[cheese] Updated Uyghur translationcommit 2f4a94a3ed41f77e0fbe47e3efa4a53bcac650d0
Author: Gheyret Kenji <gheyret gmail com>
Date:  Sun Feb 17 14:23:11 2013 +0900

  Updated Uyghur translation
  
  Signed-off-by: Gheyret Kenji <gheyret gmail com>

 po/ug.po |  20 +++++---------------
 1 files changed, 5 insertions(+), 15 deletions(-)
---
diff --git a/po/ug.po b/po/ug.po
index 87932c9..eaf2512 100644
--- a/po/ug.po
+++ b/po/ug.po
@@ -8,9 +8,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: cheese gnome-2-32\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: 
http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=cheese&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2013-01-11 06:39+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-08-26 01:17+0000\n"
-"Last-Translator: Sahran <sahran ug gmail com>\n"
+"POT-Creation-Date: 2013-01-19 02:58+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2013-02-17 14:19+0900\n"
+"Last-Translator: Gheyret Kenji <gheyret gmail com>\n"
 "Language-Team: Uyghur Computer Science Association <UKIJ yahoogroups com>\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -132,7 +132,6 @@ msgid "Image"
 msgstr "ØÛØÛØ"
 
 #: ../data/cheese-prefs.ui.h:11
-#| msgid "Shutter sound"
 msgid "Shutter"
 msgstr "Shutter"
 
@@ -175,7 +174,7 @@ msgstr "ÛÛØÙØÙÛØØ ØØØÙÙÙÙÙ ØÙÙ ÛÛ ØÛØÛØÙÛØÙÙ Ø
 
 #: ../data/cheese.desktop.in.in.h:4
 msgid "photo;video;webcam;"
-msgstr "photo;video;webcam;ØÛØÛØØØÙÙØØÙØÙØÙÛØØØ"
+msgstr "photo;video;webcam;ØÛØÛØ;ØÙÙ;ØÙØÙØÙÛØØ;"
 
 #: ../data/org.gnome.Cheese.gschema.xml.h:1
 msgid "Use a countdown"
@@ -438,12 +437,10 @@ msgid "_Burst"
 msgstr "ØØØÙÙÙÛ-ØØØÙØ ØØØØ(_B)"
 
 #: ../src/cheese-main.vala:102
-#| msgid "Fullscreen"
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "ØÙÙÛÙ ØÛÙØØÙ( _F)"
 
 #: ../src/cheese-main.vala:110
-#| msgid "Preferences"
 msgid "P_references"
 msgstr "ÙØÙÙÙÙÙÙ(_R)"
 
@@ -477,13 +474,7 @@ msgstr "ÙÛÛÛØØÛ Cheese ÙÙÚ ØÙØ ØÛÙÚÙØÙ ØÙØØØ ÙÙÙÙÙ
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Gheyret Kenji <gheyret gmail com>\n"
 "Sahran<sahran live com>\n"
-"Muhemmed Erdem <misran_erdem hotmail com>\n"
-"\n"
-"Launchpad Contributions:\n"
-" Abdumomin.Kadir https://launchpad.net/~abdumomin-kadir\n";
-" Gheyret T.Kenji https://launchpad.net/~gheyret\n";
-" Gheyret T.Kenji https://launchpad.net/~gheyretkenji\n";
-" Sahran https://launchpad.net/~sahran";
+"Muhemmed Erdem <misran_erdem hotmail com>"
 
 #: ../src/cheese-main.vala:527
 msgid "Cheese Website"
@@ -546,7 +537,6 @@ msgid "Stop taking pictures"
 msgstr "ØÛØÛØÙÛ ØÛÙÙØÙÙ ØÙØØØØ(_T)"
 
 #: ../src/cheese-window.vala:994
-#| msgid "Take _Multiple Photos"
 msgid "Take Multiple Photos"
 msgstr "ÙÛÙ ØÛØÛØÙÛ ØØØØÙØ"
 


[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]