[evolution] Updated Polish translationcommit 656e4450d1d3337ec8d7d3d17dce99ae71328d13
Author: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>
Date:  Sat Aug 25 04:34:12 2012 +0200

  Updated Polish translation

 po/pl.po |14058 ++++++++++++++++++++++++++++----------------------------------
 1 files changed, 6380 insertions(+), 7678 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 72971da..3b27eff 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -4,13 +4,13 @@
 # pomÃc w jego rozwijaniu i pielÄgnowaniu, napisz do nas:
 # gnomepl aviary pl
 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-#: ../shell/main.c:570
+#: ../shell/main.c:555
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-13 21:40+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-13 21:41+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-25 04:32+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-25 04:33+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -89,41 +89,58 @@ msgid "This address book will be removed permanently."
 msgstr "Ta ksiÄÅka adresowa zostanie trwale usuniÄta."
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:63
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:7 ../mail/mail.error.xml.h:66
 msgid "Do _Not Delete"
 msgstr "_Nie usuwaj"
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
+msgid "Delete remote address book &quot;{0}&quot;?"
+msgstr "UsunÄÄ zdalnÄ ksiÄÅkÄ adresowÄ \"{0}\"?"
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
+msgid ""
+"This will permanently remove the address book &quot;{0}&quot; from the "
+"server. Are you sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+"Spowoduje to trwaÅe usuniÄcie ksiÄÅki adresowej \"{0}\" z serwera. Na pewno "
+"kontynuowaÄ?"
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
+msgid "_Delete From Server"
+msgstr "_UsuÅ z serwera"
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
 msgid "Category editor not available."
 msgstr "Edytor kategorii jest niedostÄpny."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
 msgid "Unable to open address book"
 msgstr "Nie moÅna otworzyÄ ksiÄÅki adresowej"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
 msgid "Unable to perform search."
 msgstr "Nie moÅna wykonaÄ wyszukiwania."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
 msgid "Would you like to save your changes?"
 msgstr "ZapisaÄ zmiany?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
 msgid ""
 "You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
 "changes?"
 msgstr "Dokonano zmian w tym kontakcie. ZapisaÄ te zmiany?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
 msgid "_Discard"
 msgstr "_PorzuÄ"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
 msgid "Cannot move contact."
 msgstr "Nie moÅna przenieÅÄ kontaktu."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
 msgid ""
 "You are attempting to move a contact from one address book to another but it "
 "cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
@@ -131,49 +148,49 @@ msgstr ""
 "Kontakt ma byÄ przeniesiony z jednej do drugiej ksiÄÅki adresowej, ale nie "
 "moÅna go usunÄÄ ze ÅrÃdÅa. ZapisaÄ kopiÄ zamiast przenoszenia?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
 msgid ""
 "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
 msgstr "Wybrany obraz jest duÅy. ZmniejszyÄ go i zapisaÄ?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
 msgid "_Resize"
 msgstr "_ZmieÅ rozmiar"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
 msgid "_Use as it is"
 msgstr "_UÅyj takie jak jest"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
 msgid "_Do not save"
 msgstr "_Nie zapisuj"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
 msgid "Unable to save {0}."
 msgstr "Nie moÅna zapisaÄ {0}."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
 msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
 msgstr "BÅÄd podczas zapisywania {0} do {1}: {2}"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
 msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
 msgstr ""
 "KsiÄÅka adresowa programu Evolution niespodziewanie zakoÅczyÅa dziaÅanie."
 
 #. Translators: {0} is replaced with an address book name which will not be available
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
 msgid ""
 "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
 msgstr ""
 "Kontakty dla {0} nie bÄdÄ dostÄpne do czasu nastÄpnego uruchomienia programu "
 "Evolution."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
 msgid "Address '{0}' already exists."
 msgstr "Adres \"{0}\" juÅ istnieje."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
 msgid ""
 "A contact already exists with this address. Would you like to add a new card "
 "with the same address anyway?"
@@ -181,34 +198,34 @@ msgstr ""
 "Istnieje juÅ kontakt z tym adresem. DodaÄ nowÄ kartÄ z takim samym adresem "
 "mimo to?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:339 ../widgets/table/e-table-config.ui.h:6
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:391 ../widgets/table/e-table-config.ui.h:6
 msgid "_Add"
 msgstr "_Dodaj"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
 msgid "Some addresses already exist in this contact list."
 msgstr "NiektÃre adresy juÅ istniejÄc na tej liÅcie kontaktÃw."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
 msgid ""
 "You are trying to add addresses that are part of this list already. Would "
 "you like to add them anyway?"
 msgstr "Dodawane sÄ adresy, ktÃre sÄ juÅ czÄÅciÄ tej listy. DodaÄ je mimo to?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
 msgid "Skip duplicates"
 msgstr "PomiÅ duplikaty"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
 msgid "Add with duplicates"
 msgstr "Dodaj z duplikatami"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
 msgid "List '{0}' is already in this contact list."
 msgstr "Lista \"{0}\" juÅ znajduje siÄ na tej liÅcie kontaktÃw."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
 msgid ""
 "A contact list named '{0}' is already in this contact list. Would you like "
 "to add it anyway?"
@@ -216,50 +233,21 @@ msgstr ""
 "Kontakt o nazwie \"{0}\" juÅ znajduje siÄ na tej liÅcie kontaktÃw. DodaÄ go "
 "mimo to?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
-msgid "Some features may not work properly with your current server"
-msgstr "CzÄÅÄ funkcji moÅe nie dziaÅaÄ prawidÅowo z obecnym serwerem"
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
-msgid ""
-"You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter "
-"problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to "
-"a supported version"
-msgstr ""
-"ÅÄczenie z nieobsÅugiwanym serwerem GroupWise za pomocÄ programu Evolution "
-"moÅe spowodowaÄ problemy. ProszÄ rozwaÅyÄ uaktualnienie serwera do "
-"obsÅugiwanej wersji"
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42
-msgid "GroupWise Address book creation:"
-msgstr "Tworzenie ksiÄÅki adresowej GroupWise:"
-
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:43
-msgid ""
-"Currently you can only access the GroupWise System Address Book from "
-"Evolution. Please use some other GroupWise mail client once to get your "
-"GroupWise Frequent Contacts and Groupwise Personal Contacts folders."
-msgstr ""
-"W chwili obecnej z programem Evolution dostÄpna jest tylko systemowa ksiÄÅka "
-"adresowa GroupWise. Aby pobraÄ katalogi GroupWise Frequent Contacts oraz "
-"GroupWise Personal Contacts, naleÅy przynajmniej raz uÅyÄ innego klienta "
-"poczty GroupWise."
-
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1258
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1264
 msgid "Failed to delete contact"
 msgstr "UsuniÄcie kontaktu siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
 msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
 msgstr "Brak uprawnieÅ do usuwania kontaktÃw z tej ksiÄÅki adresowej."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:46
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:45
 msgid "Cannot add new contact"
 msgstr "Nie moÅna dodaÄ nowego kontaktu"
 
 #. For Translators: {0} is the name of the address book source
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:48
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:47
 msgid ""
 "'{0}' is a read-only address book and cannot be modified. Please select a "
 "different address book from the side bar in the Contacts view."
@@ -268,9 +256,9 @@ msgstr ""
 "kontaktÃw ksiÄÅkÄ adresowÄ, do ktÃrej moÅna wpisywaÄ nowe kontakty."
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:628
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:650
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2911
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:625
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:647
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2935
 msgid "Contact Editor"
 msgstr "Edytor kontaktÃw"
 
@@ -307,12 +295,11 @@ msgid "_Wants to receive HTML mail"
 msgstr "Chce otrzymywaÄ wiadomoÅci w formacie _HTML"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
-#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:392
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:647
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:655
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1055
+#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:396
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:611
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:973
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:6
-#: ../smime/lib/e-cert.c:811
+#: ../smime/lib/e-cert.c:810
 msgid "Email"
 msgstr "E-mail"
 
@@ -325,7 +312,7 @@ msgid "Instant Messaging"
 msgstr "Komunikator"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
-#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:990
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:1002
 msgid "Contact"
 msgstr "Kontakt"
 
@@ -334,9 +321,9 @@ msgid "_Home Page:"
 msgstr "Strona _domowa:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:718
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:722
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1980
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1842
 msgid "_Calendar:"
 msgstr "_Kalendarz:"
 
@@ -353,6 +340,7 @@ msgid "Home Page:"
 msgstr "Strona domowa:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
+#: ../modules/cal-config-google/evolution-cal-config-google.c:98
 msgid "Calendar:"
 msgstr "Kalendarz:"
 
@@ -427,8 +415,8 @@ msgid "_Anniversary:"
 msgstr "Rocznic_a:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:729
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2131
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:706
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2150
 msgid "Anniversary"
 msgstr "Rocznica"
 
@@ -438,9 +426,8 @@ msgstr "Rocznica"
 #. * which, so long as it has an icon. We're just interested in
 #. * the directory components.
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:728
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2130 ../capplet/anjal-settings-main.c:83
-#: ../shell/main.c:133
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:705
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2149 ../shell/main.c:129
 msgid "Birthday"
 msgstr "Urodziny"
 
@@ -478,27 +465,27 @@ msgid "_Address:"
 msgstr "_Adres:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:196
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:82
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1360
-#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:300
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:193
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:399
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:75
+#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:298
 msgid "Home"
 msgstr "Dom"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:195
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:81
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:708
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1357
-#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:308
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:192
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:396
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:74
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:687
+#: ../widgets/misc/e-contact-map.c:306
 msgid "Work"
 msgstr "Praca"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:197
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:83
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:421
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3471
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:194
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:76
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:384
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3570
 msgid "Other"
 msgstr "Inne"
 
@@ -510,74 +497,79 @@ msgstr "Adresy pocztowe"
 msgid "Notes"
 msgstr "Notatki"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:669
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:614
 msgid "AIM"
 msgstr "AIM"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:672
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:617
 msgid "Jabber"
 msgstr "Jabber"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:674
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:619
 msgid "Yahoo"
 msgstr "Yahoo!"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:675
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:620
 msgid "Gadu-Gadu"
 msgstr "Gadu-Gadu"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:180
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:673
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:176
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:618
 msgid "MSN"
 msgstr "MSN"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:181
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:671
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:177
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:616
 msgid "ICQ"
 msgstr "ICQ"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:182
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:670
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:178
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:615
 msgid "GroupWise"
 msgstr "GroupWise"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:183
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:676
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:179
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:621
 msgid "Skype"
 msgstr "Skype"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:220
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:488
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:180
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:622
+msgid "Twitter"
+msgstr "Twitter"
+
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:217
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:497
 msgid "Error adding contact"
 msgstr "BÅÄd podczas dodawania kontaktu"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:235
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:232
 msgid "Error modifying contact"
 msgstr "BÅÄd podczas modyfikowania kontaktu"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:250
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:247
 msgid "Error removing contact"
 msgstr "BÅÄd podczas usuwania kontaktu"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:644
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2905
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:641
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2929
 #, c-format
 msgid "Contact Editor - %s"
 msgstr "Edytor kontaktÃw - %s"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3386
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3411
 msgid "Please select an image for this contact"
 msgstr "ProszÄ wybraÄ obraz dla tego kontaktu"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3387
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3412
 msgid "_No image"
 msgstr "_Brak obrazu"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3714
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3745
 msgid ""
 "The contact data is invalid:\n"
 "\n"
@@ -585,28 +577,28 @@ msgstr ""
 "Dane kontaktu sÄ nieprawidÅowe:\n"
 "\n"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3720
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3751
 #, c-format
 msgid "'%s' has an invalid format"
 msgstr "Format \"%s\" jest nieprawidÅowy"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3727
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3758
 #, c-format
 msgid "'%s' cannot be a future date"
 msgstr "\"%s\" nie moÅe byÄ datÄ w przyszÅoÅci"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3735
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3766
 #, c-format
 msgid "%s'%s' has an invalid format"
 msgstr "Format %s\"%s\" jest nieprawidÅowy"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3748
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3762
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3779
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3793
 #, c-format
 msgid "%s'%s' is empty"
 msgstr "%s\"%s\" jest pusty"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3777
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3808
 msgid "Invalid contact."
 msgstr "NieprawidÅowy kontakt."
 
@@ -618,15 +610,15 @@ msgstr "Szybkie dodanie kontaktu"
 msgid "_Edit Full"
 msgstr "_PeÅna modyfikacja"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:492
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:491
 msgid "_Full name"
 msgstr "I_miÄ i nazwisko"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:503
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:502
 msgid "E_mail"
 msgstr "_E-mail"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:514
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:513
 msgid "_Select Address Book"
 msgstr "_Wybierz ksiÄÅkÄ adresowÄ"
 
@@ -696,7 +688,7 @@ msgid "_Suffix:"
 msgstr "_Przyrostek:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:768
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:764
 msgid "Contact List Editor"
 msgstr "Edytor listy kontaktÃw"
 
@@ -717,27 +709,38 @@ msgid "_Hide addresses when sending mail to this list"
 msgstr "_Ukrywanie adresÃw podczas wysyÅania do tej listy"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
-#: ../mail/mail-config.ui.h:156
+msgid "Add an email to the List"
+msgstr "Dodaje adres e-mail do listy"
+
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:8
+msgid "Remove an email address from the List"
+msgstr "Usuwa adres e-mail z listy"
+
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:9
+msgid "Insert email addresses from Address Book"
+msgstr "Wstawia adresy e-mail z ksiÄÅki adresowej"
+
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:10
 msgid "_Select..."
 msgstr "Wybi_erz..."
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:891
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:887
 msgid "Contact List Members"
 msgstr "CzÅonkowie listy kontaktÃw"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1409
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1412
 msgid "_Members"
 msgstr "_CzÅonkowie"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1523
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1531
 msgid "Error adding list"
 msgstr "BÅÄd podczas dodawania listy"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1538
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1546
 msgid "Error modifying list"
 msgstr "BÅÄd podczas modyfikowania listy"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1553
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1561
 msgid "Error removing list"
 msgstr "BÅÄd podczas usuwania listy"
 
@@ -764,7 +767,7 @@ msgid "Changed Contact:"
 msgstr "Kontakt zmieniony:"
 
 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:2
-#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:338
+#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:342
 msgid "_Merge"
 msgstr "_PoÅÄcz"
 
@@ -784,195 +787,179 @@ msgstr "Kontakt pierwotny:"
 msgid "New Contact:"
 msgstr "Nowy kontakt:"
 
-#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:320
+#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:324
 msgid "Merge Contact"
 msgstr "PoÅÄcz kontakt"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1077
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1072
 msgid "Name contains"
 msgstr "Nazwa zawiera"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1070
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1065
 msgid "Email begins with"
 msgstr "E-mail rozpoczyna siÄ od"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:26 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:19
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:30
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1063
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1734
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:788
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:987
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1058
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1798
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:813
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1012
 msgid "Any field contains"
 msgstr "Dowolne pole zawiera"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:97
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:106
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:93
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:102
 #: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:189
 msgid "evolution address book"
 msgstr "ksiÄÅka adresowa programu Evolution"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:191
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:162
 msgid "Copy _Email Address"
 msgstr "Skopiuj adres _e-mail"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:193
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:432
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:164
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:296 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:429
 msgid "Copy the email address to the clipboard"
 msgstr "Kopiuje adres e-mail do schowka"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:198
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:437
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:169
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:301 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:434
 msgid "_Send New Message To..."
 msgstr "_WyÅlij nowÄ wiadomoÅÄ do..."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:200
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:439
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:171
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:303 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:436
 msgid "Send a mail message to this address"
 msgstr "WysyÅa wiadomoÅÄ pocztowÄ pod ten adres"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:227
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:333
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1102 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:973
+#, c-format
+msgid "Click to mail %s"
+msgstr "KlikniÄcie spowoduje wysÅanie %s"
+
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:154
 msgid "Open map"
 msgstr "OtwÃrz mapÄ"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:542
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:570
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:549
 msgid "List Members:"
 msgstr "CzÅonkowie listy:"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:662
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:613
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:5
 msgid "Nickname"
 msgstr "Pseudonim"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:694
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:666
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:34
 msgid "Company"
 msgstr "Firma"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:695
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:667
 msgid "Department"
 msgstr "WydziaÅ"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:696
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:668
 msgid "Profession"
 msgstr "ZawÃd"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:697
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:669
 msgid "Position"
 msgstr "Pozycja"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:698
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:670
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:39
 msgid "Manager"
 msgstr "MenedÅer"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:699
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:671
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:40
 msgid "Assistant"
 msgstr "Asystent"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:700
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:672
 msgid "Video Chat"
 msgstr "Rozmowa wideo"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:701
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:469
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:232
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:261
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view.c:528
-#: ../modules/online-accounts/e-online-accounts-google.c:302
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:673
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:217
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:246
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view.c:548
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:21
 #: ../widgets/misc/e-send-options.c:546
 msgid "Calendar"
 msgstr "Kalendarz"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:702
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:674
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:127
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:354
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:2
 msgid "Free/Busy"
 msgstr "Sygnalizacja zajÄtoÅci"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:703
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:725
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:675
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:702
 msgid "Phone"
 msgstr "Telefon"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:704
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:676
 msgid "Fax"
 msgstr "Telefaks"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:705
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:727
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:677
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:704
 msgid "Address"
 msgstr "Adres"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:722
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:700
 msgid "Home Page"
 msgstr "Strona domowa"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:723
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:701
 msgid "Web Log"
 msgstr "Blog"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:726
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:703
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:20
 msgid "Mobile Phone"
 msgstr "Telefon komÃrkowy"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:730
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:707
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:44
 msgid "Spouse"
 msgstr "MaÅÅonek"
 
-#. Create the default Person addressbook
-#. Create the default Person calendar
-#. Create the default Person memo list
-#. Create the default Person task list
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:732
-#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:385
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:126
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:144
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:144
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:165
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:132
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:123
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:128
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:132
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:717
 msgid "Personal"
 msgstr "Osobiste"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:753
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:741
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:45
 msgid "Note"
 msgstr "Notatka"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1022
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:937
 msgid "List Members"
 msgstr "CzÅonkowie listy"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1040
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:958
 msgid "Job Title"
 msgstr "TytuÅ sÅuÅbowy"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1077
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:999
 msgid "Home page"
 msgstr "Strona domowa"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1086
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-formatter.c:1009
 msgid "Blog"
 msgstr "Blog"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1285
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:980
-#, c-format
-msgid "Click to mail %s"
-msgstr "KlikniÄcie spowoduje wysÅanie %s"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:120
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:124
 msgid ""
 "This address book cannot be opened. This either means this book is not "
 "marked for offline usage or not yet downloaded for offline usage. Please "
@@ -983,7 +970,7 @@ msgstr ""
 "do korzystania w tym trybie. ProszÄ wczytaÄ jÄ raz w trybie online, aby "
 "pobraÄ jej zawartoÅÄ."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:148
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:143
 #, c-format
 msgid ""
 "This address book cannot be opened. Please check that the path %s exists "
@@ -992,7 +979,7 @@ msgstr ""
 "Nie moÅna otworzyÄ tej ksiÄÅki adresowej. ProszÄ sprawdziÄ, czy ÅcieÅka %s "
 "istnieje, oraz czy ma ustawione odpowiednie uprawnienia dostÄpu."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:161
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:156
 msgid ""
 "This version of Evolution does not have LDAP support compiled in to it. To "
 "use LDAP in Evolution an LDAP-enabled Evolution package must be installed."
@@ -1000,7 +987,7 @@ msgstr ""
 "Ta wersja programu Evolution zostaÅa skompilowana bez obsÅugi LDAP. Aby mÃc "
 "wykorzystaÄ LDAP, naleÅy zainstalowaÄ program Evolution z obsÅugÄ LDAP."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:170
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:165
 msgid ""
 "This address book cannot be opened. This either means that an incorrect URI "
 "was entered, or the server is unreachable."
@@ -1008,11 +995,11 @@ msgstr ""
 "Nie moÅna otworzyÄ tej ksiÄÅki adresowej. MoÅe to byÄ spowodowane uÅyciem "
 "nieprawidÅowego adresu URI lub niedostÄpnoÅciÄ serwera."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:178
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:173
 msgid "Detailed error message:"
 msgstr "SzczegÃÅowy komunikat bÅÄdu:"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:216
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:210
 msgid ""
 "More cards matched this query than either the server is \n"
 "configured to return or Evolution is configured to display.\n"
@@ -1024,7 +1011,7 @@ msgstr ""
 "doprecyzowaÄ zapytanie lub zwiÄkszyÄ ograniczenie w ustawieniach serwera\n"
 "katalogowego, powiÄzanego z tÄ ksiÄÅkÄ adresowÄ."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:223
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:217
 msgid ""
 "The time to execute this query exceeded the server limit or the limit\n"
 "configured for this address book. Please make your search\n"
@@ -1037,59 +1024,59 @@ msgstr ""
 "katalogowego obsÅugujÄcego tÄ ksiÄÅkÄ adresowÄ."
 
 #. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:231
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:225
 #, c-format
 msgid "The backend for this address book was unable to parse this query. %s"
 msgstr ""
 "Mechanizm tej ksiÄÅki adresowej nie mÃgÅ przetworzyÄ tego zapytania. %s"
 
 #. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:236
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:230
 #, c-format
 msgid "The backend for this address book refused to perform this query. %s"
 msgstr "Mechanizm tej ksiÄÅki adresowej odrzuciÅ wykonanie tego zapytania. %s"
 
 #. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:236
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:242
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:248
 #, c-format
 msgid "This query did not complete successfully. %s"
 msgstr "To zapytanie nie zostaÅo ukoÅczone pomyÅlnie. %s"
 
 #. This is a filename. Translators take note.
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:270
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:264
 msgid "card.vcf"
 msgstr "karta.vcf"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:316
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:315
 msgid "Select Address Book"
 msgstr "WybÃr ksiÄÅki adresowej"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:390
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:397
 msgid "list"
 msgstr "lista"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:575
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:586
 msgid "Move contact to"
 msgstr "Przeniesienie kontaktu do"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:577
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:588
 msgid "Copy contact to"
 msgstr "Skopiowanie kontaktu do"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:580
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:591
 msgid "Move contacts to"
 msgstr "Przeniesienie kontaktÃw do"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:582
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:593
 msgid "Copy contacts to"
 msgstr "Skopiowanie kontaktÃw do"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:163
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:164
 msgid "No contacts"
 msgstr "Brak kontaktÃw"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:167
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:168
 #, c-format
 msgid "%d contact"
 msgid_plural "%d contacts"
@@ -1097,11 +1084,11 @@ msgstr[0] "%d kontakt"
 msgstr[1] "%d kontakty"
 msgstr[2] "%d kontaktÃw"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:363
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:371
 msgid "Error getting book view"
 msgstr "BÅÄd podczas pobieraniu widoku ksiÄÅki adresowej"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:752
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:805
 msgid "Search Interrupted"
 msgstr "Wyszukiwanie przerwane"
 
@@ -1109,55 +1096,55 @@ msgstr "Wyszukiwanie przerwane"
 msgid "Error modifying card"
 msgstr "BÅÄd podczas modyfikowania karty"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:640
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:644
 msgid "Cut selected contacts to the clipboard"
 msgstr "Wycina zaznaczone kontakty do schowka"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:646
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:650
 msgid "Copy selected contacts to the clipboard"
 msgstr "Kopiuje zaznaczone kontakty do schowka"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:652
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:656
 msgid "Paste contacts from the clipboard"
 msgstr "Wkleja kontakty ze schowka"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:658
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:881
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:662
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:876
 msgid "Delete selected contacts"
 msgstr "Usuwa zaznaczone kontakty"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:664
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:668
 msgid "Select all visible contacts"
 msgstr "Zaznacza wszystkie widoczne kontakty"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1306
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1312
 msgid "Are you sure you want to delete these contact lists?"
 msgstr "Na pewno usunÄÄ te listy kontaktÃw?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1310
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1316
 msgid "Are you sure you want to delete this contact list?"
 msgstr "Na pewno usunÄÄ tÄ listÄ kontaktÃw?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1314
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1320
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete this contact list (%s)?"
 msgstr "Na pewno usunÄÄ tÄ listÄ kontaktÃw (%s)?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1320
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1326
 msgid "Are you sure you want to delete these contacts?"
 msgstr "Na pewno usunÄÄ te kontakty?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1324
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1330
 msgid "Are you sure you want to delete this contact?"
 msgstr "Na pewno usunÄÄ ten kontakt?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1328
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1334
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete this contact (%s)?"
 msgstr "Na pewno usunÄÄ ten kontakt (%s)?"
 
 #. Translators: This is shown for > 5 contacts.
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1484
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1490
 #, c-format
 msgid ""
 "Opening %d contacts will open %d new windows as well.\n"
@@ -1175,11 +1162,11 @@ msgstr[2] ""
 "Otwarcie %d kontaktÃw spowoduje jednoczesne otwarcie %d nowych okien.\n"
 "Na pewno wyÅwietliÄ te kontakty?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1492
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1498
 msgid "_Don't Display"
 msgstr "_Bez wyÅwietlania"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1493
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1499
 msgid "Display _All Contacts"
 msgstr "_WyÅwietlanie wszystkich kontaktÃw"
 
@@ -1294,7 +1281,7 @@ msgid "Title"
 msgstr "TytuÅ"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:38
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:653
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:657
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:5
 msgid "Role"
 msgstr "Rola"
@@ -1347,20 +1334,20 @@ msgstr[0] "bieÅÄcy katalog ksiÄÅki adresowej %s zawiera %d kartÄ"
 msgstr[1] "bieÅÄcy katalog ksiÄÅki adresowej %s zawiera %d karty"
 msgstr[2] "bieÅÄcy katalog ksiÄÅki adresowej %s zawiera %d kart"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:98
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:93
 msgid "Work Email"
 msgstr "E-mail sÅuÅbowy"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:99
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:94
 msgid "Home Email"
 msgstr "E-mail domowy"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:100
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:795
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:95
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:775
 msgid "Other Email"
 msgstr "Inny e-mail"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:193
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:188
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1370,7 +1357,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Wyszukiwanie kontaktÃw..."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:196
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:191
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1384,7 +1371,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "lub dwukrotne klikniÄcie utworzy nowy kontakt."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:199
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:194
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1398,7 +1385,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Dwukrotne klikniÄcie utworzy nowy kontakt."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:203
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:198
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1408,7 +1395,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Wyszukanie kontaktu."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:205
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:200
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1422,87 +1409,87 @@ msgstr ""
 msgid "Card View"
 msgstr "Widok karty"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:748
-#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:546
-#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:280
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:415
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:905
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:944 ../shell/shell.error.xml.h:1
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:746
+#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:544
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:279
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:446
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:939
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:978 ../shell/shell.error.xml.h:1
 msgid "Importing..."
 msgstr "Importowanie..."
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1075
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1084
 msgid "Outlook Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)"
 msgstr "Plik CSV lub Tab MS kontaktÃw programu Outlook (.csv, .tab)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1076
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1085
 msgid "Outlook Contacts CSV and Tab Importer"
 msgstr "Importer plikÃw CVS i Tab kontaktÃw programu Outlook"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1084
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1093
 msgid "Mozilla Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)"
 msgstr "Plik CSV lub Tab kontaktÃw Mozilli (.csv, .tab)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1085
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1094
 msgid "Mozilla Contacts CSV and Tab Importer"
 msgstr "Importer plikÃw CSV i Tab kontaktÃw Mozilli"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1093
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1102
 msgid "Evolution Contacts CSV or Tab (.csv, .tab)"
 msgstr "Plik CSV lub Tab kontaktÃw programu Evolution (.csv, .tab)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1094
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1103
 msgid "Evolution Contacts CSV and Tab Importer"
 msgstr "Importer plikÃw CVS i Tab kontaktÃw programu Evolution"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:796
+#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:805
 msgid "LDAP Data Interchange Format (.ldif)"
 msgstr "Format wymiany danych LDAP (.ldif)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:797
+#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:806
 msgid "Evolution LDIF importer"
 msgstr "Importer plikÃw LDIF programu Evolution"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:657
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:667
 msgid "vCard (.vcf, .gcrd)"
 msgstr "vCard (.vcf, .gcrd)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:658
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:668
 msgid "Evolution vCard Importer"
 msgstr "Importer plikÃw vCard programu Evolution"
 
 #. Uncomment next if it is successful to get total number if pages in list view
 #. * g_object_get (operation, "n-pages", &n_pages, NULL)
-#: ../addressbook/printing/e-contact-print.c:723
+#: ../addressbook/printing/e-contact-print.c:717
 #, c-format
 msgid "Page %d"
 msgstr "Strona %d"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:60
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:61
 msgid "Specify the output file instead of standard output"
 msgstr "ProszÄ podaÄ plik wyjÅciowy zamiast standardowego wyjÅcia"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:61
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:62
 msgid "OUTPUTFILE"
 msgstr "PLIK_WYJÅCIOWY"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:64
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:65
 msgid "List local address book folders"
 msgstr "Lista lokalnych katalogÃw ksiÄÅek adresowych"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:67
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:68
 msgid "Show cards as vcard or csv file"
 msgstr "WyÅwietlanie wizytÃwek jako vcard lub plikÃw csv"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:68
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:69
 msgid "[vcard|csv]"
 msgstr "[vcard|cvs]"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:71
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:72
 msgid "Export in asynchronous mode"
 msgstr "Eksport w trybie asynchronicznym"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:74
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:75
 msgid ""
 "The number of cards in one output file in asynchronous mode, default size "
 "100."
@@ -1510,69 +1497,52 @@ msgstr ""
 "Liczba wizytÃwek w jednym pliku wyjÅciowym w trybie asynchronicznym; "
 "domyÅlnie 100."
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:76
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:77
 msgid "NUMBER"
 msgstr "LICZBA"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:139
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:149
 msgid ""
 "Command line arguments error, please use --help option to see the usage."
 msgstr ""
 "BÅÄd parametrÃw wiersza poleceÅ; proszÄ uÅyÄ opcji --help, aby otrzymaÄ "
 "informacje na temat uÅycia."
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:153
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:163
 msgid "Only support csv or vcard format."
 msgstr "ObsÅugiwane sÄ tylko formaty csv oraz vcard."
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:162
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:172
 msgid "In async mode, output must be file."
 msgstr "W trybie asynchronicznym wyjÅcie musi byÄ plikiem."
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:170
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:180
 msgid "In normal mode, there is no need for the size option."
 msgstr "W trybie zwykÅym nie potrzeba opcji rozmiaru."
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:201
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:213
 msgid "Unhandled error"
 msgstr "NieobsÅuÅony bÅÄd"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:654
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:689
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:53
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:653
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:688
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:46
 msgid "Can not open file"
 msgstr "Nie moÅna otworzyÄ pliku"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:45
-#, c-format
-msgid "Couldn't get list of address books: %s"
-msgstr "Nie moÅna pobraÄ listy ksiÄÅek adresowych: %s"
-
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:45
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:79
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:951 ../em-format/em-format.c:2330
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:640 ../mail/em-folder-tree.c:678
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:221
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1478 ../plugins/face/face.c:174
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1485
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1855
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:317
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Nieznany bÅÄd"
-
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:79
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:74
 #, c-format
 msgid "Failed to open client '%s': %s"
 msgstr "Otwarcie klienta \"%s\" siÄ nie powiodÅo: %s"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:109
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:108
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "minuta"
 msgstr[1] "minuty"
 msgstr[2] "minut"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:122
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:121
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "godzina"
@@ -1582,15 +1552,15 @@ msgstr[2] "godzin"
 #. For Translator : 'day' is part of the sentence of the form 'appointment recurs/Every [x] month(s) on the [first] [day] [forever]'
 #. * (dropdown menu options are in[square brackets]). This means that after 'first', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:135
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1191
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:134
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1195
 msgid "day"
 msgid_plural "days"
 msgstr[0] "dzieÅ"
 msgstr[1] "dni"
 msgstr[2] "dni"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:331
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:330
 msgid "Start time"
 msgstr "Czas rozpoczÄcia"
 
@@ -1599,76 +1569,77 @@ msgid "Appointments"
 msgstr "Spotkania"
 
 #: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:2
+msgid "Dismiss _All"
+msgstr "Zamknij _wszystkie"
+
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:3
 msgid "_Snooze"
 msgstr "_Drzemka"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:3
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:4
 #: ../libevolution-utils/e-alert-dialog.c:162
 msgid "_Dismiss"
 msgstr "Za_mknij"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:4
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:5
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1755
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1765
+#: ../modules/cal-config-weather/evolution-cal-config-weather.c:191
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1460
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1569
+msgid "Location:"
+msgstr "PoÅoÅenie:"
+
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:6
+msgid "location of appointment"
+msgstr "miejsce spotkania"
+
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:7
 msgid "Snooze _time:"
 msgstr "_Czas drzemki:"
 
 #. Translators: This is the last part of the sentence:
 #. * "Purge events older than <<spin-button>> days"
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:5
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:10 ../e-util/e-plugin-util.c:454
-#: ../filter/filter.ui.h:8 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:350
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:390
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:8
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:10 ../filter/filter.ui.h:8
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:353
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:6
+#: ../widgets/misc/e-interval-chooser.c:143
 msgid "days"
 msgstr "dni"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:6
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:9
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:9
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:18 ../e-util/e-plugin-util.c:453
-#: ../filter/filter.ui.h:7
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:388
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:18 ../filter/filter.ui.h:7
+#: ../widgets/misc/e-interval-chooser.c:141
 msgid "hours"
 msgstr "godziny"
 
 #. Translators: This is part of 'Timeout: 1 [slider] 5 minutes' option
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:7
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:10
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:8
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:19 ../e-util/e-plugin-util.c:452
-#: ../filter/filter.ui.h:6 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:29
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:386
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:19 ../filter/filter.ui.h:6
+#: ../mail/e-mail-config-provider-page.c:527
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:29
+#: ../widgets/misc/e-interval-chooser.c:139
 msgid "minutes"
 msgstr "minut"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:8
-msgid "location of appointment"
-msgstr "miejsce spotkania"
-
-#. Location
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:9
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1758
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1768
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1051
-msgid "Location:"
-msgstr "PoÅoÅenie:"
-
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:10
-msgid "Dismiss _All"
-msgstr "Zamknij _wszystkie"
-
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1607
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1739
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1604
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1736
 msgid "No summary available."
 msgstr "Brak podsumowania."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1616
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1618
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1613
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1615
 msgid "No description available."
 msgstr "Brak opisu."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1626
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1623
 msgid "No location information available."
 msgstr "Brak informacji o miejscu."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1672
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1669
 #, c-format
 msgid "You have %d reminder"
 msgid_plural "You have %d reminders"
@@ -1676,12 +1647,12 @@ msgstr[0] "Obecnie jest %d przypomnienie"
 msgstr[1] "Obecnie sÄ %d przypomnienia"
 msgstr[2] "Obecnie jest %d przypomnieÅ"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1872
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1907
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1865
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1900
 msgid "Warning"
 msgstr "OstrzeÅenie"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1876
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1869
 msgid ""
 "Evolution does not support calendar reminders with\n"
 "email notifications yet, but this reminder was\n"
@@ -1693,7 +1664,7 @@ msgstr ""
 "kalendarza z powiadamianiem za poÅrednictwem wiadomoÅci e-mail.\n"
 "Zamiast tego zostanie wyÅwietlone zwykÅe okno przypomnienia."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1913
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1906
 #, c-format
 msgid ""
 "An Evolution Calendar reminder is about to trigger. This reminder is "
@@ -1710,17 +1681,17 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Na pewno uruchomiÄ ten program?"
 
-#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1928
+#: ../calendar/alarm-notify/alarm-queue.c:1921
 msgid "Do not ask me about this program again."
 msgstr "Bez pytania o ten program w przyszÅoÅci."
 
-#: ../calendar/alarm-notify/util.c:45
+#: ../calendar/alarm-notify/util.c:44
 msgid "invalid time"
 msgstr "nieprawidÅowy czas"
 
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d hours before start of appointment"
-#: ../calendar/alarm-notify/util.c:71 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:371
-#: ../calendar/gui/misc.c:116
+#: ../calendar/alarm-notify/util.c:70 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:370
+#: ../calendar/gui/misc.c:96
 #, c-format
 msgid "%d hour"
 msgid_plural "%d hours"
@@ -1729,8 +1700,8 @@ msgstr[1] "%d godziny"
 msgstr[2] "%d godzin"
 
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d minutes before start of appointment"
-#: ../calendar/alarm-notify/util.c:77 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:377
-#: ../calendar/gui/misc.c:122
+#: ../calendar/alarm-notify/util.c:76 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:376
+#: ../calendar/gui/misc.c:102
 #, c-format
 msgid "%d minute"
 msgid_plural "%d minutes"
@@ -1741,8 +1712,8 @@ msgstr[2] "%d minut"
 #. TRANSLATORS: here, "second" is the time division (like "minute"), not the ordinal number (like "third")
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d seconds before start of appointment"
 #. TRANSLATORS: here, "second" is the time division (like "minute"), not the ordinal number (like "third")
-#: ../calendar/alarm-notify/util.c:81 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:383
-#: ../calendar/gui/misc.c:126
+#: ../calendar/alarm-notify/util.c:80 ../calendar/gui/e-alarm-list.c:382
+#: ../calendar/gui/misc.c:106
 #, c-format
 msgid "%d second"
 msgid_plural "%d seconds"
@@ -1975,6 +1946,7 @@ msgstr ""
 "zaÅÄcznikÃw."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:47 ../composer/e-composer-actions.c:316
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3078
 msgid "_Save"
 msgstr "_Zapisz"
 
@@ -2065,45 +2037,81 @@ msgid "This memo list will be removed permanently."
 msgstr "Ta lista notatek zostanie trwale usuniÄta."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:66
+msgid "Delete remote calendar &quot;{0}&quot;?"
+msgstr "UsunÄÄ zdalny kalendarz \"{0}\"?"
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:67
+msgid ""
+"This will permanently remove the calendar &quot;{0}&quot; from the server. "
+"Are you sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+"Spowoduje to trwaÅe usuniÄcie kalendarza \"{0}\" z serwera. Na pewno "
+"kontynuowaÄ?"
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
+msgid "Delete remote task list &quot;{0}&quot;?"
+msgstr "UsunÄÄ zdalnÄ listÄ zadaÅ \"{0}\"?"
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:70
+msgid ""
+"This will permanently remove the task list &quot;{0}&quot; from the server. "
+"Are you sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+"Spowoduje to trwaÅe usuniÄcie listy zadaÅ \"{0}\" z serwera. Na pewno "
+"kontynuowaÄ?"
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:71
+msgid "Delete remote memo list &quot;{0}&quot;?"
+msgstr "UsunÄÄ zdalnÄ listÄ notatek \"{0}\"?"
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:72
+msgid ""
+"This will permanently remove the memo list &quot;{0}&quot; from the server. "
+"Are you sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+"Spowoduje to trwaÅe usuniÄcie listy notatek \"{0}\" z serwera. Na pewno "
+"kontynuowaÄ?"
+
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
 msgid "Are you sure you want to save the appointment without a summary?"
 msgstr "Na pewno zapisaÄ spotkanie bez podsumowania?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:67
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:74
 msgid ""
 "Adding a meaningful summary to your appointment will give you an idea of "
 "what your appointment is about."
 msgstr ""
 "Podanie treÅciwego opisu spotkania uÅatwi odbiorcom zrozumienie jego tematu."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:75
 msgid "Are you sure you want to save the task without a summary?"
 msgstr "Na pewno zapisaÄ zadanie bez podsumowania?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:76
 msgid ""
 "Adding a meaningful summary to your task will give you an idea of what your "
 "task is about."
 msgstr ""
 "Podanie treÅciwego opisu zadania uÅatwi odbiorcom zrozumienie jego tematu."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:70
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:77
 msgid "Are you sure you want to save the memo without a summary?"
 msgstr "Na pewno zapisaÄ notatkÄ bez podsumowania?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:71
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:78
 msgid "Error loading calendar"
 msgstr "BÅÄd podczas wczytywania kalendarza"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:72
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:79
 msgid "The calendar is not marked for offline usage."
 msgstr "Ten kalendarz nie jest zaznaczony do uÅycia w trybie offline."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:80
 msgid "Cannot create a new event"
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ nowego wydarzenia"
 
 #. For Translators: {0} is the name of the calendar source
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:75
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:82
 msgid ""
 "'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a "
 "different calendar from the side bar in the Calendar view."
@@ -2111,12 +2119,12 @@ msgstr ""
 "\"{0}\" to kalendarz tylko do odczytu, ktÃry nie moÅe byÄ modyfikowany. "
 "ProszÄ wybraÄ inny kalendarz w pasku bocznym widoku kalendarzy."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:76
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:83
 msgid "Cannot save event"
 msgstr "Nie moÅna zapisaÄ wydarzenia"
 
 #. For Translators: {0} is the name of the calendar source
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:78
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:85
 msgid ""
 "'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a "
 "different calendar that can accept appointments."
@@ -2124,52 +2132,46 @@ msgstr ""
 "\"{0}\" to kalendarz tylko do odczytu, ktÃry nie moÅe byÄ modyfikowany. "
 "ProszÄ wybraÄ inny kalendarz, do ktÃrego moÅna wpisywaÄ nowe spotkania."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:79
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:86
 msgid "Cannot save task"
 msgstr "Nie moÅna zapisaÄ zadania"
 
 #. For Translators: {0} is the name of the calendar source
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:81
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:88
 msgid ""
 "'{0}' does not support assigned tasks, please select a different task list."
 msgstr ""
 "\"{0}\" nie obsÅuguje przypisywania zadaÅ. ProszÄ wybraÄ innÄ listÄ zadaÅ."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:82
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:89
 msgid "Error loading task list"
 msgstr "BÅÄd podczas wczytywania listy zadaÅ"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:83
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:90
 msgid "The task list is not marked for offline usage."
 msgstr "Ta lista zadaÅ nie jest zaznaczona do uÅycia w trybie offline."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:84
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:91
 msgid "Error loading memo list"
 msgstr "BÅÄd podczas wczytywania listy notatek"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:85
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:92
 msgid "The memo list is not marked for offline usage."
 msgstr "Ta lista notatek nie jest zaznaczona do uÅycia w trybie offline."
 
 #. Translators: {0} is replaced with a group name, like CalDAV, Google, or such;
 #. {1} is replaced with a calendar/task/memo list name, where the error happened
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:88
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:95
 msgid "Error on {0}: {1}"
 msgstr "BÅÄd w {0}: {1}"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:89
-msgid "Some features may not work properly with your current server."
-msgstr "CzÄÅÄ funkcji moÅe nie dziaÅaÄ prawidÅowo z obecnym serwerem."
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:96
+msgid "Could not perform this operation."
+msgstr "Nie moÅna wykonaÄ tego dziaÅania."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:90
-msgid ""
-"You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter "
-"problems using Evolution. For best results, the server should be upgraded to "
-"a supported version."
-msgstr ""
-"ÅÄczenie z nieobsÅugiwanym serwerem GroupWise za pomocÄ programu Evolution "
-"moÅe spowodowaÄ problemy. ProszÄ rozwaÅyÄ uaktualnienie serwera do "
-"obsÅugiwanej wersji."
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:97 ../mail/mail.error.xml.h:167
+msgid "You must be working online to complete this operation."
+msgstr "DziaÅanie moÅna ukoÅczyÄ tylko w trybie online."
 
 #: ../calendar/gui/calendar-view-factory.c:88
 msgid "Day View"
@@ -2191,7 +2193,7 @@ msgstr "Widok miesiÄca"
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:4
 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:3
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:2 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:1
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:1 ../plugins/save-calendar/csv-format.c:383
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:1 ../plugins/save-calendar/csv-format.c:372
 msgid "Summary"
 msgstr "Podsumowanie"
 
@@ -2232,20 +2234,20 @@ msgstr "jest"
 msgid "is not"
 msgstr "nie jest"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:9 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:241
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:800 ../calendar/gui/e-cal-model.c:807
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:558 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:10
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:9 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:240
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:829 ../calendar/gui/e-cal-model.c:836
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:555 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:10
 msgid "Public"
 msgstr "Publiczne"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:10 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:242
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:809 ../calendar/gui/e-task-table.c:559
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:10 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:241
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:838 ../calendar/gui/e-task-table.c:556
 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:11
 msgid "Private"
 msgstr "Prywatne"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:11 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:243
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:811 ../calendar/gui/e-task-table.c:560
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:11 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:242
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:840 ../calendar/gui/e-task-table.c:557
 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:12 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:7
 msgid "Confidential"
 msgstr "Poufne"
@@ -2263,9 +2265,9 @@ msgstr "Uczestnik"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:14
 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:5 ../mail/message-list.etspec.h:14
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:861
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:870
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:22
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:397
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:386
 msgid "Location"
 msgstr "PoÅoÅenie"
 
@@ -2275,7 +2277,9 @@ msgid "Category"
 msgstr "Kategoria"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:16 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:14
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:15 ../mail/em-filter-i18n.h:5
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:15 ../em-format/e-mail-formatter-print.c:53
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:198
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:5
 msgid "Attachments"
 msgstr "ZaÅÄczniki"
 
@@ -2327,22 +2331,22 @@ msgid "Edit Reminder"
 msgstr "Modyfikacja przypomnienia"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:823
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:413
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:412
 msgid "Pop up an alert"
 msgstr "Przypomnienie"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:824
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:409
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:408
 msgid "Play a sound"
 msgstr "Odtworzenie dÅwiÄku"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:825
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:421
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:420
 msgid "Run a program"
 msgstr "Uruchomienie programu"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.c:826
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:417
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:416
 msgid "Send an email"
 msgstr "WysÅanie wiadomoÅci"
 
@@ -2396,7 +2400,7 @@ msgstr "Powta_rzanie przypomnienia"
 msgid "extra times every"
 msgstr "razy dodatkowo co"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:17 ../mail/mail-config.ui.h:32
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:17 ../mail/mail-config.ui.h:25
 msgid "Options"
 msgstr "Opcje"
 
@@ -2432,7 +2436,7 @@ msgstr "_Parametry:"
 msgid "Send To:"
 msgstr "Odbiorca:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.c:242
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.c:241
 msgid "Action/Trigger"
 msgstr "DziaÅanie/przeÅÄczenie"
 
@@ -2446,88 +2450,6 @@ msgstr "Przypomnienia"
 msgid "A_dd"
 msgstr "_Dodaj"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:169
-msgid "Type:"
-msgstr "Typ:"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:185
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:529
-msgid "_Type:"
-msgstr "_Typ:"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:264 ../mail/mail-config.ui.h:9
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:12
-#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:2
-#: ../widgets/misc/e-signature-script-dialog.c:286
-msgid "_Name:"
-msgstr "_Nazwa:"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:316
-msgid "Cop_y calendar contents locally for offline operation"
-msgstr "S_kopiuj zawartoÅÄ kalendarza do dziaÅania w trybie offline"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:318
-msgid "Cop_y task list contents locally for offline operation"
-msgstr "Skopiuj listÄ _zadaÅ do dziaÅania w trybie offline"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:320
-msgid "Cop_y memo list contents locally for offline operation"
-msgstr "Skopiuj listÄ _notatek do dziaÅania w trybie offline"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:368
-msgid "Sh_ow reminder notifications"
-msgstr "WyÅwietlanie p_owiadomieÅ o przypomnieniach"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:445
-msgid "Colo_r:"
-msgstr "K_olor:"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:468
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:480
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:491
-#: ../mail/em-folder-properties.c:257 ../mail/mail-config.ui.h:25
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1114
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:240
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:47
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3240
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:16
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:21
-msgid "General"
-msgstr "OgÃlne"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:481
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:56
-msgid "Task List"
-msgstr "Lista zadaÅ"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:492
-msgid "Memo List"
-msgstr "Lista notatek"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:584
-msgid "Calendar Properties"
-msgstr "WÅaÅciwoÅci kalendarza"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:584
-msgid "New Calendar"
-msgstr "Nowy kalendarz"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:644
-msgid "Task List Properties"
-msgstr "WÅaÅciwoÅci listy zadaÅ"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:644
-msgid "New Task List"
-msgstr "Nowa lista zadaÅ"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:704
-msgid "Memo List Properties"
-msgstr "WÅaÅciwoÅci listy notatek"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:704
-msgid "New Memo List"
-msgstr "Nowa lista notatek"
-
 #: ../calendar/gui/dialogs/changed-comp.c:60
 msgid "This event has been deleted."
 msgstr "Wydarzenie zostaÅo usuniÄte."
@@ -2572,240 +2494,251 @@ msgstr "%s Wprowadzono zmiany. AnulowaÄ je wszystkie i zaktualizowaÄ edytor?"
 msgid "%s You have made no changes, update the editor?"
 msgstr "%s Nie wprowadzono Åadnych zmian, zaktualizowaÄ edytor?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:279
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:278
 msgid "Could not save attachments"
 msgstr "Nie moÅna zapisaÄ zaÅÄcznikÃw"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:625
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:629
 msgid "Could not update object"
 msgstr "Nie moÅna zaktualizowaÄ obiektu"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:753
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:763
 msgid "Edit Appointment"
 msgstr "Modyfikacja spotkania"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:760
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:770
 #, c-format
 msgid "Meeting - %s"
 msgstr "Zebranie - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:762
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:772
 #, c-format
 msgid "Appointment - %s"
 msgstr "Spotkanie - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:768
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:778
 #, c-format
 msgid "Assigned Task - %s"
 msgstr "Przypisane zadanie - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:770
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:780
 #, c-format
 msgid "Task - %s"
 msgstr "Zadanie - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:775
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:785
 #, c-format
 msgid "Memo - %s"
 msgstr "Notatka - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:791
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:801
 msgid "No Summary"
 msgstr "Bez podsumowania"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:912
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:922
 msgid "Keep original item?"
 msgstr "ZachowaÄ element pierwotny?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1125
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1157
 msgid "Close the current window"
 msgstr "Zamyka bieÅÄce okno"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1132 ../mail/e-mail-browser.c:137
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1467
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1164 ../mail/e-mail-browser.c:134
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1446
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:121 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:558
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:459 ../widgets/misc/e-web-view.c:1306
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:323 ../widgets/misc/e-web-view.c:1428
+#: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:456
+#: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:1299
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Kopiuje zaznaczenie"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1139 ../mail/e-mail-browser.c:144
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1474
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1171 ../mail/e-mail-browser.c:141
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1453
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:114 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:553
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1300
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1422 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:1293
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Wycina zaznaczenie"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1146
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1481
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1178
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1460
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:135 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:568
 msgid "Delete the selection"
 msgstr "Usuwa zaznaczenie"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1153
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1185
 msgid "View help"
 msgstr "WyÅwietla pomoc"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1160 ../mail/e-mail-browser.c:151
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1509
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1192 ../mail/e-mail-browser.c:148
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1481
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:128 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:563
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1312
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1434 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:1305
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Wkleja zawartoÅÄ schowka"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1181
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1213
 msgid "Save current changes"
 msgstr "Zapisuje bieÅÄce zmiany"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1188 ../mail/e-mail-browser.c:158
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1586
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1218
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-editor.c:294
+msgid "Save and Close"
+msgstr "Zapisz i zamknij"
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1220
+msgid "Save current changes and close editor"
+msgstr "Zapisuje bieÅÄce zmiany i zamyka edytor"
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1227 ../mail/e-mail-browser.c:155
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1558
 #: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:142 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:573
 msgid "Select all text"
 msgstr "Zaznacza caÅy tekst"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1195
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1234
 msgid "_Classification"
 msgstr "_Klasyfikacja"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1202
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1241
 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:19 ../filter/filter.ui.h:16
-#: ../mail/e-mail-browser.c:172
+#: ../mail/e-mail-browser.c:169
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:32
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1614
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1586
 #: ../widgets/menus/gal-define-views.ui.h:5
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edycja"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1209 ../mail/e-mail-browser.c:165
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1621
-#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:225
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1248 ../mail/e-mail-browser.c:162
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1593
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-editor.c:299
 msgid "_File"
 msgstr "_Plik"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1216
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1628
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1255
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1600
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1223
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1262
 msgid "_Insert"
 msgstr "W_stawianie"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1230
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1269
 #: ../composer/e-composer-actions.c:339
 msgid "_Options"
 msgstr "_Opcje"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1237 ../mail/e-mail-browser.c:179
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1663 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:28
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1276 ../mail/e-mail-browser.c:176
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1635 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:28
 msgid "_View"
 msgstr "_Widok"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1247
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1286
 #: ../composer/e-composer-actions.c:288
 msgid "_Attachment..."
 msgstr "_ZaÅÄcznik..."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1249
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1288
 #: ../composer/e-composer-actions.c:290
 #: ../widgets/misc/e-attachment-view.c:414
 msgid "Attach a file"
 msgstr "ZaÅÄczenie pliku"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1257
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1296
 msgid "_Categories"
 msgstr "_Kategorie"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1259
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1298
 msgid "Toggles whether to display categories"
 msgstr "PrzeÅÄcza wyÅwietlanie kategorii"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1265
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1304
 msgid "Time _Zone"
 msgstr "Strefa c_zasowa"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1267
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1306
 msgid "Toggles whether the time zone is displayed"
 msgstr "PrzeÅÄcza wyÅwietlanie pola strefy czasowej"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1276
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1315
 msgid "Pu_blic"
 msgstr "Pu_bliczne"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1278
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1317
 msgid "Classify as public"
 msgstr "Oznacz jako publiczne"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1283
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1322
 msgid "_Private"
 msgstr "_Prywatne"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1285
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1324
 msgid "Classify as private"
 msgstr "Oznacz jako prywatne"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1290
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1329
 msgid "_Confidential"
 msgstr "P_oufne"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1292
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1331
 msgid "Classify as confidential"
 msgstr "Oznacz jako poufne"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1300
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1339
 msgid "R_ole Field"
 msgstr "R_ola"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1302
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1341
 msgid "Toggles whether the Role field is displayed"
 msgstr "PrzeÅÄcza wyÅwietlanie pola roli"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1308
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1347
 msgid "_RSVP"
 msgstr "_RSVP"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1310
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1349
 msgid "Toggles whether the RSVP field is displayed"
 msgstr "PrzeÅÄcza wyÅwietlanie pola RSVP"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1316
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1355
 msgid "_Status Field"
 msgstr "_Stan"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1318
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1357
 msgid "Toggles whether the Status field is displayed"
 msgstr "PrzeÅÄcza wyÅwietlanie pola statusu"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1324
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1363
 msgid "_Type Field"
 msgstr "_Typ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1326
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1365
 msgid "Toggles whether the Attendee Type is displayed"
 msgstr "PrzeÅÄcza wyÅwietlanie pola typy uczestnika"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2047
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2114
 #: ../composer/e-composer-actions.c:507
 msgid "Attach"
 msgstr "ZaÅÄcz"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2393
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2556
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3548
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2463
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2647
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3651
 msgid "Changes made to this item may be discarded if an update arrives"
 msgstr ""
 "Zmiany dokonane w tym elemencie mogÄ zostaÄ porzucone, jeÅli nadejdzie "
 "aktualizacja"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3512
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:66
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3615
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:118
 msgid "attachment"
 msgstr "zaÅÄcznik"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3580
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3683
 msgid "Unable to use current version!"
 msgstr "Nie moÅna uÅyÄ bieÅÄcej wersji."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor-page.c:438
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor-page.c:439
 #, c-format
 msgid "Validation error: %s"
 msgstr "Wykryto bÅÄd podczas weryfikowania poprawnoÅci: %s"
@@ -2960,13 +2893,13 @@ msgstr "_Wolny/zajÄty"
 msgid "Query free / busy information for the attendees"
 msgstr "SprawdÅ stan wolny/zajÄty dla uczestnikÃw"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:318 ../calendar/gui/print.c:3327
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:318 ../calendar/gui/print.c:3324
 msgid "Appointment"
 msgstr "Spotkanie"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:388
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:24
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:162
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:166
 msgid "Attendees"
 msgstr "Uczestnicy"
 
@@ -2974,95 +2907,82 @@ msgstr "Uczestnicy"
 msgid "Print this event"
 msgstr "Drukuje to wydarzenie"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:566
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:570
 msgid "Event's start time is in the past"
 msgstr "Czas rozpoczÄcia wydarzenia jest w przeszÅoÅci"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:643
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:647
 msgid "Event cannot be edited, because the selected calendar is read only"
 msgstr ""
 "Nie moÅna zmodyfikowaÄ wydarzenia, poniewaÅ wybrany kalendarz jest tylko do "
 "odczytu"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:647
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:651
 msgid "Event cannot be fully edited, because you are not the organizer"
 msgstr ""
 "Tylko organizator wydarzenia moÅe modyfikowaÄ wszystkie aspekty wydarzenia"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:659
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3101
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:663
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3143
 msgid "This event has reminders"
 msgstr "To wydarzenie zawiera przypomnienia"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:726
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:730
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:13
 msgid "Or_ganizer:"
 msgstr "Organiza_tor:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1285
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1301
 msgid "Event with no start date"
 msgstr "Wydarzenie bez daty rozpoczÄcia"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1288
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1304
 msgid "Event with no end date"
 msgstr "Wydarzenie bez daty zakoÅczenia"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1461
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:723
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:840
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1477
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:732
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:852
 msgid "Start date is wrong"
 msgstr "BÅÄdna data poczÄtkowa"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1471
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1487
 msgid "End date is wrong"
 msgstr "BÅÄdna data koÅcowa"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1494
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1510
 msgid "Start time is wrong"
 msgstr "BÅÄdny czas poczÄtkowy"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1501
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1517
 msgid "End time is wrong"
 msgstr "BÅÄdny czas koÅcowy"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1664
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:762
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:893
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1680
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:771
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:905
 msgid "An organizer is required."
 msgstr "Wymagany jest organizator."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1698
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:927
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1714
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:939
 msgid "At least one attendee is required."
 msgstr "Wymagany jest co najmniej jeden uczestnik."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1905
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1921
 msgid "_Delegatees"
 msgstr "_Delegaci"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1907
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1923
 msgid "Atte_ndees"
 msgstr "_Uczestnicy"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2941
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2998
 #, c-format
 msgid "Unable to open the calendar '%s': %s"
 msgstr "Nie moÅna otworzyÄ kalendarza \"%s\": %s"
 
-#. Translators: This string is used when we are creating an Event
-#. * (meeting or appointment) on behalf of some other user
-#. Translators: This string is used when we are creating a Memo
-#. * on behalf of some other user
-#. Translators: This string is used when we are creating a Task
-#. * on behalf of some other user
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3019
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1025
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1858
-#, c-format
-msgid "You are acting on behalf of %s"
-msgstr "DziaÅanie w imieniu %s"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3361
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3423
 #, c-format
 msgid "%d day before appointment"
 msgid_plural "%d days before appointment"
@@ -3070,7 +2990,7 @@ msgstr[0] "dzieÅ przed spotkaniem"
 msgstr[1] "%d dni przed spotkaniem"
 msgstr[2] "%d dni przed spotkaniem"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3367
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3429
 #, c-format
 msgid "%d hour before appointment"
 msgid_plural "%d hours before appointment"
@@ -3078,7 +2998,7 @@ msgstr[0] "godzinÄ przed spotkaniem"
 msgstr[1] "%d godziny przed spotkaniem"
 msgstr[2] "%d godzin przed spotkaniem"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3373
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3435
 #, c-format
 msgid "%d minute before appointment"
 msgid_plural "%d minutes before appointment"
@@ -3086,12 +3006,12 @@ msgstr[0] "minutÄ przed spotkaniem"
 msgstr[1] "%d minuty przed spotkaniem"
 msgstr[2] "%d minut przed spotkaniem"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3392
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3454
 msgid "Customize"
 msgstr "Dostosuj"
 
 #. Translators: "None" for "No reminder set"
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3398
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3460
 msgctxt "cal-reminders"
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
@@ -3127,7 +3047,6 @@ msgid "1 day before appointment"
 msgstr "1 dzieÅ przed spotkaniem"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:11
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:381
 msgid "_Location:"
 msgstr "_PoÅoÅenie:"
 
@@ -3222,11 +3141,11 @@ msgid "Select Date"
 msgstr "WybÃr daty"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/goto-dialog.ui.h:14
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1363
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1406
 msgid "Select _Today"
 msgstr "_Dzisiaj"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:109 ../calendar/gui/print.c:3331
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:109 ../calendar/gui/print.c:3328
 msgid "Memo"
 msgstr "Notatka"
 
@@ -3234,40 +3153,55 @@ msgstr "Notatka"
 msgid "Print this memo"
 msgstr "Drukuje tÄ notatkÄ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:423
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:429
 msgid "Memo's start date is in the past"
 msgstr "Czas rozpoczÄcia notatki jest w przeszÅoÅci"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:460
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:465
 msgid "Memo cannot be edited, because the selected memo list is read only"
 msgstr ""
 "Nie moÅna zmodyfikowaÄ notatki, poniewaÅ wybrana lista notatek jest tylko do "
 "odczytu"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:464
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:469
 msgid "Memo cannot be fully edited, because you are not the organizer"
 msgstr "Tylko organizator moÅe modyfikowaÄ wszystkie aspekty notatki"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:949
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:981
 #, c-format
 msgid "Unable to open memos in '%s': %s"
 msgstr "Nie moÅna otworzyÄ notatek w \"%s\": %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1156 ../em-format/em-format.c:1065
-#: ../em-format/em-format-quote.c:318 ../mail/em-format-html.c:2666
-#: ../mail/em-format-html.c:2731 ../mail/em-format-html.c:2755
-#: ../mail/message-list.etspec.h:9 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:72
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:983
+#: ../em-format/e-mail-parser-application-mbox.c:111
+#: ../em-format/e-mail-parser-application-smime.c:107
+#: ../em-format/e-mail-parser-inlinepgp-encrypted.c:94
+#: ../em-format/e-mail-parser-inlinepgp-signed.c:96
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-encrypted.c:122
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-signed.c:147
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:720 ../mail/e-mail-reader.c:1727
+#: ../mail/em-folder-tree.c:675 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4524
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4875 ../plugins/face/face.c:174
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:317
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Nieznany bÅÄd"
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1173
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1370
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:180
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:203 ../mail/em-filter-i18n.h:77
+#: ../mail/message-list.etspec.h:9 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:69
 msgid "To"
 msgstr "Do"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:3
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:342
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:346
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:9
 msgid "_List:"
 msgstr "_Lista:"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:4
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:350
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:354
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:2
 msgid "Organi_zer:"
 msgstr "Organi_zator:"
@@ -3322,17 +3256,17 @@ msgstr "TÄ i przyszÅe instancje"
 msgid "All Instances"
 msgstr "Wszystkie instancje"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:576
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:574
 msgid "This appointment contains recurrences that Evolution cannot edit."
 msgstr ""
 "Spotkanie zawiera powtÃrzenia, ktÃrych nie moÅna zmieniaÄ za pomocÄ programu "
 "Evolution."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:965
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:969
 msgid "Recurrence date is invalid"
 msgstr "Okresowa data jest nieprawidÅowa"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1005
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1009
 msgid "End time of the recurrence was before event's start"
 msgstr ""
 "Czas zakoÅczenia powtarzania jest wczeÅniejszy od czasu rozpoczÄcia "
@@ -3340,7 +3274,7 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] week(s) on [Wednesday] [forever]'
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after the 'on', name of a week day always follows.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1035
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1039
 msgid "on"
 msgstr "w"
 
@@ -3348,7 +3282,7 @@ msgstr "w"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'first', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1098
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1102
 msgid "first"
 msgstr "pierwszy"
 
@@ -3357,7 +3291,7 @@ msgstr "pierwszy"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'second', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1104
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1108
 msgid "second"
 msgstr "drugi"
 
@@ -3365,7 +3299,7 @@ msgstr "drugi"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'third', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1109
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1113
 msgid "third"
 msgstr "trzeci"
 
@@ -3373,7 +3307,7 @@ msgstr "trzeci"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'fourth', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1114
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1118
 msgid "fourth"
 msgstr "czwarty"
 
@@ -3381,7 +3315,7 @@ msgstr "czwarty"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'fifth', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1119
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1123
 msgid "fifth"
 msgstr "piÄty"
 
@@ -3389,13 +3323,13 @@ msgstr "piÄty"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'last', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1124
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1128
 msgid "last"
 msgstr "ostatni"
 
 #. TRANSLATORS: Entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] month(s) on the [Other date] [11th to 20th] [17th] [forever]'
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]).
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1148
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1152
 msgid "Other Date"
 msgstr "Inna data"
 
@@ -3403,7 +3337,7 @@ msgstr "Inna data"
 #. * the month to setup an appointment recurrence. The entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] month(s)
 #. * on the [Other date] [1st to 10th] [7th] [forever]' (dropdown menu options are in [square brackets]).
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1154
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1158
 msgid "1st to 10th"
 msgstr "1. do 10."
 
@@ -3411,7 +3345,7 @@ msgstr "1. do 10."
 #. * the month to setup an appointment recurrence. The entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] month(s)
 #. * on the [Other date] [11th to 20th] [17th] [forever]' (dropdown menu options are in [square brackets]).
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1160
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1164
 msgid "11th to 20th"
 msgstr "11. do 20."
 
@@ -3419,41 +3353,41 @@ msgstr "11. do 20."
 #. * the month to setup an appointment recurrence. The entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] month(s)
 #. * on the [Other date] [21th to 31th] [27th] [forever]' (dropdown menu options are in [square brackets]).
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1166
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1170
 msgid "21st to 31st"
 msgstr "21. do 31."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1192
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1196
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:1
 msgid "Monday"
 msgstr "PoniedziaÅek"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1193
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1197
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:2
 msgid "Tuesday"
 msgstr "wtorek"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1194
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1198
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:3
 msgid "Wednesday"
 msgstr "Åroda"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1195
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1199
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:4
 msgid "Thursday"
 msgstr "czwartek"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1196
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1200
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:5
 msgid "Friday"
 msgstr "PiÄtek"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1197
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1201
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:6
 msgid "Saturday"
 msgstr "sobota"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1198
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1202
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:7
 msgid "Sunday"
 msgstr "niedziela"
@@ -3461,31 +3395,31 @@ msgstr "niedziela"
 #. TRANSLATORS: Entire string is for example: 'This appointment recurs/Every [x] month(s) on the [second] [Tuesday] [forever]'
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets])."
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1322
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1326
 msgid "on the"
 msgstr "w"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1501
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1505
 msgid "occurrences"
 msgstr "wystÄpieÅ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2217
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2221
 msgid "Add exception"
 msgstr "Dodanie wyjÄtku"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2258
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2262
 msgid "Could not get a selection to modify."
 msgstr "Nie moÅna pobraÄ zaznaczenia do modyfikacji."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2264
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2268
 msgid "Modify exception"
 msgstr "Modyfikacja wyjÄtku"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2308
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2312
 msgid "Could not get a selection to delete."
 msgstr "Nie moÅna pobraÄ zaznaczenia do usuniÄcia."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2447
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2451
 msgid "Date/Time"
 msgstr "Data/czas"
 
@@ -3543,7 +3477,7 @@ msgstr "Co"
 msgid "Exceptions"
 msgstr "WyjÄtki"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:20 ../mail/mail-config.ui.h:27
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:20
 msgid "Preview"
 msgstr "PodglÄd"
 
@@ -3566,79 +3500,77 @@ msgstr "Strona WWW"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:2
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:326
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:582 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:19
-#: ../mail/message-list.c:1285 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:2
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:345
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:579 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:19
+#: ../mail/message-list.c:1275 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:2
 msgid "High"
 msgstr "Wysoki"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:4
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:328
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1623 ../calendar/gui/e-task-table.c:583
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:20 ../mail/message-list.c:1284
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:347
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1655 ../calendar/gui/e-task-table.c:580
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:20 ../mail/message-list.c:1274
 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:5
 msgid "Normal"
 msgstr "ZwykÅy"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:6
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:330
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:584 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21
-#: ../mail/message-list.c:1283 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:4
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:349
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:581 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21
+#: ../mail/message-list.c:1273 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:4
 msgid "Low"
 msgstr "Niski"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:8
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:585 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:22
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:582 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:22
 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:1
 msgid "Undefined"
 msgstr "NieokreÅlony"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:10
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:311
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:490
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:775 ../calendar/gui/e-task-table.c:230
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:245 ../calendar/gui/e-task-table.c:659
-#: ../calendar/gui/print.c:3408 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:11
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:331
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:489
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:774 ../calendar/gui/e-task-table.c:227
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:242 ../calendar/gui/e-task-table.c:656
+#: ../calendar/gui/print.c:3405 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:11
 msgid "Not Started"
 msgstr "NierozpoczÄte"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:12
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:301
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:492
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:777
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:855 ../calendar/gui/e-task-table.c:232
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:247 ../calendar/gui/e-task-table.c:660
-#: ../calendar/gui/print.c:3411
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:321
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:491
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:776
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:854 ../calendar/gui/e-task-table.c:229
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:244 ../calendar/gui/e-task-table.c:657
+#: ../calendar/gui/print.c:3408
 msgid "In Progress"
 msgstr "W trakcie"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:14
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:304
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:494
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:779
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:214 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:237
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:234 ../calendar/gui/e-task-table.c:249
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:661 ../calendar/gui/print.c:3414
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:324
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:493
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:778
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:209 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:232
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:231 ../calendar/gui/e-task-table.c:246
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:658 ../calendar/gui/print.c:3411
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:13
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:387
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:376
 msgid "Completed"
 msgstr "UkoÅczono"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:16
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:307
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:496
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:781 ../calendar/gui/e-task-table.c:236
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:251 ../calendar/gui/e-task-table.c:662
-#: ../calendar/gui/print.c:3417 ../mail/em-sync-stream.c:152
-#: ../mail/em-sync-stream.c:180 ../mail/em-sync-stream.c:202
-#, c-format
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:327
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:495
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:780 ../calendar/gui/e-task-table.c:233
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:248 ../calendar/gui/e-task-table.c:659
+#: ../calendar/gui/print.c:3414 ../mail/mail-send-recv.c:879
 msgid "Canceled"
 msgstr "Anulowano"
 
@@ -3646,8 +3578,8 @@ msgstr "Anulowano"
 #. * Status: Accepted: X  Declined: Y  ...
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:17
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:11
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3522
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:680
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3624
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:684
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:9
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:8 ../mail/em-filter-i18n.h:74
 #: ../mail/message-list.etspec.h:1
@@ -3687,39 +3619,39 @@ msgstr "KlikniÄcie zmienia lub wyÅwietla szczegÃÅy stanu zadania"
 msgid "_Send Options"
 msgstr "Opcje _wysyÅania"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:321 ../calendar/gui/print.c:3329
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:186 ../calendar/gui/print.c:3326
 #: ../widgets/misc/e-send-options.c:553
 msgid "Task"
 msgstr "Zadanie"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:324
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:307
 msgid "Task Details"
 msgstr "SzczegÃÅy zadania"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:368
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:351
 msgid "Print this task"
 msgstr "Drukuje to zadanie"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:254
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:259
 msgid "Task's start date is in the past"
 msgstr "Czas rozpoczÄcia zadania jest w przeszÅoÅci"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:255
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:260
 msgid "Task's due date is in the past"
 msgstr "Czas terminu ukoÅczenia zadania jest w przeszÅoÅci"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:289
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:293
 msgid "Task cannot be edited, because the selected task list is read only"
 msgstr ""
 "Nie moÅna zmodyfikowaÄ zadania, poniewaÅ wybrana lista zadaÅ jest tylko do "
 "odczytu"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:293
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:297
 msgid "Task cannot be fully edited, because you are not the organizer"
 msgstr ""
 "Tylko organizator wydarzenia moÅe modyfikowaÄ wszystkie aspekty zadania"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:297
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:301
 msgid ""
 "Task cannot be edited, because the selected task list does not support "
 "assigned tasks"
@@ -3727,11 +3659,11 @@ msgstr ""
 "Nie moÅna zmodyfikowaÄ zadania, poniewaÅ wybrana lista zadaÅ nie obsÅuguje "
 "przypisanych zadaÅ"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:822
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:834
 msgid "Due date is wrong"
 msgstr "Termin ukoÅczenia jest bÅÄdny"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1777
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1813
 #, c-format
 msgid "Unable to open tasks in '%s': %s"
 msgstr "Nie moÅna otworzyÄ zadaÅ w \"%s\": %s"
@@ -3836,14 +3768,14 @@ msgstr "widok kalendarza dla jednego lub wiÄcej dni"
 msgid "a table to view and select the current time range"
 msgstr "tabela z widokiem i wyborem bieÅÄcego zakresu czasu"
 
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:50
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:58
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1084
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:48
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:56
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1118
 msgid "Gnome Calendar"
 msgstr "Kalendarz Årodowiska GNOME"
 
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:201
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1050
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:199
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1085
 msgid "%A %d %b %Y"
 msgstr "%A %d %b %Y"
 
@@ -3853,30 +3785,30 @@ msgstr "%A %d %b %Y"
 #. * %d = day of month, %b = abbreviated month name.
 #. * You can change the order but don't change the
 #. * specifiers or add anything.
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:204 ../calendar/gui/e-day-view.c:1850
-#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:837
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:202 ../calendar/gui/e-day-view.c:1853
+#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:835
 #: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:231
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1054
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1089
 msgid "%a %d %b"
 msgstr "%a %d %b"
 
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:206
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:204
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:209
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:211
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:213
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1057
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1063
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1066
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1092
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1098
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1101
 msgid "%a %d %b %Y"
 msgstr "%a %d %b %Y"
 
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:230
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:236
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:228
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:234
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:240
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:242
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:244
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1083
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1094
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1101
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1104
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1118
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1129
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1136
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1139
 msgid "%d %b %Y"
 msgstr "%d %b %Y"
 
@@ -3885,10 +3817,10 @@ msgstr "%d %b %Y"
 #. strftime format %d = day of month, %b = abbreviated
 #. * month name. You can change the order but don't
 #. * change the specifiers or add anything.
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:234 ../calendar/gui/e-day-view.c:1866
-#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:841
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:232 ../calendar/gui/e-day-view.c:1869
+#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:839
 #: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:245
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1090
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1125
 msgid "%d %b"
 msgstr "%d %b"
 
@@ -3901,7 +3833,7 @@ msgid "Click here, you can find more events."
 msgstr "ProszÄ kliknÄÄ, aby odnaleÅÄ wiÄcej wydarzeÅ."
 
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d days before start of appointment"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:359
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:358
 #, c-format
 msgid "%d day"
 msgid_plural "%d days"
@@ -3910,7 +3842,7 @@ msgstr[1] "%d dni"
 msgstr[2] "%d dni"
 
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d weeks before start of appointment"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:365
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:364
 #, c-format
 msgid "%d week"
 msgid_plural "%d weeks"
@@ -3918,62 +3850,62 @@ msgstr[0] "%d tydzieÅ"
 msgstr[1] "%d tygodnie"
 msgstr[2] "%d tygodni"
 
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:427
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:426
 msgid "Unknown action to be performed"
 msgstr "Wykonanie nieznanej czynnoÅci"
 
 #. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a Sound". Second %s refers to the duration string e.g:"15 minutes"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:441
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:440
 #, c-format
 msgid "%s %s before the start of the appointment"
 msgstr "%s %s przed rozpoczÄciem spotkania"
 
 #. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a Sound". Second %s refers to the duration string e.g:"15 minutes"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:446
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:445
 #, c-format
 msgid "%s %s after the start of the appointment"
 msgstr "%s %s po rozpoczÄciu spotkania"
 
 #. Translator: The %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a sound"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:453
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:452
 #, c-format
 msgid "%s at the start of the appointment"
 msgstr "%s na poczÄtku spotkania"
 
 #. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a Sound". Second %s refers to the duration string e.g:"15 minutes"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:464
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:463
 #, c-format
 msgid "%s %s before the end of the appointment"
 msgstr "%s %s przed koÅcem spotkania"
 
 #. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a Sound". Second %s refers to the duration string e.g:"15 minutes"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:469
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:468
 #, c-format
 msgid "%s %s after the end of the appointment"
 msgstr "%s %s po zakoÅczeniu spotkania"
 
 #. Translator: The %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a sound"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:476
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:475
 #, c-format
 msgid "%s at the end of the appointment"
 msgstr "%s na koÅcu spotkania"
 
 #. Translator: The first %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a Sound". Second %s is an absolute time, e.g. "10:00AM"
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:500
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:499
 #, c-format
 msgid "%s at %s"
 msgstr "%s o %s"
 
 #. Translator: The %s refers to the base, which would be actions like
 #. * "Play a sound". "Trigger types" are absolute or relative dates
-#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:508
+#: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:507
 #, c-format
 msgid "%s for an unknown trigger type"
 msgstr "%s z nieznanym typem warunku"
@@ -3996,42 +3928,47 @@ msgstr "widok kalendarza dla miesiÄca"
 msgid "calendar view for one or more weeks"
 msgstr "widok kalendarza dla jednego lub wiÄcej tygodni"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:201 ../filter/e-filter-rule.c:691
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:237 ../filter/e-filter-rule.c:748
+#: ../mail/e-mail-config-page.c:126
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez nazwy"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:207
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:245
 msgid "Categories:"
 msgstr "Kategorie:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:246
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:276
 msgid "Summary:"
 msgstr "Podsumowanie:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:256
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:270
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:284
 msgid "Start Date:"
 msgstr "Data rozpoczÄcia:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:284
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:295
+msgid "End Date:"
+msgstr "Data ukoÅczenia:"
+
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:306
 msgid "Due Date:"
 msgstr "Termin ukoÅczenia:"
 
-#. Status
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:297
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1082
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:317
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1463
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1578
 msgid "Status:"
 msgstr "Stan:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:324
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:343
 msgid "Priority:"
 msgstr "Priorytet:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:349 ../mail/mail-config.ui.h:159
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:367
+#: ../mail/e-mail-config-service-page.c:672
 msgid "Description:"
 msgstr "Opis:"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:380
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:397
 msgid "Web Page:"
 msgstr "Witryna WWW:"
 
@@ -4044,10 +3981,10 @@ msgid "Start date"
 msgstr "Data rozpoczÄcia"
 
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:3
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:640
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:644
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:4
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:3
-#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:139
+#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:157
 #: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:586
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
@@ -4056,7 +3993,7 @@ msgstr "Typ"
 msgid "Completion date"
 msgstr "Data ukoÅczenia"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:6
+#: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:6 ../mail/mail-send-recv.c:881
 msgid "Complete"
 msgstr "UkoÅczono"
 
@@ -4071,14 +4008,14 @@ msgstr "% ukoÅczenia"
 
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:10
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:18
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:394
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:383
 msgid "Priority"
 msgstr "Priorytet"
 
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:13
 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:7
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:6
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:388
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:377
 msgid "Created"
 msgstr "Utworzono"
 
@@ -4104,21 +4041,21 @@ msgstr "Wkleja wydarzenia ze schowka"
 msgid "Delete selected events"
 msgstr "Usuwa zaznaczone wydarzenia"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:472 ../calendar/gui/e-memo-table.c:198
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:286
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:472 ../calendar/gui/e-memo-table.c:195
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:283
 msgid "Deleting selected objects"
 msgstr "Usuwanie zaznaczonych obiektÃw"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:638 ../calendar/gui/e-memo-table.c:878
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1161
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:631 ../calendar/gui/e-memo-table.c:875
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1158
 msgid "Updating objects"
 msgstr "Aktualizowanie obiektÃw"
 
 #. To Translators: It will display "Organiser: NameOfTheUser <email ofuser com>"
 #. To Translators: It will display
 #. * "Organizer: NameOfTheUser <email ofuser com>"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1973 ../calendar/gui/e-memo-table.c:555
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:827
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1992 ../calendar/gui/e-memo-table.c:552
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:824
 #, c-format
 msgid "Organizer: %s <%s>"
 msgstr "Organizator: %s <%s>"
@@ -4126,20 +4063,20 @@ msgstr "Organizator: %s <%s>"
 #. With SunOne accouts, there may be no ':' in organiser.value
 #. With SunOne accounts, there may be no ':' in
 #. * organizer.value.
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1977 ../calendar/gui/e-memo-table.c:560
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:831
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1996 ../calendar/gui/e-memo-table.c:557
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:828
 #, c-format
 msgid "Organizer: %s"
 msgstr "Organizator: %s"
 
 #. To Translators: It will display "Location: PlaceOfTheMeeting"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1993 ../calendar/gui/print.c:3363
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2012 ../calendar/gui/print.c:3360
 #, c-format
 msgid "Location: %s"
 msgstr "Miejsce: %s"
 
 #. To Translators: It will display "Time: ActualStartDateAndTime (DurationOfTheMeeting)"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2024
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2043
 #, c-format
 msgid "Time: %s %s"
 msgstr "Czas: %s %s"
@@ -4153,86 +4090,86 @@ msgstr "Data rozpoczÄcia"
 msgid "End Date"
 msgstr "Data ukoÅczenia"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:813 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:182
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:196
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:144 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:179
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:242 ../calendar/gui/print.c:1162
-#: ../calendar/gui/print.c:1179 ../e-util/e-charset.c:52
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:842 ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:186
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:200
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:139 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:174
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:237 ../calendar/gui/print.c:1159
+#: ../calendar/gui/print.c:1176 ../e-util/e-charset.c:52
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3462
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5962
 #: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:101
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:475
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2885
 msgid "Unknown"
 msgstr "Nieznany"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1625
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1657
 msgid "Recurring"
 msgstr "Powtarzanie"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1627
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1659
 msgid "Assigned"
 msgstr "PrzyporzÄdkowano"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1629 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1146
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:206
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:186 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:196
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1062
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1661 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1145
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:210
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:181 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:191
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1075
 msgid "Yes"
 msgstr "Tak"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1629 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1146
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:207
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:198
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1661 ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1145
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:211
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:193
 msgid "No"
 msgstr "Nie"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3021
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3114
 #, c-format
 msgid "Opening %s"
 msgstr "Otwieranie %s"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3466
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:218
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:206 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:229
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2873
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3565
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:222
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:201 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:224
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5950
 msgid "Accepted"
 msgstr "Zaakceptowano"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3467
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:219
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:208 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:231
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2879
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3566
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:223
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:203 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:226
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5956
 msgid "Declined"
 msgstr "Odrzucono"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3468
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:220
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:210 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:233
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3567
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:224
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:205 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:228
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:561
 msgid "Tentative"
 msgstr "PrÃbne"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3469
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:221
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:212 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:235
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2882
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3568
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:225
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:207 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:230
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5959
 msgid "Delegated"
 msgstr "Oddelegowano"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3470
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:3569
 msgid "Needs action"
 msgstr "Wymaga dziaÅania"
 
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:157
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:636
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:633
 msgid "Free"
 msgstr "Wolny"
 
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:160
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:562 ../calendar/gui/e-task-table.c:637
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:562 ../calendar/gui/e-task-table.c:634
 msgid "Busy"
 msgstr "ZajÄty"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:721
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:720
 msgid ""
 "The geographical position must be entered in the format: \n"
 "\n"
@@ -4243,22 +4180,22 @@ msgstr ""
 "45.436845,125.862501"
 
 #. Translators: "None" for task's status
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:773
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:772
 msgctxt "cal-task-status"
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
 #. strftime format of a weekday, a date and a time, 24-hour.
-#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:163
+#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:162
 msgid "%a %m/%d/%Y %H:%M:%S"
 msgstr "%a, %d.%m.%Y %H:%M:%S"
 
 #. strftime format of a weekday, a date and a time, 12-hour.
-#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:166
+#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:165
 msgid "%a %m/%d/%Y %I:%M:%S %p"
 msgstr "%a, %d.%m.%Y %I:%M:%S %p"
 
-#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:174
+#: ../calendar/gui/e-cell-date-edit-text.c:173
 #, c-format
 msgid ""
 "The date must be entered in the format: \n"
@@ -4268,16 +4205,16 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #. String to use in 12-hour time format for times in the morning.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1022 ../calendar/gui/e-week-view.c:774
-#: ../calendar/gui/print.c:988 ../calendar/gui/print.c:1007
-#: ../calendar/gui/print.c:2498 ../calendar/gui/print.c:2518
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1027 ../calendar/gui/e-week-view.c:773
+#: ../calendar/gui/print.c:985 ../calendar/gui/print.c:1004
+#: ../calendar/gui/print.c:2495 ../calendar/gui/print.c:2515
 msgid "am"
 msgstr "AM"
 
 #. String to use in 12-hour time format for times in the afternoon.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1025 ../calendar/gui/e-week-view.c:777
-#: ../calendar/gui/print.c:993 ../calendar/gui/print.c:1009
-#: ../calendar/gui/print.c:2503 ../calendar/gui/print.c:2520
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1030 ../calendar/gui/e-week-view.c:776
+#: ../calendar/gui/print.c:990 ../calendar/gui/print.c:1006
+#: ../calendar/gui/print.c:2500 ../calendar/gui/print.c:2517
 msgid "pm"
 msgstr "PM"
 
@@ -4287,13 +4224,13 @@ msgstr "PM"
 #. * month, %B = full month name. You can change the
 #. * order but don't change the specifiers or add
 #. * anything.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1833 ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:833
-#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:222 ../calendar/gui/print.c:1982
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1836 ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:831
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:222 ../calendar/gui/print.c:1979
 msgid "%A %d %B"
 msgstr "%A %d %B"
 
 #. To Translators: the %d stands for a week number, it's value between 1 and 52/53
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2650
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2671
 #, c-format
 msgid "Week %d"
 msgstr "TydzieÅ %d"
@@ -4304,131 +4241,129 @@ msgstr "TydzieÅ %d"
 #. * day view, e.g. a day is displayed in
 #. * 24 "60 minute divisions" or
 #. * 48 "30 minute divisions".
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:791
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:790
 #, c-format
 msgid "%02i minute divisions"
 msgstr "%02i-minutowe przedziaÅy czasu"
 
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:816
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:815
 msgid "Show the second time zone"
 msgstr "WyÅwietlanie dodatkowej strefy czasowej"
 
 #. Translators: "None" indicates no second time zone set for a day view
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:833
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:179
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:231
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:832
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:185
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:237
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:18
 msgctxt "cal-second-zone"
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
-#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:867
+#: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:866
 #: ../calendar/gui/e-timezone-entry.c:322
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:262
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:268
 msgid "Select..."
 msgstr "Wybierz..."
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:67
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:65
 msgid "Chair Persons"
 msgstr "Osoby przewodniczÄce"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:68
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:66
 msgid "Required Participants"
 msgstr "Uczestnicy wymagani"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:69
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:67
 msgid "Optional Participants"
 msgstr "Uczestnicy opcjonalni"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:70
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:68
 msgid "Resources"
 msgstr "Zasoby"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:178
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:119 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:136
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1056 ../calendar/gui/print.c:1158
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:182
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:114 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:131
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1069 ../calendar/gui/print.c:1155
 msgid "Individual"
 msgstr "Osoba"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:179
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:121 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:138
-#: ../calendar/gui/print.c:1159 ../widgets/table/e-table-config.ui.h:8
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:183
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:116 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:133
+#: ../calendar/gui/print.c:1156 ../widgets/table/e-table-config.ui.h:8
 msgid "Group"
 msgstr "Grupa"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:180
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:123 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:140
-#: ../calendar/gui/print.c:1160
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:184
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:118 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:135
+#: ../calendar/gui/print.c:1157
 msgid "Resource"
 msgstr "ZasÃb"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:181
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:125 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:142
-#: ../calendar/gui/print.c:1161
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:185
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:120 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:137
+#: ../calendar/gui/print.c:1158
 msgid "Room"
 msgstr "PokÃj"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:192
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:154 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:171
-#: ../calendar/gui/print.c:1175
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:196
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:149 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:166
+#: ../calendar/gui/print.c:1172
 msgid "Chair"
 msgstr "ProwadzÄcy"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:193
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:156 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:173
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1059 ../calendar/gui/print.c:1176
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:197
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:151 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:168
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1072 ../calendar/gui/print.c:1173
 msgid "Required Participant"
 msgstr "Wymagany"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:194
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:158 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:175
-#: ../calendar/gui/print.c:1177
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:198
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:153 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:170
+#: ../calendar/gui/print.c:1174
 msgid "Optional Participant"
 msgstr "Opcjonalny"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:195
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:160 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:177
-#: ../calendar/gui/print.c:1178
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:199
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:155 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:172
+#: ../calendar/gui/print.c:1175
 msgid "Non-Participant"
 msgstr "NieuczestniczÄcy"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:217
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:204 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:227
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1069
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:221
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:199 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:222
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1082
 msgid "Needs Action"
 msgstr "Wymaga dziaÅania"
 
 #. The extra space is just a hack to occupy more space for Attendee
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:615
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:619
 msgid "Attendee             "
 msgstr "Uczestnik             "
 
 #. To translators: RSVP means "please reply"
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:667
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:671
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:6
 msgid "RSVP"
 msgstr "RSVP"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:216 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:239
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:211 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:234
 msgid "In Process"
 msgstr "W toku"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1887
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1906
 #, c-format
 msgid "Enter password to access free/busy information on server %s as user %s"
 msgstr ""
 "ProszÄ wprowadziÄ hasÅo, aby uzyskaÄ informacje o zajÄtoÅci na serwerze %s "
 "jako uÅytkownik %s"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1897
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1916
 #, c-format
 msgid "Failure reason: %s"
 msgstr "Przyczyna niepowodzenia: %s"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1902
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:958
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:453
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:339
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:1921
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:335
 #: ../smime/gui/component.c:54
 msgid "Enter password"
 msgstr "ProszÄ wprowadziÄ hasÅo"
@@ -4517,47 +4452,46 @@ msgstr "Nazwa wspÃlna"
 msgid "Language"
 msgstr "JÄzyk"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:436
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:474
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:231
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:246
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:293
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:459
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:433
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:476
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:233
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:248
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:306
 msgid "Memos"
 msgstr "Notatki"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:517 ../calendar/gui/e-task-table.c:790
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:514 ../calendar/gui/e-task-table.c:787
 msgid "* No Summary *"
 msgstr "* Brak podsumowania *"
 
 #. Translators: This is followed by an event's start date/time
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:604 ../calendar/gui/e-task-table.c:874
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:601 ../calendar/gui/e-task-table.c:871
 msgid "Start: "
 msgstr "RozpoczÄcie: "
 
 #. Translators: This is followed by an event's due date/time
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:623 ../calendar/gui/e-task-table.c:892
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:620 ../calendar/gui/e-task-table.c:889
 msgid "Due: "
 msgstr "Termin: "
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:742
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:739
 msgid "Cut selected memos to the clipboard"
 msgstr "Wycina zaznaczone notatki do schowka"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:748
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:745
 msgid "Copy selected memos to the clipboard"
 msgstr "Kopiuje zaznaczone notatki do schowka"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:754
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:751
 msgid "Paste memos from the clipboard"
 msgstr "Wkleja notatki ze schowka"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:760
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:586
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:757
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:611
 msgid "Delete selected memos"
 msgstr "Usuwa zaznaczonÄ notatkÄ"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:766
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:763
 msgid "Select all visible memos"
 msgstr "Zaznacza wszystkie widoczne notatki"
 
@@ -4569,41 +4503,40 @@ msgstr "KlikniÄcie pozwoli dodaÄ notatkÄ"
 #. * %d is the actual value, %% is replaced with a percent sign.
 #. * Result values will be 0%, 10%, 20%, ... 100%
 #.
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:611
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:608
 #, c-format
 msgid "%d%%"
 msgstr "%d%%"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:708 ../calendar/gui/print.c:2287
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:85
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1048
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:705 ../calendar/gui/print.c:2284
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:84
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1082
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:61
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:435
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:254
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:269
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:448
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:457
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:437
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:256
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:271
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:461
 msgid "Tasks"
 msgstr "Zadania"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1025
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1022
 msgid "Cut selected tasks to the clipboard"
 msgstr "Wycina zaznaczone zadania do schowka"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1031
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1028
 msgid "Copy selected tasks to the clipboard"
 msgstr "Kopiuje zaznaczone zadania do schowka"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1037
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1034
 msgid "Paste tasks from the clipboard"
 msgstr "Wkleja zadania ze schowka"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1043
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:710
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1040
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:735
 msgid "Delete selected tasks"
 msgstr "Usuwa zaznaczone zadanie"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1049
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1046
 msgid "Select all visible tasks"
 msgstr "Zaznacza wszystkie widoczne zadania"
 
@@ -4614,40 +4547,40 @@ msgstr "Strefa czasowa"
 #. strftime format %d = day of month, %B = full
 #. * month name. You can change the order but don't
 #. * change the specifiers or add anything.
-#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:239 ../calendar/gui/print.c:1963
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:239 ../calendar/gui/print.c:1960
 msgid "%d %B"
 msgstr "%d %B"
 
-#: ../calendar/gui/gnome-cal.c:2253
+#: ../calendar/gui/gnome-cal.c:2315
 msgid "Purging"
 msgstr "Czyszczenie"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:516 ../calendar/gui/itip-utils.c:571
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:684
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:650 ../calendar/gui/itip-utils.c:706
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:819
 msgid "An organizer must be set."
 msgstr "NaleÅy ustawiÄ organizatora."
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:563
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:698
 msgid "At least one attendee is necessary"
 msgstr "Wymagany jest co najmniej jeden uczestnik"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:770 ../calendar/gui/itip-utils.c:931
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:906 ../calendar/gui/itip-utils.c:1067
 msgid "Event information"
 msgstr "Informacja o spotkaniu"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:773 ../calendar/gui/itip-utils.c:934
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:909 ../calendar/gui/itip-utils.c:1070
 msgid "Task information"
 msgstr "Informacja o zadaniu"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:776 ../calendar/gui/itip-utils.c:937
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:912 ../calendar/gui/itip-utils.c:1073
 msgid "Memo information"
 msgstr "Informacja o notatce"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:779 ../calendar/gui/itip-utils.c:955
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:915 ../calendar/gui/itip-utils.c:1091
 msgid "Free/Busy information"
 msgstr "Informacja o zajÄtoÅci"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:782
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:918
 msgid "Calendar information"
 msgstr "Informacja kalendarza"
 
@@ -4655,7 +4588,7 @@ msgstr "Informacja kalendarza"
 #. * line of a meeting request or update email.
 #. * The full subject line would be:
 #. * "Accepted: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:819
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:955
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Accepted"
 msgstr "Zaakceptowano"
@@ -4664,7 +4597,7 @@ msgstr "Zaakceptowano"
 #. * line of a meeting request or update email.
 #. * The full subject line would be:
 #. * "Tentatively Accepted: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:826
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:962
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Tentatively Accepted"
 msgstr "WstÄpnie zaakceptowano"
@@ -4676,7 +4609,7 @@ msgstr "WstÄpnie zaakceptowano"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Declined: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:833 ../calendar/gui/itip-utils.c:881
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:969 ../calendar/gui/itip-utils.c:1017
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Declined"
 msgstr "Odrzucono"
@@ -4685,7 +4618,7 @@ msgstr "Odrzucono"
 #. * line of a meeting request or update email.
 #. * The full subject line would be:
 #. * "Delegated: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:840
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:976
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Delegated"
 msgstr "Oddelegowano"
@@ -4693,7 +4626,7 @@ msgstr "Oddelegowano"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Updated: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:853
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:989
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Updated"
 msgstr "Zaktualizowano"
@@ -4701,7 +4634,7 @@ msgstr "Zaktualizowano"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Cancel: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:860
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:996
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Anulowano"
@@ -4709,7 +4642,7 @@ msgstr "Anulowano"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Refresh: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:867
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1003
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Refresh"
 msgstr "OdÅwieÅono"
@@ -4717,252 +4650,252 @@ msgstr "OdÅwieÅono"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Counter-proposal: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:874
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1010
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Counter-proposal"
 msgstr "Kontrpropozycja"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:952
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1088
 #, c-format
 msgid "Free/Busy information (%s to %s)"
 msgstr "Informacja o zajÄtoÅci (od %s do %s)"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:960
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1096
 msgid "iCalendar information"
 msgstr "Informacja w formacie iCalendar"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:987
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1123
 msgid "Unable to book a resource, the new event collides with some other."
 msgstr "Nie moÅna zarezerwowaÄ zasobu. Nowe wydarzenie koliduje z innym."
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:991
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1127
 msgid "Unable to book a resource, error: "
 msgstr "Nie moÅna zarezerwowaÄ zasobu. BÅÄd: "
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1156
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:1306
 msgid "You must be an attendee of the event."
 msgstr "Trzeba naleÅeÄ do uczestnikÃw wydarzenia."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:592
+#: ../calendar/gui/print.c:589
 msgid "1st"
 msgstr "1."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:592
+#: ../calendar/gui/print.c:589
 msgid "2nd"
 msgstr "2."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:592
+#: ../calendar/gui/print.c:589
 msgid "3rd"
 msgstr "3."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:592
+#: ../calendar/gui/print.c:589
 msgid "4th"
 msgstr "4."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:592
+#: ../calendar/gui/print.c:589
 msgid "5th"
 msgstr "5."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:593
+#: ../calendar/gui/print.c:590
 msgid "6th"
 msgstr "6."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:593
+#: ../calendar/gui/print.c:590
 msgid "7th"
 msgstr "7."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:593
+#: ../calendar/gui/print.c:590
 msgid "8th"
 msgstr "8."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:593
+#: ../calendar/gui/print.c:590
 msgid "9th"
 msgstr "9."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:593
+#: ../calendar/gui/print.c:590
 msgid "10th"
 msgstr "10."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:594
+#: ../calendar/gui/print.c:591
 msgid "11th"
 msgstr "11."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:594
+#: ../calendar/gui/print.c:591
 msgid "12th"
 msgstr "12."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:594
+#: ../calendar/gui/print.c:591
 msgid "13th"
 msgstr "13."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:594
+#: ../calendar/gui/print.c:591
 msgid "14th"
 msgstr "14."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:594
+#: ../calendar/gui/print.c:591
 msgid "15th"
 msgstr "15."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:595
+#: ../calendar/gui/print.c:592
 msgid "16th"
 msgstr "16."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:595
+#: ../calendar/gui/print.c:592
 msgid "17th"
 msgstr "17."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:595
+#: ../calendar/gui/print.c:592
 msgid "18th"
 msgstr "18."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:595
+#: ../calendar/gui/print.c:592
 msgid "19th"
 msgstr "19."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:595
+#: ../calendar/gui/print.c:592
 msgid "20th"
 msgstr "20."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:596
+#: ../calendar/gui/print.c:593
 msgid "21st"
 msgstr "21."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:596
+#: ../calendar/gui/print.c:593
 msgid "22nd"
 msgstr "22."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:596
+#: ../calendar/gui/print.c:593
 msgid "23rd"
 msgstr "23."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:596
+#: ../calendar/gui/print.c:593
 msgid "24th"
 msgstr "24."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:596
+#: ../calendar/gui/print.c:593
 msgid "25th"
 msgstr "25."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:597
+#: ../calendar/gui/print.c:594
 msgid "26th"
 msgstr "26."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:597
+#: ../calendar/gui/print.c:594
 msgid "27th"
 msgstr "27."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:597
+#: ../calendar/gui/print.c:594
 msgid "28th"
 msgstr "28."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:597
+#: ../calendar/gui/print.c:594
 msgid "29th"
 msgstr "29."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:597
+#: ../calendar/gui/print.c:594
 msgid "30th"
 msgstr "30."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:598
+#: ../calendar/gui/print.c:595
 msgid "31st"
 msgstr "31."
 
 #. Translators: These are workday abbreviations, e.g. Su=Sunday and Th=thursday
-#: ../calendar/gui/print.c:655
+#: ../calendar/gui/print.c:652
 msgid "Su"
 msgstr "ni"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:655
+#: ../calendar/gui/print.c:652
 msgid "Mo"
 msgstr "po"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:655
+#: ../calendar/gui/print.c:652
 msgid "Tu"
 msgstr "wt"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:655
+#: ../calendar/gui/print.c:652
 msgid "We"
 msgstr "År"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:656
+#: ../calendar/gui/print.c:653
 msgid "Th"
 msgstr "cz"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:656
+#: ../calendar/gui/print.c:653
 msgid "Fr"
 msgstr "pt"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:656
+#: ../calendar/gui/print.c:653
 msgid "Sa"
 msgstr "so"
 
 #. Translators: This is part of "START to END" text,
 #. * where START and END are date/times.
-#: ../calendar/gui/print.c:3156
+#: ../calendar/gui/print.c:3153
 msgid " to "
 msgstr " do "
 
 #. Translators: This is part of "START to END
 #. * (Completed COMPLETED)", where COMPLETED is a
 #. * completed date/time.
-#: ../calendar/gui/print.c:3166
+#: ../calendar/gui/print.c:3163
 msgid " (Completed "
 msgstr " (UkoÅczono "
 
 #. Translators: This is part of "Completed COMPLETED",
 #. * where COMPLETED is a completed date/time.
-#: ../calendar/gui/print.c:3172
+#: ../calendar/gui/print.c:3169
 msgid "Completed "
 msgstr "UkoÅczono "
 
 #. Translators: This is part of "START (Due DUE)",
 #. * where START and DUE are dates/times.
-#: ../calendar/gui/print.c:3182
+#: ../calendar/gui/print.c:3179
 msgid " (Due "
 msgstr " (Termin "
 
 #. Translators: This is part of "Due DUE",
 #. * where DUE is a date/time due the event
 #. * should be finished.
-#: ../calendar/gui/print.c:3189
+#: ../calendar/gui/print.c:3186
 msgid "Due "
 msgstr "Termin "
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3354
+#: ../calendar/gui/print.c:3351
 #, c-format
 msgid "Summary: %s"
 msgstr "Podsumowanie: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3381
+#: ../calendar/gui/print.c:3378
 msgid "Attendees: "
 msgstr "Uczestnicy: "
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3424
+#: ../calendar/gui/print.c:3421
 #, c-format
 msgid "Status: %s"
 msgstr "Stan: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3439
+#: ../calendar/gui/print.c:3436
 #, c-format
 msgid "Priority: %s"
 msgstr "Priorytet: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3457
+#: ../calendar/gui/print.c:3454
 #, c-format
 msgid "Percent Complete: %i"
 msgstr "Procent ukoÅczenia: %i"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3468
+#: ../calendar/gui/print.c:3465
 #, c-format
 msgid "URL: %s"
 msgstr "Adres URL: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3481
+#: ../calendar/gui/print.c:3478
 #, c-format
 msgid "Categories: %s"
 msgstr "Kategorie: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:3492
+#: ../calendar/gui/print.c:3489
 msgid "Contacts: "
 msgstr "Kontakty: "
 
@@ -4987,185 +4920,185 @@ msgstr "jest wiÄksze niÅ"
 msgid "is less than"
 msgstr "jest mniejsze niÅ"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:84
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:83
 msgid "Appointments and Meetings"
 msgstr "Spotkania i zebrania"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:437
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:870
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2499
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:468
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:905
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5564
 msgid "Opening calendar"
 msgstr "Otwieranie kalendarza"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:585
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:616
 msgid "iCalendar files (.ics)"
 msgstr "Pliki iCalendar (.ics)"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:586
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:617
 msgid "Evolution iCalendar importer"
 msgstr "Asystent importu plikÃw iCalendar dla programu Evolution"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:676
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:707
 msgid "Reminder!"
 msgstr "Przypomnienie!"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:760
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:791
 msgid "vCalendar files (.vcs)"
 msgstr "Pliki vCalendar (.vcs)"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:761
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:792
 msgid "Evolution vCalendar importer"
 msgstr "Asystent importu plikÃw vCalendar dla programu Evolution"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1041
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1075
 msgid "Calendar Events"
 msgstr "Wydarzenia kalendarza"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1085
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1119
 msgid "Evolution Calendar intelligent importer"
 msgstr "Inteligentny asystent importu kalendarza programu Evolution"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1153
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1471
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1187
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1505
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Meeting"
 msgstr "Zebranie"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1153
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1471
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1187
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1505
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Event"
 msgstr "Wydarzenie"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1156
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1472
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1190
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1506
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Task"
 msgstr "Zadanie"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1159
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1473
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1193
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1507
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Memo"
 msgstr "Notatka"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1168
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1202
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "has recurrences"
 msgstr "zawiera powtÃrzenia"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1173
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1207
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "is an instance"
 msgstr "jest instancjÄ"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1178
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1212
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "has reminders"
 msgstr "zawiera przypomnienia"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1183
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1217
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "has attachments"
 msgstr "zawiera zaÅÄczniki"
 
 #. Translators: Appointment's classification
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1196
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1230
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Public"
 msgstr "Publiczne"
 
 #. Translators: Appointment's classification
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1199
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1233
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Private"
 msgstr "Prywatne"
 
 #. Translators: Appointment's classification
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1202
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1236
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Confidential"
 msgstr "Poufne"
 
 #. Translators: Appointment's classification section name
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1206
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1240
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Classification"
 msgstr "Klasyfikacja"
 
 #. Translators: Appointment's summary
 #. Translators: Column header for a component summary
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1211
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1512
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1245
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1546
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Summary"
 msgstr "Podsumowanie"
 
 #. Translators: Appointment's location
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1217
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1251
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Location"
 msgstr "PoÅoÅenie"
 
 #. Translators: Appointment's start time
 #. Translators: Column header for a component start date/time
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1225
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1508
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1259
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1542
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Start"
 msgstr "RozpoczÄcie"
 
 #. Translators: 'Due' like the time due a task should be finished
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1236
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1270
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Due"
 msgstr "Termin"
 
 #. Translators: Appointment's end time
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1248
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1282
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "End"
 msgstr "ZakoÅczenie"
 
 #. Translators: Appointment's categories
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1258
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1292
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Categories"
 msgstr "Kategorie"
 
 #. Translators: Appointment's complete value (either percentage, or a date/time of a completion)
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1282
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1316
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Completed"
 msgstr "UkoÅczono"
 
 #. Translators: Appointment's URL
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1290
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1324
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "URL"
 msgstr "Adres URL"
 
 #. Translators: Appointment's organizer
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1301
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1304
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1335
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1338
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Organizer"
 msgstr "Organizator"
 
 #. Translators: Appointment's attendees
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1324
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1327
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1358
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1361
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Attendees"
 msgstr "Uczestnicy"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1341
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1375
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Description"
 msgstr "Opis"
 
 #. Translators: Column header for a component type; it can be Event, Task or Memo
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1504
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1538
 msgctxt "iCalImp"
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
@@ -6718,318 +6651,12 @@ msgstr "Pacyfik/Wallis"
 msgid "Pacific/Yap"
 msgstr "Pacyfik/Yap"
 
-#. TRANSLATORS: don't translate the terms in brackets
-#: ../capplet/anjal-settings-main.c:161
-msgid "ID of the socket to embed in"
-msgstr "Identyfikator gniazda do osadzenia"
-
-#: ../capplet/anjal-settings-main.c:162
-msgid "socket"
-msgstr "gniazdo"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:77
-msgid "Please enter your full name."
-msgstr "ProszÄ podaÄ nazwisko i imiÄ."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:78
-msgid "Please enter your email address."
-msgstr "ProszÄ podaÄ adres e-mail."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:79
-msgid "The email address you have entered is invalid."
-msgstr "Podany adres e-mail jest nieprawidÅowy."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:80
-msgid "Please enter your password."
-msgstr "ProszÄ podaÄ hasÅo."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:282
-#: ../mail/em-account-editor.c:5453 ../plugins/caldav/caldav-source.c:68
-msgid "CalDAV"
-msgstr "CalDAV"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:376
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:421
-#: ../mail/em-account-editor.c:5324 ../mail/em-account-editor.c:5381
-#: ../modules/online-accounts/e-online-accounts-google.c:295
-#: ../modules/online-accounts/e-online-accounts-google.c:369
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:55
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:83
-msgid "Google"
-msgstr "Google"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:497
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:601
-#: ../mail/em-account-editor.c:4857 ../mail/em-account-editor.c:4892
-msgid "Always (SSL)"
-msgstr "Zawsze (SSL)"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:500
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:604
-#: ../mail/em-account-editor.c:4860 ../mail/em-account-editor.c:4895
-msgid "When possible (TLS)"
-msgstr "Kiedy to moÅliwe (TLS)"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:503
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:607
-#: ../mail/em-account-editor.c:1752 ../mail/em-account-editor.c:4863
-#: ../mail/em-account-editor.c:4898
-msgid "Never"
-msgstr "Nigdy"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:511
-msgid "Personal details:"
-msgstr "SzczegÃÅy osobiste:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:518 ../mail/mail-config.ui.h:180
-msgid "Name:"
-msgstr "Nazwa:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:527 ../mail/mail-config.ui.h:181
-msgid "Email address:"
-msgstr "Adres e-mail:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:537 ../mail/mail-config.ui.h:182
-msgid "Details:"
-msgstr "SzczegÃÅy:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:545 ../mail/mail-config.ui.h:183
-msgid "Receiving"
-msgstr "Pobieranie"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:552 ../mail/mail-config.ui.h:185
-msgid "Server type:"
-msgstr "Typ serwera:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:561 ../mail/mail-config.ui.h:186
-msgid "Server address:"
-msgstr "Adres serwera:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:570 ../mail/mail-config.ui.h:187
-msgid "Username:"
-msgstr "Nazwa uÅytkownika:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:579
-msgid "Use encryption:"
-msgstr "Szyfrowanie:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:612 ../mail/mail-config.ui.h:184
-msgid "Sending"
-msgstr "WysyÅanie"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:655
-msgid ""
-"To use the email application you'll need to setup an account. Put your email "
-"address and password in below and we'll try and work out all the settings. "
-"If we can't do it automatically you'll need your server details as well."
-msgstr ""
-"Do korzystania z programu pocztowego naleÅy ustawiÄ konto. ProszÄ podaÄ "
-"adres e-mail i hasÅo poniÅej, a podjÄta zostanie prÃba wykrycia ustawieÅ. "
-"JeÅli automatyczna prÃba nie powiedzie siÄ, trzeba bÄdzie podaÄ takÅe "
-"szczegÃÅy serwera."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:657
-msgid ""
-"Sorry, we can't work out the settings to get your mail automatically. Please "
-"enter them below. We've tried to make a start with the details you just "
-"entered but you may need to change them."
-msgstr ""
-"Nie moÅna automatycznie wykryÄ ustawieÅ poczty. ProszÄ wprowadziÄ je "
-"poniÅej. Formularz wypeÅniono podanymi wczeÅniej danymi, ale byÄ moÅe trzeba "
-"je zmieniÄ."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:659
-msgid "You can specify more options to configure the account."
-msgstr "MoÅna okreÅliÄ wiÄcej opcji, aby skonfigurowaÄ konto."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:661
-msgid ""
-"Now we need your settings for sending mail. We've tried to make some guesses "
-"but you should check them over to make sure."
-msgstr ""
-"W tym momencie potrzebne sÄ ustawienia wysyÅania poczty. Pola zawierajÄ "
-"ustawienia wstÄpne, ktÃre naleÅy sprawdziÄ dla pewnoÅci."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:662
-msgid "You can specify your default settings for your account."
-msgstr "Tutaj moÅna okreÅliÄ domyÅlne ustawienia dla konta."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:663
-msgid ""
-"Time to check things over before we try and connect to the server and fetch "
-"your mail."
-msgstr ""
-"Czas sprawdziÄ dane przed prÃbÄ poÅÄczenia z serwerem i pobraniem poczty."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:678
-#: ../mail/em-account-editor.c:2972 ../mail/em-account-editor.c:3111
-msgid "Identity"
-msgstr "ToÅsamoÅÄ"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:678
-msgid "Next - Receiving mail"
-msgstr "Dalej - Odbieranie poczty"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:679
-msgid "Receiving mail"
-msgstr "Odbieranie poczty"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:679
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:680
-msgid "Next - Sending mail"
-msgstr "Dalej - WysyÅanie wiadomoÅci"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:679
-msgid "Back - Identity"
-msgstr "Wstecz - ToÅsamoÅÄ"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:679
-msgid "Next - Receiving options"
-msgstr "Dalej - Opcje odbierania"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:680
-msgid "Receiving options"
-msgstr "Opcje odbierania"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:680
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:682
-msgid "Back - Receiving mail"
-msgstr "Wstecz - Odbieranie poczty"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:682
-msgid "Sending mail"
-msgstr "WysyÅanie poczty"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:682
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:683
-msgid "Next - Review account"
-msgstr "Dalej - PrzeglÄd konta"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:682
-msgid "Next - Defaults"
-msgstr "Dalej - DomyÅlne"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:682
-msgid "Back - Receiving options"
-msgstr "Wstecz - Opcje odbierania"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:683
-#: ../mail/em-account-editor.c:4124
-msgid "Defaults"
-msgstr "DomyÅlne"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:683
-msgid "Back - Sending mail"
-msgstr "Wstecz - WysyÅanie poczty"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:685
-msgid "Review account"
-msgstr "PrzeglÄd konta"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:685
-msgid "Finish"
-msgstr "ZakoÅcz"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:685
-msgid "Back - Sending"
-msgstr "Wstecz - WysyÅanie"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:855
-msgid "Setup Google contacts with Evolution"
-msgstr "Ustawienie kontaktÃw Google z programem Evolution"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:856
-msgid "Setup Google calendar with Evolution"
-msgstr "Ustawienie kalendarza Google z programem Evolution"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:861
-#: ../mail/em-account-editor.c:4952
-msgid "You may need to enable IMAP access."
-msgstr "NaleÅy wÅÄczyÄ dostÄp IMAP."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:869
-#: ../mail/em-account-editor.c:4929
-msgid "Google account settings:"
-msgstr "Ustawienia konta Google:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:895
-msgid "Setup Yahoo calendar with Evolution"
-msgstr "Ustawienie kalendarza Yahoo! z programem Evolution"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:899
-#: ../mail/em-account-editor.c:4999
-msgid ""
-"Yahoo calendars are named as firstname_lastname. We have tried to form the "
-"calendar name. So please confirm and re-enter the calendar name if it is not "
-"correct."
-msgstr ""
-"Kalendarze Yahoo! majÄ nazwy imiÄ_nazwisko. SprÃbowano sformatowaÄ nazwÄ "
-"kalendarza. ProszÄ potwierdziÄ i ponownie wpisaÄ nazwÄ kalendarza, jeÅli "
-"nie jest poprawna."
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:908
-#: ../mail/em-account-editor.c:4984
-msgid "Yahoo account settings:"
-msgstr "Ustawienia konta Yahoo!:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:922
-msgid "Yahoo Calendar name:"
-msgstr "Nazwa kalendarza Yahoo!:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:1119
-msgid "Password:"
-msgstr "HasÅo:"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:1173
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:262
-msgid "Close Tab"
-msgstr "Zamknij kartÄ"
-
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:1185
-msgid "Account Wizard"
-msgstr "Asystent konta"
-
-#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:212
-msgid "Evolution account assistant"
-msgstr "Asystent kont programu Evolution"
-
-#. create the local source group
-#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:377
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:536
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:106
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:136
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:119
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:154
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:112
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:112
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:108
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:121
-msgid "On This Computer"
-msgstr "Lokalne"
-
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:152
-#, c-format
-msgid "Modify %s..."
-msgstr "Modyfikuj %s..."
-
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:154
-msgid "Add a new account"
-msgstr "Dodawanie nowego konta"
-
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:194
-msgid "Account management"
-msgstr "ZarzÄdzanie kontami"
-
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:274
-msgid "Settings"
-msgstr "Ustawienia"
-
 #: ../composer/e-composer-actions.c:208
 msgid "Save as..."
 msgstr "Zapisz jako..."
 
 #: ../composer/e-composer-actions.c:295
-#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:211
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-editor.c:285
 msgid "_Close"
 msgstr "Zam_knij"
 
@@ -7045,7 +6672,7 @@ msgstr "Nowa _wiadomoÅÄ"
 msgid "Open New Message window"
 msgstr "OtwÃrz okno nowej wiadomoÅci"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:311 ../shell/e-shell-window-actions.c:1523
+#: ../composer/e-composer-actions.c:311 ../shell/e-shell-window-actions.c:1495
 msgid "Configure Evolution"
 msgstr "Konfiguruje program Evolution"
 
@@ -7081,7 +6708,7 @@ msgstr "Zapisz jako s_zkic"
 msgid "Save as draft"
 msgstr "Zapisz jako szkic"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:370 ../composer/e-composer-private.c:317
+#: ../composer/e-composer-actions.c:370 ../composer/e-composer-private.c:325
 msgid "S_end"
 msgstr "_WyÅlij"
 
@@ -7173,15 +6800,15 @@ msgstr "PrzeÅÄcza wyÅwietlanie pola \"OdpowiedÅ do\""
 msgid "Save Draft"
 msgstr "Zapisz szkic"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:42
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:43
 msgid "Enter the recipients of the message"
 msgstr "ProszÄ podaÄ adres odbiorcy wiadomoÅci"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:44
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:45
 msgid "Enter the addresses that will receive a carbon copy of the message"
 msgstr "ProszÄ podaÄ adresy, pod ktÃre zostanie przesÅana kopia wiadomoÅci"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:47
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:48
 msgid ""
 "Enter the addresses that will receive a carbon copy of the message without "
 "appearing in the recipient list of the message"
@@ -7189,67 +6816,52 @@ msgstr ""
 "ProszÄ podaÄ adresy, ktÃre nie majÄ siÄ pojawiÄ w liÅcie odbiorcÃw, a pod "
 "ktÃre zostanie przesÅana kopia wiadomoÅci"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:779
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:849
 msgid "Fr_om:"
 msgstr "_Od:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:788
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:856
 msgid "_Reply-To:"
 msgstr "Odpo_wiedÅ do:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:792
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:861
 msgid "_To:"
 msgstr "_Do:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:797
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:867
 msgid "_Cc:"
 msgstr "_Kopia:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:802
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:873
 msgid "_Bcc:"
 msgstr "_Ukryta kopia:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:807
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:878
 msgid "_Post To:"
 msgstr "_WyÅlij do:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:811
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:882
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "_Temat:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:820
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:890
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:466
 msgid "Si_gnature:"
 msgstr "Podp_is:"
 
-#: ../composer/e-composer-name-header.c:145
+#: ../composer/e-composer-name-header.c:215
 msgid "Click here for the address book"
 msgstr "KlikniÄcie otworzy ksiÄÅkÄ adresowÄ"
 
-#: ../composer/e-composer-post-header.c:135
+#: ../composer/e-composer-post-header.c:184
 msgid "Click here to select folders to post to"
 msgstr "KlikniÄcie wybierze katalogi docelowe wysyÅki"
 
-#: ../composer/e-composer-private.c:215
-msgid "Undo the last action"
-msgstr "Cofa ostatnie dziaÅanie"
-
-#: ../composer/e-composer-private.c:219
-msgid "Redo the last undone action"
-msgstr "Powtarza ostatnie cofniÄte dziaÅanie"
-
-#: ../composer/e-composer-private.c:223
-msgid "Search for text"
-msgstr "Wyszukiwanie tekstu"
-
-#: ../composer/e-composer-private.c:227
-msgid "Search for and replace text"
-msgstr "Wyszukiwanie i zastÄpowanie tekstu"
-
-#: ../composer/e-composer-private.c:337
+#: ../composer/e-composer-private.c:345
 msgid "Save draft"
 msgstr "Zapisz szkic"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:813
+#: ../composer/e-msg-composer.c:856
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot sign outgoing message: No signing certificate set for this account"
@@ -7257,7 +6869,7 @@ msgstr ""
 "Nie moÅna podpisaÄ wiadomoÅci wychodzÄcej: Nie ustawiono certyfikatu "
 "podpisujÄcego dla tego konta"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:822
+#: ../composer/e-msg-composer.c:865
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot encrypt outgoing message: No encryption certificate set for this "
@@ -7266,23 +6878,23 @@ msgstr ""
 "Nie moÅna zaszyfrowaÄ wiadomoÅci wychodzÄcej: Nie ustawiono certyfikatu "
 "szyfrujÄcego dla tego konta"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:1609 ../composer/e-msg-composer.c:1996
+#: ../composer/e-msg-composer.c:1545 ../composer/e-msg-composer.c:1954
 msgid "Compose Message"
 msgstr "Tworzenie wiadomoÅci"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:4163
+#: ../composer/e-msg-composer.c:4198
 msgid "The composer contains a non-text message body, which cannot be edited."
 msgstr ""
 "Edytor wiadomoÅci zawiera treÅÄ niebÄdÄcÄ tekstem, ktÃra nie moÅe podlegaÄ "
 "modyfikacjom."
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:4867
+#: ../composer/e-msg-composer.c:4875
 msgid "Untitled Message"
 msgstr "WiadomoÅÄ bez tytuÅu"
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:1
 msgid "You cannot attach the file &quot;{0}&quot; to this message."
-msgstr "Nie moÅna zaÅÄczyÄ pliku &quot;{0}&quot; do tej wiadomoÅci."
+msgstr "Nie moÅna zaÅÄczyÄ pliku \"{0}\" do tej wiadomoÅci."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:2
 msgid "The file '{0}' is not a regular file and cannot be sent in a message."
@@ -7295,7 +6907,7 @@ msgstr "Nie moÅna pobraÄ wiadomoÅci do zaÅÄczenia z {0}."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:4
 msgid "Because &quot;{1}&quot;."
-msgstr "Przyczyna: &quot;{1}&quot;."
+msgstr "Przyczyna: \"{1}\"."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:5
 msgid "Do you want to recover unfinished messages?"
@@ -7320,11 +6932,11 @@ msgstr "_OdtwÃrz"
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:9
 msgid "Could not save to autosave file &quot;{0}&quot;."
-msgstr "Nie moÅna zapisaÄ do pliku automatycznego zapisu &quot;{0}&quot;."
+msgstr "Nie moÅna zapisaÄ do pliku automatycznego zapisu \"{0}\"."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:10
 msgid "Error saving to autosave because &quot;{1}&quot;."
-msgstr "BÅÄd zapisu do pliku automatycznego zapisu z powodu &quot;{1}&quot;."
+msgstr "BÅÄd zapisu do pliku automatycznego zapisu z powodu \"{1}\"."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:11
 msgid "Download in progress. Do you want to send the mail?"
@@ -7369,12 +6981,11 @@ msgstr "Nie moÅna utworzyÄ wiadomoÅci."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:21
 msgid "Because &quot;{0}&quot;, you may need to select different mail options."
-msgstr ""
-"Z powodu &quot;{0}&quot; moÅe byÄ konieczne uÅycie innych opcji poczty."
+msgstr "Z powodu \"{0}\" moÅe byÄ konieczne uÅycie innych opcji poczty."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:22
 msgid "Could not read signature file &quot;{0}&quot;."
-msgstr "Nie moÅna odczytaÄ pliku podpisu &quot;{0}&quot;."
+msgstr "Nie moÅna odczytaÄ pliku podpisu \"{0}\"."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:23
 msgid "All accounts have been removed."
@@ -7390,7 +7001,7 @@ msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas zapisywania do katalogu WychodzÄce."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:26
 msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;. The message has not been sent."
-msgstr "ZgÅoszony bÅÄd: &quot;{0}&quot;. WiadomoÅÄ nie zostaÅa zapisana."
+msgstr "ZgÅoszony bÅÄd: \"{0}\". WiadomoÅÄ nie zostaÅa zapisana."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:27
 msgid "An error occurred while saving to your Drafts folder."
@@ -7401,16 +7012,15 @@ msgid ""
 "The reported error was &quot;{0}&quot;. The message has most likely not been "
 "saved."
 msgstr ""
-"ZgÅoszony bÅÄd: &quot;{0}&quot;. WiadomoÅÄ prawdopodobnie nie zostaÅa "
-"zapisana."
+"ZgÅoszony bÅÄd: \"{0}\". WiadomoÅÄ prawdopodobnie nie zostaÅa zapisana."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:29
 msgid "An error occurred while sending. How do you want to proceed?"
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas wysyÅania. Jak kontynuowaÄ?"
 
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:30 ../mail/mail.error.xml.h:157
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:30 ../mail/mail.error.xml.h:152
 msgid "The reported error was &quot;{0}&quot;."
-msgstr "ZgÅoszony bÅÄd: &quot;{0}&quot;."
+msgstr "ZgÅoszony bÅÄd: \"{0}\"."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:31
 msgid "_Save to Outbox"
@@ -7448,13 +7058,13 @@ msgstr "Powiadamianie o alarmach Evolution"
 msgid "Calendar event notifications"
 msgstr "Powiadamianie o wydarzeniach z kalendarza"
 
-#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:1 ../mail/e-mail-browser.c:941
+#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:1 ../mail/e-mail-browser.c:936
 #: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:215
 #: ../shell/e-shell-window-private.c:243
 msgid "Evolution"
 msgstr "Evolution"
 
-#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:2 ../shell/e-shell-window-actions.c:654
+#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:2 ../shell/e-shell-window-actions.c:651
 msgid "Groupware Suite"
 msgstr "Pakiet do pracy grupowej"
 
@@ -7475,7 +7085,6 @@ msgid "Configure email accounts"
 msgstr "Konfiguracja kont pocztowych"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:1
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:21
 msgid "Enable address formatting"
 msgstr "WÅÄczenie formatowania adresÃw"
 
@@ -7488,12 +7097,10 @@ msgstr ""
 "docelowego"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:3
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:3
 msgid "Autocomplete length"
 msgstr "DÅugoÅÄ automatycznego uzupeÅniania"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:4
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:4
 msgid ""
 "The number of characters that must be typed before Evolution will attempt to "
 "autocomplete."
@@ -7502,12 +7109,10 @@ msgstr ""
 "automatycznego uzupeÅniania."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:5
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:5
 msgid "Show autocompleted name with an address"
 msgstr "WyÅwietlanie automatycznie uzupeÅnionej nazwy wraz z adresem"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:6
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:6
 msgid ""
 "Whether force showing the mail address with the name of the autocompleted "
 "contact in the entry."
@@ -7516,22 +7121,18 @@ msgstr ""
 "uzupeÅnionego kontaktu."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:7
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:7
 msgid "URI for the folder last used in the select names dialog"
 msgstr "Adres URI katalogu ostatnio uÅywanego w oknie wyboru nazw"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:8
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:8
 msgid "URI for the folder last used in the select names dialog."
 msgstr "Adres URI katalogu ostatnio uÅywanego w oknie wyboru nazw."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:9
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:9
 msgid "Contact layout style"
 msgstr "Styl ukÅadu listy kontaktÃw"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:10
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:10
 msgid ""
 "The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
 "the contact list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the "
@@ -7544,27 +7145,22 @@ msgstr ""
 "podglÄdu obok listy kontaktÃw."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:11
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:13
 msgid "Contact preview pane position (horizontal)"
 msgstr "PoÅoÅenie panelu podglÄdu kontaktÃw (poziome)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:12
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:14
 msgid "Position of the contact preview pane when oriented horizontally."
 msgstr "PoÅoÅenie panelu podglÄdu kontaktÃw uÅoÅonego poziomo."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:13
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:15
 msgid "Contact preview pane position (vertical)"
 msgstr "PoÅoÅenie panelu widoku kontaktu (pionowe)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:14
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:16
 msgid "Position of the contact preview pane when oriented vertically."
 msgstr "PoÅoÅenie panelu podglÄdu kontaktÃw uÅoÅonego pionowo."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:15
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:19
 msgid "Show maps"
 msgstr "WyÅwietlanie map"
 
@@ -7573,7 +7169,6 @@ msgid "Whether to show maps in preview pane"
 msgstr "OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ mapy w panelu podglÄdu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:17
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:11
 msgid "Primary address book"
 msgstr "GÅÃwna ksiÄÅka adresowa"
 
@@ -7586,22 +7181,18 @@ msgstr ""
 "\"Kontakty\""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:19
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:17
 msgid "Show preview pane"
 msgstr "WyÅwietlanie panelu podglÄdu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.addressbook.gschema.xml.in.h:20
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:18
 msgid "Whether to show the preview pane."
 msgstr "OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ panel podglÄdu."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:1
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.schemas.in.h:1
 msgid "Convert mail messages to Unicode"
 msgstr "Konwertuje tekst wiadomoÅci do unikodu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.bogofilter.gschema.xml.in.h:2
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.schemas.in.h:2
 msgid ""
 "Convert message text to Unicode UTF-8 to unify spam/ham tokens coming from "
 "different character sets."
@@ -7610,17 +7201,14 @@ msgstr ""
 "z innych kodowaÅ."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:1
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:123
 msgid "Save directory for reminder audio"
 msgstr "Katalog do zapisu plikÃw dÅwiÄkowych przypomnieÅ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:2
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:124
 msgid "Directory for saving reminder audio files"
 msgstr "Katalog do zapisywania plikÃw dÅwiÄkowych przypomnieÅ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:3
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:103
 msgid "Birthday and anniversary reminder value"
 msgstr "WartoÅÄ przypomnieÅ o urodzinach i rocznicach"
 
@@ -7630,7 +7218,6 @@ msgstr ""
 "Liczba jednostek okreÅlajÄcych przypomnienie o urodzinach lub rocznicach"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:5
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:105
 msgid "Birthday and anniversary reminder units"
 msgstr "Jednostki przypomnieÅ o urodzinach i rocznicach"
 
@@ -7643,7 +7230,6 @@ msgstr ""
 "\" (minuty), \"hours\" (godziny) lub \"days\" (dni)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:7
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:63
 msgid "Compress weekends in month view"
 msgstr "Kompresowanie weekendÃw w widoku miesiÄca"
 
@@ -7656,7 +7242,6 @@ msgstr ""
 "umieszczenie soboty i niedzieli w miejscu jednego dnia"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:9
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:91
 msgid "Ask for confirmation when deleting items"
 msgstr "Pytanie o potwierdzanie przed usuniÄciem elementÃw"
 
@@ -7665,7 +7250,6 @@ msgid "Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task"
 msgstr "OkreÅla, czy potwierdzaÄ usuwanie spotkaÅ i zadaÅ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:11
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:93
 msgid "Confirm expunge"
 msgstr "Potwierdzanie oczyszczania"
 
@@ -7674,7 +7258,6 @@ msgid "Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks"
 msgstr "OkreÅla, czy potwierdzaÄ oczyszczanie spotkaÅ i zadaÅ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:13
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:45
 msgid "Month view vertical pane position"
 msgstr "PoÅoÅenie pionowe panelu widoku miesiÄca"
 
@@ -7685,7 +7268,6 @@ msgid ""
 msgstr "PoÅoÅenie panelu pionowego pomiÄdzy listÄ kalendarzy a nawigatorem dat"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:15
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:33
 msgid "Workday end hour"
 msgstr "Godzina koÅca dnia roboczego"
 
@@ -7694,37 +7276,30 @@ msgid "Hour the workday ends on, in twenty four hour format, 0 to 23"
 msgstr "Godzina zakoÅczenia dnia roboczego, w formacie 24-godzinnym - 0 do 23"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:17
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:35
 msgid "Workday end minute"
 msgstr "Minuta koÅca dnia roboczego"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:18
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:36
 msgid "Minute the workday ends on, 0 to 59."
 msgstr "Minuta koÅca dnia roboczego - od 0 do 59."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:19
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:29
 msgid "Workday start hour"
 msgstr "Godzina poczÄtku dnia roboczego"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:20
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:30
 msgid "Hour the workday starts on, in twenty four hour format, 0 to 23."
 msgstr "Godzina rozpoczÄcia dnia roboczego, w formacie 24-godzinnym - 0 do 23."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:21
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:31
 msgid "Workday start minute"
 msgstr "Minuta poczÄtku dnia roboczego"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:22
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:32
 msgid "Minute the workday starts on, 0 to 59."
 msgstr "Minuta poczÄtku dnia roboczego - od 0 do 59."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:23
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:7
 msgid "The second timezone for a Day View"
 msgstr "Dodatkowa strefa czasowa dla widoku jednego dnia"
 
@@ -7737,7 +7312,6 @@ msgstr ""
 "do wartoÅci uÅywanych w kluczu \"timezone\""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:25
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:9
 msgid "Recently used second time zones in a Day View"
 msgstr "Ostatnio uÅywane dodatkowe strefy czasowe w widoku jednego dnia"
 
@@ -7758,7 +7332,6 @@ msgstr ""
 "zapamiÄtane na liÅcie \"day-second-zones\""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:29
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:97
 msgid "Default reminder value"
 msgstr "DomyÅlna wartoÅÄ przypomnienia"
 
@@ -7767,7 +7340,6 @@ msgid "Number of units for determining a default reminder"
 msgstr "Liczba jednostek okreÅlajÄcych domyÅlne przypomnienie"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:31
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:99
 msgid "Default reminder units"
 msgstr "DomyÅlne jednostki przypomnienia"
 
@@ -7778,68 +7350,55 @@ msgstr ""
 "\" (godziny) lub \"days\" (dni)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:33
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:25
 msgid "Show categories field in the event/meeting/task editor"
 msgstr "WyÅwietlanie pola kategorii w edytorze wydarzeÅ/zadaÅ/zebraÅ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:34
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:26
 msgid "Whether to show categories field in the event/meeting editor"
 msgstr "OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ kategorie edytorze wydarzeÅ/zebraÅ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:35
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:15
 msgid "Show Role field in the event/task/meeting editor"
 msgstr "WyÅwietlanie pola roli w edytorze wydarzeÅ/zadaÅ/zebraÅ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:36
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:16
 msgid "Whether to show role field in the event/task/meeting editor"
 msgstr "OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ pole roli w edytorze wydarzeÅ/zadaÅ/zebraÅ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:37
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:21
 msgid "Show RSVP field in the event/task/meeting editor"
 msgstr "WyÅwietlanie pola RSVP w edytorze wydarzeÅ/zadaÅ/zebraÅ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:38
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:22
 msgid "Whether to show RSVP field in the event/task/meeting editor"
 msgstr "OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ pole RSVP w edytorze wydarzeÅ/zadaÅ/zebraÅ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:39
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:17
 msgid "Show status field in the event/task/meeting editor"
 msgstr "WyÅwietlanie pola stanu w edytorze wydarzeÅ/zadaÅ/zebraÅ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:40
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:18
 msgid "Whether to show status field in the event/task/meeting editor"
 msgstr "OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ pole stanu w edytorze wydarzeÅ/zadaÅ/zebraÅ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:41
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:23
 msgid "Show timezone field in the event/meeting editor"
 msgstr "WyÅwietlanie pola strefy czasowej w edytorze wydarzeÅ/zadaÅ/zebraÅ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:42
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:24
 msgid "Whether to show timezone field in the event/meeting editor"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ pole strefy czasowej w edytorze wydarzeÅ/zadaÅ/zebraÅ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:43
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:19
 msgid "Show type field in the event/task/meeting editor"
 msgstr "WyÅwietlanie pola typu w edytorze wydarzeÅ/zadaÅ/zebraÅ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:44
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:20
 msgid "Whether to show type field in the event/task/meeting editor"
 msgstr "OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ pole typu w edytorze wydarzeÅ/zadaÅ/zebraÅ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:45
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:81
 msgid "Hide completed tasks"
 msgstr "Ukrywanie ukoÅczonych zadaÅ"
 
@@ -7848,7 +7407,6 @@ msgid "Whether to hide completed tasks in the tasks view"
 msgstr "OkreÅla, czy ukrywaÄ ukoÅczone zadania w widoku zadaÅ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:47
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:83
 msgid "Hide task units"
 msgstr "Jednostki ukrywania zadaÅ"
 
@@ -7860,7 +7418,6 @@ msgstr ""
 "\" (godziny) lub \"days\" (dni)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:49
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:85
 msgid "Hide task value"
 msgstr "WartoÅÄ ukrywania zadania"
 
@@ -7869,7 +7426,6 @@ msgid "Number of units for determining when to hide tasks"
 msgstr "Liczba jednostek okreÅlajÄcych, kiedy ukryÄ zadania"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:51
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:39
 msgid "Horizontal pane position"
 msgstr "Poziome poÅoÅenie panelu"
 
@@ -7882,7 +7438,6 @@ msgstr ""
 "zadaÅ, gdy nie jest to widok miesiÄca (w pikselach)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:53
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:111
 msgid "Last reminder time"
 msgstr "Czas ostatniego przypomnienia"
 
@@ -7891,7 +7446,6 @@ msgid "Time the last reminder ran, in time_t"
 msgstr "Czas uruchomienia ostatniego przypomnienia, w formacie \"time_t\""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:55
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:71
 msgid "Marcus Bains Line Color - Day View"
 msgstr "Kolor linii Marcusa Bainsa - widok jednego dnia"
 
@@ -7900,7 +7454,6 @@ msgid "Color to draw the Marcus Bains line in the Day View"
 msgstr "Kolor linii Marcusa Bainsa w widoku jednego dnia"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:57
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:73
 msgid "Marcus Bains Line Color - Time bar"
 msgstr "Kolor linii Marcusa Bainsa - pasek czasu"
 
@@ -7910,7 +7463,6 @@ msgstr ""
 "Kolor linii Marcusa Bainsa na pasku czasu (puste oznacza kolor domyÅlny)"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:59
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:69
 msgid "Marcus Bains Line"
 msgstr "Linia Marcusa Bainsa"
 
@@ -7922,7 +7474,6 @@ msgstr ""
 "Bainsa"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:61
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:52
 msgid "Memo preview pane position (horizontal)"
 msgstr "PoÅoÅenie panelu podglÄdu notatek (pozioma)"
 
@@ -7931,7 +7482,6 @@ msgid "Position of the task preview pane when oriented horizontally"
 msgstr "PoÅoÅenie panelu podglÄdu zadaÅ uÅoÅonego poziomo"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:63
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:48
 msgid "Memo layout style"
 msgstr "Styl ukÅadu notatki"
 
@@ -7947,7 +7497,6 @@ msgstr ""
 "podglÄdu obok listy notatek"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:65
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:54
 msgid "Memo preview pane position (vertical)"
 msgstr "PoÅoÅenie panelu podglÄdu notatek (pionowe)"
 
@@ -7956,7 +7505,6 @@ msgid "Position of the memo preview pane when oriented vertically"
 msgstr "PoÅoÅenie panelu podglÄdu notatek uÅoÅonego pionowo"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:67
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:43
 msgid "Month view horizontal pane position"
 msgstr "PoÅoÅenie poziome panelu widoku miesiÄca"
 
@@ -7977,7 +7525,6 @@ msgid "Whether to scroll a Month View by a week, not by a month"
 msgstr "OkreÅla, czy widok miesiÄca ma byÄ przewijany o tydzieÅ, czy o miesiÄc"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:71
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:114
 msgid "Reminder programs"
 msgstr "Programy przypomnieÅ"
 
@@ -7986,7 +7533,6 @@ msgid "Programs that are allowed to be run by reminders"
 msgstr "Programy, ktÃre moÅna uruchomiÄ przez przypomnienia"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:73
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:116
 msgid "Show display reminders in notification tray"
 msgstr "WyÅwietlanie przypomnieÅ w obszarze powiadamiania"
 
@@ -8003,7 +7549,6 @@ msgid "Name of the preferred New toolbar button item"
 msgstr "Nazwa preferowanego przycisku \"Nowy\" paska narzÄdziowego"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:77
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:1
 msgid "Primary calendar"
 msgstr "GÅÃwny kalendarz"
 
@@ -8016,7 +7561,6 @@ msgstr ""
 "\"Kalendarz\""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:79
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:77
 msgid "Primary memo list"
 msgstr "GÅÃwna lista notatek"
 
@@ -8029,7 +7573,6 @@ msgstr ""
 "\"Notatki\""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:81
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:79
 msgid "Primary task list"
 msgstr "GÅÃwna lista zadaÅ"
 
@@ -8042,7 +7585,6 @@ msgstr ""
 "\""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:83
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:120
 msgid "Free/busy template URL"
 msgstr "Adres URL szablonu z informacjÄ o zajÄtoÅci"
 
@@ -8056,7 +7598,6 @@ msgstr ""
 "jest zastÄpowane przez uÅytkownika z adresu e-mail, natomiast %d przez domenÄ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:86
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:75
 msgid "Recurrent Events in Italic"
 msgstr "PowtarzajÄce siÄ wydarzenia czcionkÄ pochyÅÄ"
 
@@ -8067,94 +7608,78 @@ msgstr ""
 "lewym kalendarzu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:88
-msgid "List of selected calendars"
-msgstr "Lista wybranych kalendarzy"
+msgid "Search range for time-based searching in years"
+msgstr "Zakres wyszukiwania w latach dla wyszukiwaÅ opartych na czasie"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:89
-msgid "List of calendars to load"
-msgstr "Lista wczytywanych kalendarzy"
+msgid ""
+"How many years can the time-based search go forward or backward from "
+"currently selected day when searching for another occurrence; default is ten "
+"years"
+msgstr ""
+"Ile lat wstecz i naprzÃd od wybranego dnia przeszukiwaÄ podczas wyszukiwania "
+"nastÄpnego wystÄpienia; domyÅlnie dziesiÄÄ lat"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:90
-msgid "List of selected memo lists"
-msgstr "Lista wybranych list notatek"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:91
-msgid "List of memo lists to load"
-msgstr "Lista wczytywanych list notatek"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:92
-msgid "List of selected task lists"
-msgstr "Lista wybranych list zadaÅ"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:93
-msgid "List of task lists to load"
-msgstr "Lista wczytywanych list notatek"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:94
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:65
 msgid "Show appointment end times in week and month views"
 msgstr "WyÅwietlanie czasÃw zakoÅczenia spotkaÅ w widoku tygodnia i miesiÄca"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:95
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:91
 msgid "Whether to display the end time of events in the week and month views"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ czasy zakoÅczenia wydarzeÅ w widoku tygodnia i "
 "miesiÄca"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:96
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:50
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:92
 msgid "Show the memo preview pane"
 msgstr "WyÅwietlanie panelu podglÄdu notatek"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:97
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:93
 msgid "If \"true\", show the memo preview pane in the main window"
 msgstr ""
 "JeÅli ustawione na \"true\", to w oknie gÅÃwnym wyÅwietlany jest panel "
 "podglÄdu notatek"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:98
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:58
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:94
 msgid "Show the task preview pane"
 msgstr "WyÅwietlanie panelu podglÄdu zadaÅ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:99
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:95
 msgid "If \"true\", show the task preview pane in the main window"
 msgstr ""
 "JeÅli ustawione na \"true\", to w oknie gÅÃwnym wyÅwietlany jest panel "
 "podglÄdu zadaÅ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:100
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:107
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:96
 msgid "Show week numbers in Day View, Work Week View, and Date Navigator"
 msgstr ""
 "WyÅwietlanie numerÃw tygodni w widoku dnia, tygodnia roboczego i nawigatora "
 "dat"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:101
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:97
 msgid "Whether to show week numbers in various places in the Calendar"
 msgstr "OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ numery tygodni w rÃÅnych miejscach kalendarza"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:102
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:98
 msgid "Vertical position for the tag pane"
 msgstr "Pionowe poÅoÅenie panelu etykiet"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:103
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:99
 msgid "Highlight tasks due today"
 msgstr "WyrÃÅnianie zadaÅ na dziÅ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:104
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:100
 msgid ""
 "Whether highlight tasks due today with a special color (task-due-today-color)"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy wyrÃÅniaÄ zadania na dziÅ specjalnym kolorem (task-due-today-"
 "color)"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:105
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:87
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:101
 msgid "Tasks due today color"
 msgstr "Kolor zadaÅ na dziÅ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:106
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:102
 msgid ""
 "Background color of tasks that are due today, in \"#rrggbb\" format. Used "
 "together with task-due-today-highlight"
@@ -8162,17 +7687,15 @@ msgstr ""
 "Kolor tÅa zadaÅ na dziÅ, w formacie \"#rrggbb\". UÅywane razem z kluczem "
 "task-due-today-highlight"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:107
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:60
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:103
 msgid "Task preview pane position (horizontal)"
 msgstr "PoÅoÅenie panelu podglÄdu zadaÅ (poziome)"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:108
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:56
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:104
 msgid "Task layout style"
 msgstr "Styl ukÅadu zadaÅ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:109
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:105
 msgid ""
 "The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
 "the task list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the task "
@@ -8183,32 +7706,30 @@ msgstr ""
 "listy zadaÅ. WartoÅÄ \"1\" (widok pionowy) powoduje umieszczenie panelu "
 "podglÄdu obok listy zadaÅ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:110
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:61
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:106
 msgid "Task preview pane position (vertical)"
 msgstr "PoÅoÅenie panelu podglÄdu zadaÅ (pionowe)"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:111
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:107
 msgid "Position of the task preview pane when oriented vertically"
 msgstr "PoÅoÅenie panelu podglÄdu zadaÅ uÅoÅonego pionowo"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:112
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:108
 msgid "Highlight overdue tasks"
 msgstr "WyrÃÅnianie zalegÅych zadaÅ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:113
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:109
 msgid ""
 "Whether highlight overdue tasks with a special color (task-overdue-color)"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy wyrÃÅniaÄ zalegÅe zadania specjalnym kolorem (task-overdue-"
 "color)"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:114
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:89
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:110
 msgid "Overdue tasks color"
 msgstr "Kolor zalegÅych zadaÅ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:115
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:111
 msgid ""
 "Background color of tasks that are overdue, in \"#rrggbb\" format. Used "
 "together with task-overdue-highlight."
@@ -8216,21 +7737,19 @@ msgstr ""
 "Kolor tÅa zadaÅ zalegÅych, w formacie \"#rrggbb\". UÅywane razem z kluczem "
 "task-overdue-highlight."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:116
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:37
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:112
 msgid "Time divisions"
 msgstr "PrzedziaÅy czasu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:117
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:113
 msgid "Intervals shown in Day and Work Week views, in minutes"
 msgstr "PrzedziaÅy czasu w widoku dnia oraz tygodnia roboczego (w minutach)"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:118
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:114
 msgid "Timezone"
 msgstr "Strefa czasowa"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:119
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:115
 msgid ""
 "The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an "
 "untranslated Olson timezone database location like \"America/New York\""
@@ -8239,115 +7758,96 @@ msgstr ""
 "nieprzetÅumaczona baza poÅoÅeÅ stref czasowych Olsena np.: \"America/New York"
 "\""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:120
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:13
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:116
 msgid "Twenty four hour time format"
 msgstr "24-godzinny format czasu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:121
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:117
 msgid "Whether to show times in twenty four hour format instead of using am/pm"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ czas w formacie 24-godzinnym, zamiast w 12-godzinnym"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:122
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:101
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:118
 msgid "Birthday and anniversary reminder"
 msgstr "Przypomnienie o urodzinach i rocznicach"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:123
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:119
 msgid "Whether to set a reminder for birthdays and anniversaries"
 msgstr "OkreÅla, czy ustawiaÄ przypomnienia o urodzinach i rocznicach"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:124
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:95
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:120
 msgid "Default appointment reminder"
 msgstr "DomyÅlne przypomnienie spotkania"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:125
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:121
 msgid "Whether to set a default reminder for appointments"
 msgstr "OkreÅla, czy ustawiaÄ domyÅlne przypomnienie dla spotkaÅ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:126
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:122
 msgid "Use system timezone"
 msgstr "UÅycie systemowej strefy czasowej"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:127
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:123
 msgid "Use the system timezone instead of the timezone selected in Evolution"
 msgstr ""
 "UÅycie systemowej strefy czasowej zamiast strefy okreÅlonej w programie "
 "Evolution"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:128
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:27
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:124
 msgid "Week start"
 msgstr "PoczÄtek tygodnia"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:129
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:125
 msgid "Weekday the week starts on, from Sunday (0) to Saturday (6)"
 msgstr "PoczÄtkowy dzieÅ tygodnia, od niedzieli (0) do soboty (6)"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:130
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:67
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:126
 msgid "Work days"
 msgstr "Dni robocze"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:131
+#: ../data/org.gnome.evolution.calendar.gschema.xml.in.h:127
 msgid "Days on which the start and end of work hours should be indicated"
 msgstr "Dni, na ktÃrych powinny byÄ wskazane godziny poczÄtku i koÅca pracy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:1
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:1
-msgid "Configuration version"
-msgstr "Wersja konfiguracji"
+msgid "Previous Evolution version"
+msgstr "Poprzednia wersja programu Evolution"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:2
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:2
 msgid ""
-"The configuration version of Evolution, with major/minor/configuration level "
-"(for example \"2.6.0\")."
+"The most recently used version of Evolution, expressed as \"major.minor.micro"
+"\". This is used for data and settings migration from older to newer "
+"versions."
 msgstr ""
-"Wersja konfiguracji programu Evolution z numerami wersji (np: \"2.6.0\")."
+"Ostatnio uÅywana wersja programu Evolution, wyraÅona jako \"major.minor.micro"
+"\". Jest to uÅywane do migracji danych i ustawieÅ ze starszych wersji do "
+"nowszych."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:3
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:3
-msgid "Last upgraded configuration version"
-msgstr "Ostatnia zaktualizowana wersja konfiguracji"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:4
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:4
-msgid ""
-"The last upgraded configuration version of Evolution, with major/minor/"
-"configuration level (for example \"2.6.0\")."
-msgstr ""
-"Ostatnio zaktualizowana wersja konfiguracji programu Evolution z numerami "
-"wersji (np: \"2.6.0\")."
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:5
 msgid "List of disabled plugins"
 msgstr "Lista wyÅÄczonych wtyczek"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:6
+#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:4
 msgid "The list of disabled plugins in Evolution"
 msgstr "Lista wyÅÄczonych wtyczek w programie Evolution"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:7
+#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:5
 msgid "The window's X coordinate"
 msgstr "WspÃÅrzÄdna X okna"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:8
+#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:6
 msgid "The window's Y coordinate"
 msgstr "WspÃÅrzÄdna Y okna"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:9
+#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:7
 msgid "The window's width in pixels"
 msgstr "SzerokoÅÄ okna w pikselach"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:10
+#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:8
 msgid "The window's height in pixels"
 msgstr "WysokoÅÄ okna w pikselach"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:11
+#: ../data/org.gnome.evolution.gschema.xml.in.h:9
 msgid "Whether the window is maximized"
 msgstr "OkreÅla, czy okno jest zmaksymalizowane"
 
@@ -8368,12 +7868,10 @@ msgid "Whether tasks from Gnome Calendar have been imported or not"
 msgstr "OkreÅla, czy zaimportowano zadania z programu GNOME Calendar"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:1
-#: ../modules/mailto-handler/apps-evolution-mail-prompts-checkdefault.schemas.in.h:1
 msgid "Check whether Evolution is the default mailer"
 msgstr "Sprawdzanie, czy programu Evolution jest domyÅlnym programem pocztowym"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:2
-#: ../modules/mailto-handler/apps-evolution-mail-prompts-checkdefault.schemas.in.h:2
 msgid ""
 "Every time Evolution starts, check whether or not it is the default mailer."
 msgstr ""
@@ -8381,17 +7879,14 @@ msgstr ""
 "programem pocztowym."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:3
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:1
 msgid "Default charset in which to compose messages"
 msgstr "DomyÅlny zestaw znakÃw tworzonych wiadomoÅci"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:4
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:2
 msgid "Default charset in which to compose messages."
 msgstr "DomyÅlny zestaw znakÃw tworzonych wiadomoÅci."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:5
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:51
 msgid "Path where picture gallery should search for its content"
 msgstr "ÅcieÅka, gdzie galeria obrazÃw powinna szukaÄ swojej zawartoÅci"
 
@@ -8406,32 +7901,26 @@ msgstr ""
 "ustawiona ÅcieÅka nie wskazuje na istniejÄcy katalog"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:7
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:3
 msgid "Spell check inline"
 msgstr "Sprawdzanie pisowni"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:8
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:4
 msgid "Draw spelling error indicators on words as you type."
 msgstr "PodkreÅlanie bÅÄdnych wyrazÃw podczas pisania."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:9
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:5
 msgid "Automatic link recognition"
 msgstr "Automatyczne rozpoznawanie odnoÅnikÃw"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:10
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:6
 msgid "Recognize links in text and replace them."
 msgstr "Rozpoznawanie odnoÅnikÃw w tekÅcie i zamienianie ich."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:11
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:7
 msgid "Automatic emoticon recognition"
 msgstr "Automatyczne rozpoznawanie emotikon"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:12
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:8
 msgid "Recognize emoticons in text and replace them with images."
 msgstr "Rozpoznawanie emotikon w tekÅcie i zamienianie ich na obrazy."
 
@@ -8472,12 +7961,10 @@ msgstr ""
 "informujÄcy, Åe poniÅej znajduje siÄ oryginalna wiadomoÅÄ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:19
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:9
 msgid "Group Reply replies to list"
 msgstr "OdpowiedÅ grupowa odpowiada na listÄ"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:20
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:10
 msgid ""
 "Instead of the normal \"Reply to All\" behaviour, this option will make the "
 "'Group Reply' toolbar button try to reply only to the mailing list through "
@@ -8490,12 +7977,10 @@ msgstr ""
 "siÄ odpowiada."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:21
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:13
 msgid "Put the cursor at the bottom of replies"
 msgstr "Umieszcza kursor u doÅu odpowiedzi"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:22
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:14
 msgid ""
 "Users get all up in arms over where the cursor should go when replying to a "
 "message. This determines whether the cursor is placed at the top of the "
@@ -8506,55 +7991,45 @@ msgstr ""
 "na gÃrze, czy na dole wiadomoÅci."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:23
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:15
 msgid "Always request read receipt"
 msgstr "Zawsze ÅÄdanie potwierdzenia przeczytania"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:24
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:16
 msgid "Whether a read receipt request gets added to every message by default."
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy ÅÄdanie potwierdzenia przeczytania wiadomoÅci ma byÄ dodawane "
 "domyÅlnie do kaÅdej wiadomoÅci."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:25
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:17
 msgid "Send HTML mail by default"
 msgstr "DomyÅlne wysÅanie wiadomoÅci w formacie HTML"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:26
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:18
 msgid "Send HTML mail by default."
 msgstr "DomyÅlne wysÅanie wiadomoÅci w formacie HTML."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:27
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:19
 msgid "Spell checking color"
 msgstr "Kolor sprawdzania pisowni"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:28
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:20
 msgid "Underline color for misspelled words when using inline spelling."
 msgstr "Kolor podkreÅlania bÅÄdnie napisanych sÅÃw."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:29
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:21
 msgid "Spell checking languages"
 msgstr "JÄzyki sprawdzania pisowni"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:30
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:22
 msgid "List of dictionary language codes used for spell checking."
 msgstr "Lista kodÃw jÄzykÃw uÅywanych do sprawdzania pisowni."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:31
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:23
 msgid "Show \"Bcc\" field when sending a mail message"
 msgstr ""
 "WyÅwietlanie pola \"Ukryta kopia\" podczas wysyÅania wiadomoÅci pocztowej"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:32
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:24
 msgid ""
 "Show the \"Bcc\" field when sending a mail message. This is controlled from "
 "the View menu when a mail account is chosen."
@@ -8563,12 +8038,10 @@ msgstr ""
 "Opcja kontrolowana z menu Widok, gdy wybrane jest konto pocztowe."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:33
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:25
 msgid "Show \"Cc\" field when sending a mail message"
 msgstr "WyÅwietlanie pola \"Kopia\" podczas wysyÅania wiadomoÅci pocztowej"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:34
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:26
 msgid ""
 "Show the \"Cc\" field when sending a mail message. This is controlled from "
 "the View menu when a mail account is chosen."
@@ -8577,12 +8050,10 @@ msgstr ""
 "kontrolowana z menu Widok, gdy wybrane jest konto pocztowe."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:35
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:27
 msgid "Show \"Reply To\" field when sending a mail message"
 msgstr "WyÅwietlanie pola \"OdpowiedÅ do\" podczas wysyÅania wiadomoÅci"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:36
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:28
 msgid ""
 "Show the \"Reply To\" field when sending a mail message. This is controlled "
 "from the View menu when a mail account is chosen."
@@ -8591,13 +8062,11 @@ msgstr ""
 "Opcja kontrolowana z menu Widok, gdy wybrane jest konto pocztowe."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:37
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:29
 msgid "Show \"From\" field when posting to a newsgroup"
 msgstr ""
 "WyÅwietlanie pola \"Od\" podczas wysyÅania wiadomoÅci do grupy dyskusyjnej"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:38
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:30
 msgid ""
 "Show the \"From\" field when posting to a newsgroup. This is controlled from "
 "the View menu when a news account is chosen."
@@ -8606,14 +8075,12 @@ msgstr ""
 "Opcja kontrolowana z menu Widok, gdy wybrane jest konto grup dyskusyjnych."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:39
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:31
 msgid "Show \"Reply To\" field when posting to a newsgroup"
 msgstr ""
 "WyÅwietlanie pola \"OdpowiedÅ do\" podczas wysyÅania wiadomoÅci do grupy "
 "dyskusyjnej"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:40
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:32
 msgid ""
 "Show the \"Reply To\" field when posting to a newsgroup. This is controlled "
 "from the View menu when a news account is chosen."
@@ -8628,7 +8095,6 @@ msgstr ""
 "Cyfrowe podpisywanie odpowiedzi, jeÅli wiadomoÅÄ oryginalna jest podpisana"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:42
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:12
 msgid ""
 "Automatically enable PGP or S/MIME signatures when replying to a message "
 "which is also PGP or S/MIME signed."
@@ -8637,12 +8103,10 @@ msgstr ""
 "wiadomoÅÄ podpisanÄ za ich pomocÄ."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:43
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:33
 msgid "Encode filenames in an Outlook/GMail way"
 msgstr "Kodowanie nazw plikÃw na sposÃb Outlook/Gmail"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:44
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:34
 msgid ""
 "Encode filenames in the mail headers same as Outlook or GMail do, to let "
 "them display correctly filenames with UTF-8 letters sent by Evolution, "
@@ -8655,12 +8119,10 @@ msgstr ""
 "wysÅanych przez program Evolution za pomocÄ standardu RFC 2231"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:45
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:35
 msgid "Put personalized signatures at the top of replies"
 msgstr "Umieszczanie spersonalizowanych podpisÃw u gÃry odpowiedzi"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:46
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:36
 msgid ""
 "Users get all up in arms over where their signature should go when replying "
 "to a message. This determines whether the signature is placed at the top of "
@@ -8671,12 +8133,10 @@ msgstr ""
 "na gÃrze, czy na dole wiadomoÅci."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:47
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:37
 msgid "Do not add signature delimiter"
 msgstr "Bez dodawania delimitera podpisu"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:48
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:38
 msgid ""
 "Set to TRUE in case you do not want to add signature delimiter before your "
 "signature when composing a mail."
@@ -8685,12 +8145,10 @@ msgstr ""
 "podpisu nie ma byÄ dodawany."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:49
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:43
 msgid "Ignore list Reply-To:"
 msgstr "Ignorowanie nagÅÃwka Reply-To: list"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:50
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:44
 msgid ""
 "Some mailing lists set a Reply-To: header to trick users into sending "
 "replies to the list, even when they ask Evolution to make a private reply. "
@@ -8724,12 +8182,31 @@ msgstr ""
 "przedrostka \"Re\". Na przykÅad: \"SV,AV\"."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:53
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:53
+msgid "Save file format for drag-and-drop operation"
+msgstr "Format zapisu plikÃw dla efektÃw przeciÄgania"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:54
+msgid "Can be either 'mbox' or 'pdf'."
+msgstr "MoÅe wynosiÄ \"mbox\" lub \"pdf\"."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:55
+msgid "Save name format for drag-and-drop operation"
+msgstr "Nazwa zapisu plikÃw dla efektÃw przeciÄgania"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:56
+msgid ""
+"Can be either 2 to use current date and time or any other value for sent "
+"date of the message. This has a meaning only when dropping just one message."
+msgstr ""
+"MoÅe wynosiÄ 2, aby uÅywaÄ bieÅÄcej daty i czasu, lub dowolna inna wartoÅÄ, "
+"aby uÅywaÄ daty wysÅania wiadomoÅci. Ma to znaczenie tylko wtedy, gdy "
+"przeciÄgana jest jedna wiadomoÅÄ."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:57
 msgid "Show image animations"
 msgstr "WyÅwietlanie animacji obrazÃw"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:54
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:54
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:58
 msgid ""
 "Enable animated images in HTML mail. Many users find animated images "
 "annoying and prefer to see a static image instead."
@@ -8738,13 +8215,11 @@ msgstr ""
 "uÅytkownikÃw uwaÅa animowane obrazy za denerwujÄce i woli widzieÄ statyczny "
 "obraz."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:55
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:55
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:59
 msgid "Enable or disable type ahead search feature"
 msgstr "WÅÄczenie lub wyÅÄczenie funkcji \"znajdÅ wprowadzajÄc\""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:56
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:56
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:60
 msgid ""
 "Enable the side bar search feature to allow interactive searching of folder "
 "names."
@@ -8752,24 +8227,20 @@ msgstr ""
 "WÅÄczenie funkcji wyszukiwania w panelu bocznym, ktÃra umoÅliwia "
 "interaktywne wyszukiwanie nazw katalogÃw."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:57
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:57
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:61
 msgid "Disable or enable ellipsizing of folder names in side bar"
 msgstr "WÅÄczenie lub wyÅÄczenie skracania nazw katalogÃw w panelu bocznym"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:58
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:58
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:62
 msgid "Whether disable ellipsizing feature of folder names in side bar."
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy wyÅÄczyÄ funkcjÄ skracania nazw katalogÃw w panelu bocznym."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:59
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:59
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:63
 msgid "Enable or disable magic space bar"
 msgstr "WÅÄczenie/wyÅÄczenie funkcji \"magiczna spacja\""
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:60
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:60
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:64
 msgid ""
 "Enable this to use Space bar key to scroll in message preview, message list "
 "and folders."
@@ -8777,69 +8248,57 @@ msgstr ""
 "WÅÄczenie tej funkcji pozwala uÅywaÄ klawisza spacji do przewijania "
 "wiadomoÅci, ich listy i katalogÃw."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:61
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:61
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:65
 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders"
 msgstr ""
 "WÅÄczenie powoduje uÅywanie podobnych ustawieÅ widoku listy wiadomoÅci we "
 "wszystkich katalogach"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:62
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:62
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:66
 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders."
 msgstr ""
 "WÅÄczenie powoduje uÅywanie podobnych ustawieÅ widoku listy wiadomoÅci we "
 "wszystkich katalogach."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:63
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:63
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:67
 msgid "Mark citations in the message \"Preview\""
 msgstr "Zaznaczanie cytatÃw w \"PodglÄdzie\" wiadomoÅci"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:64
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:64
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:68
 msgid "Mark citations in the message \"Preview\"."
 msgstr "Zaznaczanie cytatÃw w \"PodglÄdzie\" wiadomoÅci."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:65
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:65
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:69
 msgid "Citation highlight color"
 msgstr "Kolor podÅwietlenia cytatÃw"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:66
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:66
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:70
 msgid "Citation highlight color."
 msgstr "Kolor podÅwietlenia cytatÃw."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:67
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:67
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:71
 msgid "Enable/disable caret mode"
 msgstr "PrzeÅÄcza tryb karetki"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:68
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:68
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:72
 msgid "Enable caret mode, so that you can see a cursor when reading mail."
 msgstr ""
 "WÅÄczenie trybu karetki, dziÄki czemu widaÄ kursor podczas czytania "
 "wiadomoÅci."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:69
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:69
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:73
 msgid "Default charset in which to display messages"
 msgstr "DomyÅlny zestaw znakÃw, w jakim wyÅwietlane sÄ wiadomoÅci"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:70
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:70
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:74
 msgid "Default charset in which to display messages."
 msgstr "DomyÅlny zestaw znakÃw, w jakim wyÅwietlane sÄ wiadomoÅci."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:71
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:71
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:75
 msgid "Load images for HTML messages over HTTP"
 msgstr "Pobieranie obrazÃw dla wiadomoÅci HTML przez protokÃÅ HTTP"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:72
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:72
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:76
 msgid ""
 "Load images for HTML messages over HTTP(S). Possible values are: \"0\" - "
 "Never load images off the net. \"1\" - Load images in messages from "
@@ -8850,33 +8309,27 @@ msgstr ""
 "obrazÃw jeÅeli nadawca jest w ksiÄÅce adresowej, \"2\" - pobieranie "
 "wszystkich obrazÃw."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:73
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:73
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:77
 msgid "Show Animations"
 msgstr "WyÅwietlanie animacji"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:74
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:74
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:78
 msgid "Show animated images as animations."
 msgstr "WyÅwietlanie animowanych obrazÃw jako animacji."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:75
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:75
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:79
 msgid "Show all message headers"
 msgstr "WyÅwietlanie wszystkich nagÅÃwkÃw wiadomoÅci"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:76
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:76
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:80
 msgid "Show all the headers when viewing a messages."
 msgstr "WyÅwietlanie wszystkich nagÅÃwkÃw podczas przeglÄdania wiadomoÅci."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:77
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:77
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:81
 msgid "List of custom headers and whether they are enabled."
 msgstr "Lista wÅasnych nagÅÃwkÃw oraz czy sÄ wÅÄczone."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:78
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:78
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:82
 msgid ""
 "This key should contain a list of XML structures specifying custom headers, "
 "and whether they are to be displayed. The format of the XML structure is &lt;"
@@ -8888,33 +8341,27 @@ msgstr ""
 "&lt;header enabled&gt; - ustawione na wÅÄczone, kiedy nagÅÃwek ma byÄ "
 "wyÅwietlany w widoku wiadomoÅci."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:79
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:79
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:83
 msgid "Show photo of the sender"
 msgstr "WyÅwietlanie zdjÄcia nadawcy"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:80
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:80
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:84
 msgid "Show the photo of the sender in the message reading pane."
 msgstr "WyÅwietlanie zdjÄcia nadawcy w oknie podglÄdu wiadomoÅci."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:81
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:81
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:85
 msgid "Search for the sender photo in local address books"
 msgstr "Wyszukuje zdjÄcie nadawcy w lokalnych ksiÄÅkach adresowych"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:82
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:82
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:86
 msgid "This option would help in improving the speed of fetching."
 msgstr "Ta opcja moÅe zwiÄkszyÄ prÄdkoÅÄ pobierania."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:83
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:83
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:87
 msgid "List of MIME types to check for Bonobo component viewers"
 msgstr "Lista typÃw MIME sprawdzanych na obecnoÅÄ przeglÄdarek Bonobo"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:84
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:84
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:88
 msgid ""
 "If there isn't a builtin viewer for a particular MIME type inside Evolution, "
 "any MIME types appearing in this list which map to a Bonobo component viewer "
@@ -8924,41 +8371,35 @@ msgstr ""
 "MIME, do wyÅwietlenia zawartoÅci zostanie uÅyty skÅadnik Bonobo przeglÄdarki "
 "z bazy typÃw MIME Årodowiska GNOME z tej listy."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:85
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:85
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:89
 msgid "Mark as Seen after specified timeout"
 msgstr "Oznaczenie jako przeczytane po okreÅlonym czasie"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:86
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:86
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:90
 msgid "Mark as Seen after specified timeout."
 msgstr "Oznaczenie jako przeczytane po okreÅlonym czasie."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:87
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:90
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:91
 msgid "Timeout for marking messages as seen"
 msgstr "Czas, po jakim wiadomoÅÄ zostanie oznaczona jako przeczytana"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:88
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:91
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:92
 msgid "Timeout in milliseconds for marking messages as seen."
 msgstr ""
 "Czas, po jakim wiadomoÅÄ zostanie oznaczona jako przeczytana (w "
 "milisekundach)."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:89
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:87
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:93
 msgid "Sender email-address column in the message list"
 msgstr "WyÅwietlanie kolumny adresu nadawcy na liÅcie wiadomoÅci"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:90
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:88
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:94
 msgid ""
 "Show the email-address of the sender in a separate column in the message "
 "list."
 msgstr "WyÅwietlanie adresu nadawcy w osobnej kolumnie w liÅcie wiadomoÅci."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:91
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:95
 msgid ""
 "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
 "lines in the \"Messages\" column in vertical view"
@@ -8966,8 +8407,7 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy uÅywaÄ tej samej czcionki dla wiersza \"Od\" oraz \"Temat\" w "
 "kolumnie \"WiadomoÅci\" widoku pionowego"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:92
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:89
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96
 msgid ""
 "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
 "lines in the \"Messages\" column in vertical view."
@@ -8975,44 +8415,32 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy uÅywaÄ tej samej czcionki dla wiersza \"Od\" oraz \"Temat\" w "
 "kolumnie \"WiadomoÅci\" widoku pionowego."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:93
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:92
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97
 msgid "Show deleted messages in the message-list"
 msgstr "WyÅwietlanie usuniÄtych wiadomoÅci na liÅcie wiadomoÅci"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:94
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:93
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:98
 msgid "Show deleted messages (with a strike-through) in the message-list."
 msgstr ""
 "WyÅwietlanie usuniÄtych wiadomoÅci (z przekreÅleniem) na liÅcie wiadomoÅci."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:95
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:96
-msgid "Enable local folders"
-msgstr "WÅÄczenie lokalnych katalogÃw"
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:99
+msgid "Enable Unmatched search folder"
+msgstr "WÅÄczenie katalogu wyszukiwania NiepasujÄce"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:96
-msgid "Whether to show local folders (On This Computer) in a folder tree"
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:100
+msgid ""
+"Enable Unmatched search folder within Search Folders. It does nothing if "
+"Search Folders are disabled."
 msgstr ""
-"OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ lokalne katalogi (\"Lokalne\") w drzewie katalogÃw"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:97
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:94
-msgid "Enable search folders"
-msgstr "WÅÄczenie katalogÃw wyszukiwania"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:98
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:95
-msgid "Enable search folders on startup."
-msgstr "WÅÄczenie katalogÃw wyszukiwania po uruchomieniu programu."
+"WÅÄczenie katalogu wyszukiwania NiepasujÄce wewnÄtrz katalogÃw wyszukiwania. "
+"Nie ma znaczenia, jeÅli katalogi wyszukiwania sÄ wyÅÄczone."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:99
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:98
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:101
 msgid "Hides the per-folder preview and removes the selection"
 msgstr "Ukrywanie podglÄdu katalogÃw i usuwanie zaznaczenia"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:100
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:99
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:102
 msgid ""
 "This key is read only once and reset to \"false\" after read. This unselects "
 "the mail in the list and removes the preview for that folder."
@@ -9021,22 +8449,19 @@ msgstr ""
 "\". SÅuÅy do usuwania zaznaczenia na liÅcie wiadomoÅci oraz wyÅÄcza podglÄd "
 "katalogu."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:101
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:100
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:103
 msgid "Height of the message-list pane"
 msgstr "WysokoÅÄ panelu listy wiadomoÅci"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:102
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:101
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:104
 msgid "Height of the message-list pane."
 msgstr "WysokoÅÄ panelu listy wiadomoÅci."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:103
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:126
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:105
 msgid "State of message headers in paned view"
 msgstr "Stan nagÅÃwkÃw wiadomoÅci w widoku paneli"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:104
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:106
 msgid ""
 "Describes whether message headers in paned view should be collapsed or "
 "expanded by default. \"0\" = expanded and \"1\" = collapsed"
@@ -9044,23 +8469,19 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy nagÅÃwki wiadomoÅci w widoku paneli powinny byÄ domyÅlnie "
 "zwiniÄte lub rozwiniÄte. \"0\" = rozwiniÄte i \"1\" = zwiniÄte"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:105
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:102
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:107
 msgid "Width of the message-list pane"
 msgstr "SzerokoÅÄ panelu listy wiadomoÅci"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:106
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:103
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:108
 msgid "Width of the message-list pane."
 msgstr "SzerokoÅÄ panelu listy wiadomoÅci."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:107
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:104
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:109
 msgid "Layout style"
 msgstr "Styl ukÅadu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:108
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:105
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:110
 msgid ""
 "The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
 "the message list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the "
@@ -9072,43 +8493,35 @@ msgstr ""
 "listy wiadomoÅci. WartoÅÄ \"1\" (widok pionowy) powoduje umieszczenie panelu "
 "podglÄdu obok listy wiadomoÅci."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:109
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:106
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:111
 msgid "Variable width font"
 msgstr "Czcionka o zmiennej szerokoÅci"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:110
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:107
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:112
 msgid "The variable width font for mail display."
 msgstr "Czcionka o zmiennej szerokoÅci do wyÅwietlania wiadomoÅci."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:111
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:108
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:113
 msgid "Terminal font"
 msgstr "Czcionka terminalowa"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:112
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:109
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:114
 msgid "The terminal font for mail display."
 msgstr "Czcionka terminalowa do wyÅwietlania wiadomoÅci."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:113
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:110
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:115
 msgid "Use custom fonts"
 msgstr "UÅycie wÅasnych czcionek"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:114
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:111
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:116
 msgid "Use custom fonts for displaying mail."
 msgstr "UÅycie wÅasnych czcionek do wyÅwietlania wiadomoÅci."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:115
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:112
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:117
 msgid "Compress display of addresses in TO/CC/BCC"
 msgstr "Kompresja wyÅwietlanych adresÃw w polach Do/Kopia/Ukryta kopia"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:116
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:113
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:118
 msgid ""
 "Compress display of addresses in TO/CC/BCC to the number specified in "
 "address_count."
@@ -9116,45 +8529,11 @@ msgstr ""
 "Kompresja wyÅwietlanych adresÃw w polach Do/Kopia/Ukryta kopia do liczby "
 "okreÅlonej w address_count."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:117
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:114
-msgid "Display only message texts not exceeding certain size"
-msgstr ""
-"WyÅwietlanie tylko tekstÃw wiadomoÅci nie przekraczajÄcych pewnego rozmiaru"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:118
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:115
-msgid ""
-"Enable to display only message texts not exceeding size defined in "
-"'message_text_part_limit' key."
-msgstr ""
-"WÅÄczenie powoduje wyÅwietlanie tylko tekstÃw wiadomoÅci nieprzekraczajÄcych "
-"rozmiaru okreÅlonego w kluczu \"message_text_part_limit\"."
-
 #: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:119
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:116
-msgid "Message text limit for display"
-msgstr "Ograniczenie wyÅwietlania tekstu wiadomoÅci"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:120
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:117
-msgid ""
-"This decides the max size of the message text that will be displayed under "
-"Evolution, specified in terms of KB. The default is 4096 (4MB). This value "
-"is used only when 'force_message_limit' key is activated."
-msgstr ""
-"OkreÅla maksymalny rozmiar czÄÅci tekstu, ktÃry bÄdzie wyÅwietlany w "
-"programie Evolution, okreÅlony w kilobajtach. DomyÅlnie jest to 4096 (4MB). "
-"Ta wartoÅÄ jest uÅywana tylko, jeÅli klucz \"force_message_limit\" jest "
-"wÅÄczony."
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:121
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:118
 msgid "Number of addresses to display in TO/CC/BCC"
 msgstr "Liczba adresÃw wyÅwietlanych w polach Do/Kopia/Ukryta kopia"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:122
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:119
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:120
 msgid ""
 "This sets the number of addresses to show in default message list view, "
 "beyond which a '...' is shown."
@@ -9162,13 +8541,11 @@ msgstr ""
 "OkreÅla liczbÄ adresÃw wyÅwietlanych w domyÅlnym widoku wiadomoÅci. Dla "
 "nadmiarowych wyÅwietlone bÄdÄ \"...\"."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:123
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:120
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:121
 msgid "Thread the message-list based on Subject"
 msgstr "Grupowanie wiadomoÅci w wÄtki wedÅug tematu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:124
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:121
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:122
 msgid ""
 "Whether or not to fall back on threading by subjects when the messages do "
 "not contain In-Reply-To or References headers."
@@ -9176,12 +8553,11 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy powrÃciÄ do wÄtkowania wedÅug tematu, jeÅeli wiadomoÅÄ nie "
 "zawiera nagÅÃwkÃw In-Reply-To lub Reference."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:125
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:122
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:123
 msgid "Default value for thread expand state"
 msgstr "DomyÅlny stan rozwiniÄcia wÄtkÃw"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:126
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:124
 msgid ""
 "This setting specifies whether the threads should be in expanded or "
 "collapsed state by default. Evolution requires a restart."
@@ -9189,14 +8565,12 @@ msgstr ""
 "Ta opcja okreÅla, czy wÄtki majÄ byÄ domyÅlnie rozwiniÄte lub zwiniÄte. Do "
 "zastosowania wymagane jest ponowne uruchomienie programu Evolution."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:127
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:124
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:125
 msgid "Whether sort threads based on latest message in that thread"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy porzÄdkowaÄ wÄtki na podstawie ostatniej wiadomoÅci danym wÄtku"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:128
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:125
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:126
 msgid ""
 "This setting specifies whether the threads should be sorted based on latest "
 "message in each thread, rather than by message's date. Evolution requires a "
@@ -9206,12 +8580,11 @@ msgstr ""
 "wiadomoÅci, czy na podstawie daty. Po zmianie wymagane jest ponowne "
 "uruchomienie programu Evolution."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:129
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:128
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:127
 msgid "Sort accounts alphabetically in a folder tree"
 msgstr "Alfabetyczne porzÄdkowanie kont w drzewie katalogÃw"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:130
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:128
 msgid ""
 "Tells how to sort accounts in a folder tree used in a Mail view. When set to "
 "true accounts are sorted alphabetically, with an exception of On This "
@@ -9223,33 +8596,27 @@ msgstr ""
 "wyjÄtkiem kont na tym komputerze i katalogÃw wyszukiwania. W przeciwnym "
 "wypadku konta sÄ porzÄdkowane wedÅug kolejnoÅci podanej przez uÅytkownika"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:131
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:142
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:129
 msgid "Log filter actions"
 msgstr "DziaÅania filtra dziennika"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:132
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:143
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:130
 msgid "Log filter actions to the specified log file."
 msgstr "DziaÅania filtra dziennika na podanym pliku dziennika."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:133
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:144
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:131
 msgid "Logfile to log filter actions"
 msgstr "Plik dziennika do zapisu dziaÅaÅ filtra"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:134
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:145
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:132
 msgid "Logfile to log filter actions."
 msgstr "Plik dziennika do zapisu dziaÅaÅ filtra."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:135
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:146
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:133
 msgid "Flush Outbox after filtering"
 msgstr "Czyszczenie WychodzÄcych po filtrowaniu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:136
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:147
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:134
 msgid ""
 "Whether to flush Outbox after filtering is done. Outbox flush will happen "
 "only when there was used any 'Forward to' filter action and approximately "
@@ -9258,54 +8625,40 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy czyÅciÄ WychodzÄce po ukoÅczeniu filtrowania. NastÄpi to tylko "
 "okoÅo minuty od ostatniego uÅycia czynnoÅci filtrowania \"Przekazanie do\"."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:137
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:148
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:135
 msgid "Default forward style"
 msgstr "DomyÅlny styl przekazywania"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:138
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:150
-msgid "Message-display style (\"normal\", \"full headers\", \"source\")"
-msgstr ""
-"Styl wyÅwietlania wiadomoÅci (\"normal\" - zwykÅy , \"full headers\" - peÅne "
-"nagÅÃwki, \"source\" - ÅrÃdÅo)"
-
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:139
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:151
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:136
 msgid "Prompt on empty subject"
 msgstr "Potwierdzenie przy pustym temacie"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:140
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:152
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:137
 msgid ""
 "Prompt the user when he or she tries to send a message without a Subject."
 msgstr "Potwierdzenie podczas prÃby wysÅania wiadomoÅci bez tematu."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:141
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:138
 msgid "Prompt when emptying the trash"
 msgstr "Potwierdzanie podczas oprÃÅniania kosza"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:142
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:139
 msgid "Prompt the user when he or she tries to empty the trash."
 msgstr "Potwierdzenie podczas oprÃÅniania kosza."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:143
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:153
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:140
 msgid "Prompt when user expunges"
 msgstr "Potwierdzanie podczas oprÃÅniania katalogu przez uÅytkownika"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:144
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:154
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:141
 msgid "Prompt the user when he or she tries to expunge a folder."
 msgstr "Potwierdzenie podczas oprÃÅniania katalogu."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:145
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:173
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:142
 msgid "Prompt before sending to recipients not entered as mail addresses"
 msgstr "Pytanie przed wysÅaniem do odbiorcÃw nie podanych jako adresy e-mail"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:146
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:174
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:143
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying to send "
 "a message to recipients not entered as mail addresses"
@@ -9313,27 +8666,23 @@ msgstr ""
 "WÅÄczenie/wyÅÄczenie powtarzanych ostrzeÅeÅ o wysyÅaniu wiadomoÅci do "
 "odbiorcÃw nie podanych jako adresy e-mail."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:147
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:155
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:144
 msgid "Prompt when user only fills Bcc"
 msgstr ""
 "Potwierdzanie, jeÅeli uÅytkownik wypeÅniÅ tylko pole ukrytego odbiorcy "
 "(Ukryta kopia)"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:148
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:156
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:145
 msgid "Prompt when user tries to send a message with no To or Cc recipients."
 msgstr ""
 "Potwierdzanie podczas wysyÅania wiadomoÅci bez odbiorcÃw w polach \"Do\" lub "
 "\"Kopia\"."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:149
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:157
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:146
 msgid "Prompt when user tries to send unwanted HTML"
 msgstr "Potwierdzanie podczas prÃby wysÅania niepoÅÄdanego formatu HTML"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:150
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:158
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:147
 msgid ""
 "Prompt when user tries to send HTML mail to recipients that may not want to "
 "receive HTML mail."
@@ -9341,14 +8690,12 @@ msgstr ""
 "Potwierdzanie podczas wysyÅania wiadomoÅci w formacie HTML do osÃb, ktÃre "
 "ich nie chcÄ."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:151
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:159
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:148
 msgid "Prompt when user tries to open 10 or more messages at once"
 msgstr ""
 "Potwierdzanie podczas prÃby otwarcia 10 i wiÄcej wiadomoÅci za jednym razem"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:152
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:160
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:149
 msgid ""
 "If a user tries to open 10 or more messages at one time, ask the user if "
 "they really want to do it."
@@ -9356,24 +8703,20 @@ msgstr ""
 "Pytanie w przypadku, gdy uÅytkownik chce otworzyÄ w tym samym czasie 10 i "
 "wiÄcej wiadomoÅci."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:153
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:161
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:150
 msgid "Prompt while marking multiple messages"
 msgstr "Potwierdzanie podczas zaznaczania wielu wiadomoÅci"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:154
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:162
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:151
 msgid "Enable or disable the prompt whilst marking multiple messages."
 msgstr ""
 "WÅÄczenie lub wyÅÄczenie zapytania podczas zaznaczania wielu wiadomoÅci."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:155
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:163
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:152
 msgid "Prompt when deleting messages in search folder"
 msgstr "Potwierdzanie podczas usuwania wiadomoÅci z katalogu wyszukiwania"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:156
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:164
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:153
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that deleting messages from "
 "a search folder permanently deletes the message, not simply removing it from "
@@ -9382,27 +8725,57 @@ msgstr ""
 "WÅÄczenie/wyÅÄczenie ostrzeÅenia o usuwaniu oryginalnej wiadomoÅci podczas "
 "usuwania jej z katalogu wyszukiwania."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:157
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:165
-msgid "Prompt when replying privately to list messages"
-msgstr "Potwierdzanie podczas odpowiadania prywatnie do listy dyskusyjnej"
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:154
+msgid "Asks whether to copy a folder by drag &amp; drop in the folder tree"
+msgstr ""
+"Pytanie, czy kopiowaÄ katalogi przez ich przeciÄgniÄcie w drzewie katalogÃw"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:158
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:166
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:155
 msgid ""
-"It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a "
-"private reply to a message which arrived via a mailing list."
+"Possible values are: 'never' - do not allow copy with drag &amp; drop of "
+"folders in folder tree, 'always' - allow copy with drag &amp; drop of "
+"folders in folder tree without asking, or 'ask' - (or any other value) will "
+"ask user."
+msgstr ""
+"MoÅliwe wartoÅci: \"never\" - aby nie zezwalaÄ na kopiowanie za pomocÄ "
+"przeciÄgania katalogÃw w drzewie katalogÃw, \"always\" - aby zezwoliÄ na "
+"kopiowanie za pomocÄ przeciÄgania katalogÃw w drzewie katalogÃw bez pytania, "
+"\"ask\" - (lub dowolna inna wartoÅÄ) aby pytaÄ uÅytkownika."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:156
+msgid "Asks whether to move a folder by drag &amp; drop in the folder tree"
+msgstr ""
+"Pytanie, czy przenosiÄ katalogi przez ich przeciÄgniÄcie w drzewie katalogÃw"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:157
+msgid ""
+"Possible values are: 'never' - do not allow move with drag &amp; drop of "
+"folders in folder tree, 'always' - allow move with drag &amp; drop of "
+"folders in folder tree without asking, or 'ask' - (or any other value) will "
+"ask user."
+msgstr ""
+"MoÅliwe wartoÅci: \"never\" - aby nie zezwalaÄ na przenoszenie za pomocÄ "
+"przeciÄgania katalogÃw w drzewie katalogÃw, \"always\" - aby zezwoliÄ na "
+"przenoszenie za pomocÄ przeciÄgania katalogÃw w drzewie katalogÃw bez "
+"pytania, \"ask\" - (lub dowolna inna wartoÅÄ) aby pytaÄ uÅytkownika."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:158
+msgid "Prompt when replying privately to list messages"
+msgstr "Potwierdzanie podczas odpowiadania prywatnie do listy dyskusyjnej"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:159
+msgid ""
+"It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a "
+"private reply to a message which arrived via a mailing list."
 msgstr ""
 "WÅÄczenie/wyÅÄczenie powtarzanego ostrzeÅenia o wysyÅaniu prywatnej "
 "wiadomoÅci na wiadomoÅci odebranej z listy dyskusyjnej."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:159
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:167
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:160
 msgid "Prompt when mailing list hijacks private replies"
 msgstr "Potwierdzanie, kiedy lista dyskusyjna przechwytuje prywatne odpowiedzi"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:160
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:168
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:161
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying sending "
 "a private reply to a message which arrived via a mailing list, but the list "
@@ -9412,13 +8785,11 @@ msgstr ""
 "odpowiedzi na wiadomoÅÄ odebranÄ przez listÄ dyskusyjnÄ, ale lista ustawia "
 "nagÅÃwek Reply-To:, ktÃry przekierowuje odpowiedz z powrotem na listÄ"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:161
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:169
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:162
 msgid "Prompt when replying to many recipients"
 msgstr "Potwierdzanie podczas odpowiadania wielu odbiorcom"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:162
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:170
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:163
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a "
 "reply to many people."
@@ -9426,8 +8797,7 @@ msgstr ""
 "WÅÄczenie/wyÅÄczenie powtarzanego ostrzeÅenia o wysyÅaniu odpowiedzi do "
 "wielu osÃb."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:163
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:171
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:164
 msgid ""
 "Asks whether to close the message window when the user forwards or replies "
 "to the message shown in the window"
@@ -9435,7 +8805,7 @@ msgstr ""
 "Pytanie, czy zamknÄÄ okno wiadomoÅci, kiedy uÅytkownika przekazuje lub "
 "odpowiada na wiadomoÅÄ w wyÅwietlonym oknie"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:164
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:165
 msgid ""
 "Possible values are: 'never' - to never close browser window, 'always' - to "
 "always close browser window or 'ask' - (or any other value) will ask user."
@@ -9444,55 +8814,44 @@ msgstr ""
 "\"always\" - aby zawsze zamykaÄ okno przeglÄdarki, \"ask\" - (lub dowolna "
 "inna wartoÅÄ) aby pytaÄ uÅytkownika."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:165
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:175
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:166
 msgid "Empty Trash folders on exit"
 msgstr "OprÃÅnianie katalogÃw kosza podczas zakoÅczenia"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:166
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:176
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:167
 msgid "Empty all Trash folders when exiting Evolution."
 msgstr ""
 "OprÃÅnianie wszystkich katalogÃw kosza podczas zakoÅczenia programu "
 "Evolution."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:167
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:177
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:168
 msgid "Minimum days between emptying the trash on exit"
 msgstr "Minimalna liczba dni pomiÄdzy oprÃÅnieniami kosza podczas wyjÅcia"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:168
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:178
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:169
 msgid "Minimum time between emptying the trash on exit, in days."
 msgstr ""
 "Minimalny okres czasu w dniach, pomiÄdzy oprÃÅnieniami kosza podczas wyjÅcia."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:169
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:179
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:170
 msgid "Last time Empty Trash was run"
 msgstr "Ostanie oprÃÅnianie kosza"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:170
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:180
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:171
 msgid ""
 "The last time Empty Trash was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
 msgstr ""
 "Czas ostatniego oprÃÅniania kosza, w dniach od 1 stycznia 1970 (epoki)."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:171
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:181
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:125
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:172
 msgid "Amount of time in seconds the error should be shown on the status bar."
 msgstr "Czas wyÅwietlania bÅÄdu na pasku statusu (w sekundach)."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:172
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:182
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:126
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:173
 msgid "Level beyond which the message should be logged."
 msgstr "Poziom, powyÅej ktÃrego wiadomoÅÄ ma zostaÄ zapisana w dzienniku."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:173
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:183
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:174
 msgid ""
 "This can have three possible values. \"0\" for errors. \"1\" for warnings. "
 "\"2\" for debug messages."
@@ -9500,13 +8859,11 @@ msgstr ""
 "MoÅliwe wartoÅci to: \"0\" dla bÅÄdÃw, \"1\" dla ostrzeÅeÅ oraz \"2\" dla "
 "komunikatÃw debugowania."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:174
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:184
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:175
 msgid "Show original \"Date\" header value."
 msgstr "WyÅwietlanie pierwotnej wartoÅci nagÅÃwka \"Date\"."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:175
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:185
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:176
 msgid ""
 "Show the original \"Date\" header (with a local time only if the time zone "
 "differs). Otherwise always show \"Date\" header value in a user preferred "
@@ -9517,13 +8874,11 @@ msgstr ""
 "nagÅÃwek \"Date\" w preferowanym przez uÅytkownika formacie i w lokalnej "
 "strefie czasowej."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:176
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:186
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:177
 msgid "List of Labels and their associated colors"
 msgstr "Lista etykiet i przypisanych im kolorÃw"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:177
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:187
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:178
 msgid ""
 "List of labels known to the mail component of Evolution. The list contains "
 "strings containing name:color where color uses the HTML hex encoding."
@@ -9532,62 +8887,52 @@ msgstr ""
 "ciÄgi zawierajÄce nazwa:kolor, gdzie kolor uÅywa kodowania szesnastkowego "
 "HTML."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:178
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:188
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:179
 msgid "Check incoming mail being junk"
 msgstr "Wyszukiwanie wiadomoÅci niechcianych w nadchodzÄcej poczcie"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:179
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:189
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:180
 msgid "Run junk test on incoming mail."
 msgstr "Uruchamia test niechcianych dla przychodzÄcych wiadomoÅci."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:180
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:190
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:181
 msgid "Empty Junk folders on exit"
 msgstr "OprÃÅnianie katalogÃw niechcianych wiadomoÅci podczas zakoÅczenia"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:181
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:191
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:182
 msgid "Empty all Junk folders when exiting Evolution."
 msgstr ""
 "OprÃÅnianie wszystkich katalogÃw niechcianych wiadomoÅci podczas zakoÅczenia "
 "programu Evolution."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:182
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:192
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:183
 msgid "Minimum days between emptying the junk on exit"
 msgstr ""
 "Minimalna liczba dni pomiÄdzy usuwanie niechcianych wiadomoÅci podczas "
 "wyjÅcia"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:183
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:193
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:184
 msgid "Minimum time between emptying the junk on exit, in days."
 msgstr ""
 "Minimalny okres czasu w dniach, pomiÄdzy usuwaniem niechcianych wiadomoÅci "
 "podczas wyjÅcia."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:184
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:194
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:185
 msgid "Last time Empty Junk was run"
 msgstr "Ostanie usuwanie niechcianych wiadomoÅci"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:185
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:195
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:186
 msgid ""
 "The last time Empty Junk was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
 msgstr ""
 "Czas ostatniego usuniÄcia niechcianych wiadomoÅci, w dniach od 1 stycznia "
 "1970 (epoki)."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:186
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:196
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:187
 msgid "The default plugin for Junk hook"
 msgstr "DomyÅlna wtyczka dla funkcji Junk hook"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:187
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:197
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:188
 msgid ""
 "This is the default junk plugin, even though there are multiple plugins "
 "enabled. If the default listed plugin is disabled, then it won't fall back "
@@ -9597,13 +8942,11 @@ msgstr ""
 "wiÄcej wtyczek. JeÅli domyÅlna wtyczka jest wyÅÄczona, to inne wtyczki nie "
 "zostanÄ wÅÄczone."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:188
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:198
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:189
 msgid "Determines whether to lookup in address book for sender email"
 msgstr "OkreÅla, czy szukaÄ adresu nadawcy w ksiÄÅce adresowej"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:189
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:199
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:190
 msgid ""
 "Determines whether to lookup the sender email in address book. If found, it "
 "shouldn't be a spam. It looks up in the books marked for autocompletion. It "
@@ -9615,8 +8958,7 @@ msgstr ""
 "ksiÄÅkach oznaczonych do automatycznego uzupeÅniania. W przypadku zdalnych "
 "ksiÄÅek adresowych (np. LDAP) moÅe to byÄ czasochÅonne."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:190
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:200
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:191
 msgid ""
 "Determines whether to look up addresses for junk filtering in local address "
 "book only"
@@ -9624,8 +8966,7 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy szukaÄ adresÃw dla filtrowania wiadomoÅci niechcianych tylko w "
 "lokalnej ksiÄÅce adresowej"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:191
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:201
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:192
 msgid ""
 "This option is related to the key lookup_addressbook and is used to "
 "determine whether to look up addresses in local address book only to exclude "
@@ -9636,15 +8977,13 @@ msgstr ""
 "wyÅÄczenia sprawdzania niechcianej poczty we wiadomoÅciach od osÃb z "
 "kontaktÃw."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:192
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:202
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:193
 msgid "Determines whether to use custom headers to check for junk"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy korzystaÄ z dodatkowych nagÅÃwkÃw do wykrywania niechcianych "
 "wiadomoÅci"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:193
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:203
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:194
 msgid ""
 "Determines whether to use custom headers to check for junk. If this option "
 "is enabled and the headers are mentioned, it will be improve the junk "
@@ -9654,13 +8993,11 @@ msgstr ""
 "wiadomoÅci. JeÅli opcja ta jest wÅÄczona i wiadomoÅci zawierajÄ wspomniane "
 "nagÅÃwki, prÄdkoÅÄ sprawdzania moÅe byÄ zwiÄkszona."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:194
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:204
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:195
 msgid "Custom headers to use while checking for junk."
 msgstr "OkreÅla nagÅÃwek do sprawdzania niechcianej poczty."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:195
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:205
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:196
 msgid ""
 "Custom headers to use while checking for junk. The list elements are string "
 "in the format \"headername=value\"."
@@ -9668,35 +9005,31 @@ msgstr ""
 "OkreÅla nagÅÃwek do sprawdzania niechcianej poczty. Format: "
 "\"nazwa_nagÅÃwka=wartoÅÄ\"."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:196
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:206
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:197
 msgid "UID string of the default account."
 msgstr "CiÄg okreÅlajÄcy UID domyÅlnego konta."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:197
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:211
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:198
 msgid "Save directory"
 msgstr "Katalog zapisu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:198
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:212
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:199
 msgid "Directory for saving mail component files."
 msgstr "Katalog do zapisu plikÃw skÅadnikÃw poczty."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:199
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:200
 msgid "Composer load/attach directory"
 msgstr "Katalog zaÅÄcznikÃw okna tworzenia wiadomoÅci"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:200
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:201
 msgid "Directory for loading/attaching files to composer."
 msgstr "Katalog wczytywania/doÅÄczania plikÃw dla edytora poczty."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:201
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:219
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:202
 msgid "Check for new messages on start"
 msgstr "Sprawdzanie nowych wiadomoÅci po uruchomieniu"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:202
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:203
 msgid ""
 "Whether to check for new messages when Evolution is started. This includes "
 "also sending messages from Outbox."
@@ -9704,12 +9037,11 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy sprawdzaÄ nowe wiadomoÅci po uruchomieniu programu Evolution. "
 "Zawiera siÄ w tym takÅe wysyÅanie wiadomoÅci z katalogu WychodzÄce."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:203
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:221
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:204
 msgid "Check for new messages in all active accounts"
 msgstr "Sprawdzanie nowych wiadomoÅci we wszystkich aktywnych kontach"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:204
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:205
 msgid ""
 "Whether to check for new messages in all active accounts regardless of the "
 "account \"Check for new messages every X minutes\" option when Evolution is "
@@ -9720,13 +9052,11 @@ msgstr ""
 "wiadomoÅci co X minut\" konta. Ta opcja jest uÅywana tylko razem z opcjÄ "
 "\"send_recv_on_start\"."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:205
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:239
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:206
 msgid "Server synchronization interval"
 msgstr "Czas pomiÄdzy synchronizacjami z serwerem"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:206
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:240
+#: ../data/org.gnome.evolution.mail.gschema.xml.in.h:207
 msgid ""
 "Controls how frequently local changes are synchronized with the remote mail "
 "server. The interval must be at least 30 seconds."
@@ -9734,16 +9064,22 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, jak czÄsto lokalne zmiany sÄ synchronizowane ze zdalnym serwerem "
 "pocztowym. Minimalny przedziaÅ czasu to 30 sekund."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:1
-#: ../plugins/attachment-reminder/apps-evolution-attachment-reminder.schemas.in.h:1
+#. Translators: This is the a list of words for the attach reminder plugin to look
+#. for in a message body. Please use any number of words here in your language that might
+#. indicate that an attachment should have been attached to the message.
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:4
+msgid "['attachment','attaching','attached','enclosed']"
+msgstr "['attachment','attaching','attached','enclosed','zaÅÄcznik','zaÅÄczam','zaÅÄczyÅem','zaÅÄczyÅam','zaÅÄczono','doÅÄczyÅem','doÅÄczyÅam','doÅÄczono','zalacznik','zalaczam','zalaczylem','zalaczylam','zalaczono','dolaczylem','dolaczylam','dolaczono']"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:5
 msgid ""
 "List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message "
 "body"
 msgstr ""
-"Lista sÅÃw-kluczy dla wtyczki przypominania o zaÅÄczniku do wyszukiwania w "
-"wiadomoÅci"
+"Lista sÅÃw kluczowych do wyszukiwania w wiadomoÅci dla wtyczki przypominania "
+"o zaÅÄczniku"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.attachment-reminder.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
 "List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message "
 "body."
@@ -9756,18 +9092,20 @@ msgid "Address book source"
 msgstr "ÅrÃdÅo ksiÄÅki adresowej"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:2
-msgid "Address book to use for storing automatically synced contacts"
+msgid "Address book to use for storing automatically synced contacts."
 msgstr ""
 "KsiÄÅka adresowa uÅywana do przechowywania automatycznie synchronizowanych "
-"kontaktÃw"
+"kontaktÃw."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:3
-msgid "Auto sync GAIM contacts"
-msgstr "Automatyczne synchronizowanie kontaktÃw GAIM"
+msgid "Auto sync Pidgin contacts"
+msgstr "Automatyczne synchronizowanie kontaktÃw programu Pidgin"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:4
-msgid "Whether GAIM contacts should be automaticall synced"
-msgstr "OkreÅla, czy kontakty GAIM powinny byÄ automatycznie synchronizowane"
+msgid "Whether Pidgin contacts should be automatically synced."
+msgstr ""
+"OkreÅla, czy kontakty programu Pidgin powinny byÄ automatycznie "
+"synchronizowane."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:5
 msgid "Enable autocontacts"
@@ -9775,44 +9113,52 @@ msgstr "WÅÄczenie automatycznych kontaktÃw"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:6
 msgid ""
-"Whether contacts should be automatically added to the user's addressbook"
+"Whether contacts should be automatically added to the user's address book."
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy kontakty powinny byÄ automatycznie dodawane do ksiÄÅki "
-"adresowej uÅytkownika"
+"adresowej uÅytkownika."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:7
-msgid "GAIM address book source"
-msgstr "ÅrÃdÅo ksiÄÅki adresowej GAIM"
+msgid "Pidgin address book source"
+msgstr "ÅrÃdÅo ksiÄÅki adresowej programu Pidgin"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:8
-msgid "Address book to use for storing automatically synced contacts from GAIM"
+msgid ""
+"Address book to use for storing automatically synced contacts from Pidgin."
 msgstr ""
 "KsiÄÅka adresowa uÅywana do przechowywania automatycznie zsynchronizowanych "
-"kontaktÃw GAIM"
+"kontaktÃw programu Pidgin."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:9
-msgid "GAIM check interval"
-msgstr "OdstÄp miÄdzy sprawdzaniami kontaktÃw GAIM"
+msgid "Pidgin check interval"
+msgstr "OdstÄp miÄdzy sprawdzaniami kontaktÃw programu Pidgin"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:10
-msgid "Check interval for GAIM syncing of contacts"
-msgstr "Okres czasu miÄdzy sprawdzaniami synchronizowania kontaktÃw GAIM"
+msgid "Check interval for Pidgin syncing of contacts."
+msgstr ""
+"Okres czasu miÄdzy sprawdzaniami synchronizowania kontaktÃw programu Pidgin."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:11
-msgid "GAIM last sync MD5"
-msgstr "Suma MD5 ostatniego synchronizowania kontaktÃw GAIM"
+msgid "Pidgin last sync MD5"
+msgstr "Suma MD5 ostatniego synchronizowania kontaktÃw programu Pidgin"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:12
-msgid "GAIM last sync time"
-msgstr "Czas ostatniego synchronizowania kontaktÃw GAIM"
+msgid "Pidgin last sync MD5."
+msgstr "Suma MD5 ostatniego synchronizowania kontaktÃw programu Pidgin."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:13
+msgid "Pidgin last sync time"
+msgstr "Czas ostatniego synchronizowania kontaktÃw programu Pidgin"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.autocontacts.gschema.xml.in.h:14
+msgid "Pidgin last sync time."
+msgstr "Czas ostatniego synchronizowania kontaktÃw programu Pidgin."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.email-custom-header.gschema.xml.in.h:1
-#: ../plugins/email-custom-header/apps_evolution_email_custom_header.schemas.in.h:1
 msgid "List of Custom Headers"
 msgstr "Lista wÅasnych nagÅÃwkÃw"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.email-custom-header.gschema.xml.in.h:2
-#: ../plugins/email-custom-header/apps_evolution_email_custom_header.schemas.in.h:2
 msgid ""
 "The key specifies the list of custom headers that you can add to an outgoing "
 "message. The format for specifying a Header and Header value is: Name of the "
@@ -9823,17 +9169,14 @@ msgstr ""
 "wartoÅci rozdzielone znakami \";\""
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.external-editor.gschema.xml.in.h:1
-#: ../plugins/external-editor/apps-evolution-external-editor.schemas.in.h:1
 msgid "Default External Editor"
 msgstr "DomyÅlny zewnÄtrzny edytor"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.external-editor.gschema.xml.in.h:2
-#: ../plugins/external-editor/apps-evolution-external-editor.schemas.in.h:2
 msgid "The default command that must be used as the editor."
 msgstr "DomyÅlne polecenie uÅywane do uruchomienia edytora."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.external-editor.gschema.xml.in.h:3
-#: ../plugins/external-editor/apps-evolution-external-editor.schemas.in.h:3
 #: ../plugins/external-editor/external-editor.c:125
 msgid "Automatically launch when a new mail is edited"
 msgstr "Automatyczne uruchamianie podczas edycji nowej wiadomoÅci"
@@ -9845,12 +9188,10 @@ msgstr ""
 "wiadomoÅci."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.face-picture.gschema.xml.in.h:1
-#: ../plugins/face/apps_evolution_eplugin_face.schemas.in.h:1
 msgid "Insert Face picture by default"
 msgstr "DomyÅlnie wstawia obraz twarzy"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.face-picture.gschema.xml.in.h:2
-#: ../plugins/face/apps_evolution_eplugin_face.schemas.in.h:2
 msgid ""
 "Whether insert Face picture to outgoing messages by default. The picture "
 "should be set before checking this, otherwise nothing happens."
@@ -9868,12 +9209,10 @@ msgid "Whether to delete processed iTip objects"
 msgstr "OkreÅla, czy usuwaÄ przetworzone obiekty iTip"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:1
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:1
 msgid "Notify new messages for Inbox only."
 msgstr "Powiadamianie tylko dla katalogu Odebrane."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:2
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:2
 msgid "Whether to notify new messages in Inbox folder only."
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy powiadamiaÄ o nowych wiadomoÅciach tylko dla katalogu Odebrane."
@@ -9887,12 +9226,10 @@ msgid "Generates a D-Bus message when new mail messages arrive."
 msgstr "Tworzy komunikat D-Bus po nadejÅciu nowych wiadomoÅci."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:5
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:3
 msgid "Enable icon in notification area."
 msgstr "WÅÄczenie ikony w obszarze powiadamiania."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:6
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:4
 msgid "Show new mail icon in notification area when new messages arrive."
 msgstr ""
 "Powiadamia o nowych wiadomoÅciach za pomocÄ ikony w obszarze powiadamiania."
@@ -9907,54 +9244,57 @@ msgstr ""
 "OkreÅla, czy wyÅwietliÄ komunikat nad ikonÄ po nadejÅciu nowej wiadomoÅci."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:9
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:5
-msgid "Play sound when new messages arrive."
-msgstr "Odtwarzanie dÅwiÄku po otrzymaniu nowej wiadomoÅci."
+msgid "Enable audible notifications when new messages arrive."
+msgstr "WÅÄczenie dÅwiÄkowego powiadamiania o nowych wiadomoÅciach."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:10
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:6
-msgid "Whether play sound or beep when new messages arrive."
+msgid ""
+"Whether to make a sound of any kind when new messages arrive. If \"false\", "
+"the \"notify-sound-beep\", \"notify-sound-file\", \"notify-sound-play-file\" "
+"and \"notify-sound-use-theme\" keys are disregarded."
 msgstr ""
-"OkreÅla, czy po otrzymaniu nowej wiadomoÅci odegraÄ dÅwiÄk, czy dzwonek "
-"systemowy."
+"OkreÅla, czy odtwarzaÄ dÅwiÄk po nadejÅciu nowej wiadomoÅci. JeÅli wynosi "
+"\"false\", to klucze \"notify-sound-beep\", \"notify-sound-file\", \"notify-"
+"sound-play-file\" i \"notify-sound-use-theme\" nie sÄ uÅywane."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:11
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:7
-msgid "Beep or play sound file."
-msgstr "Dzwonek lub odegranie pliku dÅwiÄkowego."
+msgid "Whether to emit a beep."
+msgstr "OkreÅla, czy odtworzyÄ sygnaÅ dÅwiÄkowy."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:12
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:8
-msgid ""
-"If \"true\", then beep, otherwise will play sound file when new messages "
-"arrive."
+msgid "Whether to emit a beep when new messages arrive."
 msgstr ""
-"JeÅli ma wartoÅÄ \"true\" to dÅwiÄk systemowy, w innym wypadku odegra plik "
-"dÅwiÄkowy, gdy nadejdzie nowa wiadomoÅÄ."
+"OkreÅla, czy po otrzymaniu nowej wiadomoÅci odtworzyÄ sygnaÅ dÅwiÄkowy."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:13
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:9
 msgid "Sound filename to be played."
 msgstr "Nazwa pliku dÅwiÄkowego do odtworzenia."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:14
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:10
-msgid "Sound file to be played when new messages arrive, if not in beep mode."
+msgid ""
+"Sound file to be played when new messages arrive, if \"notify-sound-play-file"
+"\" is \"true\"."
 msgstr ""
-"Nazwa pliku dÅwiÄkowego do odtworzenia, jeÅli nie jest aktywny dzwonek "
-"systemowy."
+"Nazwa pliku dÅwiÄkowego do odtworzenia po otrzymaniu nowej wiadomoÅci, jeÅli "
+"nie jest w trybie sygnaÅu dÅwiÄkowego."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:15
-msgid "FIXME"
-msgstr "DO NAPRAWIENIA"
+msgid "Whether to play a sound file."
+msgstr "OkreÅla, czy odtwarzaÄ sygnaÅ dÅwiÄkowy."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:16
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:11
+msgid ""
+"Whether to play a sound file when new messages arrive. The name of the sound "
+"file is given by the 'notify-sound-file' key."
+msgstr ""
+"OkreÅla, czy odtwarzaÄ plik dÅwiÄkowy po nadejÅciu nowej wiadomoÅci. Nazwa "
+"pliku jest podawana przez klucz \"notify-sound-file\"."
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Use sound theme"
 msgstr "UÅywa motywu dÅwiÄkowego"
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:17
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:12
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.mail-notification.gschema.xml.in.h:18
 msgid "Play themed sound when new messages arrive, if not in beep mode."
 msgstr ""
 "Odtwarza dÅwiÄk z motywu po otrzymaniu nowej wiadomoÅci, jeÅli nie jest "
@@ -9979,20 +9319,30 @@ msgstr ""
 msgid "Whether to show suppressed HTML output"
 msgstr "OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ ograniczone wyjÅcie HTML"
 
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.publish-calendar.gschema.xml.in.h:1
+msgid "List of Destinations for publishing"
+msgstr "Lista miejsc docelowych publikowania"
+
+#: ../data/org.gnome.evolution.plugin.publish-calendar.gschema.xml.in.h:2
+msgid ""
+"The key specifies the list of destinations to where publish calendars. Each "
+"values specifies an XML with setup for publishing to one destination."
+msgstr ""
+"Klucz okreÅlajÄcy listÄ miejsc docelowych, w ktÃrych publikowaÄ kalendarze. "
+"KaÅda wartoÅÄ okreÅla kod XML z ustawieniami do publikowania w jednym "
+"miejscu."
+
 #: ../data/org.gnome.evolution.plugin.templates.gschema.xml.in.h:1
-#: ../plugins/templates/apps-evolution-template-placeholders.schemas.in.h:1
 msgid ""
 "List of keyword/value pairs for the Templates plugin to substitute in a "
 "message body."
 msgstr "Lista kluczy/wartoÅci dla wtyczki szablonÃw do zamiany w wiadomoÅci."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:1
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:5
 msgid "Skip development warning dialog"
 msgstr "PominiÄcie ostrzegawczego okna o rozwojowej wersji"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:2
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:6
 msgid ""
 "Whether the warning dialog in development versions of Evolution is skipped."
 msgstr ""
@@ -10000,12 +9350,10 @@ msgstr ""
 "zostanie wyÅwietlane."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:3
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:7
 msgid "Initial attachment view"
 msgstr "PoczÄtkowy widok zaÅÄcznika"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:4
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:8
 msgid ""
 "Initial view for attachment bar widgets. \"0\" is Icon View, \"1\" is List "
 "View."
@@ -10020,13 +9368,11 @@ msgstr "PoczÄtkowy katalog okna wybierania plikÃw"
 msgid "Initial folder for GtkFileChooser dialogs."
 msgstr "Katalog poczÄtkowy dla okien dialogowych GtkFileChooser."
 
-#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:7
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:9 ../shell/main.c:316
+#: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:7 ../shell/main.c:311
 msgid "Start in offline mode"
 msgstr "Rozpoczyna w trybie offline"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:8
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:10
 msgid "Whether Evolution will start up in offline mode instead of online mode."
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy program Evolution zostanie uruchomiony w trybie offline, "
@@ -10044,32 +9390,26 @@ msgstr ""
 "offline."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:11
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:61
 msgid "Enable express mode"
 msgstr "WÅÄczenie trybu ekspresowego"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:12
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:62
 msgid "Flag that enables a much simplified user interface."
 msgstr "Flaga wÅÄczajÄca mocno uproszczony interfejs uÅytkownika."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:13
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:22
 msgid "Window buttons are visible"
 msgstr "Przyciski okna sÄ widoczne"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:14
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:23
 msgid "Whether the window buttons should be visible."
 msgstr "OkreÅla, czy przyciski okna sÄ widoczne."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:15
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:24
 msgid "Window button style"
 msgstr "Styl przyciskÃw okna"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:16
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:25
 msgid ""
 "The style of the window buttons. Can be \"text\", \"icons\", \"both\", "
 "\"toolbar\". If \"toolbar\" is set, the style of the buttons is determined "
@@ -10081,59 +9421,48 @@ msgstr ""
 "GNOME."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:17
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:26
 msgid "Toolbar is visible"
 msgstr "WidocznoÅÄ paska narzÄdzi"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:18
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:27
 msgid "Whether the toolbar should be visible."
 msgstr "OkreÅla, czy pasek narzÄdzi jest widoczny."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:19
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:28
 msgid "Sidebar is visible"
 msgstr "Panel boczny jest widoczny"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:20
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:29
 msgid "Whether the sidebar should be visible."
 msgstr "OkreÅla, czy panel boczny jest widoczny."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:21
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:30
 msgid "Statusbar is visible"
 msgstr "Pasek stanu jest widoczny"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:22
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:31
 msgid "Whether the status bar should be visible."
 msgstr "OkreÅla, czy pasek stanu jest widoczny."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:23
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:32
 msgid "ID or alias of the component to be shown by default at start-up."
 msgstr ""
 "Identyfikator lub alias skÅadnika domyÅlnie wyÅwietlanego podczas "
 "uruchamiania."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:24
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:33
 msgid "Default sidebar width"
 msgstr "DomyÅlna szerokoÅÄ paska bocznego"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.shell.gschema.xml.in.h:25
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:34
 msgid "The default width for the sidebar, in pixels."
 msgstr "DomyÅlna szerokoÅÄ paska bocznego, w pikselach."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:1
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.schemas.in.h:1
 msgid "Use only local spam tests."
 msgstr "UÅycie tylko lokalnych testÃw niechcianych wiadomoÅci."
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:2
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.schemas.in.h:2
 msgid "Use only the local spam tests (no DNS)."
 msgstr "UÅycie tylko lokalnych testÃw niechcianych wiadomoÅci (bez DNS)."
 
@@ -10142,12 +9471,10 @@ msgid "Socket path for SpamAssassin"
 msgstr "ÅcieÅka do gniazda programu SpamAssassin"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:4
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.schemas.in.h:3
 msgid "Use SpamAssassin daemon and client"
 msgstr "UÅycie usÅugi i klienta SpamAssassin"
 
 #: ../data/org.gnome.evolution.spamassassin.gschema.xml.in.h:5
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.schemas.in.h:4
 msgid "Use SpamAssassin daemon and client (spamc/spamd)."
 msgstr "UÅycie usÅugi i klienta SpamAssassin (spamc/spamd)."
 
@@ -10159,155 +9486,429 @@ msgstr "Plik binarny klienta SpamAssassin"
 msgid "SpamAssassin daemon binary"
 msgstr "Plik binarny usÅugi SpamAssassin"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1063 ../em-format/em-format-quote.c:318
-#: ../mail/e-mail-tag-editor.c:327 ../mail/message-list.etspec.h:5
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:70
+#: ../em-format/e-mail-formatter-attachment.c:363
+#: ../mail/message-list.etspec.h:4 ../widgets/misc/e-attachment-bar.c:101
+#: ../widgets/misc/e-attachment-bar.c:106
+#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:176
+#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:181
+msgid "Attachment"
+msgid_plural "Attachments"
+msgstr[0] "ZaÅÄcznik"
+msgstr[1] "ZaÅÄczniki"
+msgstr[2] "ZaÅÄcznikÃw"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-attachment.c:369
+msgid "Display as attachment"
+msgstr "WyÅwietlanie jako zaÅÄcznik"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1368 ../mail/e-mail-tag-editor.c:327
+#: ../mail/message-list.etspec.h:5 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:67
 msgid "From"
 msgstr "Od"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1064 ../em-format/em-format-quote.c:318
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:71
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1369 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:68
 msgid "Reply-To"
 msgstr "OdpowiedÅ do"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1066 ../em-format/em-format-quote.c:318
-#: ../mail/em-format-html.c:2667 ../mail/em-format-html.c:2735
-#: ../mail/em-format-html.c:2758 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:73
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1371
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:182
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:205
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:70
 msgid "Cc"
 msgstr "Kopia"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1067 ../em-format/em-format-quote.c:318
-#: ../mail/em-format-html.c:2668 ../mail/em-format-html.c:2739
-#: ../mail/em-format-html.c:2761 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:74
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1372
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:184
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:207
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:71
 msgid "Bcc"
 msgstr "Ukryta kopia"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1068 ../em-format/em-format-quote.c:465
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1373
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-headers.c:165
 #: ../mail/e-mail-tag-editor.c:332 ../mail/em-filter-i18n.h:76
-#: ../mail/message-list.etspec.h:6 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:75
-#: ../smime/lib/e-cert.c:1126
+#: ../mail/message-list.etspec.h:6 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:72
+#: ../smime/lib/e-cert.c:1125
 msgid "Subject"
 msgstr "Temat"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1069 ../mail/message-list.etspec.h:7
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:76 ../widgets/misc/e-dateedit.c:526
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1374 ../mail/message-list.etspec.h:7
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:73 ../widgets/misc/e-dateedit.c:526
 #: ../widgets/misc/e-dateedit.c:548
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1070 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:77
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1375 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:74
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Grupy dyskusyjne"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1071 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:78
+#: ../em-format/e-mail-formatter.c:1376 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:75
 #: ../plugins/face/org-gnome-face.eplug.xml.h:1
 msgid "Face"
 msgstr "Obraz"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1474
+#. Translators: "From:" is preceding a new mail
+#. * sender address, like "From: user example com"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-headers.c:114
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:396
 #, c-format
-msgid "%s attachment"
-msgstr "ZaÅÄcznik: %s"
+msgid "From: %s"
+msgstr "Od: %s"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1588
-msgid "Could not parse S/MIME message: Unknown error"
-msgstr "Nie moÅna przetworzyÄ wiadomoÅci S/MIME: nieznany bÅÄd"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-headers.c:134
+#: ../em-format/e-mail-formatter-headers.c:139
+msgid "(no subject)"
+msgstr "(brak tematu)"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1782 ../em-format/em-format.c:2010
-msgid "Could not parse MIME message. Displaying as source."
-msgstr ""
-"Nie moÅna przetworzyÄ wiadomoÅci MIME. WyÅwietlanie w postaci ÅrÃdÅowej."
+#: ../em-format/e-mail-formatter-headers.c:340
+#, c-format
+msgid "This message was sent by %s on behalf of %s"
+msgstr "Ta wiadomoÅÄ zostaÅa wysÅana przez %s w imieniu %s"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1793
-msgid "Unsupported encryption type for multipart/encrypted"
-msgstr ""
-"NieobsÅugiwany rodzaj szyfrowania dla wiadomoÅci wieloczÄÅciowych/"
-"szyfrowanych"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-image.c:152
+msgid "Regular Image"
+msgstr "ZwykÅy obraz"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1813
-msgid "Could not parse PGP/MIME message"
-msgstr "Nie moÅna przetworzyÄ wiadomoÅci PGP/MIME"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-image.c:158
+msgid "Display part as an image"
+msgstr "WyÅwietlanie czÄÅci jako obraz"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1814
-msgid "Could not parse PGP/MIME message: Unknown error"
-msgstr "Nie moÅna przetworzyÄ wiadomoÅci PGP/MIME: nieznany bÅÄd"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-message-rfc822.c:237
+msgid "RFC822 message"
+msgstr "WiadomoÅÄ RFC822"
 
-#: ../em-format/em-format.c:2035
-msgid "Unsupported signature format"
-msgstr "NieobsÅugiwany format podpisu"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-message-rfc822.c:243
+msgid "Format part as an RFC822 message"
+msgstr "Formatowanie czÄÅci jako wiadomoÅÄ RFC822"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print.c:53
+#: ../mail/e-mail-label-tree-view.c:99
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1255
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:209
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:68
+#: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:352
+#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.c:91
+msgid "Name"
+msgstr "Nazwa"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print.c:53 ../mail/message-list.etspec.h:10
+#: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:574
+msgid "Size"
+msgstr "Rozmiar"
+
+#. Add encryption/signature header
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:130
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:642
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:207
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:131
+msgid "Security"
+msgstr "BezpieczeÅstwo"
 
-#: ../em-format/em-format.c:2048 ../em-format/em-format.c:2230
-msgid "Error verifying signature"
-msgstr "BÅÄd weryfikacji podpisu"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:147
+msgid "GPG signed"
+msgstr "Podpisana kluczem GPG"
 
-#: ../em-format/em-format.c:2049 ../em-format/em-format.c:2215
-#: ../em-format/em-format.c:2231
-msgid "Unknown error verifying signature"
-msgstr "Nieznany bÅÄd weryfikacji podpisu"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:152
+msgid "GPG encrpyted"
+msgstr "Zaszyfrowana kluczem GPG"
 
-#: ../em-format/em-format.c:2324
-msgid "Could not parse PGP message: "
-msgstr "Nie moÅna przetworzyÄ wiadomoÅci PGP: "
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:158
+msgid "S/MIME signed"
+msgstr "Podpisana kluczem S/MIME"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-print-headers.c:164
+msgid "S/MIME encrpyted"
+msgstr "Zaszyfrowana kluczem S/MIME"
 
 #. pseudo-header
-#: ../em-format/em-format-quote.c:476 ../mail/em-format-html.c:2860
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1046
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-headers.c:176
+#: ../em-format/e-mail-formatter-utils.c:316
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1121
 msgid "Mailer"
 msgstr "Program pocztowy"
 
-#: ../em-format/em-format-quote.c:566 ../mail/em-composer-utils.c:1235
-msgid "-------- Forwarded Message --------"
-msgstr "-------- WiadomoÅÄ przekazywana ----------"
-
-#. Translators: This is a cancelled activity.
-#: ../e-util/e-activity.c:248
-#, c-format
-msgid "%s (cancelled)"
-msgstr "%s (anulowano)"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-enriched.c:102
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-enriched.c:115
+msgid "Richtext"
+msgstr "Wzbogacony tekst"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-enriched.c:108
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-enriched.c:121
+msgid "Display part as enriched text"
+msgstr "WyÅwietlanie czÄÅci jako wzbogacony tekst"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-html.c:104
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-html.c:340
+msgid "HTML"
+msgstr "HTML"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-html.c:110
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-html.c:346
+msgid "Format part as HTML"
+msgstr "Formatowanie czÄÅci jako HTML"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-plain.c:123
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-plain.c:182
+msgid "Plain Text"
+msgstr "ZwykÅy tekst"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-quote-text-plain.c:129
+#: ../em-format/e-mail-formatter-text-plain.c:188
+msgid "Format part as plain text"
+msgstr "Formatowanie czÄÅci jako zwykÅy tekst"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:65
+msgid "Unsigned"
+msgstr "Niepodpisana"
 
-#. Translators: This is a completed activity.
-#: ../e-util/e-activity.c:251
-#, c-format
-msgid "%s (completed)"
-msgstr "%s (ukoÅczono)"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:65
+msgid ""
+"This message is not signed. There is no guarantee that this message is "
+"authentic."
+msgstr ""
+"WiadomoÅÄ nie jest podpisana. Nie ma gwarancji, Åe ta wiadomoÅÄ jest "
+"autentyczna."
 
-#. Translators: This is an activity waiting to run.
-#: ../e-util/e-activity.c:254
-#, c-format
-msgid "%s (waiting)"
-msgstr "%s (oczekiwanie)"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:66
+msgid "Valid signature"
+msgstr "Podpis prawidÅowy"
 
-#. Translators: This is a running activity which
-#. *       the user has requested to cancel.
-#: ../e-util/e-activity.c:258
-#, c-format
-msgid "%s (cancelling)"
-msgstr "%s (anulowanie)"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:66
+msgid ""
+"This message is signed and is valid meaning that it is very likely that this "
+"message is authentic."
+msgstr ""
+"WiadomoÅÄ jest podpisana i prawidÅowa; jest bardzo prawdopodobne, Åe jest "
+"ona autentyczna."
 
-#: ../e-util/e-activity.c:260
-#, c-format
-msgid "%s"
-msgstr "%s"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:67
+msgid "Invalid signature"
+msgstr "NieprawidÅowy podpis"
 
-#: ../e-util/e-activity.c:265
-#, c-format
-msgid "%s (%d%% complete)"
-msgstr "%s (ukoÅczono %d%%)"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:67
+msgid ""
+"The signature of this message cannot be verified, it may have been altered "
+"in transit."
+msgstr ""
+"Nie moÅna zweryfikowaÄ podpisu wiadomoÅci; mogÅa byÄ ona naruszona podczas "
+"przesyÅania."
 
-#: ../e-util/e-charset.c:53
-msgid "Arabic"
-msgstr "arabskie"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:68
+msgid "Valid signature, but cannot verify sender"
+msgstr "Podpis jest prawidÅowy, ale nie moÅna zweryfikowaÄ nadawcy"
 
-#: ../e-util/e-charset.c:54
-msgid "Baltic"
-msgstr "baÅtyckie"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:68
+msgid ""
+"This message is signed with a valid signature, but the sender of the message "
+"cannot be verified."
+msgstr ""
+"WiadomoÅÄ ta jest podpisana prawidÅowym podpisem, ale nie moÅna zweryfikowaÄ "
+"jej nadawcy."
 
-#: ../e-util/e-charset.c:55
-msgid "Central European"
-msgstr "Årodkowoeuropejskie"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:69
+msgid "Signature exists, but need public key"
+msgstr "Podpis istnieje, lecz wymaga klucza publicznego"
 
-#: ../e-util/e-charset.c:56
-msgid "Chinese"
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:69
+msgid ""
+"This message is signed with a signature, but there is no corresponding "
+"public key."
+msgstr ""
+"WiadomoÅÄ ta jest podpisana prawidÅowym podpisem, ale brak odpowiedniego "
+"klucza publicznego."
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:76
+msgid "Unencrypted"
+msgstr "Niezaszyfrowana"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:76
+msgid ""
+"This message is not encrypted. Its content may be viewed in transit across "
+"the Internet."
+msgstr ""
+"Ta wiadomoÅÄ nie jest zaszyfrowana. Jej zawartoÅÄ moÅe byÄ przechwycona "
+"podczas transmisji przez Internet."
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:77
+msgid "Encrypted, weak"
+msgstr "Zaszyfrowana, sÅabo"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:77
+msgid ""
+"This message is encrypted, but with a weak encryption algorithm. It would be "
+"difficult, but not impossible for an outsider to view the content of this "
+"message in a practical amount of time."
+msgstr ""
+"Ta wiadomoÅÄ jest zaszyfrowana sÅabym algorytmem szyfrujÄcym. MoÅliwe bÄdzie "
+"jej odszyfrowanie przez osoby trzecie w krÃtkim czasie."
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:78
+msgid "Encrypted"
+msgstr "Zaszyfrowana"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:78
+msgid ""
+"This message is encrypted. It would be difficult for an outsider to view "
+"the content of this message."
+msgstr ""
+"Ta wiadomoÅÄ jest zaszyfrowana. Osobie obcej bÄdzie trudno podejrzeÄ jej "
+"zawartoÅÄ."
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:79
+msgid "Encrypted, strong"
+msgstr "Zaszyfrowana, silnie"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:79
+msgid ""
+"This message is encrypted, with a strong encryption algorithm. It would be "
+"very difficult for an outsider to view the content of this message in a "
+"practical amount of time."
+msgstr ""
+"Ta wiadomoÅÄ jest zaszyfrowana silnym algorytmem szyfrujÄcym. Odszyfrowanie "
+"jej przez osoby trzecie w krÃtkim czasie jest bardzo trudne."
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:190
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:43
+msgid "_View Certificate"
+msgstr "_WyÅwietl certyfikat"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-secure-button.c:205
+msgid "This certificate is not viewable"
+msgstr "Tego certyfikatu nie moÅna wyÅwietliÄ"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-source.c:139
+msgid "Source"
+msgstr "ÅrÃdÅo"
+
+#: ../em-format/e-mail-formatter-source.c:145
+msgid "Display source of a MIME part"
+msgstr "WyÅwietlanie ÅrÃdÅa czÄÅci MIME"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-application-mbox.c:108
+#, c-format
+msgid "Error parsing MBOX part: %s"
+msgstr "BÅÄd podczas przetwarzania czÄÅci MBOX: %s"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-application-smime.c:104
+#, c-format
+msgid "Could not parse S/MIME message: %s"
+msgstr "Nie moÅna przetworzyÄ wiadomoÅci S/MIME: %s"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-inlinepgp-encrypted.c:91
+#, c-format
+msgid "Could not parse PGP message: %s"
+msgstr "Nie moÅna przetworzyÄ wiadomoÅci PGP: %s"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-inlinepgp-signed.c:93
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-signed.c:144
+#, c-format
+msgid "Error verifying signature: %s"
+msgstr "BÅÄd podczas weryfikowania podpisu: %s"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:86
+msgid "Malformed external-body part"
+msgstr "BÅÄdna forma czÄÅci external-body"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:118
+#, c-format
+msgid "Pointer to FTP site (%s)"
+msgstr "WskaÅnik do witryny FTP (%s)"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:129
+#, c-format
+msgid "Pointer to local file (%s) valid at site \"%s\""
+msgstr "WskaÅnik do lokalnego pliku (%s) prawidÅowy na witrynie \"%s\""
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:131
+#, c-format
+msgid "Pointer to local file (%s)"
+msgstr "WskaÅnik do lokalnego pliku (%s)"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:150
+#, c-format
+msgid "Pointer to remote data (%s)"
+msgstr "WskaÅnik do zdalnych danych (%s)"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-message-external.c:167
+#, c-format
+msgid "Pointer to unknown external data (\"%s\" type)"
+msgstr "WskaÅnik do nieznanych danych zewnÄtrznych (typu \"%s\")"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-encrypted.c:81
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-signed.c:95
+msgid "Could not parse MIME message. Displaying as source."
+msgstr ""
+"Nie moÅna przetworzyÄ wiadomoÅci MIME. WyÅwietlanie w postaci ÅrÃdÅowej."
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-encrypted.c:99
+msgid "Unsupported encryption type for multipart/encrypted"
+msgstr ""
+"NieobsÅugiwany rodzaj szyfrowania dla wiadomoÅci wieloczÄÅciowych/"
+"szyfrowanych"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-encrypted.c:119
+#, c-format
+msgid "Could not parse PGP/MIME message: %s"
+msgstr "Nie moÅna przetworzyÄ wiadomoÅci PGP/MIME: %s"
+
+#: ../em-format/e-mail-parser-multipart-signed.c:129
+msgid "Unsupported signature format"
+msgstr "NieobsÅugiwany format podpisu"
+
+#: ../em-format/e-mail-part-utils.c:493
+#, c-format
+msgid "%s attachment"
+msgstr "ZaÅÄcznik: %s"
+
+#. Translators: This is a cancelled activity.
+#: ../e-util/e-activity.c:248
+#, c-format
+msgid "%s (cancelled)"
+msgstr "%s (anulowano)"
+
+#. Translators: This is a completed activity.
+#: ../e-util/e-activity.c:251
+#, c-format
+msgid "%s (completed)"
+msgstr "%s (ukoÅczono)"
+
+#. Translators: This is an activity waiting to run.
+#: ../e-util/e-activity.c:254
+#, c-format
+msgid "%s (waiting)"
+msgstr "%s (oczekiwanie)"
+
+#. Translators: This is a running activity which
+#. *       the user has requested to cancel.
+#: ../e-util/e-activity.c:258
+#, c-format
+msgid "%s (cancelling)"
+msgstr "%s (anulowanie)"
+
+#: ../e-util/e-activity.c:260
+#, c-format
+msgid "%s"
+msgstr "%s"
+
+#: ../e-util/e-activity.c:265
+#, c-format
+msgid "%s (%d%% complete)"
+msgstr "%s (ukoÅczono %d%%)"
+
+#: ../e-util/e-charset.c:53
+msgid "Arabic"
+msgstr "arabskie"
+
+#: ../e-util/e-charset.c:54
+msgid "Baltic"
+msgstr "baÅtyckie"
+
+#: ../e-util/e-charset.c:55
+msgid "Central European"
+msgstr "Årodkowoeuropejskie"
+
+#: ../e-util/e-charset.c:56
+msgid "Chinese"
 msgstr "chiÅskie"
 
 #: ../e-util/e-charset.c:57
@@ -10373,14 +9974,14 @@ msgstr "wizualne"
 
 #. strftime format of a weekday and a date.
 #: ../e-util/e-datetime-format.c:206
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1863
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:194
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1927
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:235
 #: ../widgets/table/e-cell-date-edit.c:307
 msgid "Today"
 msgstr "DziÅ"
 
 #. strftime format of a weekday and a date.
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:217 ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:222
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:217 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:263
 msgid "Tomorrow"
 msgstr "Jutro"
 
@@ -10470,12 +10071,6 @@ msgstr "Zapisywanie \"%s\""
 msgid "Writing \"%s\" to %s"
 msgstr "Zapisywanie \"%s\" do \"%s\""
 
-#: ../e-util/e-plugin-util.c:455 ../filter/filter.ui.h:9
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:392
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:7
-msgid "weeks"
-msgstr "tygodni"
-
 #: ../e-util/e-print.c:161
 msgid "An error occurred while printing"
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas drukowania"
@@ -10514,11 +10109,27 @@ msgstr "Przyczyna: \"{1}\"."
 msgid "Cannot open file \"{0}\"."
 msgstr "Nie moÅna otworzyÄ pliku \"{0}\"."
 
-#: ../e-util/e-util.c:245
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:7
+msgid "Failed to remove data source &quot;{0}&quot;."
+msgstr "UsuniÄcie ÅrÃdÅa danych \"{0}\" siÄ nie powiodÅo."
+
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:8 ../mail/mail.error.xml.h:61
+msgid "The reported error was &quot;{1}&quot;."
+msgstr "ZgÅoszony bÅÄd: \"{1}\"."
+
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:9
+msgid "Failed to update data source &quot;{0}&quot;."
+msgstr "Zaktualizowanie ÅrÃdÅa danych \"{0}\" siÄ nie powiodÅo."
+
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:10
+msgid "Failed to delete resource &quot;{0}&quot;."
+msgstr "UsuniÄcie zasobu \"{0}\" siÄ nie powiodÅo."
+
+#: ../e-util/e-util.c:243
 msgid "Could not open the link."
 msgstr "Nie moÅna otworzyÄ tego odnoÅnika."
 
-#: ../e-util/e-util.c:292
+#: ../e-util/e-util.c:290
 msgid "Could not display help for Evolution."
 msgstr "Nie moÅna wyÅwietliÄ pomocy programu Evolution."
 
@@ -10658,64 +10269,67 @@ msgstr "ProszÄ wybraÄ czas do porÃwnywania"
 msgid "Choose a File"
 msgstr "WybÃr pliku"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:686
+#: ../filter/e-filter-rule.c:741
 msgid "R_ule name:"
 msgstr "Nazwa _reguÅy:"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:718
-msgid "Find items that meet the following conditions"
-msgstr "Wyszukuje obiekty speÅniajÄce poniÅsze kryteria"
+#: ../filter/e-filter-rule.c:791
+msgid "all the following conditions"
+msgstr "wszystkich poniÅszych kryteriÃw"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:743
-msgid "If all conditions are met"
-msgstr "SpeÅniajÄce wszystkie kryteria"
+#: ../filter/e-filter-rule.c:792
+msgid "any of the following conditions"
+msgstr "dowolnych z poniÅszych kryteriÃw"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:744
-msgid "If any conditions are met"
-msgstr "SpeÅniajÄce dowolne z kryteriÃw"
+#: ../filter/e-filter-rule.c:798
+msgid "_Find items which match:"
+msgstr "Wys_zukanie elementÃw pasujÄcych do:"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:747
-msgid "_Find items:"
-msgstr "Wys_zukanie elementÃw:"
+#: ../filter/e-filter-rule.c:820
+msgid "Find items that meet the following conditions"
+msgstr "Wyszukuje obiekty speÅniajÄce poniÅsze kryteria"
 
 #. Translators: "None" for not including threads;
 #. * part of "Include threads: None"
 #. protocol:
 #. name:
-#: ../filter/e-filter-rule.c:776 ../libemail-engine/camel-null-store.c:28
+#: ../filter/e-filter-rule.c:835 ../libemail-engine/camel-null-store.c:28
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:139
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:616
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-combo-box.c:369
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:777
+#: ../filter/e-filter-rule.c:836
 msgid "All related"
 msgstr "Wszystkie powiÄzane"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:778 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:19
+#: ../filter/e-filter-rule.c:837 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:19
 msgid "Replies"
 msgstr "Odpowiedzi"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:779
+#: ../filter/e-filter-rule.c:838
 msgid "Replies and parents"
 msgstr "Odpowiedzi i nadrzÄdne"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:780
+#: ../filter/e-filter-rule.c:839
 msgid "No reply or parent"
 msgstr "Bez odpowiedzi lub obiektu nadrzÄdnego"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:783
+#: ../filter/e-filter-rule.c:842
 msgid "I_nclude threads:"
 msgstr "DoÅÄczenie _wÄtkÃw:"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:808
+#: ../filter/e-filter-rule.c:919
 msgid "A_dd Condition"
 msgstr "_Dodaj kryterium"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:1162 ../filter/filter.ui.h:1
-#: ../mail/em-utils.c:306
+#: ../filter/e-filter-rule.c:1236 ../filter/filter.ui.h:1
+#: ../mail/em-utils.c:302
 msgid "Incoming"
 msgstr "PrzychodzÄce"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:1162 ../mail/em-utils.c:307
+#: ../filter/e-filter-rule.c:1236 ../mail/em-utils.c:303
 msgid "Outgoing"
 msgstr "WychodzÄce"
 
@@ -10745,17 +10359,17 @@ msgstr "NaleÅy podaÄ nazwÄ pliku."
 
 #: ../filter/filter.error.xml.h:5
 msgid "File &quot;{0}&quot; does not exist or is not a regular file."
-msgstr "Plik &quot;{0}&quot; nie istnieje lub nie jest zwykÅym plikiem."
+msgstr "Plik \"{0}\" nie istnieje lub nie jest zwykÅym plikiem."
 
 #: ../filter/filter.error.xml.h:6
 msgid "Bad regular expression &quot;{0}&quot;."
-msgstr "BÅÄdne wyraÅenie regularne &quot;{0}&quot;."
+msgstr "BÅÄdne wyraÅenie regularne \"{0}\"."
 
 #: ../filter/filter.error.xml.h:7
 msgid "Could not compile regular expression &quot;{1}&quot;."
-msgstr "Nie moÅna skompilowaÄ wyraÅenia regularnego &quot;{1}&quot;."
+msgstr "Nie moÅna skompilowaÄ wyraÅenia regularnego \"{1}\"."
 
-#: ../filter/filter.error.xml.h:8 ../mail/mail.error.xml.h:103
+#: ../filter/filter.error.xml.h:8 ../mail/mail.error.xml.h:100
 msgid "Missing name."
 msgstr "Brak nazwy."
 
@@ -10765,7 +10379,7 @@ msgstr "NaleÅy nadaÄ temu filtrowi nazwÄ."
 
 #: ../filter/filter.error.xml.h:10
 msgid "Name &quot;{0}&quot; already used."
-msgstr "Nazwa &quot;{0}&quot; zostaÅa juÅ uÅyta."
+msgstr "Nazwa \"{0}\" zostaÅa juÅ uÅyta."
 
 #: ../filter/filter.error.xml.h:11
 msgid "Please choose another name."
@@ -10783,10 +10397,14 @@ msgstr "podany czas"
 msgid "a time relative to the current time"
 msgstr "czas wzglÄdem bieÅÄcego"
 
-#: ../filter/filter.ui.h:5
+#: ../filter/filter.ui.h:5 ../mail/mail-config.ui.h:78
 msgid "seconds"
 msgstr "sekund"
 
+#: ../filter/filter.ui.h:9 ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:7
+msgid "weeks"
+msgstr "tygodni"
+
 #: ../filter/filter.ui.h:10
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:8
 msgid "months"
@@ -10808,7 +10426,7 @@ msgstr "w przyszÅoÅci"
 msgid "Show filters for mail:"
 msgstr "Filtry wiadomoÅci:"
 
-#: ../filter/filter.ui.h:15 ../mail/em-filter-editor.c:165
+#: ../filter/filter.ui.h:15 ../mail/em-filter-editor.c:166
 msgid "_Filter Rules"
 msgstr "R_eguÅy filtrÃw"
 
@@ -10840,17 +10458,22 @@ msgstr ""
 "Data wiadomoÅci bÄdzie porÃwnywana z czasem\n"
 "podanym jako wzglÄdny do czasu zastosowania filtra."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:109
+#: ../libemail-engine/e-mail-authenticator.c:182
+#, c-format
+msgid "Invalid authentication result code (%d)"
+msgstr "NieprawidÅowy kod wyniku uwierzytelniania (%d)"
+
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:112
 #, c-format
 msgid "Saving message to folder '%s'"
 msgstr "Zapisywanie wiadomoÅci w katalogu \"%s\""
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:270
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:565
 msgid "Forwarded messages"
 msgstr "PrzesÅane wiadomoÅci"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:378
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:627
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:675
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:926
 #, c-format
 msgid "Retrieving %d message"
 msgid_plural "Retrieving %d messages"
@@ -10858,29 +10481,29 @@ msgstr[0] "Pobieranie %d wiadomoÅci"
 msgstr[1] "Pobieranie %d wiadomoÅci"
 msgstr[2] "Pobieranie %d wiadomoÅci"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:472
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:769
 msgid "Scanning messages for duplicates"
 msgstr "Skanowanie wiadomoÅci pod kÄtem duplikatÃw"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:875
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1177
 #, c-format
 msgid "Removing folder '%s'"
 msgstr "Usuwanie katalogu \"%s\""
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1009
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1314
 #, c-format
 msgid "File \"%s\" has been removed."
 msgstr "Plik \"%s\" zostaÅ usuniÄty."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1013
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1318
 msgid "File has been removed."
 msgstr "Plik zostaÅ usuniÄty."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1072
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1377
 msgid "Removing attachments"
 msgstr "Usuwanie zaÅÄcznikÃw"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1234
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1541
 #, c-format
 msgid "Saving %d message"
 msgid_plural "Saving %d messages"
@@ -10888,108 +10511,93 @@ msgstr[0] "Zapisywanie %d wiadomoÅci"
 msgstr[1] "Zapisywanie %d wiadomoÅci"
 msgstr[2] "Zapisywanie %d wiadomoÅci"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1588 ../mail/em-folder-utils.c:624
+#: ../libemail-engine/e-mail-folder-utils.c:1897 ../mail/em-folder-utils.c:613
 #, c-format
 msgid "Invalid folder URI '%s'"
 msgstr "NieprawidÅowy adres URI katalogu: \"%s\""
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:108 ../mail/em-folder-properties.c:333
-#: ../mail/em-folder-tree-model.c:719
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1095
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1106
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:116 ../mail/em-folder-properties.c:333
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:765
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1034
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1045
 msgid "Inbox"
 msgstr "Odebrane"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_INBOX
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:109 ../mail/em-folder-tree-model.c:712
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1093
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:117 ../mail/em-folder-tree-model.c:758
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1032
 msgid "Drafts"
 msgstr "Szkice"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_DRAFTS
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:110 ../mail/em-folder-tree-model.c:723
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1097
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:118 ../mail/em-folder-tree-model.c:769
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1036
 msgid "Outbox"
 msgstr "WychodzÄce"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_OUTBOX
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:111 ../mail/em-folder-tree-model.c:727
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1099
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:119 ../mail/em-folder-tree-model.c:773
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1038
 msgid "Sent"
 msgstr "WysÅane"
 
 #. E_MAIL_LOCAL_FOLDER_SENT
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:112 ../mail/em-folder-tree-model.c:715
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1101
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:120 ../mail/em-folder-tree-model.c:761
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1040
 #: ../plugins/templates/org-gnome-templates.eplug.xml.h:1
-#: ../plugins/templates/templates.c:1041 ../plugins/templates/templates.c:1341
-#: ../plugins/templates/templates.c:1351
+#: ../plugins/templates/templates.c:1048 ../plugins/templates/templates.c:1345
+#: ../plugins/templates/templates.c:1355
 msgid "Templates"
 msgstr "Szablony"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:697 ../mail/mail-vfolder-ui.c:79
-msgid "Search Folders"
-msgstr "Katalogi wyszukiwania"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:975
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1319
 #, c-format
-msgid "Enter Passphrase for %s"
-msgstr "ProszÄ wprowadziÄ hasÅo dla %s"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:979
-msgid "Enter Passphrase"
-msgstr "HasÅo"
+msgid "User cancelled operation"
+msgstr "DziaÅanie anulowane przez uÅytkownika."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:983
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1489
 #, c-format
-msgid "Enter Password for %s"
-msgstr "ProszÄ wprowadziÄ hasÅo dla %s"
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:987
-msgid "Enter Password"
-msgstr "WprowadÅ hasÅo"
+msgid "%s authentication failed"
+msgstr "Uwierzytelnienie %s siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1038
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1534
 #, c-format
-msgid "User canceled operation."
-msgstr "DziaÅanie anulowane przez uÅytkownika."
+msgid "No data source found for UID '%s'"
+msgstr "Nie odnaleziono ÅrÃdÅa danych dla UID \"%s\""
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1157
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1585
 #, c-format
 msgid ""
-"No destination address provided, forward of the message has been cancelled."
+"No destination address provided, forwarding of the message has been "
+"cancelled."
 msgstr ""
-"Nie podano adresu docelowego; przekazanie tej wiadomoÅci zostaÅo anulowane."
+"Nie podano adresu docelowego; przekazywanie tej wiadomoÅci zostaÅo anulowane."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1166
+#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1598
 #, c-format
-msgid "No account found to use, forward of the message has been cancelled."
-msgstr "Nie odnaleziono konta; przekazanie tej wiadomoÅci zostaÅo anulowane."
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1320
-#, c-format
-msgid "%s authentication failed"
-msgstr "Uwierzytelnienie %s siÄ nie powiodÅo"
+msgid "No identity found to use, forwarding of the message has been cancelled."
+msgstr ""
+"Nie odnaleziono toÅsamoÅci; przekazywanie tej wiadomoÅci zostaÅo anulowane."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session.c:1394
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:540
 #, c-format
-msgid "No password was provided"
-msgstr "Nie podano hasÅa"
+msgid "No mail service found with UID '%s'"
+msgstr "Nie odnaleziono usÅugi pocztowej o UID \"%s\""
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:416
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:549
 #, c-format
-msgid "Cannot get transport for account '%s'"
-msgstr "Nie moÅna uzyskaÄ przesyÅania dla konta \"%s\""
+msgid "UID '%s' is not a mail transport"
+msgstr "UID \"%s\" nie jest transportem poczty"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:505
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:616
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:641
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:698
 #, c-format
 msgid "Failed to apply outgoing filters: %s"
 msgstr "Zastosowanie filtrÃw wychodzÄcych siÄ nie powiodÅo: %s"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:531
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:565
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:635 ../libemail-engine/mail-ops.c:671
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:670
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:704
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:715 ../libemail-engine/mail-ops.c:751
 #, c-format
 msgid ""
 "Failed to append to %s: %s\n"
@@ -10998,59 +10606,51 @@ msgstr ""
 "Dodanie do %s siÄ nie powiodÅo: %s\n"
 "Zamiast tego zostanie dodane do lokalnego katalogu \"WysÅane\"."
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:585
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:693
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:724
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:773
 #, c-format
 msgid "Failed to append to local 'Sent' folder: %s"
 msgstr "Dodanie do lokalnego katalogu \"WysÅane\" siÄ nie powiodÅo: %s"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:795
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:821 ../libemail-engine/mail-ops.c:922
+#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:954
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:905 ../libemail-engine/mail-ops.c:1007
 msgid "Sending message"
 msgstr "WysyÅanie wiadomoÅci"
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-session-utils.c:869
-#, c-format
-msgid "Unsubscribing from folder '%s'"
-msgstr "Usuwanie subskrypcji katalogu \"%s\""
-
-#: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:169
+#: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:171
 #, c-format
 msgid "Disconnecting from '%s'"
 msgstr "RozÅÄczanie z \"%s\""
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:260
+#: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:263
 #, c-format
 msgid "Reconnecting to '%s'"
 msgstr "Ponowne ÅÄczenie z \"%s\""
 
-#: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:335
+#: ../libemail-engine/e-mail-store-utils.c:340
 #, c-format
 msgid "Preparing account '%s' for offline"
 msgstr "Przygotowywanie konta \"%s\" do trybu offline"
 
-#: ../libemail-engine/mail-folder-cache.c:882
+#: ../libemail-engine/mail-folder-cache.c:885
 #, c-format
 msgid "Pinging %s"
 msgstr "Odpytywanie %s"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:87
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:94
 msgid "Filtering Selected Messages"
 msgstr "Filtrowanie zaznaczonych wiadomoÅci"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:209
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:216
 msgid "Fetching Mail"
 msgstr "Pobieranie wiadomoÅci"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:832
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:916
 #, c-format
 msgid "Sending message %d of %d"
 msgstr "WysyÅanie %d. z %d wiadomoÅci"
 
-#. Translators: The string is distinguished by total
-#. * count of messages to be sent. Failed messages is
-#. * always more than zero.
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:883
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:968
 #, c-format
 msgid "Failed to send a message"
 msgid_plural "Failed to send %d of %d messages"
@@ -11058,84 +10658,69 @@ msgstr[0] "WysyÅanie wiadomoÅci siÄ nie powiodÅo"
 msgstr[1] "WysyÅanie %d z %d wiadomoÅci siÄ nie powiodÅo"
 msgstr[2] "WysyÅanie %d z %d wiadomoÅci siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:889 ../mail/mail-send-recv.c:885
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:974
 msgid "Canceled."
 msgstr "Anulowano."
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:891 ../mail/mail-send-recv.c:887
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:976
 msgid "Complete."
 msgstr "UkoÅczono."
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1003
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1088
 #, c-format
 msgid "Moving messages to '%s'"
 msgstr "Przenoszenie wiadomoÅci do \"%s\""
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1004
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1089
 #, c-format
 msgid "Copying messages to '%s'"
 msgstr "Kopiowanie wiadomoÅci do \"%s\""
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1121
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1207
 #, c-format
 msgid "Storing folder '%s'"
 msgstr "Zapisywanie katalogu \"%s\""
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1194
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1281
 #, c-format
 msgid "Expunging and storing account '%s'"
 msgstr "Oczyszczanie i zapisywanie konta \"%s\""
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1195
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1282
 #, c-format
 msgid "Storing account '%s'"
 msgstr "Zapisywanie konta \"%s\""
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1257
-#, c-format
-msgid "Refreshing folder '%s'"
-msgstr "OdÅwieÅanie katalogu \"%s\""
-
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1475
-#, c-format
-msgid "Expunging folder '%s'"
-msgstr "Oczyszczanie katalogu \"%s\""
-
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1568
+#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1356
 #, c-format
 msgid "Emptying trash in '%s'"
 msgstr "OprÃÅnianie kosza w \"%s\""
 
-#: ../libemail-engine/mail-ops.c:1664
-#, c-format
-msgid "Disconnecting %s"
-msgstr "RozÅÄczanie %s"
-
 #: ../libemail-engine/mail-tools.c:71
 #, c-format
 msgid "Could not create spool directory '%s': %s"
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ katalogu kolejki \"%s\": %s"
 
-#: ../libemail-engine/mail-tools.c:112
+#: ../libemail-engine/mail-tools.c:111
 #, c-format
 msgid "Trying to movemail a non-mbox source '%s'"
 msgstr "PrÃba przeniesienia movemail do ÅrÃdÅa nie bÄdÄcego mbox \"%s\""
 
-#: ../libemail-engine/mail-tools.c:224
+#: ../libemail-engine/mail-tools.c:229
 #, c-format
 msgid "Forwarded message - %s"
 msgstr "PrzesÅana wiadomoÅÄ - %s"
 
-#: ../libemail-engine/mail-tools.c:226
+#: ../libemail-engine/mail-tools.c:231
 msgid "Forwarded message"
 msgstr "PrzesÅana wiadomoÅÄ"
 
-#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:77
+#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:130
 #, c-format
 msgid "Setting up Search Folder: %s"
 msgstr "Ustawianie katalogu wyszukiwania: %s"
 
-#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:214
+#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:283
 #, c-format
 msgid "Updating Search Folders for '%s' - %s"
 msgstr "Aktualizowanie katalogÃw wyszukiwania dla \"%s\" - %s"
@@ -11145,7 +10730,7 @@ msgstr "Aktualizowanie katalogÃw wyszukiwania dla \"%s\" - %s"
 #. * removed folder. For more than one search folder is
 #. * each of them on a separate line, with four spaces
 #. * in front of its name, without quotes.
-#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:554
+#: ../libemail-engine/mail-vfolder.c:648
 #, c-format
 msgid ""
 "The Search Folder \"%s\" has been modified to account for the deleted "
@@ -11168,92 +10753,87 @@ msgstr[2] ""
 "%s zostaÅy zmodyfikowane na koncie z powodu usuniÄtego katalogu\n"
 "\"%s\"."
 
-#: ../libemail-utils/e-signature.c:710
-msgid "Autogenerated"
-msgstr "Utworzono automatycznie"
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:446
+msgid "_Restore Default"
+msgstr "_PrzywrÃÄ domyÅlne"
 
-#. Translators: "None" as an option for a default signature of an account, part of "Signature: None"
-#: ../mail/em-account-editor.c:1660 ../widgets/misc/e-signature-combo-box.c:79
-msgctxt "mail-signature"
-msgid "None"
-msgstr "Brak"
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:459
+msgid "You can drag and drop account names to reorder them."
+msgstr "MoÅna przeciÄgaÄ i upuszczaÄ nazwy kont, aby zmieniÄ ich kolejnoÅÄ."
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:1753
-msgid "Always"
-msgstr "Zawsze"
+#: ../mail/e-mail-account-manager.c:504
+msgid "De_fault"
+msgstr "D_omyÅlne"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:1754
-msgid "Ask for each message"
-msgstr "Pytanie dla kaÅdej wiadomoÅci"
+#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:85
+#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:505
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:360
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:864
+msgid "Enabled"
+msgstr "WÅÄczone"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2921 ../mail/mail-config.ui.h:164
-msgid "_Path:"
-msgstr "Å_cieÅka:"
+#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:109
+msgid "Account Name"
+msgstr "Nazwa konta"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2924
-msgid "Fil_e:"
-msgstr "_Plik:"
+#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:134
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:333
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:472 ../mail/e-mail-reader.c:3655
+#: ../mail/mail-config.ui.h:44
+msgid "Default"
+msgstr "DomyÅlne"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2969
-msgid "Mail Configuration"
-msgstr "Konfiguracja poczty"
+#: ../mail/e-mail-autoconfig.c:194
+#, c-format
+msgid "No mail exchanger record for '%s'"
+msgstr "Brak wpisu wymiany poczty dla \"%s\""
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2970
-msgid ""
-"Welcome to the Evolution Mail Configuration Assistant.\n"
-"\n"
-"Click \"Continue\" to begin."
-msgstr ""
-"Witamy w asystencie konfiguracji konta pocztowego programu Evolution.\n"
-"\n"
-"Aby rozpoczÄÄ, proszÄ nacisnÄÄ przycisk \"Kontynuuj\"."
+#: ../mail/e-mail-autoconfig.c:201
+#, c-format
+msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
+msgstr "Tymczasowo nie moÅna rozwiÄzaÄ \"%s\""
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2973
-msgid ""
-"Please enter your name and email address below. The \"optional\" fields "
-"below do not need to be filled in, unless you wish to include this "
-"information in email you send."
-msgstr ""
-"ProszÄ podaÄ poniÅej swoje imiÄ i nazwisko oraz adres e-mail. Pola w rubryce "
-"\"Informacje dodatkowe\" nie muszÄ byÄ wypeÅnione. Podane tam informacje "
-"zostanÄ zawarte w wysyÅanych wiadomoÅciach."
+#: ../mail/e-mail-autoconfig.c:208
+#, c-format
+msgid "Error resolving '%s'"
+msgstr "BÅÄd podczas rozwiÄzywania \"%s\""
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2975 ../mail/em-account-editor.c:3184
-msgid "Receiving Email"
-msgstr "Odbieranie poczty"
+#: ../mail/e-mail-autoconfig.c:264
+#, c-format
+msgid "No authoritative name server for '%s'"
+msgstr "Brak autorytatywnego serwera nazw dla \"%s\""
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2976
-msgid "Please configure the following account settings."
-msgstr "ProszÄ skonfigurowaÄ nastÄpujÄce opcje konta."
+#: ../mail/e-mail-autoconfig.c:661
+msgid "No email address provided"
+msgstr "Nie podano adresu e-mail"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2978 ../mail/em-account-editor.c:3803
-msgid "Sending Email"
-msgstr "WysyÅanie wiadomoÅci"
+#: ../mail/e-mail-autoconfig.c:670
+msgid "Missing domain in email address"
+msgstr "Brak domeny w adresie e-mail"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2979
-msgid ""
-"Please enter information about the way you will send mail. If you are not "
-"sure, ask your system administrator or Internet Service Provider."
-msgstr ""
-"ProszÄ podaÄ informacje o metodzie wysyÅania wiadomoÅci. W razie wÄtpliwoÅci "
-"najlepiej skontaktowaÄ siÄ z administratorem lub dostawcÄ internetu."
+#: ../mail/e-mail-backend.c:734
+msgid "Unknown background operation"
+msgstr "Nieznane dziaÅanie w tle"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2981
-msgid "Account Summary"
-msgstr "Podsumowanie konta"
+#: ../mail/e-mail-browser.c:127 ../shell/e-shell-window-actions.c:1418
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1425
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1432
+msgid "Close this window"
+msgstr "Zamyka to okno"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2982
-msgid ""
-"This is a summary of the settings which will be used to access your mail."
-msgstr ""
-"To jest podsumowanie ustawieÅ, jakie zostanÄ uÅyte do uzyskania dostÄpu do "
-"poczty."
+#: ../mail/e-mail-browser.c:284
+msgid "(No Subject)"
+msgstr "(Brak tematu)"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2986
-msgid "Done"
-msgstr "Gotowe"
+#: ../mail/e-mail-config-assistant.c:501
+msgid "Evolution Account Assistant"
+msgstr "Asystent kont programu Evolution"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2987
+#: ../mail/e-mail-config-auth-check.c:348
+msgid "Check for Supported Types"
+msgstr "Sprawdzanie obsÅugiwanych typÃw"
+
+#: ../mail/e-mail-config-confirm-page.c:157
 msgid ""
 "Congratulations, your mail configuration is complete.\n"
 "\n"
@@ -11268,134 +10848,382 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ProszÄ nacisnÄÄ przycisk \"Zastosuj\", aby zapisaÄ ustawienia."
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:3550
-msgid "Check for _new messages every"
-msgstr "Sprawdzanie _nowych wiadomoÅci co"
+#: ../mail/e-mail-config-confirm-page.c:169
+msgid "Done"
+msgstr "Gotowe"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:3558
-msgid "minu_tes"
-msgstr "minu_t"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:539
+msgid "Special Folders"
+msgstr "Katalogi specjalne"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:4276 ../mail/mail-config.ui.h:166
-msgid "Security"
-msgstr "BezpieczeÅstwo"
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:548
+msgid "Draft Messages _Folder:"
+msgstr "Katalog _szkicÃw wiadomoÅci:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:558
+msgid "Choose a folder for saving draft messages."
+msgstr "ProszÄ wybraÄ katalog do zapisywania szkicÃw wiadomoÅci."
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:572
+msgid "Sent _Messages Folder:"
+msgstr "Katalog _wysÅanych wiadomoÅci:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:582
+msgid "Choose a folder for saving sent messages."
+msgstr "ProszÄ wybraÄ katalog do zapisywania wysÅanych wiadomoÅci."
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:596
+msgid "_Restore Defaults"
+msgstr "_PrzywrÃÄ domyÅlne"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:610
+msgid "Use a Real Folder for _Trash:"
+msgstr "UÅycie prawdziwego katalogu dla _kosza:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:611
+msgid "Choose a folder for deleted messages."
+msgstr "ProszÄ wybraÄ katalog dla usuniÄtych wiadomoÅci."
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:620
+msgid "Use a Real Folder for _Junk:"
+msgstr "UÅycie prawdziwego katalogu dla _niechcianych wiadomoÅci:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:621
+msgid "Choose a folder for junk messages."
+msgstr "ProszÄ wybraÄ katalog dla niechcianych wiadomoÅci."
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:638
+msgid "Composing Messages"
+msgstr "Tworzenie wiadomoÅci"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:647
+msgid "Alway_s carbon-copy (cc) to:"
+msgstr "Wy_syÅanie kopii (cc) do:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:672
+msgid "Always _blind carbon-copy (bcc) to:"
+msgstr "WysyÅanie ukrytych kopii wiadomoÅci (_bcc) do:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:707
+msgid "Message Receipts"
+msgstr "Potwierdzenia wiadomoÅci"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:716
+msgid "S_end message receipts:"
+msgstr "_WysyÅanie potwierdzeÅ:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:741
+msgid "Never"
+msgstr "Nigdy"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:747
+msgid "Always"
+msgstr "Zawsze"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:753
+msgid "Ask for each message"
+msgstr "Pytanie dla kaÅdej wiadomoÅci"
+
+#: ../mail/e-mail-config-defaults-page.c:824
+msgid "Defaults"
+msgstr "DomyÅlne"
+
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:254
+msgid ""
+"Please enter your name and email address below. The \"optional\" fields "
+"below do not need to be filled in, unless you wish to include this "
+"information in email you send."
+msgstr ""
+"ProszÄ podaÄ poniÅej swoje imiÄ i nazwisko oraz adres e-mail. Pola w rubryce "
+"\"Informacje dodatkowe\" nie muszÄ byÄ wypeÅnione. Podane tam informacje "
+"zostanÄ zawarte w wysyÅanych wiadomoÅciach."
+
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:282
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:324
+msgid "Account Information"
+msgstr "Informacje o koncie"
+
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:291
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:333
+msgid ""
+"Type the name by which you would like to refer to this account.\n"
+"For example, \"Work\" or \"Personal\"."
+msgstr ""
+"ProszÄ wpisaÄ nazwÄ, przy uÅyciu ktÃrej bÄdzie moÅna odnosiÄ siÄ do tego "
+"konta.\n"
+"Na przykÅad \"SÅuÅbowe\" lub \"Prywatne\""
+
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:299
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:341
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:12
+#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:2
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-script-dialog.c:417
+msgid "_Name:"
+msgstr "_Nazwa:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:336
+msgid "Required Information"
+msgstr "Informacje wymagane"
+
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:345
+msgid "Full Nam_e:"
+msgstr "ImiÄ i _nazwisko:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:372
+msgid "Email _Address:"
+msgstr "Adres _e-mail:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:409
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:26
+msgid "Optional Information"
+msgstr "Informacje opcjonalne"
+
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:417
+msgid "Re_ply-To:"
+msgstr "O_dpowiedÅ do:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:444
+msgid "Or_ganization:"
+msgstr "_Organizacja:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:499
+msgid "Add Ne_w Signature..."
+msgstr "Dodaj no_wy podpis..."
 
-#. Most sections for this is auto-generated from the camel config
-#. Most sections for this is auto-generated fromt the camel config
-#: ../mail/em-account-editor.c:4331 ../mail/em-account-editor.c:4433
+#: ../mail/e-mail-config-identity-page.c:640
+msgid "Identity"
+msgstr "ToÅsamoÅÄ"
+
+#: ../mail/e-mail-config-lookup-page.c:68
+msgid "Looking up account details..."
+msgstr "Wyszukiwanie informacji o koncie..."
+
+#: ../mail/e-mail-config-provider-page.c:485
+msgid "Checking for New Mail"
+msgstr "Sprawdzanie nowych wiadomoÅci"
+
+#: ../mail/e-mail-config-provider-page.c:501
+msgid "Check for _new messages every"
+msgstr "Sprawdzanie _nowych wiadomoÅci co"
+
+#: ../mail/e-mail-config-provider-page.c:700
 msgid "Receiving Options"
 msgstr "Opcje odbierania"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:4332 ../mail/em-account-editor.c:4434
-msgid "Checking for New Messages"
-msgstr "Sprawdzanie nowych wiadomoÅci"
+#: ../mail/e-mail-config-receiving-page.c:50
+msgid "Receiving Email"
+msgstr "Odbieranie poczty"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:4937
-msgid "Setup Google con_tacts with Evolution"
-msgstr "Ustawienie kon_taktÃw Google z programem Evolution"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:260
+#: ../mail/em-folder-properties.c:257 ../mail/mail-config.ui.h:19
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:47
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:91
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:16
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:21
+msgid "General"
+msgstr "OgÃlne"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:4944
-msgid "Setup Google ca_lendar with Evolution"
-msgstr "Ustawienie ka_lendarza Google z programem Evolution"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:268
+msgid "_Do not sign meeting requests (for Outlook compatibility)"
+msgstr "Bez podpisywania ÅÄdaÅ _zebraÅ (dla zgodnoÅci z programem Outlook)"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:4992
-msgid "Setup _Yahoo calendar with Evolution"
-msgstr "Ustawienie kalendarza _Yahoo! z programem Evolution"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:290
+msgid "Pretty Good Privacy (OpenPGP)"
+msgstr "OpenPGP (Pretty Good Privacy)"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:5017
-msgid "Yahoo Calen_dar name:"
-msgstr "Nazwa kalen_darza Yahoo!:"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:298
+msgid "OpenPGP _Key ID:"
+msgstr "Identyfikator _klucza OpenPGP:"
 
-#: ../mail/e-mail-account-manager.c:405
-msgid "_Restore Default"
-msgstr "_PrzywrÃÄ domyÅlne"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:320
+msgid "Si_gning algorithm:"
+msgstr "Algorytm p_odpisujÄcy:"
 
-#: ../mail/e-mail-account-manager.c:418
-msgid "You can drag and drop account names to reorder them."
-msgstr "MoÅna przeciÄgaÄ i upuszczaÄ nazwy kont, aby zmieniÄ ich kolejnoÅÄ."
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:336
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:475 ../mail/mail-config.ui.h:45
+msgid "SHA1"
+msgstr "SHA1"
 
-#: ../mail/e-mail-account-manager.c:463
-msgid "De_fault"
-msgstr "D_omyÅlne"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:339
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:478 ../mail/mail-config.ui.h:46
+msgid "SHA256"
+msgstr "SHA256"
 
-#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:85
-#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:509
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:360
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:855
-msgid "Enabled"
-msgstr "WÅÄczone"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:342
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:481 ../mail/mail-config.ui.h:47
+msgid "SHA384"
+msgstr "SHA384"
 
-#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:105
-msgid "Account Name"
-msgstr "Nazwa konta"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:345
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:484 ../mail/mail-config.ui.h:48
+msgid "SHA512"
+msgstr "SHA512"
 
-#. we changed user, thus reset the chosen calendar combo too, because
-#. * other user means other calendars subscribed
-#: ../mail/e-mail-account-tree-view.c:116 ../mail/e-mail-reader.c:3439
-#: ../mail/mail-config.ui.h:51
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:311
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:553
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:690
-msgid "Default"
-msgstr "DomyÅlne"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:361
+msgid "Al_ways sign outgoing messages when using this account"
+msgstr ""
+"P_odpisywanie wszystkich wiadomoÅci wychodzÄcych podczas uÅywania tego konta"
 
-#: ../mail/e-mail-attachment-bar.c:102 ../mail/e-mail-attachment-bar.c:107
-#: ../mail/message-list.etspec.h:4 ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:176
-#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:181
-msgid "Attachment"
-msgid_plural "Attachments"
-msgstr[0] "ZaÅÄcznik"
-msgstr[1] "ZaÅÄczniki"
-msgstr[2] "ZaÅÄcznikÃw"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:373
+msgid "Always encrypt to _myself when sending encrypted messages"
+msgstr "Szyfrowanie _wysyÅanych do siebie wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/e-mail-attachment-bar.c:619
-#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:703
-msgid "Icon View"
-msgstr "Widok ikon"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:385
+msgid "Always _trust keys in my keyring when encrypting"
+msgstr "Kluc_ze z wÅasnej bazie zawsze zaufane podczas szyfrowania"
 
-#: ../mail/e-mail-attachment-bar.c:621
-#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:705
-msgid "List View"
-msgstr "Widok listy"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:409
+msgid "Secure MIME (S/MIME)"
+msgstr "Bezpieczne MIME (S/MIME)"
 
-#: ../mail/e-mail-backend.c:661
-msgid "Unknown background operation"
-msgstr "Nieznane dziaÅanie w tle"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:417
+msgid "Sig_ning certificate:"
+msgstr "Certyfikat po_dpisujÄcy:"
 
-#: ../mail/e-mail-browser.c:130 ../shell/e-shell-window-actions.c:1439
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1446
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1453
-msgid "Close this window"
-msgstr "Zamyka to okno"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:441
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:547
+msgid "Select"
+msgstr "Wybierz"
 
-#: ../mail/e-mail-browser.c:289
-msgid "(No Subject)"
-msgstr "(Brak tematu)"
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:459
+msgid "Signing _algorithm:"
+msgstr "_Algorytm podpisujÄcy:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:500
+msgid "Always sign outgoing messages when using this account"
+msgstr ""
+"Podpisywanie wszystkich wiadomoÅci wychodzÄcych podczas uÅywania tego konta"
+
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:523
+msgid "Encryption certificate:"
+msgstr "Certyfikat szyfrujÄcy:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:565
+msgid "Always encrypt outgoing messages when using this account"
+msgstr ""
+"Szyfrowanie wszystkich wiadomoÅci wychodzÄcych podczas uÅywania tego konta"
+
+#: ../mail/e-mail-config-security-page.c:585
+msgid "Always encrypt to myself when sending encrypted messages"
+msgstr "Szyfrowanie wysyÅanych do siebie wiadomoÅci"
+
+#: ../mail/e-mail-config-sending-page.c:50
+msgid "Sending Email"
+msgstr "WysyÅanie wiadomoÅci"
+
+#: ../mail/e-mail-config-service-page.c:640
+msgid "Server _Type:"
+msgstr "_Typ serwera:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:142
+msgid "SSL"
+msgstr "SSL"
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:145
+msgid "TLS"
+msgstr "TLS"
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:307
+msgid ""
+"This is a summary of the settings which will be used to access your mail."
+msgstr ""
+"To jest podsumowanie ustawieÅ, jakie zostanÄ uÅyte do uzyskania dostÄpu do "
+"poczty."
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:372
+msgid "Personal Details"
+msgstr "Informacje osobiste"
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:381
+msgid "Full Name:"
+msgstr "ImiÄ i nazwisko:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:395
+msgid "Email Address:"
+msgstr "Adres e-mail:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:409
+msgid "Receiving"
+msgstr "Pobieranie"
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:421
+msgid "Sending"
+msgstr "WysyÅanie"
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:433
+msgid "Server Type:"
+msgstr "Typ serwera:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:454
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:602
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:244
+msgid "Server:"
+msgstr "Serwer:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:475
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:691
+msgid "Username:"
+msgstr "Nazwa uÅytkownika:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:496
+msgid "Security:"
+msgstr "BezpieczeÅstwo:"
+
+#: ../mail/e-mail-config-summary-page.c:787
+msgid "Account Summary"
+msgstr "Podsumowanie konta"
+
+#: ../mail/e-mail-config-welcome-page.c:157
+msgid ""
+"Welcome to the Evolution Mail Configuration Assistant.\n"
+"\n"
+"Click \"Continue\" to begin."
+msgstr ""
+"Witamy w asystencie konfiguracji konta pocztowego programu Evolution.\n"
+"\n"
+"Aby rozpoczÄÄ, proszÄ nacisnÄÄ przycisk \"Kontynuuj\"."
+
+#: ../mail/e-mail-config-welcome-page.c:167
+#: ../modules/startup-wizard/e-startup-assistant.c:150
+msgid "Welcome"
+msgstr "Witamy"
+
+#: ../mail/e-mail-config-window.c:329
+msgid "Account Editor"
+msgstr "Edytor kont"
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:68
+#: ../mail/e-mail-display.c:119
 msgid "_Add to Address Book..."
 msgstr "Dodaj d_o ksiÄÅki adresowej..."
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:75
+#: ../mail/e-mail-display.c:126
 msgid "_To This Address"
 msgstr "_Na ten adres"
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:82
+#: ../mail/e-mail-display.c:133
 msgid "_From This Address"
 msgstr "_Z tego adresu"
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:89
+#: ../mail/e-mail-display.c:140
 msgid "Send _Reply To..."
 msgstr "WyÅlij o_dpowiedÅ do..."
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:91
+#: ../mail/e-mail-display.c:142
 msgid "Send a reply message to this address"
 msgstr "WysyÅa odpowiedÅ pod ten adres"
 
-#: ../mail/e-mail-display.c:98
+#: ../mail/e-mail-display.c:149
 msgid "Create Search _Folder"
 msgstr "UtwÃrz katalog _wyszukiwania"
 
+#: ../mail/e-mail-display.c:159
+msgid "Save _Image..."
+msgstr "Zapisz _obraz..."
+
+#: ../mail/e-mail-display.c:161
+msgid "Save the image to a file"
+msgstr "Zapisuje obraz do pliku"
+
 #. Label + combo box has a 12px left margin so it's
 #. * aligned with the junk mail options above it.
 #: ../mail/e-mail-junk-options.c:252
@@ -11431,7 +11259,7 @@ msgid "_Later"
 msgstr "PÃÅ_niej"
 
 #: ../mail/e-mail-label-manager.c:170
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:736
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:718
 msgid "Add Label"
 msgstr "Dodawanie etykiety"
 
@@ -11451,642 +11279,671 @@ msgstr ""
 msgid "Color"
 msgstr "Kolor"
 
-#: ../mail/e-mail-label-tree-view.c:99
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:68
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1359
-#: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:352
-#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.c:92
-msgid "Name"
-msgstr "Nazwa"
-
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:1269
+#: ../mail/e-mail-migrate.c:332
 #, c-format
 msgid "Unable to create local mail folders at '%s': %s"
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ lokalnych katalogÃw wiadomoÅci w \"%s\": %s"
 
-#: ../mail/e-mail-notebook-view.c:627
+#: ../mail/e-mail-notebook-view.c:269
 msgid "Please select a folder"
 msgstr "ProszÄ wybraÄ katalog"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:314 ../mail/em-filter-i18n.h:11
-msgid "Copy to Folder"
-msgstr "Kopiuje do katalogu"
+#: ../mail/e-mail-printer.c:124
+#, c-format
+msgid "Page %d of %d"
+msgstr "Strona %d z %d"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:314 ../mail/em-folder-utils.c:488
-msgid "C_opy"
-msgstr "S_kopiuj"
+#: ../mail/e-mail-printer.c:549
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:217
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:246
+msgid "Print"
+msgstr "Wydrukuj"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:841 ../mail/em-filter-i18n.h:53
-msgid "Move to Folder"
-msgstr "Przenosi do katalogu"
+#: ../mail/e-mail-printer.c:555
+msgid "Header Name"
+msgstr "Nazwa nagÅÃwka"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:841 ../mail/em-folder-utils.c:488
+#: ../mail/e-mail-printer.c:561
+msgid "Header Value"
+msgstr "WartoÅÄ nagÅÃwka"
+
+#: ../mail/e-mail-printer.c:615 ../mail/mail-config.ui.h:102
+msgid "Headers"
+msgstr "NagÅÃwki"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:349
+msgid "Save Image"
+msgstr "Zapis obrazu"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:431 ../mail/em-filter-i18n.h:11
+msgid "Copy to Folder"
+msgstr "Kopiuje do katalogu"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:431 ../mail/em-folder-utils.c:492
+msgid "C_opy"
+msgstr "S_kopiuj"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:965 ../mail/em-filter-i18n.h:53
+msgid "Move to Folder"
+msgstr "Przenosi do katalogu"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:965 ../mail/em-folder-utils.c:492
 msgid "_Move"
 msgstr "_PrzenieÅ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1202 ../mail/e-mail-reader.c:1384
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1424
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1313 ../mail/e-mail-reader.c:1495
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1535
 msgid "_Do not ask me again."
 msgstr "_Bez ponownego pytania."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1430
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1541
 msgid "_Always ignore Reply-To: for mailing lists."
 msgstr "Z_awsze ignorowanie nagÅÃwka Reply-To: dla list dyskusyjnych."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1795
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1726
+msgid "Failed to retrieve message:"
+msgstr "Pobranie wiadomoÅci siÄ nie powiodÅo:"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1772 ../mail/e-mail-reader.c:2862
+#, c-format
+msgid "Retrieving message '%s'"
+msgstr "Pobieranie wiadomoÅci \"%s\""
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1949
 msgid "A_dd Sender to Address Book"
 msgstr "Dodaj _nadawcÄ do ksiÄÅki adresowej"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1797
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1951
 msgid "Add sender to address book"
 msgstr "Dodaje nadawcÄ do ksiÄÅki adresowej"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1802
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1956
 msgid "Check for _Junk"
 msgstr "Wy_szukaj niechciane"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1804
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1958
 msgid "Filter the selected messages for junk status"
 msgstr "Filtruje zaznaczone wiadomoÅci pod kÄtem niechcianych wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1809
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1963
 msgid "_Copy to Folder..."
 msgstr "S_kopiuj do katalogu..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1811
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1965
 msgid "Copy selected messages to another folder"
 msgstr "Kopiuje zaznaczone wiadomoÅci do innego katalogu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1816
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1970
 msgid "_Delete Message"
 msgstr "_UsuÅ wiadomoÅÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1818
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1972
 msgid "Mark the selected messages for deletion"
 msgstr "Oznacza zaznaczone wiadomoÅci jako do usuniÄcia"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1823
-msgid "Filter on Mailing _List..."
-msgstr "Filtr na podstawie li_sty dyskusyjnej..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1977
+msgid "Create a Filter Rule for Mailing _List..."
+msgstr "UtwÃrz reguÅÄ filtru dla li_sty dyskusyjnej..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1825
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1979
 msgid "Create a rule to filter messages to this mailing list"
 msgstr "Tworzy reguÅÄ filtrujÄcÄ wiadomoÅci z tej listy dyskusyjnej"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1830
-msgid "Filter on _Recipients..."
-msgstr "Filtr na podstawie o_dbiorcÃw..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1984
+msgid "Create a Filter Rule for _Recipients..."
+msgstr "UtwÃrz reguÅÄ filtru dla o_dbiorcÃw..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1832
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1986
 msgid "Create a rule to filter messages to these recipients"
 msgstr "Tworzy reguÅÄ filtrujÄcÄ wiadomoÅci do tych odbiorcÃw"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1837
-msgid "Filter on Se_nder..."
-msgstr "Filtr na podstawie n_adawcy..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1991
+msgid "Create a Filter Rule for Se_nder..."
+msgstr "UtwÃrz reguÅÄ filtru dla n_adawcy..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1839
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1993
 msgid "Create a rule to filter messages from this sender"
 msgstr "Tworzy reguÅÄ filtrujÄcÄ wiadomoÅci od tego nadawcy"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1844
-msgid "Filter on _Subject..."
-msgstr "Filtr na podstawie t_ematu..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1998
+msgid "Create a Filter Rule for _Subject..."
+msgstr "UtwÃrz reguÅÄ filtru dla t_ematu..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1846
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2000
 msgid "Create a rule to filter messages with this subject"
 msgstr "Tworzy reguÅÄ filtrujÄcÄ wiadomoÅci o tym temacie"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1851
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2005
 msgid "A_pply Filters"
 msgstr "_Zastosuj filtry"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1853
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2007
 msgid "Apply filter rules to the selected messages"
 msgstr "Stosuje reguÅy filtru w odniesieniu do zaznaczonych wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1858
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2012
 msgid "_Find in Message..."
 msgstr "_ZnajdÅ w wiadomoÅci..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1860
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2014
 msgid "Search for text in the body of the displayed message"
 msgstr "Wyszukuje tekst w treÅci wyÅwietlanej wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1865
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2019
 msgid "_Clear Flag"
 msgstr "Wy_czyÅÄ flagÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1867
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2021
 msgid "Remove the follow-up flag from the selected messages"
 msgstr "Usuwa flagÄ kontynuacji z zaznaczonych wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1872
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2026
 msgid "_Flag Completed"
 msgstr "_Oznacz jako ukoÅczone"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1874
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2028
 msgid "Set the follow-up flag to completed on the selected messages"
 msgstr "Ustawia flagÄ kontynuacji na ukoÅczonÄ na zaznaczonych wiadomoÅciach"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1879
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2033
 msgid "Follow _Up..."
 msgstr "Kontyn_uuj..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1881
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2035
 msgid "Flag the selected messages for follow-up"
 msgstr "Oznacza wybrane wiadomoÅci jako kontynuacjÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1886
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2040
 msgid "_Attached"
 msgstr "_ZaÅÄcznik"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1888 ../mail/e-mail-reader.c:1895
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2042 ../mail/e-mail-reader.c:2049
 msgid "Forward the selected message to someone as an attachment"
 msgstr "PrzesyÅa zaznaczonÄ wiadomoÅÄ do innej osoby w postaci zaÅÄcznika"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1893
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2047
 msgid "Forward As _Attached"
 msgstr "PrzekaÅ dalej jako _zaÅÄcznik"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1900
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2054
 msgid "_Inline"
 msgstr "_W treÅci wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1902 ../mail/e-mail-reader.c:1909
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2056 ../mail/e-mail-reader.c:2063
 msgid "Forward the selected message in the body of a new message"
 msgstr "PrzesyÅa zaznaczonÄ wiadomoÅÄ do innej osoby w treÅci nowej wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1907
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2061
 msgid "Forward As _Inline"
 msgstr "_PrzekaÅ dalej w treÅci"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1914
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2068
 msgid "_Quoted"
 msgstr "_Cytowane"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1916 ../mail/e-mail-reader.c:1923
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2070 ../mail/e-mail-reader.c:2077
 msgid "Forward the selected message quoted like a reply"
 msgstr ""
 "PrzesyÅa zaznaczonÄ wiadomoÅÄ do innej osoby zacytowany jak przy odpowiedzi"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1921
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2075
 msgid "Forward As _Quoted"
 msgstr "PrzekaÅ dalej jako _cytat"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1928
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2082
 msgid "_Load Images"
 msgstr "Wczytaj _obrazy"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1930
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2084
 msgid "Force images in HTML mail to be loaded"
 msgstr "Wymusza pobranie obrazÃw pojawiajÄcych siÄ w HTML-u"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1935
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2089
 msgid "_Important"
 msgstr "_WaÅna"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1937
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2091
 msgid "Mark the selected messages as important"
 msgstr "Oznacza zaznaczone wiadomoÅci jako waÅne"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1942
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2096
 msgid "_Junk"
 msgstr "_Niechciana"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1944
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2098
 msgid "Mark the selected messages as junk"
 msgstr "Oznacza zaznaczone wiadomoÅci jako niechciane"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1949
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2103
 msgid "_Not Junk"
 msgstr "_PoÅÄdana"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1951
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2105
 msgid "Mark the selected messages as not being junk"
 msgstr "Oznacza zaznaczone wiadomoÅci jako poÅÄdane"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1956
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2110
 msgid "_Read"
 msgstr "_Przeczytana"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1958
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2112
 msgid "Mark the selected messages as having been read"
 msgstr "Oznacza zaznaczone wiadomoÅci jako przeczytane"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1963
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2117
 msgid "Uni_mportant"
 msgstr "_NiewaÅna"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1965
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2119
 msgid "Mark the selected messages as unimportant"
 msgstr "Oznacza zaznaczone wiadomoÅci jako niewaÅne"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1970
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2124
 msgid "_Unread"
 msgstr "_Nieprzeczytana"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1972
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2126
 msgid "Mark the selected messages as not having been read"
 msgstr "Oznacza zaznaczone wiadomoÅci jako nieprzeczytane"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1977
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2131
 msgid "_Edit as New Message..."
 msgstr "Z_redaguj jako nowÄ wiadomoÅÄ..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1979
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2133
 msgid "Open the selected messages in the composer for editing"
 msgstr "Otwiera zaznaczone wiadomoÅci w oknie redagowania"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1984
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2138
 msgid "Compose _New Message"
 msgstr "UtwÃrz _nowÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1986
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2140
 msgid "Open a window for composing a mail message"
 msgstr "Otwiera okno tworzenia nowej wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1991
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2145
 msgid "_Open in New Window"
 msgstr "_OtwÃrz w nowym oknie"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1993
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2147
 msgid "Open the selected messages in a new window"
 msgstr "Otwiera zaznaczone wiadomoÅci w nowym oknie"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1998
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2152
 msgid "_Move to Folder..."
 msgstr "P_rzenieÅ do katalogu..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2000
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2154
 msgid "Move selected messages to another folder"
 msgstr "Przenosi zaznaczone wiadomoÅci do innego katalogu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2005
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2159
 msgid "_Switch to Folder"
 msgstr "_PrzeÅÄcz do katalogu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2007
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2161
 msgid "Display the parent folder"
 msgstr "WyÅwietla katalog nadrzÄdny"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2012
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2166
 msgid "Switch to _next tab"
 msgstr "PrzeÅÄcz do _nastÄpnej karty"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2014
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2168
 msgid "Switch to the next tab"
 msgstr "PrzeÅÄcza do nastÄpnej karty"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2019
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2173
 msgid "Switch to _previous tab"
 msgstr "PrzeÅÄcz do _poprzedniej karty"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2021
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2175
 msgid "Switch to the previous tab"
 msgstr "PrzeÅÄcza do poprzedniej karty"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2026
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2180
 msgid "Cl_ose current tab"
 msgstr "Zam_knij bieÅÄcÄ kartÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2028
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2182
 msgid "Close current tab"
 msgstr "Zamyka bieÅÄcÄ kartÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2033
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2187
 msgid "_Next Message"
 msgstr "_Kolejnej wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2035
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2189
 msgid "Display the next message"
 msgstr "WyÅwietla nastÄpnÄ wiadomoÅÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2040
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2194
 msgid "Next _Important Message"
 msgstr "NastÄpna _waÅna wiadomoÅÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2042
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2196
 msgid "Display the next important message"
 msgstr "WyÅwietla nastÄpnÄ waÅnÄ wiadomoÅÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2047
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2201
 msgid "Next _Thread"
 msgstr "NastÄpny wÄ_tek"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2049
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2203
 msgid "Display the next thread"
 msgstr "WyÅwietla nastÄpny wÄtek"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2054
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2208
 msgid "Next _Unread Message"
 msgstr "NastÄpna _nieprzeczytana wiadomoÅÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2056
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2210
 msgid "Display the next unread message"
 msgstr "WyÅwietla nastÄpnÄ nieprzeczytanÄ wiadomoÅÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2061
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2215
 msgid "_Previous Message"
 msgstr "_Poprzednia wiadomoÅÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2063
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2217
 msgid "Display the previous message"
 msgstr "WyÅwietla poprzedniÄ wiadomoÅÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2068
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2222
 msgid "Pr_evious Important Message"
 msgstr "P_oprzednia waÅna wiadomoÅÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2070
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2224
 msgid "Display the previous important message"
 msgstr "WyÅwietla poprzedniÄ waÅnÄ wiadomoÅÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2075
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2229
 msgid "Previous T_hread"
 msgstr "Pop_rzedni wÄtek"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2077
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2231
 msgid "Display the previous thread"
 msgstr "WyÅwietla poprzedni wÄtek"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2082
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2236
 msgid "P_revious Unread Message"
 msgstr "Poprzednia ni_eprzeczytana wiadomoÅÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2084
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2238
 msgid "Display the previous unread message"
 msgstr "WyÅwietla poprzedniÄ nieprzeczytanÄ wiadomoÅÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2091
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2245
 msgid "Print this message"
 msgstr "Drukuje wiadomoÅÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2098
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2252
 msgid "Preview the message to be printed"
 msgstr "WyÅwietla podglÄd wiadomoÅci w postaci przygotowanej do druku"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2103
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2257
 msgid "Re_direct"
 msgstr "Prze_kieruj"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2105
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2259
 msgid "Redirect (bounce) the selected message to someone"
 msgstr "Przekierowuje (odbija) zaznaczonÄ wiadomoÅÄ do innej osoby"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2110
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2264
 msgid "Remo_ve Attachments"
 msgstr "_UsuÅ zaÅÄczniki"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2112
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2266
 msgid "Remove attachments"
 msgstr "Usuwa zaÅÄczniki"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2117
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2271
 msgid "Remove Du_plicate Messages"
 msgstr "UsuÅ d_uplikaty wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2119
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2273
 msgid "Checks selected messages for duplicates"
 msgstr "Oznacza zaznaczone wiadomoÅci jako duplikaty"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2124 ../mail/mail.error.xml.h:27
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1510
-#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:181
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2278 ../mail/mail.error.xml.h:27
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1574
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:182
 msgid "Reply to _All"
 msgstr "Odpowiedz wszystki_m"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2126
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2280
 msgid "Compose a reply to all the recipients of the selected message"
 msgstr "Odpowiada wszystkim odbiorcom zaznaczonej wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2131 ../mail/mail.error.xml.h:25
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2285 ../mail/mail.error.xml.h:25
 msgid "Reply to _List"
 msgstr "Odpowiedz na _listÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2133
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2287
 msgid "Compose a reply to the mailing list of the selected message"
 msgstr "Odpowiada na listÄ dyskusyjnÄ zwiÄzanÄ z zaznaczonÄ wiadomoÅciÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2138
-#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:188
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2292
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:189
 msgid "_Reply to Sender"
 msgstr "Odpo_wiedz nadawcy"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2140
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2294
 msgid "Compose a reply to the sender of the selected message"
 msgstr "Odpowiada nadawcy zaznaczonej wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2145
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2299
 msgid "_Save as mbox..."
 msgstr "_Zapisz w formacie mbox..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2147
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2301
 msgid "Save selected messages as an mbox file"
 msgstr "Zapisuje zaznaczone wiadomoÅci w pliku mbox"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2152
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2306
 msgid "_Message Source"
 msgstr "ÅrÃ_dÅo wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2154
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2308
 msgid "Show the raw email source of the message"
 msgstr "WyÅwietla wiadomoÅÄ w surowej, ÅrÃdÅowej postaci"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2166
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2320
 msgid "_Undelete Message"
 msgstr "_Cofnij usuniÄcie"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2168
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2322
 msgid "Undelete the selected messages"
 msgstr "Cofa usuniÄcie zaznaczonych wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2173
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2327
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "_ZwykÅy rozmiar"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2175
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2329
 msgid "Reset the text to its original size"
 msgstr "Przywraca pierwotny rozmiar tekstu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2180
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2334
 msgid "_Zoom In"
 msgstr "Po_wiÄksz"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2182
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2336
 msgid "Increase the text size"
 msgstr "ZwiÄksza rozmiar tekstu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2187
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2341
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Po_mniejsz"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2189
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2343
 msgid "Decrease the text size"
 msgstr "Zmniejsza rozmiar tekstu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2196
-msgid "Create R_ule"
-msgstr "UtwÃrz _reguÅÄ"
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2350
+msgid "Cre_ate"
+msgstr "_UtwÃrz"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2203
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2357
 msgid "Ch_aracter Encoding"
 msgstr "_Kodowanie znakÃw"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2210
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2364
 msgid "F_orward As"
 msgstr "Pr_zekaÅ dalej jako"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2217
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2371
 msgid "_Group Reply"
 msgstr "O_dpowiedÅ grupowa"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2224
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2378
 msgid "_Go To"
 msgstr "_PrzejdÅ do"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2231
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2385
 msgid "Mar_k As"
 msgstr "O_znacz jako"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2238
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2392
 msgid "_Message"
 msgstr "Wia_domoÅÄ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2245
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2399
 msgid "_Zoom"
 msgstr "Po_wiÄkszenie"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2255
-msgid "Search Folder from Mailing _List..."
-msgstr "Katalog wyszukiwania dla _listy dyskusyjnej..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2409
+msgid "Create a Search Folder from Mailing _List..."
+msgstr "UtwÃrz katalog wyszukiwania dla _listy dyskusyjnej..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2257
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2411
 msgid "Create a search folder for this mailing list"
 msgstr "Tworzy katalog wyszukiwania dla tej listy pocztowej"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2262
-msgid "Search Folder from Recipien_ts..."
-msgstr "Katalog wyszukiwania dla _odbiorcÃw..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2416
+msgid "Create a Search Folder from Recipien_ts..."
+msgstr "UtwÃrz katalog wyszukiwania dla _odbiorcÃw..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2264
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2418
 msgid "Create a search folder for these recipients"
 msgstr "Tworzy katalog wyszukiwania dla tych odbiorcÃw"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2269
-msgid "Search Folder from Sen_der..."
-msgstr "Katalog wyszukiwania dla _nadawcy..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2423
+msgid "Create a Search Folder from Sen_der..."
+msgstr "UtwÃrz katalog wyszukiwania dla _nadawcy..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2271
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2425
 msgid "Create a search folder for this sender"
 msgstr "Tworzy katalog wyszukiwania dla tego nadawcy"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2276
-msgid "Search Folder from S_ubject..."
-msgstr "Katalog wyszukiwania dla _tematu..."
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2430
+msgid "Create a Search Folder from S_ubject..."
+msgstr "UtwÃrz katalog wyszukiwania dla _tematu..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2278
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2432
 msgid "Create a search folder for this subject"
 msgstr "Tworzy katalog wyszukiwania dla tego tematu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2301
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2455
 msgid "Mark for Follo_w Up..."
 msgstr "Oznacz do ko_ntynuacji..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2309
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2463
 msgid "Mark as _Important"
 msgstr "Oznacz jako _waÅne"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2313
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2467
 msgid "Mark as _Junk"
 msgstr "Ozna_cz jako niechciane"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2317
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2471
 msgid "Mark as _Not Junk"
 msgstr "Oznacz jako p_oÅÄdane"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2321
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2475
 msgid "Mar_k as Read"
 msgstr "O_znacz jako przeczytane"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2325
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2479
 msgid "Mark as Uni_mportant"
 msgstr "Oz_nacz jako niewaÅne"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2329
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2483
 msgid "Mark as _Unread"
 msgstr "Oznacz jako ni_eprzeczytane"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2373
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2527
 msgid "_Caret Mode"
 msgstr "Tryb _karetki"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2375
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2529
 msgid "Show a blinking cursor in the body of displayed messages"
 msgstr "WyÅwietlanie mrugajÄcego kursora w treÅci wyÅwietlanych wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2381
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2535
 msgid "All Message _Headers"
 msgstr "Wszystkie _nagÅÃwki wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2383
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2537
 msgid "Show messages with all email headers"
 msgstr "WyÅwietla wszystkie nagÅÃwki wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2712
-#, c-format
-msgid "Retrieving message '%s'"
-msgstr "Pobieranie wiadomoÅci \"%s\""
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2868
+msgid "Retrieving message"
+msgstr "Pobieranie wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3632
-#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:174
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3851
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:175
 msgid "_Forward"
 msgstr "_PrzekaÅ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3633
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3852
 msgid "Forward the selected message to someone"
 msgstr "PrzesyÅa zaznaczonÄ wiadomoÅÄ do innej osoby"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3652
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3871
 msgid "Group Reply"
 msgstr "OdpowiedÅ grupowa"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3653
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3872
 msgid "Reply to the mailing list, or to all recipients"
 msgstr "Odpowiada na listÄ dyskusyjnÄ lub do wszystkich odbiorcÃw"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3710 ../mail/em-filter-i18n.h:14
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3929 ../mail/em-filter-i18n.h:14
 msgid "Delete"
 msgstr "UsuÅ"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3743
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1356
-#: ../widgets/misc/e-calendar.c:202
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3962
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1399
 msgid "Next"
 msgstr "NastÄpny"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3747
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1349
-#: ../widgets/misc/e-calendar.c:178
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3966
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1392
 msgid "Previous"
 msgstr "Poprzedni"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:3756 ../mail/mail-dialogs.ui.h:20
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3975 ../mail/mail-dialogs.ui.h:15
 msgid "Reply"
 msgstr "Odpowiedz"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:4457
+#: ../mail/e-mail-reader.c:4705
 #, c-format
 msgid "Folder '%s'"
 msgstr "Katalog \"%s\""
 
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:146
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:154
 msgid "Do not warn me again"
 msgstr "Bez ponownego ostrzegania"
 
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:954
+msgid "Printing"
+msgstr "Drukowanie"
+
 #. Translators: %s is replaced with a folder
 #. * name %u with count of duplicate messages.
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:641
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1136
 #, c-format
 msgid ""
 "Folder '%s' contains %u duplicate message. Are you sure you want to delete "
@@ -12099,7 +11956,7 @@ msgstr[1] "Katalog \"%s\" zawiera %u duplikaty wiadomoÅci. Na pewno je usunÄÄ
 msgstr[2] ""
 "Katalog \"%s\" zawiera %u duplikatÃw wiadomoÅci. Na pewno je usunÄÄ?"
 
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1020
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1541
 msgid "Save Message"
 msgid_plural "Save Messages"
 msgstr[0] "Zapisanie wiadomoÅci"
@@ -12111,13 +11968,22 @@ msgstr[2] "Zapisanie wiadomoÅci"
 #. * mbox format, when the first message doesn't have a
 #. * subject. The extension ".mbox" is appended to the
 #. * string; for example "Message.mbox".
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1041
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:1562
 msgid "Message"
 msgid_plural "Messages"
 msgstr[0] "WiadomoÅÄ"
 msgstr[1] "WiadomoÅci"
 msgstr[2] "WiadomoÅci"
 
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:2017
+msgid "Parsing message"
+msgstr "Przetwarzanie wiadomoÅci"
+
+#: ../mail/e-mail-request.c:152
+#, c-format
+msgid "Failed to load part '%s'"
+msgstr "Wczytanie czÄÅci \"%s\" siÄ nie powiodÅo"
+
 #: ../mail/e-mail-tag-editor.c:293
 msgid "Flag to Follow Up"
 msgstr "Oznaczanie do kontynuacji"
@@ -12126,7 +11992,7 @@ msgstr "Oznaczanie do kontynuacji"
 #. * when quoting messages. Each ${Variable} gets replaced
 #. * with a value. To see a full list of available variables,
 #. * see mail/em-composer-utils.c:attribvars array.
-#: ../mail/em-composer-utils.c:1229
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1282
 msgid ""
 "On ${AbbrevWeekdayName}, ${Year}-${Month}-${Day} at ${24Hour}:${Minute} "
 "${TimeZone}, ${Sender} wrote:"
@@ -12134,23 +12000,27 @@ msgstr ""
 "Dnia ${Year}-${Month}-${Day}, ${AbbrevWeekdayName} o godzinie ${24Hour}:"
 "${Minute} ${TimeZone}, ${Sender} pisze:"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:1240
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1288
+msgid "-------- Forwarded Message --------"
+msgstr "-------- WiadomoÅÄ przekazywana ----------"
+
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1293
 msgid "-----Original Message-----"
 msgstr "-------- WiadomoÅÄ oryginalna ----------"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2467
+#: ../mail/em-composer-utils.c:2573
 msgid "an unknown sender"
 msgstr "nieznany nadawca"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2862
+#: ../mail/em-composer-utils.c:2991
 msgid "Posting destination"
 msgstr "Przeznaczenie"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2863
+#: ../mail/em-composer-utils.c:2992
 msgid "Choose folders to post the message to."
 msgstr "Katalogi, do ktÃrych zostanie wysÅana wiadomoÅÄ."
 
-#: ../mail/em-filter-editor-folder-element.c:156
+#: ../mail/em-filter-editor-folder-element.c:158
 msgid "Select Folder"
 msgstr "WybÃr katalogu"
 
@@ -12275,7 +12145,7 @@ msgstr "nie jest ustawiony"
 msgid "is set"
 msgstr "jest ustawiony"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:43 ../mail/mail-config.ui.h:114
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:43 ../mail/mail-config.ui.h:109
 msgid "Junk"
 msgstr "Niechciana"
 
@@ -12324,7 +12194,7 @@ msgid "Play Sound"
 msgstr "OdtwÃrz dÅwiÄk"
 
 #. Past tense, as in "has been read".
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:56 ../mail/mail-dialogs.ui.h:19
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:56 ../mail/mail-dialogs.ui.h:14
 msgid "Read"
 msgstr "Przeczytane"
 
@@ -12400,20 +12270,20 @@ msgstr "rozpoczyna siÄ od"
 msgid "Stop Processing"
 msgstr "Zatrzymaj przetwarzanie"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:77
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:78
 msgid "Unset Color"
 msgstr "WyczyÅÄ kolor"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:78
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:79
 msgid "Unset Status"
 msgstr "WyczyÅÄ stan"
 
 #. and now for the action area
-#: ../mail/em-filter-rule.c:527
+#: ../mail/em-filter-rule.c:583
 msgid "Then"
 msgstr "NastÄpnie wedÅug"
 
-#: ../mail/em-filter-rule.c:558
+#: ../mail/em-filter-rule.c:648
 msgid "Add Ac_tion"
 msgstr "Dodaj dzi_aÅanie"
 
@@ -12457,1727 +12327,841 @@ msgstr "_UtwÃrz"
 msgid "Folder _name:"
 msgstr "_Nazwa katalogu:"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:647
+#: ../mail/em-folder-tree.c:644
 msgid "Folder names cannot contain '/'"
 msgstr "Nazwa katalogu nie moÅe zawieraÄ znaku \"/\""
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:783
+#: ../mail/em-folder-tree.c:780
 #, c-format
 msgctxt "folder-display"
 msgid "%s (%u%s)"
 msgstr "%s (%u%s)"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:1606
+#: ../mail/em-folder-tree.c:1605
 msgid "Mail Folder Tree"
 msgstr "Drzewo katalogÃw poczty"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2097 ../mail/em-folder-utils.c:115
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2132 ../mail/em-folder-utils.c:115
 #, c-format
 msgid "Moving folder %s"
 msgstr "Przenoszenie katalogu %s"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2100 ../mail/em-folder-utils.c:117
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2135 ../mail/em-folder-utils.c:117
 #, c-format
 msgid "Copying folder %s"
 msgstr "Kopiowanie katalogu %s"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2107 ../mail/message-list.c:2304
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2142 ../mail/message-list.c:2301
 #, c-format
 msgid "Moving messages into folder %s"
 msgstr "Przenoszenie wiadomoÅci do katalogu %s"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2111 ../mail/message-list.c:2306
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2146 ../mail/message-list.c:2303
 #, c-format
 msgid "Copying messages into folder %s"
 msgstr "Kopiowanie wiadomoÅci do katalogu %s"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:2130
+#: ../mail/em-folder-tree.c:2165
 #, c-format
 msgid "Cannot drop message(s) into toplevel store"
 msgstr "Nie moÅna upuÅciÄ wiadomoÅci w katalogu gÅÃwnym"
 
 #. UNMATCHED is always last.
-#: ../mail/em-folder-tree-model.c:161 ../mail/em-folder-tree-model.c:163
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:156 ../mail/em-folder-tree-model.c:158
 msgid "UNMATCHED"
 msgstr "NIEPASUJÄCE"
 
-#: ../mail/em-folder-tree-model.c:789 ../mail/em-folder-tree-model.c:1077
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:849 ../mail/em-folder-tree-model.c:1134
 msgid "Loading..."
 msgstr "Wczytywanie..."
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:489
+#: ../mail/em-folder-utils.c:493
 msgid "Move Folder To"
 msgstr "Przenoszenie katalogu do"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:489
+#: ../mail/em-folder-utils.c:493
 msgid "Copy Folder To"
 msgstr "Kopiowanie katalogu do"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:601
+#: ../mail/em-folder-utils.c:590
 msgid "Create Folder"
 msgstr "Tworzenie katalogu"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:602
+#: ../mail/em-folder-utils.c:591
 msgid "Specify where to create the folder:"
 msgstr "Miejsce utworzenia katalogu:"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:178
-msgid "Formatting message"
-msgstr "Formatowanie wiadomoÅci"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:869
+msgid "_Subscribe"
+msgstr "_Subskrybuj"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:393
-msgid "Formatting Message..."
-msgstr "Formatowanie wiadomoÅci..."
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:878
+msgid "Su_bscribe To Shown"
+msgstr "Su_bskrybuj wyÅwietlane"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1637 ../mail/em-format-html.c:1651
-#, c-format
-msgid "Retrieving '%s'"
-msgstr "Pobieranie \"%s\""
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:886
+msgid "Subscribe To _All"
+msgstr "Subs_krybuj wszystkie"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1802 ../mail/em-format-html-display.c:97
-msgid "Unsigned"
-msgstr "Niepodpisana"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:986 ../mail/em-subscription-editor.c:1847
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1338
+msgid "_Unsubscribe"
+msgstr "_UsuÅ subskrypcjÄ"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1803 ../mail/em-format-html-display.c:98
-msgid "Valid signature"
-msgstr "Podpis prawidÅowy"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:995
+msgid "Unsu_bscribe From Hidden"
+msgstr "UsuÅ su_bskrypcjÄ ukrytych"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1804 ../mail/em-format-html-display.c:99
-msgid "Invalid signature"
-msgstr "NieprawidÅowy podpis"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1003
+msgid "Unsubscribe From _All"
+msgstr "UsuÅ subs_krypcjÄ wszystkich"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1805 ../mail/em-format-html-display.c:100
-msgid "Valid signature, but cannot verify sender"
-msgstr "Podpis jest prawidÅowy, ale nie moÅna zweryfikowaÄ nadawcy"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1682
+msgid "Folder Subscriptions"
+msgstr "Subskrypcje katalogÃw"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1806 ../mail/em-format-html-display.c:101
-msgid "Signature exists, but need public key"
-msgstr "Podpis istnieje, lecz wymaga klucza publicznego"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1722
+msgid "_Account:"
+msgstr "K_onto:"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1812 ../mail/em-format-html-display.c:108
-msgid "Unencrypted"
-msgstr "Niezaszyfrowana"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1737
+msgid "Clear Search"
+msgstr "CzyÅci wyszukiwanie"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1813 ../mail/em-format-html-display.c:109
-msgid "Encrypted, weak"
-msgstr "Zaszyfrowana, sÅabo"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1755
+msgid "Sho_w items that contain:"
+msgstr "_WyÅwietlanie elementÃw zawierajÄcych:"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1814 ../mail/em-format-html-display.c:110
-msgid "Encrypted"
-msgstr "Zaszyfrowana"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1800
+msgid "Subscribe to the selected folder"
+msgstr "Subskrybuje zaznaczony katalog"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1815 ../mail/em-format-html-display.c:111
-msgid "Encrypted, strong"
-msgstr "Zaszyfrowana, silnie"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1801
+msgid "Su_bscribe"
+msgstr "_Subskrybuj"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:2210
-msgid "Unknown external-body part."
-msgstr "Nieznana czÄÅÄ external-body."
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1846
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1340
+msgid "Unsubscribe from the selected folder"
+msgstr "Usuwa subskrypcjÄ zaznaczonego katalogu"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:2220
-msgid "Malformed external-body part."
-msgstr "BÅÄdna forma czÄÅci external-body."
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1886
+msgid "Collapse all folders"
+msgstr "Zwija wszystkie katalogi"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:2251
-#, c-format
-msgid "Pointer to FTP site (%s)"
-msgstr "WskaÅnik do witryny FTP (%s)"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1887
+msgid "C_ollapse All"
+msgstr "ZwiÅ wszystk_o"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:2262
-#, c-format
-msgid "Pointer to local file (%s) valid at site \"%s\""
-msgstr "WskaÅnik do lokalnego pliku (%s) prawidÅowy na witrynie \"%s\""
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1897
+msgid "Expand all folders"
+msgstr "Rozwija wszystkie katalogi"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:2264
-#, c-format
-msgid "Pointer to local file (%s)"
-msgstr "WskaÅnik do lokalnego pliku (%s)"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1898
+msgid "E_xpand All"
+msgstr "_RozwiÅ wszystko"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:2285
-#, c-format
-msgid "Pointer to remote data (%s)"
-msgstr "WskaÅnik do zdalnych danych (%s)"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1908
+msgid "Refresh the folder list"
+msgstr "OdÅwieÅa listÄ katalogÃw"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:2300
-#, c-format
-msgid "Pointer to unknown external data (\"%s\" type)"
-msgstr "WskaÅnik do nieznanych danych zewnÄtrznych (typu \"%s\")"
+#: ../mail/em-subscription-editor.c:1920
+msgid "Stop the current operation"
+msgstr "Zatrzymuje bieÅÄce dziaÅanie"
 
-#. Translators: "From:" is preceding a new mail
-#. * sender address, like "From: user example com"
-#: ../mail/em-format-html.c:3008
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:395
+#. Translators: This message is shown only for ten or more
+#. * messages to be opened. The %d is replaced with the actual
+#. * count of messages. If you need a '%' in your text, then
+#. * write it doubled, like '%%'.
+#: ../mail/em-utils.c:106
 #, c-format
-msgid "From: %s"
-msgstr "Od: %s"
+msgid "Are you sure you want to open %d message at once?"
+msgid_plural "Are you sure you want to open %d messages at once?"
+msgstr[0] "Na pewno otworzyÄ %d wiadomoÅÄ?"
+msgstr[1] "Na pewno otworzyÄ %d wiadomoÅci jednoczeÅnie?"
+msgstr[2] "Na pewno otworzyÄ %d wiadomoÅci jednoczeÅnie?"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:3030
-msgid "(no subject)"
-msgstr "(brak tematu)"
+#: ../mail/em-utils.c:162
+#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:154
+msgid "_Do not show this message again"
+msgstr "_Bez wyÅwietlania tego komunikatu ponownie"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:3106
-#, c-format
-msgid "This message was sent by %s on behalf of %s"
-msgstr "Ta wiadomoÅÄ zostaÅa wysÅana przez %s w imieniu %s"
+#: ../mail/em-utils.c:314
+msgid "Message Filters"
+msgstr "Filtry wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:97
-msgid ""
-"This message is not signed. There is no guarantee that this message is "
-"authentic."
-msgstr ""
-"WiadomoÅÄ nie jest podpisana. Nie ma gwarancji, Åe ta wiadomoÅÄ jest "
-"autentyczna."
+#: ../mail/em-utils.c:1067
+#, c-format
+msgid "Messages from %s"
+msgstr "WiadomoÅci od %s"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:98
-msgid ""
-"This message is signed and is valid meaning that it is very likely that this "
-"message is authentic."
-msgstr ""
-"WiadomoÅÄ jest podpisana i prawidÅowa; jest bardzo prawdopodobne, Åe jest "
-"ona autentyczna."
+#: ../mail/em-vfolder-editor.c:105
+msgid "Search _Folders"
+msgstr "_Katalogi wyszukiwania"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:99
-msgid ""
-"The signature of this message cannot be verified, it may have been altered "
-"in transit."
-msgstr ""
-"Nie moÅna zweryfikowaÄ podpisu wiadomoÅci; mogÅa byÄ ona naruszona podczas "
-"przesyÅania."
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:391
+msgid "Add Folder"
+msgstr "Dodawanie katalogu"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:100
-msgid ""
-"This message is signed with a valid signature, but the sender of the message "
-"cannot be verified."
-msgstr ""
-"WiadomoÅÄ ta jest podpisana prawidÅowym podpisem, ale nie moÅna zweryfikowaÄ "
-"jej nadawcy."
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:517
+msgid "Search Folder Sources"
+msgstr "ÅrÃdÅa katalogu wyszukiwania"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:101
-msgid ""
-"This message is signed with a signature, but there is no corresponding "
-"public key."
-msgstr ""
-"WiadomoÅÄ ta jest podpisana prawidÅowym podpisem, ale brak odpowiedniego "
-"klucza publicznego."
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:549
+msgid "Automatically update on any _source folder change"
+msgstr "Automatyczne aktualizowanie po kaÅdej _zmianie katalogu ÅrÃdÅowego"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:108
-msgid ""
-"This message is not encrypted. Its content may be viewed in transit across "
-"the Internet."
-msgstr ""
-"Ta wiadomoÅÄ nie jest zaszyfrowana. Jej zawartoÅÄ moÅe byÄ przechwycona "
-"podczas transmisji przez Internet."
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:561
+msgid "All local folders"
+msgstr "Wszystkie lokalne katalogi"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:109
-msgid ""
-"This message is encrypted, but with a weak encryption algorithm. It would be "
-"difficult, but not impossible for an outsider to view the content of this "
-"message in a practical amount of time."
-msgstr ""
-"Ta wiadomoÅÄ jest zaszyfrowana sÅabym algorytmem szyfrujÄcym. MoÅliwe bÄdzie "
-"jej odszyfrowanie przez osoby trzecie w krÃtkim czasie."
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:562
+msgid "All active remote folders"
+msgstr "Wszystkie aktywne zdalne katalogi"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:110
-msgid ""
-"This message is encrypted. It would be difficult for an outsider to view "
-"the content of this message."
-msgstr ""
-"Ta wiadomoÅÄ jest zaszyfrowana. Osobie obcej bÄdzie trudno podejrzeÄ jej "
-"zawartoÅÄ."
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:563
+msgid "All local and active remote folders"
+msgstr "Wszystkie lokalne i aktywne zdalne katalogi"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:111
-msgid ""
-"This message is encrypted, with a strong encryption algorithm. It would be "
-"very difficult for an outsider to view the content of this message in a "
-"practical amount of time."
-msgstr ""
-"Ta wiadomoÅÄ jest zaszyfrowana silnym algorytmem szyfrujÄcym. Odszyfrowanie "
-"jej przez osoby trzecie w krÃtkim czasie jest bardzo trudne."
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:564
+msgid "Specific folders"
+msgstr "OkreÅlone katalogi"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:259 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:43
-msgid "_View Certificate"
-msgstr "_WyÅwietl certyfikat"
+#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:602
+msgid "include subfolders"
+msgstr "uwzglÄdnienie podkatalogÃw"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:274
-msgid "This certificate is not viewable"
-msgstr "Tego certyfikatu nie moÅna wyÅwietliÄ"
+#: ../mail/importers/elm-importer.c:179
+msgid "Importing Elm data"
+msgstr "Importowanie danych Elm"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:589
-msgid ""
-"Evolution cannot render this email as it is too large to process. You can "
-"view it unformatted or with an external text editor."
-msgstr ""
-"Nie moÅna wyÅwietliÄ tej wiadomoÅci, poniewaÅ jest ona zbyt duÅa. MoÅna "
-"wyÅwietliÄ jÄ bez formatowania lub za pomocÄ zewnÄtrznego edytora tekstu."
+#: ../mail/importers/elm-importer.c:332 ../mail/importers/pine-importer.c:423
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:1074
+#: ../widgets/misc/e-send-options.c:538
+msgid "Mail"
+msgstr "Poczta"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:773
-msgid "Save Image"
-msgstr "Zapis obrazu"
+#: ../mail/importers/elm-importer.c:379
+msgid "Evolution Elm importer"
+msgstr "Importer Elm programu Evolution"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:821
-msgid "Save _Image..."
-msgstr "Zapisz _obraz..."
+#: ../mail/importers/elm-importer.c:380
+msgid "Import mail from Elm."
+msgstr "Importuj pocztÄ z Elm."
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:823
-msgid "Save the image to a file"
-msgstr "Zapisuje obraz do pliku"
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:142
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:255
+msgid "_Destination folder:"
+msgstr "Katalog _docelowy:"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1024
-msgid "Completed on"
-msgstr "UkoÅczono"
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:148
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:261
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:570
+msgid "Select folder"
+msgstr "WybÃr katalogu"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1036
-msgid "Overdue:"
-msgstr "ZalegÅe:"
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:149
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:262
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:571
+msgid "Select folder to import into"
+msgstr "Katalog, do ktÃrego odbÄdzie siÄ import"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1044
-msgid "by"
-msgstr "do"
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:439
+msgctxt "mboxImp"
+msgid "Subject"
+msgstr "Temat"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1325 ../mail/em-format-html-display.c:1376
-msgid "View _Unformatted"
-msgstr "PokaÅ _niesformatowane"
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:444
+msgctxt "mboxImp"
+msgid "From"
+msgstr "Od"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1327
-msgid "Hide _Unformatted"
-msgstr "Ukryj _niesformatowane"
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:488
+#: ../shell/e-shell-utils.c:195
+msgid "Berkeley Mailbox (mbox)"
+msgstr "Berkeley Mailbox (mbox)"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1398
-msgid "O_pen With"
-msgstr "Ot_wÃrz za pomocÄ"
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:489
+msgid "Importer Berkeley Mailbox format folders"
+msgstr "Import formatu Berkeley Mailbox"
 
-#. Translators: Name of an Attachment button for a11y object
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1407
-msgctxt "Button"
-msgid "Attachment"
-msgstr "ZaÅÄcznik"
+#: ../mail/importers/mail-importer.c:63
+msgid "Importing mailbox"
+msgstr "Importowanie skrzynki pocztowej"
 
-#: ../mail/em-format-html-print.c:157
+#. Destination folder, was set in our widget
+#: ../mail/importers/mail-importer.c:153
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:616
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:784
 #, c-format
-msgid "Page %d of %d"
-msgstr "Strona %d z %d"
+msgid "Importing '%s'"
+msgstr "Importowanie \"%s\""
 
-#: ../mail/em-html-stream.c:82 ../mail/em-html-stream.c:104
-#: ../mail/em-html-stream.c:122
+#: ../mail/importers/mail-importer.c:316
 #, c-format
-msgid "No HTML stream available"
-msgstr "Brak potoku HTML"
+msgid "Scanning %s"
+msgstr "Analizowanie %s"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:870
-msgid "_Subscribe"
-msgstr "_Subskrybuj"
+#: ../mail/importers/pine-importer.c:251
+msgid "Importing Pine data"
+msgstr "Importowanie danych Pine"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:879
-msgid "Su_bscribe To Shown"
-msgstr "Su_bskrybuj wyÅwietlane"
+#: ../mail/importers/pine-importer.c:430
+msgid "Address Book"
+msgstr "KsiÄÅka adresowa"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:887
-msgid "Subscribe To _All"
-msgstr "Subs_krybuj wszystkie"
+#: ../mail/importers/pine-importer.c:478
+msgid "Evolution Pine importer"
+msgstr "Asystent importu poczty Pine dla programu Evolution"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:987 ../mail/em-subscription-editor.c:1840
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1292
-msgid "_Unsubscribe"
-msgstr "_UsuÅ subskrypcjÄ"
+#: ../mail/importers/pine-importer.c:479
+msgid "Import mail from Pine."
+msgstr "Importowanie poczty z Pine."
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:996
-msgid "Unsu_bscribe From Hidden"
-msgstr "UsuÅ su_bskrypcjÄ ukrytych"
+#: ../mail/mail-autofilter.c:73
+#, c-format
+msgid "Mail to %s"
+msgstr "WiadomoÅÄ do %s"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1004
-msgid "Unsubscribe From _All"
-msgstr "UsuÅ subs_krypcjÄ wszystkich"
+#: ../mail/mail-autofilter.c:229 ../mail/mail-autofilter.c:272
+#, c-format
+msgid "Mail from %s"
+msgstr "WiadomoÅÄ od %s"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1675
-msgid "Folder Subscriptions"
-msgstr "Subskrypcje katalogÃw"
+#: ../mail/mail-autofilter.c:255
+#, c-format
+msgid "Subject is %s"
+msgstr "Tematem jest %s"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1715
-msgid "_Account:"
-msgstr "K_onto:"
+#: ../mail/mail-autofilter.c:296
+#, c-format
+msgid "%s mailing list"
+msgstr "lista dyskusyjna %s"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1730
-msgid "Clear Search"
-msgstr "CzyÅci wyszukiwanie"
+#: ../mail/mail-autofilter.c:406
+msgid "Add Filter Rule"
+msgstr "Dodawanie reguÅy filtru"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1748
-msgid "Sho_w items that contain:"
-msgstr "_WyÅwietlanie elementÃw zawierajÄcych:"
+#. Translators: The first %s is name of the affected
+#. * filter rule(s), the second %s is URI of the removed
+#. * folder. For more than one filter rule is each of
+#. * them on a separate line, with four spaces in front
+#. * of its name, without quotes.
+#: ../mail/mail-autofilter.c:513
+#, c-format
+msgid ""
+"The filter rule \"%s\" has been modified to account for the deleted folder\n"
+"\"%s\"."
+msgid_plural ""
+"The following filter rules\n"
+"%s have been modified to account for the deleted folder\n"
+"\"%s\"."
+msgstr[0] ""
+"ReguÅa filtru \"%s\" zostaÅa zmodyfikowana na koncie z powodu usuniÄtego "
+"katalogu\n"
+"\"%s\"."
+msgstr[1] ""
+"NastÄpujÄce reguÅy filtru\n"
+"%s zostaÅy zmodyfikowane na koncie z powodu usuniÄtego katalogu\n"
+"\"%s\"."
+msgstr[2] ""
+"NastÄpujÄce reguÅy filtru\n"
+"%s zostaÅy zmodyfikowane na koncie z powodu usuniÄtego katalogu\n"
+"\"%s\"."
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1793
-msgid "Subscribe to the selected folder"
-msgstr "Subskrybuje zaznaczony katalog"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:1
+msgid "Set custom junk header"
+msgstr "Ustaw wÅasny nagÅÃwek niechcianych wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1794
-msgid "Su_bscribe"
-msgstr "_Subskrybuj"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:2
+msgid ""
+"All new emails with header that matches given content will be automatically "
+"filtered as junk"
+msgstr ""
+"Wszystkie nowe wiadomoÅci z nagÅÃwkiem pasujÄcym do podanej treÅci bÄdÄ "
+"automatycznie filtrowane jako niechciane"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1839
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1294
-msgid "Unsubscribe from the selected folder"
-msgstr "Usuwa subskrypcjÄ zaznaczonego katalogu"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:3
+msgid "Header name"
+msgstr "Nazwa nagÅÃwka"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1879
-msgid "Collapse all folders"
-msgstr "Zwija wszystkie katalogi"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:4
+msgid "Header content"
+msgstr "TreÅÄ nagÅÃwka"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1880
-msgid "C_ollapse All"
-msgstr "ZwiÅ wszystk_o"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:5
+msgid "Default Behavior"
+msgstr "DomyÅlne zachowanie"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1890
-msgid "Expand all folders"
-msgstr "Rozwija wszystkie katalogi"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:6
+msgid "For_mat messages in HTML"
+msgstr "Tworzenie wiado_moÅci w formacie HTML"
 
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1891
-msgid "E_xpand All"
-msgstr "_RozwiÅ wszystko"
-
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1901
-msgid "Refresh the folder list"
-msgstr "OdÅwieÅa listÄ katalogÃw"
-
-#: ../mail/em-subscription-editor.c:1913
-msgid "Stop the current operation"
-msgstr "Zatrzymuje bieÅÄce dziaÅanie"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:7
+msgid "Automatically insert _emoticon images"
+msgstr "Automatyczne _wstawianie emotikon"
 
-#. Translators: This message is shown only for ten or more
-#. * messages to be opened. The %d is replaced with the actual
-#. * count of messages. If you need a '%' in your text, then
-#. * write it doubled, like '%%'.
-#: ../mail/em-utils.c:110
-#, c-format
-msgid "Are you sure you want to open %d message at once?"
-msgid_plural "Are you sure you want to open %d messages at once?"
-msgstr[0] "Na pewno otworzyÄ %d wiadomoÅÄ?"
-msgstr[1] "Na pewno otworzyÄ %d wiadomoÅci jednoczeÅnie?"
-msgstr[2] "Na pewno otworzyÄ %d wiadomoÅci jednoczeÅnie?"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:8
+msgid "Always request rea_d receipt"
+msgstr "WysyÅanie zawsze z ÅÄ_daniem potwierdzenia przeczytania"
 
-#: ../mail/em-utils.c:166
-#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:154
-msgid "_Do not show this message again"
-msgstr "_Bez wyÅwietlania tego komunikatu ponownie"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:9
+msgid "Encode filenames in an _Outlook/GMail way"
+msgstr "Kodowanie nazw plikÃw na sposÃb _Outlook/Gmail"
 
-#: ../mail/em-utils.c:318
-msgid "Message Filters"
-msgstr "Filtry wiadomoÅci"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:10
+msgid "Ch_aracter encoding:"
+msgstr "Kodowanie zn_akÃw:"
 
-#: ../mail/em-utils.c:979
-#, c-format
-msgid "Messages from %s"
-msgstr "WiadomoÅci od %s"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:11
+msgid "Replies and Forwards"
+msgstr "Odpowiedzi i przekazywanie"
 
-#: ../mail/em-vfolder-editor.c:105
-msgid "Search _Folders"
-msgstr "_Katalogi wyszukiwania"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:12
+msgid "_Reply style:"
+msgstr "SposÃb odpo_wiadania:"
 
-#: ../mail/em-vfolder-editor-rule.c:339
-msgid "Add Folder"
-msgstr "Dodawanie katalogu"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:13
+msgid "_Forward style:"
+msgstr "SposÃb p_rzekazywania:"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:11
-msgid "Digitally sign messages when original message signed (PGP or S/MIME)"
-msgstr ""
-"Cyfrowe podpisywanie wiadomoÅci, kiedy oryginalna wiadomoÅÄ jest podpisana "
-"(PGP lub S/MIME)"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:14
+msgid "Start _typing at the bottom on replying"
+msgstr "_Wpisywanie odpowiedzi u doÅu"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:39
-msgid "Composer Window default width"
-msgstr "DomyÅlna szerokoÅÄ okna tworzenia wiadomoÅci"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:15
+msgid "_Keep signature above the original message on replying"
+msgstr "_Podczas odpowiadania podpis ponad wiadomoÅciÄ oryginalnÄ"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:40
-msgid "Default width of the Composer Window."
-msgstr "DomyÅlna szerokoÅÄ okna tworzenia wiadomoÅci."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:16
+msgid "Ig_nore Reply-To: for mailing lists"
+msgstr "Ig_norowanie nagÅÃwka Reply-To: dla list dyskusyjnych"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:41
-msgid "Composer Window default height"
-msgstr "DomyÅlna wysokoÅÄ okna tworzenia wiadomoÅci"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:17
+msgid "Gro_up Reply goes only to mailing list, if possible"
+msgstr ""
+"OdpowiedÅ gr_upowa przeznaczona jest tylko dla listy dyskusyjnej, jeÅli to "
+"moÅliwe"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:42
-msgid "Default height of the Composer Window."
-msgstr "DomyÅlna wysokoÅÄ okna tworzenia wiadomoÅci."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:18
+msgid "Digitally _sign messages when original message signed (PGP or S/MIME)"
+msgstr ""
+"_Cyfrowe podpisywanie wiadomoÅci, kiedy oryginalna wiadomoÅÄ jest podpisana "
+"(PGP lub S/MIME)"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:45
-msgid "Attribute message."
-msgstr "Przypisanie wiadomoÅci."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:20
+msgid "Sig_natures"
+msgstr "P_odpisy"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:46
-msgid ""
-"The text that is inserted when replying to a message, attributing the "
-"message to the original author."
-msgstr ""
-"Tekst umieszczany podczas odpowiadania na wiadomoÅÄ, informujÄca o "
-"oryginalnym autorze wiadomoÅci."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:21
+msgid "Signatures"
+msgstr "Podpisy"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:47
-msgid "Forward message."
-msgstr "Przekazanie wiadomoÅci."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:22
+msgid "_Languages"
+msgstr "_JÄzyki"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:48
+#: ../mail/mail-config.ui.h:23
 msgid ""
-"The text that is inserted when forwarding a message, saying that the "
-"forwarded message follows."
+"The list of languages here reflects only the languages for which you have a "
+"dictionary installed."
 msgstr ""
-"Tekst umieszczany podczas przekazywania wiadomoÅci, informujÄca, Åe poniÅej "
-"znajduje siÄ przekazywana wiadomoÅÄ."
+"Lista dostÄpnych jÄzykÃw odnosi siÄ tylko do jÄzykÃw, dla ktÃrych zostaÅy "
+"zainstalowane sÅowniki."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:49
-msgid "Original message."
-msgstr "WiadomoÅÄ oryginalna."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:24
+msgid "Languages Table"
+msgstr "Tabela jÄzykÃw"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:50
-msgid ""
-"The text that is inserted when replying to a message (top posting), saying "
-"that the original message follows."
-msgstr ""
-"Tekst umieszczany podczas odpowiadania na wiadomoÅÄ (odpowiedzi na gÃrze), "
-"informujÄca, Åe poniÅej znajduje siÄ oryginalna wiadomoÅÄ."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:26
+msgid "Check spelling while I _type"
+msgstr "Sp_rawdzanie pisowni podczas pisania"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:52
-msgid ""
-"This value can be an empty string, which means it'll use the system Picture "
-"folder, usually set to ~/Pictures. This folder will be also used when the "
-"set path is not pointing to the existent folder."
-msgstr ""
-"Ta wartoÅÄ moÅe byÄ pustym ciÄgiem, co oznacza, Åe bÄdzie uÅywaÄ systemowego "
-"katalogu zdjÄÄ, zwykle ~/Obrazy. Ten katalog bÄdzie teÅ uÅywany, kiedy "
-"ustawiona ÅcieÅka nie wskazuje na istniejÄcy katalog."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:27
+msgid "Color for _misspelled words:"
+msgstr "Kolor _bÅÄdnie napisanych sÅÃw:"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:97
-msgid "Whether to show local folders (On This Computer) in a folder tree."
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ lokalne katalogi (\"Lokalne\") w drzewie katalogÃw."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:28
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:58
+msgid "Pick a color"
+msgstr "WybÃr koloru"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:123
-msgid ""
-"This setting specifies whether the threads should be in expanded or "
-"collapsed state by default. Requires a restart to apply."
-msgstr ""
-"Ta opcja okreÅla, czy wÄtki majÄ byÄ domyÅlnie rozwiniÄte lub zwiniÄte. Do "
-"zastosowania wymagane jest ponowne uruchomienie programu."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:29
+msgid "Spell Checking"
+msgstr "Sprawdzanie pisowni"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:127
+#: ../mail/mail-config.ui.h:30
 msgid ""
-"Describes whether message headers in paned view should be collapsed or "
-"expanded by default. \"0\" = expanded \"1\" = collapsed"
+"To help avoid email accidents and embarrassments, ask for confirmation "
+"before taking the following checkmarked actions:"
 msgstr ""
-"OkreÅla, czy nagÅÃwki wiadomoÅci w widoku paneli powinny byÄ domyÅlnie "
-"zwiniÄte lub rozwiniÄte. \"0\" = rozwiniÄte \"1\" = zwiniÄte"
+"Pytanie o potwierdzenie przed wykonaniem poniÅszych czynnoÅci, aby uniknÄÄ "
+"przypadkowego wysÅania wiadomoÅci e-mail:"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:129
-msgid ""
-"Tells how to sort accounts in a folder tree used in a Mail view. When set to "
-"true accounts are sorted alphabetically, with an exception of On This "
-"Computer and Search folders, otherwise accounts are sorted based on an order "
-"given by a user."
-msgstr ""
-"OkreÅla, jak porzÄdkowaÄ konta w drzewie katalogÃw uÅywanym w widoku poczty. "
-"JeÅli jest ustawione na wartoÅÄ \"true\", to porzÄdkuje je alfabetycznie, z "
-"wyjÄtkiem kont na tym komputerze i katalogÃw wyszukiwania. W przeciwnym "
-"wypadku konta sÄ porzÄdkowane wedÅug kolejnoÅci podanej przez uÅytkownika."
+#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
+#: ../mail/mail-config.ui.h:32
+msgid "Sending a message with an _empty subject line"
+msgstr "WysyÅanie wiadomoÅci bez _tematu"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:130
-msgid "Mail browser width"
-msgstr "SzerokoÅÄ przeglÄdarki wiadomoÅci"
+#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
+#: ../mail/mail-config.ui.h:34
+msgid "Sending a message with only _Bcc recipients defined"
+msgstr "WysyÅanie wiadomoÅci tylko z _ukrytymi odbiorcami"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:131
-msgid "Default width of the mail browser window."
-msgstr "DomyÅlna szerokoÅÄ okna przeglÄdania wiadomoÅci."
+#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
+#: ../mail/mail-config.ui.h:36
+msgid "Sending a _private reply to a mailing list message"
+msgstr "WysyÅanie p_rywatnej odpowiedzi na wiadomoÅci z list dyskusyjnych"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:132
-msgid "Mail browser height"
-msgstr "WysokoÅÄ przeglÄdarki wiadomoÅci"
+#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
+#: ../mail/mail-config.ui.h:38
+msgid "Sending a reply to a large _number of recipients"
+msgstr "WysyÅanie odpowiedzi do duÅej _liczby odbiorcÃw"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:133
-msgid "Default height of the mail browser window."
-msgstr "DomyÅlna wysokoÅÄ okna przeglÄdania wiadomoÅci."
+#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
+#: ../mail/mail-config.ui.h:40
+msgid "Allowing a _mailing list to redirect a private reply to the list"
+msgstr ""
+"Zezwolenie liÅcie _dyskusyjnej na przekierowanie prywatnej odpowiedzi na "
+"listÄ"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:134
-msgid "Mail browser maximized"
-msgstr "PrzeglÄdarka poczty jest zmaksymalizowana"
+#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
+#: ../mail/mail-config.ui.h:42
+msgid "Sending a message with _recipients not entered as mail addresses"
+msgstr "WysyÅanie wiadomoÅci z _odbiorcami nie wpisanymi jako adresy e-mail"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:135
-msgid "Default maximized state of the mail browser window."
-msgstr "DomyÅlny stan maksymalizacji okna przeglÄdania wiadomoÅci."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:43
+msgid "Confirmations"
+msgstr "Potwierdzenia"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:136
-msgid "\"Folder Subscriptions\" window height"
-msgstr "WysokoÅÄ okna \"Subskrypcje katalogÃw\""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:49 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:1
+msgid "a"
+msgstr "a"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:137
-msgid ""
-"Initial height of the \"Folder Subscriptions\" window. The value updates as "
-"the user resizes the window vertically."
-msgstr ""
-"PoczÄtkowa wysokoÅÄ okna \"Subskrypcje katalogÃw\". WartoÅÄ jest "
-"aktualizowana, gdy uÅytkownik zmieni rozmiar pionowy okna."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:50 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:2
+msgid "b"
+msgstr "b"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:138
-msgid "\"Folder Subscriptions\" window maximize state"
-msgstr "Stan maksymalizacji okna \"Subskrypcje katalogÃw\""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:51
+msgctxt "ReplyForward"
+msgid "Attachment"
+msgstr "ZaÅÄcznik"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:139
-msgid ""
-"Initial maximize state of the \"Folder Subscriptions\" window. The value "
-"updates when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this "
-"particular value is not used by Evolution since the \"Folder Subscriptions\" "
-"window cannot be maximized. This key exists only as an implementation detail."
-msgstr ""
-"PoczÄtkowy stan maksymalizacji okna \"Subskrypcje katalogÃw\". WartoÅÄ jest "
-"aktualizowana, gdy uÅytkownik maksymalizuje lub minimalizuje okno. Ta "
-"wartoÅÄ nie jest uÅywana przez program Evolution, poniewaÅ opisywane okno "
-"nie moÅe byÄ zmaksymalizowane. Ten klucz istnieje tylko jako szczegÃÅ "
-"implementacji."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:52
+msgctxt "ReplyForward"
+msgid "Inline (Outlook style)"
+msgstr "W treÅci (styl programu Outlook)"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:140
-msgid "\"Folder Subscriptions\" window width"
-msgstr "SzerokoÅÄ okna \"Subskrypcje katalogÃw\""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:53
+msgctxt "ReplyForward"
+msgid "Quoted"
+msgstr "Cytowane"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:141
-msgid ""
-"Initial width of the \"Folder Subscriptions\" window. The value updates as "
-"the user resizes the window horizontally."
-msgstr ""
-"PoczÄtkowa szerokoÅÄ okna \"Subskrypcja katalogÃw\". WartoÅÄ jest "
-"aktualizowana, gdy uÅytkownik zmieni rozmiar poziomy okna."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:54
+msgctxt "ReplyForward"
+msgid "Do not quote"
+msgstr "Bez cytowania"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:149
-msgid "Default reply style"
-msgstr "DomyÅlny styl odpowiedzi"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:55
+msgctxt "ReplyForward"
+msgid "Inline"
+msgstr "W treÅci"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:172
-msgid ""
-"Possible values are: never - to never close browser window always - to "
-"always close browser window ask - (or any other value) will ask user"
-msgstr ""
-"MoÅliwe wartoÅci: never - aby nigdy nie zamykaÄ okna przeglÄdarki, always - "
-"aby zawsze zamykaÄ okno przeglÄdarki, ask - (lub dowolna inna wartoÅÄ) aby "
-"pytaÄ uÅytkownika"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:56
+msgid "Proxy Settings"
+msgstr "Ustawienia poÅrednika"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:207
-msgid "List of accounts"
-msgstr "Lista kont"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:57
+msgid "_Use system defaults"
+msgstr "_DomyÅlne ustawienia systemu"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:208
-msgid ""
-"List of accounts known to the mail component of Evolution. The list contains "
-"strings naming subdirectories relative to /apps/evolution/mail/accounts."
-msgstr ""
-"Lista kont znanych skÅadnikowi poczty programu Evolution. Lista zawiera "
-"nazwy podkatalogÃw wzglÄdem /apps/evolution/mail/accounts."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:58
+msgid "_Direct connection to the Internet"
+msgstr "B_ezpoÅrednie poÅÄczenie z Internetem"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:209
-msgid "List of accepted licenses"
-msgstr "Lista zaakceptowanych licencji"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:59
+msgid "_Manual proxy configuration:"
+msgstr "_RÄczna konfiguracja poÅrednika:"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:210
-msgid "List of protocol names whose license has been accepted."
-msgstr "Lista nazw protokoÅÃw ktÃrych licencje zostaÅy zaakceptowane."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:60
+msgid "H_TTP Proxy:"
+msgstr "PoÅrednik H_TTP:"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:213
-msgid "\"Filter Editor\" window height"
-msgstr "WysokoÅÄ okna \"Edytor filtru\""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:61
+msgid "_Secure HTTP Proxy:"
+msgstr "Be_zpieczny poÅrednik HTTP:"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:214
-msgid ""
-"Initial height of the \"Filter Editor\" window. The value updates as the "
-"user resizes the window vertically."
-msgstr ""
-"PoczÄtkowa wysokoÅÄ okna \"Edytor filtru\". WartoÅÄ jest aktualizowana, gdy "
-"uÅytkownik zmieni rozmiar pionowy okna."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:62
+msgid "SOC_KS Proxy:"
+msgstr "PoÅrednik SOC_KS:"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:215
-msgid "\"Filter Editor\" window maximize state"
-msgstr "Stan maksymalizacji okna \"Edytor filtru\""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:63
+msgid "No _Proxy for:"
+msgstr "_Bez poÅrednika dla:"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:216
-msgid ""
-"Initial maximize state of the \"Filter Editor\" window. The value updates "
-"when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this particular "
-"value is not used by Evolution since the \"Filter Editor\" window cannot be "
-"maximized. This key exists only as an implementation detail."
-msgstr ""
-"PoczÄtkowy stan maksymalizacji okna \"Edytor filtru\". WartoÅÄ jest "
-"aktualizowana, gdy uÅytkownik maksymalizuje lub minimalizuje okno. Ta "
-"wartoÅÄ nie jest uÅywana przez program Evolution, poniewaÅ opisywane okno "
-"nie moÅe byÄ zmaksymalizowane. Ten klucz istnieje tylko jako szczegÃÅ "
-"implementacji."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:64
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:608
+msgid "Port:"
+msgstr "Port:"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:217
-msgid "\"Filter Editor\" window width"
-msgstr "SzerokoÅÄ okna \"Edytor filtru\""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:65
+msgid "Use Authe_ntication"
+msgstr "Uwierzytel_nianie"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:218
-msgid ""
-"Initial width of the \"Filter Editor\" window. The value updates as the user "
-"resizes the window horizontally."
-msgstr ""
-"PoczÄtkowa szerokoÅÄ okna \"Edytor filtru\". WartoÅÄ jest aktualizowana, gdy "
-"uÅytkownik zmieni rozmiar poziomy okna."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:66
+msgid "Us_ername:"
+msgstr "Nazwa _uÅytkownika:"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:220
-msgid ""
-"Whether check for new messages when Evolution is started. This includes also "
-"sending messages from Outbox."
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy sprawdzaÄ nowe wiadomoÅci po uruchomieniu programu Evolution. "
-"Zawiera siÄ w tym takÅe wysyÅanie wiadomoÅci z katalogu WychodzÄce."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:67
+msgid "Pass_word:"
+msgstr "_HasÅo:"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:222
-msgid ""
-"Whether check for new messages in all active accounts regardless of the "
-"account \"Check for new messages every X minutes\" option when Evolution is "
-"started. This option is used only together with 'send_recv_on_start' option."
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy sprawdzaÄ nowe wiadomoÅci po uruchomieniu programu Evolution we "
-"wszystkich aktywnych kontach, niezaleÅnie od opcji \"Sprawdzanie nowych "
-"wiadomoÅci co X minut\" konta. Ta opcja jest uÅywana tylko razem z opcjÄ "
-"\"send_recv_on_start\"."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:68
+msgid "Start up"
+msgstr "RozpoczÄcie"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:223
-msgid "\"Send and Receive Mail\" window height"
-msgstr "WysokoÅÄ okna \"WysyÅanie i odbieranie wiadomoÅci\""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:69
+msgid "Check for new _messages on start"
+msgstr "Sprawdzanie nowych wiado_moÅci po uruchomieniu"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:224
-msgid ""
-"Initial height of the \"Send and Receive Mail\" window. The value updates as "
-"the user resizes the window vertically."
-msgstr ""
-"PoczÄtkowa wysokoÅÄ okna \"WysyÅanie i odbieranie poczty\". WartoÅÄ jest "
-"aktualizowana, gdy uÅytkownik zmieni rozmiar pionowy okna."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:70
+msgid "Check for new messa_ges in all active accounts"
+msgstr "Sprawdzanie nowych wia_domoÅci we wszystkich aktywnych kontach"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:225
-msgid "\"Send and Receive Mail\" window maximize state"
-msgstr "Stan maksymalizacji okna \"WysyÅanie i odbieranie wiadomoÅci\""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:71
+msgid "Message Display"
+msgstr "WyÅwietlanie wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:226
-msgid ""
-"Initial maximize state of the \"Send and Receive Mail\" window. The value "
-"updates when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this "
-"particular value is not used by Evolution since the \"Send and Receive Mail"
-"\" window cannot be maximized. This key exists only as an implementation "
-"detail."
-msgstr ""
-"PoczÄtkowy stan maksymalizacji okna \"WysyÅanie i odbieranie poczty\". "
-"WartoÅÄ jest aktualizowana, gdy uÅytkownik maksymalizuje lub minimalizuje "
-"okno. Ta wartoÅÄ nie jest uÅywana przez program Evolution, poniewaÅ "
-"opisywane okno nie moÅe byÄ zmaksymalizowane. Ten klucz istnieje tylko jako "
-"szczegÃÅ implementacji."
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:227
-msgid "\"Send and Receive Mail\" window width"
-msgstr "SzerokoÅÄ okna \"WysyÅanie i odbieranie wiadomoÅci\""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:72
+msgid "_Use the same fonts as other applications"
+msgstr "_UÅywanie tych samych czcionek, co inne programy"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:228
-msgid ""
-"Initial width of the \"Send and Receive Mail\" window. The value updates as "
-"the user resizes the window horizontally."
-msgstr ""
-"PoczÄtkowa szerokoÅÄ okna \"WysyÅanie i odbieranie poczty\". WartoÅÄ jest "
-"aktualizowana, gdy uÅytkownik zmieni rozmiar poziomy okna."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:73
+msgid "S_tandard Font:"
+msgstr "_ZwykÅa czcionka:"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:229
-msgid "\"Search Folder Editor\" window height"
-msgstr "WysokoÅÄ okna \"Edytor katalogu wyszukiwania\""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:74
+msgid "Select HTML fixed width font"
+msgstr "WybÃr czcionki o staÅej szerokoÅci uÅywanej w HTML-u"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:230
-msgid ""
-"Initial height of the \"Search Folder Editor\" window. The value updates as "
-"the user resizes the window vertically."
-msgstr ""
-"PoczÄtkowa wysokoÅÄ okna \"Edytor folderu wyszukiwania\". WartoÅÄ jest "
-"aktualizowana, gdy uÅytkownik zmieni rozmiar pionowy okna."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:75
+msgid "Select HTML variable width font"
+msgstr "WybÃr czcionki o zmiennej szerokoÅci uÅywanej w HTML-u"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:231
-msgid "\"Search Folder Editor\" window maximize state"
-msgstr "Stan maksymalizacji okna \"Edytor katalogu wyszukiwania\""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:76
+msgid "Fix_ed Width Font:"
+msgstr "Czcionka o _staÅej szerokoÅci:"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:232
-msgid ""
-"Initial maximize state of the \"Search Folder Editor\" window. The value "
-"updates when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this "
-"particular value is not used by Evolution since the \"Search Folder Editor\" "
-"window cannot be maximized. This key exists only as an implementation detail."
-msgstr ""
-"PoczÄtkowy stan maksymalizacji okna \"Edytor folderu wyszukiwania\". WartoÅÄ "
-"jest aktualizowana, gdy uÅytkownik maksymalizuje lub minimalizuje okno. Ta "
-"wartoÅÄ nie jest uÅywana przez program Evolution, poniewaÅ opisywane okno "
-"nie moÅe byÄ zmaksymalizowane. Ten klucz istnieje tylko jako szczegÃÅ "
-"implementacji."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:77
+msgid "_Mark messages as read after"
+msgstr "O_znaczanie wiadomoÅci jako przeczytane po"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:233
-msgid "\"Search Folder Editor\" window width"
-msgstr "SzerokoÅÄ okna \"Edytor folderu wyszukiwania\""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:79
+msgid "Highlight _quotations with"
+msgstr "_WyrÃÅnianie cytatÃw za pomocÄ koloru"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:234
-msgid ""
-"Initial width of the \"Search Folder Editor\" window. The value updates as "
-"the user resizes the window horizontally."
-msgstr ""
-"PoczÄtkowa szerokoÅÄ okna \"Edytor folderu wyszukiwania\". WartoÅÄ jest "
-"aktualizowana, gdy uÅytkownik zmieni rozmiar poziomy okna."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:80
+msgid "color"
+msgstr "kolor"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:235
-msgid "Drag'n'drop export format"
-msgstr "Format eksportu podczas przeciÄgniÄcia i upuszczenia"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:81
+msgid "Default character e_ncoding:"
+msgstr "DomyÅlne kodowanie z_nakÃw:"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:236
-msgid ""
-"Define the email export format when doing drag'n'drop. Possible values are "
-"mbox or pdf"
-msgstr ""
-"OkreÅla format eksportu poczty podczas przeciÄgniÄcia i upuszczenia. MoÅliwe "
-"wartoÅci to \"mbox\" lub \"pdf\""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:82
+msgid "Apply the same _view settings to all folders"
+msgstr "Zastosowanie tych samych ustawieÅ _widoku dla wszystkich katalogÃw"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:237
-msgid "Format of the drag'n'drop export filename"
-msgstr "Format nazwy pliku eksportu podczas przeciÄgniÄcia i upuszczenia"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:83
+msgid "F_all back to threading messages by subject"
+msgstr "PowrÃt do grupowania listÃw w wÄtki wedÅug _tematu"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:238
-msgid ""
-"Exported filename will be YYYYmmDDHHMMSS_email_title Possible values: 1 (: "
-"email sent date), 2 (: drag'n'drop date)"
-msgstr ""
-"Nazwa wyeksportowanego pliku to \"RRRRmmDDGGMMSS_tytuÅ_wiadomoÅci\". MoÅliwe "
-"wartoÅci: 1 (: data wysÅania wiadomoÅci), 2 (: data przeciÄgniÄcia i "
-"upuszczenia)"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:84
+msgid "Delete Mail"
+msgstr "UsuÅ wiadomoÅÄ"
 
-#: ../mail/importers/elm-importer.c:181
-msgid "Importing Elm data"
-msgstr "Importowanie danych Elm"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:85
+msgid "Empty trash folders on e_xit"
+msgstr "_OprÃÅnianie katalogÃw kosza podczas zakoÅczenia"
 
-#: ../mail/importers/elm-importer.c:353 ../mail/importers/pine-importer.c:460
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:1042
-#: ../widgets/misc/e-send-options.c:538
-msgid "Mail"
-msgstr "Poczta"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:86
+msgid "Confirm _when expunging a folder"
+msgstr "P_otwierdzanie oczyszczenia katalogu"
 
-#: ../mail/importers/elm-importer.c:400
-msgid "Evolution Elm importer"
-msgstr "Importer Elm programu Evolution"
+#. If enabled, show animation; if disabled, only display a static image without any animation
+#: ../mail/mail-config.ui.h:88
+msgid "_Show animated images"
+msgstr "WyÅwietlanie animowanych o_brazÃw"
 
-#: ../mail/importers/elm-importer.c:401
-msgid "Import mail from Elm."
-msgstr "Importuj pocztÄ z Elm."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:89
+msgid "_Prompt on sending HTML mail to contacts that do not want them"
+msgstr "_Potwierdzanie wysyÅania wiadomoÅci HTML do osÃb, ktÃre ich nie chcÄ"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:142
-#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:260
-msgid "_Destination folder:"
-msgstr "Katalog _docelowy:"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:90
+msgid "Loading Images"
+msgstr "Wczytywanie obrazÃw"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:148
-#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:266
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:557
-msgid "Select folder"
-msgstr "WybÃr katalogu"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:91
+msgid "_Never load images from the Internet"
+msgstr "_Nigdy"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:149
-#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:267
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:558
-msgid "Select folder to import into"
-msgstr "Katalog, do ktÃrego odbÄdzie siÄ import"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:92
+msgid "_Load images only in messages from contacts"
+msgstr "_Tylko w wiadomoÅciach od kontaktÃw"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:438
-msgctxt "mboxImp"
-msgid "Subject"
-msgstr "Temat"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:93
+msgid "_Always load images from the Internet"
+msgstr "Z_awsze"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:443
-msgctxt "mboxImp"
-msgid "From"
-msgstr "Od"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:94
+msgid "HTML Messages"
+msgstr "WiadomoÅci HTML"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:487
-#: ../shell/e-shell-utils.c:195
-msgid "Berkeley Mailbox (mbox)"
-msgstr "Berkeley Mailbox (mbox)"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:95 ../mail/message-list.etspec.h:19
+msgid "Labels"
+msgstr "Etykiety"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:488
-msgid "Importer Berkeley Mailbox format folders"
-msgstr "Import formatu Berkeley Mailbox"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:96
+msgid "Sender Photograph"
+msgstr "ZdjÄcie nadawcy"
 
-#: ../mail/importers/mail-importer.c:63
-msgid "Importing mailbox"
-msgstr "Importowanie skrzynki pocztowej"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:97
+msgid "_Show the photograph of sender in the message preview"
+msgstr "ZdjÄ_cie nadawcy w podglÄdzie wiadomoÅci"
 
-#. Destination folder, was set in our widget
-#: ../mail/importers/mail-importer.c:153
-#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:621
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:770
-#, c-format
-msgid "Importing '%s'"
-msgstr "Importowanie \"%s\""
+#: ../mail/mail-config.ui.h:98
+msgid "S_earch for sender photograph only in local address books"
+msgstr "Wys_zukiwanie zdjÄÄ wiadomoÅci tylko w lokalnych ksiÄÅkach adresowych"
 
-#: ../mail/importers/mail-importer.c:316
-#, c-format
-msgid "Scanning %s"
-msgstr "Analizowanie %s"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:99
+msgid "Displayed Message Headers"
+msgstr "WyÅwietlane nagÅÃwki wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/importers/pine-importer.c:262
-msgid "Importing Pine data"
-msgstr "Importowanie danych Pine"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:100
+msgid "Mail Headers Table"
+msgstr "Tabela nagÅÃwkÃw wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/importers/pine-importer.c:467
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1115
-msgid "Address Book"
-msgstr "KsiÄÅka adresowa"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:101
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:90
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:54
+msgid "Date/Time Format"
+msgstr "Format daty i czasu"
 
-#: ../mail/importers/pine-importer.c:515
-msgid "Evolution Pine importer"
-msgstr "Asystent importu poczty Pine dla programu Evolution"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:103
+msgid "Check incoming _messages for junk"
+msgstr "_Wyszukiwanie niechcianych w nowych wiadomoÅciach"
 
-#: ../mail/importers/pine-importer.c:516
-msgid "Import mail from Pine."
-msgstr "Importowanie poczty z Pine."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:104
+msgid "Delete junk messages on e_xit"
+msgstr "_Usuwanie niechcianych wiadomoÅci podczas zakoÅczenia"
 
-#: ../mail/mail-autofilter.c:73
-#, c-format
-msgid "Mail to %s"
-msgstr "WiadomoÅÄ do %s"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:105
+msgid "Check cu_stom headers for junk"
+msgstr "_Sprawdzanie wÅasnych nagÅÃwkÃw niechcianych wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/mail-autofilter.c:229 ../mail/mail-autofilter.c:272
-#, c-format
-msgid "Mail from %s"
-msgstr "WiadomoÅÄ od %s"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:106
+msgid "Do not mar_k messages as junk if sender is in my address book"
+msgstr ""
+"WiadomoÅci od _nadawcÃw z ksiÄÅki adresowej nigdy nie bÄdÄ oznaczane jako "
+"niechciane"
 
-#: ../mail/mail-autofilter.c:255
-#, c-format
-msgid "Subject is %s"
-msgstr "Tematem jest %s"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:107
+msgid "_Lookup in local address book only"
+msgstr "Wy_szukiwanie tylko w lokalnej ksiÄÅce adresowej"
 
-#: ../mail/mail-autofilter.c:296
-#, c-format
-msgid "%s mailing list"
-msgstr "lista dyskusyjna %s"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:108
+msgid "Option is ignored if a match for custom junk headers is found."
+msgstr ""
+"Opcja jest ignorowana, jeÅli dopasowany wÅasny nagÅÃwek niechcianej poczty."
 
-#: ../mail/mail-autofilter.c:406
-msgid "Add Filter Rule"
-msgstr "Dodawanie reguÅy filtru"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:110 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:3
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:237
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:161
+msgid "No encryption"
+msgstr "Bez szyfrowania"
 
-#. Translators: The first %s is name of the affected
-#. * filter rule(s), the second %s is URI of the removed
-#. * folder. For more than one filter rule is each of
-#. * them on a separate line, with four spaces in front
-#. * of its name, without quotes.
-#: ../mail/mail-autofilter.c:513
-#, c-format
-msgid ""
-"The filter rule \"%s\" has been modified to account for the deleted folder\n"
-"\"%s\"."
-msgid_plural ""
-"The following filter rules\n"
-"%s have been modified to account for the deleted folder\n"
-"\"%s\"."
-msgstr[0] ""
-"ReguÅa filtru \"%s\" zostaÅa zmodyfikowana na koncie z powodu usuniÄtego "
-"katalogu\n"
-"\"%s\"."
-msgstr[1] ""
-"NastÄpujÄce reguÅy filtru\n"
-"%s zostaÅy zmodyfikowane na koncie z powodu usuniÄtego katalogu\n"
-"\"%s\"."
-msgstr[2] ""
-"NastÄpujÄce reguÅy filtru\n"
-"%s zostaÅy zmodyfikowane na koncie z powodu usuniÄtego katalogu\n"
-"\"%s\"."
+#: ../mail/mail-config.ui.h:111 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:1
+msgid "TLS encryption"
+msgstr "Szyfrowanie TLS"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:1
-msgid "Set custom junk header"
-msgstr "Ustaw wÅasny nagÅÃwek niechcianych wiadomoÅci"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:112 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:2
+msgid "SSL encryption"
+msgstr "Szyfrowanie SSL"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:2
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:1
 msgid ""
-"All new emails with header that matches given content will be automatically "
-"filtered as junk"
+"The messages you have selected for follow up are listed below.\n"
+"Please select a follow up action from the \"Flag\" menu."
 msgstr ""
-"Wszystkie nowe wiadomoÅci z nagÅÃwkiem pasujÄcym do podanej treÅci bÄdÄ "
-"automatycznie filtrowane jako niechciane"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:3
-msgid "Header name"
-msgstr "Nazwa nagÅÃwka"
+"WiadomoÅci wybrane do kontynuacji sÄ wyÅwietlone poniÅej.\n"
+"ProszÄ wybraÄ Kontynuuj z menu \"Znacznik\"."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:4
-msgid "Header content"
-msgstr "TreÅÄ nagÅÃwka"
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:3
+msgid "_Flag:"
+msgstr "_Znacznik:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:5
-msgid "_Add Signature"
-msgstr "_Dodaj podpis"
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:4
+msgid "_Due By:"
+msgstr "_Wykonanie do:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:6
-msgid ""
-"The output of this script will be used as your\n"
-"signature. The name you specify will be used\n"
-"for display purposes only. "
-msgstr ""
-"WyjÅcie podanego skryptu bÄdzie uÅywane jako\n"
-"podpis. Wpisana nazwa bÄdzie uÅywana tylko\n"
-"podczas wyÅwietlania. "
+#. Translators: Flag Completed
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:6
+msgid "Co_mpleted"
+msgstr "UkoÅczo_no"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:10
-msgid "_Script:"
-msgstr "_Skrypt:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:11
-msgid "Default Behavior"
-msgstr "DomyÅlne zachowanie"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:12
-msgid "For_mat messages in HTML"
-msgstr "Tworzenie wiado_moÅci w formacie HTML"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:13
-msgid "Automatically insert _emoticon images"
-msgstr "Automatyczne _wstawianie emotikon"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:14
-msgid "Always request rea_d receipt"
-msgstr "WysyÅanie zawsze z ÅÄ_daniem potwierdzenia przeczytania"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:15
-msgid "Encode filenames in an _Outlook/GMail way"
-msgstr "Kodowanie nazw plikÃw na sposÃb _Outlook/Gmail"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:16
-msgid "Ch_aracter encoding:"
-msgstr "Kodowanie zn_akÃw:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:17
-msgid "Replies and Forwards"
-msgstr "Odpowiedzi i przekazywanie"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:18
-msgid "_Reply style:"
-msgstr "SposÃb odpo_wiadania:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:19
-msgid "_Forward style:"
-msgstr "SposÃb p_rzekazywania:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:20
-msgid "Start _typing at the bottom on replying"
-msgstr "_Wpisywanie odpowiedzi u doÅu"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:21
-msgid "_Keep signature above the original message on replying"
-msgstr "_Podczas odpowiadania podpis ponad wiadomoÅciÄ oryginalnÄ"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:22
-msgid "Ig_nore Reply-To: for mailing lists"
-msgstr "Ig_norowanie nagÅÃwka Reply-To: dla list dyskusyjnych"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:23
-msgid "Gro_up Reply goes only to mailing list, if possible"
-msgstr ""
-"OdpowiedÅ gr_upowa przeznaczona jest tylko dla listy dyskusyjnej, jeÅli to "
-"moÅliwe"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:24
-msgid "Digitally _sign messages when original message signed (PGP or S/MIME)"
-msgstr ""
-"_Cyfrowe podpisywanie wiadomoÅci, kiedy oryginalna wiadomoÅÄ jest podpisana "
-"(PGP lub S/MIME)"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:26
-msgid "Sig_natures"
-msgstr "P_odpisy"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:28
-msgid "Signatures"
-msgstr "Podpisy"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:29
-msgid "_Languages"
-msgstr "_JÄzyki"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:30
-msgid ""
-"The list of languages here reflects only the languages for which you have a "
-"dictionary installed."
-msgstr ""
-"Lista dostÄpnych jÄzykÃw odnosi siÄ tylko do jÄzykÃw, dla ktÃrych zostaÅy "
-"zainstalowane sÅowniki."
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:31
-msgid "Languages Table"
-msgstr "Tabela jÄzykÃw"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:33
-msgid "Check spelling while I _type"
-msgstr "Sp_rawdzanie pisowni podczas pisania"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:34
-msgid "Color for _misspelled words:"
-msgstr "Kolor _bÅÄdnie napisanych sÅÃw:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:35
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:58
-msgid "Pick a color"
-msgstr "WybÃr koloru"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:36
-msgid "Spell Checking"
-msgstr "Sprawdzanie pisowni"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:37
-msgid ""
-"To help avoid email accidents and embarrassments, ask for confirmation "
-"before taking the following checkmarked actions:"
-msgstr ""
-"Pytanie o potwierdzenie przed wykonaniem poniÅszych czynnoÅci, aby uniknÄÄ "
-"przypadkowego wysÅania wiadomoÅci e-mail:"
-
-#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:39
-msgid "Sending a message with an _empty subject line"
-msgstr "WysyÅanie wiadomoÅci bez _tematu"
-
-#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:41
-msgid "Sending a message with only _Bcc recipients defined"
-msgstr "WysyÅanie wiadomoÅci tylko z _ukrytymi odbiorcami"
-
-#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:43
-msgid "Sending a _private reply to a mailing list message"
-msgstr "WysyÅanie p_rywatnej odpowiedzi na wiadomoÅci z list dyskusyjnych"
-
-#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:45
-msgid "Sending a reply to a large _number of recipients"
-msgstr "WysyÅanie odpowiedzi do duÅej _liczby odbiorcÃw"
-
-#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:47
-msgid "Allowing a _mailing list to redirect a private reply to the list"
-msgstr ""
-"Zezwolenie liÅcie _dyskusyjnej na przekierowanie prywatnej odpowiedzi na "
-"listÄ"
-
-#. This is in the context of: Ask for confirmation before...
-#: ../mail/mail-config.ui.h:49
-msgid "Sending a message with _recipients not entered as mail addresses"
-msgstr "WysyÅanie wiadomoÅci z _odbiorcami nie wpisanymi jako adresy e-mail"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:50
-msgid "Confirmations"
-msgstr "Potwierdzenia"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:52
-msgid "SHA1"
-msgstr "SHA1"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:53
-msgid "SHA256"
-msgstr "SHA256"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:54
-msgid "SHA384"
-msgstr "SHA384"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:55
-msgid "SHA512"
-msgstr "SHA512"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:56 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:1
-msgid "a"
-msgstr "a"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:57 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:2
-msgid "b"
-msgstr "b"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:58
-msgctxt "ReplyForward"
-msgid "Attachment"
-msgstr "ZaÅÄcznik"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:59
-msgctxt "ReplyForward"
-msgid "Inline (Outlook style)"
-msgstr "W treÅci (styl programu Outlook)"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:60
-msgctxt "ReplyForward"
-msgid "Quoted"
-msgstr "Cytowane"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:61
-msgctxt "ReplyForward"
-msgid "Do not quote"
-msgstr "Bez cytowania"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:62
-msgctxt "ReplyForward"
-msgid "Inline"
-msgstr "W treÅci"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:63
-msgid "Proxy Settings"
-msgstr "Ustawienia poÅrednika"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:64
-msgid "_Use system defaults"
-msgstr "_DomyÅlne ustawienia systemu"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:65
-msgid "_Direct connection to the Internet"
-msgstr "B_ezpoÅrednie poÅÄczenie z Internetem"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:66
-msgid "_Manual proxy configuration:"
-msgstr "_RÄczna konfiguracja poÅrednika:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:67
-msgid "H_TTP Proxy:"
-msgstr "PoÅrednik H_TTP:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:68
-msgid "_Secure HTTP Proxy:"
-msgstr "Be_zpieczny poÅrednik HTTP:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:69
-msgid "SOC_KS Proxy:"
-msgstr "PoÅrednik SOC_KS:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:70
-msgid "No _Proxy for:"
-msgstr "_Bez poÅrednika dla:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:71
-msgid "Port:"
-msgstr "Port:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:72
-msgid "Use Authe_ntication"
-msgstr "Uwierzytel_nianie"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:73
-msgid "Us_ername:"
-msgstr "Nazwa _uÅytkownika:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:74
-msgid "Pass_word:"
-msgstr "_HasÅo:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:75
-msgid "Start up"
-msgstr "RozpoczÄcie"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:76
-msgid "Check for new _messages on start"
-msgstr "Sprawdzanie nowych wiado_moÅci po uruchomieniu"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:77
-msgid "Check for new messa_ges in all active accounts"
-msgstr "Sprawdzanie nowych wia_domoÅci we wszystkich aktywnych kontach"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:78
-msgid "Message Display"
-msgstr "WyÅwietlanie wiadomoÅci"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:79
-msgid "_Use the same fonts as other applications"
-msgstr "_UÅywanie tych samych czcionek, co inne programy"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:80
-msgid "S_tandard Font:"
-msgstr "_ZwykÅa czcionka:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:81
-msgid "Select HTML fixed width font"
-msgstr "WybÃr czcionki o staÅej szerokoÅci uÅywanej w HTML-u"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:82
-msgid "Select HTML variable width font"
-msgstr "WybÃr czcionki o zmiennej szerokoÅci uÅywanej w HTML-u"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:83
-msgid "Fix_ed Width Font:"
-msgstr "Czcionka o _staÅej szerokoÅci:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:84
-msgid "Highlight _quotations with"
-msgstr "_WyrÃÅnianie cytatÃw za pomocÄ koloru"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:85
-msgid "color"
-msgstr "kolor"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:86
-msgid "Default character e_ncoding:"
-msgstr "DomyÅlne kodowanie z_nakÃw:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:87
-msgid "Apply the same _view settings to all folders"
-msgstr "Zastosowanie tych samych ustawieÅ _widoku dla wszystkich katalogÃw"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:88
-msgid "F_all back to threading messages by subject"
-msgstr "PowrÃt do grupowania listÃw w wÄtki wedÅug _tematu"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:89
-msgid "Delete Mail"
-msgstr "UsuÅ wiadomoÅÄ"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:90
-msgid "Empty trash folders on e_xit"
-msgstr "_OprÃÅnianie katalogÃw kosza podczas zakoÅczenia"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:91
-msgid "Confirm _when expunging a folder"
-msgstr "P_otwierdzanie oczyszczenia katalogu"
-
-#. If enabled, show animation; if disabled, only display a static image without any animation
-#: ../mail/mail-config.ui.h:93
-msgid "_Show animated images"
-msgstr "WyÅwietlanie animowanych o_brazÃw"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:94
-msgid "_Prompt on sending HTML mail to contacts that do not want them"
-msgstr "_Potwierdzanie wysyÅania wiadomoÅci HTML do osÃb, ktÃre ich nie chcÄ"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:95
-msgid "Loading Images"
-msgstr "Wczytywanie obrazÃw"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:96
-msgid "_Never load images from the Internet"
-msgstr "_Nigdy"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:97
-msgid "_Load images only in messages from contacts"
-msgstr "_Tylko w wiadomoÅciach od kontaktÃw"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:98
-msgid "_Always load images from the Internet"
-msgstr "Z_awsze"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:99
-msgid "HTML Messages"
-msgstr "WiadomoÅci HTML"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:100 ../mail/message-list.etspec.h:19
-msgid "Labels"
-msgstr "Etykiety"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:101
-msgid "Sender Photograph"
-msgstr "ZdjÄcie nadawcy"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:102
-msgid "_Show the photograph of sender in the message preview"
-msgstr "ZdjÄ_cie nadawcy w podglÄdzie wiadomoÅci"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:103
-msgid "S_earch for sender photograph only in local address books"
-msgstr "Wys_zukiwanie zdjÄÄ wiadomoÅci tylko w lokalnych ksiÄÅkach adresowych"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:104
-msgid "Displayed Message Headers"
-msgstr "WyÅwietlane nagÅÃwki wiadomoÅci"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:105
-msgid "Mail Headers Table"
-msgstr "Tabela nagÅÃwkÃw wiadomoÅci"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:106
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:188
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:54
-msgid "Date/Time Format"
-msgstr "Format daty i czasu"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:107
-msgid "Headers"
-msgstr "NagÅÃwki"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:108
-msgid "Check incoming _messages for junk"
-msgstr "_Wyszukiwanie niechcianych w nowych wiadomoÅciach"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:109
-msgid "Delete junk messages on e_xit"
-msgstr "_Usuwanie niechcianych wiadomoÅci podczas zakoÅczenia"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:110
-msgid "Check cu_stom headers for junk"
-msgstr "_Sprawdzanie wÅasnych nagÅÃwkÃw niechcianych wiadomoÅci"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:111
-msgid "Do not mar_k messages as junk if sender is in my address book"
-msgstr ""
-"WiadomoÅci od _nadawcÃw z ksiÄÅki adresowej nigdy nie bÄdÄ oznaczane jako "
-"niechciane"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:112
-msgid "_Lookup in local address book only"
-msgstr "Wy_szukiwanie tylko w lokalnej ksiÄÅce adresowej"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:113
-msgid "Option is ignored if a match for custom junk headers is found."
-msgstr ""
-"Opcja jest ignorowana, jeÅli dopasowany wÅasny nagÅÃwek niechcianej poczty."
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:115 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:3
-msgid "No encryption"
-msgstr "Bez szyfrowania"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:116 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:1
-msgid "TLS encryption"
-msgstr "Szyfrowanie TLS"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:117 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:2
-msgid "SSL encryption"
-msgstr "Szyfrowanie SSL"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:118
-msgid "Special Folders"
-msgstr "Katalogi specjalne"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:119
-msgid "Drafts _Folder:"
-msgstr "_Katalog szkicÃw:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:120
-msgid "Sent _Messages Folder:"
-msgstr "Katalog _wysÅanych wiadomoÅci:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:121
-msgid "_Trash Folder:"
-msgstr "Ka_talog kosza:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:122
-msgid "_Junk Folder:"
-msgstr "_Katalog niechcianych:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:123
-msgid "Composing Messages"
-msgstr "Tworzenie wiadomoÅci"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:124
-msgid "Always _blind carbon-copy (bcc) to:"
-msgstr "WysyÅanie ukrytych kopii wiadomoÅci (_bcc) do:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:125
-msgid "Alway_s carbon-copy (cc) to:"
-msgstr "Wy_syÅanie kopii (cc) do:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:126
-msgid "Message Receipts"
-msgstr "Potwierdzenia wiadomoÅci"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:127
-msgid "S_end message receipts:"
-msgstr "_WysyÅanie potwierdzeÅ:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:128
-msgid "Account Information"
-msgstr "Informacje o koncie"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:129
-msgid ""
-"Type the name by which you would like to refer to this account.\n"
-"For example: \"Work\" or \"Personal\""
-msgstr ""
-"ProszÄ wpisaÄ nazwÄ, przy uÅyciu ktÃrej bÄdzie moÅna odnosiÄ siÄ do tego "
-"konta.\n"
-"Na przykÅad: \"SÅuÅbowe\" lub \"Prywatne\""
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:131
-msgid "Required Information"
-msgstr "Informacje wymagane"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:132
-msgid "Email _Address:"
-msgstr "Adres _e-mail:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:133
-msgid "Full Nam_e:"
-msgstr "ImiÄ i _nazwisko:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:134
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:26
-msgid "Optional Information"
-msgstr "Informacje opcjonalne"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:135
-msgid "Signat_ure:"
-msgstr "_Podpis:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:136
-msgid "Add Ne_w Signature..."
-msgstr "Dodaj no_wy podpis..."
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:137
-msgid "Or_ganization:"
-msgstr "_Organizacja:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:138
-msgid "Re_ply-To:"
-msgstr "O_dpowiedÅ do:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:139
-msgid "_Make this my default account"
-msgstr "_Konto domyÅlne"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:140
-msgid "_Do not sign meeting requests (for Outlook compatibility)"
-msgstr "Bez podpisywania ÅÄdaÅ _zebraÅ (dla zgodnoÅci z programem Outlook)"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:141
-msgid "Pretty Good Privacy (PGP/GPG)"
-msgstr "PGP/GPG (Pretty Good Privacy)"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:142
-msgid "PGP/GPG _Key ID:"
-msgstr "Identyfikator _klucza PGP/GPG:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:143
-msgid "Si_gning algorithm:"
-msgstr "Algorytm p_odpisujÄcy:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:144
-msgid "Al_ways sign outgoing messages when using this account"
-msgstr ""
-"P_odpisywanie wszystkich wiadomoÅci wychodzÄcych podczas uÅywania tego konta"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:145
-msgid "Always encrypt to _myself when sending encrypted messages"
-msgstr "Szyfrowanie _wysyÅanych do siebie wiadomoÅci"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:146
-msgid "Always _trust keys in my keyring when encrypting"
-msgstr "Kluc_ze z wÅasnej bazie zawsze zaufane podczas szyfrowania"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:147
-msgid "Secure MIME (S/MIME)"
-msgstr "Bezpieczne MIME (S/MIME)"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:148
-msgid "Also encrypt to sel_f when sending encrypted messages"
-msgstr "S_zyfrowanie takÅe wysyÅanych do siebie zaszyfrowane wiadomoÅci"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:149
-msgid "Encrypt out_going messages (by default)"
-msgstr "_Szyfrowanie wychodzÄcych wiadomoÅci (domyÅlnie)"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:150
-msgid "Digitally sign o_utgoing messages (by default)"
-msgstr "Podpisyw_anie cyfrowe wychodzÄcych wiadomoÅci (domyÅlnie)"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:151
-msgid "Encry_ption certificate:"
-msgstr "C_ertyfikat szyfrujÄcy:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:152
-msgid "Sig_ning certificate:"
-msgstr "Certyfikat po_dpisujÄcy:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:153
-msgid "S_elect..."
-msgstr "Wybi_erz..."
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:154
-msgid "Clea_r"
-msgstr "Wyc_zyÅÄ"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:155
-msgid "Signing _algorithm:"
-msgstr "_Algorytm podpisujÄcy:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:157
-msgid "Cle_ar"
-msgstr "Wy_czyÅÄ"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:158
-msgid "Server _Type:"
-msgstr "_Typ serwera:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:160
-msgid "description"
-msgstr "opis"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:161
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:160
-msgid "Configuration"
-msgstr "Konfiguracja"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:162
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:24
-msgid "_Server:"
-msgstr "_Serwer:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:163 ../plugins/caldav/caldav-source.c:250
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:337
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:655
-#: ../plugins/webdav-account-setup/webdav-contacts-source.c:273
-msgid "User_name:"
-msgstr "Nazwa _uÅytkownika:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:165
-msgid "Mailbox location"
-msgstr "PoÅoÅenie skrzynki"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:167
-msgid "_Use secure connection:"
-msgstr "_Bezpieczne poÅÄczenie:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:168
-msgid "SSL is not supported in this build of Evolution"
-msgstr "Ta kopia programu Evolution nie obsÅuguje SSL"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:169
-msgid "_Authentication Type"
-msgstr "Typ _uwierzytelniania"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:170
-msgid "Ch_eck for Supported Types"
-msgstr "_Sprawdzanie obsÅugiwanych typÃw"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:171
-msgid "Re_member password"
-msgstr "Zapa_miÄtanie hasÅa"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:172
-msgid "Server Configuration"
-msgstr "Konfiguracja serwera"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:173 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:13
-msgid "_Port:"
-msgstr "_Port:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:174
-msgid "Ser_ver requires authentication"
-msgstr "Serwer wymaga _uwierzytelnienia"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:175
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1122
-msgid "Authentication"
-msgstr "Uwierzytelnianie"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:176
-msgid "T_ype:"
-msgstr "_Typ:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:177
-msgid "User _Name:"
-msgstr "Nazwa _uÅytkownika:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:178
-msgid "Remember _password"
-msgstr "ZapamiÄtanie _hasÅa"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:179
-msgid "Personal Details:"
-msgstr "SzczegÃÅy osobiste:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:188
-msgid "Encryption:"
-msgstr "Szyfrowanie:"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:189
-msgid "none"
-msgstr "brak"
-
-#: ../mail/mail-config.ui.h:190
-msgid "label"
-msgstr "etykieta"
-
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:1
-msgid "Search Folder Sources"
-msgstr "ÅrÃdÅa katalogu wyszukiwania"
-
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:2
-msgid "All local folders"
-msgstr "Wszystkie lokalne katalogi"
-
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:3
-msgid "All active remote folders"
-msgstr "Wszystkie aktywne zdalne katalogi"
-
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:4
-msgid "All local and active remote folders"
-msgstr "Wszystkie lokalne i aktywne zdalne katalogi"
-
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:5
-msgid "Specific folders"
-msgstr "OkreÅlone katalogi"
-
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:6
-msgid ""
-"The messages you have selected for follow up are listed below.\n"
-"Please select a follow up action from the \"Flag\" menu."
-msgstr ""
-"WiadomoÅci wybrane do kontynuacji sÄ wyÅwietlone poniÅej.\n"
-"ProszÄ wybraÄ Kontynuuj z menu \"Znacznik\"."
-
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:8
-msgid "_Flag:"
-msgstr "_Znacznik:"
-
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:9
-msgid "_Due By:"
-msgstr "_Wykonanie do:"
-
-#. Translators: Flag Completed
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:11
-msgid "Co_mpleted"
-msgstr "UkoÅczo_no"
-
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:12
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:7
 msgid "Call"
 msgstr "WywoÅaj"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:13
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:8
 msgid "Do Not Forward"
 msgstr "Bez przekazywania"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:14
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:9
 msgid "Follow-Up"
 msgstr "Kontynuuj"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:15
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:10
 msgid "For Your Information"
 msgstr "Do twojej informacji"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:16
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:11
 msgid "Forward"
 msgstr "PrzekaÅ"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:17
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:12
 msgid "No Response Necessary"
 msgstr "OdpowiedÅ niekonieczna"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:21
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:16
 msgid "Reply to All"
 msgstr "OdpowiedÅ wszystkim"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:22
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:17
 msgid "Review"
 msgstr "Recenzja"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:23
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:18
 msgid "License Agreement"
 msgstr "Umowa licencyjna"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:24
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:19
 msgid "_Tick this to accept the license agreement"
 msgstr "NaleÅy zaznaczyÄ, aby zaakceptowaÄ umowÄ _licencyjnÄ"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:25
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:20
 msgid "_Accept License"
 msgstr "Zaakcep_towanie licencji"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:26
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:21
 msgid "Security Information"
 msgstr "Informacje o zabezpieczeniach"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:27
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:22
 msgid "Digital Signature"
 msgstr "Podpis cyfrowy"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:28
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:23
 msgid "Encryption"
 msgstr "Szyfrowanie"
 
@@ -14380,7 +13364,7 @@ msgstr ""
 "katalogÃw?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:39
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1187
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1233
 msgid "_Empty Trash"
 msgstr "_OprÃÅnij kosz"
 
@@ -14464,14 +13448,22 @@ msgstr ""
 "nie mogÄ mieÄ zmienianych nazw, byÄ usuwane bÄdÅ przenoszone."
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:60
+msgid "Failed to expunge folder &quot;{0}&quot;."
+msgstr "Wyczyszczenie katalogu \"{0}\" siÄ nie powiodÅo."
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:62
+msgid "Failed to refresh folder &quot;{0}&quot;."
+msgstr "OdÅwieÅenie katalogu \"{0}\" siÄ nie powiodÅo."
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:63
 msgid "Cannot rename or move system folder \"{0}\"."
 msgstr "Nie moÅna zmieniÄ nazwy lub przenieÅÄ katalogu systemowego \"{0}\"."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:61
+#: ../mail/mail.error.xml.h:64
 msgid "Really delete folder \"{0}\" and all of its subfolders?"
 msgstr "Na pewno usunÄÄ katalog \"{0}\" i wszystkie jego podkatalogi?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:62
+#: ../mail/mail.error.xml.h:65
 msgid ""
 "If you delete the folder, all of its contents and its subfolders' contents "
 "will be deleted permanently."
@@ -14479,22 +13471,22 @@ msgstr ""
 "JeÅeli katalog zostanie usuniÄty, caÅa jego zawartoÅÄ ÅÄcznie z "
 "podkatalogami zostanie trwale usuniÄta."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:64
+#: ../mail/mail.error.xml.h:67
 msgid "Really delete folder \"{0}\"?"
 msgstr "Na pewno usunÄÄ katalog \"{0}\"?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:65
+#: ../mail/mail.error.xml.h:68
 msgid ""
 "If you delete the folder, all of its contents will be deleted permanently."
 msgstr ""
 "JeÅeli katalog zostanie usuniÄty, caÅa jego zawartoÅÄ zostanie trwale "
 "usuniÄta."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:66
+#: ../mail/mail.error.xml.h:69
 msgid "These messages are not copies."
 msgstr "Te wiadomoÅci nie sÄ kopiami."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:67
+#: ../mail/mail.error.xml.h:70
 msgid ""
 "Messages shown in Search Folders are not copies. Deleting them from a Search "
 "Folder will delete the actual messages from the folder or folders in which "
@@ -14504,63 +13496,63 @@ msgstr ""
 "ich z katalogu wyszukiwania spowoduje takÅe usuniÄcie wÅaÅciwych wiadomoÅci "
 "z ich fizycznego miejsca przechowywania. Na pewno usunÄÄ te wiadomoÅci?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:68
+#: ../mail/mail.error.xml.h:71
 msgid "Cannot rename \"{0}\" to \"{1}\"."
 msgstr "Nie moÅna zmieniÄ nazwy \"{0}\" na \"{1}\"."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:69
+#: ../mail/mail.error.xml.h:72
 msgid "A folder named \"{1}\" already exists. Please use a different name."
 msgstr "Katalog o nazwie \"{1}\" juÅ istnieje. ProszÄ podaÄ innÄ nazwÄ."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:70
+#: ../mail/mail.error.xml.h:73
 msgid "Cannot move folder \"{0}\" to \"{1}\"."
 msgstr "Nie moÅna przenieÅÄ katalogu \"{0}\" do \"{1}\"."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:71
+#: ../mail/mail.error.xml.h:74
 msgid "Cannot open source \"{2}\"."
 msgstr "Nie moÅna otworzyÄ ÅrÃdÅa \"{2}\"."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:72
+#: ../mail/mail.error.xml.h:75
 msgid "Cannot open target \"{2}\"."
 msgstr "Nie moÅna otworzyÄ obiektu docelowego \"{2}\"."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:73
+#: ../mail/mail.error.xml.h:76
 msgid "Cannot copy folder \"{0}\" to \"{1}\"."
 msgstr "Nie moÅna skopiowaÄ katalogu \"{0}\" do \"{1}\"."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:74
+#: ../mail/mail.error.xml.h:77
 msgid "Cannot create folder \"{0}\"."
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ katalogu \"{0}\"."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:75
+#: ../mail/mail.error.xml.h:78
 msgid "Cannot open source \"{1}\"."
 msgstr "Nie moÅna otworzyÄ ÅrÃdÅa \"{1}\"."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:76
+#: ../mail/mail.error.xml.h:79
 msgid "Cannot save changes to account."
 msgstr "Nie moÅna zapisaÄ zmian do konta."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:77
+#: ../mail/mail.error.xml.h:80
 msgid "You have not filled in all of the required information."
 msgstr "Nie zostaÅy podane wszystkie wymagane informacje."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:78
+#: ../mail/mail.error.xml.h:81
 msgid "You may not create two accounts with the same name."
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ dwÃch kont o tej samej nazwie."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:79
+#: ../mail/mail.error.xml.h:82
 msgid "Are you sure you want to delete this account?"
 msgstr "Na pewno usunÄÄ to konto?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:80
+#: ../mail/mail.error.xml.h:83
 msgid "If you proceed, the account information will be deleted permanently."
 msgstr "W przypadku kontynuacji, informacje o koncie zostanÄ trwale usuniÄte."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:81
+#: ../mail/mail.error.xml.h:84
 msgid "Are you sure you want to delete this account and all its proxies?"
 msgstr "Na pewno usunÄÄ to konto i wszystkich jego peÅnomocnikÃw?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:82
+#: ../mail/mail.error.xml.h:85
 msgid ""
 "If you proceed, the account information and\n"
 "all proxy information will be deleted permanently."
@@ -14568,56 +13560,32 @@ msgstr ""
 "W przypadku kontynuacji, informacje o koncie\n"
 "i peÅnomocniku zostanÄ trwale usuniÄte."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:84
+#: ../mail/mail.error.xml.h:87
 msgid ""
 "Are you sure you want to disable this account and delete all its proxies?"
 msgstr "Na pewno wyÅÄczyÄ to konto i usunÄÄ wszystkie jego peÅnomocnikÃw?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:85
+#: ../mail/mail.error.xml.h:88
 msgid "If you proceed, all proxy accounts will be deleted permanently."
 msgstr ""
 "W przypadku kontynuacji, wszystkie dane konta peÅnomocnika zostanÄ usuniÄte."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:86
+#: ../mail/mail.error.xml.h:89
 msgid "Do _Not Disable"
 msgstr "_Nie wyÅÄczaj"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:87
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:617
+#: ../mail/mail.error.xml.h:90
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:626
 msgid "_Disable"
 msgstr "_WyÅÄcz"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:88
-msgid "Could not save signature file."
-msgstr "Nie moÅna zapisaÄ pliku z podpisem."
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:89
-msgid "Cannot set signature script \"{0}\"."
-msgstr "Nie moÅna ustawiÄ treÅci podpisu \"{0}\"."
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:90
-msgid "The script file must exist and be executable."
-msgstr "Plik skryptu musi istnieÄ i byÄ plikiem wykonywalnym."
-
 #: ../mail/mail.error.xml.h:91
-msgid "Do you wish to save your changes?"
-msgstr "ZapisaÄ zmiany?"
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:92
-msgid "This signature has been changed, but has not been saved."
-msgstr "Podpis zostaÅ zmieniony, lecz zmiany nie zostaÅy zapisane."
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:93
-msgid "_Discard changes"
-msgstr "_PorzuÄ zmiany"
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:94
 msgid "Cannot edit Search Folder \"{0}\" as it does not exist."
 msgstr ""
 "Nie moÅna zmodyfikowaÄ katalogu wyszukiwania \"{0}\", poniewaÅ on nie "
 "istnieje."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:95
+#: ../mail/mail.error.xml.h:92
 msgid ""
 "This folder may have been added implicitly,\n"
 "go to the Search Folder editor to add it explicitly, if required."
@@ -14626,39 +13594,39 @@ msgstr ""
 "Aby dodaÄ go jawnie, naleÅy skorzystaÄ\n"
 "z edytora katalogÃw wyszukiwania."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:97
+#: ../mail/mail.error.xml.h:94
 msgid "Cannot add Search Folder \"{0}\"."
 msgstr "Nie moÅna dodaÄ katalogu wyszukiwania \"{0}\"."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:98
+#: ../mail/mail.error.xml.h:95
 msgid "A folder named \"{0}\" already exists. Please use a different name."
 msgstr "Katalog o nazwie \"{0}\" juÅ istnieje. ProszÄ podaÄ innÄ nazwÄ."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:99
+#: ../mail/mail.error.xml.h:96
 msgid "Search Folders automatically updated."
 msgstr "Katalogi wyszukiwania zostaÅy automatycznie zaktualizowane."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:100
+#: ../mail/mail.error.xml.h:97
 msgid "Mail filters automatically updated."
 msgstr "Filtry pocztowe zostaÅy automatycznie zaktualizowane."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:101
+#: ../mail/mail.error.xml.h:98
 msgid "Missing folder."
 msgstr "Brak katalogu."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:102
+#: ../mail/mail.error.xml.h:99
 msgid "You must specify a folder."
 msgstr "NaleÅy okreÅliÄ katalog."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:104
+#: ../mail/mail.error.xml.h:101
 msgid "You must name this Search Folder."
 msgstr "NaleÅy nadaÄ nazwÄ temu katalogowi wyszukiwania."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:105
+#: ../mail/mail.error.xml.h:102
 msgid "No sources selected."
 msgstr "Nie wybrano ÅrÃdeÅ."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:106
+#: ../mail/mail.error.xml.h:103
 msgid ""
 "You must specify at least one folder as a source.\n"
 "Either by selecting the folders individually, and/or by selecting all local "
@@ -14668,11 +13636,11 @@ msgstr ""
 "Albo przez indywidualny wybÃr katalogÃw, albo przez wybÃr \n"
 "wszystkich lokalnych katalogÃw, wszystkich zdalnych, albo obu moÅliwoÅci."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:108
+#: ../mail/mail.error.xml.h:105
 msgid "Problem migrating old mail folder \"{0}\"."
 msgstr "Problem podczas migracji starego katalogu wiadomoÅci \"{0}\"."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:109
+#: ../mail/mail.error.xml.h:106
 msgid ""
 "A non-empty folder at \"{1}\" already exists.\n"
 "\n"
@@ -14684,23 +13652,23 @@ msgstr ""
 "MoÅna zignorowaÄ ten katalog, zastÄpiÄ go, dodaÄ jego\n"
 "zawartoÅÄ, albo zrezygnowaÄ."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:112
+#: ../mail/mail.error.xml.h:109
 msgid "Ignore"
 msgstr "Zignoruj"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:113
+#: ../mail/mail.error.xml.h:110
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "_ZastÄp"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:114
+#: ../mail/mail.error.xml.h:111
 msgid "_Append"
 msgstr "_Dodaj"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:115
+#: ../mail/mail.error.xml.h:112
 msgid "Evolution's local mail format has changed."
 msgstr "Format lokalnych wiadomoÅci programu Evolution zostaÅ zmieniony."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:116
+#: ../mail/mail.error.xml.h:113
 msgid ""
 "Evolution's local mail format has changed from mbox to Maildir. Your local "
 "mail must be migrated to the new format before Evolution can proceed. Do you "
@@ -14718,19 +13686,19 @@ msgstr ""
 "MoÅna usunÄÄ to konto po upewnieniu siÄ, Åe bezpiecznie przeniesiono dane. "
 "ProszÄ siÄ upewniÄ, Åe jest wystarczajÄca iloÅÄ wolnego miejsca na dysku."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:119
+#: ../mail/mail.error.xml.h:116
 msgid "_Exit Evolution"
 msgstr "Za_koÅcz program Evolution"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:120
+#: ../mail/mail.error.xml.h:117
 msgid "_Migrate Now"
 msgstr "_Migruj teraz"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:121
+#: ../mail/mail.error.xml.h:118
 msgid "Unable to read license file."
 msgstr "Nie moÅna odczytaÄ pliku licencji."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:122
+#: ../mail/mail.error.xml.h:119
 msgid ""
 "Cannot read the license file \"{0}\", due to an installation problem. You "
 "will not be able to use this provider until you can accept its license."
@@ -14739,59 +13707,51 @@ msgstr ""
 "bÄdzie moÅna skorzystaÄ z tego dostawcy do czasu zaakceptowania jego "
 "licencji."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:123
+#: ../mail/mail.error.xml.h:120
 msgid "Please wait."
 msgstr "ProszÄ czekaÄ."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:124
+#: ../mail/mail.error.xml.h:121
 msgid "Querying server for a list of supported authentication mechanisms."
 msgstr ""
 "Odpytywanie serwera o listÄ obsÅugiwanych mechanizmÃw uwierzytelniajÄcych."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:125
+#: ../mail/mail.error.xml.h:122
 msgid ""
 "Failed to query server for a list of supported authentication mechanisms."
 msgstr ""
 "Odpytanie serwera o listÄ obsÅugiwanych mechanizmÃw uwierzytelniajÄcych siÄ "
 "nie powiodÅo."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:126
-msgid "Unable to connect to the GroupWise server."
-msgstr "Nie moÅna nawiÄzaÄ poÅÄczenia z serwerem GroupWise."
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:127
-msgid "Please check your account settings and try again."
-msgstr "ProszÄ sprawdziÄ ustawienia konta i sprÃbowaÄ ponownie."
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:128
+#: ../mail/mail.error.xml.h:123
 msgid "Synchronize folders locally for offline usage?"
 msgstr "ZsynchronizowaÄ katalogi lokalnie do uÅycia w trybie offline?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:129
+#: ../mail/mail.error.xml.h:124
 msgid ""
 "Do you want to locally synchronize the folders that are marked for offline "
 "usage?"
 msgstr ""
 "ZsynchronizowaÄ lokalnie katalogi zaznaczone do uÅycia w trybie offline?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:130
+#: ../mail/mail.error.xml.h:125
 msgid "Do _Not Synchronize"
 msgstr "_Nie synchronizuj"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:131
+#: ../mail/mail.error.xml.h:126
 msgid "_Synchronize"
 msgstr "Z_synchronizuj"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:132
+#: ../mail/mail.error.xml.h:127
 msgid "Do you want to mark all messages as read?"
 msgstr "OznaczyÄ wszystkie wiadomoÅci jako przeczytane?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:133
+#: ../mail/mail.error.xml.h:128
 msgid "This will mark all messages as read in the selected folder."
 msgstr ""
 "Wszystkie wiadomoÅci w wybranym katalogu zostanÄ oznaczone jako przeczytane."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:134
+#: ../mail/mail.error.xml.h:129
 msgid ""
 "This will mark all messages as read in the selected folder and its "
 "subfolders."
@@ -14799,132 +13759,134 @@ msgstr ""
 "Wszystkie wiadomoÅci w wybranym katalogu i jego podkatalogach zostanÄ "
 "oznaczone jako przeczytane."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:135
+#: ../mail/mail.error.xml.h:130
 msgid "Close message window."
 msgstr "ZamkniÄcie okna wiadomoÅci."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:136
+#: ../mail/mail.error.xml.h:131
 msgid "Would you like to close the message window?"
 msgstr "ZamknÄÄ okno wiadomoÅci?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:137
+#: ../mail/mail.error.xml.h:132
 msgid "_Yes"
 msgstr "_Tak"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:138
+#: ../mail/mail.error.xml.h:133
 msgid "_No"
 msgstr "_Nie"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:139
+#: ../mail/mail.error.xml.h:134
 msgid "_Always"
 msgstr "_Zawsze"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:140
+#: ../mail/mail.error.xml.h:135
 msgid "N_ever"
 msgstr "Nig_dy"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:141
-msgid "Signature Already Exists"
-msgstr "Podpis juÅ istnieje"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:136
+msgid "Copy folder in folder tree."
+msgstr "Kopiowanie katalogu w drzewie katalogÃw."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:142
-msgid ""
-"A signature already exists with the name \"{0}\". Please specify a different "
-"name."
-msgstr "Istnieje juÅ podpis o nazwie \"{0}\". ProszÄ podaÄ innÄ nazwÄ."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:137
+msgid "Are you sure you want to copy folder '{0}' to folder '{1}'?"
+msgstr "Na pewno skopiowaÄ katalog \"{0}\" do katalogu \"{1}\"?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:143
-msgid "Blank Signature"
-msgstr "Pusty podpis"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:138
+msgid "Move folder in folder tree."
+msgstr "Przenoszenie katalogu w drzewie katalogÃw."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:144
-msgid "Please provide an unique name to identify this signature."
-msgstr "ProszÄ podaÄ nazwÄ tego podpisu."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:139
+msgid "Are you sure you want to to move folder '{0}' to folder '{1}'?"
+msgstr "Na pewno przenieÅÄ katalog \"{0}\" do katalogu \"{1}\"?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:145
+#: ../mail/mail.error.xml.h:140
 msgid ""
 "This message cannot be sent because the account you chose to send with is "
 "not enabled"
 msgstr "WiadomoÅÄ nie moÅe zostaÄ wysÅana, gdyÅ wybrane konto jest wyÅÄczone"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:146
+#: ../mail/mail.error.xml.h:141
 msgid "Please enable the account or send using another account."
 msgstr "ProszÄ wÅÄczyÄ konto lub sprÃbowaÄ wysÅaÄ za pomocÄ innego konta."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:147
+#: ../mail/mail.error.xml.h:142
 msgid "Mail Deletion Failed"
 msgstr "UsuniÄcie wiadomoÅci siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:148
+#: ../mail/mail.error.xml.h:143
 msgid "You do not have sufficient permissions to delete this mail."
 msgstr "Brak uprawnieÅ do usuniÄcia tej wiadomoÅci."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:149
+#: ../mail/mail.error.xml.h:144
 msgid "\"Check Junk\" Failed"
 msgstr "Sprawdzenie wiadomoÅci niechcianych siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:150
+#: ../mail/mail.error.xml.h:145
 msgid "\"Report Junk\" Failed"
 msgstr "ZgÅoszenie wiadomoÅci niechcianych siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:151
+#: ../mail/mail.error.xml.h:146
 msgid "\"Report Not Junk\" Failed"
 msgstr "ZgÅoszenie poÅÄdanej wiadomoÅci siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:152
+#: ../mail/mail.error.xml.h:147
 msgid "Remove duplicate messages?"
 msgstr "UsunÄÄ duplikaty wiadomoÅci?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:153
+#: ../mail/mail.error.xml.h:148
 msgid "No duplicate messages found."
 msgstr "Nie odnaleziono Åadnych duplikatÃw wiadomoÅci."
 
 #. Translators: {0} is replaced with a folder name
-#: ../mail/mail.error.xml.h:155
+#: ../mail/mail.error.xml.h:150
 msgid "Folder '{0}' doesn't contain any duplicate message."
 msgstr "Katalog \"{0}\" nie zawiera Åadnych duplikatÃw wiadomoÅci."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:156
-msgid "Failed to unsubscribe from folder."
-msgstr "UsuniÄcie subskrypcji katalogu siÄ nie powiodÅo."
+#: ../mail/mail.error.xml.h:151
+msgid "Failed to disconnect account &quot;{0}&quot;."
+msgstr "RozÅÄczenie konta \"{0}\" siÄ nie powiodÅo."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:158
+#: ../mail/mail.error.xml.h:153
+msgid "Failed to unsubscribe from folder &quot;{0}&quot;."
+msgstr "UsuniÄcie subskrypcji katalogu \"{0}\" siÄ nie powiodÅo."
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:154
 msgid "Unable to retrieve message."
 msgstr "Nie moÅna pobraÄ wiadomoÅci."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:159
+#: ../mail/mail.error.xml.h:155
 msgid "{0}"
 msgstr "{0}"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:160
+#: ../mail/mail.error.xml.h:156
 msgid "Failed to open folder."
 msgstr "otwarcie katalogu siÄ nie powiodÅo."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:161
+#: ../mail/mail.error.xml.h:157
 msgid "Failed to find duplicate messages."
 msgstr "Odnalezienie duplikatÃw wiadomoÅci siÄ nie powiodÅo."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:162
+#: ../mail/mail.error.xml.h:158
 msgid "Failed to retrieve messages."
 msgstr "Pobranie wiadomoÅci siÄ nie powiodÅo."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:163
+#: ../mail/mail.error.xml.h:159
 msgid "Failed to remove attachments from messages."
 msgstr "UsuniÄcie zaÅÄcznikÃw z wiadomoÅci siÄ nie powiodÅo."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:164
+#: ../mail/mail.error.xml.h:160
 msgid "Failed to download messages for offline viewing."
 msgstr "Pobranie wiadomoÅci do przeglÄdania w trybie offline siÄ nie powiodÅo."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:165
+#: ../mail/mail.error.xml.h:161
 msgid "Failed to save messages to disk."
 msgstr "Zapisywanie wiadomoÅci na dysk siÄ nie powiodÅo."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:166
+#: ../mail/mail.error.xml.h:162
 msgid "Hidden file is attached."
 msgstr "ZaÅÄczono ukryty plik."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:167
+#: ../mail/mail.error.xml.h:163
 msgid ""
 "The attachment named {0} is a hidden file and may contain sensitive data. "
 "Please review it before sending."
@@ -14932,132 +13894,153 @@ msgstr ""
 "ZaÅÄcznik o nazwie {0} jest ukrytym plikiem i moÅe zawieraÄ prywatne dane. "
 "ProszÄ go przejrzeÄ przed wysÅaniem."
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:207
+#: ../mail/mail.error.xml.h:164
+msgid "Printing failed."
+msgstr "Drukowanie siÄ nie powiodÅo."
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:165
+msgid "The printer replied &quot;{0}&quot;."
+msgstr "OdpowiedÅ drukarki: \"{0}\"."
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:166
+msgid "Could not perform this operation on {0}."
+msgstr "Nie moÅna wykonaÄ tego dziaÅania na {0}."
+
+#: ../mail/mail-send-recv.c:203
 msgid "Canceling..."
 msgstr "Anulowanie..."
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:534
+#: ../mail/mail-send-recv.c:547
 msgid "Send & Receive Mail"
 msgstr "WysyÅanie i odbiÃr wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:550
+#: ../mail/mail-send-recv.c:563
 msgid "Cancel _All"
 msgstr "Anuluj _wszystko"
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:650 ../mail/mail-send-recv.c:1029
+#: ../mail/mail-send-recv.c:656 ../mail/mail-send-recv.c:1040
 msgid "Updating..."
 msgstr "Aktualizowanie..."
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:650 ../mail/mail-send-recv.c:736
+#: ../mail/mail-send-recv.c:656 ../mail/mail-send-recv.c:737
 msgid "Waiting..."
 msgstr "Oczekiwanie..."
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:1009
+#: ../mail/mail-send-recv.c:1020
 #, c-format
 msgid "Checking for new mail"
 msgstr "Sprawdzanie nowych wiadomoÅci"
 
+#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:79
+msgid "Search Folders"
+msgstr "Katalogi wyszukiwania"
+
 #: ../mail/mail-vfolder-ui.c:159
 msgid "Edit Search Folder"
 msgstr "Modyfikacja katalogu wyszukiwania"
 
-#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:270
+#: ../mail/mail-vfolder-ui.c:280
 msgid "New Search Folder"
 msgstr "Nowy katalog wyszukiwania"
 
-#: ../mail/message-list.c:1272
+#: ../mail/message-list.c:1262
 msgid "Unseen"
 msgstr "Niewidziana"
 
-#: ../mail/message-list.c:1273
+#: ../mail/message-list.c:1263
 msgid "Seen"
 msgstr "Widziana"
 
-#: ../mail/message-list.c:1274
+#: ../mail/message-list.c:1264
 msgid "Answered"
 msgstr "Z odpowiedziÄ"
 
-#: ../mail/message-list.c:1275
+#: ../mail/message-list.c:1265
 msgid "Forwarded"
 msgstr "Przekazana"
 
-#: ../mail/message-list.c:1276
+#: ../mail/message-list.c:1266
 msgid "Multiple Unseen Messages"
 msgstr "Wiele niewidzianych wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/message-list.c:1277
+#: ../mail/message-list.c:1267
 msgid "Multiple Messages"
 msgstr "Wiele wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/message-list.c:1281
+#: ../mail/message-list.c:1271
 msgid "Lowest"
 msgstr "NajniÅszy"
 
-#: ../mail/message-list.c:1282
+#: ../mail/message-list.c:1272
 msgid "Lower"
 msgstr "NiÅszy"
 
-#: ../mail/message-list.c:1286
+#: ../mail/message-list.c:1276
 msgid "Higher"
 msgstr "WyÅszy"
 
-#: ../mail/message-list.c:1287
+#: ../mail/message-list.c:1277
 msgid "Highest"
 msgstr "NajwyÅszy"
 
-#: ../mail/message-list.c:1909 ../widgets/table/e-cell-date.c:51
+#: ../mail/message-list.c:1900 ../widgets/table/e-cell-date.c:51
 msgid "?"
 msgstr "?"
 
 #. strftime format of a time,
 #. * in 12-hour format, without seconds.
-#: ../mail/message-list.c:1916 ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:208
+#: ../mail/message-list.c:1907 ../modules/itip-formatter/itip-view.c:249
 msgid "Today %l:%M %p"
 msgstr "Dzisiaj o %H:%M"
 
-#: ../mail/message-list.c:1925
+#: ../mail/message-list.c:1916
 msgid "Yesterday %l:%M %p"
 msgstr "Wczoraj o %H:%M"
 
-#: ../mail/message-list.c:1937
+#: ../mail/message-list.c:1928
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a %H:%M"
 
-#: ../mail/message-list.c:1945
+#: ../mail/message-list.c:1936
 msgid "%b %d %l:%M %p"
 msgstr "%d %b %H:%M"
 
-#: ../mail/message-list.c:1947
+#: ../mail/message-list.c:1938
 msgid "%b %d %Y"
 msgstr "%d %b %Y"
 
-#: ../mail/message-list.c:2752
+#: ../mail/message-list.c:2769
 msgid "Select all visible messages"
 msgstr "Zaznacza wszystkie widoczne wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/message-list.c:2888 ../mail/message-list.etspec.h:17
+#: ../mail/message-list.c:2907 ../mail/message-list.etspec.h:17
 msgid "Messages"
 msgstr "WiadomoÅci"
 
 #. default follow-up flag name to use when clicked in the message list column
-#: ../mail/message-list.c:4101
+#: ../mail/message-list.c:4132
 msgid "Follow-up"
 msgstr "Kontynuuj"
 
 #. there is some info why the message list is empty, let it be something useful
-#: ../mail/message-list.c:4638 ../mail/message-list.c:5058
+#: ../mail/message-list.c:4634 ../mail/message-list.c:5038
 msgid "Generating message list"
 msgstr "Tworzenie listy wiadomoÅci"
 
-#: ../mail/message-list.c:4875
+#: ../mail/message-list.c:4868
 msgid ""
-"No message satisfies your search criteria. Either clear search with Search-"
-">Clear menu item or change it."
+"No message satisfies your search criteria. Change search criteria by "
+"selecting a new Show message filter from the drop down list above or by "
+"running a new search either by clearing it with Search->Clear menu item or "
+"by changing the query above."
 msgstr ""
-"Brak wiadomoÅci speÅniajÄcych kryteria wyszukiwania. ProszÄ wyczyÅciÄ lub "
-"zmieniÄ kryterium."
+"Åadna wiadomoÅÄ nie pasuje do kryteriÃw wyszukiwania. ProszÄ zmieniÄ "
+"kryteria wybierajÄc nowy filtr wyÅwietlania wiadomoÅci z powyÅszej listy "
+"rozwijanej lub uruchamiajÄc nowe wyszukiwanie przez wyczyszczenie obecnego "
+"za pomocÄ elementu menu Wyszukiwanie->WyczyÅÄ lub przez zmienienie zapytania "
+"powyÅej."
 
-#: ../mail/message-list.c:4877
+#: ../mail/message-list.c:4873
 msgid "There are no messages in this folder."
 msgstr "Brak wiadomoÅci w tym katalogu."
 
@@ -15069,11 +14052,6 @@ msgstr "Oznaczony"
 msgid "Received"
 msgstr "Odebrany"
 
-#: ../mail/message-list.etspec.h:10
-#: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:574
-msgid "Size"
-msgstr "Rozmiar"
-
 #: ../mail/message-list.etspec.h:11
 msgid "Flag Status"
 msgstr "Stan znacznika"
@@ -15099,504 +14077,383 @@ msgid "Subject or Addresses contains"
 msgstr "Pola Temat lub Adresy zawierajÄ"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:2
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1652
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1698
 msgid "Recipients contain"
 msgstr "Lista odbiorcÃw zawiera"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:3
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1645
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1691
 msgid "Message contains"
 msgstr "WiadomoÅÄ zawiera"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:4
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1666
-msgid "Subject contains"
-msgstr "Temat zawiera"
-
-#: ../mail/searchtypes.xml.h:5
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1659
-msgid "Sender contains"
-msgstr "Nadawca zawiera"
-
-#: ../mail/searchtypes.xml.h:6
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1638
-msgid "Body contains"
-msgstr "TreÅÄ zawiera"
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:204
-msgid ""
-"Selecting this option means that Evolution will only connect to your LDAP "
-"server if your LDAP server supports SSL."
-msgstr ""
-"Wybranie tej opcji powoduje, Åe program Evolution nawiÄÅe poÅÄczenie z "
-"serwerem LDAP, tylko jeÅli obsÅuguje on protokÃÅ SSL."
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:206
-msgid ""
-"Selecting this option means that Evolution will only connect to your LDAP "
-"server if your LDAP server supports TLS."
-msgstr ""
-"Wybranie tej opcji powoduje, Åe program Evolution nawiÄÅe poÅÄczenie z "
-"serwerem LDAP, tylko jeÅli obsÅuguje on protokÃÅ TLS."
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:208
-msgid ""
-"Selecting this option means that your server does not support either SSL or "
-"TLS. This means that your connection will be insecure, and that you will be "
-"vulnerable to security exploits."
-msgstr ""
-"Wybranie tej opcji oznacza, Åe uÅywany serwer nie obsÅuguje ani protokoÅu "
-"SSL, ani TLS. PoÅÄczenia z nim nie bÄdÄ zabezpieczone, a przesyÅane dane "
-"bÄdÄ podatne na ewentualne ataki z zewnÄtrz."
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:649
-msgid "U_se in Birthday & Anniversaries calendar"
-msgstr "UÅycie w kalendarzu _urodzin i rocznic"
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:693
-msgid "Copy _book content locally for offline operation"
-msgstr "Lokalne _kopiowanie zawartoÅci ksiÄÅki dla dziaÅania w trybie offline"
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:812
-msgid ""
-"This is the port on the LDAP server that Evolution will try to connect to. A "
-"list of standard ports has been provided. Ask your system administrator what "
-"port you should specify."
-msgstr ""
-"Jest to port na serwerze LDAP, z ktÃrym program Evolution nawiÄÅe "
-"poÅÄczenie. Podano listÄ standardowych portÃw. Informacje na temat numeru "
-"portu moÅna uzyskaÄ u administratora systemu."
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:898
-msgid ""
-"This is the method Evolution will use to authenticate you. Note that "
-"setting this to \"Email Address\" requires anonymous access to your LDAP "
-"server."
-msgstr ""
-"Jest to metoda, ktÃra zostanie uÅyta przez program Evolution podczas "
-"uwierzytelniania. Uwaga: ustawienie jej na \"Adres e-mail\" wymaga "
-"anonimowego dostÄpu do serwera LDAP."
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:987
-msgid ""
-"The search scope defines how deep you would like the search to extend down "
-"the directory tree. A search scope of \"sub\" will include all entries below "
-"your search base. A search scope of \"one\" will only include the entries "
-"one level beneath your base."
-msgstr ""
-"Zakres wyszukiwania okreÅla gÅÄbokoÅÄ wyszukiwania wgÅÄb drzewa katalogÃw. "
-"Zakres wyszukiwania \"sub\" (podrzÄdne) doÅÄczy wszystkie poniÅsze wpisy do "
-"podstawy wyszukiwania. Zakres wyszukiwania \"one\" (jeden) doÅÄczy tylko "
-"wpisy leÅÄce jeden poziom ponad podstawÄ wyszukiwania."
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1120
-msgid "Server Information"
-msgstr "Informacje o serwerze"
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1125
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:25
-msgid "Details"
-msgstr "SzczegÃÅy"
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1126
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:58
-msgid "Searching"
-msgstr "Wyszukiwanie"
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1128
-msgid "Downloading"
-msgstr "Pobieranie"
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1346
-msgid "Address Book Properties"
-msgstr "WÅaÅciwoÅci ksiÄÅki adresowej"
-
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1348
-msgid "New Address Book"
-msgstr "Nowa ksiÄÅka adresowa"
-
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:1
-msgid "EFolderList XML for the list of completion URIs"
-msgstr "XML EFolderList dla listy uzupeÅniania adresÃw URI"
-
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:2
-msgid "EFolderList XML for the list of completion URIs."
-msgstr "XML EFolderList dla listy uzupeÅniania adresÃw URI."
-
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:12
-msgid ""
-"The UID of the selected (or \"primary\") address book in the sidebar of the "
-"\"Contacts\" view."
-msgstr ""
-"UID wybranej (lub \"primary\") ksiÄÅki adresowej na pasku bocznym widoku "
-"\"Kontakty\"."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1712
+msgid "Subject contains"
+msgstr "Temat zawiera"
 
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:20
-msgid "Whether to show maps in preview pane."
-msgstr "OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ mapy w panelu podglÄdu."
+#: ../mail/searchtypes.xml.h:5
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1705
+msgid "Sender contains"
+msgstr "Nadawca zawiera"
 
-#: ../modules/addressbook/apps_evolution_addressbook.schemas.in.h:22
-msgid ""
-"Whether addresses should be formatted according to standard in their "
-"destination country."
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy adresy powinny byÄ formatowane zgodnie ze standardem kraju "
-"docelowego."
+#: ../mail/searchtypes.xml.h:6
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1684
+msgid "Body contains"
+msgstr "TreÅÄ zawiera"
 
 #. To Translators: 'Table column' is a label for configurable date/time format for table columns showing a date in message list
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:194
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1067
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:96
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1143
 msgid "_Table column:"
 msgstr "_Kolumna tabeli:"
 
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:197
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:99
 msgid "Address formatting"
 msgstr "Formatowanie adresÃw"
 
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:200
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:102
 msgid "_Format address according to standard of its destination country"
 msgstr "_Formatowanie adresÃw zgodnie ze standardem kraju docelowego"
 
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:209
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:111
 msgid "Autocompletion"
 msgstr "Automatyczne uzupeÅnianie"
 
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:212
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:114
 msgid "Always _show address of the autocompleted contact"
 msgstr "Zawsze _wyÅwietlanie adresu automatycznie uzupeÅnionego kontaktu"
 
-#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:149
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:148
 msgid "Multiple vCards"
 msgstr "Wiele wpisÃw vCard"
 
-#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:157
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:156
 #, c-format
 msgid "vCard for %s"
 msgstr "vCard dla %s"
 
-#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:169
-#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:196
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:168
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:195
 #, c-format
 msgid "Contact information"
 msgstr "Informacje kontaktowe"
 
-#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:198
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:197
 #, c-format
 msgid "Contact information for %s"
 msgstr "Informacje kontaktowe dla %s"
 
-#. Create the LDAP source group
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:108
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:154
-msgid "On LDAP Servers"
-msgstr "Na serwerze LDAP"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:229
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:131
+msgid "New Address Book"
+msgstr "Nowa ksiÄÅka adresowa"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:309
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:238
 msgctxt "New"
 msgid "_Contact"
 msgstr "_Kontakt"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:311
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:909
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:240
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:904
 msgid "Create a new contact"
 msgstr "Tworzy nowy kontakt"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:316
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:245
 msgctxt "New"
 msgid "Contact _List"
 msgstr "_Lista kontaktÃw"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:318
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:916
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:247
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:911
 msgid "Create a new contact list"
 msgstr "Tworzy nowÄ listÄ kontaktÃw"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:326
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:255
 msgctxt "New"
 msgid "Address _Book"
 msgstr "KsiÄÅka _adresowa"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:328
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:839
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:257
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:834
 msgid "Create a new address book"
 msgstr "Tworzy nowÄ ksiÄÅkÄ adresowÄ"
 
-#. Create the contacts group
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:345
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:402
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:121
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:63
-#: ../modules/online-accounts/e-online-accounts-google.c:376
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:274
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:356
 msgid "Contacts"
 msgstr "Kontakty"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:356
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:285
 msgid "Certificates"
 msgstr "Certyfikaty"
 
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:204
+msgid "Address Book Properties"
+msgstr "WÅaÅciwoÅci ksiÄÅki adresowej"
+
 #. Translators: This is a save dialog title
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:391
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:687
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:386
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:682
 msgid "Save as vCard"
 msgstr "Zapis jako vCard"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:816
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:811
 msgid "Co_py All Contacts To..."
 msgstr "S_kopiuj wszystkie kontakty do..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:818
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:813
 msgid "Copy the contacts of the selected address book to another"
 msgstr "Kopiuje kontakty z wybranej ksiÄÅki adresowej do innej"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:823
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:818
 msgid "D_elete Address Book"
 msgstr "_UsuÅ ksiÄÅkÄ adresowÄ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:825
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:820
 msgid "Delete the selected address book"
 msgstr "Usuwa wybranÄ ksiÄÅkÄ adresowÄ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:830
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:825
 msgid "Mo_ve All Contacts To..."
 msgstr "Pr_zenieÅ kontakty do..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:832
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:827
 msgid "Move the contacts of the selected address book to another"
 msgstr "Przenosi kontakty z wybranej ksiÄÅki adresowej do innej"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:837
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:832
 msgid "_New Address Book"
 msgstr "_Nowa ksiÄÅka adresowa"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:844
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:839
 msgid "Address _Book Properties"
 msgstr "WÅaÅciwoÅci ksiÄÅki _adresowej"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:846
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:841
 msgid "Show properties of the selected address book"
 msgstr "WyÅwietla wÅaÅciwoÅci zaznaczonej ksiÄÅki adresowej"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:851
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:846
 msgid "Address Book _Map"
 msgstr "_Mapa ksiÄÅki adresowej"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:853
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:848
 msgid "Show map with all contacts from selected address book"
 msgstr "WyÅwietla mapÄ ze wszystkimi kontaktami z wybranej ksiÄÅki adresowej"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:858
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1405
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:640
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:764
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1271
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:853
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1448
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:665
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:789
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1317
 msgid "_Rename..."
 msgstr "Z_mieÅ nazwÄ..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:860
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:855
 msgid "Rename the selected address book"
 msgstr "Zmienia nazwÄ wybranej ksiÄÅki adresowej"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:867
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:862
 msgid "Stop loading"
 msgstr "Zatrzymuje wczytywanie"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:872
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:867
 msgid "_Copy Contact To..."
 msgstr "_Skopiuj kontakt do..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:874
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:869
 msgid "Copy selected contacts to another address book"
 msgstr "Kopiuje wybrane kontakty do innej ksiÄÅki adresowej"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:879
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:874
 msgid "_Delete Contact"
 msgstr "_UsuÅ kontakt"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:886
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:881
 msgid "_Find in Contact..."
 msgstr "_ZnajdÅ w kontakcie..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:888
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:883
 msgid "Search for text in the displayed contact"
 msgstr "Wyszukuje tekst w treÅci wyÅwietlanego kontaktu"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:893
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:888
 msgid "_Forward Contact..."
 msgstr "_PrzeÅlij kontakt..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:895
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:890
 msgid "Send selected contacts to another person"
 msgstr "WysyÅa zaznaczone kontakty do innej osoby"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:900
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:895
 msgid "_Move Contact To..."
 msgstr "_PrzenieÅ kontakt do..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:902
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:897
 msgid "Move selected contacts to another address book"
 msgstr "Przenosi wybrane kontakty do innej ksiÄÅki adresowej"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:907
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:902
 msgid "_New Contact..."
 msgstr "_Nowy kontakt..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:914
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:909
 msgid "New Contact _List..."
 msgstr "Nowa _lista kontaktÃw..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:921
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:916
 msgid "_Open Contact"
 msgstr "_OtwÃrz kontakt"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:923
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:918
 msgid "View the current contact"
 msgstr "WyÅwietla bieÅÄcy kontakt"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:928
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:923
 msgid "_Send Message to Contact..."
 msgstr "WyÅlij _wiadomoÅÄ do kontaktu..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:930
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:925
 msgid "Send a message to the selected contacts"
 msgstr "WysyÅa wiadomoÅÄ do wybranych kontaktÃw"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:937
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1540
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:822
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:932
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1604
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:847
 msgid "_Actions"
 msgstr "_DziaÅania"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:944
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:677
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:829
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1429
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:939
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:702
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:854
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1475
 msgid "_Preview"
 msgstr "_PodglÄd"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:953
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1557
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:690
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:842
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:948
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1621
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:715
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:867
 msgid "_Delete"
 msgstr "_UsuÅ"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:957
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1194
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:952
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1240
 msgid "_Properties"
 msgstr "_WÅaÅciwoÅci"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:961
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:956
 msgid "Address Book Map"
 msgstr "Mapa ksiÄÅki adresowej"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:993
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:988
 msgid "Contact _Preview"
 msgstr "_PodglÄd kontaktu"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:995
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:990
 msgid "Show contact preview window"
 msgstr "WyÅwietla okno podglÄdu kontaktu"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1001
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:996
 msgid "Show _Maps"
 msgstr "WyÅwietl _mapy"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1003
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:998
 msgid "Show maps in contact preview window"
 msgstr "WyÅwietla mapy w oknie podglÄdu kontaktu"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1022
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:747
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:911
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1548
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1017
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:772
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:936
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1601
 msgid "_Classic View"
 msgstr "Widok _klasyczny"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1024
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1019
 msgid "Show contact preview below the contact list"
 msgstr "WyÅwietla podglÄd kontaktu pod listÄ kontaktÃw"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1029
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:754
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:918
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1555
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1024
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:779
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:943
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1608
 msgid "_Vertical View"
 msgstr "Widok pi_onowy"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1031
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1026
 msgid "Show contact preview alongside the contact list"
 msgstr "WyÅwietla podglÄd kontaktu obok listy kontaktÃw"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1039
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1696
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:764
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:935
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1034
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1760
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:789
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:960
 msgid "Any Category"
 msgstr "Dowolna kategoria"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1046
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1717
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:771
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:970
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1041
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1781
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:796
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:995
 msgid "Unmatched"
 msgstr "NiepasujÄce"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1056
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1727
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:781
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:980
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1631
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1051
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1791
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:806
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1005
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1677
 #: ../shell/e-shell-content.c:664
 msgid "Advanced Search"
 msgstr "Wyszukiwanie zaawansowane"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1089
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1084
 msgid "Print all shown contacts"
 msgstr "Drukuje wszystkie widoczne kontakty"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1096
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1091
 msgid "Preview the contacts to be printed"
 msgstr "WyÅwietla podglÄd kontaktÃw w postaci przygotowanej do druku"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1103
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1098
 msgid "Print selected contacts"
 msgstr "Drukuje zaznaczone kontakty"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1118
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1113
 msgid "S_ave Address Book as vCard"
 msgstr "Z_apisz ksiÄÅkÄ adresowÄ jako vCard"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1120
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1115
 msgid "Save the contacts of the selected address book as a vCard"
 msgstr "Zapisuje kontakty z wybranej ksiÄÅki adresowej w formacie vCard"
 
 #. Translators: This is an action label
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1126
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1136
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1121
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1131
 msgid "_Save as vCard..."
 msgstr "Z_apisz jako vCard..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1128
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:1123
 msgid "Save selected contacts as a vCard"
 msgstr "Zapisuje zaznaczone kontakty w formacie vCard"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:346
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:300
 msgid "_Forward Contacts"
 msgstr "_PrzeÅlij kontakty"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:348
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:302
 msgid "_Forward Contact"
 msgstr "_PrzeÅlij kontakt"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:379
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:333
 msgid "_Send Message to Contacts"
 msgstr "_WyÅlij wiadomoÅÄ do kontaktÃw"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:381
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:335
 msgid "_Send Message to List"
 msgstr "_WyÅlij wiadomoÅÄ do listy"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:383
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:337
 msgid "_Send Message to Contact"
 msgstr "_WyÅlij wiadomoÅÄ do kontaktu"
 
@@ -15605,10 +14462,12 @@ msgid "Anonymously"
 msgstr "Anonimowo"
 
 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:5
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:674
 msgid "Using email address"
 msgstr "UÅywajÄc adresu e-mail"
 
 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:6
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:677
 msgid "Using distinguished name (DN)"
 msgstr "UÅywajÄc nazwy wyrÃÅniajÄcej (DN)"
 
@@ -15626,6 +14485,12 @@ msgstr "Pod"
 msgid "Supported Search Bases"
 msgstr "ObsÅugiwane podstawy wyszukiwania"
 
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:13
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:181
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:113
+msgid "_Port:"
+msgstr "_Port:"
+
 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:14
 msgid "Ser_ver:"
 msgstr "Ser_wer:"
@@ -15681,6 +14546,7 @@ msgid "5"
 msgstr "5"
 
 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:30
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:830
 msgid "contacts"
 msgstr "kontakty"
 
@@ -15697,392 +14563,517 @@ msgstr "_Ograniczenie pobierania:"
 msgid "B_rowse this book until limit reached"
 msgstr "P_rzeglÄdanie tej ksiÄÅki do upÅyniÄcia ograniczenia czasu"
 
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:145
-#, c-format
-msgid "Failed to spawn Bogofilter (%s): "
-msgstr "WywoÅanie programu Bogofilter siÄ nie powiodÅo (%s): "
+#: ../modules/audio-inline/e-mail-formatter-audio-inline.c:310
+msgid "Audio Player"
+msgstr "Odtwarzacz dÅwiÄku"
 
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:163
-msgid "Failed to stream mail message content to Bogofilter: "
-msgstr ""
-"PrzesÅanie treÅci wiadomoÅci pocztowej do programu Bogofilter siÄ nie "
-"powiodÅo: "
+#: ../modules/audio-inline/e-mail-formatter-audio-inline.c:316
+msgid "Play the attachment in embedded audio player"
+msgstr "Odtwarza zaÅÄcznik w osadzonym odtwarzaczu dÅwiÄku"
 
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:212
-msgid "Bogofilter either crashed or failed to process a mail message"
+#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:167
+msgid ""
+"You can restore Evolution from a backup file.\n"
+"\n"
+"This will restore all your personal data, settings mail filters, etc."
 msgstr ""
-"Awaria programu Bogofilter lub nie mÃgÅ on przetworzyÄ wiadomoÅci pocztowej"
+"MoÅna przywrÃciÄ dane programu Evolution z kopii zapasowej.\n"
+"\n"
+"Spowoduje to przywrÃcenie danych osobistych, ustawieÅ filtrÃw poczty itp."
 
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:311
-msgid "Bogofilter Options"
-msgstr "Opcje programu Bogofilter"
+#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:182
+msgid "_Restore from a backup file:"
+msgstr "P_rzywrÃcenie z kopii zapasowej:"
 
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:320
-msgid "Convert message text to _Unicode"
-msgstr "Konwertowanie tekstu do _unikodu"
+#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:193
+msgid "Choose a backup file to restore"
+msgstr "WybÃr pliku kopii zapasowej do przywrÃcenia"
 
-#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:476
-msgid "Bogofilter"
-msgstr "Bogofilter"
+#. Keep the title identical to EMailConfigRestorePage
+#. * so it's only shown once in the assistant sidebar.
+#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-page.c:313
+#: ../modules/backup-restore/e-mail-config-restore-ready-page.c:57
+msgid "Restore from Backup"
+msgstr "PrzywrÃcenie z kopii zapasowej"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:2
-msgid ""
-"The UID of the selected (or \"primary\") calendar in the sidebar of the "
-"\"Calendar\" view."
-msgstr ""
-"UID wybranego (lub \"primary\") kalendarza na pasku bocznym widoku "
-"\"Kalendarz\"."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:217
+msgid "Select name of the Evolution backup file"
+msgstr "Nazwa pliku kopii zapasowej programu Evolution"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:4
-msgid ""
-"The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an "
-"untranslated Olsen timezone database location like \"America/New York\"."
-msgstr ""
-"DomyÅlna strefa czasowa uÅywana dla dat i czasu w kalendarzu, jako "
-"nieprzetÅumaczona baza poÅoÅeÅ stref czasowych Olsena np.: \"America/New York"
-"\"."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:250
+msgid "_Restart Evolution after backup"
+msgstr "_Ponowne uruchomienie programu Evolution po wykonaniu kopii zapasowej"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:6
-msgid "Use the system timezone instead of the timezone selected in Evolution."
-msgstr ""
-"UÅycie systemowej strefy czasowej zamiast strefy okreÅlonej w programie "
-"Evolution."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:277
+msgid "Select name of the Evolution backup file to restore"
+msgstr "Nazwa pliku kopii zapasowej programu Evolution do przywrÃcenia"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:8
-msgid ""
-"Shows the second time zone in a Day View, if set. Value is similar to one "
-"used in a 'timezone' key."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:290
+msgid "_Restart Evolution after restore"
 msgstr ""
-"WyÅwietlanie dodatkowej strefy czasowej w widoku dnia. WartoÅÄ jest podobna "
-"do wartoÅci uÅywanych w kluczu \"timezone\"."
+"_Ponowne uruchomienie programu Evolution po odtworzeniu kopii zapasowej"
+
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:308
+msgid "_Back up Evolution Data..."
+msgstr "Wykonaj _kopiÄ zapasowÄ danych programu Evolution..."
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:10
-msgid "List of recently used second time zones in a Day View."
-msgstr "Lista ostatnio uÅywanych dodatkowych stref czasowych w widoku dnia."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:310
+msgid "Back up Evolution data and settings to an archive file"
+msgstr "Tworzy kopiÄ danych i ustawieÅ programu Evolution w pliku archiwum"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:11
-msgid "Maximum number of recently used timezones to remember."
-msgstr "Maksymalna liczba ostatnio uÅywanych stref czasowych do zapamiÄtania."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:315
+msgid "R_estore Evolution Data..."
+msgstr "PrzywrÃÄ k_opiÄ zapasowÄ danych programu Evolution..."
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:12
-msgid ""
-"Maximum number of recently used timezones to remember in a "
-"'day_second_zones' list."
-msgstr ""
-"Maksymalna liczba ostatnio uÅywanych stref czasowych, ktÃre majÄ byÄ "
-"zapamiÄtane na liÅcie \"day_second_zones\"."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-restore.c:317
+msgid "Restore Evolution data and settings from an archive file"
+msgstr "Odtwarza kopiÄ danych i ustawieÅ programu Evolution z pliku archiwum"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:14
-msgid ""
-"Whether to show times in twenty four hour format instead of using am/pm."
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ czas w formacie 24-godzinnym zamiast w 12-godzinnym."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:83
+msgid "Back up Evolution directory"
+msgstr "Wykonanie kopii zapasowej katalogu programu Evolution"
+
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:85
+msgid "Restore Evolution directory"
+msgstr "Odtworzenie katalogu programu Evolution"
+
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:87
+msgid "Check Evolution Back up"
+msgstr "Sprawdzenie kopii zapasowej programu Evolution"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:28
-msgid "Weekday the week starts on, from Sunday (0) to Saturday (6)."
-msgstr "PoczÄtkowy dzieÅ tygodnia, od niedzieli (0) do soboty (6)."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:89
+msgid "Restart Evolution"
+msgstr "Ponowne uruchomienie programu Evolution"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:34
-msgid "Hour the workday ends on, in twenty four hour format, 0 to 23."
-msgstr "Godzina zakoÅczenia dnia roboczego, w formacie 24-godzinnym - 0 do 23."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:91
+msgid "With Graphical User Interface"
+msgstr "Z interfejsem graficznym"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:38
-msgid "Intervals shown in Day and Work Week views, in minutes."
-msgstr "PrzedziaÅy czasu w widoku dnia oraz tygodnia roboczego, w minutach."
+#. FIXME Will the versioned setting always work?
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:315
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:469
+msgid "Shutting down Evolution"
+msgstr "WyÅÄczanie programu Evolution"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:40
-msgid ""
-"Position of the horizontal pane, between the date navigator calendar and the "
-"task list when not in the month view, in pixels."
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:324
+msgid "Backing Evolution accounts and settings"
+msgstr "Zapisywanie kont i ustawieÅ programu Evolution"
+
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:341
+msgid "Backing Evolution data (Mails, Contacts, Calendar, Tasks, Memos)"
 msgstr ""
-"PoÅoÅenie panelu poziomego pomiÄdzy nawigatorem dat kalendarza a listÄ "
-"zadaÅ, gdy nie jest to widok miesiÄca (w pikselach)."
+"Zapisywanie danych programu Evolution (poczta, kontakty, kalendarz, zadania, "
+"notatki)"
+
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:357
+msgid "Back up complete"
+msgstr "UkoÅczono kopiÄ zapasowÄ"
+
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:364
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:654
+msgid "Restarting Evolution"
+msgstr "Ponowne uruchamianie programu Evolution"
+
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:475
+msgid "Back up current Evolution data"
+msgstr "Wykonanie kopii zapasowej bieÅÄcych danych programu Evolution"
+
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:483
+msgid "Extracting files from back up"
+msgstr "Wypakowywanie plikÃw z kopii zapasowej"
+
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:570
+msgid "Loading Evolution settings"
+msgstr "Wczytywanie ustawieÅ programu Evolution"
+
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:624
+msgid "Removing temporary back up files"
+msgstr "Usuwanie tymczasowych plikÃw kopii"
+
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:636
+msgid "Reloading registry service"
+msgstr "Ponowne wczytywanie usÅugi rejestru"
+
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:861
+msgid "Evolution Back Up"
+msgstr "Kopia zapasowa programu Evolution"
+
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:862
+#, c-format
+msgid "Backing up to the folder %s"
+msgstr "Zapisywanie do katalogu %s"
+
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:866
+msgid "Evolution Restore"
+msgstr "Przywracanie kopii programu Evolution"
+
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:867
+#, c-format
+msgid "Restoring from the folder %s"
+msgstr "Przywracanie z katalogu %s"
+
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:935
+msgid "Backing up Evolution Data"
+msgstr "Tworzenie kopii zapasowej danych programu Evolution"
+
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:936
+msgid "Please wait while Evolution is backing up your data."
+msgstr "Trwa tworzenie kopii zapasowej danych. ProszÄ czekaÄ."
+
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:938
+msgid "Restoring Evolution Data"
+msgstr "Przywracanie kopii zapasowej danych programu Evolution"
+
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:939
+msgid "Please wait while Evolution is restoring your data."
+msgstr "Trwa przywracanie danych z kopii zapasowej. ProszÄ czekaÄ."
+
+#: ../modules/backup-restore/evolution-backup-tool.c:957
+msgid "This may take a while depending on the amount of data in your account."
+msgstr "Czas dziaÅania zaleÅy od iloÅci danych na koncie."
+
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:1
+msgid "Invalid Evolution backup file"
+msgstr "NieprawidÅowy plik kopii zapasowej programu Evolution"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:41
-msgid "Vertical pane position"
-msgstr "PoÅoÅenie panelu pionowego"
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:2
+msgid "Please select a valid backup file to restore."
+msgstr "ProszÄ wybraÄ prawidÅowy plik kopii zapasowej do odtworzenia."
+
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:3
+msgid "Are you sure you want to close Evolution?"
+msgstr "Na pewno zamknÄÄ program Evolution?"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:42
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:4
 msgid ""
-"Position of the vertical pane, between the view and the date navigator "
-"calendar and task list when not in the month view, in pixels."
+"To back up your data and settings, you must first close Evolution. Please "
+"make sure that you save any unsaved data before proceeding."
 msgstr ""
-"PoÅoÅenie panelu pionowego pomiÄdzy widokiem a nawigatorem dat kalendarza "
-"oraz listÄ zadaÅ, jeÅli nie jest to widok miesiÄca (w pikselach)."
+"Aby wykonaÄ kopiÄ zapasowÄ danych i ustawieÅ, naleÅy najpierw zamknÄÄ "
+"program Evolution. ProszÄ siÄ upewniÄ, Åe zapisano wszystkie dane przed "
+"kontynuowaniem."
+
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:5
+msgid "Close and Back up Evolution"
+msgstr "ZamkniÄcie i wykonanie kopii zapasowej programu Evolution"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:44
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:6
 msgid ""
-"Position of the horizontal pane, between the view and the date navigator "
-"calendar and task list in the month view, in pixels."
+"Are you sure you want to restore Evolution from the selected backup file?"
 msgstr ""
-"PoÅoÅenie panelu poziomego pomiÄdzy widokiem a nawigatorem dat kalendarza "
-"oraz listÄ zadaÅ, w widoku miesiÄca (w pikselach)."
+"Na pewno przywrÃciÄ dane programu Evolution z wybranego pliku kopii "
+"zapasowej?"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:46
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:7
 msgid ""
-"Position of the vertical pane, between the view and the date navigator "
-"calendar and task list in the month view, in pixels."
+"To restore your data and settings, you must first close Evolution. Please "
+"make sure that you save any unsaved data before proceeding. This will delete "
+"all your current Evolution data and settings and restore them from your "
+"backup."
 msgstr ""
-"PoÅoÅenie panelu pionowego pomiÄdzy widokiem a nawigatorem dat kalendarza "
-"oraz listÄ zadaÅ w widoku miesiÄca (w pikselach)."
+"Aby wykonaÄ dane i ustawienia, naleÅy najpierw zamknÄÄ program Evolution. "
+"ProszÄ siÄ upewniÄ, Åe zapisano wszystkie dane przed kontynuowaniem. "
+"Spowoduje to usuniÄcie wszystkich obecnych danych i ustawieÅ programu "
+"Evolution i przywrÃcenie ich z kopii zapasowej."
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:47
-msgid ""
-"Position of the vertical pane, between the calendar lists and the date "
-"navigator calendar."
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:8
+msgid "Close and Restore Evolution"
+msgstr "ZamkniÄcie i przywrÃcenie programu Evolution"
+
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:9
+msgid "Insufficient Permissions"
+msgstr "Brak wystarczajÄcych uprawnieÅ"
+
+#: ../modules/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:10
+msgid "The selected folder is not writable."
+msgstr "Nie moÅna zapisywaÄ do zaznaczonego katalogu."
+
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:149
+#, c-format
+msgid "Failed to spawn Bogofilter (%s): "
+msgstr "WywoÅanie programu Bogofilter siÄ nie powiodÅo (%s): "
+
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:167
+msgid "Failed to stream mail message content to Bogofilter: "
 msgstr ""
-"PoÅoÅenie panelu pionowego pomiÄdzy listÄ kalendarzy a nawigatorem dat."
+"PrzesÅanie treÅci wiadomoÅci pocztowej do programu Bogofilter siÄ nie "
+"powiodÅo: "
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:49
-msgid ""
-"The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
-"the memo list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the memo "
-"list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the memo list."
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:216
+msgid "Bogofilter either crashed or failed to process a mail message"
 msgstr ""
-"Styl ukÅadu okreÅla miejsce panelu podglÄdu w stosunku do listy notatek. "
-"WartoÅÄ \"0\" (widok klasyczny) oznacza umieszczenie panelu podglÄdu poniÅej "
-"listy notatek. WartoÅÄ \"1\" (widok pionowy) powoduje umieszczenie panelu "
-"podglÄdu obok listy notatek."
+"Awaria programu Bogofilter lub nie mÃgÅ on przetworzyÄ wiadomoÅci pocztowej"
+
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:318
+msgid "Bogofilter Options"
+msgstr "Opcje programu Bogofilter"
+
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:327
+msgid "Convert message text to _Unicode"
+msgstr "Konwertowanie tekstu do _unikodu"
+
+#: ../modules/bogofilter/evolution-bogofilter.c:483
+msgid "Bogofilter"
+msgstr "Bogofilter"
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:442
+msgid "Standard LDAP Port"
+msgstr "Standardowy port LDAP"
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:448
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:619
+msgid "LDAP over SSL (deprecated)"
+msgstr "LDAP przez SSL (przestarzaÅe)"
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:454
+msgid "Microsoft Global Catalog"
+msgstr "Microsoft Global Catalog"
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:460
+msgid "Microsoft Global Catalog over SSL"
+msgstr "Microsoft Global Catalog przez SSL"
+
+#. Page 1
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:564
+msgid "Connecting to LDAP"
+msgstr "ÅÄczenie z LDAP"
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:581
+msgid "Server Information"
+msgstr "Informacje o serwerze"
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:622
+msgid "StartTLS (recommended)"
+msgstr "StartTLS (zalecane)"
+
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:624
+msgid "Encryption:"
+msgstr "Szyfrowanie:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:51
-msgid "If \"true\", show the memo preview pane in the main window."
-msgstr ""
-"JeÅli ustawione na \"true\", to w oknie gÅÃwnym wyÅwietlany jest panel "
-"podglÄdu notatek."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:648
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:258
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:182
+msgid "Authentication"
+msgstr "Uwierzytelnianie"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:53
-msgid "Position of the task preview pane when oriented horizontally."
-msgstr "PoÅoÅenie panelu podglÄdu zadaÅ uÅoÅonego poziomo."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:671
+msgid "Anonymous"
+msgstr "Anonimowo"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:55
-msgid "Position of the memo preview pane when oriented vertically."
-msgstr "PoÅoÅenie panelu podglÄdu notatek uÅoÅonego pionowo."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:679
+msgid "Method:"
+msgstr "Metoda:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:57
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:684
 msgid ""
-"The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
-"the task list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the task "
-"list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the task list."
+"This is the method Evolution will use to authenticate you. Note that "
+"setting this to \"Using email address\" requires anonymous access to your "
+"LDAP server."
 msgstr ""
-"Styl ukÅadu okreÅla miejsce panelu podglÄdu w stosunku do listy zadaÅ. "
-"WartoÅÄ \"0\" (widok klasyczny) oznacza umieszczenie panelu podglÄdu poniÅej "
-"listy zadaÅ. WartoÅÄ \"1\" (widok pionowy) powoduje umieszczenie panelu "
-"podglÄdu obok listy zadaÅ."
+"Jest to metoda, ktÃra zostanie uÅyta przez program Evolution podczas "
+"uwierzytelniania. Uwaga: ustawienie jej na \"UÅycie adresu e-mail\" wymaga "
+"anonimowego dostÄpu do serwera LDAP."
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:59
-msgid "If \"true\", show the task preview pane in the main window."
-msgstr ""
-"JeÅli ustawione na \"true\", to w oknie gÅÃwnym wyÅwietlany jest panel "
-"podglÄdu zadaÅ."
+#. Page 2
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:699
+msgid "Using LDAP"
+msgstr "UÅycie LDAP"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:62
-msgid "Position of the task preview pane when oriented vertically."
-msgstr "PoÅoÅenie panelu podglÄdu zadaÅ uÅoÅonego pionowo."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:716
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:116
+msgid "Searching"
+msgstr "Wyszukiwanie"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:64
-msgid ""
-"Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and "
-"Sunday in the space of one weekday."
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy kompresowaÄ weekendy w widoku miesiÄca, co powoduje "
-"umieszczenie soboty i niedzieli w miejscu jednego dnia."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:738
+msgid "Search Base:"
+msgstr "Podstawa wyszukiwania:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:66
-msgid "Whether to display the end time of events in the week and month views."
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ czasy zakoÅczenia wydarzeÅ w widoku tygodnia i "
-"miesiÄca."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:743
+msgid "Find Possible Search Bases"
+msgstr "Wyszukiwanie moÅliwych podstaw wyszukiwania"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:68
-msgid "Days on which the start and end of work hours should be indicated."
-msgstr "Dni, na ktÃrych powinny byÄ wskazane godziny poczÄtku i koÅca pracy."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:768
+msgid "One Level"
+msgstr "Jeden poziom"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:70
-msgid ""
-"Whether to draw the Marcus Bains Line (line at current time) in the calendar."
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy rysowaÄ w kalendarzu wskazujÄcÄ bieÅÄcy czas liniÄ Marcusa "
-"Bainsa."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:770
+msgid "Subtree"
+msgstr "Poddrzewo"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:72
-msgid "Color to draw the Marcus Bains line in the Day View."
-msgstr "Kolor linii Marcusa Bainsa w widoku jednego dnia."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:772
+msgid "Search Scope:"
+msgstr "Zakres wyszukiwania:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:74
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:777
 msgid ""
-"Color to draw the Marcus Bains Line in the Time bar (empty for default)."
+"The search scope defines how deep you would like the search to extend down "
+"the directory tree. A search scope of \"Subtree\" will include all entries "
+"below your search base. A search scope of \"One Level\" will only include "
+"the entries one level beneath your search base."
 msgstr ""
-"Kolor linii Marcusa Bainsa na pasku czasu (puste oznacza kolor domyÅlny)."
+"Zakres wyszukiwania okreÅla gÅÄbokoÅÄ wyszukiwania wgÅÄb drzewa katalogÃw. "
+"Zakres wyszukiwania \"Poddrzewo\" doÅÄczy wszystkie poniÅsze wpisy do "
+"podstawy wyszukiwania. Zakres wyszukiwania \"Jeden poziom\" doÅÄczy tylko "
+"wpisy leÅÄce jeden poziom ponad podstawÄ wyszukiwania."
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:76
-msgid "Show days with recurrent events in italic font in bottom left calendar."
-msgstr ""
-"WyÅwietlanie dni z powtarzajÄcymi siÄ wydarzeniami pochyÅÄ czcionkÄ w dolnym "
-"lewym kalendarzu."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:786
+msgid "Search Filter:"
+msgstr "Filtr wyszukiwania:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:78
-msgid ""
-"The UID of the selected (or \"primary\") memo list in the sidebar of the "
-"\"Memos\" view."
-msgstr ""
-"UID wybranej (lub \"primary\") listy notatek na pasku bocznym widoku "
-"\"Notatki\"."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:798
+msgid "Downloading"
+msgstr "Pobieranie"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:80
-msgid ""
-"The UID of the selected (or \"primary\") task list in the sidebar of the "
-"\"Tasks\" view."
-msgstr ""
-"UID wybranej (lub \"primary\") listy zadaÅ na pasku bocznym widoku \"Zadania"
-"\"."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:819
+msgid "Limit:"
+msgstr "Ograniczenie:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:82
-msgid "Whether to hide completed tasks in the tasks view."
-msgstr "OkreÅla, czy ukrywaÄ ukoÅczone zadania w widoku zadaÅ."
+#: ../modules/book-config-ldap/evolution-book-config-ldap.c:835
+msgid "Browse until limit is reached"
+msgstr "PrzeglÄdanie do upÅyniÄcia ograniczenia czasu"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:84
-msgid ""
-"Units for determining when to hide tasks, \"minutes\", \"hours\" or \"days\"."
-msgstr ""
-"Jednostki okreÅlajÄce, kiedy ukryÄ zadania: \"minutes\" (minuty), \"hours"
-"\" (godziny) lub \"days\" (dni)."
+#: ../modules/book-config-webdav/evolution-book-config-webdav.c:134
+#: ../modules/cal-config-webcal/evolution-cal-config-webcal.c:130
+msgid "URL:"
+msgstr "Adres URL:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:86
-msgid "Number of units for determining when to hide tasks."
-msgstr "Liczba jednostek okreÅlajÄcych, kiedy ukryÄ zadania."
+#: ../modules/book-config-webdav/evolution-book-config-webdav.c:144
+msgid "Avoid IfMatch (needed on Apache < 2.2.8)"
+msgstr "Unikanie IfMatch (wymagane dla Apache < 2.2.8)"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:88
-msgid "Background color of tasks that are due today, in \"#rrggbb\" format."
-msgstr "Kolor tÅa zadaÅ na dziÅ, w formacie \"#rrggbb\"."
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:417
+#, c-format
+msgid "HTTP Error: %s"
+msgstr "BÅÄd HTTP: %s"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:90
-msgid "Background color of tasks that are overdue, in \"#rrggbb\" format."
-msgstr "Kolor tÅa zadaÅ zalegÅych, w formacie \"#rrggbb\"."
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:447
+msgid "Could not parse response"
+msgstr "Nie moÅna przetworzyÄ odpowiedzi"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:92
-msgid "Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task."
-msgstr "OkreÅla, czy potwierdzaÄ usuwanie spotkaÅ i zadaÅ."
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:456
+msgid "Empty response"
+msgstr "Pusta odpowiedÅ"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:94
-msgid "Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks."
-msgstr "OkreÅla, czy potwierdzaÄ oczyszczanie spotkaÅ i zadaÅ."
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:464
+msgid "Unexpected reply from server"
+msgstr "Nieoczekiwana odpowiedÅ z serwera"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:96
-msgid "Whether to set a default reminder for appointments."
-msgstr "OkreÅla, czy ustawiaÄ domyÅlne przypomnienie dla spotkaÅ."
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1051
+msgid "Could not locate user's calendars"
+msgstr "Nie moÅna ustaliÄ poÅoÅenia kalendarzy uÅytkownika."
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:98
-msgid "Number of units for determining a default reminder."
-msgstr "Liczba jednostek okreÅlajÄcych domyÅlne przypomnienie."
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser.c:1275
+msgid "Path"
+msgstr "ÅcieÅka"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:100
-msgid "Units for a default reminder, \"minutes\", \"hours\" or \"days\"."
-msgstr ""
-"Jednostki dla domyÅlnego przypomnienia: \"minutes\" (minuty), \"hours"
-"\" (godziny) lub \"days\" (dni)."
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:264
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-dialog.c:200
+msgid "Choose a Calendar"
+msgstr "WybÃr kalendarza"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:102
-msgid "Whether to set a reminder for birthdays and anniversaries."
-msgstr "OkreÅla, czy ustawiaÄ przypomnienia o urodzinach i rocznicach."
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:267
+msgid "Choose a Memo List"
+msgstr "WybÃr listy notatek"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:104
-msgid "Number of units for determining a birthday or anniversary reminder."
-msgstr ""
-"Liczba jednostek okreÅlajÄcych przypomnienie o urodzinach lub rocznicach."
+#: ../modules/cal-config-caldav/e-caldav-chooser-dialog.c:270
+msgid "Choose a Task List"
+msgstr "WybÃr listy zadaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:106
-msgid ""
-"Units for a birthday or anniversary reminder, \"minutes\", \"hours\" or "
-"\"days\"."
-msgstr ""
-"Jednostki dla przypomnienia o urodzinach lub rocznicach: \"minutes"
-"\" (minuty), \"hours\" (godziny) lub \"days\" (dni)."
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:269
+msgid "Find Calendars"
+msgstr "Wyszukiwanie kalendarzy"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:108
-msgid "Whether to show week numbers in various places in the Calendar."
-msgstr "OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ numery tygodni w rÃÅnych miejscach kalendarza."
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:272
+msgid "Find Memo Lists"
+msgstr "Wyszukiwanie list notatek"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:109
-msgid "Scroll Month View by a week"
-msgstr "PrzewiÅ widok miesiÄca o tydzieÅ"
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:275
+msgid "Find Task Lists"
+msgstr "Wyszukiwanie list zadaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:110
-msgid "Whether to scroll a Month View by a week, not by a month."
-msgstr ""
-"OkreÅla, czy widok miesiÄca ma byÄ przewijany o tydzieÅ, czy o miesiÄc."
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:293
+msgid "Path:"
+msgstr "ÅcieÅka:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:112
-msgid "Time the last reminder ran, in time_t."
-msgstr "Czas uruchomienia ostatniego przypomnienia, w formacie \"time_t\"."
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:299
+msgid "Email:"
+msgstr "E-mail:"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:113
-msgid "Calendars to run reminders for"
-msgstr "Kalendarze, dla ktÃrych zostanÄ uruchamiane przypomnienia"
+#: ../modules/cal-config-caldav/evolution-cal-config-caldav.c:304
+msgid "Server handles meeting invitations"
+msgstr "Serwer obsÅuguje zaproszenia na spotkania"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:115
-msgid "Programs that are allowed to be run by reminders."
-msgstr "Programy, ktÃre moÅna uruchomiÄ przez przypomnienia."
+#: ../modules/cal-config-contacts/evolution-cal-config-contacts.c:73
+msgid "Choose which address books to use."
+msgstr "WybÃr uÅywanej ksiÄÅki adresowej."
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:117
-msgid "Whether or not to use the notification tray for display reminders."
-msgstr "OkreÅla, czy uÅywaÄ obszaru powiadamiania do wyÅwietlania przypomnieÅ."
+#: ../modules/cal-config-contacts/evolution-cal-config-contacts.c:203
+msgid "Use in Birthdays & Anniversaries calendar"
+msgstr "UÅycie w kalendarzu urodzin i rocznic"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:118
-msgid "Free/busy server URLs"
-msgstr "Adresy URL serwera z informacjÄ o zajÄtoÅci"
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser-button.c:127
+msgid "Default User Calendar"
+msgstr "DomyÅlny kalendarz uÅytkownika"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:119
-msgid "List of server URLs for free/busy publishing."
-msgstr "Lista adresÃw URL serwerÃw udostÄpniajÄcych informacjÄ o zajÄtoÅci."
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:508
+#, c-format
+msgid "Enter Google password for user '%s'."
+msgstr "ProszÄ wprowadziÄ hasÅo Google dla uÅytkownika \"%s\""
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:122
-#, no-c-format
-msgid ""
-"The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the "
-"user part of the mail address and %d is replaced by the domain."
-msgstr ""
-"Szablon adresu URL uÅywany jako zastÄpczy dla informacji o zajÄtoÅci; %u "
-"jest zastÄpowane przez uÅytkownika z adresu e-mail, natomiast %d przez "
-"domenÄ."
+#: ../modules/cal-config-google/e-google-chooser.c:525
+msgid "User declined to provide a password"
+msgstr "UÅytkownik odmÃwiÅ podania hasÅa"
 
-#: ../modules/calendar/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:127
-msgid ""
-"This can have three possible values. 0 for errors. 1 for warnings. 2 for "
-"debug messages."
-msgstr ""
-"MoÅliwe sÄ trzy wartoÅci: 0 dla bÅÄdÃw, 1 dla ostrzeÅeÅ oraz 2 dla "
-"komunikatÃw debugowania."
+#: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:161
+msgid "Use an existing iCalendar (ics) file"
+msgstr "UÅycie istniejÄcego pliku iCalendar (ics)"
+
+#: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:186
+msgid "iCalendar File"
+msgstr "Plik iCalendar"
+
+#: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:198
+msgid "Choose an iCalendar file"
+msgstr "WybÃr pliku iCalendar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:316
+#: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:201
+msgid "File:"
+msgstr "Plik:"
+
+#: ../modules/cal-config-local/evolution-cal-config-local.c:216
+msgid "Allow Evolution to update the file"
+msgstr "Zezwolenie programu Evolution na aktualizowanie pliku"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:323
 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:32
 msgid "I_mport"
 msgstr "Z_aimportuj"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:397
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:409
 msgid "Select a Calendar"
 msgstr "WybÃr kalendarza"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:424
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:436
 msgid "Select a Task List"
 msgstr "WybÃr listy zadaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:434
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:446
 msgid "I_mport to Calendar"
 msgstr "Zai_mportuj do kalendarza"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:441
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:453
 msgid "I_mport to Tasks"
 msgstr "Zai_mportuj do zadaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:467
-msgid "Selected Calendars for Reminders"
-msgstr "Kalendarze, dla ktÃrych zostanÄ uruchamiane przypomnienia"
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:407
+msgid "Selected Calendars for Alarms"
+msgstr "Kalendarze, dla ktÃrych zostanÄ uruchamiane alarmy"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:891
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:829
 msgid "Ti_me and date:"
 msgstr "Data i _czas:"
 
-#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:892
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.c:830
 msgid "_Date only:"
 msgstr "Tylko _data:"
 
@@ -16148,7 +15139,7 @@ msgid "_24 hour"
 msgstr "_24-godzinny"
 
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:25
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1679
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1743
 msgid "Work Week"
 msgstr "TydzieÅ roboczy"
 
@@ -16242,6 +15233,10 @@ msgstr "Prze_wijanie widoku miesiÄca o tydzieÅ"
 msgid "Display"
 msgstr "WyÅwietlanie"
 
+#: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:56
+msgid "Task List"
+msgstr "Lista zadaÅ"
+
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:57
 msgid "Highlight t_asks due today"
 msgstr "WyrÃÅnianie zadaÅ na _dziÅ"
@@ -16300,92 +15295,71 @@ msgstr ""
 msgid "Publishing Information"
 msgstr "Publikowanie informacji"
 
-#. Create the Webcal source group
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:123
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:198
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:114
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:155
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:110
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:164
-msgid "On The Web"
-msgstr "W sieci"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:125
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:127
-msgid "Weather"
-msgstr "Pogoda"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:212
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:66
-msgid "Birthdays & Anniversaries"
-msgstr "Urodziny i rocznice"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:451
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:278
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:192
+msgid "New Calendar"
+msgstr "Nowy kalendarz"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:287
 msgctxt "New"
 msgid "_Appointment"
 msgstr "_Spotkanie"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:453
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1484
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:289
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1548
 msgid "Create a new appointment"
 msgstr "Tworzy nowe spotkanie"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:458
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:294
 msgctxt "New"
 msgid "All Day A_ppointment"
 msgstr "Spotkanie _caÅodniowe"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:460
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:296
 msgid "Create a new all-day appointment"
 msgstr "Tworzy nowe spotkanie caÅodniowe"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:465
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:301
 msgctxt "New"
 msgid "M_eeting"
 msgstr "Ze_branie"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:467
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:303
 msgid "Create a new meeting request"
 msgstr "Tworzy nowÄ proÅbÄ o zebranie"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:475
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:311
 msgctxt "New"
 msgid "Cale_ndar"
 msgstr "Kal_endarz"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:477
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1379
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:313
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1422
 msgid "Create a new calendar"
 msgstr "Tworzy nowy kalendarz"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:800
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:597
 msgid "Calendar and Tasks"
 msgstr "Kalendarz i zadania"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:190
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:211
 msgid "Loading calendars"
 msgstr "Wczytywanie kalendarzy"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:761
-msgid "_New Calendar..."
-msgstr "_Nowy kalendarz..."
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:778
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:731
 msgid "Calendar Selector"
 msgstr "WybÃr kalendarza"
 
-#. Translators: The string field is a URI.
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:1114
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:1090
 #, c-format
-msgid "Opening calendar at %s"
-msgstr "Otwieranie kalendarza spod adresu %s"
+msgid "Opening calendar '%s'"
+msgstr "Otwieranie kalendarza \"%s\""
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:232
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:261
-msgid "Print"
-msgstr "Wydrukuj"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:292
+msgid "Calendar Properties"
+msgstr "WÅaÅciwoÅci kalendarza"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:320
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:323
 msgid ""
 "This operation will permanently erase all events older than the selected "
 "amount of time. If you continue, you will not be able to recover these "
@@ -16397,487 +15371,547 @@ msgstr ""
 
 #. Translators: This is the first part of the sentence:
 #. * "Purge events older than <<spin-button>> days"
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:337
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:340
 msgid "Purge events older than"
 msgstr "UsuniÄcie wydarzeÅ starszych niÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:564
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:591
 msgid "Copying Items"
 msgstr "Kopiowanie elementÃw"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:848
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:885
 msgid "Moving Items"
 msgstr "Przenoszenie elementÃw"
 
 #. Translators: Default filename part saving an event to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1175
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1218
 msgid "event"
 msgstr "wydarzenie"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1177
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:219
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:286
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:524
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:641
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1220
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:231
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:298
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:549
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:666
 msgid "Save as iCalendar"
 msgstr "Zapisz jako iCalendar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1335
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:605
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1378
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:630
 msgid "_Copy..."
 msgstr "S_kopiuj..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1342
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1385
 msgid "D_elete Calendar"
 msgstr "U_suÅ kalendarz"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1344
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1387
 msgid "Delete the selected calendar"
 msgstr "Usuwa wybrany kalendarz"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1351
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1394
 msgid "Go Back"
 msgstr "Wstecz"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1358
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1401
 msgid "Go Forward"
 msgstr "NaprzÃd"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1365
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1408
 msgid "Select today"
 msgstr "Dzisiaj"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1370
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1413
 msgid "Select _Date"
 msgstr "Wybierz _datÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1372
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1415
 msgid "Select a specific date"
 msgstr "Wybiera okreÅlonÄ datÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1377
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1420
 msgid "_New Calendar"
 msgstr "_Nowy kalendarz"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1391
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:813
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1434
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:838
 msgid "Purg_e"
 msgstr "Wy_czyÅÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1393
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1436
 msgid "Purge old appointments and meetings"
 msgstr "Usuwa stare spotkania i zebrania"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1398
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:633
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:757
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1441
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:658
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:782
 msgid "Re_fresh"
 msgstr "O_dÅwieÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1400
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1443
 msgid "Refresh the selected calendar"
 msgstr "OdÅwieÅa wybrany kalendarz"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1407
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1450
 msgid "Rename the selected calendar"
 msgstr "Zmienia nazwÄ wybranego kalendarza"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1412
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1455
+msgid "Find _next"
+msgstr "ZnajdÅ _nastÄpne"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1457
+msgid "Find next occurrence of the current search string"
+msgstr "Znajduje nastÄpne wystÄpienie obecnie wyszukiwanego tekstu"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1462
+msgid "Find _previous"
+msgstr "ZnajdÅ p_oprzednie"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1464
+msgid "Find previous occurrence of the current search string"
+msgstr "Znajduje poprzednie wystÄpienie obecnie wyszukiwanego tekstu"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1469
+msgid "Stop _running search"
+msgstr "Zat_rzymaj uruchomione wyszukiwanie"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1471
+msgid "Stop currently running search"
+msgstr "Zatrzymuje obecnie uruchomione wyszukiwanie"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1476
 msgid "Show _Only This Calendar"
 msgstr "WyÅwietlanie tylk_o tego kalendarza"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1419
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1483
 msgid "Cop_y to Calendar..."
 msgstr "S_kopiuj do kalendarza..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1426
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1490
 msgid "_Delegate Meeting..."
 msgstr "_Deleguj zebranie..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1433
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1497
 msgid "_Delete Appointment"
 msgstr "_UsuÅ spotkanie"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1435
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1499
 msgid "Delete selected appointments"
 msgstr "Usuwa wybrane spotkanie"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1440
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1504
 msgid "Delete This _Occurrence"
 msgstr "UsuÅ to _wystÄpienie"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1442
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1506
 msgid "Delete this occurrence"
 msgstr "Usuwa to wystÄpienie"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1447
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1511
 msgid "Delete All Occ_urrences"
 msgstr "UsuÅ w_szystkie wystÄpienia"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1449
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1513
 msgid "Delete all occurrences"
 msgstr "Usuwa wszystkie wystÄpienia"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1454
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1518
 msgid "New All Day _Event..."
 msgstr "Nowe wydarzenie _caÅodniowe..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1456
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1520
 msgid "Create a new all day event"
 msgstr "Tworzy nowe wydarzenie caÅodniowe"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1461
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:253
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:326
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:598
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:722
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1525
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:265
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:338
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:623
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:747
 msgid "_Forward as iCalendar..."
 msgstr "_PrzekaÅ jako iCalendar..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1468
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1532
 msgid "New _Meeting..."
 msgstr "Nowe ze_branie..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1470
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1534
 msgid "Create a new meeting"
 msgstr "Tworzy nowe zebranie"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1475
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1539
 msgid "Mo_ve to Calendar..."
 msgstr "P_rzenieÅ do kalendarza..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1482
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1546
 msgid "New _Appointment..."
 msgstr "Nowe _spotkanie..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1489
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1553
 msgid "Make this Occurrence _Movable"
 msgstr "UczyÅ to wystÄpienie p_rzenoÅnym"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1496
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1560
 msgid "_Open Appointment"
 msgstr "_OtwÃrz spotkanie"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1498
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1562
 msgid "View the current appointment"
 msgstr "WyÅwietla bieÅÄce spotkanie"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1503
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1567
 msgid "_Reply"
 msgstr "_Odpowiedz"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1517
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1581
 msgid "_Schedule Meeting..."
 msgstr "Zap_lanuj zebranie..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1519
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1583
 msgid "Converts an appointment to a meeting"
 msgstr "PrzeksztaÅca spotkanie w zebranie"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1524
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1588
 msgid "Conv_ert to Appointment..."
 msgstr "Prz_eksztaÅÄ w zebranie..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1526
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1590
 msgid "Converts a meeting to an appointment"
 msgstr "PrzeksztaÅca zebranie w spotkanie"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1531
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1595
 msgid "Quit"
 msgstr "ZakoÅcz"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1651
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1715
 msgid "Day"
 msgstr "DzieÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1653
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1717
 msgid "Show one day"
 msgstr "WyÅwietla jeden dzieÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1658
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1722
 msgid "List"
 msgstr "Lista"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1660
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1724
 msgid "Show as list"
 msgstr "WyÅwietla jako listÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1665
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1729
 msgid "Month"
 msgstr "MiesiÄc"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1667
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1731
 msgid "Show one month"
 msgstr "WyÅwietla jeden miesiÄc"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1672
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1736
 msgid "Week"
 msgstr "TydzieÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1674
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1738
 msgid "Show one week"
 msgstr "WyÅwietla jeden tydzieÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1681
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1745
 msgid "Show one work week"
 msgstr "WyÅwietla jeden tydzieÅ roboczy"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1689
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1753
 msgid "Active Appointments"
 msgstr "Aktywne spotkania"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1703
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1767
 msgid "Next 7 Days' Appointments"
 msgstr "Spotkania w nastÄpnych 7 dniach"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1710
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1774
 msgid "Occurs Less Than 5 Times"
 msgstr "WystÄpuje mniej niÅ 5 razy"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1741
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:795
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:994
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1805
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:820
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1019
 msgid "Description contains"
 msgstr "Opis zawiera"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1748
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:802
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1001
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1812
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:827
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1026
 msgid "Summary contains"
 msgstr "Podsumowanie zawiera"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1760
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1824
 msgid "Print this calendar"
 msgstr "Drukuje zawartoÅÄ kalendarza"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1767
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1831
 msgid "Preview the calendar to be printed"
 msgstr "WyÅwietla podglÄd kalendarza w postaci przygotowanej do druku"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1789
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:294
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:381
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:843
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1042
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1853
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:306
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:393
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:868
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1067
 msgid "_Save as iCalendar..."
 msgstr "_Zapisz jako iCalendar..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1866
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1930
 msgid "Go To"
 msgstr "PrzejdÅ do"
 
 #. Translators: Default filename part saving a memo to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:217
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:522
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:229
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:547
 msgid "memo"
 msgstr "notatka"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:260
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:654
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:272
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:679
 msgid "New _Memo"
 msgstr "_Nowa notatka"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:262
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:310
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:656
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:274
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:204
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:681
 msgid "Create a new memo"
 msgstr "Tworzy nowÄ notatkÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:267
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:661
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:279
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:686
 msgid "_Open Memo"
 msgstr "_OtwÃrz notatkÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:269
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:663
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:281
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:688
 msgid "View the selected memo"
 msgstr "WyÅwietla zaznaczonÄ notatkÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:274
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:361
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:668
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:806
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:286
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:373
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:693
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:831
 msgid "Open _Web Page"
 msgstr "_OtwÃrz stronÄ WWW"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:286
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:828
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:298
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:853
 msgid "Print the selected memo"
 msgstr "Drukuje wybranÄ notatkÄ"
 
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1477
+msgid "Searching next matching event"
+msgstr "Wyszukiwanie nastÄpnego pasujÄcego wydarzenia"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1478
+msgid "Searching previous matching event"
+msgstr "Wyszukiwanie poprzedniego pasujÄcego wydarzenia"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1499
+#, c-format
+msgid "Cannot find matching event in the next %d year"
+msgid_plural "Cannot find matching event in the next %d years"
+msgstr[0] "Nie moÅna odnaleÅÄ pasujÄcego wydarzenia w nastÄpnym %d roku"
+msgstr[1] "Nie moÅna odnaleÅÄ pasujÄcego wydarzenia w nastÄpnych %d latach"
+msgstr[2] "Nie moÅna odnaleÅÄ pasujÄcego wydarzenia w nastÄpnych %d latach"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1503
+#, c-format
+msgid "Cannot find matching event in the previous %d year"
+msgid_plural "Cannot find matching event in the previous %d years"
+msgstr[0] "Nie moÅna odnaleÅÄ pasujÄcego wydarzenia w poprzednim %d roku"
+msgstr[1] "Nie moÅna odnaleÅÄ pasujÄcego wydarzenia w poprzednich %d latach"
+msgstr[2] "Nie moÅna odnaleÅÄ pasujÄcego wydarzenia w poprzednich %d latach"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1528
+msgid "Cannot search with no active calendar"
+msgstr "Nie moÅna wyszukiwaÄ bez aktywnego kalendarza"
+
 #. Translators: Default filename part saving a task to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
 #. Translators: Default filename part saving a task to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:284
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:639
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:296
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:664
 msgid "task"
 msgstr "zadanie"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:319
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:701
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:331
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:726
 msgid "_Assign Task"
 msgstr "P_rzypisz zadanie"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:333
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:778
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:345
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:803
 msgid "_Mark as Complete"
 msgstr "Oznacz jako ukoÅcz_onÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:335
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:780
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:347
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:805
 msgid "Mark selected tasks as complete"
 msgstr "Oznacza wybrane zadania jako ukoÅczone"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:340
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:352
 msgid "_Mark as Incomplete"
 msgstr "Oznacz jako _nieukoÅczone"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:342
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:787
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:354
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:812
 msgid "Mark selected tasks as incomplete"
 msgstr "Oznacza wybrane zadania jako nieukoÅczone"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:347
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:792
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:359
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:817
 msgid "New _Task"
 msgstr "Nowe _zadanie"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:349
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:305
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:794
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:361
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:201
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:819
 msgid "Create a new task"
 msgstr "Tworzy nowe zadanie"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:354
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:799
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:366
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:824
 msgid "_Open Task"
 msgstr "_OtwÃrz zadanie"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:356
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:801
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:368
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:826
 msgid "View the selected task"
 msgstr "WyÅwietla zaznaczone zadania"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:373
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1027
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:385
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1052
 msgid "Print the selected task"
 msgstr "Drukuje wybrane zadanie"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:308
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:193
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:217
+msgid "New Memo List"
+msgstr "Nowa lista notatek"
+
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:202
 msgctxt "New"
 msgid "Mem_o"
 msgstr "N_otatka"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:315
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:209
 msgctxt "New"
 msgid "_Shared Memo"
 msgstr "Notatka _wspÃÅdzielona"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:317
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:211
 msgid "Create a new shared memo"
 msgstr "Tworzy nowÄ notatkÄ wspÃÅdzielonÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:325
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:219
 msgctxt "New"
 msgid "Memo Li_st"
 msgstr "Li_sta notatek"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:327
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:621
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:221
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:646
 msgid "Create a new memo list"
 msgstr "Tworzy nowÄ listÄ notatek"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:186
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:206
 msgid "Loading memos"
 msgstr "Wczytywanie notatek"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:703
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:663
 msgid "Memo List Selector"
 msgstr "WybÃr ÅrÃdÅa notek"
 
-#. Translators: The string field is a URI.
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:1001
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:975
 #, c-format
-msgid "Opening memos at %s"
-msgstr "Otwieranie notatek z %s"
+msgid "Opening memo list '%s'"
+msgstr "Otwieranie listy notatek \"%s\""
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:231
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:246
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:233
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:248
 msgid "Print Memos"
 msgstr "Drukuj notatki"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:584
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:289
+msgid "Memo List Properties"
+msgstr "WÅaÅciwoÅci listy notatek"
+
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:609
 msgid "_Delete Memo"
 msgstr "_UsuÅ notatkÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:591
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:616
 msgid "_Find in Memo..."
 msgstr "_ZnajdÅ w notatce..."
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:593
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:618
 msgid "Search for text in the displayed memo"
 msgstr "Wyszukuje tekst w treÅci wyÅwietlanej notatki"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:612
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:637
 msgid "D_elete Memo List"
 msgstr "U_suÅ listÄ notatek"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:614
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:639
 msgid "Delete the selected memo list"
 msgstr "Usuwa wybranÄ listÄ notatek"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:619
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:644
 msgid "_New Memo List"
 msgstr "_Nowa lista notatek"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:635
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:660
 msgid "Refresh the selected memo list"
 msgstr "OdÅwieÅa wybranÄ listÄ notatek"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:642
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:667
 msgid "Rename the selected memo list"
 msgstr "Zmienia nazwÄ wybranej listy notatek"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:647
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:672
 msgid "Show _Only This Memo List"
 msgstr "WyÅwietlanie tylk_o tej listy notatek"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:726
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:751
 msgid "Memo _Preview"
 msgstr "_PodglÄd notatki"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:728
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:753
 msgid "Show memo preview pane"
 msgstr "WyÅwietlanie panelu podglÄdu notatki"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:749
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:774
 msgid "Show memo preview below the memo list"
 msgstr "WyÅwietla podglÄd notatki pod listÄ notatek"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:756
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:781
 msgid "Show memo preview alongside the memo list"
 msgstr "WyÅwietla podglÄd notatki obok listy notatek"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:814
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:839
 msgid "Print the list of memos"
 msgstr "Drukuje listÄ notatek"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:821
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:846
 msgid "Preview the list of memos to be printed"
 msgstr "WyÅwietla podglÄd wydruku listy notatek"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:227
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:236
 msgid "Delete Memos"
 msgstr "UsuÅ notatki"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:229
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:238
 msgid "Delete Memo"
 msgstr "UsuÅ notatkÄ"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:424
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:428
 #, c-format
 msgid "%d memo"
 msgid_plural "%d memos"
@@ -16885,56 +15919,64 @@ msgstr[0] "%d notatka"
 msgstr[1] "%d notatki"
 msgstr[2] "%d notatek"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:428
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:609
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-private.c:432
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:613
 #, c-format
 msgid "%d selected"
 msgstr "%d zaznaczono"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:303
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:190
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:240
+msgid "New Task List"
+msgstr "Nowa lista zadaÅ"
+
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:199
 msgctxt "New"
 msgid "_Task"
 msgstr "_Zadanie"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:310
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:206
 msgctxt "New"
 msgid "Assigne_d Task"
 msgstr "Przypisane za_danie"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:312
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:208
 msgid "Create a new assigned task"
 msgstr "Tworzy nowe przypisane zadanie"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:320
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:216
 msgctxt "New"
 msgid "Tas_k List"
 msgstr "Li_sta zadaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:322
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:745
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:218
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:770
 msgid "Create a new task list"
 msgstr "Tworzy nowÄ listÄ zadaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:186
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:206
 msgid "Loading tasks"
 msgstr "Wczytywanie zadaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:703
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:663
 msgid "Task List Selector"
 msgstr "WybÃr listy zadaÅ"
 
-#. Translators: The string field is a URI.
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:1002
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:975
 #, c-format
-msgid "Opening tasks at %s"
-msgstr "Otwieranie zadaÅ z %s"
+msgid "Opening task list '%s'"
+msgstr "Otwieranie listy zadaÅ \"%s\""
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:254
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:269
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:256
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:271
 msgid "Print Tasks"
 msgstr "Wydrukuj zadania"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:583
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:312
+msgid "Task List Properties"
+msgstr "WÅaÅciwoÅci listy zadaÅ"
+
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:608
 msgid ""
 "This operation will permanently erase all tasks marked as completed. If you "
 "continue, you will not be able to recover these tasks.\n"
@@ -16947,2514 +15989,2360 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Na pewno usunÄÄ te zadania?"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:590
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:615
 msgid "Do not ask me again"
 msgstr "Bez ponownego pytania"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:708
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:733
 msgid "_Delete Task"
 msgstr "_UsuÅ zadanie"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:715
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:740
 msgid "_Find in Task..."
 msgstr "_ZnajdÅ w zadaniu..."
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:717
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:742
 msgid "Search for text in the displayed task"
 msgstr "Wyszukuje tekst w wyÅwietlanym zadaniu"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:729
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:754
 msgid "Copy..."
 msgstr "Skopiuj..."
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:736
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:761
 msgid "D_elete Task List"
 msgstr "U_suÅ listÄ zadaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:738
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:763
 msgid "Delete the selected task list"
 msgstr "Usuwa wybranÄ listÄ zadaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:743
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:768
 msgid "_New Task List"
 msgstr "_Nowa lista zadaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:759
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:784
 msgid "Refresh the selected task list"
 msgstr "OdÅwieÅa wybranÄ listÄ zadaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:766
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:791
 msgid "Rename the selected task list"
 msgstr "Zmienia nazwÄ wybranej listy zadaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:771
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:796
 msgid "Show _Only This Task List"
 msgstr "WyÅwietlanie tylk_o tej listy zadaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:785
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:810
 msgid "Mar_k as Incomplete"
 msgstr "Oznacz jako _nieukoÅczone"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:815
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:840
 msgid "Delete completed tasks"
 msgstr "Usuwa ukoÅczone zadania"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:890
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:915
 msgid "Task _Preview"
 msgstr "_PodglÄd zadania"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:892
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:917
 msgid "Show task preview pane"
 msgstr "WyÅwietlanie panelu podglÄdu zadania"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:913
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:938
 msgid "Show task preview below the task list"
 msgstr "WyÅwietla podglÄd zadania pod listÄ zadaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:920
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:945
 msgid "Show task preview alongside the task list"
 msgstr "WyÅwietla podglÄd zadania obok listy zadaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:928
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:953
 msgid "Active Tasks"
 msgstr "Aktywne zadania"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:942
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:967
 msgid "Completed Tasks"
 msgstr "UkoÅczone zadania"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:949
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:974
 msgid "Next 7 Days' Tasks"
 msgstr "Zadania na nastÄpne 7 dni"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:956
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:981
 msgid "Overdue Tasks"
 msgstr "ZalegÅe zadania"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:963
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:988
 msgid "Tasks with Attachments"
 msgstr "Zadania z zaÅÄcznikami"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1013
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1038
 msgid "Print the list of tasks"
 msgstr "Drukuje listÄ zadaÅ"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1020
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1045
 msgid "Preview the list of tasks to be printed"
 msgstr "WyÅwietla podglÄd list zadaÅ w postaci przygotowanej do druku"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:362
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:371
 msgid "Delete Tasks"
 msgstr "UsuÅ zadania"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:364
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:373
 msgid "Delete Task"
 msgstr "UsuÅ zadanie"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:498
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:502
 msgid "Expunging"
-msgstr "Oczyszczanie"
-
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:605
-#, c-format
-msgid "%d task"
-msgid_plural "%d tasks"
-msgstr[0] "%d zadanie"
-msgstr[1] "%d zadania"
-msgstr[2] "%d zadaÅ"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:389
-#, c-format
-msgid "%d attached message"
-msgid_plural "%d attached messages"
-msgstr[0] "%d zaÅÄczona wiadomoÅÄ"
-msgstr[1] "%d zaÅÄczone wiadomoÅci"
-msgstr[2] "%d zaÅÄczonych wiadomoÅci"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:230
-msgctxt "New"
-msgid "_Mail Message"
-msgstr "_WiadomoÅÄ"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:232
-msgid "Compose a new mail message"
-msgstr "Tworzy nowÄ wiadomoÅÄ"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:240
-msgctxt "New"
-msgid "Mail Acco_unt"
-msgstr "K_onto pocztowe"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:242
-msgid "Create a new mail account"
-msgstr "Tworzy nowe konto pocztowe"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:247
-msgctxt "New"
-msgid "Mail _Folder"
-msgstr "Katalog wiado_moÅci"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:249
-msgid "Create a new mail folder"
-msgstr "Tworzy nowy katalog wiadomoÅci"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:464
-msgid "Mail Accounts"
-msgstr "Konta pocztowe"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:473
-msgid "Mail Preferences"
-msgstr "Preferencje poczty"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:482
-msgid "Composer Preferences"
-msgstr "Preferencje edytora"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:491
-msgid "Network Preferences"
-msgstr "Preferencje sieci"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:725
-msgid "Evolution Account Assistant"
-msgstr "Asystent kont programu Evolution"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:771
-msgid "Account Editor"
-msgstr "Edytor kont"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1180
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:947
-msgid "_Disable Account"
-msgstr "_WyÅÄcz konto"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1182
-msgid "Disable this account"
-msgstr "WyÅÄcza to konto"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1189
-msgid "Permanently remove all the deleted messages from all folders"
-msgstr "Trwale usuwa wiadomoÅci do usuniÄcia ze wszystkich katalogÃw"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1196
-msgid "Edit properties of this account"
-msgstr "Modyfikuje wÅaÅciwoÅci tego konta"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1201
-msgid "_Download Messages for Offline Usage"
-msgstr "_Pobierz wiadomoÅci do trybu offline"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1203
-msgid "Download messages of accounts and folders marked for offline usage"
-msgstr "Pobiera wiadomoÅci z kont i katalogÃw zaznaczonych do trybu offline"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1208
-msgid "Fl_ush Outbox"
-msgstr "WyÅlij wy_chodzÄce"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1215
-msgid "_Copy Folder To..."
-msgstr "S_kopiuj katalog do..."
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1217
-msgid "Copy the selected folder into another folder"
-msgstr "Kopiuje zaznaczony katalog do innego katalogu"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1224
-msgid "Permanently remove this folder"
-msgstr "Trwale usuwa dany katalog"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1229
-msgid "E_xpunge"
-msgstr "OprÃÅn_ij"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1231
-msgid "Permanently remove all deleted messages from this folder"
-msgstr "Trwale usuwa z bieÅÄcego katalogu wiadomoÅci oznaczone do usuniÄcia"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1236
-msgid "Mar_k All Messages as Read"
-msgstr "_Oznacz wszystkie wiadomoÅci jako przeczytane"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1238
-msgid "Mark all messages in the folder as read"
-msgstr "Oznacza wszystkie wiadomoÅci w katalogu jako przeczytane"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1243
-msgid "_Move Folder To..."
-msgstr "P_rzenieÅ katalog do..."
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1245
-msgid "Move the selected folder into another folder"
-msgstr "Przenosi zaznaczony katalog do innego katalogu"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1250
-msgid "_New..."
-msgstr "_Nowy..."
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1252
-msgid "Create a new folder for storing mail"
-msgstr "Tworzy nowy katalog wiadomoÅci"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1259
-msgid "Change the properties of this folder"
-msgstr "Zmienia wÅaÅciwoÅci katalogu"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1266
-msgid "Refresh the folder"
-msgstr "OdÅwieÅanie katalogu"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1273
-msgid "Change the name of this folder"
-msgstr "Zmienia nazwÄ katalogu"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1278
-msgid "Select Message _Thread"
-msgstr "Zaznacz wÄt_ek"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1280
-msgid "Select all messages in the same thread as the selected message"
-msgstr "Zaznacza wszystkie wiadomoÅci w bieÅÄcym wÄtku"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1285
-msgid "Select Message S_ubthread"
-msgstr "Zazna_cz podwÄtek"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1287
-msgid "Select all replies to the currently selected message"
-msgstr "Zaznacza wszystkie odpowiedzi na zaznaczonÄ wiadomoÅÄ"
+msgstr "Oczyszczanie"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1299
-msgid "Empty _Trash"
-msgstr "_OprÃÅnij kosz"
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-private.c:609
+#, c-format
+msgid "%d task"
+msgid_plural "%d tasks"
+msgstr[0] "%d zadanie"
+msgstr[1] "%d zadania"
+msgstr[2] "%d zadaÅ"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1301
-msgid "Permanently remove all the deleted messages from all accounts"
-msgstr "Trwale usuwa wiadomoÅci do usuniÄcia ze wszystkich kont"
+#: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:225
+#: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:395
+msgid "IMAP Headers"
+msgstr "NagÅÃwki IMAP"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1306
-msgid "_New Label"
-msgstr "_Nowa etykieta"
+#: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:233
+msgid ""
+"Select a predefined set of IMAP headers to fetch.\n"
+"Note, larger sets of headers take longer to download."
+msgstr ""
+"ProszÄ wybraÄ wczeÅniej okreÅlony zestaw nagÅÃwkÃw IMAP do pobrania.\n"
+"ProszÄ zauwaÅyÄ, Åe wiÄksze zestawy nagÅÃwkÃw zajmujÄ wiÄcej czasu do "
+"pobrania."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1315
-msgid "N_one"
-msgstr "B_rak"
+#: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:243
+msgid "_Fetch All Headers"
+msgstr "Pobierz _wszystkie nagÅÃwki"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1329
-msgid "_Manage Subscriptions"
-msgstr "_ZarzÄdzaj subskrypcjami"
+#: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:257
+msgid "_Basic Headers (fastest)"
+msgstr "_Podstawowe nagÅÃwki (najszybciej)"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1331
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1408
-msgid "Subscribe or unsubscribe to folders on remote servers"
+#: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:271
+msgid "Use this if you are not filtering any mailing lists."
 msgstr ""
-"Pozwala na subskrybowanie lub usuwanie subskrypcji katalogÃw na zdalnych "
-"serwerach"
+"Opcja polecana dla osÃb nie korzystajÄcych z filtrÃw w listach dyskusyjnych."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1336
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1357
-msgid "Send / _Receive"
-msgstr "WyÅlij/_odbierz"
+#: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:281
+msgid "Basic and _Mailing List Headers (default)"
+msgstr "N_agÅÃwki podstawowe i dla list dyskusyjnych (domyÅlne)"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1338
-msgid "Send queued items and retrieve new items"
-msgstr "WysyÅa wiadomoÅci z kolejki i pobiera nowe"
+#: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:330
+msgid "Custom Headers"
+msgstr "WÅasne nagÅÃwki"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1343
-msgid "R_eceive All"
-msgstr "Odbi_erz wszystko"
+#: ../modules/imap-features/e-mail-config-imap-headers-page.c:338
+msgid ""
+"Specify any extra headers to fetch in addition to the predefined set of "
+"headers selected above."
+msgstr ""
+"ProszÄ okreÅliÄ dodatkowe nagÅÃwki do pobrania, jako dodatek do wczeÅniej "
+"okreÅlonego zestawu nagÅÃwkÃw wybranego powyÅej."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1345
-msgid "Receive new items from all accounts"
-msgstr "Odbiera nowe elementy ze wszystkich kont"
+#: ../modules/itip-formatter/e-mail-formatter-itip.c:137
+msgid "ITIP"
+msgstr "ITIP"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1350
-msgid "_Send All"
-msgstr "_WyÅlij wszystko"
+#: ../modules/itip-formatter/e-mail-formatter-itip.c:143
+msgid "Display part as an invitation"
+msgstr "WyÅwietlanie czÄÅci jako zaproszenie"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1352
-msgid "Send queued items in all accounts"
-msgstr "WysyÅa wiadomoÅci z kolejki we wszystkich kontach"
+#. strftime format of a time,
+#. * in 24-hour format, without seconds.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:240
+msgid "Today %H:%M"
+msgstr "DziÅ o %H:%M"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1378
-#: ../widgets/misc/e-activity-proxy.c:313
-msgid "Cancel"
-msgstr "Anuluj"
+#. strftime format of a time,
+#. * in 24-hour format.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:244
+msgid "Today %H:%M:%S"
+msgstr "DziÅ o %H:%M:%S"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1380
-msgid "Cancel the current mail operation"
-msgstr "Anuluje bieÅÄce dziaÅanie na wiadomoÅci"
+#. strftime format of a time,
+#. * in 12-hour format.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:253
+msgid "Today %l:%M:%S %p"
+msgstr "DziÅ o %l:%M:%S %p"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1385
-msgid "Collapse All _Threads"
-msgstr "_ZwiÅ wszystkie wÄtki"
+#. strftime format of a time,
+#. * in 24-hour format, without seconds.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:268
+msgid "Tomorrow %H:%M"
+msgstr "Jutro o %H:%M"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1387
-msgid "Collapse all message threads"
-msgstr "Zwija wszystkie wÄtki"
+#. strftime format of a time,
+#. * in 24-hour format.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:272
+msgid "Tomorrow %H:%M:%S"
+msgstr "Jutro o %H:%M:%S"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1392
-msgid "E_xpand All Threads"
-msgstr "_RozwiÅ wszystkie wÄtki"
+#. strftime format of a time,
+#. * in 12-hour format, without seconds.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:277
+msgid "Tomorrow %l:%M %p"
+msgstr "Jutro o %l:%M %p"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1394
-msgid "Expand all message threads"
-msgstr "Rozwija wszystkie wÄtki"
+#. strftime format of a time,
+#. * in 12-hour format.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:281
+msgid "Tomorrow %l:%M:%S %p"
+msgstr "Jutro o %l:%M:%S %p"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1399
-msgid "_Message Filters"
-msgstr "_Filtry wiadomoÅci"
+#. strftime format of a weekday.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:300
+#, c-format
+msgid "%A"
+msgstr "%A"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1401
-msgid "Create or edit rules for filtering new mail"
-msgstr "Pozwala na utworzenie lub modyfikacjÄ reguÅ filtrowania wiadomoÅci"
+#. strftime format of a weekday and a
+#. * time, in 24-hour format, without seconds.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:305
+msgid "%A %H:%M"
+msgstr "%A %H:%M"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1406
-msgid "_Subscriptions..."
-msgstr "_Subskrypcje..."
+#. strftime format of a weekday and a
+#. * time, in 24-hour format.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:309
+msgid "%A %H:%M:%S"
+msgstr "%A %H:%M:%S"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1415
-msgid "F_older"
-msgstr "_Katalog"
+#. strftime format of a weekday and a
+#. * time, in 12-hour format, without seconds.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:314
+msgid "%A %l:%M %p"
+msgstr "%A %l:%M %p"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1422
-msgid "_Label"
-msgstr "_Etykieta"
+#. strftime format of a weekday and a
+#. * time, in 12-hour format.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:318
+msgid "%A %l:%M:%S %p"
+msgstr "%A %l:%M:%S %p"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1439
-msgid "C_reate Search Folder From Search..."
-msgstr "_UtwÃrz katalog z wyszukiwania..."
+#. strftime format of a weekday and a date
+#. * without a year.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:327
+msgid "%A, %B %e"
+msgstr "%A, %e %B"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1446
-msgid "Search F_olders"
-msgstr "Katalogi _wyszukiwania"
+#. strftime format of a weekday, a date
+#. * without a year and a time,
+#. * in 24-hour format, without seconds.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:333
+msgid "%A, %B %e %H:%M"
+msgstr "%A, %e %B %H:%M"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1448
-msgid "Create or edit search folder definitions"
-msgstr "Tworzy lub modyfikuje definicje katalogÃw wyszukiwania"
+#. strftime format of a weekday, a date without a year
+#. * and a time, in 24-hour format.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:337
+msgid "%A, %B %e %H:%M:%S"
+msgstr "%A, %e %B %H:%M:%S"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1483
-msgid "_New Folder..."
-msgstr "_Nowy katalog..."
+#. strftime format of a weekday, a date without a year
+#. * and a time, in 12-hour format, without seconds.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:342
+msgid "%A, %B %e %l:%M %p"
+msgstr "%A, %e %B %l:%M %p"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1511
-msgid "Show Message _Preview"
-msgstr "_PodglÄd wiadomoÅci"
+#. strftime format of a weekday, a date without a year
+#. * and a time, in 12-hour format.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:346
+msgid "%A, %B %e %l:%M:%S %p"
+msgstr "%A, %e %B %l:%M:%S %p"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1513
-msgid "Show message preview pane"
-msgstr "WyÅwietla panel podglÄdu wiadomoÅci"
+#. strftime format of a weekday and a date.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:352
+msgid "%A, %B %e, %Y"
+msgstr "%A, %e %B %Y"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1519
-msgid "Show _Deleted Messages"
-msgstr "WyÅwietlanie _usuniÄtych wiadomoÅci"
+#. strftime format of a weekday, a date and a
+#. * time, in 24-hour format, without seconds.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:357
+msgid "%A, %B %e, %Y %H:%M"
+msgstr "%A, %e %B %Y %H:%M"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1521
-msgid "Show deleted messages with a line through them"
-msgstr "WyÅwietla usuniÄte wiadomoÅci z przekreÅleniem"
+#. strftime format of a weekday, a date and a
+#. * time, in 24-hour format.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:361
+msgid "%A, %B %e, %Y %H:%M:%S"
+msgstr "%A, %e %B %Y %H:%M:%S"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1527
-msgid "_Group By Threads"
-msgstr "_Grupuj wedÅug wÄtkÃw"
+#. strftime format of a weekday, a date and a
+#. * time, in 12-hour format, without seconds.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:366
+msgid "%A, %B %e, %Y %l:%M %p"
+msgstr "%A, %e %B %Y %l:%M %p"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1529
-msgid "Threaded message list"
-msgstr "WÄtkowana lista wiadomoÅci"
+#. strftime format of a weekday, a date and a
+#. * time, in 12-hour format.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:370
+msgid "%A, %B %e, %Y %l:%M:%S %p"
+msgstr "%A, %e %B %Y %l:%M:%S %p"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1550
-msgid "Show message preview below the message list"
-msgstr "WyÅwietla podglÄd wiadomoÅci pod listÄ wiadomoÅci"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:408
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:409
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:498
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:499
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:588
+msgid "An unknown person"
+msgstr "Nieznana osoba"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1557
-msgid "Show message preview alongside the message list"
-msgstr "WyÅwietla podglÄd wiadomoÅci obok listy wiadomoÅci"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:413
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:503
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:592
+#, c-format
+msgid "Please respond on behalf of %s"
+msgstr "ProszÄ odpowiedzieÄ w imieniu %s"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1565
-msgid "All Messages"
-msgstr "Wszystkie wiadomoÅci"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:415
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:505
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:594
+#, c-format
+msgid "Received on behalf of %s"
+msgstr "Otrzymano w imieniu %s"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1572
-msgid "Important Messages"
-msgstr "WaÅne wiadomoÅci"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:420
+#, c-format
+msgid "%s through %s has published the following meeting information:"
+msgstr "%s przez %s opublikowaÅ nastÄpujÄcÄ informacjÄ o zebraniu:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1579
-msgid "Last 5 Days' Messages"
-msgstr "WiadomoÅci z ostatnich 5 dni"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:422
+#, c-format
+msgid "%s has published the following meeting information:"
+msgstr "%s opublikowaÅ nastÄpujÄcÄ informacjÄ o zebraniu:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1586
-msgid "Messages Not Junk"
-msgstr "WiadomoÅci poÅÄdane"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:427
+#, c-format
+msgid "%s has delegated the following meeting to you:"
+msgstr "%s delegowaÅ nastÄpujÄce zebranie:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1593
-msgid "Messages with Attachments"
-msgstr "WiadomoÅci z zaÅÄcznikami"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:430
+#, c-format
+msgid "%s through %s requests your presence at the following meeting:"
+msgstr "%s przez %s zwraca siÄ o TwojÄ obecnoÅÄ na nastÄpujÄcym zebraniu:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1600
-msgid "No Label"
-msgstr "Bez etykiety"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:432
+#, c-format
+msgid "%s requests your presence at the following meeting:"
+msgstr "%s zwraca siÄ o TwojÄ obecnoÅÄ na nastÄpujÄcym zebraniu:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1607
-msgid "Read Messages"
-msgstr "Przeczytane wiadomoÅci"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:438
+#, c-format
+msgid "%s through %s wishes to add to an existing meeting:"
+msgstr "%s przez %s chce dodania do istniejÄcego zebrania:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1614
-msgid "Recent Messages"
-msgstr "Ostatnie wiadomoÅci"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:440
+#, c-format
+msgid "%s wishes to add to an existing meeting:"
+msgstr "%s chce dodania do istniejÄcego zebrania:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1621
-msgid "Unread Messages"
-msgstr "Nieprzeczytane wiadomoÅci"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:444
+#, c-format
+msgid ""
+"%s through %s wishes to receive the latest information for the following "
+"meeting:"
+msgstr ""
+"%s przez %s chce otrzymaÄ najÅwieÅsze informacje o nastÄpujÄcym zebraniu:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1673
-msgid "Subject or Addresses contain"
-msgstr "Pola Temat lub Adresy zawierajÄ"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:446
+#, c-format
+msgid "%s wishes to receive the latest information for the following meeting:"
+msgstr "%s chce otrzymaÄ najÅwieÅsze informacje o nastÄpujÄcym zebraniu:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1683
-msgid "All Accounts"
-msgstr "Wszystkich kontach"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:450
+#, c-format
+msgid "%s through %s has sent back the following meeting response:"
+msgstr "%s przez %s odesÅaÅ nastÄpujÄcÄ odpowiedÅ odnoÅnie zebrania:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1690
-msgid "Current Account"
-msgstr "BieÅÄcym koncie"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:452
+#, c-format
+msgid "%s has sent back the following meeting response:"
+msgstr "%s odesÅaÅ nastÄpujÄcÄ odpowiedÅ odnoÅnie zebrania:"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:456
+#, c-format
+msgid "%s through %s has canceled the following meeting:"
+msgstr "%s przez %s anulowaÅ nastÄpujÄce zebranie:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1697
-msgid "Current Folder"
-msgstr "BieÅÄcym katalogu"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:458
+#, c-format
+msgid "%s has canceled the following meeting:"
+msgstr "%s anulowaÅ nastÄpujÄce zebranie:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:560
-msgid "All Account Search"
-msgstr "Wyszukiwanie we wszystkich kontach"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:462
+#, c-format
+msgid "%s through %s has proposed the following meeting changes."
+msgstr "%s przez %s zaproponowaÅ nastÄpujÄce zmiany zebrania."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:721
-msgid "Account Search"
-msgstr "Wyszukiwanie w koncie"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:464
+#, c-format
+msgid "%s has proposed the following meeting changes:"
+msgstr "%s zaproponowaÅ nastÄpujÄce zmiany zebrania:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:945
-msgid "Proxy _Logout"
-msgstr "_Wyloguj z peÅnomocnika"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:468
+#, c-format
+msgid "%s through %s has declined the following meeting changes:"
+msgstr "%s przez %s odrzuciÅ nastÄpujÄce zmiany zebrania:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1023
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:470
 #, c-format
-msgid "%d selected, "
-msgid_plural "%d selected, "
-msgstr[0] "%d zaznaczona, "
-msgstr[1] "%d zaznaczone, "
-msgstr[2] "%d zaznaczonych, "
+msgid "%s has declined the following meeting changes:"
+msgstr "%s odrzuciÅ nastÄpujÄce zmiany zebrania:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1034
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:510
 #, c-format
-msgid "%d deleted"
-msgid_plural "%d deleted"
-msgstr[0] "%d usuniÄta"
-msgstr[1] "%d usuniÄte"
-msgstr[2] "%d usuniÄtych"
+msgid "%s through %s has published the following task:"
+msgstr "%s przez %s opublikowaÅ nastÄpujÄce zadanie:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1040
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1047
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:512
 #, c-format
-msgid "%d junk"
-msgid_plural "%d junk"
-msgstr[0] "%d niechciana"
-msgstr[1] "%d niechciane"
-msgstr[2] "%d niechcianych"
+msgid "%s has published the following task:"
+msgstr "%s opublikowaÅ nastÄpujÄce zadanie:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1053
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:517
 #, c-format
-msgid "%d draft"
-msgid_plural "%d drafts"
-msgstr[0] "%d szkic"
-msgstr[1] "%d szkice"
-msgstr[2] "%d szkicÃw"
+msgid "%s requests the assignment of %s to the following task:"
+msgstr "%s zwraca siÄ o przypisanie %s do nastÄpujÄcego zadania:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1059
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:520
 #, c-format
-msgid "%d unsent"
-msgid_plural "%d unsent"
-msgstr[0] "%d niewysÅana"
-msgstr[1] "%d niewysÅane"
-msgstr[2] "%d niewysÅanych"
+msgid "%s through %s has assigned you a task:"
+msgstr "%s przez %s przypisaÅ Tobie zadanie:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1065
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:522
 #, c-format
-msgid "%d sent"
-msgid_plural "%d sent"
-msgstr[0] "%d wysÅana"
-msgstr[1] "%d wysÅane"
-msgstr[2] "%d wysÅanych"
+msgid "%s has assigned you a task:"
+msgstr "%s przypisaÅ Tobie zadanie:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1077
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:528
 #, c-format
-msgid "%d unread, "
-msgid_plural "%d unread, "
-msgstr[0] "%d nieprzeczytana, "
-msgstr[1] "%d nieprzeczytane, "
-msgstr[2] "%d nieprzeczytanych, "
+msgid "%s through %s wishes to add to an existing task:"
+msgstr "%s przez %s chce dodania do istniejÄcego zadania:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1080
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:530
 #, c-format
-msgid "%d total"
-msgid_plural "%d total"
-msgstr[0] "%d wiadomoÅÄ"
-msgstr[1] "%d wiadomoÅci"
-msgstr[2] "%d wiadomoÅci"
+msgid "%s wishes to add to an existing task:"
+msgstr "%s chce dodania do istniejÄcego zadania:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1103
-msgid "Trash"
-msgstr "Kosz"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:534
+#, c-format
+msgid ""
+"%s through %s wishes to receive the latest information for the following "
+"assigned task:"
+msgstr ""
+"%s przez %s chce otrzymaÄ najÅwieÅsze informacje o nastÄpujÄcym przypisanym "
+"zadaniu:"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1579
-msgid "Send / Receive"
-msgstr "WyÅlij/odbierz"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:536
+#, c-format
+msgid ""
+"%s wishes to receive the latest information for the following assigned task:"
+msgstr ""
+"%s chce otrzymaÄ najÅwieÅsze informacje o przypisanym nastÄpujÄcym zadaniu:"
 
-#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:513
-msgid "Language(s)"
-msgstr "JÄzyk(i)"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:540
+#, c-format
+msgid "%s through %s has sent back the following assigned task response:"
+msgstr "%s przez %s odesÅaÅ odpowiedÅ przypisanego zadania:"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:89
-msgid "Every time"
-msgstr "Co roku"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:542
+#, c-format
+msgid "%s has sent back the following assigned task response:"
+msgstr "%s odesÅaÅ odpowiedÅ przypisanego zadania:"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:90
-msgid "Once per day"
-msgstr "Codziennie"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:546
+#, c-format
+msgid "%s through %s has canceled the following assigned task:"
+msgstr "%s przez %s anulowaÅ nastÄpujÄce przypisane zadanie:"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:91
-msgid "Once per week"
-msgstr "Co tydzieÅ"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:548
+#, c-format
+msgid "%s has canceled the following assigned task:"
+msgstr "%s anulowaÅ nastÄpujÄce przypisane zadanie:"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:92
-msgid "Once per month"
-msgstr "Co miesiÄc"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:552
+#, c-format
+msgid "%s through %s has proposed the following task assignment changes:"
+msgstr "%s przez %s zaproponowaÅ nastÄpujÄce zmiany przypisania zadania:"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:293
-msgid "Header"
-msgstr "NagÅÃwek"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:554
+#, c-format
+msgid "%s has proposed the following task assignment changes:"
+msgstr "%s zaproponowaÅ nastÄpujÄce zmiany przypisania zadania:"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:297
-msgid "Contains Value"
-msgstr "ZawartoÅÄ"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:558
+#, c-format
+msgid "%s through %s has declined the following assigned task:"
+msgstr "%s przez %s odrzuciÅ nastÄpujÄce przypisane zadanie:"
 
-#. To Translators: 'Date header' is a label for configurable date/time format for 'Date' header in mail message window/preview
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1069
-msgid "_Date header:"
-msgstr "_NagÅÃwek daty:"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:560
+#, c-format
+msgid "%s has declined the following assigned task:"
+msgstr "%s odrzuciÅ nastÄpujÄce przypisane zadanie:"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1070
-msgid "Show _original header value"
-msgstr "WyÅwietlanie pierw_otnej wartoÅci nagÅÃwka"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:599
+#, c-format
+msgid "%s through %s has published the following memo:"
+msgstr "%s przez %s opublikowaÅ nastÄpujÄcÄ notatkÄ:"
 
-#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:146
-msgid "Do you want to make Evolution your default email client?"
-msgstr "UstawiÄ program Evolution jako domyÅlny klient poczty?"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:601
+#, c-format
+msgid "%s has published the following memo:"
+msgstr "%s opublikowaÅ nastÄpujÄcÄ notatkÄ:"
 
-#. Translators: First %s is an email address, second %s
-#. * is the subject of the email, third %s is the date.
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:258
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:606
 #, c-format
-msgid "Your message to %s about \"%s\" on %s has been read."
-msgstr "WiadomoÅÄ do %s na temat \"%s\" z dnia %s zostaÅa przeczytana."
+msgid "%s through %s wishes to add to an existing memo:"
+msgstr "%s przez %s chce dodania do istniejÄcej notatki:"
 
-#. Translators: %s is the subject of the email message.
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:324
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:608
 #, c-format
-msgid "Delivery Notification for \"%s\""
-msgstr "Powiadomienie o dostarczeniu dla \"%s\""
+msgid "%s wishes to add to an existing memo:"
+msgstr "%s chce dodania do istniejÄcej notatki:"
 
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:449
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:612
 #, c-format
-msgid "Send a read receipt to '%s'"
-msgstr "WysyÅanie potwierdzenia odczytania do \"%s\""
+msgid "%s through %s has canceled the following shared memo:"
+msgstr "%s przez %s anulowaÅ nastÄpujÄcÄ notatkÄ wspÃÅdzielonÄ:"
 
-#. name doesn't matter
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:454
-msgid "_Notify Sender"
-msgstr "_Powiadom nadawcÄ"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:614
+#, c-format
+msgid "%s has canceled the following shared memo:"
+msgstr "%s anulowaÅ nastÄpujÄcÄ notatkÄ wspÃÅdzielonÄ:"
 
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.error.xml.h:1
-msgid "Sender wants to be notified when you have read this message."
-msgstr "Nadawce chce zostaÄ powiadomiony o odczytaniu tej wiadomoÅci."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:687
+msgid "All day:"
+msgstr "CaÅy dzieÅ:"
 
-#: ../modules/mdn/evolution-mdn.error.xml.h:2
-msgid "Sender has been notified that you have read this message."
-msgstr "Nadawce zostaÅ powiadomiony o odczytaniu tej wiadomoÅci."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:693
+msgid "Start day:"
+msgstr "DzieÅ rozpoczÄcia:"
 
-#: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:1
-msgid "Evolution is currently offline."
-msgstr "Program Evolution jest w trybie offline."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:693
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1461
+msgid "Start time:"
+msgstr "Czas rozpoczÄcia:"
 
-#: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:2
-msgid "Click 'Work Online' to return to online mode."
-msgstr "NaciÅniÄcie \"DziaÅanie w trybie online\" powraca do trybu online."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:702
+msgid "End day:"
+msgstr "DzieÅ koÅca:"
 
-#: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:3
-msgid "Evolution is currently offline due to a network outage."
-msgstr ""
-"Program Evolution jest w trybie offline, poniewaÅ sieÄ jest niedostÄpna."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:702
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1462
+msgid "End time:"
+msgstr "Czas zakoÅczenia:"
 
-#: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:4
-msgid ""
-"Evolution will return to online mode once a network connection is "
-"established."
-msgstr ""
-"Program Evolution powrÃci do trybu online, kiedy zostanie ustanowione "
-"poÅÄczenie sieciowe."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1010
+msgid "_Open Calendar"
+msgstr "_OtwÃrz kalendarz"
 
-#: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:388
-msgid ""
-"Cannot find a corresponding account in the org.gnome.OnlineAccounts service "
-"from which to obtain an authentication token."
-msgstr ""
-"Nie moÅna odnaleÅÄ odpowiadajÄcego konta w usÅudze org.gnome.OnlineAccounts, "
-"z ktÃrego uzyskaÄ token uwierzytelniania."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1013
+msgid "_Decline all"
+msgstr "_OdmÃw wszystko"
 
-#: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:475
-msgid "OAuth"
-msgstr "OAuth"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1016
+msgid "_Decline"
+msgstr "_OdmÃw"
 
-#: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:477
-msgid ""
-"This option will connect to the server by way of the GNOME Online Accounts "
-"service"
-msgstr ""
-"Ta opcja poÅÄczy z serwerem w sposÃb usÅugi kont online Årodowiska GNOME"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1019
+msgid "_Tentative all"
+msgstr "_WstÄpnie wszystko"
 
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:69
-msgid "Author(s)"
-msgstr "Autorzy"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1022
+msgid "_Tentative"
+msgstr "_WstÄpnie"
 
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:255
-msgid "Plugin Manager"
-msgstr "MenedÅer wtyczek"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1025
+msgid "A_ccept all"
+msgstr "Zaak_ceptuj wszystko"
 
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:270
-msgid "Note: Some changes will not take effect until restart"
-msgstr ""
-"Uwaga: czÄÅÄ zmian zostanie uwzglÄdniona po ponownym uruchomieniu programu"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1028
+msgid "A_ccept"
+msgstr "Z_aakceptuj"
 
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:299
-msgid "Overview"
-msgstr "PrzeglÄd"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1031
+msgid "_Send Information"
+msgstr "_WyÅlij informacje"
 
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:368
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:451
-msgid "Plugin"
-msgstr "Wtyczka"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1034
+msgid "_Update Attendee Status"
+msgstr "Z_aktualizuj stan uczestnikÃw"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1037
+msgid "_Update"
+msgstr "Z_aktualizuj"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1464
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1512
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1581
+msgid "Comment:"
+msgstr "Komentarz:"
+
+#. RSVP area
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1500
+msgid "Send reply to sender"
+msgstr "Odpowiedz nadawcy"
 
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:489
-msgid "_Plugins"
-msgstr "_Wtyczki"
+#. Updates
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1515
+msgid "Send _updates to attendees"
+msgstr "WyÅlij akt_ualizacje do uczestnikÃw"
 
-#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:490
-msgid "Enable and disable plugins"
-msgstr "WÅÄcza i wyÅÄcza wtyczki"
+#. The recurrence check button
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1518
+msgid "_Apply to all instances"
+msgstr "_Zastosuj do wszystkich instancji"
+
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1519
+msgid "Show time as _free"
+msgstr "_Wolny w tym czasie"
 
-#: ../modules/plugin-python/example/org-gnome-hello-python.eplug.xml.h:1
-msgid "Python Test Plugin"
-msgstr "Wtyczka testowa w jÄzyku Python"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1520
+msgid "_Preserve my reminder"
+msgstr "_Zachowanie wÅasnych przypomnieÅ"
 
-#: ../modules/plugin-python/example/org-gnome-hello-python.eplug.xml.h:2
-msgid "Test Plugin for Python EPlugin loader."
-msgstr "Wtyczka testowa dla moduÅu wczytujÄcego EPlugin jÄzyka Python."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1521
+msgid "_Inherit reminder"
+msgstr "_Dziedziczenie przypomnienia"
 
-#: ../modules/plugin-python/example/org-gnome-hello-python-ui.xml.h:1
-msgid "Python Plugin Loader tests"
-msgstr "Testy wczytywania wtyczek w jÄzyku Python"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1845
+msgid "_Tasks:"
+msgstr "_Zadania:"
 
-#: ../modules/plugin-python/example/org-gnome-hello-python-ui.xml.h:2
-msgid "Hello Python"
-msgstr "Hello Python"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:1848
+msgid "_Memos:"
+msgstr "_Notatki:"
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:190
+#. Translators: The first '%s' is replaced with a calendar name,
+#. * the second '%s' with an error message
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3493
 #, c-format
-msgid "Failed to spawn SpamAssassin (%s): "
-msgstr "WywoÅanie programu SpamAssassin siÄ nie powiodÅo (%s): "
+msgid "Failed to load the calendar '%s' (%s)"
+msgstr "Wczytanie kalendarza \"%s\" siÄ nie powiodÅo (%s)"
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:213
-msgid "Failed to stream mail message content to SpamAssassin: "
-msgstr ""
-"WysÅanie treÅci wiadomoÅci pocztowej do programu SpamAssassin siÄ nie "
-"powiodÅo: "
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3652
+#, c-format
+msgid "An appointment in the calendar '%s' conflicts with this meeting"
+msgstr "Spotkanie w kalendarzu \"%s\" koliduje z tym zebraniem"
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:232
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3679
 #, c-format
-msgid "Failed to write '%s' to SpamAssassin: "
-msgstr "Zapisanie \"%s\" do programu SpamAssassin siÄ nie powiodÅo: "
+msgid "Found the appointment in the calendar '%s'"
+msgstr "Odnaleziono spotkanie w kalendarzu \"%s\""
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:260
-msgid "Failed to read output from SpamAssassin: "
-msgstr "Odczytanie wyjÅcia programu SpamAssassin siÄ nie powiodÅo: "
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3774
+msgid "Unable to find any calendars"
+msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ Åadnego kalendarza"
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:315
-msgid "SpamAssassin either crashed or failed to process a mail message"
-msgstr ""
-"Awaria programu SpamAssassin lub nie mÃgÅ on przetworzyÄ wiadomoÅci pocztowej"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3782
+msgid "Unable to find this meeting in any calendar"
+msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ tego zebrania w Åadnym kalendarzu"
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:834
-msgid "SpamAssassin Options"
-msgstr "Opcje programu SpamAssassin"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3787
+msgid "Unable to find this task in any task list"
+msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ tego zadania w Åadnej liÅcie"
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:849
-msgid "I_nclude remote tests"
-msgstr "_DoÅÄczenie zewnÄtrznych testÃw"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:3792
+msgid "Unable to find this memo in any memo list"
+msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ tej notatki w Åadnej liÅcie"
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:863
-msgid "This will make SpamAssassin more reliable, but slower."
-msgstr ""
-"Spowoduje to pewniejsze, ale rÃwnieÅ wolniejsze dziaÅanie programu "
-"SpamAssassin."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4132
+msgid "Opening the calendar. Please wait..."
+msgstr "Otwieranie kalendarza. ProszÄ czekaÄ..."
 
-#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:1072
-msgid "SpamAssassin"
-msgstr "SpamAssassin"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4137
+msgid "Searching for an existing version of this appointment"
+msgstr "Wyszukiwanie istniejÄcej wersji spotkania"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:136
-msgid ""
-"Welcome to Evolution. The next few screens will allow Evolution to connect "
-"to your email accounts, and to import files from other applications."
-msgstr ""
-"Witamy w programie Evolution. Na kolejnych kilku ekranach bÄdzie moÅna podaÄ "
-"informacje, ktÃre pozwolÄ na ÅÄczenie siÄ z kontami e-mail oraz na "
-"importowanie plikÃw z innych programÃw."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4523
+#, c-format
+msgid "Unable to send item to calendar '%s'. %s"
+msgstr "Nie moÅna wysÅaÄ elementu do kalendarza \"%s\". %s"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:297
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:403
-msgid "Please select the information that you would like to import:"
-msgstr "ProszÄ wybraÄ informacje do importowania:"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4538
+#, c-format
+msgid "Sent to calendar '%s' as accepted"
+msgstr "WysÅane do kalendarza \"%s\" jako zaakceptowane"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:329
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:559
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4543
 #, c-format
-msgid "From %s:"
-msgstr "Od %s:"
+msgid "Sent to calendar '%s' as tentative"
+msgstr "WysÅane do kalendarza \"%s\" jako wstÄpne"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:340
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:438
-msgid "Importing Files"
-msgstr "Importowanie plikÃw"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4549
+#, c-format
+msgid "Sent to calendar '%s' as declined"
+msgstr "WysÅane do kalendarza \"%s\" jako odrzucone"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:416
-msgid "Import cancelled."
-msgstr "Anulowano import."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4555
+#, c-format
+msgid "Sent to calendar '%s' as canceled"
+msgstr "WysÅane do kalendarza \"%s\" jako odwoÅane"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:434
-msgid "Import complete."
-msgstr "UkoÅczono import."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4576
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5016
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5123
+msgid "Saving changes to the calendar. Please wait..."
+msgstr "Zapisywanie zmian w kalendarzu. ProszÄ czekaÄ..."
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:508
-msgid "Evolution Setup Assistant"
-msgstr "Asystent ustawieÅ programu Evolution"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4617
+msgid "Unable to parse item"
+msgstr "Nie moÅna przetworzyÄ elementu"
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:514
-msgid "Welcome"
-msgstr "Witamy"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4807
+#, c-format
+msgid "Organizer has removed the delegate %s "
+msgstr "Organizator usunÄÅ delegata %s "
 
-#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:626
-msgid "Loading accounts..."
-msgstr "Wczytywanie kont..."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4822
+msgid "Sent a cancelation notice to the delegate"
+msgstr "WysÅano informacjÄ o odwoÅaniu do delegata"
 
-#: ../plugins/addressbook-file/org-gnome-addressbook-file.eplug.xml.h:1
-msgid "Local Address Books"
-msgstr "Lokalna ksiÄÅka adresowa"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4826
+msgid "Could not send the cancelation notice to the delegate"
+msgstr "Nie moÅna wysÅaÄ informacji o odwoÅaniu do delegata"
 
-#: ../plugins/addressbook-file/org-gnome-addressbook-file.eplug.xml.h:2
-msgid "Add local address books to Evolution."
-msgstr "Dodaje lokalne ksiÄÅki adresowe do programu Evolution."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4874
+#, c-format
+msgid "Unable to update attendee. %s"
+msgstr "Nie moÅna zaktualizowaÄ uczestnika. \"%s\""
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:136
-msgid "_Do not show this message again."
-msgstr "_Bez wyÅwietlania tego komunikatu w przyszÅoÅci."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4882
+msgid "Attendee status updated"
+msgstr "Stan uczestnika zostaÅ zaktualizowany"
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:484
-#: ../plugins/templates/templates.c:462
-msgid "Keywords"
-msgstr "SÅowa kluczowe"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4905
+msgid "The meeting is invalid and cannot be updated"
+msgstr "Zebranie jest nieprawidÅowe i nie moÅe zostaÄ zaktualizowane"
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:1
-msgid "Message has no attachments"
-msgstr "WiadomoÅÄ nie posiada zaÅÄcznikÃw"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:4981
+msgid "Attendee status could not be updated because the status is invalid"
+msgstr "Nie moÅna uaktualniÄ stanu uczestnika, poniewaÅ jest on nieprawidÅowy"
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:2
-msgid ""
-"Evolution has found some keywords that suggest that this message should "
-"contain an attachment, but cannot find one."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5053
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5093
+msgid "Attendee status can not be updated because the item no longer exists"
 msgstr ""
-"Nie odnaleziono Åadnego zaÅÄcznika, a wiadomoÅÄ zawiera sÅowa sugerujÄce, Åe "
-"powinna mieÄ zaÅÄcznik."
+"Nie moÅna zaktualizowaÄ stanu uczestnika, poniewaÅ ten element juÅ nie "
+"istnieje"
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:3
-msgid "_Add Attachment..."
-msgstr "Dod_aj zaÅÄcznik..."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5156
+msgid "Meeting information sent"
+msgstr "WysÅano informacje o zebraniu"
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:4
-msgid "_Edit Message"
-msgstr "_Modyfikuj wiadomoÅÄ"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5161
+msgid "Task information sent"
+msgstr "WysÅano informacje o zadaniu"
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-evolution-attachment-reminder.eplug.xml.h:1
-msgid "Attachment Reminder"
-msgstr "Przypomnienie o zaÅÄcznikach"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5166
+msgid "Memo information sent"
+msgstr "WysÅano informacje o notatce"
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-evolution-attachment-reminder.eplug.xml.h:2
-msgid "Reminds you when you forgot to add an attachment to a mail message."
-msgstr "Przypomina, gdy zapomniano doÅÄczyÄ plik do wiadomoÅci."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5177
+msgid "Unable to send meeting information, the meeting does not exist"
+msgstr "Nie moÅna wysÅaÄ informacji o zebraniu. Zebranie nie istnieje"
 
-#: ../plugins/audio-inline/org-gnome-audio-inline.eplug.xml.h:1
-msgid "Inline Audio"
-msgstr "DÅwiÄk w treÅci"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5182
+msgid "Unable to send task information, the task does not exist"
+msgstr "Nie wysÅaÄ informacji o zadaniu. Zadanie nie istnieje"
 
-#: ../plugins/audio-inline/org-gnome-audio-inline.eplug.xml.h:2
-msgid "Play audio attachments directly in mail messages."
-msgstr "Odtwarzanie zaÅÄcznikÃw dÅwiÄkowych bezpoÅrednio we wiadomoÅciach."
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5187
+msgid "Unable to send memo information, the memo does not exist"
+msgstr "Nie moÅna wysÅaÄ informacji o notatce. Notatka nie istnieje"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:77
-msgid "Back up Evolution directory"
-msgstr "Wykonanie kopii zapasowej katalogu programu Evolution"
+#. Translators: This is a default filename for a calendar.
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5252
+msgid "calendar.ics"
+msgstr "kalendarz.ics"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:79
-msgid "Restore Evolution directory"
-msgstr "Odtworzenie katalogu programu Evolution"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5257
+msgid "Save Calendar"
+msgstr "Zapis kalendarza"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:81
-msgid "Check Evolution Back up"
-msgstr "Sprawdzenie kopii zapasowej programu Evolution"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5310
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5323
+msgid "The calendar attached is not valid"
+msgstr "Przypisany kalendarz jest nieprawidÅowy"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:83
-msgid "Restart Evolution"
-msgstr "Ponowne uruchomienie programu Evolution"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5311
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5324
+msgid ""
+"The message claims to contain a calendar, but the calendar is not a valid "
+"iCalendar."
+msgstr "WiadomoÅÄ zawiera kalendarz, ale nie jest on formatu iCalendar."
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:85
-msgid "With Graphical User Interface"
-msgstr "Z interfejsem graficznym"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5366
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5396
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5496
+msgid "The item in the calendar is not valid"
+msgstr "Element w kalendarzu nie jest prawidÅowy"
 
-#. FIXME Will the versioned setting always work?
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:308
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:432
-msgid "Shutting down Evolution"
-msgstr "WyÅÄczanie programu Evolution"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5367
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5397
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5497
+msgid ""
+"The message does contain a calendar, but the calendar contains no events, "
+"tasks or free/busy information"
+msgstr ""
+"WiadomoÅÄ zawiera kalendarz, ale nie zawiera on wydarzeÅ, zadaÅ lub "
+"informacji o zajÄtoÅci"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:317
-msgid "Backing Evolution accounts and settings"
-msgstr "Zapisywanie kont i ustawieÅ programu Evolution"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5412
+msgid "The calendar attached contains multiple items"
+msgstr "ZaÅÄczony kalendarz zawiera wiele elementÃw"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:329
-msgid "Backing Evolution data (Mails, Contacts, Calendar, Tasks, Memos)"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5413
+msgid ""
+"To process all of these items, the file should be saved and the calendar "
+"imported"
 msgstr ""
-"Zapisywanie danych programu Evolution (poczta, kontakty, kalendarz, zadania, "
-"notatki)"
+"Aby przetworzyÄ wszystkie elementy, naleÅy zapisaÄ plik, a nastÄpnie "
+"zaimportowaÄ kalendarz"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:345
-msgid "Back up complete"
-msgstr "UkoÅczono kopiÄ zapasowÄ"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5937
+msgctxt "cal-itip"
+msgid "None"
+msgstr "Brak"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:352
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:570
-msgid "Restarting Evolution"
-msgstr "Ponowne uruchamianie programu Evolution"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:5953
+msgid "Tentatively Accepted"
+msgstr "WstÄpnie zaakceptowane"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:438
-msgid "Back up current Evolution data"
-msgstr "Wykonanie kopii zapasowej bieÅÄcych danych programu Evolution"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6096
+msgid "This meeting recurs"
+msgstr "Spotkanie powtarzalne"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:446
-msgid "Extracting files from back up"
-msgstr "Wypakowywanie plikÃw z kopii zapasowej"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6099
+msgid "This task recurs"
+msgstr "Zadanie powtarzalne"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:515
-msgid "Loading Evolution settings"
-msgstr "Wczytywanie ustawieÅ programu Evolution"
+#: ../modules/itip-formatter/itip-view.c:6102
+msgid "This memo recurs"
+msgstr "Notatka powtarzalna"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:551
-msgid "Removing temporary back up files"
-msgstr "Usuwanie tymczasowych plikÃw kopii"
+#: ../modules/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:1
+msgid ""
+"This response is not from a current attendee. Add the sender as an attendee?"
+msgstr ""
+"Ta odpowiedÅ nie pochodzi od obecnego uczestnika. DodaÄ nadawcÄ jako "
+"uczestnika?"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:563
-msgid "Ensuring local sources"
-msgstr "Zapewnienie lokalnych ÅrÃdeÅ"
+#: ../modules/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:2
+msgid "This meeting has been delegated"
+msgstr "To zebranie zostaÅo oddelegowane"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:767
-msgid "Evolution Back Up"
-msgstr "Kopia zapasowa programu Evolution"
+#: ../modules/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:3
+msgid "'{0}' has delegated the meeting. Do you want to add the delegate '{1}'?"
+msgstr "\"{0}\" wydelegowaÅ zebranie. DodaÄ delegata \"{1}\"?"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:768
-#, c-format
-msgid "Backing up to the folder %s"
-msgstr "Zapisywanie do katalogu %s"
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:82
+msgid "Meeting Invitations"
+msgstr "Zaproszenia na zebrania"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:772
-msgid "Evolution Restore"
-msgstr "Przywracanie kopii programu Evolution"
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:108
+msgid "_Delete message after acting"
+msgstr "_Usuwanie wiadomoÅci po wykonaniu"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:773
-#, c-format
-msgid "Restoring from the folder %s"
-msgstr "Przywracanie z katalogu %s"
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:122
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:153
+msgid "Conflict Search"
+msgstr "Wyszukiwanie konfliktÃw"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:841
-msgid "Backing up Evolution Data"
-msgstr "Tworzenie kopii zapasowej danych programu Evolution"
+#. Source selector
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/config-ui.c:137
+msgid "Select the calendars to search for meeting conflicts"
+msgstr "ProszÄ wybraÄ kalendarze w celu wyszukania kolidujÄcych zebraÅ"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:842
-msgid "Please wait while Evolution is backing up your data."
-msgstr "Trwa tworzenie kopii zapasowej danych. ProszÄ czekaÄ."
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/org-gnome-itip-formatter.eplug.xml.h:1
+msgid "Itip Formatter"
+msgstr "Formater Itip"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:844
-msgid "Restoring Evolution Data"
-msgstr "Przywracanie kopii zapasowej danych programu Evolution"
+#: ../modules/itip-formatter/plugin/org-gnome-itip-formatter.eplug.xml.h:2
+msgid "Display \"text/calendar\" MIME parts in mail messages."
+msgstr "WyÅwietla elementy typu MIME \"text/calendar\" w wiadomoÅciach."
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:845
-msgid "Please wait while Evolution is restoring your data."
-msgstr "Trwa przywracanie danych z kopii zapasowej. ProszÄ czekaÄ."
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:252
+msgid "Google Features"
+msgstr "Funkcje serwisu Google"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:863
-msgid "This may take a while depending on the amount of data in your account."
-msgstr "Czas dziaÅania zaleÅy od iloÅci danych na koncie."
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:261
+msgid "Add Google Ca_lendar to this account"
+msgstr "Dodanie ka_lendarza serwisu Google do tego konta"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:225
-msgid "Select name of the Evolution backup file"
-msgstr "Nazwa pliku kopii zapasowej programu Evolution"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:269
+msgid "Add Google Con_tacts to this account"
+msgstr "Dodanie kon_taktÃw serwisu Google do tego konta"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:258
-msgid "_Restart Evolution after backup"
-msgstr "_Ponowne uruchomienie programu Evolution po wykonaniu kopii zapasowej"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-google-summary.c:277
+msgid "You may need to enable IMAP access"
+msgstr "NaleÅy wÅÄczyÄ dostÄp IMAP"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:285
-msgid "Select name of the Evolution backup file to restore"
-msgstr "Nazwa pliku kopii zapasowej programu Evolution do przywrÃcenia"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:246
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:292
+msgid "Mail _Directory:"
+msgstr "_Katalog poczty:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:298
-msgid "_Restart Evolution after restore"
-msgstr ""
-"_Ponowne uruchomienie programu Evolution po odtworzeniu kopii zapasowej"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:247
+msgid "Choose a MH mail directory"
+msgstr "WybÃr katalogu poczty MH"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:385
-msgid ""
-"You can restore Evolution from your backup. It can restore all the Mails, "
-"Calendars, Tasks, Memos, Contacts. It also restores all your personal "
-"settings, mail filters etc."
-msgstr ""
-"MoÅna przywrÃciÄ dane programu Evolution z kopii zapasowej. PrzywracaÄ moÅna "
-"wiadomoÅci, kalendarze, zadania, notatki, kontakty, a ponadto ustawienia "
-"osobiste, filtry i inne."
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:269
+msgid "Local Delivery _File:"
+msgstr "_Lokalny plik dostarczania:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:395
-msgid "_Restore Evolution from the backup file"
-msgstr "PrzywrÃcenie _danych programu Evolution z kopii zapasowej"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:270
+msgid "Choose a local delivery file"
+msgstr "WybÃr lokalnego pliku dostarczania"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:405
-msgid "Please select an Evolution Archive to restore:"
-msgstr "Archiwum programu Evolution do odtworzenia:"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:293
+msgid "Choose a Maildir mail directory"
+msgstr "WybÃr katalogu poczty Maildir"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:409
-msgid "Choose a file to restore"
-msgstr "WybÃr pliku do odtworzenia"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:315
+msgid "Spool _File:"
+msgstr "_Plik kolejki:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:423
-msgid "Restore from backup"
-msgstr "PrzywrÃcenie z kopii zapasowej"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:316
+msgid "Choose a mbox spool file"
+msgstr "WybÃr pliku kolejki mbox"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:470
-msgid "_Back up Evolution Data..."
-msgstr "Wykonaj _kopiÄ zapasowÄ danych programu Evolution..."
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:338
+msgid "Spool _Directory:"
+msgstr "_Katalog kolejki:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:472
-msgid "Back up Evolution data and settings to an archive file"
-msgstr "Tworzy kopiÄ danych i ustawieÅ programu Evolution w pliku archiwum"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-local-accounts.c:339
+msgid "Choose a mbox spool directory"
+msgstr "WybÃr katalogu kolejki mbox"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:477
-msgid "R_estore Evolution Data..."
-msgstr "PrzywrÃÄ k_opiÄ zapasowÄ danych programu Evolution..."
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:149
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:82
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:160
+msgid "Configuration"
+msgstr "Konfiguracja"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:479
-msgid "Restore Evolution data and settings from an archive file"
-msgstr "Odtwarza kopiÄ danych i ustawieÅ programu Evolution z pliku archiwum"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:167
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:100
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:24
+msgid "_Server:"
+msgstr "_Serwer:"
 
-#. the path to the shared library
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.eplug.xml.h:2
-msgid "Back up and Restore"
-msgstr "Kopia zapasowa i odtwarzanie"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:193
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:229
+msgid "User_name:"
+msgstr "Nazwa _uÅytkownika:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.eplug.xml.h:3
-msgid "Back up and restore your Evolution data and settings."
-msgstr "Tworzenie i odtwarzanie z kopii danych i ustawieÅ programu Evolution."
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:226
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:150
+msgid "Encryption _method:"
+msgstr "_Metoda szyfrowania:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:1
-msgid "Invalid Evolution backup file"
-msgstr "NieprawidÅowy plik kopii zapasowej programu Evolution"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:241
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:165
+msgid "STARTTLS after connecting"
+msgstr "StartTLS po poÅÄczeniu"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:2
-msgid "Please select a valid backup file to restore."
-msgstr "ProszÄ wybraÄ prawidÅowy plik kopii zapasowej do odtworzenia."
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-remote-accounts.c:245
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:169
+msgid "SSL on a dedicated port"
+msgstr "SSL przez dedykowany port"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:3
-msgid "Are you sure you want to close Evolution?"
-msgstr "Na pewno zamknÄÄ program Evolution?"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:125
+msgid "Ser_ver requires authentication"
+msgstr "Serwer wymaga _uwierzytelnienia"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:4
-msgid ""
-"To back up your data and settings, you must first close Evolution. Please "
-"make sure that you save any unsaved data before proceeding."
-msgstr ""
-"Aby wykonaÄ kopiÄ zapasowÄ danych i ustawieÅ, naleÅy najpierw zamknÄÄ "
-"program Evolution. ProszÄ siÄ upewniÄ, Åe zapisano wszystkie dane przed "
-"kontynuowaniem."
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-smtp-backend.c:211
+msgid "T_ype:"
+msgstr "_Typ:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:5
-msgid "Close and Back up Evolution"
-msgstr "ZamkniÄcie i wykonanie kopii zapasowej programu Evolution"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-yahoo-summary.c:247
+msgid "Yahoo! Features"
+msgstr "Funkcje serwisu Yahoo!"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:6
-msgid ""
-"Are you sure you want to restore Evolution from the selected backup file?"
-msgstr ""
-"Na pewno przywrÃciÄ dane programu Evolution z wybranego pliku kopii "
-"zapasowej?"
+#: ../modules/mail-config/e-mail-config-yahoo-summary.c:256
+msgid "Add Yahoo! Ca_lendar and Tasks to this account"
+msgstr "Dodanie ka_lendarza i zadaÅ serwisu Yahoo! do tego konta"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:7
-msgid ""
-"To restore your data and settings, you must first close Evolution. Please "
-"make sure that you save any unsaved data before proceeding. This will delete "
-"all your current Evolution data and settings and restore them from your "
-"backup."
-msgstr ""
-"Aby wykonaÄ dane i ustawienia, naleÅy najpierw zamknÄÄ program Evolution. "
-"ProszÄ siÄ upewniÄ, Åe zapisano wszystkie dane przed kontynuowaniem. "
-"Spowoduje to usuniÄcie wszystkich obecnych danych i ustawieÅ programu "
-"Evolution i przywrÃcenie ich z kopii zapasowej."
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:390
+#, c-format
+msgid "%d attached message"
+msgid_plural "%d attached messages"
+msgstr[0] "%d zaÅÄczona wiadomoÅÄ"
+msgstr[1] "%d zaÅÄczone wiadomoÅci"
+msgstr[2] "%d zaÅÄczonych wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:8
-msgid "Close and Restore Evolution"
-msgstr "ZamkniÄcie i przywrÃcenie programu Evolution"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:244
+msgctxt "New"
+msgid "_Mail Message"
+msgstr "_WiadomoÅÄ"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:9
-msgid "Insufficient Permissions"
-msgstr "Brak wystarczajÄcych uprawnieÅ"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:246
+msgid "Compose a new mail message"
+msgstr "Tworzy nowÄ wiadomoÅÄ"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:10
-msgid "The selected folder is not writable."
-msgstr "Nie moÅna zapisywaÄ do zaznaczonego katalogu."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:254
+msgctxt "New"
+msgid "Mail Acco_unt"
+msgstr "K_onto pocztowe"
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:668 ../plugins/bbdb/bbdb.c:677
-#: ../plugins/bbdb/org-gnome-evolution-bbdb.eplug.xml.h:1
-msgid "Automatic Contacts"
-msgstr "Kontakty automatyczne"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:256
+msgid "Create a new mail account"
+msgstr "Tworzy nowe konto pocztowe"
 
-#. Enable BBDB checkbox
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:692
-msgid "Create _address book entries when sending mails"
-msgstr ""
-"_Automatyczne tworzenie wpisÃw w ksiÄÅce adresowej podczas wysyÅania "
-"wiadomoÅci"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:261
+msgctxt "New"
+msgid "Mail _Folder"
+msgstr "Katalog wiado_moÅci"
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:700
-msgid "Select Address book for Automatic Contacts"
-msgstr "KsiÄÅka adresowa dla kontaktÃw automatycznych"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:263
+msgid "Create a new mail folder"
+msgstr "Tworzy nowy katalog wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:717
-msgid "Instant Messaging Contacts"
-msgstr "Kontakty komunikatora"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:561
+msgid "Mail Accounts"
+msgstr "Konta pocztowe"
 
-#. Enable Gaim Checkbox
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:732
-msgid "_Synchronize contact info and images from Pidgin buddy list"
-msgstr ""
-"_Synchronizacja informacji i obrazÃw kontaktÃw z listy znajomych "
-"komunikatora Pidgin"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:570
+msgid "Mail Preferences"
+msgstr "Preferencje poczty"
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:740
-msgid "Select Address book for Pidgin buddy list"
-msgstr "KsiÄÅka adresowa dla kontaktÃw z listy znajomych komunikatora Pidgin"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:579
+msgid "Composer Preferences"
+msgstr "Preferencje edytora"
 
-#. Synchronize now button.
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:753
-msgid "Synchronize with _buddy list now"
-msgstr "Zsynchronizuj z listÄ _znajomych"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:588
+msgid "Network Preferences"
+msgstr "Preferencje sieci"
 
-#: ../plugins/bbdb/org-gnome-evolution-bbdb.eplug.xml.h:2
-msgid "BBDB"
-msgstr "BBDB"
+#. Translators: The first item in the list, to be able to set rule: [Label] [is/is-not] [None]
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:890
+msgctxt "label"
+msgid "None"
+msgstr "Brak"
 
-#: ../plugins/bbdb/org-gnome-evolution-bbdb.eplug.xml.h:3
-msgid ""
-"Takes the gruntwork out of managing your address book.\n"
-"\n"
-"Automatically fills your address book with names and email addresses as you "
-"reply to messages. Also fills in IM contact information from your buddy "
-"lists."
-msgstr ""
-"To przejmuje czarnÄ robotÄ zarzÄdzania ksiÄÅkÄ adresowÄ.\n"
-"\n"
-"Automatycznie wstawia nazwy i adresy e-mail do ksiÄÅki adresowej podczas "
-"odpowiadania na wiadomoÅci. Dodatkowo wstawiane sÄ dane z listy kontaktÃw "
-"komunikatora."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1226
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:975
+msgid "_Disable Account"
+msgstr "_WyÅÄcz konto"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:215
-msgid "Authentication failed. Server requires correct login."
-msgstr ""
-"Uwierzytelnienie siÄ nie powiodÅo. Serwer wymaga poprawnej nazwy uÅytkownika."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1228
+msgid "Disable this account"
+msgstr "WyÅÄcza to konto"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:217
-msgid "Given URL cannot be found."
-msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ podanego adresu URL."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1235
+msgid "Permanently remove all the deleted messages from all folders"
+msgstr "Trwale usuwa wiadomoÅci do usuniÄcia ze wszystkich katalogÃw"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:221
-#, c-format
-msgid ""
-"Server returned unexpected data.\n"
-"%d - %s"
-msgstr ""
-"Serwer zwrÃciÅ nieoczekiwane dane.\n"
-"%d - %s"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1242
+msgid "Edit properties of this account"
+msgstr "Modyfikuje wÅaÅciwoÅci tego konta"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:361
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:695
-msgid "Failed to parse server response."
-msgstr "Przetworzenie odpowiedzi serwera siÄ nie powiodÅo."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1247
+msgid "_Download Messages for Offline Usage"
+msgstr "_Pobierz wiadomoÅci do trybu offline"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:455
-msgid "Events"
-msgstr "Wydarzenia"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1249
+msgid "Download messages of accounts and folders marked for offline usage"
+msgstr "Pobiera wiadomoÅci z kont i katalogÃw zaznaczonych do trybu offline"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:477
-msgid "User's calendars"
-msgstr "Kalendarze uÅytkownika"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1254
+msgid "Fl_ush Outbox"
+msgstr "WyÅlij wy_chodzÄce"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:589
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:764
-msgid "Failed to get server URL."
-msgstr "Pobranie adresu URL serwera siÄ nie powiodÅo."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1261
+msgid "_Copy Folder To..."
+msgstr "S_kopiuj katalog do..."
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:762
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:803
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1502
-msgid "Searching for user's calendars..."
-msgstr "Wyszukiwanie kalendarzy uÅytkownika..."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1263
+msgid "Copy the selected folder into another folder"
+msgstr "Kopiuje zaznaczony katalog do innego katalogu"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:801
-msgid "Could not find any user calendar."
-msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ Åadnego kalendarza uÅytkownika."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1270
+msgid "Permanently remove this folder"
+msgstr "Trwale usuwa dany katalog"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:939
-#, c-format
-msgid "Previous attempt failed: %s"
-msgstr "Poprzednia prÃba siÄ nie powiodÅa: %s"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1275
+msgid "E_xpunge"
+msgstr "OprÃÅn_ij"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:941
-#, c-format
-msgid "Previous attempt failed with code %d"
-msgstr "Poprzednia prÃba siÄ nie powiodÅa. Kod bÅÄdu: %d"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1277
+msgid "Permanently remove all deleted messages from this folder"
+msgstr "Trwale usuwa z bieÅÄcego katalogu wiadomoÅci oznaczone do usuniÄcia"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:946
-#, c-format
-msgid "Enter password for user %s on server %s"
-msgstr "ProszÄ wprowadziÄ hasÅo dla uÅytkownika %s na serwerze %s"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1282
+msgid "Mar_k All Messages as Read"
+msgstr "_Oznacz wszystkie wiadomoÅci jako przeczytane"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1009
-#, c-format
-msgid "Cannot create soup message for URL '%s'"
-msgstr "Nie moÅna utworzyÄ komunikatu soup dla adresu URL \"%s\""
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1284
+msgid "Mark all messages in the folder as read"
+msgstr "Oznacza wszystkie wiadomoÅci w katalogu jako przeczytane"
 
-#. fetch content
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1267
-msgid "Searching folder content..."
-msgstr "Przeszukiwanie zawartoÅci katalogu..."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1289
+msgid "_Move Folder To..."
+msgstr "P_rzenieÅ katalog do..."
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1326
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:262
-msgid "Server _handles meeting invitations"
-msgstr "Serwer o_bsÅuguje zaproszenia na spotkania"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1291
+msgid "Move the selected folder into another folder"
+msgstr "Przenosi zaznaczony katalog do innego katalogu"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1333
-msgid "List of available calendars:"
-msgstr "Lista dostÄpnych kalendarzy:"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1296
+msgid "_New..."
+msgstr "_Nowy..."
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1371
-msgid "Supports"
-msgstr "ObsÅugi"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1298
+msgid "Create a new folder for storing mail"
+msgstr "Tworzy nowy katalog wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1402
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:260
-msgid "User e_mail:"
-msgstr "Adres e-_mail uÅytkownika:"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1305
+msgid "Change the properties of this folder"
+msgstr "Zmienia wÅaÅciwoÅci katalogu"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1478
-#, c-format
-msgid "Failed to create thread: %s"
-msgstr "Utworzenie wÄtku siÄ nie powiodÅo: %s"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1312
+msgid "Refresh the folder"
+msgstr "OdÅwieÅanie katalogu"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1599
-#, c-format
-msgid "Server URL '%s' is not a valid URL"
-msgstr "Adres URL serwera \"%s\" nie jest prawidÅowym adresem URL"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1319
+msgid "Change the name of this folder"
+msgstr "Zmienia nazwÄ katalogu"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1609
-msgid "Browse for a CalDAV calendar"
-msgstr "PrzeglÄdanie w poszukiwaniu kalendarza CalDAV"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1324
+msgid "Select Message _Thread"
+msgstr "Zaznacz wÄt_ek"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:241
-#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:109
-#: ../plugins/webdav-account-setup/webdav-contacts-source.c:261
-msgid "_URL:"
-msgstr "Adr_es URL:"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1326
+msgid "Select all messages in the same thread as the selected message"
+msgstr "Zaznacza wszystkie wiadomoÅci w bieÅÄcym wÄtku"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:248
-#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:149
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:359
-msgid "Use _secure connection"
-msgstr "_Bezpieczne poÅÄczenie"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1331
+msgid "Select Message S_ubthread"
+msgstr "Zazna_cz podwÄtek"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:265
-msgid "Brows_e server for a calendar"
-msgstr "Prz_eglÄdanie serwera kalendarzy"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1333
+msgid "Select all replies to the currently selected message"
+msgstr "Zaznacza wszystkie odpowiedzi na zaznaczonÄ wiadomoÅÄ"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:283
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:207
-#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:132
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:421
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:377
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:661
-msgid "Re_fresh:"
-msgstr "O_dÅwieÅenie:"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1345
+msgid "Empty _Trash"
+msgstr "_OprÃÅnij kosz"
 
-#: ../plugins/caldav/org-gnome-evolution-caldav.eplug.xml.h:1
-msgid "CalDAV Support"
-msgstr "ObsÅuga CalDAV"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1347
+msgid "Permanently remove all the deleted messages from all accounts"
+msgstr "Trwale usuwa wiadomoÅci do usuniÄcia ze wszystkich kont"
 
-#: ../plugins/caldav/org-gnome-evolution-caldav.eplug.xml.h:2
-msgid "Add CalDAV support to Evolution."
-msgstr "Dodaje obsÅugÄ CalDAV do programu Evolution."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1352
+msgid "_New Label"
+msgstr "_Nowa etykieta"
 
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:136
-msgid "C_ustomize options"
-msgstr "_Dostosuj opcje"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1361
+msgid "N_one"
+msgstr "B_rak"
 
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:155
-#: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:333
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:273
-msgid "F_ilename:"
-msgstr "Nazwa pl_iku:"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1375
+msgid "_Manage Subscriptions"
+msgstr "_ZarzÄdzaj subskrypcjami"
 
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:160
-msgid "Choose calendar file"
-msgstr "ProszÄ wybraÄ plik kalendarza"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1377
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1454
+msgid "Subscribe or unsubscribe to folders on remote servers"
+msgstr ""
+"Pozwala na subskrybowanie lub usuwanie subskrypcji katalogÃw na zdalnych "
+"serwerach"
 
-#. Translators: This is one setting for when to refresh a memo/calendar/tasks list
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:213
-msgid "On open"
-msgstr "Podczas otwierania"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1382
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1403
+msgid "Send / _Receive"
+msgstr "WyÅlij/_odbierz"
 
-#. Translators: This is one setting for when to refresh a memo/calendar/tasks list
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:215
-msgid "On file change"
-msgstr "Po zmianie pliku"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1384
+msgid "Send queued items and retrieve new items"
+msgstr "WysyÅa wiadomoÅci z kolejki i pobiera nowe"
 
-#. Translators: This is one setting for when to refresh a memo/calendar/tasks list
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:217
-msgid "Periodically"
-msgstr "Okresowo"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1389
+msgid "R_eceive All"
+msgstr "Odbi_erz wszystko"
 
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:238
-msgid "Force read _only"
-msgstr "Wymuszenie trybu tylko do _odczytu"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1391
+msgid "Receive new items from all accounts"
+msgstr "Odbiera nowe elementy ze wszystkich kont"
 
-#: ../plugins/calendar-file/org-gnome-calendar-file.eplug.xml.h:1
-msgid "Local Calendars"
-msgstr "Kalendarze lokalne"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1396
+msgid "_Send All"
+msgstr "_WyÅlij wszystko"
 
-#: ../plugins/calendar-file/org-gnome-calendar-file.eplug.xml.h:2
-msgid "Add local calendars to Evolution."
-msgstr "Dodaje lokalne kalendarze do programu Evolution."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1398
+msgid "Send queued items in all accounts"
+msgstr "WysyÅa wiadomoÅci z kolejki we wszystkich kontach"
 
-#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:214
-msgid "Userna_me:"
-msgstr "Nazwa _uÅytkownika:"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1424
+#: ../widgets/misc/e-activity-proxy.c:313
+msgid "Cancel"
+msgstr "Anuluj"
 
-#: ../plugins/calendar-http/org-gnome-calendar-http.eplug.xml.h:1
-msgid "Web Calendars"
-msgstr "Kalendarze sieciowe"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1426
+msgid "Cancel the current mail operation"
+msgstr "Anuluje bieÅÄce dziaÅanie na wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/calendar-http/org-gnome-calendar-http.eplug.xml.h:2
-msgid "Add web calendars to Evolution."
-msgstr "Dodaje kalendarze sieciowe do programu Evolution."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1431
+msgid "Collapse All _Threads"
+msgstr "_ZwiÅ wszystkie wÄtki"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:65
-msgid "Weather: Fog"
-msgstr "Pogoda: mgÅa"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1433
+msgid "Collapse all message threads"
+msgstr "Zwija wszystkie wÄtki"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:66
-msgid "Weather: Cloudy"
-msgstr "Pogoda: pochmurno"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1438
+msgid "E_xpand All Threads"
+msgstr "_RozwiÅ wszystkie wÄtki"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:67
-msgid "Weather: Cloudy Night"
-msgstr "Pogoda: pochmurna noc"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1440
+msgid "Expand all message threads"
+msgstr "Rozwija wszystkie wÄtki"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:68
-msgid "Weather: Overcast"
-msgstr "Pogoda: zachmurzone"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1445
+msgid "_Message Filters"
+msgstr "_Filtry wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:69
-msgid "Weather: Showers"
-msgstr "Pogoda: przelotne deszcze"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1447
+msgid "Create or edit rules for filtering new mail"
+msgstr "Pozwala na utworzenie lub modyfikacjÄ reguÅ filtrowania wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:70
-msgid "Weather: Snow"
-msgstr "Pogoda: Ånieg"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1452
+msgid "_Subscriptions..."
+msgstr "_Subskrypcje..."
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:71
-msgid "Weather: Sunny"
-msgstr "Pogoda: sÅonecznie"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1461
+msgid "F_older"
+msgstr "_Katalog"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:72
-msgid "Weather: Clear Night"
-msgstr "Pogoda: bezchmurna noc"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1468
+msgid "_Label"
+msgstr "_Etykieta"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:73
-msgid "Weather: Thunderstorms"
-msgstr "Pogoda: burze"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1485
+msgid "C_reate Search Folder From Search..."
+msgstr "_UtwÃrz katalog z wyszukiwania..."
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:239
-msgid "Select a location"
-msgstr "ProszÄ wybraÄ poÅoÅenie"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1492
+msgid "Search F_olders"
+msgstr "Katalogi _wyszukiwania"
 
-#. Translators: "None" location for a weather calendar
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:350
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:398
-msgctxt "weather-cal-location"
-msgid "None"
-msgstr "Brak"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1494
+msgid "Create or edit search folder definitions"
+msgstr "Tworzy lub modyfikuje definicje katalogÃw wyszukiwania"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:477
-msgid "_Units:"
-msgstr "_Jednostki:"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1529
+msgid "_New Folder..."
+msgstr "_Nowy katalog..."
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:486
-msgid "Metric (Celsius, cm, etc)"
-msgstr "Metryczne (stopnie Celsjusza, cm, itd.)"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1557
+msgid "Show Message _Preview"
+msgstr "_PodglÄd wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:489
-msgid "Imperial (Fahrenheit, inches, etc)"
-msgstr "Angielskie (stopnie Fahrenheita, cale, itd.)"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1559
+msgid "Show message preview pane"
+msgstr "WyÅwietla panel podglÄdu wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/org-gnome-calendar-weather.eplug.xml.h:1
-msgid "Weather Calendars"
-msgstr "Kalendarze pogodowe"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1565
+msgid "Show _Deleted Messages"
+msgstr "WyÅwietlanie _usuniÄtych wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/org-gnome-calendar-weather.eplug.xml.h:2
-msgid "Add weather calendars to Evolution."
-msgstr "Dodaje kalendarze pogodowe do programu Evolution."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1567
+msgid "Show deleted messages with a line through them"
+msgstr "WyÅwietla usuniÄte wiadomoÅci z przekreÅleniem"
 
-#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:292
-msgid "Importing Outlook Express data"
-msgstr "Importowanie danych programu Outlook Express"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1573
+msgid "_Group By Threads"
+msgstr "_Grupuj wedÅug wÄtkÃw"
 
-#: ../plugins/dbx-import/org-gnome-dbx-import.eplug.xml.h:1
-msgid "Outlook DBX import"
-msgstr "Import danych DBX programu Outlook"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1575
+msgid "Threaded message list"
+msgstr "WÄtkowana lista wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/dbx-import/org-gnome-dbx-import.eplug.xml.h:2
-msgid "Outlook Express 5/6 personal folders (.dbx)"
-msgstr "Katalogi osobiste programu Outlook Express 5/6 (.dbx)"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1581
+msgid "_Unmatched Folder Enabled"
+msgstr "_WÅÄczenie katalogu NiepasujÄce"
 
-#: ../plugins/dbx-import/org-gnome-dbx-import.eplug.xml.h:3
-msgid "Import Outlook Express messages from DBX file"
-msgstr "Importowanie wiadomoÅci z programu Outlook Express z pliku DBX"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1583
+msgid "Toggles whether Unmatched search folder is enabled"
+msgstr "PrzeÅÄcza, czy katalog wyszukiwania NiepasujÄce jest wÅÄczony"
 
-#: ../plugins/default-source/default-source.c:169
-msgid "Mark as _default address book"
-msgstr "Ustaw jako _domyÅlnÄ ksiÄÅkÄ adresowÄ"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1603
+msgid "Show message preview below the message list"
+msgstr "WyÅwietla podglÄd wiadomoÅci pod listÄ wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/default-source/default-source.c:183
-msgid "A_utocomplete with this address book"
-msgstr "A_utomatycznie uzupeÅnianie danych z tej ksiÄÅki adresowej"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1610
+msgid "Show message preview alongside the message list"
+msgstr "WyÅwietla podglÄd wiadomoÅci obok listy wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/default-source/default-source.c:192
-msgid "Mark as _default calendar"
-msgstr "Ustaw jako _domyÅlny katalog"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1618
+msgid "All Messages"
+msgstr "Wszystkie wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/default-source/default-source.c:193
-msgid "Mark as _default task list"
-msgstr "Ustaw jako _domyÅlnÄ listÄ zadaÅ"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1625
+msgid "Important Messages"
+msgstr "WaÅne wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/default-source/default-source.c:194
-msgid "Mark as _default memo list"
-msgstr "Ustaw jako _domyÅlnÄ listÄ notatek"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1632
+msgid "Last 5 Days' Messages"
+msgstr "WiadomoÅci z ostatnich 5 dni"
 
-#: ../plugins/default-source/org-gnome-default-source.eplug.xml.h:1
-msgid "Default Sources"
-msgstr "ÅrÃdÅa domyÅlne"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1639
+msgid "Messages Not Junk"
+msgstr "WiadomoÅci poÅÄdane"
 
-#: ../plugins/default-source/org-gnome-default-source.eplug.xml.h:2
-msgid "Mark your preferred address book and calendar as default."
-msgstr ""
-"Pozwala oznaczyÄ preferowanÄ ksiÄÅkÄ adresowÄ i kalendarz jako domyÅlne."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1646
+msgid "Messages with Attachments"
+msgstr "WiadomoÅci z zaÅÄcznikami"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:301
-msgctxt "email-custom-header-Security"
-msgid "Security:"
-msgstr "BezpieczeÅstwo:"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1653
+msgid "No Label"
+msgstr "Bez etykiety"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:305
-msgctxt "email-custom-header-Security"
-msgid "Personal"
-msgstr "Osobiste"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1660
+msgid "Read Messages"
+msgstr "Przeczytane wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:306
-msgctxt "email-custom-header-Security"
-msgid "Unclassified"
-msgstr "Nieklasyfikowane"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1667
+msgid "Unread Messages"
+msgstr "Nieprzeczytane wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:307
-msgctxt "email-custom-header-Security"
-msgid "Protected"
-msgstr "Chronione"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1719
+msgid "Subject or Addresses contain"
+msgstr "Pola Temat lub Adresy zawierajÄ"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:308
-msgctxt "email-custom-header-Security"
-msgid "Confidential"
-msgstr "Poufne"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1729
+msgid "All Accounts"
+msgstr "Wszystkich kontach"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:309
-msgctxt "email-custom-header-Security"
-msgid "Secret"
-msgstr "Tajne"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1736
+msgid "Current Account"
+msgstr "BieÅÄcym koncie"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:310
-msgctxt "email-custom-header-Security"
-msgid "Top secret"
-msgstr "ÅciÅle tajne"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1743
+msgid "Current Folder"
+msgstr "BieÅÄcym katalogu"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:367
-msgctxt "email-custom-header"
-msgid "None"
-msgstr "Brak"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:613
+msgid "All Account Search"
+msgstr "Wyszukiwanie we wszystkich kontach"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:540
-msgid "_Custom Header"
-msgstr "_WÅasny nagÅÃwek"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:710
+msgid "Account Search"
+msgstr "Wyszukiwanie w koncie"
 
-#. To translators: This string is used while adding a new message header to configuration, to specifying the format of the key values
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:803
-msgid ""
-"The format for specifying a Custom Header key value is:\n"
-"Name of the Custom Header key values separated by \";\"."
-msgstr ""
-"Format opisu wartoÅci klucza nagÅÃwka uÅytkownika to:\n"
-"Nazwy kluczy nagÅÃwka uÅytkownika rozdzielone przez \";\"."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:973
+msgid "Proxy _Logout"
+msgstr "_Wyloguj z peÅnomocnika"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:857
-msgid "Key"
-msgstr "Klucz"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:962
+#, c-format
+msgid "%d selected, "
+msgid_plural "%d selected, "
+msgstr[0] "%d zaznaczona, "
+msgstr[1] "%d zaznaczone, "
+msgstr[2] "%d zaznaczonych, "
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:873
-#: ../plugins/templates/templates.c:470
-msgid "Values"
-msgstr "WartoÅci"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:973
+#, c-format
+msgid "%d deleted"
+msgid_plural "%d deleted"
+msgstr[0] "%d usuniÄta"
+msgstr[1] "%d usuniÄte"
+msgstr[2] "%d usuniÄtych"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.eplug.xml.h:1
-msgid "Custom Header"
-msgstr "WÅasny nagÅÃwek"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:979
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:986
+#, c-format
+msgid "%d junk"
+msgid_plural "%d junk"
+msgstr[0] "%d niechciana"
+msgstr[1] "%d niechciane"
+msgstr[2] "%d niechcianych"
 
-#. For Translators: 'custom header' string is used while adding a new message header to outgoing message, to specify what value for the message header would be added
-#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.eplug.xml.h:3
-msgid "Add custom headers to outgoing mail messages."
-msgstr "Dodaje nagÅÃwki uÅytkownika do wiadomoÅci wychodzÄcych."
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:992
+#, c-format
+msgid "%d draft"
+msgid_plural "%d drafts"
+msgstr[0] "%d szkic"
+msgstr[1] "%d szkice"
+msgstr[2] "%d szkicÃw"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:1
-msgid "Email Custom Header"
-msgstr "WÅasny nagÅÃwek wiadomoÅci"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:998
+#, c-format
+msgid "%d unsent"
+msgid_plural "%d unsent"
+msgstr[0] "%d niewysÅana"
+msgstr[1] "%d niewysÅane"
+msgstr[2] "%d niewysÅanych"
 
-#: ../plugins/external-editor/apps-evolution-external-editor.schemas.in.h:4
-msgid "Automatically launch editor when key is pressed in the mail composer"
-msgstr ""
-"Automatyczne uruchamianie edytora po naciÅniÄciu klawisza w oknie tworzenia "
-"wiadomoÅci"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1004
+#, c-format
+msgid "%d sent"
+msgid_plural "%d sent"
+msgstr[0] "%d wysÅana"
+msgstr[1] "%d wysÅane"
+msgstr[2] "%d wysÅanych"
 
-#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:114
-msgid "Command to be executed to launch the editor: "
-msgstr "Polecenie uruchamiajÄce edytor: "
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1016
+#, c-format
+msgid "%d unread, "
+msgid_plural "%d unread, "
+msgstr[0] "%d nieprzeczytana, "
+msgstr[1] "%d nieprzeczytane, "
+msgstr[2] "%d nieprzeczytanych, "
 
-#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:115
-msgid ""
-"For XEmacs use \"xemacs\"\n"
-"For Vim use \"gvim -f\""
-msgstr ""
-"Dla edytora XEmacs jest to \"xemacs\"\n"
-"Dla edytora Vim jest to \"gvim -f\""
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1019
+#, c-format
+msgid "%d total"
+msgid_plural "%d total"
+msgstr[0] "%d wiadomoÅÄ"
+msgstr[1] "%d wiadomoÅci"
+msgstr[2] "%d wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:396
-#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:398
-msgid "Compose in External Editor"
-msgstr "Napisz w edytorze zewnÄtrznym"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1042
+msgid "Trash"
+msgstr "Kosz"
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.eplug.xml.h:1
-msgid "External Editor"
-msgstr "ZewnÄtrzny edytor"
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1458
+msgid "Send / Receive"
+msgstr "WyÅlij/odbierz"
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.eplug.xml.h:2
-msgid "Use an external editor to compose plain-text mail messages."
-msgstr "UmoÅliwia pisanie wiadomoÅci tekstowych w zewnÄtrznym edytorze."
+#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:509
+msgid "Language(s)"
+msgstr "JÄzyk(i)"
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:1
-msgid "Editor not launchable"
-msgstr "Nie moÅna uruchomiÄ edytora"
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:86
+msgid "Every time"
+msgstr "Co roku"
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:2
-msgid ""
-"The external editor set in your plugin preferences cannot be launched. Try "
-"setting a different editor."
-msgstr ""
-"Ustawiony w preferencjach wtyczki zewnÄtrzny edytor nie moÅe byÄ "
-"uruchomiony. ProszÄ ustawiÄ inny edytor."
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:87
+msgid "Once per day"
+msgstr "Codziennie"
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:3
-msgid "Cannot create Temporary File"
-msgstr "Nie moÅna utworzyÄ pliku tymczasowego"
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:88
+msgid "Once per week"
+msgstr "Co tydzieÅ"
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:4
-msgid ""
-"Evolution is unable to create a temporary file to save your mail. Retry "
-"later."
-msgstr ""
-"Nie moÅna utworzyÄ tymczasowego pliku do zapisu wiadomoÅci. ProszÄ sprÃbowaÄ "
-"pÃÅniej."
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:89
+msgid "Once per month"
+msgstr "Co miesiÄc"
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:5
-msgid "External editor still running"
-msgstr "ZewnÄtrzny edytor ciÄgle dziaÅa"
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:318
+msgid "Header"
+msgstr "NagÅÃwek"
 
-#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:6
-msgid ""
-"The external editor is still running. The mail composer window cannot be "
-"closed as long as the editor is active."
-msgstr ""
-"ZewnÄtrzny edytor wciÄÅ dziaÅa. Do czasu jego zamkniÄcia nie moÅna zamknÄÄ "
-"okna tworzenia wiadomoÅci."
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:322
+msgid "Contains Value"
+msgstr "ZawartoÅÄ"
 
-#: ../plugins/face/face.c:292
-msgid "Select a Face Picture"
-msgstr "WybÃr obrazu twarzy"
+#. To Translators: 'Date header' is a label for configurable date/time format for 'Date' header in mail message window/preview
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1145
+msgid "_Date header:"
+msgstr "_NagÅÃwek daty:"
 
-#: ../plugins/face/face.c:302
-msgid "Image files"
-msgstr "Pliki obrazÃw"
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1146
+msgid "Show _original header value"
+msgstr "WyÅwietlanie pierw_otnej wartoÅci nagÅÃwka"
 
-#: ../plugins/face/face.c:361
-msgid "_Insert Face picture by default"
-msgstr "_DomyÅlne wstawianie obrazu twarzy"
+#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:146
+msgid "Do you want to make Evolution your default email client?"
+msgstr "UstawiÄ program Evolution jako domyÅlny klient poczty?"
 
-#: ../plugins/face/face.c:374
-msgid "Load new _Face picture"
-msgstr "W_czytaj nowy obraz twarzy"
+#. Translators: First %s is an email address, second %s
+#. * is the subject of the email, third %s is the date.
+#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:323
+#, c-format
+msgid "Your message to %s about \"%s\" on %s has been read."
+msgstr "WiadomoÅÄ do %s na temat \"%s\" z dnia %s zostaÅa przeczytana."
 
-#: ../plugins/face/face.c:435
-msgid "Include _Face"
-msgstr "DoÅÄcz _twarz"
+#. Translators: %s is the subject of the email message.
+#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:390
+#, c-format
+msgid "Delivery Notification for \"%s\""
+msgstr "Powiadomienie o dostarczeniu dla \"%s\""
 
-#: ../plugins/face/org-gnome-face.eplug.xml.h:2
-msgid "Attach a small picture of your face to outgoing messages."
-msgstr "DoÅÄcza do wychodzÄcych wiadomoÅci maÅy obraz twarzy nadawcy."
+#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:543
+#, c-format
+msgid "Send a read receipt to '%s'"
+msgstr "WysyÅanie potwierdzenia odczytania do \"%s\""
 
-#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:1
-msgid "Failed Read"
-msgstr "Odczyt siÄ nie powiÃdÅ"
+#. name doesn't matter
+#: ../modules/mdn/evolution-mdn.c:548
+msgid "_Notify Sender"
+msgstr "_Powiadom nadawcÄ"
 
-#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:2
-msgid "The file cannot be read"
-msgstr "Nie moÅna odczytaÄ pliku"
+#: ../modules/mdn/evolution-mdn.error.xml.h:1
+msgid "Sender wants to be notified when you have read this message."
+msgstr "Nadawce chce zostaÄ powiadomiony o odczytaniu tej wiadomoÅci."
 
-#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:3
-msgid "Invalid Image Size"
-msgstr "NieprawidÅowy rozmiar obrazu"
+#: ../modules/mdn/evolution-mdn.error.xml.h:2
+msgid "Sender has been notified that you have read this message."
+msgstr "Nadawce zostaÅ powiadomiony o odczytaniu tej wiadomoÅci."
 
-#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:4
-msgid "Please select an image of size 48 * 48"
-msgstr "ProszÄ wybraÄ obraz o rozmiarze 48 * 48"
+#: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:1
+msgid "Evolution is currently offline."
+msgstr "Program Evolution jest w trybie offline."
 
-#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:5
-msgid "Not an image"
-msgstr "Nie jest to obraz"
+#: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:2
+msgid "Click 'Work Online' to return to online mode."
+msgstr "NaciÅniÄcie \"DziaÅanie w trybie online\" powraca do trybu online."
 
-#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:6
-msgid "The file you selected does not look like a valid .png image. Error: {0}"
-msgstr "Wybrany plik nie wyglÄda na prawidÅowy obraz .png. BÅÄd: {0}"
+#: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:3
+msgid "Evolution is currently offline due to a network outage."
+msgstr ""
+"Program Evolution jest w trybie offline, poniewaÅ sieÄ jest niedostÄpna."
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:325
-#: ../plugins/webdav-account-setup/webdav-contacts-source.c:249
-msgid "Server"
-msgstr "Serwer"
+#: ../modules/offline-alert/evolution-offline-alert.error.xml.h:4
+msgid ""
+"Evolution will return to online mode once a network connection is "
+"established."
+msgstr ""
+"Program Evolution powrÃci do trybu online, kiedy zostanie ustanowione "
+"poÅÄczenie sieciowe."
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:452
-#, c-format
-msgid "Enter password for user %s to access list of subscribed calendars."
+#: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:417
+msgid ""
+"Cannot find a corresponding account in the org.gnome.OnlineAccounts service "
+"from which to obtain an authentication token."
 msgstr ""
-"ProszÄ wprowadziÄ hasÅo dostÄpu do subskrybowanych kalendarzy dla "
-"uÅytkownika %s."
+"Nie moÅna odnaleÅÄ odpowiadajÄcego konta w usÅudze org.gnome.OnlineAccounts, "
+"z ktÃrego uzyskaÄ token uwierzytelniania."
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:564
-#, c-format
+#: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:504
+msgid "OAuth"
+msgstr "OAuth"
+
+#: ../modules/online-accounts/camel-sasl-xoauth.c:506
 msgid ""
-"Cannot read data from Google server.\n"
-"%s"
+"This option will connect to the server by way of the GNOME Online Accounts "
+"service"
 msgstr ""
-"Nie moÅna odczytaÄ danych z serwera Google:\n"
-"%s"
+"Ta opcja poÅÄczy z serwerem w sposÃb usÅugi kont online Årodowiska GNOME"
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:564
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:840
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1103
-msgid "Unknown error."
-msgstr "Nieznany bÅÄd."
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:69
+msgid "Author(s)"
+msgstr "Autorzy"
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:665
-msgid "Cal_endar:"
-msgstr "_Kalendarz:"
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:255
+msgid "Plugin Manager"
+msgstr "MenedÅer wtyczek"
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:702
-msgid "Retrieve _List"
-msgstr "Pobierz _listÄ"
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:270
+msgid "Note: Some changes will not take effect until restart"
+msgstr ""
+"Uwaga: czÄÅÄ zmian zostanie uwzglÄdniona po ponownym uruchomieniu programu"
 
-#: ../plugins/google-account-setup/org-gnome-evolution-google.eplug.xml.h:1
-msgid "Google Calendars"
-msgstr "Kalendarze Google"
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:299
+msgid "Overview"
+msgstr "PrzeglÄd"
 
-#: ../plugins/google-account-setup/org-gnome-evolution-google.eplug.xml.h:2
-msgid "Add Google Calendars to Evolution."
-msgstr "Dodaje kalendarze Google do programu Evolution."
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:368
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:451
+msgid "Plugin"
+msgstr "Wtyczka"
 
-#: ../plugins/image-inline/org-gnome-image-inline.eplug.xml.h:1
-msgid "Inline Image"
-msgstr "Obraz w treÅci"
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:489
+msgid "_Plugins"
+msgstr "_Wtyczki"
 
-#: ../plugins/image-inline/org-gnome-image-inline.eplug.xml.h:2
-msgid "View image attachments directly in mail messages."
-msgstr "PodglÄd obrazÃw z zaÅÄcznikÃw bezpoÅrednio z wiadomoÅciach."
+#: ../modules/plugin-manager/evolution-plugin-manager.c:490
+msgid "Enable and disable plugins"
+msgstr "WÅÄcza i wyÅÄcza wtyczki"
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.c:334
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:10
-msgid "Custom Headers"
-msgstr "WÅasne nagÅÃwki"
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-display-popup-prefer-plain.c:140
+msgid "Display plain text version"
+msgstr "WyÅwietlanie wersji tekstowej"
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.c:356
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:7
-msgid "IMAP Headers"
-msgstr "NagÅÃwki IMAP"
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-display-popup-prefer-plain.c:142
+msgid "Display plain text version of multipart/alternative message"
+msgstr "WyÅwietla tekstowÄ wersjÄ wiadomoÅci wieloczÄÅciowej/alternatywnej"
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:1
-msgid ""
-"Select your IMAP Header Preferences. \n"
-"The more headers you have the more time it will take to download."
-msgstr ""
-"Ustawienie nagÅÃwkÃw IMAP.\n"
-"Uwaga: wiÄcej nagÅÃwkÃw oznacza dÅuÅszy czas pobierania."
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-display-popup-prefer-plain.c:148
+msgid "Display HTML version"
+msgstr "WyÅwietlanie wersji HTML"
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:3
-msgid "_Fetch All Headers"
-msgstr "Pobierz _wszystkie nagÅÃwki"
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-display-popup-prefer-plain.c:150
+msgid "Display HTML version of multipart/alternative message"
+msgstr "WyÅwietla wersjÄ HTML wiadomoÅci wieloczÄÅciowej/alternatywnej"
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:4
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:82
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:46
+msgid "Show HTML if present"
+msgstr "WyÅwietlanie HTML, jeÅeli obecny"
+
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:83
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:47
+msgid "Let Evolution choose the best part to show."
+msgstr "Automatyczny wybÃr czÄÅci do wyÅwietlenia."
+
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:86
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:50
+msgid "Show plain text if present"
+msgstr "WyÅwietlanie czystego tekstu jeÅeli obecny"
+
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:87
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:51
 msgid ""
-"_Basic Headers (Fastest) \n"
-"Use this if you do not have filters based on mailing lists"
+"Show plain text part, if present, otherwise let Evolution choose the best "
+"part to show."
 msgstr ""
-"_Podstawowe nagÅÃwki (najszybciej)\n"
-"Opcja polecana dla osÃb nie korzystajÄcych z filtrÃw w listach dyskusyjnych"
+"Powoduje wyÅwietlanie czÄÅci tekstowej jeÅli ona istnieje, a w przeciwnym "
+"wypadku dokonywany jest automatyczny wybÃr najlepszej czÄÅci do wyÅwietlenia."
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:6
-msgid "Basic and _Mailing List Headers (Default)"
-msgstr "N_agÅÃwki podstawowe i dla list dyskusyjnych (domyÅlne)"
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:91
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:55
+msgid "Only ever show plain text"
+msgstr "WyÅwietlanie zawsze tylko tekstu"
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:8
+#: ../modules/prefer-plain/e-mail-parser-prefer-plain.c:92
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:56
 msgid ""
-"Give the extra headers that you need to fetch in addition to the above "
-"standard headers. \n"
-"You can ignore this if you choose \"All Headers\"."
+"Always show plain text part and make attachments from other parts, if "
+"requested."
 msgstr ""
-"Dodatkowe nagÅÃwki, ktÃre naleÅy pobraÄ poza standardowymi.\n"
-"Opcja jest ignorowana w przypadku wybrania \"Wszystkich nagÅÃwkÃw\"."
+"Zawsze wyÅwietla czÄÅÄ tekstowÄ, a z pozostaÅych czÄÅci na ÅÄdanie tworzy "
+"zaÅÄczniki."
 
-#: ../plugins/imap-features/org-gnome-imap-features.eplug.xml.h:1
-msgid "IMAP Features"
-msgstr "Funkcje IMAP"
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:107
+msgid "Show s_uppressed HTML parts as attachments"
+msgstr "WyÅwietlanie _ukrytych czÄÅci HTML jako zaÅÄczniki"
+
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/config-ui.c:129
+msgid "HTML _Mode"
+msgstr "_Tryb HTML"
 
-#: ../plugins/imap-features/org-gnome-imap-features.eplug.xml.h:2
-msgid "Fine-tune your IMAP accounts."
-msgstr "SzczegÃÅowe ustawienia kont IMAP."
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/org-gnome-prefer-plain.eplug.xml.h:1
+msgid "Prefer Plain Text"
+msgstr "Preferowany format tekstowy"
 
-#. Translators: The first '%s' is replaced with a calendar name,
-#. * the second '%s' with an error message
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:505
-#, c-format
-msgid "Failed to load the calendar '%s' (%s)"
-msgstr "Wczytanie kalendarza \"%s\" siÄ nie powiodÅo (%s)"
+#. but then we also need to create our own section frame
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/org-gnome-prefer-plain.eplug.xml.h:3
+msgid "Plain Text Mode"
+msgstr "Tryb tekstowy"
+
+#: ../modules/prefer-plain/plugin/org-gnome-prefer-plain.eplug.xml.h:4
+msgid "View mail messages as plain text, even if they contain HTML content."
+msgstr "WyÅwietla wiadomoÅci jako tekst, nawet gdy zawierajÄ one treÅÄ HTML."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:665
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:192
 #, c-format
-msgid "An appointment in the calendar '%s' conflicts with this meeting"
-msgstr "Spotkanie w kalendarzu \"%s\" koliduje z tym zebraniem"
+msgid "Failed to spawn SpamAssassin (%s): "
+msgstr "WywoÅanie programu SpamAssassin siÄ nie powiodÅo (%s): "
+
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:215
+msgid "Failed to stream mail message content to SpamAssassin: "
+msgstr ""
+"WysÅanie treÅci wiadomoÅci pocztowej do programu SpamAssassin siÄ nie "
+"powiodÅo: "
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:689
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:234
 #, c-format
-msgid "Found the appointment in the calendar '%s'"
-msgstr "Odnaleziono spotkanie w kalendarzu \"%s\""
+msgid "Failed to write '%s' to SpamAssassin: "
+msgstr "Zapisanie \"%s\" do programu SpamAssassin siÄ nie powiodÅo: "
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:802
-msgid "Unable to find any calendars"
-msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ Åadnego kalendarza"
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:262
+msgid "Failed to read output from SpamAssassin: "
+msgstr "Odczytanie wyjÅcia programu SpamAssassin siÄ nie powiodÅo: "
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:809
-msgid "Unable to find this meeting in any calendar"
-msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ tego zebrania w Åadnym kalendarzu"
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:317
+msgid "SpamAssassin either crashed or failed to process a mail message"
+msgstr ""
+"Awaria programu SpamAssassin lub nie mÃgÅ on przetworzyÄ wiadomoÅci pocztowej"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:813
-msgid "Unable to find this task in any task list"
-msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ tego zadania w Åadnej liÅcie"
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:885
+msgid "SpamAssassin Options"
+msgstr "Opcje programu SpamAssassin"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:817
-msgid "Unable to find this memo in any memo list"
-msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ tej notatki w Åadnej liÅcie"
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:900
+msgid "I_nclude remote tests"
+msgstr "_DoÅÄczenie zewnÄtrznych testÃw"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1119
-msgid "Opening the calendar. Please wait..."
-msgstr "Otwieranie kalendarza. ProszÄ czekaÄ..."
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:914
+msgid "This will make SpamAssassin more reliable, but slower."
+msgstr ""
+"Spowoduje to pewniejsze, ale rÃwnieÅ wolniejsze dziaÅanie programu "
+"SpamAssassin."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1122
-msgid "Searching for an existing version of this appointment"
-msgstr "Wyszukiwanie istniejÄcej wersji spotkania"
+#: ../modules/spamassassin/evolution-spamassassin.c:1123
+msgid "SpamAssassin"
+msgstr "SpamAssassin"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1484
-#, c-format
-msgid "Unable to send item to calendar '%s'. %s"
-msgstr "Nie moÅna wysÅaÄ elementu do kalendarza \"%s\". %s"
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:204
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:403
+msgid "Please select the information that you would like to import:"
+msgstr "ProszÄ wybraÄ informacje do importowania:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1498
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:233
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:559
 #, c-format
-msgid "Sent to calendar '%s' as accepted"
-msgstr "WysÅane do kalendarza \"%s\" jako zaakceptowane"
+msgid "From %s:"
+msgstr "Od %s:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1502
-#, c-format
-msgid "Sent to calendar '%s' as tentative"
-msgstr "WysÅane do kalendarza \"%s\" jako wstÄpne"
+#. Keep the title identical to EMailConfigImportPage
+#. * so it's only shown once in the assistant sidebar.
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-page.c:264
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-progress-page.c:342
+msgid "Importing Files"
+msgstr "Importowanie plikÃw"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1507
-#, c-format
-msgid "Sent to calendar '%s' as declined"
-msgstr "WysÅane do kalendarza \"%s\" jako odrzucone"
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-progress-page.c:261
+msgid "Import cancelled."
+msgstr "Anulowano import."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1512
-#, c-format
-msgid "Sent to calendar '%s' as canceled"
-msgstr "WysÅane do kalendarza \"%s\" jako odwoÅane"
+#: ../modules/startup-wizard/e-mail-config-import-progress-page.c:278
+msgid "Import complete."
+msgstr "UkoÅczono import."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1581
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1974
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2065
-msgid "Saving changes to the calendar. Please wait..."
-msgstr "Zapisywanie zmian w kalendarzu. ProszÄ czekaÄ..."
+#: ../modules/startup-wizard/e-startup-assistant.c:154
+msgid ""
+"Welcome to Evolution.\n"
+"\n"
+"The next few screens will allow Evolution to connect to your email accounts, "
+"and to import files from other applications."
+msgstr ""
+"Witamy w programie Evolution.\n"
+"\n"
+"Na kolejnych kilku ekranach bÄdzie moÅna podaÄ informacje, ktÃre pozwolÄ na "
+"ÅÄczenie siÄ z kontami e-mail oraz na importowanie plikÃw z innych programÃw."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1620
-msgid "Unable to parse item"
-msgstr "Nie moÅna przetworzyÄ elementu"
+#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:242
+msgid "Loading accounts..."
+msgstr "Wczytywanie kont..."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1800
-#, c-format
-msgid "Organizer has removed the delegate %s "
-msgstr "Organizator usunÄÅ delegata %s "
+#: ../modules/text-highlight/e-mail-display-popup-text-highlight.c:95
+msgid "_Format as..."
+msgstr "_Formatuj jako..."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1807
-msgid "Sent a cancelation notice to the delegate"
-msgstr "WysÅano informacjÄ o odwoÅaniu do delegata"
+#: ../modules/text-highlight/e-mail-display-popup-text-highlight.c:103
+msgid "_Other languages"
+msgstr "_Inne jÄzyki"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1809
-msgid "Could not send the cancelation notice to the delegate"
-msgstr "Nie moÅna wysÅaÄ informacji o odwoÅaniu do delegata"
+#: ../modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:342
+msgid "Text Highlight"
+msgstr "WyrÃÅnianie elementÃw tekstu"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1855
-#, c-format
-msgid "Unable to update attendee. %s"
-msgstr "Nie moÅna zaktualizowaÄ uczestnika. \"%s\""
+#: ../modules/text-highlight/e-mail-formatter-text-highlight.c:348
+msgid "Syntax highlighting of mail parts"
+msgstr "WyrÃÅnianie elementÃw skÅadni czÄÅci wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1861
-msgid "Attendee status updated"
-msgstr "Stan uczestnika zostaÅ zaktualizowany"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:32
+msgid "_Plain text"
+msgstr "_ZwykÅy tekst"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:38
+msgid "_Assembler"
+msgstr "_Asembler"
+
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:43
+msgid "_Bash"
+msgstr "_Bash"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1881
-msgid "The meeting is invalid and cannot be updated"
-msgstr "Zebranie jest nieprawidÅowe i nie moÅe zostaÄ zaktualizowane"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:54
+msgid "_C/C++"
+msgstr "_C/C++"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1947
-msgid "Attendee status could not be updated because the status is invalid"
-msgstr "Nie moÅna uaktualniÄ stanu uczestnika, poniewaÅ jest on nieprawidÅowy"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:63
+msgid "_C#"
+msgstr "_C#"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2004
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2042
-msgid "Attendee status can not be updated because the item no longer exists"
-msgstr ""
-"Nie moÅna zaktualizowaÄ stanu uczestnika, poniewaÅ ten element juÅ nie "
-"istnieje"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:68
+msgid "_Cascade Style Sheet"
+msgstr "_CSS"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2086
-msgid "Meeting information sent"
-msgstr "WysÅano informacje o zebraniu"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:73
+msgid "_HTML"
+msgstr "_HTML"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2089
-msgid "Task information sent"
-msgstr "WysÅano informacje o zadaniu"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:81
+msgid "_Java"
+msgstr "_Java"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2092
-msgid "Memo information sent"
-msgstr "WysÅano informacje o notatce"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:87
+msgid "_JavaScript"
+msgstr "_JavaScript"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2101
-msgid "Unable to send meeting information, the meeting does not exist"
-msgstr "Nie moÅna wysÅaÄ informacji o zebraniu. Zebranie nie istnieje"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:93
+msgid "_Patch/diff"
+msgstr "_Åata/rÃÅnica"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2104
-msgid "Unable to send task information, the task does not exist"
-msgstr "Nie wysÅaÄ informacji o zadaniu. Zadanie nie istnieje"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:99
+msgid "_Perl"
+msgstr "_Perl"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2107
-msgid "Unable to send memo information, the memo does not exist"
-msgstr "Nie moÅna wysÅaÄ informacji o notatce. Notatka nie istnieje"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:110
+msgid "_PHP"
+msgstr "_PHP"
 
-#. Translators: This is a default filename for a calendar.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2173
-msgid "calendar.ics"
-msgstr "kalendarz.ics"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:123
+msgid "_Python"
+msgstr "_Python"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2178
-msgid "Save Calendar"
-msgstr "Zapis kalendarza"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:128
+msgid "_Ruby"
+msgstr "_Ruby"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2241
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2252
-msgid "The calendar attached is not valid"
-msgstr "Przypisany kalendarz jest nieprawidÅowy"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:135
+msgid "_Tcl/Tk"
+msgstr "_Tcl/Tk"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2242
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2253
-msgid ""
-"The message claims to contain a calendar, but the calendar is not a valid "
-"iCalendar."
-msgstr "WiadomoÅÄ zawiera kalendarz, ale nie jest on formatu iCalendar."
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:141
+msgid "_TeX/LaTeX"
+msgstr "_TeX/LaTeX"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2293
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2321
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2432
-msgid "The item in the calendar is not valid"
-msgstr "Element w kalendarzu nie jest prawidÅowy"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:147
+msgid "_Vala"
+msgstr "_Vala"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2294
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2322
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2433
-msgid ""
-"The message does contain a calendar, but the calendar contains no events, "
-"tasks or free/busy information"
-msgstr ""
-"WiadomoÅÄ zawiera kalendarz, ale nie zawiera on wydarzeÅ, zadaÅ lub "
-"informacji o zajÄtoÅci"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:152
+msgid "_Visual Basic"
+msgstr "_Visual Basic"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2335
-msgid "The calendar attached contains multiple items"
-msgstr "ZaÅÄczony kalendarz zawiera wiele elementÃw"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:159
+msgid "_XML"
+msgstr "_XML"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2336
-msgid ""
-"To process all of these items, the file should be saved and the calendar "
-"imported"
-msgstr ""
-"Aby przetworzyÄ wszystkie elementy, naleÅy zapisaÄ plik, a nastÄpnie "
-"zaimportowaÄ kalendarz"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:177
+msgid "_ActionScript"
+msgstr "_ActionScript"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2860
-msgctxt "cal-itip"
-msgid "None"
-msgstr "Brak"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:182
+msgid "_ADA95"
+msgstr "_ADA95"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2876
-msgid "Tentatively Accepted"
-msgstr "WstÄpnie zaakceptowane"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:189
+msgid "_ALGOL 68"
+msgstr "_ALGOL 68"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2994
-msgid "This meeting recurs"
-msgstr "Spotkanie powtarzalne"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:194
+msgid "(_G)AWK"
+msgstr "(_G)AWK"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2997
-msgid "This task recurs"
-msgstr "Zadanie powtarzalne"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:199
+msgid "_COBOL"
+msgstr "_COBOL"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3000
-msgid "This memo recurs"
-msgstr "Notatka powtarzalna"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:204
+msgid "_DOS Batch"
+msgstr "Plik wsadowy _DOS"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3231
-msgid "Meeting Invitations"
-msgstr "Zaproszenia na zebrania"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:209
+msgid "_D"
+msgstr "_D"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3257
-msgid "_Delete message after acting"
-msgstr "_Usuwanie wiadomoÅci po wykonaniu"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:214
+msgid "_Erlang"
+msgstr "_Erlang"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3271
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3304
-msgid "Conflict Search"
-msgstr "Wyszukiwanie konfliktÃw"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:219
+msgid "_FORTRAN 77"
+msgstr "_FORTRAN 77"
 
-#. Source selector
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:3286
-msgid "Select the calendars to search for meeting conflicts"
-msgstr "ProszÄ wybraÄ kalendarze w celu wyszukania kolidujÄcych zebraÅ"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:225
+msgid "_FORTRAN 90"
+msgstr "_FORTRAN 90"
 
-#. strftime format of a time,
-#. * in 24-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:199
-msgid "Today %H:%M"
-msgstr "DziÅ o %H:%M"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:230
+msgid "_F#"
+msgstr "_F#"
 
-#. strftime format of a time,
-#. * in 24-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:203
-msgid "Today %H:%M:%S"
-msgstr "DziÅ o %H:%M:%S"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:235
+msgid "_Go"
+msgstr "_Go"
 
-#. strftime format of a time,
-#. * in 12-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:212
-msgid "Today %l:%M:%S %p"
-msgstr "DziÅ o %l:%M:%S %p"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:240
+msgid "_Haskell"
+msgstr "_Haskell"
 
-#. strftime format of a time,
-#. * in 24-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:227
-msgid "Tomorrow %H:%M"
-msgstr "Jutro o %H:%M"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:245
+msgid "_JSP"
+msgstr "_JSP"
 
-#. strftime format of a time,
-#. * in 24-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:231
-msgid "Tomorrow %H:%M:%S"
-msgstr "Jutro o %H:%M:%S"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:250
+msgid "_Lisp"
+msgstr "_Lisp"
 
-#. strftime format of a time,
-#. * in 12-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:236
-msgid "Tomorrow %l:%M %p"
-msgstr "Jutro o %l:%M %p"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:258
+msgid "_Lotus"
+msgstr "_Lotus"
 
-#. strftime format of a time,
-#. * in 12-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:240
-msgid "Tomorrow %l:%M:%S %p"
-msgstr "Jutro o %l:%M:%S %p"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:263
+msgid "_Lua"
+msgstr "_Lua"
 
-#. strftime format of a weekday.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:259
-#, c-format
-msgid "%A"
-msgstr "%A"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:268
+msgid "_Maple"
+msgstr "_Maple"
 
-#. strftime format of a weekday and a
-#. * time, in 24-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:264
-msgid "%A %H:%M"
-msgstr "%A %H:%M"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:273
+msgid "_Matlab"
+msgstr "_Matlab"
 
-#. strftime format of a weekday and a
-#. * time, in 24-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:268
-msgid "%A %H:%M:%S"
-msgstr "%A %H:%M:%S"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:278
+msgid "_Maya"
+msgstr "_Maya"
 
-#. strftime format of a weekday and a
-#. * time, in 12-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:273
-msgid "%A %l:%M %p"
-msgstr "%A %l:%M %p"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:283
+msgid "_Oberon"
+msgstr "_Oberon"
 
-#. strftime format of a weekday and a
-#. * time, in 12-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:277
-msgid "%A %l:%M:%S %p"
-msgstr "%A %l:%M:%S %p"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:288
+msgid "_Objective C"
+msgstr "_Objective C"
 
-#. strftime format of a weekday and a date
-#. * without a year.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:286
-msgid "%A, %B %e"
-msgstr "%A, %e %B"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:294
+msgid "_OCaml"
+msgstr "_OCaml"
 
-#. strftime format of a weekday, a date
-#. * without a year and a time,
-#. * in 24-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:292
-msgid "%A, %B %e %H:%M"
-msgstr "%A, %e %B %H:%M"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:299
+msgid "_Octave"
+msgstr "_Octave"
 
-#. strftime format of a weekday, a date without a year
-#. * and a time, in 24-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:296
-msgid "%A, %B %e %H:%M:%S"
-msgstr "%A, %e %B %H:%M:%S"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:304
+msgid "_Object Script"
+msgstr "_Object Script"
 
-#. strftime format of a weekday, a date without a year
-#. * and a time, in 12-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:301
-msgid "%A, %B %e %l:%M %p"
-msgstr "%A, %e %B %l:%M %p"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:309
+msgid "_Pascal"
+msgstr "_Pascal"
 
-#. strftime format of a weekday, a date without a year
-#. * and a time, in 12-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:305
-msgid "%A, %B %e %l:%M:%S %p"
-msgstr "%A, %e %B %l:%M:%S %p"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:314
+msgid "_POV-Ray"
+msgstr "_POV-Ray"
 
-#. strftime format of a weekday and a date.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:311
-msgid "%A, %B %e, %Y"
-msgstr "%A, %e %B %Y"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:319
+msgid "_Prolog"
+msgstr "_Prolog"
 
-#. strftime format of a weekday, a date and a
-#. * time, in 24-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:316
-msgid "%A, %B %e, %Y %H:%M"
-msgstr "%A, %e %B %Y %H:%M"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:324
+msgid "_PostScript"
+msgstr "_PostScript"
 
-#. strftime format of a weekday, a date and a
-#. * time, in 24-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:320
-msgid "%A, %B %e, %Y %H:%M:%S"
-msgstr "%A, %e %B %Y %H:%M:%S"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:329
+msgid "_R"
+msgstr "_R"
 
-#. strftime format of a weekday, a date and a
-#. * time, in 12-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:325
-msgid "%A, %B %e, %Y %l:%M %p"
-msgstr "%A, %e %B %Y %l:%M %p"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:334
+msgid "_RPM Spec"
+msgstr "Plik spec formatu _RPM"
 
-#. strftime format of a weekday, a date and a
-#. * time, in 12-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:329
-msgid "%A, %B %e, %Y %l:%M:%S %p"
-msgstr "%A, %e %B %Y %l:%M:%S %p"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:339
+msgid "_Scala"
+msgstr "_Scala"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:367
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:368
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:455
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:456
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:543
-msgid "An unknown person"
-msgstr "Nieznana osoba"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:344
+msgid "_Smalltalk"
+msgstr "_Smalltalk"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:372
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:460
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:547
-#, c-format
-msgid "Please respond on behalf of %s"
-msgstr "ProszÄ odpowiedzieÄ w imieniu %s"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:350
+msgid "_TCSH"
+msgstr "_TCSH"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:374
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:462
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:549
-#, c-format
-msgid "Received on behalf of %s"
-msgstr "Otrzymano w imieniu %s"
+#: ../modules/text-highlight/languages.c:355
+msgid "_VHDL"
+msgstr "_VHDL"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:379
-#, c-format
-msgid "%s through %s has published the following meeting information:"
-msgstr "%s przez %s opublikowaÅ nastÄpujÄcÄ informacjÄ o zebraniu:"
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:118
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-parser-vcard-inline.c:201
+msgid "Show F_ull vCard"
+msgstr "WyÅwietl p_eÅnÄ wizytÃwkÄ vCard"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:381
-#, c-format
-msgid "%s has published the following meeting information:"
-msgstr "%s opublikowaÅ nastÄpujÄcÄ informacjÄ o zebraniu:"
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:121
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-parser-vcard-inline.c:219
+msgid "Show Com_pact vCard"
+msgstr "WyÅwietl _skrÃconÄ wizytÃwkÄ vCard"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:386
-#, c-format
-msgid "%s has delegated the following meeting to you:"
-msgstr "%s delegowaÅ nastÄpujÄce zebranie:"
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:145
+msgid "Save _To Addressbook"
+msgstr "Zapisz _w ksiÄÅce adresowej"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:389
-#, c-format
-msgid "%s through %s requests your presence at the following meeting:"
-msgstr "%s przez %s zwraca siÄ o TwojÄ obecnoÅÄ na nastÄpujÄcym zebraniu:"
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:165
+msgid "There is one other contact."
+msgstr "Jest jeszcze jeden inny kontakt."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:391
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:171
 #, c-format
-msgid "%s requests your presence at the following meeting:"
-msgstr "%s zwraca siÄ o TwojÄ obecnoÅÄ na nastÄpujÄcym zebraniu:"
+msgid "There is %d other contact."
+msgid_plural "There are %d other contacts."
+msgstr[0] "Jest jeszcze jeden inny kontakt."
+msgstr[1] "SÄ jeszcze %d inne kontakty."
+msgstr[2] "Jest jeszcze %d innych kontaktÃw."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:397
-#, c-format
-msgid "%s through %s wishes to add to an existing meeting:"
-msgstr "%s przez %s chce dodania do istniejÄcego zebrania:"
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:196
+msgid "Addressbook Contact"
+msgstr "Kontakt ksiÄÅki adresowej"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:399
-#, c-format
-msgid "%s wishes to add to an existing meeting:"
-msgstr "%s chce dodania do istniejÄcego zebrania:"
+#: ../modules/vcard-inline/e-mail-formatter-vcard-inline.c:202
+msgid "Display the part as an addressbook contact"
+msgstr "WyÅwietlanie czÄÅci jako kontakt ksiÄÅki adresowej"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:403
-#, c-format
-msgid ""
-"%s through %s wishes to receive the latest information for the following "
-"meeting:"
-msgstr ""
-"%s przez %s chce otrzymaÄ najÅwieÅsze informacje o nastÄpujÄcym zebraniu:"
+#: ../modules/web-inspector/evolution-web-inspector.c:88
+msgid "_Inspect..."
+msgstr "Z_badaj..."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:405
-#, c-format
-msgid "%s wishes to receive the latest information for the following meeting:"
-msgstr "%s chce otrzymaÄ najÅwieÅsze informacje o nastÄpujÄcym zebraniu:"
+#: ../modules/web-inspector/evolution-web-inspector.c:90
+msgid "Inspect the HTML content (debugging feature)"
+msgstr "Bada treÅÄ HTML (funkcja debugowania)"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:409
-#, c-format
-msgid "%s through %s has sent back the following meeting response:"
-msgstr "%s przez %s odesÅaÅ nastÄpujÄcÄ odpowiedÅ odnoÅnie zebrania:"
+#: ../modules/web-inspector/evolution-web-inspector.c:102
+msgid "Evolution Web Inspector"
+msgstr "Inspektor stron WWW programu Evolution"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:411
-#, c-format
-msgid "%s has sent back the following meeting response:"
-msgstr "%s odesÅaÅ nastÄpujÄcÄ odpowiedÅ odnoÅnie zebrania:"
+#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:128
+msgid "_Do not show this message again."
+msgstr "_Bez wyÅwietlania tego komunikatu w przyszÅoÅci."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:415
-#, c-format
-msgid "%s through %s has canceled the following meeting:"
-msgstr "%s przez %s anulowaÅ nastÄpujÄce zebranie:"
+#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:590
+#: ../plugins/templates/templates.c:469
+msgid "Keywords"
+msgstr "SÅowa kluczowe"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:417
-#, c-format
-msgid "%s has canceled the following meeting:"
-msgstr "%s anulowaÅ nastÄpujÄce zebranie:"
+#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:1
+msgid "Message has no attachments"
+msgstr "WiadomoÅÄ nie posiada zaÅÄcznikÃw"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:421
-#, c-format
-msgid "%s through %s has proposed the following meeting changes."
-msgstr "%s przez %s zaproponowaÅ nastÄpujÄce zmiany zebrania."
+#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:2
+msgid ""
+"Evolution has found some keywords that suggest that this message should "
+"contain an attachment, but cannot find one."
+msgstr ""
+"Nie odnaleziono Åadnego zaÅÄcznika, a wiadomoÅÄ zawiera sÅowa sugerujÄce, Åe "
+"powinna mieÄ zaÅÄcznik."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:423
-#, c-format
-msgid "%s has proposed the following meeting changes:"
-msgstr "%s zaproponowaÅ nastÄpujÄce zmiany zebrania:"
+#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:3
+msgid "_Add Attachment..."
+msgstr "Dod_aj zaÅÄcznik..."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:427
-#, c-format
-msgid "%s through %s has declined the following meeting changes:"
-msgstr "%s przez %s odrzuciÅ nastÄpujÄce zmiany zebrania:"
+#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:4
+msgid "_Edit Message"
+msgstr "_Modyfikuj wiadomoÅÄ"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:429
-#, c-format
-msgid "%s has declined the following meeting changes:"
-msgstr "%s odrzuciÅ nastÄpujÄce zmiany zebrania:"
+#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-evolution-attachment-reminder.eplug.xml.h:1
+msgid "Attachment Reminder"
+msgstr "Przypomnienie o zaÅÄcznikach"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:467
-#, c-format
-msgid "%s through %s has published the following task:"
-msgstr "%s przez %s opublikowaÅ nastÄpujÄce zadanie:"
+#: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-evolution-attachment-reminder.eplug.xml.h:2
+msgid "Reminds you when you forgot to add an attachment to a mail message."
+msgstr "Przypomina, gdy zapomniano doÅÄczyÄ plik do wiadomoÅci."
+
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:650 ../plugins/bbdb/bbdb.c:659
+#: ../plugins/bbdb/org-gnome-evolution-bbdb.eplug.xml.h:1
+msgid "Automatic Contacts"
+msgstr "Kontakty automatyczne"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:469
-#, c-format
-msgid "%s has published the following task:"
-msgstr "%s opublikowaÅ nastÄpujÄce zadanie:"
+#. Enable BBDB checkbox
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:674
+msgid "Create _address book entries when sending mails"
+msgstr ""
+"_Automatyczne tworzenie wpisÃw w ksiÄÅce adresowej podczas wysyÅania "
+"wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:474
-#, c-format
-msgid "%s requests the assignment of %s to the following task:"
-msgstr "%s zwraca siÄ o przypisanie %s do nastÄpujÄcego zadania:"
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:682
+msgid "Select Address book for Automatic Contacts"
+msgstr "KsiÄÅka adresowa dla kontaktÃw automatycznych"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:477
-#, c-format
-msgid "%s through %s has assigned you a task:"
-msgstr "%s przez %s przypisaÅ Tobie zadanie:"
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:699
+msgid "Instant Messaging Contacts"
+msgstr "Kontakty komunikatora"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:479
-#, c-format
-msgid "%s has assigned you a task:"
-msgstr "%s przypisaÅ Tobie zadanie:"
+#. Enable Gaim Checkbox
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:714
+msgid "_Synchronize contact info and images from Pidgin buddy list"
+msgstr ""
+"_Synchronizacja informacji i obrazÃw kontaktÃw z listy znajomych "
+"komunikatora Pidgin"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:485
-#, c-format
-msgid "%s through %s wishes to add to an existing task:"
-msgstr "%s przez %s chce dodania do istniejÄcego zadania:"
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:722
+msgid "Select Address book for Pidgin buddy list"
+msgstr "KsiÄÅka adresowa dla kontaktÃw z listy znajomych komunikatora Pidgin"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:487
-#, c-format
-msgid "%s wishes to add to an existing task:"
-msgstr "%s chce dodania do istniejÄcego zadania:"
+#. Synchronize now button.
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:735
+msgid "Synchronize with _buddy list now"
+msgstr "Zsynchronizuj z listÄ _znajomych"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:491
-#, c-format
-msgid ""
-"%s through %s wishes to receive the latest information for the following "
-"assigned task:"
-msgstr ""
-"%s przez %s chce otrzymaÄ najÅwieÅsze informacje o nastÄpujÄcym przypisanym "
-"zadaniu:"
+#: ../plugins/bbdb/org-gnome-evolution-bbdb.eplug.xml.h:2
+msgid "BBDB"
+msgstr "BBDB"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:493
-#, c-format
+#: ../plugins/bbdb/org-gnome-evolution-bbdb.eplug.xml.h:3
 msgid ""
-"%s wishes to receive the latest information for the following assigned task:"
+"Takes the gruntwork out of managing your address book.\n"
+"\n"
+"Automatically fills your address book with names and email addresses as you "
+"reply to messages. Also fills in IM contact information from your buddy "
+"lists."
 msgstr ""
-"%s chce otrzymaÄ najÅwieÅsze informacje o przypisanym nastÄpujÄcym zadaniu:"
+"To przejmuje czarnÄ robotÄ zarzÄdzania ksiÄÅkÄ adresowÄ.\n"
+"\n"
+"Automatycznie wstawia nazwy i adresy e-mail do ksiÄÅki adresowej podczas "
+"odpowiadania na wiadomoÅci. Dodatkowo wstawiane sÄ dane z listy kontaktÃw "
+"komunikatora."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:497
-#, c-format
-msgid "%s through %s has sent back the following assigned task response:"
-msgstr "%s przez %s odesÅaÅ odpowiedÅ przypisanego zadania:"
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:287
+msgid "Importing Outlook Express data"
+msgstr "Importowanie danych programu Outlook Express"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:499
-#, c-format
-msgid "%s has sent back the following assigned task response:"
-msgstr "%s odesÅaÅ odpowiedÅ przypisanego zadania:"
+#: ../plugins/dbx-import/org-gnome-dbx-import.eplug.xml.h:1
+msgid "Outlook DBX import"
+msgstr "Import danych DBX programu Outlook"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:503
-#, c-format
-msgid "%s through %s has canceled the following assigned task:"
-msgstr "%s przez %s anulowaÅ nastÄpujÄce przypisane zadanie:"
+#: ../plugins/dbx-import/org-gnome-dbx-import.eplug.xml.h:2
+msgid "Outlook Express 5/6 personal folders (.dbx)"
+msgstr "Katalogi osobiste programu Outlook Express 5/6 (.dbx)"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:505
-#, c-format
-msgid "%s has canceled the following assigned task:"
-msgstr "%s anulowaÅ nastÄpujÄce przypisane zadanie:"
+#: ../plugins/dbx-import/org-gnome-dbx-import.eplug.xml.h:3
+msgid "Import Outlook Express messages from DBX file"
+msgstr "Importowanie wiadomoÅci z programu Outlook Express z pliku DBX"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:509
-#, c-format
-msgid "%s through %s has proposed the following task assignment changes:"
-msgstr "%s przez %s zaproponowaÅ nastÄpujÄce zmiany przypisania zadania:"
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:291
+msgctxt "email-custom-header-Security"
+msgid "Security:"
+msgstr "BezpieczeÅstwo:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:511
-#, c-format
-msgid "%s has proposed the following task assignment changes:"
-msgstr "%s zaproponowaÅ nastÄpujÄce zmiany przypisania zadania:"
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:295
+msgctxt "email-custom-header-Security"
+msgid "Personal"
+msgstr "Osobiste"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:515
-#, c-format
-msgid "%s through %s has declined the following assigned task:"
-msgstr "%s przez %s odrzuciÅ nastÄpujÄce przypisane zadanie:"
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:296
+msgctxt "email-custom-header-Security"
+msgid "Unclassified"
+msgstr "Nieklasyfikowane"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:517
-#, c-format
-msgid "%s has declined the following assigned task:"
-msgstr "%s odrzuciÅ nastÄpujÄce przypisane zadanie:"
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:297
+msgctxt "email-custom-header-Security"
+msgid "Protected"
+msgstr "Chronione"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:554
-#, c-format
-msgid "%s through %s has published the following memo:"
-msgstr "%s przez %s opublikowaÅ nastÄpujÄcÄ notatkÄ:"
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:298
+msgctxt "email-custom-header-Security"
+msgid "Confidential"
+msgstr "Poufne"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:556
-#, c-format
-msgid "%s has published the following memo:"
-msgstr "%s opublikowaÅ nastÄpujÄcÄ notatkÄ:"
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:299
+msgctxt "email-custom-header-Security"
+msgid "Secret"
+msgstr "Tajne"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:561
-#, c-format
-msgid "%s through %s wishes to add to an existing memo:"
-msgstr "%s przez %s chce dodania do istniejÄcej notatki:"
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:300
+msgctxt "email-custom-header-Security"
+msgid "Top secret"
+msgstr "ÅciÅle tajne"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:563
-#, c-format
-msgid "%s wishes to add to an existing memo:"
-msgstr "%s chce dodania do istniejÄcej notatki:"
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:357
+msgctxt "email-custom-header"
+msgid "None"
+msgstr "Brak"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:567
-#, c-format
-msgid "%s through %s has canceled the following shared memo:"
-msgstr "%s przez %s anulowaÅ nastÄpujÄcÄ notatkÄ wspÃÅdzielonÄ:"
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:530
+msgid "_Custom Header"
+msgstr "_WÅasny nagÅÃwek"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:569
-#, c-format
-msgid "%s has canceled the following shared memo:"
-msgstr "%s anulowaÅ nastÄpujÄcÄ notatkÄ wspÃÅdzielonÄ:"
+#. To translators: This string is used while adding a new message header to configuration, to specifying the format of the key values
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:799
+msgid ""
+"The format for specifying a Custom Header key value is:\n"
+"Name of the Custom Header key values separated by \";\"."
+msgstr ""
+"Format opisu wartoÅci klucza nagÅÃwka uÅytkownika to:\n"
+"Nazwy kluczy nagÅÃwka uÅytkownika rozdzielone przez \";\"."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:693
-msgid "All day:"
-msgstr "CaÅy dzieÅ:"
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:851
+msgid "Key"
+msgstr "Klucz"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:703
-msgid "Start day:"
-msgstr "DzieÅ rozpoczÄcia:"
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:867
+#: ../plugins/templates/templates.c:477
+msgid "Values"
+msgstr "WartoÅci"
 
-#. Start time
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:703
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1061
-msgid "Start time:"
-msgstr "Czas rozpoczÄcia:"
+#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.eplug.xml.h:1
+msgid "Custom Header"
+msgstr "WÅasny nagÅÃwek"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:715
-msgid "End day:"
-msgstr "DzieÅ koÅca:"
+#. For Translators: 'custom header' string is used while adding a new message header to outgoing message, to specify what value for the message header would be added
+#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.eplug.xml.h:3
+msgid "Add custom headers to outgoing mail messages."
+msgstr "Dodaje nagÅÃwki uÅytkownika do wiadomoÅci wychodzÄcych."
 
-#. End time
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:715
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1072
-msgid "End time:"
-msgstr "Czas zakoÅczenia:"
+#: ../plugins/email-custom-header/org-gnome-email-custom-header.ui.h:1
+msgid "Email Custom Header"
+msgstr "WÅasny nagÅÃwek wiadomoÅci"
 
-#. Everything gets the open button
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:851
-msgid "_Open Calendar"
-msgstr "_OtwÃrz kalendarz"
+#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:114
+msgid "Command to be executed to launch the editor: "
+msgstr "Polecenie uruchamiajÄce edytor: "
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:857
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:861
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:867
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:884
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:889
-msgid "_Decline"
-msgstr "_OdmÃw"
+#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:115
+msgid ""
+"For XEmacs use \"xemacs\"\n"
+"For Vim use \"gvim -f\""
+msgstr ""
+"Dla edytora XEmacs jest to \"xemacs\"\n"
+"Dla edytora Vim jest to \"gvim -f\""
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:858
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:863
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:870
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:886
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:891
-msgid "A_ccept"
-msgstr "Z_aakceptuj"
+#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:396
+#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:398
+msgid "Compose in External Editor"
+msgstr "Napisz w edytorze zewnÄtrznym"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:861
-msgid "_Decline all"
-msgstr "_OdmÃw wszystko"
+#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.eplug.xml.h:1
+msgid "External Editor"
+msgstr "ZewnÄtrzny edytor"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:862
-msgid "_Tentative all"
-msgstr "_WstÄpnie wszystko"
+#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.eplug.xml.h:2
+msgid "Use an external editor to compose plain-text mail messages."
+msgstr "UmoÅliwia pisanie wiadomoÅci tekstowych w zewnÄtrznym edytorze."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:862
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:868
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:885
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:890
-msgid "_Tentative"
-msgstr "_WstÄpnie"
+#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:1
+msgid "Editor not launchable"
+msgstr "Nie moÅna uruchomiÄ edytora"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:863
-msgid "A_ccept all"
-msgstr "Zaak_ceptuj wszystko"
+#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:2
+msgid ""
+"The external editor set in your plugin preferences cannot be launched. Try "
+"setting a different editor."
+msgstr ""
+"Ustawiony w preferencjach wtyczki zewnÄtrzny edytor nie moÅe byÄ "
+"uruchomiony. ProszÄ ustawiÄ inny edytor."
 
-#. FIXME Is this really the right button?
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:874
-msgid "_Send Information"
-msgstr "_WyÅlij informacje"
+#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:3
+msgid "Cannot create Temporary File"
+msgstr "Nie moÅna utworzyÄ pliku tymczasowego"
 
-#. FIXME Is this really the right button?
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:878
-msgid "_Update Attendee Status"
-msgstr "Z_aktualizuj stan uczestnikÃw"
+#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:4
+msgid ""
+"Evolution is unable to create a temporary file to save your mail. Retry "
+"later."
+msgstr ""
+"Nie moÅna utworzyÄ tymczasowego pliku do zapisu wiadomoÅci. ProszÄ sprÃbowaÄ "
+"pÃÅniej."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:881
-msgid "_Update"
-msgstr "Z_aktualizuj"
+#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:5
+msgid "External editor still running"
+msgstr "ZewnÄtrzny edytor ciÄgle dziaÅa"
 
-#. Comment
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1092
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1148
-msgid "Comment:"
-msgstr "Komentarz:"
+#: ../plugins/external-editor/org-gnome-external-editor.error.xml.h:6
+msgid ""
+"The external editor is still running. The mail composer window cannot be "
+"closed as long as the editor is active."
+msgstr ""
+"ZewnÄtrzny edytor wciÄÅ dziaÅa. Do czasu jego zamkniÄcia nie moÅna zamknÄÄ "
+"okna tworzenia wiadomoÅci."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1131
-msgid "Send _reply to sender"
-msgstr "Odpo_wiedz nadawcy"
+#: ../plugins/face/face.c:292
+msgid "Select a Face Picture"
+msgstr "WybÃr obrazu twarzy"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1171
-msgid "Send _updates to attendees"
-msgstr "WyÅlij akt_ualizacje do uczestnikÃw"
+#: ../plugins/face/face.c:302
+msgid "Image files"
+msgstr "Pliki obrazÃw"
+
+#: ../plugins/face/face.c:361
+msgid "_Insert Face picture by default"
+msgstr "_DomyÅlne wstawianie obrazu twarzy"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1180
-msgid "_Apply to all instances"
-msgstr "_Zastosuj do wszystkich instancji"
+#: ../plugins/face/face.c:374
+msgid "Load new _Face picture"
+msgstr "W_czytaj nowy obraz twarzy"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1191
-msgid "Show time as _free"
-msgstr "_Wolny w tym czasie"
+#: ../plugins/face/face.c:435
+msgid "Include _Face"
+msgstr "DoÅÄcz _twarz"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1194
-msgid "_Preserve my reminder"
-msgstr "_Zachowanie wÅasnych przypomnieÅ"
+#: ../plugins/face/org-gnome-face.eplug.xml.h:2
+msgid "Attach a small picture of your face to outgoing messages."
+msgstr "DoÅÄcza do wychodzÄcych wiadomoÅci maÅy obraz twarzy nadawcy."
 
-#. To Translators: This is a check box to inherit a reminder.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1200
-msgid "_Inherit reminder"
-msgstr "_Dziedziczenie przypomnienia"
+#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:1
+msgid "Failed Read"
+msgstr "Odczyt siÄ nie powiÃdÅ"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1982
-msgid "_Tasks:"
-msgstr "_Zadania:"
+#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:2
+msgid "The file cannot be read"
+msgstr "Nie moÅna odczytaÄ pliku"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1984
-msgid "_Memos:"
-msgstr "_Notatki:"
+#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:3
+msgid "Invalid Image Size"
+msgstr "NieprawidÅowy rozmiar obrazu"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.eplug.xml.h:1
-msgid "Itip Formatter"
-msgstr "Formater Itip"
+#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:4
+msgid "Please select an image of size 48 * 48"
+msgstr "ProszÄ wybraÄ obraz o rozmiarze 48 * 48"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.eplug.xml.h:2
-msgid "Display \"text/calendar\" MIME parts in mail messages."
-msgstr "WyÅwietla elementy typu MIME \"text/calendar\" w wiadomoÅciach."
+#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:5
+msgid "Not an image"
+msgstr "Nie jest to obraz"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:1
-msgid ""
-"This response is not from a current attendee. Add the sender as an attendee?"
-msgstr ""
-"Ta odpowiedÅ nie pochodzi od obecnego uczestnika. DodaÄ nadawcÄ jako "
-"uczestnika?"
+#: ../plugins/face/org-gnome-face.error.xml.h:6
+msgid "The file you selected does not look like a valid .png image. Error: {0}"
+msgstr "Wybrany plik nie wyglÄda na prawidÅowy obraz .png. BÅÄd: {0}"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:2
-msgid "This meeting has been delegated"
-msgstr "To zebranie zostaÅo oddelegowane"
+#: ../plugins/image-inline/org-gnome-image-inline.eplug.xml.h:1
+msgid "Inline Image"
+msgstr "Obraz w treÅci"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:3
-msgid "'{0}' has delegated the meeting. Do you want to add the delegate '{1}'?"
-msgstr "\"{0}\" wydelegowaÅ zebranie. DodaÄ delegata \"{1}\"?"
+#: ../plugins/image-inline/org-gnome-image-inline.eplug.xml.h:2
+msgid "View image attachments directly in mail messages."
+msgstr "PodglÄd obrazÃw z zaÅÄcznikÃw bezpoÅrednio z wiadomoÅciach."
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:350
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:365
 msgid "Get List _Archive"
 msgstr "Pobierz _archiwum listy"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:352
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:367
 msgid "Get an archive of the list this message belongs to"
 msgstr "Pobiera archiwum listy, z ktÃrej pochodzi ta wiadomoÅÄ"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:357
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:372
 msgid "Get List _Usage Information"
 msgstr "_Pobierz informacje o liÅcie"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:359
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:374
 msgid "Get information about the usage of the list this message belongs to"
 msgstr "Pobiera informacjÄ o uÅyciu listy, z ktÃrej pochodzi ta wiadomoÅÄ"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:364
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:379
 msgid "Contact List _Owner"
 msgstr "_WÅaÅciciel listy kontaktÃw"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:366
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:381
 msgid "Contact the owner of the mailing list this message belongs to"
 msgstr "Kontaktuje siÄ z wÅaÅcicielem listy, z ktÃrej pochodzi ta wiadomoÅÄ"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:371
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:386
 msgid "_Post Message to List"
 msgstr "_WyÅlij wiadomoÅÄ do listy"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:373
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:388
 msgid "Post a message to the mailing list this message belongs to"
 msgstr "WysyÅa wiadomoÅÄ do listy, z ktÃrej pochodzi zaznaczona wiadomoÅÄ"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:378
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:393
 msgid "_Subscribe to List"
 msgstr "_Subskrybuj listÄ"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:380
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:395
 msgid "Subscribe to the mailing list this message belongs to"
 msgstr "Subskrybuje listÄ, z ktÃrej pochodzi ta wiadomoÅÄ"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:385
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:400
 msgid "_Unsubscribe from List"
 msgstr "_UsuÅ subskrypcjÄ listy"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:387
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:402
 msgid "Unsubscribe from the mailing list this message belongs to"
 msgstr "Usuwa subskrypcjÄ listy, z ktÃrej pochodzi zaznaczona wiadomoÅÄ"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:394
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:409
 msgid "Mailing _List"
 msgstr "_Lista dyskusyjna"
 
@@ -19548,77 +18436,58 @@ msgstr ""
 "\n"
 "NagÅÃwek: {0}"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:384
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:385
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:421
 #, c-format
-msgid ""
-"You have received %d new message\n"
-"in %s."
-msgid_plural ""
-"You have received %d new messages\n"
-"in %s."
-msgstr[0] ""
-"%d nowa wiadomoÅÄ\n"
-"w katalogu %s."
-msgstr[1] ""
-"%d nowe wiadomoÅci\n"
-"w katalogu %s."
-msgstr[2] ""
-"%d nowych wiadomoÅci\n"
-"w katalogu %s."
+msgid "You have received %d new message."
+msgid_plural "You have received %d new messages."
+msgstr[0] "NadeszÅa %d nowa wiadomoÅÄ."
+msgstr[1] "NadeszÅy %d nowe wiadomoÅci."
+msgstr[2] "NadeszÅo %d nowych wiadomoÅci."
 
 #. Translators: "Subject:" is preceding a new mail
 #. * subject, like "Subject: It happened again"
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:409
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:410
 #, c-format
 msgid "Subject: %s"
 msgstr "Temat: %s"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:420
-#, c-format
-msgid "You have received %d new message."
-msgid_plural "You have received %d new messages."
-msgstr[0] "NadeszÅa %d nowa wiadomoÅÄ."
-msgstr[1] "NadeszÅy %d nowe wiadomoÅci."
-msgstr[2] "NadeszÅo %d nowych wiadomoÅci."
-
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:429
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:437
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:440
-msgid "New email"
-msgstr "Nowa wiadomoÅÄ"
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:427
+msgid "New email in Evolution"
+msgstr "Nowa wiadomoÅÄ w programie Evolution"
 
 #. Translators: The '%s' is a mail
 #. * folder name. (e.g. "Show Inbox")
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:461
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:458
 #, c-format
 msgid "Show %s"
 msgstr "WyÅwietlanie katalogu %s"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:661
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:658
 msgid "_Play sound when a new message arrives"
 msgstr "_Odtwarzanie dÅwiÄku po otrzymaniu nowej wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:693
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:690
 msgid "_Beep"
 msgstr "D_zwonek systemowy"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:706
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:703
 msgid "Use sound _theme"
 msgstr "UÅycie m_otywu dÅwiÄkowego"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:725
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:722
 msgid "Play _file:"
 msgstr "Odt_worzenie pliku dÅwiÄkowego:"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:734
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:731
 msgid "Select sound file"
 msgstr "Plik dÅwiÄkowy"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:790
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:787
 msgid "Notify new messages for _Inbox only"
 msgstr "Powiadamianie tylko dla katalogu _Odebrane"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:800
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:797
 msgid "Show _notification when a new message arrives"
 msgstr "WyÅwietlanie powiadamiania o _nadejÅciu nowej wiadomoÅci"
 
@@ -19631,12 +18500,12 @@ msgid "Notifies you when new mail messages arrive."
 msgstr "Powiadamianie o nadejÅciu nowych wiadomoÅci."
 
 #. To Translators: The full sentence looks like: "Created from a mail by John Doe <john doe myco example>"
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:243
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:239
 #, c-format
 msgid "Created from a mail by %s"
 msgstr "Utworzone z wiadomoÅci od %s"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:618
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:622
 #, c-format
 msgid ""
 "Selected calendar contains event '%s' already. Would you like to edit the "
@@ -19645,7 +18514,7 @@ msgstr ""
 "Wybrany kalendarz zawiera juÅ wydarzenie \"%s\". ZmodyfikowaÄ istniejÄce "
 "wydarzenie?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:621
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:625
 #, c-format
 msgid ""
 "Selected task list contains task '%s' already. Would you like to edit the "
@@ -19654,7 +18523,7 @@ msgstr ""
 "Wybrana lista zadaÅ zawiera juÅ zadanie \"%s\". ZmodyfikowaÄ istniejÄce "
 "zadanie?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:624
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:628
 #, c-format
 msgid ""
 "Selected memo list contains memo '%s' already. Would you like to edit the "
@@ -19664,7 +18533,7 @@ msgstr ""
 "notatkÄ?"
 
 #. Translators: Note there are always more than 10 mails selected
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:643
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:647
 #, c-format
 msgid ""
 "You have selected %d mails to be converted to events. Do you really want to "
@@ -19683,7 +18552,7 @@ msgstr[2] ""
 "wszystkie?"
 
 #. Translators: Note there are always more than 10 mails selected
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:649
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:653
 #, c-format
 msgid ""
 "You have selected %d mails to be converted to tasks. Do you really want to "
@@ -19702,7 +18571,7 @@ msgstr[2] ""
 "wszystkie?"
 
 #. Translators: Note there are always more than 10 mails selected
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:655
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:659
 #, c-format
 msgid ""
 "You have selected %d mails to be converted to memos. Do you really want to "
@@ -19720,29 +18589,33 @@ msgstr[2] ""
 "Wybrano %d wiadomoÅci do przeksztaÅcenia na notatki. Na pewno dodaÄ je "
 "wszystkie?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:676
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:680
 msgid "Do you wish to continue converting remaining mails?"
 msgstr "KontynuowaÄ przeksztaÅcanie pozostaÅych wiadomoÅci?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:751
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:755
 msgid "[No Summary]"
 msgstr "[Brak podsumowania]"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:763
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:767
 msgid "Invalid object returned from a server"
 msgstr "Serwer zwrÃciÅ nieprawidÅowy obiekt"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:815
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:819
 #, c-format
 msgid "An error occurred during processing: %s"
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas przetwarzania: %s"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:840
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:844
 #, c-format
 msgid "Cannot open calendar. %s"
 msgstr "Nie moÅna otworzyÄ kalendarza. %s"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:847
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:844
+msgid "Unknown error."
+msgstr "Nieznany bÅÄd."
+
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:851
 msgid ""
 "Selected source is read only, thus cannot create event there. Select other "
 "source, please."
@@ -19750,7 +18623,7 @@ msgstr ""
 "Wybrane ÅrÃdÅo jest tylko do odczytu i nie moÅna utworzyÄ tutaj wydarzenia. "
 "ProszÄ wybraÄ inne ÅrÃdÅo."
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:850
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:854
 msgid ""
 "Selected source is read only, thus cannot create task there. Select other "
 "source, please."
@@ -19758,7 +18631,7 @@ msgstr ""
 "Wybrane ÅrÃdÅo jest tylko do odczytu i nie moÅna utworzyÄ tutaj zadania. "
 "ProszÄ wybraÄ inne ÅrÃdÅo."
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:853
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:857
 msgid ""
 "Selected source is read only, thus cannot create memo there. Select other "
 "source, please."
@@ -19766,44 +18639,39 @@ msgstr ""
 "Wybrane ÅrÃdÅo jest tylko do odczytu i nie moÅna utworzyÄ tutaj notatki. "
 "ProszÄ wybraÄ inne ÅrÃdÅo."
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1103
-#, c-format
-msgid "Cannot get source list. %s"
-msgstr "Nie moÅna pobraÄ listy ÅrÃdeÅ. %s"
-
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1164
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1186
 msgid "No writable calendar is available."
 msgstr "Brak dostÄpnych kalendarzy do zapisu."
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1258
-msgid "Create an _Event"
-msgstr "UtwÃrz wy_darzenie"
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1270
+msgid "Create an _Appointment"
+msgstr "UtwÃrz _spotkanie"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1260
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1272
 msgid "Create a new event from the selected message"
 msgstr "Tworzy nowe wydarzenie z zaznaczonej wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1265
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1277
 msgid "Create a Mem_o"
 msgstr "UtwÃrz n_otatkÄ"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1267
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1279
 msgid "Create a new memo from the selected message"
 msgstr "Tworzy nowÄ notatkÄ z zaznaczonej wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1272
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1284
 msgid "Create a _Task"
 msgstr "UtwÃrz _zadanie"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1274
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1286
 msgid "Create a new task from the selected message"
 msgstr "Tworzy nowe zadanie z zaznaczonej wiadomoÅci"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1282
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1294
 msgid "Create a _Meeting"
 msgstr "UtwÃrz ze_branie"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1284
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1296
 msgid "Create a new meeting from the selected message"
 msgstr "Tworzy nowe zebranie z zaznaczonej wiadomoÅci"
 
@@ -19823,15 +18691,15 @@ msgstr ""
 "OznaczyÄ jako przeczytane wiadomoÅci tylko z bieÅÄcego katalogu lub takÅe z "
 "podkatalogÃw?"
 
-#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:216
+#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:185
 msgid "In Current Folder and _Subfolders"
 msgstr "_BieÅÄcy katalog i podkatalogi"
 
-#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:230
+#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:199
 msgid "In Current _Folder Only"
 msgstr "_Tylko bieÅÄcy katalog"
 
-#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:576
+#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:545
 msgid "Mark Me_ssages as Read"
 msgstr "O_znacz wiadomoÅci jako przeczytane"
 
@@ -19843,59 +18711,6 @@ msgstr "Oznacza wszystkie jako przeczytane"
 msgid "Mark all messages in a folder as read."
 msgstr "Oznacza wszystkie wiadomoÅci w katalogu jako przeczytane."
 
-#: ../plugins/prefer-plain/org-gnome-prefer-plain.eplug.xml.h:1
-msgid "Prefer Plain Text"
-msgstr "Preferowany format tekstowy"
-
-#. but then we also need to create our own section frame
-#: ../plugins/prefer-plain/org-gnome-prefer-plain.eplug.xml.h:3
-msgid "Plain Text Mode"
-msgstr "Tryb tekstowy"
-
-#: ../plugins/prefer-plain/org-gnome-prefer-plain.eplug.xml.h:4
-msgid "View mail messages as plain text, even if they contain HTML content."
-msgstr "WyÅwietla wiadomoÅci jako tekst, nawet gdy zawierajÄ one treÅÄ HTML."
-
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:250
-msgid "Show HTML if present"
-msgstr "WyÅwietlanie HTML, jeÅeli obecny"
-
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:251
-msgid "Let Evolution choose the best part to show."
-msgstr "Automatyczny wybÃr czÄÅci do wyÅwietlenia."
-
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:254
-msgid "Show plain text if present"
-msgstr "WyÅwietlanie czystego tekstu jeÅeli obecny"
-
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:255
-msgid ""
-"Show plain text part, if present, otherwise let Evolution choose the best "
-"part to show."
-msgstr ""
-"Powoduje wyÅwietlanie czÄÅci tekstowej jeÅli ona istnieje, a w przeciwnym "
-"wypadku dokonywany jest automatyczny wybÃr najlepszej czÄÅci do wyÅwietlenia."
-
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:259
-msgid "Only ever show plain text"
-msgstr "WyÅwietlanie zawsze tylko tekstu"
-
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:260
-msgid ""
-"Always show plain text part and make attachments from other parts, if "
-"requested."
-msgstr ""
-"Zawsze wyÅwietla czÄÅÄ tekstowÄ, a z pozostaÅych czÄÅci na ÅÄdanie tworzy "
-"zaÅÄczniki."
-
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:311
-msgid "Show s_uppressed HTML parts as attachments"
-msgstr "WyÅwietlanie _ukrytych czÄÅci HTML jako zaÅÄczniki"
-
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:333
-msgid "HTML _Mode"
-msgstr "_Tryb HTML"
-
 #: ../plugins/pst-import/org-gnome-pst-import.eplug.xml.h:1
 msgid "Outlook PST import"
 msgstr "Importer danych PST programu Outlook"
@@ -19908,38 +18723,37 @@ msgstr "Katalogi osobiste programu Outlook (.pst)"
 msgid "Import Outlook messages from PST file"
 msgstr "Importowanie wiadomoÅci z programu Outlook z pliku PST"
 
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:543
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:555
 msgid "_Mail"
 msgstr "_Poczta"
 
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:571
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:584
 msgid "Destination folder:"
 msgstr "Katalog docelowy:"
 
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:581
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:594
 msgid "_Address Book"
 msgstr "KsiÄÅka _adresowa"
 
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:586
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:599
 msgid "A_ppointments"
 msgstr "_Spotkania"
 
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:591 ../views/tasks/galview.xml.h:1
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:604 ../views/tasks/galview.xml.h:1
 msgid "_Tasks"
 msgstr "_Zadania"
 
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:596
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:609
 msgid "_Journal entries"
 msgstr "Wpisy _dziennika"
 
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:707
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:721
 msgid "Importing Outlook data"
 msgstr "Importowanie danych programu Outlook"
 
 #: ../plugins/publish-calendar/org-gnome-publish-calendar.eplug.xml.h:1
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:147
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:155
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:157
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:145
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:152
 msgid "Calendar Publishing"
 msgstr "Publikacja kalendarzy"
 
@@ -19951,49 +18765,49 @@ msgstr "PoÅoÅenia"
 msgid "Publish calendars to the web."
 msgstr "Pozwala publikowaÄ kalendarze w sieci."
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:218
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:469
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:211
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:463
 #, c-format
 msgid "Could not open %s:"
 msgstr "Nie moÅna otworzyÄ %s:"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:220
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:213
 #, c-format
 msgid "Could not open %s: Unknown error"
 msgstr "Nie moÅna otworzyÄ %s: nieznany bÅÄd"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:240
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:233
 #, c-format
 msgid "There was an error while publishing to %s:"
 msgstr "WystÄpiÅ bÅÄd podczas publikowania na %s:"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:242
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:235
 #, c-format
 msgid "Publishing to %s finished successfully"
 msgstr "Publikowanie na %s ukoÅczono pomyÅlnie"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:286
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:279
 #, c-format
 msgid "Mount of %s failed:"
 msgstr "Zamontowanie %s siÄ nie powiodÅo:"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:617
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:626
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:33
 msgid "E_nable"
 msgstr "_WÅÄcz"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:765
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:774
 msgid "Are you sure you want to remove this location?"
 msgstr "Na pewno usunÄÄ to poÅoÅenie?"
 
 #. To Translators: This is shown to a user when creation of a new thread,
 #. * where the publishing should be done, fails. Basically, this shouldn't
 #. * ever happen, and if so, then something is really wrong.
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:1099
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:1104
 msgid "Could not create publish thread."
 msgstr "Nie moÅna utworzyÄ wÄtku publikowania."
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:1107
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:1112
 msgid "_Publish Calendar Information"
 msgstr "_Publikowanie informacji z kalendarza"
 
@@ -20085,423 +18899,176 @@ msgstr "_ZapamiÄtanie hasÅa"
 msgid "Publishing Location"
 msgstr "Publikowanie poÅoÅenia"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-format-fb.c:94
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-format-ical.c:91
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-format-fb.c:97
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-format-ical.c:95
 #, c-format
 msgid "Could not publish calendar: Calendar backend no longer exists"
 msgstr ""
 "Nie moÅna opublikowaÄ kalendarza: mechanizm kalendarza juÅ nie istnieje"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:521
+#: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:539
 msgid "New Location"
 msgstr "Nowe poÅoÅenie"
 
-#: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:523
+#: ../plugins/publish-calendar/url-editor-dialog.c:541
 msgid "Edit Location"
 msgstr "Modyfikacja poÅoÅenia"
 
 #. Translators: the %F %T is the third argument for a
 #. * strftime function. It lets you define the formatting
 #. * of the date in the csv-file.
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:168
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:161
 msgid "%F %T"
 msgstr "%F %T"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:382
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:371
 msgid "UID"
 msgstr "UID"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:384
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:373
 msgid "Description List"
 msgstr "Lista opisÃw"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:385
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:374
 msgid "Categories List"
 msgstr "Lista kategorii"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:386
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:375
 msgid "Comment List"
 msgstr "Lista komentarzy"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:389
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:378
 msgid "Contact List"
 msgstr "Lista kontaktÃw"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:390
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:379
 msgid "Start"
 msgstr "RozpoczÄcie"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:391
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:380
 msgid "End"
 msgstr "ZakoÅczenie"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:392
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:381
 msgid "Due"
 msgstr "Termin"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:393
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:382
 msgid "percent Done"
 msgstr "procent ukoÅczono"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:395
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:384
 msgid "URL"
 msgstr "Adres URL"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:396
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:385
 msgid "Attendees List"
 msgstr "Uczestnicy"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:398
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:387
 msgid "Modified"
 msgstr "Zmodyfikowano"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:573
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:562
 msgid "A_dvanced options for the CSV format"
 msgstr "Z_aawansowane opcje dla formatu CSV"
 
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:581
-msgid "Prepend a _header"
-msgstr "Dodanie _nagÅÃwka"
-
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:590
-msgid "_Value delimiter:"
-msgstr "Separator _wartoÅci:"
-
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:601
-msgid "_Record delimiter:"
-msgstr "Separator _rekordu:"
-
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:612
-msgid "_Encapsulate values with:"
-msgstr "WartoÅci _umieszczane w:"
-
-#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:638
-msgid "Comma separated values (.csv)"
-msgstr "WartoÅci oddzielone przecinkami (.csv)"
-
-#: ../plugins/save-calendar/ical-format.c:175 ../shell/e-shell-utils.c:199
-msgid "iCalendar (.ics)"
-msgstr "iCalendar (.ics)"
-
-#: ../plugins/save-calendar/org-gnome-save-calendar.eplug.xml.h:1
-msgid "Save Selected"
-msgstr "Zapisz wybrane"
-
-#: ../plugins/save-calendar/org-gnome-save-calendar.eplug.xml.h:2
-msgid "Save a calendar or task list to disk."
-msgstr "Zapisuje kalendarz lub listÄ zadaÅ na dysku."
-
-#.
-#. * Translator: the %FT%T is the thirth argument for a strftime function.
-#. * It lets you define the formatting of the date in the rdf-file.
-#. * Also check out http://www.w3.org/2002/12/cal/tzd
-#. *
-#: ../plugins/save-calendar/rdf-format.c:152
-msgid "%FT%T"
-msgstr "%FT%T"
-
-#: ../plugins/save-calendar/rdf-format.c:387
-msgid "RDF (.rdf)"
-msgstr "RDF (.rdf)"
-
-#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:127
-msgid "_Format:"
-msgstr "_Format:"
-
-#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:189
-msgid "Select destination file"
-msgstr "WybÃr pliku docelowego"
-
-#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:344
-msgid "Save the selected calendar to disk"
-msgstr "Zapisuje zaznaczony kalendarz na dysku"
-
-#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:375
-msgid "Save the selected memo list to disk"
-msgstr "Zapisuje zaznaczonÄ listÄ notatek na dysku"
-
-#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:406
-msgid "Save the selected task list to disk"
-msgstr "Zapisuje zaznaczone zadanie na dysku"
-
-#: ../plugins/templates/org-gnome-templates.eplug.xml.h:2
-msgid ""
-"Drafts based template plugin. You can use variables like $ORIG[subject], "
-"$ORIG[from], $ORIG[to] or $ORIG[body], which will be replaced by values from "
-"an email you are replying to."
-msgstr ""
-"Wtyczka szkicÃw oparta na szablonach. MoÅna uÅyÄ zmiennych $ORIG[temat], "
-"$ORIG[od], $ORIG[do] lub $ORIG[treÅÄ], ktÃre zostanÄ zastÄpione przez "
-"wartoÅci z wiadomoÅci e-mail, na ktÃrÄ przygotowywana jest odpowiedÅ."
-
-#: ../plugins/templates/templates.c:1105
-msgid "No Title"
-msgstr "Bez tytuÅu"
-
-#: ../plugins/templates/templates.c:1217
-msgid "Save as _Template"
-msgstr "Zapisz jako _szablon"
-
-#: ../plugins/templates/templates.c:1219
-msgid "Save as Template"
-msgstr "Zapisuje jako szablon"
-
-#: ../plugins/tnef-attachments/org-gnome-tnef-attachments.eplug.xml.h:1
-msgid "TNEF Decoder"
-msgstr "Dekoder zaÅÄcznikÃw TNEF"
-
-#: ../plugins/tnef-attachments/org-gnome-tnef-attachments.eplug.xml.h:2
-msgid "Decode TNEF (winmail.dat) attachments from Microsoft Outlook."
-msgstr "Dekodowanie zaÅÄcznikÃw TNEF (winmail.dat) programu Microsoft Outlook."
-
-#: ../plugins/vcard-inline/org-gnome-vcard-inline.eplug.xml.h:1
-msgid "Inline vCards"
-msgstr "WizytÃwki vCard w treÅci wiadomoÅci"
-
-#: ../plugins/vcard-inline/org-gnome-vcard-inline.eplug.xml.h:2
-msgid "Show vCards directly in mail messages."
-msgstr "WyÅwietlanie danych vCard bezpoÅrednio w wiadomoÅciach."
-
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:208
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:293
-msgid "Show Full vCard"
-msgstr "WyÅwietl peÅnÄ wizytÃwkÄ vCard"
-
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:211
-msgid "Show Compact vCard"
-msgstr "WyÅwietl skrÃconÄ wizytÃwkÄ vCard"
-
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:272
-msgid "There is one other contact."
-msgstr "Jest jeszcze jeden inny kontakt."
-
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:281
-#, c-format
-msgid "There is %d other contact."
-msgid_plural "There are %d other contacts."
-msgstr[0] "Jest jeszcze jeden inny kontakt."
-msgstr[1] "SÄ jeszcze %d inne kontakty."
-msgstr[2] "Jest jeszcze %d innych kontaktÃw."
-
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:302
-msgid "Save in Address Book"
-msgstr "Zapisz w ksiÄÅce adresowej"
-
-#: ../plugins/webdav-account-setup/org-gnome-evolution-webdav.eplug.xml.h:1
-msgid "WebDAV contacts"
-msgstr "Kontakty WebDAV"
-
-#: ../plugins/webdav-account-setup/org-gnome-evolution-webdav.eplug.xml.h:2
-msgid "Add WebDAV contacts to Evolution."
-msgstr "Dodaje kontakty WebDAV do programu Evolution."
-
-#: ../plugins/webdav-account-setup/webdav-contacts-source.c:70
-msgid "WebDAV"
-msgstr "WebDAV"
-
-#: ../plugins/webdav-account-setup/webdav-contacts-source.c:287
-msgid "_Avoid IfMatch (needed on Apache < 2.2.8)"
-msgstr "_Unikanie IfMatch (wymagane dla Apache < 2.2.8)"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:11
-msgid ""
-"List of paths for the folders to be synchronized to disk for offline usage"
-msgstr ""
-"Lista ÅcieÅek do katalogÃw synchronizowanych na dysk, dla uÅytku w trybie "
-"offline"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:12
-msgid "Default window Y coordinate"
-msgstr "DomyÅlna wspÃÅrzÄdna Y okna"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:13
-msgid "The default Y coordinate for the main window."
-msgstr "DomyÅlna wspÃÅrzÄdna Y dla gÅÃwnego okna."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:14
-msgid "Default window X coordinate"
-msgstr "DomyÅlna wspÃÅrzÄdna X okna"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:15
-msgid "The default X coordinate for the main window."
-msgstr "DomyÅlna wspÃÅrzÄdna X dla gÅÃwnego okna."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:16
-msgid "Default window width"
-msgstr "DomyÅlna szerokoÅÄ okna"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:17
-msgid "The default width for the main window, in pixels."
-msgstr "DomyÅlna szerokoÅÄ gÅÃwnego okna, w pikselach."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:18
-msgid "Default window height"
-msgstr "DomyÅlna wysokoÅÄ okna"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:19
-msgid "The default height for the main window, in pixels."
-msgstr "DomyÅlna wysokoÅÄ gÅÃwnego okna, w pikselach."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:20
-msgid "Default window state"
-msgstr "DomyÅlny stan okna"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:21
-msgid "Whether or not the window should be maximized."
-msgstr "OkreÅla, czy okno jest zmaksymalizowane."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:35
-msgid "Proxy configuration mode"
-msgstr "Tryb konfiguracji poÅrednika"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:36
-msgid ""
-"Select the proxy configuration mode. Supported values are 0, 1, 2, and 3 "
-"representing \"use system settings\", \"no proxy\", \"use manual proxy "
-"configuration\" and \"use proxy configuration provided in the autoconfig url"
-"\" respectively."
-msgstr ""
-"WybÃr trybu konfiguracji poÅrednika. DostÄpne wartoÅci to 0,1,2 i 3 "
-"oznaczajÄce odpowiednio \"uÅycie ustawieÅ systemowych\", \"bez poÅrednika\", "
-"\"rÄczna konfiguracja poÅrednika\" oraz \"uÅycie konfiguracji poÅrednika z "
-"adresu URL automatycznej konfiguracji\"."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:37
-msgid "HTTP proxy port"
-msgstr "Port poÅrednika HTTP"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:38
-msgid ""
-"The port on the machine defined by \"/apps/evolution/shell/network_config/"
-"http_host\" that you proxy through."
-msgstr ""
-"Port na komputerze poÅrednika okreÅlony przez \"/apps/evolution/shell/"
-"network_config/http_host\"."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:39
-msgid "HTTP proxy host name"
-msgstr "Nazwa komputera poÅrednika HTTP"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:40
-msgid "The machine name to proxy HTTP through."
-msgstr "Nazwa komputera poÅrednika HTTP."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:41
-msgid "Secure HTTP proxy port"
-msgstr "Port poÅrednika bezpiecznego HTTP"
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:42
-msgid ""
-"The port on the machine defined by \"/apps/evolution/shell/network_config/"
-"secure_host\" that you proxy through."
-msgstr ""
-"Port na komputerze poÅrednika okreÅlony przez \"/apps/evolution/shell/"
-"network_config/secure_host\"."
-
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:43
-msgid "Secure HTTP proxy host name"
-msgstr "Nazwa hosta poÅrednika bezpiecznego HTTP"
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:570
+msgid "Prepend a _header"
+msgstr "Dodanie _nagÅÃwka"
 
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:44
-msgid "The machine name to proxy secure HTTP through."
-msgstr "Nazwa komputera poÅrednika bezpiecznego HTTP."
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:579
+msgid "_Value delimiter:"
+msgstr "Separator _wartoÅci:"
 
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:45
-msgid "SOCKS proxy port"
-msgstr "Port poÅrednika SOCKS"
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:590
+msgid "_Record delimiter:"
+msgstr "Separator _rekordu:"
 
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:46
-msgid ""
-"The port on the machine defined by \"/apps/evolution/shell/network_config/"
-"socks_host\" that you proxy through."
-msgstr ""
-"Port na komputerze poÅrednika okreÅlony przez \"/apps/evolution/shell/"
-"network_config/socks_host\"."
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:601
+msgid "_Encapsulate values with:"
+msgstr "WartoÅci _umieszczane w:"
 
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:47
-msgid "SOCKS proxy host name"
-msgstr "Nazwa hosta poÅrednika SOCKS"
+#: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:627
+msgid "Comma separated values (.csv)"
+msgstr "WartoÅci oddzielone przecinkami (.csv)"
 
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:48
-msgid "The machine name to proxy socks through."
-msgstr "Nazwa komputera poÅrednika SOCKS."
+#: ../plugins/save-calendar/ical-format.c:165 ../shell/e-shell-utils.c:199
+msgid "iCalendar (.ics)"
+msgstr "iCalendar (.ics)"
 
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:49
-msgid "Use HTTP proxy"
-msgstr "UÅywanie poÅrednika HTTP"
+#: ../plugins/save-calendar/org-gnome-save-calendar.eplug.xml.h:1
+msgid "Save Selected"
+msgstr "Zapisz wybrane"
 
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:50
-msgid ""
-"Enables the proxy settings when accessing HTTP/Secure HTTP over the Internet."
-msgstr ""
-"WÅÄczenie ustawieÅ poÅrednika podczas ÅÄczenia siÄ z witrynami HTTP/SHTTP."
+#: ../plugins/save-calendar/org-gnome-save-calendar.eplug.xml.h:2
+msgid "Save a calendar or task list to disk."
+msgstr "Zapisuje kalendarz lub listÄ zadaÅ na dysku."
 
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:51
-msgid "Authenticate proxy server connections"
-msgstr "Uwierzytelnianie poÅÄczeÅ z serwerem poÅrednika"
+#.
+#. * Translator: the %FT%T is the thirth argument for a strftime function.
+#. * It lets you define the formatting of the date in the rdf-file.
+#. * Also check out http://www.w3.org/2002/12/cal/tzd
+#. *
+#: ../plugins/save-calendar/rdf-format.c:146
+msgid "%FT%T"
+msgstr "%FT%T"
 
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:52
-msgid ""
-"If true, then connections to the proxy server require authentication. The "
-"username is retrieved from the \"/apps/evolution/shell/network_config/"
-"authentication_user\" GConf key, and the password is retrieved from either "
-"gnome-keyring or the ~/.gnome2_private/Evolution password file."
-msgstr ""
-"JeÅli wÅÄczone, to poÅÄczenia do serwera poÅrednika wymagaÄ bÄdÄ "
-"uwierzytelniania. Nazwa uÅytkownika pobierana jest z klucza GConf \"/apps/"
-"evolution/shell/network_config/authentication_user\", a hasÅo z bazy kluczy "
-"lub z pliku ~/.gnome2_private/Evolution."
+#: ../plugins/save-calendar/rdf-format.c:377
+msgid "RDF (.rdf)"
+msgstr "RDF (.rdf)"
 
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:53
-msgid "HTTP proxy username"
-msgstr "Nazwa uÅytkownika na serwerze poÅrednika HTTP"
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:123
+msgid "_Format:"
+msgstr "_Format:"
 
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:54
-msgid "Username to pass as authentication when doing HTTP proxying."
-msgstr "Nazwa uÅytkownika uwierzytelniania dla poÅrednika HTTP."
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:185
+msgid "Select destination file"
+msgstr "WybÃr pliku docelowego"
 
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:55
-msgid "HTTP proxy password"
-msgstr "HasÅo poÅrednika HTTP"
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:340
+msgid "Save the selected calendar to disk"
+msgstr "Zapisuje zaznaczony kalendarz na dysku"
 
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:56
-msgid "Password to pass as authentication when doing HTTP proxying."
-msgstr "HasÅo uwierzytelniania dla poÅrednika HTTP."
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:371
+msgid "Save the selected memo list to disk"
+msgstr "Zapisuje zaznaczonÄ listÄ notatek na dysku"
 
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:57
-msgid "Non-proxy hosts"
-msgstr "Komputery bez poÅrednika"
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:402
+msgid "Save the selected task list to disk"
+msgstr "Zapisuje zaznaczone zadanie na dysku"
 
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:58
+#: ../plugins/templates/org-gnome-templates.eplug.xml.h:2
 msgid ""
-"This key contains a list of hosts which are connected to directly, rather "
-"than via the proxy (if it is active). The values can be hostnames, domains "
-"(using an initial wildcard like *.foo.com), IP host addresses (both IPv4 and "
-"IPv6) and network addresses with a netmask (something like 192.168.0.0/24)."
+"Drafts based template plugin. You can use variables like $ORIG[subject], "
+"$ORIG[from], $ORIG[to] or $ORIG[body], which will be replaced by values from "
+"an email you are replying to."
 msgstr ""
-"Ten klucz zawiera listÄ komputerÃw, z ktÃrymi naleÅy ÅÄczyÄ siÄ "
-"bezpoÅrednio, a nie przez poÅrednika (jeÅli jest on aktywny). Dopuszczalne "
-"wartoÅci klucza to nazwy hostÃw, domeny (za pomocÄ znakÃw zastÄpujÄcych jak "
-"np: *.foo.com), adresy IP (IPv4 oraz IPv6) i adresy z maskÄ sieciowÄ (jak "
-"np: 192.168.0.0/24)."
+"Wtyczka szkicÃw oparta na szablonach. MoÅna uÅyÄ zmiennych $ORIG[temat], "
+"$ORIG[od], $ORIG[do] lub $ORIG[treÅÄ], ktÃre zostanÄ zastÄpione przez "
+"wartoÅci z wiadomoÅci e-mail, na ktÃrÄ przygotowywana jest odpowiedÅ."
 
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:59
-msgid "Automatic proxy configuration URL"
-msgstr "Adres URL automatycznej konfiguracji poÅrednika"
+#: ../plugins/templates/templates.c:1112
+msgid "No Title"
+msgstr "Bez tytuÅu"
+
+#: ../plugins/templates/templates.c:1221
+msgid "Save as _Template"
+msgstr "Zapisz jako _szablon"
 
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:60
-msgid "URL that provides proxy configuration values."
-msgstr "Adres URL z konfiguracjÄ poÅrednika."
+#: ../plugins/templates/templates.c:1223
+msgid "Save as Template"
+msgstr "Zapisuje jako szablon"
 
-#: ../shell/e-shell.c:312
+#: ../shell/e-shell.c:313
 msgid "Preparing to go offline..."
 msgstr "Przygotowywanie do przejÅcia w tryb offline..."
 
-#: ../shell/e-shell.c:365
+#: ../shell/e-shell.c:366
 msgid "Preparing to go online..."
 msgstr "Przygotowywanie do przejÅcia w tryb online..."
 
-#: ../shell/e-shell.c:436
+#: ../shell/e-shell.c:437
 msgid "Preparing to quit..."
 msgstr "Przygotowywanie do zakoÅczenia..."
 
@@ -20541,301 +19108,293 @@ msgstr "vCard (.vcf)"
 msgid "All Files (*)"
 msgstr "Wszystkie pliki (*)"
 
-#: ../shell/e-shell-view.c:303
+#: ../shell/e-shell-view.c:304
 msgid "Saving user interface state"
 msgstr "Zapisywanie stanu interfejsu uÅytkownika"
 
 #. The translator-credits string is for translators to list
 #. * per-language credits for translation, displayed in the
 #. * about dialog.
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:645
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:642
 msgid "translator-credits"
-msgstr "Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011"
+msgstr "Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:656
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:653
 msgid "Evolution Website"
 msgstr "Witryna programu Evolution"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:914
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:891
 msgid "Categories Editor"
 msgstr "Edytor kategorii"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1249
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1228
 msgid "Bug Buddy is not installed."
 msgstr "Nie zainstalowano programu Bug Buddy."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1251
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1230
 msgid "Bug Buddy could not be run."
 msgstr "Nie moÅna uruchomiÄ programu Bug Buddy."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1432
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1411
 msgid "Show information about Evolution"
 msgstr "WyÅwietla informacje o programie Evolution"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1437
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1451
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1416
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1430
 msgid "_Close Window"
 msgstr "_Zamknij okno"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1458
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1437
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Spis treÅci"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1460
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1439
 msgid "Open the Evolution User Guide"
 msgstr "Otwiera podrÄcznik uÅytkownika programu Evolution"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1486
-msgid "_Forget Passwords"
-msgstr "_UsuÅ hasÅa"
-
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1488
-msgid "Forget all remembered passwords"
-msgstr "Usuwa wszystkie zapamiÄtane hasÅa"
-
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1493
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1465
 msgid "I_mport..."
 msgstr "Zai_mportuj..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1495
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1467
 msgid "Import data from other programs"
 msgstr "Importuje dane z innych programÃw"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1500
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1472
 msgid "New _Window"
 msgstr "No_we okno"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1502
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1474
 msgid "Create a new window displaying this view"
 msgstr "Tworzy nowe okno wyÅwietlajÄce ten widok"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1514
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1486
 msgid "Available Cate_gories"
 msgstr "DostÄpne _kategorie"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1516
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1488
 msgid "Manage available categories"
 msgstr "ZarzÄdza dostÄpnymi kategoriami"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1528
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1500
 msgid "_Quick Reference"
 msgstr "Å_ciÄgawka"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1530
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1502
 msgid "Show Evolution's shortcut keys"
 msgstr "WyÅwietla skrÃty klawiaturowe programu Evolution"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1537
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1509
 msgid "Exit the program"
 msgstr "KoÅczy dziaÅanie programu"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1542
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1514
 msgid "_Advanced Search..."
 msgstr "_Wyszukiwanie zaawansowane..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1544
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1516
 msgid "Construct a more advanced search"
 msgstr "Budowanie bardziej zaawansowanego wyszukiwania"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1551
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1523
 msgid "Clear the current search parameters"
 msgstr "CzyÅci parametry bieÅÄcego wyszukiwania"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1556
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1528
 msgid "_Edit Saved Searches..."
 msgstr "_Modyfikuj zapisane wyszukiwania..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1558
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1530
 msgid "Manage your saved searches"
 msgstr "ZarzÄdzanie zapisanymi wyszukiwaniami"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1565
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1537
 msgid "Click here to change the search type"
 msgstr "KlikniÄcie - zmiana typu wyszukiwania"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1570
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1542
 msgid "_Find Now"
 msgstr "_ZnajdÅ teraz"
 
 #. Block the default Ctrl+F.
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1572
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1544
 msgid "Execute the current search parameters"
 msgstr "Wykonuje wyszukiwanie z bieÅÄcymi parametrami"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1577
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1549
 msgid "_Save Search..."
 msgstr "_Zapisz wyszukiwanie..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1579
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1551
 msgid "Save the current search parameters"
 msgstr "Zapisuje bieÅÄce parametry wyszukiwania"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1591
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1563
 msgid "Submit _Bug Report..."
 msgstr "WyÅlij zgÅoszenie _bÅÄdu..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1593
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1565
 msgid "Submit a bug report using Bug Buddy"
 msgstr "WysyÅa zgÅoszenie bÅÄdu za pomocÄ Bug Buddy"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1598
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1570
 msgid "_Work Offline"
 msgstr "DziaÅanie w try_bie offline"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1600
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1572
 msgid "Put Evolution into offline mode"
 msgstr "Rozpoczyna dziaÅanie w trybie offline"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1605
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1577
 msgid "_Work Online"
 msgstr "D_ziaÅanie w trybie online"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1607
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1579
 msgid "Put Evolution into online mode"
 msgstr "Rozpoczyna dziaÅanie w trybie online"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1635
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1607
 msgid "Lay_out"
 msgstr "_UkÅad"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1642
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1614
 msgid "_New"
 msgstr "_Nowy"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1649
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1621
 msgid "_Search"
 msgstr "Wy_szukiwanie"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1656
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1628
 msgid "_Switcher Appearance"
 msgstr "WyglÄd _przeÅÄcznika"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1670
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1642
 msgid "_Window"
 msgstr "O_kno"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1699
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1671
 msgid "Show Side _Bar"
 msgstr "WyÅwietlanie panelu _bocznego"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1701
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1673
 msgid "Show the side bar"
 msgstr "WyÅwietla panel boczny"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1707
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1679
 msgid "Show _Buttons"
 msgstr "WyÅwietlanie przy_ciskÃw"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1709
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1681
 msgid "Show the switcher buttons"
 msgstr "WyÅwietla przyciski przeÅÄcznika"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1715
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1687
 msgid "Show _Status Bar"
 msgstr "WyÅwietlanie p_aska stanu"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1717
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1689
 msgid "Show the status bar"
 msgstr "WyÅwietla pasek stanu"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1723
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1695
 msgid "Show _Tool Bar"
 msgstr "WyÅwietlanie paska _narzÄdziowego"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1725
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1697
 msgid "Show the tool bar"
 msgstr "WyÅwietla pasek narzÄdziowy"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1747
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1719
 msgid "_Icons Only"
 msgstr "Tylko i_kony"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1749
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1721
 msgid "Display window buttons with icons only"
 msgstr "WyÅwietla przyciski okna z samymi ikonami"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1754
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1726
 msgid "_Text Only"
 msgstr "Tylko _tekst"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1756
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1728
 msgid "Display window buttons with text only"
 msgstr "WyÅwietla przyciski okna z samym tekstem"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1761
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1733
 msgid "Icons _and Text"
 msgstr "Ikony i te_kst"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1763
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1735
 msgid "Display window buttons with icons and text"
 msgstr "WyÅwietla przyciski okna z ikonami i tekstem"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1768
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1740
 msgid "Tool_bar Style"
 msgstr "Styl paska _narzÄdziowego"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1770
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1742
 msgid "Display window buttons using the desktop toolbar setting"
 msgstr "WyÅwietla przyciski okna uÅywajÄc ustawieÅ Årodowiska"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1778
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1750
 msgid "Define Views..."
 msgstr "OkreÅl widoki..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1780
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1752
 msgid "Create or edit views"
 msgstr "Tworzy lub modyfikuje widoki"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1785
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1757
 msgid "Save Custom View..."
 msgstr "Zapisz wÅasny widok..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1787
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1759
 msgid "Save current custom view"
 msgstr "Zapisz bieÅÄcy wÅasny widok"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1794
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1766
 msgid "C_urrent View"
 msgstr "_BieÅÄcy widok"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1804
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1776
 msgid "Custom View"
 msgstr "WÅasny widok"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1806
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1778
 msgid "Current view is a customized view"
 msgstr "BieÅÄcy widok jest zmodyfikowany"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1816
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1788
 msgid "Change the page settings for your current printer"
 msgstr "Zmienia ustawienia strony dla bieÅÄcej drukarki"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:2206
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:2178
 #, c-format
 msgid "Switch to %s"
 msgstr "PrzeÅÄcz do %s"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:2327
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:2299
 #, c-format
 msgid "Select view: %s"
 msgstr "WybÃr widoku: %s"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:2428
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:2400
 msgid "Execute these search parameters"
 msgstr "Wykonanie tych parametrÃw wyszukiwania"
 
-#: ../shell/e-shell-window.c:494
+#: ../shell/e-shell-window.c:497
 msgid "New"
 msgstr "UtwÃrz"
 
 #. Translators: This is used for the main window title.
-#: ../shell/e-shell-window-private.c:577
+#: ../shell/e-shell-window-private.c:585
 #, c-format
 msgid "%s - Evolution"
 msgstr "%s - Evolution"
 
 #. Preview/Alpha/Beta version warning message
-#: ../shell/main.c:188
+#: ../shell/main.c:184
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Hi. Thanks for taking the time to download this preview release\n"
@@ -20870,7 +19429,7 @@ msgstr ""
 "Mamy nadziejÄ, Åe spodobajÄ siÄ PaÅstwu wyniki naszej ciÄÅkiej pracy,\n"
 "my zaÅ bÄdziemy oczekiwaÄ z niecierpliwoÅciÄ na wsparcie!\n"
 
-#: ../shell/main.c:212
+#: ../shell/main.c:208
 msgid ""
 "Thanks\n"
 "The Evolution Team\n"
@@ -20878,13 +19437,13 @@ msgstr ""
 "DziÄki\n"
 "ZespÃÅ programu Evolution\n"
 
-#: ../shell/main.c:219
+#: ../shell/main.c:214
 msgid "Do not tell me again"
 msgstr "Bez informowania ponownie"
 
 #. Translators: Do NOT translate the five component
 #. * names, they MUST remain in English!
-#: ../shell/main.c:310
+#: ../shell/main.c:305
 msgid ""
 "Start Evolution showing the specified component. Available options are "
 "'mail', 'calendar', 'contacts', 'tasks', and 'memos'"
@@ -20893,48 +19452,48 @@ msgstr ""
 "\"mail\" (poczta), \"calendar\" (kalendarz), \"contacts\" (kontakty), \"tasks"
 "\" (zadania) i \"memos\" (notatki)"
 
-#: ../shell/main.c:314
+#: ../shell/main.c:309
 msgid "Apply the given geometry to the main window"
 msgstr "Zastosowuje dane wymiary do okna gÅÃwnego"
 
-#: ../shell/main.c:318
+#: ../shell/main.c:313
 msgid "Start in online mode"
 msgstr "Rozpoczyna w trybie online"
 
-#: ../shell/main.c:320
+#: ../shell/main.c:315
 msgid "Ignore network availability"
 msgstr "Ignoruje dostÄpnoÅÄ sieci"
 
-#: ../shell/main.c:322
+#: ../shell/main.c:317
 msgid "Start in \"express\" mode"
 msgstr "Rozpoczyna dziaÅanie w trybie \"ekspresowym\""
 
-#: ../shell/main.c:325
+#: ../shell/main.c:320
 msgid "Forcibly shut down Evolution"
 msgstr "Wymusza zamkniÄcie programu Evolution"
 
-#: ../shell/main.c:328
+#: ../shell/main.c:323
 msgid "Disable loading of any plugins."
 msgstr "WyÅÄcza wczytywanie wtyczek."
 
-#: ../shell/main.c:330
+#: ../shell/main.c:325
 msgid "Disable preview pane of Mail, Contacts and Tasks."
 msgstr "WyÅÄcza okno podglÄdu wiadomoÅci, kontaktÃw i zadaÅ."
 
-#: ../shell/main.c:334
+#: ../shell/main.c:329
 msgid "Import URIs or filenames given as rest of arguments."
 msgstr ""
 "Importuje adresy URI lub nazwy plikÃw podanych jako pozostaÅe parametry."
 
-#: ../shell/main.c:336
+#: ../shell/main.c:331
 msgid "Request a running Evolution process to quit"
 msgstr "Wymusza zakoÅczenie dziaÅajÄcego procesu programu Evolution"
 
-#: ../shell/main.c:510 ../shell/main.c:518
+#: ../shell/main.c:504
 msgid "- The Evolution PIM and Email Client"
 msgstr "- klient poczty i organizator informacji osobistych Evolution"
 
-#: ../shell/main.c:583
+#: ../shell/main.c:569
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: --online and --offline cannot be used together.\n"
@@ -20943,7 +19502,7 @@ msgstr ""
 "%s: nie moÅna jednoczeÅnie uÅyÄ opcji --online i --offline.\n"
 " Polecenie \"%s --help\" wyÅwietli wiÄcej informacji.\n"
 
-#: ../shell/main.c:589
+#: ../shell/main.c:575
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: --force-online and --offline cannot be used together.\n"
@@ -20990,40 +19549,6 @@ msgstr ""
 "Mimo to moÅna obejÅÄ ten problem przez zaktualizowanie najpierw do wersji "
 "drugiej programu Evolution, a nastÄpnie do wersji trzeciej."
 
-#: ../shell/shell.error.xml.h:11
-msgid "Are you sure you want to forget all remembered passwords?"
-msgstr "Na pewno usunÄÄ wszystkie zapamiÄtane hasÅa?"
-
-#: ../shell/shell.error.xml.h:12
-msgid ""
-"Forgetting your passwords will clear all remembered passwords. You will be "
-"reprompted next time they are needed."
-msgstr ""
-"UsuniÄcie zapamiÄtanych haseÅ spowoduje, Åe w razie potrzeby, trzeba bÄdzie "
-"podaÄ je ponownie."
-
-#: ../shell/shell.error.xml.h:13
-msgid "_Forget"
-msgstr "_UsuÅ"
-
-#: ../shell/test/e-test-shell-backend.c:52
-msgctxt "New"
-msgid "_Test Item"
-msgstr "_Testuj element"
-
-#: ../shell/test/e-test-shell-backend.c:54
-msgid "Create a new test item"
-msgstr "Tworzy nowy element testowy"
-
-#: ../shell/test/e-test-shell-backend.c:62
-msgctxt "New"
-msgid "Test _Source"
-msgstr "T_estuj ÅrÃdÅo"
-
-#: ../shell/test/e-test-shell-backend.c:64
-msgid "Create a new test source"
-msgstr "Tworzy nowe ÅrÃdÅo testÃw"
-
 #: ../smclient/eggdesktopfile.c:166
 #, c-format
 msgid "File is not a valid .desktop file"
@@ -21116,7 +19641,7 @@ msgstr "Wydane jednostce organizacyjnej"
 #: ../smime/gui/certificate-manager.c:80
 #: ../smime/gui/certificate-manager.c:100
 #: ../smime/gui/certificate-manager.c:118 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:12
-#: ../smime/lib/e-cert.c:543
+#: ../smime/lib/e-cert.c:542
 msgid "Serial Number"
 msgstr "Numer seryjny"
 
@@ -21173,27 +19698,27 @@ msgstr "Odcisk MD5"
 msgid "Email Address"
 msgstr "Adres e-mail"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:584
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:589
 msgid "Select a certificate to import..."
 msgstr "Wybierz importowany certyfikat..."
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:597
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:602
 msgid "All files"
 msgstr "Wszystkie pliki"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:632
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:637
 msgid "Failed to import certificate"
 msgstr "Zaimportowanie certyfikatu siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1006
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1013
 msgid "All PKCS12 files"
 msgstr "Wszystkie pliki PKCS12"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1023
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1030
 msgid "All email certificate files"
 msgstr "Wszystkie pliki certyfikatÃw e-mail"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1040
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1047
 msgid "All CA certificate files"
 msgstr "Wszystkie pliki certyfikatÃw CA"
 
@@ -21258,11 +19783,11 @@ msgstr ""
 msgid "Select certificate"
 msgstr "WybÃr certyfikatu"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:3 ../smime/lib/e-cert.c:803
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:3 ../smime/lib/e-cert.c:802
 msgid "SSL Client Certificate"
 msgstr "Certyfikat klienta SSL"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:4 ../smime/lib/e-cert.c:807
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:4 ../smime/lib/e-cert.c:806
 msgid "SSL Server Certificate"
 msgstr "Certyfikat serwera SSL"
 
@@ -21326,6 +19851,10 @@ msgstr "Pola certyfikatu"
 msgid "Field Value"
 msgstr "WartoÅÄ pola"
 
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:25
+msgid "Details"
+msgstr "SzczegÃÅy"
+
 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:26
 msgid "You have certificates from these organizations that identify you:"
 msgstr ""
@@ -21392,7 +19921,7 @@ msgstr ""
 "zapoznaÄ siÄ z jego certyfikatem oraz procedurami bezpieczeÅstwa (o ile sÄ "
 "dostÄpne)."
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:44 ../smime/lib/e-cert.c:1072
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:44 ../smime/lib/e-cert.c:1071
 msgid "Certificate"
 msgstr "Certyfikat"
 
@@ -21416,153 +19945,153 @@ msgstr "Brak zaufania do autentycznoÅci tego certyfikatu"
 msgid "_Edit CA Trust"
 msgstr "_Modyfikuj zaufanie CA"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:202 ../smime/lib/e-cert.c:214
+#: ../smime/lib/e-cert.c:201 ../smime/lib/e-cert.c:213
 msgid "%d/%m/%Y"
 msgstr "%d.%m.%Y"
 
 #. x509 certificate usage types
-#: ../smime/lib/e-cert.c:391
+#: ../smime/lib/e-cert.c:390
 msgid "Sign"
 msgstr "Podpisywanie"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:392
+#: ../smime/lib/e-cert.c:391
 msgid "Encrypt"
 msgstr "Szyfrowanie"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:504
+#: ../smime/lib/e-cert.c:503
 msgid "Version"
 msgstr "Wersja"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:519
+#: ../smime/lib/e-cert.c:518
 msgid "Version 1"
 msgstr "Wersja 1"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:522
+#: ../smime/lib/e-cert.c:521
 msgid "Version 2"
 msgstr "Wersja 2"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:525
+#: ../smime/lib/e-cert.c:524
 msgid "Version 3"
 msgstr "Wersja 3"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:608
+#: ../smime/lib/e-cert.c:607
 msgid "PKCS #1 MD2 With RSA Encryption"
 msgstr "Szyfrowanie PKCS #1 MD2 z RSA"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:611
+#: ../smime/lib/e-cert.c:610
 msgid "PKCS #1 MD5 With RSA Encryption"
 msgstr "Szyfrowanie PKCS #1 MD5 z RSA"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:614
+#: ../smime/lib/e-cert.c:613
 msgid "PKCS #1 SHA-1 With RSA Encryption"
 msgstr "Szyfrowanie PKCS #1 SHA-1 z RSA"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:617
+#: ../smime/lib/e-cert.c:616
 msgid "PKCS #1 SHA-256 With RSA Encryption"
 msgstr "Szyfrowanie PKCS #1 SHA-256 z RSA"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:620
+#: ../smime/lib/e-cert.c:619
 msgid "PKCS #1 SHA-384 With RSA Encryption"
 msgstr "Szyfrowanie PKCS #1 SHA-384 z RSA"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:623
+#: ../smime/lib/e-cert.c:622
 msgid "PKCS #1 SHA-512 With RSA Encryption"
 msgstr "Szyfrowanie PKCS #1 SHA-512 z RSA"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:650
+#: ../smime/lib/e-cert.c:649
 msgid "PKCS #1 RSA Encryption"
 msgstr "Szyfrowanie PKCS #1 RSA"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:653
+#: ../smime/lib/e-cert.c:652
 msgid "Certificate Key Usage"
 msgstr "UÅycie klucza certyfikatu"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:656
+#: ../smime/lib/e-cert.c:655
 msgid "Netscape Certificate Type"
 msgstr "Typ certyfikatu Natscape"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:659
+#: ../smime/lib/e-cert.c:658
 msgid "Certificate Authority Key Identifier"
 msgstr "Identyfikator klucza oÅrodka certyfikacji"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:671
+#: ../smime/lib/e-cert.c:670
 #, c-format
 msgid "Object Identifier (%s)"
 msgstr "Identyfikator algorytmu (%s)"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:723
+#: ../smime/lib/e-cert.c:722
 msgid "Algorithm Identifier"
 msgstr "Identyfikator algorytmu"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:731
+#: ../smime/lib/e-cert.c:730
 msgid "Algorithm Parameters"
 msgstr "Parametry algorytmu"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:753
+#: ../smime/lib/e-cert.c:752
 msgid "Subject Public Key Info"
 msgstr "Informacja klucza publicznego tematu"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:758
+#: ../smime/lib/e-cert.c:757
 msgid "Subject Public Key Algorithm"
 msgstr "Algorytm klucza publicznego tematu"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:773
+#: ../smime/lib/e-cert.c:772
 msgid "Subject's Public Key"
 msgstr "Klucz publiczny tematu"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:794 ../smime/lib/e-cert.c:844
+#: ../smime/lib/e-cert.c:793 ../smime/lib/e-cert.c:843
 msgid "Error: Unable to process extension"
 msgstr "BÅÄd: nie moÅna przetworzyÄ rozszerzenia"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:815 ../smime/lib/e-cert.c:827
+#: ../smime/lib/e-cert.c:814 ../smime/lib/e-cert.c:826
 msgid "Object Signer"
 msgstr "PodpisujÄcy obiekt"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:819
+#: ../smime/lib/e-cert.c:818
 msgid "SSL Certificate Authority"
 msgstr "OÅrodek certyfikacji SSL"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:823
+#: ../smime/lib/e-cert.c:822
 msgid "Email Certificate Authority"
 msgstr "OÅrodek certyfikacji e-mail"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:852
+#: ../smime/lib/e-cert.c:851
 msgid "Signing"
 msgstr "Podpisywanie"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:856
+#: ../smime/lib/e-cert.c:855
 msgid "Non-repudiation"
 msgstr "Nie odrzucone"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:860
+#: ../smime/lib/e-cert.c:859
 msgid "Key Encipherment"
 msgstr "Kodowanie klucza"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:864
+#: ../smime/lib/e-cert.c:863
 msgid "Data Encipherment"
 msgstr "Kodowanie danych"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:868
+#: ../smime/lib/e-cert.c:867
 msgid "Key Agreement"
 msgstr "Uzgodnienie kluczy"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:872
+#: ../smime/lib/e-cert.c:871
 msgid "Certificate Signer"
 msgstr "PodpisujÄcy certyfikat"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:876
+#: ../smime/lib/e-cert.c:875
 msgid "CRL Signer"
 msgstr "PodpisujÄcy CRL"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:925
+#: ../smime/lib/e-cert.c:924
 msgid "Critical"
 msgstr "Krytyczne"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:927 ../smime/lib/e-cert.c:930
+#: ../smime/lib/e-cert.c:926 ../smime/lib/e-cert.c:929
 msgid "Not Critical"
 msgstr "Niekrytyczne"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:951
+#: ../smime/lib/e-cert.c:950
 msgid "Extensions"
 msgstr "Rozszerzenia"
 
@@ -21574,44 +20103,44 @@ msgstr "Rozszerzenia"
 #. * change this string, unless changing the order of
 #. * name and value. As a result example:
 #. * "OU = VeriSign Trust Network"
-#: ../smime/lib/e-cert.c:1030
+#: ../smime/lib/e-cert.c:1029
 #, c-format
 msgid "%s = %s"
 msgstr "%s = %s"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:1086 ../smime/lib/e-cert.c:1209
+#: ../smime/lib/e-cert.c:1085 ../smime/lib/e-cert.c:1208
 msgid "Certificate Signature Algorithm"
 msgstr "Algorytm podpisu certyfikatu"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:1095
+#: ../smime/lib/e-cert.c:1094
 msgid "Issuer"
 msgstr "WystawiajÄcy"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:1150
+#: ../smime/lib/e-cert.c:1149
 msgid "Issuer Unique ID"
 msgstr "Unikalny identyfikator wystawiajÄcego"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:1169
+#: ../smime/lib/e-cert.c:1168
 msgid "Subject Unique ID"
 msgstr "Unikalny identyfikator tematu"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:1215
+#: ../smime/lib/e-cert.c:1214
 msgid "Certificate Signature Value"
 msgstr "WartoÅÄ podpis certyfikatu"
 
-#: ../smime/lib/e-cert-db.c:859
+#: ../smime/lib/e-cert-db.c:860
 msgid "Certificate already exists"
 msgstr "Certyfikat juÅ istnieje"
 
-#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:199
+#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:200
 msgid "PKCS12 File Password"
 msgstr "HasÅo pliku PKCS12"
 
-#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:200
+#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:201
 msgid "Enter password for PKCS12 file:"
 msgstr "ProszÄ wprowadziÄ hasÅo dla pliku PKCS12:"
 
-#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:306
+#: ../smime/lib/e-pkcs12.c:307
 msgid "Imported Certificate"
 msgstr "Zaimportowany certyfikat"
 
@@ -21742,7 +20271,7 @@ msgstr "OkreÅlenie widokÃw dla \"%s\""
 msgid "Table"
 msgstr "Tabela"
 
-#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.c:289
+#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.c:288
 msgid "Save Current View"
 msgstr "Zapis bieÅÄcego widoku"
 
@@ -21770,17 +20299,17 @@ msgstr "Typ widoku:"
 msgid "Type of View"
 msgstr "Typ widoku"
 
-#: ../widgets/misc/ea-calendar-item.c:306
-#: ../widgets/misc/ea-calendar-item.c:315
+#: ../widgets/misc/ea-calendar-item.c:308
+#: ../widgets/misc/ea-calendar-item.c:317
 msgid "%d %B %Y"
 msgstr "%d %B %Y"
 
-#: ../widgets/misc/ea-calendar-item.c:318
+#: ../widgets/misc/ea-calendar-item.c:320
 #, c-format
 msgid "Calendar: from %s to %s"
 msgstr "Kalendarz: od %s do %s"
 
-#: ../widgets/misc/ea-calendar-item.c:354
+#: ../widgets/misc/ea-calendar-item.c:356
 msgid "evolution calendar item"
 msgstr "element kalendarza programu Evolution"
 
@@ -21788,58 +20317,68 @@ msgstr "element kalendarza programu Evolution"
 msgid "Close this message"
 msgstr "Zamyka tÄ wiadomoÅÄ"
 
+#: ../widgets/misc/e-attachment-bar.c:658
+#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:703
+msgid "Icon View"
+msgstr "Widok ikon"
+
+#: ../widgets/misc/e-attachment-bar.c:660
+#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:705
+msgid "List View"
+msgstr "Widok listy"
+
 #. To Translators: This text is set as a description of an attached
 #. * message when, for example, attaching it to a composer. When the
 #. * message to be attached has also filled Subject, then this text is
 #. * of form "Attached message - Subject", otherwise it's left as is.
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1000
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:966
 msgid "Attached message"
 msgstr "ZaÅÄczona wiadomoÅÄ"
 
 #. Translators: Default attachment filename.
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1811 ../widgets/misc/e-attachment.c:2349
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1829 ../widgets/misc/e-attachment.c:2384
 #: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:525
 msgid "attachment.dat"
 msgstr "zaÅÄcznik.dat"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1854 ../widgets/misc/e-attachment.c:2651
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1874 ../widgets/misc/e-attachment.c:2686
 msgid "A load operation is already in progress"
 msgstr "DziaÅanie wczytywania jest juÅ wykonywane"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1862 ../widgets/misc/e-attachment.c:2659
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1882 ../widgets/misc/e-attachment.c:2694
 msgid "A save operation is already in progress"
 msgstr "DziaÅanie zapisywania jest juÅ wykonywane"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1954
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1989
 #, c-format
 msgid "Could not load '%s'"
 msgstr "Nie moÅna wczytaÄ \"%s\""
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1957
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1992
 #, c-format
 msgid "Could not load the attachment"
 msgstr "Nie moÅna wczytaÄ zaÅÄcznika"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2230
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2265
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s'"
 msgstr "Nie moÅna otworzyÄ \"%s\""
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2233
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2268
 #, c-format
 msgid "Could not open the attachment"
 msgstr "Nie moÅna otworzyÄ zaÅÄcznika"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2667
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2702
 msgid "Attachment contents not loaded"
 msgstr "TreÅÄ zaÅÄcznika nie jest wczytana"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2743
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2778
 #, c-format
 msgid "Could not save '%s'"
 msgstr "Nie moÅna zapisaÄ \"%s\""
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2746
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2781
 #, c-format
 msgid "Could not save the attachment"
 msgstr "Nie moÅna zapisaÄ zaÅÄcznika"
@@ -21848,6 +20387,11 @@ msgstr "Nie moÅna zapisaÄ zaÅÄcznika"
 msgid "Attachment Properties"
 msgstr "WÅaÅciwoÅci zaÅÄcznika"
 
+#: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:333
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:273
+msgid "F_ilename:"
+msgstr "Nazwa pl_iku:"
+
 #: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:368
 msgid "MIME Type:"
 msgstr "Typ MIME:"
@@ -21952,23 +20496,93 @@ msgstr "OtwÃrz za pomocÄ \"%s\""
 msgid "Open this attachment in %s"
 msgstr "Otwiera ten zaÅÄcznik w %s"
 
+#: ../widgets/misc/e-book-source-config.c:98
+msgid "Mark as default address book"
+msgstr "Ustaw jako domyÅlnÄ ksiÄÅkÄ adresowÄ"
+
+#: ../widgets/misc/e-book-source-config.c:103
+msgid "Autocomplete with this address book"
+msgstr "Automatyczne uzupeÅnianie danych z tej ksiÄÅki adresowej"
+
+#: ../widgets/misc/e-book-source-config.c:277
+msgid "Copy book content locally for offline operation"
+msgstr "Lokalne kopiowanie zawartoÅci ksiÄÅki dla dziaÅania w trybie offline"
+
 #. To Translators: The text is concatenated to a form: "Ctrl-click to open a link http://www.example.com";
-#: ../widgets/misc/e-buffer-tagger.c:387
+#: ../widgets/misc/e-buffer-tagger.c:389
 msgid "Ctrl-click to open a link"
 msgstr "Ctrl+klikniÄcie otwiera odnoÅnik"
 
-#: ../widgets/misc/e-calendar.c:226
+#: ../widgets/misc/e-calendar.c:187
+msgid "Previous month"
+msgstr "Poprzedni miesiÄc"
+
+#: ../widgets/misc/e-calendar.c:211
+msgid "Next month"
+msgstr "NastÄpny miesiÄc"
+
+#: ../widgets/misc/e-calendar.c:233
+msgid "Previous year"
+msgstr "Poprzedni rok"
+
+#: ../widgets/misc/e-calendar.c:254
+msgid "Next year"
+msgstr "NastÄpny rok"
+
+#: ../widgets/misc/e-calendar.c:278
 msgid "Month Calendar"
 msgstr "Kalendarz miesiÄczny"
 
+#. This is a strftime() format. %B = Month name.
+#: ../widgets/misc/e-calendar-item.c:1283
+#: ../widgets/misc/e-calendar-item.c:2136
+msgctxt "CalItem"
+msgid "%B"
+msgstr "%B"
+
+#. This is a strftime() format. %Y = Year.
+#: ../widgets/misc/e-calendar-item.c:1285
+msgctxt "CalItem"
+msgid "%Y"
+msgstr "%Y"
+
 #. This is a strftime() format. %B = Month name, %Y = Year.
-#: ../widgets/misc/e-calendar-item.c:1269
+#: ../widgets/misc/e-calendar-item.c:1322
+msgctxt "CalItem"
 msgid "%B %Y"
 msgstr "%B %Y"
 
+#: ../widgets/misc/e-cal-source-config.c:170
+msgid "Mark as default calendar"
+msgstr "Ustaw jako domyÅlny kalendarz"
+
+#: ../widgets/misc/e-cal-source-config.c:173
+msgid "Mark as default task list"
+msgstr "Ustaw jako domyÅlnÄ listÄ zadaÅ"
+
+#: ../widgets/misc/e-cal-source-config.c:176
+msgid "Mark as default memo list"
+msgstr "Ustaw jako domyÅlnÄ listÄ notatek"
+
+#: ../widgets/misc/e-cal-source-config.c:201
+msgid "Color:"
+msgstr "K_lor:"
+
+#: ../widgets/misc/e-cal-source-config.c:406
+msgid "Copy calendar contents locally for offline operation"
+msgstr "Skopiuj zawartoÅÄ kalendarza do dziaÅania w trybie offline"
+
+#: ../widgets/misc/e-cal-source-config.c:410
+msgid "Copy task list contents locally for offline operation"
+msgstr "Skopiuj listÄ zadaÅ do dziaÅania w trybie offline"
+
+#: ../widgets/misc/e-cal-source-config.c:414
+msgid "Copy memo list contents locally for offline operation"
+msgstr "Skopiuj listÄ notatek do dziaÅania w trybie offline"
+
 #: ../widgets/misc/e-charset-combo-box.c:100
 msgid "Character Encoding"
-msgstr "Standard kodowania znakÃw"
+msgstr "Kodowanie znakÃw"
 
 #: ../widgets/misc/e-charset-combo-box.c:123
 msgid "Enter the character set to use"
@@ -21978,7 +20592,7 @@ msgstr "ProszÄ podaÄ zestaw znakÃw do uÅycia"
 msgid "Other..."
 msgstr "Inny..."
 
-#: ../widgets/misc/e-contact-map-window.c:359
+#: ../widgets/misc/e-contact-map-window.c:356
 msgid "Contacts Map"
 msgstr "Mapa kontaktÃw"
 
@@ -22014,16 +20628,16 @@ msgstr "_Brak"
 
 #. Translators: "None" for date field of a date edit, shown when
 #. * there is no date set.
-#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:1694 ../widgets/misc/e-dateedit.c:1927
+#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:1697 ../widgets/misc/e-dateedit.c:1930
 msgctxt "date"
 msgid "None"
 msgstr "Brak"
 
-#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:1821
+#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:1824
 msgid "Invalid Date Value"
 msgstr "NieprawidÅowa data"
 
-#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:1865
+#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:1868
 msgid "Invalid Time Value"
 msgstr "NieprawidÅowy czas"
 
@@ -22129,6 +20743,60 @@ msgstr ""
 "Aby rozpoczÄÄ import pliku do programu Evolution, naleÅy nacisnÄÄ przycisk "
 "\"Zastosuj\","
 
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-combo-box.c:378
+msgid "Autogenerated"
+msgstr "Utworzono automatycznie"
+
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-editor.c:287
+msgid "Close"
+msgstr "Zamknij"
+
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-editor.c:292
+msgid "_Save and Close"
+msgstr "_Zapisz i zamknij"
+
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-editor.c:506
+msgid "Edit Signature"
+msgstr "Modyfikacja podpisu"
+
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-editor.c:526
+msgid "_Signature Name:"
+msgstr "_Nazwa podpisu:"
+
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-editor.c:572
+msgid "Unnamed"
+msgstr "Bez nazwy"
+
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-manager.c:337
+msgid "Add _Script"
+msgstr "Dodaj _skrypt"
+
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-manager.c:421
+msgid "Add Signature Script"
+msgstr "Skrypt dodawania podpisu"
+
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-manager.c:491
+msgid "Edit Signature Script"
+msgstr "Modyfikacja skryptu podpisu"
+
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-script-dialog.c:395
+msgid ""
+"The output of this script will be used as your\n"
+"signature. The name you specify will be used\n"
+"for display purposes only."
+msgstr ""
+"WyjÅcie podanego skryptu bÄdzie uÅywane jako\n"
+"podpis. Wpisana nazwa bÄdzie uÅywana tylko\n"
+"podczas wyÅwietlania."
+
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-script-dialog.c:446
+msgid "S_cript:"
+msgstr "_Skrypt:"
+
+#: ../widgets/misc/e-mail-signature-script-dialog.c:477
+msgid "Script file must be executable."
+msgstr "Plik skryptu musi byÄ plikiem wykonywalnym."
+
 #: ../widgets/misc/e-map.c:886
 msgid "World Map"
 msgstr "Mapa Åwiata"
@@ -22163,48 +20831,48 @@ msgstr ""
 msgid "Evolution Preferences"
 msgstr "Preferencje programu Evolution"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:85
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:79
 #, c-format
-msgid "Matches: %d"
-msgstr "Obiekty: %d"
+msgid "Matches: %u"
+msgstr "PasujÄce: %u"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:566
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:527
 msgid "Close the find bar"
 msgstr "Zamyka pasek wyszukiwania"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:574
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:535
 msgid "Fin_d:"
 msgstr "Wyszu_kiwanie:"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:586
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:547
 msgid "Clear the search"
 msgstr "CzyÅci wyszukiwanie"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:610
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:571
 msgid "_Previous"
 msgstr "_Poprzedni"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:616
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:577
 msgid "Find the previous occurrence of the phrase"
 msgstr "Znajduje poprzednie wystÄpienie frazy"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:629
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:590
 msgid "_Next"
 msgstr "_NastÄpny"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:635
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:596
 msgid "Find the next occurrence of the phrase"
 msgstr "Znajduje nastÄpne wystÄpienie frazy"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:648
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:609
 msgid "Mat_ch case"
 msgstr "UwzglÄdnianie _wielkoÅci liter"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:676
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:637
 msgid "Reached bottom of page, continued from top"
 msgstr "OsiÄgniÄto dÃÅ strony, kontynuacja od gÃry"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:698
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:659
 msgid "Reached top of page, continued from bottom"
 msgstr "OsiÄgniÄto gÃrÄ strony, kontynuacja od doÅu"
 
@@ -22343,109 +21011,143 @@ msgstr "Powiadomienie zwrotne"
 msgid "Sta_tus Tracking"
 msgstr "Åledzenie s_tanu"
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:142
-#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:567
-#: ../widgets/misc/e-signature-manager.c:376
-#: ../widgets/misc/e-signature-script-dialog.c:223
-msgid "Unnamed"
-msgstr "Bez nazwy"
+#: ../widgets/misc/e-source-config.c:675 ../widgets/misc/e-source-config.c:679
+msgid "Type:"
+msgstr "Typ:"
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:218
-msgid "_Save and Close"
-msgstr "_Zapisz i zamknij"
+#: ../widgets/misc/e-source-config.c:687 ../widgets/misc/e-source-config.c:691
+msgid "Name:"
+msgstr "Nazwa:"
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:434
-msgid "Edit Signature"
-msgstr "Modyfikacja podpisu"
+#. Translators: This is the first of a sequence of widgets:
+#. * "Refresh every [NUMERIC_ENTRY] [TIME_UNITS_COMBO]"
+#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1289
+msgid "Refresh every"
+msgstr "OdÅwieÅanie co"
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:449
-msgid "_Signature Name:"
-msgstr "_Nazwa podpisu:"
+#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1319
+#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1347
+msgid "Use a secure connection"
+msgstr "UÅycie bezpiecznego poÅÄczenia"
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-manager.c:321
-msgid "Add Signature Script"
-msgstr "Skrypt dodawania podpisu"
+#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1361
+msgid "Ignore invalid SSL certificate"
+msgstr "Ignorowanie nieprawidÅowych certyfikatÃw SSL"
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-manager.c:386
-msgid "Edit Signature Script"
-msgstr "Modyfikacja skryptu podpisu"
+#: ../widgets/misc/e-source-config.c:1398
+msgid "User"
+msgstr "UÅytkownik"
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-manager.c:605
-msgid "Add _Script"
-msgstr "Dodaj _skrypt"
+#. no suggestions. Put something in the menu anyway...
+#: ../widgets/misc/e-spell-entry.c:351
+msgid "(no suggestions)"
+msgstr "(brak sugestii)"
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-script-dialog.c:270
-msgid ""
-"The output of this script will be used as your\n"
-"signature. The name you specify will be used\n"
-"for display purposes only."
-msgstr ""
-"WyjÅcie podanego skryptu bÄdzie uÅywane jako\n"
-"podpis. Wpisana nazwa bÄdzie uÅywana tylko\n"
-"podczas wyÅwietlania."
+#: ../widgets/misc/e-spell-entry.c:375
+msgid "More..."
+msgstr "WiÄcej..."
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-script-dialog.c:315
-msgid "S_cript:"
-msgstr "_Skrypt:"
+#. + Add to Dictionary
+#: ../widgets/misc/e-spell-entry.c:444
+#, c-format
+msgid "Add \"%s\" to Dictionary"
+msgstr "Dodaj \"%s\" do sÅownika"
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-script-dialog.c:346
-msgid "Script file must be executable."
-msgstr "Plik skryptu musi byÄ plikiem wykonywalnym."
+#. - Ignore All
+#: ../widgets/misc/e-spell-entry.c:487
+msgid "Ignore All"
+msgstr "Zignoruj wszystkie"
+
+#: ../widgets/misc/e-spell-entry.c:513
+msgid "Spelling Suggestions"
+msgstr "Sugestie pisowni"
 
 #: ../widgets/misc/e-url-entry.c:78
 msgid "Click here to go to URL"
 msgstr "KlikniÄcie przejdzie do adresu URL"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:410
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:274 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:407
 msgid "_Copy Link Location"
 msgstr "S_kopiuj adres odnoÅnika"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:412
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:276 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:409
 msgid "Copy the link to the clipboard"
 msgstr "Kopiuje odnoÅnik do schowka"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:420
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:284 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:417
 msgid "_Open Link in Browser"
 msgstr "OtwÃrz _odnoÅnik w przeglÄdarce"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:422
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:286 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:419
 msgid "Open the link in a web browser"
 msgstr "Otwiera odnoÅnik w przeglÄdarce internetowej"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:430
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:294 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:427
 msgid "_Copy Email Address"
 msgstr "Skopiuj adres _e-mail"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:447
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:311 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:444
 msgid "_Copy Image"
 msgstr "S_kopiuj obraz"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:449
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:313 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:446
 msgid "Copy the image to the clipboard"
 msgstr "Kopiuje obraz do schowka"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:469 ../widgets/misc/e-web-view.c:1318
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:333 ../widgets/misc/e-web-view.c:1440
+#: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:466
+#: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:1311
 msgid "Select all text and images"
 msgstr "Zaznacza caÅy tekst i wszystkie obrazy"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:982 ../widgets/misc/e-web-view.c:984
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:986
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1104 ../widgets/misc/e-web-view.c:1106
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1108 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:975
+#: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:977
+#: ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:979
 #, c-format
 msgid "Click to call %s"
 msgstr "KlikniÄcie w celu zadzwonienia do %s"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:988
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1110 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:981
 msgid "Click to hide/unhide addresses"
 msgstr "KlikniÄcie wyÅwietla/ukrywa adresy"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:990
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1112 ../widgets/misc/e-web-view-gtkhtml.c:983
 #, c-format
 msgid "Click to open %s"
 msgstr "KlikniÄcie otwiera %s"
 
+#: ../widgets/misc/widgets.error.xml.h:1
+msgid "Do you wish to save your changes?"
+msgstr "ZapisaÄ zmiany?"
+
+#: ../widgets/misc/widgets.error.xml.h:2
+msgid "This signature has been changed, but has not been saved."
+msgstr "Podpis zostaÅ zmieniony, lecz zmiany nie zostaÅy zapisane."
+
+#: ../widgets/misc/widgets.error.xml.h:3
+msgid "_Discard changes"
+msgstr "_PorzuÄ zmiany"
+
+#: ../widgets/misc/widgets.error.xml.h:4
+msgid "Blank Signature"
+msgstr "Pusty podpis"
+
+#: ../widgets/misc/widgets.error.xml.h:5
+msgid "Please provide an unique name to identify this signature."
+msgstr "ProszÄ podaÄ nazwÄ tego podpisu."
+
+#: ../widgets/misc/widgets.error.xml.h:6
+msgid "Could not load signature."
+msgstr "Nie moÅna wczytaÄ podpisu."
+
+#: ../widgets/misc/widgets.error.xml.h:7
+msgid "Could not save signature."
+msgstr "Nie moÅna zapisaÄ podpisu."
+
 #: ../widgets/table/e-cell-combo.c:187
 msgid "popup list"
-msgstr "lista wyskakujÄca"
+msgstr "lista podrÄczna"
 
 #: ../widgets/table/e-cell-date-edit.c:299
 msgid "Now"
@@ -22471,7 +21173,7 @@ msgstr "Czas musi byÄ podany w formacie: %s"
 msgid "The percent value must be between 0 and 100, inclusive"
 msgstr "WartoÅÄ procentowa musi siÄ zawieraÄ w przedziale od 0 do 100 wÅÄcznie"
 
-#: ../widgets/table/e-table-click-to-add.c:610
+#: ../widgets/table/e-table-click-to-add.c:609
 #: ../widgets/table/gal-a11y-e-table-click-to-add.c:62
 #: ../widgets/table/gal-a11y-e-table-click-to-add.c:143
 msgid "click to add"
@@ -22584,7 +21286,7 @@ msgstr "_Grupowanie wedÅug..."
 msgid "_Fields Shown..."
 msgstr "_Widoczne pola..."
 
-#: ../widgets/table/e-table-field-chooser.c:153
+#: ../widgets/table/e-table-field-chooser.c:152
 msgid ""
 "To add a column to your table, drag it into\n"
 "the location in which you want it to appear."
@@ -22603,7 +21305,7 @@ msgstr "Dodanie kolumny"
 #. * Finally the %d is replaced with count of items in this group.
 #. * Example: "Family name: Smith (13 items)"
 #.
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:361
+#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:360
 #, c-format
 msgid "%s: %s (%d item)"
 msgid_plural "%s: %s (%d items)"
@@ -22617,7 +21319,7 @@ msgstr[2] "%s: %s (%d elementÃw)"
 #. * The %d is replaced with count of items in this group.
 #. * Example: "Smith (13 items)"
 #.
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:373
+#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:372
 #, c-format
 msgid "%s (%d item)"
 msgid_plural "%s (%d items)"
@@ -22714,10 +21416,10 @@ msgstr "klikniÄcie"
 msgid "sort"
 msgstr "uporzÄdkowanie"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:2338
+#: ../widgets/text/e-text.c:2074
 msgid "Select All"
 msgstr "Zaznacz wszystkie"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:2351
+#: ../widgets/text/e-text.c:2087
 msgid "Input Methods"
 msgstr "Metody wprowadzania"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]