[libgweather] L10N: Updated Persian translationcommit 9cc0e9432dd5886007e523a6f153156acc2b42b1
Author: Arash Mousavi <mousavi arash gmail com>
Date:  Mon Oct 22 23:34:17 2012 +0330

  L10N: Updated Persian translation

 po-locations/fa.po |28305 ++++++----------------------------------------------
 1 files changed, 2989 insertions(+), 25316 deletions(-)
---
diff --git a/po-locations/fa.po b/po-locations/fa.po
index a5a91c2..23e873c 100644
--- a/po-locations/fa.po
+++ b/po-locations/fa.po
@@ -1,26292 +1,3965 @@
+# Persian translation of gnome-applets.
+# Copyright (C) Iranian Free Software Users Group (IFSUG.org)translation team, 2010.
+# This file is distributed under the same license as the gnome-applets package.
+# Roozbeh Pournader <roozbeh farsiweb info>, 2003, 2005, 2006.
+# Meelad Zakaria <meelad farsiweb info>, 2005.
+# Elnaz Sarbar <elnaz farsiweb info>, 2005, 2006.
+# Farzaneh Sarafraz <farzaneh farsiweb info>, 2006.
+# Mahyar Moghimi <mahyar moqimi gmail com>, 2010.
+# Mohammad Javad Badiee <m j badiee gmail com>, 2010.
+# Arash Mousavi <mousavi arash gmail com>, 2012.
+#
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: gnome-applets-locations HEAD\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-18 07:26+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-01-26 18:01+0330\n"
+"Project-Id-Version: gnome-applets gnome-2-12\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=libgweather&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-03-27 19:56+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-09-08 02:12+0330\n"
 "Last-Translator: Arash Mousavi <mousavi arash gmail com>\n"
-"Language-Team: \n"
+"Language-Team: Persian\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-DamnedLies-Scope: partial\n"
-"X-Generator: Translate Toolkit 1.8.0\n"
+"Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 
-msgid "Africa"
-msgstr "ØÙØÛÙØ"
+#: ../libgweather/gweather-timezone.c:316
+msgid "Greenwich Mean Time"
+msgstr "ØÙØÙ ÙÛØÙÛ ÚØÛÙÙÛÚ"
 
-msgctxt "Region"
-msgid "Antarctica"
-msgstr "ØÙØØØÚØÛÚØ"
-
-msgid "Asia"
-msgstr "ØØÛØ"
-
-#. FIXME: rename this to Atlantic Ocean
-msgctxt "Region"
-msgid "Atlantic"
-msgstr "ØØÙØÙØÛÚ"
-
-msgid "Australasia &amp; Oceania"
-msgstr "ØØØØØÙØØÛØ Ù ØÙÛØÙÙØÛÙ"
-
-msgid "Central and South America"
-msgstr "ØÙØÛÚØÛ ÙØÚØÛ Ù ØÙÙØÛ"
-
-msgid "Europe"
-msgstr "ØØÙÙØ"
-
-msgid "Middle East"
-msgstr "ØØÙØ ÙÛØÙÙ"
-
-msgid "North America"
-msgstr "ØÙØÛÚØÛ ØÙØÙÛ"
-
-#. AF - Afghanistan
-msgid "Afghanistan"
-msgstr "ØÙØØÙØØØÙ"
-
-#. AL - Albania
-msgid "Albania"
-msgstr "ØÙØØÙÛ"
-
-#. DZ - Algeria
-msgid "Algeria"
-msgstr "ØÙØØØÛØ"
-
-#. AS - American Samoa, a territory of the United States in the
-#. South Pacific, not to be confused with the separate nation
-#. of "Samoa".
-#.
-msgid "American Samoa"
-msgstr "ØØÙÙØ ØÙØÛÚØÛÛ"
-
-#. AD - Andorra
-msgid "Andorra"
-msgstr "ØÙØÙÙÙØØ"
-
-#. AO - Angola
-msgid "Angola"
-msgstr "ØÙÚÙÙØ"
-
-#. AI - Anguilla, a British territory in the Caribbean
-msgid "Anguilla"
-msgstr "ØÙÚÙÙÛØ"
-
-#. AQ - Antarctica
-msgctxt "Country"
-msgid "Antarctica"
-msgstr "ØÙØØØÚØÛÚØ"
-
-#. AG - Antigua and Barbuda
-msgid "Antigua and Barbuda"
-msgstr "ØÙØÛÚÙØ Ù ØØØØÙØØ"
-
-#. AR - Argentina
-msgid "Argentina"
-msgstr "ØØÚØÙØÛÙ"
-
-#. AM - Armenia
-#. A city in Colombia
-msgid "Armenia"
-msgstr "ØØÙÙØØØÙ"
-
-#. AW - Aruba, a Caribbean island that is one of the three
-#. constituent countries of the Kingdom of the Netherlands.
-#.
-msgid "Aruba"
-msgstr "ØØÙØØ"
-
-#. AU - Australia
-msgid "Australia"
-msgstr "ØØØØØÙÛØ"
-
-#. AT - Austria
-msgid "Austria"
-msgstr "ØØØÛØ"
-
-#. AZ - Azerbaijan
-msgid "Azerbaijan"
-msgstr "ØØØØØÛØØÙ"
-
-#. BS - Bahamas
-msgid "Bahamas"
-msgstr "ØØÙØÙØ"
-
-#. BH - Bahrain
-msgid "Bahrain"
-msgstr "ØØØÛÙ"
-
-#. BD - Bangladesh
-msgid "Bangladesh"
-msgstr "ØÙÚÙØØØ"
-
-#. BB - Barbados
-msgid "Barbados"
-msgstr "ØØØØØØÙØ"
-
-#. BY - Belarus
-msgid "Belarus"
-msgstr "ØÙØØÙØ"
-
-#. BE - Belgium. The local names for the country are "BelgiÃ"
-#. (Dutch), Belgique (French), and Belgien (German).
-#.
-msgid "Belgium"
-msgstr "ØÙÚÛÚ"
-
-#. BZ - Belize
-msgid "Belize"
-msgstr "ØÙÛØ"
-
-#. BJ - Benin
-msgid "Benin"
-msgstr "ØÙÛÙ"
-
-#. BM - Bermuda, a British territory off the coast of the
-#. United States
-#.
-msgid "Bermuda"
-msgstr "ØØÙÙØØ"
-
-#. BT - Bhutan
-msgid "Bhutan"
-msgstr "ØÙØÙØØÙ"
-
-#. BO - Bolivia
-msgid "Bolivia"
-msgstr "ØÙÙÛÙÛ"
-
-#. BA - Bosnia and Herzegovina
-msgid "Bosnia and Herzegovina"
-msgstr "ØÙØÙÛ ÙØØÚÙÙÛÙ"
-
-#. BW - Botswana
-msgid "Botswana"
-msgstr "ØÙØØÙØÙØ"
-
-#. BR - Brazil
-msgid "Brazil"
-msgstr "ØØØÛÙ"
-
-#. IO - British Indian Ocean Territory, which is exactly what
-#. it sounds like.
-#.
-msgid "British Indian Ocean Territory"
-msgstr "ÙÙÙØÙ ØØÛØØÙÛØÛÛ ØÙÛØÙÙØ ÙÙØ"
-
-#. VG - British Virgin Islands, a British territory in the
-#. Caribbean
-#.
-msgid "British Virgin Islands"
-msgstr "ØØØÛØ ÙÛØØÛÙ ØØÛØØÙÛØ"
-
-#. BN - Brunei Darussalam
-msgid "Brunei"
-msgstr "ØØÙÙØÛ"
-
-#. BG - Bulgaria
-msgid "Bulgaria"
-msgstr "ØÙØØØØØØÙ"
-
-#. BF - Burkina Faso
-msgid "Burkina Faso"
-msgstr "ØÙÚÛÙØÙØØÙ"
-
-#. BI - Burundi
-msgid "Burundi"
-msgstr "ØÙØÙÙØÛ"
-
-#. KH - Cambodia
-msgid "Cambodia"
-msgstr "ÚØÙØÙØÛØ"
-
-#. CM - Cameroon
-msgid "Cameroon"
-msgstr "ÚØÙØÙÙ"
-
-#. CA - Canada
-msgid "Canada"
-msgstr "ÚØÙØØØ"
-
-#. CV - Cape Verde
-msgid "Cape Verde"
-msgstr "ÚÛÙâÙØØ"
-
-#. KY - Cayman Islands, a British territory in the Caribbean
-msgid "Cayman Islands"
-msgstr "ØØØÛØ ÚÛâÙÙ"
-
-#. CF - Central African Republic
-msgid "Central African Republic"
-msgstr "ØÙÙÙØÛ ØÙØÛÙØÛ ÙØÚØÛ"
-
-#. TD - Chad
-msgid "Chad"
-msgstr "ÚØØ"
-
-#. CL - Chile
-msgid "Chile"
-msgstr "ØÛÙÛ"
-
-#. CN - China. (The official ISO 3166 short English name does
-#. not include "The People's Republic of".)
-#.
-msgid "China"
-msgstr "ÚÛÙ"
-
-#. CX - Christmas Island, a territory of Australia in the
-#. Indian Ocean, not to be confused with various other islands
-#. of the same name.
-#.
-msgid "Christmas Island"
-msgstr "ØØÛØÙâÛ ÚØÛØÙØ"
-
-#. CC - Cocos (Keeling) Islands, a territory of Australia in
-#. the Indian Ocean. The "(Keeling)" is to distinguish them
-#. from other "Cocos Island"s, and is part of the official name.
-#.
-msgid "Cocos (Keeling) Islands"
-msgstr "ØØÛØÙâÛ ÚÙÚÙØ (ÚÛÙÛÙÚ)"
-
-#. CO - Colombia
-msgid "Colombia"
-msgstr "ÚÙÙØÛØ"
-
-#. KM - Comoros
-msgid "Comoros"
-msgstr "ÚÙÙÙØÙØ"
-
-#. CD - Democratic Republic of the Congo
-#| msgid "Congo, Republic of the"
-msgid "Congo, Democratic Republic of the"
-msgstr "ÚÙÚÙØ ØÙÙÙØÛ ØÙÙÚØØØÛÚ"
-
-#. CG - Republic of the Congo. The official ISO 3166 short
-#. English name is simply "Congo"; we use the long name to
-#. better distinguish it from CD (The Democratic Republic of
-#. the Congo).
-#.
-msgid "Congo, Republic of the"
-msgstr "ØÙÙÙØÛ ÚÙÚÙ"
-
-#. CK - Cook Islands
-msgid "Cook Islands"
-msgstr "ØØØÛØ ÚÙÚ"
-
-#. CR - Costa Rica
-msgid "Costa Rica"
-msgstr "ÚÙØØØ ØÛÚØ"
-
-#. HR - Croatia
-msgid "Croatia"
-msgstr "ÚØÙØØÛ"
-
-#. CU - Cuba
-msgid "Cuba"
-msgstr "ÚÙØØ"
-
-#. CY - Cyprus
-msgid "Cyprus"
-msgstr "ÙØØØ"
-
-#. CZ - Czech Republic
-msgid "Czech Republic"
-msgstr "ØÙÙÙØÛ ÚÚ"
-
-#. CI - CÃte d'Ivoire
-#| msgid "CÃte d'Azur"
-msgid "CÃte d'Ivoire"
-msgstr "ØØØÙ ØØØ"
-
-#. DK - Denmark. The Danish name is "Danmark"
-msgid "Denmark"
-msgstr "ØØÙÙØØÚ"
-
-#. DJ - Djibouti
-msgctxt "Country"
-msgid "Djibouti"
-msgstr "ØØÛâØÙØÛ"
-
-#. DM - Dominica, a Caribbean island nation, not to be confused
-#. with the Domincan Republic.
-#.
-msgid "Dominica"
-msgstr "ØÙÙÛÙÛÚØ"
-
-#. DO - Dominican Republic
-msgid "Dominican Republic"
-msgstr "ØÙÙÙØÛ ØÙÙÛÙÛÚÙ"
-
-#. EC - Ecuador
-msgid "Ecuador"
-msgstr "ØÚÙØØÙØ"
-
-#. EG - Egypt
-msgid "Egypt"
-msgstr "ÙØØ"
-
-#. SV - El Salvador
-msgid "El Salvador"
-msgstr "ØÙØØÙÙØØÙØ"
-
-#. GQ - Equatorial Guinea
-msgid "Equatorial Guinea"
-msgstr "ÚÛÙÙâÛ ØØØÙØÛÛ"
-
-#. ER - Eritrea
-#| msgid "Erie"
-msgid "Eritrea"
-msgstr "ØØÛØØÙ"
-
-#. EE - Estonia
-msgid "Estonia"
-msgstr "ØØØÙÙÛ"
-
-#. ET - Ethiopia
-msgid "Ethiopia"
-msgstr "ØØÛÙÙÛ"
-
-#. FK - Falkland Islands (Malvinas), a British territory in the
-#. South Atlantic also claimed by Argentina. (The British name
-#. is "Falkland Islands". The Argentine name is "Islas
-#. Malvinas". The parenthesized form is the compromise used by
-#. ISO and the UN.)
-#.
-#| msgid "Falkland Islands, Islas Malvinas"
-msgid "Falkland Islands (Malvinas)"
-msgstr "ØØØÛØ ÙØÚÙÙØ (ÙØÙÙÛÙØØ)"
-
-#. FO - Faroe Islands, an autonomous province of Denmark in the
-#. north Atlantic.
-#.
-msgid "Faroe Islands"
-msgstr "ØØØÛØ ÙØØÙ"
-
-#. FJ - Fiji
-msgid "Fiji"
-msgstr "ÙÛØÛ"
-
-#. FI - Finland
-msgid "Finland"
-msgstr "ÙÙÙØÙØ"
-
-#. FR - France
-msgid "France"
-msgstr "ÙØØÙØÙ"
-
-#. GF - French Guiana, an overseas department of France on the
-#. northern coast of South America.
-#.
-msgid "French Guiana"
-msgstr "ÚÛÙÙâÛ ÙØØÙØÙÛ"
-
-#. PF - French Polynesia, a French territory in the South
-#. Pacific
-#.
-msgid "French Polynesia"
-msgstr "ÙÙÙÛÙØÛ ÙØØÙØÙ"
-
-#. TF - French Southern Territories, a territory of France
-#. consisting of several mostly-uninhabited islands in the
-#. Indian Ocean. The French name is "Terres australes
-#. franÃaises".
-#.
-#| msgid "Northern Territory"
-msgid "French Southern Territories"
-msgstr "ØØØÙÛÙâÙØÛ ØÙÙØÛ ÙØØÙØÙ"
-
-#. GA - Gabon
-msgid "Gabon"
-msgstr "ÚØØÙÙ"
-
-#. GM - Gambia
-msgid "Gambia"
-msgstr "ÚØÙØÛØ"
-
-# ÚØÙØ ÚØØØØØÙ ÙÛØØØØ ØØ ÙØÙÙ GE
-#. GE - Georgia (the country, not the US state)
-msgctxt "Country"
-msgid "Georgia"
-msgstr "ÚØØØØØÙ"
-
-#. DE - Germany
-msgid "Germany"
-msgstr "ØÙÙØÙ"
-
-#. GH - Ghana
-msgid "Ghana"
-msgstr "ØÙØ"
-
-#. GI - Gibraltar, a British overseas territory on the southern
-#. tip of Spain.
-#.
-#| msgid "Gibraltar"
-msgctxt "Country"
-msgid "Gibraltar"
-msgstr "ØØØØÙØØ"
-
-#. GR - Greece
-msgid "Greece"
-msgstr "ÛÙÙØÙ"
-
-#. GL - Greenland, an autonomous province of Denmark in the
-#. North Atlantic.
-#.
-msgid "Greenland"
-msgstr "ÚØÛÙÙÙØ"
-
-#. GD - Grenada
-msgid "Grenada"
-msgstr "ÚØÙÛØØ"
-
-#. GP - Guadeloupe, an overseas department of France in the
-#. Caribbean.
-#.
-msgid "Guadeloupe"
-msgstr "ÚÙØØØÙÙÙ"
-
-#. GU - Guam, a territory of the United States in the South
-#. Pacific.
-#.
-msgid "Guam"
-msgstr "ÚÙØÙ"
-
-#. GT - Guatemala
-msgctxt "Country"
-msgid "Guatemala"
-msgstr "ÚÙØØÙØÙØ"
-
-#. GG - The Bailiwick of Guernsey, a British Crown dependency
-msgid "Guernsey"
-msgstr "ÚØÙØÛ"
-
-#. GN - Guinea
-msgid "Guinea"
-msgstr "ÚÛÙÙ"
-
-#. GW - Guinea-Bissau
-msgid "Guinea-Bissau"
-msgstr "ÚÛÙÙâÛ ØÛØØØÙ"
-
-#. GY - Guyana
-msgid "Guyana"
-msgstr "ÚÙÛØÙØ"
-
-#. HT - Haiti
-msgid "Haiti"
-msgstr "ÙØØÛØÛ"
-
-#. HN - Honduras
-msgid "Honduras"
-msgstr "ÙÙÙØÙØØØ"
-
-#. HK - Hong Kong, aka "Hong Kong Special Administrative Region
-#. of China"
-#.
-msgid "Hong Kong"
-msgstr "ÙÙÚ ÚÙÚ"
-
-#. HU - Hungary
-msgid "Hungary"
-msgstr "ÙØØØØØØÙ"
-
-#. IS - Iceland
-msgid "Iceland"
-msgstr "ØÛØÙÙØ"
-
-#. IN - India
-msgid "India"
-msgstr "ÙÙØ"
-
-#. ID - Indonesia
-msgid "Indonesia"
-msgstr "ØÙØÙÙØÛ"
-
-#. IR - Islamic Republic of Iran
-msgid "Iran"
-msgstr "ØÛØØÙ"
-
-#. IQ - Iraq
-msgid "Iraq"
-msgstr "ØØØÙ"
-
-#. IE - Ireland
-msgid "Ireland"
-msgstr "ØÛØÙÙØ"
-
-#. IM - Isle of Man, a British Crown dependency
-msgid "Isle of Man"
-msgstr "ØÛØÙ ØÙ ÙÙÙ"
-
-#. IL - Israel
-msgid "Israel"
-msgstr "ØØØØØÛÙ"
-
-#. IT - Italy
-msgid "Italy"
-msgstr "ØÛØØÙÛØ"
-
-#. JM - Jamaica
-msgid "Jamaica"
-msgstr "ØØÙØØÛÚØ"
-
-#. JP - Japan
-msgid "Japan"
-msgstr "ÚØÙÙ"
-
-#. JE - The Bailiwick of Jersey, a British Crown dependency
-msgid "Jersey"
-msgstr "ØØØÛ"
-
-#. JO - Jordan
-msgctxt "Country"
-msgid "Jordan"
-msgstr "ØØØÙ"
-
-#. KZ - Kazakhstan
-msgid "Kazakhstan"
-msgstr "ÙØØÙØØØÙ"
-
-#. KE - Kenya
-msgid "Kenya"
-msgstr "ÚÙÛØ"
-
-#. KI - Kiribati
-msgid "Kiribati"
-msgstr "ÚÛØÛØØØÛ"
-
-#. KW - Kuwait
-msgctxt "Country"
-msgid "Kuwait"
-msgstr "ÚÙÛØ"
-
-#. KG - Kyrgyzstan
-msgid "Kyrgyzstan"
-msgstr "ÙØÙÛØØØØÙ"
-
-#. LA - Lao People's Democratic Republic
-msgid "Laos"
-msgstr "ÙØØÙØ"
-
-#. LV - Latvia
-msgid "Latvia"
-msgstr "ÙØØÙÛØ"
-
-#. LB - Lebanon
-msgctxt "Country"
-msgid "Lebanon"
-msgstr "ÙØÙØÙ"
-
-#. LS - Lesotho
-msgid "Lesotho"
-msgstr "ÙØÙØÙ"
-
-# ÙÙØÙ ÙÛØØÛØ ØØØ Ù ÙÙ ÙÛØÛ
-#. LR - Liberia
-msgctxt "Country"
-msgid "Liberia"
-msgstr "ÙÛØØÛØ"
-
-#. LY - Libyan Arab Jamahiriya
-msgid "Libya"
-msgstr "ÙÛØÛ"
-
-# ØØ ØÙØÙ ØÙ ÙÛÚÛâÙØÛØ
-#. LI - Liechtenstien
-msgid "Liechtenstein"
-msgstr "ÙÛØØÙâØØØØÛÙ"
-
-#. LT - Lithuania
-msgid "Lithuania"
-msgstr "ÙÛØÙØÙÛ"
-
-#. LU - Luxembourg
-msgctxt "Country"
-msgid "Luxembourg"
-msgstr "ÙÙÚØØÙØÙØÚ"
-
-#. MO - Macao, aka "Macao Special Administrative Region of
-#. China". (The spellings "Macao" and "Macau" are both widely
-#. used. The "u" spelling is currently slightly more popular in
-#. English.)
-#.
-msgctxt "Country"
-msgid "Macau"
-msgstr "ÙØÚØØÙ"
-
-#. MK - The Former Yugoslav Republic of Macedonia
-msgid "Macedonia"
-msgstr "ÙÙØÙÙÛÙ"
-
-#. MG - Madagascar
-msgid "Madagascar"
-msgstr "ÙØØØÚØØÚØØ"
-
-#. MW - Malawi
-msgid "Malawi"
-msgstr "ÙØÙØÙÛ"
-
-#. MY - Malaysia
-msgid "Malaysia"
-msgstr "ÙØÙØÛ"
-
-#. MV - Maldives
-msgid "Maldives"
-msgstr "ÙØÙØÛÙ"
-
-#. ML - Mali
-msgid "Mali"
-msgstr "ÙØÙÛ"
-
-# ØØ ØÙØÙ ØÙ ÙÛÚÛâÙØÛØ
-#. MT - Malta
-msgctxt "Country"
-msgid "Malta"
-msgstr "ÙØÙØ"
-
-#. MH - Marshall Islands
-msgid "Marshall Islands"
-msgstr "ØØØÛØ ÙØØØØÙ"
-
-#. MQ - Martinique, an overseas department of France in the
-#. Caribbean.
-#.
-msgid "Martinique"
-msgstr "ÙØØØÛÙÛÚ"
-
-#. MR - Mauritania
-msgid "Mauritania"
-msgstr "ÙÙØÛØØÙÛ"
-
-#. MU - Mauritius
-msgid "Mauritius"
-msgstr "ÙÙØÛØ"
-
-#. YT - Mayotte
-#| msgid "Mayo"
-msgid "Mayotte"
-msgstr "ÙØÛÙØ"
-
-#. MX - Mexico
-msgid "Mexico"
-msgstr "ÙÚØÛÚ"
-
-#. FM - Federated States of Micronesia
-msgid "Micronesia, Federated States of"
-msgstr "ØÛØÙØØ ÙØØØÙ ÙÛÚØÙÙØÛ"
-
-#. MD - Moldova
-msgid "Moldova"
-msgstr "ÙÙÙØÙÙØ"
-
-#. MC - Monaco
-msgctxt "Country"
-msgid "Monaco"
-msgstr "ÙØÙÚÙ"
-
-#. MN - Mongolia
-msgid "Mongolia"
-msgstr "ÙØÙÙØØØÙ"
-
-#. ME - Montenegro
-msgid "Montenegro"
-msgstr "ÙÙÙØÙÚØÙ"
-
-#. MS - Montserrat, a British territory in the Caribbean.
-#| msgid "Monterrey"
-msgid "Montserrat"
-msgstr "ÙÙÙØØØØØ"
-
-#. MA - Morocco
-msgid "Morocco"
-msgstr "ÙØØÚØ"
-
-#. MZ - Mozambique
-msgid "Mozambique"
-msgstr "ÙÙØØÙØÛÚ"
-
-#. MM - Myanmar (also known as Burma, but "Myanmar" is
-#. currently the official ISO 3166 short English name, and gets
-#. more Google hits in English)
-#.
-msgid "Myanmar"
-msgstr "ÙÛØÙÙØØ"
-
-#. NA - Namibia
-msgid "Namibia"
-msgstr "ÙØÙÛØÛØ"
-
-#. NR - Nauru
-msgid "Nauru"
-msgstr "ÙØØÙØÙ"
-
-#. NP - Nepal
-msgid "Nepal"
-msgstr "ÙÙØÙ"
-
-#. NL - Netherlands
-msgid "Netherlands"
-msgstr "ÙÙÙØ"
-
-#. AN - Netherlands Antilles, a group of Caribbean islands; one
-#. of the three constituent countries of the Kingdom of the
-#. Netherlands.
-#.
-msgid "Netherlands Antilles"
-msgstr "ØÙØÛÙ ÙÙÙØ"
-
-#. NC - New Caledonia, a French territory in the South Pacific.
-#. The French name is "Nouvelle-CalÃdonie".
-#.
-msgid "New Caledonia"
-msgstr "ÚØÙÛØÙÙÛØ ØØÛØ"
-
-#. NZ - New Zealand
-msgid "New Zealand"
-msgstr "ÙÛÙØÙÙØ"
-
-#. NI - Nicaragua
-msgid "Nicaragua"
-msgstr "ÙÛÚØØØÚÙØÙ"
-
-#. NE - Niger
-msgid "Niger"
-msgstr "ÙÛØØ"
-
-#. NG - Nigeria
-msgid "Nigeria"
-msgstr "ÙÛØØÛÙ"
-
-# ØØ ØÙØÙ ØÙ ÙÛÚÛâÙØÛØ
-#. NU - Niue
-msgid "Niue"
-msgstr "ÙÛÙÙÛ"
-
-#. NF - Norfolk Island, a territory of Australia
-msgid "Norfolk Island"
-msgstr "ØØÛØÙâÛ ÙÙØÙÙÙÚ"
-
-#. KP - The Democratic People's Republic of Korea, aka North
-#. Korea
-#.
-msgid "North Korea"
-msgstr "ÚØÙâÛ ØÙØÙÛ"
-
-#. MP - Northern Mariana Islands, a semi-independent territory
-#. of the United States in the western Pacific Ocean.
-#.
-msgid "Northern Mariana Islands"
-msgstr "ØØØÛØ ÙØØÛØÙØÛ ØÙØÙÛ"
-
-#. NO - Norway
-msgid "Norway"
-msgstr "ÙØÙÚ"
-
-#. OM - Oman
-msgid "Oman"
-msgstr "ØÙØÙ"
-
-#. PK - Pakistan
-msgid "Pakistan"
-msgstr "ÙØÚØØØÙ"
-
-#. PW - Palau
-msgid "Palau"
-msgstr "ÙØÙØÙ"
-
-#. PS - Occupied Palestinian Territory
-msgid "Palestinian Territory"
-msgstr "ÙÙÙØÙ ÙÙØØÛÙÛØÙ"
-
-#. PA - Panama. The local (Spanish) name is "PanamÃ". In common
-#. English usage (and in ISO 3166) it does not have the accent.
-#.
-msgid "Panama"
-msgstr "ÙØÙØÙØ"
-
-#. PG - Papua New Guinea
-msgid "Papua New Guinea"
-msgstr "ÚÛÙÙâÛ ÙÙÛ ÙØÙÙØØ"
-
-#. PY - Paraguay
-msgid "Paraguay"
-msgstr "ÙØØØÚÙØÙ"
-
-#. PE - Peru
-msgctxt "Country"
-msgid "Peru"
-msgstr "ÙØÙ"
-
-#. PH - Philippines
-msgid "Philippines"
-msgstr "ÙÛÙÛÙÛÙ"
-
-#. PN - Pitcairn, a British territory in the South Pacific
-#| msgid "Pakistan"
-msgid "Pitcairn"
-msgstr "ÙÛØâÚØÙ"
-
-#. PL - Poland
-msgid "Poland"
-msgstr "ÙÙØØØÙ"
-
-#. PT - Portugal
-msgid "Portugal"
-msgstr "ÙØØØØÙ"
-
-#. PR - Puerto Rico, a territory of the United States in the
-#. Caribbean.
-#.
-msgid "Puerto Rico"
-msgstr "ÙÙØØÙØÛÚÙ"
-
-#. QA - Qatar
-msgid "Qatar"
-msgstr "ÙØØ"
-
-#. RO - Romania
-msgid "Romania"
-msgstr "ØÙÙØÙÛ"
-
-#. RU - Russian Federation
-msgid "Russia"
-msgstr "ØÙØÛÙ"
-
-#. RW - Rwanda
-msgid "Rwanda"
-msgstr "ØÙØÙØØ"
-
-#. RE - RÃunion, an overseas department of France in the Indian
-#. Ocean.
-#.
-#| msgid "Gunnison"
-msgid "RÃunion"
-msgstr "ØØÙÙÛÙÙ"
-
-#. BL - Saint BarthÃlemy, an overseas territory of France in
-#. the Caribbean, formerly part of Guadeloupe.
-#.
-msgid "Saint BarthÃlemy"
-msgstr "ØÙØ ØØØØÙÙÛ"
-
-#. SH - Saint Helena, a British territory in the South Atlantic
-msgid "Saint Helena"
-msgstr "ØÙ ÙÙÙØ"
-
-#. KN - Saint Kitts and Nevis
-msgid "Saint Kitts and Nevis"
-msgstr "ØÙØ ÚÛØØ Ù ÙÙÛØ"
-
-#. LC - Saint Lucia
-msgid "Saint Lucia"
-msgstr "ØÙØ ÙÙØØ"
-
-#. MF - Saint Martin, the French half of the island of Saint
-#. Martin / Sint Maarten. (The Dutch half is considered part of
-#. the Netherlands Antilles.)
-#.
-msgid "Saint Martin"
-msgstr "ØÙØ ÙØØØÛÙ"
-
-#. PM - Saint Pierre and Miquelon, a French territory in North
-#. America (off the coast of Newfoundland). The French name is
-#. "Saint-Pierre-et-Miquelon".
-#.
-msgid "Saint Pierre and Miquelon"
-msgstr "ØÙØ ÙÛØ Ù ÙØÚÙØÙ"
-
-#. VC - Saint Vincent and the Grenadines
-msgid "Saint Vincent and the Grenadines"
-msgstr "ØÙØ ÙÛÙØÙØ Ù ÚØÙØØÛÙâÙØ"
-
-#. WS - Samoa, an independent nation not to be confused with
-#. "American Samoa"
-#.
-msgid "Samoa"
-msgstr "ØØÙÙØØ"
-
-#. SM - San Marino
-msgctxt "Country"
-msgid "San Marino"
-msgstr "ØÙ ÙØØÛÙÙ"
-
-#. ST - Sao Tome and Principe. The local (Portuguese) name is
-#. "SÃo Tomà and PrÃncipe". The official ISO 3166 short English
-#. name does not have the accents.
-#.
-msgid "Sao Tome and Principe"
-msgstr "ØØØÙØÙÙÙ Ù ÙØÛÙØÛÙ"
-
-#. SA - Saudi Arabia
-msgid "Saudi Arabia"
-msgstr "ØØØØØØÙ ØØÙØÛ"
-
-#. SN - Senegal
-msgid "Senegal"
-msgstr "ØÙÚØÙ"
-
-#. RS - Serbia
-msgid "Serbia"
-msgstr "ØØØØØØÙ"
-
-#. SC - Seychelles
-msgid "Seychelles"
-msgstr "ØÙÛâÚÙÙÙØ"
-
-#. SL - Sierra Leone
-msgid "Sierra Leone"
-msgstr "ØÛØØ ÙØÙÙ"
-
-#. SG - Singapore
-msgctxt "Country"
-msgid "Singapore"
-msgstr "ØÙÚØÙÙØ"
-
-#. SK - Slovakia
-msgid "Slovakia"
-msgstr "ØØÙÙØÚÛ"
-
-#. SI - Slovenia
-msgid "Slovenia"
-msgstr "ØØÙÙÙÙÛ"
-
-#. SB - Solomon Islands
-msgid "Solomon Islands"
-msgstr "ØØØÛØ ØÙÛÙØÙ"
-
-#. SO - Somalia
-msgid "Somalia"
-msgstr "ØÙÙØÙÛ"
-
-#. ZA - South Africa
-msgid "South Africa"
-msgstr "ØÙØÛÙØÛ ØÙÙØÛ"
-
-#. GS - South Georgia and the South Sandwich Islands, a British
-#. territory in the South Atlantic.
-#.
-#| msgid "South Georgia and the Islands"
-msgid "South Georgia and the South Sandwich Islands"
-msgstr "ØÙØØÛØÛ ØÙÙØÛ Ù ØØØÛØ ØÙÙØÛ ØØÙØÙÛÚ"
-
-#. KR - The Republic of Korea, aka South Korea
-msgid "South Korea"
-msgstr "ÚØÙâÛ ØÙÙØÛ"
-
-#. ES - Spain
-msgid "Spain"
-msgstr "ØØÙØÙÛØ"
-
-#. LK - Sri Lanka
-msgid "Sri Lanka"
-msgstr "ØØÛ ÙØÙÚØ"
-
-#. SD - Sudan
-msgid "Sudan"
-msgstr "ØÙØØÙ"
-
-#. SR - Suriname
-msgid "Suriname"
-msgstr "ØÙØÛÙØÙ"
-
-#. SJ - Svalbard and Jan Mayen. Svalbard is an island in the
-#. Arctic Ocean which is a part of Norway with unusual status
-#. internationally.
-#.
-msgid "Svalbard and Jan Mayen"
-msgstr "ØÙØÙØØØØ Ù ÛØÙ ÙØÛÙ"
-
-#. SZ - Swaziland
-msgid "Swaziland"
-msgstr "ØÙØØÛÙÙØ"
-
-#. SE - Sweden
-msgid "Sweden"
-msgstr "ØÙØØ"
-
-#. CH - Switzerland
-msgid "Switzerland"
-msgstr "ØÙØÛØ"
-
-#. SY - Syrian Arab Republic
-msgid "Syria"
-msgstr "ØÙØÛÙ"
-
-#. TW - Taiwan, Province of China. (That's the official ISO
-#. 3166 short English name.)
-#.
-msgid "Taiwan"
-msgstr "ØØÛÙØÙ"
-
-#. TJ - Tajikistan
-msgid "Tajikistan"
-msgstr "ØØØÛÚØØØÙ"
-
-#. TZ - United Republic of Tanzania
-msgid "Tanzania"
-msgstr "ØØÙØØÙÛØ"
-
-#. TH - Thailand
-msgid "Thailand"
-msgstr "ØØÛÙÙØ"
-
-#. TL - Timor-Leste (formerly known as "East Timor")
-#| msgid "Trieste"
-msgid "Timor-Leste"
-msgstr "ØÛÙÙØ ÙØØ"
-
-#. TG - Togo
-msgid "Togo"
-msgstr "ØÙÚÙ"
-
-#. TK - Tokelau, a territory of New Zealand
-#| msgid "Poteau"
-msgid "Tokelau"
-msgstr "ØÙÚÙØØÙ"
-
-#. TO - Tonga
-msgid "Tonga"
-msgstr "ØÙÙÚØ"
-
-#. TT - Trinidad and Tobago
-msgid "Trinidad and Tobago"
-msgstr "ØØÛÙÛØØØ Ù ØÙØØÚÙ"
-
-#. TN - Tunisia
-msgid "Tunisia"
-msgstr "ØÙÙØ"
-
-#. TR - Turkey
-msgid "Turkey"
-msgstr "ØØÚÛÙ"
-
-#. TM - Turkmenistan
-msgid "Turkmenistan"
-msgstr "ØØÚÙÙØØØÙ"
-
-#. TC - Turks and Caicos Islands, a British territory in the
-#. Caribbean
-#.
-msgid "Turks and Caicos Islands"
-msgstr "ØØØÛØ ØÙØÚØ Ù ÚØÛÚÙØ"
-
-#. TV - Tuvalu
-msgid "Tuvalu"
-msgstr "ØÙÙØÙÙ"
-
-#. UG - Uganda
-msgid "Uganda"
-msgstr "ØÙÚØÙØØ"
-
-#. UA - Ukraine
-msgid "Ukraine"
-msgstr "ØÙÚØØÛÙ"
-
-#. AE - United Arab Emirates
-msgid "United Arab Emirates"
-msgstr "ØÙØØØØ ÙØØØÙâÛ ØØØÛ"
-
-#. GB - United Kingdom
-msgid "United Kingdom"
-msgstr "ØÙÚÙØØØÙ"
-
-#. US - United States, aka United States of America
-msgid "United States"
-msgstr "ØÛØÙØØ ÙØØØÙâÛ ØÙØÛÚØ"
-
-#. UM - United States Minor Outlying Islands, a group of
-#. mostly-uninhabited United States territories in the South
-#. Pacific.
-#.
-msgid "United States Minor Outlying Islands"
-msgstr "ØØØÛØ ÚÙÚÚ ØØØØÛ ØÛØÙØØ ÙØØØÙ"
-
-#. VI - United States Virgin Islands, a territory of the United
-#. States in the Caribbean
-#.
-#| msgid "United States Minor Outlying Islands"
-msgid "United States Virgin Islands"
-msgstr "ØØØÛØ ÙÛØØÛÙ ØÛØÙØØ ÙØØØÙ"
-
-#. UY - Uruguay
-msgid "Uruguay"
-msgstr "ØÙØÙÚÙØÙ"
-
-#. UZ - Uzbekistan
-msgid "Uzbekistan"
-msgstr "ØØØÚØØØÙ"
-
-#. VU - Vanuatu
-msgid "Vanuatu"
-msgstr "ÙÙÙÙØØÙ"
-
-#. VA - Holy See (Vatican City State)
-msgid "Vatican City"
-msgstr "ØÙØ ÙØØÛÚØÙ"
-
-#. VE - Venezuela
-msgid "Venezuela"
-msgstr "ÙÙØÙØÙØ"
-
-#. VN - Viet Nam (The official ISO 3166 short English name
-#. includes a space, though it is also frequently written
-#. without one.)
-#.
-msgid "Viet Nam"
-msgstr "ÙÛØÙØÙ"
-
-#. WF - Wallis and Futuna, a French territory in the South
-#. Pacific
-#.
-msgid "Wallis and Futuna"
-msgstr "ÙØÙÛØ Ù ÙÙØÙÙØ"
-
-#. EH - Western Sahara, a disputed territory in western Africa
-msgid "Western Sahara"
-msgstr "ØØØØÛ ØØØÛ"
-
-#. YE - Yemen
-msgid "Yemen"
-msgstr "ÛÙÙ"
-
-#. ZM - Zambia
-msgid "Zambia"
-msgstr "ØØÙØÛØ"
-
-#. ZW - Zimbabwe
-msgid "Zimbabwe"
-msgstr "ØÛÙØØÙÙ"
-
-#. AX - Ãland Islands, an autonomous province of Finland
-msgid "Ãland Islands"
-msgstr "ØØÛØÙâÛ ØÙÙØ"
-
-#. The time zone used in the western half of the Democratic
-#. Republic of the Congo. The string is only used in places
-#. where "Democratic Republic of the Congo" is already
-#. clear from context. FIXME: is there an official name for
-#. this zone?
-#.
-msgid "Western Congo"
-msgstr "ÚÙÚÙ ØØØÛ"
-
-#. The time zone used in the eastern half of the Democratic
-#. Republic of the Congo. The string is only used in places
-#. where "Democratic Republic of the Congo" is already
-#. clear from context. FIXME: is there an official name for
-#. this zone?
-#.
-msgid "Eastern Congo"
-msgstr "ÚÙÚÙ ØØÙÛ"
-
-#. An American research station in Antarctica, which keeps
-#. the same time as mainland Chile. The string is only used
-#. in places where "Antarctica" is already clear from
-#. context.
-#.
-msgid "Palmer Station (Chile Time)"
-msgstr "ØÛØØÚØÙ ÙØÙÙØ (ØÙØÙ ØÛÙÛ)"
-
-#. A British research station in Antarctica. The string is
-#. only used in places where "Antarctica" is already clear
-#. from context.
-#.
-msgid "Rothera Research Station"
-msgstr "ØÛØØÚØÙ ØØÙÛÙØØ ØÙØØØ"
-
-#. A Japanese research station in Antarctica. The string is
-#. only used in places where "Antarctica" is already clear
-#. from context.
-#.
-msgid "Showa Station"
-msgstr "ØÛØØÚØÙ ØÙØ"
-
-#. An Australian research station in Antarctica. The string
-#. is only used in places where "Antarctica" is already
-#. clear from context.
-#.
-msgid "Mawson Station"
-msgstr "ØÛØØÚØÙ ÙØÙØÙÙ"
-
-#. A Russian research station in Antarctica. The string is
-#. only used in places where "Antarctica" is already clear
-#. from context.
-#.
-msgid "Vostok Station"
-msgstr "ØÛØØÚØÙ ÙØØÙÚ"
-
-#. An Australian research station in Antarctica. The string
-#. is only used in places where "Antarctica" is already
-#. clear from context.
-#.
-msgid "Davis Station"
-msgstr "ØÛØØÚØÙ ØÛÙÛØ"
-
-#. An Australian research station in Antarctica, which
-#. keeps the same time as Western Australia. The string is
-#. only used in places where "Antarctica" is already clear
-#. from context.
-#.
-#| msgid "Western Australia"
-msgid "Casey Station (Western Australia Time)"
-msgstr "ØÛØØÚØÙ ÚÛØÛ (ØÙØÙ ØØØØØÙÛØ ØØØÛ)"
-
-#. A French research station in Antarctica. The string is
-#. only used in places where "Antarctica" is already clear
-#. from context.
-#.
-#| msgid "College Station"
-msgid "Dumont d'Urville Station"
-msgstr "ØÛØØÚØÙ ØÙØÙÙÙØ ØÛÙØÙÛÙ"
-
-#. An American research station in Antarctica, which keeps
-#. the same time as New Zealand. The string is only used in
-#. places where "Antarctica" is already clear from context.
-#.
-msgid "McMurdo Station (New Zealand Time)"
-msgstr "ØÛØØÚØÙ ÙÚâÙÙØØÙ (ØÙØÙ ÙÛÙØÛÙÙØ)"
-
-#. An American research station in Antarctica, which keeps
-#. the same time as New Zealand. The string is only used in
-#. places where "Antarctica" is already clear from context.
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Amundsen-Scott South Pole Station"
-msgid "Amundsen-Scott South Pole Station (New Zealand Time)"
-msgstr "ØÛØØÚØÙ ØÙÙØØÙÙ ØØÚØØ ØØ ÙØØ ØÙÙØ"
-
-#. The time zone used in the eastern half of Kazakhstan.
-#. FIXME: is there an official name for this zone?
-#.
-msgid "Eastern Kazakhstan"
-msgstr "ÙØØÙØØØÙ ØØÙÛ"
-
-#. The time zone used in the western half of Kazakhstan.
-#. FIXME: is there an official name for this zone?
-#.
-msgid "Western Kazakhstan"
-msgstr "ÙØØÙØØØÙ ØØØÛ"
-
-#. The time zone used in the eastern part of Mongolia.
-#. FIXME: Is there an official name for this zone?
-#.
-#| msgid "Inner Mongolia"
-msgid "Eastern Mongolia"
-msgstr "ÙØÙÙØØØÙ ØØÙÛ"
-
-#. The time zone used in the western part of Mongolia.
-#. FIXME: Is there an official name for this zone?
-#.
-#| msgid "Inner Mongolia"
-msgid "Western Mongolia"
-msgstr "ÙØÙÙØØØÙ ØØØÛ"
-
-#. The time zone used in the central part of Mongolia.
-#. FIXME: Is there an official name for this zone?
-#.
-#| msgid "Inner Mongolia"
-msgid "Central Mongolia"
-msgstr "ÙØÙÙØØØÙ ÙØÚØÛ"
-
-#. The timezone around Danmarkshavn station in Greenland.
-#. The string is only used in places where "Greenland" is
-#. already clear from context.
-#.
-msgid "Danmarkshavn"
-msgstr "ØØÙÙØØÚâØØÙÙ"
-
-#. The primary timezone for Greenland, although sources
-#. seem to point towards calling the area "Western
-#. Greenland" rathern than just "Greenland".
-#.
-#| msgid "Westerland"
-msgid "Western Greenland"
-msgstr "ÚØÛÙâÙÙØ ØØØÛ"
-
-#. The timezone around Scoresbysund / Ittoqqortoormiit on
-#. the east coast of Greenland.
-#.
-#| msgid "Greenland"
-msgid "Eastern Greenland"
-msgstr "ÚØÛÙâÙÙØ ØØÙÛ"
-
-#. The timezone at the Thule US Air Force Base on the west
-#. coast of Greenland.
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Langley AFB"
-msgid "Thule AFB"
-msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÛØÙÛ ÙÙØÛÛ ÙÙÚÙÛ"
-
-#. The time zone used on the east coast of Canada, in
-#. Bermuda, and on many Caribbean islands. In
-#. French-speaking parts of Canada it is called "Heure de
-#. l'Atlantique". The string is only used in places where a
-#. country is already clear from the context.
-#.
-#| msgid "Atlantic City"
-msgid "Atlantic Time"
-msgstr "ØÙØÙ ØØÙØÙØÛÚ"
-
-#. The time zone used in Western Australia. The string is
-#. only used in places where "Australia" is already clear
-#. from context.
-#.
-#| msgid "Webster City"
-msgid "Western Time"
-msgstr "ØÙØÙ ØØØÛ"
-
-#. The commonly-used name for an unofficial time zone used
-#. in part of southwestern Australia. The string is only
-#. used in places where "Australia" is already clear from
-#. context.
-#.
-msgid "Central Western Time"
-msgstr "ØÙØÙ ØØØÛ ÙØÚØÛ"
-
-#. The time zone used in Central Australia. This string is
-#. specifically for the time zone as implemented in the
-#. state of South Australia, and is only used in places
-#. where "Australia" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Central and South America"
-msgid "Central Time (South Australia)"
-msgstr "ØÙØÙ ÙØÚØÛ (ØØØØØÙÛØ ØÙÙØÛ)"
-
-#. The time zone used in Central Australia. This string is
-#. specifically for the time zone as implemented in
-#. Yancowinna county in the state of New South Wales (NSW),
-#. which uses Central Time even though the rest of the
-#. state uses Eastern Time. This string is only used in
-#. places where "Australia" is already clear from context.
-#.
-msgid "Central Time (Yancowinna, NSW)"
-msgstr "ØÙØÙ ÙØÚØÛ (ØØÙÚÙ ÙÛÙØØ NSW)"
-
-#. The time zone used in Central Australia. This string is
-#. specifically for the time zone as implemented in the
-#. Northern Territory, which does not use Summer Time. This
-#. string is only used in places where "Australia" is
-#. already clear from context.
-#.
-#| msgid "Northern Territory"
-msgid "Central Time (Northern Territory)"
-msgstr "ØÙØÙ ÙØÚØÛ (ØØØÙÛÙ ØÙØÙÛ)"
-
-#. The time zone used in Eastern Australia. This string is
-#. specifically for the time zone as implemented in the
-#. state of Tasmania, and is only used in places where
-#. "Australia" is already clear from context.
-#.
-msgid "Eastern Time (Tasmania)"
-msgstr "ØÙØÙ ØØÙÛ (ØØØÙØÙÛØ)"
-
-#. The time zone used in Eastern Australia. This string is
-#. specifically for the time zone as implemented in the
-#. state of Victoria, and is only used in places where
-#. "Australia" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "East Timor"
-msgid "Eastern Time (Victoria)"
-msgstr "ØÙØÙ ØØÙÛ (ÙÛÚØÙØÛØ)"
-
-#. The time zone used in Eastern Australia. This string is
-#. specifically for the time zone as implemented in the
-#. state of New South Wales, and is only used in places
-#. where "Australia" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "New South Wales"
-msgid "Eastern Time (New South Wales)"
-msgstr "ØÙØÙ ØØÙÛ (ÙÛÙ ØØÙØ ÙÙØ)"
-
-#. The time zone used in Eastern Australia. This string is
-#. specifically for the time zone as implemented in the
-#. state of Queensland, which does not use Summer Time.
-#. This string is only used in places where "Australia" is
-#. already clear from context.
-#.
-msgid "Eastern Time (Queensland)"
-msgstr "ØÙØÙ ØØÙÛ (ÚÙÛÛÙØÙÙØ)"
-
-#. The time zone used on Lord Howe Island, off the east
-#. coast of Australia. This string is only used in places
-#. where "Australia" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Rhode Island"
-msgid "Lord Howe Island"
-msgstr "ØØÛØÙ ÙØØ ÙØÙÙ"
-
-#. This refers to the time zone in the Society Islands of
-#. French Polynesia (including in particular the island of
-#. Tahiti). This string is only used in places where
-#. "French Polynesia" is already clear from context.
-#.
-msgid "Tahiti / Society Islands"
-msgstr "ØØÙÛØÛ / ØØØÛØ ØÙØØÛÛØÛ"
-
-#. This refers to the time zone in the Marquesas Islands of
-#. French Polynesia. This string is only used in places
-#. where "French Polynesia" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Marshall Islands"
-msgid "Marquesas Islands"
-msgstr "ØØØÛØ ÙØØÚÛØØØ"
-
-#. This refers to the time zone in the Gambier Islands of
-#. French Polynesia. This string is only used in places
-#. where "French Polynesia" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Grenadier Island"
-msgid "Gambier Islands"
-msgstr "ØØØÛØ ÚØÙØÛØ"
-
-#. The timezone on the western islands of Indonesia. The
-#. name in Indonesian is "Waktu Indonesia Bagian Barat".
-#.
-msgid "Western Indonesia Time"
-msgstr "ØÙØÙ ØØØÛ ØÙØÙÙØÛ"
-
-#. The timezone on the central islands of Indonesia. The
-#. name in Indonesian is "Waktu Indonesia Bagian Tengah".
-#.
-msgid "Central Indonesia Time"
-msgstr "ØÙØÙ ÙØÚØÛ ØÙØÙÙØÛ"
-
-#. The timezone on the eastern islands of Indonesia. The
-#. name in Indonesian is "Waktu Indonesia Bagian Timur".
-#.
-msgid "Eastern Indonesia Time"
-msgstr "ØÙØÙ ØØÙÛ ØÙØÙÙØÛ"
-
-#. The time zone in the Gilbert Islands, one of the three
-#. main island groups of Kiribati. This string is only used
-#. in places where "Kiribati" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Brier Island"
-msgid "Gilbert Islands"
-msgstr "ØØØÛØ ÚÛÙØØØ"
-
-#. The time zone in the Phoenix Islands, one of the three
-#. main island groups of Kiribati. This string is only used
-#. in places where "Kiribati" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Rhode Island"
-msgid "Phoenix Islands"
-msgstr "ØØØÛØ ÙÙÙÛÚØ"
-
-#. The time zone in the Line Islands, one of the three main
-#. island groups of Kiribati. This string is only used in
-#. places where "Kiribati" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Piney Island"
-msgid "Line Islands"
-msgstr "ØØØÛØ ÙØÛÙ"
-
-#. One of two time zones in the Federated States of
-#. Micronesia, including the islands of Pohnpei and Kosrae.
-#. The string is only used in places where "Micronesia" is
-#. already clear from context.
-#.
-msgid "Pohnpei / Kosrae"
-msgstr "ÙÙÙØÙÛ / ÚÙØØØØÛ"
-
-#. One of two time zones in the Federated States of
-#. Micronesia, including the islands of Yap and Chuuk. The
-#. string is only used in places where "Micronesia" is
-#. already clear from context.
-#.
-msgid "Yap / Chuuk"
-msgstr "ÛØÙ / ÚÙÚ"
-
-#. This refers to the "mainland" of New Zealand (ie, North
-#. Island and South Island), to distinguish it from the
-#. Chatham Islands. The string is only used in places where
-#. "New Zealand" is already clear from context. FIXME: is
-#. there a better name for this? "Mainland" seems odd in
-#. reference to an island nation...
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "New Zealand"
-msgid "Mainland New Zealand"
-msgstr "ÙÛÙØÙÙØ"
-
-#. This refers to the time zone in the Chatham Islands of
-#. New Zealand.
-#.
-#| msgid "Canary Islands"
-msgid "Chatham Islands"
-msgstr "ØØØÛØ ÚØÙØÙ"
-
-#. The time zone for the Johnston Atoll in the United
-#. States Minor Outlying Islands, which keeps the same time
-#. as the US state of Hawaii. The string is only used in
-#. places where "US Minor Outlying Islands" is already
-#. clear from context.
-#.
-msgid "Johnston Atoll (Hawaii Time)"
-msgstr ""
-
-#. The time zone for the Midway Atoll in the United States
-#. Minor Outlying Islands, which uses the same time as
-#. American Samoa (which is in fact also the same time zone
-#. as (non-American) Samoa). The string is only used in
-#. places where "US Minor Outlying Islands" is already
-#. clear from context.
-#.
-msgid "Midway Atoll (Samoa Time)"
-msgstr ""
-
-#. The time zone for Wake Island in the United States Minor
-#. Outlying Islands. The string is only used in places
-#. where "US Minor Outlying Islands" is already clear from
-#. context.
-#.
-msgid "Wake Island"
-msgstr "ØØÛØÙ ÙÛÚ"
-
-#. This represents the time zone in the Brazilian state of
-#. Tocantins. See the comment on "BrasÃlia Time" for more
-#. details. This string is only used in places where
-#. "Brazil" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Location 1"
-msgid "Tocantins"
-msgstr "ØÙÚØÙØÛÙØ"
-
-#. This represents the time zone in the Brazilian state of
-#. Bahia. See the comment on "BrasÃlia Time" for more
-#. details. This string is only used in places where
-#. "Brazil" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Bafia"
-msgctxt "Timezone"
-msgid "Bahia"
-msgstr "ØØÙÛØ"
-
-#. This represents the time zone in the Brazilian state of
-#. Amapà and the eastern part of ParÃ. See the comment on
-#. "BrasÃlia Time" for more details. This string is only
-#. used in places where "Brazil" is already clear from
-#. context.
-#.
-msgid "Amapà / East ParÃ"
-msgstr ""
-
-#. This represents the time zone in the Brazilian state of
-#. Roraima. See the comment on "BrasÃlia Time" for more
-#. details. This string is only used in places where
-#. "Brazil" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Romania"
-msgctxt "Timezone"
-msgid "Roraima"
-msgstr "ØÙØØÛÙØ"
-
-#. This represents the time zone in the Brazilian state of
-#. Mato Grosso do Sul. See the comment on "BrasÃlia Time"
-#. for more details. This string is only used in places
-#. where "Brazil" is already clear from context.
-#.
-msgctxt "Timezone"
-msgid "Mato Grosso do Sul"
-msgstr ""
-
-#. This represents the time zone in the Brazilian state of
-#. Mato Grosso. See the comment on "BrasÃlia Time" for more
-#. details. This string is only used in places where
-#. "Brazil" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Matamoros"
-msgctxt "Timezone"
-msgid "Mato Grosso"
-msgstr "ÙØØÙ ÚØÙØÙ"
-
-#. This represents the time zone in the western part of the
-#. Brazilian state of Amazonas. See the comment on
-#. "BrasÃlia Time" for more details. This string is only
-#. used in places where "Brazil" is already clear from
-#. context.
-#.
-#| msgid "West Point"
-msgid "West Amazonas"
-msgstr "ØÙØØÙÙØØ ØØØÛ"
-
-#. This represents the time zone in the Brazilian states of
-#. CearÃ, MaranhÃo, ParaÃba, PiauÃ, and Rio Grande do
-#. Norte. See the comment on "BrasÃlia Time" for more
-#. details. This string is only used in places where
-#. "Brazil" is already clear from context.
-#.
-msgid "CearÃ, MaranhÃo, ParaÃba, PiauÃ, Rio Grande do Norte"
-msgstr ""
-
-#. This represents the time zone in the Brazilian states of
-#. Alagoas and Sergipe. See the comment on "BrasÃlia Time"
-#. for more details. This string is only used in places
-#. where "Brazil" is already clear from context.
-#.
-msgid "Alagoas, Sergipe"
-msgstr ""
-
-#. This represents the time zone in the eastern part of the
-#. Brazilian state of Amazonas. See the comment on
-#. "BrasÃlia Time" for more details. This string is only
-#. used in places where "Brazil" is already clear from
-#. context.
-#.
-#| msgid "Eastman"
-msgid "East Amazonas"
-msgstr "ØÙÙØÙÙØØ ØØÙÛ"
-
-#. This represents the time zone on the Brazilian island of
-#. Fernando de Noronha. See the comment on "BrasÃlia Time"
-#. for more details. This string is only used in places
-#. where "Brazil" is already clear from context.
-#.
-msgid "Fernando de Noronha"
-msgstr ""
-
-#. This represents the time zone in the Brazilian state of
-#. RondÃnia and the western part of ParÃ. See the comment
-#. on "BrasÃlia Time" for more details. This string is only
-#. used in places where "Brazil" is already clear from
-#. context.
-#.
-msgid "West ParÃ, RondÃnia"
-msgstr ""
-
-#. This represents the time zone in the Brazilian state of
-#. Pernambuco. See the comment on "BrasÃlia Time" for more
-#. details. This string is only used in places where
-#. "Brazil" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Pensacola"
-msgctxt "Timezone"
-msgid "Pernambuco"
-msgstr "ÙØÙØÙØÙÚÙ"
-
-#. This represents the time zone in the Brazilian state of
-#. Acre. See the comment on "BrasÃlia Time" for more
-#. details. This string is only used in places where
-#. "Brazil" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Accra"
-msgctxt "Timezone"
-msgid "Acre"
-msgstr "ØÚØÛ"
-
-#. This represents the official "base" time zone in Brazil,
-#. covering the capital city of BrasÃlia, and those states
-#. that choose to follow it. Each Brazilian state decides
-#. on its own each year whether or not to observe Daylight
-#. Saving Time. The tzdata database breaks the states up
-#. into groups of states that generally make the same
-#. decision in a given year. Thus, in any given year,
-#. several of the time zones will appear to be redundant,
-#. but exactly which ones seem redundant may differ from
-#. year to year, and there's no good way to identify the
-#. zones other than by listing states. Anyway, "BrasÃlia
-#. Time" is the most common timezone, being used by about a
-#. third of the states in Brazil (Distrito Federal,
-#. EspÃrito Santo, GoiÃs, Minas Gerais, ParanÃ, Rio de
-#. Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, and SÃo
-#. Paulo). This string is only used in places where
-#. "Brazil" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "BrasÃlia"
-msgid "BrasÃlia Time"
-msgstr "ØÙØÙ ØØØÛÙ"
-
-#. This refers to the time zone for mainland Chile (as
-#. opposed to the time zone for Easter Island).
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Marignane"
-msgid "Mainland Chile"
-msgstr "ÙØØÛÙÛØÙ"
-
-#. This refers to the time zone for Easter Island. The
-#. string is only used in places where "Chile" is already
-#. understood from context.
-#.
-#| msgid "Barter Island"
-msgid "Easter Island"
-msgstr "ØØÛØÙ ØØÙÛ"
-
-#. This refers to the time zone for mainland Ecuador (as
-#. opposed to the time zone for the Galapagos Islands).
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Ecuador"
-msgid "Mainland Ecuador"
-msgstr "ØÚÙØØÙØ"
-
-#. The time zone for the Galapagos Islands.
-#| msgid "Baleares Islands"
-msgid "Galapagos Islands"
-msgstr "ØØØÛØ ÚØÙØÙØÚÙØ"
-
-#. The time zone in the UK (GMT in the winter, and British
-#. Summer Time in the summer.)
-#.
-msgid "GMT/BST"
-msgstr "GMT/BST"
-
-#. The time zone in Ireland (GMT in the winter, and Irish
-#. Summer Time in the summer.)
-#.
-msgid "GMT/IST"
-msgstr "GMT/IST"
-
-#. This refers to the time zone for the Azores. The string
-#. is only used in places where "Portugal" is already
-#. understood from context.
-#.
-#| msgid "Flores"
-msgid "Azores"
-msgstr "ØØÙØ"
-
-#. This refers to the time zone for the Portuguese island
-#. of Madeira. The string is only used in places where
-#. "Portugal" is already understood from context.
-#.
-#| msgid "Madera"
-msgid "Madeira"
-msgstr "ÙØØÛØØ"
-
-#. This refers to the time zone for mainland Portugal (as
-#. opposed to the time zone for the Azores).
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Portugal"
-msgid "Mainland Portugal"
-msgstr "ÙØØØØÙ"
-
-#. A Russian time zone, used in the city and oblast of
-#. Kaliningrad on the Baltic sea. The Russian name is
-#. "ÐÐÐÐÐÐÐÐÑÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐÐÑ". This string is only used in
-#. places where "Russia" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Kaliningrad"
-msgid "Kaliningrad Time"
-msgstr "ØÙØÙ ÚØÙÛÙÛÙÚØØØ"
-
-#. A Russian time zone, used in most of the European part
-#. of Russia, including Moscow. The Russian name is
-#. "ÐÐÑÐÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐÐÑ". This string is only used in places
-#. where "Russia" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Moscow"
-msgid "Moscow Time"
-msgstr "ØÙØÙ ÙØÚÙ"
-
-#. A Russian time zone, used in the Samara oblast and
-#. Udmurtia, on the eastern edge of European Russia. The
-#. Russian name is "ÐÐÐÐÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÑ". This string is only
-#. used in places where "Russia" is already clear from
-#. context.
-#.
-#| msgid "Samara"
-msgid "Samara Time"
-msgstr "ØÙØÙ ØØÙØØØ"
-
-#. A Russian time zone, used along the Ural mountains,
-#. including the city of Yekaterinburg. The Russian name is
-#. "ÐÐÐÑÐÑÐÐÐÑÑÐÑÐÐÐ ÐÑÐÐÑ". This string is only used in
-#. places where "Russia" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Ekaterinburg"
-msgid "Yekaterinburg Time"
-msgstr "ØÙØÙ ÛÛÚØØÛØÛÙØÙØÚ"
-
-#. A Russian time zone, used in the Omsk and Novosibirsk
-#. oblasts and surrounding areas of south-central Russia.
-#. The Russian name is "ÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐÐÑ". This string is only
-#. used in places where "Russia" is already clear from
-#. context.
-#.
-#| msgid "Omsk"
-msgid "Omsk Time"
-msgstr "ØÙØÙ ØÙÙØÚ"
-
-#. A Russian time zone, used in the Krasnoyarsk krai and
-#. surrounding areas of central Russia. The Russian name is
-#. "ÐÑÐÑÐÐÑÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÑ". This string is only used in places
-#. where "Russia" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Krasnoyarsk"
-msgid "Krasnoyarsk Time"
-msgstr "ØÙØÙ ÚØØÙØÛØØØÚ"
-
-#. A Russian time zone, used in the Irkutsk oblast and
-#. surrounding areas of south-central Russia. The Russian
-#. name is "ÐÑÐÑÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÑ". This string is only used in
-#. places where "Russia" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Irkutsk"
-msgid "Irkutsk Time"
-msgstr "ØÙØÙ ØÛØÚÙØØÚ"
-
-#. A Russian time zone, used in the city of Yakutsk and
-#. surrounding areas of east-central Russia. The Russian
-#. name is "ÐÐÑÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÑ". This string is only used in
-#. places where "Russia" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Yakutsk"
-msgid "Yakutsk Time"
-msgstr "ØÙØÙ ÛÚÙØØÚ"
-
-#. A Russian time zone, used in the city of Vladivostok and
-#. surrounding areas of eastern Russia. The Russian name is
-#. "ÐÐÐÐÐÐÐÑÑÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐÐÑ". This string is only used in
-#. places where "Russia" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Vladivostok"
-msgid "Vladivostok Time"
-msgstr "ØÙØÙ ÙÙØØÛÙØØØÙÚ"
-
-#. A Russian time zone, used in the Magadan oblast and
-#. surrounding areas of eastern Russia. The Russian name is
-#. "ÐÐÐÐÐÐÐÑÐÐÐ ÐÑÐÐÑ". This string is only used in places
-#. where "Russia" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Magadan"
-msgid "Magadan Time"
-msgstr "ØÙØÙ ÙÚØØØÙ"
-
-#. A Russian time zone, used in the Kamchatka krai and
-#. Chukotka okrug of far-eastern Russia. The Russian name
-#. is "ÐÐÐÑÐÑÑÐÐÐ ÐÑÐÐÑ". This string is only used in
-#. places where "Russia" is already clear from context.
-#.
-msgid "Kamchatka Time"
-msgstr "ØÙØÙ ÚØÙÚØÚØØ"
-
-#. This refers to the time zone for the Canary Islands. The
-#. string is only used in places where "Spain" is already
-#. clear from context.
-#.
-msgid "Canary Islands"
-msgstr "ØØØÛØ ÙÙØØÛ"
-
-#. This refers to the time zone for mainland Spain (as
-#. opposed to the time zone for the Canary Islands).
-#.
-msgid "Mainland Spain"
-msgstr "ÙÛÙâØÙØ ØØÙØÙÛØ"
-
-#. The time zone for the Spanish cities of Ceuta and
-#. Melilla, on the coast of Africa. The string is only used
-#. in places where "Spain" is already clear from context.
-#.
-msgid "Ceuta and Melilla"
-msgstr "ØÙÙØØ Ù ÙÙÛÙØ"
-
-#. The time zone used on most of the west coast of North
-#. America. In Mexico it is called "Tiempo del PacÃfico"
-#. and in French-speaking parts of Canada it is called
-#. "Heure du Pacifique". The string is only used in places
-#. where "US", "Canada" or "Mexico" is already clear from
-#. the context.
-#.
-msgid "Pacific Time"
-msgstr "ØÙØÙ ØÙÛØÙÙØ ØØØÙ"
-
-#. The time zone used in the central-west part of North
-#. America (ie, the Rocky Mountains). In Mexico it is
-#. called "Tiempo de la MontaÃa", and in French-speaking
-#. parts of Canada it is called "Heure des Rocheuses". The
-#. string is only used in places where "US", "Canada" or
-#. "Mexico" is already clear from the context.
-#.
-#| msgid "Mountain Home"
-msgid "Mountain Time"
-msgstr "ØÙØÙ ÙØÙØÙ ÙÙÙ"
-
-#. This represents the time zone in the northeastern part
-#. of the Canadian province of British Columbia (BC), which
-#. is part of the "Mountain Time" zone, but does not
-#. observe Daylight Saving Time with the rest of the zone.
-#.
-msgid "Mountain Time, no DST (Northeast BC)"
-msgstr ""
-
-#. The time zone used in the central-east part of North
-#. America. In Mexico it is called "Tiempo del Centro", and
-#. in French-speaking parts of Canada it is called "Heure
-#. du Centre". The string is only used in places where
-#. "US", "Canada" or "Mexico" is already clear from the
-#. context.
-#.
-#| msgid "Centralia"
-msgid "Central Time"
-msgstr "ØÙØÙ ÙØÚØÛ"
-
-#. This represents the time zone in the Canadian province
-#. of Saskatchewan, which is part of the "Central Time"
-#. zone, but does not observe Daylight Saving Time with the
-#. rest of the zone.
-#.
-msgid "Central Time, no DST (Saskatchewan)"
-msgstr ""
-
-#. The time zone used on the east coast of the United
-#. States, and the corresponding (non-coastal) part of
-#. Canada. In French-speaking parts of Canada it is called
-#. "Heure de l'Est". The string is only used in places
-#. where "US" or "Canada" is already clear from the context.
-#.
-#| msgid "East Timor"
-msgid "Eastern Time"
-msgstr "ØÙØÙ ØØÙÛ"
-
-#. This represents the time zone in certain parts of Canada
-#. (such as Southampton Island, Nunavut, and Atikokan,
-#. Ontario) which are part of the "Eastern Time" zone, but
-#. which do not observe Daylight Saving Time with the rest
-#. of the zone.
-#.
-msgid "Eastern Time, no DST (Southampton Island, etc)"
-msgstr ""
-
-#. This represents the time zone in the far eastern portion
-#. of the Canadian province of Quebec, which is part of the
-#. "Atlantic Time" zone, but does not observe Daylight
-#. Saving Time with the rest of the zone.
-#.
-msgid "Atlantic Time, no DST (Eastern Quebec)"
-msgstr ""
-
-#. The time zone used in the Canadian province of
-#. Newfoundland. In French-speaking parts of Canada it is
-#. called "Heure de Terre-Neuve".
-#.
-#| msgid "Newfoundland"
-msgid "Newfoundland Time"
-msgstr "ØÙØÙ ÙÛÙÙØÙØÙÙØ"
-
-#. "Hawaiian-Aleutian Time" is the official name of the
-#. time zone used in Hawaii and the Aleutian Islands of
-#. Alaska in the United States. This string is for the time
-#. zone as it is observed in the Aleutian Islands (with
-#. Daylight Saving Time). It is only used in places where
-#. "United States" is already clear from context.
-#.
-msgid "Hawaiian-Aleutian Time (Aleutian Islands)"
-msgstr ""
-
-#. "Hawaiian-Aleutian Time" is the official name of the
-#. time zone used in Hawaii and the Aleutian Islands of
-#. Alaska in the United States. This string is for the time
-#. zone as it is observed in Hawaii, where they do not use
-#. Daylight Saving Time. It is only used in places where
-#. "United States" is already clear from context.
-#.
-msgid "Hawaiian-Aleutian Time, no DST (Hawaii)"
-msgstr ""
-
-#. The time zone used in the majority of Alaska in the
-#. United States. The string is only used in places where
-#. "United States" is already clear from context.
-#.
-#| msgid "Alaska"
-msgid "Alaska Time"
-msgstr "ØÙØÙ ØÙØØÚØ"
-
-#. This represents the time zone in the US state of
-#. Arizona, which is part of the "Mountain Time" zone, but
-#. does not observe Daylight Saving Time with the rest of
-#. the zone. The string is only used in places where
-#. "United States" is already clear from context.
-#.
-msgid "Mountain Time, no DST (Arizona)"
-msgstr ""
-
-#. A state/province/territory in Australia
-msgid "Australian Capital Territory"
-msgstr ""
-
-#. A state/province/territory in Australia
-msgid "New South Wales"
-msgstr "ÙÛÙØØÙØâÙÛÙØ"
-
-#. A state/province/territory in Australia
-msgid "Northern Territory"
-msgstr "ØØØÙÛÙâÙØÛ ØÙØÙÛ"
-
-#. A state/province/territory in Australia
-msgid "Queensland"
-msgstr "ÚÙÛÛÙØÙÙØ"
-
-#. A state/province/territory in Australia
-msgid "South Australia"
-msgstr "ØÙÙØ ØØØØØÙÛØ"
-
-#. A state/province/territory in Australia
-msgid "Tasmania"
-msgstr "ØØØÙØÙÛ"
-
-#. A state/province/territory in Australia
-msgctxt "State in Australia"
-msgid "Victoria"
-msgstr "ÙÛÚØÙØÛØ"
-
-#. A state/province/territory in Australia
-msgid "Western Australia"
-msgstr "ØØØØØÙÛØÛ ØØØÛ"
-
-#. A state in Belgium. local name (nl): Antwerpen. local name
-#. (fr): Anvers. local name (de): Antwerpen.
-#.
-#| msgid "Antwerp"
-msgctxt "State in Belgium"
-msgid "Antwerp"
-msgstr "ØÙØâÙØÙ"
-
-#. A state in Belgium. local name (nl): Brussel, Vlaams- en
-#. Waals-Brabant. local name (fr): Bruxelles, Brabant flamand
-#. et wallon. local name (de): BrÃssel, FlÃmish- und
-#. Wallonisch-Brabant.
-#.
-msgid "Brussels, Flemish and Walloon Brabant"
-msgstr ""
-
-#. A state/province/territory in Belgium
-#| msgid "East Flanders"
-msgid "East-Flanders"
-msgstr "ÙÙØÙØØØ ØØÙÛ"
-
-#. A state in Belgium. local name (fr): Hainaut. local name
-#. (fr_BE): Hinnot. local name (nl): Henegouwen. local name
-#. (de): Hennegau.
-#.
-msgid "Hainaut"
-msgstr "ØÙÙ"
-
-#. A state in Belgium. local name (nl): Limburg. local name
-#. (fr): Limbourg. local name (de): Limburg.
-#.
-msgid "Limburg"
-msgstr "ÙÛÙØÙØØ"
-
-#. A state in Belgium. local name (fr): LiÃge. local name
-#. (fr_BE): LÃdje. local name (nl): Luik. local name (de):
-#. LÃttich.
-#.
-msgid "LiÃge"
-msgstr "ÙÛâÛÚ"
-
-#. A state/province/territory in Belgium
-#| msgid "Luxembourg"
-msgctxt "State in Belgium"
-msgid "Luxembourg"
-msgstr "ÙÙÚØØÙØÙØÚ"
-
-#. A state/province/territory in Belgium
-msgid "Namur"
-msgstr "ÙØÙÙØ"
-
-#. A state in Belgium. local name (nl): West-Vlaanderen.
-#. local name (fr): Flandre occidentale. local name (de):
-#. Westflandern.
-#.
-msgid "West-Flanders"
-msgstr "ÙÙØÙØØØ ØØØÛ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "Accra"
-msgctxt "State in Brazil"
-msgid "Acre"
-msgstr "ØÚØÛ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "Algona"
-msgid "Alagoas"
-msgstr "ØÙØÚÙØØ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "Amapala"
-msgid "AmapÃ"
-msgstr "ØÙØÙØ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "Arizona"
-msgid "Amazonas"
-msgstr "ØÙØØÙÙØØ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "Bafia"
-msgctxt "State in Brazil"
-msgid "Bahia"
-msgstr "ØØÙÛØ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "Clear"
-msgid "CearÃ"
-msgstr "ØØØØØ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-msgctxt "State in Brazil"
-msgid "Distrito Federal"
-msgstr ""
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-msgid "EspÃrito Santo"
-msgstr ""
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-msgid "GoiÃs"
-msgstr ""
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "Marathon"
-msgid "MaranhÃo"
-msgstr "ÙØØØÙÛØØÙ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "Matamoros"
-msgctxt "State in Brazil"
-msgid "Mato Grosso"
-msgstr "ÙØØÙ ÚØÙØÙ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-msgctxt "State in Brazil"
-msgid "Mato Grosso do Sul"
-msgstr ""
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "Minneapolis"
-msgid "Minas Gerais"
-msgstr "ÙÛÙØØ ÚØÛØØ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "ParanaguÃ"
-msgid "ParanÃ"
-msgstr "ÙØØØÙØ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "ParnaÃba"
-msgid "ParaÃba"
-msgstr "ÙØØØÛØØ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "PanamÃ"
-msgid "ParÃ"
-msgstr "ÙØØØ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "Pensacola"
-msgctxt "State in Brazil"
-msgid "Pernambuco"
-msgstr "ÙØÙØÙØÙÚÙ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "Pau"
-msgid "PiauÃ"
-msgstr "ÙÛØÛÙ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "Airport del Norte"
-msgid "Rio Grande do Norte"
-msgstr "ØÛÙ ÚØØÙØÙ ØÙ ÙÙØØÛ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "RÃo Grande"
-msgid "Rio Grande do Sul"
-msgstr "ØÛÙ ÚØØÙØÙ ØÙ ØÙÙ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "Rio de Janeiro"
-msgctxt "State in Brazil"
-msgid "Rio de Janeiro"
-msgstr "ØÛÙ ØÙ ÚØÙÛØÙ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "Romania"
-msgid "RondÃnia"
-msgstr "ØÙÙØÙÙÛØ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "Romania"
-msgctxt "State in Brazil"
-msgid "Roraima"
-msgstr "ØÙØØÛÙØ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-msgid "Santa Catarina"
-msgstr "ØØÙØØ ÚØØØØÛÙØ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "Selfridge"
-msgid "Sergipe"
-msgstr "ØØØÛÙ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "SÃo Paulo"
-msgctxt "State in Brazil"
-msgid "SÃo Paulo"
-msgstr "ØØØÙ ÙØÙÙÙ"
-
-#. A state/province/territory in Brazil
-#| msgid "Tatoi"
-msgid "Tocantis"
-msgstr "ØÙÚØØÙØØ"
-
-#. A state/province/territory in Canada
-msgid "Alberta"
-msgstr "ØÙØØØØ"
-
-#. A state/province/territory in Canada
-msgid "British Columbia"
-msgstr "ØØÛØÛØ ÚÙÙØÛØ"
-
-#. A state/province/territory in Canada
-msgid "Manitoba"
-msgstr "ÙÙÛØÙØØ"
-
-#. A state/province/territory in Canada
-msgid "New Brunswick"
-msgstr "ÙÛÙØØÙÙØÙÛÚ"
-
-#. A state/province/territory in Canada
-#| msgid "Newfoundland"
-msgid "Newfoundland and Labrador"
-msgstr "ÙÛÙÙØÙØÙÙØ Ù ÙØØØØØÙØ"
-
-#. A state/province/territory in Canada
-msgid "Northwest Territories"
-msgstr "ØØØÙÛÙâÙØÛ ØÙØÙ ØØØÛ"
-
-#. A state/province/territory in Canada
-msgid "Nova Scotia"
-msgstr "ÙÙÙØØÚÙØØ"
-
-#. A state/province/territory in Canada
-msgid "Nunavut"
-msgstr ""
-
-#. A state/province/territory in Canada
-#| msgid "Ontario"
-msgctxt "State in Canada"
-msgid "Ontario"
-msgstr "ØÙÙØØØÛÙ"
-
-#. A state/province/territory in Canada
-msgid "Prince Edward Island"
-msgstr ""
-
-#. A state/province/territory in Canada
-msgctxt "State in Canada"
-msgid "Quebec"
-msgstr "ÚØÚ"
-
-#. A state/province/territory in Canada
-msgid "Saskatchewan"
-msgstr ""
-
-#. FIXME: rename this to Yukon
-msgid "Yukon Territory"
-msgstr ""
-
-#. A state/province/territory in China
-msgid "Anhui"
-msgstr "ØÙâÙÙÛÛ"
-
-#. A state/province/territory in China
-#| msgid "Beijing"
-msgctxt "State in China"
-msgid "Beijing"
-msgstr "ÙÚÙ"
-
-#. A state/province/territory in China
-#| msgid "Chongqing"
-msgctxt "State in China"
-msgid "Chongqing"
-msgstr "ÚÙÙÚâÚÛÙÚ"
-
-#. A state/province/territory in China
-msgid "Fujian"
-msgstr "ÙÙØÛØÙ"
-
-#. A state/province/territory in China
-msgid "Gansu"
-msgstr "ÚÙØÙ"
-
-#. A state/province/territory in China
-msgid "Guangdong"
-msgstr "ÚÙØÙÚâØÙÙÚ"
-
-#. A state/province/territory in China
-msgid "Guangxi"
-msgstr "ÚÙØÙÚâÚÛ"
-
-#. A state/province/territory in China
-msgid "Guizhou"
-msgstr "ÚÙÛÚÙ"
-
-#. A state/province/territory in China
-msgid "Hainan"
-msgstr "ÙØÛÙØÙ"
-
-#. A state/province/territory in China
-msgid "Heilongjiang"
-msgstr ""
-
-#. A state/province/territory in China
-#| msgid "Hunan"
-msgid "Henan"
-msgstr "ÙÙØÙ"
-
-#. A state/province/territory in China
-#| msgid "Hue"
-msgid "Hubei"
-msgstr "ÙÙØÛ"
-
-#. A state/province/territory in China
-msgid "Hunan"
-msgstr "ÙÙÙØÙ"
-
-#. A state/province/territory in China
-msgid "Inner Mongolia"
-msgstr "ÙØÙÙØØØÙ ØØØÙÛ"
-
-#. A state/province/territory in China
-#| msgid "Jinan"
-msgid "Jiangsu"
-msgstr "ØÛØÙÚØÙ"
-
-#. A state/province/territory in China
-msgid "Jilin"
-msgstr "ØÛâÙÛÙ"
-
-#. A state/province/territory in China
-msgid "Liaoning"
-msgstr "ÙÛØÙÙÛÙÚ"
-
-#. A state/province/territory in China
-#| msgid "Shanghai"
-msgid "Shaanxi"
-msgstr "ØØØÙØÛ"
-
-#. A state/province/territory in China
-#| msgid "Shantong"
-msgid "Shandong"
-msgstr "ØØÙØÙÙÚ"
-
-#. A state/province/territory in China
-#| msgid "Shanghai"
-msgctxt "State in China"
-msgid "Shanghai"
-msgstr "ØØÙÚÙØÛ"
-
-#. A state/province/territory in China
-#| msgid "Shanghai"
-msgid "Shanxi"
-msgstr "ØØØÙØÛ"
-
-#. A state/province/territory in China
-msgid "Sichuan"
-msgstr "ØÛÚÙØÙ"
-
-#. A state/province/territory in China
-#| msgid "Liaoning"
-msgctxt "State in China"
-msgid "Tianjin"
-msgstr "ØÛØÙØÛÙ"
-
-#. A state/province/territory in China
-msgid "Xinjiang"
-msgstr "ØÛÙØÛØÙÚ"
-
-#. A state/province/territory in China
-msgid "Yunnan"
-msgstr "ÛÙÙØÙ"
-
-#. A state/province/territory in China
-msgid "Zhejiang"
-msgstr "ÚÛØÛØÙÚ"
-
-#. A state/province/territory in Germany
-msgid "Baden-WÃrttemberg"
-msgstr "ØØØÙ-ÙÙØØÙØÙØÚ"
-
-#. A state in Germany. The local name is "Bayern". Please
-#. use that unless you know that it has a different name in
-#. your language.
-#.
-msgid "Bavaria"
-msgstr "ØØÙØØÛØ"
-
-#. A state/province/territory in Germany
-#| msgid "Berlin"
-msgctxt "State in Germany"
-msgid "Berlin"
-msgstr "ØØÙÛÙ"
-
-#. A state/province/territory in Germany
-msgid "Brandenburg"
-msgstr "ØØØÙØÙØÙØÚ"
-
-#. A state/province/territory in Germany
-#| msgid "Bremen"
-msgctxt "State in Germany"
-msgid "Bremen"
-msgstr "ØØÙÙ"
-
-#. A state/province/territory in Germany
-#| msgid "Hamburg"
-msgctxt "State in Germany"
-msgid "Hamburg"
-msgstr "ÙØÙØÙØÚ"
-
-#. A state in Germany. The local name is "Hessen". Please
-#. use that unless you know that it has a different name in
-#. your language.
-#.
-msgid "Hesse"
-msgstr "ÙØÙ"
-
-#. A state in Germany. The local name is "Niedersachsen".
-#. Please use that unless you know that it has a different
-#. name in your language.
-#.
-msgid "Lower Saxony"
-msgstr "ØØÚØ ØÙÙÛ"
-
-#. A state in Germany. The local name is
-#. "Mecklenburg-Vorpommern". Please use that unless you know
-#. that it has a different name in your language.
-#.
-msgid "Mecklenburg-Western Pomerania"
-msgstr ""
-
-#. A state in Germany. The local name is
-#. "Nordrhein-Westfalen". Please use that unless you know
-#. that it has a different name in your language.
-#.
-msgid "North Rhine-Westphalia"
-msgstr ""
-
-#. A state in Germany. The local name is "Rheinland-Pfalz".
-#. Please use that unless you know that it has a different
-#. name in your language.
-#.
-msgid "Rhineland-Palatinate"
-msgstr "ØØÛÙÙØÙØ"
-
-#. A state/province/territory in Germany
-msgid "Saarland"
-msgstr "ØØØÙØÙØ"
-
-#. A state in Germany. The local name is "Sachsen". Please
-#. use that unless you know that it has a different name in
-#. your language.
-#.
-msgid "Saxony"
-msgstr "ØØÚØ"
-
-#. A state in Germany. The local name is "Sachsen-Anhalt".
-#. Please use that unless you know that it has a different
-#. name in your language.
-#.
-msgid "Saxony-Anhalt"
-msgstr "ØØÚØ ØÙÛØ"
-
-#. A state in Germany. The Danish name is "Slesvig-Holsten".
-msgid "Schleswig-Holstein"
-msgstr "ØØÙØÙÛØâÙÙÙØØØÛÙ"
-
-#. A state in Germany. The local name is "ThÃringen". Please
-#. use that unless you know that it has a different name in
-#. your language.
-#.
-msgid "Thuringia"
-msgstr "ØÙØÛÙÚÙ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Aguascalientes"
-msgctxt "State in Mexico"
-msgid "Aguascalientes"
-msgstr "ØÚÙØØØÚØÙÛÙØØ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "California"
-msgid "Baja California"
-msgstr "ØØØØ ÚØÙÛÙØÙÛØ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "California"
-msgid "Baja California Sur"
-msgstr "ØØØØ ÚØÙÛÙØÙÛØ ØÙØ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Campeche"
-msgctxt "State in Mexico"
-msgid "Campeche"
-msgstr "ÚØÙÙÚÙ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Chipata"
-msgid "Chiapas"
-msgstr "ÚÛÙØØ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Chihuahua"
-msgctxt "State in Mexico"
-msgid "Chihuahua"
-msgstr "ÚÛØÙØØÙØ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Cahul"
-msgid "Coahuila"
-msgstr "ÚÙØÙÛÙØ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Colima"
-msgctxt "State in Mexico"
-msgid "Colima"
-msgstr "ÚÙÙÛÙØ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-msgctxt "State in Mexico"
-msgid "Distrito Federal"
-msgstr "ØÛØØØÛØÙ ÙØØØÙ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Durango"
-msgctxt "State in Mexico"
-msgid "Durango"
-msgstr "ØÙØØÙÚÙ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Guanaja"
-msgid "Guanajuato"
-msgstr "ÚÙØÙØØÙØØÙ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Queretaro"
-msgid "Guerrero"
-msgstr "ÚÙØØØÙ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Hilo"
-msgid "Hidalgo"
-msgstr "ÙÛØØÙÚÙ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Basco"
-msgid "Jalisco"
-msgstr "ØØÙÛØÚÙ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Michigan"
-msgid "MichoacÃn"
-msgstr "ÙÛÚÙØÚØÙ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Melo"
-msgid "Morelos"
-msgstr "ÙÙØÙÙØ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-msgid "MÃxico"
-msgstr "ÙÚØÛÚ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Chacarita"
-msgid "Nayarit"
-msgstr "ÙØÛØØÛØ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-msgid "Nuevo LeÃn"
-msgstr ""
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Oaxaca"
-msgctxt "State in Mexico"
-msgid "Oaxaca"
-msgstr "ØÙØØØÚØ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Puebla"
-msgctxt "State in Mexico"
-msgid "Puebla"
-msgstr "ÙÙØÙØÙØ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Queretaro"
-msgctxt "State in Mexico"
-msgid "QuerÃtaro"
-msgstr "ÚØØØØÙ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Quintero Santiago"
-msgid "Quintana Roo"
-msgstr "ÚÛÙØØÙØ ØÙ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "San Luis"
-msgctxt "State in Mexico"
-msgid "San Luis PotosÃ"
-msgstr "ØÙ ÙÙØÛØ ÙÙØÙØÛ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Daloa"
-msgid "Sinaloa"
-msgstr "ØÛÙØÙÙØØ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Sonora"
-msgctxt "State in Mexico"
-msgid "Sonora"
-msgstr "ØÙÙÙØØ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Tabas"
-msgid "Tabasco"
-msgstr "ØØØØØÚÙ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Tampa"
-msgid "Tamaulipas"
-msgstr "ØØÙØØÙÙÛÙØØ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Ocala"
-msgid "Tlaxcala"
-msgstr "ØÙØØÚØÙØ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Veracruz"
-msgctxt "State in Mexico"
-msgid "Veracruz"
-msgstr "ÙØØÚØÙØ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "TucumÃn"
-msgid "YucatÃn"
-msgstr "ÛÙÚØØØÙ"
-
-#. A state/province/territory in Mexico
-#| msgid "Zacatecas"
-msgctxt "State in Mexico"
-msgid "Zacatecas"
-msgstr "ØØÚØØÚØØ"
-
-#. A state/province/territory in United Kingdom
-msgid "East and South East England"
-msgstr "ØØÙ Ù ØÙÙØ ØØÙÛ ØÙÚÙØØØÙ"
-
-#. A state/province/territory in United Kingdom
-msgid "Midlands"
-msgstr "ÙÛØÙÙØØ"
-
-#. A state/province/territory in United Kingdom
-msgid "North East England"
-msgstr "ØÙØÙ ØØØÛ ØÙÚÙØØØÙ"
-
-#. A state/province/territory in United Kingdom
-msgid "North West England"
-msgstr "ØÙØÙ ØØØÛ ØÙÚÙØØØÙ"
-
-#. A state/province/territory in United Kingdom
-msgid "Northern Ireland"
-msgstr "ØÛØÙÙØ ØÙØÙÛ"
-
-#. A state/province/territory in United Kingdom
-msgid "Scotland"
-msgstr "ØØÚØØÙÙØ"
-
-#. A state/province/territory in United Kingdom
-msgid "South and South West England"
-msgstr "ØÙÙØ Ù ØÙÙØ ØØØÛ ØÙÚÙØØØÙ"
-
-#. A state/province/territory in United Kingdom
-msgid "Wales"
-msgstr "ÙÛÙØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Alabama"
-msgstr "ØÙØØØÙØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Alaska"
-msgstr "ØÙØØÚØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Arizona"
-msgstr "ØØÛØÙÙØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Arkansas"
-msgstr "ØØÚØÙØØØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "California"
-msgstr "ÚØÙÛÙØÙÛØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Colorado"
-msgstr "ÚÙØØØÙ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Connecticut"
-msgstr "ÚØÙØÛÚØØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Delaware"
-msgstr "ØÙØÙØØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "District of Columbia"
-msgstr "ÙØØÛÙÚØÙÙ ØÛ.ØÛ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Florida"
-msgstr "ÙÙÙØÛØØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgctxt "State in United States"
-msgid "Georgia"
-msgstr "ØÙØØÛØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Hawaii"
-msgstr "ÙØÙØÛÛ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Idaho"
-msgstr "ØÛØØÙÙ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Illinois"
-msgstr "ØÛÙÛÙÙÛØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgctxt "State in United States"
-msgid "Indiana"
-msgstr "ØÛÙØÛØÙØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Iowa"
-msgstr "ØÛÙÙØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Kansas"
-msgstr "ÚØÙØØØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Kentucky"
-msgstr "ÚÙØØÚÛ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Louisiana"
-msgstr "ÙÙØÛØÛØÙØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Maine"
-msgstr "ÙÛÙ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Maryland"
-msgstr "ÙØÛÙÙØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Massachusetts"
-msgstr "ÙØØØÚÙØØØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Michigan"
-msgstr "ÙÛØÛÚØÙ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Minnesota"
-msgstr "ÙÛÙÙâØÙØØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Mississippi"
-msgstr "ÙÛØÛâØÛÙÛ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Missouri"
-msgstr "ÙÛØÙØÛ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Montana"
-msgstr "ÙÙÙØØÙØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Nebraska"
-msgstr "ÙØØØØÚØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Nevada"
-msgstr "ÙÙØØØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "New Hampshire"
-msgstr "ÙÛÙÙÙÙØØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "New Jersey"
-msgstr "ÙÛÙØØØÛ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "New Mexico"
-msgstr "ÙÛÙÙÚØÛÚÙ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgctxt "State in United States"
-msgid "New York"
-msgstr "ÙÛÙÛÙØÚ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "North Carolina"
-msgstr "ÚØØÙÙÛÙØÛ ØÙØÙÛ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "North Dakota"
-msgstr "ØØÚÙØØÛ ØÙØÙÛ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Ohio"
-msgstr "ØÙÙØÛÙ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Oklahoma"
-msgstr "ØÙÚÙØÙØÙØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Oregon"
-msgstr "ØÙØÚÙ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Pennsylvania"
-msgstr "ÙÙØÙÙØÙÛØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Rhode Island"
-msgstr "ØÙØ ØÛÙÙØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "South Carolina"
-msgstr "ÚØØÙÙÛÙØÛ ØÙÙØÛ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "South Dakota"
-msgstr "ØØÚÙØØÛ ØÙÙØÛ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Tennessee"
-msgstr "ØÙØÛ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Texas"
-msgstr "ØÚØØØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Utah"
-msgstr "ÛÙØØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Vermont"
-msgstr "ÙØÙÙÙØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Virginia"
-msgstr "ÙÛØØÛÙÛØ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgctxt "State in United States"
-msgid "Washington"
-msgstr "ÙØØÛÙÚØÙ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "West Virginia"
-msgstr "ÙÛØØÛÙÛØÛ ØØØÛ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgid "Wisconsin"
-msgstr "ÙÛØÚØÙØÙ"
-
-#. A state/province/territory in United States
-msgctxt "State in United States"
-msgid "Wyoming"
-msgstr "ÙØÛÙÙÛÙÚ"
-
-#. A city in Afghanistan
-msgid "Herat"
-msgstr "ÙØØØ"
-
-#. The capital of Afghanistan.
-#. "Kabul" is the traditional English name.
-#. The local name in Persian is "Kabol".
-#.
-msgid "Kabul"
-msgstr "ÚØØÙ"
-
-#. The capital of Albania.
-#. "Tirana" is the traditional English name.
-#. The local name is "TiranÃ".
-#.
-msgid "Tirana"
-msgstr "ØÛØØÙØ"
-
-#. A city in Algeria
-msgid "Adrar"
-msgstr "ØÙØØØØ"
-
-#. The capital of Algeria.
-#. "Algiers" is the traditional English name.
-#. The local name in French is "Alger".
-#.
-msgid "Algiers"
-msgstr "ØÙØÛØØ"
-
-#. A city in Algeria
-msgid "Annaba"
-msgstr "ØÙØØÙ"
-
-#. A city in Algeria
-msgid "Batna"
-msgstr "ØØØÙÙ"
-
-#. A city in Algeria
-msgid "Bechar"
-msgstr "ØØØØ"
-
-#. A city in Algeria
-msgid "Bejaia"
-msgstr "ØÛØØÛØ"
-
-#. A city in Algeria
-#| msgid "Brisbane"
-msgid "Berriane"
-msgstr "ØØÛØÙÛ"
-
-#. A city in Algeria
-msgid "Biskra"
-msgstr "ØÛØÚØØ"
-
-#. A city in Algeria
-#| msgid "Bou-Saada"
-msgid "Bou Saada"
-msgstr "ØÙØØØØØ"
-
-#. A city in Algeria
-msgid "Chlef"
-msgstr "ØÙÛÙ"
-
-#. A city in Algeria
-msgid "Constantine"
-msgstr "ÙØÙØÛÙ"
-
-#. A city in Algeria
-#| msgid "Dar-El-Beida"
-msgid "Dar el Beida"
-msgstr "ØØØØÙØÛØØ"
-
-#. A city in Algeria
-#| msgid "Daet"
-msgid "Djanet"
-msgstr "ØØØØ"
-
-#. A city in Algeria
-#| msgid "El Monte"
-msgid "El Golea"
-msgstr "ØÙÙÙÙÙØâ"
-
-#. A city in Algeria
-#| msgid "Charana"
-msgid "Ghardaia"
-msgstr "ØØØØÙØ"
-
-#. A city in Algeria
-msgid "Hassi Messaoud"
-msgstr ""
-
-#. A city in Algeria
-msgid "I-n-Amenas"
-msgstr ""
-
-#. A city in Algeria
-#| msgid "Salalah"
-msgid "I-n-Salah"
-msgstr "ØÙÙ ØØÙØâ"
-
-#. A city in Algeria
-#| msgid "Illinois"
-msgid "Illizi"
-msgstr "ØÙÙÙØÙâ"
-
-#. A city in Algeria
-#| msgid "Kiel"
-msgid "Jijel"
-msgstr "ØÙØÙâ"
-
-#. A city in Algeria
-msgid "Laghouat"
-msgstr "ÙØÚÙØØØ"
-
-#. A city in Algeria
-#| msgid "Masirah"
-msgid "Mascara"
-msgstr "ÙØØÙØâ"
-
-#. A city in Algeria
-#| msgid "Orange"
-msgid "Oran"
-msgstr "ÙÙØØÙâ"
-
-#. A city in Algeria
-#| msgid "Ocala"
-msgid "Ouargla"
-msgstr "ÙÙØÚÙØ"
-
-#. A city in Algeria
-#| msgid "Rieti"
-msgid "Setif"
-msgstr "ØØÙÙâ"
-
-#. A city in Algeria
-#, fuzzy
-#| msgid "Saudi Arabia"
-msgid "Sidi Amrane"
-msgstr "ØØØØØØÙ ØØÙØÛ"
-
-#. A city in Algeria
-msgid "Sidi Bel Abbes"
-msgstr ""
-
-#. A city in Algeria
-#| msgid "Tallahassee"
-msgid "Tamanrasset"
-msgstr "ØÙÙØØØØ"
-
-#. A city in Algeria
-msgid "Tebessa"
-msgstr "ØØØØ"
-
-#. A city in Algeria
-msgid "Tiaret"
-msgstr "ØÛØØÙ"
-
-#. A city in Algeria
-#| msgid "Timmins"
-msgid "Timimoun"
-msgstr "ØÙÙÙÙÙâ"
-
-#. A city in Algeria
-msgid "Tindouf"
-msgstr "ØÛÙØÙÙ"
-
-#. A city in Algeria
-#| msgid "Yemen"
-msgid "Tlemcen"
-msgstr "ØÙÙØØÙâ"
-
-#. A city in Algeria
-#| msgid "Togo"
-msgid "Touggourt"
-msgstr "ØÙØØâ"
-
-#. A city in American Samoa
-#| msgid "Parana"
-msgid "Pago Pago"
-msgstr "ÙØÚÙ ÙØÚÙ"
-
-#. The capital of Anguilla
-#| msgid "Valley"
-msgid "The Valley"
-msgstr "ÙÙÛ"
-
-#. A city in Antigua and Barbuda
-#| msgid "Pincher Creek"
-msgid "Fitches Creek"
-msgstr "ÙÛÚØ ÚØÛÚ"
-
-#. The capital of Antigua and Barbuda
-#| msgid "Saint Joseph"
-msgctxt "City in Antigua and Barbuda"
-msgid "Saint John's"
-msgstr "ØÙØ ØØÙØ"
-
-#. The capital of Argentina
-msgid "Buenos Aires"
-msgstr "ØÙØÙØâØÛØØ"
-
-#. A city in Argentina
-msgid "Comodoro Rivadavia"
-msgstr "ÚÙÙÙØÙØÙ ØÛÙØØØÙÛØ"
-
-#. A city in Argentina
-msgid "Corrientes"
-msgstr "ÚÙØÙÛÙØØ"
-
-#. A city in Argentina
-#| msgid "CÃrdoba"
-msgctxt "City in Argentina"
-msgid "CÃrdoba"
-msgstr "ÚÙØØÙØØ"
-
-#. A city in Argentina
-msgid "El Palomar"
-msgstr "ØÙ ÙØÙÙÙØØ"
-
-#. A city in Argentina
-msgid "Ezeiza"
-msgstr "ØØØÛØØ"
-
-#. A city in Argentina
-msgid "Formosa"
-msgstr "ÙÙØÙÙØØ"
-
-#. A city in Argentina
-#| msgid "La Plata"
-msgid "Mar del Plata"
-msgstr "ÙØØ ØÙ ÙÙØØØ"
-
-#. A city in Argentina
-msgid "Mendoza"
-msgstr "ÙÙØÙØØ"
-
-#. A city in Argentina
-#| msgid "Neuquen"
-msgid "NeuquÃn"
-msgstr "ÙØÙÚÙ"
-
-#. A city in Argentina
-msgid "Posadas"
-msgstr "ÙÙØØØØØ"
-
-#. A city in Argentina
-#| msgid "IguazÃ"
-msgid "Puerto IguazÃ"
-msgstr "ÙÙØØÙ ØÛÚÙØØØÙ"
-
-#. A city in Argentina
-#| msgid "Bonavista"
-msgid "Reconquista"
-msgstr "ØÚÙÙÚÙØÛØØØ"
-
-#. A city in Argentina
-msgid "Resistencia"
-msgstr "ØØÛØâØÙØÛØ"
-
-#. A city in Argentina
-msgid "Rosario"
-msgstr "ØÙØØØÛÙ"
-
-#. A city in Argentina
-#| msgid "RÃo Grande"
-msgid "RÃo Gallegos"
-msgstr "ØÛÙ ÚØÙÚÙØ"
-
-#. A city in Argentina
-msgid "RÃo Grande"
-msgstr "ØÛÙ ÚØØÙØÙ"
-
-#. A city in Argentina
-msgid "Salta"
-msgstr "ØØÙØØ"
-
-#. A city in Argentina
-#| msgid "San Carlos"
-msgid "San Carlos de Bariloche"
-msgstr "ØÙ ÚØØÙØ ØØØØÙÙÚ"
-
-#. A city in Argentina
-#| msgid "San Fernando"
-msgctxt "City in Argentina"
-msgid "San Fernando"
-msgstr "ØÙ ÙØÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Argentina
-#| msgid "Salvador"
-msgid "San Salvador de Jujuy"
-msgstr "ØÙ ØØÙÙØØÙØ Ø ØÙØÙÛ"
-
-#. A city in Argentina
-msgid "Ushuaia"
-msgstr "ØÙØÙØØÛØ"
-
-#. The capital of Armenia
-msgid "Yerevan"
-msgstr "ØÛØÙØÙ"
-
-#. A city in Aruba
-#| msgid "Camiri"
-msgid "Camacuri"
-msgstr "ÚØÙØÚÙØÛ"
-
-#. The capital of Aruba
-#| msgid "Kristianstad"
-msgid "Oranjestad"
-msgstr "ØÙØÙØØØØØ"
-
-#. A city in South Australia in Australia
-msgid "Adelaide"
-msgstr "ØØÙØÛØ"
-
-#. A city in Northern Territory in Australia
-msgid "Alice Springs"
-msgstr "ØÙÛØ ØØÙØÛÙÚØ"
-
-#. A city in Queensland in Australia
-msgid "Brisbane"
-msgstr "ØØÛØØÛÙ"
-
-#. A city in Western Australia in Australia
-msgid "Broome"
-msgstr "ØØÙÙ"
-
-#. A city in Western Australia in Australia
-#| msgid "Bullsbrook Pearce"
-msgid "Bullsbrook"
-msgstr "ØØÙØØØÙÚ"
-
-#. A city in Queensland in Australia
-msgid "Cairns"
-msgstr "ÚØØÙØ"
-
-#. The capital of Australia
-msgid "Canberra"
-msgstr "ÚØÙØØØ"
-
-#. A city in Queensland in Australia
-msgid "Coolangatta"
-msgstr "ÚÙÙØÙÚØØØ"
-
-#. A city in Northern Territory in Australia
-msgid "Darwin"
-msgstr "ØØØÙÛÙ"
-
-#. A city in New South Wales in Australia
-msgid "Dubbo"
-msgstr "ØØØÙ"
-
-#. A city in New South Wales in Australia
-#| msgid "Forrest"
-msgid "Forest Hill"
-msgstr "ÙØØØØ ÙÛÙ"
-
-#. A city in Tasmania in Australia
-#| msgid "Hobart"
-msgctxt "City in Tasmania, Australia"
-msgid "Hobart"
-msgstr "ÙÙØØØØ"
-
-#. A city in Western Australia in Australia
-msgid "Kalgoorlie"
-msgstr ""
-
-#. A city in Northern Territory in Australia
-#| msgid "Hawthorne"
-msgid "Katherine"
-msgstr "ÚØØØÛÙ"
-
-#. A city in Western Australia in Australia
-msgid "Kununurra"
-msgstr ""
-
-#. A city in Victoria in Australia
-#| msgid "Lar"
-msgid "Lara"
-msgstr "ÙØØØ"
-
-#. A city in Tasmania in Australia
-msgid "Launceston"
-msgstr "ÙÙÙØØÙ"
-
-#. A city in Western Australia in Australia
-#| msgid "Vermont"
-msgid "Learmonth"
-msgstr "ÙÛØÙØÙØ"
-
-#. A city in Victoria in Australia
-#| msgid "Melbourne"
-msgctxt "City in Victoria, Australia"
-msgid "Melbourne"
-msgstr "ÙÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Queensland in Australia
-#| msgid "Mount Ida"
-msgid "Mount Isa"
-msgstr "ÙØÙØ ØÛØØ"
-
-#. A city in Western Australia in Australia
-#| msgctxt "Country"
-#| msgid "Peru"
-msgid "Perth"
-msgstr "ÙØØ"
-
-#. A city in New South Wales in Australia
-#| msgid "Richmond"
-msgctxt "City in New South Wales, Australia"
-msgid "Richmond"
-msgstr "ØÛÚÙÙÙØ"
-
-#. A city in Queensland in Australia
-msgid "Rockhampton"
-msgstr "ØØÚÙÙÙØÙ"
-
-#. A city in Western Australia in Australia
-#| msgid "Peterborough"
-msgid "Shellborough"
-msgstr "ØÙØØÙÙ"
-
-#. A city in New South Wales in Australia
-#| msgid "Sydney"
-msgctxt "City in New South Wales, Australia"
-msgid "Sydney"
-msgstr "ØÛØÙÛ"
-
-#. A city in New South Wales in Australia
-msgid "Tamworth"
-msgstr "ØÙÙØØ"
-
-#. A city in Queensland in Australia
-msgid "Townsville"
-msgstr "ØØÙÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in South Australia in Australia
-msgid "Woomera"
-msgstr "ÙÙÙØØ"
-
-#. A city in Austria.
-#. One of several cities in Austria called "Aigen".
-#.
-msgid "Aigen im Ennstal"
-msgstr ""
-
-#. A city in Austria
-msgid "Graz"
-msgstr "ÚØØØØ"
-
-#. A city in Austria
-msgid "Hohenems"
-msgstr ""
-
-#. A city in Austria
-msgid "Innsbruck"
-msgstr "ØÛÙØØØÙÚ"
-
-#. A city in Austria
-msgid "Klagenfurt"
-msgstr "ÚÙØÚÙÙÙØØ"
-
-#. A city in Austria
-msgid "Linz"
-msgstr "ÙÛÙØØ"
-
-#. A city in Austria
-msgid "Salzburg"
-msgstr "ØØÙØØÙØÚ"
-
-#. A city in Austria
-#| msgid "Heringsdorf"
-msgid "Teesdorf"
-msgstr "ØÛØØÙØÙ"
-
-#. A city in Austria
-#| msgid "Mullan"
-msgid "Tulln"
-msgstr "ØÙÙÛÙ"
-
-#. The capital of Austria.
-#. "Vienna" is the traditional English name.
-#. The local name in German is "Wien".
-#.
-msgid "Vienna"
-msgstr "ÙÛÙ"
-
-#. A city in Austria
-msgid "Wiener Neustadt"
-msgstr ""
-
-#. A city in Austria
-msgid "Zell am See"
-msgstr ""
-
-#. A city in Austria
-msgid "Zeltweg"
-msgstr ""
-
-#. The capital of Azerbaijan.
-#. "Baku" is the traditional English name.
-#. The local name is "Baki".
-#.
-msgid "Baku"
-msgstr "ØØÚÙ"
-
-#. A city in Azerbaijan
-#| msgid "Ghana"
-msgid "Ganca"
-msgstr "ÚØÙØØ"
-
-#. A city in the Bahamas
-#| msgid "Freeport"
-msgctxt "City in Bahamas"
-msgid "Freeport"
-msgstr "ÙØÛâÙÙØØ"
-
-#. A city in the Bahamas
-#| msgid "Georgetown"
-msgctxt "City in Bahamas"
-msgid "Georgetown"
-msgstr "ØÙØØâØØÙÙ"
-
-#. The capital of the Bahamas
-msgid "Nassau"
-msgstr "ÙØØØØÙ"
-
-#. A city in Bahrain.
-#. The name is also written "ØÙØØ".
-#.
-#| msgid "Al Udeid"
-msgid "Al Hadd"
-msgstr "ØÙØØ"
-
-#. The capital of Bahrain.
-#. "Manama" is the traditional English name.
-#. The local name in Arabic is "Al Manamah / ØÙÙÙØÙØ".
-#.
-#| msgid "Myanmar"
-msgid "Manama"
-msgstr "ØÙÙÙØÙØ"
-
-#. A city in Bangladesh.
-#. The local name in Bengali is "ààààààààà".
-#.
-#| msgid "Chittagong Patenga"
-msgid "Chittagong"
-msgstr "ÚÛØØÚÙÙÚ"
-
-#. The capital of Bangladesh.
-#. The local name in Bengali is "àààà".
-#.
-msgid "Dhaka"
-msgstr "ØØÚØ"
-
-#. A city in Bangladesh
-#| msgid "Sur"
-msgid "Solpur"
-msgstr "ØÙÙØÙÙØ"
-
-#. The capital of Barbados
-#| msgid "Bridgetown City"
-msgid "Bridgetown"
-msgstr "ØØÛØâØØÙÙ"
-
-#. A city in Barbados
-#| msgid "Parana"
-msgid "Paragon"
-msgstr "ÙØØØÚÙÙ"
-
-#. A city in Belarus
-#| msgid "Brest"
-msgctxt "City in Belarus"
-msgid "Brest"
-msgstr "ØØØØ"
-
-#. A city in Belarus
-#| msgid "Gomel'"
-msgid "Homyel'"
-msgstr "ÙÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Belarus
-#| msgid "Huron"
-msgid "Hrodna"
-msgstr "ÙØÙØÙØ"
-
-#. The capital of Belarus
-msgid "Minsk"
-msgstr "ÙÛÙØÚ"
-
-#. A city in Belarus
-#| msgid "Vitebsk"
-msgid "Vitsyebsk"
-msgstr "ÙÛØØÛØÚ"
-
-#. A city in Antwerp in Belgium.
-#. "Antwerp" is the traditional English name.
-#. The local name is "Antwerpen".
-#.
-#| msgid "Antwerp"
-msgctxt "City in Antwerp, Belgium"
-msgid "Antwerp"
-msgstr "ØÙØâÙØÙ"
-
-#. A city in Brussels, Flemish and Walloon Brabant in
-#. Belgium
-#.
-#| msgid "Beauvais"
-msgid "Beauvechain"
-msgstr "ØÙÙØÙ"
-
-#. A city in LiÃge in Belgium
-#| msgid "Bizerte"
-msgid "Bierset"
-msgstr "ØÛØØØ"
-
-#. The capital of Belgium.
-#. "Brussels" is the traditional English name.
-#. The local name in French is "Bruxelles".
-#. The local name in Dutch is "Brussel".
-#.
-#| msgid "Russell"
-msgid "Brussels"
-msgstr "ØØÙÚØÙ"
-
-#. A city in Hainaut in Belgium
-#| msgid "Childress"
-msgid "ChiÃvres"
-msgstr "ØÛÙØ"
-
-#. A city in LiÃge in Belgium
-msgid "Elsenborn"
-msgstr "ØÙØÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Namur in Belgium
-#| msgid "Florence"
-msgid "Florennes"
-msgstr "ÙÙÙØÙ"
-
-#. A city in Hainaut in Belgium
-#| msgid "Bossembele"
-msgid "Gosselies"
-msgstr "ÚØØÙÛØ"
-
-#. A city in Limburg in Belgium
-msgid "Kleine-Brogel"
-msgstr ""
-
-#. A city in West-Flanders in Belgium
-msgid "Koksijde"
-msgstr "ÚÙÚØØÛØÙ"
-
-#. A city in West-Flanders in Belgium
-#| msgid "Ostend"
-msgid "Oostende"
-msgstr "ØÙØØÙØÙ"
-
-#. A city in Brussels, Flemish and Walloon Brabant in
-#. Belgium
-#.
-#| msgid "Sichuan"
-msgid "Schaffen"
-msgstr "ØØÙÙ"
-
-#. A city in Belize
-#| msgid "Elizabeth City"
-msgid "Belize City"
-msgstr "ØÙÛØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Benin
-msgid "Cotonou"
-msgstr "ÚÙØÙÙÙ"
-
-#. The capital of Benin
-#| msgid "Provo"
-msgid "Porto-Novo"
-msgstr "ÙÙØØÙ ÙÙØ"
-
-#. The capital of Bermuda
-#| msgid "Hamilton"
-msgctxt "City in Bermuda"
-msgid "Hamilton"
-msgstr "ÙÙÛÙØÙÙ"
-
-#. A city in Bermuda
-#| msgid "Saint Helena"
-msgctxt "City in Bermuda"
-msgid "Saint George"
-msgstr "ØÙ ØÙØØ"
-
-#. A city in Bolivia
-msgid "Camiri"
-msgstr "ÚØÙÛØÛ"
-
-#. A city in Bolivia
-msgid "Cobija"
-msgstr "ÚÙÙÛØØ"
-
-#. A city in Bolivia
-msgid "Cochabamba"
-msgstr "ÚÙÚØØØÙØØ"
-
-#. A city in Bolivia
-#| msgid "ConcepciÃn"
-msgctxt "City in Bolivia"
-msgid "ConcepciÃn"
-msgstr "ÚØÙØÙØÛÙÙ"
-
-#. The capital of Bolivia
-#| msgid "La Paz"
-msgctxt "City in Bolivia"
-msgid "La Paz"
-msgstr "ÙØÙØØ"
-
-#. A city in Bolivia
-#| msgid "Magadan"
-msgid "Magdalena"
-msgstr "ÙÚØØØÙÙØ"
-
-#. A city in Bolivia
-#| msgid "Truro"
-msgid "Oruro"
-msgstr "ØØÙØÙ"
-
-#. A city in Bolivia
-msgid "PotosÃ"
-msgstr "ÙÙØÙØÛ"
-
-#. A city in Bolivia
-#| msgid "IguazÃ"
-msgid "Puerto SuÃrez"
-msgstr "ÙÙØØÙ ØÙØØØ"
-
-#. A city in Bolivia
-msgid "Reyes"
-msgstr "ØÛÙØ"
-
-#. A city in Bolivia
-msgid "Riberalta"
-msgstr "ØÛÙØØÙØØ"
-
-#. A city in Bolivia
-#| msgid "Roxboro"
-msgid "RoborÃ"
-msgstr "ØÙØÙØÛ"
-
-#. A city in Bolivia
-msgid "Rurrenabaque"
-msgstr ""
-
-#. A city in Bolivia
-#| msgid "Sonora"
-msgid "San Borja"
-msgstr "ØÙ ØÙØØØ"
-
-#. A city in Bolivia
-msgid "San Ignacio de Velasco"
-msgstr ""
-
-#. A city in Bolivia
-msgid "San JoaquÃn"
-msgstr "ØØÙ ØÙØØÚÛÙ"
-
-#. A city in Bolivia.
-#. One of several cities in Bolivia called "San JosÃ".
-#.
-#| msgid "SÃo Josà dos Campos"
-msgid "San Josà de Chiquitos"
-msgstr "ØÙ ÚÙØÙ ØÚÛÚÙÛØÙØ"
-
-#. A city in Bolivia
-#| msgid "Santa Ana/El Palmar"
-msgid "Santa Ana de Yacuma"
-msgstr "ØØÙØØ ØÙØ Ø ÛØÚÙÙØ"
-
-#. A city in Bolivia
-msgid "Santa Cruz"
-msgstr "ØØÙØØÚØÙØ"
-
-#. The capital of Bolivia
-msgid "Sucre"
-msgstr "ØÙÚØÙ"
-
-#. A city in Bolivia
-msgid "Tarija"
-msgstr "ØØØÛØØ"
-
-#. A city in Bolivia
-#| msgid "Trinidad"
-msgctxt "City in Bolivia"
-msgid "Trinidad"
-msgstr "ØØÛÙÛØØØ"
-
-#. A city in Bolivia
-#| msgid "Villahermosa"
-msgid "Villamontes"
-msgstr "ÙÛÙÛØÙÙÙØØ"
-
-#. A city in Bolivia
-msgid "Viro Viro"
-msgstr ""
-
-#. A city in Bolivia
-#| msgid "Yakima"
-msgid "Yacuiba"
-msgstr "ÛØÚÙØÛØØ"
-
-#. A city in Bosnia and Herzegovina
-msgid "Banja Luka"
-msgstr "ØØÙÛØÙÙÚØ"
-
-#. A city in Bosnia and Herzegovina
-msgid "Mostar"
-msgstr "ÙÙØØØØ"
-
-#. The capital of Bosnia and Herzegovina
-msgid "Sarajevo"
-msgstr "ØØØØÛÙÙ"
-
-#. A city in Botswana
-msgid "Francistown"
-msgstr "ÙØØÙØÛØØØÙÙ"
-
-#. The capital of Botswana
-#| msgid "Gabon"
-msgid "Gaborone"
-msgstr "ÚØØØÙÙÛ"
-
-#. A city in Botswana
-#| msgid "Ghana"
-msgid "Ghanzi"
-msgstr "ÚØÙØÛ"
-
-#. A city in Botswana
-#| msgid "Kashan"
-msgid "Kasane"
-msgstr "ÚØØØÙ"
-
-#. A city in Botswana
-#, fuzzy
-#| msgid "Ketchikan"
-msgid "Letlhakane"
-msgstr "ÚÚÛÚÛÙ"
-
-#. A city in Botswana
-#| msgid "Lorain"
-msgid "Lokerane"
-msgstr "ÙÙÚØØÙ"
-
-#. A city in Botswana
-#| msgid "Maine"
-msgid "Maun"
-msgstr "ÙÛÙ"
-
-#. A city in Botswana
-msgid "Mochudi"
-msgstr ""
-
-#. A city in Botswana
-msgid "Selebi-Phikwe"
-msgstr ""
-
-#. A city in Botswana
-#| msgid "Shantong"
-msgid "Tshabong"
-msgstr "ØÛØØØÙÙÚ"
-
-#. A city in Mato Grosso in Brazil
-msgid "Alta Floresta"
-msgstr "ØÙØØ ÙÙÙØØØØ"
-
-#. A city in Parà in Brazil
-msgid "Altamira"
-msgstr "ØÙØØÙÛØØ"
-
-#. A city in GoiÃs in Brazil
-msgid "AnÃpolis"
-msgstr "ØÙØÙÙÙÛØ"
-
-#. A city in Sergipe in Brazil
-msgid "Aracaju"
-msgstr "ØØØÚØÚÙ"
-
-#. A city in Minas Gerais in Brazil
-msgid "Barbacena"
-msgstr "ØØØØØØÙØ"
-
-#. A city in Mato Grosso in Brazil
-msgid "Barra do GarÃas"
-msgstr ""
-
-#. A city in SÃo Paulo in Brazil
-msgid "Bauru"
-msgstr "ØØØÙØÙ"
-
-#. A city in Minas Gerais in Brazil
-msgid "Belo Horizonte"
-msgstr "ØÙÙ ÙÙØÛØÙÙØÙ"
-
-#. A city in Parà in Brazil
-msgid "BelÃm"
-msgstr "ØÙØÛÙ"
-
-#. A city in Roraima in Brazil
-msgid "Boa Vista"
-msgstr "ØÙØØÙÛØØØ"
-
-#. A city in Bahia in Brazil
-msgid "Bom Jesus da Lapa"
-msgstr "ØÙÙâÚØÙØ ØØÙØÙØ"
-
-#. The capital of Brazil
-msgid "BrasÃlia"
-msgstr "ØØØØÛÙÛØ"
-
-#. A city in Parà in Brazil
-msgid "Cachimbo"
-msgstr "ÚØÚÛÙØÙ"
-
-#. A city in ParaÃba in Brazil
-msgid "Campina Grande"
-msgstr "ÚÙÙÛÙØ ÚØØÙØÙ"
-
-#. A city in SÃo Paulo in Brazil
-msgid "Campinas"
-msgstr "ÚÙÙÛÙØØ"
-
-#. A city in Mato Grosso do Sul in Brazil
-msgid "Campo Grande"
-msgstr "ÚÙÙÙ ÚØØÙØÙ"
-
-#. A city in Rio de Janeiro in Brazil
-msgid "Campos"
-msgstr "ÚØÙÙÙØ"
-
-#. A city in Parà in Brazil
-msgid "ConceiÃÃo do Araguaia"
-msgstr ""
-
-#. A city in Mato Grosso do Sul in Brazil
-msgid "CorumbÃ"
-msgstr "ÚÙØÙÙØØ"
-
-#. A city in Acre in Brazil
-msgid "Cruzeiro do Sul"
-msgstr ""
-
-#. A city in Mato Grosso in Brazil
-#| msgid "CorumbÃ"
-msgid "CuiabÃ"
-msgstr "ÚÙÛØØØ"
-
-#. A city in Paranà in Brazil
-msgid "Curitiba"
-msgstr "ÚÙØÛØÛØØ"
-
-#. A city in Santa Catarina in Brazil
-msgid "FlorianÃpolis"
-msgstr "ÙÙÙØÛØÙÙÙÙÙÛØ"
-
-#. A city in Cearà in Brazil
-#| msgid "Cortez"
-msgid "Fortaleza"
-msgstr "ÙÙØØØÙØØ"
-
-#. A city in Paranà in Brazil
-msgid "Foz do IguaÃu"
-msgstr ""
-
-#. A city in GoiÃs in Brazil
-msgid "GoiÃnia"
-msgstr "ÚÙØÛØÙÛØ"
-
-#. A city in SÃo Paulo in Brazil
-msgid "GuaratinguetÃ"
-msgstr "ÚÙØØØØÛÙÚØØ"
-
-#. A city in SÃo Paulo in Brazil
-msgid "Guarulhos"
-msgstr "ÚÙØØÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Bahia in Brazil
-msgid "IlhÃus"
-msgstr "ØÛÙÛØÙØ"
-
-#. A city in MaranhÃo in Brazil
-#| msgctxt "City in California, United States"
-#| msgid "Imperial"
-msgid "Imperatriz"
-msgstr "ØÙÙØØØØÛØ"
-
-#. A city in Parà in Brazil
-#| msgid "Manitoba"
-msgid "Itaituba"
-msgstr "ØØØÛØÙØØ"
-
-#. A city in Parà in Brazil
-#| msgid "Bucaramanga/Palonegro"
-msgid "Jacareacanga"
-msgstr "ØØÚØØØÙÚØ"
-
-#. A city in ParaÃba in Brazil
-msgid "JoÃo Pessoa"
-msgstr ""
-
-#. A city in Minas Gerais in Brazil
-msgid "Juiz de Fora"
-msgstr ""
-
-#. A city in Paranà in Brazil
-msgid "Londrina"
-msgstr "ÙÙÙØØÛÙØ"
-
-#. A city in Alagoas in Brazil
-msgid "MaceiÃ"
-msgstr "ÙØØÛÙ"
-
-#. A city in Amazonas in Brazil
-msgid "Manaus"
-msgstr "ÙØÙÙØØØ"
-
-#. A city in Amazonas in Brazil
-msgid "ManicorÃ"
-msgstr "ÙÙÛÚÙØÙ"
-
-#. A city in Parà in Brazil
-#| msgid "ParanaguÃ"
-msgid "MarabÃ"
-msgstr "ÙØØØØØ"
-
-#. A city in Paranà in Brazil
-msgid "MaringÃ"
-msgstr "ÙØØÛÙÚØ"
-
-#. A city in Minas Gerais in Brazil
-msgid "Montes Claros"
-msgstr "ÙÙÙØÛØ ÚÙØØÙØ"
-
-#. A city in Rio Grande do Norte in Brazil
-msgid "MossorÃ"
-msgstr "ÙÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Rio Grande do Norte in Brazil
-#| msgid "Natal"
-msgctxt "City in Rio Grande do Norte, Brazil"
-msgid "Natal"
-msgstr "ÙØØØÙ"
-
-#. A city in Amapà in Brazil
-msgid "Oiapoque"
-msgstr ""
-
-#. A city in SÃo Paulo in Brazil
-#| msgid "Palmer"
-msgid "Palmeiras"
-msgstr "ÙØÙÙÛØØØ"
-
-#. A city in Piauà in Brazil
-msgid "ParnaÃba"
-msgstr "ÙØØÙØØÛØØ"
-
-#. A city in Bahia in Brazil
-msgid "Paulo Afonso"
-msgstr "ÙØÙÙÙ ØÙÙÙØÙ"
-
-#. A city in Rio Grande do Sul in Brazil
-msgid "Pelotas"
-msgstr "ÙÙÙØØØ"
-
-#. A city in Pernambuco in Brazil
-#| msgid "Carolina"
-msgid "Petrolina"
-msgstr "ÙØØÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in SÃo Paulo in Brazil
-#| msgid "Pirassununga"
-msgid "PiraÃununga"
-msgstr "ÙÛØØØÙÙÙÚØ"
-
-#. A city in Parà in Brazil
-#| msgid "La Grande"
-msgid "Piri Grande"
-msgstr "ÙÛØÛ ÚØØÙØ"
-
-#. A city in Mato Grosso do Sul in Brazil
-msgid "Ponta PorÃ"
-msgstr ""
-
-#. A city in Rio Grande do Sul in Brazil
-#| msgid "Fort Pierce"
-msgid "Porto Alegre"
-msgstr "ÙÙØØÙ ØÙÚØ"
-
-#. A city in Minas Gerais in Brazil
-msgid "PoÃos de Caldas"
-msgstr "ÙÙØÙÚ ØÚØÙØØØ"
-
-#. A city in SÃo Paulo in Brazil
-msgid "Presidente Prudente"
-msgstr "ÙØØÛØÙØÙ ÙØÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Bahia in Brazil
-msgid "PÃrto Seguro"
-msgstr ""
-
-#. A city in RondÃnia in Brazil
-msgid "PÃrto Velho"
-msgstr ""
-
-#. A city in Pernambuco in Brazil
-msgid "Recife"
-msgstr "ØØÛÙÛ"
-
-#. A city in Acre in Brazil
-msgid "Rio Branco"
-msgstr "ØÛÙ ØØØÙÚÙ"
-
-#. A city in Rio de Janeiro in Brazil
-#| msgid "Rio de Janeiro"
-msgctxt "City in Rio de Janeiro, Brazil"
-msgid "Rio de Janeiro"
-msgstr "ØÛÙØÚØÙÛØÙ"
-
-#. A city in Bahia in Brazil
-msgid "Salvador"
-msgstr "ØØÙÙØØÙØ"
-
-#. A city in Rio Grande do Sul in Brazil
-#| msgid "Santa Maria"
-msgctxt "City in Rio Grande do Sul, Brazil"
-msgid "Santa Maria"
-msgstr "ØØÙØØ ÙØØÛØ"
-
-#. A city in Parà in Brazil
-msgid "SantarÃm"
-msgstr "ØÙØØØÛÛÙ"
-
-#. A city in SÃo Paulo in Brazil
-msgid "Santos"
-msgstr "ØÙØÙØ"
-
-#. A city in Amazonas in Brazil
-msgid "SÃo FÃlix"
-msgstr ""
-
-#. A city in Amazonas in Brazil
-#| msgid "SÃo Carlos"
-msgid "SÃo Gabriel"
-msgstr "ØØØÙ ÚØØØÛÙ"
-
-#. A city in SÃo Paulo in Brazil
-msgid "SÃo Josà dos Campos"
-msgstr "ØØÙÙ ÚÙØÙ ØÙØ ÚØÙÙÙØ"
-
-#. A city in MaranhÃo in Brazil
-msgid "SÃo LuÃs"
-msgstr "ØØÙÙ ÙÙØÛØ"
-
-#. A city in SÃo Paulo in Brazil
-#| msgid "SÃo Paulo"
-msgctxt "City in SÃo Paulo, Brazil"
-msgid "SÃo Paulo"
-msgstr "ØØØÙ ÙØØÙÙÙ"
-
-#. A city in Rio de Janeiro in Brazil
-msgid "SÃo Pedro da Aldeia"
-msgstr ""
-
-#. A city in Acre in Brazil
-#| msgid "ParanaguÃ"
-msgid "TarauacÃ"
-msgstr "ØØØØÚÙØÚØ"
-
-#. A city in Amazonas in Brazil
-msgid "TefÃ"
-msgstr "ØÙÙ"
-
-#. A city in Piauà in Brazil
-msgid "Teresina"
-msgstr "ØØØÛÙØ"
-
-#. A city in Parà in Brazil
-#| msgid "Turku"
-msgid "TucuruÃ"
-msgstr "ØÙÚÙØÙ"
-
-#. A city in Minas Gerais in Brazil
-msgid "Uberaba"
-msgstr "ØÙÙØØÙØ"
-
-#. A city in Minas Gerais in Brazil
-msgid "UberlÃndia"
-msgstr "ØÙÙØÙØÙÛØØ"
-
-#. A city in Rio Grande do Sul in Brazil
-msgid "Uruguaiana"
-msgstr "ØÙØÙÚÙØØÛØÙØ"
-
-#. A city in Pernambuco in Brazil
-msgid "Vila dos RemÃdios"
-msgstr ""
-
-#. A city in RondÃnia in Brazil
-msgid "Vilhena"
-msgstr "ÙÛÙÛÙØ"
-
-#. A city in EspÃrito Santo in Brazil
-msgid "VitÃria"
-msgstr "ÙÛØÙØÛØ"
-
-#. A city in Bahia in Brazil
-msgid "VitÃria da Conquista"
-msgstr ""
-
-#. The capital of the British Virgin Islands
-msgid "Road Town"
-msgstr "ØÙØ ØØÙÙ"
-
-#. A city in the British Virgin Islands
-#| msgid "Three Hills"
-msgid "The Mill"
-msgstr "ÙÛÙ"
-
-#. The capital of Brunei
-msgid "Bandar Seri Begawan"
-msgstr ""
-
-#. A city in Bulgaria
-msgid "Burgas"
-msgstr "ØÙØÚØØ"
-
-#. A city in Bulgaria
-msgid "Gorna Oryakhovitsa"
-msgstr ""
-
-#. A city in Bulgaria
-msgid "Plovdiv"
-msgstr "ÙÙÙÙØÛÙ"
-
-#. The capital of Bulgaria.
-#. "Sofia" is the traditional English name.
-#. The local name is "Sofiya".
-#.
-msgid "Sofia"
-msgstr "ØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Bulgaria
-msgid "Varna"
-msgstr "ÙØØÙØ"
-
-#. The capital of Burkina Faso
-msgid "Ouagadougou"
-msgstr ""
-
-#. The capital of Burundi
-msgid "Bujumbura"
-msgstr "ØÙØÙÙØÙØØ"
-
-#. The capital of Cambodia.
-#. "Phnom Penh" is the traditional English name.
-#. The local name in Khmer is "Phnum Penh".
-#.
-msgid "Phnom Penh"
-msgstr ""
-
-#. A city in Cambodia
-#| msgid "Selma"
-msgid "Siemreab"
-msgstr "ØÛÙØÛØ"
-
-#. A city in Cameroon
-#| msgid "Douglas"
-msgid "Douala"
-msgstr "ØÙØÙØ"
-
-#. A city in Cameroon
-msgid "Garoua"
-msgstr "ÚØØÙØØ"
-
-#. A city in Cameroon
-msgid "Ngaoundere"
-msgstr "ÙÚØÙÙØØÙ"
-
-#. The capital of Cameroon
-msgid "Yaounde"
-msgstr ""
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Abbotsford"
-msgstr "ØØØØÙÙØØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Agassiz"
-msgstr "ØÚØØÛØ"
-
-#. A city in Northwest Territories in Canada
-msgid "Aklavik"
-msgstr "ØÚÙØÙÛÚ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Daniel's Harbour"
-msgid "Allison Harbour"
-msgstr "ØÙÛØÙÙ ÙØØØÙØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Clut Lake"
-msgid "Alta Lake"
-msgstr "ØÙØØ ÙÛÚ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Amqui"
-msgstr "ØÙÚÛ"
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-msgid "Argentia"
-msgstr "ØØØÙØØ"
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-msgid "Arviat"
-msgstr "ØØÙÛâØÙÛØ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-msgid "Assiniboia"
-msgstr "ØØÛÙÛØÙÛØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Bagotville"
-msgstr "ØÚØâÙÛÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Baie Comeau"
-msgid "Baie-Comeau"
-msgstr "ØÙÛâÚÙÙÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Santa Catarina"
-msgid "Baie-Sainte-Catherine"
-msgstr "ØÛ ØØÙØØ ÚØØØØÛÙØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Baie-de-la-TrinitÃ"
-msgstr ""
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-msgid "Baker Lake"
-msgstr "ØØÛØÚÙâÙ ØÙÛÚ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Brandon"
-msgid "Baldonnel"
-msgstr "ØØÙØÙÙÙ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "Bancroft"
-msgstr "ØÙÚØØÙØ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Banff"
-msgstr "ØÙÙ"
-
-#. A city in New Brunswick in Canada
-msgid "Bathurst"
-msgstr "ØØÙØØØ"
-
-#. A city in Nova Scotia in Canada
-#| msgid "St. Lawrence"
-msgid "Bay Saint Lawrence"
-msgstr "ØÛ ØÙØ ÙØØÙØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Ardmore"
-msgid "Beardmore"
-msgstr "ØØØÙÙØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Beauceville"
-msgstr "ØÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Beaufort"
-msgid "Beauport"
-msgstr "ØÛâÙÙØØ"
-
-#. A city in Nova Scotia in Canada
-#| msgid "Bar Harbor"
-msgid "Beaver Harbour"
-msgstr "ØÛÙØ ÙØØØÙØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgctxt "City in Quebec, Canada"
-msgid "Bedford"
-msgstr "ØØÙÙØØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Bella Coola"
-msgstr "ØÙØ ÚÙÙØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Bellin"
-msgstr "ØÙÛÙ"
-
-#. A city in Manitoba in Canada
-msgid "Berens River"
-msgstr "ØØÙØâØÛÙØ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Bergen"
-msgstr "ØØÚÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Blanc Sablon"
-msgid "Blanc-Sablon"
-msgstr "ØÙØÙÚâØØØÙÙÙ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Blue River"
-msgstr "ØÙÙØÛÙØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Batman"
-msgid "Boat Basin"
-msgstr "ØÙØ ØØØÛÙ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "Borden"
-msgstr "ØÙØØÙ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Bow Island"
-msgstr "ØØÛØÙâÛ ØÙ"
-
-#. A city in Manitoba in Canada
-msgid "Brandon"
-msgstr "ØØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-msgid "Broadview"
-msgstr "ØØÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Brooks"
-msgstr "ØØÙÚØ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-msgid "Buffalo Narrows"
-msgstr "ØÙÙØÙÙ ÙØÙØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Burlington"
-msgctxt "City in Ontario, Canada"
-msgid "Burlington"
-msgstr "ØØÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Burns Lake"
-msgstr "ØØÙØ ÙÛÚ"
-
-#. A city in Yukon Territory in Canada
-#| msgid "Crows Landing"
-msgid "Burwash Landing"
-msgstr "ØØÙØØ ÙÙØÛÙÚ"
-
-#. A city in Nova Scotia in Canada
-#| msgid "Macedonia"
-msgid "Caledonia"
-msgstr "ÚØÙØÙÙÛØ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Calgary"
-msgstr "ÚÙÚØÛ"
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-msgid "Cambridge Bay"
-msgstr "ÚÙØØÛØ ØÙÛ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Campbell River"
-msgstr "ÚÙØÙ ØÛÙØ"
-
-#. A city in Nova Scotia in Canada
-#| msgid "Cairns"
-msgid "Canso"
-msgstr "ÚÙØÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Canton"
-msgid "Canton-BÃgin"
-msgstr "ÚÙÙØÙÙ-ØÚÛÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Cap-Haitien"
-msgid "Cap-Chat"
-msgstr "ÚØÙ-ÚÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#, fuzzy
-#| msgid "Capo Mele"
-msgid "Cap-aux-Meules"
-msgstr "ÚØÙÙ ÙÙâÙÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Cape Dorset"
-msgid "Cape Cove"
-msgstr "ÚÛÙ ÚÙÙ"
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-msgid "Cape Dorset"
-msgstr "ÚÛÙâØÙØØØ"
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-msgid "Cape Dyer"
-msgstr "ÚÛÙâØØÛØ"
-
-#. A city in Northwest Territories in Canada
-msgid "Cape Parry"
-msgstr "ÚÛÙâÙØÛ"
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-msgid "Cape Race"
-msgstr "ÚÛÙâØÙÛØ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Cardston"
-msgstr "ÚØØØØØÙÙ"
-
-#. A city in Nova Scotia in Canada
-msgid "Caribou Island"
-msgstr "ÚØÛØÙ ØÛÙÙØ"
-
-#. A city in Yukon Territory in Canada
-#| msgid "Cardak"
-msgid "Carmacks"
-msgstr "ÚØØÙÚØ"
-
-#. A city in Manitoba in Canada
-msgid "Carman"
-msgstr "ÚØØÙÙ"
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-msgid "Cartwright"
-msgstr "ÚØØØ ØØÛØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Castlegar"
-msgstr "ÚÙØÙÚØØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Central Park"
-msgid "Central Patricia"
-msgstr "ØÙØØØÙ ÙØØØÛØÛØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Chesapeak"
-msgid "Chapleau"
-msgstr "ÚØÙÙÙ"
-
-#. A city in Prince Edward Island in Canada
-msgid "Charlottetown"
-msgstr "ØØØÙÙØâØØÙÙ"
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-msgid "Chesterfield Inlet"
-msgstr "ÚØØØÙÛÙØ ØÛÙÙØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Chibougamau-Chapais"
-msgid "Chibougamau"
-msgstr "ÚÛØÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in Manitoba in Canada
-msgid "Churchill"
-msgstr "ÚØÚÛÙ"
-
-#. A city in Nova Scotia in Canada
-#| msgid "Cheticamp"
-msgid "ChÃticamp"
-msgstr "ÚØÛÚØÙÙ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Claresholm"
-msgstr "ÚØØÙØÙÙÙÙ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Clinton"
-msgctxt "City in British Columbia, Canada"
-msgid "Clinton"
-msgstr "ÚÙÛÙØÙÙ"
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-msgid "Clyde River"
-msgstr "ÚÙØÛØâØÛÙØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "Cobourg"
-msgstr "ÚÙØÙØÚ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Cold Lake"
-msgstr "ÚÙÙØ ÙÛÚ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Coleman"
-msgstr "ÚÙÙÙâÙØÙ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "Collingwood"
-msgstr "ÚØÙÛÙÚâÙÙØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Comox"
-msgstr "ÚØÙÙÚØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Coupeville"
-msgid "Coppell"
-msgstr "ÚÙÙÙ"
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-msgid "Coral Harbour"
-msgstr "ÚÙØØÙ ÙØØØØ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Coronation"
-msgstr "ÚÙØÙÙÙÛØÙ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Cranbrook"
-msgstr "ÚØØÙØØÙÚ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Creston"
-msgctxt "City in British Columbia, Canada"
-msgid "Creston"
-msgstr "ÚØÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Manitoba in Canada
-msgid "Dauphin"
-msgstr "ØÙÙÙ"
-
-#. A city in Yukon Territory in Canada
-msgid "Dawson"
-msgstr "ØÙØÙ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Dease Lake"
-msgstr "ØØÛØÚÙâÛ ØÛØ"
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-msgid "Deer Lake"
-msgstr "ØÛØ ÙÛÚ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Del Rio"
-msgid "Delhi"
-msgstr "ØÙÙÛ"
-
-#. A city in Nova Scotia in Canada
-#| msgid "Kirkwall"
-msgid "Dingwall"
-msgstr "ØÛÙÚÙØÙ"
-
-#. A city in New Brunswick in Canada
-#| msgid "Copper Harbor"
-msgid "Dipper Harbour"
-msgstr "ØÛÙØ ÙØØØÙØ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Drumheller"
-msgstr "ØØØÙÙÙØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Dryden"
-msgctxt "City in Ontario, Canada"
-msgid "Dryden"
-msgstr "ØØØÛØÙ"
-
-#. A city in Northwest Territories in Canada
-msgid "DÃlÄne"
-msgstr ""
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Dayton"
-msgid "Earlton"
-msgstr "ØØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-#| msgid "East Flanders"
-msgid "East Poplar"
-msgstr "ÙÙÙÙØØ ØØÙÛ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-#| msgid "Easton"
-msgid "Eastend"
-msgstr "ØÛØØÙØ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Edmonton"
-msgstr "ØØÙÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Edson"
-msgstr "ØØØÙÙ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "Elliot Lake"
-msgstr "ØØÛØÚÙâÛ ØÙÛÙØ"
-
-#. A city in Prince Edward Island in Canada
-#| msgid "Elmira"
-msgctxt "City in Prince Edward Island, Canada"
-msgid "Elmira"
-msgstr "ØÙÙØÛØØ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Embarras Portage"
-msgstr ""
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-#| msgid "Eagle"
-msgid "Englee"
-msgstr "ØÙÚÙÛ"
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-#| msgid "Enna"
-msgid "Ennadai"
-msgstr "ØÙØØØÛÛ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Erie"
-msgid "Erieau"
-msgstr "ØÛØÛ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Esquimalt Harbour"
-msgid "Esquimalt"
-msgstr "ØØÚÙÛÙØÙØ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-msgid "Estevan"
-msgstr "ØØØÛÙÙ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Esther"
-msgstr "ØØØØ"
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-#| msgid "Eureka"
-msgctxt "City in Nunavut, Canada"
-msgid "Eureka"
-msgstr "ÛÙØÛÚØ"
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-#| msgid "Mobile Point"
-msgid "Ferolle Point"
-msgstr "ÙØÙÙ ÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Manitoba in Canada
-msgid "Flin Flon"
-msgstr "ÙÙÛÙ ÙÙØÙ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-#| msgid "Fort Riley"
-msgid "Fort Chipewyan"
-msgstr "ÙÙØØ ÚÛÙâÙÛÙ"
-
-#. A city in Northwest Territories in Canada
-#| msgid "Fort Hood"
-msgid "Fort Good Hope"
-msgstr "ÙÙØØ ÚÙØ ÙÙÙ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Graham"
-msgid "Fort Grahame"
-msgstr "ÙÙØØ ÚØØÙØÙ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-#| msgid "Fort Myers"
-msgid "Fort McMurray"
-msgstr "ÙÙØØ ÙÚâÙØÛ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Fort Nelson"
-msgstr "ÙÙØØ ÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Northwest Territories in Canada
-#| msgid "Providence"
-msgid "Fort Providence"
-msgstr "ÙÙØØ ÙØØÙÛØÙØ"
-
-#. A city in Northwest Territories in Canada
-msgid "Fort Simpson"
-msgstr "ÙÙØØ ØÛÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Northwest Territories in Canada
-#| msgid "Fort Smith"
-msgctxt "City in Northwest Territories, Canada"
-msgid "Fort Smith"
-msgstr "ÙÙØØ ØØÙÛØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Fort-Rupert"
-msgstr ""
-
-#. A city in New Brunswick in Canada
-#| msgid "Frederick"
-msgid "Fredericton"
-msgstr "ÙØØØÛÚØÙÙ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "Front of Escott"
-msgstr ""
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Garoua"
-msgid "Gabriola"
-msgstr "ÚØØØÛÙÙØ"
-
-#. A city in New Brunswick in Canada
-msgid "Gagetown"
-msgstr "ÚÛØØØÙÙ"
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-msgid "Gander"
-msgstr "ÚÙØØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Gaspe"
-msgid "GaspÃ"
-msgstr "ÚØØÙÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Gatineau"
-msgstr "ÚØØÛÙÙ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "Geraldton"
-msgstr "ØØØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Manitoba in Canada
-msgid "Gillam"
-msgstr "ÚÛÙÙ"
-
-#. A city in Manitoba in Canada
-#| msgid "Jilin"
-msgid "Gimli"
-msgstr "ÚÛÙÙÛ"
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-#| msgid "South Kona"
-msgid "Gjoa Haven"
-msgstr "ÚÙØØ ÙØÙÙ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Norwich"
-msgid "Goderich"
-msgstr "ÚÙØØÛÚ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Golden"
-msgstr "ÚÙÙØÙ"
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-msgid "Goose Bay"
-msgstr "ÚÙØ ØÛ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "Gore Bay"
-msgstr "ÚÙØ ØÛ"
-
-#. A city in Manitoba in Canada
-#| msgid "Cedar Rapids"
-msgctxt "City in Manitoba, Canada"
-msgid "Grand Rapids"
-msgstr "ÚØÙØ ØÙÛØØ"
-
-#. A city in Nova Scotia in Canada
-#| msgid "Grand Canyon"
-msgid "Grand-Etang"
-msgstr "ÚØÙØ-ØØÙÚ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-#| msgid "Little Falls"
-msgid "Grande Prairie"
-msgstr "ÚØÙØ ÙØØÛØÛ"
-
-#. A city in Nova Scotia in Canada
-#| msgid "Greenwood"
-msgctxt "City in Nova Scotia, Canada"
-msgid "Greenwood"
-msgstr "ÚØÛÙÙÙØ"
-
-#. A city in Yukon Territory in Canada
-msgid "Haines Junction"
-msgstr "ÙÛÙØ ØØÙÚØÙ"
-
-#. A city in Nova Scotia in Canada
-msgid "Halifax"
-msgstr "ÙÙÛÙÚØ"
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-msgid "Hall Beach"
-msgstr "ÙØÙ ØÛÚ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Howell"
-msgid "Hallowell"
-msgstr "ÙØÙÙÙÙÙ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Hamilton"
-msgctxt "City in Ontario, Canada"
-msgid "Hamilton"
-msgstr "ÙÙÛÙØÙÙ"
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-#| msgid "Harbor Beach"
-msgid "Harbour Breton"
-msgstr "ÙØØØÙØ ØØØÙÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Benton Harbor"
-msgid "Harrington Harbour"
-msgstr "ÙØÙÚØÙÙ ÙØØØØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Saint-Pierre"
-msgid "Havre-Saint-Pierre"
-msgstr "ØÙØ ØÙ ÙÛâÛØ"
-
-#. A city in Northwest Territories in Canada
-msgid "Hay River"
-msgstr "ÙÛ ØÛÙØ"
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-#| msgid "Hebron"
-msgctxt "City in Newfoundland and Labrador, Canada"
-msgid "Hebron"
-msgstr "ÙÛØØÙÙ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Byron Bay"
-msgid "Heron Bay"
-msgstr "ØÛØÙÙ ØÙÛ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "High Level"
-msgstr "ÙØÛ ÙÙÙ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Holberg"
-msgid "Hollyburn"
-msgstr "ÙØÙÛ ØØÙ"
-
-#. A city in Northwest Territories in Canada
-#| msgid "Coleman"
-msgid "Holman"
-msgstr "ÙÙÙÙÙ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Hope"
-msgstr "ÙÙÙ"
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-#| msgid "Hope"
-msgid "Hopedale"
-msgstr "ÙÙÙØÛÙ"
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-msgid "Igloolik"
-msgstr ""
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Inoucdjouac"
-msgstr ""
-
-#. A city in Northwest Territories in Canada
-msgid "Inuvik"
-msgstr "ØÛÙÙÙÛÚ"
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-#, fuzzy
-#| msgid "Iquitos"
-msgid "Iqaluit"
-msgstr "ØÛÚÛØÙØ"
-
-#. A city in Manitoba in Canada
-msgid "Island Lake"
-msgstr "ØÛÙÙØ ÙÛÚ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Inuvik"
-msgid "Ivugivik"
-msgstr "ØÛÙÙÚÙÛÚ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Jacques-Cartier"
-msgstr ""
-
-#. A city in Alberta in Canada
-#| msgid "Jasper"
-msgctxt "City in Alberta, Canada"
-msgid "Jasper"
-msgstr "ØØÙØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Jonquiere"
-msgid "JonquiÃre"
-msgstr "ÚÙÙÚÛâÛØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Kamloops"
-msgstr "ÚÙÙÙÙØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "Kapuskasing"
-msgstr "ÚÙØÚÛØÛÙÚ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Kelowna"
-msgstr "ÚÛÙÙÙØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "Kenora"
-msgstr "ÚÙÙØØ"
-
-#. A city in Nova Scotia in Canada
-msgid "Kentville"
-msgstr "ÚÙØâÙÛÙ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-#| msgid "Kimberley"
-msgid "Kindersley"
-msgstr "ÚÛÙØØØÙÛ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Kingston"
-msgctxt "City in Ontario, Canada"
-msgid "Kingston"
-msgstr "ÚÛÙÚØØÙÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Karachi"
-msgid "Koartac"
-msgstr "ÚÙØØØØÚ"
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-msgid "Kugaaruk"
-msgstr ""
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-msgid "Kugluktuk"
-msgstr ""
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Kuujjuaq"
-msgstr ""
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#, fuzzy
-#| msgid "Saint-Quentin"
-msgid "L'Anse-Saint-Jean"
-msgstr "ØÙ ÚØÙØÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#, fuzzy
-#| msgid "L'Assomption"
-msgid "L'Ascension"
-msgstr "ÙØØÙÙÙÛØÙÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "L'Assomption"
-msgstr "ÙØØÙÙÙÛØÙÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Laramie"
-msgid "La Baie"
-msgstr "ÙØØÛ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-#| msgid "La Tuque"
-msgid "La Ronge"
-msgstr "ÙØ ØÙÙÚ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "La Tuque"
-msgstr "ÙØØÙÚ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Lac La Biche"
-msgstr ""
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "La Tuque"
-msgid "Lasqueti"
-msgstr "ÙØÚÙØØÛ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-msgid "Leader"
-msgstr "ÙÛØØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Healy River"
-msgid "Leaf River"
-msgstr "ÙÛÙ ØÛÙØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Lennoxville"
-msgstr "ÙÙÙÚØâÙÛÙ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Lethbridge"
-msgstr "ÙØØÛØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Little Falls"
-msgid "Little Prairie"
-msgstr "ÙÛØÙ ÙØØÛØÛ"
-
-#. A city in Nova Scotia in Canada
-#| msgid "Liverpool"
-msgctxt "City in Nova Scotia, Canada"
-msgid "Liverpool"
-msgstr "ÙÛÙØÙÙÙ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-#, fuzzy
-#| msgid "Lloydminister"
-msgid "Lloydminster"
-msgstr "ÙÙÛØ ÙÛÙØØØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "London"
-msgctxt "City in Ontario, Canada"
-msgid "London"
-msgstr "ÙÙØÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Longue-Pointe-de-Mingan"
-msgstr ""
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-msgid "Lucky Lake"
-msgstr "ØØÛØÚÙâÛ ÙØÚÛ"
-
-#. A city in Manitoba in Canada
-msgid "Lynn Lake"
-msgstr "ÙÛÙ ÙÛÚ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Lytton"
-msgstr "ÙÛØÙÙ"
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-#| msgid "Kastoria"
-msgid "Makkovik"
-msgstr "ÙØÚÙÙÛÚ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Maniwaki"
-msgstr "ÙÙÛÙÙÚÛ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-msgid "Maple Creek"
-msgstr "ÙÛÙÙ ÚØÛÚ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Maribor"
-msgid "Maricourt"
-msgstr "ÙØØÛÚÙØØ"
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-msgid "Mary's Harbour"
-msgstr "ÙØÛØ ØØØØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Matadi"
-msgid "Matagami"
-msgstr "ÙØØØÚØÙÛ"
-
-#. A city in Yukon Territory in Canada
-msgid "Mayo"
-msgstr "ÙÙÛÙ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Red Lake"
-msgid "McLeod Lake"
-msgstr "ÙÚâÙØÙØ ÙÛÚ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-msgid "Meadow Lake"
-msgstr "ÙØÙ ÙÛÚ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-#| msgid "Mena"
-msgid "Medicine Hat"
-msgstr "ÙØÛØÙ ÙØ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-#| msgid "Belfort"
-msgid "Melfort"
-msgstr "ÙÙÙÙØØ"
-
-#. A city in Manitoba in Canada
-#| msgid "Miami"
-msgctxt "City in Manitoba, Canada"
-msgid "Miami"
-msgstr "ÙÛØÙÛ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Milk River"
-msgstr "ÙÛÙÚ ØÛÙØ"
-
-#. A city in New Brunswick in Canada
-msgid "Moncton"
-msgstr "ÙØÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Monticello"
-msgid "Mont-Apica"
-msgstr "ÙØÙØ-ØÙÛÚØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Mont Joli"
-msgid "Mont-Joli"
-msgstr "ÙÙÙØ-ØÙÙÛ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Montana"
-msgid "Montmagny"
-msgstr "ÙÙÙØÙØÚÙÛ"
-
-#. A city in Quebec in Canada.
-#. The local name in French is "MontrÃal".
-#.
-msgid "Montreal"
-msgstr "ÙÙÙØØØÙ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "Moosonee"
-msgstr "ÙÙØÙÛ"
-
-#. A city in Manitoba in Canada
-#| msgid "Borden"
-msgid "Morden"
-msgstr "ÙÙØØÙ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "Mount Forest"
-msgstr "ÙØÙØ ÙØØØØ"
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-#| msgid "Winter Park"
-msgid "Mount Pearl Park"
-msgstr "ÙÙÙØ ÙÛØÙ ÙØØÚ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Muskoka"
-msgid "Muskoka Falls"
-msgstr "ÙØØÚÙÚØ ÙØÙØ"
-
-#. A city in Northwest Territories in Canada
-#| msgid "Chanute"
-msgid "Nahanni Butte"
-msgstr "ÙØÙØÙÛ ØÙØ"
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-#| msgid "Spain"
-msgid "Nain"
-msgstr "ÙØÛÙ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Nauru"
-msgid "Nakusp"
-msgstr "ÙØÚÙØÙ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Nanaimo"
-msgstr "ÙÙØÛÙÙ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Goose Bay"
-msgid "Nanoose Bay"
-msgstr "ÙØÙÙØ ØÛ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Nantucket"
-msgid "Nanticoke"
-msgstr "ÙØÙØÛÚÙÚ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Natal"
-msgctxt "City in British Columbia, Canada"
-msgid "Natal"
-msgstr "ÙØØØÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Natashquan"
-msgstr "ÙØØØÚÙØØÙ"
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-#| msgid "Bernard Harbour"
-msgid "Neddy Harbour"
-msgstr "ÙØÛ ÙØØØÙØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Nelson"
-msgstr "ÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Newcastle"
-msgid "New Carlisle"
-msgstr "ÙÛÙ ÚØØÙÛØÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Nicolet"
-msgstr "ÙÛÚÙÙÙ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-#| msgid "Spain"
-msgid "Nipawin"
-msgstr "ÙÛÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Northwest Territories in Canada
-#| msgid "Norman"
-msgid "Norman Wells"
-msgstr "ÙÙØÙÙ ÙÙØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Norman"
-msgid "Normandin"
-msgstr "ÙÙØÙÙØÛÙ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-#| msgid "North Bend"
-msgid "North Battleford"
-msgstr "ÙÙØØ ØØÙâÙÙØØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "North Bay"
-msgstr "ÙÙØØ ØÛ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Kamloops"
-msgid "North Kamloops"
-msgstr "ÙÙØØ ÚÙÙÙÙØ"
-
-#. A city in Manitoba in Canada
-msgid "Norway House"
-msgstr "ÙÙØÙÛ ÙØÙØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Notre-Dame-de-la-Salette"
-msgstr ""
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Nouveau-Comptoir"
-msgstr ""
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-#| msgid "Noatak"
-msgid "Nutak"
-msgstr "ÙÙØØÚ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Glens Falls"
-msgid "Ocean Falls"
-msgstr "ØÙØÙ ÙØÙØ"
-
-#. A city in Yukon Territory in Canada
-msgid "Old Crow"
-msgstr ""
-
-#. A city in Alberta in Canada
-#| msgctxt "City in Connecticut, United States"
-#| msgid "Oxford"
-msgid "Onefour"
-msgstr "ÙØÙâÙÙØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Osoyoos"
-msgstr ""
-
-#. The capital of Canada
-msgid "Ottawa"
-msgstr "ØÙØØÙØ"
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-#| msgid "Manning"
-msgid "Pangnirtung"
-msgstr "ÙÙÚÙÛØØÙÙÚ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Parent"
-msgstr "ÙØØØÙ"
-
-#. A city in Northwest Territories in Canada
-#| msgid "Palau"
-msgid "Paulatuk"
-msgstr "ÙØØÙÙØØÙÚ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Peace River"
-msgstr "ÙÛØ ØÛÙØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Penticton"
-msgstr "ÙÙØÛÚØÙÙ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Peshawar"
-msgid "Petawawa"
-msgstr "ÙØØÙØÙØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "Peterborough"
-msgstr "ÙÛØØØØÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Petite-RiviÃre"
-msgstr ""
-
-#. A city in Manitoba in Canada
-msgid "Pilot Mound"
-msgstr ""
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Pincher Creek"
-msgstr "ÙÛÙÚØ ÚØÛÚ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Pitt Meadows"
-msgstr ""
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-#| msgid "Angleton"
-msgid "Pond Inlet"
-msgstr "ÙÙÙØ ØÙÙØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgctxt "City in Maine, United States"
-#| msgid "Portland"
-msgid "Port Hardy"
-msgstr "ÙÙØØ ÙØØÛ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Fort Simpson"
-msgid "Port Simpson"
-msgstr "ÙÙØØ ØÛÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Porterville"
-msgid "Port Weller"
-msgstr "ÙÙØØ ÙÙØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Porterville"
-msgid "Port-Menier"
-msgstr "ÙÙØØ ÙÙÛØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Poteau"
-msgid "Portneuf"
-msgstr "ÙÙØØ ÙØÙÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Poste-de-la-Baleine"
-msgstr ""
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Powell River"
-msgstr "ÙØÙØÙ ØÛÙØ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-#| msgid "Princeton Airport"
-msgid "Prince Albert"
-msgstr "ÙØÙØ ØÙØØØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Saint Helena"
-msgid "Prince George"
-msgstr "ÙØÙØ ØÙØØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Pine River"
-msgid "Prince Rupert"
-msgstr "ÙØÙØ ØÙÙØØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Princeton"
-msgctxt "City in British Columbia, Canada"
-msgid "Princeton"
-msgstr "ÙØÛÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Puvirnituq"
-msgstr ""
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-msgid "Qikiqtarjuaq"
-msgstr ""
-
-#. A city in Quebec in Canada.
-#. The local name in French is "QuÃbec".
-#.
-#| msgid "Quebec"
-msgctxt "City in Quebec, Canada"
-msgid "Quebec"
-msgstr "ÚØÚ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Charlotte"
-msgid "Queen Charlotte"
-msgstr "ÚÙÛÛÙ ØØØÙÙØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Quesnel"
-msgstr "ÚÛÙÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Madison"
-msgid "Radisson"
-msgstr "ØØØÛØÙÙ"
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-#| msgid "Angleton"
-msgid "Rankin Inlet"
-msgstr "ØÙÚÛÙÚ ØÙÙØ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Red Deer"
-msgstr "ØØ ØÛØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "Red Lake"
-msgstr "ØØ ÙÛÚ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-msgid "Regina"
-msgstr "ØØÛÙØ"
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-#| msgid "Shepherd Bay"
-msgid "Repulse Bay"
-msgstr "ØÛÙØÙØ ØÛ"
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-#| msgid "Mesquite"
-msgid "Resolute"
-msgstr "ØØÙÙØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Revelstoke"
-msgstr "ØÙÙØØÙÚ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "RiviÃre-du-Loup"
-msgstr ""
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "RiviÃre-la-Madeleine"
-msgstr ""
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Roberval"
-msgstr "ØÙØØÙØÙ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-#| msgid "Rockland"
-msgid "Rockglen"
-msgstr "ØØÚÚÙÙ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-#| msgctxt "City in Arkansas, United States"
-#| msgid "Mountain Home"
-msgid "Rocky Mountain House"
-msgstr "ØØÚÛ ÙØÙØÙ ÙÙØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Rocky Mount"
-msgid "Rocky Point"
-msgstr "ØØÚÛ ÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-#| msgid "Robstown"
-msgid "Rosetown"
-msgstr "ØÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Rouen"
-msgid "Rouyn"
-msgstr "ØÙØØÙ"
-
-#. A city in Northwest Territories in Canada
-msgid "Sachs Harbour"
-msgstr "ØÙÚØ ØØØØ"
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-#| msgid "Santa Ana"
-msgid "Saint Anthony"
-msgstr "ØÙØ ØÙØÙÙÛ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Santa Catarina"
-msgid "Saint Catharines"
-msgstr "ØÙØ ÚØØØØÛÙØ"
-
-#. A city in New Brunswick in Canada
-#| msgid "Saint Joseph"
-msgid "Saint John"
-msgstr "ØÙØ ØØÙ"
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-#| msgid "Saint Joseph"
-msgctxt "City in Newfoundland and Labrador, Canada"
-msgid "Saint John's"
-msgstr "ØÙØ ØØÙØ"
-
-#. A city in New Brunswick in Canada
-#| msgid "Saint Helena"
-msgid "Saint Leonard"
-msgstr "ØÙØ ÙØÙÙØØØ"
-
-#. A city in New Brunswick in Canada
-#| msgid "Saint Helena"
-msgid "Saint Stephen"
-msgstr "ØÙØ ØØØÙÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Saint-Hubert"
-msgid "Saint-Anicet"
-msgstr "ØÙØ-ØÙØÙØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Saint-Girons"
-msgid "Saint-Chrysostome"
-msgstr "ØÙØ-ÚØÛØÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Saint-Nazaire"
-msgid "Saint-Fabien"
-msgstr "ØÙØ ÙØØÛÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Saint-Louis"
-msgid "Saint-FranÃois"
-msgstr "ØÙØ ÙØØÙØÛØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Saint-Henri-de-Taillon"
-msgstr ""
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Saint-Quentin"
-msgid "Saint-Jean"
-msgstr "ØÙØ ÚØÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Saint-Louis"
-msgid "Saint-Joachim"
-msgstr "ØÙØ ØÙØÚÛÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Saint-Louis"
-msgid "Saint-Jovite"
-msgstr "ØÙØ ÚÙÙÛØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Sainte-Anne-de-la-PocatiÃre"
-msgstr ""
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Salmon"
-msgid "Salmon Arm"
-msgstr "ØÙÙÙÙ ØØÙ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Sandpoint"
-msgid "Sandspit"
-msgstr "ØÙØØØÙÛØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "Sarnia"
-msgstr "ØØØÙÛØ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-msgid "Saskatoon"
-msgstr "ØØÚØØÙÙ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Santa Maria"
-msgid "Sault Sainte Marie"
-msgstr "ØØÙÙØ ØÙØ ÙØØÛ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Schefferville"
-msgstr "ØÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-#| msgid "Heber"
-msgid "Seebe"
-msgstr "ØÛâØÛ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Leeville"
-msgid "Senneville"
-msgstr "ØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Sept-Ãles"
-msgstr ""
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Shanghai"
-msgid "Shawinigan"
-msgstr "ØØØÛÙÛÚØÙ"
-
-#. A city in Nova Scotia in Canada
-#| msgid "Sachs Harbour"
-msgid "Sheet Harbour"
-msgstr "ØÛØ ÙØØØÙØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Sherbrooke"
-msgstr "ØØØØÙÚ"
-
-#. A city in Yukon Territory in Canada
-#| msgid "Pigeon Point"
-msgid "Shingle Point"
-msgstr "ØÛÙÚÙ ÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Cape Lookout"
-msgid "Sioux Lookout"
-msgstr "ØÛÙÚØ ÙÙÚâØÙØ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-#| msgid "Clut Lake"
-msgid "Slave Lake"
-msgstr "ØØÙÛÙ ÙÛÚ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Smithers"
-msgstr "ØØÙÛØØØ"
-
-#. A city in Yukon Territory in Canada
-#| msgid "Santiago"
-msgid "Snag"
-msgstr "ØØÙÚ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-#| msgid "North Bend"
-msgctxt "City in Saskatchewan, Canada"
-msgid "Southend"
-msgstr "ØÙØâØÙØ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-#| msgid "Milk River"
-msgid "Spirit River"
-msgstr "ØØÙØÛØ ØÛÙØ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-#| msgid "Birchwood"
-msgid "Spiritwood"
-msgstr "ØØÙØÛØ ÙÙØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Kamishli"
-msgid "Squamish"
-msgstr "ØØÚÙØÙÛØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Stephenville"
-msgid "Stephen"
-msgstr "ØØØÙÙ"
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-#| msgid "Stephenville"
-msgctxt "City in Newfoundland and Labrador, Canada"
-msgid "Stephenville"
-msgstr "ØØØÙÙÙÛÙ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Stevens Point"
-msgid "Steveston"
-msgstr "ØØØÛÙØØÙÙ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Standerton"
-msgid "Stewart"
-msgstr "ØØØÙØØØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Stoneham"
-msgstr ""
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-#| msgid "Cedar Rapids"
-msgid "Stony Rapids"
-msgstr "ØØØÙÙÛ ØÙÛØØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "Sudbury"
-msgstr "ØØØØØÛ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Summerland"
-msgstr "ØØÙØÙÙØ"
-
-#. A city in Prince Edward Island in Canada
-msgid "Summerside"
-msgstr "ØØÙØØØÛØ"
-
-#. A city in Manitoba in Canada
-#| msgid "Hay River"
-msgid "Swan River"
-msgstr "ØÙØÙ ØÛÙØ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-msgid "Swift Current"
-msgstr "ØÙÛÙØâÚØØÙØ"
-
-#. A city in Nova Scotia in Canada
-#| msgid "Sydney"
-msgctxt "City in Nova Scotia, Canada"
-msgid "Sydney"
-msgstr "ØÛØÙÛ"
-
-#. A city in Nunavut in Canada
-#| msgid "Tuscaloosa"
-msgid "Taloyoak"
-msgstr "ØØÙÙÛÙÚ"
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-msgid "Terra Nova"
-msgstr "ØØØ ÙÙÙØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Terrell"
-msgid "Terrace"
-msgstr "ØØÛØ"
-
-#. A city in Yukon Territory in Canada
-msgid "Teslin"
-msgstr "ØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Manitoba in Canada
-#| msgid "Texas"
-msgid "The Pas"
-msgstr "ÙØ"
-
-#. A city in Manitoba in Canada
-#| msgid "Thomson"
-msgid "Thompson"
-msgstr "ØØÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Three Hills"
-msgstr "ØØÛ ÙÛÙØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "Thunder Bay"
-msgstr "ØØÙØØ ØÛ"
-
-#. A city in Prince Edward Island in Canada
-#| msgid "Tunisia"
-msgid "Tignish"
-msgstr "ØÛÚÙÛØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "Timmins"
-msgstr "ØÛÙÛÙØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Termoli"
-msgid "Tobermory"
-msgstr "ØØÙØØÙÙØÛ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Torrington"
-msgid "Tofino"
-msgstr "ØÙÙÛÙÙ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "Toronto"
-msgstr "ØÙØÙØÙ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Rock Hill"
-msgid "Tow Hill"
-msgstr "ØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Trenton"
-msgctxt "City in Ontario, Canada"
-msgid "Trenton"
-msgstr "ØØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Trois-RiviÃres"
-msgstr ""
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Trout Lake"
-msgstr "ØØØÙØ ÙÛÚ"
-
-#. A city in Northwest Territories in Canada
-msgid "Tuktoyaktuk"
-msgstr ""
-
-#. A city in Northwest Territories in Canada
-msgid "Tununuk"
-msgstr ""
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-msgid "Twillingate"
-msgstr "ØÙÛÙÛÙÚÛØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Uppsala"
-msgid "Upsala"
-msgstr "ØÙØØÙØ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-msgid "Uranium City"
-msgstr "ØÙØØÙÛÙÙ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-#| msgid "Baia Mare"
-msgid "Val Marie"
-msgstr "ÙØÙ ÙØØÛ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Val-d'Or"
-msgstr ""
-
-#. A city in Quebec in Canada
-#| msgid "Aviation Weather Station"
-msgid "Valcartier Station"
-msgstr "ØÛØØÚØÙ ÙØÙØÚØØØÛØ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Vancouver"
-msgctxt "City in British Columbia, Canada"
-msgid "Vancouver"
-msgstr "ÙÙÚÙÙØ"
-
-#. A city in Quebec in Canada
-msgid "Varennes"
-msgstr "ÙØØÙ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Vegreville"
-msgstr "ÙÚØÙÛÙ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Vernon"
-msgctxt "City in British Columbia, Canada"
-msgid "Vernon"
-msgstr "ÙØÙÙÙ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Victoria"
-msgctxt "City in British Columbia, Canada"
-msgid "Victoria"
-msgstr "ÙÛÚØÙØÛØ"
-
-#. A city in Manitoba in Canada
-#| msgctxt "State in Australia"
-#| msgid "Victoria"
-msgid "Victoria Beach"
-msgstr "ÙÛÚØÙØÛØ ØÛÚ"
-
-#. A city in Newfoundland and Labrador in Canada
-#| msgid "Waukesha"
-msgid "Wabush"
-msgstr "ÙØØÙØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Waterloo"
-msgctxt "City in Ontario, Canada"
-msgid "Waterloo"
-msgstr "ÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-msgid "Watrous"
-msgstr "ÙØØÙØ"
-
-#. A city in Yukon Territory in Canada
-#| msgid "Clayton Lake"
-msgid "Watson Lake"
-msgstr "ÙØØØÙÙ ÙÛÚ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Taiwan"
-msgid "Wawa"
-msgstr "ÙØÙØ"
-
-#. A city in Nova Scotia in Canada
-#| msgid "Newport"
-msgid "Westport"
-msgstr "ÙØØ ÙÙØØ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-msgid "Weyburn"
-msgstr "ÙÛØØÙ"
-
-#. A city in Northwest Territories in Canada
-msgid "Wha Ti"
-msgstr ""
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "White Rock"
-msgstr "ÙØÛØâØØÚ"
-
-#. A city in Alberta in Canada
-msgid "Whitecourt"
-msgstr "ÙØÛØÚÙØØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-#| msgid "Little Falls"
-msgid "Whitefish Falls"
-msgstr "ÙØÛØ ÙÛØ ÙØÙØ"
-
-#. A city in Yukon Territory in Canada
-msgid "Whitehorse"
-msgstr "ÙØÛØÙÙØØ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "Wiarton"
-msgstr "ÙØÛØØÙÙ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-msgid "Williams Lake"
-msgstr "ÙÛÙÛØÙØ ÙÛÚ"
-
-#. A city in Ontario in Canada
-msgid "Windsor"
-msgstr "ÙÛÙØØ"
-
-#. A city in Manitoba in Canada
-msgid "Winnipeg"
-msgstr "ÙÛÙÛÙÚ"
-
-#. A city in British Columbia in Canada
-#| msgid "Inner Harbor"
-msgid "Winter Harbour"
-msgstr "ÙÛÙØØ ÙØØØÙØ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-msgid "Wynyard"
-msgstr "ÙÛÙÛØØØ"
-
-#. A city in Nova Scotia in Canada
-msgid "Yarmouth"
-msgstr "ÛØØÙØ"
-
-#. A city in Northwest Territories in Canada
-#| msgid "Yellowstone"
-msgid "Yellowknife"
-msgstr "ÛÙÙ ÙØÛÙ"
-
-#. A city in Saskatchewan in Canada
-msgid "Yorkton"
-msgstr "ÛÙØÚØÙÙ"
-
-#. A city in Cape Verde
-#| msgid "Perugia"
-msgid "PreguiÃa"
-msgstr "ÙØÛÚÙÛÚØ"
-
-#. The capital of the Cayman Islands
-#| msgid "Georgetown"
-msgctxt "City in Cayman Islands"
-msgid "George Town"
-msgstr "ØÙØØâØØÙÙ"
-
-#. A city in the Cayman Islands
-#| msgid "Knoxville"
-msgid "Knob Hill"
-msgstr "ÙØØ ÙÛÙ"
-
-#. A city in the Cayman Islands
-#| msgid "Red Earth"
-msgid "Red Bay Estate"
-msgstr "ØØ ØÛ ØØØÛØ"
-
-#. A city in the Central African Republic
-msgid "Bangassou"
-msgstr "ØØÙÚØØÙ"
-
-#. The capital of the Central African Republic
-msgid "Bangui"
-msgstr "ØØÙÚÛ"
-
-#. A city in the Central African Republic
-msgid "Berberati"
-msgstr "ØØØØØØÛ"
-
-#. A city in Chad
-#| msgid "Mount Ida"
-msgid "Moundou"
-msgstr "ÙÙÙØÙ"
-
-#. The capital of Chad
-#| msgid "Bamenda"
-msgid "N'Djamena"
-msgstr "ØÙØØÙÙØ"
-
-#. A city in Chad
-#| msgid "Sarakhs"
-msgid "Sarh"
-msgstr "ØØØ"
-
-#. A city in Chile
-msgid "Antofagasta"
-msgstr "ØÙØÙÙØÚØØØØ"
-
-#. A city in Chile
-msgid "Arica"
-msgstr "ØØÛÚØ"
-
-#. A city in Chile
-msgid "Balmaceda"
-msgstr "ØØÙÙØØØØ"
-
-#. A city in Chile
-#| msgid "ConcepciÃn"
-msgctxt "City in Chile"
-msgid "ConcepciÃn"
-msgstr "ÚÙÙØÙØÛÙÙ"
-
-#. A city in Chile
-#| msgid "Santa Rosa"
-msgid "Hanga Roa"
-msgstr "ÙÙÚ ØÙØ"
-
-#. A city in Chile
-msgid "Iquique"
-msgstr ""
-
-#. A city in Chile
-msgid "La Serena"
-msgstr "ÙØØØÙØ"
-
-#. A city in Chile
-#| msgid "Puerto Rico"
-msgid "Puerto Montt"
-msgstr "ÙÙØØÙ ÙÙÙØ"
-
-#. A city in Chile
-msgid "Punta Arenas"
-msgstr "ÙÙÙØØ ØØÙØØ"
-
-#. A city in Chile
-msgid "Santa Teresa de Lo Ovalle"
-msgstr ""
-
-#. The capital of Chile
-#| msgid "Santiago"
-msgctxt "City in Chile"
-msgid "Santiago"
-msgstr "ØØÙØÛØÚÙ"
-
-#. A city in Chile
-msgid "Temuco"
-msgstr "ØÙÙÚÙ"
-
-#. The capital of China
-#| msgid "Beijing"
-msgctxt "City in Beijing, China"
-msgid "Beijing"
-msgstr "ÙÚÙ"
-
-#. A city in Jilin in China.
-#. The name is also written "éæ".
-#.
-msgid "Changchun"
-msgstr "ÚØÙÚâÚÙÙ"
-
-#. A city in Hunan in China.
-#. The name is also written "éæ".
-#.
-msgid "Changsha"
-msgstr "ÚØÙÚØØ"
-
-#. A city in Sichuan in China.
-#. The name is also written "æé".
-#.
-msgid "Chengdu"
-msgstr "ÚÙÚØÙ"
-
-#. A city in Chongqing in China.
-#. The name is also written "éå".
-#.
-#| msgid "Chongqing"
-msgctxt "City in Chongqing, China"
-msgid "Chongqing"
-msgstr "ÚÙÙÚâÚÛÙÚ"
-
-#. A city in Liaoning in China
-msgid "Dalian"
-msgstr "ØØÙÛØÙ"
-
-#. A city in Fujian in China.
-#. The name is also written "çå".
-#.
-#| msgid "Guizhou"
-msgid "Fuzhou"
-msgstr "ÙÙÚÙ"
-
-#. A city in Guangdong in China.
-#. The name is also written "åå".
-#.
-msgid "Guangzhou"
-msgstr "ÚÙØÙÚâÚÙ"
-
-#. A city in Guangxi in China
-#| msgid "Jilin"
-msgid "Guilin"
-msgstr "ÚÛÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Zhejiang in China.
-#. The name is also written "æå".
-#.
-msgid "Hangzhou"
-msgstr "ÙØÙÚâÚÙ"
-
-#. A city in Heilongjiang in China.
-#. The name is also written "ååæ".
-#.
-#| msgid "Harrison"
-msgid "Harbin"
-msgstr "ÙØØØÛÙ"
-
-#. A city in Anhui in China.
-#. The name is also written "åè".
-#.
-#| msgid "Hue"
-msgid "Hefei"
-msgstr "ÙÙÛ"
-
-#. A city in Inner Mongolia in China.
-#. The name is also written "ååæç".
-#.
-msgid "Hohhot"
-msgstr ""
-
-#. A city in Xinjiang in China
-#| msgid "Kamishli"
-msgid "Kashi"
-msgstr "ÚØØÛ"
-
-#. A city in Yunnan in China.
-#. The name is also written "ææ".
-#.
-#| msgid "Junin"
-msgid "Kunming"
-msgstr "ÚÙÙÙÛÙÚ"
-
-#. A city in Gansu in China.
-#. The name is also written "åå".
-#.
-#| msgid "Hangzhou"
-msgid "Lanzhou"
-msgstr "ÙØÙÚÙ"
-
-#. A city in Jiangsu in China.
-#. The name is also written "åä".
-#.
-#| msgid "Lansing"
-msgid "Nanjing"
-msgstr "ÙØÙØÛÙÚ"
-
-#. A city in Guangxi in China.
-#. The name is also written "åå".
-#.
-#| msgid "Manning"
-msgid "Nanning"
-msgstr "ÙØÙÛÙÚ"
-
-#. A city in Shandong in China
-#| msgid "Alindao"
-msgid "Qingdao"
-msgstr "ÚÙØÛÚØØØÙ"
-
-#. A city in Hainan in China
-#| msgid "Sanandaj"
-msgid "Sanya"
-msgstr "ØØÙÛØ"
-
-#. A city in Shanghai in China.
-#. The name is also written "äæ".
-#.
-#| msgid "Shanghai"
-msgctxt "City in Shanghai, China"
-msgid "Shanghai"
-msgstr "ØØÙÚÙØÛ"
-
-#. A city in Guangdong in China
-#| msgid "Santos"
-msgid "Shantou"
-msgstr "ØØÙØÙ"
-
-#. A city in Liaoning in China.
-#. The name is also written "æé".
-#.
-#| msgid "Semnan"
-msgid "Shenyang"
-msgstr "ØÙÛØÙÚ"
-
-#. A city in Guangdong in China
-#| msgid "Stephenville"
-msgid "Shenzhen"
-msgstr "ØÙÚÙ"
-
-#. A city in Shanxi in China.
-#. The name is also written "åå".
-#.
-#| msgid "Taiwan"
-msgid "Taiyuan"
-msgstr "ØØÛÛâÛÙØÙ"
-
-#. A city in Tianjin in China.
-#. The name is also written "åæ".
-#.
-#| msgid "Liaoning"
-msgctxt "City in Tianjin, China"
-msgid "Tianjin"
-msgstr "ØØØÛÙØÛÙ"
-
-#. A city in Xinjiang in China.
-#. The name is also written "äéæé".
-#.
-#| msgid "Orumieh"
-msgid "Urumqi"
-msgstr "ØØÙÙÚÛ"
-
-#. A city in Hubei in China.
-#. The name is also written "ææ".
-#.
-#| msgid "Wharton"
-msgid "Wuhan"
-msgstr "ÙÙÙØÙ"
-
-#. A city in Shaanxi in China.
-#. The name is also written "èå".
-#.
-#| msgid "Gizan"
-msgid "Xi'an"
-msgstr "ØÛØÙ"
-
-#. A city in Fujian in China.
-#. The name is also written "åé".
-#.
-#| msgid "Gizan"
-msgid "Xiamen"
-msgstr "ØÛØÙÙ"
-
-#. A city in Henan in China.
-#. The name is also written "éå".
-#.
-#| msgid "Hangzhou"
-msgid "Zhengzhou"
-msgstr "ÚÙÚâÚÙ"
-
-#. A city in Christmas Island
-#| msgid "Orumieh"
-msgid "Drumsite"
-msgstr "ØØØÙâØØÛØ"
-
-#. The capital of Christmas Island
-msgid "Flying Fish Cove"
-msgstr ""
-
-#. A city in the Cocos (Keeling) Islands
-#| msgid "Arctic Village"
-msgid "Bantam Village"
-msgstr "ØÙØØÙ ÙÛÙÛØ"
-
-#. A city in Colombia
-#| msgid "Barnaul"
-msgid "Barranquilla"
-msgstr "ØØØØÙÚÙÛÛÙØ"
-
-#. The capital of Colombia
-msgid "BogotÃ"
-msgstr ""
-
-#. A city in Colombia
-#| msgid "Bucaramanga/Palonegro"
-msgid "Bucaramanga"
-msgstr "ØÙÚØÙØÙÚØØØ"
-
-#. A city in Colombia
-#| msgid "Calvi"
-msgid "Cali"
-msgstr "ÚØÙÛ"
-
-#. A city in Colombia
-#| msgid "Catania"
-msgid "Cartagena"
-msgstr "ÚØØØØÙÚÙØ"
-
-#. A city in Colombia
-msgid "CÃcuta"
-msgstr ""
-
-#. A city in Colombia
-#| msgid "BagÃ"
-msgid "IbaguÃ"
-msgstr "ØÛØØÚÙ"
-
-#. A city in Colombia
-#| msgid "Imperial"
-msgid "Ipiales"
-msgstr "ØÙÛØÙØ"
-
-#. A city in Colombia
-#| msgid "Utica"
-msgid "Leticia"
-msgstr "ÙØÛØÛØ"
-
-#. A city in Colombia
-#| msgid "Meriden"
-msgid "MedellÃn"
-msgstr "ÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Colombia
-#| msgid "Montreal"
-msgid "Monteria"
-msgstr "ÙÙÙØØÛØ"
-
-#. A city in Colombia
-#| msgid "Pasco"
-msgid "Pasto"
-msgstr "ÙØØÙ"
-
-#. A city in Colombia
-#| msgid "Peoria"
-msgid "Pereira"
-msgstr "ÙØÛØØ"
-
-#. A city in Colombia
-#| msgid "PopayÃn/Guillermo"
-msgid "PopayÃn"
-msgstr "ÙÙÙØÛØÙ"
-
-#. A city in Colombia
-msgid "QuibdÃ"
-msgstr ""
-
-#. A city in Colombia
-#| msgid "Bihac"
-msgid "Riohacha"
-msgstr "ØÛÙÙØÚØ"
-
-#. A city in Colombia
-#| msgid "Rio de Janeiro"
-msgid "Rionegro"
-msgstr "ØÛÙÙÚØÙ"
-
-#. A city in Colombia
-#| msgid "San Pedro"
-msgid "San AndrÃs"
-msgstr "ØÙ ØÙØØØ"
-
-#. A city in Colombia
-#| msgid "Santa Maria"
-msgid "Santa Marta"
-msgstr "ØØÙØØ ÙØØØØ"
-
-#. A city in Colombia
-msgid "Villavicencio"
-msgstr ""
-
-#. A city in Comoros
-#| msgid "Mali"
-msgid "MbalÃni"
-msgstr "ØÙØØÙÛÙÛ"
-
-#. The capital of Comoros
-#| msgid "Corona"
-msgid "Moroni"
-msgstr "ÙÙØÙÙÛ"
-
-#. The capital of the Democratic Republic of the Congo
-#| msgid "Kansas"
-msgid "Kinshasa"
-msgstr "ÚÛÙØØØØ"
-
-#. The capital of the Republic of the Congo
-#| msgid "Brazil"
-msgid "Brazzaville"
-msgstr "ØØØØØÙÛÙ"
-
-#. A city in the Republic of the Congo
-#| msgid "Point Arena"
-msgid "Pointe-Noire"
-msgstr "ÙÙÛÙØ ÙÙÛØ"
-
-#. The capital of the Cook Islands
-#| msgid "Arua"
-msgid "Avarua"
-msgstr "ØÙØØÙØ"
-
-#. A city in Costa Rica
-#| msgid "Acajutla"
-msgid "Alajuela"
-msgstr "ØÙØÚÙÙØ"
-
-#. A city in Costa Rica
-#| msgid "Liberia"
-msgctxt "City in Costa Rica"
-msgid "Liberia"
-msgstr "ÙÛØØÛØ"
-
-#. A city in Costa Rica
-#| msgid "La Plata"
-msgid "Mata de Palo"
-msgstr "ÙØØØ Ø ÙØØÙÙÙ"
-
-#. A city in Costa Rica
-#| msgid "Puerto Rico"
-msgid "Puerto LimÃn"
-msgstr "ÙÙØØÙ ÙÛÙÙÙ"
-
-#. The capital of Costa Rica
-#| msgid "San Jose"
-msgid "San JosÃ"
-msgstr "ØÙ ÚÙØÛ"
-
-#. A city in Croatia
-#| msgid "Bole"
-msgid "Bol"
-msgstr "ØÙÙ"
-
-#. A city in Croatia
-msgid "Dubrovnik"
-msgstr "ØÙØØÙÙÙÛÚ"
-
-#. A city in Croatia
-#| msgid "Kunovice"
-msgid "Jelovice"
-msgstr "ØÙÙÙÛØ"
-
-#. A city in Croatia
-#| msgid "Lima"
-msgid "LiÅka"
-msgstr "ÙÛØÚØ"
-
-#. A city in Croatia
-msgid "Osijek"
-msgstr "ØÙØÛÛÚ"
-
-#. A city in Croatia
-msgid "Rijeka"
-msgstr "ØÛØÚØ"
-
-#. A city in Croatia
-msgid "Split"
-msgstr "ØØÙÙÛØ"
-
-#. A city in Croatia
-msgid "Zadar"
-msgstr "ØØØØØ"
-
-#. The capital of Croatia
-msgid "Zagreb"
-msgstr "ØØÚØØ"
-
-#. A city in Cuba
-#| msgid "Camaguey"
-msgid "CamagÃey"
-msgstr "ÚØÙØÚÙØÛ"
-
-#. A city in Cuba
-#| msgid "Cienfuegos, Las Villas"
-msgid "Cienfuegos"
-msgstr "ØÛØÙÙÙØÚÙØ"
-
-#. A city in Cuba
-#| msgid "GuantÃnamo, Oriente"
-msgid "GuantÃnamo"
-msgstr "ÚÙØÙØØÙØÙÙ"
-
-#. The capital of Cuba.
-#. "Havana" is the traditional English name.
-#. The local name in Spanish is "La Habana".
-#.
-#| msgid "Hana"
-msgid "Havana"
-msgstr "ÙØÙØÙØ"
-
-#. A city in Cuba
-#| msgid "Holguin"
-msgid "HolguÃn"
-msgstr "ØÙÙÚÛÙ"
-
-#. A city in Cuba
-#| msgid "Manzanillo"
-msgctxt "City in Cuba"
-msgid "Manzanillo"
-msgstr "ÙÙØØÙÛÙÙ"
-
-#. A city in Cuba
-#| msgid "Manaus"
-msgid "Matanzas"
-msgstr "ÙØØØÙØØØ"
-
-#. A city in Cuba
-#| msgid "Santiago"
-msgid "Santiago de Cuba"
-msgstr "ØØÙØÛØÚÙ Ø ÚÙØØ"
-
-#. A city in Cyprus
-msgid "Akrotiri"
-msgstr "ØÚØÙØÛØÛ"
-
-#. A city in Cyprus
-#| msgid "Baracoa"
-msgid "Larnaca"
-msgstr "ÙØØÙØÚØ"
-
-#. The capital of Cyprus
-#| msgid "Nicoya"
-msgid "Nicosia"
-msgstr "ÙÛÚÙØÛØ"
-
-#. A city in Cyprus
-msgid "Paphos"
-msgstr "ÙØÙÙØ"
-
-#. A city in Cyprus
-#| msgid "Ambouli"
-msgid "Tymbou"
-msgstr "ØÛÙØÙ"
-
-#. A city in the Czech Republic
-msgid "Brno"
-msgstr "ØØÙÙ"
-
-#. A city in the Czech Republic
-msgid "HoleÅov"
-msgstr ""
-
-#. A city in the Czech Republic
-msgid "Karlovy Vary"
-msgstr "ÚØØÙÙÙÛ ÙØØÛ"
-
-#. A city in the Czech Republic
-msgid "Liberec"
-msgstr "ÙÛØØØØ"
-
-#. A city in the Czech Republic
-msgid "Ostrava"
-msgstr "ØÙØØØØÙØ"
-
-#. The capital of the Czech Republic.
-#. "Prague" is the traditional English name.
-#. The local name in Czech is "Praha".
-#.
-msgid "Prague"
-msgstr "ÙØØÚ"
-
-#. A city in CÃte d'Ivoire
-msgid "Abidjan"
-msgstr "ØØÛØØÙ"
-
-#. A city in Denmark
-#| msgid "Billings"
-msgid "Billund"
-msgstr "ØÛÙÙÙØ"
-
-#. The capital of Denmark.
-#. "Copenhagen" is the traditional English name.
-#. The local name is "KÃbenhavn".
-#.
-msgid "Copenhagen"
-msgstr "ÚÙÙÙØÚ"
-
-#. A city in Denmark
-msgid "Esbjerg"
-msgstr "ØØØÛØ"
-
-#. A city in Denmark
-#| msgid "Kastrup"
-msgid "Karup"
-msgstr "ÚØØÙÙ"
-
-#. A city in Denmark
-msgid "Kastrup"
-msgstr "ÚØØØØÙØ"
-
-#. A city in Denmark
-#| msgid "Shelby"
-msgid "Mejlby"
-msgstr "ÙØÙØÛ"
-
-#. A city in Denmark
-msgid "Odense"
-msgstr "ØÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Denmark
-msgid "Roskilde"
-msgstr "ØØØÚÛÙÙ"
-
-#. A city in Denmark
-#| msgid "Rennes"
-msgid "RÃnne"
-msgstr "ØÙ"
-
-#. A city in Denmark
-#| msgid "Kastrup"
-msgid "Skrydstrup"
-msgstr "ØØÚØÛØØØØØÙÙ"
-
-#. A city in Denmark
-msgid "Sottrupskov"
-msgstr ""
-
-#. A city in Denmark
-#| msgid "Kastrup"
-msgid "Tirstrup"
-msgstr "ØØÛØØØÙÙ"
-
-#. A city in Denmark
-#| msgid "Kolding/Vamdrup"
-msgid "Vamdrup"
-msgstr "ÙÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Denmark
-#| msgid "Aalborg"
-msgid "Ãlborg"
-msgstr "ØÙØÙØÚ"
-
-#. The capital of Djibouti
-msgctxt "City in Djibouti"
-msgid "Djibouti"
-msgstr ""
-
-#. A city in Dominica
-#| msgid "Marion"
-msgid "Marigot"
-msgstr "ÙØØÛÚØØ"
-
-#. The capital of Dominica
-#| msgid "Roseau"
-msgctxt "City in Dominica"
-msgid "Roseau"
-msgstr "ØÙØÙ"
-
-#. A city in Dominica
-msgid "Saint Joseph"
-msgstr "ØÙØ ØÙØÙ"
-
-#. A city in the Dominican Republic
-msgid "Barahona"
-msgstr "ØØØØÙÙÙØ"
-
-#. A city in the Dominican Republic
-#| msgid "Romania"
-msgid "La Romana"
-msgstr "ÙØ ØÙÙØÙØ"
-
-#. A city in the Dominican Republic
-#| msgid "Manaus"
-msgid "Mancha Nueva"
-msgstr "ÙØÙÚØ ÙÙØ"
-
-#. A city in the Dominican Republic
-#| msgid "Parana"
-msgid "Pantanal"
-msgstr "ÙÙØØÙØÙ"
-
-#. A city in the Dominican Republic
-#| msgid "IguazÃ"
-msgid "Puerto Plata"
-msgstr "ÙÙØØØÙ ÙÙØØØ"
-
-#. A city in the Dominican Republic
-#| msgid "Santiago"
-msgctxt "City in Dominican Republic"
-msgid "Santiago"
-msgstr "ØØÙØÛØÚÙ"
-
-#. The capital of the Dominican Republic
-#| msgid "San Diego"
-msgid "Santo Domingo"
-msgstr "ØÙØÙ ØÙÙÛÙÚÙ"
-
-#. A city in Ecuador
-#| msgid "Guaymas"
-msgid "Guayaquil"
-msgstr "ÚÙØÚÙÛÛÙ"
-
-#. A city in Ecuador
-msgid "Latacunga"
-msgstr "ÙØØØÚÙÙÚØ"
-
-#. A city in Ecuador
-msgid "Manta"
-msgstr "ÙØÙØØ"
-
-#. The capital of Ecuador
-#| msgid "Iquitos"
-msgid "Quito"
-msgstr "ÚÙÛÛØÙ"
-
-#. A city in Egypt
-#| msgid "El Arish"
-msgid "Al 'Arish"
-msgstr "ØÙØØÛØ"
-
-#. A city in Egypt
-#| msgid "Al Qaysumah"
-msgid "Al Ghardaqah"
-msgstr "ØÙØØØÙØâ"
-
-#. A city in Egypt
-#, fuzzy
-#| msgid "Alabat"
-msgid "Al Qabuti"
-msgstr "ØÙØØØØ"
-
-#. A city in Egypt.
-#. "Alexandria" is the traditional English name.
-#. The local name in Arabic is "Al Iskandariyah".
-#.
-#| msgid "Alexandria"
-msgctxt "City in Egypt"
-msgid "Alexandria"
-msgstr "ØØÚÙØØÛÙ"
-
-#. A city in Egypt
-#| msgid "Asswan"
-msgid "Aswan"
-msgstr "ØØÙØÙ"
-
-#. A city in Egypt
-msgid "Asyut"
-msgstr "ØØÛÙØ"
-
-#. The capital of Egypt.
-#. "Cairo" is the traditional English name.
-#. The local name in Arabic is "Al Qahirah".
-#.
-#| msgid "Cairo"
-msgctxt "City in Egypt"
-msgid "Cairo"
-msgstr "ÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Egypt.
-#. "Luxor" is the traditional English name.
-#. The local name in Arabic is "Al Uqsur".
-#.
-#| msgctxt "Country"
-#| msgid "Luxembourg"
-msgid "Luxor"
-msgstr "ØÙÙÙØÙÙÙØÙØ"
-
-#. A city in Egypt
-#| msgid "Mary's Harbour"
-msgid "Marsa Matruh"
-msgstr "ÙØØÙ ÙØØÙØâ"
-
-#. A city in Egypt
-#| msgid "Sharm El Sheikhintl"
-msgid "Sharm ash Shaykh"
-msgstr "ØØÙâØÙØÛØ"
-
-#. A city in Egypt
-#| msgid "Tabas"
-msgid "Taba"
-msgstr "ØØØØâ"
-
-#. A city in El Salvador
-#| msgid "Calapan"
-msgid "Comalapa"
-msgstr "ÚÙÙØÙØÙØ"
-
-#. A city in El Salvador
-#| msgid "Llano"
-msgid "Ilopango"
-msgstr "ØÙÙÙÙÚÙ"
-
-#. The capital of El Salvador
-#| msgid "Salvador"
-msgid "San Salvador"
-msgstr "ØÙ ØØÙÙØØÙØ"
-
-#. The capital of Equatorial Guinea
-#| msgid "Malta"
-msgid "Malabo"
-msgstr "ÙØÙØØÙ"
-
-#. A city in Estonia
-msgid "Kuressaare"
-msgstr "ÚÙØØØØÙ"
-
-#. A city in Estonia
-msgid "KÃrdla"
-msgstr ""
-
-#. A city in Estonia
-msgid "PÃrnu"
-msgstr ""
-
-#. The capital of Estonia
-msgid "Tallinn"
-msgstr "ØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Estonia
-msgid "Tartu"
-msgstr "ØØØØÙ"
-
-#. The capital of the Falkland Islands (Malvinas)
-#| msgid "Stanley"
-msgctxt "City in Falkland Islands (Malvinas)"
-msgid "Stanley"
-msgstr "ØØØÙÙÛ"
-
-#. A city in the Faroe Islands
-msgid "SÃrvÃgur"
-msgstr ""
-
-#. The capital of the Faroe Islands
-msgid "TÃrshavn"
-msgstr ""
-
-#. A city in Finland
-msgid "EnontekiÃ"
-msgstr "ØÙÙÙØÚÛÙ"
-
-#. A city in Finland
-#| msgid "Mali"
-msgid "Halli"
-msgstr "ÙØÙÛ"
-
-#. The capital of Finland.
-#. The local name in Swedish is "Helsingfors".
-#.
-msgid "Helsinki"
-msgstr "ÙÙØÛÙÚÛ"
-
-#. A city in Finland
-msgid "Ivalo"
-msgstr "ØÛÙØÙÙ"
-
-#. A city in Finland
-msgid "Joensuu"
-msgstr ""
-
-#. A city in Finland
-msgid "JyvÃskylÃ"
-msgstr "ÛÙÙØÚÙÙÙ"
-
-#. A city in Finland
-msgid "Kajaani"
-msgstr "ÚØÛØÙÛ"
-
-#. A city in Finland
-#| msgid "Kashan"
-msgid "Kauhava"
-msgstr "ÚØØÙÙØÙØ"
-
-#. A city in Finland
-#| msgid "Kenai"
-msgid "Kemi"
-msgstr "ÚÙÛ"
-
-#. A city in Finland
-msgid "KittilÃ"
-msgstr ""
-
-#. A city in Finland.
-#. The local name in Swedish is "Kronoby".
-#.
-msgid "Kruunupyy"
-msgstr ""
-
-#. A city in Finland
-msgid "Kuopio"
-msgstr "ÚÙØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Finland
-msgid "Kuusamo"
-msgstr "ÚÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Finland
-msgid "Lappeenranta"
-msgstr "ÙØÙÙØØÙØØ"
-
-#. A city in Finland
-msgid "Mikkeli"
-msgstr "ÙÛÚÙÛ"
-
-#. A city in Finland
-msgid "Oulu"
-msgstr "ØÙØÙÙÙ"
-
-#. A city in Finland
-msgid "Pori"
-msgstr "ÙÙØÛ"
-
-#. A city in Finland
-msgid "Rovaniemi"
-msgstr "ØÙÙØÙâÛÙÛ"
-
-#. A city in Finland
-msgid "Savonlinna"
-msgstr "ØØÙÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Finland
-#| msgid "SeinÃjoki-Ilmajoki"
-msgid "SeinÃjoki"
-msgstr "ØÛÙÛÙÚÛ"
-
-#. A city in Finland
-#| msgid "Campeche"
-msgid "Tampere"
-msgstr "ØØÙÙØ"
-
-#. A city in Finland.
-#. The local name in Swedish is "Ãbo".
-#.
-msgid "Turku"
-msgstr "ØÙØÚÙ"
-
-#. A city in Finland
-#| msgid "Ustica"
-msgid "Utti"
-msgstr "ØÙØÛ"
-
-#. A city in Finland.
-#. The local name in Swedish is "Vasa".
-#.
-msgid "Vaasa"
-msgstr "ÙØØØ"
-
-#. A city in Finland.
-#. The local name in Swedish is "Vanda".
-#.
-#| msgid "Varna"
-msgid "Vantaa"
-msgstr "ÙØÙØØ"
-
-#. A city in Finland
-msgid "Varkaus"
-msgstr "ÙØØÚØÙØ"
-
-#. A city in France
-msgid "Abbeville"
-msgstr "ØØÙÛÙ"
-
-#. A city in France
-#| msgid "Ancona"
-msgid "Acon"
-msgstr "ØÚÙÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Agen"
-msgstr "ØÚÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Ajaccio"
-msgstr "ØÛØÚÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "AlenÃon"
-msgstr "ØÙØÙØÙÙ"
-
-#. A city in France.
-#. One of several cities in France called "AmbÃrieu".
-#.
-msgid "AmbÃrieu-en-Bugey"
-msgstr ""
-
-#. A city in France
-msgid "Auch"
-msgstr "ØÙØ"
-
-#. A city in France
-msgid "Aurillac"
-msgstr "ØÙØÛÙØÚ"
-
-#. A city in France
-#| msgid "Arad"
-msgid "Avord"
-msgstr "ØÙÙØØ"
-
-#. A city in France
-msgid "Bastia"
-msgstr "ØØØØÛØ"
-
-#. A city in France
-msgid "Beauvais"
-msgstr "ØÙÙÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Bergerac"
-msgstr "ØØÚØØÚ"
-
-#. A city in France
-#| msgid "Barrie"
-msgid "Biarritz"
-msgstr "ØÛØØÛØØ"
-
-#. A city in France
-#| msgid "Bordeaux"
-msgctxt "City in France"
-msgid "Bordeaux"
-msgstr "ØÙØØÛØÚØ"
-
-#. A city in France
-msgid "Bourges"
-msgstr "ØÙØÚ"
-
-#. A city in France
-#| msgid "Brest"
-msgctxt "City in France"
-msgid "Brest"
-msgstr "ØØØØ"
-
-#. A city in France
-msgid "Brive"
-msgstr "ØØØÛÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "BÃziers"
-msgstr "ØÙØÛÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Caen"
-msgstr "ÚØÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Calvi"
-msgstr "ÚØÙÙÛ"
-
-#. A city in France
-msgid "Cambrai"
-msgstr "ÚØÙØØÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Cannes"
-msgstr "ÚÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Carcassonne"
-msgstr "ÚØØØÚØØÙÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Cazaux"
-msgstr ""
-
-#. A city in France
-msgid "ChambÃry"
-msgstr "ØØÙØØÛ"
-
-#. A city in France
-msgid "Chartres"
-msgstr "ØØØØØ"
-
-#. A city in France
-msgid "Cherbourg"
-msgstr "ØØØÙØ"
-
-#. A city in France.
-#. One of several cities in France called "ChÃlons".
-#.
-#| msgid "Champagne"
-msgid "ChÃlons-en-Champagne"
-msgstr "ØØÙÙÙØ ØÙ ÚÙÙÛÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "ChÃteaudun"
-msgstr "ØØØÙØÙÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "ChÃteauroux"
-msgstr "ØØØÙØÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Clermont-Ferrand"
-msgstr "ÚÙØÙÙÙØâÙØØÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Cognac"
-msgstr "ÚÙÙÛØÚ"
-
-#. A city in France
-msgid "Colmar"
-msgstr "ÚÙÙÙØØ"
-
-#. A city in France
-#| msgid "Creil Fafb"
-msgid "Creil"
-msgstr "ÚØÙÛÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Dax"
-msgstr "ØØÚØ"
-
-#. A city in France
-msgid "Dijon"
-msgstr "ØÛÚÙÙ"
-
-#. A city in France
-#| msgid "Oxnard"
-msgid "Dinard"
-msgstr "ØÛÙØØØ"
-
-#. A city in France
-msgid "Dole"
-msgstr "ØÙÙ"
-
-#. A city in France
-#| msgid "Colmar"
-msgid "Dollemard"
-msgstr "ØÙÙÙØØØ"
-
-#. A city in France
-msgid "Grenoble"
-msgstr "ÚØÙÙØÙ"
-
-#. A city in France
-#| msgid "Maribor"
-msgid "HoÃricourt"
-msgstr "ÙÙØÛÚÙØØ"
-
-#. A city in France
-msgid "HyÃres"
-msgstr "ÛØ"
-
-#. A city in France
-#| msgid "Chartres"
-msgid "Istres"
-msgstr "ØØØØØ"
-
-#. A city in France
-msgid "La Roche-sur-Yon"
-msgstr "ÙØØÙØ ØÙØÛÙÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "La Rochelle"
-msgstr "ÙØØÙØÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Lannion"
-msgstr "ÙØÙÛÙÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Le Mans"
-msgstr "ÙÙÙØÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Le Puy"
-msgstr ""
-
-#. A city in France
-msgid "Lille"
-msgstr "ÙÛÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Limoges"
-msgstr "ÙÛÙÙÚ"
-
-#. A city in France
-msgid "Luxeuil-les-Bains"
-msgstr "ÙÙÚØÙÛ ÙÙ ØÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Lyon"
-msgstr "ÙÛÙÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Marseille"
-msgstr "ÙØØØÛ"
-
-#. A city in France
-msgid "Melun"
-msgstr "ÙÙÙÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Metz"
-msgstr "ÙØ"
-
-#. A city in France
-msgid "Mont-de-Marsan"
-msgstr "ÙÙÙâØÙâÙØØØØÙ"
-
-#. A city in France
-#| msgid "Montauk"
-msgid "Montgauch"
-msgstr "ÙØÙØÚÙØÚ"
-
-#. A city in France
-msgid "Montpellier"
-msgstr "ÙÙÙÙÙÛÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "MontÃlimar"
-msgstr "ÙÙÙØÙÛÙØØ"
-
-#. A city in France
-#| msgid "Toulouse"
-msgid "Mulhouse"
-msgstr "ÙØÙÙÙØ"
-
-#. A city in France
-msgid "MÃcon"
-msgstr "ÙØÚÙÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "MÃnà Guen"
-msgstr ""
-
-#. A city in France
-msgid "Nancy"
-msgstr "ÙØÙØÛ"
-
-#. A city in France
-msgid "Nantes"
-msgstr "ÙØÙØ"
-
-#. A city in France
-msgid "Nevers"
-msgstr "ÙÙÙØ"
-
-#. A city in France
-msgid "Nice"
-msgstr "ÙÛØ"
-
-#. A city in France
-msgid "NÃmes"
-msgstr "ÙÛÙ"
-
-#. A city in France
-#| msgid "Orange"
-msgctxt "City in France"
-msgid "Orange"
-msgstr "ØÙØØÙÚ"
-
-#. A city in France
-msgid "OrlÃans"
-msgstr "ØÙØÙØØÙ"
-
-#. The capital of France
-#| msgid "Paris"
-msgctxt "City in France"
-msgid "Paris"
-msgstr "ÙØØÛØ"
-
-#. A city in France
-msgid "Pau"
-msgstr "ÙÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Perpignan"
-msgstr "ÙØÙÛÙÛØÙ"
-
-#. A city in France
-#| msgid "Nogales"
-msgid "Poggiale"
-msgstr "ÙÙÚÛØÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Poitiers"
-msgstr "ÙÙØØÛÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Quimper"
-msgstr "ÚÙÙØ"
-
-#. A city in France
-msgid "Reims"
-msgstr "ØÙØ"
-
-#. A city in France
-msgid "Rennes"
-msgstr "ØÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Rodez"
-msgstr "ØÙØØ"
-
-#. A city in France
-#| msgid "Romania"
-msgid "Romorantin"
-msgstr "ØÙÙØØØÙØÛÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Rouen"
-msgstr "ØÙØØÙ"
-
-#. A city in France
-#| msgid "Saint-Hubert"
-msgid "Saint-Brieuc"
-msgstr "ØÙØ-ØØÙÛØ"
-
-#. A city in France
-msgid "Saint-Quentin"
-msgstr "ØÙ ÚØÙØÙ"
-
-#. A city in France
-#| msgid "Saint-Quentin"
-msgid "Saint-Yan"
-msgstr "ØÙØ-ÛØÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Salon"
-msgstr "ØØÙÙÙ"
-
-#. A city in France
-msgid "Strasbourg"
-msgstr "ØØØØØØØÙØÚ"
-
-#. A city in France
-msgid "Tarbes"
-msgstr "ØØØØ"
-
-#. A city in France
-msgid "Toulouse"
-msgstr "ØÙÙÙØ"
-
-#. A city in France
-msgid "Tours"
-msgstr "ØÙØ"
-
-#. A city in France
-#| msgid "MÃrignac"
-msgid "Trignac"
-msgstr "ØØÛÚÙØÚ"
-
-#. A city in France
-msgid "Troyes"
-msgstr "ØØÙØ"
-
-#. A city in France
-#| msgid "Saguache"
-msgid "Veauche"
-msgstr "ØØØÙØÚ"
-
-#. A city in France
-#| msgid "Vichy"
-msgctxt "City in France"
-msgid "Vichy"
-msgstr "ÙÛØÛ"
-
-#. A city in France
-msgid "VÃlizy"
-msgstr ""
-
-#. A city in France
-msgid "Ãvreux"
-msgstr ""
-
-#. The capital of French Guiana
-#| msgid "Cheyenne"
-msgid "Cayenne"
-msgstr "ØØÛÙÙ"
-
-#. The capital of French Polynesia
-#| msgid "Palestine"
-msgid "Papeete"
-msgstr "ÙØÙÛØ"
-
-#. A city in Gabon
-#| msgid "Frenchville"
-msgid "Franceville"
-msgstr "ÙØÙÚâÙÛÙ"
-
-#. The capital of Gabon
-msgid "Libreville"
-msgstr "ÙÛØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Gabon
-#| msgid "Porterville"
-msgid "Port-Gentil"
-msgstr "ÙÙØØ-ØÙØÙ"
-
-#. The capital of Gambia
-#| msgid "Barnaul"
-msgid "Banjul"
-msgstr "ØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Lower Saxony in Germany
-#| msgid "Auch"
-msgid "Achum"
-msgstr "ØØÙÙ"
-
-#. A city in Thuringia in Germany
-msgid "Altenburg"
-msgstr "ØÙØÙØÙØÚ"
-
-#. A city in Bavaria in Germany
-msgid "Augsburg"
-msgstr "ØÙÚØâØÙØÚ"
-
-#. A city in North Rhine-Westphalia in Germany
-#| msgid "Barnaul"
-msgid "Baal"
-msgstr "ØØÙ"
-
-#. The capital of Germany
-#| msgid "Berlin"
-msgctxt "City in Berlin, Germany"
-msgid "Berlin"
-msgstr "ØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Thuringia in Germany
-msgid "Bindersleben"
-msgstr "ØÛÙØØØâÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in North Rhine-Westphalia in Germany
-#| msgid "Bron"
-msgid "Bonn"
-msgstr "ØÙÙ"
-
-#. A city in Lower Saxony in Germany
-msgid "Braunschweig"
-msgstr "ØØØÙÙâØÙØÛÚ"
-
-#. A city in North Rhine-Westphalia in Germany
-#| msgid "Frederick"
-msgid "Bredeck"
-msgstr "ØØÛØÚ"
-
-#. A city in Bremen in Germany
-#| msgid "Bremen"
-msgctxt "City in Bremen, Germany"
-msgid "Bremen"
-msgstr "ØØÙÙ"
-
-#. A city in Rhineland-Palatinate in Germany
-msgid "BÃchel"
-msgstr "ØÙØÙ"
-
-#. A city in Lower Saxony in Germany
-msgid "Celle"
-msgstr "ØØÙÙÙ"
-
-#. A city in Baden-WÃrttemberg in Germany
-#| msgid "Groningen"
-msgid "Donaueschingen"
-msgstr "ØÙÙØ ØØÛÙÚÙ"
-
-#. A city in Bavaria in Germany
-#| msgid "Dortmund"
-msgid "DorfgmÃnd"
-msgstr "ØÙØØÙÙÙØ"
-
-#. A city in North Rhine-Westphalia in Germany
-msgid "Dortmund"
-msgstr "ØÙØØÙÙÙØ"
-
-#. A city in Saxony in Germany
-msgid "Dresden"
-msgstr "ØØØØÙ"
-
-#. A city in Saarland in Germany
-msgid "Ensheim"
-msgstr "ØÙØÙØÛÙ"
-
-#. A city in Lower Saxony in Germany
-#| msgid "Bamberg"
-msgid "FaÃberg"
-msgstr "ÙØØØÚ"
-
-#. A city in Hesse in Germany
-#| msgid "Frankfort"
-msgid "Frankfurt"
-msgstr "ÙØÙÚÙØØ"
-
-#. A city in Baden-WÃrttemberg in Germany
-msgid "Friedrichshafen"
-msgstr ""
-
-#. A city in Hesse in Germany
-msgid "Fritzlar"
-msgstr "ÙØÛØØÙØØ"
-
-#. A city in North Rhine-Westphalia in Germany
-msgid "Geilenkirchen"
-msgstr "ÚØÛÙÙâÚÛØØÙ"
-
-#. A city in Rhineland-Palatinate in Germany
-msgid "Hahn"
-msgstr "ÙØÙ"
-
-#. A city in Hamburg in Germany
-#| msgid "Hamburg"
-msgctxt "City in Hamburg, Germany"
-msgid "Hamburg"
-msgstr "ÙØÙØÙØÚ"
-
-#. A city in Lower Saxony in Germany
-msgid "Hannover"
-msgstr "ÙØÙÙÙØ"
-
-#. A city in Bavaria in Germany
-msgid "Hof"
-msgstr "ÙÙÙ"
-
-#. A city in Schleswig-Holstein in Germany
-#| msgid "Hahn"
-msgid "Hohn"
-msgstr "ÙØÙ"
-
-#. A city in Saxony-Anhalt in Germany
-msgid "Holzdorf"
-msgstr "ÙÙÙØØâØÙØÙ"
-
-#. A city in Bavaria in Germany
-#| msgid "Ensheim"
-msgid "Illesheim"
-msgstr "ØÙØÙØÛÙ"
-
-#. A city in North Rhine-Westphalia in Germany
-msgid "Kalkar"
-msgstr "ÚØÙÚØØ"
-
-#. A city in North Rhine-Westphalia in Germany
-#| msgid "Kalkar"
-msgid "Kalkum"
-msgstr "ÚØÙÚØÙ"
-
-#. A city in Baden-WÃrttemberg in Germany
-msgid "Karlsruhe"
-msgstr "ÚØØÙØØÙÙÙ"
-
-#. A city in Hesse in Germany
-msgid "Kassel"
-msgstr "ÚØØÙ"
-
-#. A city in Bavaria in Germany
-#| msgid "Karachi"
-msgid "Katterbach"
-msgstr "ÚØØØØØ"
-
-#. A city in Schleswig-Holstein in Germany
-msgid "Kiel"
-msgstr "ÚÛÙ"
-
-#. A city in North Rhine-Westphalia in Germany
-#| msgid "Tempelhof"
-msgid "Klemenshof"
-msgstr "ÚÙÙÙâØØÙ"
-
-#. A city in Mecklenburg-Western Pomerania in Germany
-#| msgctxt "City in Georgia, United States"
-#| msgid "La Grange"
-msgid "Laage"
-msgstr "ÙØÚ"
-
-#. A city in Bavaria in Germany
-#| msgid "Lechfeld"
-msgid "Lager Lechfeld"
-msgstr "ÙØØØ ÙØÙÙØ"
-
-#. A city in Baden-WÃrttemberg in Germany
-msgid "Lahr"
-msgstr "ÙØØ"
-
-#. A city in Bavaria in Germany
-#| msgid "Sandberg"
-msgid "Landsberg"
-msgstr "ÙÙØØØØÚ"
-
-#. A city in Baden-WÃrttemberg in Germany
-#| msgid "Dauphin"
-msgid "Laupheim"
-msgstr "ÙØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Saxony in Germany
-msgid "Leipzig"
-msgstr "ÙØÛÙØÛÚ"
-
-#. A city in Rhineland-Palatinate in Germany
-#| msgid "Lechfeld"
-msgid "Liebenscheid"
-msgstr "ÙÛØÙØÛØ"
-
-#. A city in Baden-WÃrttemberg in Germany
-msgid "MeÃstetten"
-msgstr ""
-
-#. A city in Bavaria in Germany.
-#. "Munich" is the traditional English name.
-#. The local name is "MÃnchen".
-#.
-msgid "Munich"
-msgstr "ÙÙÙÛØ"
-
-#. A city in North Rhine-Westphalia in Germany
-msgid "MÃnchengladbach"
-msgstr "ÙÙÙØÙÚÙØØØØØ"
-
-#. A city in North Rhine-Westphalia in Germany
-#| msgid "Manchester"
-msgid "MÃnster"
-msgstr "ÙÙÙØØØ"
-
-#. A city in Bavaria in Germany.
-#. One of several cities in Germany called "Neuburg".
-#.
-#| msgid "Neubrandenburg"
-msgid "Neuburg an der Donau"
-msgstr "ÙÙÛØØÚ ØÙ ØØ ØÙÙØ"
-
-#. A city in Baden-WÃrttemberg in Germany
-msgid "Neuostheim"
-msgstr ""
-
-#. A city in Baden-WÃrttemberg in Germany
-#| msgid "Bindersleben"
-msgid "Niederstetten"
-msgstr "ÙÛØØØØÛØÙ"
-
-#. A city in Lower Saxony in Germany
-#| msgctxt "City in Nebraska, United States"
-#| msgid "Norfolk"
-msgid "Nordholz"
-msgstr "ÙÙØØÙÙÙØ"
-
-#. A city in Bavaria in Germany.
-#. "Nuremberg" is the traditional English name.
-#. The local name is "NÃrnberg".
-#.
-msgid "Nuremberg"
-msgstr "ÙÙØÙØØÚ"
-
-#. A city in Bavaria in Germany
-msgid "Oberpfaffenhofen"
-msgstr ""
-
-#. A city in North Rhine-Westphalia in Germany
-#| msgid "Fairborn"
-msgid "Paderborn"
-msgstr "ÙØØØÙØÙ"
-
-#. A city in Mecklenburg-Western Pomerania in Germany
-msgid "Parchim"
-msgstr "ÙØØØÛÙ"
-
-#. A city in Rhineland-Palatinate in Germany
-msgid "Ramstein"
-msgstr "ØØÙØØØÛÙ"
-
-#. A city in North Rhine-Westphalia in Germany
-msgid "Rheine"
-msgstr "ØØÛÙ"
-
-#. A city in Bavaria in Germany
-msgid "Roth"
-msgstr "ØÙØ"
-
-#. A city in Schleswig-Holstein in Germany
-msgid "Schleswig"
-msgstr "ØØÙØÙÛØ"
-
-#. A city in Mecklenburg-Western Pomerania in Germany
-#| msgid "Heringsdorf"
-msgid "Seebad Heringsdorf"
-msgstr "ØÛØØ ÙØÛÙÚØØÙØÙ"
-
-#. A city in Rhineland-Palatinate in Germany
-#| msgid "Springdale"
-msgid "Spangdahlem"
-msgstr "ØØÙÙÚØØÙÙÙ"
-
-#. A city in Baden-WÃrttemberg in Germany
-#| msgid "Stuttgart"
-msgctxt "City in Baden-WÃrttemberg, Germany"
-msgid "Stuttgart"
-msgstr "ØØØÙØÚØØØ"
-
-#. A city in Mecklenburg-Western Pomerania in Germany
-#, fuzzy
-#| msgid "Copenhagen"
-msgid "Trollenhagen"
-msgstr "ÚÙÙÙØÚ"
-
-#. A city in Schleswig-Holstein in Germany
-#, fuzzy
-#| msgid "Bluefield"
-msgid "Ulstrupfeld"
-msgstr "ØÙÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Schleswig-Holstein in Germany
-#, fuzzy
-#| msgid "Volterra"
-msgid "Vorrade"
-msgstr "ÙÙÙØØØ"
-
-#. A city in Lower Saxony in Germany
-msgid "Webershausen"
-msgstr ""
-
-#. A city in Schleswig-Holstein in Germany
-msgid "Westerland"
-msgstr "ÙØØØÙØÙØ"
-
-#. A city in Hesse in Germany
-msgid "Wiesbaden"
-msgstr "ÙÛØØØØÙ"
-
-#. A city in Lower Saxony in Germany
-#| msgid "Windsor"
-msgid "Wunstorf"
-msgstr "ÙØÙØØÙØÙ"
-
-#. A city in Bavaria in Germany
-msgid "WÃrzburg"
-msgstr "ÙÙØØØØÙØÚ"
-
-#. A city in Rhineland-Palatinate in Germany
-msgid "ZweibrÃcken"
-msgstr "ØØÙØÛØØÙÚÙ"
-
-#. The capital of Ghana
-msgid "Accra"
-msgstr "ØÚØØ"
-
-#. The capital of Gibraltar
-#| msgid "Gibraltar"
-msgctxt "City in Gibraltar"
-msgid "Gibraltar"
-msgstr "ØØØØÙØØ"
-
-#. A city in Greece
-#| msgid "Alexandroupoli"
-msgid "AlexandroÃpolis"
-msgstr "ØÙÚØØÙØØÙÙÙÙÛØ"
-
-#. A city in Greece
-#| msgid "Andravida"
-msgid "AndravÃda"
-msgstr "ØÙØØØÙÛØØ"
-
-#. A city in Greece
-msgid "ArgostÃlion"
-msgstr ""
-
-#. The capital of Greece.
-#. "Athens" is the traditional English name.
-#. The local name in Greek is "AthÃna / ÎÎÎÎÎ".
-#.
-#| msgid "Athens"
-msgctxt "City in Greece"
-msgid "Athens"
-msgstr "ØØÙ"
-
-#. A city in Greece
-#, fuzzy
-#| msgid "Metropolis"
-msgid "ChrysoÃpolis"
-msgstr "ÙØØØÙÙÙÛØ"
-
-#. A city in Greece.
-#. The name is also written "ÎÎÎÏ".
-#.
-#| msgid "Chios"
-msgid "ChÃos"
-msgstr "ØÛÙØ"
-
-#. A city in Greece
-msgid "ElefsÃs"
-msgstr ""
-
-#. A city in Greece
-#| msgid "Heraklion"
-msgid "IrÃkleion"
-msgstr "ØÛØØÚÙÛÙÙ"
-
-#. A city in Greece.
-#. The name is also written "ÎÎÎÎÎÎÏÎ".
-#.
-#| msgid "Kalamata"
-msgid "KalamÃta"
-msgstr "ÚØÙØÙØØØ"
-
-#. A city in Greece
-#| msgid "Marion"
-msgid "KarpÃsion"
-msgstr "ÚØØÙØØÛÙÙ"
-
-#. A city in Greece
-#, fuzzy
-#| msgid "Kastoria"
-msgid "KatomÃrion"
-msgstr "ÚØØØÙØÛØ"
-
-#. A city in Greece
-msgid "Kos"
-msgstr "ÚÙØ"
-
-#. A city in Greece
-#| msgid "LoÅinj"
-msgid "KozÃni"
-msgstr "ÚÙØØÙÛ"
-
-#. A city in Greece
-#| msgid "Karpathos"
-msgid "KÃrpathos"
-msgstr "ÚØØÙØØÙØ"
-
-#. A city in Greece.
-#. The name is also written "ÎÎÏÎÏÏÎ".
-#.
-msgid "KÃrkyra"
-msgstr ""
-
-#. A city in Greece.
-#. The name is also written "ÎÏÎÎÏÎ".
-#.
-#| msgid "Kithira"
-msgid "KÃthira"
-msgstr "ÚÛØÛØØ"
-
-#. A city in Greece
-#| msgid "Larissa"
-msgid "LÃrisa"
-msgstr "ÙØØÛØØ"
-
-#. A city in Greece
-#| msgid "Montrose"
-msgid "MonÃlithos"
-msgstr "ÙÙÙÙÙÛØÙØ"
-
-#. A city in Greece
-#| msgid "Mytilene"
-msgid "MytilÃni"
-msgstr "ÙÛØÛÙÛÙÛ"
-
-#. A city in Greece.
-#. The name is also written "ÎÏÎÎÎÎÏ".
-#.
-#| msgid "Mikonos"
-msgid "MÃkonos"
-msgstr "ÙÛÚÙÙÙØ"
-
-#. A city in Greece
-#| msgid "Naxos"
-msgid "NÃxos"
-msgstr "ÙØÚØÙØ"
-
-#. A city in Greece
-#| msgid "Parsons"
-msgid "ParadeÃsion"
-msgstr "ÙØØØÛØÙÙ"
-
-#. A city in Greece
-#| msgid "Paros"
-msgid "PÃros"
-msgstr "ÙØØÙØ"
-
-#. A city in Greece
-#| msgid "Skiathos"
-msgid "SkÃathos"
-msgstr "ØØÚÛØØÙØ"
-
-#. A city in Greece
-#| msgid "Yola"
-msgid "SoÃda"
-msgstr "ØÙØØ"
-
-#. A city in Greece
-#| msgid "Samos"
-msgid "SÃmos"
-msgstr "ØØÙÙØ"
-
-#. A city in Greece
-#| msgid "Tanagra"
-msgid "TanÃgra"
-msgstr "ØØÙØÚØØ"
-
-#. A city in Greece
-#| msgid "Thessaloniki"
-msgid "ThessalonÃki"
-msgstr "ØØØÙÙÙÛÚÛ"
-
-#. A city in Greece
-#| msgid "Karpathos"
-msgid "ZÃkynthos"
-msgstr "ØØÚÛÙØÙØ"
-
-#. A city in Greece
-msgid "Ãno SÃros"
-msgstr ""
-
-#. A city in Greece
-#| msgid "Araxos"
-msgid "Ãraxos"
-msgstr "ØØØÚØÙØ"
-
-#. A city in Greece
-msgid "Ãyios AthanÃsios"
-msgstr ""
-
-#. A city in Greenland.
-#. The local name in Kalaallisut is "Uummannaq".
-#.
-#| msgid "Dumas"
-msgid "Dundas"
-msgstr "ØÙÙØØØ"
-
-#. The capital of Greenland.
-#. The local name in Kalaallisut is "Nuuk".
-#.
-msgid "GodthÃb"
-msgstr ""
-
-#. A city in Greenland
-msgid "Ittorisseq"
-msgstr ""
-
-#. A city in Greenland.
-#. The local name in Kalaallisut is "Ilulissat".
-#.
-#| msgid "Kashan"
-msgid "Jakobshavn"
-msgstr "ÚØÚÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in Greenland
-msgid "Kulusuk"
-msgstr ""
-
-#. A city in Greenland
-#, fuzzy
-#| msgid "Nicaragua"
-msgid "Narsarsuaq"
-msgstr "ÙÛÚØØØÚÙØÙ"
-
-#. A city in Greenland
-#, fuzzy
-#| msgid "SÃnderborg"
-msgid "SÃndre StrÃmfjord"
-msgstr "ØÙÙØØÙØ"
-
-#. A city in Grenada
-#| msgid "Baraboo"
-msgid "Bamboo"
-msgstr "ØÙØÙ"
-
-#. The capital of Grenada
-#| msgid "Saint Helena"
-msgid "Saint George's"
-msgstr "ØÙØ ØÙØØØ"
-
-#. The capital of Guadeloupe
-#| msgid "Barre"
-msgid "Basse-Terre"
-msgstr "ØØÛ-ØØÛ"
-
-#. A city in Guadeloupe
-#| msgid "Los Alamos"
-msgid "Les Abymes"
-msgstr "ÙØ ØØÛÙØ"
-
-#. A city in Guam
-#| msgid "Posadas"
-msgid "Asatdas"
-msgstr "ØØØØØØ"
-
-#. A city in Guam
-msgid "HagÃtÃa"
-msgstr ""
-
-#. The capital of Guatemala
-#| msgid "Guatemala"
-msgctxt "City in Guatemala"
-msgid "Guatemala"
-msgstr "ÚÙØØÙØÙØ"
-
-#. A city in Guatemala
-#, fuzzy
-#| msgid "Quezaltenango"
-msgid "Huehuetenango"
-msgstr "ÚØØÙØÙØÙÚÙ"
-
-#. A city in Guatemala
-#| msgid "Puerto Rico"
-msgid "Puerto Barrios"
-msgstr "ÙÙØØÙ ØØØÛÙØ"
-
-#. A city in Guatemala
-#| msgid "San Jose"
-msgid "Puerto San JosÃ"
-msgstr "ÙÙØØÙ ØÙ ÚÙØÙ"
-
-#. A city in Guatemala
-msgid "Retalhuleu"
-msgstr "ØØØÙØÙÙØÙ"
-
-#. A city in Guatemala
-#| msgid "Kirkwall"
-msgid "Tikal"
-msgstr "ØÛÚØÙ"
-
-#. A city in Guernsey
-#, fuzzy
-#| msgid "Hawthorne"
-msgid "Hautnez"
-msgstr "ÙÙØÙØÙ"
-
-#. The capital of Guernsey
-#| msgid "Saint-Pierre"
-msgid "Saint Peter Port"
-msgstr "ØÙ ÙÛØØ ÙÙØØ"
-
-#. The capital of Guinea
-#| msgid "Coventry"
-msgid "Conakry"
-msgstr "ÚÙÙØÚØÛ"
-
-#. The capital of Guyana
-#| msgid "Georgetown"
-msgctxt "City in Guyana"
-msgid "Georgetown"
-msgstr "ØÙØØâØØÙÙ"
-
-#. Capital of Haiti
-#| msgid "Puerto Princesa"
-msgid "Port-au-Prince"
-msgstr "ÙÙØØÙÙØÙØ"
-
-#. A city in Honduras
-msgid "Amapala"
-msgstr "ØÙØÙØÙØ"
-
-#. A city in Honduras
-msgid "Catacamas"
-msgstr "ÚØØØÚØÙØØ"
-
-#. A city in Honduras
-#, fuzzy
-#| msgid "Choluteca"
-msgid "Ciudad Choluteca"
-msgstr "ÚÙÙÙØÚØ"
-
-#. A city in Honduras
-#| msgid "Calapan"
-msgid "Comayagua"
-msgstr "ÚÙÙØÛÙÚØ"
-
-#. A city in Honduras
-msgid "Guanaja"
-msgstr "ÚÙØÙØØØ"
-
-#. A city in Honduras
-msgid "La Ceiba"
-msgstr "ÙØ ØØÛÙØ"
-
-#. A city in Honduras
-#| msgid "La Serena"
-msgid "La Esperanza"
-msgstr "ÙØ ØØÙØØÙØØ"
-
-#. A city in Honduras
-msgid "La Mesa"
-msgstr "ÙØ ÙØØ"
-
-#. A city in Honduras
-#| msgid "Peoria"
-msgid "Puerto Lempira"
-msgstr "ÙÙØØÙ ÙÙÙÛØØ"
-
-#. A city in Honduras
-#| msgid "Roatan"
-msgid "RoatÃn"
-msgstr "ØÙØØØØÙ"
-
-#. A city in Honduras
-#| msgid "Santa Rosa"
-msgid "Santa Rosa de CopÃn"
-msgstr "ØØÙØØ ØÙØØ ØÛ ÚÙÙÙ"
-
-#. The capital of Honduras
-msgid "Tegucigalpa"
-msgstr "ØÚÙØÛÚØÙÙØ"
-
-#. A city in Honduras
-#| msgid "Gela"
-msgid "Tela"
-msgstr "ØÙØ"
-
-#. A city in Honduras
-msgid "Yoro"
-msgstr "ÛÙØÙ"
-
-#. A city in Hong Kong
-#| msgid "Kokomo"
-msgid "Kowloon"
-msgstr "ÚÙÙÙÙ"
-
-#. The capital of Hungary
-msgid "Budapest"
-msgstr "ØÙØØÙØØ"
-
-#. A city in Hungary
-msgid "Debrecen"
-msgstr "ØØØØØÙ"
-
-#. A city in Hungary
-#| msgid "Kecskemet"
-msgid "KecskemÃt"
-msgstr "ÚØÚÛÙØ"
-
-#. A city in Hungary
-#| msgid "Papa"
-msgid "PÃpa"
-msgstr "ÙØÙØ"
-
-#. A city in Hungary
-#| msgid "Pecos"
-msgid "PÃcs"
-msgstr "ÙÛÚØ"
-
-#. A city in Hungary
-msgid "Szeged"
-msgstr "ØÚØ"
-
-#. A city in Hungary
-msgid "Szolnok"
-msgstr "ØÙÙÙÙÚ"
-
-#. A city in Iceland
-msgid "Akureyri"
-msgstr "ØÚÙØÛØÛ"
-
-#. A city in Iceland
-msgid "EiÃar"
-msgstr ""
-
-#. The capital of Iceland
-msgid "ReykjavÃk"
-msgstr "ØÛÚÛØÙÛÚ"
-
-#. A city in Iceland
-msgid "Ytri-NjarÃvÃk"
-msgstr ""
-
-#. A city in India
-#. the local name in Bengali is "àààààà/AgortÃla"
-msgid "Agartala"
-msgstr "ØÚØØÙØ"
-
-#. A city in India
-#. the local name in Hindi is "àààà"
-#.
-msgid "Agra"
-msgstr "ØÚØØ"
-
-#. A city in India
-msgid "Ahmadabad"
-msgstr "ØØÙØ ØØØØ"
-
-#. A city in India
-#. the local name in Hindi is "àààààààà"
-#| msgid "Ahmadabad"
-msgid "Allahabad"
-msgstr "ØÙÙÙ ØØØØ"
-
-#. A city in India
-#. the local name in Punjabi is "ààààààààà"
-#.
-msgid "Amritsar"
-msgstr "ØÙØÛØâØØ"
-
-#. A city in India
-#. the local name in Marathi is "àààààààà"
-#| msgid "Tauranga"
-msgid "Aurangabad"
-msgstr "ØÙØÙÚ ØØØØ"
-
-#. A city in India
-#| msgid "Badger"
-msgid "Bagdogra"
-msgstr "âØÚØÙÚØØ"
-
-#. A city in India - local airport
-#. "Bengaluru" is the new name
-#.
-#| msgid "Bangor"
-msgid "Bangalore"
-msgstr "ØÙÚÙÙØ"
-
-#. A city in India.
-#. "Benares" is the traditional English name.
-#. The local name is "Varanasi".
-#. The local name in Hindi is "ààààààà".
-#.
-#| msgid "Belarus"
-msgid "Benares"
-msgstr "ØÙØØØ"
-
-#. A city in India
-#. the local name in Gujrati is "àààààà"
-#. the local name in Hindi is "àààààà"
-#| msgid "Bhaunagar"
-msgid "Bhavnagar"
-msgstr "ØØÙÙÚØ"
-
-#. A city in India.
-#. The local name in Hindi is "ààààà".
-#.
-#| msgid "Bishop"
-msgid "Bhopal"
-msgstr "ØÙÙÙØÙ"
-
-#. A city in India.
-#. The local name in Oriya is "ààààààààà".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Bhubaneswar"
-msgid "Bhubaneshwar"
-msgstr "ØÙØØÙØÙØ"
-
-#. A city in India.
-#| msgid "Bhutan"
-msgid "Bhuj"
-msgstr "ØÙØ"
-
-#. A union territory in India.
-#. The local name in Hindi is "àààààààà / ààààààà"
-#. The local name in Punjabi is "àààààààà"
-#| msgid "Chania"
-msgid "Chandigarh"
-msgstr "ÚÙØÛâÚØ"
-
-#. A city in India.
-#. "Madras" is the traditional English name.
-#. The local name in Tamil is "Chennai / àààààà".
-#.
-#| msgid "Cheyenne"
-msgid "Chennai"
-msgstr "ÚÙØÛ"
-
-#. A city in India.
-#. The local name in Tamil is "ààààààààààààà".
-#.
-#| msgid "Chimbote"
-msgid "Coimbatore"
-msgstr "ÚÙÛÙØØØÙØ"
-
-#. A city in India
-#. also known as Dehra Doon
-#. the local name in Hindi is "àààààààà"
-#| msgid "Dhahran"
-msgid "Dehradun"
-msgstr "ØÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in India
-msgid "Dibrugarh"
-msgstr ""
-
-#. A city in India
-#. the local name in Hindi is "ààààààà"
-#| msgid "Bilaspur"
-msgid "Dimapur"
-msgstr "ØÛÙØÙÙØ"
-
-#. A city in India
-msgid "Hyderabad"
-msgstr "ØÛØØØØØØ"
-
-#. A city in India
-#| msgid "Jasper"
-msgid "Jaipur"
-msgstr "ØÛâÙÙØ"
-
-#. A city in India.
-#. The local name in Dogri is "ààààà"
-#| msgid "Namur"
-msgid "Jammu"
-msgstr "ØØÙÙØ"
-
-#. A city in India.
-#. The old name is "Cochin"
-#. A city in Japan
-#| msgid "Karachi"
-msgid "Kochi"
-msgstr "ÚÙÚÛ"
-
-#. A city in India.
-#. "Calcutta" is the traditional English name.
-#. The local name in Bengali is "Kolkata / àààààà".
-#.
-#| msgid "Kalamata"
-msgid "Kolkata"
-msgstr "ÚÙÚØÙ"
-
-#. A city in India.
-#. The local name in Hindi is "ààà"
-#| msgid "Lesotho"
-msgid "Leh"
-msgstr "ÙÙ"
-
-#. A city in India.
-#. The local name in Hindi is "àààà".
-#.
-#| msgid "Lufkin"
-msgid "Lucknow"
-msgstr "ÙÚÙÙ"
-
-#. A city in India.
-#. "Bombay" is the traditional English name.
-#. The local name in Marathi is "Mumbai / ààààà".
-#.
-#| msgid "Dubai"
-msgid "Mumbai"
-msgstr "ØÙØØÛ"
-
-#. A city in India
-#| msgid "Namur"
-msgid "Nagpur"
-msgstr "ÙÚÙÙØ"
-
-#. The capital of India.
-#. The local name in Urdu is "ÙØÛ ØÙÛâ".
-#. The local name in Panjabi is "àààà ààààà".
-#. The local name in Hindi is "àà àààààà".
-#.
-#| msgid "New Philadelphia"
-msgid "New Delhi"
-msgstr "ØÙÙÛ ÙÙ"
-
-#. A city in India
-#| msgid "Batna"
-msgid "Patna"
-msgstr "ÙØÙØ"
-
-#. A city in India
-#| msgid "Picayune"
-msgid "Pune"
-msgstr "ÙÙÙÙ"
-
-#. A city in India.
-#. The local name in Hindi is "ààààà"
-#| msgid "Oshima"
-msgid "Shimla"
-msgstr "ØÛÙÙØ"
-
-#. A city in India.
-#. The local name in Dogri is "ààààààà"
-#. The local name in Urdu is "ØØÛÙÚØ"
-#| msgid "Singapore"
-msgid "Srinagar"
-msgstr "ØØÛÙØÚØØ"
-
-#. A city in India.
-#. The local name in Malayalam is "ààààààààààààà".
-#.
-msgid "Thiruvananthapuram"
-msgstr ""
-
-#. A city in India.
-#. The local name in Tamil is "ààààààààààààààààà".
-#.
-msgid "Tiruchchirappalli"
-msgstr ""
-
-#. The capital of Indonesia
-#| msgid "Chacarita"
-msgid "Jakarta"
-msgstr "ØØÚØØØØ"
-
-#. A city in Indonesia
-#| msgid "Manassas"
-msgid "Makassar"
-msgstr "ÙØÚØØØØ"
-
-#. A city in Indonesia
-#| msgid "Meridian"
-msgid "Medan"
-msgstr "ÙØØÙ"
-
-#. A city in Indonesia
-#| msgid "Zamboanga"
-msgid "Palembang"
-msgstr "ÙØÙÙâØØÙÚ"
-
-#. A city in Indonesia
-#| msgid "Peru"
-msgid "Pekanbaru"
-msgstr "ÙÚØÙØØØÙ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ØØØØØÙ".
-#.
-msgid "Abadan"
-msgstr "ØØØØØÙ"
-
-#. A city in Iran
-msgid "Abadeh"
-msgstr "ØØØØÙ"
-
-#. A city in Iran
-msgid "AbÅ MÅsÄ"
-msgstr ""
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ØØØØØØÛ".
-#.
-msgid "Aghajari"
-msgstr "ØØØØØØÛ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ØÙÙØØ".
-#.
-msgid "Ahvaz"
-msgstr "ØÙÙØØ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ØØØØÙÙ".
-#.
-msgid "Ardabil"
-msgstr "ØØØØÛÙ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ØÙØØ ØØØØ".
-#.
-msgid "Bandar 'Abbas"
-msgstr "ØÙØØ ØØØØ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ØÙØØ ØÙØÙØ".
-#.
-msgid "Bandar-e Bushehr"
-msgstr "ØÙØØ ØÙØÙØ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ØÙØØ ÙÙÚÙ".
-#.
-msgid "Bandar-e Lengeh"
-msgstr "ØÙØØ ÙÙÚÙ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ØÙØØ ÙØÙØÙØ".
-#.
-msgid "Bandar-e Mahshahr"
-msgstr "ØÙØØ ÙØÙØÙØ"
-
-#. A city in Iran
-msgid "Birjand"
-msgstr "ØÛØØÙØ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ÚØÙ ØÙØØ".
-#.
-msgid "Chah Bahar"
-msgstr "ÚØØÙØØ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ØÙØØØØÙ".
-#.
-msgid "Dayrestan"
-msgstr "ØÛØØØØÙ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ØÙ ÚÙØØØÙ".
-#.
-msgid "Do Gonbadan"
-msgstr ""
-
-#. A city in Iran
-msgid "Esfahan"
-msgstr "ØØÙÙØÙ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ÙØØ".
-#.
-msgid "Fasa"
-msgstr "ÙØØ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ÚØÚØÙ".
-#.
-msgid "Gorgan"
-msgstr "ÚØÚØÙ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ÚÙØÙ ØØÙØØØÙ ÙØØÙ".
-#.
-msgid "Gusheh Shahzadeh Qasem"
-msgstr ""
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ÙÙØØÙ".
-#.
-msgid "Hamadan"
-msgstr "ÙÙØØÙ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ÙÙØÙ".
-#.
-msgid "Ilam"
-msgstr "ØÛÙØÙ"
-
-#. A city in Iran
-msgid "Iranshahr"
-msgstr "ØÛØØÙØÙØ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ÙØØ".
-#.
-msgid "Karaj"
-msgstr "ÚØØ"
-
-#. A city in Iran
-msgid "Kashan"
-msgstr "ÚØØØÙ"
-
-#. A city in Iran
-msgid "Kerman"
-msgstr "ÚØÙØÙ"
-
-#. A city in Iran
-msgid "Kermanshah"
-msgstr "ÚØÙØÙØØÙ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ØØÙ ØØØØ".
-#.
-msgid "Khorramabad"
-msgstr "ØØÙâØØØØ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ÙÙØ".
-#.
-msgid "Kish"
-msgstr "ÚÛØ"
-
-#. A city in Iran
-msgid "Lar"
-msgstr "ÙØØ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ÙØÙØ".
-#.
-msgid "Mashhad"
-msgstr "ÙØÙØ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ÙØØØ ØÙÛÙØÙ".
-#.
-msgid "Masjed Soleyman"
-msgstr "ÙØØØ ØÙÛÙØÙ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ÙÙ ØÙØ".
-#.
-msgid "Now Shahr"
-msgstr "ÙÙØÙØ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ØØÙÙÛÙ".
-#.
-msgid "Orumiyeh"
-msgstr "ØØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ÙØÙÛÙ".
-#.
-msgid "Qazvin"
-msgstr "ÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Iran
-msgid "Rasht"
-msgstr "ØØØ"
-
-#. A city in Iran
-msgid "Sabzevar"
-msgstr "ØØØÙØØ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ØØØ ØØ".
-#.
-msgid "Sakht Sar"
-msgstr "ØØØ ØØ"
-
-#. A city in Iran
-msgid "Sanandaj"
-msgstr "ØÙÙØØ"
-
-#. A city in Iran
-msgid "Sarakhs"
-msgstr "ØØØØ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ØÙÙØÙ".
-#.
-msgid "Semnan"
-msgstr "ØÙÙØÙ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ØÙØ ØØÙØ".
-#.
-#| msgid "Shahr-e Kord"
-msgid "Shahr-e Bala"
-msgstr "ØÙØ ØØÙØ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ØÙØ ÙØØ".
-#.
-msgid "Shahr-e Kord"
-msgstr "ØÙØÚØØ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ØÛØØØ".
-#.
-msgid "Shiraz"
-msgstr "ØÛØØØ"
-
-#. A city in Iran
-msgid "Tabas"
-msgstr "ØØØ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ØØØÙØ".
-#.
-msgid "Tabriz"
-msgstr "ØØØÛØ"
-
-#. The capital of Iran.
-#. The name is also written "ØÙØØÙ".
-#.
-msgid "Tehran"
-msgstr "ØÙØØÙ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ÙØØ".
-#.
-msgid "Yazd"
-msgstr "ÛØØ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ØØØÙ".
-#.
-msgid "Zabol"
-msgstr "ØØØÙ"
-
-#. A city in Iran.
-#. The name is also written "ØØÙØØÙ (ÚÙ)".
-#.
-msgid "Zahedan-e (Yek)"
-msgstr "ØØÙØØÙ (ÛÚ)"
-
-#. A city in Ireland.
-#. The local name in Irish is "Corcaigh".
-#.
-msgid "Cork"
-msgstr "ÚÙØÚ"
-
-#. The capital of Ireland.
-#. The local name in Irish is "Baile Ãtha Cliath".
-#.
-msgctxt "City in Ireland"
-msgid "Dublin"
-msgstr "ØÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Ireland.
-#. The local name in Irish is "DÃn Laoghaire".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Tulear"
-msgid "Dunleary"
-msgstr "ØÙÙØØØ"
-
-#. A city in Ireland
-msgid "Glentavraun"
-msgstr ""
-
-#. A city in Ireland.
-#. The local name in Irish is "Sionainn".
-#.
-msgid "Shannon"
-msgstr "ØÙÙÙ"
-
-#. The capital of the Isle of Man
-#, fuzzy
-#| msgid "Douglas"
-msgctxt "City in Isle of Man"
-msgid "Douglas"
-msgstr "ØØÚÙØØ"
-
-#. A city in the Isle of Man
-#, fuzzy
-#| msgid "Rockaway"
-msgid "Ronaldsway"
-msgstr "ØØÚÙÛ"
-
-#. A city in Israel
-#, fuzzy
-#| msgid "Elkhart"
-msgid "Elat"
-msgstr "ØÙÚâÙØØØ"
-
-#. A city in Israel
-#, fuzzy
-#| msgid "Marham"
-msgid "Mahanayim"
-msgstr "ÙØÙ"
-
-#. A city in Israel
-msgid "Mahane Yisra'el"
-msgstr ""
-
-#. A city in Israel
-msgid "Ramot Remez"
-msgstr ""
-
-#. A city in Israel
-#, fuzzy
-#| msgid "Shannon"
-msgid "Shizzafon"
-msgstr "ØÙÙÙ"
-
-#. A city in Israel
-msgid "Tel Aviv"
-msgstr "ØÙâØÙÛÙ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Albenga"
-msgstr "ØÙØÙÚØ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Alghero"
-msgstr "ØÙÚØÙ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Aviano"
-msgstr "ØÙÛØÙÙ"
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Barin"
-msgid "Bari"
-msgstr "ØÙØÛÙ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Bergamo"
-msgstr "ØØÚØÙÙ"
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Colonia"
-msgid "Bologna"
-msgstr "ÚÙÙÙÙÛØ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Bolzano"
-msgstr "ØÙÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Bria"
-msgid "Brescia"
-msgstr "ØØØÛ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Breuil-Cervinia"
-msgstr ""
-
-#. A city in Italy
-msgid "Brindisi"
-msgstr "ØØÛÙØÛØÛ"
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Cagliari/Elmas"
-msgid "Cagliari"
-msgstr "ÚØÙÛØØÛ/ØÙÙÙØØ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Capri"
-msgstr "ÚØÙØÛ"
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Canefield"
-msgid "Case Arfel"
-msgstr "ÚÛÙâÙÛÙØ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Catania"
-msgstr "ÚØØØÙÛØ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Cervia"
-msgstr "ÚØÙÛØ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Crotone"
-msgstr "ÚØÙØÙÙÙ"
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Cleburne"
-msgid "Cuneo"
-msgstr "ÚÙÙØØÙ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Decimomannu"
-msgstr ""
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Dubbo"
-msgid "Dobbiaco"
-msgstr "ØØØÙ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Ferrara"
-msgstr "ÙØØØØ"
-
-#. A city in Italy.
-#. "Florence" is the traditional English name.
-#. The local name in Italian is "Firenze".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Florence"
-msgctxt "City in Italy"
-msgid "Florence"
-msgstr "ÙÙÙØØÙØ"
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Forli"
-msgid "ForlÃ"
-msgstr "ÙÙØÙÛ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Frosinone"
-msgstr "ÙØÙØÛÙÙÙÙ"
-
-#. A city in Italy.
-#. "Genoa" is the traditional English name.
-#. The local name in Italian is "Genova".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Gagnoa"
-msgid "Genoa"
-msgstr "ÚØÙÛÙØØ"
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Punta Marina"
-msgid "Ginosa Marina"
-msgstr "ÙÙÙØØ ÙØØÛÙØ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Gioia del Colle"
-msgstr ""
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Brazil"
-msgid "Grazzanise"
-msgstr "ØØØÛÙ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Grosseto"
-msgstr "ÚØÙØØÙ"
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Troutdale"
-msgid "Grottaglie"
-msgstr "ØØØÙØØÛÙ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Isola del Cantone"
-msgstr ""
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Laughlin"
-msgid "Laigueglia"
-msgstr "ÙÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Lampedusa"
-msgstr "ÙØÙÙØÙØØ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Latina"
-msgstr "ÙØØÛÙØ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Lecce"
-msgstr "ÙÚÙ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Messina"
-msgstr "ÙØÛÙØ"
-
-#. A city in Italy.
-#. "Milan" is the traditional English name.
-#. The local name in Italian is "Milano".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Midland"
-msgid "Milan"
-msgstr "ÙÛØÙÙØ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Molino di Ancona"
-msgstr ""
-
-#. A city in Italy.
-#. "Naples" is the traditional English name.
-#. The local name in Italian is "Napoli".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Naples"
-msgctxt "City in Italy"
-msgid "Naples"
-msgstr "ÙÛÙÙØ"
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Olivia"
-msgid "Olbia"
-msgstr "ØÙÙÛÙÛØ"
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Pala"
-msgid "Palazzo"
-msgstr "ÙØÙØ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Palermo"
-msgstr "ÙØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Paneveggio"
-msgstr ""
-
-#. A city in Italy
-msgid "Pantelleria"
-msgstr "ÙØÙØÙØÛØ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Parma"
-msgstr "ÙØØÙØ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Perugia"
-msgstr "ÙØÙØØ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Pescara"
-msgstr "ÙØÚØØØ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Piacenza"
-msgstr "ÙÛØÚÙØØ"
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Bisha"
-msgid "Pisa"
-msgstr "ØÛØÙ"
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Montana"
-msgid "Pontecagnano"
-msgstr "ÙÙÙØØÙØ"
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Baia Mare"
-msgid "Pratica di Mare"
-msgstr "ØØÛØÙØØÙ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Reggio di Calabria"
-msgstr ""
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Regina"
-msgid "Resia"
-msgstr "ØØÛÙØ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Rieti"
-msgstr "ØÛØØÛ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Rimini"
-msgstr "ØÛÙÛÙÛ"
-
-#. The capital of Italy.
-#. "Rome" is the traditional English name.
-#. The local name in Italian is "Roma".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Rome"
-msgctxt "City in Italy"
-msgid "Rome"
-msgstr "ØÙÙ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Ronchi dei Legionari"
-msgstr ""
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Salina"
-msgid "Salignano"
-msgstr "ØØÙØÛÙØ"
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "San Antonio"
-msgid "San StÃfano"
-msgstr "ØØÙ ØÙØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Sant'Eufemia Lamezia"
-msgstr ""
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Seminole"
-msgid "Sporminore"
-msgstr "ØÙÛÙÙÙ"
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Jamaica"
-msgid "Tamaricciola"
-msgstr "ØØÙØØÛÚØ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Tarvisio"
-msgstr "ØØØÙÛØÛÙ"
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Japan"
-msgid "Trapani"
-msgstr "ÚØÙÙ"
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Tarvisio"
-msgid "Trevico"
-msgstr "ØØØÙÛØÛÙ"
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Tarvisio"
-msgid "Treviso"
-msgstr "ØØØÙÛØÛÙ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Trieste"
-msgstr "ØØÛØØ"
-
-#. A city in Italy.
-#. "Turin" is the traditional English name.
-#. The local name is "Torino".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Turaif"
-msgid "Turin"
-msgstr "ØØÛÙ"
-
-#. A city in Italy.
-#. "Venice" is the traditional English name.
-#. The local name in Italian is "Venezia".
-#.
-msgid "Venice"
-msgstr "ÙÙÛØ"
-
-#. A city in Italy
-#, fuzzy
-#| msgid "Vernal"
-msgid "Verona"
-msgstr "ÙØÙÙ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Viterbo"
-msgstr "ÙÛØØØÙ"
-
-#. A city in Italy
-msgid "Ãrbatax"
-msgstr ""
-
-#. The capital of Jamaica
-#, fuzzy
-#| msgid "Kingston"
-msgctxt "City in Jamaica"
-msgid "Kingston"
-msgstr "ÚÛÙÚØØÙÙ"
-
-#. A city in Jamaica
-msgid "Montego Bay"
-msgstr "ÙØÙØÛÚÙ ØÛ"
-
-#. A city in Japan
-msgid "Akita"
-msgstr "ØÚÛØØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Amami"
-msgid "Ami"
-msgstr "ØÙØÙÛ"
-
-#. A city in Japan
-msgid "Aomori"
-msgstr "ØØÙÙÙØÛ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Asahikawa Airport"
-msgid "Asahikawa"
-msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØØÙÛâÚØÙØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Asia"
-msgid "Ashiya"
-msgstr "ØØÛØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Chios"
-msgid "Chitose"
-msgstr "ØÛÙØ"
-
-#. A city in Japan
-msgid "Chofu"
-msgstr "ÚÙÛâÙÙ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Fiji"
-msgid "Fuji"
-msgstr "ÙÛØÛ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Turku"
-msgid "Fukue"
-msgstr "ØÙØÚÙ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Bukoba"
-msgid "Fukuoka"
-msgstr "ØÙÚÙØØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Guatemala"
-msgid "Futemma"
-msgstr "ÚÙØØÙØÙØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Guiuan"
-msgid "Gifu"
-msgstr "ÚÛÙØÙ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Oakdale"
-msgid "Hakodate"
-msgstr "ØÙÚØÛÙ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Takamatsu"
-msgid "Hamamatsu"
-msgstr "ØØÚØÙØØØÙ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Hamadan"
-msgid "Hamanaka"
-msgstr "ÙÙØØÙ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Panama"
-msgid "Hanamaki"
-msgstr "ÙØÙØÙØ"
-
-#. A city in Japan
-msgid "Hiroshima"
-msgstr "ÙÛØÙØÛÙØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Hof"
-msgid "Hofu"
-msgstr "ÙÙÙ"
-
-#. A city in Japan
-msgid "Ishigaki"
-msgstr ""
-
-#. A city in Japan
-msgid "Iwakuni"
-msgstr ""
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Izmir"
-msgid "Izumo"
-msgstr "ØØÙÛØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Canada"
-msgid "Janado"
-msgstr "ÚØÙØØØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Kaduna"
-msgid "Kadena"
-msgstr "ÚØØÙÙØ"
-
-#. A city in Japan
-msgid "Kagoshima"
-msgstr "ÚØÚÙØÛÙØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Kananga"
-msgid "Kanayama"
-msgstr "ÚØÙØÙÚØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Kenya"
-msgid "Kanoya"
-msgstr "ÚÙÛØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Kamishli"
-msgid "Kashoji"
-msgstr "ÙØÙØÙÛ"
-
-#. A city in Japan
-msgid "Kitakyushu"
-msgstr ""
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Takamatsu"
-msgid "Komatsu"
-msgstr "ØØÚØÙØØØÙ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Matsushima Ab"
-msgid "Komatsushima"
-msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÙØÛÛ ÙØØÙØÛÙØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Kuusamo"
-msgid "Kumamoto"
-msgstr "ÚÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Kuopio"
-msgid "Kushiro"
-msgstr "ÚÙØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Matsuyama"
-msgid "Matsubara"
-msgstr "ÙØØØÙÛØÙØ"
-
-#. A city in Japan
-msgid "Matsumoto"
-msgstr "ÙØØØÙÙÙØÙ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Matsushima Ab"
-msgid "Matsushima"
-msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÙØÛÛ ÙØØÙØÛÙØ"
-
-#. A city in Japan
-msgid "Matsuyama"
-msgstr "ÙØØØÙÛØÙØ"
-
-#. A city in Japan
-msgid "Memambetsu"
-msgstr ""
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Mikonos"
-msgid "Mihonoseki"
-msgstr "ÙÛÚÙÙÙØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Miami"
-msgid "Minami"
-msgstr "ÙÛØÙÛ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Visalia"
-msgid "Misawa"
-msgstr "ÙÛØÛÙÛØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Milton"
-msgid "Mito"
-msgstr "ÙÛÙØÙÙ"
-
-#. A city in Japan
-msgid "Miyazaki"
-msgstr "ÙÛØØØÚÛ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Takamatsu"
-msgid "Mombetsu"
-msgstr "ØØÚØÙØØØÙ"
-
-#. A city in Japan
-msgid "Nagasaki"
-msgstr "ÙØÚØØØÚÛ"
-
-#. A city in Japan
-msgid "Nagoya"
-msgstr "ÙØÚÙÛØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Nashua"
-msgid "Naha"
-msgstr "ÙØÙØØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Takamatsu"
-msgid "Naka-shibetsu"
-msgstr "ØØÚØÙØØØÙ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Niagara"
-msgid "Niigata"
-msgstr "ÙÛØÚØØØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Ohio"
-msgid "Obihiro"
-msgstr "ØÙÙØÛÙ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Odiham"
-msgid "Odaira"
-msgstr "ØÙØÛÙÙ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Osaka"
-msgid "Odaka"
-msgstr "ØÙØØÚØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Olathe"
-msgid "Odate"
-msgstr "ØÙÙÛØÛ"
-
-#. A city in Japan
-msgid "Ofunakoshi"
-msgstr ""
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Omaha"
-msgid "Ogimachiya"
-msgstr "ØÙÙÙØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Olivia"
-msgid "Oita"
-msgstr "ØÙÙÛÙÛØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Okayama"
-msgid "Okata"
-msgstr "ØÙÚØÛØÙØ"
-
-#. A city in Japan
-msgid "Okayama"
-msgstr "ØÙÚØÛØÙØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Okayama"
-msgid "Okazato"
-msgstr "ØÙÚØÛØÙØ"
-
-#. A city in Japan
-msgid "Osaka"
-msgstr "ØÙØØÚØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Oki"
-msgid "Ozuki"
-msgstr "ØÙÚÛ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Santiago"
-msgid "Saga"
-msgstr "ØØÙØÛØÚÙ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Sarnia"
-msgid "Sanrizuka"
-msgstr "ØØØÙÛØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Sanandaj"
-msgid "Sawada"
-msgstr "ØÙÙØØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Sedalia"
-msgid "Sendai"
-msgstr "ØÛØÛÙÛØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Shiraz"
-msgid "Shiroi"
-msgstr "ØÛØØØ"
-
-#. A city in Japan
-msgid "Takamatsu"
-msgstr "ØØÚØÙØØØÙ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Takamatsu"
-msgid "Takatsu"
-msgstr "ØØÚØÙØØØÙ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Matsuyama"
-msgid "Tateyama"
-msgstr "ÙØØØÙÛØÙØ"
-
-#. The capital of Japan
-msgid "Tokyo"
-msgstr "ØÙÚÛÙ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Aomori"
-msgid "Tottori"
-msgstr "ØØÙÙÙØÛ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Tampa"
-msgid "Toyama"
-msgstr "ØÙÙØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Tokyo"
-msgid "Toyooka"
-msgstr "ØÙÚÛÙ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Tunisia"
-msgid "Tsuiki"
-msgstr "ØÙÙØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Ushuaia"
-msgid "Ushuku"
-msgstr "ØÙØÙØØÛØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Waukegan"
-msgid "Wakkanai"
-msgstr "ÙÚÛÚØÙ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Hamadan"
-msgid "Yamagata"
-msgstr "ÙÙØØÙ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Karachi"
-msgid "Yamaguchi"
-msgstr "ÚØØÚÛ"
-
-#. A city in Japan
-msgid "Yao"
-msgstr "ÛØØÙ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Nootka"
-msgid "Yokota"
-msgstr "ÙÙØÚØ"
-
-#. A city in Japan
-#, fuzzy
-#| msgid "Chinandega"
-msgid "Yoshinaga"
-msgstr "ÚÛÙØÙØÚØ"
-
-#. A city in Jersey
-#, fuzzy
-#| msgid "La Tuque"
-msgid "La Hougue"
-msgstr "ÙØØÙÚ"
-
-#. The capital of Jersey
-#, fuzzy
-#| msgid "Saint Helena"
-msgid "Saint Helier"
-msgstr "ØÙ ÙÙÙØ"
-
-#. A city in Jordan
-#, fuzzy
-#| msgid "Aqaba"
-msgid "Al 'Aqabah"
-msgstr "ØÙØÙ"
-
-#. A city in Jordan
-#, fuzzy
-#| msgid "Al Baha"
-msgid "Al Jizah"
-msgstr "ØÙØÙØØ"
-
-#. The capital of Jordan.
-#. "Amman" is the traditional English name.
-#. The local name in Arabic is "'Amman".
-#.
-msgid "Amman"
-msgstr "ØÙØÙ"
-
-#. A city in Kazakhstan
-msgid "Almaty"
-msgstr "ØÙÙØØÛ"
-
-#. A city in Kazakhstan.
-#. The local name in Russian is "Aktau".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Aktau"
-msgid "Aqtau"
-msgstr "ØÙâØØÙ"
-
-#. A city in Kazakhstan.
-#. The local name in Russian is "Aktobe".
-#.
-msgid "AqtÃbe"
-msgstr ""
-
-#. The capital of Kazakhstan
-msgid "Astana"
-msgstr "ØØØØÙÙ"
-
-#. A city in Kazakhstan.
-#. The local name in Russian is "Ural'sk".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Orly"
-msgid "Oral"
-msgstr "ØÙØÙÛ"
-
-#. A city in Kazakhstan.
-#. The local name in Russian is "Karaganda".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Karaganda"
-msgid "Qaraghandy"
-msgstr "ÚØØØÚØÙØØ"
-
-#. A city in Kazakhstan.
-#. The local name in Russian is "Kostanay".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Astana"
-msgid "Qostanay"
-msgstr "ØØØØÙÙ"
-
-#. A city in Kazakhstan.
-#. The local name in Russian is "Kyzylorda".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Kzyl-Orda"
-msgid "Qyzylorda"
-msgstr "ÚØÛÙ ØØØØ"
-
-#. A city in Kazakhstan
-#, fuzzy
-#| msgid "Tashkent"
-msgid "Shymkent"
-msgstr "ØØØÚÙØ"
-
-#. A city in Kenya
-#, fuzzy
-#| msgid "Loreto"
-msgid "Eldoret"
-msgstr "ÙÙØØÙ"
-
-#. A city in Kenya
-#, fuzzy
-#| msgid "Kish"
-msgid "Kisumu"
-msgstr "ÚÛØ"
-
-#. A city in Kenya
-#, fuzzy
-#| msgid "Tasmania"
-msgid "Mombasa"
-msgstr "ØØØÙØÙÛ"
-
-#. The capital of Kenya
-msgid "Nairobi"
-msgstr "ÙØÛØÙØÛ"
-
-#. A city in Kiribati
-#, fuzzy
-#| msgid "London"
-msgctxt "City in Kiribati"
-msgid "London"
-msgstr "ÙÙØÙ"
-
-#. The capital of Kuwait.
-#. "Kuwait" is the traditional English name.
-#. The local name in Arabic is "Al Kuwayt / ØÙÙÙÙØ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Kuwait"
-msgctxt "City in Kuwait"
-msgid "Kuwait"
-msgstr "ÚÙÛØ"
-
-#. The capital of Kyrgyzstan
-msgid "Bishkek"
-msgstr "ØÛØÚÚ"
-
-#. The capital of Laos.
-#. "Vientiane" is the traditional English name.
-#. The local name in Lao is "Viangchan".
-#.
-msgid "Vientiane"
-msgstr ""
-
-#. A city in Latvia
-msgid "LiepÄja"
-msgstr "ÙÛâÛÙØÛØ"
-
-#. The capital of Latvia
-#, fuzzy
-#| msgid "Riga"
-msgid "RÄga"
-msgstr "ØÛÚØ"
-
-#. The capital of Lebanon.
-#. "Beirut" is the traditional English name.
-#. The local name is "Beyrouth".
-#.
-msgid "Beirut"
-msgstr "ØÛØÙØ"
-
-#. A city in Libya
-#, fuzzy
-#| msgid "Benina"
-msgid "Baninah"
-msgstr "ØÙÛÙÙ"
-
-#. A city in Libya
-#, fuzzy
-#| msgid "Abha"
-msgid "Sabha"
-msgstr "ØØÙØ"
-
-#. The capital of Libya.
-#. "Tripoli" is the traditional English name.
-#. The local name in Arabic is "Tarabulus / ØØØØÙØ".
-#.
-msgid "Tripoli"
-msgstr "ØØØØÙØ"
-
-#. The capital of Liechtenstein
-#, fuzzy
-#| msgid "Veracruz"
-msgid "Vaduz"
-msgstr "ØØØÚØÙØ"
-
-#. A city in Lithuania
-msgid "Kaunas"
-msgstr "ÚØÙÙØØ"
-
-#. A city in Lithuania
-#, fuzzy
-#| msgid "Zamboanga"
-msgid "Palanga"
-msgstr "ØØÙØÙÙÚØ"
-
-#. The capital of Lithuania
-msgid "Vilnius"
-msgstr "ÙÛÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Lithuania
-#, fuzzy
-#| msgid "Vidalia"
-msgid "Åiauliai"
-msgstr "ÙØÛØÙÛØ"
-
-#. The capital of Luxembourg
-#, fuzzy
-#| msgid "Luxembourg"
-msgctxt "City in Luxembourg"
-msgid "Luxembourg"
-msgstr "ÙÙÚØØÙØÙØÚ"
-
-#. The capital of Macau.
-#. The local name in Chinese is "Aomen / æé".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Macau"
-msgctxt "City in Macau"
-msgid "Macau"
-msgstr "ÙØÚØØÙ"
-
-#. A city in Macau.
-#. The local name in Chinese is "Dangzai / æä".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Tampa"
-msgid "Taipa"
-msgstr "ØÙÙØ"
-
-#. A city in Macedonia
-#, fuzzy
-#| msgid "Ord"
-msgid "Ohrid"
-msgstr "ØÙØØ"
-
-#. The capital of Macedonia
-#, fuzzy
-#| msgid "Hope"
-msgid "Skopje"
-msgstr "ÙÙÙ"
-
-#. A city in Madagascar
-#, fuzzy
-#| msgid "Ankeny"
-msgid "Ankarena"
-msgstr "ØÙÙÚÙÛ"
-
-#. The capital of Madagascar
-#, fuzzy
-#| msgid "Antananarivo / Ivato"
-msgid "Antananarivo"
-msgstr "ØÙØØÙØÙØØÛÙÙ / ØÛÙØØÙ"
-
-#. A city in Madagascar
-#, fuzzy
-#| msgid "Antalaha"
-msgid "Antsiranana"
-msgstr "ØÙØØÙØÙØ"
-
-#. A city in Madagascar
-msgid "Fasenina-Ampasy"
-msgstr ""
-
-#. A city in Madagascar
-#, fuzzy
-#| msgid "Manhattan"
-msgid "Mahajanga"
-msgstr "ÙÙÙØÙ"
-
-#. A city in Madagascar
-#, fuzzy
-#| msgid "Tasmania"
-msgid "Toamasina"
-msgstr "ØØØÙØÙÛ"
-
-#. A city in Madagascar
-#, fuzzy
-#| msgid "Bolzano"
-msgid "Tolanaro"
-msgstr "ØÙÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in Malaysia
-msgid "Bintulu"
-msgstr "ØÛÙØÙÙÙ"
-
-#. A city in Malaysia
-#, fuzzy
-#| msgid "Georgetown"
-msgctxt "City in Malaysia"
-msgid "George Town"
-msgstr "ØÙØØâØØÙÙ"
-
-#. A city in Malaysia
-#, fuzzy
-#| msgid "Short Beach"
-msgid "Johor Bahru"
-msgstr "ØÙØØ ØÛÚ"
-
-#. A city in Malaysia
-#, fuzzy
-#| msgid "Kananga"
-msgid "Klang"
-msgstr "ÚØÙØÙÚØ"
-
-#. A city in Malaysia
-#, fuzzy
-#| msgid "Chah Bahar"
-msgid "Kota Baharu"
-msgstr "ÚØØÙØØ"
-
-#. A city in Malaysia
-msgid "Kota Kinabalu"
-msgstr ""
-
-#. A city in Malaysia
-#, fuzzy
-#| msgid "Kaduna"
-msgid "Kuah"
-msgstr "ÚØØÙÙØ"
-
-#. The capital of Malaysia
-msgid "Kuala Lumpur"
-msgstr "ÚÙÙØ ÙØÙÙÙØ"
-
-#. A city in Malaysia
-#, fuzzy
-#| msgid "Kustatan"
-msgid "Kuantan"
-msgstr "ÚÙØØØØØÙ"
-
-#. A city in Malaysia
-#, fuzzy
-#| msgid "Junin"
-msgid "Kuching"
-msgstr "ØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Malaysia
-#, fuzzy
-#| msgctxt "Country"
-#| msgid "Kuwait"
-msgid "Kudat"
-msgstr "ÚÙÛØ"
-
-#. A city in Malaysia
-#, fuzzy
-#| msgid "Alaska"
-msgid "Melaka"
-msgstr "ØÙØØÚØ"
-
-#. A city in Malaysia
-#, fuzzy
-#| msgid "Morris"
-msgid "Miri"
-msgstr "ÙÙØÛØ"
-
-#. A city in Malaysia
-#, fuzzy
-#| msgid "Canadian"
-msgid "Sandakan"
-msgstr "ÚØÙØØÛÙÙ"
-
-#. A city in Malaysia
-#, fuzzy
-#| msgid "Spain"
-msgid "Sepang"
-msgstr "ØØÙØÙÛØ"
-
-#. A city in Malaysia
-#, fuzzy
-#| msgid "Sibiu"
-msgid "Sibu"
-msgstr "ØÛØÛÙ"
-
-#. A city in Malaysia
-#, fuzzy
-#| msgid "Sitka"
-msgid "Sitiawan"
-msgstr "ØÛØÚØ"
-
-#. A city in Malaysia
-#, fuzzy
-#| msgid "Taiwan"
-msgid "Tawau"
-msgstr "ØØÛÙØÙ"
-
-#. A city in Malaysia
-#, fuzzy
-#| msgid "Victoria"
-msgctxt "City in Malaysia"
-msgid "Victoria"
-msgstr "ÙÛÚØÙØÛØ"
-
-#. The capital of the Maldives.
-#. "Male" is the traditional English name.
-#. The local name in Dhivehi is "Maale".
-#.
-msgid "Male"
-msgstr "ÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Malta
-#, fuzzy
-#| msgid "Lugano"
-msgid "Luqa"
-msgstr "ÙÙÚØÙÙ"
-
-#. The capital of Malta
-#, fuzzy
-#| msgid "Vallenar"
-msgid "Valletta"
-msgstr "ØØÛÙØØ"
-
-#. The capital of the Marshall Islands
-#, fuzzy
-#| msgid "Marion"
-msgid "Majuro"
-msgstr "ÙØÛÙÙ"
-
-#. The capital of Martinique
-#, fuzzy
-#| msgid "Mont-de-Marsan"
-msgid "Fort-de-France"
-msgstr "ÙÙÙâØÙâÙØØØØÙ"
-
-#. A city in Martinique
-#, fuzzy
-#| msgid "Vermont"
-msgid "Le Lamentin"
-msgstr "ÙØÙÙÙØ"
-
-#. A city in Mauritania
-#, fuzzy
-#| msgid "Nouakchott"
-msgid "Nouadhibou"
-msgstr "ÙÙØØÚÚÙØ"
-
-#. The capital of Mauritania
-msgid "Nouakchott"
-msgstr "ÙÙØØÚÚÙØ"
-
-#. A city in Mauritius
-#, fuzzy
-#| msgid "Alliance"
-msgid "Plaisance"
-msgstr "ØÙØÛÙØ"
-
-#. The capital of Mauritius
-#, fuzzy
-#| msgid "St Louis"
-msgid "Port Louis"
-msgstr "ØÙØ ÙÙÛØ"
-
-#. A city in Mauritius
-#, fuzzy
-#| msgid "Maturin"
-msgid "Port Mathurin"
-msgstr "ÙØØÙØÛÙ"
-
-#. A city in Mayotte
-msgid "Dzaoudzi"
-msgstr ""
-
-#. The capital of Mayotte
-msgid "Mamoudzou"
-msgstr ""
-
-#. A city in Guerrero in Mexico
-msgid "Acapulco"
-msgstr "ØÚØÙÙÙÚÙ"
-
-#. A city in Aguascalientes in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Aguascalientes"
-msgctxt "City in Aguascalientes, Mexico"
-msgid "Aguascalientes"
-msgstr "ØÚÙØØâÚØÙÛÙØØ"
-
-#. A city in Campeche in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Campeche"
-msgctxt "City in Campeche, Mexico"
-msgid "Campeche"
-msgstr "ÚØÙÙÚÙ"
-
-#. A city in Quintana Roo in Mexico
-msgid "CancÃn"
-msgstr "ÚØÙÚÙÙ"
-
-#. A city in Campeche in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Camden"
-msgid "Carmen"
-msgstr "ÚÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Quintana Roo in Mexico
-msgid "Chetumal"
-msgstr "ÚØÙÙØÙ"
-
-#. A city in YucatÃn in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Chichen-ItzÃ"
-msgid "ChichÃn-ItzÃ"
-msgstr "ÚÛÚÙ ØÛØØØ"
-
-#. A city in Chihuahua in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Chihuahua"
-msgctxt "City in Chihuahua, Mexico"
-msgid "Chihuahua"
-msgstr "ÚÛÙØØÙØ"
-
-#. A city in MÃxico in Mexico.
-#. One of several cities in Mexico called "JuÃrez".
-#.
-msgid "Ciudad JuÃrez"
-msgstr "ØÛÙØØØ ØÙØØØ"
-
-#. A city in Sonora in Mexico
-msgid "Ciudad ObregÃn"
-msgstr "ØÛÙØØØ ØÙØØÙØÚØÙÙ"
-
-#. A city in Tamaulipas in Mexico
-msgid "Ciudad Victoria"
-msgstr "ØÛÙØØØ ÙÛÚØÙØÛØ"
-
-#. A city in Colima in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Colima"
-msgctxt "City in Colima, Mexico"
-msgid "Colima"
-msgstr "ÚÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Quintana Roo in Mexico
-msgid "Cozumel"
-msgstr "ÚÙØÙÙÙ"
-
-#. A city in Morelos in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Curacao"
-msgid "Cuernavaca"
-msgstr "ÚÙØØØØØÙ"
-
-#. A city in Sinaloa in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Michigan"
-msgid "CuliacÃn"
-msgstr "ÙÛØÛÚØÙ"
-
-#. A city in Durango in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Durango"
-msgctxt "City in Durango, Mexico"
-msgid "Durango"
-msgstr "ØØÙÚÙ"
-
-#. A city in Oaxaca in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "El Monte"
-msgid "El Zapote"
-msgstr "ØÙ ÙØÙØÛ"
-
-#. A city in Jalisco in Mexico
-msgid "Guadalajara"
-msgstr "ÚÙØØØÙØØØØØ"
-
-#. A city in Sonora in Mexico
-msgid "Guaymas"
-msgstr "ÚÙØÛÙØØ"
-
-#. A city in Sonora in Mexico
-msgid "Hermosillo"
-msgstr "ØØÙÙØÛÙ"
-
-#. A city in Guerrero in Mexico
-msgid "Ixtapa"
-msgstr "ØÛØØØÙØ"
-
-#. A city in Oaxaca in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Ixtapa"
-msgid "Ixtepec"
-msgstr "ØÛØØØÙØ"
-
-#. A city in Baja California Sur in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "La Paz"
-msgctxt "City in Baja California Sur, Mexico"
-msgid "La Paz"
-msgstr "ÙØÙØØ"
-
-#. A city in Oaxaca in Mexico
-msgid "Laguna Tepic"
-msgstr ""
-
-#. A city in Guanajuato in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "TorreÃn"
-msgctxt "City in Guanajuato, Mexico"
-msgid "LeÃn"
-msgstr "ØÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Baja California Sur in Mexico
-msgid "Loreto"
-msgstr "ÙÙØØÙ"
-
-#. A city in Sinaloa in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Los Alamos"
-msgid "Los Mochis"
-msgstr "ÙÙØ ØÙØÙÙØ"
-
-#. A city in Colima in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Manzanillo"
-msgctxt "City in Colima, Mexico"
-msgid "Manzanillo"
-msgstr "ÙØÙØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Tamaulipas in Mexico
-msgid "Matamoros"
-msgstr "ÙØØØÙÙØÙØ"
-
-#. A city in Sinaloa in Mexico
-msgid "MazatlÃn"
-msgstr "ÙØØØØÙØÙ"
-
-#. A city in Baja California in Mexico
-msgid "Mexicali"
-msgstr "ÙØÛÚØÙÛ"
-
-#. The capital of Mexico.
-#. "Mexico City" is the traditional English name.
-#. The local name in Spanish is "MÃxico".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Mason City"
-msgid "Mexico City"
-msgstr "ÙÛØÙ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Veracruz in Mexico
-msgid "MinatitlÃn"
-msgstr "ÙÛÙØØÛØÙØÙ"
-
-#. A city in Coahuila in Mexico
-msgid "Monclova"
-msgstr "ÙÙÙÚÙÙÙØ"
-
-#. A city in Nuevo LeÃn in Mexico
-msgid "Monterrey"
-msgstr "ÙÙÙØØØÛ"
-
-#. A city in MichoacÃn in Mexico
-msgid "Morelia"
-msgstr "ÙÙØÙÛØ"
-
-#. A city in YucatÃn in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Merida"
-msgctxt "City in YucatÃn, Mexico"
-msgid "MÃrida"
-msgstr "ÙØÛØØ"
-
-#. A city in Tamaulipas in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Laredo"
-msgid "Nuevo Laredo"
-msgstr "ÙØØÛØÙ"
-
-#. A city in Oaxaca in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Oaxaca"
-msgctxt "City in Oaxaca, Mexico"
-msgid "Oaxaca"
-msgstr "ØÙØØØØÚØ"
-
-#. A city in Coahuila in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Minneapolis"
-msgid "Piedras Negras"
-msgstr "ÙÛÙÛØÙÙÙÛØ"
-
-#. A city in Veracruz in Mexico.
-#. One of several cities in Mexico called "Poza Rica".
-#.
-msgid "Poza Rica de Hidalgo"
-msgstr ""
-
-#. A city in Puebla in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Puebla"
-msgctxt "City in Puebla, Mexico"
-msgid "Puebla"
-msgstr "ÙÙØÙÙÙØ"
-
-#. A city in Oaxaca in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Estonia"
-msgid "Puerto Escondido"
-msgstr "ØØØÙÙÛ"
-
-#. A city in Jalisco in Mexico
-msgid "Puerto Vallarta"
-msgstr ""
-
-#. A city in QuerÃtaro in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Queretaro"
-msgctxt "City in QuerÃtaro, Mexico"
-msgid "QuerÃtaro"
-msgstr "ÚØØØØÙ"
-
-#. A city in Tamaulipas in Mexico
-msgid "Reynosa"
-msgstr "ØØÛÙÙØØ"
-
-#. A city in Coahuila in Mexico
-msgid "Saltillo"
-msgstr "ØØÙØÛÙÛÙ"
-
-#. A city in Baja California Sur in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "SÃo Josà dos Campos"
-msgid "San Josà del Cabo"
-msgstr "ØØÙÙ ÚÙØÙ ØÙØ ÚØÙÙÙØ"
-
-#. A city in San Luis Potosà in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "San Luis"
-msgctxt "City in San Luis PotosÃ, Mexico"
-msgid "San Luis PotosÃ"
-msgstr "ØØÙ ÙÙØÛØ"
-
-#. A city in Tamaulipas in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Campo"
-msgid "Tampico"
-msgstr "ÚÙÙÙ"
-
-#. A city in Chiapas in Mexico
-msgid "Tapachula"
-msgstr "ØØÙØÚÙÙØ"
-
-#. A city in Baja California in Mexico
-msgid "Tijuana"
-msgstr "ØÛØÙØÙØ"
-
-#. A city in MÃxico in Mexico
-msgid "Toluca"
-msgstr "ØÙÙÙÚØ"
-
-#. A city in Coahuila in Mexico
-msgid "TorreÃn"
-msgstr "ØÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Chiapas in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Tulsa"
-msgid "Tuxtla"
-msgstr "ØØÙØØ"
-
-#. A city in MichoacÃn in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Japan"
-msgid "Uruapan"
-msgstr "ÚØÙÙ"
-
-#. A city in Veracruz in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Veracruz"
-msgctxt "City in Veracruz, Mexico"
-msgid "Veracruz"
-msgstr "ØØØÚØÙØ"
-
-#. A city in Tabasco in Mexico
-msgid "Villahermosa"
-msgstr "ØÛØØØÙÙØØ"
-
-#. A city in Zacatecas in Mexico
-#, fuzzy
-#| msgid "Zacatecas"
-msgctxt "City in Zacatecas, Mexico"
-msgid "Zacatecas"
-msgstr "ØØÚØØÚØØ"
-
-#. The capital of the Federated States of Micronesia
-#, fuzzy
-#| msgid "Balikesir"
-msgid "Palikir"
-msgstr "ØØÙÚØÛØ"
-
-#. The capital of Moldova
-msgid "ChiÅinÄu"
-msgstr "ÚÛØÛâÙÙ"
-
-#. The capital of Monaco
-#, fuzzy
-#| msgid "Moncton"
-msgctxt "City in Monaco"
-msgid "Monaco"
-msgstr "ÙØÙÚØÙÙ"
-
-#. The capital of Mongolia.
-#. The name is also written "ÐÐÐÐÐÐÐÐÑÐÑ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Ulan-Bator"
-msgid "Ulaanbaatar"
-msgstr "ØÙÙØÙ ØØØÙØ"
-
-#. A city in Montenegro
-msgid "Podgorica"
-msgstr "ÙÙØÚÙØÛØØØ"
-
-#. A city in Montenegro
-#, fuzzy
-#| msgid "Tiaret"
-msgid "Tivat"
-msgstr "ØÛØØÙ"
-
-#. A city in Morocco
-msgid "Agadir"
-msgstr "ØØØØÛØ"
-
-#. A city in Morocco
-msgid "Al Hoceima"
-msgstr ""
-
-#. A city in Morocco
-#, fuzzy
-#| msgid "Flores"
-msgid "Fes"
-msgstr "ÙÙÙØÛØ"
-
-#. A city in Morocco
-msgid "Marrakech"
-msgstr "ÙØØÚØ"
-
-#. A city in Morocco
-msgid "Meknes"
-msgstr "ÙÚÙØ"
-
-#. A city in Morocco
-#, fuzzy
-#| msgid "Ecuador"
-msgid "Nador"
-msgstr "ØÚÙØØÙØ"
-
-#. A city in Morocco
-#, fuzzy
-#| msgid "Roseburg"
-msgid "Nouaseur"
-msgstr "ØÙØØØÚ"
-
-#. A city in Morocco
-msgid "Ouarzazat"
-msgstr ""
-
-#. A city in Morocco
-#, fuzzy
-#| msgid "Sudan"
-msgid "Oujda"
-msgstr "ØÙØØÙ"
-
-#. The capital of Morocco
-#, fuzzy
-#| msgid "Alabat"
-msgid "Rabat"
-msgstr "ØÙØØØØ"
-
-#. A city in Morocco.
-#. "Tangier" is the traditional English name.
-#. The local name is "Tanger".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Tanagra"
-msgid "Tangier"
-msgstr "ØØÙÚØØ"
-
-#. A city in Morocco
-#, fuzzy
-#| msgid "Trenton"
-msgid "Tetouan"
-msgstr "ØØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Mozambique
-msgid "Beira"
-msgstr "ØØÛØØ"
-
-#. A city in Mozambique
-msgid "Chimoio"
-msgstr "ÚÛÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Mozambique
-#, fuzzy
-#| msgid "Michigan"
-msgid "Lichinga"
-msgstr "ÙÛØÛÚØÙ"
-
-#. The capital of Mozambique
-#, fuzzy
-#| msgid "Matsumoto"
-msgid "Maputo"
-msgstr "ÙØØØÙÙÙØÙ"
-
-#. A city in Mozambique
-msgid "Nampula"
-msgstr "ÙÙÙÙÙØ"
-
-#. A city in Mozambique
-#, fuzzy
-#| msgid "Puebla"
-msgid "Pemba"
-msgstr "ÙÙØÙÙÙØ"
-
-#. A city in Mozambique
-msgid "Quelimane"
-msgstr "ÚÙÛÙØÙÙ"
-
-#. The capital of Myanmar.
-#. "Rangoon" is the traditional English name.
-#. The local name in Burmese is "Yangon".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Angoon"
-msgid "Rangoon"
-msgstr "ØÙÚÙÙ"
-
-#. The capital of Nepal.
-#. The local name in Nepali is "àààààààà".
-#.
-msgid "Kathmandu"
-msgstr "ÚØØÙØÙØÙ"
-
-#. The capital of the Netherlands
-msgid "Amsterdam"
-msgstr "ØÙØØØØØÙ"
-
-#. A city in the Netherlands
-msgid "De Kooy"
-msgstr ""
-
-#. A city in the Netherlands
-#, fuzzy
-#| msgid "Debrecen"
-msgid "Deelen"
-msgstr "ØØØØØÙ"
-
-#. A city in the Netherlands
-msgid "Eindhoven"
-msgstr "ØÛÙØÙÙÙÙ"
-
-#. A city in the Netherlands
-#, fuzzy
-#| msgid "Gilmer"
-msgid "Gilze"
-msgstr "ÚÛÙÙØ"
-
-#. A city in the Netherlands
-msgid "Groningen"
-msgstr "ØØÙÙÛÙÚÙ"
-
-#. A city in the Netherlands
-msgid "Leeuwarden"
-msgstr "ÙÙØØØÙ"
-
-#. A city in the Netherlands
-msgid "Maastricht"
-msgstr "ÙØØØØÛØØ"
-
-#. A city in the Netherlands
-#, fuzzy
-#| msgid "Vlieland"
-msgid "Oost-Vlieland"
-msgstr "ÙÙÛÙØÙØ"
-
-#. A city in the Netherlands
-msgid "Rotterdam"
-msgstr "ØÙØØØØÙ"
-
-#. The capital of the Netherlands.
-#. "The Hague" is the traditional English name.
-#. The local name in Dutch is "'s-Gravenhage".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Terre Haute"
-msgid "The Hague"
-msgstr "ØØÙ ÙÙØ"
-
-#. A city in the Netherlands
-#, fuzzy
-#| msgid "Altenburg"
-msgid "Valkenburg"
-msgstr "ØÙØÙØÙØÚ"
-
-#. A city in the Netherlands
-#, fuzzy
-#| msgid "Volk"
-msgid "Volkel"
-msgstr "ÙØÙÚ"
-
-#. A city in the Netherlands
-msgid "Woensdrecht"
-msgstr "ÙÙÙØØØØØ"
-
-#. A city in the Netherlands Antilles
-#, fuzzy
-#| msgid "Rennes"
-msgid "Benners"
-msgstr "ØÙ"
-
-#. A city in the Netherlands Antilles
-#, fuzzy
-#| msgid "Cape May"
-msgid "Cupe Coy"
-msgstr "ÚÛÙâÙÛ"
-
-#. A city in the Netherlands Antilles
-msgid "Dorp Nikiboko"
-msgstr ""
-
-#. A city in the Netherlands Antilles
-#, fuzzy
-#| msgid "Gabon"
-msgid "Gato"
-msgstr "ÚØØÙÙ"
-
-#. A city in New Caledonia
-#, fuzzy
-#| msgid "Kananga"
-msgid "Karenga"
-msgstr "ÚØÙØÙÚØ"
-
-#. The capital of New Caledonia
-#, fuzzy
-#| msgid "Houma"
-msgid "NoumÃa"
-msgstr "ÙÙÙØ"
-
-#. A city in New Zealand
-msgid "Auckland"
-msgstr "ØÙÚÙÙØ"
-
-#. A city in New Zealand
-msgid "Christchurch"
-msgstr "ÚØØÛØØâÚØÚ"
-
-#. The capital of New Zealand
-msgid "Wellington"
-msgstr "ÙÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in Nicaragua
-msgid "Bluefields"
-msgstr "ØÙÙÙÛÙØØ"
-
-#. A city in Nicaragua
-msgid "Chinandega"
-msgstr "ÚÛÙØÙØÚØ"
-
-#. A city in Nicaragua
-#, fuzzy
-#| msgid "Minot"
-msgid "Jinotega"
-msgstr "ÙØÛÙØØ"
-
-#. A city in Nicaragua
-msgid "Juigalpa"
-msgstr "ØÙØÛÚØÙÙØ"
-
-#. The capital of Nicaragua
-#, fuzzy
-#| msgid "Manaus"
-msgid "Managua"
-msgstr "ÙØÙÙØØØ"
-
-#. A city in Nicaragua
-#, fuzzy
-#| msgid "IguazÃ"
-msgid "Puerto Cabezas"
-msgstr "ØÛÚÙØØØÙ"
-
-#. A city in Nicaragua
-msgid "Rivas"
-msgstr "ØÛÙØØ"
-
-#. A city in Niger
-msgid "Agadez"
-msgstr "ØÚØØÙØ"
-
-#. The capital of Niger
-#, fuzzy
-#| msgid "Nice"
-msgid "Niamey"
-msgstr "ÙÛØ"
-
-#. A city in Niger
-#, fuzzy
-#| msgid "Gander"
-msgid "Zinder"
-msgstr "ÚÙØØ"
-
-#. A city in Lagos Nigeria
-#, fuzzy
-#| msgid "Beja"
-msgid "Ikeja"
-msgstr "ØÚØ"
-
-#. A city in Nigeria
-msgid "Ilorin"
-msgstr "ØÛÙÙØÛÙ"
-
-#. A city in Nigeria
-msgid "Kaduna"
-msgstr "ÚØØÙÙØ"
-
-#. A city in Nigeria
-#, fuzzy
-#| msgid "Kenya"
-msgid "Kano"
-msgstr "ÚÙÛØ"
-
-#. A city in Nigeria
-#, fuzzy
-#| msgid "Coral Harbour"
-msgid "Port Harcourt"
-msgstr "ÚÙØØÙ ÙØØØØ"
-
-#. The capital of Niue
-#, fuzzy
-#| msgid "Al-Jouf"
-msgid "Alofi"
-msgstr "ØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Norfolk Island
-#, fuzzy
-#| msgid "Kingston"
-msgctxt "City in Norfolk Island"
-msgid "Kingston"
-msgstr "ÚÛÙÚØØÙÙ"
-
-#. A city in the Northern Mariana Islands
-#, fuzzy
-#| msgid "Calapan"
-msgid "Chalan Kanoa"
-msgstr "ÚØÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Norway
-msgid "Alta"
-msgstr "ØÙØØ"
-
-#. A city in Norway
-msgid "BerlevÃg"
-msgstr ""
-
-#. A city in Norway
-msgid "BodÃ"
-msgstr "ØÙØÙ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Bole"
-msgid "Bolle"
-msgstr "ØÙÙÙ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Bole"
-msgid "BoltÃsen"
-msgstr "ØÙÙÙ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-msgid "BrÃnnÃysund"
-msgstr "ØØÙÙÙØÛØÙÙ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Abbotsford"
-msgid "BÃtsfjord"
-msgstr "ØØØØÙÙØØ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Salem"
-msgid "Dalem"
-msgstr "ØÛÙÙ"
-
-#. A city in Norway
-msgid "Djupdalen"
-msgstr ""
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Elko"
-msgid "Eldskog"
-msgstr "ØÙÚÙ"
-
-#. A city in Norway
-msgid "Fagernes"
-msgstr "ÙØÚØÙØ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Kirkenes"
-msgid "Fiskenes"
-msgstr "ØÛØÚÙØ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Vlieland"
-msgid "Flesland"
-msgstr "ÙÙÛÙØÙØ"
-
-#. A city in Norway
-msgid "FlorÃ"
-msgstr "ÙÙÙØÙ"
-
-#. A city in Norway
-msgid "FÃrde"
-msgstr ""
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Garden Creek"
-msgid "Gardermoen"
-msgstr "ÚØØØÙ ÚØÛÚ"
-
-#. A city in Norway
-msgid "Hammerfest"
-msgstr "ÙØÙØÙØØ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Narvik"
-msgid "Hasvik"
-msgstr "ÙØØÙÛÚ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Hadsund"
-msgid "Haugesund"
-msgstr "ÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Ho"
-msgid "Holm"
-msgstr "ÙÙ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "HonningsvÃg/Valan"
-msgid "HonningsvÃg"
-msgstr "ÙÙÙÛÙÚØÙÙÚ/ÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Norway
-msgid "Kirkenes"
-msgstr "ØÛØÚÙØ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Kiev"
-msgid "Kjevik"
-msgstr "ÚÛÙ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Kristianstad"
-msgid "Kristiansund"
-msgstr "ÚØÛØØÙØØØØ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Mariehamn"
-msgid "Mehamn"
-msgstr "ÙØØÛâÛÙØÙÙ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Golden"
-msgid "Molde"
-msgstr "ÚÙÙØÙ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Voss/BÃmoen"
-msgid "MosjÃen"
-msgstr "ÙÙØ"
-
-#. A city in Norway
-msgid "Namsos"
-msgstr "ÙØÙØÙØ"
-
-#. A city in Norway
-msgid "Narvik"
-msgstr "ÙØØÙÛÚ"
-
-#. A city in Norway
-msgid "Notodden"
-msgstr "ÙÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Oseberg A"
-msgid "Oseberg"
-msgstr "ØÙØÙØØÚ"
-
-#. The capital of Norway
-msgid "Oslo"
-msgstr "ØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Reyes"
-msgid "Rygge"
-msgstr "ØÛÙØ"
-
-#. A city in Norway
-msgid "RÃros"
-msgstr "ØÙØÙØ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Narvik"
-msgid "RÃrvik"
-msgstr "ÙØØÙÛÚ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Russell"
-msgid "RÃssvoll"
-msgstr "ØØØÙ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "RÃros"
-msgid "RÃst"
-msgstr "ØÙØÙØ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Canadian"
-msgid "Sandane"
-msgstr "ÚØÙØØÛÙÙ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Saghez"
-msgid "Skagen"
-msgstr "ØÙØ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Skive"
-msgid "Skien"
-msgstr "ØØÚÛÙÙ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Yola"
-msgid "Sola"
-msgstr "ÛÙÙØ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Atoka"
-msgid "Stokka"
-msgstr "ØØÙÚØ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Sartine Island"
-msgid "Svartnes"
-msgstr "ØØÛØÙâÛ ØØØØÛÙ"
-
-#. A city in Norway
-msgid "SvolvÃr"
-msgstr ""
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "RÃros"
-msgid "SÃrkjosen"
-msgstr "ØÙØÙØ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Tours"
-msgid "Torp"
-msgstr "ØÙØ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "TromsÃ/Langnes"
-msgid "TromsÃ"
-msgstr "ØØÙÙØÙ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Trondheim/Vaernes"
-msgid "Trondheim"
-msgstr "ØØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Norway
-msgid "VadsÃ"
-msgstr "ÙØØØÙ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Ãlesund/Vigra"
-msgid "Ãlesund"
-msgstr "ØÙÙØÙÙ/ÙÛÚØØ"
-
-#. A city in Norway
-#, fuzzy
-#| msgid "Larissa"
-msgid "Ãrsta"
-msgstr "ÙØØÛØØ"
-
-#. A city in Oman
-msgid "Mu'askar al Murtafi'ah"
-msgstr ""
-
-#. The capital of Oman.
-#. "Muscat" is the traditional English name.
-#. The local name in Arabic is "Masqat".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Murcia"
-msgid "Muscat"
-msgstr "ÙÙØØÛØ"
-
-#. A city in Oman
-msgid "Salalah"
-msgstr "ØÙØÙÙ"
-
-#. The capital of Pakistan
-msgid "Islamabad"
-msgstr "ØØÙØÙâØØØØ"
-
-#. A city in Pakistan
-msgid "Karachi"
-msgstr "ÚØØÚÛ"
-
-#. A city in Pakistan
-msgid "Lahore"
-msgstr "ÙØÙÙØ"
-
-#. A city in Pakistan
-msgid "Nawabshah"
-msgstr "ÙÙØØ ØØÙ"
-
-#. The capital of Palau
-#, fuzzy
-#| msgid "Coro"
-msgid "Koror"
-msgstr "ÚÙØÙÙ"
-
-#. The capital of Palau
-#, fuzzy
-#| msgid "Meeker"
-msgid "Melekeok"
-msgstr "ÙÛÚØ"
-
-#. A city in Panama
-msgid "David"
-msgstr "ØÛÙÛØ"
-
-#. A city in Panama
-msgid "Fuerte Kobbe"
-msgstr ""
-
-#. The capital of Panama
-msgid "PanamÃ"
-msgstr "ÙØÙØÙØ"
-
-#. A city in Panama
-#, fuzzy
-#| msgid "Tyumen"
-msgid "Tocumen"
-msgstr "ØÛÙÙÙ"
-
-#. The capital of Papua New Guinea
-#, fuzzy
-#| msgid "Moresby"
-msgid "Port Moresby"
-msgstr "ÙÙØØØÛ"
-
-#. The capital of Paraguay
-msgid "AsunciÃn"
-msgstr "ØØÙÙØÛÙÙ"
-
-#. A city in Paraguay
-msgid "Colonia FÃlix de Azara"
-msgstr ""
-
-#. A city in Peru
-#, fuzzy
-#| msgid "Andahuayla"
-msgid "Andahuaylas"
-msgstr "ØÙØØÙÙØÛÙØ"
-
-#. A city in Peru
-msgid "Arequipa"
-msgstr "ØØÙÚÛÙØ"
-
-#. A city in Peru
-msgid "Ayacucho"
-msgstr "ØÛØÚÙÚÙ"
-
-#. A city in Peru
-msgid "Chiclayo"
-msgstr "ÚÛÚÙØÛÙ"
-
-#. A city in Peru
-#, fuzzy
-#| msgid "Cuzco"
-msgid "Cusco"
-msgstr "ÚÙØÚÙ"
-
-#. A city in Peru
-msgid "Iquitos"
-msgstr "ØÛÚÛØÙØ"
-
-#. A city in Peru
-msgid "Juliaca"
-msgstr "ØÙÙÛØÚØ"
-
-#. The capital of Peru
-#, fuzzy
-#| msgid "Lima"
-msgctxt "City in Peru"
-msgid "Lima"
-msgstr "ÙØÛÙØ"
-
-#. A city in Peru
-msgid "Pisco"
-msgstr "ÙÛØÚÙ"
-
-#. A city in Peru
-msgid "Pucallpa"
-msgstr "ÙÙÚØÛÙØ"
-
-#. A city in Peru
-#, fuzzy
-#| msgid "Macedonia"
-msgid "Puerto Maldonado"
-msgstr "ÙÙØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Peru
-msgid "Tacna"
-msgstr "ØØÚÙØ"
-
-#. A city in Peru
-#, fuzzy
-#| msgid "Tarija"
-msgid "Talara"
-msgstr "ØØØÛØØ"
-
-#. A city in Peru
-#, fuzzy
-#| msgid "Taranto"
-msgid "Tarapoto"
-msgstr "ØØØØÙØÙ"
-
-#. A city in Peru
-msgid "Trujillo"
-msgstr "ØØÙØÛÙ"
-
-#. A city in Peru
-msgid "Tumbes"
-msgstr "ØÙÙØØ"
-
-#. A city in the Philippines
-#, fuzzy
-#| msgid "Los Angeles"
-msgid "Angeles"
-msgstr "ÙÙØ ØÙØÙØ"
-
-#. A city in the Philippines
-msgid "Davao"
-msgstr "ØØÙØØÙ"
-
-#. A city in the Philippines
-#, fuzzy
-#| msgid "Laos"
-msgid "Laoag"
-msgstr "ÙØØÙØ"
-
-#. The capital of the Philippines
-msgid "Manila"
-msgstr "ÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in the Philippines
-msgid "Masbate"
-msgstr "ÙØØÙØØÙ"
-
-#. A city in the Philippines
-#, fuzzy
-#| msgid "Mildura"
-msgid "Pildira"
-msgstr "ÙÛÙØÛÙØØ"
-
-#. A city in the Philippines
-#, fuzzy
-#| msgid "Dubai"
-msgid "Subic"
-msgstr "ØÙØÛ"
-
-#. A city in the Philippines
-#, fuzzy
-#| msgid "Zamboanga"
-msgid "Zamboanga City"
-msgstr "ØØÙØÙÙÚØ"
-
-#. A city in Poland
-msgid "GdaÅsk"
-msgstr ""
-
-#. A city in Poland
-msgid "Katowice"
-msgstr "ÚØØÙÙÛØØÙ"
-
-#. A city in Poland
-msgid "KrakÃw"
-msgstr "ÚØØÚÙÙ"
-
-#. A city in Poland
-msgid "PoznaÅ"
-msgstr "ÙÙØÙØÙÛ"
-
-#. A city in Poland
-msgid "RzeszÃw"
-msgstr ""
-
-#. A city in Poland
-msgid "Szczecin"
-msgstr "ØØÚØØÛÙ"
-
-#. The capital of Poland.
-#. "Warsaw" is the traditional English name.
-#. The local name in Polish is "Warszawa".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Waseca"
-msgctxt "City in Poland"
-msgid "Warsaw"
-msgstr "ÙØØÛÚØ"
-
-#. A city in Poland
-msgid "WrocÅaw"
-msgstr "ÙØÙØØÙØÙ"
-
-#. A city in Poland
-msgid "ÅÃdÅ"
-msgstr ""
-
-#. A city in Portugal
-msgid "Beja"
-msgstr "ØÚØ"
-
-#. A city in Portugal
-#, fuzzy
-#| msgid "Cape Blanco"
-msgid "Castelo Branco"
-msgstr "ÚÛÙâØÙØÙÚÙ"
-
-#. A city in Portugal
-msgid "Faro"
-msgstr "ÙØØÙ"
-
-#. A city in Portugal
-#, fuzzy
-#| msgid "Florida"
-msgid "Flor da Rosa"
-msgstr "ÙÙÙØÛØØ"
-
-#. A city in Portugal
-msgid "Lajes"
-msgstr "ÙØÚÛØ"
-
-#. The capital of Portugal.
-#. "Lisbon" is the traditional English name.
-#. The local name in Portuguese is "Lisboa".
-#.
-msgid "Lisbon"
-msgstr "ÙÛØØÙÙ"
-
-#. A city in Portugal
-msgid "Monte Real"
-msgstr "ÙÙÙØÙ ØØØÙ"
-
-#. A city in Portugal
-msgid "Montijo"
-msgstr "ÙÙÙØÛØÙ"
-
-#. A city in Portugal
-#, fuzzy
-#| msgid "Hvar"
-msgid "Ovar"
-msgstr "ØÙØØ"
-
-#. A city in Portugal
-msgid "Ponta Delgada"
-msgstr "ÙÙÙØØ ØÙÚØØØ"
-
-#. A city in Portugal
-#, fuzzy
-#| msgid "Loreto"
-msgid "Porto"
-msgstr "ÙÙØØÙ"
-
-#. A city in Portugal
-#, fuzzy
-#| msgid "Toronto"
-msgid "Porto Santo"
-msgstr "ØÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Portugal.
-#. One of several cities in Portugal called "Santa Cruz".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Santa Cruz Harbor"
-msgid "Santa Cruz das Flores"
-msgstr "ØÙØØ ØÙØØÚØÙØ"
-
-#. A city in Portugal
-msgid "Sintra"
-msgstr "ØÛÙØØØ"
-
-#. A city in Portugal
-msgid "Ãgua de Pena"
-msgstr ""
-
-#. A city in Puerto Rico
-msgid "Carolina"
-msgstr "ÚØØÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Puerto Rico
-msgid "Ponce"
-msgstr "ÙÙÙØÙ"
-
-#. A city in Puerto Rico
-msgid "Rafael Hernandez"
-msgstr ""
-
-#. A city in Puerto Rico
-msgid "San Juan"
-msgstr "ØØÙ ØÙØÙ"
-
-#. The capital of Qatar.
-#. "Doha" is the traditional English name.
-#. The local name in Arabic is "Ad Dawhah / ØÙØÙØØ".
-#.
-msgid "Doha"
-msgstr "ØÙØÙ"
-
-#. A city in Romania
-msgid "Arad"
-msgstr "ØØØØ"
-
-#. A city in Romania
-msgid "BacÄu"
-msgstr "ØØÚÙØÙ"
-
-#. A city in Romania
-msgid "Baia Mare"
-msgstr "ØØÛØÙØØÙ"
-
-#. The capital of Romania.
-#. "Bucharest" is the traditional English name.
-#. The local name in Romanian is "BucureÅti".
-#.
-msgid "Bucharest"
-msgstr "ØØØØØØ"
-
-#. A city in Romania
-msgid "Cluj-Napoca"
-msgstr "ÚÙÙÚ ÙØÙÙÚØ"
-
-#. A city in Romania
-msgid "Craiova"
-msgstr "ÚØØÛÙÙØ"
-
-#. A city in Romania
-msgid "IaÅi"
-msgstr "ÛØØÛ"
-
-#. A city in Romania
-#, fuzzy
-#| msgid "Mihail Kogalniceanu"
-msgid "Mihail KogÄlniceanu"
-msgstr "ÙÛÙØÛÙ ÚØÚÙÙÛÚØÙÙ"
-
-#. A city in Romania
-#, fuzzy
-#| msgid "Odesa"
-msgid "Oradea"
-msgstr "ØÙØØØ"
-
-#. A city in Romania
-msgid "Satu Mare"
-msgstr "ØØØÙÙØØÙ"
-
-#. A city in Romania
-msgid "Sibiu"
-msgstr "ØÛØÛÙ"
-
-#. A city in Romania
-msgid "Suceava"
-msgstr "ØÙÚØÙØ"
-
-#. A city in Romania
-msgid "TimiÅoara"
-msgstr ""
-
-#. A city in Romania
-msgid "Tulcea"
-msgstr "ØÙÙÚØ"
-
-#. A city in Romania
-msgid "TÃrgu-MureÅ"
-msgstr ""
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÐÐÐÐ".
-#.
-msgid "Abakan"
-msgstr "ØØØÚØÙ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÐÐÑ".
-#.
-msgid "Adler"
-msgstr "ØØÙØ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÐÐÑÑÑ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Anadyr"
-msgid "Anadyr'"
-msgstr "ØÙØØÛØ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÐÐÐ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Andapa"
-msgid "Anapa"
-msgstr "ØÙØØÙØ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÑÑÐÐÐÐÐÑÑÐ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Arkhangel'Sk"
-msgid "Arkhangel'sk"
-msgstr "ØØØØÙÚÙØÚ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÑÑÑÐÑÐÐÑ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Astrakhan"
-msgid "Astrakhan'"
-msgstr "ØØØØØØØÙ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÑÐÐÑÐ".
-#.
-msgid "Barnaul"
-msgstr "ØØÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÑÐÑÐ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Brjansk"
-msgid "Bratsk"
-msgstr "ØØÛØÙØÚ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÑÑÐÑÐ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Brjansk"
-msgid "Bryansk"
-msgstr "ØØÛØÙØÚ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÐÑÐÐÐÑÐ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Chelyabinsk-Balandino"
-msgid "Chelyabinsk"
-msgstr "ÚÛÙÛØØÛÙØÚ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÑÐ".
-#.
-msgid "Chita"
-msgstr "ÚÛØØ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÑÐÑÐÐÐ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Cullman"
-msgid "Chul'man"
-msgstr "ÚØÙÙÙ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÐÐÐÑÑ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Angers"
-msgid "Engel's"
-msgstr "ØÙÚÙ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÑÐÑÑÐ".
-#.
-msgid "Irkutsk"
-msgstr "ØÛØÚÙØØÚ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÐÐÐÐÐÐÑÐÐ".
-#.
-msgid "Kaliningrad"
-msgstr "ÚØÙÛÙÛÙÚØØØ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÐÐÐÑ".
-#.
-msgid "Kazan'"
-msgstr "ÚØØØÙ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÐÐÑÐÐÐ".
-#.
-msgid "Kemerovo"
-msgstr "ÚÙÛØÙÙ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÐÐÑÐÐÑÐ".
-#.
-msgid "Khabarovsk"
-msgstr "ØØØØØÙØÚ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÐÑÑ-ÐÐÐÑÐÐÑÐ".
-#.
-msgid "Khanty-Mansiysk"
-msgstr ""
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÑÐÑÐÐÐÐÑ".
-#.
-msgid "Krasnodar"
-msgstr "ÚØØÙØØØØ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÑÐÑÐÐÑÑÑÐ".
-#.
-msgid "Krasnoyarsk"
-msgstr "ÚØØÙØÛØØØÚ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÐÐÐÐÐ".
-#.
-msgid "Magadan"
-msgstr "ÙÚØØØÙ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÐÐÑÐÐÑÐÑÐ ÐÐÐÑ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Mineral Point"
-msgid "Mineral'nyye Vody"
-msgstr "ÙÛÙØØÙ ÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÑÐÑÐ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Mirny"
-msgid "Mirnyy"
-msgstr "ÙÛØÙÛ"
-
-#. The capital of Russia.
-#. "Moscow" is the traditional English name.
-#. The local name in Russian is "Moskva / ÐÐÑÐÐÐ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Moscow"
-msgctxt "City in Russia"
-msgid "Moscow"
-msgstr "ÙØÚÙ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÑÑÐÐÐÑÐ".
-#.
-msgid "Murmansk"
-msgstr "ÙÙØÙØÙØÚ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÐÑÑÐÐ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Nalchik"
-msgid "Nal'chik"
-msgstr "ÙØÙÚÛÚ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÐÐÐÐÐÑÑÐÐÑÐ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Nizhneudinsk"
-msgid "Nizhnevartovsk"
-msgstr "ÙÛÚÙØÙØÛÙØÚ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÐÐÐÑÐÐÐÑÐ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Donets'k"
-msgid "Novokuznetsk"
-msgstr "ØØÙØØÚ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÐÐÑÐÐÐÑÑÐ".
-#.
-msgid "Novosibirsk"
-msgstr "ÙÙØÛØÛØØÚ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÑÐ".
-#.
-msgid "Omsk"
-msgstr "ØÙÙØÚ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÑÐÐÐÑÑÐ".
-#.
-msgid "Orenburg"
-msgstr "ØØÙØÙØÚ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÐÐÐ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Potenza"
-msgid "Penza"
-msgstr "ÙÙØÙØØØ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÑÐÑ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Palermo"
-msgid "Perm'"
-msgstr "ÙØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÑÑÐÐÐÐÐÐÐÑÐ-ÐÐÐÑÐÑÑÐÐÐ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Petrozavodsk"
-msgid "Petropavlovsk"
-msgstr "ÙÛØØØØØÙÙØØÚ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÑÑÐÐ-ÐÐ-ÐÐÐÑ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Rostock"
-msgid "Rostov"
-msgstr "ØÙØØÙÚ"
-
-#. A city in Russia.
-#. "Saint Petersburg" is the traditional English name.
-#. The local name in Russian is "Sankt-Peterburg /
-#. ÐÐÐÐÑ-ÐÐÑÐÑÐÑÑÐ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "St. Petersburg"
-msgid "Saint Petersburg"
-msgstr "ØÙ ÙØØØØÙØÚ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÐÐÐÑÐ".
-#.
-msgid "Samara"
-msgstr "ØØÙØØØ"
-
-#. A city in Russia
-msgid "Saratov"
-msgstr "ØØØØØÙ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÑÐÐÑÐÐÐÐÑ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Stavropol"
-msgid "Stavropol'"
-msgstr "ØØØØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÑÑÐÐÐÐÐ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Sturgis"
-msgid "Strigino"
-msgstr "ØØØØØÛØ"
-
-#. A city in Russia.
-#. The local name in Russian is "ÐÑÑÐÑÑ".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Sturgis"
-msgid "Surgut"
-msgstr "ØØØØØÛØ"
-
-#. A city in Russia
-msgid "Syktyvkar"
-msgstr "ØÛÚØÛÙØØ"
-
-#. A city in Russia
-#, fuzzy
-#| msgid "Tunisia"
-msgid "Tiksi"
-msgstr "ØÙÙØ"
-
-#. A city in Russia
-msgid "Tyumen"
-msgstr "ØÛÙÙÙ"
-
-#. A city in Russia
-msgid "Udachnyy"
-msgstr ""
-
-#. A city in Russia
-msgid "Ufa"
-msgstr ""
-
-#. A city in Russia
-msgid "Ul'yanovsk"
-msgstr ""
-
-#. A city in Russia
-msgid "Ulan-Ude"
-msgstr ""
-
-#. A city in Russia
-msgid "Velikiye Luki"
-msgstr ""
-
-#. A city in Russia
-msgid "Vladivostok"
-msgstr "ÙÙØØÛÙØØØÙÚ"
-
-#. A city in Russia
-msgid "Volgograd"
-msgstr "ÙÙÚØÚØØØ"
-
-#. A city in Russia
-#, fuzzy
-#| msgid "Voronez"
-msgid "Voronezh"
-msgstr "ÙØØÙÙÛØ"
-
-#. A city in Russia
-msgid "Yakutsk"
-msgstr "ÛÚÙØØÚ"
-
-#. A city in Russia
-#, fuzzy
-#| msgid "Ekaterinburg"
-msgid "Yekaterinburg"
-msgstr "ÛÛÚØØÛØÛÙØÙØÚ"
-
-#. A city in Russia
-msgid "Yuzhno-Sakhalinsk"
-msgstr ""
-
-#. The capital of RÃunion
-#, fuzzy
-#| msgid "Saint-Quentin"
-msgid "Saint-Denis"
-msgstr "ØÙ ÚØÙØÙ"
-
-#. A city in RÃunion
-#, fuzzy
-#| msgid "Saint-Pierre"
-msgctxt "City in RÃunion"
-msgid "Saint-Pierre"
-msgstr "ØÙ ÙÛâÛØ"
-
-#. A city in Saint Helena
-#, fuzzy
-#| msgid "Georgetown"
-msgctxt "City in Saint Helena"
-msgid "Georgetown"
-msgstr "ØÙØØâØØÙÙ"
-
-#. The capital of Saint Kitts and Nevis
-#, fuzzy
-#| msgid "Barre"
-msgid "Basseterre"
-msgstr "ØØÛ"
-
-#. A city in Saint Kitts and Nevis
-msgid "Golden Rock"
-msgstr "ÚÙÙØÙ ØØÚ"
-
-#. A city in Saint Kitts and Nevis
-#, fuzzy
-#| msgid "Newcastle"
-msgctxt "City in Saint Kitts and Nevis"
-msgid "Newcastle"
-msgstr "ÙÛÙÚØÙ"
-
-#. The capital of Saint Lucia
-#, fuzzy
-#| msgid "Chartres"
-msgid "Castries"
-msgstr "ØØØØØ"
-
-#. A city in Saint Lucia
-#, fuzzy
-#| msgid "Monte Real"
-msgid "Pointe Sable"
-msgstr "ÙÙÙØÙ ØØØÙ"
-
-#. A city in Saint Lucia
-#, fuzzy
-#| msgid "Vigan"
-msgid "Vigie"
-msgstr "ØÛÚØÙ"
-
-#. The capital of Saint Pierre and Miquelon
-#, fuzzy
-#| msgid "Saint-Pierre"
-msgctxt "City in Saint Pierre and Miquelon"
-msgid "Saint-Pierre"
-msgstr "ØÙ ÙÛâÛØ"
-
-#. A city in Saint Vincent and the Grenadines
-#, fuzzy
-#| msgid "Burns Lake"
-msgid "Arnos Vale"
-msgstr "ØØÙØ ÙÛÚ"
-
-#. The capital of Saint Vincent and the Grenadines
-#, fuzzy
-#| msgid "Kingston"
-msgid "Kingstown"
-msgstr "ÚÛÙÚØØÙÙ"
-
-#. The capital of Samoa
-#, fuzzy
-#| msgid "Asia"
-msgid "Apia"
-msgstr "ØØÛØ"
-
-#. The capital of San Marino
-#, fuzzy
-#| msgid "San Marcos"
-msgctxt "City in San Marino"
-msgid "San Marino"
-msgstr "ØÙ ÙØØÚØ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-#, fuzzy
-#| msgid "Arar"
-msgid "'Ar'ar"
-msgstr "ØÙØØØ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-msgid "Abha"
-msgstr "ØØÙØ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-#, fuzzy
-#| msgid "Dammam"
-msgid "Ad Dalfa'ah"
-msgstr "ØÙØÙ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-#, fuzzy
-#| msgid "Dammam"
-msgid "Ad Dammam"
-msgstr "ØÙØÙ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-#, fuzzy
-#| msgid "Al Ain"
-msgid "Al 'Aqiq"
-msgstr "ØÙØÛÙ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-msgid "Al Qaysumah"
-msgstr "ØÙÙÛØÙÙÙ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-#, fuzzy
-#| msgid "Al Qaysumah"
-msgid "Al Qurayyat"
-msgstr "ØÙÙÛØÙÙÙ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-#, fuzzy
-#| msgid "Al Baha"
-msgid "Al Wajh"
-msgstr "ØÙØÙØØ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-#, fuzzy
-#| msgid "Al Qaysumah"
-msgid "Al Wuday'ah"
-msgstr "ØÙÙÛØÙÙÙ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-msgid "Ar Ruqayyiqah"
-msgstr ""
-
-#. A city in Saudi Arabia
-#, fuzzy
-#| msgid "Taif"
-msgid "At Ta'if"
-msgstr "ØØØÙ"
-
-#. A city in Saudi Arabia.
-#. "Dhahran" is the traditional English name.
-#. The local name in Arabic is "Az Zahran".
-#.
-msgid "Dhahran"
-msgstr "ØÙØØÙ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-#, fuzzy
-#| msgid "Hail"
-msgid "Ha'il"
-msgstr "ØØØÙ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-#, fuzzy
-#| msgid "Jeddah"
-msgid "Jiddah"
-msgstr "ØØÙ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-#, fuzzy
-#| msgid "Gizan"
-msgid "Jizan"
-msgstr "ØÛØØÙ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-#, fuzzy
-#| msgid "Khamis Mushait"
-msgid "Khamis Mushayt"
-msgstr "ØÙÛØ ÙØÛØ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-msgid "Masjid Ibn Rashid"
-msgstr ""
-
-#. A city in Saudi Arabia.
-#. "Mecca" is the traditional English name.
-#. The local name in Arabic is "Makkah".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Meacham"
-msgid "Mecca"
-msgstr "ÙÛÚÙ"
-
-#. A city in Saudi Arabia.
-#. "Medina" is the traditional English name.
-#. The local name in Arabic is "Al Madinah al Munawwarah".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Mena"
-msgid "Medina"
-msgstr "ÙÛÙØ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-msgid "Najran"
-msgstr "ÙØØØÙ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-msgid "Qal'at Bishah"
-msgstr ""
-
-#. A city in Saudi Arabia
-#, fuzzy
-#| msgid "Barca"
-msgid "Qara"
-msgstr "ØØØØÚÙØ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-msgid "Rafha"
-msgstr "ØÙØØ"
-
-#. The capital of Saudi Arabia.
-#. "Riyadh" is the traditional English name.
-#. The local name in Arabic is "Ar Riyad".
-#.
-msgid "Riyadh"
-msgstr "ØÛØØ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-msgid "Tabuk"
-msgstr "ØØÙÚ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-#, fuzzy
-#| msgid "Farah"
-msgid "Tamrah"
-msgstr "ÙØØÙ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-#, fuzzy
-#| msgid "Turaif"
-msgid "Turayf"
-msgstr "ØØÛÙ"
-
-#. A city in Saudi Arabia
-msgid "Yanbu' al Bahr"
-msgstr ""
-
-#. A city in Senegal
-msgid "Boukot Ouolof"
-msgstr ""
-
-#. The capital of Senegal
-#, fuzzy
-#| msgid "Dhaka"
-msgid "Dakar"
-msgstr "ØØÚØ"
-
-#. A city in Senegal
-msgid "Saint-Louis"
-msgstr "ØÙ ÙÙØÛ"
-
-#. A city in Senegal
-#, fuzzy
-#| msgid "Tabas"
-msgid "Tambacounda"
-msgstr "ØØØ"
-
-#. A city in Senegal
-msgid "Ziguinchor"
-msgstr ""
-
-#. The capital of Serbia.
-#. "Belgrade" is the traditional English name.
-#. The local name in Serbian is "Beograd".
-#.
-msgid "Belgrade"
-msgstr "ØÙÚØØØ"
-
-#. A city in Serbia
-msgid "NiÅ"
-msgstr "ÙÛØ"
-
-#. A city in Serbia
-msgid "VrÅac"
-msgstr "ÙØØØØØ"
-
-#. A city in Serbia
-#, fuzzy
-#| msgid "Melun"
-msgid "Zemun"
-msgstr "ÙÙÙÙ"
-
-#. A city in the Seychelles
-#, fuzzy
-#| msgid "Cascade Locks"
-msgid "Cascade"
-msgstr "ÚØÚÛØ ÙØÚØ"
-
-#. The capital of the Seychelles
-#, fuzzy
-#| msgid "Victoria"
-msgctxt "City in Seychelles"
-msgid "Victoria"
-msgstr "ÙÛÚØÙØÛØ"
-
-#. The capital of Sierra Leone
-#, fuzzy
-#| msgid "Greytown"
-msgid "Freetown"
-msgstr "ÚØÛâØØÙÙ"
-
-#. A city in Sierra Leone
-#, fuzzy
-#| msgid "Guangxi"
-msgid "Lungi"
-msgstr "ÚÙØÙÚâÚÛ"
-
-#. The capital of Singapore
-#, fuzzy
-#| msgid "Singapore"
-msgctxt "City in Singapore"
-msgid "Singapore"
-msgstr "ØÙÚØÙÙØ"
-
-#. The capital of Slovakia
-msgid "Bratislava"
-msgstr "ØØØØÛØÙØÙØ"
-
-#. A city in Slovakia
-msgid "Dolnà HriÄov"
-msgstr ""
-
-#. A city in Slovakia
-msgid "Kamenica nad Cirochou"
-msgstr ""
-
-#. A city in Slovakia
-msgid "KoÅice"
-msgstr "ÚÙØÛØØÙ"
-
-#. A city in Slovakia
-msgid "LuÄenec"
-msgstr "ÙÙÚÙØØ"
-
-#. A city in Slovakia
-msgid "Nitra"
-msgstr "ÙÛØØØ"
-
-#. A city in Slovakia
-msgid "PieÅÅany"
-msgstr "ÙÛØØØØÙÛ"
-
-#. A city in Slovakia
-#, fuzzy
-#| msgid "Portland"
-msgid "Poprad"
-msgstr "ÙÙØØÙÙØ"
-
-#. A city in Slovakia
-msgid "Prievidza"
-msgstr "ÙØÛØÙÛØØØ"
-
-#. A city in Slovakia
-#, fuzzy
-#| msgid "Salida"
-msgid "SliaÄ"
-msgstr "ØØÙØÛØØ"
-
-#. The capital of Slovenia
-msgid "Ljubljana"
-msgstr "ÙÛÙØÙÛØÙØ"
-
-#. A city in Slovenia
-msgid "Maribor"
-msgstr "ÙØØÛØÙØ"
-
-#. A city in Slovenia
-#, fuzzy
-#| msgid "Loreto"
-msgid "PortoroÅ"
-msgstr "ÙÙØØÙ"
-
-#. The capital of the Solomon Islands
-#, fuzzy
-#| msgid "Honduras"
-msgid "Honiara"
-msgstr "ÙÙÙØÙØØØ"
-
-#. A city in South Africa
-#, fuzzy
-#| msgid "Bloomington"
-msgid "Bloemfontein"
-msgstr "ØÙÙÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in South Africa
-#, fuzzy
-#| msgid "Cape Young"
-msgid "Cape Town"
-msgstr "ÚÛÙâÛØÙÚ"
-
-#. A city in South Africa
-#, fuzzy
-#| msgid "Durant"
-msgid "Durban"
-msgstr "ØÙØØÙØ"
-
-#. A city in South Africa
-msgid "Johannesburg"
-msgstr "ÚÙÙØÙØØÙØÚ"
-
-#. A city in South Africa
-msgid "Klerksdorp"
-msgstr ""
-
-#. A city in South Africa
-#, fuzzy
-#| msgid "Elizabethtown"
-msgid "Port Elizabeth"
-msgstr "ØÙÛØØØØâØØÙÙ"
-
-#. A city in South Africa
-#, fuzzy
-#| msgctxt "City in Minnesota, United States"
-#| msgid "Rochester"
-msgid "Potchefstroom"
-msgstr "ØØÚØØØ"
-
-#. The capital of South Africa
-msgid "Pretoria"
-msgstr "ÙØØÙØÛØ"
-
-#. A city in South Africa
-#, fuzzy
-#| msgctxt "City in Arkansas, United States"
-#| msgid "Hot Springs"
-msgid "Springs"
-msgstr "ÙØØ ØØÙØÛÙÚØ"
-
-#. A city in South Africa
-msgid "Upington"
-msgstr "ØÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in South Africa
-#, fuzzy
-#| msgid "Vermilion"
-msgid "Vereeniging"
-msgstr "ÙØÙÛÙÛÙÙ"
-
-#. A city in South Korea
-#, fuzzy
-#| msgid "Chungju"
-msgid "Ch'ongju"
-msgstr "ÚÙÙÚâØÙ"
-
-#. A city in South Korea
-msgid "Cheju"
-msgstr "ÚÙâØÙ"
-
-#. A city in South Korea
-#, fuzzy
-#| msgid "Ancona"
-msgid "Inch'on"
-msgstr "ØÙÚÙÙØ"
-
-#. A city in South Korea
-#, fuzzy
-#| msgid "Hunan"
-msgid "Kunsan"
-msgstr "ÙÙÙØÙ"
-
-#. A city in South Korea.
-#. The name is also written "ìì".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Oman"
-msgid "Osan"
-msgstr "ØÙØÙ"
-
-#. A city in South Korea
-#, fuzzy
-#| msgid "Pyongyang"
-msgid "P'yongt'aek"
-msgstr "ÙÛÙÙÚâÛØÙÚ"
-
-#. A city in South Korea
-#, fuzzy
-#| msgid "Pullman"
-msgid "Pusan"
-msgstr "ÙÙÙÙÙ"
-
-#. The capital of South Korea.
-#. "Seoul" is the traditional English name.
-#. The local name in Korean is "Soul".
-#.
-msgid "Seoul"
-msgstr "ØØÙÙ"
-
-#. A city in South Korea
-#, fuzzy
-#| msgid "Tartu"
-msgid "Taegu"
-msgstr "ØØØØÙ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Arua"
-msgid "A CoruÃa"
-msgstr "ØØÙØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Anchialos"
-msgid "Agoncillo"
-msgstr "ØÙØÛØÙÙØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgctxt "Region"
-#| msgid "Antarctica"
-msgid "Alcantarilla"
-msgstr "ØÙØØØÚØÛÚØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Alice"
-msgid "Alicante"
-msgstr "ØÙÛØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Alameda"
-msgid "AlmerÃa"
-msgstr "ØÙØÙØØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Aurillac"
-msgid "Armilla"
-msgstr "ØÙØÛÙØÚ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Antigo"
-msgid "Atogo"
-msgstr "ØÙØÛÚÙ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Asturias/AvilÃs"
-msgid "AvilÃs"
-msgstr "ØØØÙØÛØØ/ØÙÛÙØ"
-
-#. A city in Spain
-msgid "Barajas"
-msgstr "ØØØØØØØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Barcelona"
-msgctxt "City in Spain"
-msgid "Barcelona"
-msgstr "ØØØØÙÙÙ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Bilma"
-msgid "Bilbao"
-msgstr "ØÛÙÙØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Colmar"
-msgid "Colmenar Viejo"
-msgstr "ÚÙÙÙØØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Cordova"
-msgid "Corcovados"
-msgstr "ÚÙØØÙÙØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Chartres"
-msgid "Cuatro Vientos"
-msgstr "ØØØØØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "CÃrdoba"
-msgctxt "City in Spain"
-msgid "CÃrdoba"
-msgstr "ÚÙØØÙÙØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "El Dorado"
-msgid "El Matorral"
-msgstr "ØÙ ØÙØØØÙ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Ferrara"
-msgid "FuenterrabÃa"
-msgstr "ÙØØØØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Gagnoa"
-msgid "Gando"
-msgstr "ÚØÙÛÙØØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Gorna"
-msgid "Gerona"
-msgstr "ÚÙØÙØ"
-
-#. A city in Spain
-msgid "Getafe"
-msgstr "ØØØÙÙ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Grenada"
-msgid "Granada"
-msgstr "ÚØÙÛØØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Gilmer"
-msgid "GÃime"
-msgstr "ÚÛÙÙØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Iba"
-msgid "Ibiza"
-msgstr "ØÛØØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Jerome"
-msgid "Jerez"
-msgstr "ØØÙÙ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "TorreÃn"
-msgctxt "City in Spain"
-msgid "LeÃn"
-msgstr "ØÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Los Alamos"
-msgid "Los BaldÃos"
-msgstr "ÙÙØ ØÙØÙÙØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Los Alamos"
-msgid "Los Llanos"
-msgstr "ÙÙØ ØÙØÙÙØ"
-
-#. The capital of Spain
-msgid "Madrid"
-msgstr "ÙØØØÛØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Man"
-msgid "MahÃn"
-msgstr "ÙØÙ"
-
-#. A city in Spain
-msgid "Melilla"
-msgstr "ÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "MossorÃ"
-msgid "MorÃn"
-msgstr "ÙÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Spain
-msgid "MÃlaga"
-msgstr "ÙØÙØÚØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "LoÅinj"
-msgid "NoÃin"
-msgstr "ÙÙØÛÙÛ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Pala"
-msgid "Palma"
-msgstr "ÙØÙØ"
-
-#. A city in Spain
-msgid "Reus"
-msgstr "ØØÙØ"
-
-#. A city in Spain
-msgid "Rota"
-msgstr "ØÙØØ"
-
-#. A city in Spain
-msgid "Sabadell"
-msgstr "ØØÙØØÙ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-msgid "Salamanca"
-msgstr "ØØÙÙ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "San Juan"
-msgid "San Javier"
-msgstr "ØØÙ ØÙØÙ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "San Carlos"
-msgid "San Pablo"
-msgstr "ØÙ ÚØØÙØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Standerton"
-msgid "Santander"
-msgstr "ØØØÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Santiago"
-msgctxt "City in Spain"
-msgid "Santiago"
-msgstr "ØØÙØÛØÚÙ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Badajoz/Talavera la Real"
-msgid "Talavera la Real"
-msgstr "ØØØØØÙØ/ØØÙØÙØØ ÙØØØØÙ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Tamatave"
-msgid "Tamaduste"
-msgstr "ØØÙØØØÙ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "TorreÃn"
-msgid "TorrejÃn del Rey"
-msgstr "ØÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Valencia"
-msgctxt "City in Spain"
-msgid "Valencia"
-msgstr "ÙØÙÙØÛØ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Vigan"
-msgid "Vigo"
-msgstr "ØÛÚØÙ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Villaguay"
-msgid "Villanubla"
-msgstr "ØÛØÚÙØØÛ"
-
-#. A city in Spain
-#, fuzzy
-#| msgid "Vitoria"
-msgid "Vitoria-Gasteiz"
-msgstr "ÙÛØÙØÛØ"
-
-#. A city in Spain
-msgid "Zaragoza"
-msgstr "ØØØØÚÙØØ"
-
-#. The capital of Sri Lanka
-#, fuzzy
-#| msgid "Colombia"
-msgid "Colombo"
-msgstr "ÚÙÙØÛØ"
-
-#. A city in Sri Lanka
-#, fuzzy
-#| msgid "Matsuyama"
-msgid "Katunayaka"
-msgstr "ÙØØØÙÛØÙØ"
-
-#. The capital of Sri Lanka
-msgid "Sri Jayewardenepura Kotte"
-msgstr ""
-
-#. The capital of Sudan.
-#. "Khartoum" is the traditional English name.
-#. The local name in Arabic is "Al Khartum".
-#.
-msgid "Khartoum"
-msgstr "ØØØØÙÙ"
-
-#. The capital of Suriname
-#, fuzzy
-#| msgid "Parma"
-msgid "Paramaribo"
-msgstr "ÙØØÙØ"
-
-#. A city in Suriname
-#, fuzzy
-#| msgid "Gander"
-msgid "Zanderij"
-msgstr "ÚÙØØ"
-
-#. The capital of Svalbard and Jan Mayen
-msgid "Longyearbyen"
-msgstr ""
-
-#. The capital of Swaziland
-#, fuzzy
-#| msgid "Cochabamba"
-msgid "Lobamba"
-msgstr "ÚÙÚØØØÙØØ"
-
-#. A city in Swaziland
-#, fuzzy
-#| msgid "Manning"
-msgid "Manzini"
-msgstr "ÙÙÛÙÚ"
-
-#. The capital of Swaziland
-#, fuzzy
-#| msgid "Masbate"
-msgid "Mbabane"
-msgstr "ÙØØÙØØÙ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "BorlÃnge"
-msgstr "ØÙØÙÙÚÙ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "GÃllivare"
-msgstr "ÛÙÛÙØØÙ"
-
-#. A city in Sweden
-#, fuzzy
-#| msgid "Gothenburg"
-msgid "GÃteborg"
-msgstr "ÚÙØÙØÙØÚ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "Halmstad"
-msgstr "ÙØÙÙØØØØ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "JÃnkÃping"
-msgstr "ÛÙÙÚÙÙÛÙÚ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "Kalmar"
-msgstr "ÚØÙÙØØ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "Karlstad"
-msgstr "ÚØØÙØØØØ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "Kiruna"
-msgstr "ÚÛØÙÙØ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "Kramfors"
-msgstr "ÚØØÙÙÙØØ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "Kristianstad"
-msgstr "ÚØÛØØÙØØØØ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "LinkÃping"
-msgstr "ÙÛÙÚÙÙÛÙÚ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "Ljungbyhed"
-msgstr ""
-
-#. A city in Sweden
-msgid "LuleÃ"
-msgstr "ÙÙÙØÙ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "Lycksele"
-msgstr "ÙÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "MalmÃ"
-msgstr "ÙØÙÙÙ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "NorrkÃping"
-msgstr "ÙÙØÚÙÙÛÙÚ"
-
-#. A city in Sweden
-#, fuzzy
-#| msgid "NorrkÃping"
-msgid "NykÃping"
-msgstr "ÙÙØÚÙÙÛÙÚ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "Ronneby"
-msgstr "ØÙÙØÙ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "SkellefteÃ"
-msgstr "ØÙÙØØÙ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "SkÃvde"
-msgstr "ØÙÙØÙ"
-
-#. The capital of Sweden
-msgid "Stockholm"
-msgstr "ØØØÚÙÙÙ"
-
-#. A city in Sweden
-#, fuzzy
-#| msgid "Huntsville"
-msgid "Sundsvall"
-msgstr "ÙØÙØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "SÃderhamn"
-msgstr "ØÙØØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "UmeÃ"
-msgstr "ØÙÙØÙ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "Visby"
-msgstr "ÙÛØØÙ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "VÃsterÃs"
-msgstr "ÙØØØÙØ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "VÃxjÃ"
-msgstr "ÙÚØÙ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "Ãngelholm"
-msgstr "ØÙÚÙÙÙÙÙ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "Ãrebro"
-msgstr "ØÙØØØÙ"
-
-#. A city in Sweden
-msgid "ÃrnskÃldsvik"
-msgstr "ØÙÙØÙÙØØÙÛÚ"
-
-#. A city in Switzerland
-#, fuzzy
-#| msgid "Kassel"
-msgid "Basel"
-msgstr "ÚØØÙ"
-
-#. The capital of Switzerland
-msgid "Bern"
-msgstr "ØØÙ"
-
-#. A city in Switzerland.
-#. "Geneva" is the traditional English name.
-#. The local name is "GenÃve".
-#.
-msgid "Geneva"
-msgstr "ÚÙÙ"
-
-#. A city in Switzerland
-msgid "Grenchen"
-msgstr "ÚØÙØÙ"
-
-#. A city in Switzerland
-msgid "Lugano"
-msgstr "ÙÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in Switzerland
-msgid "NeuchÃtel"
-msgstr "ÙÙØØØÙ"
-
-#. A city in Switzerland
-#, fuzzy
-#| msgid "Saint Helena"
-msgid "Sankt Gallen"
-msgstr "ØÙ ÙÙÙØ"
-
-#. A city in Switzerland
-msgid "Sion"
-msgstr "ØÛÙÙ"
-
-#. A city in Switzerland
-#, fuzzy
-#| msgid "Salt Point"
-msgid "St. Moritz"
-msgstr "ØØÙØ ÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Switzerland
-#, fuzzy
-#| msgid "Zurich"
-msgid "ZÃrich"
-msgstr "ØÙØÛØ"
-
-#. A city in Syria
-#, fuzzy
-#| msgid "Kamishli"
-msgid "Al Qamishli"
-msgstr "ÙØÙØÙÛ"
-
-#. A city in Syria.
-#. "Aleppo" is the traditional English name.
-#. The local name in Arabic is "Halab".
-#.
-msgid "Aleppo"
-msgstr "ØÙÙÙÙ"
-
-#. The capital of Syria.
-#. "Damascus" is the traditional English name.
-#. The local name in Arabic is "Dimashq".
-#.
-msgid "Damascus"
-msgstr "ØÙØÙ"
-
-#. A city in Syria
-msgid "Dayr az Zawr"
-msgstr ""
-
-#. A city in Syria.
-#. "Latakia" is the traditional English name.
-#. The local name in Arabic is "Al Ladhiqiyah".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Lattakia"
-msgid "Latakia"
-msgstr "ÙØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Taiwan.
-#. The name is also written "éé".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Lansing"
-msgid "Kaohsiung"
-msgstr "ÙØÙØÛÙÚ"
-
-#. The capital of Taiwan.
-#. The name is also written "èå".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Tripoli"
-msgid "Taipei"
-msgstr "ØØØØÙØ"
-
-#. A city in Taiwan.
-#. The name is also written "åé".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Tahoua"
-msgid "Taoyuan"
-msgstr "ØØØÙØØ"
-
-#. The capital of Tajikistan
-msgid "Dushanbe"
-msgstr "ØÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Tanzania
-msgid "Arusha"
-msgstr "ØØÙØØ"
-
-#. A city in Tanzania
-msgid "Bukoba"
-msgstr "ØÙÚÙØØ"
-
-#. The capital of Tanzania
-#, fuzzy
-#| msgid "Dar Es Salaam"
-msgid "Dar es Salaam"
-msgstr "ØØØØÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Tanzania
-#, fuzzy
-#| msgid "Moldova"
-msgid "Dodoma"
-msgstr "ÙÙÙØÙÙØ"
-
-#. A city in Tanzania
-#, fuzzy
-#| msgid "Erding"
-msgid "Iringa"
-msgstr "ØØØÛÙÚ"
-
-#. A city in Tanzania
-#, fuzzy
-#| msgid "Kingman"
-msgid "Kigoma"
-msgstr "ÚÛÙÚÙÙ"
-
-#. A city in Tanzania
-#, fuzzy
-#| msgid "Mena"
-msgid "Mbeya"
-msgstr "ÙÛÙØ"
-
-#. A city in Tanzania
-#, fuzzy
-#| msgid "Morocco"
-msgid "Morogoro"
-msgstr "ÙØØÚØ"
-
-#. A city in Tanzania
-#, fuzzy
-#| msgid "Morris"
-msgid "Moshi"
-msgstr "ÙÙØÛØ"
-
-#. A city in Tanzania
-#, fuzzy
-#| msgid "Marfa"
-msgid "Mtwara"
-msgstr "ÙØØÙØ"
-
-#. A city in Tanzania
-#, fuzzy
-#| msgid "Dubai"
-msgid "Musoma"
-msgstr "ØÙØÛ"
-
-#. A city in Tanzania
-#, fuzzy
-#| msgid "Manta"
-msgid "Mwanza"
-msgstr "ÙØÙØØ"
-
-#. A city in Tanzania
-#, fuzzy
-#| msgid "Tonga"
-msgid "Songea"
-msgstr "ØÙÙÚØ"
-
-#. A city in Tanzania
-#, fuzzy
-#| msgid "Tabas"
-msgid "Tabora"
-msgstr "ØØØ"
-
-#. A city in Tanzania
-#, fuzzy
-#| msgid "Manitoba"
-msgid "Zanzibar"
-msgstr "ÙÙÛØÙØØ"
-
-#. The capital of Thailand.
-#. "Bangkok" is the traditional English name.
-#. The local name in Thai is "Krung Thep / àààààààà".
-#.
-msgid "Bangkok"
-msgstr "ØØÙÚÙÚ"
-
-#. A city in Thailand
-msgid "Chiang Mai"
-msgstr "ØÛØÙÚâÙØÛ"
-
-#. A city in Thailand
-msgid "Chon Buri"
-msgstr "ÚÙÙâØÙØÛ"
-
-#. A city in Thailand
-#, fuzzy
-#| msgid "Haiti"
-msgid "Hat Yai"
-msgstr "ÙØØÛØÛ"
-
-#. A city in Thailand
-#, fuzzy
-#| msgid "Hunan"
-msgid "Hua Hin"
-msgstr "ÙÙÙØÙ"
-
-#. A city in Thailand
-msgid "Khon Kaen"
-msgstr ""
-
-#. A city in Thailand
-#, fuzzy
-#| msgid "Japan"
-msgid "Lampang"
-msgstr "ÚØÙÙ"
-
-#. A city in Thailand
-#, fuzzy
-#| msgid "Hong Kong"
-msgid "Mae Hong Son"
-msgstr "ÙÙÚ ÚÙÚ"
-
-#. A city in Thailand
-#, fuzzy
-#| msgid "Nancy"
-msgid "Nan"
-msgstr "ÙØÙØÛ"
-
-#. A city in Thailand
-#, fuzzy
-#| msgid "Prague"
-msgid "Phrae"
-msgstr "ÙØØÚ"
-
-#. A city in Thailand
-#, fuzzy
-#| msgid "Pawtucket"
-msgid "Phuket"
-msgstr "ÙÙØØÚØ"
-
-#. A city in Thailand
-#, fuzzy
-#| msgid "Angoon"
-msgid "Ranong"
-msgstr "ØÙÚÙÙ"
-
-#. A city in Thailand
-#, fuzzy
-#| msgid "Raton"
-msgid "Rayong"
-msgstr "ØØÙÙ"
-
-#. A city in Thailand
-#, fuzzy
-#| msgid "Santa Ana"
-msgid "Surat Thani"
-msgstr "ØÙØØ ØÙØ"
-
-#. A city in Thailand
-#, fuzzy
-#| msgid "Tirana"
-msgid "Trang"
-msgstr "ØÛØØÙØ"
-
-#. A city in Thailand
-msgid "Ubon Ratchathani"
-msgstr ""
-
-#. A city in Thailand
-msgid "Udon Thani"
-msgstr ""
-
-#. The capital of Togo
-msgid "Lome"
-msgstr "ÙÙÙÙ"
-
-#. A city in Togo
-msgid "Niamtougou"
-msgstr ""
-
-#. A city in Tonga
-msgid "Fua'amotu"
-msgstr ""
-
-#. The capital of Tonga
-msgid "Nuku'alofa"
-msgstr "ÙÙÚÙØÙÙÙØ"
-
-#. A city in Trinidad and Tobago
-#, fuzzy
-#| msgid "Concord"
-msgid "Bon Accord"
-msgstr "ÚÙÚÙØØ"
-
-#. A city in Trinidad and Tobago
-#, fuzzy
-#| msgid "Paros"
-msgid "Piarco"
-msgstr "ÙØØÙØ"
-
-#. The capital of Trinidad and Tobago
-#, fuzzy
-#| msgid "Port Said"
-msgid "Port-of-Spain"
-msgstr "ÙÙØØ ØØÛØ"
-
-#. A city in Tunisia
-msgid "Bizerte"
-msgstr "ØÛØØØ"
-
-#. A city in Tunisia
-#, fuzzy
-#| msgid "El Dorado"
-msgid "El Borma"
-msgstr "ØÙ ØÙØØØÙ"
-
-#. A city in Tunisia
-msgid "Gabes"
-msgstr "ÚØØØ"
-
-#. A city in Tunisia
-msgid "Gafsa"
-msgstr "ÚØÙØØ"
-
-#. A city in Tunisia
-msgid "Houmt Souk"
-msgstr ""
-
-#. A city in Tunisia
-msgid "Jendouba"
-msgstr "ÚÙØÙØØ"
-
-#. A city in Tunisia
-msgid "Kairouan"
-msgstr "ÚØÙØØÙ"
-
-#. A city in Tunisia
-#, fuzzy
-#| msgid "Mostar"
-msgid "Monastir"
-msgstr "ÙÙØØØØ"
-
-#. A city in Tunisia
-msgid "Qulaybiyah"
-msgstr ""
-
-#. A city in Tunisia
-#, fuzzy
-#| msgid "Rwanda"
-msgid "Remada"
-msgstr "ØÙØÙØØ"
-
-#. A city in Tunisia
-#, fuzzy
-#| msgid "Sofia"
-msgid "Sfax"
-msgstr "ØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Tunisia
-#, fuzzy
-#| msgid "Tabas"
-msgid "Tabarka"
-msgstr "ØØØ"
-
-#. A city in Tunisia
-#, fuzzy
-#| msgid "Tours"
-msgid "Tozeur"
-msgstr "ØÙØ"
-
-#. The capital of Tunisia
-#, fuzzy
-#| msgid "Tunisia"
-msgid "Tunis"
-msgstr "ØÙÙØ"
-
-#. A city in Turkey
-#, fuzzy
-#| msgid "Agana"
-msgid "Adana"
-msgstr "ØÚØÙÛØ"
-
-#. The capital of Turkey
-#, fuzzy
-#| msgid "Anadyr"
-msgid "Ankara"
-msgstr "ØÙØØÛØ"
-
-#. A city in Turkey
-msgid "Antalya"
-msgstr "ØÙØØÙÛØ"
-
-#. A city in Turkey
-msgid "Balikesir"
-msgstr "ØØÙÚØÛØ"
-
-#. A city in Turkey
-msgid "Bandirma"
-msgstr "ØØÙØÛØÙØ"
-
-#. A city in Turkey
-msgid "Bodrum"
-msgstr "ØÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Turkey
-#, fuzzy
-#| msgid "Bauru"
-msgid "Burdur"
-msgstr "ØØØÙØÙ"
-
-#. A city in Turkey
-msgid "Bursa"
-msgstr "ØÙØØØ"
-
-#. A city in Turkey
-msgid "Corlu"
-msgstr "ÚÙØÙÙØØ"
-
-#. A city in Turkey
-#, fuzzy
-msgid "Dalaman"
-msgstr "ØØÙÙ"
-
-#. A city in Turkey
-msgid "Diyarbakir"
-msgstr "ØÛØØØÚØ"
-
-#. A city in Turkey
-msgid "Erzurum"
-msgstr "ØØØØÙÙ"
-
-#. A city in Turkey
-msgid "Eskisehir"
-msgstr ""
-
-#. A city in Turkey
-#, fuzzy
-#| msgid "El Monte"
-msgid "Gaziantep"
-msgstr "ØÙ ÙØÙØÛ"
-
-#. A city in Turkey
-msgid "Istanbul"
-msgstr "ØØØØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Turkey
-msgid "Izmir"
-msgstr "ØØÙÛØ"
-
-#. A city in Turkey
-#, fuzzy
-#| msgid "Karaj"
-msgid "Kars"
-msgstr "ÚØØ"
-
-#. A city in Turkey
-#, fuzzy
-#| msgid "Kaiser"
-msgid "Kayseri"
-msgstr "ÚØÛØØ"
-
-#. A city in Turkey
-#, fuzzy
-#| msgid "Islay"
-msgid "Kislakoy"
-msgstr "ØÛÙÛ"
-
-#. A city in Turkey
-msgid "Konya"
-msgstr "ÚÙÙÛØ"
-
-#. A city in Turkey
-#, fuzzy
-#| msgid "Malta"
-msgid "Malatya"
-msgstr "ÙÙÙØØ"
-
-#. A city in Turkey
-#, fuzzy
-#| msgctxt "City in Illinois, United States"
-#| msgid "Marion"
-msgid "Merzifon"
-msgstr "ÙØÛÙÙ"
-
-#. A city in Turkey
-#, fuzzy
-#| msgid "Nevers"
-msgid "Nevsehir"
-msgstr "ÙÙÙØ"
-
-#. A city in Turkey
-#, fuzzy
-#| msgid "Salmon"
-msgid "Samsun"
-msgstr "ØÙÙÙ"
-
-#. A city in Turkey
-msgid "Tepetarla"
-msgstr ""
-
-#. A city in Turkey
-#, fuzzy
-#| msgid "Gabon"
-msgid "Trabzon"
-msgstr "ÚØØÙÙ"
-
-#. A city in Turkey
-#, fuzzy
-#| msgid "Varna"
-msgid "Van"
-msgstr "ÙØØÙØ"
-
-#. The capital of Turkmenistan.
-#. "Ashgabat" is the traditional English name.
-#. The local name in Turkmen is "Asgabat".
-#.
-msgid "Ashgabat"
-msgstr "ØØÙâØØØØ"
-
-#. The capital of Tuvalu
-msgid "Funafuti"
-msgstr "ÙÙÙØÙÙØÛ"
-
-#. A city in Uganda
-msgid "Arua"
-msgstr "ØØÙØ"
-
-#. A city in Uganda
-msgid "Entebbe"
-msgstr "ØÙØØÙ"
-
-#. A city in Uganda
-#, fuzzy
-#| msgid "Kabul"
-msgid "Kabale"
-msgstr "ÚØØÙ"
-
-#. The capital of Uganda
-#, fuzzy
-#| msgid "Kavala"
-msgid "Kampala"
-msgstr "ÚØÙØÙØ"
-
-#. A city in Ukraine
-#, fuzzy
-#| msgid "Boryspil"
-msgid "Boryspil'"
-msgstr "ØÙØÛØâÙÙÙ"
-
-#. A city in Ukraine
-#, fuzzy
-#| msgid "Chicago"
-msgid "Chagor"
-msgstr "ØÛÚØÚÙ"
-
-#. A city in Ukraine
-#, fuzzy
-#| msgid "Donets'k"
-msgid "Dnipropetrovs'k"
-msgstr "ØØÙØØÚ"
-
-#. A city in Ukraine
-msgid "Donets'k"
-msgstr "ØØÙØØÚ"
-
-#. A city in Ukraine
-#, fuzzy
-#| msgid "Gomel'"
-msgid "Hostomel'"
-msgstr "ÚÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Ukraine
-msgid "Ivano-Frankivs'k"
-msgstr ""
-
-#. A city in Ukraine
-msgid "Kharkiv"
-msgstr "ØØØÚÙ"
-
-#. The capital of Ukraine.
-#. "Kiev" is the traditional English name.
-#. The local name in Ukrainian is "Kyyiv".
-#.
-msgid "Kiev"
-msgstr "ÚÛÙ"
-
-#. A city in Ukraine
-msgid "Kryvyy Rih"
-msgstr ""
-
-#. A city in Ukraine
-#, fuzzy
-#| msgid "Livno"
-msgid "L'viv"
-msgstr "ÙÛÙÙÙ"
-
-#. A city in Ukraine
-#, fuzzy
-#| msgid "Monroe"
-msgid "Mokroye"
-msgstr "ÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Ukraine
-#, fuzzy
-#| msgid "Morlaix"
-msgid "Mykolayiv"
-msgstr "ÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Ukraine
-msgid "Odesa"
-msgstr "ØÙØØØ"
-
-#. A city in Ukraine
-#, fuzzy
-#| msgid "Rheine"
-msgid "Rivne"
-msgstr "ØØÛÙ"
-
-#. A city in Ukraine
-msgid "Simferopol'"
-msgstr "ØÛÙÙØÙÙÙ"
-
-#. A city in Ukraine
-msgid "Telichka"
-msgstr ""
-
-#. A city in Ukraine
-msgid "Uzhhorod"
-msgstr ""
-
-#. The capital of the United Arab Emirates.
-#. "Abu Dhabi" is the traditional English name.
-#. The local name in Arabic is "Abu Zaby".
-#.
-msgid "Abu Dhabi"
-msgstr "ØØÙØØÛ"
-
-#. A city in the United Arab Emirates
-#, fuzzy
-#| msgid "Al Ain"
-msgid "Al 'Ayn"
-msgstr "ØÙØÛÙ"
-
-#. A city in the United Arab Emirates
-#, fuzzy
-#| msgid "Fujairah"
-msgid "Al Fujayrah"
-msgstr "ÙØÛØÙ"
-
-#. A city in the United Arab Emirates.
-#. "Dubai" is the traditional English name.
-#. The local name in Arabic is "Dubayy".
-#.
-msgid "Dubai"
-msgstr "ØÙØÛ"
-
-#. A city in the United Arab Emirates
-#, fuzzy
-#| msgid "Ras Al Khaimah"
-msgid "Ra's al Khaymah"
-msgstr "ØØØ ØÙØÛÙÙ"
-
-#. A city in the United Arab Emirates.
-#. "Sharjah" is the traditional English name.
-#. The local name in Arabic is "Ash Shariqah".
-#.
-msgid "Sharjah"
-msgstr "ØØØØÙ"
-
-#. A city in Scotland in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Aberdeen"
-msgctxt "City in Scotland, United Kingdom"
-msgid "Aberdeen"
-msgstr "ØØØØÛÙ"
-
-#. A city in Northern Ireland in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Belfast/City"
-msgid "Belfast"
-msgstr "ØÙÙØØØ"
-
-#. A city in East and South East England in the United
-#. Kingdom
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Benson"
-msgctxt "City in East and South East England, United Kingdom"
-msgid "Benson"
-msgstr "ØÙØÙÙ"
-
-#. A city in East and South East England in the United
-#. Kingdom
-#.
-msgid "Biggin Hill"
-msgstr "ØÛÚÛÙâÙÛÙ"
-
-#. A city in Midlands in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Birmingham"
-msgctxt "City in Midlands, United Kingdom"
-msgid "Birmingham"
-msgstr "ØØÙÛÙÚÙÙ"
-
-#. A city in North West England in the United Kingdom
-msgid "Blackpool"
-msgstr "ØÙÚÙÙÙ"
-
-#. A city in South and South West England in the United
-#. Kingdom
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Boscobel"
-msgid "Boscombe"
-msgstr "ØØØÚÙØÙ"
-
-#. A city in South and South West England in the United
-#. Kingdom
-#.
-msgid "Bournemouth"
-msgstr "ØÙØÙâÙØÙØ"
-
-#. A city in South and South West England in the United
-#. Kingdom
-#.
-msgid "Bristol"
-msgstr "ØØÛØØÙÙ"
-
-#. A city in East and South East England in the United
-#. Kingdom
-#.
-msgid "Brize Norton"
-msgstr "ØØØÛØ ÙÙØØÙÙ"
-
-#. A city in South and South West England in the United
-#. Kingdom
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Butte"
-msgid "Butes"
-msgstr "ØÛÙØ"
-
-#. A city in East and South East England in the United
-#. Kingdom
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Cambridge"
-msgctxt "City in East and South East England, United Kingdom"
-msgid "Cambridge"
-msgstr "ÚÙØØÛØ"
-
-#. A city in Scotland in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Jamestown"
-msgid "Campbeltown"
-msgstr "ØÛÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in Wales in the United Kingdom.
-#. The local name in Welsh is "Caerdydd".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Cardiff"
-msgctxt "City in Wales, United Kingdom"
-msgid "Cardiff"
-msgstr "ÚØØØÛÙ"
-
-#. A city in North West England in the United Kingdom
-msgid "Carlisle"
-msgstr "ÚØØÙØÛÙ"
-
-#. A city in Midlands in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Covington"
-msgid "Castle Donington"
-msgstr "ÚØÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in North West England in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Charleston"
-msgid "Church Fenton"
-msgstr "ÚØØÙØØÙÙ"
-
-#. A city in North East England in the United Kingdom
-msgid "Coningsby"
-msgstr "ÚØÙÛÙÚØØÛ"
-
-#. A city in Midlands in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Claremore"
-msgid "Cottesmore"
-msgstr "ÚÙÙØÙÙØ"
-
-#. A city in Midlands in the United Kingdom
-msgid "Coventry"
-msgstr "ÚØÙÙØØÛ"
-
-#. A city in Midlands in the United Kingdom
-msgid "Cranfield"
-msgstr "ÚØÙÛÙâÙÛÙØ"
-
-#. A city in North East England in the United Kingdom
-msgid "Cranwell"
-msgstr "ÚØÙÛÙâÙÙÙ"
-
-#. A city in North East England in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Ainsworth"
-msgid "Dishforth"
-msgstr "ØÛÙØÙØØ"
-
-#. A city in Scotland in the United Kingdom
-msgid "Dundee"
-msgstr "ØØÙØÛ"
-
-#. A city in Scotland in the United Kingdom
-msgid "Edinburgh"
-msgstr "ØØÛÙØØÙ"
-
-#. A city in Northern Ireland in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Clinton"
-msgid "Eglinton"
-msgstr "ÚÙÛÙØÙÙ"
-
-#. A city in South and South West England in the United
-#. Kingdom
-#.
-msgid "Exeter"
-msgstr "ØÚØØØ"
-
-#. A city in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Fairborn"
-msgid "Fairford"
-msgstr "ÙØØÙØÙ"
-
-#. A city in East and South East England in the United
-#. Kingdom
-#.
-msgid "Farnborough"
-msgstr "ÙØØÙØØÙ"
-
-#. A city in South and South West England in the United
-#. Kingdom
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Fulton"
-msgid "Filton"
-msgstr "ÙÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Scotland in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Glasgow"
-msgctxt "City in Scotland, United Kingdom"
-msgid "Glasgow"
-msgstr "ÚÙØØÚÙ"
-
-#. A city in Scotland in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Farmingdale"
-msgid "Gramisdale"
-msgstr "ÙØØÙÛÙÚØÙ"
-
-#. A city in Wales in the United Kingdom
-msgid "Hawarden"
-msgstr "ÙÛÙØØÙ"
-
-#. A city in South and South West England in the United
-#. Kingdom
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Nelson"
-msgid "Helston"
-msgstr "ÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in South and South West England in the United
-#. Kingdom
-#.
-msgid "Hugh Town"
-msgstr ""
-
-#. A city in Scotland in the United Kingdom
-msgid "Inverness"
-msgstr "ØÛÙÙØÙØ"
-
-#. A city in Scotland in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Kairouan"
-msgid "Kilmoluag"
-msgstr "ÚØÙØØÙ"
-
-#. A city in Scotland in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Kansas"
-msgid "Kinloss"
-msgstr "ÚØÙØØØ"
-
-#. A city in Scotland in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Sintra"
-msgid "Kintra"
-msgstr "ØÛÙØØØ"
-
-#. A city in Scotland in the United Kingdom
-msgid "Kirkwall"
-msgstr "ÚØÚÙØÙ"
-
-#. A city in North West England in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Farmington"
-msgid "Kirmington"
-msgstr "ÙØØÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in East and South East England in the United
-#. Kingdom
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Lakefront"
-msgid "Lakenheath"
-msgstr "ÙÛÚâÙØØÙØ"
-
-#. A city in North West England in the United Kingdom
-msgid "Leeds"
-msgstr "ÙÛØØ"
-
-#. A city in North West England in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Green Bay"
-msgid "Leeming Bar"
-msgstr "ÚØÛÙ ØÛ"
-
-#. A city in Scotland in the United Kingdom
-msgid "Leuchars"
-msgstr "ÙÙÚØØ"
-
-#. A city in North West England in the United Kingdom
-msgid "Linton upon Ouse"
-msgstr ""
-
-#. A city in North West England in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Liverpool"
-msgctxt "City in North West England, United Kingdom"
-msgid "Liverpool"
-msgstr "ÙÛÙØÙÙÙ"
-
-#. The capital of the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "London"
-msgctxt "City in East and South East England, United Kingdom"
-msgid "London"
-msgstr "ÙÙØÙ"
-
-#. A city in Scotland in the United Kingdom
-msgid "Lossiemouth"
-msgstr "ÙØØÛÙØÙØ"
-
-#. A city in East and South East England in the United
-#. Kingdom
-#.
-msgid "Luton"
-msgstr "ÙÛÙØÙ"
-
-#. A city in East and South East England in the United
-#. Kingdom
-#.
-msgid "Lydd"
-msgstr ""
-
-#. A city in South and South West England in the United
-#. Kingdom
-#.
-msgid "Lyneham"
-msgstr ""
-
-#. A city in North West England in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Manchester"
-msgctxt "City in North West England, United Kingdom"
-msgid "Manchester"
-msgstr "ÙÙÚØØØ"
-
-#. A city in East and South East England in the United
-#. Kingdom
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Mason"
-msgid "Manston"
-msgstr "ÙÛØÙ"
-
-#. A city in East and South East England in the United
-#. Kingdom
-#.
-msgid "Marham"
-msgstr "ÙØÙ"
-
-#. A city in South and South West England in the United
-#. Kingdom
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Middle East"
-msgid "Middle Wallop"
-msgstr "ØØÙØ ÙÛØÙÙ"
-
-#. A city in East and South East England in the United
-#. Kingdom
-#.
-msgid "Mildenhall"
-msgstr "ÙÛÙØÙÙØÙ"
-
-#. A city in Scotland in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Moses Lake"
-msgid "Mossbank"
-msgstr "ÙÙØØ ÙÛÚ"
-
-#. A city in North East England in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Newcastle"
-msgctxt "City in North East England, United Kingdom"
-msgid "Newcastle"
-msgstr "ÙÛÙÚØÙ"
-
-#. A city in East and South East England in the United
-#. Kingdom
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "North Point"
-msgid "Northolt"
-msgstr "ÙÙØØ ÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in East and South East England in the United
-#. Kingdom
-#.
-msgid "Norwich"
-msgstr "ÙØØÛØ"
-
-#. A city in East and South East England in the United
-#. Kingdom
-#.
-msgid "Odiham"
-msgstr "ØÙØÛÙÙ"
-
-#. A city in Wales in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Perry"
-msgid "Pembrey"
-msgstr "ÙØÛ"
-
-#. A city in South and South West England in the United
-#. Kingdom
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Plymouth"
-msgctxt "City in South and South West England, United Kingdom"
-msgid "Plymouth"
-msgstr "ÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Scotland in the United Kingdom
-msgid "Prestwick"
-msgstr "ÙØØØÙÛÚ"
-
-#. A city in Wales in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Santa Ana"
-msgid "Saint Athan"
-msgstr "ØÙØØ ØÙØ"
-
-#. A city in North West England in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Salisbury"
-msgid "Shawbury"
-msgstr "ØØÙØØØÛ"
-
-#. A city in East and South East England in the United
-#. Kingdom
-#.
-msgid "Shoreham-by-Sea"
-msgstr ""
-
-#. A city in East and South East England in the United
-#. Kingdom
-#.
-msgid "Southampton"
-msgstr "ØØÙØÙÙØÙ"
-
-#. A city in East and South East England in the United
-#. Kingdom
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "North Bend"
-msgctxt "City in East and South East England, United Kingdom"
-msgid "Southend"
-msgstr "ÙÙØØ ØÙØ"
-
-#. A city in East and South East England in the United
-#. Kingdom
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Santa Monica"
-msgid "Stansted Mountfitchet"
-msgstr "ØÙØØÙÙÙÛÚØ"
-
-#. A city in South and South West England in the United
-#. Kingdom
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Standerton"
-msgid "Staverton"
-msgstr "ØØØÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in North East England in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Stockton"
-msgctxt "City in North East England, United Kingdom"
-msgid "Stockton"
-msgstr "ØØØØÚØÙÙ"
-
-#. A city in Scotland in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Norway"
-msgid "Stornoway"
-msgstr "ÙØÙÚ"
-
-#. A city in Scotland in the United Kingdom
-msgid "Sumburgh"
-msgstr "ØØÙØØØ"
-
-#. A city in North East England in the United Kingdom
-msgid "Topcliffe"
-msgstr ""
-
-#. A city in Wales in the United Kingdom
-msgid "Valley"
-msgstr "ÙÙÛ"
-
-#. A city in North East England in the United Kingdom
-msgid "Waddington"
-msgstr "ÙØØÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in East and South East England in the United
-#. Kingdom
-#.
-msgid "Wainfleet"
-msgstr ""
-
-#. A city in East and South East England in the United
-#. Kingdom
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Chatham"
-msgid "Wattisham"
-msgstr "ÚØÙØÙ"
-
-#. A city in Scotland in the United Kingdom
-#, fuzzy
-#| msgid "Wittstock"
-msgid "Wick"
-msgstr "ÙÛØØØÙÚ"
-
-#. A city in East and South East England in the United
-#. Kingdom
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Berlin"
-msgid "Wittering"
-msgstr "ØØÙÛÙ"
-
-#. A city in South and South West England in the United
-#. Kingdom
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Fulton"
-msgid "Yeovilton"
-msgstr "ÙÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in South Dakota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Aberdeen"
-msgctxt "City in South Dakota, United States"
-msgid "Aberdeen"
-msgstr "ØØØØÛÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Abilene"
-msgstr "ØØÛÙÙ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Abingdon"
-msgstr "ØØÛÙÚØÙ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Ada"
-msgstr "ØØØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Ada"
-msgid "Adak"
-msgstr "ØØØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Asheville"
-msgid "Adamsville"
-msgstr "ØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Adrian"
-msgstr "ØØØÛØÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Ahoskie"
-msgstr "ØÙÙØÚÛ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgid "Ainsworth"
-msgstr "ØÛÙØÙØØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Aitkin"
-msgstr "ØÛØÚÛÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Akron"
-msgctxt "City in Colorado, United States"
-msgid "Akron"
-msgstr "ØÚØÙÙ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Akron"
-msgctxt "City in Ohio, United States"
-msgid "Akron"
-msgstr "ØÚØÙÙ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-msgid "Alabaster"
-msgstr "ØÙØØØØØØ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgid "Alamogordo"
-msgstr "ØÙØÙÙÚÙØØÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-msgid "Alamosa"
-msgstr "ØÙØÙÙØØ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Albany"
-msgctxt "City in Georgia, United States"
-msgid "Albany"
-msgstr "ØÙØÙÛ"
-
-#. A city in New York in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Albany"
-msgctxt "City in New York, United States"
-msgid "Albany"
-msgstr "ØÙØÙÛ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Albemarle"
-msgstr "ØÙØÙØØÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Albert Lea"
-msgstr "ØÙØØØ ÙÛ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Abbeville"
-msgid "Albertville"
-msgstr "ØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgid "Albion"
-msgstr "ØÙØÛÙÙ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgid "Albuquerque"
-msgstr "ØÙØÙÚØÚ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-msgid "Alexander City"
-msgstr "ØÙÚØØÙØØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Alexandria"
-msgctxt "City in Louisiana, United States"
-msgid "Alexandria"
-msgstr "ØØÚÙØØÛÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Alexandria"
-msgctxt "City in Minnesota, United States"
-msgid "Alexandria"
-msgstr "ØØÚÙØØÛÙ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Alexandria"
-msgctxt "City in Virginia, United States"
-msgid "Alexandria"
-msgstr "ØØÚÙØØÛÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Alice"
-msgstr "ØÙÛØ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgid "Allentown"
-msgstr "ØÙÙâØØÙÙ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgid "Alliance"
-msgstr "ØÙØÛÙØ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Alma"
-msgctxt "City in Georgia, United States"
-msgid "Alma"
-msgstr "ØÙÙØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Alma"
-msgctxt "City in Michigan, United States"
-msgid "Alma"
-msgstr "ØÙÙØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Alpena"
-msgstr "ØÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Alpine"
-msgctxt "City in Alaska, United States"
-msgid "Alpine"
-msgstr "ØÙÙØÛÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Alpine"
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Alpine"
-msgstr "ØÙÙØÛÙ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Alton"
-msgstr "ØÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgid "Altoona"
-msgstr "ØÙÙØÙÙØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Alturas"
-msgstr "ØÙØÙØØ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Altus"
-msgstr "ØÙØÙØ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Alva"
-msgstr "ØÙÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Amarillo"
-msgstr "ØÙØØÛÙÛÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Ambler"
-msgstr "ØÙØÙØ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-msgid "Amelia"
-msgstr "ØÙÙÛØ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Ames"
-msgstr "ØÛÙØ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Ensheim"
-msgid "Anaheim"
-msgstr "ØÙØÙØÛÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Anaktuvuk Pass"
-msgstr "ØÙØÚØØÙØÚ ÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Anchorage"
-msgstr "ØÙÚØÛØ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-msgid "Andalusia"
-msgstr "ØÙØØÙÙØØ"
-
-#. A city in Indiana in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Anderson"
-msgctxt "City in Indiana, United States"
-msgid "Anderson"
-msgstr "ØÙØØØÙ"
-
-#. A city in South Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Anderson"
-msgctxt "City in South Carolina, United States"
-msgid "Anderson"
-msgstr "ØÙØØØÙ"
-
-#. A city in New Jersey in the United States
-msgid "Andover"
-msgstr "ØÙØÙÙÙØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Andrews"
-msgstr "ØÙÙØØÙØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Angleton"
-msgid "Angle Inlet"
-msgstr "ØÙÚÙØÙÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Angleton"
-msgstr "ØÙÚÙØÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Angoon"
-msgstr "ØÙÚÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Aniak"
-msgstr "ØÙÛÚ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Ankeny"
-msgstr "ØÙÙÚÙÛ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Ann Arbor"
-msgstr "ØÙ ØØØØ"
-
-#. A city in Maryland in the United States
-msgid "Annapolis"
-msgstr "ØÙØÙÙÙÛØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Annette"
-msgstr "ØÙØ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-msgid "Anniston"
-msgstr "ØÙÛØØÙÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Antigo"
-msgstr "ØÙØÛÚÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Anvik"
-msgstr "ØÙÛÚ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Apalachicola"
-msgstr "ØÙØÙÚÛÚÙÙØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Appleton"
-msgctxt "City in Minnesota, United States"
-msgid "Appleton"
-msgstr "ØÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Appleton"
-msgctxt "City in Wisconsin, United States"
-msgid "Appleton"
-msgstr "ØÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Arcata"
-msgstr "ØØÚÙÛØØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Arctic Village"
-msgstr "ØØÚØÛÚ ÙÛÙÙØ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Ardmore"
-msgstr "ØØØÙÙØ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Philadelphia"
-msgid "Arkadelphia"
-msgstr "ÙÛÙØØÙÙÛØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Arlington"
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Arlington"
-msgstr "ØØÙÛÙÚÙØÙÙ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Arlington"
-msgctxt "City in Washington, United States"
-msgid "Arlington"
-msgstr "ØØÙÛÙÚÙØÙÙ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgid "Artesia"
-msgstr "ØØØÙØÛØ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Arad"
-msgid "Arvada"
-msgstr "ØØØØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Asheboro"
-msgstr "ØÙØØØÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Asheville"
-msgstr "ØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Ashland"
-msgctxt "City in Virginia, United States"
-msgid "Ashland"
-msgstr "ØØÙÙØ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Ashland"
-msgctxt "City in Wisconsin, United States"
-msgid "Ashland"
-msgstr "ØØÙÙØ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Ashtabulta"
-msgid "Ashtabula"
-msgstr "ØÙØØØØÛÙÙØØ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-msgid "Aspen"
-msgstr "ØØÙÙ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-msgid "Astoria"
-msgstr "ØØØÙØÛØ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Athens"
-msgctxt "City in Georgia, United States"
-msgid "Athens"
-msgstr "ØØÙ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-msgid "Atlanta"
-msgstr "ØØÙØÙØØ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Atlantic"
-msgctxt "City in Iowa, United States"
-msgid "Atlantic"
-msgstr "ØØÙÙØÛÚ"
-
-#. A city in New Jersey in the United States
-msgid "Atlantic City"
-msgstr "ØØÙÙØÛÚ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Atoka"
-msgstr "ØØÙÚØ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Auburn"
-msgctxt "City in Alabama, United States"
-msgid "Auburn"
-msgstr "ØÙØØÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Auburn"
-msgctxt "City in California, United States"
-msgid "Auburn"
-msgstr "ØÙØØÙ"
-
-#. A city in Maine in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Auburn"
-msgctxt "City in Maine, United States"
-msgid "Auburn"
-msgstr "ØÙØØÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Audubon"
-msgstr "ØÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Augusta"
-msgctxt "City in Georgia, United States"
-msgid "Augusta"
-msgstr "ØÚÙØØØ"
-
-#. A city in Maine in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Augusta"
-msgctxt "City in Maine, United States"
-msgid "Augusta"
-msgstr "ØÚÙØØØ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Aurora"
-msgctxt "City in Colorado, United States"
-msgid "Aurora"
-msgstr "ØÙØÙØØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Aurora"
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Aurora"
-msgstr "ØÙØÙØØ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Aurora"
-msgctxt "City in Nebraska, United States"
-msgid "Aurora"
-msgstr "ØÙØÙØØ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Aurora"
-msgctxt "City in Oregon, United States"
-msgid "Aurora"
-msgstr "ØÙØÙØØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Austin"
-msgctxt "City in Minnesota, United States"
-msgid "Austin"
-msgstr "ØØØÛÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Austin"
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Austin"
-msgstr "ØØØÛÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Avalon"
-msgstr "ØÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Bad Axe"
-msgstr ""
-
-#. A city in Georgia in the United States
-msgid "Bainbridge"
-msgstr "ØÙÛÙâØØÛØ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-msgid "Baker"
-msgstr "ØÙÛÚØ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-msgid "Baker City"
-msgstr "ØÛÚØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Bakersfield"
-msgstr "ØÛÚØØÙÛÙØ"
-
-#. A city in Maryland in the United States
-msgid "Baltimore"
-msgstr "ØØÙØÛÙÙØ"
-
-#. A city in Maine in the United States
-msgid "Bangor"
-msgstr "ØØÙÚÙØ"
-
-#. A city in Maine in the United States
-msgid "Bar Harbor"
-msgstr "ØÙØ ÙØØØØ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Baraboo"
-msgstr "ØØØØÙ"
-
-#. A city in Vermont in the United States
-msgid "Barre"
-msgstr "ØØÛ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Barre"
-msgid "Barretts"
-msgstr "ØØÛ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Barrow"
-msgstr "ØØÙ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Bartlesville"
-msgstr "ØØØØÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Bartow"
-msgstr "ØØØØÙ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-msgid "Batesville"
-msgstr "ØÛØØâÙÛÙ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-msgid "Baton Rouge"
-msgstr "ØØÙ ØÙÚ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Battle Creek"
-msgstr "ØÙØÙâÚØÛÚ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Baudette"
-msgstr "ØÙØÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Bay City"
-msgstr "ØÙÛâØÛØÛ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgid "Beatrice"
-msgstr "ØÛâÛØØÛØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Beaufort"
-msgctxt "City in North Carolina, United States"
-msgid "Beaufort"
-msgstr "ØÙÙØØ"
-
-#. A city in South Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Beaufort"
-msgctxt "City in South Carolina, United States"
-msgid "Beaufort"
-msgstr "ØÙÙØØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Beaumont"
-msgstr "ØÙÙØÙØ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgid "Beaver Falls"
-msgstr "ØØØØØ ØÛÙÙØ"
-
-#. A city in West Virginia in the United States
-msgid "Beckley"
-msgstr "ØÚÙÛ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Bedford"
-msgctxt "City in Massachusetts, United States"
-msgid "Bedford"
-msgstr "ØØÙÙØØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Bellaire"
-msgstr "ØÙØØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Belleville"
-msgstr "ØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Bellevue"
-msgstr "ØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Bellingham"
-msgstr "ØÙÛÙÚÙØÙ"
-
-#. A city in New Jersey in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Belarus"
-msgid "Belmar"
-msgstr "ØÙØØÙØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Bemidji"
-msgstr "ØÙÛØÛ"
-
-#. A city in Vermont in the United States
-msgid "Bennington"
-msgstr "ØÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Benson"
-msgctxt "City in Minnesota, United States"
-msgid "Benson"
-msgstr "ØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Benton Harbor"
-msgstr "ØÙØÙÙâÙØØØØ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-msgid "Bentonville"
-msgstr "ØÙØÙÙâÙÛÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Beckley"
-msgid "Berkeley"
-msgstr "ØÚÙÛ"
-
-#. A city in New Hampshire in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Berlin"
-msgctxt "City in New Hampshire, United States"
-msgid "Berlin"
-msgstr "ØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Bethel"
-msgstr "ØÙØÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Bettles"
-msgstr "ØØÙØ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-msgid "Beverly"
-msgstr "ØÙÙÙØÙÛ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-msgid "Big Piney"
-msgstr "ØÛÚâÙØÛÙÛ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Big Rapids"
-msgstr "ØÛÚâØÙÙÛØØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Big Spring"
-msgstr "ØÛÚ ØØÙØÛÙÚ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Bigfork"
-msgstr "ØÛÚâÙÙØÚ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-msgid "Billings"
-msgstr "ØÛÙÛÙÚØ"
-
-#. A city in Mississippi in the United States
-msgid "Biloxi"
-msgstr "ØÛÙØÚØÛ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgid "Binghamton"
-msgstr "ØÛÙÚÙØÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Birchwood"
-msgstr "ØØÚâÙÙØ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Birmingham"
-msgctxt "City in Alabama, United States"
-msgid "Birmingham"
-msgstr "ØØÙÛÙÚÙÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Bishop"
-msgstr "ØÛØØÙ"
-
-#. A city in North Dakota in the United States
-msgid "Bismarck"
-msgstr "ØÛØÙØØÚ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Eagle"
-msgid "Black Eagle"
-msgstr "ØÛÚÙ"
-
-#. A city in New York in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Back River"
-msgid "Black River"
-msgstr "ØÚ ØÛÙØ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Clarksburg"
-msgid "Blacksburg"
-msgstr "ÚÙØØÚØØØÚ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Bloomington"
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Bloomington"
-msgstr "ØÙÙÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in Indiana in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Bloomington"
-msgctxt "City in Indiana, United States"
-msgid "Bloomington"
-msgstr "ØÙÙÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in West Virginia in the United States
-msgid "Bluefield"
-msgstr "ØÙÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Blythe"
-msgstr "ØÙØÛ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-msgid "Blytheville"
-msgstr "ØÙØÛØâÙÛÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Boca Raton"
-msgstr "ØÙÚØØÙÛØÙÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Bogue"
-msgstr "ØÙÚ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-msgid "Boise"
-msgstr "ØÙÛØÛ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Boone"
-msgctxt "City in Iowa, United States"
-msgid "Boone"
-msgstr "ØÙÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Boone"
-msgctxt "City in North Carolina, United States"
-msgid "Boone"
-msgstr "ØÙÙ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-msgid "Boothville"
-msgstr "ØÙØâÙÛÙ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Bordeaux"
-msgctxt "City in Wyoming, United States"
-msgid "Bordeaux"
-msgstr "ØÙØØÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Borger"
-msgstr "ØÙØÚØ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Boscobel"
-msgstr "ØØØÚÙØÙ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-msgid "Boston"
-msgstr "ØÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Kentucky in the United States
-msgid "Bowling Green"
-msgstr "ØÙÙÛÙÚ ÚØÛÙ"
-
-#. A city in North Dakota in the United States
-msgid "Bowman"
-msgstr "ØÙÙÙ"
-
-#. A city in South Dakota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Border"
-msgid "Box Elder"
-msgstr "ØÙØØÙ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-msgid "Bozeman"
-msgstr "ØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgid "Bradford"
-msgstr "ØØØØÙÙØØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Arad"
-msgid "Brady"
-msgstr "ØØØØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Brainerd"
-msgstr "ØØÛÙØØ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Bremerton"
-msgstr "ØØÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Brenham"
-msgstr "ØØÙÙØÙ"
-
-#. A city in Connecticut in the United States
-msgid "Bridgeport"
-msgstr "ØØÛØâÙÙØØ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgid "Broken Bow"
-msgstr "ØØÙÚÙ ØØÙ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Brookings"
-msgctxt "City in Oregon, United States"
-msgid "Brookings"
-msgstr "ØØÙÚÛÙÚØ"
-
-#. A city in South Dakota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Brookings"
-msgctxt "City in South Dakota, United States"
-msgid "Brookings"
-msgstr "ØØÙÚÛÙÚØ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Brooksville"
-msgstr "ØØÙÚØâÙÛÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-msgid "Broomfield"
-msgstr "ØØÙÙâÙÛÙØ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-msgid "Browning"
-msgstr "ØØØÙÙÛÙÚ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Brownsville"
-msgstr "ØØØÙÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Brownwood"
-msgstr "ØØØÙÙâÙÙØ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Brunswick"
-msgctxt "City in Georgia, United States"
-msgid "Brunswick"
-msgstr "ØØØÙØÙÛÚ"
-
-#. A city in Maine in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Brunswick"
-msgctxt "City in Maine, United States"
-msgid "Brunswick"
-msgstr "ØØØÙØÙÛÚ"
-
-#. A city in Utah in the United States
-msgid "Bryce Canyon"
-msgstr "ØØØÛØ ÚÙÛÙÙ"
-
-#. A city in West Virginia in the United States
-msgid "Buckhannon"
-msgstr "ØØÚÙÙÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Buckland"
-msgstr "ØØÚÙÙØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Buffalo"
-msgctxt "City in Minnesota, United States"
-msgid "Buffalo"
-msgstr "ØÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in New York in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Buffalo"
-msgctxt "City in New York, United States"
-msgid "Buffalo"
-msgstr "ØÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in South Dakota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Buffalo"
-msgctxt "City in South Dakota, United States"
-msgid "Buffalo"
-msgstr "ØÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Buffalo"
-msgctxt "City in Wyoming, United States"
-msgid "Buffalo"
-msgstr "ØÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-msgid "Bullhead City"
-msgstr "ØÙÙâÙØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Burbank"
-msgstr "ØØØÙÚ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-msgid "Burley"
-msgstr "ØØÙÛ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Burlington"
-msgctxt "City in Colorado, United States"
-msgid "Burlington"
-msgstr "ØØÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Burlington"
-msgctxt "City in Iowa, United States"
-msgid "Burlington"
-msgstr "ØØÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Burlington"
-msgctxt "City in North Carolina, United States"
-msgid "Burlington"
-msgstr "ØØÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in Vermont in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Burlington"
-msgctxt "City in Vermont, United States"
-msgid "Burlington"
-msgstr "ØØÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Burlington"
-msgctxt "City in Washington, United States"
-msgid "Burlington"
-msgstr "ØØÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Burlington"
-msgctxt "City in Wisconsin, United States"
-msgid "Burlington"
-msgstr "ØØÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Burnet"
-msgstr "ØØÙÙØ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-msgid "Burns"
-msgstr "ØØÙØ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Boulmer"
-msgid "Butler"
-msgstr "ØÙÙÙØ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-msgid "Butte"
-msgstr "ØÛÙØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Cadillac"
-msgstr "ÚØÛÙØÚ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Cahokia"
-msgstr "ÚØÙÙÚÛØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Cairo"
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Cairo"
-msgstr "ÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Caldwell"
-msgctxt "City in Idaho, United States"
-msgid "Caldwell"
-msgstr "ÚØÙØÙÙÙ"
-
-#. A city in New Jersey in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Caldwell"
-msgctxt "City in New Jersey, United States"
-msgid "Caldwell"
-msgstr "ÚØÙØÙÙÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Caldwell"
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Caldwell"
-msgstr "ÚØÙØÙÙÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Camarillo"
-msgstr "ÚØÙØØÛÙÙ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Cambridge"
-msgctxt "City in Massachusetts, United States"
-msgid "Cambridge"
-msgstr "ÚÙØØÛØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Cambridge"
-msgctxt "City in Minnesota, United States"
-msgid "Cambridge"
-msgstr "ÚÙØØÛØ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-msgid "Camden"
-msgstr "ÚÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Douglas"
-msgid "Camp Douglas"
-msgstr "ØØÚÙØØ"
-
-#. A city in Maryland in the United States
-msgid "Camp Springs"
-msgstr "ÚÙÙ ØØÙØÛÙÚØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Campo"
-msgstr "ÚÙÙÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Canadian"
-msgstr "ÚØÙØØÛÙÙ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-msgid "Canton"
-msgstr "ÚÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Cape Canaveral"
-msgstr "ÚÛÙâÚØÙØÙØØÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Cape Canaveral"
-msgid "Cape Coral"
-msgstr "ÚÛÙâÚØÙØÙØØÙ"
-
-#. A city in Missouri in the United States
-msgid "Cape Girardeau"
-msgstr "ÚÛÙâÚÛØØØØØÙ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Carbondale"
-msgstr "ÚØØØÙØÛÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Cardiff"
-msgctxt "City in Colorado, United States"
-msgid "Cardiff"
-msgstr "ÚØØØÛÙ"
-
-#. A city in Maine in the United States
-msgid "Caribou"
-msgstr "ÚØÛØÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Carlsbad"
-msgctxt "City in California, United States"
-msgid "Carlsbad"
-msgstr "ÚØØÙØØØ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Carlsbad"
-msgctxt "City in New Mexico, United States"
-msgid "Carlsbad"
-msgstr "ÚØØÙØØØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Carmi"
-msgstr "ÚÙØÙÛ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Cairo"
-msgid "Caro"
-msgstr "ÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Carroll"
-msgstr "ÚØÙÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Carroll"
-msgid "Carrollton"
-msgstr "ÚØÙÙ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-msgid "Cartersville"
-msgstr "ÚØØØØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-msgid "Casa Grande"
-msgstr "ÚØØØÚØØÙØÙ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-msgid "Casper"
-msgstr "ÚØÙØ"
-
-#. A city in Utah in the United States
-msgid "Cedar City"
-msgstr "ØÛØØØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Cedar Rapids"
-msgstr "ØÛØØØ ØÙÙÛØØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Centralia"
-msgstr "ØÙØØØÙÛØ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgid "Chadron"
-msgstr "ÚØØÙÙ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-msgid "Challis"
-msgstr "ÚÙÛØ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgid "Chama"
-msgstr "ÚØÙØ"
-
-#. A city in South Dakota in the United States
-msgid "Chamberlain"
-msgstr "ÚÙØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Champaign"
-msgstr "ØÙÙÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Chandler"
-msgid "Chandalar"
-msgstr "ÚØÙØÙØ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Chandler"
-msgctxt "City in Arizona, United States"
-msgid "Chandler"
-msgstr "ÚØÙØÙØ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Chandler"
-msgctxt "City in Oklahoma, United States"
-msgid "Chandler"
-msgstr "ÚØÙØÙØ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgid "Chanute"
-msgstr "ÚØÙÙØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Chapel Hill"
-msgstr "ÚÙÙÙâÙÛÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Chariton"
-msgstr "ØØÛØÙÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Charles City"
-msgstr "ÚØØÙØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in South Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Charleston"
-msgctxt "City in South Carolina, United States"
-msgid "Charleston"
-msgstr "ÚØØÙØØÙÙ"
-
-#. A city in West Virginia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Charleston"
-msgctxt "City in West Virginia, United States"
-msgid "Charleston"
-msgstr "ÚØØÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Charlevoix"
-msgstr "ØØØÙÙÙÛ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Charlotte"
-msgctxt "City in Michigan, United States"
-msgid "Charlotte"
-msgstr "ØØØÙÙØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Charlotte"
-msgctxt "City in North Carolina, United States"
-msgid "Charlotte"
-msgstr "ØØØÙÙØ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Charlottesville"
-msgstr "ØØØÙÙØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-msgid "Chatham"
-msgstr "ÚØÙØÙ"
-
-#. A city in Tennessee in the United States
-msgid "Chattanooga"
-msgstr "ÚØØØÙÙÚØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Cheboygan"
-msgstr "ØÛØÙÛÚØÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Sherbrooke"
-msgid "Cherokee"
-msgstr "ØØØØÙÚ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Chesapeak"
-msgid "Chesapeake"
-msgstr "ÚØØÙÛÚ"
-
-#. A city in Missouri in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Chesterfield Inlet"
-msgid "Chesterfield"
-msgstr "ÚØØØÙÛÙØ ØÛÙÙØ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-msgid "Cheyenne"
-msgstr "ØØÛÙÙ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Chicago"
-msgstr "ØÛÚØÚÙ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Chickasha"
-msgstr "ÚÛÚØØØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Chico"
-msgstr "ÚÛÚÙ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-msgid "Chicopee Falls"
-msgstr "ÚÛÚØÙÛâÙØÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Chignik"
-msgstr "ØÛÚÙÛÚ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Childress"
-msgstr "ÚÛÙØØØ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Childress"
-msgid "Childs"
-msgstr "ÚÛÙØØØ"
-
-#. A city in Missouri in the United States
-msgid "Chillicothe"
-msgstr "ÚÛÙÛÚØØÛ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "China Lake"
-msgstr "ÚØÛÙØÙÛÚ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Chincoteague"
-msgstr "ØÛÙÚÙØÛÚ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Chino"
-msgstr "ÚÛÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Chania"
-msgid "Chisana"
-msgstr "ØØÙÛØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Chichijima"
-msgid "Chistochina"
-msgstr "ÚÛâÚÛâØÛÙØ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Chulitna"
-msgid "Chula Vista"
-msgstr "ÚÙÙÛØÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Chulitna"
-msgstr "ÚÙÙÛØÙØ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-msgid "Cincinnati"
-msgstr "ØÛÙØÛÙØØÛ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Claremore"
-msgstr "ÚÙÙØÙÙØ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Clarinda"
-msgstr "ÚÙØØÛÙØØ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Clarion"
-msgstr "ÚÙØØÛÙÙ"
-
-#. A city in West Virginia in the United States
-msgid "Clarksburg"
-msgstr "ÚÙØØÚØØØÚ"
-
-#. A city in Tennessee in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Clarksville"
-msgctxt "City in Tennessee, United States"
-msgid "Clarksville"
-msgstr "ÚÙØØÚØâÙÛÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Clarksville"
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Clarksville"
-msgstr "ÚÙØØÚØâÙÛÙ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgid "Clayton"
-msgstr "ÚÙÛâØÙÙ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgid "Clearfield"
-msgstr "ÚÙÛÙØÙÛÙØ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Clearwater"
-msgstr "ÚÙÛÙØÙØØØ"
-
-#. A city in South Carolina in the United States
-msgid "Clemson"
-msgstr "ÚÙÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-msgid "Cleveland"
-msgstr "ÚÙÛÙÙÙØ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgid "Clines Corners"
-msgstr "ÚÙØÛÙØ ÚÙØÙØØ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Clinton"
-msgctxt "City in Iowa, United States"
-msgid "Clinton"
-msgstr "ÚÙÛÙØÙÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Clinton"
-msgctxt "City in North Carolina, United States"
-msgid "Clinton"
-msgstr "ÚÙÛÙØÙÙ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Clinton"
-msgctxt "City in Oklahoma, United States"
-msgid "Clinton"
-msgstr "ÚÙÛÙØÙÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Clintonville"
-msgstr "ÚÙÛÙØÙÙâÙÛÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Cloquet"
-msgstr "ÚÙØÚØ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgid "Clovis"
-msgstr "ÚÙÙÙÛØ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Cooma"
-msgid "Cocoa"
-msgstr "ÚÙÙØ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-msgid "Cody"
-msgstr "ÚÙØÛ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-msgid "Coeur d'Alene"
-msgstr "ÚÙØ ØÙ ØÙÙ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgid "Coffeyville"
-msgstr "ÚØÙÛâÙÛÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Cold Bay"
-msgstr "ÚÙÙØâØÙÛ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Coldwater"
-msgstr "ÚÙÙØÙØØØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "College Station"
-msgstr "ÚØÙÙØ ØØØÛØÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-msgid "Colorado Springs"
-msgstr "ÚÙØØØÙ ØØÙØÛÙÚØ"
-
-#. A city in Missouri in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Columbia"
-msgctxt "City in Missouri, United States"
-msgid "Columbia"
-msgstr "ÚÙÙØÙØÛØ"
-
-#. A city in South Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Columbia"
-msgctxt "City in South Carolina, United States"
-msgid "Columbia"
-msgstr "ÚÙÙØÙØÛØ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Columbus"
-msgctxt "City in Georgia, United States"
-msgid "Columbus"
-msgstr "ÚÙÙØÙØØØ"
-
-#. A city in Indiana in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Columbus"
-msgctxt "City in Indiana, United States"
-msgid "Columbus"
-msgstr "ÚÙÙØÙØØØ"
-
-#. A city in Mississippi in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Columbus"
-msgctxt "City in Mississippi, United States"
-msgid "Columbus"
-msgstr "ÚÙÙØÙØØØ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Columbus"
-msgctxt "City in Nebraska, United States"
-msgid "Columbus"
-msgstr "ÚÙÙØÙØØØ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Columbus"
-msgctxt "City in Ohio, United States"
-msgid "Columbus"
-msgstr "ÚÙÙØÙØØØ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Concord"
-msgctxt "City in California, United States"
-msgid "Concord"
-msgstr "ÚÙÚÙØØ"
-
-#. A city in New Hampshire in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Concord"
-msgctxt "City in New Hampshire, United States"
-msgid "Concord"
-msgstr "ÚÙÚÙØØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Concord"
-msgctxt "City in North Carolina, United States"
-msgid "Concord"
-msgstr "ÚÙÚÙØØ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgid "Concordia"
-msgstr "ÚÙÚÙØØÛØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Conroe"
-msgstr "ÚØÙØÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Cook"
-msgstr "ÚÙÚ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Copper Harbor"
-msgstr "ÚØÙØ ÙØØØØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Cordova"
-msgstr "ÚÙØØÙÙØ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Corona"
-msgctxt "City in California, United States"
-msgid "Corona"
-msgstr "ÚÙØÙÙØ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Corona"
-msgctxt "City in New Mexico, United States"
-msgid "Corona"
-msgstr "ÚÙØÙÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Corpus Christi"
-msgstr "ÚÙØÙØ ÚØÛØØÛ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Corsicana"
-msgstr "ÚÙØØÛÚÙØ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-msgid "Cortez"
-msgstr "ÚÙØØØ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-msgid "Corvallis"
-msgstr "ÚÙØÙÙÙÛØ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Costa Rica"
-msgid "Costa Mesa"
-msgstr "ÚÙØØØ ØÛÚØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Cotulla"
-msgstr "ÚÙØÙÙØ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Council Bluffs"
-msgstr "ÚØÙØÛÙ ØÙØÙØ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-msgid "Craig"
-msgstr "ÚØÙÛÚ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Crane Lake"
-msgstr "ÚØÙÛÙâÙÛÚ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Crescent City"
-msgstr "ÚØÙØÙØ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Creston"
-msgctxt "City in Iowa, United States"
-msgid "Creston"
-msgstr "ÚØÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Crestview"
-msgstr "ÚØÙØØ ÙÛÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Crockett"
-msgstr "ÚØØÚÙØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Crookston"
-msgstr "ÚØÙÚØØÙÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Cross City"
-msgstr "ÚØØØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Tennessee in the United States
-msgid "Crossville"
-msgstr "ÚØØØâÙÛÙ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-msgid "Cullman"
-msgstr "ÚØÙÙÙ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Culpeper"
-msgstr "ÚØÙÙÙØ"
-
-#. A city in Maryland in the United States
-msgid "Cumberland"
-msgstr "ÚØÙØØÙÙØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Currituck"
-msgstr "ÚØØÛØØÚ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Chingozi"
-msgid "Cushing"
-msgstr "ÚÛÙÚÙØÛ"
-
-#. A city in South Dakota in the United States
-msgid "Custer"
-msgstr "ÚØØØØ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-msgid "Cut Bank"
-msgstr "ÚØØ ØÙÚ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Daet"
-msgid "Daggett"
-msgstr "ØØØØ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Danville"
-msgid "Daleville"
-msgstr "ØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Elkhart"
-msgid "Dalhart"
-msgstr "ØÙÚâÙØØØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Dallas"
-msgstr "ØØÙØØ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Dayton"
-msgid "Dalton"
-msgstr "ØÛØÙÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Bay City"
-msgid "Daly City"
-msgstr "ØÙÛâØÛØÛ"
-
-#. A city in South Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Caldwell"
-msgid "Dalzell"
-msgstr "ÚØÙØÙÙÙ"
-
-#. A city in Connecticut in the United States
-msgid "Danbury"
-msgstr "ØÙØØÛ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgid "Dansville"
-msgstr "ØÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Danville"
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Danville"
-msgstr "ØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Danville"
-msgctxt "City in Virginia, United States"
-msgid "Danville"
-msgstr "ØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in South Carolina in the United States
-msgid "Darlington"
-msgstr "ØØØÙÛÙÚÙØÙÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Davenport"
-msgstr "ØÙÙÙÙØØ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-msgid "Dayton"
-msgstr "ØÛØÙÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Daytona Beach"
-msgstr "ØÛØÙÙØ ØÛÚ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-msgid "De Queen"
-msgstr "ØÚÙÛÛÙ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "De Kalb"
-msgid "DeKalb"
-msgstr "ØØÛÙØ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "De Ridder"
-msgid "DeRidder"
-msgstr "ØØÛØØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Deadhorse"
-msgstr "ØÙØÙÙØØ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Decatur"
-msgctxt "City in Alabama, United States"
-msgid "Decatur"
-msgstr "ØÛÚÛØØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Decatur"
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Decatur"
-msgstr "ØÛÚÛØØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Decatur"
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Decatur"
-msgstr "ØÛÚÛØØ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Decorah"
-msgstr "ØÛÚÙØØ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Deer Park"
-msgstr "ØÛØ ÙØØÚ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-msgid "Defiance"
-msgstr "ØÛÙØÛÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Del Rio"
-msgstr "ØÙ ØÛÙ"
-
-#. A city in Utah in the United States
-msgid "Delta"
-msgstr "ØÙØØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Grand Junction"
-msgid "Delta Junction"
-msgstr "ÚØÙØ ØØÙÚØÙ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgid "Deming"
-msgstr "ØÙÛÙÚ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Denison"
-msgstr "ØÙÛØÙÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Denton"
-msgstr "ØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-msgid "Denver"
-msgstr "ØÙÙØ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Des Moines"
-msgstr "ØÛ ÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Destin"
-msgstr "ØØØÛÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Detroit"
-msgstr "ØÛØØÙÛØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Detroit Lakes"
-msgstr "ØØÛØÚÙâÙØÛ ØÛØØÙÛØ"
-
-#. A city in North Dakota in the United States
-msgid "Devils Lake"
-msgstr "ØØÛØÚÙâÛ ØÛØØÙ"
-
-#. A city in North Dakota in the United States
-msgid "Dickinson"
-msgstr "ØÛÚÙØÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Dillingham"
-msgstr "ØÛÙÛÙÚÙÙ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-msgid "Dillon"
-msgstr "ØÛÙÙÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Dodge Center"
-msgstr "ØØØ ØÙØØ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgid "Dodge City"
-msgstr "ØØØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-msgid "Dothan"
-msgstr "ØÙØÙ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Douglas"
-msgctxt "City in Arizona, United States"
-msgid "Douglas"
-msgstr "ØØÚÙØØ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Douglas"
-msgctxt "City in Georgia, United States"
-msgid "Douglas"
-msgstr "ØØÚÙØØ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Douglas"
-msgctxt "City in Wyoming, United States"
-msgid "Douglas"
-msgstr "ØØÚÙØØ"
-
-#. A city in Delaware in the United States
-msgid "Dover"
-msgstr "ØÙÙØ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgid "Doylestown"
-msgstr "ØÙÛÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-msgid "Drummond"
-msgstr "ØØØÙÙÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Dryden"
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Dryden"
-msgstr "ØØØÛØÙ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgid "Du Bois"
-msgstr "ØÙØÙØ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Dublin"
-msgctxt "City in Georgia, United States"
-msgid "Dublin"
-msgstr "ØÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Dublin"
-msgctxt "City in Virginia, United States"
-msgid "Dublin"
-msgstr "ØÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Dubuque"
-msgstr "ØØÛÙÚ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Duluth"
-msgstr "ØØÙÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Dumas"
-msgstr "ØÙÙØ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Duncan"
-msgstr "ØØÙÚÙ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgid "Dunkirk"
-msgstr "ØØÙÚØÚ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Durango"
-msgctxt "City in Colorado, United States"
-msgid "Durango"
-msgstr "ØØÙÚÙ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Durant"
-msgstr "ØÙØØÙØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Durham"
-msgstr "ØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Tennessee in the United States
-msgid "Dyersburg"
-msgstr "ØØÛØØØØÚ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Eagle"
-msgctxt "City in Alaska, United States"
-msgid "Eagle"
-msgstr "ØÛÚÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Eagle"
-msgctxt "City in Colorado, United States"
-msgid "Eagle"
-msgstr "ØÛÚÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Eagle River"
-msgstr "ØÙØØØÙÙâÛ ØÛÚÙ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgid "East Hampton"
-msgstr "ÙÙØÙ ØØÙÛ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-msgid "East Milton"
-msgstr "ØØÙ ÙÛÙØÙÙ"
-
-#. A city in Maryland in the United States
-msgid "Easton"
-msgstr "ØÛØØÙÙ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Eastsound"
-msgstr "ØÛØØâØØÙÙØ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Eau Claire"
-msgstr "ØÙ ÚÙØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Edenton"
-msgstr "ØÛØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Edinburg"
-msgstr "ØØÛÙØØÚ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Woodward"
-msgid "Edwards"
-msgstr "ÙÙØÙØØØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Effingham"
-msgstr "ØÙÛÙÚÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Egegik"
-msgstr ""
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "El Centro"
-msgstr "ØÙ ØÙØØÙ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-msgid "El Dorado"
-msgstr "ØÙ ØÙØØØÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "El Monte"
-msgstr "ØÙ ÙØÙØÛ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "El Paso"
-msgstr "ØÙ ÙØØÙ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "El Centro"
-msgid "El Reno"
-msgstr "ØÙ ØÙØØÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Elberton"
-msgid "Elbert"
-msgstr "ØÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Eindhoven"
-msgid "Elfin Cove"
-msgstr "ØÛÙØÙÙÙÙ"
-
-#. A city in New Jersey in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Elizabethtown"
-msgid "Elizabeth"
-msgstr "ØÙÛØØØØâØØÙÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Elizabeth City"
-msgstr "ØÙÛØØØØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Elizabethtown"
-msgstr "ØÙÛØØØØâØØÙÙ"
-
-#. A city in Indiana in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Elkhart"
-msgctxt "City in Indiana, United States"
-msgid "Elkhart"
-msgstr "ØÙÚâÙØØØ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Elkhart"
-msgctxt "City in Kansas, United States"
-msgid "Elkhart"
-msgstr "ØÙÚâÙØØØ"
-
-#. A city in West Virginia in the United States
-msgid "Elkins"
-msgstr "ØÙÚÛÙØ"
-
-#. A city in Nevada in the United States
-msgid "Elko"
-msgstr "ØÙÚÙ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Ellensburg"
-msgstr "ØÙÙØØØÚ"
-
-#. A city in New York in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Elmira"
-msgctxt "City in New York, United States"
-msgid "Elmira"
-msgstr "ØÙÙØÛØØ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Glenwood"
-msgid "Elwood"
-msgstr "ÚÙÙÙÙØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Ely"
-msgctxt "City in Minnesota, United States"
-msgid "Ely"
-msgstr "ØÛÙÛ"
-
-#. A city in Nevada in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Ely"
-msgctxt "City in Nevada, United States"
-msgid "Ely"
-msgstr "ØÛÙÛ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-msgid "Elyria"
-msgstr "ØÛÙÛØÛØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Emigrant Gap"
-msgstr ""
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Pomona"
-msgid "Emmonak"
-msgstr "ÙÙÙÙÙØ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Emporia"
-msgctxt "City in Kansas, United States"
-msgid "Emporia"
-msgstr "ØÙÙÙØÛØ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Emporia"
-msgctxt "City in Virginia, United States"
-msgid "Emporia"
-msgstr "ØÙÙÙØÛØ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Enid"
-msgstr "ØÛÙÛØ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Ephrata"
-msgstr "ØÙØØØØ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgid "Erie"
-msgstr "ØÛØÛ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Erwin"
-msgstr "ØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Escanaba"
-msgstr "ØØÚØÙØØØ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Estonia"
-msgid "Escondido"
-msgstr "ØØØÙÙÛ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Estherville"
-msgstr "ØØØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-msgid "Eugene"
-msgstr "ÛÙØÛÙ"
-
-#. A city in Nevada in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Eureka"
-msgctxt "City in Nevada, United States"
-msgid "Eureka"
-msgstr "ÛÙØÛÚØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Eureka Sound"
-msgid "Eureka Roadhouse"
-msgstr "ÛÙØÛÚØ ØØÙØ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-msgid "Evanston"
-msgstr "ØÙÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Indiana in the United States
-msgid "Evansville"
-msgstr "ØÙÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Eveleth"
-msgstr "ØÙÙØ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Everett"
-msgstr "ØÙØÛØ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-msgid "Evergreen"
-msgstr "ØÙØÚØÛÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Fairbanks"
-msgstr "ÙØØÙÚØ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Fairchild"
-msgstr "ÙØÚØÛÙØ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Fairfield"
-msgctxt "City in California, United States"
-msgid "Fairfield"
-msgstr "ÙØÙÛÙØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Fairfield"
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Fairfield"
-msgstr "ÙØÙÛÙØ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Fairfield"
-msgctxt "City in Iowa, United States"
-msgid "Fairfield"
-msgstr "ÙØÙÛÙØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Fairmont"
-msgstr "ÙØÙØÙØ"
-
-#. A city in South Dakota in the United States
-msgid "Faith"
-msgstr "ÙÛØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Falfurrias"
-msgstr "ÙÙÙÙØÛØØ"
-
-#. A city in Nevada in the United States
-msgid "Fallon"
-msgstr "ÙÙÙÙ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgid "Falls City"
-msgstr "ÙØÙØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in North Dakota in the United States
-msgid "Fargo"
-msgstr "ÙØØÚÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Faribault"
-msgstr "ÙØÛØÙ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgid "Farmingdale"
-msgstr "ÙØØÙÛÙÚØÙ"
-
-#. A city in Missouri in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Farmington"
-msgctxt "City in Missouri, United States"
-msgid "Farmington"
-msgstr "ÙØØÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Farmington"
-msgctxt "City in New Mexico, United States"
-msgid "Farmington"
-msgstr "ÙØØÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Farmville"
-msgstr "ÙØØÙâÙÛÙ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Fayetteville"
-msgctxt "City in Arkansas, United States"
-msgid "Fayetteville"
-msgstr "ÙÛØâÙÛÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Fayetteville"
-msgctxt "City in North Carolina, United States"
-msgid "Fayetteville"
-msgstr "ÙÛØâÙÛÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Fergus Falls"
-msgstr "ÙØÚØ ÙØÙØ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-msgid "Findlay"
-msgstr "ÙÛÙØÙÛ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-msgid "Fitchburg"
-msgstr "ÙÛÚØØÚ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Fasa"
-msgid "Flagstaff"
-msgstr "ÙØØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Flint"
-msgstr "ÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Philippines"
-msgid "Flippin"
-msgstr "ÙÛÙÛÙÛÙ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Flora"
-msgstr "ÙÙÙØØ"
-
-#. A city in South Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Florence"
-msgctxt "City in South Carolina, United States"
-msgid "Florence"
-msgstr "ÙÙÙØØÙØ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Fond du Lac"
-msgstr ""
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Montana"
-msgid "Fontana"
-msgstr "ÙÙÙØØÙØ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Bennington"
-msgid "Fort Benning"
-msgstr "ØÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Fort Madison"
-msgid "Fort Carson"
-msgstr "ÙÙØØ ÙØÛØÙÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "North Carolina"
-msgid "Fort Collins"
-msgstr "ÚØØÙÙÛÙØÛ ØÙØÙÛ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Fort Hood"
-msgid "Fort Dodge"
-msgstr "ÙÙØØ ÙÙØ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Lauderdale"
-msgid "Fort Lauderdale"
-msgstr "ÙÙØØØÛÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Fort Madison"
-msgstr "ÙÙØØ ÙØÛØÙÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Fort Myers"
-msgstr "ÙÙØØ ÙÛØØ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-msgid "Fort Payne"
-msgstr "ÙÙØØ ÙÛÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Fort Pierce"
-msgstr "ÙÙØØ ÙÛØØ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Fort Portal"
-msgid "Fort Polk"
-msgstr "ÙÙØØ ÙÙØØØÙ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Fort Smith"
-msgctxt "City in Arkansas, United States"
-msgid "Fort Smith"
-msgstr "ÙÙØØ ØØÙÛØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Stockton"
-msgid "Fort Stockton"
-msgstr "ØØØØÚØÙÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Daytona Beach"
-msgid "Fort Walton Beach"
-msgstr "ØÛØÙÙØ ØÛÚ"
-
-#. A city in Indiana in the United States
-msgid "Fort Wayne"
-msgstr "ÙÙØØ ÙÛÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Fort Smith"
-msgid "Fort Worth"
-msgstr "ÙÙØØ ØØÙÛØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Fort Nelson"
-msgid "Fort Yukon"
-msgstr "ÙÙØØ ÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Boston"
-msgid "Fosston"
-msgstr "ØÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Kentucky in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Frankfort"
-msgctxt "City in Kentucky, United States"
-msgid "Frankfort"
-msgstr "ÙØÙÚÙØØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Frankfort"
-msgctxt "City in Michigan, United States"
-msgid "Frankfort"
-msgstr "ÙØÙÚÙØØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Franklin"
-msgctxt "City in North Carolina, United States"
-msgid "Franklin"
-msgstr "ÙØØÙÚÙÛÙ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Franklin"
-msgctxt "City in Pennsylvania, United States"
-msgid "Franklin"
-msgstr "ÙØØÙÚÙÛÙ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Franklin"
-msgctxt "City in Virginia, United States"
-msgid "Franklin"
-msgstr "ÙØØÙÚÙÛÙ"
-
-#. A city in Maryland in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Frederick"
-msgctxt "City in Maryland, United States"
-msgid "Frederick"
-msgstr "ÙØØØÛÚ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Frederick"
-msgctxt "City in Oklahoma, United States"
-msgid "Frederick"
-msgstr "ÙØØØÛÚ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Frederick"
-msgid "Fredericksburg"
-msgstr "ÙØØØÛÚ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Freeport"
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Freeport"
-msgstr "ÙØÛâÙÙØØ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Fremont"
-msgctxt "City in California, United States"
-msgid "Fremont"
-msgstr "ÙØÛÙØÙØ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Fremont"
-msgctxt "City in Nebraska, United States"
-msgid "Fremont"
-msgstr "ÙØÛÙØÙØ"
-
-#. A city in Maine in the United States
-msgid "Frenchville"
-msgstr "ÙØÙÚâÙÛÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Fresno"
-msgstr "ÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Bar Harbor"
-msgid "Friday Harbor"
-msgstr "ØÙØ ÙØØØØ"
-
-#. A city in Maine in the United States
-msgid "Fryeburg"
-msgstr "ÙØØÛØØÚ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Fullerton"
-msgstr "ÙÙÙØØÙÙ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgid "Fulton"
-msgstr "ÙÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-msgid "Gadsden"
-msgstr "ÚØØØÙ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Gage"
-msgstr "ÚÛØ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Gainesville"
-msgctxt "City in Florida, United States"
-msgid "Gainesville"
-msgstr "ÚÛÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Gainesville"
-msgctxt "City in Georgia, United States"
-msgid "Gainesville"
-msgstr "ÚÛÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Gainesville"
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Gainesville"
-msgstr "ÚÛÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Galena"
-msgstr "ÚØÙÛÙØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Galesburg"
-msgstr "ÚÛÙØØØÚ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Salina"
-msgid "Galliano"
-msgstr "ØØÙØÛÙØ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgid "Gallup"
-msgstr "ÚÙÙÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Galveston"
-msgstr "ÚÙÙÛØØÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Gambell"
-msgstr "ÚÙØÙ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Garden City"
-msgctxt "City in Kansas, United States"
-msgid "Garden City"
-msgstr "ÚØØØÙ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Garden City"
-msgctxt "City in Louisiana, United States"
-msgid "Garden City"
-msgstr "ÚØØØÙ ØÛØÛ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Garden Creek"
-msgid "Garden Grove"
-msgstr "ÚØØØÙ ÚØÛÚ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Hartland"
-msgid "Garland"
-msgstr "ÙØØØÙÙØ"
-
-#. A city in North Dakota in the United States
-msgid "Garrison"
-msgstr "ÚØÛØÙ"
-
-#. A city in Indiana in the United States
-msgid "Gary"
-msgstr "ÚØÛ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Gastonia"
-msgstr "ÚØØÙÙÛØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Gatesville"
-msgstr "ÚÛØØâÙÛÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Gaylord"
-msgstr "ÚÛÙÙØØ"
-
-#. A city in Delaware in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Georgetown"
-msgctxt "City in Delaware, United States"
-msgid "Georgetown"
-msgstr "ØÙØØâØØÙÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Georgetown"
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Georgetown"
-msgstr "ØÙØØâØØÙÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Giddings"
-msgstr "ÚÛØÛÙÚØ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Gilmer"
-msgid "Gilbert"
-msgstr "ÚÛÙÙØ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-msgid "Gillette"
-msgstr "ÚÛÙÛØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Gilmer"
-msgstr "ÚÛÙÙØ"
-
-#. A city in Kentucky in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Glasgow"
-msgctxt "City in Kentucky, United States"
-msgid "Glasgow"
-msgstr "ÚÙØØÚÙ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Glasgow"
-msgctxt "City in Montana, United States"
-msgid "Glasgow"
-msgstr "ÚÙØØÚÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Grenoble"
-msgid "Glencoe"
-msgstr "ÚØÙÙØÙ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Glendale"
-msgctxt "City in Arizona, United States"
-msgid "Glendale"
-msgstr "ÚÙÙØÛÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Glendale"
-msgctxt "City in California, United States"
-msgid "Glendale"
-msgstr "ÚÙÙØÛÙ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-msgid "Glendive"
-msgstr "ÚÙÙØØÛÙ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgid "Glens Falls"
-msgstr "ÚÙÙØ ÙØÙØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Glenwood"
-msgstr "ÚÙÙÙÙØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Goldsboro"
-msgstr "ÚÙÙØØØØÙ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgid "Goodland"
-msgstr "ÚÙØÙÙØ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Goodland"
-msgid "Goodyear"
-msgstr "ÚÙØÙÙØ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Hooks Airport"
-msgid "Goosport"
-msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÙÚØ"
-
-#. A city in New Hampshire in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Graham"
-msgid "Gorham"
-msgstr "ÚØØÙØÙ"
-
-#. A city in Indiana in the United States
-msgid "Goshen"
-msgstr "ÚÙØÙ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Groton"
-msgid "Grafton"
-msgstr "ÚØØØÙÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Graham"
-msgstr "ÚØØÙØÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Granbury"
-msgstr "ÚØÙØØÛ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-msgid "Grand Canyon"
-msgstr "ÚØÙØ ÚØÙÛÙÙ"
-
-#. A city in North Dakota in the United States
-msgid "Grand Forks"
-msgstr "ÚØÙØ ÙÙØÚØ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgid "Grand Island"
-msgstr "ØØÛØÙâÛ ÚØÙØ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-msgid "Grand Isle"
-msgstr "ÚØÙØ ØÛÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-msgid "Grand Junction"
-msgstr "ÚØÙØ ØØÙÚØÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Cedar Rapids"
-msgid "Grand Marais"
-msgstr "ØÛØØØ ØÙÙÛØØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Cedar Rapids"
-msgid "Grand Prairie"
-msgstr "ØÛØØØ ØÙÙÛØØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Cedar Rapids"
-msgctxt "City in Michigan, United States"
-msgid "Grand Rapids"
-msgstr "ØÛØØØ ØÙÙÛØØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Cedar Rapids"
-msgctxt "City in Minnesota, United States"
-msgid "Grand Rapids"
-msgstr "ØÛØØØ ØÙÙÛØØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Great Falls"
-msgid "Granite Falls"
-msgstr "ÚØÛØ ÙØÙØ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgid "Grants"
-msgstr "ÚØØÙØØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Franklin"
-msgid "Grayling"
-msgstr "ÙØØÙÚÙÛÙ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgid "Great Bend"
-msgstr "ÚØÛØ ØÙØ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-msgid "Great Falls"
-msgstr "ÚØÛØ ÙØÙØ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Green Bay"
-msgstr "ÚØÛÙ ØÛ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Greensboro"
-msgctxt "City in Georgia, United States"
-msgid "Greensboro"
-msgstr "ÚØÛÙØØØÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Greensboro"
-msgctxt "City in North Carolina, United States"
-msgid "Greensboro"
-msgstr "ÚØÛÙØØØÙ"
-
-#. A city in Maine in the United States
-msgctxt "City in Maine, United States"
-msgid "Greenville"
-msgstr "ÚØÛÙâÙÛÙ"
-
-#. A city in Mississippi in the United States
-msgctxt "City in Mississippi, United States"
-msgid "Greenville"
-msgstr "ÚØÛÙâÙÛÙ"
-
-#. A city in South Carolina in the United States
-msgctxt "City in South Carolina, United States"
-msgid "Greenville"
-msgstr "ÚØÛÙâÙÛÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Greenville"
-msgstr "ÚØÛÙâÙÛÙ"
-
-#. A city in Mississippi in the United States
-msgctxt "City in Mississippi, United States"
-msgid "Greenwood"
-msgstr "ÚØÛÙÙÙØ"
-
-#. A city in South Carolina in the United States
-msgctxt "City in South Carolina, United States"
-msgid "Greenwood"
-msgstr "ÚØÛÙÙÙØ"
-
-#. A city in South Carolina in the United States
-msgid "Greer"
-msgstr "ÚØÛØ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-msgid "Greybull"
-msgstr "ÚØÛØÙÙ"
-
-#. A city in Connecticut in the United States
-msgid "Groton"
-msgstr "ÚØØØÙÙ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Grove"
-msgstr "ÚØÙÙ"
-
-#. A city in Mississippi in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Belfort"
-msgid "Gulfport"
-msgstr "ØÙÙÙØØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Guyana"
-msgid "Gulkana"
-msgstr "ÚÙÛØÙØ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-msgid "Gunnison"
-msgstr "ÚØÙÛØÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Gustavus"
-msgstr "ÚÙØØØÙØ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Guthrie"
-msgstr "ÚØØØÛ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Guymon"
-msgstr "ÚØÛÙÙÙ"
-
-#. A city in Maryland in the United States
-msgid "Hagerstown"
-msgstr "ÙÛÚØØØØÙÙ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Hail"
-msgid "Hailey"
-msgstr "ØØØÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Haines"
-msgstr "ÙÛÙØ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Charleville"
-msgid "Haleyville"
-msgstr "ØØØÙÙâÙÛÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Hallock"
-msgstr "ÙÙÙÚ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-msgctxt "City in Ohio, United States"
-msgid "Hamilton"
-msgstr "ÙÙÛÙØÙÙ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-msgid "Hammond"
-msgstr "ÙÙÙÙØ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Hampton"
-msgstr "ÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Hancock"
-msgstr "ÙÙÚØÚ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgctxt "City in California, United States"
-msgid "Hanford"
-msgstr "ÙÙÙÙØØ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgctxt "City in Washington, United States"
-msgid "Hanford"
-msgstr "ÙÙÙÙØØ"
-
-#. A city in Utah in the United States
-msgid "Hanksville"
-msgstr "ÙÙÚØâÙÛÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Harbor Springs"
-msgstr "ØØØØ ØØÙØÛÙÚØ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Harlan"
-msgstr "ÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Harlingen"
-msgstr "ÙØØÙÛÙØÙ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Harrisburg"
-msgstr "ÙØÛØØØÚ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgctxt "City in Pennsylvania, United States"
-msgid "Harrisburg"
-msgstr "ÙØÛØØØÚ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-msgid "Harrison"
-msgstr "ÙØÛØÙÙ"
-
-#. A city in Connecticut in the United States
-msgid "Hartford"
-msgstr "ÙØØØÙÙØØ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgid "Hastings"
-msgstr "ÙÛØØÛÙÚØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Hatteras"
-msgstr "ÙØØØØ"
-
-#. A city in Mississippi in the United States
-msgid "Hattiesburg"
-msgstr "ÙØÛØØØÚ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Hallock"
-msgid "Havelock"
-msgstr "ÙÙÙÚ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-msgid "Havre"
-msgstr "ÙÙØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Hawthorne"
-msgstr "ÙÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-msgid "Hayden"
-msgstr "ÙÛØÙ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgid "Hays"
-msgstr "ÙÛØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgctxt "City in California, United States"
-msgid "Hayward"
-msgstr "ÙÛÙØØØ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgctxt "City in Wisconsin, United States"
-msgid "Hayward"
-msgstr "ÙÛÙØØØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Hail"
-msgid "Healy"
-msgstr "ØØØÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Hearne"
-msgstr "ÙØÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Hebbronville"
-msgstr "ÙØØÙÙâÙÛÙ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgctxt "City in Nebraska, United States"
-msgid "Hebron"
-msgstr "ÙÛØØÙÙ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-msgid "Helena"
-msgstr "ÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Kentucky in the United States
-msgctxt "City in Kentucky, United States"
-msgid "Henderson"
-msgstr "ÙÙØØØÙ"
-
-#. A city in Nevada in the United States
-msgctxt "City in Nevada, United States"
-msgid "Henderson"
-msgstr "ÙÙØØØÙ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Nelson"
-msgid "Hermiston"
-msgstr "ÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in North Dakota in the United States
-msgid "Hettinger"
-msgstr "ÙØÛÙÚØ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Hall Beach"
-msgid "Hialeah"
-msgstr "ÙØÙ ØÛÚ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Hibbing"
-msgstr "ÙÛØÛÙÚ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Hickory"
-msgstr "ÙÛÚÙØÛ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-msgid "Hicks"
-msgstr "ÙÛÚØ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgid "Hill City"
-msgstr "ÙÛÙ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Hillsboro"
-msgstr "ÙÛÙØØØÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Hillsdale"
-msgstr "ÙÛÙØØÛÙ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Hillsville"
-msgstr "ÙÛÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Hawaii in the United States
-msgid "Hilo"
-msgstr "ÙÛÙÙ"
-
-#. A city in South Carolina in the United States
-msgid "Hilton Head Island"
-msgstr "ØØÛØÙ ÙÛÙØÙÙ ÙØ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-msgid "Hinesville"
-msgstr "ÙØÛÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgctxt "City in Oklahoma, United States"
-msgid "Hobart"
-msgstr "ÙÙØØØØ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgid "Hobbs"
-msgstr "ÙØØØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Hoffman"
-msgstr "ÙØÙÙÙ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Holberg"
-msgid "Holdrege"
-msgstr "ÙØÙØØÚ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Holland"
-msgstr "ÙØÙÙØ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Hollywood"
-msgstr "ÙØÙÛÙÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Homer"
-msgstr "ÙÙÙØ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Homestead AFB"
-msgid "Homestead"
-msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÛØÙÛ ÙÙØÛÛ ÙÙÙØØØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "London"
-msgid "Hondo"
-msgstr "ÙÙØÙ"
-
-#. A city in Hawaii in the United States
-msgid "Honolulu"
-msgstr "ÙÙÙÙÙÙÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Hoonah"
-msgstr "ÙÙÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Goose Bay"
-msgid "Hooper Bay"
-msgstr "ÚÙØ ØÛ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Hoquiam"
-msgstr "ÙÙÚÙØÛØÙ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-msgctxt "City in Arkansas, United States"
-msgid "Hot Springs"
-msgstr "ÙØØ ØØÙØÛÙÚØ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgctxt "City in Virginia, United States"
-msgid "Hot Springs"
-msgstr "ÙØØ ØØÙØÛÙÚØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Houghton Lake"
-msgstr "ØØÛØÚÙâÛ ÙØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Maine in the United States
-msgid "Houlton"
-msgstr "ÙÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-msgid "Houma"
-msgstr "ÙÙÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Houston"
-msgstr "ÙÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Howell"
-msgstr "ÙØÙØÙ"
-
-#. A city in West Virginia in the United States
-msgid "Huntington"
-msgstr "ÙØÙØÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Huntington Beach"
-msgstr "ÙØÙØÛÙÚØÙÙ ØÛÚ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-msgctxt "City in Alabama, United States"
-msgid "Huntsville"
-msgstr "ÙØÙØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Huntsville"
-msgstr "ÙØÙØØÙÛÙ"
-
-#. A city in South Dakota in the United States
-msgid "Huron"
-msgstr "ÙÛÙØÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Australia"
-msgid "Huslia"
-msgstr "ØØØØØÙÛØ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgctxt "City in Kansas, United States"
-msgid "Hutchinson"
-msgstr "ÙØÚÛÙØÙÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgctxt "City in Minnesota, United States"
-msgid "Hutchinson"
-msgstr "ÙØÚÛÙØÙÙ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-msgid "Hyannis"
-msgstr "ÙØÛÙÛØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Hydaburg"
-msgstr "ÙØÛØØØØÚ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Israel"
-msgid "Idabel"
-msgstr "ØØØØØÛÙ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-msgid "Idaho Falls"
-msgstr "ØÛØØÙÙ ÙØÙØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgctxt "City in California, United States"
-msgid "Imperial"
-msgstr "ØÙÙÛØÛØÙ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgctxt "City in Nebraska, United States"
-msgid "Imperial"
-msgstr "ØÙÙÛØÛØÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Imperial Beach"
-msgstr "ØÛÙÙÛØÛØÙ ØÛÚ"
-
-#. A city in Missouri in the United States
-msgid "Independence"
-msgstr "ØÛÙØÛÙÙØÙØ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgctxt "City in Pennsylvania, United States"
-msgid "Indiana"
-msgstr "ØÛÙØÛØÙØ"
-
-#. A city in Indiana in the United States
-msgid "Indianapolis"
-msgstr "ØÛÙØÛØÙØÙÙÙÛØ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgid "Indiantown"
-msgstr "ØÛÙØÛØÙØ ØØÙÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Glenwood"
-msgid "Inglewood"
-msgstr "ÚÙÙÙÙØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "International Airport"
-msgid "International Falls"
-msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛÙâØÙÙÙÙÛ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Inver Grove Heights"
-msgstr ""
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Inyokern"
-msgstr "ØÛÙÛÙÚØÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Iowa City"
-msgstr "ØÛÙÙØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Iron Mountain"
-msgstr "ØÛØÙ ÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Ironwood"
-msgstr "ØÛØÙâÙÙØ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Ilorin"
-msgid "Irvine"
-msgstr "ØÛÙÙØÛÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Erding"
-msgid "Irving"
-msgstr "ØØØÛÙÚ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgid "Islip"
-msgstr "ØÛØÙÛÙ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgid "Ithaca"
-msgstr "ØÛØØÚØ"
-
-#. A city in Kentucky in the United States
-msgctxt "City in Kentucky, United States"
-msgid "Jackson"
-msgstr "ØÚØÙÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgctxt "City in Michigan, United States"
-msgid "Jackson"
-msgstr "ØÚØÙÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgctxt "City in Minnesota, United States"
-msgid "Jackson"
-msgstr "ØÚØÙÙ"
-
-#. A city in Mississippi in the United States
-msgctxt "City in Mississippi, United States"
-msgid "Jackson"
-msgstr "ØÚØÙÙ"
-
-#. A city in Tennessee in the United States
-msgctxt "City in Tennessee, United States"
-msgid "Jackson"
-msgstr "ØÚØÙÙ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-msgctxt "City in Wyoming, United States"
-msgid "Jackson"
-msgstr "ØÚØÙÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgctxt "City in Florida, United States"
-msgid "Jacksonville"
-msgstr "ØÚØÙÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Jacksonville"
-msgstr "ØÚØÙÙÙÛÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgctxt "City in North Carolina, United States"
-msgid "Jacksonville"
-msgstr "ØÚØÙÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Jacksonville"
-msgstr "ØÚØÙÙÙÛÙ"
-
-#. A city in New Hampshire in the United States
-msgid "Jaffrey"
-msgstr "ØÙØÛ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgctxt "City in New York, United States"
-msgid "Jamestown"
-msgstr "ØÛÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in North Dakota in the United States
-msgctxt "City in North Dakota, United States"
-msgid "Jamestown"
-msgstr "ØÛÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Janesville"
-msgstr "ØÛÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Jasper"
-msgstr "ØØÙØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Jefferson"
-msgstr "ØÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Missouri in the United States
-msgid "Jefferson City"
-msgstr "ØÙØØÙÙ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-msgid "Jerome"
-msgstr "ØØÙÙ"
-
-#. A city in New Jersey in the United States
-msgid "Jersey City"
-msgstr "ØØØÛ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgid "Johnstown"
-msgstr "ØØÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Joliet"
-msgstr "ØÙÙÛØ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-msgid "Jonesboro"
-msgstr "ØÙÙØØØÙ"
-
-#. A city in Missouri in the United States
-msgid "Joplin"
-msgstr "ØØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-msgctxt "City in Montana, United States"
-msgid "Jordan"
-msgstr "ØÙØØÙ"
-
-#. A city in New Jersey in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Clewiston"
-msgid "Juliustown"
-msgstr "ÚÙÙÛØØÙÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Austin City"
-msgid "Junction"
-msgstr "ØØØÛÙ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Austin City"
-msgid "Junction City"
-msgstr "ØØØÛÙ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Guinea"
-msgctxt "City in Alaska, United States"
-msgid "Juneau"
-msgstr "ÚÛÙÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Guinea"
-msgctxt "City in Wisconsin, United States"
-msgid "Juneau"
-msgstr "ÚÛÙÙ"
-
-#. A city in Hawaii in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Kabul"
-msgid "Kahului"
-msgstr "ÚØØÙ"
-
-#. A city in Hawaii in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Kairouan"
-msgid "Kailua"
-msgstr "ÚØÙØØÙ"
-
-#. A city in Missouri in the United States
-msgid "Kaiser"
-msgstr "ÚØÛØØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Baker"
-msgid "Kake"
-msgstr "ØÙÛÚØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Kastoria"
-msgid "Kaktovik"
-msgstr "ÚØØØÙØÛØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Kalamazoo"
-msgstr "ÚÙØÙØØÙ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-msgid "Kalispell"
-msgstr "ÚÙÛØÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Salta"
-msgid "Kaltag"
-msgstr "ØØÙØØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Kankakee"
-msgstr "ÚÙÚØÚÛ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgctxt "City in Kansas, United States"
-msgid "Kansas City"
-msgstr "ÚØÙØØØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Missouri in the United States
-msgctxt "City in Missouri, United States"
-msgid "Kansas City"
-msgstr "ÚØÙØØØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Hawaii in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Kavala"
-msgid "Kaumalapau"
-msgstr "ÚØÙØÙØ"
-
-#. A city in Hawaii in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Matsuyama"
-msgid "Kaunakakai"
-msgstr "ÙØØØÙÛØÙØ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgid "Kearney"
-msgstr "ÚØÙÛ"
-
-#. A city in New Hampshire in the United States
-msgid "Keene"
-msgstr "ÚÛÙ"
-
-#. A city in Hawaii in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Kashan"
-msgid "Kekaha"
-msgstr "ÚØØØÙ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Kelso"
-msgstr "ÚÙØÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Kenai"
-msgstr "ÚÛÙØÛ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Kenansville"
-msgstr "ÚÛÙÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Kenosha"
-msgstr "ÚÙÙØØ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Keokuk"
-msgstr "ÚÛÙÚØÚ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Kerrville"
-msgstr "ÚØÙÛÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Ketchikan"
-msgstr "ÚÚÛÚÛÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Key West"
-msgstr "ÚÛ ÙØØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Kill Devil Hills"
-msgstr "ÚÛÙ ØÙÛÙ ÙÛÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Killeen"
-msgstr "ÚÛÙÛÙ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgid "Kimball"
-msgstr "ÚÛÙØÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Salmon"
-msgid "King Salmon"
-msgstr "ØÙÙÙ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-msgid "Kingman"
-msgstr "ÚÛÙÚÙÙ"
-
-#. A city in Tennessee in the United States
-msgid "Kingsport"
-msgstr "ÚÛÙÚØØØÙÙØØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Kingsville"
-msgstr "ÚÛÙÚØÙÛÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Kansas"
-msgid "Kinross"
-msgstr "ÚØÙØØØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Kinston"
-msgstr "ÚÛÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Kirensk"
-msgid "Kipnuk"
-msgstr "ÚÛØÙØÚ"
-
-#. A city in Missouri in the United States
-msgid "Kirksville"
-msgstr "ÚØÚØÙÛÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Salina"
-msgid "Kivalina"
-msgstr "ØØÙØÛÙØ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-msgid "Klamath Falls"
-msgstr "ÚÙÙØ ÙØÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Klawock"
-msgstr "ÚÙØÙÚ"
-
-#. A city in Missouri in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Wooster"
-msgid "Knob Noster"
-msgstr "ÙÙØØØ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgctxt "City in Iowa, United States"
-msgid "Knoxville"
-msgstr "ÙØÚØÙÛÙ"
-
-#. A city in Tennessee in the United States
-msgctxt "City in Tennessee, United States"
-msgid "Knoxville"
-msgstr "ÙØÚØÙÛÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Kodiak"
-msgstr "ÚÙØÛâÛÚ"
-
-#. A city in Indiana in the United States
-msgid "Kokomo"
-msgstr "ÚÙÚÙÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Kotzebue"
-msgstr "ÚØØØÛØÛÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Keokuk"
-msgid "Koyuk"
-msgstr "ÚÛÙÚØÚ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Kustatan"
-msgstr "ÚÙØØØØØÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Crossville"
-msgid "La Crosse"
-msgstr "ÚØØØâÙÛÙ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-msgid "La Grande"
-msgstr "ÙØÚØØÙØ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-msgctxt "City in Georgia, United States"
-msgid "La Grange"
-msgstr "ÙØÚØÛÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "La Grange"
-msgstr "ÙØÚØÛÙØ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Las Vegas"
-msgid "La Junta"
-msgstr "ÙØØ ÙÚØØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "La Verne"
-msgstr "ÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Las Vegas"
-msgid "La Veta"
-msgstr "ÙØØ ÙÚØØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Lacon"
-msgstr "ÙÛÚÙÙ"
-
-#. A city in New Hampshire in the United States
-msgid "Laconia"
-msgstr "ÙØÚÙÙÛØ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Ladysmith"
-msgstr "ÙÛØÛØÙÛØ"
-
-#. A city in Indiana in the United States
-msgctxt "City in Indiana, United States"
-msgid "Lafayette"
-msgstr "ÙØÙÙÛØ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-msgctxt "City in Louisiana, United States"
-msgid "Lafayette"
-msgstr "ÙØÙÙÛØ"
-
-#. A city in Hawaii in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Latina"
-msgid "Lahaina"
-msgstr "ÙØØÛÙØ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-msgid "Lake Charles"
-msgstr "ÙÛÚ ÚØØÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Lake Minchumina"
-msgstr ""
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Lakeland"
-msgstr "ÙÛÚâÙÙØ"
-
-#. A city in Utah in the United States
-msgid "Lakeside"
-msgstr "ÙÛÚâØØÛØ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-msgid "Lakeview"
-msgstr "ÙÛÚâÙÛÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-msgid "Lakewood"
-msgstr "ÙÛÚâÙÙØ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-msgid "Lamar"
-msgstr "ÙØÙØØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Lambertville"
-msgstr "ÙÙØØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Lamoni"
-msgstr "ÙØÙÙÙØÛ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgctxt "City in California, United States"
-msgid "Lancaster"
-msgstr "ÙÙÚØØØ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-msgctxt "City in Ohio, United States"
-msgid "Lancaster"
-msgstr "ÙÙÚØØØ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgctxt "City in Pennsylvania, United States"
-msgid "Lancaster"
-msgstr "ÙÙÚØØØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Lancaster"
-msgstr "ÙÙÚØØØ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Island Lake"
-msgid "Land O' Lakes"
-msgstr "ØÛÙÙØ ÙÛÚ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-msgid "Lander"
-msgstr "ÙÙØØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Lansing"
-msgstr "ÙØÙØÛÙÚ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-msgid "Laramie"
-msgstr "ÙØØÙÛ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Laredo"
-msgstr "ÙØØÛØÙ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Lake Charles"
-msgid "Las Cruces"
-msgstr "ÙÛÚ ÚØØÙØ"
-
-#. A city in Nevada in the United States
-msgctxt "City in Nevada, United States"
-msgid "Las Vegas"
-msgstr "ÙØØ ÙÚØØ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgctxt "City in New Mexico, United States"
-msgid "Las Vegas"
-msgstr "ÙØØ ÙÚØØ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgid "Latrobe"
-msgstr "ÙØØØÙØ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgctxt "City in Kansas, United States"
-msgid "Lawrence"
-msgstr "ÙÙØÙØ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-msgctxt "City in Massachusetts, United States"
-msgid "Lawrence"
-msgstr "ÙÙØÙØ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-msgctxt "City in Georgia, United States"
-msgid "Lawrenceville"
-msgstr "ÙÙØÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Lawrenceville"
-msgstr "ÙÙØÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Lawton"
-msgstr "ÙÙØÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Le Mars"
-msgstr "ÙÙâÙØØØ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-msgid "Leadville"
-msgstr "ÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in New Hampshire in the United States
-msgctxt "City in New Hampshire, United States"
-msgid "Lebanon"
-msgstr "ÙØÙÙÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgctxt "City in Florida, United States"
-msgid "Leesburg"
-msgstr "ÙÛØØØÚ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgctxt "City in Virginia, United States"
-msgid "Leesburg"
-msgstr "ÙÛØØØÚ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-msgid "Leeville"
-msgstr "ÙÛÙÛÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Lemoore"
-msgstr "ÙÙÙØ"
-
-#. A city in West Virginia in the United States
-msgid "Lewisburg"
-msgstr "ÙÙØÛØØØÚ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-msgid "Lewiston"
-msgstr "ÙÙØÛØØÙÙ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-msgid "Lewistown"
-msgstr "ÙÙØÛØâØØÙÙ"
-
-#. A city in Kentucky in the United States
-msgctxt "City in Kentucky, United States"
-msgid "Lexington"
-msgstr "ÙÚØÛÚØÙÙ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgctxt "City in Nebraska, United States"
-msgid "Lexington"
-msgstr "ÙÚØÛÚØÙÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgctxt "City in North Carolina, United States"
-msgid "Lexington"
-msgstr "ÙÚØÛÚØÙÙ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgid "Liberal"
-msgstr "ÙÛØØØÙ"
-
-# ØØ ØÙØÙ ØÙ ÙÛÚÛâÙØÛØ
-#. A city in Hawaii in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Niue"
-msgid "Lihue"
-msgstr "ÙÛÙÙÛ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-msgctxt "City in Ohio, United States"
-msgid "Lima"
-msgstr "ÙÛÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Arctic Village"
-msgid "Lime Village"
-msgstr "ØØÚØÛÚ ÙÛÙÙØ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Lisbon"
-msgid "Limon"
-msgstr "ÙÛØØÙÙ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Lincoln"
-msgstr "ÙÛÙÚÙ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgctxt "City in Nebraska, United States"
-msgid "Lincoln"
-msgstr "ÙÛÙÚÙ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Litchfield"
-msgstr "ÙÛÚÙÛÙØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgctxt "City in Minnesota, United States"
-msgid "Litchfield"
-msgstr "ÙÛÚÙÛÙØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Little Falls"
-msgstr "ÙÛØÙ ÙØÙØ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-msgid "Little Rock"
-msgstr "ÙÛØÙ ØØÚ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Livermore"
-msgstr "ÙÛÙØÙÙØ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-msgid "Livingston"
-msgstr "ÙÛÙÛÙÚØØÙÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Livonia"
-msgstr "ÙÛÙÙÛØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Llano"
-msgstr "ÙÙÙ"
-
-#. A city in Utah in the United States
-msgid "Logan"
-msgstr "ÙÙÚÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Lompoc"
-msgstr "ÙØÙÙÙÚ"
-
-#. A city in Kentucky in the United States
-msgctxt "City in Kentucky, United States"
-msgid "London"
-msgstr "ÙÙØÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Lovelock"
-msgid "Lone Rock"
-msgstr "ÙØÙÙØÚ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Long Beach"
-msgstr "ÙØÙÚ ØÛÚ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Longview"
-msgstr "ÙØÙÚâÙÛÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Longville"
-msgstr "ÙØÙÚÙÛÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Los Alamitos"
-msgstr "ÙÙØ ØÙØÙÛØÙØ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgid "Los Alamos"
-msgstr "ÙÙØ ØÙØÙÙØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Los Angeles"
-msgstr "ÙÙØ ØÙØÙØ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Louisa"
-msgstr "ÙÙØÛØØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Louisburg"
-msgstr "ÙÙØÛØØØÚ"
-
-#. A city in Kentucky in the United States
-msgid "Louisville"
-msgstr "ÙÙØÛØâÙÛÙ"
-
-#. A city in Nevada in the United States
-msgid "Lovelock"
-msgstr "ÙØÙÙØÚ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-msgctxt "City in Idaho, United States"
-msgid "Lowell"
-msgstr "ÙÙÙÙ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-msgctxt "City in Massachusetts, United States"
-msgid "Lowell"
-msgstr "ÙÙÙÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Lubbock"
-msgstr "ÙØØÚ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Ludington"
-msgstr "ÙØØÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Lufkin"
-msgstr "ÙØÙÚÛÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Lumberton"
-msgstr "ÙØÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Luverne"
-msgstr "ÙÛÙÙØÙ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Lynchburg"
-msgstr "ÙÛÙÚØØÚ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Mackinac Island"
-msgstr "ØØÛØÙâÛ ÙÚÛÙØÚ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Macomb"
-msgstr "ÙÚÙÙ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-msgid "Macon"
-msgstr "ÙÛÚÙÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Madera"
-msgstr "ÙØØØØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgctxt "City in Minnesota, United States"
-msgid "Madison"
-msgstr "ÙØÛØÙÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgctxt "City in Wisconsin, United States"
-msgid "Madison"
-msgstr "ÙØÛØÙÙ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-msgctxt "City in Idaho, United States"
-msgid "Malta"
-msgstr "ÙØÙØØ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Manassas"
-msgstr "ÙØÙØØØ"
-
-#. A city in New Hampshire in the United States
-msgctxt "City in New Hampshire, United States"
-msgid "Manchester"
-msgstr "ÙÙÚØØØ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgid "Manhattan"
-msgstr "ÙÙÙØÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Manistee"
-msgstr "ÙÙÛØØÛ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Manistique"
-msgstr "ÙÙÛØØÛÚ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Manitowoc"
-msgstr "ÙÙÛØÙÙØÚ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Mankato"
-msgstr "ÙÙÚÛØÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgctxt "City in Arkansas, United States"
-#| msgid "Hot Springs"
-msgid "Manley Hot Springs"
-msgstr "ÙØØ ØØÙØÛÙÚØ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-msgid "Mansfield"
-msgstr "ÙÙØÙÛÙØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Manteo"
-msgstr "ÙÙØØÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Maple Lake"
-msgstr "ÙÛÙÙ ÙÛÚ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Marathon"
-msgstr "ÙØØØØÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Marfa"
-msgstr "ÙØØÙØ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Marianna"
-msgstr "ÙØØÛØÙØ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-msgid "Marietta"
-msgstr "ÙØØÛØØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Marion"
-msgstr "ÙØÛÙÙ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-msgctxt "City in Ohio, United States"
-msgid "Marion"
-msgstr "ÙØÛÙÙ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgctxt "City in Virginia, United States"
-msgid "Marion"
-msgstr "ÙØÛÙÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Marquette"
-msgstr "ÙØØÚØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgctxt "City in Michigan, United States"
-msgid "Marshall"
-msgstr "ÙØØØØÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgctxt "City in Minnesota, United States"
-msgid "Marshall"
-msgstr "ÙØØØØÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-#, fuzzy
-#| msgctxt "City in Michigan, United States"
-#| msgid "Marshall"
-msgid "Marshalltown"
-msgstr "ÙØØØØÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Mansfield"
-msgid "Marshfield"
-msgstr "ÙÙØÙÛÙØ"
-
-#. A city in West Virginia in the United States
-msgid "Martinsburg"
-msgstr "ÙØØØÛÙØØØÚ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Martinsville"
-msgstr "ÙØØØÛÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgctxt "City in California, United States"
-msgid "Marysville"
-msgstr "ÙØÛØÙÛÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgctxt "City in Michigan, United States"
-msgid "Marysville"
-msgstr "ÙØÛØÙÛÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Mason"
-msgstr "ÙÛØÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Mason City"
-msgstr "ÙÛØÙ ØÛØÛ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgid "Massena"
-msgstr "ÙØÛÙØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Mattoon"
-msgstr "ÙØÙÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Maxton"
-msgstr "ÙÚØØÙÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Mayo"
-msgid "Mayport"
-msgstr "ÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "McAlester"
-msgstr "ÙÚÙÛØØØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "McAllen"
-msgstr "ÙÚâØÙÛÙ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "McClellan"
-msgid "McCall"
-msgstr "ÙÚÙÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "McCarthy"
-msgstr "ÙÚØØØÛ"
-
-#. A city in Mississippi in the United States
-msgid "McComb"
-msgstr "ÙÚÙÙ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgid "McCook"
-msgstr "ÙÚÙÚ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "McGrath"
-msgstr "ÙÚØØØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "McGregor"
-msgstr "ÙÚØÚÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "McKinley Park"
-msgstr "ÙØØÚ ÙÚÛÙÙÛ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "McKinney"
-msgstr "ÙÚÛÙÛ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-msgid "McMinnville"
-msgstr "ÙÚâÙÛÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-msgid "Meacham"
-msgstr "ÙÛÚÙ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgid "Meadville"
-msgstr "ÙÛØÙÛÙ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-msgctxt "City in Oregon, United States"
-msgid "Medford"
-msgstr "ÙØÙÙØØ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgctxt "City in Wisconsin, United States"
-msgid "Medford"
-msgstr "ÙØÙÙØØ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgid "Medicine Lodge"
-msgstr "ÙØÛØÙ ÙØØ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-msgid "Meeker"
-msgstr "ÙÛÚØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Meeker"
-msgid "Mekoryuk"
-msgstr "ÙÛÚØ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgctxt "City in Florida, United States"
-msgid "Melbourne"
-msgstr "ÙÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Alaska"
-msgid "Melfa"
-msgstr "ØÙØØÚØ"
-
-#. A city in Tennessee in the United States
-msgid "Memphis"
-msgstr "ÙÙÙÛØ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-msgid "Mena"
-msgstr "ÙÛÙØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Menominee"
-msgstr "ÙÙØÙÛÙÛ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Menomonie"
-msgstr "ÙÙØÙÙÙÛ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Merced"
-msgstr "ÙØØØ"
-
-#. A city in Nevada in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Perry"
-msgid "Mercury"
-msgstr "ÙØÛ"
-
-#. A city in Connecticut in the United States
-msgid "Meriden"
-msgstr "ÙØÛØÙ"
-
-#. A city in Mississippi in the United States
-msgid "Meridian"
-msgstr "ÙØÛØÛâÛÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Merrill"
-msgstr "ÙØÛÙ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-msgid "Mesa"
-msgstr "ÙØØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Mesquite"
-msgstr "ÙØÚÛØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Alaska"
-msgid "Metlakatla"
-msgstr "ØÙØØÚØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Metropolis"
-msgstr "ÙØØØÙÙÙÛØ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgctxt "City in Florida, United States"
-msgid "Miami"
-msgstr "ÙÛØÙÛ"
-
-#. A city in Kentucky in the United States
-msgid "Middlesboro"
-msgstr "ÙÛØÙØØØÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Midland"
-msgstr "ÙÛØÙÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Midland"
-msgid "Midlothian"
-msgstr "ÙÛØÙÙØ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-msgid "Miles City"
-msgstr "ÙØÛÙØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Utah in the United States
-msgid "Milford"
-msgstr "ÙÛÙÙÙØØ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-msgid "Milledgeville"
-msgstr "ÙÛÙÛØâÙÛÙ"
-
-#. A city in Tennessee in the United States
-msgid "Millington"
-msgstr "ÙÛÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in Maine in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Millington"
-msgid "Millinocket"
-msgstr "ÙÛÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in New Jersey in the United States
-msgid "Millville"
-msgstr "ÙÛÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Milton"
-msgstr "ÙÛÙØÙÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Milwaukee"
-msgstr "ÙÛÙÙØÚÛ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Mineral Wells"
-msgstr "ÙØÛÙØØÙ ÙÙØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Minneapolis"
-msgstr "ÙÛÙÛØÙÙÙÛØ"
-
-#. A city in North Dakota in the United States
-msgid "Minot"
-msgstr "ÙØÛÙØØ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-msgid "Missoula"
-msgstr "ÙÛØÙÙØ"
-
-#. A city in South Dakota in the United States
-msgid "Mitchell"
-msgstr "ÙÛÚÙ"
-
-#. A city in Utah in the United States
-msgid "Moab"
-msgstr "ÙÙØØ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-msgid "Mobile"
-msgstr "ÙÙØÛÙ"
-
-#. A city in South Dakota in the United States
-msgid "Mobridge"
-msgstr "ÙÙØØÛØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Modesto"
-msgstr "ÙÙØØØÙ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Maine"
-msgid "Moline"
-msgstr "ÙÛÙ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-msgctxt "City in Louisiana, United States"
-msgid "Monroe"
-msgstr "ÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgctxt "City in Michigan, United States"
-msgid "Monroe"
-msgstr "ÙØÙØÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgctxt "City in North Carolina, United States"
-msgid "Monroe"
-msgstr "ÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgctxt "City in Wisconsin, United States"
-msgid "Monroe"
-msgstr "ÙØÙØÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Montague"
-msgstr "ÙØÙØÚÛÙ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgid "Montauk"
-msgstr "ÙØÙØÙÚ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Monterrey"
-msgid "Monterey"
-msgstr "ÙÙÙØØØÛ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgctxt "City in Minnesota, United States"
-msgid "Montevideo"
-msgstr "ÙÙÙØÙâÙÛØØÙ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-msgctxt "City in Alabama, United States"
-msgid "Montgomery"
-msgstr "ÙÙÙØÚÙØÛ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgctxt "City in New York, United States"
-msgid "Montgomery"
-msgstr "ÙÙÙØÚÙØÛ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-msgctxt "City in Arkansas, United States"
-msgid "Monticello"
-msgstr "ÙØÙØÛØÙÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgctxt "City in Iowa, United States"
-msgid "Monticello"
-msgstr "ÙØÙØÛØÙÙ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgctxt "City in New York, United States"
-msgid "Monticello"
-msgstr "ÙØÙØÛØÙÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-msgid "Montrose"
-msgstr "ÙØÙØØÙØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Moorhead"
-msgstr "ÙÙØÙØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Moose Lake"
-msgstr "ÙÙØ ÙÛÚ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Mora"
-msgstr "ÙÙØØ"
-
-#. A city in West Virginia in the United States
-msgid "Morgantown"
-msgstr "ÙÙØÚÙâØØÙÙ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgid "Moriarty"
-msgstr "ÙØØÛØØØÛ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Morris"
-msgstr "ÙÙØÛØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgctxt "City in Minnesota, United States"
-msgid "Morris"
-msgstr "ÙÙØÛØ"
-
-#. A city in New Jersey in the United States
-msgid "Morristown"
-msgstr "ÙÙØÛØâØØÙÙ"
-
-#. A city in Vermont in the United States
-msgid "Morrisville"
-msgstr "ÙÙØÛØâÙÛÙ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-msgctxt "City in Idaho, United States"
-msgid "Moscow"
-msgstr "ÙØÚÙ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Moses Lake"
-msgstr "ÙÙØØ ÙÛÚ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Moosonee"
-msgid "Mosinee"
-msgstr "ÙÙØÙÛ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-msgid "Moultrie"
-msgstr "ÙÙÙØØÛ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Mostar"
-msgid "Mount Airy"
-msgstr "ÙÙØØØØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Mount Clemens"
-msgid "Mount Carmel"
-msgstr "ÙØÙØ ÚÙÙÙØ"
-
-#. A city in New Jersey in the United States
-#, fuzzy
-#| msgctxt "City in Arkansas, United States"
-#| msgid "Mountain Home"
-msgid "Mount Holly"
-msgstr "ÙØÙØÙ ÙÙÙ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-msgid "Mount Ida"
-msgstr "ÙØÙØ ØÛØØ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgctxt "City in Iowa, United States"
-msgid "Mount Pleasant"
-msgstr "ÙÙÙØ ÙÙØÙØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgctxt "City in Michigan, United States"
-msgid "Mount Pleasant"
-msgstr "ÙÙÙØ ÙÙØÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Mount Pleasant"
-msgstr "ÙÙÙØ ÙÙØÙØ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Mount Vernon"
-msgid "Mount Pocono"
-msgstr "ÙØÙØ ÙØÙÙÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgctxt "City in Iowa, United States"
-#| msgid "Mount Pleasant"
-msgid "Mount Shasta"
-msgstr "ÙÙÙØ ÙÙØÙØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Mount Vernon"
-msgstr "ÙØÙØ ÙØÙÙÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Mount Wilson"
-msgstr "ÙØÙØ ÙÛÙØÙÙ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-msgctxt "City in Arkansas, United States"
-msgid "Mountain Home"
-msgstr "ÙØÙØÙ ÙÙÙ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-msgctxt "City in Idaho, United States"
-msgid "Mountain Home"
-msgstr "ÙØÙØÙ ÙÙÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Mountain View"
-msgstr "ÙØÙØÙ ÙÛÙ"
-
-#. A city in Kentucky in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Mildura"
-msgid "Muldraugh"
-msgstr "ÙÛÙØÛÙØØ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-msgid "Mullan"
-msgstr "ÙØÙÙ"
-
-#. A city in Indiana in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Munich"
-msgid "Muncie"
-msgstr "ÙÙÙÛØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Lansing"
-msgid "Munising"
-msgstr "ÙØÙØÛÙÚ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Murcia"
-msgid "Muscatine"
-msgstr "ÙÙØØÛØ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-msgid "Muscle Shoals"
-msgstr "ÙØØÙ ØÙÙØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Muskegon"
-msgstr "ÙØØÚÛÚÙ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Muskogee"
-msgstr "ÙØØÚÙÚÛ"
-
-#. A city in South Carolina in the United States
-msgid "Myrtle Beach"
-msgstr "ÙØØÙ ØÛÚ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Gabes"
-msgid "Nabesna"
-msgstr "ÚØØØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Nacogdoches"
-msgstr "ÙÚÙØÙÚØ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-msgid "Nantucket"
-msgstr "ÙÙØØÚØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Napa"
-msgstr "ÙÙØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Waterville"
-msgid "Naperville"
-msgstr "ÙØØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Naples"
-msgctxt "City in Florida, United States"
-msgid "Naples"
-msgstr "ÙÛÙÙØ"
-
-#. A city in New Hampshire in the United States
-msgid "Nashua"
-msgstr "ÙØÙØØ"
-
-#. A city in Tennessee in the United States
-msgid "Nashville"
-msgstr "ÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Mississippi in the United States
-msgid "Natchez"
-msgstr "ÙÚØ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-msgid "Natchitoches"
-msgstr "ÙÚÛØØØ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgid "Nebraska City"
-msgstr "ÙØØØØÚØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Needles"
-msgstr "ÙÛØÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Nenana"
-msgstr "ÙÛÙÙØ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-msgid "New Bedford"
-msgstr "ÙÛÙØØÙÙØØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "New Bern"
-msgstr "ÙÛÙØØÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "New Brunswick"
-msgid "New Braunfels"
-msgstr "ÙÛÙØØÙÙØÙÛÚ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Newcastle"
-msgid "New Castle"
-msgstr "ÙÛÙÚØÙ"
-
-#. A city in Connecticut in the United States
-msgid "New Haven"
-msgstr "ÙÛÙÙÛÙÙ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "New Bern"
-msgid "New Iberia"
-msgstr "ÙÛÙØØÙ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-msgid "New Orleans"
-msgstr "ÙÛÙØÙØÙØØÙ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-msgid "New Philadelphia"
-msgstr "ÙÛÙÙÛÙØØÙÙÛØ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Richmond"
-msgid "New Richmond"
-msgstr "ØÛÚÙÙÙØ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Newport Beach"
-msgid "New Smyrna Beach"
-msgstr "ÙÛÙÙÙØØ ØÛÚ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "New Philadelphia"
-msgid "New Ulm"
-msgstr "ÙÛÙÙÛÙØØÙÙÛØ"
-
-#. A city in New York in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "New York"
-msgctxt "City in New York, United States"
-msgid "New York"
-msgstr "ÙÛÙÛÙØÚ"
-
-#. A city in New Jersey in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Newark"
-msgctxt "City in New Jersey, United States"
-msgid "Newark"
-msgstr "ÙÛÙØØÚ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Newark"
-msgctxt "City in Ohio, United States"
-msgid "Newark"
-msgstr "ÙÛÙØØÚ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Newberry"
-msgstr "ÙÛÙØØÛ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgid "Newburgh"
-msgstr "ÙÛÙØØÚ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "New Haven"
-msgid "Newhalen"
-msgstr "ÙÛÙÙÛÙÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "New Haven"
-msgid "Newhall"
-msgstr "ÙÛÙÙÛÙÙ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Nenana"
-msgid "Newnan"
-msgstr "ÙÛÙÙØ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-msgctxt "City in Arkansas, United States"
-msgid "Newport"
-msgstr "ÙÛÙÙÙØØ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-msgctxt "City in Oregon, United States"
-msgid "Newport"
-msgstr "ÙÛÙÙÙØØ"
-
-#. A city in Rhode Island in the United States
-msgctxt "City in Rhode Island, United States"
-msgid "Newport"
-msgstr "ÙÛÙÙÙØØ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Newport News"
-msgstr "ÙÛÙÙÙØØ ÙÛÙØ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgid "Newton"
-msgstr "ÙÛÙØÙ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgid "Niagara Falls"
-msgstr "ØØØØØÙØÛ ÙÛØÚØØØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Noatak"
-msgstr "ÙÙØØØØÚ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-msgid "Nogales"
-msgstr "ÙÙÚØÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Nome"
-msgstr "ÙÙÙ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgctxt "City in Nebraska, United States"
-msgid "Norfolk"
-msgstr "ÙÙØÙÙÙÚ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgctxt "City in Virginia, United States"
-msgid "Norfolk"
-msgstr "ÙÙØÙÙÙÚ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Norman"
-msgstr "ÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Kamloops"
-msgid "North Adams"
-msgstr "ÚÙÙÙÙØ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-msgid "North Bend"
-msgstr "ÙÙØØ ØÙØ"
-
-#. A city in Nevada in the United States
-msgid "North Las Vegas"
-msgstr "ÙØØ ÙÚØØ ØÙØÙÛ"
-
-#. A city in South Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Myrtle Beach"
-msgid "North Myrtle Beach"
-msgstr "ÙØØÙ ØÛÚ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "North Point"
-msgid "North Platte"
-msgstr "ÙÙØØ ÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Kamloops"
-msgid "North Wilkesboro"
-msgstr "ÚÙÙÙÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Norway"
-msgid "Northway"
-msgstr "ÙØÙÚ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Norway"
-msgid "Norwalk"
-msgstr "ÙØÙÚ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-msgid "Norwood"
-msgstr "ÙÙØÙÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Nuiqsut"
-msgstr ""
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgid "O'Neill"
-msgstr "ØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Bar Harbor"
-msgid "Oak Harbor"
-msgstr "ØÙØ ÙØØØØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Oak Island"
-msgstr "ØØÛØÙâÛ ØÙÚ"
-
-#. A city in Tennessee in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Pine Ridge"
-msgid "Oak Ridge"
-msgstr "ÙØÛÙ ØÛØ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-msgid "Oakdale"
-msgstr "ØÙÚØÛÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Oakland"
-msgstr "ØÙÚÙÙØ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Ocala"
-msgstr "ØÙÚÙØ"
-
-#. A city in Maryland in the United States
-msgid "Ocean City"
-msgstr "ØÙØÙ ØÛØÛ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Oceanside"
-msgstr "ØÙØÙØØÛØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Odessa"
-msgstr "ØÙØØØ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Olean"
-msgid "Oelwein"
-msgstr "ØÙÙÛØÙ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Salalah"
-msgid "Ogallala"
-msgstr "ØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Utah in the United States
-msgid "Ogden"
-msgstr "ØÚØÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Okeechobee"
-msgstr "ØÙÚÛÚÙØÛ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Oklahoma City"
-msgstr "ØÙÚÙØÙØÙØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Okmulgee"
-msgstr "ØÙÚÙØÙÚÛ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgid "Olathe"
-msgstr "ØÙÙÛØÛ"
-
-#. A city in Mississippi in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Fisher Branch"
-msgid "Olive Branch"
-msgstr "ÙÛØØ ØØÙÚ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Olivia"
-msgstr "ØÙÙÛÙÛØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Orly"
-msgid "Olney"
-msgstr "ØÙØÙÛ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Olympia"
-msgstr "ØÙÙÛÙÙÛØ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgid "Omaha"
-msgstr "ØÙÙÙØ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Omak"
-msgstr "ØÙÙÚ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgctxt "City in California, United States"
-msgid "Ontario"
-msgstr "ØÙÙØØØÛÙ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-msgctxt "City in Oregon, United States"
-msgid "Ontario"
-msgstr "ØÙÙØØØÛÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgctxt "City in California, United States"
-msgid "Orange"
-msgstr "ØÙØØÙÚ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-msgctxt "City in Massachusetts, United States"
-msgid "Orange"
-msgstr "ØÙØØÙÚ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Orange"
-msgstr "ØÙØØÙÚ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgctxt "City in Virginia, United States"
-msgid "Orange"
-msgstr "ØÙØØÙÚ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Orange City"
-msgstr "ØØÛÙØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in South Carolina in the United States
-msgid "Orangeburg"
-msgstr "ØØÛÙØâØØÚ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgid "Ord"
-msgstr "ØÙØØ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Orlando"
-msgstr "ØÙØÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Long Beach"
-msgid "Ormond Beach"
-msgstr "ÙØÙÚ ØÛÚ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Oroville"
-msgstr "ØÙØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Ord"
-msgid "Orr"
-msgstr "ØÙØØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Ortonville"
-msgstr "ØÙØØÙâÙÛÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Osceola"
-msgstr "ØÙØÛÙÙØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Oscoda"
-msgstr "ØØÚÙØØ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Oshkosh"
-msgstr "ØØÚÙØ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Tuscaloosa"
-msgid "Oskaloosa"
-msgstr "ØØØÚØÙÙØØ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Ottumwa"
-msgstr "ØØÙÙÙØ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Central Park"
-msgid "Overland Park"
-msgstr "ØÙØØØÙ ÙØØÚ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Owatonna"
-msgstr "ØÙÙØØØÙØ"
-
-#. A city in Kentucky in the United States
-msgid "Owensboro"
-msgstr "ØÙØÙØØØÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Rosso"
-msgid "Owosso"
-msgstr "ØÙØÙ"
-
-#. A city in Connecticut in the United States
-msgctxt "City in Connecticut, United States"
-msgid "Oxford"
-msgstr "ØÚØÙÙØØ"
-
-#. A city in Mississippi in the United States
-msgctxt "City in Mississippi, United States"
-msgid "Oxford"
-msgstr "ØÚØÙÙØØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgctxt "City in North Carolina, United States"
-msgid "Oxford"
-msgstr "ØÚØÙÙØØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Oxnard"
-msgstr "ØÚØÙØØØ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-msgid "Ozark"
-msgstr "ØÙØØØÚ"
-
-#. A city in Kentucky in the United States
-msgid "Paducah"
-msgstr "ÙØØÛÙÚØ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-msgid "Page"
-msgstr "ÙÛØ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Palm Springs"
-msgid "Pagosa Springs"
-msgstr "ÙØÙÙ ØØÙØÛÙÚØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Palacios"
-msgstr "ÙØÙØØÛÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Palestine"
-msgstr "ÙÙØØØÛÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Palm Springs"
-msgstr "ÙØÙÙ ØØÙØÛÙÚØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Palmdale"
-msgstr "ÙØÙØÛÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Palmer"
-msgstr "ÙØÙØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Palo Alto"
-msgstr "ÙØÙÙ ØÙØÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Pampa"
-msgstr "ÙÙÙØ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Panama City"
-msgstr "ÙØÙØÙØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Paris"
-msgstr "ÙØØÛØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Paris"
-msgstr "ÙØØÛØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Cedar Rapids"
-msgid "Park Rapids"
-msgstr "ØÛØØØ ØÙÙÛØØ"
-
-#. A city in West Virginia in the United States
-msgid "Parkersburg"
-msgstr "ÙØØÚØØØØÚ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgid "Parsons"
-msgstr "ÙØØØÙÙØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgctxt "City in California, United States"
-msgid "Pasadena"
-msgstr "ÙØØØØÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Pasadena"
-msgstr "ÙØØØØÙØ"
-
-#. A city in Mississippi in the United States
-msgid "Pascagoula"
-msgstr "ÙØÚØÚÙÙØ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Pasco"
-msgstr "ÙØÚÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Paso Robles"
-msgstr "ÙØÙ ØÙØÙØ"
-
-#. A city in New Jersey in the United States
-msgid "Paterson"
-msgstr "ÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-msgid "Patterson"
-msgstr "ÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in Maryland in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Patuxent River"
-msgid "Patuxent"
-msgstr "ØÙØØØÙÙâÛ ÙØØØÚØÙØ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Trail Valley"
-msgid "Pauls Valley"
-msgstr "ØØÛÙ ÙÙÛ"
-
-#. A city in Rhode Island in the United States
-msgid "Pawtucket"
-msgstr "ÙÙØØÚØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Peason"
-msgid "Paxson"
-msgstr "ÙÛØÙÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Paynesville"
-msgstr "ÙÛÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-msgid "Peason"
-msgstr "ÙÛØÙÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Pecos"
-msgstr "ÙÛÚØ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Pella"
-msgstr "ÙÙØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Nelson"
-msgid "Pellston"
-msgstr "ÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Puerto Princesa"
-msgid "Pembroke Pines"
-msgstr "ÙÙØØÙÙØÙØ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-msgid "Pendleton"
-msgstr "ÙÙØÙØÙÙ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgid "Penn Yan"
-msgstr "ÙÙ ÛÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Pensacola"
-msgstr "ÙÙØØÚÙÙØ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-msgctxt "City in Arizona, United States"
-msgid "Peoria"
-msgstr "ÙÛÙØÛØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Peoria"
-msgstr "ÙÛÙØÛØ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Perry"
-msgstr "ÙØÛ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Perryton"
-msgstr "ÙØÛØÙÙ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Peru"
-msgstr "ÙØÙ"
-
-#. A city in Indiana in the United States
-msgctxt "City in Indiana, United States"
-msgid "Peru"
-msgstr "ÙØÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgctxt "City in Alaska, United States"
-msgid "Petersburg"
-msgstr "ÙØØØØØÚ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgctxt "City in Virginia, United States"
-msgid "Petersburg"
-msgstr "ÙØØØØØÚ"
-
-#. A city in West Virginia in the United States
-msgctxt "City in West Virginia, United States"
-msgid "Petersburg"
-msgstr "ÙØØØØØÚ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgid "Philadelphia"
-msgstr "ÙÛÙØØÙÙÛØ"
-
-#. A city in South Dakota in the United States
-msgid "Philip"
-msgstr "ÙÛÙÛÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Phillips"
-msgstr "ÙÛÙÛÙØ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-msgid "Phoenix"
-msgstr "ÙÛÙÚØ"
-
-#. A city in South Dakota in the United States
-msgid "Pierre"
-msgstr "ÙÛØ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Pine Belt"
-msgid "Pine Bluff"
-msgstr "ÙØÛÙ ØÙØ"
-
-#. A city in South Dakota in the United States
-msgid "Pine Ridge"
-msgstr "ÙØÛÙ ØÛØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Pine River"
-msgstr "ÙØÛÙ ØÛÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Pine Springs"
-msgstr "ÙØÛÙ ØØÙØÛÙÚØ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-msgid "Pinedale"
-msgstr "ÙØÛÙâØÛÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Lakehurst"
-msgid "Pinehurst"
-msgstr "ÙÛÚâÙØØØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Pipestone"
-msgstr "ÙØÛÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgid "Pittsburgh"
-msgstr "ÙÛØØØØÚ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Pittsfield"
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Pittsfield"
-msgstr "ÙÛØØÙÛÙØ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Pittsfield"
-msgctxt "City in Massachusetts, United States"
-msgid "Pittsfield"
-msgstr "ÙÛØØÙÛÙØ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-msgid "Placer"
-msgstr "ÙÙÛØØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Plainview"
-msgstr "ÙÙÛÙâÙÛÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Plano"
-msgstr "ÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Gatineau"
-msgid "Platinum"
-msgstr "ÚØØÛÙÙ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgid "Plattsburgh"
-msgstr "ÙÙØØØØÚ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Portsmouth"
-msgid "Plattsmouth"
-msgstr "ÙÙØØØÙØ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-msgctxt "City in Massachusetts, United States"
-msgid "Plymouth"
-msgstr "ÙÙÛâÙÙØ"
-
-#. A city in New Hampshire in the United States
-msgctxt "City in New Hampshire, United States"
-msgid "Plymouth"
-msgstr "ÙÙÛâÙÙØ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-msgid "Pocatello"
-msgstr "ÙÙÚØØÙÙ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Pohick"
-msgstr "ÙÙÙÛÚ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Point Arena"
-msgid "Point Hope"
-msgstr "ÙÙÛÙØ ØØÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Point Arena"
-msgid "Point Lay"
-msgstr "ÙÙÛÙØ ØØÙØ"
-
-#. A city in West Virginia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgctxt "City in Iowa, United States"
-#| msgid "Mount Pleasant"
-msgid "Point Pleasant"
-msgstr "ÙÙÙØ ÙÙØÙØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Pomona"
-msgstr "ÙÙÙÙÙØ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Pompano Beach"
-msgstr "ÙØÙÙØÙÙ ØÛÚ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Ponca City"
-msgstr "ÙØÙÚØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Pontiac"
-msgstr "ÙÙÙØÛØÚ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgctxt "City in Michigan, United States"
-msgid "Pontiac"
-msgstr "ÙÙÙØÛØÚ"
-
-#. A city in Missouri in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Council Bluffs"
-msgid "Poplar Bluff"
-msgstr "ÚØÙØÛÙ ØÙØÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgctxt "City in Maine, United States"
-#| msgid "Portland"
-msgid "Port Alexander"
-msgstr "ÙÙØØÙÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgctxt "City in New Hampshire, United States"
-#| msgid "Portsmouth"
-msgid "Port Alsworth"
-msgstr "ÙÙØØØÙÙØ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Los Angeles"
-msgid "Port Angeles"
-msgstr "ÙÙØ ØÙØÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Arkansas"
-msgid "Port Aransas"
-msgstr "ØØÚØÙØØØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Porterville"
-msgid "Port Heiden"
-msgstr "ÙÙØØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Loreto"
-msgid "Port Hope"
-msgstr "ÙÙØØÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Porter Lake"
-msgid "Port Isabel"
-msgstr "ÙÙØØØ ÙÛÚ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Porter Lake"
-msgid "Port Lavaca"
-msgstr "ÙÙØØØ ÙÛÚ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Porterville"
-msgstr "ÙÙØØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Maine in the United States
-msgctxt "City in Maine, United States"
-msgid "Portland"
-msgstr "ÙÙØØÙÙØ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-msgctxt "City in Oregon, United States"
-msgid "Portland"
-msgstr "ÙÙØØÙÙØ"
-
-#. A city in New Hampshire in the United States
-msgctxt "City in New Hampshire, United States"
-msgid "Portsmouth"
-msgstr "ÙÙØØØÙÙØ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgctxt "City in Virginia, United States"
-msgid "Portsmouth"
-msgstr "ÙÙØØØÙÙØ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Poteau"
-msgstr "ÙÙØÙ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgid "Pottstown"
-msgstr "ÙØØØØØÙÙ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgid "Poughkeepsie"
-msgstr "ÙÙÚÛÙØÛ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Prairie Du Chien"
-msgid "Prairie du Chien"
-msgstr "ÙØØØÛ ØÙØÛÙ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgid "Pratt"
-msgstr "ÙØÙØ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-msgid "Prescott"
-msgstr "ÙØØÚØ"
-
-#. A city in Maine in the United States
-msgid "Presque Isle"
-msgstr "ÙØØÚâØÛÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Preston"
-msgstr "ÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in Utah in the United States
-msgid "Price"
-msgstr "ÙØØÛØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgctxt "City in Minnesota, United States"
-msgid "Princeton"
-msgstr "ÙØÛÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Rhode Island in the United States
-msgid "Providence"
-msgstr "ÙØØÙÛØÙØ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-msgid "Provincetown"
-msgstr "ÙØØÙÛÙØâØØÙÙ"
-
-#. A city in Utah in the United States
-msgid "Provo"
-msgstr "ÙØÙÙÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-msgid "Pueblo"
-msgstr "ÙÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Punta Arenas"
-msgid "Punta Gorda"
-msgstr "ÙÙÙØØ ØØÙØØ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgid "Quakertown"
-msgstr "ÚÙØÛÚØØØÙÙ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Quantico"
-msgstr "ÚÙØÙØÛÚÙ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Stillwater"
-msgid "Quillayute"
-msgstr "ØØØÛÙÙØØØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Quincy"
-msgstr "ÚÙÛÙØÛ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Racine"
-msgstr "ØØÛÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Raleigh"
-msgstr "ØÙÙÛ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Ramona"
-msgstr "ØØÙÙÙØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Rancho Cucamonga"
-msgstr ""
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Rantoul"
-msgstr "ØÙØÙÙ"
-
-#. A city in South Dakota in the United States
-msgid "Rapid City"
-msgstr "ØÙÛØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgid "Raton"
-msgstr "ØØÙÙ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-msgid "Rawlins"
-msgstr "ØÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgid "Reading"
-msgstr "ØØÛÙÚ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Red Bluff"
-msgstr "ØØ ØÙØÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Red Oak"
-msgstr "ØØ ØÙÚ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Red Wing"
-msgstr "ØØ ÙÛÙÚ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Redding"
-msgstr "ØØÛÙÚ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-msgid "Redmond"
-msgstr "ØØÙÙÙØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Redwood Falls"
-msgstr "ØØÙÙØ ÙØÙØ"
-
-#. A city in Nevada in the United States
-msgid "Reno"
-msgstr "ØÛÙÙ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Renton"
-msgstr "ØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-msgid "Rexburg"
-msgstr "ØÚØØØÚ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Finland"
-msgid "Rhinelander"
-msgstr "ÙÙÙØÙØ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Rice Lake"
-msgstr "ØØÛØ ÙÛÚ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgctxt "City in Virginia, United States"
-msgid "Richmond"
-msgstr "ØÛÚÙÙÙØ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Recife"
-msgid "Rifle"
-msgstr "ØØÛÙÛ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Riverside"
-msgstr "ØÛÙØØØÛØ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-msgid "Riverton"
-msgstr "ØÛÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Roanoke"
-msgstr "ØÙØÙÙÚ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Cedar Rapids"
-msgid "Roanoke Rapids"
-msgstr "ØÛØØØ ØÙÙÛØØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Kinston"
-msgid "Robinson"
-msgstr "ÚÛÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Rochelle"
-msgstr "ØÙØÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgctxt "City in Minnesota, United States"
-msgid "Rochester"
-msgstr "ØØÚØØØ"
-
-#. A city in New Hampshire in the United States
-msgctxt "City in New Hampshire, United States"
-msgid "Rochester"
-msgstr "ØØÚØØØ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgctxt "City in New York, United States"
-msgid "Rochester"
-msgstr "ØØÚØØØ"
-
-#. A city in South Carolina in the United States
-msgid "Rock Hill"
-msgstr "ØØÚ ÙÛÙ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-msgid "Rock Springs"
-msgstr "ØØÚ ØØÙØÛÙÚØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Rockford"
-msgstr "ØØÚÙÙØØ"
-
-#. A city in Maine in the United States
-msgid "Rockland"
-msgstr "ØØÚÙÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Rockport"
-msgstr "ØØÚÙÙØØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Rocksprings"
-msgstr "ØØÚâØØÙØÛÙÚØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Rocky Mount"
-msgstr "ØØÚÛ ÙØÙØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Roe"
-msgstr "ØÙ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-msgid "Rogers"
-msgstr "ØØØØØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Rogers City"
-msgstr "ØØØØØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-msgctxt "City in Georgia, United States"
-msgid "Rome"
-msgstr "ØÙÙ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgctxt "City in New York, United States"
-msgid "Rome"
-msgstr "ØÙÙ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-msgctxt "City in Oregon, United States"
-msgid "Rome"
-msgstr "ØÙÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgctxt "City in Minnesota, United States"
-msgid "Roseau"
-msgstr "ØÙØÙ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-msgid "Roseburg"
-msgstr "ØÙØØØÚ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgid "Roswell"
-msgstr "ØØØÙÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Roxboro"
-msgstr "ØØÚØØØÙ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgid "Ruidoso"
-msgstr "ØÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Rush City"
-msgstr "ØØØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgid "Russell"
-msgstr "ØØØÙ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-msgid "Russellville"
-msgstr "ØØØÙâÙÛÙ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-msgid "Ruston"
-msgstr "ØØØØÙÙ"
-
-#. A city in Vermont in the United States
-msgid "Rutland"
-msgstr "ØØØÙÙØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Sacramento"
-msgstr "ØÚØØÙÙØÙ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-msgid "Safford"
-msgstr "ØÙØØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Saginaw"
-msgstr "ØÚÛÙÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-msgid "Saguache"
-msgstr "ØØØÙØÚ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "San Carlos"
-msgid "Saint Cloud"
-msgstr "ØÙ ÚØØÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Saint Helena"
-msgctxt "City in Alaska, United States"
-msgid "Saint George"
-msgstr "ØÙ ÙÙÙØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "St. James"
-msgctxt "City in Michigan, United States"
-msgid "Saint James"
-msgstr "ØÙØ ØÛÙØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "St. James"
-msgctxt "City in Minnesota, United States"
-msgid "Saint James"
-msgstr "ØÙØ ØÛÙØ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Saint Joseph"
-msgid "Saint Johns"
-msgstr "ØÙØ ØÙØÙ"
-
-#. A city in Vermont in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Saint Joseph"
-msgid "Saint Johnsbury"
-msgstr "ØÙØ ØÙØÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "San Marcos"
-msgid "Saint Marys"
-msgstr "ØÙ ÙØØÚØ"
-
-#. A city in Maryland in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Kansas City"
-msgid "Saint Marys City"
-msgstr "ÚØÙØØØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Saint Lucia"
-msgid "Saint Paul"
-msgstr "ØÙØ ÙÙØØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Salem"
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Salem"
-msgstr "ØÛÙÙ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Salem"
-msgctxt "City in Oregon, United States"
-msgid "Salem"
-msgstr "ØÛÙÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-msgid "Salida"
-msgstr "ØØÙØÛØØ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgid "Salina"
-msgstr "ØØÙØÛÙØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Salinas"
-msgstr "ØØÙÛÙØØ"
-
-#. A city in Maryland in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Salisbury"
-msgctxt "City in Maryland, United States"
-msgid "Salisbury"
-msgstr "ØØÙØØØÛ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Salisbury"
-msgctxt "City in North Carolina, United States"
-msgid "Salisbury"
-msgstr "ØØÙØØØÛ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Sallisaw"
-msgstr "ØÙÛØÙ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-msgid "Salmon"
-msgstr "ØÙÙÙ"
-
-#. A city in Utah in the United States
-msgid "Salt Lake City"
-msgstr "ØØÙØ ÙÛÚ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "San Angelo"
-msgstr "ØÙ ØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "San Antonio"
-msgstr "ØØÙ ØÙØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "San Fernando"
-msgid "San Bernardino"
-msgstr "ØÙ ÙØÙØÙØÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "San Carlos"
-msgstr "ØÙ ÚØØÙØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "San Diego"
-msgstr "ØÙ ØÛÚÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "San Francisco"
-msgstr "ØØÙ ÙØØÙØÛØÚÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "San Jose"
-msgstr "ØÙ ÙÙØÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "San Luis"
-msgid "San Luis Obispo"
-msgstr "ØØÙ ÙÙØÛØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "San Marcos"
-msgstr "ØÙ ÙØØÚØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Sand Point"
-msgstr "ØÙØ ÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Sandberg"
-msgstr "ØÙØØØÚ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-msgid "Sandpoint"
-msgstr "ØÙØÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-msgid "Sandwich"
-msgstr "ØÙÙÛÚ"
-
-#. A city in Maine in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Sanford"
-msgctxt "City in Maine, United States"
-msgid "Sanford"
-msgstr "ØÙÙÙØØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Sanford"
-msgctxt "City in North Carolina, United States"
-msgid "Sanford"
-msgstr "ØÙÙÙØØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Santa Ana"
-msgstr "ØÙØØ ØÙØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Santa Barbara"
-msgstr "ØÙØØ ØØØØØØ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Santa Clara"
-msgctxt "City in California, United States"
-msgid "Santa Clara"
-msgstr "ØÙØØ ÚÙØØØ"
-
-#. A city in Utah in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Santa Clara"
-msgctxt "City in Utah, United States"
-msgid "Santa Clara"
-msgstr "ØÙØØ ÚÙØØØ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgid "Santa Fe"
-msgstr "ØÙØØÙÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Santa Maria"
-msgctxt "City in California, United States"
-msgid "Santa Maria"
-msgstr "ØØÙØØ ÙØØÛØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Santa Monica"
-msgstr "ØÙØØÙÙÙÛÚØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Santa Rosa"
-msgstr "ØÙØØØÙØØ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgid "Saranac Lake"
-msgstr "ØØØÙÚ ÙÛÚ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Sarasota"
-msgstr "ØØØØÙØØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Santa Maria"
-msgid "Sault Ste. Marie"
-msgstr "ØØÙØØ ÙØØÛØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Savannah"
-msgid "Savanna"
-msgstr "ØØÙÙØ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-msgid "Savannah"
-msgstr "ØØÙÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Savonlinna"
-msgid "Savoonga"
-msgstr "ØØÙÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Scampton"
-msgid "Scammon Bay"
-msgstr "ØØÚÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-msgid "Scappoose"
-msgstr "ØØÚØÙÙØ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgid "Scottsbluff"
-msgstr "ØØÚØØØØÙØÙ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-msgid "Scottsdale"
-msgstr "ØØÚØØØØÛÙ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Kearney"
-msgid "Searcy"
-msgstr "ÚØÙÛ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Seattle"
-msgstr "ØÛØØÙ"
-
-#. A city in Missouri in the United States
-msgid "Sedalia"
-msgstr "ØÛØÛÙÛØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Malawi"
-msgid "Selawik"
-msgstr "ÙØÙØÙÛ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Slovakia"
-msgid "Seldovia"
-msgstr "ØØÙÙØÚÛ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgid "Selinsgrove"
-msgstr "ØÙÛÙØÚØÙÙ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Seminole"
-msgctxt "City in Oklahoma, United States"
-msgid "Seminole"
-msgstr "ØÙÛÙÙÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Seminole"
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Seminole"
-msgstr "ØÙÛÙÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Sanandaj"
-msgid "Seward"
-msgstr "ØÙÙØØ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Shawnee"
-msgstr "ØÙÙÛ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Sheboygan"
-msgstr "ØÛØÙÛÚÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Shelby"
-msgstr "ØÙØÛ"
-
-#. A city in Indiana in the United States
-msgid "Shelbyville"
-msgstr "ØÙØÛâÙÛÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Sheldon"
-msgstr "ØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Shelton"
-msgstr "ØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Shenandoah"
-msgstr "ØÙÙØÙØØ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-msgid "Sheridan"
-msgstr "ØØÛØÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Sheridan"
-msgid "Sherman"
-msgstr "ØØÛØÙ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgid "Shirley"
-msgstr "ØØÙÛ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Oshima"
-msgid "Shishmaref"
-msgstr "ØÙØÛÙØ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-msgid "Show Low"
-msgstr "ØÙ ÙØ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-msgid "Shreveport"
-msgstr "ØØÛÙâÙÙØØ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Sidney"
-msgctxt "City in Montana, United States"
-msgid "Sidney"
-msgstr "ØÛØÙÛ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Sidney"
-msgctxt "City in Nebraska, United States"
-msgid "Sidney"
-msgstr "ØÛØÙÛ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Boa Vista"
-msgid "Sierra Vista"
-msgstr "ØÙØØÙÛØØØ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Soda Springs"
-msgid "Siloam Springs"
-msgstr "ØÙØØ ØØÙØÛÙÚØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Silver Bay"
-msgstr "ØÛÙÙØ ØÛ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgid "Silver City"
-msgstr "ØÛÙÙØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Valley"
-msgid "Simi Valley"
-msgstr "ÙÙÛ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Sioux City"
-msgstr "ØÙ ØÛØÛ"
-
-#. A city in South Dakota in the United States
-msgid "Sioux Falls"
-msgstr "ØÙ ÙØÙØ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Skive"
-msgid "Siren"
-msgstr "ØØÚÛÙÙ"
-
-#. A city in South Dakota in the United States
-msgid "Sisseton"
-msgstr "ØÛØØÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Sitka"
-msgstr "ØÛØÚØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Skagway"
-msgstr "ØØÚÚâÙÛ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Clayton"
-msgid "Slayton"
-msgstr "ÚÙÛâØÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Sweetwater"
-msgid "Sleetmute"
-msgstr "ØÙÛØÙØØØ"
-
-#. A city in Louisiana in the United States
-msgid "Slidell"
-msgstr "ØØÙØÛØÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Smithfield"
-msgstr "ØØÙÛØÙÛÙØ"
-
-#. A city in Tennessee in the United States
-msgid "Smyrna"
-msgstr "ØØÙØÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Snyder"
-msgstr "ØØÙØÛØØ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-msgid "Soda Springs"
-msgstr "ØÙØØ ØØÙØÛÙÚØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Moldova"
-msgid "Soldotna"
-msgstr "ÙÙÙØÙÙØ"
-
-#. A city in Kentucky in the United States
-msgid "Somerset"
-msgstr "ØØÙØØØ"
-
-#. A city in New Jersey in the United States
-msgid "Somerville"
-msgstr "ØØÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Sonora"
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Sonora"
-msgstr "ØÙÙÙØØ"
-
-#. A city in Indiana in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "North Bend"
-msgid "South Bend"
-msgstr "ÙÙØØ ØÙØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "South Kona"
-msgid "South Haven"
-msgstr "ÚÙÙØÛ ØÙÙØÛ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Forrest"
-msgid "South Hill"
-msgstr "ÙØØØØ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "South Dakota"
-msgid "South Lake Tahoe"
-msgstr "ØØÚÙØØÛ ØÙÙØÛ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Sparta"
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Sparta"
-msgstr "ØØÙØØØØ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Sparta"
-msgctxt "City in Wisconsin, United States"
-msgid "Sparta"
-msgstr "ØØÙØØØØ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Spencer"
-msgstr "ØØÙÙØØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Safford"
-msgid "Spofford"
-msgstr "ØÙØØ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Spokane"
-msgstr "ØØÙÙÚÙ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-msgid "Springdale"
-msgstr "ØØÙØÛÙÚØÛÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Springfield"
-msgctxt "City in Colorado, United States"
-msgid "Springfield"
-msgstr "ØØÙØÛÙÚÙÛÙØ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Springfield"
-msgctxt "City in Florida, United States"
-msgid "Springfield"
-msgstr "ØØÙØÛÙÚÙÛÙØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Springfield"
-msgctxt "City in Illinois, United States"
-msgid "Springfield"
-msgstr "ØØÙØÛÙÚÙÛÙØ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Springfield"
-msgctxt "City in Massachusetts, United States"
-msgid "Springfield"
-msgstr "ØØÙØÛÙÚÙÛÙØ"
-
-#. A city in Missouri in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Springfield"
-msgctxt "City in Missouri, United States"
-msgid "Springfield"
-msgstr "ØØÙØÛÙÚÙÛÙØ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Springfield"
-msgctxt "City in Ohio, United States"
-msgid "Springfield"
-msgstr "ØØÙØÛÙÚÙÛÙØ"
-
-#. A city in Vermont in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Springfield"
-msgctxt "City in Vermont, United States"
-msgid "Springfield"
-msgstr "ØØÙØÛÙÚÙÛÙØ"
-
-#. A city in Missouri in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "St Louis"
-msgid "St. Louis"
-msgstr "ØÙØ ÙÙÛØ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Stafford"
-msgstr "ØØØÙÙØØ"
-
-#. A city in Connecticut in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Stafford"
-msgid "Stamford"
-msgstr "ØØØÙÙØØ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Staples"
-msgid "Stampede"
-msgstr "ØØØÛÙÙØ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Stanley"
-msgctxt "City in Idaho, United States"
-msgid "Stanley"
-msgstr "ØØØÙÙÛ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Staunton"
-msgid "Stanton"
-msgstr "ØØØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Staples"
-msgstr "ØØØÛÙÙØ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Statesville"
-msgid "State College"
-msgstr "ØØØÛØØâÙÛÙ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Waynesboro"
-msgid "Statesboro"
-msgstr "ÙÛÙØØØÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Statesville"
-msgstr "ØØØÛØØâÙÛÙ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Staunton"
-msgstr "ØØØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Soda Springs"
-msgid "Steamboat Springs"
-msgstr "ØÙØØ ØØÙØÛÙÚØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Stephenville"
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Stephenville"
-msgstr "ØØØÛÙÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Berlin"
-msgid "Sterling"
-msgstr "ØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Berlin"
-msgid "Sterling Heights"
-msgstr "ØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Stevens Point"
-msgstr "ØØØÛÙÙØ ÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Stillwater"
-msgstr "ØØØÛÙÙØØØ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Stockton"
-msgctxt "City in California, United States"
-msgid "Stockton"
-msgstr "ØØØØÚØÙÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Storm Lake"
-msgstr "ØØØÙØÙ ÙÛÚ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Stuttgart"
-msgid "Stuart"
-msgstr "ØØØÙØÚØØØ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Byron Bay"
-msgid "Sturgeon Bay"
-msgstr "ØØÛØÙÙ ØÙÛ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Sturgis"
-msgstr "ØØØØØÛØ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Stuttgart"
-msgctxt "City in Arkansas, United States"
-msgid "Stuttgart"
-msgstr "ØØØÙØÚØØØ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Suffolk"
-msgstr "ØØÙÙÚ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Camp Springs"
-msgid "Sulphur Springs"
-msgstr "ÚÙÙ ØØÙØÛÙÚØ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Susanville"
-msgid "Sunnyvale"
-msgstr "ØÙØØÙâÙÛÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Seminole"
-msgid "Superior"
-msgstr "ØÙÛÙÙÙ"
-
-#. A city in New Jersey in the United States
-msgid "Sussex"
-msgstr "ØØØÚØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Sutton"
-msgctxt "City in Alaska, United States"
-msgid "Sutton"
-msgstr "ØØØÙ"
-
-#. A city in West Virginia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Sutton"
-msgctxt "City in West Virginia, United States"
-msgid "Sutton"
-msgstr "ØØØÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Sweetwater"
-msgstr "ØÙÛØÙØØØ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-msgid "Sylvania"
-msgstr "ØÛÙÙÛÙÛØ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgid "Syracuse"
-msgstr "ØÛØØÚÙØ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Tacoma"
-msgstr "ØØÚÙÙØ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Tahoua"
-msgid "Tahlequah"
-msgstr "ØØØÙØØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Batna"
-msgid "Takotna"
-msgstr "ØØØÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Batna"
-msgid "Talkeetna"
-msgstr "ØØØÙÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Tallahassee"
-msgstr "ØÙØÙØÛ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Tampa"
-msgstr "ØÙÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Tanzania"
-msgid "Tanana"
-msgstr "ØØÙØØÙÛØ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgid "Taos"
-msgstr "ØØÙØ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Carroll"
-msgid "Tarryall"
-msgstr "ÚØÙÙ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Taylorville"
-msgstr "ØÛÙÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Farah"
-msgid "Tekamah"
-msgstr "ÙØØÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Meriden"
-msgid "Telluride"
-msgstr "ÙØÛØÙ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Temple"
-msgid "Tempe"
-msgstr "ØÙÙÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Temple"
-msgstr "ØÙÙÙ"
-
-#. A city in Indiana in the United States
-msgid "Terre Haute"
-msgstr "ØØÙ ÙÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Terrell"
-msgstr "ØØÙ"
-
-#. A city in New Jersey in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Peterborough"
-msgid "Teterboro"
-msgstr "ÙÛØØØØÙ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-msgid "Texarkana"
-msgstr "ØÚØØØÚÙØ"
-
-#. A city in Oregon in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Valley"
-msgid "The Dalles"
-msgstr "ÙÙÛ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Arctic Village"
-msgid "The Villages"
-msgstr "ØØÚØÛÚ ÙÛÙÙØ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgid "Thedford"
-msgstr "ØØÙÙØØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Beaver Falls"
-msgid "Thief River Falls"
-msgstr "ØØØØØ ØÛÙÙØ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-msgid "Thomaston"
-msgstr "ØØÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-msgid "Thomson"
-msgstr "ØØÙØÙÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Posadas"
-msgid "Thousand Oaks"
-msgstr "ÙÙØØØØØ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Dilli"
-msgid "Tillicum"
-msgstr "ØÛÙÛ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Tulip City"
-msgid "Tin City"
-msgstr "ØÛÙÙÛÙ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Titusville"
-msgstr "ØØÛØØâÙÛÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Kodiak"
-msgid "Togiak"
-msgstr "ÚÙØÛâÛÚ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-msgid "Toledo"
-msgstr "ØÙÙÛØÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Tomahawk"
-msgstr "ØØÙÙÙÚ"
-
-#. A city in Nevada in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Tonga"
-msgid "Tonopah"
-msgstr "ØÙÙÚØ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgid "Topeka"
-msgstr "ØÙÙÛÚØ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "France"
-msgid "Torrance"
-msgstr "ÙØØÙØÙ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "TorreÃn"
-msgid "Torreon"
-msgstr "ØÙØØÙÙ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-msgid "Torrington"
-msgstr "ØØØÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Tracy"
-msgstr "ØØÛØÛ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-msgid "Traverse City"
-msgstr "ØØÙÙØØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in New Jersey in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Trenton"
-msgctxt "City in New Jersey, United States"
-msgid "Trenton"
-msgstr "ØØÙØÙÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Trinidad"
-msgctxt "City in Colorado, United States"
-msgid "Trinidad"
-msgstr "ØØÛÙÛØØØ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Troy"
-msgctxt "City in Alabama, United States"
-msgid "Troy"
-msgstr "ØØÙÛ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Troy"
-msgctxt "City in Michigan, United States"
-msgid "Troy"
-msgstr "ØØÙÛ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Truckee"
-msgstr "ØØØÚÛ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgid "Truth or Consequences"
-msgstr "ØØÙØ ØÙØ ÚØÙØÛÚÙØÙØØ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-msgid "Tucson"
-msgstr "ØÙØØÙ"
-
-#. A city in New Mexico in the United States
-msgid "Tucumcari"
-msgstr "ØÙÚÙÚØØÛ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-msgid "Tulsa"
-msgstr "ØØÙØØ"
-
-#. A city in Mississippi in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Tunisia"
-msgid "Tunica"
-msgstr "ØÙÙØ"
-
-#. A city in Mississippi in the United States
-msgid "Tupelo"
-msgstr "ØÛÙÙÛÙÙ"
-
-#. A city in Alabama in the United States
-msgid "Tuscaloosa"
-msgstr "ØØØÚØÙÙØØ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Twin Falls"
-msgid "Twentynine Palms"
-msgstr "ØÙÛÙ ÙØÙØ"
-
-#. A city in Idaho in the United States
-msgid "Twin Falls"
-msgstr "ØÙÛÙ ÙØÙØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Coral Harbour"
-msgid "Two Harbors"
-msgstr "ÚÙØØÙ ÙØØØØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Tyler"
-msgstr "ØØÛÙØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Ukiah"
-msgstr "ÛÙÚØÛØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Unalaska"
-msgid "Unalakleet"
-msgstr "ØÙØÙØØÚØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Unalaska"
-msgstr "ØÙØÙØØÚØ"
-
-#. A city in Missouri in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Arctic Village"
-msgid "Unity Village"
-msgstr "ØØÚØÛÚ ÙÛÙÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Silver City"
-msgid "Universal City"
-msgstr "ØÛÙÙØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Uvalde"
-msgstr "ÛÙÙÙØÛ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Vacaville"
-msgstr "ÙÚØÙÛÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Veracruz"
-msgid "Valdez"
-msgstr "ØØØÚØÙØ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-msgid "Valdosta"
-msgstr "ÙÙØØØØØ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-msgid "Valentine"
-msgstr "ÙÙÙØØÛÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Valley"
-msgid "Vallejo"
-msgstr "ÙÙÛ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Valparaiso"
-msgctxt "City in Florida, United States"
-msgid "Valparaiso"
-msgstr "ÙÙÙØØØÛØÙ"
-
-#. A city in Indiana in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Valparaiso"
-msgctxt "City in Indiana, United States"
-msgid "Valparaiso"
-msgstr "ÙÙÙØØØÛØÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Van Nuys"
-msgstr "ÙÙ ÙÙÛØ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Vancouver"
-msgctxt "City in Washington, United States"
-msgid "Vancouver"
-msgstr "ÙÙÚÙÙØ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Central"
-msgid "Ventura"
-msgstr "ØÙØØØÙ"
-
-#. A city in Utah in the United States
-msgid "Vernal"
-msgstr "ÙØÙÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Vernon"
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Vernon"
-msgstr "ÙØÙÙÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Long Beach"
-msgid "Vero Beach"
-msgstr "ÙØÙÚ ØÛÚ"
-
-#. A city in Missouri in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Vichy"
-msgctxt "City in Missouri, United States"
-msgid "Vichy"
-msgstr "ÙÛØÛ"
-
-#. A city in Mississippi in the United States
-msgid "Vicksburg"
-msgstr "ÙÛÚØØØÚ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Victoria"
-msgctxt "City in Texas, United States"
-msgid "Victoria"
-msgstr "ÙÛÚØÙØÛØ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Victoria"
-msgid "Victorville"
-msgstr "ÙÛÚØÙØÛØ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-msgid "Vidalia"
-msgstr "ÙØÛØÙÛØ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Pompano Beach"
-msgid "Vilano Beach"
-msgstr "ÙØÙÙØÙÙ ØÛÚ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Winter Haven"
-msgid "Vineyard Haven"
-msgstr "ÙÛÙØØ ÙÛÙÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Vinton"
-msgstr "ÙÛÙØÙÙ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Virginia"
-msgid "Virginia Beach"
-msgstr "ÙÛØØÛÙÛØ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Visalia"
-msgstr "ÙÛØÛÙÛØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Waco"
-msgstr "ÙÛÚÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Wadena"
-msgstr "ÙØØÛÙØ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Waynesboro"
-msgid "Wadesboro"
-msgstr "ÙÛÙØØØÙ"
-
-#. A city in Hawaii in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Bafia"
-msgid "WahiawÄ"
-msgstr "ØØÙÛØ"
-
-#. A city in North Dakota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Wheaton"
-msgid "Wahpeton"
-msgstr "ÙÛØÙÙ"
-
-#. A city in Hawaii in the United States
-msgid "Waikiâi"
-msgstr ""
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Wainwright"
-msgstr "ÙÛÙØØÛØ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Wakefield"
-msgstr "ÙÛÚÙÛÙØ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Walla Walla"
-msgstr "ÙØÙØ ÙØÙØ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Pine Ridge"
-msgid "Walnut Ridge"
-msgstr "ÙØÛÙ ØÛØ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Barbers Point"
-msgid "Warner Robins"
-msgstr "ØØØØØØ ÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Michigan in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Barre"
-msgid "Warren"
-msgstr "ØØÛ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Garoua"
-msgid "Warroad"
-msgstr "ÚØØÙØØ"
-
-#. A city in Indiana in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Waseca"
-msgctxt "City in Indiana, United States"
-msgid "Warsaw"
-msgstr "ÙØØÛÚØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Waseca"
-msgstr "ÙØØÛÚØ"
-
-#. The capital of the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Washington"
-msgctxt "City in District of Columbia, United States"
-msgid "Washington"
-msgstr "ÙØØÛÙÚØÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Washington"
-msgctxt "City in Iowa, United States"
-msgid "Washington"
-msgstr "ÙØØÛÙÚØÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Washington"
-msgctxt "City in North Carolina, United States"
-msgid "Washington"
-msgstr "ÙØØÛÙÚØÙ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Washington"
-msgctxt "City in Pennsylvania, United States"
-msgid "Washington"
-msgstr "ÙØØÛÙÚØÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Willmar"
-msgid "Wasilla"
-msgstr "ÙÛÙÙØØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Waukesha"
-msgid "Waskish"
-msgstr "ÙÚÛØÙ"
-
-#. A city in Connecticut in the United States
-msgid "Waterbury"
-msgstr "ÙØØØØØÛ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Waterloo"
-msgctxt "City in Iowa, United States"
-msgid "Waterloo"
-msgstr "ÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in New York in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Watertown"
-msgctxt "City in New York, United States"
-msgid "Watertown"
-msgstr "ÙØØØØØÙÙ"
-
-#. A city in South Dakota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Watertown"
-msgctxt "City in South Dakota, United States"
-msgid "Watertown"
-msgstr "ÙØØØØØÙÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Watertown"
-msgctxt "City in Wisconsin, United States"
-msgid "Watertown"
-msgstr "ÙØØØØØÙÙ"
-
-#. A city in Maine in the United States
-msgid "Waterville"
-msgstr "ÙØØØÙÛÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-msgid "Watsonville"
-msgstr "ÙØØØÙâÙÛÙ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "Waukegan"
-msgstr "ÙÚÛÚØÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Waukesha"
-msgstr "ÙÚÛØÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Waupaca"
-msgstr "ÙÙÚØ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "Wausau"
-msgstr "ÙØÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Batman"
-msgid "Wautoma"
-msgstr "ØØÙÙ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Watrous"
-msgid "Waycross"
-msgstr "ÙØØÙØ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Fort Wayne"
-msgid "Wayne"
-msgstr "ÙÙØØ ÙÛÙ"
-
-#. A city in Missouri in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Paynesville"
-msgid "Waynesville"
-msgstr "ÙÛÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Oklahoma in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Rutherfordton"
-msgid "Weatherford"
-msgstr "ØØØØÙØØØÙ"
-
-#. A city in Iowa in the United States
-msgid "Webster City"
-msgstr "ÙØØØØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in New York in the United States
-msgid "Wellsville"
-msgstr "ÙÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Wenatchee"
-msgstr "ÙÛÙÚÛ"
-
-#. A city in Utah in the United States
-msgid "Wendover"
-msgstr "ÙÙØÙÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Waco"
-msgid "Weslaco"
-msgstr "ÙÛÚÙ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-msgid "West Bend"
-msgstr "ÙØØ ØÙØ"
-
-#. A city in Illinois in the United States
-msgid "West Chicago"
-msgstr "ØØØ ØÛÚØÚÙ"
-
-#. A city in California in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "West Point"
-msgid "West Covina"
-msgstr "ÙØØ ÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Arkansas in the United States
-msgid "West Memphis"
-msgstr "ØØØ ÙÙÙÛØ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Westhampton"
-msgid "West Palm Beach"
-msgstr "ÙØØÙÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Missouri in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "West Point"
-msgid "West Plains"
-msgstr "ÙØØ ÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "West Point"
-msgstr "ÙØØ ÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Webster City"
-msgid "West Thumb"
-msgstr "ÙØØØØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Utah in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Webster City"
-msgid "West Valley City"
-msgstr "ÙØØØØ ØÛØÛ"
-
-#. A city in Rhode Island in the United States
-msgid "Westerly"
-msgstr "ÙØØØÙÛ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-msgid "Westfield"
-msgstr "ÙØØÙÛÙØ"
-
-#. A city in New York in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Westhampton"
-msgid "Westhampton Beach"
-msgstr "ÙØØÙÙÙØÙÙ"
-
-#. A city in Colorado in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "West Point"
-msgid "Westminster"
-msgstr "ÙØØ ÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-msgid "Wharton"
-msgstr "ÙØØØÙ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Wheaton"
-msgstr "ÙÛØÙÙ"
-
-#. A city in West Virginia in the United States
-msgid "Wheeling"
-msgstr "ÙÛÙÛÙÚ"
-
-#. A city in New York in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "White Sands"
-msgid "White Plains"
-msgstr "ÙØÛØâØÙØØ"
-
-#. A city in New Hampshire in the United States
-msgid "Whitefield"
-msgstr "ÙØÛØÙÛÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Whittier"
-msgstr "ÙÛØÛØ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgid "Wichita"
-msgstr "ÙÛÚÛØÙ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Little Falls"
-msgid "Wichita Falls"
-msgstr "ÙÛØÙ ÙØÙØ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgid "Wilkes-Barre"
-msgstr ""
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Williamsburg"
-msgstr "ÙÛÙÛØÙØØØÚ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-msgid "Williamsport"
-msgstr "ÙÛÙÛØÙØÙÙØØ"
-
-#. A city in North Dakota in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Williamtown"
-msgid "Williston"
-msgstr "ÙÛÙÛØÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Willow"
-msgstr "ÙÛÙÙ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Willow Creek"
-msgid "Willow Grove"
-msgstr "ÙÛÙÙ ÚØÛÚ"
-
-#. A city in Delaware in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Wilmington"
-msgctxt "City in Delaware, United States"
-msgid "Wilmington"
-msgstr "ÙÛÙÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Wilmington"
-msgctxt "City in North Carolina, United States"
-msgid "Wilmington"
-msgstr "ÙÛÙÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Wilmington"
-msgctxt "City in Ohio, United States"
-msgid "Wilmington"
-msgstr "ÙÛÙÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Winchester"
-msgstr "ÙÛÙÚØØØ"
-
-#. A city in Georgia in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Windsor"
-msgid "Winder"
-msgstr "ÙÛÙØØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Windom"
-msgstr "ÙÛÙØÙ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "White Rock"
-msgid "Window Rock"
-msgstr "ÙØÛØâØØÚ"
-
-#. A city in Connecticut in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Windsor"
-msgid "Windsor Locks"
-msgstr "ÙÛÙØØ"
-
-#. A city in Kansas in the United States
-msgid "Winfield"
-msgstr "ÙÛÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Texas in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Wittstock"
-msgid "Wink"
-msgstr "ÙÛØØØÙÚ"
-
-#. A city in Nevada in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Winona"
-msgid "Winnemucca"
-msgstr "ÙÛÙÙÙØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Winona"
-msgstr "ÙÛÙÙÙØ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-msgid "Winslow"
-msgstr "ÙÛÙØÙÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-msgid "Winston-Salem"
-msgstr "ÙÛÙØØÙÙâØÛÙÙ"
-
-#. A city in Florida in the United States
-msgid "Winter Haven"
-msgstr "ÙÛÙØØ ÙÛÙÙ"
-
-#. A city in North Carolina in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Waterville"
-msgid "Winterville"
-msgstr "ÙØØØÙÛÙ"
-
-#. A city in Maine in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Biscarosse"
-msgid "Wiscasset"
-msgstr "ØØØØÙÙÙØ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Wisconsin"
-msgid "Wisconsin Rapids"
-msgstr "ÙÛØÚØÙØÙ"
-
-#. A city in Virginia in the United States
-msgid "Wise"
-msgstr "ÙØÛØ"
-
-#. A city in Montana in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "West Point"
-msgid "Wolf Point"
-msgstr "ÙØØ ÙÙÛÙØ"
-
-#. A city in Wisconsin in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Woodring"
-msgid "Woodruff"
-msgstr "ÙÙØØÛÙÚ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-msgid "Wooster"
-msgstr "ÙÙØØØ"
-
-#. A city in Massachusetts in the United States
-msgid "Worcester"
-msgstr "ÙÙØØØ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Woodland"
-msgid "Worland"
-msgstr "ÙÙØÙÙØ"
-
-#. A city in Minnesota in the United States
-msgid "Worthington"
-msgstr "ÙØØÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-msgid "Wrangell"
-msgstr "ÙØØÙÚÙ"
-
-#. A city in Wyoming in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Wyoming"
-msgctxt "City in Wyoming, United States"
-msgid "Wyoming"
-msgstr "ÙØÛÙÙÛÙÚ"
-
-#. A city in Washington in the United States
-msgid "Yakima"
-msgstr "ÛÚÛÙØ"
-
-#. A city in Alaska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Yakutsk"
-msgid "Yakutat"
-msgstr "ÛÚÙØØÚ"
-
-#. A city in South Dakota in the United States
-msgid "Yankton"
-msgstr "ÛÙÚØÙÙ"
-
-#. A city in New York in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "Angers"
-msgid "Yonkers"
-msgstr "ØÙÚÙ"
-
-#. A city in Nebraska in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "York"
-msgctxt "City in Nebraska, United States"
-msgid "York"
-msgstr "ÛÙØÚ"
-
-#. A city in Pennsylvania in the United States
-#, fuzzy
-#| msgid "York"
-msgctxt "City in Pennsylvania, United States"
-msgid "York"
-msgstr "ÛÙØÚ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-msgid "Youngstown"
-msgstr "ÛØÙÚØØØÙÙ"
-
-#. A city in Arizona in the United States
-msgid "Yuma"
-msgstr "ÛÙÙØ"
-
-#. A city in Ohio in the United States
-msgid "Zanesville"
-msgstr "ØÛÙØÙÛÙ"
-
-#. A city in the United States Minor Outlying Islands
-#, fuzzy
-#| msgid "McClellan Airfield Airport"
-msgid "Wake Island, Wake Island Army Airfield Airport"
-msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÚÙÙÙ ØØÙÛÙØ"
-
-#. A city in the United States Virgin Islands
-#, fuzzy
-#| msgid "Charlotte Amalie St. Thomas"
-msgid "Charlotte Amalie"
-msgstr "ØØØÙÙØ ØÙÙÛ ØÙØ ØÙÙØØ"
-
-#. A city in the United States Virgin Islands
-msgid "Christiansted"
-msgstr "ÚØÛØÚÙØØØ"
-
-#. A city in Uruguay
-#, fuzzy
-#| msgid "Baracoa"
-msgid "Carrasco"
-msgstr "ØØØØÚÙØ"
-
-#. A city in Uruguay
-msgid "Colonia"
-msgstr "ÚÙÙÙÙÛØ"
-
-#. A city in Uruguay
-msgid "Durazno"
-msgstr "ØÙØØØÙÙ"
-
-#. A city in Uruguay
-#, fuzzy
-#| msgid "Macedonia"
-msgid "Maldonado"
-msgstr "ÙÙØÙÙÛÙ"
-
-#. The capital of Uruguay
-#, fuzzy
-#| msgid "Montevideo"
-msgctxt "City in Uruguay"
-msgid "Montevideo"
-msgstr "ÙÙÙØÙâÙÛØØÙ"
-
-#. A city in Uzbekistan
-#, fuzzy
-#| msgid "Nauru"
-msgid "Nukus"
-msgstr "ÙØØÙØÙ"
-
-#. A city in Uzbekistan
-#, fuzzy
-#| msgid "Samarkand"
-msgid "Samarqand"
-msgstr "ØÙØÙÙØ"
-
-#. The capital of Uzbekistan.
-#. "Tashkent" is the traditional English name.
-#. The local name is "Toshkent".
-#.
-msgid "Tashkent"
-msgstr "ØØØÚÙØ"
-
-#. A city in Uzbekistan
-#, fuzzy
-#| msgid "Termez"
-msgid "Termiz"
-msgstr "ØØÙØ"
-
-#. A city in Uzbekistan
-#, fuzzy
-#| msgid "France"
-msgid "Urganch"
-msgstr "ÙØØÙØÙ"
-
-#. A city in Venezuela
-msgid "Acarigua"
-msgstr "ØÚØØÛâÚÙØ"
-
-#. A city in Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "Barcelona"
-msgctxt "City in Venezuela"
-msgid "Barcelona"
-msgstr "ØØØØÙÙÙ"
-
-#. A city in Venezuela
-msgid "Barinas"
-msgstr "ØØØÛÙØØ"
-
-#. A city in Venezuela
-msgid "Barquisimeto"
-msgstr "ØØØÚÛØÛÙØÙ"
-
-#. A city in Venezuela
-msgid "Calabozo"
-msgstr "ÚØÙØØÙØØÙ"
-
-#. The capital of Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "Caravelas"
-msgid "Caracas"
-msgstr "ÚØØØÙÙØØ"
-
-#. A city in Venezuela
-msgid "Ciudad BolÃvar"
-msgstr "ØÛÙØØØ ÙÙÙÛÙØØ"
-
-#. A city in Venezuela
-msgid "Coro"
-msgstr "ÚÙØÙÙ"
-
-#. A city in Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "El Monte"
-msgid "El Variante"
-msgstr "ØÙ ÙØÙØÛ"
-
-#. A city in Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "El Monte"
-msgid "El VigÃa"
-msgstr "ØÙ ÙØÙØÛ"
-
-#. A city in Venezuela
-msgid "Guanare"
-msgstr "ÚÙØÙØØÙ"
-
-#. A city in Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "Guanare"
-msgid "Guaricure"
-msgstr "ÚÙØÙØØÙ"
-
-#. A city in Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "Guadeloupe"
-msgid "Guasdalito"
-msgstr "ÚÙØØØÙÙÙ"
-
-#. A city in Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "Guiria"
-msgid "GÃiria"
-msgstr "ÚÙØÙØÛØ"
-
-#. A city in Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "La Ceiba"
-msgid "La Chica"
-msgstr "ÙØ ØØÛÙØ"
-
-#. A city in Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "Maribor"
-msgid "Maracaibo"
-msgstr "ÙØØÛØÙØ"
-
-#. A city in Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "Mackay"
-msgid "Maracay"
-msgstr "ÙÚØÛ"
-
-#. A city in Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "Maturin"
-msgid "MaturÃn"
-msgstr "ÙØØÙØÛÙ"
-
-#. A city in Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "La Grande"
-msgid "Mene Grande"
-msgstr "ÙØÚØØÙØ"
-
-#. A city in Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "Monroe"
-msgid "Morocure"
-msgstr "ÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "Merida"
-msgctxt "City in Venezuela"
-msgid "MÃrida"
-msgstr "ÙØÛØØ"
-
-#. A city in Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "Amarillo"
-msgid "Paramillo"
-msgstr "ØÙØØÛÙÛÙ"
-
-#. A city in Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "Ayacucho"
-msgid "Puerto Ayacucho"
-msgstr "ØÛØÚÙÚÙ"
-
-#. A city in Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "IguazÃ"
-msgid "Puerto Borburata"
-msgstr "ØÛÚÙØØØÙ"
-
-#. A city in Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "San Antonio"
-msgid "San Antonio del TÃchira"
-msgstr "ØØÙ ØÙØÙÙÛÙ"
-
-#. A city in Venezuela
-msgid "San Felipe"
-msgstr "ØÙ ÙÙÛÙÙ"
-
-#. A city in Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "San Fernando"
-msgctxt "City in Venezuela"
-msgid "San Fernando"
-msgstr "ØÙ ÙØÙØÙØÙ"
-
-#. A city in Venezuela
-msgid "San Juan de los Morros"
-msgstr "ØÙ ØÙØÙ Ø ÙØØ ÙÙØÙØ"
-
-#. A city in Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "San Jose"
-msgid "San TomÃ"
-msgstr "ØÙ ÙÙØÙ"
-
-#. A city in Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "Santa Barbara"
-msgid "Santa BÃrbara"
-msgstr "ØÙØØ ØØØØØØ"
-
-#. A city in Venezuela
-#, fuzzy
-#| msgid "Valencia"
-msgctxt "City in Venezuela"
-msgid "Valencia"
-msgstr "ÙØÙÙØÛØ"
-
-#. A city in Venezuela
-msgid "Valera"
-msgstr "ØØÙØØ"
-
-#. A city in Viet Nam
-msgid "Da Nang"
-msgstr "ØØÙØÙÚ"
-
-#. The capital of Viet Nam.
-#. "Hanoi" is the traditional English name.
-#. The local name in Vietnamese is "Ha Noi".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Ha Noi"
-msgid "Hanoi"
-msgstr "ÙØÙÙÛ"
-
-#. A city in Viet Nam.
-#. "Ho Chi Minh City" is the traditional English name.
-#. The local name in Vietnamese is "Thanh Pho Ho Chi Minh".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Ho Chi Minh"
-msgid "Ho Chi Minh City"
-msgstr "ÙÙØÛ ÙÛÙÙ"
-
-#. A city in Wallis and Futuna
-#, fuzzy
-#| msgid "Macau"
-msgid "Mata'utu"
-msgstr "ÙØÚØØÙ"
-
-#. A city in Yemen
-#, fuzzy
-#| msgid "Ada"
-msgid "'Adan"
-msgstr "ØØØ"
-
-#. A city in Yemen
-#, fuzzy
-#| msgid "Ataq"
-msgid "'Ataq"
-msgstr "ØØÚ"
-
-#. A city in Yemen
-#, fuzzy
-#| msgid "Al Qaysumah"
-msgid "Al Hudaydah"
-msgstr "ØÙÙÛØÙÙÙ"
-
-#. A city in Yemen
-#, fuzzy
-#| msgid "Maribor"
-msgid "Ma'rib"
-msgstr "ÙØØÛØÙØ"
-
-#. A city in Yemen
-#, fuzzy
-#| msgid "Morris"
-msgid "Mori"
-msgstr "ÙÙØÛØ"
-
-#. A city in Yemen
-#, fuzzy
-#| msgid "Sa'Ada/Sadah"
-msgid "Sa'dah"
-msgstr "ØØØÙ"
-
-#. The capital of Yemen.
-#. "Sanaa" is the traditional English name.
-#. The local name in Arabic is "San'a'".
-#.
-#, fuzzy
-#| msgid "Sanandaj"
-msgid "Sanaa"
-msgstr "ØÙÙØØ"
-
-#. A city in Yemen
-#, fuzzy
-#| msgid "San"
-msgid "Say'un"
-msgstr "ØØÙ"
-
-#. A city in Yemen
-#, fuzzy
-#| msgid "Tabriz"
-msgid "Ta'izz"
-msgstr "ØØØÛØ"
-
-#. A city in Zambia
-#, fuzzy
-#| msgid "Chinandega"
-msgid "Chinganze"
-msgstr "ÚÛÙØÙØÚØ"
-
-#. A city in Zambia
-msgid "Livingstone"
-msgstr "ÙÛÙÛÙÚØØÙÙ"
-
-#. The capital of Zambia
-#, fuzzy
-#| msgid "Osaka"
-msgid "Lusaka"
-msgstr "ØÙØØÚØ"
-
-#. A city in Zambia
-#, fuzzy
-#| msgid "Yola"
-msgid "Ndola"
-msgstr "ÛÙÙØ"
-
-#. A city in the Ãland Islands.
-#. The local name in Finnish is "Maarianhamina".
-#.
-msgid "Mariehamn"
-msgstr "ÙØØÛâÛÙØÙÙ"
-
-#~ msgid "20 Mile Hill"
-#~ msgstr "ØÙÙâÛ ØÛØØ ÙØÛÙÛ"
-
-#~ msgid "ACC/FIC/RCC/MET/COM"
-#~ msgstr "ACC/FIC/RCC/MET/COM"
-
-#~ msgid "Aachen"
-#~ msgstr "ØØÙ"
-
-#~ msgid "Abeche"
-#~ msgstr "ØØÙâØÙ"
-
-#~ msgid "Abu Dhabi - Bateen"
-#~ msgstr "ØØÙØØÛ - ØØÛÙ"
-
-#~ msgid "Abumusa Island/Abumusa"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØØÙÙÙØÛ"
-
-#~ msgid "Adak Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØØÚ"
-
-#~ msgid "Adana/Incirlik"
-#~ msgstr "ØØØÙØ/ØÛÙØØÙÛÚ"
-
-#~ msgid "Addenbrooke"
-#~ msgstr "ØØÙâØØÙÚ"
-
-#~ msgid "Addis Ababa"
-#~ msgstr "ØØÛØâØØØØØ"
-
-#~ msgid "Addison"
-#~ msgstr "ØØÛØÙÙ"
-
-#~ msgid "Aden"
-#~ msgstr "ØØÙ"
-
-#~ msgid "Adiake"
-#~ msgstr "ØØÛØÚ"
-
-#~ msgid "Adnan Menderes"
-#~ msgstr "ØØÙØÙ ÙÙØØØ"
-
-#~ msgid "Aeroparque"
-#~ msgstr "ØÛØÙÙØØÚ"
-
-#~ msgid "Aeroporto Da Madeira"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙØØÙÛØØ"
-
-#~ msgid "Afonso Pena Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÙÙÙØÙ ÙÙØ"
-
-#~ msgid "Afonsos Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÙÙÙØÙØ"
-
-#~ msgid "Afyon"
-#~ msgstr "ØÙÛÙÙ"
-
-#~ msgid "Agadir Al Massira"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÙÙØÛØÙâÛ ØÚØØÛØ"
-
-#~ msgid "Agordat"
-#~ msgstr "ØÙØØØØ"
-
-#~ msgid "Agrinio"
-#~ msgstr "ØÚØÛÙÛÙ"
-
-#~ msgid "Aguni Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØÚÙÙÛ"
-
-#~ msgid "Air Force Academy"
-#~ msgstr "ØÚØØÙÛ ÙÛØÙÛ ÙÙØÛÛ"
-
-#~ msgid "Air Force Base"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÛØÙÛ ÙÙØÛÛ"
-
-#~ msgid "Airlake"
-#~ msgstr "ØÛØâÙÛÚ"
-
-#~ msgid "Airlake Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛØÙÛÚ"
-
-#~ msgid "Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ"
-
-#~ msgid "Aix-en-Provence"
-#~ msgstr "ØÚØØÙ ÙØÙ ÙØÙØ"
-
-#~ msgid "Aix-les-Bains"
-#~ msgstr "ØÚØ ÙØØØÙ"
-
-#~ msgid "Ajo"
-#~ msgstr "ØÛÙ"
-
-#~ msgid "Akeno Ab"
-#~ msgstr "ØÚÛÙÙ ØØ"
-
-#~ msgid "Akhisar"
-#~ msgstr "ØÚÛØØØ"
-
-#~ msgid "Akim Oda"
-#~ msgstr "ØÚÛÙ ØÙØØ"
-
-#~ msgid "Akjoujt"
-#~ msgstr "ØÛÙÚÛØÛ"
-
-#~ msgid "Akola"
-#~ msgstr "ØÚÙÙØ"
-
-#~ msgid "Akron, Akron Fulton International Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛÙâØÙÙÙÙÛ ØÚØÙÙ"
-
-#~ msgid "Aktjubinsk"
-#~ msgstr "ØÚØÛÙØÛÙØÚ"
-
-#~ msgid "Al Ahsa"
-#~ msgstr "ØÙØØØØØ"
-
-#~ msgid "Al-Hazm"
-#~ msgstr "ØÙØØÙ"
-
-#~ msgid "Alacant/L'Altet"
-#~ msgstr "ØÙÛÚØÙØÙ"
-
-#~ msgid "Albacete/Los Llanos"
-#~ msgstr "ØØØ ØÙØØØÙâØÙ"
-
-#~ msgid "Albi"
-#~ msgstr "ØÙØÛ"
-
-#~ msgid "Albuquerque Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÙØÙÚØÚ"
-
-#~ msgid "Albuquerque Radar Site"
-#~ msgstr "ØØÛØ ØØØØØÛ ØÙØÙÚØÚ"
-
-#~ msgid "Albury"
-#~ msgstr "ØÙØØÛ"
-
-#~ msgid "Alderney"
-#~ msgstr "ØÙØØÙÛ"
-
-#~ msgid "Alert"
-#~ msgstr "ØÙØØ"
-
-#~ msgid "Alexander Bay"
-#~ msgstr "ØÙÛØ ØÙÚØØÙØØ"
-
-#~ msgid "Alexandria Borg El Arab"
-#~ msgstr "ØØÚÙØØÛÙ ØØØ ØÙØØØ"
-
-#~ msgid "Alexandria-Esler"
-#~ msgstr "ØØÚÙØØÛÙâØØÙØ"
-
-#~ msgid "Alexis River"
-#~ msgstr "ØÙÚØÛØ"
-
-#~ msgid "Alice Town, Bimini"
-#~ msgstr "ØÙÛØâØØÙÙØ ØÛÙÛÙÛ"
-
-#~ msgid "Aliwal North"
-#~ msgstr "ØÙÛÙØÙ ØÙØÙÛ"
-
-#~ msgid "Alki Point"
-#~ msgstr "ØÙØØÙâÛ ØÙâÚÛ"
-
-#~ msgid "Allahabad/Bamhrauli"
-#~ msgstr "ØÙÙÙâØØØØ/ØÙâØØÙÛ"
-
-#~ msgid "AlmerÃa/Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÙÙØÛØ"
-
-#~ msgid "Alofi / Niue"
-#~ msgstr "ØÙÙÙÛ / ÙÛÙØ"
-
-#~ msgid "Alor / Mali"
-#~ msgstr "ØÙÙØ / ÙØÙÛ"
-
-#~ msgid "Alor Setar"
-#~ msgstr "ØÙÙØ ØØØØ"
-
-#~ msgid "Alpine Airstrip"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙØÙÛ ØÙÙØÛÙ"
-
-#~ msgid "Altenstadt-Schongau"
-#~ msgstr "ØÙØÙØØØØ-ØÙÙÚØÙ"
-
-#~ msgid "Am-Timan"
-#~ msgstr "ØÙÙ ØÛÙØÙ"
-
-#~ msgid "Amahai"
-#~ msgstr "ØÙÙØÙØÛ"
-
-#~ msgid "Amasya"
-#~ msgstr "ØÙØØÛØ"
-
-#~ msgid "Ambato/Chachoan"
-#~ msgstr "ØÙØØØÙ/ÚØÚÙØÙ"
-
-#~ msgid "Amberley"
-#~ msgstr "ØÙØØÙÛ"
-
-#~ msgid "Ambon / Pattimura"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙØØÛÙÙØØ / ØÙØÙÙ"
-
-#~ msgid "Amendola"
-#~ msgstr "ØÙÙØÙÙØ"
-
-#~ msgid "Amherst"
-#~ msgstr "ØÙØØØ"
-
-#~ msgid "Ampenan / Selaparang"
-#~ msgstr "ØÙÙÙØÙ / ØÙØÙØØØÙÚ"
-
-#~ msgid "Amphitrite Point"
-#~ msgstr "ØÙÙÙÛØØØÛØ"
-
-#~ msgid "Anacapa Island"
-#~ msgstr "ØØØÛØ ØÙØÚØÙØ"
-
-#~ msgid "Analalava"
-#~ msgstr "ØÙØÙØÙØ"
-
-#~ msgid "Anapa/Vitiazevo"
-#~ msgstr "ØÙØÙØ/ÙÛØÛØØÛÙÙ"
-
-#~ msgid "Andersen"
-#~ msgstr "ØÙØØØÙ"
-
-#~ msgid "Andong"
-#~ msgstr "ØÙØÙÙÚ"
-
-#~ msgid "AndÃya"
-#~ msgstr "ØÙØÙØÙ"
-
-#~ msgid "Angisoq"
-#~ msgstr "ØÙÚÛØÙÚ"
-
-#~ msgid "Anholt Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØÙÙÙÙØ"
-
-#~ msgid "Ankara/Esenboga"
-#~ msgstr "ØÙÚØØØ/ÛØÛÙâØÙØØ"
-
-#~ msgid "Ankara/Etimesgut"
-#~ msgstr "ØÙÚØØØ/ØÙØÛÙØâÚÙØ"
-
-#~ msgid "Ankara/Guvercin Lik"
-#~ msgstr "ØÙÚØØØ/ÚÙÙØØÛÙâÙÛÚ"
-
-#~ msgid "Annapolis Coast Guard Station"
-#~ msgstr "ØÛØØÚØÙ ÚØØØ ØØØÙÛ ØÙØÙÙÙÛØ"
-
-#~ msgid "Anta Huaraz"
-#~ msgstr "ØÙØØâÙÙØØØØ"
-
-#~ msgid "Antigua"
-#~ msgstr "ØÙØÛÚÙØ"
-
-#~ msgid "Anuradhapura"
-#~ msgstr "ØÙØØØØØÙÙØØ"
-
-#~ msgid "Aoulef"
-#~ msgstr "ØØÙÙÙÙ"
-
-#~ msgid "Aparri"
-#~ msgstr "ØÙØØÙÛ"
-
-#~ msgid "Apartado/Los Cedros"
-#~ msgstr "ØÙØØØØØÙ/ÙÙØâÚØØÙØ"
-
-#~ msgid "Apia / Upolu Island"
-#~ msgstr "ØÙÛØ / ØØØÛØ ØÙÙØÙÙ"
-
-#~ msgid "Apolo"
-#~ msgstr "ØÙÙÙÙ"
-
-#~ msgid "Apple Valley"
-#~ msgstr "ØØÙâÛ ØÙÙÙ"
-
-#~ msgid "Aquadilla"
-#~ msgstr "ØÚÙØØÛÙØ"
-
-#~ msgid "Arak"
-#~ msgstr "ØØØÚ"
-
-#~ msgid "Arauca/Santiago PÃrez"
-#~ msgstr "ØØØØÙÚØ/ØØÙØÛØÚÙ ÙØØ"
-
-#~ msgid "Arba Minch"
-#~ msgstr "ØØØØÙÛÙÚ"
-
-#~ msgid "Archerfield"
-#~ msgstr "ØØÚØÙÛÙØ"
-
-#~ msgid "Arezzo"
-#~ msgstr "ØØÙØØÙ"
-
-#~ msgid "Arlanda"
-#~ msgstr "ØØÙØÙØØ"
-
-#~ msgid "Arlington Automatic Weather Observing/Reporting System"
-#~ msgstr "ØÛØØÙ ÙØØØØÙ/ÙÙØÛØØ ØÙØÚØØ ÙÙØØ ØØ ØØÙÛÙÚØÙÙ"
-
-#~ msgid "Arlington Municipal"
-#~ msgstr "ØØØ ØØÙÛÙÚÙØÙÙ"
-
-#~ msgid "Arlington Municipal Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØØ ØØÙÛÙÚÙØÙÙ"
-
-#~ msgid "Armenia/El Eden"
-#~ msgstr "ØØÙÙÛØ/ØÙÙ ØÙØÙÙ"
-
-#~ msgid "Armor"
-#~ msgstr "ØØÙÙØ"
-
-#~ msgid "Armstrong"
-#~ msgstr "ØØÙØØØØÙÚ"
-
-#~ msgid "Artigas"
-#~ msgstr "ØØØÛÚØØ"
-
-#~ msgid "Arwi"
-#~ msgstr "ØØÙÛ"
-
-#~ msgid "Ashburnam"
-#~ msgstr "ØØØØÙÙ"
-
-#~ msgid "Ashfield"
-#~ msgstr "ØØÙÛÙØ"
-
-#~ msgid "Ashtabula Coast Guard Station"
-#~ msgstr "ØÛØØÚØÙ ÚØØØ ØØØÙÛ ØÙØØØØÛÙÙØ"
-
-#~ msgid "Ashtabula County Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÙØØØØÛÙÙØÚØÙØÛ"
-
-#~ msgid "Asmara"
-#~ msgstr "ØØÙØØØ"
-
-#~ msgid "Assab"
-#~ msgstr "ØØØØ"
-
-#~ msgid "Assosa / Asosa"
-#~ msgstr "ØØÙØØ / ØØÙØØ"
-
-#~ msgid "Astor"
-#~ msgstr "ØØØÙØ"
-
-#~ msgid "Atakpame"
-#~ msgstr "ØØØÚÙØÙÙ"
-
-#~ msgid "Atalaya"
-#~ msgstr "ØØØÙØÛØ"
-
-#~ msgid "Atar"
-#~ msgstr "ØØØØ"
-
-#~ msgid "Ataturk"
-#~ msgstr "ØØØØÙØÚ"
-
-#~ msgid "Atbara"
-#~ msgstr "ØØØØØ"
-
-#~ msgid "Athalassa"
-#~ msgstr "ØØØÙØØØ"
-
-#~ msgid "Atikokan"
-#~ msgstr "ØØÛÚÙÚØÙ"
-
-#~ msgid "Atka"
-#~ msgstr "ØØÚØâ"
-
-#~ msgid "Atlantic City Coast Guard Station"
-#~ msgstr "ØÛØØÚØÙ ÚØØØ ØØØÙÛ ØØÙÙØÛÚ ØÛØÛ"
-
-#~ msgid "Atsugi United States Naval Air Station"
-#~ msgstr "ØÛØØÚØÙ ÙÙØØÙØØÛ ØØÛØÛÛ ØÛØÙØØ ÙØØØÙ ØØ ØØØÙÚÛ"
-
-#~ msgid "Attopeu"
-#~ msgstr "ÙÛÙâØÛØÙ"
-
-#~ msgid "Auburn-Lewiston"
-#~ msgstr "ØÙØØÙâÙÙØÛØØÙÙ"
-
-#~ msgid "Audubon Park"
-#~ msgstr "ØÙØØØÙÙâÙØØÚ"
-
-#~ msgid "Augusto Vergara"
-#~ msgstr "ØÚÙØØÙ ÙØÚØØØ"
-
-#~ msgid "Aupaluk"
-#~ msgstr "ØÙÙØÙÙÚ"
-
-#~ msgid "Aurora Buckley Air Force Base"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÛØÙÛâÙÙØÛÛ ØØÚÙÛ ØØ ØÙØÙØØ"
-
-#~ msgid "Aurora State"
-#~ msgstr "ØÛÙØÙØ ØÙØÙØØ"
-
-#~ msgid "Aurora State Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛØÙØÛ ØÙØÙØØ"
-
-#~ msgid "Automatic Meteorological Observing System"
-#~ msgstr "ØÛØØÙ ØÙØÚØØ Ù ÙÙØÛØØ ØÙÛ"
-
-#~ msgid "Automatic Surface Observing System"
-#~ msgstr "ØÛØØÙ ØÙØÚØØ Ù ÙÙØÛØØ ØØØ ØÙÛÙ"
-
-#~ msgid "Auxerre"
-#~ msgstr "ØÙØØ"
-
-#~ msgid "Aviano Usaf"
-#~ msgstr "ØÙÛØÙÙ"
-
-#~ msgid "Aviation Weather Reporting Station"
-#~ msgstr "ØÛØØÚØÙ ÙØØØØÙâÛ ØÙØØØ ØÙÛ ÙÙØÛÛ"
-
-#~ msgid "AvnÃ"
-#~ msgstr "ØÙÙÙ"
-
-#~ msgid "Avon Park"
-#~ msgstr "ØÙÛÙÙÙ ÙØØÚ"
-
-#~ msgid "Awash"
-#~ msgstr "ØÙØØ"
-
-#~ msgid "Awassa"
-#~ msgstr "ØÙØØØ"
-
-#~ msgid "Axim"
-#~ msgstr "ØÚØÛÙ"
-
-#~ msgid "Axum"
-#~ msgstr "ØÙÚØÙÙ"
-
-#~ msgid "Aydin"
-#~ msgstr "ØÛØÛÙ"
-
-#~ msgid "Ayer"
-#~ msgstr "ØÙÛÙØ"
-
-#~ msgid "Ayers Rock"
-#~ msgstr "ØÙÛÙØØ ØØÚ"
-
-#~ msgid "Azul"
-#~ msgstr "ØØÙÙ"
-
-#~ msgid "Babelthuap Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØØØÙØÙØØÙ"
-
-#~ msgid "Bacacheri Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØÚØÚØÛ"
-
-#~ msgid "Bachelors Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØÚÙÙØØ"
-
-#~ msgid "Baco / Bako"
-#~ msgstr "ØØÚÙ"
-
-#~ msgid "Bad Kreuznach"
-#~ msgstr "ØØØÚØÙÛØØâÙØØ"
-
-#~ msgid "Bafata"
-#~ msgstr "ØØÙØØØ"
-
-#~ msgid "Baghdad"
-#~ msgstr "ØØØØØ"
-
-#~ msgid "Baguio"
-#~ msgstr "ØØÚÛÙ"
-
-#~ msgid "Bahar Dar"
-#~ msgstr "ØÙØØØØØ"
-
-#~ msgid "Bahia Blanca"
-#~ msgstr "ØØØÛØ ÙÙØÙÚØ"
-
-#~ msgid "Baler"
-#~ msgstr "ØØÙØ"
-
-#~ msgid "Balikpapan / Sepinggan"
-#~ msgstr "ØØÙÛÚÙØÙØÙ / ØÙÛÙÚØÙ"
-
-#~ msgid "Ball Mountain"
-#~ msgstr "ÚÙÙ ØØÙ"
-
-#~ msgid "Ballenas Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØØÙÙØØ"
-
-#~ msgid "Bam"
-#~ msgstr "ØÙ"
-
-#~ msgid "Bamako / Senou"
-#~ msgstr "ØØÙØÚÙ / ØÙÙ"
-
-#~ msgid "Bambari"
-#~ msgstr "ØØÙØØØÛ"
-
-#~ msgid "Banak"
-#~ msgstr "ØØÙØÚ"
-
-#~ msgid "Banda Aceh / Blangbintang"
-#~ msgstr "ØÙØØ ØÚÙ / ØÙØÙÚ ØÛÙØØÙÚ"
-
-#~ msgid "Bandundu"
-#~ msgstr "ØØÙØÙÙØÙ"
-
-#~ msgid "Bandung / Husein"
-#~ msgstr "ØØÙØÙÙÚ / ØØÛÙ"
-
-#~ msgid "Banff AWRS"
-#~ msgstr "ÚÙÙØÙÛ ØØ ØÛØÙØØ ØÙØÛÚØ ØØ ØÙÙ"
-
-#~ msgid "Bangalore/Hindustan"
-#~ msgstr "ØÙÚÙÙØ/ÙÙØÙØØØÙ"
-
-#~ msgid "Banjarmasin / Syamsuddin Noor"
-#~ msgstr "ØØÙØØØÙØØÛÙ / ØÛØÙØÙØÛÙâÙÙØ"
-
-#~ msgid "Banjul / Yundum"
-#~ msgstr "ØØÙØÙÙ"
-
-#~ msgid "Bankstown"
-#~ msgstr "ØÙÚØâØØÙÙ"
-
-#~ msgid "Banyo"
-#~ msgstr "ØØÙÛÙ"
-
-#~ msgid "Barberey-Saint-Sulpice"
-#~ msgstr "ØØØØØÛ-ØÙ ØÙÙÙÛØ"
-
-#~ msgid "Barcelona/Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØØØÙÙÙ"
-
-#~ msgid "Barcelos"
-#~ msgstr "ØØØØÙÙØ"
-
-#~ msgid "Bardufoss"
-#~ msgstr "ØØØØÙÙÙØ"
-
-#~ msgid "Bareilly"
-#~ msgstr "ØØØÛÙÛ"
-
-#~ msgid "Bari/Palese Macchie"
-#~ msgstr "ØØØÛ"
-
-#~ msgid "Bariloche"
-#~ msgstr "ØØØÛÙÙÚÙ"
-
-#~ msgid "Barking Sand"
-#~ msgstr "ØÙØÚÛÙÚ ØØÙØ"
-
-#~ msgid "Barksdale"
-#~ msgstr "ØÙØÚØâØÛÙ"
-
-#~ msgid "Barkston Heath"
-#~ msgstr "ØÙØÚØØÙÙ ÙÛØ"
-
-#~ msgid "Barnegat"
-#~ msgstr "ØÙØÙÛÚÙØ"
-
-#~ msgid "Barrancabermeja/Yariguies"
-#~ msgstr "ØØØØÙÚØÙØÙÙÙØ/ÛØØÛÚÙØØ"
-
-#~ msgid "Barranquilla/Ernesto Cortissoz"
-#~ msgstr "ØØØØÙÚÙØÛÙØ/ØØÙØØÙ ÚÙØØÛØÙØ"
-
-#~ msgid "Basel-Mulhouse-Freiburg"
-#~ msgstr "ØØÙ-ÙÙÙÙØ-ÙØØÛØÙØÚ"
-
-#~ msgid "Bastrop"
-#~ msgstr "ØÙØâØØØÙ"
-
-#~ msgid "Batan, Sumatra"
-#~ msgstr "ØØØØÙØ ØÙÙØØØØ"
-
-#~ msgid "Bath"
-#~ msgstr "ØØ"
-
-#~ msgid "Batouri"
-#~ msgstr "ØØØÙØÛ"
-
-#~ msgid "Batticaloa"
-#~ msgstr "ØØØÛÚØÙÙØØ"
-
-#~ msgid "Battle Mountain"
-#~ msgstr "ÚÙÙ ØÙØÙ"
-
-#~ msgid "Bau-Bau / Beto Ambiri"
-#~ msgstr "ØØØÙØØØÙ / ØØÙ ØÙØÛØÛ"
-
-#~ msgid "Baucau"
-#~ msgstr "ØØÚØØÙ"
-
-#~ msgid "Bauerfield Efate"
-#~ msgstr "ØÛÚØØÙÛÙØ"
-
-#~ msgid "Bay Shore / Fire Island"
-#~ msgstr "ØÙÛâØÙØ / ØØÛØÙâÛ ÙØÛØ"
-
-#~ msgid "Bay St. Louis"
-#~ msgstr "ØÙÛ ØÙØâÙÙØÛØ"
-
-#~ msgid "Bayamo"
-#~ msgstr "ØØÛØÙÙ"
-
-#~ msgid "Bayreuth"
-#~ msgstr "ØØÛØÙÛØ"
-
-#~ msgid "Beartooth Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØÛØâØÙØ"
-
-#~ msgid "Beaufort West"
-#~ msgstr "ØÙÙØØ ØØØ"
-
-#~ msgid "Beausoleil Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØÙØÙÙÛ"
-
-#~ msgid "Beaver Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØÛÙÙØ"
-
-#~ msgid "Beaver Rim"
-#~ msgstr "ØÛÙÙØ ØÛÙ"
-
-#~ msgid "Beaverlodge"
-#~ msgstr "ØÛÙÙØ ÙØØ"
-
-#~ msgid "Beef Island, Tortola"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØÛÙØ ØÙØØÙÙØ"
-
-#~ msgid "Beer-Sheva"
-#~ msgstr "ØØØ ØØØ"
-
-#~ msgid "Beitbridge"
-#~ msgstr "ØØÛØâØØÛØ"
-
-#~ msgid "Belet Uen"
-#~ msgstr "ØÙØÙÛÙ"
-
-#~ msgid "Belfast/Aldergrove"
-#~ msgstr "ØÙÙØØØ/ØÙØØÚØÙÙ"
-
-#~ msgid "Belgaum/Sambra"
-#~ msgstr "ØÙÚØÙÙ/ØØÙØØØ"
-
-#~ msgid "Belgorod"
-#~ msgstr "ØÙÚØØ"
-
-#~ msgid "Bellary"
-#~ msgstr "ØÙØØÛ"
-
-#~ msgid "Belle Fourche"
-#~ msgstr "ØÙÙÙØ"
-
-#~ msgid "Belle Isle"
-#~ msgstr "ØÙ ØÛØÙ"
-
-#~ msgid "Belle River"
-#~ msgstr "ØÙâØÛÙØ"
-
-#~ msgid "Belmar-Farmingdale"
-#~ msgstr "ØÙÙØØ-ÙØØÙÛÙÚâØÛÙ"
-
-#~ msgid "Belp"
-#~ msgstr "ØÙÙ"
-
-#~ msgid "Ben-Gurion"
-#~ msgstr "ØÙâÚÙØÛÙÙ"
-
-#~ msgid "Benbecula"
-#~ msgstr "ØÙØÙÚÙÙØ"
-
-#~ msgid "Bengkulu / Padangkemiling"
-#~ msgstr "ØÙÚÚÙÙÙ"
-
-#~ msgid "Bentlage"
-#~ msgstr "ØÙØâÙØÚÙ"
-
-#~ msgid "Berbera"
-#~ msgstr "ØØØØØ"
-
-#~ msgid "Berens River Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØÙØâØÛÙØ"
-
-#~ msgid "Bergamo/Orio Al Serio"
-#~ msgstr "ØØÚØÙÙ"
-
-#~ msgid "Bergen/Flesland"
-#~ msgstr "ØÙØÚÙ"
-
-#~ msgid "Bergstrom Air Force Base"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÛØÙÛâÙÙØÛÛ ØØÚØØÙØÙ"
-
-#~ msgid "Beru"
-#~ msgstr "ØÙØÙ"
-
-#~ msgid "Besalampy"
-#~ msgstr "ØØØÙØÙÙÛ"
-
-#~ msgid "BesanÃon"
-#~ msgstr "ØØØÙØÙÙ"
-
-#~ msgid "Betare-Oya"
-#~ msgstr "ØØØØÙ-ØÙÛØ"
-
-#~ msgid "Bethany"
-#~ msgstr "ØØÙÙÛ"
-
-#~ msgid "Bethlehem"
-#~ msgstr "ØØÙÙÛÙ"
-
-#~ msgid "Bhairawa"
-#~ msgstr "ØÙØØØÙØ"
-
-#~ msgid "Bhamo"
-#~ msgstr "ØØÛØÙÙ"
-
-#~ msgid "Bhopal/Bairagarh"
-#~ msgstr "ØÙÙØÙ"
-
-#~ msgid "Bhuj-Rudramata"
-#~ msgstr "ØÙØ-ØÙØØØÙØØØ"
-
-#~ msgid "Biak / Mokmer"
-#~ msgstr "ØÛØÚ / ÙØÙØÚØÙ ÙÙÚÙÙØ"
-
-#~ msgid "Biarritz-Bayonne"
-#~ msgstr "ØÛØØÛØØ-ØØÛÙÙ"
-
-#~ msgid "Bicycle Lake"
-#~ msgstr "ØØÛØÛÚÙâÙÛÚ"
-
-#~ msgid "Bida"
-#~ msgstr "ØÛØØ"
-
-#~ msgid "Big Creek"
-#~ msgstr "ØÛÚâÚØÛÚ"
-
-#~ msgid "Big River Lake"
-#~ msgstr "ØÛÚâØÛÙØÙÛÚ"
-
-#~ msgid "Big Trout Lake"
-#~ msgstr "ØÛÚâØØØÙØâÙÛÚ"
-
-#~ msgid "Biggs"
-#~ msgstr "ØÛÚØ"
-
-#~ msgid "Bilbao/Sondika"
-#~ msgstr "ØÛÙØØØÙ"
-
-#~ msgid "Billing Yell"
-#~ msgstr "ØÛÙÛÙÚ ÛÙ"
-
-#~ msgid "Bima"
-#~ msgstr "ØÛÙØ"
-
-#~ msgid "Binga"
-#~ msgstr "ØÛÙÚØ"
-
-#~ msgid "Biorka Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØÛÙØÚØ"
-
-#~ msgid "Bir Moghrein"
-#~ msgstr "ØÛØÙÚÙØÛÙ"
-
-#~ msgid "Birao"
-#~ msgstr "ØÛØØ"
-
-#~ msgid "Biratnagar"
-#~ msgstr "ØÛØØØâÙÚØ"
-
-#~ msgid "Birmingham NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ØØÙÛÙÚÙÙ"
-
-#~ msgid "Birni-N'Konni"
-#~ msgstr "ØÛØÙÛâÙÚÙÙÛ"
-
-#~ msgid "Bissau Aeroport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛØØØÙ"
-
-#~ msgid "Bitam"
-#~ msgstr "ØÛØØÙ"
-
-#~ msgid "Bittercreek"
-#~ msgstr "ØÛØØÚØÛÚ"
-
-#~ msgid "BjÃrnÃya"
-#~ msgstr "ØÛÙØÙÙÛØ"
-
-#~ msgid "Blackburne/Plymouth"
-#~ msgstr "ØÙÚØØÙ/ÙÙÛÙÙØ"
-
-#~ msgid "Blagoveschensk"
-#~ msgstr "ØÙÚØÙØÚÛÙØÚ"
-
-#~ msgid "Blaine"
-#~ msgstr "ØÙÙÛÙ"
-
-#~ msgid "Blakely"
-#~ msgstr "ØÙÚÙÛ"
-
-#~ msgid "Blanding"
-#~ msgstr "ØÙÙÛÙØÛÙÚ"
-
-#~ msgid "Blankensee"
-#~ msgstr "ØÙØÙÚÙâØÙ"
-
-#~ msgid "Block Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØÙØÚ"
-
-#~ msgid "Blue Canyon"
-#~ msgstr "ØÙÙÚÙÛÙÙ"
-
-#~ msgid "Blunts Reef"
-#~ msgstr "ØÙØÙØØØÛÙ"
-
-#~ msgid "Bobo-Dioulasso"
-#~ msgstr "ØÙØÙØÛÙÙØØÙ"
-
-#~ msgid "Bocas Del Toro International"
-#~ msgstr "ØÙÚØØ ØÙâØÙØÙ ØÛÙâØÙÙÙÙÛ"
-
-#~ msgid "Boccadifalco"
-#~ msgstr "ØÙÚÙØØÛâÙØÙÚÙ"
-
-#~ msgid "Bodajbo"
-#~ msgstr "ØØØÛØÙ"
-
-#~ msgid "Bodega Bay"
-#~ msgstr "ØÙØÙÚØâØÙÛ"
-
-#~ msgid "Bodrum Milas Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÛÙØØ ØØØÙÙ"
-
-#~ msgid "Boeing"
-#~ msgstr "ØÙØÛÙÚ"
-
-#~ msgid "Boende"
-#~ msgstr "ØÙØÙØÙ"
-
-#~ msgid "Bogalusa"
-#~ msgstr "ØÙÚØÙÙØØ"
-
-#~ msgid "Bogota/Eldorado"
-#~ msgstr "ØÙÚÙØØ/ØÙâØÙØØØÙ"
-
-#~ msgid "Bogue Field"
-#~ msgstr "ØÙÚâÙÛÙØ"
-
-#~ msgid "Bojnourd"
-#~ msgstr "ØØÙÙØØ"
-
-#~ msgid "Boke"
-#~ msgstr "ØÙÚÙ"
-
-#~ msgid "Bokoro"
-#~ msgstr "ØÙÚÙØÙ"
-
-#~ msgid "Bol-Berim"
-#~ msgstr "ØÙÙâØØÛÙ"
-
-#~ msgid "Bologna/Borgo Panigale"
-#~ msgstr "ØÙÙÙÙÛØ"
-
-#~ msgid "Bolton Field"
-#~ msgstr "ØÙÙØÙÙâÙÛÙØ"
-
-#~ msgid "Bolton Field Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÙÙØÙÙâÙÛÙØ"
-
-#~ msgid "Bombay/Santacruz"
-#~ msgstr "ØÙØØÛ/ØØÙØØÚØÙØ"
-
-#~ msgid "Bonaire"
-#~ msgstr "ØÙÙØÙÚÙ"
-
-#~ msgid "Bondoukou"
-#~ msgstr "ØÙØÙ"
-
-#~ msgid "Bonifati"
-#~ msgstr "ØÙÙÛÙØØÛ"
-
-#~ msgid "Bonilla Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØÙÙÛÙØ"
-
-#~ msgid "Bonilla Island Light"
-#~ msgstr "ÙØÙÙØ ØØÛØÛÛ ØÙÙÛÙØ"
-
-#~ msgid "Bonnard"
-#~ msgstr "ØÙÙØØØ"
-
-#~ msgid "Boothville Heliport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÙÛâÚÙÙØØ ØÙØâÙÛÙ"
-
-#~ msgid "Bora-Bora"
-#~ msgstr "ØÙØØâØÙØØ"
-
-#~ msgid "Bordj Mokhtar"
-#~ msgstr "ØØØâÙØØØØ"
-
-#~ msgid "Bornholm"
-#~ msgstr "ØÙØÙÙÙÙÙ"
-
-#~ msgid "Boromo"
-#~ msgstr "ØÙØÙÙÙ"
-
-#~ msgid "Boscombe Down"
-#~ msgstr "ØØØÚÙÙØ ØØÙÙ"
-
-#~ msgid "Bossangoa"
-#~ msgstr "ØÙØØÙÚÙØ"
-
-#~ msgid "Bouake"
-#~ msgstr "ØÙØÚÙ"
-
-#~ msgid "Bouar"
-#~ msgstr "ØÙØØ"
-
-#~ msgid "Bougouni"
-#~ msgstr "ØÙÚÙÙÛ"
-
-#~ msgid "Boutilimit"
-#~ msgstr "ØÙØÙÙÛØ"
-
-#~ msgid "Bow Valley"
-#~ msgstr "ØÙ ÙÙÛ"
-
-#~ msgid "Bradford / Rinkenberg"
-#~ msgstr "ØØØØÙÙØØ / ØÛÙÚÙâØØÚ"
-
-#~ msgid "Bradshaw Field"
-#~ msgstr "ØØØØÙ ÙÛÙØ"
-
-#~ msgid "BraganÃa"
-#~ msgstr "ØØÚØÙØØ"
-
-#~ msgid "Brant Point"
-#~ msgstr "ØØÙØ ÙÙÛÙØ"
-
-#~ msgid "Bratsk/Irkutsk"
-#~ msgstr "ØØØØØÚ/ØÛØÚÙØØÚ"
-
-#~ msgid "Bratts Lake"
-#~ msgstr "ØØØØØÚ ÙÛÚ"
-
-#~ msgid "Brazzaville / Maya-Maya"
-#~ msgstr "ØØØØØÙÛÙ / ÙØÛØÙØÛØ"
-
-#~ msgid "BraÄ"
-#~ msgstr "ØØØÚ"
-
-#~ msgid "Brescia/Ghedi"
-#~ msgstr "ØØØØ/ÚØÛ"
-
-#~ msgid "Brescia/Montichia"
-#~ msgstr "ØØØØ/ÙÙÙØÛÚÛØ"
-
-#~ msgid "Brevoort Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØØÙÙÙØØ"
-
-#~ msgid "Brewster"
-#~ msgstr "ØØÛÙØØØ"
-
-#~ msgid "Brick Field Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØÛÚÙÛÙØ"
-
-#~ msgid "Bristol Filton"
-#~ msgstr "ØØÛØØÙÙ ÙÛÙØÙÙ"
-
-#~ msgid "Britt"
-#~ msgstr "ØØÛØ"
-
-#~ msgid "Brive-la-Gaillarde"
-#~ msgstr "ØØÛÙÙØÚØÛØØØ"
-
-#~ msgid "Brnik"
-#~ msgstr "ØØÛÙÚ"
-
-#~ msgid "Broadus"
-#~ msgstr "ØØÙØØ"
-
-#~ msgid "Broken Hill"
-#~ msgstr "ØØÙÚÙ ÙÛÙ"
-
-#~ msgid "Bromma"
-#~ msgstr "ØØÙÙØ"
-
-#~ msgid "Bronx / Execution Coast Guard Station"
-#~ msgstr "ØØØÙÚØ / ØÛØØÚØÙ ØÙÙÛØØÛ ÚØØØ ØØØÙÛ"
-
-#~ msgid "Broughton Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØØØÙØÙÙ"
-
-#~ msgid "Broughton Island Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØÛØÙâÛ ØØØÙØÙÙ"
-
-#~ msgid "Brown Field Municipal Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÙØØØØÛ ØØØÙÙâÙÛÙØ"
-
-#~ msgid "BrÃnnÃysund/BrÃnnÃy"
-#~ msgstr "ØØÙÙÙØÛØÙÙ/ØØÙÙÙÛ"
-
-#~ msgid "Budaors"
-#~ msgstr "ØÙØØØÙØØ"
-
-#~ msgid "Buenaventura"
-#~ msgstr "ØÙØÙØÙÙØÙØØ"
-
-#~ msgid "Buffalo Coast Guard Station"
-#~ msgstr "ØÛØØÚØÙ ÚØØØ ØØØÙÛ ØÙÙØÙÙ"
-
-#~ msgid "Buffalo Range"
-#~ msgstr "ØÙÙØÙÙ ØÙÛÙØ"
-
-#~ msgid "Buhasa"
-#~ msgstr "ØÙØØØ"
-
-#~ msgid "Buhta Providenja"
-#~ msgstr "ØÙØØ ÙØÙÙÛØÙÛØ"
-
-#~ msgid "Bulawayo"
-#~ msgstr "ØÙÙØÙØÛÙ"
-
-#~ msgid "Bull Arm"
-#~ msgstr "ØÙÙâØØÙ"
-
-#~ msgid "Bullfrog"
-#~ msgstr "ØÙÙâÙØØÚ"
-
-#~ msgid "Buraimi"
-#~ msgstr "ØÙØÛÙÛ"
-
-#~ msgid "Burao"
-#~ msgstr "ØÙØØØÙ"
-
-#~ msgid "Burgos/VillafrÃa"
-#~ msgstr "ØÙØÚÙØ/ØÛØÙØÛØ"
-
-#~ msgid "Burney"
-#~ msgstr "ØØÙÛ"
-
-#~ msgid "Burrows Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØØØÙØ"
-
-#~ msgid "Bursa/Yenisehir"
-#~ msgstr "ØÙØØØ/ÛÙÛâØØÛ"
-
-#~ msgid "Burwell"
-#~ msgstr "ØØÙÙ"
-
-#~ msgid "Bushehr Civ/Afb"
-#~ msgstr "ØÙØÙØ"
-
-#~ msgid "Butaritari"
-#~ msgstr "ØÙØØØÛâØØØÛ"
-
-#~ msgid "Butembo"
-#~ msgstr "ØÙØÙØÙ"
-
-#~ msgid "Butler County"
-#~ msgstr "ØØØÙØÚØÙØÛ"
-
-#~ msgid "Butte La Rose"
-#~ msgstr "ØÙØâÙØØÙØ"
-
-#~ msgid "Buttonville"
-#~ msgstr "ØØØÙÙâÙÛÙ"
-
-#~ msgid "Buzzards Bay"
-#~ msgstr "ØØØØØØ ØÙÛ"
-
-#~ msgid "BÃkÃscsaba"
-#~ msgstr "ØÚØÚØØØ"
-
-#~ msgid "BÃckeburg"
-#~ msgstr "ØÙÚÙâØÙØÚ"
-
-#~ msgid "BÄlÅi-Leadoveni"
-#~ msgstr "ØÙØØÛ-ÙÛØØÙÙÙÛ"
-
-#~ msgid "Cabinda"
-#~ msgstr "ÚØØÛÙØØ"
-
-#~ msgid "Cabiness Field"
-#~ msgstr "ÚØÛÙØ ÙÛÙØ"
-
-#~ msgid "Cabrillo Beach"
-#~ msgstr "ÚØÙØÛÙÙØÛÚ"
-
-#~ msgid "Cagayan De Oro"
-#~ msgstr "ÚØÚØÛØÙ ØÛ ØÙØÙ"
-
-#~ msgid "Cajamarca"
-#~ msgstr "ÚØØØÙØØÚØ"
-
-#~ msgid "Calabar"
-#~ msgstr "ÚØÙØØØØ"
-
-#~ msgid "Calamocha"
-#~ msgstr "ÚØÙØÙÙÚØ"
-
-#~ msgid "Calcasieu"
-#~ msgstr "ÚÙÙÚØØÙ"
-
-#~ msgid "Calcutta/Dum Dum"
-#~ msgstr "ÚÙÚØÙ/ØØÙØØÙ"
-
-#~ msgid "Calden"
-#~ msgstr "ÚØÙØÙ"
-
-#~ msgid "Calexico"
-#~ msgstr "ÚØÙÚØÛÚÙ"
-
-#~ msgid "Calgary Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÚÙÚØÛ"
-
-#~ msgid "Caliente"
-#~ msgstr "ÚÙÛØÙØÛ"
-
-#~ msgid "Calopezzati"
-#~ msgstr "ÚØÙÙÙØØØØÛ"
-
-#~ msgid "Calumet Coast Guard Station"
-#~ msgstr "ØÛØØÚØÙ ÚØØØ ØØØÙÛ ÚÙÛÙÙØ"
-
-#~ msgid "Calverton / Grumman"
-#~ msgstr "ÚÙÙÙØØÙÙ / ÚØØÙÙÙ"
-
-#~ msgid "Calvinia"
-#~ msgstr "ÚØÙÙÛÙÛØ"
-
-#~ msgid "Cameron"
-#~ msgstr "ÚÙØÙÙ"
-
-#~ msgid "Camp San Luis"
-#~ msgstr "ÚÙÙ ØÙâÙÙØÛØ"
-
-#~ msgid "Camp Stanley/H-207"
-#~ msgstr "ÚÙÙ ØØØÙÙÛ/H-207"
-
-#~ msgid "Camp Walker H-805"
-#~ msgstr "ÚÙÙ ÙØÚØ H-805"
-
-#~ msgid "Campo de Marte"
-#~ msgstr "ÚÙÙÙ ØÙâÙØØØÙ"
-
-#~ msgid "Campobasso"
-#~ msgstr "ÚØÙÙÙØØØÙÙ"
-
-#~ msgid "Camrose"
-#~ msgstr "ÚÙØÙØ"
-
-#~ msgid "Camsell River"
-#~ msgstr "ÚÙØÙ ØÛÙØ"
-
-#~ msgid "Canaan"
-#~ msgstr "ÚÙØÙ"
-
-#~ msgid "Canakkale"
-#~ msgstr "ÚÙØØâÙÙØÙ"
-
-#~ msgid "Candle Lake"
-#~ msgstr "ÚÙØÙâÙÛÚ"
-
-#~ msgid "Cannon Air Force Base"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÛØÙÛ ÙÙØÛÛ ÚÙÙÙ"
-
-#~ msgid "Canoas Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÚØÙÙØØØ"
-
-#~ msgid "Cantwell"
-#~ msgstr "ÚÙØâÙÙ"
-
-#~ msgid "Cap Rouge"
-#~ msgstr "ÚØÙ ØÙÚ"
-
-#~ msgid "Cape Charles"
-#~ msgstr "ÚÛÙâÚØØÙØ"
-
-#~ msgid "Cape Disappointment"
-#~ msgstr "ÚÛÙ ØÛØâØÙÙÙÛØÙÙØ"
-
-#~ msgid "Cape Flattery"
-#~ msgstr "ÚÛÙâÙÙØØØÛ"
-
-#~ msgid "Cape Hatteras"
-#~ msgstr "ÚÛÙâÙØØØØØ"
-
-#~ msgid "Cape Henry"
-#~ msgstr "ÚÛÙâÙÙØÛ"
-
-#~ msgid "Cape Hooper"
-#~ msgstr "ÚÛÙâÙÙÙØ"
+#: ../libgweather/timezone-menu.c:278
+msgctxt "timezone"
+msgid "Unknown"
+msgstr "ÙØØÙØØØÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:200
+msgid "Variable"
+msgstr "ÙØØÛØ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:201
+msgid "North"
+msgstr "ØÙØÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:201
+msgid "North - NorthEast"
+msgstr "ØÙØÙ â ØÙØÙ ØØÙÛ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:201
+msgid "Northeast"
+msgstr "ØÙØÙ ØØÙÛ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:201
+msgid "East - NorthEast"
+msgstr "ØØÙ â ØÙØÙ ØØÙÛ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:202
+msgid "East"
+msgstr "ØØÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:202
+msgid "East - Southeast"
+msgstr "ØØÙ â ØÙÙØ ØØÙÛ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:202
+msgid "Southeast"
+msgstr "ØÙÙØ ØØÙÛ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:202
+msgid "South - Southeast"
+msgstr "ØÙÙØ â ØÙÙØ ØØÙÛ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:203
+msgid "South"
+msgstr "ØÙÙØ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:203
+msgid "South - Southwest"
+msgstr "ØÙÙØ â ØÙÙØ ØØØÛ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:203
+msgid "Southwest"
+msgstr "ØÙÙØ ØØØÛ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:203
+msgid "West - Southwest"
+msgstr "ØØØ â ØÙÙØ ØØØÛ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:204
+msgid "West"
+msgstr "ØØØ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:204
+msgid "West - Northwest"
+msgstr "ØØØ â ØÙØÙ ØØØÛ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:204
+msgid "Northwest"
+msgstr "ØÙØÙ ØØØÛ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:204
+msgid "North - Northwest"
+msgstr "ØÙØÙ â ØÙØÙ ØØØÛ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:211 ../libgweather/weather.c:228
+#: ../libgweather/weather.c:300
+msgid "Invalid"
+msgstr "ÙØÙØØØØ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:217
+msgid "Clear Sky"
+msgstr "ØØÙØÙ ØØÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:218
+msgid "Broken clouds"
+msgstr "ÙÛÙÙâØØØÛ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:219
+msgid "Scattered clouds"
+msgstr "ØØØÙØÛ ÙØØÚÙØÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:220
+msgid "Few clouds"
+msgstr "ØØØÙØÛ ØÙØÚ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:221
+msgid "Overcast"
+msgstr "ØØØÛ"
+
+#. TRANSLATOR: If you want to know what "blowing" "shallow" "partial"
+#. * etc means, you can go to http://www.weather.com/glossary/ and
+#. * http://www.crh.noaa.gov/arx/wx.tbl.php
+#. NONE
+#: ../libgweather/weather.c:260 ../libgweather/weather.c:262
+msgid "Thunderstorm"
+msgstr "ØÙÙØÙ Ù ØØØ Ù ØØÙ"
+
+#. DRIZZLE
+#: ../libgweather/weather.c:261
+msgid "Drizzle"
+msgstr "ØØØØÙ ØÛØ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:261
+msgid "Light drizzle"
+msgstr "ØØØØÙ ØÛØ ØØÚ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:261
+msgid "Moderate drizzle"
+msgstr "ØØØØÙ ØÛØ ÙØÙØØ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:261
+msgid "Heavy drizzle"
+msgstr "ØØØØÙ ØÛØ ØÙÚÛÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:261
+msgid "Freezing drizzle"
+msgstr "ØØØØÙ ØÛØ ÛØ ØØÙ"
+
+#. RAIN
+#: ../libgweather/weather.c:262
+msgid "Rain"
+msgstr "ØØØØÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:262
+msgid "Light rain"
+msgstr "ØØØØÙ ØØÚ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:262
+msgid "Moderate rain"
+msgstr "ØØØØÙ ÙØØØÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:262
+msgid "Heavy rain"
+msgstr "ØØØØÙ ØÙÚÛÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:262
+msgid "Rain showers"
+msgstr "ØÚØØØ ØØØØÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:262
+msgid "Freezing rain"
+msgstr "ØØØØÙ ÛØ ØØÙ"
+
+#. SNOW
+#: ../libgweather/weather.c:263
+msgid "Snow"
+msgstr "ØØÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:263
+msgid "Light snow"
+msgstr "ØØÙ ØØÚ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:263
+msgid "Moderate snow"
+msgstr "ØØÙ ÙØØØÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:263
+msgid "Heavy snow"
+msgstr "ØØÙ ØÙÚÛÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:263
+msgid "Snowstorm"
+msgstr "ÚÙÙØÚ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:263
+msgid "Blowing snowfall"
+msgstr "ØÛØØ ØØÙ ÙÙØØÙ ØØ ØØØ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:263
+msgid "Snow showers"
+msgstr "ØÚØØØ ØØÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:263
+msgid "Drifting snow"
+msgstr "ØØÙ ØÛØØÙ"
+
+#. SNOW_GRAINS
+#: ../libgweather/weather.c:264
+msgid "Snow grains"
+msgstr "ØØÙ ÛØâØØÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:264
+msgid "Light snow grains"
+msgstr "ØØÙ ÛØâØØÙâÛ ØØÚ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:264
+msgid "Moderate snow grains"
+msgstr "ØØÙ ÛØâØØÙâÛ ÙØÙØØ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:264
+msgid "Heavy snow grains"
+msgstr "ØØÙ ÛØâØØÙâÛ ØÙÚÛÙ"
+
+#. ICE_CRYSTALS
+#: ../libgweather/weather.c:265
+msgid "Ice crystals"
+msgstr "ØÙÙØâÙØÛ ÛØ"
+
+#. ICE_PELLETS
+#: ../libgweather/weather.c:266
+msgid "Ice pellets"
+msgstr "ÚÙÙÙÙâÙØÛ ÛØ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:266
+msgid "Few ice pellets"
+msgstr "ÚÙÙÙÙâÙØÛ ÛØ ØØ ØØØØØ ÚÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:266
+msgid "Moderate ice pellets"
+msgstr "ÚÙÙÙÙâÙØÛ ÛØ ØØ ØØØØØ ÙØÙØØ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:266
+msgid "Heavy ice pellets"
+msgstr "ÚÙÙÙÙâÙØÛ ÛØ ØØ ØØØØØ ØÛØØ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:266
+msgid "Ice pellet storm"
+msgstr "ÚÙÙØÚ ÚÙÙÙÙâÙØÛ ÛØ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:266
+msgid "Showers of ice pellets"
+msgstr "ØÙØ ÚÙÙÙÙâÙØÛ ÛØ"
+
+#. HAIL
+#: ../libgweather/weather.c:267
+msgid "Hail"
+msgstr "ØÚØÚ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:267
+msgid "Hailstorm"
+msgstr "ØÙÙØÙ ØÚØÚ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:267
+msgid "Hail showers"
+msgstr "ØÚØØØ ØÚØÚ"
+
+#. SMALL_HAIL
+#: ../libgweather/weather.c:268
+msgid "Small hail"
+msgstr "ØÚØÚ ØÛØ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:268
+msgid "Small hailstorm"
+msgstr "ØÙÙØÙ ØÚØÚ ØÛØ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:268
+msgid "Showers of small hail"
+msgstr "ØÚØØØ ØÚØÚ ØÛØ"
+
+#. PRECIPITATION
+#: ../libgweather/weather.c:269
+msgid "Unknown precipitation"
+msgstr "ØØØØ ÙØÙØÙÙÙ"
+
+#. MIST
+#: ../libgweather/weather.c:270
+msgid "Mist"
+msgstr "ÙÙ ØÙÛÙ"
+
+#. FOG
+#: ../libgweather/weather.c:271
+msgid "Fog"
+msgstr "ÙÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:271
+msgid "Fog in the vicinity"
+msgstr "ÙÙ ØØ ØÙØÙÛ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:271
+msgid "Shallow fog"
+msgstr "ÙÙ ÚÙ ØÙÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:271
+msgid "Patches of fog"
+msgstr "ÙÙ ØÚÙ ØÚÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:271
+msgid "Partial fog"
+msgstr "ÙÙ ÙØØÙØÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:271
+msgid "Freezing fog"
+msgstr "ÙÙ ÛØ ØØÙ"
+
+#. SMOKE
+#: ../libgweather/weather.c:272
+msgid "Smoke"
+msgstr "ØÙØ"
+
+#. VOLCANIC_ASH
+#: ../libgweather/weather.c:273
+msgid "Volcanic ash"
+msgstr "ØØÚØØØ ØØØÙØØÙÛ"
+
+#. SAND
+#: ../libgweather/weather.c:274
+msgid "Sand"
+msgstr "ØÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:274
+msgid "Blowing sand"
+msgstr "ØÙâØØØ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:274
+msgid "Drifting sand"
+msgstr "ØÙ ØÛØØÙ"
+
+#. HAZE
+#: ../libgweather/weather.c:275
+msgid "Haze"
+msgstr "ØÛØÚÛ ÙÙØ"
+
+#. SPRAY
+#: ../libgweather/weather.c:276
+msgid "Blowing sprays"
+msgstr "ÙØØØØ ØÛØ ØØØØÙ ÙÙØØÙ ØØ ØØØ"
+
+#. DUST
+#: ../libgweather/weather.c:277
+msgid "Dust"
+msgstr "ØØØØ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:277
+msgid "Blowing dust"
+msgstr "ÚØØ Ù ØØÚ ØØ ØØØ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:277
+msgid "Drifting dust"
+msgstr "ØØØØ ØÛØØÙ"
+
+#. SQUALL
+#: ../libgweather/weather.c:278
+msgid "Squall"
+msgstr "ØØØ Ù ØÙØØÙ"
+
+#. SANDSTORM
+#: ../libgweather/weather.c:279
+msgid "Sandstorm"
+msgstr "ØÙÙØÙ ØÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:279
+msgid "Sandstorm in the vicinity"
+msgstr "ØÙÙØÙ ØÙ ØØ ØÙØÙÛ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:279
+msgid "Heavy sandstorm"
+msgstr "ØÙÙØÙ ØÙ ØÙÚÛÙ"
+
+#. DUSTSTORM
+#: ../libgweather/weather.c:280
+msgid "Duststorm"
+msgstr "ØÛÙØØØ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:280
+msgid "Duststorm in the vicinity"
+msgstr "ØÛÙØØØ ØØ ØÙÙÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:280
+msgid "Heavy duststorm"
+msgstr "ØÛÙØØØ ØÙÚÛÙ"
+
+#. FUNNEL_CLOUD
+#: ../libgweather/weather.c:281
+msgid "Funnel cloud"
+msgstr "ØØØ ÙÙÙÙ(ØÙØÚØÛ)"
+
+#. TORNADO
+#: ../libgweather/weather.c:282
+msgid "Tornado"
+msgstr "ØÙÙØÙ ÙÛÚÙØÙ"
+
+#. DUST_WHIRLS
+#: ../libgweather/weather.c:283
+msgid "Dust whirls"
+msgstr "ÚØØØØâÙØÛ ÚØØ Ù ØØÚ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:283
+msgid "Dust whirls in the vicinity"
+msgstr "ÚØØØØâÙØÛ ÚØØ Ù ØØÚ ØØ ØÙÙÙ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:612
+msgid "%a, %b %d / %H:%M"
+msgstr "%A %Od %B / %OH:%OM"
+
+#: ../libgweather/weather.c:618
+msgid "Unknown observation time"
+msgstr "ØÙØÙ ØØØ ÙØÙØØØ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:630 ../libgweather/weather.c:679
+#: ../libgweather/weather.c:694 ../libgweather/weather.c:710
+#: ../libgweather/weather.c:726 ../libgweather/weather.c:742
+#: ../libgweather/weather.c:759 ../libgweather/weather.c:779
+#: ../libgweather/weather.c:814 ../libgweather/weather.c:832
+#: ../libgweather/weather.c:861 ../libgweather/weather.c:893
+#: ../libgweather/weather.c:910 ../libgweather/weather.c:930
+msgid "Unknown"
+msgstr "ÙØÙØÙÙÙ"
+
+#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Fahrenheit (\302\260 is U+00B0 DEGREE SIGN)
+#: ../libgweather/weather.c:650
+#, c-format
+msgid "%.1f ÂF"
+msgstr "â%I.1f ØØØÙâÛ ÙØØÙÙØÛØâ"
+
+#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Fahrenheit (\302\260 is U+00B0 DEGREE SIGN)
+#: ../libgweather/weather.c:653
+#, c-format
+msgid "%d ÂF"
+msgstr "â%Id ÂFâ"
+
+#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Celsius (\302\260 is U+00B0 DEGREE SIGN)
+#: ../libgweather/weather.c:659
+#, c-format
+msgid "%.1f ÂC"
+msgstr "â%I.1f ØØØÙâÛ ØÙØÛÙØâ"
+
+#. TRANSLATOR: This is the temperature in degrees Celsius (\302\260 is U+00B0 DEGREE SIGN)
+#: ../libgweather/weather.c:662
+#, c-format
+msgid "%d ÂC"
+msgstr "â%Id âÂC"
+
+#. TRANSLATOR: This is the temperature in kelvin
+#: ../libgweather/weather.c:668
+#, c-format
+msgid "%.1f K"
+msgstr "â%I.1f ØØØÙâÛ ÚÙÙÛÙâ"
+
+#. TRANSLATOR: This is the temperature in kelvin
+#: ../libgweather/weather.c:671
+#, c-format
+msgid "%d K"
+msgstr "â%Id K"
+
+#. TRANSLATOR: This is the humidity in percent
+#: ../libgweather/weather.c:762
+#, c-format
+msgid "%.f%%"
+msgstr "âÙ%I.fâ"
+
+#. TRANSLATOR: This is the wind speed in knots
+#: ../libgweather/weather.c:790
+#, c-format
+msgid "%0.1f knots"
+msgstr "%I0.1f ÚØÙâ"
+
+#. TRANSLATOR: This is the wind speed in miles per hour
+#: ../libgweather/weather.c:794
+#, c-format
+msgid "%.1f mph"
+msgstr "%I.1f ÙØÛÙ ØØ ØØØØ"
+
+#. TRANSLATOR: This is the wind speed in kilometers per hour
+#: ../libgweather/weather.c:798
+#, c-format
+msgid "%.1f km/h"
+msgstr "%I.1f ÚÛÙÙÙØØ ØØ ØØØØ"
+
+#. TRANSLATOR: This is the wind speed in meters per second
+#: ../libgweather/weather.c:802
+#, c-format
+msgid "%.1f m/s"
+msgstr "%I.1f ÙØØ ØØ ØØØØ"
+
+#. TRANSLATOR: This is the wind speed as a Beaufort force factor
+#. * (commonly used in nautical wind estimation).
+#.
+#: ../libgweather/weather.c:808
+#, c-format
+msgid "Beaufort force %.1f"
+msgstr "ÙÛØÙÛ ØÙÙÙØØ %.1f"
+
+#: ../libgweather/weather.c:834
+msgid "Calm"
+msgstr "ØØØÙ"
+
+#. TRANSLATOR: This is 'wind direction' / 'wind speed'
+#: ../libgweather/weather.c:842
+#, c-format
+msgid "%s / %s"
+msgstr "â%sâ / â%sâ"
+
+#. TRANSLATOR: This is pressure in inches of mercury
+#: ../libgweather/weather.c:866
+#, c-format
+msgid "%.2f inHg"
+msgstr "%I.2f ØÛÙÚ ØÛÙÙ"
+
+#. TRANSLATOR: This is pressure in millimeters of mercury
+#: ../libgweather/weather.c:870
+#, c-format
+msgid "%.1f mmHg"
+msgstr "%I.1f ÙÛÙÛâÙØØ ØÛÙÙ"
+
+#. TRANSLATOR: This is pressure in kiloPascals
+#: ../libgweather/weather.c:874
+#, c-format
+msgid "%.2f kPa"
+msgstr "%I.2f ÚÛÙÙÙØØÚØÙ"
+
+#. TRANSLATOR: This is pressure in hectoPascals
+#: ../libgweather/weather.c:878
+#, c-format
+msgid "%.2f hPa"
+msgstr "%I.2f ÙÚØÙÙØØÚØÙ"
+
+#. TRANSLATOR: This is pressure in millibars
+#: ../libgweather/weather.c:882
+#, c-format
+msgid "%.2f mb"
+msgstr "%I.2f ÙÛÙÛâØØØ"
+
+#. TRANSLATOR: This is pressure in atmospheres
+#: ../libgweather/weather.c:886
+#, c-format
+msgid "%.3f atm"
+msgstr "%I.3f ØØÙØÙØ"
+
+#. TRANSLATOR: This is the visibility in miles
+#: ../libgweather/weather.c:915
+#, c-format
+msgid "%.1f miles"
+msgstr "%I.1f ÙØÛÙ"
+
+#. TRANSLATOR: This is the visibility in kilometers
+#: ../libgweather/weather.c:919
+#, c-format
+msgid "%.1f km"
+msgstr "%I.1f ÚÛÙÙÙØØ"
+
+#. TRANSLATOR: This is the visibility in meters
+#: ../libgweather/weather.c:923
+#, c-format
+msgid "%.0fm"
+msgstr "%I.0f ÙØØ"
+
+#: ../libgweather/weather.c:957 ../libgweather/weather.c:985
+msgid "%H:%M"
+msgstr "%OH:%OM"
+
+#: ../libgweather/weather.c:1066
+msgid "Retrieval failed"
+msgstr "ØØØÛØØÛ ØÚØØ ØÙØØ"
+
+#. Translators: %d is an error code, and %s the error string
+#: ../libgweather/weather-metar.c:523
+#, c-format
+msgid "Failed to get METAR data: %d %s.\n"
+msgstr "ÚØÙØÙ ØØØÙâÙØÛ METAR ØÚØØ ØÙØØ: %Id %s.\n"
+
+#: ../libgweather/weather-metar.c:571
+msgid "WeatherInfo missing location"
+msgstr "ÙÚØÙ ØØ WeatherInfo ÙÛØØ"
+
+#: ../data/org.gnome.GWeather.gschema.xml.h:1
+#| msgid "Url for the radar map"
+msgid "URL for the radar map"
+msgstr "ÙØØÙÛ ØÛÙØØÙØÛ ÙÙØÙâÛ ØØØØØ"
+
+#: ../data/org.gnome.GWeather.gschema.xml.h:2
+#| msgid "The custom url from where to retrieve a radar map."
+msgid ""
+"The custom URL from where to retrieve a radar map, or empty for disabling "
+"radar maps."
+msgstr ""
+"ÙØØÙÛ ØÛÙØØÙØÛ ØÙØØØÛâØÛ ÚÙ ÙÙØÙâÛ ØØØØØ ØØ ØÙØØ ÚØÙØÙ ÙÛâØÙØØ ÛØ ÙÙØÙâÛ ØØØØØ "
+"ØØ ØÛØÙØØÙ ÛØ ØØÙÛ ÙÛâÚÙØ."
 
-#~ msgid "Cape Lisburne"
-#~ msgstr "ÚÛÙâÙÛØØÙØÙ"
+#. TRANSLATORS: pick a temperature unit that should be used by default in your
+#. locale; values must be quoted
+#: ../data/org.gnome.GWeather.gschema.xml.h:5
+#| msgid "Fahrenheit"
+msgid "'fahrenheit'"
+msgstr "'centigrade'"
 
-#~ msgid "Cape Mercy"
-#~ msgstr "ÚÛÙâÙØØÛ"
+#: ../data/org.gnome.GWeather.gschema.xml.h:6
+msgid "Temperature unit"
+msgstr "ÙØØØ ØÙØ"
 
-#~ msgid "Cape Mudge Light House"
-#~ msgstr "ÚÛÙâÙÛÙØ ÙØÛØâÙØÙØ"
+#: ../data/org.gnome.GWeather.gschema.xml.h:7
+msgid ""
+"The unit of temperature used for showing weather. Valid values are 'kelvin', "
+"'centigrade' and 'fahrenheit'."
+msgstr ""
+"ÙØØØ ØÙØ ØÙØ ÙÙØÛØ ØØâÙÙÙØ. ÙÙØØÛØ ÙØØØØ ØØØØØÙØ ØØ 'kelvin' Ø'centigrade' Ù "
+"'fahrenheit'."
 
-#~ msgid "Cape Newenham"
-#~ msgstr "ÚÛÙ ÙÙØÙÙØÙ"
+#. TRANSLATORS: pick a default distance unit for your locale, see key description
+#. for valid values
+#: ../data/org.gnome.GWeather.gschema.xml.h:10
+#| msgid "miles"
+msgid "'miles'"
+msgstr "'km'"
 
-#~ msgid "Cape Peel West"
-#~ msgstr "ÚÛÙâÙÛÙâÙØØ"
+#: ../data/org.gnome.GWeather.gschema.xml.h:11
+msgid "Distance unit"
+msgstr "ÙØØØ ÙØØÙÙ"
 
-#~ msgid "Cape Romanzof"
-#~ msgstr "ÚÛÙâØÙÙØÙØÙÙ"
+#: ../data/org.gnome.GWeather.gschema.xml.h:12
+msgid ""
+"The unit of distance used for showing weather (for example for visibility or "
+"for distance of important events). Valid values are 'meters', 'km' and "
+"'miles'."
+msgstr ""
+"ÙØØØ ÙØØÙØ ÚÙ ØØØÛ ÙÙØÛØ ØØâÙÙÙØ ØØØÙØØÙ ÙÛâØÙØ (ØØØÛ ÙØØÙ ØÙØ ÙØØÙÛØ ØÛØ Ù ÛØ "
+"ÙØØÙØ ØÙÛØØØÙØÛ ÙÙÙ). ÙÙØØÛØ ÙØØØØ ØØØØØÙØ ØØ 'meters' Ø'km' Ù 'miles'."
 
-#~ msgid "Cape Saint Elias"
-#~ msgstr "ÚÛÙâØÙØâØÙÛØ"
+#. TRANSLATORS: pick a default speed unit for your locale, see key description
+#. for valid values
+#: ../data/org.gnome.GWeather.gschema.xml.h:15
+#| msgid "knots"
+msgid "'knots'"
+msgstr "'kph'"
 
-#~ msgid "Cape San Blas"
-#~ msgstr "ÚÛÙâØÙØâØÙØØ"
+#: ../data/org.gnome.GWeather.gschema.xml.h:16
+msgid "Speed unit"
+msgstr "ÙØØØ ØØØØ"
 
-#~ msgid "Cape Sarichef"
-#~ msgstr "ÚÛÙâØØØÛÚÙ"
+#: ../data/org.gnome.GWeather.gschema.xml.h:17
+msgid ""
+"The unit of speed used for showing weather (for example for wind speed). "
+"Valid values are 'ms' (meters per second), 'kph' (kilometers per hour), "
+"'mph' (miles per hour), 'knots' and 'bft' (Beaufort scale)."
+msgstr ""
+"ÙØØØ ØØØØ ÚÙ ØØØÛ ÙÙØÛØ ØØâÙÙÙØ ØØØÙØØÙ ÙÛâØÙØ (ØØØÛ ÙØØÙ ØÙØ ØØØØ ØØØ). "
+"ÙÙØØÛØ ÙØØØØ ØØØØØÙØ ØØ 'ms' (ÙØØ ØØ ØØÙØÙ)Ø 'kph' (ÚÛÙÙÙØØ ØØ ØØØØ)Ø "
+"'mph' (ÙØÛÙ ØØ ØØØØ)Ø 'knots' Ù 'bft' (ÙÙÛØØ ØÙÙÙØØ)."
 
-#~ msgid "Cape Scott Light"
-#~ msgstr "ÚÛÙâØØÚØØâÙØÛØ"
+#. TRANSLATORS: pick a default pressure unit for your locale, see key description
+#. for valid values
+#: ../data/org.gnome.GWeather.gschema.xml.h:20
+msgid "'inch-hg'"
+msgstr "'atm'"
 
-#~ msgid "Cape Tobin Automated Reporting Station"
-#~ msgstr "ØÛØØÚØÙ ÙØØØØÙâÛ ØÙØÚØØ ÚÛÙâØÙØÛÙ"
+#: ../data/org.gnome.GWeather.gschema.xml.h:21
+msgid "Pressure unit"
+msgstr "ÙØØØ ÙØØØ"
 
-#~ msgid "Cape Vincent"
-#~ msgstr "ÚÛÙâÙÛÙØÙØ"
+#: ../data/org.gnome.GWeather.gschema.xml.h:22
+msgid ""
+"The unit of pressure used for showing weather. Valid values are "
+"'kpa' (kilopascal), 'hpa' (hectopascal), 'mb' (millibar, mathematically "
+"equivalent to 1 hPa but shown differently), 'mm-hg' (millimiters of "
+"mercury), 'inch-hg' (inches of mercury), 'atm' (atmospheres)."
+msgstr ""
+"ÙØØØ ÙØØØ ÚÙ ØØØÛ ÙÙØÛØ ØØâÙÙÙØ ÙÙØØ ØØØÙØØÙ ÙØØØ ÙÛâÚÛØØ. ÙÙØØÛØ ÙØØØØ "
+"ØØØØØÙØ ØØ 'kpa' (ÚÙÛÙÙØØÚØÙ), 'hpa' (ÙÚØÙÙØØÚØÙ), 'mb' (ÙÛÙÛâØØØØ ØØ ÙØØØ "
+"ØÛØØÛ ÙØØØÙ Û ÙÚØÙÙØØÚØÙ ØØØ ØÙØ ØÙ ØÚÙ ÙØÙØÙØÛ ÙÙØÛØ ØØØÙ ÙÛâØÙØ), 'mm-"
+"hg' (ÙÛÙÛâÙØØ ØÛÙÙ), 'inch-hg' (ØÛÙÚ ØÛÙÙ), 'atm' (ØØÙÙØÙØ)."
+
+#: ../data/org.gnome.GWeather.gschema.xml.h:23
+#| msgid "Zone location"
+msgid "Default location"
+msgstr "ÙÚØÙ ÙÛØâÙØØ"
+
+#: ../data/org.gnome.GWeather.gschema.xml.h:24
+msgid ""
+"The default location for the weather applet. The first field is the name "
+"that will be shown. If empty, it will be taken from the locations database. "
+"The second field is the METAR code for the default weather station. It must "
+"not be empty and must correspond to a &lt;code&gt; tag in the Locations.xml "
+"file. The third field is a tuple of (latitude, longitude), to override the "
+"value taken from the database. This is only used for sunrise and moon phase "
+"calculations, not for weather forecast."
+msgstr ""
+"ÙÚØÙ ÙÛØâÙØØ ØØØÛ ØØÙØÙÚ ØØâÙÙÙØ. ÙÛÙØ ØÙÙ ÙØÙÛ ØØØ ÚÙ ÙÙØÛØ ØØØÙ ÙÛâØÙØ. ØÚØ "
+"ØØÙÛ ØØØØØ ØØ ØØÛÙ ØØÙÚâØØÙØØØØÛ ÙÚØÙâÙØ ØØÛØÙØ ØÙØÙØ ØØ. ÙÛÙØ ØÙÙ ÚØ METAR "
+"ØÛØØÚØÙ ÙÙØØÙØØÛ ÙÛØâÙØØ ØØØ. ØÛÙ ÙØØÛØ ØØÙÛ ØØØØ Ù ØØÛØ ØØØØØ ØØ ØÚ &lt;"
+"code&gt; ØØ ÙØÙÙØÙ Locations.xml ØØØØ. ÙÛÙØ ØÙÙ ÛÚ ØØÙÙ ØØ (latitude, "
+"longitude) ØØØØ ØØ ÙÙØØÛØ ØØÛØÙØ ØØÙ ØØ ØØÙÚ ØØÙØØØØÛ ØØ ØØØÙÙÛØÛ ÚÙØ. ØÛÙ "
+"ØÙÙØ ÙÙØ ØØØÛ ÙØØØØØØ ØØÙØ Ù ØØÙØ ÙØÙ ØØØÙØØÙ ÙÛâØÙØ Ù ØØ ÙÛØâØÛÙÛ ÙÙØ ØØØÛØÛ "
+"ÙØØØØ."
 
-#~ msgid "Cape Whittle"
-#~ msgstr "ÚÛÙâÙÛØÙ"
+#~ msgid "DEFAULT_LOCATION"
+#~ msgstr "Tehran"
 
-#~ msgid "Capital International Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛÙâØÙÙÙÙÛ ÙØÛØØØ"
+#~ msgid "DEFAULT_CODE"
+#~ msgstr "OIII"
 
-#~ msgid "Capo Bellavista"
-#~ msgstr "ÚØÙÙ ØÙØÙÛØØØ"
+#~ msgid "DEFAULT_ZONE"
+#~ msgstr " "
 
-#~ msgid "Capo Caccia"
-#~ msgstr "ÚØÙÙ ÚØÚÛØ"
+#~ msgid "DEFAULT_RADAR"
+#~ msgstr " "
 
-#~ msgid "Capo Carbonara"
-#~ msgstr "ÚØÙÙ ÚØØØÙÙØØØ"
+#~ msgid "DEFAULT_COORDINATES"
+#~ msgstr "35-41N 051-21E"
 
-#~ msgid "Capo Frasca"
-#~ msgstr "ÚØÙÙ ÙØØØÚØ"
+#~ msgid "Default"
+#~ msgstr "ÙÛØâÙØØ"
 
-#~ msgid "Capo Palinuro"
-#~ msgstr "ÚØÙÙ ÙØÙÛÙØØÙ"
+#~ msgid "K"
+#~ msgstr "ÚÙÙÛÙ"
 
-#~ msgid "Capo S. Lorenzo"
-#~ msgstr "ÚØÙÙ ØÙâÙÙØÙØÙ"
+#~ msgid "C"
+#~ msgstr "ØÙØÛÙØ"
 
-#~ msgid "Car Nicobar"
-#~ msgstr "ÚØØ ÙÛÚÙØØØ"
+#~ msgid "F"
+#~ msgstr "ÙØØÙÙØÛØ"
 
-#~ msgid "Caracas/La Carlota"
-#~ msgstr "ÚØØØÚØØ/ÙØ ÚØØÙÙØØ"
+#~ msgid "m/s"
+#~ msgstr "ÙØØ ØØ ØØÙÛÙ"
 
-#~ msgid "Caracas/Oscar Macha"
-#~ msgstr "ÚØØØÚØØ/ØØÚØØ ÙØØØ"
+#~ msgid "km/h"
+#~ msgstr "ÚÛÙÙÙØØ ØØ ØØØØ"
 
-#~ msgid "Caransebes"
-#~ msgstr "ÚØØØÙØØØ"
+#~ msgid "mph"
+#~ msgstr "ÙØÛÙ ØØ ØØØØ"
 
-#~ msgid "Carberry"
-#~ msgstr "ÚØØØØÛ"
+#~ msgid "Beaufort scale"
+#~ msgstr "ÙÙÛØØ ØÙÙÙØØ"
 
-#~ msgid "Caribou Point"
-#~ msgstr "ÚØÛØÙ ÙÙÛÙØ"
+#~ msgid "kPa"
+#~ msgstr "ÚÛÙÙÙØØÚØÙ"
 
-#~ msgid "Carl's Field Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÚØØÙØÙÛÙØ"
+#~ msgid "hPa"
+#~ msgstr "ÙÚØÙÙØØÚØÙ"
 
-#~ msgid "Carp"
-#~ msgstr "ÚÙØÙ"
+#~ msgid "mb"
+#~ msgstr "ÙÛÙÛâØØØ"
 
-#~ msgid "Carpiquet"
-#~ msgstr "ÚØØÙÛÚØ"
+#~ msgid "mmHg"
+#~ msgstr "ÙÛÙÛâÙØØ ØÛÙÙ"
 
-#~ msgid "Cartagena/Rafael NuÃez"
-#~ msgstr "ÚØØØØØÙØ/ØØÙØØÙ ÙÙÙØ"
+#~ msgid "inHg"
+#~ msgstr "ØÛÙÚ ØÛÙÙ"
 
-#~ msgid "Carupano/Gen. Jose"
-#~ msgstr "ÚØØÙÙØÙÙ/ÚÙØØÙ ØÙØÙ"
+#~ msgid "atm"
+#~ msgstr "ØØÙØÙØ"
 
-#~ msgid "Casablanca"
-#~ msgstr "ÚØØØØÙØÙÚØ"
+#~ msgid "m"
+#~ msgstr "ÙØØ"
 
-#~ msgid "Casement"
-#~ msgstr "ÚÙÛØÙÙØ"
+#~ msgid "km"
+#~ msgstr "ÚÛÙÙÙØØ"
 
-#~ msgid "Castle Air Force Base"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÛØÙÛâØØÛØÛÛ ÚÙØÙ"
+#~ msgid "mi"
+#~ msgstr "ÙØÛÙ"
 
-#~ msgid "Castle Hill"
-#~ msgstr "ÚÙØÙâÙÛÙ"
+#~ msgid "DEFAULT_TEMP_UNIT"
+#~ msgstr "C"
 
-#~ msgid "Castroville"
-#~ msgstr "ÚØØØØÙâÙÛÙ"
+#~ msgid "DEFAULT_SPEED_UNIT"
+#~ msgstr "km/h"
 
-#~ msgid "Catamarca"
-#~ msgstr "ÚØØØÙØØÚØ"
+#~ msgid "DEFAULT_PRESSURE_UNIT"
+#~ msgstr "mb"
 
-#~ msgid "Catarman"
-#~ msgstr "ÚØØØØÙØÙ"
+#~ msgid "DEFAULT_DISTANCE_UNIT"
+#~ msgstr "km"
 
-#~ msgid "Cathedral Point"
-#~ msgstr "ÚØØØØÙ ÙÙÛÙØ"
+#~ msgid ""
+#~ "A three-digit-long code for retrieving radar maps from weather.com, found "
+#~ "from http://git.gnome.org/cgit/libgweather/plain/data/Locations.xml.in";
+#~ msgstr ""
+#~ "ÛÚ ÚØ Û ØÙÙÛ ØØØÛ ÚØÙØÙ ÙÙØÙâÙØÛ ØØØØØ ØØ weather.com ÚÙ ÙÛâØÙØÙ ØÙ ØØ ØØ "
+#~ "http://git.gnome.org/cgit/libgweather/plain/data/Locations.xml.in ÛØÙØ"
 
-#~ msgid "Cayenne / Rochambeau"
-#~ msgstr "ÚØÛÙÙ / ØÙØÙØÙ"
+#~ msgid ""
+#~ "A unique zone for the city, as found from http://git.gnome.org/cgit/";
+#~ "libgweather/plain/data/Locations.xml.in"
+#~ msgstr ""
+#~ "ØÙØÙ ÛÚØØ ØØØÛ ØÙØØ ÙÛâØÙØÙ ØÙ ØØ ØØ http://git.gnome.org/cgit/libgweather/";
+#~ "plain/data/Locations.xml.in ÛØÙØ "
 
-#~ msgid "Cayman Brac"
-#~ msgstr "ÚÛâÙÙ ØØØÚ"
+#~ msgid ""
+#~ "Determines whether the applet automatically updates its weather "
+#~ "statistics or not."
+#~ msgstr ""
+#~ "ØØÛÛÙ ÙÛâÚÙØ ÚÙ ØØÙØÙÚ ØÙ ØÙØ ØÙØÚØØ ØÙØØ ØØ Ù ÙÙØ ØØ ØÙâÙÙÚØÙ ØÚÙØ ÛØ ÙÙ."
 
-#~ msgid "Cayo Coco/Jardines Del Rey"
-#~ msgstr "ÚØÛÙ ÚÙÚÙ"
+#~ msgid "Display radar map"
+#~ msgstr "ÙÙØÛØ ÙÙØÙâÛ ØØØØØ"
 
-#~ msgid "Cecil Field Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛØÛÙâÙÛÙØ"
+#~ msgid "Fetch a radar map on each update."
+#~ msgstr "ØØ ÙØ ØÙâÙÙÚØÙâØØØÛ ÛÚ ÙÙØÙâÛ ØØØØØ ÚØÙØÙ ØÙØ."
 
-#~ msgid "Cecil Field NAS"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÙØÛÛ ÙÛØÙÛâØØÛØÛÛ ØÛØÛÙâÙÛÙØ"
+#~ msgid ""
+#~ "If true, then retrieve a radar map from a location specified by the "
+#~ "\"radar\" key."
+#~ msgstr ""
+#~ "ØÚØ ÂØØØØÂ ØØØØØ ÛÚ ÙÙØÙâÛ ØØØØØ ØØ ÙÚØÙ ÙØØØ ØØÙ ØÙØØ ÚÙÛØ ÂØØØØØÂ ÚØÙØÙ "
+#~ "ØÙØ."
 
-#~ msgid "Ceduna"
-#~ msgstr "ÚØÙÙØ"
+#~ msgid ""
+#~ "Latitude and longitude of your location expressed in DD-MM-SS[NS] DD-MM-SS"
+#~ "[EW]."
+#~ msgstr ""
+#~ "ØÙÙ Ù ØØØ ØØØØÙÛØÛÛ ÙÚØÙ ØÙØ ÚÙ ØÙ ØÚÙ DD-MM-SS[NS] DD-MM-SS[EW]â ÙØØØ ØØÙ "
+#~ "ØØØ"
 
-#~ msgid "Cemetery Separa"
-#~ msgstr "ØÛÙØØÛ ØÛÙØØØ"
+#~ msgid "Location coordinates"
+#~ msgstr "ÙØØØØØ ÙÚØÙ"
 
-#~ msgid "Centreville"
-#~ msgstr "ØÙØØÙÛÙ"
+#~ msgid "Nearby city"
+#~ msgstr "ØÙØ ÙØØÛÚ"
 
-#~ msgid "Ceres"
-#~ msgstr "ØÛÙâØÙØ"
+#~ msgid ""
+#~ "Nearby major zone, such as a capital city, as found from http://git.gnome.";
+#~ "org/cgit/libgweather/plain/data/Locations.xml.in"
+#~ msgstr ""
+#~ "ÙÙØÙÙ ØÙØÙÛ ØØÙÛ ÙØØÛÚØ ÙØÙ ÙØÛØØØØ ÚÙ ÙÛâØÙØÙ ØÙ ØØ ØØ http://git.gnome.";
+#~ "org/cgit/libgweather/plain/data/Locations.xml.in ÛØÙØ"
 
-#~ msgid "Chachapoyas"
-#~ msgstr "ÚØÚØÙÙÛØØ"
+#~ msgid "Not used anymore"
+#~ msgstr "ØÛÚØ ØØØÙØØÙ ÙÙÛâØÙØ"
 
-#~ msgid "Chaiyaphum"
-#~ msgstr "ÚØÛØÙÙÙ"
+#~ msgid "Radar location"
+#~ msgstr "ÙÚØÙ ØØØØØÛ"
 
-#~ msgid "Chalkida"
-#~ msgstr "ØØÙÚÛØ"
+#~ msgid "The city that gweather displays information for."
+#~ msgstr "ØÙØÛ ÚÙ ØÛâÙÙØÙØ ØØÙØØØØ ØÙ ØØ ÙÙØÛØ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Chamouchouane"
-#~ msgstr "ØØÙÙØÙØØÙ"
+#~ msgid "The interval, in seconds, between automatic updates."
+#~ msgstr "ØØØÙâÛ ÙØØÛÙ ØÙâÙÙÚØÙâØØØÛâÙØÛ ØÙØÚØØØ ØØ ØØØ ØØÙÛÙ"
 
-#~ msgid "Chanaral"
-#~ msgstr "ÚØÙÛØØØÙ"
+#~ msgid "The unit to use for pressure."
+#~ msgstr "ÙØØØÛ ÚÙ ØØØÛ ÙØØØ ØØØÙØØÙ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Chandalar Lake"
-#~ msgstr "ØÙØÙØØ ÙÛÚ"
+#~ msgid "The unit to use for temperature."
+#~ msgstr "ÙØØØÛ ÚÙ ØØØÛ ØÙØ ØØØÙØØÙ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Channel Island"
-#~ msgstr "ØØØÛØ ÚÙÙÙÙ"
+#~ msgid "The unit to use for visibility."
+#~ msgstr "ÙØØØÛ ÚÙ ØØØÛ ØÛØ ØØØÙØØÙ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Chanthaburi"
-#~ msgstr "ÚØÙØØØÙØÛ"
+#~ msgid "The unit to use for wind speed."
+#~ msgstr "ÙØØØÛ ÚÙ ØØØÛ ØØØØ ØØØ ØØØÙØØÙ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Chapelco"
-#~ msgstr "ØÚØÙÙÙÚÙ"
+#~ msgid "Update interval"
+#~ msgstr "ØØØÙâÛ ØÙâÙÙÚØÙâØØØÛ"
 
-#~ msgid "Charleroi"
-#~ msgstr "ØØØÙØÙØ"
+#~ msgid "Update the data automatically"
+#~ msgstr "ØÙâÙÙÚØÙâØØØÛ ØÙØÚØØ ØØØÙâÙØ"
 
-#~ msgid "Charles De Gaulle"
-#~ msgstr "ØØØÙ ØÙÚÙ"
+#~ msgid "Use custom url for the radar map"
+#~ msgstr "ØØØÙØØÙ ØØ ÙØØÙÛ ØÛÙØØÙØÛ ØÙØØØÛ ØØØÛ ÙÙØÙâÛ ØØØØØ"
 
-#~ msgid "Charlestown/Newcast"
-#~ msgstr "ÚØØÙØØØÙÙ"
+#~ msgid "Use metric units"
+#~ msgstr "ØØØÙØØÙ ØØ ÙØØØÙØÛ ÙØØÛÚ"
 
-#~ msgid "Charleville-MeziÃres"
-#~ msgstr "ØØØÙÙâÙÛÙ-ÙÙØÛâÛØ"
+#~ msgid "Use metric units instead of english units."
+#~ msgstr "ØØØÙØØÙ ØØ ÙØØØÙØÛ ÙØØÛÚ ØÙ ØØÛ ÙØØØÙØÛ ØÙÚÙÛØÛ."
 
-#~ msgid "Charlevoix Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØÙØÙÙØØ"
+#~ msgid "Weather for a city"
+#~ msgstr "ØØ Ù ÙÙØÛ ÛÚ ØÙØ"
 
-#~ msgid "Charlo"
-#~ msgstr "ØØØÙÙ"
+#~ msgid "Weather location information"
+#~ msgstr "ØØÙØØØØ ÙÚØÙ ØØ Ù ÙÙØ"
 
-#~ msgid "Charlottetown Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØØÙÙØâØØÙÙ"
+#~ msgid "Weather location information."
+#~ msgstr "ØØÙØØØØ ÙÚØÙ ØØ Ù ÙÙØ."
 
-#~ msgid "Chatham AWRS"
-#~ msgstr "ÚÙÙØÙÛ ØØ ØÛØÙØÛ ØÙØÛÚØ ØØ ÚØÙØÙ"
+#, fuzzy
+#~ msgid "%.1f â"
+#~ msgstr "â%I.1f ØØØÙâÛ ÚÙÙÛÙâ"
 
-#~ msgid "Chatham Coast Guard Station"
-#~ msgstr "ØÛØØÚØÙ ÚØØØ ØØØÙÛ ÚÙØØÙ"
+#, fuzzy
+#~ msgid "%d â"
+#~ msgstr "â%Id K"
 
-#~ msgid "Chatham Municipal Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØØ ÚØÙØÙ"
+#, fuzzy
+#~ msgid "%.1f â"
+#~ msgstr "â%I.1f ØØØÙâÛ ÚÙÙÛÙâ"
 
-#~ msgid "Chattanooga / Daisy"
-#~ msgstr "ÚØØØÙÙÚØ / ØÙÛØÛ"
+#, fuzzy
+#~ msgid "%d â"
+#~ msgstr "â%Id K"
 
-#~ msgid "Chaybukha"
-#~ msgstr "ÚØÛØØÙØØ"
+#~ msgid "_About"
+#~ msgstr "_ØØØØØÙ"
 
-#~ msgid "Cheboksary"
-#~ msgstr "ÚÛØØÚØØØÛ"
+#~ msgid "_Help"
+#~ msgstr "_ØØÙÙÙØ"
 
-#~ msgid "Chenault Airpark"
-#~ msgstr "ÙØØÚ ÙÙØÛÛ ÚÛÙØÙÙØ"
+#~ msgid "_Keyboard Accessibility Preferences"
+#~ msgstr "ØØØÛØØØ ØØØØØÛâÙØÛØÛ _ØÙØÙâÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Cherkasy"
-#~ msgstr "ÚØÚØØÛ"
+#~ msgid "AccessX Status Applet Factory"
+#~ msgstr "ÚØØØØÙÙâÛ ØØÙØÙÚ ÙØØÛØ AccessX"
 
-#~ msgid "Chernovsty"
-#~ msgstr "ÚØÙÙÙØØÛ"
+#~ msgid "Keyboard Accessibility Status"
+#~ msgstr "ÙØØÛØ ØØØØØÛâÙØÛØÛ ØÙØÙâÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Cherry Point"
-#~ msgstr "ÚØÛ ÙÙÛÙØ"
+#~ msgid "Keyboard Accessibility Status Applet Factory"
+#~ msgstr "ÚØØØØÙÙâÛ ØØÙØÙÚ ÙØØÛØ ØØØØØÛâÙØÛØÛ ØÙØÙâÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Chetco River"
-#~ msgstr "ÚÛØÚÙ ØÛÙØ"
+#~ msgid "Shows the status of keyboard accessibility features"
+#~ msgstr "ÙØØÛØ ØÙÚØÙØØ ØØØØØÛâÙØÛØÛ ØÙØÙâÚÙÛØ ØØ ÙØØÙ ÙÛâØÙØ"
 
-#~ msgid "Chetwynd"
-#~ msgstr "ÚØÙÛÙØ"
+#~ msgid "AccessX Status"
+#~ msgstr "ÙØØÛØ AccessX"
 
-#~ msgid "Chevery"
-#~ msgstr "ØÙÙÙØÛ"
+#~ msgid "Shows the state of AccessX features such as latched modifiers"
+#~ msgstr "ÙØØÛØ ØÙÚØÙØØ AccessX ØØ ÙØÛÙ ØØÛÛØØÙÙØÙâÙØÛ ÚÙØâØØÙ ØØ ÙØØÙ ÙÛâØÙØ"
 
-#~ msgid "Chia Tung"
-#~ msgstr "ØÛØØÙÙÚ"
+#~ msgid "translator-credits"
+#~ msgstr ""
+#~ "ØÙØØÙ ÙÙØÙØØØ <roozbeh farsiweb info>â\n"
+#~ "ÙÛÙØØ ØÚØÛØ <meelad farsiweb info>\n"
+#~ "ØÙÙØØ ØØØØ<elnaz farsiweb info>\n"
+#~ "ÙØØØÙÙ ØØØÙØØØ <farzaneh farsiweb info>"
 
-#~ msgid "Chiang Kai Shek"
-#~ msgstr "ØÛØÙÚ ÚØÛ ØÚ"
+#~ msgid "There was an error launching the help viewer: %s"
+#~ msgstr "ØØ ØØÙ ØÙØØØÛ ÙÙØÛØâØÙÙØÙâÛ ØØÙÙÙØ ØØØÛÛ ÙÛØ ØÙØ: %s"
 
-#~ msgid "Chiang Rai"
-#~ msgstr "ØÛØÙÚ ÚØÛ ØÚ"
+#~ msgid "There was an error launching the keyboard preferences dialog: %s"
+#~ msgstr "ØØ ØØÙâØÙØØØÛ ØØØØØ ÙÛÚØØÙØÛ ØÙØÙâÚÙÛØ ØØØÛÛ ÙÛØ ØÙØ: %s"
 
-#~ msgid "Chiayi"
-#~ msgstr "ØÛØÛ"
+#~ msgid "a"
+#~ msgstr "Ø"
 
-#~ msgid "Chicago Weather Service Forecast Office"
-#~ msgstr "ØØØÙØÙ ÙÙØØÙØØÛ ØÛÚØÚÙ"
+#~ msgid "Shows keyboard status when accessibility features are used."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÙÙØÛ ØØ ØÙÚØÙØØ ØØØØØÛâÙØÛØÛ ØØØÙØØÙ ØÙØØ ÙØØÛØ ØÙØÙâÚÙÛØ ØØ âÙØØÙ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Chihhangs"
-#~ msgstr "ÚÛÙØØÙØ"
+#~ msgid "XKB Extension is not enabled"
+#~ msgstr "ÚØØØØ XKB ØÙ ÚØØ ÙÛØÙØØØÙ ØØØ"
 
-#~ msgid "Chile Chico"
-#~ msgstr "ÚÛÙÙ ÚÛÚÙ"
+#~ msgid "Unknown error"
+#~ msgstr "ØØØÛ ÙØÙØÙÙÙ"
 
-#~ msgid "Chilecito"
-#~ msgstr "ÚÛÙÙâØÛØÙ"
+#~ msgid "Error: %s"
+#~ msgstr "ØØØ: %s"
 
-#~ msgid "Chileka"
-#~ msgstr "ÚÛÙÙâÚØ"
+#~ msgid "Displays current state of keyboard accessibility features"
+#~ msgstr "ÙØØÛØ ÙØÙÛ ØÙÚØÙØØ ØØØØØÛâÙØÛØÛ ØÙØÙâÚÙÛØ ØØ ÙÙØÛØ ÙÛâØÙØ"
 
-#~ msgid "ChillÃn"
-#~ msgstr "ÚÛÙØÙ"
+#~ msgid "Battery Charge Monitor"
+#~ msgstr "ÙØÛØÚØ ÙØ ØÙØÙ ØØØØÛ"
 
-#~ msgid "Chipinge"
-#~ msgstr "ÚÛÙÛÙÚ"
+#~ msgid "Battstat Factory"
+#~ msgstr "ÚØØØØÙÙâÛ Battstat"
 
-#~ msgid "Chippewa"
-#~ msgstr "ÚÛÙØÙØ"
+#~ msgid "Monitor a laptop's remaining power"
+#~ msgstr "ÙØÛØ ØØÙ ØØÙÛâÙØÙØÙâÛ ÚØÙÙÛÙØØÙØÛ ÚÛÙÛ"
 
-#~ msgid "Chitipa"
-#~ msgstr "ÚÛÙÛØØ"
+#~ msgid "_Preferences"
+#~ msgstr "_ØØØÛØØØ"
 
-#~ msgid "Choctaw Pensacola"
-#~ msgstr "ÚØÚØØ ÙÙØØÚÙÙØ"
+#~ msgid "0 for no label, 1 for percentage and 2 for time remaining"
+#~ msgstr "âÛ ØØØÛ ØØÙÙ ØØÚØØØ Û ØØØÛ ØØØØ Ù Û ØØØÛ ØÙØÙ ØØÙÛ ÙØÙØÙ"
 
-#~ msgid "Choma"
-#~ msgstr "ÚÙÙØ"
+#~ msgid "Beep for warnings"
+#~ msgstr "ØÙÙ ØØØÛ ÙØØØØ"
 
-#~ msgid "Christmas/Cassidy"
-#~ msgstr "ÚØÛØÙØ/ÚØÛØÛ"
+#~ msgid "Beep when displaying a warning"
+#~ msgstr "ÙÙÚØÙ ÙÙØÛØ ÙØØØØ ØÙÙ ØØÙØ"
 
-#~ msgid "Churchill Falls"
-#~ msgstr "ÚØÚÛÙ ÙØÙØ"
+#~ msgid "Drain from top"
+#~ msgstr "ØØ ØØÙØ ØØÙÛ ØÙØ"
 
-#~ msgid "ChÃtillon-sur-Seine"
-#~ msgstr "ØØØÛÙÙÙ ØÙØ ØÙ"
+#~ msgid "Full Battery Notification"
+#~ msgstr "ØØÙØØ ÙØ ØÙØÙ ØØØØÛ"
 
-#~ msgid "Cigli"
-#~ msgstr "ÚÛÚÙÛ"
+#~ msgid "Low Battery Notification"
+#~ msgstr "ØØÙØØ ÚÙ ØÙØÙ ØØØØÛ"
 
-#~ msgid "Circle City"
-#~ msgstr "ØØÚÙ ØÛØÛ"
+#~ msgid "Notify user when the battery is full"
+#~ msgstr "ÙÙØÛ ØØØØÛ ÙØ ØØØ ØÙ ÚØØØØ ØØÙØØ ØØØÙ ØÙØ"
 
-#~ msgid "City Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÙØÛ"
+#~ msgid "Notify user when the battery is low"
+#~ msgstr "ÙÙØÛ ØØØØÛ ØØÙÛ ØØØ ØÙ ÚØØØØ ØØÙØØ ØØØÙ ØÙØ"
 
-#~ msgid "Ciudad del Carmen"
-#~ msgstr "ØÛÙØØØ ØÙâÚØØÙÙ"
+#~ msgid "Red value level"
+#~ msgstr "ØØØ ÙÙØØØ ÙØÙØ"
 
-#~ msgid "Civitavecchia"
-#~ msgstr "ÚÛÙÛØØÙÚÙÛØ"
+#~ msgid ""
+#~ "Show the battery meter draining from the top of the battery. Only "
+#~ "implemented for traditional battery view."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÙØÛÛÙ ØÙØÙ ØØØÙâÛ ØØØØÛâØÙØ ØÙ ØÚÙ ØØÙÛ ØØÙ ØØ ØØ ØØØØÛ ÙØØÙ ØØØÙ ØÙØ. ÙÙØ "
+#~ "ØØ ÙÙØÛ ØØØØÛ ØÙØÛ ÙÛØØÙâØØØÛ ØØÙ ØØØ."
 
-#~ msgid "Claiborne Range"
-#~ msgstr "ÚÙØÛØØÙ ØÙÛÙØ"
+#~ msgid "Show the horizontal battery"
+#~ msgstr "ÙØØÙ ØØØÙ ØØØØÛ ØÙÙÛ"
 
-#~ msgid "Clark"
-#~ msgstr "ÚÙØØÚ"
+#~ msgid "Show the time/percent label"
+#~ msgstr "ÙØØÙ ØØØÙ ØØÚØØ ØØØØ/ØÙØÙ"
 
-#~ msgid "Clarkfield Pampanga"
-#~ msgstr "ÚÙØØÚÙÛÙØ ÙØÙÙØÙÚØ"
+#~ msgid "Show the traditional, horizontal battery on the panel"
+#~ msgstr "ÙØØÙ ØØØÙ ØØØØÛ ØÙØÛ ØÙÙÛ ØÙÛ ØØØÙÙ"
 
-#~ msgid "Cleveland Harbor Coast Guard Station"
-#~ msgstr "ØÛØØÚØÙ ÚØØØ ØØØÙÛ ÚÙÛÙÙÙØ"
+#~ msgid "Show the upright, smaller battery on the panel"
+#~ msgstr "ÙØØÙ ØØØÙ ØØØØÛ ØÛØØØØÙ ÚÙ ÚÙÚÚØØ ØØØ ØÙÛ ØØØÙÙ"
 
-#~ msgid "Clover"
-#~ msgstr "ÚÙÙÙØ"
+#~ msgid ""
+#~ "The battery level below which the battery is displayed as red. Also the "
+#~ "value at which the low battery warning is displayed."
+#~ msgstr ""
+#~ "ØØØÛ ØØ ØØØØÛ ÚÙ ÙØÛÛÙâØØ ØØ ØÙ ØØØØÛ ÙØÙØ ÙÙØÛØ ØØØÙ ÙÛâØÙØ. ÙÙÚÙÛÙ ÙÙØØØÛ "
+#~ "ÚÙ ØØ ØÙ ØØØØØ ÚÙ ØØÙ ØØØØÛ ÙØØÙ ØØØÙ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Cluff Lake"
-#~ msgstr "ÚÙØÙâÙÛÚ"
+#~ msgid "Upright (small) battery"
+#~ msgstr "ØØØØÛ ØÛØØØØÙ (ÚÙÚÚ)"
 
-#~ msgid "Coast Guard Light Station"
-#~ msgstr "ØÛØØÚØÙ Ù ÙØÙÙØ ØØÛØÛÛ ÚØØØ ØØØÙÛ"
+#~ msgid ""
+#~ "Use the value defined in red_value as a time remaining to show the "
+#~ "warning dialog rather than a percentage"
+#~ msgstr ""
+#~ "ØØØÛ ÙØØÙ ØØØÙ ÙØØÙØÙâÛ ØØØØØ ØÙ ØØÛ ØØØØ ØØ ÙÙØØØ ØØØÛÙ ØØÙ ØØ red_value "
+#~ "ØÙ ØÙÙØÙ ØÙØÙ ØØÙÛâÙØÙØÙ ØØØÙØØÙ ØÙØ"
 
-#~ msgid "Coban"
-#~ msgstr "ÚÙÙØÙ"
+#~ msgid "Warn on low time rather than low percentage"
+#~ msgstr "ØØØØØ ØØ ØØØØ ØÙØÙ ÚÙ ÙÙ ØØØØ ÚÙ"
 
-#~ msgid "Cochin/Willingdon"
-#~ msgstr "ÚÙÚÛÙ/ÙÛÙÛÙÚØÙÙ"
+#~ msgid "System is running on AC power"
+#~ msgstr "ØØØÚØÙ ØØØØ ØØ ØØÙ ÙØÙØÙØ (AC) ÚØØ ÙÛâÚÙØ"
 
-#~ msgid "Cochrane"
-#~ msgstr "ÚØÚØÛÙ"
+#~ msgid "System is running on battery power"
+#~ msgstr "ØØØÚØÙ ØØØØ ØØ ØØÙ ØØØØÛ ÚØØ ÙÛâÚÙØ"
 
-#~ msgid "Cockburn Town, San Salvador"
-#~ msgstr "ÚØÚØØÙ ØØÙÙØ ØØÙâØØÙÙØØÙØ"
+#~ msgid "Battery charged (%d%%)"
+#~ msgstr "ØØØØÛ ÙØ ØØ (âÙ%Id)"
 
-#~ msgid "Coco Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÚÙÚÙ"
+#~ msgid "Unknown time (%d%%) remaining"
+#~ msgstr "ØÙØÙ ØØÙÛâÙØÙØÙ ÙØÙØÙÙÙ (âÙ%Id) ØØØ"
 
-#~ msgid "Cocoa Beach"
-#~ msgstr "ÚÙÚÙ ØÛÚ"
+#~ msgid "Unknown time (%d%%) until charged"
+#~ msgstr "ØÙØÙ ÙØÙØÙÙÙ (âÙ%Id) ØØ ÙØ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Cocobeach"
-#~ msgstr "ÚÙÚÙØÛÚ"
+#~ msgid "%d minute (%d%%) remaining"
+#~ msgid_plural "%d minutes (%d%%) remaining"
+#~ msgstr[0] "%Id ØÙÛÙÙ (âÙ%Idâ) ØØÙÛâÙØÙØÙ ØØØ"
 
-#~ msgid "Coffs Harbour"
-#~ msgstr "ÚØÙØ ÙØØØÙØ"
+#~ msgid "%d minute until charged (%d%%)"
+#~ msgid_plural "%d minutes until charged (%d%%)"
+#~ msgstr[0] "%Id ØÙÛÙÙ ØØ ÙØ ØØÙ (âÙ%Idâ)"
 
-#~ msgid "Coimbatore/Peelamedu"
-#~ msgstr "ÚÙØÛÙØØØÙØ"
+#~ msgid "%d hour (%d%%) remaining"
+#~ msgid_plural "%d hours (%d%%) remaining"
+#~ msgstr[0] "%Id ØØØØ (âÙ%Idâ) ØØÙÛâÙØÙØÙ ØØØ"
 
-#~ msgid "Cointrin"
-#~ msgstr "ÚÙØØÙØØÙ"
+#~ msgid "%d hour until charged (%d%%)"
+#~ msgid_plural "%d hours until charged (%d%%)"
+#~ msgstr[0] "%Id ØØØØ ØØ ÙØ ØØÙ (âÙ%Idâ)"
 
-#~ msgid "Collins Bay"
-#~ msgstr "ÚØÙÛÙØ ØÙÛ"
+#~ msgid "%d %s %d %s (%d%%) remaining"
+#~ msgstr "%Id %s Ù %Id %s (âÙ%Idâ) ØØÙÛâÙØÙØÙ ØØØ"
 
-#~ msgid "Cologne/Bonn"
-#~ msgstr "ÚÙÙ/ØÙ"
+#~ msgid "hour"
+#~ msgid_plural "hours"
+#~ msgstr[0] "ØØØØ"
 
-#~ msgid "Colorado City"
-#~ msgstr "ÚÙØØØÙ ØÛØÛ"
+#~ msgid "minute"
+#~ msgid_plural "minutes"
+#~ msgstr[0] "ØÙÛÙÙ"
 
-#~ msgid "Coltishall"
-#~ msgstr "ÚØÙØÛâØØÙ"
+#~ msgid "%d %s %d %s until charged (%d%%)"
+#~ msgstr "%Id %s Ù %Id %s ØØ ÙØ ØØÙ (Ù%Id)"
 
-#~ msgid "Colville"
-#~ msgstr "ÚÙÙÙÛÙ"
+#~ msgid "Battery Monitor"
+#~ msgstr "ÙØÛØÚØ ØØØØÛ"
 
-#~ msgid "Colville Lake"
-#~ msgstr "ÚÙÙÙÛÙ ÙÛÚ"
+#~ msgid "Your battery is now fully recharged"
+#~ msgstr "ØÚÙÙÙ ØØØØÛ ØÙØ ÚØÙÙØÙ ÙØ ØØÙ ØØØ"
 
-#~ msgid "Comanche"
-#~ msgstr "ÚØÙÙÚÙ"
+#~ msgid "Battery Notice"
+#~ msgstr "ØØÙØÙ ØØØØÛ"
 
-#~ msgid "Combolcha"
-#~ msgstr "ÚÙÙØÙÙÚØ"
+#~ msgid ""
+#~ "You have %d minute of battery power remaining (%d%% of the total "
+#~ "capacity)."
+#~ msgid_plural ""
+#~ "You have %d minutes of battery power remaining (%d%% of the total "
+#~ "capacity)."
+#~ msgstr[0] "ØØØÛ %Id ØÙÛÙÙ ØØØØÛ ØØØÛØ (ÙId ÚÙ ØØÙÛØ)"
 
-#~ msgid "Comfort Cove"
-#~ msgstr "ÚØÙÙØØâÚØÙ"
+#~ msgid ""
+#~ "To avoid losing your work:\n"
+#~ " â plug your laptop into external power, or\n"
+#~ " â save open documents and shut your laptop down."
+#~ msgstr ""
+#~ "ØØØÛ ØÛÙ ÚÙ ÚØØØØÙ ØØ ØØØ ÙØÙØ:\n"
+#~ " â ØØÛØÙÙâÛ ÚÛÙÛ ØØ ØÙ ÙØÛØ ØØÙ ØØÙÛØØ ÛØ\n"
+#~ " â ÙÙØØØØÙØÛ ØØØ ØØ ØØÛØÙ ÚÙÛØ Ù ØØÛØÙÙâÛ ÚÛÙÛ ØØ ØØÙÙØ ÚÙÛØ."
 
-#~ msgid "Conakry / Gbessia"
-#~ msgstr "ÚÙÙØÚØÛ / ÚØØÛØ"
+#~ msgid ""
+#~ "To avoid losing your work:\n"
+#~ " â suspend your laptop to save power,\n"
+#~ " â plug your laptop into external power, or\n"
+#~ " â save open documents and shut your laptop down."
+#~ msgstr ""
+#~ "ØØØÛ ØÛÙ ÚÙ ÚØØØØÙ ØØ ØØØ ÙØÙØ:\n"
+#~ " â ØØØÛ ØØÙÙâØÙÛÛ ØØ ØØÙØ ØØÛØÙÙâÛ ÚÛÙÛ ØØ ØÙ ØØÙØ ØØÙÛÙ ØØØÙØÛØØ\n"
+#~ " â ØØÛØÙÙâÛ ÚÛÙÛ ØØ ØÙ ÙØÛØ ØØÙ ØØÙÛØØ ÛØ\n"
+#~ " â ÙÙØØØØÙØÛ ØØØ ØØ ØØÛØÙ ÚÙÛØ Ù ØØÛØÙÙâÛ ÚÛÙÛ ØØ ØØÙÙØ ÚÙÛØ."
 
-#~ msgid "Confederation Bridge"
-#~ msgstr "ÚÙÙØØÛØÙ ØØÛØ"
+#~ msgid "Your battery is running low"
+#~ msgstr "ØØÙ ØØØØÛ ØÙØ ØØØØ ØÙØÙ ÙÛâØÙØ"
 
-#~ msgid "Confins Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÚÙÙÙÛØ"
+#~ msgid "No battery present"
+#~ msgstr "ØØØØÛ ÙÙØÙØ ÙÛØØ"
 
-#~ msgid "Congo Town, Antros Island"
-#~ msgstr "ÚÙÙÚÙØØÙÙØ ØØØÛØ ØÙØØÙØ"
+#~ msgid "Battery status unknown"
+#~ msgstr "ÙØØÛØ ØØØØÛ ÙØÙØÙÙÙ ØØØ"
 
-#~ msgid "Congonhas Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÚÙÚÙÙâÙØØ"
+#~ msgid "N/A"
+#~ msgstr "ÙØØÙØ ÙÛØØ"
 
-#~ msgid "Connaught"
-#~ msgstr "ÚØÙÙØ"
+#~ msgid "There was an error displaying help: %s"
+#~ msgstr "ØØ ÙÙØÛØ ØØÙÙÙØ ØØØÛÛ ÙÛØ ØÙØ: %s"
 
-#~ msgid "Conne River"
-#~ msgstr "ÚØÙâØÛÙØ"
+#~ msgid "This utility shows the status of your laptop battery."
+#~ msgstr "ØÛÙ ØØÙØÙÙ ÙØØÛØ ØØØØÛ ØØÛØÙÙâÛ ÚÛÙÛ ØÙØ ØØ ÙÙØÛØ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Constable Pynt"
-#~ msgstr "ÚØÙØØØÙ ÙÛÙØ"
+#~ msgid "<b>Appearance</b>"
+#~ msgstr "<b>ØØÙØ</b>"
 
-#~ msgid "ConstanÅa"
-#~ msgstr "ÚÙÙØØØÙØØØ"
+#~ msgid "<b>Notifications</b>"
+#~ msgstr "<b>ØØÙØØâÙØ</b>"
 
-#~ msgid "Converse County Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÚØÙÙÙØØâÚØÙØÛ"
+#~ msgid "<small>(shows single image for status and charge)</small>"
+#~ msgstr "<small>(ØØØÛ ÙØØÛØ Ù ÙÛØØÙ ÙÙØÛ ÛÚ ØØÙÛØ ÙØØÙ ÙÛâØÙØ)</small>"
 
-#~ msgid "Cook County Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÚÙÚâÚØÙØÛ"
+#~ msgid "<small>(two images: one for status, one for charge)</small>"
+#~ msgstr "<small>(ØÙ ØØÙÛØ: ÛÚÛ ØØØÛ ÙØØÛØØ ÛÚÛ ØØØÛ ÙÛØØÙ ÙÙØÛ)</small>"
 
-#~ msgid "Coos Bay"
-#~ msgstr "ÚÙØâØÙÛ"
+#~ msgid "Battery Charge Monitor Preferences"
+#~ msgstr "ØØØÛØØØ ÙØÛØÚØ ÙØ ØÙØÙ ØØØØÛ"
 
-#~ msgid "Cop Upper"
-#~ msgstr "ÚØÙâØÙÙØ"
+#~ msgid "Show _percentage remaining"
+#~ msgstr "ÙÙØÛØ _ØØØØ ØØÙÛâÙØÙØÙ"
 
-#~ msgid "Copiapo"
-#~ msgstr "ÚÙÙÛØÙÙ"
+#~ msgid "Show _time remaining"
+#~ msgstr "ÙÙØÛØ _ØÙØÙ ØØÙÛâÙØÙØÙ"
 
-#~ msgid "Copper Mountain"
-#~ msgstr "ÚØÙØ ÙØÙÙØÙÛÙ"
+#~ msgid "_Compact view"
+#~ msgstr "ÙÙØÛ _ÚÙâØØÙ"
 
-#~ msgid "Coppermine"
-#~ msgstr "ÚØÙÙØÙØÛÙ"
+#~ msgid "_Expanded view"
+#~ msgstr "ÙÙØÛ _ØØØ"
 
-#~ msgid "Coronach"
-#~ msgstr "ÚÙØÙÙØÚ"
+#~ msgid "_Notify when battery is fully recharged"
+#~ msgstr "ÙÙØÛ ØØØØÛ ÚØÙÙØÙ ÙØ ØØØ Ø_ØÙØØ ØØØÙ ØÙØ"
 
-#~ msgid "Coronation Automated Reporting Station"
-#~ msgstr "ØÛØØÚØÙ ÙØØØØÙâÛ ØÙØÚØØ ÚÙØÙÙÙÛØÙ"
+#~ msgid "_Show time/percentage:"
+#~ msgstr "ØÙØÙ/ØØØØ ØØÙÛâÙØÙØÙ _ÙÙØÛØ ØØØÙ ØÙØ:"
 
-#~ msgid "Coronation Marine Aviation Reporting Station"
-#~ msgstr "ØÛØØÚØÙ ÙØØØØÙâÛ ÙØÛÚØÙ ÙÙØÛÛ ÙÛØÙÛâØØÛØÛÛ ÚÙØÙÙÙÛØÙ"
+#~ msgid "_Warn when battery charge drops to:"
+#~ msgstr "_ÙØØØØ ÙÙÚØÙÛ ÚÙ ØØØ ÙÙØÛ ØØØØÛ ØØ ØÛÙ ØØ ÙØÛÛÙ ÙÛâØÛØ:"
 
-#~ msgid "Cosford"
-#~ msgstr "ÚØØÙÙØØ"
+#~ msgid "Percent"
+#~ msgstr "ØØØØ"
 
-#~ msgid "Cotobato"
-#~ msgstr "ÚÙØÙØØØÙ"
+#~ msgid "Minutes Remaining"
+#~ msgstr "ØÙÛÙÙ ØØÙÛ ÙØÙØÙ"
 
-#~ msgid "Courbessac"
-#~ msgstr "ÚÙØØÙØØ"
+#~ msgid "Battery Status Utility"
+#~ msgstr "ØØÙØÙÙâÛ ÙØØÛØ ØØØØÛ"
 
-#~ msgid "Cove Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÚÙÙ"
+#~ msgid "Battery fully re-charged"
+#~ msgstr "ØØØØÛ ÚØÙÙØÙ ÙØ ØØ"
 
-#~ msgid "Cove Point"
-#~ msgstr "ÚÙÙ ÙÙÛÙØ"
+#~ msgid "Battery power low"
+#~ msgstr "ØØÙ ØØØØÛ ÚÙ ØØØ"
 
-#~ msgid "Cox's Bazar"
-#~ msgstr "ÚØÚØâØØØØØ"
+#~ msgid "Character Palette"
+#~ msgstr "ÙØÙØÙ ÙÙÛØÙ"
 
-#~ msgid "Coyhaique"
-#~ msgstr "ÚÙÛâÙØÛâÚÙØÙ"
+#~ msgid "Charpicker Applet Factory"
+#~ msgstr "ÚØØØØÙÙâÛ ØØÙØÙÚ Charpicker"
 
-#~ msgid "Cozad"
-#~ msgstr "ÚÙØØ"
+#~ msgid "Insert characters"
+#~ msgstr "ØØØ ÙÙÛØÙâÙØ"
 
-#~ msgid "Cozzo Spadaro"
-#~ msgstr "ÚÙØØÙ ØØÙØØØØÙ"
+#~ msgid "Available palettes"
+#~ msgstr "ÙØÙØâÙØÛ ÙÙØÙØ"
 
-#~ msgid "Craig Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÚØÙÛÚ"
+#~ msgid "Insert \"%s\""
+#~ msgstr "âÂ%s ØØØ ØÙØ"
 
-#~ msgid "Crane Lake Automatic Weather Observing/Reporting System"
-#~ msgstr "ØÛØØÙ ÙØØØØÙ/ÙÙØÛØØ ØÙØÚØØ ÙÙØ ØØ ÚØÙÛÙâÙÛÚ"
+#~ msgid "Insert special character"
+#~ msgstr "ØØØ ÙÙÛØÙâÛ ÙÛÚÙ"
 
-#~ msgid "Cree Lake"
-#~ msgstr "ÚØÛ ÙÛÚ"
+#~ msgid "insert special character %s"
+#~ msgstr "ØØØ ÙÙÛØÙâÛ ÙÛÚÙâÛ %s"
 
-#~ msgid "Crested Butte Regional Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙØÙÛ ÚØÙØØØ ØÛÙØ"
+#~ msgid ""
+#~ "Gnome Panel applet for selecting strange characters that are not on my "
+#~ "keyboard. Released under GNU General Public Licence."
+#~ msgstr ""
+#~ "ØØÙØÙÚ ØØØÙÙÛ ÚÙÙÙ ØØØÛ ØÙØØØØ ÙÙÛØÙâÙØÛ ØÛØØØØÛ ÚÙ ØÙÛ ØÙØÙâÚÙÛØ ÙÛØØÙØ. "
+#~ "ØØØ ÙØÙØ ØÙÙÙÛ ÙÙÚØÙÛ ÚÙÙ ÙÙØØØ ØØÙ ØØØ."
 
-#~ msgid "Croker River"
-#~ msgstr "ÚØØÚØ ØÛÙØ"
+#~ msgid "Characters shown on applet startup"
+#~ msgstr "ÙÙÛØÙâÙØÛÛ ÚÙ ÙÙÙØ ØØÙâØÙØØØÛ ØØÙØÙÚ ÙÙØÛØ ØØØÙ ÙÛâØÙÙØ"
 
-#~ msgid "Crowsnest"
-#~ msgstr "ÚØØÙØÙÙØØ"
+#~ msgid "DEPRECATED - Characters shown on applet startup"
+#~ msgstr "ÙÙØÙØ ØØÙ Ù ÙÙÛØÙâÙØÛÛ ÚÙ ÙÙÚØÙ ØØÙØØØØÛ ØØÙØÙÚ ÙØØÙ ØØØÙ ØÙÙØ"
 
-#~ msgid "Crozon"
-#~ msgstr "ÚØÙØÙÙ"
+#~ msgid "List of available palettes"
+#~ msgstr "ÙÙØØØ ÙØÙØâÙØÛ ÙÙØÙØ"
 
-#~ msgid "Crystal Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÚØÛØØØÙ"
+#~ msgid "List of strings containing the available palettes"
+#~ msgstr "ÙÙØØØ ØØØÙâÙØÛ ØØÙÛ ÙØÙØâÙØÛ ÙÙØÙØ"
 
-#~ msgid "Cuamba"
-#~ msgstr "ÚÙØÙØØ"
+#~ msgid ""
+#~ "The string that the user had selected when the applet was last used. This "
+#~ "string will be displayed when the user starts the applet."
+#~ msgstr ""
+#~ "ØØØÙâØÛ ÚÙ ÚØØØØ ØØ ØØØÛÙ ØØØÛ ÚÙ ØØÙØÙÚ ØØØÙØØÙ ØØÙØ ØÙØØØØ ÚØØÙ ØØØ. ØÛÙ "
+#~ "ØØØÙ ÙÙØÛ ÚÙ ÚØØØØ ØØÙØÙÚ ØØ ØØØØ ÚÙØ ÙÙØÛØ ØØØÙ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Cumana"
-#~ msgstr "ÚÙÙØÙØ"
+#~ msgid "_Edit"
+#~ msgstr "_ÙÛØØÛØ"
 
-#~ msgid "Curico"
-#~ msgstr "ÚÙØÛÚÙ"
+#~ msgid "_Palette:"
+#~ msgstr "_âÙØÙØ:"
 
-#~ msgid "Curuzu Cuatia"
-#~ msgstr "ÚÙØÙØÙ ÚÙØØÛØ"
+#~ msgid "Palette entry"
+#~ msgstr "ÙØØÙ ÙØÙØ"
 
-#~ msgid "Custer County Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÚØÛØØ ÚØÙØÛ"
+#~ msgid "Modify a palette by adding or removing characters"
+#~ msgstr "ØØÛÛØ ÛÚ ÙØÙØ ØØ ØØØÙÙ ÛØ ØØÙ ÚØØÙ ÙÙÛØÙâÙØ"
 
-#~ msgid "Cuxhaven"
-#~ msgstr "ÚÙÚØÙØÙÙ"
+#~ msgid "Add Palette"
+#~ msgstr "ØØØÙÙ ÚØØÙ ÙØÙØ"
 
-#~ msgid "Cuyahoga"
-#~ msgstr "ÚØÛÙÙÚØ"
+#~ msgid "Edit Palette"
+#~ msgstr "ÙÛØØÛØ ÙØÙØ"
 
-#~ msgid "Cyclades Islands"
-#~ msgstr "ØØØÛØ ÚÙÚÙØØØ"
+#~ msgid "Palettes list"
+#~ msgstr "ÙÙØØØ ÙØÙØâÙØ"
 
-#~ msgid "Cypress Hills Park"
-#~ msgstr "ÙØØÚ ØØÛÙØØ ÙÛÙØ"
+#~ msgid "_Palettes:"
+#~ msgstr "_ÙØÙØâÙØ:"
 
-#~ msgid "Dana Point"
-#~ msgstr "ØÙØØÙâÛ ØÙÛÙØ"
+#~ msgid "Add button"
+#~ msgstr "ØÚÙÙâÛ ØØØÙÙ ÚØØÙ"
 
-#~ msgid "Daneborg"
-#~ msgstr "ØØÙØØÙÚ"
+#~ msgid "Click to add a new palette"
+#~ msgstr "ØØØÛ ØØØÙÙ ÚØØÙ ÛÚ ÙØÙØ ØØÛØ ÚÙÛÚ ÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Daniel Field"
-#~ msgstr "ØÙÛÙ ÙÛÙØ"
+#~ msgid "Edit button"
+#~ msgstr "ØÚÙÙâÛ ÙÛØØÛØ"
 
-#~ msgid "Dare County"
-#~ msgstr "ØÛØ ÚØÙØÛ"
+#~ msgid "Click to edit the selected palette"
+#~ msgstr "ØØØÛ ÙÛØØÛØ ÙØÙØ ØÙØØØØ ØØÙ ÚÙÛÚ ÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Davis Point"
-#~ msgstr "ØÙØØÙâÛ ØÛÙÛØ"
+#~ msgid "Delete button"
+#~ msgstr "ØÚÙÙâÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Davis-Monthan AFB"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÙØÛÛ ØÛÙÛØâÙÙÙØØÙ"
+#~ msgid "Click to delete the selected palette"
+#~ msgstr "ØØØÛ ØØÙ ÙØÙØ ØÙØØØØâØØÙ ÚÙÛÚ ÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Dawadmi"
-#~ msgstr "ØÙØÙØØÙÛ"
+#~ msgid "Character Palette Preferences"
+#~ msgstr "ØØØÛØØØ ÙØÙØ ÙÙÛØÙ"
 
-#~ msgid "Dawson Creek"
-#~ msgstr "ØÙØÙ ÚØÛÚ"
+#~ msgid "CPU Frequency Scaling Monitor"
+#~ msgstr "ÙØÛØÚØ ÙÛØØÙâØÙØÛ ØØØÙØ ÙØØØ ÙØØØØØ ÙØÚØÛ"
 
-#~ msgid "Dead Horse"
-#~ msgstr "ØÙØÙÙØØ"
+#~ msgid "Monitor the CPU Frequency Scaling"
+#~ msgstr "ÙØÛØ ÙÛØØÙâØÙØÛ ØØØÙØ ÙØØØ ÙØØØØØ ÙØÚØÛ"
 
-#~ msgid "Deadhorse Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÙØÙÙØØ"
+#~ msgid ""
+#~ "A 0 value means to show cpu frequency, 1 to show frequency and units, and "
+#~ "2 to show percentage instead of frequency."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÙÙØØØ Û ÛØÙÛ ÙÙØÛØ ØØØÙØ ÙØØØ ÙØØØØØ ÙØÚØÛØ Û ÛØÙÛ ÙÙØÛØ ØØØÙØ Ù ÙØØØÙØØ "
+#~ "Ù Û ØÙ ÙØÙÛ ÙÙØÛØ ØØØØ ØÙâØØÛ ØØØÙØ ØØØ."
 
-#~ msgid "Dease Lake Coastal Station"
-#~ msgstr "ØÛØØÚØÙ ØØØÙÛ ØØÛØÚÙâÛ ØÛØ"
+#~ msgid ""
+#~ "A 0 value means to show the applet in graphic mode (pixmap only), 1 to "
+#~ "show the applet in text mode (not to show the pixmap) and 2 to show the "
+#~ "applet in graphic and text mode."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÙÙØØØ Û ÛØÙÛ ÙÙØÛØ ØØÙØÙÚ ØØ ØØÙØ ÚØØÙÛÚÛ (ÙÙØ ÙÙØÙâÙÙØÙâØÛ)Ø Û ÛØÙÛ ÙÙØÛØ "
+#~ "ØØÙØÙÚ ØØ ØØÙØ ÙØÙÛ (ÛØÙÛ ØØÙÙ ÙÙØÛØ ÙÙØÙâÙÙØÙâØÛ)Ø Ù Û ÛØÙÛ ÙÙØÛØ ØØÙØÙÚ "
+#~ "ØØ ØØÙØ ÚØØÙÛÚÛ Ù ÙØÙÛ."
 
-#~ msgid "Deauville"
-#~ msgstr "ØÙÙÛÙ"
+#~ msgid "CPU to Monitor"
+#~ msgstr "ÙØØØ ÙØØØØØ ÙØÚØÛâØÛ ÚÙ ÙØÛØ ØÙØ"
 
-#~ msgid "Deer Creek"
-#~ msgstr "ØÛØ ÚØÛÚ"
+#~ msgid "Mode to show cpu usage"
+#~ msgstr "ØØÙØÛ ÚÙ ÚØØÚØØ ÙØØØ ÙØØØØØ ÙØÚØÛ ØØ ÙØØÙ ÙÛâØÙØ"
 
-#~ msgid "Deering"
-#~ msgstr "ØÛØÛÙÚ"
+#~ msgid "Mode to show the frequency selector drop down menu"
+#~ msgstr "ØØÙØ ÙØØÙ ØØØÙ ÙÙÙÛ ØÙÙØØÛ ØÙØØØØâÚØ ØØØÙØ"
 
-#~ msgid "Deering Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛØÛÙÚ"
+#~ msgid ""
+#~ "Set the CPU to monitor. In a single processor system you don't have to "
+#~ "change it."
+#~ msgstr ""
+#~ "ØØÛÛÙ ÚÙÛØ ÚØØÙ ÙØØØ ÙØØØØØ ÙØÚØÛ ÙØÛØ ØÙØ. ØØ ØØØÚØÙâÙØÛ ØÚâÙØØØØÙØÙ ÙØØÙ "
+#~ "ÙÛØØ ØÛÙ ØØ ØØÛÛØ ØÙÛØ."
 
-#~ msgid "Deering/New Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØÛØ ØÛØÛÙÚ"
+#~ msgid "The type of text to display (if the text is enabled)."
+#~ msgstr "ÙÙØ ÙØÙÛ ÚÙ ÙÙØÛØ ØØØÙ ØÙØ (ØÚØ ÙØÙ ØÙ ÚØØ ØÙØØØØÙ ØØÙ ØØØØ)"
 
-#~ msgid "Deerwood"
-#~ msgstr "ØÛØÙÙØ"
+#~ msgid "  "
+#~ msgstr "  "
 
-#~ msgid "Deir Ezzor"
-#~ msgstr "ØÛØ ØÙØÙØ"
+#~ msgid "<b>Display Settings</b>"
+#~ msgstr "<b>ØÙØÛÙØØ ÙÙØÛØ</b>"
 
-#~ msgid "Denver NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ØÙÙØ"
+#~ msgid "<b>Frequency Selector</b>"
+#~ msgstr "<b>ØÙØØØØâÚØ ØØØÙØ</b>"
 
-#~ msgid "Des Moines NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ØÛ ÙÙÛÙØ"
+#~ msgid "<b>Monitor Settings</b>"
+#~ msgstr "<b>ØÙØÛÙØØ ÙØÛØÚØ</b>"
 
-#~ msgid "Deschambaults"
-#~ msgstr "ØØØÙâØÙÙØ"
+#~ msgid "CPU Frequency Monitor Preferences"
+#~ msgstr "ØØØÛØØØ ÙØÛØÚØ ØØØÙØ ÙØØØ ÙØØØØØ ÙØÚØÛ"
 
-#~ msgid "Desert Rock"
-#~ msgstr "ØØØØ ØØÚ"
+#~ msgid "Show CPU frequency as _frequency"
+#~ msgstr "ØØØÙØ ÙØØØ ÙØØØØØ ÙØÚØÛ ØÙ ØÚÙ _ØØØÙØ ÙÙØÛØ ÛØØØ"
 
-#~ msgid "Destruction Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØØØØØÚØÙ"
+#~ msgid "Show CPU frequency as _percentage"
+#~ msgstr "ØØØÙØ ÙØØØ ÙØØØØØ ÙØÚØÛ ØÙ ØÚÙ _ØØØØ ÙÙØÛØ ÛØØØ"
 
-#~ msgid "Detroit NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ØÛØØÙÛØ"
+#~ msgid "Show frequency _units"
+#~ msgstr "ÙÙØÛØ _ÙØØØÙØÛ ØØØÙØ"
 
-#~ msgid "Devils Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØÛØØÙ"
+#~ msgid "Show m_enu:"
+#~ msgstr "ÙÙØÛØ _ÙÙÙ:"
 
-#~ msgid "Devils Lake (2)"
-#~ msgstr "ØØÛØÚÙâÛ ØÛØØÙ (Û)"
+#~ msgid "_Appearance:"
+#~ msgstr "_ØØÙØ:"
 
-#~ msgid "Diego Garcia"
-#~ msgstr "ØÛÙâÚÙ ÚØØØÛØ"
+#~ msgid "_Monitored CPU:"
+#~ msgstr "ÙØØØ ÙØØØØØ ÙØÚØÛ _ÙØÛØâØØÙ:"
 
-#~ msgid "Diego-Suarez"
-#~ msgstr "ØÛÙâÚÙâØÙØØØ"
+#~ msgid "Could not open help document"
+#~ msgstr "ÙÙÛâØÙØÙ ÙÙØØØØ ØØÙÙÙØ ØØ ØØØ ÚØØ"
 
-#~ msgid "Digby"
-#~ msgstr "ØÛÚØÛ"
+#~ msgid "This utility shows the current CPU Frequency Scaling."
+#~ msgstr "ØÛÙ ØØÙØÙÙ ÙÛØØÙâØÙØÛ ÙØÙÛ ØØØÙØ ÙØØØ ÙØØØØØ ÙØÚØÛ ØØ ÙÙØÛØ ÙÛâØÙØ"
 
-#~ msgid "Diourbel"
-#~ msgstr "ØÛÙØØÙ"
+#~ msgid "This utility shows the current CPU Frequency"
+#~ msgstr "ØÛÙ ØØÙØÙÙ ØØØÙØ ÙØÙÛ ÙØØØ ÙØØØØØ ÙØÚØÛ ØØ ÙÙØÛØ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Dixon"
-#~ msgstr "ØÛÚØÙÙ"
+#~ msgid "Graphic"
+#~ msgstr "ÚØØÙÛÚ"
 
-#~ msgid "Dolores"
-#~ msgstr "ØÙÙÙØØ"
+#~ msgid "Text"
+#~ msgstr "ÙØÙ"
 
-#~ msgid "Domodedovo"
-#~ msgstr "ØÙØØØÙØ"
+#~ msgid "Graphic and Text"
+#~ msgstr "ÚØØÙÛÚ Ù ÙØÙ"
 
-#~ msgid "Dona Ana County Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÙÙØ ØÙØ ÚØÙØÛ"
+#~ msgid "Frequencies"
+#~ msgstr "ØØØÙØÙØ"
 
-#~ msgid "Dorval"
-#~ msgstr "ØÙØÙØÙ"
+#~ msgid "Governors"
+#~ msgstr "ÙØØÙâÙØ"
 
-#~ msgid "Double Eagle II Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØØÙ ØÛÚÙ Û"
+#~ msgid "Frequencies and Governors"
+#~ msgstr "ØØØÙØÙØ Ù ÙØØÙâÙØ"
 
-#~ msgid "Drake Field"
-#~ msgstr "ØØÛÚ ÙÛÙØ"
+#~ msgid "Frequency Scaling Unsupported"
+#~ msgstr "ÙÛØØÙâØÙØÛ ØØØÙØ ÙØØÛØØÙÛ ÙÙÛâØÙØ"
 
-#~ msgid "Duke Field"
-#~ msgstr "ØÙÚ ÙÛÙØ"
+#~ msgid "CPU frequency scaling unsupported"
+#~ msgstr "ÙÛØØÙâØÙØÛ ØØØÙØ ÙØØØ ÙØØØØØ ÙØÚØÛ ÙØØÛØØÙÛ ÙÙÛâØÙØ"
 
-#~ msgid "Duluth Harbor"
-#~ msgstr "ØÙØØ ØØÙÙØ"
+#~ msgid ""
+#~ "You will not be able to modify the frequency of your machine. Your "
+#~ "machine may be misconfigured or not have hardware support for CPU "
+#~ "frequency scaling."
+#~ msgstr ""
+#~ "ØÙØ ÙØØØ ØÙ ØØÛÛØ ØØØÙØ ØØØÚØÙØØÙ ÙØÙØÙÛØ ØÙØ. ÙÙÚÙ ØØØ ØØØÚØÙ ØÙØ ØØØØ "
+#~ "ÙÛÚØØÙØÛ ÙØØÙ ØØØØ ÛØ ØØ ÙØØ ØØØâØÙØØØÛ ØØ ÙÛØØÙâØÙØÛ ØØØÙØ ÙØØØ ÙØØØØØ "
+#~ "ÙØÚØÛ ÙØØÛØØÙÛ ÙÚÙØ."
 
-#~ msgid "Dumaguete"
-#~ msgstr "ØÙÙØÚØÙ"
+#~ msgid "Disk Mounter"
+#~ msgstr "ØÙØØÚÙÙØÙâÛ ØÛØÚ"
 
-#~ msgid "Dunedin"
-#~ msgstr "ØØÙÛØÙ"
+#~ msgid "Drive Mount Applet Factory"
+#~ msgstr "ÚØØØØÙÙâÛ ØØÙØÙÚÙ ØÙØØ ÚØØÙ ØÛØÚ ÚØØØÙ"
 
-#~ msgid "DÃsseldorf"
-#~ msgstr "ØÙØÙØÙØÙ"
+#~ msgid "Factory for drive mount applet"
+#~ msgstr "ÚØØØØÙÙâØÛ ØØØÛ ØØÙØÙÚÙ ØÙØØ ÚØØÙ ØÛØÚ ÚØØØÙ"
 
-#~ msgid "Eagle Creek Airpark"
-#~ msgstr "ÙØØÚ ÙÙØÛÛ ØÛÚÙ ÚØÛÚ"
+#~ msgid "Mount local disks and devices"
+#~ msgstr "ØÙØØ ÚØØÙ ØÛØÚâÙØ Ù ØØØÚØÙâÙØÛ ÙØÙÛ"
 
-#~ msgid "Eagle Harbor"
-#~ msgstr "ØÛÚÙ ØØØØ"
+#~ msgid "(mounted)"
+#~ msgstr "(ØÙØØ ØØÙ)"
 
-#~ msgid "Eagle Range"
-#~ msgstr "ØÛÚÙ ØÙØ"
+#~ msgid "(not mounted)"
+#~ msgstr "(ØÙØØ ÙØØÙ)"
 
-#~ msgid "Eaker"
-#~ msgstr "ØÛÚØ"
+#~ msgid "(not connected)"
+#~ msgstr "(ÙØÙ ÙØØÙ)"
 
-#~ msgid "East Cameron"
-#~ msgstr "ÚØÙØÙÙ ØØÙÛ"
+#~ msgid "Cannot execute '%s'"
+#~ msgstr "ÙÙÛâØÙØÙ Â%s ØØ ØØØØ ÚØØ"
 
-#~ msgid "East Point"
-#~ msgstr "ØÛØØ ÙÙÛÙØ"
+#~ msgid "Mount Error"
+#~ msgstr "ØØØ ØØ ØÙØØ ÚØØÙ"
 
-#~ msgid "East St Louis"
-#~ msgstr "ØØÙ ØÛÙØ ÙÙÛØ"
+#~ msgid "Unmount Error"
+#~ msgstr "ØØØ ØØ ÙÛØØÙ ÚØØÙ"
 
-#~ msgid "Eastend Cypress"
-#~ msgstr "ØÛØØâØÙØ ØØÛÙØØ"
+#~ msgid "Eject Error"
+#~ msgstr "ØØØ ØØ ØÛØÙÙ ØØØÙ"
 
-#~ msgid "Eastmain"
-#~ msgstr "ØÛØØâÙÛÙ"
+#~ msgid "Error"
+#~ msgstr "ØØØ"
 
-#~ msgid "Eatons Neck"
-#~ msgstr "ØÛØØÙØ ÙÚ"
+#~ msgid "_Play DVD"
+#~ msgstr "_ÙØØ ØÛâÙÛâØÛ"
 
-#~ msgid "Echterdingen"
-#~ msgstr "ØØØØØÛÙÚÙ"
+#~ msgid "_Play CD"
+#~ msgstr "_ÙØØ ØÛâØÛ"
 
-#~ msgid "Edmonton International"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛÙâØÙÙÙÙÛ ØØÙÙÙÙØÙÙ"
+#~ msgid "_Open %s"
+#~ msgstr "_ØØØ ÚØØÙ %s"
 
-#~ msgid "Eduardo Gomes International Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛÙâØÙÙÙÙÛ ØØÙØØØÙ ÚÙÙØ"
+#~ msgid "_Mount %s"
+#~ msgstr "_ØÙØØ ÚØØÙ %s"
 
-#~ msgid "Egbert"
-#~ msgstr "ØÙØØØØ"
+#~ msgid "Un_mount %s"
+#~ msgstr "_ÙÛØØÙ ÚØØÙ %s"
 
-#~ msgid "Egedesminde"
-#~ msgstr "ØÚØØÙÛÙÙ"
+#~ msgid "_Eject %s"
+#~ msgstr "_ØÛØÙÙ ØØØÙ %s"
 
-#~ msgid "Eielson AFB"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÙØÛÛ ØÛÙØÙÙ"
+#~ msgid "Applet for mounting and unmounting block volumes."
+#~ msgstr "ØØÙØÙÚÛ ØØØÛ ØÙØØ ÚØØÙ Ù ÙÛØØÙ ÚØØÙ ØÙØÙØÛ ØÙÙÚÛ."
 
-#~ msgid "Ekofisk"
-#~ msgstr "ØÚÙÙÛØÚ"
+#~ msgid "Interval timeout to check mount point status"
+#~ msgstr "ØØØÙâÛ ØÙÙØØÛ ÙØØ ØØØÛ ØØØØÛ ÙØØÛØ ÙÙØÙâÛ ØÙØØ ØØÙ"
 
-#~ msgid "El Salvador/Comalapa"
-#~ msgstr "ØÙØØÙÙØØÙØ/ÚÙÙØÙØÙØ"
+#~ msgid "Time in seconds between status updates"
+#~ msgstr "ØÙØÙ ÙØØÛÙ ØÙâÙÙÚØÙâØØØÛâÙØÛ ÙØØÛØ ØÙ ØØÙÛÙ"
 
-#~ msgid "Elbow"
-#~ msgstr "ØÙØÙ"
+#~ msgid "A set of eyeballs for your panel"
+#~ msgstr "ÛÚ ØÙØ ÚØÙ ØØØÛ ØØØÙÙÛ ØÙØ"
 
-#~ msgid "Elista"
-#~ msgstr "ØÙÛØØØ"
+#~ msgid "Geyes"
+#~ msgstr "ÚØÙØÙ ÚÙÙÙ"
 
-#~ msgid "Elk City"
-#~ msgstr "ØÙÚ ØÛØÛ"
+#~ msgid "Geyes Applet Factory"
+#~ msgstr "ÚØØØØÙÙâÛ ØØÙØÙÚ ÚØÙØÙ ÚÙÙÙ"
 
-#~ msgid "Elk Island National Park"
-#~ msgstr "ÙØØÚ ÙÙÛ ØØÛØÙâÛ ØÙÚ"
+#~ msgid "A goofy little xeyes clone for the GNOME panel."
+#~ msgstr "ÙØØØÙ ÚÙÚÚ Ù ÙØØÚ xeyes ØØØÛ ØØØÙÙÛ ÚÙÙÙ."
 
-#~ msgid "Elkhart Automatic Weather Observing/Reporting System"
-#~ msgstr "ØÛØØÙ ØÙØÚØØ ÙÙØØÙØØÛ Ù ÚØØØØ ØÙÚâÙØØØ"
+#~ msgid "The eyes look in the direction of the mouse pointer"
+#~ msgstr "ÚØÙÙØ ØØ ØÙØ ØØØØÙâÚØ ÙÙØÛ ÙÚØÙ ÙÛâÚÙÙØ"
 
-#~ msgid "Elko NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ØÙÚÙ"
+#~ msgid "Directory in which the theme is located"
+#~ msgstr "ØØØÙâØÛ ÚÙ ØÙ ØØ ØÙ ÙØØØ ØØØØ"
 
-#~ msgid "Ellington Field"
-#~ msgstr "ØÙÛÙÚØÙÙ ÙÛÙØ"
+#~ msgid "Can not launch the eyes applet."
+#~ msgstr "ÙÙÛâØÙØÙ ØØÙØÙÚ ÚØÙÙØ ØØ ØØÙâØÙØØØÛ ÚØØ."
 
-#~ msgid "Ellsworth Air Force Base"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÛØÙÛ ÙÙØÛÛ ØÙØÙÙØØ"
+#~ msgid "There was a fatal error while trying to load the theme."
+#~ msgstr "ØØØÛ ÙÙÙÚ ØØ ØÙØØ ØØØÛ ØØØ ÚØØÙ ØÙ."
 
-#~ msgid "Elmendorf AFB"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÛØÙÛ ÙÙØÛÛ ØÙÙÙØÙØÙ"
+#~ msgid "Geyes Preferences"
+#~ msgstr "ØØØÛØØØ ÚØÙØÙ ÚÙÙÙ"
 
-#~ msgid "Enisejsk"
-#~ msgstr "ÛÛÙÛâØØÛØÚ"
+#~ msgid "Themes"
+#~ msgstr "ØÙâÙØ"
 
-#~ msgid "Ercan"
-#~ msgstr "ØØÚØÙ"
+#~ msgid "_Select a theme:"
+#~ msgstr "ÛÚ ØÙ _ØÙØØØØ ÚÙÛØ:"
 
-#~ msgid "Erfurt"
-#~ msgstr "ØØÙÙØØ"
+#~ msgid "Alt+Control changes layout."
+#~ msgstr "ØÚØØØØ+ÙÙØØ ÚÛØÙØÙ ØØ ØØÛÛØ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Erie Coast Guard Station"
-#~ msgstr "ÙØØÚØÙ ØØØÙÛ ØÛØÛ"
+#~ msgid "Alt+Shift changes layout."
+#~ msgstr "ØÚØØØØ+ØØØÛÙ ÚÛØÙØÙ ØØ ØØÛÛØ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Ermelo"
-#~ msgstr "ØØÙÙÙ"
+#~ msgid "Arabic keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØØÛ"
 
-#~ msgid "Esquel"
-#~ msgstr "ØØÚÙ"
+#~ msgid "Armenian"
+#~ msgstr "ØØÙÙÛ"
 
-#~ msgid "Essen"
-#~ msgstr "ØØÙ"
+#~ msgid "Basque"
+#~ msgstr "ØØØÚÛ"
 
-#~ msgid "Estevan Point"
-#~ msgstr "ØÙØØÙâÛ ØØØÛÙÙ"
+#~ msgid "Belgian"
+#~ msgstr "ØÙÚÛÚÛ"
 
-#~ msgid "Eugene Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÛÙØÛÙ"
+#~ msgid "Both Alt keys together change layout."
+#~ msgstr "ÙØØÙÛ ÚÙÛØÙØÛ ØÚØØØØ ØØÙÙ ÚÛØÙØÙ ØØ ØØÛÛØ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Eureka NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ÛÙØÛÚØ"
+#~ msgid "Both Ctrl keys together change layout."
+#~ msgstr "ÙØØÙÛ ÚÙÛØÙØÛ ÙÙØØ ØØ ÙÙ ÚÛØÙØÙ ØØ ØØÛÛØ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Faizabad"
-#~ msgstr "ÙÛØâØØØØ"
+#~ msgid "Both Shift keys together change layout."
+#~ msgstr "ÙØØÙÛ ÚÙÛØÙØÛ ØØØÛÙ ØØ ÙÙ ÚÛØÙØÙ ØØ ØØÛÛØ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Falcon Field"
-#~ msgstr "ÙÙÙÚÙ ÙÛÙØ"
+#~ msgid "Brazil Portuguese keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙØØØØÙÛ ØØØÛÙ"
 
-#~ msgid "Falmouth"
-#~ msgstr "ÙÙÙØ"
+#~ msgid "Bulgarian Cyrillic"
+#~ msgstr "ØÛØÛÙÛ ØÙØØØÛ"
 
-#~ msgid "Fanning Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÙÙÛÙÚ"
+#~ msgid "Bulgarian keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÙØØØÛ"
 
-#~ msgid "Farallon Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÙØØÙØÙ"
+#~ msgid "CapsLock key changes layout."
+#~ msgstr "ÚÙÛØ ÙÙÙ ØØØÛÙ ÚÛØÙØÙ ØØ ØØÛÛØ ÙÛâØÙØ"
 
-#~ msgid "Farewell Lake"
-#~ msgstr "ØØÛØÚÙâÛ ÙØÙÙÙ"
+#~ msgid "Control+Shift changes layout."
+#~ msgstr "ÙÙØØ+ØØØÛÙ ÚÛØÙØÙ ØØ ØØÛÛØ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Farewell Lake Seaplane Base"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÙØÙÛÙØÛ ØØÛØÛÛ ØØÛØÚÙâÛ ÙØÙÙÙ"
+#~ msgid "Czech keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÚÚÛ"
 
-#~ msgid "Faulkner Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÙØÚÙØ"
+#~ msgid "Danish keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØÙÙØØÚÛ"
 
-#~ msgid "Fauville"
-#~ msgstr "ÙÙÛÙ"
+#~ msgid "Dutch keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙÙÙØÛ"
 
-#~ msgid "Feng Nin"
-#~ msgstr "ÙÙÚ ÙÛÙ"
+#~ msgid "English keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÙÚÙÛØÛ"
 
-#~ msgid "Fentress"
-#~ msgstr "ÙÙØØØ"
+#~ msgid "Estonian keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØØÙÙÛØÛÛ"
 
-#~ msgid "Flag Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÙÙÚ"
+#~ msgid "Finnish keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙÙÙØÙØÛ"
 
-#~ msgid "Flensburg"
-#~ msgstr "ÙÙÙØØÙØÚ"
+#~ msgid "French Swiss"
+#~ msgstr "ÙØØÙØÙÛ ØÙØÛØ"
 
-#~ msgid "Flying Cloud Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÙØÛÛÙÚ ÚÙØÙØ"
+#~ msgid "French Swiss keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙØØÙØÙÛ ØÙØÛØ"
 
-#~ msgid "Fort Irwin"
-#~ msgstr "ÙÙØØ ØÛØÙÛÙ"
+#~ msgid "French keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙØØÙØÙÛ"
 
-#~ msgid "Fort Knox"
-#~ msgstr "ÙÙØØ ÙØÚØ"
+#~ msgid "French-Canadian 105-key"
+#~ msgstr "ÛÛÛâÚÙÛØÛ ÙØØÙØÙÛ ÚØÙØØØ"
 
-#~ msgid "Fort Lewis"
-#~ msgstr "ÙÙØØ ÙÙØÛØ"
+#~ msgid "GB 102-key"
+#~ msgstr "âÛÛÛâÚÙÛØÛ ØØÛØØÙÛØÛÛ"
 
-#~ msgid "Fort Norman"
-#~ msgstr "ÙÙØØ ÙÙØÙÙ"
+#~ msgid "GB 105-key"
+#~ msgstr "ÛÛÛâÚÙÛØÛ ØØÛØØÙÛØÛÛ"
 
-#~ msgid "Fort Ritchie"
-#~ msgstr "ÙÙØØ ØÛÚÛ"
+#~ msgid "Generic Keyboard"
+#~ msgstr "ØÙØÙâÚÙÛØ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Frankfort Coast Guard Station"
-#~ msgstr "ÙØØÚØÙ ØØØÙÛ ÙØÙÚÙØØ"
+#~ msgid "Georgian Latin"
+#~ msgstr "ÚØØÛ ÙØØÛÙÛ"
 
-#~ msgid "Frobisher"
-#~ msgstr "ÙØÙØÛØØ"
+#~ msgid "Georgian Russian layout"
+#~ msgstr "ÚÛØÙØÙ ÚØØÛ ØÙØÛ"
 
-#~ msgid "Frontone"
-#~ msgstr "ÙØÙÙØÙÙÙ"
+#~ msgid "Georgian keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÚØØÛ"
 
-#~ msgid "Fulton County Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÙÙØÙÙ ÚØÙØÛ"
+#~ msgid "German"
+#~ msgstr "ØÙÙØÙÛ"
 
-#~ msgid "Gach Saran Du Gunbadan"
-#~ msgstr "ÚÚØØØØÙ ØÙÚÙØØØÙ"
+#~ msgid "German Swiss with Euro"
+#~ msgstr "ØÙÙØÙÛ ØÙØÛØ ØØ ÛÙØÙ"
 
-#~ msgid "Galbraith Lake"
-#~ msgstr "ØØÛØÚÙâÛ ÚÙØØÛØ"
+#~ msgid "German keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÙÙØÙÛ"
 
-#~ msgid "GaleÃo Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÚØÙÛØÙÙ"
+#~ msgid "Greek keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÛÙÙØÙÛ"
 
-#~ msgid "Galilee/Pina"
-#~ msgstr "ØÙÛÙÙ/ÙÛÙØ"
+#~ msgid "Hebrew keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØØÛ"
 
-#~ msgid "Galviston NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ÚÙÙÛØØÙÙ"
+#~ msgid "Hungarian 101-key latin 1"
+#~ msgstr "ÙØØØÛ ÛÛÛâÚÙÛØÛ ÙØØÛÙÛ Û"
 
-#~ msgid "Gama"
-#~ msgstr "ÚØÙØ"
+#~ msgid "Hungarian 101-key latin 2"
+#~ msgstr "ÙØØØÛ ÛÛÛâÚÙÛØÛ ÙØØÛÙÛ Û"
 
-#~ msgid "Gambia, The"
-#~ msgstr "ÚØÙØÛØ"
+#~ msgid "Hungarian 105-key latin 1"
+#~ msgstr "ÙØØØÛ ÛÛÛâÚÙÛØÛ ÙØØÛÙÛ Û"
 
-#~ msgid "Gamboma"
-#~ msgstr "ÚØÙØÙÙØ"
+#~ msgid "Hungarian 105-key latin 2"
+#~ msgstr "ÙØØØÛ ÛÛÛâÚÙÛØÛ ÙØØÛÙÛ Û"
 
-#~ msgid "Garfield County Regional Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÙØÙÙâØÛ ÚØØÙÛÙØ ÚØÙØÛ"
+#~ msgid "Hungarian PC/AT 101 keyboard"
+#~ msgstr "ØÙØÙâÚÙÛØ ÙØØØÛ PC/AT 101"
 
-#~ msgid "Garons"
-#~ msgstr "ÚØØÙÙ"
+#~ msgid "Hungarian latin1"
+#~ msgstr "ÙØØØÛ ÙØØÛÙÛ Û"
 
-#~ msgid "Gassim"
-#~ msgstr "ÙØÛÙ"
+#~ msgid "Icelandic keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÛØÙÙØÛ"
 
-#~ msgid "Gatwick Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÚØâÙÛÚ"
+#~ msgid "Italian keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÛØØÙÛØÛÛ"
 
-#~ msgid "GdaÅsk-Rebiechowo"
-#~ msgstr "ÚØØÙØÚâØØÛâÚÙÙ"
+#~ msgid "Japanese keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÚØÙÙÛ"
 
-#~ msgid "Geneina"
-#~ msgstr "ØÙÛÙ"
+#~ msgid "Lao keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙØØÙØÛ"
 
-#~ msgid "Genova/Sestri"
-#~ msgstr "ØÙÙÙØ/ØØØØÛ"
+#~ msgid "Layout shift behavior"
+#~ msgstr "ØÙØØØ ØØØÛÙ ÚÛØÙØÙ"
 
-#~ msgid "George Air Force Base"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÛØÙÛ ÙÙØÛÛ ØÙØØ"
+#~ msgid "Left Alt key changes layout."
+#~ msgstr "ØÚØØØØ ÚÙ ÚÛØÙØÙ ØØ ØØÛÛØ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "George Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÙØØ"
+#~ msgid "Left Ctrl key changes group."
+#~ msgstr "ÙÙØØ ÚÙ ÚØÙÙ ØØ ØØÛÛØ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Ghasre-Shirin"
-#~ msgstr "ÙØØ ØÛØÛÙ"
+#~ msgid "Left Shift key changes group."
+#~ msgstr "ØØØÛÙ ÚÙ ÚØÙÙ ØØ ØØÛÛØ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Ghent"
-#~ msgstr "ÚÙØ"
+#~ msgid "Left Win-key changes layout."
+#~ msgstr "ØÚÙÙâÛ ÙÛÙØÙØ ÚÙ ÚÛØÙØÙ ØØ ØØÛÛØ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Gheshm Island/Dayrestan"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÙØÙ"
+#~ msgid "Lithuanian keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙÛØÙØÙÛØÛÛ"
 
-#~ msgid "Gila Bend"
-#~ msgstr "ÙÛÙØ ØÙØ"
+#~ msgid "Macedonian"
+#~ msgstr "ÙÙØÙÙÛ"
 
-#~ msgid "Gillespie"
-#~ msgstr "ÚÛÙØÙÛ"
+#~ msgid "Menu key changes layout."
+#~ msgstr "ÚÙÛØ ÙÙÙ ÚÛØÙØÙ ØØ ØØÛÛØ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Gisborne"
-#~ msgstr "ÚÛØØÙØÙ"
+#~ msgid "Mongolian alt keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙØÙÙÛ ØÙØØØØ ØÙÙ"
 
-#~ msgid "Gladstone"
-#~ msgstr "ÚÙØØØØÙÙ"
+#~ msgid "Mongolian keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙØÙÙÛ"
 
-#~ msgid "Gloucester"
-#~ msgstr "ÚÙØØØØ"
+#~ msgid "Mongolian phonetic keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙÙÙØÛÚ ÙØÙÙÛ"
 
-#~ msgid "Gloucestershire"
-#~ msgstr "ÚÙØØØØØØ"
+#~ msgid "Norwegian"
+#~ msgstr "ÙØÙÚÛ"
 
-#~ msgid "GlÃcksburg"
-#~ msgstr "ÚÙÙÚØØÙØÚ"
+#~ msgid "Plain Russian keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÙØÛ ØØØÙ"
 
-#~ msgid "Goa/Dabolim"
-#~ msgstr "ÚÙØ"
+#~ msgid "Polish"
+#~ msgstr "ÙÙØØØÙÛ"
 
-#~ msgid "Golden Gate Bridge"
-#~ msgstr "ÙÙ ÚÙÙØÙ ÚÛØ"
+#~ msgid "Polish deadkeys"
+#~ msgstr "ÙÙØØØÙÛ ÚÙÛØÙØÛ ÙØØÙ"
 
-#~ msgid "Golden Tri Auto Weather Observing/Reporting System"
-#~ msgstr "ØÛØØÙ ÙÙØØÙØØÛ Ù ÚØØØØ ØÙØÚØØ ÚÙÙØÙ ØØÛ"
+#~ msgid "Portugal"
+#~ msgstr "ÙØØØØÙ"
 
-#~ msgid "Golovin"
-#~ msgstr "ÚÙØÙÙÛÙ"
+#~ msgid "Portugal Deadkeys"
+#~ msgstr "ÙØØØØÙ ÚÙÛØÙØÛ ÙØØÙ"
 
-#~ msgid "Gordon"
-#~ msgstr "ÚÙØØÙÙ"
+#~ msgid "Portuguese keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙØØØØÙÛ"
 
-#~ msgid "Gore"
-#~ msgstr "ÚÙØ"
+#~ msgid "Right Alt key changes layout."
+#~ msgstr "ÚÙÛØ ØÚØØØØ ØØØØ ÚÛØÙØÙ ØØ ØØÛÛØ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Gorontalo / Jalaluddin"
-#~ msgstr "ØÙØÙâØÙØÛÙ"
+#~ msgid "Right Ctrl key changes group."
+#~ msgstr "ÚÙÛØ ÙÙØØ ØØØØ ÚØÙÙ ØØ ØØÛÛØ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Gough Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÚØÙ"
+#~ msgid "Right Shift key changes group."
+#~ msgstr "ÚÙÛØ ØØØÛÙ ØØØØ ÚØÙÙ ØØ ØØÛÛØ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Gove"
-#~ msgstr "ÚÙÙ"
+#~ msgid "Right Win-key changes layout."
+#~ msgstr "ÚÙÛØ ÙÛÙØÙØ ØØØØ ÚÛØÙØÙ ØØ ØØÛÛÛØ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "GrafenwÃhr"
-#~ msgstr "ÚØØÙÙâÙÙØ"
+#~ msgid "Russian Cyrillic"
+#~ msgstr "ØÙØÛ ØÛØÛÙÛ"
 
-#~ msgid "Granada/Airport"
-#~ msgstr "ÚØØÙØØØ/ÙØÙØÚØÙ"
+#~ msgid "Russian keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÙØÛ"
 
-#~ msgid "Grand Cayman"
-#~ msgstr "ÚØÙØ ÚÛÙÙ"
+#~ msgid "Serbian keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØØÛ"
 
-#~ msgid "Grand Cayman City"
-#~ msgstr "ÚØÙØ ÚÛÙÙ ØÛØÛ"
+#~ msgid "Shift+CapsLock changes layout."
+#~ msgstr "ØØØÛÙ+ÙÙÙ ØØØÛÙ ÚÛØÙØÙ ØØ ØØÛÛØ ÙÛâØÙØ."
 
-#~ msgid "Grand Island NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ØØÛØÙâÛ ÚØÙØ"
+#~ msgid "Slovak keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØÙÙØÚÛ"
 
-#~ msgid "Grayson County Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÚØÛØÙÙ ÚØÙØÛ"
+#~ msgid "Slovenian"
+#~ msgstr "ØØÙÙÙÛÙÛØÛÛ"
 
-#~ msgid "Great Duck Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÚØÛØ ØØÚ"
+#~ msgid "Slovenian keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØÙÙÙÛÙÛØÛÛ"
 
-#~ msgid "Great Falls NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ÚØÛØ ÙØÙØ"
+#~ msgid "Spanish keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØÙØÙÛØÛÛ"
 
-#~ msgid "Greeley"
-#~ msgstr "ÚØÛÙÛ"
+#~ msgid "Swedish"
+#~ msgstr "ØÙØØÛ"
 
-#~ msgid "Green Canyon"
-#~ msgstr "ÚØÛÙ ÚØÙÛÙÙ"
+#~ msgid "Swedish keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÙØØÛ"
 
-#~ msgid "Green Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÚØÛÙ"
+#~ msgid "Swiss keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÙØÛØÛ"
 
-#~ msgid "Green River"
-#~ msgstr "ÚØÛÙ ØÛÙØ"
+#~ msgid "Thai"
+#~ msgstr "ØØÛÙÙØÛ"
 
-#~ msgid "Gretna"
-#~ msgstr "ÚØØÙØ"
+#~ msgid "Thai keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØÛÙÙØÛ"
 
-#~ msgid "Griffiss AFB"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÛØÙÛ ÙÙØÛÛ ÚØÛÙÛØ"
+#~ msgid "Turkish \"F\" keyboard"
+#~ msgstr "ØÙØÙâÚÙÛØ ÂFÂ ØØÚÛÙ"
 
-#~ msgid "Grodno"
-#~ msgstr "ÚØÙØÙÙ"
+#~ msgid "Turkish \"Q\" keyboard"
+#~ msgstr "ØÙØÙâÚÙÛØ ÂQÂ ØØÚÛÙ"
 
-#~ msgid "Grosse Ile Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÚØÙØ ØÛÙ"
+#~ msgid "Turkish keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØÚÛÙâØÛ"
 
-#~ msgid "GrÃmsey"
-#~ msgstr "ÚØÛÙØÛ"
+#~ msgid "UK 105-key"
+#~ msgstr "ØØÛØØÙÛØÛÛ ÛÛÛâÚÙÛØÛ"
 
-#~ msgid "Gualeguaychu"
-#~ msgstr "ÚÙØÙÚÙØÛÚÙ"
+#~ msgid "UK PC/AT keyboard"
+#~ msgstr "ØÙØÙâÚÙÛØ PC/AT ØØÛØØÙÛØÛÛ"
 
-#~ msgid "Guarany"
-#~ msgstr "ÚÙØØØÙÛ"
+#~ msgid "US 101-key keyboard"
+#~ msgstr "ØÙØÙâÚÙÛØ ØÙØÛÚØÛÛ ÛÛÛâÚÙÛØÛ"
 
-#~ msgid "Guayaquil/SimÃn BolÃvar"
-#~ msgstr "ÚÙØÛØÚÛÙ/ØÛÙÙÙ ØÙÙÛÙØØ"
+#~ msgid "US 105-key keyboard (with windows keys)"
+#~ msgstr "ØÙØÙâÚÙÛØ ØÙØÛÚØÛÛ ÛÛÛâÚÙÛØÛ (ØØ ÚÙÛØÙØÛ ÙÛÙØÙØ)"
 
-#~ msgid "Gunnarn"
-#~ msgstr "ÚÙÙØØ"
+#~ msgid "US 84-key"
+#~ msgstr "ØÙØÛÚØÛÛ ÛÛâÚÙÛØÛ"
 
-#~ msgid "Guriat"
-#~ msgstr "ÙØÛØØ"
+#~ msgid "US DEC 450"
+#~ msgstr "ØÙØÛÚØÛÛ DEC 450"
 
-#~ msgid "Gwalior"
-#~ msgstr "ÚÙØÙÛÙØ"
+#~ msgid "US IBM RS/6000"
+#~ msgstr "ØÙØÛÚØÛÛ RS/6000 ØÛâØÛâØÙ"
 
-#~ msgid "Gwinn"
-#~ msgstr "ÚÙÛÙ"
+#~ msgid "US International"
+#~ msgstr "ØÙØÛÚØÛÛ ØÛÙâØÙÙÙÙÛ"
 
-#~ msgid "GÃvle"
-#~ msgstr "ÛÙÙÙ"
+#~ msgid "US Macintosh"
+#~ msgstr "ØÙØÛÚØÛÛ ÙÚÛÙØØØ"
 
-#~ msgid "Hafr Al-Batin"
-#~ msgstr "ØÙØ ØÙØØØÙ"
+#~ msgid "US PC/AT 101 keyboard"
+#~ msgstr "ØÙØÛÚØÛÛ ØÙØÙâÚÙÛØ ÛÛÛâÚÙÛØÛ PC/AT"
 
-#~ msgid "Haldane River"
-#~ msgstr "ÙØÙØÛÙ ØÛÙØ"
+#~ msgid "US Silicon Graphics 101-key"
+#~ msgstr "ØÙØÛÚØÛÛ ÛÛÛâÚÙÛØÛ ØÛÙÛÚÙÙ ÚØØÙÛÚØ"
 
-#~ msgid "Hanau"
-#~ msgstr "ÙØÙØÙ"
+#~ msgid "US Sun type5"
+#~ msgstr "ØÙØÛÚØÛÛ ÙÙØ Û ØØÙ"
 
-#~ msgid "Hanbury River"
-#~ msgstr "ÙÙØØÛ ØÛÙØ"
+#~ msgid "Armenian Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØÙÙÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Hanoi/Gialam"
-#~ msgstr "ÙØÙÙÛ/ÚÛØÙØÙ"
+#~ msgid "Azerbaijani Turkish Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØÚÛ ØØØØØÛØØÙÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Harlowton"
-#~ msgstr "ÙØØÙÙØÙÙ"
+#~ msgid "Belarusian Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÙÙØÙØÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Harrisburg International Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛÙâØÙÙÙÙÛ ÙØÛØØØÚ"
+#~ msgid "Brazil Portuguese Sun USB keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ USB ÙØØØØÙÛ ØØØÛÙ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Hartsfield Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙØØØØÙÛÙØ"
+#~ msgid "Brazil Portuguese Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙØØØØÙÛ ØØØÛÙ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Hat Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÙØ"
+#~ msgid "British Sun Type-4 keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØÛØØÙÛØÛÛ ÙÙØ Û ØØÙ"
 
-#~ msgid "Haugesund/KarmÃy"
-#~ msgstr "ÙØÙÚØÙÙ/ÚØØÙÙØÛ"
+#~ msgid "British Sun USB keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ USB ØØÛØØÙÛØÛÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Hawkins Field Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙØÙÚÛÙØ ÙÛÙØ"
+#~ msgid "British Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØÛØØÙÛØÛÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Hayes River"
-#~ msgstr "ÙÛØ ØÛÙØ"
+#~ msgid "Bulgarian Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÙØØØÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Heath Point"
-#~ msgstr "ÙÛØ ÙÙÛÙØ"
+#~ msgid "Canadian Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÚØÙØØØÛÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Heathrow Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÛØØÙ"
+#~ msgid "Czech Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÚÚÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Heidelberg"
-#~ msgstr "ÙØÛØÙØØÚ"
+#~ msgid "Danish Sun Type-4 keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØÙÙØØÚÛ ÙÙØ Û ØØÙ"
 
-#~ msgid "Henryetta"
-#~ msgstr "ÙÙØÛØØ"
+#~ msgid "Danish Sun USB keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ USB ØØÙÙØØÚÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Herrera"
-#~ msgstr "ØØØØ"
+#~ msgid "Danish Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØÙÙØØÚÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Hierro/Airport"
-#~ msgstr "ÙÛâÛØÙ/ÙØÙØÚØÙ"
+#~ msgid "Dutch Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙÙÙØÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "High Falls"
-#~ msgstr "ÙØÛ ÙØÙØ"
+#~ msgid "Estonian Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØØÙÙÛØÛÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "High Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÙØÛ"
+#~ msgid "Finnish Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙÙÙØÙØÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Hillsboro Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÛÙØØØÙ"
+#~ msgid "French Sun USB keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ USB ÙØØÙØÙÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Hiroshimanishi"
-#~ msgstr "ÙÛØÙØÛÙØÙÛØÛ"
+#~ msgid "French Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙØØÙØÙÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Hobby Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙØØÛ"
+#~ msgid "German Sun Type-4 keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÙÙØÙÛ ÙÙØ Û ØØÙ"
 
-#~ msgid "Hodeidah"
-#~ msgstr "ØØÛØÙ"
+#~ msgid "German Sun USB keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ USB ØÙÙØÙÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Hokitika"
-#~ msgstr "ÙÙÚÛØÛÚØ"
+#~ msgid "German Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÙÙØÙÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Holman Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÙÙÙÙÙ"
+#~ msgid "Hebrew Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØØÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Holsteinsborg"
-#~ msgstr "ÙÙÙØØØÛÙØØÙØÚ"
+#~ msgid "Hungarian latin2 Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙØØØÛ ÙØØÛÙÛ Û ØØÙ"
 
-#~ msgid "Homer Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÙÙØ"
+#~ msgid "Hungarian type5 latin 1 keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙØØØÛ ÙØØÛÙÛ Û ÙÙØ Û"
 
-#~ msgid "Hominy"
-#~ msgstr "ÙØÙÛÙÛ"
+#~ msgid "Icelandic Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÛØÙÙØÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Hong Kong International Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛÙâØÙÙÙÙÛ ÙÙÚ ÚÙÚ"
+#~ msgid "Italian Sun Type-4 keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÛØØÙÛØÛÛ ÙÙØ Û ØØÙ"
 
-#~ msgid "Hongqiao International Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛÙâØÙÙÙÙÛ ÙÙÙØÛØØÙ"
+#~ msgid "Italian Sun USB keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ USB ØÛØØÙÛØÛÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Horta"
-#~ msgstr "ØÙØØØ"
+#~ msgid "Italian Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÛØØÙÛØÛÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Houston Intercontinental Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛÙâØÙÙÙÙÛ ÙÙØØÙÙ"
+#~ msgid "Japanese Sun Type-4 keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÚØÙÙÛ ÙÙØ Û ØØÙ"
 
-#~ msgid "Howard Air Force Base"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÛØÙÛ ÙÙØÛÛ ÙØÙØØØ"
+#~ msgid "Japanese Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÚØÙÙÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Huanghua International Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛÙâØÙÙÙÙÛ ÙÙØÙÚâÙÙØ"
+#~ msgid "Latvian Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙØÙÙÛØÛÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Hudson Bay"
-#~ msgstr "ÙØØØÙÙ ØÛ"
+#~ msgid "Lithuanian Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙÛØÙØÙÛØÛÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Hull Coast Guard Light Station"
-#~ msgstr "ØÛØØÚØÙ ÙÚÙØØÙÛ ÚØØØ ØØÛØÛÛ ÙØÙ"
+#~ msgid "Macedonian Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙÙØÙÙÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Humberside"
-#~ msgstr "ÙØÙØØØØÛØ"
+#~ msgid "Norwegian Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙØÙÚÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Hunters Point"
-#~ msgstr "ÙØÙØØØ ÙÙÛÙØ"
+#~ msgid "Polish Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙÙØØØÙÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Huntingburg"
-#~ msgstr "ÙØÙØÛÙÚØØÚ"
+#~ msgid "Portuguese Sun Type-4 keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙØØØØÙÛ ÙÙØ Û ØØÙ"
 
-#~ msgid "HÃfn à HornafirÃi"
-#~ msgstr "ÙÙØÙ ØÛ ÙÙØÙØÙÛÙØØÛ"
+#~ msgid "Portuguese Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙØØØØÙÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Ibadan"
-#~ msgstr "ØÛØØØØÙ"
+#~ msgid "Romanian Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÙÙØÙÛØÛÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Ibarra/Atahualpa"
-#~ msgstr "ØÛÙØØØ/ØØØØÙØÙÙØ"
+#~ msgid "Russian Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÙØÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Ilebo"
-#~ msgstr "ØÛÙØÙ"
+#~ msgid "Serbian Sun standard keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØØÛ ØØØØÙØØØØ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Iloilo"
-#~ msgstr "ØÛÙÙØÛÙÙ"
+#~ msgid "Slovak Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØÙÙØÚÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Indore"
-#~ msgstr "ØÛÙØÙØ"
+#~ msgid "Slovenian Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØÙÙÙÛÙÛØÛÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Ingolstadt"
-#~ msgstr "ØÛÙÚÙÙØØØØ"
+#~ msgid "Spanish Sun Type-4 keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØÙØÙÛØÛÛ ÙÙØ Û ØØÙ"
 
-#~ msgid "Inhambane"
-#~ msgstr "ØÛÙÛØÙØØÙÙ"
+#~ msgid "Spanish Sun USB keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ USB ØØÙØÙÛØÛÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Ipiales/San Luis"
-#~ msgstr "ØÛÙÛØÙØ/ØÙ ÙÙØÛØ"
+#~ msgid "Spanish Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØÙØÙÛØÛÛ ØØÙâ"
 
-#~ msgid "Iquique/Diego Arac"
-#~ msgstr "ØÛÚÛÚÙ/ØÛÙâÚÙ ØØØÚ"
+#~ msgid "Swedish Sun Type-4 keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÙØØÛ ÙÙØ Û ØØÙ"
 
-#~ msgid "Iran, Islamic Republic of"
-#~ msgstr "ØÛØØÙ"
+#~ msgid "Swedish Sun USB keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ USB ØÙØØÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Irbid"
-#~ msgstr "ØØØØ"
+#~ msgid "Swedish Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÙØØÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Jacarepaguà Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÚØÚØØÙØÚÙØØ"
+#~ msgid "Swiss German Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÙÙØÙÛ ØÙØÛØ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Jackson International Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛÙâØÙÙÙÙÛ ØÚØÙÙ"
+#~ msgid "Thai Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØÛÙÙØÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Jakutsk"
-#~ msgstr "ÛØÚÙØØÚ"
+#~ msgid "Turkish Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØØÚÛÙâØÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Jalalabad"
-#~ msgstr "ØÙØÙâØØØØ"
+#~ msgid "US Sun Type-4 keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÙØÛÚØÛÛ ÙÙØ Û ØØÙ"
 
-#~ msgid "Jask"
-#~ msgstr "ØØØÚ"
+#~ msgid "US Sun USB keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ USB ØÙØÛÚØÛÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Jeddah King Abdul Aziz International Airport"
-#~ msgstr "ØØÙØ ÙØÙØÚØÙ ØÛÙâØÙÙÙÙÛ ÙÙÚ ØØØØÙØØÛØ"
+#~ msgid "US Sun type5 keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÙØÛÚØÛÛ ÙÙØ Û ØØÙ"
 
-#~ msgid "Jenny Lind Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØÙÛ ÙÛÙØ"
+#~ msgid "Ukrainian Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ØÙÚØØÛÙÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Jerusalem"
-#~ msgstr "ØÙØØÙÛÙ/ÙØØ"
+#~ msgid "Vietnamese Sun keymap"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÚÙÛØ ÙÛØÙØÙÛ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Jessore"
-#~ msgstr "ØØÙØ"
+#~ msgid "Pl_ugins"
+#~ msgstr "_ÙØØÙ ØÙÙØÙâÙØ"
 
-#~ msgid "Jiangbe Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛØÙÚâØÙ"
+#~ msgid "_Groups"
+#~ msgstr "_ÚØÙÙâÙØ"
 
-#~ msgid "Joe Williams Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÙ ÙÛÙÛØÙØ"
+#~ msgid "_Layout View"
+#~ msgstr "ÙÙØÛ _ÚÛØÙØÙ"
 
-#~ msgid "Johannesburg Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÚÙÙØÙØØÙØÚ"
+#~ msgid "_Open Keyboard Preferences"
+#~ msgstr "_ØØØ ÚØØÙ ØØØÛØØØ ØÙØÙâÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Johnston Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙÛ ØØÙØØÙÙ"
+#~ msgid "Keyboard Indicator"
+#~ msgstr "ÙØØÙÙâÛ ØÙØÙâÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Juan SantamarÃa"
-#~ msgstr "ØÙØÙ ØØÙØØÙØØÛØ"
+#~ msgid "Keyboard applet factory"
+#~ msgstr "ÚØØØØÙÙâÛ ØØÙØÙÚ ØÙØÙâÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Juba"
-#~ msgstr "ÛÙØØ"
+#~ msgid "Keyboard layout indicator"
+#~ msgstr "ÙØØÙÙâÛ ÚÛØÙØÙ ØÙØÙâÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Jujuy"
-#~ msgstr "ØÙØÙØÛ"
+#~ msgid "Keyboard Indicator (%s)"
+#~ msgstr "ÙØØÙÙâÛ ØÙØÙâÚÙÛØ (%s)"
 
-#~ msgid "Julianehaab"
-#~ msgstr "ÛÙÙÛØÙÙÙØ"
+#~ msgid "Keyboard Layout \"%s\""
+#~ msgstr "ÚÛØÙØÙ ØÙØÙâÚÙÛØ Â%sÂ"
 
-#~ msgid "Kaedi"
-#~ msgstr "ÚØØØÛ"
+#~ msgid "Copyright (c) Sergey V. Udaltsov 1999-2004"
+#~ msgstr "Copyright  Sergey V. Udaltsov 1999-2004"
 
-#~ msgid "Kaposvar"
-#~ msgstr "ÚØÙÙØÙØØ"
+#~ msgid "Keyboard layout indicator applet for GNOME"
+#~ msgstr "ØØÙØÙÚ ÙØØÙÙâÛ ÚÛØÙØÙ ØÙØÙâÚÙÛØ ØØØÛ ÚÙÙÙ"
 
-#~ msgid "Karaj/Payam"
-#~ msgstr "ÚØØ"
+#~ msgid "XKB initialization error"
+#~ msgstr "ØØØ ØØ ØØÙâØÙØØØÛ XKB"
 
-#~ msgid "Kayes"
-#~ msgstr "ÚÛØ"
+#~ msgid "No description."
+#~ msgstr "ØØÙÙ ØØØ."
 
-#~ msgid "KeflavÃk"
-#~ msgstr "ÚÙÙÙØÙÛÚ"
+#~ msgid "Failed to init GConf: %s\n"
+#~ msgstr "ØØØ ØØ ØØÙâØÙØØØÛ GConf: %s\n"
 
-#~ msgid "Kelly Air Force Base"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÛØÙÛ ÙÙØÛÛ ÚÙÛ"
+#~ msgid "Activate more plugins"
+#~ msgstr "ÙØØÙ ÚØØÙ ÙØØÙ ØÙÙØÙâÙØÛ ØÛØØØ"
 
-#~ msgid "Kendall"
-#~ msgstr "ÚÙÙØÙ"
+#~ msgid "Active _plugins:"
+#~ msgstr "_ÙØØÙ ØÙÙØÙâÙØÛ ÙØØÙ:"
 
-#~ msgid "Kenitra"
-#~ msgstr "ÚÙÛØØØ"
+#~ msgid "Add Plugin"
+#~ msgstr "ØØØÙÙ ÚØØÙ ÙØØÙ ØÙÙØÙ"
 
-#~ msgid "Kennedy Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÚÙØÛ"
+#~ msgid "Close the dialog"
+#~ msgstr "ØØØÙ ÙØØÙØÙ"
 
-#~ msgid "Kenosha Coast Guard Station"
-#~ msgstr "ÙØØÚØÙ ØØØÙÛ ÚÙÙØØ"
+#~ msgid "Configure the selected plugin"
+#~ msgstr "ÙÛÚØØÙØÛ ÙØØÙ ØÙÙØÙâÛ ØÙØØØØ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Khoy"
-#~ msgstr "ØÙÛ"
+#~ msgid "Deactivate selected plugin"
+#~ msgstr "ØÛØ ÙØØÙ ÚØØÙ ÙØØÙ ØÙÙØÙâÛ ØÙØØØØ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Kilimanjaro"
-#~ msgstr "ÚÙÛÙØÙØØØÙ"
+#~ msgid "Decrease the plugin priority"
+#~ msgstr "ÚØÙØ ØÙÙÙÛØ ÙØØÙ ØÙÙØÙ"
 
-#~ msgid "Killineq"
-#~ msgstr "ÚÛÙÛÙÚ"
+#~ msgid "Increase the plugin priority"
+#~ msgstr "ØÙØØÛØ ØÙÙÙÛØ ÙØØÙ ØÙÙØÙ"
 
-#~ msgid "King Khaled International Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛÙâØÙÙÙÙÛ ÙÙÚ ØØÙØ"
+#~ msgid "Keyboard Indicator Plugins"
+#~ msgstr "ÙØØÙ ØÙÙØÙâÙØÛ ÙØØÙÙâÛ ØÙØÙâÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Kings Bay"
-#~ msgstr "ÚÛÙÚØ ØÛ"
+#~ msgid "The list of active plugins"
+#~ msgstr "ÙÙØØØ ÙØØÙ ØÙÙØÙâÙØÛ ÙØØÙ"
 
-#~ msgid "Kirtland"
-#~ msgstr "ÚØØÙÙØ"
+#~ msgid "_Available plugins:"
+#~ msgstr "_ÙØØÙ ØÙÙØÙâÙØÛ ÙÙØÙØ:"
 
-#~ msgid "Kish Island/Kish"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÚÛØ"
+#~ msgid "Keyboard Layout"
+#~ msgstr "ÚÛØÙØÙ ØÙØÙâÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Kitchener"
-#~ msgstr "ÚÛÚÙØ"
+#~ msgid "Secondary groups"
+#~ msgstr "ÚØÙÙâÙØÛ ØØÙÙÛÙ"
 
-#~ msgid "Kitimat"
-#~ msgstr "ÚÛØÛÙØ"
+#~ msgid "Show flags in the applet"
+#~ msgstr "ÙÙØÛØ ÙØÚÙ ØØ ØØÙØÙÚ"
 
-#~ msgid "Kitzingen"
-#~ msgstr "ÚÛØØÛÙÚÙ"
+#~ msgid "Show flags in the applet to indicate the current layout"
+#~ msgstr "ÙØØÙ ØØØÙ ÙØÚÙ ØØ ØØÙØÙÚ ØØØÛ ÙØØØ ÚØØÙ ÚÛØÙØÙ ÙØÙÛ"
 
-#~ msgid "Knoxville-Downtown"
-#~ msgstr "ÙØÚØÙÛÙâÙØÚØ ØÙØ"
+#~ msgid "The list of enabled Keyboard Indicator plugins"
+#~ msgstr "ÙÙØØØ ÙØØÙ ØÙÙØÙâÙØÛ ØÙ ÚØØ ØÙØØØÙâÛ ÙØØÙÙâÛ ØÙØÙâÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Kokonao / Timuka"
-#~ msgstr "ÚÙÚÙÙØØÙ / ØÛÙÙÚØ"
+#~ msgid "Get continuously updated stock quotes"
+#~ msgstr "ÚØÙØÙ ÙØÙÙâÛ ØÙØÙÙ ØØØÙØÙ ØØ ØØÙ ØÙâÙÙÚØÙ ØØØÛ"
 
-#~ msgid "Kolda"
-#~ msgstr "ÚÙÙØØ"
+#~ msgid "Gtik Applet Factory"
+#~ msgstr "ÚØØØØÙÙâÛ ØØÙØÙÚ Gtik"
 
-#~ msgid "Koszalin"
-#~ msgstr "ÚÙØØÙÛÙ"
+#~ msgid "_Update"
+#~ msgstr "_ØÙâÙÙÚØÙâØØØÛ"
 
-#~ msgid "Kotlas"
-#~ msgstr "ÚØØÙØ"
+#~ msgid "Could not retrieve the stock data."
+#~ msgstr "ÙÙÛâØÙØÙ ØØÙØØØØ ØÙØÙ ØØ ØØØÛØØÛ ÚØØ."
 
-#~ msgid "Krems"
-#~ msgstr "ÚØÙØ"
+#~ msgid "No stock list"
+#~ msgstr "ÙÙØØØ ØÙØÙ ÙÙØÙØ ÙÛØØ"
 
-#~ msgid "Kristiansand/Kjevik"
-#~ msgstr "ÚØÛØØÛØÙØØÙ/ØÙÛÚ"
+#~ msgid "Updating..."
+#~ msgstr "ØØ ØØÙ ØÙâÙÙÚØÙâØØØÛ..."
 
-#~ msgid "Kwajalein"
-#~ msgstr "ÚÙØØØÙÛÙ"
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "This program connects to a popular site and downloads current stock "
+#~ "quotes.\n"
+#~ "\n"
+#~ "The GNOME Stock Ticker is a free Internet-based application. It comes "
+#~ "with ABSOLUTELY NO WARRANTY.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Do not use the GNOME Stock Ticker for making investment decisions; it is "
+#~ "for informational purposes only."
+#~ msgstr ""
+#~ "ØÛÙ ØØÙØÙÙ ØÙ ÛÚ ÙØÛÚØÙ ÙØÙÙØ ÙØÙ ÙÛâØÙØ Ù ÙØÙÙâÙØÛ ÙØÙÛ ØÙØÙ ØØ ØØØÚÛØÛ "
+#~ "ÙÛâÚÙØ.\n"
+#~ "..."
 
-#~ msgid "La Chaux-de-Fonds"
-#~ msgstr "ÙØ ØÙØÙÙÙ"
+#~ msgid "Current _stocks:"
+#~ msgstr "_ØÙØÙâÙØÛ ÙØÙÛ:"
 
-#~ msgid "La FrÃa"
-#~ msgstr "ÙØÙØÛØØ"
+#~ msgid "Add _new symbol:"
+#~ msgstr "ØØØÙÙ ÚØØÙ ÙÙØØ _ØØÛØ:"
 
-#~ msgid "La Guardia Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙØÚØØØÛØ"
+#~ msgid "Stock Ticker Preferences"
+#~ msgstr "ØØØÛØØØ Stock Ticker"
 
-#~ msgid "La Palma"
-#~ msgstr "ÙØÙØÙÙØ"
+#~ msgid "Symbols"
+#~ msgstr "ÙÙØØÙØ"
 
-#~ msgid "La Paz/Alto"
-#~ msgstr "ÙØÙØØ/ØÙØÙ"
+#~ msgid "Behavior"
+#~ msgstr "ØÙØØØ"
 
-#~ msgid "La Rioja"
-#~ msgstr "ÙØØÛÙØØ"
+#~ msgid "Update"
+#~ msgstr "ØÙâÙÙÚØÙâØØØÛ"
 
-#~ msgid "Labe"
-#~ msgstr "ÙØØÙ"
+#~ msgid "Stock update fre_quency:"
+#~ msgstr "_ØØØÙØ ØÙâÙÙÚØÙâØØØÛ ØÙØÙ:"
 
-#~ msgid "Lacombe"
-#~ msgstr "ÙØÚÙÙ"
+#~ msgid "minutes"
+#~ msgstr "ØÙÛÙÙ"
 
-#~ msgid "Lahore City"
-#~ msgstr "ØÙØ ÙØÙÙØ"
+#~ msgid "Scrolling"
+#~ msgstr "ÙØØØ"
 
-#~ msgid "Lakeview Automatic Weather Observing/Reporting System"
-#~ msgstr "ØÛØØÙ ÙÙØØÙØØÛ Ù ÚØØØØ ØÙØÚØØ ÙÛÚâÙÛÙ"
+#~ msgid "_Scroll speed:"
+#~ msgstr "ØØØØ _ÙØØØ:"
 
-#~ msgid "Lambarene"
-#~ msgstr "ÙØÙØØØÙÙ"
+#~ msgid "Slow"
+#~ msgstr "ÚÙØ"
 
-#~ msgid "Lambert"
-#~ msgstr "ÙÙØØØ"
+#~ msgid "Medium"
+#~ msgstr "ÙØÙØØ"
 
-#~ msgid "Lanai"
-#~ msgstr "ÙØÙØÛ"
+#~ msgid "Fast"
+#~ msgstr "ØØÛØ"
 
-#~ msgid "Lansdowne House"
-#~ msgstr "ÙÙÙØØØÙÙ ÙØÙØ"
+#~ msgid "_Enable scroll buttons"
+#~ msgstr "_ØÙ ÚØØ ØÙØØØØÙ ØÚÙÙâÙØÛ ÙØØØ"
 
-#~ msgid "Lanzarote"
-#~ msgstr "ÙØÙØØØÙØÙ"
+#~ msgid "Scroll _left to right"
+#~ msgstr "ÙØØØ ØØ _ÚÙ ØÙ ØØØØ"
 
-#~ msgid "Las AmÃricas"
-#~ msgstr "ÙØØ ØÙØÛÚØØ"
+#~ msgid "Appearance"
+#~ msgstr "ØØÙØ"
 
-#~ msgid "Las Lomitas"
-#~ msgstr "ÙØØ ÙÙÙÛØØØ"
+#~ msgid "Display"
+#~ msgstr "ÙÙØÛØ"
 
-#~ msgid "Las Vegas NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ÙØØ ÙÚØØ"
+#~ msgid "Displa_y only symbols and price"
+#~ msgstr "_ÙÙØÛØ ÙÙØ ÙÙØØÙØ Ù ÙÛÙØ"
 
-#~ msgid "Laughlin/Bullhead International Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛÙâØÙÙÙÙÛ ÙÙÙÛÙ/ØÙÙâÙØ"
+#~ msgid "_Width:"
+#~ msgstr "_ØØØ:"
 
-#~ msgid "Laurel"
-#~ msgstr "ÙÙØÙ"
+#~ msgid "pixels"
+#~ msgstr "ÙÙØÙ"
 
-#~ msgid "Lausanne"
-#~ msgstr "ÙÙØØÙ"
+#~ msgid "Font and Colors"
+#~ msgstr "ÙÙÙ Ù ØÙÚâÙØ"
 
-#~ msgid "Lauzon"
-#~ msgstr "ÙÙØÙÙ"
+#~ msgid "Use _default theme font and colors"
+#~ msgstr "ØØØÙØØÙ ØØ ØÙ _ÙÛØâÙØØ ØØØÛ ÙÙÙ Ù ØÙÚÙØ"
 
-#~ msgid "Le Bourget"
-#~ msgstr "ÙÙØÙØÚÙ"
+#~ msgid "_Font:"
+#~ msgstr "_ÙÙÙ:"
 
-#~ msgid "Le Havre"
-#~ msgstr "ÙÙØÙØ"
+#~ msgid "Stock _raised:"
+#~ msgstr "ØÙØÙ ØØ_ÙØ ØÙØÙ:"
 
-#~ msgid "Le Touquet-Paris-Plage"
-#~ msgstr "ÙÙØÙÚÙ ÙØØÛØ ÙÙØÚ"
+#~ msgid "Stock _lowered:"
+#~ msgstr "ØÙØÙ _ÙØÛÛÙ ØÙØÙ:"
 
-#~ msgid "Leeds/Bradford"
-#~ msgstr "ÙÛØØ/ØØØÙÙØØ"
+#~ msgid "Stock _unchanged:"
+#~ msgstr "ØÙØÙ _ØÛâØØÛÛØ:"
 
-#~ msgid "Leigh Creek"
-#~ msgstr "ÙÛ ÚØÛÚ"
+#~ msgid "_Background:"
+#~ msgstr "_ÙØâØÙÛÙÙ:"
 
-#~ msgid "Lelystad"
-#~ msgstr "ÙÙÛØØØØ"
+#~ msgid "Skip forward"
+#~ msgstr "ÙØØ ØÙ ØÙÙ"
 
-#~ msgid "Lemmon"
-#~ msgstr "ÙÙÙÙ"
+#~ msgid "Skip backward"
+#~ msgstr "ÙØØ ØÙ ØÙØ"
 
-#~ msgid "Lesvos"
-#~ msgstr "ÙØÙÙØ"
+#~ msgid "+%s (%s)"
+#~ msgstr "â+%s (%s)"
 
-#~ msgid "Lethbridge Automated Reporting Station"
-#~ msgstr "ØÛØØÚØÙ ÚØØØØ ØÙØÚØØ ÙØØØÛØ"
+#~ msgid "%s (%s)"
+#~ msgstr "â%s (%s)"
 
-#~ msgid "Lexington / Creech"
-#~ msgstr "ÙÚØÛÙÚØÙÙ / ÚØÛÚ"
+#~ msgid "(No Change)"
+#~ msgstr "(ØÛâØØÛÛØ)"
 
-#~ msgid "Lhasa"
-#~ msgstr "ÙÙØØØ"
+#~ msgid "Applet scrolls right to left when this key is set to true."
+#~ msgstr "ÙÙØÛ ØÛÙ ÚÙÛØ ØÙ ÂØØØØÂ ØÙØÛÙ ØÙØØ ØØÙØÙÚ ØØ ØØØØ ØÙ ÚÙ ÙÛâÙØØØ."
 
-#~ msgid "Lichtenburg"
-#~ msgstr "ÙÛØØÙØÙØÚ"
+#~ msgid "Background color"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙØâØÙÛÙÙ"
 
-#~ msgid "Lilongwe"
-#~ msgstr "ÙÛÙØÙÚÙÛ"
+#~ msgid ""
+#~ "Display only stock symbols along with their value. Do not display changes "
+#~ "in value."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÙÙØ ÙÙØØÙØÛ ØÙØÙ Ù ØØØØØØÙ ÙÙØÛØ ØØØÙ ØÙØ. ØØÛÛØØØ ØØØØ ÙÙØÛØ ØØØÙ ÙØÙØ."
 
-#~ msgid "Limnos"
-#~ msgstr "ÙÛÙÙÙØ"
+#~ msgid "Display only symbols and price"
+#~ msgstr "ÙÙØÛØ ÙÙØ ÙÙØØÙØ Ù ÙÛÙØ"
 
-#~ msgid "Lincolnton"
-#~ msgstr "ÙÛÙÚÙØÙÙ"
+#~ msgid "Font"
+#~ msgstr "ÙÙÙ"
 
-#~ msgid "Litchfield Municipal Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØØÙÛ ÙÛÚÙÛÙØ"
+#~ msgid ""
+#~ "List containing the stocks to be displayed. Consists of the stock id "
+#~ "separated by \"+\""
+#~ msgstr ""
+#~ "ÙÙØØØ ØÙØÙâÙØÛÛ ÚÙ ØØÛØ ÙÙØÛØ ØØØÙ ØÙÙØ. ØØÙÙ ØÙØØÙâÛ ØÙØÙâÙØØØ ÚÙ ØØ Â+Â "
+#~ "ØØØ ØØÙâØÙØ."
 
-#~ msgid "Little Chicago"
-#~ msgstr "ÙÛØÙ ØÛÚØÚÙ"
+#~ msgid "Lowered color"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙØÛÛÙ ØÙØÙâÙØ"
 
-#~ msgid "Little Gulf Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÙÛØÙ ÚÙÙ"
+#~ msgid "Raised color"
+#~ msgstr "ØÙÚ ØØÙØ ØÙØÙâÙØ"
 
-#~ msgid "Liverpool Bay"
-#~ msgstr "ÙÛÙØÙÙÙ ØÛ"
+#~ msgid "Right to left scrolling"
+#~ msgstr "ÙØØØ ØØ ØØØØ ØÙ ÚÙ"
 
-#~ msgid "Livingston County Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÛÙÛÙÚØØÙÙ ÚØÙØÛ"
+#~ msgid "Shorter time means the stocks scroll by faster."
+#~ msgstr "ØÙØÙ ÚÙØØ ÛØÙÛ ØÙØÙâÙØ ØØÛØâØØ ÙÛâÙØØÙØ."
 
-#~ msgid "Location 2"
-#~ msgstr "ÙÚØÙ Û"
+#~ msgid "Show arrow buttons"
+#~ msgstr "ÙÙØÛØ ØÚÙÙâÙØÛ ÙÛÚØÙ"
 
-#~ msgid "Location 3"
-#~ msgstr "ÙÚØÙ Û"
+#~ msgid ""
+#~ "Show arrow buttons on the side of the display so that the user can scroll "
+#~ "forward or backward."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÙÙØÛØ ØÚÙÙâÙØÛ ÙÛÚØÙ ØØ ÚÙØØ ÙØÙØ ÙÙØÛØØ ØÙØÛ ÚÙ ÚØØØØ ØØÙØÙØ ØÙØÙ ØØ ØÙ "
+#~ "ØÙÙ ÛØ ØÙØ ØÙØØØÙØ."
 
-#~ msgid "Location 4"
-#~ msgstr "ÙÚØÙ Û"
+#~ msgid "Stocks to monitor - must be separated by a +"
+#~ msgstr "ØÙØÙâÙØÛÛ ÚÙ ÙØÛÛØÙ ÙÛâØÙÙØ. ØØÛØ ØØ + ØØØ ØÙÙØ"
 
-#~ msgid "Logan Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÙÚÙ"
+#~ msgid ""
+#~ "The color of the background of the display. Has no effect when the user "
+#~ "chooses to use the default theme fonts and colors."
+#~ msgstr ""
+#~ "ØÙÚ ÙØâØÙÛÙÙâÛ ÙØÙØ ÙÙØÛØ. ÙÙØÛ ÚØØØØ ØØØÙØØÙ ØØ ÙÙÙÙØ Ù ØÙÚÙØÛ ÙÛØâÙØØ ØÙ "
+#~ "ØØ ØÙØØØØ ÚÙØØ ØØØÛØ ÙØØØØ."
 
-#~ msgid "Lomie"
-#~ msgstr "ÙÙÙÛÙ"
+#~ msgid ""
+#~ "The color used when the stock's values has lowered. Has no effect when "
+#~ "the user chooses to use the default theme fonts and colors."
+#~ msgstr ""
+#~ "ØÙÚ ÙÙØØ ØØØÙØØÙ ÙÙØÛ ØØØØ ØÙØÙ ÙØÛÛÙ ØÙØÙ ØØØ. ÙÙØÛ ÚØØØØ ØØØÙØØÙ ØØ ÙÙÙ "
+#~ "Ù ØÙÚâÙØÛ ÙÛØâÙØØ ØØ ØÙØØØØ ÚÙØ ØØØÛØÛ ÙØØØØ."
 
-#~ msgid "Londonderry"
-#~ msgstr "ÙØÙØÙØØÛ"
+#~ msgid ""
+#~ "The color used when the stock's values has not changed. Has no effect "
+#~ "when the user chooses to use the default theme fonts and colors."
+#~ msgstr ""
+#~ "ØÙÚ ÙÙØØ ØØØÙØØÙ ÙÙØÛ ØØØØ ØÙØÙ ØØÛÛØÛ ÙÚØØÙ ØØØ. ÙÙØÛ ÚØØØØ ØØØÙØØÙ ØØ "
+#~ "ÙÙÙ Ù ØÙÚâÙØÛ ÙÛØâÙØØ ØØ ØÙØØØØ ÚÙØ ØØØÛØÛ ÙØØØØ."
 
-#~ msgid "Long Point"
-#~ msgstr "ÙØÙÚ ÙÙÛÙØ"
+#~ msgid ""
+#~ "The color used when the stock's values has raised. Has no effect when the "
+#~ "user chooses to use the default theme fonts and colors."
+#~ msgstr ""
+#~ "ØÙÚ ÙÙØØ ØØØÙØØÙ ÙÙØÛ ØØØØ ØÙØÙ ØØÙØ ØÙØÙ ØØØ. ÙÙØÛ ÚØØØØ ØØØÙØØÙ ØØ ÙÙÙ "
+#~ "Ù ØÙÚâÙØÛ ÙÛØâÙØØ ØØ ØÙØØØØ ÚÙØ ØØØÛØÛ ÙØØØØ."
 
-#~ msgid "Longreach"
-#~ msgstr "ÙØÙÚØÛÚ"
+#~ msgid ""
+#~ "The font used for the display. Has no effect when the user chooses to use "
+#~ "the default theme fonts and colors."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÙÙÙ ÙÙØØ ØØØÙØØÙ ØØØÛ ÙÙØÛØ. ÙÙØÛ ÚØØØØ ØØØÙØØÙ ØØ ÙÙÙÙØ Ù ØÙÚÙØÛ ÙÛØâÙØØ "
+#~ "ØÙ ØØ ØÙØØØØ ÚÙØØ ØØØÛØ ÙØØØØ."
 
-#~ msgid "Lorain Coast Guard Station"
-#~ msgstr "ÙØØÚØÙ ØØØÙÛ ÙÙØÛÙ"
+#~ msgid "The time interval until when the applet updates the stock data."
+#~ msgstr "ØØØÙâÛ ØÙØÙÛâØÛ ÚÙ ØØÙØÙÚ ØØÙØØØØ ØÙØÙ ØØ ØÙâÙÙÚØÙ ÙÛâÚÙØ."
 
-#~ msgid "Lorient"
-#~ msgstr "ÙÙØÛØÙ"
+#~ msgid "The width in pixels of the applet."
+#~ msgstr "ØØØ ØØÙØÙÚ ØØ ØØØ ÙÙØÙ."
 
-#~ msgid "Los Angeles NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ÙÙØ ØÙØÙØ"
+#~ msgid "Time in milliseconds for display update"
+#~ msgstr "ØÙØÙ ØÙâÙÙÚØÙâØØØÛ ÙÙØÛØ ØØØØØ ÙÛÙÛâØØÙÛÙ"
 
-#~ msgid "Louisville NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ÙÙØÛØâÙÛÙ"
+#~ msgid "Unchanged color"
+#~ msgstr "ØÙÚ ØÛâØØÛÛØ"
 
-#~ msgid "Love Field"
-#~ msgstr "ÙØÙÙÛÙØ"
+#~ msgid "Use default theme fonts and colors"
+#~ msgstr "ØØØÙØØÙ ØØ ÙÙÙâÙØ Ù ØÙÚâÙØÛ ØÙ ÙÛØâÙØØ"
 
-#~ msgid "Loveland"
-#~ msgstr "ÙØÙÙÙØ"
+#~ msgid "Use default theme fonts and colors instead of custom ones"
+#~ msgstr "ØØØÙØØÙ ØØ ÙÙÙâÙØ Ù ØÙÚâÙØÛ ÙÛØâÙØØ ØÙ ØÙ ØØÛ ÙÙÙâÙØ Ù ØÙÚâÙØÛ ØÙØØØÛ"
 
-#~ msgid "Luanda"
-#~ msgstr "ÙÙØÙØØ"
+#~ msgid "Width of the applet"
+#~ msgstr "ØØØ ØØÙØÙÚ"
 
-#~ msgid "Lucy Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÙØÚÛ"
+#~ msgid "font 2 - No Longer used"
+#~ msgstr "ÙÙÙ Û - ØÛÚØ ØØØÙØØÙ ÙÙÛâØÙØ"
 
-#~ msgid "Lusaka City Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÙØØÚØ ØÛØÛ"
+#~ msgid "_Details"
+#~ msgstr "_ØØØÛØØ"
 
-#~ msgid "Lusaka International Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛÙâØÙÙÙÙÛ ÙÙØØÚØ"
+#~ msgid "Factory for creating the weather applet."
+#~ msgstr "ÚØØØØÙÙâØÛ ØØØÛ ØÛØØØ ØØÙØÙÚ ØØ Ù ÙÙØ"
 
-#~ msgid "LÃbeck"
-#~ msgstr "ÙÙØÚ"
+#~ msgid "Gweather Applet Factory"
+#~ msgstr "ÚØØØØÙÙâÛ ØØÙØÙÚ Gweather"
 
-#~ msgid "Ma'An"
-#~ msgstr "ÙØØÙ"
+#~ msgid "Monitor the current weather conditions, and forecasts"
+#~ msgstr "ÙØÛØ ØØØÛØ ØØ Ù ÙÙØÛÛ ÙØÙÛ Ù ÙÛØâØÛÙÛâÙØ"
 
-#~ msgid "MacapÃ"
-#~ msgstr "ÙØÚØÙØ"
+#~ msgid "Weather Report"
+#~ msgstr "ÚØØØØ ØØ Ù ÙÙØ"
 
-#~ msgid "MacaÃ"
-#~ msgstr "ÙØÚØØÙ"
+#~ msgid "Â 1999-2005 by S. Papadimitriou and others"
+#~ msgstr "Â 1999-2005 by S. Papadimitriou and others"
 
-#~ msgid "Macenta"
-#~ msgstr "ÙØØÙØØ"
+#~ msgid "A panel application for monitoring local weather conditions."
+#~ msgstr "ÛÚ ØØÙØÙÙâÛ ØØØÙÙ ØØØÛ ÙØÛØ ØØØÛØ ÙØÙÛ ØØ Ù ÙÙØ."
 
-#~ msgid "Mackenzie"
-#~ msgstr "ÙÚÙØÛ"
+#~ msgid "GNOME Weather"
+#~ msgstr "ØØ Ù ÙÙØÛ ÚÙÙÙ"
 
-#~ msgid "Macquarie Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÙÚÙØØÛ"
+#~ msgid ""
+#~ "City: %s\n"
+#~ "Sky: %s\n"
+#~ "Temperature: %s"
+#~ msgstr ""
+#~ "ØÙØ: %s\n"
+#~ "ØØÙØÙ: %s\n"
+#~ "ØÙØ: %s"
 
-#~ msgid "Madeleine Centre"
-#~ msgstr "ÙØÙÛÙ ØÙØØ"
+#~ msgid "Details"
+#~ msgstr "ØØØÛØØ"
 
-#~ msgid "Madinah"
-#~ msgstr "ÙØÛÙÙ"
+#~ msgid "City:"
+#~ msgstr "ØÙØ:"
 
-#~ msgid "Mafraq"
-#~ msgstr "ÙÙØÙ"
+#~ msgid "Last update:"
+#~ msgstr "ØØØÛÙ ØÙâÙÙÚØÙâØØØÛ:"
 
-#~ msgid "Magdeburg"
-#~ msgstr "ÙØÚØØÙØÚ"
+#~ msgid "Conditions:"
+#~ msgstr "ØØØÛØ:"
 
-#~ msgid "Makedonia"
-#~ msgstr "ÙÙØÙÙÛÙ"
+#~ msgid "Sky:"
+#~ msgstr "ØØÙØÙ:"
 
-#~ msgid "Makhachkala"
-#~ msgstr "ÙØØØÚÚØÙØ"
+#~ msgid "Temperature:"
+#~ msgstr "ØÙØ:"
 
-#~ msgid "Makkah"
-#~ msgstr "ÙÚÙ"
+#~ msgid "Feels like:"
+#~ msgstr "ØØÛÙ ØÙØÙØÛ:"
 
-#~ msgid "Manasquan"
-#~ msgstr "ÙÙØØÚÙØÙ"
+#~ msgid "Dew point:"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÛ ÙÛØØÙ:"
 
-#~ msgid "Mandalay"
-#~ msgstr "ÙÙØØÙÛ"
+#~ msgid "Relative humidity:"
+#~ msgstr "ØØÙØØ ÙØØÛ:"
 
-#~ msgid "Mannheim"
-#~ msgstr "ÙØÙÙØÛÙ"
+#~ msgid "Wind:"
+#~ msgstr "ØØØ:"
 
-#~ msgid "Manzanillo, Oriente"
-#~ msgstr "ÙØÙØØÙÛÙØ ØÙØÛÙØÙ"
+#~ msgid "Pressure:"
+#~ msgstr "ÙØØØ:"
 
-#~ msgid "Maputo / Mavalane"
-#~ msgstr "ÙØÙÙØÙ"
+#~ msgid "Visibility:"
+#~ msgstr "ØÛØ:"
 
-#~ msgid "Maragheh/Sahand"
-#~ msgstr "ÙØØØÙ/ØÙÙØ"
+#~ msgid "Sunrise:"
+#~ msgstr "ØÙÙØ ØÙØØÛØ:"
 
-#~ msgid "Marathon Coast Guard Station"
-#~ msgstr "ÙØØÚØÙ ØØØÙÛ ÙØØØØÙ"
+#~ msgid "Sunset:"
+#~ msgstr "ØØÙØ ØÙØØÛØ:"
 
-#~ msgid "Marblehead"
-#~ msgstr "ÙØØØÙâÙØ"
+#~ msgid "Current Conditions"
+#~ msgstr "ØØØÛØ ÙØÙÛ"
 
-#~ msgid "March Air Force Base"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÛØÙÛ ÙÙØÛÛ ÙØØÚ"
+#~ msgid "Forecast Report"
+#~ msgstr "ÚØØØØ ÙÛØâØÛÙÛ"
 
-#~ msgid "Marcos JuÃrez"
-#~ msgstr "ÙØØÚÙØ ØÙØØØ"
+#~ msgid "See the ForeCast Details"
+#~ msgstr "ØÛØÙ ØØØÛØØ ÙÛØâØÛÙÛ"
 
-#~ msgid "Margate"
-#~ msgstr "ÙØØÚÛØ"
+#~ msgid "Forecast"
+#~ msgstr "ÙÛØâØÛÙÛ"
 
-#~ msgid "Marie Coast Guard Station"
-#~ msgstr "ÙØØÚØÙ ØØØÙÛ ÙØØÛ"
+#~ msgid "Radar Map"
+#~ msgstr "ÙÙØÙâÛ ØØØØØ"
 
-#~ msgid "Marina Del Rey"
-#~ msgstr "ÙØØÛÙØ ØÙ ØÛ"
+#~ msgid "_Visit Weather.com"
+#~ msgstr "_ÙØØØØÙ ØÙ Weather.com"
 
-#~ msgid "Marinduque Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÙØØÛÙØÙÚÙ"
+#~ msgid "Visit Weather.com"
+#~ msgstr "ÙØØØØÙ ØÙ Weather.com"
 
-#~ msgid "Marseilles"
-#~ msgstr "ÙØØØÛÙØ"
+#~ msgid "Click to Enter Weather.com"
+#~ msgstr "ØØØÛ ÙØÙØ ØÙ Weather.com ÚÙÛÚ ÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Martin"
-#~ msgstr "ÙØØØÛÙ"
+#~ msgid "Forecast not currently available for this location."
+#~ msgstr "ØØØÛ ØÛÙ ÙÚØÙ ÙØÙØÙ ÙÛØâØÛÙÛâØÛ ÙÙØÙØ ÙÛØØ."
 
-#~ msgid "Mason County Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÛØÙ ÚØÙØÛ"
+#~ msgid "Location view"
+#~ msgstr "ÙÙØÛØ ÙÚØÙ"
 
-#~ msgid "Masvingo"
-#~ msgstr "ÙØØÙÛÙÚÙ"
+#~ msgid "Select Location from the list"
+#~ msgstr "ØÙØØØØ ÙÚØÙ ØØ ÙÙØØØ"
 
-#~ msgid "Maupertus-sur-Mer"
-#~ msgstr "ÙÙÙØØÙ ØÙØ ÙØ"
+#~ msgid "Address Entry"
+#~ msgstr "ÙØØÙ ÙØØÙÛ"
 
-#~ msgid "Maxwell AFB"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÛØÙÛ ÙÙØÛÛ ÙÚØÙÙ"
+#~ msgid "Enter the URL"
+#~ msgstr "ÙØØÙÛ ØÛÙØØÙØÛ ØØ ÙØØØ ÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Mayaguez"
-#~ msgstr "ÙØÛØÚÙØØ"
+#~ msgid ""
+#~ "Failed to load the Locations XML database. Please report this as a bug."
+#~ msgstr ""
+#~ "ØØØ ÚØØÙ ÙØÛÚØÙâØØØÙâÛ Locations XML ØÚØØ ØÙØØ. ÙØÙØÙ ØÛÙ ÙÙØØ ØØ ØÙ ØÙÙØÙ "
+#~ "ØØÚØÙ ÚØØØØ ÚÙÛØ."
 
-#~ msgid "Mazar-I-Sharif"
-#~ msgstr "ÙØØØ ØØÛÙ"
+#~ msgid "Weather Preferences"
+#~ msgstr "ØØØÛØØØ ØØ Ù ÙÙØ"
 
-#~ msgid "McCollum Field Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÚØÙÙ ÙÛÙØ"
+#~ msgid "_Automatically update every:"
+#~ msgstr "ØÙâÙÙÚØÙâØØØÛ _ØÙØÚØØ ÙØ:"
 
-#~ msgid "McConnell AFB"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÛØÙÛ ÙÙØÛÛ ÙÚØÙÙ"
+#~ msgid "_Temperature unit:"
+#~ msgstr "ÙØØØ _ØÙØ:"
 
-#~ msgid "McMullen"
-#~ msgstr "ÙÚâÙØÙÙ"
+#~ msgid "Kelvin"
+#~ msgstr "ÚÙÙÛÙ"
 
-#~ msgid "Mcgill"
-#~ msgstr "ÙÚÛÙ"
+#~ msgid "Celsius"
+#~ msgstr "ØÙØÛÙØ"
 
-#~ msgid "Mecheria"
-#~ msgstr "ÙØØÛØ"
+#~ msgid "_Wind speed unit:"
+#~ msgstr "ÙØØØ ØØØØ _ØØØ:"
 
-#~ msgid "MedellÃn/Olaya Herrera"
-#~ msgstr "ÙØÛÛÙ/ØÙÙØÛØ ØØØØ"
+#~ msgid "_Pressure unit:"
+#~ msgstr "ÙØØØ _ÙØØØ:"
 
-#~ msgid "Medford NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ÙØÙÙØØ"
+#~ msgid "_Visibility unit:"
+#~ msgstr "ÙØØØ _ØÛØ:"
 
-#~ msgid "Melrose"
-#~ msgstr "ÙÙØÙØ"
+#~ msgid "meters"
+#~ msgstr "ÙØØ"
 
-#~ msgid "Melville Hall Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÙÙÛÙâÙØÙ"
+#~ msgid "Enable _radar map"
+#~ msgstr "ØÙ ÚØØ ØÙØØØØÙ ÙÙØÙâÛ _ØØØØØ"
 
-#~ msgid "Mende"
-#~ msgstr "ÙØÙØ"
+#~ msgid "Use _custom address for radar map"
+#~ msgstr "ØØØÙØØÙ ØØ ÙØØÙÛ _ØÙØØØÛ ØØØÛ ÙÙØÙâÛ ØØØØØ"
 
-#~ msgid "Menorca"
-#~ msgstr "ÙÙÙØÚØ"
+#~ msgid "A_ddress:"
+#~ msgstr "_ÙØØÙÛ:"
 
-#~ msgid "Mercedes"
-#~ msgstr "ÙØØØØ"
+#~ msgid "General"
+#~ msgstr "ØÙÙÙÛ"
 
-#~ msgid "Merril Field"
-#~ msgstr "ÙØÛÙ ÙÛÙØ"
+#~ msgid "_Select a location:"
+#~ msgstr "ÛÚ ÙÚØÙ ØÙØØØØ ÚÙÛØ:"
 
-#~ msgid "Merrill Field"
-#~ msgstr "ÙØÛÙ ÙÛÙØ"
+#~ msgid "_Find:"
+#~ msgstr "_ÙÛØØ ÚØØÙ:"
 
-#~ msgid "Merrimac"
-#~ msgstr "ÙØÛÙÚ"
+#~ msgid "Find _Next"
+#~ msgstr "ÙÛØØ ÚØØÙ _ØØØÛ"
 
-#~ msgid "Merry Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÙØÛ"
+#~ msgid "There was an error loading an image: %s"
+#~ msgstr "ØØ ØØØ ÚØØÙ ØØÙÛØ ØØØÛÛ ÙÛØ ØÙØ: %s"
 
-#~ msgid "Miami Beach"
-#~ msgstr "ÙÛØÙÛ ØÛÚ"
+#, fuzzy
+#~ msgid "Deskbar (ne Mini-Commander)"
+#~ msgstr "ÙØÙØÙØÙâÛ ÚÙÚÚ"
 
-#~ msgid "Miami NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ÙÛØÙÛ"
+#~ msgid "Command Line"
+#~ msgstr "ØØØ ÙØÙØÙ"
 
-#~ msgid "Michigan City"
-#~ msgstr "ÙÛØÛÚØÙ ØÛØÛ"
+#~ msgid "Mini-Commander"
+#~ msgstr "ÙØÙØÙØÙâÛ ÚÙÚÚ"
 
-#~ msgid "Middelburg"
-#~ msgstr "ÙÛØÙØÙØØ"
+#~ msgid "MiniCommander Applet Factory"
+#~ msgstr "ÚØØØØÙÙâÛ ØØÙØÙÚ MiniCommander"
 
-#~ msgid "Middleton Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÙÛØÙØÙÙ"
+#~ msgid ""
+#~ "This GNOME applet adds a command line to the panel. It features command "
+#~ "completion, command history, and changeable macros."
+#~ msgstr ""
+#~ "ØÛÙ ØØÙØÙÚ ÚÙÙÙ ÛÚ ØØØ ÙØÙØÙ ØÙ ØØØÙÙ ØØØÙÙ ÙÛâÚÙØ. ØÙÚØÙØØ ØÙ ØØÙÙ ØÚÙÛÙ "
+#~ "ØØØÙØØ ØØØÛØÚÙâÛ ØØØÙØØØØ Ù ÙØÚØÙÙØÛ ÙØØÙ ØØÛÛØ ØØØ."
 
-#~ msgid "Middletown"
-#~ msgstr "ÙÛØÙØØÙÙ"
+#~ msgid "No items in history"
+#~ msgstr "ÙÙØØÛ ØØ ØØØÛØÚÙ ÙÙØÙØ ÙÛØØ"
 
-#~ msgid "Midway Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÛØÙÛ"
+#~ msgid "Start program"
+#~ msgstr "ØØØØ ØØÙØÙÙ"
 
-#~ msgid "Midwest City"
-#~ msgstr "ÙÛØÙØØ ØÛØÛ"
+#~ msgid "Command line"
+#~ msgstr "ØØØ ÙØÙØÙ"
 
-#~ msgid "Milano/Linate"
-#~ msgstr "ÙÛÙØÙ/ÙÛÙØØÙ"
+#~ msgid "Type a command here and Gnome will execute it for you"
+#~ msgstr "ØÛÙØØ ØØØÙØÛ ÙØØØ ÚÙÛØ ØØ ÚÙÙÙ ØØØÛØØÙ ØØØØ ÚÙØ"
 
-#~ msgid "Milano/Malpensa"
-#~ msgstr "ÙÛÙØÙ/ÙØÙÙØØ"
+#~ msgid "Cannot get schema for %s: %s"
+#~ msgstr "ÙÙÛâØÙØÙ ØØØÛ %s ØÙÙØ ÚØÙØ: %s"
 
-#~ msgid "Mildred Lake"
-#~ msgstr "ÙÛÙØØØ ÙÛÚ"
+#~ msgid "Cannot set schema for %s: %s"
+#~ msgstr "ÙÙÛâØÙØÙ ØØØÛ %s ØÙÙØ ØÙØÛÙ ÚØØ: %s"
 
-#~ msgid "Milford Haven"
-#~ msgstr "ÙÛÙÙÙØØ ÙÛÙÙ"
+#~ msgid "Set default list value for %s\n"
+#~ msgstr "ØÙØÛÙ ÙÙØØØ ÙÛØâÙØØ ÙÙØØØ ØØØÛ %s\n"
 
-#~ msgid "Millard Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÛÙØØØ"
+#~ msgid ""
+#~ "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL is set, not installing schemas\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "GCONF_DISABLE_MAKEFILE_SCHEMA_INSTALL ØÙØÛÙ ØØÙ ØØØØ ØÙÙØÙØ ÙØØ ÙÙÛâØÙÙØ\n"
 
-#~ msgid "Millbrook"
-#~ msgstr "ÙÛÙØØÙÚ"
+#~ msgid "Must set the GCONF_CONFIG_SOURCE environment variable\n"
+#~ msgstr "ØØÛØ ÙØØÛØ ÙØÛØÛ GCONF_CONFIG_SOURCE ØÙØÛÙ ØÙØ\n"
 
-#~ msgid "Milwaukee NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ÙÛÙÙØÚÛ"
+#~ msgid "Failed to access configuration source(s): %s\n"
+#~ msgstr "ØØØØØÛ ØÙ ÙØØØ(ÙØÛ) ÙÛÚØØÙØÛ ØØØØØÛ: %s\n"
 
-#~ msgid "Mineola/Quitman"
-#~ msgstr "ÙÛÙÛÙÙØ/ÚÙØÛØÙÙ"
+#~ msgid "Error syncing config data: %s"
+#~ msgstr "ØØØ ØØ ÙÙÚØÙâØØØÛ ØØØÙâÙØÛ ÙÛÚØØÙØÛ: %s"
 
-#~ msgid "Minot AFB"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÛØÙÛ ÙÙØÛÛ ÙØÛÙØØ"
+#~ msgid ""
+#~ "List of GConfValue entries containing strings for the macro commands."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÙÙØØØ ÙØØÙâÙØÛ GConfValue ÚÙ ØØÙÛ ØØØÙâÙØÛÛ ØØØÛ ÙØÙØÙâÙØÛ ÙØÚØÙ ÙØØÙØ."
 
-#~ msgid "Miscou Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÙÛØÚÙ"
+#~ msgid ""
+#~ "List of GConfValue entries containing strings for the macro patterns."
+#~ msgstr "ÙÙØØØ ÙØØÙâÙØÛ GConfValue ÚÙ ØØÙÛ ØØØÙâÙØÛÛ ØØØÛ ØÙÚÙÙØÛ ÙØÚØÙ ÙØØÙØ."
 
-#~ msgid "Miskolc"
-#~ msgstr "ÙÛØÚÙÙØØ"
+#~ msgid "Macro command list"
+#~ msgstr "ÙÙØØØ ÙØÙØÙâÙØÛ ÙØÚØÙ"
 
-#~ msgid "Mission Beach"
-#~ msgstr "ÙÛØÙ ØÛÚ"
+#~ msgid "Macro pattern list"
+#~ msgstr "ÙÙØØØ ØÙÚÙÙØÛ ÙØÚØÙ"
 
-#~ msgid "Mississippi Canyon"
-#~ msgstr "ØØÙâÛ ÙÛØÛâØÛÙÛ"
+#~ msgid "<b>Auto Completion</b>"
+#~ msgstr "<b>ØÚÙÛÙ ØÙØÚØØ</b>"
 
-#~ msgid "Missoula NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ÙÛØÙÙØ"
+#~ msgid "<b>Colors</b>"
+#~ msgstr "<b>ØÙÚâÙØ</b>"
 
-#~ msgid "Mitu"
-#~ msgstr "ÙÛØÙ"
+#~ msgid "<b>Size</b>"
+#~ msgstr "<b>ØÙØØØÙ</b>"
 
-#~ msgid "Mobile Regional Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÙØÙÙâØÛ ÙÙØÛÙ"
+#~ msgid "Add New Macro"
+#~ msgstr "ØØØÙÙ ÚØØÙ ÙØÚØÙÛ ØØÛØ"
 
-#~ msgid "Mobridge Municipal Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØØÙÛ ÙÙØØÛØ"
+#~ msgid "Co_mmand:"
+#~ msgstr "_ÙØÙØÙ:"
 
-#~ msgid "Mogadiscio"
-#~ msgstr "ÙÙÚØØÛØÙ"
+#~ msgid "Command Line Preferences"
+#~ msgstr "ØØØÛØØØ ØØØ ÙØÙØÙ"
 
-#~ msgid "Molde/ÃrÃ"
-#~ msgstr "ÙÙÙØÙ/ØØÙØÙ"
+#~ msgid "Command line _background:"
+#~ msgstr "Ù_ØâØÙÛÙÙâÛ ØØØ ÙØÙØÙ:"
 
-#~ msgid "Montauk Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙØÙØÙÚ"
+#~ msgid "Command line _foreground:"
+#~ msgstr "ÙÛ_ØâØÙÛÙÙâÛ ØØØ ÙØÙØÙ:"
 
-#~ msgid "Montauk Point"
-#~ msgstr "ÙØÙØÙÚ ÙÙÛÙØ"
+#~ msgid "E_nable history-based auto completion"
+#~ msgstr "_ØÙ ÚØØ ØÙØØØØÙ ØÚÙÛÙ ØÙØÚØØ ÙØØÙÛ ØØ ØØØÛØÚÙ"
 
-#~ msgid "Monte Cimone"
-#~ msgstr "ÙÙÙØÙ ØÛÙÙÙÙ"
+#~ msgid "Macros"
+#~ msgstr "ÙØÚØÙÙØ"
 
-#~ msgid "Montgomery Field"
-#~ msgstr "ÙÙÙØÚÙØÛ ÙÛÙØ"
+#~ msgid "Pick a color"
+#~ msgstr "ÛÚ ØÙÚ ØÙØØØØ ÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Montreal River"
-#~ msgstr "ØÙØØØÙÙâÛ ÙÙÙØØØÙ"
+#~ msgid "_Add Macro..."
+#~ msgstr "_ØØØÙÙ ÚØØÙ ÙØÚØÙ..."
 
-#~ msgid "Mora Municipal Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØØÙÛ ÙÙØØ"
+#~ msgid "_Delete Macro"
+#~ msgstr "_ØØÙ ÙØÚØÙ"
 
-#~ msgid "Morganton"
-#~ msgstr "ÙÙØÚÙØÙÙ"
+#~ msgid "_Macros:"
+#~ msgstr "_ÙØÚØÙÙØ:"
 
-#~ msgid "MorÃn de la Frontera"
-#~ msgstr "ÙÙØÙÙ ØÙØ ÙØÙÙØØØ"
+#~ msgid "_Pattern:"
+#~ msgstr "_ØÙÚÙ:"
 
-#~ msgid "Mosul"
-#~ msgstr "ÙÙØÙ"
+#~ msgid "_Use default theme colors"
+#~ msgstr "ØØØÙØØÙ ØØ ØÙÚâÙØÛ _ØÙ ÙÛØâÙØØ"
 
-#~ msgid "Moulmein"
-#~ msgstr "ÙÙÙÙØÛÙ"
+#~ msgid ""
+#~ "Attempt to autocomplete a command from the history of commands entered."
+#~ msgstr "ØÙØØ ØØØÛ ØÚÙÛÙ ØÙØÚØØ ÛÚ ÙØÙØÙ ØØ ØØØÛØÚÙâÛ ÙØÙØÙâÙØÛ ÙØØØ ØØÙ."
 
-#~ msgid "Muir"
-#~ msgstr "ÙÛÙØ"
+#~ msgid "Background color, blue component"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙØâØÙÛÙÙØ ÙØÙÙÙâÛ ØØÛ"
 
-#~ msgid "Mullen"
-#~ msgstr "ÙØÙÛÙ"
+#~ msgid "Background color, green component"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙØâØÙÛÙÙØ ÙØÙÙÙâÛ ØØØ"
 
-#~ msgid "Municipal Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØØÙÛ"
+#~ msgid "Background color, red component"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙØâØÙÛÙÙØ ÙØÙÙÙâÛ ÙØÙØ"
 
-#~ msgid "Muskegon Coast Guard Station"
-#~ msgstr "ÙØØÚØÙ ØØØÙÛ ÙØØÚÛÚÙ"
+#~ msgid "Foreground color, blue component"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙÛØâØÙÛÙÙØ ÙØÙÙÙâÛ ØØÛ"
 
-#~ msgid "Mustang Beach Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙØØØÙÚ ØÛÚ"
+#~ msgid "Foreground color, green component"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙÛØâØÙÛÙÙØ ÙØÙÙÙâÛ ØØØ"
 
-#~ msgid "MÃditerranÃe"
-#~ msgstr "ÙØÛØØØÙÙ"
+#~ msgid "Foreground color, red component"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙÛØâØÙÛÙÙØ ÙØÙÙÙâÛ ÙØÙØ"
 
-#~ msgid "MÃhlhausen"
-#~ msgstr "ÙÙÙÙØÙØÙ"
+#~ msgid "History list"
+#~ msgstr "ÙÙØØØ ØØØÛØÚÙ"
 
-#~ msgid "MÃnster/OsnabrÃck"
-#~ msgstr "ÙÙÙØØØØÙØÙØØØÙÚ"
+#~ msgid "List of GConfValue entries containing strings for history entries."
+#~ msgstr "ÙÙØØØ ÙØØÙâÙØÛ GConfValue ÚÙ ØØÙÙ ØØØÙâÙØÛÛ ØØØÛ ÙØØØÙ ØØØÛØÚÙâØÙØ."
 
-#~ msgid "NASA Shuttle"
-#~ msgstr "ØØØÙ ÙØØØ"
+#~ msgid "Perform history autocompletion"
+#~ msgstr "ØÙØØÙ ØÚÙÛÙ ØÙØÚØØ ØØØÛØÚÙ"
 
-#~ msgid "NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ"
+#~ msgid "Show a frame surrounding the applet."
+#~ msgstr "ÙØØÙ ØØØÙ ÛÚ ÚØØÚÙØ ÚÙ ØØÙØÙÚ ØØ ØØØØÙ ÚØØÙ ØØØ."
 
-#~ msgid "Nanchang"
-#~ msgstr "ÙØÙÚØÙÚ"
+#~ msgid "Show a handle so the applet can be detached from the panel."
+#~ msgstr "ÙØØÙ ØØØÙ ÛÚ ØØØÙØ ÚÙ ØØÙØÙ ØØÙØÙÚ ØØ ØØ ØØØÙÙ ØØØ ÚØØ."
 
-#~ msgid "Napoli/Capodichino"
-#~ msgstr "ÙØÙÙ/ÚØÙÙØÛÚÛÙÙ"
+#~ msgid "Show frame"
+#~ msgstr "ÙÙØÛØ ÚØØÚÙØ"
 
-#~ msgid "Nashville NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ÙØÙÛÙ"
+#~ msgid "Show handle"
+#~ msgstr "ÙÙØÛØ ØØØÙ"
 
-#~ msgid "National Aviation Center"
-#~ msgstr "ÙØÚØ ÙÙÛ ÙÙØÙÙØØÛ"
+#~ msgid "The blue component of the background color."
+#~ msgstr "ÙØÙÙÙâÛ ØØÛÙ ØÙÚ ÙØâØÙÛÙÙ"
 
-#~ msgid "Nederland Mountain"
-#~ msgstr "ÙÛØØÙÙØ ÙØÙØÙ"
+#~ msgid "The blue component of the foreground color."
+#~ msgstr "ÙØÙÙÙâÛ ØØÛÙ ØÙÚ ÙÛØâØÙÛÙÙ"
 
-#~ msgid "Neenah"
-#~ msgstr "ÙÛÙØ"
+#~ msgid "The green component of the background color."
+#~ msgstr "ÙØÙÙÙâÛ ØØØÙ ØÙÚ ÙØâØÙÛÙÙ"
 
-#~ msgid "Neghelli"
-#~ msgstr "ÙÚÙÛ"
+#~ msgid "The green component of the foreground color."
+#~ msgstr "ÙØÙÙÙâÛ ØØØÙ ØÙÚ ÙÛØâØÙÛÙÙ"
 
-#~ msgid "New Haven Coast Guard Station"
-#~ msgstr "ÙØØÚØÙ ØØØÙÛ ÙÛÙÙÛÙÙ"
+#~ msgid "The red component of the background color."
+#~ msgstr "ÙØÙÙÙâÛ ÙØÙØÙ ØÙÚ ÙØâØÙÛÙÙ"
 
-#~ msgid "New Orleans-Lakefront"
-#~ msgstr "ÙÛÙØÙØÙØØÙâÙÛÚâÙØØÙØ"
+#~ msgid "The red component of the foreground color."
+#~ msgstr "ÙØÙÙÙâÛ ÙØÙØ ØÙÚ ÙÛØâØÙÛÙÙ"
 
-#~ msgid "New River"
-#~ msgstr "ÙÛÙØÛÙØ"
+#~ msgid "Use the default theme colors"
+#~ msgstr "ØØØÙØØÙ ØØ ØÙÚÙØÛ ÙÛØâÙØØ ØÙ"
 
-#~ msgid "Nicholson Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÙÛÚÙØÙÙ"
+#~ msgid "Use theme colors instead of custom ones."
+#~ msgstr "ØØØÙØØÙ ØØ ØÙÚÙØÛ ØÙ ØÙâØØÛ ØÙÚâÙØÛ ØÙØØØÛ."
 
-#~ msgid "Niort"
-#~ msgstr "ÙÛÙØ"
+#~ msgid "Width"
+#~ msgstr "ØØØ"
 
-#~ msgid "Nipissing"
-#~ msgstr "ÙÛÙÛâØÛÙÚ"
+#~ msgid "Browser"
+#~ msgstr "ÙØÙØÚØ"
 
-#~ msgid "Nizhny Novgorod"
-#~ msgstr "ÙÛÚÙÛ ÙÙÙÚØØ"
+#~ msgid "Click this button to start the browser"
+#~ msgstr "ØØØÛ ØØØØ ÙØÙØÚØ ØÙÛ ØÛÙ ØÚÙÙ ÚÙÛÚ ÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Nogales International Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛÙâØÙÙÙÙÛ ÙÙÚØÙØ"
+#~ msgid "History"
+#~ msgstr "ØØØÛØÚÙ"
 
-#~ msgid "North Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÙÙØØ"
+#~ msgid "Click this button for the list of previous commands"
+#~ msgstr "ØØØÛ ÙÙØØØ ÙØÙØÙâÙØÛ ÙØÙÛ ØÙÛ ØÛÙ ØÚÙÙ ÚÙÛÚ ÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "North Las Vegas Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙØØ ÙÚØØ ØÙØÙÛ"
+#~ msgid "Command line has been disabled by your system administrator"
+#~ msgstr "ÙØÛØ ØÛØØÙØ ØØØ ÙØÙØÙ ØØ ØØ ÚØØ ØÙØØØØÙ ØØØ"
 
-#~ msgid "Northeast Philadelphia"
-#~ msgstr "ØÙØÙ ØØØÛ ÙÛÙØØÙÙÛØ"
+#~ msgid "Mini-Commander applet"
+#~ msgstr "ØØÙØÙÚ ÙØÙØÙØÙâÛ ÚÙÚÚ"
 
-#~ msgid "Northrup"
-#~ msgstr "ÙÙØØØÙÙ"
+#~ msgid "This applet adds a command line to the panel"
+#~ msgstr "ØÛÙ ØØÙØÙÚ ÛÚ ØØØ ÙØÙØÙ ØÙ ØØØÙÙ ØØØÙÙ ÙÛâÚÙØ"
 
-#~ msgid "Northwest Arkansas Regional Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÙØÙÙâØÛ ØÙØÙ ØØØÛ ØØÚØÙØØØ"
+#~ msgid "You must specify a pattern"
+#~ msgstr "ØÙØ ØØÛØ ÛÚ ØÙÚÙ ÙØØØ ÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Norton"
-#~ msgstr "ÙÙØØÙÙ"
+#~ msgid "You must specify a pattern and a command"
+#~ msgstr "ØÙØ ØØÛØ ÛÚ ØÙÚÙ Ù ÛÚ ÙØÙØÙ ÙØØØ ÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Oahu"
-#~ msgstr "ØÙØØÙÙ"
+#~ msgid "You must specify a command"
+#~ msgstr "ØÙØ ØØÛØ ÛÚ ÙØÙØÙ ÙØØØ ÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Oakey"
-#~ msgstr "ØÙÚÛ"
+#~ msgid "You may not specify duplicate patterns"
+#~ msgstr "ÙÙÛâØÙØÙÛØ ØÙÚÙÛ ØÚØØØÛ ÙØØØ ÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Ocean City Municipal Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØØÙÛ ØÙØÙ ØÛØÛ"
+#~ msgid "Pattern"
+#~ msgstr "ØÙÚÙ"
 
-#~ msgid "Ogden-Hill AFB"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÛØÙÛ ÙÙØÛÛ ØÚØÙâÙÛÙ"
+#~ msgid "Command"
+#~ msgstr "ÙØÙØÙ"
 
-#~ msgid "Ogdensburg"
-#~ msgstr "ØÚØÙØØØÚ"
+#~ msgid "Adjust the sound volume"
+#~ msgstr "ÙÛØØÙ ÚØØÙ ØÙÙØÛ ØØØ"
 
-#~ msgid "Oklahoma City NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ØÙÚÙØÙØÙØ ØÛØÛ"
+#~ msgid "Volume Control"
+#~ msgstr "ÚÙØØÙ ØØØ"
 
-#~ msgid "Oliphant"
-#~ msgstr "ØÙÛÙÙØ"
+#~ msgid "_Mute"
+#~ msgstr "_ØØÚØ"
 
-#~ msgid "Omidieh"
-#~ msgstr "ØÙÛØÛÙ"
+#~ msgid "_Open Volume Control"
+#~ msgstr "_ØØØ ÚØØÙ ÚÙØØÙ ØØØ"
 
-#~ msgid "Omidiyeh"
-#~ msgstr "ØÙÛØÛÙ"
+#~ msgid ""
+#~ "The volume control did not find any elements and/or devices to control. "
+#~ "This means either that you don't have the right GStreamer plugins "
+#~ "installed, or that you don't have a sound card configured."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÚÙØØÙ ØÙÙØÛ ØØØ ØÙØØ Ù/ÛØ ØØØÚØÙÛ ÙÛØØ ÙÚØØ ØØ ÚÙØØÙ ÚÙØ. ØÛÙ ØØÛÙ ÙØÙÛ "
+#~ "ØØØ ÚÙ ÛØ ÙØØÙ ØÙÙØÙâÙØÛ ÙÙØØØ GStreamer ÙØØ ÙØØÙâØÙØØ ÛØ ÚØØØ ØÙØÛ ØØØÛ "
+#~ "ØÙØ ÙÛÚØØÙØÛ ÙØØÙ ØØØ."
 
-#~ msgid "Opa Locka"
-#~ msgstr "ØÙÙØÙØÚØ"
+#~ msgid ""
+#~ "You can remove the volume control from the panel by right-clicking the "
+#~ "speaker icon on the panel and selecting \"Remove From Panel\" from the "
+#~ "menu."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÙÛâØÙØÙÛØ ØØ ØØØØ ÚÙÛÚ ÚØØÙ ØÙÛ ØÙØÛÙ ØÙÙØÚÙ ØØ ØØØÙÙ Ù ØÙØØØØ ÂØØÙ ØØ "
+#~ "ØØØÙÙÂ ØØ ÙÙÙØ ÚÙØØÙ ØÙÙØÛ ØØØ ØØ ØØ ØØØÙÙ ØØÙ ÚÙÛØ."
 
-#~ msgid "Oporto"
-#~ msgstr "ÙÙØØÙ"
+#~ msgid "Failed to start Volume Control: %s"
+#~ msgstr "ØØØØ ÚØØÙ ÚÙØØÙ ØØØ ØÚØØ ØÙØØ: %s"
 
-#~ msgid "Orange Grove"
-#~ msgstr "ØØÛÙØ ÚØÙÙ"
+#~ msgid "%s: muted"
+#~ msgstr "â%s: ØÛâØØØ"
 
-#~ msgid "Oswego"
-#~ msgstr "ØØÙÛÚÙ"
+#~ msgid "%s: %d%%"
+#~ msgstr "â%s: Ù%Id"
 
-#~ msgid "Oudtshoorn"
-#~ msgstr "ØÙØØÙÙØÙ"
+#~ msgid "Failed to display help: %s"
+#~ msgstr "ÙÙØÛØ ØØÙÙÙØ ØÚØØ ØÙØØ: %s"
 
-#~ msgid "Owens Downtown Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙØÚØ ØÙØ ØÙØÛÙØ"
+#~ msgid "Volume Applet"
+#~ msgstr "ØØÙØÙÚ ØÙÙØÛ ØØØ"
 
-#~ msgid "Owyhee"
-#~ msgstr "ØÙÙØÛÙÛ"
+#~ msgid "+"
+#~ msgstr "+"
 
-#~ msgid "Paderborn/Lippstadt"
-#~ msgstr "ÙØØØØÙÙ/ÙÛÙØØØØ"
+#~ msgid "-"
+#~ msgstr "-"
 
-#~ msgid "Padova"
-#~ msgstr "ÙØØÙÙØ"
+#~ msgid "Unknown Volume Control %d"
+#~ msgstr "ÚÙØØÙ ØÙÙØÛ ØØØÛ ÙØØÙØØØÙâÛ %Id"
 
-#~ msgid "Page Field"
-#~ msgstr "ÙÛØ ÙÛÙØ"
+#~ msgid "Channel controlled by applet. Only for OSS setups"
+#~ msgstr "ÚØÙØÙ ÚÙØØÙâØØÙ ØÙØØ ØØÙØÙÚ. ÙÙØ ØØØÛ ØØÙØØØØÛâÙØÛ OSS"
 
-#~ msgid "PanevÄÅys"
-#~ msgstr "ÙØÙÙÙÚÛØ"
+#~ msgid "Saved mute state"
+#~ msgstr "ÙØØÛØ ØØÚØ ØØÛØÙ ØØ"
 
-#~ msgid "Paraguana/Josefa"
-#~ msgstr "ÙØØØÚÙØÙØ/ØÙØÙØ"
+#~ msgid "Saved volume to restore on startup"
+#~ msgstr "ØÙÙØÛ ØØØ ØØØÛ ØØØÚØØØÙØÙ ØØ ÙÙÙØ ØØÙâØÙØØØÛ ØØÛØÙ ØØ"
 
-#~ msgid "Parakou"
-#~ msgstr "ÙØØØÚÙ"
+#~ msgid "Volume Control Preferences"
+#~ msgstr "ØØØÛØØØ ÚÙØØÙ ØÙÙØÛ ØØØ"
 
-#~ msgid "Park Falls"
-#~ msgstr "ÙØØÚ ÙØÙØ"
+#~ msgid "Select the device and track to control."
+#~ msgstr "ØØØÚØÙ Ù ØÛØØÛ ÚÙ ØØÛØ ÚÙØØÙ ØÙØ ØØ ØÙØØØØ ÚÙÛØ."
 
-#~ msgid "Parramore Beach"
-#~ msgstr "ÙØØÙÙØ ØÛÚ"
+#~ msgid "Activate and monitor a dial-up network connection"
+#~ msgstr "ÙØØÙ ÚØØÙ Ù ÙØÛØ ÛÚ ØØØØÙ ØØÚÙâØÛ ØÙÙÙÛ (ØÙØØÙâÚÛØÛ)"
 
-#~ msgid "Pascagoula Coast Guard Station"
-#~ msgstr "ÙØØÚØÙ ØØØÙÛ ÙØÚØÚÙÙØ"
+#~ msgid "Modem Monitor"
+#~ msgstr "ÙØÛØÚØ ÙÙØÙ"
 
-#~ msgid "Passo Fundo"
-#~ msgstr "ÙØØÙ ÙÙÙØÙ"
+#~ msgid "_Activate"
+#~ msgstr "_ÙØØÙ ÚØØÙ"
 
-#~ msgid "Pasto/Antonio Narin"
-#~ msgstr "ÙØØØÙ/ØÙØÙÙÛÙ ÙØØÛÙ"
+#~ msgid "_Deactivate"
+#~ msgstr "_ØÛØÙØØÙ ÚØØÙ"
 
-#~ msgid "Patrick AFB"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÛØÙÛ ÙÙØÛÛ ÙØØØÛÚ"
+#~ msgid "_Properties"
+#~ msgstr "_ÙÛÚÚÛâÙØ"
 
-#~ msgid "Payerne"
-#~ msgstr "ÙØÛØÙ"
+#~ msgid "Connection active, but could not get connection time"
+#~ msgstr "ØØØØÙ ÙØØÙ ØØØØ ØÙØ ÙÙÛâØÙØÙ ØÙØÙ ØØØØÙ ØØ ØÙâØØØ ØÙØØ"
 
-#~ msgid "Paysandu"
-#~ msgstr "ÙØØÛØØÙØÙ"
+#~ msgid "Time connected: %.1d:%.2d"
+#~ msgstr "ØÙØÙ ÙØØÙ ØÙØÙ: %I.1d:%I.2d"
 
-#~ msgid "Peachtree City"
-#~ msgstr "ÙÛÚâØØÛ ØÛØÛ"
+#~ msgid "Not connected"
+#~ msgstr "ÙØØÙ ÙÛØØ"
 
-#~ msgid "Pearson Int'l"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÛÙâØÙÙÙÙÛ ÙÛØØÙ"
+#~ msgid ""
+#~ "To connect to your Internet service provider, you need administrator "
+#~ "privileges"
+#~ msgstr ""
+#~ "ØØØÛ ØØØØÙ ØÙ ÙØØÙÙâÚÙÙØÙâÛ ØØÙØØ ØÛÙØØÙØÛØ ÙÛØØ ØÙ ØÙØÛØØØØ ÙØÛØÛØ ØØØÛØ"
 
-#~ msgid "Pease Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÛØ"
+#~ msgid ""
+#~ "To disconnect from your Internet service provider, you need administrator "
+#~ "privileges"
+#~ msgstr ""
+#~ "ØØØÛ ÙØØ ØØØØÙ ØØ ÙØØÙÙâÚÙÙØÙâÛ ØØÙØØ ØÛÙØØÙØÛØ ÙÛØØ ØÙ ØÙØÛØØØØ ÙØÛØÛØ "
+#~ "ØØØÛØ"
 
-#~ msgid "Pecs/Pogany"
-#~ msgstr "ÙÚ/ÙÙÚØÙÛ"
+#~ msgid "The entered password is invalid"
+#~ msgstr "ÚØØÙØÚÙâÛ ÙØØØØØÙ ÙØÙØØØØ ØØØ"
 
-#~ msgid "Pello"
-#~ msgstr "ÙÙÙ"
+#~ msgid ""
+#~ "Check that you have typed it correctly and that you haven't activated the "
+#~ "\"caps lock\" key"
+#~ msgstr ""
+#~ "ÙØÙØÙ ØÙÛØ ÚÙ ØÙ ØØ ØØØØ ÙØØØ ÚØØÙâØÛØ Ù ÚÙÛØ ÂÙÙÙ ØØØÛÙ ØØ ÙØØÙ ÙÚØØÙâØÛØ"
 
-#~ msgid "Pelly Bay"
-#~ msgstr "ÙÙÛ ØÛ"
+#~ msgid "Do you want to connect?"
+#~ msgstr "ØÛØ ÙÛâØÙØÙÛØ ÙØØÙ ØÙÛØØ"
 
-#~ msgid "Pelly Bay Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÙÙÛ ØÛ"
+#~ msgid "Do you want to disconnect?"
+#~ msgstr "ØÛØ ÙÛâØÙØÙÛØ ÙØØ ØÙÛØØ"
 
-#~ msgid "Pelly Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ÙÙÛ"
+#~ msgid "C_onnect"
+#~ msgstr "_ØØØØÙ"
 
-#~ msgid "Pemberton"
-#~ msgstr "ÙÙØØØÙÙ"
+#~ msgid "_Disconnect"
+#~ msgstr "_ÙØØ"
 
-#~ msgid "People's Republic of China"
-#~ msgstr "ØÙÙÙØÛ ØÙÙ ÚÛÙ"
+#~ msgid "Could not launch network configuration tool"
+#~ msgstr "ÙÙÛâØÙØÙ ØØØØØ ÙÛÚØØÙØÛ ØØÚÙ ØØ ØØÙâØÙØØØÛ ÚØØ"
 
-#~ msgid "Peterson"
-#~ msgstr "ÙØØØÙÙ"
+#~ msgid ""
+#~ "Check that it's installed in the correct path and that it has the correct "
+#~ "permissions"
+#~ msgstr "ØØØØÛ ÚÙÛØ ÚÙ ØØ ÙØÛØ ØØØØ ÙØØ ØØÙ ØØØØ Ù ØØØØÙâÙØÛ ØØØØ ØØ ØØØØ"
 
-#~ msgid "Petropavlovsk-Kamchatsky"
-#~ msgstr "ÙÛØØØÙØÙÙÙØÚâÚØÙÚØØØÚÛ"
+#~ msgid "Applet for activating and monitoring a dial-up network connection."
+#~ msgstr "ØØÙØÙÚÛ ØØØÛ ÙØØÙ ÚØØÙ Ù ÙØÛØ ÛÚ ØØØØÙ ØØÚÙâØÛ ØÙÙÙÛ (ØÙØØÙâÚÛØÛ)"
 
-#~ msgid "Petrozavodsk-Kamchatskij"
-#~ msgstr "ÙÛØØØØØÙÙØØÚâÚØÙÚØØØÚÛ"
+#~ msgid ""
+#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Connecting with Internet Service "
+#~ "Provider</span>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">ØØ ØØÙ ØØØØÙ ØÙ ÙØØÙÙâÚÙÙØÙâÛ ØØÙØØ "
+#~ "ØÛÙØØÙØÛ</span>"
 
-#~ msgid "Philadelphia NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ÙÛÙØØÙÙÛØ"
+#~ msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Root password required</span>"
+#~ msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">ÚØØÙØÚÙâÛ Root ÙØØÙ ØØØ</span>"
 
-#~ msgid "Philipsburg"
-#~ msgstr "ÙÛÙÛÙØØØÚ"
+#~ msgid "Enter password"
+#~ msgstr "ÚØØÙØÚÙ ØØ ÙØØØ ÚÙÛØ"
 
-#~ msgid "Pickle Lake"
-#~ msgstr "ÙÛÚÙ ÙÛÚ"
+#~ msgid "Password:"
+#~ msgstr "ÚØØÙØÚÙ:"
 
-#~ msgid "Pietermaritzburg"
-#~ msgstr "ÙÛØØÙØÛØØØØÚ"
+#~ msgid "A system load indicator"
+#~ msgstr "ØØØØ ØØØ ØØØÚØÙ"
 
-#~ msgid "Pikeville"
-#~ msgstr "ÙØÛÚâÙÛÙ"
+#~ msgid "System Monitor"
+#~ msgstr "ÙØÛØÚØ ØØØÚØÙ"
 
-#~ msgid "Pinar Del RÃo"
-#~ msgstr "ÙÛÙØØ ØÙ ØÛÙ"
+#~ msgid "_Open System Monitor"
+#~ msgstr "_ØØØ ÚØØÙ ÙØÛØÚØ ØØØÚØÙ"
 
-#~ msgid "Piney Creek"
-#~ msgstr "ÙØÛÙÛ ÚØÛÚ"
+#~ msgid ""
+#~ "A system load monitor capable of displaying graphs for CPU, ram, and swap "
+#~ "space use, plus network traffic."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÙØÛØÚØÛ ØØØÛ ØØØ ØØØÚØÙ ÚÙ ÙÛâØÙØÙØ ÙÙÙØØØÙØÛÛ ØØØÛ ÙÛØØÙ ØØØÙØØÙ ØØ ÙØØØ "
+#~ "ÙØØØØØ ÙØÚØÛ (CPU)Ø ØØÙØÙâÛ ØØ ØØØÛØØÛ ØØØØÙÛ (RAM) Ù ÙØØÛ ÙØØØÙÙ ÙÙØÛØ "
+#~ "ØÙØØâ ØÙâØÙØÙÙâÛ ØØØÙÛÚ ØØÚÙ."
 
-#~ msgid "Pittsburgh NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ÙÛØØØØÚ"
+#~ msgid "There was an error executing '%s': %s"
+#~ msgstr "ØØ ØØØØÛ Â%s ØØØÛÛ ÙÛØ ØÙØ: %s"
 
-#~ msgid "Piura"
-#~ msgstr "ÙÛÙØØ"
+#~ msgid "Processor"
+#~ msgstr "ÙØØØØÙØÙ"
 
-#~ msgid "Plattsburgh, Clinton County Airport"
-#~ msgstr "ÙÙØØØØÚØ ÙØÙØÚØÙ ÚÙÛÙØÙÙ ÚØÙØÛ"
+#~ msgid "Memory"
+#~ msgstr "ØØÙØÙ"
 
-#~ msgid "Plettenberg Bay"
-#~ msgstr "ÙÙØÙØØÚ ØÛ"
+#~ msgid "Network"
+#~ msgstr "ØØÚÙ"
 
-#~ msgid "Po"
-#~ msgstr "ÙÙ"
+#~ msgid "Swap Space"
+#~ msgstr "ÙØØÛ ÙØØØÙÙ"
 
-#~ msgid "Poinsett Range"
-#~ msgstr "ÙÙÛÙØØ ØÙØ"
+#~ msgid "Load Average"
+#~ msgstr "ØØØ ÙØÙØØ"
 
-#~ msgid "Polyarny"
-#~ msgstr "ÙØÙÛØØÙÛ"
+#~ msgid "Disk"
+#~ msgstr "ØÛØÚ"
 
-#~ msgid "Pope Air Force Base"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÛØÙÛ ÙÙØÛÛ ÙÙÙ"
+#, fuzzy
+#~ msgid ""
+#~ "%s:\n"
+#~ "%u%% in use by programs\n"
+#~ "%u%% in use as cache"
+#~ msgstr ""
+#~ "%s:\n"
+#~ "Ù%Iu ØØ ØØÙ ØØØÙØØÙ ÚÙ ØØ ØÙ\n"
+#~ "Ù%Iu ØØ ØØÙØÙâÛ ÙÙØÙ ØØØ"
 
-#~ msgid "Portage Coast Guard Station"
-#~ msgstr "ÙØØÚØÙ ØØØÙÛ ÙÙØØÛØ"
+#~ msgid ""
+#~ "%s:\n"
+#~ "%u%% in use"
+#~ msgid_plural ""
+#~ "%s:\n"
+#~ "%u%% in use"
+#~ msgstr[0] ""
+#~ "%s:\n"
+#~ "Ù%Iu ØØ ØØÙ ØØØÙØØÙ"
 
-#~ msgid "Portland NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ÙÙØØÙÙØ"
+#~ msgid "CPU Load"
+#~ msgstr "ØØØ ÙØØØ ÙØØØØØ ÙØÚØÛ"
 
-#~ msgid "Pownal"
-#~ msgstr "ÙØÙÙÙ"
+#~ msgid "Memory Load"
+#~ msgstr "ØØØ ØØÙØÙ"
 
-#~ msgid "Presque Isle / Rogers"
-#~ msgstr "ÙØØÚ ØÛÙ / ØØØØØ"
+#~ msgid "Net Load"
+#~ msgstr "ØØØ ØØÚÙ"
 
-#~ msgid "Preveza"
-#~ msgstr "ÙØÙÙØØ"
+#~ msgid "Swap Load"
+#~ msgstr "ØØØ ØØÙØÙâÛ ÙØØØÙÙ"
 
-#~ msgid "Primrose Lake"
-#~ msgstr "ÙØÛÙØÙØ ÙÛÚ"
+#~ msgid "Disk Load"
+#~ msgstr "ØØØ ØÛØÚ"
 
-#~ msgid "Princeton Automatic Weather Reporting System"
-#~ msgstr "ØÛØØÙ ØÙØÚØØ ÚØØØØ ÙØØ ÙÙØÛ ÙØÛÙØØÙÙ"
+#~ msgid "Applet refresh rate in milliseconds"
+#~ msgstr "ØÙÙÚ ÙÙØØØÛ ØØÙØÙÚ ØØ ØØØ ÙÛÙÛâØØÙÛÙ"
 
-#~ msgid "PriÅtina"
-#~ msgstr "ÙØÛØØÛÙØ"
+#~ msgid "Background color for disk load graph"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙØâØÙÛÙÙ ØØØÛ ÙÙÙØØØ ØØØ ØÛØÚ"
 
-#~ msgid "Pskov"
-#~ msgstr "ÙØÚÙÙ"
+#~ msgid "CPU graph background color"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙØâØÙÛÙÙâÛ ÙÙÙØØØ ÙØØØ ÙØØØØØ ÙØÚØÛ"
 
-#~ msgid "PudasjÃrvi"
-#~ msgstr "ÙÙØØØÛØÙÛ"
+#~ msgid "Enable CPU load graph"
+#~ msgstr "ØÙ ÚØØ ØÙØØØØÙ ÙÙÙØØØ ØØØ ÙØØØ ÙØØØØØ ÙØÚØÛ"
 
-#~ msgid "Pueblo NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ÙÙØØÙÙ"
+#~ msgid "Enable disk load graph"
+#~ msgstr "ØÙ ÚØØ ØÙØØØØÙ ÙÙÙØØØ ØØØ ØÛØÚ"
 
-#~ msgid "PyrÃnÃes"
-#~ msgstr "ÙÛØÙÙ"
+#~ msgid "Enable load average graph"
+#~ msgstr "ØÙ ÚØØ ØÙØØØØÙ ÙÙÙØØØ ØØØ ÙØÙØØ"
 
-#~ msgid "PÃrigueux"
-#~ msgstr "ÙØÛÚÙ"
+#~ msgid "Enable memory load graph"
+#~ msgstr "ØÙ ÚØØ ØÙØØØØÙ ÙÙÙØØØ ØØØ ØØÙØÙ"
 
-#~ msgid "Quebec City"
-#~ msgstr "ÚØÚ ØÛØÛ"
+#~ msgid "Enable network load graph"
+#~ msgstr "ØÙ ÚØØ ØÙØØØØÙ ÙÙÙØØØ ØØØ ØØÚÙ"
 
-#~ msgid "Queenstown"
-#~ msgstr "ÚÙÛÛÙØØØÙÙ"
+#~ msgid "Enable swap load graph"
+#~ msgstr "ØÙ ÚØØ ØÙØØØØÙ ÙÙÙØØØ ØØØ ÙØØÛ ÙØØØÙÙ"
 
-#~ msgid "Quesnel Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ÚÛÙÙ"
+#~ msgid ""
+#~ "For horizontal panels, the width of the graphs in pixels. For vertical "
+#~ "panels, this is the height of the graphs."
+#~ msgstr ""
+#~ "ØØØÛ ØØØÙÙÙØÛ ØÙÙÛØ ØØØ ÙÙÙØØØÙØ ØØ ØØØ ÙÙØÙ. ØØØÛ ØØØÙÙÙØÛ ØÙÙØÛØ ØÛÙ "
+#~ "ØØØÙØØ ÙÙÙØØØÙØØØ."
 
-#~ msgid "Quesnel Automatic Weather Reporting System"
-#~ msgstr "ØÛØØÙ ØÙØÚØØ ÚØØØØ ÙØØ ÙÙØÛ ÚÛÙÙ"
+#~ msgid "Graph color for Ethernet network activity"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙÙÙØØØ ØØØÛ ÙØØÙÛØ ØØÚÙâÛ ØØØÙØ"
 
-#~ msgid "Quetta"
-#~ msgstr "ÚÙÛØÙ"
+#~ msgid "Graph color for PLIP network activity"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙÙÙØØØ ØØØÛ ÙØØÙÛØ ØØÚÙâÛ PLIP"
 
-#~ msgid "Quibdo/El Carano"
-#~ msgstr "ÚÛÙØÙ/ØÙâÚØØØÙÙ"
+#~ msgid "Graph color for SLIP network activity"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙÙÙØØØ ØØØÛ ÙØØÙÛØ ØØÚÙâÛ SLIP"
 
-#~ msgid "Race Point"
-#~ msgstr "ØÛØ ÙÙÛÙØ"
+#~ msgid "Graph color for buffer memory"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙÙÙØØØ ØØØÛ ØØÙØÙâÛ ÙÛØÙÚÛØ"
 
-#~ msgid "Rae Lakes"
-#~ msgstr "ØÛ ÙÛÚØ"
+#~ msgid "Graph color for cached memory"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙÙÙØØØ ØØØÛ ØØÙØÙâÛ ÙÙØÙâØØÙ"
 
-#~ msgid "Raleigh NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ØÙÙÛ"
+#~ msgid "Graph color for disk read"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙÙÙØØØ ØØØÛ ØÙØÙØÙ ØÛØÚ"
 
-#~ msgid "Ramsar"
-#~ msgstr "ØØÙØØ"
+#~ msgid "Graph color for disk write"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙÙÙØØØ ØØØÛ ÙÙØØÙ ØÛØÚ"
 
-#~ msgid "Rand"
-#~ msgstr "ØÙØ"
+#~ msgid "Graph color for iowait related CPU activity"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙÙÙØØØ ØØØÛ ÙØØÙÛØâÙØÛ ÙØØÙØ ØÙ iowait ÙØØØ ÙØØØØØ ÙØÚØÛ"
 
-#~ msgid "Rapid City-Ellsworth AFB"
-#~ msgstr "ÙØÛÚØÙ ÙÛØÙÛ ÙÙØÛÛ ØÙÛØ ØÛØÛâØÙØÙÙØØ"
+#~ msgid "Graph color for load average"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙÙÙØØØ ØØØÛ ØØØ ÙØÙØØ"
 
-#~ msgid "RaufarhÃfn"
-#~ msgstr "ØÙØÛÙØØÙÙØÙ"
+#~ msgid "Graph color for nice-related CPU activity"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙÙÙØØØ ØØØÛ ÙØØÙÛØâÙØÛ ÙØØÙØ ØÙ nice ÙØØØ ÙØØØØØ ÙØÚØÛ"
 
-#~ msgid "Ravenna"
-#~ msgstr "ØØÙÙØ"
+#~ msgid "Graph color for other network usage"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙÙÙØØØ ØØØÛ ÚØØØØØÙØÛ ØÛÚØ ØØÚÙ"
 
-#~ msgid "Red Dog"
-#~ msgstr "ØØ ØØÚ"
+#~ msgid "Graph color for shared memory"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙÙÙØØØ ØØØÛ ØØÙØÙâÛ ØØØØØÚÛ"
 
-#~ msgid "Red River County Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØ ØÛÙØ ÚØÙØÛ"
+#~ msgid "Graph color for system-related CPU activity"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙÙÙØØØ ØØØÛ ÙØØÙÛØâÙØÛ ÙØØÙØ ØÙ ØÛØØÙ ÙØØØ ÙØØØØØ ÙØÚØÛ"
 
-#~ msgid "Redbird"
-#~ msgstr "ØØØØØ"
+#~ msgid "Graph color for user-related CPU activity"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙÙÙØØØ ØØØÛ ÙØØÙÛØâÙØÛ ÙØØÙØ ØÙ ÚØØØØ ÙØØØ ÙØØØØØ ÙØÚØÛ"
 
-#~ msgid "Regina University"
-#~ msgstr "ØØÙØÚØÙ ØÛØØÛÙØ"
+#~ msgid "Graph color for user-related memory usage"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙÙÙØØØ ØØØÛ ÚØØØØØÙØÛ ÙØØÙØ ØÙ ÚØØØØ ØØÙØÙ"
 
-#~ msgid "Rendsburg"
-#~ msgstr "ØÙØØØÙØÚ"
+#~ msgid "Graph color for user-related swap usage"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙÙÙØØØ ØØØÛ ÚØØØØØÙØÛ ÙØØÙØ ØÙ ÚØØØØ ØØÙØÙâÛ ÙØØØÙÙ"
 
-#~ msgid "Reno NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ØÛÙÙ"
+#~ msgid "Graph size"
+#~ msgstr "ØÙØØØÙâÛ ÙÙÙØØØ"
 
-#~ msgid "Resende"
-#~ msgstr "ØØÙØÛ"
+#~ msgid "Load graph background color"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙØâØÙÛÙÙâÛ ÙÙÙØØØ ØØØ"
 
-#~ msgid "Rhodes"
-#~ msgstr "ØÙØØ"
+#~ msgid "Memory graph background color"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙØâØÙÛÙÙâÛ ÙÙÙØØØ ØØÙØÙ"
 
-#~ msgid "RibeirÃo Preto"
-#~ msgstr "ØÛÙÛØØÙÙ ÙØØÙ"
+#~ msgid "Network graph background color"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙØâØÙÛÙÙâÛ ÙÙÙØØØ ØØÚÙ"
 
-#~ msgid "Richard Bay"
-#~ msgstr "ØÛÚØØØ ØÛ"
+#~ msgid "Swap graph background color"
+#~ msgstr "ØÙÚ ÙØâØÙÛÙÙâÛ ÙÙÙØØØ ØØÙØÙâÛ ÙØØØÙÙ"
 
-#~ msgid "Richlands"
-#~ msgstr "ØÛÚÙÙØØ"
+#~ msgid "Monitored Resources"
+#~ msgstr "ÙÙØØØ ÙØÛØâØØÙ"
 
-#~ msgid "Rickenbacker"
-#~ msgstr "ØÛÚÙâØÚØ"
+#~ msgid "_Processor"
+#~ msgstr "_ÙØØØØÙØÙ"
 
-#~ msgid "Rioja"
-#~ msgstr "ØÛÙØØ"
+#~ msgid "_Memory"
+#~ msgstr "_ØØÙØÙ"
 
-#~ msgid "Rivadavia"
-#~ msgstr "ØÛÙØØØÙÛØ"
+#~ msgid "_Network"
+#~ msgstr "_ØØÚÙ"
 
-#~ msgid "Rivera"
-#~ msgstr "ØÛÙØØ"
+#~ msgid "S_wap Space"
+#~ msgstr "ÙØØÛ _ÙØØØÙÙ"
 
-#~ msgid "Riverside Municipal Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØØÙÛ ØÛÙØØØÛØ"
+#~ msgid "_Load"
+#~ msgstr "_ØØØ"
 
-#~ msgid "Roanoke NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ØÙØÙÙÚ"
+#~ msgid "_Harddisk"
+#~ msgstr "ØÛØÚ _ØØØ"
 
-#~ msgid "Rockingham"
-#~ msgstr "ØØÚÛÙÚÙØÙ"
+#~ msgid "Options"
+#~ msgstr "ÚØÛÙÙâÙØ"
 
-#~ msgid "Rocky Harbour"
-#~ msgstr "ØØÚÛ ØØØØ"
+#~ msgid "System m_onitor width: "
+#~ msgstr "ØØØ _ÙØÛØÚØ ØØØÚØÙ: "
 
-#~ msgid "Rodrigues"
-#~ msgstr "ØÙØØÛÚÛØ"
+#~ msgid "System m_onitor height: "
+#~ msgstr "ØØØÙØØ _ÙØÛØÚØ ØØØÚØÙ: "
 
-#~ msgid "Roma/Ciampino"
-#~ msgstr "ØÙ/ÚØÙÙÛÙÙ"
+#~ msgid "Sys_tem monitor update interval: "
+#~ msgstr "ØØØÙâÛ ØÙâÙÙÚØÙâØØØÛ ÙØÛØÚØ _ØÛØØÙ: "
 
-#~ msgid "Roma/Fiumicino"
-#~ msgstr "ØÙ/ÙÛÙÙÛÚÛÙÙ"
+#~ msgid "milliseconds"
+#~ msgstr "ÙÛÙÛâØØÙÛÙ"
 
-#~ msgid "Roma/Urbe"
-#~ msgstr "ØÙ/ØÙØØÙ"
+#~ msgid "Colors"
+#~ msgstr "ØÙÚâÙØ"
 
-#~ msgid "Romblon"
-#~ msgstr "ØÙÙØÙÙÙ"
+#~ msgid "_User"
+#~ msgstr "_ÚØØØØ"
 
-#~ msgid "Rome-Russell"
-#~ msgstr "ØÙÙâØØØÙ"
+#~ msgid "S_ystem"
+#~ msgstr "_ØÛØØÙ"
 
-#~ msgid "Roosevelt"
-#~ msgstr "ØÙØÙÙØ"
+#~ msgid "N_ice"
+#~ msgstr "Nice"
 
-#~ msgid "Rose Point"
-#~ msgstr "ØØ ÙÙÛÙØ"
+#~ msgid "I_OWait"
+#~ msgstr "IOWait"
 
-#~ msgid "Ross River"
-#~ msgstr "ØØØ ØÛÙØ"
+#~ msgid "I_dle"
+#~ msgstr "_ØÛâÚØØ"
 
-#~ msgid "Rota Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØÙØØ"
+#~ msgid "Sh_ared"
+#~ msgstr "_ØØØØØÚÛ"
 
-#~ msgid "Rotuma"
-#~ msgstr "ØÙØÙÙØ"
+#~ msgid "_Buffers"
+#~ msgstr "_ÙÛØÙÚÛØÙØ"
 
-#~ msgid "Rowley Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØÙÙÛ"
+#~ msgid "Cach_ed"
+#~ msgstr "_ÙÙØÙâØØÙ"
 
-#~ msgid "Roxas"
-#~ msgstr "ØÙØØØ"
+#~ msgid "F_ree"
+#~ msgstr "Ø_ØØØ"
 
-#~ msgid "RÃo Colorado"
-#~ msgstr "ØÛÙ ÚÙØØØÙ"
+#~ msgid "_SLIP"
+#~ msgstr "SLIP"
 
-#~ msgid "SaarbrÃcken"
-#~ msgstr "ØØØØØÙÚÙ"
+#~ msgid "PL_IP"
+#~ msgstr "PLIP"
 
-#~ msgid "Sable Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØÙÛØÙ"
+#~ msgid "_Ethernet"
+#~ msgstr "_ØØØÙØ"
 
-#~ msgid "Sable Island Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØÛØÙâÛ ØÙÛØÙ"
+#~ msgid "Othe_r"
+#~ msgstr "_ØÛÚØ"
 
-#~ msgid "Sachs Harbour Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÙÚØ ØØØØ"
+#~ msgid "_Background"
+#~ msgstr "Ù_ØâØÙÛÙÙ"
 
-#~ msgid "Sacramento NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ØÚØØÙÙØÙ"
+#~ msgid "_Used"
+#~ msgstr "ØØØ_ÙØØÙ ØØÙ"
 
-#~ msgid "Sado"
-#~ msgstr "ØØØÙ"
+#~ msgid "_Free"
+#~ msgstr "Ø_ØØØ"
 
-#~ msgid "Saginaw River Coast Guard Station"
-#~ msgstr "ÙØØÚØÙ ØØÙÛ ØÙØØØÙÙâÛ ØÚÛÙÙ"
+#~ msgid "Load"
+#~ msgstr "ØØØ"
 
-#~ msgid "Saint ExupÃry"
-#~ msgstr "ØÙ ØÚØÙÙØÛ"
+#~ msgid "_Average"
+#~ msgstr "_ÙØÙØØ"
 
-#~ msgid "Saint-RaphaÃl"
-#~ msgstr "ØÙ ØØÙØØÙ"
+#~ msgid "Harddisk"
+#~ msgstr "ØÛØÚ ØØØ"
 
-#~ msgid "Saint-Ãtienne"
-#~ msgstr "ØÙ ØØÛÙ"
+#~ msgid "_Read"
+#~ msgstr "_ØÙØÙØÙ"
 
-#~ msgid "Saipan Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØØÛÙØÙ"
+#~ msgid "_Write"
+#~ msgstr "_ÙÙØØÙ"
 
-#~ msgid "Sale"
-#~ msgstr "ØÛÙ"
+#~ msgid "System Monitor Preferences"
+#~ msgstr "ØØØÛØØØ ÙØÛØÚØ ØØØÚØÙ"
 
-#~ msgid "Salmon (2)"
-#~ msgstr "ØÙÙÙ (Û)"
+#~ msgid "CD Player (Deprecated)"
+#~ msgstr "ÙØØâÚÙÙØÙâÛ ØÛâØÛ (ÙÙØÙØ ØØÙ)"
 
-#~ msgid "Salt Lake City Municipal Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØØÙÛ ØØÙØ ÙÛÚ ØÛØÛ"
+#~ msgid "Panel applet for playing audio CDs"
+#~ msgstr "ØØÙØÙÚ ØØØÙÙ ØØØÛ ÙØØ ØÛâØÛâÙØÛ ØÙØÛ"
 
-#~ msgid "Salt Lake NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ØØÙØ ÙÛÚ"
+#~ msgid "Alert you when new mail arrives"
+#~ msgstr "ÙØØØØ ØØ ÙÙØÙØÛ ÚÙ ÙØÙÙâÛ ØØÛØ ÙÛâØØØ"
 
-#~ msgid "Salto"
-#~ msgstr "ØØÙØÙ"
+#~ msgid "Inbox Monitor (Deprecated)"
+#~ msgstr "ÙØÛØÚØ ÙØÙÙâÙØÛ ØØÛØÙØÛ (ÙÙØÙØ ØØÙ)"
 
-#~ msgid "San Antonio NEXRAD"
-#~ msgstr "ØØØØØ ÙÙØØÙØØÛ ØØÙ ØÙØÙÙÛÙ"
+#~ msgid "Factory for deprecating applets"
+#~ msgstr "ÚØØØØÙÙâÛ ØØÙØÙÚâÙØÛ ØØ ØØÙ ÙÙØÙØ ØØÙ"
 
-#~ msgid "San Clemente"
-#~ msgstr "ØØÙ ÚÙÙÙØÙ"
+#~ msgid "Null Applet Factory"
+#~ msgstr "ÚØØØØÙÙâÛ ØØÙØÙÚ ØÙÛ"
 
-#~ msgid "San JuliÃn"
-#~ msgstr "ØØÙ ØÙÙÛØÙ"
+#~ msgid "Monitor the quality of a wireless network link"
+#~ msgstr "ÙØÛØ ÚÛÙÛØ ØØØØÙ ØØÚÙâØÛ ØÛâØÛÙ"
 
-#~ msgid "San Marcos Automatic Weather Observing/Reporting System"
-#~ msgstr "ØÛØØÙ ØÙØÚØØ ÙÙØØÙØØÛ Ù ÚØØØØ ØÙ ÙØØÚØ"
+#~ msgid "Wireless Link Monitor"
+#~ msgstr "ÙØÛØÚØ ØØØØÙ ØÛâØÛÙ"
 
-#~ msgid "San Marcos Municipal Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØØØÙÛ ØÙ ÙØØÚØ"
+#~ msgid "Some panel items are no longer available"
+#~ msgstr "ØØØÛ ÙÙØØØ ØØØÙÙ ØÛÚØ ÙÙØÙØ ÙÛØØÙØ"
 
-#~ msgid "San Nicholas Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØØÙ ÙÛÚÙÙØØ"
+#~ msgid ""
+#~ "One or more panel items (also referred to as applets) are no longer "
+#~ "available in the GNOME desktop."
+#~ msgstr ""
+#~ "ÛÚ ÛØ ÚÙØ ÙÙØØ ØØØÙÙ (ÚÙ ØÙ ØÙâÙØ ØØÙØÙÚ ÙÛØ ÙÛâÚÙÛÙØ) ØÛÚØ ØØ ÙØÛØ ØÙÙÛØÛ "
+#~ "ÚÙÙÙ ÙÙØÙØ ÙÛØØÙØ."
 
-#~ msgid "San Rafael"
-#~ msgstr "ØØÙ ØØÙØØÙ"
+#~ msgid "These items will now be removed from your configuration:"
+#~ msgstr "ØÚÙÙÙ ØÛÙ ÙÙØØØ ØØ ÙÛÚØØÙØÛâØØÙ ØØØØØØÙ ØÙØÙØ ØØ:"
 
-#~ msgid "Sana'A"
-#~ msgstr "ØÙØØ"
+#~ msgid "You will not receive this message again."
+#~ msgstr "ØÙØ ØÛÚØ ØÛÙ ÙÛØØÙ ØØ ØØÛØÙØ ÙØÙØÙÛØ ÚØØ."
 
-#~ msgid "Sanderson"
-#~ msgstr "ØÙØØØÙÙ"
+#~ msgid "Create, view, and manage sticky notes on the desktop"
+#~ msgstr "ØÛØØØØ ÙÙØÛØØ Ù ØØØØÙâÛ ÛØØØØØØâÙØÛ ÚØØØÙ ØÙÛ ØÙÙÛØÛ"
 
-#~ msgid "Sandy Hook"
-#~ msgstr "ØÙØÛ ÙÙÚ"
+#~ msgid "Sticky Notes"
+#~ msgstr "ÛØØØØØØâÙØÛ ÚØØØÙ"
 
-#~ msgid "Sanford Airport"
-#~ msgstr "ÙØÙØÚØÙ ØÙÙÙØØ"
+#~ msgid "Sticky Notes Applet Factory"
+#~ msgstr "ÚØØØØÙÙâÛ ØØÙØÙÚ ÛØØØØØØâÙØÛ ÚØØØÙ"
 
-#~ msgid "Santa Catalina Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØÙØØÚØÙÛÙØ"
+#~ msgid "Hi_de Notes"
+#~ msgstr "_ÙØÙÛ ÚØØÙ ÛØØØØØØâÙØ"
 
-#~ msgid "Santa Cruz Island"
-#~ msgstr "ØØÛØÙâÛ ØÙØØÚØÙØ"
+#~ msgid "_Delete Notes"
+#~ msgstr "_ØØÙ ÛØØØØØØâÙØ"
 
-#~ msgid "Santa Marta/SimÃn BolÃvar"
-#~ msgstr "ØØÙØØ ÙØØØØ/ØÛÙÙÙ ØÙÙÛÙØØ"
+#~ msgid "_Lock Notes"
+#~ msgstr "_ÙÙÙâÚØØÙ ÛØØØØØâÙØ"
 
-#~ msgid "Sarajevo/Butmir"
-#~ msgstr "ØØØØÛÙÙ/ØÙØÙÛØ"
+#~ msgid "_New Note"
+#~ msgstr "ÛØØØØØØ _ØØÛØ"
 
-#~ msgid "Sassandra"
-#~ msgstr "ØØ