[cheese] Updated Vietnamese translationcommit 3efc6fcd1fd8c02d3a0e84833466a115ee87c3f9
Author: Nguyán ThÃi Ngác Duy <pclouds gmail com>
Date:   Wed Aug 22 14:07:03 2012 +0700

    Updated Vietnamese translation

 po/vi.po |   38 +++++++++++++++++---------------------
 1 files changed, 17 insertions(+), 21 deletions(-)
---
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index bb4208c..e8bbec1 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=cheese&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
 "POT-Creation-Date: 2012-07-29 09:59+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-22 14:04+0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-22 14:06+0700\n"
 "Last-Translator: Nguyán ThÃi Ngác Duy <pclouds gmail com>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN googlegroups com>\n"
 "Language: vi\n"
@@ -133,10 +133,9 @@ msgid "Image"
 msgstr "ánh"
 
 #: ../data/cheese-prefs.ui.h:11
-#, fuzzy
 #| msgid "Shutter sound"
 msgid "Shutter"
-msgstr "Ãm thanh khi cháp"
+msgstr "Cáa cháp"
 
 #: ../data/cheese-prefs.ui.h:12
 msgid "_Countdown"
@@ -193,11 +192,11 @@ msgstr "Äát là True Äá hián Äám ngÆác trÆác khi cháp ánh,
 
 #: ../data/org.gnome.Cheese.gschema.xml.h:5
 msgid "Fire flash before taking a picture"
-msgstr ""
+msgstr "Hián ÄÃn nhÃy trÆác khi cháp"
 
 #: ../data/org.gnome.Cheese.gschema.xml.h:6
 msgid "Set to true to fire a flash when taking a picture"
-msgstr ""
+msgstr "Äát Äá hián ÄÃn nhÃy khi cháp ánh"
 
 #: ../data/org.gnome.Cheese.gschema.xml.h:7
 msgid "Camera device string indicator"
@@ -215,7 +214,7 @@ msgstr "Hiáu áng chán cuái cÃng"
 
 #: ../data/org.gnome.Cheese.gschema.xml.h:10
 msgid "Name of the installed effect that was selected last"
-msgstr ""
+msgstr "TÃn cáa hiáu áng ÄÆác cÃi Äát ÄÆác chán lán cuái"
 
 #: ../data/org.gnome.Cheese.gschema.xml.h:11
 msgid "Photo width"
@@ -314,6 +313,8 @@ msgid ""
 "If set to true, Cheese will start up in wide mode, with the image collection "
 "placed on the right-hand side. Useful with small screens."
 msgstr ""
+"Äát Äá khái Äáng trong chá Äá ráng, vái bá sÆu táp ánh nám bÃn tay phái. Háu "
+"dáng vái mÃn hÃnh nhá."
 
 #: ../data/org.gnome.Cheese.gschema.xml.h:33
 msgid "Whether to start in fullscreen"
@@ -321,7 +322,7 @@ msgstr "CÃ bát Äáu á chá Äá toÃn mÃn hÃnh"
 
 #: ../data/org.gnome.Cheese.gschema.xml.h:34
 msgid "If set to true, Cheese will start up in fullscreen mode."
-msgstr ""
+msgstr "Äát Äá Cheese khái Äáng á chá Äá toÃn mÃn hÃnh."
 
 #: ../data/org.gnome.Cheese.gschema.xml.h:35
 msgid "Time between photos in burst mode"
@@ -351,7 +352,7 @@ msgstr "Ãm thanh khi cháp"
 
 #: ../libcheese/cheese-avatar-chooser.c:260
 msgid "Select"
-msgstr ""
+msgstr "Chán"
 
 #: ../libcheese/cheese-avatar-chooser.c:281
 msgid "_Take a photo"
@@ -396,7 +397,7 @@ msgstr "KhÃng tÃm tháy thiát bá"
 #, c-format
 msgctxt "time format"
 msgid "%02i:%02i:%02i"
-msgstr ""
+msgstr "%02i:%02i:%02i"
 
 #: ../src/cheese-effects-manager.vala:50
 msgid "No Effect"
@@ -424,11 +425,11 @@ msgstr "Bát Äáu á chá Äá toÃn mÃn hÃnh"
 
 #: ../src/cheese-main.vala:92
 msgid "_Shoot"
-msgstr ""
+msgstr "_Cháp"
 
 #: ../src/cheese-main.vala:96
 msgid "Mode:"
-msgstr ""
+msgstr "Chá Äá:"
 
 #: ../src/cheese-main.vala:97
 msgid "_Photo"
@@ -443,16 +444,14 @@ msgid "_Burst"
 msgstr "_HÃng loát"
 
 #: ../src/cheese-main.vala:102
-#, fuzzy
 #| msgid "Fullscreen"
 msgid "_Fullscreen"
-msgstr "ToÃn mÃn hÃnh"
+msgstr "_ToÃn mÃn hÃnh"
 
 #: ../src/cheese-main.vala:110
-#, fuzzy
 #| msgid "Preferences"
 msgid "P_references"
-msgstr "TÃy thÃch"
+msgstr "_TÃy thÃch"
 
 #: ../src/cheese-main.vala:113
 msgid "_About"
@@ -528,10 +527,9 @@ msgid "Stop recording"
 msgstr "Dáng thu"
 
 #: ../src/cheese-window.vala:934 ../src/cheese-window.vala:1508
-#, fuzzy
 #| msgid "_Record a Video"
 msgid "Record a Video"
-msgstr "_Thu phim"
+msgstr "Thu phim"
 
 #: ../src/cheese-window.vala:935 ../src/cheese-window.vala:1509
 msgid "Record a video"
@@ -547,10 +545,9 @@ msgid "Stop taking pictures"
 msgstr "Ngáng cháp hÃnh"
 
 #: ../src/cheese-window.vala:994
-#, fuzzy
 #| msgid "Take _Multiple Photos"
 msgid "Take Multiple Photos"
-msgstr "_Cháp nhiáu ánh"
+msgstr "Cháp nhiáu ánh"
 
 #: ../src/cheese-window.vala:995 ../src/cheese-window.vala:1516
 msgid "Take multiple photos"
@@ -561,10 +558,9 @@ msgid "No effects found"
 msgstr "KhÃng cà hiáu áng"
 
 #: ../src/cheese-window.vala:1503
-#, fuzzy
 #| msgid "_Take a Photo"
 msgid "Take a Photo"
-msgstr "_Cháp ánh"
+msgstr "Cháp ánh"
 
 #: ../src/cheese-window.vala:1515
 msgid "Take _Multiple Photos"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]