[gtk+] [l10n] Update Japanese translationcommit 3740ebf866078efb3b71c5b5dcc9c625af42f7f7
Author: Jiro Matsuzawa <jmatsuzawa gnome org>
Date:  Mon Feb 18 23:32:29 2013 +0900

  [l10n] Update Japanese translation
  
  Merge the latest pot.

 po/ja.po | 598 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 314 insertions(+), 284 deletions(-)
---
diff --git a/po/ja.po b/po/ja.po
index bca5329..f1e535c 100644
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -16,7 +16,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+ gtk-3-2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk%2b&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2012-08-25 19:42+0000\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-19 19:42+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-08-21 12:20+0900\n"
 "Last-Translator: Jiro Matsuzawa <jmatsuzawa src gnome org>\n"
 "Language-Team: Japanese <gnome-translation gnome gr jp>\n"
@@ -462,21 +462,21 @@ msgid "Opening %d Item"
 msgid_plural "Opening %d Items"
 msgstr[0] "%d åããããããéããããã"
 
-#: ../gtk/a11y/gtkspinneraccessible.c:40
+#: ../gtk/a11y/gtkspinneraccessible.c:39
 msgctxt "throbbing progress animation widget"
 msgid "Spinner"
 msgstr "ãããã"
 
-#: ../gtk/a11y/gtkspinneraccessible.c:41
+#: ../gtk/a11y/gtkspinneraccessible.c:40
 msgid "Provides visual indication of progress"
 msgstr "éèããããæåãèèçãèããã"
 
-#: ../gtk/a11y/gtkswitchaccessible.c:63
+#: ../gtk/a11y/gtkswitchaccessible.c:62
 msgctxt "light switch widget"
 msgid "Switch"
 msgstr "ãããã"
 
-#: ../gtk/a11y/gtkswitchaccessible.c:64
+#: ../gtk/a11y/gtkswitchaccessible.c:63
 msgid "Switches between on and off states"
 msgstr "ãããããçæãåãæããã"
 
@@ -589,6 +589,7 @@ msgstr "çåãèãæåããååããããããããããããã
 #.
 #: ../gtk/deprecated/gtkcolorseldialog.c:201 ../gtk/gtkappchooserdialog.c:574
 #: ../gtk/gtkcolorchooserdialog.c:150 ../gtk/gtkfontchooserdialog.c:174
+#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:550
 msgid "_Select"
 msgstr "éæ(_S)"
 
@@ -657,27 +658,27 @@ msgid "Could not show link"
 msgstr "ããããèçãããããããã"
 
 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1017
-msgid "Homepage"
-msgstr "ãããããã"
+msgid "Website"
+msgstr ""
 
 #: ../gtk/gtkaboutdialog.c:1071
 #, c-format
 msgid "About %s"
 msgstr "%s ãããã"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2399
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2398
 msgid "Created by"
 msgstr "äæè"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2402
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2401
 msgid "Documented by"
 msgstr "ããããããæå"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2412
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2411
 msgid "Translated by"
 msgstr "çèæå"
 
-#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2417
+#: ../gtk/gtkaboutdialog.c:2416
 msgid "Artwork by"
 msgstr "ããããããæå"
 
@@ -686,7 +687,7 @@ msgstr "ããããããæå"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: ../gtk/gtkaccellabel.c:156
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:159
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Shift"
 msgstr "Shift"
@@ -696,7 +697,7 @@ msgstr "Shift"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: ../gtk/gtkaccellabel.c:162
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:165
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Ctrl"
 msgstr "Ctrl"
@@ -706,7 +707,7 @@ msgstr "Ctrl"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: ../gtk/gtkaccellabel.c:168
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:171
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Alt"
 msgstr "Alt"
@@ -716,7 +717,7 @@ msgstr "Alt"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: ../gtk/gtkaccellabel.c:802
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:805
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Super"
 msgstr "Super"
@@ -726,7 +727,7 @@ msgstr "Super"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: ../gtk/gtkaccellabel.c:815
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:818
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Hyper"
 msgstr "Hyper"
@@ -736,23 +737,25 @@ msgstr "Hyper"
 #. * translated on keyboards used for your language, don't translate
 #. * this.
 #.
-#: ../gtk/gtkaccellabel.c:829
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:832
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Meta"
 msgstr "Meta"
 
-#: ../gtk/gtkaccellabel.c:845
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:848
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Space"
 msgstr "Space"
 
-#: ../gtk/gtkaccellabel.c:848
+#: ../gtk/gtkaccellabel.c:851
 msgctxt "keyboard label"
 msgid "Backslash"
 msgstr "\\"
 
 #: ../gtk/gtkappchooserbutton.c:290
-msgid "Other application..."
+#, fuzzy
+#| msgid "Other application..."
+msgid "Other applicationâ"
 msgstr "åããããããããã..."
 
 #: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:137
@@ -784,7 +787,7 @@ msgstr "ãããããããããèããããããããã"
 msgid "Select an application to open \"%s\""
 msgstr "\"%s\" ãéããããããããããéæãããããã"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:398 ../gtk/gtkappchooserwidget.c:654
+#: ../gtk/gtkappchooserdialog.c:398 ../gtk/gtkappchooserwidget.c:657
 #, c-format
 msgid "No applications available to open \"%s\""
 msgstr "\"%s\" ãéããããããããããèãããããã"
@@ -812,23 +815,23 @@ msgstr "ééãããåãæã"
 msgid "Show other applications"
 msgstr "åããããããããããèçãã"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:603
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:606
 msgid "Default Application"
 msgstr "æåããããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:741
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:744
 msgid "Recommended Applications"
 msgstr "æåãããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:756
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:759
 msgid "Related Applications"
 msgstr "ééãããããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:770
+#: ../gtk/gtkappchooserwidget.c:773
 msgid "Other Applications"
 msgstr "åããããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkapplication.c:1552
+#: ../gtk/gtkapplication.c:1557
 #, c-format
 msgid ""
 "%s cannot quit at this time:\n"
@@ -836,26 +839,26 @@ msgid ""
 "%s"
 msgstr ""
 
-#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:333 ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:475
+#: ../gtk/gtkapplicationwindow.c:333 ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:480
 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:1445
 msgid "Application"
 msgstr "ãããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkassistant.c:1004
+#: ../gtk/gtkassistant.c:1008
 #, fuzzy
 #| msgctxt "Stock label"
 #| msgid "C_onnect"
 msgid "C_ontinue"
 msgstr "æç(_O)"
 
-#: ../gtk/gtkassistant.c:1007
+#: ../gtk/gtkassistant.c:1011
 #, fuzzy
 #| msgctxt "Stock label, navigation"
 #| msgid "_Back"
 msgid "Go _Back"
 msgstr "æã(_B)"
 
-#: ../gtk/gtkassistant.c:1011
+#: ../gtk/gtkassistant.c:1015
 #, fuzzy
 #| msgctxt "print operation status"
 #| msgid "Finished"
@@ -999,8 +1002,10 @@ msgstr "çå"
 #. * an accelerator when the cell is clicked to change the
 #. * acelerator.
 #.
-#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:416 ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:745
-msgid "New accelerator..."
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:416 ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:747
+#, fuzzy
+#| msgid "New accelerator..."
+msgid "New acceleratorâ"
 msgstr "æããããããããã..."
 
 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:372 ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:462
@@ -1314,7 +1319,7 @@ msgid "default:mm"
 msgstr "default:mm"
 
 #. And show the custom paper dialog
-#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:397 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3264
+#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:397 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3275
 msgid "Manage Custom Sizes"
 msgstr "ããäãããããçç"
 
@@ -1327,7 +1332,9 @@ msgid "mm"
 msgstr "ãã"
 
 #: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:605
-msgid "Margins from Printer..."
+#, fuzzy
+#| msgid "Margins from Printer..."
+msgid "Margins from Printerâ"
 msgstr "ãããããããããã..."
 
 #: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:771
@@ -1367,15 +1374,15 @@ msgstr "åå(_R):"
 msgid "Paper Margins"
 msgstr "ççããããã"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:8848 ../gtk/gtktextview.c:8316
+#: ../gtk/gtkentry.c:9127 ../gtk/gtktextview.c:8591
 msgid "Input _Methods"
 msgstr "ååãããã(_M)"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:8862 ../gtk/gtktextview.c:8330
+#: ../gtk/gtkentry.c:9141 ../gtk/gtktextview.c:8605
 msgid "_Insert Unicode Control Character"
 msgstr "Unicode ååæåãæå(_I)"
 
-#: ../gtk/gtkentry.c:10336
+#: ../gtk/gtkentry.c:10094
 msgid "Caps Lock is on"
 msgstr "Caps Lock ãããããããããã"
 
@@ -1424,7 +1431,7 @@ msgstr "Caps Lock ãããããããããã"
 msgid "Select a File"
 msgstr "ãããããéæ"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:105 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1817
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:105 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1820
 msgid "Desktop"
 msgstr "ãããããã"
 
@@ -1433,51 +1440,53 @@ msgid "(None)"
 msgstr "(ãã)"
 
 #: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:2046
-msgid "Other..."
+#, fuzzy
+#| msgid "Other..."
+msgid "Otherâ"
 msgstr "ããä..."
 
 #: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:152
 msgid "Type name of new folder"
 msgstr "æãããããããåãååãããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:968
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:971
 msgid "Could not retrieve information about the file"
 msgstr "ãããããéããæåãååãããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:979
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:982
 msgid "Could not add a bookmark"
 msgstr "ãããããããèåãããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:990
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:993
 msgid "Could not remove bookmark"
 msgstr "ãããããããåéãããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1001
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1004
 msgid "The folder could not be created"
 msgstr "ããããããçæãããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1014
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1017
 msgid "The folder could not be created, as a file with the same name already exists. Try using a different 
name for the folder, or rename the file first."
 msgstr "ååãããããããããååãããããããããããããããçæãããããããããåãååãããããããããåãåæãããããããããäååèããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1028
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1031
 msgid "You need to choose a valid filename."
 msgstr "æåãããããåãæåããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1031
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1034
 #, c-format
 msgid "Cannot create a file under %s as it is not a folder"
 msgstr "%s ãããããããããããããããéäããããããäæããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1043
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1046
 msgid "You may only select folders. The item that you selected is not a folder; try using a different item."
 msgstr "ãããããããéæãããããéæããããããããããããããããããããäããããããäçããããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1053
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1056
 msgid "Invalid file name"
 msgstr "çåãããããåãã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1063
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1066
 msgid "The folder contents could not be displayed"
 msgstr "ããããããååãèçãããããããã"
 
@@ -1485,215 +1494,217 @@ msgstr "ããããããååãèçãããããããã"
 #. * is a hostname. Nautilus and the panel contain the same string
 #. * to translate.
 #.
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1589
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1592
 #, c-format
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%2$s:%1$s"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1738
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1741
 msgid "Search"
 msgstr "æç"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1762 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4988
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1765 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4991
 msgid "Recently Used"
 msgstr "æèéãããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2361
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2364
 msgid "Select which types of files are shown"
 msgstr "èçãããããããçéãéæãããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2720
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2723
 #, c-format
 msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
 msgstr "'%s' ããããããããããããããããèåããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2764
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2767
 #, c-format
 msgid "Add the current folder to the bookmarks"
 msgstr "ãããããããããããããããèåããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2766
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2769
 #, c-format
 msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
 msgstr "æåãããããããããããããããèåããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2804
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2807
 #, c-format
 msgid "Remove the bookmark '%s'"
 msgstr "'%s' ããããããããããåéããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2806
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2809
 #, c-format
 msgid "Bookmark '%s' cannot be removed"
 msgstr "ãããããã '%s'ãåéããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2813 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3699
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2816 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3702
 msgid "Remove the selected bookmark"
 msgstr "æåãããããããããåéããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3377
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3380
 msgid "Remove"
 msgstr "åé"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3386
-msgid "Rename..."
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3389
+#, fuzzy
+#| msgid "Rename..."
+msgid "Renameâ"
 msgstr "ããããåãåæ..."
 
 #. Accessible object name for the file chooser's shortcuts pane
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3550
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3553
 msgid "Places"
 msgstr "åæ"
 
 #. Column header for the file chooser's shortcuts pane
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3607
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3610
 msgid "_Places"
 msgstr "åæ(_P)"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3687
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3690
 msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
 msgstr "æåãããããããããããããããèåããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3948
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3951
 msgid "Could not select file"
 msgstr "ãããããéæãããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4173
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4176
 msgid "_Visit this file"
 msgstr "ãããããããååãèã(_V)"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4176
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4179
 msgid "_Copy fileâs location"
 msgstr "ãããããåæãããããã(_C)"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4179
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4182
 msgid "_Add to Bookmarks"
 msgstr "ãããããããèå(_A)"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4186
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4189
 msgid "Show _Hidden Files"
 msgstr "éããããããèçãã(_H)"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4189
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4192
 msgid "Show _Size Column"
 msgstr "ããããèçãã(_S)"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4414
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4417
 msgid "Files"
 msgstr "ãããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4465
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4468
 msgid "Name"
 msgstr "åå"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4488
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4491
 msgid "Size"
 msgstr "ããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4502
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4505
 msgid "Modified"
 msgstr "ææææ"
 
 #. Label
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4595 ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:835
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4598
 msgid "_Name:"
 msgstr "åå(_N):"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4826
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4829
 msgid "Type a file name"
 msgstr "ããããåãååãããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4873 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4884
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4876 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4887
 msgid "Please select a folder below"
 msgstr "ääããããããããéæãããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4879
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4882
 msgid "Please type a file name"
 msgstr "ããããåãååãããããã"
 
 #. Create Folder
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4950
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4953
 msgid "Create Fo_lder"
 msgstr "ããããããäæ(_L)"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4998
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5001
 msgid "Search:"
 msgstr "æç:"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5049
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5052
 msgid "_Location:"
 msgstr "åæ(_L):"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5500
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5502
 msgid "Save in _folder:"
 msgstr "æãããããããäå(_F):"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5502
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5504
 msgid "Create in _folder:"
 msgstr "ããããããäãäæ(_F):"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6589
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6597
 #, c-format
 msgid "Could not read the contents of %s"
 msgstr "%s ãååãèãèããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6593
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6601
 msgid "Could not read the contents of the folder"
 msgstr "ããããããååãèãèããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6686 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6754
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6934
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6694 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6762
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6942
 msgid "Unknown"
 msgstr "äæ"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6701
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6709
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6703
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6711
 msgid "Yesterday at %H:%M"
 msgstr "ææã %H:%M"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7405
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7413
 msgid "Cannot change to folder because it is not local"
 msgstr "ãããããããããããããããããåæããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8009 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8030
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8020 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8041
 #, c-format
 msgid "Shortcut %s already exists"
 msgstr "ããããããã %s ãæããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8120
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8131
 #, c-format
 msgid "Shortcut %s does not exist"
 msgstr "ããããããã %s ãããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8366 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:548
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8377 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:548
 #, c-format
 msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "\"%s\" ããããããããæãååããããäæããããããããããã?"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8369 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:552
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8380 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:552
 #, c-format
 msgid "The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
 msgstr "\"%s\" ããããããæãååããããããããããååãäæããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8374 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:559
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8385 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:559
 msgid "_Replace"
 msgstr "çãæãã(_R)"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9181
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9192
 msgid "Could not start the search process"
 msgstr "æçåçãéåãããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9182
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9193
 msgid "The program was not able to create a connection to the indexer daemon. Please make sure it is 
running."
 msgstr "æççããããããããçæãããããããæçããããããããããããããåèäãçèããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9196
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9207
 msgid "Could not send the search request"
 msgstr "æççæããããããåãéäãããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9806
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9817
 #, c-format
 msgid "Could not mount %s"
 msgstr "%s ããããããããããããã"
@@ -1731,12 +1742,12 @@ msgstr "ããããåãæç"
 msgid "Font Family"
 msgstr "ãããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkicontheme.c:1627
+#: ../gtk/gtkicontheme.c:1931
 #, c-format
 msgid "Icon '%s' not present in theme"
 msgstr "ããããäããããã '%s' ãããããã"
 
-#: ../gtk/gtkicontheme.c:3137
+#: ../gtk/gtkicontheme.c:3462
 msgid "Failed to load icon"
 msgstr "ãããããèãèããåæãããã"
 
@@ -1761,49 +1772,54 @@ msgid "System (%s)"
 msgstr "ãããã (%s)"
 
 #. Open Link
-#: ../gtk/gtklabel.c:6224
+#: ../gtk/gtklabel.c:6139
 msgid "_Open Link"
 msgstr "ããããéã(_O)"
 
 #. Copy Link Address
-#: ../gtk/gtklabel.c:6236
+#: ../gtk/gtklabel.c:6151
 msgid "Copy _Link Address"
 msgstr "ãããããããããããã(_L)"
 
-#: ../gtk/gtk-launch.c:69
-msgid "APPLICATION [URI...] - launch an APPLICATION with URI."
+#: ../gtk/gtk-launch.c:71
+msgid "APPLICATION [URIâ] â launch an APPLICATION with URI."
 msgstr ""
 
 #. Translators: this message will appear after the usage string
 #. and before the list of options.
-#: ../gtk/gtk-launch.c:73
+#: ../gtk/gtk-launch.c:75
 msgid ""
 "Launch specified application by its desktop file info\n"
 "optionally passing list of URIs as arguments."
 msgstr ""
 
-#: ../gtk/gtk-launch.c:85
+#: ../gtk/gtk-launch.c:87
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "Error parsing option --gdk-debug"
 msgid "Error parsing commandline options: %s\n"
 msgstr "--gdk-debug ããããããèæããããã"
 
-#: ../gtk/gtk-launch.c:87 ../gtk/gtk-launch.c:100
+#: ../gtk/gtk-launch.c:89 ../gtk/gtk-launch.c:102
 #, c-format
 msgid "Try \"%s --help\" for more information."
 msgstr ""
 
 #. Translators: the %s is the program name. This error message
 #. means the user is calling gtk-launch without any argument.
-#: ../gtk/gtk-launch.c:98
+#: ../gtk/gtk-launch.c:100
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "Find applications online"
 msgid "%s: missing application name"
 msgstr "ãããããããããããããããæã"
 
+#: ../gtk/gtk-launch.c:121
+#, c-format
+msgid "Creating AppInfo from id not supported on non unix operating systems"
+msgstr ""
+
 #. Translators: the first %s is the program name, the second one
 #. is the application name.
-#: ../gtk/gtk-launch.c:122
+#: ../gtk/gtk-launch.c:129
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "Could not run application"
 msgid "%s: no such application %s"
@@ -1811,7 +1827,7 @@ msgstr "ãããããããããåèãããããããã"
 
 #. Translators: the first %s is the program name, the second one
 #. is the error message.
-#: ../gtk/gtk-launch.c:140
+#: ../gtk/gtk-launch.c:147
 #, c-format
 msgid "%s: error launching application: %s\n"
 msgstr ""
@@ -1886,83 +1902,83 @@ msgstr "çåããã GTK+ ãããããããããæåãã"
 #. * Do *not* translate it to "predefinito:LTR", if it
 #. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
 #.
-#: ../gtk/gtkmain.c:706
+#: ../gtk/gtkmain.c:703
 msgid "default:LTR"
 msgstr "default:LTR"
 
-#: ../gtk/gtkmain.c:774
+#: ../gtk/gtkmain.c:768
 #, c-format
 msgid "Cannot open display: %s"
 msgstr "ãããããããããããããããã: %s"
 
-#: ../gtk/gtkmain.c:840
+#: ../gtk/gtkmain.c:834
 msgid "GTK+ Options"
 msgstr "GTK+ ãããããã"
 
-#: ../gtk/gtkmain.c:840
+#: ../gtk/gtkmain.c:834
 msgid "Show GTK+ Options"
 msgstr "GTK+ ãããããããèçãã"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:532
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:535
 msgid "Co_nnect"
 msgstr "æçãã(_N)"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:606
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:609
 #, fuzzy
 #| msgid "Co_nnect"
 msgid "Connect As"
 msgstr "æçãã(_N)"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:615
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:618
 #, fuzzy
 #| msgid "Connect _anonymously"
 msgid "_Anonymous"
 msgstr "ååãæçãã(_A)"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:624
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:627
 msgid "Registered U_ser"
 msgstr ""
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:635
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:638
 #, fuzzy
 #| msgid "_Username:"
 msgid "_Username"
 msgstr "ããããå(_U):"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:640
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:643
 #, fuzzy
 #| msgid "_Domain:"
 msgid "_Domain"
 msgstr "ãããã(_D):"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:646
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:649
 #, fuzzy
 #| msgid "_Password:"
 msgid "_Password"
 msgstr "ããããã(_P):"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:668
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:671
 msgid "Forget password _immediately"
 msgstr "äããããããããçæãã(_I)"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:678
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:681
 msgid "Remember password until you _logout"
 msgstr "ãããããããããããããããèæãã(_L)"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:688
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:691
 msgid "Remember _forever"
 msgstr "æéãããèæãã(_F)"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:1077
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:1080
 #, c-format
 msgid "Unknown Application (PID %d)"
 msgstr "äæããããããããã (PID %d)"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:1260
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:1263
 msgid "Unable to end process"
 msgstr "ãããããçäããããã"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:1297
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:1300
 msgid "_End Process"
 msgstr "ãããããçä(_E)"
 
@@ -1997,7 +2013,7 @@ msgstr "zsh"
 msgid "Cannot end process with PID %d: %s"
 msgstr "PID %d ããããããçäããããã: %s"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:5051 ../gtk/gtknotebook.c:7705
+#: ../gtk/gtknotebook.c:5069 ../gtk/gtknotebook.c:7723
 #, c-format
 msgid "Page %u"
 msgstr "%u ããã"
@@ -2005,14 +2021,14 @@ msgstr "%u ããã"
 #. Translators: the format here is used to build the string that will be rendered
 #. * in the number emblem.
 #.
-#: ../gtk/gtknumerableicon.c:481
+#: ../gtk/gtknumerableicon.c:482
 #, c-format
 msgctxt "Number format"
 msgid "%d"
 msgstr "%d"
 
-#: ../gtk/gtkpagesetup.c:646 ../gtk/gtkpapersize.c:846
-#: ../gtk/gtkpapersize.c:886
+#: ../gtk/gtkpagesetup.c:646 ../gtk/gtkpapersize.c:848
+#: ../gtk/gtkpapersize.c:888
 msgid "Not a valid page setup file"
 msgstr "ååããããèåãããããããããããã"
 
@@ -2039,15 +2055,17 @@ msgstr ""
 " äå: %s %s\n"
 " äå: %s %s"
 
-#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:845 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3318
-msgid "Manage Custom Sizes..."
-msgstr "ããäãããã..."
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:845 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3329
+#, fuzzy
+#| msgid "Manage Custom Sizes"
+msgid "Manage Custom Sizesâ"
+msgstr "ããäãããããçç"
 
 #: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:896
 msgid "_Format for:"
 msgstr "ãããããã(_F):"
 
-#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:917 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3466
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:917 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3477
 msgid "_Paper size:"
 msgstr "ççããã(_P):"
 
@@ -2055,7 +2073,7 @@ msgstr "ççããã(_P):"
 msgid "_Orientation:"
 msgstr "ççãåã(_O):"
 
-#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1006 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3520
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1006 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3531
 msgid "Page Setup"
 msgstr "ããããèå"
 
@@ -2071,22 +2089,20 @@ msgstr "äããã"
 msgid "File System Root"
 msgstr "ãããããããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkprintbackend.c:748
+#: ../gtk/gtkprintbackend.c:750
 msgid "Authentication"
 msgstr "èè"
 
-#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:728
+#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:546
+#, fuzzy
+#| msgid "Select a File"
+msgid "Select a filename"
+msgstr "ãããããéæ"
+
+#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:770
 msgid "Not available"
 msgstr "åçããããã"
 
-#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:828
-msgid "Select a folder"
-msgstr "ããããããéæ"
-
-#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:843
-msgid "_Save in folder:"
-msgstr "ããããããäãäå(_S):"
-
 #. translators: this string is the default job title for print
 #. * jobs. %s gets replaced by the application name, %d gets replaced
 #. * by the job number.
@@ -2141,29 +2157,29 @@ msgctxt "print operation status"
 msgid "Finished with error"
 msgstr "åä (ãããæã)"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2352
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2349
 #, c-format
 msgid "Preparing %d"
 msgstr "%d ãæåäãã"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2354 ../gtk/gtkprintoperation.c:2984
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2351 ../gtk/gtkprintoperation.c:2983
 msgid "Preparing"
 msgstr "æåä"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2357
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:2354
 #, c-format
 msgid "Printing %d"
 msgstr "%d ãååäãã"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:3014
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:3013
 msgid "Error creating print preview"
 msgstr "ããããããçæããéãããã"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation.c:3017
+#: ../gtk/gtkprintoperation.c:3016
 msgid "The most probable reason is that a temporary file could not be created."
 msgstr "äæçããããããçæãããããããäçèããããããååããã"
 
-#: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:302
+#: ../gtk/gtkprintoperation-unix.c:307
 msgid "Error launching preview"
 msgstr "ããããããèåããéãããã"
 
@@ -2226,45 +2242,47 @@ msgstr "ååäæãããã"
 msgid "Getting printer information failed"
 msgstr "ããããããæåãååãåæããããã"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1905
-msgid "Getting printer information..."
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:1916
+#, fuzzy
+#| msgid "Getting printer information..."
+msgid "Getting printer informationâ"
 msgstr "ããããããæåãååä..."
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2173
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2184
 msgid "Printer"
 msgstr "ããããã"
 
 #. Translators: this is the header for the location column in the print dialog
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2183
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2194
 msgid "Location"
 msgstr "åæ"
 
 #. Translators: this is the header for the printer status column in the print dialog
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2194
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2205
 msgid "Status"
 msgstr "çæ"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2220
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2231
 msgid "Range"
 msgstr "çå"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2224
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2235
 msgid "_All Pages"
 msgstr "ããããããã(_A)"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2229
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2240
 msgid "C_urrent Page"
 msgstr "çåãããããã(_U)"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2237
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2248
 msgid "Se_lection"
 msgstr "éæ(_L)"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2243
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2254
 msgid "Pag_es:"
 msgstr "ããã(_E):"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2244
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2255
 msgid ""
 "Specify one or more page ranges,\n"
 " e.g. 1-3,7,11"
@@ -2272,28 +2290,28 @@ msgstr ""
 "1ãããääãçåãæåãããããã;\n"
 "ä: 1-3,7,11"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2253
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2264
 msgid "Pages"
 msgstr "ããã"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2264
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2275
 msgid "Copies"
 msgstr "ããã"
 
 #. FIXME chpe: too much space between Copies and spinbutton, put those 2 in a hbox and make it span 2 columns
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2269
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2280
 msgid "Copie_s:"
 msgstr "ããããæ(_S):"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2285
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2296
 msgid "C_ollate"
 msgstr "ããããæãã(_O)"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2291
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2302
 msgid "_Reverse"
 msgstr "ããããééããã(_R)"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2307
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2318
 msgid "General"
 msgstr "åè"
 
@@ -2303,168 +2321,168 @@ msgstr "åè"
 #. Translators: These strings name the possible arrangements of
 #. * multiple pages on a sheet when printing
 #.
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3047
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3686
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3058
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3692
 msgid "Left to right, top to bottom"
 msgstr "åããåããäããäã"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3047
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3686
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3058
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3692
 msgid "Left to right, bottom to top"
 msgstr "åããåããäããäã"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3048
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3687
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3059
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3693
 msgid "Right to left, top to bottom"
 msgstr "åããåããäããäã"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3048
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3687
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3059
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3693
 msgid "Right to left, bottom to top"
 msgstr "åããåããäããäã"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3049
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3688
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3060
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3694
 msgid "Top to bottom, left to right"
 msgstr "äããäããåããåã"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3049
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3688
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3060
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3694
 msgid "Top to bottom, right to left"
 msgstr "äããäããåããåã"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3050
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3689
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3061
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3695
 msgid "Bottom to top, left to right"
 msgstr "äããäããåããåã"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3050
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3689
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3061
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3695
 msgid "Bottom to top, right to left"
 msgstr "äããäããåããåã"
 
 #. Translators, this string is used to label the option in the print
 #. * dialog that controls in what order multiple pages are arranged
 #.
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3054 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3067
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3766
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3065 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3078
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3772
 msgid "Page Ordering"
 msgstr "ããããéç"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3083
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3094
 msgid "Left to right"
 msgstr "åããåã"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3084
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3095
 msgid "Right to left"
 msgstr "åããåã"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3096
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3107
 msgid "Top to bottom"
 msgstr "äããäã"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3097
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3108
 msgid "Bottom to top"
 msgstr "äããäã"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3341
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3352
 msgid "Layout"
 msgstr "ããããã"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3345
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3356
 msgid "T_wo-sided:"
 msgstr "äéåå(_W):"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3357
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3368
 msgid "Pages per _side:"
 msgstr "æçãåå(_S):"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3371
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3382
 msgid "Page or_dering:"
 msgstr "ããããéç(_D):"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3384
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3395
 msgid "_Only print:"
 msgstr "ååãåè(_O):"
 
 #. In enum order
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3396
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3407
 msgid "All sheets"
 msgstr "ããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3397
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3408
 msgid "Even sheets"
 msgstr "åæããã"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3398
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3409
 msgid "Odd sheets"
 msgstr "åæããã"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3401
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3412
 msgid "Sc_ale:"
 msgstr "æå/çå(_A):"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3425
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3436
 msgid "Paper"
 msgstr "çç"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3429
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3440
 msgid "Paper _type:"
 msgstr "çé(_T):"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3441
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3452
 msgid "Paper _source:"
 msgstr "ççãããã(_S):"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3453
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3464
 msgid "Output t_ray:"
 msgstr "åååãããã(_R):"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3486
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3497
 msgid "Or_ientation:"
 msgstr "ççãåã(_I):"
 
 #. In enum order
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3498
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3509
 msgid "Portrait"
 msgstr "çæå"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3499
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3510
 msgid "Landscape"
 msgstr "ææå"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3500
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3511
 msgid "Reverse portrait"
 msgstr "çæå(éåã)"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3501
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3512
 msgid "Reverse landscape"
 msgstr "ææå(éåã)"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3545
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3556
 msgid "Job Details"
 msgstr "ååããããèç"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3549
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3560
 msgid "Pri_ority:"
 msgstr "ååéä(_O):"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3561
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3572
 msgid "_Billing info:"
 msgstr "ãããæå(_B):"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3576
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3587
 msgid "Print Document"
 msgstr "ãããããããåå"
 
 #. Translators: this is one of the choices for the print at option
 #. * in the print dialog
 #.
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3583
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3594
 msgid "_Now"
 msgstr "äããååãã(_N)"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3592
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3603
 msgid "A_t:"
 msgstr "æéãæåãã(_T):"
 
@@ -2472,7 +2490,7 @@ msgstr "æéãæåãã(_T):"
 #. * You can remove the am/pm values below for your locale if they are not
 #. * supported.
 #.
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3598
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3609
 msgid ""
 "Specify the time of print,\n"
 " e.g. 15:30, 2:35 pm, 14:15:20, 11:46:30 am, 4 pm"
@@ -2480,68 +2498,68 @@ msgstr ""
 "ååããæéãæåãããããã:\n"
 " (ä) 15:30ãåå 2:35ã14:15:20, åå 11:46:30 amãåå 4"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3606
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3617
 msgid "Time of print"
 msgstr "ããããæé"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3620
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3631
 msgid "On _hold"
 msgstr "äçãã(_H)"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3621
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3632
 msgid "Hold the job until it is explicitly released"
 msgstr "ååããããååãèæãããããäçãããããã"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3639
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3650
 msgid "Add Cover Page"
 msgstr "èèçãèå"
 
 #. Translators, this is the label used for the option in the print
 #. * dialog that controls the front cover page.
 #.
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3646
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3657
 msgid "Be_fore:"
 msgstr "å(_F):"
 
 #. Translators, this is the label used for the option in the print
 #. * dialog that controls the back cover page.
 #.
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3661
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3672
 msgid "_After:"
 msgstr "å(_A):"
 
 #. Translators: this is the tab label for the notebook tab containing
 #. * job-specific options in the print dialog
 #.
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3676
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3687
 msgid "Job"
 msgstr "ååããã"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3742
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3753
 msgid "Advanced"
 msgstr "æå"
 
 #. Translators: this will appear as tab label in print dialog.
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3780
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3791
 msgid "Image Quality"
 msgstr "çåãåè"
 
 #. Translators: this will appear as tab label in print dialog.
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3784
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3795
 msgid "Color"
 msgstr "è"
 
 #. Translators: this will appear as tab label in print dialog.
 #. It's a typographical term, as in "Binding and finishing"
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3789
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3800
 msgid "Finishing"
 msgstr "åä"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3799
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3810
 msgid "Some of the settings in the dialog conflict"
 msgstr "ååããããããèåãççããããã"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3825
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3836
 msgid "Print"
 msgstr "åå"
 
@@ -2549,36 +2567,36 @@ msgstr "åå"
 msgid "Select which type of documents are shown"
 msgstr "èçãããããããçéãéæãããããã"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1130 ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1167
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1129 ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1166
 #, c-format
 msgid "No item for URI '%s' found"
 msgstr "URI '%s' ããããããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1294
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1293
 msgid "Untitled filter"
 msgstr "ãããããããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1647
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1646
 msgid "Could not remove item"
 msgstr "ãããããåéãããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1691
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1690
 msgid "Could not clear list"
 msgstr "äèãããããããããããã"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1775
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1774
 msgid "Copy _Location"
 msgstr "åæãããã(_L)"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1788
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1787
 msgid "_Remove From List"
 msgstr "äèããåéãã(_R)"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1797
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1796
 msgid "_Clear List"
 msgstr "äèãããã(_C)"
 
-#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1811
+#: ../gtk/gtkrecentchooserdefault.c:1810
 msgid "Show _Private Resources"
 msgstr "åäçããããããèçãã(_P)"
 
@@ -3151,7 +3169,7 @@ msgstr "çå(_O)"
 #. * glyphs then use MEDIUM VERTICAL BAR (U+2759) as the text for
 #. * the state
 #.
-#: ../gtk/gtkswitch.c:337 ../gtk/gtkswitch.c:392 ../gtk/gtkswitch.c:586
+#: ../gtk/gtkswitch.c:337 ../gtk/gtkswitch.c:392 ../gtk/gtkswitch.c:583
 msgctxt "switch"
 msgid "ON"
 msgstr "ãã"
@@ -3159,7 +3177,7 @@ msgstr "ãã"
 #. Translators: if the "off" state label requires more than three
 #. * glyphs then use WHITE CIRCLE (U+25CB) as the text for the state
 #.
-#: ../gtk/gtkswitch.c:345 ../gtk/gtkswitch.c:393 ../gtk/gtkswitch.c:615
+#: ../gtk/gtkswitch.c:345 ../gtk/gtkswitch.c:393 ../gtk/gtkswitch.c:598
 msgctxt "switch"
 msgid "OFF"
 msgstr "ãã"
@@ -3326,7 +3344,7 @@ msgstr "%2$d èç %3$d æåçãäæåãéåãã '%1$s'"
 msgid "Unexpected character data on line %d char %d"
 msgstr "%d èã %d æåçãæåããããäæåãã"
 
-#: ../gtk/gtkuimanager.c:2738
+#: ../gtk/gtkuimanager.c:2694
 msgid "Empty"
 msgstr "ç"
 
@@ -4507,169 +4525,169 @@ msgstr "äæåæä (ååããããçæããããã)"
 msgid "Rejecting Jobs"
 msgstr "ååããããçæããããã"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2909
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2915
 msgid "Two Sided"
 msgstr "äéåå"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2910
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2916
 msgid "Paper Type"
 msgstr "ççãçé"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2911
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2917
 msgid "Paper Source"
 msgstr "ççãããã"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2912
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2918
 msgid "Output Tray"
 msgstr "ååããã"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2913
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2919
 msgid "Resolution"
 msgstr "èåå"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2914
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2920
 msgid "GhostScript pre-filtering"
 msgstr "GhostScript ãããããããã (ååç)"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2923
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2929
 msgid "One Sided"
 msgstr "çéåå"
 
 #. Translators: this is an option of "Two Sided"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2925
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2931
 msgid "Long Edge (Standard)"
 msgstr "éè (ææ)"
 
 #. Translators: this is an option of "Two Sided"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2927
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2933
 msgid "Short Edge (Flip)"
 msgstr "çè (æãèã)"
 
 #. Translators: this is an option of "Paper Source"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2929
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2931
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2939
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2935
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2937
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2945
 msgid "Auto Select"
 msgstr "èåéæ"
 
 #. Translators: this is an option of "Paper Source"
 #. Translators: this is an option of "Resolution"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2933
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2935
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2937
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2939
 #: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2941
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3429
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2943
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2947
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3435
 msgid "Printer Default"
 msgstr "ããããããããããã"
 
 #. Translators: this is an option of "GhostScript"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2943
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2949
 msgid "Embed GhostScript fonts only"
 msgstr "åãèãã GhostScript ããããããã"
 
 #. Translators: this is an option of "GhostScript"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2945
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2951
 msgid "Convert to PS level 1"
 msgstr "PS ãããã1ãåæãã"
 
 #. Translators: this is an option of "GhostScript"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2947
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2953
 msgid "Convert to PS level 2"
 msgstr "PS ãããã2ãåæãã"
 
 #. Translators: this is an option of "GhostScript"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2949
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2955
 msgid "No pre-filtering"
 msgstr "ããããããã (ååç) ãããããã"
 
 #. Translators: "Miscellaneous" is the label for a button, that opens
 #. up an extra panel of settings in a print dialog.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2958
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2964
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "ããä"
 
 #. Translators: These strings name the possible values of the
 #. * job priority option in the print dialog
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3681
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3687
 msgid "Urgent"
 msgstr "çæ"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3681
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3687
 msgid "High"
 msgstr "éã"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3681
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3687
 msgid "Medium"
 msgstr "æé"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3681
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3687
 msgid "Low"
 msgstr "äã"
 
 #. Translators, this string is used to label the job priority option
 #. * in the print dialog
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3711
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3717
 msgid "Job Priority"
 msgstr "ååããããååéä"
 
 #. Translators, this string is used to label the billing info entry
 #. * in the print dialog
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3722
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3728
 msgid "Billing Info"
 msgstr "ãããæå"
 
 #. Translators, these strings are names for various 'standard' cover
 #. * pages that the printing system may support.
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3737
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3743
 msgid "None"
 msgstr "ãã"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3737
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3743
 msgid "Classified"
 msgstr "æå"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3737
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3743
 msgid "Confidential"
 msgstr "æç"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3737
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3743
 msgid "Secret"
 msgstr "çå"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3737
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3743
 msgid "Standard"
 msgstr "ææ"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3737
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3743
 msgid "Top Secret"
 msgstr "ããããããããã"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3737
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3743
 msgid "Unclassified"
 msgstr "æåãããã"
 
 #. Translators, this string is used to label the pages-per-sheet option
 #. * in the print dialog
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3748
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3754
 msgid "Pages per Sheet"
 msgstr "ãããæ/çç"
 
 #. Translators, this is the label used for the option in the print
 #. * dialog that controls the front cover page.
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3808
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3814
 msgid "Before"
 msgstr "å"
 
 #. Translators, this is the label used for the option in the print
 #. * dialog that controls the back cover page.
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3823
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3829
 msgid "After"
 msgstr "å"
 
@@ -4677,14 +4695,14 @@ msgstr "å"
 #. * a print job is printed. Possible values are 'now', a specified time,
 #. * or 'on hold'
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3843
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3849
 msgid "Print at"
 msgstr "ååå"
 
 #. Translators: this is the name of the option that allows the user
 #. * to specify a time when a print job will be printed.
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3854
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3860
 msgid "Print at time"
 msgstr "äåãååãã"
 
@@ -4692,19 +4710,19 @@ msgstr "äåãååãã"
 #. * size. The two placeholders are replaced with the width and height
 #. * in points. E.g: "Custom 230.4x142.9"
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3889
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3895
 #, c-format
 msgid "Custom %sx%s"
 msgstr "ãããã %sx%s"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3970
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3976
 #, fuzzy
 #| msgid "Printer offline"
 msgid "Printer Profile"
 msgstr "ããããããããããããã"
 
 #. TRANSLATORS: this is when color profile information is unavailable
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3977
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3983
 #, fuzzy
 #| msgid "Not available"
 msgid "Unavailable"
@@ -4812,6 +4830,18 @@ msgstr "test-output.%s"
 msgid "Print to Test Printer"
 msgstr "ãããçããããããååãã"
 
+#~ msgid "Homepage"
+#~ msgstr "ãããããã"
+
+#~ msgid "Manage Custom Sizes..."
+#~ msgstr "ããäãããã..."
+
+#~ msgid "Select a folder"
+#~ msgstr "ããããããéæ"
+
+#~ msgid "_Save in folder:"
+#~ msgstr "ããããããäãäå(_S):"
+
 #~ msgid "Connect as u_ser:"
 #~ msgstr "ãããããæåãã(_S):"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]