[file-roller] Updated Traditional Chinese translation(Hong Kong and Taiwan)commit df8eb6d264daeeb7fa975c2f78aba27d34fdd1cc
Author: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>
Date:  Sun Aug 12 22:53:14 2012 +0800

  Updated Traditional Chinese translation(Hong Kong and Taiwan)

 po/zh_HK.po | 1122 +++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 po/zh_TW.po | 1126 +++++++++++++++++++++++++++++------------------------------
 2 files changed, 1104 insertions(+), 1144 deletions(-)
---
diff --git a/po/zh_HK.po b/po/zh_HK.po
index 8437f2e..02cbffe 100644
--- a/po/zh_HK.po
+++ b/po/zh_HK.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: file-roller 3.3.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-07 13:32+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-07 13:32+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-12 22:52+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-12 22:53+0800\n"
 "Last-Translator: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>\n"
 "Language-Team: Chinese (Hong Kong) <community linuxhall org>\n"
 "Language: zh_TW\n"
@@ -83,8 +83,8 @@ msgstr "äæéæççéé:"
 msgid "Show session management options"
 msgstr "éçäæéæççéé"
 
-#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:2154
-#: ../src/fr-window.c:5516
+#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:1955
+#: ../src/fr-window.c:5329
 msgid "Archive Manager"
 msgstr "åçæççå"
 
@@ -155,102 +155,88 @@ msgid "Display the path column in the main window."
 msgstr "åäèçäéçèåæäã"
 
 #: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:15
-msgid "Use mime icons"
-msgstr "äç mime åç"
-
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:16
-msgid ""
-"If true will display icons depending on the file type (slower), otherwise "
-"will use always the same icon for all files (faster)."
-msgstr "åæèç true æææææéåäéçåçïèæïïååæäåæçåçéçææçææïèåïã"
-
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Name column width"
 msgstr "åçæäéå"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:18
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:16
 msgid "The default width of the name column in the file list."
 msgstr "åæææåäåçæäçéèéåã"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:19
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Max history length"
 msgstr "æåæåçééå"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:20
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:18
 msgid "Max number of items in the 'Open Recents' submenu."
 msgstr "åãéèéåçãåéåäæåéçæã"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:19
 msgid "View toolbar"
 msgstr "éçååå"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:20
 msgid "Whether to display the toolbar."
 msgstr "æåéçåååã"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:23
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:21
 msgid "View statusbar"
 msgstr "éççæå"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:22
 msgid "Whether to display the statusbar."
 msgstr "æåéççæåã"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:25 ../src/ui.h:225
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:23 ../src/ui.h:212
 msgid "View the folders pane"
 msgstr "æèèæåçæ"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:24
 msgid "Whether to display the folders pane."
 msgstr "æåéçèæåçæã"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:27
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:25
 msgid "Editors"
 msgstr "çèå"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:28
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:26
 msgid ""
 "List of applications entered in the 'Open File' dialog and not associated "
 "with the file type."
 msgstr "éåãéåææãåèççæççåæåïäääèææéåçéèã"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:29
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:27
 msgid "Compression level"
 msgstr "åççç"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:28
 msgid ""
 "Compression level used when adding files to an archive. Possible values: "
 "very-fast, fast, normal, maximum."
 msgstr "åææååèåçææäççåçççïåççæåïvery-fastãfastãnormalãmaximumã"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:31
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:29
 msgid "Encrypt the archive header"
 msgstr "åååçææé"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:32
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:30
 msgid ""
 "Whether to encrypt the archive header. If the header is encrypted the "
 "password will be required to list the archive content as well."
 msgstr "æååååææçæéãåææéèååïèéçåçæååæåéèèåçåçã"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:33
-msgid "Overwrite existing files"
-msgstr "èèçæçææ"
-
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:34
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:31
 msgid "Do not overwrite newer files"
 msgstr "äèèèèæçææ"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:35
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:32
 msgid "Recreate the folders stored in the archive"
 msgstr "éæåçååååçæäçèæå"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:36
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:33
 msgid "Default volume size"
 msgstr "éèååååé"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:37
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:34
 msgid "The default size for volumes."
 msgstr "åååçéèååã"
 
@@ -279,27 +265,27 @@ msgstr "åçâ"
 msgid "Create a compressed archive with the selected objects"
 msgstr "äéåççäåçäåæçåçæ"
 
-#: ../src/actions.c:113 ../src/fr-window.c:5835 ../src/fr-window.c:6394
+#: ../src/actions.c:112 ../src/fr-window.c:5624 ../src/fr-window.c:6163
 msgid "Open"
 msgstr "éå"
 
-#: ../src/actions.c:126 ../src/fr-window.c:5345
+#: ../src/actions.c:125 ../src/fr-window.c:5167
 msgid "All archives"
 msgstr "ææåçæ"
 
-#: ../src/actions.c:133
+#: ../src/actions.c:132
 msgid "All files"
 msgstr "ææææ"
 
-#: ../src/actions.c:518
+#: ../src/actions.c:499
 msgid "Copyright  2001â2010 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "çæææ Â 2001â2010 Free Software Foundation, Inc."
 
-#: ../src/actions.c:519
+#: ../src/actions.c:500
 msgid "An archive manager for GNOME."
 msgstr "GNOME äçåçæççåçåã"
 
-#: ../src/actions.c:522
+#: ../src/actions.c:503
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "ååçèæääæèïèéäåéåéäç\n"
@@ -309,114 +295,59 @@ msgstr ""
 "Woodman Tuen <wmtuen gmail com>, 2004-07\n"
 "Ben Wu <hpwu redhat com>, 2002-03"
 
-#: ../src/dlg-add-files.c:100 ../src/dlg-add-folder.c:121
+#: ../src/dlg-add.c:116
 msgid "Could not add the files to the archive"
 msgstr "çæåææååèåçæä"
 
-#: ../src/dlg-add-files.c:101 ../src/dlg-add-folder.c:122
+#: ../src/dlg-add.c:117
 #, c-format
 msgid "You don't have the right permissions to read files from folder \"%s\""
 msgstr "äææèåçæéèåèæåâ%sâäçææ"
 
-#: ../src/dlg-add-files.c:150 ../src/ui.h:46
+#: ../src/dlg-add.c:182 ../src/ui.h:46
 msgid "Add Files"
 msgstr "ååææ"
 
-#. Translators: add a file to the archive only if the disk version is
-#. * newer than the archive version.
-#: ../src/dlg-add-files.c:165 ../src/dlg-add-folder.c:207
-msgid "Add only if _newer"
-msgstr "åååèæç(_N)"
-
-#: ../src/dlg-add-folder.c:196
-msgid "Add a Folder"
-msgstr "ååèæå"
-
-#: ../src/dlg-add-folder.c:208
-msgid "Exclude folders that are symbolic lin_ks"
-msgstr "äåææçèéççèæå(_K)"
-
-#: ../src/dlg-add-folder.c:211 ../src/dlg-add-folder.c:217
-#: ../src/dlg-add-folder.c:223
-msgid "example: *.o; *.bak"
-msgstr "äåï *.o; *.bak"
-
-#: ../src/dlg-add-folder.c:212
-msgid "Include _files:"
-msgstr "ååææ(_F):"
-
-#: ../src/dlg-add-folder.c:218
-msgid "E_xclude files:"
-msgstr "äåæææ(_X):"
-
-#: ../src/dlg-add-folder.c:224
-msgid "_Exclude folders:"
-msgstr "æéçèæå(_E):"
-
-#: ../src/dlg-add-folder.c:231
+#: ../src/dlg-add.c:193
 msgid "_Options"
 msgstr "éé(_O)"
 
 #. load options
-#: ../src/dlg-add-folder.c:240 ../src/ui/add-options.ui.h:1
+#: ../src/dlg-add.c:202 ../src/ui/add-options.ui.h:1
 msgid "Load Options"
 msgstr "èåéé"
 
 #. save options
-#: ../src/dlg-add-folder.c:247 ../src/dlg-add-folder.c:875
+#: ../src/dlg-add.c:209 ../src/dlg-add.c:824
 msgid "Save Options"
 msgstr "ååéé"
 
 #. clear options
-#: ../src/dlg-add-folder.c:254
+#: ../src/dlg-add.c:216
 msgid "Reset Options"
 msgstr "éèéé(_R)"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:876
+#: ../src/dlg-add.c:825
 msgid "_Options Name:"
 msgstr "ééåç(_O):"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/dlg-ask-password.c:122
+#: ../src/dlg-ask-password.c:131
 #, c-format
 msgid "Password required for \"%s\""
 msgstr "ã%sãéèçåç "
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:158 ../src/dlg-batch-add.c:174
-#: ../src/dlg-batch-add.c:202 ../src/dlg-batch-add.c:248
-#: ../src/dlg-batch-add.c:297 ../src/fr-new-archive-dialog.c:446
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:470 ../src/fr-new-archive-dialog.c:511
-#: ../src/fr-window.c:3008
-msgid "Could not create the archive"
-msgstr "çæåçåçæ"
-
-#: ../src/dlg-batch-add.c:160 ../src/dlg-batch-add.c:299
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:448
-msgid "You have to specify an archive name."
-msgstr "äåéæååçæçåçã"
-
-#: ../src/dlg-batch-add.c:175
-#, c-format
-msgid ""
-"The name \"%s\" is not valid because it cannot contain the characters: %s\n"
-"\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"åçâ%sâçæïåçåååçï%s\n"
-"\n"
-"%s"
-
-#: ../src/dlg-batch-add.c:178 ../src/fr-window.c:7923 ../src/fr-window.c:7925
-msgid "Please use a different name."
-msgstr "èäçååçååã"
+#: ../src/dlg-ask-password.c:139
+#, fuzzy
+#| msgid "Password"
+msgid "Wrong password."
+msgstr "åç"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:204
-msgid ""
-"You don't have the right permissions to create an archive in the destination "
-"folder."
-msgstr "äææèåçæéåççåèæåäåçåçæã"
+#: ../src/dlg-batch-add.c:81 ../src/main.c:412 ../src/main.c:778
+msgid "Compress"
+msgstr "åç"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:221 ../src/dlg-extract.c:103 ../src/fr-window.c:6904
+#: ../src/dlg-extract.c:96 ../src/fr-window.c:6708
 #, c-format
 msgid ""
 "Destination folder \"%s\" does not exist.\n"
@@ -427,83 +358,40 @@ msgstr ""
 "\n"
 "äæèåçååï"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:230 ../src/dlg-extract.c:112 ../src/fr-window.c:6913
+#: ../src/dlg-extract.c:105 ../src/fr-window.c:6717
 msgid "Create _Folder"
 msgstr "åçèæå(_F)"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:249 ../src/dlg-extract.c:132 ../src/fr-window.c:6930
+#: ../src/dlg-extract.c:124 ../src/dlg-extract.c:142 ../src/dlg-extract.c:169
+#: ../src/fr-window.c:4116 ../src/fr-window.c:6612 ../src/fr-window.c:6617
+#: ../src/fr-window.c:6738 ../src/fr-window.c:6757 ../src/fr-window.c:6762
+msgid "Extraction not performed"
+msgstr "æéèèåç"
+
+#: ../src/dlg-extract.c:125 ../src/fr-window.c:6734
 #, c-format
 msgid "Could not create the destination folder: %s."
 msgstr "çæåçççåèæåï%sã"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:267
-msgid "Archive not created"
-msgstr "æåçåçæ"
-
-#: ../src/dlg-batch-add.c:317
-msgid "The archive is already present. Do you want to overwrite it?"
-msgstr "åçæåçååïäèèåååï"
-
-#: ../src/dlg-batch-add.c:320
-msgid "_Overwrite"
-msgstr "èå(_O)"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:131 ../src/dlg-extract.c:149 ../src/dlg-extract.c:176
-#: ../src/fr-window.c:4289 ../src/fr-window.c:6934 ../src/fr-window.c:6953
-#: ../src/fr-window.c:6958
-msgid "Extraction not performed"
-msgstr "æéèèåç"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:177 ../src/fr-window.c:4455 ../src/fr-window.c:4539
+#: ../src/dlg-extract.c:170 ../src/fr-window.c:4282 ../src/fr-window.c:4366
 #, c-format
 msgid ""
 "You don't have the right permissions to extract archives in the folder \"%s\""
 msgstr "ääææèåçæéåèæåâ%sâäååçæèå"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:327 ../src/dlg-extract.c:425 ../src/ui.h:121
+#: ../src/dlg-extract.c:283 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:1
+#: ../src/ui.h:113
 msgid "Extract"
 msgstr "èé"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:344 ../src/ui/delete.ui.h:2
-msgid "_Files:"
-msgstr "ææ(_F):"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:355 ../src/ui/delete.ui.h:3
-msgid "example: *.txt; *.doc"
-msgstr "äåï*.txt; *.doc"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:358 ../src/ui/delete.ui.h:4
-msgid "_All files"
-msgstr "ææææ(_A)"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:365 ../src/ui/delete.ui.h:5
-msgid "_Selected files"
-msgstr "åéææ(_S)"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:376
-msgid "Actions"
-msgstr "åä"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:392
-msgid "_Keep directory structure"
-msgstr "äæçéçæ(_K)"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:396
-msgid "Over_write existing files"
-msgstr "èåææçææ(_W)"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:400
-msgid "Do not e_xtract older files"
-msgstr "äèéèèçææ(_X)"
-
 #: ../src/dlg-package-installer.c:107 ../src/dlg-package-installer.c:220
 msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
 msgstr "åèæåæççåæççåéçéèï"
 
 #: ../src/dlg-package-installer.c:269 ../src/dlg-package-installer.c:278
-#: ../src/dlg-package-installer.c:306 ../src/fr-archive.c:817
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:472 ../src/fr-window.c:4018
-#: ../src/fr-window.c:7491 ../src/fr-window.c:9094
+#: ../src/dlg-package-installer.c:306 ../src/fr-archive.c:819
+#: ../src/fr-window.c:3846 ../src/fr-window.c:7313 ../src/fr-window.c:7669
+#: ../src/fr-window.c:9210
 msgid "Archive type not supported."
 msgstr "äææéçåçéåã"
 
@@ -524,7 +412,13 @@ msgstr "çæéåéåææéå"
 msgid "_Search Command"
 msgstr "æåæä(_S)"
 
-#: ../src/dlg-prop.c:89
+#: ../src/dlg-password.c:91
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Enter the password for the archive '%s'."
+msgid "Enter a password for \"%s\""
+msgstr "èèååçæâ%sâçåçã"
+
+#: ../src/dlg-prop.c:96
 #, c-format
 msgid "%s Properties"
 msgstr "%s çåæ"
@@ -550,15 +444,15 @@ msgstr[0] "%d åææåçèåéæççåäæéäãåæäææ
 msgid "Update the files in the archive \"%s\"?"
 msgstr "æåææåçæã%sãäçææï"
 
-#: ../src/fr-archive.c:1825
+#: ../src/fr-archive.c:1944
 msgid "You don't have the right permissions."
 msgstr "äææèåçæéã"
 
-#: ../src/fr-archive.c:1825
+#: ../src/fr-archive.c:1944
 msgid "This archive type cannot be modified"
 msgstr "äèäæéçåçéå"
 
-#: ../src/fr-archive.c:1838
+#: ../src/fr-archive.c:1958
 msgid "You can't add an archive to itself."
 msgstr "äçæååçæåååçæèèã"
 
@@ -570,206 +464,78 @@ msgid "Adding \"%s\""
 msgstr "æåååã%sã"
 
 #. Translators: %s is a filename.
-#: ../src/fr-command-7z.c:419 ../src/fr-command-rar.c:452
-#: ../src/fr-command-tar.c:425
+#: ../src/fr-command-7z.c:420 ../src/fr-command-rar.c:455
+#: ../src/fr-command-tar.c:426
 #, c-format
 msgid "Extracting \"%s\""
 msgstr "æåèéã%sã"
 
-#: ../src/fr-command.c:665
+#: ../src/fr-command.c:597
 #, c-format
 msgid "Archive not found"
 msgstr "æäååçæ"
 
 #. Translators: %s is a filename.
-#: ../src/fr-command-rar.c:403 ../src/fr-command-tar.c:370
+#: ../src/fr-command-rar.c:406 ../src/fr-command-tar.c:371
 #, c-format
 msgid "Removing \"%s\""
 msgstr "æåçéã%sã"
 
-#: ../src/fr-command-rar.c:578
+#: ../src/fr-command-rar.c:581
 #, c-format
 msgid "Could not find the volume: %s"
 msgstr "æäåååèçï%s"
 
-#: ../src/fr-command-tar.c:380
+#: ../src/fr-command-tar.c:381
 msgid "Deleting files from archive"
 msgstr "ååçæäåéææ"
 
-#: ../src/fr-command-tar.c:485
+#: ../src/fr-command-tar.c:486
 msgid "Recompressing archive"
 msgstr "éæåçææ"
 
-#: ../src/fr-command-tar.c:724
+#: ../src/fr-command-tar.c:725
 msgid "Decompressing archive"
 msgstr "èåææ"
 
-#: ../src/fr-init.c:64
-msgid "7-Zip"
-msgstr "7-Zip"
-
-#: ../src/fr-init.c:65
-msgid "Tar compressed with 7z"
-msgstr "äç 7z åçç Tar ææ"
-
-#: ../src/fr-init.c:66
-msgid "Ace"
-msgstr "Ace"
-
-#: ../src/fr-init.c:68
-msgid "Ar"
-msgstr "Ar"
-
-#: ../src/fr-init.c:69
-msgid "Arj"
-msgstr "Arj"
-
-#: ../src/fr-init.c:71
-msgid "Tar compressed with bzip2"
-msgstr "äç bzip2 åçç Tar ææ"
-
-#: ../src/fr-init.c:73
-msgid "Tar compressed with bzip"
-msgstr "äç bzip åçç Tar ææ"
-
-#: ../src/fr-init.c:74
-msgid "Cabinet"
-msgstr "Cabinet"
-
-#: ../src/fr-init.c:75
-msgid "Rar Archived Comic Book"
-msgstr "Rar åçæçæ"
-
-#: ../src/fr-init.c:76
-msgid "Zip Archived Comic Book"
-msgstr "Zip åçæçæ"
+#: ../src/fr-file-selector-dialog.c:588
+msgid "File System"
+msgstr "ææçç"
 
-#: ../src/fr-init.c:77
-msgid "ISO Image"
-msgstr "ISO æåæ"
-
-#: ../src/fr-init.c:79
-msgid "Tar compressed with gzip"
-msgstr "äç gzip åçç Tar ææ"
-
-#: ../src/fr-init.c:80
-msgid "Cpio"
-msgstr "Cpio"
-
-#: ../src/fr-init.c:82
-msgid "Ear"
-msgstr "Ear"
-
-#: ../src/fr-init.c:83
-msgid "Self-extracting zip"
-msgstr "èåèåç zip æ"
-
-#: ../src/fr-init.c:85
-msgid "Jar"
-msgstr "Jar"
-
-#: ../src/fr-init.c:86
-msgid "Lha"
-msgstr "Lha"
-
-#: ../src/fr-init.c:87
-msgid "Lrzip"
-msgstr "Lrzip"
-
-#: ../src/fr-init.c:88
-msgid "Tar compressed with lrzip"
-msgstr "äç lrzip åçç Tar ææ"
-
-#: ../src/fr-init.c:90
-msgid "Tar compressed with lzip"
-msgstr "äç lzip åçç Tar ææ"
-
-#: ../src/fr-init.c:92
-msgid "Tar compressed with lzma"
-msgstr "äç lzma åçç Tar ææ"
-
-#: ../src/fr-init.c:94
-msgid "Tar compressed with lzop"
-msgstr "äç lzop åçç Tar ææ"
-
-#: ../src/fr-init.c:95
-msgid "Windows Imaging Format"
-msgstr "Windows Imaging æå"
-
-#: ../src/fr-init.c:96
-msgid "Rar"
-msgstr "Rar"
-
-#: ../src/fr-init.c:99
-msgid "Tar uncompressed"
-msgstr "æåçç Tar æå"
-
-#: ../src/fr-init.c:100
-msgid "Tar compressed with compress"
-msgstr "äç compress åçç Tar ææ"
-
-#: ../src/fr-init.c:102
-msgid "War"
-msgstr "War"
-
-#: ../src/fr-init.c:103
-msgid "Xar"
-msgstr "Xar"
-
-#: ../src/fr-init.c:104
-msgid "Xz"
-msgstr "Xz"
-
-#: ../src/fr-init.c:105
-msgid "Tar compressed with xz"
-msgstr "äç xz åçç Tar ææ"
-
-#: ../src/fr-init.c:106
-msgid "Zoo"
-msgstr "Zoo"
-
-#: ../src/fr-init.c:107
-msgid "Zip"
-msgstr "Zip"
-
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:270
-msgctxt "File"
-msgid "New"
-msgstr "æå"
+#: ../src/fr-file-selector-dialog.c:1331 ../src/fr-file-selector-dialog.c:1376
+msgid "Could not load the location"
+msgstr "çæèåäç"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:275
-msgctxt "File"
-msgid "Save"
-msgstr "åå"
-
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:308
-msgid "All Files"
-msgstr "ææææ"
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:331 ../src/fr-new-archive-dialog.c:350
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:366 ../src/fr-new-archive-dialog.c:414
+#: ../src/fr-window.c:2814
+msgid "Could not create the archive"
+msgstr "çæåçåçæ"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:319
-msgid "All Supported Files"
-msgstr "ææææçææ"
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:333 ../src/fr-new-archive-dialog.c:352
+msgid "You have to specify an archive name."
+msgstr "äåéæååçæçåçã"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:513
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:416
 msgid "You don't have permission to create an archive in this folder"
 msgstr "äææèåçæéåéåèæåäåçåçæ"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:531
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:435
 #, c-format
 msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "åçã%sãçææåååãæåèåäåï"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:532
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:436
 #, c-format
 msgid ""
 "The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
 msgstr "èææåååæã%sããåäåæèèåçååã"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:539 ../src/fr-window.c:6777
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:443 ../src/fr-window.c:6550
 msgid "_Replace"
 msgstr "åä(_R)"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:554
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:458
 msgid "Could not delete the old archive."
 msgstr "çæåéèçåçæã"
 
@@ -785,302 +551,311 @@ msgstr "åå(_A)"
 msgid "_Extract"
 msgstr "èé(_E)"
 
-#: ../src/fr-window.c:1068
+#: ../src/fr-window.c:1043
 msgid "Operation completed"
 msgstr "æäååæ"
 
-#: ../src/fr-window.c:1185
+#: ../src/fr-window.c:1160
 #, c-format
 msgid "%d object (%s)"
 msgid_plural "%d objects (%s)"
 msgstr[0] "%d åçä (%s)"
 
-#: ../src/fr-window.c:1190
+#: ../src/fr-window.c:1165
 #, c-format
 msgid "%d object selected (%s)"
 msgid_plural "%d objects selected (%s)"
 msgstr[0] "åéå %d åçä (%s)"
 
-#: ../src/fr-window.c:1788
+#: ../src/fr-window.c:1584
 msgid "Folder"
 msgstr "èæå"
 
-#: ../src/fr-window.c:2162
+#: ../src/fr-window.c:1963
 msgid "[read only]"
 msgstr "[åè]"
 
-#: ../src/fr-window.c:2281
+#: ../src/fr-window.c:2082
 #, c-format
 msgid "Could not display the folder \"%s\""
 msgstr "èæåçæéçâ%sâ"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2366 ../src/fr-window.c:2404
+#: ../src/fr-window.c:2173 ../src/fr-window.c:2211
 #, c-format
 msgid "Creating \"%s\""
 msgstr "æååçã%sã"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2370
+#: ../src/fr-window.c:2177
 #, c-format
 msgid "Loading \"%s\""
 msgstr "æåèåã%sã"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2374
+#: ../src/fr-window.c:2181
 #, c-format
 msgid "Reading \"%s\""
 msgstr "æåèåã%sã"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2378
+#: ../src/fr-window.c:2185
 #, c-format
 msgid "Deleting the files from \"%s\""
 msgstr "åã%sãäåéææ"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2382
+#: ../src/fr-window.c:2189
 #, c-format
 msgid "Testing \"%s\""
 msgstr "æåæèã%sã"
 
-#: ../src/fr-window.c:2385
+#: ../src/fr-window.c:2192
 msgid "Getting the file list"
 msgstr "ååæææå"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2389
+#: ../src/fr-window.c:2196
 #, c-format
 msgid "Copying the files to add to \"%s\""
 msgstr "èèææäååã%sã"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2393
+#: ../src/fr-window.c:2200
 #, c-format
 msgid "Adding the files to \"%s\""
 msgstr "åææåååã%sã"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2397
+#: ../src/fr-window.c:2204
 #, c-format
 msgid "Extracting the files from \"%s\""
 msgstr "æååã%sãäèéææ"
 
-#: ../src/fr-window.c:2400
+#: ../src/fr-window.c:2207
 msgid "Copying the extracted files to the destination"
 msgstr "åèåççææèèåççç"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2408
+#: ../src/fr-window.c:2216
 #, c-format
 msgid "Saving \"%s\""
 msgstr "æåååã%sã"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2415
+#: ../src/fr-window.c:2223
 #, c-format
 msgid "Renaming the files in \"%s\""
 msgstr "éæååã%sãäçææ"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2419
+#: ../src/fr-window.c:2227
 #, c-format
 msgid "Updating the files in \"%s\""
 msgstr "ææã%sãäçææ"
 
-#: ../src/fr-window.c:2594
+#: ../src/fr-window.c:2402
 msgid "_Open the Archive"
 msgstr "éååçæ(_O)"
 
-#: ../src/fr-window.c:2595
+#: ../src/fr-window.c:2403
 msgid "_Show the Files"
 msgstr "éçææ(_S)"
 
-#: ../src/fr-window.c:2712
+#: ../src/fr-window.c:2520
 #, c-format
 msgid "%d file remaining"
 msgid_plural "%'d files remaining"
 msgstr[0] "åé %d åææ"
 
-#: ../src/fr-window.c:2716 ../src/fr-window.c:3287
+#: ../src/fr-window.c:2524 ../src/fr-window.c:3097
 msgid "Please waitâ"
 msgstr "èçåâ"
 
-#: ../src/fr-window.c:2774
+#: ../src/fr-window.c:2580
 msgid "Extraction completed successfully"
 msgstr "èåçæåççæ"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2805 ../src/fr-window.c:6373
+#: ../src/fr-window.c:2611 ../src/fr-window.c:6142
 #, c-format
 msgid "\"%s\" created successfully"
 msgstr "ã%sãåæåçåç"
 
-#: ../src/fr-window.c:2895 ../src/fr-window.c:3063
+#: ../src/fr-window.c:2701 ../src/fr-window.c:2870
 msgid "Command exited abnormally."
 msgstr "æäçååçæã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3013
+#: ../src/fr-window.c:2819
 msgid "An error occurred while extracting files."
 msgstr "èéæææççéèã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3019
+#: ../src/fr-window.c:2825
 #, c-format
 msgid "Could not open \"%s\""
 msgstr "çæéåâ%sâ"
 
-#: ../src/fr-window.c:3024
+#: ../src/fr-window.c:2830
 msgid "An error occurred while loading the archive."
 msgstr "èååçææççéèã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3028
+#: ../src/fr-window.c:2834
 msgid "An error occurred while deleting files from the archive."
 msgstr "ååçæäåéæææççéèã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3034
+#: ../src/fr-window.c:2840
 msgid "An error occurred while adding files to the archive."
 msgstr "åææååååçææççéèã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3038
+#: ../src/fr-window.c:2844
 msgid "An error occurred while testing archive."
 msgstr "æèåçææççéèã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3042
+#: ../src/fr-window.c:2849
 msgid "An error occurred while saving the archive."
 msgstr "çåååçææççéèã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3046
+#: ../src/fr-window.c:2853
 msgid "An error occurred while renaming the files."
 msgstr "éæååæææççéèã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3050
+#: ../src/fr-window.c:2857
 msgid "An error occurred while updating the files."
 msgstr "æææææççéèã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3054
+#: ../src/fr-window.c:2861
 msgid "An error occurred."
 msgstr "ççéèã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3060
+#: ../src/fr-window.c:2867
 msgid "Command not found."
 msgstr "æäåæäã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3213
+#: ../src/fr-window.c:3025
 msgid "Test Result"
 msgstr "æèçæ"
 
-#: ../src/fr-window.c:4136 ../src/fr-window.c:8553 ../src/fr-window.c:8587
-#: ../src/fr-window.c:8853
+#: ../src/fr-window.c:3964 ../src/fr-window.c:8653 ../src/fr-window.c:8687
+#: ../src/fr-window.c:8966
 msgid "Could not perform the operation"
 msgstr "æäçæéè"
 
-#: ../src/fr-window.c:4162
+#: ../src/fr-window.c:3990
 msgid ""
 "Do you want to add this file to the current archive or open it as a new "
 "archive?"
 msgstr "äæèåéææåååçåçåçæäïéæéåäåæçåçæï"
 
-#: ../src/fr-window.c:4192
+#: ../src/fr-window.c:4020
 msgid "Do you want to create a new archive with these files?"
 msgstr "äæèçéäææåçäåæçåçæåï"
 
-#: ../src/fr-window.c:4195
+#: ../src/fr-window.c:4023
 msgid "Create _Archive"
 msgstr "åçåçæ(_A)"
 
-#: ../src/fr-window.c:4813
+#: ../src/fr-window.c:4052 ../src/fr-window.c:7123
+msgid "New Archive"
+msgstr "æåçæ"
+
+#: ../src/fr-window.c:4640
 msgid "Folders"
 msgstr "èæå"
 
-#: ../src/fr-window.c:4851
+#: ../src/fr-window.c:4678 ../src/ui/file-selector.ui.h:5
 msgctxt "File"
 msgid "Size"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/fr-window.c:4852
+#: ../src/fr-window.c:4679
 msgctxt "File"
 msgid "Type"
 msgstr "éå"
 
-#: ../src/fr-window.c:4853
+#: ../src/fr-window.c:4680 ../src/ui/file-selector.ui.h:6
 msgctxt "File"
-msgid "Date Modified"
-msgstr "äæææ"
+msgid "Modified"
+msgstr "æåäæ"
 
-#: ../src/fr-window.c:4854
+#: ../src/fr-window.c:4681
 msgctxt "File"
 msgid "Location"
 msgstr "äç"
 
-#: ../src/fr-window.c:4863
+#: ../src/fr-window.c:4690 ../src/ui/file-selector.ui.h:4
 msgctxt "File"
 msgid "Name"
 msgstr "åç"
 
-#: ../src/fr-window.c:5728
+#: ../src/fr-window.c:5517
 msgid "Find:"
 msgstr "åæ:"
 
 #. Translators: this is the label for the "open recent file" sub-menu.
-#: ../src/fr-window.c:5823
+#: ../src/fr-window.c:5612
 msgid "Open _Recent"
 msgstr "éåæèäçç(_R)"
 
-#: ../src/fr-window.c:5824 ../src/fr-window.c:5836
+#: ../src/fr-window.c:5613 ../src/fr-window.c:5625
 msgid "Open a recently used archive"
 msgstr "éåæèäççåçæ"
 
 #. Translators: after the colon there is a folder name.
-#: ../src/fr-window.c:5913 ../src/ui/batch-add-files.ui.h:3
+#: ../src/fr-window.c:5697 ../src/ui/file-selector.ui.h:1
+#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:2
 msgid "_Location:"
 msgstr "äç(_L):"
 
-#: ../src/fr-window.c:6765
+#: ../src/fr-window.c:6538
 #, c-format
 msgid "Replace file \"%s\"?"
 msgstr "åäææã%sãï"
 
-#: ../src/fr-window.c:6768
+#: ../src/fr-window.c:6541
 #, c-format
 msgid "Another file with the same name already exists in \"%s\"."
 msgstr "åæåççåäåææåçååæã%sãäã"
 
-#: ../src/fr-window.c:6775
+#: ../src/fr-window.c:6548
 msgid "Replace _All"
 msgstr "åéåä(_A)"
 
-#: ../src/fr-window.c:6776
+#: ../src/fr-window.c:6549
 msgid "_Skip"
 msgstr "çé(_S)"
 
-#: ../src/fr-window.c:7483
+#: ../src/fr-window.c:7305 ../src/fr-window.c:7661
 #, c-format
 msgid "Could not save the archive \"%s\""
 msgstr "çæåååçæâ%sâ"
 
-#: ../src/fr-window.c:7655
+#: ../src/fr-window.c:7432
+msgid "Save"
+msgstr "åå"
+
+#: ../src/fr-window.c:7755
 msgid "Last Output"
 msgstr "ääåèåèæ"
 
 #. Translators: the name references to a filename. This message can appear when renaming a file.
-#: ../src/fr-window.c:7877
+#: ../src/fr-window.c:7977
 msgid "New name is void, please type a name."
 msgstr "æçåççæïèèåäååçã"
 
 #. Translators: the name references to a filename. This message can appear when renaming a file.
-#: ../src/fr-window.c:7882
+#: ../src/fr-window.c:7982
 msgid "New name is the same as old one, please type other name."
 msgstr "æçåçåèåççåïèèååäååçã"
 
 #. Translators: the %s references to a filename. This message can appear when renaming a file.
-#: ../src/fr-window.c:7887
+#: ../src/fr-window.c:7987
 #, c-format
 msgid ""
 "Name \"%s\" is not valid because it contains at least one of the following "
 "characters: %s, please type other name."
 msgstr "åçã%sãçæïåçååèåäåäååçï%sïèèååäåçã"
 
-#: ../src/fr-window.c:7923
+#: ../src/fr-window.c:8023
 #, c-format
 msgid ""
 "A folder named \"%s\" already exists.\n"
@@ -1091,7 +866,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/fr-window.c:7925
+#: ../src/fr-window.c:8023 ../src/fr-window.c:8025
+msgid "Please use a different name."
+msgstr "èäçååçååã"
+
+#: ../src/fr-window.c:8025
 #, c-format
 msgid ""
 "A file named \"%s\" already exists.\n"
@@ -1102,56 +881,56 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/fr-window.c:7995
+#: ../src/fr-window.c:8095
 msgid "Rename"
 msgstr "éæåå"
 
-#: ../src/fr-window.c:7996
+#: ../src/fr-window.c:8096
 msgid "_New folder name:"
 msgstr "æçèæååç(_N):"
 
-#: ../src/fr-window.c:7996
+#: ../src/fr-window.c:8096
 msgid "_New file name:"
 msgstr "æçææåç(_N):"
 
-#: ../src/fr-window.c:8000
+#: ../src/fr-window.c:8100
 msgid "_Rename"
 msgstr "éæåå(_R)"
 
-#: ../src/fr-window.c:8017 ../src/fr-window.c:8036
+#: ../src/fr-window.c:8117 ../src/fr-window.c:8136
 msgid "Could not rename the folder"
 msgstr "èæåçæéæåå"
 
-#: ../src/fr-window.c:8017 ../src/fr-window.c:8036
+#: ../src/fr-window.c:8117 ../src/fr-window.c:8136
 msgid "Could not rename the file"
 msgstr "ææçæéæåå"
 
 #. Translators: %s are archive filenames
-#: ../src/fr-window.c:8460
+#: ../src/fr-window.c:8560
 #, c-format
 msgid "Moving the files from \"%s\" to \"%s\""
 msgstr "åææåã%sãçååã%sã"
 
 #. Translators: %s are archive filenames
-#: ../src/fr-window.c:8463
+#: ../src/fr-window.c:8563
 #, c-format
 msgid "Copying the files from \"%s\" to \"%s\""
 msgstr "åææåã%sãèèåã%sã"
 
-#: ../src/fr-window.c:8514
+#: ../src/fr-window.c:8614
 msgid "Paste Selection"
 msgstr "ååéçèä"
 
-#: ../src/fr-window.c:8515
+#: ../src/fr-window.c:8615
 msgid "_Destination folder:"
 msgstr "çççèæå(_D):"
 
-#: ../src/fr-window.c:9112
+#: ../src/fr-window.c:9228
 msgid "Add files to an archive"
 msgstr "åææååååçæä"
 
-#: ../src/fr-window.c:9156 ../src/main.c:436 ../src/main.c:472
-#: ../src/main.c:498 ../src/main.c:790
+#: ../src/fr-window.c:9272 ../src/main.c:448 ../src/main.c:484
+#: ../src/main.c:510 ../src/main.c:802
 msgid "Extract archive"
 msgstr "èéåçæ"
 
@@ -1162,7 +941,7 @@ msgstr "èéåçæ"
 msgid "%d %B %Y, %H:%M"
 msgstr "%Yå%mæ%dæ %H:%M"
 
-#: ../src/gtk-utils.c:583
+#: ../src/gtk-utils.c:557
 msgid "Could not display help"
 msgstr "çæéçèææä"
 
@@ -1216,78 +995,120 @@ msgstr "ååçæå"
 msgid "Show version"
 msgstr "éççæ"
 
-#: ../src/main.c:400 ../src/main.c:766 ../src/ui/batch-add-files.ui.h:1
-msgid "Compress"
-msgstr "åç"
-
 #. manually set name and icon
-#: ../src/main.c:617
+#: ../src/main.c:629
 msgid "File Roller"
 msgstr "File Roller"
 
-#: ../src/main.c:648
+#: ../src/main.c:660
 msgid "- Create and modify an archive"
 msgstr "- åçåäæåçæ"
 
-#: ../src/ui/app-menu.ui.h:1 ../src/ui.h:34
+#: ../src/ui/add-dialog-options.ui.h:1
+msgid "Add"
+msgstr "åå"
+
+#: ../src/ui/add-dialog-options.ui.h:2
+msgid "Include _files:"
+msgstr "ååææ(_F):"
+
+#: ../src/ui/add-dialog-options.ui.h:3
+msgid "E_xclude files:"
+msgstr "äåæææ(_X):"
+
+#: ../src/ui/add-dialog-options.ui.h:4
+msgid "_Exclude folders:"
+msgstr "æéçèæå(_E):"
+
+#: ../src/ui/add-dialog-options.ui.h:5 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:5
+msgid "example: *.o; *.bak"
+msgstr "äåï *.o; *.bak"
+
+#: ../src/ui/add-dialog-options.ui.h:6 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:6
+msgid "Actions"
+msgstr "åä"
+
+#: ../src/ui/add-dialog-options.ui.h:7
+msgid "Add only if _newer"
+msgstr "åååèæç(_N)"
+
+#: ../src/ui/add-dialog-options.ui.h:8
+msgid "_Follow symbolic links"
+msgstr "èéçèéç(_F)"
+
+#: ../src/ui/app-menu.ui.h:1
+msgid "_New Archive"
+msgstr "æååçæ(_N)"
+
+#: ../src/ui/app-menu.ui.h:2 ../src/ui.h:34
 msgid "_Help"
 msgstr "æå(_H)"
 
-#: ../src/ui/app-menu.ui.h:2
+#: ../src/ui/app-menu.ui.h:3
 msgid "_About Archive Manager"
 msgstr "éæçåçæçççå(_A)"
 
-#: ../src/ui/app-menu.ui.h:3
+#: ../src/ui/app-menu.ui.h:4
 msgid "_Quit"
 msgstr "çæ(_Q)"
 
-#: ../src/ui/batch-add-files.ui.h:2
-msgid "_Filename:"
-msgstr "ææåç(_F):"
-
-#: ../src/ui/batch-add-files.ui.h:4
-msgid "Location"
-msgstr "äç"
-
-#: ../src/ui/batch-add-files.ui.h:5 ../src/ui/batch-password.ui.h:2
-#: ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:1 ../src/ui/password.ui.h:3
+#: ../src/ui/ask-password.ui.h:1 ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:1
+#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:4
 msgid "_Password:"
 msgstr "åç(_P):"
 
-#: ../src/ui/batch-add-files.ui.h:6
-#: ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:2
-msgid "_Encrypt the file list too"
-msgstr "åæååææææå(_E)"
-
-#. this is part of a sentence, for example "split into volumes of 10.0 MB", where MB stands for megabyte.
-#: ../src/ui/batch-add-files.ui.h:8
-#: ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:3
-msgid "Split into _volumes of"
-msgstr "ååååç(_V)"
+#: ../src/ui/delete.ui.h:1
+msgid "Delete"
+msgstr "åé"
 
-#. MB means megabytes
-#: ../src/ui/batch-add-files.ui.h:10
-#: ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:5
-msgid "MB"
-msgstr "MB"
+#: ../src/ui/delete.ui.h:2 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:4
+msgid "_Files:"
+msgstr "ææ(_F):"
 
-#: ../src/ui/batch-add-files.ui.h:11
-#: ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:6
-msgid "_Other Options"
-msgstr "åäéé(_O)"
+#: ../src/ui/delete.ui.h:3
+msgid "example: *.txt; *.doc"
+msgstr "äåï*.txt; *.doc"
 
-#: ../src/ui/batch-password.ui.h:1
-msgid "Password required for \"archive.tar.xz\""
-msgstr "ãarchive.tar.xzãéèçåç"
+#: ../src/ui/delete.ui.h:4 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:2
+msgid "_All files"
+msgstr "ææææ(_A)"
 
-#: ../src/ui/delete.ui.h:1
-msgid "Delete"
-msgstr "åé"
+#: ../src/ui/delete.ui.h:5 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:3
+msgid "_Selected files"
+msgstr "åéææ(_S)"
 
 #: ../src/ui/error-dialog.ui.h:1
 msgid "C_ommand Line Output:"
 msgstr "åäåèå(_O):"
 
+#: ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:7
+msgid "_Keep directory structure"
+msgstr "äæçéçæ(_K)"
+
+#: ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:8
+msgid "Do not _overwrite newer files"
+msgstr "äèèèèæçææ(_O)"
+
+#: ../src/ui/file-selector.ui.h:2 ../src/ui.h:188
+msgid "Go up one level"
+msgstr "ääå"
+
+#: ../src/ui/file-selector.ui.h:3
+msgid "Places"
+msgstr "äç"
+
+#: ../src/ui/file-selector.ui.h:7
+msgid "_Select All"
+msgstr "åééå(_S)"
+
+#: ../src/ui/file-selector.ui.h:8 ../src/ui.h:101
+msgid "Dese_lect All"
+msgstr "åéäé(_L)"
+
+#: ../src/ui/file-selector.ui.h:9
+msgid "Show Hidden Files"
+msgstr "éçéèæ"
+
 #: ../src/ui.h:31
 msgid "_Archive"
 msgstr "åçæ(_A)"
@@ -1316,236 +1137,196 @@ msgstr "ååææ(_A)â"
 msgid "Add files to the archive"
 msgstr "åææååååçæ"
 
-#: ../src/ui.h:50
-msgid "Add a _Folderâ"
-msgstr "ååèæå(_F)â"
-
-#: ../src/ui.h:51 ../src/ui.h:55
-msgid "Add a folder to the archive"
-msgstr "ååçæäååèæå"
-
-#: ../src/ui.h:54
-msgid "Add Folder"
-msgstr "ååèæå"
-
-#: ../src/ui.h:59
+#: ../src/ui.h:51
 msgid "Close the current archive"
 msgstr "ééçåçåçæ"
 
-#: ../src/ui.h:62
+#: ../src/ui.h:54
 msgid "Contents"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/ui.h:63
+#: ../src/ui.h:55
 msgid "Display the File Roller Manual"
 msgstr "éç File Roller çèææä"
 
-#: ../src/ui.h:68 ../src/ui.h:89
+#: ../src/ui.h:60 ../src/ui.h:81
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "èèéåçåå"
 
-#: ../src/ui.h:72 ../src/ui.h:93
+#: ../src/ui.h:64 ../src/ui.h:85
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "ååéçåä"
 
-#: ../src/ui.h:76 ../src/ui.h:97
+#: ../src/ui.h:68 ../src/ui.h:89
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "èååèæ"
 
-#: ../src/ui.h:79 ../src/ui.h:100
+#: ../src/ui.h:71 ../src/ui.h:92
 msgid "_Renameâ"
 msgstr "éæåå(_R)â"
 
-#: ../src/ui.h:80 ../src/ui.h:101
+#: ../src/ui.h:72 ../src/ui.h:93
 msgid "Rename the selection"
 msgstr "ååéçææéæåå"
 
-#: ../src/ui.h:84 ../src/ui.h:105
+#: ../src/ui.h:76 ../src/ui.h:97
 msgid "Delete the selection from the archive"
 msgstr "ååçæäååéçåé"
 
-#: ../src/ui.h:109
-msgid "Dese_lect All"
-msgstr "åéäé(_L)"
-
-#: ../src/ui.h:110
+#: ../src/ui.h:102
 msgid "Deselect all files"
 msgstr "åæéåææ"
 
-#: ../src/ui.h:113 ../src/ui.h:117
+#: ../src/ui.h:105 ../src/ui.h:109
 msgid "_Extractâ"
 msgstr "èé(_E)â"
 
-#: ../src/ui.h:114 ../src/ui.h:118 ../src/ui.h:122
+#: ../src/ui.h:106 ../src/ui.h:110 ../src/ui.h:114
 msgid "Extract files from the archive"
 msgstr "ååçæäèéææ"
 
-#: ../src/ui.h:125
+#: ../src/ui.h:117
 msgid "Findâ"
 msgstr "åæâ"
 
-#: ../src/ui.h:130
+#: ../src/ui.h:122
 msgid "Newâ"
 msgstr "æåâ"
 
-#: ../src/ui.h:131
+#: ../src/ui.h:123
 msgid "Create a new archive"
 msgstr "åçæçåçæ"
 
-#: ../src/ui.h:134
+#: ../src/ui.h:126
 msgid "Openâ"
 msgstr "éåâ"
 
-#: ../src/ui.h:135 ../src/ui.h:139
+#: ../src/ui.h:127 ../src/ui.h:131
 msgid "Open archive"
 msgstr "éååçæ"
 
-#: ../src/ui.h:142
+#: ../src/ui.h:134
 msgid "_Open Withâ"
 msgstr "äæéåææ(_O)â"
 
-#: ../src/ui.h:143
+#: ../src/ui.h:135
 msgid "Open selected files with an application"
 msgstr "äçååçåéååéåçææ"
 
-#: ../src/ui.h:146
+#: ../src/ui.h:138
 msgid "Pass_wordâ"
 msgstr "åç(_W)â"
 
-#: ../src/ui.h:147
+#: ../src/ui.h:139
 msgid "Specify a password for this archive"
 msgstr "æåéåçæçåç"
 
-#: ../src/ui.h:151
+#: ../src/ui.h:143
 msgid "Show archive properties"
 msgstr "éçåçæçåæ"
 
-#: ../src/ui.h:155
+#: ../src/ui.h:147
 msgid "Reload current archive"
 msgstr "éæèåçåçåçæ"
 
-#: ../src/ui.h:158
+#: ../src/ui.h:150
 msgid "Save Asâ"
 msgstr "ååææâ"
 
-#: ../src/ui.h:159
+#: ../src/ui.h:151
 msgid "Save the current archive with a different name"
 msgstr "ääåçåçååçåçåçæ"
 
-#: ../src/ui.h:163
+#: ../src/ui.h:155
 msgid "Select all files"
 msgstr "éåææææ"
 
-#: ../src/ui.h:166
+#: ../src/ui.h:158
 msgid "_Test Integrity"
 msgstr "æèåææ(_T)"
 
-#: ../src/ui.h:167
+#: ../src/ui.h:159
 msgid "Test whether the archive contains errors"
 msgstr "æèåçææååæéè"
 
-#: ../src/ui.h:171 ../src/ui.h:175
+#: ../src/ui.h:163 ../src/ui.h:167
 msgid "Open the selected file"
 msgstr "éåéåçææ"
 
-#: ../src/ui.h:179 ../src/ui.h:183
+#: ../src/ui.h:171 ../src/ui.h:175
 msgid "Open the selected folder"
 msgstr "éçåéçèæå"
 
-#: ../src/ui.h:188
+#: ../src/ui.h:180
 msgid "Go to the previous visited location"
 msgstr "ååääåæççèçäç"
 
-#: ../src/ui.h:192
+#: ../src/ui.h:184
 msgid "Go to the next visited location"
 msgstr "åäääåæççèçäç"
 
-#: ../src/ui.h:196
-msgid "Go up one level"
-msgstr "ääå"
-
 #. Translators: the home location is the home folder.
-#: ../src/ui.h:201
+#: ../src/ui.h:193
 msgid "Go to the home location"
 msgstr "åååäèæå"
 
-#: ../src/ui.h:209
+#: ../src/ui.h:201
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "ååå(_T)"
 
-#: ../src/ui.h:210
+#: ../src/ui.h:202
 msgid "View the main toolbar"
 msgstr "éçäååå"
 
-#: ../src/ui.h:214
+#: ../src/ui.h:206
 msgid "Stat_usbar"
 msgstr "çæå(_U)"
 
-#: ../src/ui.h:215
+#: ../src/ui.h:207
 msgid "View the statusbar"
 msgstr "éççæå"
 
-#: ../src/ui.h:219
-msgid "_Reversed Order"
-msgstr "çåæå(_R)"
-
-#: ../src/ui.h:220
-msgid "Reverse the list order"
-msgstr "æåäçåæåæå"
-
-#: ../src/ui.h:224
+#: ../src/ui.h:211
 msgid "_Folders"
 msgstr "èæå(_F)"
 
-#: ../src/ui.h:234
+#: ../src/ui.h:221
 msgid "View All _Files"
 msgstr "éçææææ(_F)"
 
-#: ../src/ui.h:237
+#: ../src/ui.h:224
 msgid "View as a F_older"
 msgstr "äèæåæåéç(_O)"
 
-#: ../src/ui.h:245
-msgid "by _Name"
-msgstr "ææåç(_N)"
-
-#: ../src/ui.h:246
-msgid "Sort file list by name"
-msgstr "ææåçæåæææå"
-
-#: ../src/ui.h:248
-msgid "by _Size"
-msgstr "ææåå(_S)"
-
-#: ../src/ui.h:249
-msgid "Sort file list by file size"
-msgstr "ææææååæåæææå"
-
-#: ../src/ui.h:251
-msgid "by T_ype"
-msgstr "ææéå(_Y)"
+#: ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:2
+#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:5
+msgid "_Encrypt the file list too"
+msgstr "åæååææææå(_E)"
 
-#: ../src/ui.h:252
-msgid "Sort file list by type"
-msgstr "ææéåæåæææå"
+#. this is part of a sentence, for example "split into volumes of 10.0 MB", where MB stands for megabyte.
+#: ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:3
+#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:7
+msgid "Split into _volumes of"
+msgstr "ååååç(_V)"
 
-#: ../src/ui.h:254
-msgid "by _Date Modified"
-msgstr "ææäæææ(_D)"
+#. MB means megabytes
+#: ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:5
+#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:9
+msgid "MB"
+msgstr "MB"
 
-#: ../src/ui.h:255
-msgid "Sort file list by modification time"
-msgstr "ææäææéæåæææå"
+#: ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:6
+#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:10
+msgid "_Other Options"
+msgstr "åäéé(_O)"
 
-#. Translators: this is the "sort by file location" menu item
-#: ../src/ui.h:258
-msgid "by _Location"
-msgstr "ææäç(_L)"
+#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:1
+msgid "_Filename:"
+msgstr "ææåç(_F):"
 
-#. Translators: location is the file location
-#: ../src/ui.h:260
-msgid "Sort file list by location"
-msgstr "ææèåæåæææå"
+#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:3
+msgid "Location"
+msgstr "äç"
 
 #: ../src/ui/password.ui.h:1
 msgid "Password"
@@ -1555,13 +1336,6 @@ msgstr "åç"
 msgid "_Encrypt the file list"
 msgstr "ååæææå(_E)"
 
-#: ../src/ui/password.ui.h:4
-msgid ""
-"Note: the password will be used to encrypt files you add to the current "
-"archive, and to decrypt files you extract from the current archive. When the "
-"archive is closed the password will be deleted."
-msgstr "èææïåçæååææåååçææèåææèåçæäççãçééåçææïéååçåæèåéã"
-
 #: ../src/ui/properties.ui.h:1
 msgctxt "File"
 msgid "Name:"
@@ -1605,6 +1379,217 @@ msgstr "ææ(_U)"
 msgid "S_elect the files you want to update:"
 msgstr "éææèææçææ(_E):"
 
+#~ msgid ""
+#~ "Note: the password will be used to encrypt files you add to the current "
+#~ "archive, and to decrypt files you extract from the current archive. When "
+#~ "the archive is closed the password will be deleted."
+#~ msgstr ""
+#~ "èææïåçæååææåååçææèåææèåçæäççãçééåçææï"
+#~ "éååçåæèåéã"
+
+#~ msgid "Use mime icons"
+#~ msgstr "äç mime åç"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If true will display icons depending on the file type (slower), otherwise "
+#~ "will use always the same icon for all files (faster)."
+#~ msgstr ""
+#~ "åæèç true æææææéåäéçåçïèæïïååæäåæçåçéçææ"
+#~ "çææïèåïã"
+
+#~ msgid "Overwrite existing files"
+#~ msgstr "èèçæçææ"
+
+#~ msgid "Add a Folder"
+#~ msgstr "ååèæå"
+
+#~ msgid "Exclude folders that are symbolic lin_ks"
+#~ msgstr "äåææçèéççèæå(_K)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The name \"%s\" is not valid because it cannot contain the characters: "
+#~ "%s\n"
+#~ "\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "åçâ%sâçæïåçååååï%s\n"
+#~ "\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't have the right permissions to create an archive in the "
+#~ "destination folder."
+#~ msgstr "æææèåçæéåççåèæåäåçåçæã"
+
+#~ msgid "Archive not created"
+#~ msgstr "æåçåçæ"
+
+#~ msgid "The archive is already present. Do you want to overwrite it?"
+#~ msgstr "åçæåçååïæèèåååï"
+
+#~ msgid "_Overwrite"
+#~ msgstr "èå(_O)"
+
+#~ msgid "Over_write existing files"
+#~ msgstr "èåææçææ(_W)"
+
+#~ msgid "Do not e_xtract older files"
+#~ msgstr "äèéèèçææ(_X)"
+
+#~ msgid "7-Zip"
+#~ msgstr "7-Zip"
+
+#~ msgid "Tar compressed with 7z"
+#~ msgstr "äç 7z åçç Tar ææ"
+
+#~ msgid "Ace"
+#~ msgstr "Ace"
+
+#~ msgid "Ar"
+#~ msgstr "Ar"
+
+#~ msgid "Arj"
+#~ msgstr "Arj"
+
+#~ msgid "Tar compressed with bzip2"
+#~ msgstr "äç bzip2 åçç Tar ææ"
+
+#~ msgid "Tar compressed with bzip"
+#~ msgstr "äç bzip åçç Tar ææ"
+
+#~ msgid "Cabinet"
+#~ msgstr "Cabinet"
+
+#~ msgid "Rar Archived Comic Book"
+#~ msgstr "Rar åçæçæ"
+
+#~ msgid "Zip Archived Comic Book"
+#~ msgstr "Zip åçæçæ"
+
+#~ msgid "ISO Image"
+#~ msgstr "ISO æåæ"
+
+#~ msgid "Tar compressed with gzip"
+#~ msgstr "äç gzip åçç Tar ææ"
+
+#~ msgid "Cpio"
+#~ msgstr "Cpio"
+
+#~ msgid "Ear"
+#~ msgstr "Ear"
+
+#~ msgid "Self-extracting zip"
+#~ msgstr "èåèåç zip æ"
+
+#~ msgid "Jar"
+#~ msgstr "Jar"
+
+#~ msgid "Lha"
+#~ msgstr "Lha"
+
+#~ msgid "Lrzip"
+#~ msgstr "Lrzip"
+
+#~ msgid "Tar compressed with lrzip"
+#~ msgstr "äç lrzip åçç Tar ææ"
+
+#~ msgid "Tar compressed with lzip"
+#~ msgstr "äç lzip åçç Tar ææ"
+
+#~ msgid "Tar compressed with lzma"
+#~ msgstr "äç lzma åçç Tar ææ"
+
+#~ msgid "Tar compressed with lzop"
+#~ msgstr "äç lzop åçç Tar ææ"
+
+#~ msgid "Windows Imaging Format"
+#~ msgstr "Windows Imaging æå"
+
+#~ msgid "Rar"
+#~ msgstr "Rar"
+
+#~ msgid "Tar uncompressed"
+#~ msgstr "æåçç Tar æå"
+
+#~ msgid "Tar compressed with compress"
+#~ msgstr "äç compress åçç Tar ææ"
+
+#~ msgid "War"
+#~ msgstr "War"
+
+#~ msgid "Xar"
+#~ msgstr "Xar"
+
+#~ msgid "Xz"
+#~ msgstr "Xz"
+
+#~ msgid "Tar compressed with xz"
+#~ msgstr "äç xz åçç Tar ææ"
+
+#~ msgid "Zoo"
+#~ msgstr "Zoo"
+
+#~ msgid "Zip"
+#~ msgstr "Zip"
+
+#~ msgctxt "File"
+#~ msgid "New"
+#~ msgstr "æå"
+
+#~ msgid "All Files"
+#~ msgstr "ææææ"
+
+#~ msgid "All Supported Files"
+#~ msgstr "ææææçææ"
+
+#~ msgid "Password required for \"archive.tar.xz\""
+#~ msgstr "ãarchive.tar.xzãéèçåç"
+
+#~ msgid "Add a _Folderâ"
+#~ msgstr "ååèæå(_F)â"
+
+#~ msgid "Add a folder to the archive"
+#~ msgstr "ååçæäååèæå"
+
+#~ msgid "Add Folder"
+#~ msgstr "ååèæå"
+
+#~ msgid "_Reversed Order"
+#~ msgstr "çåæå(_R)"
+
+#~ msgid "Reverse the list order"
+#~ msgstr "æåäçåæåæå"
+
+#~ msgid "by _Name"
+#~ msgstr "äåç(_N)"
+
+#~ msgid "Sort file list by name"
+#~ msgstr "äåçæåæææå"
+
+#~ msgid "by _Size"
+#~ msgstr "äåå(_S)"
+
+#~ msgid "Sort file list by file size"
+#~ msgstr "äææååæåæææå"
+
+#~ msgid "by T_ype"
+#~ msgstr "äéå(_Y)"
+
+#~ msgid "Sort file list by type"
+#~ msgstr "äéåæåæææå"
+
+#~ msgid "by _Date Modified"
+#~ msgstr "ääæææ(_D)"
+
+#~ msgid "Sort file list by modification time"
+#~ msgstr "ääææéæåæææå"
+
+#~ msgid "by _Location"
+#~ msgstr "ääç(_L)"
+
+#~ msgid "Sort file list by location"
+#~ msgstr "äèåæåæææå"
+
 #~ msgid "_Include subfolders"
 #~ msgstr "åæåçé(_I)"
 
@@ -1682,9 +1667,6 @@ msgstr "éææèææçææ(_E):"
 #~ msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Password required</span>"
 #~ msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">éèåç</span>"
 
-#~ msgid "Enter the password for the archive '%s'."
-#~ msgstr "èèååçæâ%sâçåçã"
-
 #~ msgid "Adding file: "
 #~ msgstr "æåååææï"
 
diff --git a/po/zh_TW.po b/po/zh_TW.po
index 3c165f4..b12a269 100644
--- a/po/zh_TW.po
+++ b/po/zh_TW.po
@@ -8,8 +8,8 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: file-roller 3.3.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2012-08-07 13:32+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-08-07 11:48+0800\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-08-12 22:52+0800\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-11 20:06+0800\n"
 "Last-Translator: Chao-Hsiung Liao <j_h_liau yahoo com tw>\n"
 "Language-Team: Chinese (traditional) <zh-l10n lists linux org tw>\n"
 "Language: zh_TW\n"
@@ -83,8 +83,8 @@ msgstr "äæéæççéé:"
 msgid "Show session management options"
 msgstr "éçäæéæççéé"
 
-#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:2154
-#: ../src/fr-window.c:5516
+#: ../data/file-roller.desktop.in.in.h:1 ../src/fr-window.c:1955
+#: ../src/fr-window.c:5329
 msgid "Archive Manager"
 msgstr "åçæççå"
 
@@ -157,72 +157,60 @@ msgid "Display the path column in the main window."
 msgstr "åäèçäéçèåæäã"
 
 #: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:15
-msgid "Use mime icons"
-msgstr "äç mime åç"
-
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:16
-msgid ""
-"If true will display icons depending on the file type (slower), otherwise "
-"will use always the same icon for all files (faster)."
-msgstr ""
-"åæèç true æææææéåäéçåçïèæïïååæäåæçåçéçææç"
-"ææïèåïã"
-
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Name column width"
 msgstr "åçæäåå"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:18
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:16
 msgid "The default width of the name column in the file list."
 msgstr "åæææåäåçæäçéèååã"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:19
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:17
 msgid "Max history length"
 msgstr "æåæåçééå"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:20
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:18
 msgid "Max number of items in the 'Open Recents' submenu."
 msgstr "åãéèéåçãåéåäæåéçæã"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:21
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:19
 msgid "View toolbar"
 msgstr "éçååå"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:22
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:20
 msgid "Whether to display the toolbar."
 msgstr "æåéçåååã"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:23
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:21
 msgid "View statusbar"
 msgstr "éççæå"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:24
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:22
 msgid "Whether to display the statusbar."
 msgstr "æåéççæåã"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:25 ../src/ui.h:225
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:23 ../src/ui.h:212
 msgid "View the folders pane"
 msgstr "æèèæåçæ"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:26
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:24
 msgid "Whether to display the folders pane."
 msgstr "æåéçèæåçæã"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:27
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:25
 msgid "Editors"
 msgstr "çèå"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:28
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:26
 msgid ""
 "List of applications entered in the 'Open File' dialog and not associated "
 "with the file type."
 msgstr "éåãéåææãåèççæççåæåïäääèææéåçéèã"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:29
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:27
 msgid "Compression level"
 msgstr "åççç"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:30
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:28
 msgid ""
 "Compression level used when adding files to an archive. Possible values: "
 "very-fast, fast, normal, maximum."
@@ -230,34 +218,30 @@ msgstr ""
 "åææååèåçææäççåçççïåççæåïvery-fastãfastãnormalã"
 "maximumã"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:31
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:29
 msgid "Encrypt the archive header"
 msgstr "åååçææé"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:32
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:30
 msgid ""
 "Whether to encrypt the archive header. If the header is encrypted the "
 "password will be required to list the archive content as well."
 msgstr ""
 "æååååææçæéãåææéèååïèéçåçæååæåéèèåçåçã"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:33
-msgid "Overwrite existing files"
-msgstr "èèçæçææ"
-
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:34
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:31
 msgid "Do not overwrite newer files"
 msgstr "äèèèèæçææ"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:35
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:32
 msgid "Recreate the folders stored in the archive"
 msgstr "éæåçååååçæäçèæå"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:36
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:33
 msgid "Default volume size"
 msgstr "éèååååé"
 
-#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:37
+#: ../data/org.gnome.FileRoller.gschema.xml.in.h:34
 msgid "The default size for volumes."
 msgstr "åååçéèååã"
 
@@ -286,27 +270,27 @@ msgstr "åçâ"
 msgid "Create a compressed archive with the selected objects"
 msgstr "äéåççäåçäåæçåçæ"
 
-#: ../src/actions.c:113 ../src/fr-window.c:5835 ../src/fr-window.c:6394
+#: ../src/actions.c:112 ../src/fr-window.c:5624 ../src/fr-window.c:6163
 msgid "Open"
 msgstr "éå"
 
-#: ../src/actions.c:126 ../src/fr-window.c:5345
+#: ../src/actions.c:125 ../src/fr-window.c:5167
 msgid "All archives"
 msgstr "ææåçæ"
 
-#: ../src/actions.c:133
+#: ../src/actions.c:132
 msgid "All files"
 msgstr "ææææ"
 
-#: ../src/actions.c:518
+#: ../src/actions.c:499
 msgid "Copyright  2001â2010 Free Software Foundation, Inc."
 msgstr "çæææ Â 2001â2010 Free Software Foundation, Inc."
 
-#: ../src/actions.c:519
+#: ../src/actions.c:500
 msgid "An archive manager for GNOME."
 msgstr "GNOME äçåçæççåçåã"
 
-#: ../src/actions.c:522
+#: ../src/actions.c:503
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "ååçèæääæèïèéäåéåéäç\n"
@@ -316,114 +300,59 @@ msgstr ""
 "Woodman Tuen <wmtuen gmail com>, 2004-07\n"
 "Ben Wu <hpwu redhat com>, 2002-03"
 
-#: ../src/dlg-add-files.c:100 ../src/dlg-add-folder.c:121
+#: ../src/dlg-add.c:116
 msgid "Could not add the files to the archive"
 msgstr "çæåææååèåçæä"
 
-#: ../src/dlg-add-files.c:101 ../src/dlg-add-folder.c:122
+#: ../src/dlg-add.c:117
 #, c-format
 msgid "You don't have the right permissions to read files from folder \"%s\""
 msgstr "æææèåçæéèåèæåâ%sâäçææ"
 
-#: ../src/dlg-add-files.c:150 ../src/ui.h:46
+#: ../src/dlg-add.c:182 ../src/ui.h:46
 msgid "Add Files"
 msgstr "ååææ"
 
-#. Translators: add a file to the archive only if the disk version is
-#. * newer than the archive version.
-#: ../src/dlg-add-files.c:165 ../src/dlg-add-folder.c:207
-msgid "Add only if _newer"
-msgstr "åååèæç(_N)"
-
-#: ../src/dlg-add-folder.c:196
-msgid "Add a Folder"
-msgstr "ååèæå"
-
-#: ../src/dlg-add-folder.c:208
-msgid "Exclude folders that are symbolic lin_ks"
-msgstr "äåææçèéççèæå(_K)"
-
-#: ../src/dlg-add-folder.c:211 ../src/dlg-add-folder.c:217
-#: ../src/dlg-add-folder.c:223
-msgid "example: *.o; *.bak"
-msgstr "äåï *.o; *.bak"
-
-#: ../src/dlg-add-folder.c:212
-msgid "Include _files:"
-msgstr "ååææ(_F):"
-
-#: ../src/dlg-add-folder.c:218
-msgid "E_xclude files:"
-msgstr "äåæææ(_X):"
-
-#: ../src/dlg-add-folder.c:224
-msgid "_Exclude folders:"
-msgstr "æéçèæå(_E):"
-
-#: ../src/dlg-add-folder.c:231
+#: ../src/dlg-add.c:193
 msgid "_Options"
 msgstr "éé(_O)"
 
 #. load options
-#: ../src/dlg-add-folder.c:240 ../src/ui/add-options.ui.h:1
+#: ../src/dlg-add.c:202 ../src/ui/add-options.ui.h:1
 msgid "Load Options"
 msgstr "èåéé"
 
 #. save options
-#: ../src/dlg-add-folder.c:247 ../src/dlg-add-folder.c:875
+#: ../src/dlg-add.c:209 ../src/dlg-add.c:824
 msgid "Save Options"
 msgstr "ååéé"
 
 #. clear options
-#: ../src/dlg-add-folder.c:254
+#: ../src/dlg-add.c:216
 msgid "Reset Options"
 msgstr "éèéé(_R)"
 
-#: ../src/dlg-add-folder.c:876
+#: ../src/dlg-add.c:825
 msgid "_Options Name:"
 msgstr "ééåç(_O):"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/dlg-ask-password.c:122
+#: ../src/dlg-ask-password.c:131
 #, c-format
 msgid "Password required for \"%s\""
 msgstr "ã%sãéèçåç "
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:158 ../src/dlg-batch-add.c:174
-#: ../src/dlg-batch-add.c:202 ../src/dlg-batch-add.c:248
-#: ../src/dlg-batch-add.c:297 ../src/fr-new-archive-dialog.c:446
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:470 ../src/fr-new-archive-dialog.c:511
-#: ../src/fr-window.c:3008
-msgid "Could not create the archive"
-msgstr "çæåçåçæ"
-
-#: ../src/dlg-batch-add.c:160 ../src/dlg-batch-add.c:299
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:448
-msgid "You have to specify an archive name."
-msgstr "æåéæååçæçåçã"
-
-#: ../src/dlg-batch-add.c:175
-#, c-format
-msgid ""
-"The name \"%s\" is not valid because it cannot contain the characters: %s\n"
-"\n"
-"%s"
-msgstr ""
-"åçâ%sâçæïåçååååï%s\n"
-"\n"
-"%s"
-
-#: ../src/dlg-batch-add.c:178 ../src/fr-window.c:7923 ../src/fr-window.c:7925
-msgid "Please use a different name."
-msgstr "èäçååçååã"
+#: ../src/dlg-ask-password.c:139
+#, fuzzy
+#| msgid "Password"
+msgid "Wrong password."
+msgstr "åç"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:204
-msgid ""
-"You don't have the right permissions to create an archive in the destination "
-"folder."
-msgstr "æææèåçæéåççåèæåäåçåçæã"
+#: ../src/dlg-batch-add.c:81 ../src/main.c:412 ../src/main.c:778
+msgid "Compress"
+msgstr "åç"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:221 ../src/dlg-extract.c:103 ../src/fr-window.c:6904
+#: ../src/dlg-extract.c:96 ../src/fr-window.c:6708
 #, c-format
 msgid ""
 "Destination folder \"%s\" does not exist.\n"
@@ -434,83 +363,40 @@ msgstr ""
 "\n"
 "ææèåçååï"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:230 ../src/dlg-extract.c:112 ../src/fr-window.c:6913
+#: ../src/dlg-extract.c:105 ../src/fr-window.c:6717
 msgid "Create _Folder"
 msgstr "åçèæå(_F)"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:249 ../src/dlg-extract.c:132 ../src/fr-window.c:6930
+#: ../src/dlg-extract.c:124 ../src/dlg-extract.c:142 ../src/dlg-extract.c:169
+#: ../src/fr-window.c:4116 ../src/fr-window.c:6612 ../src/fr-window.c:6617
+#: ../src/fr-window.c:6738 ../src/fr-window.c:6757 ../src/fr-window.c:6762
+msgid "Extraction not performed"
+msgstr "æéèèåç"
+
+#: ../src/dlg-extract.c:125 ../src/fr-window.c:6734
 #, c-format
 msgid "Could not create the destination folder: %s."
 msgstr "çæåçççåèæåï%sã"
 
-#: ../src/dlg-batch-add.c:267
-msgid "Archive not created"
-msgstr "æåçåçæ"
-
-#: ../src/dlg-batch-add.c:317
-msgid "The archive is already present. Do you want to overwrite it?"
-msgstr "åçæåçååïæèèåååï"
-
-#: ../src/dlg-batch-add.c:320
-msgid "_Overwrite"
-msgstr "èå(_O)"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:131 ../src/dlg-extract.c:149 ../src/dlg-extract.c:176
-#: ../src/fr-window.c:4289 ../src/fr-window.c:6934 ../src/fr-window.c:6953
-#: ../src/fr-window.c:6958
-msgid "Extraction not performed"
-msgstr "æéèèåç"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:177 ../src/fr-window.c:4455 ../src/fr-window.c:4539
+#: ../src/dlg-extract.c:170 ../src/fr-window.c:4282 ../src/fr-window.c:4366
 #, c-format
 msgid ""
 "You don't have the right permissions to extract archives in the folder \"%s\""
 msgstr "æäææèåçæéåèæåâ%sâäååçæèå"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:327 ../src/dlg-extract.c:425 ../src/ui.h:121
+#: ../src/dlg-extract.c:283 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:1
+#: ../src/ui.h:113
 msgid "Extract"
 msgstr "èé"
 
-#: ../src/dlg-extract.c:344 ../src/ui/delete.ui.h:2
-msgid "_Files:"
-msgstr "ææ(_F):"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:355 ../src/ui/delete.ui.h:3
-msgid "example: *.txt; *.doc"
-msgstr "äåï*.txt; *.doc"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:358 ../src/ui/delete.ui.h:4
-msgid "_All files"
-msgstr "ææææ(_A)"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:365 ../src/ui/delete.ui.h:5
-msgid "_Selected files"
-msgstr "åéææ(_S)"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:376
-msgid "Actions"
-msgstr "åä"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:392
-msgid "_Keep directory structure"
-msgstr "äæçéçæ(_K)"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:396
-msgid "Over_write existing files"
-msgstr "èåææçææ(_W)"
-
-#: ../src/dlg-extract.c:400
-msgid "Do not e_xtract older files"
-msgstr "äèéèèçææ(_X)"
-
 #: ../src/dlg-package-installer.c:107 ../src/dlg-package-installer.c:220
 msgid "There was an internal error trying to search for applications:"
 msgstr "åèæåæççåæççåéçéèï"
 
 #: ../src/dlg-package-installer.c:269 ../src/dlg-package-installer.c:278
-#: ../src/dlg-package-installer.c:306 ../src/fr-archive.c:817
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:472 ../src/fr-window.c:4018
-#: ../src/fr-window.c:7491 ../src/fr-window.c:9094
+#: ../src/dlg-package-installer.c:306 ../src/fr-archive.c:819
+#: ../src/fr-window.c:3846 ../src/fr-window.c:7313 ../src/fr-window.c:7669
+#: ../src/fr-window.c:9210
 msgid "Archive type not supported."
 msgstr "äææéçåçéåã"
 
@@ -531,7 +417,13 @@ msgstr "çæéåéåææéå"
 msgid "_Search Command"
 msgstr "æåæä(_S)"
 
-#: ../src/dlg-prop.c:89
+#: ../src/dlg-password.c:91
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "Enter the password for the archive '%s'."
+msgid "Enter a password for \"%s\""
+msgstr "èèååçæâ%sâçåçã"
+
+#: ../src/dlg-prop.c:96
 #, c-format
 msgid "%s Properties"
 msgstr "%s çåæ"
@@ -559,15 +451,15 @@ msgstr[0] ""
 msgid "Update the files in the archive \"%s\"?"
 msgstr "æåææåçæã%sãäçææï"
 
-#: ../src/fr-archive.c:1825
+#: ../src/fr-archive.c:1944
 msgid "You don't have the right permissions."
 msgstr "æææèåçæéã"
 
-#: ../src/fr-archive.c:1825
+#: ../src/fr-archive.c:1944
 msgid "This archive type cannot be modified"
 msgstr "äèäæéçåçéå"
 
-#: ../src/fr-archive.c:1838
+#: ../src/fr-archive.c:1958
 msgid "You can't add an archive to itself."
 msgstr "æçæååçæåååçæèèã"
 
@@ -579,206 +471,78 @@ msgid "Adding \"%s\""
 msgstr "æåååã%sã"
 
 #. Translators: %s is a filename.
-#: ../src/fr-command-7z.c:419 ../src/fr-command-rar.c:452
-#: ../src/fr-command-tar.c:425
+#: ../src/fr-command-7z.c:420 ../src/fr-command-rar.c:455
+#: ../src/fr-command-tar.c:426
 #, c-format
 msgid "Extracting \"%s\""
 msgstr "æåèéã%sã"
 
-#: ../src/fr-command.c:665
+#: ../src/fr-command.c:597
 #, c-format
 msgid "Archive not found"
 msgstr "æäååçæ"
 
 #. Translators: %s is a filename.
-#: ../src/fr-command-rar.c:403 ../src/fr-command-tar.c:370
+#: ../src/fr-command-rar.c:406 ../src/fr-command-tar.c:371
 #, c-format
 msgid "Removing \"%s\""
 msgstr "æåçéã%sã"
 
-#: ../src/fr-command-rar.c:578
+#: ../src/fr-command-rar.c:581
 #, c-format
 msgid "Could not find the volume: %s"
 msgstr "æäåååèçï%s"
 
-#: ../src/fr-command-tar.c:380
+#: ../src/fr-command-tar.c:381
 msgid "Deleting files from archive"
 msgstr "ååçæäåéææ"
 
-#: ../src/fr-command-tar.c:485
+#: ../src/fr-command-tar.c:486
 msgid "Recompressing archive"
 msgstr "éæåçææ"
 
-#: ../src/fr-command-tar.c:724
+#: ../src/fr-command-tar.c:725
 msgid "Decompressing archive"
 msgstr "èåææ"
 
-#: ../src/fr-init.c:64
-msgid "7-Zip"
-msgstr "7-Zip"
-
-#: ../src/fr-init.c:65
-msgid "Tar compressed with 7z"
-msgstr "äç 7z åçç Tar ææ"
-
-#: ../src/fr-init.c:66
-msgid "Ace"
-msgstr "Ace"
-
-#: ../src/fr-init.c:68
-msgid "Ar"
-msgstr "Ar"
-
-#: ../src/fr-init.c:69
-msgid "Arj"
-msgstr "Arj"
-
-#: ../src/fr-init.c:71
-msgid "Tar compressed with bzip2"
-msgstr "äç bzip2 åçç Tar ææ"
-
-#: ../src/fr-init.c:73
-msgid "Tar compressed with bzip"
-msgstr "äç bzip åçç Tar ææ"
-
-#: ../src/fr-init.c:74
-msgid "Cabinet"
-msgstr "Cabinet"
-
-#: ../src/fr-init.c:75
-msgid "Rar Archived Comic Book"
-msgstr "Rar åçæçæ"
-
-#: ../src/fr-init.c:76
-msgid "Zip Archived Comic Book"
-msgstr "Zip åçæçæ"
+#: ../src/fr-file-selector-dialog.c:588
+msgid "File System"
+msgstr "ææçç"
 
-#: ../src/fr-init.c:77
-msgid "ISO Image"
-msgstr "ISO æåæ"
-
-#: ../src/fr-init.c:79
-msgid "Tar compressed with gzip"
-msgstr "äç gzip åçç Tar ææ"
-
-#: ../src/fr-init.c:80
-msgid "Cpio"
-msgstr "Cpio"
-
-#: ../src/fr-init.c:82
-msgid "Ear"
-msgstr "Ear"
-
-#: ../src/fr-init.c:83
-msgid "Self-extracting zip"
-msgstr "èåèåç zip æ"
-
-#: ../src/fr-init.c:85
-msgid "Jar"
-msgstr "Jar"
-
-#: ../src/fr-init.c:86
-msgid "Lha"
-msgstr "Lha"
-
-#: ../src/fr-init.c:87
-msgid "Lrzip"
-msgstr "Lrzip"
-
-#: ../src/fr-init.c:88
-msgid "Tar compressed with lrzip"
-msgstr "äç lrzip åçç Tar ææ"
-
-#: ../src/fr-init.c:90
-msgid "Tar compressed with lzip"
-msgstr "äç lzip åçç Tar ææ"
-
-#: ../src/fr-init.c:92
-msgid "Tar compressed with lzma"
-msgstr "äç lzma åçç Tar ææ"
-
-#: ../src/fr-init.c:94
-msgid "Tar compressed with lzop"
-msgstr "äç lzop åçç Tar ææ"
-
-#: ../src/fr-init.c:95
-msgid "Windows Imaging Format"
-msgstr "Windows Imaging æå"
-
-#: ../src/fr-init.c:96
-msgid "Rar"
-msgstr "Rar"
-
-#: ../src/fr-init.c:99
-msgid "Tar uncompressed"
-msgstr "æåçç Tar æå"
-
-#: ../src/fr-init.c:100
-msgid "Tar compressed with compress"
-msgstr "äç compress åçç Tar ææ"
-
-#: ../src/fr-init.c:102
-msgid "War"
-msgstr "War"
-
-#: ../src/fr-init.c:103
-msgid "Xar"
-msgstr "Xar"
-
-#: ../src/fr-init.c:104
-msgid "Xz"
-msgstr "Xz"
-
-#: ../src/fr-init.c:105
-msgid "Tar compressed with xz"
-msgstr "äç xz åçç Tar ææ"
-
-#: ../src/fr-init.c:106
-msgid "Zoo"
-msgstr "Zoo"
-
-#: ../src/fr-init.c:107
-msgid "Zip"
-msgstr "Zip"
-
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:270
-msgctxt "File"
-msgid "New"
-msgstr "æå"
+#: ../src/fr-file-selector-dialog.c:1331 ../src/fr-file-selector-dialog.c:1376
+msgid "Could not load the location"
+msgstr "çæèåäç"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:275
-msgctxt "File"
-msgid "Save"
-msgstr "åå"
-
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:308
-msgid "All Files"
-msgstr "ææææ"
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:331 ../src/fr-new-archive-dialog.c:350
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:366 ../src/fr-new-archive-dialog.c:414
+#: ../src/fr-window.c:2814
+msgid "Could not create the archive"
+msgstr "çæåçåçæ"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:319
-msgid "All Supported Files"
-msgstr "ææææçææ"
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:333 ../src/fr-new-archive-dialog.c:352
+msgid "You have to specify an archive name."
+msgstr "æåéæååçæçåçã"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:513
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:416
 msgid "You don't have permission to create an archive in this folder"
 msgstr "æææèåçæéåéåèæåäåçåçæ"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:531
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:435
 #, c-format
 msgid "A file named \"%s\" already exists. Do you want to replace it?"
 msgstr "åçã%sãçææåååãæåèåäåï"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:532
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:436
 #, c-format
 msgid ""
 "The file already exists in \"%s\". Replacing it will overwrite its contents."
 msgstr "èææåååæã%sããåäåæèèåçååã"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:539 ../src/fr-window.c:6777
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:443 ../src/fr-window.c:6550
 msgid "_Replace"
 msgstr "åä(_R)"
 
-#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:554
+#: ../src/fr-new-archive-dialog.c:458
 msgid "Could not delete the old archive."
 msgstr "çæåéèçåçæã"
 
@@ -794,302 +558,311 @@ msgstr "åå(_A)"
 msgid "_Extract"
 msgstr "èé(_E)"
 
-#: ../src/fr-window.c:1068
+#: ../src/fr-window.c:1043
 msgid "Operation completed"
 msgstr "æäååæ"
 
-#: ../src/fr-window.c:1185
+#: ../src/fr-window.c:1160
 #, c-format
 msgid "%d object (%s)"
 msgid_plural "%d objects (%s)"
 msgstr[0] "%d åçä (%s)"
 
-#: ../src/fr-window.c:1190
+#: ../src/fr-window.c:1165
 #, c-format
 msgid "%d object selected (%s)"
 msgid_plural "%d objects selected (%s)"
 msgstr[0] "åéå %d åçä (%s)"
 
-#: ../src/fr-window.c:1788
+#: ../src/fr-window.c:1584
 msgid "Folder"
 msgstr "èæå"
 
-#: ../src/fr-window.c:2162
+#: ../src/fr-window.c:1963
 msgid "[read only]"
 msgstr "[åè]"
 
-#: ../src/fr-window.c:2281
+#: ../src/fr-window.c:2082
 #, c-format
 msgid "Could not display the folder \"%s\""
 msgstr "èæåçæéçâ%sâ"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2366 ../src/fr-window.c:2404
+#: ../src/fr-window.c:2173 ../src/fr-window.c:2211
 #, c-format
 msgid "Creating \"%s\""
 msgstr "æååçã%sã"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2370
+#: ../src/fr-window.c:2177
 #, c-format
 msgid "Loading \"%s\""
 msgstr "æåèåã%sã"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2374
+#: ../src/fr-window.c:2181
 #, c-format
 msgid "Reading \"%s\""
 msgstr "æåèåã%sã"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2378
+#: ../src/fr-window.c:2185
 #, c-format
 msgid "Deleting the files from \"%s\""
 msgstr "åã%sãäåéææ"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2382
+#: ../src/fr-window.c:2189
 #, c-format
 msgid "Testing \"%s\""
 msgstr "æåæèã%sã"
 
-#: ../src/fr-window.c:2385
+#: ../src/fr-window.c:2192
 msgid "Getting the file list"
 msgstr "ååæææå"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2389
+#: ../src/fr-window.c:2196
 #, c-format
 msgid "Copying the files to add to \"%s\""
 msgstr "èèææäååã%sã"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2393
+#: ../src/fr-window.c:2200
 #, c-format
 msgid "Adding the files to \"%s\""
 msgstr "åææåååã%sã"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2397
+#: ../src/fr-window.c:2204
 #, c-format
 msgid "Extracting the files from \"%s\""
 msgstr "æååã%sãäèéææ"
 
-#: ../src/fr-window.c:2400
+#: ../src/fr-window.c:2207
 msgid "Copying the extracted files to the destination"
 msgstr "åèåççææèèåççç"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2408
+#: ../src/fr-window.c:2216
 #, c-format
 msgid "Saving \"%s\""
 msgstr "æåååã%sã"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2415
+#: ../src/fr-window.c:2223
 #, c-format
 msgid "Renaming the files in \"%s\""
 msgstr "éæååã%sãäçææ"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2419
+#: ../src/fr-window.c:2227
 #, c-format
 msgid "Updating the files in \"%s\""
 msgstr "ææã%sãäçææ"
 
-#: ../src/fr-window.c:2594
+#: ../src/fr-window.c:2402
 msgid "_Open the Archive"
 msgstr "éååçæ(_O)"
 
-#: ../src/fr-window.c:2595
+#: ../src/fr-window.c:2403
 msgid "_Show the Files"
 msgstr "éçææ(_S)"
 
-#: ../src/fr-window.c:2712
+#: ../src/fr-window.c:2520
 #, c-format
 msgid "%d file remaining"
 msgid_plural "%'d files remaining"
 msgstr[0] "åé %d åææ"
 
-#: ../src/fr-window.c:2716 ../src/fr-window.c:3287
+#: ../src/fr-window.c:2524 ../src/fr-window.c:3097
 msgid "Please waitâ"
 msgstr "èçåâ"
 
-#: ../src/fr-window.c:2774
+#: ../src/fr-window.c:2580
 msgid "Extraction completed successfully"
 msgstr "èåçæåççæ"
 
 #. Translators: %s is a filename
-#: ../src/fr-window.c:2805 ../src/fr-window.c:6373
+#: ../src/fr-window.c:2611 ../src/fr-window.c:6142
 #, c-format
 msgid "\"%s\" created successfully"
 msgstr "ã%sãåæåçåç"
 
-#: ../src/fr-window.c:2895 ../src/fr-window.c:3063
+#: ../src/fr-window.c:2701 ../src/fr-window.c:2870
 msgid "Command exited abnormally."
 msgstr "æäçååçæã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3013
+#: ../src/fr-window.c:2819
 msgid "An error occurred while extracting files."
 msgstr "èéæææççéèã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3019
+#: ../src/fr-window.c:2825
 #, c-format
 msgid "Could not open \"%s\""
 msgstr "çæéåâ%sâ"
 
-#: ../src/fr-window.c:3024
+#: ../src/fr-window.c:2830
 msgid "An error occurred while loading the archive."
 msgstr "èååçææççéèã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3028
+#: ../src/fr-window.c:2834
 msgid "An error occurred while deleting files from the archive."
 msgstr "ååçæäåéæææççéèã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3034
+#: ../src/fr-window.c:2840
 msgid "An error occurred while adding files to the archive."
 msgstr "åææååååçææççéèã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3038
+#: ../src/fr-window.c:2844
 msgid "An error occurred while testing archive."
 msgstr "æèåçææççéèã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3042
+#: ../src/fr-window.c:2849
 msgid "An error occurred while saving the archive."
 msgstr "çåååçææççéèã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3046
+#: ../src/fr-window.c:2853
 msgid "An error occurred while renaming the files."
 msgstr "éæååæææççéèã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3050
+#: ../src/fr-window.c:2857
 msgid "An error occurred while updating the files."
 msgstr "æææææççéèã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3054
+#: ../src/fr-window.c:2861
 msgid "An error occurred."
 msgstr "ççéèã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3060
+#: ../src/fr-window.c:2867
 msgid "Command not found."
 msgstr "æäåæäã"
 
-#: ../src/fr-window.c:3213
+#: ../src/fr-window.c:3025
 msgid "Test Result"
 msgstr "æèçæ"
 
-#: ../src/fr-window.c:4136 ../src/fr-window.c:8553 ../src/fr-window.c:8587
-#: ../src/fr-window.c:8853
+#: ../src/fr-window.c:3964 ../src/fr-window.c:8653 ../src/fr-window.c:8687
+#: ../src/fr-window.c:8966
 msgid "Could not perform the operation"
 msgstr "æäçæéè"
 
-#: ../src/fr-window.c:4162
+#: ../src/fr-window.c:3990
 msgid ""
 "Do you want to add this file to the current archive or open it as a new "
 "archive?"
 msgstr "ææèåéææåååçåçåçæäïéæéåäåæçåçæï"
 
-#: ../src/fr-window.c:4192
+#: ../src/fr-window.c:4020
 msgid "Do you want to create a new archive with these files?"
 msgstr "ææèçéäææåçäåæçåçæåï"
 
-#: ../src/fr-window.c:4195
+#: ../src/fr-window.c:4023
 msgid "Create _Archive"
 msgstr "åçåçæ(_A)"
 
-#: ../src/fr-window.c:4813
+#: ../src/fr-window.c:4052 ../src/fr-window.c:7123
+msgid "New Archive"
+msgstr "æåçæ"
+
+#: ../src/fr-window.c:4640
 msgid "Folders"
 msgstr "èæå"
 
-#: ../src/fr-window.c:4851
+#: ../src/fr-window.c:4678 ../src/ui/file-selector.ui.h:5
 msgctxt "File"
 msgid "Size"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/fr-window.c:4852
+#: ../src/fr-window.c:4679
 msgctxt "File"
 msgid "Type"
 msgstr "éå"
 
-#: ../src/fr-window.c:4853
+#: ../src/fr-window.c:4680 ../src/ui/file-selector.ui.h:6
 msgctxt "File"
-msgid "Date Modified"
-msgstr "äæææ"
+msgid "Modified"
+msgstr "æåäæ"
 
-#: ../src/fr-window.c:4854
+#: ../src/fr-window.c:4681
 msgctxt "File"
 msgid "Location"
 msgstr "äç"
 
-#: ../src/fr-window.c:4863
+#: ../src/fr-window.c:4690 ../src/ui/file-selector.ui.h:4
 msgctxt "File"
 msgid "Name"
 msgstr "åç"
 
-#: ../src/fr-window.c:5728
+#: ../src/fr-window.c:5517
 msgid "Find:"
 msgstr "åæ:"
 
 #. Translators: this is the label for the "open recent file" sub-menu.
-#: ../src/fr-window.c:5823
+#: ../src/fr-window.c:5612
 msgid "Open _Recent"
 msgstr "éåæèäçç(_R)"
 
-#: ../src/fr-window.c:5824 ../src/fr-window.c:5836
+#: ../src/fr-window.c:5613 ../src/fr-window.c:5625
 msgid "Open a recently used archive"
 msgstr "éåæèäççåçæ"
 
 #. Translators: after the colon there is a folder name.
-#: ../src/fr-window.c:5913 ../src/ui/batch-add-files.ui.h:3
+#: ../src/fr-window.c:5697 ../src/ui/file-selector.ui.h:1
+#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:2
 msgid "_Location:"
 msgstr "äç(_L):"
 
-#: ../src/fr-window.c:6765
+#: ../src/fr-window.c:6538
 #, c-format
 msgid "Replace file \"%s\"?"
 msgstr "åäææã%sãï"
 
-#: ../src/fr-window.c:6768
+#: ../src/fr-window.c:6541
 #, c-format
 msgid "Another file with the same name already exists in \"%s\"."
 msgstr "åæåççåäåææåçååæã%sãäã"
 
-#: ../src/fr-window.c:6775
+#: ../src/fr-window.c:6548
 msgid "Replace _All"
 msgstr "åéåä(_A)"
 
-#: ../src/fr-window.c:6776
+#: ../src/fr-window.c:6549
 msgid "_Skip"
 msgstr "çé(_S)"
 
-#: ../src/fr-window.c:7483
+#: ../src/fr-window.c:7305 ../src/fr-window.c:7661
 #, c-format
 msgid "Could not save the archive \"%s\""
 msgstr "çæåååçæâ%sâ"
 
-#: ../src/fr-window.c:7655
+#: ../src/fr-window.c:7432
+msgid "Save"
+msgstr "åå"
+
+#: ../src/fr-window.c:7755
 msgid "Last Output"
 msgstr "ääåèåèæ"
 
 #. Translators: the name references to a filename. This message can appear when renaming a file.
-#: ../src/fr-window.c:7877
+#: ../src/fr-window.c:7977
 msgid "New name is void, please type a name."
 msgstr "æçåççæïèèåäååçã"
 
 #. Translators: the name references to a filename. This message can appear when renaming a file.
-#: ../src/fr-window.c:7882
+#: ../src/fr-window.c:7982
 msgid "New name is the same as old one, please type other name."
 msgstr "æçåçåèåççåïèèååäååçã"
 
 #. Translators: the %s references to a filename. This message can appear when renaming a file.
-#: ../src/fr-window.c:7887
+#: ../src/fr-window.c:7987
 #, c-format
 msgid ""
 "Name \"%s\" is not valid because it contains at least one of the following "
 "characters: %s, please type other name."
 msgstr "åçã%sãçæïåçååèåäåäåååï%sïèèååäåçã"
 
-#: ../src/fr-window.c:7923
+#: ../src/fr-window.c:8023
 #, c-format
 msgid ""
 "A folder named \"%s\" already exists.\n"
@@ -1100,7 +873,11 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/fr-window.c:7925
+#: ../src/fr-window.c:8023 ../src/fr-window.c:8025
+msgid "Please use a different name."
+msgstr "èäçååçååã"
+
+#: ../src/fr-window.c:8025
 #, c-format
 msgid ""
 "A file named \"%s\" already exists.\n"
@@ -1111,56 +888,56 @@ msgstr ""
 "\n"
 "%s"
 
-#: ../src/fr-window.c:7995
+#: ../src/fr-window.c:8095
 msgid "Rename"
 msgstr "éæåå"
 
-#: ../src/fr-window.c:7996
+#: ../src/fr-window.c:8096
 msgid "_New folder name:"
 msgstr "æçèæååç(_N):"
 
-#: ../src/fr-window.c:7996
+#: ../src/fr-window.c:8096
 msgid "_New file name:"
 msgstr "æçææåç(_N):"
 
-#: ../src/fr-window.c:8000
+#: ../src/fr-window.c:8100
 msgid "_Rename"
 msgstr "éæåå(_R)"
 
-#: ../src/fr-window.c:8017 ../src/fr-window.c:8036
+#: ../src/fr-window.c:8117 ../src/fr-window.c:8136
 msgid "Could not rename the folder"
 msgstr "èæåçæéæåå"
 
-#: ../src/fr-window.c:8017 ../src/fr-window.c:8036
+#: ../src/fr-window.c:8117 ../src/fr-window.c:8136
 msgid "Could not rename the file"
 msgstr "ææçæéæåå"
 
 #. Translators: %s are archive filenames
-#: ../src/fr-window.c:8460
+#: ../src/fr-window.c:8560
 #, c-format
 msgid "Moving the files from \"%s\" to \"%s\""
 msgstr "åææåã%sãçååã%sã"
 
 #. Translators: %s are archive filenames
-#: ../src/fr-window.c:8463
+#: ../src/fr-window.c:8563
 #, c-format
 msgid "Copying the files from \"%s\" to \"%s\""
 msgstr "åææåã%sãèèåã%sã"
 
-#: ../src/fr-window.c:8514
+#: ../src/fr-window.c:8614
 msgid "Paste Selection"
 msgstr "ååéçèä"
 
-#: ../src/fr-window.c:8515
+#: ../src/fr-window.c:8615
 msgid "_Destination folder:"
 msgstr "çççèæå(_D):"
 
-#: ../src/fr-window.c:9112
+#: ../src/fr-window.c:9228
 msgid "Add files to an archive"
 msgstr "åææååååçæä"
 
-#: ../src/fr-window.c:9156 ../src/main.c:436 ../src/main.c:472
-#: ../src/main.c:498 ../src/main.c:790
+#: ../src/fr-window.c:9272 ../src/main.c:448 ../src/main.c:484
+#: ../src/main.c:510 ../src/main.c:802
 msgid "Extract archive"
 msgstr "èéåçæ"
 
@@ -1171,7 +948,7 @@ msgstr "èéåçæ"
 msgid "%d %B %Y, %H:%M"
 msgstr "%Yå%mæ%dæ %H:%M"
 
-#: ../src/gtk-utils.c:583
+#: ../src/gtk-utils.c:557
 msgid "Could not display help"
 msgstr "çæéçèææä"
 
@@ -1225,78 +1002,120 @@ msgstr "ååçæå"
 msgid "Show version"
 msgstr "éççæ"
 
-#: ../src/main.c:400 ../src/main.c:766 ../src/ui/batch-add-files.ui.h:1
-msgid "Compress"
-msgstr "åç"
-
 #. manually set name and icon
-#: ../src/main.c:617
+#: ../src/main.c:629
 msgid "File Roller"
 msgstr "File Roller"
 
-#: ../src/main.c:648
+#: ../src/main.c:660
 msgid "- Create and modify an archive"
 msgstr "- åçåäæåçæ"
 
-#: ../src/ui/app-menu.ui.h:1 ../src/ui.h:34
+#: ../src/ui/add-dialog-options.ui.h:1
+msgid "Add"
+msgstr "åå"
+
+#: ../src/ui/add-dialog-options.ui.h:2
+msgid "Include _files:"
+msgstr "ååææ(_F):"
+
+#: ../src/ui/add-dialog-options.ui.h:3
+msgid "E_xclude files:"
+msgstr "äåæææ(_X):"
+
+#: ../src/ui/add-dialog-options.ui.h:4
+msgid "_Exclude folders:"
+msgstr "æéçèæå(_E):"
+
+#: ../src/ui/add-dialog-options.ui.h:5 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:5
+msgid "example: *.o; *.bak"
+msgstr "äåï *.o; *.bak"
+
+#: ../src/ui/add-dialog-options.ui.h:6 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:6
+msgid "Actions"
+msgstr "åä"
+
+#: ../src/ui/add-dialog-options.ui.h:7
+msgid "Add only if _newer"
+msgstr "åååèæç(_N)"
+
+#: ../src/ui/add-dialog-options.ui.h:8
+msgid "_Follow symbolic links"
+msgstr "èéçèéç(_F)"
+
+#: ../src/ui/app-menu.ui.h:1
+msgid "_New Archive"
+msgstr "æååçæ(_N)"
+
+#: ../src/ui/app-menu.ui.h:2 ../src/ui.h:34
 msgid "_Help"
 msgstr "æå(_H)"
 
-#: ../src/ui/app-menu.ui.h:2
+#: ../src/ui/app-menu.ui.h:3
 msgid "_About Archive Manager"
 msgstr "éæçåçæçççå(_A)"
 
-#: ../src/ui/app-menu.ui.h:3
+#: ../src/ui/app-menu.ui.h:4
 msgid "_Quit"
 msgstr "çæ(_Q)"
 
-#: ../src/ui/batch-add-files.ui.h:2
-msgid "_Filename:"
-msgstr "ææåç(_F):"
-
-#: ../src/ui/batch-add-files.ui.h:4
-msgid "Location"
-msgstr "äç"
-
-#: ../src/ui/batch-add-files.ui.h:5 ../src/ui/batch-password.ui.h:2
-#: ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:1 ../src/ui/password.ui.h:3
+#: ../src/ui/ask-password.ui.h:1 ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:1
+#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:4
 msgid "_Password:"
 msgstr "åç(_P):"
 
-#: ../src/ui/batch-add-files.ui.h:6
-#: ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:2
-msgid "_Encrypt the file list too"
-msgstr "åæååææææå(_E)"
-
-#. this is part of a sentence, for example "split into volumes of 10.0 MB", where MB stands for megabyte.
-#: ../src/ui/batch-add-files.ui.h:8
-#: ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:3
-msgid "Split into _volumes of"
-msgstr "ååååç(_V)"
+#: ../src/ui/delete.ui.h:1
+msgid "Delete"
+msgstr "åé"
 
-#. MB means megabytes
-#: ../src/ui/batch-add-files.ui.h:10
-#: ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:5
-msgid "MB"
-msgstr "MB"
+#: ../src/ui/delete.ui.h:2 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:4
+msgid "_Files:"
+msgstr "ææ(_F):"
 
-#: ../src/ui/batch-add-files.ui.h:11
-#: ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:6
-msgid "_Other Options"
-msgstr "åäéé(_O)"
+#: ../src/ui/delete.ui.h:3
+msgid "example: *.txt; *.doc"
+msgstr "äåï*.txt; *.doc"
 
-#: ../src/ui/batch-password.ui.h:1
-msgid "Password required for \"archive.tar.xz\""
-msgstr "ãarchive.tar.xzãéèçåç"
+#: ../src/ui/delete.ui.h:4 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:2
+msgid "_All files"
+msgstr "ææææ(_A)"
 
-#: ../src/ui/delete.ui.h:1
-msgid "Delete"
-msgstr "åé"
+#: ../src/ui/delete.ui.h:5 ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:3
+msgid "_Selected files"
+msgstr "åéææ(_S)"
 
 #: ../src/ui/error-dialog.ui.h:1
 msgid "C_ommand Line Output:"
 msgstr "åäåèå(_O):"
 
+#: ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:7
+msgid "_Keep directory structure"
+msgstr "äæçéçæ(_K)"
+
+#: ../src/ui/extract-dialog-options.ui.h:8
+msgid "Do not _overwrite newer files"
+msgstr "äèèèèæçææ(_O)"
+
+#: ../src/ui/file-selector.ui.h:2 ../src/ui.h:188
+msgid "Go up one level"
+msgstr "ääå"
+
+#: ../src/ui/file-selector.ui.h:3
+msgid "Places"
+msgstr "äç"
+
+#: ../src/ui/file-selector.ui.h:7
+msgid "_Select All"
+msgstr "åééå(_S)"
+
+#: ../src/ui/file-selector.ui.h:8 ../src/ui.h:101
+msgid "Dese_lect All"
+msgstr "åéäé(_L)"
+
+#: ../src/ui/file-selector.ui.h:9
+msgid "Show Hidden Files"
+msgstr "éçéèæ"
+
 #: ../src/ui.h:31
 msgid "_Archive"
 msgstr "åçæ(_A)"
@@ -1325,236 +1144,196 @@ msgstr "ååææ(_A)â"
 msgid "Add files to the archive"
 msgstr "åææååååçæ"
 
-#: ../src/ui.h:50
-msgid "Add a _Folderâ"
-msgstr "ååèæå(_F)â"
-
-#: ../src/ui.h:51 ../src/ui.h:55
-msgid "Add a folder to the archive"
-msgstr "ååçæäååèæå"
-
-#: ../src/ui.h:54
-msgid "Add Folder"
-msgstr "ååèæå"
-
-#: ../src/ui.h:59
+#: ../src/ui.h:51
 msgid "Close the current archive"
 msgstr "ééçåçåçæ"
 
-#: ../src/ui.h:62
+#: ../src/ui.h:54
 msgid "Contents"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/ui.h:63
+#: ../src/ui.h:55
 msgid "Display the File Roller Manual"
 msgstr "éç File Roller çèææä"
 
-#: ../src/ui.h:68 ../src/ui.h:89
+#: ../src/ui.h:60 ../src/ui.h:81
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "èèéåçåå"
 
-#: ../src/ui.h:72 ../src/ui.h:93
+#: ../src/ui.h:64 ../src/ui.h:85
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "ååéçåä"
 
-#: ../src/ui.h:76 ../src/ui.h:97
+#: ../src/ui.h:68 ../src/ui.h:89
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "èååèæ"
 
-#: ../src/ui.h:79 ../src/ui.h:100
+#: ../src/ui.h:71 ../src/ui.h:92
 msgid "_Renameâ"
 msgstr "éæåå(_R)â"
 
-#: ../src/ui.h:80 ../src/ui.h:101
+#: ../src/ui.h:72 ../src/ui.h:93
 msgid "Rename the selection"
 msgstr "ååéçææéæåå"
 
-#: ../src/ui.h:84 ../src/ui.h:105
+#: ../src/ui.h:76 ../src/ui.h:97
 msgid "Delete the selection from the archive"
 msgstr "ååçæäååéçåé"
 
-#: ../src/ui.h:109
-msgid "Dese_lect All"
-msgstr "åéäé(_L)"
-
-#: ../src/ui.h:110
+#: ../src/ui.h:102
 msgid "Deselect all files"
 msgstr "åæéåææ"
 
-#: ../src/ui.h:113 ../src/ui.h:117
+#: ../src/ui.h:105 ../src/ui.h:109
 msgid "_Extractâ"
 msgstr "èé(_E)â"
 
-#: ../src/ui.h:114 ../src/ui.h:118 ../src/ui.h:122
+#: ../src/ui.h:106 ../src/ui.h:110 ../src/ui.h:114
 msgid "Extract files from the archive"
 msgstr "ååçæäèéææ"
 
-#: ../src/ui.h:125
+#: ../src/ui.h:117
 msgid "Findâ"
 msgstr "åæâ"
 
-#: ../src/ui.h:130
+#: ../src/ui.h:122
 msgid "Newâ"
 msgstr "æåâ"
 
-#: ../src/ui.h:131
+#: ../src/ui.h:123
 msgid "Create a new archive"
 msgstr "åçæçåçæ"
 
-#: ../src/ui.h:134
+#: ../src/ui.h:126
 msgid "Openâ"
 msgstr "éåâ"
 
-#: ../src/ui.h:135 ../src/ui.h:139
+#: ../src/ui.h:127 ../src/ui.h:131
 msgid "Open archive"
 msgstr "éååçæ"
 
-#: ../src/ui.h:142
+#: ../src/ui.h:134
 msgid "_Open Withâ"
 msgstr "äæéåææ(_O)â"
 
-#: ../src/ui.h:143
+#: ../src/ui.h:135
 msgid "Open selected files with an application"
 msgstr "äçååçåéååéåçææ"
 
-#: ../src/ui.h:146
+#: ../src/ui.h:138
 msgid "Pass_wordâ"
 msgstr "åç(_W)â"
 
-#: ../src/ui.h:147
+#: ../src/ui.h:139
 msgid "Specify a password for this archive"
 msgstr "æåéåçæçåç"
 
-#: ../src/ui.h:151
+#: ../src/ui.h:143
 msgid "Show archive properties"
 msgstr "éçåçæçåæ"
 
-#: ../src/ui.h:155
+#: ../src/ui.h:147
 msgid "Reload current archive"
 msgstr "éæèåçåçåçæ"
 
-#: ../src/ui.h:158
+#: ../src/ui.h:150
 msgid "Save Asâ"
 msgstr "ååææâ"
 
-#: ../src/ui.h:159
+#: ../src/ui.h:151
 msgid "Save the current archive with a different name"
 msgstr "ääåçåçååçåçåçæ"
 
-#: ../src/ui.h:163
+#: ../src/ui.h:155
 msgid "Select all files"
 msgstr "éåææææ"
 
-#: ../src/ui.h:166
+#: ../src/ui.h:158
 msgid "_Test Integrity"
 msgstr "æèåææ(_T)"
 
-#: ../src/ui.h:167
+#: ../src/ui.h:159
 msgid "Test whether the archive contains errors"
 msgstr "æèåçææååæéè"
 
-#: ../src/ui.h:171 ../src/ui.h:175
+#: ../src/ui.h:163 ../src/ui.h:167
 msgid "Open the selected file"
 msgstr "éåéåçææ"
 
-#: ../src/ui.h:179 ../src/ui.h:183
+#: ../src/ui.h:171 ../src/ui.h:175
 msgid "Open the selected folder"
 msgstr "éçåéçèæå"
 
-#: ../src/ui.h:188
+#: ../src/ui.h:180
 msgid "Go to the previous visited location"
 msgstr "ååääåæççèçäç"
 
-#: ../src/ui.h:192
+#: ../src/ui.h:184
 msgid "Go to the next visited location"
 msgstr "åäääåæççèçäç"
 
-#: ../src/ui.h:196
-msgid "Go up one level"
-msgstr "ääå"
-
 #. Translators: the home location is the home folder.
-#: ../src/ui.h:201
+#: ../src/ui.h:193
 msgid "Go to the home location"
 msgstr "åååäèæå"
 
-#: ../src/ui.h:209
+#: ../src/ui.h:201
 msgid "_Toolbar"
 msgstr "ååå(_T)"
 
-#: ../src/ui.h:210
+#: ../src/ui.h:202
 msgid "View the main toolbar"
 msgstr "éçäååå"
 
-#: ../src/ui.h:214
+#: ../src/ui.h:206
 msgid "Stat_usbar"
 msgstr "çæå(_U)"
 
-#: ../src/ui.h:215
+#: ../src/ui.h:207
 msgid "View the statusbar"
 msgstr "éççæå"
 
-#: ../src/ui.h:219
-msgid "_Reversed Order"
-msgstr "çåæå(_R)"
-
-#: ../src/ui.h:220
-msgid "Reverse the list order"
-msgstr "æåäçåæåæå"
-
-#: ../src/ui.h:224
+#: ../src/ui.h:211
 msgid "_Folders"
 msgstr "èæå(_F)"
 
-#: ../src/ui.h:234
+#: ../src/ui.h:221
 msgid "View All _Files"
 msgstr "éçææææ(_F)"
 
-#: ../src/ui.h:237
+#: ../src/ui.h:224
 msgid "View as a F_older"
 msgstr "äèæåæåéç(_O)"
 
-#: ../src/ui.h:245
-msgid "by _Name"
-msgstr "äåç(_N)"
-
-#: ../src/ui.h:246
-msgid "Sort file list by name"
-msgstr "äåçæåæææå"
-
-#: ../src/ui.h:248
-msgid "by _Size"
-msgstr "äåå(_S)"
-
-#: ../src/ui.h:249
-msgid "Sort file list by file size"
-msgstr "äææååæåæææå"
-
-#: ../src/ui.h:251
-msgid "by T_ype"
-msgstr "äéå(_Y)"
+#: ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:2
+#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:5
+msgid "_Encrypt the file list too"
+msgstr "åæååææææå(_E)"
 
-#: ../src/ui.h:252
-msgid "Sort file list by type"
-msgstr "äéåæåæææå"
+#. this is part of a sentence, for example "split into volumes of 10.0 MB", where MB stands for megabyte.
+#: ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:3
+#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:7
+msgid "Split into _volumes of"
+msgstr "ååååç(_V)"
 
-#: ../src/ui.h:254
-msgid "by _Date Modified"
-msgstr "ääæææ(_D)"
+#. MB means megabytes
+#: ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:5
+#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:9
+msgid "MB"
+msgstr "MB"
 
-#: ../src/ui.h:255
-msgid "Sort file list by modification time"
-msgstr "ääææéæåæææå"
+#: ../src/ui/new-archive-dialog-options.ui.h:6
+#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:10
+msgid "_Other Options"
+msgstr "åäéé(_O)"
 
-#. Translators: this is the "sort by file location" menu item
-#: ../src/ui.h:258
-msgid "by _Location"
-msgstr "ääç(_L)"
+#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:1
+msgid "_Filename:"
+msgstr "ææåç(_F):"
 
-#. Translators: location is the file location
-#: ../src/ui.h:260
-msgid "Sort file list by location"
-msgstr "äèåæåæææå"
+#: ../src/ui/new-archive-dialog.ui.h:3
+msgid "Location"
+msgstr "äç"
 
 #: ../src/ui/password.ui.h:1
 msgid "Password"
@@ -1564,15 +1343,6 @@ msgstr "åç"
 msgid "_Encrypt the file list"
 msgstr "ååæææå(_E)"
 
-#: ../src/ui/password.ui.h:4
-msgid ""
-"Note: the password will be used to encrypt files you add to the current "
-"archive, and to decrypt files you extract from the current archive. When the "
-"archive is closed the password will be deleted."
-msgstr ""
-"èææïåçæååææåååçææèåææèåçæäççãçééåçææïé"
-"ååçåæèåéã"
-
 #: ../src/ui/properties.ui.h:1
 msgctxt "File"
 msgid "Name:"
@@ -1616,6 +1386,217 @@ msgstr "ææ(_U)"
 msgid "S_elect the files you want to update:"
 msgstr "éææèææçææ(_E):"
 
+#~ msgid ""
+#~ "Note: the password will be used to encrypt files you add to the current "
+#~ "archive, and to decrypt files you extract from the current archive. When "
+#~ "the archive is closed the password will be deleted."
+#~ msgstr ""
+#~ "èææïåçæååææåååçææèåææèåçæäççãçééåçææï"
+#~ "éååçåæèåéã"
+
+#~ msgid "Use mime icons"
+#~ msgstr "äç mime åç"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If true will display icons depending on the file type (slower), otherwise "
+#~ "will use always the same icon for all files (faster)."
+#~ msgstr ""
+#~ "åæèç true æææææéåäéçåçïèæïïååæäåæçåçéçææ"
+#~ "çææïèåïã"
+
+#~ msgid "Overwrite existing files"
+#~ msgstr "èèçæçææ"
+
+#~ msgid "Add a Folder"
+#~ msgstr "ååèæå"
+
+#~ msgid "Exclude folders that are symbolic lin_ks"
+#~ msgstr "äåææçèéççèæå(_K)"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The name \"%s\" is not valid because it cannot contain the characters: "
+#~ "%s\n"
+#~ "\n"
+#~ "%s"
+#~ msgstr ""
+#~ "åçâ%sâçæïåçååååï%s\n"
+#~ "\n"
+#~ "%s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "You don't have the right permissions to create an archive in the "
+#~ "destination folder."
+#~ msgstr "æææèåçæéåççåèæåäåçåçæã"
+
+#~ msgid "Archive not created"
+#~ msgstr "æåçåçæ"
+
+#~ msgid "The archive is already present. Do you want to overwrite it?"
+#~ msgstr "åçæåçååïæèèåååï"
+
+#~ msgid "_Overwrite"
+#~ msgstr "èå(_O)"
+
+#~ msgid "Over_write existing files"
+#~ msgstr "èåææçææ(_W)"
+
+#~ msgid "Do not e_xtract older files"
+#~ msgstr "äèéèèçææ(_X)"
+
+#~ msgid "7-Zip"
+#~ msgstr "7-Zip"
+
+#~ msgid "Tar compressed with 7z"
+#~ msgstr "äç 7z åçç Tar ææ"
+
+#~ msgid "Ace"
+#~ msgstr "Ace"
+
+#~ msgid "Ar"
+#~ msgstr "Ar"
+
+#~ msgid "Arj"
+#~ msgstr "Arj"
+
+#~ msgid "Tar compressed with bzip2"
+#~ msgstr "äç bzip2 åçç Tar ææ"
+
+#~ msgid "Tar compressed with bzip"
+#~ msgstr "äç bzip åçç Tar ææ"
+
+#~ msgid "Cabinet"
+#~ msgstr "Cabinet"
+
+#~ msgid "Rar Archived Comic Book"
+#~ msgstr "Rar åçæçæ"
+
+#~ msgid "Zip Archived Comic Book"
+#~ msgstr "Zip åçæçæ"
+
+#~ msgid "ISO Image"
+#~ msgstr "ISO æåæ"
+
+#~ msgid "Tar compressed with gzip"
+#~ msgstr "äç gzip åçç Tar ææ"
+
+#~ msgid "Cpio"
+#~ msgstr "Cpio"
+
+#~ msgid "Ear"
+#~ msgstr "Ear"
+
+#~ msgid "Self-extracting zip"
+#~ msgstr "èåèåç zip æ"
+
+#~ msgid "Jar"
+#~ msgstr "Jar"
+
+#~ msgid "Lha"
+#~ msgstr "Lha"
+
+#~ msgid "Lrzip"
+#~ msgstr "Lrzip"
+
+#~ msgid "Tar compressed with lrzip"
+#~ msgstr "äç lrzip åçç Tar ææ"
+
+#~ msgid "Tar compressed with lzip"
+#~ msgstr "äç lzip åçç Tar ææ"
+
+#~ msgid "Tar compressed with lzma"
+#~ msgstr "äç lzma åçç Tar ææ"
+
+#~ msgid "Tar compressed with lzop"
+#~ msgstr "äç lzop åçç Tar ææ"
+
+#~ msgid "Windows Imaging Format"
+#~ msgstr "Windows Imaging æå"
+
+#~ msgid "Rar"
+#~ msgstr "Rar"
+
+#~ msgid "Tar uncompressed"
+#~ msgstr "æåçç Tar æå"
+
+#~ msgid "Tar compressed with compress"
+#~ msgstr "äç compress åçç Tar ææ"
+
+#~ msgid "War"
+#~ msgstr "War"
+
+#~ msgid "Xar"
+#~ msgstr "Xar"
+
+#~ msgid "Xz"
+#~ msgstr "Xz"
+
+#~ msgid "Tar compressed with xz"
+#~ msgstr "äç xz åçç Tar ææ"
+
+#~ msgid "Zoo"
+#~ msgstr "Zoo"
+
+#~ msgid "Zip"
+#~ msgstr "Zip"
+
+#~ msgctxt "File"
+#~ msgid "New"
+#~ msgstr "æå"
+
+#~ msgid "All Files"
+#~ msgstr "ææææ"
+
+#~ msgid "All Supported Files"
+#~ msgstr "ææææçææ"
+
+#~ msgid "Password required for \"archive.tar.xz\""
+#~ msgstr "ãarchive.tar.xzãéèçåç"
+
+#~ msgid "Add a _Folderâ"
+#~ msgstr "ååèæå(_F)â"
+
+#~ msgid "Add a folder to the archive"
+#~ msgstr "ååçæäååèæå"
+
+#~ msgid "Add Folder"
+#~ msgstr "ååèæå"
+
+#~ msgid "_Reversed Order"
+#~ msgstr "çåæå(_R)"
+
+#~ msgid "Reverse the list order"
+#~ msgstr "æåäçåæåæå"
+
+#~ msgid "by _Name"
+#~ msgstr "äåç(_N)"
+
+#~ msgid "Sort file list by name"
+#~ msgstr "äåçæåæææå"
+
+#~ msgid "by _Size"
+#~ msgstr "äåå(_S)"
+
+#~ msgid "Sort file list by file size"
+#~ msgstr "äææååæåæææå"
+
+#~ msgid "by T_ype"
+#~ msgstr "äéå(_Y)"
+
+#~ msgid "Sort file list by type"
+#~ msgstr "äéåæåæææå"
+
+#~ msgid "by _Date Modified"
+#~ msgstr "ääæææ(_D)"
+
+#~ msgid "Sort file list by modification time"
+#~ msgstr "ääææéæåæææå"
+
+#~ msgid "by _Location"
+#~ msgstr "ääç(_L)"
+
+#~ msgid "Sort file list by location"
+#~ msgstr "äèåæåæææå"
+
 #~ msgid "_Include subfolders"
 #~ msgstr "åæåçé(_I)"
 
@@ -1693,9 +1674,6 @@ msgstr "éææèææçææ(_E):"
 #~ msgid "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">Password required</span>"
 #~ msgstr "<span weight=\"bold\" size=\"larger\">éèåç</span>"
 
-#~ msgid "Enter the password for the archive '%s'."
-#~ msgstr "èèååçæâ%sâçåçã"
-
 #~ msgid "Adding file: "
 #~ msgstr "æåååææï"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]