[library-web] Updated Polish translationcommit 57a56baeb707f77cde744cd2bfd645b807931355
Author: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>
Date:  Sun Aug 12 23:01:15 2012 +0200

  Updated Polish translation

 data/pages/pl/pl.po | 267 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++-------------
 po/pl.po      | 151 +++++++++++++++--------------
 2 files changed, 280 insertions(+), 138 deletions(-)
---
diff --git a/data/pages/pl/pl.po b/data/pages/pl/pl.po
index 96b78c4..114a512 100644
--- a/data/pages/pl/pl.po
+++ b/data/pages/pl/pl.po
@@ -4,23 +4,21 @@
 # pomÃc w jego rozwijaniu i pielÄgnowaniu, napisz do nas:
 # gnomepl aviary pl
 # -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
-# Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2009,.
-# Åukasz JernaÅ <deejay1 srem org>, 2009.
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: library-web-help.master.pl\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-11-14 16:41+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-01-02 17:25+0100\n"
-"Last-Translator: Lukasz Jernas <deejay1 srem org>\n"
+"Project-Id-Version: library-web-help\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-12 15:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-12 22:58+0200\n"
+"Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"X-Generator: Lokalize 1.0\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
+"|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
-"X-Poedit-Country: POLAND\n"
-"X-Poedit-SourceCharset: utf-8\n"
+"X-Poedit-Country: Poland\n"
 
 #: C/libgo.xml:8(title)
 msgid "GNOME Library Help"
@@ -71,72 +69,141 @@ msgid "About library.gnome.org"
 msgstr "Informacje o library.gnome.org"
 
 #: C/libgo.xml:42(para)
-msgid "library.gnome.org aims to be the central place for documentation related to the GNOME project, be it for users, system administrators or developers."
-msgstr "Library.gnome.org stawia sobie za cel skupienie w jednym miejscu caÅoÅci dokumentacji zwiÄzanej z projektem GNOME, zarÃwno dla uÅytkownikÃw, jak iadministratorÃw systemÃw lub programistÃw."
+msgid ""
+"library.gnome.org aims to be the central place for documentation related to "
+"the GNOME project, be it for users, system administrators or developers."
+msgstr ""
+"Library.gnome.org stawia sobie za cel skupienie w jednym miejscu caÅoÅci "
+"dokumentacji zwiÄzanej z projektem GNOME, zarÃwno dla uÅytkownikÃw, jak "
+"iadministratorÃw systemÃw lub programistÃw."
 
 #: C/libgo.xml:48(para)
-msgid "Its development tree is hosted in the GNOME GIT repository, in the library-web module."
-msgstr "Kod ÅrÃdÅowy tego serwisu znajduje siÄ w repozytorium GIT projektu GNOME, w module library-web."
+msgid ""
+"Its development tree is hosted in the GNOME GIT repository, in the library-"
+"web module."
+msgstr ""
+"Kod ÅrÃdÅowy tego serwisu znajduje siÄ w repozytorium GIT projektu GNOME, w "
+"module library-web."
 
 #: C/libgo.xml:55(title)
 msgid "This web site in different languages"
 msgstr "WyÅwietlanie tej strony w rÃÅnych jÄzykach"
 
 #: C/libgo.xml:56(para)
-msgid "When you request a document from a server, your language preference is passed via HTTP Accept-Language header. This is a standard way to deliver the preferred version of a page available in more than one language. It is very important to setup your browser language preference correctly."
-msgstr "Podczas pobierania dokument z serwera, przeglÄdarka przekazuje ustawienia preferowanego jÄzyka poprzez nagÅÃwek HTTP Accept-Language. Jest to standardowy sposÃb dostarczania preferowanej wersji strony, ktÃra jest dostÄpna w wiÄcej niÅ jednym jÄzyku. Bardzo waÅne jest poprawne ustawienie tych preferencji w przeglÄdarce."
+msgid ""
+"When you request a document from a server, your language preference is "
+"passed via HTTP Accept-Language header. This is a standard way to deliver "
+"the preferred version of a page available in more than one language. It is "
+"very important to setup your browser language preference correctly."
+msgstr ""
+"Podczas pobierania dokument z serwera, przeglÄdarka przekazuje ustawienia "
+"preferowanego jÄzyka poprzez nagÅÃwek HTTP Accept-Language. Jest to "
+"standardowy sposÃb dostarczania preferowanej wersji strony, ktÃra jest "
+"dostÄpna w wiÄcej niÅ jednym jÄzyku. Bardzo waÅne jest poprawne ustawienie "
+"tych preferencji w przeglÄdarce."
 
 #: C/libgo.xml:64(title)
 msgid "What to do if page is in wrong language"
-msgstr "Co zrobiÄ w przypadku gdy strona wyÅwietlana jest w zÅej wersji jÄzykowej"
+msgstr ""
+"Co zrobiÄ w przypadku gdy strona wyÅwietlana jest w zÅej wersji jÄzykowej"
 
 #: C/libgo.xml:66(para)
-msgid "The usual reason is that your web browser is improperly configured. Skip to <ulink url=\"#setup-language-settings\">How to set up the language settings section</ulink> for more informations. You may use this <ulink url=\"http://www.cs.tut.fi/cgi-bin/run/~jkorpela/lang.cgi\";>online tool</ulink> to see what languages your browser requests."
-msgstr "Zazwyczaj powodem tego jest niewÅaÅciwa konfiguracja przeglÄdarki internetowej. PrzejdÅ do sekcji <ulink url=\"#setup-language-settings\">Jak poprawnie ustawiÄ preferowany jÄzyk stron</ulink>, by uzyskaÄ wiÄcej informacji. MoÅna skorzystaÄ z <ulink url=\"http://www.cs.tut.fi/cgi-bin/run/~jkorpela/lang.cgi\";>tego narzÄdzia</ulink> w celu sprawdzenia jakich wersji jÄzykowych ÅÄda uÅywana przeglÄdarka."
+msgid ""
+"The usual reason is that your web browser is improperly configured. Skip to "
+"<ulink url=\"#setup-language-settings\">How to set up the language settings "
+"section</ulink> for more informations. You may use this <ulink url=\"http://";
+"www.cs.tut.fi/cgi-bin/run/~jkorpela/lang.cgi\">online tool</ulink> to see "
+"what languages your browser requests."
+msgstr ""
+"Zazwyczaj powodem tego jest niewÅaÅciwa konfiguracja przeglÄdarki "
+"internetowej. PrzejdÅ do sekcji <ulink url=\"#setup-language-settings\">Jak "
+"poprawnie ustawiÄ preferowany jÄzyk stron</ulink>, by uzyskaÄ wiÄcej "
+"informacji. MoÅna skorzystaÄ z <ulink url=\"http://www.cs.tut.fi/cgi-bin/run/";
+"~jkorpela/lang.cgi\">tego narzÄdzia</ulink> w celu sprawdzenia jakich wersji "
+"jÄzykowych ÅÄda uÅywana przeglÄdarka."
 
 #: C/libgo.xml:74(para)
-msgid "If your browser is configured, the problem may be that your ISP or your internal network is using misconfigured cache or proxy server. They are servers without any content that sits in the middle between users and real web servers. They grab your requests for web pages and fetch the page. After that, they forward the page to you but also make a local, cached copy, for later requests. This can really cut down on network traffic when many users request the same page."
-msgstr "JeÅli przeglÄdarka jest poprawnie skonfigurowana problem moÅe leÅeÄ po stronie dostawcy internetu lub w zÅej konfiguracji serwera cache, lub poÅredniczÄcego wewnÄtrz sieci. Serwery te nie przechowujÄ Åadnej treÅci, lecz jedynie poÅredniczÄ w komunikacji miÄdzy uÅytkownikami a innymi serwerami internetowymi. PrzechwytujÄ one ÅÄdania dostÄpu do strony, pobierajÄ jÄ a nastÄpnie przesyÅajÄ jÄ do uÅytkownika, zachowujÄc jej kopiÄ na wypadek ponownego wywoÅania tej samej strony przez innego uÅytkownika. . W przypadku, gdy wielu uÅytkownikÃw ÅÄda dostÄpu do tej samej strony, zdecydowanie obniÅa to ruch sieciowy."
+msgid ""
+"If your browser is configured, the problem may be that your ISP or your "
+"internal network is using misconfigured cache or proxy server. They are "
+"servers without any content that sits in the middle between users and real "
+"web servers. They grab your requests for web pages and fetch the page. After "
+"that, they forward the page to you but also make a local, cached copy, for "
+"later requests. This can really cut down on network traffic when many users "
+"request the same page."
+msgstr ""
+"JeÅli przeglÄdarka jest poprawnie skonfigurowana problem moÅe leÅeÄ po "
+"stronie dostawcy internetu lub w zÅej konfiguracji serwera cache, lub "
+"poÅredniczÄcego wewnÄtrz sieci. Serwery te nie przechowujÄ Åadnej treÅci, "
+"lecz jedynie poÅredniczÄ w komunikacji miÄdzy uÅytkownikami a innymi "
+"serwerami internetowymi. PrzechwytujÄ one ÅÄdania dostÄpu do strony, "
+"pobierajÄ jÄ a nastÄpnie przesyÅajÄ jÄ do uÅytkownika, zachowujÄc jej kopiÄ "
+"na wypadek ponownego wywoÅania tej samej strony przez innego uÅytkownika. . "
+"W przypadku, gdy wielu uÅytkownikÃw ÅÄda dostÄpu do tej samej strony, "
+"zdecydowanie obniÅa to ruch sieciowy."
 
 #: C/libgo.xml:84(para)
-msgid "Problem is when they do not understand content negotiation and keep cached copy of a page in only one language. The only way you can fix this is to complain to your ISP in order for them to upgrade or replace their software."
-msgstr "Problem powstaje w chwili, gdy serwery te nie rozumiejÄ negocjacji treÅci i trzymajÄ kopiÄ strony tylko w jednym jÄzyku. Jedynym sposobem na poprawÄ tej sytuacji jest zgÅoszenie istnienia tego problemu do dostawcy internetu, aby uaktualniÅ lub wymieniÅ on swoje oprogramowanie."
+msgid ""
+"Problem is when they do not understand content negotiation and keep cached "
+"copy of a page in only one language. The only way you can fix this is to "
+"complain to your ISP in order for them to upgrade or replace their software."
+msgstr ""
+"Problem powstaje w chwili, gdy serwery te nie rozumiejÄ negocjacji treÅci i "
+"trzymajÄ kopiÄ strony tylko w jednym jÄzyku. Jedynym sposobem na poprawÄ tej "
+"sytuacji jest zgÅoszenie istnienia tego problemu do dostawcy internetu, aby "
+"uaktualniÅ lub wymieniÅ on swoje oprogramowanie."
 
 #: C/libgo.xml:91(para)
-msgid "Third problem may be that you are unable or do not want to change browser settings. If you have JavaScript and cookies enabled, our server will store your language preference in a cookie every time you change language manually by clicking on a link. The next time you click on link to another page, your language selection will be preserved."
-msgstr "Kolejny problem wystÄpuje w sytuacji, kiedy zmiana ustawieÅ jÄzyka przeglÄdarki nie jest moÅliwa. Jesli wÅÄczona jest obsÅuga ciasteczek oraz jÄzyka JavaScript, nasz serwer zapisze wybranÄ wersjÄ jÄzykowÄ za kaÅdym razem po wybraniu jej rÄcznie na stronie (poprzez klikniÄcie w odpowiedni odnoÅnik). Przy odwiedzaniu kaÅdej kolejnej strony, wybrane ustawienia zostanÄ zachowane."
+msgid ""
+"Third problem may be that you are unable or do not want to change browser "
+"settings. If you have JavaScript and cookies enabled, our server will store "
+"your language preference in a cookie every time you change language manually "
+"by clicking on a link. The next time you click on link to another page, your "
+"language selection will be preserved."
+msgstr ""
+"Kolejny problem wystÄpuje w sytuacji, kiedy zmiana ustawieÅ jÄzyka "
+"przeglÄdarki nie jest moÅliwa. Jesli wÅÄczona jest obsÅuga ciasteczek oraz "
+"jÄzyka JavaScript, nasz serwer zapisze wybranÄ wersjÄ jÄzykowÄ za kaÅdym "
+"razem po wybraniu jej rÄcznie na stronie (poprzez klikniÄcie w odpowiedni "
+"odnoÅnik). Przy odwiedzaniu kaÅdej kolejnej strony, wybrane ustawienia "
+"zostanÄ zachowane."
 
 #: C/libgo.xml:101(title)
 msgid "How to set up the language settings"
 msgstr "Jak poprawnie ustawiÄ preferowany jÄzyk stron"
 
 #: C/libgo.xml:103(para)
-msgid "Generally, you should include all languages you can read in preferred language, ordered by preference. It is good idea to include English ('en') as last item in your list, to use it as a fallback language. You need to be careful with sub-categories of languages, en-GB will not include en, so you need to include both en and en-GB in your list."
-msgstr "W wiÄkszoÅci przypadkÃw naleÅy zawrzeÄ wszystkie jÄzyki, w ktÃrych potrafimy siÄ komunikowaÄ w liÅcie jÄzykÃw preferowanych â w kolejnoÅci od najlepiej do najmniej znanego. Dobrym pomysÅem bÄdzie wpisanie na listÄ jÄzyka angielskiego (\"en\") jako ostatniego jÄzyka na liÅcie, aby byÅ on uÅywany jako jÄzyk zapasowy. NaleÅy uwaÅaÄ przy wpisywaniu odmian jÄzykÃw, gdyÅ na przykÅad en-GB nie zawiera en, w zwiÄzku z czym naleÅy zawrzeÄ na liÅcie zarÃwno en-GB jak i en."
+msgid ""
+"Generally, you should include all languages you can read in preferred "
+"language, ordered by preference. It is good idea to include English ('en') "
+"as last item in your list, to use it as a fallback language. You need to be "
+"careful with sub-categories of languages, en-GB will not include en, so you "
+"need to include both en and en-GB in your list."
+msgstr ""
+"W wiÄkszoÅci przypadkÃw naleÅy zawrzeÄ wszystkie jÄzyki, w ktÃrych potrafimy "
+"siÄ komunikowaÄ w liÅcie jÄzykÃw preferowanych â w kolejnoÅci od najlepiej "
+"do najmniej znanego. Dobrym pomysÅem bÄdzie wpisanie na listÄ jÄzyka "
+"angielskiego (\"en\") jako ostatniego jÄzyka na liÅcie, aby byÅ on uÅywany "
+"jako jÄzyk zapasowy. NaleÅy uwaÅaÄ przy wpisywaniu odmian jÄzykÃw, gdyÅ na "
+"przykÅad en-GB nie zawiera en, w zwiÄzku z czym naleÅy zawrzeÄ na liÅcie "
+"zarÃwno en-GB jak i en."
 
 #: C/libgo.xml:113(term)
 msgid "Epiphany"
 msgstr "Epiphany"
 
-#: C/libgo.xml:116(guimenu)
-#: C/libgo.xml:127(guimenu)
-#: C/libgo.xml:139(guimenu)
-#: C/libgo.xml:150(guimenu)
-#: C/libgo.xml:173(guimenu)
+#: C/libgo.xml:116(guimenu) C/libgo.xml:127(guimenu) C/libgo.xml:139(guimenu)
+#: C/libgo.xml:150(guimenu) C/libgo.xml:173(guimenu)
 msgid "Edit"
 msgstr "Edycja"
 
-#: C/libgo.xml:117(guimenuitem)
-#: C/libgo.xml:128(guimenuitem)
-#: C/libgo.xml:140(guimenuitem)
-#: C/libgo.xml:151(guimenuitem)
-#: C/libgo.xml:174(guimenuitem)
-#: C/libgo.xml:198(guimenuitem)
+#: C/libgo.xml:117(guimenuitem) C/libgo.xml:128(guimenuitem)
+#: C/libgo.xml:140(guimenuitem) C/libgo.xml:151(guimenuitem)
+#: C/libgo.xml:174(guimenuitem) C/libgo.xml:198(guimenuitem)
 msgid "Preferences"
 msgstr "Preferencje"
 
-#: C/libgo.xml:118(guimenuitem)
-#: C/libgo.xml:210(guimenuitem)
+#: C/libgo.xml:118(guimenuitem) C/libgo.xml:210(guimenuitem)
 msgid "Language"
 msgstr "JÄzyk"
 
@@ -148,10 +215,8 @@ msgstr "Firefox / Iceweasel"
 msgid "Content"
 msgstr "ZawartoÅÄ"
 
-#: C/libgo.xml:130(guimenuitem)
-#: C/libgo.xml:141(guimenuitem)
-#: C/libgo.xml:153(guimenuitem)
-#: C/libgo.xml:188(guimenuitem)
+#: C/libgo.xml:130(guimenuitem) C/libgo.xml:141(guimenuitem)
+#: C/libgo.xml:153(guimenuitem) C/libgo.xml:188(guimenuitem)
 #: C/libgo.xml:199(guimenuitem)
 msgid "Languages"
 msgstr "JÄzyk"
@@ -237,49 +302,121 @@ msgid "About translations"
 msgstr "Informacje o tÅumaczeniach"
 
 #: C/libgo.xml:224(para)
-msgid "All translations are available as an effort of <ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/gtp/\";>Gnome Translation Project (GTP)</ulink>."
-msgstr "Wszystkie tÅumaczenia sÄ dostÄpne dziÄki wysiÅkowi <ulink url=\"http://developer.gnome.org/projects/gtp/\";>Projektu tÅumaczeÅ GNOME (GTP)</ulink>."
+msgid ""
+"All translations are available as an effort of <ulink url=\"http://developer.";
+"gnome.org/projects/gtp/\">Gnome Translation Project (GTP)</ulink>."
+msgstr ""
+"Wszystkie tÅumaczenia sÄ dostÄpne dziÄki wysiÅkowi <ulink url=\"http://";
+"developer.gnome.org/projects/gtp/\">Projektu tÅumaczeÅ GNOME (GTP)</ulink>."
 
 #: C/libgo.xml:235(title)
 msgid "Feedback"
 msgstr "Opinie"
 
 #: C/libgo.xml:237(para)
-msgid "This section contains information on reporting bugs about this website and requesting for new documents to be added."
-msgstr "Sekcja ta zawiera informacje na temat zgÅaszania bÅÄdÃw dotyczÄcych tej strony, jak i skÅadania prÃÅb o dodanie nowych dokumentÃw."
+msgid ""
+"This section contains information on reporting bugs about this website and "
+"requesting for new documents to be added."
+msgstr ""
+"Sekcja ta zawiera informacje na temat zgÅaszania bÅÄdÃw dotyczÄcych tej "
+"strony, jak i skÅadania prÃÅb o dodanie nowych dokumentÃw."
 
 #: C/libgo.xml:240(para)
-msgid "If you have found a bug on this website, please report it! Developers do read all the bug reports and try to fix these bugs. Please try to be as specific as possible when describing the circumstances under which the bug shows (what was the URL?, which browser are you using?, do you have cookies enabled?). If there were any error messages, be sure to include them, too."
-msgstr "JeÅli znajdziesz bÅÄd na tej stronie, prosimy o jego zgÅoszenie. ProgramiÅci naprawdÄ czytajÄ wszystkie zgÅoszenia bÅÄdÃw i starajÄ siÄ je naprawiÄ. ProszÄ podaÄ jak najwiÄcej szczegÃÅÃw opisujÄcych sytuacjÄ, w ktÃrej wystÄpiÅ bÅÄd (np. jaki to byÅ adres URL? Jaka przeglÄdarka internetowa? Czy ciasteczka byÅy wÅÄczone?). JeÅli zostaÅy wyÅwietlone jakiekolwiek komunikaty bÅÄdÃw naleÅy je rÃwnieÅ doÅÄczyÄ do zgÅoszenia."
+msgid ""
+"If you have found a bug on this website, please report it! Developers do "
+"read all the bug reports and try to fix these bugs. Please try to be as "
+"specific as possible when describing the circumstances under which the bug "
+"shows (what was the URL?, which browser are you using?, do you have cookies "
+"enabled?). If there were any error messages, be sure to include them, too."
+msgstr ""
+"JeÅli znajdziesz bÅÄd na tej stronie, prosimy o jego zgÅoszenie. ProgramiÅci "
+"naprawdÄ czytajÄ wszystkie zgÅoszenia bÅÄdÃw i starajÄ siÄ je naprawiÄ. "
+"ProszÄ podaÄ jak najwiÄcej szczegÃÅÃw opisujÄcych sytuacjÄ, w ktÃrej "
+"wystÄpiÅ bÅÄd (np. jaki to byÅ adres URL? Jaka przeglÄdarka internetowa? Czy "
+"ciasteczka byÅy wÅÄczone?). JeÅli zostaÅy wyÅwietlone jakiekolwiek "
+"komunikaty bÅÄdÃw naleÅy je rÃwnieÅ doÅÄczyÄ do zgÅoszenia."
 
 #: C/libgo.xml:247(para)
-msgid "You can submit bugs and browse the list of known bugs by connecting to the <ulink type=\"http\" url=\"http://bugzilla.gnome.org/\";>GNOME bug tracking database</ulink>. You will need to register before you can submit any bugs this way â and do not forget to read <ulink type=\"http\" url=\"http://bugzilla.gnome.org/bugwritinghelp.html\";>Bug Writing Guidelines</ulink>."
-msgstr "MoÅna zgÅaszaÄ bÅÄdy oraz przeglÄdaÄ juÅ znane, ÅÄczÄc siÄ z <ulink type=\"http\" url=\"http://bugzilla.gnome.org/\";>systemem Åledzenia bÅÄdÃw GNOME</ulink>. NaleÅy siÄ zarejestrowaÄ w serwisie zanim bÄdzie moÅliwe zgÅaszanie nowych bÅÄdÃw. Prosimy rÃwnieÅ o zapoznanie siÄ z <ulink type=\"http\" url=\"http://bugzilla.gnome.org/bugwritinghelp.html\";>wytycznymi odnoÅnie zgÅaszania bÅÄdÃw</ulink>."
+msgid ""
+"You can submit bugs and browse the list of known bugs by connecting to the "
+"<ulink type=\"http\" url=\"http://bugzilla.gnome.org/\";>GNOME bug tracking "
+"database</ulink>. You will need to register before you can submit any bugs "
+"this way â and do not forget to read <ulink type=\"http\" url=\"http://";
+"bugzilla.gnome.org/bugwritinghelp.html\">Bug Writing Guidelines</ulink>."
+msgstr ""
+"MoÅna zgÅaszaÄ bÅÄdy oraz przeglÄdaÄ juÅ znane, ÅÄczÄc siÄ z <ulink type="
+"\"http\" url=\"http://bugzilla.gnome.org/\";>systemem Åledzenia bÅÄdÃw GNOME</"
+"ulink>. NaleÅy siÄ zarejestrowaÄ w serwisie zanim bÄdzie moÅliwe zgÅaszanie "
+"nowych bÅÄdÃw. Prosimy rÃwnieÅ o zapoznanie siÄ z <ulink type=\"http\" url="
+"\"http://bugzilla.gnome.org/bugwritinghelp.html\";>wytycznymi odnoÅnie "
+"zgÅaszania bÅÄdÃw</ulink>."
 
 #: C/libgo.xml:254(para)
-msgid "GNOME Library bugs are filed under the <guilabel>website</guilabel> product, in the <guilabel>library.gnome.org</guilabel> component. The following link will get you straight a form prefilled with appropriate values: <ulink type=\"http\" url=\"http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=website&amp;component=library.gnome.org\";>Enter a new bug report</ulink>."
-msgstr "BÅÄdy odnoÅnie biblioteki GNOME powinny byÄ zgÅaszane w komponencie <guilabel>library.gnome.org</guilabel> produktu <guilabel>website</guilabel>. NastÄpujÄcy odnoÅnik przekierowuje na stronÄ z uprzednio wypeÅnionymi potrzebnymi wartoÅciami: <ulink type=\"http\" url=\"http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=website&amp;component=library.gnome.org\";>WprowadÅ nowe zgÅoszenie bÅÄdu</ulink>."
+msgid ""
+"GNOME Library bugs are filed under the <guilabel>website</guilabel> product, "
+"in the <guilabel>library.gnome.org</guilabel> component. The following link "
+"will get you straight a form prefilled with appropriate values: <ulink type="
+"\"http\" url=\"http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=website&amp;";
+"component=library.gnome.org\">Enter a new bug report</ulink>."
+msgstr ""
+"BÅÄdy odnoÅnie biblioteki GNOME powinny byÄ zgÅaszane w komponencie "
+"<guilabel>library.gnome.org</guilabel> produktu <guilabel>website</"
+"guilabel>. NastÄpujÄcy odnoÅnik przekierowuje na stronÄ z uprzednio "
+"wypeÅnionymi potrzebnymi wartoÅciami: <ulink type=\"http\" url=\"http://";
+"bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=website&amp;component=library.gnome."
+"org\">WprowadÅ nowe zgÅoszenie bÅÄdu</ulink>."
 
 #: C/libgo.xml:262(title)
 msgid "Requesting for a documentation to be added"
 msgstr "ProÅba o dodanie nowej dokumentacji"
 
 #: C/libgo.xml:264(para)
-msgid "Library.gnome.org has support for both gnome-doc-utils (manuals) and gtk-doc (references) as well as some minimalistic support for straight passing of HTML files through XSL stylesheets. It can also display links to resource available on other websites."
-msgstr "Library.gnome.org obsÅuguje formaty podrÄcznikÃw gnome-doc, gtk-doc jak rÃwnieÅ dokumenty HTML z zastosowaniem szablonÃw XSL. Potrafi rÃwnieÅ wyÅwietlaÄ odnoÅniki do zasobÃw dostÄpnych na innych serwerach."
+msgid ""
+"Library.gnome.org has support for both gnome-doc-utils (manuals) and gtk-doc "
+"(references) as well as some minimalistic support for straight passing of "
+"HTML files through XSL stylesheets. It can also display links to resource "
+"available on other websites."
+msgstr ""
+"Library.gnome.org obsÅuguje formaty podrÄcznikÃw gnome-doc, gtk-doc jak "
+"rÃwnieÅ dokumenty HTML z zastosowaniem szablonÃw XSL. Potrafi rÃwnieÅ "
+"wyÅwietlaÄ odnoÅniki do zasobÃw dostÄpnych na innych serwerach."
 
 #: C/libgo.xml:269(para)
-msgid "Modules that are part of the GNOME JHBuild modulesets, as published by the release team, are automatically added to the library. For other modules you have to file a bug."
-msgstr "ModuÅy, bÄdÄce czÄÅciÄ zestawÃw GNOME JHBuild publikowanych przez zespÃÅ wydawcÃw sÄ automatycznie dodawane do tej biblioteki. W celu dodania innych moduÅÃw, naleÅy utworzyÄ zgÅoszenie w systemie zgÅaszania bÅÄdÃw projektu GNOME."
-
-#: C/libgo.xml:273(para)
-msgid "Please note Library.gnome.org only operates on tarballs, there is no support for documents that are only available through a revision control system, so the first thing is to make sure when requesting for a new document to be added is that a tarball is available. It also has some special support for tarballs hosted on download.gnome.org and will automatically pick up new versions."
-msgstr "NaleÅy pamiÄtaÄ o tym, iÅ library.gnome.org dziaÅa tylko na archiwach i nie wspiera dokumentÃw przechowywanych w systemach kontroli wersji, w zwiÄzku z czym pierwszÄ rzeczÄ jakÄ naleÅy sprawdziÄ przed proÅbÄ o dodanie nowego dokumentu jest sprawdzenie czy takie archiwum jest dostÄpne. Library.gnome.org posiada rÃwnieÅ specjalne wsparcie dla archiwÃw utrzymywanych na serwerze download.gnome.org i potrafi z niego automatycznie pobraÄ nowsze wersje."
+msgid ""
+"Modules that are part of the GNOME JHBuild modulesets, as published by the "
+"release team, are automatically added to the library. For other modules you "
+"have to <ulink type=\"http\" url=\"http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=website&amp;component=library.gnome.org\">file a bug</ulink> against "
+"the the <guilabel>website</guilabel> product, in the <guilabel>library.gnome."
+"org</guilabel> component."
+msgstr ""
+"ModuÅy, bÄdÄce czÄÅciÄ zestawÃw GNOME JHBuild publikowanych przez zespÃÅ "
+"wydawcÃw sÄ automatycznie dodawane do tej biblioteki. W celu dodania "
+"innych moduÅÃw, naleÅy <ulink type=\"http\" url=\"http://bugzilla.gnome.org/";
+"enter_bug.cgi?product=website&amp;component=library.gnome.org\">zgÅosiÄ "
+"bÅÄd</ulink> w produkcie <guilabel>website</guilabel>, komponencie "
+"<guilabel>library.gnome.org</guilabel>."
+
+#: C/libgo.xml:276(para)
+msgid ""
+"Please note Library.gnome.org only operates on tarballs, there is no support "
+"for documents that are only available through a revision control system, so "
+"the first thing is to make sure when requesting for a new document to be "
+"added is that a tarball is available. It also has some special support for "
+"tarballs hosted on download.gnome.org and will automatically pick up new "
+"versions."
+msgstr ""
+"NaleÅy pamiÄtaÄ o tym, iÅ library.gnome.org dziaÅa tylko na archiwach i nie "
+"wspiera dokumentÃw przechowywanych w systemach kontroli wersji, w zwiÄzku z "
+"czym pierwszÄ rzeczÄ jakÄ naleÅy sprawdziÄ przed proÅbÄ o dodanie nowego "
+"dokumentu jest sprawdzenie czy takie archiwum jest dostÄpne. Library.gnome."
+"org posiada rÃwnieÅ specjalne wsparcie dla archiwÃw utrzymywanych na "
+"serwerze download.gnome.org i potrafi z niego automatycznie pobraÄ nowsze "
+"wersje."
 
 #. Put one translator per line, in the form of NAME <EMAIL>, YEAR1, YEAR2
 #: C/libgo.xml:0(None)
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
-"Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2010\n"
-"Åukasz JernaÅ <deejay1 srem org>, 2010"
-
+"Aviary.pl <gnomepl aviary pl>, 2009, 2010, 2012\n"
+"Åukasz JernaÅ <deejay1 srem org>, 2009, 2010"
diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 36c334c..89a185d 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -9,14 +9,14 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: library-web\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=website&keywords=I18N+L10N&component=library.gnome.org\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-06-28 11:42+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-07-02 18:55+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-12 16:52+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-12 22:56+0200\n"
 "Last-Translator: Piotr DrÄg <piotrdrag gmail com>\n"
 "Language-Team: Polish <gnomepl aviary pl>\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: pl\n"
 "Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 "
 "|| n%100>=20) ? 1 : 2);\n"
 "X-Poedit-Language: Polish\n"
@@ -988,30 +988,50 @@ msgid "libsigc++ Tutorial"
 msgstr "Samouczek libsigc++"
 
 #: ../data/overlay.xml.in.h:115
+msgid "librygel-core Reference Manual"
+msgstr "Dokumentacja librygel-core"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:116
+msgid "librygel-renderer Reference Manual"
+msgstr "Dokumentacja librygel-renderer"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:117
+msgid "librygel-server Reference Manual"
+msgstr "Dokumentacja librygel-server"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:118
+msgid "libglom Reference Manual"
+msgstr "Dokumentacja libglom"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:119
+msgid "Glom Python Documentation"
+msgstr "Dokumentacja Glom w jÄzyku Python"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:120
 msgid "libxml++ Tutorial"
 msgstr "Samouczek libxml++"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:116
+#: ../data/overlay.xml.in.h:121
 msgid "java-gnome API Documentation"
 msgstr "Dokumentacja API java-gnome"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:117
+#: ../data/overlay.xml.in.h:122
 msgid "Java Interfaces for GTK+, GNOME and related libraries"
 msgstr "Interfejsy jÄzyka Java dla GTK+, GNOME i powiÄzanych bibliotek"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:118
+#: ../data/overlay.xml.in.h:123
 msgid "Vala API References"
 msgstr "Leksykon API jÄzyka Vala"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:119
+#: ../data/overlay.xml.in.h:124
 msgid "Vala API References for GTK+, GNOME and related libraries"
 msgstr "Interfejsy jÄzyka Vala dla GTK+, GNOME i powiÄzanych bibliotek"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:120
+#: ../data/overlay.xml.in.h:125
 msgid "GTK+ Programming Tutorial"
 msgstr "Samouczek programowania w GTK+"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:121
+#: ../data/overlay.xml.in.h:126
 msgid ""
 "This GTK+ tutorial is written for the C programming language. It is suitable "
 "for beginners and intermediate programmers."
@@ -1022,32 +1042,17 @@ msgstr ""
 #. URL to *translated* version of the GTK+ Programming Tutorial
 #. document,
 #. set to dash ("-") if it has not been translated
-#: ../data/overlay.xml.in.h:125
+#: ../data/overlay.xml.in.h:130
 msgid "http://zetcode.com/tutorials/gtktutorial/";
 msgstr "-"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:126
-msgid "Writing new-style modules for Deskbar-Applet"
-msgstr "Pisanie moduÅÃw dla apletu Deskbar w nowym stylu"
-
-#: ../data/overlay.xml.in.h:127
-msgid "An introduction to the new module interface of GNOME Deskbar-Applet."
-msgstr "Wprowadzenie do nowego interfejsu moduÅu apletu GNOME Deskbar."
-
-#. URL to *translated* version of the Writing new-style modules for
-#. Deskbar-Applet document,
-#. set to dash ("-") if it has not been translated
 #: ../data/overlay.xml.in.h:131
-msgid "http://projects.gnome.org/deskbar-applet/new-style_modules.html";
-msgstr "-"
-
-#: ../data/overlay.xml.in.h:132
 msgid "Desktop Administrators' Guide to GNOME Lockdown and Preconfiguration"
 msgstr ""
 "PodrÄcznik administratora Årodowiska GNOME po ograniczaniu dostÄpu i "
 "wstÄpnej konfiguracji"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:133
+#: ../data/overlay.xml.in.h:132
 msgid ""
 "Lockdown is the mechanism which is used to bar users using a computing "
 "environnment from performing certain actions (like, for instance, printing "
@@ -1066,16 +1071,16 @@ msgstr ""
 
 #. URL to *translated* version of the Admin Guide to GNOME Lockdown
 #. set to dash ("-") if it has not been translated
-#: ../data/overlay.xml.in.h:136
+#: ../data/overlay.xml.in.h:135
 msgid ""
 "http://sayamindu.randomink.org/soc/deployment_guide/deployment_guide.html";
 msgstr "-"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:137
+#: ../data/overlay.xml.in.h:136
 msgid "Desktop Entry Specification"
 msgstr "Specyfikacja elementu pulpitu"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:138
+#: ../data/overlay.xml.in.h:137
 msgid ""
 "The Desktop Entries provide information about an application such as the "
 "name, icon, and description. These files are used for application launchers "
@@ -1087,17 +1092,17 @@ msgstr ""
 
 #. URL to *translated* version of the Desktop Entry Specification
 #. set to dash ("-") if it has not been translated
-#: ../data/overlay.xml.in.h:141
+#: ../data/overlay.xml.in.h:140
 msgid ""
 "http://standards.freedesktop.org/desktop-entry-spec/desktop-entry-spec-";
 "latest.html"
 msgstr "-"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:142
+#: ../data/overlay.xml.in.h:141
 msgid "Menu Specification"
 msgstr "Specyfikacja menu"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:143
+#: ../data/overlay.xml.in.h:142
 msgid ""
 "This freedesktop.org specification describes how menus are built up from "
 "desktop entries."
@@ -1107,15 +1112,15 @@ msgstr ""
 
 #. URL to *translated* version of the Menu Specification
 #. set to dash ("-") if it has not been translated
-#: ../data/overlay.xml.in.h:146
+#: ../data/overlay.xml.in.h:145
 msgid "http://standards.freedesktop.org/menu-spec/menu-spec-latest.html";
 msgstr "-"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:147
+#: ../data/overlay.xml.in.h:146
 msgid "XDG Base Directory Specification"
 msgstr "Specyfikacja podstawowych katalogÃw XDG"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:148
+#: ../data/overlay.xml.in.h:147
 msgid ""
 "Various specifications specify files and file formats. This freedesktop.org "
 "specification defines where these files should be looked for by defining one "
@@ -1127,15 +1132,15 @@ msgstr ""
 
 #. URL to *translated* version of the XDG Base Directory Specification
 #. set to dash ("-") if it has not been translated
-#: ../data/overlay.xml.in.h:151
+#: ../data/overlay.xml.in.h:150
 msgid "http://standards.freedesktop.org/basedir-spec/basedir-spec-latest.html";
 msgstr "-"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:152
+#: ../data/overlay.xml.in.h:151
 msgid "Icon Theme Specification"
 msgstr "Specyfikacja motywu ikon"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:153
+#: ../data/overlay.xml.in.h:152
 msgid ""
 "This freedesktop.org specification describes a common way to store icon "
 "themes."
@@ -1145,16 +1150,16 @@ msgstr ""
 
 #. URL to *translated* version of the Icon Theme Specification
 #. set to dash ("-") if it has not been translated
-#: ../data/overlay.xml.in.h:156
+#: ../data/overlay.xml.in.h:155
 msgid ""
 "http://standards.freedesktop.org/icon-theme-spec/icon-theme-spec-latest.html";
 msgstr "-"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:157
+#: ../data/overlay.xml.in.h:156
 msgid "Icon Naming Specification"
 msgstr "Specyfikacja nazw ikon"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:158
+#: ../data/overlay.xml.in.h:157
 msgid ""
 "This freedesktop.org specification describes a common way to name icons and "
 "their contexts in an icon theme."
@@ -1164,17 +1169,17 @@ msgstr ""
 
 #. URL to *translated* version of the Icon Naming Specification
 #. set to dash ("-") if it has not been translated
-#: ../data/overlay.xml.in.h:161
+#: ../data/overlay.xml.in.h:160
 msgid ""
 "http://standards.freedesktop.org/icon-naming-spec/icon-naming-spec-latest.";
 "html"
 msgstr "-"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:162
+#: ../data/overlay.xml.in.h:161
 msgid "Desktop Application Autostart Specification"
 msgstr "Specyfikacja automatycznego uruchamiania programÃw Årodowiska"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:163
+#: ../data/overlay.xml.in.h:162
 msgid ""
 "This freedesktop.org specification describes how applications can be started "
 "automatically after the user has logged in and how media can request a "
@@ -1188,16 +1193,16 @@ msgstr ""
 
 #. URL to *translated* version of the Desktop Application Autostart
 #. Specification; set to dash ("-") if it has not been translated
-#: ../data/overlay.xml.in.h:166
+#: ../data/overlay.xml.in.h:165
 msgid ""
 "http://standards.freedesktop.org/autostart-spec/autostart-spec-latest.html";
 msgstr "-"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:167
+#: ../data/overlay.xml.in.h:166
 msgid "Desktop Notifications Specification"
 msgstr "Specyfikacja powiadomieÅ Årodowiska"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:168
+#: ../data/overlay.xml.in.h:167
 msgid ""
 "This specification standardizes the interface to desktop notification "
 "services."
@@ -1206,17 +1211,17 @@ msgstr ""
 
 #. URL to *translated* version of the Desktop Notifications
 #. Specification; set to dash ("-") if it has not been translated
-#: ../data/overlay.xml.in.h:171
+#: ../data/overlay.xml.in.h:170
 msgid ""
 "http://people.gnome.org/~mccann/docs/notification-spec/notification-spec-";
 "latest.html"
 msgstr "-"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:172
+#: ../data/overlay.xml.in.h:171
 msgid "Extended Window Manager Hints"
 msgstr "Rozszerzone podpowiedzi menedÅera okien"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:173
+#: ../data/overlay.xml.in.h:172
 msgid ""
 "This freedesktop.org specification standardizes extensions to the ICCCM "
 "between X desktops."
@@ -1226,15 +1231,15 @@ msgstr ""
 
 #. URL to *translated* version of the Extended Window Manager Hints
 #. Specification; set to dash ("-") if it has not been translated
-#: ../data/overlay.xml.in.h:176
+#: ../data/overlay.xml.in.h:175
 msgid "http://standards.freedesktop.org/wm-spec/wm-spec-latest.html";
 msgstr "-"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:177
+#: ../data/overlay.xml.in.h:176
 msgid "Shared MIME-info Database Specification"
 msgstr "Specyfikacja wspÃÅdzielonej bazy danych MIME"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:178
+#: ../data/overlay.xml.in.h:177
 msgid ""
 "This freedesktop.org specification attempts to unify the MIME database "
 "systems currently in use by X desktop environments."
@@ -1244,13 +1249,13 @@ msgstr ""
 
 #. URL to *translated* version of the Shared MIME-info Specification;
 #. set to dash ("-") if it has not been translated
-#: ../data/overlay.xml.in.h:181
+#: ../data/overlay.xml.in.h:180
 msgid ""
 "http://standards.freedesktop.org/shared-mime-info-spec/shared-mime-info-spec-";
 "latest.html"
 msgstr "-"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:182
+#: ../data/overlay.xml.in.h:181
 msgid ""
 "The Easy Publish and Consume library (libepc) provides an easy method to "
 "publish data using HTTPS, announce that information via DNS-SD, find that "
@@ -1260,7 +1265,7 @@ msgstr ""
 "publikowania danych uÅywajÄc protokoÅu HTTPS, ogÅaszania tych informacji "
 "poprzez DNS-SD, wyszukiwanie informacji oraz ich konsumpcjÄ."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:183
+#: ../data/overlay.xml.in.h:182
 msgid ""
 "GNet is a network library, written in C, object-oriented, and built upon "
 "GLib."
@@ -1268,7 +1273,7 @@ msgstr ""
 "GNet jest zorientowanÄ obiektowo bibliotekÄ sieciowÄ napisanÄ w jÄzyku C, "
 "zbudowanÄ w oparciu o bibliotekÄ GLib."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:184
+#: ../data/overlay.xml.in.h:183
 msgid ""
 "GMime is a powerful MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) utility "
 "library. It is meant for creating, editing, and parsing MIME messages and "
@@ -1278,7 +1283,7 @@ msgstr ""
 "rozszerzeniem poczty internetowej). ZostaÅa utworzona dla tworzenia, "
 "modyfikowania i pobierania wiadomoÅci i struktur MIME."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:185
+#: ../data/overlay.xml.in.h:184
 msgid ""
 "Tracker is a tool designed to extract information and metadata about user's "
 "personal data so that it can be searched easily and quickly. The libtracker-"
@@ -1290,7 +1295,7 @@ msgstr ""
 "wyszukiwaÄ. Biblioteka libtracker-common jest podstawÄ wspÃlnych funkcji "
 "uÅywanych przez usÅugÄ i program indeksujÄcy."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:186
+#: ../data/overlay.xml.in.h:185
 msgid ""
 "Tracker is a tool designed to extract information and metadata about user's "
 "personal data so that it can be searched easily and quickly. The libtracker-"
@@ -1302,7 +1307,7 @@ msgstr ""
 "wyszukiwaÄ. Biblioteka libtracker-module pomaga programistom pisaÄ wÅasne "
 "moduÅy do wydobywania treÅci nieobsÅugiwanych przez program Tracker."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:187
+#: ../data/overlay.xml.in.h:186
 msgid ""
 "Grilo is a framework that provides access to different sources of multimedia "
 "content, using a pluggable system."
@@ -1310,18 +1315,18 @@ msgstr ""
 "Grilo jest strukturÄ dostarczajÄcÄ dostÄp do rÃÅnych ÅrÃdeÅ treÅci "
 "multimedialnych, uÅywajÄc rozszerzalnego systemu."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:188
+#: ../data/overlay.xml.in.h:187
 msgid ""
 "libgxps is a GObject based library for handling and rendering XPS documents."
 msgstr ""
 "libgxps jest bibliotekÄ opartÄ na GObject do obsÅugi i wyÅwietlania "
 "dokumentÃw XPS."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:189
+#: ../data/overlay.xml.in.h:188
 msgid "Release Notes"
 msgstr "Informacje o wydaniu"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:190
+#: ../data/overlay.xml.in.h:189
 msgid ""
 "GNOME has a time-based release schedule. This means that there is a new "
 "GNOME release with accompanying notes every six months, to the minute."
@@ -1329,11 +1334,11 @@ msgstr ""
 "GNOME posiada czasowy plan wydawniczy. Oznacza to, Åe nowe wydanie GNOME "
 "wraz z informacjami o nim nastÄpuje co 6 miesiÄcy, co do minuty."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:191
+#: ../data/overlay.xml.in.h:190
 msgid "Getting Involved"
 msgstr "UdziaÅ w projekcie"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:192
+#: ../data/overlay.xml.in.h:191
 msgid ""
 "So you want to get involved with GNOME. This will show you how to become a "
 "member of the GNOME community. There are several sub-projects to choose from."
@@ -1341,11 +1346,11 @@ msgstr ""
 "A wiÄc chcesz siÄ zaangaÅowaÄ w tworzenie GNOME. Tu znajdziesz informacje, "
 "jak zostaÄ czÅonkiem spoÅecznoÅci GNOME. Jest kilka podprojektÃw do wyboru."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:193
+#: ../data/overlay.xml.in.h:192
 msgid "GNOME Bug Tracker"
 msgstr "NarzÄdzie Åledzenia bÅÄdÃw GNOME"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:194
+#: ../data/overlay.xml.in.h:193
 msgid ""
 "The GNOME Bug Tracker allows you to send information about bugs you "
 "encounter to the GNOME developers in an organized manner."
@@ -1353,19 +1358,19 @@ msgstr ""
 "NarzÄdzie Åledzenia bÅÄdÃw GNOME umoÅliwia wysyÅanie w zorganizowany sposÃb "
 "informacji o doÅwiadczanych bÅÄdach programistom."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:195
+#: ../data/overlay.xml.in.h:194
 msgid "Release Planning"
 msgstr "Planowanie wydaÅ"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:196
+#: ../data/overlay.xml.in.h:195
 msgid "A feast of essential GNOME future planning information."
 msgstr "DuÅa doza kluczowych informacji o planowaniu przyszÅych wersji GNOME."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:197
+#: ../data/overlay.xml.in.h:196
 msgid "Developer Scripts"
 msgstr "Skrypty programistÃw"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:198
+#: ../data/overlay.xml.in.h:197
 msgid ""
 "A collection of useful scripts to help developers accomplish simple (often "
 "repetitive) tasks."
@@ -1373,11 +1378,11 @@ msgstr ""
 "ZbiÃr przydatnych skryptÃw uÅatwiajÄcych programistom wykonywanie prostych "
 "(zazwyczaj powtarzalnych) zadaÅ."
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:199
+#: ../data/overlay.xml.in.h:198
 msgid "GNOME Git Repository"
 msgstr "Repozytorium Git Projektu GNOME"
 
-#: ../data/overlay.xml.in.h:200
+#: ../data/overlay.xml.in.h:199
 msgid ""
 "The GNOME Git Tree holds the latest development versions of the main GNOME "
 "packages, and allows coordination of GNOME development."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]