3
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:3
-msgid "Last upgraded configuration version"
-msgstr "Poslednà aktualizovanà verzia konfigurÃcie"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:4
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:4
-msgid ""
-"The last upgraded configuration version of Evolution, with major/minor/"
-"configuration level (for example \"2.6.0\")."
-msgstr ""
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:5
 #, fuzzy
 #| msgid "Enable and disable plugins"
 msgid "List of disabled plugins"
 msgstr "PovoliÅ alebo zakÃzaÅ zÃsuvnà moduly"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:6
+#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:4
 msgid "The list of disabled plugins in Evolution"
 msgstr ""
 
 # vodorovnÃ
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:7
+#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:5
 #, fuzzy
 #| msgid "Default window X coordinate"
 msgid "The window's X coordinate"
 msgstr "Predvolenà horizontÃlna sÃradnica okna"
 
 # zvislÃ
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:8
+#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:6
 #, fuzzy
 #| msgid "Default window Y coordinate"
 msgid "The window's Y coordinate"
 msgstr "Predvolenà vertikÃlna sÃradnica okna"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:9
+#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:7
 msgid "The window's width in pixels"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:10
+#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:8
 #, fuzzy
 #| msgid "Default window height"
 msgid "The window's height in pixels"
 msgstr "Predvolenà vÃÅka okna"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:11
+#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:9
 #, fuzzy
 #| msgid "Whether or not the window should be maximized."
 msgid "Whether the window is maximized"
@@ -8407,28 +7939,23 @@ msgid "Whether tasks from Gnome Calendar have been imported or not"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:1
-#: ../modules/mailto-handler/apps-evolution-mail-prompts-checkdefault.schemas.in.h:1
 msgid "Check whether Evolution is the default mailer"
 msgstr "SkontrolovaÅ, Äi je Evolution predvolenÃm emailovÃm klientom"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:2
-#: ../modules/mailto-handler/apps-evolution-mail-prompts-checkdefault.schemas.in.h:2
 msgid ""
 "Every time Evolution starts, check whether or not it is the default mailer."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:3
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:1
 msgid "Default charset in which to compose messages"
 msgstr "Predvolenà znakovà sada, v ktorej pÃsaÅ sprÃvy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:4
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:2
 msgid "Default charset in which to compose messages."
 msgstr "Predvolenà znakovà sada, v ktorej pÃsaÅ sprÃvy."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:5
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:51
 msgid "Path where picture gallery should search for its content"
 msgstr ""
 
@@ -8440,32 +7967,26 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:7
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:3
 msgid "Spell check inline"
 msgstr "Kontrola pravopisu poÄas pÃsania"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:8
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:4
 msgid "Draw spelling error indicators on words as you type."
 msgstr "VykreslovaÅ indikÃtory pravopisnÃch chÃb na slovÃch pri pÃsanÃ."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:9
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:5
 msgid "Automatic link recognition"
 msgstr "Automatickà rozpoznÃvanie odkazov"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:10
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:6
 msgid "Recognize links in text and replace them."
 msgstr "RozpoznaÅ odkazy v texte a nahradiÅ ich."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:11
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:7
 msgid "Automatic emoticon recognition"
 msgstr "Automatickà rozpoznÃvania smejkov"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:12
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:8
 msgid "Recognize emoticons in text and replace them with images."
 msgstr "RozpoznaÅ smejkov v texte a nahradiÅ ich obrÃzkami."
 
@@ -8505,12 +8026,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:19
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:9
 msgid "Group Reply replies to list"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:20
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:10
 msgid ""
 "Instead of the normal \"Reply to All\" behaviour, this option will make the "
 "'Group Reply' toolbar button try to reply only to the mailing list through "
@@ -8519,12 +8038,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:21
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:13
 msgid "Put the cursor at the bottom of replies"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:22
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:14
 msgid ""
 "Users get all up in arms over where the cursor should go when replying to a "
 "message. This determines whether the cursor is placed at the top of the "
@@ -8532,102 +8049,84 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:23
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:15
 #, fuzzy
 msgid "Always request read receipt"
 msgstr "VÅdy poslaÅ spÃÅ sprÃvu o preÄÃtanÃ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:24
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:16
 msgid "Whether a read receipt request gets added to every message by default."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:25
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:17
 msgid "Send HTML mail by default"
 msgstr "Predvolene posielaÅ HTML poÅtu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:26
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:18
 msgid "Send HTML mail by default."
 msgstr "Predvolene posielaÅ HTML poÅtu."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:27
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:19
 msgid "Spell checking color"
 msgstr "Farba kontroly pravopisu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:28
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:20
 msgid "Underline color for misspelled words when using inline spelling."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:29
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:21
 msgid "Spell checking languages"
 msgstr "Jazyk kontroly pravopisu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:30
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:22
 msgid "List of dictionary language codes used for spell checking."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:31
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:23
 msgid "Show \"Bcc\" field when sending a mail message"
 msgstr "ZobraziÅ pole \"Skrytà kÃpia\" pri posielanà poÅtovej sprÃvy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:32
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:24
 msgid ""
 "Show the \"Bcc\" field when sending a mail message. This is controlled from "
 "the View menu when a mail account is chosen."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:33
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:25
 msgid "Show \"Cc\" field when sending a mail message"
 msgstr "ZobraziÅ pole \"KÃpia\" pri posielanà poÅtovej sprÃvy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:34
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:26
 msgid ""
 "Show the \"Cc\" field when sending a mail message. This is controlled from "
 "the View menu when a mail account is chosen."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:35
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:27
 #, fuzzy
 msgid "Show \"Reply To\" field when sending a mail message"
 msgstr "_VÅdy ÅifrovaÅ kÃpiu sebe pri posielanà Åifrovanej sprÃvy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:36
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:28
 msgid ""
 "Show the \"Reply To\" field when sending a mail message. This is controlled "
 "from the View menu when a mail account is chosen."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:37
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:29
 msgid "Show \"From\" field when posting to a newsgroup"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:38
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:30
 msgid ""
 "Show the \"From\" field when posting to a newsgroup. This is controlled from "
 "the View menu when a news account is chosen."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:39
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:31
 msgid "Show \"Reply To\" field when posting to a newsgroup"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:40
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:32
 msgid ""
 "Show the \"Reply To\" field when posting to a newsgroup. This is controlled "
 "from the View menu when a news account is chosen."
@@ -8640,19 +8139,16 @@ msgid "Digitally sign replies when the original message is signed"
 msgstr "_Pri odpovedanà nechaÅ podpis nad pÃvodnou sprÃvou"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:42
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:12
 msgid ""
 "Automatically enable PGP or S/MIME signatures when replying to a message "
 "which is also PGP or S/MIME signed."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:43
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:33
 msgid "Encode filenames in an Outlook/GMail way"
 msgstr "KÃdovaÅ nÃzvy sÃborov v ÅtÃle Outlook/GMail"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:44
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:34
 msgid ""
 "Encode filenames in the mail headers same as Outlook or GMail do, to let "
 "them display correctly filenames with UTF-8 letters sent by Evolution, "
@@ -8661,12 +8157,10 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:45
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:35
 msgid "Put personalized signatures at the top of replies"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:46
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:36
 msgid ""
 "Users get all up in arms over where their signature should go when replying "
 "to a message. This determines whether the signature is placed at the top of "
@@ -8674,24 +8168,20 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:47
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:37
 msgid "Do not add signature delimiter"
 msgstr "NepridÃvaÅ oddeÄovaÄ podpisu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:48
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:38
 msgid ""
 "Set to TRUE in case you do not want to add signature delimiter before your "
 "signature when composing a mail."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:49
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:43
 msgid "Ignore list Reply-To:"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:50
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:44
 msgid ""
 "Some mailing lists set a Reply-To: header to trick users into sending "
 "replies to the list, even when they ask Evolution to make a private reply. "
@@ -8714,141 +8204,133 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:53
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:53
+msgid "Save file format for drag-and-drop operation"
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:54
+msgid "Can be either 'mbox' or 'pdf'."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:55
+msgid "Save name format for drag-and-drop operation"
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:56
+msgid ""
+"Can be either 2 to use current date and time or any other value for sent "
+"date of the message. This has a meaning only when dropping just one message."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:57
 msgid "Show image animations"
 msgstr "ZobraziÅ animÃcie obrÃzka"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:54
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:54
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:58
 msgid ""
 "Enable animated images in HTML mail. Many users find animated images "
 "annoying and prefer to see a static image instead."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:55
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:55
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:59
 msgid "Enable or disable type ahead search feature"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:56
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:56
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:60
 msgid ""
 "Enable the side bar search feature to allow interactive searching of folder "
 "names."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:57
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:57
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:61
 msgid "Disable or enable ellipsizing of folder names in side bar"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:58
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:58
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:62
 msgid "Whether disable ellipsizing feature of folder names in side bar."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:59
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:59
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:63
 msgid "Enable or disable magic space bar"
 msgstr "PovoliÅ alebo zakÃzaÅ magickà medzeru"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:60
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:60
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:64
 msgid ""
 "Enable this to use Space bar key to scroll in message preview, message list "
 "and folders."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:61
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:61
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:65
 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:62
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:62
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:66
 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:63
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:63
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:67
 msgid "Mark citations in the message \"Preview\""
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:64
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:64
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:68
 msgid "Mark citations in the message \"Preview\"."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:65
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:65
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:69
 msgid "Citation highlight color"
 msgstr "Farba zvÃraznenia citÃcie"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:66
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:66
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:70
 msgid "Citation highlight color."
 msgstr "Farba zvÃraznenia citÃcie."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:67
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:67
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:71
 msgid "Enable/disable caret mode"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:68
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:68
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:72
 msgid "Enable caret mode, so that you can see a cursor when reading mail."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:69
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:69
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:73
 msgid "Default charset in which to display messages"
 msgstr "Predvolenà znakovà sada, v ktorej zobrazovaÅ sprÃvy"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:70
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:70
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:74
 msgid "Default charset in which to display messages."
 msgstr "Predvolenà znakovà sada, v ktorej zobrazovaÅ sprÃvy."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:71
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:71
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:75
 msgid "Load images for HTML messages over HTTP"
 msgstr "NaÄÃtaÅ obrÃzky HTML sprÃv cez HTTP"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:72
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:72
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:76
 msgid ""
 "Load images for HTML messages over HTTP(S). Possible values are: \"0\" - "
 "Never load images off the net. \"1\" - Load images in messages from "
 "contacts. \"2\" - Always load images off the net."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:73
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:73
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:77
 msgid "Show Animations"
 msgstr "ZobraziÅ animÃcie"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:74
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:74
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:78
 msgid "Show animated images as animations."
 msgstr "ZobraziÅ animovanà obrÃzky ako animÃcie."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:75
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:75
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:79
 msgid "Show all message headers"
 msgstr "ZobraziÅ vÅetky hlaviÄky sprÃvy"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:76
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:76
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:80
 msgid "Show all the headers when viewing a messages."
 msgstr "ZobraziÅ vÅetky hlaviÄky pri prezeranà sprÃv."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:77
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:77
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:81
 msgid "List of custom headers and whether they are enabled."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:78
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:78
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:82
 msgid ""
 "This key should contain a list of XML structures specifying custom headers, "
 "and whether they are to be displayed. The format of the XML structure is &lt;"
@@ -8856,170 +8338,137 @@ msgid ""
 "mail view."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:79
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:79
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:83
 msgid "Show photo of the sender"
 msgstr "ZobraziÅ fotografiu odosielateÄa"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:80
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:80
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:84
 msgid "Show the photo of the sender in the message reading pane."
 msgstr "ZobraziÅ fotografiu odosielateÄa v paneli ÄÃtania sprÃv."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:81
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:81
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:85
 msgid "Search for the sender photo in local address books"
 msgstr "HÄadaÅ fotografiu odosielateÄa v miestnych adresÃroch kontaktov"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:82
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:82
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:86
 msgid "This option would help in improving the speed of fetching."
 msgstr "TÃto voÄba by mala pomÃcÅ v zrÃchÄovanà zÃskavania poÅty."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:83
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:83
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:87
 msgid "List of MIME types to check for Bonobo component viewers"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:84
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:84
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:88
 msgid ""
 "If there isn't a builtin viewer for a particular MIME type inside Evolution, "
 "any MIME types appearing in this list which map to a Bonobo component viewer "
 "in GNOME's MIME type database may be used for displaying content."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:85
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:85
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:89
 msgid "Mark as Seen after specified timeout"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:86
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:86
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:90
 msgid "Mark as Seen after specified timeout."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:87
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:90
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:91
 msgid "Timeout for marking messages as seen"
 msgstr "Äasovà limit pre oznaÄenie sprÃv ako preÄÃtanÃch"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:88
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:91
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:92
 #, fuzzy
 #| msgid "Timeout for marking message as seen."
 msgid "Timeout in milliseconds for marking messages as seen."
 msgstr "Äasovà limit pre oznaÄenie sprÃvy ako preÄÃtanÃ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:89
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:87
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:93
 msgid "Sender email-address column in the message list"
 msgstr "StÄpec emailovej adresy odosielateÄa v zozname sprÃv"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:90
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:88
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:94
 #, fuzzy
 msgid ""
 "Show the email-address of the sender in a separate column in the message "
 "list."
 msgstr "ZobraziÅ sprÃvu normÃlne"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:91
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:95
 msgid ""
 "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
 "lines in the \"Messages\" column in vertical view"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:92
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:89
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96
 msgid ""
 "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
 "lines in the \"Messages\" column in vertical view."
 msgstr ""
 
 # asi by tu malo byÅ zmazanà lebo tie sprÃvy eÅte nie sà odstrÃnenÃ
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:93
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:92
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97
 msgid "Show deleted messages in the message-list"
 msgstr "ZobraziÅ odstrÃnenà sprÃvy v zozname sprÃv"
 
 # asi by tu malo byÅ zmazanà lebo tie sprÃvy eÅte nie sà odstrÃnenÃ
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:94
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:93
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:98
 msgid "Show deleted messages (with a strike-through) in the message-list."
 msgstr "ZobraziÅ odstrÃnenà (preÅkrtnutÃ) sprÃvy v zozname sprÃv."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:95
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:96
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:99
 #, fuzzy
-#| msgid "All local folders"
-msgid "Enable local folders"
-msgstr "VÅetky lokÃlne prieÄinky"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96
-msgid "Whether to show local folders (On This Computer) in a folder tree"
-msgstr ""
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:94
-msgid "Enable search folders"
+#| msgid "Enable search folders"
+msgid "Enable Unmatched search folder"
 msgstr "PovoliÅ vyhÄadÃvacie prieÄinky"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:98
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:95
-msgid "Enable search folders on startup."
-msgstr "PovoliÅ vyhÄadÃvacie prieÄinky pri Åtarte."
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:100
+msgid ""
+"Enable Unmatched search folder within Search Folders. It does nothing if "
+"Search Folders are disabled."
+msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:99
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:98
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:101
 msgid "Hides the per-folder preview and removes the selection"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:100
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:99
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:102
 msgid ""
 "This key is read only once and reset to \"false\" after read. This unselects "
 "the mail in the list and removes the preview for that folder."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:101
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:100
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:103
 msgid "Height of the message-list pane"
 msgstr "VÃÅka panelu so zoznamom sprÃv"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:102
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:101
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:104
 msgid "Height of the message-list pane."
 msgstr "VÃÅka panelu so zoznamom sprÃv."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:103
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:126
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:105
 msgid "State of message headers in paned view"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:104
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:106
 msgid ""
 "Describes whether message headers in paned view should be collapsed or "
 "expanded by default. \"0\" = expanded and \"1\" = collapsed"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:105
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:102
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:107
 msgid "Width of the message-list pane"
 msgstr "ÅÃrka panelu so zoznamom sprÃv"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:106
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:103
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:108
 msgid "Width of the message-list pane."
 msgstr "ÅÃrka panelu so zoznamom sprÃv."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:107
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:104
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:109
 msgid "Layout style"
 msgstr "ÅtÃl rozloÅenia"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:108
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:105
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:110
 msgid ""
 "The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
 "the message list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the "
@@ -9027,128 +8476,87 @@ msgid ""
 "message list."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:109
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:106
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:111
 msgid "Variable width font"
 msgstr "PÃsmo s premenlivou ÅÃrkou"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:110
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:107
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:112
 msgid "The variable width font for mail display."
 msgstr "PÃsmo s premenlivou ÅÃrkou na zobrazenie poÅty."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:111
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:108
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:113
 msgid "Terminal font"
 msgstr "PÃsmo terminÃlu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:112
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:109
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:114
 msgid "The terminal font for mail display."
 msgstr "PÃsmo ako v terminÃli na zobrazenie poÅty."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:113
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:110
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:115
 msgid "Use custom fonts"
 msgstr "PouÅiÅ vlastnà pÃsma"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:114
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:111
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:116
 msgid "Use custom fonts for displaying mail."
 msgstr "PouÅiÅ vlastnà pÃsma na zobrazovanie poÅty."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:115
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:112
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:117
 msgid "Compress display of addresses in TO/CC/BCC"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:116
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:113
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:118
 msgid ""
 "Compress display of addresses in TO/CC/BCC to the number specified in "
 "address_count."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:117
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:114
-msgid "Display only message texts not exceeding certain size"
-msgstr ""
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:118
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:115
-msgid ""
-"Enable to display only message texts not exceeding size defined in "
-"'message_text_part_limit' key."
-msgstr ""
-
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:119
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:116
-msgid "Message text limit for display"
-msgstr ""
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:120
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:117
-msgid ""
-"This decides the max size of the message text that will be displayed under "
-"Evolution, specified in terms of KB. The default is 4096 (4MB). This value "
-"is used only when 'force_message_limit' key is activated."
-msgstr ""
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:121
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:118
 msgid "Number of addresses to display in TO/CC/BCC"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:122
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:119
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:120
 msgid ""
 "This sets the number of addresses to show in default message list view, "
 "beyond which a '...' is shown."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:123
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:120
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:121
 msgid "Thread the message-list based on Subject"
 msgstr "VlÃkna zoznamu sprÃv podÄa predmetu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:124
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:121
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:122
 msgid ""
 "Whether or not to fall back on threading by subjects when the messages do "
 "not contain In-Reply-To or References headers."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:125
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:122
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:123
 #, fuzzy
 msgid "Default value for thread expand state"
 msgstr "Åtandardnà predmet pre sprÃvu."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:126
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:124
 msgid ""
 "This setting specifies whether the threads should be in expanded or "
 "collapsed state by default. Evolution requires a restart."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:127
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:124
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:125
 msgid "Whether sort threads based on latest message in that thread"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:128
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:125
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:126
 msgid ""
 "This setting specifies whether the threads should be sorted based on latest "
 "message in each thread, rather than by message's date. Evolution requires a "
 "restart."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:129
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:128
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:127
 msgid "Sort accounts alphabetically in a folder tree"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:130
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:128
 msgid ""
 "Tells how to sort accounts in a folder tree used in a Mail view. When set to "
 "true accounts are sorted alphabetically, with an exception of On This "
@@ -9156,109 +8564,87 @@ msgid ""
 "given by a user"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:131
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:142
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:129
 msgid "Log filter actions"
 msgstr "ZaznamenaÅ akcie filtra"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:132
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:143
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:130
 msgid "Log filter actions to the specified log file."
 msgstr "ZaznamenaÅ akcie filtra do zadanÃho sÃboru zÃznamov."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:133
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:144
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:131
 msgid "Logfile to log filter actions"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:134
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:145
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:132
 msgid "Logfile to log filter actions."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:135
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:146
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:133
 msgid "Flush Outbox after filtering"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:136
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:147
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:134
 msgid ""
 "Whether to flush Outbox after filtering is done. Outbox flush will happen "
 "only when there was used any 'Forward to' filter action and approximately "
 "one minute after the last action invocation."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:137
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:148
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:135
 msgid "Default forward style"
 msgstr "Predvolenà ÅtÃl posielania Äalej"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:138
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:150
-msgid "Message-display style (\"normal\", \"full headers\", \"source\")"
-msgstr ""
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:139
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:151
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:136
 msgid "Prompt on empty subject"
 msgstr "PÃtaÅ sa pri prÃzdnom predmete"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:140
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:152
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:137
 msgid ""
 "Prompt the user when he or she tries to send a message without a Subject."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:141
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:138
 #, fuzzy
 #| msgid "Prompt when replying to many recipients"
 msgid "Prompt when emptying the trash"
 msgstr "PÃtaÅ sa pri odpovedanà mnohÃm adresÃtom"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:142
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:139
 msgid "Prompt the user when he or she tries to empty the trash."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:143
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:153
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:140
 msgid "Prompt when user expunges"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:144
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:154
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:141
 msgid "Prompt the user when he or she tries to expunge a folder."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:145
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:173
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:142
 msgid "Prompt before sending to recipients not entered as mail addresses"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:146
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:174
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:143
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying to send "
 "a message to recipients not entered as mail addresses"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:147
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:155
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:144
 msgid "Prompt when user only fills Bcc"
 msgstr "PÃtaÅ sa, keÄ pouÅÃvateÄ vyplnà len skrytà kÃpiu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:148
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:156
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:145
 msgid "Prompt when user tries to send a message with no To or Cc recipients."
 msgstr "PÃtaÅ sa pri posielanà sprÃv bez adresÃtov v poli Pre alebo KÃpia."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:149
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:157
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:146
 msgid "Prompt when user tries to send unwanted HTML"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:150
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:158
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:147
 msgid ""
 "Prompt when user tries to send HTML mail to recipients that may not want to "
 "receive HTML mail."
@@ -9266,229 +8652,213 @@ msgstr ""
 "PÃtaÅ sa pri posielanà HTML sprÃv adresÃtom, ktorà nechcà prijÃmaÅ HTML "
 "sprÃvy."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:151
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:159
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:148
 msgid "Prompt when user tries to open 10 or more messages at once"
 msgstr "PÃtaÅ sa, keÄ sa pouÅÃvateÄ snaÅÃ naraz otvoriÅ 10 a viac sprÃv"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:152
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:160
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:149
 msgid ""
 "If a user tries to open 10 or more messages at one time, ask the user if "
 "they really want to do it."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:153
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:161
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:150
 msgid "Prompt while marking multiple messages"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:154
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:162
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:151
 msgid "Enable or disable the prompt whilst marking multiple messages."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:155
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:163
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:152
 msgid "Prompt when deleting messages in search folder"
 msgstr "PÃtaÅ sa pri odstraÅovanà sprÃv vo vyhÄadÃvacom prieÄinku"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:156
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:164
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:153
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that deleting messages from "
 "a search folder permanently deletes the message, not simply removing it from "
 "the search results."
 msgstr ""
 
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:154
+msgid "Asks whether to copy a folder by drag &amp; drop in the folder tree"
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:155
+msgid ""
+"Possible values are: 'never' - do not allow copy with drag &amp; drop of "
+"folders in folder tree, 'always' - allow copy with drag &amp; drop of "
+"folders in folder tree without asking, or 'ask' - (or any other value) will "
+"ask user."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:156
+msgid "Asks whether to move a folder by drag &amp; drop in the folder tree"
+msgstr ""
+
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:157
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:165
+msgid ""
+"Possible values are: 'never' - do not allow move with drag &amp; drop of "
+"folders in folder tree, 'always' - allow move with drag &amp; drop of "
+"folders in folder tree without asking, or 'ask' - (or any other value) will "
+"ask user."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:158
 msgid "Prompt when replying privately to list messages"
 msgstr "PÃtaÅ sa pri sÃkromnom odpovedanà do poÅtovej konferencie"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:158
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:166
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:159
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a "
 "private reply to a message which arrived via a mailing list."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:159
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:167
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:160
 msgid "Prompt when mailing list hijacks private replies"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:160
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:168
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:161
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying sending "
 "a private reply to a message which arrived via a mailing list, but the list "
 "sets a Reply-To: header which redirects your reply back to the list"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:161
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:169
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:162
 msgid "Prompt when replying to many recipients"
 msgstr "PÃtaÅ sa pri odpovedanà mnohÃm adresÃtom"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:162
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:170
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:163
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a "
 "reply to many people."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:163
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:171
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:164
 msgid ""
 "Asks whether to close the message window when the user forwards or replies "
 "to the message shown in the window"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:164
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:165
 msgid ""
 "Possible values are: 'never' - to never close browser window, 'always' - to "
 "always close browser window or 'ask' - (or any other value) will ask user."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:165
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:175
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:166
 msgid "Empty Trash folders on exit"
 msgstr "VyprÃzdniÅ prieÄinky KÃÅ pri ukonÄenÃ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:166
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:176
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:167
 msgid "Empty all Trash folders when exiting Evolution."
 msgstr "VyprÃzdniÅ vÅetky prieÄinky KÃÅ pri ukonÄenà programu Evolution."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:167
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:177
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:168
 msgid "Minimum days between emptying the trash on exit"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:168
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:178
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:169
 msgid "Minimum time between emptying the trash on exit, in days."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:169
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:179
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:170
 msgid "Last time Empty Trash was run"
 msgstr "Kedy bol KÃÅ naposledy vyprÃzdnenÃ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:170
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:180
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:171
 msgid ""
 "The last time Empty Trash was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:171
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:181
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:125
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:172
 msgid "Amount of time in seconds the error should be shown on the status bar."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:172
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:182
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:126
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:173
 msgid "Level beyond which the message should be logged."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:173
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:183
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:174
 msgid ""
 "This can have three possible values. \"0\" for errors. \"1\" for warnings. "
 "\"2\" for debug messages."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:174
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:184
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:175
 msgid "Show original \"Date\" header value."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:175
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:185
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:176
 msgid ""
 "Show the original \"Date\" header (with a local time only if the time zone "
 "differs). Otherwise always show \"Date\" header value in a user preferred "
 "format and local time zone."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:176
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:186
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:177
 msgid "List of Labels and their associated colors"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:177
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:187
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:178
 msgid ""
 "List of labels known to the mail component of Evolution. The list contains "
 "strings containing name:color where color uses the HTML hex encoding."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:178
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:188
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:179
 msgid "Check incoming mail being junk"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:179
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:189
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:180
 msgid "Run junk test on incoming mail."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:180
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:190
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:181
 msgid "Empty Junk folders on exit"
 msgstr "VyprÃzdniÅ prieÄinky NevyÅiadanà poÅta pri ukonÄenÃ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:181
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:191
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:182
 msgid "Empty all Junk folders when exiting Evolution."
 msgstr ""
 "VyprÃzdniÅ vÅetky prieÄinky NevyÅiadanà poÅta pri ukonÄenà programu "
 "Evolution."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:182
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:192
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:183
 msgid "Minimum days between emptying the junk on exit"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:183
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:193
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:184
 msgid "Minimum time between emptying the junk on exit, in days."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:184
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:194
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:185
 msgid "Last time Empty Junk was run"
 msgstr "Kedy bola NevyÅiadanà poÅta naposledy vyprÃzdnenÃ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:185
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:195
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:186
 msgid ""
 "The last time Empty Junk was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:186
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:196
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:187
 msgid "The default plugin for Junk hook"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:187
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:197
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:188
 msgid ""
 "This is the default junk plugin, even though there are multiple plugins "
 "enabled. If the default listed plugin is disabled, then it won't fall back "
 "to the other available plugins."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:188
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:198
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:189
 msgid "Determines whether to lookup in address book for sender email"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:189
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:199
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:190
 msgid ""
 "Determines whether to lookup the sender email in address book. If found, it "
 "shouldn't be a spam. It looks up in the books marked for autocompletion. It "
@@ -9496,112 +8866,105 @@ msgid ""
 "autocompletion."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:190
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:200
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:191
 msgid ""
 "Determines whether to look up addresses for junk filtering in local address "
 "book only"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:191
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:201
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:192
 msgid ""
 "This option is related to the key lookup_addressbook and is used to "
 "determine whether to look up addresses in local address book only to exclude "
 "mail sent by known contacts from junk filtering."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:192
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:202
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:193
 msgid "Determines whether to use custom headers to check for junk"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:193
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:203
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:194
 msgid ""
 "Determines whether to use custom headers to check for junk. If this option "
 "is enabled and the headers are mentioned, it will be improve the junk "
 "checking speed."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:194
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:204
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:195
 msgid "Custom headers to use while checking for junk."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:195
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:205
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:196
 msgid ""
 "Custom headers to use while checking for junk. The list elements are string "
 "in the format \"headername=value\"."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:196
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:206
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:197
 msgid "UID string of the default account."
 msgstr "ReÅazec UID predvolenÃho ÃÄtu."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:197
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:211
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:198
 msgid "Save directory"
 msgstr "AdresÃr ukladania"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:198
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:212
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:199
 msgid "Directory for saving mail component files."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:199
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:200
 msgid "Composer load/attach directory"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:200
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:201
 msgid "Directory for loading/attaching files to composer."
 msgstr "PrieÄinok pre naÄÃtavanie/prikladanie sÃborov do editora sprÃv."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:201
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:219
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:202
 msgid "Check for new messages on start"
 msgstr "KontrolovaÅ novà sprÃvy pri spustenÃ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:202
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:203
 msgid ""
 "Whether to check for new messages when Evolution is started. This includes "
 "also sending messages from Outbox."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:203
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:221
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:204
 msgid "Check for new messages in all active accounts"
 msgstr "KontrolovaÅ novà sprÃvy vo vÅetkÃch aktÃvnych ÃÄtoch"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:204
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:205
 msgid ""
 "Whether to check for new messages in all active accounts regardless of the "
 "account \"Check for new messages every X minutes\" option when Evolution is "
 "started. This option is used only together with 'send_recv_on_start' option."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:205
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:239
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:206
 msgid "Server synchronization interval"
 msgstr "Interval synchronizÃcie so serverom"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:206
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:240
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:207
 msgid ""
 "Controls how frequently local changes are synchronized with the remote mail "
 "server. The interval must be at least 30 seconds."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:1
-#: ../plugins/attachment-reminder/apps-evolution-attachment-reminder.schemas.in.h:1
+#. Translators: This is the a list of words for the attach reminder plugin to look
+#. for in a message body. Please use any number of words here in your language that might
+#. indicate that an attachment should have been attached to the message.
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:4
+msgid "['attachment','attaching','attached','enclosed']"
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:5
 msgid ""
 "List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message "
 "body"
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
 "List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message "
 "body."
@@ -9616,17 +8979,17 @@ msgstr "Vlastnosti adresÃra kontaktov"
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:2
 #, fuzzy
 #| msgid "Select Address book for Automatic Contacts"
-msgid "Address book to use for storing automatically synced contacts"
+msgid "Address book to use for storing automatically synced contacts."
 msgstr "VybraÅ adresÃr kontaktov pre automatickà kontakty"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:3
 #, fuzzy
 #| msgid "Automatic Contacts"
-msgid "Auto sync GAIM contacts"
+msgid "Auto sync Pidgin contacts"
 msgstr "Automatickà kontakty"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Whether GAIM contacts should be automaticall synced"
+msgid "Whether Pidgin contacts should be automatically synced."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:5
@@ -9637,42 +9000,51 @@ msgstr "Neplatnà kontakt."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
-"Whether contacts should be automatically added to the user's addressbook"
+"Whether contacts should be automatically added to the user's address book."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:7
 #, fuzzy
 #| msgid "Address Book Properties"
-msgid "GAIM address book source"
+msgid "Pidgin address book source"
 msgstr "Vlastnosti adresÃra kontaktov"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Address book to use for storing automatically synced contacts from GAIM"
-msgstr ""
+#, fuzzy
+#| msgid "Select Address book for Automatic Contacts"
+msgid ""
+"Address book to use for storing automatically synced contacts from Pidgin."
+msgstr "VybraÅ adresÃr kontaktov pre automatickà kontakty"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:9
-msgid "GAIM check interval"
+msgid "Pidgin check interval"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:10
-msgid "Check interval for GAIM syncing of contacts"
+msgid "Check interval for Pidgin syncing of contacts."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:11
-msgid "GAIM last sync MD5"
+msgid "Pidgin last sync MD5"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:12
-msgid "GAIM last sync time"
+msgid "Pidgin last sync MD5."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:13
+msgid "Pidgin last sync time"
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:14
+msgid "Pidgin last sync time."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.email-custom-header.gschema.xml.in.h:1
-#: ../plugins/email-custom-header/apps_evolution_email_custom_header.schemas.in.h:1
 msgid "List of Custom Headers"
 msgstr "Zoznam vlastnÃch hlaviÄiek"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.email-custom-header.gschema.xml.in.h:2
-#: ../plugins/email-custom-header/apps_evolution_email_custom_header.schemas.in.h:2
 msgid ""
 "The key specifies the list of custom headers that you can add to an outgoing "
 "message. The format for specifying a Header and Header value is: Name of the "
@@ -9680,18 +9052,15 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.external-editor.gschema.xml.in.h:1
-#: ../plugins/external-editor/apps-evolution-external-editor.schemas.in.h:1
 msgid "Default External Editor"
 msgstr "Predvolenà externà editor"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.external-editor.gschema.xml.in.h:2
-#: ../plugins/external-editor/apps-evolution-external-editor.schemas.in.h:2
 msgid "The default command that must be used as the editor."
 msgstr "Predvolenà prÃkaz, ktorà musà byÅ pouÅità ako editor."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.external-editor.gschema.xml.in.h:3
-#: ../plugins/external-editor/apps-evolution-external-editor.schemas.in.h:3
-#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:125
+#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:123
 msgid "Automatically launch when a new mail is edited"
 msgstr "Automaticky spustiÅ pri upravovanà novej poÅty"
 
@@ -9702,12 +9071,10 @@ msgid "Automatically launch editor when key is pressed in the mail composer."
 msgstr "Automaticky spustiÅ pri upravovanà novej poÅty"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.face-picture.gschema.xml.in.h:1
-#: ../plugins/face/apps_evolution_eplugin_face.schemas.in.h:1
 msgid "Insert Face picture by default"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.face-picture.gschema.xml.in.h:2
-#: ../plugins/face/apps_evolution_eplugin_face.schemas.in.h:2
 msgid ""
 "Whether insert Face picture to outgoing messages by default. The picture "
 "should be set before checking this, otherwise nothing happens."
@@ -9724,12 +9091,10 @@ msgid "Whether to delete processed iTip objects"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:1
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:1
 msgid "Notify new messages for Inbox only."
 msgstr "UpozorniÅ na novà sprÃvy len v prieÄinku DoruÄenà poÅta."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:2
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:2
 msgid "Whether to notify new messages in Inbox folder only."
 msgstr ""
 
@@ -9746,12 +9111,10 @@ msgid "Generates a D-Bus message when new mail messages arrive."
 msgstr "Upozornà vÃs pri prÃchode novej spÃvy."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:5
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:3
 msgid "Enable icon in notification area."
 msgstr "PovoliÅ ikonu v oblasti upozornenÃ."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:6
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:4
 msgid "Show new mail icon in notification area when new messages arrive."
 msgstr ""
 "ZobraziÅ ikonu novej poÅty v oblasti upozornenÃ, keÄ prÃdu novà sprÃvy."
@@ -9766,54 +9129,62 @@ msgid "Whether show message over the icon when new messages arrive."
 msgstr "_ZahraÅ zvuk pri prÃchode novej sprÃvy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:9
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:5
-msgid "Play sound when new messages arrive."
-msgstr "PrehraÅ zvuk pri prÃchode novej sprÃvy."
+#, fuzzy
+#| msgid "Show new mail icon in notification area when new messages arrive."
+msgid "Enable audible notifications when new messages arrive."
+msgstr ""
+"ZobraziÅ ikonu novej poÅty v oblasti upozornenÃ, keÄ prÃdu novà sprÃvy."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:10
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:6
-#, fuzzy
-msgid "Whether play sound or beep when new messages arrive."
-msgstr "_ZahraÅ zvuk pri prÃchode novej sprÃvy"
+msgid ""
+"Whether to make a sound of any kind when new messages arrive. If \"false\", "
+"the \"notify-sound-beep\", \"notify-sound-file\", \"notify-sound-play-file\" "
+"and \"notify-sound-use-theme\" keys are disregarded."
+msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:11
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:7
-msgid "Beep or play sound file."
-msgstr "PÃpnuÅ alebo prehraÅ zvukovà sÃbor."
+#, fuzzy
+#| msgid "Whether to show the preview pane."
+msgid "Whether to emit a beep."
+msgstr "Äi sa mà zobraziÅ panel nÃhÄadu."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:12
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:8
 #, fuzzy
-msgid ""
-"If \"true\", then beep, otherwise will play sound file when new messages "
-"arrive."
+msgid "Whether to emit a beep when new messages arrive."
 msgstr "_ZahraÅ zvuk pri prÃchode novej sprÃvy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:13
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:9
 msgid "Sound filename to be played."
 msgstr "NÃzov zvukovÃho sÃboru, ktorà sa mà prehraÅ."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:14
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:10
-msgid "Sound file to be played when new messages arrive, if not in beep mode."
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Sound file to be played when new messages arrive, if not in beep mode."
+msgid ""
+"Sound file to be played when new messages arrive, if \"notify-sound-play-file"
+"\" is \"true\"."
 msgstr ""
 "Zvukovà sÃbor, ktorà sa mà prehraÅ, keÄ prÃdu novà sprÃvy, ak nie je v "
 "reÅime pÃpania."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:15
 #, fuzzy
-#| msgid "FILE"
-msgid "FIXME"
-msgstr "SÃBOR"
+#| msgid "Beep or play sound file."
+msgid "Whether to play a sound file."
+msgstr "PÃpnuÅ alebo prehraÅ zvukovà sÃbor."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:16
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:11
+msgid ""
+"Whether to play a sound file when new messages arrive. The name of the sound "
+"file is given by the 'notify-sound-file' key."
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Use sound theme"
 msgstr "PouÅiÅ zvukovà tÃmu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:17
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:12
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:18
 msgid "Play themed sound when new messages arrive, if not in beep mode."
 msgstr ""
 "PrehraÅ zvuk z tÃmy, keÄ prÃde novà sprÃva, ak nie je v reÅime pÃpania."
@@ -9837,31 +9208,36 @@ msgstr ""
 msgid "Whether to show suppressed HTML output"
 msgstr "Äi zobraziÅ panel nÃhÄadu."
 
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.publish-calendar.gschema.xml.in.h:1
+msgid "List of Destinations for publishing"
+msgstr ""
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.publish-calendar.gschema.xml.in.h:2
+msgid ""
+"The key specifies the list of destinations to where publish calendars. Each "
+"values specifies an XML with setup for publishing to one destination."
+msgstr ""
+
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.templates.gschema.xml.in.h:1
-#: ../plugins/templates/apps-evolution-template-placeholders.schemas.in.h:1
 msgid ""
 "List of keyword/value pairs for the Templates plugin to substitute in a "
 "message body."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:1
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:5
 msgid "Skip development warning dialog"
 msgstr "PreskoÄiÅ dialÃgovà okno s upozornenÃm pre vÃvojÃrov"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:2
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:6
 msgid ""
 "Whether the warning dialog in development versions of Evolution is skipped."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:3
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:7
 msgid "Initial attachment view"
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:4
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:8
 msgid ""
 "Initial view for attachment bar widgets. \"0\" is Icon View, \"1\" is List "
 "View."
@@ -9875,13 +9251,11 @@ msgstr "PoÄiatoÄnà prieÄinok vo vÃbere sÃborov"
 msgid "Initial folder for GtkFileChooser dialogs."
 msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:7
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:9 ../shell/main.c:316
+#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:7 ../shell/main.c:309
 msgid "Start in offline mode"
 msgstr "SpustiÅ v odpojenom reÅime"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:8
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:10
 msgid "Whether Evolution will start up in offline mode instead of online mode."
 msgstr "Äi sa bude Evolution spÃÅÅaÅ v odpojenom reÅime namiesto v pripojenom."
 
@@ -9901,32 +9275,26 @@ msgstr ""
 # a ked tak, tak reÅim "express"
 # asi je to pomenovanà podÄa Outlook Express...
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:11
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:61
 msgid "Enable express mode"
 msgstr "PovoliÅ reÅim âexpressâ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:12
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:62
 msgid "Flag that enables a much simplified user interface."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:13
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:22
 msgid "Window buttons are visible"
 msgstr "TlaÄidlà okna sà viditeÄnÃ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:14
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:23
 msgid "Whether the window buttons should be visible."
 msgstr "Äi majà byÅ viditeÄnà tlaÄidlà okna."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:15
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:24
 msgid "Window button style"
 msgstr "ÅtÃl tlaÄidiel v oknÃch"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:16
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:25
 msgid ""
 "The style of the window buttons. Can be \"text\", \"icons\", \"both\", "
 "\"toolbar\". If \"toolbar\" is set, the style of the buttons is determined "
@@ -9934,57 +9302,46 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:17
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:26
 msgid "Toolbar is visible"
 msgstr "LiÅta nÃstrojov je viditeÄnÃ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:18
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:27
 msgid "Whether the toolbar should be visible."
 msgstr "Äi mà byÅ viditeÄnà liÅta nÃstrojov."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:19
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:28
 msgid "Sidebar is visible"
 msgstr "BoÄnà panel je viditeÄnÃ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:20
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:29
 msgid "Whether the sidebar should be visible."
 msgstr "Äi mà byÅ viditeÄnà boÄnà panel."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:21
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:30
 msgid "Statusbar is visible"
 msgstr "Stavovà liÅta je viditeÄnÃ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:22
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:31
 msgid "Whether the status bar should be visible."
 msgstr "Äi mà byÅ viditeÄnà stavovà liÅta."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:23
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:32
 msgid "ID or alias of the component to be shown by default at start-up."
 msgstr ""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:24
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:33
 msgid "Default sidebar width"
 msgstr "Predvolenà ÅÃrka boÄnÃho panela"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:25
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:34
 msgid "The default width for the sidebar, in pixels."
 msgstr "Predvolenà ÅÃrka boÄnÃho panela, v pixeloch."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:1
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.schemas.in.h:1
 msgid "Use only local spam tests."
 msgstr "PouÅiÅ len lokÃlne testy na nevyÅiadanà poÅtu."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:2
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.schemas.in.h:2
 msgid "Use only the local spam tests (no DNS)."
 msgstr ""
 
@@ -9995,8688 +9352,8300 @@ msgid "Socket path for SpamAssassin"
 msgstr "SpamAssassin"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:4
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.schemas.in.h:3
 msgid "Use SpamAssassin daemon and client"
 msgstr "PouÅiÅ SpamAssassin dÃmona a klienta"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:5
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.schemas.in.h:4
-msgid "Use SpamAssassin daemon and client (spamc/spamd)."
-msgstr "PouÅiÅ SpamAssassin dÃmona a klienta (spamc/spamd)."
+msgid "Use spamc and spamd programs, if available."
+msgstr ""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:6
-#, fuzzy
-#| msgid "SpamAssassin Options"
-msgid "SpamAssassin client binary"
-msgstr "VoÄby pre SpamAssassin"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-attachment.c:363
+#: ../e-util/e-attachment-bar.c:101 ../e-util/e-attachment-bar.c:106
+#: ../e-util/e-attachment-paned.c:176 ../e-util/e-attachment-paned.c:181
+#: ../mail/message-list.etspec.h:4
+msgid "Attachment"
+msgid_plural "Attachments"
+msgstr[0] "PrÃloh"
+msgstr[1] "PrÃloha"
+msgstr[2] "PrÃlohy"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:7
+#: ../em-format/e-mail-formatter-attachment.c:364
 #, fuzzy
-#| msgid "Use SpamAssassin daemon and client"
-msgid "SpamAssassin daemon binary"
-msgstr "PouÅiÅ SpamAssassin dÃmona a klienta"
+#| msgctxt "iCalImp"
+#| msgid "has attachments"
+msgid "Display as attachment"
+msgstr "mà prÃlohy"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1063 ../em-format/em-format-quote.c:318
-#: ../mail/e-mail-tag-editor.c:327 ../mail/message-list.etspec.h:5
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:70
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1389 ../mail/e-mail-tag-editor.c:326
+#: ../mail/message-list.etspec.h:5 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:61
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1064 ../em-format/em-format-quote.c:318
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:71
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1390 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:62
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Komu odpovedaÅ"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1066 ../em-format/em-format-quote.c:318
-#: ../mail/em-format-html.c:2667 ../mail/em-format-html.c:2735
-#: ../mail/em-format-html.c:2758 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:73
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1392
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:182
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:206
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:64
 msgid "Cc"
 msgstr "KÃpia"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1067 ../em-format/em-format-quote.c:318
-#: ../mail/em-format-html.c:2668 ../mail/em-format-html.c:2739
-#: ../mail/em-format-html.c:2761 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:74
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1393
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:184
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:208
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:65
 msgid "Bcc"
 msgstr "Skrytà kÃpia"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1068 ../em-format/em-format-quote.c:465
-#: ../mail/e-mail-tag-editor.c:332 ../mail/em-filter-i18n.h:76
-#: ../mail/message-list.etspec.h:6 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:75
-#: ../smime/lib/e-cert.c:1126
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1394
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-headers.c:150
+#: ../mail/e-mail-tag-editor.c:331 ../mail/em-filter-i18n.h:77
+#: ../mail/message-list.etspec.h:6 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:66
+#: ../smime/lib/e-asn1-object.c:712
 msgid "Subject"
 msgstr "Predmet"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1069 ../mail/message-list.etspec.h:7
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:76 ../widgets/misc/e-dateedit.c:526
-#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:548
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1395 ../e-util/e-dateedit.c:549
+#: ../e-util/e-dateedit.c:572 ../mail/message-list.etspec.h:7
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:67
 msgid "Date"
 msgstr "DÃtum"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1070 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:77
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1396 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:68
 msgid "Newsgroups"
 msgstr ""
 
-#: ../em-format/em-format.c:1071 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:78
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1397 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:69
 #: ../plugins/face/org-gnome-face.eplug.xml.h:1
 msgid "Face"
 msgstr "TvÃr"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1474
+#. Translators: "From:" is preceding a new mail
+#. * sender address, like "From: user example com"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-headers.c:100
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:395
 #, c-format
-msgid "%s attachment"
-msgstr "PrÃloha %s"
-
-#: ../em-format/em-format.c:1588
-msgid "Could not parse S/MIME message: Unknown error"
-msgstr "Nepodarilo sa analyzovaÅ sprÃvu S/MIME: NeznÃma chyba"
+msgid "From: %s"
+msgstr "Od: %s"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1782 ../em-format/em-format.c:2010
-msgid "Could not parse MIME message. Displaying as source."
-msgstr "Nepodarilo sa analyzovaÅ sprÃvu MIME. Zobrazuje sa ako zdrojovà kÃd."
+#: ../em-format/e-mail-formatter-headers.c:120
+#: ../em-format/e-mail-formatter-headers.c:125
+msgid "(no subject)"
+msgstr "(Åiadny predmet)"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1793
-msgid "Unsupported encryption type for multipart/encrypted"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-headers.c:327
+#, c-format
+msgid "This message was sent by %s on behalf of %s"
 msgstr ""
 
-#: ../em-format/em-format.c:1813
-msgid "Could not parse PGP/MIME message"
-msgstr "Nepodarilo sa analyzovaÅ sprÃvu PGP/MIME"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-image.c:143
+#, fuzzy
+#| msgid "Save Message"
+#| msgid_plural "Save Messages"
+msgid "Regular Image"
+msgstr "UloÅiÅ sprÃvy"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1814
-msgid "Could not parse PGP/MIME message: Unknown error"
-msgstr "Nepodarilo sa analyzovaÅ sprÃvu PGP/MIME: NeznÃma chyba"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-image.c:144
+#, fuzzy
+#| msgid "Display the next message"
+msgid "Display part as an image"
+msgstr "Zobrazà nasledujÃcu sprÃvu"
 
-#: ../em-format/em-format.c:2035
-msgid "Unsupported signature format"
-msgstr "Nepodporovanà formÃt podpisu"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-message-rfc822.c:232
+#, fuzzy
+#| msgid "Forward message."
+msgid "RFC822 message"
+msgstr "SprÃva poslanà Äalej."
 
-#: ../em-format/em-format.c:2048 ../em-format/em-format.c:2230
-msgid "Error verifying signature"
-msgstr "Chyba overovania podpisu"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-message-rfc822.c:233
+#, fuzzy
+#| msgid "Formatting message"
+msgid "Format part as an RFC822 message"
+msgstr "FormÃtuje sa sprÃva"
 
-#: ../em-format/em-format.c:2049 ../em-format/em-format.c:2215
-#: ../em-format/em-format.c:2231
-msgid "Unknown error verifying signature"
-msgstr "NeznÃma chyba overovania podpisu"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print.c:56
+#: ../e-util/gal-define-views-dialog.c:361
+#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:95
+#: ../mail/e-mail-label-tree-view.c:99
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1368
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:209
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:67
+msgid "Name"
+msgstr "NÃzov"
 
-#: ../em-format/em-format.c:2324
-msgid "Could not parse PGP message: "
-msgstr "Nemohla byÅ analyzovanà PGP sprÃva: "
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print.c:56
+#: ../e-util/e-attachment-tree-view.c:574 ../mail/message-list.etspec.h:10
+msgid "Size"
+msgstr "VeÄkosÅ"
+
+#. Add encryption/signature header
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:120
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:642
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:195
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:129
+msgid "Security"
+msgstr "ZabezpeÄenie"
+
+# *Âhttps://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641020
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:138
+#, fuzzy
+#| msgid "Assigned"
+msgid "GPG signed"
+msgstr "PriradenÃ"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:144
+#, fuzzy
+#| msgid "Unencrypted"
+msgid "GPG encrpyted"
+msgstr "NezaÅifrovanÃ"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:150
+#, fuzzy
+#| msgid "S/MIME Sig_n"
+msgid "S/MIME signed"
+msgstr "Po_dpis S/MIME"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:156
+#, fuzzy
+#| msgid "S/MIME En_crypt"
+msgid "S/MIME encrpyted"
+msgstr "Åif_rovanie S/MIME"
 
 #. pseudo-header
-#: ../em-format/em-format-quote.c:476 ../mail/em-format-html.c:2860
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1046
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-headers.c:161
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:319
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1117
 msgid "Mailer"
 msgstr "PoÅtovà klient"
 
-# PÅ: navrhujem prekladaÅ "Forward message" ako "PreposlaÅ sprÃvu", vÅade. Tu to bude potom "Preposlanà sprÃva"
-#: ../em-format/em-format-quote.c:566 ../mail/em-composer-utils.c:1235
-msgid "-------- Forwarded Message --------"
-msgstr "-------- Äalej poslanà sprÃva --------"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-enriched.c:88
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-enriched.c:102
+msgid "Richtext"
+msgstr ""
 
-#. Translators: This is a cancelled activity.
-#: ../e-util/e-activity.c:248
-#, c-format
-msgid "%s (cancelled)"
-msgstr "%s (zruÅenÃ)"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-enriched.c:89
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-enriched.c:103
+msgid "Display part as enriched text"
+msgstr ""
 
-#. Translators: This is a completed activity.
-#: ../e-util/e-activity.c:251
-#, c-format
-msgid "%s (completed)"
-msgstr "%s (dokonÄenÃ)"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-html.c:90
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-html.c:340
+msgid "HTML"
+msgstr ""
 
-#. Translators: This is an activity waiting to run.
-#: ../e-util/e-activity.c:254
-#, c-format
-msgid "%s (waiting)"
-msgstr "%s (ÄakajÃca)"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-html.c:91
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-html.c:341
+#, fuzzy
+#| msgid "For_mat messages in HTML"
+msgid "Format part as HTML"
+msgstr "PÃsaÅ sprÃvy v _HTML"
 
-#. Translators: This is a running activity which
-#. *       the user has requested to cancel.
-#: ../e-util/e-activity.c:258
-#, c-format
-msgid "%s (cancelling)"
-msgstr "%s (ruÅÃ sa)"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-plain.c:110
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-plain.c:176
+#, fuzzy
+#| msgid "Plain Text Mode"
+msgid "Plain Text"
+msgstr "ReÅim obyÄajnÃho textu"
 
-#: ../e-util/e-activity.c:260
-#, c-format
-msgid "%s"
-msgstr "%s"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-plain.c:111
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-plain.c:177
+#, fuzzy
+#| msgid "Only ever show plain text"
+msgid "Format part as plain text"
+msgstr "VÅdy zobraziÅ len obyÄajnà text"
 
-#: ../e-util/e-activity.c:265
-#, c-format
-msgid "%s (%d%% complete)"
-msgstr "%s (%d %% hotovÃch)"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:52
+msgid "Unsigned"
+msgstr "NepodpÃsanÃ"
 
-# znakova sada
-#: ../e-util/e-charset.c:53
-msgid "Arabic"
-msgstr "ArabskÃ"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:52
+msgid ""
+"This message is not signed. There is no guarantee that this message is "
+"authentic."
+msgstr "TÃto sprÃva nie je podpÃsanÃ. Nie je zÃruka, Åe tÃto sprÃva je pravÃ."
 
-#: ../e-util/e-charset.c:54
-msgid "Baltic"
-msgstr "PobaltskÃ"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:53
+msgid "Valid signature"
+msgstr "Platnà podpis"
 
-#: ../e-util/e-charset.c:55
-msgid "Central European"
-msgstr "StredoeurÃpska"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:53
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This message is signed and is valid meaning that it is very likely that this "
+"message is authentic."
+msgstr "TÃto sprÃva je digitÃlne podpÃsanà ale podpis nie je platnÃ."
 
-#: ../e-util/e-charset.c:56
-msgid "Chinese"
-msgstr "ÄÃnska"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:54
+msgid "Invalid signature"
+msgstr "Neplatnà podpis"
 
-#: ../e-util/e-charset.c:57
-msgid "Cyrillic"
-msgstr "Azbuka"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:54
+msgid ""
+"The signature of this message cannot be verified, it may have been altered "
+"in transit."
+msgstr ""
 
-#: ../e-util/e-charset.c:58
-msgid "Greek"
-msgstr "GrÃcka"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:55
+msgid "Valid signature, but cannot verify sender"
+msgstr "Platnà popis, ale nie je moÅnà overiÅ odosielateÄa"
 
-#: ../e-util/e-charset.c:59
-msgid "Hebrew"
-msgstr "HebrejskÃ"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:55
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This message is signed with a valid signature, but the sender of the message "
+"cannot be verified."
+msgstr "input_token obsahuje neplatnà podpis alebo podpis nie je moÅnà overiÅ."
 
-#: ../e-util/e-charset.c:60
-msgid "Japanese"
-msgstr "JaponskÃ"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:56
+msgid "Signature exists, but need public key"
+msgstr "Podpis existuje, ale potrebuje verejnà kÄÃÄ"
 
-#: ../e-util/e-charset.c:61
-msgid "Korean"
-msgstr "KÃrejskÃ"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:56
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This message is signed with a signature, but there is no corresponding "
+"public key."
+msgstr "input_token obsahuje neplatnà podpis alebo podpis nie je moÅnà overiÅ."
 
-#: ../e-util/e-charset.c:62
-msgid "Thai"
-msgstr "ThajskÃ"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:63
+msgid "Unencrypted"
+msgstr "NezaÅifrovanÃ"
 
-#: ../e-util/e-charset.c:63
-msgid "Turkish"
-msgstr "TureckÃ"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:63
+msgid ""
+"This message is not encrypted. Its content may be viewed in transit across "
+"the Internet."
+msgstr ""
+"TÃto sprÃva nie je zaÅifrovanÃ. Jej obsah mÃÅe byÅ preÄÃtanà poÄas prenosu "
+"po internete."
 
-#: ../e-util/e-charset.c:64
-msgid "Unicode"
-msgstr "Unicode"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:64
+msgid "Encrypted, weak"
+msgstr "ZaÅifrovanÃ, slabo"
 
-#: ../e-util/e-charset.c:65
-msgid "Western European"
-msgstr "ZÃpadoeurÃpska"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:64
+msgid ""
+"This message is encrypted, but with a weak encryption algorithm. It would be "
+"difficult, but not impossible for an outsider to view the content of this "
+"message in a practical amount of time."
+msgstr ""
 
-#: ../e-util/e-charset.c:66
-msgid "Western European, New"
-msgstr "ZÃpadoeurÃpska, novÃ"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:65
+msgid "Encrypted"
+msgstr "ZaÅifrovanÃ"
 
-#. Translators: Character set "Chinese, Traditional"
-#: ../e-util/e-charset.c:85 ../e-util/e-charset.c:87 ../e-util/e-charset.c:89
-msgid "Traditional"
-msgstr "TradiÄnÃ"
-
-#. Translators: Character set "Chinese, Simplified"
-#: ../e-util/e-charset.c:91 ../e-util/e-charset.c:93 ../e-util/e-charset.c:95
-#: ../e-util/e-charset.c:97
-msgid "Simplified"
-msgstr "ZjednoduÅenÃ"
-
-#. Translators: Character set "Cyrillic, Ukrainian"
-#: ../e-util/e-charset.c:101
-msgid "Ukrainian"
-msgstr "UkrajinskÃ"
-
-#. Translators: Character set "Hebrew, Visual"
-#: ../e-util/e-charset.c:105
-msgid "Visual"
-msgstr "VizuÃlna"
-
-#. strftime format of a weekday and a date.
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:206
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1863
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:194
-#: ../widgets/table/e-cell-date-edit.c:307
-msgid "Today"
-msgstr "Dnes"
-
-#. strftime format of a weekday and a date.
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:217 ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:222
-msgid "Tomorrow"
-msgstr "Zajtra"
-
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:219
-msgid "Yesterday"
-msgstr "VÄera"
-
-# PÅ: nie je to prÃliÅ dlhÃ? Kde v aplikÃcii sa to pouÅÃva? Navrhujem "Nasl. %a", vÅade
-#. Translators: This is used for abbreviated days in the future.
-#. *     You can use strftime modifiers here too, like "Next %a", to avoid
-#. * repeated translation of the abbreviated day name.
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:227
-msgctxt "DateFmt"
-msgid "Next Mon"
-msgstr "NasledujÃci pondelok"
-
-#. Translators: This is used for abbreviated days in the future.
-#. *     You can use strftime modifiers here too, like "Next %a", to avoid
-#. * repeated translation of the abbreviated day name.
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:233
-msgctxt "DateFmt"
-msgid "Next Tue"
-msgstr "NasledujÃci utorok"
-
-#. Translators: This is used for abbreviated days in the future.
-#. *     You can use strftime modifiers here too, like "Next %a", to avoid
-#. * repeated translation of the abbreviated day name.
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:239
-msgctxt "DateFmt"
-msgid "Next Wed"
-msgstr "NasledujÃca streda"
-
-#. Translators: This is used for abbreviated days in the future.
-#. *     You can use strftime modifiers here too, like "Next %a", to avoid
-#. * repeated translation of the abbreviated day name.
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:245
-msgctxt "DateFmt"
-msgid "Next Thu"
-msgstr "NasledujÃci Åtvrtok"
-
-#. Translators: This is used for abbreviated days in the future.
-#. *     You can use strftime modifiers here too, like "Next %a", to avoid
-#. * repeated translation of the abbreviated day name.
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:251
-msgctxt "DateFmt"
-msgid "Next Fri"
-msgstr "NasledujÃci piatok"
-
-# PÅ: alebo "NasledujÃcu sobotu"? Kde v aplikÃcii sa to pouÅÃva? Navrhujem "Nasl. %a"
-#. Translators: This is used for abbreviated days in the future.
-#. *     You can use strftime modifiers here too, like "Next %a", to avoid
-#. * repeated translation of the abbreviated day name.
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:257
-msgctxt "DateFmt"
-msgid "Next Sat"
-msgstr "NasledujÃca sobota"
-
-# PÅ: alebo "NasledujÃcu nedeÄu"? Kde v aplikÃcii sa to pouÅÃva? Navrhujem "Nasl. %a"
-#. Translators: This is used for abbreviated days in the future.
-#. *     You can use strftime modifiers here too, like "Next %a", to avoid
-#. * repeated translation of the abbreviated day name.
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:263
-msgctxt "DateFmt"
-msgid "Next Sun"
-msgstr "NasledujÃca nedeÄa"
-
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:350 ../e-util/e-datetime-format.c:360
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:369
-msgid "Use locale default"
-msgstr "PouÅiÅ predvolenà miestne nastavenia"
-
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:574
-msgid "Format:"
-msgstr "FormÃt:"
-
-#: ../e-util/e-file-utils.c:150
-msgid "(Unknown Filename)"
-msgstr "(NeznÃmy nÃzov sÃboru)"
-
-#. Translators: The string value is the basename of a file.
-#: ../e-util/e-file-utils.c:154
-#, c-format
-msgid "Writing \"%s\""
-msgstr "Zapisuje sa â%sâ"
-
-#. Translators: The first string value is the basename of a
-#. * remote file, the second string value is the hostname.
-#: ../e-util/e-file-utils.c:159
-#, c-format
-msgid "Writing \"%s\" to %s"
-msgstr "Zapisuje sa â%sâ na %s"
-
-#: ../e-util/e-plugin-util.c:455 ../filter/filter.ui.h:9
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:392
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:7
-msgid "weeks"
-msgstr "tÃÅdÅov"
-
-#: ../e-util/e-print.c:161
-msgid "An error occurred while printing"
-msgstr "Vyskytla sa chyba pri tlaÄi"
-
-#: ../e-util/e-print.c:168
-msgid "The printing system reported the following details about the error:"
-msgstr "TlaÄovà systÃm oznÃmil nasledujÃce podrobnosti o chybe:"
-
-#: ../e-util/e-print.c:174
-msgid ""
-"The printing system did not report any additional details about the error."
-msgstr "TlaÄovà systÃm neoznÃmil Åiadne ÄalÅie podrobnosti o chybe."
-
-#: ../e-util/e-system.error.xml.h:1
-#, fuzzy
-#| msgid "A folder named \"{0}\" already exists. Please use a different name."
-msgid "A file named \"{0}\" already exists. Do you want to replace it?"
-msgstr "PrieÄinok pomenovanà ako â{0}â uÅ existuje. ProsÃm, zadajte inà nazov."
-
-#: ../e-util/e-system.error.xml.h:2
-msgid ""
-"The file already exists in \"{0}\". Replacing it will overwrite its contents."
-msgstr ""
-
-#: ../e-util/e-system.error.xml.h:3
-#, fuzzy
-#| msgid "_Reply"
-msgid "_Replace"
-msgstr "_OdpovedaÅ"
-
-#: ../e-util/e-system.error.xml.h:4
-msgid "Cannot save file \"{0}\"."
-msgstr "Nedà sa uloÅiÅ sÃbor â{0}â."
-
-# PÅ: nebolo by lepÅie "Z dÃvodu"?
-#: ../e-util/e-system.error.xml.h:5
-msgid "Because \"{1}\"."
-msgstr "KvÃli â{1}â."
-
-#: ../e-util/e-system.error.xml.h:6
-msgid "Cannot open file \"{0}\"."
-msgstr "Nedà sa otvoriÅ sÃbor â{0}â."
-
-#: ../e-util/e-util.c:245
-msgid "Could not open the link."
-msgstr "Nepodarilo sa otvoriÅ odkaz."
-
-#: ../e-util/e-util.c:292
-msgid "Could not display help for Evolution."
-msgstr "Nepodarilo sa zobraziÅ pomocnÃka pre Evolution."
-
-#. Don't delete this code, since it is needed so that xgettext can extract the translations.
-#. * Please, keep these strings in sync with the strings in the timespans array
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:69
-#, c-format
-msgid "1 second ago"
-msgid_plural "%d seconds ago"
-msgstr[0] "Pred %d sekundami"
-msgstr[1] "Pred sekundou"
-msgstr[2] "Pred %d sekundami"
-
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:70
-#, c-format
-msgid "1 second in the future"
-msgid_plural "%d seconds in the future"
-msgstr[0] "%d sekÃnd v budÃcnosti"
-msgstr[1] "1 sekunda v budÃcnosti"
-msgstr[2] "%d sekundy v budÃcnosti"
-
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:71
-#, c-format
-msgid "1 minute ago"
-msgid_plural "%d minutes ago"
-msgstr[0] "Pred %d minÃtami"
-msgstr[1] "Pred minÃtou"
-msgstr[2] "Pred %d minÃtami"
-
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:72
-#, c-format
-msgid "1 minute in the future"
-msgid_plural "%d minutes in the future"
-msgstr[0] "%d minÃt v budÃcnosti"
-msgstr[1] "1 minÃta v budÃcnosti"
-msgstr[2] "%d minÃty v budÃcnosti"
-
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:73
-#, c-format
-msgid "1 hour ago"
-msgid_plural "%d hours ago"
-msgstr[0] "Pred %d hodinami"
-msgstr[1] "Pred hodinou"
-msgstr[2] "Pred %d hodinami"
-
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:74
-#, c-format
-msgid "1 hour in the future"
-msgid_plural "%d hours in the future"
-msgstr[0] "%d hodÃn v budÃcnosti"
-msgstr[1] "1 hodina v budÃcnosti"
-msgstr[2] "%d hodiny v budÃcnosti"
-
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:75
-#, c-format
-msgid "1 day ago"
-msgid_plural "%d days ago"
-msgstr[0] "Pred %d dÅami"
-msgstr[1] "VÄera"
-msgstr[2] "Pred %d dÅami"
-
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:76
-#, c-format
-msgid "1 day in the future"
-msgid_plural "%d days in the future"
-msgstr[0] "%d dnà v budÃcnosti"
-msgstr[1] "Zajtra"
-msgstr[2] "%d dni v budÃcnosti"
-
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:77
-#, c-format
-msgid "1 week ago"
-msgid_plural "%d weeks ago"
-msgstr[0] "Pred %d tÃÅdÅami"
-msgstr[1] "Pred tÃÅdÅom"
-msgstr[2] "Pred %d tÃÅdÅami"
-
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:78
-#, c-format
-msgid "1 week in the future"
-msgid_plural "%d weeks in the future"
-msgstr[0] "O %d tÃÅdÅov"
-msgstr[1] "O tÃÅdeÅ"
-msgstr[2] "O %d tÃÅdne"
-
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:79
-#, c-format
-msgid "1 month ago"
-msgid_plural "%d months ago"
-msgstr[0] "Pred %d mesiacmi"
-msgstr[1] "Pred mesiacom"
-msgstr[2] "Pred %d mesiacmi"
-
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:80
-#, c-format
-msgid "1 month in the future"
-msgid_plural "%d months in the future"
-msgstr[0] "O %d mesiacov"
-msgstr[1] "O mesiac"
-msgstr[2] "O %d mesiace"
-
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:81
-#, c-format
-msgid "1 year ago"
-msgid_plural "%d years ago"
-msgstr[0] "Pred %d rokmi"
-msgstr[1] "Pred rokom"
-msgstr[2] "Pred %d rokmi"
-
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:82
-#, c-format
-msgid "1 year in the future"
-msgid_plural "%d years in the future"
-msgstr[0] "O %d rokov"
-msgstr[1] "O rok"
-msgstr[2] "O %d roky"
-
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:132
-msgid "<click here to select a date>"
-msgstr "<kliknutÃm vyberiete dÃtum>"
-
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:135 ../filter/e-filter-datespec.c:146
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:157
-msgid "now"
-msgstr "teraz"
-
-#. strftime for date filter display, only needs to show a day date (i.e. no time)
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:142
-msgid "%d-%b-%Y"
-msgstr "%d.%m.%Y"
-
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:289
-msgid "Select a time to compare against"
-msgstr "Vyberte Äas, s ktorÃm sa mà porovnÃvaÅ"
-
-#: ../filter/e-filter-file.c:188
-msgid "Choose a File"
-msgstr "ZvoÄte sÃbor"
-
-#: ../filter/e-filter-rule.c:686
-msgid "R_ule name:"
-msgstr "NÃzov prav_idla:"
-
-#: ../filter/e-filter-rule.c:718
-msgid "Find items that meet the following conditions"
-msgstr "NÃjsÅ poloÅky, ktorà spÄÅajà nasledujÃce poÅiadavky"
-
-#: ../filter/e-filter-rule.c:743
-msgid "If all conditions are met"
-msgstr "Ak sà vÅetky podmienky splnenÃ"
-
-#: ../filter/e-filter-rule.c:744
-msgid "If any conditions are met"
-msgstr "Ak sà niektorà podmienky splnenÃ"
-
-#: ../filter/e-filter-rule.c:747
-msgid "_Find items:"
-msgstr "_NÃjsÅ poloÅky:"
-
-# je to za zahrnÃÅ vlÃkna
-#. Translators: "None" for not including threads;
-#. * part of "Include threads: None"
-#. protocol:
-#. name:
-#: ../filter/e-filter-rule.c:776 ../libemail-engine/camel-null-store.c:28
-msgid "None"
-msgstr "Åiadne"
-
-# je to za zahrnÃÅ vlÃkna:
-#: ../filter/e-filter-rule.c:777
-msgid "All related"
-msgstr "VÅetky sÃvisiace"
-
-# je to za zahrnÃÅ vlÃkna
-#: ../filter/e-filter-rule.c:778 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:19
-msgid "Replies"
-msgstr "Odpovede"
-
-# je to za zahrnÃÅ vlÃkna
-#: ../filter/e-filter-rule.c:779
-msgid "Replies and parents"
-msgstr "Odpovede a rodiÄia"
-
-# je to za zahrnÃÅ vlÃkna
-#: ../filter/e-filter-rule.c:780
-msgid "No reply or parent"
-msgstr "Åiadna odpoveÄ alebo rodiÄ"
-
-#: ../filter/e-filter-rule.c:783
-msgid "I_nclude threads:"
-msgstr "_ZahrnÃÅ vlÃkna:"
-
-#: ../filter/e-filter-rule.c:808
-msgid "A_dd Condition"
-msgstr "Pri_daÅ podmienku"
-
-#: ../filter/e-filter-rule.c:1162 ../filter/filter.ui.h:1
-#: ../mail/em-utils.c:306
-msgid "Incoming"
-msgstr "PrijatÃ"
-
-#: ../filter/e-filter-rule.c:1162 ../mail/em-utils.c:307
-msgid "Outgoing"
-msgstr "OdchÃdzajÃca"
-
-#: ../filter/e-rule-editor.c:273
-msgid "Add Rule"
-msgstr "PridaÅ pravidlo"
-
-#: ../filter/e-rule-editor.c:366
-msgid "Edit Rule"
-msgstr "UpraviÅ pravidlo"
-
-#: ../filter/filter.error.xml.h:1
-msgid "Missing date."
-msgstr "ChÃba dÃtum."
-
-#: ../filter/filter.error.xml.h:2
-msgid "You must choose a date."
-msgstr "MusÃte zvoliÅ dÃtum."
-
-#: ../filter/filter.error.xml.h:3
-msgid "Missing filename."
-msgstr "ChÃba nÃzov sÃboru."
-
-#: ../filter/filter.error.xml.h:4
-msgid "You must specify a filename."
-msgstr "MusÃte zadaÅ nÃzov sÃboru."
-
-#: ../filter/filter.error.xml.h:5
-msgid "File &quot;{0}&quot; does not exist or is not a regular file."
-msgstr "SÃbor &quot;{0}&quot; neexistuje alebo nie je normÃlny sÃbor."
-
-#: ../filter/filter.error.xml.h:6
-msgid "Bad regular expression &quot;{0}&quot;."
-msgstr "NesprÃvny regulÃrny vÃraz &quot;{0}&quot;."
-
-#: ../filter/filter.error.xml.h:7
-msgid "Could not compile regular expression &quot;{1}&quot;."
-msgstr ""
-
-#: ../filter/filter.error.xml.h:8 ../mail/mail.error.xml.h:103
-msgid "Missing name."
-msgstr "ChÃba nÃzov."
-
-#: ../filter/filter.error.xml.h:9
-msgid "You must name this filter."
-msgstr "MusÃte tento filter pomenovaÅ."
-
-#: ../filter/filter.error.xml.h:10
-msgid "Name &quot;{0}&quot; already used."
-msgstr "NÃzov &quot;{0}&quot; je uÅ pouÅitÃ."
-
-#: ../filter/filter.error.xml.h:11
-msgid "Please choose another name."
-msgstr "ProsÃm, zvoÄte inà nÃzov."
-
-#: ../filter/filter.ui.h:2
-msgid "the current time"
-msgstr "aktuÃlny Äas"
-
-#: ../filter/filter.ui.h:3
-msgid "the time you specify"
-msgstr "zadanà Äas"
-
-#: ../filter/filter.ui.h:4
-msgid "a time relative to the current time"
-msgstr "Äas relatÃvny k aktuÃlnemu Äasu"
-
-#: ../filter/filter.ui.h:5
-msgid "seconds"
-msgstr "sekÃnd"
-
-#: ../filter/filter.ui.h:10
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:8
-msgid "months"
-msgstr "mesiacov"
-
-#: ../filter/filter.ui.h:11
-msgid "years"
-msgstr "rokov"
-
-#: ../filter/filter.ui.h:12
-msgid "ago"
-msgstr "dozadu"
-
-#: ../filter/filter.ui.h:13
-msgid "in the future"
-msgstr "v budÃcnosti"
-
-#: ../filter/filter.ui.h:14
-msgid "Show filters for mail:"
-msgstr "ZobraziÅ filtre pre poÅtu:"
-
-#: ../filter/filter.ui.h:15 ../mail/em-filter-editor.c:165
-msgid "_Filter Rules"
-msgstr "Pravidlà _filtra"
-
-#: ../filter/filter.ui.h:17
-msgid "Compare against"
-msgstr "PorovnaÅ s"
-
-#: ../filter/filter.ui.h:18
-msgid ""
-"The message's date will be compared against\n"
-"the current time when filtering occurs."
-msgstr ""
-"DÃtum sprÃvy bude porovnanÃ\n"
-"s aktuÃlnym Äasom filtrovania."
-
-#: ../filter/filter.ui.h:20
-msgid ""
-"The message's date will be compared against\n"
-"12:00am of the date specified."
-msgstr ""
-"DÃtum sprÃvy bude porovnanÃ\n"
-"s dÃtumom o 12:00, ktorà tu uvediete."
-
-#: ../filter/filter.ui.h:22
-msgid ""
-"The message's date will be compared against\n"
-"a time relative to when filtering occurs."
-msgstr ""
-"DÃtum sprÃvy bude porovnanà s Äasom\n"
-"relatÃvnym k okamihu, keÄ bol filter spustenÃ."
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:109
-#, c-format
-msgid "Saving message to folder '%s'"
-msgstr "Ukladà sa sprÃva do prieÄinka â%sâ"
-
-# Preposlanà sprÃvy?
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:270
-msgid "Forwarded messages"
-msgstr "SprÃvy poslanà Äalej"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:378
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:627
-#, c-format
-msgid "Retrieving %d message"
-msgid_plural "Retrieving %d messages"
-msgstr[0] "ZÃskava sa %d sprÃv"
-msgstr[1] "ZÃskava sa %d sprÃva"
-msgstr[2] "ZÃskavajà sa %d sprÃvy"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:472
-msgid "Scanning messages for duplicates"
-msgstr "Kontrolujà sa sprÃvy na duplicitnÃ"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:875
-#, c-format
-msgid "Removing folder '%s'"
-msgstr "OdstraÅuje sa prieÄinok â%sâ"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1009
-#, c-format
-msgid "File \"%s\" has been removed."
-msgstr "SÃbor â%sâ bol odstrÃnenÃ."
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1013
-msgid "File has been removed."
-msgstr "SÃbor bol odstrÃnenÃ."
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1072
-msgid "Removing attachments"
-msgstr "OdstraÅujà sa prÃlohy"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1234
-#, c-format
-msgid "Saving %d message"
-msgid_plural "Saving %d messages"
-msgstr[0] "Ukladà sa %d sprÃv"
-msgstr[1] "Ukladà sa %d sprÃva"
-msgstr[2] "Ukladajà sa %d sprÃvy"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1588 ../mail/em-folder-utils.c:624
-#, c-format
-msgid "Invalid folder URI '%s'"
-msgstr "Neplatnà URI prieÄinka â%sâ"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:108 ../mail/em-folder-properties.c:333
-#: ../mail/em-folder-tree-model.c:719
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1095
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1106
-msgid "Inbox"
-msgstr "DoruÄenà poÅta"
-
-#. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_INBOX
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:109 ../mail/em-folder-tree-model.c:712
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1093
-msgid "Drafts"
-msgstr "Koncepty"
-
-#. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_DRAFTS
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:110 ../mail/em-folder-tree-model.c:723
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1097
-msgid "Outbox"
-msgstr "PoÅta na odoslanie"
-
-#. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_OUTBOX
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:111 ../mail/em-folder-tree-model.c:727
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1099
-msgid "Sent"
-msgstr "Odoslanà poÅta"
-
-#. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_SENT
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:112 ../mail/em-folder-tree-model.c:715
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1101
-#: ../plugins/templates/org-gnome-templates.eplug.xml.h:1
-#: ../plugins/templates/templates.c:1041 ../plugins/templates/templates.c:1341
-#: ../plugins/templates/templates.c:1351
-msgid "Templates"
-msgstr "ÅablÃny"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:697 ../mail/mail-vfolder-ui.c:79
-msgid "Search Folders"
-msgstr "VyhÄadÃvacie prieÄinky"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:975
-#, c-format
-msgid "Enter Passphrase for %s"
-msgstr "Zadajte heslo pre %s"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:979
-msgid "Enter Passphrase"
-msgstr "Zadajte heslo"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:983
-#, c-format
-msgid "Enter Password for %s"
-msgstr "Zadajte heslo pre %s"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:987
-msgid "Enter Password"
-msgstr "Zadajte heslo"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1038
-#, c-format
-msgid "User canceled operation."
-msgstr "PouÅÃvateÄ zruÅil operÃciu."
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1157
-#, c-format
-msgid ""
-"No destination address provided, forward of the message has been cancelled."
-msgstr ""
-"Nebola poskytnutà cieÄovà adresa, posielanie sprÃvy Äalej bolo zruÅenÃ."
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1166
-#, c-format
-msgid "No account found to use, forward of the message has been cancelled."
-msgstr ""
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1320
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Use Authe_ntication"
-msgid "%s authentication failed"
-msgstr "PouÅiÅ overe_nie totoÅnosti"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1394
-#, c-format
-msgid "No password was provided"
-msgstr ""
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:416
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot get transport for account '%s'"
-msgstr "Nedajà sa uloÅiÅ zmeny na ÃÄet."
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:505
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:616
-#, c-format
-msgid "Failed to apply outgoing filters: %s"
-msgstr "Nepodarilo sa pouÅiÅ filtre pre odosielanà poÅtu: %s"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:531
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:565
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:635 ../libemail-engine/mail-ops.c:671
-#, fuzzy, c-format
-msgid ""
-"Failed to append to %s: %s\n"
-"Appending to local 'Sent' folder instead."
-msgstr ""
-"Nepodarilo sa pridaÅ do %s: %s\n"
-"Namiesto toho sa pridà do prieÄinka `OdoslanÃ'."
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:585
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:693
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to append to local 'Sent' folder: %s"
-msgstr "Nepodarilo sa pridaÅ do lokÃlneho prieÄinku \"OdoslenÃ\": %s"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:795
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:821 ../libemail-engine/mail-ops.c:922
-msgid "Sending message"
-msgstr "Posiela sa sprÃva"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:869
-#, c-format
-msgid "Unsubscribing from folder '%s'"
-msgstr "Odhlasuje sa odber prieÄinka â%sâ"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:169
-#, c-format
-msgid "Disconnecting from '%s'"
-msgstr "OdpÃja sa od â%sâ"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:260
-#, c-format
-msgid "Reconnecting to '%s'"
-msgstr "Znovu sa pripojÃja k â%sâ"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:335
-#, c-format
-msgid "Preparing account '%s' for offline"
-msgstr "Pripravuje sa ÃÄet â%sâ pre odpojenà reÅim"
-
-#: ../libemail-engine/mail-folder-cache.c:882
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Pinging %s"
-msgstr "PrehÄadÃva sa %s"
-
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:87
-msgid "Filtering Selected Messages"
-msgstr "Filtrujà sa vybranà sprÃvy"
-
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:209
-msgid "Fetching Mail"
-msgstr "ZÃskava sa poÅta"
-
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:832
-#, c-format
-msgid "Sending message %d of %d"
-msgstr "Posiela sa sprÃva %d z %d"
-
-#. Translators: The string is distinguished by total
-#. * count of messages to be sent. Failed messages is
-#. * always more than zero.
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:883
-#, c-format
-msgid "Failed to send a message"
-msgid_plural "Failed to send %d of %d messages"
-msgstr[0] "Zlyhalo posielanie %d z %d sprÃv"
-msgstr[1] "Zlyhalo posielanie %d z %d sprÃvy"
-msgstr[2] "Zlyhalo posielanie %d z %d sprÃv"
-
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:889 ../mail/mail-send-recv.c:885
-msgid "Canceled."
-msgstr "ZruÅenÃ."
-
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:891 ../mail/mail-send-recv.c:887
-msgid "Complete."
-msgstr "DokonÄenÃ."
-
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1003
-#, c-format
-msgid "Moving messages to '%s'"
-msgstr "PresÃvajà sa sprÃvy do â%sâ"
-
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1004
-#, c-format
-msgid "Copying messages to '%s'"
-msgstr "KopÃrujà sa sprÃvy do â%sâ"
-
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1121
-#, c-format
-msgid "Storing folder '%s'"
-msgstr "Ukladà sa prieÄinok â%sâ"
-
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1194
-#, c-format
-msgid "Expunging and storing account '%s'"
-msgstr ""
-
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1195
-#, c-format
-msgid "Storing account '%s'"
-msgstr "Ukladà sa ÃÄet â%sâ"
-
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1257
-#, c-format
-msgid "Refreshing folder '%s'"
-msgstr "Obnovuje sa prieÄinok â%sâ"
-
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1475
-#, c-format
-msgid "Expunging folder '%s'"
-msgstr "Äistà sa prieÄinok â%sâ"
-
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1568
-#, c-format
-msgid "Emptying trash in '%s'"
-msgstr "VyprÃzdÅuje sa kÃÅ v â%sâ"
-
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1664
-#, c-format
-msgid "Disconnecting %s"
-msgstr "OdpÃja sa %s"
-
-#: ../libemail-engine/mail-tools.c:71
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Could not create spool directory '%s': %s"
-msgstr ""
-"Nie je moÅnà vytvoriÅ prieÄinok %s:\n"
-"%s"
-
-#: ../libemail-engine/mail-tools.c:112
-#, c-format
-msgid "Trying to movemail a non-mbox source '%s'"
-msgstr ""
-
-#: ../libemail-engine/mail-tools.c:224
-#, c-format
-msgid "Forwarded message - %s"
-msgstr "SprÃva poslanà Äalej - %s"
-
-#: ../libemail-engine/mail-tools.c:226
-msgid "Forwarded message"
-msgstr "SprÃva poslanà Äalej"
-
-#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:77
-#, c-format
-msgid "Setting up Search Folder: %s"
-msgstr "Nastavuje sa vyhÄadÃvacà prieÄinok: %s"
-
-#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:214
-#, c-format
-msgid "Updating Search Folders for '%s' - %s"
-msgstr "Aktualizujà sa vyhÄadÃvacie prieÄinky pre â%sâ â %s"
-
-#. Translators: The first %s is name of the affected
-#. * search folder(s), the second %s is the URI of the
-#. * removed folder. For more than one search folder is
-#. * each of them on a separate line, with four spaces
-#. * in front of its name, without quotes.
-#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:554
-#, c-format
-msgid ""
-"The Search Folder \"%s\" has been modified to account for the deleted "
-"folder\n"
-"\"%s\"."
-msgid_plural ""
-"The following Search Folders\n"
-"%s have been modified to account for the deleted folder\n"
-"\"%s\"."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
-
-#: ../libemail-utils/e-signature.c:710
-msgid "Autogenerated"
-msgstr "Automaticky generovanÃ"
-
-#. Translators: "None" as an option for a default signature of an account, part of "Signature: None"
-#: ../mail/em-account-editor.c:1660 ../widgets/misc/e-signature-combo-box.c:79
-msgctxt "mail-signature"
-msgid "None"
-msgstr "Åiadny"
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:1753
-msgid "Always"
-msgstr "VÅdy"
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:1754
-msgid "Ask for each message"
-msgstr "OpÃtaÅ sa pri kaÅdej sprÃve"
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:2921 ../mail/mail-config.ui.h:164
-msgid "_Path:"
-msgstr "_Cesta:"
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:2924
-msgid "Fil_e:"
-msgstr "_SÃbor:"
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:2969
-msgid "Mail Configuration"
-msgstr "Nastavenia poÅty"
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:2970
-msgid ""
-"Welcome to the Evolution Mail Configuration Assistant.\n"
-"\n"
-"Click \"Continue\" to begin."
-msgstr ""
-"VÃta vÃs asistent nastavenÃm poÅty Evolution.\n"
-"\n"
-"ZaÄnite kliknutÃm na âPokraÄovaÅâ."
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:2973
-msgid ""
-"Please enter your name and email address below. The \"optional\" fields "
-"below do not need to be filled in, unless you wish to include this "
-"information in email you send."
-msgstr ""
-"ProsÃm, zadajte vaÅe meno a emailovà adresu. âNepovinnÃâ informÃcie nemusÃte "
-"zadaÅ, jedine ak chcete, aby boli posielanà vo vaÅich sprÃvach."
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:2975 ../mail/em-account-editor.c:3184
-msgid "Receiving Email"
-msgstr "PrÃjem poÅty"
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:2976
-msgid "Please configure the following account settings."
-msgstr "ProsÃm, nakonfigurujte nasledujÃce nastavenia ÃÄtu."
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:2978 ../mail/em-account-editor.c:3803
-msgid "Sending Email"
-msgstr "Posielanie poÅty"
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:2979
-msgid ""
-"Please enter information about the way you will send mail. If you are not "
-"sure, ask your system administrator or Internet Service Provider."
-msgstr ""
-"ProsÃm, zadajte informÃcie o vaÅom serveri pre odosielanà poÅtu. Ak si nie "
-"ste istÃ, kontaktujte vÃÅho administrÃtora alebo poskytovateÄa pripojenia k "
-"internetu."
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:2981
-#, fuzzy
-msgid "Account Summary"
-msgstr "Meno ÃÄ"
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:2982
-msgid ""
-"This is a summary of the settings which will be used to access your mail."
-msgstr ""
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:2986
-msgid "Done"
-msgstr "Hotovo"
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:2987
-msgid ""
-"Congratulations, your mail configuration is complete.\n"
-"\n"
-"You are now ready to send and receive email using Evolution.\n"
-"\n"
-"Click \"Apply\" to save your settings."
-msgstr ""
-"BlahoÅelÃme, nastavenie vaÅej poÅty je hotovÃ.\n"
-"\n"
-"Teraz mÃÅete zaÄaÅ pouÅÃvaÅ Evolution na posielanie a prijÃmanie poÅty.\n"
-"\n"
-"KliknutÃm na \"PouÅiÅ\" uloÅÃte vaÅe nastavenia."
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:3550
-msgid "Check for _new messages every"
-msgstr "KontrolovaÅ _novà sprÃvy kaÅdÃch"
-
-# myslÃm Åe tu treba plural forms lebo je to za spin boxom
-# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=635414
-#: ../mail/em-account-editor.c:3558
-msgid "minu_tes"
-msgstr "minÃ_t"
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:4276 ../mail/mail-config.ui.h:166
-msgid "Security"
-msgstr "ZabezpeÄenie"
-
-#. Most sections for this is auto-generated from the camel config
-#. Most sections for this is auto-generated fromt the camel config
-#: ../mail/em-account-editor.c:4331 ../mail/em-account-editor.c:4433
-msgid "Receiving Options"
-msgstr "VoÄby prÃjmu"
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:4332 ../mail/em-account-editor.c:4434
-msgid "Checking for New Messages"
-msgstr "Kontroluje sa novà poÅta"
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:4937
-msgid "Setup Google con_tacts with Evolution"
-msgstr "NastaviÅ Google kon_takty s programom Evolution"
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:4944
-msgid "Setup Google ca_lendar with Evolution"
-msgstr "NastaviÅ Google ka_lendÃr s programom Evolution"
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:4992
-msgid "Setup _Yahoo calendar with Evolution"
-msgstr "NastaviÅ _Yahoo kalendÃr s programom Evolution"
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:5017
-msgid "Yahoo Calen_dar name:"
-msgstr "NÃzov Yahoo kalen_dÃra:"
-
-#: ../mail/e-mail-account-manager.c:405
-#, fuzzy
-#| msgid "Use _Default"
-msgid "_Restore Default"
-msgstr "PouÅiÅ _predvolenÃ"
-
-#: ../mail/e-mail-account-manager.c:418
-msgid "You can drag and drop account names to reorder them."
-msgstr ""
-
-# ÃÄet
-#: ../mail/e-mail-account-manager.c:463
-msgid "De_fault"
-msgstr "Pre_dvolenÃ"
-
-#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:85
-#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:509
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:360
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:855
-msgid "Enabled"
-msgstr "PovolenÃ"
-
-#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:105
-msgid "Account Name"
-msgstr "NÃzov ÃÄtu"
-
-# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641020
-#. we changed user, thus reset the chosen calendar combo too, because
-#. * other user means other calendars subscribed
-#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:116 ../mail/e-mail-reader.c:3439
-#: ../mail/mail-config.ui.h:51
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:311
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:553
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:690
-msgid "Default"
-msgstr "PredvolenÃ"
-
-#: ../mail/e-mail-attachment-bar.c:102 ../mail/e-mail-attachment-bar.c:107
-#: ../mail/message-list.etspec.h:4 ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:176
-#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:181
-msgid "Attachment"
-msgid_plural "Attachments"
-msgstr[0] "PrÃloh"
-msgstr[1] "PrÃloha"
-msgstr[2] "PrÃlohy"
-
-#: ../mail/e-mail-attachment-bar.c:619
-#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:703
-msgid "Icon View"
-msgstr "PohÄad ikony"
-
-#: ../mail/e-mail-attachment-bar.c:621
-#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:705
-msgid "List View"
-msgstr "PohÄad zoznam"
-
-#: ../mail/e-mail-backend.c:661
-#, fuzzy
-#| msgid "Unknown action to be performed"
-msgid "Unknown background operation"
-msgstr "MÃ sa vykonaÅ neznÃma akcia"
-
-#: ../mail/e-mail-browser.c:130 ../shell/e-shell-window-actions.c:1439
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1446
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1453
-msgid "Close this window"
-msgstr "Zavrie toto okno"
-
-#: ../mail/e-mail-browser.c:289
-msgid "(No Subject)"
-msgstr "(Åiadny predmet)"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:65
+msgid ""
+"This message is encrypted. It would be difficult for an outsider to view "
+"the content of this message."
+msgstr ""
+"TÃto sprÃva je zaÅifrovanÃ. Pre cudzieho Äloveka bude nÃroÄnà preÄÃtaÅ obsah "
+"tejto sprÃvy."
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:68
-msgid "_Add to Address Book..."
-msgstr "_PridaÅ do adresÃra kontaktov..."
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:66
+msgid "Encrypted, strong"
+msgstr "ZaÅifrovanÃ, silno"
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:75
-msgid "_To This Address"
-msgstr "_Pre tÃto adresu"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:66
+msgid ""
+"This message is encrypted, with a strong encryption algorithm. It would be "
+"very difficult for an outsider to view the content of this message in a "
+"practical amount of time."
+msgstr ""
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:82
-msgid "_From This Address"
-msgstr "_Z tejto adresy"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:180
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:20
+msgid "_View Certificate"
+msgstr "_ZobraziÅ certifikÃt"
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:89
-#, fuzzy
-msgid "Send _Reply To..."
-msgstr "_AdresÃt..."
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:195
+msgid "This certificate is not viewable"
+msgstr "Tento certifikÃt nie je zobraziteÄnÃ"
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:91
+#: ../em-format/e-mail-formatter-source.c:126
 #, fuzzy
-msgid "Send a reply message to this address"
-msgstr "PoslaÅ sprÃvu na tÃto adresu"
-
-#: ../mail/e-mail-display.c:98
-msgid "Create Search _Folder"
-msgstr "VytvoriÅ vyhÄadÃvacà _prieÄinok"
+#| msgid "Sources"
+msgid "Source"
+msgstr "Zdroje"
 
-#. Label + combo box has a 12px left margin so it's
-#. * aligned with the junk mail options above it.
-#: ../mail/e-mail-junk-options.c:252
-msgid "Junk filtering software:"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-source.c:127
+msgid "Display source of a MIME part"
 msgstr ""
 
-#: ../mail/e-mail-label-dialog.c:225
-msgid "_Label name:"
-msgstr "_NÃzov menovky:"
-
-#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:49
-msgid "I_mportant"
-msgstr "DÃ_leÅitÃ"
-
-#. red
-#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:50
-msgid "_Work"
-msgstr "_PrÃca"
-
-#. orange
-#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:51
-msgid "_Personal"
-msgstr "_OsobnÃ"
-
-#. green
-#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:52
-msgid "_To Do"
-msgstr "_UrobiÅ"
-
-#. blue
-#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:53
-msgid "_Later"
-msgstr "_NeskÃr"
-
-#: ../mail/e-mail-label-manager.c:170
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:736
-msgid "Add Label"
-msgstr "PridaÅ menovku"
-
-#: ../mail/e-mail-label-manager.c:221
-msgid "Edit Label"
-msgstr "UpraviÅ menovku"
-
-#: ../mail/e-mail-label-manager.c:353
-msgid ""
-"Note: Underscore in the label name is used\n"
-"as mnemonic identifier in menu."
+#: ../em-format/e-mail-parser-application-mbox.c:88
+#, c-format
+msgid "Error parsing MBOX part: %s"
 msgstr ""
 
-#: ../mail/e-mail-label-tree-view.c:89
-msgid "Color"
-msgstr "Farba"
-
-#: ../mail/e-mail-label-tree-view.c:99
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:68
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1359
-#: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:352
-#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.c:92
-msgid "Name"
-msgstr "NÃzov"
+#: ../em-format/e-mail-parser-application-smime.c:84
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Could not parse PGP/MIME message"
+msgid "Could not parse S/MIME message: %s"
+msgstr "Nepodarilo sa analyzovaÅ sprÃvu PGP/MIME"
 
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:1269
-#, c-format
-msgid "Unable to create local mail folders at '%s': %s"
-msgstr "Nepodarilo sa vytvoriÅ miestne poÅtovà prieÄinky na â%sâ: %s"
+#: ../em-format/e-mail-parser-inlinepgp-encrypted.c:80
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Could not parse PGP message: "
+msgid "Could not parse PGP message: %s"
+msgstr "Nemohla byÅ analyzovanà PGP sprÃva: "
 
-#: ../mail/e-mail-notebook-view.c:627
-msgid "Please select a folder"
-msgstr "ProsÃm, vyberte prieÄinok"
+#: ../em-format/e-mail-parser-inlinepgp-signed.c:83
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-signed.c:128
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Error verifying signature"
+msgid "Error verifying signature: %s"
+msgstr "Chyba overovania podpisu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:314 ../mail/em-filter-i18n.h:11
-msgid "Copy to Folder"
-msgstr "KopÃrovaÅ do prieÄinka"
+#: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:69
+#, fuzzy
+#| msgid "Malformed external-body part."
+msgid "Malformed external-body part"
+msgstr "Zle formÃtovanà ÄasÅ externÃho tela."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:314 ../mail/em-folder-utils.c:488
-msgid "C_opy"
-msgstr "K_opÃrovaÅ"
+#: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:101
+#, c-format
+msgid "Pointer to FTP site (%s)"
+msgstr "Odkaz na FTP server (%s)"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:841 ../mail/em-filter-i18n.h:53
-msgid "Move to Folder"
-msgstr "PresunÃÅ do prieÄinka"
+#: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:112
+#, c-format
+msgid "Pointer to local file (%s) valid at site \"%s\""
+msgstr "Odkaz na lokÃlny sÃbor (%s) platnà na serveri â%sâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:841 ../mail/em-folder-utils.c:488
-msgid "_Move"
-msgstr "_PresunÃÅ"
+#: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:114
+#, c-format
+msgid "Pointer to local file (%s)"
+msgstr "Odkaz na lokÃlny sÃbor (%s)"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1202 ../mail/e-mail-reader.c:1384
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1424
-msgid "_Do not ask me again."
-msgstr "_UÅ sa ma znovu nepÃtaÅ."
+#: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:133
+#, c-format
+msgid "Pointer to remote data (%s)"
+msgstr "Odkaz na vzdialenà Ãdaje (%s)"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1430
-msgid "_Always ignore Reply-To: for mailing lists."
-msgstr "_VÅdy ingorovaÅ âOdpovedaÅ komu:â pre poÅtovà konferencie."
+#: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:150
+#, c-format
+msgid "Pointer to unknown external data (\"%s\" type)"
+msgstr "Odkaz na neznÃme externà Ãdaje (typ â%sâ)"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1795
-msgid "A_dd Sender to Address Book"
-msgstr "Pri_daÅ odosielateÄa do adresÃra kontaktov"
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-encrypted.c:67
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-signed.c:81
+msgid "Could not parse MIME message. Displaying as source."
+msgstr "Nepodarilo sa analyzovaÅ sprÃvu MIME. Zobrazuje sa ako zdrojovà kÃd."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1797
-msgid "Add sender to address book"
-msgstr "Pridà odosielateÄa do adresÃra kontaktov"
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-encrypted.c:83
+msgid "Unsupported encryption type for multipart/encrypted"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1802
-msgid "Check for _Junk"
-msgstr "SkontrolovaÅ na _nevyÅiadanà poÅtu"
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-encrypted.c:102
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Could not parse PGP/MIME message"
+msgid "Could not parse PGP/MIME message: %s"
+msgstr "Nepodarilo sa analyzovaÅ sprÃvu PGP/MIME"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1804
-msgid "Filter the selected messages for junk status"
-msgstr "Filtruje vybranà sprÃvy na nevyÅiadanà poÅtu"
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-signed.c:114
+msgid "Unsupported signature format"
+msgstr "Nepodporovanà formÃt podpisu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1809
-msgid "_Copy to Folder..."
-msgstr "_KopÃrovaÅ do prieÄinka..."
+#: ../em-format/e-mail-part-utils.c:500
+#, c-format
+msgid "%s attachment"
+msgstr "PrÃloha %s"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1811
-msgid "Copy selected messages to another folder"
-msgstr "KopÃruje vybranà sprÃvy do inÃho prieÄinka"
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:3
+msgid "Standard"
+msgstr "PredvolenÃ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1816
-msgid "_Delete Message"
-msgstr "Z_mazaÅ sprÃvu"
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:6
+#, fuzzy
+msgid "Proprietary"
+msgstr "ChrÃnenÃ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1818
-msgid "Mark the selected messages for deletion"
-msgstr "OznaÄà vybranà sprÃvy na zmazanie"
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:8
+msgid "Secret"
+msgstr "TajnÃ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1823
-msgid "Filter on Mailing _List..."
-msgstr "Filter na _konferenciu..."
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:9
+msgid "Top Secret"
+msgstr "PrÃsne tajnÃ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1825
-msgid "Create a rule to filter messages to this mailing list"
-msgstr "Vytvorà pravidlo na filtrovanie sprÃv pre tÃto poÅtovà konferenciu"
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:10
+msgid "For Your Eyes Only"
+msgstr "Len pre vaÅe oÄi"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1830
-msgid "Filter on _Recipients..."
-msgstr "Filter na _adresÃtov..."
+#. Translators: Used in send options dialog
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:12
+#, fuzzy
+msgctxt "send-options"
+msgid "None"
+msgstr "Åiadna"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1832
-msgid "Create a rule to filter messages to these recipients"
-msgstr "Vytvorà pravidlo na filtrovanie sprÃv tÃmto adresÃtom"
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:13
+msgid "Mail Receipt"
+msgstr "PrÃjem poÅty"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1837
-msgid "Filter on Se_nder..."
-msgstr "Filter na _odosielateÄov..."
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:15
+msgid "R_eply requested"
+msgstr "V_yÅadovanà odpoveÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1839
-msgid "Create a rule to filter messages from this sender"
-msgstr "Vytvorà pravidlo na filtrovanie sprÃv od tohto odosielateÄa"
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:16
+msgctxt "ESendOptionsWithin"
+msgid "Wi_thin"
+msgstr "V _rÃmci"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1844
-msgid "Filter on _Subject..."
-msgstr "Filter na _predmet..."
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:17
+msgctxt "ESendOptionsWithin"
+msgid "days"
+msgstr "dnÃ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1846
-msgid "Create a rule to filter messages with this subject"
-msgstr "Vytvorà pravidlo na filtrovanie sprÃv s tÃmto predmetom"
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:18
+msgid "_When convenient"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1851
-msgid "A_pply Filters"
-msgstr "PouÅiÅ _filtre"
+# je to za zahrnÃÅ vlÃkna
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:19 ../e-util/e-filter-rule.c:840
+msgid "Replies"
+msgstr "Odpovede"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1853
-msgid "Apply filter rules to the selected messages"
-msgstr "PouÅije pravidlà filtrov na vybranà sprÃvy"
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:20
+msgid "_Delay message delivery"
+msgstr "_OneskoriÅ doruÄenie sprÃvy"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1858
-msgid "_Find in Message..."
-msgstr "_NÃjsÅ v sprÃve..."
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:21
+msgctxt "ESendOptionsAfter"
+msgid "_After"
+msgstr "_Po"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1860
-msgid "Search for text in the body of the displayed message"
-msgstr "HÄadà v texte zobrazenej sprÃvy"
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:22
+msgctxt "ESendOptionsAfter"
+msgid "days"
+msgstr "dÅoch"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1865
-msgid "_Clear Flag"
-msgstr "V_yÄistiÅ znaÄku"
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:23
+msgid "_Set expiration date"
+msgstr "_NastaviÅ dÃtum vyprÅania platnosti"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1867
-#, fuzzy
-msgid "Remove the follow-up flag from the selected messages"
-msgstr "ObnoviÅ vybranà sprÃvy"
+# Translators: This is part of 'Until [ date ]', where [ date ] is a date picker
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:24
+msgctxt "ESendOptions"
+msgid "_Until"
+msgstr "_Do"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1872
-msgid "_Flag Completed"
-msgstr "O_znaÄiÅ ako dokonÄenÃ"
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:25
+msgid "Delivery Options"
+msgstr "VoÄby doruÄenia"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1874
-#, fuzzy
-msgid "Set the follow-up flag to completed on the selected messages"
-msgstr "Vyberie vÅetky sprÃvy v rovnakom vlÃkne ako je vybranà sprÃva"
+# nebude lepÅie Zaradenie?
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:27
+msgid "_Classification:"
+msgstr "_KlasifikÃcia:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1879
-msgid "Follow _Up..."
-msgstr "_VybaviÅ..."
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:28
+msgid "Gene_ral Options"
+msgstr "VÅeo_becnà voÄby"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1881
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:29
 #, fuzzy
-msgid "Flag the selected messages for follow-up"
-msgstr "OznaÄà vybranà sprÃvy pre follow up"
-
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1886
-msgid "_Attached"
-msgstr "_PriloÅenÃ"
-
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1888 ../mail/e-mail-reader.c:1895
-msgid "Forward the selected message to someone as an attachment"
-msgstr "Vybranà sprÃvu poÅle Äalej niekomu ako prÃlohu"
-
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1893
-msgid "Forward As _Attached"
-msgstr "PoslaÅ Äalej ako _priloÅenÃ"
-
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1900
-msgid "_Inline"
-msgstr "_V texte"
-
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1902 ../mail/e-mail-reader.c:1909
-msgid "Forward the selected message in the body of a new message"
-msgstr "PoÅle Äalej niekomu vybranà sprÃvu v tele novej sprÃvy"
+msgid "Creat_e a sent item to track information"
+msgstr "ZÃskaÅ najnovÅie informÃcie o stretnutÃ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1907
-msgid "Forward As _Inline"
-msgstr "PoslaÅ Äalej _v texte"
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:30
+msgid "_Delivered"
+msgstr "_DoruÄenÃ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1914
-msgid "_Quoted"
-msgstr "_CitovaÅ"
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:31
+msgid "Deli_vered and opened"
+msgstr "D_oruÄenà a otvorenÃ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1916 ../mail/e-mail-reader.c:1923
-msgid "Forward the selected message quoted like a reply"
-msgstr ""
-"PoÅle Äalej tÃto sprÃvu vloÅenà do vaÅej sprÃvy podobne ako pri odpovedi"
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:32
+msgid "_All information"
+msgstr "_VÅetky informÃcie"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1921
-msgid "Forward As _Quoted"
-msgstr "PoslaÅ Äalej ako _citovanÃ"
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:33
+msgid "A_uto-delete sent item"
+msgstr "A_utomaticky odstrÃniÅ odoslanà poloÅku"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1928
-msgid "_Load Images"
-msgstr "_NaÄÃtaÅ obrÃzky"
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:34
+msgid "Status Tracking"
+msgstr "Sledovanie stavu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1930
-msgid "Force images in HTML mail to be loaded"
-msgstr "VÅdy naÄÃta obrÃzky v poÅte HTML"
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:35
+msgid "_When opened:"
+msgstr "_Pri otvorenÃ:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1935
-msgid "_Important"
-msgstr "_DÃleÅitÃ"
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:36
+msgid "When decli_ned:"
+msgstr "Pri _odmietnutÃ:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1937
-msgid "Mark the selected messages as important"
-msgstr "OznaÄà vybranà sprÃvy ako dÃleÅitÃ"
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:37
+msgid "When co_mpleted:"
+msgstr "Pri doko_nÄenÃ:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1942
-msgid "_Junk"
-msgstr "_NevyÅiadanà poÅta"
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:38
+msgid "When acce_pted:"
+msgstr "Pri akce_ptovanÃ:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1944
-msgid "Mark the selected messages as junk"
-msgstr "OznaÄà vybranà sprÃvy ako nevyÅiadanà poÅtu"
+# PÅ: je to dobre?
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:39
+msgid "Return Notification"
+msgstr "OznÃmenie o vrÃtenÃ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1949
-msgid "_Not Junk"
-msgstr "_Nie je to nevyÅiadanà poÅta"
+#: ../e-util/e-send-options.ui.h:40
+msgid "Sta_tus Tracking"
+msgstr "Sledovanie s_tavu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1951
-msgid "Mark the selected messages as not being junk"
-msgstr "OdznaÄà vybranà sprÃvy oznaÄenà ako nevyÅiadanà poÅta"
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:1 ../e-util/e-table-config.c:670
+msgid "Show Fields"
+msgstr "ZobraziÅ polia"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1956
-msgid "_Read"
-msgstr "_PreÄÃtanÃ"
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:2
+msgid "A_vailable Fields:"
+msgstr "Do_stupnà polia:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1958
-msgid "Mark the selected messages as having been read"
-msgstr "OznaÄà vybranà sprÃvy ako uÅ preÄÃtanÃ"
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:3
+msgid "_Show these fields in order:"
+msgstr "_ZobraziÅ tieto polia v poradÃ:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1963
-msgid "Uni_mportant"
-msgstr "NedÃ_leÅitÃ"
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:4
+msgid "Move _Up"
+msgstr "PresunÃÅ _hore"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1965
-msgid "Mark the selected messages as unimportant"
-msgstr "OznaÄà vybranà sprÃvy ako nedÃleÅitÃ"
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:5
+msgid "Move _Down"
+msgstr "PresunÃÅ _dole"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1970
-msgid "_Unread"
-msgstr "_NepreÄÃtanÃ"
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:7 ../e-util/e-name-selector-dialog.c:970
+msgid "_Remove"
+msgstr "O_dstrÃniÅ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1972
-msgid "Mark the selected messages as not having been read"
-msgstr "OznaÄà vybranà sprÃvy ako nepreÄÃtanÃ"
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:9
+msgid "_Show field in View"
+msgstr "_ZobraziÅ pole v pohÄade"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1977
-msgid "_Edit as New Message..."
-msgstr "_UpraviÅ ako novà sprÃvu..."
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:10 ../e-util/e-table-header-item.c:1751
+msgid "Ascending"
+msgstr "Vzostupne"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1979
-msgid "Open the selected messages in the composer for editing"
-msgstr "Otvorà vybranà sprÃvy v pÃsanà sprÃvy na upravovanie"
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:11 ../e-util/e-table-header-item.c:1751
+msgid "Descending"
+msgstr "Zostupne"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1984
-msgid "Compose _New Message"
-msgstr "NapÃsaÅ _novà sprÃvu"
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:12
+msgid "Group Items By"
+msgstr "ZoskupiÅ poloÅky podÄa"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1986
-msgid "Open a window for composing a mail message"
-msgstr "Otvorà okno na pÃsanie sprÃvy"
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:13
+msgid "Show _field in View"
+msgstr "ZobraziÅ _pole v pohÄade"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1991
-msgid "_Open in New Window"
-msgstr "_OtvoriÅ v novom okne"
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:14
+msgid "Then By"
+msgstr "Potom podÄa"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1993
-msgid "Open the selected messages in a new window"
-msgstr "Otvorà vybranà sprÃvy v novom okne"
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:15
+msgid "Show field i_n View"
+msgstr "ZobraziÅ po_le v pohÄade"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1998
-msgid "_Move to Folder..."
-msgstr "Pre_sunÃÅ do prieÄinka..."
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:16
+msgid "Show field in _View"
+msgstr "ZobraziÅ pole _v pohÄade"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2000
-msgid "Move selected messages to another folder"
-msgstr "Presunie vybranà sprÃvy do inÃho prieÄinka"
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:17
+#, fuzzy
+msgid "Clear _All"
+msgstr "VyÄistiÅ _vÅetko"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2005
-msgid "_Switch to Folder"
-msgstr "_PrepnÃÅ do prieÄinka"
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:18
+msgid "Sort"
+msgstr "ZoradiÅ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2007
-msgid "Display the parent folder"
-msgstr "Zobrazà rodiÄovskà prieÄinok"
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:19
+msgid "Sort Items By"
+msgstr "ZoradiÅ poloÅky podÄa"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2012
-msgid "Switch to _next tab"
-msgstr "PrepnÃÅ na nas_ledujÃcu kartu"
+# PK: vymazat, viackrat
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:20
+#, fuzzy
+msgid "Clear All"
+msgstr "VyÄistiÅ vÅetko"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2014
-msgid "Switch to the next tab"
-msgstr "Prepne na nasledujÃcu kartu"
+# PK: zoradit?
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:21
+#, fuzzy
+msgid "_Sort..."
+msgstr "_TriediÅâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2019
-msgid "Switch to _previous tab"
-msgstr "PrepnÃÅ na _predchÃdzajÃcu kartu"
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:22
+msgid "_Group By..."
+msgstr "_ZoskupiÅ podÄaâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2021
-msgid "Switch to the previous tab"
-msgstr "Prepne na predchÃdzajÃcu kartu"
+#: ../e-util/e-table-config.ui.h:23
+msgid "_Fields Shown..."
+msgstr "Zo_brazenà poliaâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2026
-msgid "Cl_ose current tab"
-msgstr "_ZavrieÅ aktuÃlnu kartu"
+#: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:1
+msgid "Select a Time Zone"
+msgstr "Vyberte Äasovà pÃsmo"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2028
-msgid "Close current tab"
-msgstr "Zavrie aktuÃlnu kartu"
+#: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:2
+msgid ""
+"Use the left mouse button to zoom in on an area of the map and select a time "
+"zone.\n"
+"Use the right mouse button to zoom out."
+msgstr ""
+"Pomocou ÄavÃho tlaÄidla myÅi mÃÅete zvÃÄÅiÅ oblasÅ mapy a vybraÅ Äasovà "
+"pÃsmo.\n"
+"Na zmenÅenie pouÅite pravà tlaÄidlo myÅi."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2033
-msgid "_Next Message"
-msgstr "Nas_ledujÃca sprÃva"
+#: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:4
+msgid "Time Zones"
+msgstr "Äasovà pÃsma"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2035
-msgid "Display the next message"
-msgstr "Zobrazà nasledujÃcu sprÃvu"
+#: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:5
+msgid "_Selection"
+msgstr "_VÃber"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2040
-msgid "Next _Important Message"
-msgstr "NasledujÃca _dÃleÅità sprÃva"
+#: ../e-util/e-timezone-dialog.ui.h:6
+msgid "Timezone drop-down combination box"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2042
-msgid "Display the next important message"
-msgstr "Zobrazà nasledujÃcu dÃleÅità sprÃvu"
+#: ../e-util/filter.ui.h:1 ../e-util/e-filter-rule.c:1239
+#: ../mail/em-utils.c:293
+msgid "Incoming"
+msgstr "PrijatÃ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2047
-msgid "Next _Thread"
-msgstr "NasledujÃce _vlÃkno"
+#: ../e-util/filter.ui.h:2
+msgid "the current time"
+msgstr "aktuÃlny Äas"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2049
-msgid "Display the next thread"
-msgstr "Zobrazà nasledujÃce vlÃkno"
+#: ../e-util/filter.ui.h:3
+msgid "the time you specify"
+msgstr "zadanà Äas"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2054
-msgid "Next _Unread Message"
-msgstr "NasledujÃca _nepreÄÃtanà sprÃva"
+#: ../e-util/filter.ui.h:4
+msgid "a time relative to the current time"
+msgstr "Äas relatÃvny k aktuÃlnemu Äasu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2056
-msgid "Display the next unread message"
-msgstr "Zobrazà nasledujÃcu nepreÄÃtanà sprÃvu"
+#: ../e-util/filter.ui.h:5 ../mail/mail-config.ui.h:78
+msgid "seconds"
+msgstr "sekÃnd"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2061
-msgid "_Previous Message"
-msgstr "_PredchÃdzajÃca sprÃva"
+#: ../e-util/filter.ui.h:9 ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:7
+msgid "weeks"
+msgstr "tÃÅdÅov"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2063
-msgid "Display the previous message"
-msgstr "Zobrazà predchÃdzajÃcu sprÃvu"
+#: ../e-util/filter.ui.h:10
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:8
+msgid "months"
+msgstr "mesiacov"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2068
-msgid "Pr_evious Important Message"
-msgstr "P_redchÃdzajÃca dÃleÅità sprÃva"
+#: ../e-util/filter.ui.h:11
+msgid "years"
+msgstr "rokov"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2070
-msgid "Display the previous important message"
-msgstr "Zobrazà predchÃdzajÃcu dÃleÅità sprÃvu"
+#: ../e-util/filter.ui.h:12
+msgid "ago"
+msgstr "dozadu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2075
-msgid "Previous T_hread"
-msgstr "PredchÃdzajÃce _vlÃkno"
+#: ../e-util/filter.ui.h:13
+msgid "in the future"
+msgstr "v budÃcnosti"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2077
-msgid "Display the previous thread"
-msgstr "Zobrazà predchÃdzajÃce vlÃkno"
+#: ../e-util/filter.ui.h:14
+msgid "Show filters for mail:"
+msgstr "ZobraziÅ filtre pre poÅtu:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2082
-msgid "P_revious Unread Message"
-msgstr "P_redchÃdzajÃca nepreÄÃtanà sprÃva"
+#: ../e-util/filter.ui.h:15 ../mail/em-filter-editor.c:166
+msgid "_Filter Rules"
+msgstr "Pravidlà _filtra"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2084
-msgid "Display the previous unread message"
-msgstr "Zobrazà predchÃdzajÃcu nepreÄÃtanà sprÃvu"
+#: ../e-util/filter.ui.h:17
+msgid "Compare against"
+msgstr "PorovnaÅ s"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2091
-msgid "Print this message"
-msgstr "VytlaÄÃ tÃto sprÃvu"
+#: ../e-util/filter.ui.h:18
+msgid ""
+"The message's date will be compared against\n"
+"the current time when filtering occurs."
+msgstr ""
+"DÃtum sprÃvy bude porovnanÃ\n"
+"s aktuÃlnym Äasom filtrovania."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2098
-msgid "Preview the message to be printed"
-msgstr "Zobrazà nÃhÄad sprÃvy pred tlaÄou"
+#: ../e-util/filter.ui.h:20
+msgid ""
+"The message's date will be compared against\n"
+"12:00am of the date specified."
+msgstr ""
+"DÃtum sprÃvy bude porovnanÃ\n"
+"s dÃtumom o 12:00, ktorà tu uvediete."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2103
-msgid "Re_direct"
-msgstr "_PresmerovaÅ"
+#: ../e-util/filter.ui.h:22
+msgid ""
+"The message's date will be compared against\n"
+"a time relative to when filtering occurs."
+msgstr ""
+"DÃtum sprÃvy bude porovnanà s Äasom\n"
+"relatÃvnym k okamihu, keÄ bol filter spustenÃ."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2105
-msgid "Redirect (bounce) the selected message to someone"
-msgstr "Presmeruje (bounce) vybranà sprÃvu niekomu inÃmu"
+#: ../e-util/gal-define-views.ui.h:2
+#, no-c-format
+msgid "Define Views for \"%s\""
+msgstr "DefinovaÅ pohÄady pre â%sâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2110
-msgid "Remo_ve Attachments"
-msgstr "_OdstrÃniÅ prÃlohy"
+#: ../e-util/gal-define-views.ui.h:4 ../e-util/gal-define-views-dialog.c:375
+#, no-c-format
+msgid "Define Views for %s"
+msgstr "DefinovaÅ pohÄady pre %s"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2112
-msgid "Remove attachments"
-msgstr "OdstrÃni prÃlohy"
+#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:1
+msgid "_Create new view"
+msgstr "_VytvoriÅ novà Ãlohu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2117
-msgid "Remove Du_plicate Messages"
-msgstr "OdstrÃniÅ du_plicitnà sprÃvy"
+#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:2
+#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:417
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:311
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:341
+msgid "_Name:"
+msgstr "_NÃzov:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2119
-msgid "Checks selected messages for duplicates"
-msgstr "Kontroluje vybranà sprÃvy na duplicitnÃ"
+#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:3
+msgid "_Replace existing view"
+msgstr "_NahradiÅ existujÃci pohÄad"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2124 ../mail/mail.error.xml.h:27
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1510
-#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:181
-msgid "Reply to _All"
-msgstr "OdpovedaÅ _vÅetkÃm"
+#: ../e-util/gal-view-new-dialog.ui.h:1
+msgid "Name of new view:"
+msgstr "NÃzov novÃho pohÄadu:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2126
-msgid "Compose a reply to all the recipients of the selected message"
-msgstr "NapÃÅe odpoveÄ vÅetkÃm adresÃtom vybranej sprÃvy"
+#: ../e-util/gal-view-new-dialog.ui.h:2
+msgid "Type of view:"
+msgstr "Typ pohÄadu:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2131 ../mail/mail.error.xml.h:25
-msgid "Reply to _List"
-msgstr "OdpovedaÅ _do zoznamu"
+#: ../e-util/gal-view-new-dialog.ui.h:3
+msgid "Type of View"
+msgstr "Typ pohÄadu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2133
-msgid "Compose a reply to the mailing list of the selected message"
-msgstr "NapÃÅe odpoveÄ do poÅtovej konferencie vybranej sprÃvy"
+#: ../e-util/e-activity-proxy.c:313
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1484
+msgid "Cancel"
+msgstr "ZruÅiÅ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2138
-#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:188
-msgid "_Reply to Sender"
-msgstr "_OdpovedaÅ odosielateÄovi"
+#. Translators: This is a cancelled activity.
+#: ../e-util/e-activity.c:247
+#, c-format
+msgid "%s (cancelled)"
+msgstr "%s (zruÅenÃ)"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2140
-msgid "Compose a reply to the sender of the selected message"
-msgstr "NapÃÅe odpoveÄ odosielateÄovi tejto sprÃvy"
+#. Translators: This is a completed activity.
+#: ../e-util/e-activity.c:250
+#, c-format
+msgid "%s (completed)"
+msgstr "%s (dokonÄenÃ)"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2145
-msgid "_Save as mbox..."
-msgstr "_UloÅiÅ ako mbox..."
+#. Translators: This is an activity waiting to run.
+#: ../e-util/e-activity.c:253
+#, c-format
+msgid "%s (waiting)"
+msgstr "%s (ÄakajÃca)"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2147
-msgid "Save selected messages as an mbox file"
-msgstr "UloÅà vybranà sprÃvy ako mbox sÃbor"
+#. Translators: This is a running activity which
+#. *       the user has requested to cancel.
+#: ../e-util/e-activity.c:257
+#, c-format
+msgid "%s (cancelling)"
+msgstr "%s (ruÅÃ sa)"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2152
-msgid "_Message Source"
-msgstr "_Zdroj sprÃvy"
+#: ../e-util/e-activity.c:259
+#, c-format
+msgid "%s"
+msgstr "%s"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2154
-msgid "Show the raw email source of the message"
-msgstr "Zobrazà zdrojovà poÅtovà formÃt v sprÃve"
+#: ../e-util/e-activity.c:264
+#, c-format
+msgid "%s (%d%% complete)"
+msgstr "%s (%d %% hotovÃch)"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2166
-msgid "_Undelete Message"
-msgstr "_ObnoviÅ vymazanà sprÃvu"
+#: ../e-util/e-alert-bar.c:120
+#, fuzzy
+#| msgid "Send this message"
+msgid "Close this message"
+msgstr "PoslaÅ tÃto sprÃvu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2168
-msgid "Undelete the selected messages"
-msgstr "Obnovà vybranà sprÃvy"
+#: ../e-util/e-attachment-bar.c:660 ../e-util/e-attachment-paned.c:703
+msgid "Icon View"
+msgstr "PohÄad ikony"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2173
-msgid "_Normal Size"
-msgstr "_NormÃlna veÄkosÅ"
+#: ../e-util/e-attachment-bar.c:662 ../e-util/e-attachment-paned.c:705
+msgid "List View"
+msgstr "PohÄad zoznam"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2175
-msgid "Reset the text to its original size"
-msgstr "VrÃti text na jeho pÃvodnà veÄkosÅ"
+#: ../e-util/e-attachment-dialog.c:311
+msgid "Attachment Properties"
+msgstr "Vlastnosti prÃlohy"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2180
-msgid "_Zoom In"
-msgstr "_ZvÃÄÅiÅ"
+#: ../e-util/e-attachment-dialog.c:333 ../e-util/e-import-assistant.c:273
+msgid "F_ilename:"
+msgstr "NÃz_ov sÃboru:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2182
-msgid "Increase the text size"
-msgstr "ZvÃÄÅÃ veÄkosÅ pÃsma"
+#: ../e-util/e-attachment-dialog.c:368
+msgid "MIME Type:"
+msgstr "Typ MIME:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2187
-msgid "Zoom _Out"
-msgstr "Zme_nÅiÅ"
+#: ../e-util/e-attachment-dialog.c:376 ../e-util/e-attachment-store.c:441
+msgid "_Suggest automatic display of attachment"
+msgstr "_NavrhnÃÅ automatickà zobrazovanie prÃloh"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2189
-msgid "Decrease the text size"
-msgstr "ZmenÅÃ veÄkosÅ pÃsma"
+#: ../e-util/e-attachment-handler-image.c:97
+msgid "Could not set as background"
+msgstr "Nepodarilo sa nastaviÅ ako pozadie"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2196
-msgid "Create R_ule"
-msgstr "VytvoriÅ pr_avidlo"
+#: ../e-util/e-attachment-handler-image.c:147
+msgid "Set as _Background"
+msgstr "NastaviÅ ako _pozadie"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2203
-msgid "Ch_aracter Encoding"
-msgstr "Zn_akovà sada"
+#: ../e-util/e-attachment-handler-sendto.c:93
+msgid "Could not send attachment"
+msgid_plural "Could not send attachments"
+msgstr[0] "Nepodarilo sa odoslaÅ prÃlohy"
+msgstr[1] "Nepodarilo sa odoslaÅ prÃlohu"
+msgstr[2] "Nepodarilo sa odoslaÅ prÃlohy"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2210
-msgid "F_orward As"
-msgstr "P_oslaÅ Äalej ako"
+# PÅ: chcel si to eÅte preveriÅ...
+#: ../e-util/e-attachment-handler-sendto.c:135
+msgid "_Send To..."
+msgstr "_OdoslaÅâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2217
-msgid "_Group Reply"
-msgstr "OdpovedaÅ _skupine"
+#: ../e-util/e-attachment-handler-sendto.c:137
+msgid "Send the selected attachments somewhere"
+msgstr "PoÅle niekam vybranà prÃlohy"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2224
-msgid "_Go To"
-msgstr "PrejsÅ _na"
+#: ../e-util/e-attachment-icon-view.c:166
+#: ../e-util/e-attachment-tree-view.c:549
+msgid "Loading"
+msgstr "NaÄÃtava sa"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2231
-msgid "Mar_k As"
-msgstr "Oz_naÄiÅ ako"
+#: ../e-util/e-attachment-icon-view.c:178
+#: ../e-util/e-attachment-tree-view.c:561
+msgid "Saving"
+msgstr "Ukladà sa"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2238
-msgid "_Message"
-msgstr "SprÃv_a"
+#: ../e-util/e-attachment-paned.c:104
+msgid "Hide Attachment _Bar"
+msgstr "SkryÅ _liÅtu prÃloh"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2245
-msgid "_Zoom"
-msgstr "_Lupa"
+#: ../e-util/e-attachment-paned.c:106 ../e-util/e-attachment-paned.c:719
+msgid "Show Attachment _Bar"
+msgstr "ZobraziÅ _liÅtu prÃloh"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2255
-msgid "Search Folder from Mailing _List..."
-msgstr "VyhÄadÃvacà prieÄinok z poÅtovej _konferencie..."
+#: ../e-util/e-attachment-store.c:429
+msgid "Add Attachment"
+msgstr "PridaÅ prÃlohu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2257
-msgid "Create a search folder for this mailing list"
-msgstr "Vytvorà vyhÄadÃvacà prieÄinok pre tÃto poÅtovà konferenciu"
+#: ../e-util/e-attachment-store.c:432
+msgid "A_ttach"
+msgstr "P_riloÅiÅ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2262
-msgid "Search Folder from Recipien_ts..."
-msgstr "VyhÄadÃvacà prieÄinok z adresÃ_tov..."
+#: ../e-util/e-attachment-store.c:495
+msgid "Save Attachment"
+msgid_plural "Save Attachments"
+msgstr[0] "UloÅiÅ prÃlohy"
+msgstr[1] "UloÅiÅ prÃlohu"
+msgstr[2] "UloÅiÅ prÃlohy"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2264
-msgid "Create a search folder for these recipients"
-msgstr "Vytvorà vyhÄadÃvacà prieÄinok pre tÃchto adresÃtov"
+#. Translators: Default attachment filename.
+#: ../e-util/e-attachment-store.c:524 ../e-util/e-attachment.c:1841
+#: ../e-util/e-attachment.c:2446
+msgid "attachment.dat"
+msgstr "prÃloha.dat"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2269
-msgid "Search Folder from Sen_der..."
-msgstr "VyhÄadÃvacà prieÄinok z o_dosielateÄa..."
+#: ../e-util/e-attachment-view.c:378
+msgid "Open With Other Application..."
+msgstr ""
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2271
-msgid "Create a search folder for this sender"
-msgstr "Vytvorà vyhÄadÃvacà prieÄinok pre tohoto odosielateÄa"
+#: ../e-util/e-attachment-view.c:385
+msgid "S_ave All"
+msgstr "_UloÅiÅ vÅetko"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2276
-msgid "Search Folder from S_ubject..."
-msgstr "VyhÄadÃvacà prieÄinok z predmet_u..."
+#: ../e-util/e-attachment-view.c:411
+msgid "A_dd Attachment..."
+msgstr "Pri_daÅ prÃlohuâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2278
-msgid "Create a search folder for this subject"
-msgstr "Vytvorà vyhÄadÃvacà prieÄinok pre tento predmet"
+#: ../e-util/e-attachment-view.c:435
+msgid "_Hide"
+msgstr "_SkryÅ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2301
-#, fuzzy
-msgid "Mark for Follo_w Up..."
-msgstr "OznaÄiÅ na odpovedanie..."
+#: ../e-util/e-attachment-view.c:442
+msgid "Hid_e All"
+msgstr "SkryÅ _vÅetko"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2309
-msgid "Mark as _Important"
-msgstr "OznaÄiÅ ako _dÃleÅitÃ"
+#: ../e-util/e-attachment-view.c:449
+msgid "_View Inline"
+msgstr "_ZobraziÅ v texte"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2313
-msgid "Mark as _Junk"
-msgstr "OznaÄiÅ ako _nevyÅiadanà poÅtu"
+#: ../e-util/e-attachment-view.c:456
+msgid "Vie_w All Inline"
+msgstr "Z_obraziÅ vÅetko v texte"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2317
-msgid "Mark as _Not Junk"
-msgstr "OdznaÄiÅ ako n_evyÅiadanà poÅtu"
+#: ../e-util/e-attachment-view.c:777
+#, c-format
+msgid "Open With \"%s\""
+msgstr "OtvoriÅ pomocou â%sâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2321
-msgid "Mar_k as Read"
-msgstr "OznaÄiÅ ako _preÄÃtanÃ"
+#: ../e-util/e-attachment-view.c:780
+#, c-format
+msgid "Open this attachment in %s"
+msgstr "Otvorà tÃto prÃlohu v programe %s"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2325
-msgid "Mark as Uni_mportant"
-msgstr "OznaÄiÅ ako nedÃ_leÅitÃ"
+#. To Translators: This text is set as a description of an attached
+#. * message when, for example, attaching it to a composer. When the
+#. * message to be attached has also filled Subject, then this text is
+#. * of form "Attached message - Subject", otherwise it's left as is.
+#: ../e-util/e-attachment.c:978
+msgid "Attached message"
+msgstr "PriloÅenà sprÃva"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2329
-msgid "Mark as _Unread"
-msgstr "OznaÄiÅ ako _nepreÄÃtanÃ"
+#: ../e-util/e-attachment.c:1886 ../e-util/e-attachment.c:2748
+msgid "A load operation is already in progress"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2373
-msgid "_Caret Mode"
-msgstr "ReÅim _kurzora"
+#: ../e-util/e-attachment.c:1894 ../e-util/e-attachment.c:2756
+msgid "A save operation is already in progress"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2375
-msgid "Show a blinking cursor in the body of displayed messages"
-msgstr "Zobrazà blikajÃci kurzor v texte zobrazenej sprÃvy"
+#: ../e-util/e-attachment.c:2002
+#, c-format
+msgid "Could not load '%s'"
+msgstr "Nepodarilo sa naÄÃtaÅ â%sâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2381
-msgid "All Message _Headers"
-msgstr "VÅetky _hlaviÄky sprÃvy"
+#: ../e-util/e-attachment.c:2005
+#, c-format
+msgid "Could not load the attachment"
+msgstr "Nepodarilo sa naÄÃtaÅ prÃlohu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2383
-msgid "Show messages with all email headers"
-msgstr "Zobrazà sprÃvy so vÅetkÃmi hlaviÄkami elektronickej poÅty"
+#: ../e-util/e-attachment.c:2303
+#, c-format
+msgid "Could not open '%s'"
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriÅ â%sâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2712
+#: ../e-util/e-attachment.c:2306
 #, c-format
-msgid "Retrieving message '%s'"
-msgstr "ZÃskava sa sprÃva â%sâ"
+msgid "Could not open the attachment"
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriÅ prÃlohu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3632
-#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:174
-msgid "_Forward"
-msgstr "PoslaÅ Ä_alej"
+#: ../e-util/e-attachment.c:2764
+msgid "Attachment contents not loaded"
+msgstr "Obsah prÃlohy sa nenaÄÃtal"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3633
-msgid "Forward the selected message to someone"
-msgstr "PrepoÅle niekomu vybranà sprÃvu"
+#: ../e-util/e-attachment.c:2840
+#, c-format
+msgid "Could not save '%s'"
+msgstr "Nepodarilo sa uloÅiÅ â%sâ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3652
-msgid "Group Reply"
-msgstr "OdpovedaÅ skupine"
+#: ../e-util/e-attachment.c:2843
+#, c-format
+msgid "Could not save the attachment"
+msgstr "Nepodarilo sa uloÅiÅ prÃlohu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3653
-msgid "Reply to the mailing list, or to all recipients"
-msgstr "Odpovie do poÅtovej konferencie alebo vÅetkÃm adresÃtom"
+#: ../e-util/e-book-source-config.c:98
+#, fuzzy
+#| msgid "Mark as _default address book"
+msgid "Mark as default address book"
+msgstr "OznaÄit ako _predvolenà adresÃr kontaktov"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3710 ../mail/em-filter-i18n.h:14
-msgid "Delete"
-msgstr "ZmazaÅ"
+#: ../e-util/e-book-source-config.c:103
+#, fuzzy
+#| msgid "A_utocomplete with this address book"
+msgid "Autocomplete with this address book"
+msgstr "A_utomaticky doplÅovaÅ z tohto adresÃra kontaktov"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3743
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1356
-#: ../widgets/misc/e-calendar.c:202
-msgid "Next"
-msgstr "NasledujÃca"
+#: ../e-util/e-book-source-config.c:277
+#, fuzzy
+#| msgid "Copy _book content locally for offline operation"
+msgid "Copy book content locally for offline operation"
+msgstr ""
+"VytvoriÅ lokÃlnu kÃpiu o_bsahu adresÃra kontaktov pre prÃcu v odpojenom "
+"reÅime"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3747
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1349
-#: ../widgets/misc/e-calendar.c:178
-msgid "Previous"
-msgstr "PredchÃdzajÃca"
+#. To Translators: The text is concatenated to a form: "Ctrl-click to open a link http://www.example.com";
+#: ../e-util/e-buffer-tagger.c:410
+msgid "Ctrl-click to open a link"
+msgstr "StlaÄenÃm Ctrl a kliknutÃm otvorÃte odkaz"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3756 ../mail/mail-dialogs.ui.h:20
-msgid "Reply"
-msgstr "OdpovedaÅ"
+#: ../e-util/e-cal-source-config.c:170
+#, fuzzy
+#| msgid "Mark as _default calendar"
+msgid "Mark as default calendar"
+msgstr "OznaÄit ako _predvolenà kalendÃr"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:4457
-#, c-format
-msgid "Folder '%s'"
-msgstr "PrieÄinok â%sâ"
+#: ../e-util/e-cal-source-config.c:173
+#, fuzzy
+#| msgid "Mark as _default task list"
+msgid "Mark as default task list"
+msgstr "OznaÄiÅ ako _predvolenà zoznam Ãloh"
 
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:146
+#: ../e-util/e-cal-source-config.c:176
 #, fuzzy
-msgid "Do not warn me again"
-msgstr "UÅ sa ma znovu nepÃtaÅ"
+#| msgid "Mark as _default memo list"
+msgid "Mark as default memo list"
+msgstr "OznaÄiÅ ako _predvolenà zoznam poznÃmok"
 
-#. Translators: %s is replaced with a folder
-#. * name %u with count of duplicate messages.
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:641
-#, c-format
-msgid ""
-"Folder '%s' contains %u duplicate message. Are you sure you want to delete "
-"it?"
-msgid_plural ""
-"Folder '%s' contains %u duplicate messages. Are you sure you want to delete "
-"them?"
-msgstr[0] ""
-"PrieÄinok â%sâ obsahuje %u duplicitnÃch sprÃv. Ste si istÃ, Åe ich chcete "
-"vymazaÅ?"
-msgstr[1] ""
-"PrieÄinok â%sâ obsahuje %u duplicitnà sprÃvu. Ste si istÃ, Åe ju chcete "
-"vymazaÅ?"
-msgstr[2] ""
-"PrieÄinok â%sâ obsahuje %u duplicitnà sprÃvy. Ste si istÃ, Åe ich chcete "
-"vymazaÅ?"
+#: ../e-util/e-cal-source-config.c:201
+#, fuzzy
+#| msgid "Colo_r:"
+msgid "Color:"
+msgstr "_Farba:"
 
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1020
-msgid "Save Message"
-msgid_plural "Save Messages"
-msgstr[0] "UloÅiÅ sprÃvy"
-msgstr[1] "UloÅiÅ sprÃvu"
-msgstr[2] "UloÅiÅ sprÃvy"
+#: ../e-util/e-cal-source-config.c:406
+#, fuzzy
+#| msgid "Cop_y calendar contents locally for offline operation"
+msgid "Copy calendar contents locally for offline operation"
+msgstr "_KopÃrovaÅ obsah kalendÃra lokÃlne pre prÃcu v odpojenom reÅime"
 
-#. Translators: This is part of a suggested file name
-#. * used when saving a message or multiple messages to
-#. * mbox format, when the first message doesn't have a
-#. * subject. The extension ".mbox" is appended to the
-#. * string; for example "Message.mbox".
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1041
-msgid "Message"
-msgid_plural "Messages"
-msgstr[0] "SprÃvy"
-msgstr[1] "SprÃva"
-msgstr[2] "SprÃvy"
+#: ../e-util/e-cal-source-config.c:410
+#, fuzzy
+#| msgid "Cop_y task list contents locally for offline operation"
+msgid "Copy task list contents locally for offline operation"
+msgstr "_KopÃrovaÅ obsah zoznamu Ãloh lokÃlne pre prÃcu v odpojenom reÅime"
 
-#: ../mail/e-mail-tag-editor.c:293
-msgid "Flag to Follow Up"
-msgstr "OznaÄiÅ znaÄkou VybaviÅ"
+#: ../e-util/e-cal-source-config.c:414
+#, fuzzy
+#| msgid "Cop_y memo list contents locally for offline operation"
+msgid "Copy memo list contents locally for offline operation"
+msgstr "_KopÃrovaÅ obsah zoznamu poznÃmok lokÃlne pre prÃcu v odpojenom reÅime"
 
-#. Note to translators: this is the attribution string used
-#. * when quoting messages. Each ${Variable} gets replaced
-#. * with a value. To see a full list of available variables,
-#. * see mail/em-composer-utils.c:attribvars array.
-#: ../mail/em-composer-utils.c:1229
-msgid ""
-"On ${AbbrevWeekdayName}, ${Year}-${Month}-${Day} at ${24Hour}:${Minute} "
-"${TimeZone}, ${Sender} wrote:"
+#. This is a strftime() format. %B = Month name.
+#: ../e-util/e-calendar-item.c:1324 ../e-util/e-calendar-item.c:2186
+msgctxt "CalItem"
+msgid "%B"
 msgstr ""
-"V ${WeekdayName}, ${ Day}. ${MonthName} ${Year} o ${24Hour}:${Minute} "
-"${TimeZone}, ${Sender} napÃsal(a):"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:1240
-msgid "-----Original Message-----"
-msgstr "-----PÃvodnà sprÃva-----"
+#. This is a strftime() format. %Y = Year.
+#: ../e-util/e-calendar-item.c:1326
+msgctxt "CalItem"
+msgid "%Y"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2467
-msgid "an unknown sender"
-msgstr "neznÃmy odosielateÄ"
+# MÄ: nadpis kalendÃra pre mesiac
+#   $ date "+%B %Y"
+#   oktÃber 2011
+#. This is a strftime() format. %B = Month name, %Y = Year.
+#: ../e-util/e-calendar-item.c:1363
+#, fuzzy
+#| msgid "%B %Y"
+msgctxt "CalItem"
+msgid "%B %Y"
+msgstr "%B %Y"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2862
-msgid "Posting destination"
-msgstr "CieÄ posielania"
+#: ../e-util/e-calendar.c:190
+#, fuzzy
+#| msgid "Previous"
+msgid "Previous month"
+msgstr "PredchÃdzajÃca"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2863
+# PÅ: nie je to prÃliÅ dlhÃ? Kde v aplikÃcii sa to pouÅÃva? Navrhujem "Nasl. %a", vÅade
+#: ../e-util/e-calendar.c:215
 #, fuzzy
-msgid "Choose folders to post the message to."
-msgstr "PriloÅÃ sÃbor k sprÃve"
+#| msgctxt "DateFmt"
+#| msgid "Next Mon"
+msgid "Next month"
+msgstr "NasledujÃci pondelok"
 
-#: ../mail/em-filter-editor-folder-element.c:156
-msgid "Select Folder"
-msgstr "VybraÅ prieÄinok"
+#: ../e-util/e-calendar.c:241
+#, fuzzy
+#| msgid "Previous"
+msgid "Previous year"
+msgstr "PredchÃdzajÃca"
 
-#. Automatically generated. Do not edit.
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:2
-msgid "Adjust Score"
-msgstr "UpraviÅ skÃre"
+#: ../e-util/e-calendar.c:266
+#, fuzzy
+#| msgctxt "DateFmt"
+#| msgid "Next Tue"
+msgid "Next year"
+msgstr "NasledujÃci utorok"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:3
-msgid "Assign Color"
-msgstr "PriradiÅ farbu"
+#: ../e-util/e-calendar.c:290
+msgid "Month Calendar"
+msgstr "KalendÃr mesiaca"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:4
-msgid "Assign Score"
-msgstr "PriradiÅ skÃre"
+#: ../e-util/e-categories-editor.c:224
+msgid "Currently _used categories:"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:6
-msgid "BCC"
-msgstr "Skrytà kÃpia"
+#: ../e-util/e-categories-editor.c:235
+#, fuzzy
+#| msgid "Available Cate_gories"
+msgid "_Available Categories:"
+msgstr "Dostupnà kate_gÃrie"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:7
-msgid "Beep"
-msgstr "PÃpnuÅ"
+#: ../e-util/e-categories-selector.c:323
+#, fuzzy
+#| msgid "Icon View"
+msgid "Icon"
+msgstr "PohÄad ikony"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:8
-msgid "CC"
-msgstr "KÃpia"
+#: ../e-util/e-category-completion.c:300
+#, c-format
+msgid "Create category \"%s\""
+msgstr ""
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:9
+#: ../e-util/e-category-editor.c:137
 #, fuzzy
-msgid "Completed On"
-msgstr "DokonÄenà "
+#| msgid "Category"
+msgid "Category Icon"
+msgstr "KategÃria"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:12
-msgid "Date received"
-msgstr "DÃtum prijatia"
+#: ../e-util/e-category-editor.c:141
+#, fuzzy
+#| msgid "_No image"
+msgid "_No Image"
+msgstr "_Bez obrÃzka"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:13
-msgid "Date sent"
-msgstr "DÃtum odoslania"
+#: ../e-util/e-category-editor.c:178
+#, fuzzy
+#| msgid "Category"
+msgid "Category _Name"
+msgstr "KategÃria"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:15
-msgid "Deleted"
-msgstr "ZmazanÃ"
+#: ../e-util/e-category-editor.c:190
+#, fuzzy
+#| msgid "Category"
+msgid "Category _Icon"
+msgstr "KategÃria"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:17
-msgid "does not end with"
-msgstr "nekonÄÃ na"
+#: ../e-util/e-category-editor.c:216
+#, fuzzy
+#| msgid "Calendar Properties"
+msgid "Category Properties"
+msgstr "Vlastnosti kalendÃra"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:18
-msgid "does not exist"
-msgstr "neexistuje"
+#: ../e-util/e-category-editor.c:277
+#, c-format
+msgid ""
+"There is already a category '%s' in the configuration. Please use another "
+"name"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:19
+#: ../e-util/e-cell-combo.c:186
 #, fuzzy
-#| msgid "does not end with"
-msgid "does not have words"
-msgstr "nekonÄÃ na"
+msgid "popup list"
+msgstr "prekryÅ zoznam"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:20
-msgid "does not return"
-msgstr "nevrÃtiÅ"
+#: ../e-util/e-cell-date-edit.c:299
+msgid "Now"
+msgstr "Teraz"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:21
-msgid "does not sound like"
-msgstr "nevyzerà ako"
+#. strftime format of a weekday and a date.
+#: ../e-util/e-cell-date-edit.c:307 ../e-util/e-datetime-format.c:209
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1926
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:228
+msgid "Today"
+msgstr "Dnes"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:22
-msgid "does not start with"
-msgstr "nezaÄÃna na"
+#. Translators: "None" as a label of a button to unset date in a
+#. * date table cell.
+#: ../e-util/e-cell-date-edit.c:317
+msgctxt "table-date"
+msgid "None"
+msgstr "Åiadny"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:24
-msgid "Draft"
-msgstr "Koncept"
+#: ../e-util/e-cell-date-edit.c:325
+msgid "OK"
+msgstr "Ok"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:25
-msgid "ends with"
-msgstr "konÄÃ na"
+#: ../e-util/e-cell-date-edit.c:873
+#, c-format
+msgid "The time must be in the format: %s"
+msgstr "Äas musà byÅ vo formÃte: %s"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:27
-msgid "exists"
-msgstr "existuje"
+#: ../e-util/e-cell-date.c:51 ../mail/message-list.c:1882
+msgid "?"
+msgstr "?"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:28
-msgid "Expression"
-msgstr "VÃraz"
+#: ../e-util/e-cell-percent.c:80
+msgid "The percent value must be between 0 and 100, inclusive"
+msgstr "PercentuÃlna hodnota musà byÅ v rozsahu 0 aÅ 100, vrÃtane"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:29
-msgid "Follow Up"
-msgstr "VybaviÅ"
+#: ../e-util/e-charset-combo-box.c:100
+msgid "Character Encoding"
+msgstr "Znakovà sada"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:30
-msgid "Forward to"
-msgstr "PoslaÅ Äalej"
+#: ../e-util/e-charset-combo-box.c:123
+msgid "Enter the character set to use"
+msgstr "Zadajte znakovà sadu, ktorà chcete pouÅiÅ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:31
-#, fuzzy
-#| msgid "Password:"
-msgid "has words"
-msgstr "Heslo:"
+#: ../e-util/e-charset-combo-box.c:342
+msgid "Other..."
+msgstr "InÃâ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:32
-msgid "Important"
-msgstr "DÃleÅitÃ"
+# znakova sada
+#: ../e-util/e-charset.c:53
+msgid "Arabic"
+msgstr "ArabskÃ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:34
-msgid "is after"
-msgstr "je po"
+#: ../e-util/e-charset.c:54
+msgid "Baltic"
+msgstr "PobaltskÃ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:35
-msgid "is before"
-msgstr "je pred"
+#: ../e-util/e-charset.c:55
+msgid "Central European"
+msgstr "StredoeurÃpska"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:36
-msgid "is Flagged"
-msgstr "je oznaÄenÃ"
+#: ../e-util/e-charset.c:56
+msgid "Chinese"
+msgstr "ÄÃnska"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:40
-msgid "is not Flagged"
-msgstr "nie je oznaÄenÃ"
+#: ../e-util/e-charset.c:57
+msgid "Cyrillic"
+msgstr "Azbuka"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:41
-msgid "is not set"
-msgstr "nie je nastavenÃ"
+#: ../e-util/e-charset.c:58
+msgid "Greek"
+msgstr "GrÃcka"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:42
-msgid "is set"
-msgstr "je nastavenÃ"
+#: ../e-util/e-charset.c:59
+msgid "Hebrew"
+msgstr "HebrejskÃ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:43 ../mail/mail-config.ui.h:114
-msgid "Junk"
-msgstr "NevyÅiadanà poÅta"
+#: ../e-util/e-charset.c:60
+msgid "Japanese"
+msgstr "JaponskÃ"
+
+#: ../e-util/e-charset.c:61
+msgid "Korean"
+msgstr "KÃrejskÃ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:44
-msgid "Junk Test"
-msgstr "Test nevyÅiadanej poÅty"
+#: ../e-util/e-charset.c:62
+msgid "Thai"
+msgstr "ThajskÃ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:45
-msgid "Label"
-msgstr "Menovka"
+#: ../e-util/e-charset.c:63
+msgid "Turkish"
+msgstr "TureckÃ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:46
-msgid "Mailing list"
-msgstr "Konferencia"
+#: ../e-util/e-charset.c:64
+msgid "Unicode"
+msgstr "Unicode"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:47
-msgid "Match All"
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-charset.c:65
+msgid "Western European"
+msgstr "ZÃpadoeurÃpska"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:48
-msgid "Message Body"
-msgstr "Telo sprÃvy"
+#: ../e-util/e-charset.c:66
+msgid "Western European, New"
+msgstr "ZÃpadoeurÃpska, novÃ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:49
-msgid "Message Header"
-msgstr "HlaviÄka sprÃvy"
+#. Translators: Character set "Chinese, Traditional"
+#: ../e-util/e-charset.c:85 ../e-util/e-charset.c:87 ../e-util/e-charset.c:89
+msgid "Traditional"
+msgstr "TradiÄnÃ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:50
-msgid "Message is Junk"
-msgstr "SprÃva je nevyÅiadanà poÅta"
+#. Translators: Character set "Chinese, Simplified"
+#: ../e-util/e-charset.c:91 ../e-util/e-charset.c:93 ../e-util/e-charset.c:95
+#: ../e-util/e-charset.c:97
+msgid "Simplified"
+msgstr "ZjednoduÅenÃ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:51
-msgid "Message is not Junk"
-msgstr "SprÃva nie je nevyÅiadanà poÅta"
+#. Translators: Character set "Cyrillic, Ukrainian"
+#: ../e-util/e-charset.c:101
+msgid "Ukrainian"
+msgstr "UkrajinskÃ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:52
-msgid "Message Location"
-msgstr "Umiestnenie sprÃvy"
+#. Translators: Character set "Hebrew, Visual"
+#: ../e-util/e-charset.c:105
+msgid "Visual"
+msgstr "VizuÃlna"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:54
-#, fuzzy
-msgid "Pipe to Program"
-msgstr "UkonÄÃ program"
+#: ../e-util/e-dateedit.c:523
+msgid "Date and Time"
+msgstr "DÃtum a Äas"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:55
-msgid "Play Sound"
-msgstr "ZahraÅ zvuk"
+#: ../e-util/e-dateedit.c:548
+msgid "Text entry to input date"
+msgstr "Textovà vstup na zadanie dÃtumu"
 
-#. Past tense, as in "has been read".
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:56 ../mail/mail-dialogs.ui.h:19
-msgid "Read"
-msgstr "PreÄÃtanÃ"
+#: ../e-util/e-dateedit.c:571
+msgid "Click this button to show a calendar"
+msgstr "KliknutÃm na toto tlaÄidlo zobrazÃte kalendÃr"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:57 ../mail/message-list.etspec.h:16
-msgid "Recipients"
-msgstr "AdresÃti"
+#: ../e-util/e-dateedit.c:625
+msgid "Drop-down combination box to select time"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:58
-msgid "Regex Match"
-msgstr "Regul. vÃraz"
+#: ../e-util/e-dateedit.c:626
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:16
+msgid "Time"
+msgstr "Äas"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:59
-msgid "Replied to"
-msgstr "OdpovedanÃ"
+#: ../e-util/e-dateedit.c:700
+msgid "No_w"
+msgstr "_AktuÃlny"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:60
-msgid "returns"
-msgstr "vrÃti"
+#: ../e-util/e-dateedit.c:707
+msgid "_Today"
+msgstr "_DneÅnÃ"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:61
-msgid "returns greater than"
-msgstr "vrÃti viac neÅ"
+#. Note that we don't show this here, since by default a 'None' date
+#. * is not permitted.
+#: ../e-util/e-dateedit.c:716
+msgid "_None"
+msgstr "Åiad_ny"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:62
-msgid "returns less than"
-msgstr "vrÃti menej neÅ"
+#. Translators: "None" for date field of a date edit, shown when
+#. * there is no date set.
+#: ../e-util/e-dateedit.c:1811 ../e-util/e-dateedit.c:2059
+msgctxt "date"
+msgid "None"
+msgstr "Åiadny"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:63
-msgid "Run Program"
-msgstr "SpustiÅ program"
+#: ../e-util/e-dateedit.c:1951
+msgid "Invalid Date Value"
+msgstr "Neplatnà hodnota pre dÃtum"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:64 ../mail/message-list.etspec.h:3
-msgid "Score"
-msgstr "SkÃre"
+#: ../e-util/e-dateedit.c:1996
+msgid "Invalid Time Value"
+msgstr "Neplatnà hodnota pre Äas"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:65 ../mail/message-list.etspec.h:15
-msgid "Sender"
-msgstr "OdosielateÄ"
+#. strftime format of a weekday and a date.
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:220 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:256
+msgid "Tomorrow"
+msgstr "Zajtra"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:66
-msgid "Sender or Recipients"
-msgstr "OdosielateÄ alebo adresÃti"
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:222
+msgid "Yesterday"
+msgstr "VÄera"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:67
-msgid "Set Label"
-msgstr "NastaviÅ menovku"
+# PÅ: nie je to prÃliÅ dlhÃ? Kde v aplikÃcii sa to pouÅÃva? Navrhujem "Nasl. %a", vÅade
+#. Translators: This is used for abbreviated days in the future.
+#. *     You can use strftime modifiers here too, like "Next %a", to avoid
+#. * repeated translation of the abbreviated day name.
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:230
+msgctxt "DateFmt"
+msgid "Next Mon"
+msgstr "NasledujÃci pondelok"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:68
-msgid "Set Status"
-msgstr "NastaviÅ stav"
+#. Translators: This is used for abbreviated days in the future.
+#. *     You can use strftime modifiers here too, like "Next %a", to avoid
+#. * repeated translation of the abbreviated day name.
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:236
+msgctxt "DateFmt"
+msgid "Next Tue"
+msgstr "NasledujÃci utorok"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:69
-msgid "Size (kB)"
-msgstr "VeÄkosÅ (kB)"
+#. Translators: This is used for abbreviated days in the future.
+#. *     You can use strftime modifiers here too, like "Next %a", to avoid
+#. * repeated translation of the abbreviated day name.
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:242
+msgctxt "DateFmt"
+msgid "Next Wed"
+msgstr "NasledujÃca streda"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:70
-msgid "sounds like"
-msgstr "vyzerà ako"
+#. Translators: This is used for abbreviated days in the future.
+#. *     You can use strftime modifiers here too, like "Next %a", to avoid
+#. * repeated translation of the abbreviated day name.
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:248
+msgctxt "DateFmt"
+msgid "Next Thu"
+msgstr "NasledujÃci Åtvrtok"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:71
-msgid "Source Account"
-msgstr "Zdrojovà ÃÄet"
+#. Translators: This is used for abbreviated days in the future.
+#. *     You can use strftime modifiers here too, like "Next %a", to avoid
+#. * repeated translation of the abbreviated day name.
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:254
+msgctxt "DateFmt"
+msgid "Next Fri"
+msgstr "NasledujÃci piatok"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:72
-msgid "Specific header"
-msgstr "Åpecifickà hlaviÄka"
+# PÅ: alebo "NasledujÃcu sobotu"? Kde v aplikÃcii sa to pouÅÃva? Navrhujem "Nasl. %a"
+#. Translators: This is used for abbreviated days in the future.
+#. *     You can use strftime modifiers here too, like "Next %a", to avoid
+#. * repeated translation of the abbreviated day name.
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:260
+msgctxt "DateFmt"
+msgid "Next Sat"
+msgstr "NasledujÃca sobota"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:73
-msgid "starts with"
-msgstr "zaÄÃna na"
+# PÅ: alebo "NasledujÃcu nedeÄu"? Kde v aplikÃcii sa to pouÅÃva? Navrhujem "Nasl. %a"
+#. Translators: This is used for abbreviated days in the future.
+#. *     You can use strftime modifiers here too, like "Next %a", to avoid
+#. * repeated translation of the abbreviated day name.
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:266
+msgctxt "DateFmt"
+msgid "Next Sun"
+msgstr "NasledujÃca nedeÄa"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:75
-msgid "Stop Processing"
-msgstr "ZastaviÅ spracovanie"
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:353 ../e-util/e-datetime-format.c:363
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:372
+msgid "Use locale default"
+msgstr "PouÅiÅ predvolenà miestne nastavenia"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:77
-#, fuzzy
-#| msgid "Color"
-msgid "Unset Color"
-msgstr "Farba"
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:577
+msgid "Format:"
+msgstr "FormÃt:"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:78
-msgid "Unset Status"
-msgstr "ZruÅiÅ nastavenie stavu"
+#: ../e-util/e-file-utils.c:150
+msgid "(Unknown Filename)"
+msgstr "(NeznÃmy nÃzov sÃboru)"
 
-#. and now for the action area
-#: ../mail/em-filter-rule.c:527
-msgid "Then"
-msgstr "Potom"
+#. Translators: The string value is the basename of a file.
+#: ../e-util/e-file-utils.c:154
+#, c-format
+msgid "Writing \"%s\""
+msgstr "Zapisuje sa â%sâ"
 
-#: ../mail/em-filter-rule.c:558
-msgid "Add Ac_tion"
-msgstr "PridaÅ ak_ciu"
+#. Translators: The first string value is the basename of a
+#. * remote file, the second string value is the hostname.
+#: ../e-util/e-file-utils.c:159
+#, c-format
+msgid "Writing \"%s\" to %s"
+msgstr "Zapisuje sa â%sâ na %s"
 
-#: ../mail/em-folder-properties.c:145
-msgid "Unread messages:"
-msgid_plural "Unread messages:"
-msgstr[0] "NepreÄÃtanÃch sprÃv:"
-msgstr[1] "NepreÄÃtanÃch sprÃv:"
-msgstr[2] "NepreÄÃtanÃch sprÃv:"
+#. Don't delete this code, since it is needed so that xgettext can extract the translations.
+#. * Please, keep these strings in sync with the strings in the timespans array
+#: ../e-util/e-filter-datespec.c:67
+#, c-format
+msgid "1 second ago"
+msgid_plural "%d seconds ago"
+msgstr[0] "Pred %d sekundami"
+msgstr[1] "Pred sekundou"
+msgstr[2] "Pred %d sekundami"
 
-#: ../mail/em-folder-properties.c:156
-msgid "Total messages:"
-msgid_plural "Total messages:"
-msgstr[0] "Spolu sprÃv:"
-msgstr[1] "Spolu sprÃv:"
-msgstr[2] "Spolu sprÃv:"
+#: ../e-util/e-filter-datespec.c:68
+#, c-format
+msgid "1 second in the future"
+msgid_plural "%d seconds in the future"
+msgstr[0] "%d sekÃnd v budÃcnosti"
+msgstr[1] "1 sekunda v budÃcnosti"
+msgstr[2] "%d sekundy v budÃcnosti"
 
-#: ../mail/em-folder-properties.c:177
+#: ../e-util/e-filter-datespec.c:69
 #, c-format
-msgid "Quota usage (%s):"
-msgstr "VyuÅitie kvÃty (%s):"
+msgid "1 minute ago"
+msgid_plural "%d minutes ago"
+msgstr[0] "Pred %d minÃtami"
+msgstr[1] "Pred minÃtou"
+msgstr[2] "Pred %d minÃtami"
 
-#: ../mail/em-folder-properties.c:179
+#: ../e-util/e-filter-datespec.c:70
 #, c-format
-msgid "Quota usage"
-msgstr "VyuÅitie kvÃty"
-
-#: ../mail/em-folder-properties.c:338
-msgid "Folder Properties"
-msgstr "Vlastnosti prieÄinka"
+msgid "1 minute in the future"
+msgid_plural "%d minutes in the future"
+msgstr[0] "%d minÃt v budÃcnosti"
+msgstr[1] "1 minÃta v budÃcnosti"
+msgstr[2] "%d minÃty v budÃcnosti"
 
-#: ../mail/em-folder-selection-button.c:80
-msgid "<click here to select a folder>"
-msgstr "<kliknutÃm vyberiete prieÄinok>"
+#: ../e-util/e-filter-datespec.c:71
+#, c-format
+msgid "1 hour ago"
+msgid_plural "%d hours ago"
+msgstr[0] "Pred %d hodinami"
+msgstr[1] "Pred hodinou"
+msgstr[2] "Pred %d hodinami"
 
-#: ../mail/em-folder-selector.c:390
-msgid "C_reate"
-msgstr "Vytvo_riÅ"
+#: ../e-util/e-filter-datespec.c:72
+#, c-format
+msgid "1 hour in the future"
+msgid_plural "%d hours in the future"
+msgstr[0] "%d hodÃn v budÃcnosti"
+msgstr[1] "1 hodina v budÃcnosti"
+msgstr[2] "%d hodiny v budÃcnosti"
 
-#: ../mail/em-folder-selector.c:396
-msgid "Folder _name:"
-msgstr "_NÃzov prieÄinka:"
+#: ../e-util/e-filter-datespec.c:73
+#, c-format
+msgid "1 day ago"
+msgid_plural "%d days ago"
+msgstr[0] "Pred %d dÅami"
+msgstr[1] "VÄera"
+msgstr[2] "Pred %d dÅami"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:647
-msgid "Folder names cannot contain '/'"
-msgstr "NÃzvy prieÄinkov nemÃÅu obsahovaÅ '/'"
+#: ../e-util/e-filter-datespec.c:74
+#, c-format
+msgid "1 day in the future"
+msgid_plural "%d days in the future"
+msgstr[0] "%d dnà v budÃcnosti"
+msgstr[1] "Zajtra"
+msgstr[2] "%d dni v budÃcnosti"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:783
+#: ../e-util/e-filter-datespec.c:75
 #, c-format
-msgctxt "folder-display"
-msgid "%s (%u%s)"
-msgstr "%s (%u%s)"
+msgid "1 week ago"
+msgid_plural "%d weeks ago"
+msgstr[0] "Pred %d tÃÅdÅami"
+msgstr[1] "Pred tÃÅdÅom"
+msgstr[2] "Pred %d tÃÅdÅami"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:1606
-msgid "Mail Folder Tree"
-msgstr "Strom poÅtovÃch prieÄinkov"
+#: ../e-util/e-filter-datespec.c:76
+#, c-format
+msgid "1 week in the future"
+msgid_plural "%d weeks in the future"
+msgstr[0] "O %d tÃÅdÅov"
+msgstr[1] "O tÃÅdeÅ"
+msgstr[2] "O %d tÃÅdne"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2097 ../mail/em-folder-utils.c:115
+#: ../e-util/e-filter-datespec.c:77
 #, c-format
-msgid "Moving folder %s"
-msgstr "PresÃva sa prieÄinok %s"
+msgid "1 month ago"
+msgid_plural "%d months ago"
+msgstr[0] "Pred %d mesiacmi"
+msgstr[1] "Pred mesiacom"
+msgstr[2] "Pred %d mesiacmi"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2100 ../mail/em-folder-utils.c:117
+#: ../e-util/e-filter-datespec.c:78
 #, c-format
-msgid "Copying folder %s"
-msgstr "KopÃruje sa prieÄinok %s"
+msgid "1 month in the future"
+msgid_plural "%d months in the future"
+msgstr[0] "O %d mesiacov"
+msgstr[1] "O mesiac"
+msgstr[2] "O %d mesiace"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2107 ../mail/message-list.c:2304
+#: ../e-util/e-filter-datespec.c:79
 #, c-format
-msgid "Moving messages into folder %s"
-msgstr "PresÃvajà sa sprÃvy do prieÄinka %s"
+msgid "1 year ago"
+msgid_plural "%d years ago"
+msgstr[0] "Pred %d rokmi"
+msgstr[1] "Pred rokom"
+msgstr[2] "Pred %d rokmi"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2111 ../mail/message-list.c:2306
+#: ../e-util/e-filter-datespec.c:80
 #, c-format
-msgid "Copying messages into folder %s"
-msgstr "KopÃrujà sa sprÃvy do prieÄinka %s"
+msgid "1 year in the future"
+msgid_plural "%d years in the future"
+msgstr[0] "O %d rokov"
+msgstr[1] "O rok"
+msgstr[2] "O %d roky"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2130
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot drop message(s) into toplevel store"
-msgstr ""
-"Nepodarilo sa zahodiÅ sprÃvu(y) alebo presunÃÅ sprÃvu do virtuÃlneho "
-"prieÄinku"
+#: ../e-util/e-filter-datespec.c:130
+msgid "<click here to select a date>"
+msgstr "<kliknutÃm vyberiete dÃtum>"
 
-#. UNMATCHED is always last.
-#: ../mail/em-folder-tree-model.c:161 ../mail/em-folder-tree-model.c:163
-msgid "UNMATCHED"
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-filter-datespec.c:133 ../e-util/e-filter-datespec.c:144
+#: ../e-util/e-filter-datespec.c:155
+msgid "now"
+msgstr "teraz"
 
-#: ../mail/em-folder-tree-model.c:789 ../mail/em-folder-tree-model.c:1077
-msgid "Loading..."
-msgstr "NaÄÃtava sa..."
+#. strftime for date filter display, only needs to show a day date (i.e. no time)
+#: ../e-util/e-filter-datespec.c:140
+msgid "%d-%b-%Y"
+msgstr "%d.%m.%Y"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:489
-msgid "Move Folder To"
-msgstr "PresÃvanie prieÄinka do"
+#: ../e-util/e-filter-datespec.c:289
+msgid "Select a time to compare against"
+msgstr "Vyberte Äas, s ktorÃm sa mà porovnÃvaÅ"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:489
-msgid "Copy Folder To"
-msgstr "KopÃrovanie prieÄinka do"
+#: ../e-util/e-filter-file.c:187
+msgid "Choose a File"
+msgstr "ZvoÄte sÃbor"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:601
-msgid "Create Folder"
-msgstr "Vytvorenie prieÄinka"
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:743
+msgid "R_ule name:"
+msgstr "NÃzov prav_idla:"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:602
-msgid "Specify where to create the folder:"
-msgstr "Zadajte, kde sa mà vytvoriÅ prieÄinok:"
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:793
+#, fuzzy
+#| msgid "Find items that meet the following conditions"
+msgid "all the following conditions"
+msgstr "NÃjsÅ poloÅky, ktorà spÄÅajà nasledujÃce poÅiadavky"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:178
-msgid "Formatting message"
-msgstr "FormÃtuje sa sprÃva"
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:794
+#, fuzzy
+#| msgid "Find items that meet the following conditions"
+msgid "any of the following conditions"
+msgstr "NÃjsÅ poloÅky, ktorà spÄÅajà nasledujÃce poÅiadavky"
+
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:800
+#, fuzzy
+#| msgid "_Find items:"
+msgid "_Find items which match:"
+msgstr "_NÃjsÅ poloÅky:"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:393
-msgid "Formatting Message..."
-msgstr "FormÃtuje sa sprÃva..."
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:823
+msgid "Find items that meet the following conditions"
+msgstr "NÃjsÅ poloÅky, ktorà spÄÅajà nasledujÃce poÅiadavky"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1637 ../mail/em-format-html.c:1651
-#, c-format
-msgid "Retrieving '%s'"
-msgstr "ZÃskava sa â%sâ"
+# je to za zahrnÃÅ vlÃkna
+#. Translators: "None" for not including threads;
+#. * part of "Include threads: None"
+#. protocol:
+#. name:
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:838 ../e-util/e-mail-signature-combo-box.c:369
+#: ../libemail-engine/camel-null-store.c:28
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:139
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:622
+msgid "None"
+msgstr "Åiadne"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1802 ../mail/em-format-html-display.c:97
-msgid "Unsigned"
-msgstr "NepodpÃsanÃ"
+# je to za zahrnÃÅ vlÃkna:
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:839
+msgid "All related"
+msgstr "VÅetky sÃvisiace"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1803 ../mail/em-format-html-display.c:98
-msgid "Valid signature"
-msgstr "Platnà podpis"
+# je to za zahrnÃÅ vlÃkna
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:841
+msgid "Replies and parents"
+msgstr "Odpovede a rodiÄia"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1804 ../mail/em-format-html-display.c:99
-msgid "Invalid signature"
-msgstr "Neplatnà podpis"
+# je to za zahrnÃÅ vlÃkna
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:842
+msgid "No reply or parent"
+msgstr "Åiadna odpoveÄ alebo rodiÄ"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1805 ../mail/em-format-html-display.c:100
-msgid "Valid signature, but cannot verify sender"
-msgstr "Platnà popis, ale nie je moÅnà overiÅ odosielateÄa"
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:845
+msgid "I_nclude threads:"
+msgstr "_ZahrnÃÅ vlÃkna:"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1806 ../mail/em-format-html-display.c:101
-msgid "Signature exists, but need public key"
-msgstr "Podpis existuje, ale potrebuje verejnà kÄÃÄ"
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:922
+msgid "A_dd Condition"
+msgstr "Pri_daÅ podmienku"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1812 ../mail/em-format-html-display.c:108
-msgid "Unencrypted"
-msgstr "NezaÅifrovanÃ"
+#: ../e-util/e-filter-rule.c:1239 ../mail/em-utils.c:294
+msgid "Outgoing"
+msgstr "OdchÃdzajÃca"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1813 ../mail/em-format-html-display.c:109
-msgid "Encrypted, weak"
-msgstr "ZaÅifrovanÃ, slabo"
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:256
+msgid ""
+"Choose the file that you want to import into Evolution, and select what type "
+"of file it is from the list."
+msgstr ""
+"ZvoÄte sÃbor, ktorà chcete importovaÅ do Evolution a vyberte jeho typ zo "
+"zoznamu."
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1814 ../mail/em-format-html-display.c:110
-msgid "Encrypted"
-msgstr "ZaÅifrovanÃ"
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:283
+msgid "Select a file"
+msgstr "VybraÅ sÃbor"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1815 ../mail/em-format-html-display.c:111
-msgid "Encrypted, strong"
-msgstr "ZaÅifrovanÃ, silno"
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:297 ../e-util/e-import-assistant.c:472
+msgid "File _type:"
+msgstr "_Typ sÃboru:"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:2210
-msgid "Unknown external-body part."
-msgstr "NeznÃma ÄasÅ externÃho tela."
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:340 ../e-util/e-import-assistant.c:921
+msgid "Choose the destination for this import"
+msgstr "Vyberte cieÄ pre tento import"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:2220
-msgid "Malformed external-body part."
-msgstr "Zle formÃtovanà ÄasÅ externÃho tela."
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:365
+msgid "Choose the type of importer to run:"
+msgstr "Vyberte typ importovacieho nÃstroja, ktorà chcete spustiÅ:"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:2251
-#, c-format
-msgid "Pointer to FTP site (%s)"
-msgstr "Odkaz na FTP server (%s)"
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:373
+msgid "Import data and settings from _older programs"
+msgstr "ImportovaÅ Ãdaje a nastavenia zo _starÅÃch programov"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:2262
-#, c-format
-msgid "Pointer to local file (%s) valid at site \"%s\""
-msgstr "Odkaz na lokÃlny sÃbor (%s) platnà na serveri â%sâ"
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:381
+msgid "Import a _single file"
+msgstr "ImportovaÅ _jeden sÃbor"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:2264
-#, c-format
-msgid "Pointer to local file (%s)"
-msgstr "Odkaz na lokÃlny sÃbor (%s)"
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:403
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:202
+msgid "Please select the information that you would like to import:"
+msgstr "ProsÃm, vyberte informÃcie, ktorà chcete importovaÅ:"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:2285
-#, c-format
-msgid "Pointer to remote data (%s)"
-msgstr "Odkaz na vzdialenà Ãdaje (%s)"
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:533
+msgid ""
+"Evolution checked for settings to import from the following applications: "
+"Pine, Netscape, Elm, iCalendar. No importable settings found. If you would "
+"like to try again, please click the \"Back\" button."
+msgstr ""
+"Evolution skontroloval moÅnosÅ importu nastavenà z tÃchto aplikÃciÃ: Pine, "
+"Netscape, Elm, iCalendar. Nebolo nÃjdenà Åiadne nastavenie, ktorà by bolo "
+"moÅnà importovaÅ. Ak to chcete skÃsiÅ znovu, stlaÄte âSpÃÅâ."
 
-#: ../mail/em-format-html.c:2300
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:559
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:231
 #, c-format
-msgid "Pointer to unknown external data (\"%s\" type)"
-msgstr "Odkaz na neznÃme externà Ãdaje (typ â%sâ)"
+msgid "From %s:"
+msgstr "Od %s:"
 
-#. Translators: "From:" is preceding a new mail
-#. * sender address, like "From: user example com"
-#: ../mail/em-format-html.c:3008
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:395
-#, c-format
-msgid "From: %s"
-msgstr "Od: %s"
+#. Install a custom "Cancel Import" button.
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:775
+msgid "_Cancel Import"
+msgstr "_ZruÅiÅ importovanie"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:3030
-msgid "(no subject)"
-msgstr "(Åiadny predmet)"
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:920
+msgid "Preview data to be imported"
+msgstr "NÃhÄad sprÃvy, ktorà importovaÅ"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:3106
-#, c-format
-msgid "This message was sent by %s on behalf of %s"
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:926 ../e-util/e-import-assistant.c:939
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:1292 ../e-util/e-import-assistant.c:1368
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:1377
+msgid "Import Data"
+msgstr "ImportovaÅ Ãdaje"
+
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:934
+msgid "Select what type of file you want to import from the list."
+msgstr ""
+
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:1282 ../e-util/e-import-assistant.c:1317
+msgid "Evolution Import Assistant"
+msgstr "Asistent importu pre Evolution"
+
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:1299 ../e-util/e-import-assistant.c:1355
+msgid "Import Location"
+msgstr "Umiestnenie importu"
+
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:1310
+msgid ""
+"Welcome to the Evolution Import Assistant.\n"
+"With this assistant you will be guided through the process of importing "
+"external files into Evolution."
 msgstr ""
+"Vitajte v sprievodcovi pre import do programu Evolution.\n"
+"Tento sprievodca vÃs prevedie celÃm procesom importovania externÃch sÃborov "
+"do programu Evolution."
+
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:1327
+msgid "Importer Type"
+msgstr "Typ nÃstroja na import"
+
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:1337
+msgid "Select Information to Import"
+msgstr "VybraÅ informÃcie pre import"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:97
-msgid ""
-"This message is not signed. There is no guarantee that this message is "
-"authentic."
-msgstr "TÃto sprÃva nie je podpÃsanÃ. Nie je zÃruka, Åe tÃto sprÃva je pravÃ."
+# Je to poloÅka v Äasovom slede operÃcià v Äavom stÄpci
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:1346
+msgid "Select a File"
+msgstr "VybraÅ sÃbor"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:98
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This message is signed and is valid meaning that it is very likely that this "
-"message is authentic."
-msgstr "TÃto sprÃva je digitÃlne podpÃsanà ale podpis nie je platnÃ."
+#: ../e-util/e-import-assistant.c:1363
+msgid "Click \"Apply\" to begin importing the file into Evolution."
+msgstr "KliknutÃm na âPotvrdiÅâ spustÃte import sÃboru do programu Evolution."
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:99
-msgid ""
-"The signature of this message cannot be verified, it may have been altered "
-"in transit."
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-mail-signature-combo-box.c:378
+msgid "Autogenerated"
+msgstr "Automaticky generovanÃ"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:100
+#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:294
 #, fuzzy
-msgid ""
-"This message is signed with a valid signature, but the sender of the message "
-"cannot be verified."
-msgstr "input_token obsahuje neplatnà podpis alebo podpis nie je moÅnà overiÅ."
+#| msgid "_Close"
+msgid "Close"
+msgstr "Za_vrieÅ"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:101
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This message is signed with a signature, but there is no corresponding "
-"public key."
-msgstr "input_token obsahuje neplatnà podpis alebo podpis nie je moÅnà overiÅ."
+#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:299
+msgid "_Save and Close"
+msgstr "_UloÅiÅ a zavrieÅ"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:108
-msgid ""
-"This message is not encrypted. Its content may be viewed in transit across "
-"the Internet."
-msgstr ""
-"TÃto sprÃva nie je zaÅifrovanÃ. Jej obsah mÃÅe byÅ preÄÃtanà poÄas prenosu "
-"po internete."
+#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:513
+msgid "Edit Signature"
+msgstr "UpraviÅ podpis"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:109
-msgid ""
-"This message is encrypted, but with a weak encryption algorithm. It would be "
-"difficult, but not impossible for an outsider to view the content of this "
-"message in a practical amount of time."
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:533
+msgid "_Signature Name:"
+msgstr "NÃzov _podpisu:"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:110
-msgid ""
-"This message is encrypted. It would be difficult for an outsider to view "
-"the content of this message."
-msgstr ""
-"TÃto sprÃva je zaÅifrovanÃ. Pre cudzieho Äloveka bude nÃroÄnà preÄÃtaÅ obsah "
-"tejto sprÃvy."
+# V prvÃch dvoch prÃpadoch ide o nÃzov podpisu, tretà je nÃzov sÃboru s podpisom a poslednà je nÃzov skriptu
+#   ÄiÅe Ãno, sprÃvny rod
+#: ../e-util/e-mail-signature-editor.c:579
+msgid "Unnamed"
+msgstr "NepomenovanÃ"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:111
-msgid ""
-"This message is encrypted, with a strong encryption algorithm. It would be "
-"very difficult for an outsider to view the content of this message in a "
-"practical amount of time."
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:337
+msgid "Add _Script"
+msgstr "PridaÅ _skript"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:259 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:43
-msgid "_View Certificate"
-msgstr "_ZobraziÅ certifikÃt"
+# ide naozaj o spustiteÄnà skript, ktorÃho vÃstup je pouÅità ako podpis.
+#: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:422
+msgid "Add Signature Script"
+msgstr "PridaÅ skript pre podpis"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:274
-msgid "This certificate is not viewable"
-msgstr "Tento certifikÃt nie je zobraziteÄnÃ"
+#: ../e-util/e-mail-signature-manager.c:492
+msgid "Edit Signature Script"
+msgstr "UpraviÅ skript pre podpis"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:589
+#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:395
 msgid ""
-"Evolution cannot render this email as it is too large to process. You can "
-"view it unformatted or with an external text editor."
+"The output of this script will be used as your\n"
+"signature. The name you specify will be used\n"
+"for display purposes only."
 msgstr ""
+"VÃstup tohto skriptu sa pouÅije ako vÃÅ podpis.\n"
+"Zadanà nÃzov sa pouÅije iba na ÃÄely zobrazenia."
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:773
-#, fuzzy
-#| msgid "Save Message"
-#| msgid_plural "Save Messages"
-msgid "Save Image"
-msgstr "UloÅiÅ sprÃvy"
-
-#: ../mail/em-format-html-display.c:821
-#, fuzzy
-#| msgid "Save as..."
-msgid "Save _Image..."
-msgstr "UloÅiÅ ako..."
-
-#: ../mail/em-format-html-display.c:823
-#, fuzzy
-#| msgid "Save the current file"
-msgid "Save the image to a file"
-msgstr "UloÅiÅ aktuÃlny sÃbor"
+#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:446
+msgid "S_cript:"
+msgstr "S_kript:"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1024
-#, fuzzy
-msgid "Completed on"
-msgstr "DokonÄenà "
+#: ../e-util/e-mail-signature-script-dialog.c:477
+msgid "Script file must be executable."
+msgstr "SÃbor so skriptom musà byÅ spustiteÄnÃ."
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1036
-msgid "Overdue:"
-msgstr "Po termÃne:"
+#: ../e-util/e-map.c:886
+msgid "World Map"
+msgstr "Mapa sveta"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1044
-msgid "by"
+#: ../e-util/e-map.c:889
+msgid ""
+"Mouse-based interactive map widget for selecting timezone. Keyboard users "
+"should instead select the timezone from the drop-down combination box below."
 msgstr ""
 
-# spravy pravdepodobne
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1325 ../mail/em-format-html-display.c:1376
-msgid "View _Unformatted"
-msgstr "ZobraziÅ nef_ormÃtovanÃ"
+#: ../e-util/e-misc-utils.c:244
+msgid "Could not open the link."
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriÅ odkaz."
 
-# spravy pravdepodobne
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1327
-msgid "Hide _Unformatted"
-msgstr "SkryÅ nef_ormÃtovanÃ"
+#: ../e-util/e-misc-utils.c:291
+msgid "Could not display help for Evolution."
+msgstr "Nepodarilo sa zobraziÅ pomocnÃka pre Evolution."
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1398
-msgid "O_pen With"
-msgstr "O_tvoriÅ pomocou"
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:280
+#, fuzzy
+#| msgid "Contacts"
+msgid "Show Contacts"
+msgstr "Kontakty"
 
-#. Translators: Name of an Attachment button for a11y object
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1407
-msgctxt "Button"
-msgid "Attachment"
-msgstr "PrÃloha"
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:312
+#, fuzzy
+#| msgid "Address Book"
+msgid "Address B_ook:"
+msgstr "AdresÃr kontaktov"
 
-#: ../mail/em-format-html-print.c:157
-#, c-format
-msgid "Page %d of %d"
-msgstr "StrÃnka %d z %d"
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:319
+#, fuzzy
+#| msgid "Category"
+msgid "Cat_egory:"
+msgstr "KategÃria"
 
-#: ../mail/em-html-stream.c:82 ../mail/em-html-stream.c:104
-#: ../mail/em-html-stream.c:122
-#, c-format
-msgid "No HTML stream available"
-msgstr "Nie je dostupnà Åiadny HTML stream"
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:343
+#, fuzzy
+#| msgid "_Search"
+msgid "_Search:"
+msgstr "_NÃjsÅ"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:870
-msgid "_Subscribe"
-msgstr "_PrihlÃsiÅ k odberu"
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:369
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:1245
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1028
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1759
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:788
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:959
+msgid "Any Category"
+msgstr "ÄubovoÄnà kategÃria"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:879
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:371
 #, fuzzy
-msgid "Su_bscribe To Shown"
-msgstr "_PrihlÃsiÅ sa do konferencie"
+#| msgid "Contacts"
+msgid "Co_ntacts"
+msgstr "Kontakty"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:887
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:448
 #, fuzzy
-msgid "Subscribe To _All"
-msgstr "_PrihlÃsiÅ sa do konferencie"
+#| msgid "_Search"
+msgid "Search"
+msgstr "_NÃjsÅ"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:987 ../mail/em-subscription-editor.c:1840
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1292
-msgid "_Unsubscribe"
-msgstr "O_dhlÃsiÅ odber"
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:451
+#: ../mail/importers/pine-importer.c:429
+msgid "Address Book"
+msgstr "AdresÃr kontaktov"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:996
-#, fuzzy
-#| msgid "_Unsubscribe from List"
-msgid "Unsu_bscribe From Hidden"
-msgstr "_OdhlÃsiÅ z konferencie"
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:454
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:299
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:356
+msgid "Contacts"
+msgstr "Kontakty"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1004
+# dialog title
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:576
 #, fuzzy
-#| msgid "_Unsubscribe from List"
-msgid "Unsubscribe From _All"
-msgstr "_OdhlÃsiÅ z konferencie"
+#| msgid "Select Address Book"
+msgid "Select Contacts from Address Book"
+msgstr "VÃber adresÃra kontaktov"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1675
-msgid "Folder Subscriptions"
-msgstr "PrieÄinky prihlÃsenà k odberu"
+#: ../e-util/e-name-selector-dialog.c:1160
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Error loading task list"
+msgid "Error loading address book: %s"
+msgstr "Chyba pri naÄÃtavanà zoznamu Ãloh"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1715
-msgid "_Account:"
-msgstr "ÃÄ_et:"
+#. To Translators: This would be similiar to "Expand MyList Inline" where MyList is a Contact List
+#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3007
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "E_xpand All"
+msgid "E_xpand %s Inline"
+msgstr "Roz_baliÅ vÅetko"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1730
-msgid "Clear Search"
-msgstr "VyÄistiÅ hÄadanie"
+#. Copy Contact Item
+#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3023
+#, c-format
+msgid "Cop_y %s"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1748
-msgid "Sho_w items that contain:"
-msgstr "_ZobraziÅ poloÅky obsahujÃce:"
+#. Cut Contact Item
+#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3034
+#, c-format
+msgid "C_ut %s"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1793
-msgid "Subscribe to the selected folder"
-msgstr "PrihlÃsi sa k odberu vybranÃho prieÄinka"
+#. Edit Contact item
+#: ../e-util/e-name-selector-entry.c:3052
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "_Edit"
+msgid "_Edit %s"
+msgstr "_UpraviÅ"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1794
-msgid "Su_bscribe"
-msgstr "P_rihlÃsiÅ k odberu"
+#: ../e-util/e-name-selector-list.c:583
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "_Delete"
+msgid "_Delete %s"
+msgstr "O_dstrÃniÅ"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1839
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1294
-msgid "Unsubscribe from the selected folder"
-msgstr "OdhlÃsi z odberu vybranÃho prieÄinka"
+#: ../e-util/e-online-button.c:31
+msgid "Evolution is currently online. Click this button to work offline."
+msgstr ""
+"Evolution je momentÃlne pripojenÃ. StlaÄenÃm tohto tlaÄidla prejdete do "
+"odpojenÃho reÅimu."
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1879
-msgid "Collapse all folders"
-msgstr "Zbalà vÅetky prieÄinky"
+#: ../e-util/e-online-button.c:34
+msgid "Evolution is currently offline. Click this button to work online."
+msgstr ""
+"Evolution je momentÃlne odpojenÃ. StlaÄenÃm tohto tlaÄidla prejdete do "
+"pripojenÃho reÅimu."
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1880
-msgid "C_ollapse All"
-msgstr "ZbaliÅ _vÅetko"
+#: ../e-util/e-online-button.c:37
+msgid "Evolution is currently offline because the network is unavailable."
+msgstr "Evolution je momentÃlne odpojenÃ, pretoÅe nie je dostupnà sieÅ."
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1890
-msgid "Expand all folders"
-msgstr "Rozbalà vÅetky prieÄinky"
+#: ../e-util/e-passwords.c:127
+msgid "Keyring key is unusable: no user or host name"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1891
-msgid "E_xpand All"
-msgstr "Roz_baliÅ vÅetko"
+#: ../e-util/e-passwords.c:447
+msgid "You have the Caps Lock key on."
+msgstr ""
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1901
-msgid "Refresh the folder list"
-msgstr "Obnovà zoznam prieÄinkov"
+#: ../e-util/e-passwords.c:578
+#, fuzzy
+#| msgid "_Remember password"
+msgid "_Remember this passphrase"
+msgstr "Z_apamÃtaÅ heslo"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1913
-msgid "Stop the current operation"
-msgstr "Zastavà aktuÃlnu operÃciu"
+#: ../e-util/e-passwords.c:579
+msgid "_Remember this passphrase for the remainder of this session"
+msgstr ""
 
-#. Translators: This message is shown only for ten or more
-#. * messages to be opened. The %d is replaced with the actual
-#. * count of messages. If you need a '%' in your text, then
-#. * write it doubled, like '%%'.
-#: ../mail/em-utils.c:110
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to open %d message at once?"
-msgid_plural "Are you sure you want to open %d messages at once?"
-msgstr[0] "Ste si istÃ, Åe chcete naraz otvoriÅ %d sprÃv?"
-msgstr[1] "Ste si istÃ, Åe chcete naraz otvoriÅ %d sprÃvu?"
-msgstr[2] "Ste si istÃ, Åe chcete naraz otvoriÅ %d sprÃvy?"
+#: ../e-util/e-passwords.c:584
+#, fuzzy
+#| msgid "_Remember password"
+msgid "_Remember this password"
+msgstr "Z_apamÃtaÅ heslo"
 
-#: ../mail/em-utils.c:166
-#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:154
-msgid "_Do not show this message again"
-msgstr "_TÃto sprÃvu uÅ znovu nezobrazovaÅ"
+#: ../e-util/e-passwords.c:585
+msgid "_Remember this password for the remainder of this session"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/em-utils.c:318
-msgid "Message Filters"
-msgstr "Filtre sprÃv"
+#: ../e-util/e-preferences-window.c:318
+msgid "Evolution Preferences"
+msgstr "Nastavenia programu Evolution"
 
-#: ../mail/em-utils.c:979
-#, c-format
-msgid "Messages from %s"
-msgstr "SprÃvy od %s"
+#: ../e-util/e-print.c:161
+msgid "An error occurred while printing"
+msgstr "Vyskytla sa chyba pri tlaÄi"
 
-#: ../mail/em-vfolder-editor.c:105
-msgid "Search _Folders"
-msgstr "VyhÄadÃvacie _prieÄinky"
+#: ../e-util/e-print.c:168
+msgid "The printing system reported the following details about the error:"
+msgstr "TlaÄovà systÃm oznÃmil nasledujÃce podrobnosti o chybe:"
 
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:339
-msgid "Add Folder"
-msgstr "PridaÅ prieÄinok"
+#: ../e-util/e-print.c:174
+msgid ""
+"The printing system did not report any additional details about the error."
+msgstr "TlaÄovà systÃm neoznÃmil Åiadne ÄalÅie podrobnosti o chybe."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:11
-msgid "Digitally sign messages when original message signed (PGP or S/MIME)"
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-rule-editor.c:288
+msgid "Add Rule"
+msgstr "PridaÅ pravidlo"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:39
-msgid "Composer Window default width"
-msgstr "Predvolenà ÅÃrka okna editora sprÃv"
+#: ../e-util/e-rule-editor.c:395
+msgid "Edit Rule"
+msgstr "UpraviÅ pravidlo"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:40
-#, fuzzy
-msgid "Default width of the Composer Window."
-msgstr "Prepne, Äi sa mà zobrazovaÅ panel prieÄinkov"
+#: ../e-util/e-search-bar.c:79
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Matches: %d"
+msgid "Matches: %u"
+msgstr "ZodpovedÃ: %d"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:41
-msgid "Composer Window default height"
-msgstr "Predvolenà vÃÅka okna editora sprÃv"
+#: ../e-util/e-search-bar.c:527
+msgid "Close the find bar"
+msgstr "Zavrie panel hÄadania"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:42
-#, fuzzy
-msgid "Default height of the Composer Window."
-msgstr "Åtandardnà predmet pre sprÃvu."
+#: ../e-util/e-search-bar.c:535
+msgid "Fin_d:"
+msgstr "_NÃjsÅ:"
+
+#: ../e-util/e-search-bar.c:547
+msgid "Clear the search"
+msgstr "VyÄistà hÄadanie"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:45
-#, fuzzy
-msgid "Attribute message."
-msgstr "PriloÅenà sprÃva"
+#: ../e-util/e-search-bar.c:571
+msgid "_Previous"
+msgstr "_PredchÃdzajÃci"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:46
-msgid ""
-"The text that is inserted when replying to a message, attributing the "
-"message to the original author."
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-search-bar.c:577
+msgid "Find the previous occurrence of the phrase"
+msgstr "NÃjde predchÃdzajÃci vÃskyt frÃzy"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:47
-msgid "Forward message."
-msgstr "SprÃva poslanà Äalej."
+#: ../e-util/e-search-bar.c:590
+msgid "_Next"
+msgstr "Nas_ledujÃci"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:48
-msgid ""
-"The text that is inserted when forwarding a message, saying that the "
-"forwarded message follows."
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-search-bar.c:596
+msgid "Find the next occurrence of the phrase"
+msgstr "NÃjde daÄÅÃ vÃskyt frÃzy"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:49
-msgid "Original message."
-msgstr "PÃvodnà sprÃva."
+#: ../e-util/e-search-bar.c:609
+msgid "Mat_ch case"
+msgstr "R_ozliÅovaÅ veÄkosÅ pÃsmen"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:50
-msgid ""
-"The text that is inserted when replying to a message (top posting), saying "
-"that the original message follows."
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-search-bar.c:637
+msgid "Reached bottom of page, continued from top"
+msgstr "Dosiahnutà spodnà okraj strany, pokraÄuje sa zvrchu"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:52
-msgid ""
-"This value can be an empty string, which means it'll use the system Picture "
-"folder, usually set to ~/Pictures. This folder will be also used when the "
-"set path is not pointing to the existent folder."
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-search-bar.c:659
+msgid "Reached top of page, continued from bottom"
+msgstr "Dosiahnutà hornà okraj strany, pokraÄuje sa zospodu"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:97
-msgid "Whether to show local folders (On This Computer) in a folder tree."
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-send-options.c:538 ../mail/importers/elm-importer.c:331
+#: ../mail/importers/pine-importer.c:422
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:1037
+msgid "Mail"
+msgstr "PoÅta"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:123
-msgid ""
-"This setting specifies whether the threads should be in expanded or "
-"collapsed state by default. Requires a restart to apply."
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-send-options.c:570
+msgid "When de_leted:"
+msgstr "Pri odstrÃ_nenÃ:"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:127
-msgid ""
-"Describes whether message headers in paned view should be collapsed or "
-"expanded by default. \"0\" = expanded \"1\" = collapsed"
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-source-config.c:679 ../e-util/e-source-config.c:683
+msgid "Type:"
+msgstr "Typ:"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:129
-msgid ""
-"Tells how to sort accounts in a folder tree used in a Mail view. When set to "
-"true accounts are sorted alphabetically, with an exception of On This "
-"Computer and Search folders, otherwise accounts are sorted based on an order "
-"given by a user."
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-source-config.c:691 ../e-util/e-source-config.c:695
+msgid "Name:"
+msgstr "Meno:"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:130
-msgid "Mail browser width"
-msgstr "ÅÃrka prehliadaÄa poÅty"
+#. Translators: This is the first of a sequence of widgets:
+#. * "Refresh every [NUMERIC_ENTRY] [TIME_UNITS_COMBO]"
+#: ../e-util/e-source-config.c:1293
+#, fuzzy
+#| msgid "Refresh the folder"
+msgid "Refresh every"
+msgstr "Znovu naÄÃta prieÄinok"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:131
+#: ../e-util/e-source-config.c:1323 ../e-util/e-source-config.c:1392
 #, fuzzy
-msgid "Default width of the mail browser window."
-msgstr "Prepne, Äi sa mà zobrazovaÅ panel prieÄinkov"
+#| msgid "Use _secure connection"
+msgid "Use a secure connection"
+msgstr "PouÅiÅ _zabezpeÄenà pripojenie"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:132
-msgid "Mail browser height"
-msgstr "VÃÅka prehliadaÄa poÅty"
+#: ../e-util/e-source-config.c:1416
+#, fuzzy
+#| msgid "Imported Certificate"
+msgid "Unset _trust for SSL certificate"
+msgstr "Importovanà certifikÃt"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:133
+#: ../e-util/e-source-config.c:1450
 #, fuzzy
-msgid "Default height of the mail browser window."
-msgstr "Åtandardnà predmet pre sprÃvu."
+#| msgid "Username:"
+msgid "User"
+msgstr "PouÅÃvateÄskà meno:"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:134
-msgid "Mail browser maximized"
-msgstr "PrehliadaÄ poÅty maximalizovanÃ"
+#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:229
+#, fuzzy
+#| msgid "_Destination folder:"
+msgid "_Destination"
+msgstr "_CieÄovà prieÄinok:"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:135
+#: ../e-util/e-source-selector-dialog.c:342
 #, fuzzy
-msgid "Default maximized state of the mail browser window."
-msgstr "Prepne, Äi sa mà zobrazovaÅ panel prieÄinkov"
+#| msgid "Select destination file"
+msgid "Select destination"
+msgstr "VybraÅ cieÄovà sÃbor"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:136
+#. no suggestions. Put something in the menu anyway...
+#: ../e-util/e-spell-entry.c:352
 #, fuzzy
-msgid "\"Folder Subscriptions\" window height"
-msgstr "Åtandardnà vÃÅka okna"
+#| msgid "(no subject)"
+msgid "(no suggestions)"
+msgstr "(Åiadny predmet)"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:137
-msgid ""
-"Initial height of the \"Folder Subscriptions\" window. The value updates as "
-"the user resizes the window vertically."
+#: ../e-util/e-spell-entry.c:376
+msgid "More..."
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:138
-#, fuzzy
-msgid "\"Folder Subscriptions\" window maximize state"
-msgstr "VyhÄadÃvacà prieÄinok podÄa Kon_ferencie"
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:139
-msgid ""
-"Initial maximize state of the \"Folder Subscriptions\" window. The value "
-"updates when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this "
-"particular value is not used by Evolution since the \"Folder Subscriptions\" "
-"window cannot be maximized. This key exists only as an implementation detail."
+#. + Add to Dictionary
+#: ../e-util/e-spell-entry.c:445
+#, c-format
+msgid "Add \"%s\" to Dictionary"
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:140
+#. - Ignore All
+#: ../e-util/e-spell-entry.c:488
 #, fuzzy
-msgid "\"Folder Subscriptions\" window width"
-msgstr "Åtandardnà ÅÃrka okna"
+#| msgid "Ignore"
+msgid "Ignore All"
+msgstr "IgnorovaÅ"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:141
-msgid ""
-"Initial width of the \"Folder Subscriptions\" window. The value updates as "
-"the user resizes the window horizontally."
+#: ../e-util/e-spell-entry.c:514
+msgid "Spelling Suggestions"
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:149
-msgid "Default reply style"
-msgstr "Predvolenà ÅtÃl odpovede"
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:1
+#, fuzzy
+#| msgid "A folder named \"{0}\" already exists. Please use a different name."
+msgid "A file named \"{0}\" already exists. Do you want to replace it?"
+msgstr "PrieÄinok pomenovanà ako â{0}â uÅ existuje. ProsÃm, zadajte inà nazov."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:172
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:2
 msgid ""
-"Possible values are: never - to never close browser window always - to "
-"always close browser window ask - (or any other value) will ask user"
+"The file already exists in \"{0}\". Replacing it will overwrite its contents."
 msgstr ""
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:207
-msgid "List of accounts"
-msgstr "Zoznam ÃÄtov"
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:3
+#, fuzzy
+#| msgid "_Reply"
+msgid "_Replace"
+msgstr "_OdpovedaÅ"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:208
-msgid ""
-"List of accounts known to the mail component of Evolution. The list contains "
-"strings naming subdirectories relative to /apps/evolution/mail/accounts."
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:4
+msgid "Cannot save file \"{0}\"."
+msgstr "Nedà sa uloÅiÅ sÃbor â{0}â."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:209
-msgid "List of accepted licenses"
-msgstr "Zoznam prijatÃch licenciÃ"
+# PÅ: nebolo by lepÅie "Z dÃvodu"?
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:5
+msgid "Because \"{1}\"."
+msgstr "KvÃli â{1}â."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:210
-msgid "List of protocol names whose license has been accepted."
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:6
+msgid "Cannot open file \"{0}\"."
+msgstr "Nedà sa otvoriÅ sÃbor â{0}â."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:213
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:7
 #, fuzzy
-msgid "\"Filter Editor\" window height"
-msgstr "Åtandardnà vÃÅka okna"
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:214
-msgid ""
-"Initial height of the \"Filter Editor\" window. The value updates as the "
-"user resizes the window vertically."
-msgstr ""
+#| msgid "Could not read signature file &quot;{0}&quot;."
+msgid "Failed to remove data source &quot;{0}&quot;."
+msgstr "Nepodarilo sa preÄÃtaÅ sÃbor s podpisom &quot;{0}&quot;."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:215
-msgid "\"Filter Editor\" window maximize state"
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:8 ../mail/mail.error.xml.h:61
+#, fuzzy
+msgid "The reported error was &quot;{1}&quot;."
+msgstr "Zlà regulÃrny vÃraz &quot;{0}&quot;."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:216
-msgid ""
-"Initial maximize state of the \"Filter Editor\" window. The value updates "
-"when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this particular "
-"value is not used by Evolution since the \"Filter Editor\" window cannot be "
-"maximized. This key exists only as an implementation detail."
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:9
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not read signature file &quot;{0}&quot;."
+msgid "Failed to update data source &quot;{0}&quot;."
+msgstr "Nepodarilo sa preÄÃtaÅ sÃbor s podpisom &quot;{0}&quot;."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:217
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:10
 #, fuzzy
-msgid "\"Filter Editor\" window width"
-msgstr "Åtandardnà ÅÃrka okna"
+#| msgid "Bad regular expression &quot;{0}&quot;."
+msgid "Failed to delete resource &quot;{0}&quot;."
+msgstr "NesprÃvny regulÃrny vÃraz &quot;{0}&quot;."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:218
-msgid ""
-"Initial width of the \"Filter Editor\" window. The value updates as the user "
-"resizes the window horizontally."
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-table-click-to-add.c:643
+#: ../e-util/gal-a11y-e-table-click-to-add.c:62
+#: ../e-util/gal-a11y-e-table-click-to-add.c:143
+msgid "click to add"
+msgstr "pridaÅ kliknutÃm"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:220
-msgid ""
-"Whether check for new messages when Evolution is started. This includes also "
-"sending messages from Outbox."
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-table-config.c:397 ../e-util/e-table-config.c:439
+msgid "(Ascending)"
+msgstr "(Vzostupne)"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:222
-msgid ""
-"Whether check for new messages in all active accounts regardless of the "
-"account \"Check for new messages every X minutes\" option when Evolution is "
-"started. This option is used only together with 'send_recv_on_start' option."
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-table-config.c:397 ../e-util/e-table-config.c:439
+msgid "(Descending)"
+msgstr "(Zostupne)"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:223
-msgid "\"Send and Receive Mail\" window height"
-msgstr "VÃÅka okna âOdoslaÅ a prijaÅ poÅtuâ"
+#: ../e-util/e-table-config.c:404
+msgid "Not sorted"
+msgstr "NezoradenÃ"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:224
-msgid ""
-"Initial height of the \"Send and Receive Mail\" window. The value updates as "
-"the user resizes the window vertically."
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-table-config.c:445
+msgid "No grouping"
+msgstr "Bez zoskupovania"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:225
-msgid "\"Send and Receive Mail\" window maximize state"
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-table-config.c:690
+msgid "Available Fields"
+msgstr "Dostupnà polia"
+
+#: ../e-util/e-table-field-chooser-dialog.c:227
+msgid "Add a Column"
+msgstr "PridaÅ stÄpec"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:226
+#: ../e-util/e-table-field-chooser.c:164
 msgid ""
-"Initial maximize state of the \"Send and Receive Mail\" window. The value "
-"updates when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this "
-"particular value is not used by Evolution since the \"Send and Receive Mail"
-"\" window cannot be maximized. This key exists only as an implementation "
-"detail."
+"To add a column to your table, drag it into\n"
+"the location in which you want it to appear."
 msgstr ""
+"Na pridanie stÄpca do vaÅej tabuÄky\n"
+"ho premiestnite na miesto, kde ho chcete maÅ."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:227
-msgid "\"Send and Receive Mail\" window width"
-msgstr "ÅÃrka okna âOdoslaÅ a prijaÅ poÅtuâ"
+#: ../e-util/e-table-group-container.c:363
+#, c-format
+msgid "%s: %s (%d item)"
+msgid_plural "%s: %s (%d items)"
+msgstr[0] "%s: %s (%d poloÅiek)"
+msgstr[1] "%s: %s (%d poloÅka)"
+msgstr[2] "%s: %s (%d poloÅky)"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:228
-msgid ""
-"Initial width of the \"Send and Receive Mail\" window. The value updates as "
-"the user resizes the window horizontally."
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-table-group-container.c:377
+#, c-format
+msgid "%s (%d item)"
+msgid_plural "%s (%d items)"
+msgstr[0] "%s (%d poloÅiek)"
+msgstr[1] "%s (%d poloÅka)"
+msgstr[2] "%s (%d poloÅky)"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:229
-#, fuzzy
-msgid "\"Search Folder Editor\" window height"
-msgstr "Åtandardnà vÃÅka okna"
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1579
+msgid "Customize Current View"
+msgstr "PrispÃsobiÅ aktuÃlny pohÄad"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:230
-msgid ""
-"Initial height of the \"Search Folder Editor\" window. The value updates as "
-"the user resizes the window vertically."
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1602
+msgid "Sort _Ascending"
+msgstr "ZoradiÅ _vzostupne"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:231
-#, fuzzy
-msgid "\"Search Folder Editor\" window maximize state"
-msgstr "VyhÄadÃvacà prieÄinok podÄa Kon_ferencie"
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1605
+msgid "Sort _Descending"
+msgstr "ZoradiÅ _zostupne"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:232
-msgid ""
-"Initial maximize state of the \"Search Folder Editor\" window. The value "
-"updates when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this "
-"particular value is not used by Evolution since the \"Search Folder Editor\" "
-"window cannot be maximized. This key exists only as an implementation detail."
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1608
+msgid "_Unsort"
+msgstr "_NezoraÄovaÅ"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:233
-#, fuzzy
-msgid "\"Search Folder Editor\" window width"
-msgstr "VyhÄadÃvacà prieÄinok podÄa Kon_ferencie"
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1611
+msgid "Group By This _Field"
+msgstr "ZoskupiÅ podÄa tohto _poÄa"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:234
-msgid ""
-"Initial width of the \"Search Folder Editor\" window. The value updates as "
-"the user resizes the window horizontally."
-msgstr ""
+# MÄ: Neviem, v ktorom pohÄade sa to dokÃÅe zobraziÅ. Ale callback kÃd to nemà Åiadny, tak podÄa mÅa to aktuÃlne niÄ nerobÃ
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1614
+#, fuzzy
+msgid "Group By _Box"
+msgstr "ZoskupiÅ podÄa _boxu"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:235
-msgid "Drag'n'drop export format"
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1618
+msgid "Remove This _Column"
+msgstr "OdstrÃniÅ tento _stÄpec"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:236
-msgid ""
-"Define the email export format when doing drag'n'drop. Possible values are "
-"mbox or pdf"
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1621
+msgid "Add a C_olumn..."
+msgstr "PridaÅ s_tÄpecâ"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:237
-msgid "Format of the drag'n'drop export filename"
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1625
+msgid "A_lignment"
+msgstr "Za_rovnanie"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:238
-msgid ""
-"Exported filename will be YYYYmmDDHHMMSS_email_title Possible values: 1 (: "
-"email sent date), 2 (: drag'n'drop date)"
-msgstr ""
+# MÄ: NajlepÅie vyuÅitie ÅÃrky stÄpcov. Nenapadà mi vhodnà preklad.
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1628
+#, fuzzy
+msgid "B_est Fit"
+msgstr "NejlepÅie"
 
-#: ../mail/importers/elm-importer.c:181
-msgid "Importing Elm data"
-msgstr "Importujà sa Elm Ãdaje"
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1631
+msgid "Format Column_s..."
+msgstr "FormÃt stÄpco_vâ"
 
-#: ../mail/importers/elm-importer.c:353 ../mail/importers/pine-importer.c:460
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:1042
-#: ../widgets/misc/e-send-options.c:538
-msgid "Mail"
-msgstr "PoÅta"
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1635
+msgid "Custo_mize Current View..."
+msgstr "Pris_pÃsobiÅ aktuÃlny pohÄadâ"
 
-#: ../mail/importers/elm-importer.c:400
-msgid "Evolution Elm importer"
-msgstr "Importovacà nÃstroj Evolution Elm"
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1706
+msgid "_Sort By"
+msgstr "_ZoradiÅ podÄa"
 
-#: ../mail/importers/elm-importer.c:401
-msgid "Import mail from Elm."
-msgstr "Importuje poÅtu z Elm."
+# vlastnà usporiadanie
+#. Custom
+#: ../e-util/e-table-header-item.c:1724
+msgid "_Custom"
+msgstr "_VlastnÃ"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:142
-#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:260
-msgid "_Destination folder:"
-msgstr "_CieÄovà prieÄinok:"
+#: ../e-util/e-text.c:2098
+msgid "Select All"
+msgstr "VybraÅ vÅetko"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:148
-#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:266
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:557
-msgid "Select folder"
-msgstr "Vyberte prieÄinok"
+#: ../e-util/e-text.c:2111
+msgid "Input Methods"
+msgstr "MetÃdy vstupu"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:149
-#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:267
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:558
-msgid "Select folder to import into"
-msgstr "Vyberte prieÄinok, do ktorÃho importovaÅ"
+#. Put the "UTC" entry at the top of the combo's list.
+#: ../e-util/e-timezone-dialog.c:207 ../e-util/e-timezone-dialog.c:429
+#: ../e-util/e-timezone-dialog.c:433 ../e-util/e-timezone-dialog.c:437
+#: ../e-util/e-timezone-dialog.c:803
+msgid "UTC"
+msgstr "UTC"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:438
-msgctxt "mboxImp"
-msgid "Subject"
-msgstr "Predmet"
+#: ../e-util/e-url-entry.c:80
+msgid "Click here to go to URL"
+msgstr "KliknutÃm sem prejdete na URL"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:443
-msgctxt "mboxImp"
-msgid "From"
-msgstr "Od"
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:406 ../e-util/e-web-view.c:273
+msgid "_Copy Link Location"
+msgstr "_KopÃrovaÅ umiestnenie odkazu"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:487
-#: ../shell/e-shell-utils.c:195
-msgid "Berkeley Mailbox (mbox)"
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:408 ../e-util/e-web-view.c:275
+msgid "Copy the link to the clipboard"
+msgstr "SkopÃruje odkaz do schrÃnky"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:488
-msgid "Importer Berkeley Mailbox format folders"
-msgstr ""
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:416 ../e-util/e-web-view.c:283
+msgid "_Open Link in Browser"
+msgstr "_OtvoriÅ odkaz v prehliadaÄi"
 
-#: ../mail/importers/mail-importer.c:63
-msgid "Importing mailbox"
-msgstr "Importuje sa mailbox"
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:418 ../e-util/e-web-view.c:285
+msgid "Open the link in a web browser"
+msgstr "Otvorà odkaz vo webovom priehliadaÄi"
 
-#. Destination folder, was set in our widget
-#: ../mail/importers/mail-importer.c:153
-#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:621
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:770
-#, c-format
-msgid "Importing '%s'"
-msgstr "Importuje sa â%sâ"
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:426 ../e-util/e-web-view.c:293
+msgid "_Copy Email Address"
+msgstr "_KopÃrovaÅ emailovà adresu"
 
-#: ../mail/importers/mail-importer.c:316
-#, c-format
-msgid "Scanning %s"
-msgstr "PrehÄadÃva sa %s"
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:443 ../e-util/e-web-view.c:310
+msgid "_Copy Image"
+msgstr "_KopÃrovaÅ obrÃzok"
 
-#: ../mail/importers/pine-importer.c:262
-msgid "Importing Pine data"
-msgstr "Importujà sa Pine Ãdaje"
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:445 ../e-util/e-web-view.c:312
+msgid "Copy the image to the clipboard"
+msgstr "SkopÃruje obrÃzok do schrÃnky"
 
-#: ../mail/importers/pine-importer.c:467
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1115
-msgid "Address Book"
-msgstr "AdresÃr kontaktov"
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:465 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:1310
+#: ../e-util/e-web-view.c:332 ../e-util/e-web-view.c:1419
+msgid "Select all text and images"
+msgstr "VybraÅ celà text a obrÃzky"
 
-#: ../mail/importers/pine-importer.c:515
-msgid "Evolution Pine importer"
-msgstr "Importovacà nÃstroj Evolution Pine"
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:974 ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:976
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:978 ../e-util/e-web-view.c:1086
+#: ../e-util/e-web-view.c:1088 ../e-util/e-web-view.c:1090
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Click to call %s"
+msgstr "KliknutÃm pridÃte Ãlohu"
 
-#: ../mail/importers/pine-importer.c:516
-msgid "Import mail from Pine."
-msgstr "Importuje poÅtu z Pine."
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:980 ../e-util/e-web-view.c:1092
+msgid "Click to hide/unhide addresses"
+msgstr "KliknutÃm skryjete/zobrazÃte adresy"
 
-#: ../mail/mail-autofilter.c:73
+#: ../e-util/e-web-view-gtkhtml.c:982 ../e-util/e-web-view.c:1094
 #, c-format
-msgid "Mail to %s"
-msgstr "PoÅta pre %s"
+msgid "Click to open %s"
+msgstr "KliknutÃm otvorÃte %s"
 
-#: ../mail/mail-autofilter.c:229 ../mail/mail-autofilter.c:272
-#, c-format
-msgid "Mail from %s"
-msgstr "PoÅta od %s"
+#: ../e-util/ea-calendar-item.c:315 ../e-util/ea-calendar-item.c:324
+msgid "%d %B %Y"
+msgstr "%d. %B %Y"
 
-#: ../mail/mail-autofilter.c:255
+#: ../e-util/ea-calendar-item.c:327
 #, c-format
-msgid "Subject is %s"
-msgstr "Predmet je %s"
+msgid "Calendar: from %s to %s"
+msgstr "KalendÃr: od %s do %s"
 
-#: ../mail/mail-autofilter.c:296
-#, c-format
-msgid "%s mailing list"
-msgstr "PoÅtovà konferencia %s"
+#: ../e-util/ea-calendar-item.c:364
+msgid "evolution calendar item"
+msgstr "poloÅka kalendÃra evolution"
 
-#: ../mail/mail-autofilter.c:406
-msgid "Add Filter Rule"
-msgstr "PridaÅ pravidlo filtra"
+#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:635
+#, fuzzy
+#| msgid "Evolution Pine importer"
+msgid "Evolution Source Viewer"
+msgstr "Importovacà nÃstroj Evolution Pine"
 
-#. Translators: The first %s is name of the affected
-#. * filter rule(s), the second %s is URI of the removed
-#. * folder. For more than one filter rule is each of
-#. * them on a separate line, with four spaces in front
-#. * of its name, without quotes.
-#: ../mail/mail-autofilter.c:513
-#, c-format
-msgid ""
-"The filter rule \"%s\" has been modified to account for the deleted folder\n"
-"\"%s\"."
-msgid_plural ""
-"The following filter rules\n"
-"%s have been modified to account for the deleted folder\n"
-"\"%s\"."
-msgstr[0] ""
-msgstr[1] ""
-msgstr[2] ""
+#. Translators: The name that is displayed in the user interface
+#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:665
+#, fuzzy
+#| msgid "Display"
+msgid "Display Name"
+msgstr "Zobrazenie"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:1
+#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:674
 #, fuzzy
-msgid "Set custom junk header"
-msgstr "PridaÅ vlastnà hlaviÄku pre nevyÅiadanà poÅtu"
+#| msgid "_Flag:"
+msgid "Flags"
+msgstr "_ZnaÄka:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:2
-msgid ""
-"All new emails with header that matches given content will be automatically "
-"filtered as junk"
-msgstr ""
+#: ../e-util/evolution-source-viewer.c:726
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:677
+msgid "Identity"
+msgstr "Identita"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:3
-#, fuzzy
-msgid "Header name"
-msgstr "NÃzov hlaviÄky:"
+#: ../e-util/filter.error.xml.h:1
+msgid "Missing date."
+msgstr "ChÃba dÃtum."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:4
-#, fuzzy
-msgid "Header content"
-msgstr "OdosielateÄ obsahuje"
+#: ../e-util/filter.error.xml.h:2
+msgid "You must choose a date."
+msgstr "MusÃte zvoliÅ dÃtum."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:5
-msgid "_Add Signature"
-msgstr "_PridaÅ podpis"
+#: ../e-util/filter.error.xml.h:3
+msgid "Missing filename."
+msgstr "ChÃba nÃzov sÃboru."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:6
-msgid ""
-"The output of this script will be used as your\n"
-"signature. The name you specify will be used\n"
-"for display purposes only. "
-msgstr ""
-"VÃstup tohto skriptu sa pouÅije ako vÃÅ podpis.\n"
-"Zadanà nÃzov sa pouÅije iba na ÃÄely zobrazenia."
+#: ../e-util/filter.error.xml.h:4
+msgid "You must specify a filename."
+msgstr "MusÃte zadaÅ nÃzov sÃboru."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:10
-msgid "_Script:"
-msgstr "_Skript:"
+#: ../e-util/filter.error.xml.h:5
+msgid "File &quot;{0}&quot; does not exist or is not a regular file."
+msgstr "SÃbor &quot;{0}&quot; neexistuje alebo nie je normÃlny sÃbor."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:11
-msgid "Default Behavior"
-msgstr "Predvolenà sprÃvanie"
+#: ../e-util/filter.error.xml.h:6
+msgid "Bad regular expression &quot;{0}&quot;."
+msgstr "NesprÃvny regulÃrny vÃraz &quot;{0}&quot;."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:12
-msgid "For_mat messages in HTML"
-msgstr "PÃsaÅ sprÃvy v _HTML"
+#: ../e-util/filter.error.xml.h:7
+msgid "Could not compile regular expression &quot;{1}&quot;."
+msgstr ""
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:13
-msgid "Automatically insert _emoticon images"
-msgstr "Automaticky vloÅiÅ _smejkov"
+#: ../e-util/filter.error.xml.h:8 ../mail/mail.error.xml.h:100
+msgid "Missing name."
+msgstr "ChÃba nÃzov."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:14
-#, fuzzy
-msgid "Always request rea_d receipt"
-msgstr "VÅdy poslaÅ spÃÅ sprÃvu o preÄÃtanÃ"
+#: ../e-util/filter.error.xml.h:9
+msgid "You must name this filter."
+msgstr "MusÃte tento filter pomenovaÅ."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:15
-#, fuzzy
-#| msgid "Encode file names in an Outlook/GMail way"
-msgid "Encode filenames in an _Outlook/GMail way"
-msgstr "KÃdovaÅ nÃzvy sÃborov v ÅtÃle Outlook/GMail"
+#: ../e-util/filter.error.xml.h:10
+msgid "Name &quot;{0}&quot; already used."
+msgstr "NÃzov &quot;{0}&quot; je uÅ pouÅitÃ."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:16
-msgid "Ch_aracter encoding:"
-msgstr "Zn_akovà sada:"
+#: ../e-util/filter.error.xml.h:11
+msgid "Please choose another name."
+msgstr "ProsÃm, zvoÄte inà nÃzov."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:17
-msgid "Replies and Forwards"
-msgstr "Odpovede a posielania Äalej"
+#. Translators: description of a "popup" action
+#: ../e-util/gal-a11y-e-cell-popup.c:128
+msgid "popup a child"
+msgstr "prekryÅ potomka"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:18
-msgid "_Reply style:"
-msgstr "Å_tÃl odpovede:"
+#. Translators: description of a "toggle" action
+#: ../e-util/gal-a11y-e-cell-toggle.c:180
+msgid "toggle the cell"
+msgstr "prepnÃÅ bunku"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:19
-msgid "_Forward style:"
-msgstr "ÅtÃl _posielania Äalej:"
+# Äo je ETree? netreba to prekladaÅ?
+# MÄ: Nepodarilo sa mi to zistiÅ. ZatiaÄ.
+#. Translators: description of an "expand" action
+#: ../e-util/gal-a11y-e-cell-tree.c:215
+msgid "expands the row in the ETree containing this cell"
+msgstr "rozbalà riadok v ETree obsahujÃci tÃto bunku"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:20
-msgid "Start _typing at the bottom on replying"
-msgstr "Pri odpovedanà zaÄaÅ _pÃsaÅ dole"
+#. Translators: description of a "collapse" action
+#: ../e-util/gal-a11y-e-cell-tree.c:223
+msgid "collapses the row in the ETree containing this cell"
+msgstr "zbalà riadok v ETree obsahujÃci tÃto bunku"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:21
-msgid "_Keep signature above the original message on replying"
-msgstr "_Pri odpovedanà nechaÅ podpis nad pÃvodnou sprÃvou"
+#: ../e-util/gal-a11y-e-cell.c:123
+msgid "Table Cell"
+msgstr "Bunka tabuÄky"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:22
-msgid "Ig_nore Reply-To: for mailing lists"
-msgstr "Ig_norovaÅ âOdpovedaÅ komu:â pre poÅtovà konferencie."
+#: ../e-util/gal-a11y-e-table-click-to-add.c:72
+msgid "click"
+msgstr "kliknÃÅ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:23
-msgid "Gro_up Reply goes only to mailing list, if possible"
-msgstr "OdpovedaÅ sk_upine smeruje len do konferencie, ak je to moÅnÃ"
+#: ../e-util/gal-a11y-e-table-column-header.c:163
+msgid "sort"
+msgstr "zoradiÅ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:24
-msgid "Digitally _sign messages when original message signed (PGP or S/MIME)"
-msgstr ""
+#: ../e-util/gal-define-views-dialog.c:385
+#: ../e-util/gal-define-views-dialog.c:388
+msgid "Define Views"
+msgstr "DefinovaÅ pohÄady"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:26
-msgid "Sig_natures"
-msgstr "_Podpisy"
+#: ../e-util/gal-view-factory-etable.c:114
+msgid "Table"
+msgstr "TabuÄka"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:28
-msgid "Signatures"
-msgstr "Podpisy"
+#: ../e-util/gal-view-instance-save-as-dialog.c:296
+msgid "Save Current View"
+msgstr "UloÅenie aktuÃlneho pohÄadu"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:29
-msgid "_Languages"
-msgstr "_Jazyky"
+#: ../e-util/gal-view-new-dialog.c:173
+msgid "Define New View"
+msgstr "Definovanie novÃho pohÄadu"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:30
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The list of languages here reflects only the languages for which you have a "
-"dictionary installed."
-msgstr ""
-"TÃto ÄasÅ umoÅÅuje nastviÅ chovanie a jazyk pre kontrolu pravopisu. Zoznam "
-"jazykov obsahuje iba tie, pre ktorà mÃte nainÅtalovanà slovnÃky."
+#: ../e-util/widgets.error.xml.h:1
+msgid "Do you wish to save your changes?"
+msgstr "ÅelÃte si uloÅiÅ vaÅe zmeny?"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:31
-msgid "Languages Table"
-msgstr "TabuÄka jazykov"
+#: ../e-util/widgets.error.xml.h:2
+msgid "This signature has been changed, but has not been saved."
+msgstr "Tento podpis bol zmenenÃ, ale nebol uloÅenÃ."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:33
-msgid "Check spelling while I _type"
-msgstr "KontrolovaÅ pravopis _poÄas pÃsania"
+#: ../e-util/widgets.error.xml.h:3
+msgid "_Discard changes"
+msgstr "_ZahodiÅ zmeny"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:34
-msgid "Color for _misspelled words:"
-msgstr "Farba pre ne_sprÃvne slovÃ:"
+#: ../e-util/widgets.error.xml.h:4
+msgid "Blank Signature"
+msgstr "PrÃzdny podpis"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:35
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:58
-msgid "Pick a color"
-msgstr "Vyberte farbu"
+#: ../e-util/widgets.error.xml.h:5
+msgid "Please provide an unique name to identify this signature."
+msgstr "ProsÃm, zadajte jedineÄnà nÃzov, ktorà identifikuje tento podpis."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:36
-msgid "Spell Checking"
-msgstr "Kontrola pravopisu"
+#: ../e-util/widgets.error.xml.h:6
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not save signature file."
+msgid "Could not load signature."
+msgstr "Nepodarilo sa uloÅiÅ sÃbor podpisu."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:37
-msgid ""
-"To help avoid email accidents and embarrassments, ask for confirmation "
-"before taking the following checkmarked actions:"
+#: ../e-util/widgets.error.xml.h:7
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not save signature file."
+msgid "Could not save signature."
+msgstr "Nepodarilo sa uloÅiÅ sÃbor podpisu."
+
+#: ../libemail-engine/camel-sasl-xoauth2.c:27
+msgid "OAuth2"
 msgstr ""
 
-#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:39
-msgid "Sending a message with an _empty subject line"
-msgstr "PosielanÃm sprÃvy bez pr_edmetu"
+#: ../libemail-engine/camel-sasl-xoauth2.c:28
+msgid "This option will use an OAuth 2.0 access token to connect to the server"
+msgstr ""
 
-#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:41
-msgid "Sending a message with only _Bcc recipients defined"
-msgstr "Posielanà sprÃv s adresÃtmi iba v _Bcc"
+#: ../libemail-engine/e-mail-authenticator.c:182
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Invalid authentication"
+msgid "Invalid authentication result code (%d)"
+msgstr "Neplatnà overenie totoÅnosti"
 
-#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:43
-msgid "Sending a _private reply to a mailing list message"
-msgstr ""
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:114
+#, c-format
+msgid "Saving message to folder '%s'"
+msgstr "Ukladà sa sprÃva do prieÄinka â%sâ"
 
-#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:45
-msgid "Sending a reply to a large _number of recipients"
-msgstr "PosielanÃm odpovede veÄkÃmu _poÄtu adresÃtov"
+# Preposlanà sprÃvy?
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:566
+msgid "Forwarded messages"
+msgstr "SprÃvy poslanà Äalej"
 
-#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:47
-msgid "Allowing a _mailing list to redirect a private reply to the list"
-msgstr ""
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:676
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:927
+#, c-format
+msgid "Retrieving %d message"
+msgid_plural "Retrieving %d messages"
+msgstr[0] "ZÃskava sa %d sprÃv"
+msgstr[1] "ZÃskava sa %d sprÃva"
+msgstr[2] "ZÃskavajà sa %d sprÃvy"
 
-#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:49
-#, fuzzy
-msgid "Sending a message with _recipients not entered as mail addresses"
-msgstr "PÃtaÅ sa pri posielanà sprÃv s adresÃtmi iba v _Bcc"
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:770
+msgid "Scanning messages for duplicates"
+msgstr "Kontrolujà sa sprÃvy na duplicitnÃ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:50
-msgid "Confirmations"
-msgstr "Potvrdenia"
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1178
+#, c-format
+msgid "Removing folder '%s'"
+msgstr "OdstraÅuje sa prieÄinok â%sâ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:52
-msgid "SHA1"
-msgstr "SHA1"
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1315
+#, c-format
+msgid "File \"%s\" has been removed."
+msgstr "SÃbor â%sâ bol odstrÃnenÃ."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:53
-msgid "SHA256"
-msgstr "SHA256"
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1319
+msgid "File has been removed."
+msgstr "SÃbor bol odstrÃnenÃ."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:54
-msgid "SHA384"
-msgstr "SHA384"
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1378
+msgid "Removing attachments"
+msgstr "OdstraÅujà sa prÃlohy"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:55
-msgid "SHA512"
-msgstr "SHA512"
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1542
+#, c-format
+msgid "Saving %d message"
+msgid_plural "Saving %d messages"
+msgstr[0] "Ukladà sa %d sprÃv"
+msgstr[1] "Ukladà sa %d sprÃva"
+msgstr[2] "Ukladajà sa %d sprÃvy"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:56 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:1
-#, fuzzy
-msgid "a"
-msgstr "dopoludnia"
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1898 ../mail/em-folder-utils.c:610
+#, c-format
+msgid "Invalid folder URI '%s'"
+msgstr "Neplatnà URI prieÄinka â%sâ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:57 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:2
-msgid "b"
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:540
+#, c-format
+msgid "No mail service found with UID '%s'"
 msgstr ""
 
-# MÄ: Je moÅnà oddeliÅ ../mail/mail-config.ui.h:14 do samostanÃho reÅazca?
-#   Popisuje spÃsob odpovedania na e-mail a posielania Äalej. DÃva: PrÃloh
-#   Bolo by vhodnejÅie âako prÃlohaâ
-# PÅ: zjavne to uÅ spravili :-)
-#: ../mail/mail-config.ui.h:58
-msgctxt "ReplyForward"
-msgid "Attachment"
-msgstr "Ako prÃlohu"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:59
-msgctxt "ReplyForward"
-msgid "Inline (Outlook style)"
-msgstr "V texte (Outlook ÅtÃl)"
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:549
+#, c-format
+msgid "UID '%s' is not a mail transport"
+msgstr ""
 
-# Styl odpovede:
-#: ../mail/mail-config.ui.h:60
-msgctxt "ReplyForward"
-msgid "Quoted"
-msgstr "CitovaÅ"
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:647
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:761
+#, c-format
+msgid "Failed to apply outgoing filters: %s"
+msgstr "Nepodarilo sa pouÅiÅ filtre pre odosielanà poÅtu: %s"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:61
-msgctxt "ReplyForward"
-msgid "Do not quote"
-msgstr "NecitovaÅ"
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:676
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:710
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:780 ../libemail-engine/mail-ops.c:813
+#, fuzzy, c-format
+msgid ""
+"Failed to append to %s: %s\n"
+"Appending to local 'Sent' folder instead."
+msgstr ""
+"Nepodarilo sa pridaÅ do %s: %s\n"
+"Namiesto toho sa pridà do prieÄinka `OdoslanÃ'."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:62
-msgctxt "ReplyForward"
-msgid "Inline"
-msgstr "V texte"
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:730
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:835
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to append to local 'Sent' folder: %s"
+msgstr "Nepodarilo sa pridaÅ do lokÃlneho prieÄinku \"OdoslenÃ\": %s"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:63
-msgid "Proxy Settings"
-msgstr "Nastavenia proxy"
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:974
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:967 ../libemail-engine/mail-ops.c:1069
+msgid "Sending message"
+msgstr "Posiela sa sprÃva"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:64
-msgid "_Use system defaults"
-msgstr "Po_uÅiÅ predvolenà systÃmovà hodnoty"
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:120 ../mail/em-folder-properties.c:333
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:764
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1095
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1106
+msgid "Inbox"
+msgstr "DoruÄenà poÅta"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:65
-msgid "_Direct connection to the Internet"
-msgstr "_Priame pripojenie k internetu"
+#. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_INBOX
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:121 ../mail/em-folder-tree-model.c:757
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1093
+msgid "Drafts"
+msgstr "Koncepty"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:66
-msgid "_Manual proxy configuration:"
-msgstr "_RuÄnà nastavenie proxy:"
+#. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_DRAFTS
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:122 ../mail/em-folder-tree-model.c:768
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1097
+msgid "Outbox"
+msgstr "PoÅta na odoslanie"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:67
-msgid "H_TTP Proxy:"
-msgstr "H_TTP proxy:"
+#. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_OUTBOX
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:123 ../mail/em-folder-tree-model.c:772
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1099
+msgid "Sent"
+msgstr "Odoslanà poÅta"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:68
-msgid "_Secure HTTP Proxy:"
-msgstr "_ZabezpeÄenà HTTP proxy:"
+#. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_SENT
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:124 ../mail/em-folder-tree-model.c:760
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1101
+#: ../plugins/templates/org-gnome-templates.eplug.xml.h:1
+#: ../plugins/templates/templates.c:1071 ../plugins/templates/templates.c:1368
+#: ../plugins/templates/templates.c:1378
+msgid "Templates"
+msgstr "ÅablÃny"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:69
-#, fuzzy
-#| msgid "SOCKS proxy port"
-msgid "SOC_KS Proxy:"
-msgstr "Port pre SOCKS proxy"
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1351
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "User canceled operation."
+msgid "User cancelled operation"
+msgstr "PouÅÃvateÄ zruÅil operÃciu."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:70
-msgid "No _Proxy for:"
-msgstr "Åiadne _proxy pre:"
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1572
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Use Authe_ntication"
+msgid "%s authentication failed"
+msgstr "PouÅiÅ overe_nie totoÅnosti"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:71
-msgid "Port:"
-msgstr "Port:"
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1617
+#, c-format
+msgid "No data source found for UID '%s'"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:72
-msgid "Use Authe_ntication"
-msgstr "PouÅiÅ overe_nie totoÅnosti"
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1668
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "No destination address provided, forward of the message has been "
+#| "cancelled."
+msgid ""
+"No destination address provided, forwarding of the message has been "
+"cancelled."
+msgstr ""
+"Nebola poskytnutà cieÄovà adresa, posielanie sprÃvy Äalej bolo zruÅenÃ."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:73
-msgid "Us_ername:"
-msgstr "Po_uÅÃvateÄskà meno:"
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1681
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid ""
+#| "No destination address provided, forward of the message has been "
+#| "cancelled."
+msgid "No identity found to use, forwarding of the message has been cancelled."
+msgstr ""
+"Nebola poskytnutà cieÄovà adresa, posielanie sprÃvy Äalej bolo zruÅenÃ."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:74
-msgid "Pass_word:"
-msgstr "_Heslo:"
+#: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:171
+#, c-format
+msgid "Disconnecting from '%s'"
+msgstr "OdpÃja sa od â%sâ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:75
-msgid "Start up"
-msgstr "Spustenie"
+#: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:263
+#, c-format
+msgid "Reconnecting to '%s'"
+msgstr "Znovu sa pripojÃja k â%sâ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:76
-msgid "Check for new _messages on start"
-msgstr "KontrolovaÅ _novà sprÃvy pri spustenÃ"
+#: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:340
+#, c-format
+msgid "Preparing account '%s' for offline"
+msgstr "Pripravuje sa ÃÄet â%sâ pre odpojenà reÅim"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:77
-msgid "Check for new messa_ges in all active accounts"
-msgstr "KontrolovaÅ n_ovà sprÃvy vo vÅetkÃch aktÃvnych ÃÄtoch"
+#: ../libemail-engine/mail-folder-cache.c:880
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Pinging %s"
+msgstr "PrehÄadÃva sa %s"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:78
-msgid "Message Display"
-msgstr "Zobrazenie sprÃvy"
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:94
+msgid "Filtering Selected Messages"
+msgstr "Filtrujà sa vybranà sprÃvy"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:79
-msgid "_Use the same fonts as other applications"
-msgstr "Po_uÅiÅ rovnakà pÃsma ako ostatnà aplikÃcie"
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:152
+#, c-format
+msgid ""
+"Failed to filter selected messages. One reason can be that folder location "
+"set in one or more filters is invalid. Please check your filters in Edit-"
+">Message Filters.\n"
+"Original error was: %s"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:80
-msgid "S_tandard Font:"
-msgstr "_Predvolenà pÃsmo:"
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:233
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Fetching Mail"
+msgid "Fetching mail from '%s'"
+msgstr "ZÃskava sa poÅta"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:81
-msgid "Select HTML fixed width font"
-msgstr "Vyberte pÃsmo s pevnou ÅÃrkou pre HTML"
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:755
+#, c-format
+msgid ""
+"Failed to apply outgoing filters. One reason can be that folder location set "
+"in one or more filters is invalid. Please check your filters in Edit-"
+">Message Filters.\n"
+"Original error was: %s"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:82
-msgid "Select HTML variable width font"
-msgstr "Vyberte pÃsmo s premenlivou ÅÃrkou pre HTML"
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:978
+#, c-format
+msgid "Sending message %d of %d"
+msgstr "Posiela sa sprÃva %d z %d"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:83
-msgid "Fix_ed Width Font:"
-msgstr "PÃsmo s p_evnou ÅÃrkou:"
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1030
+#, c-format
+msgid "Failed to send a message"
+msgid_plural "Failed to send %d of %d messages"
+msgstr[0] "Zlyhalo posielanie %d z %d sprÃv"
+msgstr[1] "Zlyhalo posielanie %d z %d sprÃvy"
+msgstr[2] "Zlyhalo posielanie %d z %d sprÃv"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:84
-msgid "Highlight _quotations with"
-msgstr "SpÃsob _zvÃrazÅovania citÃcie"
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1036
+msgid "Canceled."
+msgstr "ZruÅenÃ."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:85
-msgid "color"
-msgstr "farba"
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1038
+msgid "Complete."
+msgstr "DokonÄenÃ."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:86
-msgid "Default character e_ncoding:"
-msgstr "Predvolenà _znakovà sada:"
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1150
+#, c-format
+msgid "Moving messages to '%s'"
+msgstr "PresÃvajà sa sprÃvy do â%sâ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:87
-msgid "Apply the same _view settings to all folders"
-msgstr "PouÅiÅ ro_vnakà nastavenia zobrazenia pre vÅetky prieÄinky"
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1151
+#, c-format
+msgid "Copying messages to '%s'"
+msgstr "KopÃrujà sa sprÃvy do â%sâ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:88
-#, fuzzy
-msgid "F_all back to threading messages by subject"
-msgstr "VytvoriÅ vlÃkna sprÃv podÄa predmetu"
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1270
+#, c-format
+msgid "Storing folder '%s'"
+msgstr "Ukladà sa prieÄinok â%sâ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:89
-msgid "Delete Mail"
-msgstr "OdstraÅovanie poÅty"
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1398
+#, c-format
+msgid "Expunging and storing account '%s'"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:90
-msgid "Empty trash folders on e_xit"
-msgstr "VyprÃzdniÅ prieÄinky KÃÅ pri _ukonÄenÃ"
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1399
+#, c-format
+msgid "Storing account '%s'"
+msgstr "Ukladà sa ÃÄet â%sâ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:91
-msgid "Confirm _when expunging a folder"
-msgstr "_Potvrdenie pri Äistenà prieÄinka"
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1473
+#, c-format
+msgid "Emptying trash in '%s'"
+msgstr "VyprÃzdÅuje sa kÃÅ v â%sâ"
 
-#. If enabled, show animation; if disabled, only display a static image without any animation
-#: ../mail/mail-config.ui.h:93
-msgid "_Show animated images"
-msgstr "_ZobraziÅ animovanà obrÃzky"
+#: ../libemail-engine/mail-tools.c:71
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not create spool directory '%s': %s"
+msgstr ""
+"Nie je moÅnà vytvoriÅ prieÄinok %s:\n"
+"%s"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:94
-msgid "_Prompt on sending HTML mail to contacts that do not want them"
+#: ../libemail-engine/mail-tools.c:111
+#, c-format
+msgid "Trying to movemail a non-mbox source '%s'"
 msgstr ""
-"_PÃtaÅ sa pri posielanà HTML sprÃv kontaktom, ktorà nechcà tento formÃt"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:95
-msgid "Loading Images"
-msgstr "NaÄÃtavanie obrÃzkov"
+#: ../libemail-engine/mail-tools.c:229
+#, c-format
+msgid "Forwarded message - %s"
+msgstr "SprÃva poslanà Äalej - %s"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:96
-msgid "_Never load images from the Internet"
-msgstr "_Nikdy nenaÄÃtaÅ obrÃzky z internetu"
+#: ../libemail-engine/mail-tools.c:231
+msgid "Forwarded message"
+msgstr "SprÃva poslanà Äalej"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:97
-msgid "_Load images only in messages from contacts"
-msgstr "NaÄÃtaÅ _obrÃzky iba v sprÃvach od kontaktov"
+#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:127
+#, c-format
+msgid "Setting up Search Folder: %s"
+msgstr "Nastavuje sa vyhÄadÃvacà prieÄinok: %s"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:98
-msgid "_Always load images from the Internet"
-msgstr "_VÅdy naÄÃtavaÅ obrÃzky z internetu"
+#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:280
+#, c-format
+msgid "Updating Search Folders for '%s' - %s"
+msgstr "Aktualizujà sa vyhÄadÃvacie prieÄinky pre â%sâ â %s"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:99
-msgid "HTML Messages"
-msgstr "HTML sprÃvy"
+#. Translators: The first %s is name of the affected
+#. * search folder(s), the second %s is the URI of the
+#. * removed folder. For more than one search folder is
+#. * each of them on a separate line, with four spaces
+#. * in front of its name, without quotes.
+#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:645
+#, c-format
+msgid ""
+"The Search Folder \"%s\" has been modified to account for the deleted "
+"folder\n"
+"\"%s\"."
+msgid_plural ""
+"The following Search Folders\n"
+"%s have been modified to account for the deleted folder\n"
+"\"%s\"."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:100 ../mail/message-list.etspec.h:19
-msgid "Labels"
-msgstr "Menovky"
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:460
+#, fuzzy
+#| msgid "Use _Default"
+msgid "_Restore Default"
+msgstr "PouÅiÅ _predvolenÃ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:101
-msgid "Sender Photograph"
-msgstr "Fotografia odosielateÄa"
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:473
+msgid "You can drag and drop account names to reorder them."
+msgstr ""
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:102
-msgid "_Show the photograph of sender in the message preview"
-msgstr "_ZobraziÅ fotografiu odosielateÄa v nÃhÄade sprÃvy"
+# ÃÄet
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:518
+msgid "De_fault"
+msgstr "Pre_dvolenÃ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:103
-msgid "S_earch for sender photograph only in local address books"
-msgstr "_HÄadaÅ fotografiu odosielateÄa v miestnom adresÃri kontaktov"
+#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:85
+#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:488
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:359
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:876
+msgid "Enabled"
+msgstr "PovolenÃ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:104
-msgid "Displayed Message Headers"
-msgstr "Zobrazenà hlaviÄky sprÃvy"
+#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:109
+msgid "Account Name"
+msgstr "NÃzov ÃÄtu"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:105
-msgid "Mail Headers Table"
-msgstr "TabuÄka poÅtovÃch hlaviÄiek"
+# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=641020
+#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:134
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:333
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:472 ../mail/e-mail-reader.c:3684
+#: ../mail/mail-config.ui.h:44
+msgid "Default"
+msgstr "PredvolenÃ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:106
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:188
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:54
-msgid "Date/Time Format"
-msgstr "FormÃt dÃtumu/Äasu"
+#: ../mail/e-mail-autoconfig.c:525
+#, fuzzy
+#| msgid "Using email address"
+msgid "No email address provided"
+msgstr "PouÅiÅ emailovà adresu"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:107
-msgid "Headers"
-msgstr "HlaviÄky"
+#: ../mail/e-mail-autoconfig.c:534
+#, fuzzy
+#| msgid "Using email address"
+msgid "Missing domain in email address"
+msgstr "PouÅiÅ emailovà adresu"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:108
-msgid "Check incoming _messages for junk"
-msgstr "KontrolovaÅ prichÃdzajÃce _sprÃvy na nevyÅiadanà poÅtu"
+#: ../mail/e-mail-backend.c:766
+#, fuzzy
+#| msgid "Unknown action to be performed"
+msgid "Unknown background operation"
+msgstr "MÃ sa vykonaÅ neznÃma akcia"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:109
-msgid "Delete junk messages on e_xit"
-msgstr "OdstrÃniÅ nevyÅiadanà poÅtu pri u_konÄenÃ"
+#: ../mail/e-mail-browser.c:123 ../shell/e-shell-window-actions.c:848
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:855 ../shell/e-shell-window-actions.c:862
+msgid "Close this window"
+msgstr "Zavrie toto okno"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:110
-msgid "Check cu_stom headers for junk"
-msgstr "KontrolovaÅ pomocou ÅpeciÃ_lnych hlaviÄkiek pre nevyÅiadanà poÅtu"
+#: ../mail/e-mail-browser.c:280
+msgid "(No Subject)"
+msgstr "(Åiadny predmet)"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:111
-msgid "Do not mar_k messages as junk if sender is in my address book"
+#. GtkAssistant sinks the floating button reference.
+#: ../mail/e-mail-config-assistant.c:102
+msgid "_Skip Lookup"
 msgstr ""
-"NeoznaÄov_aÅ sprÃvy ako nevyÅiadanà poÅtu ak je odosielateÄ v mojom adresÃri "
-"kontaktov"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:112
-msgid "_Lookup in local address book only"
-msgstr "V_yhÄadÃvaÅ len v miestnych adresÃroch kontaktov"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:113
-msgid "Option is ignored if a match for custom junk headers is found."
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-config-assistant.c:556
+msgid "Evolution Account Assistant"
+msgstr "Asistent ÃÄtov Evolution"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:115 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:3
-msgid "No encryption"
-msgstr "Bez Åifrovania"
+# je to nazov tlacidla
+#: ../mail/e-mail-config-auth-check.c:352
+#, fuzzy
+#| msgid "Ch_eck for Supported Types"
+msgid "Check for Supported Types"
+msgstr "S_kontrolovaŠpodporovanà typy"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:116 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:1
-msgid "TLS encryption"
-msgstr "Åifrovanie TLS"
+#: ../mail/e-mail-config-confirm-page.c:157
+msgid ""
+"Congratulations, your mail configuration is complete.\n"
+"\n"
+"You are now ready to send and receive email using Evolution.\n"
+"\n"
+"Click \"Apply\" to save your settings."
+msgstr ""
+"BlahoÅelÃme, nastavenie vaÅej poÅty je hotovÃ.\n"
+"\n"
+"Teraz mÃÅete zaÄaÅ pouÅÃvaÅ Evolution na posielanie a prijÃmanie poÅty.\n"
+"\n"
+"KliknutÃm na \"PouÅiÅ\" uloÅÃte vaÅe nastavenia."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:117 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:2
-msgid "SSL encryption"
-msgstr "Åifrovanie SSL"
+#: ../mail/e-mail-config-confirm-page.c:169
+msgid "Done"
+msgstr "Hotovo"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:118
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:552
 msgid "Special Folders"
 msgstr "ÅpeciÃlne prieÄinky"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:119
-msgid "Drafts _Folder:"
-msgstr "PrieÄinok K_oncepty:"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:561
+#, fuzzy
+#| msgid "Sent _Messages Folder:"
+msgid "Draft Messages _Folder:"
+msgstr "PrieÄinok Odoslanà _sprÃvy:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:571
+#, fuzzy
+msgid "Choose a folder for saving draft messages."
+msgstr "PriloÅÃ sÃbor k sprÃve"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:120
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:585
 msgid "Sent _Messages Folder:"
 msgstr "PrieÄinok Odoslanà _sprÃvy:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:121
-msgid "_Trash Folder:"
-msgstr "PrieÄinok _KÃÅ:"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:595
+#, fuzzy
+msgid "Choose a folder for saving sent messages."
+msgstr "PriloÅÃ sÃbor k sprÃve"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:614
+msgid "S_ave replies in the folder of the message being replied to"
+msgstr ""
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:631
+#, fuzzy
+#| msgid "Use _Default"
+msgid "_Restore Defaults"
+msgstr "PouÅiÅ _predvolenÃ"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:645
+msgid "Use a Real Folder for _Trash:"
+msgstr ""
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:646
+#, fuzzy
+msgid "Choose a folder for deleted messages."
+msgstr "PriloÅÃ sÃbor k sprÃve"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:655
+msgid "Use a Real Folder for _Junk:"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:122
-msgid "_Junk Folder:"
-msgstr "PrieÄinok _NevyÅiadanà poÅta:"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:656
+#, fuzzy
+msgid "Choose a folder for junk messages."
+msgstr "PriloÅÃ sÃbor k sprÃve"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:123
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:673
 msgid "Composing Messages"
 msgstr "PÃsanie sprÃv"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:124
-msgid "Always _blind carbon-copy (bcc) to:"
-msgstr "VÅdy poslaÅ _skrytà kÃpiu (bcc) pre:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:125
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:682
 msgid "Alway_s carbon-copy (cc) to:"
 msgstr "VÅd_y poslaÅ _kÃpiu (cc) pre:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:126
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:707
+msgid "Always _blind carbon-copy (bcc) to:"
+msgstr "VÅdy poslaÅ _skrytà kÃpiu (bcc) pre:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:742
 msgid "Message Receipts"
 msgstr "AdresÃti sprÃvy"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:127
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:751
 #, fuzzy
 msgid "S_end message receipts:"
 msgstr "_PoslaÅ sprÃvu adresÃtom:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:128
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:776
+msgid "Never"
+msgstr "Nikdy"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:782
+msgid "Always"
+msgstr "VÅdy"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:788
+msgid "Ask for each message"
+msgstr "OpÃtaÅ sa pri kaÅdej sprÃve"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:859
+msgid "Defaults"
+msgstr "Prednastavenia"
+
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:266
+msgid ""
+"Please enter your name and email address below. The \"optional\" fields "
+"below do not need to be filled in, unless you wish to include this "
+"information in email you send."
+msgstr ""
+"ProsÃm, zadajte vaÅe meno a emailovà adresu. âNepovinnÃâ informÃcie nemusÃte "
+"zadaÅ, jedine ak chcete, aby boli posielanà vo vaÅich sprÃvach."
+
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:294
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:324
 msgid "Account Information"
 msgstr "InformÃcie o ÃÄte"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:129
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:303
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:333
+#, fuzzy
+#| msgid ""
+#| "Type the name by which you would like to refer to this account.\n"
+#| "For example: \"Work\" or \"Personal\""
 msgid ""
 "Type the name by which you would like to refer to this account.\n"
-"For example: \"Work\" or \"Personal\""
+"For example, \"Work\" or \"Personal\"."
 msgstr ""
 "Zadajte nÃzov, ktorÃm chcete tento ÃÄet oznaÄovaÅ.\n"
 "NaprÃklad: âPracovnÃâ alebo âOsobnÃâ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:131
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:348
 msgid "Required Information"
 msgstr "Povinnà informÃcie"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:132
-msgid "Email _Address:"
-msgstr "Emailovà ad_resa:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:133
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:357
 msgid "Full Nam_e:"
 msgstr "Celà m_eno:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:134
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:384
+msgid "Email _Address:"
+msgstr "Emailovà ad_resa:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:431
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:26
 msgid "Optional Information"
 msgstr "Nepovinnà informÃcie"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:135
-msgid "Signat_ure:"
-msgstr "Podpi_s:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:136
-msgid "Add Ne_w Signature..."
-msgstr "PridaŠno_và podpis..."
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:439
+msgid "Re_ply-To:"
+msgstr "Komu o_dpovedaÅ:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:137
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:466
 msgid "Or_ganization:"
 msgstr "Or_ganizÃcia:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:138
-msgid "Re_ply-To:"
-msgstr "Komu o_dpovedaÅ:"
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:521
+msgid "Add Ne_w Signature..."
+msgstr "PridaÅ no_và podpisâ"
+
+#: ../mail/e-mail-config-lookup-page.c:68
+#, fuzzy
+#| msgid "Loading accounts..."
+msgid "Looking up account details..."
+msgstr "NaÄÃtavajà sa ÃÄtyâ"
+
+#: ../mail/e-mail-config-provider-page.c:485
+#, fuzzy
+#| msgid "Checking for new mail"
+msgid "Checking for New Mail"
+msgstr "Kontroluje sa novà poÅta"
+
+#: ../mail/e-mail-config-provider-page.c:501
+msgid "Check for _new messages every"
+msgstr "KontrolovaÅ _novà sprÃvy kaÅdÃch"
+
+#: ../mail/e-mail-config-provider-page.c:700
+msgid "Receiving Options"
+msgstr "VoÄby prÃjmu"
+
+#: ../mail/e-mail-config-receiving-page.c:50
+msgid "Receiving Email"
+msgstr "PrÃjem poÅty"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:139
-msgid "_Make this my default account"
-msgstr "PouÅiÅ ako _predvolenà ÃÄet"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:260
+#: ../mail/em-folder-properties.c:257 ../mail/mail-config.ui.h:19
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:47
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:91
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:16
+#: ../smime/gui/certificate-viewer.c:653
+msgid "General"
+msgstr "VÅeobecnÃ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:140
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:268
 msgid "_Do not sign meeting requests (for Outlook compatibility)"
 msgstr ""
 "_NepodpisovaÅ poÅiadavky na stretnutie (pre kompatibilitu s klientom Outlook)"
 
 # Toto neprekladÃme?
 # PK: ja nie ;-)
-#: ../mail/mail-config.ui.h:141
-msgid "Pretty Good Privacy (PGP/GPG)"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:290
+#, fuzzy
+#| msgid "Pretty Good Privacy (PGP/GPG)"
+msgid "Pretty Good Privacy (OpenPGP)"
 msgstr "Pretty Good Privacy (PGP/GPG)"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:142
-msgid "PGP/GPG _Key ID:"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:298
+#, fuzzy
+#| msgid "PGP/GPG _Key ID:"
+msgid "OpenPGP _Key ID:"
 msgstr "IdentifikÃtor PGP/GPG _kÄÃÄa:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:143
-msgid "Si_gning algorithm:"
-msgstr "Algoritmus pod_pisovania:"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:320
+msgid "Si_gning algorithm:"
+msgstr "Algoritmus pod_pisovania:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:336
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:475 ../mail/mail-config.ui.h:45
+msgid "SHA1"
+msgstr "SHA1"
+
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:339
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:478 ../mail/mail-config.ui.h:46
+msgid "SHA256"
+msgstr "SHA256"
+
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:342
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:481 ../mail/mail-config.ui.h:47
+msgid "SHA384"
+msgstr "SHA384"
+
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:345
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:484 ../mail/mail-config.ui.h:48
+msgid "SHA512"
+msgstr "SHA512"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:144
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:361
 msgid "Al_ways sign outgoing messages when using this account"
 msgstr "_VÅdy podpisovaÅ odchÃdzajÃce sprÃvy pri pouÅità tohto ÃÄtu"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:145
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:373
 msgid "Always encrypt to _myself when sending encrypted messages"
 msgstr "VÅdy Åi_frovaÅ kÃpiu sebe pri posielanà Åifrovanej sprÃvy"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:146
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:385
 msgid "Always _trust keys in my keyring when encrypting"
 msgstr "VÅdy _dÃverovaÅ kÄÃÄom v mojom zvÃzku kÄÃÄov pri ÅifrovanÃ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:147
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:409
 msgid "Secure MIME (S/MIME)"
 msgstr "ZabezpeÄenà MIME (S/MIME)"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:148
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:417
+msgid "Sig_ning certificate:"
+msgstr "Podpi_sovacà cetrifikÃt:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:441
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:547
 #, fuzzy
-msgid "Also encrypt to sel_f when sending encrypted messages"
-msgstr "_VÅdy ÅifrovaÅ kÃpiu sebe pri posielanà Åifrovanej sprÃvy"
+#| msgid "Select..."
+msgid "Select"
+msgstr "VybraÅ..."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:149
-msgid "Encrypt out_going messages (by default)"
-msgstr "ÅifrovaÅ odchÃdz_ajÃce sprÃvy (predvolenÃ)"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:459
+msgid "Signing _algorithm:"
+msgstr "_Algoritmus podpisovania:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:150
-msgid "Digitally sign o_utgoing messages (by default)"
-msgstr "DigitÃlne podpisovaÅ o_dchÃdzajÃce sprÃvy (predvolenÃ)"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:500
+#, fuzzy
+#| msgid "Al_ways sign outgoing messages when using this account"
+msgid "Always sign outgoing messages when using this account"
+msgstr "_VÅdy podpisovaÅ odchÃdzajÃce sprÃvy pri pouÅità tohto ÃÄtu"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:151
-msgid "Encry_ption certificate:"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:523
+#, fuzzy
+#| msgid "Encry_ption certificate:"
+msgid "Encryption certificate:"
 msgstr "CertifikÃt na Åifro_vanie:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:152
-msgid "Sig_ning certificate:"
-msgstr "Podpi_sovacà cetrifikÃt:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:153
-msgid "S_elect..."
-msgstr "_VybraÅ..."
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:154
-msgid "Clea_r"
-msgstr "Vyma_zaÅ"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:565
+#, fuzzy
+#| msgid "Al_ways sign outgoing messages when using this account"
+msgid "Always encrypt outgoing messages when using this account"
+msgstr "_VÅdy podpisovaÅ odchÃdzajÃce sprÃvy pri pouÅità tohto ÃÄtu"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:155
-msgid "Signing _algorithm:"
-msgstr "_Algoritmus podpisovania:"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:585
+#, fuzzy
+#| msgid "Always encrypt to _myself when sending encrypted messages"
+msgid "Always encrypt to myself when sending encrypted messages"
+msgstr "VÅdy Åi_frovaÅ kÃpiu sebe pri posielanà Åifrovanej sprÃvy"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:157
-msgid "Cle_ar"
-msgstr "Vymaz_aÅ"
+#: ../mail/e-mail-config-sending-page.c:50
+msgid "Sending Email"
+msgstr "Posielanie poÅty"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:158
+#: ../mail/e-mail-config-service-page.c:640
 msgid "Server _Type:"
 msgstr "_Typ servera:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:160
-msgid "description"
-msgstr "popis"
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:142
+msgid "SSL"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:161
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:160
-msgid "Configuration"
-msgstr "KonfigurÃcia"
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:145
+msgid "TLS"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:162
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:24
-msgid "_Server:"
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:307
+msgid ""
+"This is a summary of the settings which will be used to access your mail."
+msgstr ""
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:372
+#, fuzzy
+#| msgid "Personal Details:"
+msgid "Personal Details"
+msgstr "Osobnà Ãdaje:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:381
+#, fuzzy
+#| msgid "Full Nam_e:"
+msgid "Full Name:"
+msgstr "Celà m_eno:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:395
+#, fuzzy
+#| msgid "Email _Address:"
+msgid "Email Address:"
+msgstr "Emailovà ad_resa:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:409
+msgid "Receiving"
+msgstr "PrijÃma sa"
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:421
+msgid "Sending"
+msgstr "Posiela sa"
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:433
+#, fuzzy
+#| msgid "Server _Type:"
+msgid "Server Type:"
+msgstr "_Typ servera:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:454
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:608
+#, fuzzy
+#| msgid "_Server:"
+msgid "Server:"
 msgstr "S_erver:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:163 ../plugins/caldav/caldav-source.c:250
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:337
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:655
-#: ../plugins/webdav-account-setup/webdav-contacts-source.c:273
-msgid "User_name:"
-msgstr "Po_uÅÃvateÄskà meno:"
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:475
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:697
+msgid "Username:"
+msgstr "PouÅÃvateÄskà meno:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:496
+#, fuzzy
+#| msgctxt "email-custom-header-Security"
+#| msgid "Security:"
+msgid "Security:"
+msgstr "BezpeÄnosÅ:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:165
-msgid "Mailbox location"
-msgstr "Umiestnenie poÅtovej schrÃnky"
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:787
+#, fuzzy
+msgid "Account Summary"
+msgstr "Meno ÃÄ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:167
-msgid "_Use secure connection:"
-msgstr "_PouÅiÅ zabezpeÄenà pripojenie:"
+#: ../mail/e-mail-config-welcome-page.c:157
+msgid ""
+"Welcome to the Evolution Mail Configuration Assistant.\n"
+"\n"
+"Click \"Continue\" to begin."
+msgstr ""
+"VÃta vÃs asistent nastavenÃm poÅty Evolution.\n"
+"\n"
+"ZaÄnite kliknutÃm na âPokraÄovaÅâ."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:168
-msgid "SSL is not supported in this build of Evolution"
-msgstr "Toto zostavenie Evolution nepodporuje SSL"
+#: ../mail/e-mail-config-welcome-page.c:167
+#: ../modules/startup-wizard/e-startup-assistant.c:152
+msgid "Welcome"
+msgstr "Vitajte"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:169
-msgid "_Authentication Type"
-msgstr "Typ overeni_a totoÅnosti"
+#: ../mail/e-mail-config-window.c:327
+msgid "Account Editor"
+msgstr "Editor ÃÄtu"
 
-# je to nazov tlacidla
-#: ../mail/mail-config.ui.h:170
-msgid "Ch_eck for Supported Types"
-msgstr "S_kontrolovaŠpodporovanà typy"
+#: ../mail/e-mail-display.c:112
+msgid "_Add to Address Book..."
+msgstr "_PridaÅ do adresÃra kontaktovâ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:171
-msgid "Re_member password"
-msgstr "Zapa_mÃtaÅ si heslo"
+#: ../mail/e-mail-display.c:119
+msgid "_To This Address"
+msgstr "_Pre tÃto adresu"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:172
-msgid "Server Configuration"
-msgstr "KonfigurÃcia servera"
+#: ../mail/e-mail-display.c:126
+msgid "_From This Address"
+msgstr "_Z tejto adresy"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:173 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:13
-msgid "_Port:"
-msgstr "_Port:"
+#: ../mail/e-mail-display.c:133
+#, fuzzy
+msgid "Send _Reply To..."
+msgstr "_AdresÃtâ"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:174
-msgid "Ser_ver requires authentication"
-msgstr "Server vyÅaduje _overenie totoÅnosti"
+#: ../mail/e-mail-display.c:135
+#, fuzzy
+msgid "Send a reply message to this address"
+msgstr "PoslaÅ sprÃvu na tÃto adresu"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:175
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1122
-msgid "Authentication"
-msgstr "Overenie totoÅnosti"
+#: ../mail/e-mail-display.c:142
+msgid "Create Search _Folder"
+msgstr "VytvoriÅ vyhÄadÃvacà _prieÄinok"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:176
-msgid "T_ype:"
-msgstr "T_yp:"
+#: ../mail/e-mail-display.c:152
+#, fuzzy
+#| msgid "Save as..."
+msgid "Save _Image..."
+msgstr "UloÅiÅ ako..."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:177
-msgid "User _Name:"
-msgstr "PouÅÃvateÄskà me_no:"
+#: ../mail/e-mail-display.c:154
+#, fuzzy
+#| msgid "Save the current file"
+msgid "Save the image to a file"
+msgstr "UloÅiÅ aktuÃlny sÃbor"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:178
-msgid "Remember _password"
-msgstr "ZapamÃtaÅ si _heslo"
+#. Label + combo box has a 12px left margin so it's
+#. * aligned with the junk mail options above it.
+#: ../mail/e-mail-junk-options.c:252
+msgid "Junk filtering software:"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:179
-msgid "Personal Details:"
-msgstr "Osobnà Ãdaje:"
+#: ../mail/e-mail-label-dialog.c:225
+msgid "_Label name:"
+msgstr "_NÃzov menovky:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:188
-msgid "Encryption:"
-msgstr "Åifrovanie:"
+#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:49
+msgid "I_mportant"
+msgstr "DÃ_leÅitÃ"
 
-# je to za zahrnÃÅ vlÃkna
-#: ../mail/mail-config.ui.h:189
-msgid "none"
-msgstr "Åiadne"
+#. red
+#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:50
+msgid "_Work"
+msgstr "_PrÃca"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:190
-msgid "label"
-msgstr "menovka"
+#. orange
+#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:51
+msgid "_Personal"
+msgstr "_OsobnÃ"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:1
-msgid "Search Folder Sources"
-msgstr "Zdroje vyhÄadÃvacÃch prieÄinokv"
+#. green
+#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:52
+msgid "_To Do"
+msgstr "_UrobiÅ"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:2
-msgid "All local folders"
-msgstr "VÅetky lokÃlne prieÄinky"
+#. blue
+#: ../mail/e-mail-label-list-store.c:53
+msgid "_Later"
+msgstr "_NeskÃr"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:3
-msgid "All active remote folders"
-msgstr "VÅetky aktÃvne vzdialenà prieÄinky"
+#: ../mail/e-mail-label-manager.c:170
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:771
+msgid "Add Label"
+msgstr "PridaÅ menovku"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:4
-msgid "All local and active remote folders"
-msgstr "VÅetky lokÃlne a aktÃvne vzdialenà prieÄinky"
+#: ../mail/e-mail-label-manager.c:221
+msgid "Edit Label"
+msgstr "UpraviÅ menovku"
+
+#: ../mail/e-mail-label-manager.c:353
+msgid ""
+"Note: Underscore in the label name is used\n"
+"as mnemonic identifier in menu."
+msgstr ""
+
+#: ../mail/e-mail-label-tree-view.c:89
+msgid "Color"
+msgstr "Farba"
+
+#: ../mail/e-mail-notebook-view.c:269
+msgid "Please select a folder"
+msgstr "ProsÃm, vyberte prieÄinok"
+
+#: ../mail/e-mail-printer.c:123
+#, c-format
+msgid "Page %d of %d"
+msgstr "StrÃnka %d z %d"
+
+#: ../mail/e-mail-printer.c:554
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:216
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:245
+msgid "Print"
+msgstr "TlaÄ"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:5
+#: ../mail/e-mail-printer.c:560
 #, fuzzy
-msgid "Specific folders"
-msgstr "iba Åpecifickà prieÄinky"
+msgid "Header Name"
+msgstr "NÃzov hlaviÄky:"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:6
+#: ../mail/e-mail-printer.c:566
 #, fuzzy
-msgid ""
-"The messages you have selected for follow up are listed below.\n"
-"Please select a follow up action from the \"Flag\" menu."
-msgstr ""
-"SprÃvy, ktorà ste oznaÄili ako nasledujÃce, sà uvedenà dole.\n"
-"ProsÃm, vyberte akciu follow up z menu \"ZnaÄka\"."
+msgid "Header Value"
+msgstr "NÃzov hlaviÄky:"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:8
-msgid "_Flag:"
-msgstr "_ZnaÄka:"
+#: ../mail/e-mail-printer.c:620 ../mail/mail-config.ui.h:102
+msgid "Headers"
+msgstr "HlaviÄky"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:9
-msgid "_Due By:"
-msgstr "_TermÃn:"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:347
+#, fuzzy
+#| msgid "Save Message"
+#| msgid_plural "Save Messages"
+msgid "Save Image"
+msgstr "UloÅiÅ sprÃvy"
 
-#. Translators: Flag Completed
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:11
-msgid "Co_mpleted"
-msgstr "Do_konÄenÃ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:429 ../mail/em-filter-i18n.h:12
+msgid "Copy to Folder"
+msgstr "KopÃrovaÅ do prieÄinka"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:12
-msgid "Call"
-msgstr "VolaÅ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:429 ../mail/em-folder-utils.c:489
+msgid "C_opy"
+msgstr "K_opÃrovaÅ"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:13
-msgid "Do Not Forward"
-msgstr "NeposielaÅ Äalej"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:963 ../mail/em-filter-i18n.h:54
+msgid "Move to Folder"
+msgstr "PresunÃÅ do prieÄinka"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:14
-msgid "Follow-Up"
-msgstr "VybaviÅ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:963 ../mail/em-folder-utils.c:489
+msgid "_Move"
+msgstr "_PresunÃÅ"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:15
-msgid "For Your Information"
-msgstr "Pre vaÅu informÃciu"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1311 ../mail/e-mail-reader.c:1511
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1551
+msgid "_Do not ask me again."
+msgstr "_UÅ sa ma znovu nepÃtaÅ."
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:16
-msgid "Forward"
-msgstr "PoslaÅ Äalej"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1557
+msgid "_Always ignore Reply-To: for mailing lists."
+msgstr "_VÅdy ingorovaÅ âOdpovedaÅ komu:â pre poÅtovà konferencie."
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:17
-msgid "No Response Necessary"
-msgstr "OdpoveÄ nie je nutnÃ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1752
+#, fuzzy
+#| msgid "Failed to retrieve messages."
+msgid "Failed to retrieve message:"
+msgstr "Zlyhalo zÃskavanie sprÃv."
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:21
-msgid "Reply to All"
-msgstr "OdpovedaÅ vÅetkÃm"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1798 ../mail/e-mail-reader.c:2891
+#, c-format
+msgid "Retrieving message '%s'"
+msgstr "ZÃskava sa sprÃva â%sâ"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1975
+msgid "A_dd Sender to Address Book"
+msgstr "Pri_daÅ odosielateÄa do adresÃra kontaktov"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1977
+msgid "Add sender to address book"
+msgstr "Pridà odosielateÄa do adresÃra kontaktov"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1982
+msgid "Check for _Junk"
+msgstr "SkontrolovaÅ na _nevyÅiadanà poÅtu"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1984
+msgid "Filter the selected messages for junk status"
+msgstr "Filtruje vybranà sprÃvy na nevyÅiadanà poÅtu"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1989
+msgid "_Copy to Folder..."
+msgstr "_KopÃrovaÅ do prieÄinkaâ"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:22
-msgid "Review"
-msgstr "RevÃzia"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1991
+msgid "Copy selected messages to another folder"
+msgstr "KopÃruje vybranà sprÃvy do inÃho prieÄinka"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:23
-msgid "License Agreement"
-msgstr "LicenÄnà zmluva"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1996
+msgid "_Delete Message"
+msgstr "Z_mazaÅ sprÃvu"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1998
+msgid "Mark the selected messages for deletion"
+msgstr "OznaÄà vybranà sprÃvy na zmazanie"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:24
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2003
 #, fuzzy
-msgid "_Tick this to accept the license agreement"
-msgstr "PoÅtovà ÃÄty"
+#| msgid "Filter on Mailing _List..."
+msgid "Create a Filter Rule for Mailing _List..."
+msgstr "Filter na _konferenciuâ"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:25
-msgid "_Accept License"
-msgstr "_PrijaÅ licenciu"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2005
+msgid "Create a rule to filter messages to this mailing list"
+msgstr "Vytvorà pravidlo na filtrovanie sprÃv pre tÃto poÅtovà konferenciu"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:26
-msgid "Security Information"
-msgstr "InformÃcie o zabezpeÄenÃ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2010
+#, fuzzy
+#| msgid "Filter on _Recipients..."
+msgid "Create a Filter Rule for _Recipients..."
+msgstr "Filter na _adresÃtovâ"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:27
-msgid "Digital Signature"
-msgstr "DigitÃlny podpis"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2012
+msgid "Create a rule to filter messages to these recipients"
+msgstr "Vytvorà pravidlo na filtrovanie sprÃv tÃmto adresÃtom"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:28
-msgid "Encryption"
-msgstr "Åifrovanie"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2017
+#, fuzzy
+#| msgid "Filter on Se_nder..."
+msgid "Create a Filter Rule for Se_nder..."
+msgstr "Filter na _odosielateÄovâ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:1
-msgid "Invalid authentication"
-msgstr "Neplatnà overenie totoÅnosti"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2019
+msgid "Create a rule to filter messages from this sender"
+msgstr "Vytvorà pravidlo na filtrovanie sprÃv od tohto odosielateÄa"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:2
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2024
 #, fuzzy
-msgid ""
-"This server does not support this type of authentication and may not support "
-"authentication at all."
-msgstr "PoÅadovanà spÃsob overenia %s nie je podporovanà SMTP serverom %s."
+#| msgid "Filter on _Subject..."
+msgid "Create a Filter Rule for _Subject..."
+msgstr "Filter na _predmetâ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:3
-msgid "Your login to your server \"{0}\" as \"{0}\" failed."
-msgstr "VaÅe prihlÃsenie k serveru â{0}â ako â{0}â zlyhalo."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2026
+msgid "Create a rule to filter messages with this subject"
+msgstr "Vytvorà pravidlo na filtrovanie sprÃv s tÃmto predmetom"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:4
-msgid ""
-"Check to make sure your password is spelled correctly. Remember that many "
-"passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2031
+msgid "A_pply Filters"
+msgstr "PouÅiÅ _filtre"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:5
-msgid "Are you sure you want to send a message in HTML format?"
-msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odoslaÅ sprÃvu v HTML formÃte?"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2033
+msgid "Apply filter rules to the selected messages"
+msgstr "PouÅije pravidlà filtrov na vybranà sprÃvy"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:6
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Please make sure the following recipients are willing and able to receive "
-"HTML email:\n"
-"{0}"
-msgstr ""
-"Posielate sprÃvu formÃtovanà ako HTML, ale nasledujÃci adresÃti nechcÃ\n"
-"dostÃvaÅ takto formÃtovanà poÅtu:\n"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2038
+msgid "_Find in Message..."
+msgstr "_NÃjsÅ v sprÃveâ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:9
-msgid "Are you sure you want to send a message without a subject?"
-msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odoslaÅ sprÃvu bez predmetu?"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2040
+msgid "Search for text in the body of the displayed message"
+msgstr "HÄadà v texte zobrazenej sprÃvy"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:10
-msgid ""
-"Adding a meaningful Subject line to your messages will give your recipients "
-"an idea of what your mail is about."
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2045
+msgid "_Clear Flag"
+msgstr "V_yÄistiÅ znaÄku"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:11
-msgid "Are you sure you want to send a message with only BCC recipients?"
-msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odoslaÅ sprÃvu len s adresÃtmi skrytej kÃpie?"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2047
+#, fuzzy
+msgid "Remove the follow-up flag from the selected messages"
+msgstr "ObnoviÅ vybranà sprÃvy"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:12
-msgid ""
-"The contact list you are sending to is configured to hide list recipients.\n"
-"\n"
-"Many email systems add an Apparently-To header to messages that only have "
-"BCC recipients. This header, if added, will list all of your recipients in "
-"your message. To avoid this, you should add at least one To: or CC: "
-"recipient. "
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2052
+msgid "_Flag Completed"
+msgstr "O_znaÄiÅ ako dokonÄenÃ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:15
-msgid ""
-"Many email systems add an Apparently-To header to messages that only have "
-"BCC recipients. This header, if added, will list all of your recipients to "
-"your message anyway. To avoid this, you should add at least one To: or CC: "
-"recipient."
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2054
+#, fuzzy
+msgid "Set the follow-up flag to completed on the selected messages"
+msgstr "Vyberie vÅetky sprÃvy v rovnakom vlÃkne ako je vybranà sprÃva"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:16
-msgid "Are you sure you want to send a message with invalid address?"
-msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odoslaÅ sprÃvu s neplatnou adresou?"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2059
+msgid "Follow _Up..."
+msgstr "_VybaviÅâ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:17
-msgid ""
-"The following recipient was not recognized as a valid mail address:\n"
-"{0}"
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2061
+#, fuzzy
+msgid "Flag the selected messages for follow-up"
+msgstr "OznaÄà vybranà sprÃvy pre follow up"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:19
-msgid "Are you sure you want to send a message with invalid addresses?"
-msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odoslaÅ sprÃvu s neplatnÃmi adresami?"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2066
+msgid "_Attached"
+msgstr "_PriloÅenÃ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:20
-msgid ""
-"The following recipients were not recognized as valid mail addresses:\n"
-"{0}"
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2068 ../mail/e-mail-reader.c:2075
+msgid "Forward the selected message to someone as an attachment"
+msgstr "Vybranà sprÃvu poÅle Äalej niekomu ako prÃlohu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:22
-msgid "Send private reply?"
-msgstr "PoslaÅ sÃkromnà odpoveÄ?"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2073
+msgid "Forward As _Attached"
+msgstr "PoslaÅ Äalej ako _priloÅenÃ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:23
-msgid ""
-"You are replying privately to a message which arrived via a mailing list, "
-"but the list is trying to redirect your reply to go back to the list. Are "
-"you sure you want to proceed?"
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2080
+msgid "_Inline"
+msgstr "_V texte"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:24
-msgid "Reply _Privately"
-msgstr "OdpovedaÅ _sÃkromne"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2082 ../mail/e-mail-reader.c:2089
+msgid "Forward the selected message in the body of a new message"
+msgstr "PoÅle Äalej niekomu vybranà sprÃvu v tele novej sprÃvy"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:26
-msgid ""
-"You are replying to a message which arrived via a mailing list, but you are "
-"replying privately to the sender; not to the list. Are you sure you want to "
-"proceed?"
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2087
+msgid "Forward As _Inline"
+msgstr "PoslaÅ Äalej _v texte"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:28
-#, fuzzy
-msgid "Send reply to all recipients?"
-msgstr "SprÃva o preÄÃtanÃ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2094
+msgid "_Quoted"
+msgstr "_CitovaÅ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:29
-msgid ""
-"You are replying to a message which was sent to many recipients. Are you "
-"sure you want to reply to ALL of them?"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2096 ../mail/e-mail-reader.c:2103
+msgid "Forward the selected message quoted like a reply"
 msgstr ""
+"PoÅle Äalej tÃto sprÃvu vloÅenà do vaÅej sprÃvy podobne ako pri odpovedi"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:30
-msgid ""
-"This message cannot be sent because you have not specified any recipients"
-msgstr ""
-"TÃto sprÃva nemÃÅe byÅ odoslanà pretoÅe ste nezadali Åiadnych adresÃtov"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2101
+msgid "Forward As _Quoted"
+msgstr "PoslaÅ Äalej ako _citovanÃ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:31
-msgid ""
-"Please enter a valid email address in the To: field. You can search for "
-"email addresses by clicking on the To: button next to the entry box."
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2108
+msgid "_Load Images"
+msgstr "_NaÄÃtaÅ obrÃzky"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:32
-msgid "Use default drafts folder?"
-msgstr "PouÅiÅ predvolenà prieÄinok konceptov?"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2110
+msgid "Force images in HTML mail to be loaded"
+msgstr "VÅdy naÄÃta obrÃzky v poÅte HTML"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:33
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Unable to open the drafts folder for this account. Use the system drafts "
-"folder instead?"
-msgstr ""
-"Nei je moÅnà otvoriÅ prieÄinok na koncepty pre tento ÃÄet.\n"
-"Chcete pouÅiÅ Åtandardnà prieÄinok na koncepty?"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2115
+msgid "_Important"
+msgstr "_DÃleÅitÃ"
 
-# PK: nastavenia
-#: ../mail/mail.error.xml.h:34
-msgid "Use _Default"
-msgstr "PouÅiÅ _predvolenÃ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2117
+msgid "Mark the selected messages as important"
+msgstr "OznaÄà vybranà sprÃvy ako dÃleÅitÃ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:35
-msgid ""
-"Are you sure you want to permanently remove all the deleted messages in "
-"folder \"{0}\"?"
-msgstr ""
-"Ste si istÃ, Åe chcete navÅdy odstrÃniÅ vÅetky zmazanà sprÃvy v prieÄinku "
-"â{0}â?"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2122
+msgid "_Junk"
+msgstr "_NevyÅiadanà poÅta"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:36
-msgid "If you continue, you will not be able to recover these messages."
-msgstr "Ak budete pokraÄovaÅ, nebudete mÃcÅ tieto sprÃvy obnoviÅ."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2124
+msgid "Mark the selected messages as junk"
+msgstr "OznaÄà vybranà sprÃvy ako nevyÅiadanà poÅtu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:37
-msgid "_Expunge"
-msgstr "V_yÄistiÅ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2129
+msgid "_Not Junk"
+msgstr "_Nie je to nevyÅiadanà poÅta"
 
-# asi naopak odstrÃniÅ vÅetky zmazanÃ,
-# PK: ved v GTK je delete = odstranit
-# PÅ: ano. ale sem sa to nehodi (a mozno ani tam)
-#: ../mail/mail.error.xml.h:38
-msgid ""
-"Are you sure you want to permanently remove all the deleted messages in all "
-"folders?"
-msgstr ""
-"Ste si istÃ, Åe chcete navÅdy odtrÃniÅ vÅetky zmazanà sprÃvy vo vÅetkÃch "
-"prieÄinkoch?"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2131
+msgid "Mark the selected messages as not being junk"
+msgstr "OdznaÄà vybranà sprÃvy oznaÄenà ako nevyÅiadanà poÅta"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2136
+msgid "_Read"
+msgstr "_PreÄÃtanÃ"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2138
+msgid "Mark the selected messages as having been read"
+msgstr "OznaÄà vybranà sprÃvy ako uÅ preÄÃtanÃ"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2143
+msgid "Uni_mportant"
+msgstr "NedÃ_leÅitÃ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:39
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1187
-msgid "_Empty Trash"
-msgstr "VyprÃzdniÅ _kÃÅ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2145
+msgid "Mark the selected messages as unimportant"
+msgstr "OznaÄà vybranà sprÃvy ako nedÃleÅitÃ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:40
-msgid "Opening too many messages at once may take a long time."
-msgstr "OtvÃranie prÃliÅ veÄa sprÃv naraz mÃÅe trvaÅ dlho."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2150
+msgid "_Unread"
+msgstr "_NepreÄÃtanÃ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:41
-msgid "_Open Messages"
-msgstr "_OtvoriÅ sprÃvy"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2152
+msgid "Mark the selected messages as not having been read"
+msgstr "OznaÄà vybranà sprÃvy ako nepreÄÃtanÃ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:42
-msgid "You have unsent messages, do you wish to quit anyway?"
-msgstr "MÃte neodoslanà sprÃvy. Chcete skonÄiÅ aj tak?"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2157
+msgid "_Edit as New Message..."
+msgstr "_UpraviÅ ako novà sprÃvuâ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:43
-msgid ""
-"If you quit, these messages will not be sent until Evolution is started "
-"again."
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2159
+msgid "Open the selected messages in the composer for editing"
+msgstr "Otvorà vybranà sprÃvy v pÃsanà sprÃvy na upravovanie"
 
-#. Translators: the {0} is replaced with an operation name, which failed.
-#. It can be basically anything run asynchronously, like "Fetching Mail",
-#. "Sending message" and others, mostly from mail-ops.c file.
-#: ../mail/mail.error.xml.h:47
-msgid "Error while {0}."
-msgstr "Chyba poÄas {0}."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2164
+msgid "Compose _New Message"
+msgstr "NapÃsaÅ _novà sprÃvu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:48
-msgid "Error while performing operation."
-msgstr "Chyba poÄas vykonÃvania operÃcie."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2166
+msgid "Open a window for composing a mail message"
+msgstr "Otvorà okno na pÃsanie sprÃvy"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:49
-msgid "Enter password."
-msgstr "Zadajte heslo."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2171
+msgid "_Open in New Window"
+msgstr "_OtvoriÅ v novom okne"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:50
-msgid "Error loading filter definitions."
-msgstr "Chyba naÄÃtavania definÃcià filtrov."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2173
+msgid "Open the selected messages in a new window"
+msgstr "Otvorà vybranà sprÃvy v novom okne"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:51
-msgid "Cannot save to directory \"{0}\"."
-msgstr "Nedà sa uloÅiÅ do adresÃra â{0}â."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2178
+msgid "_Move to Folder..."
+msgstr "Pre_sunÃÅ do prieÄinkaâ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:52
-msgid "Cannot save to file \"{0}\"."
-msgstr "Nedà sa uloÅiÅ do sÃboru â{0}â."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2180
+msgid "Move selected messages to another folder"
+msgstr "Presunie vybranà sprÃvy do inÃho prieÄinka"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:53
-msgid "Cannot create the save directory, because \"{1}\""
-msgstr "Nedà sa vytvoriÅ ÃloÅnà adresÃr, pretoÅe â{1}â"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2185
+msgid "_Switch to Folder"
+msgstr "_PrepnÃÅ do prieÄinka"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:54
-msgid "Cannot create temporary save directory."
-msgstr "Nedà sa vytvoriÅ doÄasnà ÃloÅnà adresÃr."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2187
+msgid "Display the parent folder"
+msgstr "Zobrazà rodiÄovskà prieÄinok"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:55
-msgid "File exists but cannot overwrite it."
-msgstr "SÃbor existuje, ale nedà sa prepÃsaÅ."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2192
+msgid "Switch to _next tab"
+msgstr "PrepnÃÅ na nas_ledujÃcu kartu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:56
-msgid "File exists but is not a regular file."
-msgstr "SÃbor existuje, ale nie je to beÅnà sÃbor."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2194
+msgid "Switch to the next tab"
+msgstr "Prepne na nasledujÃcu kartu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:57
-msgid "Cannot delete folder \"{0}\"."
-msgstr "Nedà sa odstrÃniÅ prieÄinok â{0}â."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2199
+msgid "Switch to _previous tab"
+msgstr "PrepnÃÅ na _predchÃdzajÃcu kartu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:58
-msgid "Cannot delete system folder \"{0}\"."
-msgstr "Nedà sa odstrÃniÅ systÃmovà prieÄinok â{0}â."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2201
+msgid "Switch to the previous tab"
+msgstr "Prepne na predchÃdzajÃcu kartu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:59
-msgid ""
-"System folders are required for Evolution to function correctly and cannot "
-"be renamed, moved, or deleted."
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2206
+msgid "Cl_ose current tab"
+msgstr "_ZavrieÅ aktuÃlnu kartu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:60
-msgid "Cannot rename or move system folder \"{0}\"."
-msgstr "Nedà sa premenovaÅ alebo presunÃÅ systÃmovà prieÄinok â{0}â."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2208
+msgid "Close current tab"
+msgstr "Zavrie aktuÃlnu kartu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:61
-msgid "Really delete folder \"{0}\" and all of its subfolders?"
-msgstr "Naozaj odstrÃniÅ prieÄinok â{0}â a vÅetky jeho podprieÄinky?"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2213
+msgid "_Next Message"
+msgstr "Nas_ledujÃca sprÃva"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:62
-msgid ""
-"If you delete the folder, all of its contents and its subfolders' contents "
-"will be deleted permanently."
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2215
+msgid "Display the next message"
+msgstr "Zobrazà nasledujÃcu sprÃvu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:64
-msgid "Really delete folder \"{0}\"?"
-msgstr "Naozaj odstrÃniÅ prieÄinok â{0}â?"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2220
+msgid "Next _Important Message"
+msgstr "NasledujÃca _dÃleÅità sprÃva"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:65
-msgid ""
-"If you delete the folder, all of its contents will be deleted permanently."
-msgstr "Ak odstrÃnite prieÄinok, vÅetok jeho obsah bude navÅdy odstrÃnenÃ."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2222
+msgid "Display the next important message"
+msgstr "Zobrazà nasledujÃcu dÃleÅità sprÃvu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:66
-msgid "These messages are not copies."
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2227
+msgid "Next _Thread"
+msgstr "NasledujÃce _vlÃkno"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:67
-msgid ""
-"Messages shown in Search Folders are not copies. Deleting them from a Search "
-"Folder will delete the actual messages from the folder or folders in which "
-"they physically reside. Do you really want to delete these messages?"
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2229
+msgid "Display the next thread"
+msgstr "Zobrazà nasledujÃce vlÃkno"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:68
-msgid "Cannot rename \"{0}\" to \"{1}\"."
-msgstr "Nedà sa premenovaÅ â{0}â na â{1}â."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2234
+msgid "Next _Unread Message"
+msgstr "NasledujÃca _nepreÄÃtanà sprÃva"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:69
-msgid "A folder named \"{1}\" already exists. Please use a different name."
-msgstr "PrieÄinok pomenovanà â{1}â uÅ existuje. ProsÃm, zadajte inà nÃzov."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2236
+msgid "Display the next unread message"
+msgstr "Zobrazà nasledujÃcu nepreÄÃtanà sprÃvu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:70
-msgid "Cannot move folder \"{0}\" to \"{1}\"."
-msgstr "Nedà sa presunÃÅ prieÄinok â{0}â do â{1}â."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2241
+msgid "_Previous Message"
+msgstr "_PredchÃdzajÃca sprÃva"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:71
-msgid "Cannot open source \"{2}\"."
-msgstr "Nedà sa otvoriÅ zdroj â{2}â."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2243
+msgid "Display the previous message"
+msgstr "Zobrazà predchÃdzajÃcu sprÃvu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:72
-msgid "Cannot open target \"{2}\"."
-msgstr "Nedà sa otvoriÅ cieÄ â{2}â."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2248
+msgid "Pr_evious Important Message"
+msgstr "P_redchÃdzajÃca dÃleÅità sprÃva"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:73
-msgid "Cannot copy folder \"{0}\" to \"{1}\"."
-msgstr "Nedà sa skopÃrovaÅ prieÄinok â{0}â do â{1}â."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2250
+msgid "Display the previous important message"
+msgstr "Zobrazà predchÃdzajÃcu dÃleÅità sprÃvu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:74
-msgid "Cannot create folder \"{0}\"."
-msgstr "Nedà sa vytvoriÅ prieÄinok â{0}â."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2255
+msgid "Previous T_hread"
+msgstr "PredchÃdzajÃce _vlÃkno"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:75
-msgid "Cannot open source \"{1}\"."
-msgstr "Nedà sa otvoriÅ zdroj â{1}â."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2257
+msgid "Display the previous thread"
+msgstr "Zobrazà predchÃdzajÃce vlÃkno"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:76
-msgid "Cannot save changes to account."
-msgstr "Nedajà sa uloÅiÅ zmeny na ÃÄet."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2262
+msgid "P_revious Unread Message"
+msgstr "P_redchÃdzajÃca nepreÄÃtanà sprÃva"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:77
-msgid "You have not filled in all of the required information."
-msgstr "Nevyplnili ste vÅetky povinnà informÃcie."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2264
+msgid "Display the previous unread message"
+msgstr "Zobrazà predchÃdzajÃcu nepreÄÃtanà sprÃvu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:78
-msgid "You may not create two accounts with the same name."
-msgstr "NemÃÅete vytvoriÅ dva ÃÄty s rovnakÃm nÃzvom."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2271
+msgid "Print this message"
+msgstr "VytlaÄÃ tÃto sprÃvu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:79
-msgid "Are you sure you want to delete this account?"
-msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odstrÃniÅ tento ÃÄet?"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2278
+msgid "Preview the message to be printed"
+msgstr "Zobrazà nÃhÄad sprÃvy pred tlaÄou"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:80
-msgid "If you proceed, the account information will be deleted permanently."
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2283
+msgid "Re_direct"
+msgstr "_PresmerovaÅ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:81
-#, fuzzy
-msgid "Are you sure you want to delete this account and all its proxies?"
-msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odstrÃniÅ tento ÃÄet a vÅetky jeho"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2285
+msgid "Redirect (bounce) the selected message to someone"
+msgstr "Presmeruje (bounce) vybranà sprÃvu niekomu inÃmu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:82
-msgid ""
-"If you proceed, the account information and\n"
-"all proxy information will be deleted permanently."
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2290
+msgid "Remo_ve Attachments"
+msgstr "_OdstrÃniÅ prÃlohy"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:84
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Are you sure you want to disable this account and delete all its proxies?"
-msgstr "Naozaj chcete odstrÃniÅ tento ÃÄet?"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2292
+msgid "Remove attachments"
+msgstr "OdstrÃni prÃlohy"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:85
-msgid "If you proceed, all proxy accounts will be deleted permanently."
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2297
+msgid "Remove Du_plicate Messages"
+msgstr "OdstrÃniÅ du_plicitnà sprÃvy"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:86
-msgid "Do _Not Disable"
-msgstr "_NezakazovaÅ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2299
+msgid "Checks selected messages for duplicates"
+msgstr "Kontroluje vybranà sprÃvy na duplicitnÃ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:87
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:617
-msgid "_Disable"
-msgstr "_ZakÃzaÅ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2304 ../mail/mail.error.xml.h:27
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1573
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:159
+msgid "Reply to _All"
+msgstr "OdpovedaÅ _vÅetkÃm"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:88
-msgid "Could not save signature file."
-msgstr "Nepodarilo sa uloÅiÅ sÃbor podpisu."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2306
+msgid "Compose a reply to all the recipients of the selected message"
+msgstr "NapÃÅe odpoveÄ vÅetkÃm adresÃtom vybranej sprÃvy"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:89
-msgid "Cannot set signature script \"{0}\"."
-msgstr "Nedà sa nastaviÅ skript pre podpis â{0}â."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2311 ../mail/mail.error.xml.h:25
+msgid "Reply to _List"
+msgstr "OdpovedaÅ _do zoznamu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:90
-msgid "The script file must exist and be executable."
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2313
+msgid "Compose a reply to the mailing list of the selected message"
+msgstr "NapÃÅe odpoveÄ do poÅtovej konferencie vybranej sprÃvy"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2318
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:166
+msgid "_Reply to Sender"
+msgstr "_OdpovedaÅ odosielateÄovi"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:91
-msgid "Do you wish to save your changes?"
-msgstr "ÅelÃte si uloÅiÅ vaÅe zmeny?"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2320
+msgid "Compose a reply to the sender of the selected message"
+msgstr "NapÃÅe odpoveÄ odosielateÄovi tejto sprÃvy"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:92
-msgid "This signature has been changed, but has not been saved."
-msgstr "Tento podpis bol zmenenÃ, ale nebol uloÅenÃ."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2325
+msgid "_Save as mbox..."
+msgstr "_UloÅiÅ ako mbox..."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:93
-msgid "_Discard changes"
-msgstr "_ZahodiÅ zmeny"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2327
+msgid "Save selected messages as an mbox file"
+msgstr "UloÅà vybranà sprÃvy ako mbox sÃbor"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:94
-msgid "Cannot edit Search Folder \"{0}\" as it does not exist."
-msgstr "Nedà sa upraviÅ vyhÄadÃvacà prieÄinok â{0}â, pretoÅe neexistuje."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2332
+msgid "_Message Source"
+msgstr "_Zdroj sprÃvy"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:95
-msgid ""
-"This folder may have been added implicitly,\n"
-"go to the Search Folder editor to add it explicitly, if required."
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2334
+msgid "Show the raw email source of the message"
+msgstr "Zobrazà zdrojovà poÅtovà formÃt v sprÃve"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:97
-msgid "Cannot add Search Folder \"{0}\"."
-msgstr "Nedà sa pridaÅ vyhÄadÃvacà prieÄinok â{0}â."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2346
+msgid "_Undelete Message"
+msgstr "_ObnoviÅ vymazanà sprÃvu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:98
-msgid "A folder named \"{0}\" already exists. Please use a different name."
-msgstr "PrieÄinok pomenovanà â{0}â uÅ existuje. ProsÃm, zadajte inà nazov."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2348
+msgid "Undelete the selected messages"
+msgstr "Obnovà vybranà sprÃvy"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:99
-msgid "Search Folders automatically updated."
-msgstr "VyhÄadÃvacie prieÄinky automaticky aktualizovanÃ."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2353
+msgid "_Normal Size"
+msgstr "_NormÃlna veÄkosÅ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:100
-msgid "Mail filters automatically updated."
-msgstr "PoÅtovà filtre automaticky aktualizovanÃ."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2355
+msgid "Reset the text to its original size"
+msgstr "VrÃti text na jeho pÃvodnà veÄkosÅ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:101
-msgid "Missing folder."
-msgstr "ChÃba prieÄinok."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2360
+msgid "_Zoom In"
+msgstr "_ZvÃÄÅiÅ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:102
-msgid "You must specify a folder."
-msgstr "MusÃte urÄiÅ prieÄinok."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2362
+msgid "Increase the text size"
+msgstr "ZvÃÄÅÃ veÄkosÅ pÃsma"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:104
-msgid "You must name this Search Folder."
-msgstr "MusÃte tento vyhÄadÃvacà prieÄinok pomenovaÅ."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2367
+msgid "Zoom _Out"
+msgstr "Zme_nÅiÅ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:105
-msgid "No sources selected."
-msgstr "Neboli vybranà zdroje."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2369
+msgid "Decrease the text size"
+msgstr "ZmenÅÃ veÄkosÅ pÃsma"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:106
-msgid ""
-"You must specify at least one folder as a source.\n"
-"Either by selecting the folders individually, and/or by selecting all local "
-"folders, all remote folders, or both."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2376
+msgid "Cre_ate"
 msgstr ""
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:108
-msgid "Problem migrating old mail folder \"{0}\"."
-msgstr "ProblÃm migrÃcie starÃho poÅtovÃho prieÄinka â{0}â."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2383
+msgid "Ch_aracter Encoding"
+msgstr "Zn_akovà sada"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:109
-msgid ""
-"A non-empty folder at \"{1}\" already exists.\n"
-"\n"
-"You can choose to ignore this folder, overwrite or append its contents, or "
-"quit."
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2390
+msgid "F_orward As"
+msgstr "P_oslaÅ Äalej ako"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:112
-msgid "Ignore"
-msgstr "IgnorovaÅ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2397
+msgid "_Group Reply"
+msgstr "OdpovedaÅ _skupine"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:113
-msgid "_Overwrite"
-msgstr "P_repÃsaÅ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2404
+msgid "_Go To"
+msgstr "PrejsÅ _na"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:114
-msgid "_Append"
-msgstr "_PripojiÅ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2411
+msgid "Mar_k As"
+msgstr "Oz_naÄiÅ ako"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:115
-msgid "Evolution's local mail format has changed."
-msgstr "FormÃt miestnej poÅty programu Evolution sa zmenil."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2418
+msgid "_Message"
+msgstr "SprÃv_a"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:116
-msgid ""
-"Evolution's local mail format has changed from mbox to Maildir. Your local "
-"mail must be migrated to the new format before Evolution can proceed. Do you "
-"want to migrate now?\n"
-"\n"
-"An mbox account will be created to preserve the old mbox folders. You can "
-"delete the account after ensuring the data is safely migrated. Please make "
-"sure there is enough disk space if you choose to migrate now."
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2425
+msgid "_Zoom"
+msgstr "_Lupa"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:119
-msgid "_Exit Evolution"
-msgstr "U_konÄiÅ Evolution"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2435
+#, fuzzy
+#| msgid "Search Folder from Mailing _List..."
+msgid "Create a Search Folder from Mailing _List..."
+msgstr "VyhÄadÃvacà prieÄinok z poÅtovej _konferencieâ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:120
-msgid "_Migrate Now"
-msgstr "_MigrovaÅ teraz"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2437
+msgid "Create a search folder for this mailing list"
+msgstr "Vytvorà vyhÄadÃvacà prieÄinok pre tÃto poÅtovà konferenciu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:121
-msgid "Unable to read license file."
-msgstr "Nepodarilo sa preÄÃtaÅ licenÄnà sÃbor."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2442
+#, fuzzy
+#| msgid "Search Folder from Recipien_ts..."
+msgid "Create a Search Folder from Recipien_ts..."
+msgstr "VyhÄadÃvacà prieÄinok z adresÃ_tovâ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:122
-msgid ""
-"Cannot read the license file \"{0}\", due to an installation problem. You "
-"will not be able to use this provider until you can accept its license."
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2444
+msgid "Create a search folder for these recipients"
+msgstr "Vytvorà vyhÄadÃvacà prieÄinok pre tÃchto adresÃtov"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:123
-msgid "Please wait."
-msgstr "Äakajte, prosÃm."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2449
+#, fuzzy
+#| msgid "Search Folder from Sen_der..."
+msgid "Create a Search Folder from Sen_der..."
+msgstr "VyhÄadÃvacà prieÄinok z o_dosielateÄaâ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:124
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2451
+msgid "Create a search folder for this sender"
+msgstr "Vytvorà vyhÄadÃvacà prieÄinok pre tohoto odosielateÄa"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2456
 #, fuzzy
-msgid "Querying server for a list of supported authentication mechanisms."
-msgstr "PoÅadovanà Åifrovanie pre poÅadovanà spÃsob overenia"
+#| msgid "Search Folder from S_ubject..."
+msgid "Create a Search Folder from S_ubject..."
+msgstr "VyhÄadÃvacà prieÄinok z predmet_uâ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:125
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2458
+msgid "Create a search folder for this subject"
+msgstr "Vytvorà vyhÄadÃvacà prieÄinok pre tento predmet"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2481
 #, fuzzy
-msgid ""
-"Failed to query server for a list of supported authentication mechanisms."
-msgstr "PoÅadovanà Åifrovanie pre poÅadovanà spÃsob overenia"
+msgid "Mark for Follo_w Up..."
+msgstr "OznaÄiÅ na odpovedanieâ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:126
-msgid "Unable to connect to the GroupWise server."
-msgstr "Nepodarilo sa pripojiÅ k serveru GroupWise."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2489
+msgid "Mark as _Important"
+msgstr "OznaÄiÅ ako _dÃleÅitÃ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:127
-msgid "Please check your account settings and try again."
-msgstr "ProsÃm, skontrolujte nastavenia vÃÅho ÃÄtu a skÃste to znovu."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2493
+msgid "Mark as _Junk"
+msgstr "OznaÄiÅ ako _nevyÅiadanà poÅtu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:128
-msgid "Synchronize folders locally for offline usage?"
-msgstr "SynchronizovaÅ prieÄinok lokÃlne na pouÅitie v odpojenom reÅime?"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2497
+msgid "Mark as _Not Junk"
+msgstr "OdznaÄiÅ ako n_evyÅiadanà poÅtu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:129
-msgid ""
-"Do you want to locally synchronize the folders that are marked for offline "
-"usage?"
-msgstr ""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2501
+msgid "Mar_k as Read"
+msgstr "OznaÄiÅ ako _preÄÃtanÃ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:130
-msgid "Do _Not Synchronize"
-msgstr "_NesynchronizovaÅ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2505
+msgid "Mark as Uni_mportant"
+msgstr "OznaÄiÅ ako nedÃ_leÅitÃ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:131
-msgid "_Synchronize"
-msgstr "_SynchronizovaÅ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2509
+msgid "Mark as _Unread"
+msgstr "OznaÄiÅ ako _nepreÄÃtanÃ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:132
-msgid "Do you want to mark all messages as read?"
-msgstr "Chcete oznaÄiÅ vÅetky sprÃvy ako preÄÃtanÃ?"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2553
+msgid "_Caret Mode"
+msgstr "ReÅim _kurzora"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:133
-msgid "This will mark all messages as read in the selected folder."
-msgstr "Vo vybranom prieÄinku to oznaÄÃ vÅetky sprÃvy ako preÄÃtanÃ."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2555
+msgid "Show a blinking cursor in the body of displayed messages"
+msgstr "Zobrazà blikajÃci kurzor v texte zobrazenej sprÃvy"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:134
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This will mark all messages as read in the selected folder and its "
-"subfolders."
-msgstr "_OznaÄiÅ sprÃvy ako preÄÃtanà po"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2561
+msgid "All Message _Headers"
+msgstr "VÅetky _hlaviÄky sprÃvy"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:135
-msgid "Close message window."
-msgstr "ZatvoriÅ okno so sprÃvou."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2563
+msgid "Show messages with all email headers"
+msgstr "Zobrazà sprÃvy so vÅetkÃmi hlaviÄkami elektronickej poÅty"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:136
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2897
 #, fuzzy
-msgid "Would you like to close the message window?"
-msgstr "Chcete ho prijaÅ?"
+#| msgid "Retrieving %d message"
+#| msgid_plural "Retrieving %d messages"
+msgid "Retrieving message"
+msgstr "ZÃskava sa %d sprÃv"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:137
-msgid "_Yes"
-msgstr "Ãn_o"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3877
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:152
+msgid "_Forward"
+msgstr "PoslaÅ Ä_alej"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:138
-msgid "_No"
-msgstr "_Nie"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3878
+msgid "Forward the selected message to someone"
+msgstr "PrepoÅle niekomu vybranà sprÃvu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:139
-msgid "_Always"
-msgstr "_VÅdy"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3897
+msgid "Group Reply"
+msgstr "OdpovedaÅ skupine"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:140
-msgid "N_ever"
-msgstr "Ni_kdy"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3898
+msgid "Reply to the mailing list, or to all recipients"
+msgstr "Odpovie do poÅtovej konferencie alebo vÅetkÃm adresÃtom"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:141
-msgid "Signature Already Exists"
-msgstr "Podpis uÅ existuje"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3964 ../mail/em-filter-i18n.h:15
+msgid "Delete"
+msgstr "ZmazaÅ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:142
-msgid ""
-"A signature already exists with the name \"{0}\". Please specify a different "
-"name."
-msgstr "Podpis pomenovanà â{0}â uÅ existuje. ProsÃm, zadajte inà nÃzov."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3997
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1398
+msgid "Next"
+msgstr "NasledujÃca"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:143
-msgid "Blank Signature"
-msgstr "PrÃzdny podpis"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4001
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1391
+msgid "Previous"
+msgstr "PredchÃdzajÃca"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:144
-msgid "Please provide an unique name to identify this signature."
-msgstr "ProsÃm, zadajte jedineÄnà nÃzov, ktorà identifikuje tento podpis."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4010 ../mail/mail-dialogs.ui.h:15
+msgid "Reply"
+msgstr "OdpovedaÅ"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4728
+#, c-format
+msgid "Folder '%s'"
+msgstr "PrieÄinok â%sâ"
+
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:161
+#, fuzzy
+msgid "Do not warn me again"
+msgstr "UÅ sa ma znovu nepÃtaÅ"
+
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:961
+#, fuzzy
+#| msgid "Print"
+msgid "Printing"
+msgstr "TlaÄ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:145
+#. Translators: %s is replaced with a folder
+#. * name %u with count of duplicate messages.
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1143
+#, c-format
 msgid ""
-"This message cannot be sent because the account you chose to send with is "
-"not enabled"
-msgstr ""
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:146
-msgid "Please enable the account or send using another account."
-msgstr "ProsÃm, povoÄte ÃÄet, alebo na poslanie pouÅite inÃ."
+"Folder '%s' contains %u duplicate message. Are you sure you want to delete "
+"it?"
+msgid_plural ""
+"Folder '%s' contains %u duplicate messages. Are you sure you want to delete "
+"them?"
+msgstr[0] ""
+"PrieÄinok â%sâ obsahuje %u duplicitnÃch sprÃv. Ste si istÃ, Åe ich chcete "
+"vymazaÅ?"
+msgstr[1] ""
+"PrieÄinok â%sâ obsahuje %u duplicitnà sprÃvu. Ste si istÃ, Åe ju chcete "
+"vymazaÅ?"
+msgstr[2] ""
+"PrieÄinok â%sâ obsahuje %u duplicitnà sprÃvy. Ste si istÃ, Åe ich chcete "
+"vymazaÅ?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:147
-msgid "Mail Deletion Failed"
-msgstr "OdstrÃnenie poÅty zlyhalo"
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1608
+msgid "Save Message"
+msgid_plural "Save Messages"
+msgstr[0] "UloÅiÅ sprÃvy"
+msgstr[1] "UloÅiÅ sprÃvu"
+msgstr[2] "UloÅiÅ sprÃvy"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:148
-msgid "You do not have sufficient permissions to delete this mail."
-msgstr "NemÃte dostatoÄnà prÃva na odstrÃnenie tejto poÅty."
+#. Translators: This is part of a suggested file name
+#. * used when saving a message or multiple messages to
+#. * mbox format, when the first message doesn't have a
+#. * subject. The extension ".mbox" is appended to the
+#. * string; for example "Message.mbox".
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1629
+msgid "Message"
+msgid_plural "Messages"
+msgstr[0] "SprÃvy"
+msgstr[1] "SprÃva"
+msgstr[2] "SprÃvy"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:149
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:2079
 #, fuzzy
-msgid "\"Check Junk\" Failed"
-msgstr "\""
+#| msgid "Saving %d message"
+#| msgid_plural "Saving %d messages"
+msgid "Parsing message"
+msgstr "Ukladà sa %d sprÃv"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:150
-#, fuzzy
-msgid "\"Report Junk\" Failed"
-msgstr "ImportovaÅ sÃbor"
+#: ../mail/e-mail-request.c:150
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Failed to load the calendar '%s' (%s)"
+msgid "Failed to load part '%s'"
+msgstr "Zlyhalo naÄÃtanie kalendÃra â%sâ (%s)"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:151
-#, fuzzy
-msgid "\"Report Not Junk\" Failed"
-msgstr "ImportovaÅ sÃbor"
+#: ../mail/e-mail-tag-editor.c:292
+msgid "Flag to Follow Up"
+msgstr "OznaÄiÅ znaÄkou VybaviÅ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:152
-msgid "Remove duplicate messages?"
+#. Note to translators: this is the attribution string used
+#. * when quoting messages. Each ${Variable} gets replaced
+#. * with a value. To see a full list of available variables,
+#. * see mail/em-composer-utils.c:attribvars array.
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1278
+msgid ""
+"On ${AbbrevWeekdayName}, ${Year}-${Month}-${Day} at ${24Hour}:${Minute} "
+"${TimeZone}, ${Sender} wrote:"
 msgstr ""
+"V ${WeekdayName}, ${ Day}. ${MonthName} ${Year} o ${24Hour}:${Minute} "
+"${TimeZone}, ${Sender} napÃsal(a):"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:153
-msgid "No duplicate messages found."
-msgstr "NenaÅli sa Åiadne duplicitnà sprÃvy."
+# PÅ: navrhujem prekladaÅ "Forward message" ako "PreposlaÅ sprÃvu", vÅade. Tu to bude potom "Preposlanà sprÃva"
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1284
+msgid "-------- Forwarded Message --------"
+msgstr "-------- Äalej poslanà sprÃva --------"
 
-#. Translators: {0} is replaced with a folder name
-#: ../mail/mail.error.xml.h:155
-msgid "Folder '{0}' doesn't contain any duplicate message."
-msgstr "PrieÄinok â{0}â neobsahuje Åiadnu duplicitnà sprÃvu."
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1289
+msgid "-----Original Message-----"
+msgstr "-----PÃvodnà sprÃva-----"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:156
-msgid "Failed to unsubscribe from folder."
-msgstr "Zlyhalo odhlÃsenie odberu z prieÄinka."
+#: ../mail/em-composer-utils.c:2611
+msgid "an unknown sender"
+msgstr "neznÃmy odosielateÄ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:158
-msgid "Unable to retrieve message."
-msgstr "Nepodarilo sa zÃskaÅ sprÃvu."
+#: ../mail/em-composer-utils.c:3030
+msgid "Posting destination"
+msgstr "CieÄ posielania"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:159
-msgid "{0}"
-msgstr ""
+#: ../mail/em-composer-utils.c:3031
+#, fuzzy
+msgid "Choose folders to post the message to."
+msgstr "PriloÅÃ sÃbor k sprÃve"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:160
-msgid "Failed to open folder."
-msgstr "Zlyhalo otvorenie prieÄinka."
+#: ../mail/em-filter-editor-folder-element.c:157
+msgid "Select Folder"
+msgstr "VybraÅ prieÄinok"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:161
-msgid "Failed to find duplicate messages."
-msgstr "Zlyhalo hÄadanie duplicitnÃch sprÃv."
+#. Automatically generated. Do not edit.
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:2
+msgid "Adjust Score"
+msgstr "UpraviÅ skÃre"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:162
-msgid "Failed to retrieve messages."
-msgstr "Zlyhalo zÃskavanie sprÃv."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:3
+#, fuzzy
+#| msgid "IMAP Headers"
+msgid "Any header"
+msgstr "IMAP hlaviÄky"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:163
-msgid "Failed to remove attachments from messages."
-msgstr "Zlyhalo zmazanie prÃloh zo sprÃv."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:4
+msgid "Assign Color"
+msgstr "PriradiÅ farbu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:164
-msgid "Failed to download messages for offline viewing."
-msgstr "Zlyhalo stiahnutie sprÃv na prezeranie v odpojenom reÅime."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:5
+msgid "Assign Score"
+msgstr "PriradiÅ skÃre"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:165
-msgid "Failed to save messages to disk."
-msgstr "Zlyhalo ukladanie sprÃv na disk."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:7
+msgid "BCC"
+msgstr "Skrytà kÃpia"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:166
-msgid "Hidden file is attached."
-msgstr ""
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:8
+msgid "Beep"
+msgstr "PÃpnuÅ"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:167
-msgid ""
-"The attachment named {0} is a hidden file and may contain sensitive data. "
-"Please review it before sending."
-msgstr ""
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:9
+msgid "CC"
+msgstr "KÃpia"
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:207
-msgid "Canceling..."
-msgstr "RuÅÃ sa..."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:10
+#, fuzzy
+msgid "Completed On"
+msgstr "DokonÄenà "
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:534
-msgid "Send & Receive Mail"
-msgstr "PrÃjem a odoslanie poÅty"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:13
+msgid "Date received"
+msgstr "DÃtum prijatia"
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:550
-msgid "Cancel _All"
-msgstr "ZruÅiÅ _vÅetko"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:14
+msgid "Date sent"
+msgstr "DÃtum odoslania"
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:650 ../mail/mail-send-recv.c:1029
-msgid "Updating..."
-msgstr "Aktualizuje sa..."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:16
+msgid "Deleted"
+msgstr "ZmazanÃ"
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:650 ../mail/mail-send-recv.c:736
-msgid "Waiting..."
-msgstr "Äakà sa..."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:18
+msgid "does not end with"
+msgstr "nekonÄÃ na"
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:1009
-#, c-format
-msgid "Checking for new mail"
-msgstr "Kontroluje sa novà poÅta"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:19
+msgid "does not exist"
+msgstr "neexistuje"
 
-#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:159
-msgid "Edit Search Folder"
-msgstr "UpraviÅ vyhÄadÃvacà prieÄinok"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:20
+#, fuzzy
+#| msgid "does not end with"
+msgid "does not have words"
+msgstr "nekonÄÃ na"
 
-#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:270
-msgid "New Search Folder"
-msgstr "Novà vyhÄadÃvacà prieÄinok"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:21
+msgid "does not return"
+msgstr "nevrÃtiÅ"
 
-#: ../mail/message-list.c:1272
-msgid "Unseen"
-msgstr "NepreÄÃtanÃ"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:22
+msgid "does not sound like"
+msgstr "nevyzerà ako"
 
-#: ../mail/message-list.c:1273
-msgid "Seen"
-msgstr "PreÄÃtanÃ"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:23
+msgid "does not start with"
+msgstr "nezaÄÃna na"
 
-#: ../mail/message-list.c:1274
-msgid "Answered"
-msgstr "OdpovedanÃ"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:25
+msgid "Draft"
+msgstr "Koncept"
 
-#: ../mail/message-list.c:1275
-msgid "Forwarded"
-msgstr "Poslanà Äalej"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:26
+msgid "ends with"
+msgstr "konÄÃ na"
 
-#: ../mail/message-list.c:1276
-msgid "Multiple Unseen Messages"
-msgstr "Viacero nepreÄÃtanÃch sprÃv"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:28
+msgid "exists"
+msgstr "existuje"
 
-#: ../mail/message-list.c:1277
-msgid "Multiple Messages"
-msgstr "Viacero sprÃv"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:29
+msgid "Expression"
+msgstr "VÃraz"
 
-#: ../mail/message-list.c:1281
-msgid "Lowest"
-msgstr "NajniÅÅia"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:30
+msgid "Follow Up"
+msgstr "VybaviÅ"
 
-#: ../mail/message-list.c:1282
-msgid "Lower"
-msgstr "NiÅÅia"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:31
+msgid "Forward to"
+msgstr "PoslaÅ Äalej"
 
-#: ../mail/message-list.c:1286
-msgid "Higher"
-msgstr "VyÅÅia"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:32
+#, fuzzy
+#| msgid "Password:"
+msgid "has words"
+msgstr "Heslo:"
 
-#: ../mail/message-list.c:1287
-msgid "Highest"
-msgstr "NajvyÅÅia"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:33
+msgid "Important"
+msgstr "DÃleÅitÃ"
 
-#: ../mail/message-list.c:1909 ../widgets/table/e-cell-date.c:51
-msgid "?"
-msgstr "?"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:35
+msgid "is after"
+msgstr "je po"
 
-#. strftime format of a time,
-#. * in 12-hour format, without seconds.
-#: ../mail/message-list.c:1916 ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:208
-msgid "Today %l:%M %p"
-msgstr "Dnes %H:%M"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:36
+msgid "is before"
+msgstr "je pred"
 
-#: ../mail/message-list.c:1925
-msgid "Yesterday %l:%M %p"
-msgstr "VÄera %H:%M"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:37
+msgid "is Flagged"
+msgstr "je oznaÄenÃ"
 
-#: ../mail/message-list.c:1937
-msgid "%a %l:%M %p"
-msgstr "%a, %H:%M"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:41
+msgid "is not Flagged"
+msgstr "nie je oznaÄenÃ"
 
-#: ../mail/message-list.c:1945
-msgid "%b %d %l:%M %p"
-msgstr "%d. %b %H:%M"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:42
+msgid "is not set"
+msgstr "nie je nastavenÃ"
 
-#: ../mail/message-list.c:1947
-msgid "%b %d %Y"
-msgstr "%d. %b %Y"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:43
+msgid "is set"
+msgstr "je nastavenÃ"
 
-#: ../mail/message-list.c:2752
-msgid "Select all visible messages"
-msgstr "VybraÅ vÅetky viditeÄnà sprÃvy"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:44 ../mail/mail-config.ui.h:109
+msgid "Junk"
+msgstr "NevyÅiadanà poÅta"
 
-#: ../mail/message-list.c:2888 ../mail/message-list.etspec.h:17
-msgid "Messages"
-msgstr "SprÃvy"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:45
+msgid "Junk Test"
+msgstr "Test nevyÅiadanej poÅty"
 
-#. default follow-up flag name to use when clicked in the message list column
-#: ../mail/message-list.c:4101
-msgid "Follow-up"
-msgstr "VybaviÅ"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:46
+msgid "Label"
+msgstr "Menovka"
 
-#. there is some info why the message list is empty, let it be something useful
-#: ../mail/message-list.c:4638 ../mail/message-list.c:5058
-msgid "Generating message list"
-msgstr "Generuje sa zoznam sprÃv"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:47
+msgid "Mailing list"
+msgstr "Konferencia"
 
-#: ../mail/message-list.c:4875
-msgid ""
-"No message satisfies your search criteria. Either clear search with Search-"
-">Clear menu item or change it."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:48
+msgid "Match All"
 msgstr ""
 
-#: ../mail/message-list.c:4877
-msgid "There are no messages in this folder."
-msgstr "V tomto prieÄinku nie sà Åiadne sprÃvy."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:49
+msgid "Message Body"
+msgstr "Telo sprÃvy"
 
-#: ../mail/message-list.etspec.h:2
-msgid "Flagged"
-msgstr "OznaÄenÃ"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:50
+msgid "Message Header"
+msgstr "HlaviÄka sprÃvy"
 
-#: ../mail/message-list.etspec.h:8
-msgid "Received"
-msgstr "PrijatÃ"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:51
+msgid "Message is Junk"
+msgstr "SprÃva je nevyÅiadanà poÅta"
 
-#: ../mail/message-list.etspec.h:10
-#: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:574
-msgid "Size"
-msgstr "VeÄkosÅ"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:52
+msgid "Message is not Junk"
+msgstr "SprÃva nie je nevyÅiadanà poÅta"
 
-#: ../mail/message-list.etspec.h:11
-msgid "Flag Status"
-msgstr "Stav znaÄiek"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:53
+msgid "Message Location"
+msgstr "Umiestnenie sprÃvy"
 
-#: ../mail/message-list.etspec.h:12
-msgid "Follow Up Flag"
-msgstr "ZnaÄka VybaviÅ"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:55
+#, fuzzy
+msgid "Pipe to Program"
+msgstr "UkonÄÃ program"
 
-#: ../mail/message-list.etspec.h:13
-msgid "Due By"
-msgstr "TermÃn do"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:56
+msgid "Play Sound"
+msgstr "ZahraÅ zvuk"
 
-#: ../mail/message-list.etspec.h:18
-msgid "Sent Messages"
-msgstr "Poslanà sprÃvy"
+#. Past tense, as in "has been read".
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:57 ../mail/mail-dialogs.ui.h:14
+msgid "Read"
+msgstr "PreÄÃtanÃ"
 
-#: ../mail/message-list.etspec.h:20
-#, fuzzy
-msgid "Subject - Trimmed"
-msgstr "VlÃkna podÄa predmetu"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:58 ../mail/message-list.etspec.h:16
+msgid "Recipients"
+msgstr "AdresÃti"
 
-#: ../mail/searchtypes.xml.h:1
-msgid "Subject or Addresses contains"
-msgstr "Predmet alebo adresy obsahujÃ"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:59
+msgid "Regex Match"
+msgstr "Regul. vÃraz"
 
-#: ../mail/searchtypes.xml.h:2
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1652
-msgid "Recipients contain"
-msgstr "AdresÃti obsahujÃ"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:60
+msgid "Replied to"
+msgstr "OdpovedanÃ"
 
-#: ../mail/searchtypes.xml.h:3
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1645
-msgid "Message contains"
-msgstr "SprÃva obsahuje"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:61
+msgid "returns"
+msgstr "vrÃti"
 
-#: ../mail/searchtypes.xml.h:4
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1666
-msgid "Subject contains"
-msgstr "Predmet obsahuje"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:62
+msgid "returns greater than"
+msgstr "vrÃti viac neÅ"
 
-#: ../mail/searchtypes.xml.h:5
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1659
-msgid "Sender contains"
-msgstr "OdosielateÄ obsahuje"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:63
+msgid "returns less than"
+msgstr "vrÃti menej neÅ"
 
-#: ../mail/searchtypes.xml.h:6
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1638
-msgid "Body contains"
-msgstr "Telo obsahuje"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:64
+msgid "Run Program"
+msgstr "SpustiÅ program"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:204
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Selecting this option means that Evolution will only connect to your LDAP "
-"server if your LDAP server supports SSL."
-msgstr ""
-"VÃber tejto voÄby znamenÃ, Åe Evolution bude vÃÅ server LDAP pouÅÃvaÅ iba ak "
-"sever podporuje SSL alebo TLS."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:65 ../mail/message-list.etspec.h:3
+msgid "Score"
+msgstr "SkÃre"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:206
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Selecting this option means that Evolution will only connect to your LDAP "
-"server if your LDAP server supports TLS."
-msgstr ""
-"VÃber tejto voÄby znamenÃ, Åe Evolution bude vÃÅ server LDAP pouÅÃvaÅ iba ak "
-"sever podporuje SSL alebo TLS."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:66 ../mail/message-list.etspec.h:15
+msgid "Sender"
+msgstr "OdosielateÄ"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:208
-#, fuzzy
-msgid ""
-"Selecting this option means that your server does not support either SSL or "
-"TLS. This means that your connection will be insecure, and that you will be "
-"vulnerable to security exploits."
-msgstr ""
-"TÃto voÄba znamenÃ, Åe vÃÅ server nepodporuje ani SSL ani TLS.\n"
-"Preto bude vaÅe spojenie nezabezpeÄenà proti Ãtokom."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:67
+msgid "Sender or Recipients"
+msgstr "OdosielateÄ alebo adresÃti"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:649
-msgid "U_se in Birthday & Anniversaries calendar"
-msgstr "Po_uÅiÅ v kalendÃri narodenÃn a vÃroÄÃ"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:68
+msgid "Set Label"
+msgstr "NastaviÅ menovku"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:693
-msgid "Copy _book content locally for offline operation"
-msgstr ""
-"VytvoriÅ lokÃlnu kÃpiu o_bsahu adresÃra kontaktov pre prÃcu v odpojenom "
-"reÅime"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:69
+msgid "Set Status"
+msgstr "NastaviÅ stav"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:812
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This is the port on the LDAP server that Evolution will try to connect to. A "
-"list of standard ports has been provided. Ask your system administrator what "
-"port you should specify."
-msgstr ""
-"Toto je port servera LDAP, ku ktorÃmu sa Evolution pokÃsi pripojiÅ.\n"
-"Zoznam ÅtandardnÃch portov je predvyplnenÃ. ÄÃslo portu by vÃm\n"
-"mal poskytnÃÅ vÃÅ administrÃtor."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:70
+msgid "Size (kB)"
+msgstr "VeÄkosÅ (kB)"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:898
-#, fuzzy
-msgid ""
-"This is the method Evolution will use to authenticate you. Note that "
-"setting this to \"Email Address\" requires anonymous access to your LDAP "
-"server."
-msgstr ""
-"Toto je metÃda, ktorà Evolution pouÅije pre prihlÃsenie. Uvedmte si, Åe "
-"pouÅitie voÄby \"Emailovà adresa\" vyÅaduje anonymnà prÃstup k serveru LDAP."
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:71
+msgid "sounds like"
+msgstr "vyzerà ako"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:987
-#, fuzzy
-msgid ""
-"The search scope defines how deep you would like the search to extend down "
-"the directory tree. A search scope of \"sub\" will include all entries below "
-"your search base. A search scope of \"one\" will only include the entries "
-"one level beneath your base."
-msgstr ""
-"Rozsah hÄadania urÄuje, ako hlboko sa pri hÄadanà mÃÅe v strome\n"
-"zostÃpiÅ. Rozsah \"Pod\" znamenà vo vÅetkÃch poloÅkÃch podstromu\n"
-"zÃkladu hÄadania.\n"
-"Rozsah hÄadania \"jedna\" zahrnie iba poloÅky, ktorà sà jednu ÃroveÅ\n"
-"pod vaÅim zÃkladnom hÄadania.\n"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:72
+msgid "Source Account"
+msgstr "Zdrojovà ÃÄet"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1120
-msgid "Server Information"
-msgstr "InformÃcie o serveri"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:73
+msgid "Specific header"
+msgstr "Åpecifickà hlaviÄka"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1125
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:25
-msgid "Details"
-msgstr "Podrobnosti"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:74
+msgid "starts with"
+msgstr "zaÄÃna na"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1126
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:58
-msgid "Searching"
-msgstr "HÄadà sa"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:76
+msgid "Stop Processing"
+msgstr "ZastaviÅ spracovanie"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1128
-msgid "Downloading"
-msgstr "SÅahuje sa"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:79
+#, fuzzy
+#| msgid "Color"
+msgid "Unset Color"
+msgstr "Farba"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1346
-msgid "Address Book Properties"
-msgstr "Vlastnosti adresÃra kontaktov"
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:80
+msgid "Unset Status"
+msgstr "ZruÅiÅ nastavenie stavu"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1348
-msgid "New Address Book"
-msgstr "Novà adresÃr kontaktov"
+#. and now for the action area
+#: ../mail/em-filter-rule.c:583
+msgid "Then"
+msgstr "Potom"
 
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:1
-msgid "EFolderList XML for the list of completion URIs"
-msgstr ""
+#: ../mail/em-filter-rule.c:648
+msgid "Add Ac_tion"
+msgstr "PridaÅ ak_ciu"
 
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:2
-msgid "EFolderList XML for the list of completion URIs."
-msgstr ""
+#: ../mail/em-folder-properties.c:145
+msgid "Unread messages:"
+msgid_plural "Unread messages:"
+msgstr[0] "NepreÄÃtanÃch sprÃv:"
+msgstr[1] "NepreÄÃtanÃch sprÃv:"
+msgstr[2] "NepreÄÃtanÃch sprÃv:"
 
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:12
-msgid ""
-"The UID of the selected (or \"primary\") address book in the sidebar of the "
-"\"Contacts\" view."
-msgstr ""
+#: ../mail/em-folder-properties.c:156
+msgid "Total messages:"
+msgid_plural "Total messages:"
+msgstr[0] "Spolu sprÃv:"
+msgstr[1] "Spolu sprÃv:"
+msgstr[2] "Spolu sprÃv:"
 
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:20
-#, fuzzy
-msgid "Whether to show maps in preview pane."
-msgstr "Äi zobraziÅ panel nÃhÄadu."
+#: ../mail/em-folder-properties.c:177
+#, c-format
+msgid "Quota usage (%s):"
+msgstr "VyuÅitie kvÃty (%s):"
 
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:22
-msgid ""
-"Whether addresses should be formatted according to standard in their "
-"destination country."
-msgstr ""
+#: ../mail/em-folder-properties.c:179
+#, c-format
+msgid "Quota usage"
+msgstr "VyuÅitie kvÃty"
 
-#. To Translators: 'Table column' is a label for configurable date/time format for table columns showing a date in message list
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:194
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1067
-msgid "_Table column:"
-msgstr "StÄpec _tabuÄky:"
+#: ../mail/em-folder-properties.c:338
+msgid "Folder Properties"
+msgstr "Vlastnosti prieÄinka"
 
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:197
-#, fuzzy
-#| msgid "Free/Busy information"
-msgid "Address formatting"
-msgstr "InformÃcie o diÃri"
+#: ../mail/em-folder-selection-button.c:80
+msgid "<click here to select a folder>"
+msgstr "<kliknutÃm vyberiete prieÄinok>"
 
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:200
-msgid "_Format address according to standard of its destination country"
-msgstr ""
+#: ../mail/em-folder-selector.c:390
+msgid "C_reate"
+msgstr "Vytvo_riÅ"
 
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:209
-msgid "Autocompletion"
-msgstr "Automatickà dopÄÅanie"
+#: ../mail/em-folder-selector.c:396
+msgid "Folder _name:"
+msgstr "_NÃzov prieÄinka:"
+
+#: ../mail/em-folder-tree.c:637
+msgid "Folder names cannot contain '/'"
+msgstr "NÃzvy prieÄinkov nemÃÅu obsahovaÅ '/'"
+
+#: ../mail/em-folder-tree.c:774
+#, c-format
+msgctxt "folder-display"
+msgid "%s (%u%s)"
+msgstr "%s (%u%s)"
 
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:212
-msgid "Always _show address of the autocompleted contact"
-msgstr "VÅdy _zobraziÅ adresu automaticky doplnenÃho kontaktu"
+#: ../mail/em-folder-tree.c:1599
+msgid "Mail Folder Tree"
+msgstr "Strom poÅtovÃch prieÄinkov"
 
-#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:149
-msgid "Multiple vCards"
-msgstr "Viacero vizitiek vCard"
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2130 ../mail/em-folder-utils.c:112
+#, c-format
+msgid "Moving folder %s"
+msgstr "PresÃva sa prieÄinok %s"
 
-#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:157
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2133 ../mail/em-folder-utils.c:114
 #, c-format
-msgid "vCard for %s"
-msgstr "vCard kontaktu %s"
+msgid "Copying folder %s"
+msgstr "KopÃruje sa prieÄinok %s"
 
-#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:169
-#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:196
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2140 ../mail/message-list.c:2283
 #, c-format
-msgid "Contact information"
-msgstr "InformÃcie o kontakte"
+msgid "Moving messages into folder %s"
+msgstr "PresÃvajà sa sprÃvy do prieÄinka %s"
 
-#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:198
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2144 ../mail/message-list.c:2285
 #, c-format
-msgid "Contact information for %s"
-msgstr "InformÃcie o kontakte %s"
+msgid "Copying messages into folder %s"
+msgstr "KopÃrujà sa sprÃvy do prieÄinka %s"
 
-#. Create the LDAP source group
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:108
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:154
-msgid "On LDAP Servers"
-msgstr "Na serveroch LDAP"
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2163
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Cannot drop message(s) into toplevel store"
+msgstr ""
+"Nepodarilo sa zahodiÅ sprÃvu(y) alebo presunÃÅ sprÃvu do virtuÃlneho "
+"prieÄinku"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:309
-msgctxt "New"
-msgid "_Contact"
-msgstr "_Kontakt"
+#. UNMATCHED is always last.
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:155 ../mail/em-folder-tree-model.c:157
+msgid "UNMATCHED"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:311
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:909
-msgid "Create a new contact"
-msgstr "Vytvorà novà kontakt"
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:848 ../mail/em-folder-tree-model.c:1133
+msgid "Loading..."
+msgstr "NaÄÃtava saâ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:316
-msgctxt "New"
-msgid "Contact _List"
-msgstr "_Zoznam kontaktov"
+#: ../mail/em-folder-utils.c:490
+msgid "Move Folder To"
+msgstr "PresÃvanie prieÄinka do"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:318
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:916
-msgid "Create a new contact list"
-msgstr "Vytvorà novà zoznam kontaktov"
+#: ../mail/em-folder-utils.c:490
+msgid "Copy Folder To"
+msgstr "KopÃrovanie prieÄinka do"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:326
-msgctxt "New"
-msgid "Address _Book"
-msgstr "_AdresÃr kontaktov"
+#: ../mail/em-folder-utils.c:587
+msgid "Create Folder"
+msgstr "Vytvorenie prieÄinka"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:328
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:839
-msgid "Create a new address book"
-msgstr "Vytvorà novà adresÃr kontaktov"
+#: ../mail/em-folder-utils.c:588
+msgid "Specify where to create the folder:"
+msgstr "Zadajte, kde sa mà vytvoriÅ prieÄinok:"
 
-#. Create the contacts group
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:345
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:402
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:121
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:63
-#: ../modules/online-accounts/e-online-accounts-google.c:376
-msgid "Contacts"
-msgstr "Kontakty"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:867
+msgid "_Subscribe"
+msgstr "_PrihlÃsiÅ k odberu"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:356
-msgid "Certificates"
-msgstr "CertifikÃty"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:876
+#, fuzzy
+msgid "Su_bscribe To Shown"
+msgstr "_PrihlÃsiÅ sa do konferencie"
 
-#. Translators: This is a save dialog title
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:391
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:687
-msgid "Save as vCard"
-msgstr "UloÅiÅ ako vCard"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:884
+#, fuzzy
+msgid "Subscribe To _All"
+msgstr "_PrihlÃsiÅ sa do konferencie"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:816
-msgid "Co_py All Contacts To..."
-msgstr "Ko_pÃrovaÅ vÅetky kontakty do..."
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:981 ../mail/em-subscription-editor.c:1842
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1398
+msgid "_Unsubscribe"
+msgstr "O_dhlÃsiÅ odber"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:818
-msgid "Copy the contacts of the selected address book to another"
-msgstr "SkopÃruje kontakty vybranÃho adresÃra kontaktov do inÃho"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:990
+#, fuzzy
+#| msgid "_Unsubscribe from List"
+msgid "Unsu_bscribe From Hidden"
+msgstr "_OdhlÃsiÅ z konferencie"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:823
-msgid "D_elete Address Book"
-msgstr "O_dstrÃniÅ adresÃr kontaktov"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:998
+#, fuzzy
+#| msgid "_Unsubscribe from List"
+msgid "Unsubscribe From _All"
+msgstr "_OdhlÃsiÅ z konferencie"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:825
-msgid "Delete the selected address book"
-msgstr "OdstrÃni vybranà adresÃr kontaktov"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1677
+msgid "Folder Subscriptions"
+msgstr "PrieÄinky prihlÃsenà k odberu"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:830
-msgid "Mo_ve All Contacts To..."
-msgstr "Pre_sunÃÅ vÅetky kontakty do..."
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1717
+msgid "_Account:"
+msgstr "ÃÄ_et:"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:832
-msgid "Move the contacts of the selected address book to another"
-msgstr "Presunie kontakty vybranÃho adresÃra kontaktov do inÃho"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1732
+msgid "Clear Search"
+msgstr "VyÄistiÅ hÄadanie"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:837
-msgid "_New Address Book"
-msgstr "_Novà adresÃr kontaktov"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1750
+msgid "Sho_w items that contain:"
+msgstr "_ZobraziÅ poloÅky obsahujÃce:"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:844
-msgid "Address _Book Properties"
-msgstr "Vlastnosti _adresÃra kontaktov"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1795
+msgid "Subscribe to the selected folder"
+msgstr "PrihlÃsi sa k odberu vybranÃho prieÄinka"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:846
-msgid "Show properties of the selected address book"
-msgstr "Zobrazà vlastnosti vybranÃho adresÃra kontaktov"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1796
+msgid "Su_bscribe"
+msgstr "P_rihlÃsiÅ k odberu"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:851
-#, fuzzy
-msgid "Address Book _Map"
-msgstr "AdresÃr kontaktov"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1841
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1400
+msgid "Unsubscribe from the selected folder"
+msgstr "OdhlÃsi z odberu vybranÃho prieÄinka"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:853
-#, fuzzy
-msgid "Show map with all contacts from selected address book"
-msgstr "KopÃrovaÅ kontakty vybranÃho adresÃra kontaktov do inÃho"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1881
+msgid "Collapse all folders"
+msgstr "Zbalà vÅetky prieÄinky"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:858
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1405
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:640
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:764
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1271
-msgid "_Rename..."
-msgstr "P_remenovaÅ..."
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1882
+msgid "C_ollapse All"
+msgstr "ZbaliÅ _vÅetko"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:860
-msgid "Rename the selected address book"
-msgstr "Premenuje vybranà adresÃr kontaktov"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1892
+msgid "Expand all folders"
+msgstr "Rozbalà vÅetky prieÄinky"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:867
-msgid "Stop loading"
-msgstr "ZastaviÅ naÄÃtavanie"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1893
+msgid "E_xpand All"
+msgstr "Roz_baliÅ vÅetko"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:872
-msgid "_Copy Contact To..."
-msgstr "_KopÃrovaÅ kontakt do..."
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1903
+msgid "Refresh the folder list"
+msgstr "Obnovà zoznam prieÄinkov"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:874
-msgid "Copy selected contacts to another address book"
-msgstr "KopÃruje vybranà kontakty do inÃho adresÃra kontaktov"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1915
+msgid "Stop the current operation"
+msgstr "Zastavà aktuÃlnu operÃciu"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:879
-msgid "_Delete Contact"
-msgstr "O_dstrÃniÅ kontakt"
+#. Translators: This message is shown only for ten or more
+#. * messages to be opened. The %d is replaced with the actual
+#. * count of messages. If you need a '%' in your text, then
+#. * write it doubled, like '%%'.
+#: ../mail/em-utils.c:97
+#, c-format
+msgid "Are you sure you want to open %d message at once?"
+msgid_plural "Are you sure you want to open %d messages at once?"
+msgstr[0] "Ste si istÃ, Åe chcete naraz otvoriÅ %d sprÃv?"
+msgstr[1] "Ste si istÃ, Åe chcete naraz otvoriÅ %d sprÃvu?"
+msgstr[2] "Ste si istÃ, Åe chcete naraz otvoriÅ %d sprÃvy?"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:886
-msgid "_Find in Contact..."
-msgstr "_NÃjsÅ v kontakte..."
+#: ../mail/em-utils.c:153
+#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:154
+msgid "_Do not show this message again"
+msgstr "_TÃto sprÃvu uÅ znovu nezobrazovaÅ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:888
-msgid "Search for text in the displayed contact"
-msgstr "VyhÄadà v texte zobrazenÃho kontaktu"
+#: ../mail/em-utils.c:305
+msgid "Message Filters"
+msgstr "Filtre sprÃv"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:893
-msgid "_Forward Contact..."
-msgstr "_PoslaÅ kontakt Äalej..."
+#: ../mail/em-utils.c:1058
+#, c-format
+msgid "Messages from %s"
+msgstr "SprÃvy od %s"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:895
-msgid "Send selected contacts to another person"
-msgstr "PoÅle vybranà kontakty inej osobe"
+#: ../mail/em-vfolder-editor.c:105
+msgid "Search _Folders"
+msgstr "VyhÄadÃvacie _prieÄinky"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:900
-msgid "_Move Contact To..."
-msgstr "P_resunÃÅ kontakt do..."
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:397
+msgid "Add Folder"
+msgstr "PridaÅ prieÄinok"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:902
-msgid "Move selected contacts to another address book"
-msgstr "Presunie vybranà kontakty do inÃho adresÃra kontaktov"
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:523
+msgid "Search Folder Sources"
+msgstr "Zdroje vyhÄadÃvacÃch prieÄinokv"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:907
-msgid "_New Contact..."
-msgstr "_Novà kontakt..."
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:555
+msgid "Automatically update on any _source folder change"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:914
-msgid "New Contact _List..."
-msgstr "Novà zoznam _kontaktov..."
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:567
+msgid "All local folders"
+msgstr "VÅetky lokÃlne prieÄinky"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:921
-msgid "_Open Contact"
-msgstr "_OtvoriÅ kontakt"
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:568
+msgid "All active remote folders"
+msgstr "VÅetky aktÃvne vzdialenà prieÄinky"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:923
-msgid "View the current contact"
-msgstr "Zobrazà aktuÃlny kontakt"
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:569
+msgid "All local and active remote folders"
+msgstr "VÅetky lokÃlne a aktÃvne vzdialenà prieÄinky"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:928
-msgid "_Send Message to Contact..."
-msgstr "_PoslaÅ sprÃvu kontaktu..."
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:570
+#, fuzzy
+msgid "Specific folders"
+msgstr "iba Åpecifickà prieÄinky"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:930
-msgid "Send a message to the selected contacts"
-msgstr "PoÅle sprÃvu vybranÃm kontaktom"
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:608
+#, fuzzy
+#| msgid "Enable search folders"
+msgid "include subfolders"
+msgstr "PovoliÅ vyhÄadÃvacie prieÄinky"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:937
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1540
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:822
-msgid "_Actions"
-msgstr "A_kcie"
+#: ../mail/importers/elm-importer.c:178
+msgid "Importing Elm data"
+msgstr "Importujà sa Elm Ãdaje"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:944
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:677
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:829
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1429
-msgid "_Preview"
-msgstr "_NÃhÄad"
+#: ../mail/importers/elm-importer.c:378
+msgid "Evolution Elm importer"
+msgstr "Importovacà nÃstroj Evolution Elm"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:953
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1557
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:690
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:842
-msgid "_Delete"
-msgstr "O_dstrÃniÅ"
+#: ../mail/importers/elm-importer.c:379
+msgid "Import mail from Elm."
+msgstr "Importuje poÅtu z Elm."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:957
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1194
-msgid "_Properties"
-msgstr "V_lastnosti"
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:140
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:250
+msgid "_Destination folder:"
+msgstr "_CieÄovà prieÄinok:"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:961
-#, fuzzy
-msgid "Address Book Map"
-msgstr "AdresÃr kontaktov"
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:146
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:256
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:567
+msgid "Select folder"
+msgstr "Vyberte prieÄinok"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:993
-msgid "Contact _Preview"
-msgstr "_NÃhÄad kontaktu"
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:147
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:257
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:568
+msgid "Select folder to import into"
+msgstr "Vyberte prieÄinok, do ktorÃho importovaÅ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:995
-msgid "Show contact preview window"
-msgstr "Zobrazà okno s nÃhÄadom kontaktu"
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:437
+msgctxt "mboxImp"
+msgid "Subject"
+msgstr "Predmet"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1001
-#, fuzzy
-msgid "Show _Maps"
-msgstr "ZobraziÅ ako zoznam"
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:442
+msgctxt "mboxImp"
+msgid "From"
+msgstr "Od"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1003
-#, fuzzy
-msgid "Show maps in contact preview window"
-msgstr "ZobraziÅ okno s nÃhÄadom kontaktu"
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:486
+#: ../shell/e-shell-utils.c:193
+msgid "Berkeley Mailbox (mbox)"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1022
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:747
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:911
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1548
-msgid "_Classic View"
-msgstr "_Klasickà zobrazenie"
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:487
+msgid "Importer Berkeley Mailbox format folders"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1024
-msgid "Show contact preview below the contact list"
-msgstr "Zobrazà nÃhÄad kontaktu pod zoznamom kontaktov"
+#: ../mail/importers/mail-importer.c:63
+msgid "Importing mailbox"
+msgstr "Importuje sa mailbox"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1029
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:754
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:918
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1555
-msgid "_Vertical View"
-msgstr "_VertikÃlne zobrazenie"
+#. Destination folder, was set in our widget
+#: ../mail/importers/mail-importer.c:153
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:612
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:781
+#, c-format
+msgid "Importing '%s'"
+msgstr "Importuje sa â%sâ"
+
+#: ../mail/importers/mail-importer.c:316
+#, c-format
+msgid "Scanning %s"
+msgstr "PrehÄadÃva sa %s"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1031
-msgid "Show contact preview alongside the contact list"
-msgstr "Zobrazà nÃhÄad kontaktu vedÄa zoznamu kontaktov"
+#: ../mail/importers/pine-importer.c:250
+msgid "Importing Pine data"
+msgstr "Importujà sa Pine Ãdaje"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1039
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1696
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:764
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:935
-msgid "Any Category"
-msgstr "ÄubovoÄnà kategÃria"
+#: ../mail/importers/pine-importer.c:477
+msgid "Evolution Pine importer"
+msgstr "Importovacà nÃstroj Evolution Pine"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1046
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1717
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:771
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:970
-msgid "Unmatched"
-msgstr "NevyhovujÃce"
+#: ../mail/importers/pine-importer.c:478
+msgid "Import mail from Pine."
+msgstr "Importuje poÅtu z Pine."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1056
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1727
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:781
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:980
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1631
-#: ../shell/e-shell-content.c:664
-msgid "Advanced Search"
-msgstr "PokroÄilà hÄadanie"
+#: ../mail/mail-autofilter.c:70
+#, c-format
+msgid "Mail to %s"
+msgstr "PoÅta pre %s"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1089
-msgid "Print all shown contacts"
-msgstr "VytlaÄà vÅetky zobrazenà kontakty"
+#: ../mail/mail-autofilter.c:226 ../mail/mail-autofilter.c:269
+#, c-format
+msgid "Mail from %s"
+msgstr "PoÅta od %s"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1096
-msgid "Preview the contacts to be printed"
-msgstr "Zobrazà nÃhÄad kontaktov pred ich tlaÄou"
+#: ../mail/mail-autofilter.c:252
+#, c-format
+msgid "Subject is %s"
+msgstr "Predmet je %s"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1103
-msgid "Print selected contacts"
-msgstr "VytlaÄà vybranà kontakty"
+#: ../mail/mail-autofilter.c:293
+#, c-format
+msgid "%s mailing list"
+msgstr "PoÅtovà konferencia %s"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1118
-msgid "S_ave Address Book as vCard"
-msgstr "_UloÅiÅ adresÃr kontaktov ako vCard"
+#: ../mail/mail-autofilter.c:403
+msgid "Add Filter Rule"
+msgstr "PridaÅ pravidlo filtra"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1120
-msgid "Save the contacts of the selected address book as a vCard"
-msgstr "UloÅÃ kontakty vybranÃho adresÃra kontaktov ako vCard"
+#. Translators: The first %s is name of the affected
+#. * filter rule(s), the second %s is URI of the removed
+#. * folder. For more than one filter rule is each of
+#. * them on a separate line, with four spaces in front
+#. * of its name, without quotes.
+#: ../mail/mail-autofilter.c:510
+#, c-format
+msgid ""
+"The filter rule \"%s\" has been modified to account for the deleted folder\n"
+"\"%s\"."
+msgid_plural ""
+"The following filter rules\n"
+"%s have been modified to account for the deleted folder\n"
+"\"%s\"."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#. Translators: This is an action label
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1126
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1136
-msgid "_Save as vCard..."
-msgstr "_UloÅiÅ ako vCard..."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:1
+#, fuzzy
+msgid "Set custom junk header"
+msgstr "PridaÅ vlastnà hlaviÄku pre nevyÅiadanà poÅtu"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1128
-msgid "Save selected contacts as a vCard"
-msgstr "UloÅà vybranà kontakty ako vCard"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:2
+msgid ""
+"All new emails with header that matches given content will be automatically "
+"filtered as junk"
+msgstr ""
 
-# PreposlaÅ?
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:346
-msgid "_Forward Contacts"
-msgstr "_PredaÅ Äalej kontakty"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:3
+#, fuzzy
+msgid "Header name"
+msgstr "NÃzov hlaviÄky:"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:348
-msgid "_Forward Contact"
-msgstr "_PredaÅ Äalej kontakt"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:4
+#, fuzzy
+msgid "Header content"
+msgstr "OdosielateÄ obsahuje"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:379
-msgid "_Send Message to Contacts"
-msgstr "_PoslaÅ sprÃvu kontaktom"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:5
+msgid "Default Behavior"
+msgstr "Predvolenà sprÃvanie"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:381
-msgid "_Send Message to List"
-msgstr "_PoslaÅ sprÃvu do zoznamu"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:6
+msgid "For_mat messages in HTML"
+msgstr "PÃsaÅ sprÃvy v _HTML"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:383
-msgid "_Send Message to Contact"
-msgstr "_PoslaÅ sprÃvu kontaktu"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:7
+msgid "Automatically insert _emoticon images"
+msgstr "Automaticky vloÅiÅ _smejkov"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:4
-msgid "Anonymously"
-msgstr "Anonymne"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:8
+#, fuzzy
+msgid "Always request rea_d receipt"
+msgstr "VÅdy poslaÅ spÃÅ sprÃvu o preÄÃtanÃ"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:5
-msgid "Using email address"
-msgstr "PouÅiÅ emailovà adresu"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:9
+#, fuzzy
+#| msgid "Encode file names in an Outlook/GMail way"
+msgid "Encode filenames in an _Outlook/GMail way"
+msgstr "KÃdovaÅ nÃzvy sÃborov v ÅtÃle Outlook/GMail"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:6
-msgid "Using distinguished name (DN)"
-msgstr "PouÅiÅ rozliÅujÃci nÃzov (DN)"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:10
+msgid "Ch_aracter encoding:"
+msgstr "Zn_akovà sada:"
 
-# rozsah hÄadania
-#. To Translators: This string is part of the search scope configuration, search for text with 'sub' in this file for more detailed explanation.
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:8
-msgid "One"
-msgstr "Jedna ÃroveÅ"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:11
+msgid "Replies and Forwards"
+msgstr "Odpovede a posielania Äalej"
 
-# rozsah hÄadania
-#. To Translators: This string is part of the search scope configuration, search for text with 'sub' in this file for more detailed explanation.
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:10
-msgid "Sub"
-msgstr "PodÃrovne"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:12
+msgid "_Reply style:"
+msgstr "Å_tÃl odpovede:"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:11
-msgid "Supported Search Bases"
-msgstr "Podporovanà zÃkladne vyhÄadÃvania"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:13
+msgid "_Forward style:"
+msgstr "ÅtÃl _posielania Äalej:"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:14
-msgid "Ser_ver:"
-msgstr "S_erver:"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:14
+msgid "Start _typing at the bottom on replying"
+msgstr "Pri odpovedanà zaÄaÅ _pÃsaÅ dole"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:15
-msgid "Use secure _connection:"
-msgstr "PouÅiÅ za_bezpeÄenà pripojenie:"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:15
+msgid "_Keep signature above the original message on replying"
+msgstr "_Pri odpovedanà nechaÅ podpis nad pÃvodnou sprÃvou"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:16
-msgid "_Login method:"
-msgstr "_SpÃsob prihlÃsenia:"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:16
+msgid "Ig_nore Reply-To: for mailing lists"
+msgstr "Ig_norovaÅ âOdpovedaÅ komu:â pre poÅtovà konferencie."
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:17
-msgid "Lo_gin:"
-msgstr "Pri_hlÃsenie:"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:17
+msgid "Gro_up Reply goes only to mailing list, if possible"
+msgstr "OdpovedaÅ sk_upine smeruje len do konferencie, ak je to moÅnÃ"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:18
-msgid "Search _base:"
-msgstr "_ZÃkladÅa hÄadania:"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:18
+msgid "Digitally _sign messages when original message signed (PGP or S/MIME)"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:19
-msgid "_Search scope:"
-msgstr "_Rozah hÄadania:"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:20
+msgid "Sig_natures"
+msgstr "_Podpisy"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:20
-msgid "_Find Possible Search Bases"
-msgstr "_NÃjsÅ moÅnà zÃkladne vyhÄadÃvania"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:21
+msgid "Signatures"
+msgstr "Podpisy"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:21
-msgid "S_earch filter:"
-msgstr "_Filter hÄadania:"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:22
+msgid "_Languages"
+msgstr "_Jazyky"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:22
-msgid "Search Filter"
-msgstr "Filter hÄadania"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:23
+msgid "Languages Table"
+msgstr "TabuÄka jazykov"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:23
+#: ../mail/mail-config.ui.h:24
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Search filter is the type of object to be searched for. If this is not "
-"modified, the default search will be performed on the type \"person\"."
+"The list of languages here reflects only the languages for which you have a "
+"dictionary installed."
 msgstr ""
+"TÃto ÄasÅ umoÅÅuje nastviÅ chovanie a jazyk pre kontrolu pravopisu. Zoznam "
+"jazykov obsahuje iba tie, pre ktorà mÃte nainÅtalovanà slovnÃky."
 
-#. Translators: This is part of 'Timeout: 1 [slider] 5 minutes' option
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:25
-msgid "1"
-msgstr "1"
-
-#. Translators: This is part of 'Timeout: 1 [slider] 5 minutes' option
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:27
-msgid "5"
-msgstr "5"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:26
+msgid "Check spelling while I _type"
+msgstr "KontrolovaÅ pravopis _poÄas pÃsania"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:30
-msgid "contacts"
-msgstr "contaktov"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:27
+msgid "Color for _misspelled words:"
+msgstr "Farba pre ne_sprÃvne slovÃ:"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:31
-msgid "_Timeout:"
-msgstr "Äa_sovà limit:"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:28
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:58
+msgid "Pick a color"
+msgstr "Vyberte farbu"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:32
-msgid "_Download limit:"
-msgstr "Obmedzenie _sÅahovania:"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:29
+msgid "Spell Checking"
+msgstr "Kontrola pravopisu"
 
-#. To translators: If enabled, addressbook will only fetch contacts from the server until either set time limit or amount of contacts limit reached
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:34
-msgid "B_rowse this book until limit reached"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:30
+msgid ""
+"To help avoid email accidents and embarrassments, ask for confirmation "
+"before taking the following checkmarked actions:"
 msgstr ""
 
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:145
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Failed to spawn Bogofilter (%s): "
-msgstr "Nepodarilo sa pouÅiÅ filtre pre odosielanà poÅtu : %s"
+#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
+#: ../mail/mail-config.ui.h:32
+msgid "Sending a message with an _empty subject line"
+msgstr "PosielanÃm sprÃvy bez pr_edmetu"
 
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:163
-msgid "Failed to stream mail message content to Bogofilter: "
+#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
+#: ../mail/mail-config.ui.h:34
+msgid "Sending a message with only _Bcc recipients defined"
+msgstr "Posielanà sprÃv s adresÃtmi iba v _Bcc"
+
+#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
+#: ../mail/mail-config.ui.h:36
+msgid "Sending a _private reply to a mailing list message"
 msgstr ""
 
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:212
-msgid "Bogofilter either crashed or failed to process a mail message"
+#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
+#: ../mail/mail-config.ui.h:38
+msgid "Sending a reply to a large _number of recipients"
+msgstr "PosielanÃm odpovede veÄkÃmu _poÄtu adresÃtov"
+
+#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
+#: ../mail/mail-config.ui.h:40
+msgid "Allowing a _mailing list to redirect a private reply to the list"
 msgstr ""
 
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:311
-msgid "Bogofilter Options"
-msgstr "VoÄby pre Bogofilter"
+#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
+#: ../mail/mail-config.ui.h:42
+#, fuzzy
+msgid "Sending a message with _recipients not entered as mail addresses"
+msgstr "PÃtaÅ sa pri posielanà sprÃv s adresÃtmi iba v _Bcc"
 
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:320
-msgid "Convert message text to _Unicode"
-msgstr "KonvertovaÅ text sprÃvy na _Unicode"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:43
+msgid "Confirmations"
+msgstr "Potvrdenia"
 
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:476
-msgid "Bogofilter"
-msgstr "Bogofilter"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:49 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:1
+#, fuzzy
+msgid "a"
+msgstr "dopoludnia"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:2
-msgid ""
-"The UID of the selected (or \"primary\") calendar in the sidebar of the "
-"\"Calendar\" view."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:50 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:2
+msgid "b"
 msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:4
-msgid ""
-"The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an "
-"untranslated Olsen timezone database location like \"America/New York\"."
-msgstr ""
+# MÄ: Je moÅnà oddeliÅ ../mail/mail-config.ui.h:14 do samostanÃho reÅazca?
+#   Popisuje spÃsob odpovedania na e-mail a posielania Äalej. DÃva: PrÃloh
+#   Bolo by vhodnejÅie âako prÃlohaâ
+# PÅ: zjavne to uÅ spravili :-)
+#: ../mail/mail-config.ui.h:51
+msgctxt "ReplyForward"
+msgid "Attachment"
+msgstr "Ako prÃlohu"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:6
-msgid "Use the system timezone instead of the timezone selected in Evolution."
-msgstr ""
-"PouÅiÅ Äasovà pÃsmo systÃmu namiesto ÄasovÃho pÃsma vybranÃho v programe "
-"Evolution."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:52
+msgctxt "ReplyForward"
+msgid "Inline (Outlook style)"
+msgstr "V texte (Outlook ÅtÃl)"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:8
-msgid ""
-"Shows the second time zone in a Day View, if set. Value is similar to one "
-"used in a 'timezone' key."
-msgstr ""
+# Styl odpovede:
+#: ../mail/mail-config.ui.h:53
+msgctxt "ReplyForward"
+msgid "Quoted"
+msgstr "CitovaÅ"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:54
+msgctxt "ReplyForward"
+msgid "Do not quote"
+msgstr "NecitovaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:10
-msgid "List of recently used second time zones in a Day View."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:55
+msgctxt "ReplyForward"
+msgid "Inline"
+msgstr "V texte"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:11
-msgid "Maximum number of recently used timezones to remember."
-msgstr "MaximÃlny poÄet naposledy pouÅitÃch ÄasovÃch pÃsiem, ktorà si pamÃtaÅ."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:56
+msgid "Proxy Settings"
+msgstr "Nastavenia proxy"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:12
-msgid ""
-"Maximum number of recently used timezones to remember in a "
-"'day_second_zones' list."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:57
+msgid "_Use system defaults"
+msgstr "Po_uÅiÅ predvolenà systÃmovà hodnoty"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:14
-msgid ""
-"Whether to show times in twenty four hour format instead of using am/pm."
-msgstr ""
-"Äi zobraziÅ Äasy v dvadsaÅÅtyrihodinovom formÃte namiesto pouÅitia "
-"dopoludnia/popoludnÃ."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:58
+msgid "_Direct connection to the Internet"
+msgstr "_Priame pripojenie k internetu"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:28
-msgid "Weekday the week starts on, from Sunday (0) to Saturday (6)."
-msgstr "ÄeÅ v tÃÅdni, ktorÃm tÃÅdeÅ zaÄÃna, od nedele (0) do soboty (6)"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:59
+msgid "_Manual proxy configuration:"
+msgstr "_RuÄnà nastavenie proxy:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:34
-msgid "Hour the workday ends on, in twenty four hour format, 0 to 23."
-msgstr ""
-"Hodina, ktorou konÄà pracovnà deÅ, v dvadsaÅÅtyrihodinovom formÃte, 0 aÅ 23."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:60
+msgid "H_TTP Proxy:"
+msgstr "H_TTP proxy:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:38
-msgid "Intervals shown in Day and Work Week views, in minutes."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:61
+msgid "_Secure HTTP Proxy:"
+msgstr "_ZabezpeÄenà HTTP proxy:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:40
-msgid ""
-"Position of the horizontal pane, between the date navigator calendar and the "
-"task list when not in the month view, in pixels."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:62
+#, fuzzy
+#| msgid "SOCKS proxy port"
+msgid "SOC_KS Proxy:"
+msgstr "Port pre SOCKS proxy"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:41
-msgid "Vertical pane position"
-msgstr "VertikÃlna poloha panelu"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:63
+msgid "No _Proxy for:"
+msgstr "Åiadne _proxy pre:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:42
-msgid ""
-"Position of the vertical pane, between the view and the date navigator "
-"calendar and task list when not in the month view, in pixels."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:64
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:614
+msgid "Port:"
+msgstr "Port:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:44
-msgid ""
-"Position of the horizontal pane, between the view and the date navigator "
-"calendar and task list in the month view, in pixels."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:65
+msgid "Use Authe_ntication"
+msgstr "PouÅiÅ overe_nie totoÅnosti"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:46
-msgid ""
-"Position of the vertical pane, between the view and the date navigator "
-"calendar and task list in the month view, in pixels."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:66
+msgid "Us_ername:"
+msgstr "Po_uÅÃvateÄskà meno:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:47
-msgid ""
-"Position of the vertical pane, between the calendar lists and the date "
-"navigator calendar."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:67
+msgid "Pass_word:"
+msgstr "_Heslo:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:49
-msgid ""
-"The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
-"the memo list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the memo "
-"list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the memo list."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:68
+msgid "Start up"
+msgstr "Spustenie"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:51
-msgid "If \"true\", show the memo preview pane in the main window."
-msgstr "Ak je âtrueâ, tak sa zobrazà panel nÃhÄadu poznÃmky v hlavnom okne."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:69
+msgid "Check for new _messages on start"
+msgstr "KontrolovaÅ _novà sprÃvy pri spustenÃ"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:53
-msgid "Position of the task preview pane when oriented horizontally."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:70
+msgid "Check for new messa_ges in all active accounts"
+msgstr "KontrolovaÅ n_ovà sprÃvy vo vÅetkÃch aktÃvnych ÃÄtoch"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:55
-msgid "Position of the memo preview pane when oriented vertically."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:71
+msgid "Message Display"
+msgstr "Zobrazenie sprÃvy"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:57
-msgid ""
-"The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
-"the task list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the task "
-"list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the task list."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:72
+msgid "_Use the same fonts as other applications"
+msgstr "Po_uÅiÅ rovnakà pÃsma ako ostatnà aplikÃcie"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:59
-msgid "If \"true\", show the task preview pane in the main window."
-msgstr "Ak je âtrueâ, tak sa zobrazà panel nÃhÄadu Ãlohy v hlavnom okne."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:73
+msgid "S_tandard Font:"
+msgstr "_Predvolenà pÃsmo:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:62
-msgid "Position of the task preview pane when oriented vertically."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:74
+msgid "Select HTML fixed width font"
+msgstr "Vyberte pÃsmo s pevnou ÅÃrkou pre HTML"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:64
-msgid ""
-"Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and "
-"Sunday in the space of one weekday."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:75
+msgid "Select HTML variable width font"
+msgstr "Vyberte pÃsmo s premenlivou ÅÃrkou pre HTML"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:66
-msgid "Whether to display the end time of events in the week and month views."
-msgstr "Äi zobraziÅ koncovà Äasy udalostà v tÃÅdennom a mesaÄnom zobrazenÃ."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:76
+msgid "Fix_ed Width Font:"
+msgstr "PÃsmo s p_evnou ÅÃrkou:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:68
-msgid "Days on which the start and end of work hours should be indicated."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:77
+#, fuzzy
+#| msgid "Mark Me_ssages as Read"
+msgid "_Mark messages as read after"
+msgstr "OznaÄiÅ _sprÃvy ako preÄÃtanÃ"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:70
-msgid ""
-"Whether to draw the Marcus Bains Line (line at current time) in the calendar."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:79
+msgid "Highlight _quotations with"
+msgstr "SpÃsob _zvÃrazÅovania citÃcie"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:72
-msgid "Color to draw the Marcus Bains line in the Day View."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:80
+msgid "color"
+msgstr "farba"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:74
-msgid ""
-"Color to draw the Marcus Bains Line in the Time bar (empty for default)."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:81
+msgid "Default character e_ncoding:"
+msgstr "Predvolenà _znakovà sada:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:76
-msgid "Show days with recurrent events in italic font in bottom left calendar."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:82
+msgid "Apply the same _view settings to all folders"
+msgstr "PouÅiÅ ro_vnakà nastavenia zobrazenia pre vÅetky prieÄinky"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:78
-msgid ""
-"The UID of the selected (or \"primary\") memo list in the sidebar of the "
-"\"Memos\" view."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:83
+#, fuzzy
+msgid "F_all back to threading messages by subject"
+msgstr "VytvoriÅ vlÃkna sprÃv podÄa predmetu"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:80
-msgid ""
-"The UID of the selected (or \"primary\") task list in the sidebar of the "
-"\"Tasks\" view."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:84
+msgid "Delete Mail"
+msgstr "OdstraÅovanie poÅty"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:82
-msgid "Whether to hide completed tasks in the tasks view."
-msgstr "Äi skryÅ dokonÄenà Ãlohy v zobrazenà Ãloh."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:85
+#, fuzzy
+#| msgid "Empty trash folders on e_xit"
+msgid "Empty _trash folders"
+msgstr "VyprÃzdniÅ prieÄinky KÃÅ pri _ukonÄenÃ"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:84
-msgid ""
-"Units for determining when to hide tasks, \"minutes\", \"hours\" or \"days\"."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:86
+msgid "Confirm _when expunging a folder"
+msgstr "_Potvrdenie pri Äistenà prieÄinka"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:86
-msgid "Number of units for determining when to hide tasks."
-msgstr ""
+#. If enabled, show animation; if disabled, only display a static image without any animation
+#: ../mail/mail-config.ui.h:88
+msgid "_Show animated images"
+msgstr "_ZobraziÅ animovanà obrÃzky"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:88
-msgid "Background color of tasks that are due today, in \"#rrggbb\" format."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:89
+msgid "_Prompt on sending HTML mail to contacts that do not want them"
 msgstr ""
-"Farba pozadia pre Ãlohy, ktorà majà dneÅnà termÃn, vo formÃte â#rrggbbâ."
+"_PÃtaÅ sa pri posielanà HTML sprÃv kontaktom, ktorà nechcà tento formÃt"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:90
-msgid "Background color of tasks that are overdue, in \"#rrggbb\" format."
-msgstr "Farba pozadia pre Ãlohy, ktorà sà po termÃne, vo formÃte â#rrggbbâ."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:90
+msgid "Loading Images"
+msgstr "NaÄÃtavanie obrÃzkov"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:92
-msgid "Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task."
-msgstr "Äi si pÃtaÅ potvrdenie pri odstraÅovanà schÃdzky alebo Ãlohy."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:91
+msgid "_Never load images from the Internet"
+msgstr "_Nikdy nenaÄÃtaÅ obrÃzky z internetu"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:94
-msgid "Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks."
-msgstr "Äi si pÃtaÅ potvrdenie pri Äistenà schÃdzok a Ãloh."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:92
+msgid "_Load images only in messages from contacts"
+msgstr "NaÄÃtaÅ _obrÃzky iba v sprÃvach od kontaktov"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:96
-#, fuzzy
-msgid "Whether to set a default reminder for appointments."
-msgstr "_PÃtaÅ sa na potvrdenie pri odstraÅovanÃ"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:93
+msgid "_Always load images from the Internet"
+msgstr "_VÅdy naÄÃtavaÅ obrÃzky z internetu"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:98
-msgid "Number of units for determining a default reminder."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:94
+msgid "HTML Messages"
+msgstr "HTML sprÃvy"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:100
-msgid "Units for a default reminder, \"minutes\", \"hours\" or \"days\"."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:95 ../mail/message-list.etspec.h:19
+msgid "Labels"
+msgstr "Menovky"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:102
-#, fuzzy
-msgid "Whether to set a reminder for birthdays and anniversaries."
-msgstr "_PÃtaÅ sa na potvrdenie pri odstraÅovanÃ"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:96
+msgid "Sender Photograph"
+msgstr "Fotografia odosielateÄa"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:104
-msgid "Number of units for determining a birthday or anniversary reminder."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:97
+msgid "_Show the photograph of sender in the message preview"
+msgstr "_ZobraziÅ fotografiu odosielateÄa v nÃhÄade sprÃvy"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:106
-msgid ""
-"Units for a birthday or anniversary reminder, \"minutes\", \"hours\" or "
-"\"days\"."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:98
+msgid "S_earch for sender photograph only in local address books"
+msgstr "_HÄadaÅ fotografiu odosielateÄa v miestnom adresÃri kontaktov"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:108
-msgid "Whether to show week numbers in various places in the Calendar."
-msgstr "Äi zobraziÅ ÄÃsla tÃÅdÅov na rozliÄnÃch miestach v kalendÃri."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:99
+msgid "Displayed Message Headers"
+msgstr "Zobrazenà hlaviÄky sprÃvy"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:109
-msgid "Scroll Month View by a week"
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:100
+msgid "Mail Headers Table"
+msgstr "TabuÄka poÅtovÃch hlaviÄiek"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:110
-msgid "Whether to scroll a Month View by a week, not by a month."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:101
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:86
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:54
+msgid "Date/Time Format"
+msgstr "FormÃt dÃtumu/Äasu"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:112
-msgid "Time the last reminder ran, in time_t."
-msgstr "Äas poslednÃho spustenia pripomenutia, v time_t."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:103
+msgid "Check incoming _messages for junk"
+msgstr "KontrolovaÅ prichÃdzajÃce _sprÃvy na nevyÅiadanà poÅtu"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:113
+#: ../mail/mail-config.ui.h:104
 #, fuzzy
-#| msgid "Calendars to run alarms for"
-msgid "Calendars to run reminders for"
-msgstr "KalendÃre pre beh pripomenutà pre"
+#| msgid "Delete junk messages on e_xit"
+msgid "_Delete junk messages"
+msgstr "OdstrÃniÅ nevyÅiadanà poÅtu pri u_konÄenÃ"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:115
-msgid "Programs that are allowed to be run by reminders."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:105
+msgid "Check cu_stom headers for junk"
+msgstr "KontrolovaÅ pomocou ÅpeciÃ_lnych hlaviÄkiek pre nevyÅiadanà poÅtu"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:117
-msgid "Whether or not to use the notification tray for display reminders."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:106
+msgid "Do not mar_k messages as junk if sender is in my address book"
 msgstr ""
+"NeoznaÄov_aÅ sprÃvy ako nevyÅiadanà poÅtu ak je odosielateÄ v mojom adresÃri "
+"kontaktov"
 
-# <long>List of server URLs for free/busy publishing.</long>
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:118
-msgid "Free/busy server URLs"
-msgstr "URL serverov pre diÃr"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:107
+msgid "_Lookup in local address book only"
+msgstr "V_yhÄadÃvaÅ len v miestnych adresÃroch kontaktov"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:119
-msgid "List of server URLs for free/busy publishing."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:108
+msgid "Option is ignored if a match for custom junk headers is found."
 msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:122
-#, no-c-format
-msgid ""
-"The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the "
-"user part of the mail address and %d is replaced by the domain."
-msgstr ""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:110
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:225
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:159
+msgid "No encryption"
+msgstr "Bez Åifrovania"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:111
+msgid "TLS encryption"
+msgstr "Åifrovanie TLS"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:112
+msgid "SSL encryption"
+msgstr "Åifrovanie SSL"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:127
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:1
+#, fuzzy
 msgid ""
-"This can have three possible values. 0 for errors. 1 for warnings. 2 for "
-"debug messages."
+"The messages you have selected for follow up are listed below.\n"
+"Please select a follow up action from the \"Flag\" menu."
 msgstr ""
+"SprÃvy, ktorà ste oznaÄili ako nasledujÃce, sà uvedenà dole.\n"
+"ProsÃm, vyberte akciu follow up z menu \"ZnaÄka\"."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:316
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:32
-msgid "I_mport"
-msgstr "I_mportovaÅ"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:397
-msgid "Select a Calendar"
-msgstr "VÃber kalendÃra"
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:3
+msgid "_Flag:"
+msgstr "_ZnaÄka:"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:424
-msgid "Select a Task List"
-msgstr "VÃber zoznamu Ãloh"
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:4
+msgid "_Due By:"
+msgstr "_TermÃn:"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:434
-msgid "I_mport to Calendar"
-msgstr "I_mportovaÅ do kalendÃra"
+#. Translators: Flag Completed
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:6
+msgid "Co_mpleted"
+msgstr "Do_konÄenÃ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:441
-msgid "I_mport to Tasks"
-msgstr "I_mportovaÅ do Ãloh"
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:7
+msgid "Call"
+msgstr "VolaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:467
-msgid "Selected Calendars for Reminders"
-msgstr "Vybranà kalendÃre pre pripomenutia"
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:8
+msgid "Do Not Forward"
+msgstr "NeposielaÅ Äalej"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:891
-msgid "Ti_me and date:"
-msgstr "Ä_as a dÃtum:"
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:9
+msgid "Follow-Up"
+msgstr "VybaviÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:892
-msgid "_Date only:"
-msgstr "Len _dÃtum:"
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:10
+msgid "For Your Information"
+msgstr "Pre vaÅu informÃciu"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:8
-msgid "Minutes"
-msgstr "MinÃt"
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:11
+msgid "Forward"
+msgstr "PoslaÅ Äalej"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:9
-msgid "Hours"
-msgstr "HodÃn"
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:12
+msgid "No Response Necessary"
+msgstr "OdpoveÄ nie je nutnÃ"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:10
-msgid "Days"
-msgstr "DnÃ"
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:16
+msgid "Reply to All"
+msgstr "OdpovedaÅ vÅetkÃm"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:11
-msgid "60 minutes"
-msgstr "60 minÃt"
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:17
+msgid "Review"
+msgstr "RevÃzia"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:12
-msgid "30 minutes"
-msgstr "30 minÃt"
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:18
+msgid "License Agreement"
+msgstr "LicenÄnà zmluva"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:13
-msgid "15 minutes"
-msgstr "15 minÃt"
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:19
+#, fuzzy
+msgid "_Tick this to accept the license agreement"
+msgstr "PoÅtovà ÃÄty"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:14
-msgid "10 minutes"
-msgstr "10 minÃt"
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:20
+msgid "_Accept License"
+msgstr "_PrijaÅ licenciu"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:15
-msgid "05 minutes"
-msgstr " 5 minÃt"
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:21
+msgid "Security Information"
+msgstr "InformÃcie o zabezpeÄenÃ"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:16
-#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:595
-msgid "Time"
-msgstr "Äas"
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:22
+msgid "Digital Signature"
+msgstr "DigitÃlny podpis"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:17
-msgid "Se_cond zone:"
-msgstr "Dr_uhà pÃsmo:"
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:23
+msgid "Encryption"
+msgstr "Åifrovanie"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:19
+#: ../mail/mail.error.xml.h:1
+msgid "Invalid authentication"
+msgstr "Neplatnà overenie totoÅnosti"
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:2
 #, fuzzy
-msgid "(Shown in a Day View)"
-msgstr "ZobraziÅ _pole v pohÄade"
+msgid ""
+"This server does not support this type of authentication and may not support "
+"authentication at all."
+msgstr "PoÅadovanà spÃsob overenia %s nie je podporovanà SMTP serverom %s."
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:21
-msgid "Use s_ystem time zone"
-msgstr "PouÅiÅ Äasovà pÃsmo s_ystÃmu"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:3
+msgid "Your login to your server \"{0}\" as \"{0}\" failed."
+msgstr "VaÅe prihlÃsenie k serveru â{0}â ako â{0}â zlyhalo."
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:22
-msgid "Time format:"
-msgstr "FormÃt Äasu:"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:4
+msgid ""
+"Check to make sure your password is spelled correctly. Remember that many "
+"passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:23
-msgid "_12 hour (AM/PM)"
-msgstr "_12-hodinovà (AM/PM)"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:5
+msgid "Are you sure you want to send a message in HTML format?"
+msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odoslaÅ sprÃvu v HTML formÃte?"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:24
-msgid "_24 hour"
-msgstr "_24-hodinovÃ"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:6
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Please make sure the following recipients are willing and able to receive "
+"HTML email:\n"
+"{0}"
+msgstr ""
+"Posielate sprÃvu formÃtovanà ako HTML, ale nasledujÃci adresÃti nechcÃ\n"
+"dostÃvaÅ takto formÃtovanà poÅtu:\n"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:25
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1679
-msgid "Work Week"
-msgstr "Pracovnà tÃÅdeÅ"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:9
+msgid "Are you sure you want to send a message without a subject?"
+msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odoslaÅ sprÃvu bez predmetu?"
 
-#. A weekday like "Monday" follows
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:27
-msgid "Wee_k starts on:"
-msgstr "TÃÅdeÅ _zaÄÃna v:"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:10
+msgid ""
+"Adding a meaningful Subject line to your messages will give your recipients "
+"an idea of what your mail is about."
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:28
-msgid "Work days:"
-msgstr "Pracovnà dni:"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:11
+msgid "Are you sure you want to send a message with only BCC recipients?"
+msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odoslaÅ sprÃvu len s adresÃtmi skrytej kÃpie?"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:29
-msgid "_Day begins:"
-msgstr "_DeÅ zaÄÃna:"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:12
+msgid ""
+"The contact list you are sending to is configured to hide list recipients.\n"
+"\n"
+"Many email systems add an Apparently-To header to messages that only have "
+"BCC recipients. This header, if added, will list all of your recipients in "
+"your message. To avoid this, you should add at least one To: or CC: "
+"recipient. "
+msgstr ""
 
-#. Monday
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:31
-msgid "_Mon"
-msgstr "_Po"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:15
+msgid ""
+"Many email systems add an Apparently-To header to messages that only have "
+"BCC recipients. This header, if added, will list all of your recipients to "
+"your message anyway. To avoid this, you should add at least one To: or CC: "
+"recipient."
+msgstr ""
 
-#. Tuesday
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:33
-msgid "_Tue"
-msgstr "_Ut"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:16
+msgid "Are you sure you want to send a message with invalid address?"
+msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odoslaÅ sprÃvu s neplatnou adresou?"
 
-#. Wednesday
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:35
-msgid "_Wed"
-msgstr "_St"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:17
+msgid ""
+"The following recipient was not recognized as a valid mail address:\n"
+"{0}"
+msgstr ""
 
-#. Thursday
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:37
-msgid "T_hu"
-msgstr "Å_t"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:19
+msgid "Are you sure you want to send a message with invalid addresses?"
+msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odoslaÅ sprÃvu s neplatnÃmi adresami?"
 
-#. Friday
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:39
-msgid "_Fri"
-msgstr "P_i"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:20
+msgid ""
+"The following recipients were not recognized as valid mail addresses:\n"
+"{0}"
+msgstr ""
 
-#. Saturday
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:41
-msgid "_Sat"
-msgstr "_So"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:22
+msgid "Send private reply?"
+msgstr "PoslaÅ sÃkromnà odpoveÄ?"
 
-#. Sunday
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:43
-msgid "S_un"
-msgstr "_Ne"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:23
+msgid ""
+"You are replying privately to a message which arrived via a mailing list, "
+"but the list is trying to redirect your reply to go back to the list. Are "
+"you sure you want to proceed?"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:44
-msgid "Day _ends:"
-msgstr "DeÅ _konÄÃ:"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:24
+msgid "Reply _Privately"
+msgstr "OdpovedaÅ _sÃkromne"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:45
-msgid "Alerts"
-msgstr "VÃstrahy"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:26
+msgid ""
+"You are replying to a message which arrived via a mailing list, but you are "
+"replying privately to the sender; not to the list. Are you sure you want to "
+"proceed?"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:46
-msgid "_Ask for confirmation when deleting items"
-msgstr "_PÃtaÅ si potvrdenie pri odstraÅovanà poloÅiek"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:28
+#, fuzzy
+msgid "Send reply to all recipients?"
+msgstr "SprÃva o preÄÃtanÃ"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:48
-msgid "_Time divisions:"
-msgstr "_Rozdelenie Äasu:"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:29
+msgid ""
+"You are replying to a message which was sent to many recipients. Are you "
+"sure you want to reply to ALL of them?"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:49
-msgid "_Show appointment end times in week and month view"
-msgstr "_ZobraziÅ koncovà Äasy schÃdzok v tÃÅdennom a mesaÄnom pohÄade"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:30
+msgid ""
+"This message cannot be sent because you have not specified any recipients"
+msgstr ""
+"TÃto sprÃva nemÃÅe byÅ odoslanà pretoÅe ste nezadali Åiadnych adresÃtov"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:50
-msgid "_Compress weekends in month view"
-msgstr "Z_hustiÅ vÃkendy v mesaÄnom pohÄade"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:31
+msgid ""
+"Please enter a valid email address in the To: field. You can search for "
+"email addresses by clicking on the To: button next to the entry box."
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:51
-msgid "Show week _numbers"
-msgstr "ZobraziÅ ÄÃsla _tÃÅdÅov"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:32
+msgid "Use default drafts folder?"
+msgstr "PouÅiÅ predvolenà prieÄinok konceptov?"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:52
-msgid "Show r_ecurring events in italic in bottom left calendar"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:33
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Unable to open the drafts folder for this account. Use the system drafts "
+"folder instead?"
 msgstr ""
+"Nei je moÅnà otvoriÅ prieÄinok na koncepty pre tento ÃÄet.\n"
+"Chcete pouÅiÅ Åtandardnà prieÄinok na koncepty?"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:53
-msgid "Sc_roll Month View by a week"
+# PK: nastavenia
+#: ../mail/mail.error.xml.h:34
+msgid "Use _Default"
+msgstr "PouÅiÅ _predvolenÃ"
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:35
+msgid ""
+"Are you sure you want to permanently remove all the deleted messages in "
+"folder \"{0}\"?"
 msgstr ""
+"Ste si istÃ, Åe chcete navÅdy odstrÃniÅ vÅetky zmazanà sprÃvy v prieÄinku "
+"â{0}â?"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:55
-msgid "Display"
-msgstr "Zobrazenie"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:36
+msgid "If you continue, you will not be able to recover these messages."
+msgstr "Ak budete pokraÄovaÅ, nebudete mÃcÅ tieto sprÃvy obnoviÅ."
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:57
-msgid "Highlight t_asks due today"
-msgstr "ZvÃrazniÅ Ãlohy s _dneÅnÃm termÃnom:"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:37
+msgid "_Expunge"
+msgstr "V_yÄistiÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:59
-msgid "Highlight _overdue tasks"
-msgstr "ZvÃrazniÅ Ãlohy _po termÃne:"
+# asi naopak odstrÃniÅ vÅetky zmazanÃ,
+# PK: ved v GTK je delete = odstranit
+# PÅ: ano. ale sem sa to nehodi (a mozno ani tam)
+#: ../mail/mail.error.xml.h:38
+msgid ""
+"Are you sure you want to permanently remove all the deleted messages in all "
+"folders?"
+msgstr ""
+"Ste si istÃ, Åe chcete navÅdy odtrÃniÅ vÅetky zmazanà sprÃvy vo vÅetkÃch "
+"prieÄinkoch?"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:60
-msgid "_Hide completed tasks after"
-msgstr "_SkryÅ Ãlohy dokonÄenà po"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:39
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1286
+msgid "_Empty Trash"
+msgstr "VyprÃzdniÅ _kÃÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:63
-msgid "Display reminders in _notification area only"
-msgstr "ZobraziÅ pripomenutia len v _oblasti upozornenÃ"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:40
+msgid "Opening too many messages at once may take a long time."
+msgstr "OtvÃranie prÃliÅ veÄa sprÃv naraz mÃÅe trvaÅ dlho."
 
-#. This is the first half of a user preference. "Show a reminder [time-period] before every appointment"
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:65
-msgid "Sh_ow a reminder"
-msgstr "_ZobraziÅ pripomenutie"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:41
+msgid "_Open Messages"
+msgstr "_OtvoriÅ sprÃvy"
 
-#. This is the last half of a user preference. "Show a reminder [time-period] before every appointment"
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:67
-msgid "before every appointment"
-msgstr "pred kaÅdou schÃdzkou"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:42
+msgid "You have unsent messages, do you wish to quit anyway?"
+msgstr "MÃte neodoslanà sprÃvy. Chcete skonÄiÅ aj tak?"
 
-#. This is the first half of a user preference. "Show a reminder [time-period] before every anniversary/birthday"
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:69
-msgid "Show a _reminder"
-msgstr "ZobraziÅ _pripomenutie"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:43
+msgid ""
+"If you quit, these messages will not be sent until Evolution is started "
+"again."
+msgstr ""
 
-#. This is the last half of a user preference. "Show a reminder [time-period] before every anniversary/birthday"
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:71
-msgid "before every anniversary/birthday"
-msgstr "pred kaÅdÃm vÃroÄÃm/narodeninami"
+#. Translators: the {0} is replaced with an operation name, which failed.
+#. It can be basically anything run asynchronously, like "Fetching Mail",
+#. "Sending message" and others, mostly from mail-ops.c file.
+#: ../mail/mail.error.xml.h:47
+msgid "Error while {0}."
+msgstr "Chyba poÄas {0}."
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:72
-msgid "Select the calendars for reminder notification"
-msgstr "VybraÅ kalendÃre pre oznÃmenie pripomenutia"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:48
+msgid "Error while performing operation."
+msgstr "Chyba poÄas vykonÃvania operÃcie."
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:73
-msgid "Default Free/Busy Server"
-msgstr "Predvolenà server pre diÃr"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:49
+msgid "Enter password."
+msgstr "Zadajte heslo."
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:74
-msgid "Template:"
-msgstr "ÅablÃna:"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:50
+msgid "Error loading filter definitions."
+msgstr "Chyba naÄÃtavania definÃcià filtrov."
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:76
-#, no-c-format
-msgid "%u and %d will be replaced by user and domain from the email address."
-msgstr "%u a %d budà nahradenà pouÅÃvateÄom a domÃnou z emailovej adresy."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:51
+msgid "Cannot save to directory \"{0}\"."
+msgstr "Nedà sa uloÅiÅ do adresÃra â{0}â."
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:77
-#, fuzzy
-#| msgid "Publishing Location"
-msgid "Publishing Information"
-msgstr "ZverejÅuje sa umiestnenie"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:52
+msgid "Cannot save to file \"{0}\"."
+msgstr "Nedà sa uloÅiÅ do sÃboru â{0}â."
 
-#. Create the Webcal source group
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:123
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:198
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:114
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:155
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:110
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:164
-msgid "On The Web"
-msgstr "Na webe"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:125
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:127
-msgid "Weather"
-msgstr "PoÄasie"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:212
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:66
-msgid "Birthdays & Anniversaries"
-msgstr "Narodeniny a vÃroÄia"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:53
+msgid "Cannot create the save directory, because \"{1}\""
+msgstr "Nedà sa vytvoriÅ ÃloÅnà adresÃr, pretoÅe â{1}â"
 
-# nedà sa daÅ akcelerÃtor inam?
-# MÄ: Ak dÃm celodennà schÃdzka na C, tak sa dà daÅ S
-#   Inak globÃlna skratka je Shift-Ctrl-A
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:451
-msgctxt "New"
-msgid "_Appointment"
-msgstr "_SchÃdzka"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:54
+msgid "Cannot create temporary save directory."
+msgstr "Nedà sa vytvoriÅ doÄasnà ÃloÅnà adresÃr."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:453
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1484
-msgid "Create a new appointment"
-msgstr "Vytvorà novà schÃdzku"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:55
+msgid "File exists but cannot overwrite it."
+msgstr "SÃbor existuje, ale nedà sa prepÃsaÅ."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:458
-msgctxt "New"
-msgid "All Day A_ppointment"
-msgstr "_Celodennà schÃdzka"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:56
+msgid "File exists but is not a regular file."
+msgstr "SÃbor existuje, ale nie je to beÅnà sÃbor."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:460
-msgid "Create a new all-day appointment"
-msgstr "Vytvorà novà celodennà schÃdzku"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:57
+msgid "Cannot delete folder \"{0}\"."
+msgstr "Nedà sa odstrÃniÅ prieÄinok â{0}â."
 
-# nedà sa daÅ akcelerÃtor inam?
-# MÄ: S a R je uÅ obsadenÃ. Mohlo by byÅ T, ale neviem, radÅej nech zostane podÄa AngliÄtiny
-#   GlobÃlna skratka Shift-Ctrl-E
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:465
-msgctxt "New"
-msgid "M_eeting"
-msgstr "Str_etnutie"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:58
+msgid "Cannot delete system folder \"{0}\"."
+msgstr "Nedà sa odstrÃniÅ systÃmovà prieÄinok â{0}â."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:467
-msgid "Create a new meeting request"
-msgstr "Vytvorà novà poÅiadavku na stretnutie"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:59
+msgid ""
+"System folders are required for Evolution to function correctly and cannot "
+"be renamed, moved, or deleted."
+msgstr ""
 
-# nedà sa daÅ akcelerÃtor inam?
-# MÄ: Prvà Åtyri pÃsmenà sà uÅ obsadenÃ.
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:475
-msgctxt "New"
-msgid "Cale_ndar"
-msgstr "Kale_ndÃr"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:60
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not read signature file &quot;{0}&quot;."
+msgid "Failed to expunge folder &quot;{0}&quot;."
+msgstr "Nepodarilo sa preÄÃtaÅ sÃbor s podpisom &quot;{0}&quot;."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:477
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1379
-msgid "Create a new calendar"
-msgstr "Vytvorà novà kalendÃr"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:62
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not read signature file &quot;{0}&quot;."
+msgid "Failed to refresh folder &quot;{0}&quot;."
+msgstr "Nepodarilo sa preÄÃtaÅ sÃbor s podpisom &quot;{0}&quot;."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:800
-msgid "Calendar and Tasks"
-msgstr "KalendÃr a Ãlohy"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:63
+msgid "Cannot rename or move system folder \"{0}\"."
+msgstr "Nedà sa premenovaÅ alebo presunÃÅ systÃmovà prieÄinok â{0}â."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:190
-msgid "Loading calendars"
-msgstr "NaÄÃtavajà sa kalendÃre"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:64
+msgid "Really delete folder \"{0}\" and all of its subfolders?"
+msgstr "Naozaj odstrÃniÅ prieÄinok â{0}â a vÅetky jeho podprieÄinky?"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:761
-msgid "_New Calendar..."
-msgstr "_Novà kalendÃr..."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:65
+msgid ""
+"If you delete the folder, all of its contents and its subfolders' contents "
+"will be deleted permanently."
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:778
-#, fuzzy
-msgid "Calendar Selector"
-msgstr "InformÃcie o kalendÃ"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:67
+msgid "Really delete folder \"{0}\"?"
+msgstr "Naozaj odstrÃniÅ prieÄinok â{0}â?"
 
-#. Translators: The string field is a URI.
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:1114
-#, c-format
-msgid "Opening calendar at %s"
-msgstr "OtvÃra sa kalendÃr na %s"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:68
+msgid ""
+"If you delete the folder, all of its contents will be deleted permanently."
+msgstr "Ak odstrÃnite prieÄinok, vÅetok jeho obsah bude navÅdy odstrÃnenÃ."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:232
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:261
-msgid "Print"
-msgstr "TlaÄ"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:69
+msgid "These messages are not copies."
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:320
-#, fuzzy
+#: ../mail/mail.error.xml.h:70
 msgid ""
-"This operation will permanently erase all events older than the selected "
-"amount of time. If you continue, you will not be able to recover these "
-"events."
+"Messages shown in Search Folders are not copies. Deleting them from a Search "
+"Folder will delete the actual messages from the folder or folders in which "
+"they physically reside. Do you really want to delete these messages?"
 msgstr ""
-"TÃto operÃcia navÅdy odstrÃni vÅetky Ãlohy oznaÄenà ako dokonÄenÃ. Ak budete "
-"pokraÄovaÅ, nebude uÅ moÅnà tieto Ãlohy obnoviÅ.\n"
-"\n"
-"Naozaj odstrÃniÅ tieto Ãlohy?"
 
-#. Translators: This is the first part of the sentence:
-#. * "Purge events older than <<spin-button>> days"
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:337
+#: ../mail/mail.error.xml.h:71
+msgid "Cannot rename \"{0}\" to \"{1}\"."
+msgstr "Nedà sa premenovaÅ â{0}â na â{1}â."
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:72
+msgid "A folder named \"{1}\" already exists. Please use a different name."
+msgstr "PrieÄinok pomenovanà â{1}â uÅ existuje. ProsÃm, zadajte inà nÃzov."
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:73
+msgid "Cannot move folder \"{0}\" to \"{1}\"."
+msgstr "Nedà sa presunÃÅ prieÄinok â{0}â do â{1}â."
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:74
 #, fuzzy
-msgid "Purge events older than"
-msgstr "vrÃti menej neÅ"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:564
-msgid "Copying Items"
-msgstr "KopÃrujà sa poloÅky"
+#| msgid "Cannot open source \"{2}\"."
+msgid "Cannot open source folder. Error: {2}"
+msgstr "Nedà sa otvoriÅ zdroj â{2}â."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:848
-msgid "Moving Items"
-msgstr "PresÃvajà sa poloÅky"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:75
+#, fuzzy
+#| msgid "Cannot open target \"{2}\"."
+msgid "Cannot open target folder. Error: {2}"
+msgstr "Nedà sa otvoriÅ cieÄ â{2}â."
 
-#. Translators: Default filename part saving an event to a file when
-#. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1175
-msgid "event"
-msgstr "udalosÅ"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:76
+msgid "Cannot copy folder \"{0}\" to \"{1}\"."
+msgstr "Nedà sa skopÃrovaÅ prieÄinok â{0}â do â{1}â."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1177
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:219
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:286
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:524
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:641
-msgid "Save as iCalendar"
-msgstr "UloÅiÅ ako iCalendar"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:77
+msgid "Cannot create folder \"{0}\"."
+msgstr "Nedà sa vytvoriÅ prieÄinok â{0}â."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1335
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:605
-msgid "_Copy..."
-msgstr "_KopÃrovaÅ..."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:78
+#, fuzzy
+#| msgid "Cannot move folder \"{0}\" to \"{1}\"."
+msgid "Cannot open folder. Error: {1}"
+msgstr "Nedà sa presunÃÅ prieÄinok â{0}â do â{1}â."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1342
-msgid "D_elete Calendar"
-msgstr "O_dstrÃniÅ kalendÃr"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:79
+msgid "Cannot save changes to account."
+msgstr "Nedajà sa uloÅiÅ zmeny na ÃÄet."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1344
-msgid "Delete the selected calendar"
-msgstr "OdstrÃni vybranà kalendÃr"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:80
+msgid "You have not filled in all of the required information."
+msgstr "Nevyplnili ste vÅetky povinnà informÃcie."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1351
-msgid "Go Back"
-msgstr "Prejsde dozadu"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:81
+msgid "You may not create two accounts with the same name."
+msgstr "NemÃÅete vytvoriÅ dva ÃÄty s rovnakÃm nÃzvom."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1358
-msgid "Go Forward"
-msgstr "Prejsde dopredu"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:82
+msgid "Are you sure you want to delete this account?"
+msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odstrÃniÅ tento ÃÄet?"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1365
-msgid "Select today"
-msgstr "Vyberie dneÅok"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:83
+msgid "If you proceed, the account information will be deleted permanently."
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1370
-msgid "Select _Date"
-msgstr "VybraÅ _dÃtum"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:84
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to delete this account and all its proxies?"
+msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odstrÃniÅ tento ÃÄet a vÅetky jeho"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1372
-msgid "Select a specific date"
-msgstr "Prejde na zadanà dÃtum"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:85
+msgid ""
+"If you proceed, the account information and\n"
+"all proxy information will be deleted permanently."
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1377
-msgid "_New Calendar"
-msgstr "_Novà kalendÃr"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:87
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Are you sure you want to disable this account and delete all its proxies?"
+msgstr "Naozaj chcete odstrÃniÅ tento ÃÄet?"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1391
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:813
-msgid "Purg_e"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:88
+msgid "If you proceed, all proxy accounts will be deleted permanently."
 msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1393
-#, fuzzy
-msgid "Purge old appointments and meetings"
-msgstr "Verejnà prieÄinok obsahujÃci schÃdzky a udalosti"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:89
+msgid "Do _Not Disable"
+msgstr "_NezakazovaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1398
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:633
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:757
-msgid "Re_fresh"
-msgstr "_ObnoviÅ"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:90
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:635
+msgid "_Disable"
+msgstr "_ZakÃzaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1400
-msgid "Refresh the selected calendar"
-msgstr "Obnovà vybranà kalendÃr"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:91
+msgid "Cannot edit Search Folder \"{0}\" as it does not exist."
+msgstr "Nedà sa upraviÅ vyhÄadÃvacà prieÄinok â{0}â, pretoÅe neexistuje."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1407
-msgid "Rename the selected calendar"
-msgstr "Premenuje vybranà kalendÃr"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:92
+msgid ""
+"This folder may have been added implicitly,\n"
+"go to the Search Folder editor to add it explicitly, if required."
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1412
-msgid "Show _Only This Calendar"
-msgstr "ZobraziÅ _len tento kalendÃr"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:94
+msgid "Cannot add Search Folder \"{0}\"."
+msgstr "Nedà sa pridaÅ vyhÄadÃvacà prieÄinok â{0}â."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1419
-msgid "Cop_y to Calendar..."
-msgstr "K_opÃrovaÅ do kalendÃra..."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:95
+msgid "A folder named \"{0}\" already exists. Please use a different name."
+msgstr "PrieÄinok pomenovanà â{0}â uÅ existuje. ProsÃm, zadajte inà nazov."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1426
-#, fuzzy
-msgid "_Delegate Meeting..."
-msgstr "NaplÃnovaÅ _stretnutie..."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:96
+msgid "Search Folders automatically updated."
+msgstr "VyhÄadÃvacie prieÄinky automaticky aktualizovanÃ."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1433
-msgid "_Delete Appointment"
-msgstr "O_dstrÃniÅ schÃdzku"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:97
+msgid "Mail filters automatically updated."
+msgstr "PoÅtovà filtre automaticky aktualizovanÃ."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1435
-msgid "Delete selected appointments"
-msgstr "OdstrÃni vybranà schÃdzky"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:98
+msgid "Missing folder."
+msgstr "ChÃba prieÄinok."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1440
-msgid "Delete This _Occurrence"
-msgstr "OdstrÃniÅ _tento vÃskyt"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:99
+msgid "You must specify a folder."
+msgstr "MusÃte urÄiÅ prieÄinok."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1442
-msgid "Delete this occurrence"
-msgstr "OdstrÃni tento vÃskyt"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:101
+msgid "You must name this Search Folder."
+msgstr "MusÃte tento vyhÄadÃvacà prieÄinok pomenovaÅ."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1447
-msgid "Delete All Occ_urrences"
-msgstr "OdstrÃniÅ _vÅetky vÃskyty"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:102
+#, fuzzy
+#| msgid "No sources selected."
+msgid "No folder selected."
+msgstr "Neboli vybranà zdroje."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1449
-msgid "Delete all occurrences"
-msgstr "OdstrÃni vÅetky vÃskyty"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:103
+msgid ""
+"You must specify at least one folder as a source.\n"
+"Either by selecting the folders individually, and/or by selecting all local "
+"folders, all remote folders, or both."
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1454
-msgid "New All Day _Event..."
-msgstr "Novà celodennà _udalosÅ..."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:105
+msgid "Problem migrating old mail folder \"{0}\"."
+msgstr "ProblÃm migrÃcie starÃho poÅtovÃho prieÄinka â{0}â."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1456
-msgid "Create a new all day event"
-msgstr "Vytvorà novà celodennà udalosÅ"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:106
+msgid ""
+"A non-empty folder at \"{1}\" already exists.\n"
+"\n"
+"You can choose to ignore this folder, overwrite or append its contents, or "
+"quit."
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1461
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:253
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:326
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:598
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:722
-msgid "_Forward as iCalendar..."
-msgstr "PoslaÅ Äalej ako i_Calendar..."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:109
+msgid "Ignore"
+msgstr "IgnorovaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1468
-msgid "New _Meeting..."
-msgstr "Novà _stretnutie..."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:110
+msgid "_Overwrite"
+msgstr "P_repÃsaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1470
-msgid "Create a new meeting"
-msgstr "Vytvorà novà stretnutie"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:111
+msgid "_Append"
+msgstr "_PripojiÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1475
-msgid "Mo_ve to Calendar..."
-msgstr "Pre_sunÃÅ do kalendÃra..."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:112
+msgid "Evolution's local mail format has changed."
+msgstr "FormÃt miestnej poÅty programu Evolution sa zmenil."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1482
-msgid "New _Appointment..."
-msgstr "Novà _schÃdzka..."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:113
+msgid ""
+"Evolution's local mail format has changed from mbox to Maildir. Your local "
+"mail must be migrated to the new format before Evolution can proceed. Do you "
+"want to migrate now?\n"
+"\n"
+"An mbox account will be created to preserve the old mbox folders. You can "
+"delete the account after ensuring the data is safely migrated. Please make "
+"sure there is enough disk space if you choose to migrate now."
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1489
-msgid "Make this Occurrence _Movable"
-msgstr "NastaviÅ tento vÃskyt ako _presunuteÄnÃ"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:116
+msgid "_Exit Evolution"
+msgstr "U_konÄiÅ Evolution"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1496
-msgid "_Open Appointment"
-msgstr "OtvoriÅ s_chÃdzku"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:117
+msgid "_Migrate Now"
+msgstr "_MigrovaÅ teraz"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1498
-msgid "View the current appointment"
-msgstr "Zobrazà aktuÃlnu schÃdzku"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:118
+msgid "Unable to read license file."
+msgstr "Nepodarilo sa preÄÃtaÅ licenÄnà sÃbor."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1503
-msgid "_Reply"
-msgstr "_OdpovedaÅ"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:119
+msgid ""
+"Cannot read the license file \"{0}\", due to an installation problem. You "
+"will not be able to use this provider until you can accept its license."
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1517
-msgid "_Schedule Meeting..."
-msgstr "NaplÃnovaÅ _stretnutie..."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:120
+msgid "Please wait."
+msgstr "Äakajte, prosÃm."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1519
-msgid "Converts an appointment to a meeting"
-msgstr "Konvertuje schÃdzku na stretnutie"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:121
+#, fuzzy
+msgid "Querying server for a list of supported authentication mechanisms."
+msgstr "PoÅadovanà Åifrovanie pre poÅadovanà spÃsob overenia"
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:122
+#, fuzzy
+msgid ""
+"Failed to query server for a list of supported authentication mechanisms."
+msgstr "PoÅadovanà Åifrovanie pre poÅadovanà spÃsob overenia"
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:123
+msgid "Synchronize folders locally for offline usage?"
+msgstr "SynchronizovaÅ prieÄinok lokÃlne na pouÅitie v odpojenom reÅime?"
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:124
+msgid ""
+"Do you want to locally synchronize the folders that are marked for offline "
+"usage?"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1524
-msgid "Conv_ert to Appointment..."
-msgstr "Konv_ertovaÅ na schÃdzku..."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:125
+msgid "Do _Not Synchronize"
+msgstr "_NesynchronizovaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1526
-msgid "Converts a meeting to an appointment"
-msgstr "Konvertuje stretnutie na schÃdzku"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:126
+msgid "_Synchronize"
+msgstr "_SynchronizovaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1531
-msgid "Quit"
-msgstr "UkonÄiÅ"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:127
+msgid "Do you want to mark all messages as read?"
+msgstr "Chcete oznaÄiÅ vÅetky sprÃvy ako preÄÃtanÃ?"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1651
-msgid "Day"
-msgstr "DeÅ"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:128
+msgid "This will mark all messages as read in the selected folder."
+msgstr "Vo vybranom prieÄinku to oznaÄÃ vÅetky sprÃvy ako preÄÃtanÃ."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1653
-msgid "Show one day"
-msgstr "Zobrazà jeden deÅ"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:129
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This will mark all messages as read in the selected folder and its "
+"subfolders."
+msgstr "_OznaÄiÅ sprÃvy ako preÄÃtanà po"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1658
-msgid "List"
-msgstr "Zoznam"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:130
+msgid "Close message window."
+msgstr "ZatvoriÅ okno so sprÃvou."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1660
-msgid "Show as list"
-msgstr "Zobrazà ako zoznam"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:131
+#, fuzzy
+msgid "Would you like to close the message window?"
+msgstr "Chcete ho prijaÅ?"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1665
-msgid "Month"
-msgstr "Mesiac"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:132
+msgid "_Yes"
+msgstr "Ãn_o"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1667
-msgid "Show one month"
-msgstr "Zobrazà jeden mesiac"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:133
+msgid "_No"
+msgstr "_Nie"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1672
-msgid "Week"
-msgstr "TÃÅdeÅ"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:134
+msgid "_Always"
+msgstr "_VÅdy"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1674
-msgid "Show one week"
-msgstr "Zobrazà jeden tÃÅdeÅ"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:135
+msgid "N_ever"
+msgstr "Ni_kdy"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1681
-msgid "Show one work week"
-msgstr "Zobrazà jeden pracovnà tÃÅdeÅ"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:136
+#, fuzzy
+#| msgid "Copying folder %s"
+msgid "Copy folder in folder tree."
+msgstr "KopÃruje sa prieÄinok %s"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1689
-msgid "Active Appointments"
-msgstr "AktÃvne schÃdzky"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:137
+#, fuzzy
+#| msgid "Are you sure you want to delete the memo '{0}'?"
+msgid "Are you sure you want to copy folder '{0}' to folder '{1}'?"
+msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odstrÃniÅ poznÃmku â{0}â?"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1703
+#: ../mail/mail.error.xml.h:138
 #, fuzzy
-msgid "Next 7 Days' Appointments"
-msgstr "_Celodennà SchÃdzka"
+#| msgid "Moving folder %s"
+msgid "Move folder in folder tree."
+msgstr "PresÃva sa prieÄinok %s"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1710
-msgid "Occurs Less Than 5 Times"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:139
+#, fuzzy
+#| msgid "Are you sure you want to delete the '{0}' task?"
+msgid "Are you sure you want to to move folder '{0}' to folder '{1}'?"
+msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odstrÃniÅ Ãlohu â{0}â?"
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:140
+msgid ""
+"This message cannot be sent because the account you chose to send with is "
+"not enabled"
 msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1741
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:795
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:994
-msgid "Description contains"
-msgstr "Popis obsahuje"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:141
+msgid "Please enable the account or send using another account."
+msgstr "ProsÃm, povoÄte ÃÄet, alebo na poslanie pouÅite inÃ."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1748
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:802
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1001
-msgid "Summary contains"
-msgstr "SÃhrn obsahuje"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:142
+msgid "Mail Deletion Failed"
+msgstr "OdstrÃnenie poÅty zlyhalo"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1760
-msgid "Print this calendar"
-msgstr "VytlaÄÃ tento kalendÃr"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:143
+msgid "You do not have sufficient permissions to delete this mail."
+msgstr "NemÃte dostatoÄnà prÃva na odstrÃnenie tejto poÅty."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1767
-msgid "Preview the calendar to be printed"
-msgstr "Zobrazà ukÃÅku kalendÃra pred tlaÄou"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:144
+#, fuzzy
+msgid "\"Check Junk\" Failed"
+msgstr "\""
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1789
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:294
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:381
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:843
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1042
-msgid "_Save as iCalendar..."
-msgstr "_UloÅiÅ ako iCalendar..."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:145
+#, fuzzy
+msgid "\"Report Junk\" Failed"
+msgstr "ImportovaÅ sÃbor"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1866
-msgid "Go To"
-msgstr "PrejsÅ na"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:146
+#, fuzzy
+msgid "\"Report Not Junk\" Failed"
+msgstr "ImportovaÅ sÃbor"
 
-#. Translators: Default filename part saving a memo to a file when
-#. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:217
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:522
-msgid "memo"
-msgstr "poznÃmka"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:147
+msgid "Remove duplicate messages?"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:260
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:654
-msgid "New _Memo"
-msgstr "Novà _poznÃmka"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:148
+msgid "No duplicate messages found."
+msgstr "NenaÅli sa Åiadne duplicitnà sprÃvy."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:262
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:310
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:656
-msgid "Create a new memo"
-msgstr "Vytvorà novà poznÃmku"
+#. Translators: {0} is replaced with a folder name
+#: ../mail/mail.error.xml.h:150
+msgid "Folder '{0}' doesn't contain any duplicate message."
+msgstr "PrieÄinok â{0}â neobsahuje Åiadnu duplicitnà sprÃvu."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:267
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:661
-msgid "_Open Memo"
-msgstr "_OtvoriÅ poznÃmku"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:151
+msgid "Failed to disconnect account &quot;{0}&quot;."
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:269
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:663
-msgid "View the selected memo"
-msgstr "Zobrazà vybranà poznÃmku"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:153
+#, fuzzy
+#| msgid "Failed to unsubscribe from folder."
+msgid "Failed to unsubscribe from folder &quot;{0}&quot;."
+msgstr "Zlyhalo odhlÃsenie odberu z prieÄinka."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:274
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:361
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:668
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:806
-msgid "Open _Web Page"
-msgstr "OtvoriÅ _webovà strÃnku"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:154
+msgid "Unable to retrieve message."
+msgstr "Nepodarilo sa zÃskaÅ sprÃvu."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:286
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:828
-msgid "Print the selected memo"
-msgstr "VytlaÄà vybranà poznÃmku"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:155
+msgid "{0}"
+msgstr ""
 
-#. Translators: Default filename part saving a task to a file when
-#. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
-#. Translators: Default filename part saving a task to a file when
-#. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:284
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:639
-msgid "task"
-msgstr "Ãloha"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:156
+msgid "Failed to open folder."
+msgstr "Zlyhalo otvorenie prieÄinka."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:319
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:701
-msgid "_Assign Task"
-msgstr "_PriradiÅ Ãlohu"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:157
+msgid "Failed to find duplicate messages."
+msgstr "Zlyhalo hÄadanie duplicitnÃch sprÃv."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:333
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:778
-msgid "_Mark as Complete"
-msgstr "_OznaÄiÅ ako dokonÄenÃ"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:158
+msgid "Failed to retrieve messages."
+msgstr "Zlyhalo zÃskavanie sprÃv."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:335
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:780
-msgid "Mark selected tasks as complete"
-msgstr "OznaÄà vybranà Ãlohy ako dokonÄenÃ"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:159
+msgid "Failed to remove attachments from messages."
+msgstr "Zlyhalo zmazanie prÃloh zo sprÃv."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:340
-msgid "_Mark as Incomplete"
-msgstr "_OznaÄiÅ ako nedokonÄenÃ"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:160
+msgid "Failed to download messages for offline viewing."
+msgstr "Zlyhalo stiahnutie sprÃv na prezeranie v odpojenom reÅime."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:342
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:787
-msgid "Mark selected tasks as incomplete"
-msgstr "OznaÄà vybranà Ãlohy ako nedokonÄenÃ"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:161
+msgid "Failed to save messages to disk."
+msgstr "Zlyhalo ukladanie sprÃv na disk."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:347
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:792
-msgid "New _Task"
-msgstr "Novà Ã_loha"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:162
+msgid "Hidden file is attached."
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:349
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:305
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:794
-msgid "Create a new task"
-msgstr "Vytvorà novà Ãlohu"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:163
+msgid ""
+"The attachment named {0} is a hidden file and may contain sensitive data. "
+"Please review it before sending."
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:354
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:799
-msgid "_Open Task"
-msgstr "_OtvoriÅ Ãlohu"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:164
+#, fuzzy
+#| msgid "Print this calendar"
+msgid "Printing failed."
+msgstr "VytlaÄÃ tento kalendÃr"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:356
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:801
-msgid "View the selected task"
-msgstr "Zobrazà vybranà Ãlohu"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:165
+#, fuzzy
+msgid "The printer replied &quot;{0}&quot;."
+msgstr "Zlà regulÃrny vÃraz &quot;{0}&quot;."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:373
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1027
-msgid "Print the selected task"
-msgstr "VytlaÄà vybranà Ãlohu"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:166
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not open destination"
+msgid "Could not perform this operation on {0}."
+msgstr "Nepodarilo sa otvoriÅ cieÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:308
-msgctxt "New"
-msgid "Mem_o"
-msgstr "P_oznÃmka"
+#: ../mail/mail-send-recv.c:202
+msgid "Canceling..."
+msgstr "RuÅÃ saâ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:315
-msgctxt "New"
-msgid "_Shared Memo"
-msgstr "Zd_ieÄanà poznÃmka"
+#: ../mail/mail-send-recv.c:546
+msgid "Send & Receive Mail"
+msgstr "PrÃjem a odoslanie poÅty"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:317
-msgid "Create a new shared memo"
-msgstr "VytvoriÅ novà zdieÄanà poznÃmku"
+#: ../mail/mail-send-recv.c:562
+msgid "Cancel _All"
+msgstr "ZruÅiÅ _vÅetko"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:325
-msgctxt "New"
-msgid "Memo Li_st"
-msgstr "Zozna_m poznÃmok"
+#: ../mail/mail-send-recv.c:655 ../mail/mail-send-recv.c:1041
+msgid "Updating..."
+msgstr "Aktualizuje saâ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:327
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:621
-msgid "Create a new memo list"
-msgstr "Vytvorà novà zoznam poznÃmok"
+#: ../mail/mail-send-recv.c:655 ../mail/mail-send-recv.c:736
+msgid "Waiting..."
+msgstr "Äakà saâ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:186
-msgid "Loading memos"
-msgstr "NahrÃvajà sa poznÃmky"
+#: ../mail/mail-send-recv.c:1020
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Checking for new mail"
+msgid "Checking for new mail at '%s'"
+msgstr "Kontroluje sa novà poÅta"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:703
-#, fuzzy
-msgid "Memo List Selector"
-msgstr "Nebol vybranà Åiadny server"
+#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:78
+msgid "Search Folders"
+msgstr "VyhÄadÃvacie prieÄinky"
+
+#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:158
+msgid "Edit Search Folder"
+msgstr "UpraviÅ vyhÄadÃvacà prieÄinok"
+
+#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:279
+msgid "New Search Folder"
+msgstr "Novà vyhÄadÃvacà prieÄinok"
 
-#. Translators: The string field is a URI.
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:1001
-#, c-format
-msgid "Opening memos at %s"
-msgstr "OtvÃrajà sa poznÃmky na %s"
+#: ../mail/message-list.c:1244
+msgid "Unseen"
+msgstr "NepreÄÃtanÃ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:231
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:246
-msgid "Print Memos"
-msgstr "TlaÄ poznÃmok"
+#: ../mail/message-list.c:1245
+msgid "Seen"
+msgstr "PreÄÃtanÃ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:584
-msgid "_Delete Memo"
-msgstr "O_dstrÃniÅ poznÃmku"
+#: ../mail/message-list.c:1246
+msgid "Answered"
+msgstr "OdpovedanÃ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:591
-msgid "_Find in Memo..."
-msgstr "_NÃjsÅ v poznÃmke..."
+#: ../mail/message-list.c:1247
+msgid "Forwarded"
+msgstr "Poslanà Äalej"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:593
-msgid "Search for text in the displayed memo"
-msgstr "VyhÄadà text v zobrazenej poznÃmke"
+#: ../mail/message-list.c:1248
+msgid "Multiple Unseen Messages"
+msgstr "Viacero nepreÄÃtanÃch sprÃv"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:612
-msgid "D_elete Memo List"
-msgstr "O_dstrÃniÅ zoznam poznÃmok"
+#: ../mail/message-list.c:1249
+msgid "Multiple Messages"
+msgstr "Viacero sprÃv"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:614
-msgid "Delete the selected memo list"
-msgstr "OdstrÃni vybranà zoznam poznÃmok"
+#: ../mail/message-list.c:1253
+msgid "Lowest"
+msgstr "NajniÅÅia"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:619
-msgid "_New Memo List"
-msgstr "_Novà zoznam poznÃmok"
+#: ../mail/message-list.c:1254
+msgid "Lower"
+msgstr "NiÅÅia"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:635
-msgid "Refresh the selected memo list"
-msgstr "Obnovà vybranà zoznam poznÃmok"
+#: ../mail/message-list.c:1258
+msgid "Higher"
+msgstr "VyÅÅia"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:642
-msgid "Rename the selected memo list"
-msgstr "Premenuje vybranà zoznam poznÃmok"
+#: ../mail/message-list.c:1259
+msgid "Highest"
+msgstr "NajvyÅÅia"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:647
-msgid "Show _Only This Memo List"
-msgstr "ZobraziÅ _len tento zoznam poznÃmok"
+#. strftime format of a time,
+#. * in 12-hour format, without seconds.
+#: ../mail/message-list.c:1889 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:242
+msgid "Today %l:%M %p"
+msgstr "Dnes %H:%M"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:726
-msgid "Memo _Preview"
-msgstr "_NÃhÄad poznÃmky"
+#: ../mail/message-list.c:1898
+msgid "Yesterday %l:%M %p"
+msgstr "VÄera %H:%M"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:728
-msgid "Show memo preview pane"
-msgstr "Zobrazà panel s nÃhÄadom poznÃmky"
+#: ../mail/message-list.c:1910
+msgid "%a %l:%M %p"
+msgstr "%a, %H:%M"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:749
-msgid "Show memo preview below the memo list"
-msgstr "Zobrazà nÃhÄad poznÃmky pod zoznamom poznÃmok"
+#: ../mail/message-list.c:1918
+msgid "%b %d %l:%M %p"
+msgstr "%d. %b %H:%M"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:756
-msgid "Show memo preview alongside the memo list"
-msgstr "Zobrazà nÃhÄad poznÃmky vedÄa zoznamu poznÃmok"
+#: ../mail/message-list.c:1920
+msgid "%b %d %Y"
+msgstr "%d. %b %Y"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:814
-msgid "Print the list of memos"
-msgstr "VytlaÄÃ zoznam poznÃmok"
+#: ../mail/message-list.c:2751
+msgid "Select all visible messages"
+msgstr "VybraÅ vÅetky viditeÄnà sprÃvy"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:821
-msgid "Preview the list of memos to be printed"
-msgstr "Zobrazà nÃhÄad zoznamu poznÃmok pred tlaÄou"
+#: ../mail/message-list.c:2889 ../mail/message-list.etspec.h:17
+msgid "Messages"
+msgstr "SprÃvy"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:227
-msgid "Delete Memos"
-msgstr "OdstrÃniÅ poznÃmky"
+#. default follow-up flag name to use when clicked in the message list column
+#: ../mail/message-list.c:4114
+msgid "Follow-up"
+msgstr "VybaviÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:229
-msgid "Delete Memo"
-msgstr "OdstrÃniÅ poznÃmku"
+#. there is some info why the message list is empty, let it be something useful
+#: ../mail/message-list.c:4616 ../mail/message-list.c:5020
+msgid "Generating message list"
+msgstr "Generuje sa zoznam sprÃv"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:424
-#, c-format
-msgid "%d memo"
-msgid_plural "%d memos"
-msgstr[0] "%d poznÃmok"
-msgstr[1] "%d poznÃmka"
-msgstr[2] "%d poznÃmky"
+#: ../mail/message-list.c:4850
+msgid ""
+"No message satisfies your search criteria. Change search criteria by "
+"selecting a new Show message filter from the drop down list above or by "
+"running a new search either by clearing it with Search->Clear menu item or "
+"by changing the query above."
+msgstr ""
 
-# PÅ: vyÅiadaÅ plural forms
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:428
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:609
-#, c-format
-msgid "%d selected"
-msgstr "vybranÃch: %d"
+#: ../mail/message-list.c:4855
+msgid "There are no messages in this folder."
+msgstr "V tomto prieÄinku nie sà Åiadne sprÃvy."
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:303
-msgctxt "New"
-msgid "_Task"
-msgstr "Ã_loha"
+#: ../mail/message-list.etspec.h:2
+msgid "Flagged"
+msgstr "OznaÄenÃ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:310
-msgctxt "New"
-msgid "Assigne_d Task"
-msgstr "Prira_denà Ãloha"
+#: ../mail/message-list.etspec.h:8
+msgid "Received"
+msgstr "PrijatÃ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:312
-msgid "Create a new assigned task"
-msgstr "Vytvorà novà priradenà Ãlohu"
+#: ../mail/message-list.etspec.h:11
+msgid "Flag Status"
+msgstr "Stav znaÄiek"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:320
-msgctxt "New"
-msgid "Tas_k List"
-msgstr "Zoznam Ãlo_h"
+#: ../mail/message-list.etspec.h:12
+msgid "Follow Up Flag"
+msgstr "ZnaÄka VybaviÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:322
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:745
-msgid "Create a new task list"
-msgstr "Vytvorà novà zoznam Ãloh"
+#: ../mail/message-list.etspec.h:13
+msgid "Due By"
+msgstr "TermÃn do"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:186
-msgid "Loading tasks"
-msgstr "NahrÃvajà sa Ãlohy"
+#: ../mail/message-list.etspec.h:18
+#, fuzzy
+#| msgid "Messages"
+msgid "Messages To"
+msgstr "SprÃvy"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:703
+#: ../mail/message-list.etspec.h:20
 #, fuzzy
-msgid "Task List Selector"
-msgstr "Nebol vybranà Åiadny server"
+msgid "Subject - Trimmed"
+msgstr "VlÃkna podÄa predmetu"
 
-#. Translators: The string field is a URI.
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:1002
-#, c-format
-msgid "Opening tasks at %s"
-msgstr "OtvÃrajà sa Ãlohy na %s"
+#: ../mail/searchtypes.xml.h:1
+msgid "Subject or Addresses contains"
+msgstr "Predmet alebo adresy obsahujÃ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:254
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:269
-msgid "Print Tasks"
-msgstr "TlaÄ Ãloh"
+#: ../mail/searchtypes.xml.h:2
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1762
+msgid "Recipients contain"
+msgstr "AdresÃti obsahujÃ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:583
-msgid ""
-"This operation will permanently erase all tasks marked as completed. If you "
-"continue, you will not be able to recover these tasks.\n"
-"\n"
-"Really erase these tasks?"
-msgstr ""
-"TÃto operÃcia navÅdy odstrÃni vÅetky Ãlohy oznaÄenà ako dokonÄenÃ. Ak budete "
-"pokraÄovaÅ, nebude uÅ moÅnà tieto Ãlohy obnoviÅ.\n"
-"\n"
-"Naozaj odstrÃniÅ tieto Ãlohy?"
+#: ../mail/searchtypes.xml.h:3
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1755
+msgid "Message contains"
+msgstr "SprÃva obsahuje"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:590
-msgid "Do not ask me again"
-msgstr "UÅ sa ma znovu nepÃtaÅ"
+#: ../mail/searchtypes.xml.h:4
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1776
+msgid "Subject contains"
+msgstr "Predmet obsahuje"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:708
-msgid "_Delete Task"
-msgstr "O_dstrÃniÅ Ãlohu"
+#: ../mail/searchtypes.xml.h:5
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1769
+msgid "Sender contains"
+msgstr "OdosielateÄ obsahuje"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:715
-msgid "_Find in Task..."
-msgstr "_NÃjsÅ v Ãlohe..."
+#: ../mail/searchtypes.xml.h:6
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1748
+msgid "Body contains"
+msgstr "Telo obsahuje"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:717
-msgid "Search for text in the displayed task"
-msgstr "VyhÄadà text v zobrazenej Ãlohe"
+#. To Translators: 'Table column' is a label for configurable date/time format for table columns showing a date in message list
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:92
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1139
+msgid "_Table column:"
+msgstr "StÄpec _tabuÄky:"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:729
-msgid "Copy..."
-msgstr "KopÃrovaÅ..."
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:95
+#, fuzzy
+#| msgid "Free/Busy information"
+msgid "Address formatting"
+msgstr "InformÃcie o diÃri"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:736
-msgid "D_elete Task List"
-msgstr "O_dstrÃniÅ zoznam Ãloh"
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:98
+msgid "_Format address according to standard of its destination country"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:738
-msgid "Delete the selected task list"
-msgstr "OdstrÃni vybranà zoznam Ãloh"
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:107
+msgid "Autocompletion"
+msgstr "Automatickà dopÄÅanie"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:743
-msgid "_New Task List"
-msgstr "_Novà zoznam Ãloh"
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:110
+msgid "Always _show address of the autocompleted contact"
+msgstr "VÅdy _zobraziÅ adresu automaticky doplnenÃho kontaktu"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:759
-msgid "Refresh the selected task list"
-msgstr "Obnovà vybranà zoznam Ãloh"
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:148
+msgid "Multiple vCards"
+msgstr "Viacero vizitiek vCard"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:766
-msgid "Rename the selected task list"
-msgstr "Premenuje vybranà zoznam Ãloh"
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:156
+#, c-format
+msgid "vCard for %s"
+msgstr "vCard kontaktu %s"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:771
-msgid "Show _Only This Task List"
-msgstr "ZobraziÅ _len tento zoznam Ãloh"
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:168
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:195
+#, c-format
+msgid "Contact information"
+msgstr "InformÃcie o kontakte"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:785
-msgid "Mar_k as Incomplete"
-msgstr "_OznaÄiÅ ako nedokonÄenÃ"
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:197
+#, c-format
+msgid "Contact information for %s"
+msgstr "InformÃcie o kontakte %s"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:815
-msgid "Delete completed tasks"
-msgstr "OdstrÃni dokonÄenà Ãlohy"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:254
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:125
+msgid "New Address Book"
+msgstr "Novà adresÃr kontaktov"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:890
-msgid "Task _Preview"
-msgstr "_NÃhÄad Ãlohy"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:263
+msgctxt "New"
+msgid "_Contact"
+msgstr "_Kontakt"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:892
-msgid "Show task preview pane"
-msgstr "Zobrazà panel s nÃhÄadom Ãlohy"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:265
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:898
+msgid "Create a new contact"
+msgstr "Vytvorà novà kontakt"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:913
-msgid "Show task preview below the task list"
-msgstr "Zobrazà nÃhÄad Ãlohy pod zoznamom Ãloh"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:270
+msgctxt "New"
+msgid "Contact _List"
+msgstr "_Zoznam kontaktov"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:920
-msgid "Show task preview alongside the task list"
-msgstr "Zobrazà nÃhÄad Ãlohy vedÄa zoznamu Ãloh"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:272
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:905
+msgid "Create a new contact list"
+msgstr "Vytvorà novà zoznam kontaktov"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:928
-msgid "Active Tasks"
-msgstr "AktÃvne Ãlohy"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:280
+msgctxt "New"
+msgid "Address _Book"
+msgstr "_AdresÃr kontaktov"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:942
-msgid "Completed Tasks"
-msgstr "DokonÄenà Ãlohy"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:282
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:828
+msgid "Create a new address book"
+msgstr "Vytvorà novà adresÃr kontaktov"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:949
-msgid "Next 7 Days' Tasks"
-msgstr ""
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:310
+msgid "Certificates"
+msgstr "CertifikÃty"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:956
-msgid "Overdue Tasks"
-msgstr "Ãlohy po termÃne"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:198
+msgid "Address Book Properties"
+msgstr "Vlastnosti adresÃra kontaktov"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:963
-msgid "Tasks with Attachments"
-msgstr "Ãlohy s prÃlohami"
+#. Translators: This is a save dialog title
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:380
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:676
+msgid "Save as vCard"
+msgstr "UloÅiÅ ako vCard"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1013
-msgid "Print the list of tasks"
-msgstr "VytlaÄÃ zoznam Ãloh"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:805
+msgid "Co_py All Contacts To..."
+msgstr "Ko_pÃrovaÅ vÅetky kontakty doâ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1020
-msgid "Preview the list of tasks to be printed"
-msgstr "Zobrazà nÃhÄad zoznamu Ãloh pred tlaÄou"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:807
+msgid "Copy the contacts of the selected address book to another"
+msgstr "SkopÃruje kontakty vybranÃho adresÃra kontaktov do inÃho"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:362
-msgid "Delete Tasks"
-msgstr "OdstrÃniÅ Ãlohy"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:812
+msgid "D_elete Address Book"
+msgstr "O_dstrÃniÅ adresÃr kontaktov"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:364
-msgid "Delete Task"
-msgstr "OdstrÃniÅ Ãlohu"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:814
+msgid "Delete the selected address book"
+msgstr "OdstrÃni vybranà adresÃr kontaktov"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:498
-msgid "Expunging"
-msgstr "Äistà sa"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:819
+msgid "Mo_ve All Contacts To..."
+msgstr "Pre_sunÃÅ vÅetky kontakty doâ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:605
-#, c-format
-msgid "%d task"
-msgid_plural "%d tasks"
-msgstr[0] "%d Ãloh"
-msgstr[1] "%d Ãloha"
-msgstr[2] "%d Ãlohy"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:821
+msgid "Move the contacts of the selected address book to another"
+msgstr "Presunie kontakty vybranÃho adresÃra kontaktov do inÃho"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:389
-#, c-format
-msgid "%d attached message"
-msgid_plural "%d attached messages"
-msgstr[0] "%d priloÅenÃch sprÃv"
-msgstr[1] "%d priloÅenà sprÃva"
-msgstr[2] "%d priloÅenà sprÃvy"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:826
+msgid "_New Address Book"
+msgstr "_Novà adresÃr kontaktov"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:230
-msgctxt "New"
-msgid "_Mail Message"
-msgstr "_PoÅtovà sprÃva"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:833
+msgid "Address _Book Properties"
+msgstr "Vlastnosti _adresÃra kontaktov"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:232
-msgid "Compose a new mail message"
-msgstr "ZaÄne pÃsaÅ novà sprÃvu"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:835
+msgid "Show properties of the selected address book"
+msgstr "Zobrazà vlastnosti vybranÃho adresÃra kontaktov"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:240
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:840
 #, fuzzy
-#| msgid "Mail Accounts"
-msgctxt "New"
-msgid "Mail Acco_unt"
-msgstr "PoÅtovà ÃÄty"
+msgid "Address Book _Map"
+msgstr "AdresÃr kontaktov"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:242
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:842
 #, fuzzy
-#| msgid "Create a new mail folder"
-msgid "Create a new mail account"
-msgstr "VytvoriÅ novà poÅtovà prieÄinok"
+msgid "Show map with all contacts from selected address book"
+msgstr "KopÃrovaÅ kontakty vybranÃho adresÃra kontaktov do inÃho"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:247
-msgctxt "New"
-msgid "Mail _Folder"
-msgstr "PoÅtovà p_rieÄinok"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:847
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1447
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:664
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:788
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1377
+msgid "_Rename..."
+msgstr "P_remenovaÅâ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:249
-msgid "Create a new mail folder"
-msgstr "Vytvorà novà poÅtovà prieÄinok"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:849
+msgid "Rename the selected address book"
+msgstr "Premenuje vybranà adresÃr kontaktov"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:464
-msgid "Mail Accounts"
-msgstr "PoÅtovà ÃÄty"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:856
+msgid "Stop loading"
+msgstr "ZastaviÅ naÄÃtavanie"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:473
-msgid "Mail Preferences"
-msgstr "Nastavenia poÅty"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:861
+msgid "_Copy Contact To..."
+msgstr "_KopÃrovaÅ kontakt doâ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:482
-msgid "Composer Preferences"
-msgstr "Nastavenia editora sprÃv"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:863
+msgid "Copy selected contacts to another address book"
+msgstr "KopÃruje vybranà kontakty do inÃho adresÃra kontaktov"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:491
-msgid "Network Preferences"
-msgstr "Nastavenia siete"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:868
+msgid "_Delete Contact"
+msgstr "O_dstrÃniÅ kontakt"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:725
-msgid "Evolution Account Assistant"
-msgstr "Asistent ÃÄtov Evolution"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:875
+msgid "_Find in Contact..."
+msgstr "_NÃjsÅ v kontakteâ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:771
-msgid "Account Editor"
-msgstr "Editor ÃÄtu"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:877
+msgid "Search for text in the displayed contact"
+msgstr "VyhÄadà v texte zobrazenÃho kontaktu"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1180
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:947
-msgid "_Disable Account"
-msgstr "_ZakÃzaÅ ÃÄet"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:882
+msgid "_Forward Contact..."
+msgstr "_PoslaÅ kontakt Äalejâ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1182
-msgid "Disable this account"
-msgstr "ZakÃÅe tento ÃÄet"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:884
+msgid "Send selected contacts to another person"
+msgstr "PoÅle vybranà kontakty inej osobe"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1189
-msgid "Permanently remove all the deleted messages from all folders"
-msgstr "NavÅdy odstrÃni vÅetky zmazanà sprÃvy zo vÅetkÃch prieÄinkov"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:889
+msgid "_Move Contact To..."
+msgstr "P_resunÃÅ kontakt doâ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1196
-#, fuzzy
-#| msgid "Change the properties of this folder"
-msgid "Edit properties of this account"
-msgstr "ZmeniÅ vlastnosti tohto prieÄinka"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:891
+msgid "Move selected contacts to another address book"
+msgstr "Presunie vybranà kontakty do inÃho adresÃra kontaktov"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1201
-msgid "_Download Messages for Offline Usage"
-msgstr "St_iahnuÅ sprÃvy pre odpojenà reÅim"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:896
+msgid "_New Contact..."
+msgstr "_Novà kontaktâ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1203
-msgid "Download messages of accounts and folders marked for offline usage"
-msgstr ""
-"Stiahne sprÃvy ÃÄtov a prieÄinkov oznaÄenÃch na pouÅitie v odpojenom reÅime"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:903
+msgid "New Contact _List..."
+msgstr "Novà zoznam _kontaktovâ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1208
-#, fuzzy
-msgid "Fl_ush Outbox"
-msgstr "PoÅta na odoslanie"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:910
+msgid "_Open Contact"
+msgstr "_OtvoriÅ kontakt"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1215
-msgid "_Copy Folder To..."
-msgstr "_KopÃrovaÅ prieÄinok do..."
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:912
+msgid "View the current contact"
+msgstr "Zobrazà aktuÃlny kontakt"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1217
-msgid "Copy the selected folder into another folder"
-msgstr "KopÃruje vybranà prieÄinok do inÃho prieÄinka"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:917
+msgid "_Send Message to Contact..."
+msgstr "_PoslaÅ sprÃvu kontaktuâ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1224
-msgid "Permanently remove this folder"
-msgstr "NavÅdy odstrÃni tento prieÄinok"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:919
+msgid "Send a message to the selected contacts"
+msgstr "PoÅle sprÃvu vybranÃm kontaktom"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1229
-msgid "E_xpunge"
-msgstr "_VyÄistiÅ"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:926
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1603
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:846
+msgid "_Actions"
+msgstr "A_kcie"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1231
-msgid "Permanently remove all deleted messages from this folder"
-msgstr "NavÅdy odstrÃni vÅetky zmazanà sprÃvy z tohto prieÄinka"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:933
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:701
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:853
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1535
+msgid "_Preview"
+msgstr "_NÃhÄad"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1236
-msgid "Mar_k All Messages as Read"
-msgstr "OznaÄiÅ vÅetky _sprÃvy ako preÄÃtanÃ"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:942
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1620
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:714
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:866
+msgid "_Delete"
+msgstr "O_dstrÃniÅ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1238
-msgid "Mark all messages in the folder as read"
-msgstr "OznaÄÃ vÅetky sprÃvy v prieÄinku ako preÄÃtanÃ"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:946
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1293
+msgid "_Properties"
+msgstr "V_lastnosti"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1243
-msgid "_Move Folder To..."
-msgstr "Pre_sunÃÅ prieÄinok do..."
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:950
+#, fuzzy
+msgid "Address Book Map"
+msgstr "AdresÃr kontaktov"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1245
-msgid "Move the selected folder into another folder"
-msgstr "Presunie vybranà prieÄinok do inÃho prieÄinka"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:982
+msgid "Contact _Preview"
+msgstr "_NÃhÄad kontaktu"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1250
-msgid "_New..."
-msgstr "_NovÃ..."
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:984
+msgid "Show contact preview window"
+msgstr "Zobrazà okno s nÃhÄadom kontaktu"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1252
-msgid "Create a new folder for storing mail"
-msgstr "Vytvorà novà prieÄinok na ukladanie poÅty"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:990
+#, fuzzy
+msgid "Show _Maps"
+msgstr "ZobraziÅ ako zoznam"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1259
-msgid "Change the properties of this folder"
-msgstr "Zmenà vlastnosti tohto prieÄinka"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:992
+#, fuzzy
+msgid "Show maps in contact preview window"
+msgstr "ZobraziÅ okno s nÃhÄadom kontaktu"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1266
-msgid "Refresh the folder"
-msgstr "Znovu naÄÃta prieÄinok"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1011
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:771
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:935
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1665
+msgid "_Classic View"
+msgstr "_Klasickà zobrazenie"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1273
-msgid "Change the name of this folder"
-msgstr "Zmenà nÃzov tohoto prieÄinka"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1013
+msgid "Show contact preview below the contact list"
+msgstr "Zobrazà nÃhÄad kontaktu pod zoznamom kontaktov"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1278
-msgid "Select Message _Thread"
-msgstr "VybraÅ _vlÃkno sprÃv"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1018
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:778
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:942
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1672
+msgid "_Vertical View"
+msgstr "_VertikÃlne zobrazenie"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1280
-msgid "Select all messages in the same thread as the selected message"
-msgstr "Vyberie vÅetky sprÃvy v rovnakom vlÃkne ako je vybranà sprÃva"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1020
+msgid "Show contact preview alongside the contact list"
+msgstr "Zobrazà nÃhÄad kontaktu vedÄa zoznamu kontaktov"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1285
-msgid "Select Message S_ubthread"
-msgstr "VybraÅ _podvlÃkno sprÃv"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1035
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1780
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:795
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:994
+msgid "Unmatched"
+msgstr "NevyhovujÃce"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1287
-msgid "Select all replies to the currently selected message"
-msgstr "Vyberie vÅetky odpovede na aktuÃlne vybranà sprÃvu"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1045
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1790
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:805
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1004
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1741
+#: ../shell/e-shell-content.c:657
+msgid "Advanced Search"
+msgstr "PokroÄilà hÄadanie"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1299
-msgid "Empty _Trash"
-msgstr "VyprÃzdniÅ _KÃÅ"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1078
+msgid "Print all shown contacts"
+msgstr "VytlaÄà vÅetky zobrazenà kontakty"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1301
-msgid "Permanently remove all the deleted messages from all accounts"
-msgstr "NavÅdy odstrÃni vÅetky zmazanà sprÃvy zo vÅetkÃch ÃÄtov"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1085
+msgid "Preview the contacts to be printed"
+msgstr "Zobrazà nÃhÄad kontaktov pred ich tlaÄou"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1306
-msgid "_New Label"
-msgstr "_Novà menovka"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1092
+msgid "Print selected contacts"
+msgstr "VytlaÄà vybranà kontakty"
 
-# Translators: "None" is used in the message label context menu.
-# It removes all labels from the selected messages.
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1315
-#, fuzzy
-msgid "N_one"
-msgstr "_ZruÅiÅ"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1107
+msgid "S_ave Address Book as vCard"
+msgstr "_UloÅiÅ adresÃr kontaktov ako vCard"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1329
-msgid "_Manage Subscriptions"
-msgstr "_SpravovaÅ prihlÃsenia"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1109
+msgid "Save the contacts of the selected address book as a vCard"
+msgstr "UloÅÃ kontakty vybranÃho adresÃra kontaktov ako vCard"
 
-# MÄ: tooltip ku prechÃdzajÃcemu aj ku "Subcriptions..."
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1331
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1408
-msgid "Subscribe or unsubscribe to folders on remote servers"
-msgstr "PrihlÃsi (alebo odhlÃsi) k odberu prieÄinkov na vzdialenÃch serveroch"
+#. Translators: This is an action label
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1115
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1125
+msgid "_Save as vCard..."
+msgstr "_UloÅiÅ ako vCardâ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1336
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1357
-msgid "Send / _Receive"
-msgstr "OdoslaÅ / P_rijaÅ"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1117
+msgid "Save selected contacts as a vCard"
+msgstr "UloÅà vybranà kontakty ako vCard"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1338
-msgid "Send queued items and retrieve new items"
-msgstr "PoÅle neodoslanà poÅtu a zÃska novà poÅtu"
+# PreposlaÅ?
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:300
+msgid "_Forward Contacts"
+msgstr "_PredaÅ Äalej kontakty"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1343
-msgid "R_eceive All"
-msgstr "_PrijaÅ vÅetko"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:302
+msgid "_Forward Contact"
+msgstr "_PredaÅ Äalej kontakt"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1345
-msgid "Receive new items from all accounts"
-msgstr "Prijme novà poloÅky zo vÅetkÃch ÃÄtov"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:333
+msgid "_Send Message to Contacts"
+msgstr "_PoslaÅ sprÃvu kontaktom"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1350
-msgid "_Send All"
-msgstr "_PoslaÅ vÅetko"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:335
+msgid "_Send Message to List"
+msgstr "_PoslaÅ sprÃvu do zoznamu"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1352
-#, fuzzy
-msgid "Send queued items in all accounts"
-msgstr "PoslaÅ neodoslanà poÅtu a prijaÅ novà poÅtu"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:337
+msgid "_Send Message to Contact"
+msgstr "_PoslaÅ sprÃvu kontaktu"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1378
-#: ../widgets/misc/e-activity-proxy.c:313
-msgid "Cancel"
-msgstr "ZruÅiÅ"
+#: ../modules/audio-inline/e-mail-formatter-audio-inline.c:309
+msgid "Audio Player"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1380
-msgid "Cancel the current mail operation"
-msgstr "ZruÅà aktuÃlnu poÅtovà operÃciu"
+#: ../modules/audio-inline/e-mail-formatter-audio-inline.c:310
+msgid "Play the attachment in embedded audio player"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1385
-msgid "Collapse All _Threads"
-msgstr "ZbaliÅ vÅetky _vlÃkna"
+#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:165
+msgid ""
+"You can restore Evolution from a backup file.\n"
+"\n"
+"This will restore all your personal data, settings mail filters, etc."
+msgstr ""
+
+#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:180
+#, fuzzy
+#| msgid "Restore from backup"
+msgid "_Restore from a backup file:"
+msgstr "ObnoviÅ zo zÃlohy"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1387
-msgid "Collapse all message threads"
-msgstr "Zbalà vÅetky vlÃkna sprÃv"
+#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:191
+#, fuzzy
+#| msgid "Choose a file to restore"
+msgid "Choose a backup file to restore"
+msgstr "ZvoÄte sÃbor na obnovenie"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1392
-msgid "E_xpand All Threads"
-msgstr "Roz_baliÅ vÅetky vlÃkna"
+#. Keep the title identical to EMailConfigRestorePage
+#. * so it's only shown once in the assistant sidebar.
+#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:311
+#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-ready-page.c:57
+#, fuzzy
+#| msgid "Restore from backup"
+msgid "Restore from Backup"
+msgstr "ObnoviÅ zo zÃlohy"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1394
-msgid "Expand all message threads"
-msgstr "Rozbalà vÅetky vlÃkna sprÃv"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:217
+#, fuzzy
+msgid "Select name of the Evolution backup file"
+msgstr "VybraÅ nÃzov pre zÃloÅnà sÃbor programu Evolution"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1399
-msgid "_Message Filters"
-msgstr "Filtre _sprÃv"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:250
+msgid "_Restart Evolution after backup"
+msgstr "_ReÅtartovaÅ Evolution po zÃlohovanÃ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1401
-msgid "Create or edit rules for filtering new mail"
-msgstr "Vytvorà alebo upravà pravidlà na filtrovanie novej poÅty"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:277
+#, fuzzy
+msgid "Select name of the Evolution backup file to restore"
+msgstr ""
+"Vyberte nÃzov pre zÃloÅnà sÃbor programu Evolution, ktorà chcete obnoviÅ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1406
-msgid "_Subscriptions..."
-msgstr "_PrihlÃsenia k odberu..."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:290
+msgid "_Restart Evolution after restore"
+msgstr "_ReÅtartovaÅ Evolution po obnovenÃ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1415
-msgid "F_older"
-msgstr "P_rieÄinok"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:308
+msgid "_Back up Evolution Data..."
+msgstr "_ZÃlohovaÅ Ãdaje programu Evolutionâ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1422
-msgid "_Label"
-msgstr "_Menovka"
+# tooltip
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:310
+msgid "Back up Evolution data and settings to an archive file"
+msgstr "ZÃlohuje Ãdaje a nastavenia programu Evolution do archÃvneho sÃboru"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1439
-msgid "C_reate Search Folder From Search..."
-msgstr "Vytvo_riÅ vyhÄadÃvacà prieÄinok z hÄadania..."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:315
+msgid "R_estore Evolution Data..."
+msgstr "_ObnoviÅ Ãdaje programu Evolutionâ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1446
-msgid "Search F_olders"
-msgstr "VyhÄadÃvacie pr_ieÄinky"
+# tooltip
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:317
+msgid "Restore Evolution data and settings from an archive file"
+msgstr "Obnovà Ãdaje a nastavenia programu Evolution z archÃvneho sÃboru"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1448
-msgid "Create or edit search folder definitions"
-msgstr "Vytvorà alebo upravà definÃcie vyhÄadÃvacÃch prieÄinkov"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:84
+msgid "Back up Evolution directory"
+msgstr "ZÃlohovaÅ adresÃr programu Evolution"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1483
-msgid "_New Folder..."
-msgstr "Novà _prieÄinok..."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:86
+msgid "Restore Evolution directory"
+msgstr "ObnoviÅ adresÃr programu Evolution"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1511
-msgid "Show Message _Preview"
-msgstr "ZobraziÅ _nÃhÄad sprÃvy"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:88
+msgid "Check Evolution Back up"
+msgstr "SkontrolovaÅ zÃlohu programu Evolution"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1513
-msgid "Show message preview pane"
-msgstr "Zobrazà panel s nÃhÄadom sprÃvy"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:90
+msgid "Restart Evolution"
+msgstr "ReÅtartovaÅ Evolution"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1519
-msgid "Show _Deleted Messages"
-msgstr "ZobraziÅ o_dstrÃnenà sprÃvy"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:92
+msgid "With Graphical User Interface"
+msgstr "S grafickÃm pouÅÃvateÄskÃm rozhranÃm"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1521
-msgid "Show deleted messages with a line through them"
-msgstr "Zobrazà odstrÃnenà sprÃvy ako preÅkrtnutÃ"
+#. FIXME Will the versioned setting always work?
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:317
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:511
+msgid "Shutting down Evolution"
+msgstr "VypÃna sa Evolution"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1527
-msgid "_Group By Threads"
-msgstr "ZoskupiÅ podÄa _vlÃkien"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:326
+msgid "Backing Evolution accounts and settings"
+msgstr "ZÃlohujà sa ÃÄty a nastavenia programu Evolution"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1529
-#, fuzzy
-msgid "Threaded message list"
-msgstr "Zoznam vlÃkien"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:343
+msgid "Backing Evolution data (Mails, Contacts, Calendar, Tasks, Memos)"
+msgstr ""
+"ZÃlohujà sa Ãdaje programu Evolution (PoÅta, Kontakty, KalendÃr, Ãlohy, "
+"PoznÃmky)"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1550
-msgid "Show message preview below the message list"
-msgstr "Zobrazà nÃhÄad sprÃvy pod zoznamom sprÃv"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:359
+msgid "Back up complete"
+msgstr "ZÃloha dokonÄenÃ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1557
-msgid "Show message preview alongside the message list"
-msgstr "Zobrazà nÃhÄad sprÃvy vedÄa zoznamu sprÃv"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:366
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:698
+msgid "Restarting Evolution"
+msgstr "ReÅtartuje sa Evolution"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1565
-msgid "All Messages"
-msgstr "VÅetky sprÃvy"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:517
+msgid "Back up current Evolution data"
+msgstr "ZÃlohovaÅ aktuÃlne Ãdaje programu Evolution"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1572
-msgid "Important Messages"
-msgstr "DÃleÅità sprÃvy"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:524
+msgid "Extracting files from back up"
+msgstr "RozbaÄujà sa sÃbory zo zÃlohy"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1579
-msgid "Last 5 Days' Messages"
-msgstr "SprÃvy za poslednÃch 5 dnÃ"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:606
+msgid "Loading Evolution settings"
+msgstr "NaÄÃtavajà sa nastavenia programu Evolution"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1586
-msgid "Messages Not Junk"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:672
+msgid "Removing temporary back up files"
+msgstr "MaÅà sa doÄasnà zÃloÅnà sÃbory"
+
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:683
+msgid "Reloading registry service"
 msgstr ""
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1593
-msgid "Messages with Attachments"
-msgstr "SprÃvy s prÃlohami"
+# nemà to byŠnaopak?
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:910
+msgid "Evolution Back Up"
+msgstr "ZÃloha Evolution"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1600
-msgid "No Label"
-msgstr "Bez menovky"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:911
+#, c-format
+msgid "Backing up to the folder %s"
+msgstr "ZÃlohuje sa do prieÄinka %s"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1607
-msgid "Read Messages"
-msgstr "PreÄÃtanà sprÃvy"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:915
+msgid "Evolution Restore"
+msgstr "Obnova Evolution"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1614
-msgid "Recent Messages"
-msgstr "NedÃvne sprÃvy"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:916
+#, c-format
+msgid "Restoring from the folder %s"
+msgstr "Obnovuje sa z prieÄinka %s"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1621
-msgid "Unread Messages"
-msgstr "NepreÄÃtanà sprÃvy"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:986
+msgid "Backing up Evolution Data"
+msgstr "ZÃlohujà sa Ãdaje programu Evolution"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1673
-msgid "Subject or Addresses contain"
-msgstr "Predmet alebo adresy obsahujÃ"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:987
+msgid "Please wait while Evolution is backing up your data."
+msgstr "PoÄkajte, prosÃm, pokiaÄ Evolution zÃlohuje vaÅe Ãdaje."
 
-# je to za hÄadaÅ v:
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1683
-msgid "All Accounts"
-msgstr "VÅetkÃch ÃÄtoch"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:989
+msgid "Restoring Evolution Data"
+msgstr "Obnovujà sa Ãdaje programu Evolution"
 
-# je to za hÄadaÅ v:
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1690
-msgid "Current Account"
-msgstr "AktuÃlnom ÃÄte"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:990
+msgid "Please wait while Evolution is restoring your data."
+msgstr "PoÄkajte, prosÃm, pokiaÄ Evolution obnovuje vaÅe Ãdaje."
 
-# je to za hÄadaÅ v:
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1697
-msgid "Current Folder"
-msgstr "AktuÃlnom prieÄinku"
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:1012
+msgid "This may take a while depending on the amount of data in your account."
+msgstr "Toto mÃÅe chvÃÄu trvaÅ a zÃleÅÃ to od mnoÅstva Ãdajov vo vaÅom ÃÄte."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:560
-msgid "All Account Search"
-msgstr "HÄadanie vo vÅetkÃch ÃÄtoch"
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:1
+msgid "Invalid Evolution backup file"
+msgstr "Neplatnà zÃloÅnà sÃbor programu Evolution"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:721
-#, fuzzy
-msgid "Account Search"
-msgstr "Meno ÃÄ"
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:2
+msgid "Please select a valid backup file to restore."
+msgstr "ProsÃm, vyberte platnà zÃloÅnà sÃbor na obnovenie."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:945
-msgid "Proxy _Logout"
-msgstr "Odh_lÃsenie z proxy"
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:3
+msgid "Are you sure you want to close Evolution?"
+msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete zavrieÅ Evolution?"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1023
-#, c-format
-msgid "%d selected, "
-msgid_plural "%d selected, "
-msgstr[0] "%d vybranÃch, "
-msgstr[1] "%d vybranÃ, "
-msgstr[2] "%d vybranÃ, "
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:4
+msgid ""
+"To back up your data and settings, you must first close Evolution. Please "
+"make sure that you save any unsaved data before proceeding."
+msgstr ""
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1034
-#, c-format
-msgid "%d deleted"
-msgid_plural "%d deleted"
-msgstr[0] "%d odstrÃnenÃch"
-msgstr[1] "%d odstrÃnenÃ"
-msgstr[2] "%d odstrÃnenÃ"
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:5
+msgid "Close and Back up Evolution"
+msgstr "ZavrieÅ a zÃlohovaÅ Evolution"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1040
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1047
-#, c-format
-msgid "%d junk"
-msgid_plural "%d junk"
-msgstr[0] "%d nevyÅiadanÃch"
-msgstr[1] "%d nevyÅiadanÃ"
-msgstr[2] "%d nevyÅiadanÃ"
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:6
+msgid ""
+"Are you sure you want to restore Evolution from the selected backup file?"
+msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete obnoviÅ Evolution z vybranÃho zÃloÅnÃho sÃboru?"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1053
-#, c-format
-msgid "%d draft"
-msgid_plural "%d drafts"
-msgstr[0] "%d konceptov"
-msgstr[1] "%d koncept"
-msgstr[2] "%d koncepty"
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:7
+msgid ""
+"To restore your data and settings, you must first close Evolution. Please "
+"make sure that you save any unsaved data before proceeding. This will delete "
+"all your current Evolution data and settings and restore them from your "
+"backup."
+msgstr ""
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1059
-#, c-format
-msgid "%d unsent"
-msgid_plural "%d unsent"
-msgstr[0] "%d neposlanÃch"
-msgstr[1] "%d neposlanÃ"
-msgstr[2] "%d neposlanÃ"
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:8
+msgid "Close and Restore Evolution"
+msgstr "ZavrieÅ a obnoviÅ Evolution"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1065
-#, c-format
-msgid "%d sent"
-msgid_plural "%d sent"
-msgstr[0] "%d poslanÃch"
-msgstr[1] "%d poslanÃ"
-msgstr[2] "%d poslanÃ"
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:9
+msgid "Insufficient Permissions"
+msgstr "NedostatoÄnà oprÃvnenia"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1077
-#, c-format
-msgid "%d unread, "
-msgid_plural "%d unread, "
-msgstr[0] "%d nepreÄÃtanÃch, "
-msgstr[1] "%d nepreÄÃtanÃ, "
-msgstr[2] "%d nepreÄÃtanÃ, "
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:10
+msgid "The selected folder is not writable."
+msgstr "Vybranà prieÄinok nie je zapisovateÄnÃ."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1080
-#, c-format
-msgid "%d total"
-msgid_plural "%d total"
-msgstr[0] "celkom %d"
-msgstr[1] "celkom %d"
-msgstr[2] "celkom %d"
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:145
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to spawn Bogofilter (%s): "
+msgstr "Nepodarilo sa pouÅiÅ filtre pre odosielanà poÅtu : %s"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1103
-msgid "Trash"
-msgstr "KÃÅ"
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:163
+msgid "Failed to stream mail message content to Bogofilter: "
+msgstr ""
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1579
-msgid "Send / Receive"
-msgstr "OdoslaÅ / PrijaÅ"
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:212
+msgid "Bogofilter either crashed or failed to process a mail message"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:513
-msgid "Language(s)"
-msgstr "Jazyk(y)"
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:308
+msgid "Bogofilter Options"
+msgstr "VoÄby pre Bogofilter"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:89
-msgid "Every time"
-msgstr "VÅdy"
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:317
+msgid "Convert message text to _Unicode"
+msgstr "KonvertovaÅ text sprÃvy na _Unicode"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:90
-msgid "Once per day"
-msgstr "Raz za deÅ"
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:474
+msgid "Bogofilter"
+msgstr "Bogofilter"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:91
-msgid "Once per week"
-msgstr "Raz za tÃÅdeÅ"
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:447
+#, fuzzy
+#| msgid "S_tandard Font:"
+msgid "Standard LDAP Port"
+msgstr "_Predvolenà pÃsmo:"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:92
-msgid "Once per month"
-msgstr "Raz za mesiac"
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:453
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:625
+msgid "LDAP over SSL (deprecated)"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:293
-msgid "Header"
-msgstr "HlaviÄka"
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:459
+msgid "Microsoft Global Catalog"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:297
-msgid "Contains Value"
-msgstr "Obsahuje hodnotu"
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:465
+msgid "Microsoft Global Catalog over SSL"
+msgstr ""
 
-#. To Translators: 'Date header' is a label for configurable date/time format for 'Date' header in mail message window/preview
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1069
-msgid "_Date header:"
-msgstr "_DÃtum hlaviÄky:"
+#. Page 1
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:570
+#, fuzzy
+#| msgid "Reconnecting to '%s'"
+msgid "Connecting to LDAP"
+msgstr "Znovu sa pripojÃja k â%sâ"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1070
-msgid "Show _original header value"
-msgstr "ZobraziÅ pÃv_odnà hodnotu hlaviÄky"
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:587
+msgid "Server Information"
+msgstr "InformÃcie o serveri"
 
-#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:146
-msgid "Do you want to make Evolution your default email client?"
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:628
+msgid "StartTLS (recommended)"
 msgstr ""
-"Chcete urobiÅ z programu Evolution vÃÅho predvolenÃho emailovÃho klienta?"
 
-#. Translators: First %s is an email address, second %s
-#. * is the subject of the email, third %s is the date.
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:258
-#, c-format
-msgid "Your message to %s about \"%s\" on %s has been read."
-msgstr ""
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:630
+msgid "Encryption:"
+msgstr "Åifrovanie:"
 
-#. Translators: %s is the subject of the email message.
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:324
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "Delivery Notification for: \"%s\""
-msgid "Delivery Notification for \"%s\""
-msgstr "Upozornenie o doruÄenà pre: \"%s\""
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:654
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:246
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:180
+msgid "Authentication"
+msgstr "Overenie totoÅnosti"
 
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:449
-#, fuzzy, c-format
-#| msgid "S_end message receipts:"
-msgid "Send a read receipt to '%s'"
-msgstr "_PoslaÅ sprÃvu adresÃtom:"
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:677
+#, fuzzy
+#| msgid "Anonymously"
+msgid "Anonymous"
+msgstr "Anonymne"
 
-#. name doesn't matter
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:454
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:680
+msgid "Using email address"
+msgstr "PouÅiÅ emailovà adresu"
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:683
+msgid "Using distinguished name (DN)"
+msgstr "PouÅiÅ rozliÅujÃci nÃzov (DN)"
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:685
 #, fuzzy
-#| msgid "Do _Not Send"
-msgid "_Notify Sender"
-msgstr "_NeposielaÅ"
+#| msgid "Input Methods"
+msgid "Method:"
+msgstr "MetÃdy vstupu"
 
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.error.xml.h:1
-msgid "Sender wants to be notified when you have read this message."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:690
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This is the method Evolution will use to authenticate you. Note that "
+"setting this to \"Using email address\" requires anonymous access to your "
+"LDAP server."
 msgstr ""
+"Toto je metÃda, ktorà Evolution pouÅije pre prihlÃsenie. Uvedmte si, Åe "
+"pouÅitie voÄby \"Emailovà adresa\" vyÅaduje anonymnà prÃstup k serveru LDAP."
 
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.error.xml.h:2
-msgid "Sender has been notified that you have read this message."
+#. Page 2
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:705
+msgid "Using LDAP"
 msgstr ""
 
-#: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:1
-msgid "Evolution is currently offline."
-msgstr "Evolution je prÃve v odpojenom reÅime."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:722
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:115
+msgid "Searching"
+msgstr "HÄadà sa"
 
-#: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:2
-msgid "Click 'Work Online' to return to online mode."
-msgstr ""
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:744
+#, fuzzy
+#| msgid "Search _base:"
+msgid "Search Base:"
+msgstr "_ZÃkladÅa hÄadania:"
 
-# inde v odpojenom reÅime
-#: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:3
-msgid "Evolution is currently offline due to a network outage."
-msgstr ""
-"Evolution je momentÃlne v odpojenom reÅime, pretoÅe nie je dostupnà sieÅ."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:749
+#, fuzzy
+#| msgid "_Find Possible Search Bases"
+msgid "Find Possible Search Bases"
+msgstr "_NÃjsÅ moÅnà zÃkladne vyhÄadÃvania"
 
-#: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:4
-msgid ""
-"Evolution will return to online mode once a network connection is "
-"established."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:774
+msgid "One Level"
 msgstr ""
-"Evolution sa vrÃti do pripojenÃho reÅimu hneÄ po nadviazanà sieÅovÃho "
-"pripojenia."
 
-#: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:388
-msgid ""
-"Cannot find a corresponding account in the org.gnome.OnlineAccounts service "
-"from which to obtain an authentication token."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:776
+msgid "Subtree"
 msgstr ""
 
-#: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:475
-msgid "OAuth"
-msgstr ""
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:778
+#, fuzzy
+#| msgid "_Search scope:"
+msgid "Search Scope:"
+msgstr "_Rozah hÄadania:"
 
-#: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:477
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:783
+#, fuzzy
 msgid ""
-"This option will connect to the server by way of the GNOME Online Accounts "
-"service"
+"The search scope defines how deep you would like the search to extend down "
+"the directory tree. A search scope of \"Subtree\" will include all entries "
+"below your search base. A search scope of \"One Level\" will only include "
+"the entries one level beneath your search base."
 msgstr ""
+"Rozsah hÄadania urÄuje, ako hlboko sa pri hÄadanà mÃÅe v strome\n"
+"zostÃpiÅ. Rozsah \"Pod\" znamenà vo vÅetkÃch poloÅkÃch podstromu\n"
+"zÃkladu hÄadania.\n"
+"Rozsah hÄadania \"jedna\" zahrnie iba poloÅky, ktorà sà jednu ÃroveÅ\n"
+"pod vaÅim zÃkladnom hÄadania.\n"
 
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:69
-msgid "Author(s)"
-msgstr "Autor(i)"
-
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:255
-msgid "Plugin Manager"
-msgstr "SprÃvca zÃsuvnÃch modulov"
-
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:270
-msgid "Note: Some changes will not take effect until restart"
-msgstr "PoznÃmka: Niektorà zmeny sa prejavia aÅ po reÅtarte"
-
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:299
-msgid "Overview"
-msgstr "PrehÄad"
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:792
+#, fuzzy
+#| msgid "Search Filter"
+msgid "Search Filter:"
+msgstr "Filter hÄadania"
 
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:368
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:451
-msgid "Plugin"
-msgstr "ZÃsuvnà modul"
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:804
+msgid "Downloading"
+msgstr "SÅahuje sa"
 
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:489
-msgid "_Plugins"
-msgstr "_ZÃsuvnà moduly"
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:825
+msgid "Limit:"
+msgstr ""
 
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:490
-msgid "Enable and disable plugins"
-msgstr "PovoliÅ alebo zakÃzaÅ zÃsuvnà moduly"
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:836
+msgid "contacts"
+msgstr "contaktov"
 
-#: ../modules/plugin-python/example/org-gnome-hello-python.eplug.xml.h:1
-msgid "Python Test Plugin"
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:841
+msgid "Browse until limit is reached"
 msgstr ""
 
-#: ../modules/plugin-python/example/org-gnome-hello-python.eplug.xml.h:2
-msgid "Test Plugin for Python EPlugin loader."
-msgstr ""
+#: ../modules/book-config-webdav/evolution-book-config-webdav.c:136
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:205
+#: ../modules/cal-config-webcal/evolution-cal-config-webcal.c:128
+msgid "URL:"
+msgstr "URL:"
 
-#: ../modules/plugin-python/example/org-gnome-hello-python-ui.xml.h:1
-msgid "Python Plugin Loader tests"
+#: ../modules/book-config-webdav/evolution-book-config-webdav.c:146
+msgid "Avoid IfMatch (needed on Apache < 2.2.8)"
 msgstr ""
 
-#: ../modules/plugin-python/example/org-gnome-hello-python-ui.xml.h:2
-msgid "Hello Python"
-msgstr "Ahoj Python"
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:213
+#, fuzzy
+#| msgid "S_ubject:"
+msgid "_Reject"
+msgstr "P_redmet:"
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:190
-#, c-format
-msgid "Failed to spawn SpamAssassin (%s): "
-msgstr ""
+# v predchÃdzajÃcom reÅazci je vÅetko
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:214
+#, fuzzy
+#| msgid "A_ccept all"
+msgid "Accept _Temporarily"
+msgstr "Ak_ceptovaÅ vÅetky"
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:213
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:215
 #, fuzzy
-msgid "Failed to stream mail message content to SpamAssassin: "
-msgstr "Filtrujte sprÃvy na nevyÅiadanà poÅtu pouÅitÃm programu SpamAssassin."
+#| msgid "_Accept License"
+msgid "_Accept Permanently"
+msgstr "_PrijaÅ licenciu"
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:232
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:222
 #, c-format
-msgid "Failed to write '%s' to SpamAssassin: "
-msgstr "Zlyhalo zapÃsanie â%sâ do SpamAssassin: "
-
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:260
-msgid "Failed to read output from SpamAssassin: "
+msgid "SSL certificate for '%s' is not trusted. Do you wish to accept it?"
 msgstr ""
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:315
-msgid "SpamAssassin either crashed or failed to process a mail message"
-msgstr ""
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:228
+#, fuzzy
+#| msgid "Certificates"
+msgid "Certificate trust..."
+msgstr "CertifikÃty"
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:834
-msgid "SpamAssassin Options"
-msgstr "VoÄby pre SpamAssassin"
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:487
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "GConf error: %s"
+msgid "HTTP Error: %s"
+msgstr "GConf chyba: %s"
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:849
-msgid "I_nclude remote tests"
-msgstr "_ZahrnÃÅ vzdialenà testy"
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:515
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not parse PGP message: "
+msgid "Could not parse response"
+msgstr "Nemohla byÅ analyzovanà PGP sprÃva: "
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:863
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:524
 #, fuzzy
-msgid "This will make SpamAssassin more reliable, but slower."
-msgstr "Vo vybranom prieÄinku to oznaÄÃ vÅetky sprÃvy ako preÄÃtanÃ."
+#| msgid "_Empty Trash"
+msgid "Empty response"
+msgstr "VyprÃzdniÅ _kÃÅ"
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:1072
-msgid "SpamAssassin"
-msgstr "SpamAssassin"
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:532
+#, fuzzy
+#| msgid "Send _reply to sender"
+msgid "Unexpected reply from server"
+msgstr "_OdpovedaÅ odosielateÄovi"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:136
-msgid ""
-"Welcome to Evolution. The next few screens will allow Evolution to connect "
-"to your email accounts, and to import files from other applications."
-msgstr ""
-"VÃta vÃs Evolution. NiekoÄko nasledujÃcich obrazoviek umoÅnà programu "
-"Evolution pripojiÅ sa k vaÅim poÅtovÃm ÃÄtom a importovaÅ sÃbory z inÃch "
-"aplikÃciÃ."
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1164
+#, fuzzy
+#| msgid "Could not find any user calendar."
+msgid "Could not locate user's calendars"
+msgstr "Nepodarilo sa nÃjsÅ Åiadny pouÅÃvateÄov kalendÃr."
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:297
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:403
-msgid "Please select the information that you would like to import:"
-msgstr "ProsÃm, vyberte informÃcie, ktorà chcete importovaÅ:"
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1388
+#, fuzzy
+#| msgid "_Path:"
+msgid "Path"
+msgstr "_Cesta:"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:329
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:559
-#, c-format
-msgid "From %s:"
-msgstr "Od %s:"
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:264
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:200
+#, fuzzy
+#| msgid "Choose calendar file"
+msgid "Choose a Calendar"
+msgstr "ZvoÄte sÃbor kalendÃra"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:340
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:438
-msgid "Importing Files"
-msgstr "Importujà sa sÃbory"
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:267
+#, fuzzy
+#| msgid "New Memo List"
+msgid "Choose a Memo List"
+msgstr "Novà zoznam poznÃmok"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:416
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:270
 #, fuzzy
-#| msgid "%s (cancelled)"
-msgid "Import cancelled."
-msgstr "%s (zruÅenÃ)"
+#| msgid "Select a Task List"
+msgid "Choose a Task List"
+msgstr "VÃber zoznamu Ãloh"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:434
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:219
 #, fuzzy
-#| msgid "P_ercent complete:"
-msgid "Import complete."
-msgstr "DokonÄenÃch p_ercent:"
+#| msgid "Web Calendars"
+msgid "Find Calendars"
+msgstr "Webovà kalendÃre"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:508
-msgid "Evolution Setup Assistant"
-msgstr "Evolution asistent pre nastavenia"
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:222
+#, fuzzy
+#| msgid "Memo List"
+msgid "Find Memo Lists"
+msgstr "Zoznam poznÃmok"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:514
-msgid "Welcome"
-msgstr "Vitajte"
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:225
+#, fuzzy
+#| msgid "Task List"
+msgid "Find Task Lists"
+msgstr "Zoznam Ãloh"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:626
-msgid "Loading accounts..."
-msgstr "NaÄÃtavajà sa ÃÄty..."
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:243
+#, fuzzy
+#| msgid "Email"
+msgid "Email:"
+msgstr "Email"
 
-#: ../plugins/addressbook-file/org-gnome-addressbook-file.eplug.xml.h:1
-msgid "Local Address Books"
-msgstr "Miestne adresÃre kontaktov"
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:248
+#, fuzzy
+#| msgid "Meeting information sent"
+msgid "Server handles meeting invitations"
+msgstr "InformÃcie o stretnutà odoslanÃ"
 
-#: ../plugins/addressbook-file/org-gnome-addressbook-file.eplug.xml.h:2
-msgid "Add local address books to Evolution."
+#: ../modules/cal-config-contacts/evolution-cal-config-contacts.c:71
+#, fuzzy
+#| msgid "Add local address books to Evolution."
+msgid "Choose which address books to use."
 msgstr "PridaÅ miestne adresÃre kontaktov do programu Evolution."
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:136
-msgid "_Do not show this message again."
-msgstr "_TÃto sprÃvu uÅ nezobrazovaÅ."
+#: ../modules/cal-config-contacts/evolution-cal-config-contacts.c:201
+#, fuzzy
+#| msgid "U_se in Birthday & Anniversaries calendar"
+msgid "Use in Birthdays & Anniversaries calendar"
+msgstr "Po_uÅiÅ v kalendÃri narodenÃn a vÃroÄÃ"
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:484
-#: ../plugins/templates/templates.c:462
-msgid "Keywords"
-msgstr "KÄuÄovà slovÃ"
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-button.c:127
+#, fuzzy
+#| msgid "D_elete Calendar"
+msgid "Default User Calendar"
+msgstr "O_dstrÃniÅ kalendÃr"
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:1
-msgid "Message has no attachments"
-msgstr "SprÃva nemà prÃlohy"
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:508
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Enter the password for '%s'"
+msgid "Enter Google password for user '%s'."
+msgstr "Zadajte heslo pre â%sâ"
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:2
-msgid ""
-"Evolution has found some keywords that suggest that this message should "
-"contain an attachment, but cannot find one."
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:525
+msgid "User declined to provide a password"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:3
-msgid "_Add Attachment..."
-msgstr "Pri_daÅ prÃlohu..."
+#: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:160
+msgid "Use an existing iCalendar (ics) file"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:4
-msgid "_Edit Message"
-msgstr "_UpraviÅ sprÃvu"
+#: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:185
+#, fuzzy
+#| msgid "iCalendar (.ics)"
+msgid "iCalendar File"
+msgstr "iCalendar (.ics)"
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-evolution-attachment-reminder.eplug.xml.h:1
+#: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:197
 #, fuzzy
-msgid "Attachment Reminder"
-msgstr "PrÃloha"
+#| msgid "Choose calendar file"
+msgid "Choose an iCalendar file"
+msgstr "ZvoÄte sÃbor kalendÃra"
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-evolution-attachment-reminder.eplug.xml.h:2
-msgid "Reminds you when you forgot to add an attachment to a mail message."
-msgstr ""
+#: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:200
+#, fuzzy
+#| msgid "_File:"
+msgid "File:"
+msgstr "_SÃbor:"
+
+#: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:215
+#, fuzzy
+#| msgid "Invalid Evolution backup file"
+msgid "Allow Evolution to update the file"
+msgstr "Neplatnà zÃloÅnà sÃbor programu Evolution"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:322
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:9
+msgid "I_mport"
+msgstr "I_mportovaÅ"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:408
+msgid "Select a Calendar"
+msgstr "VÃber kalendÃra"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:435
+msgid "Select a Task List"
+msgstr "VÃber zoznamu Ãloh"
 
-#: ../plugins/audio-inline/org-gnome-audio-inline.eplug.xml.h:1
-msgid "Inline Audio"
-msgstr "VloÅenà zvuk"
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:445
+msgid "I_mport to Calendar"
+msgstr "I_mportovaÅ do kalendÃra"
 
-#: ../plugins/audio-inline/org-gnome-audio-inline.eplug.xml.h:2
-msgid "Play audio attachments directly in mail messages."
-msgstr "PrehraÅ zvukovà prÃlohy priamo v poÅtovÃch sprÃvach."
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:452
+msgid "I_mport to Tasks"
+msgstr "I_mportovaÅ do Ãloh"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:77
-msgid "Back up Evolution directory"
-msgstr "ZÃlohovaÅ adresÃr programu Evolution"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:401
+#, fuzzy
+#| msgid "Selected Calendars for Reminders"
+msgid "Selected Calendars for Alarms"
+msgstr "Vybranà kalendÃre pre pripomenutia"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:79
-msgid "Restore Evolution directory"
-msgstr "ObnoviÅ adresÃr programu Evolution"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:822
+msgid "Ti_me and date:"
+msgstr "Ä_as a dÃtum:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:81
-msgid "Check Evolution Back up"
-msgstr "SkontrolovaÅ zÃlohu programu Evolution"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:823
+msgid "_Date only:"
+msgstr "Len _dÃtum:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:83
-msgid "Restart Evolution"
-msgstr "ReÅtartovaÅ Evolution"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:8
+msgid "Minutes"
+msgstr "MinÃt"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:85
-msgid "With Graphical User Interface"
-msgstr "S grafickÃm pouÅÃvateÄskÃm rozhranÃm"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:9
+msgid "Hours"
+msgstr "HodÃn"
 
-#. FIXME Will the versioned setting always work?
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:308
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:432
-msgid "Shutting down Evolution"
-msgstr "VypÃna sa Evolution"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:10
+msgid "Days"
+msgstr "DnÃ"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:317
-msgid "Backing Evolution accounts and settings"
-msgstr "ZÃlohujà sa ÃÄty a nastavenia programu Evolution"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:11
+msgid "60 minutes"
+msgstr "60 minÃt"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:329
-msgid "Backing Evolution data (Mails, Contacts, Calendar, Tasks, Memos)"
-msgstr ""
-"ZÃlohujà sa Ãdaje programu Evolution (PoÅta, Kontakty, KalendÃr, Ãlohy, "
-"PoznÃmky)"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:12
+msgid "30 minutes"
+msgstr "30 minÃt"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:345
-msgid "Back up complete"
-msgstr "ZÃloha dokonÄenÃ"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:13
+msgid "15 minutes"
+msgstr "15 minÃt"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:352
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:570
-msgid "Restarting Evolution"
-msgstr "ReÅtartuje sa Evolution"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:14
+msgid "10 minutes"
+msgstr "10 minÃt"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:438
-msgid "Back up current Evolution data"
-msgstr "ZÃlohovaÅ aktuÃlne Ãdaje programu Evolution"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:15
+msgid "05 minutes"
+msgstr " 5 minÃt"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:446
-msgid "Extracting files from back up"
-msgstr "RozbaÄujà sa sÃbory zo zÃlohy"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:17
+msgid "Se_cond zone:"
+msgstr "Dr_uhà pÃsmo:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:515
-msgid "Loading Evolution settings"
-msgstr "NaÄÃtavajà sa nastavenia programu Evolution"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:19
+#, fuzzy
+msgid "(Shown in a Day View)"
+msgstr "ZobraziÅ _pole v pohÄade"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:551
-msgid "Removing temporary back up files"
-msgstr "MaÅà sa doÄasnà zÃloÅnà sÃbory"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:21
+msgid "Use s_ystem time zone"
+msgstr "PouÅiÅ Äasovà pÃsmo s_ystÃmu"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:563
-msgid "Ensuring local sources"
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:22
+msgid "Time format:"
+msgstr "FormÃt Äasu:"
 
-# nemà to byŠnaopak?
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:767
-msgid "Evolution Back Up"
-msgstr "ZÃloha Evolution"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:23
+msgid "_12 hour (AM/PM)"
+msgstr "_12-hodinovà (AM/PM)"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:768
-#, c-format
-msgid "Backing up to the folder %s"
-msgstr "ZÃlohuje sa do prieÄinka %s"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:24
+msgid "_24 hour"
+msgstr "_24-hodinovÃ"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:772
-msgid "Evolution Restore"
-msgstr "Obnova Evolution"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:25
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1742
+msgid "Work Week"
+msgstr "Pracovnà tÃÅdeÅ"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:773
-#, c-format
-msgid "Restoring from the folder %s"
-msgstr "Obnovuje sa z prieÄinka %s"
+#. A weekday like "Monday" follows
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:27
+msgid "Wee_k starts on:"
+msgstr "TÃÅdeÅ _zaÄÃna v:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:841
-msgid "Backing up Evolution Data"
-msgstr "ZÃlohujà sa Ãdaje programu Evolution"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:28
+msgid "Work days:"
+msgstr "Pracovnà dni:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:842
-msgid "Please wait while Evolution is backing up your data."
-msgstr "PoÄkajte, prosÃm, pokiaÄ Evolution zÃlohuje vaÅe Ãdaje."
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:29
+msgid "_Day begins:"
+msgstr "_DeÅ zaÄÃna:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:844
-msgid "Restoring Evolution Data"
-msgstr "Obnovujà sa Ãdaje programu Evolution"
+#. Monday
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:31
+msgid "_Mon"
+msgstr "_Po"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:845
-msgid "Please wait while Evolution is restoring your data."
-msgstr "PoÄkajte, prosÃm, pokiaÄ Evolution obnovuje vaÅe Ãdaje."
+#. Tuesday
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:33
+msgid "_Tue"
+msgstr "_Ut"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:863
-msgid "This may take a while depending on the amount of data in your account."
-msgstr "Toto mÃÅe chvÃÄu trvaÅ a zÃleÅÃ to od mnoÅstva Ãdajov vo vaÅom ÃÄte."
+#. Wednesday
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:35
+msgid "_Wed"
+msgstr "_St"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:225
-#, fuzzy
-msgid "Select name of the Evolution backup file"
-msgstr "VybraÅ nÃzov pre zÃloÅnà sÃbor programu Evolution"
+#. Thursday
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:37
+msgid "T_hu"
+msgstr "Å_t"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:258
-msgid "_Restart Evolution after backup"
-msgstr "_ReÅtartovaÅ Evolution po zÃlohovanÃ"
+#. Friday
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:39
+msgid "_Fri"
+msgstr "P_i"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:285
-#, fuzzy
-msgid "Select name of the Evolution backup file to restore"
-msgstr ""
-"Vyberte nÃzov pre zÃloÅnà sÃbor programu Evolution, ktorà chcete obnoviÅ"
+#. Saturday
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:41
+msgid "_Sat"
+msgstr "_So"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:298
-msgid "_Restart Evolution after restore"
-msgstr "_ReÅtartovaÅ Evolution po obnovenÃ"
+#. Sunday
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:43
+msgid "S_un"
+msgstr "_Ne"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:385
-msgid ""
-"You can restore Evolution from your backup. It can restore all the Mails, "
-"Calendars, Tasks, Memos, Contacts. It also restores all your personal "
-"settings, mail filters etc."
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:44
+msgid "Day _ends:"
+msgstr "DeÅ _konÄÃ:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:395
-msgid "_Restore Evolution from the backup file"
-msgstr "_ObnoviÅ Evolution zo zÃloÅnÃho sÃboru"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:45
+msgid "Alerts"
+msgstr "VÃstrahy"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:405
-msgid "Please select an Evolution Archive to restore:"
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:46
+msgid "_Ask for confirmation when deleting items"
+msgstr "_PÃtaÅ si potvrdenie pri odstraÅovanà poloÅiek"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:409
-msgid "Choose a file to restore"
-msgstr "ZvoÄte sÃbor na obnovenie"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:48
+msgid "_Time divisions:"
+msgstr "_Rozdelenie Äasu:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:423
-msgid "Restore from backup"
-msgstr "ObnoviÅ zo zÃlohy"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:49
+msgid "_Show appointment end times in week and month view"
+msgstr "_ZobraziÅ koncovà Äasy schÃdzok v tÃÅdennom a mesaÄnom pohÄade"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:470
-msgid "_Back up Evolution Data..."
-msgstr "_ZÃlohovaÅ Ãdaje programu Evolution..."
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:50
+msgid "_Compress weekends in month view"
+msgstr "Z_hustiÅ vÃkendy v mesaÄnom pohÄade"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:472
-msgid "Back up Evolution data and settings to an archive file"
-msgstr "ZÃlohuje Ãdaje a nastavenia programu Evolution do archÃvneho sÃboru"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:51
+msgid "Show week _numbers"
+msgstr "ZobraziÅ ÄÃsla _tÃÅdÅov"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:477
-msgid "R_estore Evolution Data..."
-msgstr "_ObnoviÅ Ãdaje programu Evolution..."
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:52
+msgid "Show r_ecurring events in italic in bottom left calendar"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:479
-msgid "Restore Evolution data and settings from an archive file"
-msgstr "Obnovà Ãdaje a nastavenia programu Evolution z archÃvneho sÃboru"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:53
+msgid "Sc_roll Month View by a week"
+msgstr ""
 
-#. the path to the shared library
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.eplug.xml.h:2
-msgid "Back up and Restore"
-msgstr "ZÃlohovaÅ a obnoviÅ"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:55
+msgid "Display"
+msgstr "Zobrazenie"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.eplug.xml.h:3
-msgid "Back up and restore your Evolution data and settings."
-msgstr "ZÃlohuje a obnovuje vaÅe Ãdaje a nastavenia programu Evolution."
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:56
+msgid "Task List"
+msgstr "Zoznam Ãloh"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:1
-msgid "Invalid Evolution backup file"
-msgstr "Neplatnà zÃloÅnà sÃbor programu Evolution"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:57
+msgid "Highlight t_asks due today"
+msgstr "ZvÃrazniÅ Ãlohy s _dneÅnÃm termÃnom:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:2
-msgid "Please select a valid backup file to restore."
-msgstr "ProsÃm, vyberte platnà zÃloÅnà sÃbor na obnovenie."
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:59
+msgid "Highlight _overdue tasks"
+msgstr "ZvÃrazniÅ Ãlohy _po termÃne:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:3
-msgid "Are you sure you want to close Evolution?"
-msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete zavrieÅ Evolution?"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:60
+msgid "_Hide completed tasks after"
+msgstr "_SkryÅ Ãlohy dokonÄenà po"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:4
-msgid ""
-"To back up your data and settings, you must first close Evolution. Please "
-"make sure that you save any unsaved data before proceeding."
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:63
+msgid "Display reminders in _notification area only"
+msgstr "ZobraziÅ pripomenutia len v _oblasti upozornenÃ"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:5
-msgid "Close and Back up Evolution"
-msgstr "ZavrieÅ a zÃlohovaÅ Evolution"
+#. This is the first half of a user preference. "Show a reminder [time-period] before every appointment"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:65
+msgid "Sh_ow a reminder"
+msgstr "_ZobraziÅ pripomenutie"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:6
-msgid ""
-"Are you sure you want to restore Evolution from the selected backup file?"
-msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete obnoviÅ Evolution z vybranÃho zÃloÅnÃho sÃboru?"
+#. This is the last half of a user preference. "Show a reminder [time-period] before every appointment"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:67
+msgid "before every appointment"
+msgstr "pred kaÅdou schÃdzkou"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:7
-msgid ""
-"To restore your data and settings, you must first close Evolution. Please "
-"make sure that you save any unsaved data before proceeding. This will delete "
-"all your current Evolution data and settings and restore them from your "
-"backup."
-msgstr ""
+#. This is the first half of a user preference. "Show a reminder [time-period] before every anniversary/birthday"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:69
+msgid "Show a _reminder"
+msgstr "ZobraziÅ _pripomenutie"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:8
-msgid "Close and Restore Evolution"
-msgstr "ZavrieÅ a obnoviÅ Evolution"
+#. This is the last half of a user preference. "Show a reminder [time-period] before every anniversary/birthday"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:71
+msgid "before every anniversary/birthday"
+msgstr "pred kaÅdÃm vÃroÄÃm/narodeninami"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:9
-msgid "Insufficient Permissions"
-msgstr "NedostatoÄnà oprÃvnenia"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:72
+msgid "Select the calendars for reminder notification"
+msgstr "VybraÅ kalendÃre pre oznÃmenie pripomenutia"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:10
-msgid "The selected folder is not writable."
-msgstr "Vybranà prieÄinok nie je zapisovateÄnÃ."
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:73
+msgid "Default Free/Busy Server"
+msgstr "Predvolenà server pre diÃr"
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:668 ../plugins/bbdb/bbdb.c:677
-#: ../plugins/bbdb/org-gnome-evolution-bbdb.eplug.xml.h:1
-msgid "Automatic Contacts"
-msgstr "Automatickà kontakty"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:74
+msgid "Template:"
+msgstr "ÅablÃna:"
 
-#. Enable BBDB checkbox
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:692
-msgid "Create _address book entries when sending mails"
-msgstr "VytvÃraÅ poloÅky _adresÃra kontaktov pri posielanà poÅty"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:76
+#, no-c-format
+msgid "%u and %d will be replaced by user and domain from the email address."
+msgstr "%u a %d budà nahradenà pouÅÃvateÄom a domÃnou z emailovej adresy."
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:700
-msgid "Select Address book for Automatic Contacts"
-msgstr "Vyberte adresÃr kontaktov pre automatickà kontakty"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:77
+#, fuzzy
+#| msgid "Publishing Location"
+msgid "Publishing Information"
+msgstr "ZverejÅuje sa umiestnenie"
 
-# instant messaging tusÃm prekladÃme inak pozri v ostatnÃch moduloch
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:717
-msgid "Instant Messaging Contacts"
-msgstr "Kontakty priamej komunikÃcie"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:273
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:191
+msgid "New Calendar"
+msgstr "Novà kalendÃr"
 
-#. Enable Gaim Checkbox
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:732
-msgid "_Synchronize contact info and images from Pidgin buddy list"
-msgstr ""
-"_SynchronizovaÅ informÃcie o kontaktoch a obrÃzky zo zoznamu priateÄov "
-"programu Pidgin"
+# nedà sa daÅ akcelerÃtor inam?
+# MÄ: Ak dÃm celodennà schÃdzka na C, tak sa dà daÅ S
+#   Inak globÃlna skratka je Shift-Ctrl-A
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:282
+msgctxt "New"
+msgid "_Appointment"
+msgstr "_SchÃdzka"
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:740
-msgid "Select Address book for Pidgin buddy list"
-msgstr "Vyberte adresÃr kontaktov pre zoznam priateÄov programu Pidgin"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:284
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1547
+msgid "Create a new appointment"
+msgstr "Vytvorà novà schÃdzku"
 
-#. Synchronize now button.
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:753
-msgid "Synchronize with _buddy list now"
-msgstr "SynchronizovaÅ so zoznamom _priateÄov teraz"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:289
+msgctxt "New"
+msgid "All Day A_ppointment"
+msgstr "_Celodennà schÃdzka"
 
-# MÄ: podarilo sa mi zistiÅ, Åe by malo ÃsÅ o Big Brother Database
-#   na internete je to hlavne v spojenàs Emacs a jeho address book
-#   MyslÃm, Åe by to bolo Åkoda prekladaÅ
-#: ../plugins/bbdb/org-gnome-evolution-bbdb.eplug.xml.h:2
-msgid "BBDB"
-msgstr "BBDB"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:291
+msgid "Create a new all-day appointment"
+msgstr "Vytvorà novà celodennà schÃdzku"
 
-#: ../plugins/bbdb/org-gnome-evolution-bbdb.eplug.xml.h:3
-msgid ""
-"Takes the gruntwork out of managing your address book.\n"
-"\n"
-"Automatically fills your address book with names and email addresses as you "
-"reply to messages. Also fills in IM contact information from your buddy "
-"lists."
-msgstr ""
+# nedà sa daÅ akcelerÃtor inam?
+# MÄ: S a R je uÅ obsadenÃ. Mohlo by byÅ T, ale neviem, radÅej nech zostane podÄa AngliÄtiny
+#   GlobÃlna skratka Shift-Ctrl-E
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:296
+msgctxt "New"
+msgid "M_eeting"
+msgstr "Str_etnutie"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:215
-msgid "Authentication failed. Server requires correct login."
-msgstr "Overenie totoÅnosti zlyhalo. Server vyÅaduje sprÃvne prihlÃsenie."
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:298
+msgid "Create a new meeting request"
+msgstr "Vytvorà novà poÅiadavku na stretnutie"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:217
-msgid "Given URL cannot be found."
-msgstr ""
+# nedà sa daÅ akcelerÃtor inam?
+# MÄ: Prvà Åtyri pÃsmenà sà uÅ obsadenÃ.
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:306
+msgctxt "New"
+msgid "Cale_ndar"
+msgstr "Kale_ndÃr"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:221
-#, c-format
-msgid ""
-"Server returned unexpected data.\n"
-"%d - %s"
-msgstr ""
-"Server vrÃtil neoÄakÃvanà Ãdaje.\n"
-"%d - %s"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:308
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1421
+msgid "Create a new calendar"
+msgstr "Vytvorà novà kalendÃr"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:361
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:695
-msgid "Failed to parse server response."
-msgstr "Zlyhala analÃza odpovede servera."
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:627
+msgid "Calendar and Tasks"
+msgstr "KalendÃr a Ãlohy"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:455
-msgid "Events"
-msgstr "Udalosti"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:207
+msgid "Loading calendars"
+msgstr "NaÄÃtavajà sa kalendÃre"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:477
-msgid "User's calendars"
-msgstr "PouÅÃvateÄove kalendÃre"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:745
+#, fuzzy
+msgid "Calendar Selector"
+msgstr "InformÃcie o kalendÃ"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:589
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:764
-msgid "Failed to get server URL."
-msgstr "Zlyhalo zÃskanie URL servera."
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:1104
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Opening calendar at %s"
+msgid "Opening calendar '%s'"
+msgstr "OtvÃra sa kalendÃr na %s"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:762
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:803
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1502
-msgid "Searching for user's calendars..."
-msgstr "HÄadajà sa pouÅÃvateÄove kalendÃre..."
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:291
+msgid "Calendar Properties"
+msgstr "Vlastnosti kalendÃra"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:801
-msgid "Could not find any user calendar."
-msgstr "Nepodarilo sa nÃjsÅ Åiadny pouÅÃvateÄov kalendÃr."
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:322
+#, fuzzy
+msgid ""
+"This operation will permanently erase all events older than the selected "
+"amount of time. If you continue, you will not be able to recover these "
+"events."
+msgstr ""
+"TÃto operÃcia navÅdy odstrÃni vÅetky Ãlohy oznaÄenà ako dokonÄenÃ. Ak budete "
+"pokraÄovaÅ, nebude uÅ moÅnà tieto Ãlohy obnoviÅ.\n"
+"\n"
+"Naozaj odstrÃniÅ tieto Ãlohy?"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:939
-#, c-format
-msgid "Previous attempt failed: %s"
-msgstr "PredchÃdzajÃci pokus zlyhal: %s"
+#. Translators: This is the first part of the sentence:
+#. * "Purge events older than <<spin-button>> days"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:339
+#, fuzzy
+msgid "Purge events older than"
+msgstr "vrÃti menej neÅ"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:941
-#, c-format
-msgid "Previous attempt failed with code %d"
-msgstr "PredchÃdzajÃci pokus zlyhal s kÃdom %d"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:590
+msgid "Copying Items"
+msgstr "KopÃrujà sa poloÅky"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:946
-#, c-format
-msgid "Enter password for user %s on server %s"
-msgstr "Zadajte heslo pre pouÅÃvateÄa %s na serveri %s"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:884
+msgid "Moving Items"
+msgstr "PresÃvajà sa poloÅky"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1009
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Cannot create soup message for URL '%s'"
-msgstr ""
-"Nepodarilo sa vytvoriÅ vÃstupnà sÃbor: %s\n"
-" %s"
+#. Translators: Default filename part saving an event to a file when
+#. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1217
+msgid "event"
+msgstr "udalosÅ"
 
-#. fetch content
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1267
-msgid "Searching folder content..."
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1219
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:231
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:298
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:548
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:665
+msgid "Save as iCalendar"
+msgstr "UloÅiÅ ako iCalendar"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1326
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:262
-msgid "Server _handles meeting invitations"
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1377
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:629
+msgid "_Copy..."
+msgstr "_KopÃrovaÅâ"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1333
-msgid "List of available calendars:"
-msgstr "Zoznam dostupnÃch kalendÃrov:"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1384
+msgid "D_elete Calendar"
+msgstr "O_dstrÃniÅ kalendÃr"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1371
-msgid "Supports"
-msgstr "Podporuje"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1386
+msgid "Delete the selected calendar"
+msgstr "OdstrÃni vybranà kalendÃr"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1402
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:260
-msgid "User e_mail:"
-msgstr "PouÅÃvateÄov e_mail:"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1393
+msgid "Go Back"
+msgstr "Prejsde dozadu"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1478
-#, c-format
-msgid "Failed to create thread: %s"
-msgstr "Zlyhalo vytvorenie vlÃkna: %s"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1400
+msgid "Go Forward"
+msgstr "Prejsde dopredu"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1599
-#, c-format
-msgid "Server URL '%s' is not a valid URL"
-msgstr "URL servera â%sâ nie je platnà URL"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1407
+msgid "Select today"
+msgstr "Vyberie dneÅok"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1609
-msgid "Browse for a CalDAV calendar"
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1412
+msgid "Select _Date"
+msgstr "VybraÅ _dÃtum"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:241
-#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:109
-#: ../plugins/webdav-account-setup/webdav-contacts-source.c:261
-msgid "_URL:"
-msgstr "_URL:"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1414
+msgid "Select a specific date"
+msgstr "Prejde na zadanà dÃtum"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:248
-#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:149
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:359
-msgid "Use _secure connection"
-msgstr "PouÅiÅ _zabezpeÄenà pripojenie"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1419
+msgid "_New Calendar"
+msgstr "_Novà kalendÃr"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:265
-msgid "Brows_e server for a calendar"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1433
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:837
+msgid "Purg_e"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:283
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:207
-#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:132
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:421
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:377
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:661
-msgid "Re_fresh:"
-msgstr "_ObnoviÅ:"
-
-#: ../plugins/caldav/org-gnome-evolution-caldav.eplug.xml.h:1
-msgid "CalDAV Support"
-msgstr "Podpora CalDAV"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1435
+#, fuzzy
+msgid "Purge old appointments and meetings"
+msgstr "Verejnà prieÄinok obsahujÃci schÃdzky a udalosti"
 
-#: ../plugins/caldav/org-gnome-evolution-caldav.eplug.xml.h:2
-msgid "Add CalDAV support to Evolution."
-msgstr "PridaÅ podporu CalDAV do programu Evolution."
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1440
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:657
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:781
+msgid "Re_fresh"
+msgstr "_ObnoviÅ"
 
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:136
-msgid "C_ustomize options"
-msgstr "_PrispÃsobiÅ voÄby"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1442
+msgid "Refresh the selected calendar"
+msgstr "Obnovà vybranà kalendÃr"
 
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:155
-#: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:333
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:273
-msgid "F_ilename:"
-msgstr "NÃz_ov sÃboru:"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1449
+msgid "Rename the selected calendar"
+msgstr "Premenuje vybranà kalendÃr"
 
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:160
-msgid "Choose calendar file"
-msgstr "ZvoÄte sÃbor kalendÃra"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1454
+msgid "Find _next"
+msgstr ""
 
-#. Translators: This is one setting for when to refresh a memo/calendar/tasks list
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:213
-msgid "On open"
-msgstr "Pri otvorenÃ"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1456
+#, fuzzy
+#| msgid "Find the next occurrence of the phrase"
+msgid "Find next occurrence of the current search string"
+msgstr "NÃjde daÄÅÃ vÃskyt frÃzy"
 
-#. Translators: This is one setting for when to refresh a memo/calendar/tasks list
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:215
-msgid "On file change"
-msgstr "Pri zmene sÃboru"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1461
+#, fuzzy
+#| msgid "_Previous"
+msgid "Find _previous"
+msgstr "_PredchÃdzajÃci"
 
-#. Translators: This is one setting for when to refresh a memo/calendar/tasks list
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:217
-msgid "Periodically"
-msgstr "Opakovane"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1463
+#, fuzzy
+#| msgid "Find the previous occurrence of the phrase"
+msgid "Find previous occurrence of the current search string"
+msgstr "NÃjde predchÃdzajÃci vÃskyt frÃzy"
 
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:238
-msgid "Force read _only"
-msgstr "VnÃtiÅ _len na ÄÃtanie"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1468
+msgid "Stop _running search"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/calendar-file/org-gnome-calendar-file.eplug.xml.h:1
-msgid "Local Calendars"
-msgstr "Miestne kalendÃre"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1470
+msgid "Stop currently running search"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/calendar-file/org-gnome-calendar-file.eplug.xml.h:2
-msgid "Add local calendars to Evolution."
-msgstr "PridaÅ miestne kalendÃre do programu Evolution."
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1475
+msgid "Show _Only This Calendar"
+msgstr "ZobraziÅ _len tento kalendÃr"
 
-#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:214
-msgid "Userna_me:"
-msgstr "PouÅÃvateÄskà _meno:"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1482
+msgid "Cop_y to Calendar..."
+msgstr "K_opÃrovaÅ do kalendÃraâ"
 
-#: ../plugins/calendar-http/org-gnome-calendar-http.eplug.xml.h:1
-msgid "Web Calendars"
-msgstr "Webovà kalendÃre"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1489
+#, fuzzy
+msgid "_Delegate Meeting..."
+msgstr "NaplÃnovaÅ _stretnutieâ"
 
-#: ../plugins/calendar-http/org-gnome-calendar-http.eplug.xml.h:2
-msgid "Add web calendars to Evolution."
-msgstr "PridaÅ webovà kalendÃre do programu Evolution."
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1496
+msgid "_Delete Appointment"
+msgstr "O_dstrÃniÅ schÃdzku"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:65
-msgid "Weather: Fog"
-msgstr "PoÄasie: hmla"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1498
+msgid "Delete selected appointments"
+msgstr "OdstrÃni vybranà schÃdzky"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:66
-msgid "Weather: Cloudy"
-msgstr "PoÄasie: oblaÄno"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1503
+msgid "Delete This _Occurrence"
+msgstr "OdstrÃniÅ _tento vÃskyt"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:67
-msgid "Weather: Cloudy Night"
-msgstr "PoÄasie: oblaÄnà noc"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1505
+msgid "Delete this occurrence"
+msgstr "OdstrÃni tento vÃskyt"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:68
-msgid "Weather: Overcast"
-msgstr "PoÄasie: zamraÄenÃ"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1510
+msgid "Delete All Occ_urrences"
+msgstr "OdstrÃniÅ _vÅetky vÃskyty"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:69
-msgid "Weather: Showers"
-msgstr "PoÄasie: prehÃnky"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1512
+msgid "Delete all occurrences"
+msgstr "OdstrÃni vÅetky vÃskyty"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:70
-msgid "Weather: Snow"
-msgstr "PoÄasie: sneh"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1517
+msgid "New All Day _Event..."
+msgstr "Novà celodennà _udalosÅâ"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:71
-msgid "Weather: Sunny"
-msgstr "PoÄasie: slneÄno"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1519
+msgid "Create a new all day event"
+msgstr "Vytvorà novà celodennà udalosÅ"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:72
-msgid "Weather: Clear Night"
-msgstr "PoÄasie: jasnà noc"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1524
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:265
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:338
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:622
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:746
+msgid "_Forward as iCalendar..."
+msgstr "PoslaÅ Äalej ako i_Calendarâ"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:73
-msgid "Weather: Thunderstorms"
-msgstr "PoÄasie: bÃrky"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1531
+msgid "New _Meeting..."
+msgstr "Novà _stretnutieâ"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:239
-msgid "Select a location"
-msgstr "VÃber miesta"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1533
+msgid "Create a new meeting"
+msgstr "Vytvorà novà stretnutie"
 
-#. Translators: "None" location for a weather calendar
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:350
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:398
-msgctxt "weather-cal-location"
-msgid "None"
-msgstr "Åiadne"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1538
+msgid "Mo_ve to Calendar..."
+msgstr "Pre_sunÃÅ do kalendÃraâ"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:477
-msgid "_Units:"
-msgstr "_Jednotky:"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1545
+msgid "New _Appointment..."
+msgstr "Novà _schÃdzkaâ"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:486
-msgid "Metric (Celsius, cm, etc)"
-msgstr "Metrickà (stupeÅ Celzia, cm, atÄ.)"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1552
+msgid "Make this Occurrence _Movable"
+msgstr "NastaviÅ tento vÃskyt ako _presunuteÄnÃ"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:489
-msgid "Imperial (Fahrenheit, inches, etc)"
-msgstr "ImperiÃlne (stupeÅ Fahrenheita, palce, atÄ.)"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1559
+msgid "_Open Appointment"
+msgstr "OtvoriÅ s_chÃdzku"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/org-gnome-calendar-weather.eplug.xml.h:1
-msgid "Weather Calendars"
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1561
+msgid "View the current appointment"
+msgstr "Zobrazà aktuÃlnu schÃdzku"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/org-gnome-calendar-weather.eplug.xml.h:2
-msgid "Add weather calendars to Evolution."
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1566
+msgid "_Reply"
+msgstr "_OdpovedaÅ"
 
-#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:292
-msgid "Importing Outlook Express data"
-msgstr "Importujà sa Ãdaje programu Outlook Express"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1580
+msgid "_Schedule Meeting..."
+msgstr "NaplÃnovaÅ _stretnutieâ"
 
-#: ../plugins/dbx-import/org-gnome-dbx-import.eplug.xml.h:1
-msgid "Outlook DBX import"
-msgstr "Import Outlook DBX"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1582
+msgid "Converts an appointment to a meeting"
+msgstr "Konvertuje schÃdzku na stretnutie"
 
-#: ../plugins/dbx-import/org-gnome-dbx-import.eplug.xml.h:2
-msgid "Outlook Express 5/6 personal folders (.dbx)"
-msgstr "Osobnà prieÄinky Outlook Express 5/6 (.dbx)"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1587
+msgid "Conv_ert to Appointment..."
+msgstr "Konv_ertovaÅ na schÃdzkuâ"
 
-#: ../plugins/dbx-import/org-gnome-dbx-import.eplug.xml.h:3
-msgid "Import Outlook Express messages from DBX file"
-msgstr "ImportovaÅ sprÃvy programu Outlook Experss zo sÃboru DBX"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1589
+msgid "Converts a meeting to an appointment"
+msgstr "Konvertuje stretnutie na schÃdzku"
 
-#: ../plugins/default-source/default-source.c:169
-msgid "Mark as _default address book"
-msgstr "OznaÄit ako _predvolenà adresÃr kontaktov"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1594
+msgid "Quit"
+msgstr "UkonÄiÅ"
 
-#: ../plugins/default-source/default-source.c:183
-msgid "A_utocomplete with this address book"
-msgstr "A_utomaticky doplÅovaÅ z tohto adresÃra kontaktov"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1714
+msgid "Day"
+msgstr "DeÅ"
 
-#: ../plugins/default-source/default-source.c:192
-msgid "Mark as _default calendar"
-msgstr "OznaÄit ako _predvolenà kalendÃr"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1716
+msgid "Show one day"
+msgstr "Zobrazà jeden deÅ"
 
-#: ../plugins/default-source/default-source.c:193
-msgid "Mark as _default task list"
-msgstr "OznaÄiÅ ako _predvolenà zoznam Ãloh"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1721
+msgid "List"
+msgstr "Zoznam"
 
-#: ../plugins/default-source/default-source.c:194
-msgid "Mark as _default memo list"
-msgstr "OznaÄiÅ ako _predvolenà zoznam poznÃmok"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1723
+msgid "Show as list"
+msgstr "Zobrazà ako zoznam"
 
-#: ../plugins/default-source/org-gnome-default-source.eplug.xml.h:1
-msgid "Default Sources"
-msgstr "Predvolenà zdroje"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1728
+msgid "Month"
+msgstr "Mesiac"
 
-#: ../plugins/default-source/org-gnome-default-source.eplug.xml.h:2
-msgid "Mark your preferred address book and calendar as default."
-msgstr ""
-"OznaÄte vami uprednostÅovanà adresÃr kontaktov a kalendÃr ako predvolenÃ."
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1730
+msgid "Show one month"
+msgstr "Zobrazà jeden mesiac"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:301
-msgctxt "email-custom-header-Security"
-msgid "Security:"
-msgstr "BezpeÄnosÅ:"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1735
+msgid "Week"
+msgstr "TÃÅdeÅ"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:305
-msgctxt "email-custom-header-Security"
-msgid "Personal"
-msgstr "OsobnÃ"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1737
+msgid "Show one week"
+msgstr "Zobrazà jeden tÃÅdeÅ"
 
-# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=635414
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:306
-msgctxt "email-custom-header-Security"
-msgid "Unclassified"
-msgstr "NezaradenÃ"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1744
+msgid "Show one work week"
+msgstr "Zobrazà jeden pracovnà tÃÅdeÅ"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:307
-msgctxt "email-custom-header-Security"
-msgid "Protected"
-msgstr "ChrÃnenÃ"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1752
+msgid "Active Appointments"
+msgstr "AktÃvne schÃdzky"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:308
-msgctxt "email-custom-header-Security"
-msgid "Confidential"
-msgstr "DÃvernÃ"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1766
+#, fuzzy
+msgid "Next 7 Days' Appointments"
+msgstr "_Celodennà SchÃdzka"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:309
-msgctxt "email-custom-header-Security"
-msgid "Secret"
-msgstr "TajnÃ"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1773
+msgid "Occurs Less Than 5 Times"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:310
-msgctxt "email-custom-header-Security"
-msgid "Top secret"
-msgstr "PrÃsne tajnÃ"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1804
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:819
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1018
+msgid "Description contains"
+msgstr "Popis obsahuje"
 
-# Translators: "None" as an email custom header option in a dialog invoked
-#   by Insert->Custom Header from Composer, indicating the header will not be
-#   added to a mail message
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:367
-msgctxt "email-custom-header"
-msgid "None"
-msgstr "Åiadna"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1811
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:826
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1025
+msgid "Summary contains"
+msgstr "SÃhrn obsahuje"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:540
-msgid "_Custom Header"
-msgstr "_Vlastnà hlaviÄka"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1823
+msgid "Print this calendar"
+msgstr "VytlaÄÃ tento kalendÃr"
 
-#. To translators: This string is used while adding a new message header to configuration, to specifying the format of the key values
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:803
-msgid ""
-"The format for specifying a Custom Header key value is:\n"
-"Name of the Custom Header key values separated by \";\"."
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1830
+msgid "Preview the calendar to be printed"
+msgstr "Zobrazà ukÃÅku kalendÃra pred tlaÄou"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:857
-msgid "Key"
-msgstr "KÄÃÄ"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1852
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:306
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:393
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:867
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1066
+msgid "_Save as iCalendar..."
+msgstr "_UloÅiÅ ako iCalendarâ"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:873
-#: ../plugins/templates/templates.c:470
-msgid "Values"
-msgstr "Hodnoty"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1929
+msgid "Go To"
+msgstr "PrejsÅ na"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.eplug.xml.h:1
-msgid "Custom Header"
-msgstr "Vlastnà hlaviÄka"
+#. Translators: Default filename part saving a memo to a file when
+#. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:229
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:546
+msgid "memo"
+msgstr "poznÃmka"
 
-#. For Translators: 'custom header' string is used while adding a new message header to outgoing message, to specify what value for the message header would be added
-#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.eplug.xml.h:3
-msgid "Add custom headers to outgoing mail messages."
-msgstr "Pridajte vlastnà hlaviÄky do odchÃdzajÃcich poÅtovÃch sprÃv."
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:272
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:678
+msgid "New _Memo"
+msgstr "Novà _poznÃmka"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:1
-msgid "Email Custom Header"
-msgstr "Vlastnà hlaviÄka emailu"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:274
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:201
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:680
+msgid "Create a new memo"
+msgstr "Vytvorà novà poznÃmku"
 
-#: ../plugins/external-editor/apps-evolution-external-editor.schemas.in.h:4
-msgid "Automatically launch editor when key is pressed in the mail composer"
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:279
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:685
+msgid "_Open Memo"
+msgstr "_OtvoriÅ poznÃmku"
 
-#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:114
-msgid "Command to be executed to launch the editor: "
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:281
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:687
+msgid "View the selected memo"
+msgstr "Zobrazà vybranà poznÃmku"
 
-#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:115
-msgid ""
-"For XEmacs use \"xemacs\"\n"
-"For Vim use \"gvim -f\""
-msgstr ""
-"Pre XEmacs pouÅite âxemacsâ\n"
-"Pre Vim pouÅite âgvim -fâ"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:286
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:373
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:692
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:830
+msgid "Open _Web Page"
+msgstr "OtvoriÅ _webovà strÃnku"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:298
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:852
+msgid "Print the selected memo"
+msgstr "VytlaÄà vybranà poznÃmku"
 
-#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:396
-#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:398
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1497
 #, fuzzy
-msgid "Compose in External Editor"
-msgstr "Compose in External Editor"
+#| msgid "Print this event"
+msgid "Searching next matching event"
+msgstr "VytlaÄiÅ tÃto udalosÅ"
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.eplug.xml.h:1
-msgid "External Editor"
-msgstr "Externà editor"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1498
+msgid "Searching previous matching event"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.eplug.xml.h:2
-#, fuzzy
-msgid "Use an external editor to compose plain-text mail messages."
-msgstr "OtvoriÅ okno pre pÃsanie sprÃvy\n"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1519
+#, c-format
+msgid "Cannot find matching event in the next %d year"
+msgid_plural "Cannot find matching event in the next %d years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:1
-msgid "Editor not launchable"
-msgstr "Editor nie je spustiteÄnÃ"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1523
+#, c-format
+msgid "Cannot find matching event in the previous %d year"
+msgid_plural "Cannot find matching event in the previous %d years"
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+msgstr[2] ""
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:2
-msgid ""
-"The external editor set in your plugin preferences cannot be launched. Try "
-"setting a different editor."
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1548
+msgid "Cannot search with no active calendar"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:3
-msgid "Cannot create Temporary File"
-msgstr "Nedà sa vytvoriÅ doÄasnà sÃbor"
+#. Translators: Default filename part saving a task to a file when
+#. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
+#. Translators: Default filename part saving a task to a file when
+#. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:296
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:663
+msgid "task"
+msgstr "Ãloha"
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:4
-msgid ""
-"Evolution is unable to create a temporary file to save your mail. Retry "
-"later."
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:331
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:725
+msgid "_Assign Task"
+msgstr "_PriradiÅ Ãlohu"
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:5
-msgid "External editor still running"
-msgstr "Externà editor stÃle beÅÃ"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:345
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:802
+msgid "_Mark as Complete"
+msgstr "_OznaÄiÅ ako dokonÄenÃ"
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:6
-msgid ""
-"The external editor is still running. The mail composer window cannot be "
-"closed as long as the editor is active."
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:347
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:804
+msgid "Mark selected tasks as complete"
+msgstr "OznaÄà vybranà Ãlohy ako dokonÄenÃ"
 
-# dialog title
-#: ../plugins/face/face.c:292
-msgid "Select a Face Picture"
-msgstr "VÃber obrÃzka tvÃre"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:352
+msgid "_Mark as Incomplete"
+msgstr "_OznaÄiÅ ako nedokonÄenÃ"
 
-#: ../plugins/face/face.c:302
-msgid "Image files"
-msgstr "SÃbory obrÃzkov"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:354
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:811
+msgid "Mark selected tasks as incomplete"
+msgstr "OznaÄà vybranà Ãlohy ako nedokonÄenÃ"
 
-#: ../plugins/face/face.c:361
-msgid "_Insert Face picture by default"
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:359
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:816
+msgid "New _Task"
+msgstr "Novà Ã_loha"
 
-#: ../plugins/face/face.c:374
-msgid "Load new _Face picture"
-msgstr "NaÄÃtaÅ novà obrÃzok _tvÃre"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:361
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:198
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:818
+msgid "Create a new task"
+msgstr "Vytvorà novà Ãlohu"
 
-#: ../plugins/face/face.c:435
-msgid "Include _Face"
-msgstr "ZahrnÃÅ _tvÃr"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:366
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:823
+msgid "_Open Task"
+msgstr "_OtvoriÅ Ãlohu"
 
-#: ../plugins/face/org-gnome-face.eplug.xml.h:2
-msgid "Attach a small picture of your face to outgoing messages."
-msgstr "PriloÅiÅ k odchÃdzajÃcim sprÃvam malà obrÃzok vaÅej tvÃre."
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:368
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:825
+msgid "View the selected task"
+msgstr "Zobrazà vybranà Ãlohu"
 
-#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:1
-msgid "Failed Read"
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:385
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1051
+msgid "Print the selected task"
+msgstr "VytlaÄà vybranà Ãlohu"
 
-#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:2
-msgid "The file cannot be read"
-msgstr "SÃbor sa nedà preÄÃtaÅ"
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:190
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:216
+msgid "New Memo List"
+msgstr "Novà zoznam poznÃmok"
 
-#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:3
-msgid "Invalid Image Size"
-msgstr "Neplatnà rozmery obrÃzka"
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:199
+msgctxt "New"
+msgid "Mem_o"
+msgstr "P_oznÃmka"
 
-#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:4
-msgid "Please select an image of size 48 * 48"
-msgstr "ProsÃm, vyberte obrÃzok veÄkosti 48 * 48"
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:206
+msgctxt "New"
+msgid "_Shared Memo"
+msgstr "Zd_ieÄanà poznÃmka"
 
-#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:5
-msgid "Not an image"
-msgstr "Nie je obrÃzok"
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:208
+msgid "Create a new shared memo"
+msgstr "VytvoriÅ novà zdieÄanà poznÃmku"
 
-#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:6
-msgid "The file you selected does not look like a valid .png image. Error: {0}"
-msgstr "SÃbor, ktorà ste vybrali, nevyzerà ako platnà .png obrÃzok. Chyba: {0}"
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:216
+msgctxt "New"
+msgid "Memo Li_st"
+msgstr "Zozna_m poznÃmok"
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:325
-#: ../plugins/webdav-account-setup/webdav-contacts-source.c:249
-msgid "Server"
-msgstr "Server"
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:218
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:645
+msgid "Create a new memo list"
+msgstr "Vytvorà novà zoznam poznÃmok"
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:452
-#, fuzzy, c-format
-msgid "Enter password for user %s to access list of subscribed calendars."
-msgstr "PridaÅ prieÄinok do zoznamu prihlÃsenÃch prieÄinkov"
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:204
+msgid "Loading memos"
+msgstr "NahrÃvajà sa poznÃmky"
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:564
-#, c-format
-msgid ""
-"Cannot read data from Google server.\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"Nedajà sa ÄÃtaÅ Ãdaje zo servera Google.\n"
-"%s"
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:679
+#, fuzzy
+msgid "Memo List Selector"
+msgstr "Nebol vybranà Åiadny server"
+
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:991
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Opening memos at %s"
+msgid "Opening memo list '%s'"
+msgstr "OtvÃrajà sa poznÃmky na %s"
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:564
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:840
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1103
-msgid "Unknown error."
-msgstr "NeznÃma chyba."
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:232
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:247
+msgid "Print Memos"
+msgstr "TlaÄ poznÃmok"
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:665
-msgid "Cal_endar:"
-msgstr "Kal_endÃr:"
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:288
+msgid "Memo List Properties"
+msgstr "Vlastnosti zoznamu poznÃmok"
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:702
-msgid "Retrieve _List"
-msgstr "ZÃskaÅ _zoznam"
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:608
+msgid "_Delete Memo"
+msgstr "O_dstrÃniÅ poznÃmku"
 
-#: ../plugins/google-account-setup/org-gnome-evolution-google.eplug.xml.h:1
-msgid "Google Calendars"
-msgstr "KalendÃre Google"
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:615
+msgid "_Find in Memo..."
+msgstr "_NÃjsÅ v poznÃmkeâ"
 
-#: ../plugins/google-account-setup/org-gnome-evolution-google.eplug.xml.h:2
-msgid "Add Google Calendars to Evolution."
-msgstr "Pridajte kalendÃre Google do programu Evolution."
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:617
+msgid "Search for text in the displayed memo"
+msgstr "VyhÄadà text v zobrazenej poznÃmke"
 
-#: ../plugins/image-inline/org-gnome-image-inline.eplug.xml.h:1
-msgid "Inline Image"
-msgstr "VloÅenà obrÃzok"
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:636
+msgid "D_elete Memo List"
+msgstr "O_dstrÃniÅ zoznam poznÃmok"
 
-#: ../plugins/image-inline/org-gnome-image-inline.eplug.xml.h:2
-msgid "View image attachments directly in mail messages."
-msgstr "ZobraziÅ priloÅenà obrÃzky priamo v poÅtovej sprÃve."
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:638
+msgid "Delete the selected memo list"
+msgstr "OdstrÃni vybranà zoznam poznÃmok"
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.c:334
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:10
-msgid "Custom Headers"
-msgstr "Vlastnà hlaviÄky"
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:643
+msgid "_New Memo List"
+msgstr "_Novà zoznam poznÃmok"
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.c:356
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:7
-msgid "IMAP Headers"
-msgstr "IMAP hlaviÄky"
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:659
+msgid "Refresh the selected memo list"
+msgstr "Obnovà vybranà zoznam poznÃmok"
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:1
-msgid ""
-"Select your IMAP Header Preferences. \n"
-"The more headers you have the more time it will take to download."
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:666
+msgid "Rename the selected memo list"
+msgstr "Premenuje vybranà zoznam poznÃmok"
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:3
-msgid "_Fetch All Headers"
-msgstr "_ZiskaÅ vÅetky hlaviÄky"
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:671
+msgid "Show _Only This Memo List"
+msgstr "ZobraziÅ _len tento zoznam poznÃmok"
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:4
-msgid ""
-"_Basic Headers (Fastest) \n"
-"Use this if you do not have filters based on mailing lists"
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:750
+msgid "Memo _Preview"
+msgstr "_NÃhÄad poznÃmky"
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:6
-msgid "Basic and _Mailing List Headers (Default)"
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:752
+msgid "Show memo preview pane"
+msgstr "Zobrazà panel s nÃhÄadom poznÃmky"
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:8
-msgid ""
-"Give the extra headers that you need to fetch in addition to the above "
-"standard headers. \n"
-"You can ignore this if you choose \"All Headers\"."
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:773
+msgid "Show memo preview below the memo list"
+msgstr "Zobrazà nÃhÄad poznÃmky pod zoznamom poznÃmok"
 
-#: ../plugins/imap-features/org-gnome-imap-features.eplug.xml.h:1
-#, fuzzy
-msgid "IMAP Features"
-msgstr "IMAP funckie"
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:780
+msgid "Show memo preview alongside the memo list"
+msgstr "Zobrazà nÃhÄad poznÃmky vedÄa zoznamu poznÃmok"
 
-#: ../plugins/imap-features/org-gnome-imap-features.eplug.xml.h:2
-msgid "Fine-tune your IMAP accounts."
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:838
+msgid "Print the list of memos"
+msgstr "VytlaÄÃ zoznam poznÃmok"
 
-#. Translators: The first '%s' is replaced with a calendar name,
-#. * the second '%s' with an error message
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:505
-#, c-format
-msgid "Failed to load the calendar '%s' (%s)"
-msgstr "Zlyhalo naÄÃtanie kalendÃra â%sâ (%s)"
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:845
+msgid "Preview the list of memos to be printed"
+msgstr "Zobrazà nÃhÄad zoznamu poznÃmok pred tlaÄou"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:665
-#, c-format
-msgid "An appointment in the calendar '%s' conflicts with this meeting"
-msgstr "SchÃdzka v kalendÃri â%sâ je v rozpore s tÃmto stretnutÃm"
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:236
+msgid "Delete Memos"
+msgstr "OdstrÃniÅ poznÃmky"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:689
-#, c-format
-msgid "Found the appointment in the calendar '%s'"
-msgstr "SchÃdzka bola nÃjdenà v kalendÃri â%sâ"
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:238
+msgid "Delete Memo"
+msgstr "OdstrÃniÅ poznÃmku"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:802
-msgid "Unable to find any calendars"
-msgstr "Nepodarilo sa nÃjsÅ Åiadne kalendÃre"
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:426
+#, c-format
+msgid "%d memo"
+msgid_plural "%d memos"
+msgstr[0] "%d poznÃmok"
+msgstr[1] "%d poznÃmka"
+msgstr[2] "%d poznÃmky"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:809
-msgid "Unable to find this meeting in any calendar"
-msgstr "Toto stretnutie sa nepodarilo nÃjsÅ v Åiadnom kalendÃri"
+# PÅ: vyÅiadaÅ plural forms
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:430
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:611
+#, c-format
+msgid "%d selected"
+msgstr "vybranÃch: %d"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:813
-msgid "Unable to find this task in any task list"
-msgstr "TÃto Ãlohu sa nepodarilo nÃjsÅ v Åiadnom zozname Ãloh"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:187
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:239
+msgid "New Task List"
+msgstr "Novà zoznam Ãloh"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:817
-msgid "Unable to find this memo in any memo list"
-msgstr "TÃto poznÃmku sa nepodarilo nÃjsÅ v Åiadnom zozname poznÃmok"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:196
+msgctxt "New"
+msgid "_Task"
+msgstr "Ã_loha"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1119
-msgid "Opening the calendar. Please wait..."
-msgstr "OtvÃra sa kalendÃr. Äakajte, prosÃm..."
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:203
+msgctxt "New"
+msgid "Assigne_d Task"
+msgstr "Prira_denà Ãloha"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1122
-msgid "Searching for an existing version of this appointment"
-msgstr "HÄadà sa existujÃca verzia tejto schÃdzky"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:205
+msgid "Create a new assigned task"
+msgstr "Vytvorà novà priradenà Ãlohu"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1484
-#, c-format
-msgid "Unable to send item to calendar '%s'. %s"
-msgstr "Nepodarilo sa poslaÅ poloÅku do kalendÃra â%sâ. %s"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:213
+msgctxt "New"
+msgid "Tas_k List"
+msgstr "Zoznam Ãlo_h"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1498
-#, c-format
-msgid "Sent to calendar '%s' as accepted"
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:215
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:769
+msgid "Create a new task list"
+msgstr "Vytvorà novà zoznam Ãloh"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1502
-#, c-format
-msgid "Sent to calendar '%s' as tentative"
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:204
+msgid "Loading tasks"
+msgstr "NahrÃvajà sa Ãlohy"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1507
-#, c-format
-msgid "Sent to calendar '%s' as declined"
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:679
+#, fuzzy
+msgid "Task List Selector"
+msgstr "Nebol vybranà Åiadny server"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1512
-#, c-format
-msgid "Sent to calendar '%s' as canceled"
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:991
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Opening tasks at %s"
+msgid "Opening task list '%s'"
+msgstr "OtvÃrajà sa Ãlohy na %s"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1581
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1974
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2065
-#, fuzzy
-msgid "Saving changes to the calendar. Please wait..."
-msgstr "OtvÃra sa kalendÃr. ProsÃm, Äakajte.."
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:255
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:270
+msgid "Print Tasks"
+msgstr "TlaÄ Ãloh"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1620
-msgid "Unable to parse item"
-msgstr "Nepodarilo sa analyzovaÅ poloÅku"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:311
+msgid "Task List Properties"
+msgstr "Vlastnosti zoznamu Ãloh"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1800
-#, c-format
-msgid "Organizer has removed the delegate %s "
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:607
+msgid ""
+"This operation will permanently erase all tasks marked as completed. If you "
+"continue, you will not be able to recover these tasks.\n"
+"\n"
+"Really erase these tasks?"
 msgstr ""
+"TÃto operÃcia navÅdy odstrÃni vÅetky Ãlohy oznaÄenà ako dokonÄenÃ. Ak budete "
+"pokraÄovaÅ, nebude uÅ moÅnà tieto Ãlohy obnoviÅ.\n"
+"\n"
+"Naozaj odstrÃniÅ tieto Ãlohy?"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1807
-#, fuzzy
-msgid "Sent a cancelation notice to the delegate"
-msgstr "Naozaj chcete zruÅiÅ a odstrÃniÅ tÃto poloÅku dennÃka?"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:614
+msgid "Do not ask me again"
+msgstr "UÅ sa ma znovu nepÃtaÅ"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1809
-#, fuzzy
-msgid "Could not send the cancelation notice to the delegate"
-msgstr "Naozaj chcete zruÅiÅ a odstrÃniÅ tÃto poloÅku dennÃka?"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:732
+msgid "_Delete Task"
+msgstr "O_dstrÃniÅ Ãlohu"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1855
-#, c-format
-msgid "Unable to update attendee. %s"
-msgstr "Nepodarilo sa aktualizovaÅ ÃÄastnÃka. %s"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:739
+msgid "_Find in Task..."
+msgstr "_NÃjsÅ v Ãloheâ"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1861
-msgid "Attendee status updated"
-msgstr "Stav ÃÄastnÃka aktualizovanÃ"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:741
+msgid "Search for text in the displayed task"
+msgstr "VyhÄadà text v zobrazenej Ãlohe"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1881
-msgid "The meeting is invalid and cannot be updated"
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:753
+msgid "Copy..."
+msgstr "KopÃrovaÅâ"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1947
-#, fuzzy
-msgid "Attendee status could not be updated because the status is invalid"
-msgstr ""
-"Stav ÃÄastnÃka nie je moÅnà aktualizovaÅ, pretoÅe jeho stav nie je platnÃ!\n"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:760
+msgid "D_elete Task List"
+msgstr "O_dstrÃniÅ zoznam Ãloh"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2004
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2042
-msgid "Attendee status can not be updated because the item no longer exists"
-msgstr ""
-"Stav ÃÄastnÃka nie je moÅnà aktualizovaÅ, pretoÅe poloÅka uÅ neexistuje"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:762
+msgid "Delete the selected task list"
+msgstr "OdstrÃni vybranà zoznam Ãloh"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2086
-msgid "Meeting information sent"
-msgstr "InformÃcie o stretnutà odoslanÃ"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:767
+msgid "_New Task List"
+msgstr "_Novà zoznam Ãloh"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2089
-msgid "Task information sent"
-msgstr "InformÃcie o Ãlohe odoslanÃ"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:783
+msgid "Refresh the selected task list"
+msgstr "Obnovà vybranà zoznam Ãloh"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2092
-msgid "Memo information sent"
-msgstr "InformÃcie o poznÃmke odoslanÃ"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:790
+msgid "Rename the selected task list"
+msgstr "Premenuje vybranà zoznam Ãloh"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2101
-msgid "Unable to send meeting information, the meeting does not exist"
-msgstr "Nepodarilo sa odoslaÅ informÃcie o stretnutÃ, stretnutie neexistuje"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:795
+msgid "Show _Only This Task List"
+msgstr "ZobraziÅ _len tento zoznam Ãloh"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2104
-msgid "Unable to send task information, the task does not exist"
-msgstr "Nepodarilo sa odoslaÅ informÃcie o Ãlohe, Ãloha neexistuje"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:809
+msgid "Mar_k as Incomplete"
+msgstr "_OznaÄiÅ ako nedokonÄenÃ"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2107
-msgid "Unable to send memo information, the memo does not exist"
-msgstr "Nepodarilo sa odoslaÅ informÃcie o poznÃmke, poznÃmka neexistuje"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:839
+msgid "Delete completed tasks"
+msgstr "OdstrÃni dokonÄenà Ãlohy"
 
-#. Translators: This is a default filename for a calendar.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2173
-msgid "calendar.ics"
-msgstr "kalendÃr.ics"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:914
+msgid "Task _Preview"
+msgstr "_NÃhÄad Ãlohy"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2178
-msgid "Save Calendar"
-msgstr "UloÅiÅ kalendÃr"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:916
+msgid "Show task preview pane"
+msgstr "Zobrazà panel s nÃhÄadom Ãlohy"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2241
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2252
-msgid "The calendar attached is not valid"
-msgstr "PriloÅenà kalendÃr nie je platnÃ"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:937
+msgid "Show task preview below the task list"
+msgstr "Zobrazà nÃhÄad Ãlohy pod zoznamom Ãloh"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2242
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2253
-msgid ""
-"The message claims to contain a calendar, but the calendar is not a valid "
-"iCalendar."
-msgstr ""
-"SprÃva tvrdÃ, Åe obsahuje kalendÃr, ale kalendÃr nie je platnà iCalendar."
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:944
+msgid "Show task preview alongside the task list"
+msgstr "Zobrazà nÃhÄad Ãlohy vedÄa zoznamu Ãloh"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2293
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2321
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2432
-msgid "The item in the calendar is not valid"
-msgstr "PoloÅka v kalendÃri nie je platnÃ"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:952
+msgid "Active Tasks"
+msgstr "AktÃvne Ãlohy"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2294
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2322
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2433
-msgid ""
-"The message does contain a calendar, but the calendar contains no events, "
-"tasks or free/busy information"
-msgstr ""
-"SprÃva obsahuje kalendÃr, ale ten neobsahuje Åiadne udalosti, Ãlohy, ani "
-"zÃznamy pre diÃr"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:966
+msgid "Completed Tasks"
+msgstr "DokonÄenà Ãlohy"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2335
-msgid "The calendar attached contains multiple items"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:973
+msgid "Next 7 Days' Tasks"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2336
-msgid ""
-"To process all of these items, the file should be saved and the calendar "
-"imported"
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:980
+msgid "Overdue Tasks"
+msgstr "Ãlohy po termÃne"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2860
-#, fuzzy
-msgctxt "cal-itip"
-msgid "None"
-msgstr "Åiadna"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:987
+msgid "Tasks with Attachments"
+msgstr "Ãlohy s prÃlohami"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2876
-msgid "Tentatively Accepted"
-msgstr "PredbeÅne akceptovanÃ"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1037
+msgid "Print the list of tasks"
+msgstr "VytlaÄÃ zoznam Ãloh"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2994
-msgid "This meeting recurs"
-msgstr "Toto stretnutie sa opakuje"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1044
+msgid "Preview the list of tasks to be printed"
+msgstr "Zobrazà nÃhÄad zoznamu Ãloh pred tlaÄou"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2997
-msgid "This task recurs"
-msgstr "TÃto Ãloha sa opakuje"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:371
+msgid "Delete Tasks"
+msgstr "OdstrÃniÅ Ãlohy"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3000
-msgid "This memo recurs"
-msgstr "TÃto poznÃmka sa opakuje"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:373
+msgid "Delete Task"
+msgstr "OdstrÃniÅ Ãlohu"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3231
-#, fuzzy
-#| msgid "Meeting information sent"
-msgid "Meeting Invitations"
-msgstr "InformÃcie o stretnutà odoslanÃ"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:500
+msgid "Expunging"
+msgstr "Äistà sa"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3257
-msgid "_Delete message after acting"
-msgstr ""
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:607
+#, c-format
+msgid "%d task"
+msgid_plural "%d tasks"
+msgstr[0] "%d Ãloh"
+msgstr[1] "%d Ãloha"
+msgstr[2] "%d Ãlohy"
 
-# nebude lepÅie rozpor pri hÄadanÃ?
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3271
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3304
-msgid "Conflict Search"
-msgstr "Konflikt pri hÄadanÃ"
+#: ../modules/itip-formatter/e-mail-formatter-itip.c:134
+msgid "ITIP"
+msgstr ""
 
-#. Source selector
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3286
-msgid "Select the calendars to search for meeting conflicts"
+#: ../modules/itip-formatter/e-mail-formatter-itip.c:135
+msgid "Display part as an invitation"
 msgstr ""
 
 #. strftime format of a time,
 #. * in 24-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:199
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:233
 msgid "Today %H:%M"
 msgstr "Dnes o %H:%M"
 
 #. strftime format of a time,
 #. * in 24-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:203
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:237
 msgid "Today %H:%M:%S"
 msgstr "Dnes o %H:%M:%S"
 
@@ -18684,3883 +17653,4198 @@ msgstr "Dnes o %H:%M:%S"
 #   nie sà reÅazce pre %p (am/pm). Äutujem, Åe tam nie je (dop/odp)
 #. strftime format of a time,
 #. * in 12-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:212
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:246
 msgid "Today %l:%M:%S %p"
 msgstr "Dnes o %k:%M:%S"
 
 #. strftime format of a time,
 #. * in 24-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:227
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:261
 msgid "Tomorrow %H:%M"
 msgstr "Zajtra o %H:%M"
 
 #. strftime format of a time,
 #. * in 24-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:231
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:265
 msgid "Tomorrow %H:%M:%S"
 msgstr "Zajtra o %H:%M:%S"
 
 # MÄ: detto ako pri "Dnes o"
 #. strftime format of a time,
 #. * in 12-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:236
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:270
 msgid "Tomorrow %l:%M %p"
 msgstr "Zajtra o %k:%M"
 
 #. strftime format of a time,
 #. * in 12-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:240
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:274
 msgid "Tomorrow %l:%M:%S %p"
 msgstr "Zajtra o %k:%M:%S"
 
 #. strftime format of a weekday.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:259
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:293
 #, c-format
 msgid "%A"
 msgstr "%A"
 
 #. strftime format of a weekday and a
 #. * time, in 24-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:264
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:298
 msgid "%A %H:%M"
 msgstr "%A o %H:%M"
 
 #. strftime format of a weekday and a
 #. * time, in 24-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:268
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:302
 msgid "%A %H:%M:%S"
 msgstr "%A o %H:%M:%S"
 
 #. strftime format of a weekday and a
 #. * time, in 12-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:273
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:307
 msgid "%A %l:%M %p"
 msgstr "%A o %k:%M"
 
 #. strftime format of a weekday and a
 #. * time, in 12-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:277
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:311
 msgid "%A %l:%M:%S %p"
 msgstr "%A o %k:%M:%S"
 
 #. strftime format of a weekday and a date
 #. * without a year.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:286
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:320
 msgid "%A, %B %e"
 msgstr "%A, %e. %B"
 
 #. strftime format of a weekday, a date
 #. * without a year and a time,
 #. * in 24-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:292
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:326
 msgid "%A, %B %e %H:%M"
 msgstr "%A, %e. %B o %H:%M"
 
 #. strftime format of a weekday, a date without a year
 #. * and a time, in 24-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:296
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:330
 msgid "%A, %B %e %H:%M:%S"
 msgstr "%A, %e. %B o %H:%M:%S"
 
 #. strftime format of a weekday, a date without a year
 #. * and a time, in 12-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:301
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:335
 msgid "%A, %B %e %l:%M %p"
 msgstr "%A, %e. %B o %k:%M"
 
 #. strftime format of a weekday, a date without a year
 #. * and a time, in 12-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:305
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:339
 msgid "%A, %B %e %l:%M:%S %p"
 msgstr "%A, %e. %B o %k:%M:%S"
 
 #. strftime format of a weekday and a date.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:311
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:345
 msgid "%A, %B %e, %Y"
 msgstr "%A, %e. %B %Y"
 
 #. strftime format of a weekday, a date and a
 #. * time, in 24-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:316
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:350
 msgid "%A, %B %e, %Y %H:%M"
 msgstr "%A, %e. %B %Y o %H:%M"
 
 #. strftime format of a weekday, a date and a
 #. * time, in 24-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:320
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:354
 msgid "%A, %B %e, %Y %H:%M:%S"
 msgstr "%A, %e. %B %Y o %H:%M:%S"
 
 #. strftime format of a weekday, a date and a
 #. * time, in 12-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:325
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:359
 msgid "%A, %B %e, %Y %l:%M %p"
 msgstr "%A, %e. %B %Y o %k:%M"
 
 #. strftime format of a weekday, a date and a
 #. * time, in 12-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:329
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:363
 msgid "%A, %B %e, %Y %l:%M:%S %p"
 msgstr "%A, %e. %B %Y o %k:%M:%S"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:367
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:368
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:455
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:456
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:543
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:401
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:402
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:491
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:492
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:581
 msgid "An unknown person"
 msgstr "NeznÃma osoba"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:372
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:460
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:547
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:406
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:496
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:585
 #, c-format
 msgid "Please respond on behalf of %s"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:374
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:462
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:549
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:408
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:498
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:587
 #, c-format
 msgid "Received on behalf of %s"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:379
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:413
 #, c-format
 msgid "%s through %s has published the following meeting information:"
 msgstr "%s prostrednÃctvom %s zverejnil(a) nasledujÃce informÃcie o stretnutÃ:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:381
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:415
 #, c-format
 msgid "%s has published the following meeting information:"
 msgstr "%s zverejnil(a) nasledujÃce informÃcie o stretnutÃ:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:386
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:420
 #, c-format
 msgid "%s has delegated the following meeting to you:"
 msgstr "%s postÃpil(a) nasledujÃce stretnutie na vÃs:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:389
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:423
 #, c-format
 msgid "%s through %s requests your presence at the following meeting:"
 msgstr "%s prostrednÃctvom %s poÅaduje vaÅu ÃÄasÅ na nasledujÃcom stretnutÃ:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:391
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:425
 #, c-format
 msgid "%s requests your presence at the following meeting:"
 msgstr "%s poÅaduje vaÅu ÃÄasÅ na nasledujÃcom stretnutÃ:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:397
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:431
 #, c-format
 msgid "%s through %s wishes to add to an existing meeting:"
 msgstr "%s si prostrednÃctvom %s praje byÅ pridanà na existujÃce stretnutie:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:399
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:433
 #, c-format
 msgid "%s wishes to add to an existing meeting:"
 msgstr "%s si praje byÅ pridanà na existujÃce stretnutie:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:403
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:437
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s through %s wishes to receive the latest information for the following "
 "meeting:"
 msgstr "<b>%s</b> si praje zÃskaÅ najnovÅie informÃcie o Ãlohe."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:405
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:439
 #, c-format
 msgid "%s wishes to receive the latest information for the following meeting:"
 msgstr "%s si praje zÃskaÅ najnovÅie informÃcie o nasledujÃcom stretnutÃ:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:409
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:443
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s through %s has sent back the following meeting response:"
 msgstr "<b>%s</b> poslal(a) nerozpoznateÄnà sprÃvu:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:411
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:445
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s has sent back the following meeting response:"
 msgstr "<b>%s</b> poslal(a) nerozpoznateÄnà sprÃvu:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:415
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:449
 #, c-format
 msgid "%s through %s has canceled the following meeting:"
 msgstr "%s prostrednÃctvom %s zruÅil(a) nasledujÃce stretnutie:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:417
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:451
 #, c-format
 msgid "%s has canceled the following meeting:"
 msgstr "%s zruÅil(a) nasledujÃce stretnutie:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:421
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:455
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s through %s has proposed the following meeting changes."
 msgstr "<b>%s</b> odpovedal(a) na poÅiadavku o stretnutÃ."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:423
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:457
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s has proposed the following meeting changes:"
 msgstr "<b>%s</b> odpovedal(a) na poÅiadavku o stretnutÃ."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:427
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:461
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s through %s has declined the following meeting changes:"
 msgstr "<b>%s</b> odpovedal(a) na poÅiadavku o stretnutÃ."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:429
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:463
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s has declined the following meeting changes:"
 msgstr "<b>%s</b> odpovedal(a) na poÅiadavku o stretnutÃ."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:467
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:503
 #, c-format
 msgid "%s through %s has published the following task:"
 msgstr "%s prostrednÃctvom %s zverejnil(a) nasledujÃcu Ãlohu:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:469
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:505
 #, c-format
 msgid "%s has published the following task:"
 msgstr "%s zverejnil(a) nasledujÃcu Ãlohu:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:474
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:510
 #, c-format
 msgid "%s requests the assignment of %s to the following task:"
 msgstr "%s poÅaduje priradenie %s na nasledujÃcu Ãlohu:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:477
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:513
 #, c-format
 msgid "%s through %s has assigned you a task:"
 msgstr "%s prostrednÃctvom %s vÃm priradil(a) Ãlohu:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:479
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:515
 #, c-format
 msgid "%s has assigned you a task:"
 msgstr "%s vÃm priradil(a) Ãlohu:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:485
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:521
 #, c-format
 msgid "%s through %s wishes to add to an existing task:"
 msgstr "%s si prostrednÃctvom %s praje byÅ pridanà do existujÃcej Ãlohy:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:487
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:523
 #, c-format
 msgid "%s wishes to add to an existing task:"
 msgstr "%s si praje byÅ pridanà do existujÃcej Ãlohy:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:491
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:527
 #, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "%s through %s wishes to receive the latest information for the following "
 "assigned task:"
 msgstr "<b>%s</b> si praje zÃskaÅ najnovÅie informÃcie o Ãlohe."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:493
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:529
 #, c-format
 msgid ""
 "%s wishes to receive the latest information for the following assigned task:"
 msgstr ""
 "%s si praje zÃskaÅ najnovÅie informÃcie o nasledujÃcej priradenej Ãlohe:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:497
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:533
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s through %s has sent back the following assigned task response:"
 msgstr "<b>%s</b> poslal(a) nerozpoznateÄnà sprÃvu."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:499
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:535
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s has sent back the following assigned task response:"
 msgstr "<b>%s</b> poslal(a) nerozpoznateÄnà sprÃvu."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:503
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:539
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s through %s has canceled the following assigned task:"
 msgstr "<b>%s</b> zruÅil(a) Ãlohu."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:505
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:541
 #, c-format
 msgid "%s has canceled the following assigned task:"
 msgstr "%s zruÅil(a) nasledujÃcu priradenà Ãlohu:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:509
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:545
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s through %s has proposed the following task assignment changes:"
 msgstr "<b>%s</b> navrhol(a) nasledujÃce zmeny priradenia Ãlohy:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:511
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:547
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s has proposed the following task assignment changes:"
 msgstr "<b>%s</b> navrhol(a) nasledujÃce zmeny priradenia Ãlohy:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:515
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:551
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s through %s has declined the following assigned task:"
 msgstr "<b>%s</b> zruÅil(a) Ãlohu."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:517
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:553
 #, c-format
 msgid "%s has declined the following assigned task:"
 msgstr "%s odmietol nasledujÃcu priradenà Ãlohu:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:554
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:592
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s through %s has published the following memo:"
 msgstr "<b>%s</b> poslal(a) informÃcie o Ãlohe."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:556
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:594
 #, c-format
 msgid "%s has published the following memo:"
 msgstr "%s zverejnil(a) nasledujÃcu poznÃmku:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:561
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:599
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s through %s wishes to add to an existing memo:"
 msgstr "<b>%s</b> si praje byÅ pridanà na existujÃce stretnutie."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:563
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:601
 #, c-format
 msgid "%s wishes to add to an existing memo:"
 msgstr "%s si praje byÅ pridanà k existujÃcej poznÃmke:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:567
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:605
 #, fuzzy, c-format
 msgid "%s through %s has canceled the following shared memo:"
 msgstr "<b>%s</b> zruÅil(a) stretnutie."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:569
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:607
 #, c-format
 msgid "%s has canceled the following shared memo:"
 msgstr "%s zruÅil(a) nasledujÃcu zdieÄanà poznÃmku:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:693
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:680
 msgid "All day:"
 msgstr "Celà deÅ:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:703
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:686
 msgid "Start day:"
 msgstr "PoÄiatoÄnà deÅ:"
 
-#. Start time
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:703
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1061
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:686
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1465
 msgid "Start time:"
 msgstr "Äas zaÄiatku:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:715
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:695
 msgid "End day:"
 msgstr "Koncovà deÅ:"
 
-#. End time
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:715
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1072
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:695
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1466
 msgid "End time:"
 msgstr "Äas konca:"
 
-#. Everything gets the open button
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:851
-msgid "_Open Calendar"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1014
+#, fuzzy
+#| msgid "_Open Calendar"
+msgid "Ope_n Calendar"
 msgstr "_OtvoriÅ kalendÃr"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:857
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:861
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:867
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:884
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:889
-msgid "_Decline"
-msgstr "O_dmietnuÅ"
-
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:858
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:863
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:870
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:886
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:891
-msgid "A_ccept"
-msgstr "_PrijaÅ"
-
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:861
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1017
 msgid "_Decline all"
 msgstr "_OdmietnuÅ vÅetko"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:862
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1020
+msgid "_Decline"
+msgstr "O_dmietnuÅ"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1023
 #, fuzzy
 msgid "_Tentative all"
 msgstr "PredbeÅnÃ"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:862
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:868
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:885
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:890
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1026
 #, fuzzy
 msgid "_Tentative"
 msgstr "PredbeÅnÃ"
 
 # v predchÃdzajÃcom reÅazci je vÅetko
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:863
-msgid "A_ccept all"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1029
+#, fuzzy
+#| msgid "A_ccept all"
+msgid "Acce_pt all"
 msgstr "Ak_ceptovaÅ vÅetky"
 
-#. FIXME Is this really the right button?
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:874
-msgid "_Send Information"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1032
+#, fuzzy
+#| msgid "Accepted"
+msgid "Acce_pt"
+msgstr "PrijatÃ"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1035
+#, fuzzy
+#| msgid "_Send Information"
+msgid "Send _Information"
 msgstr "_PoslaÅ informÃcie"
 
-#. FIXME Is this really the right button?
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:878
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1038
 msgid "_Update Attendee Status"
 msgstr "_AktualizovaÅ stav ÃÄastnÃka"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:881
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1041
 msgid "_Update"
 msgstr "_AktualizovaÅ"
 
-#. Comment
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1092
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1148
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1468
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1516
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1587
 msgid "Comment:"
 msgstr "KomentÃr:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1131
-msgid "Send _reply to sender"
+#. RSVP area
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1504
+#, fuzzy
+#| msgid "Send _reply to sender"
+msgid "Send reply to sender"
 msgstr "_OdpovedaÅ odosielateÄovi"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1171
+#. Updates
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1519
 #, fuzzy
 msgid "Send _updates to attendees"
 msgstr "PrÃstup zamietnutà pri otvÃranà kalendÃra"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1180
+#. The recurrence check button
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1522
 msgid "_Apply to all instances"
 msgstr "_AplikovaÅ na vÅetky vÃskyty"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1191
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1523
 msgid "Show time as _free"
 msgstr "ZobraziÅ Äas ako _voÄnÃ"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1194
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1524
 msgid "_Preserve my reminder"
 msgstr ""
 
-#. To Translators: This is a check box to inherit a reminder.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1200
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1525
 #, fuzzy
 msgid "_Inherit reminder"
 msgstr "PrÃloha"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1982
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1853
 msgid "_Tasks:"
 msgstr "Ã_lohy:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1984
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1856
 msgid "_Memos:"
 msgstr "_PoznÃmky:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.eplug.xml.h:1
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3086
+msgid "Sa_ve"
+msgstr ""
+
+#. Translators: The first '%s' is replaced with a calendar name,
+#. * the second '%s' with an error message
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3503
+#, c-format
+msgid "Failed to load the calendar '%s' (%s)"
+msgstr "Zlyhalo naÄÃtanie kalendÃra â%sâ (%s)"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3662
+#, c-format
+msgid "An appointment in the calendar '%s' conflicts with this meeting"
+msgstr "SchÃdzka v kalendÃri â%sâ je v rozpore s tÃmto stretnutÃm"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3691
+#, c-format
+msgid "Found the appointment in the calendar '%s'"
+msgstr "SchÃdzka bola nÃjdenà v kalendÃri â%sâ"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3804
+msgid "Unable to find any calendars"
+msgstr "Nepodarilo sa nÃjsÅ Åiadne kalendÃre"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3812
+msgid "Unable to find this meeting in any calendar"
+msgstr "Toto stretnutie sa nepodarilo nÃjsÅ v Åiadnom kalendÃri"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3817
+msgid "Unable to find this task in any task list"
+msgstr "TÃto Ãlohu sa nepodarilo nÃjsÅ v Åiadnom zozname Ãloh"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3822
+msgid "Unable to find this memo in any memo list"
+msgstr "TÃto poznÃmku sa nepodarilo nÃjsÅ v Åiadnom zozname poznÃmok"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4171
+msgid "Opening the calendar. Please wait..."
+msgstr "OtvÃra sa kalendÃr. Äakajte, prosÃmâ"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4176
+msgid "Searching for an existing version of this appointment"
+msgstr "HÄadà sa existujÃca verzia tejto schÃdzky"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4568
+#, c-format
+msgid "Unable to send item to calendar '%s'. %s"
+msgstr "Nepodarilo sa poslaÅ poloÅku do kalendÃra â%sâ. %s"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4584
+#, c-format
+msgid "Sent to calendar '%s' as accepted"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4589
+#, c-format
+msgid "Sent to calendar '%s' as tentative"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4595
+#, c-format
+msgid "Sent to calendar '%s' as declined"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4601
+#, c-format
+msgid "Sent to calendar '%s' as canceled"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4622
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5063
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5170
 #, fuzzy
-msgid "Itip Formatter"
-msgstr "Importy"
+msgid "Saving changes to the calendar. Please wait..."
+msgstr "OtvÃra sa kalendÃr. Äakajte, prosÃmâ"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4663
+msgid "Unable to parse item"
+msgstr "Nepodarilo sa analyzovaÅ poloÅku"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4853
+#, c-format
+msgid "Organizer has removed the delegate %s "
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.eplug.xml.h:2
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4868
 #, fuzzy
-msgid "Display \"text/calendar\" MIME parts in mail messages."
-msgstr "PrejsÅ na nasledujÃcu dÃleÅità sprÃvu"
+msgid "Sent a cancelation notice to the delegate"
+msgstr "Naozaj chcete zruÅiÅ a odstrÃniÅ tÃto poloÅku dennÃka?"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4872
+#, fuzzy
+msgid "Could not send the cancelation notice to the delegate"
+msgstr "Naozaj chcete zruÅiÅ a odstrÃniÅ tÃto poloÅku dennÃka?"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4922
+#, c-format
+msgid "Unable to update attendee. %s"
+msgstr "Nepodarilo sa aktualizovaÅ ÃÄastnÃka. %s"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4929
+msgid "Attendee status updated"
+msgstr "Stav ÃÄastnÃka aktualizovanÃ"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4952
+msgid "The meeting is invalid and cannot be updated"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5028
+#, fuzzy
+msgid "Attendee status could not be updated because the status is invalid"
+msgstr ""
+"Stav ÃÄastnÃka nie je moÅnà aktualizovaÅ, pretoÅe jeho stav nie je platnÃ!\n"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:1
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5100
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5140
+msgid "Attendee status can not be updated because the item no longer exists"
+msgstr ""
+"Stav ÃÄastnÃka nie je moÅnà aktualizovaÅ, pretoÅe poloÅka uÅ neexistuje"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5203
+msgid "Meeting information sent"
+msgstr "InformÃcie o stretnutà odoslanÃ"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5208
+msgid "Task information sent"
+msgstr "InformÃcie o Ãlohe odoslanÃ"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5213
+msgid "Memo information sent"
+msgstr "InformÃcie o poznÃmke odoslanÃ"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5224
+msgid "Unable to send meeting information, the meeting does not exist"
+msgstr "Nepodarilo sa odoslaÅ informÃcie o stretnutÃ, stretnutie neexistuje"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5229
+msgid "Unable to send task information, the task does not exist"
+msgstr "Nepodarilo sa odoslaÅ informÃcie o Ãlohe, Ãloha neexistuje"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5234
+msgid "Unable to send memo information, the memo does not exist"
+msgstr "Nepodarilo sa odoslaÅ informÃcie o poznÃmke, poznÃmka neexistuje"
+
+#. Translators: This is a default filename for a calendar.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5299
+msgid "calendar.ics"
+msgstr "kalendÃr.ics"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5304
+msgid "Save Calendar"
+msgstr "UloÅiÅ kalendÃr"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5357
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5370
+msgid "The calendar attached is not valid"
+msgstr "PriloÅenà kalendÃr nie je platnÃ"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5358
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5371
+msgid ""
+"The message claims to contain a calendar, but the calendar is not a valid "
+"iCalendar."
+msgstr ""
+"SprÃva tvrdÃ, Åe obsahuje kalendÃr, ale kalendÃr nie je platnà iCalendar."
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5413
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5443
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5543
+msgid "The item in the calendar is not valid"
+msgstr "PoloÅka v kalendÃri nie je platnÃ"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5414
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5444
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5544
+msgid ""
+"The message does contain a calendar, but the calendar contains no events, "
+"tasks or free/busy information"
+msgstr ""
+"SprÃva obsahuje kalendÃr, ale ten neobsahuje Åiadne udalosti, Ãlohy, ani "
+"zÃznamy pre diÃr"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5459
+msgid "The calendar attached contains multiple items"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5460
+msgid ""
+"To process all of these items, the file should be saved and the calendar "
+"imported"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5952
+#, fuzzy
+msgctxt "cal-itip"
+msgid "None"
+msgstr "Åiadna"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5968
+msgid "Tentatively Accepted"
+msgstr "PredbeÅne akceptovanÃ"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6111
+msgid "This meeting recurs"
+msgstr "Toto stretnutie sa opakuje"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6114
+msgid "This task recurs"
+msgstr "TÃto Ãloha sa opakuje"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6117
+msgid "This memo recurs"
+msgstr "TÃto poznÃmka sa opakuje"
+
+#: ../modules/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:1
 #, fuzzy
 msgid ""
 "This response is not from a current attendee. Add the sender as an attendee?"
 msgstr "TÃto odpoveÄ nie je od ÃÄastnÃka. Chcete ho ako ÃÄastnÃka pridaÅ?"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:2
+#: ../modules/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:2
 msgid "This meeting has been delegated"
 msgstr "Toto stretnutie bolo delegovanÃ"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:3
+#: ../modules/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:3
 msgid "'{0}' has delegated the meeting. Do you want to add the delegate '{1}'?"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:350
-msgid "Get List _Archive"
-msgstr "ZÃskaÅ _archÃv konferencie"
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:82
+#, fuzzy
+#| msgid "Meeting information sent"
+msgid "Meeting Invitations"
+msgstr "InformÃcie o stretnutà odoslanÃ"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:352
-msgid "Get an archive of the list this message belongs to"
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:108
+msgid "_Delete message after acting"
 msgstr ""
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:357
-msgid "Get List _Usage Information"
-msgstr "ZÃskaÅ informÃcie o po_uÅÃvanà konferencie"
+# nebude lepÅie rozpor pri hÄadanÃ?
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:122
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:153
+msgid "Conflict Search"
+msgstr "Konflikt pri hÄadanÃ"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:359
-msgid "Get information about the usage of the list this message belongs to"
-msgstr "ZÃska informÃcie o pouÅÃvanà konferecie, ktorej patrà tÃto sprÃva"
+#. Source selector
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:137
+msgid "Select the calendars to search for meeting conflicts"
+msgstr ""
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:364
-msgid "Contact List _Owner"
-msgstr "KontaktovaÅ _vlastnÃka konferencie"
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/org-gnome-itip-formatter.eplug.xml.h:1
+#, fuzzy
+msgid "Itip Formatter"
+msgstr "Importy"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:366
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/org-gnome-itip-formatter.eplug.xml.h:2
 #, fuzzy
-msgid "Contact the owner of the mailing list this message belongs to"
-msgstr "OdpovedaÅ do konferencie tejto sprÃvy"
+msgid "Display \"text/calendar\" MIME parts in mail messages."
+msgstr "PrejsÅ na nasledujÃcu dÃleÅità sprÃvu"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:371
-msgid "_Post Message to List"
-msgstr "_PoslaÅ sprÃvu do konferencie"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:252
+#, fuzzy
+#| msgid "Google Calendars"
+msgid "Google Features"
+msgstr "KalendÃre Google"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:373
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:261
 #, fuzzy
-msgid "Post a message to the mailing list this message belongs to"
-msgstr "OdpovedaÅ do konferencie tejto sprÃvy"
+#| msgid "Add Google Calendars to Evolution."
+msgid "Add Google Ca_lendar to this account"
+msgstr "Pridajte kalendÃre Google do programu Evolution."
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:378
-msgid "_Subscribe to List"
-msgstr "PrihlÃ_siÅ sa do konferencie"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:269
+#, fuzzy
+#| msgid "Add Google Calendars to Evolution."
+msgid "Add Google Con_tacts to this account"
+msgstr "Pridajte kalendÃre Google do programu Evolution."
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:380
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:277
 #, fuzzy
-msgid "Subscribe to the mailing list this message belongs to"
-msgstr "OdpovedaÅ do konferencie tejto sprÃvy"
+#| msgid "You may need to enable IMAP access."
+msgid "You may need to enable IMAP access"
+msgstr "MoÅno bude potrebnà povoliÅ IMAP prÃstup."
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:385
-msgid "_Unsubscribe from List"
-msgstr "_OdhlÃsiÅ z konferencie"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:246
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:292
+#, fuzzy
+#| msgid "Save directory"
+msgid "Mail _Directory:"
+msgstr "AdresÃr ukladania"
+
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:247
+#, fuzzy
+#| msgid "Choose a file to restore"
+msgid "Choose a MH mail directory"
+msgstr "ZvoÄte sÃbor na obnovenie"
+
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:269
+msgid "Local Delivery _File:"
+msgstr ""
+
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:270
+#, fuzzy
+#| msgid "Choose calendar file"
+msgid "Choose a local delivery file"
+msgstr "ZvoÄte sÃbor kalendÃra"
+
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:293
+#, fuzzy
+#| msgid "Choose a file to restore"
+msgid "Choose a Maildir mail directory"
+msgstr "ZvoÄte sÃbor na obnovenie"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:387
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:315
 #, fuzzy
-msgid "Unsubscribe from the mailing list this message belongs to"
-msgstr "OdpovedaÅ do konferencie tejto sprÃvy"
+#| msgid "_File:"
+msgid "Spool _File:"
+msgstr "_SÃbor:"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:394
-msgid "Mailing _List"
-msgstr "PoÅtovà _konferenica"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:316
+#, fuzzy
+#| msgid "Choose a File"
+msgid "Choose a mbox spool file"
+msgstr "ZvoÄte sÃbor"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/org-gnome-mailing-list-actions.eplug.xml.h:1
-msgid "Mailing List Actions"
-msgstr "Akcie poÅtovej konferencie"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:338
+#, fuzzy
+#| msgid "Save directory"
+msgid "Spool _Directory:"
+msgstr "AdresÃr ukladania"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/org-gnome-mailing-list-actions.eplug.xml.h:2
-msgid "Perform common mailing list actions (subscribe, unsubscribe, etc.)."
-msgstr ""
-"VykonÃvajte beÅnà akcie poÅtovej konferencie (prihlÃsenie, odhlÃsenie, atÄ.)."
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:339
+#, fuzzy
+#| msgid "Choose a file to restore"
+msgid "Choose a mbox spool directory"
+msgstr "ZvoÄte sÃbor na obnovenie"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/org-gnome-mailing-list-actions.error.xml.h:1
-msgid "Action not available"
-msgstr "Akcia nie je k dispozÃcii"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:137
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-sendmail-backend.c:53
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:80
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:159
+msgid "Configuration"
+msgstr "KonfigurÃcia"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/org-gnome-mailing-list-actions.error.xml.h:2
-msgid ""
-"This message does not contain the header information required for this "
-"action."
-msgstr ""
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:155
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:98
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:24
+msgid "_Server:"
+msgstr "S_erver:"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/org-gnome-mailing-list-actions.error.xml.h:3
-msgid "Posting not allowed"
-msgstr "Odosielanie nie je povolenÃ"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:169
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:111
+msgid "_Port:"
+msgstr "_Port:"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/org-gnome-mailing-list-actions.error.xml.h:4
-msgid ""
-"Posting to this mailing list is not allowed. Possibly, this is a read-only "
-"mailing list. Contact the list owner for details."
-msgstr ""
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:181
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:227
+msgid "User_name:"
+msgstr "Po_uÅÃvateÄskà meno:"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/org-gnome-mailing-list-actions.error.xml.h:5
-msgid "Send e-mail message to mailing list?"
-msgstr "PoslaÅ emailovà sprÃvu