[gnome-boxes] Updated Traditional Chinese translation(Hong Kong and Taiwan)commit f1bd3c206c07f76276cd2bbd382a742811f6b252
Author: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>
Date:   Mon Aug 27 18:21:04 2012 +0800

    Updated Traditional Chinese translation(Hong Kong and Taiwan)

 po/zh_HK.po |   65 +++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 po/zh_TW.po |   65 +++++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------
 2 files changed, 78 insertions(+), 52 deletions(-)
---
diff --git a/po/zh_HK.po b/po/zh_HK.po
index 0f740be..1ad1f41 100644
--- a/po/zh_HK.po
+++ b/po/zh_HK.po
@@ -7,9 +7,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-boxes master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-21 19:19+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-21 19:19+0800\n"
-"Last-Translator: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-27 18:20+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-27 18:20+0800\n"
+"Last-Translator: Cheng-Chia Tseng <pswo10680 gmail com>\n"
 "Language-Team: Chinese (Hong Kong) <community linuxhall org>\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -129,51 +129,41 @@ msgstr "æåèæèäç"
 msgid "(press Ctrl+Alt keys to ungrab)"
 msgstr "(æä Ctrl+Alt æéçååææå)"
 
-#: ../src/installer-media.vala:91 ../src/properties.vala:62
+#: ../src/installer-media.vala:94 ../src/properties.vala:62
 msgid "System"
 msgstr "çç"
 
-#. Translators: We show 'Live' tag next or below the name of live OS media or box based on such media.
-#. http://en.wikipedia.org/wiki/Live_CD
-#: ../src/libvirt-machine.vala:23 ../src/wizard-source.vala:230
-msgid "Live"
-msgstr "Live"
-
-#: ../src/libvirt-machine.vala:25
-msgid "Installing..."
-msgstr "æååèâ"
-
-#: ../src/libvirt-machine.vala:307 ../src/remote-machine.vala:39
+#: ../src/libvirt-machine.vala:291 ../src/remote-machine.vala:39
 msgid "Name"
 msgstr "åç"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:310
+#: ../src/libvirt-machine.vala:294
 msgid "Virtualizer"
 msgstr "èæå"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:311 ../src/remote-machine.vala:42
+#: ../src/libvirt-machine.vala:295 ../src/remote-machine.vala:42
 #: ../src/wizard.vala:331
 msgid "URI"
 msgstr "çå"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:320 ../src/remote-machine.vala:46
+#: ../src/libvirt-machine.vala:304 ../src/remote-machine.vala:46
 msgid "Protocol"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:424
+#: ../src/libvirt-machine.vala:408
 msgid "When you force shutdown, the box may lose data."
 msgstr "çäåèéææïçååèæéåèæã"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:497
+#: ../src/libvirt-machine.vala:481
 msgid "RAM"
 msgstr "RAM"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:571
+#: ../src/libvirt-machine.vala:555
 #, c-format
 msgid "Changes require restart of '%s'. Attempt restart?"
 msgstr "èåéèã%sãéæååãèåéæååï"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:588
+#: ../src/libvirt-machine.vala:572
 msgid "Storage"
 msgstr "èè"
 
@@ -260,15 +250,15 @@ msgstr "èç"
 msgid "Some changes may take effect only after reboot"
 msgstr "æäææåæåéæéæåæçæ"
 
-#: ../src/properties.vala:225
+#: ../src/properties.vala:226
 msgid "CPU:"
 msgstr "CPUï"
 
-#: ../src/properties.vala:232
+#: ../src/properties.vala:233
 msgid "I/O:"
 msgstr "I/Oï"
 
-#: ../src/properties.vala:239
+#: ../src/properties.vala:240
 msgid "Net:"
 msgstr "ççï"
 
@@ -324,6 +314,14 @@ msgstr "åéåè"
 msgid "_Add Password"
 msgstr "åååç(_A)"
 
+#: ../src/util.vala:279
+msgid "yes"
+msgstr "æ"
+
+#: ../src/util.vala:279
+msgid "no"
+msgstr "å"
+
 #: ../src/util-app.vala:216
 #, c-format
 msgid ""
@@ -343,12 +341,27 @@ msgstr "SELinux åæåèï"
 msgid "Incapable host system"
 msgstr "çèåçäæçç"
 
+#: ../src/vm-creator.vala:133
+msgid "Installing..."
+msgstr "æååèâ"
+
+#. Translators: We show 'Live' tag next or below the name of live OS media or box based on such media.
+#. http://en.wikipedia.org/wiki/Live_CD
+#: ../src/vm-creator.vala:137 ../src/wizard-source.vala:230
+msgid "Live"
+msgstr "Live"
+
+#: ../src/vm-creator.vala:217
+#, c-format
+msgid "%d%% Installed"
+msgstr "%d%% ååè"
+
 #: ../src/vnc-display.vala:136
 msgid "Read-only"
 msgstr "åè"
 
 #. Microsoft Windows product key
-#: ../src/winxp-installer.vala:54
+#: ../src/winxp-installer.vala:60
 msgid "Product Key"
 msgstr "çååçå"
 
diff --git a/po/zh_TW.po b/po/zh_TW.po
index a7261af..ee28987 100644
--- a/po/zh_TW.po
+++ b/po/zh_TW.po
@@ -7,9 +7,9 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-boxes master\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-21 19:19+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-21 12:59+0800\n"
-"Last-Translator: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-27 18:20+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-25 19:02+0800\n"
+"Last-Translator: Cheng-Chia Tseng <pswo10680 gmail com>\n"
 "Language-Team: Chinese (Taiwan) <chinese-l10n googlegroups com>\n"
 "Language: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -129,51 +129,41 @@ msgstr "æåèæèäç"
 msgid "(press Ctrl+Alt keys to ungrab)"
 msgstr "(æä Ctrl+Alt æéçååææå)"
 
-#: ../src/installer-media.vala:91 ../src/properties.vala:62
+#: ../src/installer-media.vala:94 ../src/properties.vala:62
 msgid "System"
 msgstr "çç"
 
-#. Translators: We show 'Live' tag next or below the name of live OS media or box based on such media.
-#. http://en.wikipedia.org/wiki/Live_CD
-#: ../src/libvirt-machine.vala:23 ../src/wizard-source.vala:230
-msgid "Live"
-msgstr "Live"
-
-#: ../src/libvirt-machine.vala:25
-msgid "Installing..."
-msgstr "æååèâ"
-
-#: ../src/libvirt-machine.vala:307 ../src/remote-machine.vala:39
+#: ../src/libvirt-machine.vala:291 ../src/remote-machine.vala:39
 msgid "Name"
 msgstr "åç"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:310
+#: ../src/libvirt-machine.vala:294
 msgid "Virtualizer"
 msgstr "èæå"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:311 ../src/remote-machine.vala:42
+#: ../src/libvirt-machine.vala:295 ../src/remote-machine.vala:42
 #: ../src/wizard.vala:331
 msgid "URI"
 msgstr "çå"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:320 ../src/remote-machine.vala:46
+#: ../src/libvirt-machine.vala:304 ../src/remote-machine.vala:46
 msgid "Protocol"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:424
+#: ../src/libvirt-machine.vala:408
 msgid "When you force shutdown, the box may lose data."
 msgstr "çæåèéææïçååèæéåèæã"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:497
+#: ../src/libvirt-machine.vala:481
 msgid "RAM"
 msgstr "RAM"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:571
+#: ../src/libvirt-machine.vala:555
 #, c-format
 msgid "Changes require restart of '%s'. Attempt restart?"
 msgstr "èåéèã%sãéæååãèåéæååï"
 
-#: ../src/libvirt-machine.vala:588
+#: ../src/libvirt-machine.vala:572
 msgid "Storage"
 msgstr "èè"
 
@@ -260,15 +250,15 @@ msgstr "èç"
 msgid "Some changes may take effect only after reboot"
 msgstr "æäèæåæåéæéæåæçæ"
 
-#: ../src/properties.vala:225
+#: ../src/properties.vala:226
 msgid "CPU:"
 msgstr "CPUï"
 
-#: ../src/properties.vala:232
+#: ../src/properties.vala:233
 msgid "I/O:"
 msgstr "I/Oï"
 
-#: ../src/properties.vala:239
+#: ../src/properties.vala:240
 msgid "Net:"
 msgstr "çèï"
 
@@ -324,6 +314,14 @@ msgstr "åéåè"
 msgid "_Add Password"
 msgstr "åååç(_A)"
 
+#: ../src/util.vala:279
+msgid "yes"
+msgstr "æ"
+
+#: ../src/util.vala:279
+msgid "no"
+msgstr "å"
+
 #: ../src/util-app.vala:216
 #, c-format
 msgid ""
@@ -343,12 +341,27 @@ msgstr "SELinux åæåèï"
 msgid "Incapable host system"
 msgstr "çèåçäæçç"
 
+#: ../src/vm-creator.vala:133
+msgid "Installing..."
+msgstr "æååèâ"
+
+#. Translators: We show 'Live' tag next or below the name of live OS media or box based on such media.
+#. http://en.wikipedia.org/wiki/Live_CD
+#: ../src/vm-creator.vala:137 ../src/wizard-source.vala:230
+msgid "Live"
+msgstr "Live"
+
+#: ../src/vm-creator.vala:217
+#, c-format
+msgid "%d%% Installed"
+msgstr "%d%% ååè"
+
 #: ../src/vnc-display.vala:136
 msgid "Read-only"
 msgstr "åè"
 
 #. Microsoft Windows product key
-#: ../src/winxp-installer.vala:54
+#: ../src/winxp-installer.vala:60
 msgid "Product Key"
 msgstr "çåéé"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]