[pitivi] Updated Czech translationcommit e594ee59d3ed5c7c0e164660208cba41088ff384
Author: Marek Äernockà <marek manet cz>
Date:  Wed Jul 6 19:14:53 2011 +0200

  Updated Czech translation

 po/cs.po | 1002 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 496 insertions(+), 506 deletions(-)
---
diff --git a/po/cs.po b/po/cs.po
index 59b570a..8ddb8d5 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/cs.po
@@ -11,8 +11,8 @@ msgstr ""
 "Project-Id-Version: PiTiVi\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
 "product=pitivi&keywords=I18N+L10N&component=general\n"
-"POT-Creation-Date: 2011-06-07 15:51+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-06-07 17:50+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-07-04 01:19+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-07-06 17:32+0200\n"
 "Last-Translator: Marek Äernockà <marek manet cz>\n"
 "Language-Team: Czech <gnome-cs-list gnome org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -30,7 +30,7 @@ msgstr "VytvÃÅejte a upravujte svà vlastnà filmy"
 msgid "Pitivi Video Editor"
 msgstr "Editor videa Pitivi"
 
-#: ../pitivi/application.py:120
+#: ../pitivi/application.py:118
 #, python-format
 msgid ""
 "There is already a %s instance, please inform the developers by filing a bug "
@@ -39,7 +39,7 @@ msgstr ""
 "JiÅ existuje instance %s, informujte prosÃm vÃvojÃÅe nahlÃÅenÃm chyby na "
 "http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=pitivi";
 
-#: ../pitivi/application.py:459
+#: ../pitivi/application.py:453
 msgid ""
 "\n"
 "  %prog [PROJECT_FILE]        # Start the video editor.\n"
@@ -55,43 +55,45 @@ msgstr ""
 " %prog PROJEKTOVÃ_SOUBOR -r VÃSTUPNÃ_SOUBOR Vykreslit projekt.\n"
 " %prog PROJEKTOVÃ_SOUBOR -p         NÃhled projektu."
 
-#: ../pitivi/application.py:467
+#: ../pitivi/application.py:461
 msgid "Import each MEDIA_FILE into a new project."
 msgstr "Importovat kaÅdà jednotlivà MEDIÃLNÃ_SOUBOR do projektu."
 
-#: ../pitivi/application.py:470
+#: ../pitivi/application.py:464
 msgid "Add each imported MEDIA_FILE to the timeline."
 msgstr "KaÅdà naimportovanà MEDIÃLNÃ_SOUBOR pÅidat do Äasovà osy."
 
-#: ../pitivi/application.py:473
+#: ../pitivi/application.py:467
 msgid "Run Pitivi in the Python Debugger."
 msgstr "Spustit pitivi v ladicÃm programu jazyka Python"
 
-#: ../pitivi/application.py:476
+#: ../pitivi/application.py:470
 msgid "Render the specified project to OUTPUT_FILE with no GUI."
 msgstr ""
 "Vykreslit danà projektovà soubor do VÃSTUPNÃHO_SOUBORU bez pouÅità "
 "grafickÃho prostÅedÃ."
 
-#: ../pitivi/application.py:479
+#: ../pitivi/application.py:473
 msgid "Preview the specified project file without the full UI."
 msgstr "NÃhled danÃho projektovÃho souboru bez plnÃho grafickÃho prostÅedÃ."
 
-#: ../pitivi/check.py:102
+#: ../pitivi/check.py:109
 #, python-format
-msgid "%s is already running!"
-msgstr "%s jiÅ bÄÅÃ!"
+#| msgid "%s is already running!"
+msgid "%s is already running"
+msgstr "%s jiÅ bÄÅÃ"
 
-#: ../pitivi/check.py:103
+#: ../pitivi/check.py:110
 #, python-format
 msgid "An instance of %s is already running in this script."
 msgstr "Instance %s jiÅ byla v tomto skriptu spuÅtÄna."
 
-#: ../pitivi/check.py:105
-msgid "Could not find the GNonLin plugins!"
-msgstr "Nelze najÃt zÃsuvnà moduly GNonLin!"
+#: ../pitivi/check.py:112
+#| msgid "Could not find the GNonLin plugins!"
+msgid "Could not find the GNonLin plugins"
+msgstr "Nelze najÃt zÃsuvnà moduly GNonLin"
 
-#: ../pitivi/check.py:106
+#: ../pitivi/check.py:113
 msgid ""
 "Make sure the plugins were installed and are available in the GStreamer "
 "plugins path."
@@ -99,157 +101,202 @@ msgstr ""
 "UjistÄte se, Åe zÃsuvnà moduly byly sprÃvnÄ nainstalovÃny a jsou dostupnà v "
 "adresÃÅi zÃsuvnÃch modulÅ GStreamer."
 
-#: ../pitivi/check.py:108
-msgid "Could not find the autodetect plugins!"
+#: ../pitivi/check.py:115
+#| msgid "Could not find the autodetect plugins!"
+msgid "Could not find the autodetect plugins"
 msgstr "Nelze najÃt zÃsuvnà moduly automatickÃho rozpoznÃvÃnÃ!"
 
-#: ../pitivi/check.py:109
+#: ../pitivi/check.py:116
+#| msgid ""
+#| "Make sure you have installed gst-plugins-good and is available in the "
+#| "GStreamer plugin path."
 msgid ""
-"Make sure you have installed gst-plugins-good and is available in the "
+"Make sure you have installed gst-plugins-good and that it's available in the "
 "GStreamer plugin path."
-msgstr "UjistÄte se, Åe gst-plugins-good je sprÃvnÄ nainstalovÃn."
+msgstr ""
+"UjistÄte se, Åe mÃte nainstalovÃn zÃsuvnà modul gst-plugins-good a Åe je "
+"pÅÃstupnà ve sloÅce zÃsuvnÃch modulÅ systÃmu GStreamer."
 
-#: ../pitivi/check.py:111
-msgid "PyGTK doesn't have cairo support!"
-msgstr "PyGTK nemà cairo podporu!"
+#: ../pitivi/check.py:118
+#| msgid "PyGTK doesn't have cairo support!"
+msgid "PyGTK doesn't have cairo support"
+msgstr "PyGTK nemà podporu cairo"
 
-#: ../pitivi/check.py:112
+#: ../pitivi/check.py:119
 msgid ""
 "Please use a version of the GTK+ Python bindings built with cairo support."
 msgstr "PouÅijte prosÃm verzi GTK+ Python bindings, kterà mà podporu cairo."
 
-#: ../pitivi/check.py:114
+#: ../pitivi/check.py:121
 msgid "Could not initiate the video output plugins"
 msgstr "Nelze iniciovat video vÃstup zÃsuvnÃch modulÅ"
 
-#: ../pitivi/check.py:115
+#: ../pitivi/check.py:122
+#| msgid ""
+#| "Make sure you have at least one valid video output sink available "
+#| "(xvimagesink or ximagesink)"
 msgid ""
 "Make sure you have at least one valid video output sink available "
-"(xvimagesink or ximagesink)"
+"(xvimagesink or ximagesink)."
 msgstr ""
-"UjistÄte se, Åe mÃte dostupnà alespoÅ jeden pouÅitelnà vÃstup (xvimagesink "
-"nebo ximagesink)"
+"UjistÄte se, Åe mÃte dostupnà alespoÅ jeden pouÅitelnà videovÃstup "
+"(xvimagesink nebo ximagesink)."
 
-#: ../pitivi/check.py:117
+#: ../pitivi/check.py:124
 msgid "Could not initiate the audio output plugins"
 msgstr "Nelze iniciovat audio vÃstup zÃsuvnÃch modulÅ"
 
-#: ../pitivi/check.py:118
+#: ../pitivi/check.py:125
+#| msgid ""
+#| "Make sure you have at least one valid audio output sink available "
+#| "(alsasink or osssink)"
 msgid ""
 "Make sure you have at least one valid audio output sink available (alsasink "
-"or osssink)"
+"or osssink)."
 msgstr ""
-"UjistÄte se, Åe mÃte dostupnà alespoÅ jeden pouÅitelnà audio vÃstup "
-"(alsasink or osssink)"
+"UjistÄte se, Åe mÃte dostupnà alespoÅ jeden pouÅitelnà zvukovà vÃstup "
+"(alsasink or osssink)."
 
-#: ../pitivi/check.py:120
+#: ../pitivi/check.py:127
 msgid "Could not import the cairo Python bindings"
 msgstr "Nelze naÄÃst cairo Python bindings"
 
-#: ../pitivi/check.py:121
-msgid "Make sure you have the cairo Python bindings installed"
-msgstr "UjistÄte se, Åe mÃte nainstalovÃny cairo Python bindings"
+#: ../pitivi/check.py:128
+#| msgid "Make sure you have the cairo Python bindings installed"
+msgid "Make sure you have the cairo Python bindings installed."
+msgstr "UjistÄte se, Åe mÃte nainstalovÃnu vazbu jazyka Python na cairo."
 
-#: ../pitivi/check.py:123
+#: ../pitivi/check.py:130
 msgid "Could not import the goocanvas Python bindings"
 msgstr "Nelze naÄÃst goocanvas Python bindings"
 
-#: ../pitivi/check.py:124
-msgid "Make sure you have the goocanvas Python bindings installed"
-msgstr "UjistÄte se, Åe mÃte nainstalovÃny goocanvas Python bindings"
+#: ../pitivi/check.py:131
+#| msgid "Make sure you have the goocanvas Python bindings installed"
+msgid "Make sure you have the goocanvas Python bindings installed."
+msgstr "UjistÄte se, Åe mÃte nainstalovÃnu vazbu jazyka Python na goocanvas."
 
-#: ../pitivi/check.py:126
+#: ../pitivi/check.py:133
 msgid "Could not import the xdg Python library"
 msgstr "Nelze importovat knihovnu Python xdg"
 
-#: ../pitivi/check.py:127
-msgid "Make sure you have the xdg Python library installed"
-msgstr "UjistÄte se, Åe mÃte knihovnu Python xdg nainstalovÃnu"
+#: ../pitivi/check.py:134
+#| msgid "Make sure you have the xdg Python library installed"
+msgid "Make sure you have the xdg Python library installed."
+msgstr "UjistÄte se, Åe mÃte knihovnu Python xdg nainstalovÃnu."
 
-#: ../pitivi/check.py:130
+#: ../pitivi/check.py:137
 #, python-format
+#| msgid ""
+#| "You do not have a recent enough version of the GTK+ Python bindings "
+#| "(currently %s)"
 msgid ""
-"You do not have a recent enough version of the GTK+ Python bindings "
-"(currently %s)"
+"You do not have a recent enough version of the GTK+ Python bindings (your "
+"version %s)"
 msgstr ""
-"SouÄasnà verze GTK+ Python bindings (%s) je zastaralÃ, aktualizujte svÅj "
-"systÃm"
+"NemÃte nainstalovÃnu dostateÄnÄ novou verzi vazby jazyka Python na GTK+ "
+"(vaÅe verze je %s)"
 
-#: ../pitivi/check.py:131
+#: ../pitivi/check.py:138
 #, python-format
-msgid "Install a version of the GTK+ Python bindings greater or equal to %s"
-msgstr "Nainstalujte prosÃm GTK+ Python bindings ve verzi %s nebo vyÅÅÃ."
+#| msgid "Install a version of the GTK+ Python bindings greater or equal to %s"
+msgid ""
+"Install a version of the GTK+ Python bindings greater than or equal to %s."
+msgstr "Nainstalujte vazbu jazyka Python na GTK+ ve verzi %s nebo vyÅÅÃ."
 
-#: ../pitivi/check.py:134
+#: ../pitivi/check.py:141
 #, python-format
+#| msgid ""
+#| "You do not have a recent enough version of the GStreamer Python bindings "
+#| "(currently %s)"
 msgid ""
-"You do not have a recent enough version of the GStreamer Python bindings "
-"(currently %s)"
+"You do not have a recent enough version of GStreamer Python bindings (your "
+"version %s)"
 msgstr ""
-"SouÄasnà verze GStreamer Python bindings (%s) je zastaralÃ, aktualizujte "
-"svÅj systÃm"
+"NemÃte nainstalovÃnu dostateÄnÄ novou verzi vazby jazyka Python na GStreamer "
+"(vaÅe verze je %s)"
 
-#: ../pitivi/check.py:135
+#: ../pitivi/check.py:142
 #, python-format
+#| msgid ""
+#| "Install a version of the GStreamer Python bindings greater or equal to %s"
 msgid ""
-"Install a version of the GStreamer Python bindings greater or equal to %s"
-msgstr "Nainstalujte GStreamer Python bindings ve verzi %s nebo vyÅÅÃ."
+"Install a version of the GStreamer Python bindings greater than or equal to "
+"%s."
+msgstr "Nainstalujte vazbu jazyka Python na GStreamer ve verzi %s nebo vyÅÅÃ."
 
-#: ../pitivi/check.py:138
+#: ../pitivi/check.py:145
 #, python-format
-msgid "You do not have a recent enough version of GStreamer (currently %s)"
-msgstr "SouÄasnà verze GStreameru (%s) je zastaralÃ, aktualizujte svÅj systÃm"
+#| msgid "You do not have a recent enough version of GStreamer (currently %s)"
+msgid "You do not have a recent enough version of GStreamer (your version %s)"
+msgstr ""
+"NemÃte nainstalovÃnu dostateÄnÄ novou verzi systÃmu GStreamer (vaÅe verze je "
+"%s)"
 
-#: ../pitivi/check.py:139
+#: ../pitivi/check.py:146
 #, python-format
-msgid "Install a version of the GStreamer greater or equal to %s"
-msgstr "Nainstalujte prosÃm GStreamer ve verzi %s nebo vyÅÅÃ"
+#| msgid "Install a version of the GStreamer greater or equal to %s"
+msgid "Install a version of the GStreamer greater than or equal to %s."
+msgstr "Nainstalujte systÃm GStreamer ve verzi %s nebo vyÅÅÃ."
 
-#: ../pitivi/check.py:142
+#: ../pitivi/check.py:149
 #, python-format
+#| msgid ""
+#| "You do not have a recent enough version of the cairo Python bindings "
+#| "(currently %s)"
 msgid ""
-"You do not have a recent enough version of the cairo Python bindings "
-"(currently %s)"
+"You do not have a recent enough version of the cairo Python bindings (your "
+"version %s)"
 msgstr ""
-"SouÄasnà verze cairo Python bindings (%s) je zastaralÃ, aktualizujte svÅj "
-"systÃm"
+"NemÃte nainstalovÃnu dostateÄnÄ novou verzi vazby jazyka Python na cairo "
+"(vaÅe verze je %s)"
 
-#: ../pitivi/check.py:143
+#: ../pitivi/check.py:150
 #, python-format
-msgid "Install a version of the cairo Python bindings greater or equal to %s"
-msgstr "Nainstalujte prosÃm cairo Python bindings ve verzi %s nebo vyÅÅÃ."
+#| msgid ""
+#| "Install a version of the cairo Python bindings greater or equal to %s"
+msgid ""
+"Install a version of the cairo Python bindings greater than or equal to %s."
+msgstr "Nainstalujte vazbu jazyka Python na cairo ve verzi %s nebo vyÅÅÃ."
 
-#: ../pitivi/check.py:146
+#: ../pitivi/check.py:153
 #, python-format
+#| msgid ""
+#| "You do not have a recent enough version of the GNonLin GStreamer plugin "
+#| "(currently %s)"
 msgid ""
 "You do not have a recent enough version of the GNonLin GStreamer plugin "
-"(currently %s)"
+"(your version %s)"
 msgstr ""
-"SouÄasnà verze zÃsuvnÃho modulu GNonLin GStreamer (%s) je zastaralÃ, "
-"aktualizujte svÅj systÃm"
+"NemÃte nainstalovÃnu dostateÄnÄ novou verzi zÃsuvnÃho modulu GNonLin pro "
+"GStreamer (vaÅe verze je %s)"
 
-#: ../pitivi/check.py:147
+#: ../pitivi/check.py:154
 #, python-format
+#| msgid ""
+#| "Install a version of the GNonLin GStreamer plugin greater or equal to %s"
 msgid ""
-"Install a version of the GNonLin GStreamer plugin greater or equal to %s"
+"Install a version of the GNonLin GStreamer plugin greater than or equal to "
+"%s."
 msgstr ""
 "Nainstalujte zÃsuvnà modul GNonLin pro GStreamer ve verzi %s nebo vyÅÅÃ."
 
-#: ../pitivi/check.py:149
+#: ../pitivi/check.py:156
 msgid "Could not import the Zope interface module"
 msgstr "Nelze naÄÃst rozhranà modulu Zope"
 
-#: ../pitivi/check.py:150
-msgid "Make sure you have the zope.interface module installed"
-msgstr "UjistÄte se, Åe mÃte nainstalovÃno rozhranà modulu zope"
+#: ../pitivi/check.py:157
+#| msgid "Make sure you have the zope.interface module installed"
+msgid "Make sure you have the zope.interface module installed."
+msgstr "UjistÄte se, Åe mÃte modul zope.interface nainstalovÃn."
 
-#: ../pitivi/check.py:152
+#: ../pitivi/check.py:159
 msgid "Could not import the distutils modules"
 msgstr "Nelze naÄÃst modul distutils"
 
-#: ../pitivi/check.py:153
-msgid "Make sure you have the distutils python module installed"
-msgstr "UjistÄte se, Åe mÃte nainstalovÃn modul distutils python"
+#: ../pitivi/check.py:160
+#| msgid "Make sure you have the distutils python module installed"
+msgid "Make sure you have the distutils Python module installed."
+msgstr "UjistÄte se, Åe mÃte modul Python distutils nainstalovÃn."
 
 #: ../pitivi/discoverer.py:224
 #, python-format
@@ -262,7 +309,8 @@ msgstr ""
 
 #. woot, nothing decodable
 #: ../pitivi/discoverer.py:244
-msgid "Can not decode file."
+#| msgid "Can not decode file."
+msgid "Cannot decode file."
 msgstr "Nelze dekÃdovat soubor."
 
 #: ../pitivi/discoverer.py:245
@@ -279,129 +327,138 @@ msgid ""
 "fashion."
 msgstr "K tomuto klipu nelze pÅistupovat v nahodilÃm poÅadÃ."
 
-#: ../pitivi/discoverer.py:332
+#: ../pitivi/discoverer.py:331
 msgid "Timeout while analyzing file."
 msgstr "AnalÃza souboru selhala, vyprÅel Äasovà limit."
 
-#: ../pitivi/discoverer.py:333
+#: ../pitivi/discoverer.py:332
 msgid "Analyzing the file took too long."
 msgstr "AnalyzovÃnà souboru trvalo pÅÃliÅ dlouho."
 
-#: ../pitivi/discoverer.py:362
+#: ../pitivi/discoverer.py:361
 msgid "No available source handler."
 msgstr "Obsluha vstupu nenà dostupnÃ."
 
-#: ../pitivi/discoverer.py:363
+#: ../pitivi/discoverer.py:362
 #, python-format
-msgid "You do not have a GStreamer source element to handle protocol '%s'"
+#| msgid "You do not have a GStreamer source element to handle protocol '%s'"
+msgid ""
+"You do not have a GStreamer source element to handle the \"%s\" protocol"
 msgstr ""
-"GStreamer nemÅÅe zpracovat protokol â%sâ. MÃte nainstalovÃny pÅÃsluÅnà "
-"balÃÄky?"
+"NemÃte zdrojovà prvek pro GStreamer, kterà by umÄl obsluhovat protokol â%sâ"
 
-#: ../pitivi/discoverer.py:428
+#: ../pitivi/discoverer.py:408
+msgid "File does not exist"
+msgstr "Soubor neexistuje"
+
+#: ../pitivi/discoverer.py:410
+msgid "File not readable by current user"
+msgstr "Soubor nenà pro aktuÃlnÃho uÅivatele pÅÃstupnà ke ÄtenÃ"
+
+#: ../pitivi/discoverer.py:441
 msgid "Pipeline didn't want to go to PAUSED."
 msgstr "Roura nechce pÅejÃt do stavu POZASTAVENO."
 
-#: ../pitivi/discoverer.py:451
+#: ../pitivi/discoverer.py:464
 #, python-format
 msgid "An internal error occurred while analyzing this file: %s"
 msgstr "PÅi analyzovÃnà souboru %s se vyskytla vnitÅnà chyba."
 
-#: ../pitivi/discoverer.py:461
+#: ../pitivi/discoverer.py:474
 msgid "File contains a redirection to another clip."
 msgstr "Soubor obsahuje pÅesmÄrovÃnà na jinà klip."
 
-#: ../pitivi/discoverer.py:462
+#: ../pitivi/discoverer.py:475
 msgid "PiTiVi currently does not handle redirection files."
 msgstr "PiTiVi momentÃlnÄ neumà pracovat s pÅesmÄrovÃnÃm souborÅ."
 
-#: ../pitivi/discoverer.py:488
+#: ../pitivi/discoverer.py:501
 msgid "Pipeline didn't want to go to PLAYING."
 msgstr "Roura nechce pÅejÃt do stavu PÅEHRÃVÃNO."
 
-#: ../pitivi/effects.py:67 ../pitivi/effects.py:69
+#: ../pitivi/effects.py:68 ../pitivi/effects.py:70
 msgid "All effects"
 msgstr "VÅechny efekty"
 
-#: ../pitivi/effects.py:70
+#: ../pitivi/effects.py:71
 msgid "Colors"
 msgstr "Barvy"
 
-#: ../pitivi/effects.py:84
+#: ../pitivi/effects.py:85
 msgid "Noise"
 msgstr "ÅumovÃ"
 
-#: ../pitivi/effects.py:86
+#: ../pitivi/effects.py:87
 msgid "Analysis"
 msgstr "AnalytickÃ"
 
-#: ../pitivi/effects.py:90
+#: ../pitivi/effects.py:91
 msgid "Blur"
 msgstr "OstÅÃcÃ"
 
-#: ../pitivi/effects.py:92
+#: ../pitivi/effects.py:93
 msgid "Geometry"
 msgstr "GeometrickÃ"
 
-#: ../pitivi/effects.py:105
+#: ../pitivi/effects.py:106
 msgid "Fancy"
 msgstr "ZÃbavnÃ"
 
-#: ../pitivi/effects.py:114
+#: ../pitivi/effects.py:115
 msgid "Time"
 msgstr "ÄasovÃ"
 
-#: ../pitivi/effects.py:115 ../pitivi/effects.py:225
+#: ../pitivi/effects.py:116 ../pitivi/effects.py:226
 msgid "Uncategorized"
 msgstr "NezaÅazenÃ"
 
 #. TODO check if it is the good way to make it translatable
 #. And to filter actually!
-#: ../pitivi/effects.py:243
+#: ../pitivi/effects.py:244
 msgid "Video"
 msgstr "Video"
 
-#: ../pitivi/effects.py:244
+#: ../pitivi/effects.py:245
 msgid "Audio |audio"
 msgstr "Audio|audio|ZvukovÃ|zvukovÃ"
 
-#: ../pitivi/effects.py:245
+#: ../pitivi/effects.py:246
 msgid "effect"
 msgstr "efekt"
 
-#: ../pitivi/formatters/format.py:77
+#: ../pitivi/formatters/format.py:81
 msgid "PiTiVi Native (XML)"
 msgstr "PiTiVi formÃt (XML)"
 
-#: ../pitivi/formatters/format.py:78
+#: ../pitivi/formatters/format.py:82
 msgid "Playlist format"
 msgstr "FormÃt playlistu"
 
-#: ../pitivi/projectmanager.py:102
+#: ../pitivi/projectmanager.py:105
 msgid "Not a valid project file."
 msgstr "Projektovà soubor nemà sprÃvnà formÃt."
 
-#: ../pitivi/projectmanager.py:107
+#: ../pitivi/projectmanager.py:110
 msgid "Couldn't close current project"
 msgstr "Nelze zavÅÃt souÄasnà projekt"
 
-#: ../pitivi/projectmanager.py:144
+#: ../pitivi/projectmanager.py:147
 msgid "No URI specified."
 msgstr "Nebyla zadÃna adresa URI."
 
-#: ../pitivi/projectmanager.py:178
+#: ../pitivi/projectmanager.py:181
 msgid "New Project"
 msgstr "Novà projekt"
 
-#: ../pitivi/settings.py:505
+#: ../pitivi/settings.py:495
 msgid "Export Settings\n"
 msgstr "Nastavenà exportu\n"
 
-#: ../pitivi/settings.py:506
+#: ../pitivi/settings.py:496
 msgid "Video: "
 msgstr "Video: "
 
-#: ../pitivi/settings.py:509
+#: ../pitivi/settings.py:499
 msgid ""
 "\n"
 "Audio: "
@@ -409,7 +466,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Zvuk: "
 
-#: ../pitivi/settings.py:512
+#: ../pitivi/settings.py:502
 msgid ""
 "\n"
 "Muxer: "
@@ -417,38 +474,28 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Muxer: "
 
-#: ../pitivi/ui/audiofxlist.py:49 ../pitivi/ui/effectlist.py:126
-#: ../pitivi/ui/videofxlist.py:53
-msgid "Name"
-msgstr "NÃzev"
-
-#: ../pitivi/ui/audiofxlist.py:55 ../pitivi/ui/effectlist.py:138
-#: ../pitivi/ui/videofxlist.py:59
-msgid "Description"
-msgstr "Popis"
-
-#: ../pitivi/ui/clipproperties.py:132
+#: ../pitivi/ui/clipproperties.py:135
 msgid "Remove effect"
 msgstr "Odebrat efekt"
 
-#: ../pitivi/ui/clipproperties.py:159
+#: ../pitivi/ui/clipproperties.py:162
 msgid "Activated"
 msgstr "AktivovÃno"
 
-#: ../pitivi/ui/clipproperties.py:164
+#: ../pitivi/ui/clipproperties.py:167
 msgid "Type"
 msgstr "Typ"
 
-#: ../pitivi/ui/clipproperties.py:176
+#: ../pitivi/ui/clipproperties.py:179
 msgid "Effect name"
 msgstr "NÃzev efektu"
 
-#: ../pitivi/ui/clipproperties.py:373
+#: ../pitivi/ui/clipproperties.py:376
 msgid "Select a clip on the timeline to configure its associated effects"
 msgstr ""
 "Abyste mohli nastavit pÅidruÅenà efekty, musÃte na Äasovà ose vybrat klip"
 
-#: ../pitivi/ui/common.py:104
+#: ../pitivi/ui/common.py:115
 #, python-format
 msgid "<b>Audio:</b> %d channel at %d <i>Hz</i> (%d <i>bits</i>)"
 msgid_plural "<b>Audio:</b> %d channels at %d <i>Hz</i> (%d <i>bits</i>)"
@@ -456,160 +503,106 @@ msgstr[0] "<b>Zvuk:</b> %d kanÃl @ %d <i>Hz</i> (%d <i>bitÅ</i>)"
 msgstr[1] "<b>Zvuk:</b> %d kanÃly @ %d <i>Hz</i> (%d <i>bitÅ</i>)"
 msgstr[2] "<b>Zvuk:</b> %d kanÃlÅ @ %d <i>Hz</i> (%d <i>bitÅ</i>)"
 
-#: ../pitivi/ui/common.py:110
+#: ../pitivi/ui/common.py:121
 #, python-format
 msgid "<b>Unknown Audio format:</b> %s"
 msgstr "<b>NeznÃmà zvukovà formÃt:</b> %s"
 
-#: ../pitivi/ui/common.py:115
+#: ../pitivi/ui/common.py:126
 #, python-format
-msgid "<b>Video:</b> %d x %d <i>pixels</i> at %.2f<i>fps</i>"
-msgstr "<b>Video:</b> %d à %d <i>pixelÅ</i> @ %.2f<i>fps</i>"
+#| msgid "<b>Video:</b> %d x %d <i>pixels</i> at %.2f<i>fps</i>"
+msgid "<b>Video:</b> %dÃ%d <i>pixels</i> at %.2f<i>fps</i>"
+msgstr "<b>Video:</b> %dÃ%d <i>pixelÅ</i> @ %.2f <i>snÃmkÅ/s</i>"
 
-#: ../pitivi/ui/common.py:119
+#: ../pitivi/ui/common.py:130
 #, python-format
-msgid "<b>Image:</b> %d x %d <i>pixels</i>"
-msgstr "<b>ObrÃzek:</b> %d à %d <i>pixelÅ</i>"
+#| msgid "<b>Image:</b> %d x %d <i>pixels</i>"
+msgid "<b>Image:</b> %dÃ%d <i>pixels</i>"
+msgstr "<b>ObrÃzek:</b> %dÃ%d <i>pixelÅ</i>"
 
-#: ../pitivi/ui/common.py:122
+#: ../pitivi/ui/common.py:133
 #, python-format
 msgid "<b>Unknown Video format:</b> %s"
 msgstr "<b>NeznÃmà video formÃt:</b> %s"
 
-#: ../pitivi/ui/common.py:125
+#: ../pitivi/ui/common.py:136
 #, python-format
 msgid "<b>Text:</b> %s"
 msgstr "<b>Text:</b> %s"
 
-#: ../pitivi/ui/common.py:156
-msgid "12 fps"
-msgstr "12 snÃmkÅ/s"
-
-#: ../pitivi/ui/common.py:157
-msgid "15 fps"
-msgstr "15 snÃmkÅ/s"
-
-#: ../pitivi/ui/common.py:158
-msgid "20 fps"
-msgstr "20 snÃmkÅ/s"
-
-#: ../pitivi/ui/common.py:159
-msgid "23,976 fps"
-msgstr "23,976 snÃmkÅ/s"
-
-#: ../pitivi/ui/common.py:160
-msgid "24 fps"
-msgstr "24 snÃmkÅ/s"
-
-#: ../pitivi/ui/common.py:161
-msgid "25 fps"
-msgstr "25 snÃmkÅ/s"
-
-#: ../pitivi/ui/common.py:162
-msgid "29,97 fps"
-msgstr "29,97 snÃmkÅ/s"
-
-#: ../pitivi/ui/common.py:163
-msgid "30 fps"
-msgstr "30 snÃmkÅ/s"
-
-#: ../pitivi/ui/common.py:164
-msgid "50 fps"
-msgstr "50 snÃmkÅ/s"
-
-#: ../pitivi/ui/common.py:165
-msgid "59,94 fps"
-msgstr "59,94 snÃmkÅ/s"
-
-#: ../pitivi/ui/common.py:166
-msgid "60 fps"
-msgstr "60 snÃmkÅ/s"
-
-#: ../pitivi/ui/common.py:167
-msgid "120 fps"
-msgstr "120 snÃmkÅ/s"
-
-#: ../pitivi/ui/common.py:171
-msgid "8 KHz"
-msgstr "8 kHz"
-
-#: ../pitivi/ui/common.py:172
-msgid "11 KHz"
-msgstr "11 kHz"
-
-#: ../pitivi/ui/common.py:173
-msgid "22 KHz"
-msgstr "22 kHz"
-
-#: ../pitivi/ui/common.py:174
-msgid "44.1 KHz"
-msgstr "44,1 kHz"
+#. Translators: fps is for frames per second
+#: ../pitivi/ui/common.py:172 ../pitivi/ui/common.py:173
+#: ../pitivi/ui/common.py:174 ../pitivi/ui/common.py:176
+#: ../pitivi/ui/common.py:177 ../pitivi/ui/common.py:179
+#: ../pitivi/ui/common.py:180 ../pitivi/ui/common.py:182
+#: ../pitivi/ui/common.py:183
+#, python-format
+#| msgid "12 fps"
+msgid "%d fps"
+msgstr "%d snÃmkÅ/s"
 
 #: ../pitivi/ui/common.py:175
-msgid "48 KHz"
-msgstr "48 kHz"
-
-#: ../pitivi/ui/common.py:176
-msgid "96 KHz"
-msgstr "96 kHz"
+#, python-format
+#| msgid "30 fps"
+msgid "%.3f fps"
+msgstr "%.3f snÃmkÅ/s"
 
-#: ../pitivi/ui/common.py:180
-msgid "8 bit"
-msgstr "8 bitÅ"
+#: ../pitivi/ui/common.py:178 ../pitivi/ui/common.py:181
+#, python-format
+#| msgid "12 fps"
+msgid "%.2f fps"
+msgstr "%.2f snÃmkÅ/s"
 
-#: ../pitivi/ui/common.py:181
-msgid "16 bit"
-msgstr "16 bitÅ"
+#: ../pitivi/ui/common.py:187 ../pitivi/ui/common.py:188
+#: ../pitivi/ui/common.py:189 ../pitivi/ui/common.py:191
+#: ../pitivi/ui/common.py:192
+#, python-format
+#| msgid "8 KHz"
+msgid "%d KHz"
+msgstr "%d kHz"
 
-#: ../pitivi/ui/common.py:182
-msgid "24 bit"
-msgstr "24 bitÅ"
+#: ../pitivi/ui/common.py:190
+#, python-format
+#| msgid "44.1 KHz"
+msgid "%.1f KHz"
+msgstr "%.1f kHz"
 
-#: ../pitivi/ui/common.py:183
-msgid "32 bit"
-msgstr "32 bitÅ"
+#: ../pitivi/ui/common.py:196 ../pitivi/ui/common.py:197
+#: ../pitivi/ui/common.py:198 ../pitivi/ui/common.py:199
+#, python-format
+#| msgid "8 bit"
+msgid "%d bit"
+msgstr "%d bitÅ"
 
-#: ../pitivi/ui/common.py:187
+#: ../pitivi/ui/common.py:203
 msgid "6 Channels (5.1)"
 msgstr "6 kanÃlÅ (5.1)"
 
-#: ../pitivi/ui/common.py:188
+#: ../pitivi/ui/common.py:204
 msgid "4 Channels (4.0)"
 msgstr "4 kanÃly (4.0)"
 
-#: ../pitivi/ui/common.py:189
+#: ../pitivi/ui/common.py:205
 msgid "Stereo"
 msgstr "Stereo"
 
-#: ../pitivi/ui/common.py:190
+#: ../pitivi/ui/common.py:206
 msgid "Mono"
 msgstr "Mono"
 
-#: ../pitivi/ui/defaultpropertyeditor.py:104
-#, python-format
-msgid "Properties For: %d object"
-msgid_plural "Properties For: %d objects"
-msgstr[0] "Vlastnosti: %d objektu"
-msgstr[1] "Vlastnosti: %d objektÅ"
-msgstr[2] "Vlastnosti: %d objektÅ"
-
-#: ../pitivi/ui/defaultpropertyeditor.py:119 ../pitivi/ui/gstwidget.py:99
-msgid "No properties..."
-msgstr "ÅÃdnà vlastnostiâ"
-
-#: ../pitivi/ui/dynamic.py:68
+#: ../pitivi/ui/dynamic.py:70
 msgid "Implement Me"
 msgstr "Äekà na implementaci"
 
-#: ../pitivi/ui/dynamic.py:470
+#: ../pitivi/ui/dynamic.py:475
 msgid "Custom"
 msgstr "VlastnÃ"
 
-#: ../pitivi/ui/dynamic.py:494
+#: ../pitivi/ui/dynamic.py:499
 msgid "Save Preset"
 msgstr "UloÅit nastavenÃ"
 
-#: ../pitivi/ui/dynamic.py:563
+#: ../pitivi/ui/dynamic.py:568
 msgid "Choose..."
 msgstr "Vybratâ"
 
@@ -622,42 +615,63 @@ msgid "Audio effects"
 msgstr "Zvukovà efekty"
 
 #. Prevents being flush against the notebook
-#: ../pitivi/ui/effectlist.py:98 ../pitivi/ui/sourcelist.py:164
+#: ../pitivi/ui/effectlist.py:97 ../pitivi/ui/sourcelist.py:167
 msgid "Search:"
 msgstr "Hledat:"
 
-#: ../pitivi/ui/effectlist.py:211
+#: ../pitivi/ui/effectlist.py:125
+msgid "Name"
+msgstr "NÃzev"
+
+#: ../pitivi/ui/effectlist.py:137
+msgid "Description"
+msgstr "Popis"
+
+#: ../pitivi/ui/effectlist.py:210
 msgid "Show Video Effects as a List"
 msgstr "Zobrazit videoefekty jako seznam"
 
-#: ../pitivi/ui/effectlist.py:213
+#: ../pitivi/ui/effectlist.py:212
 msgid "Show Video Effects as Icons"
 msgstr "Zobrazit videoefekty jako ikony"
 
-#: ../pitivi/ui/filechooserpreview.py:133
+#: ../pitivi/ui/encodingdialog.py:230
+msgid "A file name is required."
+msgstr "VyÅadovÃn nÃzev souboru."
+
+#: ../pitivi/ui/encodingdialog.py:232
+msgid ""
+"This file already exists.\n"
+"If you don't want to overwrite it, choose a different file name or folder."
+msgstr ""
+"Soubor jiÅ existuje.\n"
+"Pokud jej nechcete pÅepsat, zvolte jinà nÃzev souboru nebo sloÅku."
+
+#: ../pitivi/ui/filechooserpreview.py:134
 msgid "PiTiVi can not preview this file."
 msgstr "PiTiVi nemÅÅe vytvoÅit nÃhled tohoto souboru."
 
-#: ../pitivi/ui/filechooserpreview.py:134
+#: ../pitivi/ui/filechooserpreview.py:135
 msgid "More info"
 msgstr "VÃce informacÃ"
 
-#: ../pitivi/ui/filechooserpreview.py:219
+#: ../pitivi/ui/filechooserpreview.py:220
 #, python-format
-msgid "<b>Width/Height</b>: %dx%d"
-msgstr "<b>ÅÃÅka/vÃÅka</b>: %dÃ%d"
+#| msgid "<b>Duration</b>: %s"
+msgid "<b>Resolution</b>: %dÃ%d"
+msgstr "<b>RozliÅenÃ</b>: %dÃ%d"
 
-#: ../pitivi/ui/filechooserpreview.py:220
-#: ../pitivi/ui/filechooserpreview.py:232
+#: ../pitivi/ui/filechooserpreview.py:222
+#: ../pitivi/ui/filechooserpreview.py:234
 #, python-format
 msgid "<b>Duration</b>: %s"
 msgstr "<b>DÃlka:</b> %s"
 
-#: ../pitivi/ui/filechooserpreview.py:399 ../pitivi/ui/sourcelist.py:749
+#: ../pitivi/ui/filechooserpreview.py:401 ../pitivi/ui/sourcelist.py:776
 msgid "Error while analyzing a file"
 msgstr "Nastala chyba pÅi analyzovÃnà souborÅ"
 
-#: ../pitivi/ui/filelisterrordialog.py:58
+#: ../pitivi/ui/filelisterrordialog.py:59
 msgid "Unknown reason"
 msgstr "NeznÃmà pÅÃÄina"
 
@@ -669,43 +683,47 @@ msgstr "ProblÃm:"
 msgid "Extra information:"
 msgstr "DalÅÃ informace:"
 
-#: ../pitivi/ui/gstwidget.py:154
+#: ../pitivi/ui/gstwidget.py:101
+msgid "No properties..."
+msgstr "ÅÃdnà vlastnostiâ"
+
+#: ../pitivi/ui/gstwidget.py:156
 msgid "Reset to default value"
 msgstr "VrÃtit na vÃchozà hodnotu"
 
 #. set title and frame label
-#: ../pitivi/ui/gstwidget.py:204
+#: ../pitivi/ui/gstwidget.py:221
 #, python-format
 msgid "Properties for %s"
 msgstr "Vlastnosti - %s"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:142
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:144
 msgid "Render"
 msgstr "Vykreslit"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:143 ../pitivi/ui/timeline.py:331
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:145 ../pitivi/ui/timeline.py:332
 msgid "Split"
 msgstr "RozdÄlit"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:144
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:146
 msgid "Keyframe"
 msgstr "KlÃÄovà snÃmek"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:145
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:147
 msgid "Unlink"
 msgstr "Rozpojit"
 
 #. Translators: This is an action, the title of a button
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:147
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:149
 msgid "Link"
 msgstr "SvÃzat"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:148
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:150
 msgid "Ungroup"
 msgstr "Odseskupit"
 
 #. Translators: This is an action, the title of a button
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:150
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:152
 msgid "Group"
 msgstr "Seskupit"
 
@@ -754,12 +772,13 @@ msgid "Edit the project settings"
 msgstr "Upravit nastavenà projektu"
 
 #: ../pitivi/ui/mainwindow.py:269
-msgid "_Render project"
-msgstr "Vykr_eslit projekt"
+#| msgid "Render project..."
+msgid "_Render Project..."
+msgstr "Vyk_reslit projektâ"
 
 #: ../pitivi/ui/mainwindow.py:270
-msgid "Render project..."
-msgstr "Vykreslit projektâ"
+msgid "Export your project as a finished movie"
+msgstr "Exportovat vÃÅ projekt jako vÃslednà film"
 
 #: ../pitivi/ui/mainwindow.py:272
 msgid "_Undo"
@@ -777,100 +796,94 @@ msgstr "Zn_ovu"
 msgid "Redo the last operation that was undone"
 msgstr "Provede znovu poslednà vrÃcenou operaci"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:278
-msgid "_Plugins..."
-msgstr "ZÃsuvnà _modulyâ"
-
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:279
-msgid "Manage plugins"
-msgstr "Spravovat zÃsuvnà moduly"
-
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:280
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:277
 msgid "_Preferences"
 msgstr "_NastavenÃ"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:284
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:281
 #, python-format
 msgid "Information about %s"
 msgstr "Informace o %s"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:285
-msgid "User manual"
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:282
+#| msgid "User manual"
+msgid "User Manual"
 msgstr "UÅivatelskà pÅÃruÄka"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:287
-msgid "_File"
-msgstr "_Soubor"
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:284
+msgid "_Project"
+msgstr "_Projekt"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:288
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:285
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Upravit"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:289
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:286
 msgid "_View"
 msgstr "_ZobrazenÃ"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:290
-msgid "_Project"
-msgstr "_Projekt"
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:287
+#| msgid "Media Library"
+msgid "_Library"
+msgstr "Kni_hovna"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:291
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:288
 msgid "_Timeline"
 msgstr "Äaso_và osa"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:292
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:289
 msgid "Previe_w"
 msgstr "NÃ_hled"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:295
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:292
 msgid "Loop"
 msgstr "SmyÄka"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:297
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:294
 msgid "_Help"
 msgstr "NÃ_povÄda"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:302
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:299
 msgid "View the main window on the whole screen"
 msgstr "Zobrazit hlavnà okno na celà obrazovce"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:306
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:303
 msgid "Main Toolbar"
 msgstr "Hlavnà nÃstrojovà liÅta"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:309
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:306
 msgid "Timeline Toolbar"
 msgstr "NÃstrojovà liÅta Äasovà osy"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:317 ../pitivi/ui/viewer.py:557
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:314 ../pitivi/ui/viewer.py:556
 msgid "Undock Viewer"
 msgstr "ZobrazovaÄ volnÄ"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:318
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:315
 msgid "Put the viewer in a separate window"
 msgstr "UmÃstit zobrazovaÄ do samostatnÃho okna"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:403
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:400
 msgid "Media Library"
 msgstr "Knihovna mÃdiÃ"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:408
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:405
 msgid "Effect Library"
 msgstr "Knihovna efektÅ"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:427
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:424
 msgid "Effects configurations"
 msgstr "Nastavenà efektÅ"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:638
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:634
 msgid "Contributors:"
 msgstr "PÅispÄvatelÃ:"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:650
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:646
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Marek Äernockà <marek manet cz>"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:653
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:649
 msgid ""
 "GNU Lesser General Public License\n"
 "See http://www.gnu.org/copyleft/lesser.html for more details"
@@ -879,149 +892,91 @@ msgstr ""
 "Pokud se chcete dozvÄdÄt vÃce, navÅtivte strÃnku http://www.gnu.org/copyleft/";
 "lesser.html"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:661
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:657
 msgid "Open File..."
 msgstr "OtevÅÃt souborâ"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:677
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:673
 msgid "All Supported Formats"
 msgstr "VÅechny podporovanà formÃty"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:790
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:777
 msgid "Close without saving"
 msgstr "ZavÅÃt bez uloÅenÃ"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:804
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:791
 msgid "Save changes to the current project before closing?"
 msgstr "Chcete pÅed zavÅenÃm uloÅit zmÄny v souÄasnÃm projektu?"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:811
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:798
 msgid "If you don't save some of your changes will be lost"
 msgstr "V pÅÃpadÄ neuloÅenà budou veÅkerà zmÄny ztraceny"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:862
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:849
 msgid "Do you want to reload current project?"
 msgstr "Chcete znovu naÄÃst souÄasnà projekt?"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:867
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:854
 msgid "Revert to saved project"
 msgstr "NÃvrat zpÄt k uloÅenà verzi projektu"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:870
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:857
 msgid "All unsaved changes will be lost."
 msgstr "VeÅkerà neuloÅenà zmÄny budou ztraceny."
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:887
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:873
 #, python-format
 msgid "Unable to load project \"%s\""
 msgstr "Nelze naÄÃst projekt â%sâ"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:889
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:875
 msgid "Error Loading File"
 msgstr "Chyba pÅi naÄÃtÃnà souboru"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:897
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:883
 msgid "Locate missing file..."
 msgstr "Hledat chybÄjÃcà souborâ"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:907
+#. The file is probably an image, not video or audio.
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:896
 #, python-format
+#| msgid ""
+#| "The following file has moved: \"<b>%s</b>\" (duration: "
+#| "%s)        \n"
+#| "Please specify its new location:"
 msgid ""
-"The following file has moved: \"<b>%s</b>\" (duration: %s)        \n"
+"The following file has moved: \"<b>%s</b>\"\n"
 "Please specify its new location:"
 msgstr ""
-"NÃsledujÃcà soubor byl pÅesunut: â<b>%s</b>â (dÃlka: %s)        \n"
+"NÃsledujÃcà soubor byl pÅesunut: â<b>%s</b>â\n"
 "Zadejte prosÃm novà umÃstÄnÃ:"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:1055
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:901
+#, python-format
+#| msgid ""
+#| "The following file has moved: \"<b>%s</b>\" (duration: "
+#| "%s)        \n"
+#| "Please specify its new location:"
+msgid ""
+"The following file has moved: \"<b>%s</b>\" (duration: %s)\n"
+"Please specify its new location:"
+msgstr ""
+"NÃsledujÃcà soubor byl pÅesunut: â<b>%s</b>â (dÃlka: %s)\n"
+"Zadejte prosÃm novà umÃstÄnÃ:"
+
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:1048
 msgid "Save As..."
 msgstr "UloÅit jakoâ"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:1063
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:1056
 msgid "Untitled.xptv"
 msgstr "NepojmenovanÃ.xptv"
 
-#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:1074 ../pitivi/ui/mainwindow.py:1087
+#: ../pitivi/ui/mainwindow.py:1067 ../pitivi/ui/mainwindow.py:1082
 msgid "Detect Automatically"
 msgstr "Rozpoznat automaticky"
 
-#: ../pitivi/ui/pluginmanagerdialog.py:90
-msgid "Enabled"
-msgstr "Povoleno"
-
-#: ../pitivi/ui/pluginmanagerdialog.py:100
-msgid "Plugin"
-msgstr "ZÃsuvnà modul"
-
-#: ../pitivi/ui/pluginmanagerdialog.py:110
-msgid "Category"
-msgstr "Kategorie"
-
-#: ../pitivi/ui/pluginmanagerdialog.py:174
-msgid "All categories"
-msgstr "VÅechny kategorie"
-
-#: ../pitivi/ui/pluginmanagerdialog.py:272
-msgid "Are you sure you want to remove the selected plugins?"
-msgstr "Opravdu chcete odebrat vybranà zÃsuvnà moduly?"
-
-#: ../pitivi/ui/pluginmanagerdialog.py:273
-msgid "Confirm remove operation"
-msgstr "Potvrdit odebrÃnÃ"
-
-#: ../pitivi/ui/pluginmanagerdialog.py:290
-#, python-format
-msgid "Cannot remove %s"
-msgstr "Nelze odebrat %s"
-
-#: ../pitivi/ui/pluginmanagerdialog.py:322
-msgid "Update the existing plugin?"
-msgstr "Chcete aktualizovat existujÃcà zÃsuvnà modul?"
-
-#: ../pitivi/ui/pluginmanagerdialog.py:325
-#, python-format
-msgid ""
-"This plugin is already installed in your system.\n"
-"If you agree, version %(v1)s will be replaced with version %(v2)s"
-msgstr ""
-"Tento zÃsuvnà modul je jiÅ v systÃmu nainstalovÃn.\n"
-"Pokud budete pokraÄovat, verze %(v1)s bude nahrazena verzà %(v2)s"
-
-#: ../pitivi/ui/pluginmanagerdialog.py:328
-msgid "Duplicate plugin found"
-msgstr "Nalezen duplicitnà zÃsuvnà modul"
-
-#: ../pitivi/ui/pluginmanagerdialog.py:342
-#, python-format
-msgid ""
-"Cannot install %s\n"
-"The file is not a valid plugin"
-msgstr ""
-"Nelze nainstalovat %s\n"
-"Soubor nenà zÃsuvnÃm modulem"
-
-#: ../pitivi/ui/prefs.py:62
-msgid "Preferences"
-msgstr "NastavenÃ"
-
-#: ../pitivi/ui/prefs.py:86
-msgid "Section"
-msgstr "Sekce"
-
-#. revert, close buttons
-#: ../pitivi/ui/prefs.py:107
-msgid "Reset to Factory Settings"
-msgstr "Obnovit originÃlnà nastavenÃ"
-
-#: ../pitivi/ui/prefs.py:111
-msgid "Revert"
-msgstr "VrÃtit"
-
-#: ../pitivi/ui/prefs.py:126
-msgid "Some changes will not take effect until you restart PiTiVi"
-msgstr "NÄkterà zmÄny se projevà aÅ po restartu PiTiVi"
-
-#: ../pitivi/ui/prefs.py:321
+#: ../pitivi/ui/prefs.py:270
 msgid "Reset"
 msgstr "PÅvodnÃ"
 
@@ -1056,196 +1011,218 @@ msgstr "Zobrazit zvukovou stopu graficky"
 msgid "Show Waveforms on Audio Clips"
 msgstr "Zobrazit prÅbÄh audia graficky (v kÅivkÃch)"
 
-#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:50
+#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:51
 msgid "Square"
 msgstr "Ätverec"
 
-#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:51
+#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:52
 msgid "480p"
 msgstr "480p"
 
-#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:52
+#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:53
 msgid "480i"
 msgstr "480i"
 
-#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:53
+#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:54
 msgid "480p Wide"
 msgstr "480p ÅirokoÃhlÃ"
 
-#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:54
+#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:55
 msgid "480i Wide"
 msgstr "480i ÅirokoÃhlÃ"
 
-#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:55
+#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:56
 msgid "576p"
 msgstr "576p"
 
-#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:56
+#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:57
 msgid "576i"
 msgstr "576i"
 
-#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:57
+#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:58
 msgid "576p Wide"
 msgstr "576p ÅirokoÃhlÃ"
 
-#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:58
+#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:59
 msgid "576i Wide"
 msgstr "576i ÅirokoÃhlÃ"
 
-#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:62
+#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:63
 msgid "Standard (4:3)"
 msgstr "Standardnà (4:3)"
 
-#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:63
+#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:64
 msgid "DV (15:11)"
 msgstr "DV (15:11)"
 
-#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:64
+#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:65
 msgid "DV Widescreen (16:9)"
 msgstr "DV ÅirokoÃhlà (16:9)"
 
-#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:65
+#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:66
 msgid "Cinema (1.37)"
 msgstr "Kino (1,37)"
 
-#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:66
+#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:67
 msgid "Cinema (1.66)"
 msgstr "Kino (1,66)"
 
-#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:67
+#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:68
 msgid "Cinema (1.85)"
 msgstr "Kino (1,85)"
 
-#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:68
+#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:69
 msgid "Anamorphic (2.35)"
 msgstr "Anamorfnà (2,35)"
 
-#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:69
+#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:70
 msgid "Anamorphic (2.39)"
 msgstr "Anamorfnà (2,39)"
 
-#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:70
+#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:71
 msgid "Anamorphic (2.4)"
 msgstr "Anamorfnà (2,4)"
 
-#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:346 ../pitivi/ui/projectsettings.py:363
+#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:305
+#, python-format
+msgid "\"%s\" already exists."
+msgstr "â%sâ jiÅ existuje."
+
+#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:418
 msgid "New Preset"
 msgstr "Novà nastavenÃ"
 
-#: ../pitivi/ui/propertyeditor.py:54
-msgid "No Objects Selected"
-msgstr "Nebyly vybrÃny ÅÃdnà objekty"
+#: ../pitivi/ui/projectsettings.py:421
+#, python-format
+#| msgid "New Preset"
+msgid "New Preset %d"
+msgstr "Novà nastavenà %d"
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:137
-msgid "Import clips..."
-msgstr "Importovat klipyâ"
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:140
+#| msgid "Import clips..."
+msgid "Import Files..."
+msgstr "Importovat souboryâ"
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:142
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:145
 msgid "Remove Clip"
 msgstr "Odebrat klip"
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:146
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:149
 msgid "Play Clip"
 msgstr "PÅehrÃt klip"
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:191
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:194
 msgid "Icon"
 msgstr "Ikona"
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:200
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:203
 msgid "Information"
 msgstr "Informace"
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:211
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:214
 msgid "Duration"
 msgstr "TrvÃnÃ"
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:241
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:244
 msgid ""
-"<span>Import your clips by dragging them here or by using the buttons above."
-"</span>"
+"Add media to your project by dragging files and folders here or by using the "
+"\"Import Files...\" button."
 msgstr ""
-"<span>Importujte svà klipy pÅetaÅenÃm sem nebo pouÅitÃm tlaÄÃtka nad tÃmto "
-"textem.</span>"
+"PÅidejte mÃdia do vaÅeho projektu pÅetaÅenà souborÅ a sloÅek sem nebo pomocà "
+"tlaÄÃtka âImportovat souboryââ."
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:257
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:260
 msgid "Hide"
 msgstr "SkrÃt"
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:309
-msgid "_Import clips..."
-msgstr "_Importovat klipyâ"
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:308
+#| msgid "_Import clips..."
+msgid "_Import Files..."
+msgstr "_Importovat souboryâ"
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:310
-msgid "Import clips to use"
-msgstr "Importovat klipy"
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:309
+msgid "Add media files to your project"
+msgstr "PÅidat mediÃlnà soubory do vaÅeho projektu"
 
 #: ../pitivi/ui/sourcelist.py:312
-msgid "Import _folder of clips..."
-msgstr "Importovat sloÅ_ku klipÅâ"
+#| msgid "Import _folder of clips..."
+msgid "Import _Folders..."
+msgstr "Importovat sloÅ_kyâ"
 
 #: ../pitivi/ui/sourcelist.py:313
-msgid "Import folder of clips to use"
-msgstr "Importovat sloÅku klipÅ"
+msgid "Add the contents of a folder as clips in your project"
+msgstr "PÅidat obsah sloÅky jako klipy do vaÅeho projektu"
+
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:315
+msgid "Select Unused Media"
+msgstr "Vybrat nepouÅità mÃdia"
+
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:316
+msgid "Select clips that have not been used in the project"
+msgstr "Vybrat klipy, kterà zatÃm nejsou v projektu pouÅity"
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:319
-msgid "_Remove from project"
-msgstr "O_debrat z projektu"
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:323
+#| msgid "_Remove from project"
+msgid "_Remove from Project"
+msgstr "Odeb_rat z projektu"
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:322
-msgid "Insert at _end of timeline"
-msgstr "VloÅit na _konec Äasovà osy"
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:326
+#| msgid "Insert at _end of timeline"
+msgid "Insert at _End of Timeline"
+msgstr "VloÅit na kon_ec Äasovà osy"
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:342
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:346
 msgid "Show Clips as a List"
 msgstr "Zobrazit klipy jako seznam"
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:344
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:348
 msgid "Show Clips as Icons"
 msgstr "Zobrazit klipy jako ikony"
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:510
-msgid "Import a folder"
-msgstr "Importovat sloÅku"
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:515
+msgid "Select One or More Folders"
+msgstr "VÃbÄr jednà nebo vÃce sloÅek"
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:513
-msgid "Import a clip"
-msgstr "Importovat klip"
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:518
+msgid "Select One or More Files"
+msgstr "VÃbÄr jednoho nebo vÃce souborÅ"
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:514
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:519
 msgid "Close after importing files"
 msgstr "ZavÅÃt po dokonÄenà importu"
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:554
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:551
 #, python-format
 msgid "Importing clip %(current_clip)d of %(total)d"
 msgstr "Importuje se klip %(current_clip)d z %(total)d"
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:655
-msgid "Errors occured while importing."
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:652
+#| msgid "Errors occured while importing."
+msgid "Errors occurred while importing."
 msgstr "BÄhem importu nastaly chyby."
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:656
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:653
 msgid "View errors"
 msgstr "Zobrazit chyby"
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:658
-msgid "An error occured while importing."
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:655
+#| msgid "An error occured while importing."
+msgid "An error occurred while importing."
 msgstr "BÄhem importu nastala chyba."
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:659
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:656
 msgid "View error"
 msgstr "Zobrazit chybu"
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:746
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:773
 msgid "Error while analyzing files"
 msgstr "Nastala chyba pÅi analyzovÃnà souborÅ"
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:747
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:774
 msgid "The following files can not be used with PiTiVi."
 msgstr "NÃsledujÃcà soubory nemÅÅou bÃt pouÅity v PiTiVi."
 
-#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:750
+#: ../pitivi/ui/sourcelist.py:777
 msgid "The following file can not be used with PiTiVi."
 msgstr "NÃsledujÃcà soubor nemÅÅe bÃt pouÅit v PiTiVi."
 
@@ -1261,17 +1238,21 @@ msgstr "VzdÃlenost pÅichytÃvÃnà (v pixelech)"
 msgid "Threshold distance (in pixels) used for all snapping operations"
 msgstr "PrÃh (v pixelech) pÅichytÃvÃnÃ"
 
-#: ../pitivi/ui/timelinecontrols.py:13
-msgid "<b>Audio:</b>"
-msgstr "<b>Audio:</b>"
+#: ../pitivi/ui/timelinecontrols.py:14
+#| msgid ""
+#| "\n"
+#| "Audio: "
+msgid "Audio:"
+msgstr "Zvuk:"
 
-#: ../pitivi/ui/timelinecontrols.py:15
-msgid "<b>Video:</b>"
-msgstr "<b>Video:</b>"
+#: ../pitivi/ui/timelinecontrols.py:16
+#| msgid "Video: "
+msgid "Video:"
+msgstr "Video:"
 
-#: ../pitivi/ui/timelinecontrols.py:17
-msgid "<b>Text:</b>"
-msgstr "<b>Text:</b>"
+#: ../pitivi/ui/timelinecontrols.py:18
+msgid "Text:"
+msgstr "Text:"
 
 #. tooltip text for toolbar
 #: ../pitivi/ui/timeline.py:55
@@ -1282,7 +1263,7 @@ msgstr "Smazat vybranÃ"
 msgid "Split clip at playhead position"
 msgstr "RozdÄlit klip v mÃstÄ kurzoru"
 
-#: ../pitivi/ui/timeline.py:57 ../pitivi/ui/timeline.py:333
+#: ../pitivi/ui/timeline.py:57
 msgid "Add a keyframe"
 msgstr "PÅidat klÃÄovà snÃmek"
 
@@ -1322,8 +1303,9 @@ msgstr "ZruÅit seskupenà klipÅ"
 msgid "Group clips"
 msgstr "Seskupit klipy"
 
-#: ../pitivi/ui/timeline.py:146
-msgid "One or more GStreamer errors has occured!"
+#: ../pitivi/ui/timeline.py:147
+#| msgid "One or more GStreamer errors has occured!"
+msgid "One or more GStreamer errors occured!"
 msgstr "Vyskytla se jedna nebo vÃce chyb tÃkajÃcÃch se systÃmu GStreamer!"
 
 #: ../pitivi/ui/timeline.py:180
@@ -1334,20 +1316,27 @@ msgstr "Seznam chyb"
 msgid "The following errors have been reported:"
 msgstr "Byly ohlÃÅeny nÃsledujÃcà chyby:"
 
-#: ../pitivi/ui/timeline.py:238
+#: ../pitivi/ui/timeline.py:239
 msgid "Zoom"
 msgstr "PÅiblÃÅit"
 
-#: ../pitivi/ui/timeline.py:253
+#: ../pitivi/ui/timeline.py:254
 msgid "Zoom Timeline"
 msgstr "PÅiblÃÅit Äasovou osu"
 
-#: ../pitivi/ui/timeline.py:335
-msgid "_Previous keyframe"
+#: ../pitivi/ui/timeline.py:334
+#| msgid "Add a keyframe"
+msgid "Add a Keyframe"
+msgstr "PÅidat klÃÄovà snÃmek"
+
+#: ../pitivi/ui/timeline.py:336
+#| msgid "_Previous keyframe"
+msgid "_Previous Keyframe"
 msgstr "_PÅedchozà klÃÄovà snÃmek"
 
-#: ../pitivi/ui/timeline.py:337
-msgid "_Next keyframe"
+#: ../pitivi/ui/timeline.py:338
+#| msgid "_Next keyframe"
+msgid "_Next Keyframe"
 msgstr "_NÃsledujÃcà klÃÄovà snÃmek"
 
 #: ../pitivi/ui/trackobject.py:49
@@ -1382,23 +1371,23 @@ msgstr "PÃsmo klipu"
 msgid "The font to use for clip titles"
 msgstr "PÃsmo pouÅÃvanà v titulkovÃch klipech"
 
-#: ../pitivi/ui/viewer.py:302
+#: ../pitivi/ui/viewer.py:303
 msgid "Go to the beginning of the timeline"
 msgstr "PÅejÃt na zaÄÃtek Äasovà osy"
 
-#: ../pitivi/ui/viewer.py:308
+#: ../pitivi/ui/viewer.py:309
 msgid "Go back one second"
 msgstr "PÅejÃt o sekundu zpÃtky"
 
-#: ../pitivi/ui/viewer.py:319
+#: ../pitivi/ui/viewer.py:320
 msgid "Go forward one second"
 msgstr "PÅejÃt o sekundu vpÅed"
 
-#: ../pitivi/ui/viewer.py:325
+#: ../pitivi/ui/viewer.py:326
 msgid "Go to the end of the timeline"
 msgstr "PÅejit na konec Äasovà osy"
 
-#: ../pitivi/ui/viewer.py:531
+#: ../pitivi/ui/viewer.py:530
 msgid "Dock Viewer"
 msgstr "Ukotvit zobrazovaÄ"
 
@@ -1410,7 +1399,7 @@ msgstr "PÅehrÃt"
 msgid "Pause"
 msgstr "Pozastavit"
 
-#: ../pitivi/utils.py:72 ../pitivi/utils.py:95
+#: ../pitivi/utils.py:76 ../pitivi/utils.py:100
 #, python-format
 msgid "%d hour"
 msgid_plural "%d hours"
@@ -1418,7 +1407,7 @@ msgstr[0] "%d hodina"
 msgstr[1] "%d hodiny"
 msgstr[2] "%d #hodin"
 
-#: ../pitivi/utils.py:75 ../pitivi/utils.py:98
+#: ../pitivi/utils.py:79 ../pitivi/utils.py:103
 #, python-format
 msgid "%d minute"
 msgid_plural "%d minutes"
@@ -1426,7 +1415,7 @@ msgstr[0] "%d minuta"
 msgstr[1] "%d minuty"
 msgstr[2] "%d minut"
 
-#: ../pitivi/utils.py:78 ../pitivi/utils.py:101
+#: ../pitivi/utils.py:82 ../pitivi/utils.py:106
 #, python-format
 msgid "%d second"
 msgid_plural "%d seconds"
@@ -1436,7 +1425,8 @@ msgstr[2] "%d sekund"
 
 #. Translators: "non local" means the project is not stored
 #. on a local filesystem
-#: ../pitivi/utils.py:269
+#: ../pitivi/utils.py:283
 #, python-format
-msgid "%s doesn't yet handle non local projects"
+#| msgid "%s doesn't yet handle non local projects"
+msgid "%s doesn't yet handle non-local projects"
 msgstr "%s zatÃm nedokÃÅe pracovat s jinÃmi neÅ mÃstnÃmi projekty"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]