[vinagre] Updated Polish translationcommit 7609b8b03669974c18b17bd1726e7976d31e94cf
Author: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>
Date:   Wed Aug 22 03:18:22 2012 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po |  101 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 60 insertions(+), 41 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 4c80c51..eede122 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: vinagre\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-03-31 15:31+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-03-31 15:32+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-22 03:17+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-22 03:18+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -21,11 +21,11 @@ msgstr ""
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
 "X-Poedit-Country: Poland\n"
 
-#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.in.h:1
+#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.h:1
 msgid "Whether we should leave other clients connected"
 msgstr "OkreÅla, czy pozostawiaÄ innych klientÃw poÅÄczonych"
 
-#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.in.h:2
+#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.h:2
 msgid ""
 "When connecting to a host, the client can say to the server to leave other "
 "clients connected or to drop the existent connections. Set the value to true "
@@ -35,14 +35,14 @@ msgstr ""
 "klientÃw poÅÄczonych lub opuÅciÄ istniejÄce poÅÄczenia. Ustawienie na "
 "wartoÅÄ \"true\" umoÅliwia wspÃÅdzielenie pulpitu z innymi klientami."
 
-#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.in.h:3
+#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.h:3
 msgid ""
 "Whether we should show tabs even when there is only one active connection"
 msgstr ""
 "OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ karty nawet, jeÅli jest tylko jedno aktywne "
 "poÅÄczenie"
 
-#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.in.h:4
+#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.h:4
 msgid ""
 "Set to \"true\" to always show the tabs. Set to \"false\" to only show the "
 "tabs when there is more than one active connection."
@@ -51,11 +51,11 @@ msgstr ""
 "Ustawienie na wartoÅÄ \"false\" powoduje, Åe wyÅwietlane sÄ tylko wtedy, "
 "kiedy jest wiÄcej niÅ jedno aktywne poÅÄczenie."
 
-#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.in.h:5
+#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.h:5
 msgid "Whether we should show the menu accelerators (shortcut keys)"
 msgstr "OkreÅla, czy wyÅwietlaÄ skrÃty w menu (skrÃty klawiszowe)"
 
-#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.in.h:6
+#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.h:6
 msgid ""
 "Set to \"false\" to disable menu shortcuts. Set to \"true\" to enable them. "
 "Note that if they are enabled, those keys will be intercepted by the menu "
@@ -65,19 +65,19 @@ msgstr ""
 "\"true\" je wÅÄcza. ProszÄ zauwaÅyÄ, Åe jeÅli sÄ wÅÄczone, to wciÅniÄcia "
 "klawiszy mogÄ zostaÄ "
 
-#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.in.h:7
+#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.h:7
 msgid "Maximum number of history items in connect dialog"
 msgstr "Maksymalna liczba elementÃw w historii w oknie poÅÄczenia"
 
-#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.in.h:8
+#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.h:8
 msgid "Specifies the maximum number of items in the host dropdown entry."
 msgstr "OkreÅla maksymalnÄ liczbÄ elementÃw w menu wyboru komputera."
 
-#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.in.h:9
+#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.h:9
 msgid "Whether we should start the program listening for reverse connections"
 msgstr "OkreÅla, czy uruchamiaÄ program nasÅuchujÄc odwrotnych poÅÄczeÅ"
 
-#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.in.h:10
+#: ../data/org.gnome.Vinagre.gschema.xml.h:10
 msgid ""
 "Set to \"true\" to always start the program listening for reverse "
 "connections."
@@ -86,7 +86,7 @@ msgstr ""
 "nasÅuchujÄc odwrotnych poÅÄczeÅ."
 
 #: ../data/vinagre.desktop.in.in.h:1 ../data/vinagre-file.desktop.in.in.h:1
-#: ../vinagre/vinagre-main.c:129
+#: ../vinagre/vinagre-main.c:182
 msgid "Remote Desktop Viewer"
 msgstr "PrzeglÄdarka zdalnych pulpitÃw"
 
@@ -94,6 +94,10 @@ msgstr "PrzeglÄdarka zdalnych pulpitÃw"
 msgid "Access remote desktops"
 msgstr "DostÄp do zdalnych pulpitÃw"
 
+#: ../data/vinagre.desktop.in.in.h:3
+msgid "VNC;RDP;SSH;"
+msgstr "VNC;RDP;SSH;"
+
 #: ../data/vinagre.ui.h:1
 msgid "Vinagre is a remote desktop viewer for the GNOME desktop"
 msgstr ""
@@ -283,8 +287,8 @@ msgstr "BÅÄd podczas wykonywania programu rdesktop"
 #: ../vinagre/vinagre-bookmarks.c:492
 #: ../vinagre/vinagre-bookmarks-migration.c:135
 #: ../vinagre/vinagre-cache-prefs.c:57 ../vinagre/vinagre-commands.c:163
-#: ../vinagre/vinagre-connect.c:495 ../vinagre/vinagre-options.c:82
-#: ../vinagre/vinagre-options.c:100 ../vinagre/vinagre-window.c:260
+#: ../vinagre/vinagre-connect.c:495 ../vinagre/vinagre-options.c:85
+#: ../vinagre/vinagre-options.c:103 ../vinagre/vinagre-window.c:260
 #: ../vinagre/vinagre-window.c:798
 msgid "Unknown error"
 msgstr "Nieznany bÅÄd"
@@ -817,7 +821,7 @@ msgstr "BÅÄd podczas zapisywania pliku historii: %s"
 msgid "Choose a Remote Desktop"
 msgstr "WybÃr zdalnego pulpitu"
 
-#: ../vinagre/vinagre-connection.c:525 ../vinagre/vinagre-tab.c:575
+#: ../vinagre/vinagre-connection.c:525 ../vinagre/vinagre-tab.c:574
 #: ../vinagre/vinagre-tube-handler.c:257
 #, c-format
 msgid "The protocol %s is not supported."
@@ -832,7 +836,7 @@ msgid "The file was not recognized by any of the plugins."
 msgstr "Plik nie zostaÅ rozpoznany przez ÅadnÄ z wtyczek."
 
 #. Setup command line options
-#: ../vinagre/vinagre-main.c:133
+#: ../vinagre/vinagre-main.c:91
 msgid "- Remote Desktop Viewer"
 msgstr "- przeglÄdarka zdalnych pulpitÃw"
 
@@ -913,19 +917,23 @@ msgstr "Otwiera plik rozpoznawany przez program Vinagre"
 
 #: ../vinagre/vinagre-options.c:45
 msgid "filename"
-msgstr "nazwa_pliku"
+msgstr "nazwa-pliku"
+
+#: ../vinagre/vinagre-options.c:48
+msgid "Show help"
+msgstr "WyÅwietla pomoc"
 
 #. Translators: this is a command line option (run vinagre --help)
-#: ../vinagre/vinagre-options.c:50
+#: ../vinagre/vinagre-options.c:53
 msgid "[server:port]"
 msgstr "[serwer:port]"
 
-#: ../vinagre/vinagre-options.c:124
+#: ../vinagre/vinagre-options.c:127
 #, c-format
 msgid "Invalid argument %s for --geometry"
 msgstr "NieprawidÅowy parametr %s dla opcji --geometry"
 
-#: ../vinagre/vinagre-options.c:142
+#: ../vinagre/vinagre-options.c:145
 msgid "The following error has occurred:"
 msgid_plural "The following errors have occurred:"
 msgstr[0] "WystÄpiÅ nastÄpujÄcy bÅÄd:"
@@ -980,32 +988,32 @@ msgstr "Nie moÅna wywoÅaÄ programu ssh"
 msgid "Unable to spawn ssh program: %s"
 msgstr "Nie moÅna wywoÅaÄ programu ssh: %s"
 
-#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:425
+#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:424
 msgid "Timed out when logging in"
 msgstr "Przekroczono czas oczekiwania podczas logowania"
 
-#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:455 ../vinagre/vinagre-ssh.c:603
-#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:687
+#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:454 ../vinagre/vinagre-ssh.c:596
+#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:679
 msgid "Permission denied"
 msgstr "Brak upowaÅnienia"
 
-#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:514
+#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:513
 msgid "Password dialog canceled"
 msgstr "Anulowano okno dialogowe wprowadzania hasÅa"
 
-#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:537
+#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:530
 msgid "Could not send password"
 msgstr "Nie moÅna wysÅaÄ hasÅa"
 
-#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:545
+#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:538
 msgid "Log In Anyway"
 msgstr "Zaloguj mimo to"
 
-#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:545
+#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:538
 msgid "Cancel Login"
 msgstr "Anuluj logowanie"
 
-#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:554
+#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:547
 #, c-format
 msgid ""
 "The identity of the remote host (%s) is unknown.\n"
@@ -1020,35 +1028,41 @@ msgstr ""
 "ToÅsamoÅÄ wysÅana przez zdalny komputer to %s. Aby byÄ absolutnie pewny, Åe "
 "kontynuowanie jest bezpieczne, naleÅy skontaktowaÄ siÄ z administratorem."
 
-#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:572
+#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:565
 msgid "Login dialog canceled"
 msgstr "Anulowano okno dialogowe logowania"
 
-#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:593
+#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:586
 msgid "Can't send host identity confirmation"
 msgstr "Nie moÅna wysÅaÄ potwierdzenia toÅsamoÅci komputera"
 
-#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:628 ../vinagre/vinagre-tab.c:808
+#. Login succeed, save password in keyring
+#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:605
+#, c-format
+msgid "Secure shell password: %s"
+msgstr "HasÅo powÅoki SSH: %s"
+
+#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:618 ../vinagre/vinagre-tab.c:793
 msgid "Error saving the credentials on the keyring."
 msgstr "BÅÄd podczas zapisywania danych uwierzytelniania w bazie kluczy."
 
-#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:694
+#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:686
 msgid "Hostname not known"
 msgstr "Nieznana nazwa komputera"
 
-#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:701
+#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:693
 msgid "No route to host"
 msgstr "Brak trasy do komputera"
 
-#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:708
+#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:700
 msgid "Connection refused by server"
 msgstr "PoÅÄczenie zostaÅo odrzucone przez serwer"
 
-#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:715
+#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:707
 msgid "Host key verification failed"
 msgstr "Sprawdzenie klucza komputera siÄ nie powiodÅo"
 
-#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:752
+#: ../vinagre/vinagre-ssh.c:744
 msgid "Unable to find a valid SSH program"
 msgstr "Nie moÅna odnaleÅÄ prawidÅowego programu SSH"
 
@@ -1064,20 +1078,25 @@ msgstr "OpuÅÄ peÅny ekran"
 msgid "Error saving recent connection."
 msgstr "BÅÄd podczas zapisywania ostatniego poÅÄczenia."
 
-#: ../vinagre/vinagre-tab.c:898
+#: ../vinagre/vinagre-tab.c:778
+#, c-format
+msgid "Remote desktop password: %s"
+msgstr "HasÅo zdalnego pulpitu: %s"
+
+#: ../vinagre/vinagre-tab.c:890
 msgid "Could not get a screenshot of the connection."
 msgstr "Nie udaÅo siÄ uzyskaÄ zrzutu ekranu poÅÄczenia."
 
-#: ../vinagre/vinagre-tab.c:903
+#: ../vinagre/vinagre-tab.c:895
 msgid "Save Screenshot"
 msgstr "Zapisz zrzut ekranu"
 
-#: ../vinagre/vinagre-tab.c:917
+#: ../vinagre/vinagre-tab.c:909
 #, c-format
 msgid "Screenshot of %s at %s"
 msgstr "Zrzut ekranu %s w %s"
 
-#: ../vinagre/vinagre-tab.c:971
+#: ../vinagre/vinagre-tab.c:963
 msgid "Error saving screenshot"
 msgstr "BÅÄd podczas zapisywania zrzutu ekranu"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]