[glib] Update Simplified Chinese translation.commit f67d16c52a244c1db2cf40340700c6dc90ab866a
Author: Yinghua Wang <wantinghard gmail com>
Date:  Sun Oct 24 03:51:46 2010 +0000

  Update Simplified Chinese translation.

 po/zh_CN.po | 778 ++++++++++++++++++++++++++++++-----------------------------
 1 files changed, 398 insertions(+), 380 deletions(-)
---
diff --git a/po/zh_CN.po b/po/zh_CN.po
index 18fa9a5..ca5a9d6 100644
--- a/po/zh_CN.po
+++ b/po/zh_CN.po
@@ -15,9 +15,10 @@
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: glib master\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-09-14 11:56+0800\n"
-"PO-Revision-Date: 2010-09-14 16:34+0800\n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=glib&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-22 18:59+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2010-10-18 22:20+0800\n"
 "Last-Translator: Aron Xu <happyaron xu gmail com>\n"
 "Language-Team: Chinese (simplified) <i18n-zh googlegroups com>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -164,232 +165,232 @@ msgid "Invalid hostname"
 msgstr "æ? æ??ç??主æ?ºå??"
 
 #. Translators: 'before midday' indicator
-#: ../glib/gdatetime.c:105
+#: ../glib/gdatetime.c:149
 msgctxt "GDateTime"
 msgid "am"
 msgstr "�"
 
 #. Translators: 'before midday' indicator
-#: ../glib/gdatetime.c:107
+#: ../glib/gdatetime.c:151
 msgctxt "GDateTime"
 msgid "AM"
 msgstr "ä¸?å??"
 
 #. Translators: 'after midday' indicator
-#: ../glib/gdatetime.c:109
+#: ../glib/gdatetime.c:153
 msgctxt "GDateTime"
 msgid "pm"
 msgstr "�"
 
 #. Translators: 'after midday' indicator
-#: ../glib/gdatetime.c:111
+#: ../glib/gdatetime.c:155
 msgctxt "GDateTime"
 msgid "PM"
 msgstr "ä¸?å??"
 
 #. Translators: this is the preferred format for expressing the date
-#: ../glib/gdatetime.c:120
+#: ../glib/gdatetime.c:164
 msgctxt "GDateTime"
 msgid "%m/%d/%y"
 msgstr "%m/%d/%y"
 
 #. Translators: this is the preferred format for expressing the time
-#: ../glib/gdatetime.c:123
+#: ../glib/gdatetime.c:167
 msgctxt "GDateTime"
 msgid "%H:%M:%S"
 msgstr "%H:%M:%S"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:168
+#: ../glib/gdatetime.c:193
 msgctxt "full month name"
 msgid "January"
 msgstr "ä¸?æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:170
+#: ../glib/gdatetime.c:195
 msgctxt "full month name"
 msgid "February"
 msgstr "äº?æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:172
+#: ../glib/gdatetime.c:197
 msgctxt "full month name"
 msgid "March"
 msgstr "ä¸?æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:174
+#: ../glib/gdatetime.c:199
 msgctxt "full month name"
 msgid "April"
 msgstr "å??æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:176
+#: ../glib/gdatetime.c:201
 msgctxt "full month name"
 msgid "May"
 msgstr "äº?æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:178
+#: ../glib/gdatetime.c:203
 msgctxt "full month name"
 msgid "June"
 msgstr "å?­æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:180
+#: ../glib/gdatetime.c:205
 msgctxt "full month name"
 msgid "July"
 msgstr "ä¸?æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:182
+#: ../glib/gdatetime.c:207
 msgctxt "full month name"
 msgid "August"
 msgstr "å?«æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:184
+#: ../glib/gdatetime.c:209
 msgctxt "full month name"
 msgid "September"
 msgstr "ä¹?æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:186
+#: ../glib/gdatetime.c:211
 msgctxt "full month name"
 msgid "October"
 msgstr "å??æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:188
+#: ../glib/gdatetime.c:213
 msgctxt "full month name"
 msgid "November"
 msgstr "å??ä¸?æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:190
+#: ../glib/gdatetime.c:215
 msgctxt "full month name"
 msgid "December"
 msgstr "å??äº?æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:205
+#: ../glib/gdatetime.c:230
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Jan"
 msgstr "01æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:207
+#: ../glib/gdatetime.c:232
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Feb"
 msgstr "02æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:209
+#: ../glib/gdatetime.c:234
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Mar"
 msgstr "03æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:211
+#: ../glib/gdatetime.c:236
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Apr"
 msgstr "04æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:213
+#: ../glib/gdatetime.c:238
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "May"
 msgstr "05æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:215
+#: ../glib/gdatetime.c:240
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Jun"
 msgstr "06æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:217
+#: ../glib/gdatetime.c:242
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Jul"
 msgstr "07æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:219
+#: ../glib/gdatetime.c:244
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Aug"
 msgstr "08æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:221
+#: ../glib/gdatetime.c:246
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Sep"
 msgstr "09æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:223
+#: ../glib/gdatetime.c:248
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Oct"
 msgstr "10æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:225
+#: ../glib/gdatetime.c:250
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Nov"
 msgstr "11æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:227
+#: ../glib/gdatetime.c:252
 msgctxt "abbreviated month name"
 msgid "Dec"
 msgstr "12æ??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:242
+#: ../glib/gdatetime.c:267
 msgctxt "full weekday name"
 msgid "Monday"
 msgstr "æ??æ??ä¸?"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:244
+#: ../glib/gdatetime.c:269
 msgctxt "full weekday name"
 msgid "Tuesday"
 msgstr "æ??æ??äº?"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:246
+#: ../glib/gdatetime.c:271
 msgctxt "full weekday name"
 msgid "Wednesday"
 msgstr "æ??æ??ä¸?"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:248
+#: ../glib/gdatetime.c:273
 msgctxt "full weekday name"
 msgid "Thursday"
 msgstr "æ??æ??å??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:250
+#: ../glib/gdatetime.c:275
 msgctxt "full weekday name"
 msgid "Friday"
 msgstr "æ??æ??äº?"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:252
+#: ../glib/gdatetime.c:277
 msgctxt "full weekday name"
 msgid "Saturday"
 msgstr "æ??æ??å?­"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:254
+#: ../glib/gdatetime.c:279
 msgctxt "full weekday name"
 msgid "Sunday"
 msgstr "æ??æ??æ?¥"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:269
+#: ../glib/gdatetime.c:294
 msgctxt "abbreviated weekday name"
 msgid "Mon"
 msgstr "�"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:271
+#: ../glib/gdatetime.c:296
 msgctxt "abbreviated weekday name"
 msgid "Tue"
 msgstr "�"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:273
+#: ../glib/gdatetime.c:298
 msgctxt "abbreviated weekday name"
 msgid "Wed"
 msgstr "�"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:275
+#: ../glib/gdatetime.c:300
 msgctxt "abbreviated weekday name"
 msgid "Thu"
 msgstr "å??"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:277
+#: ../glib/gdatetime.c:302
 msgctxt "abbreviated weekday name"
 msgid "Fri"
 msgstr "�"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:279
+#: ../glib/gdatetime.c:304
 msgctxt "abbreviated weekday name"
 msgid "Sat"
 msgstr "å?­"
 
-#: ../glib/gdatetime.c:281
+#: ../glib/gdatetime.c:306
 msgctxt "abbreviated weekday name"
 msgid "Sun"
 msgstr "æ?¥"
 
-#: ../glib/gdir.c:114 ../glib/gdir.c:137
+#: ../glib/gdir.c:115 ../glib/gdir.c:138
 #, c-format
 msgid "Error opening directory '%s': %s"
 msgstr "æ??å¼?ç?®å½?â??%sâ??æ?¶å??ç??é??误ï¼?%s"
@@ -739,298 +740,298 @@ msgstr "æ??æ¡£å?¨å??ç´ â??%sâ??ç»?æ??æ ?记中æ??å¤?ç»?æ??"
 msgid "Document ended unexpectedly inside a comment or processing instruction"
 msgstr "æ??æ¡£å?¨æ³¨é??æ??å¤?ç??æ??令中æ??å¤?ç»?æ??"
 
-#: ../glib/gregex.c:184
+#: ../glib/gregex.c:188
 msgid "corrupted object"
 msgstr "æ? æ??对象"
 
-#: ../glib/gregex.c:186
+#: ../glib/gregex.c:190
 msgid "internal error or corrupted object"
 msgstr "å??é?¨é??误æ??è??æ? æ??对象"
 
-#: ../glib/gregex.c:188
+#: ../glib/gregex.c:192
 msgid "out of memory"
 msgstr "å??å­?ä¸?足"
 
-#: ../glib/gregex.c:193
+#: ../glib/gregex.c:197
 msgid "backtracking limit reached"
 msgstr "è¾¾å?°å??溯ä¸?é??"
 
-#: ../glib/gregex.c:205 ../glib/gregex.c:213
+#: ../glib/gregex.c:209 ../glib/gregex.c:217
 msgid "the pattern contains items not supported for partial matching"
 msgstr "表达å¼?å??å?«ä¸?被é?¨å??å?¹é??æ?¯æ??ç??项"
 
-#: ../glib/gregex.c:207 ../gio/glocalfile.c:2109
+#: ../glib/gregex.c:211 ../gio/glocalfile.c:2109
 msgid "internal error"
 msgstr "å??é?¨é??误"
 
-#: ../glib/gregex.c:215
+#: ../glib/gregex.c:219
 msgid "back references as conditions are not supported for partial matching"
 msgstr "ä¸?å®?å?¨å?¹é??æ?¶ä½?为æ?¡ä»¶ç??å??å??å¼?ç?¨ä¸?被æ?¯æ??."
 
-#: ../glib/gregex.c:224
+#: ../glib/gregex.c:228
 msgid "recursion limit reached"
 msgstr "è¾¾å?°é??å½?ä¸?é??"
 
-#: ../glib/gregex.c:226
+#: ../glib/gregex.c:230
 msgid "workspace limit for empty substrings reached"
 msgstr "è¾¾å?°ç©ºå­?串ç??å·¥ä½?空é?´é??å?¶"
 
-#: ../glib/gregex.c:228
+#: ../glib/gregex.c:232
 msgid "invalid combination of newline flags"
 msgstr "æ? æ??ç??æ?°è¡?æ ?å¿?ç»?å??."
 
-#: ../glib/gregex.c:232
+#: ../glib/gregex.c:236
 msgid "unknown error"
 msgstr "æ?ªç?¥é??误"
 
-#: ../glib/gregex.c:252
+#: ../glib/gregex.c:256
 msgid "\\ at end of pattern"
 msgstr "表达å¼?æ?«å°¾ç?? \\"
 
-#: ../glib/gregex.c:255
+#: ../glib/gregex.c:259
 msgid "\\c at end of pattern"
 msgstr "表达å¼?æ?«å°¾ç?? \\c"
 
-#: ../glib/gregex.c:258
+#: ../glib/gregex.c:262
 msgid "unrecognized character follows \\"
 msgstr "æ? æ³?è¯?å?« \\ å??ç??å­?符"
 
-#: ../glib/gregex.c:265
+#: ../glib/gregex.c:269
 msgid "case-changing escapes (\\l, \\L, \\u, \\U) are not allowed here"
 msgstr "è¿?é??ä¸?å??许使ç?¨æ?¹å??大å°?å??ç??转ä¹?符(\\l, \\L, \\u, \\U)"
 
-#: ../glib/gregex.c:268
+#: ../glib/gregex.c:272
 msgid "numbers out of order in {} quantifier"
 msgstr "{} é??ç??æ?°å­?次åº?颠å??äº?"
 
-#: ../glib/gregex.c:271
+#: ../glib/gregex.c:275
 msgid "number too big in {} quantifier"
 msgstr "{} é??ç??æ?°å­?太大äº?"
 
-#: ../glib/gregex.c:274
+#: ../glib/gregex.c:278
 msgid "missing terminating ] for character class"
 msgstr "å­?符类缺å°?ç»?ç»?ç?? ]"
 
-#: ../glib/gregex.c:277
+#: ../glib/gregex.c:281
 msgid "invalid escape sequence in character class"
 msgstr "å­?符类å??å?«æ? æ??ç??转ä¹?åº?å??"
 
-#: ../glib/gregex.c:280
+#: ../glib/gregex.c:284
 msgid "range out of order in character class"
 msgstr "å­?符类ç??è??å?´æ¬¡åº?颠å??"
 
-#: ../glib/gregex.c:283
+#: ../glib/gregex.c:287
 msgid "nothing to repeat"
 msgstr "没æ??å?¯ä»¥é??å¤?ç??å??容"
 
-#: ../glib/gregex.c:286
+#: ../glib/gregex.c:290
 msgid "unrecognized character after (?"
 msgstr "(? å??æ??æ? æ³?è¯?å?«ç??å­?符"
 
-#: ../glib/gregex.c:290
+#: ../glib/gregex.c:294
 msgid "unrecognized character after (?<"
 msgstr "(?< å??æ??æ? æ³?è¯?å?«ç??å­?符"
 
-#: ../glib/gregex.c:294
+#: ../glib/gregex.c:298
 msgid "unrecognized character after (?P"
 msgstr "(?P æ??æ? æ³?è¯?å?«ç??å­?符"
 
-#: ../glib/gregex.c:297
+#: ../glib/gregex.c:301
 msgid "POSIX named classes are supported only within a class"
 msgstr "å?ªæ??ç±»é??æ?¯æ?? POSIX å?½å??ç??ç±»"
 
-#: ../glib/gregex.c:300
+#: ../glib/gregex.c:304
 msgid "missing terminating )"
 msgstr "缺å°?ç»?æ??ç?? )"
 
-#: ../glib/gregex.c:304
+#: ../glib/gregex.c:308
 msgid ") without opening ("
 msgstr ") 没æ??å¼?å§?ç?? ("
 
 #. translators: '(?R' and '(?[+-]digits' are both meant as (groups of)
 #. * sequences here, '(?-54' would be an example for the second group.
 #.
-#: ../glib/gregex.c:311
+#: ../glib/gregex.c:315
 msgid "(?R or (?[+-]digits must be followed by )"
 msgstr "(?R æ?? (?[+-]æ?°å­? å¿?é¡»è·?ç?? )"
 
-#: ../glib/gregex.c:314
+#: ../glib/gregex.c:318
 msgid "reference to non-existent subpattern"
 msgstr "å¼?ç?¨äº?ä¸?å­?å?¨ç??å­?表达å¼?"
 
-#: ../glib/gregex.c:317
+#: ../glib/gregex.c:321
 msgid "missing ) after comment"
 msgstr "注é??å??缺å°? )"
 
-#: ../glib/gregex.c:320
+#: ../glib/gregex.c:324
 msgid "regular expression too large"
 msgstr "æ­£å??表达å¼?è¿?é?¿"
 
-#: ../glib/gregex.c:323
+#: ../glib/gregex.c:327
 msgid "failed to get memory"
 msgstr "è?·å??å??å­?失败"
 
-#: ../glib/gregex.c:326
+#: ../glib/gregex.c:330
 msgid "lookbehind assertion is not fixed length"
 msgstr "lookbehind æ?­è¨?ä¸?æ?¯å®?é?¿ç??"
 
-#: ../glib/gregex.c:329
+#: ../glib/gregex.c:333
 msgid "malformed number or name after (?("
 msgstr "(?( å??æ??å½¢å¼?ä¸?正确ç??æ?°å­?æ??å??称"
 
-#: ../glib/gregex.c:332
+#: ../glib/gregex.c:336
 msgid "conditional group contains more than two branches"
 msgstr "æ?¡ä»¶ç»?å??å?«äº?è¶?è¿?两个å??æ?¯"
 
-#: ../glib/gregex.c:335
+#: ../glib/gregex.c:339
 msgid "assertion expected after (?("
 msgstr "(?( å??åº?该æ??æ?­è¨?"
 
-#: ../glib/gregex.c:338
+#: ../glib/gregex.c:342
 msgid "unknown POSIX class name"
 msgstr "æ?ªç?¥ç?? POSIX ç±»å??"
 
-#: ../glib/gregex.c:341
+#: ../glib/gregex.c:345
 msgid "POSIX collating elements are not supported"
 msgstr "ä¸?æ?¯æ?? POSIX æ?´ç??å??ç´ "
 
-#: ../glib/gregex.c:344
+#: ../glib/gregex.c:348
 msgid "character value in \\x{...} sequence is too large"
 msgstr "\\x{...} åº?å??é??ç??å­?符å?¼å¤ªå¤§äº?"
 
-#: ../glib/gregex.c:347
+#: ../glib/gregex.c:351
 msgid "invalid condition (?(0)"
 msgstr "æ? æ??ç??æ?¡ä»¶ (?(0)"
 
-#: ../glib/gregex.c:350
+#: ../glib/gregex.c:354
 msgid "\\C not allowed in lookbehind assertion"
 msgstr "lookbehind æ?­è¨?é??ä¸?å??许使ç?¨ \\C"
 
-#: ../glib/gregex.c:353
+#: ../glib/gregex.c:357
 msgid "recursive call could loop indefinitely"
 msgstr "é??å½?è°?ç?¨å?¯è?½å¯¼è?´æ? é??循ç?¯"
 
-#: ../glib/gregex.c:356
+#: ../glib/gregex.c:360
 msgid "missing terminator in subpattern name"
 msgstr "å­?表达å¼?å??é??缺å°?ç»?ç»?符"
 
-#: ../glib/gregex.c:359
+#: ../glib/gregex.c:363
 msgid "two named subpatterns have the same name"
 msgstr "两个æ??å??å­?表达å¼?æ??ç?¸å??ç??å??称"
 
-#: ../glib/gregex.c:362
+#: ../glib/gregex.c:366
 msgid "malformed \\P or \\p sequence"
 msgstr "å½¢å¼?ä¸?正确ç?? \\P æ?? \\p åº?å??"
 
-#: ../glib/gregex.c:365
+#: ../glib/gregex.c:369
 msgid "unknown property name after \\P or \\p"
 msgstr "\\P æ?? \\p å??æ??æ?ªç?¥ç??å±?æ?§å??"
 
-#: ../glib/gregex.c:368
+#: ../glib/gregex.c:372
 msgid "subpattern name is too long (maximum 32 characters)"
 msgstr "å­?表达å¼?å??太é?¿äº?(æ??å¤?32个å­?符)"
 
-#: ../glib/gregex.c:371
+#: ../glib/gregex.c:375
 msgid "too many named subpatterns (maximum 10,000)"
 msgstr "æ??å??å­?表达å¼?太å¤?äº?(æ??å¤?10,000个)"
 
-#: ../glib/gregex.c:374
+#: ../glib/gregex.c:378
 msgid "octal value is greater than \\377"
 msgstr "����大� \\377"
 
-#: ../glib/gregex.c:377
+#: ../glib/gregex.c:381
 msgid "DEFINE group contains more than one branch"
 msgstr "DEFINE ç»?å??å?«å¤?äº?ä¸?个å??æ?¯"
 
-#: ../glib/gregex.c:380
+#: ../glib/gregex.c:384
 msgid "repeating a DEFINE group is not allowed"
 msgstr "ä¸?å??许é??å¤? DEFINE ç»?"
 
-#: ../glib/gregex.c:383
+#: ../glib/gregex.c:387
 msgid "inconsistent NEWLINE options"
 msgstr "ä¸?ä¸?è?´ç?? NEWLINE é??项"
 
-#: ../glib/gregex.c:386
+#: ../glib/gregex.c:390
 msgid ""
 "\\g is not followed by a braced name or an optionally braced non-zero number"
 msgstr "\\g å??没æ??è?±æ?¬å?·æ?¬èµ·æ?¥ç??å??称æ??å?¯é??ç??è?±æ?¬å?·æ?¬èµ·æ?¥ç??é??é?¶æ?°å­?"
 
-#: ../glib/gregex.c:391
+#: ../glib/gregex.c:395
 msgid "unexpected repeat"
 msgstr "é??é¢?æ??ç??é??å¤?"
 
-#: ../glib/gregex.c:395
+#: ../glib/gregex.c:399
 msgid "code overflow"
 msgstr "代�溢�"
 
-#: ../glib/gregex.c:399
+#: ../glib/gregex.c:403
 msgid "overran compiling workspace"
 msgstr "ç¼?è¯?å·¥ä½?å?ºè¶?å?ºæ­£å¸¸è??å?´"
 
-#: ../glib/gregex.c:403
+#: ../glib/gregex.c:407
 msgid "previously-checked referenced subpattern not found"
 msgstr "æ?ªæ?¾å?°ä¹?å??æ£?æ?¥è¿?ç??å¼?ç?¨è¿?ç??å­?表达å¼?"
 
-#: ../glib/gregex.c:575 ../glib/gregex.c:1696
+#: ../glib/gregex.c:579 ../glib/gregex.c:1700
 #, c-format
 msgid "Error while matching regular expression %s: %s"
 msgstr "å?¹é??æ­£å??表达å¼? %s å?ºç?°é??误ï¼?%s"
 
-#: ../glib/gregex.c:1151
+#: ../glib/gregex.c:1155
 msgid "PCRE library is compiled without UTF8 support"
 msgstr "PCRE åº?ç¼?è¯?æ?¶æ?ªå??å?« UTF8 æ?¯æ??"
 
-#: ../glib/gregex.c:1160
+#: ../glib/gregex.c:1164
 msgid "PCRE library is compiled without UTF8 properties support"
 msgstr "PCRE åº?ç¼?è¯?æ?¶æ?ªå??å?« UTF8 å±?æ?§æ?¯æ??"
 
-#: ../glib/gregex.c:1214
+#: ../glib/gregex.c:1218
 #, c-format
 msgid "Error while compiling regular expression %s at char %d: %s"
 msgstr "ç¼?è¯?æ­£å??表达å¼? %s (äº?å­?符 %d å¤?)æ?¶å?ºé??ï¼?%s"
 
-#: ../glib/gregex.c:1250
+#: ../glib/gregex.c:1254
 #, c-format
 msgid "Error while optimizing regular expression %s: %s"
 msgstr "ä¼?å??æ­£å??表达å¼? %s æ?¶å?ºé??ï¼?%s"
 
-#: ../glib/gregex.c:2124
+#: ../glib/gregex.c:2128
 msgid "hexadecimal digit or '}' expected"
 msgstr "æ??æ??å??å?­è¿?å?¶æ?°æ?? '}'"
 
-#: ../glib/gregex.c:2140
+#: ../glib/gregex.c:2144
 msgid "hexadecimal digit expected"
 msgstr "æ??æ??å??å?­è¿?å?¶æ?°"
 
-#: ../glib/gregex.c:2180
+#: ../glib/gregex.c:2184
 msgid "missing '<' in symbolic reference"
 msgstr "å?¨ç¬¦å?·å¼?ç?¨ä¸­ç¼ºå°?â??<â??"
 
-#: ../glib/gregex.c:2189
+#: ../glib/gregex.c:2193
 msgid "unfinished symbolic reference"
 msgstr "æ?ªå®?æ??ç??符å?·å¼?ç?¨"
 
-#: ../glib/gregex.c:2196
+#: ../glib/gregex.c:2200
 msgid "zero-length symbolic reference"
 msgstr "��符���"
 
-#: ../glib/gregex.c:2207
+#: ../glib/gregex.c:2211
 msgid "digit expected"
 msgstr "æ??æ??æ?°å­?"
 
-#: ../glib/gregex.c:2225
+#: ../glib/gregex.c:2229
 msgid "illegal symbolic reference"
 msgstr "é??æ³?ç??符å?·å¼?ç?¨"
 
-#: ../glib/gregex.c:2287
+#: ../glib/gregex.c:2291
 msgid "stray final '\\'"
 msgstr "丢失äº?æ??å??ç??â??\\â??"
 
-#: ../glib/gregex.c:2291
+#: ../glib/gregex.c:2295
 msgid "unknown escape sequence"
 msgstr "æ?ªç?¥ç??转ä¹?åº?å??"
 
-#: ../glib/gregex.c:2301
+#: ../glib/gregex.c:2305
 #, c-format
 msgid "Error while parsing replacement text \"%s\" at char %lu: %s"
 msgstr "å??æ??æ?¿æ?¢æ??æ?¬\"%s\" æ?¶å?¨å­?符 %lu å¤?å??ç??é??误ï¼?%s"
@@ -1340,18 +1341,18 @@ msgstr "æ? æ³?å°?å?¼â??%sâ??解é??为å¸?å°?å?¼ã??"
 #: ../gio/gbufferedinputstream.c:411 ../gio/gbufferedinputstream.c:492
 #: ../gio/ginputstream.c:185 ../gio/ginputstream.c:317
 #: ../gio/ginputstream.c:556 ../gio/ginputstream.c:681
-#: ../gio/goutputstream.c:197 ../gio/goutputstream.c:724
+#: ../gio/goutputstream.c:198 ../gio/goutputstream.c:725
 #, c-format
 msgid "Too large count value passed to %s"
 msgstr "ä¼ é??ç»? %s ç??计æ?°å?¼å¤ªå¤§äº?"
 
 #: ../gio/gbufferedinputstream.c:881 ../gio/ginputstream.c:891
-#: ../gio/giostream.c:306 ../gio/goutputstream.c:1199
+#: ../gio/giostream.c:306 ../gio/goutputstream.c:1200
 msgid "Stream is already closed"
 msgstr "�已���"
 
-#: ../gio/gcancellable.c:432 ../gio/gdbusconnection.c:1549
-#: ../gio/gdbusconnection.c:1638 ../gio/gdbusconnection.c:1820
+#: ../gio/gcancellable.c:432 ../gio/gdbusconnection.c:1642
+#: ../gio/gdbusconnection.c:1731 ../gio/gdbusconnection.c:1913
 #: ../gio/glocalfile.c:2102 ../gio/gsimpleasyncresult.c:755
 #: ../gio/gsimpleasyncresult.c:781
 msgid "Operation was cancelled"
@@ -1369,7 +1370,7 @@ msgstr "è¾?å?¥ä¸­æ??ä¸?å®?æ?´ç??å¤?å­?è??åº?å??"
 msgid "Not enough space in destination"
 msgstr "ç?®æ ?没æ??足å¤?ç??空é?´"
 
-#: ../gio/gcharsetconverter.c:447 ../gio/gsocket.c:810
+#: ../gio/gcharsetconverter.c:447 ../gio/gsocket.c:831
 msgid "Cancellable initialization not supported"
 msgstr "ä¸?æ?¯æ??å?¯æ?¤é??ç??å??å§?å??"
 
@@ -1524,14 +1525,14 @@ msgstr "å?½ä»¤ %s 以é??é?¶ç?¶æ??æ?° %d é??å?ºï¼?%s"
 msgid "Cannot determine session bus address (not implemented for this OS)"
 msgstr "æ? æ³?ç¡®å®?ä¼?è¯?æ?»çº¿å?°å??(å°?æ?ªå?¨æ­¤æ??ä½?ç³»ç»?ä¸?å®?ç?°)"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1245 ../gio/gdbusconnection.c:6013
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1245 ../gio/gdbusconnection.c:6151
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot determine bus address from DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment variable "
 "- unknown value `%s'"
 msgstr "æ? æ³?ä»? DBUS_STARTER_BUS_TYPE ç?¯å¢?å??é??ç¡®å®?æ?»çº¿å?°å?? - æ?ªç?¥ç??å?¼â??%sâ??"
 
-#: ../gio/gdbusaddress.c:1254 ../gio/gdbusconnection.c:6022
+#: ../gio/gdbusaddress.c:1254 ../gio/gdbusconnection.c:6160
 msgid ""
 "Cannot determine bus address because the DBUS_STARTER_BUS_TYPE environment "
 "variable is not set"
@@ -1633,86 +1634,86 @@ msgstr "æ??å¼?é?¥å??ç?¯â??%sâ??以å??å?¥å?ºé??ï¼?"
 msgid "(Additionally, releasing the lock for `%s' also failed: %s) "
 msgstr "(æ­¤å¤?ï¼?é??æ?¾ %s ç??é??失败ï¼?%s)"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:1058 ../gio/gdbusconnection.c:1287
-#: ../gio/gdbusconnection.c:1326 ../gio/gdbusconnection.c:1649
+#: ../gio/gdbusconnection.c:1151 ../gio/gdbusconnection.c:1380
+#: ../gio/gdbusconnection.c:1419 ../gio/gdbusconnection.c:1742
 msgid "The connection is closed"
 msgstr "��已��"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:1593
+#: ../gio/gdbusconnection.c:1686
 msgid "Timeout was reached"
 msgstr "å·²å?°è¶?æ?¶é??å?¶"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:2170
+#: ../gio/gdbusconnection.c:2300
 msgid ""
 "Unsupported flags encountered when constructing a client-side connection"
 msgstr "æ??建客æ?·ç«¯è¿?æ?¥æ?¶é??å?°ä¸?æ?¯æ??ç??æ ?å¿?"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:3596 ../gio/gdbusconnection.c:3914
+#: ../gio/gdbusconnection.c:3734 ../gio/gdbusconnection.c:4052
 #, c-format
 msgid ""
 "No such interface `org.freedesktop.DBus.Properties' on object at path %s"
 msgstr "è·¯å¾? %s ç??对象ä¸?没æ?? org.freedesktop.DBus.Properties æ?¥å?£"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:3668
+#: ../gio/gdbusconnection.c:3806
 #, c-format
 msgid "Error setting property `%s': Expected type `%s' but got `%s'"
 msgstr "设置å±?æ?§ %s å?ºé??ï¼?æ??æ?? %s ç±»å??ä½?å¾?å?° %s ç±»å??"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:3763
+#: ../gio/gdbusconnection.c:3901
 #, c-format
 msgid "No such property `%s'"
 msgstr "�此���%s"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:3775
+#: ../gio/gdbusconnection.c:3913
 #, c-format
 msgid "Property `%s' is not readable"
 msgstr "�� %s ��读"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:3786
+#: ../gio/gdbusconnection.c:3924
 #, c-format
 msgid "Property `%s' is not writable"
 msgstr "å±?æ?§ %s ä¸?å?¯å??"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:3856 ../gio/gdbusconnection.c:5447
+#: ../gio/gdbusconnection.c:3994 ../gio/gdbusconnection.c:5585
 #, c-format
 msgid "No such interface `%s'"
 msgstr "�此���%s"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4044
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4182
 msgid "No such interface"
 msgstr "�此��"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4260 ../gio/gdbusconnection.c:5963
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4398 ../gio/gdbusconnection.c:6101
 #, c-format
 msgid "No such interface `%s' on object at path %s"
 msgstr "å?¨è·¯å¾? %s ç??对象ä¸?没æ?? %s æ?¥å?£"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4312
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4450
 #, c-format
 msgid "No such method `%s'"
 msgstr "�此���%s"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4343
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4481
 #, c-format
 msgid "Type of message, `%s', does not match expected type `%s'"
 msgstr "æ¶?æ?¯ç??ç±»å??â??%sâ??ï¼?ä¸?é¢?æ??ç??ç±»å??â??%sâ??ä¸?å?¹é??"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4562
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4700
 #, c-format
 msgid "An object is already exported for the interface %s at %s"
 msgstr "%2$s å¤?ç??æ?¥å?£ %1$s å·²ç»?导å?ºäº?ä¸?个对象"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:4756
+#: ../gio/gdbusconnection.c:4894
 #, c-format
 msgid "Method `%s' returned type `%s', but expected `%s'"
 msgstr "æ?¹æ³?â??%sâ??è¿?å??ç±»å??â??%sâ??ï¼?ä½?é¢?æ??ç??æ?¯â??%sâ??"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:5558
+#: ../gio/gdbusconnection.c:5696
 #, c-format
 msgid "Method `%s' on interface `%s' with signature `%s' does not exist"
 msgstr "带æ?? %3$s ç­¾å??ç??æ?¥å?£ %2$s ä¸?ä¸?å­?å?¨ %1$s æ?¹æ³?"
 
-#: ../gio/gdbusconnection.c:5676
+#: ../gio/gdbusconnection.c:5814
 #, c-format
 msgid "A subtree is already exported for %s"
 msgstr "已�为 %s 导��个��"
@@ -1872,13 +1873,13 @@ msgstr "è¿?å??空主ä½?å?ºé??"
 msgid "Type of return value is incorrect, got `%s', expected `%s'"
 msgstr "è¿?å??å?¼ç±»å??ä¸?正确ï¼?è?·å¾?äº?â??%sâ??ï¼?ä½?æ?¯æ??æ??â??%sâ??"
 
-#: ../gio/gdbusmethodinvocation.c:406 ../gio/gsocket.c:2974
-#: ../gio/gsocket.c:3055
+#: ../gio/gdbusmethodinvocation.c:406 ../gio/gsocket.c:2995
+#: ../gio/gsocket.c:3076
 #, c-format
 msgid "Error sending message: %s"
 msgstr "å??é??ä¿¡æ?¯å?ºé??ï¼?%s"
 
-#: ../gio/gdbusprivate.c:1766
+#: ../gio/gdbusprivate.c:1759
 msgid "Unable to load /var/lib/dbus/machine-id: "
 msgstr "æ? æ³?å? è½½ /var/lib/dbus/machine-idï¼?"
 
@@ -1930,7 +1931,7 @@ msgstr "å­?符串â??%sâ??ä¸?æ?¯æ??æ?? D-Bus GUID"
 msgid "Cannot listen on unsupported transport `%s'"
 msgstr "æ? æ³?ç??å?¬ä¸?æ?¯æ??ç??ä¼ è¾? %s"
 
-#: ../gio/gdbus-tool.c:87 ../gio/gsettings-tool.c:76
+#: ../gio/gdbus-tool.c:87
 msgid "COMMAND"
 msgstr "�令"
 
@@ -2156,29 +2157,29 @@ msgstr "æ? æ³?å¤?ç?? GEmblem ç¼?ç ?ç??ç??æ?¬ %d "
 msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblem encoding"
 msgstr "GEmblem ç¼?ç ?中æ??ä¸?正确ç??符å?·æ?°é??(%d)"
 
-#: ../gio/gemblemedicon.c:292
+#: ../gio/gemblemedicon.c:293
 #, c-format
 msgid "Can't handle version %d of GEmblemedIcon encoding"
 msgstr "æ? æ³?å¤?ç?? GEmblemedIcon ç¼?ç ?ç??ç??æ?¬ %d"
 
-#: ../gio/gemblemedicon.c:302
+#: ../gio/gemblemedicon.c:303
 #, c-format
 msgid "Malformed number of tokens (%d) in GEmblemedIcon encoding"
 msgstr "GEmblemedIcon ç¼?ç ?中æ??ä¸?正确ç??符å?·æ?°é??(%d)"
 
-#: ../gio/gemblemedicon.c:325
+#: ../gio/gemblemedicon.c:326
 msgid "Expected a GEmblem for GEmblemedIcon"
 msgstr "GEmblemedIcon 中�为 GEmblem"
 
-#: ../gio/gfile.c:870 ../gio/gfile.c:1100 ../gio/gfile.c:1235
-#: ../gio/gfile.c:1471 ../gio/gfile.c:1525 ../gio/gfile.c:1582
-#: ../gio/gfile.c:1665 ../gio/gfile.c:1720 ../gio/gfile.c:1780
-#: ../gio/gfile.c:1834 ../gio/gfile.c:3304 ../gio/gfile.c:3358
-#: ../gio/gfile.c:3490 ../gio/gfile.c:3530 ../gio/gfile.c:3857
-#: ../gio/gfile.c:4259 ../gio/gfile.c:4345 ../gio/gfile.c:4434
-#: ../gio/gfile.c:4532 ../gio/gfile.c:4619 ../gio/gfile.c:4712
-#: ../gio/gfile.c:5042 ../gio/gfile.c:5322 ../gio/gfile.c:5391
-#: ../gio/gfile.c:6983 ../gio/gfile.c:7073 ../gio/gfile.c:7159
+#: ../gio/gfile.c:872 ../gio/gfile.c:1102 ../gio/gfile.c:1237
+#: ../gio/gfile.c:1474 ../gio/gfile.c:1528 ../gio/gfile.c:1585
+#: ../gio/gfile.c:1668 ../gio/gfile.c:1723 ../gio/gfile.c:1783
+#: ../gio/gfile.c:1837 ../gio/gfile.c:3307 ../gio/gfile.c:3361
+#: ../gio/gfile.c:3493 ../gio/gfile.c:3534 ../gio/gfile.c:3861
+#: ../gio/gfile.c:4263 ../gio/gfile.c:4349 ../gio/gfile.c:4438
+#: ../gio/gfile.c:4536 ../gio/gfile.c:4623 ../gio/gfile.c:4717
+#: ../gio/gfile.c:5047 ../gio/gfile.c:5327 ../gio/gfile.c:5396
+#: ../gio/gfile.c:6988 ../gio/gfile.c:7078 ../gio/gfile.c:7164
 #: ../gio/win32/gwinhttpfile.c:439
 msgid "Operation not supported"
 msgstr "ä¸?æ?¯æ??该æ??ä½?"
@@ -2191,58 +2192,58 @@ msgstr "ä¸?æ?¯æ??该æ??ä½?"
 #. Translators: This is an error message when trying to find
 #. * the enclosing (user visible) mount of a file, but none
 #. * exists.
-#: ../gio/gfile.c:1356 ../gio/glocalfile.c:1059 ../gio/glocalfile.c:1070
+#: ../gio/gfile.c:1358 ../gio/glocalfile.c:1059 ../gio/glocalfile.c:1070
 #: ../gio/glocalfile.c:1083
 msgid "Containing mount does not exist"
 msgstr "å??å?«ç??æ??è½½ä¸?å­?å?¨"
 
-#: ../gio/gfile.c:2408 ../gio/glocalfile.c:2258
+#: ../gio/gfile.c:2411 ../gio/glocalfile.c:2258
 msgid "Can't copy over directory"
 msgstr "��跨����"
 
-#: ../gio/gfile.c:2469
+#: ../gio/gfile.c:2472
 msgid "Can't copy directory over directory"
 msgstr "��跨�������"
 
-#: ../gio/gfile.c:2477 ../gio/glocalfile.c:2267
+#: ../gio/gfile.c:2480 ../gio/glocalfile.c:2267
 msgid "Target file exists"
 msgstr "ç?®æ ?æ??件已å­?å?¨"
 
-#: ../gio/gfile.c:2495
+#: ../gio/gfile.c:2498
 msgid "Can't recursively copy directory"
 msgstr "æ? æ³?é??å½?å¤?å?¶ç?®å½?"
 
-#: ../gio/gfile.c:2755
+#: ../gio/gfile.c:2758
 msgid "Splice not supported"
 msgstr "ä¸?æ?¯æ??æ?¼æ?¥"
 
-#: ../gio/gfile.c:2759
+#: ../gio/gfile.c:2762
 #, c-format
 msgid "Error splicing file: %s"
 msgstr "æ?¼æ?¥æ??件å?ºé??ï¼?%s"
 
-#: ../gio/gfile.c:2906
+#: ../gio/gfile.c:2909
 msgid "Can't copy special file"
 msgstr "æ? æ³?å¤?å?¶ç?¹æ®?æ??件"
 
-#: ../gio/gfile.c:3480
+#: ../gio/gfile.c:3483
 msgid "Invalid symlink value given"
 msgstr "ç»?å?ºç??符å?·é?¾æ?¥å?¼æ? æ??"
 
-#: ../gio/gfile.c:3573
+#: ../gio/gfile.c:3577
 msgid "Trash not supported"
 msgstr "ä¸?æ?¯æ??å??æ?¶ç«?"
 
-#: ../gio/gfile.c:3622
+#: ../gio/gfile.c:3626
 #, c-format
 msgid "File names cannot contain '%c'"
 msgstr "æ??件å??ä¸?è?½å??å?«â??%câ??"
 
-#: ../gio/gfile.c:6040 ../gio/gvolume.c:330
+#: ../gio/gfile.c:6045 ../gio/gvolume.c:332
 msgid "volume doesn't implement mount"
 msgstr "å?·æ?ªå®?ç?°æ??è½½"
 
-#: ../gio/gfile.c:6151
+#: ../gio/gfile.c:6156
 msgid "No application is registered as handling this file"
 msgstr "没æ??为此类å??æ??件注å??ç?¸åº?ç??å¤?ç??ç¨?åº?"
 
@@ -2287,37 +2288,37 @@ msgstr "è¾?å?¥æµ?ä¸?å??许æ?ªæ?­"
 msgid "Truncate not supported on stream"
 msgstr "æµ?ä¸?æ?¯æ??æ?ªæ?­"
 
-#: ../gio/gicon.c:285
+#: ../gio/gicon.c:287
 #, c-format
 msgid "Wrong number of tokens (%d)"
 msgstr "é??误ç??符å?·æ?°é??(%d)"
 
-#: ../gio/gicon.c:305
+#: ../gio/gicon.c:307
 #, c-format
 msgid "No type for class name %s"
 msgstr "ç±»å?? %s 没æ??ç±»å??"
 
-#: ../gio/gicon.c:315
+#: ../gio/gicon.c:317
 #, c-format
 msgid "Type %s does not implement the GIcon interface"
 msgstr "ç±»å?? %s 没æ??å®?ç?° GIcon æ?¥å?£"
 
-#: ../gio/gicon.c:326
+#: ../gio/gicon.c:328
 #, c-format
 msgid "Type %s is not classed"
 msgstr "ç±»å?? %s ä¸?æ?¯ç±»"
 
-#: ../gio/gicon.c:340
+#: ../gio/gicon.c:342
 #, c-format
 msgid "Malformed version number: %s"
 msgstr "ä¸?正确ç??ç??æ?¬å?·ï¼?%s"
 
-#: ../gio/gicon.c:354
+#: ../gio/gicon.c:356
 #, c-format
 msgid "Type %s does not implement from_tokens() on the GIcon interface"
 msgstr "ç±»å?? %s 没æ??å®?ç?° GIcon æ?¥å?£ç?? from_tokens() æ?¹æ³?"
 
-#: ../gio/gicon.c:430
+#: ../gio/gicon.c:432
 msgid "Can't handle the supplied version the icon encoding"
 msgstr "æ? æ³?å¤?ç??æ??ä¾?ç??å?¾æ ?ç¼?ç ?ç??æ?¬"
 
@@ -2332,7 +2333,7 @@ msgstr "è¾?å?¥æµ?æ?ªå®?ç?°è¯»å??"
 #. * already an operation running against this stream when
 #. * you try to start one
 #: ../gio/ginputstream.c:901 ../gio/giostream.c:316
-#: ../gio/goutputstream.c:1209
+#: ../gio/goutputstream.c:1210
 msgid "Stream has outstanding operation"
 msgstr "æµ?æ??å¼?常æ??ä½?"
 
@@ -2345,52 +2346,52 @@ msgstr "没æ??足å¤?ç??空é?´å¥?æ?¥å­?å?°å??"
 msgid "Unsupported socket address"
 msgstr "ä¸?æ?¯æ??ç??å¥?æ?¥å­?å?°å??"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:702
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:713
 msgid "empty names are not permitted"
 msgstr "ä¸?å??许空å??称"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:712
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:723
 #, c-format
 msgid "invalid name '%s': names must begin with a lowercase letter"
 msgstr "æ? æ??å??称 %sï¼?å??称å¿?须以å°?å??å­?æ¯?å¼?å§?"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:724
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:735
 #, c-format
 msgid ""
 "invalid name '%s': invalid character '%c'; only lowercase letters, numbers "
 "and dash ('-') are permitted."
 msgstr "æ? æ??å??称 %sï¼?æ? æ??ç??å­?符 %cï¼?ä»?å°?å??å­?æ¯?ã??æ?°å­?å??横线(â??-â??)å?¯ä»¥ä½¿ç?¨ã??"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:733
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:744
 #, c-format
 msgid "invalid name '%s': two successive dashes ('--') are not permitted."
 msgstr "æ? æ??å??称 %sï¼?ä¸?å??许使ç?¨è¿?ç»­ç??横è¡?(â??--â??)ã??"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:742
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:753
 #, c-format
 msgid "invalid name '%s': the last character may not be a dash ('-')."
 msgstr "æ? æ??å??称 %sï¼?æ??å??ä¸?个å­?符串ä¸?åº?为横线(â??-â??)ã??"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:750
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:761
 #, c-format
 msgid "invalid name '%s': maximum length is 32"
 msgstr "æ? æ??å??称 %sï¼?æ??大é?¿åº¦ä¸º 32"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:819
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:830
 #, c-format
 msgid "<child name='%s'> already specified"
 msgstr "<child name='%s'> å·²æ??å®?"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:845
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:856
 msgid "can not add keys to a 'list-of' schema"
-msgstr "��添����个 list-of 大纲"
+msgstr "��添����个 list-of ��"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:856
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:867
 #, c-format
 msgid "<key name='%s'> already specified"
 msgstr "<key name='%s'> å·²æ??å®?"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:874
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:885
 #, c-format
 msgid ""
 "<key name='%s'> shadows <key name='%s'> in <schema id='%s'>; use <override> "
@@ -2399,181 +2400,218 @@ msgstr ""
 "<key name='%s'> ä¸? <key name='%s'> å?¨ <schema id='%s'> é??å??; 请使ç?¨ "
 "<override> ä¿®æ?¹å?¶å?¼ã??"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:885
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:896
 #, c-format
 msgid ""
 "exactly one of 'type', 'enum' or 'flags' must be specified as an attribute "
 "to <key>"
-msgstr ""
-"typeã??enum æ?? flags 中å¿?é¡»æ??ä¸?个被æ??å®?为 <key> ç??å±?æ?§ã??"
+msgstr "typeã??enum æ?? flags 中å¿?é¡»æ??ä¸?个被æ??å®?为 <key> ç??å±?æ?§ã??"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:904
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:915
 #, c-format
 msgid "<%s id='%s'> not (yet) defined."
 msgstr "<%s id='%s'> å°?æ?ªå®?ä¹?ã??"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:919
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:930
 #, c-format
 msgid "invalid GVariant type string '%s'"
 msgstr "æ? æ??ç?? GVariant ç±»å??å­?符串 %s"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:949
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:960
 msgid "<override> given but schema isn't extending anything"
-msgstr "��� <override> �大纲���"
+msgstr "��� <override> ���并���"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:962
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:973
 #, c-format
 msgid "no <key name='%s'> to override"
 msgstr "æ?  <key name='%s'> å?¯è¦?ç??"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:970
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:981
 #, c-format
 msgid "<override name='%s'> already specified"
 msgstr "<override name='%s'> å·²æ??å®?"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1036
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1052
 #, c-format
 msgid "<schema id='%s'> already specified"
 msgstr "<schema id='%s'> å·²æ??å®?"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1048
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1064
 #, c-format
 msgid "<schema id='%s'> extends not yet existing schema '%s'"
-msgstr "<schema id='%s'> æ?©å±?äº?å°?ä¸?å­?å?¨ç??大纲 %s"
+msgstr "<schema id='%s'> æ?©å±?äº?å°?ä¸?å­?å?¨ç??æ?¹æ¡? %s"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1064
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1080
 #, c-format
 msgid "<schema id='%s'> is list of not yet existing schema '%s'"
-msgstr "<schema id='%s'> æ?¯å°?ä¸?å­?å?¨ç??大纲 %s ç??å??表"
+msgstr "<schema id='%s'> æ?¯å°?ä¸?å­?å?¨ç??æ?¹æ¡? %s ç??å??表"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1072
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1088
 #, c-format
 msgid "Can not be a list of a schema with a path"
-msgstr "ä¸?è?½æ?¯ä¸?ç³»å??带æ??è·¯å¾?ç??大纲"
+msgstr "ä¸?è?½æ?¯ä¸?ç³»å??带æ??è·¯å¾?ç??æ?¹æ¡?"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1082
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1098
 #, c-format
 msgid "Can not extend a schema with a path"
-msgstr "��使�路���大纲"
+msgstr "��使�路�����"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1092
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1108
 #, c-format
 msgid ""
 "<schema id='%s'> is a list, extending <schema id='%s'> which is not a list"
-msgstr ""
-"<schema id='%s'> æ?¯ä¸?个å??表ï¼?æ?©å±?ç?? <schema id='%s'> ä¸?æ?¯å??表"
+msgstr "<schema id='%s'> æ?¯ä¸?个å??表ï¼?æ?©å±?ç?? <schema id='%s'> ä¸?æ?¯å??表"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1102
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1118
 #, c-format
 msgid ""
 "<schema id='%s' list-of='%s'> extends <schema id='%s' list-of='%s'> but '%s' "
 "does not extend '%s'"
 msgstr ""
-"<schema id='%s' list-of='%s'> æ?©å±? <schema id='%s' list-of='%s'>ï¼?ä½?â??%sâ??"
-"��� %s"
+"<schema id='%s' list-of='%s'> æ?©å±? <schema id='%s' list-of='%s'>ï¼?ä½?â??%sâ??ä¸?æ?©"
+"å±? %s"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1119
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1135
 #, c-format
 msgid "a path, if given, must begin and end with a slash"
 msgstr "ä¸?个路å¾?ï¼?å¦?æ??ç»?å?ºå??å¿?须以æ??线(/)å¼?å§?å??ç»?æ??"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1126
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1142
 #, c-format
 msgid "the path of a list must end with ':/'"
 msgstr "ä¸?个å??表ç??è·¯å¾?å¿?须以 :/ ç»?æ??"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1148
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1168
 #, c-format
 msgid "<%s id='%s'> already specified"
 msgstr "<%s id='%s'> å·²æ??å®?"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1362
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1385
 #, c-format
 msgid "Element <%s> not allowed inside <%s>"
 msgstr "å?¨ <%2$s> 中ä¸?å??许å??ç´  <%1$s>"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1366
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1389
 #, c-format
 msgid "Element <%s> not allowed at toplevel"
 msgstr "顶å±?中ä¸?å??许å??ç´  <%s>"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1460
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1483
 #, c-format
 msgid "text may not appear inside <%s>"
 msgstr "<%s> å??ä¸?åº?å?ºç?°æ??æ?¬"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1674
+#. Translators: Do not translate "--strict".
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1652 ../gio/glib-compile-schemas.c:1723
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1799
 #, c-format
-msgid "No such schema `%s' specified in override file `%s'"
-msgstr "è¦?ç??æ??件 %2$s 中æ?ªæ??å®?大纲 %1$s"
+msgid "--strict was specified; exiting.\n"
+msgstr "æ??å®?äº? --strictï¼?é??å?ºã??\n"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1698
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1660
+#, c-format
+msgid "This entire file has been ignored.\n"
+msgstr "æ?´ä¸ªæ??件被忽ç?¥ã??\n"
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1719
+#, c-format
+msgid "Ignoring this file.\n"
+msgstr "忽ç?¥æ­¤æ??件ã??\n"
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1759
 #, c-format
 msgid "No such key `%s' in schema `%s' as specified in override file `%s'"
-msgstr "è¦?ç??æ??件 %3$s 中æ??å®?ç??大纲 %2$s 中没æ??é?® %1$s"
+msgstr "è¦?ç??æ??件 %3$s 中æ??å®?ç??æ?¹æ¡? %2$s 中没æ??é?® %1$s"
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1765 ../gio/glib-compile-schemas.c:1823
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1851
+#, c-format
+msgid "; ignoring override for this key.\n"
+msgstr "ï¼?忽ç?¥å¯¹æ­¤é?®ç??è¦?ç??ã??\n"
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1769 ../gio/glib-compile-schemas.c:1827
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1855
+#, c-format
+msgid " and --strict was specified; exiting.\n"
+msgstr "并ä¸?æ??å®?äº? --strictï¼?é??å?ºã??\n"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1731
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1785
+#, fuzzy, c-format
+#| msgid "No such key `%s' in schema `%s' as specified in override file `%s'"
+msgid ""
+"error parsing key `%s' in schema `%s' as specified in override file `%s': %"
+"s. "
+msgstr "解æ??â??%2$sâ??æ?¹æ¡?中ç??â??%1$sâ??é?®å?ºé??ï¼?å®?æ?¯å?¨è¦?ç??æ??件â??%3$sâ??中æ??å®?ç??ï¼?%sã?? "
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1795
+#, c-format
+msgid "Ignoring override for this key.\n"
+msgstr "忽ç?¥å¯¹æ­¤é?®ç??è¦?ç??ã??\n"
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1813
 #, c-format
 msgid ""
 "override for key `%s' in schema `%s' in override file `%s' is out of the "
 "range given in the schema"
-msgstr ""
-"è¦?ç??æ??件 %3$s 中大纲 %2$s ç??é?® %1$s ç??è¦?ç??è¶?å?ºäº?大纲ç»?å?ºç??è??å?´"
+msgstr "è¦?ç??æ??件 %3$s 中æ?¹æ¡? %2$s ç??é?® %1$s ç??è¦?ç??è¶?å?ºäº?æ?¹æ¡?ç»?å?ºç??è??å?´"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1752
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1841
 #, c-format
 msgid ""
 "override for key `%s' in schema `%s' in override file `%s' is not in the "
 "list of valid choices"
-msgstr ""
-"è¦?ç??æ??件 %3$s 中大纲 %2$s ç??é?® %1$s ç??è¦?ç??ç??å?¼ä¸?å?¨æ??æ??å?¼å??表å??"
+msgstr "è¦?ç??æ??件 %3$s 中æ?¹æ¡? %2$s ç??é?® %1$s ç??è¦?ç??ç??å?¼ä¸?å?¨æ??æ??å?¼å??表å??"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1797
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1895
 msgid "where to store the gschemas.compiled file"
 msgstr "gschemas.compiled æ??件å­?å?¨äº?ä½?å¤?"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1797 ../gio/glib-compile-schemas.c:1809
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1895 ../gio/glib-compile-schemas.c:1908
 msgid "DIRECTORY"
 msgstr "��"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1798
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1896
+msgid "Abort on any errors in schemas"
+msgstr "å?¨æ?¹æ¡?å?ºç?°ä»»ä½?é??误æ?¶ä¸­æ­¢"
+
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1897
 msgid "Do not write the gschema.compiled file"
 msgstr "ä¸?è¦?对 gschema.compiled è¿?è¡?å??æ??ä½?"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1799
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1898
 msgid "This option will be removed soon."
 msgstr "æ­¤é??项å°?å?¨ä¸?ä¹?å? é?¤ã??"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1800
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1899
 msgid "Do not enforce key name restrictions"
 msgstr "ä¸?è¦?强å?¶é?®å??ç??é??å?¶"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1812
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1911
 msgid ""
 "Compile all GSettings schema files into a schema cache.\n"
 "Schema files are required to have the extension .gschema.xml,\n"
 "and the cache file is called gschemas.compiled."
 msgstr ""
-"ç¼?è¯?æ??æ??ç?? GSettings 模å¼?æ??件为模å¼?ç¼?å­?ã??\n"
-"è¦?使ç?¨æ?©å±? .gschema.xmlï¼?é??è¦?æ??模å¼?æ??件ï¼?\n"
+"ç¼?è¯?æ??æ??ç?? GSettings æ?¹æ¡?æ??件为æ?¹æ¡?ç¼?å­?ã??\n"
+"è¦?使ç?¨æ?©å±? .gschema.xmlï¼?é??è¦?æ??æ?¹æ¡?æ??件ï¼?\n"
 "ç¼?å­?æ??件被称为 gschemas.compiledã??"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1828
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1927
 #, c-format
 msgid "You should give exactly one directory name\n"
 msgstr "æ?¨åº?该ç»?å?ºä¸?å?ªè?½ç»?å?ºä¸?个ç?®å½?å??\n"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1867
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1966
 #, c-format
 msgid "No schema files found: "
-msgstr "没æ??æ?¾å?°æ¨¡å¼?æ??件ï¼?"
+msgstr "没æ??æ?¾å?°æ?¹æ¡?æ??件ï¼?"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1870
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1969
 #, c-format
 msgid "doing nothing.\n"
 msgstr "ä»?ä¹?é?½æ²¡å??ã??\n"
 
-#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1873
+#: ../gio/glib-compile-schemas.c:1972
 #, c-format
 msgid "removed existing output file.\n"
 msgstr "å·²å? é?¤å­?å?¨ç??è¾?å?ºæ??件ã??\n"
@@ -2948,140 +2986,39 @@ msgstr "æ??è½½æ?ªå®?ç?°å??æ­¥å??容类å??ç??æµ?"
 msgid "Hostname '%s' contains '[' but not ']'"
 msgstr "主æ?ºå??â??%sâ??å??å?«â??[â??ä½?æ?¯ç¼ºå°?â??]â??"
 
-#: ../gio/goutputstream.c:206 ../gio/goutputstream.c:407
+#: ../gio/goutputstream.c:207 ../gio/goutputstream.c:408
 msgid "Output stream doesn't implement write"
 msgstr "è¾?å?ºæµ?æ?ªå®?ç?°å??å?¥"
 
-#: ../gio/goutputstream.c:368 ../gio/goutputstream.c:848
+#: ../gio/goutputstream.c:369 ../gio/goutputstream.c:849
 msgid "Source stream is already closed"
 msgstr "���已���"
 
-#: ../gio/gresolver.c:735
+#: ../gio/gresolver.c:737
 #, c-format
 msgid "Error resolving '%s': %s"
 msgstr "é??误解æ??â??%sâ??ï¼?%s"
 
-#: ../gio/gresolver.c:785
+#: ../gio/gresolver.c:787
 #, c-format
 msgid "Error reverse-resolving '%s': %s"
 msgstr "é??误å??å??解æ??â??%sâ??ï¼?%s"
 
-#: ../gio/gresolver.c:820 ../gio/gresolver.c:898
+#: ../gio/gresolver.c:822 ../gio/gresolver.c:900
 #, c-format
 msgid "No service record for '%s'"
 msgstr "没æ??â??%sâ??ç??æ??å?¡è®°å½?"
 
-#: ../gio/gresolver.c:825 ../gio/gresolver.c:903
+#: ../gio/gresolver.c:827 ../gio/gresolver.c:905
 #, c-format
 msgid "Temporarily unable to resolve '%s'"
 msgstr "æ??æ?¶æ? æ³?解æ??â??%sâ??"
 
-#: ../gio/gresolver.c:830 ../gio/gresolver.c:908
+#: ../gio/gresolver.c:832 ../gio/gresolver.c:910
 #, c-format
 msgid "Error resolving '%s'"
 msgstr "é??误解æ??â??%sâ??"
 
-#: ../gio/gsettings-tool.c:79
-#, c-format
-msgid ""
-"Commands:\n"
-" help    Show this information\n"
-" get     Get the value of a key\n"
-" set     Set the value of a key\n"
-" reset    Reset the value of a key\n"
-" monitor   Monitor a key for changes\n"
-" writable  Check if a key is writable\n"
-"\n"
-"Use '%s COMMAND --help' to get help for individual commands.\n"
-msgstr ""
-"�令�\n"
-" help    �示�帮�信�\n"
-" get     è?·å??ä¸?个é?®ç??å?¼\n"
-" set     设置ä¸?个é?®ç??å?¼\n"
-" reset      é??ç½®ä¸?个é?®ç??å?¼\n"
-" monitor   ç??è§?ä¸?个é?®ç??æ?´æ?¹\n"
-" writable  æ£?æ?¥ä¸?个é?®æ?¯å?¦å?¯å??\n"
-"\n"
-"使ç?¨â??%s å?½ä»¤ --helpâ??æ?¥è?·å??å?³äº?æ¯?ä¸?个å?½ä»¤ç??帮å?©ã??\n"
-
-#: ../gio/gsettings-tool.c:220 ../gio/gsettings-tool.c:320
-#: ../gio/gsettings-tool.c:436 ../gio/gsettings-tool.c:531
-#: ../gio/gsettings-tool.c:644
-msgid "Specify the path for the schema"
-msgstr "为模å¼?æ??å®?è·¯å¾?"
-
-#: ../gio/gsettings-tool.c:220 ../gio/gsettings-tool.c:320
-#: ../gio/gsettings-tool.c:436 ../gio/gsettings-tool.c:531
-#: ../gio/gsettings-tool.c:644
-msgid "PATH"
-msgstr "PATH"
-
-#: ../gio/gsettings-tool.c:228 ../gio/gsettings-tool.c:539
-#: ../gio/gsettings-tool.c:652
-msgid "SCHEMA KEY"
-msgstr "模� �"
-
-#: ../gio/gsettings-tool.c:230
-msgid "Get the value of KEY"
-msgstr "è?·å??é?®ç??å?¼"
-
-#: ../gio/gsettings-tool.c:232 ../gio/gsettings-tool.c:448
-#: ../gio/gsettings-tool.c:543 ../gio/gsettings-tool.c:659
-msgid ""
-"Arguments:\n"
-" SCHEMA   The id of the schema\n"
-" KEY     The name of the key\n"
-msgstr ""
-"å??æ?°ï¼?\n"
-" 模å¼?    模å¼?ç??æ ?è¯?\n"
-" é?®     é?®ç??å??称\n"
-
-#: ../gio/gsettings-tool.c:328 ../gio/gsettings-tool.c:444
-msgid "SCHEMA KEY VALUE"
-msgstr "模� � �"
-
-#: ../gio/gsettings-tool.c:330
-msgid "Set the value of KEY"
-msgstr "设置é?®ç??å?¼"
-
-#: ../gio/gsettings-tool.c:332
-msgid ""
-"Arguments:\n"
-" SCHEMA   The id of the schema\n"
-" KEY     The name of the key\n"
-" VALUE    The value to set key to, as a serialized GVariant\n"
-msgstr ""
-"å??æ?°ï¼?\n"
-" æ?¹æ¡?    æ?¹æ¡?ç??æ ?è¯?\n"
-" é?®     é?®å??\n"
-" å?¼     é?®è¦?设置为ç??å?¼ï¼?ä¸?个串è¡?å??ç?? GVariant\n"
-
-#: ../gio/gsettings-tool.c:405
-#, c-format
-msgid "Key %s is not writable\n"
-msgstr "é?® %s ä¸?å?¯å??\n"
-
-#: ../gio/gsettings-tool.c:446
-msgid "Sets KEY to its default value"
-msgstr "设置 KEY 为��认�"
-
-#: ../gio/gsettings-tool.c:541
-msgid "Find out whether KEY is writable"
-msgstr "æ?¥ç??é?®æ?¯å?¦å?¯å??"
-
-#: ../gio/gsettings-tool.c:655
-msgid ""
-"Monitor KEY for changes and print the changed values.\n"
-"Monitoring will continue until the process is terminated."
-msgstr ""
-"ç??è§?é?®ç??æ?´æ?¹å¹¶æ?¾ç¤ºæ?´æ?¹è¿?ç??å?¼ã??\n"
-"ç??è§?å°?æ??ç»­å?°è¿?ç¨?ç»?æ??ã??"
-
-#: ../gio/gsettings-tool.c:831
-#, c-format
-msgid "Unknown command '%s'\n"
-msgstr "æ?ªç?¥å?½ä»¤â??%sâ??\n"
-
 #: ../gio/gsocket.c:276
 msgid "Invalid socket, not initialized"
 msgstr "æ? æ??ç??å¥?æ?¥å­?ï¼?å°?æ?ªå??å§?å??"
@@ -3095,97 +3032,97 @@ msgstr "æ? æ??ç??å¥?æ?¥å­?ï¼?å??å§?å??失败ç??å??å? æ?¯ï¼?%s"
 msgid "Socket is already closed"
 msgstr "���已���"
 
-#: ../gio/gsocket.c:299 ../gio/gsocket.c:2716 ../gio/gsocket.c:2760
+#: ../gio/gsocket.c:299 ../gio/gsocket.c:2737 ../gio/gsocket.c:2781
 msgid "Socket I/O timed out"
 msgstr "��� I/O ��"
 
-#: ../gio/gsocket.c:421
+#: ../gio/gsocket.c:442
 #, c-format
 msgid "creating GSocket from fd: %s"
 msgstr "ä»?æ??件æ??述符å??建 GSocketï¼?%s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:455 ../gio/gsocket.c:471 ../gio/gsocket.c:2113
+#: ../gio/gsocket.c:476 ../gio/gsocket.c:492 ../gio/gsocket.c:2134
 #, c-format
 msgid "Unable to create socket: %s"
 msgstr "æ? æ³?å??建å¥?æ?¥å­?ï¼?%s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:455
+#: ../gio/gsocket.c:476
 msgid "Unknown protocol was specified"
 msgstr "æ??å®?äº?æ?ªç?¥å??è®®"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1224
+#: ../gio/gsocket.c:1245
 #, c-format
 msgid "could not get local address: %s"
 msgstr "ä¸?è?½è?·å??æ?¬å?°å?°å??ï¼?%s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1267
+#: ../gio/gsocket.c:1288
 #, c-format
 msgid "could not get remote address: %s"
 msgstr "ä¸?è?½è?·å??è¿?ç¨?å?°å??ï¼? %s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1328
+#: ../gio/gsocket.c:1349
 #, c-format
 msgid "could not listen: %s"
 msgstr "æ? æ³?ç??å?¬ï¼?%s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1402
+#: ../gio/gsocket.c:1423
 #, c-format
 msgid "Error binding to address: %s"
 msgstr "é??误ç»?å®?å?°å??ï¼?%s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1522
+#: ../gio/gsocket.c:1543
 #, c-format
 msgid "Error accepting connection: %s"
 msgstr "æ?¥å??è¿?æ?¥æ?¶å?ºé??ï¼?%s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1639
+#: ../gio/gsocket.c:1660
 msgid "Error connecting: "
 msgstr "è¿?æ?¥å?ºé??ï¼?"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1644
+#: ../gio/gsocket.c:1665
 msgid "Connection in progress"
 msgstr "正���"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1651
+#: ../gio/gsocket.c:1672
 #, c-format
 msgid "Error connecting: %s"
 msgstr "è¿?æ?¥æ?¶å?ºé??ï¼?%s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1694 ../gio/gsocket.c:3479
+#: ../gio/gsocket.c:1715 ../gio/gsocket.c:3500
 #, c-format
 msgid "Unable to get pending error: %s"
 msgstr "æ? æ³?è?·å??æ?ªå?³ç??é??误ï¼?%s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:1826
+#: ../gio/gsocket.c:1847
 #, c-format
 msgid "Error receiving data: %s"
 msgstr "æ?¥æ?¶æ?°æ?®å?ºé??ï¼?%s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2000
+#: ../gio/gsocket.c:2021
 #, c-format
 msgid "Error sending data: %s"
 msgstr "å??é??æ?°æ?®å?ºé??ï¼?%s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2192
+#: ../gio/gsocket.c:2213
 #, c-format
 msgid "Error closing socket: %s"
 msgstr "å?³é?­å¥?æ?¥å­?å?ºé??ï¼?%s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2709
+#: ../gio/gsocket.c:2730
 #, c-format
 msgid "Waiting for socket condition: %s"
 msgstr "ç­?å¾?å¥?æ?¥å­?ç?¶æ??ï¼?%s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:2999
+#: ../gio/gsocket.c:3020
 msgid "GSocketControlMessage not supported on windows"
 msgstr "Windows ä¸?æ?¯æ?? GSocketControlMessage"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3258 ../gio/gsocket.c:3399
+#: ../gio/gsocket.c:3279 ../gio/gsocket.c:3420
 #, c-format
 msgid "Error receiving message: %s"
 msgstr "æ?¥å??ä¿¡æ?¯å?ºé??ï¼?%s"
 
-#: ../gio/gsocket.c:3494
+#: ../gio/gsocket.c:3515
 msgid "g_socket_get_credentials not implemented for this OS"
 msgstr "æ­¤æ??ä½?ç³»ç»?ä¸?没æ??å®?ç?° g_socket_get_credentials"
 
@@ -3245,8 +3182,7 @@ msgstr "SOCKSv5 代ç??æ??å?¡å?¨é??è¦?认è¯?ã??"
 #: ../gio/gsocks5proxy.c:179
 msgid ""
 "The SOCKSv5 require an authentication method that is not supported by GLib."
-msgstr ""
-"æ­¤ SOCKSv5 è¿?æ?¥é??è¦?ä¸?ç§? GLib æ?ªæ?¯æ??ç??认è¯?æ?¹æ³?ã??"
+msgstr "æ­¤ SOCKSv5 è¿?æ?¥é??è¦?ä¸?ç§? GLib æ?ªæ?¯æ??ç??认è¯?æ?¹æ³?ã??"
 
 #: ../gio/gsocks5proxy.c:208
 #, c-format
@@ -3353,7 +3289,7 @@ msgid "Error while disabling SO_PASSCRED: %s"
 msgstr "ç¦?ç?¨ SO_PASSCRED æ?¶å?ºé??ï¼?%s"
 
 #: ../gio/gunixinputstream.c:353 ../gio/gunixinputstream.c:373
-#: ../gio/gunixinputstream.c:451 ../gio/gunixoutputstream.c:438
+#: ../gio/gunixinputstream.c:451
 #, c-format
 msgid "Error reading from unix: %s"
 msgstr "读å?? unix å?ºé??ï¼?%s"
@@ -3369,6 +3305,7 @@ msgid "Filesystem root"
 msgstr "æ??件系ç»?æ ¹ç?®å½?"
 
 #: ../gio/gunixoutputstream.c:339 ../gio/gunixoutputstream.c:360
+#: ../gio/gunixoutputstream.c:438
 #, c-format
 msgid "Error writing to unix: %s"
 msgstr "å??å?¥ unix å?ºé??ï¼?%s"
@@ -3377,14 +3314,14 @@ msgstr "å??å?¥ unix å?ºé??ï¼?%s"
 msgid "Abstract unix domain socket addresses not supported on this system"
 msgstr "æ?¬ç³»ç»?ä¸?æ?¯æ??æ??è¦? Unix å??å¥?æ?¥å­?å?°å??"
 
-#: ../gio/gvolume.c:406
+#: ../gio/gvolume.c:408
 msgid "volume doesn't implement eject"
 msgstr "����弹�"
 
 #. Translators: This is an error
 #. * message for volume objects that
 #. * don't implement any of eject or eject_with_operation.
-#: ../gio/gvolume.c:485
+#: ../gio/gvolume.c:487
 msgid "volume doesn't implement eject or eject_with_operation"
 msgstr "å?·æ?ªæ?§è¡? eject æ?? eject_with_operation"
 
@@ -3441,6 +3378,87 @@ msgstr "é??è¦?æ?´å¤?è¾?å?¥"
 msgid "Invalid compressed data"
 msgstr "æ? æ??ç??å·²å??缩æ?°æ?®"
 
+#~ msgid "No such schema `%s' specified in override file `%s'"
+#~ msgstr "è¦?ç??æ??件 %2$s 中æ?ªæ??å®?æ?¹æ¡? %1$s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Commands:\n"
+#~ " help    Show this information\n"
+#~ " get     Get the value of a key\n"
+#~ " set     Set the value of a key\n"
+#~ " reset    Reset the value of a key\n"
+#~ " monitor   Monitor a key for changes\n"
+#~ " writable  Check if a key is writable\n"
+#~ "\n"
+#~ "Use '%s COMMAND --help' to get help for individual commands.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "�令�\n"
+#~ " help    �示�帮�信�\n"
+#~ " get     è?·å??ä¸?个é?®ç??å?¼\n"
+#~ " set     设置ä¸?个é?®ç??å?¼\n"
+#~ " reset      é??ç½®ä¸?个é?®ç??å?¼\n"
+#~ " monitor   ç??è§?ä¸?个é?®ç??æ?´æ?¹\n"
+#~ " writable  æ£?æ?¥ä¸?个é?®æ?¯å?¦å?¯å??\n"
+#~ "\n"
+#~ "使ç?¨â??%s å?½ä»¤ --helpâ??æ?¥è?·å??å?³äº?æ¯?ä¸?个å?½ä»¤ç??帮å?©ã??\n"
+
+#~ msgid "Specify the path for the schema"
+#~ msgstr "为æ?¹æ¡?æ??å®?è·¯å¾?"
+
+#~ msgid "PATH"
+#~ msgstr "PATH"
+
+#~ msgid "SCHEMA KEY"
+#~ msgstr "�� �"
+
+#~ msgid "Get the value of KEY"
+#~ msgstr "è?·å??é?®ç??å?¼"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Arguments:\n"
+#~ " SCHEMA   The id of the schema\n"
+#~ " KEY     The name of the key\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "å??æ?°ï¼?\n"
+#~ " æ?¹æ¡?    æ?¹æ¡?ç??æ ?è¯?\n"
+#~ " é?®     é?®ç??å??称\n"
+
+#~ msgid "SCHEMA KEY VALUE"
+#~ msgstr "�� � �"
+
+#~ msgid "Set the value of KEY"
+#~ msgstr "设置é?®ç??å?¼"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Arguments:\n"
+#~ " SCHEMA   The id of the schema\n"
+#~ " KEY     The name of the key\n"
+#~ " VALUE    The value to set key to, as a serialized GVariant\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "å??æ?°ï¼?\n"
+#~ " æ?¹æ¡?    æ?¹æ¡?ç??æ ?è¯?\n"
+#~ " é?®     é?®å??\n"
+#~ " å?¼     é?®è¦?设置为ç??å?¼ï¼?ä¸?个串è¡?å??ç?? GVariant\n"
+
+#~ msgid "Key %s is not writable\n"
+#~ msgstr "é?® %s ä¸?å?¯å??\n"
+
+#~ msgid "Sets KEY to its default value"
+#~ msgstr "设置 KEY 为��认�"
+
+#~ msgid "Find out whether KEY is writable"
+#~ msgstr "æ?¥ç??é?®æ?¯å?¦å?¯å??"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Monitor KEY for changes and print the changed values.\n"
+#~ "Monitoring will continue until the process is terminated."
+#~ msgstr ""
+#~ "ç??è§?é?®ç??æ?´æ?¹å¹¶æ?¾ç¤ºæ?´æ?¹è¿?ç??å?¼ã??\n"
+#~ "ç??è§?å°?æ??ç»­å?°è¿?ç¨?ç»?æ??ã??"
+
+#~ msgid "Unknown command '%s'\n"
+#~ msgstr "æ?ªç?¥å?½ä»¤â??%sâ??\n"
+
 #~ msgid "Error writing first 16 bytes of message to socket: "
 #~ msgstr "å??å?¥æ¶?æ?¯ç??å?? 16 å­?è??å?°å¥?æ?¥å­?å?ºé??ï¼?"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]