[gnome-contacts] Added UG translationcommit a1bc522f42ec5d2326076a830dd42c8d8a309c4d
Author: Abduxukur Abdurixit <abdurixit gmail com>
Date:   Thu Jul 7 16:32:19 2011 +0200

    Added UG translation

 po/ug.po |  310 ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 1 files changed, 310 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/ug.po b/po/ug.po
new file mode 100644
index 0000000..b208b1d
--- /dev/null
+++ b/po/ug.po
@@ -0,0 +1,310 @@
+# Uighur translation for gnome-contacts.
+# Copyright (C) 2011 gnome-contacts's COPYRIGHT HOLDER
+# This file is distributed under the same license as the gnome-contacts package.
+# Gheyret Kenji<gheyret gmail com>, 2011.
+# 
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: gnome-contacts master\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=gnome-";
+"contacts&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-01 13:31+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-06-14 16:46+0000\n"
+"Last-Translator: Gheyret Kenji<gheyret gmail com>\n"
+"Language-Team: Uyghur Computer Science Association <UKIJ yahoogroups com>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: ../data/gnome-contacts.desktop.in.in.h:1 ../src/contacts-app.vala:46
+#: ../src/main.vala:25
+msgid "Contacts"
+msgstr "ØØÙØÙÛØØØÙØØ"
+
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:436 ../src/contacts-contact-pane.vala:445
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:534
+msgid "Enter email address"
+msgstr ""
+
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:454 ../src/contacts-contact-pane.vala:822
+msgid "Chat"
+msgstr "ÙØØØÚ(Chat)"
+
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:470 ../src/contacts-contact-pane.vala:479
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:514 ../src/contacts-contact-pane.vala:543
+msgid "Enter phone number"
+msgstr ""
+
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:524
+msgid "Add detail"
+msgstr ""
+
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:529
+msgid "Email"
+msgstr ""
+
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:538
+msgid "Phone number"
+msgstr ""
+
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:547
+msgid "Link"
+msgstr ""
+
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:556
+msgid "Enter link"
+msgstr ""
+
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:737
+msgid "Enter name"
+msgstr ""
+
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:870
+msgid "Address copied to clipboard"
+msgstr ""
+
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:941
+#, c-format
+msgid "Unable to create new contacts: %s\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:952
+msgid "Unable to find newly created contact\n"
+msgstr ""
+
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1013
+msgid "Notes"
+msgstr "ØÙØØÚÙØØ"
+
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1044
+msgid "Edit"
+msgstr "ØÛÚØÙØ"
+
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1056
+msgid "More"
+msgstr "ØÛØÙÙÛ ÙÙÙ"
+
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1078
+msgid "Add/Remove Linked Contacts..."
+msgstr "ØÛÙØÙØØÙ ØØÙØÙÛØØØÙØØÙÙ ÙÙØ/ÚÙÙÙØÙÛÛØâ"
+
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1079
+msgid "Send..."
+msgstr "ØÛÛÛØâ"
+
+#: ../src/contacts-contact-pane.vala:1080
+msgid "Delete"
+msgstr "ØÛÚÛØ"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:202
+msgid "Unknown status"
+msgstr "ÙØÙÛÙÛÙ ÚØÙÛØ"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:204
+msgid "Offline"
+msgstr "ØÙØØØ ÙÙÙ"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:208
+msgid "Error"
+msgstr "ØØØØÙÙÙ"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:210
+msgid "Available"
+msgstr "ØØØ"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:212
+msgid "Away"
+msgstr "ØÙØÙÙØØ ÙÙÙ"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:214
+msgid "Extended away"
+msgstr ""
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:216
+msgid "Busy"
+msgstr "ØØÙØÙØØØ"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:218
+msgid "Hidden"
+msgstr "ÙÙØÛØÛÙ"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:391
+msgid "Google Talk"
+msgstr "ÚÛÚÙÙ ÙØØØÚ(Google Talk)"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:392
+msgid "Ovi Chat"
+msgstr "ØÙÛÙ ÙØØØÚ(Ovi Chat)"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:393 ../src/contacts-contact.vala:678
+msgid "Facebook"
+msgstr "ÙÛÙÙØØÛÙ(Facebook)"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:394
+msgid "Livejournal"
+msgstr "Livejournal"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:395
+msgid "AOL Instant Messenger"
+msgstr "ØØ ØÙ Ù (AOL) ÙÛÚØØØÙÛØÙ"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:396
+msgid "Gadu-Gadu"
+msgstr "ÚØØÛ-ÚØØÛ(Gadu-Gadu)"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:397
+msgid "Novell Groupwise"
+msgstr "Novell Groupwise"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:398
+msgid "ICQ"
+msgstr "ICQ"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:399
+msgid "IRC"
+msgstr "IRC"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:400
+msgid "Jabber"
+msgstr "Jabber"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:401
+msgid "Local network"
+msgstr "ÙÛØÙÙÙ ØÙØ"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:402
+msgid "Windows Live Messenger"
+msgstr "Windows Live Messenger"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:403
+msgid "MySpace"
+msgstr "MySpace"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:404
+msgid "MXit"
+msgstr "MXit"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:405
+msgid "Napster"
+msgstr "Napster"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:406
+msgid "Tencent QQ"
+msgstr "Ù Ù"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:407
+msgid "IBM Lotus Sametime"
+msgstr "IBM Lotus Sametime"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:408
+msgid "SILC"
+msgstr "SILC"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:409
+msgid "sip"
+msgstr "sip"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:410
+msgid "Skype"
+msgstr "ØÙÙØÙÙÙ(Skype)"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:411
+msgid "Telephony"
+msgstr "Telephony"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:412
+msgid "Trepia"
+msgstr "Trepia"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:413 ../src/contacts-contact.vala:414
+msgid "Yahoo! Messenger"
+msgstr "Yahoo! Messenger"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:415
+msgid "Zephyr"
+msgstr "Zephyr"
+
+#: ../src/contacts-contact.vala:681
+msgid "Twitter"
+msgstr ""
+
+#: ../src/contacts-types.vala:114 ../src/contacts-types.vala:134
+#: ../src/contacts-types.vala:212 ../src/contacts-types.vala:303
+msgid "Other"
+msgstr "ØØØÙØ"
+
+#: ../src/contacts-types.vala:122
+msgid "Custom..."
+msgstr ""
+
+#. List most specific first, always in upper case
+#: ../src/contacts-types.vala:268 ../src/contacts-types.vala:299
+msgid "Home"
+msgstr "ØÙÙ"
+
+#: ../src/contacts-types.vala:269 ../src/contacts-types.vala:294
+msgid "Work"
+msgstr "ØÙØÙÛØ"
+
+#. List most specific first, always in upper case
+#: ../src/contacts-types.vala:293
+msgid "Assistant"
+msgstr "ÙØØØÛÙÚÙ"
+
+#: ../src/contacts-types.vala:295
+msgid "Work Fax"
+msgstr "ØÙØÙÛØØÙÙÙ ÙØÙÙØ"
+
+#: ../src/contacts-types.vala:296
+msgid "Callback"
+msgstr ""
+
+#: ../src/contacts-types.vala:297
+msgid "Car"
+msgstr "ÙØØÙÙØ"
+
+#: ../src/contacts-types.vala:298
+msgid "Company"
+msgstr "ØÙØÙÛØ"
+
+#: ../src/contacts-types.vala:300
+msgid "Home Fax"
+msgstr "ØÙÙØÙÙÙ ÙØÙÙØ"
+
+#: ../src/contacts-types.vala:301
+msgid "ISDN"
+msgstr "ISDN"
+
+#: ../src/contacts-types.vala:302
+msgid "Mobile"
+msgstr "ÙØÙÙÙÙ"
+
+#: ../src/contacts-types.vala:304
+msgid "Fax"
+msgstr "ÙØÙÙØ"
+
+#: ../src/contacts-types.vala:305
+msgid "Pager"
+msgstr "ÚØÙÙØØÛ"
+
+#: ../src/contacts-types.vala:306
+msgid "Radio"
+msgstr "ØØØÙØÙ"
+
+#: ../src/contacts-types.vala:307
+msgid "Telex"
+msgstr "Telex"
+
+#. To translators: TTY is Teletypewriter
+#: ../src/contacts-types.vala:309
+msgid "TTY"
+msgstr "TTY"
+
+#~ msgid "Alias"
+#~ msgstr "ÙÛÙÛÙ"
+
+#~ msgid "Close"
+#~ msgstr "ÙØÙ"
+
+#~ msgid "Type here to filter"
+#~ msgstr "ØÛØÛØ ØÛÚÛÙ ÙÙØÚÛØÛÚ"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]