[atk] Update Persian translationcommit 952392a5921a8fbf2eaa731e49fc4abdb424323f
Author: Mahyar Moghimi <mahyar moqimi gmail com>
Date:   Fri Oct 29 01:49:04 2010 +0330

    Update Persian translation

 po/fa.po |  332 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 164 insertions(+), 168 deletions(-)
---
diff --git a/po/fa.po b/po/fa.po
index 8f3cebb..564770a 100644
--- a/po/fa.po
+++ b/po/fa.po
@@ -1,474 +1,470 @@
 # Persian translation of atk.
-# Copyright (C) 2003, 2005 Sharif FarsiWeb, Inc.
+# Copyright (C) Iranian Free Software Users Group (IFSUG.org)translation team, 2010.
 # This file is distributed under the same license as the atk package.
 # Roozbeh Pournader <roozbeh farsiweb info>, 2003.
 # Elnaz Sarbar <elnaz farsiweb info>, 2005.
 # Meelad Zakaria <meelad farsiweb info>, 2005.
+# Mahyar Moghimi <mahyar moqimi gmail com>, 2010.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: atk\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-12-21 15:05+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2005-07-13 19:23+0430\n"
-"Last-Translator: Meelad Zakaria <meelad farsiweb info>\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=atk&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-22 22:40+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-29 01:44+0330\n"
+"Last-Translator: Mahyar Moghimi <mahyar moqimi gmail com>\n"
 "Language-Team: Persian <farsi lists sharif edu>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: atk/atkhyperlink.c:103
+#: ../atk/atkhyperlink.c:103
 msgid "Selected Link"
 msgstr "Ù¾Û?Ù?Ù?د اÙ?تخاب شدÙ?"
 
-#: atk/atkhyperlink.c:104
+#: ../atk/atkhyperlink.c:104
 msgid "Specifies whether the AtkHyperlink object is selected"
 msgstr "Ù?شخص Ù?Û?â??Ú©Ù?د Ø´Û?Ø¡ AtkHyperlink  اÙ?تخاب شدÙ? است Û?ا Ù?Ù?"
 
-#: atk/atkhyperlink.c:110
+#: ../atk/atkhyperlink.c:110
 msgid "Number of Anchors"
 msgstr "تعداد Ù?Ù?گرÙ?ا"
 
-#: atk/atkhyperlink.c:111
+#: ../atk/atkhyperlink.c:111
 msgid "The number of anchors associated with the AtkHyperlink object"
 msgstr "تعداد Ù?Ù?گرÙ?اÛ? Ù?ابستÙ? بÙ? Ø´Û?Ø¡ AtkHyperlink"
 
-#: atk/atkhyperlink.c:119
+#: ../atk/atkhyperlink.c:119
 msgid "End index"
-msgstr "Ù?Ù?اÛ?Ù?â??Û? پاÛ?اÙ?"
+msgstr "Ù?Ù?اÛ?Ù?Ù? پاÛ?اÙ?"
 
-#: atk/atkhyperlink.c:120
+#: ../atk/atkhyperlink.c:120
 msgid "The end index of the AtkHyperlink object"
-msgstr "Ù?Ù?اÛ?Ù?â??Û? پاÛ?اÙ? Ø´Û?Ø¡ AtkHyperlink"
+msgstr "Ù?Ù?اÛ?Ù?Ù? پاÛ?اÙ? Ø´Û?Ø¡ AtkHyperlink"
 
-#: atk/atkhyperlink.c:128
+#: ../atk/atkhyperlink.c:128
 msgid "Start index"
-msgstr "Ù?Ù?اÛ?Ù?â??Û? آغاز"
+msgstr "Ù?Ù?اÛ?Ù?Ù? آغاز"
 
-#: atk/atkhyperlink.c:129
+#: ../atk/atkhyperlink.c:129
 msgid "The start index of the AtkHyperlink object"
-msgstr "Ù?Ù?اÛ?Ù?â??Û? آغاز Ø´Û?Ø¡ AtkHyperlink"
+msgstr "Ù?Ù?اÛ?Ù?Ù? آغاز Ø´Û?Ø¡ AtkHyperlink"
 
-#: atk/atkobject.c:74
+#: ../atk/atkobject.c:74
 msgid "invalid"
 msgstr "Ù?اÙ?عتبر"
 
-#: atk/atkobject.c:75
+#: ../atk/atkobject.c:75
 msgid "accelerator label"
 msgstr "برÚ?سب شتابâ??دÙ?"
 
-#: atk/atkobject.c:76
+#: ../atk/atkobject.c:76
 msgid "alert"
 msgstr "Ø¢Ú?Û?ر"
 
-#: atk/atkobject.c:77
+#: ../atk/atkobject.c:77
 msgid "animation"
 msgstr "Ù¾Ù?Û?اÙ?Ù?اÛ?Û?"
 
-#: atk/atkobject.c:78
+#: ../atk/atkobject.c:78
 msgid "arrow"
 msgstr "Ù¾Û?کاÙ?"
 
-#: atk/atkobject.c:79
+#: ../atk/atkobject.c:79
 msgid "calendar"
 msgstr "تÙ?Ù?Û?Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:80
+#: ../atk/atkobject.c:80
 msgid "canvas"
 msgstr "بÙ?Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:81
+#: ../atk/atkobject.c:81
 msgid "check box"
-msgstr "جعبÙ?â??Û? Ù?شاÙ?â??زÙ?Û?"
+msgstr "جعبÙ?Ù? Ù?شاÙ?â??زÙ?Û?"
 
-#: atk/atkobject.c:82
+#: ../atk/atkobject.c:82
 msgid "check menu item"
 msgstr "Ù?Ù?رد Ù?Ù?Ù?Û? Ù?شاÙ?â??زÙ?Û?"
 
-#: atk/atkobject.c:83
+#: ../atk/atkobject.c:83
 msgid "color chooser"
 msgstr "اÙ?تخابگر رÙ?Ú¯"
 
-#: atk/atkobject.c:84
+#: ../atk/atkobject.c:84
 msgid "column header"
 msgstr "سرستÙ?Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:85
+#: ../atk/atkobject.c:85
 msgid "combo box"
-msgstr ""
+msgstr "جعبÙ? ترکÛ?ب"
 
-#: atk/atkobject.c:86
+#: ../atk/atkobject.c:86
 msgid "dateeditor"
 msgstr "Ù?Û?راÛ?شگر تارÛ?Ø®"
 
-#: atk/atkobject.c:87
+#: ../atk/atkobject.c:87
 msgid "desktop icon"
 msgstr "Ø´Ù?اÛ?Ù? رÙ?Ù?Û?زÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:88
+#: ../atk/atkobject.c:88
 msgid "desktop frame"
 msgstr "Ú?ارÚ?Ù?ب رÙ?Ù?Û?زÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:89
+#: ../atk/atkobject.c:89
 msgid "dial"
 msgstr "Ø´Ù?ارÙ?â??Ú¯Û?رÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:90
+#: ../atk/atkobject.c:90
 msgid "dialog"
 msgstr "Ù?حاÙ?رÙ?"
 
-#: atk/atkobject.c:91
+#: ../atk/atkobject.c:91
 msgid "directory pane"
 msgstr "Ù?اب شاخÙ?"
 
-#: atk/atkobject.c:92
+#: ../atk/atkobject.c:92
 msgid "drawing area"
-msgstr "Ù?احÛ?Ù?â??Û? ترسÛ?Ù?"
+msgstr "Ù?احÛ?Ù?Ù? ترسÛ?Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:93
+#: ../atk/atkobject.c:93
 msgid "file chooser"
 msgstr "اÙ?تخابگر پرÙ?Ù?دÙ?"
 
-#: atk/atkobject.c:94
+#: ../atk/atkobject.c:94
 msgid "filler"
 msgstr "پرکÙ?Ù?دÙ?"
 
 #. I know it looks wrong but that is what Java returns
-#: atk/atkobject.c:96
+#: ../atk/atkobject.c:96
 msgid "fontchooser"
 msgstr "اÙ?تخابگر Ù?Ù?Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:97
+#: ../atk/atkobject.c:97
 msgid "frame"
 msgstr "Ú?ارÚ?Ù?ب"
 
-#: atk/atkobject.c:98
+#: ../atk/atkobject.c:98
 msgid "glass pane"
 msgstr "Ù?اب Ø´Û?Ø´Ù?â??اÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:99
+#: ../atk/atkobject.c:99
 msgid "html container"
-msgstr ""
+msgstr "دربرگÛ?رÙ?دÙ?Ù? html"
 
-#: atk/atkobject.c:100
+#: ../atk/atkobject.c:100
 msgid "icon"
 msgstr "Ø´Ù?اÛ?Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:101
+#: ../atk/atkobject.c:101
 msgid "image"
 msgstr "تصÙ?Û?ر"
 
-#: atk/atkobject.c:102
+#: ../atk/atkobject.c:102
 msgid "internal frame"
 msgstr "Ú?ارÚ?Ù?ب داخÙ?Û?"
 
-#: atk/atkobject.c:103
+#: ../atk/atkobject.c:103
 msgid "label"
 msgstr "برÚ?سب"
 
-#: atk/atkobject.c:104
+#: ../atk/atkobject.c:104
 msgid "layered pane"
 msgstr "Ù?اب Ù?اÛ?Ù?â??دار"
 
-#: atk/atkobject.c:105
+#: ../atk/atkobject.c:105
 msgid "list"
 msgstr "Ù?Ù?رست"
 
-#: atk/atkobject.c:106
+#: ../atk/atkobject.c:106
 msgid "list item"
 msgstr "Ù?Ù?رد Ù?Ù?رست"
 
-#: atk/atkobject.c:107
+#: ../atk/atkobject.c:107
 msgid "menu"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:108
+#: ../atk/atkobject.c:108
 msgid "menu bar"
 msgstr "Ù?Ù?ار Ù?Ù?Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:109
+#: ../atk/atkobject.c:109
 msgid "menu item"
 msgstr "Ù?Ù?رد Ù?Ù?Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:110
+#: ../atk/atkobject.c:110
 msgid "option pane"
 msgstr "Ù?اب گزÛ?Ù?Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:111
+#: ../atk/atkobject.c:111
 msgid "page tab"
-msgstr ""
+msgstr "زباÙ?Ù?Ù? صÙ?Ø­Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:112
+#: ../atk/atkobject.c:112
 msgid "page tab list"
-msgstr ""
+msgstr "Ù?Ù?رست برگÙ?â??Ù?اÛ? صÙ?Ø­Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:113
+#: ../atk/atkobject.c:113
 msgid "panel"
 msgstr "تابÙ?Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:114
+#: ../atk/atkobject.c:114
 msgid "password text"
 msgstr "Ù?تÙ? گذرÙ?اÚ?Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:115
+#: ../atk/atkobject.c:115
 msgid "popup menu"
 msgstr "Ù?Ù?Ù?Û? Ù?اشÙ?"
 
-#: atk/atkobject.c:116
+#: ../atk/atkobject.c:116
 msgid "progress bar"
 msgstr "Ù?Ù?ار Ù¾Û?شرÙ?ت"
 
-#: atk/atkobject.c:117
+#: ../atk/atkobject.c:117
 msgid "push button"
-msgstr "دکÙ?Ù?â??Û? Ù?شارÛ?"
+msgstr "دکÙ?Ù?Ù? Ù?شارÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:118
+#: ../atk/atkobject.c:118
 msgid "radio button"
-msgstr "دکÙ?Ù?â??Û? رادÛ?Ù?Û?Û?"
+msgstr "دکÙ?Ù?Ù? رادÛ?Ù?Û?Û?"
 
-#: atk/atkobject.c:119
+#: ../atk/atkobject.c:119
 msgid "radio menu item"
 msgstr "Ù?Ù?رد Ù?Ù?Ù?Û? رادÛ?Ù?Û?Û?"
 
-#: atk/atkobject.c:120
+#: ../atk/atkobject.c:120
 msgid "root pane"
 msgstr "Ù?اب رÛ?Ø´Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:121
+#: ../atk/atkobject.c:121
 msgid "row header"
 msgstr "سرسطر"
 
-#: atk/atkobject.c:122
+#: ../atk/atkobject.c:122
 msgid "scroll bar"
 msgstr "Ù?Ù?ار Ù?غزش"
 
-#: atk/atkobject.c:123
+#: ../atk/atkobject.c:123
 msgid "scroll pane"
 msgstr "Ù?اب Ù?غزش"
 
-#: atk/atkobject.c:124
+#: ../atk/atkobject.c:124
 msgid "separator"
 msgstr "جداساز"
 
-#: atk/atkobject.c:125
+#: ../atk/atkobject.c:125
 msgid "slider"
 msgstr "Ù?غزÙ?دÙ?"
 
-#: atk/atkobject.c:126
+#: ../atk/atkobject.c:126
 msgid "split pane"
 msgstr "Ù?اب تÙ?سÛ?Ù? Ú©Ù?Ù?دÙ?"
 
-#: atk/atkobject.c:127
+#: ../atk/atkobject.c:127
 msgid "spin button"
-msgstr ""
+msgstr "دگÙ?Ù? دÙ?ار"
 
-#: atk/atkobject.c:128
+#: ../atk/atkobject.c:128
 msgid "statusbar"
 msgstr "Ù?Ù?ار Ù?ضعÛ?ت"
 
-#: atk/atkobject.c:129
+#: ../atk/atkobject.c:129
 msgid "table"
 msgstr "جدÙ?Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:130
+#: ../atk/atkobject.c:130
 msgid "table cell"
-msgstr "خاÙ?Ù?â??Û? جدÙ?Ù?"
+msgstr "خاÙ?Ù?Ù? جدÙ?Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:131
+#: ../atk/atkobject.c:131
 msgid "table column header"
 msgstr "سرستÙ?Ù? جدÙ?Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:132
+#: ../atk/atkobject.c:132
 msgid "table row header"
 msgstr "سرسطر جدÙ?Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:133
+#: ../atk/atkobject.c:133
 msgid "tear off menu item"
 msgstr "Ù?Ù?رد Ù?Ù?Ù?Û? جداشدÙ?Û?"
 
-#: atk/atkobject.c:134
+#: ../atk/atkobject.c:134
 msgid "terminal"
 msgstr "پاÛ?اÙ?Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:135
+#: ../atk/atkobject.c:135
 msgid "text"
 msgstr "Ù?تÙ?"
 
-#: atk/atkobject.c:136
+#: ../atk/atkobject.c:136
 msgid "toggle button"
-msgstr "دکÙ?Ù?â??Û? ضاÙ?Ù?"
+msgstr "دکÙ?Ù?Ù? ضاÙ?Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:137
+#: ../atk/atkobject.c:137
 msgid "tool bar"
 msgstr "Ù?Ù?ار ابزار"
 
-#: atk/atkobject.c:138
+#: ../atk/atkobject.c:138
 msgid "tool tip"
 msgstr "راÙ?Ù?Ù?اÛ? Ø¢Ù?Û?"
 
-#: atk/atkobject.c:139
+#: ../atk/atkobject.c:139
 msgid "tree"
 msgstr "درخت"
 
-#: atk/atkobject.c:140
+#: ../atk/atkobject.c:140
 msgid "tree table"
 msgstr "جدÙ?Ù? درخت"
 
-#: atk/atkobject.c:141
+#: ../atk/atkobject.c:141
 msgid "unknown"
 msgstr "Ù?اÙ?عÙ?Ù?Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:142
+#: ../atk/atkobject.c:142
 msgid "viewport"
 msgstr "دÛ?دگاÙ?"
 
-#: atk/atkobject.c:143
+#: ../atk/atkobject.c:143
 msgid "window"
 msgstr "Ù¾Ù?جرÙ?"
 
-#: atk/atkobject.c:144
+#: ../atk/atkobject.c:144
 msgid "header"
 msgstr "سرصÙ?Ø­Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:145
+#: ../atk/atkobject.c:145
 msgid "footer"
 msgstr "پاصÙ?Ø­Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:146
+#: ../atk/atkobject.c:146
 msgid "paragraph"
 msgstr "پاراگراÙ?"
 
-#: atk/atkobject.c:147
+#: ../atk/atkobject.c:147
 msgid "ruler"
 msgstr "خطâ??Ú©Ø´"
 
-#: atk/atkobject.c:148
+#: ../atk/atkobject.c:148
 msgid "application"
 msgstr "برÙ?اÙ?Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:149
+#: ../atk/atkobject.c:149
 msgid "autocomplete"
 msgstr "تکÙ?Û?Ù? Ø®Ù?دکار"
 
-#: atk/atkobject.c:150
+#: ../atk/atkobject.c:150
 msgid "edit bar"
 msgstr "Ù?Ù?ار Ù?Û?راÛ?Ø´"
 
-#: atk/atkobject.c:151
+#: ../atk/atkobject.c:151
 msgid "embedded component"
-msgstr "Ù?ؤÙ?Ù?Ù?â??Û? تعبÛ?Ù?â??شدÙ?"
+msgstr "Ù?ؤÙ?Ù?Ù?Ù? تعبÛ?Ù?â??شدÙ?"
 
-#: atk/atkobject.c:152
+#: ../atk/atkobject.c:152
 msgid "entry"
-msgstr ""
+msgstr "Ù?دخÙ?"
 
-#: atk/atkobject.c:153
-#, fuzzy
+#: ../atk/atkobject.c:153
 msgid "chart"
-msgstr "Ø¢Ú?Û?ر"
+msgstr "Ù?Ù?Ù?دار"
 
-#: atk/atkobject.c:154
-#, fuzzy
+#: ../atk/atkobject.c:154
 msgid "caption"
-msgstr "برÙ?اÙ?Ù?"
+msgstr "عÙ?Ù?اÙ?"
 
-#: atk/atkobject.c:155
-#, fuzzy
+#: ../atk/atkobject.c:155
 msgid "document frame"
-msgstr "Ú?ارÚ?Ù?ب رÙ?Ù?Û?زÛ?"
+msgstr "Ú?ارÚ?Ù?ب سÙ?د"
 
-#: atk/atkobject.c:156
-#, fuzzy
+#: ../atk/atkobject.c:156
 msgid "heading"
-msgstr "سرصÙ?Ø­Ù?"
+msgstr "سرÙ?صÙ?"
 
-#: atk/atkobject.c:157
-#, fuzzy
+#: ../atk/atkobject.c:157
 msgid "page"
-msgstr "تصÙ?Û?ر"
+msgstr "صÙ?Ø­Ù?"
 
-#: atk/atkobject.c:158
+#: ../atk/atkobject.c:158
 msgid "section"
-msgstr ""
+msgstr "بخش"
 
-#: atk/atkobject.c:159
+#: ../atk/atkobject.c:159
 msgid "redundant object"
-msgstr ""
+msgstr "شئ زÛ?ادÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:160
-#, fuzzy
+#: ../atk/atkobject.c:160
 msgid "form"
-msgstr "Ú?ارÚ?Ù?ب"
+msgstr "Ù?رÙ?"
 
-#: atk/atkobject.c:161
+#: ../atk/atkobject.c:161
 msgid "link"
-msgstr ""
+msgstr "Ù¾Û?Ù?Ù?د"
 
-#: atk/atkobject.c:162
+#: ../atk/atkobject.c:162
 msgid "input method window"
-msgstr ""
+msgstr "Ù¾Ù?جرÙ?Ù? رÙ?Ø´ Ù?رÙ?دÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:488
+#: ../atk/atkobject.c:488
 msgid "Accessible Name"
 msgstr "Ù?اÙ? دسترسÛ?â??پذÛ?رÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:489
+#: ../atk/atkobject.c:489
 msgid "Object instance's name formatted for assistive technology access"
-msgstr "Ù?اÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?â??Û? Ø´Û?Ø¡ Ú©Ù? براÛ? دسترسÛ? بÙ? Ù?Ù?اÙ?رÛ? Û?ارÛ?â??دÙ?Ù?دÙ? Ù?اÙ?بâ??بÙ?دÛ? شدÙ?"
+msgstr "Ù?اÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ø´Û?Ø¡ Ú©Ù? براÛ? دسترسÛ? بÙ? Ù?Ù?اÙ?رÛ? Û?ارÛ?â??دÙ?Ù?دÙ? Ù?اÙ?بâ??بÙ?دÛ? شدÙ?"
 
-#: atk/atkobject.c:495
+#: ../atk/atkobject.c:495
 msgid "Accessible Description"
 msgstr "شرح دسترسÛ?â??پذÛ?رÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:496
+#: ../atk/atkobject.c:496
 msgid "Description of an object, formatted for assistive technology access"
 msgstr "شرح Û?Ú© Ø´Û?Ø¡Ø? Ú©Ù? براÛ? دسترسÛ? بÙ? Ù?Ù?اÙ?رÛ? Û?ارÛ?â??دÙ?Ù?دÙ? Ù?اÙ?بâ??بÙ?دÛ? شدÙ?"
 
-#: atk/atkobject.c:502
+#: ../atk/atkobject.c:502
 msgid "Accessible Parent"
 msgstr "Ù?اÙ?د دسترسÛ?â??پذÛ?رÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:503
+#: ../atk/atkobject.c:503
 msgid "Is used to notify that the parent has changed"
 msgstr "براÛ? اطÙ?اع دادÙ? از تغÛ?Û?ر Ù?اÙ?د استÙ?ادÙ? Ù?Û?â??Ø´Ù?د"
 
-#: atk/atkobject.c:509
+#: ../atk/atkobject.c:509
 msgid "Accessible Value"
 msgstr "Ù?Ù?دار براÛ? دسترسÛ?â??پذÛ?رÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:510
+#: ../atk/atkobject.c:510
 msgid "Is used to notify that the value has changed"
 msgstr "براÛ? اطÙ?اع دادÙ? از تغÛ?Û?ر Ù?Ù?دار استÙ?ادÙ? Ù?Û?â??Ø´Ù?د"
 
-#: atk/atkobject.c:518
+#: ../atk/atkobject.c:518
 msgid "Accessible Role"
 msgstr "Ù?Ù?Ø´ دسترسÛ?â??پذÛ?رÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:519
+#: ../atk/atkobject.c:519
 msgid "The accessible role of this object"
 msgstr "Ù?Ù?Ø´ دسترسÛ?â??پذÛ?رÛ? اÛ?Ù? Ø´Û?Ø¡"
 
-#: atk/atkobject.c:527
+#: ../atk/atkobject.c:527
 msgid "Accessible Layer"
-msgstr "Ù?اÛ?Ù?â??Û? دسترسÛ?â??پذÛ?رÛ?"
+msgstr "Ù?اÛ?Ù?Ù? دسترسÛ?â??پذÛ?رÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:528
+#: ../atk/atkobject.c:528
 msgid "The accessible layer of this object"
-msgstr "Ù?اÛ?Ù?â??Û? دسترسÛ?â??پذÛ?رÛ? اÛ?Ù? Ø´Û?Ø¡"
+msgstr "Ù?اÛ?Ù?Ù? دسترسÛ?â??پذÛ?رÛ? اÛ?Ù? Ø´Û?Ø¡"
 
-#: atk/atkobject.c:536
+#: ../atk/atkobject.c:536
 msgid "Accessible MDI Value"
 msgstr "Ù?Ù?دار MDI دسترسÛ?â??پذÛ?رÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:537
+#: ../atk/atkobject.c:537
 msgid "The accessible MDI value of this object"
 msgstr "Ù?Ù?دار MDI دسترسÛ?â??پذÛ?رÛ? اÛ?Ù? Ø´Û?Ø¡"
 
-#: atk/atkobject.c:545
+#: ../atk/atkobject.c:545
 msgid "Accessible Table Caption"
 msgstr "عÙ?Ù?اÙ? جدÙ?Ù? دسترسÛ?â??پذÛ?رÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:546
+#: ../atk/atkobject.c:546
 msgid ""
 "Is used to notify that the table caption has changed; this property should "
 "not be used. accessible-table-caption-object should be used instead"
@@ -476,58 +472,58 @@ msgstr ""
 "براÛ? اطÙ?اع دادÙ? از تغÛ?Û?ر عÙ?Ù?اÙ? جدÙ?Ù? استÙ?ادÙ? Ù?Û?â??Ø´Ù?دØ? Ù?باÛ?د اÛ?Ù? Ù?Û?Ú?Ú¯Û? را بÙ? کار "
 "برد.درعÙ?ض باÛ?د از accessible-table-caption-object استÙ?ادÙ? Ø´Ù?د."
 
-#: atk/atkobject.c:552
+#: ../atk/atkobject.c:552
 msgid "Accessible Table Column Header"
 msgstr "سرستÙ?Ù? جدÙ?Ù? دسترسÛ?â??پذÛ?رÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:553
+#: ../atk/atkobject.c:553
 msgid "Is used to notify that the table column header has changed"
 msgstr "براÛ? اطÙ?اع دادÙ? از تغÛ?ر سرستÙ?Ù? جدÙ?Ù? استÙ?ادÙ? Ù?Û?â??Ø´Ù?د"
 
-#: atk/atkobject.c:559
+#: ../atk/atkobject.c:559
 msgid "Accessible Table Column Description"
 msgstr "شرح ستÙ?Ù? جدÙ?Ù? براÛ? دسترسÛ?â??پذÛ?رÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:560
+#: ../atk/atkobject.c:560
 msgid "Is used to notify that the table column description has changed"
 msgstr "براÛ? اطÙ?اع دادÙ? از تغÛ?Û?ر شرح ستÙ?Ù? جدÙ?Ù? استÙ?ادÙ? Ù?Û?â??Ø´Ù?د"
 
-#: atk/atkobject.c:566
+#: ../atk/atkobject.c:566
 msgid "Accessible Table Row Header"
 msgstr "سرسطر جدÙ?Ù? دسترسÛ?â??پذÛ?رÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:567
+#: ../atk/atkobject.c:567
 msgid "Is used to notify that the table row header has changed"
 msgstr "براÛ? اطÙ?اع دادÙ? از تغÛ?Û?ر سرسطر جدÙ?Ù? استÙ?ادÙ? Ù?Û?â??Ø´Ù?د"
 
-#: atk/atkobject.c:573
+#: ../atk/atkobject.c:573
 msgid "Accessible Table Row Description"
 msgstr "شرح سطر جدÙ?Ù? دسترسÛ?â??پذÛ?رÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:574
+#: ../atk/atkobject.c:574
 msgid "Is used to notify that the table row description has changed"
 msgstr "براÛ? اطÙ?اع دادÙ? از تغÛ?Û?ر شرح سطر جدÙ?Ù? استÙ?ادÙ? Ù?Û?â??Ø´Ù?د"
 
-#: atk/atkobject.c:580
+#: ../atk/atkobject.c:580
 msgid "Accessible Table Summary"
-msgstr "Ø®Ù?اصÙ?â??Û? جدÙ?Ù? دسترسÛ?â??پذÛ?رÛ?"
+msgstr "Ø®Ù?اصÙ?Ù? جدÙ?Ù? دسترسÛ?â??پذÛ?رÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:581
+#: ../atk/atkobject.c:581
 msgid "Is used to notify that the table summary has changed"
 msgstr "براÛ? اطÙ?اع دادÙ? از تغÛ?Û?ر Ø®Ù?اصÙ? جدÙ?Ù? استÙ?ادÙ? Ù?Û?â??Ø´Ù?د"
 
-#: atk/atkobject.c:587
+#: ../atk/atkobject.c:587
 msgid "Accessible Table Caption Object"
 msgstr "Ø´Û?Ø¡ عÙ?Ù?اÙ? جدÙ?Ù? براÛ? دسترسÛ?â??پذÛ?رÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:588
+#: ../atk/atkobject.c:588
 msgid "Is used to notify that the table caption has changed"
 msgstr "براÛ? اطÙ?اع دادÙ? از تغÛ?Û?ر عÙ?Ù?اÙ? جدÙ?Ù? استÙ?ادÙ? Ù?Û?â??Ø´Ù?د"
 
-#: atk/atkobject.c:594
+#: ../atk/atkobject.c:594
 msgid "Number of Accessible Hypertext Links"
 msgstr "تعداد Ù¾Û?Ù?Ù?دâ??Ù?اÛ? Hypertext دسترسÛ?â??پذÛ?رÛ?"
 
-#: atk/atkobject.c:595
+#: ../atk/atkobject.c:595
 msgid "The number of links which the current AtkHypertext has"
 msgstr "تعداد Ù¾Û?Ù?Ù?دÙ?اÛ?Û? Ú©Ù? AtkHypertext Ù?عÙ?Û? دارد"[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]