[cheese] Updated Greek translationcommit 1b026cbb3756a5db16ad204ea766475a73d57767
Author: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>
Date:   Mon Aug 6 17:54:48 2012 +0300

    Updated Greek translation

 po/el.po |   16 +++++++---------
 1 files changed, 7 insertions(+), 9 deletions(-)
---
diff --git a/po/el.po b/po/el.po
index 2d51dc9..ebe3331 100644
--- a/po/el.po
+++ b/po/el.po
@@ -13,14 +13,14 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: el\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=cheese&keywords=I18N+L10N&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2012-06-25 21:41+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2012-06-26 15:43+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2012-07-29 09:59+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2012-08-06 17:54+0200\n"
 "Last-Translator: Tom Tryfonidis <tomtryf gmail com>\n"
 "Language-Team: Greek <team gnome gr>\n"
+"Language: el\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Language: el\n"
 "Plural-Forms: nplurals=2; plural=(n != 1)\n"
 "X-Generator: Lokalize 0.2\n"
 "X-Poedit-Language: Greek\n"
@@ -341,6 +341,10 @@ msgstr "Î ÎÏÎÎÎÏÏ ÏÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ ÏÎÏ ÎÎ ÎÎÏÎÎÏ
 msgid "Shutter sound"
 msgstr "ÎÏÎÏ ÏÏÏÎÏÏÎÎÏÎ"
 
+#: ../libcheese/cheese-avatar-chooser.c:260
+msgid "Select"
+msgstr "ÎÏÎÎÎÎÎ"
+
 #: ../libcheese/cheese-avatar-chooser.c:281
 msgid "_Take a photo"
 msgstr "_ÎÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÏ"
@@ -412,7 +416,6 @@ msgid "Start in fullscreen mode"
 msgstr "ÎÎÎÎÌÎÎÏÎ ÏÎ ÎÎÎÏÎÏÏÎÎÌÎ ÏÎÎÏÎÏÏ ÎÎÏÎÎÏ"
 
 #: ../src/cheese-main.vala:92
-#| msgid "_Photo"
 msgid "_Shoot"
 msgstr "ÎÎ_ÏÎ"
 
@@ -433,12 +436,10 @@ msgid "_Burst"
 msgstr "_ÎÎÎÎÎÏÎÎ ÎÎÏÎ"
 
 #: ../src/cheese-main.vala:102
-#| msgid "Fullscreen"
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "_ÎÎÎÏÎÏ ÎÎÏÎÎ"
 
 #: ../src/cheese-main.vala:110
-#| msgid "Preferences"
 msgid "P_references"
 msgstr "Î_ÏÎÏÎÎÎÏÎÎÏ"
 
@@ -524,7 +525,6 @@ msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÎÏÎÏÎÏ"
 
 #: ../src/cheese-window.vala:934
 #: ../src/cheese-window.vala:1508
-#| msgid "_Record a Video"
 msgid "Record a Video"
 msgstr "ÎÎÎÏÎÏÎ ÎÎÎÏÎÎ"
 
@@ -543,7 +543,6 @@ msgid "Stop taking pictures"
 msgstr "ÎÎÎÎÎÏÎ ÎÎÏÎÏ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ"
 
 #: ../src/cheese-window.vala:994
-#| msgid "Take _Multiple Photos"
 msgid "Take Multiple Photos"
 msgstr "ÎÎÏÎ ÏÎÎÎÎÏÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÏÎ"
 
@@ -557,7 +556,6 @@ msgid "No effects found"
 msgstr "ÎÎ ÎÏÎÎÎÎÎÎ ÎÏÎ"
 
 #: ../src/cheese-window.vala:1503
-#| msgid "_Take a Photo"
 msgid "Take a Photo"
 msgstr "ÎÎÏÎ ÏÏÏÎÎÏÎÏÎÎÏ"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]