[library-web] Updated Polish translationcommit 836a527690a572e19eab9ea9c170966fadd3265c
Author: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>
Date:   Mon Aug 20 14:43:08 2012 +0200

    Updated Polish translation

 po/pl.po |   32 ++++++++++++++++++--------------
 1 files changed, 18 insertions(+), 14 deletions(-)
---
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 89a185d..dae457a 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,8 +9,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: library-web\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=website&keywords=I18N+L10N&component=library.gnome.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-12 16:52+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-12 22:56+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-20 10:54+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-20 14:42+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
 "Language: pl\n"
@@ -1316,17 +1316,21 @@ msgstr ""
 "multimedialnych, uÅywajÄc rozszerzalnego systemu."
 
 #: ../data/overlay.xml.in.h:187
+msgid "GObject-based API for the Discident and EAN lookup services."
+msgstr "API dla usÅug wyszukiwania Discident i EAN oparte na GObject."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:188
 msgid ""
 "libgxps is a GObject based library for handling and rendering XPS documents."
 msgstr ""
 "libgxps jest bibliotekÄ opartÄ na GObject do obsÅugi i wyÅwietlania "
 "dokumentÃw XPS."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:188
+#: ../data/overlay.xml.in.h:189
 msgid "Release Notes"
 msgstr "Informacje o wydaniu"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:189
+#: ../data/overlay.xml.in.h:190
 msgid ""
 "GNOME has a time-based release schedule. This means that there is a new "
 "GNOME release with accompanying notes every six months, to the minute."
@@ -1334,11 +1338,11 @@ msgstr ""
 "GNOME posiada czasowy plan wydawniczy. Oznacza to, Åe nowe wydanie GNOME "
 "wraz z informacjami o nim nastÄpuje co 6 miesiÄcy, co do minuty."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:190
+#: ../data/overlay.xml.in.h:191
 msgid "Getting Involved"
 msgstr "UdziaÅ w projekcie"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:191
+#: ../data/overlay.xml.in.h:192
 msgid ""
 "So you want to get involved with GNOME. This will show you how to become a "
 "member of the GNOME community. There are several sub-projects to choose from."
@@ -1346,11 +1350,11 @@ msgstr ""
 "A wiÄc chcesz siÄ zaangaÅowaÄ w tworzenie GNOME. Tu znajdziesz informacje, "
 "jak zostaÄ czÅonkiem spoÅecznoÅci GNOME. Jest kilka podprojektÃw do wyboru."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:192
+#: ../data/overlay.xml.in.h:193
 msgid "GNOME Bug Tracker"
 msgstr "NarzÄdzie Åledzenia bÅÄdÃw GNOME"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:193
+#: ../data/overlay.xml.in.h:194
 msgid ""
 "The GNOME Bug Tracker allows you to send information about bugs you "
 "encounter to the GNOME developers in an organized manner."
@@ -1358,19 +1362,19 @@ msgstr ""
 "NarzÄdzie Åledzenia bÅÄdÃw GNOME umoÅliwia wysyÅanie w zorganizowany sposÃb "
 "informacji o doÅwiadczanych bÅÄdach programistom."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:194
+#: ../data/overlay.xml.in.h:195
 msgid "Release Planning"
 msgstr "Planowanie wydaÅ"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:195
+#: ../data/overlay.xml.in.h:196
 msgid "A feast of essential GNOME future planning information."
 msgstr "DuÅa doza kluczowych informacji o planowaniu przyszÅych wersji GNOME."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:196
+#: ../data/overlay.xml.in.h:197
 msgid "Developer Scripts"
 msgstr "Skrypty programistÃw"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:197
+#: ../data/overlay.xml.in.h:198
 msgid ""
 "A collection of useful scripts to help developers accomplish simple (often "
 "repetitive) tasks."
@@ -1378,11 +1382,11 @@ msgstr ""
 "ZbiÃr przydatnych skryptÃw uÅatwiajÄcych programistom wykonywanie prostych "
 "(zazwyczaj powtarzalnych) zadaÅ."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:198
+#: ../data/overlay.xml.in.h:199
 msgid "GNOME Git Repository"
 msgstr "Repozytorium Git Projektu GNOME"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:199
+#: ../data/overlay.xml.in.h:200
 msgid ""
 "The GNOME Git Tree holds the latest development versions of the main GNOME "
 "packages, and allows coordination of GNOME development."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]