[library-web] Added Catalan (Valencian) translationcommit 3b0f677f6d9312c7cd0a37da2439bf4afa1168b0
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:   Fri Oct 29 22:33:35 2010 +0100

    Added Catalan (Valencian) translation

 po/LINGUAS        |    1 +
 po/ca valencia po | 1432 +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 2 files changed, 1433 insertions(+), 0 deletions(-)
---
diff --git a/po/LINGUAS b/po/LINGUAS
index 16aa936..ea84c63 100644
--- a/po/LINGUAS
+++ b/po/LINGUAS
@@ -4,6 +4,7 @@ af
 ar
 be latin
 ca
+ca valencia
 cs
 da
 de
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
new file mode 100644
index 0000000..1cf7861
--- /dev/null
+++ b/po/ca valencia po
@@ -0,0 +1,1432 @@
+# Catalan translation of library-web.
+# Copyright © 2007 Free Software Foundation, Inc.
+# This file is distributed under the same license as the library-web package.
+# Gil Forcada <gilforcada guifi net>, 2007.
+# David Planella Molas <david planella gmail com>, 2007, 2008, 2009.
+#
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: library-web\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-29 22:33+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-05-02 15:12+0200\n"
+"Last-Translator: David Planella <david planella gmail com>\n"
+"Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
+"Language: ca\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:1
+msgid "API References"
+msgstr "Referències de l'API"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:2
+msgid "About"
+msgstr "Quant a"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:3
+msgid ""
+"Across the world, there are many large to small deployments of GNOME, with "
+"their specific needs, and system administrators to manage them. Here you "
+"will find information on tools and methods to work with many GNOME desktops."
+msgstr ""
+"Per tot el món hi ha desplegaments petits i grans del GNOME, cadascun dels "
+"quals té els seus requeriments i administradors de sistema per a gestionar-"
+"los. Ací trobareu informació sobre les eines i mètodes per a treballar amb "
+"molts escriptoris GNOME."
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:4
+msgid "Administrators"
+msgstr "Administradors"
+
+# FIXME (dpm)
+#: ../data/catalog.xml.in.h:5
+msgid "Art"
+msgstr "Art"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:6
+msgid "Available Languages:"
+msgstr "Idiomes disponibles:"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:7
+msgid "Available Versions:"
+msgstr "Versions disponibles:"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:8
+msgid "Community"
+msgstr "Comunitat"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:9
+msgid "Developers"
+msgstr "Desenvolupadors"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:10
+msgid "Development"
+msgstr "Desenvolupament"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:11
+msgid "Development Guides"
+msgstr "Guies de desenvolupament"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:12
+msgid "Downloads"
+msgstr "Baixades"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:13
+msgid ""
+"Even though it's extremely user-friendly, GNOME is a large and complex "
+"system, and thus, requires some learning to use to the fullest. To make that "
+"easier, we've provided some very useful documentation."
+msgstr ""
+"Tot i ser molt fàcil d'utilitzar, el GNOME és un sistema extens i complex. "
+"�s per això que requereix un cert temps d'aprenentatge per a poder-lo "
+"explotar al màxim. A fi de facilitar este procés, vos oferim una "
+"documentació que vos serà molt útil."
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:14
+msgid "External Tools and Resources"
+msgstr "Eines i recursos externs"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:15
+msgid ""
+"For those who develop, or are interested in developing GNOME and "
+"applications for GNOME. You will find developer documentation and "
+"information on how to get involved, and much more."
+msgstr ""
+"Per a aquells que desenvolupen o estan interessats en desenvolupar tant el "
+"GNOME com aplicacions per a este. Ací trobareu documentació per al "
+"desenvolupament, informació de com col·laborar, i molt més."
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:16
+msgid "Frequently Asked Questions"
+msgstr "Prequntes més freqüents"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:17
+msgid "GNOME Documentation Library"
+msgstr "Biblioteca de documentació del GNOME"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:18
+msgid "GNOME Documentation Project"
+msgstr "Projecte de documentació del GNOME"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:19 ../data/overlay.xml.in.h:45
+msgid "Guides"
+msgstr "Guies"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:20
+msgid "Home"
+msgstr "Inici"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:21
+msgid "Language Bindings"
+msgstr "Vinculacions de llenguatges"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:22
+msgid "Lookup Symbol"
+msgstr "Cerca un símbol"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:23
+msgid "Manuals"
+msgstr "Manuals"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:24
+msgid "News"
+msgstr "Notícies"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:25
+msgid "Nightly"
+msgstr "Diari"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:26
+msgid ""
+"Note the API references are usually available as packages in the "
+"distributions and visible via the Devhelp tool."
+msgstr ""
+"Tingueu en compte que les referències de l'API estan normalment disponibles "
+"en forma de paquets a les distribucions, i es poden consultar amb l'eina "
+"Devhelp."
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:27
+msgid "Others"
+msgstr "Altres"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:28
+msgid "Overview"
+msgstr "Vista general"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:29
+msgid "Preferred language is loaded from a cookie."
+msgstr "La llengua preferida es carrega a partir d'una galeta."
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:30
+msgid "Projects"
+msgstr "Projectes"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:31
+msgid "Remove cookie"
+msgstr "Suprimeix la galeta"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:32
+msgid "Same documents, formatted as a single HTML file"
+msgstr "Els mateixos documents formatats com un fitxer HTML únic"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:33
+msgid "Search"
+msgstr "Cerca"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:34
+msgid "See also:"
+msgstr "Vegeu també:"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:35
+msgid "Standards"
+msgstr "Estàndards"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:36
+msgid "Support"
+msgstr "Assistència"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:37
+msgid ""
+"There is no translation of this documentation for your language; the "
+"documentation in its original language is displayed instead."
+msgstr ""
+"La traducció d'esta documentació en la vostra llengua no existeix. En lloc "
+"d'esta, es mostrarà en la llengua original."
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:38
+msgid ""
+"This module is heading towards planned deprecation. It will continue to be "
+"supported and API/ABI stable throughout the GNOME 2.x series, but we do not "
+"recommend using it in new applications unless you require functionality that "
+"has not already been moved elsewhere."
+msgstr ""
+"La desaprovació d'este mòdul està planejada en un futur proper. Continuarà "
+"essent mantingut i estable pel que fa a l'API/ABI durant tot el cicle del "
+"GNOME 2.x, però es desaconsella la seua utilització en noves aplicacions a "
+"no ser que proporcioni alguna funcionalitat que encara no haja estat "
+"implementada en un altre mòdul."
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:39
+msgid "Tools"
+msgstr "Eines"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:40
+msgid "Tutorials"
+msgstr "Programes d'aprenentatge"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:41
+msgid ""
+"Unable to display document in preferred language loaded from cookie, as "
+"translation probably does not exist."
+msgstr ""
+"No s'ha pogut mostrar el document en el llenguatge preferit especificat per "
+"la galeta. �s probable que la traducció no existisca."
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:42
+msgid "Users"
+msgstr "Usuaris"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:43
+msgid "White Papers"
+msgstr "Llibres blancs"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:44
+msgid "development version"
+msgstr "versió de desenvolupament"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:45
+msgid "documentation on development version"
+msgstr "documentació de la versió de desenvolupament"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:46
+msgid "external resource"
+msgstr "recurs extern"
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:47
+msgid "more versions, languages, or options..."
+msgstr "més versions, idiomes, o opcions..."
+
+#: ../data/catalog.xml.in.h:48
+msgid "see other translations for this documentation"
+msgstr "mostra altres traduccions d'esta documentació"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:1
+msgid ""
+"A collection of useful scripts to help developers accomplish simple (often "
+"repetitive) tasks."
+msgstr ""
+"Una col·lecció d'scripts útils que permeten als desenvolupadors realitzar "
+"tasques repetitives simples."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:2
+msgid "A feast of essential GNOME future planning information."
+msgstr ""
+"Una gran quantitat d'informació essencial referent a la planificació de "
+"futures versions del GNOME."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:3
+msgid "A library used for programming panel applets for the GNOME panel."
+msgstr ""
+"Una biblioteca utilitzada per a programar miniaplicacions del quadre per al "
+"quadre del GNOME."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:4
+msgid ""
+"ATK provides the set of accessibility interfaces that are implemented by "
+"other toolkits and applications. Using the ATK interfaces, accessibility "
+"tools have full access to view and control running applications."
+msgstr ""
+"L'ATK proporciona el conjunt d'interfícies d'accessibilitat que altres grups "
+"d'eines i aplicacions implementen. En utilitzar estes interfícies, les eines "
+"d'accessibilitat tenen un accés total per a la visualització i control de "
+"les aplicacions que s'estiguen executant."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:5
+msgid ""
+"An intermediate layer which isolates GTK+ from the details of the windowing "
+"system."
+msgstr ""
+"Una capa intermèdia que aïlla el GTK+ dels detalls del sistema de finestres."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:6
+msgid "An introduction to the new module interface of GNOME Deskbar-Applet."
+msgstr ""
+"Introducció a la nova interfície per als mòduls de la miniaplicació de la "
+"barra d'escriptori del GNOME."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:7
+msgid ""
+"Bonobo is a framework for creating reusable components for use in GNOME "
+"applications, built on top of CORBA."
+msgstr ""
+"El Bonobo és un entorn de treball basat en el CORBA, amb el qual es poden "
+"crear components reutilitzables per al GNOME."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:8
+msgid ""
+"Bonobo-activation allows you to browse the available CORBA servers on your "
+"system (running or not). It keeps track of the running servers so that if "
+"you ask for a server which is already running, you will not start it again "
+"but will reuse the already running one."
+msgstr ""
+"El Bonobo-activation vos permet navegar pels servidors CORBA disponibles en "
+"el sistema (tant si s'estan executant com no). Fa un seguiment dels "
+"servidors actius de manera que si sol·liciteu un servidor que ja s'està "
+"executant, no l'iniciareu una altra vegada sinó que es reutilitzarà "
+"l'existent."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:9
+msgid "C++"
+msgstr ""
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:10
+msgid ""
+"COGL is a low level OpenGL abstraction library developed for (and part of) "
+"Clutter. It is used primarily by Clutter to provide a common rendering API "
+"that works transparently across OpenGL >=1.4, OpenGL ES 1.1 and OpenGL ES "
+"2.0."
+msgstr ""
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:11
+msgid ""
+"Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices. It "
+"is designed to produce consistent output on all output media while taking "
+"advantage of display hardware acceleration when available."
+msgstr ""
+"La Cairo és una biblioteca de gràfics 2D que pot funcionar amb múltiples "
+"dispositius d'eixida. Fou dissenyada per a proporcionar una eixida "
+"consistent per a tots els suports d'eixida i per a aprofitar l'acceleració "
+"gràfica per maquinari si és que està disponible."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:12
+msgid ""
+"Clutter is a GObject based library for creating fast, visually rich, "
+"graphical user interfaces."
+msgstr ""
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:13
+msgid ""
+"D-Bus is a message bus system, a simple way for applications to talk to one "
+"another."
+msgstr ""
+"El D-Bus és un sistema de bus de missatges, és a dir, una manera simple a "
+"través de la qual diferents aplicacions poden comunicar-se entre elles."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:14
+msgid "Desktop Administrators' Guide to GNOME Lockdown and Preconfiguration"
+msgstr ""
+"Guia per al blocatge i preconfiguració del GNOME per a administradors de "
+"l'escriptori"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:15
+msgid "Desktop Application Autostart Specification"
+msgstr ""
+"Especificació per a l'inici automàtic de les aplicacions de l'escriptori"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:16
+msgid "Desktop Entry Specification"
+msgstr "Especificació de les entrades d'escriptori"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:17
+#, fuzzy
+msgid "Desktop Notifications Specification"
+msgstr ""
+"Especificació per a l'inici automàtic de les aplicacions de l'escriptori"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:18
+msgid "Developer Scripts"
+msgstr "Scripts per als desenvolupadors"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:19
+msgid "Development Tools"
+msgstr "Eines de desenvolupament"
+
+# «Hint» es refereix a
+# http://developer.gnome.org/doc/GGAD/z94.html#SEC-CLASSHINT (dpm)
+#: ../data/overlay.xml.in.h:20
+msgid "Extended Window Manager Hints"
+msgstr "Indicacions de gestor de finestres ampliades"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:21
+msgid ""
+"GAIL provides an implementation of the ATK interfaces for GTK+ and GNOME "
+"libraries, allowing accessibility tools to interact with applications "
+"written using these libraries."
+msgstr ""
+"La GAIL proporciona una implementació de les interfícies de l'ATK per a les "
+"biblioteques del GTK+ i del GNOME, la qual cosa possibilita la interacció de "
+"les eines d'accessibilitat amb les aplicacions desenvolupades amb estes "
+"biblioteques."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:22
+msgid ""
+"GConf provides the daemon and libraries for storing and retrieving "
+"configuration data."
+msgstr ""
+"El GConf proporciona el dimoni i biblioteques que s'utilitzen per al "
+"desament i recuperació de dades de configuració."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:23
+msgid ""
+"GIO provides a modern and easy-to-use VFS API. It provides a file system "
+"abstraction which allows applications to access local and remote files with "
+"a single consistent API."
+msgstr ""
+"La GIO ofereix una API per a VFS moderna i fàcil d'utilitzar. Proporciona "
+"una abstracció del sistema de fitxers que permet que els programes "
+"accedisquen tant a fitxers locals com remots amb una única API de manera "
+"consistent."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:24
+msgid ""
+"GLib provides the core application building blocks for libraries and "
+"applications written in C. It provides the core object system used in GNOME, "
+"the main loop implementation, and a large set of utility functions for "
+"strings and common data structures."
+msgstr ""
+"La GLib proporciona els blocs bàsics de creació d'aplicacions per a les "
+"biblioteques i programes desenvolupats en el llenguatge C. Ofereix el nucli "
+"del sistema d'objectes del GNOME, la implementació del bucle principal, i un "
+"gran nombre de fucions d'utilitat per al tractament de cadenes i "
+"d'estructures de dades."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:25
+msgid ""
+"GMime is a powerful MIME (Multipurpose Internet Mail Extension) utility "
+"library. It is meant for creating, editing, and parsing MIME messages and "
+"structures."
+msgstr ""
+"La GMime és una biblioteca d'utilitat MIME (Multipurpose Internet Mail "
+"Extension, extensió de correu d'Internet per a ús múltiple) molt potent. "
+"Està dissenyada per a crear, editar i analitzar missatges i estructures MIME."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:26
+msgid "GNOME Bug Tracker"
+msgstr "Sistema de seguiment d'errors del GNOME"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:27
+msgid "GNOME Desktop Libraries"
+msgstr "Biblioteques de l'escriptori GNOME"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:28
+msgid "GNOME Developer Platform Libraries"
+msgstr "Biblioteques de la plataforma de desenvolupament del GNOME"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:29
+msgid "GNOME Development"
+msgstr "Desenvolupament del GNOME"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:30
+msgid "GNOME Git Repository"
+msgstr "Dipòsit Git del GNOME"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:31
+msgid ""
+"GNOME has a time-based release schedule. This means that there is a new "
+"GNOME release with accompanying notes every six months, to the minute."
+msgstr ""
+"El GNOME segueix una planificació de llançament basada en intervals regulars "
+"de temps. Això significa que cada sis mesos hi ha una versió nova del GNOME "
+"amb les corresponents notes de llançament, puntualment."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:32
+msgid ""
+"GNet is a network library, written in C, object-oriented, and built upon "
+"GLib."
+msgstr ""
+"La GNet és una biblioteca de xarxa escrita en C, orientada a objectes i "
+"basada en la GLib."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:33
+msgid "GObject provides the object system used for Pango and GTK+."
+msgstr "El GObject proporciona el sistema d'objectes per a el Pango i el GTK+."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:34
+msgid "GStreamer Core Plugins Reference Manual"
+msgstr "Manual de referència dels connectors del nucli del GStreamer"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:35
+msgid "GStreamer Core Reference Manual"
+msgstr "Manual de referència del nucli del GStreamer"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:36
+msgid "GStreamer Library Reference Manual"
+msgstr "Manual de referència de la biblioteca del GStreamer"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:37
+msgid "GTK+ 2.0 Tutorial"
+msgstr "Programa d'aprenentatge del GTK+ 2.0"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:38
+msgid "GTK+ FAQ"
+msgstr "PMF del GTK+"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:39
+msgid "GTK+ Programming Tutorial"
+msgstr "Programa d'aprenentatge del GTK+"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:40
+msgid ""
+"GTK+ is the primary library used to construct user interfaces in GNOME "
+"applications. It provides user interface controls and signal callbacks to "
+"control user interfaces."
+msgstr ""
+"El GTK+ és la biblioteca principal que s'utilitza per a la creació "
+"d'interfícies d'usuari de les aplicacions del GNOME. Proporciona controls "
+"d'interfície d'usuari i crides de retorn per a senyals utilitzades per a "
+"controlar-los."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:41
+msgid ""
+"GdkPixbuf is a library for image loading and manipulation. The GdkPixbuf "
+"documentation contains both the programmer's guide and the API reference."
+msgstr ""
+"El GdkPixbuf és una biblioteca per a carregar imatges i manipular-les. La "
+"documentació del GdkPixbuf conté la guia de programació i la referència de "
+"l'API."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:42
+msgid "Getting Involved"
+msgstr "Com participar-hi"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:43
+msgid ""
+"GnomeVFS is the core library used to access files and folders in GNOME "
+"applications. It provides a file system abstraction which allows "
+"applications to access local and remote files with a single consistent API."
+msgstr ""
+"El GnomeVFS és la biblioteca principal que les aplicacions del GNOME "
+"utilitzen per a accedir als fitxers i a les carpetes. Proporciona una "
+"abstracció del sitema de fitxers que permet que els programes accedisquen "
+"tant a fitxers locals com remots amb una mateixa API molt consistent."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:44
+msgid ""
+"GtkGLExt is an OpenGL extension to GTK+. It provides additional GDK objects "
+"which support OpenGL rendering in GTK+ and GtkWidget API add-ons to make GTK"
+"+ widgets OpenGL-capable."
+msgstr ""
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:46
+msgid "Icon Naming Specification"
+msgstr "Especificació de la nomenclatura de les icones"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:47
+msgid "Icon Theme Specification"
+msgstr "Especificació dels temes d'icones"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:48
+msgid "Java"
+msgstr ""
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:49
+msgid "Java Interfaces for GTK+, GNOME and related libraries"
+msgstr ""
+"Interfícies del Java per al GTK+, el GNOME i altres biblioteques relacionades"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:50
+msgid ""
+"Libart functions - Libart handles the drawing capabilities in GNOME. All "
+"complex rendering is handled here."
+msgstr ""
+"Funcions de la libart - la libart gestiona la funcionalitat de dibuix en el "
+"GNOME. Qualsevol renderitzat complex es gestiona ací."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:51
+msgid "Libchamplain is a C library providing a ClutterActor to display maps."
+msgstr ""
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:52
+msgid ""
+"Libchamplain-gtk is a C library on top of libchamplain providing a Gtk+ "
+"widget to display maps in GTK+ applications."
+msgstr ""
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:53
+msgid ""
+"Libglade is a library for constructing user interfaces dynamically from XML "
+"descriptions. Libglade allow programmers to construct their user interfaces "
+"using a graphical interface builder application, and then import those "
+"interface definitions."
+msgstr ""
+"La libglade és una biblioteca per a crear interfícies d'usuari de manera "
+"dinàmica a partir de descripcions en XML. D'esta manera els programadors "
+"poden desenvolupar les interfícies d'usuari a través d'un programa gràfic i "
+"llavors importar-ne les seues definicions."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:54
+msgid "Library for rendering of SVG vector graphics."
+msgstr "Biblioteca per a renderitzar els gràfics vectorials SVG."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:55
+msgid ""
+"Lockdown is the mechanism which is used to bar users using a computing "
+"environnment from performing certain actions (like, for instance, printing "
+"files, or saving files to disk). The GNOME Desktop already has lockdown "
+"support in a few areas (especially the panel and the epiphany web browser). "
+"This document aims to cover all the lockdown features found in GNOME, as "
+"well as act as a guide on how to preconfigure the desktop settings."
+msgstr ""
+"El blocatge és el mecanisme amb el qual s'evita que els usuaris d'un entorn "
+"informàtic duguin a terme certes accions com ara imprimir o alçar fitxers, "
+"cosa que l'escriptori del GNOME hui dia implementa en certes àrees "
+"(especialment al quadre i al navegador Epiphany). La finalitat d'este "
+"document és poder descriure totes les funcions de blocatge que el GNOME "
+"proporciona, així com poder servir de guia de com preconfigurar els "
+"paràmetres de l'escriptori."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:56
+msgid "Menu Specification"
+msgstr "Especificació del menú"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:57
+msgid ""
+"ORBit is a fast and lightweight CORBA server. GNOME's component "
+"architecture, Bonobo, is built on top of CORBA."
+msgstr ""
+"L'ORBit és un servidor CORBA ràpid i lleuger, el qual serveix de base per a "
+"la Bonobo, l'arquitectura de components del GNOME."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:58
+msgid "Other related libraries"
+msgstr "Altres biblioteques relacionades"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:59
+msgid ""
+"Pango is the core text and font handling library used in GNOME applications. "
+"It has extensive support for the different writing systems used throughout "
+"the world."
+msgstr ""
+"La Pango és la biblioteca principal de gestió de text i tipus de lletra de "
+"les aplicacions del GNOME, la qual permet treballar amb els diferents "
+"sistemes d'escriptura que hi ha en el nostre món."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:60
+msgid "Plugins for GNOME Applications"
+msgstr "Connectors per a aplicacions del GNOME"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:61
+msgid "Possible parts of the GNOME 3.0 stack"
+msgstr ""
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:62
+msgid "Powerful and feature complete XML handling library."
+msgstr "Una biblioteca de gestió de l'XML potent i plena de funcionalitats."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:63
+msgid ""
+"Powerful framework for creating multimedia applications. Supports both Audio "
+"and Video."
+msgstr ""
+"Un potent entorn de treball per a crear aplicacions multimèdia. Pot "
+"treballar tant amb l'àudio com amb el vídeo"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:64
+msgid "PyGObject Reference Manual"
+msgstr "Manual de referència del PyGObject"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:65
+msgid "PyGTK Reference Manual"
+msgstr "Manual de referència del PyGTK"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:66
+msgid "Python"
+msgstr ""
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:67
+msgid "References"
+msgstr "Referències"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:68
+msgid "Release Notes"
+msgstr "Notes de llançament"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:69
+msgid "Release Planning"
+msgstr "Planificació de versions"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:70
+msgid "Shared MIME-info Database Specification"
+msgstr "Especificació de la base de dades de la informació MIME compartida"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:71
+msgid ""
+"So you want to get involved with GNOME. This will show you how to become a "
+"member of the GNOME community. There are several sub-projects to choose from."
+msgstr ""
+"Si voleu participar en el GNOME, esta secció vos mostrarà com podeu formar "
+"part de la seua comunitat. Hi ha diversos projectes entre els quals podeu "
+"triar."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:72
+msgid ""
+"Structured File Library (GSF) is an I/O abstraction for reading/writing "
+"compound files."
+msgstr ""
+"La Biblioteca de Fitxer Estructurat (GSF) és una abstracció d'E/S per a "
+"llegir i escriure fitxers compostos."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:73
+msgid "Telepathy Stack"
+msgstr "Pila del Telepathy"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:74
+msgid ""
+"Telepathy is a D-Bus framework for unifying real time communication, "
+"including instant messaging, voice calls and video calls. It abstracts "
+"differences between protocols to provide a unified interface for "
+"applications."
+msgstr ""
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:75
+msgid "Terminal emulator widget used by GNOME terminal."
+msgstr "Giny d'emulació del terminal que utilitza el GNOME terminal."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:76
+msgid ""
+"The AT-SPI library provides interfaces which are used by accessibility "
+"technologies."
+msgstr ""
+"La biblioteca AT-SPI proporciona interfícies que les tecnologies assistives "
+"utilitzen."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:77
+msgid ""
+"The Bonobo UI library provides a number of user interface controls using the "
+"Bonobo component framework."
+msgstr ""
+"La biblioteca d'interfície d'usuari (UI) Bonobo proporciona controls "
+"d'interfície d'usuari basats en l'entorn de treball de components Bonobo."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:78
+msgid ""
+"The Desktop Entries provide information about an application such as the "
+"name, icon, and description. These files are used for application launchers "
+"and for creating menus of applications that can be launched."
+msgstr ""
+"Les entrades d'escriptori proporcionen informació sobre una aplicació, com "
+"ara el seu nom, la seua icona i la seua descripció. Estos fitxers són "
+"utilitzats pels llançadors d'aplicacions i per a la creació de menús "
+"d'aplicacions executables."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:79
+msgid ""
+"The Easy Publish and Consume library (libepc) provides an easy method to "
+"publish data using HTTPS, announce that information via DNS-SD, find that "
+"information and finally consume it."
+msgstr ""
+"La biblioteca de publicació i consum fàcil (Easy Publish and Consume, "
+"libepc) proporciona un mètode fàcil per a publicar dades a través d'HTTPS, "
+"donar a conèixer la informació a través del DNS-SD, i finalment consumir-la."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:80
+msgid ""
+"The GNOME Bug Tracker allows you to send information about bugs you "
+"encounter to the GNOME developers in an organized manner."
+msgstr ""
+"El sistema de seguiment d'errors del GNOME vos permet enviar informació "
+"sobre errors que trobeu de manera organitzada als desenvolupadors."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:81
+msgid ""
+"The GNOME Devtools Library package provides a docking system and several "
+"utilities useful to GNOME development tools and GNOME applications in "
+"general."
+msgstr ""
+"El paquet GNOME Devtools Library proporciona un sistema d'acoblament i "
+"diverses utilitats per a les eines de desenvolupament del GNOME i les seues "
+"aplicacions en general."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:82
+msgid ""
+"The GNOME Git Tree holds the latest development versions of the main GNOME "
+"packages, and allows coordination of GNOME development."
+msgstr ""
+"L'arbre del Git del GNOME conté les versions de desenvolupament més actuals "
+"dels paquets principals del GNOME, i permet la coordinació del "
+"desenvolupament del GNOME."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:83
+msgid ""
+"The GNOME developer suite is a set of tools to ease the life of developers; "
+"it features a graphical interface builder, an integrated help system for API "
+"reference and more."
+msgstr ""
+"El paquet de desenvolupament del GNOME és un conjunt d'eines per a fer més "
+"fàcil la vida dels desenvolupadors. Proporciona un constructor d'interfícies "
+"gràfic, un sistema d'ajuda integrat per a la referència de les API i molt "
+"més."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:84
+msgid ""
+"The GnomeCanvas widget provides a flexible widget for creating interactive "
+"structured graphics."
+msgstr ""
+"El giny GnomeCanvas proporciona un giny flexible per a crear gràfics "
+"estructurats interactius."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:85
+msgid ""
+"The XSLT C library developed for the Gnome project. XSLT itself is a an XML "
+"language to define transformation for XML. Libxslt is based on libxml2."
+msgstr ""
+"La biblioteca XSLT per al C fou desenvolupada per al projecte GNOME. L'XSLT "
+"és un llenguatge XML per a definir transformacions per a XML, i la libxslt "
+"es basa en la libxml2."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:86
+msgid ""
+"The guides provide the common practices used in code and interface design "
+"within the GNOME platform as well as detailed knowledge about some "
+"applications and components."
+msgstr ""
+"Les guies descriuem les pràctiques habituals que es segueixen per al "
+"desenvolupament de codi i d'interfícies d'usuari a la plataforma del GNOME, "
+"així com informació detallada sobre les aplicacions i components."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:87
+msgid ""
+"The libgnome library provides a number of useful routines for building "
+"modern applications, including session management, activation of files and "
+"URIs, and displaying help."
+msgstr ""
+"La biblioteca libgnome proporciona una sèrie de rutines força útils per al "
+"desenvolupament d'aplicacions modernes, com ara la gestió de sessions, "
+"l'activació de fitxers i URI, i la visualització de l'ajuda."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:88
+msgid ""
+"The libgnomeui library provides additional widgets for applications. Many of "
+"the widgets from libgnomeui have already been ported to GTK+."
+msgstr ""
+"La biblioteca libgnomeui proporciona ginys addicionals per a les "
+"aplicacions, la majoria dels quals ja han estat portats al GTK+."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:89
+msgid ""
+"The references contain the Application Programming Interface, list of "
+"functions, classes and methods of the GNOME platform libraries and the "
+"standards used within the GNOME platform."
+msgstr ""
+"Les referències contenen l'API (interfície de programació d'aplicacions), la "
+"llista de funcions, classes i mètodes de les biblioteques de la plataforma "
+"del GNOME, i els estàndard que utilitza la plataforma."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:90
+msgid ""
+"This GTK+ tutorial is written for the C programming language. It is suitable "
+"for beginners and intermediate programmers."
+msgstr ""
+"Este programa d'aprenentatge del GTK+ s'ha escrit per al llenguatge de "
+"programació C, i és adequat per a programadors novells i iniciats."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:91
+msgid ""
+"This freedesktop.org specification attempts to unify the MIME database "
+"systems currently in use by X desktop environments."
+msgstr ""
+"Esta especificació del freedesktop.org pretén unificar els sistemes de bases "
+"de dades MIME que s'utilitzen hui dia als entorns d'escriptori X."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:92
+msgid ""
+"This freedesktop.org specification describes a common way to name icons and "
+"their contexts in an icon theme."
+msgstr ""
+"Esta especificació del freedesktop.org descriu una manera comuna d'anomenar "
+"les icones i els seus contexts en un tema d'icones."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:93
+msgid ""
+"This freedesktop.org specification describes a common way to store icon "
+"themes."
+msgstr ""
+"Esta especificació del freedesktop.org descriu una manera comuna per a "
+"emmagatzemar temes d'icones."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:94
+msgid ""
+"This freedesktop.org specification describes how applications can be started "
+"automatically after the user has logged in and how media can request a "
+"specific application to be executed or a specific file on the media to be "
+"opened after the media has been mounted."
+msgstr ""
+"Esta especificació del freedesktop.org descriu com les aplicacions poden "
+"iniciar-se automàticament un cop l'usuari haja entrat al sistema, així com "
+"la manera com els medis poden sol·licitar l'execució d'aplicacions "
+"específiques, i la manera com un fitxer especific en el medi es puga obrir "
+"un cop este medi haja estat muntat."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:95
+msgid ""
+"This freedesktop.org specification describes how menus are built up from "
+"desktop entries."
+msgstr ""
+"Esta especificació del freedesktop.org descriu com es construeixen els menús "
+"a partir de les entrades d'escriptori."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:96
+msgid ""
+"This freedesktop.org specification standardizes extensions to the ICCCM "
+"between X desktops."
+msgstr ""
+"Esta especificació del freedesktop.org estandarditza les extensions de "
+"l'ICCCM entre escriptoris X."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:97
+msgid ""
+"This specification standardizes the interface to desktop notification "
+"services."
+msgstr ""
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:98
+msgid ""
+"This subsection has several of the libraries that are expected to be in "
+"GNOME 3.0. The content is subject to change."
+msgstr ""
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:99
+msgid ""
+"Tracker is a tool designed to extract information and metadata about user's "
+"personal data so that it can be searched easily and quickly. The libtracker-"
+"common library is the foundation for common procedures used in the daemon "
+"and the indexer."
+msgstr ""
+"El Tracker és una eina dissenyada per a extreure informació i metadades de "
+"les dades personals de l'usuari, de manera que es puguen cercar de forma "
+"fàcil i ràpida. La biblioteca libtracker-common és la base dels procediments "
+"comuns que s'utilitzen al dimoni i a l'indexador."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:100
+msgid ""
+"Tracker is a tool designed to extract information and metadata about user's "
+"personal data so that it can be searched easily and quickly. The libtracker-"
+"module library helps developers write third party modules to extract content "
+"not commonly supported by Tracker."
+msgstr ""
+"El Tracker és una eina dissenyada per a extreure informació i metadades de "
+"les dades personals de l'usuari, de manera que es puguen cercar de forma "
+"fàcil i ràpida. La biblioteca libtracker-module serveix d'ajuda als "
+"desenvolupadors per a crear mòduls de tercers dissenyats per a extreure "
+"continguts que no s'implementen de manera habitual al Tracker."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:101
+msgid ""
+"Unique is a library for writing single-instance applications. If you launch "
+"a single-instance application twice, the second instance will either just "
+"quit or will send a message to the running instance. Unique makes it easy to "
+"write this kind of application by providing a base class, taking care of all "
+"the IPC machinery needed to send messages to a running instance, and also "
+"handling startup notification."
+msgstr ""
+"La Unique és una biblioteca per a escriure aplicacions d'instància única. En "
+"iniciar una aplicació d'instància única dues vegades, la segona instància "
+"eixirà o bé enviarà un missatge a l'aplicació que s'estiga executant. Esta "
+"biblioteca facilita la creació d'aplicacions d'este tipus en proporcionar "
+"una classe de base, la qual s'encarrega de tots els mecanismes IPC "
+"(comunicació entre processos) necessaris per a enviar missatges a una "
+"instància que s'estiga executant. A més d'això, també gestiona les "
+"notificacions d'inici."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:102
+msgid "Vala"
+msgstr ""
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:103
+#, fuzzy
+msgid "Vala API References"
+msgstr "Referències de l'API"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:104
+#, fuzzy
+msgid "Vala API References for GTK+, GNOME and related libraries"
+msgstr ""
+"Interfícies del Java per al GTK+, el GNOME i altres biblioteques relacionades"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:105
+msgid ""
+"Various links to learn more about GNOME development and how to get involved."
+msgstr ""
+"Diversos enllaços per a obtindre més informació sobre el desenvolupament del "
+"GNOME i com participar-hi."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:106
+msgid ""
+"Various specifications specify files and file formats. This freedesktop.org "
+"specification defines where these files should be looked for by defining one "
+"or more base directories relative to which files should be located."
+msgstr ""
+"Els fitxers i formats de fitxer són descrits en diverses especificacions. "
+"Esta especificació del freedesktop.org defineix on s'han de cercar estos "
+"fitxers basant-se en la definició d'un o més directoris base relatius a la "
+"ubicació on s'haurien de trobar estos fitxers."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:107
+msgid "Writing new-style modules for Deskbar-Applet"
+msgstr ""
+"Desenvolupament de mòduls per a la miniaplicació de la barra d'escriptori en "
+"el nou estil"
+
+# XDG es refereix a l'X Desktop Group, el nom amb el qual es coneixia abans
+# el freedesktop.org. Aquest acrònim, però, segueix apareguent a molts dels
+# treballs i estàndards produïts a freedesktop.org (dpm)
+#: ../data/overlay.xml.in.h:108
+msgid "XDG Base Directory Specification"
+msgstr "Especificació del directori base de l'XDG"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:109
+#, fuzzy
+msgid "atkmm Documentation"
+msgstr "Documentació del gtkmm"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:110
+#, fuzzy
+msgid "clutter-box2dmm Documentation"
+msgstr "Documentació del gtkmm"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:111
+#, fuzzy
+msgid "clutter-gtkmm Documentation"
+msgstr "Documentació del gtkmm"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:112
+#, fuzzy
+msgid "cluttermm Documentation"
+msgstr "Documentació del gtkmm"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:113
+msgid ""
+"dconf is a low-level configuration system. Its main purpose is to provide a "
+"backend to GSettings on platforms that don't already have configuration "
+"storage systems."
+msgstr ""
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:114
+#, fuzzy
+msgid "gconfmm Documentation"
+msgstr "Documentació del gtkmm"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:115
+#, fuzzy
+msgid "glibmm Documentation"
+msgstr "Documentació del gtkmm"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:116
+#, fuzzy
+msgid "goocanvasmm Documentation"
+msgstr "Documentació del gtkmm"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:117
+#, fuzzy
+msgid "gstreamermm Documentation"
+msgstr "Documentació del gtkmm"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:118
+#, fuzzy
+msgid "gtkglextmm Documentation"
+msgstr "Documentació del gtkmm"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:119
+msgid "gtkmm Documentation"
+msgstr "Documentació del gtkmm"
+
+#. URL to *translated* version of the Desktop Notifications
+#. Specification; set to dash ("-") if it has not been translated
+#: ../data/overlay.xml.in.h:122
+#, fuzzy
+msgid ""
+"http://people.gnome.org/~mccann/docs/notification-spec/notification-spec-";
+"latest.html"
+msgstr "-"
+
+#. URL to *translated* version of the Writing new-style modules for
+#. Deskbar-Applet document,
+#. set to dash ("-") if it has not been translated
+#: ../data/overlay.xml.in.h:126
+msgid "http://projects.gnome.org/deskbar-applet/new-style_modules.html";
+msgstr "-"
+
+#. URL to *translated* version of the Admin Guide to GNOME Lockdown
+#. set to dash ("-") if it has not been translated
+#: ../data/overlay.xml.in.h:129
+msgid ""
+"http://sayamindu.randomink.org/soc/deployment_guide/deployment_guide.html";
+msgstr "-"
+
+#. URL to *translated* version of the Desktop Application Autostart
+#. Specification; set to dash ("-") if it has not been translated
+#: ../data/overlay.xml.in.h:132
+msgid ""
+"http://standards.freedesktop.org/autostart-spec/autostart-spec-latest.html";
+msgstr "-"
+
+#. URL to *translated* version of the XDG Base Directory Specification
+#. set to dash ("-") if it has not been translated
+#: ../data/overlay.xml.in.h:135
+msgid "http://standards.freedesktop.org/basedir-spec/basedir-spec-latest.html";
+msgstr "-"
+
+#. URL to *translated* version of the Desktop Entry Specification
+#. set to dash ("-") if it has not been translated
+#: ../data/overlay.xml.in.h:138
+msgid ""
+"http://standards.freedesktop.org/desktop-entry-spec/desktop-entry-spec-";
+"latest.html"
+msgstr "-"
+
+#. URL to *translated* version of the Icon Naming Specification
+#. set to dash ("-") if it has not been translated
+#: ../data/overlay.xml.in.h:141
+msgid ""
+"http://standards.freedesktop.org/icon-naming-spec/icon-naming-spec-latest.";
+"html"
+msgstr "-"
+
+#. URL to *translated* version of the Icon Theme Specification
+#. set to dash ("-") if it has not been translated
+#: ../data/overlay.xml.in.h:144
+msgid ""
+"http://standards.freedesktop.org/icon-theme-spec/icon-theme-spec-latest.html";
+msgstr "-"
+
+#. URL to *translated* version of the Menu Specification
+#. set to dash ("-") if it has not been translated
+#: ../data/overlay.xml.in.h:147
+msgid "http://standards.freedesktop.org/menu-spec/menu-spec-latest.html";
+msgstr "-"
+
+#. URL to *translated* version of the Shared MIME-info Specification;
+#. set to dash ("-") if it has not been translated
+#: ../data/overlay.xml.in.h:150
+msgid ""
+"http://standards.freedesktop.org/shared-mime-info-spec/shared-mime-info-spec-";
+"latest.html"
+msgstr "-"
+
+#. URL to *translated* version of the Extended Window Manager Hints
+#. Specification; set to dash ("-") if it has not been translated
+#: ../data/overlay.xml.in.h:153
+msgid "http://standards.freedesktop.org/wm-spec/wm-spec-latest.html";
+msgstr "-"
+
+#. URL to *translated* telepathy-glib API reference,
+#. set to dash ("-") if it has not been translated
+#: ../data/overlay.xml.in.h:156
+msgid "http://telepathy.freedesktop.org/doc/telepathy-glib/";
+msgstr "-"
+
+#. URL to *translated* libart API reference,
+#. set to dash ("-") if it has not been translated
+#: ../data/overlay.xml.in.h:159
+msgid "http://www.gnome.org/~mathieu/libart/libart.html";
+msgstr "-"
+
+#. URL to *translated* libxslt API reference,
+#. set to dash ("-") if it has not been translated
+#: ../data/overlay.xml.in.h:162
+msgid "http://xmlsoft.org/XSLT/html/libxslt-lib.html";
+msgstr "-"
+
+#. URL to *translated* libxml2 API reference,
+#. set to dash ("-") if it has not been translated
+#: ../data/overlay.xml.in.h:165
+msgid "http://xmlsoft.org/html/libxml-lib.html";
+msgstr "-"
+
+#. URL to *translated* version of the GTK+ Programming Tutorial
+#. document,
+#. set to dash ("-") if it has not been translated
+#: ../data/overlay.xml.in.h:169
+msgid "http://zetcode.com/tutorials/gtktutorial/";
+msgstr "-"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:170
+msgid "java-gnome API Documentation"
+msgstr "Documentació de l'API java-gnome"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:171
+msgid "libart Reference Manual"
+msgstr "Manual de referència de la libart"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:172
+msgid ""
+"libcanberra is an implementation of the XDG Sound Theme and Name "
+"Specifications, for generating event sounds on free desktops,"
+msgstr ""
+"La libcanberra és una implementació de les especificacions dels temes de "
+"sons i noms XDG per a generar esdeveniments de so en entorns d'escriptori "
+"lliures,"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:173
+#, fuzzy
+msgid "libgda-uimm Documentation"
+msgstr "Documentació del gtkmm"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:174
+#, fuzzy
+msgid "libgdamm Documentation"
+msgstr "Documentació del gtkmm"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:175
+msgid ""
+"libnotify is a library that sends desktop notifications to a notification "
+"daemon, as defined in the Desktop Notifications spec. These notifications "
+"can be used to inform the user about an event or display some form of "
+"information without getting in the user's way."
+msgstr ""
+"La libnotify és una biblioteca que envia notificacions d'escriptori a un "
+"dimoni de notificació, tal com es defineix a l'especificació de les "
+"notificacions d'escriptori. Estes notificacions es poden utilitzar per a "
+"informar l'usuari d'un esdeveniment o bé per a mostrar algun tipus "
+"d'informació sense distreure l'usuari."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:176
+msgid ""
+"libpeas is a gobject-based plugins engine, and is targetted at giving every "
+"application the chance to assume its own extensibility."
+msgstr ""
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:177
+#, fuzzy
+msgid "librsvgmm Documentation"
+msgstr "Documentació del gtkmm"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:178
+#, fuzzy
+msgid "libsigc++ Documentation"
+msgstr "Documentació del gtkmm"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:179
+msgid "libsigc++ Tutorial"
+msgstr ""
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:180
+msgid ""
+"libsoup is an HTTP client/server library for GNOME. It uses GObjects and the "
+"glib main loop, to integrate well with GNOME applications."
+msgstr ""
+"La libsoup és una biblioteca de client/servidor HTTP per al GNOME. Utilitza "
+"GObjects i el bucle principal de la glib per a proporcionar una bona "
+"integració amb les aplicacions del GNOME."
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:181
+#, fuzzy
+msgid "libvtemm Documentation"
+msgstr "Documentació del gtkmm"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:182
+#, fuzzy
+msgid "libxml++ Documentation"
+msgstr "Documentació del gtkmm"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:183
+#, fuzzy
+msgid "libxml++ Tutorial"
+msgstr "Programes d'aprenentatge"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:184
+msgid "libxml2 Reference Manual"
+msgstr "Manual de referència de la libxml2"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:185
+msgid "libxslt Reference Manual"
+msgstr "Manual de referència de la libxslt"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:186
+#, fuzzy
+msgid "pangomm Documentation"
+msgstr "Documentació del gtkmm"
+
+#: ../data/overlay.xml.in.h:187
+msgid "telepathy-glib Reference Manual"
+msgstr "Manual de referència de la telepathy-glib"
+
+#~ msgid "C++ Interfaces for GTK+ and GNOME"
+#~ msgstr "Interfícies del C++ per al GTK+ i el GNOME"
+
+#~ msgid "Bzr Playground"
+#~ msgstr "Ã?rea de proves del bzr"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Want to enter the wonderful world of distributed version control? Try the "
+#~ "Bzr playground, making it easy to hack on GNOME if you do not have an SVN "
+#~ "account. People with a SSH key known to GNOME can easily push changes "
+#~ "back to SVN and are able to host private branches."
+#~ msgstr ""
+#~ "Voleu entrar al meravellós món del control de revisions distribuït? "
+#~ "Proveu l'àrea de proves del bzr, on podreu treballar amb el codi del "
+#~ "GNOME encara que no tingueu un compte de l'SVN. Aquells qui tinguin una "
+#~ "clau SSH amb permisos al GNOME podran incorporar els seus canvis a l'SVN "
+#~ "i podran hostatjar branques privades."
+
+#~ msgid "Accessibility for Developers"
+#~ msgstr "Accessibilitat per a desenvolupadors"
+
+#~ msgid "This document tells you how to make GNOME applications accessible."
+#~ msgstr ""
+#~ "Aquest document us explica com fer que les aplicacions del GNOME siguin "
+#~ "accessibles."
+
+#~ msgid "http://developer.gnome.org/projects/gap/guide/gad/";
+#~ msgstr "-"
+
+#~ msgid "Guidelines"
+#~ msgstr "Guies d'estil"
+
+#~ msgid "Nautilus Internals"
+#~ msgstr "Funcionament intern del Nautilus"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Nautilus is the official file manager and desktop shell for the GNOME "
+#~ "desktop. This paper gives an overview of the design and implementation of "
+#~ "Nautilus and some parts of the GNOME platform that it relies on. It also "
+#~ "has concrete pointers to interesting parts of the sources for developers "
+#~ "who wish to hack on Nautilus, or just learn more about it. This paper "
+#~ "requires a basic understanding of how Nautilus works from the user side, "
+#~ "and basic knowledge of GNOME programming."
+#~ msgstr ""
+#~ "El Nautilus és el gestor de fitxers oficial i l'entorn de treball de "
+#~ "l'escriptori del GNOME. Aquest document proporciona una visió general del "
+#~ "disseny i implementació d'aquest primer i de les parts de la plataforma "
+#~ "del GNOME de les quals depèn. També s'esmenten parts interessants del "
+#~ "codi font per als desenvolupadors que vulguin col·laborar-hi o simplement "
+#~ "entendre millor el seu funcionament. La lectura d'aquest escrit requereix "
+#~ "un coneixement bàsic de com funciona el Nautilus per la banda de "
+#~ "l'usuari, així com uns coneixements mínims de la programació en el GNOME."
+
+#~ msgid ""
+#~ "http://developer.gnome.org/doc/whitepapers/nautilus/nautilus-internals.";
+#~ "html"
+#~ msgstr "-"
+
+#~ msgid "Bindings to other languages"
+#~ msgstr "Lligams a altres llenguatges"
+
+#~ msgid "A library for easily embedding and manipulating widgets in Bonobo."
+#~ msgstr "Una biblioteca per imbricar i manipular fàcilment ginys al Bonobo."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Bonobo is the component object model of the GNOME (Gnu Network Object "
+#~ "Model Environments) project (it is also a monkey -- see Resources). "
+#~ "Bonobo provides a COM-like model, using CORBA as a location-transparent "
+#~ "transport."
+#~ msgstr ""
+#~ "El Bonobo és el model d'objectes de components del projecte GNOME "
+#~ "(Entorns de Model d'Objectes en Xarxa Gnu), també és un mono -- vegeu "
+#~ "Recursos). El Bonobo proporciona models a l'estil COM i utilitzant CORBA "
+#~ "com a transport transparent d'ubicacions."
+
+#~ msgid ""
+#~ "GConf is a process-transparent configuration database with a model-view-"
+#~ "controller architecture and a number of other spiffy features. Like the "
+#~ "Registry, but fixed up and on steroids."
+#~ msgstr ""
+#~ "El GConf és una base de dades de configuració transparent al procés amb "
+#~ "una arquitectura model-visualització-controlador i algunes altres "
+#~ "característiques intel·ligents. Com el Registre, però arreglat i amb "
+#~ "asteroides."
+
+#~ msgid ""
+#~ "GLib provides functionality which makes C more pleasant and convenient to "
+#~ "use. It is used throughout the libraries of GTK+ and GNOME as well as in "
+#~ "GNOME programs."
+#~ msgstr ""
+#~ "La GLib proporciona funcionalitats que fan el C més agradable i "
+#~ "aconsellable d'utilitzar. S'utilitza a totes les biblioteques del GTK+ i "
+#~ "del GNOME de la mateixa manera que en els programes per el GNOME."
+
+#~ msgid "Human Interface Guidelines"
+#~ msgstr "Guies d'interfície humanes"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Library containing extra widgets to let your GNOME applications really "
+#~ "shine."
+#~ msgstr ""
+#~ "Biblioteca que conté ginys extres que permeten que el vostre GNOME brilli."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Library containing extra widgets to let your GNOME applications shine."
+#~ msgstr ""
+#~ "Biblioteca que conté ginys extres que permeten que el vostre GNOME brilli."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Library for letting applications seamlessly access remote and local files."
+#~ msgstr ""
+#~ "Biblioteca que permet accedir a fitxers locals i remots de la mateixa "
+#~ "manera."
+
+#~ msgid ""
+#~ "ORBit is an implementation of the C CORBA specification. It is among the "
+#~ "fastest CORBA ORB's available."
+#~ msgstr ""
+#~ "L'ORBit és una implementació de l'especificació CORBA en C. �s la CORBA "
+#~ "ORB més ràpida disponible."
+
+#~ msgid "Pango provides font and text handling that is used for GDK and GTK+."
+#~ msgstr ""
+#~ "El Pango proporciona la gestió de tipus de lletra i text que s'utilitza "
+#~ "per al GDK i el GTK+."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The ATK library provides a set of interfaces for accessibility. By "
+#~ "supporting the ATK interfaces, an application or toolkit can be used such "
+#~ "as tools such as screen readers, magnifiers, and alternative input "
+#~ "devices."
+#~ msgstr ""
+#~ "La biblioteca ATK proporciona un conjunt d'interfícies per a "
+#~ "l'accessibilitat. En implementar les interfícies ATK, una aplicació o joc "
+#~ "d'eines es poden fer servir per a eines com lectors de pantalla, "
+#~ "ampliadors o dispositius d'entrada alternatius."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The GAIL library provides accessibility support for GTK+ and "
+#~ "libgnomecanvas by implementing AtkObjects for widgets in these libraries."
+#~ msgstr ""
+#~ "La biblioteca GAIL proporciona l'accessibilitat al GTK+ i la "
+#~ "libgnomecanvas en implementar els ginys AtkObjects en aquestes "
+#~ "biblioteques."
+
+#~ msgid "The GTK+ widgets."
+#~ msgstr "Els ginys GTK+."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]