[eog] po/vi: imported from Damned Liescommit cff1a24c36a86eb40e52d08dbbd62ed35cadc84d
Author: Nguyán ThÃi Ngác Duy <pclouds gmail com>
Date:  Wed Aug 22 14:18:14 2012 +0700

  po/vi: imported from Damned Lies

 po/vi.po | 317 ++++++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 1 files changed, 163 insertions(+), 154 deletions(-)
---
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index ea25c71..2ed344b 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -9,10 +9,11 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: eog GNOME TRUNK\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=eog&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-04-06 17:29+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-06-30 20:17+0700\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-07-25 20:46+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-22 14:18+0700\n"
 "Last-Translator: Nguyán ThÃi Ngác Duy <pclouds gmail com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN googlegroups com>\n"
+"Language: vi\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -59,7 +60,45 @@ msgstr "Xoà thanh cÃng cá Äà chán"
 msgid "Separator"
 msgstr "Thanh phÃn cÃch"
 
-#: ../data/eog.desktop.in.in.h:1 ../src/eog-window.c:2633 ../src/main.c:176
+#: ../data/eog-app-menu.xml.h:1 ../src/eog-window.c:3734
+msgid "_View"
+msgstr "_Xem"
+
+#: ../data/eog-app-menu.xml.h:2 ../src/eog-window.c:3760
+msgid "_Toolbar"
+msgstr "Thanh _cÃng cá"
+
+#: ../data/eog-app-menu.xml.h:3 ../src/eog-window.c:3763
+msgid "_Statusbar"
+msgstr "Thanh t_ráng thÃi"
+
+#: ../data/eog-app-menu.xml.h:4 ../src/eog-window.c:3766
+msgid "_Image Gallery"
+msgstr "_Táp háp ánh"
+
+#: ../data/eog-app-menu.xml.h:5 ../src/eog-window.c:3769
+msgid "Side _Pane"
+msgstr "Khung _lá"
+
+#: ../data/eog-app-menu.xml.h:6 ../src/eog-window.c:3748
+msgid "Prefere_nces"
+msgstr "_Cáu hÃnh"
+
+#: ../data/eog-app-menu.xml.h:7 ../src/eog-window.c:3737
+msgid "_Help"
+msgstr "Trá _giÃp"
+
+#: ../data/eog-app-menu.xml.h:8
+#, fuzzy
+#| msgid "Image Viewer"
+msgid "_About Image Viewer"
+msgstr "Bá xem ánh"
+
+#: ../data/eog-app-menu.xml.h:9
+msgid "_Quit"
+msgstr ""
+
+#: ../data/eog.desktop.in.in.h:1 ../src/eog-window.c:5709 ../src/main.c:176
 msgid "Image Viewer"
 msgstr "Bá xem ánh"
 
@@ -72,7 +111,7 @@ msgstr "Duyát và xoay ánh"
 msgid "Picture;Slideshow;Graphics;"
 msgstr "Picture;HÃnh;ánh;Slideshow;TrÃnh;dián;Graphics;Äá;hoá;háa;"
 
-#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:1 ../src/eog-window.c:4613
+#: ../data/eog-image-properties-dialog.ui.h:1 ../src/eog-window.c:4577
 msgid "Image Properties"
 msgstr "Thuác tÃnh ánh"
 
@@ -625,14 +664,14 @@ msgstr "Náu khÃng lÆu, cÃc thay Äái sá bá mát."
 msgid "Save changes to image \"%s\" before closing?"
 msgstr "LÆu thay Äái vÃo ánh \"%s\" trÆác khi ÄÃng nhÃ?"
 
-#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:643
+#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:642
 #, c-format
 msgid "There is %d image with unsaved changes. Save changes before closing?"
 msgid_plural ""
 "There are %d images with unsaved changes. Save changes before closing?"
 msgstr[0] "CÃ %d ánh chÆa lÆu. LÆu trÆác khi ÄÃng nhÃ?"
 
-#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:660
+#: ../src/eog-close-confirmation-dialog.c:659
 msgid "S_elect the images you want to save:"
 msgstr "_Chán ánh bán muán lÆu:"
 
@@ -649,7 +688,7 @@ msgstr "T_hÃi"
 msgid "_Reload"
 msgstr "_Náp lái ánh"
 
-#: ../src/eog-error-message-area.c:129 ../src/eog-window.c:3833
+#: ../src/eog-error-message-area.c:129 ../src/eog-window.c:3781
 msgid "Save _Asâ"
 msgstr "LÆu _dángâ"
 
@@ -737,18 +776,18 @@ msgid "South"
 msgstr "Nam"
 
 #. A strftime-formatted string, to display the date the image was taken.
-#: ../src/eog-exif-util.c:119 ../src/eog-exif-util.c:159
+#: ../src/eog-exif-util.c:120 ../src/eog-exif-util.c:160
 msgid "%a, %d %B %Y %X"
 msgstr "%a, %d %B %Y %X"
 
 #. A strftime-formatted string, to display the date the image was taken, for the case we don't have the time.
-#: ../src/eog-exif-util.c:153
+#: ../src/eog-exif-util.c:154
 msgid "%a, %d %B %Y"
 msgstr "%a, %d %B %Y"
 
 #. TRANSLATORS: This is the actual focal length used when
 #. the image was taken.
-#: ../src/eog-exif-util.c:250
+#: ../src/eog-exif-util.c:251
 #, c-format
 msgid "%.1f (lens)"
 msgstr "%.1f (áng kÃnh)"
@@ -756,7 +795,7 @@ msgstr "%.1f (áng kÃnh)"
 #. Print as float to get a similar look as above.
 #. TRANSLATORS: This is the equivalent focal length assuming
 #. a 35mm film camera.
-#: ../src/eog-exif-util.c:261
+#: ../src/eog-exif-util.c:262
 #, c-format
 msgid "%.1f (35mm film)"
 msgstr "%.1f (phim 35mm)"
@@ -793,7 +832,7 @@ msgstr "Táp tin ánh há trá"
 #. Pixel size of image: width x height in pixel
 #: ../src/eog-file-chooser.c:296 ../src/eog-metadata-sidebar.c:235
 #: ../src/eog-metadata-sidebar.c:239 ../src/eog-properties-dialog.c:138
-#: ../src/eog-properties-dialog.c:140 ../src/eog-thumb-view.c:446
+#: ../src/eog-properties-dialog.c:140 ../src/eog-thumb-view.c:519
 msgid "pixel"
 msgid_plural "pixels"
 msgstr[0] "Äiám ánh"
@@ -845,12 +884,12 @@ msgstr "Bán khÃng cà quyán lÆu táp tin."
 msgid "Temporary file creation failed."
 msgstr "Lái táo táp tin tám."
 
-#: ../src/eog-image-jpeg.c:373
+#: ../src/eog-image-jpeg.c:375
 #, c-format
 msgid "Couldn't create temporary file for saving: %s"
 msgstr "KhÃng thá táo táp tin tám Äá lÆu: %s"
 
-#: ../src/eog-image-jpeg.c:392
+#: ../src/eog-image-jpeg.c:394
 #, c-format
 msgid "Couldn't allocate memory for loading JPEG file"
 msgstr "KhÃng thá cáp phÃt bá nhá Äá náp ánh JPEG"
@@ -864,19 +903,17 @@ msgid "File size:"
 msgstr "KÃch thÆác táp tin:"
 
 #: ../src/eog-metadata-sidebar.c:517 ../src/eog-properties-dialog.c:674
-#: ../src/eog-window.c:3837
+#: ../src/eog-window.c:3785
 msgid "Show the folder which contains this file in the file manager"
 msgstr "Hián thÆ mác cháa táp tin nÃy vái trÃnh quán là táp tin"
 
 #: ../src/eog-preferences-dialog.c:114
 #, c-format
-#| msgctxt "PrefDlgSlideSwitchPostfix"
-#| msgid "seconds"
 msgid "%lu second"
 msgid_plural "%lu seconds"
 msgstr[0] "%lu giÃy"
 
-#: ../src/eog-print.c:219
+#: ../src/eog-print.c:371
 msgid "Image Settings"
 msgstr "Thiát láp ánh"
 
@@ -987,7 +1024,7 @@ msgstr "nhÆ thá"
 msgid "%d / %d"
 msgstr "%d / %d"
 
-#: ../src/eog-thumb-view.c:474
+#: ../src/eog-thumb-view.c:547
 msgid "Taken on"
 msgstr "Cháp vÃo"
 
@@ -1016,7 +1053,7 @@ msgid "%i à %i pixel %s  %i%%"
 msgid_plural "%i à %i pixels %s  %i%%"
 msgstr[0] "%i x %i Äiám ánh %s  %i%%"
 
-#: ../src/eog-window.c:838 ../src/eog-window.c:2781
+#: ../src/eog-window.c:838 ../src/eog-window.c:2729
 msgctxt "MessageArea"
 msgid "Hi_de"
 msgstr "á_n"
@@ -1047,12 +1084,12 @@ msgstr "DÃng â%sâ Äá má ánh ÄÃ chán"
 msgid "Saving image \"%s\" (%u/%u)"
 msgstr "Äang lÆu ánh â%sâ (%u/%u)"
 
-#: ../src/eog-window.c:1539
+#: ../src/eog-window.c:1550
 #, c-format
 msgid "Opening image \"%s\""
 msgstr "Äang náp ánh \"%s\""
 
-#: ../src/eog-window.c:2202
+#: ../src/eog-window.c:2213
 #, c-format
 msgid ""
 "Error printing file:\n"
@@ -1061,35 +1098,27 @@ msgstr ""
 "Gáp lái khi in táp tin:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/eog-window.c:2520
+#: ../src/eog-window.c:2512
 msgid "Toolbar Editor"
 msgstr "Bá sáa thanh cÃng cá"
 
-#: ../src/eog-window.c:2523
+#: ../src/eog-window.c:2515
 msgid "_Reset to Default"
 msgstr "Äát lái _vá mác Äánh"
 
-#: ../src/eog-window.c:2628
-msgid "translator-credits"
-msgstr "NhÃm Viát hoà GNOME (http://gnomevi.sourceforge.net)"
-
-#: ../src/eog-window.c:2636
-msgid "The GNOME image viewer."
-msgstr "Bá xem ánh GNOME."
-
-#: ../src/eog-window.c:2728 ../src/eog-window.c:2743
+#: ../src/eog-window.c:2676 ../src/eog-window.c:2691
 msgid "Error launching System Settings: "
 msgstr "Lái khái Äáng thiát láp há tháng: "
 
 #. I18N: When setting mnemonics for these strings, watch out to not
 #. clash with mnemonics from eog's menubar
-#: ../src/eog-window.c:2779
+#: ../src/eog-window.c:2727
 msgid "_Open Background Preferences"
 msgstr "_Má Tuá thÃch nán"
 
 #. The newline character is currently necessary due to a problem
 #. * with the automatic line break.
-#: ../src/eog-window.c:2795
+#: ../src/eog-window.c:2743
 #, c-format
 msgid ""
 "The image \"%s\" has been set as Desktop Background.\n"
@@ -1098,11 +1127,11 @@ msgstr ""
 "ánh \"%s\" ÄÃ ÄÆác dÃng lÃm ánh nán mÃn hÃnh.\n"
 "Bán cà muán thay Äái cÃch thá hián khÃng?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3262
+#: ../src/eog-window.c:3210
 msgid "Saving image locallyâ"
 msgstr "Äang lÆu ánh các báâ"
 
-#: ../src/eog-window.c:3342
+#: ../src/eog-window.c:3290
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to move\n"
@@ -1111,14 +1140,14 @@ msgstr ""
 "Bán cà chác muán chuyán\n"
 "â%sâ vÃo Sát rÃc khÃng?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3345
+#: ../src/eog-window.c:3293
 #, c-format
 msgid ""
 "A trash for \"%s\" couldn't be found. Do you want to remove this image "
 "permanently?"
 msgstr "KhÃng tÃm tháy Sát rÃc cho â%sâ. Bán cà muán xÃa bá vÄnh vián ánh nÃy?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3350
+#: ../src/eog-window.c:3298
 #, c-format
 msgid ""
 "Are you sure you want to move\n"
@@ -1130,7 +1159,7 @@ msgstr[0] ""
 "Bán cà chác muán chuyán\n"
 "%d ánh ÄÃ chán vÃo Sát rÃc khÃng?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3355
+#: ../src/eog-window.c:3303
 msgid ""
 "Some of the selected images can't be moved to the trash and will be removed "
 "permanently. Are you sure you want to proceed?"
@@ -1138,385 +1167,365 @@ msgstr ""
 "Mát sá ánh Äà chán khÃng thá chuyán ÄÆác vÃo sát rÃc và sá bá xoà bá vÄnh "
 "vián. Bán cà chác muán tiáp tác khÃng?"
 
-#: ../src/eog-window.c:3372 ../src/eog-window.c:3863 ../src/eog-window.c:3887
+#: ../src/eog-window.c:3320 ../src/eog-window.c:3811 ../src/eog-window.c:3835
 msgid "Move to _Trash"
 msgstr "Chuyán vÃo _Sát rÃc"
 
-#: ../src/eog-window.c:3374
+#: ../src/eog-window.c:3322
 msgid "_Do not ask again during this session"
 msgstr "Äáng _hái lái trong phiÃn lÃm viác nÃy"
 
-#: ../src/eog-window.c:3419 ../src/eog-window.c:3433
+#: ../src/eog-window.c:3367 ../src/eog-window.c:3381
 #, c-format
 msgid "Couldn't access trash."
 msgstr "KhÃng thá truy cáp Sát rÃc."
 
-#: ../src/eog-window.c:3441
+#: ../src/eog-window.c:3389
 #, c-format
 msgid "Couldn't delete file"
 msgstr "KhÃng thá xoà táp tin"
 
-#: ../src/eog-window.c:3537
+#: ../src/eog-window.c:3485
 #, c-format
 msgid "Error on deleting image %s"
 msgstr "Gáp lái khi xoà bá ánh %s"
 
-#: ../src/eog-window.c:3784
+#: ../src/eog-window.c:3732
 msgid "_Image"
 msgstr "án_h"
 
-#: ../src/eog-window.c:3785
+#: ../src/eog-window.c:3733
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Sáa"
 
-#: ../src/eog-window.c:3786
-msgid "_View"
-msgstr "_Xem"
-
-#: ../src/eog-window.c:3787
+#: ../src/eog-window.c:3735
 msgid "_Go"
 msgstr "Äi Äá_n"
 
-#: ../src/eog-window.c:3788
+#: ../src/eog-window.c:3736
 msgid "_Tools"
 msgstr "_CÃng cá"
 
-#: ../src/eog-window.c:3789
-msgid "_Help"
-msgstr "Trá _giÃp"
-
-#: ../src/eog-window.c:3791
+#: ../src/eog-window.c:3739
 msgid "_Openâ"
 msgstr "_Máâ"
 
-#: ../src/eog-window.c:3792
+#: ../src/eog-window.c:3740
 msgid "Open a file"
 msgstr "Má táp tin"
 
-#: ../src/eog-window.c:3794
+#: ../src/eog-window.c:3742
 msgid "_Close"
 msgstr "ÄÃn_g"
 
-#: ../src/eog-window.c:3795
+#: ../src/eog-window.c:3743
 msgid "Close window"
 msgstr "ÄÃng cáa sá"
 
-#: ../src/eog-window.c:3797
+#: ../src/eog-window.c:3745
 msgid "T_oolbar"
 msgstr "Thanh _cÃng cá"
 
-#: ../src/eog-window.c:3798
+#: ../src/eog-window.c:3746
 msgid "Edit the application toolbar"
 msgstr "Sáa thanh cÃng cá áng dáng"
 
-#: ../src/eog-window.c:3800
-msgid "Prefere_nces"
-msgstr "_Cáu hÃnh"
-
-#: ../src/eog-window.c:3801
+#: ../src/eog-window.c:3749
 msgid "Preferences for Image Viewer"
 msgstr "Cáu hÃnh Mát GNOME"
 
-#: ../src/eog-window.c:3803
+#: ../src/eog-window.c:3751
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Nái dung"
 
-#: ../src/eog-window.c:3804
+#: ../src/eog-window.c:3752
 msgid "Help on this application"
 msgstr "Trá giÃp vá áng dáng nÃy"
 
-#: ../src/eog-window.c:3806
+#: ../src/eog-window.c:3754
 msgid "_About"
 msgstr "_Giái thiáu"
 
-#: ../src/eog-window.c:3807
+#: ../src/eog-window.c:3755
 msgid "About this application"
 msgstr "Giái thiáu vá áng dáng nÃy"
 
-#: ../src/eog-window.c:3812
-msgid "_Toolbar"
-msgstr "Thanh _cÃng cá"
-
-#: ../src/eog-window.c:3813
+#: ../src/eog-window.c:3761
 msgid "Changes the visibility of the toolbar in the current window"
 msgstr "Thay Äái tráng thÃi hián thá cáa thanh cÃng cá trÃn cáa sá hián thái"
 
-#: ../src/eog-window.c:3815
-msgid "_Statusbar"
-msgstr "Thanh t_ráng thÃi"
-
-#: ../src/eog-window.c:3816
+#: ../src/eog-window.c:3764
 msgid "Changes the visibility of the statusbar in the current window"
 msgstr ""
 "Thay Äái tráng thÃi hián thá cáa thanh tráng thÃi trÃn cáa sá hián thái"
 
-#: ../src/eog-window.c:3818
-msgid "_Image Gallery"
-msgstr "_Táp háp ánh"
-
-#: ../src/eog-window.c:3819
+#: ../src/eog-window.c:3767
 msgid "Changes the visibility of the image gallery pane in the current window"
 msgstr ""
 "Thay Äái tráng thÃi hián thá cáa khung trÆng bÃy ánh trÃn cáa sá hián thái"
 
-#: ../src/eog-window.c:3821
-msgid "Side _Pane"
-msgstr "Khung _lá"
-
-#: ../src/eog-window.c:3822
+#: ../src/eog-window.c:3770
 msgid "Changes the visibility of the side pane in the current window"
 msgstr "Thay Äái tráng thÃi hián thá cáa khung lá cáa cáa sá hián thái"
 
-#: ../src/eog-window.c:3827
+#: ../src/eog-window.c:3775
 msgid "_Save"
 msgstr "_LÆu"
 
-#: ../src/eog-window.c:3828
+#: ../src/eog-window.c:3776
 msgid "Save changes in currently selected images"
 msgstr "LÆu thay Äái trong ánh Äang ÄÆác chán"
 
-#: ../src/eog-window.c:3830
+#: ../src/eog-window.c:3778
 msgid "Open _with"
 msgstr "Má _báng"
 
-#: ../src/eog-window.c:3831
+#: ../src/eog-window.c:3779
 msgid "Open the selected image with a different application"
 msgstr "Má ánh ÄÆác chán báng áng dáng khÃc"
 
-#: ../src/eog-window.c:3834
+#: ../src/eog-window.c:3782
 msgid "Save the selected images with a different name"
 msgstr "LÆu ánh ÄÆác chán vái tÃn khÃc"
 
-#: ../src/eog-window.c:3836
+#: ../src/eog-window.c:3784
 msgid "Show Containing _Folder"
 msgstr "Hián thÆ mác _cháa ánh"
 
-#: ../src/eog-window.c:3839
+#: ../src/eog-window.c:3787
 msgid "_Printâ"
 msgstr "_Inâ"
 
-#: ../src/eog-window.c:3840
+#: ../src/eog-window.c:3788
 msgid "Print the selected image"
 msgstr "In ánh ÄÆác chán"
 
-#: ../src/eog-window.c:3842
+#: ../src/eog-window.c:3790
 msgid "Prope_rties"
 msgstr "Th_uác tÃnh"
 
-#: ../src/eog-window.c:3843
+#: ../src/eog-window.c:3791
 msgid "Show the properties and metadata of the selected image"
 msgstr "Hián thuác tÃnh và siÃu dá liáu cáa ánh ÄÆác chán"
 
-#: ../src/eog-window.c:3845
+#: ../src/eog-window.c:3793
 msgid "_Undo"
 msgstr "_HoÃn tÃc"
 
-#: ../src/eog-window.c:3846
+#: ../src/eog-window.c:3794
 msgid "Undo the last change in the image"
 msgstr "Huá bá thay Äái cuái cÃng Äái vái ánh"
 
-#: ../src/eog-window.c:3848
+#: ../src/eog-window.c:3796
 msgid "Flip _Horizontal"
 msgstr "Lát _ngang"
 
-#: ../src/eog-window.c:3849
+#: ../src/eog-window.c:3797
 msgid "Mirror the image horizontally"
 msgstr "Phán chiáu ánh theo chiáu ngang"
 
-#: ../src/eog-window.c:3851
+#: ../src/eog-window.c:3799
 msgid "Flip _Vertical"
 msgstr "Lát _dác"
 
-#: ../src/eog-window.c:3852
+#: ../src/eog-window.c:3800
 msgid "Mirror the image vertically"
 msgstr "Phán chiáu ánh theo chiáu dác"
 
-#: ../src/eog-window.c:3854
+#: ../src/eog-window.c:3802
 msgid "_Rotate Clockwise"
 msgstr "Xoay _xuÃi chiáu kim Äáng há"
 
-#: ../src/eog-window.c:3855
+#: ../src/eog-window.c:3803
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the right"
 msgstr "Quay ánh 90 Äá sang phái"
 
-#: ../src/eog-window.c:3857
+#: ../src/eog-window.c:3805
 msgid "Rotate Counterc_lockwise"
 msgstr "Xoay _ngÆác chiáu kim Äáng há"
 
-#: ../src/eog-window.c:3858
+#: ../src/eog-window.c:3806
 msgid "Rotate the image 90 degrees to the left"
 msgstr "Quay ánh 90 Äá sang trÃi"
 
-#: ../src/eog-window.c:3860
+#: ../src/eog-window.c:3808
 msgid "Set as _Desktop Background"
 msgstr "LÃm nán _mÃn hÃnh"
 
-#: ../src/eog-window.c:3861
+#: ../src/eog-window.c:3809
 msgid "Set the selected image as the desktop background"
 msgstr "Äát ánh ÄÆác chán lÃm ánh nán mÃn hÃnh"
 
-#: ../src/eog-window.c:3864
+#: ../src/eog-window.c:3812
 msgid "Move the selected image to the trash folder"
 msgstr "Chuyán ánh ÄÆác chán vÃo sát rÃc"
 
-#: ../src/eog-window.c:3866
+#: ../src/eog-window.c:3814
 msgid "_Copy"
 msgstr "_ChÃp"
 
-#: ../src/eog-window.c:3867
+#: ../src/eog-window.c:3815
 msgid "Copy the selected image to the clipboard"
 msgstr "ChÃp ánh ÄÃ chán vÃo khay tám"
 
-#: ../src/eog-window.c:3869 ../src/eog-window.c:3878 ../src/eog-window.c:3881
+#: ../src/eog-window.c:3817 ../src/eog-window.c:3826 ../src/eog-window.c:3829
 msgid "_Zoom In"
 msgstr "PhÃng _to"
 
-#: ../src/eog-window.c:3870 ../src/eog-window.c:3879
+#: ../src/eog-window.c:3818 ../src/eog-window.c:3827
 msgid "Enlarge the image"
 msgstr "PhÃng to ánh"
 
-#: ../src/eog-window.c:3872 ../src/eog-window.c:3884
+#: ../src/eog-window.c:3820 ../src/eog-window.c:3832
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "Thu _nhá"
 
-#: ../src/eog-window.c:3873 ../src/eog-window.c:3882 ../src/eog-window.c:3885
+#: ../src/eog-window.c:3821 ../src/eog-window.c:3830 ../src/eog-window.c:3833
 msgid "Shrink the image"
 msgstr "Co ánh"
 
-#: ../src/eog-window.c:3875
+#: ../src/eog-window.c:3823
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "_Cá bÃnh thÆáng"
 
-#: ../src/eog-window.c:3876
+#: ../src/eog-window.c:3824
 msgid "Show the image at its normal size"
 msgstr "Hián ánh ÄÃng kÃch thÆác thát"
 
-#: ../src/eog-window.c:3893
+#: ../src/eog-window.c:3841
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_ToÃn mÃn hÃnh"
 
-#: ../src/eog-window.c:3894
+#: ../src/eog-window.c:3842
 msgid "Show the current image in fullscreen mode"
 msgstr "Hián ánh hián thái trong chá Äá toÃn mÃn hÃnh"
 
-#: ../src/eog-window.c:3896
+#: ../src/eog-window.c:3844
 msgid "Pause Slideshow"
 msgstr "Tám dáng trÃnh chiáu"
 
-#: ../src/eog-window.c:3897
+#: ../src/eog-window.c:3845
 msgid "Pause or resume the slideshow"
 msgstr "Tám dáng hoác tiáp tác trÃnh chiáu"
 
-#: ../src/eog-window.c:3899
+#: ../src/eog-window.c:3847
 msgid "_Best Fit"
 msgstr "_Váa khÃt"
 
-#: ../src/eog-window.c:3900
+#: ../src/eog-window.c:3848
 msgid "Fit the image to the window"
 msgstr "KhÃt ánh vÃo cáa sá"
 
-#: ../src/eog-window.c:3905 ../src/eog-window.c:3920
+#: ../src/eog-window.c:3853 ../src/eog-window.c:3868
 msgid "_Previous Image"
 msgstr "ánh t_rÆác"
 
-#: ../src/eog-window.c:3906
+#: ../src/eog-window.c:3854
 msgid "Go to the previous image of the gallery"
 msgstr "Quay vá ánh trÆác ÄÃ trong táp ánh"
 
-#: ../src/eog-window.c:3908
+#: ../src/eog-window.c:3856
 msgid "_Next Image"
 msgstr "ánh _tiáp"
 
-#: ../src/eog-window.c:3909
+#: ../src/eog-window.c:3857
 msgid "Go to the next image of the gallery"
 msgstr "Äán ánh ká tiáp trong táp ánh"
 
-#: ../src/eog-window.c:3911 ../src/eog-window.c:3923
+#: ../src/eog-window.c:3859 ../src/eog-window.c:3871
 msgid "_First Image"
 msgstr "ánh Äá_u tiÃn"
 
-#: ../src/eog-window.c:3912
+#: ../src/eog-window.c:3860
 msgid "Go to the first image of the gallery"
 msgstr "Äán ánh Äáu tiÃn trong táp ánh"
 
-#: ../src/eog-window.c:3914 ../src/eog-window.c:3926
+#: ../src/eog-window.c:3862 ../src/eog-window.c:3874
 msgid "_Last Image"
 msgstr "ánh _cuái cÃng"
 
-#: ../src/eog-window.c:3915
+#: ../src/eog-window.c:3863
 msgid "Go to the last image of the gallery"
 msgstr "Äán ánh cuái trong táp ánh"
 
-#: ../src/eog-window.c:3917
+#: ../src/eog-window.c:3865
 msgid "_Random Image"
 msgstr "ánh _ngáu nhiÃn"
 
-#: ../src/eog-window.c:3918
+#: ../src/eog-window.c:3866
 msgid "Go to a random image of the gallery"
 msgstr "Äán ánh ká tiáp trong táp ánh"
 
-#: ../src/eog-window.c:3932
+#: ../src/eog-window.c:3880
 msgid "S_lideshow"
 msgstr "_TrÃnh chiáu"
 
-#: ../src/eog-window.c:3933
+#: ../src/eog-window.c:3881
 msgid "Start a slideshow view of the images"
 msgstr "Bát Äáu trÃnh chiáu ánh"
 
-#: ../src/eog-window.c:3999
+#: ../src/eog-window.c:3949
 msgid "Previous"
 msgstr "TrÆác"
 
-#: ../src/eog-window.c:4003
+#: ../src/eog-window.c:3953
 msgid "Next"
 msgstr "Tiáp"
 
-#: ../src/eog-window.c:4007
+#: ../src/eog-window.c:3957
 msgid "Right"
 msgstr "Phái"
 
-#: ../src/eog-window.c:4010
+#: ../src/eog-window.c:3960
 msgid "Left"
 msgstr "TrÃi"
 
-#: ../src/eog-window.c:4013
+#: ../src/eog-window.c:3963
 msgid "Show Folder"
 msgstr "Má thÆ mác"
 
-#: ../src/eog-window.c:4016
+#: ../src/eog-window.c:3966
 msgid "In"
 msgstr "To"
 
-#: ../src/eog-window.c:4019
+#: ../src/eog-window.c:3969
 msgid "Out"
 msgstr "Nhá"
 
-#: ../src/eog-window.c:4022
+#: ../src/eog-window.c:3972
 msgid "Normal"
 msgstr "BÃnh thÆáng"
 
-#: ../src/eog-window.c:4025
+#: ../src/eog-window.c:3975
 msgid "Fit"
 msgstr "Váa"
 
-#: ../src/eog-window.c:4028
+#: ../src/eog-window.c:3978
 msgid "Gallery"
 msgstr "PhÃng trÆng bÃy"
 
-#: ../src/eog-window.c:4031
+#: ../src/eog-window.c:3995
 msgctxt "action (to trash)"
 msgid "Trash"
 msgstr "ThÃng rÃc"
 
-#: ../src/eog-window.c:4397
+#: ../src/eog-window.c:4361
 #, c-format
 msgid "Edit the current image using %s"
 msgstr "Sáa ánh Äang xem báng %s"
 
-#: ../src/eog-window.c:4399
+#: ../src/eog-window.c:4363
 msgid "Edit Image"
 msgstr "Sáa ánh"
 
+#: ../src/eog-window.c:5712
+msgid "The GNOME image viewer."
+msgstr "Bá xem ánh GNOME."
+
+#: ../src/eog-window.c:5715
+msgid "translator-credits"
+msgstr "NhÃm Viát hoà GNOME (http://gnomevi.sourceforge.net)"
+
 #: ../src/main.c:71
 msgid "GNOME Image Viewer"
 msgstr "Bá xem ánh Mát GNOME"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]