[evolution/webkit] Updated Vietnamese translationcommit a14da752a3ad08eaece56a91f8e16a30decbfd08
Author: Nguyán ThÃi Ngác Duy <pclouds gmail com>
Date:   Sun Mar 6 19:59:22 2011 +0700

    Updated Vietnamese translation

 po/vi.po |  173 +++++++++++++++++++++++++++-----------------------------------
 1 files changed, 75 insertions(+), 98 deletions(-)
---
diff --git a/po/vi.po b/po/vi.po
index d030159..7589e6b 100644
--- a/po/vi.po
+++ b/po/vi.po
@@ -9,7 +9,7 @@ msgstr ""
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=evolution\n"
 "POT-Creation-Date: 2010-12-08 13:33+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-12-20 14:42+0700\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-03-06 19:58+0700\n"
 "Last-Translator: Clytie Siddall <clytie riverland net au>\n"
 "Language-Team: Vietnamese <vi-VN googlegroups com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -2358,7 +2358,7 @@ msgstr "Ãm thanh bÃo Äáng tá chán"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:5
 msgid "Mes_sage:"
-msgstr "_ThÆ :"
+msgstr "_ThÆ:"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:6 ../mail/mail-config.ui.h:72
 msgid "Options"
@@ -2451,12 +2451,12 @@ msgstr "BÃo Äáng"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:159
 msgid "Type:"
-msgstr "Kiáu :"
+msgstr "Kiáu:"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:175
 #: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:513
 msgid "_Type:"
-msgstr "_Kiáu :"
+msgstr "_Kiáu:"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:232 ../mail/mail-config.ui.h:150
 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:26
@@ -2480,7 +2480,7 @@ msgstr "ChÃp nái dung danh sÃch ghi nhá các bá Äá hoát Äáng ng
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:352
 msgid "Colo_r:"
-msgstr "MÃ_u :"
+msgstr "MÃ_u:"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:375
 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:386
@@ -3126,7 +3126,7 @@ msgstr "MÃ tá sá kián"
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:9
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:44
 msgid "Time _zone:"
-msgstr "MÃi _giá :"
+msgstr "MÃi _giá:"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:10
 msgid "_Alarm"
@@ -3151,7 +3151,7 @@ msgstr "_TÃm tát:"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:15
 msgid "_Time:"
-msgstr "_Giá :"
+msgstr "_Giá:"
 
 #. TRANSLATORS: Predefined alarm's description
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:17
@@ -3233,7 +3233,7 @@ msgstr "TÃ_m tát:"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:5
 msgid "T_o:"
-msgstr "Ch_o :"
+msgstr "Äá_n:"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:7
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:428
@@ -3712,7 +3712,7 @@ msgstr "N_gÃy Äán hán:"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:7
 msgid "Time zone:"
-msgstr "MÃi giá :"
+msgstr "MÃi giá:"
 
 #. Translator: Entire string is like "Pop up an alert %d days before start of appointment"
 #: ../calendar/gui/e-alarm-list.c:394
@@ -4322,7 +4322,7 @@ msgstr "NgÆái cán thiát _và mát tÃi nguyÃn"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:776
 msgid "_Start time:"
-msgstr "Thái Äiám Äá_u :"
+msgstr "Thái Äiám Äá_u:"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:816
 msgid "_End time:"
@@ -4973,7 +4973,7 @@ msgstr "TÃm tát: %s"
 
 #: ../calendar/gui/print.c:3194
 msgid "Attendees: "
-msgstr "NgÆái dá :"
+msgstr "NgÆái dá:"
 
 #: ../calendar/gui/print.c:3237
 #, c-format
@@ -6939,15 +6939,15 @@ msgstr ""
 
 #: ../composer/e-composer-header-table.c:1006
 msgid "Fr_om:"
-msgstr "_Tá :"
+msgstr "_Tá:"
 
 #: ../composer/e-composer-header-table.c:1015
 msgid "_Reply-To:"
-msgstr "T_rá lái cho :"
+msgstr "T_rá lái cho:"
 
 #: ../composer/e-composer-header-table.c:1019
 msgid "_To:"
-msgstr "Ch_o :"
+msgstr "Äá_n:"
 
 #: ../composer/e-composer-header-table.c:1024
 msgid "_Cc:"
@@ -7026,8 +7026,7 @@ msgstr "Viát thÆ"
 #| "<b>(The composer contains a non-text message body, which cannot be "
 #| "edited.)</b>"
 msgid "The composer contains a non-text message body, which cannot be edited."
-msgstr ""
-"Bá soán tháo cháa phán thÃn thÆ phi vÄn bán nÃn khÃng thá sáa Äái ÄÆác."
+msgstr "Bá soán tháo cháa phán nái dung thÆ phi vÄn bán nÃn khÃng thá sáa Äái ÄÆác."
 
 #: ../composer/e-msg-composer.c:4790
 msgid "Untitled Message"
@@ -7760,7 +7759,7 @@ msgstr "Gáp lái trong khi in."
 
 #: ../e-util/e-print.c:164
 msgid "The printing system reported the following details about the error:"
-msgstr "Há tháng in ÄÃ thÃng bÃo nháng chi tiát nÃy vá lái ÄÃ :"
+msgstr "Há tháng in ÄÃ thÃng bÃo nháng chi tiát nÃy vá lái ÄÃ:"
 
 #: ../e-util/e-print.c:170
 msgid ""
@@ -8145,7 +8144,7 @@ msgstr "So sÃnh vái"
 
 #: ../filter/filter.ui.h:3
 msgid "Show filters for mail:"
-msgstr "Hián thá bá lác cho thÆ :"
+msgstr "Hián thá bá lác cho thÆ:"
 
 #: ../filter/filter.ui.h:4
 msgid ""
@@ -8543,7 +8542,7 @@ msgstr "_TÃm trong thÆ"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:1918
 msgid "Search for text in the body of the displayed message"
-msgstr "TÃm Äoán trong thÃn thÆ ÄÃ hián thá"
+msgstr "TÃm Äoán trong nái dung thÆ ÄÃ hián thá"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:1923
 msgid "_Clear Flag"
@@ -8552,27 +8551,25 @@ msgstr "XÃ_a cá"
 #: ../mail/e-mail-reader.c:1925
 #| msgid "Undelete the selected messages"
 msgid "Remove the follow-up flag from the selected messages"
-msgstr ""
+msgstr "Bá cá Tiáp-theo khái thÆ ÄÆác chán"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:1930
 msgid "_Flag Completed"
 msgstr "Cá _hoÃn tát"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:1932
-#, fuzzy
 #| msgid "Select all messages in the same thread as the selected message"
 msgid "Set the follow-up flag to completed on the selected messages"
-msgstr "Chán tát cá nhÆng thÆ trong cÃng nhÃnh vái thÆ ÄÃ chán"
+msgstr "Äát cá tiáp-theo sang hoÃn tát cho thÆ ÄÆác chán"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:1937
 msgid "Follow _Up..."
-msgstr "Th_eo dÃi tiáp..."
+msgstr "_Tiáp theo..."
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:1939
-#, fuzzy
 #| msgid "Flag selected messages for follow-up"
 msgid "Flag the selected messages for follow-up"
-msgstr "Äát cá trÃn cÃc thÆ ÄÃ chán Äá theo dÃi tiáp"
+msgstr "Äát cá tiáp-theo cho thÆ ÄÆác chán"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:1944
 msgid "_Attached"
@@ -8593,7 +8590,7 @@ msgstr "Trác t_iáp"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:1960 ../mail/e-mail-reader.c:1967
 msgid "Forward the selected message in the body of a new message"
-msgstr "Chuyán tiáp thÆ ÄÃ chán trong thÃn thÆ mái"
+msgstr "Chuyán tiáp thÆ ÄÃ chán trong nái dung thÆ mái"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:1965
 #| msgid "_Forward style:"
@@ -9025,7 +9022,7 @@ msgstr "_Chá Äá con nhÃy"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:2430
 msgid "Show a blinking cursor in the body of displayed messages"
-msgstr "Hián thá con cháy nhÃy trong phán thÃn cÃc thÆ ÄÃ hián thá"
+msgstr "Hián thá con cháy nhÃy trong phán nái dung cÃc thÆ ÄÃ hián thá"
 
 #: ../mail/e-mail-reader.c:2436
 msgid "All Message _Headers"
@@ -9543,7 +9540,7 @@ msgstr "Kháp tát cá"
 
 #: ../mail/em-filter-i18n.h:46
 msgid "Message Body"
-msgstr "ThÃn ThÆ"
+msgstr "Nái dung"
 
 #: ../mail/em-filter-i18n.h:47
 msgid "Message Header"
@@ -9671,7 +9668,7 @@ msgstr[0] "ThÆ chÆa Äác:"
 #: ../mail/em-folder-properties.c:128
 msgid "Total messages:"
 msgid_plural "Total messages:"
-msgstr[0] "Táng sá thÆ :"
+msgstr[0] "Táng sá thÆ:"
 
 #: ../mail/em-folder-properties.c:146
 #, c-format
@@ -9956,11 +9953,11 @@ msgstr "Äang nhán '%s'"
 
 #: ../mail/em-format-html.c:1979
 msgid "Unknown external-body part."
-msgstr "ThÃn bÃn ngoái khÃng rÃ."
+msgstr ""
 
 #: ../mail/em-format-html.c:1987
 msgid "Malformed external-body part."
-msgstr "ThÃn bÃn ngoái dáng sai."
+msgstr ""
 
 #: ../mail/em-format-html.c:2017
 #, c-format
@@ -10200,16 +10197,14 @@ msgid "Automatic link recognition"
 msgstr "Tá Äáng nhán dáng liÃn kát"
 
 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:19
-#, fuzzy
 #| msgid "Check for _new messages every"
 msgid "Check for new messages in all active accounts"
-msgstr "_Kiám tra cà thÆ mái mái"
+msgstr "Kiám tra thÆ mái cho mái tÃi khoán hoát Äáng"
 
 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:20
-#, fuzzy
 #| msgid "Check for _new messages every"
 msgid "Check for new messages on start"
-msgstr "_Kiám tra cà thÆ mái mái"
+msgstr "Kiám tra thÆ mái lÃc khái Äáng"
 
 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:21
 msgid "Check incoming mail being junk"
@@ -10388,13 +10383,12 @@ msgstr ""
 
 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:53
 msgid "Display only message texts not exceeding certain size"
-msgstr ""
+msgstr "Chá hián thÆ khÃng vÆát quà kÃch thÆác nhát Äánh"
 
 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:54
-#, fuzzy
 #| msgid "Could not save signature file."
 msgid "Do not add signature delimiter"
-msgstr "KhÃng thá lÆu táp tin chá kÃ."
+msgstr "KhÃng thÃm phÃn cÃch chá kÃ"
 
 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:55
 msgid "Draw spelling error indicators on words as you type."
@@ -10431,10 +10425,9 @@ msgid "Enable or disable magic space bar"
 msgstr "Bát/tát phÃm dÃi ma thuát"
 
 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:63
-#, fuzzy
 #| msgid "It disables/enables the prompt while marking multiple messages."
 msgid "Enable or disable the prompt whilst marking multiple messages."
-msgstr "NÃ bát/tát dáu nhác trong khi ÄÃnh dáu nhiáu thÆ."
+msgstr "Bát/tát dáu nhác trong khi ÄÃnh dáu nhiáu thÆ."
 
 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:64
 msgid "Enable or disable type ahead search feature"
@@ -10473,14 +10466,11 @@ msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders"
 msgstr ""
 
 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:71
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Enable this to use Space bar key to scroll in message preview, message "
 #| "list and folders."
 msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders."
 msgstr ""
-"Bát tÃy chán nÃy Äá sá dáng phÃm dÃi Äá cuán qua à xem thá thÆ, danh sÃch "
-"thÆ và cÃc thÆ mác."
 
 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:72
 msgid "Enable/disable caret mode"
@@ -10491,7 +10481,6 @@ msgid "Encode file names in an Outlook/GMail way"
 msgstr "Mà hoà cÃc tÃn táp tin theo kiáu dÃng Outlook/GMail"
 
 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:74
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Encode file names in the mail headers same as Outlook or GMail does, to "
 #| "let them understand localized file names sent by Evolution, because they "
@@ -10555,16 +10544,13 @@ msgid "Ignore list Reply-To:"
 msgstr ""
 
 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:84
-#, fuzzy
 #| msgid ""
 #| "Initial height of the \"Send and Receive Mail\" window. The value updates "
 #| "as the user resizes the window vertically."
 msgid ""
 "Initial height of the \"Filter Editor\" window. The value updates as the "
 "user resizes the window vertically."
-msgstr ""
-"Chiáu cao Äáu tiÃn cáa cáa sá  Gái và Nhán ThÆ Â. Già trá nÃy cá cáp nhát "
-"khi ngÆái dÃng co giÃn cáa sá theo chiáu dác."
+msgstr "Chiáu cao Äáu tiÃn cáa cáa sá \"Bá Äiáu chánh bá lác\". Già trá nÃy cá cáp nhát khi ngÆái dÃng co giÃn cáa sá theo chiáu dác."
 
 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:85
 #, fuzzy
@@ -11640,7 +11626,7 @@ msgstr "Tá Äáng chÃn biáu tÆáng _xÃc cám"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:16
 msgid "C_haracter set:"
-msgstr "Bá _kà tá :"
+msgstr "Bá _kà tá:"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:17
 msgid "Ch_eck for Supported Types"
@@ -11748,7 +11734,7 @@ msgstr "Háp _NhÃp:"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:42
 msgid "Email _Address:"
-msgstr "Äá_a chá thÆ :"
+msgstr "Äá_a chá thÆ:"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:43
 msgid "Empty trash folders on e_xit"
@@ -11866,7 +11852,7 @@ msgstr "Mà sá _khoà PGP/GPG:"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:75
 msgid "Pass_word:"
-msgstr "Mát k_háu :"
+msgstr "Mát k_háu:"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:76
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:23
@@ -11897,7 +11883,7 @@ msgstr "Nhá _mát kháu"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:83
 msgid "Re_ply-To:"
-msgstr "T_rá lái cho :"
+msgstr "T_rá lái cho:"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:84
 msgid "Remember _password"
@@ -11944,7 +11930,7 @@ msgstr "_Chán..."
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:95
 msgid "S_end message receipts:"
-msgstr "_Gái thÃng bÃo ÄÃ Äác thÆ :"
+msgstr "_Gái thÃng bÃo ÄÃ Äác thÆ:"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:96
 msgid "S_tandard Font:"
@@ -12140,10 +12126,9 @@ msgid "_Junk Folder:"
 msgstr "ThÆ mác thÆ _rÃc:"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:144
-#, fuzzy
 #| msgid "_Keep Signature above the original message on replying"
 msgid "_Keep signature above the original message on replying"
-msgstr "Hián thá chá _kà bÃn trÃn thÃn gác khi trá lái"
+msgstr "Hián chá _kà bÃn trÃn thÆ gác khi trá lái"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:145
 #| msgid "Language"
@@ -12151,10 +12136,9 @@ msgid "_Languages"
 msgstr "_NgÃn ngá"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:146
-#, fuzzy
 #| msgid "_Load images in messages from contacts"
 msgid "_Load images only in messages from contacts"
-msgstr "Tái ánh trong thÆ tá _liÃn lác"
+msgstr "Chá tái ánh trong thÆ gái tá _liÃn lác ÄÃ biát"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:147
 msgid "_Lookup in local address book only"
@@ -12199,10 +12183,9 @@ msgstr "_MÃy chá:"
 
 #. If enabled, show animation; if disabled, only display a static image without any animation
 #: ../mail/mail-config.ui.h:160
-#, fuzzy
 #| msgid "Show animated images as animations."
 msgid "_Show animated images"
-msgstr "Hián ánh ÄÃ hoát cánh kiáu hoát cánh."
+msgstr "_Hián ánh hoát cánh"
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:161
 msgid "_Show the photograph of sender in the message preview"
@@ -12305,7 +12288,6 @@ msgid "Review"
 msgstr "Xem lái"
 
 #: ../mail/mail-dialogs.ui.h:19
-#, fuzzy
 #| msgid "Search Folder source"
 msgid "Search Folder Sources"
 msgstr "Nguán thÆ mác tÃm kiám"
@@ -12336,7 +12318,7 @@ msgstr "Äán _hán:"
 
 #: ../mail/mail-dialogs.ui.h:26
 msgid "_Flag:"
-msgstr "_Cá :"
+msgstr "_Cá:"
 
 #: ../mail/mail-dialogs.ui.h:27
 msgid "_Tick this to accept the license agreement"
@@ -13199,8 +13181,7 @@ msgid ""
 "message from one of your local or remote folders.\n"
 "Do you really want to do this?"
 msgstr ""
-"Cánh bÃo : hÃnh Äáng xoà thÆ khái thÆ mác tÃm kiám sá cÅng xoà thÆ thát khái "
-"mát cáa nháng thÆ mác các bá hay thÆ mác tá xa cáa bán.\n"
+"Cánh bÃo: hÃnh Äáng xoà thÆ khái thÆ mác tÃm kiám sá cÅng xoà thÆ thát khái mát cáa nháng thÆ mác các bá hay thÆ mác tá xa cáa bán.\n"
 "Bán thác sá muán lÃm nhÆ thá khÃng?"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:134
@@ -13456,7 +13437,7 @@ msgstr "Chá Äá â Gán"
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:1
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1491
 msgid "Body contains"
-msgstr "ThÃn cháa"
+msgstr "Nái dung cháa"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:2
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1498
@@ -14246,7 +14227,7 @@ msgstr "T_5"
 
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:41
 msgid "Template:"
-msgstr "Máu :"
+msgstr "Máu:"
 
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:43
 #: ../widgets/misc/e-dateedit.c:606
@@ -14255,7 +14236,7 @@ msgstr "Giá"
 
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:45
 msgid "Time format:"
-msgstr "Äánh dáng giá :"
+msgstr "Äánh dáng giá:"
 
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:47
 #| msgid "Show the second time zone"
@@ -14265,7 +14246,7 @@ msgstr "DÃng _mÃi giá há tháng"
 #. A weekday like "Monday" follows
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:50
 msgid "Wee_k starts on:"
-msgstr "Tuán _bát Äáu :"
+msgstr "Tuán _bát Äáu:"
 
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:51
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1643
@@ -14294,7 +14275,7 @@ msgstr "NÃn cÃc ngÃy _cuái tuán trong à xem thÃng"
 
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:57
 msgid "_Day begins:"
-msgstr "_NgÃy bát Äáu :"
+msgstr "_NgÃy bát Äáu:"
 
 #. Friday
 #: ../modules/calendar/e-calendar-preferences.ui.h:59
@@ -16304,7 +16285,7 @@ msgstr "ThÃm dÃng Äáu thÆ rÃc tá chán"
 
 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:185
 msgid "Header Name:"
-msgstr "TÃn dÃng Äáu :"
+msgstr "TÃn dÃng Äáu:"
 
 #: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:186
 msgid "Header Value Contains:"
@@ -16497,9 +16478,7 @@ msgstr "CÃc Sá Äáa chá các bá"
 msgid ""
 "List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message "
 "body"
-msgstr ""
-"Danh sÃch cÃc Äáu mái cho phán bá sung nhác nhá Äá ÄÃnh kÃm lán trong thÃn "
-"thÆ"
+msgstr "Danh sÃch cÃc Äáu mái cho phán bá sung nhác nhá Äá ÄÃnh kÃm lán trong nái dung thÆ"
 
 #. Check buttons
 #: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:117
@@ -17450,7 +17429,7 @@ msgstr "CÃu lánh mác Äánh cán dÃng lÃm trÃnh soán tháo."
 
 #: ../plugins/external-editor/external-editor.c:117
 msgid "Command to be executed to launch the editor: "
-msgstr "CÃu lánh cán cháy Äá khái cháy trÃnh soán tháo :"
+msgstr "CÃu lánh cán cháy Äá khái cháy trÃnh soán tháo:"
 
 #: ../plugins/external-editor/external-editor.c:118
 #, fuzzy
@@ -17743,7 +17722,7 @@ msgstr "Thiát láp ThÆ rÃc"
 
 #: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.ui.h:1
 msgid "Email:"
-msgstr "ThÆ Äián tá :"
+msgstr "ThÆ Äián tá:"
 
 #: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.ui.h:2
 #, fuzzy
@@ -18067,11 +18046,11 @@ msgstr "Chá Äá:"
 
 #: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:153
 msgid "From:"
-msgstr "Tá :"
+msgstr "Tá:"
 
 #: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:168
 msgid "Creation date:"
-msgstr "NgÃy táo :"
+msgstr "NgÃy táo:"
 
 #: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:208
 msgid "Recipient: "
@@ -18083,7 +18062,7 @@ msgstr "PhÃt: "
 
 #: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:221
 msgid "Opened: "
-msgstr "Má : "
+msgstr "Má: "
 
 #: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:226
 msgid "Accepted: "
@@ -18775,13 +18754,13 @@ msgstr "<b>%s</b> ÄÃ xuát bán bán ghi nhá nÃy:"
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "<b>%s</b> through %s wishes to add to an existing memo:"
 msgid "%s through %s wishes to add to an existing memo:"
-msgstr "<b>%s</b> thÃng qua %s muán thÃm vÃo mát bán ghi nhá Äà cà :"
+msgstr "<b>%s</b> thÃng qua %s muán thÃm vÃo mát bán ghi nhá ÄÃ cÃ:"
 
 #: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:558
 #, fuzzy, c-format
 #| msgid "<b>%s</b> wishes to add to an existing memo:"
 msgid "%s wishes to add to an existing memo:"
-msgstr "<b>%s</b> muán thÃm vÃo mát bán ghi nhá Äà cà :"
+msgstr "<b>%s</b> muán thÃm vÃo mát bán ghi nhá ÄÃ cÃ:"
 
 #: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:562
 #, fuzzy, c-format
@@ -18882,7 +18861,7 @@ msgstr "_Cáp nhát"
 #: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1085
 #: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1139
 msgid "Comment:"
-msgstr "Ghi chà :"
+msgstr "Ghi chÃ:"
 
 #: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1124
 msgid "Send _reply to sender"
@@ -19433,7 +19412,7 @@ msgstr ""
 "KhÃng thá thác hián hÃnh vi ÄÃ. DÃng Äáu cáa hÃnh vi nÃy khÃng cháa hÃnh vi "
 "nÃo cà thá xá lÃ.\n"
 "\n"
-"DÃng Äáu : {0}"
+"DÃng Äáu: {0}"
 
 #: ../plugins/mailing-list-actions/org-gnome-mailing-list-actions.error.xml.h:13
 msgid ""
@@ -19989,9 +19968,7 @@ msgstr "LÆu cÃc lách hay tÃc vá Äáu ÄÃ chán vÃo ÄÄa."
 msgid ""
 "List of keyword/value pairs for the Templates plugin to substitute in a "
 "message body."
-msgstr ""
-"Danh sÃch cÃc cáp tá-khoÃ/giÃ-trá cho phán bá sung Máu thay thá trong thÃn "
-"thÆ."
+msgstr "Danh sÃch cÃc cáp tá-khoÃ/giÃ-trá cho phán bá sung Máu thay thá trong nái dung thÆ."
 
 #: ../plugins/templates/org-gnome-templates.eplug.xml.h:1
 msgid "Drafts based template plugin"
@@ -22954,7 +22931,7 @@ msgstr "CÃch nháp"
 #~ msgstr "<b>TÃm kiám</b>"
 
 #~ msgid "<b>Type:</b>"
-#~ msgstr "<b>Kiáu :</b>"
+#~ msgstr "<b>Kiáu:</b>"
 
 #~ msgid "Add Address Book"
 #~ msgstr "ThÃm Sá Äáa chá"
@@ -23807,7 +23784,7 @@ msgstr "CÃch nháp"
 #~ msgstr "Äáa chá _2:"
 
 #~ msgid "Ci_ty:"
-#~ msgstr "_Phá :"
+#~ msgstr "_Phá:"
 
 #~ msgid "Countr_y:"
 #~ msgstr "_Quác gia:"
@@ -23978,7 +23955,7 @@ msgstr "CÃch nháp"
 #~ msgstr "DÆái:"
 
 #~ msgid "Dimensions:"
-#~ msgstr "KÃch cá :"
+#~ msgstr "KÃch cá:"
 
 #~ msgid "F_ont..."
 #~ msgstr "_PhÃng chá..."
@@ -23999,7 +23976,7 @@ msgstr "CÃch nháp"
 #~ msgstr "TiÃu Äá cho mái là thÆ"
 
 #~ msgid "Height:"
-#~ msgstr "Cao :"
+#~ msgstr "Cao:"
 
 #~ msgid "Immediately follow each other"
 #~ msgstr "Theo ngay sau mái cÃi"
@@ -24047,13 +24024,13 @@ msgstr "CÃch nháp"
 #~ msgstr "Phán:"
 
 #~ msgid "Size:"
-#~ msgstr "Cá :"
+#~ msgstr "Cá:"
 
 #~ msgid "Start on a new page"
 #~ msgstr "Bát Äáu trang mái"
 
 #~ msgid "Style name:"
-#~ msgstr "TÃn kiáu :"
+#~ msgstr "TÃn kiáu:"
 
 #~ msgid "Top:"
 #~ msgstr "TrÃn:"
@@ -24890,7 +24867,7 @@ msgstr "CÃch nháp"
 #~ msgstr "Truy ván Evolution"
 
 #~ msgid "Internal error, unknown error '%s' requested"
-#~ msgstr "Lái nái bá : yÃu cáu lái khÃng rà  %s Â."
+#~ msgstr "Lái nái bá: yÃu cáu lái khÃng rà  %s Â."
 
 #~| msgid "Complete"
 #~ msgid "Component"
@@ -24909,7 +24886,7 @@ msgstr "CÃch nháp"
 #~ msgstr "giÃy."
 
 #~ msgid "Log Messages:"
-#~ msgstr "ThÃng Äiáp ghi lÆu :"
+#~ msgstr "ThÃng Äiáp ghi lÆu:"
 
 #~ msgid "Log Level"
 #~ msgstr "Mác ghi lÆu"
@@ -25260,7 +25237,7 @@ msgstr "CÃch nháp"
 #~ msgstr " _Kiám tra cà kiáu ÄÆác há trá "
 
 #~ msgid "(Note: Requires restart of the application)"
-#~ msgstr "(Ghi chà : cán phái khái cháy lái áng dáng)"
+#~ msgstr "(Ghi chÃ: cán phái khái cháy lái áng dáng)"
 
 #~ msgid "<b>Sig_natures</b>"
 #~ msgstr "<b>Chá _kÃ</b>"
@@ -25378,7 +25355,7 @@ msgstr "CÃch nháp"
 #~ msgid ""
 #~ "Note: you will not be prompted for a password until you connect for the "
 #~ "first time"
-#~ msgstr "Ghi chà : sá khÃng nhác bán gà mát kháu tái khi kát nái lán Äáu."
+#~ msgstr "Ghi chÃ: sá khÃng nhác bán gà mát kháu tái khi kát nái lán Äáu."
 
 #~ msgid "S_OCKS Host:"
 #~ msgstr "MÃy S_OCKS:"
@@ -25440,10 +25417,10 @@ msgstr "CÃch nháp"
 #~ msgstr "ChÆa chán"
 
 #~ msgid "S_erver:"
-#~ msgstr "MÃy _phác vá :"
+#~ msgstr "MÃy _phác vá:"
 
 #~ msgid "Could not write data: %s"
-#~ msgstr "KhÃng thá ghi dá liáu : %s"
+#~ msgstr "KhÃng thá ghi dá liáu: %s"
 
 #~ msgid "Because \"{0}\"."
 #~ msgstr "VÃ Â {0} Â."
@@ -25678,7 +25655,7 @@ msgstr "CÃch nháp"
 
 #~| msgid "_Mail"
 #~ msgid "_Mailbox:"
-#~ msgstr "_Háp thÆ :"
+#~ msgstr "_Háp thÆ:"
 
 # Variable and unit: do not translate/ bián và ÄÆn vá: Äáng dách
 #~ msgid "%s KB"
@@ -25925,7 +25902,7 @@ msgstr "CÃch nháp"
 #~ msgstr "Mác ÄÃ Äác"
 
 #~ msgid "Role: "
-#~ msgstr "Vai trà : "
+#~ msgstr "Vai trÃ: "
 
 #~ msgid "<b>Message Settings</b>"
 #~ msgstr "<b>Thiát láp ThÃng Äiáp</b>"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]