[gnome-session] po/vi: imported from Damned Liescommit 87149e10edc25dc4485a0143d71bae175e9e7cb9
Author: Nguyán ThÃi Ngác Duy <pclouds gmail com>
Date:   Thu Aug 23 13:05:21 2012 +0700

    po/vi: imported from Damned Lies

 po/vi.po |  180 ++++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 94 insertions(+), 86 deletions(-)
---
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index f11f3aa..fd63470 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -8,10 +8,11 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gnome-session 2.25.90\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
 "session&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-08-29 14:42+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-23 19:05+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-07-17 02:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-23 13:05+0700\n"
 "Last-Translator: Nguyán ThÃi Ngác Duy <pclouds gmail com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN googlegroups com>\n"
+"Language: vi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -62,7 +63,7 @@ msgstr "KhÃng tÃn"
 msgid "No description"
 msgstr "KhÃng mà tá"
 
-#: ../capplet/main.c:35 ../gnome-session/main.c:281
+#: ../capplet/main.c:35 ../gnome-session/main.c:294
 msgid "Version of this application"
 msgstr "PhiÃn bán cáa áng dáng"
 
@@ -82,9 +83,9 @@ msgstr "GNOME"
 msgid "This session logs you into GNOME"
 msgstr "PhiÃn cháy nÃy sá ÄÄng nháp bán vÃo GNOME"
 
-#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:1
-msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
-msgstr "<b>VÃi chÆÆng trÃnh ván Äang hoát Äáng:</b>"
+#: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:1 ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:643
+msgid "Some programs are still running:"
+msgstr "VÃi chÆÆng trÃnh ván Äang cháy:"
 
 #: ../data/gsm-inhibit-dialog.ui.h:2 ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:640
 msgid ""
@@ -95,48 +96,50 @@ msgstr ""
 "mát dá liáu."
 
 #: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:1
-msgid "Choose what applications to start when you log in"
-msgstr "HÃy chán nháng áng dáng nÃo cán khái cháy khi bán ÄÄng nháp"
-
-#: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:2
 msgid "Startup Applications"
 msgstr "áng dáng Khái cháy"
 
+#: ../data/session-properties.desktop.in.in.h:2
+msgid "Choose what applications to start when you log in"
+msgstr "HÃy chán nháng áng dáng nÃo cán khái cháy khi bán ÄÄng nháp"
+
 #: ../data/session-properties.ui.h:1
 msgid "Additional startup _programs:"
 msgstr "_ChÆÆng trÃnh khái Äáng thÃm:"
 
 #: ../data/session-properties.ui.h:2
-msgid "Browseâ"
-msgstr "Duyátâ"
+msgid "Startup Programs"
+msgstr "ChÆÆng trÃnh khái Äáng"
 
 #: ../data/session-properties.ui.h:3
-msgid "Co_mmand:"
-msgstr "Lá_nh:"
+msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
+msgstr "_Tá Äáng nhá cÃc áng dáng Äang cháy khi ÄÄng xuát"
 
 #: ../data/session-properties.ui.h:4
-msgid "Comm_ent:"
-msgstr "C_hà thÃch:"
+#, fuzzy
+#| msgid "_Remember Currently Running Application"
+msgid "_Remember Currently Running Applications"
+msgstr "_Nhá áng dáng Äang cháy"
 
 #: ../data/session-properties.ui.h:5
 msgid "Options"
 msgstr "TÃy chán"
 
 #: ../data/session-properties.ui.h:6
-msgid "Startup Programs"
-msgstr "ChÆÆng trÃnh khái Äáng"
+msgid "Browseâ"
+msgstr "Duyátâ"
 
 #: ../data/session-properties.ui.h:7
-msgid "_Automatically remember running applications when logging out"
-msgstr "_Tá Äáng nhá cÃc áng dáng Äang cháy khi ÄÄng xuát"
+msgid "Comm_ent:"
+msgstr "C_hà thÃch:"
 
 #: ../data/session-properties.ui.h:8
-msgid "_Name:"
-msgstr "_TÃn:"
+msgid "Co_mmand:"
+msgstr "Lá_nh:"
 
 #: ../data/session-properties.ui.h:9
-msgid "_Remember Currently Running Application"
-msgstr "_Nhá áng dáng Äang cháy"
+msgid "_Name:"
+msgstr "_TÃn:"
 
 #: ../egg/eggdesktopfile.c:165
 #, c-format
@@ -221,10 +224,6 @@ msgstr "ChÆa xÃc Äánh"
 msgid "A program is still running:"
 msgstr "Mát chÆÆng trÃnh ván Äang cháy:"
 
-#: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:643
-msgid "Some programs are still running:"
-msgstr "VÃi chÆÆng trÃnh ván Äang cháy:"
-
 #: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:644
 msgid ""
 "Waiting for programs to finish.  Interrupting these programs may cause you "
@@ -254,7 +253,6 @@ msgid "Shut Down Anyway"
 msgstr "Ván tát mÃy"
 
 #: ../gnome-session/gsm-inhibit-dialog.c:889
-#| msgid "Reboot Anyway"
 msgid "Restart Anyway"
 msgstr "Ván cá khái Äáng lái"
 
@@ -267,65 +265,77 @@ msgid "Cancel"
 msgstr "ThÃi"
 
 #. This string is shared with gsm-fail-whale-dialog.c
-#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:275
+#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:266
 #, c-format
 msgid "You will be automatically logged out in %d second."
 msgid_plural "You will be automatically logged out in %d seconds."
 msgstr[0] "Sá tá Äáng ÄÄng xuát trong vÃng %d giÃy."
 
-#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:283
+#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:274
 #, c-format
 msgid "This system will be automatically shut down in %d second."
 msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds."
 msgstr[0] "Há tháng nÃy sá bá tá Äáng tát trong vÃng %d giÃy."
 
-#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:315
+#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:282
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "This system will be automatically shut down in %d second."
+#| msgid_plural "This system will be automatically shut down in %d seconds."
+msgid "This system will be automatically restarted in %d second."
+msgid_plural "This system will be automatically restarted in %d seconds."
+msgstr[0] "Há tháng nÃy sá bá tá Äáng tát trong vÃng %d giÃy."
+
+#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:306
 #, c-format
 msgid "You are currently logged in as \"%s\"."
 msgstr "Hián bán ÄÄng nháp vái tÃn \"%s\""
 
-#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:381
+#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:372
 msgid "Log out of this system now?"
 msgstr "ÄÄng xuát ra há tháng nÃy ngay bÃy giá ?"
 
-#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:387
+#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:378
 msgid "_Switch User"
 msgstr "Äá_i ngÆái dÃng"
 
-#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:396
-#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:420
+#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:387
+#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:337
 #: ../gnome-session/gsm-util.c:389
 msgid "_Log Out"
 msgstr "ÄÄng _xuát"
 
-#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:402
+#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:393
 msgid "Shut down this system now?"
 msgstr "Tát há tháng nÃy ngÃy bÃy giá?"
 
-#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:408
+#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:399
 msgid "S_uspend"
 msgstr "N_gÆng"
 
-#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:414
+#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:405
 msgid "_Hibernate"
 msgstr "_Ngá ÄÃng"
 
-#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:420
+#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:411
+#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:437
 msgid "_Restart"
 msgstr "_Khái cháy lái"
 
-#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:430
+#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:421
 msgid "_Shut Down"
 msgstr "_Tát mÃy"
 
-#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:375
+#: ../gnome-session/gsm-logout-dialog.c:427
+#, fuzzy
+#| msgid "Shut down this system now?"
+msgid "Restart this system now?"
+msgstr "Tát há tháng nÃy ngÃy bÃy giá?"
+
+#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:311
 msgid "Oh no!  Something has gone wrong."
 msgstr "á khÃng!  Cà cÃi gà Äà bá háng rái."
 
-#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:382
-#| msgid ""
-#| "A problem has occurred and the system can't recover.\n"
-#| "Please log out and try again."
+#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:318
 msgid ""
 "A problem has occurred and the system can't recover. Please contact a system "
 "administrator"
@@ -333,9 +343,6 @@ msgstr ""
 "Há tháng gáp ván Äá khÃng thá phác hái. Vui lÃng liÃn lác quán trá há tháng."
 
 #: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:320
-#| msgid ""
-#| "A problem has occurred and the system can't recover. Please contact a "
-#| "system administrator"
 msgid ""
 "A problem has occurred and the system can't recover. All extensions have "
 "been disabled as a precaution."
@@ -343,7 +350,7 @@ msgstr ""
 "Há tháng gáp ván Äá khÃng thá phác hái. Mái phán má ráng ÄÃ bá tát Äá Äá "
 "phÃng."
 
-#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:386
+#: ../gnome-session/gsm-fail-whale-dialog.c:322
 msgid ""
 "A problem has occurred and the system can't recover.\n"
 "Please log out and try again."
@@ -351,26 +358,11 @@ msgstr ""
 "Há tháng gáp ván Äá khÃng thá phác hái.\n"
 "HÃy ÄÄng xuát và thá lái."
 
-#: ../gnome-session/gsm-process-helper.c:123
-#, c-format
-msgid "Exited with code %d"
-msgstr "ThoÃt vái mà %d"
-
-#: ../gnome-session/gsm-process-helper.c:128
-#, c-format
-msgid "Killed by signal %d"
-msgstr "Bá buác thoÃt bái tÃn hiáu %d"
-
-#: ../gnome-session/gsm-process-helper.c:133
-#, c-format
-msgid "Stopped by signal %d"
-msgstr "Bá dáng bái tÃn hiáu %d"
-
-#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1379
+#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1393
 msgid "GNOME 3 Failed to Load"
 msgstr "Lái náp GNOME 3"
 
-#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1380
+#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1394
 msgid ""
 "Unfortunately GNOME 3 failed to start properly and started in the "
 "<i>fallback mode</i>.\n"
@@ -384,11 +376,11 @@ msgstr ""
 "Nhiáu khá nÄng há tháng cáa bán (phán cáng Äá hoá hoác trÃnh Äiáu khián) "
 "khÃng Äá khá nÄng cháy GNOME 3."
 
-#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1382
+#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1396
 msgid "Learn more about GNOME 3"
 msgstr "TÃm hiáu thÃm vá GNOME 3"
 
-#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1479 ../gnome-session/gsm-manager.c:2210
+#: ../gnome-session/gsm-manager.c:1493 ../gnome-session/gsm-manager.c:2234
 msgid "Not responding"
 msgstr "KhÃng trá lái"
 
@@ -397,7 +389,6 @@ msgstr "KhÃng trá lái"
 #. * properties. But it could still be that SmProgram is not set.
 #.
 #: ../gnome-session/gsm-xsmp-client.c:559
-#| msgid "_Remember Currently Running Application"
 msgid "Remembered Application"
 msgstr "áng dáng ÄÃ nhá"
 
@@ -405,13 +396,13 @@ msgstr "áng dáng ÄÃ nhá"
 msgid "This program is blocking logout."
 msgstr "ChÆÆng trÃnh nÃy Äang ngÄn cán ÄÄng xuát."
 
-#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:325
+#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:326
 msgid ""
 "Refusing new client connection because the session is currently being shut "
 "down\n"
 msgstr "Äang tá chái kát nái khÃch mái và phiÃn cháy Äang bá tát\n"
 
-#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:587
+#: ../gnome-session/gsm-xsmp-server.c:595
 #, c-format
 msgid "Could not create ICE listening socket: %s"
 msgstr "KhÃng thá táo á cám láng nghe ICE: %s"
@@ -423,62 +414,79 @@ msgid "Unable to start login session (and unable to connect to the X server)"
 msgstr ""
 "KhÃng thá khái cháy phiÃn ÄÄng nháp (và khÃng thá kát nái Äán X server)"
 
-#: ../gnome-session/main.c:277
+#: ../gnome-session/main.c:290
 msgid "Override standard autostart directories"
 msgstr "ÄÃ thÆ mác autostart chuán"
 
-#: ../gnome-session/main.c:277
+#: ../gnome-session/main.c:290
 msgid "AUTOSTART_DIR"
 msgstr "AUTOSTART_DIR"
 
-#: ../gnome-session/main.c:278
+#: ../gnome-session/main.c:291
 msgid "Session to use"
 msgstr "PhiÃn lÃm viác cán dÃng"
 
-#: ../gnome-session/main.c:278
+#: ../gnome-session/main.c:291
 msgid "SESSION_NAME"
 msgstr "SESSION_NAME"
 
-#: ../gnome-session/main.c:279
+#: ../gnome-session/main.c:292
 msgid "Enable debugging code"
 msgstr "Bát mà há trá tÃm lái"
 
-#: ../gnome-session/main.c:280
+#: ../gnome-session/main.c:293
 msgid "Do not load user-specified applications"
 msgstr "Äáng náp áng dáng do ngÆái dÃng xÃc Äánh"
 
-#: ../gnome-session/main.c:282
+#. Translators: the 'fail whale' is the black dialog we show when something goes seriously wrong
+#: ../gnome-session/main.c:296
 msgid "Show the fail whale dialog for testing"
 msgstr "Hián cáa sá cà voi thát bái Äá kiám tra"
 
-#: ../gnome-session/main.c:302
+#: ../gnome-session/main.c:316
 msgid " - the GNOME session manager"
 msgstr " â Bá Quán là PhiÃn cháy GNOME"
 
-#: ../tools/gnome-session-quit.c:52
+#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
 msgid "Log out"
 msgstr "ÄÄng xuát"
 
-#: ../tools/gnome-session-quit.c:53
+#: ../tools/gnome-session-quit.c:54
 msgid "Power off"
 msgstr "Tát mÃy"
 
-#: ../tools/gnome-session-quit.c:54
+#: ../tools/gnome-session-quit.c:55
+msgid "Reboot"
+msgstr ""
+
+#: ../tools/gnome-session-quit.c:56
 msgid "Ignoring any existing inhibitors"
 msgstr "Bá qua cÃc áng dáng ngÄn cán"
 
-#: ../tools/gnome-session-quit.c:55
+#: ../tools/gnome-session-quit.c:57
 msgid "Don't prompt for user confirmation"
 msgstr "KhÃng yÃu cáu xÃc nhán"
 
-#: ../tools/gnome-session-quit.c:89 ../tools/gnome-session-quit.c:99
+#: ../tools/gnome-session-quit.c:91 ../tools/gnome-session-quit.c:101
 msgid "Could not connect to the session manager"
 msgstr "KhÃng thá kát nái vái trÃnh quán là phiÃn cháy"
 
-#: ../tools/gnome-session-quit.c:199
+#: ../tools/gnome-session-quit.c:203
 msgid "Program called with conflicting options"
 msgstr "ChÆÆng trÃnh ÄÆác gái vái tuá chán xung Äát"
 
+#~ msgid "<b>Some programs are still running:</b>"
+#~ msgstr "<b>VÃi chÆÆng trÃnh ván Äang hoát Äáng:</b>"
+
+#~ msgid "Exited with code %d"
+#~ msgstr "ThoÃt vái mà %d"
+
+#~ msgid "Killed by signal %d"
+#~ msgstr "Bá buác thoÃt bái tÃn hiáu %d"
+
+#~ msgid "Stopped by signal %d"
+#~ msgstr "Bá dáng bái tÃn hiáu %d"
+
 #~ msgid ""
 #~ "There is a problem with the configuration server.\n"
 #~ "(%s exited with status %d)"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]