[gdm] po/vi: imported from Damned Liescommit 40f33ba0061cb7c0b2087d39b20c37f0e0b3b96f
Author: Nguyán ThÃi Ngác Duy <pclouds gmail com>
Date:   Wed Aug 22 14:20:22 2012 +0700

    po/vi: imported from Damned Lies

 po/vi.po |  423 +++++++++++++++++++++++++++++++++++---------------------------
 1 files changed, 240 insertions(+), 183 deletions(-)
---
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index 91376ad..2cd8290 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -9,119 +9,130 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: gdm2 GNOME TRUNK\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=gdm&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-19 19:55+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-22 10:02+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-16 19:38+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-22 14:20+0700\n"
 "Last-Translator: Nguyán ThÃi Ngác Duy <pclouds gmail com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN googlegroups com>\n"
+"Language: vi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 "Plural-Forms: nplurals=1; plural=0;\n"
 "X-Generator: LocFactoryEditor 1.8\n"
 
-#: ../common/gdm-common.c:488
+#: ../common/gdm-common.c:492
 #, c-format
 msgid "/dev/urandom is not a character device"
 msgstr " /dev/urandom  khÃng phái là mát thiát bá kà tá"
 
-#: ../daemon/factory-slave-main.c:178 ../daemon/product-slave-main.c:182
-#: ../daemon/simple-slave-main.c:182 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:184
-msgid "Display ID"
-msgstr "MÃ sá bá trÃnh bÃy"
-
-#: ../daemon/factory-slave-main.c:178 ../daemon/product-slave-main.c:182
-#: ../daemon/simple-slave-main.c:182 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:184
-msgid "ID"
-msgstr "MÃ sá"
-
-#: ../daemon/factory-slave-main.c:188 ../daemon/product-slave-main.c:192
-#: ../daemon/simple-slave-main.c:192 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:194
-msgid "GNOME Display Manager Slave"
-msgstr "TrÃnh quán là bá trÃnh bÃy GNOME phá"
-
 #: ../daemon/gdm-display-access-file.c:300
 #, c-format
 msgid "could not find user \"%s\" on system"
 msgstr "khÃng tÃm tháy ngÆái dÃng  %s  trÃn há tháng"
 
-#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:210 ../daemon/gdm-simple-slave.c:314
-msgid "Unable to initialize login system"
-msgstr "KhÃng thá sÆ khái há tháng ÄÄng nháp"
+#: ../daemon/gdm-display.c:1315 ../daemon/gdm-display.c:1349
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "no user account available"
+msgid "No session available yet"
+msgstr "khÃng cà sán tÃi khoán ngÆái dÃng"
 
-#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:244 ../daemon/gdm-simple-slave.c:352
-msgid "Unable to authenticate user"
-msgstr "KhÃng thá xÃc thác ngÆái dÃng"
+#: ../daemon/gdm-launch-environment.c:401
+#, c-format
+msgid "User %s doesn't exist"
+msgstr "NgÆái dÃng %s khÃng tán tái"
+
+#: ../daemon/gdm-launch-environment.c:408
+#, c-format
+msgid "Group %s doesn't exist"
+msgstr "NhÃm %s khÃng tán tái"
+
+#: ../daemon/gdm-launch-environment.c:427
+#: ../daemon/gdm-launch-environment.c:447 ../daemon/gdm-server.c:463
+#: ../daemon/gdm-server.c:483
+#, c-format
+msgid "Couldn't set groupid to %d"
+msgstr "KhÃng thá Äát mà sá nhÃm thÃnh %d"
 
-#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:268 ../daemon/gdm-simple-slave.c:404
-msgid "Unable to authorize user"
+#: ../daemon/gdm-launch-environment.c:433 ../daemon/gdm-server.c:469
+#, c-format
+msgid "initgroups () failed for %s"
+msgstr "initgroups () bá lái Äái vái %s"
+
+#: ../daemon/gdm-launch-environment.c:439 ../daemon/gdm-server.c:475
+#, c-format
+msgid "Couldn't set userid to %d"
+msgstr "KhÃng thá Äát mà sá ngÆái dÃng thÃnh %d"
+
+#: ../daemon/gdm-manager.c:277 ../daemon/gdm-manager.c:384
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Unable to authorize user"
+msgid "Unable to look up UID of user %s"
 msgstr "KhÃng thá cho phÃp ngÆái dÃng"
 
-#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:292 ../daemon/gdm-simple-slave.c:551
-msgid "Unable to establish credentials"
-msgstr "KhÃng thá thiát láp thÃng tin xÃc thác"
+#: ../daemon/gdm-manager.c:291
+#, fuzzy
+#| msgid "no user account available"
+msgid "no sessions available"
+msgstr "khÃng cà sán tÃi khoán ngÆái dÃng"
+
+#: ../daemon/gdm-manager.c:352
+#, c-format
+msgid "No sessions for %s available for reauthentication"
+msgstr ""
 
-#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:317 ../daemon/gdm-simple-slave.c:589
-msgid "Unable to open session"
+#: ../daemon/gdm-manager.c:406
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Unable to open session"
+msgid "Unable to find session for user %s"
 msgstr "KhÃng thá má buái háp"
 
-#: ../daemon/gdm-factory-slave.c:709 ../daemon/gdm-product-slave.c:513
-#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:1481
-msgid ""
-"Could not start the X server (your graphical environment) due to an internal "
-"error. Please contact your system administrator or check your syslog to "
-"diagnose. In the meantime this display will be disabled.  Please restart GDM "
-"when the problem is corrected."
-msgstr ""
-"KhÃng thá khái cháy trÃnh phác vá X (mÃi trÆáng Äá háa) do nguyÃn nhÃn nái "
-"bá. HÃy liÃn lác vái quán trá há tháng cáa bán hoác kiám tra syslog (bán ghi "
-"há tháng) Äá chán ÄoÃn lái. Trong khi Äái, bá trÃnh bÃy nÃy sá bá tát. HÃy "
-"khái cháy lái GDM khi ván Äá ÄÃ ÄÆác thÃo gá."
+#: ../daemon/gdm-manager.c:476
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Unable to open session"
+msgid "Unable to find appropriate session for user %s"
+msgstr "KhÃng thá má buái háp"
+
+#: ../daemon/gdm-manager.c:671
+#, fuzzy
+#| msgid "User %s doesn't exist"
+msgid "User doesn't own session"
+msgstr "NgÆái dÃng %s khÃng tán tái"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:266
+#: ../daemon/gdm-manager.c:687 ../daemon/gdm-manager.c:768
+#, fuzzy
+#| msgid "no user account available"
+msgid "No session available"
+msgstr "khÃng cà sán tÃi khoán ngÆái dÃng"
+
+#: ../daemon/gdm-server.c:273
 #, c-format
 msgid "%s: failed to connect to parent display '%s'"
 msgstr "%s: lái kát nái Äán bá trÃnh bÃy má Â %s Â."
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:444
+#: ../daemon/gdm-server.c:452
 #, c-format
 msgid "Server was to be spawned by user %s but that user doesn't exist"
 msgstr ""
 "MÃy phác vá nÃn ÄÆác ngÆái dÃng %s khái táo, nhÆng ngÆái dÃng ÄÃ khÃng tán "
 "tái"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:455 ../daemon/gdm-server.c:475
-#: ../daemon/gdm-welcome-session.c:435 ../daemon/gdm-welcome-session.c:455
-#, c-format
-msgid "Couldn't set groupid to %d"
-msgstr "KhÃng thá Äát mà sá nhÃm thÃnh %d"
-
-#: ../daemon/gdm-server.c:461 ../daemon/gdm-welcome-session.c:441
-#, c-format
-msgid "initgroups () failed for %s"
-msgstr "initgroups () bá lái Äái vái %s"
-
-#: ../daemon/gdm-server.c:467 ../daemon/gdm-welcome-session.c:447
-#, c-format
-msgid "Couldn't set userid to %d"
-msgstr "KhÃng thá Äát mà sá ngÆái dÃng thÃnh %d"
-
-#: ../daemon/gdm-server.c:514
+#: ../daemon/gdm-server.c:522
 #, c-format
 msgid "%s: Could not open log file for display %s!"
 msgstr "%s: KhÃng thá má táp tin ghi lÆu cho bá trÃnh bÃy %s!"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:525 ../daemon/gdm-server.c:531
-#: ../daemon/gdm-server.c:537
+#: ../daemon/gdm-server.c:533 ../daemon/gdm-server.c:539
+#: ../daemon/gdm-server.c:545
 #, c-format
 msgid "%s: Error setting %s to %s"
 msgstr "%s: gáp lái khi Äát %s thÃnh %s"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:557
+#: ../daemon/gdm-server.c:565
 #, c-format
 msgid "%s: Server priority couldn't be set to %d: %s"
 msgstr "%s: khÃng thá Äát mác Æu tiÃn cáa mÃy phác vá thÃnh %d: %s"
 
-#: ../daemon/gdm-server.c:710
+#: ../daemon/gdm-server.c:718
 #, c-format
 msgid "%s: Empty server command for display %s"
 msgstr "%s: lánh mÃy phác vá ráng cho bá trÃnh bÃy %s."
@@ -150,164 +161,205 @@ msgstr "Thiát bá trÃnh bÃy"
 msgid "The display device"
 msgstr "Thiát bá trÃnh bÃy, v.d. mÃn hÃnh"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1106
+#: ../daemon/gdm-session.c:1195
+#, fuzzy
+#| msgid "%s: Could not read Authentication Names"
+msgid "Could not create authentication helper process"
+msgstr "%s: khÃng thá Äác cÃc tÃn xÃc thác (Authentication Names)"
+
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1025
 #, c-format
 msgid "error initiating conversation with authentication system - %s"
 msgstr "gáp lái khi bát Äáu cuác thoái vái há tháng xÃc thác â %s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1107
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1026
 msgid "general failure"
 msgstr "lái chung"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1108
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1027
 msgid "out of memory"
 msgstr "trÃn bá nhá"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1109
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1028
 msgid "application programmer error"
 msgstr "lái láp trÃnh viÃn áng dáng"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1110
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1029
 msgid "unknown error"
 msgstr "lái khÃng rÃ"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1117
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1036
 msgid "Username:"
 msgstr "TÃn ngÆái dÃng:"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1123
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1042
 #, c-format
 msgid "error informing authentication system of preferred username prompt: %s"
 msgstr ""
 "gáp lái khi bÃo há tháng xÃc thác vá dáu nhác tÃn ngÆái dÃng ÄÃ muán: %s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1137
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1056
 #, c-format
 msgid "error informing authentication system of user's hostname: %s"
 msgstr "gáp lái khi bÃo há tháng xÃc thác vá tÃn mÃy cáa ngÆái dÃng: %s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1154
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1073
 #, c-format
 msgid "error informing authentication system of user's console: %s"
 msgstr "gáp lái khi bÃo há tháng xÃc thác vá bÃn giao tiáp cáa ngÆái dÃng: %s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1178
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1097
 #, c-format
 msgid "error informing authentication system of display string: %s"
 msgstr "gáp lái khi bÃo há tháng xÃc thác vá chuái display: %s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1193
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1112
 #, c-format
 msgid "error informing authentication system of display xauth credentials: %s"
 msgstr "gáp lái khi bÃo há tháng xÃc thác vá thÃng tin xÃc thác xauth: %s"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1513 ../daemon/gdm-session-worker.c:1530
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1441 ../daemon/gdm-session-worker.c:1458
 #, c-format
 msgid "no user account available"
 msgstr "khÃng cà sán tÃi khoán ngÆái dÃng"
 
-#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1557
+#: ../daemon/gdm-session-worker.c:1485
 msgid "Unable to change to user"
 msgstr "KhÃng thá chuyán Äái sang ngÆái dÃng"
 
-#: ../daemon/gdm-welcome-session.c:409
+#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:1362
+msgid ""
+"Could not start the X server (your graphical environment) due to an internal "
+"error. Please contact your system administrator or check your syslog to "
+"diagnose. In the meantime this display will be disabled.  Please restart GDM "
+"when the problem is corrected."
+msgstr ""
+"KhÃng thá khái cháy trÃnh phác vá X (mÃi trÆáng Äá háa) do nguyÃn nhÃn nái "
+"bá. HÃy liÃn lác vái quán trá há tháng cáa bán hoác kiám tra syslog (bán ghi "
+"há tháng) Äá chán ÄoÃn lái. Trong khi Äái, bá trÃnh bÃy nÃy sá bá tát. HÃy "
+"khái cháy lái GDM khi ván Äá ÄÃ ÄÆác thÃo gá."
+
+#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:1403
 #, c-format
-msgid "User %s doesn't exist"
-msgstr "NgÆái dÃng %s khÃng tán tái"
+msgid "Can only be called before user is logged in"
+msgstr ""
 
-#: ../daemon/gdm-welcome-session.c:416
+#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:1413
 #, c-format
-msgid "Group %s doesn't exist"
-msgstr "NhÃm %s khÃng tán tái"
+msgid "Caller not GDM"
+msgstr ""
+
+#: ../daemon/gdm-simple-slave.c:1472
+#, fuzzy
+#| msgid "Currently logged in"
+msgid "User not logged in"
+msgstr "ÄÃ ÄÄng nháp"
+
+#: ../daemon/gdm-xdmcp-chooser-slave.c:366
+#, c-format
+msgid "Currently, only one client can be connected at once"
+msgstr ""
 
 #: ../daemon/gdm-xdmcp-display-factory.c:604
 msgid "Could not create socket!"
 msgstr "KhÃng thá táo á cám !"
 
-#: ../daemon/main.c:237 ../daemon/main.c:250
+#: ../daemon/main.c:126 ../daemon/main.c:139
 #, c-format
 msgid "Cannot write PID file %s: possibly out of disk space: %s"
 msgstr "KhÃng thá ghi táp tin PID %s, cà thá do hát ÄÄa: %s"
 
-#: ../daemon/main.c:271
+#: ../daemon/main.c:160
 #, c-format
 msgid "Logdir %s does not exist or isn't a directory."
 msgstr ""
 "ThÆ mác Logdir %s (thÆ mác bán ghi) khÃng tán tái hoác khÃng phái là mát thÆ "
 "mác."
 
-#: ../daemon/main.c:287
+#: ../daemon/main.c:176
 #, c-format
 msgid "Authdir %s does not exist. Aborting."
 msgstr "ThÆ mác Authdir (thÆ mác xÃc thác) %s khÃng tán tái. HÃy bá."
 
-#: ../daemon/main.c:291
+#: ../daemon/main.c:180
 #, c-format
 msgid "Authdir %s is not a directory. Aborting."
 msgstr ""
 "ThÆ mác Authdir (thÆ mác xÃc thác) %s khÃng phái là mát thÆ mác. Háy bá."
 
-#: ../daemon/main.c:365
+#: ../daemon/main.c:254
 #, c-format
 msgid "Authdir %s is not owned by user %d, group %d. Aborting."
 msgstr ""
 "ThÆ mác Authdir %s (thÆ mác xÃc thác) khÃng ÄÆác ngÆái dÃng %d, nhÃm %d sá "
 "háu. Háy bá."
 
-#: ../daemon/main.c:372
+#: ../daemon/main.c:261
 #, c-format
 msgid "Authdir %s has wrong permissions %o. Should be %o. Aborting."
 msgstr ""
 "ThÆ mác Authdir (thÆ mác xÃc thác) %s cà quyán truy nháp %o khÃng ÄÃng: nÃn "
 "là %o. Háy bá."
 
-#: ../daemon/main.c:409
+#: ../daemon/main.c:298
 #, c-format
 msgid "Can't find the GDM user '%s'. Aborting!"
 msgstr "KhÃng thá tÃm tháy ngÆái dÃng GDM Â %s Â. Háy bá."
 
-#: ../daemon/main.c:415
+#: ../daemon/main.c:304
 msgid "The GDM user should not be root. Aborting!"
 msgstr "NgÆái dÃng GDM khÃng nÃn là root. Háy bá."
 
-#: ../daemon/main.c:421
+#: ../daemon/main.c:310
 #, c-format
 msgid "Can't find the GDM group '%s'. Aborting!"
 msgstr "KhÃng thá tÃm tháy nhÃm GDM Â %s Â. Háy bá."
 
-#: ../daemon/main.c:427
+#: ../daemon/main.c:316
 msgid "The GDM group should not be root. Aborting!"
 msgstr "NhÃm GDM khÃng nÃn là root. Háy bá."
 
-#: ../daemon/main.c:533
+#: ../daemon/main.c:427
 msgid "Make all warnings fatal"
 msgstr "Xem mái cánh bÃo là nghiÃm tráng"
 
-#: ../daemon/main.c:534
+#: ../daemon/main.c:428
 msgid "Exit after a time (for debugging)"
 msgstr "ThoÃt sau mát khoáng thái gian (Äá gá lái)"
 
-#: ../daemon/main.c:535
+#: ../daemon/main.c:429
 msgid "Print GDM version"
 msgstr "In ra phiÃn bán GDM"
 
-#: ../daemon/main.c:548
+#: ../daemon/main.c:442
 msgid "GNOME Display Manager"
 msgstr "TrÃnh quán là bá trÃnh bÃy GNOME"
 
 #. make sure the pid file doesn't get wiped
-#: ../daemon/main.c:614
+#: ../daemon/main.c:492
 msgid "Only the root user can run GDM"
 msgstr "Chá ngÆái chá (root) cà quyán cháy GDM"
 
 #. Translators: worker is a helper process that does the work
 #. of starting up a session
-#: ../daemon/session-worker-main.c:156
+#: ../daemon/session-worker-main.c:150
 msgid "GNOME Display Manager Session Worker"
 msgstr "HÃm lÃm viác táng phiÃn cháy cáa trÃnh quán là bá trÃnh bÃy GNOME"
 
+#: ../daemon/simple-slave-main.c:177 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:178
+msgid "Display ID"
+msgstr "MÃ sá bá trÃnh bÃy"
+
+#: ../daemon/simple-slave-main.c:177 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:178
+msgid "ID"
+msgstr "MÃ sá"
+
+#: ../daemon/simple-slave-main.c:187 ../daemon/xdmcp-chooser-slave-main.c:188
+msgid "GNOME Display Manager Slave"
+msgstr "TrÃnh quán là bá trÃnh bÃy GNOME phá"
+
 #: ../data/applications/gdm-simple-greeter.desktop.in.in.h:1
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:2569
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:2566
 msgid "Login Window"
 msgstr "Cáa sá ÄÄng nháp"
 
@@ -378,10 +430,6 @@ msgstr ""
 "Äá thá hián thÆÆng hiáu cáa nhà cung cáp hoác quán trá."
 
 #: ../data/org.gnome.login-screen.gschema.xml.in.h:7
-#| msgid ""
-#| "The login screen can optionally show a small image at the top of its user "
-#| "list to provide site administrators and distributions a way to provide "
-#| "branding."
 msgid ""
 "The fallback login screen can optionally show a small image at the top of "
 "its user list to provide site administrators and distributions a way to "
@@ -428,6 +476,49 @@ msgstr ""
 "Láp thÃnh ÄÃng Äá tát hián thá cÃc cÃi nÃt khái Äáng lái trong cáa sá ÄÄng "
 "nháp."
 
+#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:72
+#, fuzzy
+#| msgid "Unable to start new display"
+msgid "Unable to create transient display: "
+msgstr "KhÃng thá bát Äáu bá trÃnh bÃy mái."
+
+#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:183
+#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:395
+#, fuzzy
+#| msgid "Unable to open session"
+msgid "Unable to activate session: "
+msgstr "KhÃng thá má buái háp"
+
+#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:344
+#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:483
+#, c-format
+msgid "Could not identify the current session."
+msgstr "KhÃng thá nhán ra phiÃn bán Äang cháy."
+
+#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:351
+#, c-format
+msgid "User unable to switch sessions."
+msgstr "NgÆái dÃng khÃng thá chuyán phiÃn lÃm viác."
+
+#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:492
+#, c-format
+msgid "Could not identify the current seat."
+msgstr "KhÃng thá nhán ra trám nÃy."
+
+#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:502
+#, c-format
+msgid ""
+"The system is unable to determine whether to switch to an existing login "
+"screen or start up a new login screen."
+msgstr ""
+"Há tháng khÃng thá xÃc Äánh cà chuyán sang mÃn hÃnh ÄÄng nháp hián tái hoác "
+"má mÃn hÃnh ÄÄng nháp mái."
+
+#: ../gui/libgdm/gdm-user-switching.c:510
+#, c-format
+msgid "The system is unable to start up a new login screen."
+msgstr "Há tháng khÃng thá má mÃn hÃnh ÄÄng nháp mái."
+
 #: ../gui/simple-chooser/gdm-host-chooser-dialog.c:147
 msgid "Select System"
 msgstr "Chán há tháng"
@@ -612,26 +703,26 @@ msgstr "%a %l:%M:%S %p"
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a %l:%M %p"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:317
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:314
 msgid "Automatically logging inâ"
 msgstr "Äang tá Äáng ÄÄng nhápâ"
 
 #. need to wait for response from backend
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:933
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:930
 msgid "Cancellingâ"
 msgstr "Äang thÃiâ"
 
 #. just wait for the user to select language and stuff
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1489
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1486
 msgid "Select language and click Log In"
 msgstr "Chán ngÃn ngá, rái bám nÃt ÄÄng nháp"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1625
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1622
 msgctxt "customsession"
 msgid "Custom"
 msgstr "Tá chán"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1626
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-login-window.c:1623
 msgid "Custom session"
 msgstr "PhiÃn lÃm viác tá chán"
 
@@ -655,23 +746,23 @@ msgstr "Bá khoÃ"
 msgid "Login"
 msgstr "ÄÄng nháp"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:903
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:953
 msgid "Suspend"
 msgstr "NgÆng mÃy"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:908
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:958
 msgid "Restart"
 msgstr "Khái Äáng lái"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:912
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:962
 msgid "Shut Down"
 msgstr "Tát mÃy"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:961
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:1011
 msgid "Unknown time remaining"
 msgstr "KhÃng rà thái gian cÃn lái"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:983
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-greeter-panel.c:1033
 msgid "Panel"
 msgstr "Báng"
 
@@ -741,8 +832,8 @@ msgstr "NÃ Äang cháy chÆa?"
 msgid "Whether the timer is currently ticking"
 msgstr "Bá Äám thái gian Äang cháy hay khÃng"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:460
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:797
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:458
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:800
 #, c-format
 msgid "Log in as %s"
 msgstr "ÄÄng nháp dÆái %s"
@@ -752,102 +843,71 @@ msgstr "ÄÄng nháp dÆái %s"
 #. * manually instead of choosing from
 #. * a list.
 #.
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:546
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:544
 msgctxt "user"
 msgid "Otherâ"
 msgstr "KhÃcâ"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:547
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:545
 msgid "Choose a different account"
 msgstr "Chán tÃi khoán khÃc"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:561
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:559
 msgid "Guest"
 msgstr "KhÃch"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:562
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:560
 msgid "Log in as a temporary guest"
 msgstr "ÄÄng nháp nhÆ khÃch tám"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:577
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:575
 msgid "Automatic Login"
 msgstr "Tá Äáng ÄÄng nháp"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:578
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:576
 msgid "Automatically log into the system after selecting options"
 msgstr "Tá Äáng ÄÄng nháp vÃo há tháng sau khi bát cÃc tÃy chán thÃch háp"
 
-#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:1353
+#: ../gui/simple-greeter/gdm-user-chooser-widget.c:1332
 msgid "Currently logged in"
 msgstr "ÄÃ ÄÄng nháp"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:68
-msgid "Only the VERSION command is supported"
-msgstr "Chá há trá lánh VERSION (phiÃn bán)"
-
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:68
-msgid "COMMAND"
-msgstr "CÃU_LáNH"
-
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:69 ../utils/gdmflexiserver.c:70
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:72 ../utils/gdmflexiserver.c:73
-msgid "Ignored â retained for compatibility"
-msgstr "Bá qua - tán tái và mác ÄÃch tÆÆng thÃch"
-
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:71 ../utils/gdm-screenshot.c:43
+#: ../utils/gdm-screenshot.c:43
 msgid "Debugging output"
 msgstr "Kát xuát gá lái"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:75
-msgid "Version of this application"
-msgstr "PhiÃn bán cáa áng dáng nÃy"
+#: ../utils/gdm-screenshot.c:212
+msgid "Screenshot taken"
+msgstr "ÄÃ cháp ánh mÃn hÃnh"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:673 ../utils/gdmflexiserver.c:835
-#, c-format
-msgid "Could not identify the current session."
-msgstr "KhÃng thá nhán ra phiÃn bán Äang cháy."
+#. Option parsing
+#: ../utils/gdm-screenshot.c:279
+msgid "Take a picture of the screen"
+msgstr "Cháp ánh mÃn hÃnh"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:680
-#, c-format
-msgid "User unable to switch sessions."
-msgstr "NgÆái dÃng khÃng thá chuyán phiÃn lÃm viác."
+#~ msgid "Unable to initialize login system"
+#~ msgstr "KhÃng thá sÆ khái há tháng ÄÄng nháp"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:844
-#, c-format
-msgid "Could not identify the current seat."
-msgstr "KhÃng thá nhán ra trám nÃy."
+#~ msgid "Unable to authenticate user"
+#~ msgstr "KhÃng thá xÃc thác ngÆái dÃng"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:854
-#, c-format
-msgid ""
-"The system is unable to determine whether to switch to an existing login "
-"screen or start up a new login screen."
-msgstr ""
-"Há tháng khÃng thá xÃc Äánh cà chuyán sang mÃn hÃnh ÄÄng nháp hián tái hoác "
-"má mÃn hÃnh ÄÄng nháp mái."
+#~ msgid "Unable to establish credentials"
+#~ msgstr "KhÃng thá thiát láp thÃng tin xÃc thác"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:862
-#, c-format
-msgid "The system is unable to start up a new login screen."
-msgstr "Há tháng khÃng thá má mÃn hÃnh ÄÄng nháp mái."
+#~ msgid "Only the VERSION command is supported"
+#~ msgstr "Chá há trá lánh VERSION (phiÃn bán)"
 
-#. Option parsing
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:929
-msgid "- New GDM login"
-msgstr "â ÄÄng nháp GDM mái"
+#~ msgid "COMMAND"
+#~ msgstr "CÃU_LáNH"
 
-#: ../utils/gdmflexiserver.c:985
-msgid "Unable to start new display"
-msgstr "KhÃng thá bát Äáu bá trÃnh bÃy mái."
+#~ msgid "Ignored â retained for compatibility"
+#~ msgstr "Bá qua - tán tái và mác ÄÃch tÆÆng thÃch"
 
-#: ../utils/gdm-screenshot.c:212
-msgid "Screenshot taken"
-msgstr "ÄÃ cháp ánh mÃn hÃnh"
+#~ msgid "Version of this application"
+#~ msgstr "PhiÃn bán cáa áng dáng nÃy"
 
-#. Option parsing
-#: ../utils/gdm-screenshot.c:279
-msgid "Take a picture of the screen"
-msgstr "Cháp ánh mÃn hÃnh"
+#~ msgid "- New GDM login"
+#~ msgstr "â ÄÄng nháp GDM mái"
 
 #~ msgid "Max Item Count"
 #~ msgstr "Sá mác tái Äa"
@@ -1001,9 +1061,6 @@ msgstr "Cháp ánh mÃn hÃnh"
 #~ msgid "%s: Could not read Client Address"
 #~ msgstr "%s: khÃng thá Äác Äáa chá mÃy khÃch (Client Address)"
 
-#~ msgid "%s: Could not read Authentication Names"
-#~ msgstr "%s: khÃng thá Äác cÃc tÃn xÃc thác (Authentication Names)"
-
 #~ msgid "%s: Could not read Authentication Data"
 #~ msgstr "%s: khÃng thá Äác dá liáu xÃc thác (Authentication Data)"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]