[totem] Updated Polish translationcommit bd6a02eb40962ae7f98f4e8cb63cdcd01599cf34
Author: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>
Date:   Sun Feb 17 21:12:03 2013 +0100

    Updated Polish translation

 po/pl.po |  170 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 85 insertions(+), 85 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index e59553a..0e620f6 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -10,15 +10,15 @@
 # Artur Flinta <aflinta at kernel pl>, 2006.
 # StanisÅaw MaÅolepszy <smalolepszy aviary pl>, 2007.
 # Tomasz Dominikowski <dominikowski gmail com>, 2007-2009.
-# Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>, 2010-2012.
+# Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>, 2010-2013.
 # Asia SÅowik <asiaslowik gmail com>, 2011.
-# Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2007-2012.
+# Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2007-2013.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: totem\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-12-16 04:41+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-12-16 04:42+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-02-17 21:09+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-17 21:10+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -30,16 +30,16 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:351 ../src/totem-object.c:1179
-#: ../src/totem-object.c:1649 ../src/totem-statusbar.c:115
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:351 ../src/totem-object.c:1178
+#: ../src/totem-object.c:1648 ../src/totem-statusbar.c:115
 msgid "Stopped"
 msgstr "Zatrzymano"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:363 ../src/totem-object.c:1172
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:363 ../src/totem-object.c:1171
 msgid "Paused"
 msgstr "Wstrzymano"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:367 ../src/totem-object.c:1165
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:367 ../src/totem-object.c:1164
 msgid "Playing"
 msgstr "Odtwarzanie"
 
@@ -65,7 +65,7 @@ msgstr "Odtwarzacz filmÃw Totem"
 msgid "_Open with \"%s\""
 msgstr "_OtwÃrz za pomocÄ \"%s\""
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1340 ../src/totem-object.c:2474
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:1340 ../src/totem-object.c:2473
 msgid "An error occurred"
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd"
 
@@ -77,7 +77,7 @@ msgstr "Brak listy odtwarzania lub lista jest pusta"
 msgid "Movie browser plugin"
 msgstr "Wtyczka przeglÄdarki filmÃw"
 
-#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2143 ../src/totem.c:247
+#: ../browser-plugin/totem-plugin-viewer.c:2143 ../src/totem.c:249
 msgid "Could not initialize the thread-safe libraries."
 msgstr "Nie moÅna zainicjowaÄ bibliotek bezpiecznych dla wÄtkÃw."
 
@@ -318,7 +318,7 @@ msgstr "DuÅy"
 msgid "Extra Large"
 msgstr "Bardzo duÅy"
 
-#: ../data/preferences.ui.h:7 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5518
+#: ../data/preferences.ui.h:7 ../src/backend/bacon-video-widget.c:5461
 #: ../src/totem-properties-view.c:232
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
@@ -397,8 +397,8 @@ msgid "Disable _deinterlacing of interlaced videos"
 msgstr "WyÅÄczenie _usuwania przeplotu z nagraÅ wideo z przeplotem"
 
 #: ../data/preferences.ui.h:27
-msgid "Disable screensaver when playing "
-msgstr "WyÅÄczanie wygaszania ekranu podczas odtwarzania "
+msgid "Disable screensaver when playing"
+msgstr "WyÅÄczanie wygaszania ekranu podczas odtwarzania"
 
 #: ../data/preferences.ui.h:28 ../data/properties.ui.h:9
 #: ../src/totem-properties-view.c:275
@@ -515,8 +515,8 @@ msgid "Channels:"
 msgstr "KanaÅy:"
 
 #. Title
-#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:1 ../data/totem.ui.h:80 ../src/totem.c:246
-#: ../src/totem.c:254 ../src/totem-menu.c:789 ../src/totem-object.c:1657
+#: ../data/totem.desktop.in.in.in.h:1 ../data/totem.ui.h:80 ../src/totem.c:248
+#: ../src/totem.c:256 ../src/totem-menu.c:789 ../src/totem-object.c:1656
 msgid "Videos"
 msgstr "Filmy"
 
@@ -845,57 +845,57 @@ msgstr "Pasek czasu"
 msgid "Enter the _address of the file you would like to open:"
 msgstr "ProszÄ wprowadziÄ adres p_liku do otwarcia:"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:1642
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:1639
 msgid "Password requested for RTSP server"
 msgstr "ZaÅÄdano hasÅa dla serwera RTSP"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:2941
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:2883
 #, c-format
 msgid "Audio Track #%d"
 msgstr "ÅcieÅka dÅwiÄkowa #%d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:2945
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:2887
 #, c-format
 msgid "Subtitle #%d"
 msgstr "Napisy #%d"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3342
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3284
 msgid "The server you are trying to connect to is not known."
 msgstr "ÅÄczenie z nieznanym serwerem."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3345
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3287
 msgid "The connection to this server was refused."
 msgstr "Odrzucono poÅÄczenie z tym serwerem."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3348
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3290
 msgid "The specified movie could not be found."
 msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ podanego filmu."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3355
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3297
 msgid "The server refused access to this file or stream."
 msgstr "Serwer odmÃwiÅ dostÄpu do tego pliku lub strumienia."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3361
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3303
 msgid "Authentication is required to access this file or stream."
 msgstr ""
 "Wymagane jest uwierzytelnienie, aby uzyskaÄ dostÄp do tego pliku lub "
 "strumienia."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3368
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3310
 msgid "You are not allowed to open this file."
 msgstr "Brak uprawnieÅ do otwarcia tego pliku."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3373
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3315
 msgid "This location is not a valid one."
 msgstr "To poÅoÅenie jest nieprawidÅowe."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3381
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3323
 msgid "The movie could not be read."
 msgstr "Nie moÅna odczytaÄ filmu."
 
 #. should be exactly one missing thing (source or converter)
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3404
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3412
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3346
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3354
 #, c-format
 msgid "The playback of this movie requires a %s plugin which is not installed."
 msgid_plural ""
@@ -917,7 +917,7 @@ msgstr[2] ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3423
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3365
 msgid ""
 "An audio or video stream is not handled due to missing codecs. You might "
 "need to install additional plugins to be able to play some types of movies"
@@ -926,7 +926,7 @@ msgstr ""
 "kodekÃw. NaleÅy zainstalowaÄ dodatkowe wtyczki, aby odtwarzaÄ niektÃre "
 "rodzaje filmÃw"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3433
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:3375
 msgid ""
 "This file cannot be played over the network. Try downloading it locally "
 "first."
@@ -934,19 +934,19 @@ msgstr ""
 "Ten plik nie moÅe byÄ odtwarzany przez sieÄ. ProszÄ sprÃbowaÄ najpierw "
 "pobraÄ plik na dysk."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5514 ../src/totem-properties-view.c:228
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5457 ../src/totem-properties-view.c:228
 msgid "Surround"
 msgstr "Przestrzenny"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5516 ../src/totem-properties-view.c:230
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5459 ../src/totem-properties-view.c:230
 msgid "Mono"
 msgstr "Mono"
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5801
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5746
 msgid "Media contains no supported video streams."
 msgstr "Plik multimediÃw zawiera nieobsÅugiwany strumieÅ wideo."
 
-#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5983
+#: ../src/backend/bacon-video-widget.c:5928
 msgid ""
 "Some necessary plug-ins are missing. Make sure that the program is correctly "
 "installed."
@@ -1197,7 +1197,7 @@ msgstr[2] "%d klatek na sekundÄ"
 msgid "Audio Preview"
 msgstr "PodglÄd dÅwiÄku"
 
-#: ../src/totem.c:247
+#: ../src/totem.c:249
 msgid "Verify your system installation. Totem will now exit."
 msgstr ""
 "ProszÄ sprawdziÄ poprawnoÅÄ instalacji systemu. DziaÅanie programu Totem "
@@ -1300,9 +1300,9 @@ msgstr ""
 "Artur Flinta <aflinta at kernel pl>, 2006\n"
 "StanisÅaw MaÅolepszy <smalolepszy aviary pl>, 2007\n"
 "Tomasz Dominikowski <dominikowski gmail com>, 2007-2009\n"
-"Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>, 2010-2012\n"
+"Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>, 2010-2013\n"
 "Asia SÅowik <asiaslowik gmail com>, 2011\n"
-"Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2007-2012"
+"Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2007-2013"
 
 #: ../src/totem-menu.c:796
 msgid "Totem Website"
@@ -1323,62 +1323,62 @@ msgstr ""
 "wiersza poleceÅ.\n"
 
 #. Translators: %s is the totem version number
-#: ../src/totem-object.c:590
+#: ../src/totem-object.c:589
 #, c-format
 msgid "Totem %s"
 msgstr "Totem %s"
 
-#: ../src/totem-object.c:1167 ../src/totem-options.c:52
+#: ../src/totem-object.c:1166 ../src/totem-options.c:52
 msgid "Pause"
 msgstr "Wstrzymuje"
 
-#: ../src/totem-object.c:1174 ../src/totem-object.c:1184
+#: ../src/totem-object.c:1173 ../src/totem-object.c:1183
 #: ../src/totem-options.c:51
 msgid "Play"
 msgstr "Odtwarza"
 
-#: ../src/totem-object.c:1266 ../src/totem-object.c:1293
-#: ../src/totem-object.c:1786 ../src/totem-object.c:1941
+#: ../src/totem-object.c:1265 ../src/totem-object.c:1292
+#: ../src/totem-object.c:1785 ../src/totem-object.c:1940
 #, c-format
 msgid "Totem could not play '%s'."
 msgstr "Program Totem nie moÅe odtworzyÄ \"%s\"."
 
-#: ../src/totem-object.c:1792
+#: ../src/totem-object.c:1791
 msgid "No error message"
 msgstr "Brak komunikatu bÅÄdu"
 
-#: ../src/totem-object.c:2132
+#: ../src/totem-object.c:2131
 msgid "Totem could not display the help contents."
 msgstr "Nie moÅna wyÅwietliÄ spisu treÅci pomocy programu Totem."
 
-#: ../src/totem-object.c:4018 ../src/totem-object.c:4020
+#: ../src/totem-object.c:4017 ../src/totem-object.c:4019
 msgid "Previous Chapter/Movie"
 msgstr "Poprzedni rozdziaÅ/film"
 
-#: ../src/totem-object.c:4027 ../src/totem-object.c:4029
+#: ../src/totem-object.c:4026 ../src/totem-object.c:4028
 msgid "Play / Pause"
 msgstr "Odtwarza/wstrzymuje"
 
-#: ../src/totem-object.c:4037 ../src/totem-object.c:4039
+#: ../src/totem-object.c:4036 ../src/totem-object.c:4038
 msgid "Next Chapter/Movie"
 msgstr "NastÄpny rozdziaÅ/film"
 
 #. Translators: this is the accessibility text for the fullscreen button in the controls box in Totem's main 
window.
-#: ../src/totem-object.c:4050 ../src/totem-object.c:4052
+#: ../src/totem-object.c:4049 ../src/totem-object.c:4051
 msgid "Fullscreen"
 msgstr "PeÅny ekran"
 
-#: ../src/totem-object.c:4183
+#: ../src/totem-object.c:4182
 msgid "Totem could not startup."
 msgstr "Nie moÅna uruchomiÄ programu Totem."
 
-#: ../src/totem-object.c:4183
+#: ../src/totem-object.c:4182
 msgid "No reason."
 msgstr "Brak powodu."
 
 #: ../src/totem-open-location.c:182
 msgid "Open Location..."
-msgstr "Otwarcie poÅoÅenia"
+msgstr "Otwarcie poÅoÅenia..."
 
 #: ../src/totem-options.c:49
 msgid "Enable debug"
@@ -1608,139 +1608,139 @@ msgstr "BieÅÄce ustawienia lokalne"
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:159 ../src/totem-subtitle-encoding.c:161
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:163 ../src/totem-subtitle-encoding.c:165
 msgid "Arabic"
-msgstr "Arabskie"
+msgstr "arabskie"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:168
 msgid "Armenian"
-msgstr "ArmeÅskie"
+msgstr "armeÅskie"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:171 ../src/totem-subtitle-encoding.c:173
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:175
 msgid "Baltic"
-msgstr "BaÅtyckie"
+msgstr "baÅtyckie"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:178
 msgid "Celtic"
-msgstr "Celtyckie"
+msgstr "celtyckie"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:181 ../src/totem-subtitle-encoding.c:183
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:185 ../src/totem-subtitle-encoding.c:187
 msgid "Central European"
-msgstr "Årodkowoeuropejskie"
+msgstr "Årodkowoeuropejskie"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:190 ../src/totem-subtitle-encoding.c:192
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:194 ../src/totem-subtitle-encoding.c:196
 msgid "Chinese Simplified"
-msgstr "ChiÅskie uproszczone"
+msgstr "chiÅskie uproszczone"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:199 ../src/totem-subtitle-encoding.c:201
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:203
 msgid "Chinese Traditional"
-msgstr "ChiÅskie tradycyjne"
+msgstr "chiÅskie tradycyjne"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:206
 msgid "Croatian"
-msgstr "Chorwackie"
+msgstr "chorwackie"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:209 ../src/totem-subtitle-encoding.c:211
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:213 ../src/totem-subtitle-encoding.c:215
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:217 ../src/totem-subtitle-encoding.c:219
 msgid "Cyrillic"
-msgstr "Cyrylica"
+msgstr "cyrylica"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:222
 msgid "Cyrillic/Russian"
-msgstr "Cyrylica/rosyjskie"
+msgstr "cyrylica/rosyjskie"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:225 ../src/totem-subtitle-encoding.c:227
 msgid "Cyrillic/Ukrainian"
-msgstr "Cyrylica/ukraiÅskie"
+msgstr "cyrylica/ukraiÅskie"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:230
 msgid "Georgian"
-msgstr "GruziÅskie"
+msgstr "gruziÅskie"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:233 ../src/totem-subtitle-encoding.c:235
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:237
 msgid "Greek"
-msgstr "Greckie"
+msgstr "greckie"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:240
 msgid "Gujarati"
-msgstr "GudÅarati"
+msgstr "gudÅarati"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:243
 msgid "Gurmukhi"
-msgstr "Gurmukhi"
+msgstr "gurmukhi"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:246 ../src/totem-subtitle-encoding.c:248
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:250 ../src/totem-subtitle-encoding.c:252
 msgid "Hebrew"
-msgstr "Hebrajskie"
+msgstr "hebrajskie"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:255
 msgid "Hebrew Visual"
-msgstr "Hebrajskie wizualne"
+msgstr "hebrajskie wizualne"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:258
 msgid "Hindi"
-msgstr "Hindi"
+msgstr "hindi"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:261
 msgid "Icelandic"
-msgstr "Islandzkie"
+msgstr "islandzkie"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:264 ../src/totem-subtitle-encoding.c:266
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:268
 msgid "Japanese"
-msgstr "JapoÅskie"
+msgstr "japoÅskie"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:271 ../src/totem-subtitle-encoding.c:273
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:275 ../src/totem-subtitle-encoding.c:277
 msgid "Korean"
-msgstr "KoreaÅskie"
+msgstr "koreaÅskie"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:280
 msgid "Nordic"
-msgstr "Nordyckie"
+msgstr "nordyckie"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:283
 msgid "Persian"
-msgstr "Perskie"
+msgstr "perskie"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:286 ../src/totem-subtitle-encoding.c:288
 msgid "Romanian"
-msgstr "RumuÅskie"
+msgstr "rumuÅskie"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:291
 msgid "South European"
-msgstr "PoÅudniowoeuropejskie"
+msgstr "poÅudniowoeuropejskie"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:294
 msgid "Thai"
-msgstr "Tajskie"
+msgstr "tajskie"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:297 ../src/totem-subtitle-encoding.c:299
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:301 ../src/totem-subtitle-encoding.c:303
 msgid "Turkish"
-msgstr "Tureckie"
+msgstr "tureckie"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:306 ../src/totem-subtitle-encoding.c:308
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:310 ../src/totem-subtitle-encoding.c:312
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:314
 msgid "Unicode"
-msgstr "Unikod"
+msgstr "unikod"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:317 ../src/totem-subtitle-encoding.c:319
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:321 ../src/totem-subtitle-encoding.c:323
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:325
 msgid "Western"
-msgstr "Zachodnie"
+msgstr "zachodnie"
 
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:328 ../src/totem-subtitle-encoding.c:330
 #: ../src/totem-subtitle-encoding.c:332
 msgid "Vietnamese"
-msgstr "Wietnamskie"
+msgstr "wietnamskie"
 
 #: ../src/totem-uri.c:343 ../src/plugins/chapters/totem-chapters.c:998
 msgid "All files"
@@ -2052,19 +2052,19 @@ msgstr "Dodaj do listy odtwarzania"
 msgid "Copy Location"
 msgstr "Skopiuj poÅoÅenie"
 
-#: ../src/plugins/grilo/grilo.ui.h:3 ../src/plugins/grilo/totem-grilo.c:1205
+#: ../src/plugins/grilo/grilo.ui.h:3 ../src/plugins/grilo/totem-grilo.c:1175
 msgid "Browse"
 msgstr "PrzeglÄdaj"
 
-#: ../src/plugins/grilo/grilo.ui.h:4 ../src/plugins/grilo/totem-grilo.c:1248
+#: ../src/plugins/grilo/grilo.ui.h:4 ../src/plugins/grilo/totem-grilo.c:1218
 msgid "Search"
 msgstr "Wyszukaj"
 
-#: ../src/plugins/grilo/totem-grilo.c:442
+#: ../src/plugins/grilo/totem-grilo.c:437
 msgid "Browse Error"
 msgstr "BÅÄd przeglÄdania"
 
-#: ../src/plugins/grilo/totem-grilo.c:608
+#: ../src/plugins/grilo/totem-grilo.c:606
 msgid "Search Error"
 msgstr "BÅÄd wyszukiwania"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]