[giggle] [l10n] Update Japanese translationcommit 58be4215b78e43af5a557f407b3f4f0b3fb23144
Author: Jiro Matsuzawa <jmatsuzawa gnome org>
Date:   Sat Aug 11 00:17:16 2012 +0900

    [l10n] Update Japanese translation
    
    Merge latest pot

 po/ja.po |  374 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 185 insertions(+), 189 deletions(-)
---
diff --git a/po/ja.po b/po/ja.po
index 4202692..dc555ef 100644
--- a/po/ja.po
+++ b/po/ja.po
@@ -11,12 +11,12 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: giggle master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
-"product=giggle&keywords=I18N+L10N\n"
-"POT-Creation-Date: 2012-01-02 03:06+0000\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=giggle&keywords=I18N+L10N\n";
+"POT-Creation-Date: 2012-04-24 00:18+0000\n"
 "PO-Revision-Date: 2012-01-10 19:40+0900\n"
 "Last-Translator: Jiro Matsuzawa <jmatsuzawa src gnome org>\n"
 "Language-Team: Japanese <gnome-translation gnome gr jp>\n"
+"Language: ja\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -30,61 +30,61 @@ msgstr "Giggle"
 msgid "Git repository viewer"
 msgstr "Git ããããããããããã"
 
-#: ../data/main-window.ui.h:1 ../src/giggle-remote-editor.c:174
-msgid "Branches"
-msgstr "ãããã"
+#: ../data/main-window.ui.h:1
+msgid "URL:"
+msgstr "URL:"
 
 #: ../data/main-window.ui.h:2
 msgid "Name:"
 msgstr "åå:"
 
-#: ../data/main-window.ui.h:3
-msgid "URL:"
-msgstr "URL:"
+#: ../data/main-window.ui.h:3 ../src/giggle-remote-editor.c:172
+msgid "Branches"
+msgstr "ãããã"
 
-#: ../libgiggle/giggle-plugin.c:528
+#: ../libgiggle/giggle-plugin.c:526
 #, c-format
 msgid "Cannot find plugin description in '%s'"
 msgstr "'%s' ãããããããèæãèããããããããããã"
 
 #: ../plugins/hello-world.xml.h:1
-msgid "Check if the plugin system works"
-msgstr "ããããããããããåäãããçè"
-
-#: ../plugins/hello-world.xml.h:2
 msgid "Demonstration of Giggle's Plugin System"
 msgstr "Giggle ããããããããããããã"
 
-#: ../plugins/hello-world.xml.h:3
+#: ../plugins/hello-world.xml.h:2
 msgid "Hello World"
 msgstr "Hello World"
 
-#: ../plugins/giggle-personal-details-window.c:82
+#: ../plugins/hello-world.xml.h:3
+msgid "Check if the plugin system works"
+msgstr "ããããããããããåäãããçè"
+
+#: ../plugins/giggle-personal-details-window.c:80
 msgid "There was an error setting the configuration"
 msgstr "ããããããããããèåæãããããççãããã"
 
-#: ../plugins/giggle-personal-details-window.c:184
+#: ../plugins/giggle-personal-details-window.c:182
 msgid "There was an error getting the configuration"
 msgstr "ããããããããããååæãããããççãããã"
 
-#: ../plugins/giggle-personal-details-window.c:248
+#: ../plugins/giggle-personal-details-window.c:246
 msgid "_Name:"
 msgstr "åå(_N):"
 
-#: ../plugins/giggle-personal-details-window.c:258
+#: ../plugins/giggle-personal-details-window.c:256
 msgid "_Email:"
 msgstr "éåããã(_E):"
 
-#: ../plugins/giggle-personal-details-window.c:271
+#: ../plugins/giggle-personal-details-window.c:269
 #: ../plugins/personal-details.xml.h:2
 msgid "Personal Details"
 msgstr "åäæå"
 
-#: ../plugins/giggle-view-terminal.c:97
+#: ../plugins/giggle-view-terminal.c:95
 msgid "_Terminal"
 msgstr "çæ(_T)"
 
-#: ../plugins/giggle-view-terminal.c:98
+#: ../plugins/giggle-view-terminal.c:96
 msgid "Issue git commands via terminal"
 msgstr "çæã git ãããããåè"
 
@@ -93,46 +93,46 @@ msgid "Edit personal details"
 msgstr "åäæåãçé"
 
 #: ../plugins/terminal-view.xml.h:1
+msgid "Terminal window"
+msgstr "çæããããã"
+
+#: ../plugins/terminal-view.xml.h:2
 msgid "Create _Terminal"
 msgstr "çæãäæ(_T)"
 
-#: ../plugins/terminal-view.xml.h:2
+#: ../plugins/terminal-view.xml.h:3
 msgid "Create new tab in git terminal"
 msgstr "git çæãæãããããäæ"
 
-#: ../plugins/terminal-view.xml.h:3
-msgid "Terminal window"
-msgstr "çæããããã"
-
-#: ../src/eggfindbar.c:305
+#: ../src/eggfindbar.c:303
 msgid "Find:"
 msgstr "æç:"
 
-#: ../src/eggfindbar.c:314 ../src/giggle-window.c:1020
+#: ../src/eggfindbar.c:312 ../src/giggle-window.c:1018
 msgid "Find Pre_vious"
 msgstr "åãæç(_V)"
 
-#: ../src/eggfindbar.c:318
+#: ../src/eggfindbar.c:316
 msgid "Find previous occurrence of the search string"
 msgstr "åãèããããæçæå"
 
-#: ../src/eggfindbar.c:322 ../src/giggle-window.c:1016
+#: ../src/eggfindbar.c:320 ../src/giggle-window.c:1014
 msgid "Find Ne_xt"
 msgstr "æãæç(_X)"
 
-#: ../src/eggfindbar.c:326
+#: ../src/eggfindbar.c:324
 msgid "Find next occurrence of the search string"
 msgstr "æãèããããæçæå"
 
-#: ../src/eggfindbar.c:333
+#: ../src/eggfindbar.c:331
 msgid "C_ase Sensitive"
 msgstr "åæååæåãååãã(_A)"
 
-#: ../src/eggfindbar.c:337
+#: ../src/eggfindbar.c:335
 msgid "Toggle case sensitive search"
 msgstr "åæååæåãååãåãæãã"
 
-#: ../src/giggle-authors-view.c:80
+#: ../src/giggle-authors-view.c:78
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occurred when retrieving authors list:\n"
@@ -141,11 +141,11 @@ msgstr ""
 "èäèããããååæãããããççãããã:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/giggle-authors-view.c:146
+#: ../src/giggle-authors-view.c:144
 msgid "Authors:"
 msgstr "èäè:"
 
-#: ../src/giggle-branches-view.c:81
+#: ../src/giggle-branches-view.c:79
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occurred when retrieving branches list:\n"
@@ -154,35 +154,35 @@ msgstr ""
 "ãããããããååæãããããççãããã:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/giggle-branches-view.c:147 ../src/giggle-revision-view.c:216
+#: ../src/giggle-branches-view.c:145 ../src/giggle-revision-view.c:214
 msgid "Branches:"
 msgstr "ãããã:"
 
-#: ../src/giggle-clone-dialog.c:260
+#: ../src/giggle-clone-dialog.c:246
 msgid "Clone Repository"
 msgstr "ãããããã clone"
 
-#: ../src/giggle-clone-dialog.c:268
+#: ../src/giggle-clone-dialog.c:254
 msgid "Cl_one"
 msgstr "clone(_O)"
 
-#: ../src/giggle-clone-dialog.c:292
+#: ../src/giggle-clone-dialog.c:278
 msgid "_Repository:"
 msgstr "ããããã(_R)"
 
-#: ../src/giggle-clone-dialog.c:300
+#: ../src/giggle-clone-dialog.c:290
 msgid "_Local name:"
 msgstr "ããããå(_L):"
 
-#: ../src/giggle-clone-dialog.c:305
+#: ../src/giggle-clone-dialog.c:295
 msgid "Please select a location for the clone"
 msgstr "clone ãåæãéæãããããã"
 
-#: ../src/giggle-clone-dialog.c:308
+#: ../src/giggle-clone-dialog.c:298
 msgid "Clone in _folder:"
 msgstr "ãããããã clone(_F)"
 
-#: ../src/giggle-diff-tree-view.c:142 ../src/giggle-file-list.c:1662
+#: ../src/giggle-diff-tree-view.c:140 ../src/giggle-file-list.c:1660
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occurred when retrieving different files list:\n"
@@ -191,11 +191,11 @@ msgstr ""
 "åçãããããããããããååæãããããççãããã:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/giggle-diff-tree-view.c:209
+#: ../src/giggle-diff-tree-view.c:207
 msgid "Changed files"
 msgstr "åæããããããããã"
 
-#: ../src/giggle-diff-view.c:715
+#: ../src/giggle-diff-view.c:709
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occurred when retrieving a diff:\n"
@@ -205,19 +205,19 @@ msgstr ""
 "%s"
 
 # èæ: 'commit' ã 'ããããã' ããã 'commit' ãããããã
-#: ../src/giggle-diff-window.c:82
+#: ../src/giggle-diff-window.c:80
 msgid "Commit changes"
 msgstr "åæãcommit"
 
-#: ../src/giggle-diff-window.c:104
+#: ../src/giggle-diff-window.c:102
 msgid "Revision log:"
 msgstr "ãããããããã:"
 
-#: ../src/giggle-diff-window.c:132
+#: ../src/giggle-diff-window.c:130
 msgid "Co_mmit"
 msgstr "commit(_M)"
 
-#: ../src/giggle-diff-window.c:204
+#: ../src/giggle-diff-window.c:202
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occurred when committing:\n"
@@ -226,7 +226,7 @@ msgstr ""
 "commitæãããããççãããã:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/giggle-file-list.c:389
+#: ../src/giggle-file-list.c:387
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occurred when retrieving the file list:\n"
@@ -235,7 +235,7 @@ msgstr ""
 "ããããããããååæãããããççãããã:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/giggle-file-list.c:758
+#: ../src/giggle-file-list.c:756
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occurred when adding a file to git:\n"
@@ -244,312 +244,308 @@ msgstr ""
 "ãããããgitèåæãããããççãããã:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/giggle-file-list.c:818 ../src/giggle-file-list.c:844
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1175 ../src/giggle-rev-list-view.c:1206
+#: ../src/giggle-file-list.c:816 ../src/giggle-file-list.c:842
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1173 ../src/giggle-rev-list-view.c:1204
 #, c-format
 msgid "Could not save the patch as %s"
 msgstr "ãããã %s ãããäåãããããããã"
 
-#: ../src/giggle-file-list.c:823 ../src/giggle-file-list.c:849
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1183 ../src/giggle-rev-list-view.c:1211
+#: ../src/giggle-file-list.c:821 ../src/giggle-file-list.c:847
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1181 ../src/giggle-rev-list-view.c:1209
 msgid "No error was given"
 msgstr "ããããäæãã"
 
-#: ../src/giggle-file-list.c:870 ../src/giggle-rev-list-view.c:1237
+#: ../src/giggle-file-list.c:868 ../src/giggle-rev-list-view.c:1235
 #, c-format
 msgid "Patch saved as %s"
 msgstr "ãããã %s ãããäåããããã"
 
-#: ../src/giggle-file-list.c:874 ../src/giggle-rev-list-view.c:1241
+#: ../src/giggle-file-list.c:872 ../src/giggle-rev-list-view.c:1239
 #, c-format
 msgid "Created in project directory"
 msgstr "ããããããããããããããäæããããã"
 
-#: ../src/giggle-file-list.c:877 ../src/giggle-rev-list-view.c:1244
+#: ../src/giggle-file-list.c:875 ../src/giggle-rev-list-view.c:1242
 #, c-format
 msgid "Created in directory %s"
 msgstr "ãããããã %s ãäæããããã"
 
-#: ../src/giggle-file-list.c:912 ../src/giggle-rev-list-view.c:1295
+#: ../src/giggle-file-list.c:910 ../src/giggle-rev-list-view.c:1293
 msgid "Create Patch"
 msgstr "ããããäæ"
 
-#: ../src/giggle-file-list.c:1015
+#: ../src/giggle-file-list.c:1013
 msgid "Delete glob pattern?"
 msgstr "globãããããåéãããã?"
 
-#: ../src/giggle-file-list.c:1018
-msgid ""
-"The selected file was shadowed by a glob pattern that may be hiding other "
-"files, delete it?"
-msgstr ""
-"éæãããããããããglobãããããèçããããããããéèçããããããã"
-"ãåèæããããããåéãããã?"
+#: ../src/giggle-file-list.c:1016
+msgid "The selected file was shadowed by a glob pattern that may be hiding other files, delete it?"
+msgstr "éæãããããããããglobãããããèçããããããããéèçããããããããåèæããããããåéãããã?"
 
-#: ../src/giggle-file-list.c:1413
+#: ../src/giggle-file-list.c:1411
 msgid "_Commit Changes"
 msgstr "åæãcommit(_C)"
 
-#: ../src/giggle-file-list.c:1415
+#: ../src/giggle-file-list.c:1413
 msgid "A_dd file to repository"
 msgstr "ãããããããããããèå(_D)"
 
-#: ../src/giggle-file-list.c:1416 ../src/giggle-rev-list-view.c:1640
+#: ../src/giggle-file-list.c:1414 ../src/giggle-rev-list-view.c:1638
 msgid "Create _Patch"
 msgstr "ããããäæ(_P)"
 
-#: ../src/giggle-file-list.c:1417
+#: ../src/giggle-file-list.c:1415
 msgid "_Add to .gitignore"
 msgstr ".gitignoreãèå(_A)"
 
-#: ../src/giggle-file-list.c:1418
+#: ../src/giggle-file-list.c:1416
 msgid "_Remove from .gitignore"
 msgstr ".gitignoreããåé(_R)"
 
-#: ../src/giggle-file-list.c:1422
+#: ../src/giggle-file-list.c:1420
 msgid "_Show all files"
 msgstr "ãããããããããèç(_S)"
 
-#: ../src/giggle-file-list.c:1461
+#: ../src/giggle-file-list.c:1459
 msgid "Project"
 msgstr "ãããããã"
 
-#: ../src/giggle-helpers.c:177
+#: ../src/giggle-helpers.c:176
 msgid "An error ocurred:"
 msgstr "ããããççãããã:"
 
-#: ../src/giggle-main.c:38
+#: ../src/giggle-main.c:36
 msgid "Clone a repository"
 msgstr "ãããããã clone"
 
-#: ../src/giggle-main.c:39 ../src/giggle-remotes-view.c:269
+#: ../src/giggle-main.c:37 ../src/giggle-remotes-view.c:267
 msgid "URL"
 msgstr "URL"
 
-#: ../src/giggle-main.c:42
+#: ../src/giggle-main.c:40
 msgid "Show the diff window"
 msgstr "ååããããããèçãã"
 
-#: ../src/giggle-main.c:46
+#: ../src/giggle-main.c:44
 msgid "Show version information and exit"
 msgstr "ãããããæåãèçããçä"
 
-#: ../src/giggle-main.c:49
+#: ../src/giggle-main.c:47
 msgid "[DIRECTORY]"
 msgstr "[ãããããã]"
 
-#: ../src/giggle-main.c:81
+#: ../src/giggle-main.c:79
 #, c-format
 msgid "Report errors (in English, with LC_ALL=C) to <%s>."
 msgstr "<%s> ãããããåå (LC_ALL=C ãããèèã)ã"
 
-#: ../src/giggle-main.c:82
+#: ../src/giggle-main.c:80
 msgid "Giggle is a graphical frontend for the git content tracker."
 msgstr "Giggle ã git ãããããããããããããããããããããããããããã"
 
-#: ../src/giggle-main.c:90
+#: ../src/giggle-main.c:88
 #, c-format
 msgid "Try `%s --help' for more information.\n"
 msgstr "`%s --help' ãèçãæåãèçããããããã\n"
 
-#: ../src/giggle-remote-editor.c:148
+#: ../src/giggle-remote-editor.c:146
 msgid "Click to add mapping..."
 msgstr "ããããããããããããèå..."
 
-#: ../src/giggle-remote-editor.c:367
+#: ../src/giggle-remote-editor.c:365
 msgid "Unnamed"
 msgstr "æåå"
 
-#: ../src/giggle-remotes-view.c:258
+#: ../src/giggle-remotes-view.c:256
 msgid "Icon"
 msgstr "ãããã"
 
-#: ../src/giggle-remotes-view.c:264
+#: ../src/giggle-remotes-view.c:262
 msgid "Name"
 msgstr "åå"
 
-#: ../src/giggle-remotes-view.c:282
+#: ../src/giggle-remotes-view.c:280
 msgid "Double click to add remote..."
 msgstr "ããããèåãããããããã..."
 
-#: ../src/giggle-revision-view.c:208 ../src/giggle-view-file.c:1218
+#: ../src/giggle-revision-view.c:206 ../src/giggle-view-file.c:1216
 msgid "Author:"
 msgstr "èäè:"
 
-#: ../src/giggle-revision-view.c:212 ../src/giggle-view-file.c:1219
+#: ../src/giggle-revision-view.c:210 ../src/giggle-view-file.c:1217
 msgid "Committer:"
 msgstr "ãããã"
 
-#: ../src/giggle-revision-view.c:214 ../src/giggle-view-file.c:1220
+#: ../src/giggle-revision-view.c:212 ../src/giggle-view-file.c:1218
 msgid "Date:"
 msgstr "æä:"
 
-#: ../src/giggle-revision-view.c:215 ../src/giggle-view-file.c:1221
+#: ../src/giggle-revision-view.c:213 ../src/giggle-view-file.c:1219
 msgid "SHA:"
 msgstr "SHA:"
 
-#: ../src/giggle-revision-view.c:234
+#: ../src/giggle-revision-view.c:232
 msgid "Change Log:"
 msgstr "åæåæ:"
 
-#: ../src/giggle-revision-view.c:522
+#: ../src/giggle-revision-view.c:520
 msgid "_Details"
 msgstr "èç(_D)"
 
-#: ../src/giggle-revision-view.c:523
+#: ../src/giggle-revision-view.c:521
 msgid "Display revision details"
 msgstr "ããããããèçãèç"
 
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:333
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:331
 #, c-format
 msgid "Delete branch \"%s\""
 msgstr "ãããã\"%s\"ãåé"
 
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:336
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:334
 #, c-format
 msgid "Delete tag \"%s\""
 msgstr "ãã\"%s\"ãåé"
 
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:506
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:504
 msgid "Branch"
 msgstr "ãããã"
 
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:509
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:507
 msgid "Tag"
 msgstr "ãã"
 
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:512
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:510
 msgid "Remote"
 msgstr "ãããã"
 
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1065
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1063
 msgid "Enter branch name:"
 msgstr "ããããåãåå:"
 
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1116
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1114
 msgid "Enter tag name:"
 msgstr "ããåãåå:"
 
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1177
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1175
 #, c-format
 msgid "Could not create patch"
 msgstr "ããããäæãããããããã"
 
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1431
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1429
 msgid "Uncommitted changes"
 msgstr "æcommitãåæ"
 
 #. TRANSLATORS: it's a strftime format string
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1485
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1483
 msgid "%I:%M %p"
 msgstr "%p %I:%M"
 
 #. TRANSLATORS: it's a strftime format string
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1498
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1496
 msgid "%a %I:%M %p"
 msgstr "(%a) %p %I:%M"
 
 #. TRANSLATORS: it's a strftime format string
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1510
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1508
 msgid "%b %d %I:%M %p"
 msgstr "%b %dæ %p %I:%M"
 
 #. it's older
 #. TRANSLATORS: it's a strftime format string
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1515
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1513
 msgid "%b %d %Y"
 msgstr "%Yå %b %dæ"
 
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1637
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1635
 msgid "Commit"
 msgstr "commit"
 
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1638
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1636
 msgid "Create _Branch"
 msgstr "ãããããäæ(_B)"
 
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1639
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1637
 msgid "Create _Tag"
 msgstr "ãããäæ(_T)"
 
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1705
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1703
 msgid "Graph"
 msgstr "ããã"
 
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1723
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1721
 msgid "Short Log"
 msgstr "çããã"
 
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1742
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1740
 msgid "Author"
 msgstr "èäè"
 
-#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1759
+#: ../src/giggle-rev-list-view.c:1757
 msgid "Date"
 msgstr "æä"
 
-#: ../src/giggle-short-list.c:302
+#: ../src/giggle-short-list.c:300
 msgid "Details"
 msgstr "èç"
 
-#: ../src/giggle-short-list.c:418
+#: ../src/giggle-short-list.c:416
 msgid "Show A_ll..."
 msgstr "ãããèç(_L)..."
 
-#: ../src/giggle-view-diff.c:110
+#: ../src/giggle-view-diff.c:107
 #, c-format
 msgid "Change %d of %d"
 msgstr "%d / %d ãåæ"
 
-#: ../src/giggle-view-diff.c:187
+#: ../src/giggle-view-diff.c:182
 msgid "_Previous Change"
 msgstr "åãåæ(_P)"
 
-#: ../src/giggle-view-diff.c:187
+#: ../src/giggle-view-diff.c:182
 msgid "View previous change"
 msgstr "åãåæãèç"
 
-#: ../src/giggle-view-diff.c:191
+#: ../src/giggle-view-diff.c:186
 msgid "_Next Change"
 msgstr "æãåæ(_N)"
 
-#: ../src/giggle-view-diff.c:191
+#: ../src/giggle-view-diff.c:186
 msgid "View next change"
 msgstr "æãåæãèç"
 
-#: ../src/giggle-view-diff.c:353
+#: ../src/giggle-view-diff.c:348
 msgid "_Changes"
 msgstr "åæ(_C)"
 
-#: ../src/giggle-view-diff.c:354
+#: ../src/giggle-view-diff.c:349
 msgid "Browse a revision's changes"
 msgstr "ããããããåæãåç"
 
-#: ../src/giggle-view-file.c:327
+#: ../src/giggle-view-file.c:325
 msgid "_Goto Line Number"
 msgstr "æåèãçå(_G)"
 
-#: ../src/giggle-view-file.c:328
+#: ../src/giggle-view-file.c:326
 msgid "Highlight specified line number"
 msgstr "æåããçåãèãåèèç"
 
-#: ../src/giggle-view-file.c:332
+#: ../src/giggle-view-file.c:330
 msgid "Show _Changes"
 msgstr "åæãèç(_C)"
 
-#: ../src/giggle-view-file.c:333
+#: ../src/giggle-view-file.c:331
 msgid "Show changes for selected revision"
 msgstr "éæããããããããåæçãèç"
 
-#: ../src/giggle-view-file.c:337
+#: ../src/giggle-view-file.c:335
 msgid "Select _Revision"
 msgstr "ããããããéæ(_R)"
 
-#: ../src/giggle-view-file.c:338
+#: ../src/giggle-view-file.c:336
 msgid "Select revision of selected line"
 msgstr "éæããèãããããããéæããã"
 
-#: ../src/giggle-view-file.c:900
+#: ../src/giggle-view-file.c:898
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occurred when getting file ref:\n"
@@ -558,8 +554,8 @@ msgstr ""
 "file ref ãååæãããããççãããã:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/giggle-view-file.c:971 ../src/giggle-view-history.c:250
-#: ../src/giggle-view-history.c:344
+#: ../src/giggle-view-file.c:969 ../src/giggle-view-history.c:248
+#: ../src/giggle-view-history.c:342
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occurred when getting the revisions list:\n"
@@ -568,69 +564,69 @@ msgstr ""
 "ããããããããããååæãããããççãããã:\n"
 "%s"
 
-#: ../src/giggle-view-file.c:1131
+#: ../src/giggle-view-file.c:1129
 msgid "Line Number:"
 msgstr "èçå:"
 
-#: ../src/giggle-view-file.c:1569
+#: ../src/giggle-view-file.c:1567
 msgid "_Browse"
 msgstr "åç(_B)"
 
-#: ../src/giggle-view-file.c:1570
+#: ../src/giggle-view-file.c:1568
 msgid "Browse the files of this project"
 msgstr "ããããããããããããããåçããã"
 
-#: ../src/giggle-view-history.c:844
+#: ../src/giggle-view-history.c:842
 msgid "_History"
 msgstr "æå(_H)"
 
-#: ../src/giggle-view-history.c:845
+#: ../src/giggle-view-history.c:843
 msgid "Browse the history of this project"
 msgstr "ãããããããããåæãåçããã"
 
-#: ../src/giggle-view-summary.c:119
+#: ../src/giggle-view-summary.c:117
 msgid "Description:"
 msgstr "èæ:"
 
-#: ../src/giggle-view-summary.c:169
+#: ../src/giggle-view-summary.c:167
 msgid "Remotes:"
 msgstr "ãããã:"
 
-#: ../src/giggle-view-summary.c:197
+#: ../src/giggle-view-summary.c:195
 msgid "_Summary"
 msgstr "æè(_S)"
 
-#: ../src/giggle-view-summary.c:200
+#: ../src/giggle-view-summary.c:198
 msgid "_Branches"
 msgstr "ãããã(_B)"
 
-#: ../src/giggle-view-summary.c:203
+#: ../src/giggle-view-summary.c:201
 msgid "_Authors"
 msgstr "èäè(_A)"
 
-#: ../src/giggle-view-summary.c:206
+#: ../src/giggle-view-summary.c:204
 msgid "_Remotes"
 msgstr "ãããã(_R)"
 
-#: ../src/giggle-window.c:548
+#: ../src/giggle-window.c:546
 #, c-format
 msgid "The directory '%s' does not look like a git repository."
 msgstr "ãããããã '%s' ã Git ããããããããããããããã"
 
-#: ../src/giggle-window.c:631
+#: ../src/giggle-window.c:629
 msgid "Select git repository"
 msgstr "Git ããããããéæ"
 
-#: ../src/giggle-window.c:684
+#: ../src/giggle-window.c:682
 #, c-format
 msgid "Properties of %s"
 msgstr "%s ãããããã"
 
-#: ../src/giggle-window.c:914
+#: ../src/giggle-window.c:912
 msgid "Contributors:"
 msgstr "èçè:"
 
-#: ../src/giggle-window.c:927
+#: ../src/giggle-window.c:925
 #, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Copyright  2007 - 2008 Imendio AB\n"
@@ -639,7 +635,7 @@ msgstr "èçè:"
 msgid ""
 "Copyright  2007 - 2008 Imendio AB\n"
 "Copyright  2008 - 2009 Mathias Hasselmann\n"
-"Copyright  2009 - 2011 The Giggle authors"
+"Copyright  2009 - 2012 The Giggle authors"
 msgstr ""
 "Copyright  2007 - 2008 Imendio AB\n"
 "Copyright  2008 - 2009 Mathias Hasselmann\n"
@@ -653,158 +649,158 @@ msgstr ""
 #. * this translation; in that case, please write each of them on a separate
 #. * line seperated by newlines (\n).
 #.
-#: ../src/giggle-window.c:939
+#: ../src/giggle-window.c:937
 msgid "translator-credits"
 msgstr ""
 "Nishio Futoshi <futoshi momonga-linux org>\n"
 "èé èä <AE5T-KSN asahi-net or jp>\n"
 "ææGNOMEããããä <http://www.gnome.gr.jp/>"
 
-#: ../src/giggle-window.c:944
+#: ../src/giggle-window.c:942
 msgid "A graphical frontend for Git"
 msgstr "Git ããããããããããããããã"
 
-#: ../src/giggle-window.c:949
+#: ../src/giggle-window.c:947
 msgid "About Giggle"
 msgstr "Giggle ãããã"
 
-#: ../src/giggle-window.c:953
+#: ../src/giggle-window.c:951
 msgid "Giggle Website"
 msgstr "Giggle ããããããã"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1009
+#: ../src/giggle-window.c:1007
 msgid "_Find..."
 msgstr "æç(_F)..."
 
-#: ../src/giggle-window.c:1010
+#: ../src/giggle-window.c:1008
 msgid "Find..."
 msgstr "æç..."
 
-#: ../src/giggle-window.c:1017
+#: ../src/giggle-window.c:1015
 msgid "Find next match"
 msgstr "æãæç"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1021
+#: ../src/giggle-window.c:1019
 msgid "Find previous match"
 msgstr "åãæç"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1027
+#: ../src/giggle-window.c:1025
 msgid "_Project"
 msgstr "ãããããã(_P)"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1028
+#: ../src/giggle-window.c:1026
 msgid "_Edit"
 msgstr "çé(_E)"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1029
+#: ../src/giggle-window.c:1027
 msgid "_Go"
 msgstr "çå(_G)"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1030
+#: ../src/giggle-window.c:1028
 msgid "_View"
 msgstr "èç(_V)"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1031
+#: ../src/giggle-window.c:1029
 msgid "_Help"
 msgstr "ããã(_H)"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1034
+#: ../src/giggle-window.c:1032
 msgid "Open a git repository"
 msgstr "Git ããããããéã"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1038
+#: ../src/giggle-window.c:1036
 msgid "Clone _location"
 msgstr "åæã clone(_L)"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1038
+#: ../src/giggle-window.c:1036
 msgid "Clone a location"
 msgstr "åæãcloneããã"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1043
+#: ../src/giggle-window.c:1041
 msgid "_Save patch"
 msgstr "ããããäå(_S)"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1043
+#: ../src/giggle-window.c:1041
 msgid "Save a patch"
 msgstr "ããããäå"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1047
+#: ../src/giggle-window.c:1045
 msgid "_Diff current changes"
 msgstr "äååæããåå(_D)"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1047
+#: ../src/giggle-window.c:1045
 msgid "Diff current changes"
 msgstr "äååæããåå"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1052
+#: ../src/giggle-window.c:1050
 msgid "Quit the application"
 msgstr "ãããããããããçä"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1070
+#: ../src/giggle-window.c:1068
 msgid "Go backward in history"
 msgstr "åæãåããããçå"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1074
+#: ../src/giggle-window.c:1072
 msgid "Go forward in history"
 msgstr "åæãæãããããçå<"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1078
+#: ../src/giggle-window.c:1076
 msgid "_Contents"
 msgstr "çæ(_C)"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1079
+#: ../src/giggle-window.c:1077
 msgid "Show user guide for Giggle"
 msgstr "Giggle ãããããããããèç"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1082
+#: ../src/giggle-window.c:1080
 msgid "Report _Issue"
 msgstr "åéãåå(_I)"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1083
+#: ../src/giggle-window.c:1081
 msgid "Report an issue you've found in Giggle"
 msgstr "çèãã Giggle ãäååãååããã"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1087
+#: ../src/giggle-window.c:1085
 msgid "About this application"
 msgstr "ãããããããããããããã"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1094
+#: ../src/giggle-window.c:1092
 msgid "Show revision tree"
 msgstr "ããããããããããèç"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1101
+#: ../src/giggle-window.c:1099
 msgid "Show diffs by chunk"
 msgstr ""
 
-#: ../src/giggle-window.c:1104
+#: ../src/giggle-window.c:1102
 #, fuzzy
 #| msgid "_Show all files"
 msgid "Show diffs by file"
 msgstr "ãããããããããèç(_S)"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1107
+#: ../src/giggle-window.c:1105
 #, fuzzy
 #| msgid "_Show all files"
 msgid "Show all diffs"
 msgstr "ãããããããããèç(_S)"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1113
+#: ../src/giggle-window.c:1111
 msgid "Show and edit project properties"
 msgstr "ãããããããããããããèçãçé"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1117
+#: ../src/giggle-window.c:1115
 msgid "Refresh current view"
 msgstr "çåãããããææ"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1456
+#: ../src/giggle-window.c:1454
 msgid "Search Inside _Patches"
 msgstr "ããããåéãæç(_P)"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1725
+#: ../src/giggle-window.c:1723
 msgid "Save patch file"
 msgstr "ããããããããäå"
 
-#: ../src/giggle-window.c:1745
+#: ../src/giggle-window.c:1743
 #, c-format
 msgid ""
 "An error occurred when saving to file:\n"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]