[vino] Updated Slovak translationcommit 192b8738d3ac277a399f45c87b2e4d18da3774f8
Author: Richard Stanislavskà <kenny vv gmail com>
Date:   Tue Oct 23 23:07:02 2012 +0100

    Updated Slovak translation

 po/sk.po | 1091 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------
 1 files changed, 700 insertions(+), 391 deletions(-)
---
diff --git a/po/sk.po b/po/sk.po
index 9b551ec..dafe2f1 100644
--- a/po/sk.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,33 +1,32 @@
-# Slovak translations for vino package.
-# Copyright (C) 2004, 2005, 2006, 2007, 2008 Free Software Foundation, Inc.
+# Slovak translation for vino.
+# Copyright (C) 2004-2008, 2010, 2012 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the vino package.
-# Marcel Telka <marcel telka sk>, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008.
+# Marcel Telka <marcel telka sk>, 2004-2008, 2010.
+# Richard Stanislavskà <kenny vv gmail com>, 2012.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: vino\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2008-03-15 00:14+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-03-15 00:14+0100\n"
-"Last-Translator: Marcel Telka <marcel telka sk>\n"
-"Language-Team: Slovak <sk-i18n lists linux sk>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=vino&keywords=I18N+L10N&component=Preferences Dialog\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-10-20 08:05+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-10-23 23:00+0100\n"
+"Last-Translator: Richard Stanislavskà <kenny vv gmail com>\n"
+"Language-Team: Slovak <gnome-sk-list gnome org>\n"
+"Language: sk\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural= (n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
 
-#: ../capplet/vino-preferences.c:1027 ../capplet/vino-preferences.c:1062
-#: ../capplet/vino-preferences.c:1120 ../server/vino-dbus-listener.c:374
-#: ../server/vino-server.c:148
+# message dialog
+#: ../capplet/vino-message-box.c:55
 #, c-format
-msgid "Failed to open connection to bus: %s\n"
-msgstr "Otvorenie spojenia so zbernicou zlyhalo: %s\n"
+msgid "There was an error showing the URL \"%s\""
+msgstr "Vyskytla sa chyba pri zobrazovanà URL â%sâ"
 
-#: ../capplet/vino-preferences.c:1329
-msgid "Send this command by email"
-msgstr "OdoslaÅ tento prÃkaz elektronickou poÅtou"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.c:1364
+# message dialog
+#: ../capplet/vino-preferences.c:245
 #, c-format
 msgid ""
 "There was an error displaying help:\n"
@@ -36,173 +35,514 @@ msgstr ""
 "Vyskytla sa chyba pri zobrazovanà pomocnÃka:\n"
 "%s"
 
+# message box label
+#: ../capplet/vino-preferences.c:278
+msgid "Checking the connectivity of this machine..."
+msgstr "Kontroluje sa pripojiteÄnosÅ tohoto stroja..."
+
+# PK: lokalnej by som dal
+# message box label
+#: ../capplet/vino-preferences.c:298
+msgid "Your desktop is only reachable over the local network."
+msgstr "VaÅa pracovnà plocha je dostupnà iba z miestnej siete."
+
+# medzi URL adresami
+#: ../capplet/vino-preferences.c:311
+msgid " or "
+msgstr " alebo "
+
+# message box label
+#: ../capplet/vino-preferences.c:315
+#, c-format
+msgid "Others can access your computer using the address %s."
+msgstr "Ostatnà mÃÅu pristupovaÅ k vÃÅmu poÄÃtaÄu pouÅitÃm adresy %s."
+
+# PM: zmenil by som slovosled K vaÅej pracovnej plochen nemÃÅe pristupovaÅ nikto
+# message box label
+#: ../capplet/vino-preferences.c:324
+msgid "Nobody can access your desktop."
+msgstr "K vaÅej pracovnej ploche nemÃÅe pristupovaÅ nikto."
+
+# destkop entry name
 #: ../capplet/vino-preferences.desktop.in.in.h:1
-msgid "Remote Desktop"
-msgstr "Vzdialenà pracovnà plocha"
+#: ../server/vino-server.desktop.in.in.h:1
+msgid "Desktop Sharing"
+msgstr "ZdieÄanie pracovnej plochy"
 
+# desktop entry comment
 #: ../capplet/vino-preferences.desktop.in.in.h:2
-msgid "Set your remote desktop access preferences"
-msgstr "NastaviÅ predvoÄby vÃÅho prÃstupu k vzdialenej pracovnej ploche"
+msgid "Choose how other users can remotely view your desktop"
+msgstr ""
+"ZvoÄte ako mÃÅu ostatnà pouÅÃvatelia vzdialene vidieÅ vaÅu pracovnà plochu"
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:1
-msgid "<b>Network</b>"
-msgstr "<b>SieÅ</b>"
+# PM: skÃr heslo pre zdieÄanie
+#: ../common/vino-keyring.c:54 ../tools/vino-passwd.c:54
+msgid "Remote desktop sharing password"
+msgstr "Heslo pre zdieÄanie vzdialenej pracovnej plochy"
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:2
-msgid "<b>Notification Area</b>"
-msgstr "<b>OblasÅ upozornenÃ</b>"
+# gconf summary
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:1
+msgid "Enable remote access to the desktop"
+msgstr "PovoliÅ vzdialenà prÃstup k pracovnej ploche"
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:3
-msgid "<b>Security</b>"
-msgstr "<b>BezpeÄnosÅ</b>"
+# PM: preÄo si nepreloÅil viewer
+# gconf description
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:2
+msgid ""
+"If true, allows remote access to the desktop via the RFB protocol. Users on "
+"remote machines may then connect to the desktop using a VNC viewer."
+msgstr ""
+"Ak je âtrueâ, povolà vzdialenà prÃstup k pracovnej ploche cez RFB protokol. "
+"PouÅÃvatelia na vzdialenÃch poÄÃtaÄoch sa potom mÃÅu pripojiÅ k pracovnej "
+"ploche pomocou zobrazovacieho klienta VNC."
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:4
-msgid "<b>Sharing</b>"
-msgstr "<b>ZdieÄanie</b>"
+# gconf summary
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:3
+msgid "Prompt the user before completing a connection"
+msgstr "OpÃtaÅ sa pouÅÃvateÄa pred dokonÄenÃm nadviazania spojenia"
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:5
-msgid "A_sk you for confirmation"
-msgstr "_PÃtaÅ vaÅe potvrdenie"
+# gconf description
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:4
+msgid ""
+"If true, remote users accessing the desktop are not allowed access until the "
+"user on the host machine approves the connection. Recommended especially "
+"when access is not password protected."
+msgstr ""
+"Ak je âtrueâ, vzdialenà pouÅÃvatelia pristupujÃci k pracovnej ploche nemajà "
+"povolenà prÃstup, kÃm pouÅÃvateÄ na hostiteÄskom poÄÃtaÄi nepovolà spojenie. "
+"OdporÃÄame najmà ak prÃstup nie je chrÃnenà heslom."
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:6
-msgid "Advanced"
-msgstr "RozÅÃrenÃ"
+# gconf summary
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:5
+msgid "Only allow remote users to view the desktop"
+msgstr "PovoliÅ vzdialenÃm pouÅÃvateÄom iba pozeranie pracovnej plochy"
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:7
-msgid "Al_ways display an icon"
-msgstr "_VÅdy zobraziÅ ikonu"
+# gconf description
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:6
+msgid ""
+"If true, remote users accessing the desktop are only allowed to view the "
+"desktop. Remote users will not be able to use the mouse or keyboard."
+msgstr ""
+"Ak je âtrueâ, vzdialenà pouÅÃvatelia pristupujÃci k pracovnej ploche majà "
+"povolenà len pozeranie na pracovnà plochu. Vzdialenà pouÅÃvatelia nebudà "
+"mÃcÅ pouÅÃvaÅ myÅ ani klÃvesnicu."
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:8
-msgid "Allow other users to _view your desktop"
-msgstr "PovoliÅ ostatnÃm pouÅÃvateÄom _vidieÅ vaÅu pracovnà plochu"
+# gconf summary
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:7
+msgid "Network interface for listening"
+msgstr "SieÅovà rozhranie na oÄakÃvanie spojenia"
+
+# gconf description
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:8
+msgid ""
+"If not set, the server will listen on all network interfaces.\n"
+"\n"
+"Set this if you want to accept connections only from some specific network "
+"interface. For example, eth0, wifi0, lo and so on."
+msgstr ""
+"Ak nie je nastavenÃ, server bude oÄakÃvaÅ spojenie na vÅetkÃch sieÅovÃch "
+"rozhraniach. \n"
+"\n"
+"Ak chcete akceptovaÅ pripojenia len z niektorÃch konkrÃtnych rozhranÃ, "
+"nastavte toto na konkrÃtne rozhranie napr.: eth0, wifi0, lo, ..."
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:9
-msgid "General"
-msgstr "VÅeobecnÃ"
+# gconf summary
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:11
+msgid "Listen on an alternative port"
+msgstr "OÄakÃvaÅ spojenie na alternatÃvnom porte"
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:10
+# gconf description
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:12
 msgid ""
-"If checked, remote users accessing the desktop are required to support "
-"encryption"
+"If true, the server will listen on another port, instead of the default "
+"(5900). The port must be specified in the 'alternative-port' key."
 msgstr ""
-"Ak je zaÅkrtnutÃ, je vyÅadovanà Åifrovanie od vzdialenÃch pouÅÃvateÄov, "
-"ktorà pristupujà k pracovnej ploche"
+"Ak je âtrueâ, server bude oÄakÃvaÅ spojenie na inom porte namiesto "
+"ÅtandardnÃho (5900). Port musà byÅ zadanà v kÄÃÄi âalternative-portâ."
+
+# gconf summary
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:13
+msgid "Alternative port number"
+msgstr "ÄÃslo alternatÃvneho portu"
 
-#. tooltip in preferences applet
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:12
-msgid "If checked, remote users are able to control your mouse and keyboard"
+# gconf description
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:14
+msgid ""
+"The port which the server will listen to if the 'use-alternative-port' key "
+"is set to true. Valid values are in the range of 5000 to 50000."
 msgstr ""
-"Ak je zaÅkrtnutÃ, vzdialenà pouÅÃvatelia mÃÅu ovlÃdaÅ vaÅu myÅ a klÃvesnicu"
+"Port, na ktorom bude server oÄakÃvaÅ spojenie, ak je kÄÃÄ âuse-alternative-"
+"portâ nastavenà na âtrueâ. Platnà hodnoty sà v rozsahu od 5000 do 50000."
+
+# gconf summary
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:15
+msgid "Require encryption"
+msgstr "VyÅadovaÅ Åifrovanie"
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:13
+# PM: preklad druhej vety mi znie neprirodzene skÃs preformulovaÅ
+# PK: mame gsettings tusim anie gconf ;)
+# PK: intervening network neni nahodou sprostredkovatelska siet?
+# gconf description
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:16
 msgid ""
-"If checked, screen will be locked after the last remote client disconnect"
+"If true, remote users accessing the desktop are required to support "
+"encryption. It is highly recommended that you use a client which supports "
+"encryption unless the intervening network is trusted."
 msgstr ""
-"Ak je zaÅkrtnutÃ, obrazovka bude po odpojenà poslednÃho vzdialenÃho klienta "
-"uzamknutÃ"
+"Ak je âtrueâ, je vyÅadovanà od vzdialenÃch pouÅÃvateÄov pristupujÃcich k "
+"pracovnej ploche, aby podporovali Åifrovanie. OdporÃÄa sa pouÅÃvaÅ klienta "
+"podporujÃceho Åifrovanie, iba ak nie ste presvedÄenÃ, Åe prihovÃrajÃca sieÅ "
+"je dÃveryhodnÃ."
+
+# gconf summary
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:17
+msgid "Allowed authentication methods"
+msgstr "Povolenà metÃdy overenia totoÅnosti"
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:14
-msgid "If checked, the server will only accept connections from localhost"
+# gconf description
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:18
+msgid ""
+"Lists the authentication methods with which remote users may access the "
+"desktop.\n"
+"\n"
+"There are two possible authentication methods; \"vnc\" causes the remote "
+"user to be prompted for a password (the password is specified by the vnc-"
+"password key) before connecting and \"none\" which allows any remote user to "
+"connect."
 msgstr ""
-"Ak je zaÅkrtnutÃ, server bude prijÃmaÅ spojenia len z miestoneho hostiteÄa"
+"Zoznam metÃd overenia totoÅnosti, pomocou ktorÃch mÃÅu vzdialenà "
+"pouÅÃvatelia pristupovaÅ k pracovnej ploche.\n"
+"\n"
+"Sà dve moÅnà metÃdy overenia totoÅnosti; âvncâ spÃsobÃ, Åe vzdialenà "
+"pouÅÃvateÄ bude vyzvanà na zadanie hesla (heslo je urÄenà pomocou kÄÃÄa vnc-"
+"password) pred pripojenÃm a ânoneâ, ktorà povolà kaÅdÃmu vzdialenÃmu "
+"pouÅÃvateÄovi pripojenie."
+
+# PM: teraz to znie ako keby tà totoÅnosÅ bola vnc skÃr "k vnc"
+# gconf summary
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:21
+msgid "Password required for \"vnc\" authentication"
+msgstr "VyÅadovanà heslo pre overenie totoÅnosti k âvncâ"
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:15
+# gconf description
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:22
 msgid ""
-"If checked, the server will use another port, instead of the default (5900)"
+"The password which the remote user will be prompted for if the \"vnc\" "
+"authentication method is used. The password specified by the key is base64 "
+"encoded.\n"
+"\n"
+"The special value of 'keyring' (which is not valid base64) means that the "
+"password is stored in the GNOME keyring."
 msgstr ""
-"Ak je zaÅkrtnutÃ, server pouÅije inà port, namiesto ÅtandardnÃho (5900)."
+"Heslo, ktorà sa bude vyÅadovaÅ od vzdialenÃho pouÅÃvateÄa, ak je pouÅità "
+"metÃda overenia totoÅnosti pre âvncâ. Heslo zadanà v tomto kÄÃÄi je kÃdovanà "
+"spÃsobom base64.\n"
+"\n"
+"ÅpeciÃlna hodnota âkeyringâ (ak nie je kovanà spÃsobom base64) spÃsobÃ, Åe "
+"heslo je uloÅenà v GNOME keyring."
 
-#. tooltip in preferences applet
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:17
-msgid "If checked, your desktop will be shared"
-msgstr "Ak je zaÅkrtnutÃ, vaÅa pracovnà plocha bude zdieÄanÃ"
+# gconf summary
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:25
+msgid "E-mail address to which the remote desktop URL should be sent"
+msgstr ""
+"E-mail, na ktorà by mala byŠodoslanà URL adresa vzdialenej pracovnej plochy"
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:18
-msgid "Remote Desktop Preferences"
-msgstr "PredvoÄby vzdialenej pracovnej plochy"
+# gconf description
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:26
+msgid ""
+"This key specifies the e-mail address to which the remote desktop URL should "
+"be sent if the user clicks on the URL in the Desktop Sharing preferences "
+"dialog."
+msgstr ""
+"Tento kÄÃÄ urÄuje adresu elektronickej poÅty, na ktorà by mala byÅ odoslanà "
+"URL adresa, ak pouÅÃvateÄ klikne na URL adresu v dialÃgovom okne Predvolieb "
+"vzdialenej pracovnej plochy."
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:19
+# gconf summary
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:27
+msgid "Lock the screen when last user disconnect"
+msgstr "UzamknÃÅ obrazovku po odpojenà poslednÃho pouÅÃvateÄa"
+
+# gconf description
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:28
+msgid ""
+"If true, the screen will be locked after the last remote client disconnects."
+msgstr ""
+"Ak je âtrueâ, obrazovka bude po odpojenà poslednÃho vzdialenÃho klienta "
+"uzamknutÃ."
+
+# gconf summary
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:29
+msgid "When the status icon should be shown"
+msgstr "Kedy mà byŠzobrazenà ikona stavu"
+
+# gconf description
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:30
+msgid ""
+"This key controls the behavior of the status icon. There are three options: "
+"\"always\" - the icon will always be present; \"client\" - the icon will "
+"only be present when someone is connected (this is the default behavior); "
+"\"never\" - the icon will not be present."
+msgstr ""
+"Tento kÄÃÄ ovlÃda sprÃvanie stavovej ikony. SÃ tri moÅnosti: âalwaysâ - "
+"ikona tam bude vÅdy; âclientâ - uvidÃte ikonu len keÄ je niekto pripojenÃ, "
+"toto je Åtandardnà sprÃvanie; âneverâ - nikdy nezobrazuje ikonu."
+
+# PM: skÃr Äi sa mà zakÃzaÅ pozadie keÄ je pouÅÃvateÄ pripojenÃ
+# gconf summary
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:31
+msgid "Whether to disable the desktop background when a user is connected"
+msgstr ""
+"Äi sa mà zakÃzaÅ pozadie pracovnej plochy, pokiaÄ je pouÅÃvateÄ pripojenÃ"
+
+# gconf description
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:32
+msgid ""
+"When true, disable the desktop background and replace it with a single block "
+"of color when a user successfully connects."
+msgstr ""
+"Ak je âtrueâ, po ÃspeÅnom pripojenà pouÅÃvateÄa sa zakÃÅe pozadie pracovnej "
+"plochy a nahradi ho jedinà blok farby."
+
+# gconf summary
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:33
+msgid "Whether a UPnP router should be used to forward and open ports"
+msgstr "Äi sa mà na nastavenie presmerovania portu v smerovaÄi pouÅiÅ UPnP"
+
+# gconf description
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:34
+msgid ""
+"If true, request that a UPnP-capable router should forward and open the port "
+"used by Vino."
+msgstr ""
+"Ak je âtrueâ, poÅaduje sa, aby smerovaÄ podporujÃci UPnP otvoril a "
+"presmeroval port, ktorà pouÅÃva Vino. "
+
+# gconf summary
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:35
+msgid "Whether we should disable the XDamage extension of X.org"
+msgstr "Äi sa mà zakÃzaÅ rozÅÃrenie XDamage systÃmu X.org"
+
+# gconf description
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:36
+msgid ""
+"If true, do not use the XDamage extension of X.org. This extension does not "
+"work properly on some video drivers when using 3D effects. Disabling it will "
+"make Vino work in these environments, with slower rendering as a side effect."
+msgstr ""
+"Ak je âtrueâ, nebude sa pouÅÃvaÅ rozÅÃrenie XDamage systÃmu X.org. KeÄ sà "
+"pouÅità 3D efekty, toto rozÅÃrenie nefunguje sprÃvne na niektorÃch "
+"grafickÃch ovlÃdaÄoch. Jeho zakÃzanie umoÅnà fungovaÅ programu vino v tÃchto "
+"prostrediach, s pomalÅÃm vykresÄovanÃm ako vedÄajÅÃ efekt."
+
+# gconf summary
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:37
+msgid "Notify on connect"
+msgstr "UpozorniÅ na pripojenie"
+
+# gconf description
+#: ../common/org.gnome.Vino.gschema.xml.h:38
+msgid "If true, show a notification when a user connects to the system."
+msgstr ""
+"Ak je âtrueâ, budete informovanÃ, keÄ sa pripojà pouÅÃvateÄ do systÃmu."
+
+# GtkDialog title
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:1
+msgid "Desktop Sharing Preferences"
+msgstr "Nastavenia zdieÄania pracovnej plochy"
+
+# GtkBox GtkLabel
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:2
+msgid "Sharing"
+msgstr "ZdieÄanie"
+
+# GtkLabel
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:3
 msgid "Some of these preferences are locked down"
 msgstr "Niektorà z tÃchto nastavenà sà uzamknutÃ"
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:20
-msgid "Users can view your desktop using this command:"
-msgstr "PouÅÃvatelia mÃÅu vidieÅ vaÅu pracovnà plochu pomocou tohoto prÃkazu:"
+#ÂPK: bije sa zo Za_vriet
+# GtkCheckButton
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:4
+msgid "Allow other users to _view your desktop"
+msgstr "PovoliÅ ostatnÃm pouÅÃvateÄom _vidieÅ vaÅu pracovnà plochu"
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:21
-msgid "When a user tries to view or control your desktop:"
-msgstr "KeÄ sa pouÅÃvateÄ pokÃÅa vidieÅ alebo ovlÃdaÅ vaÅu pracovnà plochu:"
+# GtkCheckButton tooltip
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:5
+msgid "Your desktop will be shared"
+msgstr "VaÅa pracovnà plocha bude zdieÄanÃ"
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:22
+# GtkCheckButton
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:6
 msgid "_Allow other users to control your desktop"
 msgstr "_PovoliÅ ostatnÃm pouÅÃvateÄom ovlÃdaÅ vaÅu pracovnà plochu"
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:23
-msgid "_Lock screen on disconnect"
-msgstr "_Po odpojenà uzamknÃÅ obrazovku"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:24
-msgid "_Never display an icon"
-msgstr "_Nikdy nezobraziÅ ikonu"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:25
-msgid "_Only allow local connections"
-msgstr "P_ovoliÅ len miestne spojenia"
+# GtkCheckButton tooltip
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:7
+msgid "Remote users are able to control your mouse and keyboard"
+msgstr "Vzdialenà pouÅÃvatelia mÃÅu ovlÃdaÅ vaÅu myÅ a klÃvesnicu"
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:26
-msgid "_Only display an icon when there is someone connected"
-msgstr "Z_obraziÅ ikonu len vtedy, ak je niekto pripojenÃ"
+# GtkBox GtkLabel
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:8
+msgid "Security"
+msgstr "BezpeÄnosÅ"
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:27
-msgid "_Password:"
-msgstr "_Heslo:"
+# GtkCheckButton
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:9
+msgid "_You must confirm each access to this machine"
+msgstr "_KaÅdà prÃstup k tomuto stroju musà byÅ potvrdenÃ"
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:28
-msgid "_Require encryption"
-msgstr "_VyÅadovaÅ Åifrovanie"
-
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:29
+# GtkCheckButton
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:10
 msgid "_Require the user to enter this password:"
 msgstr "_VyÅadovaÅ od pouÅÃvateÄa zadanie tohoto hesla:"
 
-#: ../capplet/vino-preferences.glade.h:30
-msgid "_Use an alternative port:"
-msgstr "Po_uÅiÅ alternatÃvny port"
+# GtkCheckButton
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:11
+msgid "Automatically _configure UPnP router to open and forward ports"
+msgstr "_Automaticky otvoriÅ a presmerovaÅ porty na smerovaÄi pomocou UPnP"
+
+# GtkCheckButton tooltip
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:12
+msgid "The router must have the UPnP feature enabled"
+msgstr "SmerovaÄ musà maÅ povolenà funkciu UPnP"
+
+# GtkBox GtkLabel
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:13
+msgid "Show Notification Area Icon"
+msgstr "ZobraziÅ ikonu v oblasti upozornenÃ"
+
+#ÂPK: bije sa so Za_vriet
+# VinoRadioButton
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:14
+msgid "Al_ways"
+msgstr "_VÅdy"
+
+# VinoRadioButton
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:15
+msgid "_Only when someone is connected"
+msgstr "_Iba ak je niekto pripojenÃ"
+
+# VinoRadioButton
+#: ../capplet/vino-preferences.ui.h:16
+msgid "_Never"
+msgstr "_Nikdy"
+
+#: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:165
+#, c-format
+msgid "File is not a valid .desktop file"
+msgstr "SÃbor nie je platnÃm sÃborom .desktop"
+
+# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=614107
+#. translators: 'Version' is from a desktop file, and
+#. * should not be translated. '%s' would probably be a
+#. * version number.
+#: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:191
+#, c-format
+msgid "Unrecognized desktop file Version '%s'"
+msgstr "Nerozpoznanà hodnota â%sâ poloÅky Version v sÃbore .desktop "
 
-#: ../server/vino-dbus-listener.c:188 ../server/vino-dbus-listener.c:218
-#: ../server/vino-dbus-listener.c:249
+# PK: spusta sa
+# startup message %s je desktop_file->name
+#: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:974
 #, c-format
-msgid "Out of memory handling '%s' message"
-msgstr "DoÅla pamÃÅ pri obsluhe sprÃvy '%s'"
+msgid "Starting %s"
+msgstr "Åtartuje sa %s"
 
-#: ../server/vino-dbus-listener.c:334
+#: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:1116
 #, c-format
-msgid "Out of memory registering object path '%s'"
-msgstr "DoÅla pamÃÅ pri registrÃcià cesty objektu '%s'"
+msgid "Application does not accept documents on command line"
+msgstr "AplikÃcia neakceptuje dokumenty v prÃkazovom riadku"
 
-#: ../server/vino-dbus-listener.c:407
+#: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:1184
 #, c-format
-msgid "Failed to acquire D-Bus name '%s'\n"
-msgstr ""
+msgid "Unrecognized launch option: %d"
+msgstr "Nerozpoznanà voÄba spustenia: %d"
 
-#: ../server/vino-main.c:74
-msgid "GNOME Remote Desktop"
-msgstr "Vzdialenà pracovnà plocha GNOME"
+#. translators: The 'Type=Link' string is found in a
+#. * desktop file, and should not be translated.
+#: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:1391
+#, c-format
+msgid "Can't pass document URIs to a 'Type=Link' desktop entry"
+msgstr ""
+"Nie je moÅnà odovzdaÅ URI dokumentov do poloÅky âType=Linkâ v sÃbore .desktop"
 
-#: ../server/vino-main.c:84
+#: ../server/smclient/eggdesktopfile.c:1412
+#, c-format
+msgid "Not a launchable item"
+msgstr "NespustiteÄnà poloÅka"
+
+# popis voÄby prÃkazovÃho riadka
+#: ../server/smclient/eggsmclient.c:226
+msgid "Disable connection to session manager"
+msgstr "ZakÃÅe pripojenie k sprÃvcovi relÃciÃ"
+
+# popis voÄby prÃkazovÃho riadka
+#: ../server/smclient/eggsmclient.c:229
+msgid "Specify file containing saved configuration"
+msgstr "UrÄuje sÃbor obsahujÃci uloÅenà konfigurÃciu"
+
+#: ../server/smclient/eggsmclient.c:229
+msgid "FILE"
+msgstr "SÃBOR"
+
+# PM: skÃr pre sprÃvu relÃcie
+# popis voÄby prÃkazovÃho riadka
+#: ../server/smclient/eggsmclient.c:232
+msgid "Specify session management ID"
+msgstr "UrÄuje identifikÃtor pre sprÃvu relÃcie"
+
+#: ../server/smclient/eggsmclient.c:232
+msgid "ID"
+msgstr "IDENTIFIKÃTOR"
+
+#: ../server/smclient/eggsmclient.c:253
+msgid "Session management options:"
+msgstr "VoÄby pre sprÃvu relÃcie:"
+
+# PK: nema tu byt tvar Zobrazi volby...?
+# popis voÄby prÃkazovÃho riadka
+#: ../server/smclient/eggsmclient.c:254
+msgid "Show session management options"
+msgstr "ZobraziÅ voÄby pre sprÃvu relÃcie"
+
+#: ../server/vino-main.c:202
 msgid ""
 "Your XServer does not support the XTest extension - remote desktop access "
 "will be view-only\n"
 msgstr ""
 "VÃÅ XServer nepodporuje rozÅÃrenie XTest - prÃstup k vzdialenej pracovnej "
-"ploche bude len pre pozeranie\n"
+"ploche bude len na pozeranie\n"
+
+# popis voÄby prÃkazovÃho riadka
+#. Tube mode uses Telepathy's Tubes to share a user's desktop directly
+#. * with another IM contact. http://telepathy.freedesktop.org/wiki/Tubes
+#.
+#: ../server/vino-main.c:301
+msgid "Start in tube mode, for the âShare my Desktopâ feature"
+msgstr "Spustà funkciu âZdieÄanie pracovnej plochyâ v reÅime âtubeâ"
+
+#: ../server/vino-main.c:307
+msgid "- VNC Server for GNOME"
+msgstr "- VNC server pre GNOME"
+
+#: ../server/vino-main.c:315
+msgid ""
+"Run 'vino-server --help' to see a full list of available command line options"
+msgstr ""
+"Ãplnà zoznam dostupnÃch volieb prÃkazovÃho riadka zÃskate po spustenà âvino-"
+"server --helpâ"
+
+#: ../server/vino-main.c:336
+msgid "GNOME Desktop Sharing"
+msgstr "ZdieÄanie pracovnej plochy GNOME"
 
 #.
 #. * Translators: translate "vino-mdns:showusername" to
 #. * "1" if "%s's remote desktop" doesn't make sense in
 #. * your language.
 #.
-#: ../server/vino-mdns.c:59
+#: ../server/vino-mdns.c:62
 msgid "vino-mdns:showusername"
 msgstr "0"
 
@@ -211,263 +551,106 @@ msgstr "0"
 #. * translated "vino-mdns:showusername" to anything
 #. * other than "1"
 #.
-#: ../server/vino-mdns.c:71
+#: ../server/vino-mdns.c:74
 #, c-format
 msgid "%s's remote desktop on %s"
 msgstr "Vzdialenà pracovnà plocha pouÅÃvateÄa %s na poÄÃtaÄi %s"
 
-#: ../server/vino-prompt.c:142
+# PK: exiting, ukoncuje sa
+# log message
+#: ../server/vino-prefs.c:111
+#, c-format
+msgid "Received signal %d, exiting."
+msgstr "Prijatà signÃl %d, koniec."
+
+# GDK_TYPE_SCREEN
+#: ../server/vino-prompt.c:141
 msgid "Screen"
 msgstr "Obrazovka"
 
-#: ../server/vino-prompt.c:143
+# popis GDK_TYPE_SCREEN
+#: ../server/vino-prompt.c:142
 msgid "The screen on which to display the prompt"
-msgstr "Obrazovka, na ktorej zobraziÅ vÃzvu"
+msgstr "Obrazovka, na ktorej sa mà zobraziÅ vÃzva"
 
-#: ../server/vino-prompt.c:343
+# PM: vzdialene pozeraÅ znie divne na diaÄku
+# text v dialogovom okne
+#: ../server/vino-prompt.c:345
 #, c-format
 msgid ""
 "A user on the computer '%s' is trying to remotely view or control your "
 "desktop."
 msgstr ""
-"PouÅÃvateÄ na poÄÃtaÄi '%s' sa pokÃÅa vzdialene pozeraÅ alebo ovlÃdaÅ vaÅu "
+"PouÅÃvateÄ na poÄÃtaÄi â%sâ sa pokÃÅa na diaÄku zobraziÅ alebo ovlÃdaÅ vaÅu "
 "pracovnà plochu."
 
-#: ../server/vino-prompt.glade.h:1
-msgid "<big><b>Another user is trying to view your desktop.</b></big>"
-msgstr ""
-"<big><b>Inà pouÅÃvateÄ sa pokÃÅa pozeraÅ na vaÅu pracovnà plochu.</b></big>"
+# GtkDialog title
+#: ../server/vino-prompt.ui.h:1
+msgid "Question"
+msgstr "OtÃzka"
 
-#: ../server/vino-prompt.glade.h:2
+# GtkLabel
+#: ../server/vino-prompt.ui.h:2
+msgid "Another user is trying to view your desktop."
+msgstr "Inà pouÅÃvateÄ sa pokÃÅa zobraziÅ vaÅu pracovnà plochu."
+
+# GtkLabel
+#: ../server/vino-prompt.ui.h:3
 msgid ""
 "A user on another computer is trying to remotely view or control your "
 "desktop."
 msgstr ""
-"PouÅÃvateÄ na inom poÄÃtaÄÃ sa pokÃÅa vzdialene pozeraÅ alebo ovlÃdaÅ vaÅu "
+"PouÅÃvateÄ na inom poÄÃtaÄi sa pokÃÅa vzdialene zobraziÅ alebo ovlÃdaÅ vaÅu "
 "pracovnà plochu."
 
-#: ../server/vino-prompt.glade.h:3
+# GtkLabel
+#: ../server/vino-prompt.ui.h:4
 msgid "Do you want to allow them to do so?"
-msgstr "Checete im to povoliÅ?"
+msgstr "Chcete to povoliÅ?"
 
-#: ../server/vino-prompt.glade.h:4
-msgid "Question"
-msgstr "OtÃzka"
-
-#: ../server/vino-prompt.glade.h:5 ../server/vino-util.c:63
-msgid "_Allow"
-msgstr "_PovoliÅ"
-
-#: ../server/vino-prompt.glade.h:6 ../server/vino-util.c:64
+# GtkButton
+#: ../server/vino-prompt.ui.h:5 ../server/vino-util.c:90
 msgid "_Refuse"
 msgstr "_OdmietnuÅ"
 
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:1
-msgid "Allowed authentication methods"
-msgstr "Povolenà motÃdy overenia totoÅnosti"
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:2
-msgid "Alternative port number"
-msgstr "ÄÃslo alternatÃvneho portu"
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:3
-msgid "E-mail address to which the remote desktop URL should be sent"
-msgstr ""
-"Adresa elktronickej poÅty, na ktorà by malo byÅ odoslanà URL vzdialenej "
-"pracovnej plochy"
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:4
-msgid "Enable remote desktop access"
-msgstr "PovoliÅ prÃstup k vzdialenej pracovnej ploche"
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:5
-msgid ""
-"If true, allows remote access to the desktop via the RFB protocol. Users on "
-"remote machines may then connect to the desktop using a vncviewer."
-msgstr ""
-"Ak je pravda, povolà vzdialenà prÃstup k pracovnej ploche cez RFB protokol. "
-"PouÅÃvatelia na vzdialenÃch poÄÃtaÄoch sa potom mÃÅu pripojiÅ k pracovnej "
-"ploche pomocou aplikÃcie vncviewer."
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:6
-msgid ""
-"If true, remote users accessing the desktop are not allowed access until the "
-"user on the host machine approves the connection. Recommended especially "
-"when access is not password protected."
-msgstr ""
-"Ak je pravda, vzdialenà pouÅÃvatelia pristupujÃci k pracovnej ploche nemajà "
-"povolenà prÃstup, kÃm pouÅÃvateÄ na hostiteÄskom poÄÃtaÄi nepovolà spojenie. "
-"OdporÃÄanà ÅpeciÃlne pri prÃstupe, ktorà nie je chrÃnenà heslom."
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:7
-msgid ""
-"If true, remote users accessing the desktop are only allowed to view the "
-"desktop. Remote users will not be able to use the mouse or keyboard."
-msgstr ""
-"Ak je pravda, vzdialenà pouÅÃvatelia pristupujÃci k pracovnej ploche majà "
-"povolenà len pozeranie na pracovnà plochu. Vzdialenà pouÅÃvatelia nebudà "
-"mÃcÅ pouÅÃvaÅ myÅ alebo klÃvesnicu."
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:8
-msgid ""
-"If true, remote users accessing the desktop are required to support "
-"encryption. It is highly recommended that you use a client which supports "
-"encryption unless the intervening network is trusted."
-msgstr ""
-"Ak je pravda, je vyÅadovanà od vzdialenÃch pouÅÃvateÄov pristupujÃcich k "
-"pracovnej ploche, aby podporovali Åifrovanie. Je veÄmi odporÃÄanÃ, aby ste "
-"poÅÃvali klienta, ktorà podporuje Åifrovanie, iba ak by bola sprostredkujÃca "
-"sieÅ dÃveryhodnÃ."
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:9
-msgid "If true, screen will be locked after the last remote client disconnect."
-msgstr ""
-"Ak je pravda, obrazovka bude uzamknutà po odpojenà poslednÃho vzdialenÃho "
-"klienta."
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:10
-msgid ""
-"If true, the server will listen to another port, instead of the default "
-"(5900). The port must be specified in the 'alternative_port' key."
-msgstr ""
-"Ak je true, server bude poÄÃvaÅ na inom porte namiesto ÅtandardnÃho (5900). "
-"Port musà byÅ zadanà v kÄÃÄi 'alternative_port'."
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:11
-msgid ""
-"If true, the server will only accept connections from localhost and network "
-"connections will be rejected. Set this option to true if you wish to "
-"exclusively use a tunneling mechanism to access the server, such as ssh."
-msgstr ""
-"Ak je true, server bude akceptovaÅ len mieste spojenia a sieÅovà spojenia "
-"budà odmietnutÃ. Nastavte tÃto voÄbu na true, ak chcete exkluzÃvne pouÅÃvaÅ "
-"tunelovacà mechanizmus na prÃstup k serveru, ako je naprÃklad ssh."
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:12
-msgid "Listen an alternative port"
-msgstr "PoÄÃvaÅ na alternatÃvnom porte"
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:13
-msgid ""
-"Lists the authentication methods with which remote users may access the "
-"desktop. There are two possible authentication methods; \"vnc\" causes the "
-"remote user to be prompted for a password (the password is specified by the "
-"vnc_password key) before connecting and \"none\" which allows any remote "
-"user to connect."
-msgstr ""
-"Zoznam metÃd overenia totoÅnosti, pomocou ktorÃch mÃÅu vzdialnà pouÅÃvatelia "
-"pristupovaÅ k pracovnej ploche. Sà dve moÅnà metÃdy overenia totoÅnosti; "
-"\"vnc\"spÃsobÃ, Åe vzdialenà pouÅÃvateÄ bude vyzvanà na zadanie hesla (heslo "
-"je urÄenà pomocou kÄÃÄa vnc_password) pred pripojenÃm a \"none\", ktorà "
-"povolà kaÅdÃmu vzdialenÃmu pouÅÃvateÄovi pripojenie."
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:14
-msgid "Lock the screen when last user disconnect"
-msgstr "UzamknÃÅ obrazovku po odpojenà poslednÃho pouÅÃvateÄa"
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:15
-msgid "Only allow local connections"
-msgstr "PovoliÅ len miestne spojenia"
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:16
-msgid "Only allow remote users to view the desktop"
-msgstr "PovoliÅ vzdialenÃm pouÅÃvateÄom len pozeranie pracovnej plochy"
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:17
-msgid "Password required for \"vnc\" authentication"
-msgstr "VyÅadovanà heslo pre overenie totoÅnosti \"vnc\""
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:18
-msgid "Prompt the user before completing a connection"
-msgstr "VyzvaÅ pouÅÃvateÄa pred dokonÄenÃm spojenia"
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:19
-msgid "Require encryption"
-msgstr "VyÅadovaÅ Åifrovanie"
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:20
-msgid ""
-"The password which the remote user will be prompted for if the \"vnc\" "
-"authentication method is used. The password specified by the key is base64 "
-"encoded."
-msgstr ""
-"Heslo, ktorà bude vyÅadovanà od vzdialenÃho pouÅÃvateÄa, ak je pouÅità "
-"metÃda overenia totoÅnosti \"vnc\". Heslo zadanà v tomto kÄÃÄi je zakÃdovanà "
-"pomocou base64."
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:21
-msgid ""
-"The port which the server will listen to if the 'use_alternative_port' key "
-"is set to true. Valid values are in the range from 5000 to 50000."
-msgstr ""
-"Port, na ktorom bude server poÄÃvaÅ, ak je kÄÃÄ 'use_alternative_port' "
-"nastavenà na true. Platnà hodnoty sà v rozsahu od 5000 do 50000."
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:22
-msgid ""
-"This key controls the behavior of the status icon. There are three options: "
-"\"always\" - The icon will be always there; \"client\" - You will see the "
-"icon only when there is someone connected, this is the default behavior; "
-"\"never\" - Never shows the icon."
-msgstr ""
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:23
-msgid ""
-"This key specifies the e-mail address to which the remote desktop URL should "
-"be sent if the user clicks on the URL in the Remote Desktop preferences "
-"dialog."
-msgstr ""
-"Tento kÄÃÄ urÄuje adresu elektronickej poÅty, na ktorà by malo byÅ odoslanà "
-"URL, ak pouÅÃvateÄ klikne na URL v dialÃgovom okne Predvolieb vzdialenej "
-"pracovnej plochy."
-
-#: ../server/vino-server.schemas.in.h:24
-msgid "When the status icon should be shown"
-msgstr "Kedy mà byŠzobrazenà ikona stavu"
+# GtkButton
+#: ../server/vino-prompt.ui.h:6 ../server/vino-util.c:89
+msgid "_Allow"
+msgstr "_PovoliÅ"
 
-#: ../server/vino-shell.c:76
-msgid "Remote Desktop server already running; exiting ...\n"
-msgstr "Server vzdialenej pracovnej plochy uÅ beÅÃ; konÄÃm ...\n"
+#: ../server/vino-server.c:162 ../server/vino-server.c:185
+#, c-format
+msgid "Failed to open connection to bus: %s\n"
+msgstr "Otvorenie spojenia so zbernicou zlyhalo: %s\n"
 
-#: ../server/vino-shell.c:79
-msgid ""
-"Problem registering the remote desktop server with bonobo-activation; "
-"exiting ...\n"
-msgstr ""
-"ProblÃm pri registrÃcii servera vzdialenej pracovnej plochy pomocou bonobo-"
-"activation; konÄÃm ...\n"
+# Desktop entry comment
+#: ../server/vino-server.desktop.in.in.h:2
+msgid "GNOME Desktop Sharing Server"
+msgstr "Server zdieÄania pracovnej plochy GNOME"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:102
+# tooltip
+#: ../server/vino-status-icon.c:103 ../server/vino-status-tube-icon.c:96
 msgid "Desktop sharing is enabled"
-msgstr "ZdieÄanie pracovnÃho prostredia je povolenÃ"
+msgstr "ZdieÄanie pracovnej plochy je povolenÃ"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:110
+# tooltip
+#: ../server/vino-status-icon.c:111
 #, c-format
-msgid "One person is connected"
-msgid_plural "%d people are connected"
-msgstr[0] "%d osÃb je pripojenÃch"
-msgstr[1] "Jedna osoba je pripojenÃ"
-msgstr[2] "%d osoby sà pripojenÃ"
+msgid "One person is viewing your desktop"
+msgid_plural "%d people are viewing your desktop"
+msgstr[0] "%d osÃb si prezerà vaÅu pracovnà plochu"
+msgstr[1] "Jedna osoba si prezerà vaÅu pracovnà plochu"
+msgstr[2] "%d osoby si prezerajà vaÅu pracovnà plochu"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:245
-#, c-format
-msgid ""
-"There was an error displaying preferences:\n"
-" %s"
-msgstr ""
-"Vyskytla sa chyba pri zobrazovanà predvolieb:\n"
-" %s"
+#: ../server/vino-status-icon.c:212 ../server/vino-status-tube-icon.c:180
+msgid "Error displaying preferences"
+msgstr "Chyba pri zobrazovanà nastavenÃ"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:253
-#, c-format
-msgid ""
-"There was an error displaying help:\n"
-" %s"
-msgstr ""
-"Vyskytla sa chyba pri zobrazovanà pomocnÃka:\n"
-" %s"
+#: ../server/vino-status-icon.c:234 ../server/vino-status-tube-icon.c:200
+msgid "Error displaying help"
+msgstr "Chyba pri zobrazovanà pomocnÃka"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:276
+#: ../server/vino-status-icon.c:267
 msgid ""
 "Licensed under the GNU General Public License Version 2\n"
 "\n"
@@ -486,52 +669,73 @@ msgid ""
 "Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA\n"
 "02110-1301, USA.\n"
 msgstr ""
+"ChrÃnenà licenciou GNU General Public License Version 2\n"
+"\n"
+"Vino je slobodnà softvÃr; mÃÅete ho Äalej ÅÃriÅ a\n"
+"upravovaÅ podÄa ustanovenà licencie GNU General Public Licence\n"
+"(VÅeobecnà zverejÅovacia licencia GNU), vydÃvanej nadÃciou\n"
+"Free Software Foundation a to buÄ podÄa 2. verzie tejto Licencie,\n"
+"alebo (podÄa vÃÅho uvÃÅenia) ktorejkoÄvek neskorÅej verzie.\n"
+"Program Vino je rozÅirovanà v nÃdeji, Åe bude uÅitoÄnÃ,\n"
+"avÅak BEZ AKEJKOÄVEK ZÃRUKY. Neposkytujà sa ani odvodenà zÃruky\n"
+"PREDAJNOSTI alebo VHODNOSTI PRE URÄITÃ ÃÄEL. ÄalÅie podrobnosti\n"
+"hÄadajte v licencii GNU General Public License.\n"
+"\n"
+"KÃpiu VÅeobecnej verejnej licencie GNU ste mali dostaÅ\n"
+"spolu s tÃmto programom. Ak sa tak nestalo, napÃÅte do Free Software\n"
+"Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA\n"
+"02110-1301, USA.\n"
 
 #. Translators comment: put your own name here to appear in the about dialog.
-#: ../server/vino-status-icon.c:291
+#: ../server/vino-status-icon.c:282
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Marcel Telka <marcel telka sk>"
+msgstr ""
+"Marcel Telka <marcel telka sk>\n"
+"Richard Stanislavskà <kenny vv gmail com>"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:297
+# about dialog
+#: ../server/vino-status-icon.c:288
 msgid "Share your desktop with other users"
-msgstr "ZdieÄaÅ vaÅu pracovnà plochu s ostatnÃmi pouÅÃvateÄmi"
+msgstr "ZdieÄajte vaÅu pracovnà plochu s ostatnÃmi pouÅÃvateÄmi"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:360
+#: ../server/vino-status-icon.c:355 ../server/vino-status-tube-icon.c:232
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to disconnect '%s'?"
-msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odpojiÅ '%s'?"
+msgstr "Naozaj sa chcete odpojiÅ â%sâ?"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:362
+#: ../server/vino-status-icon.c:358
 #, c-format
 msgid "The remote user from '%s' will be disconnected. Are you sure?"
-msgstr "Vzdialenà pouÅÃvateÄ z '%s' bude odpojenÃ. Ste si istÃ?"
+msgstr "Vzdialenà pouÅÃvateÄ z â%sâ bude odpojenÃ. Naozaj to chcete?"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:367
+#: ../server/vino-status-icon.c:364
 msgid "Are you sure you want to disconnect all clients?"
-msgstr "Ste si istÃ, Åe chcete odpojiÅ vÅetkÃch klientov?"
+msgstr "Naozaj chcete odpojiÅ vÅetkÃch klientov?"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:368
+#: ../server/vino-status-icon.c:366
 msgid "All remote users will be disconnected. Are you sure?"
-msgstr "VÅetci vzdialenà pouÅÃvatelia budà odpojenÃ. Ste si istÃ?"
+msgstr "VÅetci vzdialenà pouÅÃvatelia budà odpojenÃ. Naozaj to chcete?"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:380
+#: ../server/vino-status-icon.c:378 ../server/vino-status-tube-icon.c:246
 msgid "Disconnect"
 msgstr "OdpojiÅ"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:406
+#: ../server/vino-status-icon.c:404 ../server/vino-status-tube-icon.c:271
 msgid "_Preferences"
-msgstr "_PredvoÄby"
+msgstr "Nas_tavenia"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:421
+#: ../server/vino-status-icon.c:419
 msgid "Disconnect all"
 msgstr "OdpojiÅ vÅetkÃch"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:444
+#. Translators: %s is a hostname
+#. Translators: %s is the alias of the telepathy contact
+#: ../server/vino-status-icon.c:443 ../server/vino-status-tube-icon.c:284
 #, c-format
 msgid "Disconnect %s"
 msgstr "OdpojiÅ %s"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:464
+#: ../server/vino-status-icon.c:464 ../server/vino-status-tube-icon.c:303
 msgid "_Help"
 msgstr "_PomocnÃk"
 
@@ -539,58 +743,163 @@ msgstr "_PomocnÃk"
 msgid "_About"
 msgstr "_O programe"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:601
+#: ../server/vino-status-icon.c:605 ../server/vino-status-tube-icon.c:400
 #, c-format
 msgid "Error initializing libnotify\n"
 msgstr "Chyba pri inicializÃcii libnotify\n"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:621
+# notification summary
+#. Translators: %s is a hostname
+#: ../server/vino-status-icon.c:626
 msgid "Another user is viewing your desktop"
-msgstr "Inà pouÅÃvateÄ vidà vaÅu pracovnà plochu"
+msgstr "Inà pouÅÃvateÄ zobrazuje vaÅu pracovnà plochu"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:622
+# notification body
+#: ../server/vino-status-icon.c:628
 #, c-format
 msgid "A user on the computer '%s' is remotely viewing your desktop."
-msgstr "PouÅÃvateÄ na poÄÃtaÄi '%s' vidà vzdialene vaÅu pracovnà plochu."
+msgstr "PouÅÃvateÄ na poÄÃtaÄi â%sâ na diaÄku zobrazuje vaÅu pracovnà plochu."
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:627
+# notification summary
+#. Translators: %s is a hostname
+#: ../server/vino-status-icon.c:634
 msgid "Another user is controlling your desktop"
 msgstr "Inà pouÅÃvateÄ ovlÃda vaÅu pracovnà plochu"
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:628
+# notification body
+#: ../server/vino-status-icon.c:636
 #, c-format
 msgid "A user on the computer '%s' is remotely controlling your desktop."
-msgstr "PouÅÃvateÄ na poÄÃtaÄi '%s' vzdialene ovlÃda vaÅu pracovnà plochu."
+msgstr "PouÅÃvateÄ na poÄÃtaÄi â%sâ ovlÃda na diaÄku vaÅu pracovnà plochu."
 
-#: ../server/vino-status-icon.c:650
+#: ../server/vino-status-icon.c:664 ../server/vino-status-tube-icon.c:437
 #, c-format
 msgid "Error while displaying notification bubble: %s\n"
 msgstr "Chyba pri zobrazovanà bubliny s upozornenÃm: %s\n"
 
-#: ../session/vino-session.c:133
-msgid "Remote desktop server died, restarting\n"
-msgstr "Server vzdialenej pracovnej plochy umrel, reÅtartujem\n"
+# PM: Naozaj to chcete?
+#: ../server/vino-status-tube-icon.c:235
+#, c-format
+msgid "The remote user '%s' will be disconnected. Are you sure?"
+msgstr "Vzdialenà pouÅÃvateÄ â%sâ bude odpojenÃ. Naozaj to chcete?"
+
+# PM: skÃr na pracovnej ploche a neviem Äi by to nemalo byÅ skÃr ZdieÄanie
+# Edit: zdieÄanie skÃr k slovu sharing ale tu mi viac pasuje zdieÄaÅ este ked tak zdielajte ale to by tu muselo byt namiesto my -> your
+# notification summary
+#: ../server/vino-tube-server.c:220 ../server/vino-tube-server.c:249
+#, fuzzy
+msgid "Share my desktop information"
+msgstr "ZdieÄaÅ informÃcie o mojej pracovnej ploche"
+
+# notification body
+# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=614112
+#. Translators: '%s' is the name of a contact, buddy coming from Empathy
+#: ../server/vino-tube-server.c:224
+#, c-format
+msgid "'%s' rejected the desktop sharing invitation."
+msgstr "PouÅÃvateÄ â%sâ odmietol pozvanie na zdieÄanie pracovnej plochy."
+
+# notification body
+# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=614112
+#. Translators: '%s' is the name of a contact, buddy coming from Empathy
+#: ../server/vino-tube-server.c:228
+#, c-format
+msgid "'%s' disconnected"
+msgstr "PouÅÃvateÄ â%sâ odpojenÃ"
+
+# notification body
+# * https://bugzilla.gnome.org/show_bug.cgi?id=614112
+#. Translators: '%s' is the name of a contact, buddy coming from Empathy
+#: ../server/vino-tube-server.c:255
+#, c-format
+msgid "'%s' is remotely controlling your desktop."
+msgstr "PouÅÃvateÄ â%sâ vzdialene ovlÃda vaÅu pracovnà plochu."
+
+# notification body
+#. Translators: '%s' is the name of a contact, buddy coming from Empathy
+#: ../server/vino-tube-server.c:264
+#, c-format
+msgid "Waiting for '%s' to connect to the screen."
+msgstr "Äakà sa, kÃm sa pouÅÃvateÄ â%sâ pripojà k obrazovke."
+
+#: ../server/vino-util.c:140
+msgid "An error has occurred:"
+msgstr "Vyskytla sa chyba:"
 
-#: ../session/vino-session.c:154
+#: ../tools/vino-passwd.c:108
 #, c-format
-msgid "Activation of %s failed: %s\n"
-msgstr "AktivÃcia %s zlyhala: %s\n"
+msgid "Cancelled"
+msgstr "ZruÅenÃ"
 
-#: ../session/vino-session.c:160
+#: ../tools/vino-passwd.c:115
 #, c-format
-msgid "Activation of %s failed: Unknown Error\n"
-msgstr "AktivÃcia %s zlyhala: NeznÃma chyba\n"
+msgid ""
+"ERROR: Maximum length of password is %d character. Please, re-enter the "
+"password."
+msgid_plural ""
+"ERROR: Maximum length of password is %d characters. Please, re-enter the "
+"password."
+msgstr[0] ""
+"CHYBA: MaximÃlna dÄÅka hesla je %d znakov. ProsÃm, zadajte heslo znova."
+msgstr[1] ""
+"CHYBA: MaximÃlna dÄÅka hesla je %d znak. ProsÃm, zadajte heslo znova."
+msgstr[2] ""
+"CHYBA: MaximÃlna dÄÅka hesla sà %d znaky. ProsÃm, zadajte heslo znova."
+
+# log message
+#: ../tools/vino-passwd.c:149
+#, c-format
+msgid "Changing Vino password.\n"
+msgstr "Zmena hesla pre Vino.\n"
+
+#: ../tools/vino-passwd.c:151
+msgid "Enter new Vino password: "
+msgstr "Zadajte novà heslo pre Vino: "
+
+#: ../tools/vino-passwd.c:154
+msgid "Retype new Vino password: "
+msgstr "Zadajte znova novà heslo pre Vino: "
+
+# log message
+#: ../tools/vino-passwd.c:160
+#, c-format
+msgid "vino-passwd: password updated successfully.\n"
+msgstr "vino-passwd: heslo ÃspeÅne aktualizovanÃ.\n"
+
+#: ../tools/vino-passwd.c:165
+#, c-format
+msgid "Sorry, passwords do not match.\n"
+msgstr "Äutujeme, ale heslà sa nezhodujÃ.\n"
 
-#: ../session/vino-session.c:231
-msgid "Failed to activate remote desktop server: tried too many times\n"
+# log message
+#: ../tools/vino-passwd.c:166
+#, c-format
+msgid "vino-passwd: password unchanged.\n"
+msgstr "vino-passwd: heslo nezmenenÃ.\n"
+
+# popis voÄby prÃkazovÃho riadka
+#: ../tools/vino-passwd.c:182
+msgid "Show Vino version"
+msgstr "Zobrazà verziu Vino"
+
+# popis aplikacie v cmd
+#: ../tools/vino-passwd.c:191
+msgid "- Updates Vino password"
+msgstr "- AktualizÃcia hesla pre Vino"
+
+#: ../tools/vino-passwd.c:201
+msgid ""
+"Run 'vino-passwd --help' to see a full list of available command line options"
 msgstr ""
-"AktivÃcia servera vzdialenej pracovnej plochy zlyhala: skÃÅal som prÃliÅ "
-"veÄa krÃt\n"
+"Ãplnà zoznam dostupnÃch volieb prÃkazovÃho riadka zÃskate po spustenà âvino-"
+"passwd --helpâ"
 
-#: ../session/vino-session.c:295
-msgid "Starting remote desktop server"
-msgstr "SpÃÅÅam server vzdialenej pracovnej plochy"
+#: ../tools/vino-passwd.c:208
+#, c-format
+msgid "VINO Version %s\n"
+msgstr "VINO verzia %s\n"
 
-#: ../session/vino-session.c:300
-msgid "Not starting remote desktop server"
-msgstr "NespÃÅÅam server vzdialenej pracovnej plochy"
+#: ../tools/vino-passwd.c:219
+#, c-format
+msgid "ERROR: You do not have enough permissions to change Vino password.\n"
+msgstr "CHYBA: NemÃte dostatoÄnà oprÃvnenia na zmenu hesla pre Vino.\n"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]