[gtk+/gtk-2-24] Updated Polish translationcommit 88bfb0f59ef512259172592685a41342c90ef787
Author: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>
Date:  Fri Aug 31 20:45:02 2012 +0200

  Updated Polish translation

 po-properties/pl.po | 483 +++++++++++++++++++------------------
 po/pl.po      | 658 +++++++++++++++++++++++++-------------------------
 2 files changed, 578 insertions(+), 563 deletions(-)
---
diff --git a/po-properties/pl.po b/po-properties/pl.po
index f2c879e..cabe688 100644
--- a/po-properties/pl.po
+++ b/po-properties/pl.po
@@ -7,10 +7,9 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+-properties\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gtk";
-"%2b&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-01-31 16:52+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-02-02 17:47+0100\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-31 20:44+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-31 20:45+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -31,7 +30,7 @@ msgid "The default display for GDK"
 msgstr "Ekran domyÅlny dla GDK"
 
 #: ../gdk/gdkpango.c:538 ../gtk/gtkinvisible.c:86
-#: ../gtk/gtkmountoperation.c:176 ../gtk/gtkstatusicon.c:280
+#: ../gtk/gtkmountoperation.c:176 ../gtk/gtkstatusicon.c:281
 #: ../gtk/gtkwindow.c:641
 msgid "Screen"
 msgstr "Ekran"
@@ -238,23 +237,23 @@ msgid "The stock icon displayed in widgets representing this action."
 msgstr ""
 "Standardowa ikona wyÅwietlana w widÅetach reprezentujÄcych tÄ czynnoÅÄ."
 
-#: ../gtk/gtkaction.c:302 ../gtk/gtkstatusicon.c:253
+#: ../gtk/gtkaction.c:302 ../gtk/gtkstatusicon.c:254
 msgid "GIcon"
 msgstr "GIcon"
 
 #: ../gtk/gtkaction.c:303 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:206
-#: ../gtk/gtkimage.c:341 ../gtk/gtkstatusicon.c:254
+#: ../gtk/gtkimage.c:341 ../gtk/gtkstatusicon.c:255
 msgid "The GIcon being displayed"
 msgstr "WyÅwietlana ikona GIcon"
 
 #: ../gtk/gtkaction.c:323 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:171
-#: ../gtk/gtkimage.c:323 ../gtk/gtkprinter.c:160 ../gtk/gtkstatusicon.c:237
+#: ../gtk/gtkimage.c:323 ../gtk/gtkprinter.c:160 ../gtk/gtkstatusicon.c:238
 #: ../gtk/gtkwindow.c:633
 msgid "Icon Name"
 msgstr "Nazwa ikony"
 
 #: ../gtk/gtkaction.c:324 ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:172
-#: ../gtk/gtkimage.c:324 ../gtk/gtkstatusicon.c:238
+#: ../gtk/gtkimage.c:324 ../gtk/gtkstatusicon.c:239
 msgid "The name of the icon from the icon theme"
 msgstr "Nazwa ikony z motywu ikon"
 
@@ -325,7 +324,7 @@ msgid "Whether the action is enabled."
 msgstr "OkreÅla, czy czynnoÅÄ jest dostÄpna."
 
 #: ../gtk/gtkaction.c:386 ../gtk/gtkactiongroup.c:184
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:303 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:192
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:304 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:192
 #: ../gtk/gtkwidget.c:587
 msgid "Visible"
 msgstr "WidocznoÅÄ"
@@ -697,7 +696,7 @@ msgid "The amount of space between children"
 msgstr "IloÅÄ miejsca miÄdzy elementami potomnymi"
 
 #: ../gtk/gtkbox.c:140 ../gtk/gtknotebook.c:658 ../gtk/gtktable.c:165
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:573 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1596
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:575 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1596
 msgid "Homogeneous"
 msgstr "Jednorodny"
 
@@ -706,7 +705,7 @@ msgid "Whether the children should all be the same size"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy wszystkie elementy potomne powinny byÄ tego samego rozmiaru"
 
-#: ../gtk/gtkbox.c:148 ../gtk/gtkpreview.c:102 ../gtk/gtktoolbar.c:565
+#: ../gtk/gtkbox.c:148 ../gtk/gtkpreview.c:102 ../gtk/gtktoolbar.c:567
 #: ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1603 ../gtk/gtktoolpalette.c:1053
 #: ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:273
 msgid "Expand"
@@ -1234,7 +1233,7 @@ msgid "Pixbuf for closed expander"
 msgstr "Obiekt bufora pikseli zwiÄzany z zamkniÄtym elementem rozwijajÄcym"
 
 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:135 ../gtk/gtkimage.c:265
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:229
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:230
 msgid "Stock ID"
 msgstr "Identyfikator standardowego elementu"
 
@@ -1243,7 +1242,7 @@ msgid "The stock ID of the stock icon to render"
 msgstr "Identyfikator rysowanej standardowej ikony"
 
 #: ../gtk/gtkcellrendererpixbuf.c:143 ../gtk/gtkcellrendererspinner.c:158
-#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:250 ../gtk/gtkstatusicon.c:270
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:250 ../gtk/gtkstatusicon.c:271
 msgid "Size"
 msgstr "Rozmiar"
 
@@ -1321,7 +1320,7 @@ msgstr "WyrÃwnanie pionowe, od 0 (gÃra) do 1 (dÃÅ)."
 
 #: ../gtk/gtkcellrendererprogress.c:221 ../gtk/gtkiconview.c:732
 #: ../gtk/gtkorientable.c:47 ../gtk/gtkprogressbar.c:126
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:335 ../gtk/gtktrayicon-x11.c:110
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:336 ../gtk/gtktrayicon-x11.c:110
 msgid "Orientation"
 msgstr "UÅoÅenie"
 
@@ -1347,7 +1346,7 @@ msgstr "SzybkoÅÄ wzrostu"
 msgid "The acceleration rate when you hold down a button"
 msgstr "PrzyÅpieszenie przy przytrzymaniu przycisku"
 
-#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:123 ../gtk/gtkscale.c:218
+#: ../gtk/gtkcellrendererspin.c:123 ../gtk/gtkscale.c:272
 #: ../gtk/gtkspinbutton.c:226
 msgid "Digits"
 msgstr "Cyfry"
@@ -1828,7 +1827,7 @@ msgstr "OkreÅla, czy naleÅy nadawaÄ kolorowi wartoÅci alfa"
 
 #: ../gtk/gtkcolorbutton.c:176 ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:407
 #: ../gtk/gtkfontbutton.c:142 ../gtk/gtkprintjob.c:116
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:431 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:265
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:432 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:265
 msgid "Title"
 msgstr "TytuÅ"
 
@@ -2084,7 +2083,7 @@ msgid "The minimum size of the arrow in the combo box"
 msgstr "Minimalny rozmiar strzaÅki menu rozwijanego"
 
 #: ../gtk/gtkcombobox.c:976 ../gtk/gtkentry.c:787 ../gtk/gtkhandlebox.c:174
-#: ../gtk/gtkmenubar.c:194 ../gtk/gtkstatusbar.c:193 ../gtk/gtktoolbar.c:623
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:194 ../gtk/gtkstatusbar.c:193 ../gtk/gtktoolbar.c:625
 #: ../gtk/gtkviewport.c:141
 msgid "Shadow type"
 msgstr "Typ cienia"
@@ -2734,95 +2733,95 @@ msgstr "Rozmiar strzaÅki rozwijajÄcej drzewo"
 msgid "Spacing around expander arrow"
 msgstr "PrzestrzeÅ dokoÅa strzaÅki rozwijajÄcej"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:759
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:766
 msgid "Action"
 msgstr "CzynnoÅÄ"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:760
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:767
 msgid "The type of operation that the file selector is performing"
 msgstr "Typ dziaÅania przeprowadzanego przez narzÄdzie do wyboru plikÃw"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:766
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:773
 msgid "File System Backend"
 msgstr "Mechanizm systemu plikÃw"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:767
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:774
 msgid "Name of file system backend to use"
 msgstr "Nazwa uÅywanego mechanizmu systemu plikÃw"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:772 ../gtk/gtkrecentchooser.c:264
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:779 ../gtk/gtkrecentchooser.c:264
 msgid "Filter"
 msgstr "Filtr"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:773
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:780
 msgid "The current filter for selecting which files are displayed"
 msgstr "BieÅÄcy filtr sÅuÅÄcy do zaznaczania wyÅwietlanych plikÃw"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:778
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:785
 msgid "Local Only"
 msgstr "Tylko lokalne"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:779
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:786
 msgid "Whether the selected file(s) should be limited to local file: URLs"
 msgstr "OkreÅla, czy wybrane pliki powinny byÄ plikami lokalnymi"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:784
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:791
 msgid "Preview widget"
 msgstr "WidÅet podglÄdu"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:785
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:792
 msgid "Application supplied widget for custom previews."
 msgstr "WidÅet dostarczony przez program do dowolnego podglÄdu."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:790
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:797
 msgid "Preview Widget Active"
 msgstr "WidÅet podglÄdu jest aktywny"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:791
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:798
 msgid ""
 "Whether the application supplied widget for custom previews should be shown."
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy dostarczony przez program widÅet do dowolnego podglÄdu powinien "
 "byÄ wyÅwietlany."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:796
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:803
 msgid "Use Preview Label"
 msgstr "UÅycie etykiety podglÄdu"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:797
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:804
 msgid "Whether to display a stock label with the name of the previewed file."
 msgstr "OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ etykietÄ z nazwÄ podglÄdanego pliku."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:802
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:809
 msgid "Extra widget"
 msgstr "Dodatkowy widÅet"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:803
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:810
 msgid "Application supplied widget for extra options."
 msgstr "Dostarczony przez program widÅet obsÅugujÄcy dodatkowe opcje."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:808 ../gtk/gtkfilesel.c:540
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:815 ../gtk/gtkfilesel.c:540
 #: ../gtk/gtkrecentchooser.c:203
 msgid "Select Multiple"
 msgstr "Zaznaczanie wielu"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:809 ../gtk/gtkfilesel.c:541
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:816 ../gtk/gtkfilesel.c:541
 msgid "Whether to allow multiple files to be selected"
 msgstr "OkreÅla, czy dopuszczalne jest zaznaczanie wielu plikÃw"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:815
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:822
 msgid "Show Hidden"
 msgstr "WyÅwietlanie ukrytych"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:816
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:823
 msgid "Whether the hidden files and folders should be displayed"
 msgstr "OkreÅla, czy powinny byÄ wyÅwietlane ukryte pliki i katalogi"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:831
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:838
 msgid "Do overwrite confirmation"
 msgstr "Potwierdzenie nadpisania"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:832
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:839
 msgid ""
 "Whether a file chooser in save mode will present an overwrite confirmation "
 "dialog if necessary."
@@ -2830,11 +2829,11 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy okno wyboru plikÃw w trybie zapisu bÄdzie wyÅwietlaÅo w razie "
 "koniecznoÅci okno potwierdzenia nadpisania."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:848
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:855
 msgid "Allow folders creation"
 msgstr "Zezwolenie na tworzenie katalogÃw"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooser.c:849
+#: ../gtk/gtkfilechooser.c:856
 msgid ""
 "Whether a file chooser not in open mode will offer the user to create new "
 "folders."
@@ -2859,7 +2858,7 @@ msgid "The desired width of the button widget, in characters."
 msgstr "ÅÄdana szerokoÅÄ widÅetu przycisku w znakach."
 
 #: ../gtk/gtkfilesel.c:526 ../gtk/gtkimage.c:256 ../gtk/gtkrecentmanager.c:214
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:221
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:222
 msgid "Filename"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
@@ -2877,19 +2876,19 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy powinny byÄ wyÅwietlane przyciski, pozwalajÄce na wykonywanie "
 "operacji na plikach lub na ich tworzenie"
 
-#: ../gtk/gtkfixed.c:90 ../gtk/gtklayout.c:597
+#: ../gtk/gtkfixed.c:90 ../gtk/gtklayout.c:599
 msgid "X position"
 msgstr "PoÅoÅenie X"
 
-#: ../gtk/gtkfixed.c:91 ../gtk/gtklayout.c:598
+#: ../gtk/gtkfixed.c:91 ../gtk/gtklayout.c:600
 msgid "X position of child widget"
 msgstr "Poziome poÅoÅenie widÅetu potomnego"
 
-#: ../gtk/gtkfixed.c:100 ../gtk/gtklayout.c:607
+#: ../gtk/gtkfixed.c:100 ../gtk/gtklayout.c:609
 msgid "Y position"
 msgstr "PoÅoÅenie Y"
 
-#: ../gtk/gtkfixed.c:101 ../gtk/gtklayout.c:608
+#: ../gtk/gtkfixed.c:101 ../gtk/gtklayout.c:610
 msgid "Y position of child widget"
 msgstr "Pionowe poÅoÅenie widÅetu potomnego"
 
@@ -3173,11 +3172,11 @@ msgstr "WartoÅÄ alfa prostokÄta zaznaczania"
 msgid "Opacity of the selection box"
 msgstr "NieprzepuszczalnoÅÄ prostokÄta zaznaczania"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:224 ../gtk/gtkstatusicon.c:213
+#: ../gtk/gtkimage.c:224 ../gtk/gtkstatusicon.c:214
 msgid "Pixbuf"
 msgstr "Bufor pikseli"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:225 ../gtk/gtkstatusicon.c:214
+#: ../gtk/gtkimage.c:225 ../gtk/gtkstatusicon.c:215
 msgid "A GdkPixbuf to display"
 msgstr "Obiekt GdkPixbuf do wyÅwietlenia"
 
@@ -3205,11 +3204,11 @@ msgstr "Maska"
 msgid "Mask bitmap to use with GdkImage or GdkPixmap"
 msgstr "Maska bitmapowa uÅywana w poÅÄczeniu z GdkImage lub GdkPixmap"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:257 ../gtk/gtkstatusicon.c:222
+#: ../gtk/gtkimage.c:257 ../gtk/gtkstatusicon.c:223
 msgid "Filename to load and display"
 msgstr "Nazwa pliku do wczytania i wyÅwietlenia"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:266 ../gtk/gtkstatusicon.c:230
+#: ../gtk/gtkimage.c:266 ../gtk/gtkstatusicon.c:231
 msgid "Stock ID for a stock image to display"
 msgstr "Identyfikator wyÅwietlanego standardowego obrazu"
 
@@ -3221,7 +3220,7 @@ msgstr "ZbiÃr ikon"
 msgid "Icon set to display"
 msgstr "ZbiÃr ikon do wyÅwietlenia"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:281 ../gtk/gtkscalebutton.c:216 ../gtk/gtktoolbar.c:540
+#: ../gtk/gtkimage.c:281 ../gtk/gtkscalebutton.c:216 ../gtk/gtktoolbar.c:542
 #: ../gtk/gtktoolpalette.c:991
 msgid "Icon size"
 msgstr "Rozmiar ikony"
@@ -3248,11 +3247,11 @@ msgstr "Animacja"
 msgid "GdkPixbufAnimation to display"
 msgstr "Obiekt GdkPixbufAnimation do wyÅwietlenia"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:348 ../gtk/gtkstatusicon.c:261
+#: ../gtk/gtkimage.c:348 ../gtk/gtkstatusicon.c:262
 msgid "Storage type"
 msgstr "SposÃb zapisu"
 
-#: ../gtk/gtkimage.c:349 ../gtk/gtkstatusicon.c:262
+#: ../gtk/gtkimage.c:349 ../gtk/gtkstatusicon.c:263
 msgid "The representation being used for image data"
 msgstr "SposÃb zapisu danych obrazu"
 
@@ -3428,35 +3427,35 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy zawartoÅÄ etykiety powinna byÄ zaznaczana przy otrzymaniu "
 "zaznaczenia"
 
-#: ../gtk/gtklayout.c:617 ../gtk/gtkviewport.c:125
+#: ../gtk/gtklayout.c:619 ../gtk/gtkviewport.c:125
 msgid "Horizontal adjustment"
 msgstr "Dopasowanie poziome"
 
-#: ../gtk/gtklayout.c:618 ../gtk/gtkscrolledwindow.c:219
+#: ../gtk/gtklayout.c:620 ../gtk/gtkscrolledwindow.c:219
 msgid "The GtkAdjustment for the horizontal position"
 msgstr "Obiekt GtkAdjustment okreÅlajÄcy poÅoÅenie poziome"
 
-#: ../gtk/gtklayout.c:625 ../gtk/gtkviewport.c:133
+#: ../gtk/gtklayout.c:627 ../gtk/gtkviewport.c:133
 msgid "Vertical adjustment"
 msgstr "Dopasowanie pionowe"
 
-#: ../gtk/gtklayout.c:626 ../gtk/gtkscrolledwindow.c:226
+#: ../gtk/gtklayout.c:628 ../gtk/gtkscrolledwindow.c:226
 msgid "The GtkAdjustment for the vertical position"
 msgstr "Obiekt GtkAdjustment, okreÅlajÄcy wartoÅÄ poÅoÅenia pionowego"
 
-#: ../gtk/gtklayout.c:633 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:208
+#: ../gtk/gtklayout.c:635 ../gtk/gtktreeviewcolumn.c:208
 msgid "Width"
 msgstr "SzerokoÅÄ"
 
-#: ../gtk/gtklayout.c:634
+#: ../gtk/gtklayout.c:636
 msgid "The width of the layout"
 msgstr "SzerokoÅÄ ukÅadu"
 
-#: ../gtk/gtklayout.c:642
+#: ../gtk/gtklayout.c:644
 msgid "Height"
 msgstr "WysokoÅÄ"
 
-#: ../gtk/gtklayout.c:643
+#: ../gtk/gtklayout.c:645
 msgid "The height of the layout"
 msgstr "WysokoÅÄ ukÅadu"
 
@@ -3680,7 +3679,7 @@ msgstr "Kierunek wypeÅniania paska menu potomka"
 msgid "Style of bevel around the menubar"
 msgstr "Styl wypukÅoÅci wokÃÅ paska menu"
 
-#: ../gtk/gtkmenubar.c:202 ../gtk/gtktoolbar.c:590
+#: ../gtk/gtkmenubar.c:202 ../gtk/gtktoolbar.c:592
 msgid "Internal padding"
 msgstr "WewnÄtrzne dopeÅnienie"
 
@@ -4169,7 +4168,7 @@ msgstr "Zmniejszanie"
 msgid "If TRUE, the child can be made smaller than its requisition"
 msgstr "OkreÅla, czy element potomny moÅe byÄ mniejszy od swoich wymagaÅ"
 
-#: ../gtk/gtkplug.c:171 ../gtk/gtkstatusicon.c:319
+#: ../gtk/gtkplug.c:171 ../gtk/gtkstatusicon.c:320
 msgid "Embedded"
 msgstr "ZagnieÅdÅona"
 
@@ -4997,41 +4996,41 @@ msgstr "Miara"
 msgid "The metric used for the ruler"
 msgstr "Miara uÅywana przez linijkÄ"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:219
+#: ../gtk/gtkscale.c:273
 msgid "The number of decimal places that are displayed in the value"
 msgstr "Maksymalna liczba wyÅwietlanych cyfr dziesiÄtnych wartoÅci"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:228
+#: ../gtk/gtkscale.c:282
 msgid "Draw Value"
 msgstr "WyÅwietlanie wartoÅci"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:229
+#: ../gtk/gtkscale.c:283
 msgid "Whether the current value is displayed as a string next to the slider"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy obok suwaka powinna byÄ wyÅwietlana w formie tekstu bieÅÄca "
 "wartoÅÄ"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:236
+#: ../gtk/gtkscale.c:290
 msgid "Value Position"
 msgstr "Pozycja wartoÅci"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:237
+#: ../gtk/gtkscale.c:291
 msgid "The position in which the current value is displayed"
 msgstr "Pozycja, na ktÃrej powinna byÄ wyÅwietlana bieÅÄca wartoÅÄ"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:244
+#: ../gtk/gtkscale.c:298
 msgid "Slider Length"
 msgstr "DÅugoÅÄ suwaka"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:245
+#: ../gtk/gtkscale.c:299
 msgid "Length of scale's slider"
 msgstr "DÅugoÅÄ suwaka skali"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:253
+#: ../gtk/gtkscale.c:307
 msgid "Value spacing"
 msgstr "OdstÄp wartoÅci"
 
-#: ../gtk/gtkscale.c:254
+#: ../gtk/gtkscale.c:308
 msgid "Space between value text and the slider/trough area"
 msgstr "OdstÄp miÄdzy tekstem zawierajÄcym wartoÅÄ i obszarem suwaka"
 
@@ -5255,146 +5254,146 @@ msgstr "Nazwa motywu"
 msgid "Name of theme RC file to load"
 msgstr "Nazwa odczytywanego pliku RC"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:302
+#: ../gtk/gtksettings.c:306
 msgid "Icon Theme Name"
 msgstr "Nazwa motywu ikon"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:303
+#: ../gtk/gtksettings.c:307
 msgid "Name of icon theme to use"
 msgstr "Nazwa uÅywanego motywu ikon"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:311
+#: ../gtk/gtksettings.c:315
 msgid "Fallback Icon Theme Name"
 msgstr "Nazwa zapasowego motywu ikon"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:312
+#: ../gtk/gtksettings.c:316
 msgid "Name of a icon theme to fall back to"
 msgstr "Nazwa zapasowego motywu ikon"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:320
+#: ../gtk/gtksettings.c:324
 msgid "Key Theme Name"
 msgstr "Nazwa gÅÃwnego motywu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:321
+#: ../gtk/gtksettings.c:325
 msgid "Name of key theme RC file to load"
 msgstr "Nazwa gÅÃwnego odczytywanego pliku RC"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:329
+#: ../gtk/gtksettings.c:333
 msgid "Menu bar accelerator"
 msgstr "Klawisz skrÃtu paska menu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:330
+#: ../gtk/gtksettings.c:334
 msgid "Keybinding to activate the menu bar"
 msgstr "Kombinacja klawiszy uaktywniajÄca pasek menu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:338
+#: ../gtk/gtksettings.c:342
 msgid "Drag threshold"
 msgstr "PrÃg przeciÄgania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:339
+#: ../gtk/gtksettings.c:343
 msgid "Number of pixels the cursor can move before dragging"
 msgstr ""
 "Liczba pikseli, o jakÄ moÅe poruszyÄ siÄ wskaÅnik przed rozpoczÄciem "
 "przeciÄgania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:347
+#: ../gtk/gtksettings.c:351
 msgid "Font Name"
 msgstr "Nazwa czcionki"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:348
+#: ../gtk/gtksettings.c:352
 msgid "Name of default font to use"
 msgstr "Nazwa domyÅlnej uÅywanej czcionki"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:370
+#: ../gtk/gtksettings.c:374
 msgid "Icon Sizes"
 msgstr "Rozmiary ikon"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:371
+#: ../gtk/gtksettings.c:375
 msgid "List of icon sizes (gtk-menu=16,16:gtk-button=20,20..."
 msgstr "Lista rozmiarÃw ikon (gtk-menu=16,16;gtk-button=20,20..."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:379
+#: ../gtk/gtksettings.c:383
 msgid "GTK Modules"
 msgstr "ModuÅy GTK"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:380
+#: ../gtk/gtksettings.c:384
 msgid "List of currently active GTK modules"
 msgstr "Lista obecnie uÅywanych moduÅÃw GTK"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:389
+#: ../gtk/gtksettings.c:393
 msgid "Xft Antialias"
 msgstr "WygÅadzanie Xft"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:390
+#: ../gtk/gtksettings.c:394
 msgid "Whether to antialias Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr "OkreÅla, czy wygÅadzaÄ czcionki Xft; 0=nie, 1=tak, -1=domyÅlne"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:399
+#: ../gtk/gtksettings.c:403
 msgid "Xft Hinting"
 msgstr "Hinting Xft"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:400
+#: ../gtk/gtksettings.c:404
 msgid "Whether to hint Xft fonts; 0=no, 1=yes, -1=default"
 msgstr "OkreÅla, czy uÅyÄ hintingu czcionek Xft; 0=nie, 1=tak, -1=domyÅlne"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:409
+#: ../gtk/gtksettings.c:413
 msgid "Xft Hint Style"
 msgstr "Styl hintingu Xft"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:410
+#: ../gtk/gtksettings.c:414
 msgid ""
 "What degree of hinting to use; hintnone, hintslight, hintmedium, or hintfull"
 msgstr ""
 "OkreÅla stopieÅ uÅytego hintingu; hintnone (brak), hintslight (lekki), "
 "hintmedium (Åredni), lub hintfull (peÅny)"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:419
+#: ../gtk/gtksettings.c:423
 msgid "Xft RGBA"
 msgstr "RGBA Xft"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:420
+#: ../gtk/gtksettings.c:424
 msgid "Type of subpixel antialiasing; none, rgb, bgr, vrgb, vbgr"
 msgstr "Rodzaj wygÅadzania pikseli; none (brak), rgb, bgr, vrgb, vbgr"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:429
+#: ../gtk/gtksettings.c:433
 msgid "Xft DPI"
 msgstr "DPI Xft"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:430
+#: ../gtk/gtksettings.c:434
 msgid "Resolution for Xft, in 1024 * dots/inch. -1 to use default value"
 msgstr "RozdzielczoÅÄ Xft, w 1024 * punkty/cal. -1 - uÅycie domyÅlnej wartoÅci"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:439
+#: ../gtk/gtksettings.c:443
 msgid "Cursor theme name"
 msgstr "Nazwa motywu kursora"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:440
+#: ../gtk/gtksettings.c:444
 msgid "Name of the cursor theme to use, or NULL to use the default theme"
 msgstr "Nazwa uÅywanego motywu kursora, albo NULL, aby uÅyÄ motywu domyÅlnego"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:448
+#: ../gtk/gtksettings.c:452
 msgid "Cursor theme size"
 msgstr "Rozmiar motywu kursora"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:449
+#: ../gtk/gtksettings.c:453
 msgid "Size to use for cursors, or 0 to use the default size"
 msgstr "Rozmiar uÅywany przez kursory, albo 0 dla rozmiaru domyÅlnego"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:459
+#: ../gtk/gtksettings.c:463
 msgid "Alternative button order"
 msgstr "Alternatywne uÅoÅenie przyciskÃw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:460
+#: ../gtk/gtksettings.c:464
 msgid "Whether buttons in dialogs should use the alternative button order"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy przyciski w oknach dialogowych powinny uÅywaÄ alternatywnego "
 "uÅoÅenia przyciskÃw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:477
+#: ../gtk/gtksettings.c:481
 msgid "Alternative sort indicator direction"
 msgstr "Alternatywny kierunek wskaÅnika sortowania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:478
+#: ../gtk/gtksettings.c:482
 msgid ""
 "Whether the direction of the sort indicators in list and tree views is "
 "inverted compared to the default (where down means ascending)"
@@ -5402,11 +5401,11 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy kierunek wskaÅnikÃw sortowania list i drzew jest odwrotny do "
 "domyÅlnego (gdzie strzaÅka w dÃÅ oznacza rosnÄco)"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:486
+#: ../gtk/gtksettings.c:490
 msgid "Show the 'Input Methods' menu"
 msgstr "WyÅwietlanie menu \"Metody wprowadzania\""
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:487
+#: ../gtk/gtksettings.c:491
 msgid ""
 "Whether the context menus of entries and text views should offer to change "
 "the input method"
@@ -5414,11 +5413,11 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy menu podrÄczne pÃl tekstowych ma zawieraÄ opcjÄ zmiany metody "
 "wprowadzania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:495
+#: ../gtk/gtksettings.c:499
 msgid "Show the 'Insert Unicode Control Character' menu"
 msgstr "Opcja \"Wstaw znak kontrolny Unicode\""
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:496
+#: ../gtk/gtksettings.c:500
 msgid ""
 "Whether the context menus of entries and text views should offer to insert "
 "control characters"
@@ -5426,247 +5425,247 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy menu podrÄczne pÃl tekstowych ma zawieraÄ opcjÄ wstawiania "
 "znakÃw kontrolnych"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:504
+#: ../gtk/gtksettings.c:508
 msgid "Start timeout"
 msgstr "Limit czasu startu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:505
+#: ../gtk/gtksettings.c:509
 msgid "Starting value for timeouts, when button is pressed"
 msgstr "WartoÅÄ poczÄtkowa limitÃw czasu, gdy przycisk jest wciÅniÄty"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:514
+#: ../gtk/gtksettings.c:518
 msgid "Repeat timeout"
 msgstr "Limit czasu powtarzania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:515
+#: ../gtk/gtksettings.c:519
 msgid "Repeat value for timeouts, when button is pressed"
 msgstr "WartoÅÄ powtarzania limitÃw czasu, gdy przycisk jest wciÅniÄty"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:524
+#: ../gtk/gtksettings.c:528
 msgid "Expand timeout"
 msgstr "Czas rozwijania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:525
+#: ../gtk/gtksettings.c:529
 msgid "Expand value for timeouts, when a widget is expanding a new region"
 msgstr "WartoÅÄ rozwijania dla limitÃw czasu, gdy widÅet jest rozwiniÄty"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:560
+#: ../gtk/gtksettings.c:564
 msgid "Color scheme"
 msgstr "Schemat kolorÃw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:561
+#: ../gtk/gtksettings.c:565
 msgid "A palette of named colors for use in themes"
 msgstr "Paleta nazwanych kolorÃw do uÅycia w motywach"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:570
+#: ../gtk/gtksettings.c:574
 msgid "Enable Animations"
 msgstr "Animacje"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:571
+#: ../gtk/gtksettings.c:575
 msgid "Whether to enable toolkit-wide animations."
 msgstr "OkreÅla, czy wÅÄczaÄ animacje dla caÅej biblioteki."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:589
+#: ../gtk/gtksettings.c:593
 msgid "Enable Touchscreen Mode"
 msgstr "WÅÄczenie trybu ekranu dotykowego"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:590
+#: ../gtk/gtksettings.c:594
 msgid "When TRUE, there are no motion notify events delivered on this screen"
 msgstr ""
 "Gdy wÅÄczone, to na ekranie nie bÄdÄ wyÅwietlane zdarzenia powiadomieÅ o "
 "ruchu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:607
+#: ../gtk/gtksettings.c:611
 msgid "Tooltip timeout"
 msgstr "Limit czasu podpowiedzi"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:608
+#: ../gtk/gtksettings.c:612
 msgid "Timeout before tooltip is shown"
 msgstr "Czas wyÅwietlenia podpowiedzi"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:633
+#: ../gtk/gtksettings.c:637
 msgid "Tooltip browse timeout"
 msgstr "Czas wyÅwietlenia podpowiedzi podczas przeglÄdania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:634
+#: ../gtk/gtksettings.c:638
 msgid "Timeout before tooltip is shown when browse mode is enabled"
 msgstr "Czas do wyÅwietlenia podpowiedzi w trybie przeglÄdania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:655
+#: ../gtk/gtksettings.c:659
 msgid "Tooltip browse mode timeout"
 msgstr "Czas wyÅwietlenia podpowiedzi w trybie przeglÄdania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:656
+#: ../gtk/gtksettings.c:660
 msgid "Timeout after which browse mode is disabled"
 msgstr "Czas po ktÃrym wyÅÄczany jest tryb przeglÄdania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:675
+#: ../gtk/gtksettings.c:679
 msgid "Keynav Cursor Only"
 msgstr "Tylko kursor nawigacji"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:676
+#: ../gtk/gtksettings.c:680
 msgid "When TRUE, there are only cursor keys available to navigate widgets"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy dostÄpne sÄ tylko klawisze kursora do nawigacji miÄdzy widÅetami"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:693
+#: ../gtk/gtksettings.c:697
 msgid "Keynav Wrap Around"
 msgstr "Zawijanie nawigacji kursorem"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:694
+#: ../gtk/gtksettings.c:698
 msgid "Whether to wrap around when keyboard-navigating widgets"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy zawijaÄ kursor podczas nawigacji klawiaturÄ miÄdzy widÅetami"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:714
+#: ../gtk/gtksettings.c:718
 msgid "Error Bell"
 msgstr "Dzwonek bÅÄdu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:715
+#: ../gtk/gtksettings.c:719
 msgid "When TRUE, keyboard navigation and other errors will cause a beep"
 msgstr ""
 "Gdy wÅÄczone, to bÅÄdy nawigacji klawiaturowej i inne bÅÄdy wywoÅujÄ dÅwiÄk "
 "systemowy"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:732
+#: ../gtk/gtksettings.c:736
 msgid "Color Hash"
 msgstr "SkrÃt kolorÃw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:733
+#: ../gtk/gtksettings.c:737
 msgid "A hash table representation of the color scheme."
 msgstr "Reprezentacja motywu kolorÃw w postaci tablicy skrÃtÃw."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:741
+#: ../gtk/gtksettings.c:745
 msgid "Default file chooser backend"
 msgstr "DomyÅlny mechanizm wybierania plikÃw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:742
+#: ../gtk/gtksettings.c:746
 msgid "Name of the GtkFileChooser backend to use by default"
 msgstr "Nazwa domyÅlnie uÅywanego mechanizmu GtkFileChooser"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:759
+#: ../gtk/gtksettings.c:763
 msgid "Default print backend"
 msgstr "DomyÅlny mechanizm drukarek"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:760
+#: ../gtk/gtksettings.c:764
 msgid "List of the GtkPrintBackend backends to use by default"
 msgstr "Lista mechanizmÃw GtkPrintBackend do domyÅlnego uÅycia"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:783
+#: ../gtk/gtksettings.c:787
 msgid "Default command to run when displaying a print preview"
 msgstr "DomyÅlne polecenie uruchamiane przy wyÅwietlaniu podglÄdu wydruku"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:784
+#: ../gtk/gtksettings.c:788
 msgid "Command to run when displaying a print preview"
 msgstr "Polecenie uruchamiane podczas wyÅwietlania podglÄdu wydruku"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:800
+#: ../gtk/gtksettings.c:804
 msgid "Enable Mnemonics"
 msgstr "WÅÄczenie skrÃtÃw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:801
+#: ../gtk/gtksettings.c:805
 msgid "Whether labels should have mnemonics"
 msgstr "OkreÅla, czy etykiety majÄ mieÄ skrÃty"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:817
+#: ../gtk/gtksettings.c:821
 msgid "Enable Accelerators"
 msgstr "WÅÄczenie klawiszy skrÃtu"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:818
+#: ../gtk/gtksettings.c:822
 msgid "Whether menu items should have accelerators"
 msgstr "OkreÅla, czy elementy menu majÄ mieÄ skrÃty"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:835
+#: ../gtk/gtksettings.c:839
 msgid "Recent Files Limit"
 msgstr "Liczba ostatnio uÅywanych plikÃw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:836
+#: ../gtk/gtksettings.c:840
 msgid "Number of recently used files"
 msgstr "Liczba ostatnio uÅytych plikÃw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:854
+#: ../gtk/gtksettings.c:860
 msgid "Default IM module"
 msgstr "DomyÅlny moduÅ metody wprowadzania"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:855
+#: ../gtk/gtksettings.c:861
 msgid "Which IM module should be used by default"
 msgstr ""
 "OkreÅla, ktÃry moduÅ metody wprowadzania powinien byÄ uÅywany domyÅlnie"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:873
+#: ../gtk/gtksettings.c:879
 msgid "Recent Files Max Age"
 msgstr "Maksymalny wiek ostatnich plikÃw"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:874
+#: ../gtk/gtksettings.c:880
 msgid "Maximum age of recently used files, in days"
 msgstr "Maksymalny wiek ostatnio uÅywanych plikÃw w dniach"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:883
+#: ../gtk/gtksettings.c:889
 msgid "Fontconfig configuration timestamp"
 msgstr "Znacznik czasu konfiguracji fontconfig"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:884
+#: ../gtk/gtksettings.c:890
 msgid "Timestamp of current fontconfig configuration"
 msgstr "Znacznik czasu obecnej konfiguracji fontconfig"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:906
+#: ../gtk/gtksettings.c:912
 msgid "Sound Theme Name"
 msgstr "Nazwa motywu dÅwiÄkowego"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:907
+#: ../gtk/gtksettings.c:913
 msgid "XDG sound theme name"
 msgstr "Nazwa motywu dÅwiÄkowego XDG"
 
 #. Translators: this means sounds that are played as feedback to user input
-#: ../gtk/gtksettings.c:929
+#: ../gtk/gtksettings.c:935
 msgid "Audible Input Feedback"
 msgstr "SÅyszalne wejÅciowe sprzÄÅenie zwrotne"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:930
+#: ../gtk/gtksettings.c:936
 msgid "Whether to play event sounds as feedback to user input"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy odtwarzaÄ dÅwiÄki zdarzeÅ jako odpowiedÅ na zdarzenia wejÅciowe"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:951
+#: ../gtk/gtksettings.c:957
 msgid "Enable Event Sounds"
 msgstr "WÅÄczenie dÅwiÄkÃw zdarzeÅ"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:952
+#: ../gtk/gtksettings.c:958
 msgid "Whether to play any event sounds at all"
 msgstr "OkreÅla, czy odtwarzaÄ jakiekolwiek dÅwiÄki zdarzeÅ"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:967
+#: ../gtk/gtksettings.c:973
 msgid "Enable Tooltips"
 msgstr "WyÅwietlanie podpowiedzi"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:968
+#: ../gtk/gtksettings.c:974
 msgid "Whether tooltips should be shown on widgets"
 msgstr "OkreÅla, czy powiadomienia powinny byÄ wyÅwietlane na widÅetach"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:981
+#: ../gtk/gtksettings.c:987
 msgid "Toolbar style"
 msgstr "Styl paska narzÄdziowego"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:982
+#: ../gtk/gtksettings.c:988
 msgid ""
 "Whether default toolbars have text only, text and icons, icons only, etc."
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy domyÅlnie paski narzÄdziowe zawierajÄ tylko tekst, tekst i "
 "ikony, tylko ikony itp."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:996
+#: ../gtk/gtksettings.c:1002
 msgid "Toolbar Icon Size"
 msgstr "Rozmiar ikon paska narzÄdziowego"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:997
+#: ../gtk/gtksettings.c:1003
 msgid "The size of icons in default toolbars."
 msgstr "Rozmiar ikon na domyÅlnych paskach narzÄdziowych."
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1014
+#: ../gtk/gtksettings.c:1020
 msgid "Auto Mnemonics"
 msgstr "Automatyczne skrÃty"
 
-#: ../gtk/gtksettings.c:1015
+#: ../gtk/gtksettings.c:1021
 msgid ""
 "Whether mnemonics should be automatically shown and hidden when the user "
 "presses the mnemonic activator."
@@ -5795,59 +5794,59 @@ msgstr ""
 msgid "Style of bevel around the statusbar text"
 msgstr "Styl wypukÅoÅci wokÃÅ tekstu na pasku stanu"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:271
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:272
 msgid "The size of the icon"
 msgstr "Rozmiar ikony"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:281
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:282
 msgid "The screen where this status icon will be displayed"
 msgstr "Ekran, na ktÃrym ten status bÄdzie wyÅwietlany"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:295
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:296
 msgid "Blinking"
 msgstr "Miganie"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:296
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:297
 msgid "Whether or not the status icon is blinking"
 msgstr "OkreÅla, czy ikona stanu ma migaÄ"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:304
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:305
 msgid "Whether or not the status icon is visible"
 msgstr "OkreÅla, czy ikona stanu jest widoczna"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:320
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:321
 msgid "Whether or not the status icon is embedded"
 msgstr "OkreÅla, czy ikona stanu jest zagnieÅdÅona"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:336 ../gtk/gtktrayicon-x11.c:111
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:337 ../gtk/gtktrayicon-x11.c:111
 msgid "The orientation of the tray"
 msgstr "Orientacja obszaru powiadamiania"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:363 ../gtk/gtkwidget.c:703
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:364 ../gtk/gtkwidget.c:703
 msgid "Has tooltip"
 msgstr "PodpowiedÅ"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:364
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:365
 msgid "Whether this tray icon has a tooltip"
 msgstr "OkreÅla, czy ta ikona zasobnika zawiera podpowiedÅ"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:389 ../gtk/gtkwidget.c:724
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:390 ../gtk/gtkwidget.c:724
 msgid "Tooltip Text"
 msgstr "Tekst podpowiedzi"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:390 ../gtk/gtkwidget.c:725 ../gtk/gtkwidget.c:746
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:391 ../gtk/gtkwidget.c:725 ../gtk/gtkwidget.c:746
 msgid "The contents of the tooltip for this widget"
 msgstr "Tekst podpowiedzi dla tego widÅetu"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:413 ../gtk/gtkwidget.c:745
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:414 ../gtk/gtkwidget.c:745
 msgid "Tooltip markup"
 msgstr "Znacznik podpowiedzi"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:414
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:415
 msgid "The contents of the tooltip for this tray icon"
 msgstr "ZawartoÅÄ podpowiedzi dla tej ikony zasobnika"
 
-#: ../gtk/gtkstatusicon.c:432
+#: ../gtk/gtkstatusicon.c:433
 msgid "The title of this tray icon"
 msgstr "TytuÅ tej ikony zasobnika"
 
@@ -6447,98 +6446,98 @@ msgstr "Rysowanie wskaÅnika"
 msgid "If the toggle part of the button is displayed"
 msgstr "OkreÅla, czy rysowana powinna byÄ przeÅÄczalna czÄÅÄ przycisku"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:494 ../gtk/gtktoolpalette.c:1021
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:496 ../gtk/gtktoolpalette.c:1021
 msgid "Toolbar Style"
 msgstr "Styl paska narzÄdziowego"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:495
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:497
 msgid "How to draw the toolbar"
 msgstr "SposÃb rysowania paska narzÄdziowego"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:502
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:504
 msgid "Show Arrow"
 msgstr "WyÅwietlanie strzaÅki"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:503
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:505
 msgid "If an arrow should be shown if the toolbar doesn't fit"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy strzaÅka powinna byÄ widoczna, gdy pasek narzÄdziowy nie mieÅci "
 "siÄ w interfejsie"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:518
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:520
 msgid "Tooltips"
 msgstr "Podpowiedzi"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:519
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:521
 msgid "If the tooltips of the toolbar should be active or not"
 msgstr "OkreÅla, czy podpowiedzi paska narzÄdziowego powinny byÄ aktywne"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:541
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:543
 msgid "Size of icons in this toolbar"
 msgstr "Rozmiar ikon na tym pasku narzÄdziowym"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:556 ../gtk/gtktoolpalette.c:1007
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:558 ../gtk/gtktoolpalette.c:1007
 msgid "Icon size set"
 msgstr "Ustawienie rozmiaru czcionki"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:557 ../gtk/gtktoolpalette.c:1008
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:559 ../gtk/gtktoolpalette.c:1008
 msgid "Whether the icon-size property has been set"
 msgstr "OkreÅla, czy rozmiar ikon zostaÅ okreÅlony"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:566
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:568
 msgid "Whether the item should receive extra space when the toolbar grows"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy element powinien otrzymywaÄ dodatkowÄ przestrzeÅ po zwiÄkszeniu "
 "rozmiaru paska narzÄdziowego"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:574 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1597
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:576 ../gtk/gtktoolitemgroup.c:1597
 msgid "Whether the item should be the same size as other homogeneous items"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy element powinien posiadaÄ ten sam rozmiar co inne elementy "
 "jednorodne"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:581
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:583
 msgid "Spacer size"
 msgstr "Rozmiar elementu rozdzielajÄcego"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:582
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:584
 msgid "Size of spacers"
 msgstr "Rozmiary elementÃw rozdzielajÄcych"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:591
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:593
 msgid "Amount of border space between the toolbar shadow and the buttons"
 msgstr ""
 "IloÅÄ miejsca na krawÄdzi miÄdzy cieniem paska narzÄdziowego i przyciskami"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:599
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:601
 msgid "Maximum child expand"
 msgstr "Minimalna szerokoÅÄ kontrolki potomnej"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:600
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:602
 msgid "Maximum amount of space an expandable item will be given"
 msgstr ""
 "Maksymalna iloÅÄ miejsca, ktÃre zostanie przyznane rozwijajÄcemu siÄ "
 "elementowui"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:608
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:610
 msgid "Space style"
 msgstr "Styl odstÄpÃw"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:609
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:611
 msgid "Whether spacers are vertical lines or just blank"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy odstÄpy wyÅwietlane sÄ jako pionowe linie, czy po prostu puste "
 "miejsca"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:616
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:618
 msgid "Button relief"
 msgstr "Uwypuklenie przycisku"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:617
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:619
 msgid "Type of bevel around toolbar buttons"
 msgstr "Typ wypukÅoÅci wokÃÅ przyciskÃw paska narzÄdziowego"
 
-#: ../gtk/gtktoolbar.c:624
+#: ../gtk/gtktoolbar.c:626
 msgid "Style of bevel around the toolbar"
 msgstr "Styl wypukÅoÅci wokÃÅ paska narzÄdziowego"
 
@@ -7242,53 +7241,53 @@ msgstr "PodwÃjnie zbuforowane"
 msgid "Whether or not the widget is double buffered"
 msgstr "OkreÅla, czy widÅet jest podwÃjnie zbuforowany"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2423
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2427
 msgid "Interior Focus"
 msgstr "WewnÄtrzne zaznaczenie"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2424
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2428
 msgid "Whether to draw the focus indicator inside widgets"
 msgstr "OkreÅla, czy naleÅy rysowaÄ wskaÅnik zaznaczenia wewnÄtrz widÅetÃw"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2430
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2434
 msgid "Focus linewidth"
 msgstr "SzerokoÅÄ linii zaznaczenia"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2431
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2435
 msgid "Width, in pixels, of the focus indicator line"
 msgstr "SzerokoÅÄ linii wskazujÄcej zaznaczenie, liczona w pikselach"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2437
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2441
 msgid "Focus line dash pattern"
 msgstr "WzÃr linii zaznaczenia"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2438
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2442
 msgid "Dash pattern used to draw the focus indicator"
 msgstr "WzÃr linii przerywanej uÅywanej przy rysowaniu zaznaczenia"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2443
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2447
 msgid "Focus padding"
 msgstr "DopeÅnienie zaznaczenia"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2444
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2448
 msgid "Width, in pixels, between focus indicator and the widget 'box'"
 msgstr ""
 "SzerokoÅÄ odstÄpu miÄdzy wskaÅnikiem zaznaczenia a prostokÄtem okalajÄcym "
 "skupienie, liczona w pikselach"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2449
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2453
 msgid "Cursor color"
 msgstr "Kolor kursora"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2450
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2454
 msgid "Color with which to draw insertion cursor"
 msgstr "Kolor, przy uÅyciu ktÃrego powinien byÄ rysowany kursor wstawiania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2455
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2459
 msgid "Secondary cursor color"
 msgstr "Drugi kolor kursora"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2456
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2460
 msgid ""
 "Color with which to draw the secondary insertion cursor when editing mixed "
 "right-to-left and left-to-right text"
@@ -7296,43 +7295,43 @@ msgstr ""
 "Kolor pomocniczego kursora wstawiania, uÅywanego przy redagowaniu tekstu z "
 "przemieszanymi fragmentami pisanymi od-lewej-do-prawej i od-prawej-do-lewej"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2461
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2465
 msgid "Cursor line aspect ratio"
 msgstr "Proporcje linii kursora"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2462
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2466
 msgid "Aspect ratio with which to draw insertion cursor"
 msgstr "WspÃÅczynnik proporcji kursora wstawiania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2478
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2482
 msgid "Draw Border"
 msgstr "Rysowanie krawÄdzi"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2479
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2483
 msgid "Size of areas outside the widget's allocation to draw"
 msgstr "Rozmiar obszarÃw do rysowania poza obszarem zajÄtym przez widÅet"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2492
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2496
 msgid "Unvisited Link Color"
 msgstr "Kolor nieodwiedzonego odnoÅnika"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2493
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2497
 msgid "Color of unvisited links"
 msgstr "Kolor nieodwiedzonych odnoÅnikÃw"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2506
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2510
 msgid "Visited Link Color"
 msgstr "Kolor odwiedzonego odnoÅnika"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2507
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2511
 msgid "Color of visited links"
 msgstr "Kolor odwiedzonych odnoÅnikÃw"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2521
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2525
 msgid "Wide Separators"
 msgstr "Szerokie separatory"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2522
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2526
 msgid ""
 "Whether separators have configurable width and should be drawn using a box "
 "instead of a line"
@@ -7340,38 +7339,54 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy separatory majÄ konfigurowalnÄ szerokoÅÄ i czy majÄ byÄ "
 "rysowane za pomocÄ prostokÄta, a nie linii"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2536
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2540
 msgid "Separator Width"
 msgstr "SzerokoÅÄ separatora"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2537
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2541
 msgid "The width of separators if wide-separators is TRUE"
 msgstr "SzerokoÅÄ separatorÃw jeÅli szerokie separatory sÄ wÅÄczone"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2551
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2555
 msgid "Separator Height"
 msgstr "WysokoÅÄ separatora"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2552
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2556
 msgid "The height of separators if \"wide-separators\" is TRUE"
 msgstr "WysokoÅÄ separatorÃw jeÅli szerokie separatory sÄ wÅÄczone"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2566
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2570
 msgid "Horizontal Scroll Arrow Length"
 msgstr "DÅugoÅÄ strzaÅki poziomego paska przewijania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2567
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2571
 msgid "The length of horizontal scroll arrows"
 msgstr "DÅugoÅÄ strzaÅek poziomych paskÃw przewijania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2581
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2585
 msgid "Vertical Scroll Arrow Length"
 msgstr "DÅugoÅÄ strzaÅki pionowego paska przewijania"
 
-#: ../gtk/gtkwidget.c:2582
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2586
 msgid "The length of vertical scroll arrows"
 msgstr "DÅugoÅÄ strzaÅek pionowych paskÃw przewijania"
 
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2598
+msgid "Tooltips opacity"
+msgstr "NieprzezroczystoÅÄ podpowiedzi"
+
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2599
+msgid "The opacity to be used when drawing tooltips"
+msgstr "NieprzezroczystoÅÄ uÅywana podczas rysowania podpowiedzi"
+
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2611
+msgid "Tooltips radius"
+msgstr "PromieÅ podpowiedzi"
+
+#: ../gtk/gtkwidget.c:2612
+msgid "The radius to be used when drawing tooltips"
+msgstr "PromieÅ uÅywany podczas rysowania podpowiedzi"
+
 #: ../gtk/gtkwindow.c:483
 msgid "Window Type"
 msgstr "Typ okna"
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 393c299..3863a01 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gtk+\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-07-13 08:37+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-07-13 08:39+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-31 20:44+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-31 20:45+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -80,7 +80,7 @@ msgstr "Ustawione znaczniki debugowania biblioteki GDK"
 #. Placeholder in --gdk-no-debug=FLAGS in --help output
 #. Placeholder in --gtk-debug=FLAGS in --help output
 #. Placeholder in --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
-#: ../gdk/gdk.c:165 ../gdk/gdk.c:168 ../gtk/gtkmain.c:460 ../gtk/gtkmain.c:463
+#: ../gdk/gdk.c:165 ../gdk/gdk.c:168 ../gtk/gtkmain.c:461 ../gtk/gtkmain.c:464
 msgid "FLAGS"
 msgstr "ZNACZNIKI"
 
@@ -565,7 +565,7 @@ msgstr "NieprawidÅowy"
 #. * an accelerator when the cell is clicked to change the
 #. * acelerator.
 #.
-#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:389 ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:603
+#: ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:389 ../gtk/gtkcellrendereraccel.c:663
 msgid "New accelerator..."
 msgstr "Nowy skrÃt..."
 
@@ -575,11 +575,11 @@ msgctxt "progress bar label"
 msgid "%d %%"
 msgstr "%d %%"
 
-#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:178 ../gtk/gtkcolorbutton.c:457
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:178 ../gtk/gtkcolorbutton.c:459
 msgid "Pick a Color"
 msgstr "WybÃr koloru"
 
-#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:350
+#: ../gtk/gtkcolorbutton.c:352
 msgid "Received invalid color data\n"
 msgstr "Otrzymano nieprawidÅowe dane koloru\n"
 
@@ -707,7 +707,7 @@ msgstr "Wybrany kolor."
 msgid "_Save color here"
 msgstr "_Zapisz kolor w tym miejscu"
 
-#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1596
+#: ../gtk/gtkcolorsel.c:1595
 msgid ""
 "Click this palette entry to make it the current color. To change this entry, "
 "drag a color swatch here or right-click it and select \"Save color here.\""
@@ -731,7 +731,7 @@ msgid "default:mm"
 msgstr "default:mm"
 
 #. And show the custom paper dialog
-#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:373 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3233
+#: ../gtk/gtkcustompaperunixdialog.c:373 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3235
 msgid "Manage Custom Sizes"
 msgstr "ZarzÄdzanie wÅasnymi rozmiarami"
 
@@ -800,7 +800,7 @@ msgstr "Klawisz Caps Lock jest wÅÄczony"
 msgid "Select a File"
 msgstr "WybÃr pliku"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:65 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1800
+#: ../gtk/gtkfilechooserbutton.c:65 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1802
 msgid "Desktop"
 msgstr "Pulpit"
 
@@ -816,23 +816,23 @@ msgstr "Inne..."
 msgid "Type name of new folder"
 msgstr "ProszÄ wprowadziÄ nazwÄ nowego katalogu"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:950
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:952
 msgid "Could not retrieve information about the file"
 msgstr "Nie moÅna pobraÄ informacji o pliku"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:961
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:963
 msgid "Could not add a bookmark"
 msgstr "Nie moÅna dodaÄ zakÅadki"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:972
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:974
 msgid "Could not remove bookmark"
 msgstr "Nie moÅna usunÄÄ zakÅadki"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:983
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:985
 msgid "The folder could not be created"
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ katalogu"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:996
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:998
 msgid ""
 "The folder could not be created, as a file with the same name already "
 "exists. Try using a different name for the folder, or rename the file first."
@@ -840,16 +840,16 @@ msgstr ""
 "Nie moÅna utworzyÄ katalogu, poniewaÅ istnieje juÅ plik o tej samej nazwie. "
 "ProszÄ uÅyÄ innej nazwy dla katalogu lub zmieniÄ nazwÄ pliku."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1010
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1012
 msgid "You need to choose a valid filename."
 msgstr "NaleÅy wybraÄ prawidÅowÄ nazwÄ pliku."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1013
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1015
 #, c-format
 msgid "Cannot create a file under %s as it is not a folder"
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ pliku w %s, poniewaÅ nie jest to katalogiem"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1025
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1027
 msgid ""
 "You may only select folders. The item that you selected is not a folder; "
 "try using a different item."
@@ -857,11 +857,11 @@ msgstr ""
 "MoÅna wybieraÄ tylko katalogi. Wybrany element nie jest katalogiem, proszÄ "
 "sprÃbowaÄ uÅyÄ innego elementu."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1035
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1037
 msgid "Invalid file name"
 msgstr "NieprawidÅowa nazwa pliku"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1045
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1047
 msgid "The folder contents could not be displayed"
 msgstr "Nie moÅna wyÅwietliÄ zawartoÅci katalogu"
 
@@ -869,186 +869,186 @@ msgstr "Nie moÅna wyÅwietliÄ zawartoÅci katalogu"
 #. * is a hostname. Nautilus and the panel contain the same string
 #. * to translate.
 #.
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1572
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1574
 #, c-format
 msgid "%1$s on %2$s"
 msgstr "%1$s na %2$s"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1721
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1723
 msgid "Search"
 msgstr "Wyszukaj"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1745 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4847
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:1747 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4796
 msgid "Recently Used"
 msgstr "Ostatnio uÅywane"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2344
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2332
 msgid "Select which types of files are shown"
 msgstr "WybÃr typÃw wyÅwietlanych plikÃw"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2703
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2691
 #, c-format
 msgid "Add the folder '%s' to the bookmarks"
 msgstr "Dodaje zakÅadkÄ do katalogu \"%s\""
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2747
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2735
 #, c-format
 msgid "Add the current folder to the bookmarks"
 msgstr "Dodaje zakÅadkÄ do bieÅÄcego katalogu"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2749
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2737
 #, c-format
 msgid "Add the selected folders to the bookmarks"
 msgstr "Dodaje zakÅadki do zaznaczonych katalogÃw"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2787
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2775
 #, c-format
 msgid "Remove the bookmark '%s'"
 msgstr "Usuwa zakÅadkÄ \"%s\""
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2789
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2777
 #, c-format
 msgid "Bookmark '%s' cannot be removed"
 msgstr "ZakÅadka \"%s\" nie moÅe zostaÄ usuniÄta"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2796 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3672
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:2784 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3662
 msgid "Remove the selected bookmark"
 msgstr "Usuwa wybranÄ zakÅadkÄ"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3359
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3347
 msgid "Remove"
 msgstr "UsuÅ"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3368
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3356
 msgid "Rename..."
 msgstr "ZmieÅ nazwÄ..."
 
 #. Accessible object name for the file chooser's shortcuts pane
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3531
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3519
 msgid "Places"
 msgstr "Miejsca"
 
 #. Column header for the file chooser's shortcuts pane
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3588
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3576
 msgid "_Places"
 msgstr "_Miejsca"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3660
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3650
 msgid "Add the selected folder to the Bookmarks"
 msgstr "Dodaje zakÅadkÄ do wybranego katalogu"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3807
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3794
 msgid "Could not select file"
 msgstr "Nie moÅna wybraÄ pliku"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3980
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3967
 msgid "_Add to Bookmarks"
 msgstr "_Dodaj zakÅadkÄ"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3993
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3980
 msgid "Show _Hidden Files"
 msgstr "WyÅwietlanie u_krytych plikÃw"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4000
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:3987
 msgid "Show _Size Column"
 msgstr "_WyÅwietlanie kolumny rozmiaru"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4222 ../gtk/gtkfilesel.c:730
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4211 ../gtk/gtkfilesel.c:730
 msgid "Files"
 msgstr "Pliki"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4273
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4262
 msgid "Name"
 msgstr "Nazwa"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4296
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4285
 msgid "Size"
 msgstr "Rozmiar"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4310
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4299
 msgid "Modified"
 msgstr "Zmodyfikowany"
 
 #. Label
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4391 ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:801
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4394 ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:832
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Nazwa:"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4685
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4634
 msgid "Type a file name"
 msgstr "Nazwa pliku"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4732 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4743
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4681 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4692
 msgid "Please select a folder below"
 msgstr "ProszÄ wybraÄ katalog poniÅej"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4738
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4687
 msgid "Please type a file name"
 msgstr "ProszÄ wpisaÄ nazwÄ pliku"
 
 #. Create Folder
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4809
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4758
 msgid "Create Fo_lder"
 msgstr "UtwÃrz kata_log"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4857
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4806
 msgid "Search:"
 msgstr "Wyszukiwanie:"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4904
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:4857
 msgid "_Location:"
 msgstr "PoÅoÅ_enie:"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5218
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5307
 msgid "Save in _folder:"
 msgstr "Zapis w katal_ogu:"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5220
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:5309
 msgid "Create in _folder:"
 msgstr "Utworzenie w k_atalogu:"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6313
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6411
 #, c-format
 msgid "Could not read the contents of %s"
 msgstr "Nie moÅna odczytaÄ zawartoÅci %s"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6317
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6415
 msgid "Could not read the contents of the folder"
 msgstr "Nie moÅna odczytaÄ zawartoÅci katalogu"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6410 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6478
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6630
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6508 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6576
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6732
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6425
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6523
 msgid "%H:%M"
 msgstr "%H:%M"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6427
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:6525
 msgid "Yesterday at %H:%M"
 msgstr "Wczoraj o %H:%M"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7112
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7204
 msgid "Cannot change to folder because it is not local"
 msgstr "Nie moÅna przejÅÄ do katalogu, poniewaÅ nie jest on lokalny"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7712 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7733
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7804 ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7825
 #, c-format
 msgid "Shortcut %s already exists"
 msgstr "SkrÃt %s juÅ istnieje"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7823
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:7915
 #, c-format
 msgid "Shortcut %s does not exist"
 msgstr "SkrÃt %s nie istnieje"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8066 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:480
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8158 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:480
 #, c-format
 msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "Plik o nazwie \"%s\" juÅ istnieje. ZastÄpiÄ go?"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8069 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:484
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8161 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:484
 #, c-format
 msgid ""
 "The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
@@ -1056,15 +1056,15 @@ msgstr ""
 "Plik juÅ istnieje w \"%s\". ZastÄpienie go spowoduje nadpisanie jego "
 "zawartoÅci."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8074 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:491
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8166 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:491
 msgid "_Replace"
 msgstr "_ZastÄp"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8869
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8973
 msgid "Could not start the search process"
 msgstr "Nie moÅna rozpoczÄÄ procesu wyszukiwania"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8870
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8974
 msgid ""
 "The program was not able to create a connection to the indexer daemon. "
 "Please make sure it is running."
@@ -1072,11 +1072,11 @@ msgstr ""
 "Nie moÅna byÅo utworzyÄ poÅÄczenia z usÅugÄ indeksowania. ProszÄ siÄ "
 "upewniÄ, czy usÅuga jest uruchomiona."
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8884
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:8988
 msgid "Could not send the search request"
 msgstr "Nie moÅna wysÅaÄ ÅÄdania wyszukiwania"
 
-#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9676
+#: ../gtk/gtkfilechooserdefault.c:9589
 #, c-format
 msgid "Could not mount %s"
 msgstr "Nie moÅna zamontowaÄ %s"
@@ -1084,7 +1084,7 @@ msgstr "Nie moÅna zamontowaÄ %s"
 #. Translators: this is shown in the feedback for Tab-completion in a file
 #. * chooser's text entry, when the user enters an invalid path.
 #: ../gtk/gtkfilechooserentry.c:702 ../gtk/gtkfilechooserentry.c:1170
-#: ../gtk/gtkfilesystem.c:733
+#: ../gtk/gtkfilesystem.c:738
 #, c-format
 msgid "Invalid path"
 msgstr "NieprawidÅowa ÅcieÅka"
@@ -1466,12 +1466,12 @@ msgid "Cl_ear"
 msgstr "_WyczyÅÄ"
 
 #. Open Link
-#: ../gtk/gtklabel.c:5701
+#: ../gtk/gtklabel.c:5702
 msgid "_Open Link"
 msgstr "_OtwÃrz odnoÅnik"
 
 #. Copy Link Address
-#: ../gtk/gtklabel.c:5713
+#: ../gtk/gtklabel.c:5714
 msgid "Copy _Link Address"
 msgstr "Sk_opiuj adres odnoÅnika"
 
@@ -1484,27 +1484,27 @@ msgid "Invalid URI"
 msgstr "NieprawidÅowy adres URI"
 
 #. Description of --gtk-module=MODULES in --help output
-#: ../gtk/gtkmain.c:453
+#: ../gtk/gtkmain.c:454
 msgid "Load additional GTK+ modules"
 msgstr "Wczytuje dodatkowe moduÅy biblioteki GTK+"
 
 #. Placeholder in --gtk-module=MODULES in --help output
-#: ../gtk/gtkmain.c:454
+#: ../gtk/gtkmain.c:455
 msgid "MODULES"
 msgstr "MODUÅY"
 
 #. Description of --g-fatal-warnings in --help output
-#: ../gtk/gtkmain.c:456
+#: ../gtk/gtkmain.c:457
 msgid "Make all warnings fatal"
 msgstr "Traktowanie wszystkich ostrzeÅeÅ jako bÅÄdy"
 
 #. Description of --gtk-debug=FLAGS in --help output
-#: ../gtk/gtkmain.c:459
+#: ../gtk/gtkmain.c:460
 msgid "GTK+ debugging flags to set"
 msgstr "Ustawione znaczniki debugowania biblioteki GTK+"
 
 #. Description of --gtk-no-debug=FLAGS in --help output
-#: ../gtk/gtkmain.c:462
+#: ../gtk/gtkmain.c:463
 msgid "GTK+ debugging flags to unset"
 msgstr "Wyczyszczone znaczniki debugowania biblioteki GTK+"
 
@@ -1513,20 +1513,20 @@ msgstr "Wyczyszczone znaczniki debugowania biblioteki GTK+"
 #. * Do *not* translate it to "predefinito:LTR", if it
 #. * it isn't default:LTR or default:RTL it will not work
 #.
-#: ../gtk/gtkmain.c:743
+#: ../gtk/gtkmain.c:744
 msgid "default:LTR"
 msgstr "default:LTR"
 
-#: ../gtk/gtkmain.c:808
+#: ../gtk/gtkmain.c:809
 #, c-format
 msgid "Cannot open display: %s"
 msgstr "Nie moÅna otworzyÄ ekranu: %s"
 
-#: ../gtk/gtkmain.c:845
+#: ../gtk/gtkmain.c:846
 msgid "GTK+ Options"
 msgstr "Opcje biblioteki GTK+"
 
-#: ../gtk/gtkmain.c:845
+#: ../gtk/gtkmain.c:846
 msgid "Show GTK+ Options"
 msgstr "WyÅwietla opcje biblioteki GTK+"
 
@@ -1586,32 +1586,32 @@ msgstr ""
 "Nie moÅna usunÄÄ procesu o PID %d. DziaÅanie nie jest zaimplementowane."
 
 #. translators: this string is a name for the 'less' command
-#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:865
+#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:872
 msgid "Terminal Pager"
 msgstr "Stronicowanie terminala"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:866
+#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:873
 msgid "Top Command"
 msgstr "Polecenie top"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:867
+#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:874
 msgid "Bourne Again Shell"
 msgstr "PowÅoka Bourne Again"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:868
+#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:875
 msgid "Bourne Shell"
 msgstr "PowÅoka Bourne"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:869
+#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:876
 msgid "Z Shell"
 msgstr "PowÅoka Z"
 
-#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:966
+#: ../gtk/gtkmountoperation-x11.c:973
 #, c-format
 msgid "Cannot end process with PID %d: %s"
 msgstr "Nie moÅna zakoÅczyÄ procesu o PID %d: %s"
 
-#: ../gtk/gtknotebook.c:4732 ../gtk/gtknotebook.c:7338
+#: ../gtk/gtknotebook.c:4744 ../gtk/gtknotebook.c:7350
 #, c-format
 msgid "Page %u"
 msgstr "Strona %u"
@@ -1644,7 +1644,7 @@ msgstr ""
 " GÃrny: %s %s\n"
 " Dolny: %s %s"
 
-#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:846 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3284
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:846 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3286
 msgid "Manage Custom Sizes..."
 msgstr "ZarzÄdzaj wÅasnymi rozmiarami..."
 
@@ -1652,7 +1652,7 @@ msgstr "ZarzÄdzaj wÅasnymi rozmiarami..."
 msgid "_Format for:"
 msgstr "_Formatowanie dla:"
 
-#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:916 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3456
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:916 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3458
 msgid "_Paper size:"
 msgstr "_Rozmiar papieru:"
 
@@ -1660,7 +1660,7 @@ msgstr "_Rozmiar papieru:"
 msgid "_Orientation:"
 msgstr "_PoÅoÅenie:"
 
-#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1011 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3518
+#: ../gtk/gtkpagesetupunixdialog.c:1011 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3520
 msgid "Page Setup"
 msgstr "Ustawienia strony"
 
@@ -1680,11 +1680,11 @@ msgstr "System plikÃw"
 msgid "Authentication"
 msgstr "Uwierzytelnianie"
 
-#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:694
+#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:725
 msgid "Not available"
 msgstr "NiedostÄpne"
 
-#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:813
+#: ../gtk/gtkprinteroptionwidget.c:844
 msgid "_Save in folder:"
 msgstr "_Zapis w katalogu:"
 
@@ -1786,7 +1786,7 @@ msgstr "Brak papieru"
 
 #. Translators: this is a printer status.
 #: ../gtk/gtkprintoperation-win32.c:616
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2003
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2153
 msgid "Paused"
 msgstr "Wstrzymane"
 
@@ -1881,28 +1881,28 @@ msgstr ""
 "OkreÅl jeden lub wiÄcej zakresÃw stron,\n"
 " przykÅadowo: 1-3,7,11"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2220
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2221
 msgid "Pages"
 msgstr "Strony"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2233
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2234
 msgid "Copies"
 msgstr "Kopie"
 
 #. FIXME chpe: too much space between Copies and spinbutton, put those 2 in a hbox and make it span 2 columns
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2238
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2239
 msgid "Copie_s:"
 msgstr "Kopi_e:"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2256
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2258
 msgid "C_ollate"
 msgstr "_Posegregowane"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2264
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2266
 msgid "_Reverse"
 msgstr "Odw_rotnie"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2284
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:2286
 msgid "General"
 msgstr "OgÃlne"
 
@@ -1912,168 +1912,168 @@ msgstr "OgÃlne"
 #. Translators: These strings name the possible arrangements of
 #. * multiple pages on a sheet when printing
 #.
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3017
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3539
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3019
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3707
 msgid "Left to right, top to bottom"
 msgstr "Od lewej do prawej, z gÃry do doÅu"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3017
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3539
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3019
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3707
 msgid "Left to right, bottom to top"
 msgstr "Od lewej do prawej, z doÅu na gÃrÄ"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3018
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3540
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3020
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3708
 msgid "Right to left, top to bottom"
 msgstr "Od prawej do lewej, z gÃry na dÃÅ"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3018
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3540
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3020
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3708
 msgid "Right to left, bottom to top"
 msgstr "Od prawej do lewej, z doÅu na gÃrÄ"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3019
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3541
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3021
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3709
 msgid "Top to bottom, left to right"
 msgstr "Z gÃry do doÅu, od lewej do prawej"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3019
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3541
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3021
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3709
 msgid "Top to bottom, right to left"
 msgstr "Z gÃry do doÅu, od prawej do lewej"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3020
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3542
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3022
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3710
 msgid "Bottom to top, left to right"
 msgstr "Z doÅu do gÃry, od lewej do prawej"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3020
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3542
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3022
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3710
 msgid "Bottom to top, right to left"
 msgstr "Z doÅu do gÃry, od prawej do lewej"
 
 #. Translators, this string is used to label the option in the print
 #. * dialog that controls in what order multiple pages are arranged
 #.
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3024 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3037
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3574
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3026 ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3039
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3742
 msgid "Page Ordering"
 msgstr "KolejnoÅÄ stron"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3053
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3055
 msgid "Left to right"
 msgstr "Od lewej do prawej"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3054
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3056
 msgid "Right to left"
 msgstr "Od prawej do lewej"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3066
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3068
 msgid "Top to bottom"
 msgstr "Z gÃry do doÅu"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3067
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3069
 msgid "Bottom to top"
 msgstr "Z doÅu do gÃry"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3307
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3309
 msgid "Layout"
 msgstr "UkÅad"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3311
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3313
 msgid "T_wo-sided:"
 msgstr "_Dwustronnie:"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3326
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3328
 msgid "Pages per _side:"
 msgstr "Stron _na kartkÄ:"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3343
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3345
 msgid "Page or_dering:"
 msgstr "KolejnoÅÄ _stron:"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3359
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3361
 msgid "_Only print:"
 msgstr "Wydruk _tylko:"
 
 #. In enum order
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3374
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3376
 msgid "All sheets"
 msgstr "Wszystkie kartki"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3375
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3377
 msgid "Even sheets"
 msgstr "Kartki parzyste"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3376
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3378
 msgid "Odd sheets"
 msgstr "Kartki nieparzyste"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3379
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3381
 msgid "Sc_ale:"
 msgstr "Ska_la:"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3406
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3408
 msgid "Paper"
 msgstr "Papier"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3410
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3412
 msgid "Paper _type:"
 msgstr "Rodzaj papier_u:"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3425
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3427
 msgid "Paper _source:"
 msgstr "ÅrÃdÅo pap_ieru:"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3440
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3442
 msgid "Output t_ray:"
 msgstr "_Tacka wyjÅciowa:"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3480
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3482
 msgid "Or_ientation:"
 msgstr "Orienta_cja:"
 
 #. In enum order
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3495
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3497
 msgid "Portrait"
 msgstr "Pionowa"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3496
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3498
 msgid "Landscape"
 msgstr "Pozioma"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3497
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3499
 msgid "Reverse portrait"
 msgstr "OdwrÃcona pionowo"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3498
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3500
 msgid "Reverse landscape"
 msgstr "OdwrÃcona poziomo"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3543
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3545
 msgid "Job Details"
 msgstr "SzczegÃÅy zadania"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3549
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3551
 msgid "Pri_ority:"
 msgstr "Pri_orytet:"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3564
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3566
 msgid "_Billing info:"
 msgstr "Informacje o opÅatac_h:"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3582
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3584
 msgid "Print Document"
 msgstr "Wydruk dokumentu"
 
 #. Translators: this is one of the choices for the print at option
 #. * in the print dialog
 #.
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3591
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3593
 msgid "_Now"
 msgstr "_Teraz"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3602
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3604
 msgid "A_t:"
 msgstr "_O:"
 
@@ -2081,74 +2081,74 @@ msgstr "_O:"
 #. * You can remove the am/pm values below for your locale if they are not
 #. * supported.
 #.
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3608
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3610
 msgid ""
 "Specify the time of print,\n"
 " e.g. 15:30, 2:35 pm, 14:15:20, 11:46:30 am, 4 pm"
 msgstr "OkreÅla czas drukowania, np: 15:30, 14:15:20, 11:46:30"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3618
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3620
 msgid "Time of print"
 msgstr "Czas drukowania"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3634
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3636
 msgid "On _hold"
 msgstr "Wstrzy_many"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3635
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3637
 msgid "Hold the job until it is explicitly released"
 msgstr "Wstrzymuje zadanie do czasu jawnego jego zwolnienia"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3655
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3657
 msgid "Add Cover Page"
 msgstr "Strona tytuÅowa"
 
 #. Translators, this is the label used for the option in the print
 #. * dialog that controls the front cover page.
 #.
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3664
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3666
 msgid "Be_fore:"
 msgstr "P_rzed:"
 
 #. Translators, this is the label used for the option in the print
 #. * dialog that controls the back cover page.
 #.
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3682
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3684
 msgid "_After:"
 msgstr "_Po:"
 
 #. Translators: this is the tab label for the notebook tab containing
 #. * job-specific options in the print dialog
 #.
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3700
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3702
 msgid "Job"
 msgstr "Zadanie"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3766
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3768
 msgid "Advanced"
 msgstr "Zaawansowane"
 
 #. Translators: this will appear as tab label in print dialog.
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3801
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3803
 msgid "Image Quality"
 msgstr "JakoÅÄ obrazu"
 
 #. Translators: this will appear as tab label in print dialog.
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3805
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3807
 msgid "Color"
 msgstr "Kolor"
 
 #. Translators: this will appear as tab label in print dialog.
 #. It's a typographical term, as in "Binding and finishing"
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3810
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3812
 msgid "Finishing"
 msgstr "KoÅczenie"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3820
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3822
 msgid "Some of the settings in the dialog conflict"
 msgstr "CzÄÅÄ ustawieÅ w oknie jest sprzecznych"
 
-#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3843
+#: ../gtk/gtkprintunixdialog.c:3845
 msgid "Print"
 msgstr "Wydruk"
 
@@ -2253,10 +2253,10 @@ msgctxt "recent menu label"
 msgid "%d. %s"
 msgstr "%d. %s"
 
-#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1170 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1183
-#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1321 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1331
-#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1384 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1393
-#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1408
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1159 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1172
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1310 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1320
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1373 ../gtk/gtkrecentmanager.c:1382
+#: ../gtk/gtkrecentmanager.c:1397
 #, c-format
 msgid "Unable to find an item with URI '%s'"
 msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ elementu z adresem URI \"%s\""
@@ -2271,22 +2271,22 @@ msgid "Provides visual indication of progress"
 msgstr "Dostarcza wzrokowy wskaÅnik postÄpu"
 
 #. KEEP IN SYNC with gtkiconfactory.c stock icons, when appropriate
-#: ../gtk/gtkstock.c:314
+#: ../gtk/gtkstock.c:315
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Information"
 msgstr "Informacja"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:315
+#: ../gtk/gtkstock.c:316
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Warning"
 msgstr "OstrzeÅenie"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:316
+#: ../gtk/gtkstock.c:317
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Error"
 msgstr "BÅÄd"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:317
+#: ../gtk/gtkstock.c:318
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Question"
 msgstr "Pytanie"
@@ -2294,477 +2294,477 @@ msgstr "Pytanie"
 #. FIXME these need accelerators when appropriate, and
 #. * need the mnemonics to be rationalized
 #.
-#: ../gtk/gtkstock.c:322
+#: ../gtk/gtkstock.c:323
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_About"
 msgstr "_O programie"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:323
+#: ../gtk/gtkstock.c:324
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Add"
 msgstr "_Dodaj"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:324
+#: ../gtk/gtkstock.c:325
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Apply"
 msgstr "_Zastosuj"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:325
+#: ../gtk/gtkstock.c:326
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Bold"
 msgstr "Pogru_bienie"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:326
+#: ../gtk/gtkstock.c:327
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Cancel"
 msgstr "_Anuluj"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:327
+#: ../gtk/gtkstock.c:328
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_CD-Rom"
 msgstr "_CD-ROM"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:328
+#: ../gtk/gtkstock.c:329
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Clear"
 msgstr "Wy_czyÅÄ"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:329
+#: ../gtk/gtkstock.c:330
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Close"
 msgstr "Za_mknij"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:330
+#: ../gtk/gtkstock.c:331
 msgctxt "Stock label"
 msgid "C_onnect"
 msgstr "P_oÅÄcz"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:331
+#: ../gtk/gtkstock.c:332
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Convert"
 msgstr "Prze_konwertuj"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:332
+#: ../gtk/gtkstock.c:333
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Copy"
 msgstr "S_kopiuj"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:333
+#: ../gtk/gtkstock.c:334
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Cu_t"
 msgstr "_Wytnij"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:334
+#: ../gtk/gtkstock.c:335
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Delete"
 msgstr "_UsuÅ"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:335
+#: ../gtk/gtkstock.c:336
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Discard"
 msgstr "_PorzuÄ"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:336
+#: ../gtk/gtkstock.c:337
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Disconnect"
 msgstr "_RozÅÄcz"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:337
+#: ../gtk/gtkstock.c:338
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Execute"
 msgstr "_Wykonaj"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:338
+#: ../gtk/gtkstock.c:339
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edycja"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:339
+#: ../gtk/gtkstock.c:340
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Find"
 msgstr "_ZnajdÅ"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:340
+#: ../gtk/gtkstock.c:341
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Find and _Replace"
 msgstr "Zn_ajdÅ i zastÄp"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:341
+#: ../gtk/gtkstock.c:342
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Floppy"
 msgstr "_Dyskietka"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:342
+#: ../gtk/gtkstock.c:343
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_PeÅny ekran"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:343
+#: ../gtk/gtkstock.c:344
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Leave Fullscreen"
 msgstr "_OpuÅÄ peÅny ekran"
 
 #. This is a navigation label as in "go to the bottom of the page"
-#: ../gtk/gtkstock.c:345
+#: ../gtk/gtkstock.c:346
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_Bottom"
 msgstr "_DÃÅ"
 
 #. This is a navigation label as in "go to the first page"
-#: ../gtk/gtkstock.c:347
+#: ../gtk/gtkstock.c:348
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_First"
 msgstr "_Pierwsza"
 
 #. This is a navigation label as in "go to the last page"
-#: ../gtk/gtkstock.c:349
+#: ../gtk/gtkstock.c:350
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_Last"
 msgstr "_Ostatnia"
 
 #. This is a navigation label as in "go to the top of the page"
-#: ../gtk/gtkstock.c:351
+#: ../gtk/gtkstock.c:352
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_Top"
 msgstr "_GÃra"
 
 #. This is a navigation label as in "go back"
-#: ../gtk/gtkstock.c:353
+#: ../gtk/gtkstock.c:354
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_Back"
 msgstr "_Wstecz"
 
 #. This is a navigation label as in "go down"
-#: ../gtk/gtkstock.c:355
+#: ../gtk/gtkstock.c:356
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_Down"
 msgstr "W _dÃÅ"
 
 #. This is a navigation label as in "go forward"
-#: ../gtk/gtkstock.c:357
+#: ../gtk/gtkstock.c:358
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_Forward"
 msgstr "_Dalej"
 
 #. This is a navigation label as in "go up"
-#: ../gtk/gtkstock.c:359
+#: ../gtk/gtkstock.c:360
 msgctxt "Stock label, navigation"
 msgid "_Up"
 msgstr "W _gÃrÄ"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:360
+#: ../gtk/gtkstock.c:361
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Harddisk"
 msgstr "Dy_sk twardy"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:361
+#: ../gtk/gtkstock.c:362
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:362
+#: ../gtk/gtkstock.c:363
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Home"
 msgstr "P_oczÄtek"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:363
+#: ../gtk/gtkstock.c:364
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Increase Indent"
 msgstr "ZwiÄksz wciÄcie"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:364
+#: ../gtk/gtkstock.c:365
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Decrease Indent"
 msgstr "Zmniejsz wciÄcie"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:365
+#: ../gtk/gtkstock.c:366
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Index"
 msgstr "_Indeks"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:366
+#: ../gtk/gtkstock.c:367
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Information"
 msgstr "_Informacje"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:367
+#: ../gtk/gtkstock.c:368
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Italic"
 msgstr "Pochy_lenie"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:368
+#: ../gtk/gtkstock.c:369
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Jump to"
 msgstr "Prz_ejdÅ do"
 
 #. This is about text justification, "centered text"
-#: ../gtk/gtkstock.c:370
+#: ../gtk/gtkstock.c:371
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Center"
 msgstr "_WyÅrodkowanie"
 
 #. This is about text justification
-#: ../gtk/gtkstock.c:372
+#: ../gtk/gtkstock.c:373
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Fill"
 msgstr "Wyj_ustowanie"
 
 #. This is about text justification, "left-justified text"
-#: ../gtk/gtkstock.c:374
+#: ../gtk/gtkstock.c:375
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Left"
 msgstr "Justowanie do _lewej"
 
 #. This is about text justification, "right-justified text"
-#: ../gtk/gtkstock.c:376
+#: ../gtk/gtkstock.c:377
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Right"
 msgstr "Justowanie do p_rawej"
 
 #. Media label, as in "fast forward"
-#: ../gtk/gtkstock.c:379
+#: ../gtk/gtkstock.c:380
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "_Forward"
 msgstr "_NaprzÃd"
 
 #. Media label, as in "next song"
-#: ../gtk/gtkstock.c:381
+#: ../gtk/gtkstock.c:382
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "_Next"
 msgstr "_NastÄpny"
 
 #. Media label, as in "pause music"
-#: ../gtk/gtkstock.c:383
+#: ../gtk/gtkstock.c:384
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "P_ause"
 msgstr "_Wstrzymaj"
 
 #. Media label, as in "play music"
-#: ../gtk/gtkstock.c:385
+#: ../gtk/gtkstock.c:386
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "_Play"
 msgstr "_Odtwarzaj"
 
 #. Media label, as in "previous song"
-#: ../gtk/gtkstock.c:387
+#: ../gtk/gtkstock.c:388
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "Pre_vious"
 msgstr "_Poprzedni"
 
 #. Media label
-#: ../gtk/gtkstock.c:389
+#: ../gtk/gtkstock.c:390
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "_Record"
 msgstr "Nag_raj"
 
 #. Media label
-#: ../gtk/gtkstock.c:391
+#: ../gtk/gtkstock.c:392
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "R_ewind"
 msgstr "_Wstecz"
 
 #. Media label
-#: ../gtk/gtkstock.c:393
+#: ../gtk/gtkstock.c:394
 msgctxt "Stock label, media"
 msgid "_Stop"
 msgstr "_Zatrzymaj"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:394
+#: ../gtk/gtkstock.c:395
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Network"
 msgstr "S_ieÄ"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:395
+#: ../gtk/gtkstock.c:396
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_New"
 msgstr "_Nowy"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:396
+#: ../gtk/gtkstock.c:397
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_No"
 msgstr "_Nie"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:397
+#: ../gtk/gtkstock.c:398
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_OK"
 msgstr "_OK"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:398
+#: ../gtk/gtkstock.c:399
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Open"
 msgstr "_OtwÃrz"
 
 #. Page orientation
-#: ../gtk/gtkstock.c:400
+#: ../gtk/gtkstock.c:401
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Landscape"
 msgstr "Poziomo"
 
 #. Page orientation
-#: ../gtk/gtkstock.c:402
+#: ../gtk/gtkstock.c:403
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Portrait"
 msgstr "Pionowo"
 
 #. Page orientation
-#: ../gtk/gtkstock.c:404
+#: ../gtk/gtkstock.c:405
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Reverse landscape"
 msgstr "OdwrÃcone poziomo"
 
 #. Page orientation
-#: ../gtk/gtkstock.c:406
+#: ../gtk/gtkstock.c:407
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Reverse portrait"
 msgstr "OdwrÃcone pionowo"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:407
+#: ../gtk/gtkstock.c:408
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Page Set_up"
 msgstr "Ustawienia str_ony"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:408
+#: ../gtk/gtkstock.c:409
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Paste"
 msgstr "Wk_lej"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:409
+#: ../gtk/gtkstock.c:410
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Preferences"
 msgstr "P_referencje"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:410
+#: ../gtk/gtkstock.c:411
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Print"
 msgstr "Wy_drukuj"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:411
+#: ../gtk/gtkstock.c:412
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Print Pre_view"
 msgstr "PodglÄd _wydruku"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:412
+#: ../gtk/gtkstock.c:413
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Properties"
 msgstr "_WÅaÅciwoÅci"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:413
+#: ../gtk/gtkstock.c:414
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Quit"
 msgstr "Za_koÅcz"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:414
+#: ../gtk/gtkstock.c:415
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Redo"
 msgstr "P_onÃw"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:415
+#: ../gtk/gtkstock.c:416
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Refresh"
 msgstr "_OdÅwieÅ"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:416
+#: ../gtk/gtkstock.c:417
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Remove"
 msgstr "_UsuÅ"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:417
+#: ../gtk/gtkstock.c:418
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Revert"
 msgstr "_PrzywrÃÄ"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:418
+#: ../gtk/gtkstock.c:419
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Save"
 msgstr "_Zapisz"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:419
+#: ../gtk/gtkstock.c:420
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Save _As"
 msgstr "Zapi_sz jako"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:420
+#: ../gtk/gtkstock.c:421
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Select _All"
 msgstr "Z_aznacz wszystko"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:421
+#: ../gtk/gtkstock.c:422
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Color"
 msgstr "_Kolor"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:422
+#: ../gtk/gtkstock.c:423
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Font"
 msgstr "_Czcionka"
 
 #. Sorting direction
-#: ../gtk/gtkstock.c:424
+#: ../gtk/gtkstock.c:425
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Ascending"
 msgstr "_RosnÄco"
 
 #. Sorting direction
-#: ../gtk/gtkstock.c:426
+#: ../gtk/gtkstock.c:427
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Descending"
 msgstr "_MalejÄco"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:427
+#: ../gtk/gtkstock.c:428
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Spell Check"
 msgstr "SprawdÅ p_isowniÄ"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:428
+#: ../gtk/gtkstock.c:429
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Stop"
 msgstr "_Zatrzymaj"
 
 #. Font variant
-#: ../gtk/gtkstock.c:430
+#: ../gtk/gtkstock.c:431
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Strikethrough"
 msgstr "Prz_ekreÅlenie"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:431
+#: ../gtk/gtkstock.c:432
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Undelete"
 msgstr "Od_twÃrz"
 
 #. Font variant
-#: ../gtk/gtkstock.c:433
+#: ../gtk/gtkstock.c:434
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Underline"
 msgstr "P_odkreÅlenie"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:434
+#: ../gtk/gtkstock.c:435
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Undo"
 msgstr "Cof_nij"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:435
+#: ../gtk/gtkstock.c:436
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Yes"
 msgstr "_Tak"
 
 #. Zoom
-#: ../gtk/gtkstock.c:437
+#: ../gtk/gtkstock.c:438
 msgctxt "Stock label"
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "_ZwykÅy rozmiar"
 
 #. Zoom
-#: ../gtk/gtkstock.c:439
+#: ../gtk/gtkstock.c:440
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Best _Fit"
 msgstr "_Dopasowanie"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:440
+#: ../gtk/gtkstock.c:441
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "Po_wiÄksz"
 
-#: ../gtk/gtkstock.c:441
+#: ../gtk/gtkstock.c:442
 msgctxt "Stock label"
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Po_mniejsz"
@@ -3981,256 +3981,256 @@ msgstr "wietnamska (VIQR)"
 msgid "X Input Method"
 msgstr "metoda wprowadzania X"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:815
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1025
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:889
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1108
 msgid "Username:"
 msgstr "Nazwa uÅytkownika:"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:816
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1034
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:890
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1117
 msgid "Password:"
 msgstr "HasÅo:"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:855
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1047
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:929
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1130
 #, c-format
 msgid "Authentication is required to print document '%s' on printer %s"
 msgstr ""
 "Uwierzytelnienie jest wymagane, aby wydrukowaÄ dokument \"%s\" na drukarce %s"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:857
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:931
 #, c-format
 msgid "Authentication is required to print a document on %s"
 msgstr "Uwierzytelnienie jest wymagane, aby wydrukowaÄ dokument na %s"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:861
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:935
 #, c-format
 msgid "Authentication is required to get attributes of job '%s'"
 msgstr "Uwierzytelnienie jest wymagane, aby pobraÄ atrybuty zadania \"%s\""
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:863
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:937
 msgid "Authentication is required to get attributes of a job"
 msgstr "Uwierzytelnienie jest wymagane, aby pobraÄ atrybuty zadania"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:867
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:941
 #, c-format
 msgid "Authentication is required to get attributes of printer %s"
 msgstr "Uwierzytelnienie jest wymagane, aby pobraÄ atrybuty drukarki %s"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:869
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:943
 msgid "Authentication is required to get attributes of a printer"
 msgstr "Uwierzytelnienie jest wymagane, aby pobraÄ atrybuty drukarki"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:872
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:946
 #, c-format
 msgid "Authentication is required to get default printer of %s"
 msgstr "Uwierzytelnienie jest wymagane, aby pobraÄ domyÅlnÄ drukarkÄ z %s"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:875
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:949
 #, c-format
 msgid "Authentication is required to get printers from %s"
 msgstr "Uwierzytelnienie jest wymagane, aby pobraÄ drukarki od %s"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:880
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:954
 #, c-format
 msgid "Authentication is required to get a file from %s"
 msgstr "Uwierzytelnienie jest wymagane, aby pobraÄ plik z %s"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:882
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:956
 #, c-format
 msgid "Authentication is required on %s"
 msgstr "Uwierzytelnienie jest wymagane na %s"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1019
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1102
 msgid "Domain:"
 msgstr "Domena:"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1049
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1132
 #, c-format
 msgid "Authentication is required to print document '%s'"
 msgstr "Uwierzytelnienie jest wymagane, aby wydrukowaÄ dokument \"%s\""
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1054
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1137
 #, c-format
 msgid "Authentication is required to print this document on printer %s"
 msgstr ""
 "Uwierzytelnienie jest wymagane, aby wydrukowaÄ ten dokument na drukarce %s"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1056
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1139
 msgid "Authentication is required to print this document"
 msgstr "Uwierzytelnienie jest wymagane, aby wydrukowaÄ dokument"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1677
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1701
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is low on toner."
 msgstr "W drukarce \"%s\" koÅczy siÄ toner."
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1678
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1702
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' has no toner left."
 msgstr "W drukarce \"%s\" skoÅczyÅ siÄ toner."
 
 #. Translators: "Developer" like on photo development context
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1680
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1704
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is low on developer."
 msgstr "Niski poziom wywoÅywacza w drukarce \"%s\"."
 
 #. Translators: "Developer" like on photo development context
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1682
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1706
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is out of developer."
 msgstr "Brak wywoÅywacza w drukarce \"%s\"."
 
 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1684
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1708
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is low on at least one marker supply."
 msgstr "W drukarce \"%s\" koÅczy siÄ co najmniej jedna skÅadowa kolorÃw."
 
 #. Translators: "marker" is one color bin of the printer
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1686
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1710
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is out of at least one marker supply."
 msgstr "W drukarce \"%s\" skoÅczyÅa siÄ co najmniej jedna skÅadowa kolorÃw."
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1687
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1711
 #, c-format
 msgid "The cover is open on printer '%s'."
 msgstr "Pokrywa drukarki \"%s\" jest otwarta."
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1688
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1712
 #, c-format
 msgid "The door is open on printer '%s'."
 msgstr "Drzwi drukarki \"%s\" sÄ otwarte."
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1689
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1713
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is low on paper."
 msgstr "W podajniku drukarki \"%s\" koÅczy siÄ papier."
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1690
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1714
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is out of paper."
 msgstr "W podajniku drukarki \"%s\" skoÅczyÅ siÄ papier."
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1691
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1715
 #, c-format
 msgid "Printer '%s' is currently offline."
 msgstr "Drukarka \"%s\" jest obecnie w trybie offline."
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1692
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:1716
 #, c-format
 msgid "There is a problem on printer '%s'."
 msgstr "WystÄpiÅ problem z drukarkÄ \"%s\"."
 
 #. Translators: this is a printer status.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2000
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2150
 msgid "Paused ; Rejecting Jobs"
 msgstr "Wstrzymana ; Odrzuca zadania"
 
 #. Translators: this is a printer status.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2006
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2156
 msgid "Rejecting Jobs"
 msgstr "Odrzuca zadania"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2782
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2939
 msgid "Two Sided"
 msgstr "Dwustronne"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2783
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2940
 msgid "Paper Type"
 msgstr "Rodzaj papieru"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2784
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2941
 msgid "Paper Source"
 msgstr "ÅrÃdÅo papieru"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2785
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2942
 msgid "Output Tray"
 msgstr "Tacka wyjÅciowa"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2786
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2943
 msgid "Resolution"
 msgstr "RozdzielczoÅÄ"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2787
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2944
 msgid "GhostScript pre-filtering"
 msgstr "WstÄpne filtrowanie GhostScript"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2796
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2953
 msgid "One Sided"
 msgstr "Jednostronne"
 
 #. Translators: this is an option of "Two Sided"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2798
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2955
 msgid "Long Edge (Standard)"
 msgstr "Grzbiet wzdÅuÅ dÅuÅszej krawÄdzi (standard)"
 
 #. Translators: this is an option of "Two Sided"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2800
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2957
 msgid "Short Edge (Flip)"
 msgstr "Grzbiet wzdÅuÅ krÃtszej krawÄdzi (obrÃt)"
 
 #. Translators: this is an option of "Paper Source"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2802
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2804
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2812
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2959
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2961
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2969
 msgid "Auto Select"
 msgstr "WybÃr automatyczny"
 
 #. Translators: this is an option of "Paper Source"
 #. Translators: this is an option of "Resolution"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2806
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2808
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2810
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2814
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3310
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2963
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2965
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2967
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2971
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3467
 msgid "Printer Default"
 msgstr "DomyÅlne drukarki"
 
 #. Translators: this is an option of "GhostScript"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2816
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2973
 msgid "Embed GhostScript fonts only"
 msgstr "Osadzanie tylko czcionek GhostScript"
 
 #. Translators: this is an option of "GhostScript"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2818
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2975
 msgid "Convert to PS level 1"
 msgstr "Konwertowanie do PS level 1"
 
 #. Translators: this is an option of "GhostScript"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2820
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2977
 msgid "Convert to PS level 2"
 msgstr "Konwertowanie do PS level 2"
 
 #. Translators: this is an option of "GhostScript"
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2822
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2979
 msgid "No pre-filtering"
 msgstr "Bez wstÄpnego filtrowania"
 
 #. Translators: "Miscellaneous" is the label for a button, that opens
 #. up an extra panel of settings in a print dialog.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2831
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:2988
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "RÃÅne"
 
 #. Translators: These strings name the possible values of the
 #. * job priority option in the print dialog
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3534
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3702
 msgid "Urgent"
 msgstr "WaÅne"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3534
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3702
 msgid "High"
 msgstr "Wysoki"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3534
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3702
 msgid "Medium"
 msgstr "Åredni"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3534
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3702
 msgid "Low"
 msgstr "Niski"
 
@@ -4238,66 +4238,66 @@ msgstr "Niski"
 #. Translators, this string is used to label the pages-per-sheet option
 #. * in the print dialog
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3558
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3726
 msgid "Pages per Sheet"
 msgstr "Stron na kartkÄ"
 
 #. Translators, this string is used to label the job priority option
 #. * in the print dialog
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3595
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3763
 msgid "Job Priority"
 msgstr "Priorytet"
 
 #. Translators, this string is used to label the billing info entry
 #. * in the print dialog
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3606
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3774
 msgid "Billing Info"
 msgstr "Informacje o opÅatach"
 
 #. Translators, these strings are names for various 'standard' cover
 #. * pages that the printing system may support.
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3621
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3789
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3621
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3789
 msgid "Classified"
 msgstr "Sklasyfikowane"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3621
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3789
 msgid "Confidential"
 msgstr "Poufne"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3621
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3789
 msgid "Secret"
 msgstr "Tajne"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3621
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3789
 msgid "Standard"
 msgstr "Standardowe"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3621
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3789
 msgid "Top Secret"
 msgstr "ÅciÅle tajne"
 
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3621
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3789
 msgid "Unclassified"
 msgstr "Niesklasyfikowane"
 
 #. Translators, this is the label used for the option in the print
 #. * dialog that controls the front cover page.
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3656
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3824
 msgid "Before"
 msgstr "Przed"
 
 #. Translators, this is the label used for the option in the print
 #. * dialog that controls the back cover page.
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3671
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3839
 msgid "After"
 msgstr "Po"
 
@@ -4305,14 +4305,14 @@ msgstr "Po"
 #. * a print job is printed. Possible values are 'now', a specified time,
 #. * or 'on hold'
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3691
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3859
 msgid "Print at"
 msgstr "Wydruk o"
 
 #. Translators: this is the name of the option that allows the user
 #. * to specify a time when a print job will be printed.
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3702
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3870
 msgid "Print at time"
 msgstr "Wydruk o czasie"
 
@@ -4320,7 +4320,7 @@ msgstr "Wydruk o czasie"
 #. * size. The two placeholders are replaced with the width and height
 #. * in points. E.g: "Custom 230.4x142.9"
 #.
-#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3737
+#: ../modules/printbackends/cups/gtkprintbackendcups.c:3905
 #, c-format
 msgid "Custom %sx%s"
 msgstr "WÅasny %sx%s"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]