[evolution] Updated Catalan (Valencian) translationcommit 31f28e727fc9f14bf4d6cecb59a6129e6c75977c
Author: Carles Ferrando <carles ferrando gmail com>
Date:  Sat Oct 23 01:09:21 2010 +0200

  Updated Catalan (Valencian) translation

 po/ca valencia po |11936 ++++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 6240 insertions(+), 5696 deletions(-)
---
diff --git a/po/ca valencia po b/po/ca valencia po
index 407823c..4efdfaa 100644
--- a/po/ca valencia po
+++ b/po/ca valencia po
@@ -11,15 +11,16 @@
 # Gil Forcada <gilforcada guifi net>, 2006
 # David Planella Molas <david planella gmail com>, 2007, 2008, 2009, 2010.
 #
-#: ../shell/main.c:479
+#: ../shell/main.c:567
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: evolution\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-04-22 00:08+0200\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-23 01:09+0200\n"
 "PO-Revision-Date: 2010-04-01 22:46+0200\n"
 "Last-Translator: David Planella <david planella ubuntu com>\n"
 "Language-Team: Catalan <tradgnome softcatala org>\n"
+"Language: ca\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -93,45 +94,51 @@ msgid "Delete address book '{0}'?"
 msgstr "Voleu suprimir la llibreta d'adreces «{0}»?"
 
 #: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:13
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:34 ../mail/mail.error.xml.h:45
+#, fuzzy
+msgid "Do _Not Delete"
+msgstr "No ho suprimisques"
+
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
 msgid "Error saving {0} to {1}: {2}"
 msgstr "S'ha produït un error en alçar {0} a {1}: {2}"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:14
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
 msgid "Failed to authenticate with LDAP server."
 msgstr "No es pot autenticar amb el servidor LDAP."
 
 #. Unknown error
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:15
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1265
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1277
 msgid "Failed to delete contact"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir el contacte"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:16
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
 msgid "GroupWise Address book creation:"
 msgstr "Creació de la llibreta d'adreces del GroupWise:"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:17
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
 msgid "LDAP server did not respond with valid schema information."
 msgstr "El servidor LDAP no ha respost amb informació d'esquema vàlida."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:18
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
 msgid "Some features may not work properly with your current server"
 msgstr ""
 "Pot ser que algunes característiques no funcionen correctament amb el "
 "servidor actual"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:19
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
 msgid "The Evolution address book has quit unexpectedly."
 msgstr "La llibreta d'adreces de l'Evolution ha eixit inesperadament."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:20
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
 msgid ""
 "The image you have selected is large. Do you want to resize and store it?"
 msgstr ""
 "La imatge que heu seleccionat és gran. Voleu canviar-li la mida i tornar-la "
 "a emmagatzemar?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:21
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
 msgid ""
 "This LDAP server may use an older version of LDAP, which does not support "
 "this functionality or it may be misconfigured. Ask your administrator for "
@@ -142,15 +149,15 @@ msgstr ""
 "configurat. Demaneu al vostre administrador quines són les bases de cerca "
 "compatibles."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:22
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
 msgid "This address book could not be opened."
 msgstr "No s'ha pogut obrir esta llibreta d'adreces."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:23
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
 msgid "This address book server does not have any suggested search bases."
 msgstr "Este servidor de llibreta d'adreces no té cap base de cerca suggerida."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:24
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
 msgid ""
 "This address book server might be unreachable or the server name may be "
 "misspelled or your network connection could be down."
@@ -158,31 +165,31 @@ msgstr ""
 "O bé no es pot contactar amb el servidor de la llibreta d'adreces, o bé el "
 "seu nom està mal escrit, o potser no esteu connectat a la xarxa."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:25
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
 msgid "This address book will be removed permanently."
 msgstr "Se suprimirà la llibreta d'adreces de manera permanent."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:26
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
 msgid "This server does not support LDAPv3 schema information."
 msgstr "Este servidor no és compatible amb la informació d'esquema LDAPv3."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:27
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
 msgid "Unable to open address book"
 msgstr "No s'ha pogut obrir la llibreta d'adreces"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:28
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
 msgid "Unable to perform search."
 msgstr "No s'ha pogut realitzar la cerca."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:29
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
 msgid "Unable to save {0}."
 msgstr "No s'ha pogut alçar {0}."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:30
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
 msgid "Would you like to save your changes?"
 msgstr "Voleu alçar els canvis?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:31
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
 msgid ""
 "You are attempting to move a contact from one address book to another but it "
 "cannot be removed from the source. Do you want to save a copy instead?"
@@ -190,7 +197,7 @@ msgstr ""
 "Esteu intentant moure un contacte d'una llibreta d'adreces a una altra, però "
 "no es pot suprimir de la font. Voleu alçar-ne una còpia?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:32
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
 msgid ""
 "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter "
 "problems using Evolution. For best results the server should be upgraded to "
@@ -201,75 +208,51 @@ msgstr ""
 "els millors resultats el servidor s'hauria d'actualitzar a una versió "
 "compatible"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:33
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
 msgid "You do not have permission to delete contacts in this address book."
 msgstr ""
 "No teniu els permisos suficients per suprimir contactes d'esta llibreta "
 "d'adreces."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:34
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
 msgid ""
 "You have made modifications to this contact. Do you want to save these "
 "changes?"
 msgstr "Voleu alçar els canvis que heu fet en este contacte?"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:35
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36
 msgid ""
 "Your contacts for {0} will not be available until Evolution is restarted."
 msgstr ""
 "Fins que no torneu a iniciar l'Evolution no estaran disponibles els vostres "
 "contactes per a {0}."
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:36 ../mail/em-vfolder-rule.c:522
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37 ../mail/em-vfolder-rule.c:525
 #: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.ui.h:4
 #: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:10
 #: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:18
 msgid "_Add"
 msgstr "_Afig"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:37
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
 msgid "_Discard"
 msgstr "_Descarta"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:38
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
 msgid "_Do not save"
 msgstr "No els _desis"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:39
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
 msgid "_Resize"
 msgstr "_Canvia de mida"
 
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:40
+#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:41
 msgid "_Use as it is"
 msgstr "_Utilitza tal com és"
 
-#. For Translators: {0} is the string describing why the search could not be performed (eg: "The backend for this address book was unable to parse this query."
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:42 ../mail/mail.error.xml.h:145
-msgid "{0}"
-msgstr "{0}"
-
-#. For Translators: {1} is the error status string (eg: "E_BOOK_ERROR_NO_SELF_CONTACT")
-#: ../addressbook/addressbook.error.xml.h:44
-msgid "{1}"
-msgstr "{1}"
-
-#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:597
-msgid "Default Sync Address:"
-msgstr "Adreça de sincronització predeterminada:"
-
-#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1631
-#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1632
-msgid "Could not load address book"
-msgstr "No s'ha pogut carregar la llibreta d'adreces"
-
-#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1709
-#: ../addressbook/conduit/address-conduit.c:1712
-msgid "Could not read pilot's Address application block"
-msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació d'adreces del pilot"
-
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:1
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:583
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1987
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2024
 msgid "Anniversary"
 msgstr "Commemoració"
 
@@ -280,352 +263,306 @@ msgstr "Commemoració"
 #. * the directory components.
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:2
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:582
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1986 ../capplet/anjal-settings-main.c:118
-#: ../shell/main.c:112
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:2023 ../capplet/anjal-settings-main.c:123
+#: ../shell/main.c:132
 msgid "Birthday"
 msgstr "Aniversari"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:3
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:7
+#. Translators: an accessibility name
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
+#, fuzzy
+msgid "Blog:"
+msgstr "Bloc"
+
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:4
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:1
 msgid "Ca_tegories..."
 msgstr "Ca_tegories..."
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:4
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
 msgid "Calendar:"
 msgstr "Calendari:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:5
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:310
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1247
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:198
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:934
 msgid "Contact"
 msgstr "Contacte"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:6
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:590
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:605
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2498
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:589
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:604
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2583
 msgid "Contact Editor"
 msgstr "Editor de contactes"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:7
-#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:285
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
+#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:295
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:11
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:517
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:525
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:811
-#: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.c:408 ../smime/lib/e-cert.c:823
+#: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.c:408 ../smime/lib/e-cert.c:832
 msgid "Email"
 msgstr "Adreça electrònica"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:8
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
 msgid "Free/Busy:"
 msgstr "Lliure/ocupat:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:9
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
 msgid "Full _Name..."
 msgstr "_Nom complet..."
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:10
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:188
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:187
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:70
 msgid "Home"
 msgstr "Particular"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:11
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
 msgid "Home Page:"
 msgstr "Pàgina personal:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:12
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
 msgid "Image"
 msgstr "Imatge"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:13
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
 msgid "Instant Messaging"
 msgstr "Missatgeria instantània"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:14
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
 msgid "Job"
 msgstr "Ocupació"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:15
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
 msgid "Mailing Address"
 msgstr "Adreça postal"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:16
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:11
 msgid "Miscellaneous"
 msgstr "Miscel·lània"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:17
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
 msgid "Nic_kname:"
 msgstr "Sobre_nom:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:18
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:250
-#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:422
-#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:447
-#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:562
+#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:423
+#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:448
+#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:563
 msgid "Notes"
 msgstr "Notes"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:19
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:189
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:188
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:71
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:460
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1695
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1729
 msgid "Other"
 msgstr "Altres"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:20
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:22
 msgid "Personal Information"
 msgstr "Informació personal"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:21
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
 msgid "Telephone"
 msgstr "Telèfon"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:22
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
 msgid "Video Chat:"
 msgstr "Xat de vídeo:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:23
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
 msgid "Web Addresses"
 msgstr "Adreces web"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:24
-msgid "Web Log:"
-msgstr "Bloc:"
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
+#, fuzzy
+msgid "Web addresses"
+msgstr "Adreces web"
 
-#. red
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:25
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:187
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:186
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:69
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:569
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:961
 msgid "Work"
 msgstr "Faena"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:26
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
 msgid "_Address:"
 msgstr "_Adreça:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:27
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
 msgid "_Anniversary:"
 msgstr "_Commemoració:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:28
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
 msgid "_Assistant:"
 msgstr "_Assistent:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:29
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
 msgid "_Birthday:"
 msgstr "A_niversari:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:30
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:823
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:15
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1913
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
+#, fuzzy
+msgid "_Blog:"
+msgstr "Bloc"
+
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:882
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:11
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1921
 msgid "_Calendar:"
 msgstr "_Calendari:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:31
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
 msgid "_City:"
 msgstr "Pobla_ció:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:32
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
 msgid "_Company:"
 msgstr "_Empresa:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:33
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
 msgid "_Country:"
 msgstr "_País:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:34
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
 msgid "_Department:"
 msgstr "_Departament:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:35
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
 msgid "_File under:"
 msgstr "Classi_fica sota:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:36
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
 msgid "_Free/Busy:"
 msgstr "_Lliure/ocupat:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:37
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
 msgid "_Home Page:"
 msgstr "Pà_gina personal:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:38
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
 msgid "_Manager:"
 msgstr "Ad_ministrador:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:39
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
 msgid "_Office:"
 msgstr "_Oficina:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:40
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
 msgid "_PO Box:"
 msgstr "A_partat de correus:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:41
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
 msgid "_Profession:"
 msgstr "_Professió:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:42
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
 msgid "_Spouse:"
 msgstr "_Cònjuge:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:43
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
 msgid "_State/Province:"
 msgstr "E_stat/província:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:44
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:17
 msgid "_Title:"
 msgstr "_Títol:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:45
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
 msgid "_Video Chat:"
 msgstr "Xat de _vídeo:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:46
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
 msgid "_Wants to receive HTML mail"
 msgstr "Vol rebre correu _HTML"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:47
-msgid "_Web Log:"
-msgstr "Bloc _web:"
-
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:48
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:50
 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:7
 msgid "_Where:"
 msgstr "_On:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:49
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/contact-editor.ui.h:51
 msgid "_Zip/Postal Code:"
 msgstr "Codi posta_l:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:88
-#: ../e-util/e-logger.c:174 ../mail/e-mail-label-tree-view.c:96
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1159
-#: ../plugins/groupwise-features/proxy-add-dialog.ui.h:7
-#: ../plugins/plugin-manager/plugin-manager.c:58
-#: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:320
-#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.c:90
-#: ../widgets/menus/gal-view-new-dialog.c:60
-msgid "Name"
-msgstr "Nom"
-
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor-fullname.c:94
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:338
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1267
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:522
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:427
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-label.c:164
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:133
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:548
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:191
-#: ../widgets/menus/gal-define-views-model.c:178
-#: ../widgets/table/e-cell-text.c:1659 ../widgets/text/e-text.c:3441
-#: ../widgets/text/e-text.c:3442
-msgid "Editable"
-msgstr "Editable"
-
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:168
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:167
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:539
 msgid "AIM"
 msgstr "AIM"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:169
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:168
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:542
 msgid "Jabber"
 msgstr "Jabber"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:170
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:169
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:544
 msgid "Yahoo"
 msgstr "Yahoo"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:170
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:545
 msgid "Gadu-Gadu"
 msgstr "Gadu-Gadu"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:171
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:543
 msgid "MSN"
 msgstr "MSN"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:172
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:541
 msgid "ICQ"
 msgstr "ICQ"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:173
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:540
 msgid "GroupWise"
 msgstr "GroupWise"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:175
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:174
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:546
 msgid "Skype"
 msgstr "Skype"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:209
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:376
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:208
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:371
 msgid "Error adding contact"
 msgstr "S'ha produït un error en afegir el contacte"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:223
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:222
 msgid "Error modifying contact"
 msgstr "S'ha produït un error en modificar el contacte"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:237
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:236
 msgid "Error removing contact"
 msgstr "S'ha produït un error en suprimir el contacte"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:296
-msgid "Source Book"
-msgstr "Llibreta d'adreces d'origen"
-
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:303
-msgid "Target Book"
-msgstr "Llibreta d'adreces de destinació"
-
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:317
-msgid "Is New Contact"
-msgstr "Ã?s un contacte nou"
-
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:324
-msgid "Writable Fields"
-msgstr "Camps d'escriptura"
-
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:331
-msgid "Required Fields"
-msgstr "Camps necessaris"
-
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:345
-msgid "Changed"
-msgstr "Modificat"
-
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:600
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2493
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:599
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2578
 #, c-format
 msgid "Contact Editor - %s"
 msgstr "Editor de contactes - %s"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2890
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3001
 msgid "Please select an image for this contact"
 msgstr "Seleccioneu una imatge per a este contacte"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:2891
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3002
 msgid "_No image"
 msgstr "Cap _imatge"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3164
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3275
 msgid ""
 "The contact data is invalid:\n"
 "\n"
@@ -633,56 +570,46 @@ msgstr ""
 "Les dades del contacte no són vàlides:\n"
 "\n"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3168
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3279
 #, c-format
 msgid "'%s' has an invalid format"
 msgstr "«%s» té un format no vàlid"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3175
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3286
 #, c-format
 msgid "%s'%s' has an invalid format"
 msgstr "%s«%s» té un format no vàlid"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3190
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3201
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3301
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3312
 #, c-format
 msgid "%s'%s' is empty"
 msgstr "%s«%s» és buit"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3215
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-editor.c:3326
 msgid "Invalid contact."
 msgstr "Contacte no vàlid."
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:353
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:355
 msgid "Contact Quick-Add"
 msgstr "Afig un contacte ràpidament"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:356
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:358
 msgid "_Edit Full"
 msgstr "_Edita sencer"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:430
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:433
 msgid "_Full name"
 msgstr "No_m complet"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:441
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:444
 msgid "E_mail"
 msgstr "Correu electrò_nic"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:452
+#: ../addressbook/gui/contact-editor/e-contact-quick-add.c:455
 msgid "_Select Address Book"
 msgstr "_Seleccioneu la llibreta d'adreces"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/eab-editor.c:167
-#: ../shell/e-shell-backend.c:218 ../shell/e-shell-window.c:678
-msgid "Shell"
-msgstr "Shell"
-
-#: ../addressbook/gui/contact-editor/eab-editor.c:168
-#: ../shell/e-shell-backend.c:219 ../shell/e-shell-window.c:679
-msgid "The EShell singleton"
-msgstr "El patró singleton de l'EShell"
-
 #: ../addressbook/gui/contact-editor/fullname.ui.h:1
 msgid "Dr."
 msgstr "Dr."
@@ -751,7 +678,7 @@ msgid "_Suffix:"
 msgstr "_Sufix:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:1
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:672
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:657
 msgid "Contact List Editor"
 msgstr "Editor de la llista de contactes"
 
@@ -768,7 +695,7 @@ msgid "_List name:"
 msgstr "Nom de la _llista:"
 
 #: ../addressbook/gui/contact-list-editor/contact-list-editor.ui.h:5
-#: ../mail/mail-config.ui.h:154
+#: ../mail/mail-config.ui.h:173
 msgid "_Select..."
 msgstr "S_elecciona..."
 
@@ -778,39 +705,27 @@ msgstr ""
 "Escriviu una adreça electrònica o arrossegueu un con_tacte a la llista de "
 "sota:"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:765
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:751
 msgid "Contact List Members"
 msgstr "Membres de la llista de contactes"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:913
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1326
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:905
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1320
 msgid "_Members"
 msgstr "_Membres"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1165
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1158
 msgid "Error adding list"
 msgstr "S'ha produït un error en afegir la llista"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1179
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1172
 msgid "Error modifying list"
 msgstr "S'ha produït un error en modificar la llista"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1193
+#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1186
 msgid "Error removing list"
 msgstr "S'ha produït un error en suprimir la llista"
 
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1237
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:512
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:413
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:119
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:534
-msgid "Book"
-msgstr "Llibreta"
-
-#: ../addressbook/gui/contact-list-editor/e-contact-list-editor.c:1257
-msgid "Is New List"
-msgstr "Ã?s una llista nova"
-
 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-commit-duplicate-detected.ui.h:1
 msgid "Changed Contact:"
 msgstr "Contacte canviat:"
@@ -849,134 +764,111 @@ msgstr ""
 "en esta carpeta. Voleu afegir-l'hi de totes maneres?"
 
 #: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-duplicate-detected.ui.h:6
-#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:231
+#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:241
 msgid "_Merge"
 msgstr "_Fusiona"
 
-#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:216
+#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:166
+#: ../addressbook/util/addressbook.c:245 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:7
+#, c-format
+msgid "Cancelled"
+msgstr "S'ha cancel·lat"
+
+#: ../addressbook/gui/merging/eab-contact-merging.c:224
 msgid "Merge Contact"
 msgstr "Fusiona el contacte"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:1
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:2 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:2
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:4
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:901
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1626
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:758
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:957
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:920
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1687
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:768
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:967
 msgid "Any field contains"
 msgstr "Qualsevol camp conté"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:2
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:908
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:927
 msgid "Email begins with"
 msgstr "L'adreça electrònica comença per"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/addresstypes.xml.h:3
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:915
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:934
 msgid "Name contains"
 msgstr "El nom conté"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:142
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:143
 msgid "No contacts"
 msgstr "Cap contacte"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:146
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:147
 #, c-format
 msgid "%d contact"
 msgid_plural "%d contacts"
 msgstr[0] "%d contacte"
 msgstr[1] "%d contactes"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:307
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:317
 msgid "Error getting book view"
 msgstr "S'ha produït un error en obtindre la visualització de la llibreta"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:532
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:420
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:126
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:541
-msgid "Query"
-msgstr "Consulta"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:706
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-model.c:716
 msgid "Search Interrupted"
 msgstr "S'ha interromput la cerca"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-reflow-adapter.c:434
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:758
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:1053 ../calendar/gui/e-task-table.c:1352
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-content.c:607
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-content.c:629
-#: ../widgets/table/e-table-click-to-add.c:511
-#: ../widgets/table/e-table-selection-model.c:302
-#: ../widgets/table/e-table.c:3367
-#: ../widgets/table/e-tree-selection-model.c:817 ../widgets/text/e-text.c:3308
-#: ../widgets/text/e-text.c:3309
-msgid "Model"
-msgstr "Model"
-
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-table-adapter.c:150
 msgid "Error modifying card"
 msgstr "S'ha produït un error en modificar la targeta"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:616
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:626
 msgid "Cut selected contacts to the clipboard"
 msgstr "Retalla els contactes seleccionats al porta-retalls"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:622
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:632
 msgid "Copy selected contacts to the clipboard"
 msgstr "Copia els contactes seleccionats al porta-retalls"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:628
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:638
 msgid "Paste contacts from the clipboard"
 msgstr "Enganxa els contactes del porta-retalls"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:634
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:727
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:644
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:745
 msgid "Delete selected contacts"
 msgstr "Suprimeix els contactes seleccionats"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:640
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:650
 msgid "Select all visible contacts"
 msgstr "Selecciona tots els contactes visibles"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:774
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:1070 ../calendar/gui/e-task-table.c:1369
-msgid "Shell View"
-msgstr "Visualització del Shell"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:785
-msgid "Source"
-msgstr "Font"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1283
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1295
 msgid "Are you sure you want to delete these contact lists?"
 msgstr "Segur que voleu suprimir estes llistes de contactes?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1287
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1299
 msgid "Are you sure you want to delete this contact list?"
 msgstr "Segur que voleu suprimir estes llistes de contactes?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1291
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1303
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete this contact list (%s)?"
 msgstr "Segur que voleu suprimir esta llista de contactes (%s)?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1297
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1309
 msgid "Are you sure you want to delete these contacts?"
 msgstr "Segur que voleu suprimir estos contactes?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1301
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1313
 msgid "Are you sure you want to delete this contact?"
 msgstr "Segur que voleu suprimir este contacte?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1305
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1317
 #, c-format
 msgid "Are you sure you want to delete this contact (%s)?"
 msgstr "Segur que voleu suprimir este contacte (%s)?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1460
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1472
 #, c-format
 msgid ""
 "Opening %d contacts will open %d new windows as well.\n"
@@ -985,11 +877,11 @@ msgstr ""
 "En obrir %d contactes també s'obriran %d finestres noves.\n"
 "Segur que voleu mostrar tots estos contactes?"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1465
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1477
 msgid "_Don't Display"
 msgstr "_No els mostres"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1466
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.c:1478
 msgid "Display _All Contacts"
 msgstr "_Mostra tots els contactes"
 
@@ -1023,7 +915,7 @@ msgid "Car Phone"
 msgstr "Telèfon del cotxe"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:8
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:8
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:5
 #: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:1
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:3
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:1
@@ -1124,7 +1016,7 @@ msgid "Radio"
 msgstr "Ràdio"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:33
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:578
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:569
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:9
 msgid "Role"
 msgstr "Rol"
@@ -1149,7 +1041,6 @@ msgid "Telex"
 msgstr "Tèlex"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-addressbook-view.etspec.h:43
-#: ../shell/e-shell-view.c:825
 msgid "Title"
 msgstr "Títol"
 
@@ -1161,59 +1052,7 @@ msgstr "Unitat"
 msgid "Web Site"
 msgstr "Lloc web"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-label.c:115
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:154
-#: ../widgets/misc/e-canvas-vbox.c:83 ../widgets/misc/e-canvas-vbox.c:84
-#: ../widgets/table/e-table-click-to-add.c:525
-#: ../widgets/table/e-table-col.c:121
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:1002
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:1003
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:642
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:643
-#: ../widgets/table/e-table-item.c:2891 ../widgets/table/e-table-item.c:2892
-#: ../widgets/text/e-text.c:3483 ../widgets/text/e-text.c:3484
-msgid "Width"
-msgstr "Amplada"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-label.c:122
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:161
-#: ../widgets/misc/e-canvas-vbox.c:95 ../widgets/misc/e-canvas-vbox.c:96
-#: ../widgets/table/e-table-click-to-add.c:532
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:995
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:996
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:635
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:636
-#: ../widgets/table/e-table-item.c:2897 ../widgets/table/e-table-item.c:2898
-#: ../widgets/text/e-text.c:3490 ../widgets/text/e-text.c:3491
-msgid "Height"
-msgstr "Alçada"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-label.c:129
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:169
-msgid "Has Focus"
-msgstr "Té el focus"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-label.c:136
-msgid "Field"
-msgstr "Camp"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-label.c:143
-msgid "Field Name"
-msgstr "Nom del camp"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-label.c:150
-msgid "Text Model"
-msgstr "Model del text"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-label.c:157
-msgid "Max field name length"
-msgstr "Longitud màxima del nom del camp"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view-widget.c:140
-msgid "Column Width"
-msgstr "Amplada de la columna"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:181
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:183
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1223,7 +1062,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "S'estan cercant els contactes..."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:184
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:186
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1237,7 +1076,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "o feu doble clic per crear-ne un de nou."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:187
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:189
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1251,7 +1090,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Feu doble clic ací per crear un contacte nou."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:191
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:193
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1261,7 +1100,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Cerca el contacte."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:193
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:195
 msgid ""
 "\n"
 "\n"
@@ -1271,10 +1110,6 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Esta visualització no té cap element per mostrar."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard-view.c:527
-msgid "Adapter"
-msgstr "Adaptador"
-
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:99
 msgid "Work Email"
 msgstr "Adreça electrònica de la faena"
@@ -1284,21 +1119,13 @@ msgid "Home Email"
 msgstr "Adreça electrònica particular"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:101
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:797
+#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:807
 msgid "Other Email"
 msgstr "Una altra adreça electrònica"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:177
-msgid "Selected"
-msgstr "Seleccionada"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/e-minicard.c:184
-msgid "Has Cursor"
-msgstr "Té el cursor"
-
 #: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:95
 #: ../addressbook/gui/widgets/ea-addressbook-view.c:104
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:178
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:184
 msgid "evolution address book"
 msgstr "llibreta d'adreces de l'Evolution"
 
@@ -1310,7 +1137,7 @@ msgstr "Contacte nou"
 msgid "New Contact List"
 msgstr "Llista de contactes nova"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:161
+#: ../addressbook/gui/widgets/ea-minicard-view.c:167
 #, c-format
 msgid "current address book folder %s has %d card"
 msgid_plural "current address book folder %s has %d cards"
@@ -1338,17 +1165,17 @@ msgid "Copy _Email Address"
 msgstr "Copia l'adr_eça electrònica"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:176
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:370
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:396
 msgid "Copy the email address to the clipboard"
 msgstr "Copia l'adreça electrònica al porta-retalls"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:181
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:375
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:401
 msgid "_Send New Message To..."
 msgstr "Envia un mi_ssatge nou a..."
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:183
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:377
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:403
 msgid "Send a mail message to this address"
 msgstr "Envia un missatge de correu a esta adreça"
 
@@ -1384,22 +1211,22 @@ msgid "Video Chat"
 msgstr "Xat de vídeo"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:562
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:368
+#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:370
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:218
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:247
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view.c:465
-#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:420
-#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:445
-#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:560
-#: ../plugins/hula-account-setup/camel-hula-listener.c:371
-#: ../plugins/hula-account-setup/camel-hula-listener.c:399
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view.c:491
+#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:421
+#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:446
+#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:561
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:1
+#: ../widgets/misc/e-send-options.c:499
 msgid "Calendar"
 msgstr "Calendari"
 
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:563
 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:17
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:115
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:128
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:355
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:6
 msgid "Free/Busy"
 msgstr "Lliure/ocupat"
@@ -1427,21 +1254,19 @@ msgid "Web Log"
 msgstr "Bloc web"
 
 #. Create the default Person addressbook
-#. orange
-#. Create the default Person addressbook
 #. Create the default Person calendar
 #. Create the default Person memo list
 #. Create the default Person task list
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:586
-#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:346 ../mail/e-mail-migrate.c:962
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:175
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:507
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:171
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:574
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:154
+#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:350
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:116
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:138
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:127
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:156
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:112
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:112
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:158
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:511
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:112
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:121
 #: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:320
 msgid "Personal"
 msgstr "Personal"
@@ -1458,119 +1283,13 @@ msgstr "Pàgina personal"
 msgid "Blog"
 msgstr "Bloc"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1031
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:750
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-contact-display.c:1011
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:853
 #, c-format
 msgid "Click to mail %s"
 msgstr "Feu clic per enviar un correu a en/na %s"
 
-#. E_BOOK_ERROR_OK
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:53
-msgid "Success"
-msgstr "Correcte"
-
-#. E_BOOK_ERROR_INVALID_ARG
-#. E_BOOK_ERROR_BUSY
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:55
-msgid "Backend busy"
-msgstr "Recurs ocupat"
-
-#. E_BOOK_ERROR_REPOSITORY_OFFLINE
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:56
-msgid "Repository offline"
-msgstr "El dipòsit està fora de línia"
-
-#. E_BOOK_ERROR_NO_SUCH_BOOK
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:57
-msgid "Address Book does not exist"
-msgstr "No existeix la llibreta d'adreces"
-
-#. E_BOOK_ERROR_NO_SELF_CONTACT
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:58
-msgid "No Self Contact defined"
-msgstr "No s'ha definit cap contacte propi"
-
-#. E_BOOK_ERROR_URI_NOT_LOADED
-#. E_BOOK_ERROR_URI_ALREADY_LOADED
-#. E_BOOK_ERROR_PERMISSION_DENIED
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:61
-msgid "Permission denied"
-msgstr "S'ha denegat el permís"
-
-#. E_BOOK_ERROR_CONTACT_NOT_FOUND
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:62
-msgid "Contact not found"
-msgstr "No s'ha trobat el contacte"
-
-#. E_BOOK_ERROR_CONTACT_ID_ALREADY_EXISTS
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:63
-msgid "Contact ID already exists"
-msgstr "L'ID del contacte ja existeix"
-
-#. E_BOOK_ERROR_PROTOCOL_NOT_SUPPORTED
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:64
-msgid "Protocol not supported"
-msgstr "El protocol no és compatible"
-
-#. E_BOOK_ERROR_CANCELLED
-#. To Translators: This is task status
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:65
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:2
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:295
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:465
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:739 ../calendar/gui/e-task-table.c:215
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:230 ../calendar/gui/e-task-table.c:584
-#: ../calendar/gui/print.c:2651
-msgid "Canceled"
-msgstr "S'ha cancel·lat"
-
-#. E_BOOK_ERROR_COULD_NOT_CANCEL
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:66
-msgid "Could not cancel"
-msgstr "No s'ha pogut cancel·lar"
-
-#. E_BOOK_ERROR_AUTHENTICATION_FAILED
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:67
-msgid "Authentication Failed"
-msgstr "Ha fallat l'autenticació"
-
-#. E_BOOK_ERROR_AUTHENTICATION_REQUIRED
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:68
-msgid "Authentication Required"
-msgstr "Cal autenticació"
-
-#. E_BOOK_ERROR_TLS_NOT_AVAILABLE
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:69
-msgid "TLS not Available"
-msgstr "El TLS no està disponible"
-
-#. E_BOOK_ERROR_CORBA_EXCEPTION
-#. E_BOOK_ERROR_NO_SUCH_SOURCE
 #: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:71
-msgid "No such source"
-msgstr "No existeix tal font"
-
-#. E_BOOK_ERROR_OFFLINE_UNAVAILABLE
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:72
-msgid "Not available in offline mode"
-msgstr "No està disponible en mode fora de línia"
-
-#. E_BOOK_ERROR_OTHER_ERROR
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:73
-msgid "Other error"
-msgstr "Un altre error"
-
-#. E_BOOK_ERROR_INVALID_SERVER_VERSION
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:74
-msgid "Invalid server version"
-msgstr "La versió del servidor no és vàlida"
-
-#. E_BOOK_ERROR_UNSUPPORTED_AUTHENTICATION_METHOD
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:75
-msgid "Unsupported authentication method"
-msgstr "El mètode d'autenticació no està implementat"
-
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:107
 msgid ""
 "This address book cannot be opened. This either means this book is not "
 "marked for offline usage or not yet downloaded for offline usage. Please "
@@ -1581,7 +1300,7 @@ msgstr ""
 "Carregueu la llibreta d'adreces un cop estigueu en línia per poder baixar el "
 "seu contingut."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:116
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:98
 #, c-format
 msgid ""
 "This address book cannot be opened. Please check that the path %s exists "
@@ -1590,7 +1309,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut obrir la llibreta d'adreces. Comproveu que existeix el camí %s "
 "i que hi teniu permís d'accés."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:128
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:111
 msgid ""
 "This version of Evolution does not have LDAP support compiled in to it. To "
 "use LDAP in Evolution an LDAP-enabled Evolution package must be installed."
@@ -1599,7 +1318,7 @@ msgstr ""
 "utilitzar l'Evolution amb l'LDAP haureu d'instal·lar un paquet de "
 "l'Evolution preparat per treballar amb l'LDAP."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:137
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:120
 msgid ""
 "This address book cannot be opened. This either means that an incorrect URI "
 "was entered, or the server is unreachable."
@@ -1607,11 +1326,11 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut obrir la llibreta d'adreces perquè l'URI introduït és "
 "incorrecte o el servidor no està disponible."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:145
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:128
 msgid "Detailed error message:"
 msgstr "Informació detallada de l'error:"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:168
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:152
 msgid ""
 "More cards matched this query than either the server is \n"
 "configured to return or Evolution is configured to display.\n"
@@ -1625,7 +1344,7 @@ msgstr ""
 "a les preferències del servidor de directoris d'esta llibreta \n"
 "d'adreces."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:174
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:159
 msgid ""
 "The time to execute this query exceeded the server limit or the limit\n"
 "configured for this address book. Please make your search\n"
@@ -1637,46 +1356,52 @@ msgstr ""
 "més específica o augmenteu el límit de temps en les preferències del\n"
 "servidor de directori de la llibreta d'adreces."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:180
-msgid "The backend for this address book was unable to parse this query."
+#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:167
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The backend for this address book was unable to parse this query. %s"
 msgstr ""
 "El rerefons de la llibreta d'adreces no ha pogut analitzar esta consulta."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:183
-msgid "The backend for this address book refused to perform this query."
+#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:172
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The backend for this address book refused to perform this query. %s"
 msgstr ""
 "El rerefons de la llibreta d'adreces ha refusat realitzar esta consulta."
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:186
-msgid "This query did not complete successfully."
+#. Translators: %s is replaced with a detailed error message, or an empty string, if not provided
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:177
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This query did not complete successfully. %s"
 msgstr "S'ha produït un error en l'execució d'esta consulta."
 
 #. This is a filename. Translators take note.
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:208
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:202
 msgid "card.vcf"
 msgstr "targeta.vcf"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:247
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:242
 msgid "Select Address Book"
 msgstr "Seleccioneu la llibreta d'adreces"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:310
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:305
 msgid "list"
 msgstr "llista"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:437
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:444
 msgid "Move contact to"
 msgstr "Mou el contacte a"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:439
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:446
 msgid "Copy contact to"
 msgstr "Copia el contacte a"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:442
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:449
 msgid "Move contacts to"
 msgstr "Mou els contactes a"
 
-#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:444
+#: ../addressbook/gui/widgets/eab-gui-util.c:451
 msgid "Copy contacts to"
 msgstr "Copia els contactes a"
 
@@ -1684,54 +1409,61 @@ msgstr "Copia els contactes a"
 msgid "Card View"
 msgstr "Visualització de targeta"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:654
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:720
 #: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:516
-#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:253
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:310
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:685 ../shell/shell.error.xml.h:5
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:264
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:325
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:764 ../shell/shell.error.xml.h:6
 msgid "Importing..."
 msgstr "S'està important..."
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:858
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1008
 msgid "Outlook CSV or Tab (.csv, .tab)"
 msgstr "Outlook CSV o Tab (.csv, .tab)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:859
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1009
 msgid "Outlook CSV and Tab Importer"
 msgstr "Importador de l'Outlook CSV i Tab"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:867
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1017
 msgid "Mozilla CSV or Tab (.csv, .tab)"
 msgstr "Mozilla CSV o Tab (.csv, .tab)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:868
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1018
 msgid "Mozilla CSV and Tab Importer"
 msgstr "Importador de CSV i Tab del Mozilla"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:876
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1026
 msgid "Evolution CSV or Tab (.csv, .tab)"
 msgstr "Evolution CSV o Tab (.csv, .tab)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:877
+#: ../addressbook/importers/evolution-csv-importer.c:1027
 msgid "Evolution CSV and Tab Importer"
 msgstr "Importador CSV i Tab de l'Evolution"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:689
+#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:742
 msgid "LDAP Data Interchange Format (.ldif)"
 msgstr "Format d'intercanvi de dades LDAP (.ldif)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:690
+#: ../addressbook/importers/evolution-ldif-importer.c:743
 msgid "Evolution LDIF importer"
 msgstr "Importador LDIF de l'Evolution"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:556
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:623
 msgid "vCard (.vcf, .gcrd)"
 msgstr "vCard (.vcf, .gcrd)"
 
-#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:557
+#: ../addressbook/importers/evolution-vcard-importer.c:624
 msgid "Evolution vCard Importer"
 msgstr "Importador de vCard de l'Evolution"
 
+#. Uncomment next if it is successful to get total number if pages in list view
+#. * g_object_get (operation, "n-pages", &n_pages, NULL)
+#: ../addressbook/printing/e-contact-print.c:746
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Page %d"
+msgstr "Pàgina"
+
 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:643
 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-cards.c:678
 #: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export-list-folders.c:48
@@ -1746,31 +1478,31 @@ msgstr "No s'ha pogut obtindre la llista de llibretes d'adreces"
 msgid "failed to open book"
 msgstr "no es pot obrir la llibreta"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:45
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:59
 msgid "Specify the output file instead of standard output"
 msgstr "Especifiqueu el fitxer d'eixida, en comptes de l'eixida estàndard"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:46
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:60
 msgid "OUTPUTFILE"
 msgstr "FITXERDESORTIDA"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:49
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:63
 msgid "List local address book folders"
 msgstr "Llista les carpetes de llibretes d'adreces locals"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:52
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:66
 msgid "Show cards as vcard or csv file"
 msgstr "Mostra les targetes com a fitxers vcard o csv"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:53
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:67
 msgid "[vcard|csv]"
 msgstr "[vcard|csv]"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:56
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:70
 msgid "Export in asynchronous mode"
 msgstr "Exporta en mode asíncron"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:59
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:73
 msgid ""
 "The number of cards in one output file in asynchronous mode, default size "
 "100."
@@ -1779,30 +1511,30 @@ msgstr ""
 "predeterminada és 100."
 
 # FIXME: s'ha de comprovar si això hauria de ser nombre o número (dpm)
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:61
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:75
 msgid "NUMBER"
 msgstr "NOMBRE"
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:101
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:137
 msgid ""
 "Command line arguments error, please use --help option to see the usage."
 msgstr ""
 "S'ha produït un error en els arguments de la línia d'ordes. Feu servir "
 "l'opció --help per consultar-ne l'ús."
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:115
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:151
 msgid "Only support csv or vcard format."
 msgstr "Només són compatibles els formats csv i vcard."
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:124
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:160
 msgid "In async mode, output must be file."
 msgstr "La eixida en mode asíncron ha de ser un fitxer."
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:132
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:168
 msgid "In normal mode, there is no need for the size option."
 msgstr "No cal l'opció de la mida en el mode normal."
 
-#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:163
+#: ../addressbook/tools/evolution-addressbook-export.c:199
 msgid "Unhandled error"
 msgstr "Error no gestionat"
 
@@ -1810,21 +1542,21 @@ msgstr "Error no gestionat"
 msgid "Accessing LDAP Server anonymously"
 msgstr "S'està accedint anònimament al servidor d'LDAP"
 
-#: ../addressbook/util/addressbook.c:210
-#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:525
+#: ../addressbook/util/addressbook.c:215
+#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:526
 msgid "Failed to authenticate.\n"
 msgstr "S'ha produït un error en l'autenticació.\n"
 
-#: ../addressbook/util/addressbook.c:217
-#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:505
+#: ../addressbook/util/addressbook.c:222
+#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:506
 #, c-format
 msgid "Enter password for %s (user %s)"
 msgstr "Introduïu la contrasenya per a %s (usuari %s)"
 
-#: ../addressbook/util/addressbook.c:225
-#: ../calendar/common/authentication.c:51
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:809
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:440
+#: ../addressbook/util/addressbook.c:230
+#: ../calendar/common/authentication.c:53
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:813
+#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:438
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:328
 #: ../smime/gui/component.c:49
 msgid "Enter password"
@@ -1836,8 +1568,8 @@ msgid ""
 "'{0}' is a read-only calendar and cannot be modified. Please select a "
 "different calendar from the side bar in the Calendar view."
 msgstr ""
-"«{0}» és un calendari de només lectura, per la qual cosa no es pot modificar. "
-"Hauríeu de seleccionar-ne un de diferent a la barra lateral de la "
+"«{0}» és un calendari de només lectura, per la qual cosa no es pot "
+"modificar. Hauríeu de seleccionar-ne un de diferent a la barra lateral de la "
 "visualització de Calendari."
 
 #. For Translators: {0} is the name of the calendar source
@@ -1851,17 +1583,19 @@ msgstr ""
 "cites."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:5
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Adding a meaningful summary to your appointment will give your recipients an "
-"idea of what your appointment is about."
+"Adding a meaningful summary to your appointment will give you an idea of "
+"what your appointment is about."
 msgstr ""
 "Afegir un camp de resum comprensible permetrà als destinataris fer-se una "
 "idea del tema de la cita."
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:6
+#, fuzzy
 msgid ""
-"Adding a meaningful summary to your task will give your recipients an idea "
-"of what your task is about."
+"Adding a meaningful summary to your task will give you an idea of what your "
+"task is about."
 msgstr ""
 "Afegir un camp de resum comprensible permetrà als destinataris fer-se una "
 "idea del tema de la tasca."
@@ -1959,38 +1693,36 @@ msgid "Are you sure you want to delete this task?"
 msgstr "Segur que voleu suprimir esta tasca?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:26
-msgid "Are you sure you want to save the memo without a summary?"
-msgstr "Segur que voleu alçar una nota sense resum?"
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to save the appointment without a summary?"
+msgstr "Segur que voleu enviar una cita sense resum?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:27
-msgid "Are you sure you want to send the appointment without a summary?"
-msgstr "Segur que voleu enviar una cita sense resum?"
+msgid "Are you sure you want to save the memo without a summary?"
+msgstr "Segur que voleu alçar una nota sense resum?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:28
-msgid "Are you sure you want to send the task without a summary?"
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to save the task without a summary?"
 msgstr "Segur que voleu enviar una tasca sense resum?"
 
 #: ../calendar/calendar.error.xml.h:29
-msgid "Calendar repository is offline."
-msgstr "El dipòsit del calendari està fora de línia."
-
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:30
 msgid "Cannot create a new event"
 msgstr "No es pot crear un esdeveniment nou"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:31
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:30
 msgid "Cannot save event"
 msgstr "No es pot alçar l'esdeveniment"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:32
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:31
 msgid "Delete calendar '{0}'?"
 msgstr "Voleu suprimir el calendari «{0}»?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:33
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:32
 msgid "Delete memo list '{0}'?"
 msgstr "Voleu suprimir la llista d'anotacions «{0}»?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:34
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:33
 msgid "Delete task list '{0}'?"
 msgstr "Voleu suprimir la llista de tasques «{0}»?"
 
@@ -2038,12 +1770,7 @@ msgstr "S'ha produït un error en carregar la llista d'anotacions"
 msgid "Error loading task list"
 msgstr "S'ha produït un error en carregar la llista de tasques"
 
-#. For Translators: {0} is specify the backend server
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:45
-msgid "Error on '{0}'"
-msgstr "S'ha produït un error en {0}"
-
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:46
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:44
 msgid ""
 "If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
 "the meeting is canceled."
@@ -2051,7 +1778,7 @@ msgstr ""
 "Si no envieu un avís de cancel·lació, els altres participants no sabran que "
 "s'ha cancel·lat la reunió."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:47
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:45
 msgid ""
 "If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
 "the memo has been deleted."
@@ -2059,7 +1786,7 @@ msgstr ""
 "Si no envieu un avís de cancel·lació, els altres participants no sabran que "
 "s'ha suprimit l'anotació."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:48
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:46
 msgid ""
 "If you do not send a cancelation notice, the other participants may not know "
 "the task has been deleted."
@@ -2067,11 +1794,7 @@ msgstr ""
 "Si no envieu un avís de cancel·lació, els altres participants no sabran que "
 "s'ha suprimit la tasca."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:49
-msgid "No response from the server."
-msgstr "No s'ha rebut cap resposta del servidor."
-
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:50
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:47
 msgid ""
 "Sending updated information allows other participants to keep their "
 "calendars up to date."
@@ -2079,7 +1802,7 @@ msgstr ""
 "Enviar informació actualitzada permet als altres participants mantindre "
 "actualitzats els seus calendaris."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:51
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:48
 msgid ""
 "Sending updated information allows other participants to keep their task "
 "lists up to date."
@@ -2087,110 +1810,106 @@ msgstr ""
 "Enviar informació actualitzada permet als altres participants mantindre "
 "actualitzades les seues llistes de tasques."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:52
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:49
 msgid ""
 "Some attachments are being downloaded. Saving the appointment would result "
 "in the loss of these attachments."
 msgstr "S'estan baixant algunes adjuncions. Es perdran si alceu la cita ara."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:53
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:50
 msgid ""
 "Some attachments are being downloaded. Saving the task would result in the "
 "loss of these attachments."
 msgstr "S'estan baixant algunes adjuncions. Es perdran si alceu la tasca ara."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:54
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:51
 msgid "Some features may not work properly with your current server."
 msgstr ""
 "Pot ser que algunes característiques no funcionen correctament amb el vostre "
 "servidor actual."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:55
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:52
 msgid "The Evolution calendar has quit unexpectedly."
 msgstr "El calendari de l'Evolution ha eixit inesperadament."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:56
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:53
 msgid "The Evolution calendars have quit unexpectedly."
 msgstr "Els calendaris de l'Evolution han eixit inesperadament."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:57
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:54
 msgid "The Evolution memo has quit unexpectedly."
 msgstr "L'anotació de l'Evolution ha eixit inesperadament."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:58
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:55
 msgid "The Evolution tasks have quit unexpectedly."
 msgstr "Les tasques de l'Evolution han eixit inesperadament."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:59
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:56
 msgid "The calendar is not marked for offline usage."
 msgstr "No s'ha marcat el calendari per a l'ús en mode fora de línia."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:60
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:57
 msgid "The memo list is not marked for offline usage."
 msgstr ""
 "No s'ha marcat la llista d'anotacions per a l'ús en mode fora de línia."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:61
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:58
 msgid "The task list is not marked for offline usage."
 msgstr "No s'ha marcat la llista de tasques per a l'ús en mode fora de línia."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:62
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:59
 msgid "This calendar will be removed permanently."
 msgstr "El calendari se suprimirà permanentment."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:63
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:60
 msgid "This memo list will be removed permanently."
 msgstr "Esta llista d'anotacions se suprimirà permanentment."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:64
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:61
 msgid "This task list will be removed permanently."
 msgstr "Esta llista d'anotacions se suprimirà permanentment."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:65
-msgid "Unable to load the calendar"
-msgstr "No s'ha pogut carregar el calendari"
-
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:66
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:62
 msgid "Would you like to save your changes to this appointment?"
 msgstr "Voleu alçar els canvis en esta cita?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:67
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:63
 msgid "Would you like to save your changes to this meeting?"
 msgstr "Voleu alçar els canvis en esta reunió?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:64
 msgid "Would you like to save your changes to this memo?"
 msgstr "Voleu alçar els canvis en esta tasca?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:65
 msgid "Would you like to save your changes to this task?"
 msgstr "Voleu alçar els canvis en esta tasca?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:70
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:66
 msgid "Would you like to send a cancelation notice for this memo?"
 msgstr "Voleu enviar un avís de cancel·lació per a esta anotació?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:71
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:67
 msgid "Would you like to send all the participants a cancelation notice?"
 msgstr "Voleu enviar un avís de cancel·lació a tots els participants?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:72
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:68
 msgid "Would you like to send meeting invitations to participants?"
 msgstr "Voleu enviar invitacions de la reunió als participants?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:69
 msgid "Would you like to send this task to participants?"
 msgstr "Voleu enviar esta tasca als participants?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:74
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:70
 msgid "Would you like to send updated meeting information to participants?"
 msgstr "Voleu enviar informació actualitzada de la reunió als participants?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:75
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:71
 msgid "Would you like to send updated task information to participants?"
 msgstr "Voleu enviar informació actualitzada de la tasca als participants?"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:76
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:72
 msgid ""
 "You are connecting to an unsupported GroupWise server and may encounter "
 "problems using Evolution. For best results, the server should be upgraded to "
@@ -2200,119 +1919,73 @@ msgstr ""
 "tingueu problemes en fer servir l'Evolution. Per obtindre els millors "
 "resultats és recomanable actualitzar el servidor a una versió compatible."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:77
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:73
 msgid "You have changed this appointment, but not yet saved it."
 msgstr "Heu realitzat canvis a esta cita, però encara no els heu alçat."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:78
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:74
 msgid "You have changed this meeting, but not yet saved it."
 msgstr "Heu realitzat canvis a esta reunió, però encara no els heu alçat."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:79
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:75
 msgid "You have changed this task, but not yet saved it."
 msgstr "Heu realitzat canvis a esta tasca, però encara no els heu alçat."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:80
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:76
 msgid "You have made changes to this memo, but not yet saved them."
 msgstr "Heu realitzat canvis a esta tasca, però encara no els heu alçat."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:81
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:77
 msgid "Your calendars will not be available until Evolution is restarted."
 msgstr ""
 "Fins que no reinicieu l'Evolution no estaran disponibles els calendaris."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:82
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:78
 msgid "Your memos will not be available until Evolution is restarted."
 msgstr ""
 "Fins que no reinicieu l'Evolution no estaran disponibles les anotacions."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:83
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:79
 msgid "Your tasks will not be available until Evolution is restarted."
 msgstr "Fins que no reinicieu l'Evolution no estaran disponibles les tasques."
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:84
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:80
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:24
 msgid "_Discard Changes"
 msgstr "_Descarta els canvis"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:85 ../composer/e-composer-actions.c:307
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:81 ../composer/e-composer-actions.c:271
 msgid "_Save"
 msgstr "Al_ça"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:86
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:82
 msgid "_Save Changes"
 msgstr "Al_ça els canvis"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:87
-#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:28 ../mail/mail.error.xml.h:144
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:83
+#: ../composer/mail-composer.error.xml.h:28 ../mail/mail.error.xml.h:141
 #: ../plugins/attachment-reminder/org-gnome-attachment-reminder.error.xml.h:5
 msgid "_Send"
 msgstr "_Envia"
 
 # Es refereix a enviar un avís de cancel·lació (dpm)
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:88
+#: ../calendar/calendar.error.xml.h:84
 msgid "_Send Notice"
 msgstr "E_nvia l'avís"
 
-#: ../calendar/calendar.error.xml.h:89
-msgid "{0}."
-msgstr "{0}."
-
-#: ../calendar/conduits/calendar/calendar-conduit.c:252
-msgid "Split Multi-Day Events:"
-msgstr "Divideix els esdeveniments de múltiples dies:"
-
-#: ../calendar/conduits/calendar/calendar-conduit.c:1532
-#: ../calendar/conduits/calendar/calendar-conduit.c:1533
-#: ../calendar/conduits/memo/memo-conduit.c:821
-#: ../calendar/conduits/memo/memo-conduit.c:822
-#: ../calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:1022
-#: ../calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:1023
-msgid "Could not start evolution-data-server"
-msgstr "No s'ha pogut iniciar l'evolution-data-server"
-
-#: ../calendar/conduits/calendar/calendar-conduit.c:1640
-#: ../calendar/conduits/calendar/calendar-conduit.c:1643
-msgid "Could not read pilot's Calendar application block"
-msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació de calendari del Pilot"
-
-#: ../calendar/conduits/memo/memo-conduit.c:915
-#: ../calendar/conduits/memo/memo-conduit.c:918
-msgid "Could not read pilot's Memo application block"
-msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació d'anotacions del Pilot"
-
-#: ../calendar/conduits/memo/memo-conduit.c:962
-#: ../calendar/conduits/memo/memo-conduit.c:965
-msgid "Could not write pilot's Memo application block"
-msgstr "No s'ha pogut escriure el bloc d'aplicació d'anotacions del Pilot"
-
-#: ../calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:231
-msgid "Default Priority:"
-msgstr "Prioritat predeterminada:"
-
-#: ../calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:1106
-#: ../calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:1109
-msgid "Could not read pilot's ToDo application block"
-msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació de tasques del Pilot"
-
-#: ../calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:1151
-#: ../calendar/conduits/todo/todo-conduit.c:1154
-msgid "Could not write pilot's ToDo application block"
-msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació de tasques del Pilot"
-
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:102
+#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:101
 msgid "minute"
 msgid_plural "minutes"
 msgstr[0] "minut"
 msgstr[1] "minuts"
 
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:117
+#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:116
 msgid "hour"
 msgid_plural "hours"
 msgstr[0] "hora"
 msgstr[1] "hores"
 
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:287
+#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify-dialog.c:286
 msgid "Start time"
 msgstr "Hora d'inici"
 
@@ -2327,10 +2000,10 @@ msgstr "Descarta-ho _tot"
 
 #. Location
 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:3
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1573
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1579
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1162
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1035
+#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1598
+#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1604
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1175
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1043
 msgid "Location:"
 msgstr "Ubicació:"
 
@@ -2343,65 +2016,56 @@ msgid "_Dismiss"
 msgstr "_Descarta"
 
 #: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:6
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1025
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:6 ../filter/filter.ui.h:10
-#: ../mail/e-mail-browser.c:152
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:23
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1621
-#: ../widgets/menus/gal-define-views.ui.h:5
-msgid "_Edit"
-msgstr "_Edita"
-
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:7
 msgid "_Snooze"
 msgstr "Mi_gdiada"
 
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:8
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:21
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:20 ../e-util/e-plugin-util.c:423
+#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:7
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:22
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:26 ../e-util/e-plugin-util.c:424
 #: ../filter/filter.ui.h:15
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:332
+#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:335
 msgid "hours"
 msgstr "hores"
 
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:9
+#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:8
 msgid "location of appointment"
 msgstr "ubicació de la cita"
 
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:10
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:23
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:21 ../e-util/e-plugin-util.c:422
+#. Translators: This is part of 'Timeout: 1 [slider] 5 minutes' option
+#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-notify.ui.h:9
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:24
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:27 ../e-util/e-plugin-util.c:423
 #: ../filter/filter.ui.h:17 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:34
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:331
+#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:334
 msgid "minutes"
 msgstr "minuts"
 
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1434
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1556
+#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1457
+#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1581
 msgid "No summary available."
 msgstr "No hi ha cap resum disponible."
 
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1443
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1445
+#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1466
+#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1468
 msgid "No description available."
 msgstr "No hi ha cap descripció disponible."
 
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1453
+#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1476
 msgid "No location information available."
 msgstr "No hi ha cap informació d'ubicació disponible."
 
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1496
+#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1519
 #, c-format
 msgid "You have %d alarms"
 msgstr "Teniu %d alarmes"
 
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1668
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1696
+#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1694
+#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1727
 #: ../e-util/e-non-intrusive-error-dialog.h:39
 msgid "Warning"
 msgstr "Avís"
 
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1672
+#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1698
 msgid ""
 "Evolution does not support calendar reminders with\n"
 "email notifications yet, but this reminder was\n"
@@ -2413,7 +2077,7 @@ msgstr ""
 "es va configurar per enviar un correu. En lloc d'això, \n"
 "l'Evolution mostrarà un quadre de diàleg de recordatori normal."
 
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1702
+#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1733
 #, c-format
 msgid ""
 "An Evolution Calendar reminder is about to trigger. This reminder is "
@@ -2430,7 +2094,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Segur que voleu executar-lo?"
 
-#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1716
+#: ../calendar/gui/alarm-notify/alarm-queue.c:1748
 msgid "Do not ask me about this program again."
 msgstr "No em faces més preguntes sobre este programa."
 
@@ -2472,7 +2136,7 @@ msgid "Alarm programs"
 msgstr "Programes d'alarma"
 
 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:2
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:12
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:11
 msgid "Amount of time in seconds the error should be shown on the status bar."
 msgstr "Temps en segons durant el qual es mostrarà l'error a la barra d'estat."
 
@@ -2597,8 +2261,8 @@ msgstr ""
 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:30
 msgid "If \"true\", show the task preview pane in the main window."
 msgstr ""
-"Si és «true» (cert), mostra la subfinestra de previsualització de les tasques "
-"a la finestra principal."
+"Si és «true» (cert), mostra la subfinestra de previsualització de les "
+"tasques a la finestra principal."
 
 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:31
 msgid "Intervals shown in Day and Work Week views, in minutes."
@@ -2611,7 +2275,7 @@ msgid "Last alarm time"
 msgstr "Ã?ltima hora de l'alarma"
 
 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:33
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:86
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:95
 msgid "Level beyond which the message should be logged."
 msgstr "Nivell per sobre del qual s'enregistrarà el missatge."
 
@@ -2829,16 +2493,13 @@ msgid "Show type field in the event/task/meeting editor"
 msgstr "Mostra el camp de tipus en l'editor d'esdeveniments/tasques/reunions"
 
 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:76
-msgid "Show week number in Day and Work Week View"
+#, fuzzy
+msgid "Show week numbers in Day View, Work Week View, and Date Navigator"
 msgstr ""
 "Mostra el número de setmana a les visualitzacions de dies i setmanes "
 "laborables"
 
 #: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:77
-msgid "Show week numbers in date navigator"
-msgstr "Mostra el número de setmana en el navegador de dates"
-
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:78
 msgid ""
 "Shows the second time zone in a Day View, if set. Value is similar to one "
 "used in a 'timezone' key."
@@ -2846,25 +2507,25 @@ msgstr ""
 "Si està establit, mostra el fus horari secundari en una visualització de "
 "dia. El valor és similar a l'utilitzat en una clau «timezone» (fus horari)."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:79
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:78
 msgid "Task layout style"
 msgstr "Estil de disposició de les tasques"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:80
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:79
 msgid "Task preview pane position (horizontal)"
 msgstr ""
 "Posició de la subfinestra de previsualització de les tasques (horitzontal)"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:81
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:80
 msgid "Task preview pane position (vertical)"
 msgstr ""
 "Posició de la subfinestra de previsualització de les tasques (vertical)"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:82
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:81
 msgid "Tasks due today color"
 msgstr "Color de les tasques que vencen hui"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:84
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:83
 #, no-c-format
 msgid ""
 "The URL template to use as a free/busy data fallback, %u is replaced by the "
@@ -2874,7 +2535,7 @@ msgstr ""
 "ocupat, %u es reemplaça amb la part d'usuari de l'adreça de correu i %d es "
 "reemplaça amb el domini."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:85
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:84
 msgid ""
 "The default timezone to use for dates and times in the calendar, as an "
 "untranslated Olsen timezone database location like \"America/New York\"."
@@ -2883,7 +2544,7 @@ msgstr ""
 "ubicació de base de dades de fus horari no traduït d'Olsen, com en «Europe/"
 "Andorra»."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:86
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:85
 msgid ""
 "The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
 "the memo list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the memo "
@@ -2895,43 +2556,43 @@ msgstr ""
 "«1» (visualització vertical) ubica la subfinestra de previsualització al "
 "costat de la llista d'anotacions."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:87
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:86
 msgid ""
 "The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
 "the task list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the task "
 "list. \"1\" (Vertical View) places the preview pane next to the task list."
 msgstr ""
 "L'estil de disposició determina on posar la subfinestra en relació a la "
-"llista de tasques. El valor «0» (visualització clàssica) ubica la subfinestra "
-"de previsualització sota la llista de tasques. El valor «1» (visualització "
-"vertical) ubica la subfinestra de previsualització al costat de la llista de "
-"tasques."
+"llista de tasques. El valor «0» (visualització clàssica) ubica la "
+"subfinestra de previsualització sota la llista de tasques. El valor "
+"«1» (visualització vertical) ubica la subfinestra de previsualització al "
+"costat de la llista de tasques."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:88
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:87
 msgid "The second timezone for a Day View"
 msgstr "El fus horari secundari per a una visualització de dia"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:89
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:88
 msgid ""
 "This can have three possible values. 0 for errors. 1 for warnings. 2 for "
 "debug messages."
 msgstr ""
-"Això pot tindre tres valors possibles: «0» per als errors, «1» per als avisos, "
-"i «2» per als missatges de depuració."
+"Això pot tindre tres valors possibles: «0» per als errors, «1» per als "
+"avisos, i «2» per als missatges de depuració."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:90
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:89
 msgid "Time divisions"
 msgstr "Divisions de temps"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:91
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:90
 msgid "Time the last alarm ran, in time_t."
 msgstr "L'última vegada que es va executar l'alarma, en time_t."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:92
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:91
 msgid "Timezone"
 msgstr "Fus horari"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:93
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:92
 msgid ""
 "Transparency of the events in calendar views, a value between 0 "
 "(transparent) and 1 (opaque)."
@@ -2939,71 +2600,71 @@ msgstr ""
 "Transparència dels esdeveniments en les visualitzacions de calendari, un "
 "valor entre 0 (transparent) i 1 (opac)."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:94
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:93
 msgid "Twenty four hour time format"
 msgstr "Format horari de 24 hores"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:95
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:94
 msgid "URI of the highlighted (\"primary\") calendar"
 msgstr "URI del calendari («principal») realçat"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:96
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:95
 msgid "URI of the highlighted (\"primary\") memo list"
 msgstr "URI de llista d'anotacions («principal») realçada"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:97
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:96
 msgid "URI of the highlighted (\"primary\") task list"
 msgstr "URI de llista de tasques («principal») realçada"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:98
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:97
 msgid "Units for a default reminder, \"minutes\", \"hours\" or \"days\"."
 msgstr ""
-"Unitats per al recordatori predeterminat, «minutes» (minuts), «hours» (hores) "
-"o «days» (dies)."
+"Unitats per al recordatori predeterminat, «minutes» (minuts), "
+"«hours» (hores) o «days» (dies)."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:99
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:98
 msgid ""
 "Units for determining when to hide tasks, \"minutes\", \"hours\" or \"days\"."
 msgstr ""
 "Unitats per determinar quan s'han d'amagar les tasques, «minutes» (minuts), "
 "«hours» (hores) o «days» (dies)."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:100
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:99
 msgid "Use system timezone"
 msgstr "Utilitza el fus horari del sistema"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:101
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:100
 msgid "Use the system timezone instead of the timezone selected in Evolution."
 msgstr ""
 "Utilitza el fus horari del sistema en lloc del seleccionat a l'Evolution."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:102
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:101
 msgid "Vertical pane position"
 msgstr "Posició de la subfinestra vertical"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:103
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:102
 msgid "Week start"
 msgstr "Inici de setmana"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:104
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:103
 msgid "Weekday the week starts on, from Sunday (0) to Saturday (6)."
 msgstr "Dia en què comença la setmana, de diumenge (0) a dissabte (6)."
 
 # FIXME: [l10n-bug] (dpm)
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:105
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:104
 msgid "Whether or not to use the notification tray for display alarms."
 msgstr ""
 "Si s'ha de fer servir l'àrea de notificació per visualitzar les alarmes."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:106
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:105
 msgid "Whether to ask for confirmation when deleting an appointment or task."
 msgstr "Si s'ha de sol·licitar confirmació en suprimir una cita o tasca."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:107
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:106
 msgid "Whether to ask for confirmation when expunging appointments and tasks."
 msgstr "Si s'ha de sol·licitar confirmació en buidar les cites i tasques."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:108
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:107
 msgid ""
 "Whether to compress weekends in the month view, which puts Saturday and "
 "Sunday in the space of one weekday."
@@ -3011,102 +2672,97 @@ msgstr ""
 "Si s'han de comprimir els caps de setmana en la visualització mensual, cosa "
 "que posarà els dissabtes i diumenges en un únic espai."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:109
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:108
 msgid "Whether to display the end time of events in the week and month views."
 msgstr ""
 "Si s'ha de mostrar l'hora de finalització dels esdeveniments en les "
 "visualitzacions setmanals i mensuals."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:110
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:109
 msgid ""
 "Whether to draw the Marcus Bains Line (line at current time) in the calendar."
 msgstr ""
 "Si s'ha de dibuixar la línia de Marcus Bains (línia en el moment actual) al "
 "calendari."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:111
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:110
 msgid "Whether to hide completed tasks in the tasks view."
 msgstr ""
 "Si s'han d'amagar les tasques completades a la visualització de tasques."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:112
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:111
 msgid "Whether to scroll a Month View by a week, not by a month."
 msgstr ""
 "Si s'ha de desplaçar la visualització mensual en passos d'una setmana en "
 "lloc de per mes."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:113
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:112
 msgid "Whether to set a default reminder for appointments."
 msgstr "Si s'ha d'establir un recordatori predeterminat per a les cites."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:114
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:113
 msgid "Whether to show RSVP field in the event/task/meeting editor"
 msgstr ""
 "Si s'ha de mostrar el camp RSVP a l'editor d'esdeveniments/tasques/reunions"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:115
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:114
 msgid "Whether to show categories field in the event/meeting editor"
 msgstr ""
 "Si s'ha de mostrar el camp de categories a l'editor d'esdeveniments/tasques/"
 "reunions"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:116
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:115
 msgid "Whether to show role field in the event/task/meeting editor"
 msgstr ""
 "Si s'ha de mostrar el camp de rol a l'editor d'esdeveniments/tasques/reunions"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:117
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:116
 msgid "Whether to show status field in the event/task/meeting editor"
 msgstr ""
 "Si s'ha de mostrar el camp d'estat a l'editor d'esdeveniments/tasques/"
 "reunions"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:118
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:117
 msgid ""
 "Whether to show times in twenty four hour format instead of using am/pm."
 msgstr ""
 "Si s'ha de mostrar l'hora en el format de 24 hores en comptes d'utilitzar am/"
 "pm."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:119
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:118
 msgid "Whether to show timezone field in the event/meeting editor"
 msgstr ""
 "Si s'ha de mostrar el camp de fus horari en l'editor d'esdeveniments/tasques/"
 "reunions"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:120
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:119
 msgid "Whether to show type field in the event/task/meeting editor"
 msgstr ""
 "Si s'ha de mostrar el camp de tipus a l'editor d'esdeveniments/tasques/"
 "reunions"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:121
-msgid "Whether to show week number in the Day and Work Week View."
-msgstr ""
-"Si s'ha de mostrar el número de setmana a les visualitzacions de dies i "
-"setmanes laborables."
-
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:122
-msgid "Whether to show week numbers in the date navigator."
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:120
+#, fuzzy
+msgid "Whether to show week numbers in various places in the Calendar."
 msgstr "Si s'ha de mostrar el número de setmana al navegador de dates."
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:123
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:121
 msgid "Work days"
 msgstr "Dies feiners"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:124
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:122
 msgid "Workday end hour"
 msgstr "Hora de finalització de la jornada laboral"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:125
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:123
 msgid "Workday end minute"
 msgstr "Minut de finalització de la jornada laboral"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:126
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:124
 msgid "Workday start hour"
 msgstr "Hora d'inici de la jornada laboral"
 
-#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:127
+#: ../calendar/gui/apps_evolution_calendar.schemas.in.h:125
 msgid "Workday start minute"
 msgstr "Minut d'inici de la jornada laboral"
 
@@ -3156,17 +2812,17 @@ msgid "Classification"
 msgstr "Classificació"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:7 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:235
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:571 ../calendar/gui/e-task-table.c:488
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:535 ../calendar/gui/e-task-table.c:490
 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:6
 #: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:323
 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:2
 msgid "Confidential"
 msgstr "Confidencial"
 
-#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:8 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:7
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:10
+#: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:8 ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:3
+#: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:7 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:10
 #: ../plugins/plugin-manager/plugin-manager.c:60
-#: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:496
+#: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:524
 #: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:6
 msgid "Description"
 msgstr "Descripció"
@@ -3187,7 +2843,7 @@ msgid "Exist"
 msgstr "Existeix"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:12
-#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:5 ../mail/message-list.etspec.h:9
+#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:6 ../mail/message-list.etspec.h:9
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:831
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:8
 #: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:377
@@ -3200,25 +2856,26 @@ msgid "Organizer"
 msgstr "Organitzador"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:14 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:234
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:569 ../calendar/gui/e-task-table.c:487
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:533 ../calendar/gui/e-task-table.c:489
 #: ../calendar/gui/memotypes.xml.h:12
 msgid "Private"
 msgstr "Privat"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:15 ../calendar/gui/e-cal-list-view.c:233
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:560 ../calendar/gui/e-cal-model.c:567
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:486 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:13
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:524 ../calendar/gui/e-cal-model.c:531
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:488 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:13
 msgid "Public"
 msgstr "Públic"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:16
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:294
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:322
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:343
 #: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:4
 msgid "Recurrence"
 msgstr "Periodicitat"
 
 #: ../calendar/gui/caltypes.xml.h:17
-#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:7
+#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:8
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:13
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:6 ../calendar/gui/memotypes.xml.h:14
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:22
@@ -3280,6 +2937,7 @@ msgid "Add Alarm"
 msgstr "Afig una alarma"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:2
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:362
 msgid "Alarm"
 msgstr "Alarma"
 
@@ -3295,7 +2953,7 @@ msgstr "So d'alarma personalitzat"
 msgid "Mes_sage:"
 msgstr "Mi_ssatge:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:6 ../mail/mail-config.ui.h:76
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:6 ../mail/mail-config.ui.h:81
 msgid "Options"
 msgstr "Opcions"
 
@@ -3336,17 +2994,15 @@ msgid "before"
 msgstr "abans de"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:16
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:7
 msgid "day(s)"
 msgstr "dies"
 
 #. Translators: This is the last part of the sentence:
 #. * "Purge events older than <<spin-button>> days"
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:17 ../e-util/e-plugin-util.c:424
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:17 ../e-util/e-plugin-util.c:425
 #: ../filter/filter.ui.h:14 ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:336
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:333
+#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:336
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:30
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:39
 msgid "days"
 msgstr "dies"
 
@@ -3354,19 +3010,20 @@ msgstr "dies"
 msgid "end of appointment"
 msgstr "final de la cita"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:19
+#. This is part of the sentence: 'Repeat the alarm %d extra times every %d minutes'. Where %d are numbers.
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:20
 msgid "extra times every"
 msgstr "temps extra per cada"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:20
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:21
 msgid "hour(s)"
 msgstr "hores"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:22
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:23
 msgid "minute(s)"
 msgstr "minuts"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:24
+#: ../calendar/gui/dialogs/alarm-dialog.ui.h:25
 msgid "start of appointment"
 msgstr "inici de la cita"
 
@@ -3380,34 +3037,37 @@ msgstr "A_fig"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/alarm-list-dialog.ui.h:2
 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:9
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:4
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:1
 msgid "Alarms"
 msgstr "Alarmes"
 
 #. Translators: "None" indicates no second time zone set for a day view
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:107
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:156
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:108
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:157
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:75
 #: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:797
 msgctxt "cal-second-zone"
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:183
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:184
 #: ../calendar/gui/e-day-view-time-item.c:824
-#: ../calendar/gui/e-timezone-entry.c:343
+#: ../calendar/gui/e-timezone-entry.c:319
 msgid "Select..."
 msgstr "Seleccioneu..."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:496
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:504
 msgid "Selected Calendars for Alarms"
 msgstr "Seleccioneu els calendaris per a les alarmes"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:785
-msgid "Time and date:"
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:789
+#, fuzzy
+msgid "Ti_me and date:"
 msgstr "Hora i data:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:786
-msgid "Date only:"
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.c:790
+#, fuzzy
+msgid "_Date only:"
 msgstr "Només la data:"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:2
@@ -3440,13 +3100,13 @@ msgstr "30 minuts"
 msgid "60 minutes"
 msgstr "60 minuts"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:10 ../mail/mail-config.ui.h:6
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:10 ../mail/mail-config.ui.h:7
 msgid "Alerts"
 msgstr "Avisos"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:11
-#: ../mail/mail-config.ui.h:28
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:153
+#: ../mail/mail-config.ui.h:30
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:156
 msgid "Date/Time Format"
 msgstr "Format de data/hora"
 
@@ -3472,20 +3132,20 @@ msgid "Display alarms in _notification area only"
 msgstr "Mostra les alarmes només a l'àrea de _notificació"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:18
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1118
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1116
 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:738
 msgid "Friday"
 msgstr "divendres"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:19
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:367
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:378
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:389
-#: ../mail/em-folder-properties.c:283 ../mail/mail-config.ui.h:53
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:985
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2666
+#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:369
+#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:380
+#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:391
+#: ../mail/em-folder-properties.c:200 ../mail/mail-config.ui.h:56
+#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1012
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2680
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:7
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:23
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:21
 msgid "General"
 msgstr "General"
 
@@ -3499,30 +3159,23 @@ msgstr "Minuts"
 
 # Apareix al mig d'una frase, per això ha d'anar en minúscula (dpm)
 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:22
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1114
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1112
 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:734
 msgid "Monday"
 msgstr "dilluns"
 
-#. Translators: "None" for not including threads;
-#. * part of "Include threads: None"
-#. Translators: Used in send options dialog
 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:23
-#: ../filter/e-filter-rule.c:759 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:12
-msgid "None"
-msgstr "Cap"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:24
-#: ../mail/mail-config.ui.h:80
+#: ../mail/mail-config.ui.h:85
 msgid "Pick a color"
 msgstr "Seleccioneu un color"
 
+#. Sunday
 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:25
 msgid "S_un"
 msgstr "d_g"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:26
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1119
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1117
 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:739
 msgid "Saturday"
 msgstr "Dissabte"
@@ -3539,160 +3192,166 @@ msgstr "Se_gon fus:"
 msgid "Select the calendars for alarm notification"
 msgstr "Seleccioneu els calendaris per a les notificacions d'alarma"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:30
+#. This is the first half of a user preference. "Show a reminder [time-period] before every appointment"
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:31
 msgid "Sh_ow a reminder"
 msgstr "M_ostra un recordatori"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:31
+#. This is the first half of a user preference. "Show a reminder [time-period] before every anniversary/birthday"
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:33
 msgid "Show a _reminder"
 msgstr "M_ostra un recordatori"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:32
-msgid "Show week _numbers in date navigator"
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:34
+#, fuzzy
+msgid "Show week _numbers"
 msgstr "Mostra el _número de setmana en el navegador de dates"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:33
-msgid "Show week n_umber in Day and Work Week View"
-msgstr ""
-"Mostra el nú_mero de setmana a les visualitzacions de dies i setmanes "
-"laborables"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:34
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1120
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:35
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1118
 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:733
 msgid "Sunday"
 msgstr "Diumenge"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:35
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:36
 msgid "T_asks due today:"
 msgstr "T_asques que vencen hui:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:36
+#. Thursday
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:38
 msgid "T_hu"
 msgstr "d_j"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:37
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:379
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:39
+#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:381
 msgid "Task List"
 msgstr "Llista de tasques"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:38
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:40
 msgid "Template:"
 msgstr "Plantilla:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:39
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1117
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:41
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1115
 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:737
 msgid "Thursday"
 msgstr "Dijous"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:40
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:42
 #: ../e-util/e-non-intrusive-error-dialog.c:287
-#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:613
+#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:595
 msgid "Time"
 msgstr "Hora"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:41
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:13
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:43
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:9
 msgid "Time _zone:"
 msgstr "Fu_s horari:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:42
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:44
 msgid "Time format:"
 msgstr "Format de l'hora:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:43
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1115
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:45
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1113
 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:735
 msgid "Tuesday"
 msgstr "Dimarts"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:44
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:46
 msgid "Use s_ystem time zone"
 msgstr "Utilitza el _fus horari del sistema"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:45
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1116
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:47
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1114
 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:736
 msgid "Wednesday"
 msgstr "Dimecres"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:46
+#. A weekday like "Monday" follows
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:49
 msgid "Wee_k starts on:"
 msgstr "La s_etmana comença el:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:47
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1578
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:50
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1639
 msgid "Work Week"
 msgstr "Setmana laborable"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:48
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:51
 msgid "Work days:"
 msgstr "Dies laborables:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:49
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:52
 msgid "_12 hour (AM/PM)"
 msgstr "_12 hores (am/pm)"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:50
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:53
 msgid "_24 hour"
 msgstr "_24 hores"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:51
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:54
 msgid "_Ask for confirmation when deleting items"
 msgstr "Sol·licit_a la confirmació en suprimir elements"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:52
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:55
 msgid "_Compress weekends in month view"
 msgstr "_Comprimeix els caps de setmana en la visualització mensual"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:53
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:56
 msgid "_Day begins:"
 msgstr "El _dia comença a les:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:54
+#. Friday
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:58
 msgid "_Fri"
 msgstr "d_v"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:55
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:59
 msgid "_Hide completed tasks after"
 msgstr "Amaga les tasqu_es completades després de"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:56
+#. Monday
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:61
 msgid "_Mon"
 msgstr "d_l"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:57
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:62
 msgid "_Overdue tasks:"
 msgstr "Tasq_ues endarrerides:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:58
+#. Saturday
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:64
 msgid "_Sat"
 msgstr "d_s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:59
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:65
 msgid "_Show appointment end times in week and month view"
 msgstr ""
 "Mo_stra les hores de finalització de les cites en visualitzacions setmanals "
 "i mensuals"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:60
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:66
 msgid "_Time divisions:"
 msgstr "Divisions de _temps:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:61
+#. Tuesday
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:68
 msgid "_Tue"
 msgstr "d_m"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:62
+#. Wednesday
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:70
 msgid "_Wed"
 msgstr "d_c"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:63
+#. This is the last half of a user preference. "Show a reminder [time-period] before every anniversary/birthday"
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:72
 msgid "before every anniversary/birthday"
 msgstr "abans de cada commemoració/aniversari"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:64
+#. This is the last half of a user preference. "Show a reminder [time-period] before every appointment"
+#: ../calendar/gui/dialogs/cal-prefs-dialog.ui.h:74
 msgid "before every appointment"
 msgstr "abans de cada cita"
 
@@ -3701,15 +3360,15 @@ msgid "Type:"
 msgstr "Tipus:"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:169
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:500
+#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:510
 msgid "_Type:"
 msgstr "_Tipus:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:226 ../mail/mail-config.ui.h:146
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:27
+#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:226 ../mail/mail-config.ui.h:165
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:26
 #: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:11
 #: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.ui.h:2
-#: ../widgets/misc/e-signature-script-dialog.c:282
+#: ../widgets/misc/e-signature-script-dialog.c:286
 msgid "_Name:"
 msgstr "_Nom:"
 
@@ -3730,35 +3389,35 @@ msgstr ""
 "Cop_ia localment el contingut de la llista d'anotacions per treballar fora "
 "de línia"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:344
+#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:346
 msgid "Colo_r:"
 msgstr "C_olor:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:390
+#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:392
 msgid "Memo List"
 msgstr "Llista d'anotacions"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:475
+#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:477
 msgid "Calendar Properties"
 msgstr "Propietats del calendari"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:475
+#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:477
 msgid "New Calendar"
 msgstr "Calendari nou"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:531
+#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:533
 msgid "Task List Properties"
 msgstr "Propietats de la llista de tasques"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:531
+#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:533
 msgid "New Task List"
 msgstr "Llista de tasques nova"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:587
+#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:589
 msgid "Memo List Properties"
 msgstr "Propietats de la llista d'anotacions"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:587
+#: ../calendar/gui/dialogs/calendar-setup.c:589
 msgid "New Memo List"
 msgstr "Llista d'anotacions nova"
 
@@ -3812,267 +3471,252 @@ msgstr "%s No heu realitzat cap canvi, voleu actualitzar l'editor?"
 msgid "Validation error: %s"
 msgstr "S'ha produït un error de validació: %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor-util.c:191 ../calendar/gui/print.c:2418
-msgid " to "
-msgstr " a "
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor-util.c:195 ../calendar/gui/print.c:2422
-msgid " (Completed "
-msgstr " (Completada "
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor-util.c:197 ../calendar/gui/print.c:2424
-msgid "Completed "
-msgstr "Completada "
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor-util.c:202 ../calendar/gui/print.c:2429
-msgid " (Due "
-msgstr " (Venciment "
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor-util.c:204 ../calendar/gui/print.c:2431
-msgid "Due "
-msgstr "Venciment "
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:247
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:246
 msgid "Could not save attachments"
 msgstr "No s'han pogut alçar els fitxers adjunts"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:515
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:522
 msgid "Could not update object"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar l'objecte"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:614
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:637
 msgid "Edit Appointment"
 msgstr "Edita la cita"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:621
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:644
 #, c-format
 msgid "Meeting - %s"
 msgstr "Reunió - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:623
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:646
 #, c-format
 msgid "Appointment - %s"
 msgstr "Cita - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:629
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:652
 #, c-format
 msgid "Assigned Task - %s"
 msgstr "Tasca assignada - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:631
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:654
 #, c-format
 msgid "Task - %s"
 msgstr "Tasca - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:636
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:659
 #, c-format
 msgid "Memo - %s"
 msgstr "Anotació - %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:652
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:675
 msgid "No Summary"
 msgstr "Sense resum"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:761
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:786
 msgid "Keep original item?"
 msgstr "Voleu mantindre l'element original?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:948
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:983
 msgid "Click here to close the current window"
 msgstr "Feu clic per tancar la finestra actual"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:955 ../mail/e-mail-browser.c:117
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1460
-#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:115 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:550
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:387 ../widgets/misc/e-web-view.c:965
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:990 ../mail/e-mail-browser.c:117
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1454
+#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:118 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:552
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:413 ../widgets/misc/e-web-view.c:1066
 msgid "Copy the selection"
 msgstr "Copia la selecció"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:962 ../mail/e-mail-browser.c:124
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1467
-#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:108 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:545
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:959
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:997 ../mail/e-mail-browser.c:124
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1461
+#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:111 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:547
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1060
 msgid "Cut the selection"
 msgstr "Retalla la selecció"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:969
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1474
-#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:129 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:560
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1004
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1468
+#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:132 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:562
 msgid "Delete the selection"
 msgstr "Suprimeix la selecció"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:976
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1011
 msgid "Click here to view help available"
 msgstr "Feu clic per veure l'ajuda disponible"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:983 ../mail/e-mail-browser.c:131
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1509
-#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:122 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:555
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:971
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1018 ../mail/e-mail-browser.c:131
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1503
+#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:125 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:557
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:1072
 msgid "Paste the clipboard"
 msgstr "Enganxa el porta-retalls"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1004
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1039
 msgid "Click here to save the current window"
 msgstr "Feu clic per alçar la finestra actual"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1011 ../mail/e-mail-browser.c:138
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1579
-#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:136 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:565
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1046 ../mail/e-mail-browser.c:138
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1573
+#: ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:139 ../widgets/misc/e-focus-tracker.c:567
 msgid "Select all text"
 msgstr "Selecciona tot el text"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1018
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1053
 msgid "_Classification"
 msgstr "_Classificació"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1032 ../mail/e-mail-browser.c:145
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1628
-#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:217
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1060
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:6 ../filter/filter.ui.h:10
+#: ../mail/e-mail-browser.c:152
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:23
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1608
+#: ../widgets/menus/gal-define-views.ui.h:5
+msgid "_Edit"
+msgstr "_Edita"
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1067 ../mail/e-mail-browser.c:145
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1615
+#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:220
 msgid "_File"
 msgstr "_Fitxer"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1039
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1635
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1074
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1622
 msgid "_Help"
 msgstr "A_juda"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1046
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1081
 msgid "_Insert"
 msgstr "_Insereix"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1053
-#: ../composer/e-composer-actions.c:351
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1088
+#: ../composer/e-composer-actions.c:315
 msgid "_Options"
 msgstr "_Opcions"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1060 ../mail/e-mail-browser.c:159
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1670
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1095 ../mail/e-mail-browser.c:159
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1657 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:46
 msgid "_View"
 msgstr "_Visualitza"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1070
-#: ../composer/e-composer-actions.c:279
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1105
+#: ../composer/e-composer-actions.c:243
 msgid "_Attachment..."
 msgstr "Fitxer _adjunt..."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1072
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1107
 msgid "Click here to attach a file"
 msgstr "Feu clic per adjuntar un fitxer"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1080
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1115
 msgid "_Categories"
 msgstr "_Categories"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1082
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1117
 msgid "Toggles whether to display categories"
 msgstr "Commuta la visualització de categories"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1088
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1123
 msgid "Time _Zone"
 msgstr "Fus h_orari"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1090
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1125
 msgid "Toggles whether the time zone is displayed"
 msgstr "Commuta la visualització del fus horari"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1099
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1134
 msgid "Pu_blic"
 msgstr "Pú_blic"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1101
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1136
 msgid "Classify as public"
 msgstr "Classifica com a públic"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1106
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1141
 msgid "_Private"
 msgstr "_Privat"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1108
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1143
 msgid "Classify as private"
 msgstr "Classifica com a privat"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1113
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1148
 msgid "_Confidential"
 msgstr "_Confidencial"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1115
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1150
 msgid "Classify as confidential"
 msgstr "Classifica com a confidencial"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1123
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1158
 msgid "R_ole Field"
 msgstr "Camp del r_ol"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1125
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1160
 msgid "Toggles whether the Role field is displayed"
 msgstr "Commuta la visualització del camp del rol"
 
 # Prové de «Répondez s'il-vous-plaît» (dpm)
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1131
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1166
 msgid "_RSVP"
 msgstr "Esperem la vostra _resposta"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1133
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1168
 msgid "Toggles whether the RSVP field is displayed"
 msgstr "Commuta si s'ha de mostrar el camp RSVP"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1139
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1174
 msgid "_Status Field"
 msgstr "Camp d'e_stat"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1141
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1176
 msgid "Toggles whether the Status field is displayed"
 msgstr "Commuta la visualització del camp d'estat"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1147
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1182
 msgid "_Type Field"
 msgstr "Camp de _tipus"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1149
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1184
 msgid "Toggles whether the Attendee Type is displayed"
 msgstr "Commuta la visualització del camp del tipus d'assistent"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1173
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1208
 #: ../composer/e-composer-private.c:70
 msgid "Recent _Documents"
 msgstr "Documents _recents"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1693
-#: ../composer/e-composer-actions.c:475
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1743
+#: ../composer/e-composer-actions.c:431
 msgid "Attach"
 msgstr "Adjunta"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:1748
-msgid "Save"
-msgstr "Alça"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2025
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2074
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2965
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2072
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2121
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3086
 msgid "Changes made to this item may be discarded if an update arrives"
 msgstr ""
 "Els canvis realitzats en este element es descartaran en produir-se una "
 "actualització"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2933
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:67
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3050
+#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:64
 msgid "attachment"
 msgstr "adjunció"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:2995
+#: ../calendar/gui/dialogs/comp-editor.c:3118
 msgid "Unable to use current version!"
 msgstr "No s'ha pogut utilitzar la versió actual"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:91
+#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:92
 msgid "Could not open source"
 msgstr "No s'ha pogut obrir la font"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:99
+#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:100
 msgid "Could not open destination"
 msgstr "No s'ha pogut obrir la destinació"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:108
+#: ../calendar/gui/dialogs/copy-source-dialog.c:109
 msgid "Destination is read only"
 msgstr "La destinació és de només lectura"
 
@@ -4081,55 +3725,73 @@ msgid "_Delete this item from all other recipient's mailboxes?"
 msgstr ""
 "Voleu suprimir este element _de totes les bústies dels altres destinataris?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:55
-msgid "The event could not be deleted due to a corba error"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut suprimir l'esdeveniment perquè s'ha produït un error del CORBA"
+#: ../calendar/gui/dialogs/delete-comp.c:217
+#, fuzzy
+msgid "_Retract comment"
+msgstr "P_ercentatge completat:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:58
-msgid "The task could not be deleted due to a corba error"
-msgstr "No s'ha pogut suprimir la tasca perquè s'ha produït un error del CORBA"
+#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
+#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:56
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The event could not be deleted due to a dbus error: %s"
+msgstr "No s'ha pogut suprimir l'esdeveniment perquè s'ha produït un error"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:61
-msgid "The memo could not be deleted due to a corba error"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut suprimir l'anotació perquè s'ha produït un error del CORBA"
+#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
+#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:60
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The task could not be deleted due to a dbus error: %s"
+msgstr "No s'ha pogut suprimir la tasca perquè s'ha produït un error"
 
+#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
 #: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:64
-msgid "The item could not be deleted due to a corba error"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut suprimir l'element perquè s'ha produït un error del CORBA"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The memo could not be deleted due to a dbus error: %s"
+msgstr "No s'ha pogut suprimir l'anotació perquè s'ha produït un error"
+
+#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
+#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:68
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The item could not be deleted due to a dbus error: %s"
+msgstr "No s'ha pogut suprimir l'element perquè s'ha produït un error"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:71
+#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:75
 msgid "The event could not be deleted because permission was denied"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir l'esdeveniment perquè no en teniu permís"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:74
+#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:78
 msgid "The task could not be deleted because permission was denied"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir la tasca perquè no en teniu permís"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:77
+#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:81
 msgid "The memo could not be deleted because permission was denied"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir l'anotació perquè no en teniu permís"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:80
+#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:84
 msgid "The item could not be deleted because permission was denied"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir l'element perquè no en teniu permís"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:87
-msgid "The event could not be deleted due to an error"
+#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
+#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:92
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The event could not be deleted due to an error: %s"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir l'esdeveniment perquè s'ha produït un error"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:90
-msgid "The task could not be deleted due to an error"
+#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
+#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:96
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The task could not be deleted due to an error: %s"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir la tasca perquè s'ha produït un error"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:93
-msgid "The memo could not be deleted due to an error"
+#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
+#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:100
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The memo could not be deleted due to an error: %s"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir l'anotació perquè s'ha produït un error"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:96
-msgid "The item could not be deleted due to an error"
+#. Translators: The '%s' is replaced with a detailed error message
+#: ../calendar/gui/dialogs/delete-error.c:104
+#, fuzzy, c-format
+msgid "The item could not be deleted due to an error: %s"
 msgstr "No s'ha pogut suprimir l'element perquè s'ha produït un error"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/e-delegate-dialog.ui.h:1
@@ -4144,139 +3806,154 @@ msgstr "Delega a:"
 msgid "Enter Delegate"
 msgstr "Introduïu el delegat"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:201
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:217
 msgid "_Alarms"
 msgstr "_Alarmes"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:203
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:219
 msgid "Click here to set or unset alarms for this event"
 msgstr ""
 "Feu clic ací per seleccionar o desfer la selecció d'alarmes per a "
 "l'esdeveniment"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:208
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:227
+msgid "Show Time as _Busy"
+msgstr "Mostra el temps com a _ocupat"
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:229
+msgid "Toggles whether to show time as busy"
+msgstr "Commuta la visualització del temps com a ocupat"
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:238
 msgid "_Recurrence"
 msgstr "_Periodicitat"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:210
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:240
 msgid "Make this a recurring event"
 msgstr "Fes-lo un esdeveniment periòdic"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:215
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:245
 #: ../plugins/groupwise-features/org-gnome-compose-send-options.xml.h:2
-#: ../plugins/groupwise-features/send-options.c:211
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:19
+#: ../plugins/groupwise-features/send-options.c:212
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:22
 msgid "Send Options"
 msgstr "Opcions d'enviament"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:217
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:124
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:247
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:129
 msgid "Insert advanced send options"
 msgstr "Insereix opcions avançades d'enviament"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:225
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:255
 msgid "All _Day Event"
 msgstr "Esdeveniment de tot el _dia"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:227
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:257
 msgid "Toggles whether to have All Day Event"
 msgstr "Commuta per tindre l'esdeveniment tot el dia"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:233
-msgid "Show Time as _Busy"
-msgstr "Mostra el temps com a _ocupat"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:235
-msgid "Toggles whether to show time as busy"
-msgstr "Commuta la visualització del temps com a ocupat"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:244
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:266
 msgid "_Free/Busy"
 msgstr "_Lliure/ocupat"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:246
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:268
 msgid "Query free / busy information for the attendees"
 msgstr "Sol·licita la informació de lliure/ocupat dels assistents"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:291
-msgid "Appoint_ment"
-msgstr "Ci_ta"
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:319 ../calendar/gui/print.c:2674
+msgid "Appointment"
+msgstr "Cita"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:751
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:387
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:3
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:148
+msgid "Attendees"
+msgstr "Assistents"
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-editor.c:580
+#, fuzzy
+msgid "Print this event"
+msgstr "Imprimeix este missatge"
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:766
+msgid "Event's start time is in the past"
+msgstr ""
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:807
 msgid "Event cannot be edited, because the selected calendar is read only"
 msgstr ""
 "No es pot editar l'esdeveniment perquè el calendari seleccionat és de només "
 "lectura"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:755
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:811
 msgid "Event cannot be fully edited, because you are not the organizer"
 msgstr ""
 "No es pot editar l'esdeveniment completament perquè no en sou l'organitzador"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:767
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2722
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:823
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2775
 msgid "This event has alarms"
 msgstr "Este esdeveniment té alarmes"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:830
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:11
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:890
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:8
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:2
 msgid "Or_ganizer:"
 msgstr "Or_ganitzador:"
 
 # FIXME: [l10n-bug] (dpm)
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:877
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:937
 msgid "_Delegatees"
 msgstr "De_legats"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:879
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:939
 msgid "Atte_ndees"
 msgstr "Assist_ents"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1094
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1154
 msgid "Event with no start date"
 msgstr "L'esdeveniment no té data d'inici"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1097
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1157
 msgid "Event with no end date"
 msgstr "L'esdeveniment no té data de finalització"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1268
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:655
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:861
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1328
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:686
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:907
 msgid "Start date is wrong"
 msgstr "La data d'inici és errònia"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1278
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1338
 msgid "End date is wrong"
 msgstr "La data de finalització és errònia"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1301
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1361
 msgid "Start time is wrong"
 msgstr "L'hora d'inici és errònia"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1308
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1368
 msgid "End time is wrong"
 msgstr "L'hora de finalització és errònia"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1470
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:696
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:921
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1530
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:727
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:967
 msgid "The organizer selected no longer has an account."
 msgstr "L'organitzador seleccionat ja no té cap compte."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1476
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:702
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:927
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1536
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:733
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:973
 msgid "An organizer is required."
 msgstr "Cal un organitzador."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1501
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:951
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:1561
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:997
 msgid "At least one attendee is required."
 msgstr "Cal un assistent com a mínim."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2595
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2649
 #, c-format
 msgid "Unable to open the calendar '%s'."
 msgstr "No s'ha pogut obrir el calendari «%s»."
@@ -4287,133 +3964,151 @@ msgstr "No s'ha pogut obrir el calendari «%s»."
 #. on behalf of some other user
 #. Translators: This string is used when we are creating a Task
 #. on behalf of some other user
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2639
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:914
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1743
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2693
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:946
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1787
 #, c-format
 msgid "You are acting on behalf of %s"
 msgstr "Esteu actuant en representació de %s"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2941
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2994
 #, c-format
 msgid "%d day before appointment"
 msgid_plural "%d days before appointment"
 msgstr[0] "%d dia abans de la cita"
 msgstr[1] "%d dies abans de la cita"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2947
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3000
 #, c-format
 msgid "%d hour before appointment"
 msgid_plural "%d hours before appointment"
 msgstr[0] "%d hora abans de la cita"
 msgstr[1] "%d hores abans de la cita"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2953
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3006
 #, c-format
 msgid "%d minute before appointment"
 msgid_plural "%d minutes before appointment"
 msgstr[0] "%d minut abans de la cita"
 msgstr[1] "%d minuts abans de la cita"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2966
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3019
 msgid "Customize"
 msgstr "Personalitza"
 
 #. Translators: "None" for "No alarm set"
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:2968
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.c:3021
 msgctxt "cal-alarms"
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:1
-msgid "1 day before appointment"
-msgstr "1 dia abans de la cita"
-
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:2
-msgid "1 hour before appointment"
-msgstr "1 hora abans de la cita"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:3
-msgid "15 minutes before appointment"
-msgstr "15 minuts abans de la cita"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:5
-msgid "Attendee_s..."
-msgstr "A_ssistents..."
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:1
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:578
+msgid "Atte_ndees..."
+msgstr "Ass_istents..."
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:6
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:148
-msgid "Attendees"
-msgstr "Assistents"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:9
 msgid "Custom Alarm:"
 msgstr "Alarma personalitzada:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:10
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:7
 msgid "Event Description"
 msgstr "Descripció de l'esdeveniment"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:12
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:4
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:6
-msgid "Su_mmary:"
-msgstr "Resu_m:"
-
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:14
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:10
 msgid "_Alarm"
 msgstr "_Alarma"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:16
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:12
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:6
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:8
-#: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:345
+#: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:349
 msgid "_Description:"
 msgstr "_Descripció:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:17
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:356
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:13
+#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:358
 msgid "_Location:"
 msgstr "_Ubicació:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:18
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:14
+#, fuzzy
+msgid "_Summary:"
+msgstr "Resum:"
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:15
 msgid "_Time:"
 msgstr "_Temps:"
 
+#. TRANSLATORS: Predefined alarm's description
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:17
+#, fuzzy
+msgctxt "eventpage"
+msgid "1 day before appointment"
+msgstr "1 dia abans de la cita"
+
+#. TRANSLATORS: Predefined alarm's description
 #: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:19
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:8
+#, fuzzy
+msgctxt "eventpage"
+msgid "1 hour before appointment"
+msgstr "1 hora abans de la cita"
+
+#. TRANSLATORS: Predefined alarm's description
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:21
+#, fuzzy
+msgctxt "eventpage"
+msgid "15 minutes before appointment"
+msgstr "15 minuts abans de la cita"
+
+#. TRANSLATORS: 'for' in a sense of 'duration'; example string: Time: [date] [time] for [ H ] hours [ M ] minutes
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:23
+#, fuzzy
+msgctxt "eventpage"
 msgid "for"
 msgstr "per"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:22
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:11
+#. TRANSLATORS: 'until' in a sense of 'duration'; example string: Time: [date] [time] until [ date ] [ time ]
+#: ../calendar/gui/dialogs/event-page.ui.h:25
+#, fuzzy
+msgctxt "eventpage"
 msgid "until"
 msgstr "fins"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:109 ../calendar/gui/print.c:2568
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:109 ../calendar/gui/print.c:2678
 msgid "Memo"
 msgstr "Anotació"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:350
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-editor.c:156
+#, fuzzy
+msgid "Print this memo"
+msgstr "Imprimeix la llista d'anotacions"
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:338
+msgid "Memo's start date is in the past"
+msgstr ""
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:376
 msgid "Memo cannot be edited, because the selected memo list is read only"
 msgstr ""
 "No es pot editar l'anotació perquè la llista d'anotacions seleccionada és de "
 "només lectura"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:354
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:380
 msgid "Memo cannot be fully edited, because you are not the organizer"
 msgstr ""
 "No es pot editar l'anotació completament perquè no en sou l'organitzador"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:875
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:907
 #, c-format
 msgid "Unable to open memos in '%s'."
 msgstr "No s'han pogut obrir les anotacions a «%s»."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1042 ../em-format/em-format-quote.c:223
-#: ../em-format/em-format.c:960 ../mail/em-format-html.c:2246
-#: ../mail/em-format-html.c:2305 ../mail/em-format-html.c:2329
-#: ../mail/message-list.etspec.h:20 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:79
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.c:1078 ../em-format/em-format-quote.c:270
+#: ../em-format/em-format.c:1040 ../mail/em-format-html.c:2299
+#: ../mail/em-format-html.c:2358 ../mail/em-format-html.c:2382
+#: ../mail/message-list.etspec.h:20 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:74
 msgid "To"
 msgstr "Per a"
 
@@ -4422,61 +4117,66 @@ msgstr "Per a"
 msgid "Sta_rt date:"
 msgstr "Data d'ini_ci:"
 
+#: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:4
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:6
+msgid "Su_mmary:"
+msgstr "Resu_m:"
+
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:5
 msgid "T_o:"
 msgstr "_A:"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/memo-page.ui.h:7
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:380
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:426
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:9
 msgid "_Group:"
 msgstr "_Grup:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:53
+#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:54
 #, c-format
 msgid "You are modifying a recurring event. What would you like to modify?"
 msgstr "Esteu modificant un esdeveniment periòdic. Què voleu modificar?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:55
+#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:56
 #, c-format
 msgid "You are delegating a recurring event. What would you like to delegate?"
 msgstr "Esteu delegant un esdeveniment periòdic. Què voleu delegar?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:59
+#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:60
 #, c-format
 msgid "You are modifying a recurring task. What would you like to modify?"
 msgstr "Esteu modificant una tasca periòdica. Què voleu modificar?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:63
+#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:64
 #, c-format
 msgid "You are modifying a recurring memo. What would you like to modify?"
 msgstr "Esteu modificant una anotació periòdica. Què voleu modificar?"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:87
+#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:90
 msgid "This Instance Only"
 msgstr "Només este cas"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:91
+#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:94
 msgid "This and Prior Instances"
 msgstr "Estos casos i els anteriors"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:97
+#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:100
 msgid "This and Future Instances"
 msgstr "Estos casos i els futurs"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:102
+#: ../calendar/gui/dialogs/recur-comp.c:105
 msgid "All Instances"
 msgstr "Tots els casos"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:558
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:560
 msgid "This appointment contains recurrences that Evolution cannot edit."
 msgstr "Esta cita conté periodicitats que l'Evolution no pot editar."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:890
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:892
 msgid "Recurrence date is invalid"
 msgstr "La data de periodicitat no és vàlida"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:934
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:932
 msgid "End time of the recurrence was before event's start"
 msgstr ""
 "L'hora de finalització de la recurrència era abans de l'inici de "
@@ -4484,7 +4184,7 @@ msgstr ""
 
 #. TRANSLATORS: Entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] week(s) on [Wednesday] [forever]'
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after the 'on', name of a week day always follows.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:963
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:961
 msgid "on"
 msgstr "el"
 
@@ -4492,7 +4192,7 @@ msgstr "el"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'first', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1020
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1018
 msgid "first"
 msgstr "primer"
 
@@ -4501,7 +4201,7 @@ msgstr "primer"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'second', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1026
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1024
 msgid "second"
 msgstr "segon"
 
@@ -4509,7 +4209,7 @@ msgstr "segon"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'third', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1031
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1029
 msgid "third"
 msgstr "tercer"
 
@@ -4517,7 +4217,7 @@ msgstr "tercer"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'fourth', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1036
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1034
 msgid "fourth"
 msgstr "quart"
 
@@ -4525,7 +4225,7 @@ msgstr "quart"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'fifth', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1041
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1039
 msgid "fifth"
 msgstr "cinquè"
 
@@ -4533,13 +4233,13 @@ msgstr "cinquè"
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'last', either the string 'day' or
 #. * the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1046
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1044
 msgid "last"
 msgstr "últim"
 
 #. TRANSLATORS: Entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] month(s) on the [Other date] [11th to 20th] [17th] [forever]'
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets]).
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1070
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1068
 msgid "Other Date"
 msgstr "Una altra data"
 
@@ -4547,7 +4247,7 @@ msgstr "Una altra data"
 #. * the month to setup an appointment recurrence. The entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] month(s)
 #. * on the [Other date] [1st to 10th] [7th] [forever]' (dropdown menu options are in [square brackets]).
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1076
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1074
 msgid "1st to 10th"
 msgstr "de l'1 al 10"
 
@@ -4555,7 +4255,7 @@ msgstr "de l'1 al 10"
 #. * the month to setup an appointment recurrence. The entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] month(s)
 #. * on the [Other date] [11th to 20th] [17th] [forever]' (dropdown menu options are in [square brackets]).
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1082
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1080
 msgid "11th to 20th"
 msgstr "de l'11 al 20"
 
@@ -4563,45 +4263,45 @@ msgstr "de l'11 al 20"
 #. * the month to setup an appointment recurrence. The entire string is for example: This appointment recurs/Every [x] month(s)
 #. * on the [Other date] [21th to 31th] [27th] [forever]' (dropdown menu options are in [square brackets]).
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1088
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1086
 msgid "21st to 31st"
 msgstr "del 21 al 31"
 
 #. For Translator : 'day' is part of the sentence of the form 'appointment recurs/Every [x] month(s) on the [first] [day] [forever]'
-#. (dropdown menu options are in [square brackets]). This means that after 'first', either the string 'day' or
+#. (dropdown menu options are in[square brackets]). This means that after 'first', either the string 'day' or
 #. the name of a week day (like 'Monday' or 'Friday') always follow.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1113
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1111
 msgid "day"
 msgstr "dia"
 
 #. TRANSLATORS: Entire string is for example: 'This appointment recurs/Every [x] month(s) on the [second] [Tuesday] [forever]'
 #. * (dropdown menu options are in [square brackets])."
 #.
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1242
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1240
 msgid "on the"
 msgstr "al"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1417
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:1412
 msgid "occurrences"
 msgstr "aparicions"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2122
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2119
 msgid "Add exception"
 msgstr "Afig una excepció"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2163
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2160
 msgid "Could not get a selection to modify."
 msgstr "No s'ha pogut obtindre una selecció per modificar."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2169
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2166
 msgid "Modify exception"
 msgstr "Modifica l'excepció"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2213
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2210
 msgid "Could not get a selection to delete."
 msgstr "No s'ha pogut obtindre una selecció per suprimir."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2352
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.c:2337
 msgid "Date/Time"
 msgstr "Data/hora"
 
@@ -4613,7 +4313,7 @@ msgstr "Cada"
 msgid "Exceptions"
 msgstr "Excepcions"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:3 ../mail/mail-config.ui.h:84
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:3 ../mail/mail-config.ui.h:89
 msgid "Preview"
 msgstr "Previsualització"
 
@@ -4621,48 +4321,93 @@ msgstr "Previsualització"
 msgid "This appointment rec_urs"
 msgstr "Aq_uesta cita és periòdica"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:9
+#. TRANSLATORS: Entire string is for example:   'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:8
+#, fuzzy
+msgctxt "recurrpage"
+msgid "day(s)"
+msgstr "dies"
+
+#. TRANSLATORS: Entire string is for example:   'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:10
+#, fuzzy
+msgctxt "recurrpage"
+msgid "for"
+msgstr "per"
+
+#. TRANSLATORS: Entire string is for example:   'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:12
+#, fuzzy
+msgctxt "recurrpage"
 msgid "forever"
 msgstr "per sempre"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:10
+#. TRANSLATORS: Entire string is for example:   'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:14
+#, fuzzy
+msgctxt "recurrpage"
 msgid "month(s)"
 msgstr "mesos"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:12
+#. TRANSLATORS: Entire string is for example:   'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:16
+#, fuzzy
+msgctxt "recurrpage"
+msgid "until"
+msgstr "fins"
+
+#. TRANSLATORS: Entire string is for example:   'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:18
+#, fuzzy
+msgctxt "recurrpage"
 msgid "week(s)"
 msgstr "setmanes"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:13
+#. TRANSLATORS: Entire string is for example:   'This appointment recurs/Every[x][day(s)][for][1]occurrences' (combobox options are in [square brackets])
+#: ../calendar/gui/dialogs/recurrence-page.ui.h:20
+#, fuzzy
+msgctxt "recurrpage"
 msgid "year(s)"
 msgstr "anys"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:160
+#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:162
 msgid "Send my alarms with this event"
 msgstr "Envia les meues alarmes amb este esdeveniment"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:162
+#: ../calendar/gui/dialogs/send-comp.c:164
 msgid "Notify new attendees _only"
 msgstr "Notifica n_omés els assistents nous"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:379
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:399
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:350
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:372
 msgid "Completed date is wrong"
 msgstr "La data de finalització és errònia"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:485
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.c:483
 msgid "Web Page"
 msgstr "Pàgina web"
 
 #. To Translators: This is task status
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:2
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:295
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:443
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:717 ../calendar/gui/e-task-table.c:215
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:230 ../calendar/gui/e-task-table.c:588
+#: ../calendar/gui/print.c:2761 ../mail/em-sync-stream.c:151
+#: ../mail/em-sync-stream.c:178 ../mail/em-sync-stream.c:199
+#, c-format
+msgid "Canceled"
+msgstr "S'ha cancel·lat"
+
+#. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:4
 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:292
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:463
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:737
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:931 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:190
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:213 ../calendar/gui/e-task-table.c:213
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:228 ../calendar/gui/e-task-table.c:583
-#: ../calendar/gui/print.c:2648 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:9
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:441
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:715
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:931 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:197
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:220 ../calendar/gui/e-task-table.c:213
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:228 ../calendar/gui/e-task-table.c:587
+#: ../calendar/gui/print.c:2758 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:9
 #: ../plugins/save-calendar/csv-format.c:367
 msgid "Completed"
 msgstr "Completada"
@@ -4670,46 +4415,46 @@ msgstr "Completada"
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:6
 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:314
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:508 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:14
-#: ../mail/message-list.c:1132 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:8
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:511 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:14
+#: ../mail/message-list.c:1183 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:13
 msgid "High"
 msgstr "Alta"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:8
 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:289
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:461
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:735
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:812 ../calendar/gui/e-task-table.c:211
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:226 ../calendar/gui/e-task-table.c:582
-#: ../calendar/gui/print.c:2645
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:439
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:713
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:790 ../calendar/gui/e-task-table.c:211
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:226 ../calendar/gui/e-task-table.c:586
+#: ../calendar/gui/print.c:2755
 msgid "In Progress"
 msgstr "En procés"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:10
 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:318
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:510 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:16
-#: ../mail/message-list.c:1130 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:9
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:513 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:16
+#: ../mail/message-list.c:1181 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:14
 msgid "Low"
 msgstr "Baixa"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:13
 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:316
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1315 ../calendar/gui/e-task-table.c:509
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:17 ../mail/message-list.c:1131
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:13
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1279 ../calendar/gui/e-task-table.c:512
+#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:17 ../mail/message-list.c:1182
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:16
 msgid "Normal"
 msgstr "Normal"
 
 #. To Translators: This is task status
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:15
 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:299
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:459
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:733 ../calendar/gui/e-task-table.c:209
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:224 ../calendar/gui/e-task-table.c:581
-#: ../calendar/gui/print.c:2642 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:18
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:437
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:711 ../calendar/gui/e-task-table.c:209
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:224 ../calendar/gui/e-task-table.c:585
+#: ../calendar/gui/print.c:2752 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:18
 msgid "Not Started"
 msgstr "No s'ha iniciat"
 
@@ -4725,8 +4470,8 @@ msgstr "_Estat:"
 #. Status: Accepted: X  Declined: Y  ...
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:18
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:12
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1743
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:603
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1777
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:594
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:10
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:21 ../mail/em-filter-i18n.h:72
 #: ../mail/message-list.etspec.h:17
@@ -4735,8 +4480,8 @@ msgstr "Estat"
 
 #. To Translators: This is task priority
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:20
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:511 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:24
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:24
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:514 ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:24
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:27
 msgid "Undefined"
 msgstr "No s'ha definit"
 
@@ -4745,7 +4490,7 @@ msgid "_Date completed:"
 msgstr "_Data de compleció:"
 
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-details-page.ui.h:22
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:34
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:35
 msgid "_Priority:"
 msgstr "_Prioritat:"
 
@@ -4753,55 +4498,65 @@ msgstr "_Prioritat:"
 msgid "_Web Page:"
 msgstr "Pàgina _web:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:112
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:117
 msgid "_Status Details"
 msgstr "Detalls de l'e_stat"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:114
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:119
 msgid "Click to change or view the status details of the task"
 msgstr "Feu clic per canviar o visualitzar els detalls de l'estat de la tasca"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:122
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:127
 #: ../plugins/groupwise-features/mail-send-options.c:200
 msgid "_Send Options"
 msgstr "_Opcions d'enviament"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:334
-msgid "_Task"
-msgstr "_Tasca"
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:328 ../calendar/gui/print.c:2676
+#: ../widgets/misc/e-send-options.c:503
+msgid "Task"
+msgstr "Tasca"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:337
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:331
 msgid "Task Details"
 msgstr "Detalls de la tasca"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:336
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-editor.c:373
+#, fuzzy
+msgid "Print this task"
+msgstr "Imprimeix la llista de tasques"
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:343
+msgid "Task's start date is in the past"
+msgstr ""
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:344
+msgid "Task's due date is in the past"
+msgstr ""
+
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:379
 msgid "Task cannot be edited, because the selected task list is read only"
 msgstr ""
 "No es pot editar la tasca perquè la llista de tasques seleccionada és de "
 "només lectura"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:340
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:383
 msgid "Task cannot be fully edited, because you are not the organizer"
 msgstr "No es pot editar la tasca completament perquè no en sou l'organitzador"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:388
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:434
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:4
 msgid "Organi_zer:"
 msgstr "Organit_zador:"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:834
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:880
 msgid "Due date is wrong"
 msgstr "La data de venciment és errònia"
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1700
+#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.c:1744
 #, c-format
 msgid "Unable to open tasks in '%s'."
 msgstr "No s'han pogut obrir les tasques a «%s»."
 
-#: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:1
-msgid "Atte_ndees..."
-msgstr "Ass_istents..."
-
 #: ../calendar/gui/dialogs/task-page.ui.h:2
 msgid "Categor_ies..."
 msgstr "Ca_tegories..."
@@ -4890,7 +4645,7 @@ msgstr "%s a %s"
 msgid "%s for an unknown trigger type"
 msgstr "%s per a un tipus d'activador desconegut"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:192 ../filter/e-filter-rule.c:664
+#: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:192 ../filter/e-filter-rule.c:668
 msgid "Untitled"
 msgstr "Sense títol"
 
@@ -4899,7 +4654,7 @@ msgid "Categories:"
 msgstr "Categories:"
 
 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:237
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1151 ../calendar/gui/e-itip-control.ui.h:9
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1164 ../calendar/gui/e-itip-control.ui.h:9
 msgid "Summary:"
 msgstr "Resum:"
 
@@ -4914,8 +4669,8 @@ msgstr "Data de venciment:"
 
 #. Status
 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:285
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1176
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1066
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1189
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1074
 msgid "Status:"
 msgstr "Estat:"
 
@@ -4924,8 +4679,8 @@ msgid "Priority:"
 msgstr "Prioritat:"
 
 #: ../calendar/gui/e-cal-component-preview.c:337
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1214 ../calendar/gui/e-itip-control.ui.h:4
-#: ../mail/mail-config.ui.h:34
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1227 ../calendar/gui/e-itip-control.ui.h:4
+#: ../mail/mail-config.ui.h:37
 msgid "Description:"
 msgstr "Descripció:"
 
@@ -4940,32 +4695,32 @@ msgstr "Pàgina web:"
 msgid "Created"
 msgstr "Creat"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:3
+#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:4
 msgid "End Date"
 msgstr "Data de finalització"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:4
+#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:5
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:9
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:4
 msgid "Last modified"
 msgstr "Darrera modificació"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:6
+#: ../calendar/gui/e-cal-list-view.etspec.h:7
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:5
 msgid "Start Date"
 msgstr "Data d'inici"
 
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:187
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:560
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:563
 msgid "Free"
 msgstr "Lliure"
 
 #: ../calendar/gui/e-cal-model-calendar.c:190
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:543 ../calendar/gui/e-task-table.c:561
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:561 ../calendar/gui/e-task-table.c:564
 msgid "Busy"
 msgstr "Ocupat"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:681
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:659
 msgid ""
 "The geographical position must be entered in the format: \n"
 "\n"
@@ -4976,63 +4731,47 @@ msgstr ""
 "45.436845,125.862501"
 
 #. Translators: "None" for task's status
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:731
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:709
 msgctxt "cal-task-status"
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1087 ../calendar/gui/e-cal-model.c:1321
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1065 ../calendar/gui/e-cal-model.c:1285
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:187
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:162 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:172
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:169 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:179
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:856
-#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:5
 msgid "Yes"
 msgstr "Sí"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1087 ../calendar/gui/e-cal-model.c:1321
+#: ../calendar/gui/e-cal-model-tasks.c:1065 ../calendar/gui/e-cal-model.c:1285
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:188
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:174
-#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:2
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:181
 msgid "No"
 msgstr "No"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:378
-msgid "Default Client"
-msgstr "Client predeterminat"
-
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:388 ../calendar/gui/gnome-cal.c:551
-#: ../shell/e-shell.c:868
-msgid "Shell Settings"
-msgstr "Paràmetres del Shell"
-
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:389 ../calendar/gui/gnome-cal.c:552
-#: ../shell/e-shell.c:869
-msgid "Application-wide settings"
-msgstr "Paràmetres de l'aplicació"
-
 #. This is the default filename used for temporary file creation
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:573 ../calendar/gui/e-itip-control.c:1197
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1336
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:537 ../calendar/gui/e-itip-control.c:1210
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1349
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:163
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:177
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:120 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:155
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:218 ../calendar/gui/print.c:972
-#: ../calendar/gui/print.c:989 ../e-util/e-charset.c:52 ../mail/em-utils.c:930
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:461
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2338
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:127 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:162
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:225 ../calendar/gui/print.c:1013
+#: ../calendar/gui/print.c:1030 ../e-util/e-charset.c:52
+#: ../mail/em-utils.c:967 ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:457
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2347
 #: ../plugins/plugin-manager/plugin-manager.c:89
 msgid "Unknown"
 msgstr "Es desconeix"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1317
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1281
 msgid "Recurring"
 msgstr "Periòdic"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1319
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:1283
 msgid "Assigned"
 msgstr "Assignat"
 
-#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:2225
+#: ../calendar/gui/e-cal-model.c:2185
 #, c-format
 msgid "Opening %s"
 msgstr "S'està obrint %s"
@@ -5069,97 +4808,97 @@ msgid "Start date"
 msgstr "Data d'inici"
 
 #: ../calendar/gui/e-calendar-table.etspec.h:14
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:566
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:557
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:11
 #: ../calendar/gui/e-memo-table.etspec.h:7
-#: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:554
+#: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:582
 msgid "Type"
 msgstr "Tipus"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:392
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:411
 msgid "Cut selected events to the clipboard"
 msgstr "Retalla els esdeveniments seleccionats al porta-retalls"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:398
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:417
 msgid "Copy selected events to the clipboard"
 msgstr "Copia els esdeveniments seleccionats al porta-retalls"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:404
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:423
 msgid "Paste events from the clipboard"
 msgstr "Enganxa els esdeveniments del porta-retalls"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:410
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:429
 msgid "Delete selected events"
 msgstr "Suprimeix els esdeveniments seleccionats"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:429 ../calendar/gui/e-memo-table.c:187
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:265
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:448 ../calendar/gui/e-memo-table.c:188
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:266
 msgid "Deleting selected objects"
 msgstr "S'estan suprimint els objectes seleccionats"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:617 ../calendar/gui/e-memo-table.c:842
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1063
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:642 ../calendar/gui/e-memo-table.c:847
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:1070
 msgid "Updating objects"
 msgstr "S'estan actualitzant els objectes"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1690
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1182
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1724
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1195
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:199
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:182 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:205
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2326
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:189 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:212
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2335
 msgid "Accepted"
 msgstr "Acceptat"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1691
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1192
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1725
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1205
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:200
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:184 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:207
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2332
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:191 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:214
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2341
 msgid "Declined"
 msgstr "Declinat"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1692
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1726
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:201
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:186 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:209
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:542
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:193 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:216
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:560
 msgid "Tentative"
 msgstr "Provisionalment"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1693
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1727
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:202
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:188 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:211
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2335
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:195 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:218
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2344
 msgid "Delegated"
 msgstr "Delegat"
 
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1694
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1728
 msgid "Needs action"
 msgstr "Precisa una acció"
 
 #. To Translators: It will display "Organiser: NameOfTheUser <email ofuser com>"
 #. To Translators: It will display "Organizer: NameOfTheUser <email ofuser com>"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1835 ../calendar/gui/e-memo-table.c:527
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:738
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1872 ../calendar/gui/e-memo-table.c:530
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:745
 #, c-format
 msgid "Organizer: %s <%s>"
 msgstr "Organitzador: %s <%s>"
 
 #. With SunOne accouts, there may be no ':' in organiser.value
 #. With SunOne accounts, there may be no ':' in organiser.value
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1839 ../calendar/gui/e-memo-table.c:532
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:741
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1876 ../calendar/gui/e-memo-table.c:535
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:748
 #, c-format
 msgid "Organizer: %s"
 msgstr "Organitzador: %s"
 
 #. To Translators: It will display "Location: PlaceOfTheMeeting"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1855 ../calendar/gui/print.c:2600
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1892 ../calendar/gui/print.c:2710
 #, c-format
 msgid "Location: %s"
 msgstr "Ubicació: %s"
 
 #. To Translators: It will display "Time: ActualStartDateAndTime (DurationOfTheMeeting)"
-#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1886
+#: ../calendar/gui/e-calendar-view.c:1923
 #, c-format
 msgid "Time: %s %s"
 msgstr "Hora: %s %s"
@@ -5203,8 +4942,8 @@ msgstr "Mostra el segon fus horari"
 #. month, %B = full month name. You can change the
 #. order but don't change the specifiers or add
 #. anything.
-#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:864 ../calendar/gui/e-day-view.c:1883
-#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:222 ../calendar/gui/print.c:1735
+#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:897 ../calendar/gui/e-day-view.c:1892
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:218 ../calendar/gui/print.c:1785
 msgid "%A %d %B"
 msgstr "%A, %d de %B"
 
@@ -5214,10 +4953,10 @@ msgstr "%A, %d de %B"
 #. %d = day of month, %b = abbreviated month name.
 #. You can change the order but don't change the
 #. specifiers or add anything.
-#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:868 ../calendar/gui/e-day-view.c:1900
-#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:231
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:200
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:990
+#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:901 ../calendar/gui/e-day-view.c:1909
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:227
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:202
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1014
 msgid "%a %d %b"
 msgstr "%a %d %b"
 
@@ -5226,31 +4965,36 @@ msgstr "%a %d %b"
 #. strftime format %d = day of month, %b = abbreviated
 #. month name. You can change the order but don't
 #. change the specifiers or add anything.
-#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:872 ../calendar/gui/e-day-view.c:1916
-#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:245
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:230
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1026
+#: ../calendar/gui/e-day-view-top-item.c:905 ../calendar/gui/e-day-view.c:1925
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:241
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:232
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1050
 msgid "%d %b"
 msgstr "%d %b"
 
 #. String to use in 12-hour time format for times in the morning.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1116 ../calendar/gui/e-week-view.c:750
-#: ../calendar/gui/print.c:819
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1089 ../calendar/gui/e-week-view.c:767
+#: ../calendar/gui/print.c:860
 msgid "am"
 msgstr "am"
 
 #. String to use in 12-hour time format for times in the afternoon.
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1119 ../calendar/gui/e-week-view.c:753
-#: ../calendar/gui/print.c:821
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:1092 ../calendar/gui/e-week-view.c:770
+#: ../calendar/gui/print.c:862
 msgid "pm"
 msgstr "pm"
 
 #. To Translators: the %d stands for a week number, it's value between 1 and 52/53
-#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2613
+#: ../calendar/gui/e-day-view.c:2676
 #, c-format
 msgid "Week %d"
 msgstr "Setmana %d"
 
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:761
+#, fuzzy
+msgid "Recurring:"
+msgstr "Periòdic"
+
 #: ../calendar/gui/e-itip-control.c:765
 msgid "Yes. (Complex Recurrence)"
 msgstr "Sí. (periodicitat complexa)"
@@ -5332,7 +5076,7 @@ msgstr "Acaba"
 msgid "Due"
 msgstr "Venciment"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:986 ../calendar/gui/e-itip-control.c:1047
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:986 ../calendar/gui/e-itip-control.c:1059
 msgid "iCalendar Information"
 msgstr "Informació de l'iCalendar"
 
@@ -5341,312 +5085,313 @@ msgstr "Informació de l'iCalendar"
 msgid "iCalendar Error"
 msgstr "Error de l'iCalendar"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1080 ../calendar/gui/e-itip-control.c:1096
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1107 ../calendar/gui/e-itip-control.c:1124
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:350
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:351
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:438
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:439
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:526
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1092 ../calendar/gui/e-itip-control.c:1108
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1119 ../calendar/gui/e-itip-control.c:1136
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:362
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:363
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:450
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:451
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:538
 msgid "An unknown person"
 msgstr "Una persona desconeguda"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1132
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1145
+#, fuzzy
 msgid ""
-"<br> Please review the following information, and then select an action from "
-"the menu below."
+"Please review the following information, and then select an action from the "
+"menu below."
 msgstr ""
 "<br> Reviseu la informació següent i seleccioneu una acció del menú de sota."
 
 #. Translators: "None" used as a default value for events without Summary received by mail
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1147
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2313
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1160
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2322
 msgctxt "cal-itip"
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1187
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2329
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1200
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2338
 msgid "Tentatively Accepted"
 msgstr "Acceptat provisionalment"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1277
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1290
 msgid ""
 "The meeting has been canceled, however it could not be found in your "
 "calendars"
 msgstr ""
 "S'ha cancel·lat la reunió, tot i que no s'ha trobat als vostres calendaris"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1279
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1292
 msgid ""
 "The task has been canceled, however it could not be found in your task lists"
 msgstr ""
 "S'ha cancel·lat la tasca, tot i que no s'ha trobat a la vostra llista de "
 "tasques"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1356
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has published meeting information."
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1369
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has published meeting information."
 msgstr "En/na <b>%s</b> ha publicat la informació de la reunió."
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1357
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1370
 msgid "Meeting Information"
 msgstr "Informació de la reunió"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1363
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> requests the presence of %s at a meeting."
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1376
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s requests the presence of %s at a meeting."
 msgstr "En/na <b>%s</b> sol·licita la presència de %s a la reunió."
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1365
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> requests your presence at a meeting."
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1378
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s requests your presence at a meeting."
 msgstr "En/na <b>%s</b> sol·licita la vostra presència a una reunió."
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1366
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1379
 msgid "Meeting Proposal"
 msgstr "Proposició de reunió"
 
 #. FIXME Whats going on here?
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1372
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> wishes to be added to an existing meeting."
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1385
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s wishes to be added to an existing meeting."
 msgstr "En/na <b>%s</b> es voldria afegir a una reunió existent."
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1373
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1386
 msgid "Meeting Update"
 msgstr "Actualització de la reunió"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1377
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> wishes to receive the latest meeting information."
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1390
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s wishes to receive the latest meeting information."
 msgstr "En/na <b>%s</b> voldria rebre l'última informació de la reunió."
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1378
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1391
 msgid "Meeting Update Request"
 msgstr "Sol·licitud d'actualització de la reunió"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1385
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has replied to a meeting request."
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1398
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has replied to a meeting request."
 msgstr "En/na <b>%s</b> ha contestat a la sol·licitud d'una reunió."
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1386
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1399
 msgid "Meeting Reply"
 msgstr "Resposta de la reunió"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1393
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has canceled a meeting."
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1406
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has canceled a meeting."
 msgstr "En/na <b>%s</b> ha cancel·lat la reunió."
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1394
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1407
 msgid "Meeting Cancelation"
 msgstr "Cancel·lació de la reunió"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1404 ../calendar/gui/e-itip-control.c:1481
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1521
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has sent an unintelligible message."
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1417 ../calendar/gui/e-itip-control.c:1494
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1534
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has sent an unintelligible message."
 msgstr "En/na <b>%s</b> ha enviat un missatge inintel·ligible."
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1405
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1418
 msgid "Bad Meeting Message"
 msgstr "Missatge de reunió erroni"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1432
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has published task information."
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1445
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has published task information."
 msgstr "En/na <b>%s</b> ha publicat la informació de la tasca."
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1433
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1446
 msgid "Task Information"
 msgstr "Informació de la tasca"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1440
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> requests %s to perform a task."
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1453
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s requests %s to perform a task."
 msgstr "En/na <b>%s</b> sol·licita que en/na %s realitzi una tasca."
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1442
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> requests you perform a task."
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1455
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s requests you perform a task."
 msgstr "En/na <b>%s</b> vos sol·licita que realitzeu una tasca."
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1443
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1456
 msgid "Task Proposal"
 msgstr "Proposició d'una tasca"
 
 #. FIXME Whats going on here?
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1449
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> wishes to be added to an existing task."
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1462
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s wishes to be added to an existing task."
 msgstr "En/na <b>%s</b> es voldria afegir a una tasca existent."
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1450
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1463
 msgid "Task Update"
 msgstr "Actualització de la tasca"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1454
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> wishes to receive the latest task information."
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1467
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s wishes to receive the latest task information."
 msgstr "En/na <b>%s</b> voldria rebre l'última informació de la tasca."
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1455
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1468
 msgid "Task Update Request"
 msgstr "Sol·licitud d'actualització de la tasca"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1462
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has replied to a task assignment."
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1475
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has replied to a task assignment."
 msgstr "En/na <b>%s</b> ha contestat a l'assignació d'una tasca."
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1463
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1476
 msgid "Task Reply"
 msgstr "Resposta de la tasca"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1470
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has canceled a task."
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1483
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has canceled a task."
 msgstr "En/na <b>%s</b> ha cancel·lat la tasca."
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1471
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1484
 msgid "Task Cancelation"
 msgstr "Cancel·lació de la tasca"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1482
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1495
 msgid "Bad Task Message"
 msgstr "Missatge de tasca erroni"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1506
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has published free/busy information."
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1519
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has published free/busy information."
 msgstr "En/na <b>%s</b> ha publicat la informació de lliure/ocupat."
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1507
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1520
 msgid "Free/Busy Information"
 msgstr "Informació de lliure/ocupat"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1511
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> requests your free/busy information."
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1524
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s requests your free/busy information."
 msgstr "En/na <b>%s</b> vos sol·licita la informació de lliure/ocupat."
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1512
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1525
 msgid "Free/Busy Request"
 msgstr "Sol·licitud de lliure/ocupat"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1516
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has replied to a free/busy request."
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1529
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has replied to a free/busy request."
 msgstr "En/na <b>%s</b> ha contestat a la sol·licitud de lliure/ocupat."
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1517
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1530
 msgid "Free/Busy Reply"
 msgstr "Resposta de lliure/ocupat"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1522
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1535
 msgid "Bad Free/Busy Message"
 msgstr "Missatge de lliure/ocupat erroni"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1598
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1611
 msgid "The message does not appear to be properly formed"
 msgstr "El missatge no està ben format"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1657
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1670
 msgid "The message contains only unsupported requests."
 msgstr "El missatge només conté sol·licituds no compatibles."
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1690
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1703
 msgid "The attachment does not contain a valid calendar message"
 msgstr "L'adjunció no conté cap missatge de calendari vàlid"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1728
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1741
 msgid "The attachment has no viewable calendar items"
 msgstr "El fitxer adjunt no té cap element de calendari visualitzable"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1970
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:1983
 msgid "Update complete\n"
 msgstr "S'ha completat l'actualització\n"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2004
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2017
 msgid "Object is invalid and cannot be updated\n"
 msgstr "L'objecte no és vàlid i no es pot actualitzar\n"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2022
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2035
 msgid "This response is not from a current attendee. Add as an attendee?"
 msgstr ""
 "Esta resposta no està associada a cap assistent actual. Voleu afegir-lo com "
 "a assistent?"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2040
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2053
 msgid "Attendee status could not be updated because of an invalid status!\n"
 msgstr ""
 "No s'ha pogut actualitzar l'estat de l'assistent perquè l'estat és no vàlid\n"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2064
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2077
 msgid "Attendee status updated\n"
 msgstr "S'ha actualitzat l'estat de l'assistent\n"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2071
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1421
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2084
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1423
 msgid "Attendee status can not be updated because the item no longer exists"
 msgstr ""
 "No es pot actualitzar l'estat de l'assistent perquè l'element ja no existeix"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2102 ../calendar/gui/e-itip-control.c:2159
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2115 ../calendar/gui/e-itip-control.c:2172
 msgid "Item sent!\n"
 msgstr "S'ha enviat l'element.\n"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2108 ../calendar/gui/e-itip-control.c:2167
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2121 ../calendar/gui/e-itip-control.c:2180
 msgid "The item could not be sent!\n"
 msgstr "No s'ha pogut enviar l'element.\n"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2260
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2273
 msgid "Choose an action:"
 msgstr "Escolliu una acció:"
 
 # Prové de «Répondez s'il-vous-plaît» (dpm)
 #. To translators: RSVP means "please reply"
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2289
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:591
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2302
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:582
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.etspec.h:8
 msgid "RSVP"
 msgstr "Esperem la vostra resposta"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2329
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2342
 msgid "Update"
 msgstr "Actualitza"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2353
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2366
 #: ../plugins/groupwise-features/gw-ui.c:331
 msgid "Accept"
 msgstr "Accepta"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2354
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2367
 msgid "Tentatively accept"
 msgstr "Accepta provisionalment"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2355
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2368
 #: ../plugins/groupwise-features/gw-ui.c:345
 msgid "Decline"
 msgstr "Declina"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2380
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2393
 msgid "Send Free/Busy Information"
 msgstr "Envia la informació lliure/ocupat"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2404
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2417
 msgid "Update respondent status"
 msgstr "Actualitza l'estat de la resposta"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2428
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2441
 msgid "Send Latest Information"
 msgstr "Envia l'última informació"
 
-#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2452
+#: ../calendar/gui/e-itip-control.c:2465
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1036
-#: ../widgets/misc/e-activity-proxy.c:299
+#: ../widgets/misc/e-activity-proxy.c:300
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancel·la"
 
@@ -5695,72 +5440,72 @@ msgid "Resources"
 msgstr "Recursos"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:159
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:95 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:112
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:850 ../calendar/gui/print.c:968
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:102 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:119
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:850 ../calendar/gui/print.c:1009
 msgid "Individual"
 msgstr "Individual"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:160
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:97 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:114
-#: ../calendar/gui/print.c:969 ../widgets/table/e-table-config.ui.h:7
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:104 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:121
+#: ../calendar/gui/print.c:1010 ../widgets/table/e-table-config.ui.h:7
 msgid "Group"
 msgstr "Grup"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:161
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:99 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:116
-#: ../calendar/gui/print.c:970
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:106 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:123
+#: ../calendar/gui/print.c:1011
 msgid "Resource"
 msgstr "Recurs"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:162
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:101 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:118
-#: ../calendar/gui/print.c:971
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:108 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:125
+#: ../calendar/gui/print.c:1012
 msgid "Room"
 msgstr "Habitació"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:173
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:130 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:147
-#: ../calendar/gui/print.c:985
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:137 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:154
+#: ../calendar/gui/print.c:1026
 msgid "Chair"
 msgstr "President"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:174
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:132 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:149
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:853 ../calendar/gui/print.c:986
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:139 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:156
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:853 ../calendar/gui/print.c:1027
 msgid "Required Participant"
 msgstr "Participant obligatori"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:175
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:134 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:151
-#: ../calendar/gui/print.c:987
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:141 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:158
+#: ../calendar/gui/print.c:1028
 msgid "Optional Participant"
 msgstr "Participant opcional"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:176
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:136 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:153
-#: ../calendar/gui/print.c:988
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:143 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:160
+#: ../calendar/gui/print.c:1029
 msgid "Non-Participant"
 msgstr "No hi participa"
 
 #: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:198
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:180 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:203
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:187 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:210
 #: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:863
 msgid "Needs Action"
 msgstr "Precisa una acció"
 
 #. The extra space is just a hack to occupy more space for Attendee
-#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:546
+#: ../calendar/gui/e-meeting-list-view.c:537
 msgid "Attendee             "
 msgstr "Assistent             "
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:192 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:215
+#: ../calendar/gui/e-meeting-store.c:199 ../calendar/gui/e-meeting-store.c:222
 msgid "In Process"
 msgstr "En progrés"
 
 #. This is a strftime() format string %A = full weekday name,
 #. %B = full month name, %d = month day, %Y = full year.
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel-item.c:458
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2300
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2376
 msgid "%A, %B %d, %Y"
 msgstr "%A, %d de %B de %Y"
 
@@ -5769,7 +5514,7 @@ msgstr "%A, %d de %B de %Y"
 #. This is a strftime() format string %a = abbreviated weekday name,
 #. %m = month number, %d = month day, %Y = full year.
 #: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel-item.c:462
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2331
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:2407
 msgid "%a %m/%d/%Y"
 msgstr "%a %d/%m/%Y"
 
@@ -5779,67 +5524,63 @@ msgstr "%a %d/%m/%Y"
 msgid "%m/%d/%Y"
 msgstr "%d/%m/%Y"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:544
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:562
 msgid "Out of Office"
 msgstr "Fora de l'oficina"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:545
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:563
 msgid "No Information"
 msgstr "Cap informació"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:560
-msgid "A_ttendees..."
-msgstr "Ass_istents..."
-
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:581
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:599
 msgid "O_ptions"
 msgstr "O_pcions"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:598
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:617
 msgid "Show _only working hours"
 msgstr "M_ostra només les hores de treball"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:608
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:628
 msgid "Show _zoomed out"
 msgstr "Reduei_x l'ampliació"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:623
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:644
 msgid "_Update free/busy"
 msgstr "Act_ualitza lliure/ocupat"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:638
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:659
 msgid "_<<"
 msgstr "_<<"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:656
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:677
 msgid "_Autopick"
 msgstr "Tria _automàtica"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:671
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:692
 msgid ">_>"
 msgstr ">_>"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:688
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:710
 msgid "_All people and resources"
 msgstr "Tot_es les persones i recursos"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:697
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:720
 msgid "All _people and one resource"
 msgstr "Totes les _persones i un recurs"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:706
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:730
 msgid "_Required people"
 msgstr "Pe_rsones necessàries"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:714
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:739
 msgid "Required people and _one resource"
 msgstr "Pers_ones necessàries i un recurs"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:760
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:785
 msgid "_Start time:"
 msgstr "Hora d'_inici:"
 
-#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:797
+#: ../calendar/gui/e-meeting-time-sel.c:822
 msgid "_End time:"
 msgstr "Hora d_e finalització:"
 
@@ -5867,45 +5608,47 @@ msgstr "Idioma"
 msgid "Member"
 msgstr "Membre"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:411
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:456
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:414
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:473
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:218
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:233
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-view.c:289
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:432
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:431
 msgid "Memos"
 msgstr "Anotacions"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:489 ../calendar/gui/e-task-table.c:702
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:492 ../calendar/gui/e-task-table.c:709
 msgid "* No Summary *"
 msgstr "* Sense resum *"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:573 ../calendar/gui/e-task-table.c:782
+#. Translators: This is followed by an event's start date/time
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:577 ../calendar/gui/e-task-table.c:789
 msgid "Start: "
 msgstr "Inici: "
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:591 ../calendar/gui/e-task-table.c:800
+#. Translators: This is followed by an event's due date/time
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:596 ../calendar/gui/e-task-table.c:807
 msgid "Due: "
 msgstr "Venciment: "
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:707
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:712
 msgid "Cut selected memos to the clipboard"
 msgstr "Retalla les anotacions seleccionades al porta-retalls"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:713
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:718
 msgid "Copy selected memos to the clipboard"
 msgstr "Copia les anotacions seleccionades al porta-retalls"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:719
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:724
 msgid "Paste memos from the clipboard"
 msgstr "Enganxa les anotacions del porta-retalls"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:725
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:556
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:730
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:566
 msgid "Delete selected memos"
 msgstr "Suprimeix les anotacions seleccionades"
 
-#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:731
+#: ../calendar/gui/e-memo-table.c:736
 msgid "Select all visible memos"
 msgstr "Selecciona totes les anotacions visibles"
 
@@ -5913,142 +5656,107 @@ msgstr "Selecciona totes les anotacions visibles"
 msgid "Click to add a memo"
 msgstr "Feu clic per afegir una anotació"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:530
-msgid "0%"
-msgstr "0%"
-
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:531
-msgid "10%"
-msgstr "10%"
-
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:532
-msgid "20%"
-msgstr "20%"
-
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:533
-msgid "30%"
-msgstr "30%"
-
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:534
-msgid "40%"
-msgstr "40%"
-
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:535
-msgid "50%"
-msgstr "50%"
-
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:536
-msgid "60%"
-msgstr "60%"
-
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:537
-msgid "70%"
-msgstr "70%"
-
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:538
-msgid "80%"
-msgstr "80%"
-
+#. Translators: "%d%%" is the percentage of a task done.
+#. %d is the actual value, %% is replaced with a percent sign.
+#. Result values will be 0%, 10%, 20%, ... 100%
+#.
 #: ../calendar/gui/e-task-table.c:539
-msgid "90%"
-msgstr "90%"
-
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:540
-msgid "100%"
-msgstr "100%"
+#, c-format
+msgid "%d%%"
+msgstr ""
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:624 ../calendar/gui/print.c:2043
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:76
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:749
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:418
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:631 ../calendar/gui/print.c:2113
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:81
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:828
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-content.c:434
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:241
 #: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:256
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:437
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:430
-#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:421
-#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:561
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:440
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:429
+#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:422
+#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:562
 #: ../plugins/groupwise-features/proxy-add-dialog.ui.h:12
 msgid "Tasks"
 msgstr "Tasques"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:928
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:935
 msgid "Cut selected tasks to the clipboard"
 msgstr "Retalla les tasques seleccionades al porta-retalls"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:934
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:941
 msgid "Copy selected tasks to the clipboard"
 msgstr "Copia les tasques seleccionades al porta-retalls"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:940
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:947
 msgid "Paste tasks from the clipboard"
 msgstr "Enganxa les tasques del porta-retalls"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:946
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:680
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:953
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:690
 msgid "Delete selected tasks"
 msgstr "Suprimeix la tasca seleccionada"
 
-#: ../calendar/gui/e-task-table.c:952
+#: ../calendar/gui/e-task-table.c:959
 msgid "Select all visible tasks"
 msgstr "Selecciona totes les tasques visibles"
 
-#: ../calendar/gui/e-timezone-entry.c:354
+#: ../calendar/gui/e-timezone-entry.c:330
 msgid "Select Timezone"
 msgstr "Seleccioneu un fus horari"
 
 #. strftime format %d = day of month, %B = full
 #. month name. You can change the order but don't
 #. change the specifiers or add anything.
-#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:239 ../calendar/gui/print.c:1716
+#: ../calendar/gui/e-week-view-main-item.c:235 ../calendar/gui/print.c:1766
 msgid "%d %B"
 msgstr "%d %B"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:276
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:286
 msgid "It has alarms."
 msgstr "Té alarmes."
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:279
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:289
 msgid "It has recurrences."
 msgstr "Té recurrències."
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:282
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:292
 msgid "It is a meeting."
 msgstr "�s una reunió."
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:288
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:298
 #, c-format
 msgid "Calendar Event: Summary is %s."
 msgstr "Esdeveniment del calendari: el resum és %s."
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:290
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:300
 msgid "Calendar Event: It has no summary."
 msgstr "Esdeveniment de calendari: no té resum."
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:312
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:322
 msgid "calendar view event"
 msgstr "visualització del calendari per a un esdeveniment"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:540
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view-event.c:551
 msgid "Grab Focus"
 msgstr "Captura el focus"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:300
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:304
 msgid "New Appointment"
 msgstr "Cita nova"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:301
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:305
 msgid "New All Day Event"
 msgstr "Esdeveniment de tot el dia nou"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:302
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:306
 msgid "New Meeting"
 msgstr "Reunió nova"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:303
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:307
 msgid "Go to Today"
 msgstr "Vés a hui"
 
-#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:304
+#: ../calendar/gui/ea-cal-view.c:308
 msgid "Go to Date"
 msgstr "Vés a una data"
 
@@ -6057,7 +5765,7 @@ msgstr "Vés a una data"
 msgid "a table to view and select the current time range"
 msgstr "una taula per visualitzar i seleccionar l'interval de temps actual"
 
-#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:152 ../calendar/gui/ea-week-view.c:150
+#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:150 ../calendar/gui/ea-week-view.c:149
 #, c-format
 msgid "It has %d event."
 msgid_plural "It has %d events."
@@ -6066,14 +5774,14 @@ msgstr[1] "Té %d esdeveniments."
 
 #. To translators: Here, "It" is either like "Work Week View: July
 #. 10th - July 14th, 2006." or "Day View: Thursday July 13th, 2006."
-#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:157 ../calendar/gui/ea-week-view.c:152
+#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:155 ../calendar/gui/ea-week-view.c:152
 msgid "It has no events."
 msgstr "No té esdeveniments."
 
 #. To translators: First %s is the week, for example "July 10th -
 #. July 14th, 2006". Second %s is the number of events in this work
 #. week, for example "It has %d event/events." or "It has no events."
-#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:164
+#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:162
 #, c-format
 msgid "Work Week View: %s. %s"
 msgstr "Visualització de setmana laboral: %s. %s"
@@ -6081,47 +5789,47 @@ msgstr "Visualització de setmana laboral: %s. %s"
 #. To translators: First %s is the day, for example "Thursday July
 #. 13th, 2006". Second %s is the number of events on this day, for
 #. example "It has %d event/events." or "It has no events."
-#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:170
+#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:168
 #, c-format
 msgid "Day View: %s. %s"
 msgstr "Visualització de dia: %s. %s"
 
-#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:201
+#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:202
 msgid "calendar view for a work week"
 msgstr "visualització del calendari per a una setmana laboral"
 
-#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:203
+#: ../calendar/gui/ea-day-view.c:204
 msgid "calendar view for one or more days"
 msgstr "visualització de calendari per a un o més dies"
 
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:46
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:54
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:780
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:48
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:56
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:860
 msgid "Gnome Calendar"
 msgstr "Calendari del Gnome"
 
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:197
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:986
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:199
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1010
 msgid "%A %d %b %Y"
 msgstr "%A, %d de %B del %Y"
 
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:202
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:207
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:204
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:209
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:993
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:999
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1002
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:211
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1017
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1023
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1026
 msgid "%a %d %b %Y"
 msgstr "%a %d %b %Y"
 
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:226
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:232
-#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:238
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:228
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:234
 #: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:240
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1019
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1030
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1037
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1040
+#: ../calendar/gui/ea-gnome-calendar.c:242
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1043
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1054
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1061
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-private.c:1064
 msgid "%d %b %Y"
 msgstr "%d de %B del %Y"
 
@@ -6143,15 +5851,15 @@ msgstr "Visualització mensual: %s. %s"
 msgid "Week View: %s. %s"
 msgstr "Visualització setmanal: %s. %s"
 
-#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:192
+#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:195
 msgid "calendar view for a month"
 msgstr "visualització del calendari per a un mes"
 
-#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:194
+#: ../calendar/gui/ea-week-view.c:197
 msgid "calendar view for one or more weeks"
 msgstr "visualització del calendari per a una o més setmanes"
 
-#: ../calendar/gui/gnome-cal.c:2299
+#: ../calendar/gui/gnome-cal.c:2310
 msgid "Purging"
 msgstr "S'està buidant"
 
@@ -6204,39 +5912,40 @@ msgid "Select Date"
 msgstr "Seleccioneu una data"
 
 #: ../calendar/gui/goto-dialog.ui.h:13
-msgid "September"
-msgstr "setembre"
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1312
+msgid "Select _Today"
+msgstr "Selecciona av_ui"
 
 #: ../calendar/gui/goto-dialog.ui.h:14
-msgid "_Select Today"
-msgstr "_Selecciona hui"
+msgid "September"
+msgstr "setembre"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:409 ../calendar/gui/itip-utils.c:460
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:552
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:408 ../calendar/gui/itip-utils.c:459
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:551
 msgid "An organizer must be set."
 msgstr "S'ha d'especificar un organitzador."
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:452
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:451
 msgid "At least one attendee is necessary"
 msgstr "Cal un assistent com a mínim"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:633 ../calendar/gui/itip-utils.c:783
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:632 ../calendar/gui/itip-utils.c:782
 msgid "Event information"
 msgstr "Informació de l'esdeveniment"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:636 ../calendar/gui/itip-utils.c:786
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:635 ../calendar/gui/itip-utils.c:785
 msgid "Task information"
 msgstr "Informació de la tasca"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:639 ../calendar/gui/itip-utils.c:789
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:638 ../calendar/gui/itip-utils.c:788
 msgid "Memo information"
 msgstr "Informació de l'anotació"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:642 ../calendar/gui/itip-utils.c:807
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:641 ../calendar/gui/itip-utils.c:806
 msgid "Free/Busy information"
 msgstr "Informació lliure/ocupat"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:645
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:644
 msgid "Calendar information"
 msgstr "Informació del calendari"
 
@@ -6244,7 +5953,7 @@ msgstr "Informació del calendari"
 #. * line of a meeting request or update email.
 #. * The full subject line would be:
 #. * "Accepted: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:679
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:678
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Accepted"
 msgstr "Acceptada"
@@ -6253,7 +5962,7 @@ msgstr "Acceptada"
 #. * line of a meeting request or update email.
 #. * The full subject line would be:
 #. * "Tentatively Accepted: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:686
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:685
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Tentatively Accepted"
 msgstr "Acceptada provisionalment"
@@ -6265,7 +5974,7 @@ msgstr "Acceptada provisionalment"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Declined: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:693 ../calendar/gui/itip-utils.c:741
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:692 ../calendar/gui/itip-utils.c:740
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Declined"
 msgstr "Declinada"
@@ -6274,7 +5983,7 @@ msgstr "Declinada"
 #. * line of a meeting request or update email.
 #. * The full subject line would be:
 #. * "Delegated: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:700
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:699
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Delegated"
 msgstr "Delegada"
@@ -6282,7 +5991,7 @@ msgstr "Delegada"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Updated: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:713
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:712
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Updated"
 msgstr "Actualitzada"
@@ -6290,7 +5999,7 @@ msgstr "Actualitzada"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Cancel: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:720
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:719
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Cancel"
 msgstr "Cancel·lada"
@@ -6298,7 +6007,7 @@ msgstr "Cancel·lada"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Refresh: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:727
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:726
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Refresh"
 msgstr "Actualitzada"
@@ -6306,228 +6015,252 @@ msgstr "Actualitzada"
 #. Translators: This is part of the subject line of a
 #. * meeting request or update email. The full subject
 #. * line would be: "Counter-proposal: Meeting Name".
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:734
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:733
 msgctxt "Meeting"
 msgid "Counter-proposal"
 msgstr "Contraproposta"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:804
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:803
 #, c-format
 msgid "Free/Busy information (%s to %s)"
 msgstr "Informació lliure/ocupat (%s a %s)"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:812
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:811
 msgid "iCalendar information"
 msgstr "Informació de l'iCalendar"
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:832
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:831
 msgid "Unable to book a resource, the new event collides with some other."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut reservar un recurs, l'esdeveniment nou coincideix amb un altre."
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:834
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:833
 msgid "Unable to book a resource, error: "
 msgstr "No s'ha pogut reservar un recurs. L'error fou: "
 
-#: ../calendar/gui/itip-utils.c:987
+#: ../calendar/gui/itip-utils.c:986
 msgid "You must be an attendee of the event."
 msgstr "Heu de ser un assistent de l'esdeveniment."
 
-#: ../calendar/gui/print.c:508
+#: ../calendar/gui/print.c:516
 msgid "1st"
 msgstr "1"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:508
+#: ../calendar/gui/print.c:516
 msgid "2nd"
 msgstr "2"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:508
+#: ../calendar/gui/print.c:516
 msgid "3rd"
 msgstr "3"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:508
+#: ../calendar/gui/print.c:516
 msgid "4th"
 msgstr "4"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:508
+#: ../calendar/gui/print.c:516
 msgid "5th"
 msgstr "5"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:509
+#: ../calendar/gui/print.c:517
 msgid "6th"
 msgstr "6"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:509
+#: ../calendar/gui/print.c:517
 msgid "7th"
 msgstr "7"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:509
+#: ../calendar/gui/print.c:517
 msgid "8th"
 msgstr "8"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:509
+#: ../calendar/gui/print.c:517
 msgid "9th"
 msgstr "9"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:509
+#: ../calendar/gui/print.c:517
 msgid "10th"
 msgstr "10"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:510
+#: ../calendar/gui/print.c:518
 msgid "11th"
 msgstr "11"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:510
+#: ../calendar/gui/print.c:518
 msgid "12th"
 msgstr "12"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:510
+#: ../calendar/gui/print.c:518
 msgid "13th"
 msgstr "13"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:510
+#: ../calendar/gui/print.c:518
 msgid "14th"
 msgstr "14"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:510
+#: ../calendar/gui/print.c:518
 msgid "15th"
 msgstr "15"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:511
+#: ../calendar/gui/print.c:519
 msgid "16th"
 msgstr "16"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:511
+#: ../calendar/gui/print.c:519
 msgid "17th"
 msgstr "17"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:511
+#: ../calendar/gui/print.c:519
 msgid "18th"
 msgstr "18"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:511
+#: ../calendar/gui/print.c:519
 msgid "19th"
 msgstr "19"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:511
+#: ../calendar/gui/print.c:519
 msgid "20th"
 msgstr "20"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:512
+#: ../calendar/gui/print.c:520
 msgid "21st"
 msgstr "21"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:512
+#: ../calendar/gui/print.c:520
 msgid "22nd"
 msgstr "22"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:512
+#: ../calendar/gui/print.c:520
 msgid "23rd"
 msgstr "23"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:512
+#: ../calendar/gui/print.c:520
 msgid "24th"
 msgstr "24"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:512
+#: ../calendar/gui/print.c:520
 msgid "25th"
 msgstr "25"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:513
+#: ../calendar/gui/print.c:521
 msgid "26th"
 msgstr "26"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:513
+#: ../calendar/gui/print.c:521
 msgid "27th"
 msgstr "27"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:513
+#: ../calendar/gui/print.c:521
 msgid "28th"
 msgstr "28"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:513
+#: ../calendar/gui/print.c:521
 msgid "29th"
 msgstr "29"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:513
+#: ../calendar/gui/print.c:521
 msgid "30th"
 msgstr "30"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:514
+#: ../calendar/gui/print.c:522
 msgid "31st"
 msgstr "31"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:593
+#: ../calendar/gui/print.c:602
 msgid "Su"
 msgstr "dg"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:593
+#: ../calendar/gui/print.c:602
 msgid "Mo"
 msgstr "dl"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:593
+#: ../calendar/gui/print.c:602
 msgid "Tu"
 msgstr "dm"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:593
+#: ../calendar/gui/print.c:602
 msgid "We"
 msgstr "dc"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:594
+#: ../calendar/gui/print.c:603
 msgid "Th"
 msgstr "dj"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:594
+#: ../calendar/gui/print.c:603
 msgid "Fr"
 msgstr "dv"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:594
+#: ../calendar/gui/print.c:603
 msgid "Sa"
 msgstr "ds"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:2564
-msgid "Appointment"
-msgstr "Cita"
+#. Translators: This is part of "START to END" text,
+#. * where START and END are date/times.
+#: ../calendar/gui/print.c:2513
+msgid " to "
+msgstr " a "
 
-#: ../calendar/gui/print.c:2566
-msgid "Task"
-msgstr "Tasca"
+#. Translators: This is part of "START to END
+#. * (Completed COMPLETED)", where COMPLETED is a
+#. * completed date/time.
+#: ../calendar/gui/print.c:2521
+msgid " (Completed "
+msgstr " (Completada "
 
-#: ../calendar/gui/print.c:2591
+#. Translators: This is part of "Completed COMPLETED",
+#. * where COMPLETED is a completed date/time.
+#: ../calendar/gui/print.c:2525
+msgid "Completed "
+msgstr "Completada "
+
+#. Translators: This is part of "START (Due DUE)",
+#. * where START and DUE are dates/times.
+#: ../calendar/gui/print.c:2533
+msgid " (Due "
+msgstr " (Venciment "
+
+#. Translators: This is part of "Due DUE",
+#. * where DUE is a date/time due the event
+#. * should be finished.
+#: ../calendar/gui/print.c:2538
+msgid "Due "
+msgstr "Venciment "
+
+#: ../calendar/gui/print.c:2701
 #, c-format
 msgid "Summary: %s"
 msgstr "Resum: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:2615
+#: ../calendar/gui/print.c:2725
 msgid "Attendees: "
 msgstr "Assistents: "
 
-#: ../calendar/gui/print.c:2658
+#: ../calendar/gui/print.c:2768
 #, c-format
 msgid "Status: %s"
 msgstr "Estat: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:2673
+#: ../calendar/gui/print.c:2783
 #, c-format
 msgid "Priority: %s"
 msgstr "Prioritat: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:2691
+#: ../calendar/gui/print.c:2801
 #, c-format
 msgid "Percent Complete: %i"
 msgstr "Percentatge completat: %i"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:2702
+#: ../calendar/gui/print.c:2812
 #, c-format
 msgid "URL: %s"
 msgstr "URL: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:2715
+#: ../calendar/gui/print.c:2825
 #, c-format
 msgid "Categories: %s"
 msgstr "Categories: %s"
 
-#: ../calendar/gui/print.c:2726
+#: ../calendar/gui/print.c:2836
 msgid "Contacts: "
 msgstr "Contactes: "
 
@@ -6536,10 +6269,6 @@ msgstr "Contactes: "
 msgid "% Completed"
 msgstr "% acabat"
 
-#: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:7
-msgid "Cancelled"
-msgstr "S'ha cancel·lat"
-
 #: ../calendar/gui/tasktypes.xml.h:15
 msgid "In progress"
 msgstr "En procés"
@@ -6552,44 +6281,214 @@ msgstr "és més gran que"
 msgid "is less than"
 msgstr "és més petita que"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:75
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:80
 msgid "Appointments and Meetings"
 msgstr "Cites i reunions"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:335
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:628
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1833
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:350
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:707
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1837
 msgid "Opening calendar"
 msgstr "Calendari d'apertura"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:442
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:493
 msgid "iCalendar files (.ics)"
 msgstr "Fitxers de l'iCalendar (.ics)"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:443
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:494
 msgid "Evolution iCalendar importer"
 msgstr "Importador de l'iCalendar de l'Evolution"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:531
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:582
 msgid "Reminder!"
 msgstr "Recordatori"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:583
-msgid "vCalendar files (.vcf)"
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:662
+#, fuzzy
+msgid "vCalendar files (.vcs)"
 msgstr "Fitxers del vCalendar (.vcf)"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:584
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:663
 msgid "Evolution vCalendar importer"
 msgstr "Importador del vCalendar de l'Evolution"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:744
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:823
 msgid "Calendar Events"
 msgstr "Esdeveniments del calendari"
 
-#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:781
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:861
 msgid "Evolution Calendar intelligent importer"
 msgstr "Importador intel·ligent del calendari de l'Evolution"
 
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:926
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1243
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "Meeting"
+msgstr "R_eunió"
+
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:926
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1243
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "Event"
+msgstr "Esdeveniments"
+
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:929
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1244
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "Task"
+msgstr "Tasca"
+
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:932
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1245
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "Memo"
+msgstr "Anotació"
+
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:941
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "has recurrences"
+msgstr "Té recurrències."
+
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:946
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "is an instance"
+msgstr "Estos casos i els anteriors"
+
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:951
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "has alarms"
+msgstr "Té alarmes."
+
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:956
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "has attachments"
+msgstr "fitxer adjunt %s"
+
+#. Translators: Appointment's classification
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:969
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "Public"
+msgstr "Públic"
+
+#. Translators: Appointment's classification
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:972
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "Private"
+msgstr "Privat"
+
+#. Translators: Appointment's classification
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:975
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "Confidential"
+msgstr "Confidencial"
+
+#. Translators: Appointment's classification section name
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:979
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "Classification"
+msgstr "Classificació"
+
+#. Translators: Appointment's summary
+#. Translators: Column header for a component summary
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:984
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1284
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "Summary"
+msgstr "Resum"
+
+#. Translators: Appointment's location
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:990
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "Location"
+msgstr "Ubicació"
+
+#. Translators: Appointment's start time
+#. Translators: Column header for a component start date/time
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:998
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1280
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "Start"
+msgstr "Comença"
+
+#. Translators: 'Due' like the time due a task should be finished
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1009
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "Due"
+msgstr "Venciment"
+
+#. Translators: Appointment's end time
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1021
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "End"
+msgstr "Acaba"
+
+#. Translators: Appointment's categories
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1031
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "Categories"
+msgstr "Categories"
+
+#. Translators: Appointment's complete value (either percentage, or a date/time of a completion)
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1055
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "Completed"
+msgstr "Completada"
+
+#. Translators: Appointment's URL
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1063
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "URL"
+msgstr "URL"
+
+#. Translators: Appointment's organizer
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1074
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1077
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "Organizer"
+msgstr "Organitzador"
+
+#. Translators: Appointment's attendees
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1097
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1100
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "Attendees"
+msgstr "Assistents"
+
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1114
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "Description"
+msgstr "Descripció"
+
+#. Translators: Column header for a component type; it can be Event, Task or Memo
+#: ../calendar/importers/icalendar-importer.c:1276
+#, fuzzy
+msgctxt "iCalImp"
+msgid "Type"
+msgstr "Tipus"
+
 #.
 #. *
 #. * This program is free software; you can redistribute it and/or
@@ -8139,177 +8038,157 @@ msgstr "Pacífic/Wallis"
 msgid "Pacific/Yap"
 msgstr "Pacífic/Yap"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:79
-msgid "Untitled Message"
-msgstr "Missatges sense títol"
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:202
+#: ../composer/e-composer-actions.c:163
 msgid "Save as..."
 msgstr "Anomena i alça..."
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:281
-#: ../widgets/misc/e-attachment-view.c:328
+#: ../composer/e-composer-actions.c:245
+#: ../widgets/misc/e-attachment-view.c:379
 msgid "Attach a file"
 msgstr "Adjunta un fitxer"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:286
-#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:203
+#: ../composer/e-composer-actions.c:250
+#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:206
 msgid "_Close"
 msgstr "Tan_ca"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:288
+#: ../composer/e-composer-actions.c:252
 msgid "Close the current file"
 msgstr "Tanca el fitxer actual"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:293
+#: ../composer/e-composer-actions.c:257
 msgid "_Print..."
 msgstr "Im_primeix..."
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:300
+#: ../composer/e-composer-actions.c:264
 msgid "Print Pre_view"
 msgstr "Pre_visualització d'impressió"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:309
+#: ../composer/e-composer-actions.c:273
 msgid "Save the current file"
 msgstr "Alça el fitxer actual"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:314
+#: ../composer/e-composer-actions.c:278
 msgid "Save _As..."
 msgstr "_Anomena i alça..."
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:316
+#: ../composer/e-composer-actions.c:280
 msgid "Save the current file with a different name"
 msgstr "Alça el fitxer actual amb un nom diferent"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:321
+#: ../composer/e-composer-actions.c:285
 msgid "Save as _Draft"
 msgstr "Alça com a _esborrany"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:323
+#: ../composer/e-composer-actions.c:287
 msgid "Save as draft"
 msgstr "Alça com a esborrany"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:328 ../composer/e-composer-private.c:281
+#: ../composer/e-composer-actions.c:292 ../composer/e-composer-private.c:297
 msgid "S_end"
 msgstr "E_nvia"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:330
+#: ../composer/e-composer-actions.c:294
 msgid "Send this message"
 msgstr "Envia este missatge"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:335
+#: ../composer/e-composer-actions.c:299
 msgid "New _Message"
 msgstr "_Missatge nou"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:337
+#: ../composer/e-composer-actions.c:301
 msgid "Open New Message window"
 msgstr "Obri una finestra de missatge nou"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:344
+#: ../composer/e-composer-actions.c:308
 msgid "Character _Encoding"
 msgstr "_Codificació dels caràcters"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:361
+#: ../composer/e-composer-actions.c:325
 msgid "PGP _Encrypt"
 msgstr "_Xifra amb PGP"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:363
+#: ../composer/e-composer-actions.c:327
 msgid "Encrypt this message with PGP"
 msgstr "Xifra este missatge amb el PGP"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:369
+#: ../composer/e-composer-actions.c:333
 msgid "PGP _Sign"
 msgstr "_Signa amb PGP"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:371
+#: ../composer/e-composer-actions.c:335
 msgid "Sign this message with your PGP key"
 msgstr "Signa este missatge amb la vostra clau PGP"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:377
+#: ../composer/e-composer-actions.c:341
 msgid "_Prioritize Message"
 msgstr "_Prioritza el missatge"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:379
+#: ../composer/e-composer-actions.c:343
 msgid "Set the message priority to high"
 msgstr "Estableix el missatge a prioritat alta"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:385
+#: ../composer/e-composer-actions.c:349
 msgid "Re_quest Read Receipt"
 msgstr "Sol·licita la confirmació de l_ectura"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:387
+#: ../composer/e-composer-actions.c:351
 msgid "Get delivery notification when your message is read"
 msgstr "Obteniu una notificació d'entrega quan es llija el missatge"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:393
+#: ../composer/e-composer-actions.c:357
 msgid "S/MIME En_crypt"
 msgstr "Xi_fra amb S/MIME"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:395
+#: ../composer/e-composer-actions.c:359
 msgid "Encrypt this message with your S/MIME Encryption Certificate"
 msgstr "Xifra este missatge amb el vostre certificat de xifratge S/MIME"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:401
+#: ../composer/e-composer-actions.c:365
 msgid "S/MIME Sig_n"
 msgstr "Si_gna amb S/MIME"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:403
+#: ../composer/e-composer-actions.c:367
 msgid "Sign this message with your S/MIME Signature Certificate"
 msgstr "Signa este missatge amb el vostre certificat de signatures S/MIME"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:409
+#: ../composer/e-composer-actions.c:373
 msgid "_Bcc Field"
 msgstr "Camp _CCO"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:411
+#: ../composer/e-composer-actions.c:375
 msgid "Toggles whether the BCC field is displayed"
 msgstr "Commuta la visualització del camp «CCO»"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:417
+#: ../composer/e-composer-actions.c:381
 msgid "_Cc Field"
 msgstr "Camp _CC"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:419
+#: ../composer/e-composer-actions.c:383
 msgid "Toggles whether the CC field is displayed"
 msgstr "Commuta la visualització del camp «CC»"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:425
-msgid "_From Field"
-msgstr "Camp _De"
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:427
-msgid "Toggles whether the From chooser is displayed"
-msgstr "Commuta la visualització del camp «De»"
-
-#: ../composer/e-composer-actions.c:433
+#: ../composer/e-composer-actions.c:389
 msgid "_Reply-To Field"
 msgstr "Camp _Respon-a"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:435
+#: ../composer/e-composer-actions.c:391
 msgid "Toggles whether the Reply-To field is displayed"
 msgstr "Commuta la visualització del camp «Respon-a»"
 
-#: ../composer/e-composer-actions.c:478
+#: ../composer/e-composer-actions.c:434
 msgid "Save Draft"
 msgstr "Alça l'esborrany"
 
-#: ../composer/e-composer-header.c:129
-msgid "Show"
-msgstr "Mostra"
-
-#: ../composer/e-composer-header.c:137
-msgid "Hide"
-msgstr "Oculta"
-
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:42
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:41
 msgid "Enter the recipients of the message"
 msgstr "Introduïu els destinataris del missatge"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:44
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:43
 msgid "Enter the addresses that will receive a carbon copy of the message"
 msgstr "Introduïu les adreces que rebran una còpia del missatge"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:47
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:46
 msgid ""
 "Enter the addresses that will receive a carbon copy of the message without "
 "appearing in the recipient list of the message"
@@ -8317,95 +8196,82 @@ msgstr ""
 "Introduïu les adreces que rebran una còpia del missatge sense aparèixer a la "
 "llista de destinataris del missatge"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:959
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:1005
 msgid "Fr_om:"
 msgstr "D_e:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:959
-#: ../em-format/em-format-quote.c:223 ../em-format/em-format.c:958
-#: ../mail/e-mail-tag-editor.c:323 ../mail/message-list.etspec.h:7
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:77
-msgid "From"
-msgstr "De"
-
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:968
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:1014
 msgid "_Reply-To:"
 msgstr "_Respon a:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:973
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:1018
 msgid "_To:"
 msgstr "_Per a:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:979
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:1023
 msgid "_Cc:"
 msgstr "_CC:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:979 ../mail/em-filter-i18n.h:8
-msgid "CC"
-msgstr "CC"
-
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:985
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:1028
 msgid "_Bcc:"
 msgstr "CC_O:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:985 ../mail/em-filter-i18n.h:6
-msgid "BCC"
-msgstr "CCO"
-
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:990
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:1033
 msgid "_Post To:"
 msgstr "_Envia a:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:994
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:1037
 msgid "S_ubject:"
 msgstr "Ass_umpte:"
 
-#: ../composer/e-composer-header-table.c:1003
+#: ../composer/e-composer-header-table.c:1046
 msgid "Si_gnature:"
 msgstr "Si_gnatura:"
 
-#: ../composer/e-composer-name-header.c:134
+#: ../composer/e-composer-name-header.c:141
 msgid "Click here for the address book"
 msgstr "Feu clic ací per anar a la llibreta d'adreces"
 
-#: ../composer/e-composer-post-header.c:116
+#: ../composer/e-composer-post-header.c:131
 msgid "Click here to select folders to post to"
 msgstr "Feu clic per seleccionar les carpetes on enviar"
 
-#: ../composer/e-composer-private.c:199
+#: ../composer/e-composer-private.c:215
 msgid "Undo the last action"
 msgstr "Desfés l'última acció"
 
-#: ../composer/e-composer-private.c:203
+#: ../composer/e-composer-private.c:219
 msgid "Redo the last undone action"
 msgstr "Refés l'última acció desfeta"
 
-#: ../composer/e-composer-private.c:207
+#: ../composer/e-composer-private.c:223
 msgid "Search for text"
 msgstr "Cerca text"
 
-#: ../composer/e-composer-private.c:211
+#: ../composer/e-composer-private.c:227
 msgid "Search for and replace text"
 msgstr "Cerca i reemplaça text"
 
-#: ../composer/e-composer-private.c:301
+#: ../composer/e-composer-private.c:317
 msgid "Save draft"
 msgstr "Alça l'esborrany"
 
 #. Check buttons
-#: ../composer/e-msg-composer.c:187 ../mail/em-utils.c:149
-#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:128
+#: ../composer/e-msg-composer.c:197
+#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:117
 msgid "_Do not show this message again."
 msgstr "No _tornes a mostrar este missatge."
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:983
+#: ../composer/e-msg-composer.c:1030
+#, c-format
 msgid ""
 "Cannot sign outgoing message: No signing certificate set for this account"
 msgstr ""
 "No s'ha pogut signar el missatge d'eixida: no s'ha definit cap certificat de "
 "signatura per a este compte"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:990
+#: ../composer/e-msg-composer.c:1042
+#, c-format
 msgid ""
 "Cannot encrypt outgoing message: No encryption certificate set for this "
 "account"
@@ -8413,23 +8279,21 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut xifrar el missatge d'eixida: no s'ha definit cap certificat de "
 "xifratge per a este compte"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:1381
-msgid "Unable to reconstruct message from autosave file"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut recuperar el missatge a partir del fitxer de desament automàtic"
-
-#: ../composer/e-msg-composer.c:1447 ../composer/e-msg-composer.c:1643
+#: ../composer/e-msg-composer.c:1466 ../composer/e-msg-composer.c:1811
 msgid "Compose Message"
 msgstr "Redacta un missatge"
 
-#: ../composer/e-msg-composer.c:3312
-msgid ""
-"<b>(The composer contains a non-text message body, which cannot be edited.)</"
-"b>"
+#: ../composer/e-msg-composer.c:3477
+#, fuzzy
+msgid "The composer contains a non-text message body, which cannot be edited."
 msgstr ""
 "<b>(El redactor conté un cos de missatge que no està format per text i no es "
 "pot editar.)</b>"
 
+#: ../composer/e-msg-composer.c:4085
+msgid "Untitled Message"
+msgstr "Missatges sense títol"
+
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:1
 msgid ""
 " There are few attachments getting downloaded. Sending the mail will cause "
@@ -8509,7 +8373,8 @@ msgstr ""
 "Si recupereu el missatge podreu continuar on vos vau quedar."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:16
-msgid "The file `{0}' is not a regular file and cannot be sent in a message."
+#, fuzzy
+msgid "The file '{0}' is not a regular file and cannot be sent in a message."
 msgstr ""
 "El fitxer «{0}» no és un fitxer de dades i no es pot enviar en un missatge."
 
@@ -8530,7 +8395,8 @@ msgid "Unable to activate the address selector control."
 msgstr "No s'ha pogut activar el control de selecció d'adreces."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:21
-msgid "You cannot attach the file `{0}' to this message."
+#, fuzzy
+msgid "You cannot attach the file &quot;{0}&quot; to this message."
 msgstr "No es pot adjuntar el fitxer «{0}» a este missatge."
 
 #: ../composer/mail-composer.error.xml.h:22
@@ -8553,85 +8419,107 @@ msgstr "R_ecupera"
 msgid "_Save Draft"
 msgstr "Alça l'_esborrany"
 
-#: ../capplet/anjal-settings-main.c:199
+#: ../capplet/anjal-settings-main.c:223
 msgid "Run Anjal in a window"
 msgstr "Executa l'Anjal en una finestra"
 
-#: ../capplet/anjal-settings-main.c:200
+#: ../capplet/anjal-settings-main.c:224
 msgid "Make Anjal the default email client"
 msgstr "Fes que l'Anjal siga el client de correu electrònic predeterminat"
 
 #. TRANSLATORS: don't translate the terms in brackets
-#: ../capplet/anjal-settings-main.c:207
+#: ../capplet/anjal-settings-main.c:231
 msgid "ID of the socket to embed in"
 msgstr "Identificador del sòcol on incrustar-se"
 
-#: ../capplet/anjal-settings-main.c:208
+#: ../capplet/anjal-settings-main.c:232
 msgid "socket"
 msgstr "sòcol"
 
-#: ../capplet/anjal-settings-main.c:221
+#: ../capplet/anjal-settings-main.c:245
 msgid "Anjal email client"
 msgstr "Client de correu Anjal"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:56
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:74
 msgid "Please enter your full name."
 msgstr "Introduïu el vostre nom complet."
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:57
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:75
 msgid "Please enter your email address."
 msgstr "Introduïu la vostra adreça electrònica."
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:58
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:76
 msgid "The email address you have entered is invalid."
 msgstr "L'adreça electrònica que heu introduït no és vàlida."
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:181
-msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Personal details:</span>"
-msgstr "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Dades personals:</span>"
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:77
+#, fuzzy
+msgid "Please enter your password."
+msgstr "Introduïu la vostra adreça electrònica."
+
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:256
+#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:66
+msgid "CalDAV"
+msgstr "CalDAV"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:186
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:360
+#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:53
+#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:81
+msgid "Google"
+msgstr "Google"
+
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:464
+#, fuzzy
+msgid "Personal details:"
+msgstr "Personal"
+
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:471
 msgid "Name:"
 msgstr "Nom:"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:195
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:480
 msgid "Email address:"
 msgstr "Adreça electrònica:"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:205
-msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Receiving details:</span>"
-msgstr "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Dades de recepció:</span>"
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:490
+#, fuzzy
+msgid "Details:"
+msgstr "Detalls"
+
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:498
+#, fuzzy
+msgid "Receiving"
+msgstr "Recepció de correu"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:210
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:258
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:505
 msgid "Server type:"
 msgstr "Tipus de servidor:"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:219
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:267
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:514
 msgid "Server address:"
 msgstr "Adreça del servidor:"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:228
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:276
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:523
 msgid "Username:"
 msgstr "Nom d'usuari:"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:237
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:285
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:532
 msgid "Use encryption:"
 msgstr "Utilització d'encriptatge:"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:242
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:290
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:537
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:572
 msgid "never"
 msgstr "mai"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:253
-msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Sending details:</span>"
-msgstr "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Dades d'enviament:</span>"
+# gal/e-table/e-table-config.glade.h:3
+# gal/e-table/e-table-config-no-group.glade.h:3
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:549
+#, fuzzy
+msgid "Sending"
+msgstr "Ascendent"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:309
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:591
 msgid ""
 "To use the email application you'll need to setup an account. Put your email "
 "address and password in below and we'll try and work out all the settings. "
@@ -8642,7 +8530,7 @@ msgstr ""
 "automàticament tots els paràmetres. En cas que no es puga fer, haureu "
 "d'introduir els detalls del servidor."
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:311
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:593
 msgid ""
 "Sorry, we can't work out the settings to get your mail automatically. Please "
 "enter them below. We've tried to make a start with the details you just "
@@ -8653,11 +8541,11 @@ msgstr ""
 "començar amb els detalls que ja heu introduït, però pot ser que els hàgeu de "
 "canviar."
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:313
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:595
 msgid "You can specify more options to configure the account."
 msgstr "Podeu especificar més opcions per configurar el compte."
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:315
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:597
 msgid ""
 "Now we need your settings for sending mail. We've tried to make some guesses "
 "but you should check them over to make sure."
@@ -8666,11 +8554,11 @@ msgstr ""
 "S'han intentat detectar-los automàticament, però els hauríeu de comprovar "
 "per estar-ne segur."
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:316
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:598
 msgid "You can specify your default settings for your account."
 msgstr "Podeu especificar les opcions predeterminades del vostre compte."
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:317
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:599
 msgid ""
 "Time to check things over before we try and connect to the server and fetch "
 "your mail."
@@ -8678,88 +8566,138 @@ msgstr ""
 "Ara teniu l'ocasió de comprovar els paràmetres abans d'intentar connectar "
 "amb el servidor i recollir el correu."
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:332
-#: ../mail/em-account-editor.c:2064 ../mail/em-account-editor.c:2196
-#: ../mail/mail-config.ui.h:58
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:614
+#: ../mail/em-account-editor.c:2101 ../mail/em-account-editor.c:2222
+#: ../mail/mail-config.ui.h:62
 msgid "Identity"
 msgstr "Identitat"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:332
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:614
 msgid "Next - Receiving mail"
 msgstr "Següent - Recepció de correu"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:333
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:615
 msgid "Receiving mail"
 msgstr "Recepció de correu"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:333
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:334
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:615
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:616
 msgid "Next - Sending mail"
 msgstr "Següent - Enviament de correu"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:333
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:615
 msgid "Back - Identity"
 msgstr "Arrere - Identitat"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:333
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:615
 msgid "Next - Receiving options"
 msgstr "Següent - Opcions de recepció"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:334
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:616
 msgid "Receiving options"
 msgstr "Opcions de recepció"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:334
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:336
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:616
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:618
 msgid "Back - Receiving mail"
 msgstr "Arrere - Recepció de correu"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:336
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:618
 msgid "Sending mail"
 msgstr "Enviament de correu"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:336
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:337
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:618
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:619
 msgid "Next - Review account"
 msgstr "Següent - Revisió del compte"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:336
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:618
 msgid "Next - Defaults"
 msgstr "Següent - Valors predeterminats"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:336
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:618
 msgid "Back - Receiving options"
 msgstr "Arrere - Opcions de recepció"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:337
-#: ../mail/em-account-editor.c:2774 ../mail/mail-config.ui.h:31
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:619
+#: ../mail/em-account-editor.c:2988 ../mail/mail-config.ui.h:34
 msgid "Defaults"
 msgstr "Opcions predeterminades"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:337
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:619
 msgid "Back - Sending mail"
 msgstr "Arrere - Enviament de correu"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:339
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:621
 msgid "Review account"
 msgstr "Revisió del compte"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:339
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:621
 msgid "Finish"
 msgstr "Finalitza"
 
 # gal/e-table/e-table-config.glade.h:3
 # gal/e-table/e-table-config-no-group.glade.h:3
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:339
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:621
 msgid "Back - Sending"
 msgstr "Arrere - Enviament"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:671
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:262
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:726
+#, fuzzy
+msgid "Setup Google contacts with Evolution"
+msgstr "Afig contactes WebDAV a l'Evolution."
+
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:727
+#, fuzzy
+msgid "Setup Google calendar with Evolution"
+msgstr "Afegiu calendaris del Google a l'Evolution."
+
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:732
+msgid "You may need to enable IMAP access."
+msgstr ""
+
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:740
+#, fuzzy
+msgid "Google account settings:"
+msgstr ""
+"S'està fent una còpia de seguretat dels comptes i la configuració de "
+"l'Evolution"
+
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:767
+#, fuzzy
+msgid "Setup Yahoo calendar with Evolution"
+msgstr "Afegiu calendaris meteorològics a l'Evolution."
+
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:771
+msgid ""
+"Yahoo calendars are named as firstname_lastname. We have tried to form the "
+"calendar name. So please confirm and re-enter the calendar name if it is not "
+"correct."
+msgstr ""
+
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:778
+#, fuzzy
+msgid "Yahoo account settings:"
+msgstr ""
+"S'està fent una còpia de seguretat dels comptes i la configuració de "
+"l'Evolution"
+
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:792
+#, fuzzy
+msgid "Yahoo Calendar name:"
+msgstr "Calendari"
+
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:1061
+#, fuzzy
+msgid "Password:"
+msgstr "Contrasen_ya:"
+
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:1129
+#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:267
 msgid "Close Tab"
 msgstr "Tanca la pestanya"
 
-#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:681
+#: ../capplet/settings/mail-account-view.c:1139
 msgid "Account Wizard"
 msgstr "Auxiliar per als comptes"
 
@@ -8768,37 +8706,38 @@ msgid "Evolution account assistant"
 msgstr "Auxiliar de comptes de l'Evolution"
 
 #. create the local source group
-#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:338 ../mail/e-mail-migrate.c:2948
-#: ../mail/e-mail-store.c:229 ../mail/em-folder-tree-model.c:150
-#: ../mail/em-folder-tree-model.c:153 ../mail/em-folder-tree-model.c:156
-#: ../mail/em-folder-tree-model.c:158 ../mail/em-folder-tree-model.c:165
-#: ../mail/em-folder-tree-model.c:167 ../mail/mail-vfolder.c:215
-#: ../mail/message-list.c:1614
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:125
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:499
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:121
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:564
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:108
+#: ../capplet/settings/mail-capplet-shell.c:342 ../mail/e-mail-migrate.c:664
+#: ../mail/e-mail-store.c:227 ../mail/em-folder-tree-model.c:148
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:151 ../mail/em-folder-tree-model.c:154
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:156 ../mail/em-folder-tree-model.c:163
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:165 ../mail/mail-vfolder.c:207
+#: ../mail/message-list.c:1666
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:96
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:130
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:102
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:146
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:92
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:102
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:111
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:501
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:92
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:111
 msgid "On This Computer"
 msgstr "En este ordinador"
 
 #: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:146
-#: ../plugins/groupwise-features/share-folder.c:747
-msgid "Modify"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Modify %s..."
 msgstr "Modifica"
 
 #: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:148
 msgid "Add a new account"
 msgstr "Afig un compte nou"
 
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:183
-msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Account management</span>"
-msgstr "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Gestió de comptes</span>"
+#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:184
+#, fuzzy
+msgid "Account management"
+msgstr "Gestió de comptes"
 
-#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:272
+#: ../capplet/settings/mail-settings-view.c:277
 msgid "Settings"
 msgstr "Paràmetres"
 
@@ -8810,8 +8749,8 @@ msgstr "Notificacions d'esdeveniments del calendari"
 msgid "Evolution Alarm Notify"
 msgstr "Notificador d'alarmes de l'Evolution"
 
-#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:1 ../mail/e-mail-browser.c:825
-#: ../shell/e-shell-window-private.c:251
+#: ../data/evolution.desktop.in.in.h:1 ../mail/e-mail-browser.c:845
+#: ../shell/e-shell-window-private.c:253
 msgid "Evolution"
 msgstr "Evolution"
 
@@ -8835,47 +8774,39 @@ msgstr "Configuració dels comptes de correu electrònic"
 msgid "Email Settings"
 msgstr "Paràmetres del correu electrònic"
 
-#: ../data/evolution.keys.in.in.h:1
-msgid "address card"
-msgstr "targeta d'adreça"
-
-#: ../data/evolution.keys.in.in.h:2
-msgid "calendar information"
-msgstr "informació del calendari"
-
 #. Translators: This is a cancelled activity.
-#: ../e-util/e-activity.c:224
+#: ../e-util/e-activity.c:228
 #, c-format
 msgid "%s (cancelled)"
 msgstr "%s (s'ha cancel·lat)"
 
 #. Translators: This is a completed activity.
-#: ../e-util/e-activity.c:227
+#: ../e-util/e-activity.c:231
 #, c-format
 msgid "%s (completed)"
 msgstr "%s (s'ha completat)"
 
 #. Translators: This is an activity whose percent
 #. * complete is unknown.
-#: ../e-util/e-activity.c:231
+#: ../e-util/e-activity.c:235
 #, c-format
 msgid "%s..."
 msgstr "%s..."
 
-#: ../e-util/e-activity.c:236
+#: ../e-util/e-activity.c:240
 #, c-format
 msgid "%s (%d%% complete)"
 msgstr "%s (%d%% completat)"
 
-#: ../e-util/e-alert.c:72 ../e-util/e-alert.c:73
+#: ../e-util/e-alert.c:73 ../e-util/e-alert.c:76
 msgid "Evolution Error"
 msgstr "Error de l'Evolution"
 
-#: ../e-util/e-alert.c:74 ../e-util/e-alert.c:75
+#: ../e-util/e-alert.c:79 ../e-util/e-alert.c:82
 msgid "Evolution Warning"
 msgstr "Avís de l'Evolution"
 
-#: ../e-util/e-alert.c:634
+#: ../e-util/e-alert.c:659
 #, c-format
 msgid "Internal error, unknown error '%s' requested"
 msgstr "Error intern, s'ha sol·licitat l'error desconegut «%s»"
@@ -8936,56 +8867,66 @@ msgstr "Europeu occidental"
 msgid "Western European, New"
 msgstr "Europeu occidental, nou"
 
-#: ../e-util/e-charset.c:85 ../e-util/e-charset.c:86 ../e-util/e-charset.c:87
+#. Translators: Character set "Chinese, Traditional"
+#: ../e-util/e-charset.c:85 ../e-util/e-charset.c:87 ../e-util/e-charset.c:89
 msgid "Traditional"
 msgstr "Tradicional"
 
-#: ../e-util/e-charset.c:88 ../e-util/e-charset.c:89 ../e-util/e-charset.c:90
-#: ../e-util/e-charset.c:91
+#. Translators: Character set "Chinese, Simplified"
+#: ../e-util/e-charset.c:91 ../e-util/e-charset.c:93 ../e-util/e-charset.c:95
+#: ../e-util/e-charset.c:97
 msgid "Simplified"
 msgstr "Simplificat"
 
-#: ../e-util/e-charset.c:94
+#. Translators: Character set "Cyrillic, Ukrainian"
+#: ../e-util/e-charset.c:101
 msgid "Ukrainian"
 msgstr "Ucraïnés"
 
-#: ../e-util/e-charset.c:97
+#. Translators: Character set "Hebrew, Visual"
+#: ../e-util/e-charset.c:105
 msgid "Visual"
 msgstr "Visual"
 
 #. strftime format of a weekday and a date.
 #: ../e-util/e-datetime-format.c:196
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1728
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:195
-#: ../widgets/table/e-cell-date-edit.c:311
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1790
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:191
+#: ../widgets/table/e-cell-date-edit.c:308
 msgid "Today"
 msgstr "Hui"
 
 #. strftime format of a weekday and a date.
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:205 ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:223
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:207 ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:219
 msgid "Tomorrow"
 msgstr "Demà"
 
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:207
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:209
 msgid "Yesterday"
 msgstr "Ahir"
 
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:210
-#, c-format
-msgid "%d days from now"
-msgstr "%d dies a partir d'ara"
-
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:212
-#, c-format
-msgid "%d days ago"
-msgstr "fa %d dies"
+#. Translators: %d is replaced with a number of days. It's always greater than 1
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:213
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d day from now"
+msgid_plural "%d days from now"
+msgstr[0] "%d dies a partir d'ara"
+msgstr[1] "%d dies a partir d'ara"
+
+#. Translators: %d is replaced with a number of days. It's always greater than 1
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:216
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%d day ago"
+msgid_plural "%d days ago"
+msgstr[0] "fa %d dies"
+msgstr[1] "fa %d dies"
 
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:286 ../e-util/e-datetime-format.c:296
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:305
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:291 ../e-util/e-datetime-format.c:301
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:310
 msgid "Use locale default"
 msgstr "Utilitza els valors predeterminats de la localització"
 
-#: ../e-util/e-datetime-format.c:499
+#: ../e-util/e-datetime-format.c:504
 msgid "Format:"
 msgstr "Format:"
 
@@ -9006,18 +8947,6 @@ msgstr "S'està escrivint «%s»"
 msgid "Writing \"%s\" to %s"
 msgstr "S'està escrivint «%s» a «%s»"
 
-#: ../e-util/e-logger.c:175
-msgid "Name of the logger"
-msgstr "Nom de l'enregistrador"
-
-#: ../e-util/e-module.c:188
-msgid "Filename"
-msgstr "Nom de fitxer"
-
-#: ../e-util/e-module.c:189
-msgid "The filename of the module"
-msgstr "El nom del fitxer del mòdul"
-
 #: ../e-util/e-non-intrusive-error-dialog.c:194
 msgid "Debug Logs"
 msgstr "Registres de depuració"
@@ -9040,13 +8969,15 @@ msgstr "Missatges de registre:"
 msgid "Log Level"
 msgstr "Nivell de registre"
 
-#: ../e-util/e-non-intrusive-error-dialog.c:297 ../mail/message-list.c:2687
+#: ../e-util/e-non-intrusive-error-dialog.c:297 ../mail/message-list.c:2757
 #: ../mail/message-list.etspec.h:10
 msgid "Messages"
 msgstr "Missatges"
 
 #: ../e-util/e-non-intrusive-error-dialog.c:306 ../mail/e-mail-browser.c:110
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1446
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1426
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1433
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1440
 msgid "Close this window"
 msgstr "Tanca esta finestra"
 
@@ -9070,19 +9001,8 @@ msgstr "Depuració"
 msgid "Error, Warnings and Debug messages"
 msgstr "Errors, avisos i missatges de depuració"
 
-#: ../e-util/e-plugin.c:295 ../modules/mail/em-composer-prefs.c:469
-#: ../plugins/plugin-manager/plugin-manager.c:349
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:827
-#: ../widgets/misc/e-account-tree-view.c:205
-msgid "Enabled"
-msgstr "Habilitat"
-
-#: ../e-util/e-plugin.c:296
-msgid "Whether the plugin is enabled"
-msgstr "Si el connector està habilitat"
-
-#: ../e-util/e-plugin-util.c:425 ../filter/filter.ui.h:22
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:334
+#: ../e-util/e-plugin-util.c:426 ../filter/filter.ui.h:22
+#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:337
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:33
 msgid "weeks"
 msgstr "setmanes"
@@ -9101,11 +9021,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "El sistema d'impressió no ha llistat cap detall addicional sobre l'error."
 
-#: ../e-util/e-signature.c:701
+#: ../e-util/e-signature.c:707
 msgid "Autogenerated"
 msgstr "Generada automàticament"
 
-#: ../e-util/e-system.error.xml.h:1 ../mail/mail.error.xml.h:21
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:1
 msgid "Because \"{1}\"."
 msgstr "Degut a «{1}»."
 
@@ -9125,300 +9045,316 @@ msgstr "El voleu sobreescriure?"
 msgid "File exists \"{0}\"."
 msgstr "Ja existeix el fitxer «{0}»."
 
-#: ../e-util/e-system.error.xml.h:6 ../mail/mail.error.xml.h:143
+#: ../e-util/e-system.error.xml.h:6 ../mail/mail.error.xml.h:140
 msgid "_Overwrite"
 msgstr "S_obreescriu"
 
-#: ../e-util/e-util.c:140
+#: ../e-util/e-util.c:146
 msgid "Could not open the link."
 msgstr "No s'ha pogut obrir l'enllaç."
 
-#: ../e-util/e-util.c:190
+#: ../e-util/e-util.c:193
 msgid "Could not display help for Evolution."
 msgstr "No s'ha pogut mostrar l'ajuda de l'Evolution."
 
-#: ../e-util/gconf-bridge.c:1307
+#: ../e-util/gconf-bridge.c:1281
 #, c-format
 msgid "GConf error: %s"
 msgstr "S'ha produït un error del GConf: %s"
 
-#: ../e-util/gconf-bridge.c:1318
+#: ../e-util/gconf-bridge.c:1292
 msgid "All further errors shown only on terminal."
 msgstr "La resta d'errors es mostraran només al terminal."
 
-#: ../em-format/em-format-quote.c:223 ../em-format/em-format.c:959
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:78
+#: ../em-format/em-format-quote.c:270 ../em-format/em-format.c:1038
+#: ../mail/e-mail-tag-editor.c:323 ../mail/message-list.etspec.h:7
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:72
+msgid "From"
+msgstr "De"
+
+#: ../em-format/em-format-quote.c:270 ../em-format/em-format.c:1039
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:73
 msgid "Reply-To"
 msgstr "Respon"
 
-#: ../em-format/em-format-quote.c:223 ../em-format/em-format.c:961
-#: ../mail/em-format-html.c:2247 ../mail/em-format-html.c:2309
-#: ../mail/em-format-html.c:2332 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:80
+#: ../em-format/em-format-quote.c:270 ../em-format/em-format.c:1041
+#: ../mail/em-format-html.c:2300 ../mail/em-format-html.c:2362
+#: ../mail/em-format-html.c:2385 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:75
 msgid "Cc"
 msgstr "CC"
 
-#: ../em-format/em-format-quote.c:223 ../em-format/em-format.c:962
-#: ../mail/em-format-html.c:2248 ../mail/em-format-html.c:2313
-#: ../mail/em-format-html.c:2335 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:81
+#: ../em-format/em-format-quote.c:270 ../em-format/em-format.c:1042
+#: ../mail/em-format-html.c:2301 ../mail/em-format-html.c:2366
+#: ../mail/em-format-html.c:2388 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:76
 msgid "Bcc"
 msgstr "CCO"
 
-#: ../em-format/em-format-quote.c:355 ../em-format/em-format.c:963
+#: ../em-format/em-format-quote.c:414 ../em-format/em-format.c:1043
 #: ../mail/e-mail-tag-editor.c:328 ../mail/em-filter-i18n.h:74
-#: ../mail/message-list.etspec.h:18 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:82
-#: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:7 ../smime/lib/e-cert.c:1125
+#: ../mail/message-list.etspec.h:18 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:77
+#: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:6 ../smime/lib/e-cert.c:1140
 msgid "Subject"
 msgstr "Assumpte"
 
 #. pseudo-header
-#: ../em-format/em-format-quote.c:366 ../mail/em-format-html.c:2429
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1130
+#: ../em-format/em-format-quote.c:425 ../mail/em-format-html.c:2482
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1120
 msgid "Mailer"
 msgstr "Generador del correu"
 
-#: ../em-format/em-format-quote.c:431 ../mail/em-composer-utils.c:1228
+#: ../em-format/em-format-quote.c:504 ../mail/em-composer-utils.c:1296
 msgid "-------- Forwarded Message --------"
 msgstr "-------- Missatge reenviat --------"
 
-#: ../em-format/em-format.c:964 ../mail/message-list.etspec.h:2
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:83 ../widgets/misc/e-dateedit.c:545
-#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:567
+#: ../em-format/em-format.c:1044 ../mail/message-list.etspec.h:2
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:78 ../widgets/misc/e-dateedit.c:527
+#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:549
 msgid "Date"
 msgstr "Data"
 
-#: ../em-format/em-format.c:965 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:84
+#: ../em-format/em-format.c:1045 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:79
 msgid "Newsgroups"
 msgstr "Grups de notícies"
 
-#: ../em-format/em-format.c:966 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:85
+#: ../em-format/em-format.c:1046 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:80
 #: ../plugins/face/org-gnome-face.eplug.xml.h:2
 msgid "Face"
 msgstr "Cares"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1319
+#: ../em-format/em-format.c:1433
 #, c-format
 msgid "%s attachment"
 msgstr "fitxer adjunt %s"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1374
+#: ../em-format/em-format.c:1522
 msgid "Could not parse S/MIME message: Unknown error"
 msgstr "S'ha produït un error desconegut en analitzar el missatge S/MIME"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1512 ../em-format/em-format.c:1674
+#: ../em-format/em-format.c:1681 ../em-format/em-format.c:1866
 msgid "Could not parse MIME message. Displaying as source."
 msgstr "No s'ha pogut analitzar el missatge MIME. Es mostrarà com a codi font."
 
-#: ../em-format/em-format.c:1520
+#: ../em-format/em-format.c:1691
 msgid "Unsupported encryption type for multipart/encrypted"
 msgstr "El tipus de xifratge per a multipart/encrypted no està implementat"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1532
+#: ../em-format/em-format.c:1708
 msgid "Could not parse PGP/MIME message"
 msgstr "No s'ha pogut analitzar el missatge PGP/MIME"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1532
+#: ../em-format/em-format.c:1709
 msgid "Could not parse PGP/MIME message: Unknown error"
 msgstr "No s'ha pogut analitzar el missatge PGP/MIME: error desconegut"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1698
+#: ../em-format/em-format.c:1891
 msgid "Unsupported signature format"
 msgstr "El format de la signatura no està implementat"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1706 ../em-format/em-format.c:1847
+#: ../em-format/em-format.c:1901 ../em-format/em-format.c:2061
 msgid "Error verifying signature"
 msgstr "S'ha produït un error en verificar la contrasenya"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1706 ../em-format/em-format.c:1836
-#: ../em-format/em-format.c:1847
+#: ../em-format/em-format.c:1902 ../em-format/em-format.c:2049
+#: ../em-format/em-format.c:2062
 msgid "Unknown error verifying signature"
 msgstr "S'ha produït un error desconegut en verificar la contrasenya"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1924
-msgid "Could not parse PGP message"
+#: ../em-format/em-format.c:2149
+#, fuzzy
+msgid "Could not parse PGP message: "
 msgstr "No s'ha pogut analitzar el missatge PGP"
 
-#: ../em-format/em-format.c:1924
-msgid "Could not parse PGP message: Unknown error"
-msgstr "No s'ha pogut analitzar el missatge PGP: error desconegut"
+#: ../em-format/em-format.c:2155 ../mail/mail-ops.c:610
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:203
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1254 ../plugins/face/face.c:169
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:100
+msgid "Unknown error"
+msgstr "Error desconegut"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:71
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:74
 #, c-format
 msgid "1 second ago"
 msgid_plural "%d seconds ago"
 msgstr[0] "fa 1 segon"
 msgstr[1] "fa %d segons"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:71
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:74
 #, c-format
 msgid "1 second in the future"
 msgid_plural "%d seconds in the future"
 msgstr[0] "d'ací a 1 segon"
 msgstr[1] "d'ací a %d segons"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:72
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:75
 #, c-format
 msgid "1 minute ago"
 msgid_plural "%d minutes ago"
 msgstr[0] "fa 1 minut"
 msgstr[1] "fa %d minuts"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:72
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:75
 #, c-format
 msgid "1 minute in the future"
 msgid_plural "%d minutes in the future"
 msgstr[0] "d'ací a 1 minut"
 msgstr[1] "d'ací a %d minut"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:73
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:76
 #, c-format
 msgid "1 hour ago"
 msgid_plural "%d hours ago"
 msgstr[0] "fa 1 hora"
 msgstr[1] "fa %d hores"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:73
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:76
 #, c-format
 msgid "1 hour in the future"
 msgid_plural "%d hours in the future"
 msgstr[0] "d'ací a 1 hora"
 msgstr[1] "d'ací a %d hores"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:74
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:77
 #, c-format
 msgid "1 day ago"
 msgid_plural "%d days ago"
 msgstr[0] "fa 1 dia"
 msgstr[1] "fa %d dies"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:74
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:77
 #, c-format
 msgid "1 day in the future"
 msgid_plural "%d days in the future"
 msgstr[0] "D'ací a 1 dia"
 msgstr[1] "D'ací a %d dies"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:75
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:78
 #, c-format
 msgid "1 week ago"
 msgid_plural "%d weeks ago"
 msgstr[0] "fa 1 setmana"
 msgstr[1] "fa %d setmanes"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:75
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:78
 #, c-format
 msgid "1 week in the future"
 msgid_plural "%d weeks in the future"
 msgstr[0] "D'ací a 1 setmana"
 msgstr[1] "D'ací a %d setmanes"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:76
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:79
 #, c-format
 msgid "1 month ago"
 msgid_plural "%d months ago"
 msgstr[0] "fa 1 mes"
 msgstr[1] "fa %d mesos"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:76
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:79
 #, c-format
 msgid "1 month in the future"
 msgid_plural "%d months in the future"
 msgstr[0] "D'ací a 1 mes"
 msgstr[1] "D'ací a %d mesos"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:77
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:80
 #, c-format
 msgid "1 year ago"
 msgid_plural "%d years ago"
 msgstr[0] "fa 1 any"
 msgstr[1] "fa %d anys"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:77
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:80
 #, c-format
 msgid "1 year in the future"
 msgid_plural "%d years in the future"
 msgstr[0] "D'ací a 1 any"
 msgstr[1] "D'ací a %d anys"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:116
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:122
 msgid "<click here to select a date>"
 msgstr "<feu clic per seleccionar una data>"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:119 ../filter/e-filter-datespec.c:130
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:141
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:125 ../filter/e-filter-datespec.c:136
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:147
 msgid "now"
 msgstr "ara"
 
 #. strftime for date filter display, only needs to show a day date (i.e. no time)
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:126
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:132
 msgid "%d-%b-%Y"
 msgstr "%d/%b/%Y"
 
-#: ../filter/e-filter-datespec.c:269
+#: ../filter/e-filter-datespec.c:275
 msgid "Select a time to compare against"
 msgstr "Seleccioneu amb quina hora es compararà"
 
-#: ../filter/e-filter-file.c:184
+#: ../filter/e-filter-file.c:188
 msgid "Choose a File"
 msgstr "Escolliu un fitxer"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:659
+#: ../filter/e-filter-rule.c:663
 msgid "R_ule name:"
 msgstr "Nom de la _regla:"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:689
+#: ../filter/e-filter-rule.c:693
 msgid "Find items that meet the following conditions"
 msgstr "Troba els elements que compleixen les condicions següents"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:723
-msgid "A_dd Condition"
-msgstr "Afig una _condició"
-
-#: ../filter/e-filter-rule.c:732
+#: ../filter/e-filter-rule.c:718
 msgid "If all conditions are met"
 msgstr "Si es compleixen totes les condicions"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:733
+#: ../filter/e-filter-rule.c:719
 msgid "If any conditions are met"
 msgstr "Si es compleix qualsevol condició"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:736
+#: ../filter/e-filter-rule.c:722
 msgid "_Find items:"
 msgstr "_Cerca elements:"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:760
+#. Translators: "None" for not including threads;
+#. * part of "Include threads: None"
+#: ../filter/e-filter-rule.c:749
+msgid "None"
+msgstr "Cap"
+
+#: ../filter/e-filter-rule.c:750
 msgid "All related"
 msgstr "Tots els relacionats"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:761 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:16
+#: ../filter/e-filter-rule.c:751 ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:19
 msgid "Replies"
 msgstr "Respostes"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:762
+#: ../filter/e-filter-rule.c:752
 msgid "Replies and parents"
 msgstr "Respostes i pares"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:763
+#: ../filter/e-filter-rule.c:753
 msgid "No reply or parent"
 msgstr "Sense resposta o pare"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:766
+#: ../filter/e-filter-rule.c:756
 msgid "I_nclude threads"
 msgstr "I_nclou els fils"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:1141 ../filter/filter.ui.h:2
-#: ../mail/em-utils.c:300
+#: ../filter/e-filter-rule.c:779
+msgid "A_dd Condition"
+msgstr "Afig una _condició"
+
+#: ../filter/e-filter-rule.c:1128 ../filter/filter.ui.h:2
+#: ../mail/em-utils.c:304
 msgid "Incoming"
 msgstr "Entrada"
 
-#: ../filter/e-filter-rule.c:1141 ../mail/em-utils.c:301
+#: ../filter/e-filter-rule.c:1128 ../mail/em-utils.c:305
 msgid "Outgoing"
 msgstr "Eixida"
 
-#: ../filter/e-rule-editor.c:265
+#: ../filter/e-rule-editor.c:270
 msgid "Add Rule"
 msgstr "Afig una regla"
 
-#: ../filter/e-rule-editor.c:352
+#: ../filter/e-rule-editor.c:359
 msgid "Edit Rule"
 msgstr "Edita la regla"
 
@@ -9442,7 +9378,7 @@ msgstr "Manca la data."
 msgid "Missing file name."
 msgstr "Manca el nom de fitxer."
 
-#: ../filter/filter.error.xml.h:6 ../mail/mail.error.xml.h:73
+#: ../filter/filter.error.xml.h:6 ../mail/mail.error.xml.h:75
 msgid "Missing name."
 msgstr "Manca el nom."
 
@@ -9498,7 +9434,7 @@ msgstr ""
 "La data del missatge es compararà amb l'hora\n"
 "actual quan s'haja de filtrar."
 
-#: ../filter/filter.ui.h:11 ../mail/em-filter-editor.c:185
+#: ../filter/filter.ui.h:11 ../mail/em-filter-editor.c:189
 msgid "_Filter Rules"
 msgstr "Regles de _filtratge"
 
@@ -9521,7 +9457,7 @@ msgstr "en el futur"
 msgid "months"
 msgstr "mesos"
 
-#: ../filter/filter.ui.h:19 ../mail/mail-config.ui.h:168
+#: ../filter/filter.ui.h:19 ../mail/mail-config.ui.h:190
 msgid "seconds"
 msgstr "segons"
 
@@ -9537,44 +9473,29 @@ msgstr "l'hora que indiqueu"
 msgid "years"
 msgstr "anys"
 
-#: ../mail/e-mail-attachment-bar.c:120 ../mail/e-mail-attachment-bar.c:125
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1029 ../mail/mail-config.ui.h:13
-#: ../mail/message-list.etspec.h:1 ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:148
-#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:153
+#: ../mail/e-mail-attachment-bar.c:91 ../mail/e-mail-attachment-bar.c:96
+#: ../mail/em-format-html-display.c:1027 ../mail/mail-config.ui.h:15
+#: ../mail/message-list.etspec.h:1 ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:129
+#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:134
 msgid "Attachment"
 msgid_plural "Attachments"
 msgstr[0] "Fitxer adjunt"
 msgstr[1] "Fitxers adjunts"
 
-#: ../mail/e-mail-attachment-bar.c:621
-#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:612
+#: ../mail/e-mail-attachment-bar.c:611
+#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:599
 msgid "Icon View"
 msgstr "Vista d'icones"
 
-#: ../mail/e-mail-attachment-bar.c:622
-#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:613
+#: ../mail/e-mail-attachment-bar.c:612
+#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:600
 msgid "List View"
 msgstr "Vista de llista"
 
-#: ../mail/e-mail-browser.c:769 ../shell/e-shell-window.c:631
-msgid "Focus Tracker"
-msgstr "Seguidor de focus"
-
-#: ../mail/e-mail-browser.c:779
-msgid "Shell Module"
-msgstr "Mòdul del Shell"
-
-#: ../mail/e-mail-browser.c:780 ../mail/message-list.c:2580
-msgid "The mail shell backend"
-msgstr "El rerefons del Shell del correu"
-
-#: ../mail/e-mail-browser.c:790
-msgid "Show Deleted"
-msgstr "Mostra els suprimits"
-
-#: ../mail/e-mail-browser.c:791
-msgid "Show deleted messages"
-msgstr "Mostra els missatges suprimits"
+#: ../mail/e-mail-browser.c:265
+#, fuzzy
+msgid "(No Subject)"
+msgstr "Assumpte"
 
 #: ../mail/e-mail-display.c:66
 msgid "_Add to Address Book..."
@@ -9592,7 +9513,7 @@ msgstr "D'a_questa adreça"
 msgid "Create Search _Folder"
 msgstr "Crea una carpeta de _cerca"
 
-#: ../mail/e-mail-label-dialog.c:220
+#: ../mail/e-mail-label-dialog.c:222
 msgid "_Label name:"
 msgstr "_Nom de l'etiqueta:"
 
@@ -9621,7 +9542,7 @@ msgid "_Later"
 msgstr "D_esprés"
 
 #: ../mail/e-mail-label-manager.c:165
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:519
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:505
 msgid "Add Label"
 msgstr "Afig una etiqueta"
 
@@ -9642,115 +9563,57 @@ msgstr ""
 msgid "Color"
 msgstr "Color"
 
-#: ../mail/e-mail-local.c:37 ../mail/em-folder-properties.c:367
-#: ../mail/em-folder-tree-model.c:680 ../mail/em-folder-tree.c:2671
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:964
+#: ../mail/e-mail-label-tree-view.c:96
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1163
+#: ../plugins/groupwise-features/proxy-add-dialog.ui.h:7
+#: ../plugins/plugin-manager/plugin-manager.c:58
+#: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:334
+#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.c:90
+msgid "Name"
+msgstr "Nom"
+
+#: ../mail/e-mail-local.c:37 ../mail/em-folder-properties.c:283
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:696 ../mail/em-folder-tree.c:2840
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1062
 msgid "Inbox"
 msgstr "Safata d'entrada"
 
-#: ../mail/e-mail-local.c:38 ../mail/em-folder-tree-model.c:673
+#: ../mail/e-mail-local.c:38 ../mail/em-folder-tree-model.c:688
 msgid "Drafts"
 msgstr "Esborranys"
 
-#: ../mail/e-mail-local.c:39 ../mail/em-folder-tree-model.c:683
+#: ../mail/e-mail-local.c:39 ../mail/em-folder-tree-model.c:700
 msgid "Outbox"
 msgstr "Safata d'eixida"
 
-#: ../mail/e-mail-local.c:40 ../mail/em-folder-tree-model.c:685
+#: ../mail/e-mail-local.c:40 ../mail/em-folder-tree-model.c:702
 msgid "Sent"
 msgstr "Enviat"
 
-#: ../mail/e-mail-local.c:41 ../mail/em-folder-tree-model.c:676
+#: ../mail/e-mail-local.c:41 ../mail/em-folder-tree-model.c:691
 #: ../plugins/templates/org-gnome-templates.eplug.xml.h:2
-#: ../plugins/templates/templates.c:574
+#: ../plugins/templates/templates.c:578
 msgid "Templates"
 msgstr "Plantilles"
 
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:960 ../mail/em-filter-i18n.h:30
-msgid "Important"
-msgstr "Important"
-
-#. green
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:963
-msgid "To Do"
-msgstr "Per fer"
-
-#. blue
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:964
-msgid "Later"
-msgstr "Més tard"
-
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:1110
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:76
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:123
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:90
+#: ../mail/e-mail-migrate.c:131
 msgid "Migrating..."
 msgstr "S'està migrant..."
 
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:1143
+#: ../mail/e-mail-migrate.c:164
 msgid "Migration"
 msgstr "Migració"
 
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:1183
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:128
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:165
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:132
+#: ../mail/e-mail-migrate.c:204
 #, c-format
 msgid "Migrating '%s':"
 msgstr "S'està migrant «%s»:"
 
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:1594
-#, c-format
-msgid "Unable to create new folder `%s': %s"
-msgstr "No es pot crear la carpeta nova «%s»: %s"
-
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:1622
-#, c-format
-msgid "Unable to copy folder `%s' to `%s': %s"
-msgstr "No es pot copiar la carpeta «%s» a «%s»: %s"
-
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:1817
-#, c-format
-msgid "Unable to scan for existing mailboxes at `%s': %s"
-msgstr "No es poden cercar bústies de correu existents a «%s»: %s"
-
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:1823 ../mail/e-mail-migrate.c:2932
+#: ../mail/e-mail-migrate.c:649
 msgid "Migrating Folders"
 msgstr "S'estan migrant les carpetes"
 
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:1824
-msgid ""
-"The location and hierarchy of the Evolution mailbox folders has changed "
-"since Evolution 1.x.\n"
-"\n"
-"Please be patient while Evolution migrates your folders..."
-msgstr ""
-"La ubicació i la jerarquia de les carpetes de les bústies de correu ha "
-"canviat des de l'Evolution 1.x.\n"
-"\n"
-"Espereu mentre l'Evolution migra les vostres carpetes..."
-
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:2027
-#, c-format
-msgid "Unable to open old POP keep-on-server data `%s': %s"
-msgstr "No s'han pogut obrir les dades velles «%s» POP3 keep-on-server: %s"
-
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:2043
-#, c-format
-msgid "Unable to create POP3 keep-on-server data directory `%s': %s"
-msgstr "No s'ha pogut crear el directori de dades «%s» POP3 keep-on-server: %s"
-
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:2075
-#, c-format
-msgid "Unable to copy POP3 keep-on-server data `%s': %s"
-msgstr "No s'han pogut copiar les dades «%s» POP3 keep-on-server: %s"
-
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:2546 ../mail/e-mail-migrate.c:2560
-#, c-format
-msgid "Failed to create local mail storage `%s': %s"
-msgstr "No s'ha pogut crear el magatzem de correu local «%s»: %s"
-
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:2933
+#: ../mail/e-mail-migrate.c:650
 msgid ""
 "The summary format of the Evolution mailbox folders has been moved to SQLite "
 "since Evolution 2.24.\n"
@@ -9762,45 +9625,52 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Espereu mentre l'Evolution migra les vostres carpetes..."
 
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:3030
-#, c-format
-msgid "Unable to create local mail folders at `%s': %s"
+#: ../mail/e-mail-migrate.c:796
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Unable to create local mail folders at '%s': %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear les carpetes de correu local a «%s»: %s"
 
-#: ../mail/e-mail-migrate.c:3048
-#, c-format
-msgid ""
-"Unable to read settings from previous Evolution install, `evolution/config."
-"xmldb' does not exist or is corrupt."
-msgstr ""
-"No s'ha pogut llegir la configuració de la instal·lació anterior de "
-"l'Evolution. El fitxer «evolution/config.xmldb» no existeix o està malmés."
+#: ../mail/e-mail-notebook-view.c:563
+#, fuzzy
+msgid "Please select a folder"
+msgstr "Seleccioneu un usuari."
 
 #. XXX e-error should provide a widget layout and API suitable
 #. *   for packing additional widgets to the right of the alert
 #. *   icon. But for now, screw it.
-#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:105
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:559
+#: ../mail/e-mail-reader-utils.c:109
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:570
 msgid "Do not ask me again"
 msgstr "No m'ho tornes a demanar"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:264 ../mail/em-filter-i18n.h:11
+#: ../mail/e-mail-reader.c:276 ../mail/em-filter-i18n.h:11
 msgid "Copy to Folder"
 msgstr "Copia a carpeta"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:264 ../mail/em-folder-utils.c:385
+#: ../mail/e-mail-reader.c:276 ../mail/em-folder-utils.c:402
 msgid "C_opy"
 msgstr "C_opia"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:638 ../mail/em-filter-i18n.h:51
+#: ../mail/e-mail-reader.c:689 ../mail/em-filter-i18n.h:51
 msgid "Move to Folder"
 msgstr "Mou a la carpeta"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:638 ../mail/em-folder-utils.c:385
+#: ../mail/e-mail-reader.c:689 ../mail/em-folder-utils.c:402
 msgid "_Move"
 msgstr "_Mou"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:864
+#. Check buttons
+#: ../mail/e-mail-reader.c:954 ../mail/e-mail-reader.c:1070
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1111
+#, fuzzy
+msgid "_Do not ask me again."
+msgstr "No m'ho tornes a demanar"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1116
+msgid "_Always ignore Reply-To: for mailing lists."
+msgstr ""
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1206
 msgid "Save Message"
 msgid_plural "Save Messages"
 msgstr[0] "Alça el missatge"
@@ -9812,580 +9682,640 @@ msgstr[1] "Alça els missatges"
 #. * Subject. The extension ".mbox" is appended to this
 #. * string, thus it will be something like "Message.mbox"
 #. * at the end.
-#: ../mail/e-mail-reader.c:885 ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:5
-#: ../widgets/table/e-table-click-to-add.c:518
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1227
+#: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:4
 msgid "Message"
 msgid_plural "Messages"
 msgstr[0] "Missatge"
 msgstr[1] "Missatges"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1143
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1492
 msgid "A_dd Sender to Address Book"
 msgstr "Afig el remitent a la llibreta d'a_dreces"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1145
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1494
 msgid "Add sender to address book"
 msgstr "Afig el remitent a la llibreta d'adreces"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1150
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1499
 msgid "Check for _Junk"
 msgstr "Comprova si hi ha _brossa"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1152
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1501
 msgid "Filter the selected messages for junk status"
 msgstr "Filtra els missatges seleccionats per l'estat de brossa"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1157
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1506
 msgid "_Copy to Folder..."
 msgstr "_Copia a la carpeta..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1159
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1508
 msgid "Copy selected messages to another folder"
 msgstr "Copia els missatges seleccionats a una altra carpeta"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1164
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1513
 msgid "_Delete Message"
 msgstr "Suprimeix el _missatge"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1166
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1515
 msgid "Mark the selected messages for deletion"
 msgstr "Marca els missatges seleccionats per suprimir-los"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1171
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1520
 msgid "Filter on Mailing _List..."
 msgstr "Fi_ltra per la llista de correu..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1173
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1522
 msgid "Create a rule to filter messages to this mailing list"
 msgstr "Crea una regla per filtrar els missatges per a esta llista de correu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1178
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1527
 msgid "Filter on _Recipients..."
 msgstr "Filt_ra pels destinataris..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1180
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1529
 msgid "Create a rule to filter messages to these recipients"
 msgstr "Crea una regla per filtrar els missatges per a estos destinataris"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1185
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1534
 msgid "Filter on Se_nder..."
 msgstr "Filtra pels remite_nts..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1187
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1536
 msgid "Create a rule to filter messages from this sender"
 msgstr "Crea una regla per filtrar els missatges d'este remitent"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1192
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1541
 msgid "Filter on _Subject..."
 msgstr "Filtra per l'a_ssumpte..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1194
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1543
 msgid "Create a rule to filter messages with this subject"
 msgstr "Crea una regla per filtrar els missatges amb este assumpte"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1199
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1548
 msgid "A_pply Filters"
 msgstr "A_plica els filtres"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1201
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1550
 msgid "Apply filter rules to the selected messages"
 msgstr "Aplica les regles de filtratge als missatges seleccionats"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1206
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1555
 msgid "_Find in Message..."
 msgstr "_Cerca en el missatge..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1208
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1557
 msgid "Search for text in the body of the displayed message"
 msgstr "Cerca un text en el cos del missatge visualitzat"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1213
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1562
 msgid "_Clear Flag"
 msgstr "Nete_ja el senyalador"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1215
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1564
 msgid "Remove the follow-up flag from the selected messages"
 msgstr "suprimeix el senyalador de seguiment dels missatges seleccionats"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1220
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1569
 msgid "_Flag Completed"
 msgstr "Sen_yalador completat"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1222
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1571
 msgid "Set the follow-up flag to completed on the selected messages"
 msgstr ""
 "Estableix el senyalador de seguiment com a completat en els missatges "
 "seleccionats"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1227
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1576
 msgid "Follow _Up..."
 msgstr "Res_pon..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1229
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1578
 msgid "Flag the selected messages for follow-up"
 msgstr "Senyala els missatges seleccionats per fer-ne un seguiment"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1234
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1583
 msgid "_Attached"
 msgstr "_Adjuntat"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1236 ../mail/e-mail-reader.c:1243
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1585 ../mail/e-mail-reader.c:1592
 msgid "Forward the selected message to someone as an attachment"
 msgstr ""
 "Reenvia el missatge seleccionat a una altra persona com a fitxer adjunt"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1241
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1590
 msgid "Forward As _Attached"
 msgstr "Reenvia com a _adjunció"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1248
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1597
 msgid "_Inline"
 msgstr "_Inserit"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1250 ../mail/e-mail-reader.c:1257
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1599 ../mail/e-mail-reader.c:1606
 msgid "Forward the selected message in the body of a new message"
 msgstr "Reenvia el missatge seleccionat al cos d'un missatge nou"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1255
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1604
 msgid "Forward As _Inline"
 msgstr "Reenvia _inserit"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1262
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1611
 msgid "_Quoted"
 msgstr "_Citat"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1264 ../mail/e-mail-reader.c:1271
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1613 ../mail/e-mail-reader.c:1620
 msgid "Forward the selected message quoted like a reply"
 msgstr "Reenvia el missatge seleccionat citat com una resposta"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1269
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1618
 msgid "Forward As _Quoted"
 msgstr "Reenvia com a _citat"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1276
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1625
 msgid "_Load Images"
 msgstr "Carrega i_matges"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1278
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1627
 msgid "Force images in HTML mail to be loaded"
 msgstr "Força la càrrega d'imatges en els correus HTML"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1283
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1632
 msgid "_Important"
 msgstr "_Important"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1285
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1634
 msgid "Mark the selected messages as important"
 msgstr "Marca els missatges seleccionats com a importants"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1290
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1639
 msgid "_Junk"
 msgstr "_Brossa"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1292
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1641
 msgid "Mark the selected messages as junk"
 msgstr "Marca els missatges seleccionats com a brossa"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1297
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1646
 msgid "_Not Junk"
 msgstr "_No és brossa"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1299
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1648
 msgid "Mark the selected messages as not being junk"
 msgstr "Marca els missatges seleccionats com a no brossa"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1304
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1653
 msgid "_Read"
 msgstr "_Llegit"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1306
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1655
 msgid "Mark the selected messages as having been read"
 msgstr "Marca els missatges seleccionats com a llegits"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1311
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1660
 msgid "Uni_mportant"
 msgstr "Poc i_mportant"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1313
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1662
 msgid "Mark the selected messages as unimportant"
 msgstr "Marca els missatges seleccionats com a no importants"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1318
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1667
 msgid "_Unread"
 msgstr "No ll_egit"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1320
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1669
 msgid "Mark the selected messages as not having been read"
 msgstr "Marca els missatges seleccionats com a no llegits"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1325
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1674
 msgid "_Edit as New Message..."
 msgstr "_Edita com a missatge nou..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1327
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1676
 msgid "Open the selected messages in the composer for editing"
 msgstr "Obri els missatges seleccionats en el redactor per editar-los"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1332
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1681
 msgid "Compose _New Message"
 msgstr "Redacta u_n missatge nou"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1334
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1683
 msgid "Open a window for composing a mail message"
 msgstr "Obri una finestra per redactar un missatge de correu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1339
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1688
 msgid "_Open in New Window"
 msgstr "_Obri en una finestra nova"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1341
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1690
 msgid "Open the selected messages in a new window"
 msgstr "Obri els missatges seleccionats en una finestra nova"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1346
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1695
 msgid "_Move to Folder..."
 msgstr "_Mou a la carpeta..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1348
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1697
 msgid "Move selected messages to another folder"
 msgstr "Mou els missatges seleccionats a una altra carpeta"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1353
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1702
+#, fuzzy
+msgid "_Switch to Folder"
+msgstr "Commuta a %s"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1704
+#, fuzzy
+msgid "Display the parent folder"
+msgstr "Instal·la la carpeta compartida"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1709
+#, fuzzy
+msgid "Switch to _next tab"
+msgstr "Commuta a %s"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1711
+msgid "Switch to the next tab"
+msgstr ""
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1716
+#, fuzzy
+msgid "Switch to _previous tab"
+msgstr "Commuta a %s"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1718
+msgid "Switch to the previous tab"
+msgstr ""
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1723
+#, fuzzy
+msgid "Cl_ose current tab"
+msgstr "Tanca el fitxer actual"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1725
+#, fuzzy
+msgid "Close current tab"
+msgstr "Tanca el fitxer actual"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1730
 msgid "_Next Message"
 msgstr "Missatge següe_nt"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1355
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1732
 msgid "Display the next message"
 msgstr "Mostra el missatge següent"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1360
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1737
 msgid "Next _Important Message"
 msgstr "M_issatge important següent"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1362
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1739
 msgid "Display the next important message"
 msgstr "Mostra el missatge important següent"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1367
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1744
 msgid "Next _Thread"
 msgstr "Fil següen_t"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1369
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1746
 msgid "Display the next thread"
 msgstr "Mostra el següent fil"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1374
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1751
 msgid "Next _Unread Message"
 msgstr "Missa_tge sense llegir següent"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1376
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1753
 msgid "Display the next unread message"
 msgstr "Mostra el missatge sense llegir següent"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1381
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1758
 msgid "_Previous Message"
 msgstr "Missa_tge anterior"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1383
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1760
 msgid "Display the previous message"
 msgstr "Mostra el missatge anterior"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1388
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1765
 msgid "Pr_evious Important Message"
 msgstr "Missatge important ant_erior"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1390
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1767
 msgid "Display the previous important message"
 msgstr "Mostra el missatge important anterior"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1395
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1772
 msgid "P_revious Unread Message"
 msgstr "Missatge sense llegir ante_rior"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1397
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1774
 msgid "Display the previous unread message"
 msgstr "Mostra el missatge sense llegir anterior"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1404
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1781
 msgid "Print this message"
 msgstr "Imprimeix este missatge"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1411
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1788
 msgid "Preview the message to be printed"
 msgstr "Previsualitza el missatge que s'imprimirà"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1416
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1793
 msgid "Re_direct"
 msgstr "Re_direcciona"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1418
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1795
 msgid "Redirect (bounce) the selected message to someone"
 msgstr "Reexpedeix el missatge seleccionat a una altra persona"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1423
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1405
-#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:141
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1800 ../mail/mail.error.xml.h:91
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1459
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:151
 msgid "Reply to _All"
 msgstr "Respon a _tots"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1425
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1802
 msgid "Compose a reply to all the recipients of the selected message"
 msgstr ""
 "Redacta una resposta per a tots els destinataris del missatge seleccionat"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1430
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1807 ../mail/mail.error.xml.h:92
 msgid "Reply to _List"
 msgstr "Respon a _la llista"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1432
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1809
 msgid "Compose a reply to the mailing list of the selected message"
 msgstr ""
 "Redacta una resposta per a la llista de correu del missatge seleccionat"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1437
-#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:148
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1814
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:158
 msgid "_Reply to Sender"
 msgstr "_Respon al remitent"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1439
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1816
 msgid "Compose a reply to the sender of the selected message"
 msgstr "Redacta una resposta per al remitent del missatge seleccionat"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1444
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1821
 msgid "_Save as mbox..."
 msgstr "_Anomena i alça com a fitxer mbox..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1446
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1823
 msgid "Save selected messages as an mbox file"
 msgstr "Alça els missatges com a fitxer mbox"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1451
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1828
 msgid "Search Folder from Mailing _List..."
 msgstr "Carpeta de cerca a partir de _la llista de correu..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1453
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1830
 msgid "Create a search folder for this mailing list"
 msgstr "Crea una carpeta de cerca per a esta llista de correu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1458
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1835
 msgid "Search Folder from Recipien_ts..."
 msgstr "Carpeta de cerca a partir dels destinata_ris..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1460
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1837
 msgid "Create a search folder for these recipients"
 msgstr "Crea una carpeta de cerca per a estos destinataris"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1465
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1842
 msgid "Search Folder from Sen_der..."
 msgstr "Carpeta de cerca a partir del remite_nt..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1467
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1844
 msgid "Create a search folder for this sender"
 msgstr "Crea una carpeta de cerca per a este remitent"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1472
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1849
 msgid "Search Folder from S_ubject..."
 msgstr "Carpeta de cerca a partir de l'ass_umpte..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1474
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1851
 msgid "Create a search folder for this subject"
 msgstr "Crea una carpeta de cerca per a este assumpte"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1479
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1856
 msgid "_Message Source"
 msgstr "Font del _missatge"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1481
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1858
 msgid "Show the raw email source of the message"
 msgstr "Mostra el codi del missatge de correu"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1493
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1870
 msgid "_Undelete Message"
 msgstr "Desfés la s_upressió del missatge"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1495
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1872
 msgid "Undelete the selected messages"
 msgstr "Desfés la supressió dels missatges seleccionats"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1500
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1877
 msgid "_Normal Size"
 msgstr "Mida _normal"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1502
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1879
 msgid "Reset the text to its original size"
 msgstr "Torna el text a la seua mida original"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1507
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1884
 msgid "_Zoom In"
 msgstr "A_propa"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1509
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1886
 msgid "Increase the text size"
 msgstr "Incrementa la mida del text"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1514
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1891
 msgid "Zoom _Out"
 msgstr "A_llunya"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1516
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1893
 msgid "Decrease the text size"
 msgstr "Redueix la mida del text"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1523
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1900
 msgid "Create R_ule"
 msgstr "Crea _una regla"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1530
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1907
 msgid "Ch_aracter Encoding"
 msgstr "Codificació dels c_aràcters"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1537
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1914
 msgid "F_orward As"
 msgstr "Reenvia c_om a"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1544
+# gal/e-table/e-table-config.glade.h:19
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1921
+#, fuzzy
+msgid "_Group Reply"
+msgstr "A_grupa segons..."
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1928
 msgid "_Go To"
 msgstr "_Vés a"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1551
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1935
 msgid "Mar_k As"
 msgstr "Mar_ca com a"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1558
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1942
 msgid "_Message"
 msgstr "_Missatges"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1565
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1949
 msgid "_Zoom"
 msgstr "A_propa"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1590
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1974
 msgid "Mark for Follo_w Up..."
 msgstr "Marca per al se_guiment..."
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1598
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1982
 msgid "Mark as _Important"
 msgstr "Marca'l com a _important"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1602
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1986
 msgid "Mark as _Junk"
 msgstr "Marca'l com a bro_ssa"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1606
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1990
 msgid "Mark as _Not Junk"
 msgstr "_No el marques com a brossa"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1610
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1994
 msgid "Mar_k as Read"
 msgstr "Mar_ca'l com a llegit"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1614
+#: ../mail/e-mail-reader.c:1998
 msgid "Mark as Uni_mportant"
 msgstr "Marca com a no _important"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1618
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2002
 msgid "Mark as _Unread"
 msgstr "Marca com a _no llegit"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1654
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2038
 msgid "_Caret Mode"
 msgstr "Mode de _cursor"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1656
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2040
 msgid "Show a blinking cursor in the body of displayed messages"
 msgstr "Mostra un cursor parpellejant en el cos dels missatges visualitzats"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1662
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2046
 msgid "All Message _Headers"
 msgstr "Totes les _capçaleres de missatge"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1664
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2048
 msgid "Show messages with all email headers"
 msgstr "Mostra els missatges amb totes les capçaleres"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1897
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2269
 msgid "Unable to retrieve message"
 msgstr "No s'ha pogut recuperar el missatge"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:1900 ../mail/e-mail-reader.c:1957
-#: ../mail/mail-ops.c:1849
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2329 ../mail/mail-ops.c:1892
 #, c-format
 msgid "Retrieving message '%s'"
 msgstr "S'està recuperant el missatge «%s»"
 
 #. we changed user, thus reset the chosen calendar combo too, because
 #. other user means other calendars subscribed
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2471
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:304
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:534
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:656
-#: ../widgets/misc/e-account-tree-view.c:234
+#: ../mail/e-mail-reader.c:2893 ../mail/mail-config.ui.h:31
+#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:303
+#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:537
+#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:659
+#: ../widgets/misc/e-account-tree-view.c:240
 msgid "Default"
 msgstr "Predeterminat"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2592
-#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:134
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3041
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:144
 msgid "_Forward"
 msgstr "_Reenvia"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2593
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3042
 msgid "Forward the selected message to someone"
 msgstr "Reenvia el missatge seleccionat a una altra persona"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2637 ../mail/em-filter-i18n.h:14
-#: ../plugins/groupwise-features/share-folder.c:753
+# gal/e-table/e-table-config.glade.h:19
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3061
+#, fuzzy
+msgid "Group Reply"
+msgstr "Agrupa segons"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3062
+#, fuzzy
+msgid "Reply to the mailing list, or to all recipients"
+msgstr ""
+"Redacta una resposta per a la llista de correu del missatge seleccionat"
+
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3107 ../mail/em-filter-i18n.h:14
+#: ../plugins/groupwise-features/share-folder.c:743
 msgid "Delete"
 msgstr "Suprimeix"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2641
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1251
-#: ../widgets/misc/e-calendar.c:193
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3140
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1305
+#: ../widgets/misc/e-calendar.c:196
 msgid "Next"
 msgstr "Següent"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2645
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1244
-#: ../widgets/misc/e-calendar.c:169
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3144
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1298
+#: ../widgets/misc/e-calendar.c:172
 msgid "Previous"
 msgstr "Anterior"
 
-#: ../mail/e-mail-reader.c:2649 ../mail/mail-dialogs.ui.h:18
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3154 ../mail/mail-dialogs.ui.h:19
 msgid "Reply"
 msgstr "Respon"
 
+#: ../mail/e-mail-reader.c:3722
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Folder '%s'"
+msgstr "Carpeta"
+
 #: ../mail/e-mail-tag-editor.c:292
 msgid "Flag to Follow Up"
 msgstr "Senyala per respondre"
 
 #. Translators: This string is a "Use secure connection" option for
 #. the Mailer. It will not use an encrypted connection.
-#: ../mail/em-account-editor.c:499 ../mail/mail-config.ui.h:72
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:10
+#: ../mail/em-account-editor.c:512 ../mail/mail-config.ui.h:77
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:9
 msgid "No encryption"
 msgstr "Sense xifratge"
 
 #. Translators: This string is a "Use secure connection" option for
 #. the Mailer. TLS (Transport Layer Security) is commonly known by
 #. this abbreviation.
-#: ../mail/em-account-editor.c:503 ../mail/mail-config.ui.h:120
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:21
+#: ../mail/em-account-editor.c:516 ../mail/mail-config.ui.h:136
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:20
 msgid "TLS encryption"
 msgstr "Xifratge TLS"
 
 #. Translators: This string is a "Use secure connection" option for
 #. the Mailer. SSL (Secure Sockets Layer) is commonly known by this
 #. abbreviation.
-#: ../mail/em-account-editor.c:507 ../mail/mail-config.ui.h:93
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:13
+#: ../mail/em-account-editor.c:520 ../mail/mail-config.ui.h:105
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:12
 msgid "SSL encryption"
 msgstr "Xifratge SSL"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:594
+#: ../mail/em-account-editor.c:607
 #, c-format
 msgid "%s License Agreement"
 msgstr "Acord de llicència de %s"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:601
+#: ../mail/em-account-editor.c:614
 #, c-format
 msgid ""
 "\n"
@@ -10399,34 +10329,34 @@ msgstr ""
 "i marqueu la casella de verificació per acceptar-lo\n"
 
 #. Translators: "None" as an option for a default signature of an account, part of "Signature: None"
-#: ../mail/em-account-editor.c:881 ../widgets/misc/e-signature-combo-box.c:75
+#: ../mail/em-account-editor.c:901 ../widgets/misc/e-signature-combo-box.c:79
 msgctxt "mail-signature"
 msgid "None"
 msgstr "cap"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:965
+#: ../mail/em-account-editor.c:985
 msgid "Never"
 msgstr "Mai"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:966
+#: ../mail/em-account-editor.c:986
 msgid "Always"
 msgstr "Sempre"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:967
+#: ../mail/em-account-editor.c:987
 msgid "Ask for each message"
 msgstr "Pregunta per cada missatge"
 
 #. Translators: "None" for receiving account type, beside of IMAP, POP3, ...
-#: ../mail/em-account-editor.c:1704 ../widgets/misc/e-account-tree-view.c:124
+#: ../mail/em-account-editor.c:1723 ../widgets/misc/e-account-tree-view.c:128
 msgctxt "mail-receiving"
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2061
+#: ../mail/em-account-editor.c:2098
 msgid "Mail Configuration"
 msgstr "Configuració del correu"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2062
+#: ../mail/em-account-editor.c:2099
 msgid ""
 "Welcome to the Evolution Mail Configuration Assistant.\n"
 "\n"
@@ -10437,7 +10367,7 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Feu clic a «Avant» per començar."
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2065
+#: ../mail/em-account-editor.c:2102
 msgid ""
 "Please enter your name and email address below. The \"optional\" fields "
 "below do not need to be filled in, unless you wish to include this "
@@ -10447,20 +10377,20 @@ msgstr ""
 "«opcionals» no són necessaris, a menys que els vulgueu afegir en els correus "
 "que envieu."
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2067 ../mail/em-account-editor.c:2233
-#: ../mail/mail-config.ui.h:90
+#: ../mail/em-account-editor.c:2104 ../mail/em-account-editor.c:2261
+#: ../mail/mail-config.ui.h:98
 msgid "Receiving Email"
 msgstr "Recepció de correu"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2068
+#: ../mail/em-account-editor.c:2105
 msgid "Please configure the following account settings."
 msgstr "Configureu els següents paràmetres del compte."
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2070 ../mail/em-account-editor.c:2710
+#: ../mail/em-account-editor.c:2107 ../mail/em-account-editor.c:2743
 msgid "Sending Email"
 msgstr "Enviament de correu"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2071
+#: ../mail/em-account-editor.c:2108
 msgid ""
 "Please enter information about the way you will send mail. If you are not "
 "sure, ask your system administrator or Internet Service Provider."
@@ -10468,11 +10398,11 @@ msgstr ""
 "Introduïu informació sobre com voleu enviar el correu. Si no n'esteu segur, "
 "pregunteu-ho a l'administrador del sistema o al vostre proveïdor d'Internet."
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2073
+#: ../mail/em-account-editor.c:2110
 msgid "Account Management"
 msgstr "Gestió de comptes"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2074
+#: ../mail/em-account-editor.c:2111
 msgid ""
 "Please enter a descriptive name for this account in the space below.\n"
 "This name will be used for display purposes only."
@@ -10480,11 +10410,11 @@ msgstr ""
 "Introduïu un nom descriptiu per a este compte ací sota. \n"
 "Este nom només s'utilitzarà per visualitzar-lo."
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2078
+#: ../mail/em-account-editor.c:2115
 msgid "Done"
 msgstr "Fet"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2079
+#: ../mail/em-account-editor.c:2116
 msgid ""
 "Congratulations, your mail configuration is complete.\n"
 "\n"
@@ -10498,56 +10428,53 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Feu clic a «Aplica» per alçar la configuració."
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2520
+#: ../mail/em-account-editor.c:2557
 msgid "Check for _new messages every"
 msgstr "Comprova si hi ha correu _nou cada"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2528
+#: ../mail/em-account-editor.c:2565
 msgid "minu_tes"
 msgstr "minu_ts"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2836 ../mail/mail-config.ui.h:100
+#: ../mail/em-account-editor.c:2841
+#, fuzzy
+msgid "Please select a folder from the current account."
+msgstr "Seleccioneu una imatge per a este contacte"
+
+#: ../mail/em-account-editor.c:3111 ../mail/mail-config.ui.h:112
 msgid "Security"
 msgstr "Seguretat"
 
 #. Most sections for this is auto-generated from the camel config
 #. Most sections for this is auto-generated fromt the camel config
-#: ../mail/em-account-editor.c:2881 ../mail/em-account-editor.c:2949
+#: ../mail/em-account-editor.c:3156 ../mail/em-account-editor.c:3224
 msgid "Receiving Options"
 msgstr "Opcions de recepció"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:2882 ../mail/em-account-editor.c:2950
+#: ../mail/em-account-editor.c:3157 ../mail/em-account-editor.c:3225
 msgid "Checking for New Messages"
 msgstr "Comprovació de correu nou"
 
-#: ../mail/em-account-editor.c:3418
-msgid "Account Editor"
-msgstr "Editor de comptes"
-
-#: ../mail/em-account-editor.c:3418
-msgid "Evolution Account Assistant"
-msgstr "Auxiliar per als comptes de l'Evolution"
-
 #. Translators: First %s is an email address, second %s is the subject of the email, third %s is the date
-#: ../mail/em-composer-utils.c:1578
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1735
 #, c-format
 msgid "Your message to %s about \"%s\" on %s has been read."
 msgstr "S'ha llegit el vostre missatge del %3$s per a %1$s sobre «%2$s»."
 
 #. Translators: %s is the subject of the email message
-#: ../mail/em-composer-utils.c:1626
+#: ../mail/em-composer-utils.c:1783
 #, c-format
 msgid "Delivery Notification for: \"%s\""
 msgstr "Notificació d'entrega per a: «%s»"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:1950
+#: ../mail/em-composer-utils.c:2192
 msgid "an unknown sender"
 msgstr "un remitent anònim"
 
 #. Note to translators: this is the attribution string used when quoting messages.
 #. * each ${Variable} gets replaced with a value. To see a full list of available
 #. * variables, see em-composer-utils.c:1514
-#: ../mail/em-composer-utils.c:1997
+#: ../mail/em-composer-utils.c:2239
 msgid ""
 "On ${AbbrevWeekdayName}, ${Year}-${Month}-${Day} at ${24Hour}:${Minute} "
 "${TimeZone}, ${Sender} wrote:"
@@ -10555,19 +10482,19 @@ msgstr ""
 "El ${AbbrevWeekdayName} ${Day} de ${Month} de ${Year} a les ${24Hour}:"
 "${Minute} ${TimeZone}, en/na ${Sender} va escriure:"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2141
+#: ../mail/em-composer-utils.c:2383
 msgid "-----Original Message-----"
 msgstr "-----Missatge original-----"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2322
+#: ../mail/em-composer-utils.c:2595
 msgid "Posting destination"
 msgstr "Destinació de l'enviament"
 
-#: ../mail/em-composer-utils.c:2323
+#: ../mail/em-composer-utils.c:2596
 msgid "Choose folders to post the message to."
 msgstr "Escolliu a quines carpetes s'enviarà el missatge."
 
-#: ../mail/em-filter-folder-element.c:258
+#: ../mail/em-filter-folder-element.c:260
 msgid "Select Folder"
 msgstr "Seleccioneu una carpeta"
 
@@ -10584,10 +10511,18 @@ msgstr "Assigna el color"
 msgid "Assign Score"
 msgstr "Assigna la puntuació"
 
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:6
+msgid "BCC"
+msgstr "CCO"
+
 #: ../mail/em-filter-i18n.h:7
 msgid "Beep"
 msgstr "So"
 
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:8
+msgid "CC"
+msgstr "CC"
+
 #: ../mail/em-filter-i18n.h:9
 msgid "Completed On"
 msgstr "Completat el"
@@ -10648,6 +10583,10 @@ msgstr "Respondre"
 msgid "Forward to"
 msgstr "Reenvia a"
 
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:30
+msgid "Important"
+msgstr "Important"
+
 #: ../mail/em-filter-i18n.h:32
 msgid "is after"
 msgstr "és després de"
@@ -10672,7 +10611,7 @@ msgstr "no està definit"
 msgid "is set"
 msgstr "està definit"
 
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:41 ../mail/mail-config.ui.h:61
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:41 ../mail/mail-config.ui.h:66
 msgid "Junk"
 msgstr "Correu brossa"
 
@@ -10721,7 +10660,7 @@ msgid "Play Sound"
 msgstr "Reprodueix un so"
 
 #. Past tense, as in "has been read".
-#: ../mail/em-filter-i18n.h:54 ../mail/mail-dialogs.ui.h:17
+#: ../mail/em-filter-i18n.h:54 ../mail/mail-dialogs.ui.h:18
 msgid "Read"
 msgstr "Llegit"
 
@@ -10804,16 +10743,16 @@ msgstr "Desfés la definició de l'estat"
 # gal/e-table/e-table-config.glade.h:16
 # gal/e-table/e-table-config-no-group.glade.h:16
 #. and now for the action area
-#: ../mail/em-filter-rule.c:530
+#: ../mail/em-filter-rule.c:533
 msgid "Then"
 msgstr "Llavors"
 
-#: ../mail/em-filter-rule.c:561
+#: ../mail/em-filter-rule.c:564
 msgid "Add Ac_tion"
 msgstr "Afig una a_cció"
 
 #. to be on the safe side, ngettext is used here, see e.g. comment #3 at bug 272567
-#: ../mail/em-folder-properties.c:174
+#: ../mail/em-folder-properties.c:126
 msgid "Unread messages:"
 msgid_plural "Unread messages:"
 msgstr[0] "Missatge sense llegir:"
@@ -10821,26 +10760,26 @@ msgstr[1] "Missatges sense llegir:"
 
 #. TODO: can this be done in a loop?
 #. to be on the safe side, ngettext is used here, see e.g. comment #3 at bug 272567
-#: ../mail/em-folder-properties.c:178
+#: ../mail/em-folder-properties.c:130
 msgid "Total messages:"
 msgid_plural "Total messages:"
 msgstr[0] "Missatge en total:"
 msgstr[1] "Missatges en total:"
 
 # FIXME (dpm)
-#: ../mail/em-folder-properties.c:196
+#: ../mail/em-folder-properties.c:148
 #, c-format
 msgid "Quota usage (%s):"
 msgstr "Quota d'utilització d'espai (%s):"
 
 # FIXME (dpm)
-#: ../mail/em-folder-properties.c:198
+#: ../mail/em-folder-properties.c:150
 #, c-format
 msgid "Quota usage"
 msgstr "Quota d'utilització d'espai"
 
-#: ../mail/em-folder-properties.c:399
-#: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:4
+#: ../mail/em-folder-properties.c:288
+#: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:3
 msgid "Folder Properties"
 msgstr "Propietats de la carpeta"
 
@@ -10848,126 +10787,109 @@ msgstr "Propietats de la carpeta"
 msgid "<click here to select a folder>"
 msgstr "<feu clic per seleccionar una carpeta>"
 
-#: ../mail/em-folder-selector.c:266
+#: ../mail/em-folder-selector.c:264
 msgid "C_reate"
 msgstr "C_rea"
 
-#: ../mail/em-folder-selector.c:270
+#: ../mail/em-folder-selector.c:268
 msgid "Folder _name:"
 msgstr "_Nom de la carpeta:"
 
 #. load store to mail component
-#: ../mail/em-folder-tree-model.c:151 ../mail/em-folder-tree-model.c:154
-#: ../mail/em-folder-tree-model.c:160 ../mail/em-folder-tree-model.c:162
-#: ../mail/em-folder-tree-model.c:169 ../mail/em-folder-tree-model.c:171
-#: ../mail/mail-vfolder.c:1056 ../mail/mail-vfolder.c:1121
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:149 ../mail/em-folder-tree-model.c:152
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:158 ../mail/em-folder-tree-model.c:160
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:167 ../mail/em-folder-tree-model.c:169
+#: ../mail/mail-vfolder.c:1067 ../mail/mail-vfolder.c:1132
 msgid "Search Folders"
 msgstr "Carpetes de cerca"
 
 #. UNMATCHED is always last.
-#: ../mail/em-folder-tree-model.c:176 ../mail/em-folder-tree-model.c:178
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:174 ../mail/em-folder-tree-model.c:176
 msgid "UNMATCHED"
 msgstr "Cap concordança"
 
-#: ../mail/em-folder-tree-model.c:748 ../mail/em-folder-tree-model.c:1085
+#: ../mail/em-folder-tree-model.c:766 ../mail/em-folder-tree-model.c:1113
 msgid "Loading..."
 msgstr "S'està carregant..."
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:192
+#: ../mail/em-folder-tree.c:191
 #, c-format
 msgid "Scanning folders in \"%s\""
 msgstr "S'estan analitzant les carpetes a «%s»"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:605
+#: ../mail/em-folder-tree.c:611
 msgid "Folder names cannot contain '/'"
 msgstr "El nom de la carpeta no pot contindre el caràcter «/»"
 
-#. Translators: This is the string used for displaying the
-#. * folder names in folder trees. The first "%s" will be
-#. * replaced by the folder's name and "%u" will be replaced
-#. * with the number of unread messages in the folder. The
-#. * second %s will be replaced with a "+" letter for collapsed
-#. * folders with unread messages in some subfolder too,
-#. * or with an empty string for other cases.
-#. *
-#. * Most languages should translate this as "%s (%u%s)". The
-#. * languages that use localized digits (like Persian) may
-#. * need to replace "%u" with "%Iu". Right-to-left languages
-#. * (like Arabic and Hebrew) may need to add bidirectional
-#. * formatting codes to take care of the cases the folder
-#. * name appears in either direction.
-#. *
-#. * Do not translate the "folder-display|" part. Remove it
-#. * from your translation.
-#.
-#: ../mail/em-folder-tree.c:1087
+#: ../mail/em-folder-tree.c:1100
 #, c-format
 msgctxt "folder-display"
 msgid "%s (%u%s)"
 msgstr "%s (%u%s)"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:1295
+#: ../mail/em-folder-tree.c:1339
 msgid "Mail Folder Tree"
 msgstr "Arbre de carpetes de correu"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:1578 ../mail/em-folder-utils.c:99
+#: ../mail/em-folder-tree.c:1656 ../mail/em-folder-utils.c:92
 #, c-format
 msgid "Moving folder %s"
 msgstr "S'està movent la carpeta %s"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:1580 ../mail/em-folder-utils.c:101
+#: ../mail/em-folder-tree.c:1660 ../mail/em-folder-utils.c:94
 #, c-format
 msgid "Copying folder %s"
 msgstr "S'està copiant la carpeta %s"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:1587 ../mail/message-list.c:2100
+#: ../mail/em-folder-tree.c:1669 ../mail/message-list.c:2164
 #, c-format
 msgid "Moving messages into folder %s"
 msgstr "S'estan movent els missatges a la carpeta %s"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:1589 ../mail/message-list.c:2102
+#: ../mail/em-folder-tree.c:1673 ../mail/message-list.c:2166
 #, c-format
 msgid "Copying messages into folder %s"
 msgstr "S'estan copiant els missatges a la carpeta %s"
 
-#: ../mail/em-folder-tree.c:1604
+#: ../mail/em-folder-tree.c:1690
+#, c-format
 msgid "Cannot drop message(s) into toplevel store"
 msgstr "No es poden deixar anar els missatges al magatzem del nivell superior"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:386
+#: ../mail/em-folder-utils.c:403
 msgid "Move Folder To"
 msgstr "Mou la carpeta a"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:386
+#: ../mail/em-folder-utils.c:403
 msgid "Copy Folder To"
 msgstr "Copia la carpeta a"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:507
-#: ../plugins/groupwise-features/share-folder-common.c:141
-#, c-format
-msgid "Creating folder `%s'"
+#: ../mail/em-folder-utils.c:533
+#: ../plugins/groupwise-features/share-folder-common.c:137
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Creating folder '%s'"
 msgstr "S'està creant la carpeta «%s»"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:670
+#: ../mail/em-folder-utils.c:693
 msgid "Create Folder"
 msgstr "Crea una carpeta"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:671
-#: ../plugins/groupwise-features/install-shared.c:175
-#: ../plugins/groupwise-features/share-folder-common.c:350
+#: ../mail/em-folder-utils.c:694
+#: ../plugins/groupwise-features/install-shared.c:165
+#: ../plugins/groupwise-features/share-folder-common.c:342
 msgid "Specify where to create the folder:"
 msgstr "Especifiqueu on s'ha de crear la carpeta:"
 
-#: ../mail/em-folder-utils.c:687
+#: ../mail/em-folder-utils.c:714
 #, c-format
 msgid "Unsubscribing from folder \"%s\""
 msgstr "S'ha cancel·lat la subscripció a la carpeta «%s»"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:103 ../mail/em-format-html.c:1540
+#: ../mail/em-format-html-display.c:90 ../mail/em-format-html.c:1576
 msgid "Unsigned"
 msgstr "Sense signar"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:103
+#: ../mail/em-format-html-display.c:90
 msgid ""
 "This message is not signed. There is no guarantee that this message is "
 "authentic."
@@ -10975,11 +10897,11 @@ msgstr ""
 "Este missatge no està signat. No hi ha cap garantia que el remitent del "
 "missatge siga l'autèntic."
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:104 ../mail/em-format-html.c:1541
+#: ../mail/em-format-html-display.c:91 ../mail/em-format-html.c:1577
 msgid "Valid signature"
 msgstr "La signatura és vàlida"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:104
+#: ../mail/em-format-html-display.c:91
 msgid ""
 "This message is signed and is valid meaning that it is very likely that this "
 "message is authentic."
@@ -10987,11 +10909,11 @@ msgstr ""
 "Este missatge està signat i és vàlid. �s molt probable que el remitent del "
 "missatge siga l'autèntic."
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:105 ../mail/em-format-html.c:1542
+#: ../mail/em-format-html-display.c:92 ../mail/em-format-html.c:1578
 msgid "Invalid signature"
 msgstr "La signatura no és vàlida"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:105
+#: ../mail/em-format-html-display.c:92
 msgid ""
 "The signature of this message cannot be verified, it may have been altered "
 "in transit."
@@ -10999,11 +10921,11 @@ msgstr ""
 "No es pot verificar la signatura del missatge. Pot ser que s'haja alterat "
 "durant la transmissió."
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:106 ../mail/em-format-html.c:1543
+#: ../mail/em-format-html-display.c:93 ../mail/em-format-html.c:1579
 msgid "Valid signature, but cannot verify sender"
 msgstr "La signatura és vàlida però no es pot verificar el remitent"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:106
+#: ../mail/em-format-html-display.c:93
 msgid ""
 "This message is signed with a valid signature, but the sender of the message "
 "cannot be verified."
@@ -11011,11 +10933,11 @@ msgstr ""
 "Este missatge està signat amb una signatura vàlida, però no es pot verificar "
 "el remitent del missatge."
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:107 ../mail/em-format-html.c:1544
+#: ../mail/em-format-html-display.c:94 ../mail/em-format-html.c:1580
 msgid "Signature exists, but need public key"
 msgstr "La signatura existeix, però es necessita la clau pública"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:107
+#: ../mail/em-format-html-display.c:94
 msgid ""
 "This message is signed with a signature, but there is no corresponding "
 "public key."
@@ -11023,11 +10945,11 @@ msgstr ""
 "Este missatge està signat amb una signatura vàlida, però no se li ha trobat "
 "la clau pública corresponent."
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:114 ../mail/em-format-html.c:1550
+#: ../mail/em-format-html-display.c:101 ../mail/em-format-html.c:1586
 msgid "Unencrypted"
 msgstr "Sense xifrar"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:114
+#: ../mail/em-format-html-display.c:101
 msgid ""
 "This message is not encrypted. Its content may be viewed in transit across "
 "the Internet."
@@ -11035,11 +10957,11 @@ msgstr ""
 "Este missatge no està xifrat. Es podria visualitzar el seu contingut en el "
 "transport per Internet."
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:115 ../mail/em-format-html.c:1551
+#: ../mail/em-format-html-display.c:102 ../mail/em-format-html.c:1587
 msgid "Encrypted, weak"
 msgstr "Xifrat, feble"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:115
+#: ../mail/em-format-html-display.c:102
 msgid ""
 "This message is encrypted, but with a weak encryption algorithm. It would be "
 "difficult, but not impossible for an outsider to view the content of this "
@@ -11049,11 +10971,11 @@ msgstr ""
 "però no impossible, que alguna persona desconeguda puga visualitzar el "
 "contingut d'este missatge en una quantitat de temps raonable."
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:116 ../mail/em-format-html.c:1552
+#: ../mail/em-format-html-display.c:103 ../mail/em-format-html.c:1588
 msgid "Encrypted"
 msgstr "Xifrat"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:116
+#: ../mail/em-format-html-display.c:103
 msgid ""
 "This message is encrypted. It would be difficult for an outsider to view "
 "the content of this message."
@@ -11061,11 +10983,11 @@ msgstr ""
 "Este missatge està xifrat. Seria molt difícil que una persona desconeguda "
 "visualitzés el contingut d'este missatge."
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:117 ../mail/em-format-html.c:1553
+#: ../mail/em-format-html-display.c:104 ../mail/em-format-html.c:1589
 msgid "Encrypted, strong"
 msgstr "Xifrat, fort"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:117
+#: ../mail/em-format-html-display.c:104
 msgid ""
 "This message is encrypted, with a strong encryption algorithm. It would be "
 "very difficult for an outsider to view the content of this message in a "
@@ -11075,15 +10997,15 @@ msgstr ""
 "difícil que alguna persona desconeguda puga visualitzar el contingut d'este "
 "missatge en una quantitat de temps raonable."
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:248 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:47
+#: ../mail/em-format-html-display.c:235 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:47
 msgid "_View Certificate"
 msgstr "_Visualitza el certificat"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:261
+#: ../mail/em-format-html-display.c:248
 msgid "This certificate is not viewable"
 msgstr "No es pot visualitzar este certificat"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:509
+#: ../mail/em-format-html-display.c:497
 msgid ""
 "Evolution cannot render this email as it is too large to process. You can "
 "view it unformatted or with an external text editor."
@@ -11091,117 +11013,137 @@ msgstr ""
 "L'Evolution no pot mostrar correctament este correu perquè és massa gros. "
 "Podeu veure'l sense formatar, o amb un editor de text extern."
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:738
+#: ../mail/em-format-html-display.c:725
 msgid "Completed on"
 msgstr "Completat el"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:746
+#: ../mail/em-format-html-display.c:733
 msgid "Overdue:"
 msgstr "Vençut:"
 
 #. To Translators: the "by" is part of the string, like "Follow-up by Tuesday, January 13, 2009"
-#: ../mail/em-format-html-display.c:750
+#: ../mail/em-format-html-display.c:737
 msgid "by"
 msgstr "el"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:962 ../mail/em-format-html-display.c:1001
+#: ../mail/em-format-html-display.c:952 ../mail/em-format-html-display.c:999
 msgid "View _Unformatted"
 msgstr "Mostra'l sense _format"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:964
+#: ../mail/em-format-html-display.c:954
 msgid "Hide _Unformatted"
 msgstr "Amaga'l _sense format"
 
-#: ../mail/em-format-html-display.c:1021
+#: ../mail/em-format-html-display.c:1019
 msgid "O_pen With"
 msgstr "O_bre amb"
 
-#: ../mail/em-format-html-print.c:163
+#: ../mail/em-format-html-print.c:176
 #, c-format
 msgid "Page %d of %d"
 msgstr "Pàgina %d de %d"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:165
+#: ../mail/em-format-html.c:153
 msgid "Formatting message"
 msgstr "S'està formatant el missatge"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:356
+#: ../mail/em-format-html.c:352
 msgid "Formatting Message..."
 msgstr "S'està formatant el missatge..."
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1386 ../mail/em-format-html.c:1395
-#, c-format
-msgid "Retrieving `%s'"
+#: ../mail/em-format-html.c:1421 ../mail/em-format-html.c:1430
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Retrieving '%s'"
 msgstr "S'està obtenint «%s»"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1859
+#: ../mail/em-format-html.c:1911
 msgid "Unknown external-body part."
 msgstr "La part del cos externa és desconeguda."
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1867
+#: ../mail/em-format-html.c:1919
 msgid "Malformed external-body part."
 msgstr "La part del cos externa està mal formada."
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1897
+#: ../mail/em-format-html.c:1949
 #, c-format
 msgid "Pointer to FTP site (%s)"
 msgstr "Punter al lloc FTP (%s)"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1908
+#: ../mail/em-format-html.c:1960
 #, c-format
 msgid "Pointer to local file (%s) valid at site \"%s\""
 msgstr "Punter a un fitxer local (%s) vàlid al lloc «%s»"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1910
+#: ../mail/em-format-html.c:1962
 #, c-format
 msgid "Pointer to local file (%s)"
 msgstr "Punter al fitxer local (%s)"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1931
+#: ../mail/em-format-html.c:1983
 #, c-format
 msgid "Pointer to remote data (%s)"
 msgstr "Punter a dades remotes (%s)"
 
-#: ../mail/em-format-html.c:1942
+#: ../mail/em-format-html.c:1994
 #, c-format
 msgid "Pointer to unknown external data (\"%s\" type)"
 msgstr "Punter a dades externes (tipus «%s»)"
 
 #. To translators: This message suggests to the receipients that the sender of the mail is
 #. different from the one listed in From field.
-#.
-#: ../mail/em-format-html.c:2602
-#, c-format
-msgid "This message was sent by <b>%s</b> on behalf of <b>%s</b>"
+#: ../mail/em-format-html.c:2657
+#, fuzzy, c-format
+msgid "This message was sent by %s on behalf of %s"
 msgstr "Este missatge fou enviat per <b>%s</b> en nom de <b>%s</b>"
 
-#: ../mail/em-subscribe-editor.c:586
+#: ../mail/em-html-stream.c:82 ../mail/em-html-stream.c:104
+#: ../mail/em-html-stream.c:122
+#, fuzzy, c-format
+msgid "No HTML stream available"
+msgstr "No hi ha cap resum disponible."
+
+#: ../mail/em-subscribe-editor.c:677
 msgid "This store does not support subscriptions, or they are not enabled."
 msgstr "El magatzem no permet subscripcions, o no estan habilitades."
 
-#: ../mail/em-subscribe-editor.c:619
+#: ../mail/em-subscribe-editor.c:728
 msgid "Subscribed"
 msgstr "Subscrit"
 
-#: ../mail/em-subscribe-editor.c:623
+#: ../mail/em-subscribe-editor.c:732
 msgid "Folder"
 msgstr "Carpeta"
 
 #. FIXME: This is just to get the shadow, is there a better way?
-#: ../mail/em-subscribe-editor.c:835
+#: ../mail/em-subscribe-editor.c:1120
 msgid "Please select a server."
 msgstr "Seleccioneu un servidor."
 
-#: ../mail/em-subscribe-editor.c:871
+#: ../mail/em-subscribe-editor.c:1166
 msgid "No server has been selected"
 msgstr "No s'ha seleccionat cap servidor"
 
-#: ../mail/em-utils.c:310
+#. Translators: This message is shown only for ten or more
+#. * messages to be opened. The %d is replaced with the actual
+#. * count of messages. If you need a '%' in your text, then
+#. * write it doubled, like '%%'.
+#: ../mail/em-utils.c:106
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Are you sure you want to open %d message at once?"
+msgid_plural "Are you sure you want to open %d messages at once?"
+msgstr[0] "Segur que voleu obrir {0} missatges a la vegada?"
+msgstr[1] "Segur que voleu obrir {0} missatges a la vegada?"
+
+#: ../mail/em-utils.c:152
+#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:148
+msgid "_Do not show this message again"
+msgstr "_No tornis a mostrar aquest missatge."
+
+#: ../mail/em-utils.c:314
 msgid "Message Filters"
 msgstr "Filtres de missatge"
 
-#. Drop filename for messages from a mailbox
-#: ../mail/em-utils.c:814
+#: ../mail/em-utils.c:848
 #, c-format
 msgid "Messages from %s"
 msgstr "Missatges de %s"
@@ -11210,7 +11152,7 @@ msgstr "Missatges de %s"
 msgid "Search _Folders"
 msgstr "Car_petes de cerca"
 
-#: ../mail/em-vfolder-rule.c:522
+#: ../mail/em-vfolder-rule.c:525
 msgid "Add Folder"
 msgstr "Afig una carpeta"
 
@@ -11251,50 +11193,46 @@ msgid "\"Send and Receive Mail\" window width"
 msgstr "Amplada de la finestra «Envia i rep el correu»"
 
 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:10
-msgid "Allows Evolution to display text part of limited size"
-msgstr "Permet que l'Evolution mostre la part de text d'una mida limitada"
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:11
 msgid "Always request read receipt"
 msgstr "Sol·licita sempre una confirmació de lectura"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:13
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:12
 msgid "Automatic emoticon recognition"
 msgstr "Reconeix automàticament les emoticones"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:14
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:13
 msgid "Automatic link recognition"
 msgstr "Reconeix automàticament els enllaços"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:15
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:14
 msgid "Check incoming mail being junk"
 msgstr "Comprova si el correu d'entrada és brossa"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:16
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:15
 msgid "Citation highlight color"
 msgstr "Color de ressaltat de les citacions"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:17
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:16
 msgid "Citation highlight color."
 msgstr "Color de ressaltat de les citacions."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:18
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:17
 msgid "Composer Window default height"
 msgstr "Alçada predeterminada de la finestra del redactor"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:19
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:18
 msgid "Composer Window default width"
 msgstr "Amplada predeterminada de la finestra del redactor"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:20
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:19
 msgid "Composer load/attach directory"
 msgstr "Directori de càrrega/adjunció del redactor"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:21
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:20
 msgid "Compress display of addresses in TO/CC/BCC"
 msgstr "Comprimeix la visualització de les adreces a Per a/CC/CCO"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:22
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:21
 msgid ""
 "Compress display of addresses in TO/CC/BCC to the number specified in "
 "address_count."
@@ -11302,7 +11240,7 @@ msgstr ""
 "Comprimeix la visualització d'adreces a Per a/CC/CCO al nombre especificat a "
 "adress_count."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:23
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:22
 msgid ""
 "Controls how frequently local changes are synchronized with the remote mail "
 "server. The interval must be at least 30 seconds."
@@ -11310,11 +11248,11 @@ msgstr ""
 "Controla cada quan se sincronitzaran els canvis locals amb el servidor "
 "remot. L'interval ha de ser 30 segons com a mínim."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:24
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:23
 msgid "Custom headers to use while checking for junk."
 msgstr "Capçaleres a utilitzar per a la comprovació de correu brossa."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:25
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:24
 msgid ""
 "Custom headers to use while checking for junk. The list elements are string "
 "in the format \"headername=value\"."
@@ -11322,63 +11260,63 @@ msgstr ""
 "Especifica les capçaleres personalitzades a utilitzar per a la detecció de "
 "correu brossa. El format és «nomdelacapçalera=valor»."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:26
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:25
 msgid "Default charset in which to compose messages"
 msgstr "Joc de caràcters predeterminat amb què es visualitzaran els missatges"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:27
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:26
 msgid "Default charset in which to compose messages."
 msgstr "Joc de caràcters predeterminat amb què es redactaran els missatges."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:28
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:27
 msgid "Default charset in which to display messages"
 msgstr "Joc de caràcters predeterminat amb què es visualitzaran els missatges"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:29
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:28
 msgid "Default charset in which to display messages."
 msgstr "Joc de caràcters predeterminat amb què es visualitzaran els missatges."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:30
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:29
 msgid "Default forward style"
 msgstr "Estil de reenviament predeterminat"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:31
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:30
 msgid "Default height of the Composer Window."
 msgstr "Alçada predeterminada de la finestra del redactor."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:32
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:31
 msgid "Default height of the mail browser window."
 msgstr "Alçada predeterminada de la finestra del navegador de correu."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:33
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:32
 msgid "Default height of the subscribe dialog."
 msgstr "Alçada predeterminada del diàleg de subscripció."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:34
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:33
 msgid "Default maximized state of the mail browser window."
 msgstr "Amplada predeterminada de la finestra del navegador de correu."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:35
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:34
 msgid "Default reply style"
 msgstr "Estil de resposta predeterminat"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:36
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:35
 msgid "Default value for thread expand state"
 msgstr "Valor per defecte de l'estat de l'expansió dels fils"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:37
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:36
 msgid "Default width of the Composer Window."
 msgstr "Amplada predeterminada de la finestra del redactor."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:38
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:37
 msgid "Default width of the mail browser window."
 msgstr "Amplada predeterminada de la finestra del navegador de correu."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:39
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:38
 msgid "Default width of the subscribe dialog."
 msgstr "Amplada predeterminada del diàleg de subscripció."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:40
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:39
 msgid ""
 "Determines whether to look up addresses for junk filtering in local address "
 "book only"
@@ -11386,12 +11324,12 @@ msgstr ""
 "Determina si s'han de cercar només les adreces de les llibretes d'adreces "
 "locals en comprovar si hi ha correu brossa"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:41
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:40
 msgid "Determines whether to lookup in address book for sender email"
 msgstr ""
 "Determina si s'ha de cercar l'adreça del remitent a la llibreta d'adreces"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:42
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:41
 msgid ""
 "Determines whether to lookup the sender email in address book. If found, it "
 "shouldn't be a spam. It looks up in the books marked for autocompletion. It "
@@ -11404,14 +11342,14 @@ msgstr ""
 "lent en llibretes d'adreces remotes (p.ex. LDAP) marcades per a "
 "l'autocompleció."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:43
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:42
 msgid "Determines whether to use custom headers to check for junk"
 msgstr ""
 "Determina si s'han d'utilitzar capçaleres personalitzades per detectar el "
 "correu brossa"
 
 # FIXME [l10n-bug] (dpm)
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:44
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:43
 msgid ""
 "Determines whether to use custom headers to check for junk. If this option "
 "is enabled and the headers are mentioned, it will be improve the junk "
@@ -11421,7 +11359,7 @@ msgstr ""
 "que és correu brossa. Si s'habilita esta opció i es mencionen les "
 "capçaleres, s'incrementarà la velocitat de detecció del correu brossa."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:45
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:44
 msgid ""
 "Determines whether to use the same fonts for both \"From\" and \"Subject\" "
 "lines in the \"Messages\" column in vertical view."
@@ -11430,20 +11368,24 @@ msgstr ""
 "tipus de lletra per a les línies dels camps «De» i «Assumpte» a la columna "
 "dels «Missatges»."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:46
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:45
 msgid "Directory for loading/attaching files to composer."
 msgstr "Directori des d'on carregar/adjuntar fitxers al redactor."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:47
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:46
 msgid "Directory for saving mail component files."
 msgstr "Directori on alçar fitxers del component de correu."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:48
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:47
 msgid "Disable or enable ellipsizing of folder names in side bar"
 msgstr ""
 "Habilita o inhabilita l'escurçament amb punts suspensius dels noms de les "
 "carpetes a la barra lateral"
 
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:48
+msgid "Display only message texts not exceeding certain size"
+msgstr ""
+
 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:49
 msgid "Do not add signature delimiter"
 msgstr "No afiges el delimitador de signatura"
@@ -11521,19 +11463,32 @@ msgstr ""
 "carpetes."
 
 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:64
-msgid "Enable to render message text part of limited size."
+msgid ""
+"Enable to display only message texts not exceeding size defined in "
+"'message_text_part_limit' key."
 msgstr ""
-"Habiliteu-ho per representar la part de text del missatge de mida limitada."
 
 #: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:65
+msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders"
+msgstr ""
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:66
+#, fuzzy
+msgid "Enable to use a similar message list view settings for all folders."
+msgstr ""
+"Habiliteu-ho per utilitzar la tecla d'espai per desplaçar-se en la "
+"previsualització dels missatges, en la llista dels missatges i en la de les "
+"carpetes."
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:67
 msgid "Enable/disable caret mode"
 msgstr "Habilita/inhabilita el mode de cursor"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:66 ../mail/mail-config.ui.h:45
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:68 ../mail/mail-config.ui.h:48
 msgid "Encode file names in an Outlook/GMail way"
 msgstr "Codifica els noms de fitxer tal com ho fan l'Outlook i el GMail"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:67
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:69
 msgid ""
 "Encode file names in the mail headers same as Outlook or GMail do, to let "
 "them display correctly file names with UTF-8 letters sent by Evolution, "
@@ -11545,26 +11500,34 @@ msgstr ""
 "els noms de fitxer amb UTF-8 enviats amb l'Evolution. Això cal fer-ho perquè "
 "no segueixen l'RFC 2231, sinó que utilitzen l'estàndard incorrecte RFC 2047."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:68
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:70
+msgid "Flush Outbox after filtering"
+msgstr ""
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:71
+msgid "Group Reply replies to list"
+msgstr ""
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:72
 msgid "Height of the message-list pane"
 msgstr "Alçada de la subfinestra de la llista de missatges"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:69
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:73
 msgid "Height of the message-list pane."
 msgstr "Alçada de la subfinestra de la llista de missatges."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:70
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:74
 msgid "Hides the per-folder preview and removes the selection"
 msgstr "Oculta la previsualització per a cada carpeta i suprimeix la selecció"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:71
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:75
 msgid ""
 "If a user tries to open 10 or more messages at one time, ask the user if "
 "they really want to do it."
 msgstr ""
 "Pregunta a l'usuari si de debò vol obrir deu o més missatges a la vegada."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:72
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:76
 msgid ""
 "If there isn't a builtin viewer for a particular MIME type inside Evolution, "
 "any MIME types appearing in this list which map to a Bonobo component viewer "
@@ -11575,7 +11538,11 @@ msgstr ""
 "visualitzador de components Bonobo de la base de dades MIME del GNOME poden "
 "ser utilitzats per visualitzar-ne el contingut."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:73
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:77
+msgid "Ignore list Reply-To:"
+msgstr ""
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:78
 msgid ""
 "Initial height of the \"Filter Editor\" window. The value updates as the "
 "user resizes the window vertically."
@@ -11583,7 +11550,7 @@ msgstr ""
 "Alçada inicial de la finestra de l'editor de filtres. El valor s'actualitza "
 "a mesura que l'usuari canvia la mida vertical de la finestra."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:74
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:79
 msgid ""
 "Initial height of the \"Search Folder Editor\" window. The value updates as "
 "the user resizes the window vertically."
@@ -11591,7 +11558,7 @@ msgstr ""
 "Alçada inicial de la finestra de l'editor de carpetes de cerca. El valor "
 "s'actualitza a mesura que l'usuari canvia la mida vertical de la finestra."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:75
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:80
 msgid ""
 "Initial height of the \"Send and Receive Mail\" window. The value updates as "
 "the user resizes the window vertically."
@@ -11599,7 +11566,7 @@ msgstr ""
 "Alçada inicial de la finestra «Envia i rep el correu». El valor s'actualitza "
 "a mesura que l'usuari canvia la mida vertical de la finestra."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:76
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:81
 msgid ""
 "Initial maximize state of the \"Filter Editor\" window. The value updates "
 "when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this particular "
@@ -11612,7 +11579,7 @@ msgstr ""
 "esta finestra no es pot maximitzar. Esta clau existeix només com a detall "
 "d'implementació."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:77
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:82
 msgid ""
 "Initial maximize state of the \"Search Folder Editor\" window. The value "
 "updates when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this "
@@ -11625,7 +11592,7 @@ msgstr ""
 "fet que esta finestra no es pot maximitzar. Esta clau existeix només com a "
 "detall d'implementació."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:78
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:83
 msgid ""
 "Initial maximize state of the \"Send and Receive Mail\" window. The value "
 "updates when the user maximizes or unmaximizes the window. Note, this "
@@ -11639,7 +11606,7 @@ msgstr ""
 "esta finestra no es pot maximitzar. Esta clau existeix només com a detall "
 "d'implementació."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:79
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:84
 msgid ""
 "Initial width of the \"Filter Editor\" window. The value updates as the user "
 "resizes the window horizontally."
@@ -11647,7 +11614,7 @@ msgstr ""
 "Amplada inicial de la finestra de l'editor de filtres. El valor s'actualitza "
 "a mesura que l'usuari canvia la mida horitzontal de la finestra."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:80
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:85
 msgid ""
 "Initial width of the \"Search Folder Editor\" window. The value updates as "
 "the user resizes the window horizontally."
@@ -11655,15 +11622,23 @@ msgstr ""
 "Amplada inicial de la finestra de l'editor de carpetes de cerca. El valor "
 "s'actualitza a mesura que l'usuari canvia la mida horitzontal de la finestra."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:81
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:86
 msgid ""
 "Initial width of the \"Send and Receive Mail\" window. The value updates as "
 "the user resizes the window horizontally."
 msgstr ""
-"Amplada inicial de la finestra «Envia i rep el correu». El valor s'actualitza "
-"a mesura que l'usuari canvia la mida horitzontal de la finestra."
+"Amplada inicial de la finestra «Envia i rep el correu». El valor "
+"s'actualitza a mesura que l'usuari canvia la mida horitzontal de la finestra."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:82
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:87
+msgid ""
+"Instead of the normal \"Reply to All\" behaviour, this option will make the "
+"'Group Reply' toolbar button try to reply only to the mailing list through "
+"which you happened to receive the copy of the message to which you're "
+"replying."
+msgstr ""
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:88
 msgid ""
 "It disables/enables the repeated prompts to warn that deleting messages from "
 "a search folder permanently deletes the message, not simply removing it from "
@@ -11674,37 +11649,66 @@ msgstr ""
 "permanent, i que no només implica la supressió d'estos en els resultats de "
 "la cerca."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:83
-msgid "Last time empty junk was run"
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:89
+#, fuzzy
+msgid ""
+"It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a "
+"private reply to a message which arrived via a mailing list."
+msgstr ""
+"Habilita o inhabilita la mostra de confirmacions múltiples per advertir que "
+"en suprimir els missatges d'una carpeta de cerca la supressió serà "
+"permanent, i que no només implica la supressió d'estos en els resultats de "
+"la cerca."
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:90
+#, fuzzy
+msgid ""
+"It disables/enables the repeated prompts to warn that you are sending a "
+"reply to many people."
+msgstr ""
+"Inhabilita la funcionalitat per la qual es demana múltiples vegades a "
+"l'usuari si vol dur a terme la sincronització per a treballar fora de línia."
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:91
+msgid ""
+"It disables/enables the repeated prompts to warn that you are trying sending "
+"a private reply to a message which arrived via a mailing list, but the list "
+"sets a Reply-To: header which redirects your reply back to the list"
+msgstr ""
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:92
+#, fuzzy
+msgid "Last time Empty Junk was run"
 msgstr "La darrera vegada que es va buidar la paperera de correu brossa"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:84
-msgid "Last time empty trash was run"
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:93
+#, fuzzy
+msgid "Last time Empty Trash was run"
 msgstr "La darrera vegada que es va buidar la paperera"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:85
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:94
 msgid "Layout style"
 msgstr "Estil de disposició"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:87
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:96
 msgid "List of Labels and their associated colors"
 msgstr "Llista d'etiquetes i els seus colors associats"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:88
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:97
 msgid "List of MIME types to check for Bonobo component viewers"
 msgstr ""
 "Llista de tipus MIME per als quals es cercaran components de visualització "
 "del Bonobo"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:89
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:98
 msgid "List of accepted licenses"
 msgstr "Llista de llicències acceptades"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:90
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:99
 msgid "List of accounts"
 msgstr "Llista de comptes"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:91
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:100
 msgid ""
 "List of accounts known to the mail component of Evolution. The list contains "
 "strings naming subdirectories relative to /apps/evolution/mail/accounts."
@@ -11713,17 +11717,17 @@ msgstr ""
 "llista conté cadenes referents a subdirectoris relatius a /apps/evolution/"
 "mail/accounts."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:92
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:101
 msgid "List of custom headers and whether they are enabled."
 msgstr "Llista de capçaleres personalitzades i si estan habilitades."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:93
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:102
 msgid "List of dictionary language codes used for spell checking."
 msgstr ""
 "Llista dels codis de llengua dels diccionaris a utilitzar per a la "
 "verificació ortogràfica."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:94
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:103
 msgid ""
 "List of labels known to the mail component of Evolution. The list contains "
 "strings containing name:color where color uses the HTML hex encoding."
@@ -11732,15 +11736,15 @@ msgstr ""
 "llista conté cadenes de tipus nom:color, on color fa servir la codificació "
 "hexadecimal HTML."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:95
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:104
 msgid "List of protocol names whose license has been accepted."
 msgstr "Llista de noms de protocol per als quals s'ha acceptat la llicència."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:96
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:105
 msgid "Load images for HTML messages over HTTP"
 msgstr "Carrega les imatges dels missatges HTML a través de l'HTTP"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:97
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:106
 msgid ""
 "Load images for HTML messages over HTTP(S). Possible values are: \"0\" - "
 "Never load images off the net. \"1\" - Load images in messages from "
@@ -11750,109 +11754,129 @@ msgstr ""
 "possibles són: «0» - mai carreguis imatges de la xarxa, «1»- carrega imatges "
 "dels contactes, «2» - carrega sempre les imatges de la xarxa."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:98
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:107
 msgid "Log filter actions"
 msgstr "Registra les accions del filtre"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:99
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:108
 msgid "Log filter actions to the specified log file."
 msgstr "Registra les accions al fitxer de registre especificat."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:100
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:109
 msgid "Logfile to log filter actions"
 msgstr "Fitxer on registrar accions de filtre"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:101
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:110
 msgid "Logfile to log filter actions."
 msgstr "Fitxer on enregistrar accions de filtre."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:102
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:111
 msgid "Mail browser height"
 msgstr "Alçada del navegador de correu"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:103
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:112
 msgid "Mail browser maximized"
 msgstr "Maximitza el navegador de correu"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:104
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:113
 msgid "Mail browser width"
 msgstr "Amplada del navegador de correu"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:105
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:114
 msgid "Mark as Seen after specified timeout"
 msgstr "Marca com a vist després del temps d'espera"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:106
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:115
 msgid "Mark as Seen after specified timeout."
 msgstr "Marca com a vist després del temps d'espera."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:107
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:116
 msgid "Mark citations in the message \"Preview\""
 msgstr "Marca les citacions en la «Previsualització» del missatge"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:108
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:117
 msgid "Mark citations in the message \"Preview\"."
 msgstr "Marca les citacions en la «Previsualització» del missatge."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:109
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:118
+#, fuzzy
+msgid "Message text limit for display"
+msgstr "Visualització dels missatges"
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:119
 msgid "Message-display style (\"normal\", \"full headers\", \"source\")"
 msgstr ""
 "Estil de visualització de missatges a normal («normal»), capçaleres senceres "
 "(«full headers»), font («source»)"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:110
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:120
 msgid "Minimum days between emptying the junk on exit"
 msgstr ""
 "Mínim nombre de dies entre buidatges de la paperera de correu brossa en eixir"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:111
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:121
 msgid "Minimum days between emptying the trash on exit"
 msgstr "Mínim nombre de dies entre buidatges de la paperera en eixir"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:112
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:122
 msgid "Minimum time between emptying the junk on exit, in days."
 msgstr ""
 "Temps mínim entre buidatges de la paperera de correu brossa en eixir, en "
 "dies."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:113
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:123
 msgid "Minimum time between emptying the trash on exit, in days."
 msgstr "Temps mínim entre buidatges de la paperera en eixir, en dies."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:114
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:124
 msgid "Number of addresses to display in TO/CC/BCC"
 msgstr "Nombre d'adreces a mostrar a Per a/CC/CCO"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:115
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:125
 msgid "Prompt on empty subject"
 msgstr "Pregunta quan l'assumpte siga buit"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:116
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:126
 msgid "Prompt the user when he or she tries to expunge a folder."
 msgstr "Pregunta l'usuari quan intente buidar una carpeta."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:117
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:127
 msgid ""
 "Prompt the user when he or she tries to send a message without a Subject."
 msgstr "Pregunta quan l'usuari intente enviar un missatge sense assumpte."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:118
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:128
 msgid "Prompt when deleting messages in search folder"
 msgstr "Pregunta quan se suprimisquen els missatges d'una carpeta de cerca"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:119
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:129
+#, fuzzy
+msgid "Prompt when mailing list hijacks private replies"
+msgstr "Pregunta en marcar múltiples missatges"
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:130
+#, fuzzy
+msgid "Prompt when replying privately to list messages"
+msgstr "Pregunta en marcar múltiples missatges"
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:131
+#, fuzzy
+msgid "Prompt when replying to many recipients"
+msgstr "Pregunta quan s'envien missatges amb destinataris n_omés al camp CCO"
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:132
 msgid "Prompt when user expunges"
 msgstr "Pregunta quan l'usuari buide"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:120
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:133
 msgid "Prompt when user only fills Bcc"
 msgstr "Pregunta quan l'usuari només entri el camp CCO"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:121
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:134
 msgid "Prompt when user tries to open 10 or more messages at once"
 msgstr "Pregunta quan l'usuari intente obrir deu o més missatges a la vegada"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:122
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:135
 msgid ""
 "Prompt when user tries to send HTML mail to recipients that may not want to "
 "receive HTML mail."
@@ -11860,66 +11884,66 @@ msgstr ""
 "Pregunta quan l'usuari intente enviar correu HTML a destinataris que no "
 "volen rebre correu HTML."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:123
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:136
 msgid "Prompt when user tries to send a message with no To or Cc recipients."
 msgstr ""
 "Pregunta quan l'usuari intente enviar un missatge sense destinataris a Per a "
 "o Cc."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:124
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:137
 msgid "Prompt when user tries to send unwanted HTML"
 msgstr "Pregunta quan l'usuari intente enviar correu HTML no desitjat"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:125
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:138
 msgid "Prompt while marking multiple messages"
 msgstr "Pregunta en marcar múltiples missatges"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:126
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:139
 msgid "Put personalized signatures at the top of replies"
 msgstr "Posa signatures personalitzades a la part superior de les respostes"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:127
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:140
 msgid "Put the cursor at the bottom of replies"
 msgstr "Posa el cursor al final del missatge en respondre"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:128
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:141
 msgid "Recognize emoticons in text and replace them with images."
 msgstr ""
 "Reconeix les emoticones en el text i reemplaça-les per les seues imatges."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:129
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:142
 msgid "Recognize links in text and replace them."
 msgstr "Reconeix els enllaços en el text i remplaça'ls."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:130
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:143
 msgid "Run junk test on incoming mail."
 msgstr "Executa la prova de brossa per al correu d'entrada."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:131
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:144
 msgid "Save directory"
 msgstr "Directori on alçar"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:132
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:145
 msgid "Search for the sender photo in local address books"
 msgstr "Cerca la foto del remitent a les llibretes d'adreces locals"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:133
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:146
 msgid "Send HTML mail by default"
 msgstr "Envia els missatges en format HTML per defecte"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:134
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:147
 msgid "Send HTML mail by default."
 msgstr "Envia els missatges en format HTML per defecte."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:135
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:148
 msgid "Sender email-address column in the message list"
 msgstr "Columna del correu del remitent a la llista de missatges"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:136
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:149
 msgid "Server synchronization interval"
 msgstr "Interval de sincronització amb el servidor"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:137
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:150
 msgid ""
 "Set to TRUE in case you do not want to add signature delimiter before your "
 "signature when composing a mail."
@@ -11927,69 +11951,65 @@ msgstr ""
 "Establiu-ho a «TRUE» (cert) si en redactar un correu no voleu afegir un "
 "delimitador abans de la signatura."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:138
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:151
 msgid "Show \"Bcc\" field when sending a mail message"
 msgstr "Mostra el camp «CCO» en enviar un missatge de correu"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:139
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:152
 msgid "Show \"Cc\" field when sending a mail message"
 msgstr "Mostra el camp «CC» en enviar un missatge de correu"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:140
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:153
 msgid "Show \"From\" field when posting to a newsgroup"
 msgstr "Mostra el camp «De» en enviar un missatge a un grup de notícies"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:141
-msgid "Show \"From\" field when sending a mail message"
-msgstr "Mostra el camp «De» en enviar un missatge de correu"
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:142
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:154
 msgid "Show \"Reply To\" field when posting to a newsgroup"
 msgstr "Mostra el camp «Respon a» en enviar un missatge a un grup de notícies"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:143
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:155
 msgid "Show \"Reply To\" field when sending a mail message"
 msgstr "Mostra el camp «Respon a» en enviar un missatge de correu"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:144
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:156
 msgid "Show Animations"
 msgstr "Mostra les animacions"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:145
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:157
 msgid "Show all message headers"
 msgstr "Mostra totes les capçaleres de missatge"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:146
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:158
 msgid "Show all the headers when viewing a messages."
 msgstr "Mostra totes les capçaleres en visualitzar un missatge."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:147
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:159
 msgid "Show animated images as animations."
 msgstr "Mostra les imatges animades com a animacions."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:148
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:160
 msgid "Show deleted messages (with a strike-through) in the message-list."
 msgstr ""
 "Mostra els missatges suprimits a la llista de missatges (amb una ratlla a "
 "sobre)."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:149
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:161
 msgid "Show deleted messages in the message-list"
 msgstr "Mostra els missatges suprimits a la llista de missatges"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:150
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:162
 msgid "Show image animations"
 msgstr "Mostra les animacions de les imatges"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:151
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:163
 msgid "Show original \"Date\" header value."
 msgstr "Mostra el valor de la capçalera original de «Date» (data)."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:152
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:164
 msgid "Show photo of the sender"
 msgstr "Mostra la foto del remitent"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:153
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:165
 msgid ""
 "Show the \"Bcc\" field when sending a mail message. This is controlled from "
 "the View menu when a mail account is chosen."
@@ -11997,7 +12017,7 @@ msgstr ""
 "Mostra el camp «CCO» en enviar un missatge de correu. Este paràmetre es "
 "controla des del menú Visualitza en seleccionar un compte de correu."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:154
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:166
 msgid ""
 "Show the \"Cc\" field when sending a mail message. This is controlled from "
 "the View menu when a mail account is chosen."
@@ -12005,7 +12025,7 @@ msgstr ""
 "Mostra el camp «CC» en enviar un missatge de correu. Este paràmetre es "
 "controla des del menú Visualitza en seleccionar un compte de correu."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:155
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:167
 msgid ""
 "Show the \"From\" field when posting to a newsgroup. This is controlled from "
 "the View menu when a news account is chosen."
@@ -12014,15 +12034,7 @@ msgstr ""
 "paràmetre es controla des del menú Visualitza en seleccionar un compte de "
 "grup de notícies."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:156
-msgid ""
-"Show the \"From\" field when sending a mail message. This is controlled from "
-"the View menu when a mail account is chosen."
-msgstr ""
-"Mostra el camp «De» en enviar un missatge de correu. Este paràmetre es "
-"controla des del menú Visualitza en seleccionar un compte de correu."
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:157
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:168
 msgid ""
 "Show the \"Reply To\" field when posting to a newsgroup. This is controlled "
 "from the View menu when a news account is chosen."
@@ -12031,7 +12043,7 @@ msgstr ""
 "paràmetre es controla des del menú Visualitza en seleccionar un compte de "
 "grup de notícies."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:158
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:169
 msgid ""
 "Show the \"Reply To\" field when sending a mail message. This is controlled "
 "from the View menu when a mail account is chosen."
@@ -12039,7 +12051,7 @@ msgstr ""
 "Mostra el camp «Respon a» en enviar un missatge de correu. Este paràmetre es "
 "controla des del menú Visualitza en seleccionar un compte de correu."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:159
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:170
 msgid ""
 "Show the email-address of the sender in a separate column in the message "
 "list."
@@ -12047,66 +12059,77 @@ msgstr ""
 "Mostra el correu del remitent en una columna separada a la llista de "
 "missatges."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:160
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:171
 msgid ""
 "Show the original \"Date\" header (with a local time only if the time zone "
 "differs). Otherwise always show \"Date\" header value in a user preferred "
 "format and local time zone."
 msgstr ""
-"Mostra la capçalera «Date» (data) original (amb una hora local en cas que els "
-"fusos horaris no coincidisquen). En cas contrari mostra sempre el valor de "
-"la capçalera «Date» en el format preferit de l'usuari i en el fus horari "
+"Mostra la capçalera «Date» (data) original (amb una hora local en cas que "
+"els fusos horaris no coincidisquen). En cas contrari mostra sempre el valor "
+"de la capçalera «Date» en el format preferit de l'usuari i en el fus horari "
 "local."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:161
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:172
 msgid "Show the photo of the sender in the message reading pane."
 msgstr "Mostra la foto del remitent a la subfinestra de lectura de missatges."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:162
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:173
+msgid ""
+"Some mailing lists set a Reply-To: header to trick users into sending "
+"replies to the list, even when they ask Evolution to make a private reply. "
+"Setting this option to TRUE will attempt to ignore such Reply-To: headers, "
+"so that Evolution will do as you ask it. If you use the private reply "
+"action, it will reply privately, while if you use the 'Reply to List' action "
+"it will do that. It works by comparing the Reply-To: header with a List-"
+"Post: header, if there is one."
+msgstr ""
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:174
 msgid "Spell check inline"
 msgstr "Comprovació ortogràfica mentre s'escriu"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:163
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:175
 msgid "Spell checking color"
 msgstr "Color de la verificació ortogràfica"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:164
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:176
 msgid "Spell checking languages"
 msgstr "Llengües per a la verificació ortogràfica"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:165
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:177
 msgid "Subscribe dialog default height"
 msgstr "Alçada predeterminada de la finestra de subscripció"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:166
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:178
 msgid "Subscribe dialog default width"
 msgstr "Amplada predeterminada de la finestra de subscripció"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:167
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:179
 msgid "Terminal font"
 msgstr "Tipus de lletra de terminal"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:168
-msgid "Text message part limit"
-msgstr "Límit de la part del missatge de text"
-
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:169
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:180
 msgid "The default plugin for Junk hook"
 msgstr "El connector de correu brossa per defecte"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:170
-msgid "The last time empty junk was run, in days since the epoch."
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:181
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The last time Empty Junk was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
 msgstr ""
 "La darrera vegada que es va buidar la paperera de correu brossa, en dies des "
 "de l'inici de l'època Unix (01.01.1970)."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:171
-msgid "The last time empty trash was run, in days since the epoch."
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:182
+#, fuzzy
+msgid ""
+"The last time Empty Trash was run, in days since January 1st, 1970 (Epoch)."
 msgstr ""
 "La darrera vegada que es va buidar la paperera, en dies des de l'inici de "
 "l'època Unix (01.01.1970)."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:172
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:183
 msgid ""
 "The layout style determines where to place the preview pane in relation to "
 "the message list. \"0\" (Classic View) places the preview pane below the "
@@ -12119,31 +12142,33 @@ msgstr ""
 "«1» (visualització vertical) ubica la subfinestra de previsualització al "
 "costat de la llista de missatges."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:173
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:184
 msgid "The terminal font for mail display."
 msgstr "El tipus de lletra de terminal per visualitzar el correu."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:174
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:185
 msgid "The variable width font for mail display."
 msgstr "El tipus de lletra de mida variable per visualitzar el correu."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:175
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:186
 msgid ""
 "This can have three possible values. \"0\" for errors. \"1\" for warnings. "
 "\"2\" for debug messages."
 msgstr ""
-"Això pot tindre tres valors possibles: «0» per als errors, «1» per als avisos, "
-"i «2» per als missatges de depuració."
+"Això pot tindre tres valors possibles: «0» per als errors, «1» per als "
+"avisos, i «2» per als missatges de depuració."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:176
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:187
+#, fuzzy
 msgid ""
-"This decides the max size of the text part that can be formatted under "
-"Evolution. The default is 4MB / 4096 KB and is specified in terms of KB."
+"This decides the max size of the message text that will be displayed under "
+"Evolution, specified in terms of KB. The default is 4096 (4MB). This value "
+"is used only when 'force_message_limit' key is activated."
 msgstr ""
 "Això decideix la mida màxima de la part de text que es pot formatar sota "
 "l'Evolution. Per defecte són 4MB (4096 KB), i s'especifica en KB."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:177
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:188
 msgid ""
 "This is the default junk plugin, even though there are multiple plugins "
 "enabled. If the default listed plugin is disabled, then it won't fall back "
@@ -12153,7 +12178,7 @@ msgstr ""
 "connectors habilitats. Si s'inhabilita este connector per defecte, "
 "l'Evolution tampoc recorrerà als altres connectors disponibles."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:178
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:189
 msgid ""
 "This key is read only once and reset to \"false\" after read. This unselects "
 "the mail in the list and removes the preview for that folder."
@@ -12162,7 +12187,7 @@ msgstr ""
 "«false» (falsa). Això provoca que es desfaci la selecció dels correus de la "
 "llista i que se suprimisca la previsualització de la carpeta."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:179
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:190
 msgid ""
 "This key should contain a list of XML structures specifying custom headers, "
 "and whether they are to be displayed. The format of the XML structure is &lt;"
@@ -12174,7 +12199,7 @@ msgstr ""
 "l'estructura XML és &lt;capçalera enabled&gt;. Indiqueu «enabled» si s'ha de "
 "visualitzar la capçalera en la visualització del correu."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:180
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:191
 msgid ""
 "This option is related to the key lookup_addressbook and is used to "
 "determine whether to look up addresses in local address book only to exclude "
@@ -12185,11 +12210,11 @@ msgstr ""
 "locals amb la finalitat d'excloure els correus enviats per contactes "
 "coneguts del filtratge de correu brossa."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:181
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:192
 msgid "This option would help in improving the speed of fetching."
 msgstr "Esta opció ajudaria a millorar la velocitat de recollida."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:182
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:193
 msgid ""
 "This sets the number of addresses to show in default message list view, "
 "beyond which a '...' is shown."
@@ -12197,7 +12222,7 @@ msgstr ""
 "Això estableix el nombre d'adreces per mostrar a la visualització de la "
 "llista de missatges."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:183
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:194
 msgid ""
 "This setting specifies whether the threads should be in expanded or "
 "collapsed state by default. Evolution requires a restart."
@@ -12205,7 +12230,7 @@ msgstr ""
 "Este paràmetre especifica si l'estat per defecte dels fils és expandit o "
 "contret. Haureu de reiniciar l'Evolution perquè els canvis tinguen efecte."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:184
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:195
 msgid ""
 "This setting specifies whether the threads should be sorted based on latest "
 "message in each thread, rather than by message's date. Evolution requires a "
@@ -12215,53 +12240,53 @@ msgstr ""
 "missatge de cadascun d'ells, o bé segons la data del missatge. Haureu de "
 "reiniciar l'Evolution perquè els canvis tinguen efecte."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:185
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:196
 msgid "Thread the message-list based on Subject"
 msgstr "Crea fils basats en l'assumpte en la llista de missatges"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:186
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:197
 msgid "Timeout for marking message as seen"
 msgstr "Temps d'espera per marcar un missatge com a llegit"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:187
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:198
 msgid "Timeout for marking message as seen."
 msgstr "Temps d'espera per marcar un missatge com a llegit."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:188
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:199
 msgid "UID string of the default account."
 msgstr "Cadena d'identificació d'usuari del compte predeterminat."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:189
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:200
 msgid "Underline color for misspelled words when using inline spelling."
 msgstr ""
 "Color de subratllat per als errors ortogràfics quan s'utilitze la "
 "verificació ortogràfica."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:190
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:201
 msgid "Use SpamAssassin daemon and client"
 msgstr "Utilitza el client i el dimoni de l'SpamAssaren"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:191
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:202
 msgid "Use SpamAssassin daemon and client (spamc/spamd)."
 msgstr "Utilitza el client i el dimoni de l'SpamAssaren (spamc/spamd)."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:192
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:203
 msgid "Use custom fonts"
 msgstr "Utilitza tipus de lletra personalitzats"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:193
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:204
 msgid "Use custom fonts for displaying mail."
 msgstr "Utilitza tipus de lletra personalitzats per visualitzar el correu."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:194
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:205
 msgid "Use only local spam tests."
 msgstr "Fes només proves de correu no desitjat locals."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:195
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:206
 msgid "Use only the local spam tests (no DNS)."
 msgstr "Fes només proves de correu no desitjat locals (no DNS)."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:196
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:207
 msgid ""
 "Users get all up in arms over where the cursor should go when replying to a "
 "message. This determines whether the cursor is placed at the top of the "
@@ -12271,7 +12296,7 @@ msgstr ""
 "en respondre a un missatge. Este paràmetre determina si el cursor s'ha de "
 "posicionar a l'inici o al final del missatge."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:197
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:208
 msgid ""
 "Users get all up in arms over where their signature should go when replying "
 "to a message. This determines whether the signature is placed at the top of "
@@ -12281,23 +12306,23 @@ msgstr ""
 "signatura en respondre a un missatge. Este paràmetre determina si la "
 "signatura s'ha de posicionar a l'inici o al final del missatge."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:198
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:209
 msgid "Variable width font"
 msgstr "Tipus de lletra de mida variable"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:199
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:210
 msgid "Whether a read receipt request gets added to every message by default."
 msgstr ""
 "Si s'afegirà una sol·licitud de confirmació de lectura per a cada missatge "
 "de manera predeterminada."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:200
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:211
 msgid "Whether disable ellipsizing feature of folder names in side bar."
 msgstr ""
 "Si s'ha d'inhabilitar la funcionalitat d'escurçar els noms de les carpetes "
 "amb punts suspensius a la barra lateral."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:201
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:212
 msgid ""
 "Whether or not to fall back on threading by subjects when the messages do "
 "not contain In-Reply-To or References headers."
@@ -12305,73 +12330,96 @@ msgstr ""
 "Si s'ha de provar de crear fils per temes quan els missatges no continguen "
 "les capçaleres References o In-Reply-To."
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:202
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:213
 msgid "Whether sort threads based on latest message in that thread"
 msgstr "Si s'han d'ordenar els fils basant-se en el seu l'últim missatge"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:203
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:214
+msgid ""
+"Whether to flush Outbox after filtering is done. Outbox flush will happen "
+"only when there was used any 'Forward to' filter action and approximately "
+"one minute after the last action invocation."
+msgstr ""
+
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:215
 msgid "Width of the message-list pane"
 msgstr "Amplada de la subfinestra de la llista de missatges"
 
-#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:204
+#: ../mail/evolution-mail.schemas.in.h:216
 msgid "Width of the message-list pane."
 msgstr "Amplada de la subfinestra de la llista de missatges."
 
-#: ../mail/importers/elm-importer.c:178
+#: ../mail/importers/elm-importer.c:176
 msgid "Importing Elm data"
 msgstr "S'estan important dades de l'Elm"
 
-#: ../mail/importers/elm-importer.c:327 ../mail/importers/pine-importer.c:374
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:952
+#: ../mail/importers/elm-importer.c:325 ../mail/importers/pine-importer.c:400
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:1011
 #: ../plugins/groupwise-features/proxy-add-dialog.ui.h:5
+#: ../widgets/misc/e-send-options.c:500
 msgid "Mail"
 msgstr "Correu"
 
-#: ../mail/importers/elm-importer.c:367
+#: ../mail/importers/elm-importer.c:366
 msgid "Evolution Elm importer"
 msgstr "Importador Elm de l'Evolution"
 
-#: ../mail/importers/elm-importer.c:368
+#: ../mail/importers/elm-importer.c:367
 msgid "Import mail from Elm."
 msgstr "S'està important correu de l'Elm."
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:115
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:311
-msgid "Destination folder:"
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:116
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:226
+#, fuzzy
+msgid "_Destination folder:"
 msgstr "Carpeta de destí:"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:119
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:304
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:122
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:232
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:300
 msgid "Select folder"
 msgstr "Seleccioneu una carpeta"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:119
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:304
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:122
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:300
 msgid "Select folder to import into"
 msgstr "Seleccioneu a quina carpeta s'importarà"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:260
-#: ../shell/e-shell-utils.c:245
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:382
+#, fuzzy
+msgctxt "mboxImp"
+msgid "Subject"
+msgstr "Assumpte"
+
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:387
+#, fuzzy
+msgctxt "mboxImp"
+msgid "From"
+msgstr "De"
+
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:431
+#: ../shell/e-shell-utils.c:251
 msgid "Berkeley Mailbox (mbox)"
 msgstr "Bústia de correu de Berkeley (mbox)"
 
-#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:261
+#: ../mail/importers/evolution-mbox-importer.c:432
 msgid "Importer Berkeley Mailbox format folders"
 msgstr "Importador de carpetes de correu de format Berkeley"
 
-#: ../mail/importers/mail-importer.c:71
+#: ../mail/importers/mail-importer.c:64
 msgid "Importing mailbox"
 msgstr "S'està important una bústia"
 
 #. Destination folder, was set in our widget
-#: ../mail/importers/mail-importer.c:155
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:456
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:562
-#, c-format
-msgid "Importing `%s'"
+#: ../mail/importers/mail-importer.c:150
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:554
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:452
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:558
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Importing '%s'"
 msgstr "S'està important «%s»"
 
-#: ../mail/importers/mail-importer.c:298
+#: ../mail/importers/mail-importer.c:295
 #, c-format
 msgid "Scanning %s"
 msgstr "S'està examinant %s"
@@ -12380,299 +12428,330 @@ msgstr "S'està examinant %s"
 msgid "Importing Pine data"
 msgstr "S'estan important dades del Pine"
 
-#: ../mail/importers/pine-importer.c:379
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:986
+#: ../mail/importers/pine-importer.c:405
+#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1013
 msgid "Address Book"
 msgstr "Llibreta d'adreces"
 
-#: ../mail/importers/pine-importer.c:420
+#: ../mail/importers/pine-importer.c:447
 msgid "Evolution Pine importer"
 msgstr "Importador del Pine de l'Evolution"
 
-#: ../mail/importers/pine-importer.c:421
+#: ../mail/importers/pine-importer.c:448
 msgid "Import mail from Pine."
 msgstr "Importa correu del Pine."
 
-#: ../mail/mail-autofilter.c:73
+#: ../mail/mail-autofilter.c:70
 #, c-format
 msgid "Mail to %s"
 msgstr "Correu per a %s"
 
-#: ../mail/mail-autofilter.c:236 ../mail/mail-autofilter.c:275
+#: ../mail/mail-autofilter.c:233 ../mail/mail-autofilter.c:272
 #, c-format
 msgid "Mail from %s"
 msgstr "Correu de %s"
 
-#: ../mail/mail-autofilter.c:259
+#: ../mail/mail-autofilter.c:256
 #, c-format
 msgid "Subject is %s"
 msgstr "L'assumpte és %s"
 
-#: ../mail/mail-autofilter.c:294
+#: ../mail/mail-autofilter.c:291
 #, c-format
 msgid "%s mailing list"
 msgstr "Llista de correu %s"
 
-#: ../mail/mail-autofilter.c:366
+#: ../mail/mail-autofilter.c:363
 msgid "Add Filter Rule"
 msgstr "Afig una regla de filtre"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:1
-msgid "(Note: Requires restart of the application)"
-msgstr "(Nota: s'haurà de reiniciar l'aplicació)"
+#. Translators: The first %s is name of the affected
+#. * filter rule(s), the second %s is URI of the removed
+#. * folder. For more than one filter rule is each of
+#. * them on a separate line, with four spaces in front
+#. * of its name, without quotes.
+#: ../mail/mail-autofilter.c:451
+#, c-format
+msgid ""
+"The filter rule \"%s\" has been modified to account for the deleted folder\n"
+"\"%s\"."
+msgid_plural ""
+"The following filter rules\n"
+"%s have been modified to account for the deleted folder\n"
+"\"%s\"."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
 
-# FIXME: (dpm). Es refereix a l'opció de mantenir la signatura
-# a sobre del missatge original en respondre
+#. Translators: This is part of the line with 'Top Posting Option' text. See Edit|Preferences|Composer Preferences for the usage
 #: ../mail/mail-config.ui.h:2
-msgid "<b>Top Posting Option</b> (Not Recommended)"
-msgstr "<b>Opció de publicar a sobre</b> (no recomanada)"
+msgid "(Not Recommended)"
+msgstr ""
 
 #: ../mail/mail-config.ui.h:3
+msgid "(Note: Requires restart of the application)"
+msgstr "(Nota: s'haurà de reiniciar l'aplicació)"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:4
 msgid "Account Information"
 msgstr "Informació de compte"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:4
+#: ../mail/mail-config.ui.h:5
 msgid "Add Ne_w Signature..."
 msgstr "Afig una signatura no_va..."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:5
+#: ../mail/mail-config.ui.h:6
 msgid "Al_ways sign outgoing messages when using this account"
 msgstr "Si_gna sempre els missatges d'eixida d'este compte"
 
 # «to self» vol dir «amb la meva clau» - dpm
-#: ../mail/mail-config.ui.h:7
+#: ../mail/mail-config.ui.h:8
 msgid "Also encrypt to sel_f when sending encrypted messages"
 msgstr "Xi_fra també per a mi quan envie correu xifrat"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:8
+#: ../mail/mail-config.ui.h:9
 msgid "Alway_s carbon-copy (cc) to:"
 msgstr "_Sempre amb còpia amb carbó (CC) a:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:9
+#: ../mail/mail-config.ui.h:10
 msgid "Always _blind carbon-copy (bcc) to:"
 msgstr "Sempre amb còpia am_b carbó oculta (CCO) a:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:10
+#: ../mail/mail-config.ui.h:11
 msgid "Always _trust keys in my keyring when encrypting"
 msgstr "Confia sempre en les claus del meu anell de claus en _xifrar"
 
 # «to myself» vol dir «amb la meva clau», de manera que el remitent pugui
 # llegir també els correus xifrats que ell mateix enviï - dpm
-#: ../mail/mail-config.ui.h:11
+#: ../mail/mail-config.ui.h:12
 msgid "Always encrypt to _myself when sending encrypted messages"
 msgstr "Xifra sempre per a _mi quan envie correu xifrat"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:12
+#: ../mail/mail-config.ui.h:13
 msgid "Always request rea_d receipt"
 msgstr "Envia sempre una confirmació de _lectura"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:14 ../modules/addressbook/addressbook-config.c:993
+#: ../mail/mail-config.ui.h:14
+msgid "Apply the same _view settings to all folders"
+msgstr ""
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:16
+#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1020
 msgid "Authentication"
 msgstr "Autenticació"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:15
+#: ../mail/mail-config.ui.h:17
 msgid "Automatically insert _emoticon images"
 msgstr "_Insereix emoticones automàticament"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:16
+#: ../mail/mail-config.ui.h:18
 msgid "C_haracter set:"
 msgstr "_Joc de caràcters:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:17
+#: ../mail/mail-config.ui.h:19
 msgid "Ch_eck for Supported Types"
 msgstr "Comprova els tipus _disponibles"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:18
+#: ../mail/mail-config.ui.h:20
 msgid "Check cu_stom headers for junk"
 msgstr "Comprova s_i les capçaleres personalitzades són brossa"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:19
+#: ../mail/mail-config.ui.h:21
 msgid "Check incoming _messages for junk"
 msgstr "Comprova s_i el correu d'entrada és brossa"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:20
+#: ../mail/mail-config.ui.h:22
 msgid "Check spelling while I _type"
 msgstr "Comprova l'or_tografia mentre escric"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:21
+#: ../mail/mail-config.ui.h:23
 msgid "Checks incoming mail messages to be Junk"
 msgstr "Comprova si els missatges d'entrada són brossa"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:22
+#: ../mail/mail-config.ui.h:24
 msgid "Cle_ar"
 msgstr "Netej_a"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:23
+#: ../mail/mail-config.ui.h:25
 msgid "Clea_r"
 msgstr "Nete_ja"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:24
+#: ../mail/mail-config.ui.h:26
 msgid "Color for _misspelled words:"
 msgstr "Color de les paraules i_ncorrectes:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:25
+#: ../mail/mail-config.ui.h:27
 msgid "Composing Messages"
 msgstr "Redacció de missatges"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:26 ../plugins/plugin-manager/plugin-manager.c:146
+#: ../mail/mail-config.ui.h:28 ../plugins/plugin-manager/plugin-manager.c:146
 msgid "Configuration"
 msgstr "Configuració"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:27
+#: ../mail/mail-config.ui.h:29
 msgid "Confirm _when expunging a folder"
 msgstr "Demana'm _confirmació per buidar una carpeta"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:29
+#: ../mail/mail-config.ui.h:32
 msgid "Default Behavior"
 msgstr "Comportament predeterminada"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:30
+#: ../mail/mail-config.ui.h:33
 msgid "Default character e_ncoding:"
 msgstr "Codi_ficació de caràcters per defecte:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:32
+#: ../mail/mail-config.ui.h:35
 msgid "Delete Mail"
 msgstr "Suprimeix el correu"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:33
+#: ../mail/mail-config.ui.h:36
 msgid "Delete junk messages on e_xit"
 msgstr "Suprimei_x el correu brossa en eixir"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:35
+#: ../mail/mail-config.ui.h:38
 msgid "Digitally sign o_utgoing messages (by default)"
 msgstr "_Signa digitalment els missatges d'eixida (per defecte)"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:36
-msgid "Displayed Message _Headers"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:39
+#, fuzzy
+msgid "Displayed Message Headers"
 msgstr "_Capçaleres de missatge mostrades"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:37
-msgid "Do not format messages when text si_ze exceeds"
+#: ../mail/mail-config.ui.h:40
+#, fuzzy
+msgid "Do not display messages when text si_ze exceeds"
 msgstr "No formatis el text dels correus si la mida e_xcedeix"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:38
+#: ../mail/mail-config.ui.h:41
 msgid "Do not mar_k messages as junk if sender is in my address book"
 msgstr ""
 "No mar_quis els missatges com a brossa si el remitent és a la meua llibreta "
 "d'adreces"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:39
+#: ../mail/mail-config.ui.h:42
 msgid "Do not quote"
 msgstr "Sense citacions"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:40
+#: ../mail/mail-config.ui.h:43
 msgid "Drafts _Folder:"
 msgstr "Carpeta d'es_borranys:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:41
+#: ../mail/mail-config.ui.h:44
 msgid "Email _Address:"
 msgstr "_Adreça electrònica:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:42
+#: ../mail/mail-config.ui.h:45
 msgid "Empty trash folders on e_xit"
 msgstr "Buida les papereres en sor_tir"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:43
+#: ../mail/mail-config.ui.h:46
 msgid "Enable Magic S_pacebar"
 msgstr "Habilita la te_cla d'espai màgica"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:44
+#: ../mail/mail-config.ui.h:47
 msgid "Enable Sea_rch Folders"
 msgstr "Habilita les _carpetes de cerca"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:46
+#: ../mail/mail-config.ui.h:49
 msgid "Encry_ption certificate:"
 msgstr "Certi_ficats de xifratge:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:47
+#: ../mail/mail-config.ui.h:50
 msgid "Encrypt out_going messages (by default)"
 msgstr "Xifra els missat_ges d'eixida (per defecte)"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:48
+#: ../mail/mail-config.ui.h:51
 msgid "Fi_xed-width:"
 msgstr "Amplada fi_xa:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:49
+#: ../mail/mail-config.ui.h:52
 msgid "Fix_ed width Font:"
 msgstr "Tipus de lletra d'amplada fi_xa:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:50
+#: ../mail/mail-config.ui.h:53
 msgid "Font Properties"
 msgstr "Propietats del tipus de lletra"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:51
+#: ../mail/mail-config.ui.h:54
 msgid "Format messages in _HTML"
 msgstr "Missatges en format _HTML"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:52
+#: ../mail/mail-config.ui.h:55
 msgid "Full Nam_e:"
 msgstr "Nom compl_et:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:54
+#: ../mail/mail-config.ui.h:57
+msgid "Group Reply goes only to mailing list, if possible"
+msgstr ""
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:58
 msgid "HTML Messages"
 msgstr "Missatges HTML"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:55
+#: ../mail/mail-config.ui.h:59
 msgid "H_TTP Proxy:"
 msgstr "Servidor intermediari per a l'H_TTP:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:56
+#: ../mail/mail-config.ui.h:60
 msgid "Headers"
 msgstr "Capçaleres"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:57
+#: ../mail/mail-config.ui.h:61
 msgid "Highlight _quotations with"
 msgstr "Ressalta el text _citat amb"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:59
+#: ../mail/mail-config.ui.h:63
+msgid "Ignore Reply-To: for mailing lists"
+msgstr ""
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:64
 msgid "Inline"
 msgstr "Inserit"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:60
+#: ../mail/mail-config.ui.h:65
 msgid "Inline (Outlook style)"
 msgstr "Missatge original inserit (a l'estil de l'Outlook)"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:62
+#: ../mail/mail-config.ui.h:67
 msgid "KB"
 msgstr "KB"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:63 ../mail/message-list.etspec.h:8
+#: ../mail/mail-config.ui.h:68 ../mail/message-list.etspec.h:8
 msgid "Labels"
 msgstr "Etiquetes"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:64
+#: ../mail/mail-config.ui.h:69
 msgid "Languages Table"
 msgstr "Taula d'idiomes"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:65
+#: ../mail/mail-config.ui.h:70
 msgid "Loading Images"
 msgstr "Càrrega de les imatges"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:66
+#: ../mail/mail-config.ui.h:71
 msgid "Mail Headers Table"
 msgstr "Taula de capçaleres de correu"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:67
+#: ../mail/mail-config.ui.h:72
 msgid "Mailbox location"
 msgstr "Ubicació de la bústia"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:68
+#: ../mail/mail-config.ui.h:73
 msgid "Message Display"
 msgstr "Visualització dels missatges"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:69
+#: ../mail/mail-config.ui.h:74
 msgid "Message Fonts"
 msgstr "Tipus de lletra dels missatge"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:70
+#: ../mail/mail-config.ui.h:75
 msgid "Message Receipts"
 msgstr "Confirmacions de lectura"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:71
+#: ../mail/mail-config.ui.h:76
 msgid "No _Proxy for:"
 msgstr "No uti_litzis el servidor intermediari per a:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:73
+#: ../mail/mail-config.ui.h:78
 msgid ""
 "Note: you will not be prompted for a password until you connect for the "
 "first time"
@@ -12680,174 +12759,224 @@ msgstr ""
 "Nota: no se vos demanarà la contrasenya fins que vos connecteu per primera "
 "vegada"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:74
+#: ../mail/mail-config.ui.h:79
 msgid "Option is ignored if a match for custom junk headers is found."
 msgstr ""
 "S'ignorarà esta opció si es produeix una concordança amb les capçaleres de "
 "correu brossa personalitzades."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:75
+#: ../mail/mail-config.ui.h:80
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:10
 msgid "Optional Information"
 msgstr "Informació opcional"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:77
+#: ../mail/mail-config.ui.h:82
 msgid "Or_ganization:"
 msgstr "_Organització:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:78
+#: ../mail/mail-config.ui.h:83
 msgid "PGP/GPG _Key ID:"
 msgstr "Id. de _clau PGP/GPG:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:79
+#: ../mail/mail-config.ui.h:84
 msgid "Pass_word:"
 msgstr "Contrasen_ya:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:81
+#: ../mail/mail-config.ui.h:86
 msgid "Port:"
 msgstr "Port:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:82
+#: ../mail/mail-config.ui.h:87
 msgid "Pr_ompt when sending messages with only Bcc recipients defined"
 msgstr "Pregunta quan s'envien missatges amb destinataris n_omés al camp CCO"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:83
+#: ../mail/mail-config.ui.h:88
 msgid "Pretty Good Privacy (PGP/GPG)"
 msgstr "Privadesa força bona (PGP/GPG)"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:85
+#: ../mail/mail-config.ui.h:90
 msgid "Printed Fonts"
 msgstr "Tipus de lletra d'impressió"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:86
+#: ../mail/mail-config.ui.h:91
+msgid "Prompt when mailing list redirects private reply back to list"
+msgstr ""
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:92
+#, fuzzy
+msgid "Prompt when sending private replies to mailing _list messages"
+msgstr "Pregunta en marcar múltiples missatges"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:93
+#, fuzzy
+msgid "Prompt when sending replies to _many recipients"
+msgstr "Pregunta quan s'envien missatges amb destinataris n_omés al camp CCO"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:94
 msgid "Proxy Settings"
 msgstr "Configuració del servidor intermediari"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:87
+#: ../mail/mail-config.ui.h:95
 msgid "Quoted"
 msgstr "Citat"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:88
+#: ../mail/mail-config.ui.h:96
 msgid "Re_member password"
 msgstr "_Recorda la contrasenya"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:89
+#: ../mail/mail-config.ui.h:97
 msgid "Re_ply-To:"
 msgstr "_Respon-A:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:91
+#: ../mail/mail-config.ui.h:99
 msgid "Remember _password"
 msgstr "Recorda la contrasen_ya"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:92
+#: ../mail/mail-config.ui.h:100
 msgid "Required Information"
 msgstr "Informació requerida"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:94
+#: ../mail/mail-config.ui.h:101
+msgid "SHA1"
+msgstr ""
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:102
+msgid "SHA256"
+msgstr ""
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:103
+msgid "SHA384"
+msgstr ""
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:104
+msgid "SHA512"
+msgstr ""
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:106
 msgid "SSL is not supported in this build of Evolution"
 msgstr "Este muntatge de l'Evolution no funciona amb l'SSL"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:95
+#: ../mail/mail-config.ui.h:107
 msgid "S_earch for sender photograph only in local address books"
 msgstr "Ce_rca la foto del remitent només a les llibretes d'adreces locals"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:96
+#: ../mail/mail-config.ui.h:108
 msgid "S_elect..."
 msgstr "S_elecciona..."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:97
+#: ../mail/mail-config.ui.h:109
 msgid "S_end message receipts:"
 msgstr "_Envia confirmacions de lectura:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:98
+#: ../mail/mail-config.ui.h:110
 msgid "S_tandard Font:"
 msgstr "_Tipus de lletra estàndard:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:99
+#: ../mail/mail-config.ui.h:111
 msgid "Secure MIME (S/MIME)"
 msgstr "MIME segur (S/MIME)"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:101
+#: ../mail/mail-config.ui.h:113
 msgid "Select Drafts Folder"
 msgstr "Selecciona la carpeta d'esborranys"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:102
+#: ../mail/mail-config.ui.h:114
 msgid "Select HTML fixed width font"
 msgstr "Selecciona el tipus de lletra HTML d'amplada fixa"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:103
+#: ../mail/mail-config.ui.h:115
 msgid "Select HTML fixed width font for printing"
 msgstr "Selecciona el tipus de lletra HTML d'amplada fixa per imprimir"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:104
+#: ../mail/mail-config.ui.h:116
 msgid "Select HTML variable width font"
 msgstr "Selecciona el tipus de lletra HTML d'amplada variable"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:105
+#: ../mail/mail-config.ui.h:117
 msgid "Select HTML variable width font for printing"
 msgstr "Selecciona el tipus de lletra HTML d'amplada variable per imprimir"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:106
+#: ../mail/mail-config.ui.h:118
+#, fuzzy
+msgid "Select Junk Folder"
+msgstr "Seleccioneu una carpeta"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:119
 msgid "Select Sent Folder"
 msgstr "Selecciona la carpeta d'elements enviats"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:107
+#: ../mail/mail-config.ui.h:120
+#, fuzzy
+msgid "Select Trash Folder"
+msgstr "Selecciona la carpeta d'esborranys"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:121
 msgid "Sender Photograph"
 msgstr "Fotografia del remitent"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:108
+#: ../mail/mail-config.ui.h:122
 msgid "Sending Mail"
 msgstr "Enviament de correu"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:109
+#: ../mail/mail-config.ui.h:123
 msgid "Sent _Messages Folder:"
 msgstr "Carpeta de _missatges enviats:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:110
+#: ../mail/mail-config.ui.h:124
 msgid "Sent and Draft Messages"
 msgstr "Missatges enviats i esborranys"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:111
+#: ../mail/mail-config.ui.h:125
 msgid "Ser_ver requires authentication"
 msgstr "El ser_vidor requereix autenticació"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:112
+#: ../mail/mail-config.ui.h:126
 msgid "Server Configuration"
 msgstr "Configuració del servidor"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:113
+#: ../mail/mail-config.ui.h:127
 msgid "Server _Type:"
 msgstr "_Tipus de servidor:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:114
+#: ../mail/mail-config.ui.h:128
+#, fuzzy
+msgid "Si_gning algorithm:"
+msgstr "Ce_rtificat de signatura:"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:129
 msgid "Sig_natures"
 msgstr "Sig_natures"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:115
+#: ../mail/mail-config.ui.h:130
 msgid "Sig_ning certificate:"
 msgstr "Ce_rtificat de signatura:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:116
+#: ../mail/mail-config.ui.h:131
 msgid "Signat_ure:"
 msgstr "Signat_ura:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:117
+#: ../mail/mail-config.ui.h:132
 msgid "Signatures"
 msgstr "Signatures"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:118
+#: ../mail/mail-config.ui.h:133
+#, fuzzy
+msgid "Signing _algorithm:"
+msgstr "Ce_rtificat de signatura:"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:134
 msgid "Spell Checking"
 msgstr "Verificació ortogràfica"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:119
+#: ../mail/mail-config.ui.h:135
 msgid "Start _typing at the bottom on replying"
 msgstr "Inicia la redac_ció al final en respondre"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:121
+#: ../mail/mail-config.ui.h:137
 msgid "T_ype:"
 msgstr "T_ipus:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:122
+#: ../mail/mail-config.ui.h:138
 msgid ""
 "The list of languages here reflects only the languages for which you have a "
 "dictionary installed."
@@ -12855,7 +12984,7 @@ msgstr ""
 "Esta llista reflecteix només els idiomes per als quals teniu instal·lat un "
 "diccionari."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:123
+#: ../mail/mail-config.ui.h:139
 msgid ""
 "The output of this script will be used as your\n"
 "signature. The name you specify will be used\n"
@@ -12864,7 +12993,13 @@ msgstr ""
 "La eixida d'este script s'utilitzarà per a la vostra signatura.\n"
 "El nom que especifiqueu només s'utilitzarà per visualitzar-lo."
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:126
+#. Translators: Section name for options related to Top Posting. See Edit|Preferences|Composer Preferences for better understanding
+#: ../mail/mail-config.ui.h:143
+#, fuzzy
+msgid "Top Posting Option"
+msgstr "Destinació de l'enviament"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:144
 msgid ""
 "Type the name by which you would like to refer to this account.\n"
 "For example: \"Work\" or \"Personal\""
@@ -12872,185 +13007,198 @@ msgstr ""
 "Escriviu el nom que vulgueu fer servir per referir-vos a este compte.\n"
 "Per exemple: «Faena» o «Personal»"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:128
+#: ../mail/mail-config.ui.h:146
 msgid "Us_ername:"
 msgstr "Nom d'_usuari:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:129
+#: ../mail/mail-config.ui.h:147
 msgid "Use Authe_ntication"
 msgstr "Utilitza au_tenticació"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:130 ../plugins/caldav/caldav-source.c:221
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:283
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:620
-#: ../plugins/webdav-account-setup/webdav-contacts-source.c:257
+#: ../mail/mail-config.ui.h:148 ../plugins/caldav/caldav-source.c:225
+#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:286
+#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:623
+#: ../plugins/webdav-account-setup/webdav-contacts-source.c:260
 msgid "User_name:"
 msgstr "Nom d'_usuari:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:131
+#: ../mail/mail-config.ui.h:149
 msgid "V_ariable-width:"
 msgstr "_Amplada variable:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:132
+#: ../mail/mail-config.ui.h:150
 msgid "_Add Signature"
 msgstr "_Afig la signatura"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:133
+#: ../mail/mail-config.ui.h:151
 msgid "_Always load images from the Internet"
 msgstr "C_arrega sempre les imatges d'Internet"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:134
+#: ../mail/mail-config.ui.h:152
 msgid "_Authentication Type"
 msgstr "Tipus d'_autenticació"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:135
+#: ../mail/mail-config.ui.h:153
 msgid "_Default junk plugin:"
 msgstr "Connector de correu brossa per _defecte:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:136
+#: ../mail/mail-config.ui.h:154
 msgid "_Direct connection to the Internet"
 msgstr "Connexió _directa a Internet"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:137
+#: ../mail/mail-config.ui.h:155
 msgid "_Do not sign meeting requests (for Outlook compatibility)"
 msgstr "No signis les sol·licituts _de reunió (compatible amb l'Outlook)"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:138
+#: ../mail/mail-config.ui.h:156
 msgid "_Forward style:"
 msgstr "Estil de reen_viament:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:139
+#: ../mail/mail-config.ui.h:157
+#, fuzzy
+msgid "_Junk Folder:"
+msgstr "Carpeta actual"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:158
 msgid "_Keep Signature above the original message on replying"
 msgstr ""
 "Mantin_gues la signatura a la part superior del missatge original en "
 "respondre"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:140
+#: ../mail/mail-config.ui.h:159
 msgid "_Languages"
 msgstr "_Llengües"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:141
+#: ../mail/mail-config.ui.h:160
 msgid "_Load images in messages from contacts"
 msgstr "_Carrega les imatges dels correus dels contactes"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:142
+#: ../mail/mail-config.ui.h:161
 msgid "_Lookup in local address book only"
 msgstr "_Cerca només a les llibretes d'adreces locals"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:143
+#: ../mail/mail-config.ui.h:162
 msgid "_Make this my default account"
 msgstr "Fes-lo el meu compte per _defecte"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:144
+#: ../mail/mail-config.ui.h:163
 msgid "_Manual proxy configuration:"
 msgstr "Configuració _manual del servidor intermediari:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:145
+#: ../mail/mail-config.ui.h:164
 msgid "_Mark messages as read after"
 msgstr "_Marca els missatges com a llegits al cap de"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:147
+#: ../mail/mail-config.ui.h:166
 msgid "_Never load images from the Internet"
 msgstr "_No carreguis mai les imatges d'Internet"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:148
+#: ../mail/mail-config.ui.h:167
 msgid "_Path:"
 msgstr "_Camí:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:149
+#: ../mail/mail-config.ui.h:168
 msgid "_Prompt on sending HTML mail to contacts that do not want them"
 msgstr "_Pregunta quan s'envien missatges HTML als contactes que no ho vulguen"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:150
+#: ../mail/mail-config.ui.h:169
 msgid "_Prompt when sending messages with an empty subject line"
 msgstr "_Pregunta quan s'envien missatges amb l'assumpte buit"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:151
+#: ../mail/mail-config.ui.h:170
 msgid "_Reply style:"
 msgstr "Estil de la _resposta:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:152
+#: ../mail/mail-config.ui.h:171
 msgid "_Script:"
 msgstr "_Script:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:153
+#: ../mail/mail-config.ui.h:172
 msgid "_Secure HTTP Proxy:"
 msgstr "Servidor intermediari per a l'HTTP _segur:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:155 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:30
+#: ../mail/mail-config.ui.h:174 ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:29
 #: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.ui.h:28
 msgid "_Server:"
 msgstr "_Servidor:"
 
 #. If enabled, show animation; if disabled, only display a static image without any animation
-#: ../mail/mail-config.ui.h:157
+#: ../mail/mail-config.ui.h:176
 msgid "_Show image animations"
 msgstr "M_ostra les animacions"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:158
+#: ../mail/mail-config.ui.h:177
 msgid "_Show the photograph of sender in the message preview"
 msgstr "_Mostra la fotografia del remitent en la previsualització del correu"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:159
+#. Translators: This is part of 'Shrink To / Cc / Bcc headers to [X] addresses', where [X] is a spin with a number
+#: ../mail/mail-config.ui.h:179
 msgid "_Shrink To / Cc / Bcc headers to "
 msgstr "Reduei_x les capçaleres Per a/ CC / CCO a "
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:160
+#: ../mail/mail-config.ui.h:180
+#, fuzzy
+msgid "_Trash Folder:"
+msgstr "Carpeta d'es_borranys:"
+
+#: ../mail/mail-config.ui.h:181
 msgid "_Use Secure Connection:"
 msgstr "E_mpra una connexió segura:"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:161
+#: ../mail/mail-config.ui.h:182
 msgid "_Use system defaults"
 msgstr "Utilitza els paràmetres p_redeterminats del sistema"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:162
+#: ../mail/mail-config.ui.h:183
 msgid "_Use the same fonts as other applications"
 msgstr "_Utilitza el mateix tipus de lletra que la resta d'aplicacions"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:163 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:48
+#: ../mail/mail-config.ui.h:184 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:48
 msgid "a"
 msgstr "a"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:164
+#. Translators: This is part of 'Shrink To / Cc / Bcc headers to [X] addresses', where [X] is a spin with a number
+#: ../mail/mail-config.ui.h:186
 msgid "addresses"
 msgstr "adreces"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:165 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:49
+#: ../mail/mail-config.ui.h:187 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:49
 msgid "b"
 msgstr "b"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:166
+#: ../mail/mail-config.ui.h:188
 msgid "color"
 msgstr "color"
 
-#: ../mail/mail-config.ui.h:167
+#: ../mail/mail-config.ui.h:189
 msgid "description"
 msgstr "descripció"
 
 #: ../mail/mail-dialogs.ui.h:1
-msgid "  "
-msgstr "  "
-
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:2
 msgid "All active remote folders"
 msgstr "Totes les carpetes remotes actives"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:3
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:2
 msgid "All local and active remote folders"
 msgstr "Totes les carpetes locals i remotes actives"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:4
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:3
 msgid "All local folders"
 msgstr "Totes les carpetes locals"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:5
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:4
 msgid "Call"
 msgstr "Crida"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:6
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:5
 msgid "Co_mpleted"
 msgstr "Co_mpletat"
 
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:6
+#, fuzzy
+msgid "Collapse _all"
+msgstr "contreu"
+
 #: ../mail/mail-dialogs.ui.h:7
 msgid "Digital Signature"
 msgstr "Signatura digital"
@@ -13060,58 +13208,67 @@ msgid "Do Not Forward"
 msgstr "No ho reenvies"
 
 #: ../mail/mail-dialogs.ui.h:9
+#, fuzzy
+msgid "E_xpand all"
+msgstr "E_xpandeix tots els fils"
+
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:10
 msgid "Encryption"
 msgstr "Xifratge"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:10
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:11
 msgid "Folder Subscriptions"
 msgstr "Subscripció a carpetes"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:11
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:12
 msgid "Follow-Up"
 msgstr "Respondre"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:12
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:13
 msgid "For Your Information"
 msgstr "Per a la vostra informació"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:13
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:14
 msgid "Forward"
 msgstr "Reenvia"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:14
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:15
 msgid "License Agreement"
 msgstr "Acord de llicència"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:15
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:16
 msgid "No Response Necessary"
 msgstr "No és necessària cap resposta"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:19
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:20
 msgid "Reply to All"
 msgstr "Respon a tots"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:20
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:21
 msgid "Review"
 msgstr "Ressenya"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:21
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:22
 msgid "S_erver:"
 msgstr "S_ervidor:"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:22
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:23
+msgid "S_how only items containing:"
+msgstr ""
+
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:24
 msgid "Search Folder Sources"
 msgstr "Orígens de la carpeta de cerca"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:23
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:25
 msgid "Security Information"
 msgstr "Informació sobre seguretat"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:24
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:26
 msgid "Specific folders"
 msgstr "Carpetes específiques"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:25
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:27
 msgid ""
 "The messages you have selected for follow up are listed below.\n"
 "Please select a follow up action from the \"Flag\" menu."
@@ -13119,185 +13276,182 @@ msgstr ""
 "Els missatges que heu seleccionat per respondre es llisten a sota.\n"
 "Seleccioneu una acció per respondre-hi al menú «Senyalador»."
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:27
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:29
 msgid "_Accept License"
 msgstr "_Accepteu la llicència"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:28
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:30
 msgid "_Due By:"
 msgstr "_Venciment:"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:29
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:31
 msgid "_Flag:"
 msgstr "Sen_yalador:"
 
-#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:30
+#: ../mail/mail-dialogs.ui.h:32
 msgid "_Tick this to accept the license agreement"
 msgstr "Habili_teu-lo per acceptar l'acord de llicència"
 
-#: ../mail/mail-folder-cache.c:893
+#: ../mail/mail-folder-cache.c:782
 #, c-format
 msgid "Pinging %s"
 msgstr "S'està enviant un ping a %s"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:95
+#: ../mail/mail-ops.c:84
 msgid "Filtering Selected Messages"
 msgstr "S'estan filtrant els missatges seleccionats"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:254
+#: ../mail/mail-ops.c:245
 msgid "Fetching Mail"
 msgstr "S'està recollint el correu electrònic"
 
-#. sending mail, filtering failed
-#: ../mail/mail-ops.c:585
+#: ../mail/mail-ops.c:592
 #, c-format
 msgid "Failed to apply outgoing filters: %s"
 msgstr "No s'han pogut aplicar els filtres d'eixida: %s"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:597 ../mail/mail-ops.c:624
-#, c-format
+#: ../mail/mail-ops.c:608 ../mail/mail-ops.c:636
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
 "Failed to append to %s: %s\n"
-"Appending to local `Sent' folder instead."
+"Appending to local 'Sent' folder instead."
 msgstr ""
 "No s'ha pogut afegir a %s: %s\n"
 "S'afegirà a la carpeta local «Enviat» en lloc d'això."
 
-#: ../mail/mail-ops.c:641
-#, c-format
-msgid "Failed to append to local `Sent' folder: %s"
+#: ../mail/mail-ops.c:655
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to append to local 'Sent' folder: %s"
 msgstr "No s'han pogut afegir a la carpeta local «Enviat»: %s"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:752 ../mail/mail-ops.c:833
+#: ../mail/mail-ops.c:775 ../mail/mail-ops.c:867
 msgid "Sending message"
 msgstr "S'està enviant el missatge"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:762
+#: ../mail/mail-ops.c:783
 #, c-format
 msgid "Sending message %d of %d"
 msgstr "S'està enviant el missatge %d de %d"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:789
+#: ../mail/mail-ops.c:827
 #, c-format
 msgid "Failed to send %d of %d messages"
 msgstr "No s'han pogut enviar %d de %d missatges"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:791 ../mail/mail-send-recv.c:760
+#: ../mail/mail-ops.c:829 ../mail/mail-send-recv.c:783
 msgid "Canceled."
 msgstr "S'ha cancel·lat."
 
-#: ../mail/mail-ops.c:793 ../mail/mail-send-recv.c:762
+#: ../mail/mail-ops.c:831 ../mail/mail-send-recv.c:785
 msgid "Complete."
 msgstr "Completat."
 
-#: ../mail/mail-ops.c:905
+#: ../mail/mail-ops.c:939
 #, c-format
 msgid "Saving message to folder '%s'"
 msgstr "S'està desant el missatge a la carpeta «%s»"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:982
+#: ../mail/mail-ops.c:1019
 #, c-format
 msgid "Moving messages to '%s'"
 msgstr "S'estan movent els missatges a «%s»"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:982
+#: ../mail/mail-ops.c:1019
 #, c-format
 msgid "Copying messages to '%s'"
 msgstr "S'estan copiant els missatges a «%s»"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:1091
+#: ../mail/mail-ops.c:1128
 #, c-format
 msgid "Scanning folders in '%s'"
 msgstr "S'estan analitzant les carpetes a «%s»"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:1199
+#: ../mail/mail-ops.c:1236
 msgid "Forwarded messages"
 msgstr "Missatges reenviats"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:1240
+#: ../mail/mail-ops.c:1277
 #, c-format
 msgid "Opening folder '%s'"
 msgstr "S'està obrint la carpeta «%s»"
 
 # FIXME (dpm)
-#: ../mail/mail-ops.c:1306
+#: ../mail/mail-ops.c:1343
 #, c-format
 msgid "Retrieving quota information for folder '%s'"
 msgstr ""
 "S'està recuperant la informació de la quota d'espai per a la carpeta «%s»"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:1378
+#: ../mail/mail-ops.c:1415
 #, c-format
 msgid "Opening store '%s'"
 msgstr "S'està obrint el magatzem «%s»"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:1449
+#: ../mail/mail-ops.c:1486
 #, c-format
 msgid "Removing folder '%s'"
 msgstr "S'està suprimint la carpeta «%s»"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:1567
+#: ../mail/mail-ops.c:1610
 #, c-format
 msgid "Storing folder '%s'"
 msgstr "S'està emmagatzemant la carpeta «%s»"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:1630
+#: ../mail/mail-ops.c:1673
 #, c-format
 msgid "Expunging and storing account '%s'"
 msgstr "S'està buidant i emmagatzemant el compte «%s»"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:1631
+#: ../mail/mail-ops.c:1674
 #, c-format
 msgid "Storing account '%s'"
 msgstr "S'està emmagatzemant el compte «%s»"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:1685
+#: ../mail/mail-ops.c:1728
 #, c-format
 msgid "Refreshing folder '%s'"
 msgstr "S'està refrescant la carpeta «%s»"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:1725
+#: ../mail/mail-ops.c:1768
 #, c-format
 msgid "Expunging folder '%s'"
 msgstr "S'està suprimint la carpeta «%s»"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:1770
+#: ../mail/mail-ops.c:1813
 #, c-format
 msgid "Emptying trash in '%s'"
 msgstr "S'està buidant la paperera a «%s»"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:1771
+#: ../mail/mail-ops.c:1814
 msgid "Local Folders"
 msgstr "Carpetes locals"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:1967
+#: ../mail/mail-ops.c:2017
 #, c-format
 msgid "Retrieving %d message"
 msgid_plural "Retrieving %d messages"
 msgstr[0] "S'està recuperant %d missatge"
 msgstr[1] "S'estan recuperant %d missatges"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:2056
+#: ../mail/mail-ops.c:2106
 #, c-format
 msgid "Saving %d message"
 msgid_plural "Saving %d messages"
 msgstr[0] "S'està desant %d missatge"
 msgstr[1] "S'estan desant %d missatges"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:2136
-#, c-format
-msgid ""
-"Error saving messages to: %s:\n"
-" %s"
+#: ../mail/mail-ops.c:2193
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Error saving messages to: %s:\n"
 msgstr ""
 "S'ha produït un error en alçar els missatges a: %s.\n"
 " %s"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:2208
+#: ../mail/mail-ops.c:2266
 msgid "Saving attachment"
 msgstr "S'està desant el fitxer adjunt"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:2226 ../mail/mail-ops.c:2234
+#: ../mail/mail-ops.c:2286 ../mail/mail-ops.c:2296
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot create output file: %s:\n"
@@ -13306,146 +13460,182 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut crear el fitxer d'eixida: %s:\n"
 " %s"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:2249
-#, c-format
-msgid "Could not write data: %s"
+#: ../mail/mail-ops.c:2311
+#, fuzzy
+msgid "Could not write data: "
 msgstr "No s'han pogut escriure les dades: %s"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:2394
+#: ../mail/mail-ops.c:2455
 #, c-format
 msgid "Disconnecting from '%s'"
 msgstr "S'està desconnectant de «%s»"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:2394
+#: ../mail/mail-ops.c:2455
 #, c-format
 msgid "Reconnecting to '%s'"
 msgstr "S'està tornant a connectar a «%s»"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:2490
+#: ../mail/mail-ops.c:2551
 #, c-format
 msgid "Preparing account '%s' for offline"
 msgstr "S'està preparant el compte «%s» per treballar fora de línia"
 
-#: ../mail/mail-ops.c:2576
+#: ../mail/mail-ops.c:2637
 msgid "Checking Service"
 msgstr "Comprovació del servei"
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:189
+#: ../mail/mail-send-recv.c:188
 msgid "Canceling..."
 msgstr "S'està cancel·lant..."
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:431
+#: ../mail/mail-send-recv.c:440
 msgid "Send & Receive Mail"
 msgstr "Envia i rep el correu"
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:444
+#: ../mail/mail-send-recv.c:457
 msgid "Cancel _All"
 msgstr "C_ancel·la-ho tot"
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:553
+#: ../mail/mail-send-recv.c:569
 msgid "Updating..."
 msgstr "S'està actualitzant..."
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:553 ../mail/mail-send-recv.c:630
+#: ../mail/mail-send-recv.c:569 ../mail/mail-send-recv.c:649
 msgid "Waiting..."
 msgstr "S'està esperant..."
 
-#: ../mail/mail-send-recv.c:873
+#: ../mail/mail-send-recv.c:896
 #, c-format
 msgid "Checking for new mail"
 msgstr "Comprovació de correu nou"
 
-#: ../mail/mail-session.c:220
+#: ../mail/mail-session.c:225
 #, c-format
 msgid "Enter Passphrase for %s"
 msgstr "Introduïu la contrasenya per a %s"
 
-#: ../mail/mail-session.c:222
+#: ../mail/mail-session.c:227
 msgid "Enter Passphrase"
 msgstr "Introduïu la contrasenya"
 
-#: ../mail/mail-session.c:225
+#: ../mail/mail-session.c:230
 #, c-format
 msgid "Enter Password for %s"
 msgstr "Introduïu la contrasenya per a %s"
 
-#: ../mail/mail-session.c:227
+#: ../mail/mail-session.c:232
 msgid "Enter Password"
 msgstr "Introduïu la contrasenya"
 
-#: ../mail/mail-session.c:269
+#: ../mail/mail-session.c:277
+#, c-format
 msgid "User canceled operation."
 msgstr "L'usuari ha cancel·lat l'operació."
 
-#: ../mail/mail-session.c:663
+#: ../mail/mail-session.c:722
+#, c-format
 msgid ""
 "No destination address provided, forward of the message has been cancelled."
 msgstr ""
 "No s'ha especificat cap adreça de destinació, de manera que s'ha cancel·lat "
 "el reenviament del missatge."
 
-#: ../mail/mail-session.c:669
+#: ../mail/mail-session.c:731
+#, c-format
 msgid "No account found to use, forward of the message has been cancelled."
 msgstr ""
 "No s'ha trobat cap compte a utilitzar, de manera que s'ha cancel·lat el "
 "reenviament del missatge."
 
-#: ../mail/mail-tools.c:123
-#, c-format
-msgid "Could not create spool directory `%s': %s"
+#: ../mail/mail-tools.c:128
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Could not create spool directory '%s': %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear el directori de cues «%s»: %s"
 
-#: ../mail/mail-tools.c:153
-#, c-format
-msgid "Trying to movemail a non-mbox source `%s'"
+#: ../mail/mail-tools.c:161
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Trying to movemail a non-mbox source '%s'"
 msgstr "S'està intentant moure correus d'una font no mbox «%s»"
 
-#: ../mail/mail-tools.c:259
+#: ../mail/mail-tools.c:273
 #, c-format
 msgid "Forwarded message - %s"
 msgstr "Missatge reenviat - %s"
 
-#: ../mail/mail-tools.c:261
+#: ../mail/mail-tools.c:275
 msgid "Forwarded message"
 msgstr "Missatge reenviat"
 
-#: ../mail/mail-tools.c:301
-#, c-format
-msgid "Invalid folder: `%s'"
+#: ../mail/mail-tools.c:318
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Invalid folder: '%s'"
 msgstr "La carpeta no és vàlida: «%s»"
 
-#: ../mail/mail-vfolder.c:87
+#: ../mail/mail-vfolder.c:85
 #, c-format
 msgid "Setting up Search Folder: %s"
 msgstr "S'està configurant la carpeta de cerca: %s"
 
-#: ../mail/mail-vfolder.c:232
+#: ../mail/mail-vfolder.c:224
 #, c-format
 msgid "Updating Search Folders for '%s:%s'"
 msgstr "S'estan actualitzant les carpetes de cerca per a «%s:%s»"
 
-#: ../mail/mail-vfolder.c:239
+#: ../mail/mail-vfolder.c:231
 #, c-format
 msgid "Updating Search Folders for '%s'"
 msgstr "S'estan actualitzant les carpetes de cerca per a «%s»"
 
-#: ../mail/mail-vfolder.c:1172
+#. Translators: The first %s is name of the affected
+#. * search folder(s), the second %s is the URI of the
+#. * removed folder. For more than one search folder is
+#. * each of them on a separate line, with four spaces
+#. * in front of its name, without quotes.
+#: ../mail/mail-vfolder.c:675
+#, c-format
+msgid ""
+"The Search Folder \"%s\" has been modified to account for the deleted "
+"folder\n"
+"\"%s\"."
+msgid_plural ""
+"The following Search Folders\n"
+"%s have been modified to account for the deleted folder\n"
+"\"%s\"."
+msgstr[0] ""
+msgstr[1] ""
+
+#: ../mail/mail-vfolder.c:1185
 msgid "Edit Search Folder"
 msgstr "Edita les carpetes de cerca"
 
-#: ../mail/mail-vfolder.c:1274
+#: ../mail/mail-vfolder.c:1290
 msgid "New Search Folder"
 msgstr "Carpeta de cerca nova"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:1
+#, fuzzy
+msgid "\"Check Junk\" Failed"
+msgstr "Ha fallat la comprovació de correu brossa"
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:2
+#, fuzzy
+msgid "\"Report Junk\" Failed"
+msgstr "Ha fallat el marcatge com a correu brossa"
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:3
+#, fuzzy
+msgid "\"Report Not Junk\" Failed"
+msgstr "Ha fallat el marcatge com a correu que no és brossa"
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:4
 msgid "A folder named \"{0}\" already exists. Please use a different name."
 msgstr "Ja existeix una carpeta anomenada «{0}». Feu servir un nom diferent."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:2
+#: ../mail/mail.error.xml.h:5
 msgid "A folder named \"{1}\" already exists. Please use a different name."
 msgstr "Ja existeix una carpeta anomenada «{1}». Feu servir un nom diferent."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:3
+#: ../mail/mail.error.xml.h:6
 msgid ""
 "A non-empty folder at \"{1}\" already exists.\n"
 "\n"
@@ -13457,7 +13647,7 @@ msgstr ""
 "Podeu escollir ignorar esta carpeta, sobreescriure o afegir al seu "
 "contingut, o bé eixir."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:6
+#: ../mail/mail.error.xml.h:9
 msgid ""
 "A read receipt notification has been requested for \"{1}\". Send the receipt "
 "notification to {0}?"
@@ -13465,13 +13655,13 @@ msgstr ""
 "S'ha sol·licitat una confirmació de lectura per a «{1}». Voleu enviar la "
 "confirmació de lectura a {0}?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:7
+#: ../mail/mail.error.xml.h:10
 msgid ""
 "A signature already exists with the name \"{0}\". Please specify a different "
 "name."
 msgstr "Ja existeix una signatura anomenada «{0}». Feu servir un nom diferent."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:8
+#: ../mail/mail.error.xml.h:11
 msgid ""
 "Adding a meaningful Subject line to your messages will give your recipients "
 "an idea of what your mail is about."
@@ -13479,24 +13669,20 @@ msgstr ""
 "Un camp Assumpte comprensible permetrà als destinataris fer-se una idea del "
 "tema del correu."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:9
+#: ../mail/mail.error.xml.h:12
 msgid "Are you sure you want to delete this account and all its proxies?"
 msgstr "Segur que voleu suprimir este compte i tots els seus apoderats?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:10
+#: ../mail/mail.error.xml.h:13
 msgid "Are you sure you want to delete this account?"
 msgstr "Segur que voleu suprimir este compte?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:11
+#: ../mail/mail.error.xml.h:14
 msgid ""
 "Are you sure you want to disable this account and delete all its proxies?"
 msgstr "Segur que voleu suprimir este compte i tots els seus apoderats?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:12
-msgid "Are you sure you want to open {0} messages at once?"
-msgstr "Segur que voleu obrir {0} missatges a la vegada?"
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:13
+#: ../mail/mail.error.xml.h:15
 msgid ""
 "Are you sure you want to permanently remove all the deleted messages in all "
 "folders?"
@@ -13504,7 +13690,7 @@ msgstr ""
 "Segur que voleu suprimir permanentment tots els missatges suprimits de totes "
 "les carpetes?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:14
+#: ../mail/mail.error.xml.h:16
 msgid ""
 "Are you sure you want to permanently remove all the deleted messages in "
 "folder \"{0}\"?"
@@ -13512,87 +13698,80 @@ msgstr ""
 "Segur que voleu suprimir permanentment tots els missatges suprimits de la "
 "carpeta «{0}»?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:15
+#: ../mail/mail.error.xml.h:17
 msgid "Are you sure you want to send a message in HTML format?"
 msgstr "Segur que voleu enviar un missatge HTML?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:16
+#: ../mail/mail.error.xml.h:18
 msgid "Are you sure you want to send a message with invalid address?"
 msgstr "Segur que voleu enviar un missatge amb una adreça no vàlida?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:17
+#: ../mail/mail.error.xml.h:19
 msgid "Are you sure you want to send a message with invalid addresses?"
 msgstr "Segur que voleu enviar un missatge només amb adreces no vàlides?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:18
+#: ../mail/mail.error.xml.h:20
 msgid "Are you sure you want to send a message with only BCC recipients?"
 msgstr "Segur que voleu enviar un missatge només amb destinataris CCO?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:19
+#: ../mail/mail.error.xml.h:21
 msgid "Are you sure you want to send a message without a subject?"
 msgstr "Segur que voleu enviar un missatge sense assumpte?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:20
-msgid "Because \"{0}\"."
-msgstr "Degut a «{0}»."
-
 #: ../mail/mail.error.xml.h:22
-msgid "Because \"{2}\"."
-msgstr "Degut a «{2}»."
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:23
 msgid "Blank Signature"
 msgstr "Signatura buida"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:24
+#: ../mail/mail.error.xml.h:23
 msgid "Cannot add Search Folder \"{0}\"."
 msgstr "No es pot afegir la carpeta de cerca «{0}»."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:25
+#: ../mail/mail.error.xml.h:24
 msgid "Cannot copy folder \"{0}\" to \"{1}\"."
 msgstr "No es pot copiar la carpeta «{0}» a «{1}»."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:26
+#: ../mail/mail.error.xml.h:25
 msgid "Cannot create folder \"{0}\"."
 msgstr "No s'ha pogut crear la carpeta «{0}»."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:27
+#: ../mail/mail.error.xml.h:26
 msgid "Cannot create temporary save directory."
 msgstr "No s'ha pogut crear el directori temporal per alçar."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:28
+#: ../mail/mail.error.xml.h:27
 msgid "Cannot create the save directory, because \"{1}\""
 msgstr "No s'ha pogut crear el directori per alçar degut a «{1}»"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:29
+#: ../mail/mail.error.xml.h:28
 msgid "Cannot delete folder \"{0}\"."
 msgstr "No s'ha pogut suprimir la carpeta «{0}»."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:30
+#: ../mail/mail.error.xml.h:29
 msgid "Cannot delete system folder \"{0}\"."
 msgstr "No es pot suprimir la carpeta de sistema «{0}»."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:31
+#: ../mail/mail.error.xml.h:30
 msgid "Cannot edit Search Folder \"{0}\" as it does not exist."
 msgstr "No es pot editar la carpeta de cerca «{0}» perquè no existeix."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:32
+#: ../mail/mail.error.xml.h:31
 msgid "Cannot move folder \"{0}\" to \"{1}\"."
 msgstr "No es pot moure la carpeta «{0}» a «{1}»."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:33
-msgid "Cannot open source \"{1}\""
+#: ../mail/mail.error.xml.h:32
+#, fuzzy
+msgid "Cannot open source \"{1}\"."
 msgstr "No s'ha pogut obrir l'origen «{1}»"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:34
+#: ../mail/mail.error.xml.h:33
 msgid "Cannot open source \"{2}\"."
 msgstr "No s'ha pogut obrir l'origen «{2}»."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:35
+#: ../mail/mail.error.xml.h:34
 msgid "Cannot open target \"{2}\"."
 msgstr "No es pot obrir la destinació «{2}»."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:36
+#: ../mail/mail.error.xml.h:35
 msgid ""
 "Cannot read the license file \"{0}\", due to an installation problem. You "
 "will not be able to use this provider until you can accept its license."
@@ -13601,35 +13780,31 @@ msgstr ""
 "d'instal·lació. No podreu utilitzar este proveïdor fins que no n'accepteu la "
 "llicència."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:37
+#: ../mail/mail.error.xml.h:36
 msgid "Cannot rename \"{0}\" to \"{1}\"."
 msgstr "No es pot canviar el nom de «{0}» a «{1}»."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:38
+#: ../mail/mail.error.xml.h:37
 msgid "Cannot rename or move system folder \"{0}\"."
 msgstr "No es pot canviar el nom o moure la carpeta de sistema «{0}»."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:39
+#: ../mail/mail.error.xml.h:38
 msgid "Cannot save changes to account."
 msgstr "No es poden alçar els canvis al compte."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:40
+#: ../mail/mail.error.xml.h:39
 msgid "Cannot save to directory \"{0}\"."
 msgstr "No s'ha pogut alçar al directori «{0}»."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:41
+#: ../mail/mail.error.xml.h:40
 msgid "Cannot save to file \"{0}\"."
 msgstr "No es pot alçar al fitxer «{0}»."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:42
+#: ../mail/mail.error.xml.h:41
 msgid "Cannot set signature script \"{0}\"."
 msgstr "No s'ha pogut establir l'script de signatura «{0}»."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:43
-msgid "Check Junk Failed"
-msgstr "Ha fallat la comprovació de correu brossa"
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:44
+#: ../mail/mail.error.xml.h:42
 msgid ""
 "Check to make sure your password is spelled correctly. Remember that many "
 "passwords are case sensitive; your caps lock might be on."
@@ -13638,27 +13813,31 @@ msgstr ""
 "moltes contrasenyes diferencien majúscules i minúscules. Assegureu-vos que "
 "la tecla de bloqueig de majúscules no estiga activada."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:45
+#: ../mail/mail.error.xml.h:43
 msgid "Could not save signature file."
 msgstr "No s'ha pogut alçar el fitxer de signatura."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:46
+#: ../mail/mail.error.xml.h:44
 msgid "Delete messages in Search Folder \"{0}\"?"
 msgstr "Voleu suprimir els missatges de la carpeta de cerca «{0}»?"
 
+#: ../mail/mail.error.xml.h:46
+#, fuzzy
+msgid "Do _Not Disable"
+msgstr "No ho inhabilitis"
+
+# Es refereix a enviar un avís de cancel·lació (dpm)
 #: ../mail/mail.error.xml.h:47
-msgid "Do not d_elete"
-msgstr "No ho su_primisques"
+#, fuzzy
+msgid "Do _Not Send"
+msgstr "No l'_envies"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:48
-msgid "Do not delete"
-msgstr "No ho suprimisques"
+#, fuzzy
+msgid "Do _Not Synchronize"
+msgstr "N_o sincronitzis"
 
 #: ../mail/mail.error.xml.h:49
-msgid "Do not disable"
-msgstr "No ho inhabilitis"
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:50
 msgid ""
 "Do you want to locally synchronize the folders that are marked for offline "
 "usage?"
@@ -13666,62 +13845,66 @@ msgstr ""
 "Voleu sincronitzar localment les carpetes marcades per treballar fora de "
 "línia?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:51
+#: ../mail/mail.error.xml.h:50
 msgid "Do you want to mark all messages as read?"
 msgstr "Voleu marcar tots els missatges com a llegits?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:52
+#: ../mail/mail.error.xml.h:51
 msgid "Do you wish to save your changes?"
 msgstr "Voleu alçar els canvis?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:53
+#: ../mail/mail.error.xml.h:52
 msgid "Enter password."
 msgstr "Introduïu la contrasenya."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:54
+#: ../mail/mail.error.xml.h:53
 msgid "Error loading filter definitions."
 msgstr "S'ha produït un error en carregar les definicions de filtre."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:55
+#: ../mail/mail.error.xml.h:54
 msgid "Error while performing operation."
 msgstr "S'ha produït un error en realitzar l'operació."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:56
+#. Translators: the {0} is replaced with an operation name, which failed.
+#. It can be basically anything run asynchronously, like "Fetching Mail",
+#. "Sending message" and others, mostly from mail-ops.c file.
+#: ../mail/mail.error.xml.h:58
 msgid "Error while {0}."
 msgstr "S'ha produït un error en {0}."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:57
+#: ../mail/mail.error.xml.h:59
 msgid "File exists but cannot overwrite it."
 msgstr "El fitxer existeix però no es pot sobreescriure."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:58
+#: ../mail/mail.error.xml.h:60
 msgid "File exists but is not a regular file."
 msgstr "El fitxer existeix però no és un fitxer normal."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:59
+#: ../mail/mail.error.xml.h:61
 msgid "If you continue, you will not be able to recover these messages."
 msgstr "Si continueu, no podreu recuperar estos missatges."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:60
+#: ../mail/mail.error.xml.h:62
+#, fuzzy
 msgid ""
-"If you delete the folder, all of its contents and its subfolders contents "
+"If you delete the folder, all of its contents and its subfolders' contents "
 "will be deleted permanently."
 msgstr ""
 "Si suprimiu la carpeta, tots els continguts i els de les seues subcarpetes "
 "se suprimiran permanentment."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:61
+#: ../mail/mail.error.xml.h:63
 msgid ""
 "If you delete the folder, all of its contents will be deleted permanently."
 msgstr ""
 "Si suprimiu la carpeta, tots els continguts i els de les seues subcarpetes "
 "se suprimiran permanentment."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:62
+#: ../mail/mail.error.xml.h:64
 msgid "If you proceed, all proxy accounts will be deleted permanently."
 msgstr "Si continueu, els comptes apoderats se suprimiran permanentment."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:63
+#: ../mail/mail.error.xml.h:65
 msgid ""
 "If you proceed, the account information and\n"
 "all proxy information will be deleted permanently."
@@ -13729,34 +13912,34 @@ msgstr ""
 "Si continueu, la informació dels comptes i\n"
 "la informació de l'apoderat se suprimiran permanentment."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:65
+#: ../mail/mail.error.xml.h:67
 msgid "If you proceed, the account information will be deleted permanently."
 msgstr "Si continueu, la informació dels comptes se suprimirà permanentment."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:66
+#: ../mail/mail.error.xml.h:68
 msgid ""
 "If you quit, these messages will not be sent until Evolution is started "
 "again."
 msgstr ""
 "Si eixiu, estos missatges no s'enviaran fins que s'inicie l'Evolution de nou."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:67
+#: ../mail/mail.error.xml.h:69
 msgid "Ignore"
 msgstr "Ignora"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:68
+#: ../mail/mail.error.xml.h:70
 msgid "Invalid authentication"
 msgstr "Autenticació no vàlida"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:69
+#: ../mail/mail.error.xml.h:71
 msgid "Mail Deletion Failed"
 msgstr "Ha fallat la supressió del correu"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:70
+#: ../mail/mail.error.xml.h:72
 msgid "Mail filters automatically updated."
 msgstr "S'han actualitzat automàticament els filtres de correu."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:71
+#: ../mail/mail.error.xml.h:73
 msgid ""
 "Many email systems add an Apparently-To header to messages that only have "
 "BCC recipients. This header, if added, will list all of your recipients to "
@@ -13768,28 +13951,28 @@ msgstr ""
 "es mostrarà una llista de tots els destinataris de tots els missatges. Per "
 "evitar-ho, hauríeu d'afegir almenys un destinatari «Per a:» o «CC:»."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:72
+#: ../mail/mail.error.xml.h:74
 msgid "Missing folder."
 msgstr "Manca la carpeta."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:74
+#: ../mail/mail.error.xml.h:76
 msgid "No sources selected."
 msgstr "No s'ha seleccionat cap font."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:75
+#: ../mail/mail.error.xml.h:77
 msgid "Opening too many messages at once may take a long time."
 msgstr ""
 "Si obriu molts missatges a la vegada pot ser que s'hi trigui molt de temps."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:76
+#: ../mail/mail.error.xml.h:78
 msgid "Please check your account settings and try again."
 msgstr "Comproveu la configuració de comptes i torneu-ho a provar."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:77
+#: ../mail/mail.error.xml.h:79
 msgid "Please enable the account or send using another account."
 msgstr "Habiliteu el compte o bé envieu amb un altre compte."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:78
+#: ../mail/mail.error.xml.h:80
 msgid ""
 "Please enter a valid email address in the To: field. You can search for "
 "email addresses by clicking on the To: button next to the entry box."
@@ -13798,7 +13981,7 @@ msgstr ""
 "adreces electròniques si feu clic en el botó Per a: al costat de l'entrada "
 "de text."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:79
+#: ../mail/mail.error.xml.h:81
 msgid ""
 "Please make sure the following recipients are willing and able to receive "
 "HTML email:\n"
@@ -13808,64 +13991,62 @@ msgstr ""
 "format HTML:\n"
 "{0}"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:81
+#: ../mail/mail.error.xml.h:83
 msgid "Please provide an unique name to identify this signature."
 msgstr "Introduïu un nom únic per identificar esta signatura."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:82
+#: ../mail/mail.error.xml.h:84
 msgid "Please wait."
 msgstr "Espereu."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:83
+#: ../mail/mail.error.xml.h:85
 msgid "Problem migrating old mail folder \"{0}\"."
 msgstr "Hi ha hagut un problema en migrar la carpeta de correu antiga «{0}»."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:84
+#: ../mail/mail.error.xml.h:86
 msgid "Querying server for a list of supported authentication mechanisms."
 msgstr ""
 "S'estan consultant els mecanismes d'autenticació compatibles al servidor."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:85
+#: ../mail/mail.error.xml.h:87
 msgid "Read receipt requested."
 msgstr "S'ha sol·licitat una confirmació de lectura."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:86
+#: ../mail/mail.error.xml.h:88
 msgid "Really delete folder \"{0}\" and all of its subfolders?"
 msgstr "Voleu suprimir la carpeta «{0}» i totes les seues subcarpetes?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:87
+#: ../mail/mail.error.xml.h:89
 msgid "Really delete folder \"{0}\"?"
 msgstr "Segur que voleu suprimir la carpeta «{0}»?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:88
-msgid "Report Junk Failed"
-msgstr "Ha fallat el marcatge com a correu brossa"
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:89
-msgid "Report Not Junk Failed"
-msgstr "Ha fallat el marcatge com a correu que no és brossa"
-
 #: ../mail/mail.error.xml.h:90
+#, fuzzy
+msgid "Reply _Privately"
+msgstr "_Privat"
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:93
 msgid "Search Folders automatically updated."
 msgstr "S'han actualitzat les carpetes de cerca automàticament."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:91
-msgid "Send Receipt"
-msgstr "Envia la confirmació"
+#: ../mail/mail.error.xml.h:94
+msgid "Send private reply?"
+msgstr ""
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:92
+#: ../mail/mail.error.xml.h:95
+#, fuzzy
+msgid "Send reply to all recipients?"
+msgstr "Remitent o destinataris"
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:96
 msgid "Signature Already Exists"
 msgstr "La signatura ja existeix"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:93
-msgid "Synchronize"
-msgstr "Sincronitza"
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:94
+#: ../mail/mail.error.xml.h:97
 msgid "Synchronize folders locally for offline usage?"
 msgstr "Voleu sincronitzar les carpetes localment per treballar fora de línia?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:95
+#: ../mail/mail.error.xml.h:98
 msgid ""
 "System folders are required for Evolution to function correctly and cannot "
 "be renamed, moved, or deleted."
@@ -13873,7 +14054,7 @@ msgstr ""
 "L'Evolution necessita les carpetes del sistema per funcionar correctament i "
 "no se les pot tornar a anomenar, moure ni suprimir."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:96
+#: ../mail/mail.error.xml.h:99
 msgid ""
 "The contact list you are sending to is configured to hide list recipients.\n"
 "\n"
@@ -13890,35 +14071,7 @@ msgstr ""
 "tots els missatges. Per evitar-ho, hauríeu d'afegir almenys un destinatari "
 "«Per a:» o «CC:»."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:99
-msgid ""
-"The following Search Folder(s):\n"
-"{0}\n"
-"Used the now removed folder:\n"
-"  \"{1}\"\n"
-"And have been updated."
-msgstr ""
-"Les carpetes de cerca següents:\n"
-"{0}\n"
-"feien servir la carpeta suprimida:\n"
-"  «{1}»\n"
-"i s'han actualitzat."
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:104
-msgid ""
-"The following filter rule(s):\n"
-"{0}\n"
-"Used the now removed folder:\n"
-"  \"{1}\"\n"
-"And have been updated."
-msgstr ""
-"Les regles de filtre següents:\n"
-"{0}\n"
-"feien servir la carpeta suprimida:\n"
-"  «{1}»\n"
-"i s'han actualitzat."
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:109
+#: ../mail/mail.error.xml.h:102
 msgid ""
 "The following recipient was not recognized as a valid mail address:\n"
 "{0}"
@@ -13926,7 +14079,7 @@ msgstr ""
 "No s'ha reconegut el destinatari següent com a una adreça de correu vàlida:\n"
 "{0}"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:111
+#: ../mail/mail.error.xml.h:104
 msgid ""
 "The following recipients were not recognized as valid mail addresses:\n"
 "{0}"
@@ -13935,11 +14088,11 @@ msgstr ""
 "vàlides:\n"
 "{0}"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:113
+#: ../mail/mail.error.xml.h:106
 msgid "The script file must exist and be executable."
 msgstr "El fitxer de l'script ha de ser executable."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:114
+#: ../mail/mail.error.xml.h:107
 msgid ""
 "This folder may have been added implicitly,\n"
 "go to the Search Folder editor to add it explicitly, if required."
@@ -13948,7 +14101,7 @@ msgstr ""
 "Aneu a l'editor de carpetes de cerca per afegir-la explícitament en cas que "
 "siga necessari."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:116
+#: ../mail/mail.error.xml.h:109
 msgid ""
 "This message cannot be sent because the account you chose to send with is "
 "not enabled"
@@ -13956,13 +14109,13 @@ msgstr ""
 "No es pot enviar el missatge perquè el compte que heu escollit per enviar no "
 "està habilitat"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:117
+#: ../mail/mail.error.xml.h:110
 msgid ""
 "This message cannot be sent because you have not specified any recipients"
 msgstr ""
 "Este missatge no es pot enviar perquè no se n'ha indicat cap destinatari"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:118
+#: ../mail/mail.error.xml.h:111
 msgid ""
 "This server does not support this type of authentication and may not support "
 "authentication at all."
@@ -13970,11 +14123,11 @@ msgstr ""
 "El servidor no funciona amb el tipus d'autenticació sol·licitat. �s possible "
 "que no permeta cap tipus d'autenticació."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:119
+#: ../mail/mail.error.xml.h:112
 msgid "This signature has been changed, but has not been saved."
 msgstr "Esta signatura s'ha modificat, però no s'ha alçat."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:120
+#: ../mail/mail.error.xml.h:113
 msgid ""
 "This will mark all messages as read in the selected folder and its "
 "subfolders."
@@ -13982,11 +14135,18 @@ msgstr ""
 "Això marcarà tots els missatges com a llegits en el directori seleccionat i "
 "els seus subdirectoris."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:121
+#: ../mail/mail.error.xml.h:114
+#, fuzzy
+msgid "This will mark all messages as read in the selected folder."
+msgstr ""
+"Això marcarà tots els missatges com a llegits en el directori seleccionat i "
+"els seus subdirectoris."
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:115
 msgid "Unable to connect to the GroupWise server."
 msgstr "No es pot connectar al servidor GroupWise."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:122
+#: ../mail/mail.error.xml.h:116
 msgid ""
 "Unable to open the drafts folder for this account. Use the system drafts "
 "folder instead?"
@@ -13994,19 +14154,19 @@ msgstr ""
 "No s'ha pogut obrir la carpeta d'esborranys d'este compte. Voleu fer servir "
 "la carpeta d'esborranys del sistema?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:123
+#: ../mail/mail.error.xml.h:117
 msgid "Unable to read license file."
 msgstr "No es pot llegir el fitxer de la llicència."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:124
+#: ../mail/mail.error.xml.h:118
 msgid "Use _Default"
 msgstr "Pre_determinat"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:125
+#: ../mail/mail.error.xml.h:119
 msgid "Use default drafts folder?"
 msgstr "Voleu utilitzar la carpeta d'esborranys predeterminada?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:126
+#: ../mail/mail.error.xml.h:120
 msgid ""
 "Warning: Deleting messages from a Search Folder will delete the actual "
 "message from one of your local or remote folders.\n"
@@ -14016,31 +14176,54 @@ msgstr ""
 "missatge original de la carpeta local o remota.\n"
 "Esteu segur que voleu fer-ho?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:128
+#: ../mail/mail.error.xml.h:122
+msgid ""
+"You are replying privately to a message which arrived via a mailing list, "
+"but the list is trying to redirect your reply to go back to the list. Are "
+"you sure you want to proceed?"
+msgstr ""
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:123
+msgid ""
+"You are replying to a message which arrived via a mailing list, but you are "
+"replying privately to the sender; not to the list. Are you sure you want to "
+"proceed?"
+msgstr ""
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:124
+#, fuzzy
+msgid ""
+"You are replying to a message which was sent to many recipients. Are you "
+"sure you want to reply to ALL of them?"
+msgstr ""
+"Si retireu un missatge és probable que se suprimisca de la bústia de correu "
+"del destinatari. Segur que voleu fer-ho?"
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:125
 msgid "You do not have sufficient permissions to delete this mail."
 msgstr "No teniu els permisos suficients per esborrar este correu."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:129
+#: ../mail/mail.error.xml.h:126
 msgid "You have not filled in all of the required information."
 msgstr "No heu introduït tota la informació necessària."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:130
+#: ../mail/mail.error.xml.h:127
 msgid "You have unsent messages, do you wish to quit anyway?"
 msgstr "Teniu missatges sense enviar. Voleu eixir de totes maneres?"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:131
+#: ../mail/mail.error.xml.h:128
 msgid "You may not create two accounts with the same name."
 msgstr "No és possible crear dos comptes amb el mateix nom."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:132
+#: ../mail/mail.error.xml.h:129
 msgid "You must name this Search Folder."
 msgstr "Heu d'assignar un nom a esta carpeta de cerca."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:133
+#: ../mail/mail.error.xml.h:130
 msgid "You must specify a folder."
 msgstr "Heu d'especificar una carpeta."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:134
+#: ../mail/mail.error.xml.h:131
 msgid ""
 "You must specify at least one folder as a source.\n"
 "Either by selecting the folders individually, and/or by selecting all local "
@@ -14050,115 +14233,123 @@ msgstr ""
 "Podeu fer-ho seleccionant les carpetes individualment, i/o seleccionant "
 "totes les carpetes locals, totes les remotes, o ambdues."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:136
+#: ../mail/mail.error.xml.h:133
 msgid "Your login to your server \"{0}\" as \"{0}\" failed."
 msgstr "Ha fallat l'entrada al servidor «{0}» com a «{0}»."
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:137
+#: ../mail/mail.error.xml.h:134
 msgid "_Append"
 msgstr "_Afig"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:138
+#: ../mail/mail.error.xml.h:135
+#: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.ui.h:5
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:596
+msgid "_Disable"
+msgstr "_Inhabilita"
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:136
 msgid "_Discard changes"
 msgstr "_Descarta els canvis"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:139
-msgid "_Do not Synchronize"
-msgstr "N_o sincronitzis"
-
-#: ../mail/mail.error.xml.h:140
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:866
+#: ../mail/mail.error.xml.h:137
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:887
 msgid "_Empty Trash"
 msgstr "Buida la _paperera"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:141
+#: ../mail/mail.error.xml.h:138
 msgid "_Expunge"
 msgstr "Bui_da"
 
-#: ../mail/mail.error.xml.h:142
+#: ../mail/mail.error.xml.h:139
 msgid "_Open Messages"
 msgstr "_Obri els missatges"
 
-#: ../mail/message-list.c:1119
+#: ../mail/mail.error.xml.h:142
+#, fuzzy
+msgid "_Send Receipt"
+msgstr "Envia la confirmació"
+
+#: ../mail/mail.error.xml.h:143
+#, fuzzy
+msgid "_Synchronize"
+msgstr "Sincronitza"
+
+#: ../mail/message-list.c:1170
 msgid "Unseen"
 msgstr "No vist"
 
-#: ../mail/message-list.c:1120
+#: ../mail/message-list.c:1171
 msgid "Seen"
 msgstr "Vist"
 
-#: ../mail/message-list.c:1121
+#: ../mail/message-list.c:1172
 msgid "Answered"
 msgstr "Respost"
 
-#: ../mail/message-list.c:1122
+#: ../mail/message-list.c:1173
 msgid "Forwarded"
 msgstr "Reenviat"
 
-#: ../mail/message-list.c:1123
+#: ../mail/message-list.c:1174
 msgid "Multiple Unseen Messages"
 msgstr "Múltiples missatges sense veure"
 
-#: ../mail/message-list.c:1124
+#: ../mail/message-list.c:1175
 msgid "Multiple Messages"
 msgstr "Missatges múltiples"
 
-#: ../mail/message-list.c:1128
+#: ../mail/message-list.c:1179
 msgid "Lowest"
 msgstr "La més baixa"
 
-#: ../mail/message-list.c:1129
+#: ../mail/message-list.c:1180
 msgid "Lower"
 msgstr "Més baixa"
 
-#: ../mail/message-list.c:1133
+#: ../mail/message-list.c:1184
 msgid "Higher"
 msgstr "Més alta"
 
-#: ../mail/message-list.c:1134
+#: ../mail/message-list.c:1185
 msgid "Highest"
 msgstr "La més alta"
 
-#: ../mail/message-list.c:1744 ../widgets/table/e-cell-date.c:46
+#: ../mail/message-list.c:1795 ../widgets/table/e-cell-date.c:46
 msgid "?"
 msgstr "?"
 
 #. strftime format of a time,
 #. in 12-hour format, without seconds.
-#: ../mail/message-list.c:1751 ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:209
+#: ../mail/message-list.c:1802 ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:205
 msgid "Today %l:%M %p"
 msgstr "Hui a les %k:%M"
 
-#: ../mail/message-list.c:1760
+#: ../mail/message-list.c:1811
 msgid "Yesterday %l:%M %p"
 msgstr "Ahir a les %k:%M"
 
-#: ../mail/message-list.c:1772
+#: ../mail/message-list.c:1823
 msgid "%a %l:%M %p"
 msgstr "%a a les %k:%M"
 
-#: ../mail/message-list.c:1780
+#: ../mail/message-list.c:1831
 msgid "%b %d %l:%M %p"
 msgstr "el %d de %b a les %k:%M"
 
-#: ../mail/message-list.c:1782
+#: ../mail/message-list.c:1833
 msgid "%b %d %Y"
 msgstr "%d de %b del %Y"
 
-#: ../mail/message-list.c:2528
+#: ../mail/message-list.c:2598
 msgid "Select all visible messages"
 msgstr "Selecciona tots els missatges visibles"
 
-#: ../mail/message-list.c:2579 ../shell/e-shell-view.c:729
-msgid "Shell Backend"
-msgstr "Rerefons del Shell"
-
 #. there is some info why the message list is empty, let it be something useful
-#: ../mail/message-list.c:4434 ../mail/message-list.c:4932
+#: ../mail/message-list.c:4412 ../mail/message-list.c:4820
 msgid "Generating message list"
 msgstr "S'està generant la llista de missatges"
 
-#: ../mail/message-list.c:4763
+#: ../mail/message-list.c:4643
 msgid ""
 "No message satisfies your search criteria. Either clear search with Search-"
 ">Clear menu item or change it."
@@ -14166,15 +14357,7 @@ msgstr ""
 "No hi ha cap missatge que satisfaci els vostres criteris de cerca. Netegeu "
 "la cerca a través de l'element de menú Cerca -> Neteja, o bé canvieu-la."
 
-#: ../mail/message-list.c:4765
-msgid ""
-"There are only hidden messages in this folder. Use View->Show Hidden "
-"Messages to show them."
-msgstr ""
-"Esta carpeta només conté missatges ocults. Utilitzeu l'entrada de menú "
-"«Visualitza->Mostra els missatges amagats» per mostrar-los."
-
-#: ../mail/message-list.c:4767
+#: ../mail/message-list.c:4645
 msgid "There are no messages in this folder."
 msgstr "No hi ha cap missatge en esta carpeta."
 
@@ -14203,7 +14386,7 @@ msgid "Sent Messages"
 msgstr "Missatges enviats"
 
 #: ../mail/message-list.etspec.h:16
-#: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:542
+#: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:570
 msgid "Size"
 msgstr "Mida"
 
@@ -14212,27 +14395,27 @@ msgid "Subject - Trimmed"
 msgstr "Assumpte - retallat"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:1
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1279
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1278
 msgid "Body contains"
 msgstr "El cos conté"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:2
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1286
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1285
 msgid "Message contains"
 msgstr "El missatge conté"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:3
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1293
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1292
 msgid "Recipients contain"
 msgstr "Els destinataris contenen"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:4
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1300
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1299
 msgid "Sender contains"
 msgstr "El remitent conté"
 
 #: ../mail/searchtypes.xml.h:5
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1307
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1306
 msgid "Subject contains"
 msgstr "L'assumpte conté"
 
@@ -14266,16 +14449,17 @@ msgstr ""
 "ni amb el TLS. Això implica que la connexió serà insegura i que sereu "
 "vulnerables als atacs de seguretat."
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:592
-msgid "Use in _Birthday & Anniversaries calendar"
+#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:609
+#, fuzzy
+msgid "U_se in Birthday & Anniversaries calendar"
 msgstr "Utilitza al calendari d'_aniversaris i commemoracions"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:628
+#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:645
 msgid "Copy _book content locally for offline operation"
 msgstr ""
 "Copia el contingut de la _llibreta localment per treballar fora de línia"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:736
+#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:753
 msgid ""
 "This is the port on the LDAP server that Evolution will try to connect to. A "
 "list of standard ports has been provided. Ask your system administrator what "
@@ -14285,7 +14469,7 @@ msgstr ""
 "una llista de ports estàndard. Pregunteu a l'administrador del sistema quin "
 "port heu d'especificar."
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:810
+#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:827
 msgid ""
 "This is the method Evolution will use to authenticate you. Note that "
 "setting this to \"Email Address\" requires anonymous access to your LDAP "
@@ -14294,7 +14478,7 @@ msgstr ""
 "El mètode que utilitzarà l'Evolution per autenticar-vos. Recordeu que "
 "l'opció «Adreça electrònica» necessita accés anònim al servidor d'LDAP."
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:885
+#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:902
 msgid ""
 "The search scope defines how deep you would like the search to extend down "
 "the directory tree. A search scope of \"sub\" will include all entries below "
@@ -14306,29 +14490,29 @@ msgstr ""
 "les entrades per sota de la base de la cerca. L'àmbit de cerca «one» només "
 "inclourà les entrades un nivell per sota de la vostra base."
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:991
+#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1018
 msgid "Server Information"
 msgstr "Informació del servidor"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:996
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:14
+#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1023
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:13
 msgid "Details"
 msgstr "Detalls"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:997
+#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1024
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:54
 msgid "Searching"
 msgstr "Cerca"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:999
+#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1026
 msgid "Downloading"
 msgstr "Baixada"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1205
+#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1232
 msgid "Address Book Properties"
 msgstr "Propietats de la llibreta d'adreces"
 
-#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1207
+#: ../modules/addressbook/addressbook-config.c:1234
 msgid "New Address Book"
 msgstr "Llibreta d'adreces nova"
 
@@ -14419,483 +14603,375 @@ msgstr ""
 msgid "Whether to show the preview pane."
 msgstr "Si s'ha de mostrar la subfinestra de previsualització."
 
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:159
-msgid "Table column:"
-msgstr "Columna de la taula:"
-
+#. To Translators: 'Table column' is a label for configurable date/time format for table columns showing a date in message list
 #: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:162
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1141
+msgid "_Table column:"
+msgstr "Columna de la _taula:"
+
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:165
 msgid "Autocompletion"
 msgstr "Compleció automàtica"
 
-#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:165
+#: ../modules/addressbook/autocompletion-config.c:168
 msgid "Always _show address of the autocompleted contact"
 msgstr "M_ostra sempre l'adreça del contacte autocompletat"
 
 #. Create the LDAP source group
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:190
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:517
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:98
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:148
 msgid "On LDAP Servers"
 msgstr "Als servidors d'LDAP"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:340
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:280
 msgctxt "New"
 msgid "_Contact"
 msgstr "_Contacte"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:342
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:755
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:282
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:773
 msgid "Create a new contact"
 msgstr "Crea un contacte nou"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:347
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:287
 msgctxt "New"
 msgid "Contact _List"
 msgstr "_Llista de contactes"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:349
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:762
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:289
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:780
 msgid "Create a new contact list"
 msgstr "Crea una llista de contactes nova"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:357
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:297
 msgctxt "New"
 msgid "Address _Book"
 msgstr "Lli_breta d'adreces"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:359
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:685
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:299
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:703
 msgid "Create a new address book"
 msgstr "Crea una llibreta d'adreces nova"
 
 #. Create the contacts group
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:376
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:394
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:123
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:480
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:316
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:401
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:104
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:57
 msgid "Contacts"
 msgstr "Contactes"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:596
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:777
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:587
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:597
-msgid "Source List"
-msgstr "Llista d'origen"
-
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:597
-msgid "The registry of address books"
-msgstr "El registre de llibretes d'adreces"
-
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-content.c:364
-msgid "Current View"
-msgstr "Visualització actual"
-
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-content.c:365
-msgid "The currently selected address book view"
-msgstr "La visualització de llibreta d'adreces seleccionada"
-
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-content.c:374
-msgid "Previewed Contact"
-msgstr "Contacte que es previsualitza"
-
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-content.c:375
-msgid "The contact being shown in the preview pane"
-msgstr "El contacte que es mostra la subfinestra de previsualització"
-
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-content.c:384
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-content.c:617
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-content.c:639
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-content.c:689
-msgid "Preview is Visible"
-msgstr "La previsualització és visible"
-
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-content.c:385
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-content.c:618
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-content.c:640
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-content.c:690
-msgid "Whether the preview pane is visible"
-msgstr "Si s'ha de mostrar la subfinestra de previsualització"
-
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:645
-msgid "LDAP Servers"
-msgstr "Servidors d'LDAP"
-
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:765
-msgid "Autocompletion Settings"
-msgstr "Paràmetres de la compleció automàtica"
-
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:1152
-msgid ""
-"The location and hierarchy of the Evolution contact folders has changed "
-"since Evolution 1.x.\n"
-"\n"
-"Please be patient while Evolution migrates your folders..."
-msgstr ""
-"S'ha modificat la ubicació i jerarquia de les carpetes de contactes de "
-"l'Evolution des de la versió 1.x.\n"
-"\n"
-"Espereu mentre l'Evolution migra les carpetes..."
-
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:1166
-msgid ""
-"The format of mailing list contacts has changed.\n"
-"\n"
-"Please be patient while Evolution migrates your folders..."
-msgstr ""
-"Ha canviat el format dels contactes de les llistes de correu.\n"
-"\n"
-"Espereu mentre l'Evolution migra les carpetes..."
-
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:1175
-msgid ""
-"The way Evolution stores some phone numbers has changed.\n"
-"\n"
-"Please be patient while Evolution migrates your folders..."
-msgstr ""
-"Ha canviat la manera com l'Evolution emmagatzema els números de telèfon.\n"
-"\n"
-"Espereu mentre l'Evolution migra les carpetes..."
-
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-migrate.c:1185
-msgid ""
-"Evolution's Palm Sync changelog and map files have changed.\n"
-"\n"
-"Please be patient while Evolution migrates your Pilot Sync data..."
-msgstr ""
-"Ha canviat el registre de canvis del Palm Sync de l'Evolution i els fitxers "
-"de mapes.\n"
-"\n"
-"Espereu mentre l'Evolution migra les vostres dades del Pilot Sync..."
-
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-sidebar.c:181
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:763
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:689
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:689
-msgid "Source Selector Widget"
-msgstr "Giny de selecció de font"
-
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-sidebar.c:182
-msgid "This widget displays groups of address books"
-msgstr "Este giny mostra grups de llibretes d'adreces"
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-backend.c:325
+msgid "Certificates"
+msgstr "Certificats"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:262
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:539
+#. Translators: This is a save dialog title
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:263
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:549
 msgid "Save as vCard"
 msgstr "Alça com a vCard"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:662
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:680
 msgid "Co_py All Contacts To..."
 msgstr "C_opia tots els contactes a..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:664
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:682
 msgid "Copy the contacts of the selected address book to another"
 msgstr "Copia els contactes de la llibreta d'adreces seleccionada a una altra"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:669
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:687
 msgid "D_elete Address Book"
 msgstr "Suprim_eix la llibreta d'adreces"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:671
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:689
 msgid "Delete the selected address book"
 msgstr "Suprimeix la llibreta d'adreces seleccionada"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:676
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:694
 msgid "Mo_ve All Contacts To..."
 msgstr "Mo_u tots els contactes a..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:678
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:696
 msgid "Move the contacts of the selected address book to another"
 msgstr "Mou els contactes de la llibreta d'adreces seleccionada a una altra"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:683
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:701
 msgid "_New Address Book"
 msgstr "Llibreta d'adreces _nova"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:690
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:708
 msgid "Address _Book Properties"
 msgstr "Propieta_ts de la llibreta d'adreces"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:692
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:710
 msgid "Show properties of the selected address book"
 msgstr "Canvia les propietats de la llibreta d'adreces seleccionada"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:697
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1300
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:610
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:734
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:950
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:715
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1354
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:620
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:744
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:971
 msgid "_Rename..."
 msgstr "Can_via el nom..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:699
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:717
 msgid "Rename the selected address book"
 msgstr "Canvia el nom de la llibreta d'adreces"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:704
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:722
 msgid "S_ave Address Book as vCard"
 msgstr "Des_a la llibreta d'adreces com a vCard"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:706
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:724
 msgid "Save the contacts of the selected address book as a vCard"
 msgstr "Alça els contactes de la llibreta d'adreces seleccionada com a vCard"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:713
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:731
 msgid "Stop loading"
 msgstr "Atura la càrrega"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:718
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:736
 msgid "_Copy Contact To..."
 msgstr "C_opia el contacte a..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:720
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:738
 msgid "Copy selected contacts to another address book"
 msgstr "Copia els contactes seleccionats a una altra llibreta d'adreces"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:725
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:743
 msgid "_Delete Contact"
 msgstr "_Suprimeix el contacte"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:732
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:750
 msgid "_Find in Contact..."
 msgstr "_Cerca en un contacte..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:734
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:752
 msgid "Search for text in the displayed contact"
 msgstr "Cerca un text en el cos del contacte que es mostra"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:739
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:757
 msgid "_Forward Contact..."
 msgstr "Reen_via un contacte..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:741
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:759
 msgid "Send selected contacts to another person"
 msgstr "Envia els contactes seleccionats a una altra persona"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:746
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:764
 msgid "_Move Contact To..."
 msgstr "_Mou el contacte a..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:748
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:766
 msgid "Move selected contacts to another address book"
 msgstr "Mou els contactes a una altra llibreta d'adreces"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:753
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:771
 msgid "_New Contact..."
 msgstr "Contacte _nou..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:760
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:778
 msgid "New Contact _List..."
 msgstr "_Llista de contactes nova..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:767
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:785
 msgid "_Open Contact"
 msgstr "Obri el _contacte"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:769
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:787
 msgid "View the current contact"
 msgstr "Visualitza el contacte actual"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:774
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:792
 msgid "_Send Message to Contact..."
 msgstr "Envia un _missatge al contacte..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:776
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:794
 msgid "Send a message to the selected contacts"
 msgstr "Envia un missatge als contactes seleccionats"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:783
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1435
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:792
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:801
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1496
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:802
 msgid "_Actions"
 msgstr "_Accions"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:790
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:647
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:799
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:808
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:657
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:809
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1094
 msgid "_Preview"
 msgstr "_Previsualització"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:799
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1452
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:660
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:812
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:817
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1513
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:670
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:822
 msgid "_Delete"
 msgstr "_Suprimeix"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:803
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:821
 msgid "_Properties"
 msgstr "_Propietats"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:811
+#. Translators: This is an action label
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:830
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:976
 msgid "_Save as vCard..."
 msgstr "Al_ça com a vCard..."
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:839
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:858
 msgid "Contact _Preview"
 msgstr "_Previsualització de contactes"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:841
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:860
 msgid "Show contact preview window"
 msgstr "Mostra la finestra de previsualització de contactes"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:860
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:717
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:881
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1189
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:879
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:727
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:891
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1188
 msgid "_Classic View"
 msgstr "Visualització _clàssica"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:862
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:881
 msgid "Show contact preview below the contact list"
 msgstr "Mostra la previsualització del contacte sota la llista de contactes"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:867
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:724
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:888
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1196
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:886
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:734
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:898
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1195
 msgid "_Vertical View"
 msgstr "_Visualització vertical"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:869
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:888
 msgid "Show contact preview alongside the contact list"
 msgstr ""
 "Mostra la previsualització de contacte al costat de la llista de contactes"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:877
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1595
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:734
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:905
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:896
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1656
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:744
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:915
 msgid "Any Category"
 msgstr "Qualsevol categoria"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:884
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1609
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:741
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:940
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:903
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1670
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:751
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:950
 msgid "Unmatched"
 msgstr "Sense coincidència"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:894
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1619
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:751
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:950
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1272
-#: ../shell/e-shell-content.c:516
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:913
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1680
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:761
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:960
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1271
+#: ../shell/e-shell-content.c:467
 msgid "Advanced Search"
 msgstr "Cerca avançada"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:927
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:946
 msgid "Print all shown contacts"
 msgstr "Imprimeix tots els contactes que es mostren"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:934
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:953
 msgid "Preview the contacts to be printed"
 msgstr "Previsualitza els contactes que s'han d'imprimir"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:941
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:960
 msgid "Print selected contacts"
 msgstr "Imprimeix els contactes seleccionats"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:956
-msgid "Save as vCard..."
-msgstr "Alça com a vCard..."
-
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:958
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view-actions.c:978
 msgid "Save selected contacts as a vCard"
 msgstr "Alça els contactes seleccionats com a vCard"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:338
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:345
 msgid "_Forward Contacts"
 msgstr "R_eenvia contactes"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:340
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:347
 msgid "_Forward Contact"
 msgstr "_Reenvia el contacte"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:371
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:378
 msgid "_Send Message to Contacts"
 msgstr "Envia un _missatge als contactes"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:373
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:380
 msgid "_Send Message to List"
 msgstr "En_via un missatge a la llista"
 
-#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:375
+#: ../modules/addressbook/e-book-shell-view.c:382
 msgid "_Send Message to Contact"
 msgstr "Envia _un missatge al contacte"
 
-#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:137
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:143
 msgid "Multiple vCards"
 msgstr "vCard múltiples"
 
-#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:145
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:151
 #, c-format
 msgid "vCard for %s"
 msgstr "vCard per a %s"
 
-#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:157
-#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:184
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:163
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:190
 #, c-format
 msgid "Contact information"
 msgstr "Informació del contacte"
 
-#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:186
+#: ../modules/addressbook/eab-composer-util.c:192
 #, c-format
 msgid "Contact information for %s"
 msgstr "Informació de contacte per a %s"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:1
+#. Translators: This is part of 'Timeout: 1 [slider] 5 minutes' option
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:2
 msgid "1"
 msgstr "1"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:2
-msgid "3268"
-msgstr "3268"
-
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:3
-msgid "389"
-msgstr "389"
-
+#. Translators: This is part of 'Timeout: 1 [slider] 5 minutes' option
 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:4
 msgid "5"
 msgstr "5"
 
 #: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:5
-msgid "636"
-msgstr "636"
-
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:6
 msgid "Anonymously"
 msgstr "Anònimament"
 
 #. To translators: If enabled, addressbook will only fetch contacts from the server until either set time limit or amount of contacts limit reached
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:8
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:7
 msgid "B_rowse this book until limit reached"
 msgstr "Na_vega per esta llibreta fins arribar al límit establit"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:9
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:8
 msgid "Lo_gin:"
 msgstr "_Entra:"
 
 #. To Translators: This string is part of the search scope configuration, search for text with 'sub' in this file for more detailed explanation.
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:12
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:11
 msgid "One"
 msgstr "Un/una"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:14
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:13
 msgid "Search Filter"
 msgstr "Filtre de cerca"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:15
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:14
 msgid "Search _base:"
 msgstr "Ba_se de la cerca:"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:16
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:15
 msgid "Search _filter:"
 msgstr "Fil_tre de cerca:"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:17
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:16
 msgid ""
 "Search filter is the type of object to be searched for. If this is not "
 "modified, the default search will be performed on the type \"person\"."
@@ -14905,171 +14981,141 @@ msgstr ""
 
 # �s el nom d'un mètode
 #. To Translators: This string is part of the search scope configuration, search for text with 'sub' in this file for more detailed explanation.
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:19
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:18
 msgid "Sub"
 msgstr "Sub"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:20
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:19
 msgid "Supported Search Bases"
 msgstr "Bases de cerca compatibles"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:22
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:21
 msgid "Using distinguished name (DN)"
 msgstr "Utilitza el nom distingit (DN)"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:23
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:22
 msgid "Using email address"
 msgstr "Utilitza l'adreça electrònica"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:24
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:23
 msgid "_Download limit:"
 msgstr "Límit de baixa_da:"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:25
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:24
 msgid "_Find Possible Search Bases"
 msgstr "Cerca les _bases de cerca possibles"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:26
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:25
 msgid "_Login method:"
 msgstr "Mè_tode d'entrada:"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:28
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:27
 msgid "_Port:"
 msgstr "_Port:"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:29
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:28
 msgid "_Search scope:"
 msgstr "Ã?mbit de la c_erca:"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:31
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:30
 msgid "_Timeout:"
 msgstr "_Temps d'espera:"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:32
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:31
 msgid "_Use secure connection:"
 msgstr "_Utilitza una connexió segura:"
 
-#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:33
+#: ../modules/addressbook/ldap-config.ui.h:32
 msgid "cards"
 msgstr "targetes"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:259
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:22
 msgid "I_mport"
 msgstr "I_mporta"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:341
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:343
 msgid "Select a Calendar"
 msgstr "Seleccioneu un calendari"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:368
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:370
 msgid "Select a Task List"
 msgstr "Seleccioneu una llista de tasques"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:378
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:380
 msgid "I_mport to Calendar"
 msgstr "I_mporta al calendari"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:385
+#: ../modules/calendar/e-cal-attachment-handler.c:387
 msgid "I_mport to Tasks"
 msgstr "_Importa a les tasques"
 
 #. Create the Webcal source group
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:125
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:599
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:110
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:106
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:181
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:94
 #: ../modules/calendar/e-memo-shell-migrate.c:136
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:113
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:535
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:94
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:145
 msgid "On The Web"
 msgstr "A Internet"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:127
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:108
 #: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:117
 msgid "Weather"
 msgstr "Temps"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:242
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:483
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:193
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:60
 msgid "Birthdays & Anniversaries"
 msgstr "Aniversaris i commemoracions"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:446
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:406
 msgctxt "New"
 msgid "_Appointment"
 msgstr "Cit_a"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:448
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1379
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:408
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1433
 msgid "Create a new appointment"
 msgstr "Crea una cita nova"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:453
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:413
 msgctxt "New"
 msgid "All Day A_ppointment"
 msgstr "Cita de tot el _dia"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:455
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:415
 msgid "Create a new all-day appointment"
 msgstr "Crea una cita de tot el dia nova"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:460
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:420
 msgctxt "New"
 msgid "M_eeting"
 msgstr "R_eunió"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:462
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:422
 msgid "Create a new meeting request"
 msgstr "Crea una sol·licitud de reunió nova"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:470
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:430
 msgctxt "New"
 msgid "Cale_ndar"
 msgstr "Cale_ndari"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:472
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1274
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:432
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1328
 msgid "Create a new calendar"
 msgstr "Crea un calendari nou"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:507
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2657
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:717
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2671
 msgid "Calendar and Tasks"
 msgstr "Calendari i tasques"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-backend.c:778
-msgid "The registry of calendars"
-msgstr "El registre de calendaris"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:131
-msgid ""
-"The location and hierarchy of the Evolution calendar folders has changed "
-"since Evolution 1.x.\n"
-"\n"
-"Please be patient while Evolution migrates your folders..."
-msgstr ""
-"Des de l'Evolution 1.x s'ha modificat la ubicació i la jerarquia de les "
-"carpetes del calendari de l'Evolution.\n"
-"\n"
-"Espereu mentre l'Evolution migra les carpetes..."
-
-#. FIXME: set proper domain/code
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:664
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:591
-#, c-format
-msgid "Unable to migrate old settings from evolution/config.xmldb"
-msgstr ""
-"No s'ha pogut actualitzar la configuració anterior des de l'evolution/config."
-"xmldb"
-
-#. FIXME: domain/code
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-migrate.c:693
-#, c-format
-msgid "Unable to migrate calendar `%s'"
-msgstr "No s'ha pogut actualitzar el calendari «%s»"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:168
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:163
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:163
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:171
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:165
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:165
 #, c-format
 msgid ""
 "Error on %s\n"
@@ -15078,36 +15124,21 @@ msgstr ""
 "S'ha produït un error en %s:\n"
 "%s"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:227
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:239
 msgid "Loading calendars"
 msgstr "S'estan carregant els calendaris"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:617
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:674
+#, fuzzy
+msgid "_New Calendar..."
+msgstr "Calendari no_u"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:691
 msgid "Calendar Selector"
 msgstr "Selector de calendaris"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:743
-msgid "Date Navigator Widget"
-msgstr "Giny de navegació de dates"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:744
-msgid "This widget displays a miniature calendar"
-msgstr "Este giny mostra un calendari en miniatura"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:753
-msgid "Default Calendar Client"
-msgstr "Client de calendari predeterminat"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:754
-msgid "Default client for calendar operations"
-msgstr "Client predeterminat per a les operacions de calendari"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:764
-msgid "This widget displays groups of calendars"
-msgstr "Este giny mostra grups de calendaris"
-
 #. Translators: The string field is a URI.
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:952
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-sidebar.c:1032
 #, c-format
 msgid "Opening calendar at %s"
 msgstr "S'està obrint el calendari a %s"
@@ -15136,298 +15167,298 @@ msgstr "Buida els esdeveniments anteriors a"
 msgid "Copying Items"
 msgstr "Còpia d'elements"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:796
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:804
 msgid "Moving Items"
 msgstr "Desplaçament d'elements"
 
 #. Translators: Default filename part saving an event to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1098
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1126
 msgid "event"
 msgstr "esdeveniment"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1100
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:209
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1128
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:210
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:277
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:494
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:611
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:504
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:621
 msgid "Save as iCalendar"
 msgstr "Alça com a iCalendar"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1230
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:575
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1284
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:585
 msgid "_Copy..."
 msgstr "_Copia..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1237
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1291
 msgid "D_elete Calendar"
 msgstr "S_uprimeix el calendari"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1239
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1293
 msgid "Delete the selected calendar"
 msgstr "Suprimeix el calendari seleccionat"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1246
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1300
 msgid "Go Back"
 msgstr "Vés arrere"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1253
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1307
 msgid "Go Forward"
 msgstr "Vés avant"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1258
-msgid "Select _Today"
-msgstr "Selecciona av_ui"
-
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1260
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1314
 msgid "Select today"
 msgstr "Selecciona hui"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1265
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1319
 msgid "Select _Date"
 msgstr "Selecciona una _data"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1267
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1321
 msgid "Select a specific date"
 msgstr "Selecciona una data concreta"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1272
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1326
 msgid "_New Calendar"
 msgstr "Calendari no_u"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1286
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:783
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1340
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:793
 msgid "Purg_e"
 msgstr "Bui_da"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1288
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1342
 msgid "Purge old appointments and meetings"
 msgstr "Buida les cites i reunions antigues"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1293
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:603
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:727
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1347
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:613
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:737
 msgid "Re_fresh"
 msgstr "Re_fresca"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1295
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1349
 msgid "Refresh the selected calendar"
 msgstr "Refresca el calendari seleccionat"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1302
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1356
 msgid "Rename the selected calendar"
 msgstr "Canvia el nom del calendari seleccionat"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1307
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1361
 msgid "Show _Only This Calendar"
 msgstr "Mo_stra només este calendari"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1314
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1368
 msgid "Cop_y to Calendar..."
 msgstr "Cop_ia al calendari..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1321
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1375
 msgid "_Delegate Meeting..."
 msgstr "_Delega una reunió..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1328
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1382
 msgid "_Delete Appointment"
 msgstr "Su_primeix la cita"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1330
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1384
 msgid "Delete selected appointments"
 msgstr "Suprimeix les cites seleccionades"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1335
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1389
 msgid "Delete This _Occurrence"
 msgstr "Suprimeix esta a_parició"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1337
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1391
 msgid "Delete this occurrence"
 msgstr "Suprimeix esta aparició"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1342
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1396
 msgid "Delete All Occ_urrences"
 msgstr "Suprimeix totes les _aparicions"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1344
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1398
 msgid "Delete all occurrences"
 msgstr "Suprimeix totes les aparicions"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1349
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1403
 msgid "New All Day _Event..."
 msgstr "_Esdeveniment de tot el dia nou..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1351
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1405
 msgid "Create a new all day event"
 msgstr "Crea un esdeveniment de tot el dia nou"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1356
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:243
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1410
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:244
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:317
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:568
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:692
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:578
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:702
 msgid "_Forward as iCalendar..."
 msgstr "R_eenvia com a iCalendar..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1363
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1417
 msgid "New _Meeting..."
 msgstr "Re_unió nova..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1365
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1419
 msgid "Create a new meeting"
 msgstr "Crea una reunió nova"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1370
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1424
 msgid "Mo_ve to Calendar..."
 msgstr "Mo_u al calendari..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1377
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1431
 msgid "New _Appointment..."
 msgstr "Cit_a nova..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1384
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1438
 msgid "Make this Occurrence _Movable"
 msgstr "Per_met moure esta aparició"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1391
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1445
 msgid "_Open Appointment"
 msgstr "_Obri una cita"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1393
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1447
 msgid "View the current appointment"
 msgstr "Visualitza la cita"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1398
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1452
 msgid "_Reply"
 msgstr "_Respon"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1412
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:271
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1466
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:272
 msgid "Save as iCalendar..."
 msgstr "Anomena i alça com a iCalendar..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1419
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1473
 msgid "_Schedule Meeting..."
 msgstr "Planifica una _reunió..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1421
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1475
 msgid "Converts an appointment to a meeting"
 msgstr "Converteix la cita en una reunió"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1426
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1480
 msgid "Conv_ert to Appointment..."
 msgstr "Con_verteix a cita..."
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1428
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1482
 msgid "Converts a meeting to an appointment"
 msgstr "Converteix una reunió en una cita"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1550
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1487
+msgid "Quit"
+msgstr "Surt"
+
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1611
 msgid "Day"
 msgstr "Dia"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1552
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1613
 msgid "Show one day"
 msgstr "Mostra un dia"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1557
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1618
 msgid "List"
 msgstr "Llista"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1559
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1620
 msgid "Show as list"
 msgstr "Mostra com a llista"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1564
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1625
 msgid "Month"
 msgstr "Mes"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1566
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1627
 msgid "Show one month"
 msgstr "Mostra un mes"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1571
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1632
 msgid "Week"
 msgstr "Setmana"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1573
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1634
 msgid "Show one week"
 msgstr "Mostra una setmana"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1580
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1641
 msgid "Show one work week"
 msgstr "Mostra una setmana laborable"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1588
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1649
 msgid "Active Appointments"
 msgstr "Cites actives"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1602
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1663
 msgid "Next 7 Days' Appointments"
 msgstr "Cites dels propers 7 dies"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1633
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:765
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:964
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1694
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:775
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:974
 msgid "Description contains"
 msgstr "La descripció conté"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1640
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:772
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:971
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1701
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:782
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:981
 msgid "Summary contains"
 msgstr "El resum conté"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1652
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1713
 msgid "Print this calendar"
 msgstr "Imprimeix este calendari"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1659
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1720
 msgid "Preview the calendar to be printed"
 msgstr "Previsualitza el calendari que s'ha d'imprimir"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1731
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-actions.c:1793
 msgid "Go To"
 msgstr "Vés a"
 
 #. Translators: Default filename part saving a memo to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it.
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:207
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:492
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:208
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:502
 msgid "memo"
 msgstr "anotació"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:250
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:624
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:251
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:634
 msgid "New _Memo"
 msgstr "Nova _anotació"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:252
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:320
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:626
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:253
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:281
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:636
 msgid "Create a new memo"
 msgstr "Crea una anotació nova"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:257
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:631
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:258
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:641
 msgid "_Open Memo"
 msgstr "_Obri l'anotació"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:259
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:633
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:260
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:643
 msgid "View the selected memo"
 msgstr "Visualitza l'anotació seleccionada"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:264
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:265
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:352
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:638
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:776
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:648
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:786
 msgid "Open _Web Page"
 msgstr "Obri una pàgina _web"
 
-#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:283
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:798
+#: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-memopad.c:284
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:808
 msgid "Print the selected memo"
 msgstr "Imprimeix l'anotació seleccionada"
 
@@ -15436,22 +15467,22 @@ msgstr "Imprimeix l'anotació seleccionada"
 #. Translators: Default filename part saving a task to a file when
 #. * no summary is filed, the '.ics' extension is concatenated to it
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:275
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:609
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:619
 msgid "task"
 msgstr "tasca"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:310
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:671
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:681
 msgid "_Assign Task"
 msgstr "_Assigna una tasca"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:324
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:748
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:758
 msgid "_Mark as Complete"
 msgstr "_Marca com a acabada"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:326
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:750
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:760
 msgid "Mark selected tasks as complete"
 msgstr "Marca la tasca seleccionada com a completa"
 
@@ -15460,96 +15491,76 @@ msgid "_Mark as Incomplete"
 msgstr "_Marca com a incomplet"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:333
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:757
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:767
 msgid "Mark selected tasks as incomplete"
 msgstr "Marca les tasques seleccionades com a no completades"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:338
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:762
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:772
 msgid "New _Task"
 msgstr "_Tasca nova"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:340
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:324
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:764
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:280
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:774
 msgid "Create a new task"
 msgstr "Crea una tasca nova"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:345
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:769
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:779
 msgid "_Open Task"
 msgstr "_Obri una tasca"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:347
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:771
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:781
 msgid "View the selected task"
 msgstr "Visualitza la tasca seleccionada"
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:359
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:813
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1012
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:823
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1022
 msgid "_Save as iCalendar..."
 msgstr "_Anomena i alça com a iCalendar..."
 
 #: ../modules/calendar/e-cal-shell-view-taskpad.c:371
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:997
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1007
 msgid "Print the selected task"
 msgstr "Imprimeix la tasca seleccionada"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:318
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:279
 msgctxt "New"
 msgid "Mem_o"
 msgstr "An_otació"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:325
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:286
 msgctxt "New"
 msgid "_Shared Memo"
 msgstr "Anotació _compartida"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:327
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:288
 msgid "Create a new shared memo"
 msgstr "Crea una anotació compartida nova"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:335
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:296
 msgctxt "New"
 msgid "Memo Li_st"
 msgstr "Lli_sta d'anotacions"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:337
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:591
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:298
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:601
 msgid "Create a new memo list"
 msgstr "Crea una llista d'anotacions nova"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-backend.c:588
-msgid "The registry of memo lists"
-msgstr "El registre de llistes d'anotacions"
-
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-content.c:608
-msgid "The memo table model"
-msgstr "El model de la taula d'anotacions"
-
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:222
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:233
 msgid "Loading memos"
 msgstr "S'estan carregant les anotacions"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:571
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:613
 msgid "Memo List Selector"
 msgstr "Selector de llistes d'anotacions"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:679
-msgid "Default Memo Client"
-msgstr "Client d'anotacions predeterminat"
-
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:680
-msgid "Default client for memo operations"
-msgstr "El client predeterminat per a les operacions d'anotacions"
-
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:690
-msgid "This widget displays groups of memo lists"
-msgstr "Este giny mostra un grup de llistes d'anotacions"
-
 #. Translators: The string field is a URI.
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:870
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-sidebar.c:918
 #, c-format
 msgid "Opening memos at %s"
 msgstr "S'estan obrint les anotacions a %s"
@@ -15559,64 +15570,64 @@ msgstr "S'estan obrint les anotacions a %s"
 msgid "Print Memos"
 msgstr "Imprimeix anotacions"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:554
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:564
 msgid "_Delete Memo"
 msgstr "Suprimeix l'_anotació"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:561
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:571
 msgid "_Find in Memo..."
 msgstr "_Cerca en l'anotació..."
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:563
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:573
 msgid "Search for text in the displayed memo"
 msgstr "Cerca un text en el cos de l'anotació que es mostra"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:582
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:592
 msgid "D_elete Memo List"
 msgstr "Suprimeix la llista d'_anotacions"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:584
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:594
 msgid "Delete the selected memo list"
 msgstr "Suprimeix la llista d'anotacions seleccionada"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:589
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:599
 msgid "_New Memo List"
 msgstr "Llista d'anotacions _nova"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:605
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:615
 msgid "Refresh the selected memo list"
 msgstr "Refresca la llista d'anotacions seleccionada"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:612
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:622
 msgid "Rename the selected memo list"
 msgstr "Canvia el nom de la llista d'anotacions seleccionada"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:617
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:627
 msgid "Show _Only This Memo List"
 msgstr "Mo_stra només esta llista d'anotacions"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:696
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:706
 msgid "Memo _Preview"
 msgstr "_Previsualització d'anotacions"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:698
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:708
 msgid "Show memo preview pane"
 msgstr "Mostra la subfinestra de previsualització de les anotacions"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:719
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:729
 msgid "Show memo preview below the memo list"
 msgstr "Mostra la previsualització de l'anotació sota la llista d'anotacions"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:726
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:736
 msgid "Show memo preview alongside the memo list"
 msgstr ""
 "Mostra la previsualització de l'anotació al costat de la llista d'anotacions"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:784
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:794
 msgid "Print the list of memos"
 msgstr "Imprimeix la llista d'anotacions"
 
-#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:791
+#: ../modules/calendar/e-memo-shell-view-actions.c:801
 msgid "Preview the list of memos to be printed"
 msgstr "Previsualitza la llista d'anotacions a imprimir"
 
@@ -15641,78 +15652,40 @@ msgstr "Suprimeix les anotacions"
 msgid "Delete Memo"
 msgstr "Suprimeix l'anotació"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:322
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:278
 msgctxt "New"
 msgid "_Task"
 msgstr "_Tasca"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:329
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:285
 msgctxt "New"
 msgid "Assigne_d Task"
 msgstr "Tasca assigna_da"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:331
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:287
 msgid "Create a new assigned task"
 msgstr "Crea una tasca assignada nova"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:339
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:295
 msgctxt "New"
 msgid "Tas_k List"
 msgstr "Llista de tas_ques"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:341
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:715
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:297
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:725
 msgid "Create a new task list"
 msgstr "Crea una llista de tasques nova"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-backend.c:598
-msgid "The registry of task lists"
-msgstr "El registre de llistes de tasques"
-
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-content.c:630
-msgid "The task table model"
-msgstr "Model de la taula de tasques"
-
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:98
-msgid ""
-"The location and hierarchy of the Evolution task folders has changed since "
-"Evolution 1.x.\n"
-"\n"
-"Please be patient while Evolution migrates your folders..."
-msgstr ""
-"Des de l'Evolution 1.x s'ha modificat la ubicació i la jerarquia de les "
-"carpetes de les tasques de l'Evolution.\n"
-"\n"
-"Espereu mentre l'Evolution migra les carpetes..."
-
-#. FIXME: domain/code
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-migrate.c:620
-#, c-format
-msgid "Unable to migrate tasks `%s'"
-msgstr "No s'han pogut actualitzar les tasques «%s»"
-
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:222
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:233
 msgid "Loading tasks"
 msgstr "S'estan carregant les tasques"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:571
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:613
 msgid "Task List Selector"
 msgstr "Selector de llistes de tasques"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:679
-msgid "Default Task Client"
-msgstr "Client de tasques predeterminat"
-
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:680
-msgid "Default client for task operations"
-msgstr "Client predeterminat per les tasques d'operacions"
-
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:690
-msgid "This widget displays groups of task lists"
-msgstr "Este giny mostra grups de llistes de tasques"
-
 #. Translators: The string field is a URI.
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:870
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-sidebar.c:918
 #, c-format
 msgid "Opening tasks at %s"
 msgstr "S'estan obrint les tasques a %s"
@@ -15722,7 +15695,7 @@ msgstr "S'estan obrint les tasques a %s"
 msgid "Print Tasks"
 msgstr "Imprimeix les tasques"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:553
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:563
 msgid ""
 "This operation will permanently erase all tasks marked as completed. If you "
 "continue, you will not be able to recover these tasks.\n"
@@ -15734,96 +15707,96 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Segur que voleu suprimir estes tasques?"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:678
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:688
 msgid "_Delete Task"
 msgstr "_Suprimeix la tasca"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:685
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:695
 msgid "_Find in Task..."
 msgstr "_Cerca a la tasca..."
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:687
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:697
 msgid "Search for text in the displayed task"
 msgstr "Cerca un text a la tasca mostrada"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:699
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:709
 msgid "Copy..."
 msgstr "Copia..."
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:706
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:716
 msgid "D_elete Task List"
 msgstr "_Suprimeix la llista de tasques"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:708
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:718
 msgid "Delete the selected task list"
 msgstr "Suprimeix la llista de tasques seleccionada"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:713
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:723
 msgid "_New Task List"
 msgstr "Llista de tasques _nova"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:729
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:739
 msgid "Refresh the selected task list"
 msgstr "Refresca la llista de tasques seleccionada"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:736
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:746
 msgid "Rename the selected task list"
 msgstr "Canvia el nom de llista de tasques seleccionada"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:741
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:751
 msgid "Show _Only This Task List"
 msgstr "Mo_stra només esta llista de tasques"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:755
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:765
 msgid "Mar_k as Incomplete"
 msgstr "_Marca com a no completada"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:785
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:795
 msgid "Delete completed tasks"
 msgstr "Suprimeix les tasques completades"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:860
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:870
 msgid "Task _Preview"
 msgstr "_Previsualitza la tasca"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:862
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:872
 msgid "Show task preview pane"
 msgstr "Mostra la subfinestra de previsualització de tasques"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:883
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:893
 msgid "Show task preview below the task list"
 msgstr "Mostra la previsualització de la tasca sota la llista de tasques"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:890
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:900
 msgid "Show task preview alongside the task list"
 msgstr ""
 "Mostra la previsualització de la tasca al costat de la llista de tasques"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:898
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:908
 msgid "Active Tasks"
 msgstr "Tasques actives"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:912
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:922
 msgid "Completed Tasks"
 msgstr "Tasques completades"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:919
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:929
 msgid "Next 7 Days' Tasks"
 msgstr "Tasques dels propers 7 dies"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:926
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:936
 msgid "Overdue Tasks"
 msgstr "Tasques vençudes"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:933
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:943
 msgid "Tasks with Attachments"
 msgstr "Tasques amb fitxers adjunts"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:983
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:993
 msgid "Print the list of tasks"
 msgstr "Imprimeix la llista de tasques"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:990
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view-actions.c:1000
 msgid "Preview the list of tasks to be printed"
 msgstr "Previsualitza la llista de tasques a imprimir"
 
@@ -15838,222 +15811,190 @@ msgid_plural "%d tasks"
 msgstr[0] "%d tasca"
 msgstr[1] "%d tasques"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:351
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:354
 msgid "Delete Tasks"
 msgstr "Suprimeix les tasques"
 
-#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:353
+#: ../modules/calendar/e-task-shell-view.c:356
 msgid "Delete Task"
 msgstr "Suprimeix la tasca"
 
 #. Translators: This is only for multiple messages.
-#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:335
+#: ../modules/mail/e-mail-attachment-handler.c:345
 #, c-format
 msgid "%d attached messages"
 msgstr "%d missatges adjunts"
 
 #. Translators: "None" for a junk hook name,
 #. * when the junk plugin is not enabled.
-#: ../modules/mail/e-mail-junk-hook.c:90
+#: ../modules/mail/e-mail-junk-hook.c:89
 msgctxt "mail-junk-hook"
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:168
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:171
 msgctxt "New"
 msgid "_Mail Message"
 msgstr "_Missatge de correu"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:170
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:173
 msgid "Compose a new mail message"
 msgstr "Redacta un missatge de correu nou"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:178
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:181
 msgctxt "New"
 msgid "Mail _Folder"
 msgstr "_Carpeta de correu"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:180
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:183
 msgid "Create a new mail folder"
 msgstr "Crea una carpeta de correu nova"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:199
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:481
 msgid "Mail Accounts"
 msgstr "Comptes de correu"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:207
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:489
 msgid "Mail Preferences"
 msgstr "Preferències del correu"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:215
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:497
 msgid "Composer Preferences"
 msgstr "Preferències del redactor"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:223
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-backend.c:505
 msgid "Network Preferences"
 msgstr "Preferències de la xarxa"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-content.c:679
-msgid "Group by Threads"
-msgstr "Agrupa per fils"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-content.c:680
-msgid "Whether to group messages by threads"
-msgstr "Si s'han d'agrupar els missatges per fils"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:859
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:875
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:880
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:930
 msgid "_Disable Account"
 msgstr "_Inhabilita el compte"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:861
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:882
 msgid "Disable this account"
 msgstr "Inhabilita este compte"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:868
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:889
 msgid "Permanently remove all the deleted messages from all folders"
 msgstr ""
 "Suprimeix permanentment tots els missatges suprimits de totes les carpetes"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:873
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:894
 msgid "C_reate Search Folder From Search..."
 msgstr "C_rea una carpeta de cerca a partir de la cerca..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:880
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:901
 msgid "_Download Messages for Offline Usage"
 msgstr "_Baixa els missatges per treballar fora de línia"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:882
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:903
 msgid "Download messages of accounts and folders marked for offline usage"
 msgstr ""
 "Baixa els missatges dels comptes o carpetes marcats per treballar fora de "
 "línia"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:887
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:908
 msgid "Fl_ush Outbox"
 msgstr "Bui_da la safata d'eixida"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:894
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:915
 msgid "_Copy Folder To..."
 msgstr "_Copia la carpeta a..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:896
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:917
 msgid "Copy the selected folder into another folder"
 msgstr "Copia la carpeta seleccionada a una altra carpeta"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:903
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:924
 msgid "Permanently remove this folder"
 msgstr "Suprimeix permanentment la carpeta"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:908
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:929
 msgid "E_xpunge"
 msgstr "Suprimei_x"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:910
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:931
 msgid "Permanently remove all deleted messages from this folder"
 msgstr "Suprimeix permanentment tots els missatges esborrats d'esta carpeta"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:915
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:936
 msgid "Mar_k All Messages as Read"
 msgstr "Marca _tots els missatges com a llegits"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:917
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:938
 msgid "Mark all messages in the folder as read"
 msgstr "Marca tots els missatges d'esta carpeta com a llegits"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:922
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:943
 msgid "_Move Folder To..."
 msgstr "_Mou la carpeta a..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:924
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:945
 msgid "Move the selected folder into another folder"
 msgstr "Mou la carpeta seleccionada a una altra carpeta"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:929
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:950
 msgid "_New..."
 msgstr "_Nova..."
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:931
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:952
 msgid "Create a new folder for storing mail"
 msgstr "Crea una carpeta nova per emmagatzemar correu"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:938
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:959
 msgid "Change the properties of this folder"
 msgstr "Canvia les propietats de la carpeta"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:945
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:966
 msgid "Refresh the folder"
 msgstr "Refresca la carpeta"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:952
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:973
 msgid "Change the name of this folder"
 msgstr "Canvia el nom de la carpeta"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:957
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:978
 msgid "Select Message _Thread"
 msgstr "Selecciona el fil del missa_tge"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:959
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:980
 msgid "Select all messages in the same thread as the selected message"
 msgstr "Selecciona tots els missatges del fil del missatge seleccionat"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:964
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:985
 msgid "Select Message S_ubthread"
 msgstr "Selecciona el _subfil del missatge"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:966
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:987
 msgid "Select all replies to the currently selected message"
 msgstr "Selecciona totes les respostes del missatge seleccionat"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:971
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:992
 msgid "_Unsubscribe"
 msgstr "Cancel·la la s_ubscripció"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:973
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:994
 msgid "Unsubscribe from the selected folder"
 msgstr "Cancel·la la subscripció a la carpeta seleccionada"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:978
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:999
 msgid "Empty _Trash"
 msgstr "Buida la _paperera"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:980
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1001
 msgid "Permanently remove all the deleted messages from all accounts"
 msgstr ""
 "Suprimeix permanentment tots els missatges suprimits de tots els comptes"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:985
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1006
 msgid "_New Label"
 msgstr "Etiqueta _nova"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:994
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1015
 msgid "N_one"
 msgstr "Ca_p"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1001
-msgid "Hide _Read Messages"
-msgstr "Amaga els missatges _llegits"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1003
-msgid "Temporarily hide all messages that have already been read"
-msgstr "Amaga temporalment tots els missatges que ja s'hagen llegit"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1008
-msgid "Hide S_elected Messages"
-msgstr "Amaga _els missatges seleccionats"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1010
-msgid "Temporarily hide the selected messages"
-msgstr "Amaga temporalment els missatges seleccionats"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1015
-msgid "Show Hidde_n Messages"
-msgstr "Mostra els missatges ama_gats"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1017
-msgid "Show messages that have been temporarily hidden"
-msgstr "Mostra els missatges que s'han amagat temporalment"
-
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1038
 msgid "Cancel the current mail operation"
 msgstr "Cancel·la l'operació de correu actual"
@@ -16111,217 +16052,231 @@ msgid "_New Folder..."
 msgstr "Carpeta _nova..."
 
 #: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1151
-msgid "Hide _Deleted Messages"
-msgstr "Amaga els missatges _suprimits"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1153
-msgid ""
-"Hide deleted messages rather than displaying them with a line through them"
-msgstr ""
-"Oculta els missatges suprimits en comptes de mostrar-los amb una línia a "
-"sobre"
-
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1160
 msgid "Show Message _Preview"
 msgstr "Mostra la _previsualització del missatge"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1162
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1153
 msgid "Show message preview pane"
 msgstr "Mostra la finestra de previsualització de missatges"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1168
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1159
+#, fuzzy
+msgid "Show _Deleted Messages"
+msgstr "Mostra els missatges suprimits"
+
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1161
+#, fuzzy
+msgid "Show deleted messages with a line through them"
+msgstr ""
+"Mostra els missatges suprimits a la llista de missatges (amb una ratlla a "
+"sobre)."
+
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1167
 msgid "_Group By Threads"
 msgstr "Agrupa per _fils"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1170
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1169
 msgid "Threaded message list"
 msgstr "Llista de missatges amb fils"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1191
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1190
 msgid "Show message preview below the message list"
 msgstr "Mostra la previsualització del missatge sota la llista de missatges"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1198
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1197
 msgid "Show message preview alongside the message list"
 msgstr ""
 "Mostra la previsualització del missatge al costat de la llista de missatges"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1206
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1205
 msgid "All Messages"
 msgstr "Tots els missatges"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1213
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1212
 msgid "Important Messages"
 msgstr "Missatges importants"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1220
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1219
 msgid "Last 5 Days' Messages"
 msgstr "Missatges dels darrers 5 dies"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1227
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1226
 msgid "Messages Not Junk"
 msgstr "Missatges que no són brossa"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1234
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1233
 msgid "Messages with Attachments"
 msgstr "Missatges amb fitxers adjunts"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1241
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1240
 msgid "No Label"
 msgstr "Cap etiqueta"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1248
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1247
 msgid "Read Messages"
 msgstr "Missatges llegits"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1255
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1254
 msgid "Recent Messages"
 msgstr "Missatges recents"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1262
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1261
 msgid "Unread Messages"
 msgstr "Missatges sense llegir"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1314
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1313
 msgid "Subject or Addresses contain"
 msgstr "L'assumpte o les adreces contenen"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1324
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1323
 msgid "All Accounts"
 msgstr "Comptes de correu"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1331
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1330
 msgid "Current Account"
 msgstr "Compte actual"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1338
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-actions.c:1337
 msgid "Current Folder"
 msgstr "Carpeta actual"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:892
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:990
 #, c-format
 msgid "%d selected, "
 msgid_plural "%d selected, "
 msgstr[0] "%d seleccionat, "
 msgstr[1] "%d seleccionats, "
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:903
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1001
 #, c-format
 msgid "%d deleted"
 msgid_plural "%d deleted"
 msgstr[0] "%d suprimit"
 msgstr[1] "%d suprimits"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:909
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:916
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1007
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1014
 #, c-format
 msgid "%d junk"
 msgid_plural "%d junk"
 msgstr[0] "%d brossa"
 msgstr[1] "%d brossa"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:922
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1020
 #, c-format
 msgid "%d draft"
 msgid_plural "%d drafts"
 msgstr[0] "%d esborrany"
 msgstr[1] "%d esborranys"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:928
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1026
 #, c-format
 msgid "%d unsent"
 msgid_plural "%d unsent"
 msgstr[0] "%d sense enviar"
 msgstr[1] "%d sense enviar"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:934
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1032
 #, c-format
 msgid "%d sent"
 msgid_plural "%d sent"
 msgstr[0] "%d enviat"
 msgstr[1] "%d enviats"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:946
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1044
 #, c-format
 msgid "%d unread, "
 msgid_plural "%d unread, "
 msgstr[0] "%d sense llegir, "
 msgstr[1] "%d sense llegir, "
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:949
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view-private.c:1047
 #, c-format
 msgid "%d total"
 msgid_plural "%d total"
 msgstr[0] "%d en total"
 msgstr[1] "%d en total"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:548
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:559
 msgid "All Account Search"
 msgstr "Cerca a tots els comptes"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:685
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:733
 msgid "Account Search"
 msgstr "Cerca al compte"
 
-#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:873
+#: ../modules/mail/e-mail-shell-view.c:928
 msgid "Proxy _Logout"
 msgstr "Eixida de_l servidor intermediari"
 
-#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:473
+#: ../modules/mail/em-account-prefs.c:133
+msgid "Evolution Account Assistant"
+msgstr "Auxiliar per als comptes de l'Evolution"
+
+#: ../modules/mail/em-account-prefs.c:182
+msgid "Account Editor"
+msgstr "Editor de comptes"
+
+#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:505
+#: ../plugins/plugin-manager/plugin-manager.c:349
+#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:827
+#: ../widgets/misc/e-account-tree-view.c:211
+msgid "Enabled"
+msgstr "Habilitat"
+
+#: ../modules/mail/em-composer-prefs.c:509
 msgid "Language(s)"
 msgstr "Idiomes"
 
 # Apareix enmig d'una frase, i per tant ha d'anar en minúscula (dpm)
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:96
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:91
 msgid "Every time"
 msgstr "cada vegada"
 
 # Apareix enmig d'una frase, i per tant ha d'anar en minúscula (dpm)
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:97
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:92
 msgid "Once per day"
 msgstr "una vegada al dia"
 
 # Apareix enmig d'una frase, i per tant ha d'anar en minúscula (dpm)
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:98
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:93
 msgid "Once per week"
 msgstr "una vegada a la setmana"
 
 # Apareix enmig d'una frase, i per tant ha d'anar en minúscula (dpm)
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:99
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:94
 msgid "Once per month"
 msgstr "una vegada al mes"
 
 # FIXME: s'ha de mirar si és massa llarg (dpm)
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:221
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:201
 msgid "Add Custom Junk Header"
 msgstr "Afig una capçalera de correu brossa personalitzada"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:225
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:209
 msgid "Header Name:"
 msgstr "Nom de la capçalera:"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:226
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:210
 msgid "Header Value Contains:"
 msgstr "El valor de la capçalera conté:"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:325
-#: ../widgets/table/e-table-click-to-add.c:504
-#: ../widgets/table/e-table-selection-model.c:309
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:310
 msgid "Header"
 msgstr "Capçalera"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:329
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:314
 msgid "Contains Value"
 msgstr "Conté el valor"
 
 #. May be a better text
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:722 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:793
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:707 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:778
 #, c-format
 msgid "%s plugin is available and the binary is installed."
 msgstr "El connector %s està disponible i el fitxer binari està instal·lat."
 
 #. May be a better text
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:730 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:802
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:715 ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:787
 #, c-format
 msgid ""
 "%s plugin is not available. Please check whether the package is installed."
@@ -16329,24 +16284,34 @@ msgstr ""
 "El connector %s no està disponible. Comproveu que el seu paquet estiga "
 "instal·lat."
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:766
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:751
 msgid "No junk plugin available"
 msgstr "No hi ha cap connector de correu brossa disponible"
 
-#. To Translators: 'Table column' is a label for configurable date/time format for table columns showing a date in message list
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1151
-msgid "_Table column:"
-msgstr "Columna de la _taula:"
-
 #. To Translators: 'Date header' is a label for configurable date/time format for 'Date' header in mail message window/preview
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1153
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1143
 msgid "_Date header:"
 msgstr "Capçalera de la _data:"
 
-#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1154
+#: ../modules/mail/em-mailer-prefs.c:1144
 msgid "Show _original header value"
 msgstr "Mostra el valor _original de la capçalera"
 
+#: ../modules/mailto-handler/apps-evolution-mail-prompts-checkdefault.schemas.in.h:1
+msgid "Check whether Evolution is the default mailer"
+msgstr "Comprova si l'Evolution és el gestor de correu predeterminat"
+
+#: ../modules/mailto-handler/apps-evolution-mail-prompts-checkdefault.schemas.in.h:2
+msgid ""
+"Every time Evolution starts, check whether or not it is the default mailer."
+msgstr ""
+"Comprova si l'Evolution és el gestor de correu predeterminat en iniciar."
+
+#: ../modules/mailto-handler/evolution-mailto-handler.c:140
+#, fuzzy
+msgid "Do you want to make Evolution your default email client?"
+msgstr "Voleu que l'Evolution siga el vostre gestor de correu predeterminat?"
+
 #: ../modules/plugin-python/example/org-gnome-hello-python-ui.xml.h:1
 msgid "Hello Python"
 msgstr "Hola Python"
@@ -16363,6 +16328,52 @@ msgstr "Connector de prova del Python"
 msgid "Test Plugin for Python EPlugin loader."
 msgstr "Carregador de l'EPlugin del connector de prova del Python."
 
+#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:275
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:396
+msgid "Please select the information that you would like to import:"
+msgstr "Seleccioneu la informació que voleu importar:"
+
+#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:307
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:552
+#, c-format
+msgid "From %s:"
+msgstr "De %s:"
+
+#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:318
+#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:415
+#, fuzzy
+msgid "Importing Files"
+msgstr "Importació de fitxers"
+
+#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:393
+msgid "Import cancelled. Click \"Forward\" to continue."
+msgstr ""
+
+#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:411
+msgid "Import complete. Click \"Forward\" to continue."
+msgstr ""
+
+#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:471
+msgid "Evolution Setup Assistant"
+msgstr "Auxiliar de la configuració de l'Evolution"
+
+#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:477
+msgid "Welcome"
+msgstr "Vos donem la benvinguda"
+
+#: ../modules/startup-wizard/evolution-startup-wizard.c:482
+msgid ""
+"Welcome to Evolution. The next few screens will allow Evolution to connect "
+"to your email accounts, and to import files from other applications. \n"
+"\n"
+"Please click the \"Forward\" button to continue. "
+msgstr ""
+"Vos donem la benvinguda a l'Evolution. En les pantalles següents podreu "
+"configurar-lo perquè puga connectar-se als vostres comptes de correu i "
+"importar fitxers d'altres aplicacions.\n"
+"\n"
+"Feu clic a «Avant» per continuar."
+
 #: ../plugins/addressbook-file/org-gnome-addressbook-file.eplug.xml.h:1
 msgid "Add local address books to Evolution."
 msgstr "Afig llibretes d'adreces locals a l'Evolution."
@@ -16379,16 +16390,8 @@ msgstr ""
 "Llista de pistes que el connector de recordatori d'adjuncions cercarà en el "
 "cos del missatge"
 
-#: ../plugins/attachment-reminder/apps-evolution-attachment-reminder.schemas.in.h:2
-msgid ""
-"List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message "
-"body."
-msgstr ""
-"Llista de pistes que el connector de recordatori d'adjuncions cercarà en el "
-"cos del missatge."
-
-#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:514
-#: ../plugins/templates/templates.c:413
+#: ../plugins/attachment-reminder/attachment-reminder.c:451
+#: ../plugins/templates/templates.c:410
 msgid "Keywords"
 msgstr "Paraules clau"
 
@@ -16431,25 +16434,25 @@ msgid "Play audio attachments directly in mail messages."
 msgstr ""
 "Reprodueix les adjuncions d'àudio directament des dels missatges de correu."
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:152
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:160
 msgid "Select name of the Evolution backup file"
 msgstr "Seleccioneu el nom del fitxer de còpia de seguretat de l'Evolution"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:183
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:191
 msgid "_Restart Evolution after backup"
 msgstr "_Reinicia l'Evolution després de la còpia de seguretat"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:209
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:217
 msgid "Select name of the Evolution backup file to restore"
 msgstr ""
 "Seleccioneu el nom del fitxer de còpia de seguretat de l'Evolution a "
 "restaurar"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:222
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:230
 msgid "_Restart Evolution after restore"
 msgstr "_Reinicia l'Evolution després de restaurar"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:290
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:298
 msgid ""
 "You can restore Evolution from your backup. It can restore all the Mails, "
 "Calendars, Tasks, Memos, Contacts. It also restores all your personal "
@@ -16460,149 +16463,151 @@ msgstr ""
 "anotacions i els contactes. També permet la restauració de la vostra "
 "configuració personal, els filtres de correu, etc."
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:297
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:305
 msgid "_Restore Evolution from the backup file"
 msgstr "_Restaura l'Evolution a partir del fitxer de còpia de seguretat"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:304
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:312
 msgid "Please select an Evolution Archive to restore:"
 msgstr "Seleccioneu l'arxiu de l'Evolution a restaurar:"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:307
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:315
 msgid "Choose a file to restore"
 msgstr "Escolliu un fitxer a restaurar"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:315
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:323
 msgid "Restore from backup"
 msgstr "Restaura a partir de la còpia de seguretat"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:353
-msgid "_Backup Settings..."
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:361
+#, fuzzy
+msgid "_Backup Evolution Settings..."
 msgstr "Configuració de la _còpia de seguretat..."
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:355
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:363
 msgid "Backup Evolution data and settings to an archive file"
 msgstr ""
 "Fes una còpia de seguretat de les dades i la configuració de l'Evolution en "
 "un fitxer d'arxiu"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:360
-msgid "R_estore Settings..."
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:368
+#, fuzzy
+msgid "R_estore Evolution Settings..."
 msgstr "Configuració de la _restauració..."
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:362
+#: ../plugins/backup-restore/backup-restore.c:370
 msgid "Restore Evolution data and settings from an archive file"
 msgstr ""
 "Copia i restaura les dades i la configuració de l'Evolution a partir d'un "
 "fitxer d'arxiu"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:63
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:80
 msgid "Backup Evolution directory"
 msgstr "Fes una còpia de seguretat del directori de l'Evolution"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:65
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:82
 msgid "Restore Evolution directory"
 msgstr "Restaura el directori de l'Evolution"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:67
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:84
 msgid "Check Evolution Backup"
 msgstr "Comprova la còpia de seguretat de l'Evolution"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:69
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:86
 msgid "Restart Evolution"
 msgstr "Reinicia l'Evolution"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:71
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:88
 msgid "With Graphical User Interface"
 msgstr "Amb interfície gràfica d'usuari"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:189
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:251
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:290
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:400
 msgid "Shutting down Evolution"
 msgstr "S'està eixint de l'Evolution"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:196
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:297
 msgid "Backing Evolution accounts and settings"
 msgstr ""
 "S'està fent una còpia de seguretat dels comptes i la configuració de "
 "l'Evolution"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:202
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:305
 msgid "Backing Evolution data (Mails, Contacts, Calendar, Tasks, Memos)"
 msgstr ""
 "S'està fent una còpia de seguretat de les dades de l'Evolution (Correu, "
 "Contactes, Calendari, Tasques, Anotacions)"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:213
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:318
 msgid "Backup complete"
 msgstr "S'ha completat la còpia de seguretat"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:218
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:239
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:285
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:323
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:497
 msgid "Restarting Evolution"
 msgstr "S'està reiniciant l'Evolution"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:255
-msgid "Backup current Evolution data"
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:404
+#, fuzzy
+msgid "Back up current Evolution data"
 msgstr "Fes una còpia de seguretat de les dades de l'Evolution"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:260
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:410
 msgid "Extracting files from backup"
 msgstr "S'estan extraient els fitxers de la còpia de seguretat"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:267
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:467
 msgid "Loading Evolution settings"
 msgstr "S'està carregant la configuració de l'Evolution"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:274
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:482
 msgid "Removing temporary backup files"
 msgstr "S'estan suprimint els fitxers de còpia de seguretat temporals"
 
 # FIXME (dpm)
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:281
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:492
 msgid "Ensuring local sources"
 msgstr "Comprovació de les fonts originals"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:428
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:679
 #, c-format
 msgid "Backing up to the folder %s"
 msgstr "S'està fent una còpia de seguretat a la carpeta %s"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:433
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:684
 #, c-format
 msgid "Restoring from the folder %s"
 msgstr "S'està restaurant la còpia de seguretat de la carpeta %s"
 
 #. Backup / Restore only can have GUI. We should restrict the rest
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:453
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:706
 msgid "Evolution Backup"
 msgstr "Còpia de seguretat de l'Evolution"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:453
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:706
 msgid "Evolution Restore"
 msgstr "Restauració de l'Evolution"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:488
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:747
 msgid "Backing up Evolution Data"
 msgstr "S'està fent una còpia de seguretat de les dades de l'Evolution"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:489
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:748
 msgid "Please wait while Evolution is backing up your data."
 msgstr ""
 "Espereu mentre l'Evolution fa una còpia de seguretat de les vostres dades."
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:491
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:750
 msgid "Restoring Evolution Data"
 msgstr "S'està restaurant la còpia de seguretat de les dades de l'Evolution"
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:492
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:751
 msgid "Please wait while Evolution is restoring your data."
 msgstr ""
 "Espereu mentre l'Evolution restaura la còpia de seguretat de les vostres "
 "dades."
 
-#: ../plugins/backup-restore/backup.c:510
+#: ../plugins/backup-restore/backup.c:769
 msgid "This may take a while depending on the amount of data in your account."
 msgstr ""
 "Depenent de la quantitat de dades del vostre compte, això pot trigar una "
@@ -16629,81 +16634,78 @@ msgstr ""
 "seguretat seleccionat?"
 
 #: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:3
-msgid ""
-"Evolution backup can start only when Evolution is not running. Please make "
-"sure that you save and close all your unsaved windows before proceeding. If "
-"you want Evolution to restart automatically after backup, please enable the "
-"toggle button."
-msgstr ""
-"La còpia de seguretat de l'Evolution només es podrà iniciar quan l'Evolution "
-"no s'estiga executant. Assegureu-vos d'alçar totes les dades de les "
-"finestres obertes abans de continuar. Si voleu que l'Evolution s'inicie "
-"automàticament un cop finalitzada la còpia de seguretat, habiliteu el botó "
-"commutador."
+#, fuzzy
+msgid "Close and Backup Evolution"
+msgstr "Escolliu una acció:"
 
 #: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:4
+#, fuzzy
+msgid "Close and Restore Evolution"
+msgstr "No es pot iniciar l'Evolution"
+
+#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:5
 msgid "Insufficient Permissions"
 msgstr "No teniu els permisos necessaris"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:5
+#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:6
 msgid "Invalid Evolution backup file"
 msgstr "El fitxer de còpia de seguretat de l'Evolution no és vàlid"
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:6
+#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:7
 msgid "Please select a valid backup file to restore."
 msgstr ""
 "Seleccioneu un fitxer de còpia de seguretat de l'Evolution vàlid a restaurar."
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:7
+#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:8
 msgid "The selected folder is not writable."
 msgstr "La carpeta seleccionada és de només lectura."
 
-#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:8
+#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:9
 msgid ""
-"This will delete all your current Evolution data and settings and restore "
-"them from your backup. Evolution restore can start only when Evolution is "
-"not running. Please make sure that you close all your unsaved windows before "
-"you proceed. If you want Evolution to restart automatically restart after "
-"restore, please enable the toggle button."
+"To backup your data and settings, you must first close Evolution. Please "
+"make sure that you save any unsaved data before proceeding."
 msgstr ""
-"Això farà que se suprimisquen totes les vostres dades i paràmetres de "
-"l'Evolution, els quals es restauraran seguidament a partir de la còpia de "
-"seguretat. La restauració només podrà iniciar-se si l'Evolution no s'està "
-"executant. Assegureu-vos d'alçar totes les dades de les finestres obertes "
-"abans de continuar. Si voleu que l'Evolution s'inicie automàticament un cop "
-"finalitzada la restauració, habiliteu el botó commutador."
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:686 ../plugins/bbdb/bbdb.c:695
+#: ../plugins/backup-restore/org-gnome-backup-restore.error.xml.h:10
+msgid ""
+"To restore your data and settings, you must first close Evolution. Please "
+"make sure that you save any unsaved data before proceeding. This will delete "
+"all your current Evolution data and settings and restore them from your "
+"backup."
+msgstr ""
+
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:685 ../plugins/bbdb/bbdb.c:694
 #: ../plugins/bbdb/org-gnome-evolution-bbdb.eplug.xml.h:1
 msgid "Automatic Contacts"
 msgstr "Contactes automàtics"
 
 #. Enable BBDB checkbox
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:710
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:709
 msgid "Create _address book entries when sending mails"
 msgstr "Crea _entrades a la llibreta d'adreces en enviar correus"
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:716
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:715
 msgid "Select Address book for Automatic Contacts"
 msgstr "Seleccioneu la llibreta d'adreces per als contactes automàtics"
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:731
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:730
 msgid "Instant Messaging Contacts"
 msgstr "Contactes de la missatgeria instantània"
 
 #. Enable Gaim Checkbox
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:746
-msgid "Synchronize contact info and images from Pidgin buddy list"
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:745
+#, fuzzy
+msgid "_Synchronize contact info and images from Pidgin buddy list"
 msgstr ""
 "Sincronitza la informació de contactes i les imatges de la llista d'amics "
 "del Pidgin"
 
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:752
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:751
 msgid "Select Address book for Pidgin buddy list"
 msgstr "Seleccioneu la llibreta d'adreces per a la llista d'amics del Pidgin"
 
 #. Synchronize now button.
-#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:763
+#: ../plugins/bbdb/bbdb.c:762
 msgid "Synchronize with _buddy list now"
 msgstr "Sincronitza amb la me_va llista d'amics"
 
@@ -16725,7 +16727,7 @@ msgstr ""
 "electròniques en respondre als correus. També omple la informació de "
 "contactes de missatgeria instantània a partir de la vostra llista d'amics."
 
-#: ../plugins/bogo-junk-plugin/bf-junk-filter.c:158
+#: ../plugins/bogo-junk-plugin/bf-junk-filter.c:154
 #, c-format
 msgid "Bogofilter is not available. Please install it first."
 msgstr ""
@@ -16733,28 +16735,28 @@ msgstr ""
 "abans."
 
 #. For Translators: The first %s stands for the executable full path with a file name, the second is the error message itself.
-#: ../plugins/bogo-junk-plugin/bf-junk-filter.c:162
+#: ../plugins/bogo-junk-plugin/bf-junk-filter.c:158
 #, c-format
 msgid "Error occurred while spawning %s: %s."
 msgstr "S'ha produït un error en executar %s: %s."
 
-#: ../plugins/bogo-junk-plugin/bf-junk-filter.c:190
+#: ../plugins/bogo-junk-plugin/bf-junk-filter.c:187
 #, c-format
 msgid "Bogofilter child process does not respond, killing..."
 msgstr "El procés fill del Bogofilter no respon; se suprimirà..."
 
-#: ../plugins/bogo-junk-plugin/bf-junk-filter.c:192
+#: ../plugins/bogo-junk-plugin/bf-junk-filter.c:189
 #, c-format
 msgid "Wait for Bogofilter child process interrupted, terminating..."
 msgstr ""
 "S'ha interromput l'espera per al procés fill del Bogofilter; es terminarà..."
 
-#: ../plugins/bogo-junk-plugin/bf-junk-filter.c:215
+#: ../plugins/bogo-junk-plugin/bf-junk-filter.c:212
 #, c-format
 msgid "Pipe to Bogofilter failed, error code: %d."
 msgstr ""
-"Ha fallat la creació d'un conducte cap al Bogofilter; el codi d'error fou: %"
-"d."
+"Ha fallat la creació d'un conducte cap al Bogofilter; el codi d'error fou: "
+"%d."
 
 #: ../plugins/bogo-junk-plugin/bf-junk-filter.c:397
 msgid "Convert message text to _Unicode"
@@ -16784,15 +16786,15 @@ msgstr "Opcions del Bogofilter"
 msgid "Filter junk messages using Bogofilter."
 msgstr "Filtra els missatges de correu brossa amb el Bogofilter."
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:198
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:197
 msgid "Authentication failed. Server requires correct login."
 msgstr "Ha fallat l'autenticació. El servidor requereix una entrada correcta."
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:200
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:199
 msgid "Given URL cannot be found."
 msgstr "No es pot trobar l'URL especificat."
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:204
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:203
 #, c-format
 msgid ""
 "Server returned unexpected data.\n"
@@ -16801,36 +16803,31 @@ msgstr ""
 "El servidor ha retornat dades inesperades.\n"
 "%d - %s"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:204
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1249 ../plugins/face/face.c:169
-msgid "Unknown error"
-msgstr "Error desconegut"
-
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:334
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:585
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:333
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:584
 msgid "Failed to parse server response."
 msgstr "No s'ha pogut processar la resposta del servidor."
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:428
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:427
 msgid "Events"
 msgstr "Esdeveniments"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:450
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:449
 msgid "User's calendars"
 msgstr "Calendaris de l'usuari"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:558
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:629
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:557
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:628
 msgid "Failed to get server URL."
 msgstr "No es pot obtindre l'URL del servidor."
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:627
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:668
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1272
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:626
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:667
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1277
 msgid "Searching for user's calendars..."
 msgstr "S'estan cercant els calendaris de l'usuari..."
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:666
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:665
 msgid "Could not find any user calendar."
 msgstr "No s'ha pogut trobat cap calendari d'usuari."
 
@@ -16844,68 +16841,64 @@ msgstr "Ha fallat l'intent anterior: %s"
 msgid "Previous attempt failed with code %d"
 msgstr "Ha fallat l'intent anterior amb el codi: %d"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:799
-#, c-format
-msgid "Enter password for user <b>%s</b> on server <b>%s</b>"
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:801
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Enter password for user %s on server %s"
 msgstr ""
 "Introduïu la contrasenya per a l'usuari <b>%s</b> al servidor <b>%s</b>"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:856
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:860
 #, c-format
 msgid "Cannot create soup message for URL '%s'"
 msgstr "No s'ha pogut crear el missatge «soup» per a l'URL «%s»"
 
 #. fetch content
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1091
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1095
 msgid "Searching folder content..."
 msgstr "S'està cercant el contingut de la carpeta..."
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1134
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1138
 msgid "List of available calendars:"
 msgstr "Llista de calendaris disponibles:"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1171
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1175
 msgid "Supports"
 msgstr "Admet"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1249
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1254
 #, c-format
 msgid "Failed to create thread: %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear el fil: %s"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1357
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1362
 #, c-format
 msgid "Server URL '%s' is not a valid URL"
 msgstr "L'URL del servidor «%s» no és vàlid"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1363
+#: ../plugins/caldav/caldav-browse-server.c:1368
 msgid "Browse for a CalDAV calendar"
 msgstr "Navega per un calendari CalDAV"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:66
-msgid "CalDAV"
-msgstr "CalDAV"
-
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:215
-#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:92
+#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:216
+#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:100
 msgid "_URL:"
 msgstr "_URL:"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:219
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:305
+#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:223
+#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:308
 msgid "Use _SSL"
 msgstr "Utilitza l'_SSL"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:228
+#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:235
 msgid "Brows_e server for a calendar"
 msgstr "Nave_ga pel servidor per cercar un calendari"
 
-#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:237
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:178
-#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:111
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:393
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:323
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:627
+#: ../plugins/caldav/caldav-source.c:251
+#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:191
+#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:119
+#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:395
+#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:326
+#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:630
 msgid "Re_fresh:"
 msgstr "Re_fresca:"
 
@@ -16917,31 +16910,31 @@ msgstr "Afig compatibilitat amb el CalDAV a l'Evolution."
 msgid "CalDAV Support"
 msgstr "Compatibilitat CalDAV"
 
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:112
+#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:125
 msgid "_Customize options"
 msgstr "_Presonalitza les opcions"
 
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:131
+#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:144
 msgid "File _name:"
 msgstr "_Nom del fitxer:"
 
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:135
+#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:148
 msgid "Choose calendar file"
 msgstr "Escolliu un fitxer de calendari"
 
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:183
+#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:196
 msgid "On open"
 msgstr "En obrir"
 
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:184
+#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:197
 msgid "On file change"
 msgstr "En produir-se canvis al fitxer"
 
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:185
+#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:198
 msgid "Periodically"
 msgstr "De manera periòdica"
 
-#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:200
+#: ../plugins/calendar-file/calendar-file.c:213
 msgid "Force read _only"
 msgstr "Força la n_omés lectura"
 
@@ -16953,11 +16946,11 @@ msgstr "Afig calendaris locals a l'Evolution."
 msgid "Local Calendars"
 msgstr "Calendaris locals"
 
-#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:126
+#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:134
 msgid "_Secure connection"
 msgstr "Utilitza una connexió _segura"
 
-#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:186
+#: ../plugins/calendar-http/calendar-http.c:194
 msgid "Userna_me:"
 msgstr "Nom d'_usuari:"
 
@@ -17005,26 +16998,26 @@ msgstr "Temps: nit clara"
 msgid "Weather: Thunderstorms"
 msgstr "Temps: llamps i trons"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:221
+#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:222
 msgid "Select a location"
 msgstr "Seleccioneu una ubicació"
 
 #. Translators: "None" location for a weather calendar
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:326
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:371
+#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:328
+#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:373
 msgctxt "weather-cal-location"
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:446
+#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:448
 msgid "_Units:"
 msgstr "_Unitats:"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:453
+#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:455
 msgid "Metric (Celsius, cm, etc)"
 msgstr "Mètriques (Celsius, cm, etc)"
 
-#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:454
+#: ../plugins/calendar-weather/calendar-weather.c:456
 msgid "Imperial (Fahrenheit, inches, etc)"
 msgstr "Imperials (Fahrenheit, polzades, etc)"
 
@@ -17053,46 +17046,48 @@ msgstr "Afig un mapa que mostre la ubicació dels contactes quan siga possible."
 msgid "Map for contacts"
 msgstr "Mapa dels contactes"
 
-#: ../plugins/default-mailer/apps-evolution-mail-prompts-checkdefault.schemas.in.h:1
-msgid "Check whether Evolution is the default mailer"
-msgstr "Comprova si l'Evolution és el gestor de correu predeterminat"
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:232
+#, fuzzy
+msgid "Select folder to import OE folder into"
+msgstr "Seleccioneu a quina carpeta s'importarà"
 
-#: ../plugins/default-mailer/apps-evolution-mail-prompts-checkdefault.schemas.in.h:2
-msgid ""
-"Every time Evolution starts, check whether or not it is the default mailer."
-msgstr ""
-"Comprova si l'Evolution és el gestor de correu predeterminat en iniciar."
+#: ../plugins/dbx-import/dbx-importer.c:251
+#, fuzzy
+msgid "Importing Outlook Express data"
+msgstr "S'estan important les dades de l'Outlook"
 
-#: ../plugins/default-mailer/org-gnome-default-mailer.eplug.xml.h:1
-msgid "Check whether Evolution is the default mail client on startup."
-msgstr ""
-"Comprova si l'Evolution és el gestor de correu predeterminat en iniciar."
+#: ../plugins/dbx-import/org-gnome-dbx-import.eplug.xml.h:1
+#, fuzzy
+msgid "Import Outlook Express messages from DBX file"
+msgstr "Importa els missatges de l'Outlook a partir del fitxer PST"
 
-#: ../plugins/default-mailer/org-gnome-default-mailer.eplug.xml.h:2
-msgid "Default Mail Client"
-msgstr "Client de correu predeterminat"
+#: ../plugins/dbx-import/org-gnome-dbx-import.eplug.xml.h:2
+#, fuzzy
+msgid "Outlook DBX import"
+msgstr "Importador de PST de l'Outlook"
 
-#: ../plugins/default-mailer/org-gnome-default-mailer.error.xml.h:1
-msgid "Do you want to make Evolution your default e-mail client?"
-msgstr "Voleu que l'Evolution siga el vostre gestor de correu predeterminat?"
+#: ../plugins/dbx-import/org-gnome-dbx-import.eplug.xml.h:3
+#, fuzzy
+msgid "Outlook Express 5/6 personal folders (.dbx)"
+msgstr "Carpetes personals de l'Outlook (.pst)"
 
-#: ../plugins/default-source/default-source.c:75
+#: ../plugins/default-source/default-source.c:83
 msgid "Mark as _default address book"
 msgstr "Marca-la com a llibreta d'adreces pre_determinada"
 
-#: ../plugins/default-source/default-source.c:88
+#: ../plugins/default-source/default-source.c:96
 msgid "A_utocomplete with this address book"
 msgstr "Fes la compleció aut_omàtica amb esta llibreta d'adreces"
 
-#: ../plugins/default-source/default-source.c:97
+#: ../plugins/default-source/default-source.c:105
 msgid "Mark as _default calendar"
 msgstr "Marca'l com a calendari pre_determinat"
 
-#: ../plugins/default-source/default-source.c:98
+#: ../plugins/default-source/default-source.c:106
 msgid "Mark as _default task list"
 msgstr "Marca-la com a llista de tasques pre_determinada"
 
-#: ../plugins/default-source/default-source.c:99
+#: ../plugins/default-source/default-source.c:107
 msgid "Mark as _default memo list"
 msgstr "Marca-la com a llista d'anotacions pre_determinada"
 
@@ -17133,7 +17128,7 @@ msgid "Protected"
 msgstr "Protegit"
 
 #: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:324
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:18
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:21
 msgid "Secret"
 msgstr "Secret"
 
@@ -17148,12 +17143,12 @@ msgctxt "email-custom-header"
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:569
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:571
 msgid "_Custom Header"
 msgstr "Capçalera personalit_zada"
 
 #. To translators: This string is used while adding a new message header to configuration, to specifying the format of the key values
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:894
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:830
 msgid ""
 "The format for specifying a Custom Header key value is:\n"
 "Name of the Custom Header key values separated by \";\"."
@@ -17162,12 +17157,12 @@ msgstr ""
 "personalitzada és:\n"
 "Nom dels valors de clau de capçalera personalitzada separats per «;»."
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:948
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:884
 msgid "Key"
 msgstr "Clau"
 
-#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:959
-#: ../plugins/templates/templates.c:419
+#: ../plugins/email-custom-header/email-custom-header.c:900
+#: ../plugins/templates/templates.c:416
 msgid "Values"
 msgstr "Valors"
 
@@ -17190,7 +17185,7 @@ msgstr ""
 "Inicia automàticament l'editor en prémer una tecla al redactor de correu"
 
 #: ../plugins/external-editor/apps-evolution-external-editor.schemas.in.h:2
-#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:119
+#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:126
 msgid "Automatically launch when a new mail is edited"
 msgstr "Inicia'l automàticament en editar un correu nou"
 
@@ -17202,11 +17197,11 @@ msgstr "Editor extern predeterminat"
 msgid "The default command that must be used as the editor."
 msgstr "L'orde predeterminada a utilitzar com a editor."
 
-#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:108
+#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:115
 msgid "Command to be executed to launch the editor: "
 msgstr "Orde a executar per iniciar l'editor: "
 
-#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:109
+#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:116
 msgid ""
 "For Emacs use \"xemacs\"\n"
 "For VI use \"gvim -f\""
@@ -17214,8 +17209,8 @@ msgstr ""
 "Utilitzeu «xemacs» per a l'Emacs\n"
 "Utilitzeu «gvim -f» per al VI"
 
-#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:375
-#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:377
+#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:382
+#: ../plugins/external-editor/external-editor.c:384
 msgid "Compose in External Editor"
 msgstr "Redacció en un editor extern"
 
@@ -17293,7 +17288,7 @@ msgstr "_Afig una foto de la cara de manera predeterminada"
 msgid "Load new _Face picture"
 msgstr "Carrega una nova imatge de _cara"
 
-#: ../plugins/face/face.c:415
+#: ../plugins/face/face.c:422
 msgid "Include _Face"
 msgstr "Inclou la _cara"
 
@@ -17327,24 +17322,20 @@ msgstr ""
 "El fitxer que heu seleccionat no pareix ser una imatge .png vàlida. Error: "
 "{0}"
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:53
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:82
-msgid "Google"
-msgstr "Google"
-
-#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:273
-#: ../plugins/webdav-account-setup/webdav-contacts-source.c:235
-msgid "<b>Server</b>"
-msgstr "<b>Servidor</b>"
+#: ../plugins/google-account-setup/google-contacts-source.c:274
+#: ../plugins/webdav-account-setup/webdav-contacts-source.c:236
+#, fuzzy
+msgid "Server"
+msgstr "_Servidor:"
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:439
+#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:437
 #, c-format
 msgid "Enter password for user %s to access list of subscribed calendars."
 msgstr ""
 "Introduïu la contrasenya de l'usuari %s per accedir a la llista de "
 "subscripcions a calendaris."
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:545
+#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:548
 #, c-format
 msgid ""
 "Cannot read data from Google server.\n"
@@ -17353,18 +17344,19 @@ msgstr ""
 "No es poden llegir les dades del servidor del Google.\n"
 "%s"
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:545
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:725
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:941
+#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:548
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:737
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:953
 msgid "Unknown error."
 msgstr "S'ha produït un error desconegut."
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:631
+#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:634
 msgid "Cal_endar:"
 msgstr "_Calendari:"
 
-#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:666
-msgid "Retrieve _list"
+#: ../plugins/google-account-setup/google-source.c:669
+#, fuzzy
+msgid "Retrieve _List"
 msgstr "Recupera la _llista"
 
 #: ../plugins/google-account-setup/org-gnome-evolution-google.eplug.xml.h:1
@@ -17375,7 +17367,7 @@ msgstr "Afegiu calendaris del Google a l'Evolution."
 msgid "Google Calendars"
 msgstr "Calendaris del Google"
 
-#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:446
+#: ../plugins/groupwise-features/camel-gw-listener.c:447
 msgid "Checklist"
 msgstr "Llista de comprovació"
 
@@ -17407,12 +17399,12 @@ msgstr "Accepta provisionalment"
 msgid "Rese_nd Meeting..."
 msgstr "Tor_na a enviar una reunió..."
 
-#: ../plugins/groupwise-features/install-shared.c:175
-#: ../plugins/groupwise-features/share-folder-common.c:350
+#: ../plugins/groupwise-features/install-shared.c:165
+#: ../plugins/groupwise-features/share-folder-common.c:342
 msgid "Create folder"
 msgstr "Crea una carpeta"
 
-#: ../plugins/groupwise-features/install-shared.c:225
+#: ../plugins/groupwise-features/install-shared.c:217
 #, c-format
 msgid ""
 "The user '%s' has shared a folder with you\n"
@@ -17436,19 +17428,19 @@ msgstr ""
 "\n"
 "Feu clic a «Aplica» per instal·lar la carpeta compartida\n"
 
-#: ../plugins/groupwise-features/install-shared.c:237
+#: ../plugins/groupwise-features/install-shared.c:229
 msgid "Install the shared folder"
 msgstr "Instal·la la carpeta compartida"
 
-#: ../plugins/groupwise-features/install-shared.c:241
+#: ../plugins/groupwise-features/install-shared.c:233
 msgid "Shared Folder Installation"
 msgstr "Instal·lació de la carpeta compartida"
 
-#: ../plugins/groupwise-features/junk-mail-settings.c:81
+#: ../plugins/groupwise-features/junk-mail-settings.c:82
 msgid "Junk Settings"
 msgstr "Configuració del correu brossa"
 
-#: ../plugins/groupwise-features/junk-mail-settings.c:94
+#: ../plugins/groupwise-features/junk-mail-settings.c:96
 #: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.ui.h:3
 msgid "Junk Mail Settings"
 msgstr "Configuració del correu brossa"
@@ -17461,11 +17453,6 @@ msgstr "Adreça electrònica:"
 msgid "Junk List:"
 msgstr "Llista de correu brossa:"
 
-#: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.ui.h:5
-#: ../plugins/publish-calendar/publish-calendar.c:596
-msgid "_Disable"
-msgstr "_Inhabilita"
-
 #: ../plugins/groupwise-features/junk-settings.ui.h:6
 msgid "_Enable"
 msgstr "_Habilita"
@@ -17484,7 +17471,7 @@ msgstr "Sup_rimeix"
 msgid "Message Retract"
 msgstr "Retirada de missatges"
 
-#: ../plugins/groupwise-features/mail-retract.c:86
+#: ../plugins/groupwise-features/mail-retract.c:90
 msgid ""
 "Retracting a message may remove it from the recipient's mailbox. Are you "
 "sure you want to do this?"
@@ -17492,7 +17479,7 @@ msgstr ""
 "Si retireu un missatge és probable que se suprimisca de la bústia de correu "
 "del destinatari. Segur que voleu fer-ho?"
 
-#: ../plugins/groupwise-features/mail-retract.c:107
+#: ../plugins/groupwise-features/mail-retract.c:111
 msgid "Message retracted successfully"
 msgstr "S'ha retirat el correu amb èxit"
 
@@ -17622,25 +17609,26 @@ msgid "Would you like to decline it?"
 msgstr "Ho voleu cancel·lar?"
 
 #: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:1
-msgid "<b>Users:</b>"
-msgstr "<b>Usuaris:</b>"
-
-#: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:2
 msgid "C_ustomize notification message"
 msgstr "Personalitza el missatge de notifi_cació"
 
-#: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:3
+#: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:2
 msgid "Con_tacts..."
 msgstr "Con_tactes..."
 
-#: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:6
+#: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:5
 msgid "Shared Folder Notification"
 msgstr "Notificació de carpeta compartida"
 
-#: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:8
+#: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:7
 msgid "The participants will receive the following notification.\n"
 msgstr "Els participants rebran la següent notificació.\n"
 
+#: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:9
+#, fuzzy
+msgid "Users:"
+msgstr "Usuaris"
+
 #: ../plugins/groupwise-features/properties.ui.h:12
 msgid "_Not Shared"
 msgstr "No e_s comparteix"
@@ -17698,55 +17686,63 @@ msgid "Proxy"
 msgstr "Servidor intermediari"
 
 #: ../plugins/groupwise-features/proxy-login-dialog.ui.h:1
-msgid "<b>Account Name</b>"
-msgstr "<b>Nom del compte</b>"
+#: ../widgets/misc/e-account-tree-view.c:230
+msgid "Account Name"
+msgstr "Nom del compte"
 
 # Vegeu el comentari de sota referent a aquesta mateixa cadena (dpm)
 #: ../plugins/groupwise-features/proxy-login-dialog.ui.h:2
 msgid "Proxy Login"
 msgstr "Entrada com a delegat"
 
-#: ../plugins/groupwise-features/proxy-login.c:210
-#: ../plugins/groupwise-features/proxy-login.c:253
-#: ../plugins/groupwise-features/proxy.c:495
-#: ../plugins/groupwise-features/send-options.c:85
+#: ../plugins/groupwise-features/proxy-login.c:208
+#: ../plugins/groupwise-features/proxy-login.c:251
+#: ../plugins/groupwise-features/proxy.c:493
+#: ../plugins/groupwise-features/send-options.c:84
 #, c-format
 msgid "%sEnter password for %s (user %s)"
 msgstr "%sIntroduïu la contrasenya per a %s (usuari %s)"
 
 #. To Translators: In this case, Proxy does not mean something like 'HTTP Proxy', but a GroupWise feature by which one person can send/read mails/appointments using another person's identity without knowing his password, for example if that other person is on vacation
-#: ../plugins/groupwise-features/proxy.c:692
+#: ../plugins/groupwise-features/proxy.c:689
 msgid "The Proxy tab will be available only when the account is online."
 msgstr ""
 "La pestanya del delegat només estarà disponible quan el compte estiga en "
 "línia."
 
 #. To Translators: In this case, Proxy does not mean something like 'HTTP Proxy', but a GroupWise feature by which one person can send/read mails/appointments using another person's identity without knowing his password, for example if that other person is on vacation
-#: ../plugins/groupwise-features/proxy.c:698
+#: ../plugins/groupwise-features/proxy.c:695
 msgid "The Proxy tab will be available only when the account is enabled."
 msgstr ""
 "La pestanya del delegat només estarà disponible quan el compte estiga "
 "habilitat."
 
-#: ../plugins/groupwise-features/proxy.c:931
-#: ../plugins/groupwise-features/share-folder.c:701
+#. To Translators: In this case, Proxy does not mean something like 'HTTP Proxy', but a GroupWise feature by which one person can send/read mails/appointments using another person's identity without knowing his password, for example if that other person is on vacation
+#: ../plugins/groupwise-features/proxy.c:700
+#, fuzzy
+msgctxt "GW"
+msgid "Proxy"
+msgstr "Servidor intermediari"
+
+#: ../plugins/groupwise-features/proxy.c:926
+#: ../plugins/groupwise-features/share-folder.c:691
 msgid "Add User"
 msgstr "Afig un usuari"
 
-#: ../plugins/groupwise-features/send-options.c:213
+#: ../plugins/groupwise-features/send-options.c:214
 msgid "Advanced send options"
 msgstr "Opcions avançades d'enviament"
 
-#: ../plugins/groupwise-features/share-folder-common.c:317
-#: ../plugins/groupwise-features/share-folder.c:736
+#: ../plugins/groupwise-features/share-folder-common.c:310
+#: ../plugins/groupwise-features/share-folder.c:726
 msgid "Users"
 msgstr "Usuaris"
 
-#: ../plugins/groupwise-features/share-folder-common.c:318
+#: ../plugins/groupwise-features/share-folder-common.c:311
 msgid "Enter the users and set permissions"
 msgstr "Introduïu els usuaris i establiu els permisos"
 
-#: ../plugins/groupwise-features/share-folder-common.c:415
+#: ../plugins/groupwise-features/share-folder-common.c:407
 msgid "Sharing"
 msgstr "Compartició"
 
@@ -17754,67 +17750,63 @@ msgstr "Compartició"
 msgid "Custom Notification"
 msgstr "Notificació personalitzada"
 
-#: ../plugins/groupwise-features/share-folder.c:741
+#: ../plugins/groupwise-features/share-folder.c:731
 msgid "Add  "
 msgstr "Afig  "
 
-#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:126
+#: ../plugins/groupwise-features/share-folder.c:737
+msgid "Modify"
+msgstr "Modifica"
+
+#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:123
 msgid "Message Status"
 msgstr "Estat del missatge"
 
 #. Subject
-#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:140
+#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:137
 msgid "Subject:"
 msgstr "Assumpte:"
 
-#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:154
+#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:151
 msgid "From:"
 msgstr "De:"
 
-#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:169
+#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:166
 msgid "Creation date:"
 msgstr "Data de creació:"
 
-#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:209
+#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:206
 msgid "Recipient: "
 msgstr "Destinatari: "
 
-#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:216
+#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:213
 msgid "Delivered: "
 msgstr "Entregat: "
 
-#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:222
+#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:219
 msgid "Opened: "
 msgstr "Obert: "
 
-#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:227
+#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:224
 msgid "Accepted: "
 msgstr "Acceptat: "
 
-#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:232
+#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:229
 msgid "Deleted: "
 msgstr "Suprimit: "
 
-#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:237
+#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:234
 msgid "Declined: "
 msgstr "Declinat: "
 
-#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:242
+#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:239
 msgid "Completed: "
 msgstr "Completat: "
 
-#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:247
+#: ../plugins/groupwise-features/status-track.c:244
 msgid "Undelivered: "
 msgstr "No entregat: "
 
-#: ../plugins/hula-account-setup/org-gnome-evolution-hula-account-setup.eplug.xml.h:1
-msgid "Add Hula support to Evolution."
-msgstr "Afig compatibilitat amb Hula a l'Evolution."
-
-#: ../plugins/hula-account-setup/org-gnome-evolution-hula-account-setup.eplug.xml.h:2
-msgid "Hula Support"
-msgstr "Compatibilitat amb Hula"
-
 #: ../plugins/image-inline/org-gnome-image-inline.eplug.xml.h:1
 msgid "Inline Image"
 msgstr "Imatge inserida"
@@ -17823,12 +17815,12 @@ msgstr "Imatge inserida"
 msgid "View image attachments directly in mail messages."
 msgstr "Mostra les adjuncions d'imatge directament en els correus."
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.c:328
+#: ../plugins/imap-features/imap-headers.c:330
 #: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:2
 msgid "Custom Headers"
 msgstr "Capçaleres personalitzades"
 
-#: ../plugins/imap-features/imap-headers.c:341
+#: ../plugins/imap-features/imap-headers.c:343
 #: ../plugins/imap-features/imap-headers.ui.h:5
 msgid "IMAP Headers"
 msgstr "Capçaleres IMAP"
@@ -17875,143 +17867,145 @@ msgstr "Ajusteu els paràmetres dels comptes IMAP."
 msgid "IMAP Features"
 msgstr "Característiques d'IMAP"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:486
-#, c-format
-msgid "Failed to load the calendar '%s'"
+#. Translators: The first '%s' is replaced with a calendar name,
+#. the second '%s' with an error message
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:485
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Failed to load the calendar '%s' (%s)"
 msgstr "No s'ha pogut carregar el calendari «%s»"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:652
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:649
 #, c-format
 msgid "An appointment in the calendar '%s' conflicts with this meeting"
 msgstr "Un esdeveniment del calendari «%s» coincideix amb esta reunió"
 
 # c-format
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:688
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:685
 #, c-format
 msgid "Found the appointment in the calendar '%s'"
 msgstr "S'ha trobat l'esdeveniment al calendari «%s»"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:787
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:784
 msgid "Unable to find any calendars"
 msgstr "No s'ha pogut trobat cap calendari"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:794
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:791
 msgid "Unable to find this meeting in any calendar"
 msgstr "No s'ha pogut trobar esta reunió en cap calendari"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:798
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:795
 msgid "Unable to find this task in any task list"
 msgstr "No s'ha pogut trobar la tasca a la llista de tasques"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:802
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:799
 msgid "Unable to find this memo in any memo list"
 msgstr "No s'ha pogut trobar esta anotació a la llista d'anotacions"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:873
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:875
 msgid "Opening the calendar. Please wait.."
 msgstr "S'està obrint el calendari. Espereu..."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:876
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:878
 msgid "Searching for an existing version of this appointment"
 msgstr "S'està buscant una versió existent d'esta cita"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1057
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1059
 msgid "Unable to parse item"
 msgstr "No s'ha pogut analitzar l'element"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1144
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1146
 #, c-format
 msgid "Unable to send item to calendar '%s'. %s"
 msgstr "No s'ha pogut enviar l'element al calendari «%s». %s"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1156
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1158
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as accepted"
 msgstr "S'ha enviat al calendari «%s» com a acceptat"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1160
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1162
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as tentative"
 msgstr "S'ha enviat al calendari «%s» com a provisional"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1165
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1167
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as declined"
 msgstr "S'ha enviat al calendari «%s» com a rebutjat"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1170
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1172
 #, c-format
 msgid "Sent to calendar '%s' as canceled"
 msgstr "S'ha enviat al calendari «%s» com a cancel·lat"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1264
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1266
 #, c-format
 msgid "Organizer has removed the delegate %s "
 msgstr "L'organitzador ha suprimit el delegat %s "
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1271
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1273
 msgid "Sent a cancelation notice to the delegate"
 msgstr "Envia un avís de cancel·lació al delegat"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1273
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1275
 msgid "Could not send the cancelation notice to the delegate"
 msgstr "No s'ha pogut enviar un avís de cancel·lació al delegat"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1384
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1386
 msgid "Attendee status could not be updated because the status is invalid"
 msgstr ""
 "L'estat de l'assistent no s'ha pogut actualitzar perquè l'estat no és vàlid"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1413
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1415
 #, c-format
 msgid "Unable to update attendee. %s"
 msgstr "No s'ha pogut actualitzar l'assistent. %s"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1417
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1419
 msgid "Attendee status updated"
 msgstr "S'ha actualitzat l'estat de l'assistent"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1443
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1445
 msgid "Meeting information sent"
 msgstr "S'ha enviat la informació de la reunió"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1446
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1448
 msgid "Task information sent"
 msgstr "S'ha enviat la informació de la tasca"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1449
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1451
 msgid "Memo information sent"
 msgstr "S'ha enviat la informació de l'anotació"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1458
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1460
 msgid "Unable to send meeting information, the meeting does not exist"
 msgstr "No s'ha pogut enviar la informació de la reunió; la reunió no existeix"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1461
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1463
 msgid "Unable to send task information, the task does not exist"
 msgstr "No s'ha pogut enviar la informació de la tasca; la tasca no existeix"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1464
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1466
 msgid "Unable to send memo information, the memo does not exist"
 msgstr ""
 "No s'ha pogut enviar la informació de l'anotació; l'anotació no existeix"
 
 #. Translators: This is a default filename for a calendar.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1529
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1531
 msgid "calendar.ics"
 msgstr "calendari.ics"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1534
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1536
 msgid "Save Calendar"
 msgstr "Alça el calendari"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1587
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1598
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1588
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1599
 msgid "The calendar attached is not valid"
 msgstr "El calendari adjunt no és vàlid"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1588
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1599
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1589
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1600
 msgid ""
 "The message claims to contain a calendar, but the calendar is not a valid "
 "iCalendar."
@@ -18019,15 +18013,15 @@ msgstr ""
 "El missatge no conté un calendari iCalendar vàlid, tot i que diu contindre'n "
 "un."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1639
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1667
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1773
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1640
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1668
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1777
 msgid "The item in the calendar is not valid"
 msgstr "L'element en el calendari no és vàlid"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1640
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1668
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1774
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1641
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1669
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1778
 msgid ""
 "The message does contain a calendar, but the calendar contains no events, "
 "tasks or free/busy information"
@@ -18035,11 +18029,11 @@ msgstr ""
 "El missatge conté un calendari, però el calendari no conté esdeveniments, "
 "tasques o informació de lliure/ocupat"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1681
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1682
 msgid "The calendar attached contains multiple items"
 msgstr "El calendari adjunt conté múltiples elements"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1682
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:1683
 msgid ""
 "To process all of these items, the file should be saved and the calendar "
 "imported"
@@ -18047,531 +18041,529 @@ msgstr ""
 "Per processar tots els elements, s'hauria d'alçar el fitxer i importar el "
 "calendari"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2447
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2456
 msgid "This meeting recurs"
 msgstr "Esta reunió és periòdica"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2450
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2459
 msgid "This task recurs"
 msgstr "Esta tasca és periòdica"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2453
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2462
 msgid "This memo recurs"
 msgstr "Esta anotació és periòdica"
 
 #. Delete message after acting
 #. FIXME Need a schema for this
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2682
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2696
 msgid "_Delete message after acting"
 msgstr "Suprimeix el missatge _després d'actuar"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2692
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2725
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2706
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2739
 msgid "Conflict Search"
 msgstr "Cerca de conflictes"
 
 #. Source selector
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2707
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-formatter.c:2721
 msgid "Select the calendars to search for meeting conflicts"
 msgstr "Seleccioneu els calendaris on cercar conflictes entre reunions"
 
 #. strftime format of a time,
 #. in 24-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:200
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:196
 msgid "Today %H:%M"
 msgstr "Hui a les %H:%M"
 
 #. strftime format of a time,
 #. in 24-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:204
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:200
 msgid "Today %H:%M:%S"
 msgstr "Hui a les %H:%M:%S"
 
 #. strftime format of a time,
 #. in 12-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:213
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:209
 msgid "Today %l:%M:%S %p"
 msgstr "Hui a les %l:%M:%S %p"
 
 #. strftime format of a time,
 #. in 24-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:228
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:224
 msgid "Tomorrow %H:%M"
 msgstr "Demà a les %H:%M"
 
 #. strftime format of a time,
 #. in 24-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:232
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:228
 msgid "Tomorrow %H:%M:%S"
 msgstr "Demà a les %H:%M:%S"
 
 #. strftime format of a time,
 #. in 12-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:237
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:233
 msgid "Tomorrow %l:%M %p"
 msgstr "Demà a les %l:%M %p"
 
 #. strftime format of a time,
 #. in 12-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:241
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:237
 msgid "Tomorrow %l:%M:%S %p"
 msgstr "Demà a les %l:%M:%S %p"
 
 #. strftime format of a weekday.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:260
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:256
 #, c-format
 msgid "%A"
 msgstr "%A"
 
 #. strftime format of a weekday and a
 #. time, in 24-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:265
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:261
 msgid "%A %H:%M"
 msgstr "%A a les %H:%M"
 
 #. strftime format of a weekday and a
 #. time, in 24-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:269
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:265
 msgid "%A %H:%M:%S"
 msgstr "%A a les %H:%M:%S"
 
 #. strftime format of a weekday and a
 #. time, in 12-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:274
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:270
 msgid "%A %l:%M %p"
 msgstr "%A a les %l:%M %p"
 
 #. strftime format of a weekday and a
 #. time, in 12-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:278
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:274
 msgid "%A %l:%M:%S %p"
 msgstr "%A a les %l:%M:%S %p"
 
 #. strftime format of a weekday and a date
 #. without a year.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:287
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:283
 msgid "%A, %B %e"
 msgstr "%A, %e de %B"
 
 #. strftime format of a weekday, a date
 #. without a year and a time,
 #. in 24-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:293
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:289
 msgid "%A, %B %e %H:%M"
 msgstr "%A, %e de %B a les %H:%M"
 
 #. strftime format of a weekday, a date without a year
 #. and a time, in 24-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:297
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:293
 msgid "%A, %B %e %H:%M:%S"
 msgstr "%A, %e de %B a les %H:%M:%S"
 
 #. strftime format of a weekday, a date without a year
 #. and a time, in 12-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:302
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:298
 msgid "%A, %B %e %l:%M %p"
 msgstr "%A, %e de %B a les %l:%M %p"
 
 #. strftime format of a weekday, a date without a year
 #. and a time, in 12-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:306
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:302
 msgid "%A, %B %e %l:%M:%S %p"
 msgstr "%A, %e de %B a les %l:%M:%S %p"
 
 #. strftime format of a weekday and a date.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:312
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:308
 msgid "%A, %B %e, %Y"
 msgstr "%A, %e de %B del %Y"
 
 #. strftime format of a weekday, a date and a
 #. time, in 24-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:317
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:313
 msgid "%A, %B %e, %Y %H:%M"
 msgstr "%A, %e de %B del %Y a les %H:%M"
 
 #. strftime format of a weekday, a date and a
 #. time, in 24-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:321
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:317
 msgid "%A, %B %e, %Y %H:%M:%S"
 msgstr "%A, %e de %B del %Y a les %H:%M:%S"
 
 # consulteu man 3 strftime per comprendre aquest format
 #. strftime format of a weekday, a date and a
 #. time, in 12-hour format, without seconds.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:326
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:322
 msgid "%A, %B %e, %Y %l:%M %p"
 msgstr "%A, %e de %B del %Y a les %l:%M %p"
 
 # consulteu man 3 strftime per comprendre aquest format
 #. strftime format of a weekday, a date and a
 #. time, in 12-hour format.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:330
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:326
 msgid "%A, %B %e, %Y %l:%M:%S %p"
 msgstr "%A, %e de %B del %Y a les %l:%M:%S %p"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:355
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:443
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:530
-#, c-format
-msgid "Please respond on behalf of <b>%s</b>"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:367
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:455
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:542
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Please respond on behalf of %s"
 msgstr "Responeu en nom de <b>%s</b>"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:357
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:445
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:532
-#, c-format
-msgid "Received on behalf of <b>%s</b>"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:369
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:457
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:544
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Received on behalf of %s"
 msgstr "Rebut en nom de <b>%s</b>"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:362
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> through %s has published the following meeting information:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:374
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s through %s has published the following meeting information:"
 msgstr ""
 "En/na <b>%s</b>, a través de %s, ha publicat la següent informació de la "
 "reunió:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:364
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has published the following meeting information:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:376
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has published the following meeting information:"
 msgstr "En/na <b>%s</b> ha publicat la següent informació de la reunió:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:369
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has delegated the following meeting to you:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:381
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has delegated the following meeting to you:"
 msgstr "En/na <b>%s</b> vos ha delegat la següent reunió:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:372
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> through %s requests your presence at the following meeting:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:384
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s through %s requests your presence at the following meeting:"
 msgstr ""
 "En/na <b>%s</b>, a través de %s, sol·licita la vostra presència a la reunió "
 "següent:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:374
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> requests your presence at the following meeting:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:386
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s requests your presence at the following meeting:"
 msgstr "En/na <b>%s</b> sol·licita la vostra presència a la reunió següent:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:380
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> through %s wishes to add to an existing meeting:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:392
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s through %s wishes to add to an existing meeting:"
 msgstr ""
 "En/na <b>%s</b>, a través de %s, es voldria afegir a una reunió existent:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:382
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> wishes to add to an existing meeting:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:394
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s wishes to add to an existing meeting:"
 msgstr "En/na <b>%s</b> es voldria afegir a una reunió existent:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:386
-#, c-format
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:398
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"<b>%s</b> through %s wishes to receive the latest information for the "
-"following meeting:"
+"%s through %s wishes to receive the latest information for the following "
+"meeting:"
 msgstr ""
 "En/na <b>%s</b>, a través de %s, voldria rebre l'última informació sobre la "
 "reunió següent:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:388
-#, c-format
-msgid ""
-"<b>%s</b> wishes to receive the latest information for the following meeting:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:400
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s wishes to receive the latest information for the following meeting:"
 msgstr "En/na <b>%s</b> voldria rebre l'última informació de la tasca:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:392
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> through %s has sent back the following meeting response:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:404
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s through %s has sent back the following meeting response:"
 msgstr ""
 "En/na <b>%s</b>, a través de %s, ha retornat la resposta de reunió següent:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:394
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has sent back the following meeting response:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:406
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has sent back the following meeting response:"
 msgstr "En/na <b>%s</b> ha retornat la resposta de reunió següent:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:398
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> through %s has canceled the following meeting:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:410
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s through %s has canceled the following meeting:"
 msgstr "En/na <b>%s</b>, a través de %s, ha cancel·lat la reunió següent:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:400
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has canceled the following meeting."
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:412
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has canceled the following meeting."
 msgstr "En/na <b>%s</b> ha cancel·lat la següent reunió."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:404
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> through %s has proposed the following meeting changes."
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:416
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s through %s has proposed the following meeting changes."
 msgstr ""
 "En/na <b>%s</b>, a través de %s, ha proposat els següents canvis a la reunió."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:406
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has proposed the following meeting changes."
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:418
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has proposed the following meeting changes."
 msgstr "En/na <b>%s</b> ha proposat els següents canvis a la reunió."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:410
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> through %s has declined the following meeting changes:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:422
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s through %s has declined the following meeting changes:"
 msgstr ""
 "En/na <b>%s</b>, a través de %s, ha rebutjat els següents canvis a la reunió:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:412
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has declined the following meeting changes."
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:424
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has declined the following meeting changes."
 msgstr "En/na <b>%s</b> ha rebutjat els següents canvis a la reunió."
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:450
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> through %s has published the following task:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:462
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s through %s has published the following task:"
 msgstr ""
 "En/na <b>%s</b>, a través de %s, ha publicat la següent informació de tasca:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:452
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has published the following task:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:464
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has published the following task:"
 msgstr "En/na <b>%s</b> ha publicat la següent tasca:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:457
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> requests the assignment of %s to the following task:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:469
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s requests the assignment of %s to the following task:"
 msgstr "En/na <b>%s</b> sol·licita assignar la següent tasca a %s:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:460
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> through %s has assigned you a task:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:472
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s through %s has assigned you a task:"
 msgstr "En/na <b>%s</b>, a través de %s, vos ha assignat una tasca:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:462
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has assigned you a task:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:474
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has assigned you a task:"
 msgstr "En/na <b>%s</b> vos ha assignat una tasca:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:468
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> through %s wishes to add to an existing task:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:480
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s through %s wishes to add to an existing task:"
 msgstr ""
 "En/na <b>%s</b>, a través de %s, es voldria afegir a una tasca existent:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:470
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> wishes to add to an existing task:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:482
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s wishes to add to an existing task:"
 msgstr "En/na <b>%s</b> es voldria afegir a una tasca existent:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:474
-#, c-format
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:486
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"<b>%s</b> through %s wishes to receive the latest information for the "
-"following assigned task:"
+"%s through %s wishes to receive the latest information for the following "
+"assigned task:"
 msgstr ""
 "En/na <b>%s</b>, a través de %s, voldria rebre l'última informació per a la "
 "següent tasca assignada:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:476
-#, c-format
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:488
+#, fuzzy, c-format
 msgid ""
-"<b>%s</b> wishes to receive the latest information for the following "
-"assigned task:"
+"%s wishes to receive the latest information for the following assigned task:"
 msgstr ""
 "En/na <b>%s</b> voldria rebre l'última informació per a la següent tasca "
 "assignada:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:480
-#, c-format
-msgid ""
-"<b>%s</b> through %s has sent back the following assigned task response:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:492
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s through %s has sent back the following assigned task response:"
 msgstr ""
 "En/na <b>%s</b>, a través de %s, ha retornat la següent resposta de la tasca "
 "assignada:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:482
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has sent back the following assigned task response:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:494
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has sent back the following assigned task response:"
 msgstr "En/na <b>%s</b> ha retornat la següent resposta de la tasca assignada:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:486
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> through %s has canceled the following assigned task:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:498
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s through %s has canceled the following assigned task:"
 msgstr ""
 "En/na <b>%s</b>, a través de %s, ha cancel·lat la següent tasca assignada:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:488
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has canceled the following assigned task:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:500
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has canceled the following assigned task:"
 msgstr "En/na <b>%s</b> ha cancel·lat la següent tasca assignada:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:492
-#, c-format
-msgid ""
-"<b>%s</b> through %s has proposed the following task assignment changes:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:504
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s through %s has proposed the following task assignment changes:"
 msgstr ""
 "En/na <b>%s</b>, a través de %s, ha proposat els següents canvis "
 "d'assignació d'una tasca:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:494
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has proposed the following task assignment changes:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:506
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has proposed the following task assignment changes:"
 msgstr ""
 "En/na <b>%s</b> ha proposat els següents canvis d'assignació d'una tasca:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:498
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> through %s has declined the following assigned task:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:510
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s through %s has declined the following assigned task:"
 msgstr ""
 "En/na <b>%s</b>, a través de %s, ha rebutjat la següent tasca assignada:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:500
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has declined the following assigned task:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:512
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has declined the following assigned task:"
 msgstr "En/na <b>%s</b> ha rebutjat la següent tasca assignada:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:537
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> through %s has published the following memo:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:549
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s through %s has published the following memo:"
 msgstr "En/na <b>%s</b>, a través de %s, ha publicat la següent anotació:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:539
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has published the following memo:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:551
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has published the following memo:"
 msgstr "En/na <b>%s</b> ha publicat la següent anotació:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:544
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> through %s wishes to add to an existing memo:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:556
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s through %s wishes to add to an existing memo:"
 msgstr ""
 "En/na <b>%s</b>, a través de %s es voldria afegir a una anotació existent:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:546
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> wishes to add to an existing memo:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:558
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s wishes to add to an existing memo:"
 msgstr "En/na <b>%s</b> es voldria afegir a una anotació existent:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:550
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> through %s has canceled the following shared memo:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:562
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s through %s has canceled the following shared memo:"
 msgstr ""
 "En/na <b>%s</b>, a través de %s, ha cancel·lat l' anotació compartida "
 "següent:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:552
-#, c-format
-msgid "<b>%s</b> has canceled the following shared memo:"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:564
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s has canceled the following shared memo:"
 msgstr "En/na <b>%s</b> ha cancel·lat l'anotació compartida següent:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:676
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:688
 msgid "All day:"
 msgstr "Tot el dia:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:686
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:698
 msgid "Start day:"
 msgstr "Dia d'inici:"
 
 #. Start time
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:686
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1045
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:698
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1053
 msgid "Start time:"
 msgstr "Hora d'inici:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:698
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:710
 msgid "End day:"
 msgstr "Dia de finalització:"
 
 #. End time
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:698
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1056
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:710
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1064
 msgid "End time:"
 msgstr "Hora de finalització:"
 
 #. Everything gets the open button
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:831
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:843
 msgid "_Open Calendar"
 msgstr "Obri el ca_lendari"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:837
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:841
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:847
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:864
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:869
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:849
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:853
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:859
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:876
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:881
 msgid "_Decline"
 msgstr "_Declina"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:838
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:843
 #: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:850
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:866
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:871
-msgid "_Accept"
-msgstr "_Accepta"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:855
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:862
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:878
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:883
+#, fuzzy
+msgid "A_ccept"
+msgstr "Accepta"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:841
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:853
 msgid "_Decline all"
 msgstr "_Declina'ls tots"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:842
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:854
 msgid "_Tentative all"
 msgstr "_Tots provisionalment"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:842
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:848
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:865
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:870
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:854
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:860
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:877
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:882
 msgid "_Tentative"
 msgstr "Provisionalmen_t"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:843
-msgid "_Accept all"
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:855
+#, fuzzy
+msgid "A_ccept all"
 msgstr "_Accepta'ls tots"
 
 #. FIXME Is this really the right button?
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:854
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:866
 msgid "_Send Information"
 msgstr "Informació d'en_viament"
 
 #. FIXME Is this really the right button?
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:858
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:870
 msgid "_Update Attendee Status"
 msgstr "Act_ualitza l'estat de l'assistent"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:861
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:873
 msgid "_Update"
 msgstr "Act_ualitza"
 
 #. Comment
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1076
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1130
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1084
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1138
 msgid "Comment:"
 msgstr "Comentari:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1115
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1123
 msgid "Send _reply to sender"
 msgstr "_Respon al remitent"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1145
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1153
 msgid "Send _updates to attendees"
 msgstr "En_via actualitzacions als assistents"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1154
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1162
 msgid "_Apply to all instances"
 msgstr "A_plica a totes les instàncies"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1163
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1171
 msgid "Show time as _free"
 msgstr "Mostra el temps com a _lliure"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1166
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1174
 msgid "_Preserve my reminder"
 msgstr "_Conserva el meu recordatori"
 
 #. To Translators: This is a check box to inherit a reminder.
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1172
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1180
 msgid "_Inherit reminder"
 msgstr "_Hereta el recordatori"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1915
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1923
 msgid "_Tasks:"
 msgstr "_Tasques:"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1917
+#: ../plugins/itip-formatter/itip-view.c:1925
 msgid "_Memos:"
 msgstr "A_notacions:"
 
@@ -18584,18 +18576,17 @@ msgid "Itip Formatter"
 msgstr "Formatador d'itip"
 
 #: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:1
-msgid ""
-"&quot;{0}&quot; has delegated the meeting. Do you want to add the delegate "
-"&quot;{1}&quot;?"
+#, fuzzy
+msgid "'{0}' has delegated the meeting. Do you want to add the delegate '{1}'?"
 msgstr ""
 "&quot;{0}&quot; ha delegat la reunió. Voleu afegir el delegat &quot;{1}"
 "&quot;?"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:3
+#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:2
 msgid "This meeting has been delegated"
 msgstr "S'ha delegat la reunió"
 
-#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:4
+#: ../plugins/itip-formatter/org-gnome-itip-formatter.error.xml.h:3
 msgid ""
 "This response is not from a current attendee. Add the sender as an attendee?"
 msgstr ""
@@ -18607,22 +18598,18 @@ msgid "Beep or play sound file."
 msgstr "Emet un to o reprodueix un fitxer de so."
 
 #: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:2
-msgid "Blink icon in notification area."
-msgstr "Parpelleja la icona a l'àrea de notificació."
-
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:3
 msgid "Enable D-Bus messages."
 msgstr "Habilita els missatges del D-Bus."
 
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:4
+#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:3
 msgid "Enable icon in notification area."
 msgstr "Habilita la icona a l'àrea de notificació."
 
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:5
+#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:4
 msgid "Generates a D-Bus message when new mail messages arrive."
 msgstr "Genera un missatge del D-Bus quan arribe correu nou."
 
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:6
+#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:5
 msgid ""
 "If \"true\", then beep, otherwise will play sound file when new messages "
 "arrive."
@@ -18630,72 +18617,67 @@ msgstr ""
 "Si es defineix com a «true» (cert), s'emetrà un to en rebre correu nou. En "
 "cas contrari, es reproduirà un fitxer de so."
 
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:7
+#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:6
 msgid "Notify new messages for Inbox only."
 msgstr "Notifica només quan hi haja correu nou a la safata d'entrada."
 
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:8
+#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:7
 msgid "Play sound when new messages arrive."
 msgstr "Reprodueix un so quan arribe correu nou."
 
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:9
+#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:8
 msgid "Play themed sound when new messages arrive, if not in beep mode."
 msgstr ""
 "Reprodueix el so de tema quan arribe correu nou (en cas que el mode "
 "d'emissió de to no estiga activat)."
 
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:10
+#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:9
 msgid "Popup message together with the icon."
 msgstr "Mostra un missatge emergent juntament amb la icona."
 
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:11
+#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:10
 msgid "Show new mail icon in notification area when new messages arrive."
 msgstr ""
 "Mostra la icona de correu nou a l'àrea de notificació en rebre missatges "
 "nous."
 
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:12
+#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:11
 msgid "Sound file name to be played."
 msgstr "Nom del fitxer de so a reproduir."
 
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:13
+#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:12
 msgid "Sound file to be played when new messages arrive, if not in beep mode."
 msgstr ""
 "Fitxer de so que es reproduirà quan arribe correu nou (en cas que el mode "
 "d'emissió de to no estiga activat)."
 
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:14
+#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:13
 msgid "Use sound theme"
 msgstr "Utilitza el tema de sons"
 
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:15
+#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:14
 msgid "Whether play sound or beep when new messages arrive."
 msgstr ""
 "Si s'ha de reproduir un fitxer de so o emetre un to quan arribe correu nou."
 
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:16
+#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:15
 msgid "Whether show message over the icon when new messages arrive."
 msgstr ""
 "Si s'ha de mostrar un missatge sobre la icona quan arriben correus nous."
 
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:17
-msgid "Whether the icon should blink or not."
-msgstr "Si la icona ha de parpellejar o no."
-
-#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:18
+#: ../plugins/mail-notification/apps-evolution-mail-notification.schemas.in.h:16
 msgid "Whether to notify new messages in Inbox folder only."
 msgstr "Si s'ha de notificar només per al correu nou a la safata d'entrada."
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:344
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:352
 msgid "Evolution's Mail Notification"
 msgstr "Notificació de correu de l'Evolution"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:366
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:374
 msgid "Mail Notification Properties"
 msgstr "Propietats de la notificació de correu"
 
-#. To translators: '%d' is the count of mails received and '%s' is the name of the folder
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:495
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:507
 #, c-format
 msgid ""
 "You have received %d new message\n"
@@ -18706,67 +18688,65 @@ msgid_plural ""
 msgstr[0] "Heu rebut %d missatge nou a %s."
 msgstr[1] "Heu rebut %d missatges nous a %s."
 
-#. To Translators: "From:" is preceding a new mail sender address, like "From: user example com"
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:506
+#. Translators: "From:" is preceding a new mail
+#. * sender address, like "From: user example com"
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:519
 #, c-format
 msgid "From: %s"
 msgstr "De: %s"
 
-#. To Translators: "Subject:" is preceding a new mail subject, like "Subject: It happened again"
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:518
+#. Translators: "Subject:" is preceding a new mail
+#. * subject, like "Subject: It happened again"
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:532
 #, c-format
 msgid "Subject: %s"
 msgstr "Assumpte: %s"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:527
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:542
 #, c-format
 msgid "You have received %d new message."
 msgid_plural "You have received %d new messages."
 msgstr[0] "Heu rebut %d missatge nou."
 msgstr[1] "Heu rebut %d missatges nous."
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:545
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:550
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:559
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:566
 msgid "New email"
 msgstr "Correu nou"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:604
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:627
 msgid "Show icon in _notification area"
 msgstr "Mostra una icona a l'àrea de _notificació"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:632
-msgid "B_link icon in notification area"
-msgstr "Parpe_lleja la icona a l'àrea de notificació"
-
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:642
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:656
 msgid "Popup _message together with the icon"
 msgstr "Mostra un _missatge emergent juntament amb la icona"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:827
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:843
 msgid "_Play sound when new messages arrive"
 msgstr "Re_produeix un de so quan arribe correu nou"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:856
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:872
 msgid "_Beep"
 msgstr "_Emet un to"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:869
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:885
 msgid "Use sound _theme"
 msgstr "Utilitza el _tema de sons"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:888
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:904
 msgid "Play _file:"
 msgstr "_Reprodueix un fitxer:"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:899
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:915
 msgid "Select sound file"
 msgstr "Seleccioneu un fitxer de so"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:957
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:973
 msgid "Notify new messages for _Inbox only"
 msgstr "Notifica només per als missatges a la safata _d'entrada"
 
-#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:966
+#: ../plugins/mail-notification/mail-notification.c:982
 msgid "Generate a _D-Bus message"
 msgstr "Genera un missatge del _D-Bus"
 
@@ -18779,12 +18759,12 @@ msgid "Notifies you when new mail messages arrive."
 msgstr "Vos notifica quan arriben missatges de correu nous."
 
 #. To Translators: The full sentence looks like: "Created from a mail by John Doe <john doe myco example>"
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:166
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:158
 #, c-format
 msgid "Created from a mail by %s"
 msgstr "Creat a partir d'un correu de %s"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:496
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:490
 #, c-format
 msgid ""
 "Selected calendar contains event '%s' already. Would you like to edit the "
@@ -18793,7 +18773,7 @@ msgstr ""
 "El calendari seleccionat ja conté l'esdeveniment «%s». Voleu editar "
 "l'esdeveniment antic?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:499
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:493
 #, c-format
 msgid ""
 "Selected task list contains task '%s' already. Would you like to edit the "
@@ -18802,7 +18782,7 @@ msgstr ""
 "La llista de tasques seleccionades ja conté la tasca «%s». Voleu editar la "
 "tasca antiga?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:502
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:496
 #, c-format
 msgid ""
 "Selected memo list contains memo '%s' already. Would you like to edit the "
@@ -18811,7 +18791,10 @@ msgstr ""
 "La llista d'anotacions seleccionada ja conté l'anotació «%s». Voleu editar "
 "l'anotació antiga?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:519
+#. Translators: Codewise it is impossible to provide separate strings for all
+#. combinations of singular and plural. Please translate it in the way that you
+#. feel is most appropriate for your language.
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:516
 msgid ""
 "Selected calendar contains some events for the given mails already. Would "
 "you like to create new events anyway?"
@@ -18819,6 +18802,9 @@ msgstr ""
 "El calendari seleccionat ja conté alguns esdeveniments per als correus "
 "proporcionats. Voleu crear esdeveniments nous de totes maneres?"
 
+#. Translators: Codewise it is impossible to provide separate strings for all
+#. combinations of singular and plural. Please translate it in the way that you
+#. feel is most appropriate for your language.
 #: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:522
 msgid ""
 "Selected task list contains some tasks for the given mails already. Would "
@@ -18827,7 +18813,10 @@ msgstr ""
 "La llista de tasques seleccionada ja conté algunes tasques per als correus "
 "proporcionats. Voleu crear tasques noves de totes maneres?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:525
+#. Translators: Codewise it is impossible to provide separate strings for all
+#. combinations of singular and plural. Please translate it in the way that you
+#. feel is most appropriate for your language.
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:528
 msgid ""
 "Selected memo list contains some memos for the given mails already. Would "
 "you like to create new memos anyway?"
@@ -18835,7 +18824,10 @@ msgstr ""
 "La llista d'anotacions seleccionada ja conté algunes anotacions per als "
 "correus proporcionats. Voleu crear anotacions noves de totes maneres?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:543
+#. Translators: Codewise it is impossible to provide separate strings for all
+#. combinations of singular and plural. Please translate it in the way that you
+#. feel is most appropriate for your language.
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:549
 msgid ""
 "Selected calendar contains an event for the given mail already. Would you "
 "like to create new event anyway?"
@@ -18849,7 +18841,10 @@ msgstr[1] ""
 "El calendari seleccionat ja conté alguns esdeveniments per als correus "
 "proporcionats. Voleu crear esdeveniments nous de totes maneres?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:549
+#. Translators: Codewise it is impossible to provide separate strings for all
+#. combinations of singular and plural. Please translate it in the way that you
+#. feel is most appropriate for your language.
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:558
 msgid ""
 "Selected task list contains a task for the given mail already. Would you "
 "like to create new task anyway?"
@@ -18863,7 +18858,10 @@ msgstr[1] ""
 "La llista de tasques seleccionada ja conté algunes tasques per als correus "
 "proporcionats. Voleu crear tasques noves de totes maneres?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:555
+#. Translators: Codewise it is impossible to provide separate strings for all
+#. combinations of singular and plural. Please translate it in the way that you
+#. feel is most appropriate for your language.
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:567
 msgid ""
 "Selected memo list contains a memo for the given mail already. Would you "
 "like to create new memo anyway?"
@@ -18877,25 +18875,25 @@ msgstr[1] ""
 "La llista d'anotacions seleccionada ja conté algunes anotacions per als "
 "correus proporcionats. Voleu crear anotacions noves de totes maneres?"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:614
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:626
 msgid "[No Summary]"
 msgstr "[Sense resum]"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:625
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:637
 msgid "Invalid object returned from a server"
 msgstr "S'ha retornat un objecte no vàlid d'un servidor"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:696
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:708
 #, c-format
 msgid "An error occurred during processing: %s"
 msgstr "S'ha produït un error durant el processament: %s"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:725
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:737
 #, c-format
 msgid "Cannot open calendar. %s"
 msgstr "No es pot obrir el calendari. %s"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:732
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:744
 msgid ""
 "Selected source is read only, thus cannot create event there. Select other "
 "source, please."
@@ -18903,7 +18901,7 @@ msgstr ""
 "La font que heu seleccionat és només de lectura, per la qual cosa no hi "
 "podeu crear un esdeveniment. Seleccioneu una altra font."
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:735
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:747
 msgid ""
 "Selected source is read only, thus cannot create task there. Select other "
 "source, please."
@@ -18911,7 +18909,7 @@ msgstr ""
 "La font que heu seleccionat és només de lectura, per la qual cosa no hi "
 "podeu crear una tasca."
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:738
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:750
 msgid ""
 "Selected source is read only, thus cannot create memo there. Select other "
 "source, please."
@@ -18919,40 +18917,40 @@ msgstr ""
 "La font que heu seleccionat és només de lectura, per la qual cosa no hi "
 "podeu crear una anotació. Seleccioneu una altra font."
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:941
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:953
 #, c-format
 msgid "Cannot get source list. %s"
 msgstr "No s'ha pogut obtindre la llista font. %s"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1060
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1072
 msgid "Create an _Event"
 msgstr "Crea un _esdeveniment"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1062
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1074
 msgid "Create a new event from the selected message"
 msgstr "Crea un esdeveniment nou a partir del missatge seleccionat"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1067
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1079
 msgid "Create a Mem_o"
 msgstr "Crea una an_otació"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1069
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1081
 msgid "Create a new memo from the selected message"
 msgstr "Crea una anotació nova a partir del missatge seleccionat"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1074
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1086
 msgid "Create a _Task"
 msgstr "Crea una _tasca"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1076
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1088
 msgid "Create a new task from the selected message"
 msgstr "Crea una tasca nova a partir del missatge seleccionat"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1084
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1096
 msgid "Create a _Meeting"
 msgstr "Crea una re_unió"
 
-#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1086
+#: ../plugins/mail-to-task/mail-to-task.c:1098
 msgid "Create a new meeting from the selected message"
 msgstr "Crea una reunió nova a partir del missatge seleccionat"
 
@@ -18960,60 +18958,60 @@ msgstr "Crea una reunió nova a partir del missatge seleccionat"
 msgid "Convert a mail message to a task."
 msgstr "Converteix un missatge de correu en una tasca."
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:283
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:291
 msgid "Get List _Archive"
 msgstr "Obté l'_arxiu de la llista"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:285
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:293
 msgid "Get an archive of the list this message belongs to"
 msgstr "Obté un arxiu de la llista a la qual pertany este missatge"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:290
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:298
 msgid "Get List _Usage Information"
 msgstr "O_bté informació de l'ús de la llista"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:292
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:300
 msgid "Get information about the usage of the list this message belongs to"
 msgstr ""
 "Obté informació sobre l'ús de la llista a la qual pertany este missatge"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:297
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:305
 msgid "Contact List _Owner"
 msgstr "Contacta amb el pr_opietari de la llista"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:299
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:307
 msgid "Contact the owner of the mailing list this message belongs to"
 msgstr ""
 "Contacteu amb el propietari de la llista a la qual pertany este missatge"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:304
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:312
 msgid "_Post Message to List"
 msgstr "Envia un _missatge a la llista"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:306
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:314
 msgid "Post a message to the mailing list this message belongs to"
 msgstr ""
 "Envieu un missatge a la llista de correu a la qual pertany este missatge"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:311
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:319
 msgid "_Subscribe to List"
 msgstr "_Subscriu a la llista"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:313
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:321
 msgid "Subscribe to the mailing list this message belongs to"
 msgstr "Subscriviu-vos a la llista de correu a la qual pertany este missatge"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:318
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:326
 msgid "_Unsubscribe from List"
 msgstr "Cancel·la la s_ubscripció a la llista"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:320
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:328
 msgid "Unsubscribe from the mailing list this message belongs to"
 msgstr ""
 "Cancel·la la subscripció a la llista de correu a la qual pertany este "
 "missatge"
 
-#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:327
+#: ../plugins/mailing-list-actions/mailing-list-actions.c:335
 msgid "Mailing _List"
 msgstr "_Llista de correu"
 
@@ -19119,15 +19117,15 @@ msgstr ""
 "Voleu marcar els missatges com a llegits només a la carpeta seleccionada, o "
 "bé a la carpeta seleccionada i a totes les seues subcarpetes?"
 
-#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:168
+#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:196
 msgid "In Current Folder and _Subfolders"
 msgstr "A la carpeta actual i a les seues _subcarpetes"
 
-#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:182
+#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:210
 msgid "In Current _Folder Only"
 msgstr "_Només a la carpeta actual"
 
-#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:402
+#: ../plugins/mark-all-read/mark-all-read.c:439
 msgid "Mark Me_ssages as Read"
 msgstr "Marca els mi_ssatges com a llegits"
 
@@ -19188,19 +19186,19 @@ msgstr ""
 "Visualitza els missatges de correu en format de text sense format, encara "
 "que tinguen contingut HTML."
 
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:201
+#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:208
 msgid "Show HTML if present"
 msgstr "Mostra HTML si n'hi ha"
 
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:201
+#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:208
 msgid "Let Evolution choose the best part to show."
 msgstr "Deixa que l'Evolution decidisca la part òptima a mostrar."
 
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:202
+#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:209
 msgid "Show plain text if present"
 msgstr "Mostra text sense format si n'hi ha"
 
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:202
+#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:209
 msgid ""
 "Show plain text part, if present, otherwise let Evolution choose the best "
 "part to show."
@@ -19208,11 +19206,11 @@ msgstr ""
 "Mostra la part de text sense format, si és que existeix. En cas contrari, "
 "l'Evolution triarà la millor part a mostrar."
 
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:203
+#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:210
 msgid "Only ever show plain text"
 msgstr "Mostra només text sense format"
 
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:203
+#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:210
 msgid ""
 "Always show plain text part and make attachments from other parts, if "
 "requested."
@@ -19220,11 +19218,11 @@ msgstr ""
 "Mostra sempre text sense format i crea adjuncions de les altres parts, si "
 "així s'especifica."
 
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:250
+#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:257
 msgid "Show s_uppressed HTML parts as attachments"
 msgstr "Mostra les parts en HTML s_uprimides com a adjuncions"
 
-#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:270
+#: ../plugins/prefer-plain/prefer-plain.c:277
 msgid "HTML _Mode"
 msgstr "_Mode HTML"
 
@@ -19249,31 +19247,35 @@ msgstr "Importador de PST de l'Outlook"
 msgid "Outlook personal folders (.pst)"
 msgstr "Carpetes personals de l'Outlook (.pst)"
 
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:299
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:295
 msgid "_Mail"
 msgstr "_Correu"
 
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:307
+msgid "Destination folder:"
+msgstr "Carpeta de destí:"
+
 #. Address book
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:317
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:313
 msgid "_Address Book"
 msgstr "_Llibreta d'adreces"
 
 #. Appointments
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:324
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:320
 msgid "A_ppointments"
 msgstr "Ci_tes"
 
 #. Tasks
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:330 ../views/tasks/galview.xml.h:3
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:326 ../views/tasks/galview.xml.h:3
 msgid "_Tasks"
 msgstr "_Tasques"
 
 #. Journal
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:336
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:332
 msgid "_Journal entries"
 msgstr "_Entrades al diari"
 
-#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:351
+#: ../plugins/pst-import/pst-importer.c:347
 msgid "Importing Outlook data"
 msgstr "S'estan important les dades de l'Outlook"
 
@@ -19442,50 +19444,50 @@ msgstr "Ubicació nova"
 msgid "Edit Location"
 msgstr "Edita la ubicació"
 
-#: ../plugins/sa-junk-plugin/em-junk-filter.c:126
+#: ../plugins/sa-junk-plugin/em-junk-filter.c:121
 #, c-format
 msgid "SpamAssassin not found, code: %d"
 msgstr "No s'ha trobat l'SpamAssaren, codi retornat: %d"
 
-#: ../plugins/sa-junk-plugin/em-junk-filter.c:134
-#: ../plugins/sa-junk-plugin/em-junk-filter.c:142
+#: ../plugins/sa-junk-plugin/em-junk-filter.c:129
+#: ../plugins/sa-junk-plugin/em-junk-filter.c:137
 #, c-format
 msgid "Failed to create pipe: %s"
 msgstr "No s'ha pogut crear el conducte («pipe»): %s"
 
-#: ../plugins/sa-junk-plugin/em-junk-filter.c:181
+#: ../plugins/sa-junk-plugin/em-junk-filter.c:176
 #, c-format
 msgid "Error after fork: %s"
 msgstr "S'ha produït un error després de la crida «fork»: %s"
 
-#: ../plugins/sa-junk-plugin/em-junk-filter.c:236
+#: ../plugins/sa-junk-plugin/em-junk-filter.c:232
 #, c-format
 msgid "SpamAssassin child process does not respond, killing..."
 msgstr "El procés fill de l'SpamAssaren no respon; se suprimirà..."
 
-#: ../plugins/sa-junk-plugin/em-junk-filter.c:238
+#: ../plugins/sa-junk-plugin/em-junk-filter.c:234
 #, c-format
 msgid "Wait for SpamAssassin child process interrupted, terminating..."
 msgstr ""
 "S'ha interromput l'espera per al procés fill del SpamAssaren; es terminarà..."
 
-#: ../plugins/sa-junk-plugin/em-junk-filter.c:247
+#: ../plugins/sa-junk-plugin/em-junk-filter.c:243
 #, c-format
 msgid "Pipe to SpamAssassin failed, error code: %d"
 msgstr ""
-"Ha fallat la creació d'un conducte cap al SpamAssaren; el codi d'error fou: %"
-"d"
+"Ha fallat la creació d'un conducte cap al SpamAssaren; el codi d'error fou: "
+"%d"
 
-#: ../plugins/sa-junk-plugin/em-junk-filter.c:510
+#: ../plugins/sa-junk-plugin/em-junk-filter.c:506
 #, c-format
 msgid "SpamAssassin is not available. Please install it first."
 msgstr "L'SpamAssaren no està disponible. Instal·leu-lo abans de continuar."
 
-#: ../plugins/sa-junk-plugin/em-junk-filter.c:930
+#: ../plugins/sa-junk-plugin/em-junk-filter.c:927
 msgid "This will make SpamAssassin more reliable, but slower"
 msgstr "Això farà que l'SpamAssaren siga més fiable, però més lent"
 
-#: ../plugins/sa-junk-plugin/em-junk-filter.c:936
+#: ../plugins/sa-junk-plugin/em-junk-filter.c:935
 msgid "I_nclude remote tests"
 msgstr "I_nclou proves remotes"
 
@@ -19602,78 +19604,26 @@ msgstr "%FT%T"
 msgid "RDF format (.rdf)"
 msgstr "Format RDF (.rdf)"
 
-#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:111
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:120
 msgid "_Format:"
 msgstr "_Format:"
 
-#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:172
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:181
 msgid "Select destination file"
 msgstr "Seleccioneu el fitxer destí"
 
-#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:325
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:334
 msgid "Save the selected calendar to disk"
 msgstr "Alça el calendari seleccionat en el disc"
 
-#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:356
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:365
 msgid "Save the selected memo list to disk"
 msgstr "Alça l'anotació seleccionada en el disc"
 
-#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:387
+#: ../plugins/save-calendar/save-calendar.c:396
 msgid "Save the selected task list to disk"
 msgstr "Alça la llista de tasques seleccionades en el disc"
 
-#: ../plugins/startup-wizard/org-gnome-evolution-startup-wizard.eplug.xml.h:1
-msgid "Guides you through your initial account setup."
-msgstr "Vos guiarà a través de la configuració del vostre compte inicial."
-
-#: ../plugins/startup-wizard/org-gnome-evolution-startup-wizard.eplug.xml.h:2
-msgid "Setup Assistant"
-msgstr "Auxiliar de configuració"
-
-#: ../plugins/startup-wizard/startup-wizard.c:110
-msgid "Evolution Setup Assistant"
-msgstr "Auxiliar de la configuració de l'Evolution"
-
-#: ../plugins/startup-wizard/startup-wizard.c:115
-msgid "Welcome"
-msgstr "Vos donem la benvinguda"
-
-#: ../plugins/startup-wizard/startup-wizard.c:118
-msgid ""
-"Welcome to Evolution. The next few screens will allow Evolution to connect "
-"to your email accounts, and to import files from other applications. \n"
-"\n"
-"Please click the \"Forward\" button to continue. "
-msgstr ""
-"Vos donem la benvinguda a l'Evolution. En les pantalles següents podreu "
-"configurar-lo perquè puga connectar-se als vostres comptes de correu i "
-"importar fitxers d'altres aplicacions.\n"
-"\n"
-"Feu clic a «Avant» per continuar."
-
-#: ../plugins/startup-wizard/startup-wizard.c:153
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:385
-msgid "Please select the information that you would like to import:"
-msgstr "Seleccioneu la informació que voleu importar:"
-
-#: ../plugins/startup-wizard/startup-wizard.c:168
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:542
-#, c-format
-msgid "From %s:"
-msgstr "De %s:"
-
-#: ../plugins/startup-wizard/startup-wizard.c:185
-msgid "Importing files"
-msgstr "Importació de fitxers"
-
-#: ../plugins/startup-wizard/startup-wizard.c:248
-msgid "Importing data."
-msgstr "Importació de dades."
-
-#: ../plugins/startup-wizard/startup-wizard.c:250
-msgid "Please wait"
-msgstr "Espereu"
-
 #: ../plugins/subject-thread/org-gnome-subject-thread.eplug.xml.h:1
 msgid "Sort mail message threads by subject."
 msgstr "Ordena els fils de missatges de correu segons l'assumpte."
@@ -19687,7 +19637,7 @@ msgid "Thread messages by subject"
 msgstr "Crea fils basats en l'assumpte"
 
 #. Create the checkbox we will display, complete with mnemonic that is unique in the dialog
-#: ../plugins/subject-thread/subject-thread.c:56
+#: ../plugins/subject-thread/subject-thread.c:63
 msgid "F_all back to threading messages by subject"
 msgstr "Crea _fils segons l'assumpte dels missatges de manera predeterminada"
 
@@ -19704,15 +19654,15 @@ msgstr ""
 msgid "Drafts based template plugin"
 msgstr "Connector de plantilles basat en esborranys"
 
-#: ../plugins/templates/templates.c:617
+#: ../plugins/templates/templates.c:621
 msgid "No Title"
 msgstr "Sense títol"
 
-#: ../plugins/templates/templates.c:688
+#: ../plugins/templates/templates.c:715
 msgid "Save as _Template"
 msgstr "Alça com a _plantilla"
 
-#: ../plugins/templates/templates.c:690
+#: ../plugins/templates/templates.c:717
 msgid "Save as Template"
 msgstr "Alça com a plantilla"
 
@@ -19732,27 +19682,27 @@ msgstr "vCard en línia"
 msgid "Show vCards directly in mail messages."
 msgstr "Mostra les vCards directament en els missatges de correu."
 
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:160
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:245
+#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:181
+#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:266
 msgid "Show Full vCard"
 msgstr "Mostra la vCard completa"
 
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:163
+#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:184
 msgid "Show Compact vCard"
 msgstr "Mostra la vCard compacta"
 
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:224
+#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:245
 msgid "There is one other contact."
 msgstr "Hi ha un altre contacte."
 
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:233
+#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:254
 #, c-format
 msgid "There is %d other contact."
 msgid_plural "There are %d other contacts."
 msgstr[0] "Hi ha %d altre contacte."
 msgstr[1] "Hi ha %d contactes més."
 
-#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:254
+#: ../plugins/vcard-inline/vcard-inline.c:275
 msgid "Save in Address Book"
 msgstr "Alça a la llibreta d'adreces"
 
@@ -19768,11 +19718,11 @@ msgstr "Contactes WebDAV"
 msgid "WebDAV"
 msgstr "WebDAV"
 
-#: ../plugins/webdav-account-setup/webdav-contacts-source.c:245
+#: ../plugins/webdav-account-setup/webdav-contacts-source.c:248
 msgid "URL:"
 msgstr "URL:"
 
-#: ../plugins/webdav-account-setup/webdav-contacts-source.c:271
+#: ../plugins/webdav-account-setup/webdav-contacts-source.c:274
 msgid "_Avoid IfMatch (needed on Apache < 2.2.8)"
 msgstr "_Evita l'IfMatch (requerit per a l'Apache < 2.2.8)"
 
@@ -19943,7 +19893,7 @@ msgstr "La barra lateral és visible"
 msgid "Skip development warning dialog"
 msgstr "Omet el diàleg d'avís de versió de desenvolupament"
 
-#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:35 ../shell/main.c:326
+#: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:35 ../shell/main.c:341
 msgid "Start in offline mode"
 msgstr "Inicia en mode fora de línia"
 
@@ -20033,9 +19983,10 @@ msgid ""
 "\"toolbar\". If \"toolbar\" is set, the style of the buttons is determined "
 "by the GNOME toolbar setting."
 msgstr ""
-"L'estil dels botons de la finestra. Pot ser «text», «icons», «both» (ambdós), o "
-"«toolbar» (barra d'eines). Si s'habilita «toolbar», l'estil dels botons es "
-"determina mitjançant la configuració de la barra d'eines del GNOME."
+"L'estil dels botons de la finestra. Pot ser «text», «icons», "
+"«both» (ambdós), o «toolbar» (barra d'eines). Si s'habilita «toolbar», "
+"l'estil dels botons es determina mitjançant la configuració de la barra "
+"d'eines del GNOME."
 
 #: ../shell/apps_evolution_shell.schemas.in.h:51
 msgid ""
@@ -20109,149 +20060,46 @@ msgstr "Estil del botó de la finestra"
 msgid "Window buttons are visible"
 msgstr "Els botons de la finestra són visibles"
 
-#: ../shell/e-shell-content.c:577 ../shell/e-shell-content.c:578
+#: ../shell/e-shell-content.c:528 ../shell/e-shell-content.c:529
 msgid "Searches"
 msgstr "Cerques"
 
-#: ../shell/e-shell-content.c:619
+#: ../shell/e-shell-content.c:571
 msgid "Save Search"
 msgstr "Alça la cerca"
 
-#: ../shell/e-shell-migrate.c:287 ../shell/e-shell-migrate.c:288
-#, c-format
-msgid "%ld KB"
-msgstr "%ld KB"
-
 #. Translators: The "Show:" label precedes a combo box that
 #. * allows the user to filter the current view. Examples of
 #. * items that appear in the combo box are "Unread Messages",
 #. * "Important Messages", or "Active Appointments".
-#: ../shell/e-shell-searchbar.c:883
+#: ../shell/e-shell-searchbar.c:929
 msgid "Sho_w:"
 msgstr "Mos_tra:"
 
 #. Translators: This is part of the quick search interface.
 #. * example: Search: [_______________] in [ Current Folder ]
-#: ../shell/e-shell-searchbar.c:910
+#: ../shell/e-shell-searchbar.c:960
 msgid "Sear_ch:"
 msgstr "Cer_ca:"
 
 #. Translators: This is part of the quick search interface.
 #. * example: Search: [_______________] in [ Current Folder ]
-#: ../shell/e-shell-searchbar.c:970
+#: ../shell/e-shell-searchbar.c:1021
 msgid "i_n"
 msgstr "_a"
 
-#: ../shell/e-shell-switcher.c:448
-msgid "Toolbar Style"
-msgstr "Estil de la barra d'eines"
-
-#: ../shell/e-shell-switcher.c:449
-msgid "The switcher's toolbar style"
-msgstr "L'estil de la barra d'eines del commutador"
-
-#: ../shell/e-shell-switcher.c:465 ../shell/e-shell-window.c:740
-msgid "Toolbar Visible"
-msgstr "La barra d'eines és visible"
-
-#: ../shell/e-shell-switcher.c:466
-msgid "Whether the switcher is visible"
-msgstr "Si s'ha de veure el commutador"
-
-#: ../shell/e-shell-utils.c:247
+#: ../shell/e-shell-utils.c:253
 msgid "vCard (.vcf)"
 msgstr "vCard (.vcf)"
 
-#: ../shell/e-shell-utils.c:249
+#: ../shell/e-shell-utils.c:255
 msgid "iCalendar (.ics)"
 msgstr "iCalendar (.ics)"
 
-#: ../shell/e-shell-utils.c:270
+#: ../shell/e-shell-utils.c:276
 msgid "All Files (*)"
 msgstr "Tots els fitxers (*)"
 
-#: ../shell/e-shell-view.c:681
-msgid "Switcher Action"
-msgstr "Acció del commutador"
-
-#: ../shell/e-shell-view.c:682
-msgid "The switcher action for this shell view"
-msgstr "L'acció del commutador per a esta visualització del Shell"
-
-#: ../shell/e-shell-view.c:697
-msgid "Page Number"
-msgstr "Número de pàgina"
-
-#: ../shell/e-shell-view.c:698
-msgid "The notebook page number of the shell view"
-msgstr "El número de pàgina de llibreta de la visualització del Shell"
-
-#: ../shell/e-shell-view.c:714
-msgid "Search Rule"
-msgstr "Regla de cerca"
-
-#: ../shell/e-shell-view.c:715
-msgid "Criteria for the current search results"
-msgstr "Criteris dels resultats de la cerca actual"
-
-#: ../shell/e-shell-view.c:730
-msgid "The EShellBackend for this shell view"
-msgstr "L'EShellBackend per a esta visualització del Shell"
-
-#: ../shell/e-shell-view.c:745
-msgid "Shell Content Widget"
-msgstr "Giny de contingut del Shell"
-
-#: ../shell/e-shell-view.c:746
-msgid "The content widget appears in a shell window's right pane"
-msgstr ""
-"El giny de contingut apareix a la subfinestra dreta d'una finestra del Shell"
-
-#: ../shell/e-shell-view.c:762
-msgid "Shell Sidebar Widget"
-msgstr "Giny de la barra lateral del Shell"
-
-#: ../shell/e-shell-view.c:763
-msgid "The sidebar widget appears in a shell window's left pane"
-msgstr ""
-"El giny de barra lateral apareix a la subfinestra esquerra d'una finestra "
-"del Shell"
-
-#: ../shell/e-shell-view.c:778
-msgid "Shell Taskbar Widget"
-msgstr "Giny de la barra de tasques del Shell"
-
-#: ../shell/e-shell-view.c:779
-msgid "The taskbar widget appears at the bottom of a shell window"
-msgstr ""
-"El giny de la barra de tasques es mostra a la part de sota d'una finestra "
-"del Shell"
-
-#: ../shell/e-shell-view.c:794
-msgid "Shell Window"
-msgstr "Finestra del Shell"
-
-#: ../shell/e-shell-view.c:795
-msgid "The window to which the shell view belongs"
-msgstr "La finestra a la qual la visualització del Shell pertany"
-
-#: ../shell/e-shell-view.c:811
-msgid "The key file holding widget state data"
-msgstr "El fitxer de clau que conté les dades d'estat dels ginys"
-
-#: ../shell/e-shell-view.c:826
-msgid "The title of the shell view"
-msgstr "El títol de la visualització del Shell"
-
-#: ../shell/e-shell-view.c:840
-msgid "Current View ID"
-msgstr "Identificador de la visualització actual"
-
-#: ../shell/e-shell-view.c:841
-msgid "The current GAL view ID"
-msgstr ""
-"L'identificador de visualització de la llibreta d'adreces global actual"
-
 #. The translator-credits string is for translators to list
 #. * per-language credits for translation, displayed in the
 #. * about dialog.
@@ -20271,406 +20119,303 @@ msgstr ""
 msgid "Evolution Website"
 msgstr "Lloc web de l'Evolution"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1224
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1236
 msgid "Bug Buddy is not installed."
 msgstr "El Bug Buddy no està instal·lat."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1226
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1238
 msgid "Bug Buddy could not be run."
 msgstr "No es pot executar el Bug Buddy."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1343
-msgid "GNOME Pilot is not installed."
-msgstr "El GNOME Pilot no està instal·lat."
-
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1345
-msgid "GNOME Pilot could not be run."
-msgstr "No es pot executar el GNOME Pilot."
-
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1439
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1419
 msgid "Show information about Evolution"
 msgstr "Mostra informació sobre l'Evolution"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1444
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1424
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1438
 msgid "_Close Window"
 msgstr "_Tanca la finestra"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1451
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1445
 msgid "_Contents"
 msgstr "C_ontingut"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1453
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1447
 msgid "Open the Evolution User Guide"
 msgstr "Obri la guia de l'usuari de l'Evolution"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1479
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1473
 msgid "Evolution _FAQ"
 msgstr "_PMF de l'Evolution"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1481
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1475
 msgid "Open the Frequently Asked Questions webpage"
 msgstr "Obri la pàgina web de les Preguntes Més Freqüents"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1486
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1480
 msgid "_Forget Passwords"
 msgstr "Oblida les _contrasenyes"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1488
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1482
 msgid "Forget all remembered passwords"
 msgstr "Oblida totes les contrasenyes recordades"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1493
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1487
 msgid "I_mport..."
 msgstr "I_mporta..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1495
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1489
 msgid "Import data from other programs"
 msgstr "Importa dades d'altres programes"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1500
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1494
 msgid "New _Window"
 msgstr "_Finestra nova"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1502
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1496
 msgid "Create a new window displaying this view"
 msgstr "Crea una finestra nova que mostre esta visualització"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1516
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1510
 msgid "Configure Evolution"
 msgstr "Configura l'Evolution"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1521
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1515
 msgid "_Quick Reference"
 msgstr "Referència rà_pida"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1523
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1517
 msgid "Show Evolution's shortcut keys"
 msgstr "Mostra les dreceres de teclat de l'Evolution"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1530
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1524
 msgid "Exit the program"
 msgstr "Ix del programa"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1535
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1529
 msgid "_Advanced Search..."
 msgstr "Cerca _avançada..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1537
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1531
 msgid "Construct a more advanced search"
 msgstr "Creeu una cerca més avançada"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1544
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1538
 msgid "Clear the current search parameters"
 msgstr "Neteja els paràmetres actuals de cerca"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1549
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1543
 msgid "_Edit Saved Searches..."
 msgstr "_Edita les cerques alçades..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1551
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1545
 msgid "Manage your saved searches"
 msgstr "Gestioneu les vostres cerques alçades"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1558
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1552
 msgid "Click here to change the search type"
 msgstr "Feu clic ací per canviar el tipus de cerca"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1563
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1557
 msgid "_Find Now"
 msgstr "_Cerca ara"
 
 #. Block the default Ctrl+F.
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1565
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1559
 msgid "Execute the current search parameters"
 msgstr "Executa els paràmetres actuals de cerca"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1570
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1564
 msgid "_Save Search..."
 msgstr "Al_ça la cerca..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1572
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1566
 msgid "Save the current search parameters"
 msgstr "Alça els paràmetres de cerca actuals"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1584
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1578
 msgid "Send / _Receive"
 msgstr "Envia / _rep"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1586
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1580
 msgid "Send queued items and retrieve new items"
 msgstr "Envia els elements encuats i obté els nous"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1591
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1585
 msgid "Submit _Bug Report..."
 msgstr "En_via un informe d'error..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1593
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1587
 msgid "Submit a bug report using Bug Buddy"
 msgstr "Envia un informe d'error utilitzant el Bug Buddy"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1598
-msgid "GNOME Pilot _Synchronization..."
-msgstr "_Sincronització del GNOME Pilot..."
-
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1600
-msgid "Set up GNOME Pilot configuration"
-msgstr "Configura el GNOME Pilot"
-
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1605
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1592
 msgid "_Work Offline"
 msgstr "_Treballa fora de línia"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1607
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1594
 msgid "Put Evolution into offline mode"
 msgstr "Posa l'Evolution en mode fora de línia"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1612
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1599
 msgid "_Work Online"
 msgstr "_Treballa en línia"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1614
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1601
 msgid "Put Evolution into online mode"
 msgstr "Posa l'Evolution en mode en línia"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1642
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1629
 msgid "Lay_out"
 msgstr "_Disposició"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1649
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1636
 msgid "_New"
 msgstr "_Nou"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1656
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1643
 msgid "_Search"
 msgstr "_Cerca"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1663
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1650
 msgid "_Switcher Appearance"
 msgstr "Aparença de l'_intercanviador"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1677
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1664
 msgid "_Window"
 msgstr "_Finestra"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1706
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1693
 msgid "Show Side _Bar"
 msgstr "Mostra la _barra lateral"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1708
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1695
 msgid "Show the side bar"
 msgstr "Mostra la barra lateral"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1714
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1701
 msgid "Show _Buttons"
 msgstr "Mostra els _botons"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1716
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1703
 msgid "Show the switcher buttons"
 msgstr "Mostra els botons de commutació"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1722
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1709
 msgid "Show _Status Bar"
 msgstr "Mostra la barra d'e_stat"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1724
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1711
 msgid "Show the status bar"
 msgstr "Mostra la barra d'estat"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1730
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1717
 msgid "Show _Tool Bar"
 msgstr "Mos_tra la barra d'eines"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1732
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1719
 msgid "Show the tool bar"
 msgstr "Mostra la barra d'eines"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1754
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1741
 msgid "_Icons Only"
 msgstr "Només _icones"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1756
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1743
 msgid "Display window buttons with icons only"
 msgstr "Visualitza els botons de la finestra només amb icones"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1761
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1748
 msgid "_Text Only"
 msgstr "Només _text"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1763
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1750
 msgid "Display window buttons with text only"
 msgstr "Visualitza els botons de finestra només amb text"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1768
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1755
 msgid "Icons _and Text"
 msgstr "Icones i _text"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1770
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1757
 msgid "Display window buttons with icons and text"
 msgstr "Visualitza els botons de la finestra amb icones i text"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1775
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1762
 msgid "Tool_bar Style"
 msgstr "Estil de la _barra d'eines"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1777
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1764
 msgid "Display window buttons using the desktop toolbar setting"
 msgstr ""
 "Visualitza els botons de la finestra utilitzant la configuració de "
 "l'escriptori"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1785
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1772
 msgid "Define Views..."
 msgstr "Defineix les visualitzacions..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1787
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1774
 msgid "Create or edit views"
 msgstr "Crea o edita visualitzacions"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1792
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1779
 msgid "Save Custom View..."
 msgstr "Alça la visualització personalitzada..."
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1794
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1781
 msgid "Save current custom view"
 msgstr "Alça la visualització personalitzada actual"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1801
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1788
 msgid "C_urrent View"
 msgstr "Vis_ualització actual"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1811
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1798
 msgid "Custom View"
 msgstr "Visualització personalitzada"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1813
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1800
 msgid "Current view is a customized view"
 msgstr "La visualització actual ha estat personalitzada"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1823
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:1810
 msgid "Change the page settings for your current printer"
 msgstr "Configura els paràmetres de pàgina per a la impressora actual"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:2200
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:2183
 #, c-format
 msgid "Switch to %s"
 msgstr "Commuta a %s"
 
-#: ../shell/e-shell-window-actions.c:2413
+#: ../shell/e-shell-window-actions.c:2396
 msgid "Execute these search parameters"
 msgstr "Executa estos paràmetres de cerca"
 
 #. Translators: This is used for the main window title.
-#: ../shell/e-shell-window-private.c:571
+#: ../shell/e-shell-window-private.c:576
 #, c-format
 msgid "%s - Evolution"
 msgstr "%s - Evolution"
 
-#: ../shell/e-shell-window.c:366
+#: ../shell/e-shell-window.c:419
 msgid "New"
 msgstr "Nou"
 
-#: ../shell/e-shell-window.c:616
-msgid "Active Shell View"
-msgstr "Visualització activa del Shell"
-
-#: ../shell/e-shell-window.c:617
-msgid "Name of the active shell view"
-msgstr "Nom de la visualització del Shell activa"
-
-#: ../shell/e-shell-window.c:632
-msgid "The shell window's EFocusTracker"
-msgstr "L'EFocusTracker de la finestra del Shell"
-
-#: ../shell/e-shell-window.c:646 ../shell/e-shell.c:804
-msgid "Geometry"
-msgstr "Geometria"
-
-#: ../shell/e-shell-window.c:647 ../shell/e-shell.c:805
-msgid "Initial window geometry string"
-msgstr "Cadena de la geometria de finestra inicial"
-
-#: ../shell/e-shell-window.c:662
-msgid "Safe Mode"
-msgstr "Mode segur"
-
-#: ../shell/e-shell-window.c:663
-msgid "Whether the shell window is in safe mode"
-msgstr "Si la finestra del Shell està en mode segur o no"
-
-#: ../shell/e-shell-window.c:694
-msgid "Sidebar Visible"
-msgstr "La barra lateral és visible"
-
-#: ../shell/e-shell-window.c:695
-msgid "Whether the shell window's side bar is visible"
-msgstr "Si la barra lateral de la finestra del Shell és visible"
-
-#: ../shell/e-shell-window.c:709
-msgid "Switcher Visible"
-msgstr "El commutador és visible"
-
-#: ../shell/e-shell-window.c:710
-msgid "Whether the shell window's switcher buttons are visible"
-msgstr "Si els botons de commutació de les finestres del Shell són visibles"
-
-#: ../shell/e-shell-window.c:725
-msgid "Taskbar Visible"
-msgstr "La barra de tasques és visible"
-
-#: ../shell/e-shell-window.c:726
-msgid "Whether the shell window's task bar is visible"
-msgstr "Si la barra de tasques de la finestra és visible"
-
-#: ../shell/e-shell-window.c:741
-msgid "Whether the shell window's tool bar is visible"
-msgstr "Si la barra d'eines de la finestra del Shell és visible"
-
-#: ../shell/e-shell-window.c:755
-msgid "UI Manager"
-msgstr "Gestor de la interfície d'usuari"
-
-#: ../shell/e-shell-window.c:756
-msgid "The shell window's GtkUIManager"
-msgstr "El GtkUIManager de la finestra del Shell"
-
-#: ../shell/e-shell.c:212
+#: ../shell/e-shell.c:244
 msgid "Preparing to go offline..."
 msgstr "S'està preparant per treballar fora de línia..."
 
-#: ../shell/e-shell.c:262
+#: ../shell/e-shell.c:294
 msgid "Preparing to go online..."
 msgstr "S'està preparant per treballar en línia..."
 
-#: ../shell/e-shell.c:330
+#: ../shell/e-shell.c:353
 msgid "Preparing to quit..."
 msgstr "S'està preparant l'eixida..."
 
-#: ../shell/e-shell.c:820
-msgid "Module Directory"
-msgstr "Directori dels mòduls"
-
-#: ../shell/e-shell.c:821
-msgid "The directory from which to load EModules"
-msgstr "El directori d'on carregar els EModules"
-
-#: ../shell/e-shell.c:836
-msgid "Network Available"
-msgstr "La xarxa està disponible"
-
-#: ../shell/e-shell.c:837
-msgid "Whether the network is available"
-msgstr "Si la xarxa està disponible"
-
-#: ../shell/e-shell.c:852 ../widgets/misc/e-online-button.c:134
-msgid "Online"
-msgstr "En línia"
-
-#: ../shell/e-shell.c:853
-msgid "Whether the shell is online"
-msgstr "Si el Shell està en línia"
-
 #. Preview/Alpha/Beta version warning message
-#: ../shell/main.c:168
+#: ../shell/main.c:190
 #, no-c-format
 msgid ""
 "Hi. Thanks for taking the time to download this preview release\n"
@@ -20706,7 +20451,7 @@ msgstr ""
 "Esperem que gaudiu del resultat de la nostra faena, i esperem\n"
 "ansiosament les vostres contribucions.\n"
 
-#: ../shell/main.c:192
+#: ../shell/main.c:214
 msgid ""
 "Thanks\n"
 "The Evolution Team\n"
@@ -20714,62 +20459,58 @@ msgstr ""
 "Gràcies\n"
 "L'equip de l'Evolution\n"
 
-#: ../shell/main.c:199
+#: ../shell/main.c:221
 msgid "Do not tell me again"
 msgstr "No ho tornes a mostrar"
 
-#: ../shell/main.c:322
+#: ../shell/main.c:337
 msgid "Start Evolution activating the specified component"
 msgstr "Inicia l'Evolution activant el component especificat"
 
-#: ../shell/main.c:324
+#: ../shell/main.c:339
 msgid "Apply the given geometry to the main window"
 msgstr "Aplica la geometria especificada a la finestra principal"
 
-#: ../shell/main.c:328
+#: ../shell/main.c:343
 msgid "Start in online mode"
 msgstr "Inicia en mode en línia"
 
-#: ../shell/main.c:330
+#: ../shell/main.c:345
 msgid "Start in \"express\" mode"
 msgstr "Inicia en mode senzill"
 
-#: ../shell/main.c:333
+#: ../shell/main.c:348
 msgid "Forcibly shut down Evolution"
 msgstr "Força l'aturada de l'Evolution"
 
-#: ../shell/main.c:337
-msgid "Forcibly re-migrate from Evolution 1.4"
-msgstr "Força tornar a migrar des de l'Evolution 1.4"
-
-#: ../shell/main.c:340
+#: ../shell/main.c:351
 msgid "Send the debugging output of all components to a file."
 msgstr "Envia l'eixida de depuració de tots els components a un fitxer."
 
-#: ../shell/main.c:342
+#: ../shell/main.c:353
 msgid "Disable loading of any plugins."
 msgstr "Inhabilita la càrrega de connectors."
 
-#: ../shell/main.c:344
+#: ../shell/main.c:355
 msgid "Disable preview pane of Mail, Contacts and Tasks."
 msgstr ""
 "Inhabilita la subfinestra de previsualització per al Correu, Contactes i "
 "Tasques."
 
-#: ../shell/main.c:348
+#: ../shell/main.c:359
 msgid "Import URIs or file names given as rest of arguments."
 msgstr ""
 "Importa els URI o noms de fitxers especificats com la resta d'arguments."
 
-#: ../shell/main.c:350
+#: ../shell/main.c:361
 msgid "Request a running Evolution process to quit"
 msgstr "Sol·licita que isca a un procés de l'Evolution que s'estiga executant"
 
-#: ../shell/main.c:465
+#: ../shell/main.c:505 ../shell/main.c:513
 msgid "- The Evolution PIM and Email Client"
 msgstr "El gestor d'informació personal i client de correu de l'Evolution"
 
-#: ../shell/main.c:491
+#: ../shell/main.c:579
 #, c-format
 msgid ""
 "%s: --online and --offline cannot be used together.\n"
@@ -20783,97 +20524,44 @@ msgid "Are you sure you want to forget all remembered passwords?"
 msgstr "Segur que voleu oblidar totes les contrasenyes recordades?"
 
 #: ../shell/shell.error.xml.h:2
-msgid "Continue"
-msgstr "Conté el valor"
+#, fuzzy
+msgid "Cannot upgrade directly from version {0}"
+msgstr "Voleu suprimir les dades de la versió {0}?"
 
 #: ../shell/shell.error.xml.h:3
-msgid "Delete old data from version {0}?"
-msgstr "Voleu suprimir les dades de la versió {0}?"
+#, fuzzy
+msgid "Continue Anyway"
+msgstr "Continua"
 
 #: ../shell/shell.error.xml.h:4
 msgid ""
+"Evolution no longer supports upgrading directly from version {0}. However as "
+"a workaround you might try first upgrading to Evolution 2, and then "
+"upgrading to Evolution 3."
+msgstr ""
+
+#: ../shell/shell.error.xml.h:5
+msgid ""
 "Forgetting your passwords will clear all remembered passwords. You will be "
 "reprompted next time they are needed."
 msgstr ""
 "Si oblideu les contrasenyes es netejaran totes les contrasenyes recordades. "
 "Se vos tornarà a preguntar la propera vegada que calga."
 
-#: ../shell/shell.error.xml.h:6
-msgid "Insufficient disk space for upgrade."
-msgstr "Espai insuficient de disc per a l'actualització."
-
 #: ../shell/shell.error.xml.h:7
-msgid "Really delete old data?"
-msgstr "Realment voleu suprimir les dades antigues?"
+#, fuzzy
+msgid "Quit Now"
+msgstr "Surt"
 
 #: ../shell/shell.error.xml.h:8
-msgid ""
-"The entire contents of the &quot;evolution&quot; directory are about to be "
-"permanently removed.\n"
-"\n"
-"It is suggested you manually verify that all of your mail, contact, and "
-"calendar data is present, and that this version of Evolution operates "
-"correctly before deleting this old data.\n"
-"\n"
-"Once deleted, you cannot downgrade to the previous version of Evolution "
-"without manual intervention.\n"
-msgstr ""
-"Se suprimiran permanentment els continguts del directori &quot;"
-"evolution&quot;.\n"
-"\n"
-"Ã?s recomanable que verifiqueu manualment que es conserven totes les vostres "
-"adreces de correu, contactes i calendaris, i que esta versió de l'Evolution "
-"funciona correctament abans de suprimir estes dades antigues.\n"
-"\n"
-"Una vegada que s'hagen suprimit, haureu d'efectuar modificacions manualment "
-"si és que voleu tornar a instal·lar una versió antiga.\n"
-
-#: ../shell/shell.error.xml.h:14
-msgid ""
-"The previous version of Evolution stored its data in a different location.\n"
-"\n"
-"If you choose to remove this data, the entire contents of the &quot;"
-"evolution&quot; directory will be removed permanently. If you choose to keep "
-"this data, then you may manually remove the contents of &quot;"
-"evolution&quot; at your convenience.\n"
-msgstr ""
-"La versió anterior de l'Evolution emmagatzemava les seues dades en una "
-"ubicació diferent.\n"
-"\n"
-"Si escolliu suprimir estes dades, tots els continguts del directori &quot;"
-"evolution&quot; se suprimiran permanentment. Si voleu conservar estes dades, "
-"podeu suprimir el contingut de la carpeta «evolution» quan vulgueu.\n"
-
-#: ../shell/shell.error.xml.h:18
 msgid "Upgrade from previous version failed:"
 msgstr "Ha fallat l'actualització des de la versió anterior:"
 
-#: ../shell/shell.error.xml.h:19
-msgid ""
-"Upgrading your data and settings will require up to {0} of disk space, but "
-"you only have {1} available.\n"
-"\n"
-"You will need to make more space available in your home directory before you "
-"can continue."
-msgstr ""
-"Per actualitzar les vostres dades i la configuració necessitareu fins a {0} "
-"d'espai de disc, però només en teniu {1} de disponible.\n"
-"\n"
-"Necessitareu més espai lliure en la carpeta d'inici abans de poder continuar."
-
-#: ../shell/shell.error.xml.h:22
+#: ../shell/shell.error.xml.h:9
 msgid "_Forget"
 msgstr "_Oblida"
 
-#: ../shell/shell.error.xml.h:23
-msgid "_Keep Data"
-msgstr "_Conserva les dades"
-
-#: ../shell/shell.error.xml.h:24
-msgid "_Remind Me Later"
-msgstr "_Recorda-m'ho després"
-
-#: ../shell/shell.error.xml.h:25
+#: ../shell/shell.error.xml.h:10
 msgid ""
 "{0}\n"
 "\n"
@@ -20968,7 +20656,7 @@ msgstr "Opcions de la gestió de la sessió:"
 msgid "Show session management options"
 msgstr "Mostra les opcions de la gestió de la sessió"
 
-#: ../smime/gui/ca-trust-dialog.c:96
+#: ../smime/gui/ca-trust-dialog.c:104
 #, c-format
 msgid ""
 "Certificate '%s' is a CA certificate.\n"
@@ -20999,66 +20687,76 @@ msgstr ""
 "certificat, no confieu en l'autenticitat d'este certificat tret que ací "
 "s'especifique el contrari"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:135
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:382
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:610
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:148
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:460
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:697
 msgid "Select a certificate to import..."
 msgstr "Seleccioneu quin certificat s'importarà..."
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:144
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:157
 msgid "All PKCS12 files"
 msgstr "Tots els fitxers PKCS12"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:150
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:397
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:624
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:163
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:475
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:711
 msgid "All files"
 msgstr "Tots els fitxers"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:274
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:487
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:712
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:182
+#, fuzzy
+msgid "Failed to import user's certificate"
+msgstr "Certificat importat"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:352
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:574
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:808
 msgid "Certificate Name"
 msgstr "Nom del certificat"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:283
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:505
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:361
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:592
 msgid "Purposes"
 msgstr "Finalitats"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:292 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:34
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:370 ../smime/gui/smime-ui.ui.h:32
 #: ../smime/lib/e-cert.c:566
 msgid "Serial Number"
 msgstr "Número de sèrie"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:300
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:378
 msgid "Expires"
 msgstr "Venciment"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:391
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:469
 msgid "All email certificate files"
 msgstr "Tots els fitxers de certificat de correu"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:496
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:502
+#, fuzzy
+msgid "Failed to import contact's certificate"
+msgstr "No s'ha pogut suprimir el contacte"
+
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:583
 msgid "E-Mail Address"
 msgstr "Adreça de correu electrònic"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:619
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:706
 msgid "All CA certificate files"
 msgstr "Tots els fitxers de certificat d'entitats certificadores"
 
-#: ../smime/gui/certificate-manager.c:1050
-msgid "Certificates"
-msgstr "Certificats"
+#: ../smime/gui/certificate-manager.c:737
+msgid "Failed to import certificate authority's certificate"
+msgstr ""
 
-#: ../smime/gui/certificate-viewer.c:332
+#: ../smime/gui/certificate-viewer.c:338
 #, c-format
 msgid "Certificate Viewer: %s"
 msgstr "Visualitzador de certificats: %s"
 
 #: ../smime/gui/component.c:46
-#, c-format
-msgid "Enter the password for `%s'"
+#, fuzzy, c-format
+msgid "Enter the password for '%s'"
 msgstr "Introduïu la contrasenya per a «%s»"
 
 #. we're setting the password initially
@@ -21089,7 +20787,7 @@ msgstr ""
 "Emés per:\n"
 " Assumpte: %s\n"
 
-#: ../smime/gui/e-cert-selector.c:165
+#: ../smime/gui/e-cert-selector.c:167
 msgid "Select certificate"
 msgstr "Seleccioneu el certificat"
 
@@ -21102,14 +20800,11 @@ msgid "Authorities"
 msgstr "Entitats certificadores"
 
 #: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:3
-msgid "Backup"
-msgstr "Còpia de seguretat"
-
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:4
-msgid "Backup All"
+#, fuzzy
+msgid "Backup _All"
 msgstr "Fes una còpia de seguretat de tots"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:5
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:4
 msgid ""
 "Before trusting this CA for any purpose, you should examine its certificate "
 "and its policy and procedures (if available)."
@@ -21118,167 +20813,161 @@ msgstr ""
 "n'hauríeu d'examinar el certificat i la seua política i procediments (si "
 "estan disponibles)."
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:6 ../smime/lib/e-cert.c:1071
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:5 ../smime/lib/e-cert.c:1086
 msgid "Certificate"
 msgstr "Certificat"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:7
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:6
 msgid "Certificate Authority Trust"
 msgstr "Confiança en l'entitat certificadora"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:8
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:7
 msgid "Certificate Fields"
 msgstr "Camps del certificat"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:9
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:8
 msgid "Certificate Hierarchy"
 msgstr "Jerarquia del certificat"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:10
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:9
 msgid "Certificate details"
 msgstr "Detalls del certificat"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:11
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:10
 msgid "Certificates Table"
 msgstr "Taula de certificats"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:12
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:11
 msgid "Common Name (CN)"
 msgstr "Nom comú (CN)"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:13
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:12
 msgid "Contact Certificates"
 msgstr "Certificats dels contactes"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:15
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:14
 msgid "Do not trust the authenticity of this certificate"
 msgstr "No confies en l'autenticitat d'estos certificats"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:16
-msgid "Edit"
-msgstr "Edita"
-
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:17
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:15
 msgid "Email Certificate Trust Settings"
 msgstr "Configuració de la confiança en el certificat de correu"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:18
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:16
 msgid "Email Recipient Certificate"
 msgstr "Certificat del destinatari de correu electrònic"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:19
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:17
 msgid "Email Signer Certificate"
 msgstr "Certificat del signador de correu electrònic"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:20
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:18
 msgid "Expires On"
 msgstr "Venç el"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:21
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:19
 msgid "Field Value"
 msgstr "Valor del camp"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:22
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:20
 msgid "Fingerprints"
 msgstr "Empremtes electròniques"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:24
-msgid "Import"
-msgstr "Importa"
-
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:25
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:23
 msgid "Issued By"
 msgstr "Emés per"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:26
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:24
 msgid "Issued On"
 msgstr "Emés el"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:27
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:25
 msgid "Issued To"
 msgstr "Emés per a"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:28
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:26
 msgid "MD5 Fingerprint"
 msgstr "Empremta electrònica MD5"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:29
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:27
 msgid "Organization (O)"
 msgstr "Organització (O)"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:30
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:28
 msgid "Organizational Unit (OU)"
 msgstr "Unitat organitzacional (OU)"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:31
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:29
 msgid "SHA1 Fingerprint"
 msgstr "Empremta electrònica SHA1"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:32 ../smime/lib/e-cert.c:815
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:30 ../smime/lib/e-cert.c:824
 msgid "SSL Client Certificate"
 msgstr "Certificat SSL del client"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:33 ../smime/lib/e-cert.c:819
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:31 ../smime/lib/e-cert.c:828
 msgid "SSL Server Certificate"
 msgstr "Certificat SSL del servidor"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:35
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:33
 msgid "This certificate has been verified for the following uses:"
 msgstr "S'ha verificat el següent certificat per als següents usos:"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:36
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:34
 msgid "Trust the authenticity of this certificate"
 msgstr "Confia en l'autenticitat d'este certificat"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:37
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:35
 msgid "Trust this CA to identify email users."
 msgstr ""
 "Confia en esta entitat certificadora per identificar usuaris de correu "
 "electrònic."
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:38
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:36
 msgid "Trust this CA to identify software developers."
 msgstr ""
 "Confia en esta entitat certificadora per identificar desenvolupadors de "
 "programari."
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:39
-msgid "Trust this CA to identify web sites."
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:37
+#, fuzzy
+msgid "Trust this CA to identify websites."
 msgstr "Confia en esta entitat certificadora per identificar llocs web."
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:40
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:38
 msgid "Validity"
 msgstr "Validesa"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:41
-msgid "View"
-msgstr "Visualitza"
-
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:42
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:39
 msgid "You have certificates from these organizations that identify you:"
 msgstr "Teniu certificats d'estes organitzacions que vos identifiquen:"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:43
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:40
 msgid ""
 "You have certificates on file that identify these certificate authorities:"
 msgstr ""
 "Teniu certificats en un fitxer que identifiquen estes entitats "
 "certificadores:"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:44
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:41
 msgid "You have certificates on file that identify these people:"
 msgstr "Teniu certificats en un fitxer que identifiquen estes persones:"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:45
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:42
 msgid "Your Certificates"
 msgstr "Els vostres certificats"
 
-#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:46
+#. This is a verb, as in "make a backup".
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:44
+#, fuzzy
+msgid "_Backup"
+msgstr "Còpia de seguretat"
+
+#: ../smime/gui/smime-ui.ui.h:45
 msgid "_Edit CA Trust"
 msgstr "_Edita la confiança en l'entitat certificadora"
 
-#. XXX we shouldn't be popping up dialogs in this code.
-#: ../smime/lib/e-cert-db.c:711
+#: ../smime/lib/e-cert-db.c:906
 msgid "Certificate already exists"
 msgstr "El certificat ja existeix"
 
@@ -21323,128 +21012,149 @@ msgstr "PKCS #1 MD5 amb xifratge RSA"
 msgid "PKCS #1 SHA-1 With RSA Encryption"
 msgstr "PKCS #1 SHA-1 amb xifratge RSA"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:663
+#: ../smime/lib/e-cert.c:639
+#, fuzzy
+msgid "PKCS #1 SHA-256 With RSA Encryption"
+msgstr "PKCS #1 SHA-1 amb xifratge RSA"
+
+#: ../smime/lib/e-cert.c:642
+#, fuzzy
+msgid "PKCS #1 SHA-384 With RSA Encryption"
+msgstr "PKCS #1 SHA-1 amb xifratge RSA"
+
+#: ../smime/lib/e-cert.c:645
+#, fuzzy
+msgid "PKCS #1 SHA-512 With RSA Encryption"
+msgstr "PKCS #1 SHA-1 amb xifratge RSA"
+
+#: ../smime/lib/e-cert.c:672
 msgid "PKCS #1 RSA Encryption"
 msgstr "Xifratge PKCS #1 RSA"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:666
+#: ../smime/lib/e-cert.c:675
 msgid "Certificate Key Usage"
 msgstr "Ã?s de la clau de certificat"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:669
+#: ../smime/lib/e-cert.c:678
 msgid "Netscape Certificate Type"
 msgstr "Tipus de certificat del Netscape"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:672
+#: ../smime/lib/e-cert.c:681
 msgid "Certificate Authority Key Identifier"
 msgstr "Identificador de clau de l'entitat certificadora"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:684
+#: ../smime/lib/e-cert.c:693
 #, c-format
 msgid "Object Identifier (%s)"
 msgstr "Identificador de l'objecte (%s)"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:735
+#: ../smime/lib/e-cert.c:744
 msgid "Algorithm Identifier"
 msgstr "Identificador de l'algorisme"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:743
+#: ../smime/lib/e-cert.c:752
 msgid "Algorithm Parameters"
 msgstr "Paràmetres de l'algorisme"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:765
+#: ../smime/lib/e-cert.c:774
 msgid "Subject Public Key Info"
 msgstr "Informació de clau pública de l'assumpte"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:770
+#: ../smime/lib/e-cert.c:779
 msgid "Subject Public Key Algorithm"
 msgstr "Algorisme de clau pública de l'assumpte"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:785
+#: ../smime/lib/e-cert.c:794
 msgid "Subject's Public Key"
 msgstr "Clau pública de l'assumpte"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:806 ../smime/lib/e-cert.c:855
+#: ../smime/lib/e-cert.c:815 ../smime/lib/e-cert.c:864
 msgid "Error: Unable to process extension"
 msgstr "S'ha produït un error: no es pot processar l'extensió"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:827 ../smime/lib/e-cert.c:839
+#: ../smime/lib/e-cert.c:836 ../smime/lib/e-cert.c:848
 msgid "Object Signer"
 msgstr "Signador de l'objecte"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:831
+#: ../smime/lib/e-cert.c:840
 msgid "SSL Certificate Authority"
 msgstr "Entitat certificadora de l'SSL"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:835
+#: ../smime/lib/e-cert.c:844
 msgid "Email Certificate Authority"
 msgstr "Entitat certificadora del correu electrònic"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:863
+#: ../smime/lib/e-cert.c:872
 msgid "Signing"
 msgstr "Signatura"
 
 # FIXME: si algú vol canviar-ho, aquí hi ha un bon article
 # sobre el tema: http://www.firstmonday.org/issues/issue5_8/mccullagh/
 # (dpm)
-#: ../smime/lib/e-cert.c:867
+#: ../smime/lib/e-cert.c:876
 msgid "Non-repudiation"
 msgstr "Propietat de no refús"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:871
+#: ../smime/lib/e-cert.c:880
 msgid "Key Encipherment"
 msgstr "Xifrat de clau"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:875
+#: ../smime/lib/e-cert.c:884
 msgid "Data Encipherment"
 msgstr "Xifrat de dades"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:879
+#: ../smime/lib/e-cert.c:888
 msgid "Key Agreement"
 msgstr "Acord sobre la clau"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:883
+#: ../smime/lib/e-cert.c:892
 msgid "Certificate Signer"
 msgstr "Signador del certificat"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:887
+#: ../smime/lib/e-cert.c:896
 msgid "CRL Signer"
 msgstr "Signador CRL"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:935
+#: ../smime/lib/e-cert.c:944
 msgid "Critical"
 msgstr "�s crític"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:937 ../smime/lib/e-cert.c:940
+#: ../smime/lib/e-cert.c:946 ../smime/lib/e-cert.c:949
 msgid "Not Critical"
 msgstr "No és crític"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:961
+#: ../smime/lib/e-cert.c:970
 msgid "Extensions"
 msgstr "Extensions"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:1030
+#. Translators: This string is used in Certificate details for fields like Issuer
+#. or Subject, which shows the field name on the left and its respective value
+#. on the right, both as stored in the certificate itself. You probably do not
+#. need to change this string, unless changing the order of name and value.
+#. As a result example: "OU = VeriSign Trust Network"
+#.
+#: ../smime/lib/e-cert.c:1045
 #, c-format
 msgid "%s = %s"
 msgstr "%s = %s"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:1085 ../smime/lib/e-cert.c:1208
+#: ../smime/lib/e-cert.c:1100 ../smime/lib/e-cert.c:1223
 msgid "Certificate Signature Algorithm"
 msgstr "Algorisme de la signatura del certificat"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:1094
+#: ../smime/lib/e-cert.c:1109
 msgid "Issuer"
 msgstr "Emissor"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:1149
+#: ../smime/lib/e-cert.c:1164
 msgid "Issuer Unique ID"
 msgstr "Identificador únic de l'emissor"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:1168
+#: ../smime/lib/e-cert.c:1183
 msgid "Subject Unique ID"
 msgstr "Identificador únic de l'assumpte"
 
-#: ../smime/lib/e-cert.c:1214
+#: ../smime/lib/e-cert.c:1229
 msgid "Certificate Signature Value"
 msgstr "Valor de la signatura de certificat"
 
@@ -21533,11 +21243,11 @@ msgid "With _Status"
 msgstr "Amb e_stat"
 
 #. Put the "UTC" entry at the top of the combo's list.
-#: ../widgets/e-timezone-dialog/e-timezone-dialog.c:226
-#: ../widgets/e-timezone-dialog/e-timezone-dialog.c:436
-#: ../widgets/e-timezone-dialog/e-timezone-dialog.c:438
-#: ../widgets/e-timezone-dialog/e-timezone-dialog.c:440
-#: ../widgets/e-timezone-dialog/e-timezone-dialog.c:776
+#: ../widgets/e-timezone-dialog/e-timezone-dialog.c:227
+#: ../widgets/e-timezone-dialog/e-timezone-dialog.c:439
+#: ../widgets/e-timezone-dialog/e-timezone-dialog.c:441
+#: ../widgets/e-timezone-dialog/e-timezone-dialog.c:443
+#: ../widgets/e-timezone-dialog/e-timezone-dialog.c:779
 msgid "UTC"
 msgstr "UTC"
 
@@ -21567,19 +21277,14 @@ msgstr ""
 msgid "_Selection"
 msgstr "_Selecció"
 
-#: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:74
-#: ../widgets/menus/gal-define-views-model.c:185
-msgid "Collection"
-msgstr "Col·lecció"
-
-#: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:332
+#: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:346
 #: ../widgets/menus/gal-define-views.ui.h:4
 #, no-c-format
 msgid "Define Views for %s"
 msgstr "Defineix les visualitzacions per a %s"
 
-#: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:340
-#: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:342
+#: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:354
+#: ../widgets/menus/gal-define-views-dialog.c:356
 msgid "Define Views"
 msgstr "Defineix les visualitzacions"
 
@@ -21593,10 +21298,6 @@ msgstr "Defineix les visualitzacions per a «%s»"
 msgid "Table"
 msgstr "Taula"
 
-#: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.c:223
-msgid "Instance"
-msgstr "Instància"
-
 #: ../widgets/menus/gal-view-instance-save-as-dialog.c:276
 msgid "Save Current View"
 msgstr "Alça la visualització actual"
@@ -21609,13 +21310,8 @@ msgstr "_Crea una visualització nova"
 msgid "_Replace existing view"
 msgstr "_Reemplaça la visualització actual"
 
-# gal/widgets/e-categories-master-list-dialog.c:194
-#: ../widgets/menus/gal-view-new-dialog.c:67
-msgid "Factory"
-msgstr "Fàbrica"
-
 # gal/menus/gal-define-views.glade.h:2
-#: ../widgets/menus/gal-view-new-dialog.c:98
+#: ../widgets/menus/gal-view-new-dialog.c:106
 msgid "Define New View"
 msgstr "Defineix una visualització nova"
 
@@ -21631,129 +21327,124 @@ msgstr "Tipus de visualització"
 msgid "Type of view:"
 msgstr "Tipus de visualització:"
 
-#: ../widgets/misc/e-account-manager.c:348
+#: ../widgets/misc/e-account-manager.c:351
 msgid "De_fault"
 msgstr "_Predeterminat"
 
-#: ../widgets/misc/e-account-tree-view.c:224
-msgid "Account Name"
-msgstr "Nom del compte"
-
-#: ../widgets/misc/e-account-tree-view.c:255
+#: ../widgets/misc/e-account-tree-view.c:261
 msgid "Protocol"
 msgstr "Protocol"
 
-#: ../widgets/misc/e-action-combo-box.c:388
-msgid "Action"
-msgstr "Acció"
-
-#: ../widgets/misc/e-action-combo-box.c:389
-msgid "A GtkRadioAction"
-msgstr "Una GtkRadioAction"
-
-#: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:305
+#: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:307
 msgid "Attachment Properties"
 msgstr "Propietats del fitxer adjunt"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:328
+#: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:332
 msgid "_Filename:"
 msgstr "Nom del f_itxer:"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:363
+#: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:367
 msgid "MIME Type:"
 msgstr "Tipus MIME:"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:371
-#: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:550
+#: ../widgets/misc/e-attachment-dialog.c:375
+#: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:525
 msgid "_Suggest automatic display of attachment"
 msgstr "_Suggereix visualitzar l'adjunció automàticament"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-handler-image.c:95
+#: ../widgets/misc/e-attachment-handler-image.c:100
 msgid "Could not set as background"
 msgstr "No s'ha pogut establir com a fons de pantalla"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-handler-image.c:147
+#: ../widgets/misc/e-attachment-handler-image.c:152
 msgid "Set as _Background"
 msgstr "De_fineix-la com a fons"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-handler-sendto.c:87
+#: ../widgets/misc/e-attachment-handler-sendto.c:90
 msgid "Could not send attachment"
 msgid_plural "Could not send attachments"
 msgstr[0] "No s'ha pogut enviar l'adjunció"
 msgstr[1] "No s'han pogut enviar les adjuncions"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-handler-sendto.c:129
+#: ../widgets/misc/e-attachment-handler-sendto.c:132
 msgid "_Send To..."
 msgstr "En_via a..."
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-handler-sendto.c:131
+#: ../widgets/misc/e-attachment-handler-sendto.c:134
 msgid "Send the selected attachments somewhere"
 msgstr "Envia les adjuncions seleccionades"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-icon-view.c:480
-#: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:517
+#: ../widgets/misc/e-attachment-icon-view.c:506
+#: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:545
 msgid "Loading"
 msgstr "S'està carregant"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-icon-view.c:492
-#: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:529
+#: ../widgets/misc/e-attachment-icon-view.c:518
+#: ../widgets/misc/e-attachment-tree-view.c:557
 msgid "Saving"
 msgstr "S'està desant"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:87
+#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:98
 msgid "Hide Attachment _Bar"
 msgstr "Amaga la _barra d'adjuncions"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:89
+#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:100
+#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:631
 msgid "Show Attachment _Bar"
 msgstr "Mostra la barra _d'adjuncions"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-paned.c:636
-msgid "Show _Attachment Bar"
-msgstr "Mostra la barra _de fitxers adjunts"
-
-#: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:538
+#: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:513
 msgid "Add Attachment"
 msgstr "Afig una adjunció"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:541
+#: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:516
 msgid "A_ttach"
 msgstr "Adjun_ta"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:604
+#: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:579
 msgid "Save Attachment"
 msgid_plural "Save Attachments"
 msgstr[0] "Alça l'adjunció"
 msgstr[1] "Alça les adjuncions"
 
 #. Translators: Default attachment filename.
-#: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:633
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1779 ../widgets/misc/e-attachment.c:2319
+#: ../widgets/misc/e-attachment-store.c:608
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1785 ../widgets/misc/e-attachment.c:2327
 msgid "attachment.dat"
 msgstr "adjuncio.dat"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-view.c:300
+#: ../widgets/misc/e-attachment-view.c:351
 msgid "S_ave All"
 msgstr "Al_ça'ls tots"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-view.c:326
+#: ../widgets/misc/e-attachment-view.c:377
 msgid "A_dd Attachment..."
 msgstr "_Afig una adjunció..."
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-view.c:350
+#: ../widgets/misc/e-attachment-view.c:401
 msgid "_Hide"
 msgstr "A_maga"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-view.c:357
+#: ../widgets/misc/e-attachment-view.c:408
+#, fuzzy
+msgid "Hid_e All"
+msgstr "Al_ça'ls tots"
+
+#: ../widgets/misc/e-attachment-view.c:415
 msgid "_View Inline"
 msgstr "_Visualitza inserit"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-view.c:639
+#: ../widgets/misc/e-attachment-view.c:422
+#, fuzzy
+msgid "Vie_w All Inline"
+msgstr "_Visualitza inserit"
+
+#: ../widgets/misc/e-attachment-view.c:739
 #, c-format
 msgid "Open with \"%s\""
 msgstr "Obri amb «%s»"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment-view.c:642
+#: ../widgets/misc/e-attachment-view.c:742
 #, c-format
 msgid "Open this attachment in %s"
 msgstr "Obri esta adjunció amb %s"
@@ -21762,185 +21453,124 @@ msgstr "Obri esta adjunció amb %s"
 #. * message when, for example, attaching it to a composer. When the
 #. * message to be attached has also filled Subject, then this text is
 #. * of form "Attached message - Subject", otherwise it's left as is.
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1002
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:997
 msgid "Attached message"
 msgstr "Missatge adjunt"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1820 ../widgets/misc/e-attachment.c:2621
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1828 ../widgets/misc/e-attachment.c:2629
 msgid "A load operation is already in progress"
 msgstr "Ja s'està efectuant una operació de càrrega"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1828 ../widgets/misc/e-attachment.c:2629
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1836 ../widgets/misc/e-attachment.c:2637
 msgid "A save operation is already in progress"
 msgstr "Ja s'està efectuant una operació de desament"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1920
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1928
 #, c-format
 msgid "Could not load '%s'"
 msgstr "No s'ha pogut carregar «%s»"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1923
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:1931
 #, c-format
 msgid "Could not load the attachment"
 msgstr "No s'ha pogut carregar l'adjunció"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2199
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2207
 #, c-format
 msgid "Could not open '%s'"
 msgstr "No s'ha pogut obrir «%s»"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2202
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2210
 #, c-format
 msgid "Could not open the attachment"
 msgstr "No s'ha pogut obrir l'adjunció"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2637
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2645
 msgid "Attachment contents not loaded"
 msgstr "No s'ha carregat el contingut de l'adjunció"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2713
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2721
 #, c-format
 msgid "Could not save '%s'"
 msgstr "No s'ha pogut alçar «%s»"
 
-#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2716
+#: ../widgets/misc/e-attachment.c:2724
 #, c-format
 msgid "Could not save the attachment"
 msgstr "No s'ha pogut alçar l'adjunció"
 
 #. To Translators: The text is concatenated to a form: "Ctrl-click to open a link http://www.example.com";
-#: ../widgets/misc/e-buffer-tagger.c:363
+#: ../widgets/misc/e-buffer-tagger.c:359
 msgid "Ctrl-click to open a link"
 msgstr "Premeu la tecla Ctrl i feu clic al mateix temps per obrir un enllaç"
 
 #. This is a strftime() format. %B = Month name, %Y = Year.
-#: ../widgets/misc/e-calendar-item.c:1249
+#: ../widgets/misc/e-calendar-item.c:1258
 msgid "%B %Y"
 msgstr "%B %Y"
 
-#: ../widgets/misc/e-calendar.c:217
+#: ../widgets/misc/e-calendar.c:220
 msgid "Month Calendar"
 msgstr "Calendari mensual"
 
-# gal/e-table/e-table-field-chooser.glade.h:1
-#: ../widgets/misc/e-canvas-background.c:471
-#: ../widgets/misc/e-canvas-background.c:472 ../widgets/text/e-text.c:3399
-#: ../widgets/text/e-text.c:3400
-msgid "Fill color"
-msgstr "Color per emplenar"
-
-#: ../widgets/misc/e-canvas-background.c:478
-#: ../widgets/misc/e-canvas-background.c:479
-#: ../widgets/misc/e-canvas-background.c:485
-#: ../widgets/misc/e-canvas-background.c:486 ../widgets/text/e-text.c:3406
-#: ../widgets/text/e-text.c:3407 ../widgets/text/e-text.c:3413
-#: ../widgets/text/e-text.c:3414
-msgid "GDK fill color"
-msgstr "Color GDK per emplenar"
-
-# gal/widgets/color-palette.c:595
-#: ../widgets/misc/e-canvas-background.c:492
-#: ../widgets/misc/e-canvas-background.c:493 ../widgets/text/e-text.c:3420
-#: ../widgets/text/e-text.c:3421
-msgid "Fill stipple"
-msgstr "Omple puntejant"
-
-#: ../widgets/misc/e-canvas-background.c:499
-#: ../widgets/misc/e-canvas-background.c:500
-msgid "X1"
-msgstr "X1"
-
-#: ../widgets/misc/e-canvas-background.c:506
-#: ../widgets/misc/e-canvas-background.c:507
-msgid "X2"
-msgstr "X2"
-
-#: ../widgets/misc/e-canvas-background.c:513
-#: ../widgets/misc/e-canvas-background.c:514
-msgid "Y1"
-msgstr "Y1"
-
-#: ../widgets/misc/e-canvas-background.c:520
-#: ../widgets/misc/e-canvas-background.c:521
-msgid "Y2"
-msgstr "Y2"
-
-#: ../widgets/misc/e-canvas-vbox.c:89
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:1009
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:649
-#: ../widgets/table/e-table-item.c:2884
-msgid "Minimum width"
-msgstr "Amplada mínima"
-
-#: ../widgets/misc/e-canvas-vbox.c:90
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:1010
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:650
-#: ../widgets/table/e-table-item.c:2885
-msgid "Minimum Width"
-msgstr "Amplada mínima"
-
-#: ../widgets/misc/e-canvas-vbox.c:101 ../widgets/misc/e-canvas-vbox.c:102
-msgid "Spacing"
-msgstr "Espaiat"
-
-#: ../widgets/misc/e-charset-combo-box.c:93
+#: ../widgets/misc/e-charset-combo-box.c:96
 msgid "Character Encoding"
 msgstr "Codificació dels caràcters"
 
-#: ../widgets/misc/e-charset-combo-box.c:117
+#: ../widgets/misc/e-charset-combo-box.c:122
 msgid "Enter the character set to use"
 msgstr "Introduïu el joc de caràcters a utilitzar"
 
-#: ../widgets/misc/e-charset-combo-box.c:336
+#: ../widgets/misc/e-charset-combo-box.c:341
 msgid "Other..."
 msgstr "Altres..."
 
-#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:523
+#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:505
 msgid "Date and Time"
 msgstr "Data i hora"
 
-#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:544
+#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:526
 msgid "Text entry to input date"
 msgstr "Entrada de text per a la data"
 
-#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:566
+#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:548
 msgid "Click this button to show a calendar"
 msgstr "Feu clic a este botó per mostrar un calendari"
 
-#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:612
+#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:594
 msgid "Drop-down combination box to select time"
 msgstr "Quadre combinat per seleccionar l'hora"
 
-#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:684
+#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:666
 msgid "No_w"
 msgstr "A_ra"
 
-#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:690
+#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:672
 msgid "_Today"
 msgstr "A_vui"
 
 #. Note that we don't show this here, since by default a 'None' date
 #. is not permitted.
-#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:698
+#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:680
 msgid "_None"
 msgstr "_Cap"
 
 #. Translators: "None" for date field of a date edit, shown when
 #. * there is no date set.
-#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:1703 ../widgets/misc/e-dateedit.c:1939
+#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:1685 ../widgets/misc/e-dateedit.c:1917
 msgctxt "date"
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:1834
+#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:1812
 msgid "Invalid Date Value"
 msgstr "El valor de la data no és vàlid"
 
-#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:1878
+#: ../widgets/misc/e-dateedit.c:1856
 msgid "Invalid Time Value"
 msgstr "El valor de l'hora no és vàlid"
 
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:238
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:249
 msgid ""
 "Choose the file that you want to import into Evolution, and select what type "
 "of file it is from the list."
@@ -21948,40 +21578,37 @@ msgstr ""
 "Escolliu el fitxer que vulgueu importar a l'Evolution i seleccioneu-ne el "
 "tipus de la llista."
 
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:255
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:266
 msgid "F_ilename:"
 msgstr "Nom del f_itxer:"
 
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:265
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:276
 msgid "Select a file"
 msgstr "Seleccioneu un fitxer"
 
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:279
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:455
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:290
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:465
 msgid "File _type:"
 msgstr "_Tipus de fitxer:"
 
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:322
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:333
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:916
 msgid "Choose the destination for this import"
 msgstr "Escolliu la destinació per a esta importació"
 
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:347
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:358
 msgid "Choose the type of importer to run:"
 msgstr "Escolliu el tipus d'importador a executar:"
 
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:355
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:366
 msgid "Import data and settings from _older programs"
 msgstr "Importador de les dades i la configuració de pr_ogrames vells"
 
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:363
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:374
 msgid "Import a _single file"
 msgstr "Impo_rtador de fitxers individuals"
 
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:439
-msgid "Select what type of file you want to import from the list."
-msgstr "Seleccioneu a la llista quin tipus de fitxer voleu importar."
-
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:516
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:526
 msgid ""
 "Evolution checked for settings to import from the following applications: "
 "Pine, Netscape, Elm, iCalendar. No importable settings found. If you would "
@@ -21991,17 +21618,40 @@ msgstr ""
 "l'iCalendar per importar-les. No s'ha trobat cap configuració que es puga "
 "importar. Si ho voleu tornar a intentar, feu clic al botó «Arrere»."
 
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1187
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1214
+#. Install a custom "Cancel Import" button.
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:773
+#, fuzzy
+msgid "_Cancel Import"
+msgstr "_Importa"
+
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:915
+#, fuzzy
+msgid "Preview data to be imported"
+msgstr "Previsualitza el missatge que s'imprimirà"
+
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:921
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:934
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1284
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1350
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1359
+msgid "Import Data"
+msgstr "Importació de dades"
+
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:929
+msgid "Select what type of file you want to import from the list."
+msgstr "Seleccioneu a la llista quin tipus de fitxer voleu importar."
+
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1274
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1308
 msgid "Evolution Import Assistant"
 msgstr "Auxiliar d'importació de l'Evolution"
 
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1196
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1248
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1291
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1338
 msgid "Import Location"
 msgstr "Importa una ubicació"
 
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1207
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1302
 msgid ""
 "Welcome to the Evolution Import Assistant.\n"
 "With this assistant you will be guided through the process of importing "
@@ -22011,32 +21661,28 @@ msgstr ""
 "Este auxiliar vos guiarà a través dels passos necessaris per importar "
 "fitxers externs a l'Evolution."
 
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1223
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1316
 msgid "Importer Type"
 msgstr "Tipus d'importador"
 
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1232
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1324
 msgid "Select Information to Import"
 msgstr "Seleccioneu la informació a importar"
 
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1240
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1331
 msgid "Select a File"
 msgstr "Seleccioneu un fitxer"
 
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1255
+#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1345
 msgid "Click \"Apply\" to begin importing the file into Evolution."
-msgstr "Feu clic a «Aplica» per iniciar la importació del fitxer a l'Evolution."
-
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1261
-#: ../widgets/misc/e-import-assistant.c:1271
-msgid "Import Data"
-msgstr "Importació de dades"
+msgstr ""
+"Feu clic a «Aplica» per iniciar la importació del fitxer a l'Evolution."
 
-#: ../widgets/misc/e-map.c:629
+#: ../widgets/misc/e-map.c:557
 msgid "World Map"
 msgstr "Mapa del món"
 
-#: ../widgets/misc/e-map.c:631
+#: ../widgets/misc/e-map.c:559
 msgid ""
 "Mouse-based interactive map widget for selecting timezone. Keyboard users "
 "should instead select the timezone from the drop-down combination box below."
@@ -22059,126 +21705,56 @@ msgid "Evolution is currently offline because the network is unavailable."
 msgstr ""
 "L'Evolution està fora de línia. Feu clic en este botó per treballar en línia."
 
-#: ../widgets/misc/e-online-button.c:135
-msgid "The button state is online"
-msgstr "L'estat del botó és en línia"
-
-#: ../widgets/misc/e-paned.c:306
-msgid "Horizontal Position"
-msgstr "Posició horitzontal"
-
-#: ../widgets/misc/e-paned.c:307
-msgid "Pane position when oriented horizontally"
-msgstr "Posició de la subfinestra quan s'orienti horitzontalment"
-
-#: ../widgets/misc/e-paned.c:318
-msgid "Vertical Position"
-msgstr "Posició vertical"
-
-#: ../widgets/misc/e-paned.c:319
-msgid "Pane position when oriented vertically"
-msgstr "Posició de la subfinestra quan s'orienti verticalment"
-
-#: ../widgets/misc/e-paned.c:330
-msgid "Proportion"
-msgstr "Proporció"
-
-#: ../widgets/misc/e-paned.c:331
-msgid "Proportion of the 2nd pane size"
-msgstr "Proporció de la mida de la segona subfinestra"
-
-#: ../widgets/misc/e-paned.c:342
-msgid "Fixed Resize"
-msgstr "Fixa en canviar de mida"
-
-#: ../widgets/misc/e-paned.c:343
-msgid "Keep the 2nd pane fixed during resize"
-msgstr "Manté la segona subfinestra fixa en canviar la mida"
-
-#: ../widgets/misc/e-pilot-settings.c:95
-msgid "Sync with:"
-msgstr "Sincronitza amb:"
-
-#: ../widgets/misc/e-pilot-settings.c:103
-msgid "Sync Private Records:"
-msgstr "Sincronitza els registres privats:"
-
-#: ../widgets/misc/e-pilot-settings.c:112
-msgid "Sync Categories:"
-msgstr "Categories de sincronització:"
-
-#: ../widgets/misc/e-preferences-window.c:218
+#: ../widgets/misc/e-preferences-window.c:278
 msgid "Evolution Preferences"
 msgstr "Preferències de l'Evolution"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:77
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:81
 #, c-format
 msgid "Matches: %d"
 msgstr "Concordances: %d"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:558
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:557
 msgid "Close the find bar"
 msgstr "Tanca la barra de cerca"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:566
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:565
 msgid "Fin_d:"
 msgstr "Ce_rca:"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:578
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:577
 msgid "Clear the search"
 msgstr "Neteja la cerca"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:601
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:600
 msgid "_Previous"
 msgstr "_Anterior"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:607
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:606
 msgid "Find the previous occurrence of the phrase"
 msgstr "Cerca l'ocurrència anterior de la frase"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:617
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:616
 msgid "_Next"
 msgstr "_Següent"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:623
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:622
 msgid "Find the next occurrence of the phrase"
 msgstr "Cerca l'ocurrència posterior de la frase"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:633
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:632
 msgid "Mat_ch case"
 msgstr "Concord_ança de majúscules i minúscules"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:661
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:660
 msgid "Reached bottom of page, continued from top"
 msgstr "S'ha arribat al final de la pàgina, es continua des de l'inici"
 
-#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:683
+#: ../widgets/misc/e-search-bar.c:682
 msgid "Reached top of page, continued from bottom"
 msgstr "S'ha arribat a l'inici de la pàgina, es continua des del final"
 
-#: ../widgets/misc/e-selection-model-array.c:593
-#: ../widgets/table/e-tree-selection-model.c:803
-msgid "Cursor Row"
-msgstr "Fila del cursor"
-
-#: ../widgets/misc/e-selection-model-array.c:600
-#: ../widgets/table/e-tree-selection-model.c:810
-msgid "Cursor Column"
-msgstr "Columna del cursor"
-
-#: ../widgets/misc/e-selection-model.c:216
-msgid "Sorter"
-msgstr "Tipus d'ordenació"
-
-#: ../widgets/misc/e-selection-model.c:223
-msgid "Selection Mode"
-msgstr "Mode de selecció"
-
-#: ../widgets/misc/e-selection-model.c:231
-msgid "Cursor Mode"
-msgstr "Mode del cursor"
-
-#: ../widgets/misc/e-send-options.c:515
+#: ../widgets/misc/e-send-options.c:516
 msgid "When de_leted:"
 msgstr "_En suprimir:"
 
@@ -22199,89 +21775,107 @@ msgid "Delivery Options"
 msgstr "Opcions d'entrega"
 
 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:6
+#, fuzzy
+msgctxt "ESendOptions"
+msgid "_Until"
+msgstr "_Fins a:"
+
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:7
+#, fuzzy
+msgctxt "ESendOptionsAfter"
+msgid "_After"
+msgstr "D_esprés:"
+
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:8
+#, fuzzy
+msgctxt "ESendOptionsAfter"
+msgid "days"
+msgstr "dies"
+
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:9
+#, fuzzy
+msgctxt "ESendOptionsWithin"
+msgid "Wi_thin"
+msgstr "In_terior"
+
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:10
+#, fuzzy
+msgctxt "ESendOptionsWithin"
+msgid "days"
+msgstr "dies"
+
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:11
 msgid "For Your Eyes Only"
 msgstr "Només per a vós"
 
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:7
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:12
 msgid "Gene_ral Options"
 msgstr "Opcions gene_rals"
 
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:10
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:15
 msgid "Mail Receipt"
 msgstr "Rebut de correu"
 
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:14
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:17
 msgid "Proprietary"
 msgstr "De propietat"
 
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:15
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:18
 msgid "R_eply requested"
 msgstr "S'ha d_emanat resposta"
 
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:17
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:20
 msgid "Return Notification"
 msgstr "Notificació de retorn"
 
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:20
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:23
 msgid "Sta_tus Tracking"
 msgstr "Seguimen_t de l'estat"
 
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:21
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:24
 msgid "Standard"
 msgstr "Estàndard"
 
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:22
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:25
 msgid "Status Tracking"
 msgstr "Seguiment de l'estat"
 
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:23
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:26
 msgid "Top Secret"
 msgstr "Alt secret"
 
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:25
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:28
 msgid "When acce_pted:"
 msgstr "En acce_ptar:"
 
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:26
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:29
 msgid "When co_mpleted:"
 msgstr "En co_mpletar:"
 
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:27
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:30
 msgid "When decli_ned:"
 msgstr "E_n rebutjar:"
 
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:28
-msgid "Wi_thin"
-msgstr "In_terior"
-
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:29
-msgid "_After:"
-msgstr "D_esprés:"
-
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:30
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:31
 msgid "_All information"
 msgstr "Tota la inform_ació"
 
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:31
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:32
 msgid "_Classification:"
 msgstr "_Classificació:"
 
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:32
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:33
 msgid "_Delay message delivery"
 msgstr "Retarda l'entrega _del missatge"
 
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:33
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:34
 msgid "_Delivered"
 msgstr "_Entregat"
 
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:35
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:36
 msgid "_Set expiration date"
 msgstr "E_stableix la data de venciment"
 
-#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:36
-msgid "_Until:"
-msgstr "_Fins a:"
-
 #: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:37
 msgid "_When convenient"
 msgstr "_Quan convingui"
@@ -22290,38 +21884,45 @@ msgstr "_Quan convingui"
 msgid "_When opened:"
 msgstr "En _obrir:"
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:133
-#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:549
-#: ../widgets/misc/e-signature-manager.c:349
-#: ../widgets/misc/e-signature-script-dialog.c:218
+#. Translators: Used in send options dialog
+#: ../widgets/misc/e-send-options.ui.h:40
+#, fuzzy
+msgctxt "send-options"
+msgid "None"
+msgstr "Cap"
+
+#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:136
+#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:524
+#: ../widgets/misc/e-signature-manager.c:353
+#: ../widgets/misc/e-signature-script-dialog.c:220
 msgid "Unnamed"
 msgstr "Sense nom"
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:210
+#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:213
 msgid "_Save and Close"
 msgstr "Al_ça i tanca"
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:389
+#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:391
 msgid "Edit Signature"
 msgstr "Edita la signatura"
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:404
+#: ../widgets/misc/e-signature-editor.c:406
 msgid "_Signature Name:"
 msgstr "Nom de la _signatura:"
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-manager.c:294
+#: ../widgets/misc/e-signature-manager.c:298
 msgid "Add Signature Script"
 msgstr "Afig un script de signatura"
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-manager.c:359
+#: ../widgets/misc/e-signature-manager.c:363
 msgid "Edit Signature Script"
 msgstr "Edita l'script de signatura"
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-manager.c:576
+#: ../widgets/misc/e-signature-manager.c:579
 msgid "Add _Script"
 msgstr "Afig un _script"
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-script-dialog.c:266
+#: ../widgets/misc/e-signature-script-dialog.c:270
 msgid ""
 "The output of this script will be used as your\n"
 "signature. The name you specify will be used\n"
@@ -22330,53 +21931,53 @@ msgstr ""
 "La eixida d'este script serà utilitzada per a la vostra signatura.\n"
 "El nom que especifiqueu només s'utilitzarà per mostrar-lo."
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-script-dialog.c:311
+#: ../widgets/misc/e-signature-script-dialog.c:315
 msgid "S_cript:"
 msgstr "_Script:"
 
-#: ../widgets/misc/e-signature-script-dialog.c:342
+#: ../widgets/misc/e-signature-script-dialog.c:346
 msgid "Script file must be executable."
 msgstr "El fitxer de l'script ha de ser executable."
 
-#: ../widgets/misc/e-url-entry.c:105
+#: ../widgets/misc/e-url-entry.c:78
 msgid "Click here to go to URL"
 msgstr "Feu clic per anar a l'URL"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:348
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:374
 msgid "_Copy Link Location"
 msgstr "_Copia la ubicació de l'enllaç"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:350
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:376
 msgid "Copy the link to the clipboard"
 msgstr "Copia l'enllaç al porta-retalls"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:358
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:384
 msgid "_Open Link in Browser"
 msgstr "_Obri l'enllaç en el navegador"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:360
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:386
 msgid "Open the link in a web browser"
 msgstr "Obri l'enllaç en el navegador"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:368
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:394
 msgid "_Copy Email Address"
 msgstr "Copia l'adr_eça electrònica"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:397 ../widgets/misc/e-web-view.c:977
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:423 ../widgets/misc/e-web-view.c:1078
 msgid "Select all text and images"
 msgstr "Selecciona tot el text i les imatges"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:752 ../widgets/misc/e-web-view.c:754
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:756
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:855 ../widgets/misc/e-web-view.c:857
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:859
 #, c-format
 msgid "Click to call %s"
 msgstr "Feu clic per trucar en/na %s"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:758
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:861
 msgid "Click to hide/unhide addresses"
 msgstr "Feu clic per mostrar/amagar adreces"
 
-#: ../widgets/misc/e-web-view.c:760
+#: ../widgets/misc/e-web-view.c:863
 #, c-format
 msgid "Click to open %s"
 msgstr "Feu clic per obrir %s"
@@ -22395,25 +21996,25 @@ msgstr "Calendari: de %s a %s"
 msgid "evolution calendar item"
 msgstr "element de calendari de l'Evolution"
 
-#: ../widgets/table/e-cell-combo.c:171
+#: ../widgets/table/e-cell-combo.c:174
 msgid "popup list"
 msgstr "llista desplegable"
 
-#: ../widgets/table/e-cell-date-edit.c:303
+#: ../widgets/table/e-cell-date-edit.c:300
 msgid "Now"
 msgstr "Ara"
 
 #. Translators: "None" as a label of a button to unset date in a date table cell
-#: ../widgets/table/e-cell-date-edit.c:320
+#: ../widgets/table/e-cell-date-edit.c:317
 msgctxt "table-date"
 msgid "None"
 msgstr "Cap"
 
-#: ../widgets/table/e-cell-date-edit.c:328
+#: ../widgets/table/e-cell-date-edit.c:325
 msgid "OK"
 msgstr "D'acord"
 
-#: ../widgets/table/e-cell-date-edit.c:878
+#: ../widgets/table/e-cell-date-edit.c:869
 #, c-format
 msgid "The time must be in the format: %s"
 msgstr "L'hora ha d'estar en el format: %s"
@@ -22422,77 +22023,38 @@ msgstr "L'hora ha d'estar en el format: %s"
 msgid "The percent value must be between 0 and 100, inclusive"
 msgstr "El valor del percentatge ha d'estar entre 0 i 100, ambdós inclosos"
 
-#: ../widgets/table/e-cell-pixbuf.c:357
-msgid "Selected Column"
-msgstr "Columna seleccionada"
-
-#: ../widgets/table/e-cell-pixbuf.c:364
-msgid "Focused Column"
-msgstr "Columna amb el focus"
-
-#: ../widgets/table/e-cell-pixbuf.c:371
-msgid "Unselected Column"
-msgstr "Columna no seleccionada"
-
-#: ../widgets/table/e-cell-text.c:1631
-msgid "Strikeout Column"
-msgstr "Columna ratllada"
-
-#: ../widgets/table/e-cell-text.c:1638
-msgid "Underline Column"
-msgstr "Columna subratllada"
-
-# gal/e-table/e-table-header-item.c:1473
-#: ../widgets/table/e-cell-text.c:1645
-msgid "Bold Column"
-msgstr "Columna en negreta"
-
-# gal/e-table/e-table-header-item.c:1477
-#: ../widgets/table/e-cell-text.c:1652
-msgid "Color Column"
-msgstr "Color de la columna"
-
-#: ../widgets/table/e-cell-text.c:1666
-msgid "BG Color Column"
-msgstr "Color de fons de la columna"
-
-#: ../widgets/table/e-table-click-to-add.c:586
+#: ../widgets/table/e-table-click-to-add.c:595
 #: ../widgets/table/gal-a11y-e-table-click-to-add.c:58
-#: ../widgets/table/gal-a11y-e-table-click-to-add.c:131
+#: ../widgets/table/gal-a11y-e-table-click-to-add.c:135
 msgid "click to add"
 msgstr "feu clic per afegir"
 
-# gal/widgets/e-categories-master-list-array.c:80
-#: ../widgets/table/e-table-config.c:150
-msgid "State"
-msgstr "Estat"
-
 # gal/e-table/e-table-config.c:300 gal/e-table/e-table-config.c:342
-#: ../widgets/table/e-table-config.c:381 ../widgets/table/e-table-config.c:423
+#: ../widgets/table/e-table-config.c:385 ../widgets/table/e-table-config.c:427
 msgid "(Ascending)"
 msgstr "(Ascendent)"
 
 # gal/e-table/e-table-config.c:300 gal/e-table/e-table-config.c:342
-#: ../widgets/table/e-table-config.c:381 ../widgets/table/e-table-config.c:423
+#: ../widgets/table/e-table-config.c:385 ../widgets/table/e-table-config.c:427
 msgid "(Descending)"
 msgstr "(Descendent)"
 
 # gal/e-table/e-table-config.c:307
-#: ../widgets/table/e-table-config.c:388
+#: ../widgets/table/e-table-config.c:392
 msgid "Not sorted"
 msgstr "Sense orde"
 
 # gal/e-table/e-table-config.c:348
-#: ../widgets/table/e-table-config.c:429
+#: ../widgets/table/e-table-config.c:433
 msgid "No grouping"
 msgstr "Sense agrupar"
 
-#: ../widgets/table/e-table-config.c:638
+#: ../widgets/table/e-table-config.c:654
 #: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:11
 msgid "Show Fields"
 msgstr "Mostra els camps"
 
-#: ../widgets/table/e-table-config.c:658
+#: ../widgets/table/e-table-config.c:674
 msgid "Available Fields"
 msgstr "Camps disponibles"
 
@@ -22503,7 +22065,7 @@ msgstr "Camps disponi_bles:"
 # gal/e-table/e-table-config.glade.h:3
 # gal/e-table/e-table-config-no-group.glade.h:3
 #: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:2
-#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1643
+#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1702
 msgid "Ascending"
 msgstr "Ascendent"
 
@@ -22518,7 +22080,7 @@ msgstr "Neteja-ho _tot"
 # gal/e-table/e-table-config.glade.h:5
 # gal/e-table/e-table-config-no-group.glade.h:5
 #: ../widgets/table/e-table-config.ui.h:5
-#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1643
+#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1702
 msgid "Descending"
 msgstr "Descendent"
 
@@ -22587,7 +22149,7 @@ msgid "_Sort..."
 msgstr "_Ordena..."
 
 # gal/e-table/e-table-header-item.c:1473
-#: ../widgets/table/e-table-field-chooser-dialog.c:114
+#: ../widgets/table/e-table-field-chooser-dialog.c:117
 msgid "Add a Column"
 msgstr "Afig una columna"
 
@@ -22599,259 +22161,124 @@ msgstr ""
 "Per afegir una columna a la vostra taula, arrossegueu-la\n"
 "a la ubicació on vulgueu que aparega."
 
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:342
-#, c-format
-msgid "%s : %s (%d item)"
-msgid_plural "%s : %s (%d items)"
+#. Translators: This text is used as a special row when an ETable
+#. has turned on grouping on a column, which has set a title.
+#. The first %s is replaced with a column title.
+#. The second %s is replaced with an actual group value.
+#. Finally the %d is replaced with count of items in this group.
+#. Example: "Family name: Smith (13 items)"
+#.
+#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:351
+#, fuzzy, c-format
+msgid "%s: %s (%d item)"
+msgid_plural "%s: %s (%d items)"
 msgstr[0] "%s : %s (%d element)"
 msgstr[1] "%s : %s (%d elements)"
 
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:348
+#. Translators: This text is used as a special row when an ETable
+#. has turned on grouping on a column, which doesn't have set a title.
+#. The %s is replaced with an actual group value.
+#. The %d is replaced with count of items in this group.
+#. Example: "Smith (13 items)"
+#.
+#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:363
 #, c-format
 msgid "%s (%d item)"
 msgid_plural "%s (%d items)"
 msgstr[0] "%s (%d element)"
 msgstr[1] "%s (%d elements)"
 
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:932
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:933
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:586
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:587
-#: ../widgets/table/e-table-item.c:2842 ../widgets/table/e-table-item.c:2843
-msgid "Alternating Row Colors"
-msgstr "Alterna els colors de fila"
-
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:939
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:940
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:593
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:594
-#: ../widgets/table/e-table-item.c:2849 ../widgets/table/e-table-item.c:2850
-#: ../widgets/table/e-tree.c:3373 ../widgets/table/e-tree.c:3374
-msgid "Horizontal Draw Grid"
-msgstr "Graella de dibuix horitzontal"
-
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:946
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:947
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:600
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:601
-#: ../widgets/table/e-table-item.c:2856 ../widgets/table/e-table-item.c:2857
-#: ../widgets/table/e-tree.c:3379 ../widgets/table/e-tree.c:3380
-msgid "Vertical Draw Grid"
-msgstr "Graella de dibuix vertical"
-
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:953
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:954
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:607
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:608
-#: ../widgets/table/e-table-item.c:2863 ../widgets/table/e-table-item.c:2864
-#: ../widgets/table/e-tree.c:3385 ../widgets/table/e-tree.c:3386
-msgid "Draw focus"
-msgstr "Dibuixa el focus"
-
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:960
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:961
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:614
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:615
-#: ../widgets/table/e-table-item.c:2870 ../widgets/table/e-table-item.c:2871
-msgid "Cursor mode"
-msgstr "Mode del cursor"
-
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:967
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:968
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:628
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:629
-#: ../widgets/table/e-table-item.c:2835 ../widgets/table/e-table-item.c:2836
-msgid "Selection model"
-msgstr "Model de selecció"
-
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:974
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:975
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:621
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:622
-#: ../widgets/table/e-table-item.c:2877 ../widgets/table/e-table-item.c:2878
-#: ../widgets/table/e-table.c:3339 ../widgets/table/e-tree.c:3367
-#: ../widgets/table/e-tree.c:3368
-msgid "Length Threshold"
-msgstr "Llindar de la longitud"
-
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:981
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:982
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:663
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:664
-#: ../widgets/table/e-table-item.c:2911 ../widgets/table/e-table-item.c:2912
-#: ../widgets/table/e-table.c:3346 ../widgets/table/e-tree.c:3399
-#: ../widgets/table/e-tree.c:3400
-msgid "Uniform row height"
-msgstr "Alçada de fila uniforme"
-
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:988
-#: ../widgets/table/e-table-group-container.c:989
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:656
-#: ../widgets/table/e-table-group-leaf.c:657
-msgid "Frozen"
-msgstr "Aturat"
-
 # gal/e-table/e-table-header-item.c:1444
-#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1487
+#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1546
 msgid "Customize Current View"
 msgstr "Personalitza la visualització actual"
 
 # gal/e-table/e-table-header-item.c:1465
-#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1508
+#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1567
 msgid "Sort _Ascending"
 msgstr "Ordena en sentit _ascendent"
 
 # gal/e-table/e-table-header-item.c:1466
-#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1511
+#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1570
 msgid "Sort _Descending"
 msgstr "Ordena en sentit _descendent"
 
 # gal/e-table/e-table-header-item.c:1467
-#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1514
+#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1573
 msgid "_Unsort"
 msgstr "De_sordena"
 
 # gal/e-table/e-table-header-item.c:1469
-#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1517
+#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1576
 msgid "Group By This _Field"
 msgstr "Agrupa per este _camp"
 
 # gal/e-table/e-table-header-item.c:1470
-#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1520
+#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1579
 msgid "Group By _Box"
 msgstr "Agrupa per _quadre"
 
 # gal/e-table/e-table-header-item.c:1472
-#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1524
+#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1583
 msgid "Remove This _Column"
 msgstr "Suprimeix esta co_lumna"
 
 # gal/e-table/e-table-header-item.c:1473
-#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1527
+#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1586
 msgid "Add a C_olumn..."
 msgstr "Afig una c_olumna..."
 
 # gal/e-table/e-table-header-item.c:1475
-#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1531
+#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1590
 msgid "A_lignment"
 msgstr "Ali_neació"
 
 # gal/e-table/e-table-header-item.c:1476
-#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1534
+#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1593
 msgid "B_est Fit"
 msgstr "Aj_ust automàtic"
 
 # gal/e-table/e-table-header-item.c:1477
-#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1537
+#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1596
 msgid "Format Column_s..."
 msgstr "Formata les columne_s..."
 
 # gal/e-table/e-table-header-item.c:1479
-#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1541
+#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1600
 msgid "Custo_mize Current View..."
 msgstr "Personalit_za la visualització actual..."
 
-#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1600
+#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1659
 msgid "_Sort By"
 msgstr "_Ordena per"
 
 #. Custom
-#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1618
+#: ../widgets/table/e-table-header-item.c:1677
 msgid "_Custom"
 msgstr "_Personalitzat"
 
-#: ../widgets/table/e-table-item.c:2821 ../widgets/table/e-table-item.c:2822
-msgid "Table header"
-msgstr "Capçalera de la taula"
-
-#: ../widgets/table/e-table-item.c:2828 ../widgets/table/e-table-item.c:2829
-msgid "Table model"
-msgstr "Model de la taula"
-
-#: ../widgets/table/e-table-item.c:2904 ../widgets/table/e-table-item.c:2905
-msgid "Cursor row"
-msgstr "Fila del cursor"
-
-#: ../widgets/table/e-table-sorter.c:173
-msgid "Sort Info"
-msgstr "Ordena informació"
-
-#: ../widgets/table/e-table.c:3353 ../widgets/table/e-tree.c:3406
-#: ../widgets/table/e-tree.c:3407
-msgid "Always search"
-msgstr "Cerca sempre"
-
-#: ../widgets/table/e-table.c:3360
-msgid "Use click to add"
-msgstr "Afig amb un clic"
-
-#: ../widgets/table/e-table.c:3374
-msgid "Vertical Row Spacing"
-msgstr "Espaiat vertical de les files"
-
-#: ../widgets/table/e-table.c:3375
-msgid "Vertical space between rows. It is added to top and to bottom of a row"
-msgstr "Espai vertical entre files. S'afig a sobre i a sota d'una fila"
-
-#: ../widgets/table/e-tree.c:3392 ../widgets/table/e-tree.c:3393
-msgid "ETree table adapter"
-msgstr "Adaptador de taula ETree"
-
-#: ../widgets/table/e-tree.c:3413
-msgid "Retro Look"
-msgstr "Aparença retro"
-
-#: ../widgets/table/e-tree.c:3414
-msgid "Draw lines and +/- expanders."
-msgstr "Dibuixa línies i expansors +/-."
-
-#: ../widgets/table/e-tree.c:3420
-msgid "Expander Size"
-msgstr "Mida de l'expansor"
-
-#: ../widgets/table/e-tree.c:3421
-msgid "Size of the expander arrow"
-msgstr "Mida de la fletxa de l'expansor"
-
-#: ../widgets/table/gal-a11y-e-cell-popup.c:121
-msgid "popup"
-msgstr "emergent"
-
-#. action name
-#: ../widgets/table/gal-a11y-e-cell-popup.c:122
+#. Translators: description of a "popup" action
+#: ../widgets/table/gal-a11y-e-cell-popup.c:123
 msgid "popup a child"
 msgstr "desplega un fill"
 
-#: ../widgets/table/gal-a11y-e-cell-text.c:616
-msgid "edit"
-msgstr "edita"
-
-#: ../widgets/table/gal-a11y-e-cell-text.c:617
+#. Translators: description of an "edit" action
+#: ../widgets/table/gal-a11y-e-cell-text.c:618
 msgid "begin editing this cell"
 msgstr "comença a editar esta cel·la"
 
-#: ../widgets/table/gal-a11y-e-cell-toggle.c:169
-msgid "toggle"
-msgstr "commuta"
-
-#. action name
-#: ../widgets/table/gal-a11y-e-cell-toggle.c:170
+#. Translators: description of a "toggle" action
+#: ../widgets/table/gal-a11y-e-cell-toggle.c:174
 msgid "toggle the cell"
 msgstr "commuta la cel·la"
 
-#: ../widgets/table/gal-a11y-e-cell-tree.c:210
-msgid "expand"
-msgstr "expandeix"
-
-#: ../widgets/table/gal-a11y-e-cell-tree.c:211
+#. Translators: description of an "expand" action
+#: ../widgets/table/gal-a11y-e-cell-tree.c:212
 msgid "expands the row in the ETree containing this cell"
 msgstr "expandeix la fila en l'ETree que conté la cel·la"
 
-#: ../widgets/table/gal-a11y-e-cell-tree.c:216
-msgid "collapse"
-msgstr "contreu"
-
-#: ../widgets/table/gal-a11y-e-cell-tree.c:217
+#. Translators: description of a "collapse" action
+#: ../widgets/table/gal-a11y-e-cell-tree.c:219
 msgid "collapses the row in the ETree containing this cell"
 msgstr "contreu la fila de l'ETree que conté esta cel·la"
 
@@ -22867,142 +22294,1292 @@ msgstr "feu clic"
 msgid "sort"
 msgstr "ordena"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:2486
+#: ../widgets/text/e-text.c:2536
 msgid "Select All"
 msgstr "Selecciona-ho tot"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:2498
+#: ../widgets/text/e-text.c:2548
 msgid "Input Methods"
 msgstr "Mètodes d'entrada"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3315 ../widgets/text/e-text.c:3316
-msgid "Event Processor"
-msgstr "Processador d'esdeveniments"
+#~ msgid "{0}"
+#~ msgstr "{0}"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3322 ../widgets/text/e-text.c:3323
-msgid "Text"
-msgstr "Text"
+#~ msgid "{1}"
+#~ msgstr "{1}"
 
-# gal/widgets/color-palette.c:591
-#: ../widgets/text/e-text.c:3329 ../widgets/text/e-text.c:3330
-msgid "Bold"
-msgstr "Negreta"
+#~ msgid "Default Sync Address:"
+#~ msgstr "Adreça de sincronització predeterminada:"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3336 ../widgets/text/e-text.c:3337
-msgid "Strikeout"
-msgstr "Ratllat"
+#~ msgid "Could not load address book"
+#~ msgstr "No s'ha pogut carregar la llibreta d'adreces"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3343 ../widgets/text/e-text.c:3344
-msgid "Anchor"
-msgstr "Ã?ncora"
+#~ msgid "Could not read pilot's Address application block"
+#~ msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació d'adreces del pilot"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3350 ../widgets/text/e-text.c:3351
-msgid "Justification"
-msgstr "Justificació"
+#~ msgid "Web Log:"
+#~ msgstr "Bloc:"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3357 ../widgets/text/e-text.c:3358
-msgid "Clip Width"
-msgstr "Amplada del tall"
+#~ msgid "_Web Log:"
+#~ msgstr "Bloc _web:"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3364 ../widgets/text/e-text.c:3365
-msgid "Clip Height"
-msgstr "Alçada del tall"
+#~ msgid "Editable"
+#~ msgstr "Editable"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3371 ../widgets/text/e-text.c:3372
-msgid "Clip"
-msgstr "Talla"
+#~ msgid "Source Book"
+#~ msgstr "Llibreta d'adreces d'origen"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3378 ../widgets/text/e-text.c:3379
-msgid "Fill clip rectangle"
-msgstr "Emplena el rectangle de tall"
+#~ msgid "Target Book"
+#~ msgstr "Llibreta d'adreces de destinació"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3385 ../widgets/text/e-text.c:3386
-msgid "X Offset"
-msgstr "Desplaçament en X"
+#~ msgid "Is New Contact"
+#~ msgstr "Ã?s un contacte nou"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3392 ../widgets/text/e-text.c:3393
-msgid "Y Offset"
-msgstr "Desplaçament en Y"
+#~ msgid "Writable Fields"
+#~ msgstr "Camps d'escriptura"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3427 ../widgets/text/e-text.c:3428
-msgid "Text width"
-msgstr "Amplada de text"
+#~ msgid "Required Fields"
+#~ msgstr "Camps necessaris"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3434 ../widgets/text/e-text.c:3435
-msgid "Text height"
-msgstr "Alçada del text"
+#~ msgid "Changed"
+#~ msgstr "Modificat"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3448 ../widgets/text/e-text.c:3449
-msgid "Use ellipsis"
-msgstr "Utilitza els punts suspensius"
+#~ msgid "Shell"
+#~ msgstr "Shell"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3455 ../widgets/text/e-text.c:3456
-msgid "Ellipsis"
-msgstr "Punts suspensius"
+#~ msgid "The EShell singleton"
+#~ msgstr "El patró singleton de l'EShell"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3462 ../widgets/text/e-text.c:3463
-msgid "Line wrap"
-msgstr "Ajustament de línia"
+#~ msgid "Book"
+#~ msgstr "Llibreta"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3469 ../widgets/text/e-text.c:3470
-msgid "Break characters"
-msgstr "Caràcters de trencament"
+#~ msgid "Is New List"
+#~ msgstr "Ã?s una llista nova"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3476 ../widgets/text/e-text.c:3477
-msgid "Max lines"
-msgstr "Màxim de línies"
+#~ msgid "Query"
+#~ msgstr "Consulta"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3497 ../widgets/text/e-text.c:3498
-msgid "Draw borders"
-msgstr "Dibuixa les cantonades"
+#~ msgid "Model"
+#~ msgstr "Model"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3504 ../widgets/text/e-text.c:3505
-msgid "Allow newlines"
-msgstr "Permet les línies noves"
+#~ msgid "Shell View"
+#~ msgstr "Visualització del Shell"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3511 ../widgets/text/e-text.c:3512
-msgid "Draw background"
-msgstr "Dibuixa el fons"
+#~ msgid "Source"
+#~ msgstr "Font"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3518 ../widgets/text/e-text.c:3519
-msgid "Draw button"
-msgstr "Dibuixa el botó"
+#~ msgid "Width"
+#~ msgstr "Amplada"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3525 ../widgets/text/e-text.c:3526
-msgid "Cursor position"
-msgstr "Posició del cursor"
+#~ msgid "Height"
+#~ msgstr "Alçada"
 
-#. Translators: Input Method Context
-#: ../widgets/text/e-text.c:3533 ../widgets/text/e-text.c:3535
-msgid "IM Context"
-msgstr "Context de MI"
+#~ msgid "Has Focus"
+#~ msgstr "Té el focus"
 
-#: ../widgets/text/e-text.c:3541 ../widgets/text/e-text.c:3542
-msgid "Handle Popup"
-msgstr "Menú emergent de l'ansa"
+#~ msgid "Field"
+#~ msgstr "Camp"
 
-#~ msgid "Check this to use system timezone in Evolution."
-#~ msgstr "Marqueu-ho per utilitzar el fus horari del sistema a l'Evolution."
+#~ msgid "Field Name"
+#~ msgstr "Nom del camp"
 
-#~ msgid "New Tab"
-#~ msgstr "Pestanya nova"
+#~ msgid "Text Model"
+#~ msgstr "Model del text"
 
-#~ msgid "Quit"
-#~ msgstr "Surt"
+#~ msgid "Max field name length"
+#~ msgstr "Longitud màxima del nom del camp"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Show deleted messages with a line through them"
+#~ msgid "Column Width"
+#~ msgstr "Amplada de la columna"
+
+#~ msgid "Adapter"
+#~ msgstr "Adaptador"
+
+#~ msgid "Selected"
+#~ msgstr "Seleccionada"
+
+#~ msgid "Has Cursor"
+#~ msgstr "Té el cursor"
+
+#~ msgid "Success"
+#~ msgstr "Correcte"
+
+#~ msgid "Backend busy"
+#~ msgstr "Recurs ocupat"
+
+#~ msgid "Repository offline"
+#~ msgstr "El dipòsit està fora de línia"
+
+#~ msgid "Address Book does not exist"
+#~ msgstr "No existeix la llibreta d'adreces"
+
+#~ msgid "No Self Contact defined"
+#~ msgstr "No s'ha definit cap contacte propi"
+
+#~ msgid "Permission denied"
+#~ msgstr "S'ha denegat el permís"
+
+#~ msgid "Contact not found"
+#~ msgstr "No s'ha trobat el contacte"
+
+#~ msgid "Contact ID already exists"
+#~ msgstr "L'ID del contacte ja existeix"
+
+#~ msgid "Protocol not supported"
+#~ msgstr "El protocol no és compatible"
+
+#~ msgid "Could not cancel"
+#~ msgstr "No s'ha pogut cancel·lar"
+
+#~ msgid "Authentication Failed"
+#~ msgstr "Ha fallat l'autenticació"
+
+#~ msgid "Authentication Required"
+#~ msgstr "Cal autenticació"
+
+#~ msgid "TLS not Available"
+#~ msgstr "El TLS no està disponible"
+
+#~ msgid "No such source"
+#~ msgstr "No existeix tal font"
+
+#~ msgid "Not available in offline mode"
+#~ msgstr "No està disponible en mode fora de línia"
+
+#~ msgid "Other error"
+#~ msgstr "Un altre error"
+
+#~ msgid "Invalid server version"
+#~ msgstr "La versió del servidor no és vàlida"
+
+#~ msgid "Unsupported authentication method"
+#~ msgstr "El mètode d'autenticació no està implementat"
+
+#~ msgid "Calendar repository is offline."
+#~ msgstr "El dipòsit del calendari està fora de línia."
+
+#~ msgid "Error on '{0}'"
+#~ msgstr "S'ha produït un error en {0}"
+
+#~ msgid "No response from the server."
+#~ msgstr "No s'ha rebut cap resposta del servidor."
+
+#~ msgid "Unable to load the calendar"
+#~ msgstr "No s'ha pogut carregar el calendari"
+
+#~ msgid "{0}."
+#~ msgstr "{0}."
+
+#~ msgid "Split Multi-Day Events:"
+#~ msgstr "Divideix els esdeveniments de múltiples dies:"
+
+#~ msgid "Could not start evolution-data-server"
+#~ msgstr "No s'ha pogut iniciar l'evolution-data-server"
+
+#~ msgid "Could not read pilot's Calendar application block"
+#~ msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació de calendari del Pilot"
+
+#~ msgid "Could not read pilot's Memo application block"
+#~ msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació d'anotacions del Pilot"
+
+#~ msgid "Could not write pilot's Memo application block"
+#~ msgstr "No s'ha pogut escriure el bloc d'aplicació d'anotacions del Pilot"
+
+#~ msgid "Default Priority:"
+#~ msgstr "Prioritat predeterminada:"
+
+#~ msgid "Could not read pilot's ToDo application block"
+#~ msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació de tasques del Pilot"
+
+#~ msgid "Could not write pilot's ToDo application block"
+#~ msgstr "No s'ha pogut llegir el bloc d'aplicació de tasques del Pilot"
+
+#~ msgid "Show week numbers in date navigator"
+#~ msgstr "Mostra el número de setmana en el navegador de dates"
+
+#~ msgid "Whether to show week number in the Day and Work Week View."
 #~ msgstr ""
-#~ "Mostra els missatges suprimits a la llista de missatges (amb una ratlla a "
-#~ "sobre)."
+#~ "Si s'ha de mostrar el número de setmana a les visualitzacions de dies i "
+#~ "setmanes laborables."
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Continue Anyway"
-#~ msgstr "Continua"
+#~ msgid "Show week n_umber in Day and Work Week View"
+#~ msgstr ""
+#~ "Mostra el nú_mero de setmana a les visualitzacions de dies i setmanes "
+#~ "laborables"
 
-#, fuzzy
-#~ msgid "Quit Now"
-#~ msgstr "Surt"
+#~ msgid "Save"
+#~ msgstr "Alça"
+
+#~ msgid "The event could not be deleted due to a corba error"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut suprimir l'esdeveniment perquè s'ha produït un error del "
+#~ "CORBA"
+
+#~ msgid "The task could not be deleted due to a corba error"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut suprimir la tasca perquè s'ha produït un error del CORBA"
+
+#~ msgid "The memo could not be deleted due to a corba error"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut suprimir l'anotació perquè s'ha produït un error del CORBA"
+
+#~ msgid "The item could not be deleted due to a corba error"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut suprimir l'element perquè s'ha produït un error del CORBA"
+
+#~ msgid "Appoint_ment"
+#~ msgstr "Ci_ta"
+
+#~ msgid "Attendee_s..."
+#~ msgstr "A_ssistents..."
+
+#~ msgid "_Task"
+#~ msgstr "_Tasca"
+
+#~ msgid "Default Client"
+#~ msgstr "Client predeterminat"
+
+#~ msgid "Shell Settings"
+#~ msgstr "Paràmetres del Shell"
+
+#~ msgid "Application-wide settings"
+#~ msgstr "Paràmetres de l'aplicació"
+
+#~ msgid "A_ttendees..."
+#~ msgstr "Ass_istents..."
+
+#~ msgid "0%"
+#~ msgstr "0%"
+
+#~ msgid "10%"
+#~ msgstr "10%"
+
+#~ msgid "20%"
+#~ msgstr "20%"
+
+#~ msgid "30%"
+#~ msgstr "30%"
+
+#~ msgid "40%"
+#~ msgstr "40%"
+
+#~ msgid "50%"
+#~ msgstr "50%"
+
+#~ msgid "60%"
+#~ msgstr "60%"
+
+#~ msgid "70%"
+#~ msgstr "70%"
+
+#~ msgid "80%"
+#~ msgstr "80%"
+
+#~ msgid "90%"
+#~ msgstr "90%"
+
+#~ msgid "100%"
+#~ msgstr "100%"
+
+#~ msgid "_Select Today"
+#~ msgstr "_Selecciona hui"
+
+#~ msgid "_From Field"
+#~ msgstr "Camp _De"
+
+#~ msgid "Toggles whether the From chooser is displayed"
+#~ msgstr "Commuta la visualització del camp «De»"
+
+#~ msgid "Show"
+#~ msgstr "Mostra"
+
+#~ msgid "Hide"
+#~ msgstr "Oculta"
+
+#~ msgid "Unable to reconstruct message from autosave file"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut recuperar el missatge a partir del fitxer de desament "
+#~ "automàtic"
+
+#~ msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Personal details:</span>"
+#~ msgstr "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Dades personals:</span>"
+
+#~ msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Receiving details:</span>"
+#~ msgstr "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Dades de recepció:</span>"
+
+#~ msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Sending details:</span>"
+#~ msgstr "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Dades d'enviament:</span>"
+
+#~ msgid "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Account management</span>"
+#~ msgstr "<span size=\"large\" weight=\"bold\">Gestió de comptes</span>"
+
+#~ msgid "address card"
+#~ msgstr "targeta d'adreça"
+
+#~ msgid "calendar information"
+#~ msgstr "informació del calendari"
+
+#~ msgid "Name of the logger"
+#~ msgstr "Nom de l'enregistrador"
+
+#~ msgid "Filename"
+#~ msgstr "Nom de fitxer"
+
+#~ msgid "The filename of the module"
+#~ msgstr "El nom del fitxer del mòdul"
+
+#~ msgid "Whether the plugin is enabled"
+#~ msgstr "Si el connector està habilitat"
+
+#~ msgid "Could not parse PGP message: Unknown error"
+#~ msgstr "No s'ha pogut analitzar el missatge PGP: error desconegut"
+
+#~ msgid "Focus Tracker"
+#~ msgstr "Seguidor de focus"
+
+#~ msgid "Shell Module"
+#~ msgstr "Mòdul del Shell"
+
+#~ msgid "The mail shell backend"
+#~ msgstr "El rerefons del Shell del correu"
+
+#~ msgid "Show Deleted"
+#~ msgstr "Mostra els suprimits"
+
+#~ msgid "To Do"
+#~ msgstr "Per fer"
+
+#~ msgid "Later"
+#~ msgstr "Més tard"
+
+#~ msgid "Unable to create new folder `%s': %s"
+#~ msgstr "No es pot crear la carpeta nova «%s»: %s"
+
+#~ msgid "Unable to copy folder `%s' to `%s': %s"
+#~ msgstr "No es pot copiar la carpeta «%s» a «%s»: %s"
+
+#~ msgid "Unable to scan for existing mailboxes at `%s': %s"
+#~ msgstr "No es poden cercar bústies de correu existents a «%s»: %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The location and hierarchy of the Evolution mailbox folders has changed "
+#~ "since Evolution 1.x.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please be patient while Evolution migrates your folders..."
+#~ msgstr ""
+#~ "La ubicació i la jerarquia de les carpetes de les bústies de correu ha "
+#~ "canviat des de l'Evolution 1.x.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Espereu mentre l'Evolution migra les vostres carpetes..."
+
+#~ msgid "Unable to open old POP keep-on-server data `%s': %s"
+#~ msgstr "No s'han pogut obrir les dades velles «%s» POP3 keep-on-server: %s"
+
+#~ msgid "Unable to create POP3 keep-on-server data directory `%s': %s"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut crear el directori de dades «%s» POP3 keep-on-server: %s"
+
+#~ msgid "Unable to copy POP3 keep-on-server data `%s': %s"
+#~ msgstr "No s'han pogut copiar les dades «%s» POP3 keep-on-server: %s"
+
+#~ msgid "Failed to create local mail storage `%s': %s"
+#~ msgstr "No s'ha pogut crear el magatzem de correu local «%s»: %s"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Unable to read settings from previous Evolution install, `evolution/"
+#~ "config.xmldb' does not exist or is corrupt."
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut llegir la configuració de la instal·lació anterior de "
+#~ "l'Evolution. El fitxer «evolution/config.xmldb» no existeix o està malmés."
+
+#~ msgid "Allows Evolution to display text part of limited size"
+#~ msgstr "Permet que l'Evolution mostre la part de text d'una mida limitada"
+
+#~ msgid "Enable to render message text part of limited size."
+#~ msgstr ""
+#~ "Habiliteu-ho per representar la part de text del missatge de mida "
+#~ "limitada."
+
+#~ msgid "Show \"From\" field when sending a mail message"
+#~ msgstr "Mostra el camp «De» en enviar un missatge de correu"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Show the \"From\" field when sending a mail message. This is controlled "
+#~ "from the View menu when a mail account is chosen."
+#~ msgstr ""
+#~ "Mostra el camp «De» en enviar un missatge de correu. Este paràmetre es "
+#~ "controla des del menú Visualitza en seleccionar un compte de correu."
+
+#~ msgid "Text message part limit"
+#~ msgstr "Límit de la part del missatge de text"
+
+# FIXME: (dpm). Es refereix a l'opció de mantenir la signatura
+# a sobre del missatge original en respondre
+#~ msgid "<b>Top Posting Option</b> (Not Recommended)"
+#~ msgstr "<b>Opció de publicar a sobre</b> (no recomanada)"
+
+#~ msgid "  "
+#~ msgstr "  "
+
+#~ msgid "Because \"{0}\"."
+#~ msgstr "Degut a «{0}»."
+
+#~ msgid "Because \"{2}\"."
+#~ msgstr "Degut a «{2}»."
+
+#~ msgid "Do not d_elete"
+#~ msgstr "No ho su_primisques"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The following Search Folder(s):\n"
+#~ "{0}\n"
+#~ "Used the now removed folder:\n"
+#~ "  \"{1}\"\n"
+#~ "And have been updated."
+#~ msgstr ""
+#~ "Les carpetes de cerca següents:\n"
+#~ "{0}\n"
+#~ "feien servir la carpeta suprimida:\n"
+#~ "  «{1}»\n"
+#~ "i s'han actualitzat."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The following filter rule(s):\n"
+#~ "{0}\n"
+#~ "Used the now removed folder:\n"
+#~ "  \"{1}\"\n"
+#~ "And have been updated."
+#~ msgstr ""
+#~ "Les regles de filtre següents:\n"
+#~ "{0}\n"
+#~ "feien servir la carpeta suprimida:\n"
+#~ "  «{1}»\n"
+#~ "i s'han actualitzat."
+
+#~ msgid "Shell Backend"
+#~ msgstr "Rerefons del Shell"
+
+#~ msgid ""
+#~ "There are only hidden messages in this folder. Use View->Show Hidden "
+#~ "Messages to show them."
+#~ msgstr ""
+#~ "Esta carpeta només conté missatges ocults. Utilitzeu l'entrada de menú "
+#~ "«Visualitza->Mostra els missatges amagats» per mostrar-los."
+
+#~ msgid "Table column:"
+#~ msgstr "Columna de la taula:"
+
+#~ msgid "Source List"
+#~ msgstr "Llista d'origen"
+
+#~ msgid "The registry of address books"
+#~ msgstr "El registre de llibretes d'adreces"
+
+#~ msgid "Current View"
+#~ msgstr "Visualització actual"
+
+#~ msgid "The currently selected address book view"
+#~ msgstr "La visualització de llibreta d'adreces seleccionada"
+
+#~ msgid "Previewed Contact"
+#~ msgstr "Contacte que es previsualitza"
+
+#~ msgid "The contact being shown in the preview pane"
+#~ msgstr "El contacte que es mostra la subfinestra de previsualització"
+
+#~ msgid "Preview is Visible"
+#~ msgstr "La previsualització és visible"
+
+#~ msgid "Whether the preview pane is visible"
+#~ msgstr "Si s'ha de mostrar la subfinestra de previsualització"
+
+#~ msgid "LDAP Servers"
+#~ msgstr "Servidors d'LDAP"
+
+#~ msgid "Autocompletion Settings"
+#~ msgstr "Paràmetres de la compleció automàtica"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The location and hierarchy of the Evolution contact folders has changed "
+#~ "since Evolution 1.x.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please be patient while Evolution migrates your folders..."
+#~ msgstr ""
+#~ "S'ha modificat la ubicació i jerarquia de les carpetes de contactes de "
+#~ "l'Evolution des de la versió 1.x.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Espereu mentre l'Evolution migra les carpetes..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The format of mailing list contacts has changed.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please be patient while Evolution migrates your folders..."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ha canviat el format dels contactes de les llistes de correu.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Espereu mentre l'Evolution migra les carpetes..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "The way Evolution stores some phone numbers has changed.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please be patient while Evolution migrates your folders..."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ha canviat la manera com l'Evolution emmagatzema els números de telèfon.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Espereu mentre l'Evolution migra les carpetes..."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Evolution's Palm Sync changelog and map files have changed.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please be patient while Evolution migrates your Pilot Sync data..."
+#~ msgstr ""
+#~ "Ha canviat el registre de canvis del Palm Sync de l'Evolution i els "
+#~ "fitxers de mapes.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Espereu mentre l'Evolution migra les vostres dades del Pilot Sync..."
+
+#~ msgid "Source Selector Widget"
+#~ msgstr "Giny de selecció de font"
+
+#~ msgid "This widget displays groups of address books"
+#~ msgstr "Este giny mostra grups de llibretes d'adreces"
+
+#~ msgid "Save as vCard..."
+#~ msgstr "Alça com a vCard..."
+
+#~ msgid "3268"
+#~ msgstr "3268"
+
+#~ msgid "389"
+#~ msgstr "389"
+
+#~ msgid "636"
+#~ msgstr "636"
+
+#~ msgid "The registry of calendars"
+#~ msgstr "El registre de calendaris"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The location and hierarchy of the Evolution calendar folders has changed "
+#~ "since Evolution 1.x.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please be patient while Evolution migrates your folders..."
+#~ msgstr ""
+#~ "Des de l'Evolution 1.x s'ha modificat la ubicació i la jerarquia de les "
+#~ "carpetes del calendari de l'Evolution.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Espereu mentre l'Evolution migra les carpetes..."
+
+#~ msgid "Unable to migrate old settings from evolution/config.xmldb"
+#~ msgstr ""
+#~ "No s'ha pogut actualitzar la configuració anterior des de l'evolution/"
+#~ "config.xmldb"
+
+#~ msgid "Unable to migrate calendar `%s'"
+#~ msgstr "No s'ha pogut actualitzar el calendari «%s»"
+
+#~ msgid "Date Navigator Widget"
+#~ msgstr "Giny de navegació de dates"
+
+#~ msgid "This widget displays a miniature calendar"
+#~ msgstr "Este giny mostra un calendari en miniatura"
+
+#~ msgid "Default Calendar Client"
+#~ msgstr "Client de calendari predeterminat"
+
+#~ msgid "Default client for calendar operations"
+#~ msgstr "Client predeterminat per a les operacions de calendari"
+
+#~ msgid "This widget displays groups of calendars"
+#~ msgstr "Este giny mostra grups de calendaris"
+
+#~ msgid "The registry of memo lists"
+#~ msgstr "El registre de llistes d'anotacions"
+
+#~ msgid "The memo table model"
+#~ msgstr "El model de la taula d'anotacions"
+
+#~ msgid "Default Memo Client"
+#~ msgstr "Client d'anotacions predeterminat"
+
+#~ msgid "Default client for memo operations"
+#~ msgstr "El client predeterminat per a les operacions d'anotacions"
+
+#~ msgid "This widget displays groups of memo lists"
+#~ msgstr "Este giny mostra un grup de llistes d'anotacions"
+
+#~ msgid "The registry of task lists"
+#~ msgstr "El registre de llistes de tasques"
+
+#~ msgid "The task table model"
+#~ msgstr "Model de la taula de tasques"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The location and hierarchy of the Evolution task folders has changed "
+#~ "since Evolution 1.x.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please be patient while Evolution migrates your folders..."
+#~ msgstr ""
+#~ "Des de l'Evolution 1.x s'ha modificat la ubicació i la jerarquia de les "
+#~ "carpetes de les tasques de l'Evolution.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Espereu mentre l'Evolution migra les carpetes..."
+
+#~ msgid "Unable to migrate tasks `%s'"
+#~ msgstr "No s'han pogut actualitzar les tasques «%s»"
+
+#~ msgid "Default Task Client"
+#~ msgstr "Client de tasques predeterminat"
+
+#~ msgid "Default client for task operations"
+#~ msgstr "Client predeterminat per les tasques d'operacions"
+
+#~ msgid "This widget displays groups of task lists"
+#~ msgstr "Este giny mostra grups de llistes de tasques"
+
+#~ msgid "Group by Threads"
+#~ msgstr "Agrupa per fils"
+
+#~ msgid "Whether to group messages by threads"
+#~ msgstr "Si s'han d'agrupar els missatges per fils"
+
+#~ msgid "Hide _Read Messages"
+#~ msgstr "Amaga els missatges _llegits"
+
+#~ msgid "Temporarily hide all messages that have already been read"
+#~ msgstr "Amaga temporalment tots els missatges que ja s'hagen llegit"
+
+#~ msgid "Hide S_elected Messages"
+#~ msgstr "Amaga _els missatges seleccionats"
+
+#~ msgid "Temporarily hide the selected messages"
+#~ msgstr "Amaga temporalment els missatges seleccionats"
+
+#~ msgid "Show Hidde_n Messages"
+#~ msgstr "Mostra els missatges ama_gats"
+
+#~ msgid "Show messages that have been temporarily hidden"
+#~ msgstr "Mostra els missatges que s'han amagat temporalment"
+
+#~ msgid "Hide _Deleted Messages"
+#~ msgstr "Amaga els missatges _suprimits"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Hide deleted messages rather than displaying them with a line through them"
+#~ msgstr ""
+#~ "Oculta els missatges suprimits en comptes de mostrar-los amb una línia a "
+#~ "sobre"
+
+#~ msgid ""
+#~ "List of clues for the attachment reminder plugin to look for in a message "
+#~ "body."
+#~ msgstr ""
+#~ "Llista de pistes que el connector de recordatori d'adjuncions cercarà en "
+#~ "el cos del missatge."
+
+#~ msgid ""
+#~ "Evolution backup can start only when Evolution is not running. Please "
+#~ "make sure that you save and close all your unsaved windows before "
+#~ "proceeding. If you want Evolution to restart automatically after backup, "
+#~ "please enable the toggle button."
+#~ msgstr ""
+#~ "La còpia de seguretat de l'Evolution només es podrà iniciar quan "
+#~ "l'Evolution no s'estiga executant. Assegureu-vos d'alçar totes les dades "
+#~ "de les finestres obertes abans de continuar. Si voleu que l'Evolution "
+#~ "s'inicie automàticament un cop finalitzada la còpia de seguretat, "
+#~ "habiliteu el botó commutador."
+
+#~ msgid ""
+#~ "This will delete all your current Evolution data and settings and restore "
+#~ "them from your backup. Evolution restore can start only when Evolution is "
+#~ "not running. Please make sure that you close all your unsaved windows "
+#~ "before you proceed. If you want Evolution to restart automatically "
+#~ "restart after restore, please enable the toggle button."
+#~ msgstr ""
+#~ "Això farà que se suprimisquen totes les vostres dades i paràmetres de "
+#~ "l'Evolution, els quals es restauraran seguidament a partir de la còpia de "
+#~ "seguretat. La restauració només podrà iniciar-se si l'Evolution no s'està "
+#~ "executant. Assegureu-vos d'alçar totes les dades de les finestres obertes "
+#~ "abans de continuar. Si voleu que l'Evolution s'inicie automàticament un "
+#~ "cop finalitzada la restauració, habiliteu el botó commutador."
+
+#~ msgid "Check whether Evolution is the default mail client on startup."
+#~ msgstr ""
+#~ "Comprova si l'Evolution és el gestor de correu predeterminat en iniciar."
+
+#~ msgid "Default Mail Client"
+#~ msgstr "Client de correu predeterminat"
+
+#~ msgid "<b>Server</b>"
+#~ msgstr "<b>Servidor</b>"
+
+#~ msgid "<b>Users:</b>"
+#~ msgstr "<b>Usuaris:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Account Name</b>"
+#~ msgstr "<b>Nom del compte</b>"
+
+#~ msgid "Add Hula support to Evolution."
+#~ msgstr "Afig compatibilitat amb Hula a l'Evolution."
+
+#~ msgid "Hula Support"
+#~ msgstr "Compatibilitat amb Hula"
+
+#~ msgid "_Accept"
+#~ msgstr "_Accepta"
+
+#~ msgid "Blink icon in notification area."
+#~ msgstr "Parpelleja la icona a l'àrea de notificació."
+
+#~ msgid "Whether the icon should blink or not."
+#~ msgstr "Si la icona ha de parpellejar o no."
+
+#~ msgid "B_link icon in notification area"
+#~ msgstr "Parpe_lleja la icona a l'àrea de notificació"
+
+#~ msgid "Guides you through your initial account setup."
+#~ msgstr "Vos guiarà a través de la configuració del vostre compte inicial."
+
+#~ msgid "Setup Assistant"
+#~ msgstr "Auxiliar de configuració"
+
+#~ msgid "Importing data."
+#~ msgstr "Importació de dades."
+
+#~ msgid "Please wait"
+#~ msgstr "Espereu"
+
+#~ msgid "%ld KB"
+#~ msgstr "%ld KB"
+
+#~ msgid "Toolbar Style"
+#~ msgstr "Estil de la barra d'eines"
+
+#~ msgid "The switcher's toolbar style"
+#~ msgstr "L'estil de la barra d'eines del commutador"
+
+#~ msgid "Toolbar Visible"
+#~ msgstr "La barra d'eines és visible"
+
+#~ msgid "Whether the switcher is visible"
+#~ msgstr "Si s'ha de veure el commutador"
+
+#~ msgid "Switcher Action"
+#~ msgstr "Acció del commutador"
+
+#~ msgid "The switcher action for this shell view"
+#~ msgstr "L'acció del commutador per a esta visualització del Shell"
+
+#~ msgid "Page Number"
+#~ msgstr "Número de pàgina"
+
+#~ msgid "The notebook page number of the shell view"
+#~ msgstr "El número de pàgina de llibreta de la visualització del Shell"
+
+#~ msgid "Search Rule"
+#~ msgstr "Regla de cerca"
+
+#~ msgid "Criteria for the current search results"
+#~ msgstr "Criteris dels resultats de la cerca actual"
+
+#~ msgid "The EShellBackend for this shell view"
+#~ msgstr "L'EShellBackend per a esta visualització del Shell"
+
+#~ msgid "Shell Content Widget"
+#~ msgstr "Giny de contingut del Shell"
+
+#~ msgid "The content widget appears in a shell window's right pane"
+#~ msgstr ""
+#~ "El giny de contingut apareix a la subfinestra dreta d'una finestra del "
+#~ "Shell"
+
+#~ msgid "Shell Sidebar Widget"
+#~ msgstr "Giny de la barra lateral del Shell"
+
+#~ msgid "The sidebar widget appears in a shell window's left pane"
+#~ msgstr ""
+#~ "El giny de barra lateral apareix a la subfinestra esquerra d'una finestra "
+#~ "del Shell"
+
+#~ msgid "Shell Taskbar Widget"
+#~ msgstr "Giny de la barra de tasques del Shell"
+
+#~ msgid "The taskbar widget appears at the bottom of a shell window"
+#~ msgstr ""
+#~ "El giny de la barra de tasques es mostra a la part de sota d'una finestra "
+#~ "del Shell"
+
+#~ msgid "Shell Window"
+#~ msgstr "Finestra del Shell"
+
+#~ msgid "The window to which the shell view belongs"
+#~ msgstr "La finestra a la qual la visualització del Shell pertany"
+
+#~ msgid "The key file holding widget state data"
+#~ msgstr "El fitxer de clau que conté les dades d'estat dels ginys"
+
+#~ msgid "The title of the shell view"
+#~ msgstr "El títol de la visualització del Shell"
+
+#~ msgid "Current View ID"
+#~ msgstr "Identificador de la visualització actual"
+
+#~ msgid "The current GAL view ID"
+#~ msgstr ""
+#~ "L'identificador de visualització de la llibreta d'adreces global actual"
+
+#~ msgid "GNOME Pilot is not installed."
+#~ msgstr "El GNOME Pilot no està instal·lat."
+
+#~ msgid "GNOME Pilot could not be run."
+#~ msgstr "No es pot executar el GNOME Pilot."
+
+#~ msgid "GNOME Pilot _Synchronization..."
+#~ msgstr "_Sincronització del GNOME Pilot..."
+
+#~ msgid "Set up GNOME Pilot configuration"
+#~ msgstr "Configura el GNOME Pilot"
+
+#~ msgid "Active Shell View"
+#~ msgstr "Visualització activa del Shell"
+
+#~ msgid "Name of the active shell view"
+#~ msgstr "Nom de la visualització del Shell activa"
+
+#~ msgid "The shell window's EFocusTracker"
+#~ msgstr "L'EFocusTracker de la finestra del Shell"
+
+#~ msgid "Geometry"
+#~ msgstr "Geometria"
+
+#~ msgid "Initial window geometry string"
+#~ msgstr "Cadena de la geometria de finestra inicial"
+
+#~ msgid "Safe Mode"
+#~ msgstr "Mode segur"
+
+#~ msgid "Whether the shell window is in safe mode"
+#~ msgstr "Si la finestra del Shell està en mode segur o no"
+
+#~ msgid "Sidebar Visible"
+#~ msgstr "La barra lateral és visible"
+
+#~ msgid "Whether the shell window's side bar is visible"
+#~ msgstr "Si la barra lateral de la finestra del Shell és visible"
+
+#~ msgid "Switcher Visible"
+#~ msgstr "El commutador és visible"
+
+#~ msgid "Whether the shell window's switcher buttons are visible"
+#~ msgstr "Si els botons de commutació de les finestres del Shell són visibles"
+
+#~ msgid "Taskbar Visible"
+#~ msgstr "La barra de tasques és visible"
+
+#~ msgid "Whether the shell window's task bar is visible"
+#~ msgstr "Si la barra de tasques de la finestra és visible"
+
+#~ msgid "Whether the shell window's tool bar is visible"
+#~ msgstr "Si la barra d'eines de la finestra del Shell és visible"
+
+#~ msgid "UI Manager"
+#~ msgstr "Gestor de la interfície d'usuari"
+
+#~ msgid "The shell window's GtkUIManager"
+#~ msgstr "El GtkUIManager de la finestra del Shell"
+
+#~ msgid "Module Directory"
+#~ msgstr "Directori dels mòduls"
+
+#~ msgid "The directory from which to load EModules"
+#~ msgstr "El directori d'on carregar els EModules"
+
+#~ msgid "Network Available"
+#~ msgstr "La xarxa està disponible"
+
+#~ msgid "Whether the network is available"
+#~ msgstr "Si la xarxa està disponible"
+
+#~ msgid "Online"
+#~ msgstr "En línia"
+
+#~ msgid "Whether the shell is online"
+#~ msgstr "Si el Shell està en línia"
+
+#~ msgid "Forcibly re-migrate from Evolution 1.4"
+#~ msgstr "Força tornar a migrar des de l'Evolution 1.4"
+
+#~ msgid "Continue"
+#~ msgstr "Conté el valor"
+
+#~ msgid "Insufficient disk space for upgrade."
+#~ msgstr "Espai insuficient de disc per a l'actualització."
+
+#~ msgid "Really delete old data?"
+#~ msgstr "Realment voleu suprimir les dades antigues?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The entire contents of the &quot;evolution&quot; directory are about to "
+#~ "be permanently removed.\n"
+#~ "\n"
+#~ "It is suggested you manually verify that all of your mail, contact, and "
+#~ "calendar data is present, and that this version of Evolution operates "
+#~ "correctly before deleting this old data.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Once deleted, you cannot downgrade to the previous version of Evolution "
+#~ "without manual intervention.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "Se suprimiran permanentment els continguts del directori &quot;"
+#~ "evolution&quot;.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Ã?s recomanable que verifiqueu manualment que es conserven totes les "
+#~ "vostres adreces de correu, contactes i calendaris, i que esta versió de "
+#~ "l'Evolution funciona correctament abans de suprimir estes dades "
+#~ "antigues.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Una vegada que s'hagen suprimit, haureu d'efectuar modificacions "
+#~ "manualment si és que voleu tornar a instal·lar una versió antiga.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "The previous version of Evolution stored its data in a different "
+#~ "location.\n"
+#~ "\n"
+#~ "If you choose to remove this data, the entire contents of the &quot;"
+#~ "evolution&quot; directory will be removed permanently. If you choose to "
+#~ "keep this data, then you may manually remove the contents of &quot;"
+#~ "evolution&quot; at your convenience.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "La versió anterior de l'Evolution emmagatzemava les seues dades en una "
+#~ "ubicació diferent.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Si escolliu suprimir estes dades, tots els continguts del directori &quot;"
+#~ "evolution&quot; se suprimiran permanentment. Si voleu conservar estes "
+#~ "dades, podeu suprimir el contingut de la carpeta «evolution» quan "
+#~ "vulgueu.\n"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Upgrading your data and settings will require up to {0} of disk space, "
+#~ "but you only have {1} available.\n"
+#~ "\n"
+#~ "You will need to make more space available in your home directory before "
+#~ "you can continue."
+#~ msgstr ""
+#~ "Per actualitzar les vostres dades i la configuració necessitareu fins a "
+#~ "{0} d'espai de disc, però només en teniu {1} de disponible.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Necessitareu més espai lliure en la carpeta d'inici abans de poder "
+#~ "continuar."
+
+#~ msgid "_Keep Data"
+#~ msgstr "_Conserva les dades"
+
+#~ msgid "_Remind Me Later"
+#~ msgstr "_Recorda-m'ho després"
+
+#~ msgid "Edit"
+#~ msgstr "Edita"
+
+#~ msgid "Import"
+#~ msgstr "Importa"
+
+#~ msgid "View"
+#~ msgstr "Visualitza"
+
+#~ msgid "Collection"
+#~ msgstr "Col·lecció"
+
+#~ msgid "Instance"
+#~ msgstr "Instància"
+
+# gal/widgets/e-categories-master-list-dialog.c:194
+#~ msgid "Factory"
+#~ msgstr "Fàbrica"
+
+#~ msgid "Action"
+#~ msgstr "Acció"
+
+#~ msgid "A GtkRadioAction"
+#~ msgstr "Una GtkRadioAction"
+
+#~ msgid "Show _Attachment Bar"
+#~ msgstr "Mostra la barra _de fitxers adjunts"
+
+# gal/e-table/e-table-field-chooser.glade.h:1
+#~ msgid "Fill color"
+#~ msgstr "Color per emplenar"
+
+#~ msgid "GDK fill color"
+#~ msgstr "Color GDK per emplenar"
+
+# gal/widgets/color-palette.c:595
+#~ msgid "Fill stipple"
+#~ msgstr "Omple puntejant"
+
+#~ msgid "X1"
+#~ msgstr "X1"
+
+#~ msgid "X2"
+#~ msgstr "X2"
+
+#~ msgid "Y1"
+#~ msgstr "Y1"
+
+#~ msgid "Y2"
+#~ msgstr "Y2"
+
+#~ msgid "Minimum width"
+#~ msgstr "Amplada mínima"
+
+#~ msgid "Minimum Width"
+#~ msgstr "Amplada mínima"
+
+#~ msgid "Spacing"
+#~ msgstr "Espaiat"
+
+#~ msgid "The button state is online"
+#~ msgstr "L'estat del botó és en línia"
+
+#~ msgid "Horizontal Position"
+#~ msgstr "Posició horitzontal"
+
+#~ msgid "Pane position when oriented horizontally"
+#~ msgstr "Posició de la subfinestra quan s'orienti horitzontalment"
+
+#~ msgid "Vertical Position"
+#~ msgstr "Posició vertical"
+
+#~ msgid "Pane position when oriented vertically"
+#~ msgstr "Posició de la subfinestra quan s'orienti verticalment"
+
+#~ msgid "Proportion"
+#~ msgstr "Proporció"
+
+#~ msgid "Proportion of the 2nd pane size"
+#~ msgstr "Proporció de la mida de la segona subfinestra"
+
+#~ msgid "Fixed Resize"
+#~ msgstr "Fixa en canviar de mida"
+
+#~ msgid "Keep the 2nd pane fixed during resize"
+#~ msgstr "Manté la segona subfinestra fixa en canviar la mida"
+
+#~ msgid "Sync with:"
+#~ msgstr "Sincronitza amb:"
+
+#~ msgid "Sync Private Records:"
+#~ msgstr "Sincronitza els registres privats:"
+
+#~ msgid "Sync Categories:"
+#~ msgstr "Categories de sincronització:"
+
+#~ msgid "Cursor Row"
+#~ msgstr "Fila del cursor"
+
+#~ msgid "Cursor Column"
+#~ msgstr "Columna del cursor"
+
+#~ msgid "Sorter"
+#~ msgstr "Tipus d'ordenació"
+
+#~ msgid "Selection Mode"
+#~ msgstr "Mode de selecció"
+
+#~ msgid "Cursor Mode"
+#~ msgstr "Mode del cursor"
+
+#~ msgid "Selected Column"
+#~ msgstr "Columna seleccionada"
+
+#~ msgid "Focused Column"
+#~ msgstr "Columna amb el focus"
+
+#~ msgid "Unselected Column"
+#~ msgstr "Columna no seleccionada"
+
+#~ msgid "Strikeout Column"
+#~ msgstr "Columna ratllada"
+
+#~ msgid "Underline Column"
+#~ msgstr "Columna subratllada"
+
+# gal/e-table/e-table-header-item.c:1473
+#~ msgid "Bold Column"
+#~ msgstr "Columna en negreta"
+
+# gal/e-table/e-table-header-item.c:1477
+#~ msgid "Color Column"
+#~ msgstr "Color de la columna"
+
+#~ msgid "BG Color Column"
+#~ msgstr "Color de fons de la columna"
+
+# gal/widgets/e-categories-master-list-array.c:80
+#~ msgid "State"
+#~ msgstr "Estat"
+
+#~ msgid "Alternating Row Colors"
+#~ msgstr "Alterna els colors de fila"
+
+#~ msgid "Horizontal Draw Grid"
+#~ msgstr "Graella de dibuix horitzontal"
+
+#~ msgid "Vertical Draw Grid"
+#~ msgstr "Graella de dibuix vertical"
+
+#~ msgid "Draw focus"
+#~ msgstr "Dibuixa el focus"
+
+#~ msgid "Cursor mode"
+#~ msgstr "Mode del cursor"
+
+#~ msgid "Selection model"
+#~ msgstr "Model de selecció"
+
+#~ msgid "Length Threshold"
+#~ msgstr "Llindar de la longitud"
+
+#~ msgid "Uniform row height"
+#~ msgstr "Alçada de fila uniforme"
+
+#~ msgid "Frozen"
+#~ msgstr "Aturat"
+
+#~ msgid "Table header"
+#~ msgstr "Capçalera de la taula"
+
+#~ msgid "Table model"
+#~ msgstr "Model de la taula"
+
+#~ msgid "Cursor row"
+#~ msgstr "Fila del cursor"
+
+#~ msgid "Sort Info"
+#~ msgstr "Ordena informació"
+
+#~ msgid "Always search"
+#~ msgstr "Cerca sempre"
+
+#~ msgid "Use click to add"
+#~ msgstr "Afig amb un clic"
+
+#~ msgid "Vertical Row Spacing"
+#~ msgstr "Espaiat vertical de les files"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Vertical space between rows. It is added to top and to bottom of a row"
+#~ msgstr "Espai vertical entre files. S'afig a sobre i a sota d'una fila"
+
+#~ msgid "ETree table adapter"
+#~ msgstr "Adaptador de taula ETree"
+
+#~ msgid "Retro Look"
+#~ msgstr "Aparença retro"
+
+#~ msgid "Draw lines and +/- expanders."
+#~ msgstr "Dibuixa línies i expansors +/-."
+
+#~ msgid "Expander Size"
+#~ msgstr "Mida de l'expansor"
+
+#~ msgid "Size of the expander arrow"
+#~ msgstr "Mida de la fletxa de l'expansor"
+
+#~ msgid "popup"
+#~ msgstr "emergent"
+
+#~ msgid "edit"
+#~ msgstr "edita"
+
+#~ msgid "toggle"
+#~ msgstr "commuta"
+
+#~ msgid "expand"
+#~ msgstr "expandeix"
+
+#~ msgid "Event Processor"
+#~ msgstr "Processador d'esdeveniments"
+
+#~ msgid "Text"
+#~ msgstr "Text"
+
+# gal/widgets/color-palette.c:591
+#~ msgid "Bold"
+#~ msgstr "Negreta"
+
+#~ msgid "Strikeout"
+#~ msgstr "Ratllat"
+
+#~ msgid "Anchor"
+#~ msgstr "Ã?ncora"
+
+#~ msgid "Justification"
+#~ msgstr "Justificació"
+
+#~ msgid "Clip Width"
+#~ msgstr "Amplada del tall"
+
+#~ msgid "Clip Height"
+#~ msgstr "Alçada del tall"
+
+#~ msgid "Clip"
+#~ msgstr "Talla"
+
+#~ msgid "Fill clip rectangle"
+#~ msgstr "Emplena el rectangle de tall"
+
+#~ msgid "X Offset"
+#~ msgstr "Desplaçament en X"
+
+#~ msgid "Y Offset"
+#~ msgstr "Desplaçament en Y"
+
+#~ msgid "Text width"
+#~ msgstr "Amplada de text"
+
+#~ msgid "Text height"
+#~ msgstr "Alçada del text"
+
+#~ msgid "Use ellipsis"
+#~ msgstr "Utilitza els punts suspensius"
+
+#~ msgid "Ellipsis"
+#~ msgstr "Punts suspensius"
+
+#~ msgid "Line wrap"
+#~ msgstr "Ajustament de línia"
+
+#~ msgid "Break characters"
+#~ msgstr "Caràcters de trencament"
+
+#~ msgid "Max lines"
+#~ msgstr "Màxim de línies"
+
+#~ msgid "Draw borders"
+#~ msgstr "Dibuixa les cantonades"
+
+#~ msgid "Allow newlines"
+#~ msgstr "Permet les línies noves"
+
+#~ msgid "Draw background"
+#~ msgstr "Dibuixa el fons"
+
+#~ msgid "Draw button"
+#~ msgstr "Dibuixa el botó"
+
+#~ msgid "Cursor position"
+#~ msgstr "Posició del cursor"
+
+#~ msgid "IM Context"
+#~ msgstr "Context de MI"
+
+#~ msgid "Handle Popup"
+#~ msgstr "Menú emergent de l'ansa"
+
+#~ msgid "Check this to use system timezone in Evolution."
+#~ msgstr "Marqueu-ho per utilitzar el fus horari del sistema a l'Evolution."
+
+#~ msgid "New Tab"
+#~ msgstr "Pestanya nova"
 
 #~ msgid "Loading appointments at %s"
 #~ msgstr "S'estan carregant les cites a %s"
@@ -24189,16 +24766,8 @@ msgstr "Menú emergent de l'ansa"
 #~ "If the \"Preview\" pane is on, then show it side-by-side rather than "
 #~ "vertically."
 #~ msgstr ""
-#~ "Si la subfinestra de «Previsualització» està activada, mostra-la al costat "
-#~ "en comptes de verticalment."
-
-#~ msgid ""
-#~ "It disables/enables the repeated prompts to ask if offline sync is "
-#~ "required before going into offline mode."
-#~ msgstr ""
-#~ "Inhabilita la funcionalitat per la qual es demana múltiples vegades a "
-#~ "l'usuari si vol dur a terme la sincronització per a treballar fora de "
-#~ "línia."
+#~ "Si la subfinestra de «Previsualització» està activada, mostra-la al "
+#~ "costat en comptes de verticalment."
 
 #~ msgid "Message Window default height"
 #~ msgstr "Alçada predeterminada de la finestra de missatges"
@@ -24687,8 +25256,8 @@ msgstr "Menú emergent de l'ansa"
 
 #~ msgid "Cannot access the \"Exchange settings\" tab in offline mode."
 #~ msgstr ""
-#~ "No es pot accedir a la pestanya «Paràmetres de l'Exchange» en mode fora de "
-#~ "línia."
+#~ "No es pot accedir a la pestanya «Paràmetres de l'Exchange» en mode fora "
+#~ "de línia."
 
 #~ msgid "Cannot change password due to configuration problems."
 #~ msgstr "No es pot canviar la contrasenya degut a problemes de configuració."
@@ -24850,9 +25419,6 @@ msgstr "Menú emergent de l'ansa"
 #~ msgid "Please restart Evolution for changes to take effect"
 #~ msgstr "Heu de reiniciar l'Evolution perquè s'apliquin els canvis"
 
-#~ msgid "Please select a user."
-#~ msgstr "Seleccioneu un usuari."
-
 #~ msgid "Server rejected password because it is too weak."
 #~ msgstr "El servidor ha rebutjat la contrasenya perquè és massa feble."
 
@@ -25077,9 +25643,6 @@ msgstr "Menú emergent de l'ansa"
 #~ "Feu clic a d'acord per a tancar aquestes connexions i passar a mode fora "
 #~ "de línia"
 
-#~ msgid "_Import"
-#~ msgstr "_Importa"
-
 #~ msgid "The GNOME Pilot tools do not appear to be installed on this system."
 #~ msgstr ""
 #~ "Sembla que aquest sistema no té instal·lades les eines Pilot del GNOME."
@@ -25111,9 +25674,6 @@ msgstr "Menú emergent de l'ansa"
 #~ msgid "Import File"
 #~ msgstr "Importa un fitxer"
 
-#~ msgid "Cannot start Evolution"
-#~ msgstr "No es pot iniciar l'Evolution"
-
 #~ msgid "Evolution can not start."
 #~ msgstr "No es pot iniciar l'Evolution."
 
@@ -26169,9 +26729,6 @@ msgstr "Menú emergent de l'ansa"
 #~ msgid "Orientation"
 #~ msgstr "Orientació"
 
-#~ msgid "Page"
-#~ msgstr "Pàgina"
-
 #~ msgid "Page Setup:"
 #~ msgstr "Configuració de la pàgina:"
 
@@ -26784,9 +27341,9 @@ msgstr "Menú emergent de l'ansa"
 #~ "'{0}' is a read-only calendar source. Change Calendar to one that can "
 #~ "accept appointments."
 #~ msgstr ""
-#~ "«{0}» és una font de calendari a la qual no és permès escriure-hi. Canvieu "
-#~ "a la visualització de calendari i ressalteu un calendari que pugui "
-#~ "acceptar cites."
+#~ "«{0}» és una font de calendari a la qual no és permès escriure-hi. "
+#~ "Canvieu a la visualització de calendari i ressalteu un calendari que "
+#~ "pugui acceptar cites."
 
 #~ msgid "D_escription:"
 #~ msgstr "D_escripció:"
@@ -26881,9 +27438,6 @@ msgstr "Menú emergent de l'ansa"
 #~ "subfinestres de previsualització, les quals podreu restaurar manualment \n"
 #~ "des del menú Visualitza.\n"
 
-#~ msgid "_Do not show this message again"
-#~ msgstr "_No tornis a mostrar aquest missatge."
-
 #~ msgid "I_nsert"
 #~ msgstr "I_nsereix"
 
@@ -27305,10 +27859,6 @@ msgstr "Menú emergent de l'ansa"
 #~ msgstr "Error de l'iCalendar"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Calendar Name"
-#~ msgstr "Calendari"
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "<b>Task List Options</b>"
 #~ msgstr "<b>Opcions de seguiment</b>"
 
@@ -27763,12 +28313,6 @@ msgstr "Menú emergent de l'ansa"
 #~ msgstr "Subscriu-me"
 
 #, fuzzy
-#~ msgid "Mark all messages as read in the selected folder"
-#~ msgstr ""
-#~ "Això marcarà tots els missatges com a llegits en el directori seleccionat "
-#~ "i els seus subdirectoris."
-
-#, fuzzy
 #~ msgid "Original Location"
 #~ msgstr "Contacte original:"
 [Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]