[gnome-contacts] Updated Uyghur translationcommit 94769e20cdc9655f81e9f4e96bccca1338aa8999
Author: Gheyret Kenji <gheyret gmail com>
Date:   Sun Jan 13 17:31:39 2013 +0900

    Updated Uyghur translation
    
    Signed-off-by: Gheyret Kenji <gheyret gmail com>

 po/ug.po |  507 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 288 insertions(+), 219 deletions(-)
---
diff --git a/po/ug.po b/po/ug.po
index 8c44b4f..73ac9f2 100644
--- a/po/ug.po
+++ b/po/ug.po
@@ -7,7 +7,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: ug\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-contacts&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2012-11-11 07:23+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-12-19 22:01+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2011-11-09 16:10+0900\n"
 "Last-Translator: Gheyret Kenji <gheyret gmail com>\n"
 "Language-Team: Uyghur Computer Science Association <UKIJ yahoogroups com>\n"
@@ -16,11 +16,15 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: ../data/gnome-contacts.desktop.in.in.h:1 ../src/contacts-app.vala:240
+#: ../data/gnome-contacts.desktop.in.in.h:1 ../src/contacts-app.vala:272
 #: ../src/main.vala:28
 msgid "Contacts"
 msgstr "ØØÙØÙÛØØØÙØØ"
 
+#: ../data/gnome-contacts.desktop.in.in.h:2
+msgid "friends;address book;"
+msgstr "ØÙØØÙØØØØØØØÛØ ØÛÙØÙØÙØfriends;address book;"
+
 #: ../src/app-menu.ui.h:1
 msgid "_Change Address Book..."
 msgstr "ØØØØÛØ ØÛÙØÙØÙÙÙ ØÛØÚÛØØ(_C)â"
@@ -37,24 +41,24 @@ msgstr "ÙØØØÛÙ(_H)"
 msgid "_Quit"
 msgstr "ØØØÙØÙØØØÛØ(_Q)"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:79
+#: ../src/contacts-app.vala:105
 #, c-format
 msgid "No contact with id %s found"
 msgstr "ÙÙÙÙÙÙÙ %s ØÙÙØØÙ ØØÙØÙÛØØØ ØÛÙÙÙÙÙØÙ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:80 ../src/contacts-app.vala:204
+#: ../src/contacts-app.vala:106 ../src/contacts-app.vala:230
 msgid "Contact not found"
 msgstr "ØØÙØÙÛØØØ ØÛÙÙÙÙÙØÙ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:89
+#: ../src/contacts-app.vala:115
 msgid "Change Address Book"
 msgstr "ØØØØÛØ ØÛÙØÙØÙÙÙ ØÛØÚÛØØÙØ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:94 ../src/contacts-setup-window.vala:152
+#: ../src/contacts-app.vala:120 ../src/contacts-setup-window.vala:152
 msgid "Select"
 msgstr "ØØÙÙØ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:182
+#: ../src/contacts-app.vala:208
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Gheyret Kenji <gheyret gmail com>\n"
 "Sahran<sahran live com>\n"
@@ -66,51 +70,63 @@ msgstr "Gheyret Kenji <gheyret gmail com>\n"
 "  Gheyret T.Kenji https://launchpad.net/~gheyretkenji\n";
 "  Sahran https://launchpad.net/~sahran";
 
-#: ../src/contacts-app.vala:183
+#: ../src/contacts-app.vala:209
 msgid "GNOME Contacts"
 msgstr "ÚÙÙÙÙ ØØÙØÙÛØØØÙÙØÙ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:184
+#: ../src/contacts-app.vala:210
 msgid "About GNOME Contacts"
 msgstr "ÚÙÙÙÙ ØØÙØÙÛØØØÙÙØÙ ÚÛÙÙÙØÛ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:185
+#: ../src/contacts-app.vala:211
 msgid "Contact Management Application"
 msgstr "ØØÙØÙÛØØØÙØØÙÙ ØØØÙÛØÛØ ÙØÙÚØØÙÙÙØÙ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:203
+#: ../src/contacts-app.vala:229
 #, c-format
 msgid "No contact with email address %s found"
 msgstr "ØÛÙØÛØ ØØØØÛØÙ %s ØÙÙØØÙ ØØÙØÙÛØØØ ØÛÙÙÙÙÙØÙ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:256
+#: ../src/contacts-app.vala:286
 msgid "New"
 msgstr "ÙÛÚÙ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:391
+#: ../src/contacts-app.vala:297
+msgid "Edit"
+msgstr "ØÛÚØÙØÙÛØ"
+
+#: ../src/contacts-app.vala:300
+msgid "Done"
+msgstr "ØØÙØÙ"
+
+#: ../src/contacts-app.vala:334
+msgid "Editing"
+msgstr "ØÛÚØÙØÙÛÛØØÙØÛ"
+
+#: ../src/contacts-app.vala:442
 #, c-format
 msgid "Contact deleted: \"%s\""
 msgstr "ØØÙØÙÛØØØ ØÛÚÛØÛÙØÙ: Â%sÂ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:418
+#: ../src/contacts-app.vala:468
 msgid "Show contact with this individual id"
 msgstr "ÙÛØÛÙØØÙ ÙÙÙÙÙÙÙ ØØØ ØØÙØÙÛØØØÙÙ ÙÛØØÛØ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:420
+#: ../src/contacts-app.vala:470
 msgid "Show contact with this email address"
 msgstr "ÙÛØÛÙØØÙ ØÛÙØÛØ ØØØØÛØÙ ØØØ ØØÙØÙÛØØØÙÙ ÙÛØØÛØ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:433
+#: ../src/contacts-app.vala:483
 #, c-format
 msgid "%s linked to %s"
 msgstr "%s ÙÙ %s ØØ ØÛÙÙØÙ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:435 ../src/contacts-link-dialog.vala:87
+#: ../src/contacts-app.vala:485 ../src/contacts-link-dialog.vala:87
 #, c-format
 msgid "%s linked to the contact"
 msgstr "%s ØÛ ØØÙØÙÛØØØÙØ ØÛÙØÙØÙ"
 
-#: ../src/contacts-app.vala:452
+#: ../src/contacts-app.vala:502
 msgid "â contact management"
 msgstr "â ØØÙØÙÛØØØ ØØØÙÛØÛØ"
 
@@ -124,310 +140,301 @@ msgstr "ØÛØÙÙ ØØÙÙØ"
 
 #: ../src/contacts-avatar-dialog.vala:247 ../src/contacts-link-dialog.vala:152
 msgid "Close"
-msgstr "ÙÛÙÙØ"
-
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:591
-msgctxt "Addresses on the Web"
-msgid "Links"
-msgstr "ØÛÙØÙÙÙÙØØ"
-
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:592
-msgctxt "Web address"
-msgid "Link"
-msgstr "ØÛÙØÙÙØ"
-
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:679 ../src/contacts-contact-pane.vala:680
-#: ../src/contacts-link-dialog.vala:116
-#: ../src/contacts-new-contact-dialog.vala:86
-#: ../src/contacts-new-contact-dialog.vala:121
-msgid "Email"
-msgstr "ØÛÙØÛØ"
-
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:721
-#: ../src/contacts-new-contact-dialog.vala:95
-#: ../src/contacts-new-contact-dialog.vala:126
-msgid "Phone"
-msgstr "ØÛÙÛÙÙÙ"
-
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:722 ../src/contacts-link-dialog.vala:132
-msgid "Phone number"
-msgstr "ØÛÙÛÙÙÙ ÙÙÙÛØÙ"
-
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:782 ../src/contacts-contact-pane.vala:783
-msgid "Chat"
-msgstr "ØÛÚØÛØ"
+msgstr "ÙØÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:848
-msgid "January"
-msgstr "ÙÛÚØÙØØÙ"
-
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:849
-msgid "February"
-msgstr "ÚÛØ"
-
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:850
-msgid "March"
-msgstr "ÙÛÛØÛØ"
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:132
+#, c-format
+msgid "Does %s from %s belong here?"
+msgstr "%s (%s) ØÛ ÙÛØÚÛ ØÛÛÛÙÛØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:851
-msgid "April"
-msgstr "ØÛÙÙØ"
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:134
+#, c-format
+msgid "Do these details belong to %s?"
+msgstr "ØÛ ØÛÙØÙÙØØÙØØ %s ÙÙÚØØ ØÛÛÛÙÛØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:852
-msgid "May"
-msgstr "ØØÚØØ"
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:145
+msgid "Yes"
+msgstr "ÚÛØÛ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:853
-msgid "June"
-msgstr "ØÛÙÛØ"
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:146
+msgid "No"
+msgstr "ÙØÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:854
-msgid "July"
-msgstr "ÚÙÙÙÛ"
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:268
+#| msgid "Add Detail"
+msgid "New Detail"
+msgstr "ÙÛÚÙ ØÛÙØÙÙØØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:855
-msgid "August"
-msgstr "ØÙÙÛØ"
+#. building menu
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:282
+msgid "Personal email"
+msgstr "ØÛØØÙÙ ØÛÙØÛØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:856
-msgid "September"
-msgstr "ÙÙØØÙ"
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:287
+#| msgid "Work Fax"
+msgid "Work email"
+msgstr "ØÙØÙÛØØÙÙÙ ØÛÙØÛØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:857
-msgid "October"
-msgstr "ØÙØÛØ"
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:293
+#| msgid "Mobile"
+msgid "Mobile phone"
+msgstr "ÙØÙÙÙÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:858
-msgid "November"
-msgstr "ØÙØÙØÙ"
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:298
+msgid "Home phone"
+msgstr "ØÛÙ ØÛÙÛÙÙÙÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:859
-msgid "December"
-msgstr "ÙÛÙÛÙ"
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:303
+msgid "Work phone"
+msgstr "ØÙØÙÛØ ØÛÙÛÙÙÙÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:897 ../src/contacts-contact-pane.vala:898
-msgid "Birthday"
-msgstr "ØÛØÛÙØØÙ ÙÛÙ"
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:309 ../src/contacts-link-dialog.vala:154
+msgid "Link"
+msgstr "ØÛÙØÙÙØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:970 ../src/contacts-contact-pane.vala:971
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:314
+#: ../src/contacts-contact-sheet.vala:182
+#: ../src/contacts-contact-editor.vala:490
+#: ../src/contacts-contact-editor.vala:497
 msgid "Nickname"
 msgstr "ØÛØÛÙÙÛØ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1061
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1062
-msgid "Note"
-msgstr "ØÙØØÚØØ"
-
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1201
-msgid "Addresses"
-msgstr "ØØØØÛØÙØØ"
-
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1202
-#: ../src/contacts-new-contact-dialog.vala:104
-#: ../src/contacts-new-contact-dialog.vala:131
-msgid "Address"
-msgstr "ØØØØÛØ"
-
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1304
-msgid "Add to My Contacts"
-msgstr "ØØÙØÙÛØØØÙÙØÙÙØØ ÙÙØ"
-
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1314
-msgid "Unlink"
-msgstr "ØÛÙØÙÙØ ØÙÙØØ ÙÙÙ"
-
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1346
-msgid "Add detail..."
-msgstr "ØÛÙØÙÙØØ ÙÙØâ"
-
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1361
-#, c-format
-msgid "Select detail to add to %s"
-msgstr "%s ØØ ÙÙØÙØÙØØÙ ØÛÙØÙÙØØÙÙ ØØÙÙØ"
-
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1752
-#, c-format
-msgid "Does %s from %s belong here?"
-msgstr "%s (%s) ØÛ ÙÛØÚÛ ØÛÛÛÙÛØ"
-
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1754
-#, c-format
-msgid "Do these details belong to %s?"
-msgstr "ØÛ ØÛÙØÙÙØØÙØØ %s ÙÙÚØØ ØÛÛÛÙÛØ"
-
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1764
-msgid "Yes"
-msgstr "ÚÛØÛ"
-
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1765
-msgid "No"
-msgstr "ÙØÙ"
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:319
+#: ../src/contacts-contact-sheet.vala:189
+#: ../src/contacts-contact-editor.vala:517
+#: ../src/contacts-contact-editor.vala:524
+msgid "Birthday"
+msgstr "ØÛØÛÙØØÙ ÙÛÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1962
-msgid "Select email address"
-msgstr "ØÛÙØÛØ ØØØØÛØÙÙÙ ØØÙÙØØ"
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:325
+#| msgid "Address"
+msgid "Home address"
+msgstr "ØÛÙ ØØØØÛØÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:2035
-msgid "Select what to call"
-msgstr "ÚØÙÙØÙØÙØØÙÙÙ ØØÙÙØØ"
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:330
+#| msgid "Address"
+msgid "Work address"
+msgstr "ØÙØÙÛØ ØØØØÛØÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:2099
-msgid "Select chat account"
-msgstr "ØÛÚØÛØ ÚÛØØØØØÙÙÙ ØØÙÙØØ"
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:336
+#| msgid "Note"
+msgid "Notes"
+msgstr "ØÙØØÚ"
 
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:2179
-msgid "Add/Remove Linked Contacts..."
-msgstr "ØÛÙØÙØØÙ ØØÙØÙÛØØØÙØØÙÙ ÙÙØ/ÚÙÙÙØÙÛÛØâ"
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:351
+#| msgid "Online Accounts"
+msgid "Linked Accounts"
+msgstr "ØÛÙØÙØØÙ ÚÛØØØØØÙØØ"
 
-#. Utils.add_menu_item (context_menu,_("Send..."));
-#: ../src/contacts-contact-pane.vala:2183
-msgid "Delete"
-msgstr "ØÛÚÛØ"
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:362
+#| msgid "Create Contact"
+msgid "Remove Contact"
+msgstr "ØØÙØÙÛØØØ ØÛÚÛØ"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:686
+#: ../src/contacts-contact.vala:710
 msgid "Street"
 msgstr "ÙÙÚØ"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:686
+#: ../src/contacts-contact.vala:710
 msgid "Extension"
 msgstr "ÙÛÚÛÙØÙÙÙÛ"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:686
+#: ../src/contacts-contact.vala:710
 msgid "City"
 msgstr "ØÛÚÛØ"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:686
+#: ../src/contacts-contact.vala:710
 msgid "State/Province"
 msgstr "ØÙØØØØ/ØÛÙÙÛ"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:686
+#: ../src/contacts-contact.vala:710
 msgid "Zip/Postal Code"
 msgstr "ÙÙÚØØ ÙÙÙÛØÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:686
+#: ../src/contacts-contact.vala:710
 msgid "PO box"
 msgstr "ØÛØ ØØÙØÛÙÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:686
+#: ../src/contacts-contact.vala:710
 msgid "Country"
 msgstr "ØÛÙÛØ"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:742
+#: ../src/contacts-contact.vala:766
 msgid "Google Talk"
 msgstr "ÚÛÚÙÙ ØÛÚØÛØ(Google Talk)"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:743
+#: ../src/contacts-contact.vala:767
 msgid "Ovi Chat"
 msgstr "ØÙÛÙ ÙØØØÚ(Ovi Chat)"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:744 ../src/contacts-contact.vala:1026
+#: ../src/contacts-contact.vala:768 ../src/contacts-contact.vala:1050
 msgid "Facebook"
 msgstr "ÙÛÙÙØØÛÙ(Facebook)"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:745
+#: ../src/contacts-contact.vala:769
 msgid "Livejournal"
 msgstr "Livejournal"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:746
+#: ../src/contacts-contact.vala:770
 msgid "AOL Instant Messenger"
 msgstr "ØØ ØÙ Ù (AOL) ÙÛÚØØØÙÛØÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:747
+#: ../src/contacts-contact.vala:771
 msgid "Gadu-Gadu"
 msgstr "ÚØØÛ-ÚØØÛ(Gadu-Gadu)"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:748
+#: ../src/contacts-contact.vala:772
 msgid "Novell Groupwise"
 msgstr "Novell Groupwise"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:749
+#: ../src/contacts-contact.vala:773
 msgid "ICQ"
 msgstr "ICQ"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:750
+#: ../src/contacts-contact.vala:774
 msgid "IRC"
 msgstr "IRC"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:751
+#: ../src/contacts-contact.vala:775
 msgid "Jabber"
 msgstr "Jabber"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:752
+#: ../src/contacts-contact.vala:776
 msgid "Local network"
 msgstr "ÙÛØÙÙÙ ØÙØ"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:753
+#: ../src/contacts-contact.vala:777
 msgid "Windows Live Messenger"
 msgstr "Windows Live Messenger"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:754
+#: ../src/contacts-contact.vala:778
 msgid "MySpace"
 msgstr "MySpace"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:755
+#: ../src/contacts-contact.vala:779
 msgid "MXit"
 msgstr "MXit"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:756
+#: ../src/contacts-contact.vala:780
 msgid "Napster"
 msgstr "Napster"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:757
+#: ../src/contacts-contact.vala:781
 msgid "Tencent QQ"
 msgstr "ØÙÚØÛÙ QQ"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:758
+#: ../src/contacts-contact.vala:782
 msgid "IBM Lotus Sametime"
 msgstr "IBM Lotus Sametime"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:759
+#: ../src/contacts-contact.vala:783
 msgid "SILC"
 msgstr "SILC"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:760
+#: ../src/contacts-contact.vala:784
 msgid "sip"
 msgstr "sip"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:761
+#: ../src/contacts-contact.vala:785
 msgid "Skype"
 msgstr "Skype"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:762
+#: ../src/contacts-contact.vala:786
 msgid "Telephony"
 msgstr "ØÛÙÛÙÙÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:763
+#: ../src/contacts-contact.vala:787
 msgid "Trepia"
 msgstr "Trepia"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:764 ../src/contacts-contact.vala:765
+#: ../src/contacts-contact.vala:788 ../src/contacts-contact.vala:789
 msgid "Yahoo! Messenger"
 msgstr "Yahoo! Messenger"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:766
+#: ../src/contacts-contact.vala:790
 msgid "Zephyr"
 msgstr "Zephyr"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:1029
+#: ../src/contacts-contact.vala:1053
 msgid "Twitter"
 msgstr "Twitter"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:1032
+#: ../src/contacts-contact.vala:1056
 msgid "Google Profile"
 msgstr "Google Profile"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:1096
+#: ../src/contacts-contact.vala:1120
 msgid "Unexpected internal error: created contact was not found"
 msgstr "ØÙÚÙÙ ØØØØÙÙÙ: ÙØØØÙØØÙ ØØÙØÙÛØØØ ØÛÙÙÙÙÙØÙ"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:1234
+#: ../src/contacts-contact.vala:1258
 msgid "Google Circles"
 msgstr "Google Circles"
 
-#: ../src/contacts-contact.vala:1236
+#: ../src/contacts-contact.vala:1260
 msgid "Google Other Contact"
 msgstr "Google Other Contact"
 
+#: ../src/contacts-contact-sheet.vala:172
+#: ../src/contacts-contact-editor.vala:464
+#: ../src/contacts-contact-editor.vala:471
+msgid "Website"
+msgstr "ØÙØØÛØØ"
+
+#: ../src/contacts-contact-sheet.vala:196
+#: ../src/contacts-contact-editor.vala:544
+#: ../src/contacts-contact-editor.vala:551
+msgid "Note"
+msgstr "ØÙØØÚØØ"
+
+#: ../src/contacts-contact-editor.vala:331
+msgid "January"
+msgstr "ÙÛÚØÙØØÙ"
+
+#: ../src/contacts-contact-editor.vala:332
+msgid "February"
+msgstr "ÚÛØ"
+
+#: ../src/contacts-contact-editor.vala:333
+msgid "March"
+msgstr "ÙÛÛØÛØ"
+
+#: ../src/contacts-contact-editor.vala:334
+msgid "April"
+msgstr "ØÛÙÙØ"
+
+#: ../src/contacts-contact-editor.vala:335
+msgid "May"
+msgstr "ØØÚØØ"
+
+#: ../src/contacts-contact-editor.vala:336
+msgid "June"
+msgstr "ØÛÙÛØ"
+
+#: ../src/contacts-contact-editor.vala:337
+msgid "July"
+msgstr "ÚÙÙÙÛ"
+
+#: ../src/contacts-contact-editor.vala:338
+msgid "August"
+msgstr "ØÙÙÛØ"
+
+#: ../src/contacts-contact-editor.vala:339
+msgid "September"
+msgstr "ÙÙØØÙ"
+
+#: ../src/contacts-contact-editor.vala:340
+msgid "October"
+msgstr "ØÙØÛØ"
+
+#: ../src/contacts-contact-editor.vala:341
+msgid "November"
+msgstr "ØÙØÙØÙ"
+
+#: ../src/contacts-contact-editor.vala:342
+msgid "December"
+msgstr "ÙÛÙÛÙ"
+
 #: ../src/contacts-esd-setup.c:114
 msgid "Local Address Book"
 msgstr "ÙÛØÙÙÙ ØØØØÛØ ØÛÙØÙØÙ"
@@ -449,6 +456,16 @@ msgstr "ØÛÙØÙÙØ"
 msgid "Undo"
 msgstr "ÙÛÙÙÛØÙ"
 
+#: ../src/contacts-link-dialog.vala:116
+#: ../src/contacts-new-contact-dialog.vala:86
+#: ../src/contacts-new-contact-dialog.vala:121
+msgid "Email"
+msgstr "ØÛÙØÛØ"
+
+#: ../src/contacts-link-dialog.vala:132
+msgid "Phone number"
+msgstr "ØÛÙÛÙÙÙ ÙÙÙÛØÙ"
+
 #: ../src/contacts-link-dialog.vala:148
 msgid "Link Contact"
 msgstr "ØØÙØÙÛØØØÙÙ ØÛÙØØ"
@@ -457,10 +474,6 @@ msgstr "ØØÙØÙÛØØØÙÙ ØÛÙØØ"
 msgid "Cancel"
 msgstr "ØÛÙÛÙØÙÙ ÙØÙØÛØ"
 
-#: ../src/contacts-link-dialog.vala:154
-msgid "Link"
-msgstr "ØÛÙØÙÙØ"
-
 #: ../src/contacts-link-dialog.vala:182
 #, c-format
 msgid "Link contacts to %s"
@@ -488,6 +501,16 @@ msgstr "ØÛØÛØ ÙÙØÛÚ ÙØÙÙ ØØÙÙØÚ"
 msgid "Contact Name"
 msgstr "ØØÙØÙÛØØØ ØØØÙ"
 
+#: ../src/contacts-new-contact-dialog.vala:95
+#: ../src/contacts-new-contact-dialog.vala:126
+msgid "Phone"
+msgstr "ØÛÙÛÙÙÙ"
+
+#: ../src/contacts-new-contact-dialog.vala:104
+#: ../src/contacts-new-contact-dialog.vala:131
+msgid "Address"
+msgstr "ØØØØÛØ"
+
 #: ../src/contacts-new-contact-dialog.vala:113
 msgid "Add Detail"
 msgstr "ØÛÙØÙÙØØ ÙÙØ"
@@ -534,75 +557,77 @@ msgstr "ÙÛØÙÙÙ ØØØØÛØ ØÛÙØÙØÙ"
 msgid "Contacts Setup"
 msgstr "ØØÙØÙÛØØØÙØØ ØÛÚØÙÙÙ"
 
-#: ../src/contacts-types.vala:113 ../src/contacts-types.vala:133
-#: ../src/contacts-types.vala:234 ../src/contacts-types.vala:324
+#: ../src/contacts-types.vala:113 ../src/contacts-types.vala:125
+#: ../src/contacts-types.vala:226 ../src/contacts-types.vala:339
 msgid "Other"
 msgstr "ØØØÙØ"
 
-#: ../src/contacts-types.vala:121
-msgid "Custom..."
-msgstr "ØØØÛØ..."
-
 #. List most specific first, always in upper case
-#: ../src/contacts-types.vala:289 ../src/contacts-types.vala:320
+#: ../src/contacts-types.vala:281 ../src/contacts-types.vala:335
 msgid "Home"
 msgstr "ÙØÙØÙ"
 
-#: ../src/contacts-types.vala:290 ../src/contacts-types.vala:315
+#: ../src/contacts-types.vala:282 ../src/contacts-types.vala:305
+#: ../src/contacts-types.vala:330
 msgid "Work"
 msgstr "ØÙØ"
 
 #. List most specific first, always in upper case
-#: ../src/contacts-types.vala:314
+#: ../src/contacts-types.vala:304
+msgid "Personal"
+msgstr "ØÛØØÙÙ"
+
+#. List most specific first, always in upper case
+#: ../src/contacts-types.vala:329
 msgid "Assistant"
 msgstr "ÙØØØÛÙÚÙ"
 
-#: ../src/contacts-types.vala:316
+#: ../src/contacts-types.vala:331
 msgid "Work Fax"
 msgstr "ØÙØÙÛØØÙÙÙ ÙØÙÙØ"
 
-#: ../src/contacts-types.vala:317
+#: ../src/contacts-types.vala:332
 msgid "Callback"
 msgstr "ÙØÙØÛØÙØ ÚØÙÙØÙÙ"
 
-#: ../src/contacts-types.vala:318
+#: ../src/contacts-types.vala:333
 msgid "Car"
 msgstr "ÙØØÙÙØ"
 
-#: ../src/contacts-types.vala:319
+#: ../src/contacts-types.vala:334
 msgid "Company"
 msgstr "ØÙØÙÛØ"
 
-#: ../src/contacts-types.vala:321
+#: ../src/contacts-types.vala:336
 msgid "Home Fax"
 msgstr "ØÙÙ ÙØÙÙØÙ"
 
-#: ../src/contacts-types.vala:322
+#: ../src/contacts-types.vala:337
 msgid "ISDN"
 msgstr "ISDN"
 
-#: ../src/contacts-types.vala:323
+#: ../src/contacts-types.vala:338
 msgid "Mobile"
 msgstr "ÙØÙÙÙÙ"
 
-#: ../src/contacts-types.vala:325
+#: ../src/contacts-types.vala:340
 msgid "Fax"
 msgstr "ÙØÙÙØ"
 
-#: ../src/contacts-types.vala:326
+#: ../src/contacts-types.vala:341
 msgid "Pager"
 msgstr "ÚØÙÙØØÛ"
 
-#: ../src/contacts-types.vala:327
+#: ../src/contacts-types.vala:342
 msgid "Radio"
 msgstr "ØØØÙØÙ"
 
-#: ../src/contacts-types.vala:328
+#: ../src/contacts-types.vala:343
 msgid "Telex"
 msgstr "ØÛÙÛÚØØÙÙØ"
 
 #. To translators: TTY is Teletypewriter
-#: ../src/contacts-types.vala:330
+#: ../src/contacts-types.vala:345
 msgid "TTY"
 msgstr "TTY"
 
@@ -620,4 +645,48 @@ msgstr "ØÛÙØÙ ÙÛØÙÙÙÙÙ ØÛÚØÛØ ØØÙØÙÙØÙØÙ."
 
 #: ../src/org.gnome.Contacts.gschema.xml.in.h:2
 msgid "Set to true when the user ran the first-time setup wizard."
-msgstr ""
+msgstr "ØÙØÙÛØÙÛÚÙ ØÛØÙÛÙÙÙ ØÛÚØÛØ ØÛÙÙÙ ØØØØØØ true ØÛÚØÙÙÙØÛ."
+
+#~ msgctxt "Addresses on the Web"
+#~ msgid "Links"
+#~ msgstr "ØÛÙØÙÙÙÙØØ"
+
+#~ msgctxt "Web address"
+#~ msgid "Link"
+#~ msgstr "ØÛÙØÙÙØ"
+
+#~ msgid "Chat"
+#~ msgstr "ØÛÚØÛØ"
+
+#~ msgid "Addresses"
+#~ msgstr "ØØØØÛØÙØØ"
+
+#~ msgid "Add to My Contacts"
+#~ msgstr "ØØÙØÙÛØØØÙÙØÙÙØØ ÙÙØ"
+
+#~ msgid "Unlink"
+#~ msgstr "ØÛÙØÙÙØ ØÙÙØØ ÙÙÙ"
+
+#~ msgid "Add detail..."
+#~ msgstr "ØÛÙØÙÙØØ ÙÙØâ"
+
+#~ msgid "Select detail to add to %s"
+#~ msgstr "%s ØØ ÙÙØÙØÙØØÙ ØÛÙØÙÙØØÙÙ ØØÙÙØ"
+
+#~ msgid "Select email address"
+#~ msgstr "ØÛÙØÛØ ØØØØÛØÙÙÙ ØØÙÙØØ"
+
+#~ msgid "Select what to call"
+#~ msgstr "ÚØÙÙØÙØÙØØÙÙÙ ØØÙÙØØ"
+
+#~ msgid "Select chat account"
+#~ msgstr "ØÛÚØÛØ ÚÛØØØØØÙÙÙ ØØÙÙØØ"
+
+#~ msgid "Add/Remove Linked Contacts..."
+#~ msgstr "ØÛÙØÙØØÙ ØØÙØÙÛØØØÙØØÙÙ ÙÙØ/ÚÙÙÙØÙÛÛØâ"
+
+#~ msgid "Delete"
+#~ msgstr "ØÛÚÛØ"
+
+#~ msgid "Custom..."
+#~ msgstr "ØØØÛØ..."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]