[gimp] Updated Arabic translationcommit 70a51f5ce9bfbfa85f6a5f46886f2626bb611ebf
Author: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>
Date:  Sat Aug 25 00:23:05 2012 +0200

  Updated Arabic translation

 po/ar.po | 2019 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 1053 insertions(+), 966 deletions(-)
---
diff --git a/po/ar.po b/po/ar.po
index a2b5b12..d8b0cfb 100644
--- a/po/ar.po
+++ b/po/ar.po
@@ -7,8 +7,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: gimp.HEAD\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-05-06 03:27+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-05-04 18:26+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-25 00:22+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-25 00:22+0200\n"
 "Last-Translator: Khaled Hosny <khaledhosny eglug org>\n"
 "Language-Team: Arabic <doc arabeyes org>\n"
 "Language: ar\n"
@@ -70,128 +70,115 @@ msgstr ""
 "ÙÙ ØÙÙÙØØØ ØÙÙ ØÙÙÙØ ÙØØØ ÙÙ ØØØØ ØÙÙ ØÙØÙÙÙÙØ ÙØ ÙØØ ØÙØØÙØÙØØ ÙØÙØ ÙØØØØ "
 "<http://www.gnu.org/licenses>."
 
-#: ../app/app.c:224
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to open a test swap file.\n"
-"\n"
-"To avoid data loss, please check the location and permissions of the swap "
-"directory defined in your Preferences (currently \"%s\")."
-msgstr ""
-"ØØØÙØ ÙØØ ÙÙÙ ØØØÙÙ ØØØØØØÙ.\n"
-"\n"
-"ÙØØÙØ ØÙØØ ØÙÙØÙÙÙØØØ ØØØØ ÙÙÙØ ÙØÙØØÙØØ ÙØÙØ ØÙØØØÙÙ ÙÙ ØÙØÙÙØØÙ (ØØÙÙØ \"%s"
-"\")."
-
-#: ../app/batch.c:77
+#: ../app/batch.c:75
 #, c-format
 msgid "No batch interpreter specified, using the default '%s'.\n"
 msgstr "ÙÙ ÙÙØØØ ØÙ ÙÙØØ ØØØ ØÙØÙØØ ØÙÙØØØØÙ ØÙÙØØØÙ '%s'.\n"
 
-#: ../app/batch.c:95 ../app/batch.c:113
+#: ../app/batch.c:93 ../app/batch.c:111
 #, c-format
 msgid "The batch interpreter '%s' is not available. Batch mode disabled."
 msgstr "ÙÙØØ ØØØ ØÙØÙØÙØ '%s' ØÙØ ÙØØØ. ÙØØ ØØØ ØÙØÙØÙØ ØÙÙØØÙÙ."
 
-#: ../app/main.c:148
+#: ../app/main.c:146
 msgid "Show version information and exit"
 msgstr "ØØØØ ÙØÙÙÙØØ ØÙÙØØØ ØÙ ØØØØ"
 
-#: ../app/main.c:153
+#: ../app/main.c:151
 msgid "Show license information and exit"
 msgstr "ØØØØ ÙØÙÙÙØØ ØÙØØØÙØ ØÙ ØØØØ"
 
-#: ../app/main.c:158
+#: ../app/main.c:156
 msgid "Be more verbose"
 msgstr "ÙÙ ØÙØØ ØÙØÙÙØ"
 
-#: ../app/main.c:163
+#: ../app/main.c:161
 msgid "Start a new GIMP instance"
 msgstr "ØØØØ ØÙØÙØØ ØÙØ ØØÙØØ"
 
-#: ../app/main.c:168
+#: ../app/main.c:166
 msgid "Open images as new"
 msgstr "ØÙØØ ØÙØÙØ ÙØØÙØØ"
 
-#: ../app/main.c:173
+#: ../app/main.c:171
 msgid "Run without a user interface"
 msgstr "ØØÙÙ ØØÙÙ ÙØØÙØ ÙØØØØÙ"
 
-#: ../app/main.c:178
+#: ../app/main.c:176
 msgid "Do not load brushes, gradients, patterns, ..."
 msgstr "ÙØ ØØÙÙ ØÙÙØØØ ÙØÙØØØØØØØ ÙØÙØÙÙØØØâ ..."
 
-#: ../app/main.c:183
+#: ../app/main.c:181
 msgid "Do not load any fonts"
 msgstr "ÙØ ØØÙÙ ØÙ ØØÙØ"
 
-#: ../app/main.c:188
+#: ../app/main.c:186
 msgid "Do not show a splash screen"
 msgstr "ÙØ ØØÙØ ØØØØ ØØØÙØ"
 
-#: ../app/main.c:193
+#: ../app/main.c:191
 msgid "Do not use shared memory between GIMP and plugins"
 msgstr "ÙØ ØØØØØÙ ØØÙØØ ÙØØØÙØ ØÙÙ ØÙØ ÙØÙØÙØØØØØØ"
 
-#: ../app/main.c:198
+#: ../app/main.c:196
 msgid "Do not use special CPU acceleration functions"
 msgstr "ÙØ ØØØØØÙ ØØØØØ ÙØØØÙ ØÙÙØØÙØ ØÙØØØØ"
 
-#: ../app/main.c:203
+#: ../app/main.c:201
 msgid "Use an alternate sessionrc file"
 msgstr "ØØØØØÙ ÙÙÙ ØØØØØØØ ØÙØØ (sessionrc) ØØÙÙ"
 
-#: ../app/main.c:208
+#: ../app/main.c:206
 msgid "Use an alternate user gimprc file"
 msgstr "ØØØØØÙ ÙÙÙ ØØØØØØØ ØÙØ (gimprc) ÙÙÙØØØØÙ ØØÙÙ"
 
-#: ../app/main.c:213
+#: ../app/main.c:211
 msgid "Use an alternate system gimprc file"
 msgstr "ØØØØØÙ ÙÙÙ ØØØØØØØ ØÙØ (gimprc) ÙÙÙØØÙ ØØÙÙ"
 
-#: ../app/main.c:218
+#: ../app/main.c:216
 msgid "Batch command to run (can be used multiple times)"
 msgstr "ØÙØ ØÙØØ ÙÙØØØØÙ (ÙÙÙÙ ØØØØØØÙÙ ÙØØØ ÙØØØØØ)"
 
-#: ../app/main.c:223
+#: ../app/main.c:221
 msgid "The procedure to process batch commands with"
 msgstr "ØÙØØØØØ ÙØÙÙÙØ ØÙØÙØ ØÙØÙØØ ÙØÙ"
 
-#: ../app/main.c:228
+#: ../app/main.c:226
 msgid "Send messages to console instead of using a dialog"
 msgstr "ØØØÙÙ ØÙØØØØÙ ØÙÙ ØÙØØÙÙØ ØØÙØ ÙÙ ØØØØØØÙ ÙÙØÙØ ØÙØØÙØ"
 
 #. don't translate the mode names (off|on|warn)
-#: ../app/main.c:234
+#: ../app/main.c:232
 msgid "PDB compatibility mode (off|on|warn)"
 msgstr "ØÙØ ØÙØÙØÙÙÙØ ÙØ PDB â(off|on|warn)"
 
 #. don't translate the mode names (never|query|always)
-#: ../app/main.c:240
+#: ../app/main.c:238
 msgid "Debug in case of a crash (never|query|always)"
 msgstr "ØØØØ ØÙØØØØØ ÙÙ ØØÙØ ØÙØØØÙ (never|query|always)"
 
-#: ../app/main.c:245
+#: ../app/main.c:243
 msgid "Enable non-fatal debugging signal handlers"
 msgstr "ÙØÙÙ ÙÙØÙÙ ØÙÙÙØ ØÙØØØØØØ ØÙØ ØÙÙØØØØ"
 
-#: ../app/main.c:250
+#: ../app/main.c:248
 msgid "Make all warnings fatal"
 msgstr "ØØØÙ ØÙÙØ ØÙØØØÙØØØ ÙØØØØ"
 
-#: ../app/main.c:255
+#: ../app/main.c:253
 msgid "Output a gimprc file with default settings"
 msgstr "ØØØØ ÙÙÙ gimprc ØØÙØØØØØØØ ØÙÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/main.c:271
+#: ../app/main.c:269
 msgid "Output a sorted list of deprecated procedures in the PDB"
 msgstr ""
 
-#: ../app/main.c:387
+#: ../app/main.c:385
 msgid "[FILE|URI...]"
 msgstr "[FILE|URI...]"
 
-#: ../app/main.c:405
+#: ../app/main.c:403
 msgid ""
 "GIMP could not initialize the graphical user interface.\n"
 "Make sure a proper setup for your display environment exists."
@@ -199,20 +186,20 @@ msgstr ""
 "ÙÙ ÙØØØØ ØÙØ ØØØ ÙØØÙØ ØÙÙØØØØÙ ØÙØØÙÙÙØ.\n"
 "ØØÙØ ÙÙ ØÙ ØÙØØ ØÙØØØ ÙØØÙØ ØØÙØ."
 
-#: ../app/main.c:424
+#: ../app/main.c:422
 msgid "Another GIMP instance is already running."
 msgstr "ØØÙÙ ØØÙÙØÙ ØÙØÙØØ ØØØÙ ÙÙ ØÙØ."
 
-#: ../app/main.c:494
+#: ../app/main.c:492
 msgid "GIMP output. Type any character to close this window."
 msgstr "ØØÙØ ØÙØ. ØÙØØ ØÙ ØØÙ ÙØØÙØÙ ÙØÙ ØÙÙØÙØØ."
 
-#: ../app/main.c:495
+#: ../app/main.c:493
 #, c-format
 msgid "(Type any character to close this window)\n"
 msgstr "(ØÙØØ ØÙ ØØÙ ÙØØÙØÙ ÙØÙ ØÙÙØÙØØ)\n"
 
-#: ../app/main.c:512
+#: ../app/main.c:510
 msgid "GIMP output. You can minimize this window, but don't close it."
 msgstr "ØØÙØ ØÙØ. ØØØØÙØ ØØØÙØ ÙØÙ ØÙÙØÙØØØ ÙÙÙ ÙØ ØØÙÙÙØ."
 
@@ -253,217 +240,213 @@ msgstr "ÙØØØØÙ %s ØÙØØØØØØ %s (ÙØØÙÙØ ÙÙØØÙ ØÙØØØ
 msgid "%s version %s"
 msgstr "â%s ØØØØØØ %s"
 
-#: ../app/actions/actions.c:110 ../app/dialogs/dialogs.c:390
+#: ../app/actions/actions.c:109 ../app/dialogs/dialogs.c:391
 #: ../app/widgets/gimpbrusheditor.c:89
 msgid "Brush Editor"
 msgstr "ÙØØØ ØÙÙÙØÙØ"
 
 #. initialize the list of gimp brushes
-#: ../app/actions/actions.c:113 ../app/core/gimp.c:951
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:319 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2740
+#: ../app/actions/actions.c:112 ../app/core/gimp.c:951
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:320 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2733
 msgid "Brushes"
 msgstr "ØÙÙÙØÙØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:116 ../app/dialogs/dialogs.c:329
+#: ../app/actions/actions.c:115 ../app/dialogs/dialogs.c:330
 msgid "Buffers"
 msgstr "ØÙØØØØØØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:119 ../app/dialogs/dialogs.c:348
+#: ../app/actions/actions.c:118 ../app/dialogs/dialogs.c:349
 msgid "Channels"
 msgstr "ØÙÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:122 ../app/dialogs/convert-dialog.c:174
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:356
+#: ../app/actions/actions.c:121 ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:174
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:357
 msgid "Colormap"
 msgstr "ÙØØØ ØÙØÙÙØÙ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:125
-msgid "Configuration"
-msgstr "ØÙØØØÙØØØ"
-
-#: ../app/actions/actions.c:128
+#: ../app/actions/actions.c:124
 msgid "Context"
 msgstr "ØÙØÙØÙ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:131 ../app/dialogs/dialogs.c:312
+#: ../app/actions/actions.c:127 ../app/dialogs/dialogs.c:313
 msgid "Pointer Information"
 msgstr "ÙØÙÙÙØØ ØÙÙØØØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:134
+#: ../app/actions/actions.c:130
 msgid "Debug"
 msgstr "ØÙØÙÙÙØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:137
+#: ../app/actions/actions.c:133
 msgid "Dialogs"
 msgstr "ØÙØÙØØØØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:140
+#: ../app/actions/actions.c:136
 msgid "Dock"
 msgstr "ØØÙÙ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:143
+#: ../app/actions/actions.c:139
 msgid "Dockable"
 msgstr "ÙØØÙ ÙÙØØØÙÙ"
 
 #. Document History
-#: ../app/actions/actions.c:146 ../app/dialogs/dialogs.c:331
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1574
+#: ../app/actions/actions.c:142 ../app/dialogs/dialogs.c:332
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1567
 msgid "Document History"
 msgstr "ØØØÙØ ØÙÙØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:149
+#: ../app/actions/actions.c:145
 msgid "Drawable"
 msgstr "ÙØØÙ ÙÙØØÙ"
 
 #. Some things do not have grids, so just list
-#: ../app/actions/actions.c:152 ../app/dialogs/dialogs.c:337
+#: ../app/actions/actions.c:148 ../app/dialogs/dialogs.c:338
 msgid "Paint Dynamics"
 msgstr "ØØÙÙØØ ØÙØØÙ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:155 ../app/dialogs/dialogs.c:394
+#: ../app/actions/actions.c:151 ../app/dialogs/dialogs.c:395
 #: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:93
 msgid "Paint Dynamics Editor"
 msgstr "ÙØØØ ØØÙÙØØ ØÙØØÙ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:158
+#: ../app/actions/actions.c:154
 msgid "Edit"
 msgstr "ØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:161 ../app/dialogs/dialogs.c:308
+#: ../app/actions/actions.c:157 ../app/dialogs/dialogs.c:309
 msgid "Error Console"
 msgstr "ÙÙØØØØ ØÙØØØØØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:164
+#: ../app/actions/actions.c:160
 msgid "File"
 msgstr "ÙÙÙ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:167
+#: ../app/actions/actions.c:163
 msgid "Filters"
 msgstr "ÙØØÙØØØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:170 ../app/dialogs/dialogs.c:327
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2760
+#: ../app/actions/actions.c:166 ../app/dialogs/dialogs.c:328
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2753
 msgid "Fonts"
 msgstr "ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:173 ../app/dialogs/dialogs.c:398
+#: ../app/actions/actions.c:169 ../app/dialogs/dialogs.c:399
 #: ../app/widgets/gimpgradienteditor.c:270
 msgid "Gradient Editor"
 msgstr "ÙØØØ ØÙØØØØØØ"
 
 #. initialize the list of gimp gradients
-#: ../app/actions/actions.c:176 ../app/core/gimp.c:971
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:323 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2756
+#: ../app/actions/actions.c:172 ../app/core/gimp.c:971
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:324 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2749
 msgid "Gradients"
 msgstr "ØÙØØØØØØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:179 ../app/core/gimp.c:983
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:339 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2764
+#: ../app/actions/actions.c:175 ../app/core/gimp.c:983
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:340 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2757
 msgid "Tool Presets"
 msgstr "ÙØÙÙØØØ ØÙØÙØØØØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:182 ../app/dialogs/dialogs.c:406
+#: ../app/actions/actions.c:178 ../app/dialogs/dialogs.c:407
 #: ../app/widgets/gimptoolpreseteditor.c:93
 msgid "Tool Preset Editor"
 msgstr "ÙØØØ ÙØÙÙØØØ ØÙØÙØØØØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:185
+#: ../app/actions/actions.c:181
 msgid "Help"
 msgstr "ÙØØØØØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:188
+#: ../app/actions/actions.c:184
 msgid "Image"
 msgstr "ØÙØÙØØ"
 
 #. list & grid views
-#: ../app/actions/actions.c:191 ../app/dialogs/dialogs.c:317
+#: ../app/actions/actions.c:187 ../app/dialogs/dialogs.c:318
 msgid "Images"
 msgstr "ØÙØÙØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:194 ../app/dialogs/dialogs.c:344
+#: ../app/actions/actions.c:190 ../app/dialogs/dialogs.c:345
 #: ../app/dialogs/resize-dialog.c:287
 msgid "Layers"
 msgstr "ØÙØØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:197 ../app/dialogs/dialogs.c:402
+#: ../app/actions/actions.c:193 ../app/dialogs/dialogs.c:403
 #: ../app/widgets/gimppaletteeditor.c:144
 msgid "Palette Editor"
 msgstr "ÙØØØ ÙÙØØ ØÙØÙÙØÙ"
 
 #. initialize the list of gimp palettes
-#: ../app/actions/actions.c:200 ../app/core/gimp.c:966
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:325 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2752
+#: ../app/actions/actions.c:196 ../app/core/gimp.c:966
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:326 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2745
 msgid "Palettes"
 msgstr "ØÙÙØØ ØÙØÙÙØÙ"
 
 #. initialize the list of gimp patterns
-#: ../app/actions/actions.c:203 ../app/core/gimp.c:961
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:321 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2748
+#: ../app/actions/actions.c:199 ../app/core/gimp.c:961
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:322 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2741
 msgid "Patterns"
 msgstr "ØÙØÙÙØØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:206 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2768
+#: ../app/actions/actions.c:202 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2761
 msgid "Plug-Ins"
 msgstr "ØÙØÙØØØØØØ"
 
 #. Quick Mask Color
-#: ../app/actions/actions.c:209 ../app/core/gimpchannel.c:385
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2026
+#: ../app/actions/actions.c:205 ../app/core/gimpchannel.c:380
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2019
 msgid "Quick Mask"
 msgstr "ÙÙØØ ØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:212 ../app/dialogs/dialogs.c:372
+#: ../app/actions/actions.c:208 ../app/dialogs/dialogs.c:373
 msgid "Sample Points"
 msgstr "ØÙÙØØ ÙÙØØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:215
+#: ../app/actions/actions.c:211
 msgid "Select"
 msgstr "ØØØØ"
 
 #. initialize the template list
-#: ../app/actions/actions.c:218 ../app/core/gimp.c:989
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:333
+#: ../app/actions/actions.c:214 ../app/core/gimp.c:989
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:334
 msgid "Templates"
 msgstr "ØÙÙÙØÙØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:221
+#: ../app/actions/actions.c:217
 msgid "Text Tool"
 msgstr "ØØØØ ØÙÙØÙØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:224
+#: ../app/actions/actions.c:220
 msgid "Text Editor"
 msgstr "ÙØØØ ØÙÙØÙØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:227 ../app/dialogs/dialogs.c:300
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1855 ../app/gui/gui.c:424
+#: ../app/actions/actions.c:223 ../app/dialogs/dialogs.c:301
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1848 ../app/gui/gui.c:424
 msgid "Tool Options"
 msgstr "ØÙØØØØ ØÙØØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:230 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:389
+#: ../app/actions/actions.c:226 ../app/widgets/gimptoolpalette.c:389
 msgid "Tools"
 msgstr "ØÙØØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:233 ../app/dialogs/dialogs.c:352
+#: ../app/actions/actions.c:229 ../app/dialogs/dialogs.c:353
 #: ../app/tools/gimpvectortool.c:160
 msgid "Paths"
 msgstr "ØÙÙØØØØØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:236
+#: ../app/actions/actions.c:232
 msgid "View"
 msgstr "ØØØ"
 
-#: ../app/actions/actions.c:239
+#: ../app/actions/actions.c:235
 msgid "Windows"
 msgstr "ÙÙØÙØ"
 
 #. value description and new value shown in the status bar
-#: ../app/actions/actions.c:588
+#: ../app/actions/actions.c:584
 #, c-format
 msgid "%s: %.2f"
 msgstr "%s: %.2f"
 
 #. value description and new value shown in the status bar
-#: ../app/actions/actions.c:614
+#: ../app/actions/actions.c:610
 #, c-format
 msgid "%s: %d"
 msgstr "%s: %d"
@@ -751,7 +734,7 @@ msgstr "ØØØ ÙÙÙ ØÙÙÙØØ"
 msgid "_Fill opacity:"
 msgstr "_ØØØÙØ ØÙÙÙÙ:"
 
-#: ../app/actions/channels-commands.c:116 ../app/core/gimpchannel.c:270
+#: ../app/actions/channels-commands.c:116 ../app/core/gimpchannel.c:266
 #: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:331
 msgid "Channel"
 msgstr "ØÙÙÙØØ"
@@ -771,7 +754,7 @@ msgid "New Channel Color"
 msgstr "ÙÙÙ ØÙÙÙØØ ØÙØØÙØØ"
 
 #: ../app/actions/channels-commands.c:244 ../app/core/gimpimage-new.c:256
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:628
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:638
 #: ../app/widgets/gimpchanneltreeview.c:258
 #: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:776
 #, c-format
@@ -822,16 +805,6 @@ msgstr "ØØÙØ ÙØØÙ ÙØØØ ØÙØÙÙØÙ #%Id"
 msgid "Edit Colormap Entry"
 msgstr "ØØÙØ ÙØØÙ ÙØØØ ØÙØÙÙØÙ"
 
-#: ../app/actions/config-actions.c:38
-msgctxt "config-action"
-msgid "Use _GEGL"
-msgstr "ØØØØØÙ _ØÙ.ØÙ.ØÙ.ØÙ"
-
-#: ../app/actions/config-actions.c:39
-msgctxt "config-action"
-msgid "If possible, use GEGL for image processing"
-msgstr "ØØØ ØÙÙÙØ ØØØØØÙ ØÙ.ØÙ.ØÙ.ØÙ ÙÙØØÙØØ ØÙØÙØ"
-
 #: ../app/actions/context-actions.c:47
 msgctxt "context-action"
 msgid "_Context"
@@ -972,7 +945,7 @@ msgstr "ØØØØØÙ ØÙÙÙÙ ØÙÙÙØÙØ ÙÙÙ ØÙØØÙØØ ØÙÙØØ
 #: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:277
 #: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:214
 #: ../app/dialogs/file-open-location-dialog.c:226
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:574
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:584
 #: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:736 ../app/widgets/gimptoolbox.c:834
 #: ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:170
 #, c-format
@@ -987,7 +960,7 @@ msgstr ""
 
 #: ../app/actions/data-commands.c:119
 #: ../app/actions/tool-options-commands.c:73
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:123 ../app/core/gimpimage.c:1642
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:123 ../app/core/gimpimage.c:1592
 #: ../app/core/gimppalette.c:399 ../app/core/gimppalette-import.c:210
 #: ../app/core/gimppalette-load.c:225
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:771 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:94
@@ -1350,7 +1323,7 @@ msgid "About GIMP"
 msgstr "ØÙ ØÙØ"
 
 #: ../app/actions/dialogs-actions.c:328
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1945 ../app/widgets/gimptoolbox.c:556
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1938 ../app/widgets/gimptoolbox.c:556
 msgid "Toolbox"
 msgstr "ØÙØÙÙ ØÙØØÙØØ"
 
@@ -2142,8 +2115,8 @@ msgstr "ØÙØØ ØÙØÙØÙØØ ØÙÙ ØÙØØÙØØ"
 msgid "There is no image data in the clipboard to paste."
 msgstr "ÙØ ÙÙØØ ØÙØÙØØ ØÙØ ÙÙ ØÙØØÙØØ ÙÙØÙ"
 
-#: ../app/actions/edit-commands.c:349 ../app/core/gimpbrushclipboard.c:169
-#: ../app/core/gimppatternclipboard.c:170 ../app/widgets/gimpclipboard.c:346
+#: ../app/actions/edit-commands.c:349 ../app/core/gimpbrushclipboard.c:167
+#: ../app/core/gimppatternclipboard.c:168 ../app/widgets/gimpclipboard.c:346
 msgid "Clipboard"
 msgstr "ØÙØØÙØØ"
 
@@ -2412,7 +2385,7 @@ msgstr "Ø_ØÙØ %s"
 msgid "Export to"
 msgstr "ØØÙØ ØÙÙ"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:112 ../app/actions/file-commands.c:492
+#: ../app/actions/file-commands.c:112 ../app/actions/file-commands.c:489
 #: ../app/dialogs/file-open-dialog.c:77
 msgid "Open Image"
 msgstr "ØÙØØ ØÙØØ"
@@ -2433,28 +2406,28 @@ msgstr "ØØÙØ ØÙØÙØØ"
 msgid "Save a Copy of the Image"
 msgstr "ØØÙØ ÙØØØ ÙÙ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:356
+#: ../app/actions/file-commands.c:363
 msgid "Create New Template"
 msgstr "ØÙØØ ÙØÙØ ØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:360
+#: ../app/actions/file-commands.c:367
 msgid "Enter a name for this template"
 msgstr "ØØØÙ ØØÙØ ÙÙØØ ØÙÙØÙØ"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:394
+#: ../app/actions/file-commands.c:397
 msgid "Revert failed. No file name associated with this image."
 msgstr "ÙØÙ ØÙØØØØØØØ. ÙØ ÙÙØØ ØØÙ ÙÙÙ ÙÙØØÙ ØÙØÙ ØÙØÙØØ."
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:407
+#: ../app/actions/file-commands.c:409
 msgid "Revert Image"
 msgstr "ØØØØØØ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:438
+#: ../app/actions/file-commands.c:435
 #, c-format
 msgid "Revert '%s' to '%s'?"
 msgstr "ØØØØØØØ '%s' ØÙÙ '%s'Ø"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:444
+#: ../app/actions/file-commands.c:441
 msgid ""
 "By reverting the image to the state saved on disk, you will lose all "
 "changes, including all undo information."
@@ -2462,11 +2435,11 @@ msgstr ""
 "ØØØØØØØØ ØÙØÙØØ ØÙÙ ØØØ ØØÙØ ÙØÙÙØØ ØÙÙ ØÙÙØØØ ØÙÙ ØØØØ ÙÙ ØÙØØÙÙØØØ ØÙØ ÙÙ "
 "ØÙÙ ÙØÙÙÙØØ ØÙØØØØØ."
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:655
+#: ../app/actions/file-commands.c:652
 msgid "(Unnamed Template)"
 msgstr "(ÙØÙØ ØÙØ ÙØÙÙ)"
 
-#: ../app/actions/file-commands.c:706
+#: ../app/actions/file-commands.c:703
 #, c-format
 msgid ""
 "Reverting to '%s' failed:\n"
@@ -2479,75 +2452,144 @@ msgstr ""
 
 #: ../app/actions/filters-actions.c:43
 msgctxt "filters-action"
+msgid "Color _Reduction..."
+msgstr "Ø_ÙØ ØÙØÙÙØÙ..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:44
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Reduce the number of colors in the image, with optional dithering"
+msgstr "ØØÙØ ØØØ ØÙØÙÙØÙ ÙÙ ØÙØÙØØØ ÙØ ØØØØØÙ ØØØÙØØÙ"
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:49
+msgctxt "filters-action"
 msgid "Color T_emperature..."
 msgstr "_ØØØØØ ØÙÙÙÙ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:44
+#: ../app/actions/filters-actions.c:50
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Change the color temperature of the image"
 msgstr "ØÙÙØ ØØØØØ ØÙÙØÙ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:49
+#: ../app/actions/filters-actions.c:55
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Color to _Alpha..."
 msgstr "ÙÙÙ ØÙÙ ØÙ_ÙØ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:50
+#: ../app/actions/filters-actions.c:56
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Convert a specified color to transparency"
 msgstr "ØØÙÙÙ ÙÙÙ ÙØÙÙ ØÙÙ ØÙØÙ"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:55
+#: ../app/actions/filters-actions.c:61
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Difference of Gaussians..."
+msgstr "ÙØÙ ØÙØÙØÙØØ..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:62
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Edge detection with control of edge thickness"
+msgstr "ØÙØØØÙ ØÙØÙØÙ ÙØ ØØÙÙ ØØÙØÙØ ØÙØØÙØ"
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:67
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Gaussian Blur..."
 msgstr "_ØØØÙØ ØÙØÙØ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:56
+#: ../app/actions/filters-actions.c:68
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Apply a gaussian blur"
 msgstr "ØØÙÙ ØØØÙØ ØÙØÙØ"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:61
+#: ../app/actions/filters-actions.c:73
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Laplace"
+msgstr "_ÙØØÙØØ"
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:74
+msgctxt "filters-action"
+msgid "High-resolution edge detection"
+msgstr "ØÙØØØÙ ØÙØÙØÙ ØØÙÙ ØÙØÙØ"
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:79
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Lens Distortion..."
+msgstr "ØØÙÙ ØÙØØØØØ..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:80
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Corrects lens distortion"
+msgstr "ÙØØØ ØØÙÙ ØÙØØØØØ"
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:85
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Pixelize..."
 msgstr "_ØÙØÙØ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:62
+#: ../app/actions/filters-actions.c:86
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Simplify image into an array of solid-colored squares"
 msgstr "ØØÙØ ØÙØÙØØ ØÙÙ ÙØÙÙÙØ ÙØÙÙØ ÙÙ ÙØØØØØ ØØØØÙØ ØÙØÙÙØÙ"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:67
+#: ../app/actions/filters-actions.c:91
 msgctxt "filters-action"
 msgid "P_olar Coordinates..."
 msgstr "ØØØØ_ØÙØØ ÙØØÙØ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:68
+#: ../app/actions/filters-actions.c:92
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Convert image to or from polar coordinates"
 msgstr "ØÙÙÙ ØÙØÙØØ ÙÙ ØÙ ØÙÙ ØØØØØÙØØ ÙØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:73
-#, fuzzy
+#: ../app/actions/filters-actions.c:97
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Ripple..."
+msgstr "ØÙÙ_Ø..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:98
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Displace pixels in a ripple pattern"
+msgstr "ØØ ØÙØÙØÙØØ ÙÙ ÙÙØ ÙØÙÙØ"
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:103
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Semi-Flatten..."
-msgstr "_ØØÙØ ØÙÙÙØ..."
+msgstr "_ØØÙ ØØØÙØ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:74
+#: ../app/actions/filters-actions.c:104
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Replace partial transparency with a color"
-msgstr ""
+msgstr "ÙØØÙ ØÙØÙØÙÙØ ØÙØØØÙØ ØÙÙÙ"
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:79
+#: ../app/actions/filters-actions.c:109
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Sobel..."
+msgstr "_ØÙØÙ..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:110
+msgctxt "filters-action"
+msgid "Specialized direction-dependent edge-detection"
+msgstr "ØÙØØØÙ ØØÙØ ÙØØØØ ÙØØÙØ ØÙÙ ØÙØØØØÙ"
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:115
 msgctxt "filters-action"
 msgid "_Threshold Alpha..."
 msgstr "_ØØØØ ØÙÙØ..."
 
-#: ../app/actions/filters-actions.c:80
+#: ../app/actions/filters-actions.c:116
 msgctxt "filters-action"
 msgid "Make transparency all-or-nothing"
 msgstr "ØØØÙ ØÙØÙØÙÙØ ØÙÙÙ ØÙ ÙØ ØÙØ"
 
+#: ../app/actions/filters-actions.c:121
+msgctxt "filters-action"
+msgid "_Unsharp Mask..."
+msgstr "_ÙÙØØ ØÙØÙØÙÙ..."
+
+#: ../app/actions/filters-actions.c:122
+msgctxt "filters-action"
+msgid "The most widely used method for sharpening an image"
+msgstr "ØÙØØÙÙØ ØÙØÙØØ ØØØØØØÙØ ÙØÙØØØ ØØØ ØÙØØ"
+
 #: ../app/actions/fonts-actions.c:44
 msgctxt "fonts-action"
 msgid "Fonts Menu"
@@ -3327,53 +3369,53 @@ msgctxt "image-action"
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the left"
 msgstr "ØÙÙØ ØÙØÙØØ 90 ØØØØ ÙØØØØ"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:258
+#: ../app/actions/image-commands.c:263
 msgid "Set Image Canvas Size"
 msgstr "ØØØ ØØÙ ØÙØØ ØÙØØÙ"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:287 ../app/actions/image-commands.c:311
-#: ../app/actions/image-commands.c:604
+#: ../app/actions/image-commands.c:292 ../app/actions/image-commands.c:316
+#: ../app/actions/image-commands.c:609
 msgid "Resizing"
 msgstr "ÙØÙÙØ ØÙØØÙ"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:338
+#: ../app/actions/image-commands.c:343
 msgid "Set Image Print Resolution"
 msgstr "ØØØØ ÙÙÙØ ØØØØØ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:400
+#: ../app/actions/image-commands.c:405
 #: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:163
 #: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:251
 #: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:166
 msgid "Flipping"
 msgstr "ÙÙÙØ"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:424
+#: ../app/actions/image-commands.c:429
 #: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:606
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:698 ../app/pdb/image-cmds.c:618
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:698 ../app/pdb/image-cmds.c:619
 #: ../app/pdb/item-transform-cmds.c:437 ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:249
 #: ../app/tools/gimprotatetool.c:125
 msgid "Rotating"
 msgstr "ÙØÙÙØ"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:450 ../app/actions/layers-commands.c:691
+#: ../app/actions/image-commands.c:455 ../app/actions/layers-commands.c:691
 msgid "Cannot crop because the current selection is empty."
 msgstr "ØØØÙØ ØÙØÙØÙØ ÙØÙ ØÙØØØÙØ ØÙØØÙÙ ÙØØØ"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:651
+#: ../app/actions/image-commands.c:656
 msgid "Change Print Size"
 msgstr "ØÙÙØ ØØÙ ØÙØØØØØ"
 
-#: ../app/actions/image-commands.c:692
+#: ../app/actions/image-commands.c:697
 msgid "Scale Image"
 msgstr "ØØÙÙ ØÙØÙØØ"
 
 #. Scaling
-#: ../app/actions/image-commands.c:703 ../app/actions/layers-commands.c:1145
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1900
+#: ../app/actions/image-commands.c:708 ../app/actions/layers-commands.c:1145
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1893
 #: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:787
-#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:876 ../app/pdb/image-cmds.c:490
-#: ../app/pdb/image-cmds.c:526 ../app/pdb/item-transform-cmds.c:528
-#: ../app/pdb/layer-cmds.c:343 ../app/pdb/layer-cmds.c:388
+#: ../app/pdb/drawable-transform-cmds.c:876 ../app/pdb/image-cmds.c:491
+#: ../app/pdb/image-cmds.c:527 ../app/pdb/item-transform-cmds.c:528
+#: ../app/pdb/layer-cmds.c:382 ../app/pdb/layer-cmds.c:427
 #: ../app/pdb/transform-tools-cmds.c:338 ../app/tools/gimpscaletool.c:118
 msgid "Scaling"
 msgstr "ØÙØØØÙÙ"
@@ -3920,7 +3962,7 @@ msgstr "ØÙØØ ØÙØØÙØ"
 msgid "Edit Layer Attributes"
 msgstr "ØØÙØ ØÙØØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/layers-commands.c:250 ../app/core/gimplayer.c:290
+#: ../app/actions/layers-commands.c:250 ../app/core/gimplayer.c:289
 msgid "Layer"
 msgstr "ØØÙØ"
 
@@ -4720,14 +4762,14 @@ msgstr "ØÙØØ ÙÙÙØ ÙØÙØ (UTF-8)"
 
 #: ../app/actions/text-editor-commands.c:143
 #: ../app/actions/text-tool-commands.c:227 ../app/config/gimpconfig-file.c:58
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:71 ../app/core/gimpbrush-load.c:139
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:424 ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:79
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:71 ../app/core/gimpbrush-load.c:141
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:426 ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:79
 #: ../app/core/gimpcurve-load.c:54 ../app/core/gimpgradient-load.c:64
 #: ../app/core/gimppalette-load.c:78 ../app/core/gimppalette-load.c:275
 #: ../app/core/gimppalette-load.c:321 ../app/core/gimppalette-load.c:378
 #: ../app/core/gimppalette-load.c:468 ../app/core/gimppalette-load.c:635
 #: ../app/core/gimppattern-load.c:81 ../app/tools/gimpcurvestool.c:600
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:670 ../app/xcf/xcf.c:330
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:735 ../app/xcf/xcf.c:330
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for reading: %s"
 msgstr "ÙØ ÙÙÙÙ ÙØØ '%s' ÙÙÙØØØØ: %s"
@@ -5247,480 +5289,470 @@ msgstr "ØÙØØØØ ØÙÙØØØ ØÙØØÙØ"
 msgid "Stroke Path"
 msgstr "ØØØÙ ØÙÙØØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:68
+#: ../app/actions/view-actions.c:67
 msgctxt "view-action"
 msgid "_View"
 msgstr "_ÙÙØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:69
+#: ../app/actions/view-actions.c:68
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Zoom"
 msgstr "_ÙØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:70
+#: ../app/actions/view-actions.c:69
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Padding Color"
 msgstr "ÙÙÙ ØÙ_ØÙØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:72
+#: ../app/actions/view-actions.c:71
 msgctxt "view-action"
 msgid "Move to Screen"
 msgstr "ØÙÙÙ ØÙÙ ØÙØØØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:76
+#: ../app/actions/view-actions.c:75
 msgctxt "view-action"
 msgid "_New View"
 msgstr "_ÙÙØÙØ ØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:77
+#: ../app/actions/view-actions.c:76
 msgctxt "view-action"
 msgid "Create another view on this image"
 msgstr "ØÙØØ ÙÙØÙØØ ØØØ ØÙÙ ÙØÙ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:82
+#: ../app/actions/view-actions.c:81
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Close"
 msgstr "Ø_ØÙÙ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:83
+#: ../app/actions/view-actions.c:82
 msgctxt "view-action"
 msgid "Close this image window"
 msgstr "ØØÙÙ ÙØÙØØ ÙØÙ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:88
+#: ../app/actions/view-actions.c:87
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Fit Image in Window"
 msgstr "ÙØ_ØÙ ØÙØÙØØ ÙÙ ØÙÙØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:89
+#: ../app/actions/view-actions.c:88
 msgctxt "view-action"
 msgid "Adjust the zoom ratio so that the image becomes fully visible"
 msgstr "ØØØØ ÙØØØ ØÙØÙØÙØ ÙØØØØ ØÙØÙØØ ØØÙØØ ØØÙÙØÙÙ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:94
+#: ../app/actions/view-actions.c:93
 msgctxt "view-action"
 msgid "Fi_ll Window"
 msgstr "Ø_ÙÙØ ØÙÙØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:95
+#: ../app/actions/view-actions.c:94
 msgctxt "view-action"
 msgid "Adjust the zoom ratio so that the entire window is used"
 msgstr "ØØØØ ÙØØØ ØÙØÙØÙØ ØØÙØ ØÙØØØØÙ ØÙÙØÙØØ ÙÙÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:100
+#: ../app/actions/view-actions.c:99
 msgctxt "view-action"
 msgid "Re_vert Zoom"
 msgstr "Ø_ØÙØ ØÙØÙØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:101
+#: ../app/actions/view-actions.c:100
 msgctxt "view-action"
 msgid "Restore the previous zoom level"
 msgstr "ØØØØØ ÙØØÙÙ ØÙØÙØÙØ ØÙØØØÙ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:106
+#: ../app/actions/view-actions.c:105
 msgctxt "view-action"
 msgid "Na_vigation Window"
 msgstr "ÙØÙØØ ØÙØØ_ØØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:107
+#: ../app/actions/view-actions.c:106
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show an overview window for this image"
 msgstr "ØØÙØ ÙØÙØØ ÙØØØ ØØÙØ ÙÙØÙ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:112
+#: ../app/actions/view-actions.c:111
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display _Filters..."
 msgstr "ÙØ_ØØØØ ØÙØØØ..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:113
+#: ../app/actions/view-actions.c:112
 msgctxt "view-action"
 msgid "Configure filters applied to this view"
 msgstr "ØØØØ ØÙÙØØØØØ ØÙÙØØÙØ ØÙÙ ÙØØ ØÙÙÙØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:118
+#: ../app/actions/view-actions.c:117
 msgctxt "view-action"
 msgid "Shrink _Wrap"
 msgstr "_ÙÙÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:119
+#: ../app/actions/view-actions.c:118
 msgctxt "view-action"
 msgid "Reduce the image window to the size of the image display"
 msgstr "ÙÙÙØ ÙØÙØØ ØÙØÙØØ ØÙÙ ØØÙ ØØØ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:124
+#: ../app/actions/view-actions.c:123
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Open Display..."
 msgstr "Ø_ÙØØ ØÙØØØ..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:125
+#: ../app/actions/view-actions.c:124
 msgctxt "view-action"
 msgid "Connect to another display"
 msgstr "ØØØÙ ØØØØ ØØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:133
+#: ../app/actions/view-actions.c:132
 msgctxt "view-action"
 msgid "_Dot for Dot"
 msgstr "_ÙÙØØ ÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:134
+#: ../app/actions/view-actions.c:133
 msgctxt "view-action"
 msgid "A pixel on the screen represents an image pixel"
 msgstr "ØÙØÙØÙ ØÙÙ ØÙØØØØ ÙÙØÙ ØÙØÙ ÙÙ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:140
+#: ../app/actions/view-actions.c:139
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show _Selection"
 msgstr "ØØÙØ ØÙ_ØØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:141
+#: ../app/actions/view-actions.c:140
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display the selection outline"
 msgstr "ØØØØ ØÙØØÙØ ØÙØØØØÙØ ÙÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:147
+#: ../app/actions/view-actions.c:146
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show _Layer Boundary"
 msgstr "ØØÙØ ØØÙØ ØÙ_ØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:148
+#: ../app/actions/view-actions.c:147
 msgctxt "view-action"
 msgid "Draw a border around the active layer"
 msgstr "ØØØÙ ØØØ ØÙÙ ØÙØØÙØ ØÙÙØØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:154
+#: ../app/actions/view-actions.c:153
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show _Guides"
 msgstr "ØØÙØ ØÙØØ_ÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:155
+#: ../app/actions/view-actions.c:154
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display the image's guides"
 msgstr "ØØØØ ØØÙÙØ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:161
+#: ../app/actions/view-actions.c:160
 msgctxt "view-action"
 msgid "S_how Grid"
 msgstr "ØØÙØ ØÙ_ØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:162
+#: ../app/actions/view-actions.c:161
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display the image's grid"
 msgstr "ØØÙØ ØØÙØ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:168
+#: ../app/actions/view-actions.c:167
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show Sample Points"
 msgstr "ØØÙØ ØÙÙØØ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:169
+#: ../app/actions/view-actions.c:168
 msgctxt "view-action"
 msgid "Display the image's color sample points"
 msgstr "ØØÙØ ÙÙØØ ØÙÙØØ ÙÙÙ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:175
+#: ../app/actions/view-actions.c:174
 msgctxt "view-action"
 msgid "Sn_ap to Guides"
 msgstr "Ø_ØØØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:176
+#: ../app/actions/view-actions.c:175
 msgctxt "view-action"
 msgid "Tool operations snap to guides"
 msgstr "ØÙÙÙØØ ØÙØØØØ ØØØØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:182
+#: ../app/actions/view-actions.c:181
 msgctxt "view-action"
 msgid "Sna_p to Grid"
 msgstr "ØØØ_Ø ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:183
+#: ../app/actions/view-actions.c:182
 msgctxt "view-action"
 msgid "Tool operations snap to the grid"
 msgstr "ØÙÙÙØØ ØÙØØØØ ØØØØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:189
+#: ../app/actions/view-actions.c:188
 msgctxt "view-action"
 msgid "Snap to _Canvas Edges"
 msgstr "ØØØØ ØØÙØ ØÙØÙ_ØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:190
+#: ../app/actions/view-actions.c:189
 msgctxt "view-action"
 msgid "Tool operations snap to the canvas edges"
 msgstr "ØÙÙÙØØ ØÙØØØØ ØØØØ ØØÙØ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:196
+#: ../app/actions/view-actions.c:195
 msgctxt "view-action"
 msgid "Snap t_o Active Path"
 msgstr "ØØØØ ØÙÙ_ØØØ ØÙÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:197
+#: ../app/actions/view-actions.c:196
 msgctxt "view-action"
 msgid "Tool operations snap to the active path"
 msgstr "ØÙÙÙØØ ØÙØØØØ ØØØØ ØÙÙØØØ ØÙÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:203
+#: ../app/actions/view-actions.c:202
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show _Menubar"
 msgstr "ØØÙØ ØØÙØ ØÙ_ÙÙØØÙ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:204
+#: ../app/actions/view-actions.c:203
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show this window's menubar"
 msgstr "ØØÙØ ØØÙØ ÙÙØØÙ ÙØÙ ØÙÙØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:210
+#: ../app/actions/view-actions.c:209
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show R_ulers"
 msgstr "ØØÙØ ØÙÙØØ_ØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:211
+#: ../app/actions/view-actions.c:210
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show this window's rulers"
 msgstr "ØØÙØ ÙØØØØ ÙØÙ ØÙÙØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:217
+#: ../app/actions/view-actions.c:216
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show Scroll_bars"
 msgstr "ØØÙØ ØØØØØ ØÙ_ØÙØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:218
+#: ../app/actions/view-actions.c:217
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show this window's scrollbars"
 msgstr "ØØÙØ ØØØØØ ØÙØÙØ ÙØÙ ØÙÙØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:224
+#: ../app/actions/view-actions.c:223
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show S_tatusbar"
 msgstr "ØØÙØ ØØÙØ ØÙ_ØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:225
+#: ../app/actions/view-actions.c:224
 msgctxt "view-action"
 msgid "Show this window's statusbar"
 msgstr "ØØÙØ ØØÙØ ØØÙØ ÙØÙ ØÙÙØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:231
+#: ../app/actions/view-actions.c:230
 msgctxt "view-action"
 msgid "Fullscr_een"
 msgstr "ØÙÙØ ØÙ_ØØØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:232
+#: ../app/actions/view-actions.c:231
 msgctxt "view-action"
 msgid "Toggle fullscreen view"
 msgstr "ØØÙÙ ØÙÙ ÙÙØÙØ ÙÙØ ØÙØØØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:238
-msgctxt "view-action"
-msgid "Use GEGL"
-msgstr "ØØØØØÙ GEGL"
-
-#: ../app/actions/view-actions.c:239
-msgctxt "view-action"
-msgid "Use GEGL to create this window's projection"
-msgstr ""
-
-#: ../app/actions/view-actions.c:263
+#: ../app/actions/view-actions.c:255
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Ø_ØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:264 ../app/actions/view-actions.c:276
+#: ../app/actions/view-actions.c:256 ../app/actions/view-actions.c:268
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom out"
 msgstr "ØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:269
+#: ../app/actions/view-actions.c:261
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom _In"
 msgstr "_ÙØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:270 ../app/actions/view-actions.c:282
+#: ../app/actions/view-actions.c:262 ../app/actions/view-actions.c:274
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom in"
 msgstr "ÙØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:275
+#: ../app/actions/view-actions.c:267
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom Out"
 msgstr "ØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:281
+#: ../app/actions/view-actions.c:273
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom In"
 msgstr "ÙØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:300 ../app/actions/view-actions.c:306
+#: ../app/actions/view-actions.c:292 ../app/actions/view-actions.c:298
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1_6:1 (1600%)"
 msgstr "1_6:1 (1600%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:301 ../app/actions/view-actions.c:307
+#: ../app/actions/view-actions.c:293 ../app/actions/view-actions.c:299
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 16:1"
 msgstr "ÙØÙØ 16â:1"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:312 ../app/actions/view-actions.c:318
+#: ../app/actions/view-actions.c:304 ../app/actions/view-actions.c:310
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_8:1 (800%)"
 msgstr "_8:1 (800%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:313 ../app/actions/view-actions.c:319
+#: ../app/actions/view-actions.c:305 ../app/actions/view-actions.c:311
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 8:1"
 msgstr "ÙØÙØ â8:1â"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:324 ../app/actions/view-actions.c:330
+#: ../app/actions/view-actions.c:316 ../app/actions/view-actions.c:322
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_4:1 (400%)"
 msgstr "_4:1 (400%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:325 ../app/actions/view-actions.c:331
+#: ../app/actions/view-actions.c:317 ../app/actions/view-actions.c:323
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 4:1"
 msgstr "ÙØÙØ â4:1â"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:336 ../app/actions/view-actions.c:342
+#: ../app/actions/view-actions.c:328 ../app/actions/view-actions.c:334
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_2:1 (200%)"
 msgstr "_2:1 (200%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:337 ../app/actions/view-actions.c:343
+#: ../app/actions/view-actions.c:329 ../app/actions/view-actions.c:335
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 2:1"
 msgstr "ÙØÙØ â2:1â"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:348 ../app/actions/view-actions.c:354
+#: ../app/actions/view-actions.c:340 ../app/actions/view-actions.c:346
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "_1:1 (100%)"
 msgstr "_1:1 (100%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:349 ../app/actions/view-actions.c:355
+#: ../app/actions/view-actions.c:341 ../app/actions/view-actions.c:347
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:1"
 msgstr "ÙØÙØ â1:1â"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:360
+#: ../app/actions/view-actions.c:352
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:_2 (50%)"
 msgstr "1:_2 (50%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:361
+#: ../app/actions/view-actions.c:353
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:2"
 msgstr "ÙØÙØ â1:2â"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:366
+#: ../app/actions/view-actions.c:358
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:_4 (25%)"
 msgstr "1:_4 (25%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:367
+#: ../app/actions/view-actions.c:359
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:4"
 msgstr "ÙØÙØ â1:4â"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:372
+#: ../app/actions/view-actions.c:364
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:_8 (12.5%)"
 msgstr "1:_8 (12.5%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:373
+#: ../app/actions/view-actions.c:365
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:8"
 msgstr "ÙØÙØ â1:8â"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:378
+#: ../app/actions/view-actions.c:370
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "1:1_6 (6.25%)"
 msgstr "1:1_6 (6.25%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:379
+#: ../app/actions/view-actions.c:371
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Zoom 1:16"
 msgstr "ÙØÙØ 1â:16"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:384
+#: ../app/actions/view-actions.c:376
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Othe_r..."
 msgstr "Ø_ØØÙ..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:385
+#: ../app/actions/view-actions.c:377
 msgctxt "view-zoom-action"
 msgid "Set a custom zoom factor"
 msgstr "ØØØØØÙ ØØÙÙ ØÙØÙØ ÙØØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:393
+#: ../app/actions/view-actions.c:385
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "From _Theme"
 msgstr "ÙÙ ØÙ_ØÙÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:394
+#: ../app/actions/view-actions.c:386
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use the current theme's background color"
 msgstr "ØØØØØÙ ÙÙÙ ØÙÙÙØ ØÙØÙÙØ ØÙØØÙÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:399
+#: ../app/actions/view-actions.c:391
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "_Light Check Color"
 msgstr "ÙÙ Ù _ÙØØ ÙØØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:400
+#: ../app/actions/view-actions.c:392
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use the light check color"
 msgstr "ØØØØØÙ ÙÙÙ ÙØØ ÙØØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:405
+#: ../app/actions/view-actions.c:397
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "_Dark Check Color"
 msgstr "ÙÙ Ù ÙØØ _ØØÙÙ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:406
+#: ../app/actions/view-actions.c:398
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use the dark check color"
 msgstr "ØØØØØÙ ÙÙÙ ÙØØ ØØÙÙ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:411
+#: ../app/actions/view-actions.c:403
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Select _Custom Color..."
 msgstr "ØØØØ _ÙÙÙØ ÙØØØØ..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:412
+#: ../app/actions/view-actions.c:404
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Use an arbitrary color"
 msgstr "ØØØØØÙ ÙÙÙØ ÙØØØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:417
+#: ../app/actions/view-actions.c:409
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "As in _Preferences"
 msgstr "ÙÙØ ÙÙ ØÙ_ØÙØÙÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:419
+#: ../app/actions/view-actions.c:411
 msgctxt "view-padding-color"
 msgid "Reset padding color to what's configured in preferences"
 msgstr "ØØØØØ ÙÙÙ ØÙØÙØÙØ ØÙÙ ØÙÙØØÙØ ÙÙ ØÙØÙØÙÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:618
+#: ../app/actions/view-actions.c:606
 #, c-format
 msgid "Re_vert Zoom (%d%%)"
 msgstr "ØØØØØ ØÙØÙØÙØ (%Id%%)"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:626
+#: ../app/actions/view-actions.c:614
 msgid "Re_vert Zoom"
 msgstr "Ø_ØØØÙØ ØÙØÙØÙØ"
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:761
+#: ../app/actions/view-actions.c:748
 #, c-format
 msgid "Othe_r (%s)..."
 msgstr "Ø_ØØÙ (%s)..."
 
-#: ../app/actions/view-actions.c:770
+#: ../app/actions/view-actions.c:757
 #, c-format
 msgid "_Zoom (%s)"
 msgstr "_ØÙØÙØ (%s)"
 
-#: ../app/actions/view-commands.c:585
+#: ../app/actions/view-commands.c:584
 msgid "Set Canvas Padding Color"
 msgstr "ØØØ ÙÙÙ ØÙØÙØ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/actions/view-commands.c:587
+#: ../app/actions/view-commands.c:586
 msgid "Set Custom Canvas Padding Color"
 msgstr "ØØØØ ÙÙÙØ ÙØØØØ ÙØÙØÙØ ØÙØØ ØÙØØÙ"
 
@@ -5734,78 +5766,62 @@ msgstr "ØÙØØØØ %s"
 msgid "Move this window to screen %s"
 msgstr "ØÙÙÙ ÙØÙ ØÙÙØÙØØ ØÙÙ ØÙØØØØ %s"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:95
+#: ../app/actions/windows-actions.c:93
 msgctxt "windows-action"
 msgid "_Windows"
 msgstr "_ÙÙØÙØ"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:97
+#: ../app/actions/windows-actions.c:95
 msgctxt "windows-action"
 msgid "_Recently Closed Docks"
 msgstr "ØÙØØ_ØÙØ ØÙÙØÙÙØ ÙØØØØ"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:99
+#: ../app/actions/windows-actions.c:97
 msgctxt "windows-action"
 msgid "_Dockable Dialogs"
 msgstr "ØÙØÙØØØØ ØÙÙØØÙØ ÙÙØØ_ØÙÙ"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:102
+#: ../app/actions/windows-actions.c:100
 msgctxt "windows-action"
 msgid "Next Image"
 msgstr "ØÙØÙÙØØ ØÙØÙØÙÙØ"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:103
+#: ../app/actions/windows-actions.c:101
 msgctxt "windows-action"
 msgid "Switch to the next image"
 msgstr "ØÙØÙÙ ØÙÙ ØÙØÙØØ ØÙØØÙÙØ"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:108
+#: ../app/actions/windows-actions.c:106
 msgctxt "windows-action"
 msgid "Previous Image"
 msgstr "ØÙØÙÙØØ ØÙØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:109
+#: ../app/actions/windows-actions.c:107
 msgctxt "windows-action"
 msgid "Switch to the previous image"
 msgstr "ØÙØÙÙ ØÙÙ ØÙØÙØØ ØÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:117
+#: ../app/actions/windows-actions.c:115
 msgctxt "windows-action"
 msgid "Hide Docks"
 msgstr "ØØÙ ØÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:118
+#: ../app/actions/windows-actions.c:116
 msgctxt "windows-action"
 msgid ""
 "When enabled docks and other dialogs are hidden, leaving only image windows."
 msgstr "ØÙØ ØÙØÙÙÙ ØØÙÙÙ ØÙØØØÙØ ÙØÙØÙØØØØ ØÙØØØÙ ÙØÙÙØ ØØØÙØ ÙÙØÙØ ØÙØÙØ ÙÙØ."
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:124
+#: ../app/actions/windows-actions.c:122
 msgctxt "windows-action"
 msgid "Single-Window Mode"
 msgstr "ÙÙØ ØÙÙØÙØØ ØÙÙØØØØ"
 
-#: ../app/actions/windows-actions.c:125
+#: ../app/actions/windows-actions.c:123
 msgctxt "windows-action"
 msgid "When enabled GIMP is in a single-window mode."
 msgstr "ØÙØ ØÙØÙÙÙØ ØÙØÙÙ ØÙØ ÙÙ ÙÙØ ØÙÙØÙØØ ØÙÙÙØØØ."
 
-#: ../app/base/tile-swap.c:711
-msgid ""
-"Unable to open swap file. GIMP has run out of memory and cannot use the swap "
-"file. Some parts of your images may be corrupted. Try to save your work "
-"using different filenames, restart GIMP and check the location of the swap "
-"directory in your Preferences."
-msgstr ""
-"ØØØÙØ ÙØØ ÙÙÙ ØÙØØØÙÙ. ÙÙØØ ØÙØØÙØØ ÙÙØ ÙØØØÙØ ØÙØ ØØØØØØÙ ÙÙÙ ØÙØØØÙÙ. ÙØØ "
-"ØØÙÙ ØØØ ØØØØØ ØÙØÙ. ØØØ ØÙØ ÙÙÙØ ÙØØØØÙØ ØØÙ ÙÙÙ ØØØ ØÙ ØØÙØ ØØØÙÙ ØÙØ ÙØØÙÙ "
-"ÙÙ ÙÙØÙ ÙØÙØ ØÙØØØÙÙ ÙÙ ØÙØÙÙØØÙ."
-
-#: ../app/base/tile-swap.c:726
-#, c-format
-msgid "Failed to resize swap file: %s"
-msgstr "ÙØÙ ØØØÙÙ ÙÙÙ ØÙØØØÙÙ: %s"
-
 #: ../app/config/config-enums.c:24
 msgctxt "cursor-mode"
 msgid "Tool icon"
@@ -5915,7 +5931,7 @@ msgstr "ØÙ_ÙÙ ØÙÙØ"
 #: ../app/core/gimpcurve-save.c:52 ../app/core/gimpgradient-save.c:50
 #: ../app/core/gimpgradient-save.c:144 ../app/core/gimppalette-save.c:57
 #: ../app/gui/themes.c:243 ../app/tools/gimpcurvestool.c:653
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:723 ../app/vectors/gimpvectors-export.c:81
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:788 ../app/vectors/gimpvectors-export.c:81
 #: ../app/xcf/xcf.c:423
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s' for writing: %s"
@@ -5972,22 +5988,18 @@ msgid "How to handle embedded color profiles when opening a file."
 msgstr "ÙÙÙ ÙØØØÙÙ ÙØ ÙØØØØ ØÙØÙÙØÙ ØÙÙØÙØØ ØÙØ ÙØØ ÙÙÙ"
 
 #: ../app/config/gimprc-blurbs.h:46
-msgid "Ask for confirmation before closing an image without saving."
-msgstr "ØØÙØ ØÙØØÙÙØ ÙØÙ ØØÙØÙ ØÙØØ ØÙÙ ØÙØÙØ."
-
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:49
 msgid "Sets the pixel format to use for mouse pointers."
 msgstr "ÙØØØ ÙØÙ ØÙØÙØØ ÙØØØØØ ØÙÙØØØ ØÙÙØØØØÙ ÙÙ ØÙØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:52
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:49
 msgid "Sets the type of mouse pointers to use."
 msgstr "ÙØØØ ÙÙØ ÙØØØØØ ØÙÙØØØ ØÙÙØØØØÙØ ÙÙ ØÙØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:55
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:52
 msgid "Sets the handedness for cursor positioning."
 msgstr "ØØØ ØÙÙØ ØÙÙØØØØÙØØ ÙØØÙ ØÙÙØØ ØÙÙØØØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:58
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:55
 msgid ""
 "Context-dependent mouse pointers are helpful. They are enabled by default. "
 "However, they require overhead that you may want to do without."
@@ -5995,17 +6007,17 @@ msgstr ""
 "ÙØØØØØ ØÙÙØØØ ØÙÙØØØØØ ØØÙØÙØÙ ÙÙÙØØ. ÙØÙ ØÙØÙÙÙØ ÙØØØÙØ. ÙÙÙÙØ ØØÙÙ ØØØØ "
 "ÙØ ØÙÙÙ ÙÙ ØÙÙ ØÙÙ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:74
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:71
 msgid ""
 "When enabled, this will ensure that each pixel of an image gets mapped to a "
 "pixel on the screen."
 msgstr "ØÙØ ØÙØÙÙÙ ØÙØÙÙ ÙØØ ØÙ ÙÙ ØÙØÙ ÙÙ ØÙØÙØØ ÙØÙ ØØØÙ ØØÙØÙ ØÙÙ ØÙØØØØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:96
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:93
 msgid "This is the distance in pixels where Guide and Grid snapping activates."
 msgstr "ÙØÙ ØÙÙØØÙØ ØØÙØÙØÙ ØÙØÙ ÙÙÙØÙ ØÙØÙØ ØØØØØ ØÙØØÙØ ÙØÙØØÙØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:112
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:109
 msgid ""
 "Tools such as fuzzy-select and bucket fill find regions based on a seed-fill "
 "algorithm. The seed fill starts at the initially selected pixel and "
@@ -6014,104 +6026,104 @@ msgid ""
 "the default threshold."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:125
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:122
 msgid ""
 "The window type hint that is set on dock windows and the toolbox window. "
 "This may affect the way your window manager decorates and handles these "
 "windows."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:157
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:154
 msgid "When enabled, the selected brush will be used for all tools."
 msgstr "ØÙØ ØÙØÙÙÙ ØØØØØØÙ ØÙÙØØØØ ØÙÙØØØØØ ÙØ ÙÙ ØÙØØÙØØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:160
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:157
 msgid "When enabled, the selected dynamics will be used for all tools."
 msgstr "ØÙØ ØÙØÙÙÙ ØØØØØØÙ ØÙØØÙÙØØ ØÙÙØØØØØ ÙØ ÙÙ ØÙØØÙØØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:166
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:163
 msgid "When enabled, the selected gradient will be used for all tools."
 msgstr "ØÙØ ØÙØÙÙÙ ØÙØØØØÙ ØÙØØØØ ØÙÙØØØØ ÙØ ÙÙ ØÙØØÙØØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:169
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:166
 msgid "When enabled, the selected pattern will be used for all tools."
 msgstr "ØÙØ ØÙØÙÙÙ ØÙØÙ ØØØØØØÙ ØÙÙÙØ ØÙÙØØØØ ÙÙÙ ØÙØØÙØØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:183
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:180
 msgid "Sets the browser used by the help system."
 msgstr "ÙØØØ ØÙÙØØÙØ ØÙÙØØØØÙ ÙÙØØÙ ØÙÙØØØØØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:194
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:191
 msgid "Sets the text to appear in image window status bars."
 msgstr "ÙØØØ ØÙÙØ ØÙØÙ ÙØÙØ ÙÙ ØØØØØ ØØÙØ ÙØÙØØ ØÙØÙØØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:197
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:194
 msgid "Sets the text to appear in image window titles."
 msgstr "ÙØØØ ØÙÙØ ØÙØÙ ÙØÙØ ÙÙ ØÙØÙÙÙ ÙØÙØØ ØÙØÙØØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:200
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:197
 msgid ""
 "When enabled, this will ensure that the full image is visible after a file "
 "is opened, otherwise it will be displayed with a scale of 1:1."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:204
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:201
 msgid ""
 "Sets the level of interpolation used for scaling and other transformations."
 msgstr "ÙØØØ ÙØØÙÙ ØÙØÙØØØ ØÙÙØØØØÙ ÙÙ ØÙØØØÙÙ ÙØÙØØÙÙÙØØ ØÙØØØÙ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:211
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:208
 msgid "Specifies the language to use for the user interface."
 msgstr "ÙØØØ ÙØØ ÙØØÙØ ØÙÙØØØØÙ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:214
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:211
 msgid "How many recently opened image filenames to keep on the File menu."
 msgstr "ÙØ ØØØ ØÙÙÙÙØØ ØÙÙÙØÙØØ ØØÙØØ ØÙØÙ ØØÙØØ ÙÙ ÙØØÙØ ÙÙÙ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:217
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:214
 msgid ""
 "Speed of marching ants in the selection outline. This value is in "
 "milliseconds (less time indicates faster marching)."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:221
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:218
 msgid ""
 "GIMP will warn the user if an attempt is made to create an image that would "
 "take more memory than the size specified here."
 msgstr ""
 "ØÙÙØØÙØ ØÙØ ØÙÙÙØØØØÙ ØÙØ ÙØØÙÙØ ØÙØØØ ØÙØØ ØØØØ ØØÙØØ ØÙØØ ÙÙ ØÙØØÙ ØÙÙØØØ ÙÙØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:231
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:228
 msgid ""
 "Sets the monitor's horizontal resolution, in dots per inch. If set to 0, "
 "forces the X server to be queried for both horizontal and vertical "
 "resolution information."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:236
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:233
 msgid ""
 "Sets the monitor's vertical resolution, in dots per inch. If set to 0, "
 "forces the X server to be queried for both horizontal and vertical "
 "resolution information."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:241
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:238
 msgid ""
 "If enabled, the move tool sets the edited layer or path as active. This "
 "used to be the default behaviour in older versions."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:245
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:242
 msgid ""
 "Sets the size of the navigation preview available in the lower right corner "
 "of the image window."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:249
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:246
 msgid "Sets how many processors GIMP should try to use simultaneously."
 msgstr "ØØØØ ØØØ ØÙÙØØÙØØØ ØÙØÙ ØÙÙØØÙÙ ØÙØ ØØØØØØÙÙØ ÙØØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:262
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:259
 msgid ""
 "When enabled, the X server is queried for the mouse's current position on "
 "each motion event, rather than relying on the position hint. This means "
@@ -6120,14 +6132,14 @@ msgid ""
 "painting."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:278
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:275
 msgid ""
 "Sets whether GIMP should create previews of layers and channels. Previews in "
 "the layers and channels dialog are nice to have but they can slow things "
 "down when working with large images."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:283
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:280
 msgid ""
 "Sets the preview size used for layers and channel previews in newly created "
 "dialogs."
@@ -6135,67 +6147,67 @@ msgstr ""
 "ÙØØØ ØØÙ ØÙÙØØÙÙØ ØÙÙØØØØÙ ÙÙØØÙÙØØ ØÙØØÙØØ ÙØÙÙÙÙØØ ÙÙ ØÙØÙØØØØ ØÙÙÙÙØØØ "
 "ØØÙØØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:287
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:284
 msgid "Sets the default quick mask color."
 msgstr "ØØØ ØÙÙÙÙ ØÙÙØØØÙ ÙÙÙÙØØ ØÙØØÙØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:290
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:287
 msgid ""
 "When enabled, the image window will automatically resize itself whenever the "
 "physical image size changes."
 msgstr "ØÙØ ØÙØÙÙÙØ ØØØÙØ ÙØÙØØ ØÙØÙØØ ØØØÙÙ ÙÙØÙØ ØÙØÙØ ÙØØÙØ ØØÙ ØÙØÙØØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:294
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:291
 msgid ""
 "When enabled, the image window will automatically resize itself when zooming "
 "into and out of images."
 msgstr ""
 "ØÙØ ØÙØÙÙÙØ ØØØÙØ ÙØÙØØ ØÙØÙØØ ØØØÙÙ ÙÙØÙØ ØÙØ ØÙØÙØ ØÙØÙØ ÙÙØØØÙ ØÙ ØÙØØØØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:298
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:295
 msgid "Let GIMP try to restore your last saved session on each startup."
 msgstr "ØØ ØÙØ ÙØØÙÙ ØØØØØØØ ØØØ ØÙØØ ÙØÙÙØØ ØÙØ ÙÙ ØØØÙØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:301
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:298
 msgid ""
 "Remember the current tool, pattern, color, and brush across GIMP sessions."
 msgstr "ØØÙÙØ ØÙØØØØ ÙØÙÙÙØ ÙØÙÙÙÙ ÙØÙÙØØØØ ØÙØØÙÙØ ØØØ ØÙØØØ ØÙØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:305
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:302
 msgid ""
 "Keep a permanent record of all opened and saved files in the Recent "
 "Documents list."
 msgstr ""
 "ØØÙØ ØØÙØ ØØØÙØ ØÙÙ ØÙÙÙÙØØ ØÙÙÙØÙØØ ÙØÙÙØÙÙØØ ÙÙ ÙØØÙØ ØÙÙØØÙØØØ ØÙØØÙØØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:309
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:306
 msgid "Save the positions and sizes of the main dialogs when GIMP exits."
 msgstr "ØØÙØ ÙÙØØØ ÙØØØØÙ ØÙØÙØØØØ ØÙØØÙØÙØ ØÙØ ØÙÙ ØÙØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:312
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:309
 msgid "Save the tool options when GIMP exits."
 msgstr "ØØÙØ ØÙØØØØ ØÙØØÙØØ ØÙØ ØØÙØÙ ØÙØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:318
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:315
 msgid ""
 "When enabled, all paint tools will show a preview of the current brush's "
 "outline."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:322
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:319
 msgid ""
 "When enabled, dialogs will show a help button that gives access to the "
 "related help page. Without this button, the help page can still be reached "
 "by pressing F1."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:327
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:324
 msgid ""
 "When enabled, the mouse pointer will be shown over the image while using a "
 "paint tool."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:331
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:328
 msgid ""
 "When enabled, the menubar is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Menubar\" command."
@@ -6203,7 +6215,7 @@ msgstr ""
 "ØÙØ ØÙØÙÙÙØ ØÙØØØ ØØÙØ ØÙÙÙØØÙ ÙØØÙØ ÙØØØÙØ.ÙÙÙÙ ØÙØØÙÙ ÙÙ ÙØØ ØÙØØ ØÙ ØØÙÙ "
 "\"ÙÙØÙØâØØÙØ ØØÙØ ØÙÙÙØØÙ\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:335
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:332
 msgid ""
 "When enabled, the rulers are visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Rulers\" command."
@@ -6211,7 +6223,7 @@ msgstr ""
 "ØÙØ ØÙØÙÙÙØ ØØØØØ ØÙÙØØØØ ÙØØÙØ ÙØØØÙØ.ÙÙÙÙ ØÙØØÙÙ ÙÙ ÙØØ ØÙØØ ØÙ ØØÙÙ "
 "\"ÙÙØÙØâØØÙØ ØÙÙØØØØ\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:339
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:336
 msgid ""
 "When enabled, the scrollbars are visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Scrollbars\" command."
@@ -6219,7 +6231,7 @@ msgstr ""
 "ØÙØ ØÙØÙÙÙØ ØØØØØ ØØØØØ ØÙØÙØÙØ ÙØØÙØ ÙØØØÙØ.ÙÙÙÙ ØÙØØÙÙ ÙÙ ÙØØ ØÙØØ ØÙ ØØÙÙ "
 "\"ÙÙØÙØâØØÙØ ØØÙØ ØÙØÙØÙØ\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:343
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:340
 msgid ""
 "When enabled, the statusbar is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Statusbar\" command."
@@ -6227,7 +6239,7 @@ msgstr ""
 "ØÙØ ØÙØÙÙÙØ ØÙØØØ ØØÙØ ØÙØØÙØ ÙØØÙØ ÙØØØÙØ.ÙÙÙÙ ØÙØØÙÙ ÙÙ ÙØØ ØÙØØ ØÙ ØØÙÙ "
 "\"ÙÙØÙØâØØÙØ ØØÙØ ØÙØØÙØ\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:347
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:344
 msgid ""
 "When enabled, the selection is visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Selection\" command."
@@ -6235,7 +6247,7 @@ msgstr ""
 "ØÙØ ØÙØÙÙÙØ ØÙØØØ ØÙØØØÙØ ÙØØÙØ ÙØØØÙØ.ÙÙÙÙ ØÙØØÙÙ ÙÙ ÙØØ ØÙØØ ØÙ ØØÙÙ "
 "\"ÙÙØÙØâØØÙØ ØÙØØØÙØ\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:351
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:348
 msgid ""
 "When enabled, the layer boundary is visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Layer Boundary\" command."
@@ -6243,7 +6255,7 @@ msgstr ""
 "ØÙØ ØÙØÙÙÙØ ØØØØØ ØØÙØ ØÙØØÙØ ÙØØÙØ ÙØØØÙØ.ÙÙÙÙ ØÙØØÙÙ ÙÙ ÙØØ ØÙØØ ØÙ ØØÙÙ "
 "\"ÙÙØÙØâØØÙØ ØØÙØ ØÙØØÙØ\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:355
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:352
 msgid ""
 "When enabled, the guides are visible by default. This can also be toggled "
 "with the \"View->Show Guides\" command."
@@ -6251,7 +6263,7 @@ msgstr ""
 "ØÙØ ØÙØÙÙÙØ ØØØØØ ØÙØØÙØ ÙØØÙØ ÙØØØÙØ.ÙÙÙÙ ØÙØØÙÙ ÙÙ ÙØØ ØÙØØ ØÙ ØØÙÙ "
 "\"ÙÙØÙØâØØÙØ ØÙØØÙØ\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:359
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:356
 msgid ""
 "When enabled, the grid is visible by default. This can also be toggled with "
 "the \"View->Show Grid\" command."
@@ -6259,7 +6271,7 @@ msgstr ""
 "ØÙØ ØÙØÙÙÙØ ØØØØØ ØÙØØÙØ ÙØØÙØ ÙØØØÙØ.ÙÙÙÙ ØÙØØÙÙ ÙÙ ÙØØ ØÙØØ ØÙ ØØÙÙ "
 "\"ÙÙØÙØâØØÙØ ØÙØØÙØ\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:363
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:360
 msgid ""
 "When enabled, the sample points are visible by default. This can also be "
 "toggled with the \"View->Show Sample Points\" command."
@@ -6267,23 +6279,23 @@ msgstr ""
 "ØÙØ ØÙØÙÙÙØ ØØØØØ ØÙÙØØ ØÙÙÙØØ ÙØØÙØ ÙØØØÙØ.ÙÙÙÙ ØÙØØÙÙ ÙÙ ÙØØ ØÙØØ ØÙ ØØÙÙ "
 "\"ÙÙØÙØâØØÙØ ØÙÙØØ ØÙÙÙØØ\"."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:367
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:364
 msgid "Show a tooltip when the pointer hovers over an item."
 msgstr "ØØÙØ ØÙÙÙØØ ØÙØÙØ ÙÙØ ØÙÙØØØ ÙÙÙ ØÙØØ ÙØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:370
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:367
 msgid "Use GIMP in a single-window mode."
 msgstr "ØØØØØÙ ØÙØ ÙÙ ÙÙØ ØÙÙØÙØØ ØÙÙÙØØØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:373
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:370
 msgid "Hide docks and other windows, leaving only image windows."
 msgstr "ØØÙÙ ØÙØØØÙØ ÙØÙÙÙØÙØ ØÙØØØÙ ØØØÙØ ÙÙØÙØ ØÙØÙØ ÙÙØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:376
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:373
 msgid "What to do when the space bar is pressed in the image window."
 msgstr "ÙØØØ ÙÙØÙ ØÙØ ØØØ ÙØØØØ ØÙÙØØÙØØ ÙÙ ÙØÙØØ ØÙØÙØØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:379
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:376
 msgid ""
 "Sets the swap file location. GIMP uses a tile based memory allocation "
 "scheme. The swap file is used to quickly and easily swap tiles out to disk "
@@ -6293,25 +6305,25 @@ msgid ""
 "may be desirable to put your swap file in \"/tmp\"."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:388
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:385
 msgid "When enabled, menus can be torn off."
 msgstr "ØÙØ ØÙØÙÙÙ ØÙÙÙÙÙ ØØØÙÙ ØÙÙÙØØÙ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:391
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:388
 msgid ""
 "When enabled, you can change keyboard shortcuts for menu items by hitting a "
 "key combination while the menu item is highlighted."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:395
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:392
 msgid "Save changed keyboard shortcuts when GIMP exits."
 msgstr "ØØÙØ ØØØØØØØØ ÙÙØØ ØÙÙÙØØÙØ ØÙÙØÙÙØØ ØÙØ ØØÙØ ØÙØ"
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:398
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:395
 msgid "Restore saved keyboard shortcuts on each GIMP startup."
 msgstr "ØØØØØ ØØØØØØØØ ÙÙØØ ØÙÙÙØØÙØ ØÙÙØÙÙØØ ØÙØ ÙÙ ØØØÙÙ ÙØÙÙØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:401
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:398
 msgid ""
 "Sets the folder for temporary storage. Files will appear here during the "
 "course of running GIMP. Most files will disappear when GIMP exits, but some "
@@ -6319,17 +6331,17 @@ msgid ""
 "shared by other users."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:413
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:410
 msgid "Sets the size of the thumbnail shown in the Open dialog."
 msgstr "ØØØØ ØØÙ ØÙÙØØÙØØ ØÙÙØØÙØØ ÙÙ ØÙØØ ØÙÙØØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:416
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:413
 msgid ""
 "The thumbnail in the Open dialog will be automatically updated if the file "
 "being previewed is smaller than the size set here."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:420
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:417
 msgid ""
 "When the amount of pixel data exceeds this limit, GIMP will start to swap "
 "tiles to disk. This is a lot slower but it makes it possible to work on "
@@ -6337,50 +6349,50 @@ msgid ""
 "you may want to set this to a higher value."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:426
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:423
 msgid "Show the current foreground and background colors in the toolbox."
 msgstr "ØØÙØ ØÙÙØÙ ØÙÙÙÙØÙØ ÙØÙØÙÙÙØ ØÙØØÙÙØ ÙÙ ØØÙØ ØÙØØÙØØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:429
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:426
 msgid "Show the currently selected brush, pattern and gradient in the toolbox."
 msgstr "ØØÙØ ØÙÙØØØØ ÙØÙÙÙØ ÙØÙØØØÙØ ØÙÙØØØØØ ØØÙÙØ ÙÙ ØÙØÙÙ ØÙØØÙØØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:432
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:429
 msgid "Show the currently active image in the toolbox."
 msgstr "ØØÙØ ØÙØÙØØ ØÙÙØØØ ØØÙÙØ ÙÙ ØØÙØ ØÙØØÙØØ."
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:438
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:435
 msgid "Sets the manner in which transparency is displayed in images."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:441
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:438
 msgid "Sets the size of the checkerboard used to display transparency."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:444
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:441
 msgid ""
 "When enabled, GIMP will not save an image if it has not been changed since "
 "it was opened."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:448
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:445
 msgid ""
 "Sets the minimal number of operations that can be undone. More undo levels "
 "are kept available until the undo-size limit is reached."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:452
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:449
 msgid ""
 "Sets an upper limit to the memory that is used per image to keep operations "
 "on the undo stack. Regardless of this setting, at least as many undo-levels "
 "as configured can be undone."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:457
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:454
 msgid "Sets the size of the previews in the Undo History."
 msgstr ""
 
-#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:460
+#: ../app/config/gimprc-blurbs.h:457
 msgid "When enabled, pressing F1 will open the help browser."
 msgstr "ØÙØ ØÙØÙÙÙ ØÙÙÙØØ ÙØØÙÙØ ØÙÙØØØØØ ØÙØ ØØØ F1."
 
@@ -6403,12 +6415,12 @@ msgstr "ÙØ ØÙØ"
 #: ../app/core/core-enums.c:90
 msgctxt "convert-dither-type"
 msgid "Floyd-Steinberg (normal)"
-msgstr ""
+msgstr "ÙÙÙÙØ-ØØÙÙØØØ (ØØØÙ)"
 
 #: ../app/core/core-enums.c:91
 msgctxt "convert-dither-type"
 msgid "Floyd-Steinberg (reduced color bleeding)"
-msgstr ""
+msgstr "ÙÙÙÙØ-ØØÙÙØØØ (ÙØ ØÙÙÙÙ ØØØÙØØ ØÙØÙÙØÙ)"
 
 #: ../app/core/core-enums.c:92
 msgctxt "convert-dither-type"
@@ -7066,12 +7078,12 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Anchor floating selection"
 msgstr "ØØØØ ØÙØØØÙØ ØÙØØ"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1146 ../app/core/gimp-edit.c:256
+#: ../app/core/core-enums.c:1146 ../app/core/gimp-edit.c:288
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Paste"
 msgstr "ØÙØÙ"
 
-#: ../app/core/core-enums.c:1147 ../app/core/gimp-edit.c:572
+#: ../app/core/core-enums.c:1147 ../app/core/gimp-edit.c:608
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Cut"
 msgstr "ÙØ"
@@ -7412,7 +7424,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "ØØØ ØØÙÙÙ ÙØØØ ÙÙ ÙÙÙ ØÙÙØØØØ '%s':â ØØØØØØ ÙØØØØ ØÙØ ÙØÙÙÙØ ÙÙ ØÙØØØ %Id."
 
-#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:126 ../app/core/gimpbrush-load.c:278
+#: ../app/core/gimpbrushgenerated-load.c:126 ../app/core/gimpbrush-load.c:280
 #: ../app/core/gimpbrushpipe-load.c:95
 #, c-format
 msgid "Invalid UTF-8 string in brush file '%s'."
@@ -7439,7 +7451,7 @@ msgstr "ØÙÙÙÙ ÙÙØÙØ ØÙØ ØÙØØØ %Id"
 msgid "Error while reading brush file '%s': %s"
 msgstr "ØØØ ØØÙØØ ÙØØØØ ÙÙÙ ØÙÙØØØØ '%s'â: %s"
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:177
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:179
 #, c-format
 msgid "Could not read %d byte from '%s': %s"
 msgid_plural "Could not read %d bytes from '%s': %s"
@@ -7450,44 +7462,44 @@ msgstr[3] "ØØØÙØ ÙØØØØ %Id ØØÙØ ÙÙ '%s'â: %s"
 msgstr[4] "ØØØÙØ ÙØØØØ %Id ØØÙØ ÙÙ '%s'â: %s"
 msgstr[5] "ØØØÙØ ÙØØØØ %Id ØØÙØ ÙÙ '%s'â: %s"
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:199
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:201
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Width = 0."
 msgstr "ØØØ ØØÙÙÙ ÙØØØ ÙÙ ÙÙÙ ØÙÙØØØØ '%s':â ØÙØØØ = 0."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:208
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:210
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Height = 0."
 msgstr "ØØØ ØØÙÙÙ ÙØØØ ÙÙ ÙÙÙ ØÙÙØØØØ '%s':â ØÙØØØÙØØ = 0."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:217
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:219
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Bytes = 0."
 msgstr "ØØØ ØØÙÙÙ ÙØØØ ÙÙ ÙÙÙ ØÙÙØØØØ '%s':â ØÙØØÙØØØ = 0."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:241
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:243
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown depth %d."
 msgstr "ØØØ ØØÙÙÙ ÙØØØ ÙÙ ÙÙÙ ØÙÙØØØØ '%s':â ØÙÙ ÙØÙÙÙ %Id."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:254
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:256
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Unknown version %d."
 msgstr "ØØØ ØØÙÙÙ ÙØØØ ÙÙ ÙÙÙ ØÙÙØØØØ '%s':â ØØØØØØ ÙØÙÙÙØ %Id."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:270 ../app/core/gimpbrush-load.c:391
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:726
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:272 ../app/core/gimpbrush-load.c:393
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:728
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': File appears truncated."
 msgstr "ØØØ ØØÙÙÙ ÙØØØ ÙÙ ÙÙÙ ØÙÙØØØØ '%s':â ÙØØÙ ØÙÙÙÙ ÙÙØÙØØ."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:285 ../app/core/gimppattern-load.c:151
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:287 ../app/core/gimppattern-load.c:151
 #: ../app/dialogs/template-options-dialog.c:84
 #: ../app/tools/gimpvectortool.c:317
 msgid "Unnamed"
 msgstr "ØÙØ ÙØÙÙ"
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:380
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:382
 #, c-format
 msgid ""
 "Fatal parse error in brush file '%s': Unsupported brush depth %d\n"
@@ -7496,13 +7508,13 @@ msgstr ""
 "ØØØ ØØÙÙÙ ÙØØØ ÙÙ ÙÙÙ ØÙÙØØØØ '%s':â ØÙÙ ÙØØØØ ØÙØ ÙØØÙÙ %Id\n"
 "ÙØØ ØÙØ ÙØØ ØÙ ØÙÙÙ GRAY ØÙ RGBA."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:452
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:454 ../app/core/gimpbrush-load.c:856
 #, c-format
 msgid ""
 "Fatal parse error in brush file '%s': unable to decode abr format version %d."
 msgstr "ØØØ ØØÙÙÙ ÙØØØ ÙÙ ÙÙÙ ØÙÙØØØØ '%s':â ØØØÙØ ÙÙ ØØØØØØ ÙØÙ abr %Id."
 
-#: ../app/core/gimpbrush-load.c:619
+#: ../app/core/gimpbrush-load.c:621
 #, c-format
 msgid "Fatal parse error in brush file '%s': Wide brushes are not supported."
 msgstr "ØØØ ØØÙÙÙ ÙØØØ ÙÙ ÙÙÙ ØÙÙØØØØ '%s':â ØÙÙØØ ØÙØØÙØØ ØÙØ ÙØØÙÙØ."
@@ -7532,7 +7544,7 @@ msgid "Parasites"
 msgstr "ØÙØÙÙÙÙØØ"
 
 #. initialize the list of gimp dynamics
-#: ../app/core/gimp.c:956 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2744
+#: ../app/core/gimp.c:956 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2737
 #: ../app/tools/gimppaintoptions-gui.c:204
 msgid "Dynamics"
 msgstr "ØÙØØÙÙØØ"
@@ -7543,7 +7555,7 @@ msgid "Fonts (this may take a while)"
 msgstr "ØÙØØÙØ (ÙØ ØØØØØÙ ØØØ ØÙÙÙØ)"
 
 #. initialize the module list
-#: ../app/core/gimp.c:993 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2776
+#: ../app/core/gimp.c:993 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2769
 msgid "Modules"
 msgstr "ØÙÙØØØØ"
 
@@ -7552,139 +7564,139 @@ msgstr "ØÙÙØØØØ"
 msgid "Updating tag cache"
 msgstr "ÙÙØØÙØ ØØÙØØ ØÙÙØÙÙ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:271
+#: ../app/core/gimpchannel.c:267
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename Channel"
 msgstr "ØÙÙØ ØØÙ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:272
+#: ../app/core/gimpchannel.c:268
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Channel"
 msgstr "ØÙÙÙ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:273
+#: ../app/core/gimpchannel.c:269
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale Channel"
 msgstr "ØØÙÙ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:274
+#: ../app/core/gimpchannel.c:270
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Channel"
 msgstr "ØÙÙØ ØØÙ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:275
+#: ../app/core/gimpchannel.c:271
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip Channel"
 msgstr "ØÙÙØ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:276
+#: ../app/core/gimpchannel.c:272
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate Channel"
 msgstr "ØÙÙØ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:277 ../app/core/gimpdrawable-transform.c:976
+#: ../app/core/gimpchannel.c:273 ../app/core/gimpdrawable-transform.c:976
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Channel"
 msgstr "ØÙÙÙ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:278
+#: ../app/core/gimpchannel.c:274
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Stroke Channel"
 msgstr "ØØØÙ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:279 ../app/core/gimpselection.c:579
+#: ../app/core/gimpchannel.c:275 ../app/core/gimpselection.c:584
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Channel to Selection"
 msgstr "ØÙÙÙØØ ØÙÙ ØÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:280
+#: ../app/core/gimpchannel.c:276
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Reorder Channel"
 msgstr "ØÙÙØ ØØØÙØ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:281
+#: ../app/core/gimpchannel.c:277
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Raise Channel"
 msgstr "ØØÙØ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:282
+#: ../app/core/gimpchannel.c:278
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Raise Channel to Top"
 msgstr "ØØÙØ ØÙÙÙØØ ØÙÙ ØÙÙÙØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:283
+#: ../app/core/gimpchannel.c:279
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lower Channel"
 msgstr "ØØÙØ ÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:284
+#: ../app/core/gimpchannel.c:280
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lower Channel to Bottom"
 msgstr "ØØÙØ ØÙÙÙØØ ØÙÙ ØÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:285
+#: ../app/core/gimpchannel.c:281
 msgid "Channel cannot be raised higher."
 msgstr "ÙØ ÙÙÙÙ ØÙØ ØÙÙÙØØ ØØÙÙ."
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:286
+#: ../app/core/gimpchannel.c:282
 msgid "Channel cannot be lowered more."
 msgstr "ÙØ ÙÙÙÙ ØÙØ ØÙÙÙØØ ØÙØØ."
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:309
+#: ../app/core/gimpchannel.c:304
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Feather Channel"
 msgstr "ÙØÙÙ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:310
+#: ../app/core/gimpchannel.c:305
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Sharpen Channel"
 msgstr "ØÙØ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:311
+#: ../app/core/gimpchannel.c:306
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Clear Channel"
 msgstr "ØÙØØ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:312
+#: ../app/core/gimpchannel.c:307
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill Channel"
 msgstr "ØÙÙØ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:313
+#: ../app/core/gimpchannel.c:308
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Invert Channel"
 msgstr "ØØÙØ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:314
+#: ../app/core/gimpchannel.c:309
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Border Channel"
 msgstr "ØØÙØ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:315
+#: ../app/core/gimpchannel.c:310
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Grow Channel"
 msgstr "ØÙÙÙÙ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:316
+#: ../app/core/gimpchannel.c:311
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Shrink Channel"
 msgstr "ÙÙÙØ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:724
+#: ../app/core/gimpchannel.c:719
 msgid "Cannot stroke empty channel."
 msgstr "ÙØ ÙÙÙÙ ØØÙ ÙÙØØ ÙØØØØ."
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1759
+#: ../app/core/gimpchannel.c:1749
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set Channel Color"
 msgstr "ØØØ ÙÙÙ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1818
+#: ../app/core/gimpchannel.c:1808
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Set Channel Opacity"
 msgstr "ØØØ ØØØØÙ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel.c:1920 ../app/core/gimpselection.c:153
+#: ../app/core/gimpchannel.c:1910 ../app/core/gimpselection.c:153
 msgid "Selection Mask"
 msgstr "ÙÙØØ ØÙØØØÙØ"
 
@@ -7703,7 +7715,7 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Rounded Rectangle Select"
 msgstr "ØØØÙØ ÙØØØÙÙ ÙØÙØ ØÙØÙØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimpchannel-select.c:408 ../app/core/gimplayer.c:298
+#: ../app/core/gimpchannel-select.c:408 ../app/core/gimplayer.c:297
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Alpha to Selection"
 msgstr "ØÙÙØ ØÙÙ ØÙØØØÙØ"
@@ -7734,7 +7746,7 @@ msgid "Paint Mode"
 msgstr "ÙÙØ ØÙØÙÙÙÙ"
 
 #: ../app/core/gimp-contexts.c:154 ../app/core/gimptooloptions.c:375
-#: ../app/gui/session.c:399 ../app/menus/menus.c:468
+#: ../app/gui/session.c:399 ../app/menus/menus.c:465
 #: ../app/widgets/gimpdevices.c:207
 #, c-format
 msgid "Deleting \"%s\" failed: %s"
@@ -7758,11 +7770,11 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 #: ../app/core/gimpdatafactory.c:537 ../app/core/gimpdatafactory.c:540
-#: ../app/core/gimpitem.c:493 ../app/core/gimpitem.c:496
+#: ../app/core/gimpitem.c:497 ../app/core/gimpitem.c:500
 msgid "copy"
 msgstr "ØÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpdatafactory.c:549 ../app/core/gimpitem.c:505
+#: ../app/core/gimpdatafactory.c:549 ../app/core/gimpitem.c:509
 #, c-format
 msgid "%s copy"
 msgstr "ÙØØØ %s"
@@ -7803,16 +7815,16 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:208
+#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:216
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Blend"
 msgstr "ØÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:539
+#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:546
 msgid "Calculating distance map"
 msgstr "ÙØØØ ØØÙØØ ØÙÙØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:907 ../app/pdb/edit-cmds.c:758
+#: ../app/core/gimpdrawable-blend.c:938 ../app/pdb/edit-cmds.c:774
 #: ../app/tools/gimpblendtool.c:242
 msgid "Blending"
 msgstr "ÙØØ"
@@ -7826,7 +7838,7 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Bucket Fill"
 msgstr "ØÙÙÙØ ØØÙØÙÙ"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable.c:456
+#: ../app/core/gimpdrawable.c:432
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale"
 msgstr "ØØÙÙ"
@@ -7836,11 +7848,11 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Equalize"
 msgstr "ØØÙÙ"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-foreground-extract.c:132
+#: ../app/core/gimpdrawable-foreground-extract.c:140
 msgid "Foreground Extraction"
 msgstr "ØØØØØØØ ØÙÙÙØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-levels.c:71 ../app/tools/gimplevelstool.c:141
+#: ../app/core/gimpdrawable-levels.c:71 ../app/tools/gimplevelstool.c:142
 msgid "Levels"
 msgstr "ØÙÙØØÙÙØØ"
 
@@ -7873,7 +7885,7 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate"
 msgstr "ØÙÙØ"
 
-#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:974 ../app/core/gimplayer.c:297
+#: ../app/core/gimpdrawable-transform.c:974 ../app/core/gimplayer.c:296
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Layer"
 msgstr "ØÙÙÙ ØÙØØÙØ"
@@ -7886,41 +7898,41 @@ msgstr "ØÙØØÙÙÙ"
 msgid "Output type"
 msgstr "ÙÙØ ØÙØØØ"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:184 ../app/core/gimpimage-new.c:305
+#: ../app/core/gimp-edit.c:185 ../app/core/gimpimage-new.c:305
 msgid "Pasted Layer"
 msgstr "ØØÙØ ÙÙØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:387
+#: ../app/core/gimp-edit.c:425
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Clear"
 msgstr "ØÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:411
+#: ../app/core/gimp-edit.c:449
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill with Foreground Color"
 msgstr "ØÙÙØ ØÙÙÙ ØÙÙÙØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:416
+#: ../app/core/gimp-edit.c:454
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill with Background Color"
 msgstr "ØÙÙØ ØÙÙÙ ØÙØÙÙÙØ"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:421
+#: ../app/core/gimp-edit.c:459
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill with White"
 msgstr "ØÙÙØ ØØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:426
+#: ../app/core/gimp-edit.c:464
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill with Transparency"
 msgstr "ØÙÙØ ØØÙØÙØÙÙØ"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:431
+#: ../app/core/gimp-edit.c:469
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Fill with Pattern"
 msgstr "ØÙÙØ ØÙÙØ"
 
-#: ../app/core/gimp-edit.c:585
+#: ../app/core/gimp-edit.c:621
 msgid "Global Buffer"
 msgstr "ØØØØ ØØÙ"
 
@@ -8015,41 +8027,41 @@ msgstr "ØÙØØØØØ ØÙØÙÙÙØ ÙØØ ØÙØØÙØ ØÙØÙÙØ ÙÙÙ Ø
 msgid "Vertical offset of the first grid line; this may be a negative number."
 msgstr "ØÙØØØØØ ØÙØØØÙØ ÙØØ ØÙØØÙØ ØÙØÙÙØ ÙÙÙ ØÙ ÙÙÙÙ ØØÙØØ."
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:220
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:217
 msgid "Layer Group"
 msgstr "ÙØÙÙØØ ØØÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:221
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:218
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename Layer Group"
 msgstr "ØÙÙØ ØØÙ ÙØÙÙØØ ØÙØØÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:222
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:219
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Layer Group"
 msgstr "ØÙÙÙ ÙØÙÙØØ ØÙØØÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:223
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:220
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale Layer Group"
 msgstr "ØØÙÙ ÙØÙÙØØ ØÙØØÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:224
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:221
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Layer Group"
 msgstr "ØÙÙØ ØØÙ ÙØÙÙØØ ØÙØØÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:225
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:222
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip Layer Group"
 msgstr "ØÙÙØ ÙØÙÙØØ ØÙØØÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:226
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:223
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate Layer Group"
 msgstr "ØÙÙØ ÙØÙÙØØ ØÙØØÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:227
+#: ../app/core/gimpgrouplayer.c:224
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Layer Group"
 msgstr "ØÙÙÙ ÙØÙÙØØ ØÙØØÙØØ"
@@ -8059,57 +8071,69 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Arrange Objects"
 msgstr "ØØÙØ ØÙØÙØØØ"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:1927
+#: ../app/core/gimpimage.c:1846
+msgid " (exported)"
+msgstr " (ØÙØÙØØ)"
+
+#: ../app/core/gimpimage.c:1850
+msgid " (overwritten)"
+msgstr " (ØÙÙØØ)"
+
+#: ../app/core/gimpimage.c:1859
+msgid " (imported)"
+msgstr " (ØØØÙØØØ)"
+
+#: ../app/core/gimpimage.c:1980
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change Image Resolution"
 msgstr "ØÙÙØ ÙÙÙØ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:1979
+#: ../app/core/gimpimage.c:2032
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Change Image Unit"
 msgstr "ØÙÙØ ÙØØØ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2792
+#: ../app/core/gimpimage.c:2866
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach Parasite to Image"
 msgstr "ØØÙÙÙ ØÙÙÙÙØ ØØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:2833
+#: ../app/core/gimpimage.c:2907
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Parasite from Image"
 msgstr "ØØØÙ ØÙØÙÙÙÙ ÙÙ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3542
+#: ../app/core/gimpimage.c:3616
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Layer"
 msgstr "ØØÙÙ ØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3592 ../app/core/gimpimage.c:3612
+#: ../app/core/gimpimage.c:3666 ../app/core/gimpimage.c:3686
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Layer"
 msgstr "ØØØÙ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3606
+#: ../app/core/gimpimage.c:3680
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Floating Selection"
 msgstr "ØØÙ ØÙØØØÙØ ØÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3774
+#: ../app/core/gimpimage.c:3848
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Channel"
 msgstr "ØØÙÙ ÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3812 ../app/core/gimpimage.c:3825
+#: ../app/core/gimpimage.c:3886 ../app/core/gimpimage.c:3899
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Channel"
 msgstr "ØØØÙ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3879
+#: ../app/core/gimpimage.c:3953
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Path"
 msgstr "ØØÙÙ ÙØØØØ"
 
-#: ../app/core/gimpimage.c:3910
+#: ../app/core/gimpimage.c:3984
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Path"
 msgstr "ØØØÙ ØÙÙØØØ"
@@ -8134,33 +8158,6 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Color to Colormap"
 msgstr "ØØÙÙ ÙÙÙØ ØÙÙ ÙØØØ ØÙØÙÙØÙ"
 
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:773
-msgid "Cannot convert image: palette is empty."
-msgstr "ÙØ ÙÙÙÙ ØØÙÙÙ ØÙØÙØØ: ÙÙØ ØÙØÙÙØÙ ÙØØØ"
-
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:789
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Convert Image to RGB"
-msgstr "ØÙÙÙ ØÙØÙØØ ØÙÙ ØâØâØ"
-
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:793
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Convert Image to Grayscale"
-msgstr "ØÙÙÙ ØÙØÙØØ ØÙÙ ØØØØ ØÙØØÙ"
-
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:797
-msgctxt "undo-type"
-msgid "Convert Image to Indexed"
-msgstr "ØÙÙÙ ØÙØÙØØ ØÙÙ ÙÙÙØØØ"
-
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:878
-msgid "Converting to indexed colors (stage 2)"
-msgstr "ØÙÙÙ ØÙÙ ÙÙÙØØØ (ØÙÙØØÙØ 2)"
-
-#: ../app/core/gimpimage-convert.c:923
-msgid "Converting to indexed colors (stage 3)"
-msgstr "ØÙÙÙ ØÙÙ ÙÙÙØØØ (ØÙÙØØÙØ 3)"
-
 #: ../app/core/gimpimage-convert-precision.c:63
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert Image to 8 bit integer"
@@ -8186,6 +8183,33 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Convert Image to 32 bit floating point"
 msgstr "ØÙÙÙ ØÙØÙØØ ØÙÙ ØÙØ ØØØ ØØØÙ ÙÙ 32 ØØØ"
 
+#: ../app/core/gimpimage-convert-type.c:774
+msgid "Cannot convert image: palette is empty."
+msgstr "ÙØ ÙÙÙÙ ØØÙÙÙ ØÙØÙØØ: ÙÙØ ØÙØÙÙØÙ ÙØØØ"
+
+#: ../app/core/gimpimage-convert-type.c:790
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Convert Image to RGB"
+msgstr "ØÙÙÙ ØÙØÙØØ ØÙÙ ØâØâØ"
+
+#: ../app/core/gimpimage-convert-type.c:794
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Convert Image to Grayscale"
+msgstr "ØÙÙÙ ØÙØÙØØ ØÙÙ ØØØØ ØÙØØÙ"
+
+#: ../app/core/gimpimage-convert-type.c:798
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Convert Image to Indexed"
+msgstr "ØÙÙÙ ØÙØÙØØ ØÙÙ ÙÙÙØØØ"
+
+#: ../app/core/gimpimage-convert-type.c:879
+msgid "Converting to indexed colors (stage 2)"
+msgstr "ØÙÙÙ ØÙÙ ÙÙÙØØØ (ØÙÙØØÙØ 2)"
+
+#: ../app/core/gimpimage-convert-type.c:924
+msgid "Converting to indexed colors (stage 3)"
+msgstr "ØÙÙÙ ØÙÙ ÙÙÙØØØ (ØÙÙØØÙØ 3)"
+
 #: ../app/core/gimpimage-crop.c:122
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Crop Image"
@@ -8196,7 +8220,7 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Image"
 msgstr "ØÙÙØ ØØÙ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:700 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1712
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:700 ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1705
 msgid "Folder"
 msgstr "ÙØÙØ"
 
@@ -8241,7 +8265,7 @@ msgstr[3] "%Id à %Id ØØÙÙ"
 msgstr[4] "%Id à %Id ØØÙÙ"
 msgstr[5] "%Id à %Id ØØÙÙ"
 
-#: ../app/core/gimpimagefile.c:800 ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:340
+#: ../app/core/gimpimagefile.c:800 ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:321
 #, c-format
 msgid "%d layer"
 msgid_plural "%d layers"
@@ -8297,44 +8321,44 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Transform Items"
 msgstr "ØÙÙÙ ØÙØØØ"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:136
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:131
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge Visible Layers"
 msgstr "ØØÙØ ØÙØØÙØØ ØÙÙØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:182
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:177
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flatten Image"
 msgstr "ØØÙØ ØÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:252
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:247
 msgid "Cannot merge down to a layer group."
 msgstr "ØØØÙØ ØÙØ ÙØÙÙØØ ØØÙØØ ÙØØÙÙ."
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:259
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:254
 msgid "The layer to merge down to is locked."
 msgstr "ØÙØØÙØ ØÙØÙ ØØÙØÙØ ÙØØÙÙ ÙÙØØØ"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:271
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:266
 msgid "There is no visible layer to merge down to."
 msgstr "ÙØ ØØÙØ ÙØØÙØ ÙÙÙØÙØ ÙØØÙÙ ØÙØ."
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:281
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:276
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge Down"
 msgstr "ØØÙØ ÙØØÙÙ"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:309
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:304
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge Layer Group"
 msgstr "ØØÙØ ÙØÙÙØØ ØÙØØÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:362
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:357
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Merge Visible Paths"
 msgstr "ØØÙØ ØÙÙØØØØØ ØÙÙØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimpimage-merge.c:398
+#: ../app/core/gimpimage-merge.c:393
 msgid "Not enough visible paths for a merge. There must be at least two."
 msgstr "ÙØ ÙÙØØ ÙØØØØØ ÙØØÙØ ÙØÙÙØ ÙÙØÙØ. ÙØ ØØ ÙÙ ÙØÙØ ØØÙÙÙ ØÙÙ ØÙØÙÙ."
 
@@ -8377,17 +8401,17 @@ msgstr "ØØÙÙ ØÙØÙØØ"
 msgid "Can't undo %s"
 msgstr "ØØØÙØ ØÙØØØØØ ØÙ %s"
 
-#: ../app/core/gimpitem.c:1815
+#: ../app/core/gimpitem.c:1831
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach Parasite"
 msgstr "ØØÙÙ ØÙÙÙÙØ"
 
-#: ../app/core/gimpitem.c:1825
+#: ../app/core/gimpitem.c:1841
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Attach Parasite to Item"
 msgstr "ØØÙÙ ØÙÙÙÙØ ØØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimpitem.c:1876 ../app/core/gimpitem.c:1883
+#: ../app/core/gimpitem.c:1892 ../app/core/gimpitem.c:1899
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Parasite from Item"
 msgstr "ØØÙ ØÙØÙÙÙÙ ÙÙ ØÙØÙØØ"
@@ -8396,76 +8420,80 @@ msgstr "ØØÙ ØÙØÙÙÙÙ ÙÙ ØÙØÙØØ"
 msgid "Set Item Exclusive Visible"
 msgstr ""
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:291
+#: ../app/core/gimpitem-exclusive.c:172
+msgid "Set Item Exclusive Linked"
+msgstr ""
+
+#: ../app/core/gimplayer.c:290
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rename Layer"
 msgstr "ØÙÙØ ØØÙ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:292
+#: ../app/core/gimplayer.c:291
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Move Layer"
 msgstr "ØÙÙÙ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:293
+#: ../app/core/gimplayer.c:292
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Scale Layer"
 msgstr "ØØÙÙ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:294
+#: ../app/core/gimplayer.c:293
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Resize Layer"
 msgstr "ØÙÙØ ØØÙ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:295
+#: ../app/core/gimplayer.c:294
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Flip Layer"
 msgstr "ØÙÙØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:296
+#: ../app/core/gimplayer.c:295
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate Layer"
 msgstr "ØÙÙØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:299
+#: ../app/core/gimplayer.c:298
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Reorder Layer"
 msgstr "ØÙÙØ ØØØÙØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:300
+#: ../app/core/gimplayer.c:299
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Raise Layer"
 msgstr "ØØÙØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:301
+#: ../app/core/gimplayer.c:300
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Raise Layer to Top"
 msgstr "ØØÙØ ØÙØØÙØ ØÙÙ ØÙØØØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:302
+#: ../app/core/gimplayer.c:301
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lower Layer"
 msgstr "ØØÙØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:303
+#: ../app/core/gimplayer.c:302
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Lower Layer to Bottom"
 msgstr "ØØÙØ ØÙØØÙØ ØÙÙ ØÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:304
+#: ../app/core/gimplayer.c:303
 msgid "Layer cannot be raised higher."
 msgstr "ÙØ ÙÙÙÙ ØÙØ ØÙØØÙØ ØØÙÙ."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:305
+#: ../app/core/gimplayer.c:304
 msgid "Layer cannot be lowered more."
 msgstr "ÙØ ÙÙÙÙ ØÙØ ØÙØØÙØ ØÙØØ."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:480 ../app/core/gimplayer.c:1316
+#: ../app/core/gimplayer.c:478 ../app/core/gimplayer.c:1328
 #: ../app/core/gimplayermask.c:183
 #, c-format
 msgid "%s mask"
 msgstr "ÙÙØØ %s"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:519
+#: ../app/core/gimplayer.c:517
 #, c-format
 msgid ""
 "Floating Selection\n"
@@ -8474,77 +8502,77 @@ msgstr ""
 "ØØØÙØ ØØ\n"
 "(%s)"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:664 ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:126
+#: ../app/core/gimplayer.c:662 ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:124
 msgid ""
 "Cannot create a new layer from the floating selection because it belongs to "
 "a layer mask or channel."
 msgstr ""
 "ØØØØ ØÙØØØ ØØÙØ ØØÙØØ ÙÙ ØÙØØØÙØ ØÙÙØÙÙ ÙØÙÙ ÙÙØÙÙ ØÙÙ ÙÙØØ ØØÙØ ØÙ ÙÙØØ."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1227
+#: ../app/core/gimplayer.c:1233
 msgid "Unable to add a layer mask since the layer already has one."
 msgstr "ØØØÙ ØØØÙØ ÙÙØØ ØØÙØ ÙØÙÙ ØÙØØÙØ ØÙØ ÙØØØ ÙØØÙØ."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1238
+#: ../app/core/gimplayer.c:1244
 msgid "Cannot add layer mask of different dimensions than specified layer."
 msgstr "ÙØ ÙÙÙÙ ØØØÙØ ÙÙØØ ØØÙØ ØÙ ØØØØØ ÙØØÙÙØ ØÙ ØÙØØÙØ ØÙÙØØØØ."
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1244
+#: ../app/core/gimplayer.c:1250
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Layer Mask"
 msgstr "ØØÙÙ ÙÙØØ ØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1368
+#: ../app/core/gimplayer.c:1380
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Transfer Alpha to Mask"
 msgstr "ØÙÙÙ ØÙÙØ ØÙÙ ÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1527
+#: ../app/core/gimplayer.c:1540
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Apply Layer Mask"
 msgstr "ØØÙÙ ÙÙØØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1528
+#: ../app/core/gimplayer.c:1541
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Delete Layer Mask"
 msgstr "ØØØÙ ÙÙØØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1636
+#: ../app/core/gimplayer.c:1649
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Enable Layer Mask"
 msgstr "ÙØÙÙ ÙÙØØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1637
+#: ../app/core/gimplayer.c:1650
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Disable Layer Mask"
 msgstr "ØØÙÙ ÙÙØØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1715
+#: ../app/core/gimplayer.c:1729
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Show Layer Mask"
 msgstr "ØØÙØ ÙÙØØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1794
+#: ../app/core/gimplayer.c:1803
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Add Alpha Channel"
 msgstr "ØØÙÙ ÙÙØØ ØÙÙØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1829
+#: ../app/core/gimplayer.c:1838
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Remove Alpha Channel"
 msgstr "ØØÙÙ ÙÙØØ ØÙÙØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer.c:1849
+#: ../app/core/gimplayer.c:1858
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Layer to Image Size"
 msgstr "ØÙØØÙØ ØÙÙ ØØÙ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:95
+#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:93
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Anchor Floating Selection"
 msgstr "ØØÙØ ØÙØØØÙØ ØÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:133
+#: ../app/core/gimplayer-floating-sel.c:131
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Floating Selection to Layer"
 msgstr "ØÙØØØÙØ ØÙØØ ØÙÙ ØØÙØ"
@@ -8717,20 +8745,20 @@ msgstr "ÙÙÙØ ØÙØØØÙØ"
 msgid "There is no selection to stroke."
 msgstr "ÙØ ØØØÙØ ÙØØÙÙ."
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:660
+#: ../app/core/gimpselection.c:665
 msgid "Unable to cut or copy because the selected region is empty."
 msgstr "ØØØÙØ ØÙÙØ ØÙ ØÙÙØØ ÙØÙ ØÙÙÙØÙØ ØÙÙØØØØ ÙØØØØ."
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:793
+#: ../app/core/gimpselection.c:799
 msgid "Cannot float selection because the selected region is empty."
 msgstr "ØØØÙØ ØØØÙØ ØÙØØØÙØ ÙØÙ ØÙÙÙØÙØ ØÙÙØØØØ ÙØØØØ."
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:800
+#: ../app/core/gimpselection.c:806
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Float Selection"
 msgstr "ØØØ ØÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/core/gimpselection.c:816
+#: ../app/core/gimpselection.c:822
 msgid "Floated Layer"
 msgstr "ØØÙØ ØØØ"
 
@@ -8750,15 +8778,15 @@ msgstr ""
 msgid "tags-locale:C"
 msgstr "tags-locale:ar"
 
-#: ../app/core/gimptemplate.c:132
+#: ../app/core/gimptemplate.c:134
 msgid "The unit used for coordinate display when not in dot-for-dot mode."
 msgstr ""
 
-#: ../app/core/gimptemplate.c:139
+#: ../app/core/gimptemplate.c:141
 msgid "The horizontal image resolution."
 msgstr "ØÙÙÙÙØ ØÙØÙÙÙ ÙÙØØØØ"
 
-#: ../app/core/gimptemplate.c:145
+#: ../app/core/gimptemplate.c:147
 msgid "The vertical image resolution."
 msgstr "ØÙÙÙÙØ ØÙØØØÙ ÙÙØØØØ"
 
@@ -8822,14 +8850,14 @@ msgctxt "plural"
 msgid "percent"
 msgstr "ØØÙÙØØ"
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:160
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:174
 #, c-format
 msgid ""
 "It seems you have used GIMP %s before. GIMP will now migrate your user "
 "settings to '%s'."
 msgstr "ÙØØÙ ØÙÙ ØØØØØÙØ ØÙØ %s ÙÙ ÙØÙ. ØÙÙÙÙ ØÙØ ØÙÙÙ ØØØØØØØÙ ØÙØÙ ØÙÙ '%s'."
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:165
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:179
 #, c-format
 msgid ""
 "It appears that you are using GIMP for the first time. GIMP will now create "
@@ -8838,17 +8866,17 @@ msgstr ""
 "ÙØØÙ ØÙÙ ØØØØØÙ ØÙØ ÙÙÙØØ ØÙØÙÙÙ. ØÙÙØØ ØÙØ ØÙØÙ ÙØÙØØ ØØØÙ '%s' ÙÙÙØØ ØØØ "
 "ØÙÙÙÙØØ ØÙÙÙ."
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:317
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:330
 #, c-format
 msgid "Copying file '%s' from '%s'..."
 msgstr "ÙÙØØ ØÙÙÙÙ '%s' ÙÙ '%s'..."
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:332 ../app/core/gimp-user-install.c:358
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:345 ../app/core/gimp-user-install.c:371
 #, c-format
 msgid "Creating folder '%s'..."
 msgstr "ÙÙØØ ØÙÙØÙØ '%s'..."
 
-#: ../app/core/gimp-user-install.c:343 ../app/core/gimp-user-install.c:369
+#: ../app/core/gimp-user-install.c:356 ../app/core/gimp-user-install.c:382
 #, c-format
 msgid "Cannot create folder '%s': %s"
 msgstr "ØØØÙØ ØÙØØØ ØÙÙØÙØ '%s'â: %s"
@@ -8889,44 +8917,45 @@ msgstr "Ø_ØÙ ØÙÙÙØØ:"
 msgid "Initialize from _selection"
 msgstr "ØÙÙØ ÙÙ ØÙ_ØØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:125
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:125
 msgid "Indexed Color Conversion"
 msgstr "ØØÙÙÙ ÙÙÙ ÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:128
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:128
 msgid "Convert Image to Indexed Colors"
 msgstr "ØÙÙÙ ØÙØÙØØ ØÙÙ ØÙÙØÙ ÙÙÙØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:138
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:138
 msgid "C_onvert"
 msgstr "_ØÙÙÙ"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:190
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:190
 msgid "_Maximum number of colors:"
 msgstr "Ø_ÙØØ ØØØ ÙÙ ØÙØÙÙØÙ:"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:217
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:217
 msgid "_Remove unused colors from colormap"
 msgstr "Ø_ØÙ ØÙØÙÙØÙ ØÙØ ØÙÙØØØØÙØ ÙÙ ÙØØØ ØÙØÙÙØÙ"
 
 #. dithering
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:234 ../app/tools/gimpblendoptions.c:255
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:234
+#: ../app/tools/gimpblendoptions.c:255
 msgid "Dithering"
-msgstr "ØØØØØÙ"
+msgstr "ØÙØØØØØÙ"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:246
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:246
 msgid "Color _dithering:"
-msgstr "ØØ_ØØØÙ ØÙÙÙÙ:"
+msgstr "ØØ_ØØØÙ ØÙØÙÙØÙ:"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:261
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:261
 msgid "Enable dithering of _transparency"
-msgstr "ÙØÙÙ ØÙÙÙÙ ØÙ_ØÙØÙÙØ"
+msgstr "ÙØÙÙ ØØØØØÙ ØÙ_ØÙØÙÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:288
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:288
 msgid "Converting to indexed colors"
 msgstr "ÙØÙÙ ØÙÙ ØÙÙØÙ ÙÙÙØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/convert-dialog.c:416 ../app/pdb/convert-cmds.c:162
+#: ../app/dialogs/convert-type-dialog.c:416 ../app/pdb/convert-cmds.c:162
 msgid "Cannot convert to a palette with more than 256 colors."
 msgstr "ØØØÙØ ØØÙÙÙ ÙÙØ ØÙÙØÙ ØÙ ØÙØØ ÙÙ 256 ÙÙÙ."
 
@@ -8945,63 +8974,63 @@ msgid ""
 "Are you sure you want to remove '%s' from the list and delete it on disk?"
 msgstr "ØÙØØÙØ ØÙÙ ØØÙØ ØØØÙØ '%s' ÙÙ ØÙÙØØÙØ ÙØØÙÙ ÙÙ ØÙÙØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:304
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:305
 msgid "Devices"
 msgstr "ØÙØØÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:304
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:305
 msgid "Device Status"
 msgstr "ØØÙØ ØÙØØÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:308
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:309
 msgid "Errors"
 msgstr "ØÙØØØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:312
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:313
 msgid "Pointer"
 msgstr "ØÙÙØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:331
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:332
 msgid "History"
 msgstr "ØÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:333
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:334
 msgid "Image Templates"
 msgstr "ÙÙØÙØ ØÙØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:360
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:361
 msgid "Histogram"
 msgstr "ØØÙ ØÙØÙÙ"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:364
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:365
 msgid "Selection"
 msgstr "ØÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:364
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:365
 msgid "Selection Editor"
 msgstr "ÙØØØ ØÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:368
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:369
 msgid "Undo"
 msgstr "ØØØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:368
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:369
 msgid "Undo History"
 msgstr "ØØØÙØ ØÙØØØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:378
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:379
 msgid "Navigation"
 msgstr "ØØØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:378
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:379
 msgid "Display Navigation"
 msgstr "ØØØØ ØÙØØØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:384
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:385
 msgid "FG/BG"
 msgstr "ØÙÙÙØÙØ/ØÙØÙÙÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/dialogs.c:384
+#: ../app/dialogs/dialogs.c:385
 msgid "FG/BG Color"
 msgstr "ÙÙÙ ØÙÙÙØÙØ/ØÙØÙÙÙØ"
 
@@ -9047,7 +9076,7 @@ msgstr "ØØÙØ ØÙØÙØØ"
 msgid "_Export"
 msgstr "_ØØÙÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:431
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:432
 msgid ""
 "Saving remote files needs to determine the file format from the file "
 "extension. Please enter a file extension that matches the selected file "
@@ -9056,7 +9085,7 @@ msgstr ""
 "ØÙØ ØÙÙÙÙØØ ØÙ ØØØ ÙØØØØ ØÙÙ ØØØÙØ ÙØÙ ØÙÙÙÙ ÙÙ ØÙØØØØÙ. ÙÙ ÙØÙÙ ØØØÙ ØÙØØØØ "
 "ÙÙÙ ÙØØØÙ ÙØÙ ØÙÙÙÙ ØÙÙØØØØ ØÙ ÙØ ØØØÙ ØÙ ØÙØØØØ."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:558
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:559
 msgid ""
 "You can use this dialog to export to various file formats. If you want to "
 "save the image to the GIMP XCF format, use FileâSave instead."
@@ -9064,7 +9093,7 @@ msgstr ""
 "ÙÙÙÙÙ ØØØØØØÙ ÙØØ ØÙØÙØØ ÙÙØØØÙØ ØÙÙ ØÙØØÙ ØÙÙÙÙØØ ØÙÙØØÙÙØ. ØØØ ØØØØ ØÙØ "
 "ØÙØÙØØ ØÙØÙ ØÙØ XCF ÙØØØØ ÙÙÙâØØÙØ ØØÙØ ÙÙ ÙØØ."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:565
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:566
 msgid ""
 "You can use this dialog to save to the GIMP XCF format. Use FileâExport to "
 "export to other file formats."
@@ -9072,7 +9101,7 @@ msgstr ""
 "ÙÙÙÙÙ ØØØØØØÙ ÙØØ ØÙØÙØØ ÙÙØÙØ ØÙØÙ ØÙØ XCF. ØØØØØÙ ÙÙÙâØØÙØ ÙÙØØØÙØ ØÙÙ "
 "ØÙØØÙ ØÙÙÙÙØØ ØÙØØØÙ."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:571
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:572
 msgid ""
 "The given filename does not have any known file extension. Please enter a "
 "known file extension or select a file format from the file format list."
@@ -9080,23 +9109,23 @@ msgstr ""
 "ØÙØØÙ ØÙÙØØÙ ÙØ ÙØØÙÙ ØÙ ØÙØØØØ ÙØØÙÙ. ØØØØÙ ØØØÙ ØÙØØØØ ÙÙÙ ÙØØÙÙ ØÙ ØØØØ "
 "ÙØÙ ÙÙÙ ÙÙ ÙØØÙØ ØÙØØÙ ØÙÙÙÙØØ."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:585
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:586
 msgid "Extension Mismatch"
 msgstr "ØÙØÙØØØØ ØÙØ ÙØØØØÙ"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:601
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:602
 msgid "The given file extension does not match the chosen file type."
 msgstr "ØÙØÙØØØØ ØÙÙØØÙ ÙØ ÙØØØÙ ÙÙØ ØÙÙÙÙ ØÙÙØØØ."
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:605
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:606
 msgid "Do you want to save the image using this name anyway?"
 msgstr "ÙÙ ØØÙØ ØÙØ ØÙØÙØØ ØØØØØØØÙ ÙØØ ØÙØØÙ ØÙÙ ÙÙ ØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:660
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:664
 msgid "Saving canceled"
 msgstr "ØÙÙØÙ ØÙØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:668 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:185
+#: ../app/dialogs/file-save-dialog.c:672 ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:186
 #, c-format
 msgid ""
 "Saving '%s' failed:\n"
@@ -9160,7 +9189,7 @@ msgid "Create a New Image"
 msgstr "ØÙØØ ØÙØØ ØØÙØØ"
 
 #: ../app/dialogs/image-new-dialog.c:135
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2010
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2003
 msgid "_Template:"
 msgstr "_ÙØÙØ:"
 
@@ -9283,51 +9312,51 @@ msgstr "ÙÙØ ÙÙØ ØÙØØÙØ"
 msgid "Set name from _text"
 msgstr "ØØØØ ØÙØØÙ ÙÙ ØÙÙ_Ø"
 
-#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:123
+#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:124
 #, c-format
 msgid "<b>GAME OVER</b> at level %d!"
-msgstr ""
+msgstr "<b>ØÙØÙØ ØÙÙØØØ</b> ØÙØ ØÙÙØØÙÙ %d!"
 
 #. Translators: the first and third strings are similar to a
 #. * title, and the second string is a small information text.
 #. * The spaces are there only to separate all the strings, so
 #. try to keep them as is.
-#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:130
+#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:131
 #, c-format
 msgid "%1$s  %2$s  %3$s"
-msgstr ""
+msgstr "%1$s  %2$s  %3$s"
 
-#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:131
+#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:132
 msgid "Press 'q' to quit"
-msgstr ""
+msgstr "ØØØØ 'q' ÙÙØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:136
+#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:137
 msgid "Paused"
-msgstr ""
+msgstr "ØÙÙØÙØØ"
 
 #. Translators: the first string is a title and the second
 #. * string is a small information text.
-#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:139 ../app/dialogs/lebl-dialog.c:150
+#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:140 ../app/dialogs/lebl-dialog.c:151
 #, c-format
 msgid "%1$s\t%2$s"
-msgstr ""
+msgstr "%1$s\t%2$s"
 
-#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:140
+#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:141
 msgid "Press 'p' to unpause"
-msgstr ""
+msgstr "ØØØØ 'p' ÙÙØÙØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:146
+#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:147
 #, c-format
 msgid "Level: %s, Lives: %s"
-msgstr ""
+msgstr "ØÙÙØØÙÙ: %sØ ØÙØØÙØØ: %s"
 
-#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:151
+#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:152
 msgid "Left/Right to move, Space to fire, 'p' to pause, 'q' to quit"
-msgstr ""
+msgstr "ÙÙÙÙ/ÙØØØ ÙÙØØØÙØ ÙÙØØØ ØÙÙØØÙØ ÙØØÙØÙ ØÙÙØØØ 'p' ÙÙØÙØØØØ 'q' ÙÙØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:800
+#: ../app/dialogs/lebl-dialog.c:803
 msgid "Killer GEGLs from Outer Space"
-msgstr ""
+msgstr "ØÙÙØØÙ GEGLs ÙÙ ØÙÙØØØ ØÙØØØØÙ"
 
 #: ../app/dialogs/module-dialog.c:126
 msgid "Module Manager"
@@ -9436,7 +9465,7 @@ msgid "Select Source"
 msgstr "ØØØØ ØÙÙØØØ"
 
 #: ../app/dialogs/palette-import-dialog.c:214
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1924
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1917
 msgid "_Gradient"
 msgstr "_ØØØØ"
 
@@ -9594,7 +9623,7 @@ msgid "Preferences"
 msgstr "ØÙØÙØÙÙØØ"
 
 #: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1508
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2784
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2777
 msgid "Environment"
 msgstr "ØÙØÙØØ"
 
@@ -9635,674 +9664,665 @@ msgstr "ØØÙ ØÙÙ_ØØÙØØØ:"
 msgid "Maximum _filesize for thumbnailing:"
 msgstr "ØÙØÙ ØØÙ ÙÙÙÙ ØÙÙØ_ØØØØ:"
 
-#. File Saving
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1564
-msgid "Saving Images"
-msgstr "ØÙØ ØÙØÙØ"
-
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1567
-msgid "Confirm closing of unsa_ved images"
-msgstr "ØÙÙØ ØØÙØÙ ØÙØÙØ _ØÙØ ØÙÙØÙÙØØ"
-
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1577
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1570
 msgid "Keep record of used files in the Recent Documents list"
 msgstr "ØØÙØ ØØÙØ ØØÙÙÙÙØØ ØÙÙØØØØÙØ ÙÙ ÙØØÙØ ØØØØ ØÙÙØØÙØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1586
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1579
 msgid "User Interface"
 msgstr "ÙØØÙØ ØÙÙØØØØÙ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1589
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1582
 msgid "Interface"
 msgstr "ØÙÙØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1599
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1592
 msgid "Language"
 msgstr "ØÙÙØØ"
 
 #. Previews
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1605
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1598
 msgid "Previews"
 msgstr "ÙØØÙÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1608
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1601
 msgid "_Enable layer & channel previews"
 msgstr "ÙØÙÙ _ÙØØÙÙØØ ØÙØØÙØØ ÙØÙÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1614
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1607
 msgid "_Default layer & channel preview size:"
 msgstr "ØØÙ ÙØØÙÙØ ØÙØØÙØØ ÙØÙÙÙÙØØ ØÙØ_ÙØØØØÙ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1617
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1610
 msgid "Na_vigation preview size:"
 msgstr "ØØÙ ÙØØÙÙØ ØÙØØ_ØØØ:"
 
 #. Keyboard Shortcuts
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1621
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1614
 msgid "Keyboard Shortcuts"
 msgstr "ØØØØØØØØ ÙÙØØ ØÙÙÙØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1625
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1618
 msgid "_Use dynamic keyboard shortcuts"
 msgstr "ØØØØØÙ ØØØØØØØØ ÙÙØØ ÙÙØØÙØ _ØÙÙØÙÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1629
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1622
 msgid "Configure _Keyboard Shortcuts..."
 msgstr "ØØØØ ØØØØØØØØ ÙÙØØ ØÙÙ_ÙØØÙØ..."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1636
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1629
 msgid "_Save keyboard shortcuts on exit"
 msgstr "ØØÙØ ØØØØØØØØ ÙÙØØ ØÙÙÙØØÙØ ØÙØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1640
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1633
 msgid "Save Keyboard Shortcuts _Now"
 msgstr "ØØÙØ ØØØØØØØØ ÙÙØØ ØÙÙÙØØÙØ ØÙØ_Ù"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1647
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1640
 msgid "_Reset Keyboard Shortcuts to Default Values"
 msgstr "_ØÙÙØ ØØØØØØØØ ÙÙØØ ØÙÙÙØØÙØ ØÙÙ ØÙÙÙÙ ØÙÙØØØÙØ."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1656
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1649
 msgid "Remove _All Keyboard Shortcuts"
 msgstr "ØØÙ _ÙÙ ØØØØØØØØ ÙÙØØ ØÙÙÙØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1668
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1707
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1661
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1700
 msgid "Theme"
 msgstr "ØÙØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1677
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1670
 msgid "Select Theme"
 msgstr "ØØØØ ØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1759
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1752
 msgid "Reload C_urrent Theme"
 msgstr "ØØØ ØØÙÙÙ ØÙØÙØ ØÙ_ØØÙÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1771
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1764
 msgid "Help System"
 msgstr "ÙØØÙ ØÙÙØØØØØ"
 
 #. General
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1783
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1867
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2080
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1776
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1860
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2073
 #: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:186
 msgid "General"
 msgstr "ØØÙ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1786
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1779
 msgid "Show _tooltips"
 msgstr "ØØØØ ØÙÙÙ_ØØØ ØÙØØÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1789
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1782
 msgid "Show help _buttons"
 msgstr "ØØÙØ ØØØØØ ØÙ_ÙØØØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1802
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1795
 msgid "Use the online version"
 msgstr "ØØØØØÙ ÙØØØ ØÙØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1803
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1796
 msgid "Use a locally installed copy"
 msgstr "ØØØØØÙ ØÙÙØØØ ØÙÙØØØØ ÙØÙÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1804
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1797
 msgid "User manual:"
 msgstr "ØÙÙÙ ØÙÙØØØØÙ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1811
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1804
 msgid "There's a local installation of the user manual."
 msgstr "ÙÙØØ ÙØØØ ÙØÙÙØ ÙÙ ØÙÙÙ ØÙÙØØØØÙ."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1816
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1809
 msgid "The user manual is not installed locally."
 msgstr "ØÙÙÙ ØÙÙØØØØÙ ÙÙØ ÙØØØØ ÙØÙÙØ."
 
 #. Help Browser
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1839
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1832
 msgid "Help Browser"
 msgstr "ÙØØÙØ ØÙÙØØØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1843
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1836
 msgid "H_elp browser to use:"
 msgstr "ÙØØÙØ ØÙÙØØØØØ ØÙÙ_ØØØØÙ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1870
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1863
 msgid "_Save tool options on exit"
 msgstr "Ø_ØÙØ ØÙØØØØ ØÙØØÙØØ ØÙØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1874
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1867
 msgid "Save Tool Options _Now"
 msgstr "ØØÙØ ØÙØØØØ ØÙØØÙØØ ØÙ_ØÙ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1881
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1874
 msgid "_Reset Saved Tool Options to Default Values"
 msgstr "_ØÙÙØ ØÙØØØØ ØÙØØÙØØ ØÙÙ ØÙÙÙÙ ØÙÙØØØÙØ"
 
 #. Snapping Distance
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1891
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1884
 msgid "Guide & Grid Snapping"
 msgstr "ØØØØØ ØÙØÙÙÙ ÙØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1896
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1889
 msgid "_Snap distance:"
 msgstr "_ÙØØÙØ ØÙÙÙØ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1904
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1897
 msgid "Default _interpolation:"
 msgstr "ØÙØÙØØØ ØÙØ_ÙØØØØÙØ:"
 
 #. Global Brush, Pattern, ...
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1911
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1904
 msgid "Paint Options Shared Between Tools"
 msgstr "ØÙØØØØ ØÙØÙÙÙÙ ÙØØØÙØ ØÙÙ ØÙØØÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1915
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1908
 msgid "_Brush"
 msgstr "ØÙ_ÙØØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1918
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1911
 msgid "_Dynamics"
 msgstr "ØÙ_ØØÙÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1921
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1914
 msgid "_Pattern"
 msgstr "ØÙ_ÙÙØ"
 
 #. Move Tool
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1928
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1921
 msgid "Move Tool"
 msgstr "ØØØØ ØÙÙÙÙ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1932
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1925
 msgid "Set layer or path as active"
 msgstr "ØØØÙ ØÙØØÙØ ØÙ ØÙÙØØØ ÙØØØ"
 
 #. Appearance
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1957
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2156
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1950
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2149
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:135
 msgid "Appearance"
 msgstr "ØÙÙØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1961
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1954
 msgid "Show _foreground & background color"
 msgstr "ØØÙØ ÙÙÙ ØÙÙÙØÙØ ÙØÙØÙÙÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1965
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1958
 msgid "Show active _brush, pattern & gradient"
 msgstr "ØØÙØ ØÙÙØØØØ ÙØÙ_ÙÙØ ÙØÙØØØÙØ ØÙÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1969
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1962
 msgid "Show active _image"
 msgstr "ØØÙØ ØÙ_ØÙØØ ØÙÙØØØ"
 
 #. Tool Editor
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1977
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1970
 msgid "Tools configuration"
 msgstr "ØØØ ØÙØØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1992
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1985
 msgid "Default New Image"
 msgstr "ØÙØÙØØ ØÙØØÙØØ ØÙÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1995
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:1988
 msgid "Default Image"
 msgstr "ØÙØÙØØ ØÙÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2029
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2022
 msgid "Set the default Quick Mask color"
 msgstr "ØØØ ØÙÙÙÙ ØÙÙØØØÙ ÙÙÙÙØØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2035
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2028
 msgid "Quick Mask color:"
 msgstr "ÙÙÙ ØÙÙÙØØ ØÙØØÙØ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2045
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2038
 msgid "Default Image Grid"
 msgstr "ØØÙØ ØÙØÙØØ ØÙÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2048
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2041
 msgid "Default Grid"
 msgstr "ØÙØØÙØ ØÙÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2068
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2061
 msgid "Image Windows"
 msgstr "ÙÙØÙØ ØÙØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2083
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2076
 msgid "Use \"_Dot for dot\" by default"
 msgstr "ØØØØØÙ \"ÙÙØØ ÙÙÙØØ\" ÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2089
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2082
 msgid "Marching _ants speed:"
 msgstr "ØØØØ ØÙ_ÙÙÙ ØÙØØØÙ:"
 
 #. Zoom & Resize Behavior
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2093
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2086
 msgid "Zoom & Resize Behavior"
 msgstr "ØÙÙÙ ØÙØÙØÙØ ÙØÙØØØÙÙ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2097
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2090
 msgid "Resize window on _zoom"
 msgstr "ØÙÙØ ØØÙ ØÙÙØÙØØ ØÙØ ØÙØ_ÙØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2100
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2093
 msgid "Resize window on image _size change"
 msgstr "ØÙÙØ ØØÙ ØÙÙØÙØØ ØÙØ ØØÙÙØ _ØØÙ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2106
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2099
 msgid "Fit to window"
 msgstr "ÙØØÙ ØÙÙØÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2108
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2101
 msgid "Initial zoom _ratio:"
 msgstr "ÙØØØ ØÙØÙØÙØ ØÙØØØØØØÙØ:"
 
 #. Space Bar
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2112
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2105
 msgid "Space Bar"
 msgstr "ÙØØØØ ØÙÙØØÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2118
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2111
 msgid "_While space bar is pressed:"
 msgstr "_ØÙÙÙØ ÙØØØØ ØÙÙØØÙØØ ÙØØÙØØ:"
 
 #. Mouse Pointers
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2122
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2115
 msgid "Mouse Pointers"
 msgstr "ÙØØØØØ ØÙÙØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2126
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2119
 msgid "Show _brush outline"
 msgstr "ØØÙØ _ØØÙØ ØÙÙØØØØ ØÙØØØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2129
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2122
 msgid "Show pointer for paint _tools"
 msgstr "ØØØØ ØÙÙØØØ ÙØ_ØØØ ØÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2135
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2128
 msgid "Pointer _mode:"
 msgstr "_ØÙØ ØÙÙØØØ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2138
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2131
 msgid "Pointer re_ndering:"
 msgstr "ØØÙÙØ ØÙÙØ_ØØ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2141
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2134
 msgid "Pointer _handedness:"
 msgstr "ØÙÙØ ØÙÙØØØØÙØ ÙÙÙØ_ØØ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2153
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2146
 msgid "Image Window Appearance"
 msgstr "ÙØÙØ ÙØÙØØ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2164
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2157
 msgid "Default Appearance in Normal Mode"
 msgstr "ØÙÙØÙØ ØÙÙØØØÙ ÙÙ ØÙØÙØ ØÙØØØÙ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2169
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2162
 msgid "Default Appearance in Fullscreen Mode"
 msgstr "ØÙÙØÙØ ØÙÙØØØÙ ÙÙ ØÙØ ÙÙØ ØÙØØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2178
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2171
 msgid "Image Title & Statusbar Format"
 msgstr "ØÙÙØÙ ØÙØÙØØ ÙØÙØØ ØØÙØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2181
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2174
 msgid "Title & Status"
 msgstr "ØÙØÙÙØÙ ÙØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2199
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2192
 msgid "Current format"
 msgstr "ØÙÙØÙ ØÙØØÙÙ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2200
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2193
 msgid "Default format"
 msgstr "ØÙÙØÙ ØÙÙØØØÙ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2201
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2194
 msgid "Show zoom percentage"
 msgstr "ØØÙØ ÙØØØ ØÙØÙØÙØ ØÙÙØÙÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2202
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2195
 msgid "Show zoom ratio"
 msgstr "ØØÙØ ÙØØØ ØÙØÙØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2203
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2196
 msgid "Show image size"
 msgstr "ØØÙØ ØØÙ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2216
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2209
 msgid "Image Title Format"
 msgstr "ÙØÙ ØÙÙØÙ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2218
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2211
 msgid "Image Statusbar Format"
 msgstr "ÙØÙ ØØÙØ ØØÙØ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2303
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2296
 msgid "Display"
 msgstr "ØÙØØØ"
 
 #. Transparency
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2315
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2308
 msgid "Transparency"
 msgstr "ØÙØÙØÙÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2319
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2312
 msgid "_Check style:"
 msgstr "ØØÙÙØ ØÙÙØØ_ØØØ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2322
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2315
 msgid "Check _size:"
 msgstr "_ØØÙ ØÙÙØØØØØ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2325
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2318
 msgid "Monitor Resolution"
 msgstr "ÙÙÙØ ØÙØØØØ"
 
 #. Pixels
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2329
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2322
 #: ../app/display/gimpcursorview.c:206 ../app/widgets/gimpgrideditor.c:200
 #: ../app/widgets/gimpgrideditor.c:232
 msgid "Pixels"
 msgstr "ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2347
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2340
 msgid "Horizontal"
 msgstr "ØÙÙÙ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2349
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2342
 msgid "Vertical"
 msgstr "ØØØÙ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2351
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2344
 #: ../app/widgets/gimpimagepropview.c:474
 msgid "ppi"
 msgstr "ÙÙØØ ÙÙ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2367
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2360
 #, c-format
 msgid "_Detect automatically (currently %d à %d ppi)"
 msgstr "Ø_ÙØØÙ ØÙÙØ (ØØÙÙØ %Id à %Id ØÙØÙ ÙÙ ØÙØÙØØ)"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2385
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2378
 msgid "_Enter manually"
 msgstr "Ø_ØØÙ ÙØÙÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2400
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2393
 msgid "C_alibrate..."
 msgstr "ØØÙÙØ..."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2428
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2421
 msgid "Color Management"
 msgstr "ØØØØØ ØÙØÙÙØÙ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2448
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2441
 msgid "_RGB profile:"
 msgstr "ÙØ_ØØ ØâØâØ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2449
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2442
 msgid "Select RGB Color Profile"
 msgstr "ØØØØ ÙØØØ ØÙÙØÙ ØâØâØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2450
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2443
 msgid "_CMYK profile:"
 msgstr "ÙØØØ _ØÙâØâØ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2451
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2444
 msgid "Select CMYK Color Profile"
 msgstr "ØØØØ ÙØØØ ØÙÙØÙ ØÙâØâØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2452
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2445
 msgid "_Monitor profile:"
 msgstr "ÙØØØ ØÙ_ØØØØ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2453
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2446
 msgid "Select Monitor Color Profile"
 msgstr "ØØØØ ÙØØØ ØÙÙØÙ ØÙØØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2454
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2447
 msgid "_Print simulation profile:"
 msgstr "ÙØØØ ÙØØÙØØ ØÙ_ØØØ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2455
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2448
 msgid "Select Printer Color Profile"
 msgstr "ØØØØ ÙØØØ ØÙÙØÙ ØÙØØØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2466
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2459
 msgid "_Mode of operation:"
 msgstr "_ØÙØ ØÙØÙÙ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2496
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2489
 msgid "_Try to use the system monitor profile"
 msgstr "_ØØØ ØØØØØØÙ ÙØØØ ØØØØ ØÙÙØØÙ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2506
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2499
 msgid "_Display rendering intent:"
 msgstr "ØÙØÙØ ØÙØÙÙØÙ ØÙÙ ØÙ_ØØØØ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2515
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2508
 msgid "_Softproof rendering intent:"
 msgstr "ØÙØÙØ ØÙØÙÙØÙ ÙÙ Ù_ØØÙØØ ØÙØØØØØ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2528
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2521
 msgid "Mark out of gamut colors"
 msgstr ""
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2533
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2526
 msgid "Select Warning Color"
 msgstr "ØØØØ ÙÙÙ ØÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2546
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2539
 msgid "File Open behaviour:"
 msgstr "ØÙÙÙ ÙØØ ØÙÙÙÙØØ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2558
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2551
 msgid "Input Devices"
 msgstr "ØØÙØØ ØÙØØØØÙ"
 
 #. Extended Input Devices
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2568
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2561
 msgid "Extended Input Devices"
 msgstr "ØØÙØØ ØØØØÙ ÙÙØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2572
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2565
 msgid "Configure E_xtended Input Devices..."
 msgstr "ØØØØ ØØÙØØ ØÙØØØØÙ ØÙ_ÙÙØØØ..."
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2579
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2572
 msgid "_Save input device settings on exit"
 msgstr "Ø_ØÙØ ØØØØØØØ ØÙØØ ØÙØØØØÙ ØÙØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2583
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2576
 msgid "Save Input Device Settings _Now"
 msgstr "ØØÙØ ØØØØØØØ ØÙØØ ØÙØØØØÙ ØÙ_ØÙ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2590
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2583
 msgid "_Reset Saved Input Device Settings to Default Values"
 msgstr "ØÙÙØ ØØØØØØØ ØÙØØ ØÙØØÙ ØÙÙØÙÙØØ ØÙÙ ØÙÙÙÙ ØÙÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2605
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2598
 msgid "Additional Input Controllers"
 msgstr "ÙØØÙÙØØ ØØØØÙ ØØØÙÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2608
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2601
 msgid "Input Controllers"
 msgstr "ÙØØÙÙØØ ØÙØØØØÙ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2624
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2617
 msgid "Window Management"
 msgstr "ØØØØØ ØÙÙÙØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2633
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2626
 msgid "Window Manager Hints"
 msgstr "ØÙÙÙØØØ ÙØÙØ ØÙÙÙØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2639
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2632
 msgid "Hint for _docks and toolbox:"
 msgstr "ØÙÙÙØØ ØÙØØØÙØ Ù _ØÙØÙÙ ØÙØØÙØØ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2642
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2635
 msgid "Focus"
 msgstr "ØÙØØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2646
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2639
 msgid "Activate the _focused image"
 msgstr "ÙØÙØ ØÙØÙØØ ØÙØÙ ÙÙ ØÙ_ØØØØ"
 
 #. Window Positions
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2650
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2643
 msgid "Window Positions"
 msgstr "ÙÙØØØ ØÙÙÙØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2653
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2646
 msgid "_Save window positions on exit"
 msgstr "Ø_ØÙØ ÙÙØØØ ØÙÙÙØÙØ ØÙØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2657
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2650
 msgid "Save Window Positions _Now"
 msgstr "ØØÙØ ÙÙØØØ ØÙÙÙØÙØ ØÙØ_Ù"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2664
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2657
 msgid "_Reset Saved Window Positions to Default Values"
 msgstr "ØÙÙØ ÙÙØØØ ØÙÙÙØÙØ ØÙÙØÙÙØØ ØÙÙ ØÙÙÙÙ ØÙÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2679
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2672
 msgid "Folders"
 msgstr "ØÙÙØÙØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2699
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2692
 msgid "Temporary folder:"
 msgstr "ØÙÙØÙØ ØÙÙØÙØ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2700
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2693
 msgid "Select Folder for Temporary Files"
 msgstr "ØØØØ ÙØÙØØ ÙÙÙÙÙØØ ØÙÙØÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2704
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2697
 msgid "Swap folder:"
 msgstr "ÙØÙØ ØÙØØØÙÙ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2705
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2698
 msgid "Select Swap Folder"
 msgstr "ØØØØ ÙØÙØ ØÙØØØÙÙ:"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2740
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2733
 msgid "Brush Folders"
 msgstr "ÙØÙØØØ ØÙÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2742
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2735
 msgid "Select Brush Folders"
 msgstr "ØØØØ ÙØÙØØØ ØÙÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2744
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2737
 msgid "Dynamics Folders"
 msgstr "ÙØÙØØØ ØÙØØÙÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2746
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2739
 msgid "Select Dynamics Folders"
 msgstr "ØØØØ ÙØÙØØØ ØÙØØÙÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2748
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2741
 msgid "Pattern Folders"
 msgstr "ÙØÙØØØ ØÙØÙÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2750
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2743
 msgid "Select Pattern Folders"
 msgstr "ØØØØ ÙØÙØØØ ØÙØÙÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2752
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2745
 msgid "Palette Folders"
 msgstr "ÙØÙØØØ ØÙÙØØ ØÙØÙÙØÙ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2754
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2747
 msgid "Select Palette Folders"
 msgstr "ØØØØ ÙØÙØØØ ØÙÙØØ ØÙØÙÙØÙ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2756
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2749
 msgid "Gradient Folders"
 msgstr "ÙØÙØØØ ØÙØØØØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2758
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2751
 msgid "Select Gradient Folders"
 msgstr "ØØØØ ÙØÙØØØ ØÙØØØØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2760
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2753
 msgid "Font Folders"
 msgstr "ÙØÙØØØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2762
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2755
 msgid "Select Font Folders"
 msgstr "ØØØØ ÙØÙØØØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2764
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2757
 msgid "Tool Preset Folders"
 msgstr "ÙØÙØ ÙØÙÙØØØ ØÙØÙØØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2766
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2759
 msgid "Select Tool Preset Folders"
 msgstr "ØØØØ ÙØÙØ ÙØÙÙØØØ ØÙØÙØØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2768
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2761
 msgid "Plug-In Folders"
 msgstr "ÙØÙØØØ ØÙÙÙØÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2770
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2763
 msgid "Select Plug-In Folders"
 msgstr "ØØØØ ÙØÙØØØ ØÙÙÙØÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2772
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2765
 msgid "Scripts"
 msgstr "ÙØØÙØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2772
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2765
 msgid "Script-Fu Folders"
 msgstr "ÙØÙØØØ ØÙÙØØÙØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2774
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2767
 msgid "Select Script-Fu Folders"
 msgstr "ØØØØ ÙØÙØØØ ØÙÙØØÙØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2776
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2769
 msgid "Module Folders"
 msgstr "ÙØÙØØØ ØÙÙØØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2778
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2771
 msgid "Select Module Folders"
 msgstr "ØØØØ ÙØÙØØØ ØÙÙØØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2780
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2773
 msgid "Interpreters"
 msgstr "ØÙÙÙØÙØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2780
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2773
 msgid "Interpreter Folders"
 msgstr "ÙØÙØØØ ØÙÙÙØÙØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2782
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2775
 msgid "Select Interpreter Folders"
 msgstr "ØØØØ ÙØÙØØØ ØÙÙÙØÙØØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2784
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2777
 msgid "Environment Folders"
 msgstr "ÙØÙØØØ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2786
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2779
 msgid "Select Environment Folders"
 msgstr "ØØØØ ÙØÙØØØ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2788
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2781
 msgid "Themes"
 msgstr "ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2788
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2781
 msgid "Theme Folders"
 msgstr "ÙØÙØØØ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2790
+#: ../app/dialogs/preferences-dialog.c:2783
 msgid "Select Theme Folders"
 msgstr "ØØØØ ÙØÙØØØ ØÙØÙØØ"
 
@@ -10629,27 +10649,27 @@ msgstr "ØØÙÙ ØÙÙÙØØ ØÙØØÙØ"
 msgid "Navigate the image display"
 msgstr "ØØÙÙØ ØØØ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:742
-#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:1320 ../app/widgets/gimptoolbox.c:257
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:746
+#: ../app/display/gimpdisplayshell.c:1325 ../app/widgets/gimptoolbox.c:257
 msgid "Drop image files here to open them"
 msgstr "ØÙÙ ÙÙÙØØ ØÙØÙØ ÙÙØ ÙÙØØÙØ"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:153
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:223
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:155
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:228
 #, c-format
 msgid "Close %s"
 msgstr "ØØÙÙ %s"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:164
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:166
 msgid "Close _without Saving"
 msgstr "ØØÙÙ _ØÙÙ ØÙØ"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:231
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:236
 #, c-format
 msgid "Save the changes to image '%s' before closing?"
 msgstr "ØØØÙØ ØÙØØÙÙØØØ ØÙÙ ØÙØÙØØ '%s' ÙØÙ ØÙØØÙØÙØ"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:254
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:269
 #, c-format
 msgid "If you don't save the image, changes from the last hour will be lost."
 msgid_plural ""
@@ -10661,7 +10681,7 @@ msgstr[3] "ØØØ ÙÙ ØØÙØ ØÙØÙØØØ ÙØÙ ØÙØØÙÙØØØ ÙÙ Ø
 msgstr[4] "ØØØ ÙÙ ØØÙØ ØÙØÙØØØ ÙØÙ ØÙØØÙÙØØØ ÙÙ ØØØ %Id ØØØØ ØØÙÙØ"
 msgstr[5] "ØØØ ÙÙ ØØÙØ ØÙØÙØØØ ÙØÙ ØÙØØÙÙØØØ ÙÙ ØØØ %Id ØØØØ ØØÙÙØ"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:264
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:280
 #, c-format
 msgid ""
 "If you don't save the image, changes from the last hour and %d minute will "
@@ -10676,7 +10696,7 @@ msgstr[3] "ØØØ ÙÙ ØØÙØ ØÙØÙØØØ ÙØÙ ØÙØØÙÙØØØ ÙÙ Ø
 msgstr[4] "ØØØ ÙÙ ØØÙØ ØÙØÙØØØ ÙØÙ ØÙØØÙÙØØØ ÙÙ ØØØ ØØØØ Ù %Id ØÙÙÙØ ØØÙÙØ"
 msgstr[5] "ØØØ ÙÙ ØØÙØ ØÙØÙØØØ ÙØÙ ØÙØØÙÙØØØ ÙÙ ØØØ ØØØØ Ù %Id ØÙÙÙØ ØØÙÙØ"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:275
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:292
 #, c-format
 msgid "If you don't save the image, changes from the last minute will be lost."
 msgid_plural ""
@@ -10688,31 +10708,36 @@ msgstr[3] "ØØØ ÙÙ ØØÙØ ØÙØÙØØØ ÙØÙ ØÙØØÙÙØØØ ÙÙ Ø
 msgstr[4] "ØØØ ÙÙ ØØÙØ ØÙØÙØØØ ÙØÙ ØÙØØÙÙØØØ ÙÙ ØØØ %Id ØÙÙÙØ ØØÙÙØ"
 msgstr[5] "ØØØ ÙÙ ØØÙØ ØÙØÙØØØ ÙØÙ ØÙØØÙÙØØØ ÙÙ ØØØ %Id ØÙÙÙØ ØØÙÙØ"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:231
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:631
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:688
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-close.c:304
+#, c-format
+msgid "The image has been exported to '%s'."
+msgstr "ØÙØÙØØ ØÙØÙØØ ØÙÙ '%s'."
+
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:241
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:641
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:698
 msgid "Drop New Layer"
 msgstr "ØÙÙØ ØØÙØ ØØÙØØ"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:274
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:284
 msgid "Drop New Path"
 msgstr "ØÙÙØ ÙØØØØ ØØÙØØ"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:346
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:445 ../app/tools/gimpblendtool.c:166
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:356
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:455 ../app/tools/gimpblendtool.c:166
 #: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:137 ../app/tools/gimpimagemaptool.c:289
 msgid "Cannot modify the pixels of layer groups."
 msgstr "ØØØÙØ ØØØÙÙ ØÙØÙØØ ÙØÙÙØØØ ØÙØØÙØØ."
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:354
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:453 ../app/tools/gimpblendtool.c:173
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:364
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:463 ../app/tools/gimpblendtool.c:173
 #: ../app/tools/gimpbucketfilltool.c:144 ../app/tools/gimpcroptool.c:325
 #: ../app/tools/gimpimagemaptool.c:296 ../app/tools/gimppainttool.c:266
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:244 ../app/tools/gimptransformtool.c:1064
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:262 ../app/tools/gimptransformtool.c:1220
 msgid "The active layer's pixels are locked."
 msgstr "ØÙØÙØØ ØÙØØÙØ ØÙÙØØØ ÙÙØØØ"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:373
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:383
 #: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:241
 #: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:329
 #, fuzzy
@@ -10720,7 +10745,7 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Drop pattern to layer"
 msgstr "ØÙÙØ ØØÙØ ØØÙØØ"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:374
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:384
 #: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:265
 #: ../app/widgets/gimpdrawabletreeview.c:330
 #, fuzzy
@@ -10728,13 +10753,13 @@ msgctxt "undo-type"
 msgid "Drop color to layer"
 msgstr "ØÙÙØ ØÙØØÙØØ"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:531
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:541
 #: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:725
 msgid "Drop layers"
 msgstr "ØÙÙØ ØÙØØÙØØ"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:664
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:680
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:674
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-dnd.c:690
 #: ../app/widgets/gimplayertreeview.c:802 ../app/widgets/gimptoolbox-dnd.c:266
 msgid "Dropped Buffer"
 msgstr "ØÙØØØØ ØÙÙÙÙÙØ"
@@ -10777,38 +10802,26 @@ msgstr "ÙØØØ ØÙØÙØÙØ:"
 msgid "Zoom:"
 msgstr "ØÙØÙØÙØ:"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:305
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:286
 msgid "(modified)"
 msgstr "(ÙØØÙ)"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:310
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:291
 msgid "(clean)"
 msgstr "(ÙØÙÙ)"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:361
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:374
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:342
+#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:355
 #: ../app/widgets/gimpactiongroup.c:861
 msgid "(none)"
 msgstr "(ØØÙÙ)"
 
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:503
-msgid " (exported)"
-msgstr " (ØÙØÙØØ)"
-
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:505
-msgid " (overwritten)"
-msgstr " (ØÙÙØØ)"
-
-#: ../app/display/gimpdisplayshell-title.c:511
-msgid " (imported)"
-msgstr " (ØØØÙØØØ)"
-
 #: ../app/display/gimpstatusbar.c:356
 #, c-format
 msgid "Cancel <i>%s</i>"
 msgstr "ØÙØÙ <i>%s</i>"
 
-#: ../app/file/file-open.c:138 ../app/file/file-save.c:114
+#: ../app/file/file-open.c:138 ../app/file/file-save.c:117
 msgid "Not a regular file"
 msgstr "ÙÙØ ÙÙÙØ ØØØÙØ"
 
@@ -10822,16 +10835,16 @@ msgstr "ØØØØØ ØÙÙÙØÙØ %s ØØØÙØ ÙØØØ (SUCCESS) ÙÙÙ ÙÙ 
 msgid "%s plug-In could not open image"
 msgstr "ÙÙ ØØØØØ ØÙÙÙØÙØ %s ÙØØ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/file/file-open.c:567
+#: ../app/file/file-open.c:571
 msgid "Image doesn't contain any layers"
 msgstr "ÙØ ØØØÙÙ ØÙØÙØØ ØÙ ØØÙØØ"
 
-#: ../app/file/file-open.c:620
+#: ../app/file/file-open.c:624
 #, c-format
 msgid "Opening '%s' failed: %s"
 msgstr "ÙØÙ ÙØØ '%s'â: %s"
 
-#: ../app/file/file-open.c:727
+#: ../app/file/file-open.c:735
 msgid ""
 "Color management has been disabled. It can be enabled again in the "
 "Preferences dialog."
@@ -10841,7 +10854,7 @@ msgstr "ØÙØÙÙÙØ ØØØØØ ØÙØÙÙØÙ. ÙÙÙÙ ØÙØÙÙÙØ ÙÙ 
 msgid "Unknown file type"
 msgstr "ÙÙØ ÙÙÙ ØÙØ ÙØØÙÙ"
 
-#: ../app/file/file-save.c:210
+#: ../app/file/file-save.c:223
 #, c-format
 msgid "%s plug-in could not save image"
 msgstr "ÙÙ ØØØØØ ØÙÙÙØÙØ %s ØÙØ ØÙØÙØØ"
@@ -10911,14 +10924,6 @@ msgstr "ÙÙÙÙØØ ÙØ ØÙØÙÙØ"
 msgid "Indexed"
 msgstr "ÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/gegl/gimpcurvesconfig.c:449
-msgid "not a GIMP Curves file"
-msgstr "ÙÙØ ÙÙÙ ÙÙØÙÙØØ ØÙØ"
-
-#: ../app/gegl/gimpcurvesconfig.c:464 ../app/gegl/gimplevelsconfig.c:786
-msgid "parse error"
-msgstr "ØØØ ØØÙÙÙ"
-
 #: ../app/gegl/gimp-gegl-enums.c:24
 msgctxt "cage-mode"
 msgid "Create or adjust the cage"
@@ -10929,25 +10934,34 @@ msgctxt "cage-mode"
 msgid "Deform the cage to deform the image"
 msgstr "ØÙÙÙ ØÙÙÙØ ÙØØÙÙÙ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/gegl/gimplevelsconfig.c:739
+#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:449
+msgid "not a GIMP Curves file"
+msgstr "ÙÙØ ÙÙÙ ÙÙØÙÙØØ ØÙØ"
+
+#: ../app/operations/gimpcurvesconfig.c:464
+#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:786
+msgid "parse error"
+msgstr "ØØØ ØØÙÙÙ"
+
+#: ../app/operations/gimplevelsconfig.c:739
 msgid "not a GIMP Levels file"
 msgstr "ÙÙØ ÙÙÙ ÙØØÙÙØØ ØÙØ"
 
-#: ../app/gegl/gimpoperationcagecoefcalc.c:68
+#: ../app/operations/gimpoperationcagecoefcalc.c:68
 msgid "Compute a set of coefficient buffer for the GIMP cage tool"
 msgstr ""
 
-#: ../app/gegl/gimpoperationcagetransform.c:106
+#: ../app/operations/gimpoperationcagetransform.c:106
 msgid ""
 "Convert a set of coefficient buffer to a coordinate buffer for the GIMP cage "
 "tool"
 msgstr ""
 
-#: ../app/gegl/gimpoperationcagetransform.c:128
+#: ../app/operations/gimpoperationcagetransform.c:128
 msgid "Fill with plain color"
 msgstr "ØÙÙØ ØÙÙÙ ØØØØ"
 
-#: ../app/gegl/gimpoperationcagetransform.c:129
+#: ../app/operations/gimpoperationcagetransform.c:129
 #: ../app/tools/gimpcageoptions.c:144
 msgid "Fill the original position of the cage with a plain color"
 msgstr ""
@@ -10973,19 +10987,19 @@ msgstr "ÙØ ÙØØ ÙØØØØ ÙÙØØØØØØÙ ÙØ ÙØÙ ØÙØØØØ."
 msgid "No paint dynamics available for use with this tool."
 msgstr "ÙØ ØØÙÙØØ ÙØÙÙØØ ÙÙØØØØØØÙ ÙØ ÙØÙ ØÙØØØØ."
 
-#: ../app/paint/gimpclone.c:83 ../app/tools/gimpclonetool.c:61
+#: ../app/paint/gimpclone.c:81 ../app/tools/gimpclonetool.c:61
 msgid "Clone"
 msgstr "ØØØÙØØ"
 
-#: ../app/paint/gimpclone.c:124
+#: ../app/paint/gimpclone.c:122
 msgid "No patterns available for use with this tool."
 msgstr "ÙØ ØÙÙØØ ÙØÙÙØØ ÙÙØØØØØØÙ ÙØ ÙØÙ ØÙØØØØ."
 
-#: ../app/paint/gimpconvolve.c:78
+#: ../app/paint/gimpconvolve.c:77
 msgid "Convolve"
 msgstr "ØØØÙÙ"
 
-#: ../app/paint/gimpdodgeburn.c:66
+#: ../app/paint/gimpdodgeburn.c:65
 msgid "Dodge/Burn"
 msgstr "ØÙÙÙÙ\\ØØÙ"
 
@@ -10993,11 +11007,11 @@ msgstr "ØÙÙÙÙ\\ØØÙ"
 msgid "Eraser"
 msgstr "ÙÙØØØ"
 
-#: ../app/paint/gimpheal.c:102 ../app/tools/gimphealtool.c:53
+#: ../app/paint/gimpheal.c:100 ../app/tools/gimphealtool.c:53
 msgid "Heal"
 msgstr "ØØÙØØ"
 
-#: ../app/paint/gimpheal.c:141
+#: ../app/paint/gimpheal.c:139
 msgid "Healing does not operate on indexed layers."
 msgstr "ØÙØØÙØØ ÙØ ÙØÙÙ ØÙÙ ØÙØØÙØØ ØÙÙØØØÙØ."
 
@@ -11021,7 +11035,7 @@ msgstr "ØØÙÙØ ÙÙØØ ØÙØØØ"
 msgid "Paintbrush"
 msgstr "ÙØØØØ ØÙÙÙÙ"
 
-#: ../app/paint/gimppaintcore.c:135
+#: ../app/paint/gimppaintcore.c:137
 msgid "Paint"
 msgstr "ÙÙÙÙ"
 
@@ -11248,7 +11262,7 @@ msgid ""
 msgstr ""
 
 #: ../app/pdb/gimppdbcontext.c:89
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:80
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:82
 #: ../app/tools/gimpselectionoptions.c:79
 msgid "Smooth edges"
 msgstr "ØÙØÙ ÙØØÙØ"
@@ -11417,9 +11431,9 @@ msgid "Image '%s' (%d) is of type '%s', but an image of type '%s' is expected"
 msgstr "ØÙØÙØØ '%s' â(%Id) ÙÙØÙØ '%s'Ø ÙÙÙ ØÙÙÙØØ ØÙØØ ÙÙØÙØ '%s'"
 
 #: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:621
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Image '%s' (%d) must not be of type '%s'"
-msgstr "ØÙØÙØØ '%s' â(%Id) ÙÙØÙØ '%s' ØØÙÙØÙ"
+msgstr "ØÙØÙØØ '%s' â(%Id) ÙØØ ØÙØ ÙÙÙÙ ÙÙØÙØ '%s'"
 
 #: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:641
 #, fuzzy, c-format
@@ -11429,9 +11443,9 @@ msgid ""
 msgstr "ØÙØÙØØ '%s' â(%Id) ÙÙØÙØ '%s'Ø ÙÙÙ ØÙÙÙØØ ØÙØØ ÙÙØÙØ '%s'"
 
 #: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:664
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Image '%s' (%d) must not be of precision '%s'"
-msgstr "ØÙØÙØØ '%s' â(%Id) ÙÙØÙØ '%s' ØØÙÙØÙ"
+msgstr "ØÙØÙØØ '%s' â(%Id) ÙØØ ØÙ ØÙÙÙ ØØÙØ '%s'"
 
 #: ../app/pdb/gimppdb-utils.c:692
 #, c-format
@@ -11499,7 +11513,7 @@ msgid ""
 "%s). This value is out of range."
 msgstr ""
 
-#: ../app/pdb/image-cmds.c:2445
+#: ../app/pdb/image-cmds.c:2450
 msgid ""
 "Image resolution is out of bounds, using the default resolution instead."
 msgstr "ÙÙÙØ ØÙØÙØØ ØØÙØ ØÙØØØ ØØØØØØÙ ØÙÙÙÙØ ØÙÙØØØÙ ØØÙØ ÙÙÙ."
@@ -11509,7 +11523,7 @@ msgstr "ÙÙÙØ ØÙØÙØØ ØØÙØ ØÙØØØ ØØØØØØÙ ØÙÙÙÙØ Ø
 msgid "Free Select"
 msgstr "ØØØÙØ ØØ"
 
-#: ../app/pdb/layer-cmds.c:488 ../app/pdb/layer-cmds.c:526
+#: ../app/pdb/layer-cmds.c:527 ../app/pdb/layer-cmds.c:565
 msgid "Move Layer"
 msgstr "ØÙÙÙ ØÙØØÙØ"
 
@@ -11531,7 +11545,7 @@ msgstr "ØØØØØÙØØ ÙØØÙØ"
 #: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:260
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Semi-Flatten"
-msgstr ""
+msgstr "ØØÙ ØØØÙØ"
 
 #: ../app/pdb/plug-in-compat-cmds.c:301
 msgctxt "undo-type"
@@ -11641,9 +11655,9 @@ msgstr "ÙÙØÙØØØ ØÙÙÙØÙØ"
 msgid "Plug-In Environment"
 msgstr "ØÙØØ ØÙÙÙØÙØ"
 
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:171
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:221
-#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:319
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:169
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:222
+#: ../app/plug-in/gimppluginmanager-call.c:320
 #, c-format
 msgid "Failed to run plug-in \"%s\""
 msgstr "ÙØÙ ØØØÙÙ ØÙÙÙØÙØ \"%s\""
@@ -12124,27 +12138,27 @@ msgctxt "command"
 msgid "Select by Color"
 msgstr "ØØÙØ ØØÙÙÙÙ"
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:151 ../app/tools/gimpcagetool.c:1191
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:152 ../app/tools/gimpcagetool.c:1192
 msgid "Cage Transform"
 msgstr "ØØÙÙÙ ØÙÙÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:152
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:153
 msgid "Cage Transform: Deform a selection with a cage"
 msgstr "ØØÙÙÙ ØÙÙÙØ: ØÙÙÙ ØÙØØØÙØ ØØØØØØØÙ ÙÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:153
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:154
 msgid "_Cage Transform"
 msgstr "ØØÙÙÙ ØÙ_ÙÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:350
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:351
 msgid "Press ENTER to commit the transform"
 msgstr "ØØØØ ENTER ÙØÙÙÙØ ØÙØØÙÙÙ"
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1094
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1095
 msgid "Computing Cage Coefficients"
 msgstr "ÙØØÙØ ÙÙØØÙÙÙØØ ØÙÙÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1242
+#: ../app/tools/gimpcagetool.c:1243
 msgid "Cage transform"
 msgstr "ØØÙÙÙ ØÙÙÙØ"
 
@@ -12212,7 +12226,7 @@ msgstr "ØÙØØÙ ØÙØÙÙØÙ ÙØÙÙ ÙÙØ ØÙÙ ØØÙØØ ØÙÙØÙ 
 msgid "Select Range to Adjust"
 msgstr "ØØØØ ÙØÙ ÙØØØÙ"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:240 ../app/tools/gimplevelstool.c:160
+#: ../app/tools/gimpcolorbalancetool.c:240 ../app/tools/gimplevelstool.c:161
 msgid "Adjust Color Levels"
 msgstr "ØØØØ ÙØØÙÙØØ ØÙØÙÙØÙ"
 
@@ -12305,7 +12319,7 @@ msgstr "ØÙØ_ØØØØ:"
 msgid "Colorize Color"
 msgstr "ÙÙÙ ØÙØÙÙÙÙ"
 
-#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:280 ../app/widgets/gimppropwidgets.c:1528
+#: ../app/tools/gimpcolorizetool.c:280 ../app/widgets/gimppropwidgets.c:1602
 msgid "Pick color from image"
 msgstr "ØØØØØÙ ÙÙÙØ ÙÙ ØÙØÙØØ"
 
@@ -12520,11 +12534,11 @@ msgstr "ØÙÙØ ÙØØØÙØ ÙÙØØ ØØÙÙ ØÙÙ ÙÙ ØÙÙÙÙØØ"
 msgid "Click to locate on curve (try Shift, Ctrl)"
 msgstr "ØÙÙØ ÙØØØÙØ ØÙÙÙØÙÙ (ØØØ Shift Ù Ctrl)"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:414 ../app/tools/gimplevelstool.c:320
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:414 ../app/tools/gimplevelstool.c:381
 msgid "Cha_nnel:"
 msgstr "ØÙÙ_ÙØØ:"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:440 ../app/tools/gimplevelstool.c:344
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:440 ../app/tools/gimplevelstool.c:405
 msgid "R_eset Channel"
 msgstr "_ØÙÙØ ØÙÙÙØØ"
 
@@ -12532,7 +12546,7 @@ msgstr "_ØÙÙØ ØÙÙÙØØ"
 msgid "Curve _type:"
 msgstr "ÙÙØ ØÙÙ_ÙØÙÙ:"
 
-#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:609 ../app/tools/gimplevelstool.c:679
+#: ../app/tools/gimpcurvestool.c:609 ../app/tools/gimplevelstool.c:744
 #, c-format
 msgid "Could not read header from '%s': %s"
 msgstr "ÙØ ÙÙÙÙ ÙØØØØ ØÙØØÙÙØØ ÙÙ '%s'â: %s"
@@ -12712,107 +12726,107 @@ msgctxt "undo-desc"
 msgid "Flip"
 msgstr "ØÙÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:86
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:88
 msgid "Select a single contiguous area"
 msgstr "ØØØ ÙÙØÙØ ÙØØØØ ÙØØÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:92
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:94
 msgid ""
 "Paint over areas to mark color values for inclusion or exclusion from "
 "selection"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:99
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:101
 msgid "Size of the brush used for refinements"
 msgstr "ØØÙ ØÙÙØØØØ ØÙÙØØØØÙ ÙÙØØØÙÙØØ"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:105
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:107
 msgid ""
 "Smaller values give a more accurate selection border but may introduce holes "
 "in the selection"
 msgstr "ØÙÙÙÙ ØÙØØÙØØ ØØØÙ ØØÙØ ØØØÙØ ØØÙ ÙÙÙ ÙØ ØØØØ ØÙÙØØ ÙÙ ØÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:113
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:115
 msgid "Color of selection preview mask"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:125
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:127
 msgid "Sensitivity for brightness component"
 msgstr "ØØØØÙØ ÙÙÙÙ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:131
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:133
 msgid "Sensitivity for red/green component"
 msgstr "ØØØØÙØ ØÙÙÙÙ ØÙØØÙØ/ØÙØØØØ"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:137
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:139
 msgid "Sensitivity for yellow/blue component"
 msgstr "ØØØØÙØ ØÙÙÙÙ ØÙØØÙØ/ØÙØØØÙ"
 
 #. single / multiple objects
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:282
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:284
 msgid "Contiguous"
 msgstr "ÙØÙØÙ"
 
 #. foreground / background
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:287
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:289
 #, c-format
 msgid "Interactive refinement (%s)"
 msgstr "ØØØÙÙ ØÙØØÙÙ (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:291
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:293
 msgid "Mark background"
 msgstr "ØÙÙÙ ØÙØÙÙÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:292
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:294
 msgid "Mark foreground"
 msgstr "ØÙÙÙ ØÙÙÙØÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:308
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:310
 msgid "Small brush"
 msgstr "ÙØØØØ ØØÙØØ"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:316
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:318
 msgid "Large brush"
 msgstr "ÙØØØØ ÙØÙØØ"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:339
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:341
 msgid "Smoothing:"
 msgstr "ØÙØÙØÙÙ:"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:345
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:347
 msgid "Preview color:"
 msgstr "ÙØØÙÙØ ØÙÙÙÙ:"
 
 #. granularity
-#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:348
+#: ../app/tools/gimpforegroundselectoptions.c:350
 msgid "Color Sensitivity"
 msgstr "ØØØØÙÙØ ØÙÙÙÙ"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:144
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:146
 msgid "Foreground Select"
 msgstr "ØØØÙØ ØÙÙÙØÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:145
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:147
 msgid "Foreground Select Tool: Select a region containing foreground objects"
 msgstr "ØØØØ ØØØÙØ ØÙÙÙØÙØ: ØØØ ÙÙØÙØ ØØØÙÙ ÙØØÙ ÙÙØÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:146
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:148
 msgid "F_oreground Select"
 msgstr "ØØØÙØ ØÙ_ÙÙØÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:302
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:304
 msgid "Add more strokes or press Enter to accept the selection"
 msgstr "ØØÙ ØØØØØ ØØÙØØ ØÙ ØÙÙØ ØØØØÙ (Enter) ÙØÙØÙ ØÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:304
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:306
 msgid "Mark foreground by painting on the object to extract"
 msgstr "ØÙÙ ØÙØÙÙÙØ ØØÙØØÙ ØÙÙ ØÙÙØØÙ ØÙØÙ ØÙÙØØØØØ"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:309
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:311
 msgid "Roughly outline the object to extract"
 msgstr "ØØØ ØØÙÙ ØØÙ ØÙÙØØÙ ØÙØÙ ØÙÙØØØØØ"
 
-#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:751
+#: ../app/tools/gimpforegroundselecttool.c:753
 msgctxt "command"
 msgid "Foreground Select"
 msgstr "ØØØÙØ ØÙÙÙØÙØ"
@@ -12878,7 +12892,7 @@ msgstr "ØØØØ ØÙ.ØÙ.ØÙ.ØÙ: ØØØØØÙ ØÙÙÙØ ØÙ.ØÙ.ØÙ.Ø
 msgid "_GEGL Operation..."
 msgstr "ØÙÙÙØØ _ØÙ.ØÙ.ØÙ.ØÙ..."
 
-#: ../app/tools/gimpgegltool.c:319
+#: ../app/tools/gimpgegltool.c:326
 msgid "Select an operation from the list above"
 msgstr "ØØØÙ ÙÙ ØÙØÙÙÙØØ ÙÙ ØÙÙØØÙØ ØØÙØÙ"
 
@@ -13046,107 +13060,107 @@ msgstr "ØØØØ ØÙØØÙØ ØÙØØØØÙØ ÙÙØØØÙØ"
 msgid "Interactive boundary"
 msgstr "ØØ ØÙØØÙÙ"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:275
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:278
 msgid "Scissors"
 msgstr "ÙÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:276
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:279
 msgid "Scissors Select Tool: Select shapes using intelligent edge-fitting"
 msgstr "ØØØØ ØÙÙÙØ ÙÙØØØÙØ: ØØØ ØÙØØÙØÙ ØØØØØØØÙ ØØØØÙ ØÙÙ ÙÙØÙØÙ"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:277
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:280
 msgid "Intelligent _Scissors"
 msgstr "_ÙÙØ ØÙÙ"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:900 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:605
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:912 ../app/tools/gimpmeasuretool.c:605
 msgid "Click-Drag to move this point"
 msgstr "ØÙÙØ ÙØØØØ ÙÙÙÙ ÙØÙ ØÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:902 ../app/tools/gimpiscissorstool.c:967
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:914 ../app/tools/gimpiscissorstool.c:979
 #, c-format
 msgid "%s: disable auto-snap"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:919
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:931
 msgid "Click to close the curve"
 msgstr "ØÙÙØ ÙØØÙØÙ ØÙÙÙØÙÙ"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:925
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:937
 msgid "Click to add a point on this segment"
 msgstr "ØÙÙØ ÙØØØÙØ ÙÙØØ ØÙÙ ÙØÙ ØÙÙØØØ"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:939
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:951
 msgid "Click or press Enter to convert to a selection"
 msgstr "ØÙÙØ ØÙ ØØØØ ØØØØÙ (Enter) ÙÙØØÙÙÙÙØ ØÙÙ ØØØÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:949
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:961
 msgid "Press Enter to convert to a selection"
 msgstr "ØØØØ ØØØØÙ (Enter) ÙØØÙÙÙÙØ ØÙÙ ØØØÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:964
+#: ../app/tools/gimpiscissorstool.c:976
 msgid "Click or Click-Drag to add a point"
 msgstr "ØÙÙØ ØÙ ØÙÙØ ÙØØØØ ÙØØØÙØ ÙÙØØ"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:142
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:143
 msgid "Levels Tool: Adjust color levels"
 msgstr "ØØØØ ØÙÙØØÙÙØØ: ØØØØ ÙØØÙÙØØ ØÙØÙÙØÙ"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:143
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:144
 msgid "_Levels..."
 msgstr "ØÙÙ_ØØÙÙØØ..."
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:162
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:163
 msgid "Import Levels"
 msgstr "ØØØÙØØ ØÙÙØØÙÙØØ"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:163
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:164
 msgid "Export Levels"
 msgstr "ØØÙØ ØÙÙØØÙÙØØ"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:264
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:325
 msgid "Pick black point"
 msgstr "ØÙØÙØ ÙÙØØ ØÙØØØ"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:268
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:329
 msgid "Pick gray point"
 msgstr "ØÙØÙØ ÙÙØØ ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:272
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:333
 msgid "Pick white point"
 msgstr "ØÙØÙØ ÙÙØØ ØÙØØØ"
 
 #. Input levels frame
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:359
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:420
 msgid "Input Levels"
 msgstr "ÙØØÙÙØØ ØÙØØÙ"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:462
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:524
 msgid "Gamma"
 msgstr "ØØÙØ"
 
 #. Output levels frame
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:504
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:567
 msgid "Output Levels"
 msgstr "ÙØØÙÙØØ ØÙØØØ"
 
 #. all channels frame
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:581
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:646
 msgid "All Channels"
 msgstr "ÙÙ ØÙÙÙÙØØ"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:593 ../app/tools/gimpthresholdtool.c:239
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:658 ../app/tools/gimpthresholdtool.c:239
 msgid "_Auto"
 msgstr "_ØÙÙØØÙ"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:595
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:660
 msgid "Adjust levels automatically"
 msgstr "ØØØØ ØÙÙØØÙÙØØ ØÙÙØØÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:618
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:683
 msgid "Edit these Settings as Curves"
 msgstr "ØØØ ÙØÙ ØÙØØØØØØØ ÙÙÙØÙÙØØ"
 
-#: ../app/tools/gimplevelstool.c:752
+#: ../app/tools/gimplevelstool.c:817
 msgid "Use _old levels file format"
 msgstr "ØØØØØÙ ÙØÙ ÙÙÙØØ ØÙÙØØÙÙØØ ØÙ_ÙØÙÙ"
 
@@ -13464,7 +13478,7 @@ msgstr "ÙÙÙ ØÙØ_ÙÙØÙ..."
 
 #: ../app/tools/gimpposterizetool.c:94
 msgid "Posterize (Reduce Number of Colors)"
-msgstr "ÙÙÙ ØØØ ØÙØÙÙØÙ"
+msgstr "ØØÙØ ØØØ ØÙØÙÙØÙ"
 
 #: ../app/tools/gimpposterizetool.c:182
 msgid "Posterize _levels:"
@@ -13479,7 +13493,7 @@ msgid "Use all visible layers when shrinking the selection"
 msgstr "ØØØØØÙ ÙÙ ØÙØØÙØØ ØÙÙØØÙØ ØÙ ØÙÙÙØ ØÙØØØÙØ"
 
 #: ../app/tools/gimprectangleoptions.c:123
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:128
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:138
 msgid "Composition guides such as rule of thirds"
 msgstr ""
 
@@ -13641,7 +13655,7 @@ msgstr "ÙØØ _Ø:"
 msgid "Center _Y:"
 msgstr "ÙØØ _Ø:"
 
-#: ../app/tools/gimprotatetool.c:373
+#: ../app/tools/gimprotatetool.c:374
 #, c-format
 msgctxt "undo-type"
 msgid "Rotate by %-3.3g around (%g, %g)"
@@ -13681,39 +13695,39 @@ msgstr "ØÙØÙØÙÙ"
 msgid "Feather edges"
 msgstr "ÙØÙÙ ØÙØÙØÙ"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:250
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:255
 msgid "Click-Drag to replace the current selection"
 msgstr "ØÙÙØ ÙØØØØ ÙØØØÙÙ ØÙØØØÙØ ØÙØØÙÙ"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:258
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:263
 msgid "Click-Drag to create a new selection"
 msgstr "ØÙÙØ ÙØØØØ ÙØÙØØØ ØØØÙØ ØØÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:263
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:268
 msgid "Click-Drag to add to the current selection"
 msgstr "ØÙÙØ ÙØØØØ ÙÙØØØÙØ ØÙÙ ØÙØØØÙØ ØÙØØÙÙ"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:272
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:277
 msgid "Click-Drag to subtract from the current selection"
 msgstr "ØÙÙØ ÙØØØØ ÙÙØØØ ÙÙ ØÙØØØÙØ ØÙØØÙÙ"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:281
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:286
 msgid "Click-Drag to intersect with the current selection"
 msgstr "ØÙÙØ ÙØØØØ ÙÙØÙØØØ ÙØ ØÙØØØÙØ ØÙØØÙÙ"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:291
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:296
 msgid "Click-Drag to move the selection mask"
 msgstr "ØÙÙØ ÙØØØØ ÙÙÙÙ ÙØØØ ØÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:299
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:304
 msgid "Click-Drag to move the selected pixels"
 msgstr "ØÙÙØ ÙØØØØ ÙÙÙÙ ØÙØÙØÙØØ ØÙÙØØØØ"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:303
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:308
 msgid "Click-Drag to move a copy of the selected pixels"
 msgstr "ØÙÙØ ÙØØØØ ÙÙÙÙ ÙØØØ ÙÙ ØÙØÙØÙØØ ØÙÙØØØØ"
 
-#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:307
+#: ../app/tools/gimpselectiontool.c:312
 msgid "Click to anchor the floating selection"
 msgstr "ØÙÙØ ÙØØØ ØÙØØØÙØ ØÙØØ"
 
@@ -13884,13 +13898,13 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ÙÙÙÙÙ ØØØÙØ ØÙØØÙØ ØÙ ØÙØØØ ØØÙØ ÙØÙØ ØØØÙ ÙÙ ØØØØØ ÙØÙØ."
 
-#: ../app/tools/gimptexttool-editor.c:1172
+#: ../app/tools/gimptexttool-editor.c:1180
 msgid "GIMP Text Editor"
 msgstr "ÙØØØ ÙØÙØ ØÙØ"
 
 #: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:88
 msgid "Threshold Tool: Reduce image to two colors using a threshold"
-msgstr "ØØØØ ØÙØØØØ: ÙÙÙÙ ØÙØÙØØ ØÙÙ ÙÙÙÙÙ ØØØØØØØÙ ØØØØ"
+msgstr "ØØØØ ØÙØØØØ: ØØÙØ ØÙØÙØØ ØÙÙ ÙÙÙÙÙ ØØØØØØØÙ ØØØØ"
 
 #: ../app/tools/gimpthresholdtool.c:89
 msgid "_Threshold..."
@@ -13912,11 +13926,11 @@ msgstr "ØØÙØ ØØØØØØØ ØÙØØØØ"
 msgid "Automatically adjust to optimal binarization threshold"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimptool.c:978
+#: ../app/tools/gimptool.c:977
 msgid "Can't work on an empty image, add a layer first"
 msgstr "ÙØ ÙÙÙÙ ØÙØÙÙ ØÙÙ ØÙØØ ØØÙÙØØ ØØÙ ØØÙØ ØÙÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimp-tools.c:353
+#: ../app/tools/gimp-tools.c:357
 msgid ""
 "This tool has\n"
 "no options."
@@ -13924,97 +13938,122 @@ msgstr ""
 "ÙÙØ ÙÙØÙ ØÙØØØØ\n"
 "ØÙØØØØ."
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:100
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:110
 msgid "Direction of transformation"
 msgstr "ØØØØÙ ØÙØØÙÙÙ"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:106
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:116
 msgid "Interpolation method"
 msgstr "ØØÙÙØ ØÙØÙÙÙÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:112
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:122
 msgid "How to clip"
 msgstr "ØØÙÙØ ØÙØÙØÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:118
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:128
 msgid "Show a preview of the transformed image"
 msgstr "ØØØØ ÙØØÙÙØ ÙÙØÙØØ ØÙÙØÙÙÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:123
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:133
 msgid "Opacity of the preview image"
 msgstr "ØØØÙØ ØÙØÙØØ ØÙÙØÙÙÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:134
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:144
 msgid "Size of a grid cell for variable number of composition guides"
 msgstr ""
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:278
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:388
 msgid "Transform:"
 msgstr "ØÙØØÙÙÙ:"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:287
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:397
 #: ../app/widgets/gimpdynamicseditor.c:144
 #: ../app/widgets/gimpdynamicsoutputeditor.c:72
 msgid "Direction"
 msgstr "ØÙØØØØÙ"
 
 #. the interpolation menu
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:292
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:402
 msgid "Interpolation:"
 msgstr "ØÙØÙØØØ:"
 
 #. the clipping menu
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:301
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:411
 msgid "Clipping:"
 msgstr "ØÙØÙØÙØ:"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:311
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:421
 msgid "Image opacity"
 msgstr "ØØØØÙ ØÙØÙØØ"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:313
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:423
 msgid "Show image preview"
 msgstr "ØØØØ ÙØØÙÙØ ÙÙØÙØØ"
 
 #. the guides frame
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:319
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:429
 msgid "Guides"
 msgstr "ØÙØØÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:347
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:458
 #, c-format
 msgid "15 degrees (%s)"
 msgstr "15 ØØØØ (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:348
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:459
 msgid "Limit rotation steps to 15 degrees"
 msgstr "ØÙØØ ØØÙØØ ØÙØØÙÙØ ØÙÙ 15 ØØØØ"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:352
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:464
 #, c-format
 msgid "Keep aspect (%s)"
 msgstr "ØØÙÙ ØÙØØÙØ (%s)"
 
-#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:353
+#: ../app/tools/gimptransformoptions.c:465
 msgid "Keep the original aspect ratio"
 msgstr "ØØÙ ØÙÙ ÙØØØ ØÙØØØÙØØ ØÙØØÙÙØ"
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:210
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:223
 msgid "Transforming"
 msgstr "ØÙØØÙÙÙ"
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1063
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1219
 msgid "There is no layer to transform."
 msgstr "ÙØ ÙÙØØ ØØÙØ ÙØØÙÙÙÙØ."
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1076
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1232
 msgid "There is no path to transform."
 msgstr "ÙØ ÙÙØØ ÙØØØ ÙØØÙÙÙÙ."
 
-#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1077
+#: ../app/tools/gimptransformtool.c:1233
 msgid "The active path's strokes are locked."
 msgstr "ØÙØÙØØ ØÙÙØØØ ØÙÙØØ ÙÙØØØ."
 
+#: ../app/tools/gimpunifiedtransformtool.c:103
+msgid "Unified Transform"
+msgstr "ØÙØØÙÙÙ ØÙÙÙØØ"
+
+#: ../app/tools/gimpunifiedtransformtool.c:104
+msgid "Unified Transform Tool: Transform the layer, selection or path"
+msgstr "ØØØØ ØÙØØÙÙÙ ØÙÙÙØØ: ØÙÙÙ ØÙØØÙØ ØÙ ØÙØØØÙØ ØÙ ØÙÙØØØ"
+
+#: ../app/tools/gimpunifiedtransformtool.c:106
+msgid "_Unified Transform"
+msgstr "ØÙØØÙÙÙ ØÙÙÙ_ØØ"
+
+#: ../app/tools/gimpunifiedtransformtool.c:134
+msgid "Unified transform"
+msgstr "ØÙØØÙÙÙ ØÙÙÙØØ"
+
+#: ../app/tools/gimpunifiedtransformtool.c:596
+msgid "Transform Matrix"
+msgstr "ÙØÙÙÙØ ØÙØØÙÙÙ"
+
+#: ../app/tools/gimpunifiedtransformtool.c:1139
+msgctxt "undo-type"
+msgid "Unified Transform"
+msgstr "ØÙØØÙÙÙ ØÙÙÙØØ"
+
 #: ../app/tools/gimpvectoroptions.c:77
 msgid "Restrict editing to polygons"
 msgstr "ØÙØØ ØÙØØØÙØ ØÙÙ ØÙÙÙØÙÙØØØ"
@@ -14381,46 +14420,46 @@ msgstr "ØØ_ØØ:"
 msgid "RGBA (%0.3f, %0.3f, %0.3f, %0.3f)"
 msgstr "ØâØâØâØ (%I0.3fØ %I0.3fØ %I0.3fØ %I0.3f)"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:337
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:338
 #: ../app/widgets/gimpcontrollereditor.c:342
 msgid "Action"
 msgstr "ØØØØØ"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:366
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:367
 msgid "Shortcut"
 msgstr "ØØØØØØ"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:392
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:393
 msgid "Name"
 msgstr "ØÙØØÙ"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:632 ../app/widgets/gimpactionview.c:832
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:633 ../app/widgets/gimpactionview.c:841
 msgid "Changing shortcut failed."
 msgstr "ÙØÙ ØØÙÙØ ØÙØØØØØØ."
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:669
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:670
 msgid "Conflicting Shortcuts"
 msgstr "ØØØØØØØØ ÙØØØØØØ"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:675
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:676
 msgid "_Reassign shortcut"
 msgstr "ØØØ _ØØÙÙÙ ØÙØØØØØØ"
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:690
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:691
 #, c-format
 msgid "Shortcut \"%s\" is already taken by \"%s\" from the \"%s\" group."
 msgstr "ØÙØØØØØØ \"%s\" ÙØØÙØ ØØÙÙØÙ Ù \"%s\" ÙÙ ØÙÙØÙÙØØ \"%s\"."
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:694
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:695
 #, c-format
 msgid "Reassigning the shortcut will cause it to be removed from \"%s\"."
 msgstr "ØØØØØ ØØÙÙÙ ÙØØ ØÙØØØØØØ ØÙØØÙ ØÙÙ ÙØØÙ ÙÙ \"%s\"."
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:767
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:776
 msgid "Invalid shortcut."
 msgstr "ØØØØØØ ØÙØ ØØÙØ."
 
-#: ../app/widgets/gimpactionview.c:856
+#: ../app/widgets/gimpactionview.c:865
 msgid "Removing shortcut failed."
 msgstr "ÙØÙ ØØÙ ØÙØØØØØØ."
 
@@ -14448,7 +14487,7 @@ msgid "Percentage of width of brush"
 msgstr "ØÙÙØØØ ÙÙ ØØØ ØÙÙØØØØ"
 
 #: ../app/widgets/gimpbufferview.c:179 ../app/widgets/gimpbufferview.c:264
-#: ../app/widgets/gimpeditor.c:748
+#: ../app/widgets/gimpeditor.c:747
 msgid "(None)"
 msgstr "(ÙØ ØÙØ)"
 
@@ -14476,17 +14515,17 @@ msgstr "ØÙÙØØØØØ ØÙÙØØØ"
 msgid "Reset the selected filter to default values"
 msgstr "ØØØ ØÙÙØØØ ØÙÙØØØ ØÙÙ ØÙÙÙÙ ØÙÙØØØÙØ"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:496
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:503
 #, c-format
 msgid "Add '%s' to the list of active filters"
 msgstr "ØØÙ '%s' ØÙÙ ÙØØÙØ ØÙÙØØØØØ ØÙÙØØØ"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:533
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:540
 #, c-format
 msgid "Remove '%s' from the list of active filters"
 msgstr "ØØØÙ '%s' ÙÙ ÙØØÙØ ØÙÙØØØØØ ØÙÙØØØ"
 
-#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:564
+#: ../app/widgets/gimpcolordisplayeditor.c:571
 msgid "No filter selected"
 msgstr "ÙÙ ÙØØØ ØÙ ÙØØØ"
 
@@ -14566,11 +14605,11 @@ msgstr "ØÙØÙØ ØÙÙÙØØØ ÙÙØ ÙÙØ ÙØØØØØ ØÙÙØÙ."
 msgid "Palette"
 msgstr "ÙÙØ ØÙÙØÙ"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:592
+#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:596
 msgid "Smaller Previews"
 msgstr "ÙØØÙÙØØ ØØØØ"
 
-#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:597
+#: ../app/widgets/gimpcontainerpopup.c:601
 msgid "Larger Previews"
 msgstr "ÙØØÙÙØØ ØÙØØ"
 
@@ -14972,24 +15011,24 @@ msgstr "ØÙÙÙØÙØ: %IdØ %IdØ %Id"
 msgid "Background: %d, %d, %d"
 msgstr "ØÙØÙÙÙØ: %IdØ %IdØ %Id"
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:203
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:204
 msgid "The given filename does not have any known file extension."
 msgstr "ØØÙ ØÙÙÙÙ ØÙÙØØÙ ÙØ ÙØÙÙ ØÙ ØÙØØØØ."
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:221
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:222
 msgid "File Exists"
 msgstr "ØÙÙÙÙ ÙÙØÙØ"
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:226
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:227
 msgid "_Replace"
 msgstr "Ø_ØØØØÙ"
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:237
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:238
 #, c-format
 msgid "A file named '%s' already exists."
 msgstr "ÙÙØØ ÙØÙØ ÙÙÙ ØØÙØØÙ %s."
 
-#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:242
+#: ../app/widgets/gimpdnd-xds.c:243
 msgid "Do you want to replace it with the image you are saving?"
 msgstr "ÙÙ ØØÙØ ØØØØØØÙÙ ØØÙØÙØØ ØÙØÙ ØØÙØÙØØ"
 
@@ -16039,6 +16078,54 @@ msgstr "ØØØØÙ"
 msgid "fuzzy"
 msgstr "ØØØØÙ"
 
+#~ msgid ""
+#~ "Unable to open a test swap file.\n"
+#~ "\n"
+#~ "To avoid data loss, please check the location and permissions of the swap "
+#~ "directory defined in your Preferences (currently \"%s\")."
+#~ msgstr ""
+#~ "ØØØÙØ ÙØØ ÙÙÙ ØØØÙÙ ØØØØØØÙ.\n"
+#~ "\n"
+#~ "ÙØØÙØ ØÙØØ ØÙÙØÙÙÙØØØ ØØØØ ÙÙÙØ ÙØÙØØÙØØ ÙØÙØ ØÙØØØÙÙ ÙÙ ØÙØÙÙØØÙ (ØØÙÙØ "
+#~ "\"%s\")."
+
+#~ msgid "Configuration"
+#~ msgstr "ØÙØØØÙØØØ"
+
+#~ msgctxt "config-action"
+#~ msgid "Use _GEGL"
+#~ msgstr "ØØØØØÙ _ØÙ.ØÙ.ØÙ.ØÙ"
+
+#~ msgctxt "config-action"
+#~ msgid "If possible, use GEGL for image processing"
+#~ msgstr "ØØØ ØÙÙÙØ ØØØØØÙ ØÙ.ØÙ.ØÙ.ØÙ ÙÙØØÙØØ ØÙØÙØ"
+
+#~ msgctxt "view-action"
+#~ msgid "Use GEGL"
+#~ msgstr "ØØØØØÙ GEGL"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Unable to open swap file. GIMP has run out of memory and cannot use the "
+#~ "swap file. Some parts of your images may be corrupted. Try to save your "
+#~ "work using different filenames, restart GIMP and check the location of "
+#~ "the swap directory in your Preferences."
+#~ msgstr ""
+#~ "ØØØÙØ ÙØØ ÙÙÙ ØÙØØØÙÙ. ÙÙØØ ØÙØØÙØØ ÙÙØ ÙØØØÙØ ØÙØ ØØØØØØÙ ÙÙÙ ØÙØØØÙÙ. "
+#~ "ÙØØ ØØÙÙ ØØØ ØØØØØ ØÙØÙ. ØØØ ØÙØ ÙÙÙØ ÙØØØØÙØ ØØÙ ÙÙÙ ØØØ ØÙ ØØÙØ ØØØÙÙ "
+#~ "ØÙØ ÙØØÙÙ ÙÙ ÙÙØÙ ÙØÙØ ØÙØØØÙÙ ÙÙ ØÙØÙÙØØÙ."
+
+#~ msgid "Failed to resize swap file: %s"
+#~ msgstr "ÙØÙ ØØØÙÙ ÙÙÙ ØÙØØØÙÙ: %s"
+
+#~ msgid "Ask for confirmation before closing an image without saving."
+#~ msgstr "ØØÙØ ØÙØØÙÙØ ÙØÙ ØØÙØÙ ØÙØØ ØÙÙ ØÙØÙØ."
+
+#~ msgid "Saving Images"
+#~ msgstr "ØÙØ ØÙØÙØ"
+
+#~ msgid "Confirm closing of unsa_ved images"
+#~ msgstr "ØÙÙØ ØØÙØÙ ØÙØÙØ _ØÙØ ØÙÙØÙÙØØ"
+
 #~ msgid "Equalize does not operate on indexed layers."
 #~ msgstr "ØÙÙØØÙØØ ÙØ ØØÙÙ ØÙÙ ØÙØØÙØØ ØÙÙÙÙØØØ."
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]