[vino] Updated slovak translationcommit 9eef9f412571786dc542f0258a663e99d46f9884
Author: Richard Stanislavskà <kenny vv gmail com>
Date:   Sat Oct 27 00:18:02 2012 +0200

    Updated slovak translation

 po/sk.po |   49 +++++++++++++++----------------------------------
 1 files changed, 15 insertions(+), 34 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 43b3ff3..98a92dd 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: vino\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=vino&keywords=I18N+L10N&component=Preferences Dialog\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-10-20 08:05+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-10-23 23:18+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-23 22:18+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-25 21:45+0100\n"
 "Last-Translator: Richard Stanislavskà <kenny vv gmail com>\n"
 "Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
 "Language: sk\n"
@@ -18,6 +18,7 @@ msgstr ""
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
+"X-Generator: Poedit 1.5.4\n"
 
 # message dialog
 #: ../capplet/vino-message-box.c:55
@@ -40,11 +41,10 @@ msgstr ""
 msgid "Checking the connectivity of this machine..."
 msgstr "Kontroluje sa pripojiteÄnosÅ tohoto stroja..."
 
-# PK: lokalnej by som dal
 # message box label
 #: ../capplet/vino-preferences.c:298
 msgid "Your desktop is only reachable over the local network."
-msgstr "VaÅa pracovnà plocha je dostupnà iba z miestnej siete."
+msgstr "VaÅa pracovnà plocha je dostupnà iba z lokÃlnej siete."
 
 # medzi URL adresami
 #: ../capplet/vino-preferences.c:311
@@ -57,7 +57,6 @@ msgstr " alebo "
 msgid "Others can access your computer using the address %s."
 msgstr "Ostatnà mÃÅu pristupovaÅ k vÃÅmu poÄÃtaÄu pouÅitÃm adresy %s."
 
-# PM: zmenil by som slovosled K vaÅej pracovnej plochen nemÃÅe pristupovaÅ nikto
 # message box label
 #: ../capplet/vino-preferences.c:324
 msgid "Nobody can access your desktop."
@@ -73,9 +72,8 @@ msgstr "ZdieÄanie pracovnej plochy"
 #: ../capplet/vino-preferences.desktop.in.in.h:2
 msgid "Choose how other users can remotely view your desktop"
 msgstr ""
-"ZvoÄte ako mÃÅu ostatnà pouÅÃvatelia vzdialene zobraziÅ vaÅu pracovnà plochu"
+"ZvoÄte, ako mÃÅu ostatnà pouÅÃvatelia vzdialene zobraziÅ vaÅu pracovnà plochu"
 
-# PM: skÃr heslo pre zdieÄanie
 #: ../common/vino-keyring.c:54 ../tools/vino-passwd.c:54
 msgid "Remote desktop sharing password"
 msgstr "Heslo pre zdieÄanie vzdialenej pracovnej plochy"
@@ -123,8 +121,8 @@ msgid ""
 "desktop. Remote users will not be able to use the mouse or keyboard."
 msgstr ""
 "Ak je âtrueâ, vzdialenà pouÅÃvatelia pristupujÃci k pracovnej ploche majà "
-"povolenà len zobrazenie pracovnej plochy. Vzdialenà pouÅÃvatelia nebudà "
-"mÃcÅ pouÅÃvaÅ myÅ ani klÃvesnicu."
+"povolenà len zobrazenie pracovnej plochy. Vzdialenà pouÅÃvatelia nebudà mÃcÅ "
+"pouÅÃvaÅ myÅ ani klÃvesnicu."
 
 # gconf summary
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:7
@@ -178,9 +176,6 @@ msgstr ""
 msgid "Require encryption"
 msgstr "VyÅadovaÅ Åifrovanie"
 
-# PM: preklad druhej vety mi znie neprirodzene skÃs preformulovaÅ
-# PK: mame gsettings tusim anie gconf ;)
-# PK: intervening network neni nahodou sprostredkovatelska siet?
 # gconf description
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:16
 msgid ""
@@ -188,10 +183,10 @@ msgid ""
 "encryption. It is highly recommended that you use a client which supports "
 "encryption unless the intervening network is trusted."
 msgstr ""
-"Ak je âtrueâ, je vyÅadovanà od vzdialenÃch pouÅÃvateÄov pristupujÃcich k "
+"Ak je âtrueâ, vyÅaduje sa od vzdialenÃch pouÅÃvateÄov pristupujÃcich k "
 "pracovnej ploche, aby podporovali Åifrovanie. OdporÃÄa sa pouÅÃvaÅ klienta "
-"podporujÃceho Åifrovanie, iba ak nie ste presvedÄenÃ, Åe prihovÃrajÃca sieÅ "
-"je dÃveryhodnÃ."
+"podporujÃceho Åifrovanie, iba ak nie ste presvedÄenÃ, Åe sprostredkovateÄskà "
+"sieÅ je dÃveryhodnÃ."
 
 # gconf summary
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:17
@@ -217,7 +212,6 @@ msgstr ""
 "password) pred pripojenÃm a ânoneâ, ktorà povolà kaÅdÃmu vzdialenÃmu "
 "pouÅÃvateÄovi pripojenie."
 
-# PM: teraz to znie ako keby tà totoÅnosÅ bola vnc skÃr "k vnc"
 # gconf summary
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:21
 msgid "Password required for \"vnc\" authentication"
@@ -287,7 +281,6 @@ msgstr ""
 "ikona tam bude vÅdy; âclientâ - uvidÃte ikonu len keÄ je niekto pripojenÃ, "
 "toto je Åtandardnà sprÃvanie; âneverâ - nikdy nezobrazuje ikonu."
 
-# PM: skÃr Äi sa mà zakÃzaÅ pozadie keÄ je pouÅÃvateÄ pripojenÃ
 # gconf summary
 #: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:31
 msgid "Whether to disable the desktop background when a user is connected"
@@ -430,7 +423,6 @@ msgstr "_Nikdy"
 msgid "File is not a valid .desktop file"
 msgstr "SÃbor nie je platnÃm sÃborom .desktop"
 
-# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=614107
 #. translators: 'Version' is from a desktop file, and
 #. * should not be translated. '%s' would probably be a
 #. * version number.
@@ -439,12 +431,11 @@ msgstr "SÃbor nie je platnÃm sÃborom .desktop"
 msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
 msgstr "Nerozpoznanà hodnota â%sâ poloÅky Version v sÃbore .desktop "
 
-# PK: spusta sa
 # startup message %s je desktop_file->name
 #: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:974
 #, c-format
 msgid "Starting %s"
-msgstr "Åtartuje sa %s"
+msgstr "SpÃÅÅa sa %s"
 
 #: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:1116
 #, c-format
@@ -483,7 +474,6 @@ msgstr "UrÄuje sÃbor obsahujÃci uloÅenà konfigurÃciu"
 msgid "FILE"
 msgstr "SÃBOR"
 
-# PM: skÃr pre sprÃvu relÃcie
 # popis voÄby prÃkazovÃho riadka
 #: ../server/smclient/eggsmclient.c:232
 msgid "Specify session management ID"
@@ -497,11 +487,10 @@ msgstr "IDENTIFIKÃTOR"
 msgid "Session management options:"
 msgstr "VoÄby pre sprÃvu relÃcie:"
 
-# PK: nema tu byt tvar Zobrazi volby...?
 # popis voÄby prÃkazovÃho riadka
 #: ../server/smclient/eggsmclient.c:254
 msgid "Show session management options"
-msgstr "ZobraziÅ voÄby pre sprÃvu relÃcie"
+msgstr "Zobrazi voÄby pre sprÃvu relÃcie"
 
 #: ../server/vino-main.c:202
 msgid ""
@@ -553,12 +542,11 @@ msgstr "0"
 msgid "%s's remote desktop on %s"
 msgstr "Vzdialenà pracovnà plocha pouÅÃvateÄa %s na poÄÃtaÄi %s"
 
-# PK: exiting, ukoncuje sa
 # log message
 #: ../server/vino-prefs.c:111
 #, c-format
 msgid "Received signal %d, exiting."
-msgstr "Prijatà signÃl %d, koniec."
+msgstr "Prijatà signÃl %d, ukonÄuje sa."
 
 # GDK_TYPE_SCREEN
 #: ../server/vino-prompt.c:141
@@ -570,7 +558,6 @@ msgstr "Obrazovka"
 msgid "The screen on which to display the prompt"
 msgstr "Obrazovka, na ktorej sa mà zobraziÅ vÃzva"
 
-# PM: vzdialene pozeraÅ znie divne na diaÄku
 # text v dialogovom okne
 #: ../server/vino-prompt.c:345
 #, c-format
@@ -774,22 +761,18 @@ msgstr "PouÅÃvateÄ na poÄÃtaÄi â%sâ ovlÃda na diaÄku vaÅu pracovnÃ
 msgid "Error while displaying notification bubble: %s\n"
 msgstr "Chyba pri zobrazovanà bubliny s upozornenÃm: %s\n"
 
-# PM: Naozaj to chcete?
 #: ../server/vino-status-tube-icon.c:235
 #, c-format
 msgid "The remote user '%s' will be disconnected. Are you sure?"
 msgstr "Vzdialenà pouÅÃvateÄ â%sâ bude odpojenÃ. Naozaj to chcete?"
 
-# PM: skÃr na pracovnej ploche a neviem Äi by to nemalo byÅ skÃr ZdieÄanie
-# Edit: zdieÄanie skÃr k slovu sharing ale tu mi viac pasuje zdieÄaÅ este ked tak zdielajte ale to by tu muselo byt namiesto my -> your
+# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=686808
 # notification summary
 #: ../server/vino-tube-server.c:220 ../server/vino-tube-server.c:249
-#, fuzzy
 msgid "Share my desktop information"
-msgstr "ZdieÄaÅ informÃcie o mojej pracovnej ploche"
+msgstr "ZdieÄanie informÃcià pracovnej plochy"
 
 # notification body
-# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=614112
 #. Translators: '%s' is the name of a contact, buddy coming from Empathy
 #: ../server/vino-tube-server.c:224
 #, c-format
@@ -797,7 +780,6 @@ msgid "'%s' rejected the desktop sharing invitation."
 msgstr "PouÅÃvateÄ â%sâ odmietol pozvanie na zdieÄanie pracovnej plochy."
 
 # notification body
-# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=614112
 #. Translators: '%s' is the name of a contact, buddy coming from Empathy
 #: ../server/vino-tube-server.c:228
 #, c-format
@@ -805,7 +787,6 @@ msgid "'%s' disconnected"
 msgstr "PouÅÃvateÄ â%sâ odpojenÃ"
 
 # notification body
-# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=614112
 #. Translators: '%s' is the name of a contact, buddy coming from Empathy
 #: ../server/vino-tube-server.c:255
 #, c-format[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]