[PolicyKit-gnome] Added Catalan (Valencian) translationcommit 707c2ec4a8f7ba4abc1bd828aba205fc5e303f3a
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:   Fri Oct 29 23:37:43 2010 +0100

    Added Catalan (Valencian) translation

 po/LINGUAS        |    1 +
 po/ca valencia po |  663 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 664 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index 92e55d8..d8e2437 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -4,6 +4,7 @@ ar
 be
 bn_IN
 ca
+ca valencia
 cs
 da
 de
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
new file mode 100644
index 0000000..037780e
--- /dev/null
+++ b/po/ca valencia po
@@ -0,0 +1,663 @@
+# Catalan translation of PolicyKit-gnome.
+# Copyright (C) 2007 David Zeuthen
+# This file is distributed under the same license as the PolicyKit-gnome package.
+# David Planella Molas <david planella gmail com>, 2008, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: PolicyKit-gnome\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-29 23:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-10-28 08:15+0100\n"
+"Last-Translator: David Planella <david planella gmail com>\n"
+"Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala net>\n"
+"Language: ca\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:458
+msgid "Action Identifier"
+msgstr "Identificador de l'acció"
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:459
+msgid "The action identifier to use for the button"
+msgstr "L'identificador de l'acció a utilitzar pel botó"
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:475
+msgid "Is Authorized"
+msgstr "Ã?s autoritzat"
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:476
+msgid "Whether the process is authorized"
+msgstr "Si el procés és autoritzat"
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:491
+msgid "Is Visible"
+msgstr "Ã?s visible"
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:492
+msgid "Whether the widget is visible"
+msgstr "Si el giny és visible"
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:507
+msgid "Can Obtain"
+msgstr "Pot obtindre"
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:508
+msgid "Whether authorization can be obtained"
+msgstr "Si es pot obtindre l'autorització"
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:523 ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:625
+msgid "Unlock Text"
+msgstr "Text de desbloqueig"
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:524
+msgid "The text to display when prompting the user to unlock."
+msgstr "El text que es mostrarà a l'usuari per a desbloquejar."
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:525
+msgid "Click to make changes"
+msgstr "Feu clic per a fer canvis"
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:540 ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:642
+msgid "Unlock Tooltip"
+msgstr "Indicador de funció per a desbloquejar"
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:541
+msgid "The tooltip to display when prompting the user to unlock."
+msgstr "L'indicador de funció que es mostrarà a l'usuari per a desbloquejar."
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:542
+msgid "Authentication is needed to make changes."
+msgstr "Cal l'autenticació per a realitzar canvis."
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:557
+msgid "Lock Text"
+msgstr "Text de bloqueig"
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:558
+msgid "The text to display when prompting the user to lock."
+msgstr "El text que es mostrarà a l'usuari per a bloquejar."
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:559
+msgid "Click to prevent changes"
+msgstr "Feu clic per a evitar canvis"
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:574
+msgid "Lock Tooltip"
+msgstr "Indicador de funció per a bloquejar"
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:575
+msgid "The tooltip to display when prompting the user to lock."
+msgstr "L'indicador de funció que es mostrarà a l'usuari per bloquejar."
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:576
+msgid "To prevent further changes, click the lock."
+msgstr "Per a evitar més canvis, feu clic a bloquejar."
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:591
+msgid "Lock Down Text"
+msgstr "Text de restricció"
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:592
+msgid ""
+"The text to display when prompting the user to lock down the action for all "
+"users."
+msgstr ""
+"El text que es mostrarà a l'usuari per a restringir l'acció per a tots els "
+"usuaris."
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:593
+msgid "Click to lock down"
+msgstr "Feu clic per a restringir"
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:608
+msgid "Lock Down Tooltip"
+msgstr "Indicador de funció per a restringir"
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:609
+msgid ""
+"The tooltip to display when prompting the user to lock down the action for "
+"all users."
+msgstr ""
+"L'indicador de funció que es mostrarà a l'usuari per a restringir l'acció "
+"per a tots els usuaris."
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:610
+msgid ""
+"To prevent users without administrative privileges from making changes, "
+"click the lock."
+msgstr ""
+"Per a evitar que els usuaris sense permisos d'administració facen canvis feu "
+"clic a restringir."
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:626
+msgid ""
+"The text to display when the user cannot obtain authorization through "
+"authentication."
+msgstr ""
+"El text que es mostrarà a l'usuari quan no puga obtindre l'autorització tot "
+"i autenticar-se."
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:627
+msgid "Not authorized to make changes"
+msgstr "No esteu autoritzat a fer canvis"
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:643
+msgid ""
+"The tooltip to display when the user cannot obtain authorization through "
+"authentication."
+msgstr ""
+"L'indicador de funció que es mostrarà a l'usuari quan no puga obtindre "
+"l'autorització tot i autenticar-se."
+
+#: ../polkitgtk/polkitlockbutton.c:644
+msgid "System policy prevents changes. Contact your system administator."
+msgstr ""
+"La política del sistema impedeix fer canvis. Contacteu amb l'administrador "
+"del sistema."
+
+#: ../src/main.c:128
+msgid "Click the icon to drop all elevated privileges"
+msgstr "Feu clic a la icona per a treure tots els privilegis"
+
+#: ../src/polkitgnomeauthenticationdialog.c:159
+msgid "Select user..."
+msgstr "Seleccioneu l'usuari..."
+
+#: ../src/polkitgnomeauthenticationdialog.c:194
+#, c-format
+msgid "%s (%s)"
+msgstr "%s (%s)"
+
+#: ../src/polkitgnomeauthenticationdialog.c:531
+msgid "_Authenticate"
+msgstr "_Autentica"
+
+#: ../src/polkitgnomeauthenticationdialog.c:571
+msgid ""
+"An application is attempting to perform an action that requires privileges. "
+"Authentication as one of the users below is required to perform this action."
+msgstr ""
+"Una aplicació està intentant realitzar una acció que requereix privilegis. "
+"Cal autenticar-se com a un dels usuaris d'ací sota per a dur a terme l'acció."
+
+#: ../src/polkitgnomeauthenticationdialog.c:579
+msgid ""
+"An application is attempting to perform an action that requires privileges. "
+"Authentication is required to perform this action."
+msgstr ""
+"Una aplicació està intentant realitzar una acció que requereix privilegis. "
+"Cal autenticar-se per a dur a terme l'acció."
+
+#: ../src/polkitgnomeauthenticationdialog.c:585
+msgid ""
+"An application is attempting to perform an action that requires privileges. "
+"Authentication as the super user is required to perform this action."
+msgstr ""
+"Una aplicació està intentant realitzar una acció que requereix privilegis. "
+"Cal autenticar-se com a usuari primari per a dur a terme l'acció."
+
+#: ../src/polkitgnomeauthenticationdialog.c:620
+#: ../src/polkitgnomeauthenticator.c:298
+msgid "_Password:"
+msgstr "_Contrasenya:"
+
+#. Details
+#: ../src/polkitgnomeauthenticationdialog.c:638
+msgid "<small><b>_Details</b></small>"
+msgstr "<small><b>_Detalls</b></small>"
+
+#: ../src/polkitgnomeauthenticationdialog.c:691
+msgid "<small><b>Action:</b></small>"
+msgstr "<small><b>Acció:</b></small>"
+
+#: ../src/polkitgnomeauthenticationdialog.c:694
+#, c-format
+msgid "Click to edit %s"
+msgstr "Feu clic per a editar %s"
+
+#: ../src/polkitgnomeauthenticationdialog.c:708
+msgid "<small><b>Vendor:</b></small>"
+msgstr "<small><b>Proveïdor:</b></small>"
+
+#: ../src/polkitgnomeauthenticationdialog.c:710
+#, c-format
+msgid "Click to open %s"
+msgstr "Feu clic per a obrir %s"
+
+#: ../src/polkitgnomeauthenticationdialog.c:873
+msgid "Authenticate"
+msgstr "Autentica"
+
+#: ../src/polkitgnomeauthenticator.c:294
+#, c-format
+msgid "_Password for %s:"
+msgstr "_Contrasenya per a %s:"
+
+#: ../src/polkitgnomeauthenticator.c:454
+msgid "Authentication Failure"
+msgstr "Fallada d'autenticació"
+
+#: ../src/polkit-gnome-authentication-agent-1.desktop.in.in.h:1
+msgid "PolicyKit Authentication Agent"
+msgstr "Agent d'autenticació del PolicyKit"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This button is locked down so only users with administrative privileges "
+#~ "can unlock it. Right-click the button to remove the lock down."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aquest botó està restringit de manera que només els usuaris amb permisos "
+#~ "d'administració poden desbloquejar-lo. Feu clic amb el botó secundari per "
+#~ "a suprimir la restricció."
+
+#~ msgid "Authorizations"
+#~ msgstr "Autoritzacions"
+
+#~ msgid "Configure authorizations"
+#~ msgstr "Configura les autoritzacions"
+
+#~ msgid ""
+#~ "A list of PolicyKit action where the \"retain authorization\" checkbox "
+#~ "isn't checked by default; this list is maintained by the authentication "
+#~ "dialog code itself. For example, if a user unchecks the \"retain "
+#~ "authorization\" check box for an action and successfully obtains an "
+#~ "authorization for the action, the action will be added to this list."
+#~ msgstr ""
+#~ "Una llista d'accions del PolicyKit en les quals la casella de verificació "
+#~ "«manté l'autorització» no està activada per defecte. Aquesta llista la "
+#~ "manté el codi del diàleg d'autenticació mateix. Per exemple, si l'usuari "
+#~ "desactiva la casella de verificació «manté l'autorització» per a una "
+#~ "acció i obté una autorització per a l'acció, aquesta opció s'afegirà a la "
+#~ "llista."
+
+#~ msgid ""
+#~ "A list of actions where the \"retain authorization\" checkbox isn't "
+#~ "checked by default"
+#~ msgstr ""
+#~ "Una llista d'accions en les quals la casella de verificació «manté "
+#~ "l'autorització» no està activada per defecte."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If set to true, the authentication dialog from PolicyKit-gnome will grab "
+#~ "the keyboard, so that you will not be able to type in other programs "
+#~ "while the dialog is active. Use this if your window manager does not "
+#~ "focus the authentication dialog automatically, and you want to avoid "
+#~ "accidentally typing passwords in other programs."
+#~ msgstr ""
+#~ "Si s'estableix com a cert, el diàleg d'autenticació del PolicyKit-gnome "
+#~ "capturarà el teclat, de manera que no podreu utilitzar-lo en altres "
+#~ "programes mentre el diàleg sigui actiu. Utilitzeu aquesta opció si el "
+#~ "gestor de finestres no mou el focus cap al diàleg d'autenticació de "
+#~ "manera automàtica i voleu evitar introduir contrasenyes en altres "
+#~ "programes per accident."
+
+#~ msgid ""
+#~ "If set to true, then \"retain authorization\" check box (if present) is "
+#~ "checked by default in the authentication dialog unless the action is "
+#~ "mentioned in the \"/desktop/gnome/policykit/"
+#~ "auth_dialog_retain_authorization_blacklist\" key."
+#~ msgstr ""
+#~ "Si s'estableix com a cert, la casella de verificació «manté "
+#~ "l'autorització» està activada per defecte (si és que està present) en el "
+#~ "diàleg d'autenticació, a no ser que l'acció aparegui a la clau «/desktop/"
+#~ "gnome/policykit/auth_dialog_retain_authorization_blacklist»."
+
+#~ msgid "Whether the authentication dialog should grab the keyboard"
+#~ msgstr "Si el diàleg d'autenticació ha de capturar el teclat"
+
+#~ msgid "Whether the retain authorization check box is checked by default"
+#~ msgstr ""
+#~ "Si la casella de verificació «manté l'autorització» està activada per "
+#~ "defecte"
+
+#~ msgid "Copyright © 2007 David Zeuthen"
+#~ msgstr "Copyright © 2007 David Zeuthen"
+
+#~ msgid "PolicyKit-gnome Website"
+#~ msgstr "Lloc web del PolicyKit-gnome"
+
+#~ msgid "PolicyKit-gnome demo"
+#~ msgstr "Demostració del PolicyKit-gnome"
+
+#~ msgid "PolicyKit for the GNOME desktop"
+#~ msgstr "PolicyKit per a l'escriptori GNOME"
+
+#~ msgid "_File"
+#~ msgstr "_Fitxer"
+
+#~ msgid "_Actions"
+#~ msgstr "_Accions"
+
+#~ msgid "_Help"
+#~ msgstr "A_juda"
+
+#~ msgid "_Quit"
+#~ msgstr "_Surt"
+
+#~ msgid "Quit"
+#~ msgstr "Surt"
+
+#~ msgid "_About"
+#~ msgstr "_Quant a"
+
+#~ msgid "About"
+#~ msgstr "Quant a"
+
+#~ msgid "Jump!"
+#~ msgstr "Salta!"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<i>Tip: try editing /etc/PolicyKit/Policy.conf and see the proxy widgets "
+#~ "update in real-time.</i>."
+#~ msgstr ""
+#~ "<i>Consell: proveu d'editar el fitxer /etc/PolicyKit/Policz.conf i veureu "
+#~ "com els ginys intermediaris s'actualitzen en temps real.</i>"
+
+#~ msgid "Toggle"
+#~ msgstr "Commuta"
+
+#~ msgid "Authenticating..."
+#~ msgstr "S'està autenticant..."
+
+#~ msgid "Don't exit after 30 seconds of inactivity"
+#~ msgstr "No surtis després de 30 segons d'inactivitat"
+
+#~ msgid "PolicyKit GNOME session daemon"
+#~ msgstr "Dimoni de sessió del PolicyKit GNOME"
+
+#~ msgid "Starting PolicyKit GNOME session daemon version %s"
+#~ msgstr "S'està iniciant el dimoni de sessió del PolicyKit GNOME, versió %s"
+
+#~ msgid "_Remember authorization for this session"
+#~ msgstr "_Recorda l'autorització durant aquesta sessió"
+
+#~ msgid "_Remember authorization"
+#~ msgstr "_Recorda l'autorització"
+
+#~ msgid "For this _session only"
+#~ msgstr "Només durant aquesta _sessió"
+
+#~ msgid "<small><b>Application:</b></small>"
+#~ msgstr "<small><b>Aplicació:</b></small>"
+
+#~ msgid "(unknown"
+#~ msgstr "(desconegut"
+
+#~ msgid "_Password for root:"
+#~ msgstr "_Contrasenya per a l'usuari primari:"
+
+#~ msgid "_Password or swipe finger for %s:"
+#~ msgstr "_Contrasenya o empremta digital per a %s:"
+
+#~ msgid "_Password or swipe finger for root:"
+#~ msgstr "_Contrasenya o empremta digital per a l'usuari primari:"
+
+#~ msgid "_Password or swipe finger:"
+#~ msgstr "_Contrasenya o empremta digital:"
+
+#~ msgid "No"
+#~ msgstr "No"
+
+#~ msgid "Admin Authentication (one shot)"
+#~ msgstr "Autenticació d'administrador (només aquesta vegada)"
+
+#~ msgid "Admin Authentication (keep session)"
+#~ msgstr "Autenticació d'administrador (manté durant la sessió)"
+
+#~ msgid "Admin Authentication (keep indefinitely)"
+#~ msgstr "Autenticació d'administrador (manté indefinidament)"
+
+#~ msgid "Authentication (one shot)"
+#~ msgstr "Autenticació (només aquesta vegada)"
+
+#~ msgid "Authentication (keep session)"
+#~ msgstr "Autenticació (manté durant la sessió)"
+
+#~ msgid "Authentication (keep indefinitely)"
+#~ msgstr "Autenticació (manté indefinidament)"
+
+#~ msgid "Yes"
+#~ msgstr "Sí"
+
+#~ msgid ", "
+#~ msgstr ", "
+
+#~ msgid "Must be on console"
+#~ msgstr "Ha d'estar a la consola"
+
+#~ msgid "Must be in active session"
+#~ msgstr "Ha d'estar a la sessió activa"
+
+#~ msgid "Must be program %s"
+#~ msgstr "Ha de ser el programa %s"
+
+#~ msgid "Must be SELinux Context %s"
+#~ msgstr "Ha de ser el context del SELinux %s"
+
+#~ msgid "A moment ago"
+#~ msgstr "Fa un moment"
+
+#~ msgid "1 minute ago"
+#~ msgstr "Fa 1 minut"
+
+#~ msgid "%d minutes ago"
+#~ msgstr "Fa %d minuts"
+
+#~ msgid "1 hour ago"
+#~ msgstr "Fa 1 hora"
+
+#~ msgid "%d hours ago"
+#~ msgstr "Fa %d hores"
+
+#~ msgid "1 day ago"
+#~ msgstr "Fa 1 dia"
+
+#~ msgid "%d days ago"
+#~ msgstr "Fa %d dies"
+
+#~ msgid "Auth as %s (uid %d)"
+#~ msgstr "Autenticat com a %s (UID %d)"
+
+#~ msgid "Auth as uid %d"
+#~ msgstr "Autenticat com a UID %d"
+
+#~ msgid "Blocked by %s (uid %d)"
+#~ msgstr "Blocat per %s (UID %d)"
+
+#~ msgid "Blocked by uid %d"
+#~ msgstr "Blocat per l'UID %d"
+
+#~ msgid "Granted by %s (uid %d)"
+#~ msgstr "Atorgat per %s (UID %d)"
+
+#~ msgid "Granted by uid %d"
+#~ msgstr "Atorgat per l'UID %d"
+
+#~ msgid "Single shot pid %d (%s)"
+#~ msgstr "PID %d (%s) una sola vegada"
+
+#~ msgid "pid %d (%s)"
+#~ msgstr "PID %d (%s)"
+
+#~ msgid "This session"
+#~ msgstr "Durant aquesta sessió"
+
+#~ msgid "Always"
+#~ msgstr "Sempre"
+
+#~ msgid "None"
+#~ msgstr "Cap"
+
+#~ msgid "Grant Negative Authorization"
+#~ msgstr "Atorga una autorització negativa"
+
+#~ msgid "Grant Authorization"
+#~ msgstr "Atorga l'autorització"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<b><big>Granting a negative authorization for the <i>%s</i> action "
+#~ "requires more information</big></b>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<b><big>Cal més informació per a poder atorgar l'autorització negativa "
+#~ "per a l'acció <i>%s</i></big></b>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "<b><big>Granting an authorization for the <i>%s</i> action requires more "
+#~ "information</big></b>"
+#~ msgstr ""
+#~ "<b><big>Cal més informació per a poder atorgar l'autorització per a "
+#~ "l'acció <i>%s</i></big></b>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select the user to block for the action and, optionally, any constraints "
+#~ "on the negative authorization that you are about to grant."
+#~ msgstr ""
+#~ "Seleccioneu l'usuari per al qual es blocarà l'acció i, de manera "
+#~ "opcional, com s'haurà de limitar l'autorització negativa que esteu a punt "
+#~ "d'atorgar."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Select the beneficiary and, optionally, how to constrain the "
+#~ "authorization that you are about to grant."
+#~ msgstr ""
+#~ "Seleccioneu el beneficiari i, de manera opcional, com s'haurà de limitar "
+#~ "l'autorització que esteu a punt d'atorgar."
+
+#~ msgid "<b>Beneficiary</b>"
+#~ msgstr "<b>Beneficiari</b>"
+
+#~ msgid "Select the user that will receive the negative authorization."
+#~ msgstr "Seleccioneu l'usuari que rebrà l'autorització negativa."
+
+#~ msgid "Select the user that will receive the authorization."
+#~ msgstr "Seleccioneu l'usuari que rebrà l'autorització."
+
+#~ msgid "_Show system users"
+#~ msgstr "_Mostra els usuaris de sistema"
+
+#~ msgid "<b>Constraints</b>"
+#~ msgstr "<b>Restriccions</b>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Constraints limits the authorization such that it only applies under "
+#~ "certain circumstances."
+#~ msgstr ""
+#~ "Les restriccions limiten l'autorització de manera que només s'atorgarà "
+#~ "sota determinades circumstàncies."
+
+#~ msgid "_None"
+#~ msgstr "_Cap"
+
+#~ msgid "Must be _in active session"
+#~ msgstr "Ha d'estar a la sessió act_iva"
+
+#~ msgid "Must be on _local console"
+#~ msgstr "Ha d'estar a la consola _local"
+
+#~ msgid "Must be in _active session on local console"
+#~ msgstr "Ha d'estar a la sessió _activa de la consola local"
+
+#~ msgid "_Block..."
+#~ msgstr "_Bloca..."
+
+#~ msgid "_Grant..."
+#~ msgstr "_Atorga..."
+
+#~ msgid "Edit Implicit Authorizations"
+#~ msgstr "Edita les autoritzacions implícites"
+
+#~ msgid "<b><big>Choose new implicit authorizations</big></b>"
+#~ msgstr "<b><big>Escolliu les autoritzacions implícites noves</big></b>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Implicit authorizations are authorizations that are granted automatically "
+#~ "to users under certain circumstances. Choose what is required for the "
+#~ "action <i>%s</i>."
+#~ msgstr ""
+#~ "Les autoritzacions implícites són aquelles que s'atorguen automàticament "
+#~ "als usuaris en determinades circumstàncies. Escolliu què cal per a "
+#~ "l'acció <i>%s</i>."
+
+#~ msgid "<i>Anyone:</i>"
+#~ msgstr "<i>Qualsevol:</i>"
+
+#~ msgid "<i>Console:</i>"
+#~ msgstr "<i>Consola:</i>"
+
+#~ msgid "<i>Active Console:</i>"
+#~ msgstr "<i>Consola activa:</i>"
+
+#~ msgid "_Modify..."
+#~ msgstr "_Modifica..."
+
+#~ msgid "<b>Action</b>"
+#~ msgstr "<b>Acció</b>"
+
+#~ msgid "<i>Description:</i>"
+#~ msgstr "<i>Descripció:</i>"
+
+#~ msgid "<i>Vendor:</i>"
+#~ msgstr "<i>Proveïdor</i>"
+
+#~ msgid "<b>Implicit Authorizations</b>"
+#~ msgstr "<b>Autoritzacions implícites</b>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Implicit authorizations are authorizations automatically given to users "
+#~ "based on certain criteria such as if they are on the local console."
+#~ msgstr ""
+#~ "Les autoritzacions implícites són aquelles que s'atorguen automàticament "
+#~ "als usuaris seguint certs criteris, com ara si són a la consola local."
+
+#~ msgid "_Edit..."
+#~ msgstr "_Edita..."
+
+#~ msgid "Revert To _Defaults..."
+#~ msgstr "Torna als valors _predeterminats..."
+
+#~ msgid "<b>Explicit Authorizations</b>"
+#~ msgstr "<b>Autoritzacions explícites</b>"
+
+#~ msgid ""
+#~ "This list displays authorizations that are either obtained through "
+#~ "authentication or specifically given to the entity in question. Blocked "
+#~ "authorizations are marked with a STOP sign."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aquesta llista mostra autoritzacions que o bé s'han obtingut a través de "
+#~ "l'autenticació, o bé s'han atorgat específicament a l'entitat en qüestió. "
+#~ "Les autoritzacions blocades estan marcades amb un signe d'stop."
+
+#~ msgid "Entity"
+#~ msgstr "Entitat"
+
+#~ msgid "Scope"
+#~ msgstr "Ã?mbit"
+
+#~ msgid "How"
+#~ msgstr "Com"
+
+#~ msgid "Constraints"
+#~ msgstr "Restriccions"
+
+#~ msgid "_Revoke"
+#~ msgstr "_Revoca"
+
+#~ msgid "_Revoke..."
+#~ msgstr "_Revoca..."
+
+#~ msgid "_Show authorizations from all users..."
+#~ msgstr "_Mostra les autoritzacions de tots els usuaris..."
+
+#~ msgid "_Show authorizations from all users"
+#~ msgstr "_Mostra les autoritzacions de tots els usuaris"
+
+#~ msgid "Select an action"
+#~ msgstr "Seleccioneu una acció"
+
+#~ msgid "Must be on active console"
+#~ msgstr "Ha d'estar a la consola activa"
+
+#~ msgid "Grant"
+#~ msgstr "Atorga"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]