[dasher] Added UG translationcommit 37a9728c097248b91a31aa30e92decbdb1d5fdae
Author: Sahran <sahran live com>
Date:   Sat Oct 16 20:14:59 2010 +0200

    Added UG translation

 po/ug.po | 2479 +++++++++++++++++++++++++++++++-------------------------------
 1 files changed, 1221 insertions(+), 1258 deletions(-)
---
diff --git a/po/ug.po b/po/ug.po
index 3ce3199..c538a41 100644
--- a/po/ug.po
+++ b/po/ug.po
@@ -2,1261 +2,1224 @@
 # Copyright (C) 2004 Free Software Foundation, Inc.
 # This file is distributed under the same license as the PACKAGE package.
 # Gheyret T.Kenji <gheyret yahoo com>, 2005.
-#
-msgid ""
-msgstr ""
-"Project-Id-Version: dasher HEAD\n"
-"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?product=dasher&component=general\n";
-"POT-Creation-Date: 2010-08-06 17:56+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2004-09-03 22:44+0900\n"
-"Last-Translator: Gheyret T.Kenji <gheyret yahoo com>\n"
-"Language-Team: GNOME Uighur Translation Project <gnome-uighur yahoogroups com>\n"
-"MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
-"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-
-#. Note to translators: This is the name of the dasher program as it appears
-#. in a window title.
-#: ../Data/dasher.desktop.in.in.h:1 ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:6
-#: ../Data/GUI/dasher.direct.ui.h:2 ../Data/GUI/dasher.fullscreen.ui.h:1
-#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:6 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:6
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.ui.h:1 ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:2
-#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:895
-msgid "Dasher"
-msgstr "Dasher"
-
-#: ../Data/dasher.desktop.in.in.h:2
-#| msgid "Enter text into other windows"
-msgid "Enter text without a keyboard"
-msgstr "Ú¾Û?رپتاختا ئÙ?Ø´Ù?Û?تÙ?Û?Ù? Ù?Ù?رگÛ?زÙ?دÛ?"
-
-#: ../Data/dasher.desktop.in.in.h:3
-msgid "Predictive text entry"
-msgstr "تÛ?Ù?Ù?ستÙ?Ù?Ú­ Ù?اÙ?زاتÙ?Ù?Ù? Ù?Û?Ù?Ú?Û?رÙ?Ù?Ú¯Û?Ú? Ù?Ù?رگÛ?زÙ?دÛ?"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:1
-#| msgid "_Append to file"
-msgid "A_ppend to file"
-msgstr "Ú¾Û?ججÛ?تÙ?Û? Ù?Ù?Ø´(_P)"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:2 ../Data/GUI/dasher.direct.ui.h:1
-#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:2 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:2
-#| msgid "Alphabet"
-msgid "Alphabet:"
-msgstr "ئÛ?Ù?Ù?پبÛ? جÛ?دÛ?Ù?Ù?Ù?:"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:3 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:3
-#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:3
-msgid "Copy"
-msgstr "Ù?Û?Ú?Û?ر"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:4 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:4
-#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:4
-#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:1
-msgid "Copy _All"
-msgstr "Ú¾Û?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Û?Ú?Û?ر(_A)"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:5 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:5
-#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:5
-msgid "Cut"
-msgstr "Ù?Û?س"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:7
-#| msgid "Dasher Text Entry"
-msgid "Dasher _Tutorial"
-msgstr "Dasher دÛ?رسÙ?Ù?Ù?Ù?(_T)"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:8 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:12
-#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:8
-msgid "New file"
-msgstr "Ù?Û?Ú­Ù? Ú¾Û?ججÛ?ت"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:9 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:14
-#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:9
-msgid "Open file"
-msgstr "Ú¾Û?ججÛ?تÙ?Ù? ئاÚ?"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:10 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:15
-#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:10
-msgid "Paste"
-msgstr "Ú?اپÙ?ا"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:11 ../Data/GUI/dasher.direct.ui.h:3
-#: ../Data/GUI/dasher.fullscreen.ui.h:2 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:16
-#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:11 ../Data/GUI/dashermaemo.ui.h:4
-msgid "Please Waitâ?¦"
-msgstr "بÙ?رئاز تÛ?Ø®Ù?ر Ù?Ù?Ù?Ù?Ú­"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:12
-#| msgid "Dasher Preferences"
-msgid "Pr_eferences"
-msgstr "تÛ?Ú­Ø´Û?Ù?(_E)"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:13 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:20
-#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:15
-msgid "Save file"
-msgstr "Ú¾Û?ججÛ?ت ساÙ?Ù?ا"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:14 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:21
-#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:16
-msgid "Save file as"
-msgstr "باشÙ?ا Ù?اÙ?دا ساÙ?Ù?ا"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:15 ../Data/GUI/dasher.fullscreen.ui.h:3
-#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:23 ../Data/GUI/dashermaemo.ui.h:5
-#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:5
-#: ../Src/Gtk2/dasher_editor_internal.cpp:1286
-#: ../Src/Gtk2/dasher_editor_internal.cpp:1320 ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:910
-msgid "Select File"
-msgstr "Ú¾Û?ججÛ?ت تاÙ?Ù?اش"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:16 ../Data/GUI/dasher.fullscreen.ui.h:4
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.ui.h:6 ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:6
-msgid "Select Font"
-msgstr "Ø®Û?ت Ù?Û?سخÙ?سÙ?"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:17 ../Data/GUI/dasher.direct.ui.h:4
-#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:24 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:17
-msgid "Speed:"
-msgstr "تÛ?زÙ?Ù?Ù?:"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:18 ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:8
-msgid "_About"
-msgstr "Ú¾Û?Ù?Ù?Ù?دÛ?(_A)"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:19
-msgid "_Contents"
-msgstr "Ù?Û?زÙ?Û?Ù?Ù?ار(_C)"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:20 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:27
-#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:20
-#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:11
-msgid "_Edit"
-msgstr "تÛ?ھرÙ?ر(_E)"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:21 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:28
-#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:21
-#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:13
-msgid "_File"
-msgstr "Ú¾Û?ججÛ?ت(_F)"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:22 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:29
-#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:22
-#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:14
-msgid "_Help"
-msgstr "Ù?اردÛ?Ù?(_H)"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:23
-msgid "_Import Training Text"
-msgstr "ئÛ?Ú¯Ù?Ù?Ù?شتÛ? ئÙ?Ø´Ù?Ù?تÙ?دÙ?غاÙ? تÛ?Ù?Ù?ستÙ?Ù? Ù?Ù?رگÛ?زÛ?Ø´(_I)"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:1 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:1
-#| msgid "_Append to file"
-msgid "A_ppend to fileâ?¦"
-msgstr "Ú¾Û?ججÛ?تÙ?Û? Ù?Ù?Ø´(_P)â?¦"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:7
-msgid "Demo!"
-msgstr "سÙ?Ù?اÙ?"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:8
-msgid "Full Demo"
-msgstr "تÙ?Ù?Û?Ù? سÙ?Ù?اÙ?"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:9 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:7
-#| msgid "_Help"
-msgid "Help"
-msgstr "Ù?اردÛ?Ù?"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:10
-msgid "Launch Dasher Game & Demo mode!"
-msgstr "Dasher Ù?Ù? ئÙ?Ù?Û?Ù? Û?Û? سÙ?Ù?اÙ? ھاÙ?Û?تتÛ? Ù?Ù?زغÙ?تÙ?دÛ?!"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:11
-msgid "Level:"
-msgstr "دÛ?رÙ?جÛ? 1"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:13
-msgid "New sentence"
-msgstr "Ù?Û?Ú­Ù? جÛ?Ù?Ù?Û?"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:17 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:12
-#| msgid "Dasher Preferences"
-msgid "Pr_eferencesâ?¦"
-msgstr "تÛ?Ú­Ø´Û?Ù?Ù?Û?ر(_E)â?¦"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:18 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:13
-#| msgid "Dasher Preferences"
-msgid "Preferences"
-msgstr "تÛ?Ú­Ø´Û?Ù?Ù?Û?ر"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:19 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:14
-#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:988
-msgid "Quit"
-msgstr "Ú?Û?Ù?Ù?Ù?"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:22
-msgid "Score:"
-msgstr "Ù?Ù?Ù?Û?رÙ?Ú­Ù?ز:"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:25 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:18
-#| msgid "_About"
-msgid "_Aboutâ?¦"
-msgstr "Ú¾Û?Ù?Ù?Ù?دÛ?(_A)â?¦"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:26 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:19
-msgid "_Contentsâ?¦"
-msgstr "Ù?Û?زÙ?Û?Ù?(_C)â?¦"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:30 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:23
-#| msgid "_Import Training Text"
-msgid "_Import Training Textâ?¦"
-msgstr "ئÛ?Ú¯Ù?Ù?Ù?شتÛ? ئÙ?Ø´Ù?Ù?تÙ?دÙ?غاÙ? تÛ?Ù?Ù?ستÙ?Ù? Ù?Ù?رگÛ?ز(_I)â?¦"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:1
-msgid "<b>Actions</b>"
-msgstr "<b>Ù?Û?شغÛ?Ù?اتÙ?ار</b>"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:2
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:1
-msgid "<b>Adaptation</b>"
-msgstr "<b>Ù?اسÙ?Ù?Ø´Ù?Ø´Ú?اÙ?Ù?Ù?Ù?</b>"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:3
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:2
-#| msgid "<b>Alphabet Selection:</b>"
-msgid "<b>Alphabet Selection</b>"
-msgstr "<b>ئÛ?Ù?Ù?پبÛ? تاÙ?Ù?اش</b>"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:4
-#| msgid "<b>View Options:</b>"
-msgid "<b>Appearance Options</b>"
-msgstr "<b>Ù?Û?رÛ?Ù?Û?Ø´ تاÙ?Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?رÙ?</b>"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:5
-#| msgid "<b>Y Axis Options:</b>"
-msgid "<b>Application Options</b>"
-msgstr "<b>پرÙ?گراÙ?Ù?ا تاÙ?Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?رÙ?</b>"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:6
-msgid "<b>Application Style</b>"
-msgstr "<b>پرÙ?گراÙ?Ù?ا ئÛ?سÙ?Û?بÙ?</b>"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:7
-#| msgid "<b>Color Selection:</b>"
-msgid "<b>Colour Scheme</b>"
-msgstr "<b>رÛ?Ú­ Ù?Û?رÛ?Ù?Ù?Ù?سÙ?</b>"
-
-#. The way in which you would like to control dasher, e.g., using buttons for up/down, buttons for select, etc.
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:9
-#| msgid "<b>Control Style:</b>"
-msgid "<b>Control Style</b>"
-msgstr "<b>تÙ?زگÙ?Ù?Ù?Û?Ø´ ئÛ?سÙ?Û?بÙ?</b>"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:10
-#| msgid "_Dasher Font"
-msgid "<b>Dasher Font</b>"
-msgstr "<b>Ø®Û?ت Ù?Û?سخÙ?سÙ?</b>"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:11
-#| msgid "<b>Orientation:</b>"
-msgid "<b>Direction</b>"
-msgstr "<b>Ù?Û?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´Ù?</b>"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:12
-#| msgid "_Edit Font"
-msgid "<b>Editor Font</b>"
-msgstr "<b>تÛ?ھرÙ?رÙ?Ù?Ú¯Û? Ø®Û?ت Ù?Û?سخÙ?سÙ?</b>"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:13
-#| msgid "<b>Speed</b>"
-msgid "<b>Input Device</b>"
-msgstr "<b>Ù?Ù?رگÛ?زÛ?Ø´ ئÛ?سÙ?Û?Ù?Ù?سÙ?</b>"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:14
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:5
-msgid "<b>Language Model</b>"
-msgstr "<b>تÙ?Ù? Ù?Ù?دÛ?Ù?Ù?</b>"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:15
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:7
-#| msgid "<b>Smoothing:</b>"
-msgid "<b>Smoothing</b>"
-msgstr "<b>سÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?اش</b>"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:16
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:8
-msgid "<b>Speed</b>"
-msgstr "<b>تÛ?زÙ?Ù?Ù?</b>"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:17
-#| msgid "<b>Starting And Stopping:</b>"
-msgid "<b>Starting and Stopping</b>"
-msgstr "<b>باشÙ?اش Û?Û? تÙ?ختÙ?تÙ?Ø´</b>"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:18
-#| msgid "Application"
-msgid "A_pplication"
-msgstr "پرÙ?گراÙ?Ù?ا(_P)"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:19
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:9
-msgid "Adapt speed automatically"
-msgstr "تÛ?زÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? ئاپتÙ?Ù?اتÙ?Ù? Ù?اسÙ?اشتÛ?رÛ?Ø´"
-
-#. The default display orientation for the selected alphabet, i.e., left to right for English, right to left for Arabic, etc.
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:21
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:11
-msgid "Alphabet Default"
-msgstr "ئÛ?Ù?Ù?پبÛ?Ù?Ù?Ú­ Ù?Û?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´Ù?"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:22
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:12
-msgid "Bottom to Top"
-msgstr "ئاستÙ?دÙ?Ù? ئÛ?ستÙ?Ú¯Û?"
-
-#. Abbreviation for Control Style
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:24
-#| msgid "Control"
-msgid "C_ontrol"
-msgstr "Ù?Ù?Ù?ترÙ?Ù?(_O)"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:25
-msgid "Centre circle"
-msgstr "Ù?Û?رÙ?Û?زدÙ?Ù?Ù? Ú?Û?Ù?بÛ?ر"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:26
-#| msgid "Show mouse position"
-msgid "Composition"
-msgstr ""
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:27
-msgid "Control mode"
-msgstr "Ù?Ù?Ù?ترÙ?Ù? ھاÙ?Ù?تÙ?"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:28
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:15
-msgid "Custom"
-msgstr "Custom"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:29
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:16
-msgid "Custom colour scheme:"
-msgstr "رÛ?Ú­Ù?Ù? Ù?Û?رÛ?Ù?Ù?Ù?سÙ? ئÛ?زÙ?Û?شتÛ?رÛ?Ø´:"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:30
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:17
-msgid "Dasher Preferences"
-msgstr "Dasher تÛ?Ú­Ø´Û?Ù?Ù?Ù?رÙ?"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:31
-#| msgid "Dasher Text Entry"
-msgid "Direct entry"
-msgstr "بÙ?Û?اسÙ?تÛ? Ù?Ù?رگÛ?زÛ?Ø´"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:32
-msgid "Dock application window"
-msgstr ""
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:33
-msgid "Draw box outlines"
-msgstr "Ù?اپÚ?Û?Ù?Ù?Ù?Ú­ Ú¯Ù?رÛ?Û?Ù?Ù?Ù?رÙ? سÙ?زÙ?Ø´"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:34
-msgid "Draw line between crosshairs and mouse"
-msgstr "Ù?ائÛ?س بÙ?Ù?Û?Ù? Ù?Û?رÙ?Ù?زÙ? سÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ú­ ئارÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?غا سÙ?زÙ?Ù? سÙ?زÙ?Ø´"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:35
-msgid "Full Screen"
-msgstr "Ù¾Û?تÛ?Ù? ئÛ?Ù?راÙ?"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:36
-msgid "Increase line thickness"
-msgstr "سÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù? تÙ?Ù?Ù?Ù?تÙ?Ø´"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:37
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:19
-msgid "Japanese"
-msgstr "Ù?اپÙ?Ù?Ú?Û?"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:38
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:20
-msgid "Language model adapts as you write."
-msgstr ""
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:39
-#| msgid "Large"
-msgid "Large font "
-msgstr "Ú?Ù?Ú­ Ø®Û?ت Ù?Û?سخÙ?سÙ? "
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:40
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:21
-msgid "Left to Right"
-msgstr "سÙ?Ù?دÙ?Ù? ئÙ?ڭغا"
-
-#. PPM = Prediction by Partial Match, a statistical language model.
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:42
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:22
-msgid "Mixture model (PPM/dictionary)"
-msgstr "ئارÙ?Ù?اش Ù?Ù?دÛ?Ù? (PPM/è¾?æ?¸)"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:43
-#| msgid "_Options"
-msgid "Options"
-msgstr "تاÙ?Ù?اÙ?Ù?ا"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:44
-#| msgid "Pause outside window"
-msgid "Pause outside of canvas"
-msgstr "canvas سÙ?رتÙ?غا Ú?Ù?Ù?Ù?اÙ?دا ئازراÙ? تÙ?Ù?Ù?Û?اÙ?سÛ?Ù?"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:45
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:24
-msgid "Right to Left"
-msgstr "ئÙ?ڭدÙ?Ù? سÙ?Ù?غا"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:46
-#| msgid "Select Font"
-msgid "Select Dasher Font"
-msgstr "Ø®Û?ت Ù?Û?سخÙ?سÙ?Ù?Ù? تاÙ?Ù?اش"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:47
-#| msgid "Select Font"
-msgid "Select Editor Font"
-msgstr "تÛ?ھرÙ?رÙ?Ù?Ú¯Û?Ú? Ø®Û?ت Ù?Û?سخÙ?سÙ?Ù?Ù? تاÙ?Ù?اش"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:48
-msgid "Show mouse position"
-msgstr "Ú?اشÙ?Ù?Ù?Û?Ù? ئÙ?رÙ?Ù?Ù?Ù? Ù?Û?رسÙ?تÙ?Ø´"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:49
-msgid "Show speed slider"
-msgstr "تÛ?زÙ?Ù?Ù? سÛ?Ù?رÙ?Ù?Ù?Ù?سÙ?Ù?Ù? Ù?Û?رسÙ?تÙ?Ø´"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:50
-msgid "Show toolbar"
-msgstr "Ù?Ù?راÙ? باÙ?دÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Û?رسÙ?تÙ?Ø´"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:51
-msgid "Small font"
-msgstr "Ù?Ù?Ú?Ù?Ù? Ø®Û?ت Ù?Û?سخÙ?سÙ?"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:52
-msgid "Stand-alone"
-msgstr "Ù?اÙ?غÛ?ز"
-
-#. PPM = Prediction by Partial Match, a statistical language model.
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:54
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:25
-msgid "Standard letter-based PPM"
-msgstr ""
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:55
-msgid "Start on left mouse button"
-msgstr "Ú?اشÙ?Ù?Ù?Û?Ù? سÙ?Ù? تÙ?Ù¾Ú?Ù?سÙ? ئارÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? باشÙ?اÙ?دÙ?غاÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:56
-msgid "Start on space bar"
-msgstr "بÙ?Ø´Ù?Û?Ù? Ù?Û?Ù?Û?Ù¾Ù?Ù?سÙ? ئارÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? باشÙ?اÙ?دÙ?غاÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:57
-#| msgid "Start with mouse position"
-msgid "Start with mouse position:"
-msgstr "Ú?اشÙ?Ù?Ù?Û?Ù? تÛ?Û?Û?Ù?دÙ?Ù?Ù? ئÙ?رÛ?Ù?غا Ù?Û?Ù?Ú¯Û?Ù?دÛ? باشÙ?Ù?سÛ?Ù?:"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:58
-msgid "Timestamp new files"
-msgstr "Ù?Û?Ú­Ù? Ú¾Û?ججÛ?تÙ?Û? Timestamp Ù?Ù? Ù?Ù?Ø´Û?Ø´"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:59
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:26
-msgid "Top to Bottom"
-msgstr "Ù?Û?Ù?Ù?رÙ?دÙ?Ù? تÛ?Û?Û?Ù?Ú¯Û?"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:60
-msgid "Two box"
-msgstr "ئÙ?Ù?Ù?Ù? Ù?اپÚ?Û?Ù?"
-
-#. Line wrapping not necessary, but looks better for English
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:62
-#| msgid ""
-#| "Use this control to adjust the relative sizes of the \n"
-#| "letter boxes. Note that selecting high values will slow\n"
-#| "your writing speed."
-msgid ""
-"Use this control to adjust the relative sizes of the\n"
-"letter boxes. Note that selecting high values will slow\n"
-"your writing speed."
-msgstr "بÛ?Ù?Ù? ئÙ?Ø´Ù?Ù?تÙ?Ù¾Ø? تÛ?Ù?Ù?ست Ù?Û?زÙ?Û?Ù?Ú?Ù?سÙ?Ù?Ù?Ú­ Ù?Ù?سپÙ?Ù? Ú?Ù?Ú­Ù?Û?Ù?Ù?Ù?Ù? ئÛ?زگÛ?رتÙ?Ø´Ù?Û? بÙ?Ù?Ù?دÛ?\n"
-"Ú?Ù?ڭراÙ? Ù?Ù?Ù?Ù?Û?ت تاÙ?Ù?اÙ?سا تÛ?زÙ?Ù?Ù? ئاستÙ?Ù?اÙ?دÛ?."
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:65
-#| msgid "Very Large"
-msgid "Very large font"
-msgstr "ئÙ?Ù?تاÙ?Ù?Ù? Ú?Ù?Ú­ Ø®Û?ت Ù?Û?سخÙ?سÙ?"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:66
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:28
-msgid "Word-based model"
-msgstr "سÙ?ز ئاساسÙ?دÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?دÛ?Ù?"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:67
-msgid "_Appearance"
-msgstr "Ù?Û?رÛ?Ù?Û?Ø´Ù?(_A)"
-
-#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:68
-msgid "_Language"
-msgstr "تÙ?Ù?(_L)"
-
-#. Abbreviation for Preferences
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.ui.h:3
-msgid "P"
-msgstr "P"
-
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:3
-#| msgid "<b>Color Selection:</b>"
-msgid "<b>Color Scheme</b>"
-msgstr "<b>رÛ?Ú­ Ù?Û?رÛ?Ù?Ù?Ù?سÙ?</b>"
-
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:4
-msgid "<b>Display Size</b>"
-msgstr "<b>ئÛ?Ù?راÙ?Ù?Ù?Ú­ Ú?Ù?Ú­Ù?Û?Ù?Ù?</b>"
-
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:6
-#| msgid "<b>Orientation:</b>"
-msgid "<b>Orientation</b>"
-msgstr "<b>Ù?Û?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´Ù?</b>"
-
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:10
-msgid "Alphabet"
-msgstr "ئÛ?Ù?Ù?پبÛ? جÛ?دÛ?Ù?Ù?Ù?"
-
-#. The way in which you would like to control dasher, e.g., using buttons for up/down, buttons for select, etc.
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:14
-msgid "Control"
-msgstr "Ù?Ù?Ù?ترÙ?Ù?"
-
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:18
-#| msgid "Enter text into other windows"
-msgid "Enlarge input window"
-msgstr "Ù?Ù?رگÛ?زÛ?Ø´ Ù?Û?زÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ú?Ù?ڭاÙ?تÙ?Ø´"
-
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:23
-msgid "Prediction"
-msgstr "Ù?Û?Ù?Ú?Û?رÙ?Û?Ø´"
-
-#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:27
-msgid "View"
-msgstr "Ù?Û?رÛ?Ù?Û?Ø´"
-
-#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:3
-msgid "Large"
-msgstr "Ú?Ù?Ú­"
-
-#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:4
-msgid "Normal"
-msgstr "Ù?Ù?رÙ?اÙ?"
-
-#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:7
-msgid "Very Large"
-msgstr "بÛ?Ù? Ú?Ù?Ú­"
-
-#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:9
-msgid "_Dasher Font"
-msgstr "Ø®Û?ت Ù?Û?سخÙ?سÙ?(_D)"
-
-#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:10
-msgid "_Dasher Font Size"
-msgstr "Ø®Û?ت Ú?Ù?Ú­Ù?Û?Ù?Ù?(_D)"
-
-#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:12
-msgid "_Edit Font"
-msgstr "Ù?Ù?Ù?تÙ?Ù? تÛ?ھرÙ?رÙ?Û?Ø´(_E)"
-
-#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:15
-msgid "_Options"
-msgstr "تاÙ?Ù?اÙ?Ù?ا(_O)"
-
-#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:16
-msgid "_Reset fonts"
-msgstr "Ù?Ù?Ù?تÙ?ارÙ?Ù? ئÛ?سÙ?Ù?دÙ?Ù?Ù? ھاÙ?Û?تÙ?Û? Ù?Û?Ù?تÛ?رÛ?Ø´(_R)"
-
-#. TRANSLATORS: The number of time steps over which to perform the zooming motion in button mode.
-#: ../Src/DasherCore/AlternatingDirectMode.cpp:28
-#: ../Src/DasherCore/ButtonMode.cpp:28 ../Src/DasherCore/CompassMode.cpp:28
-msgid "Zoom steps"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: Intercept keyboard events for 'special' keys even when the Dasher window doesn't have keyboard focus.
-#: ../Src/DasherCore/AlternatingDirectMode.cpp:30
-#: ../Src/DasherCore/ButtonMode.cpp:39 ../Src/DasherCore/CompassMode.cpp:32
-msgid "Global keyboard grab"
-msgstr ""
-
-#. menu
-#: ../Src/DasherCore/AlternatingDirectMode.cpp:34
-msgid "Alternating Direct Mode"
-msgstr "باشÙ?ا بÙ?Û?اسÙ?تÛ? ھاÙ?Ù?تÙ?"
-
-#: ../Src/DasherCore/ButtonMode.cpp:29
-msgid "Scan time in menu mode (0 to not scan)"
-msgstr "تÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? ھاÙ?Û?تتÙ?Ù?Ù? تÛ?Ù?Ø´Û?رÛ?Ø´ ئارÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? (0 تÛ?Ù?Ø´Û?رÙ?Û?Ù?دÛ?)"
-
-#: ../Src/DasherCore/ButtonMode.cpp:30
-msgid "Number of boxes"
-msgstr "Ù?اپÚ?Û?Ù?Ù?Ù?Ú­ ساÙ?Ù?"
-
-#: ../Src/DasherCore/ButtonMode.cpp:31
-msgid "Safety margin"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: The boxes (zoom targets) in button mode can either be the same size, or different sizes - this is the extent to which the sizes are allowed to differ from each other.
-#. XXX PRLW: 128 log(2) = 89, where 2 is the ratio of adjacent boxes
-#. * however the code seems to use ratio = (129/127)^-r, instead of
-#. * ratio = exp(r/128) used in the design document
-#.
-#: ../Src/DasherCore/ButtonMode.cpp:37
-msgid "Box non-uniformity"
-msgstr "Ù?اپÚ?Û?Ù?Ù?Ù?Ú­ Ú?Ù?Ú­Ù?Û?Ù?Ù?"
-
-#: ../Src/DasherCore/ClickFilter.cpp:9
-msgid "Maximum Zoom"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/ClickFilter.cpp:10
-msgid "Draw guides on screen to show area into which a click will zoom"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/ClickFilter.cpp:11
-msgid "Curve lines to follow the non-linearity of the view transform"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/ClickFilter.h:12
-msgid "Click Mode"
-msgstr "Ú?Û?Ù?Ù?Ø´ ھاÙ?Ù?تÙ?"
-
-#. TRANSLATORS: The zoom factor per press when moving to the right in compass mode.
-#: ../Src/DasherCore/CompassMode.cpp:30
-msgid "Right zoom"
-msgstr ""
-
-#. bMenu
-#: ../Src/DasherCore/CompassMode.cpp:38
-msgid "Compass Mode"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/DasherGameMode.cpp:637
-msgid "Well done!"
-msgstr "Ù?اراÙ?سÛ?Ù?!"
-
-#: ../Src/DasherCore/DasherInterfaceBase.cpp:943
-#| msgid "Control"
-msgid "Normal Control"
-msgstr "Ù?Ù?رÙ?اÙ? Ù?Ù?Ù?ترÙ?Ù?"
-
-#. TODO: specialist factory for button mode
-#: ../Src/DasherCore/DasherInterfaceBase.cpp:959
-msgid "Menu Mode"
-msgstr "تÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? ھاÙ?Ù?تÙ?"
-
-#: ../Src/DasherCore/DasherInterfaceBase.cpp:960
-msgid "Direct Mode"
-msgstr "بÙ?Û?اسÙ?تÛ? Ù?Ù?رگÛ?زÛ?Ø´ ھاÙ?Ù?تÙ?"
-
-#: ../Src/DasherCore/DasherInterfaceBase.cpp:964
-#| msgid "Control"
-msgid "Stylus Control"
-msgstr "ئÛ?سÙ?Û?بÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?ترÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´"
-
-#: ../Src/DasherCore/EyetrackerFilter.cpp:9
-msgid "Automatic calibration"
-msgstr "ئاپتÙ?Ù?اتÙ?Ù? تÛ?Ú­Ø´Û?Ø´"
-
-#: ../Src/DasherCore/EyetrackerFilter.cpp:13
-#| msgid "Eyetracker mode"
-msgid "Eyetracker Mode"
-msgstr "Eyetracker ھاÙ?Ù?تÙ?"
-
-#. TRANSLATORS: The time for which a button must be held before it counts as a 'long' (rather than short) press.
-#: ../Src/DasherCore/OneButtonDynamicFilter.cpp:31
-#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:32
-#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:35
-msgid "Long press time"
-msgstr "ئÛ?زÛ?Ù? بÛ?سÙ?Ø´ Û?اÙ?تÙ?"
-
-#. TRANSLATORS: Double-clicks are special in some situations (they cause us to start reversing). This is the time in which the button must be pressed twice to count.
-#: ../Src/DasherCore/OneButtonDynamicFilter.cpp:33
-msgid "Double-press time"
-msgstr "Ù?Ù?Ø´ بÛ?سÙ?Ø´ Û?اÙ?تÙ?"
-
-#. TRANSLATORS: Backoff = reversing in Dasher to correct mistakes. This allows a single button to be dedicated to activating backoff, rather than using multiple presses of other buttons.
-#: ../Src/DasherCore/OneButtonDynamicFilter.cpp:35
-msgid "Enable backoff button"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/OneButtonDynamicFilter.cpp:36
-#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:43
-#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:38
-msgid "Slow startup"
-msgstr "ئاÙ?دÙ?رÙ?Ù?اÙ? Ù?Ù?زغÙ?Ù?Ù?Ø´"
-
-#: ../Src/DasherCore/OneButtonDynamicFilter.cpp:37
-#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:44
-msgid "Startup time"
-msgstr "Ù?Ù?زغÙ?Ù?Ù?Ø´ Û?اÙ?تÙ?"
-
-#: ../Src/DasherCore/OneButtonDynamicFilter.cpp:38
-#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:46
-#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:40
-msgid "Percentage by which to automatically increase speed"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/OneButtonDynamicFilter.cpp:39
-#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:47
-#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:41
-msgid "Time after which to automatically increase speed (secs)"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/OneButtonDynamicFilter.cpp:40
-#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:48
-#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:42
-msgid "Percentage by which to decrease speed upon reverse"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/OneButtonDynamicFilter.cpp:44
-msgid "One Button Dynamic Mode"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/OneButtonFilter.cpp:11
-msgid "Scan time (each direction), in ms"
-msgstr "تÛ?Ù?Ø´Û?رÛ?Ø´ Û?اÙ?تÙ?(Ú¾Û?ر بÙ?ر Ù?Û?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´Ø? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?سÛ?Ù?Û?Ù?ت)"
-
-#: ../Src/DasherCore/OneButtonFilter.cpp:12
-msgid "Factor by which to zoom in"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/OneButtonFilter.cpp:13
-#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:45
-#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:43
-msgid "Lag before user actually pushes button (ms)"
-msgstr " "
-
-#. COneDimensionalFilter(Dasher::CEventHandler * pEventHandler, CSettingsStore *pSettingsStore, CDasherInterfaceBase *pInterface, CDasherModel *m_pDasherModel);
-#: ../Src/DasherCore/OneDimensionalFilter.h:12
-#| msgid "One dimensional mode"
-msgid "One Dimensional Mode"
-msgstr "بÙ?ر ئÛ?Ù?Ú?Û?Ù?Ù?Ù?Ù? ھاÙ?Ù?تÙ?"
-
-#: ../Src/DasherCore/SettingsStore.cpp:76
-#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:523 ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:557
-#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:561
-msgid "true"
-msgstr "true"
-
-#: ../Src/DasherCore/SettingsStore.cpp:78
-#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:525 ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:557
-#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:561
-#| msgid "Pause"
-msgid "false"
-msgstr "false"
-
-#. Note to translators: This message will be output for a command line
-#. with "--options foo=VAL" and foo is a boolean valued parameter, but
-#. "VAL" is not true or false.
-#: ../Src/DasherCore/SettingsStore.cpp:84
-#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:528
-msgid "boolean value must be specified as 'true' or 'false'."
-msgstr "Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?تÙ? Ú?Ù?Ù?Û?Ù? 'true' (راست)  Ù?اÙ?Ù? 'false' (Ù?اÙ?غاÙ?) بÙ?Ù?سÛ?Ù?"
-
-#. Note to translators: This is output when command line "--options" doesn't
-#. specify a known option.
-#: ../Src/DasherCore/SettingsStore.cpp:104
-msgid "unknown option, use \"--help-options\" for more information."
-msgstr "Ù?اÙ?Û?Ù?Û?Ù? تاÙ?Ù?اÙ?Ù?ا (\"--help-options\" ئارÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? تÛ?پسÙ?Ù?Ù?Ù? ئÛ?Ú?Û?رÙ?ارÙ?Ù? Ù?Û?رÛ?Ú­)"
-
-#. TODO should probably pop up a Gtk error message and think about how to do i18n:
-#: ../Src/DasherCore/SocketInput.cpp:34
-msgid "Dasher socket input: failed to launch reader thread."
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/SocketInputBase.cpp:27
-msgid "Port:"
-msgstr "ئÛ?غÙ?ز:"
-
-#: ../Src/DasherCore/SocketInputBase.cpp:28
-msgid "X label:"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/SocketInputBase.cpp:29
-msgid "X minimum:"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/SocketInputBase.cpp:30
-msgid "X maximum:"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/SocketInputBase.cpp:31
-msgid "Y label:"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/SocketInputBase.cpp:32
-msgid "Y minimum:"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/SocketInputBase.cpp:33
-msgid "Y maximum:"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/SocketInputBase.cpp:34
-msgid "Print socket-related debugging information to console:"
-msgstr "socket Ù?ا Ù?Û?Ù?اسÙ?Û?Û?تÙ?Ù?Ù? ئÛ?Ú?Û?رÙ?ار سازÙ?اش Ù?Û?زÙ?Ù?Ù?Ù?دÛ? Ú?Ù?Ù?Ù?رÙ?دÛ?"
-
-#: ../Src/DasherCore/SocketInputBase.cpp:38
-msgid "Socket Input"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:30
-msgid "Button offset"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: Multiple button presses are special (like a generalisation on double clicks) in some situations. This is the maximum time between two presses to count as _part_of_ a multi-press gesture
-#. (potentially more than two presses).
-#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:35
-msgid "Multiple press interval"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: Backoff = reversing in Dasher to correct mistakes. This allows a single button to be dedicated to activating backoff, rather than using multiple presses of other buttons, and another to be dedicated to starting and stopping. 'Button' in this context is a physical hardware device, not a UI element.
-#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:37
-#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:37
-msgid "Enable backoff and start/stop buttons"
-msgstr "backoff Û?Û? باشÙ?ا/تÙ?ختا تÙ?Ù¾Ú?Ù?سÙ?Ù?Ù? ئÙ?Ù?اÛ?Û?تÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?سÛ?Ù?"
-
-#. TRANSLATORS: What is normally the up button becomes the down button etc.
-#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:39
-msgid "Reverse up and down buttons"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: Pushing the up/down button twice quickly has the same effect as pushing the other
-#. button once; in this case, one must push three times (or push-and-hold) to reverse.
-#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:42
-msgid "Double-click is opposite up/down â?? triple to reverse"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:52
-msgid "Two Button Dynamic Mode"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:30
-msgid "Offset for outer (second) button"
-msgstr ""
-
-#. divisor
-#. step
-#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:31
-msgid "Distance for 1st button UP"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:32
-msgid "Distance for 1st button DOWN"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:33
-msgid "Tolerance for inaccurate timing of button pushes (in ms)"
-msgstr " "
-
-#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:39
-msgid "Slow startup time"
-msgstr "ئاÙ?دÙ?رÙ?Ù?اÙ? Ù?Ù?زغÙ?Ù?Ù?دÛ?"
-
-#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:47
-msgid "Two-push Dynamic Mode (New One Button)"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:554
-msgid "Boolean parameters"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:554 ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:565
-#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:576
-#| msgid "Delete"
-msgid "Default"
-msgstr "Ù?Û?Ú­Û?Ù?دÙ?Ù?Ù?"
-
-#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:554 ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:565
-#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:576
-msgid "Description"
-msgstr "Ú?Û?Ø´Û?Ù?دÛ?رÛ?Ø´"
-
-#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:565
-msgid "Integer parameters"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:576
-msgid "String parameters"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/Gtk2/Preferences.cpp:441 ../Src/Gtk2/Preferences.cpp:1012
-#| msgid "Application"
-msgid "Action"
-msgstr "Ú¾Û?رÙ?Ù?Û?ت"
-
-#. TRANSLATORS: Show a button for the selected action in the Dasher window.
-#: ../Src/Gtk2/Preferences.cpp:1019
-#| msgid "Buttons"
-msgid "Show Button"
-msgstr "تÙ?Ù¾Ú?Ù?Ù?ارÙ?Ù? Ù?Û?رسÙ?تÙ?Ø´"
-
-#: ../Src/Gtk2/Preferences.cpp:1024
-#| msgid "Control mode"
-msgid "Control Mode"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: Automatically perform the selected action when Dasher is stopped.
-#: ../Src/Gtk2/Preferences.cpp:1030
-msgid "Auto On Stop"
-msgstr "ئاپتÙ?Ù?اتÙ?Ù? تÙ?ختاش"
-
-#: ../Src/Gtk2/Speech.cpp:27
-msgid "Unable to initialize speech support\n"
-msgstr "gnome-speech Ù?Ù? دÛ?سÙ?Û?Ù¾Ù?Û?شتÛ?رگÙ?Ù?Ù? بÙ?Ù?Ù?Ù?دÙ?.\n"
-
-#: ../Src/Gtk2/Speech.cpp:58
-msgid "Warning: unable to set speech parameters\n"
-msgstr "ئاگاھÙ?اÙ?دÛ?رÛ?Ø´: سÛ?زÙ?Ù?Ø´Ù?Ø´ پاراÙ?Û?تÙ?رÙ?Ù?Ù? بÛ?Ù?Ú¯Ù?Ù?Ù?Ú¯Ù?Ù?Ù? بÙ?Ù?Ù?Ù?دÙ?\n"
-
-#: ../Src/Gtk2/Speech.cpp:69
-msgid "Unable to initialize voices\n"
-msgstr "ئÛ?Ù?Ù?Ù? دÛ?سÙ?Û?Ù¾Ù?Û?شتÛ?رگÙ?Ù?Ù? بÙ?Ù?Ù?Ù?دÙ?\n"
-
-#: ../Src/Gtk2/dasher_action_keyboard.cpp:62
-#: ../Src/Gtk2/dasher_action_keyboard_maemo.cpp:96
-msgid "Enter Text"
-msgstr "تÛ?Ù?Ù?ست Ù?Ù?رگÛ?زÛ?Ú­"
-
-#: ../Src/Gtk2/dasher_action_script.cpp:91
-msgid "Script"
-msgstr "Ù?Ù?Ù?Ù?ازÙ?ا"
-
-#. Note to translators: This message will be output for command line errors when the "=" in --options=foo is missing.
-#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:265
-msgid "option setting is missing \"=\"."
-msgstr "تاÙ?Ù?اÙ?Ù?Ù?دا  \"=\" Ú?Û?Ø´Û?Ù¾ Ù?اÙ?غاÙ?دÛ?Ù? تÛ?رÙ?دÛ?"
-
-#. Note to translators: This string will be output when --options= specifies an unknown option.
-#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:281
-msgid "Invalid option string specified"
-msgstr "تاÙ?Ù?اÙ?Ù?ا ئاتÙ? ئÙ?Ù?اÛ?Û?تسÙ?ز"
-
-#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:950
-#, c-format
-msgid ""
-"Do you want to save your changes to %s?\n"
-"\n"
-"Your changes will be lost if you don't save them."
-msgstr "ئÛ?زگÙ?رÙ?Ø´Ù?Û?رÙ?Ù? %s غا ساÙ?Ù?اÙ?سÙ?زØ?\n"
-"\n"
-"ساÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?سÙ?Ú­Ù?ز ئÛ?زگÙ?رÙ?Ø´Ù?Û?ر Ù?Ù?Ù? بÙ?Ù?Û?Ù¾ Ù?Û?تÙ?دÛ?."
-
-#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:957
-msgid ""
-"Do you want to save your changes?\n"
-"\n"
-"Your changes will be lost if you don't save them."
-msgstr "ئÛ?زگÙ?رÙ?Ø´Ù?Û?رÙ?Ù? ساÙ?Ù?اÙ?سÙ?زØ?\n"
-"\n"
-"ساÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?سÙ?Ú­Ù?ز ئÛ?زگÙ?رÙ?Ø´Ù?Û?ر Ù?Ù?Ù? بÙ?Ù?Û?Ù¾ Ù?Û?تÙ?دÛ?."
-
-#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:963
-msgid "Don't save"
-msgstr "ساÙ?Ù?Ù?Ù?اÙ?Ù?Û?Ù?"
-
-#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:964 ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:987
-msgid "Don't quit"
-msgstr "ئاخÙ?رÙ?اشتÛ?رÙ?اÙ?Ù?Û?Ù?"
-
-#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:965
-msgid "Save and quit"
-msgstr "ساÙ?Ù?اپ ئاخÙ?رÙ?اشتÛ?رÙ?Ù?Û?Ù?"
-
-#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:984
-msgid "Are you sure you wish to quit?"
-msgstr "راستÙ?ا ئاخÙ?رÙ?اشتÛ?راÙ?سÙ?زØ?"
-
-#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:1031
-msgid "Unable to open help file"
-msgstr "Ù?اردÛ?Ù? Ú¾Û?ججÙ?تÙ?Ù?Ù? ئاÚ?Ù?Ù?Ù?Ù? بÙ?Ù?Ù?Ù?دÙ?"
-
-#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:1083
-msgid "Dasher is a predictive text entry application"
-msgstr "Dasher بÙ?Ù?سا Ù?Û?Ù?Ú?Û?رÙ?Ù?Ú¯Û?Ú? تÛ?Ù?Ù?ست Ù?Ù?رگÛ?زÙ?دÙ?غاÙ? پرÙ?گراÙ?Ù?ا"
-
-#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:1088
-msgid "translator-credits"
-msgstr "تÛ?رجÙ?Ù?اÙ? تÛ?Ú¾Ù¾Ù?Ù?ارÙ?ار"
-
-#: ../Src/Gtk2/module_settings_window.cpp:88
-msgid "Dasher Module Options"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/Gtk2/module_settings_window.cpp:94
-#, c-format
-#| msgid "_Options"
-msgid "%s Options:"
-msgstr "%s Ù?Ù?Ú­ تاÙ?Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?رÙ?:"
-
-#: ../Src/Gtk2/mouse_input.h:15
-msgid "Mouse Input"
-msgstr ""
-
-#: ../Src/Gtk2/mouse_input.h:51
-msgid "Pixels covering Y range"
-msgstr ""
-
-#. TRANSLATORS: Only use the vertical mouse coordinate - this is prefered for some disabled users.
-#: ../Src/Gtk2/mouse_input.h:58
-#| msgid "One dimensional mode"
-msgid "One Dimensional Mouse Input"
-msgstr ""
-
-#. {"timedata", 'w', 0, G_OPTION_ARG_NONE, &timedata, "Write basic timing information to stdout", NULL},
-#. {"preferences", 'p', 0, G_OPTION_ARG_NONE, &preferences, "Show preferences window only", NULL},
-#. {"textentry", 'o', 0, G_OPTION_ARG_NONE, &textentry, "Onscreen text entry mode", NULL},
-#. {"pipe", 's', 0, G_OPTION_ARG_NONE, &stdoutpipe, "Pipe text to stdout", NULL},
-#. Note to translators: This is the help string for "--appstyle". The four options in brackets MUST either NOT be translated or at least it MUST be clear that they must be used in english. Otherwise a user running a non-english system will receive an error message when using the translated one instead of the english one and has no chance to find out the correct option.
-#: ../Src/main.cc:171
-msgid "Application style (traditional, direct, compose or fullscreen)"
-msgstr "پرÙ?گراÙ?Ù?ا ئÛ?سÙ?Û?بÙ? (traditionalã??directã??composeã??fullscreen)"
-
-#. Note to translators: This is the help string for "--options"
-#: ../Src/main.cc:173
-msgid "Override stored options"
-msgstr "تاÙ?Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?ارÙ?Ù? Ù?اپÙ?اش"
-
-#. Note to translators: This is the help string for "--help-options"
-#: ../Src/main.cc:175
-msgid "Describe \"--options\"."
-msgstr "\"--options\" Ù?Ù?Ú­ Ú?Û?Ø´Û?Ù?دÛ?رÛ?Ù?Û?Ø´Ù?"
-
-#. Note to translators: This is the "--help" description of dasher.
-#: ../Src/main.cc:182
-msgid "- A text input application honouring accessibility"
-msgstr ""
-
-#~ msgid "Panels"
-#~ msgstr "تاختاÙ?Ù?ار"
-
-#~ msgid "Menus"
-#~ msgstr "Ù?Û?Ù?Ù?Û?Ù?ار"
-
-#~ msgid "Text"
-#~ msgstr "تÛ?Ù?Ù?ست"
-
-#~ msgid "Windows"
-#~ msgstr "راÙ?Ù?Ù?Ù?ار"
-
-#~ msgid "Stop"
-#~ msgstr "تÙ?ختاش"
-
-#~ msgid "Move"
-#~ msgstr "Ù?Û?تÙ?Û?Ø´"
-
-#~ msgid "Speak"
-#~ msgstr "سÛ?زÙ?Û?Ø´"
-
-#~ msgid "<"
-#~ msgstr "<"
-
-#~ msgid ">"
-#~ msgstr ">"
-
-#~ msgid "<<<"
-#~ msgstr "<<<"
-
-#~ msgid ">>>"
-#~ msgstr ">>>"
-
-#~ msgid "Everything"
-#~ msgstr "Ú¾Û?Ù?Ù?Ù?سÙ?"
-
-#~ msgid "New"
-#~ msgstr "Ù?Û?Ú­Ù?"
-
-#~ msgid "Repeat"
-#~ msgstr "تÛ?Ù?رارÙ?اش"
-
-#~ msgid "1"
-#~ msgstr "1"
-
-#~ msgid "2"
-#~ msgstr "2"
-
-#~ msgid "3"
-#~ msgstr "3"
-
-#~ msgid "4"
-#~ msgstr "4"
-
-#~ msgid "5"
-#~ msgstr "5"
-
-#~ msgid "6"
-#~ msgstr "6"
-
-#~ msgid "7"
-#~ msgstr "7"
-
-#~ msgid "8"
-#~ msgstr "8"
-
-#~ msgid "9"
-#~ msgstr "9"
-
-#~ msgid "10"
-#~ msgstr "10"
-
-#~ msgid "Character"
-#~ msgstr "Ú¾Û?رپ"
-
-#~ msgid "Word"
-#~ msgstr "سÛ?ز"
-
-#~ msgid "Line"
-#~ msgstr "Ù?Û?ر"
-
-#~ msgid "Unknown"
-#~ msgstr "Ù?اÙ?Û?Ù?Û?Ù?"
-
-#~ msgid "5:"
-#~ msgstr "5:"
-
-#~ msgid "6:"
-#~ msgstr "6:"
-
-#~ msgid "7:"
-#~ msgstr "7:"
-
-#~ msgid "8:"
-#~ msgstr "8:"
-
-#~ msgid "9:"
-#~ msgstr "9:"
-
-#~ msgid "<b>Advanced Settings:</b>"
-#~ msgstr "<b>ئÛ?Ù?Ù?پبÛ? جÛ?دÛ?Ù?Ù?Ù? تاÙ?Ù?اش:</b>"
-
-#~ msgid "<b>Button control setup</b>"
-#~ msgstr "<b>تÙ?Ù¾Ú?Ù?دا Ù?Ù?Ù?ترÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´Ù?Ù? بÛ?Ù?Ú¯Ù?Ù?Û?Ø´</b>"
-
-#~ msgid "<b>Button modes:</b>"
-#~ msgstr "<b>ئاÙ?Ù?اشتÛ?رغÛ?Ú?Ù? تÙ?Ù¾Ú?Ù?Ù?Ù?Ú­ ھاÙ?Ù?تÙ?:</b>"
-
-#~ msgid "<b>Miscellaneous Options:</b>"
-#~ msgstr "<b>باشÙ?ا Option Ù?ار:</b>"
-
-#~ msgid "<b>One-Button Static Mode</b>"
-#~ msgstr "<b>ئاÙ?Ù?اشتÛ?رغÛ?Ú?Ù? تÙ?Ù¾Ú?Ù?Ù?Ù?Ú­ ھاÙ?Ù?تÙ?:</b>"
-
-#~ msgid "<b>Toggle button Mode:</b>"
-#~ msgstr "<b>ئاÙ?Ù?اشتÛ?رغÛ?Ú?Ù? تÙ?Ù¾Ú?Ù?Ù?Ù?Ú­ ھاÙ?Ù?تÙ?:</b>"
-
-#~ msgid "<b>X/Y Coordinates:</b>"
-#~ msgstr "<b>X/Y Ù?Ù?ردÙ?Ù?اتÙ?Ù?رÙ?:</b>"
-
-#~ msgid "Advanced"
-#~ msgstr "Ù?Û?Ù?Ù?رÙ? دÛ?رÙ?جÙ?Ù?Ù?Ù?"
-
-#~ msgid "Button control setup"
-#~ msgstr "تÙ?Ù¾Ú?Ù?دا Ù?Ù?Ù?ترÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´Ù?Ù? بÛ?Ù?Ú¯Ù?Ù?Û?Ø´"
-
-#~ msgid "Button mode"
-#~ msgstr "تÙ?Ù¾Ú?Ù?Ù?Ù?Ú­ ھاÙ?Ù?تÙ?"
-
-#~ msgid "Button:"
-#~ msgstr "تÙ?Ù¾Ú?Û?:"
-
-#~ msgid "Copy all on stop"
-#~ msgstr "تÙ?ختÙ?غاÙ?دا Ú¾Û?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Û?Ú?Û?رÛ?Ø´"
-
-#~ msgid "Cyclical button mode"
-#~ msgstr "ئاÙ?Ù?اÙ?Ù?ا تÙ?Ù¾Ú?Ù?Ù?Ù?Ú­ ھاÙ?Ù?تÙ?"
-
-#~ msgid "Distance from centreline for start on mouse position:"
-#~ msgstr "Ù?ائÛ?س تÛ?رغاÙ? ئÙ?رÛ?Ù?دÙ?Ù? Ù?Û?رÙ?Ù?زÙ? سÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù?Ú?Û? بÙ?Ù?غاÙ? ئارÙ?Ù?Ù?Ù?:"
-
-#~ msgid "Down/3:"
-#~ msgstr "ئاستÙ?/3:"
-
-#~ msgid "Edit Button-control options"
-#~ msgstr "تÙ?Ù¾Ú?Ù?دا Ù?Ù?Ù?ترÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´Ù?Ù?Ú­ option Ù?Ù?رÙ?Ù?Ù? تÛ?زÙ?تÙ?Ø´ "
-
-#~ msgid ""
-#~ "If this mode is selected, up  and down will\n"
-#~ "cycle backwards and forwards between coordinates and right will confirm "
-#~ "the choice"
-#~ msgstr ""
-#~ "بÛ? ھاÙ?Û?ت تاÙ?Ù?اÙ?غاÙ?داØ?\n"
-#~ "Ù?Ù?ردÙ?Ù?اتÙ?ار ئارÙ?سÙ?دا ئÛ?ستÙ? Û?Û? ئاستÙ? دÛ?Û?رÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? ئاÙ?Ù?Ù?Ø´Ù?دÛ?Ø? ئÙ?Ú­ تÛ?رÛ?پتÛ? "
-#~ "Ù?Û?تÙ?جÙ?Ù?Ù? Ù?Û?رگÙ?Ù?Ù? بÙ?Ù?Ù?دÛ?"
-
-#~ msgid "Left/2:"
-#~ msgstr "سÙ?Ù?/2:"
-
-#~ msgid "Miscellaneous"
-#~ msgstr "<b>باشÙ?ا Option Ù?ار:</b>"
-
-#~ msgid "One-button static mode"
-#~ msgstr "تÙ?Ù¾Ú?Ù?Ù?Ù?Ú­ ھاÙ?Ù?تÙ?"
-
-#~ msgid "Pulsing mode"
-#~ msgstr "تÙ?Ù¾Ú?Ù?Ù?Ù?Ú­ ھاÙ?Ù?تÙ?"
-
-#~ msgid "Right/4:"
-#~ msgstr "ئÙ?Ú­/4:"
-
-#~ msgid "Speak on stop"
-#~ msgstr "تÙ?ختÙ?غاÙ?دا سÛ?زÙ?Û?Ø´"
-
-#~ msgid "Training"
-#~ msgstr "ئÛ?Ú¯Ù?تÙ?Ø´"
-
-#~ msgid "Training Dasher - please wait"
-#~ msgstr "Dasher Ù?Ù? ئÛ?Ú¯Ù?Ù?Ù?Ø´Ù?Û? سÛ?Ù?Ù?Û?اتÙ?دÛ?Ø? ئازراÙ? تÛ?Ø®Ù?ر Ù?Ù?Ù?Ù?Ú­"
-
-#~ msgid "Up/1:"
-#~ msgstr "ئÛ?ستÙ?/1:"
-
-#~ msgid "X:"
-#~ msgstr "X Ù?Ù?ردÙ?Ù?اتÙ?:"
-
-#~ msgid "Y:"
-#~ msgstr "ï¼¹Ù?Ù?ردÙ?Ù?اتÙ?:"
-
-#~ msgid "abcdefghijk ABCDEFGHIJK"
-#~ msgstr "abcdefghijk ABCDEFGHIJK بÛ? سÙ?Ù?اÙ? تÛ?Ù?Ù?ست"
-
-#~ msgid "Change colour scheme automatically"
-#~ msgstr "رÛ?Ú­Ù?Ù?Ú­ Ù?اÙ?Ù?Ú¾Ù?سÙ?Ù?Ù? ئاپتÙ?Ù?اتÙ?Ù? ئÛ?زگÛ?رتÙ?Ø´"
-
-#~ msgid "Color"
-#~ msgstr "رÛ?Ú­"
-
-#~ msgid ""
-#~ "If this mode is selected, up and down will cycle backwards and forwards "
-#~ "between coordinates and right will confirm the choice"
-#~ msgstr ""
-#~ "بÛ? ھاÙ?Û?ت تاÙ?Ù?اÙ?غاÙ?داØ?\n"
-#~ "Ù?Ù?ردÙ?Ù?اتÙ?ار ئارÙ?سÙ?دا ئÛ?ستÙ? Û?Û? ئاستÙ? دÛ?Û?رÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? ئاÙ?Ù?Ù?Ø´Ù?دÛ?Ø? ئÙ?Ú­ تÛ?رÛ?پتÛ? "
-#~ "Ù?Û?تÙ?جÙ?Ù?Ù? Ù?Û?رگÙ?Ù?Ù? بÙ?Ù?Ù?دÛ?"
-
-#~ msgid "Number of pixels that should cover the entire y range:"
-#~ msgstr "Ù¾Û?تÙ?Û?Ù? Y ئÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?اپÙ?Ù?غÙ?Ù?Ù? Ù?Û?رÛ?Ù?Ù?Ù?Ù? بÙ?Ù?غاÙ? Ú?Û?Ù?Ù?ت ساÙ?Ù?:"
-
-#~ msgid "Orientation"
-#~ msgstr "Ù?Û?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´Ù?"
-
-#~ msgid ""
-#~ "Use this control to adjust the relative sizes of the letter boxes. Note "
-#~ "that selecting high values will slow your writing speed."
-#~ msgstr ""
-#~ "بÛ? Ù?Ù?Ù?ترÙ?Ù?Ù?Ù?غÛ?Ú?Ù?Ù? ئÙ?Ø´Ù?Ù?تÙ?Ù¾Ø? راÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ú­ Ù?Ù?سپÙ?Ù? Ú?Ù?Ú­Ù?Û?Ù?Ù?Ù?Ù? تÛ?Ú­Ø´Û?Ø´Ù?Û? بÙ?Ù?Ù?دÛ?."
-#~ "Ù?Ù?Ù?Ù?Û?ت Ú?Ù?Ú­Ù?Ù?ساØ? تÛ?زÙ?Ù?Ù? ئاستا بÙ?Ù?Ù?دÛ?."
+# Sahran <sahran ug gmail com>, 2010
+# 
+msgid ""
+msgstr ""
+"Project-Id-Version: dasher \n"
+"Report-Msgid-Bugs-To: http://bugzilla.gnome.org/enter_bug.cgi?";
+"product=dasher&component=general\n"
+"POT-Creation-Date: 2010-10-11 19:04+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2004-09-03 22:44+0900\n"
+"Last-Translator: Sahran <sahran ug gmail com>\n"
+"Language-Team: GNOME Uighur Translation Project <gnome-uighur yahoogroups "
+"com>\n"
+"MIME-Version: 1.0\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+
+#. Note to translators: This is the name of the dasher program as it appears
+#. in a window title.
+#: ../Data/dasher.desktop.in.in.h:1 ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:6
+#: ../Data/GUI/dasher.direct.ui.h:2 ../Data/GUI/dasher.fullscreen.ui.h:1
+#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:6 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:6
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.ui.h:1 ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:2
+#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:895
+msgid "Dasher"
+msgstr "Dasher"
+
+#: ../Data/dasher.desktop.in.in.h:2
+msgid "Enter text without a keyboard"
+msgstr "Ú¾Û?رپتاختا ئÙ?Ø´Ù?Û?تÙ?Û?Ù? تÛ?Ù?Ù?ست Ù?Ù?رگÛ?زÛ?Ú­"
+
+#: ../Data/dasher.desktop.in.in.h:3
+msgid "Predictive text entry"
+msgstr "Ù?Û?Ù?Ú?Û?رÙ?Û?Ù¾ تÛ?Ù?Ù?ست Ù?Ù?رگÛ?زÛ?Ø´"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:1
+msgid "A_ppend to file"
+msgstr "Ú¾Û?ججÛ?تÙ?Û? Ù?Ù?Ø´(_A)"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:2 ../Data/GUI/dasher.direct.ui.h:1
+#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:2 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:2
+msgid "Alphabet:"
+msgstr "ئÛ?Ù?Ù?پبÛ? جÛ?دÛ?Ù?Ù?Ù?:"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:3 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:3
+#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:3
+msgid "Copy"
+msgstr "Ù?Û?Ú?Û?ر"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:4 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:4
+#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:4
+#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:1
+msgid "Copy _All"
+msgstr "Ú¾Û?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Û?Ú?Û?ر(_A)"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:5 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:5
+#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:5
+msgid "Cut"
+msgstr "Ù?Û?س"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:7
+msgid "Dasher _Tutorial"
+msgstr "Dasher Ù?Û?تÛ?Ù?Ú?Ù?(_T)"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:8 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:12
+#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:8
+msgid "New file"
+msgstr "Ù?Û?Ú­Ù? Ú¾Û?ججÛ?ت"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:9 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:14
+#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:9
+msgid "Open file"
+msgstr "Ú¾Û?ججÛ?ت ئاÚ?"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:10 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:15
+#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:10
+msgid "Paste"
+msgstr "Ú?اپÙ?ا"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:11 ../Data/GUI/dasher.direct.ui.h:3
+#: ../Data/GUI/dasher.fullscreen.ui.h:2 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:16
+#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:11 ../Data/GUI/dashermaemo.ui.h:4
+msgid "Please Waitâ?¦"
+msgstr "سÛ?Ù? Ù?Û?تÛ?Ú­â?¦"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:12
+msgid "Pr_eferences"
+msgstr "Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?(_E)"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:13 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:20
+#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:15
+msgid "Save file"
+msgstr "Ú¾Û?ججÛ?ت ساÙ?Ù?ا"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:14 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:21
+#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:16
+msgid "Save file as"
+msgstr "باشÙ?ا ئاتتا ساÙ?Ù?ا"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:15 ../Data/GUI/dasher.fullscreen.ui.h:3
+#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:23 ../Data/GUI/dashermaemo.ui.h:5
+#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:5
+#: ../Src/Gtk2/dasher_editor_internal.cpp:1286
+#: ../Src/Gtk2/dasher_editor_internal.cpp:1320 ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:910
+msgid "Select File"
+msgstr "Ú¾Û?ججÛ?ت تاÙ?Ù?ا"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:16 ../Data/GUI/dasher.fullscreen.ui.h:4
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.ui.h:6 ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:6
+msgid "Select Font"
+msgstr "Ø®Û?ت Ù?Û?سخا تاÙ?Ù?ا"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:17 ../Data/GUI/dasher.direct.ui.h:4
+#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:24 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:17
+msgid "Speed:"
+msgstr "سÛ?رئÛ?ت:"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:18 ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:8
+msgid "_About"
+msgstr "Ú¾Û?Ù?Ù?Ù?دÛ?(_A)"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:19
+msgid "_Contents"
+msgstr "Ù?Û?زÙ?Û?Ù?Ù?ار(_C)"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:20 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:27
+#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:20
+#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:11
+msgid "_Edit"
+msgstr "تÛ?ھرÙ?ر(_E)"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:21 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:28
+#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:21
+#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:13
+msgid "_File"
+msgstr "Ú¾Û?ججÛ?ت(_F)"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:22 ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:29
+#: ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:22
+#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:14
+msgid "_Help"
+msgstr "Ù?اردÛ?Ù?(_H)"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.compose.ui.h:23
+msgid "_Import Training Text"
+msgstr "Ù?Û?Ø´Ù?Ù? تÛ?Ù?Ù?ستÙ?Ù?Ù? ئÛ?Ù?Ù?ر(_I)"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:1 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:1
+msgid "A_ppend to fileâ?¦"
+msgstr "Ú¾Û?ججÛ?تÙ?Û? Ù?Ù?Ø´(_p)"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:7
+msgid "Demo!"
+msgstr "ئÛ?Ù?Ú¯Û? Ù?Û?رسÛ?ت!"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:8
+msgid "Full Demo"
+msgstr "تÙ?Ù?Û?Ù? ئÛ?Ù?Ú¯Û? Ù?Û?رسÛ?ت"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:9 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:7
+msgid "Help"
+msgstr "Ù?اردÛ?Ù?"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:10
+msgid "Launch Dasher Game & Demo mode!"
+msgstr "Dasher ئÙ?Ù?Û?Ù? & ئÛ?Ù?Ú¯Û? Ù?Û?رسÙ?تÙ?Ø´ ھاÙ?Ù?تÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?زغات!"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:11
+msgid "Level:"
+msgstr "دÛ?رÙ?جÛ?:"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:13
+msgid "New sentence"
+msgstr "Ù?Û?Ú­Ù? جÛ?Ù?Ù?Û?"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:17 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:12
+msgid "Pr_eferencesâ?¦"
+msgstr "Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?(_E)â?¦"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:18 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:13
+msgid "Preferences"
+msgstr "Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:19 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:14
+#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:988
+msgid "Quit"
+msgstr "Ú?Û?Ù?Ù?Ù?"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:22
+msgid "Score:"
+msgstr "Ù?Ù?Ù?Û?ر:"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:25 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:18
+msgid "_Aboutâ?¦"
+msgstr "Ú¾Û?Ù?Ù?Ù?دÛ?(_A)â?¦"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:26 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:19
+msgid "_Contentsâ?¦"
+msgstr "Ù?Û?زÙ?Û?Ù?Ù?ار(_C)â?¦"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.gameWIP.ui.h:30 ../Data/GUI/dasher.traditional.ui.h:23
+msgid "_Import Training Textâ?¦"
+msgstr "Ù?Û?Ø´Ù?Ù? تÛ?Ù?Ù?ستÙ?Ù?Ù? ئÛ?Ù?Ù?ر(_I)"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:1
+msgid "<b>Actions</b>"
+msgstr "<b>Ù?Û?شغÛ?Ù?ات</b>"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:2
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:1
+msgid "<b>Adaptation</b>"
+msgstr "<b>Ù?اسÙ?Ù?Ø´Ù?Ø´</b>"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:3
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:2
+msgid "<b>Alphabet Selection</b>"
+msgstr "<b>ئÛ?Ù?Ù?پبÛ? جÛ?دÛ?Ù?Ù?Ù? تاÙ?Ù?ا</b>"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:4
+msgid "<b>Appearance Options</b>"
+msgstr "<b>Ù?Û?رÛ?Ù?Û?Ø´ تاÙ?Ù?اÙ?Ù?ا</b>"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:5
+msgid "<b>Application Options</b>"
+msgstr "<b> پرÙ?گراÙ?Ù?ا تاÙ?Ù?اÙ?Ù?ا</b>"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:6
+msgid "<b>Application Style</b>"
+msgstr "<b>پرÙ?گراÙ?Ù?ا ئÛ?سÙ?Û?ب</b>"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:7
+msgid "<b>Colour Scheme</b>"
+msgstr "<b>رÛ?Ú­ Ù?اÙ?Ù?Ú¾Ù?سÙ?</b>"
+
+#. The way in which you would like to control dasher, e.g., using buttons for up/down, buttons for select, etc.
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:9
+msgid "<b>Control Style</b>"
+msgstr "<b>باشÙ?Û?رÛ?Ø´ ئÛ?سÙ?Û?بÙ?</b>"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:10
+msgid "<b>Dasher Font</b>"
+msgstr "<b>Dasher Ø®Û?ت Ù?Û?سخا</b>"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:11
+msgid "<b>Direction</b>"
+msgstr "<b>Ù?Û?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´</b>"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:12
+msgid "<b>Editor Font</b>"
+msgstr "<b>تÛ?ھرÙ?رÙ?Ù?Ú¯Û?Ú? Ø®Û?ت Ù?Û?سخا</b>"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:13
+msgid "<b>Input Device</b>"
+msgstr "<b>Ù?Ù?رگÛ?زÛ?Ø´ ئÛ?سÙ?Û?Ù?Ù?سÙ?</b>"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:14
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:5
+msgid "<b>Language Model</b>"
+msgstr "<b>تÙ?Ù? Ù?Ù?دÛ?Ù?Ù?</b>"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:15
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:7
+msgid "<b>Smoothing</b>"
+msgstr "<b>سÙ?Ù?Ù?Ù?</b>"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:16
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:8
+msgid "<b>Speed</b>"
+msgstr "<b>تÛ?زÙ?Ù?Ù?</b>"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:17
+msgid "<b>Starting and Stopping</b>"
+msgstr "<b>باشÙ?اش Û?Û? تÙ?ختÙ?تÙ?Ø´</b>"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:18
+msgid "A_pplication"
+msgstr "پرÙ?گراÙ?Ù?ا"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:19
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:9
+msgid "Adapt speed automatically"
+msgstr "سÛ?رئÛ?تÙ?Ù? ئÛ?زÙ?Û?Ù?Ù?دÙ?Ù? تÛ?Ú­Ø´Û?"
+
+#. The default display orientation for the selected alphabet, i.e., left to right for English, right to left for Arabic, etc.
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:21
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:11
+msgid "Alphabet Default"
+msgstr "ئÛ?Ù?Ù?پبÛ?Ù?Ù?Ú­ Ù?Û?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´Ù?"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:22
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:12
+msgid "Bottom to Top"
+msgstr "تÛ?Û?Û?Ù?دÙ?Ù? Ù?Û?Ù?Ù?رÙ?غا"
+
+#. Abbreviation for Control Style
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:24
+msgid "C_ontrol"
+msgstr "Ù?Ù?Ù?ترÙ?Ù?(_O)"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:25
+msgid "Centre circle"
+msgstr "Ù?Û?رÙ?Ù?زÙ? Ú?Û?Ù?بÛ?ر"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:26
+msgid "Composition"
+msgstr "Ù?Û?زÙ?Ù?Ú?Ù?Ù?Ù?Ù?"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:27
+msgid "Control mode"
+msgstr "Ù?Ù?Ù?ترÙ?Ù? ھاÙ?Ù?تÙ?"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:28
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:15
+msgid "Custom"
+msgstr "ئÙ?ختÙ?Ù?ارÙ?"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:29
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:16
+msgid "Custom colour scheme:"
+msgstr "ئÙ?ختÙ?Ù?ارÙ? رÛ?Ú­ Ù?اÙ?Ù?Ú¾Ù?سÙ?:"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:30
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:17
+msgid "Dasher Preferences"
+msgstr "Dasher Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:31
+msgid "Direct entry"
+msgstr "بÙ?Û?اسÙ?تÛ? Ù?Ù?رگÛ?ز"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:32
+msgid "Dock application window"
+msgstr "Ù?Û?Ù?Ù?Ù? پرÙ?گراÙ?Ù?ا Ù?Û?زÙ?Û?Ù?"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:33
+msgid "Draw box outlines"
+msgstr "راÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ú­ Ú¯Ù?رÛ?Û?Ù?Ù?Ù?رÙ? سÙ?ز"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:34
+msgid "Draw line between crosshairs and mouse"
+msgstr "Ú?اشÙ?Ù?Ù?Û?Ù? بÙ?Ù?Û?Ù? Ù?Û?رÙ?Ù?زÙ? سÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ú­ ئارÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?غا سÙ?زÙ?Ù? سÙ?ز"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:35
+msgid "Full Screen"
+msgstr "Ù¾Û?تÛ?Ù? ئÛ?Ù?راÙ?"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:36
+msgid "Increase line thickness"
+msgstr "سÙ?زÙ?Ù? Ù?Û?Ú­Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? ئاشÛ?ر"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:37
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:19
+msgid "Japanese"
+msgstr "Ù?اپÙ?Ù?Ú?Û?"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:38
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:20
+msgid "Language model adapts as you write."
+msgstr "تÙ?Ù? Ù?Ù?دÛ?Ù?Ù? سÙ?ز Ù?Ù?رگÛ?زگÛ?Ù?دÛ? Ù?اسÙ?Ù?Ø´Ù?دÛ?."
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:39
+msgid "Large font "
+msgstr "Ú?Ù?Ú­ Ø®Û?ت Ù?Û?سخا "
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:40
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:21
+msgid "Left to Right"
+msgstr "سÙ?Ù?دÙ?Ù? ئÙ?ڭغا"
+
+#. PPM = Prediction by Partial Match, a statistical language model.
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:42
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:22
+msgid "Mixture model (PPM/dictionary)"
+msgstr "ئارÙ?Ù?اش ھاÙ?Û?ت (PPM/Ù?Û?غÛ?ت)"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:43
+msgid "Options"
+msgstr "تاÙ?Ù?اÙ?Ù?ا"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:44
+msgid "Pause outside of canvas"
+msgstr "رÛ?سÙ?Ù? رÛ?ختÙ?دÙ?Ù? ھاÙ?Ù?Ù?غاÙ?دا Û?اÙ?Ù?تÙ?Ù?Ù? تÙ?ختات"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:45
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:24
+msgid "Right to Left"
+msgstr "ئÙ?ڭدÙ?Ù? سÙ?Ù?غا"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:46
+msgid "Select Dasher Font"
+msgstr "Dasher Ø®Û?ت Ù?Û?سخا تاÙ?Ù?ا"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:47
+msgid "Select Editor Font"
+msgstr "تÛ?ھرÙ?رÙ?Ù?Ú¯Û?Ú? Ø®Û?ت Ù?Û?سخا تاÙ?Ù?ا"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:48
+msgid "Show mouse position"
+msgstr "Ú?اشÙ?Ù?Ù?Û?Ù? ئÙ?رÙ?Ù?Ù?Ù? Ù?Û?رسÛ?ت"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:49
+msgid "Show speed slider"
+msgstr "تÛ?زÙ?Ù?Ù? سÛ?رگÛ?Ú?Ù?Ù? Ù?Û?رسÛ?ت"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:50
+msgid "Show toolbar"
+msgstr "Ù?Ù?راÙ? باÙ?داÙ? Ù?Û?رسÛ?ت"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:51
+msgid "Small font"
+msgstr "Ù?Ù?Ú?Ù?Ù? Ø®Û?ت Ù?Û?سخا"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:52
+msgid "Stand-alone"
+msgstr "Ù?Û?ستÛ?Ù?Ù?Ù?"
+
+#. PPM = Prediction by Partial Match, a statistical language model.
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:54
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:25
+msgid "Standard letter-based PPM"
+msgstr "ئÛ?Ù?Ú?Û?Ù?Ù?Ù?Ù? Ú¾Û?رپ ئاساسÙ?دÙ?Ù?Ù? PPM"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:55
+msgid "Start on left mouse button"
+msgstr "Ú?اشÙ?Ù?Ù?Û?Ù? سÙ?Ù? تÙ?Ù¾Ú?Ù?سÙ?دا باشÙ?ا"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:56
+msgid "Start on space bar"
+msgstr "بÙ?Ø´Ù?Û?Ù? Ù?Û?Ù?Û?Ù¾Ù?Ù?سÙ?دا باشÙ?ا"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:57
+msgid "Start with mouse position:"
+msgstr "Ú?اشÙ?Ù?Ù?Û?Ù? ئÙ?رÙ?Ù?دÙ?Ù? باشÙ?ا:"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:58
+msgid "Timestamp new files"
+msgstr "Ù?Û?Ú­Ù? Ú¾Û?ججÛ?تÙ?Û? Û?اÙ?Ù?ت تاÙ?غا Ù?Ù?Ø´"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:59
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:26
+msgid "Top to Bottom"
+msgstr "Ù?Û?Ù?Ù?رÙ?دÙ?Ù? تÛ?Û?Û?Ù?Ú¯Û?"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:60
+msgid "Two box"
+msgstr "ئÙ?Ù?Ù?Ù? راÙ?Ù?ا"
+
+#. Line wrapping not necessary, but looks better for English
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:62
+msgid ""
+"Use this control to adjust the relative sizes of the\n"
+"letter boxes. Note that selecting high values will slow\n"
+"your writing speed."
+msgstr ""
+"بÛ? Ù?Ù?Ù?ترÙ?Ù?Ù?Ù? ئÙ?Ø´Ù?Ù?تÙ?Ù¾ Ú¾Û?رپ راÙ?Ù?Ù?سÙ?Ù?Ù?Ú­ Ù?Ù?سپÙ?Ù? Ú?Ù?Ú­Ù?Û?Ù?Ù? تÛ?Ú­Ø´Ù?Ù?Ù?دÛ?. دÙ?Ù?Ù?Û?تØ? Ú?Ù?Ú­ "
+"رازÙ?Û?ر تاÙ?Ù?اÙ?غاÙ?دا Ø®Û?ت Ù?Û?زÙ?Ø´ سÛ?رئÙ?تÙ?Ú­Ù?ز ئاستÙ?Ù?اÙ?دÛ?."
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:65
+msgid "Very large font"
+msgstr "زÙ?Ù?ادÛ? Ú?Ù?Ú­ Ø®Û?ت Ù?Û?سخا"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:66
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:28
+msgid "Word-based model"
+msgstr "سÛ?ز ئاساسÙ?دÙ?Ù?Ù? ھاÙ?Û?ت"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:67
+msgid "_Appearance"
+msgstr "Ù?Ù?Ù?اپÛ?ت(_A)"
+
+#: ../Data/GUI/dasher.preferences.ui.h:68
+msgid "_Language"
+msgstr "تÙ?Ù?(_L)"
+
+#. Abbreviation for Preferences
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.ui.h:3
+msgid "P"
+msgstr "P"
+
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:3
+msgid "<b>Color Scheme</b>"
+msgstr "<b>رÛ?Ú­ Ù?اÙ?Ù?Ú¾Û?</b>"
+
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:4
+msgid "<b>Display Size</b>"
+msgstr "<b>Ù?Û?رسÙ?تÙ?Ø´ Ú?Ù?Ú­Ù?Û?Ù?Ù?</b>"
+
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:6
+msgid "<b>Orientation</b>"
+msgstr "<b>Ù?Û?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´</b>"
+
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:10
+msgid "Alphabet"
+msgstr "ئÛ?Ù?Ù?پبÛ? جÛ?دÛ?Ù?Ù?Ù?"
+
+#. The way in which you would like to control dasher, e.g., using buttons for up/down, buttons for select, etc.
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:14
+msgid "Control"
+msgstr "Ù?Ù?Ù?ترÙ?Ù?"
+
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:18
+msgid "Enlarge input window"
+msgstr "Ù?Ù?رگÛ?زÛ?Ø´ Ù?Û?زÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ú?Ù?ڭاÙ?ت"
+
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:23
+msgid "Prediction"
+msgstr "Ù?Û?Ù?Ú?Û?رÙ?Û?"
+
+#: ../Data/GUI/dashermaemo.preferences.ui.h:27
+msgid "View"
+msgstr "Ù?Û?رÛ?Ù?Û?Ø´"
+
+#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:3
+msgid "Large"
+msgstr "Ú?Ù?Ú­"
+
+#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:4
+msgid "Normal"
+msgstr "Ù?Ù?رÙ?اÙ?"
+
+#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:7
+msgid "Very Large"
+msgstr "زÙ?Ù?ادÛ? Ú?Ù?Ú­"
+
+#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:9
+msgid "_Dasher Font"
+msgstr "Dasher Ø®Û?ت Ù?Û?سخا(_D)"
+
+#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:10
+msgid "_Dasher Font Size"
+msgstr "Dasher Ø®Û?ت Ú?Ù?Ú­Ù?Û?Ù?Ù?(_D)"
+
+#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:12
+msgid "_Edit Font"
+msgstr "Ù?Ù?Ù?ت تÛ?ھرÙ?ر(_E)"
+
+#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:15
+msgid "_Options"
+msgstr "تاÙ?Ù?اÙ?Ù?ا(_O)"
+
+#: ../Data/GUI/dashermaemofullscreen.ui.h:16
+msgid "_Reset fonts"
+msgstr "Ù?Ù?Ù?تÙ?ارÙ?Ù? ئÛ?سÙ?Ù?Ú¯Û? Ù?اÙ?تÛ?ر(_R)"
+
+#. TRANSLATORS: The number of time steps over which to perform the zooming motion in button mode.
+#: ../Src/DasherCore/AlternatingDirectMode.cpp:28
+#: ../Src/DasherCore/ButtonMode.cpp:28 ../Src/DasherCore/CompassMode.cpp:28
+msgid "Zoom steps"
+msgstr "Ù?Û?Ú­Û?Ù?ت تاراÙ?ت Ù?Û?دÙ?Ù?Ù?"
+
+#. TRANSLATORS: Intercept keyboard events for 'special' keys even when the Dasher window doesn't have keyboard focus.
+#: ../Src/DasherCore/AlternatingDirectMode.cpp:30
+#: ../Src/DasherCore/ButtonMode.cpp:39 ../Src/DasherCore/CompassMode.cpp:32
+msgid "Global keyboard grab"
+msgstr "ئÙ?Ù?Û?Ù?Ù?Ù?Û?ت Ú¾Û?رپتاختا تÛ?تÛ?Ø´"
+
+#. menu
+#: ../Src/DasherCore/AlternatingDirectMode.cpp:34
+msgid "Alternating Direct Mode"
+msgstr "بÙ?Û?اسÙ?تÛ? ھاÙ?Û?تÙ?Ù? ئاÙ?Ù?اشتÛ?ر"
+
+#: ../Src/DasherCore/ButtonMode.cpp:29
+msgid "Scan time in menu mode (0 to not scan)"
+msgstr "تÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? ھاÙ?Ù?تÙ?Ù?Ù?Ú­ Ø´Ù?Ù?Ù?Ù?اش Û?اÙ?تÙ? (0 Ø´Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?اÙ?دÛ?)"
+
+#: ../Src/DasherCore/ButtonMode.cpp:30
+msgid "Number of boxes"
+msgstr "راÙ?Ù?ا ساÙ?Ù?"
+
+#: ../Src/DasherCore/ButtonMode.cpp:31
+msgid "Safety margin"
+msgstr "بÙ?Ø®Û?تÛ?ر Ú¯Ù?رÛ?Û?Ù?"
+
+#. TRANSLATORS: The boxes (zoom targets) in button mode can either be the same size, or different sizes - this is the extent to which the sizes are allowed to differ from each other.
+#. XXX PRLW: 128 log(2) = 89, where 2 is the ratio of adjacent boxes
+#. * however the code seems to use ratio = (129/127)^-r, instead of
+#. * ratio = exp(r/128) used in the design document
+#.
+#: ../Src/DasherCore/ButtonMode.cpp:37
+msgid "Box non-uniformity"
+msgstr "Box non-uniformity"
+
+#: ../Src/DasherCore/ClickFilter.cpp:9
+msgid "Maximum Zoom"
+msgstr "ئÛ?Ú­ Ú?Ù?Ú­ Ú?Ù?ڭاÙ?ت"
+
+#. TRANSLATORS: In click mode, when you click with the mouse, you select
+#. a piece of y-axis to be zoomed to, based on the mouse coordinates. The
+#. "guides" are lines from the mouse position to the edges of the piece of
+#. y-axis.
+#: ../Src/DasherCore/ClickFilter.cpp:15
+msgid "Draw guides on screen to show area into which a click will zoom"
+msgstr "ئÛ?Ù?راÙ?دا Ù?Û?تÛ?Ù?Ú?Ù?Ù?Ù? سÙ?زÙ?دÛ? Ù?Û?رسÙ?تÙ?دÙ?غاÙ? دائÙ?رÙ?سÙ? Ú?Û?Ù?Ù?Ù?سÛ? Ú?Ù?Ú­Ù?Ù?Ù?دÛ?"
+
+#. TRANSLATORS: As dasher's on-screen coordinate space is not flat,
+#. the straight guide lines should in fact really be curved. This option
+#. draws the guides as correct, though possibly more confusing, curves.
+#: ../Src/DasherCore/ClickFilter.cpp:19
+msgid "Curve lines to follow the non-linearity of the view transform"
+msgstr "Ù?Û?رÛ?Ù?Û?Ø´ ئاÙ?Ù?اشتÛ?رÛ?شتا ئÛ?گرÙ? سÙ?زÙ?Ù? غÛ?Ù?رÙ?Ù? سÙ?زÙ?Ù?Ù?ا ئÛ?Ú¯Ù?Ø´Ù?دÛ?"
+
+#: ../Src/DasherCore/ClickFilter.h:12
+msgid "Click Mode"
+msgstr "تاÙ? Ú?Û?Ù?Ù?Ø´ ھاÙ?Ù?تÙ?"
+
+#. TRANSLATORS: The zoom factor per press when moving to the right in compass mode.
+#: ../Src/DasherCore/CompassMode.cpp:30
+msgid "Right zoom"
+msgstr "ئÙ?ڭغا Ù?Û?Ú­Û?Ù?ت تاراÙ?ت"
+
+#. bMenu
+#: ../Src/DasherCore/CompassMode.cpp:38
+msgid "Compass Mode"
+msgstr "Compass Mode"
+
+#: ../Src/DasherCore/DasherGameMode.cpp:637
+msgid "Well done!"
+msgstr "تاÙ?اÙ?!"
+
+#: ../Src/DasherCore/DasherInterfaceBase.cpp:909
+msgid "Normal Control"
+msgstr "ئادÛ?تتÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?ترÙ?Ù?"
+
+#. TODO: specialist factory for button mode
+#: ../Src/DasherCore/DasherInterfaceBase.cpp:925
+msgid "Menu Mode"
+msgstr "تÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? ھاÙ?Ù?تÙ?"
+
+#: ../Src/DasherCore/DasherInterfaceBase.cpp:926
+msgid "Direct Mode"
+msgstr "بÙ?Û?اسÙ?تÛ? ھاÙ?Û?ت"
+
+#: ../Src/DasherCore/DasherInterfaceBase.cpp:930
+msgid "Stylus Control"
+msgstr "ئÛ?سÙ?Û?ب Ù?Ù?Ù?ترÙ?Ù?"
+
+#: ../Src/DasherCore/EyetrackerFilter.cpp:9
+msgid "Automatic calibration"
+msgstr "ئÛ?زÙ?Û?Ù?Ù?دÙ?Ù? تÛ?زÛ?ت"
+
+#: ../Src/DasherCore/EyetrackerFilter.cpp:13
+msgid "Eyetracker Mode"
+msgstr "دÙ?Ù?Ù?Û?ت ئÙ?ز Ù?Ù?غÙ?اش ھاÙ?Ù?تÙ?"
+
+#. TRANSLATORS: The time for which a button must be held before it counts as a 'long' (rather than short) press.
+#: ../Src/DasherCore/OneButtonDynamicFilter.cpp:31
+#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:32
+#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:35
+msgid "Long press time"
+msgstr "ئÛ?زÛ?Ù? بÛ?سÙ?Ø´ Û?اÙ?تÙ?:"
+
+#. TRANSLATORS: Double-clicks are special in some situations (they cause us to start reversing). This is the time in which the button must be pressed twice to count.
+#: ../Src/DasherCore/OneButtonDynamicFilter.cpp:33
+msgid "Double-press time"
+msgstr "Ù?Ù?Ø´ بÛ?سÙ?Ø´ Û?اÙ?تÙ?"
+
+#. TRANSLATORS: Backoff = reversing in Dasher to correct mistakes. This allows a single button to be dedicated to activating backoff, rather than using multiple presses of other buttons.
+#: ../Src/DasherCore/OneButtonDynamicFilter.cpp:35
+msgid "Enable backoff button"
+msgstr "ئارÙ?Ù?غا Ú?Û?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´ تÙ?Ù¾Ú?ا Ù?Ù?زغات"
+
+#: ../Src/DasherCore/OneButtonDynamicFilter.cpp:36
+#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:43
+#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:38
+msgid "Slow startup"
+msgstr "ئاستا Ù?Ù?زغات"
+
+#: ../Src/DasherCore/OneButtonDynamicFilter.cpp:37
+#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:44
+msgid "Startup time"
+msgstr "Ù?Ù?زغÙ?تÙ?Ø´ Û?اÙ?تÙ?"
+
+#: ../Src/DasherCore/OneButtonDynamicFilter.cpp:38
+#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:46
+#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:40
+msgid "Percentage by which to automatically increase speed"
+msgstr "ئÛ?زÙ?Û?Ù?Ù?دÙ?Ù? ئÛ?Ø´Ù?Ø´ سÛ?رئÙ?تÙ?Ù?Ù?Ú­ Ù¾Ù?رسÛ?Ù?ت ساÙ?Ù?Ù?Ù? ئÙ?پادÙ?Ù?Û?Ù?دÛ?"
+
+#: ../Src/DasherCore/OneButtonDynamicFilter.cpp:39
+#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:47
+#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:41
+msgid "Time after which to automatically increase speed (secs)"
+msgstr "ئÛ?زÙ?Û?Ù?Ù?دÙ?Ù? ئÛ?Ø´Ù?Ø´ سÛ?رئÙ?تÙ?Ù?Ù?Ú­ Ù?Û?تÛ?Ø´ Û?اÙ?تÙ? (سÛ?Ù?Û?Ù?ت)"
+
+#: ../Src/DasherCore/OneButtonDynamicFilter.cpp:40
+#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:48
+#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:42
+msgid "Percentage by which to decrease speed upon reverse"
+msgstr "ئÛ?زÙ?Û?Ù?Ù?دÙ?Ù? Ù?Û?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´ سÛ?رئÙ?تÙ?Ù?Ù?Ú­ Ù¾Ù?رسÛ?Ù?ت ساÙ?Ù?Ù?Ù? ئÙ?پادÙ?Ù?Û?Ù?دÛ?"
+
+#: ../Src/DasherCore/OneButtonDynamicFilter.cpp:44
+msgid "One Button Dynamic Mode"
+msgstr "بÙ?ر تÙ?Ù¾Ú?ا Ú¾Û?رÙ?Ù?Û?تÚ?اÙ? ھاÙ?Û?ت"
+
+#: ../Src/DasherCore/OneButtonFilter.cpp:11
+msgid "Scan time (each direction), in ms"
+msgstr "Ø´Ù?Ù?Ù?Ù?اش Û?اÙ?تÙ? ( Ú¾Û?ر بÙ?ر Ù?Û?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´)Ø? بÙ?رÙ?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? سÛ?Ù?Û?Ù?ت"
+
+#: ../Src/DasherCore/OneButtonFilter.cpp:12
+msgid "Factor by which to zoom in"
+msgstr "Ú?Ù?ڭاÙ?تÙ?Ø´ Ú¾Û?سسÙ?سÙ?"
+
+#: ../Src/DasherCore/OneButtonFilter.cpp:13
+#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:45
+#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:43
+msgid "Lag before user actually pushes button (ms)"
+msgstr "ئÙ?Ø´Ù?Û?تÙ?Û?Ú?Ù? تÙ?Ù¾Ú?Ù?Ù?Ù? بÛ?سÙ?شتÙ?Ù? ئÙ?Ù?Ú¯Ù?رÙ? ئاستÙ?Ù?ات (Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? سÛ?Ù?Û?Ù?ت)"
+
+#. COneDimensionalFilter(Dasher::CEventHandler * pEventHandler, CSettingsStore *pSettingsStore, CDasherInterfaceBase *pInterface, CDasherModel *m_pDasherModel);
+#: ../Src/DasherCore/OneDimensionalFilter.h:12
+msgid "One Dimensional Mode"
+msgstr "بÙ?ر ئÛ?Ù?Ú?Û?Ù?Ù?Ù?Ù? ھاÙ?Û?ت"
+
+#: ../Src/DasherCore/SettingsStore.cpp:76
+#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:523 ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:557
+#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:561
+msgid "true"
+msgstr "راست"
+
+#: ../Src/DasherCore/SettingsStore.cpp:78
+#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:525 ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:557
+#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:561
+msgid "false"
+msgstr "Ù?اÙ?غاÙ?"
+
+#. Note to translators: This message will be output for a command line
+#. with "--options foo=VAL" and foo is a boolean valued parameter, but
+#. "VAL" is not true or false.
+#: ../Src/DasherCore/SettingsStore.cpp:84
+#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:528
+msgid "boolean value must be specified as 'true' or 'false'."
+msgstr "بÛ?Ù?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?تÙ? 'true' Ù?اÙ?Ù? 'false' Ù?Ù?Ù?Ù?Ù¾ بÛ?Ù?Ú¯Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?دÛ?"
+
+#. Note to translators: This is output when command line "--options" doesn't
+#. specify a known option.
+#: ../Src/DasherCore/SettingsStore.cpp:104
+msgid "unknown option, use \"--help-options\" for more information."
+msgstr ""
+"Ù?اÙ?Û?Ù?Û?Ù? تاÙ?Ù?اÙ?Ù?اØ? \"--Ù?اردÛ?Ù?-تاÙ?Ù?اÙ?Ù?ا\" دÙ?Ù? تÛ?Ø®Ù?Ù?Û? Ù?Û?Ù¾ ئÛ?Ú?Û?رغا ئÛ?رÙ?Ø´Ù?Ú­."
+
+#. TODO should probably pop up a Gtk error message and think about how to do i18n:
+#: ../Src/DasherCore/SocketInput.cpp:34
+msgid "Dasher socket input: failed to launch reader thread."
+msgstr "Dasher ئÙ?Ù?Û?ر Ù?Ù?رگÛ?زÛ?Ø´: ئÙ?Ù?Û?غÛ?Ú? جÛ?رÙ?اÙ?Ù?Ù?Ù? Ù?Û?تÙ?Û?Ù¾ ئÙ?Ø´Ù?Ù?تÛ?Ù?Ù?Ù?دÙ?."
+
+#: ../Src/DasherCore/SocketInputBase.cpp:27
+msgid "Port:"
+msgstr "ئÛ?غÙ?ز:"
+
+#: ../Src/DasherCore/SocketInputBase.cpp:28
+msgid "X label:"
+msgstr "X بÛ?Ù?Ú¯Û?:"
+
+#: ../Src/DasherCore/SocketInputBase.cpp:29
+msgid "X minimum:"
+msgstr "X ئÛ?Ú­ Ù?Ù?Ú?Ù?Ù?:"
+
+#: ../Src/DasherCore/SocketInputBase.cpp:30
+msgid "X maximum:"
+msgstr "X ئÛ?Ú­ Ú?Ù?Ú­:"
+
+#: ../Src/DasherCore/SocketInputBase.cpp:31
+msgid "Y label:"
+msgstr "Y بÛ?Ù?Ú¯Û?:"
+
+#: ../Src/DasherCore/SocketInputBase.cpp:32
+msgid "Y minimum:"
+msgstr "Y ئÛ?Ú­ Ù?Ù?Ú?Ù?Ù?:"
+
+#: ../Src/DasherCore/SocketInputBase.cpp:33
+msgid "Y maximum:"
+msgstr "Y ئÛ?Ú­ Ú?Ù?Ú­:"
+
+#: ../Src/DasherCore/SocketInputBase.cpp:34
+msgid "Print socket-related debugging information to console:"
+msgstr "ئÙ?Ù?Û?رغا Ù?Û?Ù?اسÙ?Û?Û?تÙ?Ù?Ù? سازÙ?اش ئÛ?Ú?Û?رÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?Ù?ترÙ?Ù? سÛ?Ù¾Ù?سÙ?غا باس:"
+
+#: ../Src/DasherCore/SocketInputBase.cpp:38
+msgid "Socket Input"
+msgstr "ئÙ?Ù?Û?ر Ù?Ù?رگÛ?زÛ?Ø´"
+
+#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:30
+msgid "Button offset"
+msgstr "تÙ?Ù¾Ú?ا ئÛ?غÙ?Ø´Ù?"
+
+#. TRANSLATORS: Multiple button presses are special (like a generalisation on double clicks) in some situations. This is the maximum time between two presses to count as _part_of_ a multi-press gesture
+#. (potentially more than two presses).
+#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:35
+msgid "Multiple press interval"
+msgstr "Ù?Û?Ù¾ بÛ?سÙ?Ø´ ئارÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?"
+
+#. TRANSLATORS: Backoff = reversing in Dasher to correct mistakes. This allows a single button to be dedicated to activating backoff, rather than using multiple presses of other buttons, and another to be dedicated to starting and stopping. 'Button' in this context is a physical hardware device, not a UI element.
+#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:37
+#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:37
+msgid "Enable backoff and start/stop buttons"
+msgstr "Ù?اÙ?ت Û?Û? باشÙ?ا/تÙ?ختا تÙ?Ù¾Ú?Ù?سÙ?Ù?Ù? Ù?Ù?زغات"
+
+#. TRANSLATORS: What is normally the up button becomes the down button etc.
+#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:39
+msgid "Reverse up and down buttons"
+msgstr "ئÛ?ستÙ?Ú¯Û? Û?Û? ئاستÙ?غا تÙ?Ù¾Ú?Ù?Ù?Ù? ئاÙ?Ù?اÙ?دÛ?ر"
+
+#. TRANSLATORS: Pushing the up/down button twice quickly has the same effect as pushing the other
+#. button once; in this case, one must push three times (or push-and-hold) to reverse.
+#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:42
+msgid "Double-click is opposite up/down â?? triple to reverse"
+msgstr "Ù?Ù?Ø´ Ú?Û?Ù?Ù?Ù?سÛ? تÛ?تÛ?رÙ?Ú?Û? ئÛ?ستÙ?/ئاستÙ? â?? ئÛ?Ú? Ù?Û?تÙ?Ù? ئÛ?Ù?سÙ?Ú¯Û?"
+
+#: ../Src/DasherCore/TwoButtonDynamicFilter.cpp:52
+msgid "Two Button Dynamic Mode"
+msgstr "ئÙ?Ù?Ù?Ù? تÙ?Ù¾Ú?ا Ú¾Û?رÙ?Ù?Û?تÚ?اÙ? ھاÙ?Û?ت"
+
+#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:30
+msgid "Offset for outer (second) button"
+msgstr "سÙ?رتÙ?Ù? (ئÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ú?Ù?) تÙ?Ù¾Ú?ا ئÛ?غÙ?Ø´Ù?"
+
+#. divisor
+#. step
+#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:31
+msgid "Distance for 1st button UP"
+msgstr "بÙ?رÙ?Ù?Ú?Ù? ئÛ?ستÙ? تÙ?Ù¾Ú?Ù?غا بÙ?Ù?غاÙ? ئارÙ?Ù?Ù?Ù?"
+
+#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:32
+msgid "Distance for 1st button DOWN"
+msgstr "بÙ?رÙ?Ù?Ú?Ù? تÛ?Û?Û?Ù?Ú¯Û? تÙ?Ù¾Ú?Ù?غا بÙ?Ù?غاÙ? ئارÙ?Ù?Ù?Ù?"
+
+#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:33
+msgid "Tolerance for inaccurate timing of button pushes (in ms)"
+msgstr "تÙ?Ù¾Ú?Ù?Ù?Ù? باسÙ?اÙ?دا ئارÙ?Ù?غا سÛ?رÛ?Ø´ Û?اÙ?تÙ? (Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? سÛ?Ù?Û?Ù?ت)"
+
+#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:39
+msgid "Slow startup time"
+msgstr "ئاستا Ù?Ù?زغÙ?Ù?Ù?Ø´ Û?اÙ?تÙ?"
+
+#: ../Src/DasherCore/TwoPushDynamicFilter.cpp:47
+msgid "Two-push Dynamic Mode (New One Button)"
+msgstr "Ù?Ù?Ø´ بÛ?سÙ?Ø´ Ú¾Û?رÙ?Ù?Û?تÚ?اÙ? ھاÙ?Ù?تÙ? (Ù?Û?Ú­Ù? بÙ?ر تÙ?Ù¾Ú?ا)"
+
+#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:554
+msgid "Boolean parameters"
+msgstr "بÛ?Ù?Ù?Ù? پاراÙ?Û?تÙ?رÙ?"
+
+#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:554 ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:565
+#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:576
+msgid "Default"
+msgstr "Ù?Û?Ú­Û?Ù?دÙ?Ù?Ù?"
+
+#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:554 ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:565
+#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:576
+msgid "Description"
+msgstr "Ú?Û?Ø´Û?Ù?دÛ?رÛ?Ø´"
+
+#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:565
+msgid "Integer parameters"
+msgstr "Ù¾Û?تÛ?Ù? ساÙ? پاراÙ?Û?تÙ?رÙ?"
+
+#: ../Src/Gtk2/DasherAppSettings.cpp:576
+msgid "String parameters"
+msgstr "Ú¾Û?رپ-بÛ?Ù?Ú¯Û? تÙ?زÙ?Ù?Ù? پاراÙ?Û?تÙ?رÙ?"
+
+#: ../Src/Gtk2/Preferences.cpp:449 ../Src/Gtk2/Preferences.cpp:1071
+msgid "Action"
+msgstr "Ù?Û?شغÛ?Ù?ات"
+
+#. TRANSLATORS: Show a button for the selected action in the Dasher window.
+#: ../Src/Gtk2/Preferences.cpp:1078
+msgid "Show Button"
+msgstr "تÙ?Ù¾Ú?ا Ù?Û?رسÛ?ت"
+
+#: ../Src/Gtk2/Preferences.cpp:1083
+msgid "Control Mode"
+msgstr "Ù?Ù?Ù?ترÙ?Ù? ھاÙ?Ù?تÙ?"
+
+#. TRANSLATORS: Automatically perform the selected action when Dasher is stopped.
+#: ../Src/Gtk2/Preferences.cpp:1089
+msgid "Auto On Stop"
+msgstr "ئÛ?زÙ?Û?Ù?Ù?دÙ?Ù? تÙ?ختاÙ?دÛ?"
+
+#: ../Src/Gtk2/Speech.cpp:27
+msgid "Unable to initialize speech support\n"
+msgstr "تÛ?Ù?Û?پپÛ?ز Ù?Ù?Ù?Ù?اشÙ?Ù? دÛ?سÙ?Û?Ù¾Ù?Û?شتÛ?رÛ?Ù?Ù?Ù?دÙ?.\n"
+
+#: ../Src/Gtk2/Speech.cpp:58
+msgid "Warning: unable to set speech parameters\n"
+msgstr "ئاگاھÙ?اÙ?دÛ?رÛ?Ø´: تÛ?Ù?Û?پپÛ?ز پاراÙ?Û?تÙ?رÙ?Ù?Ù? بÛ?Ù?Ú¯Ù?Ù?Ù?Ù?Û?Ù?Ù?Ù?دÙ?Ù?\n"
+
+#: ../Src/Gtk2/Speech.cpp:69
+msgid "Unable to initialize voices\n"
+msgstr "ئاÛ?ازÙ?Ù? دÛ?سÙ?Û?Ù¾Ù?Ù? ھاÙ?Û?تÙ?Û? Ù?Û?Ù?تÛ?رÛ?Ù?Ù?Ù?دÙ?\n"
+
+#: ../Src/Gtk2/dasher_action_keyboard.cpp:62
+#: ../Src/Gtk2/dasher_action_keyboard_maemo.cpp:96
+msgid "Enter Text"
+msgstr "تÛ?Ù?Ù?ست Ù?Ù?رگÛ?زÛ?Ú­"
+
+#: ../Src/Gtk2/dasher_action_script.cpp:91
+msgid "Script"
+msgstr "Ù?Ù?Ù?Ù?ازÙ?ا"
+
+#. Note to translators: This message will be output for command line errors when the "=" in --options=foo is missing.
+#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:265
+msgid "option setting is missing \"=\"."
+msgstr "تاÙ?Ù?اÙ?Ù?ا تÛ?Ú­Ø´Ù?Ù?Ù? Ù?Û?Ù? \"=\"."
+
+#. Note to translators: This string will be output when --options= specifies an unknown option.
+#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:281
+msgid "Invalid option string specified"
+msgstr "ئÙ?Ù?اÛ?Û?تسÙ?ز تاÙ?Ù?اÙ?Ù?ا بÛ?Ù?Ú¯Ù?Ù?Û?Ù?Ú¯Û?Ù?"
+
+#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:950
+#, c-format
+msgid ""
+"Do you want to save your changes to %s?\n"
+"\n"
+"Your changes will be lost if you don't save them."
+msgstr ""
+"%s Ù?Ù?Ú­ ئÛ?زگÛ?رتÙ?Ø´Ù?Ù?Ù? ساÙ?Ù?اÙ?سÙ?زØ?\n"
+"\n"
+"ئÛ?Ú¯Û?ر ساÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?سÙ?Ú­Ù?زØ? ئÛ?زگÛ?رتÙ?Ø´Ù?Ú­Ù?ز Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?دÛ?."
+
+#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:957
+msgid ""
+"Do you want to save your changes?\n"
+"\n"
+"Your changes will be lost if you don't save them."
+msgstr ""
+"ئÛ?زگÛ?رتÙ?Ø´Ù?Ù? ساÙ?Ù?اÙ?سÙ?زØ?\n"
+"\n"
+"ئÛ?Ú¯Û?ر ساÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?سÙ?Ú­Ù?زØ? ئÛ?زگÛ?رتÙ?Ø´Ù?Ú­Ù?ز Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù?دÛ?."
+
+#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:963
+msgid "Don't save"
+msgstr "ساÙ?Ù?Ù?Ù?ا"
+
+#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:964 ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:987
+msgid "Don't quit"
+msgstr "Ú?Û?Ù?Ù?Ù?Ù?Û?"
+
+#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:965
+msgid "Save and quit"
+msgstr "ساÙ?Ù?اپ Û?Û? Ú?Û?Ù?Ù?Ù?"
+
+#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:984
+msgid "Are you sure you wish to quit?"
+msgstr "راستÙ?Ù?Ù?Ù?ا Ú?Û?Ù?Ù?Ù?Û?Ù?سÙ?زØ?"
+
+#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:1031
+msgid "Unable to open help file"
+msgstr "Ù?اردÛ?Ù? Ú¾Û?ججÙ?تÙ?Ù?Ù? ئاÚ?Ù?Ù?Ù?Ù? بÙ?Ù?Ù?Ù?دÙ?"
+
+#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:1083
+msgid "Dasher is a predictive text entry application"
+msgstr "Dasher Ù?Û?Ù?Ú?Û?ر Ø´Û?Ù?Ù?Ù?دÙ?Ù?Ù? تÛ?Ù?Ù?ست Ù?Ù?رگÛ?زÛ?Ø´ پرÙ?گراÙ?Ù?Ù?سÙ?"
+
+#: ../Src/Gtk2/dasher_main.cpp:1088
+msgid "translator-credits"
+msgstr "تÛ?رجÙ?Ù?اÙ? تÛ?Ú¾Ù¾Ù?Ù?ارÙ?ار"
+
+#: ../Src/Gtk2/module_settings_window.cpp:88
+msgid "Dasher Module Options"
+msgstr "Dasher بÛ?Ù?Û?Ù? تاÙ?Ù?اÙ?Ù?ا"
+
+#: ../Src/Gtk2/module_settings_window.cpp:94
+#, c-format
+msgid "%s Options:"
+msgstr "%s تاÙ?Ù?اÙ?Ù?ا:"
+
+#: ../Src/Gtk2/mouse_input.h:15
+msgid "Mouse Input"
+msgstr "Ú?اشÙ?Ù?Ù?Û?Ù?تÛ? Ù?Ù?رگÛ?ز"
+
+#: ../Src/Gtk2/mouse_input.h:51
+msgid "Pixels covering Y range"
+msgstr "Y Ú?Û?Ù?Ù?ت Ù?اپÙ?اش دائÙ?رÙ?سÙ?"
+
+#. TRANSLATORS: Only use the vertical mouse coordinate - this is prefered for some disabled users.
+#: ../Src/Gtk2/mouse_input.h:58
+msgid "One Dimensional Mouse Input"
+msgstr "بÙ?ر ئÛ?Ù?Ú?Û?Ù?Ù?Ù?Ù? Ú?اشÙ?Ù?Ù?Û?Ù?تÛ? Ù?Ù?رگÛ?زÛ?Ø´"
+
+#. {"timedata", 'w', 0, G_OPTION_ARG_NONE, &timedata, "Write basic timing information to stdout", NULL},
+#. {"preferences", 'p', 0, G_OPTION_ARG_NONE, &preferences, "Show preferences window only", NULL},
+#. {"textentry", 'o', 0, G_OPTION_ARG_NONE, &textentry, "Onscreen text entry mode", NULL},
+#. {"pipe", 's', 0, G_OPTION_ARG_NONE, &stdoutpipe, "Pipe text to stdout", NULL},
+#. Note to translators: This is the help string for "--appstyle". The four options in brackets MUST either NOT be translated or at least it MUST be clear that they must be used in english. Otherwise a user running a non-english system will receive an error message when using the translated one instead of the english one and has no chance to find out the correct option.
+#: ../Src/main.cc:171
+msgid "Application style (traditional, direct, compose or fullscreen)"
+msgstr "پرÙ?گراÙ?Ù?ا ئÛ?سÙ?Û?بÙ? (traditional, direct, compose or fullscreen)"
+
+#. Note to translators: This is the help string for "--options"
+#: ../Src/main.cc:173
+msgid "Override stored options"
+msgstr "ساÙ?Ù?اÙ?غاÙ? تاÙ?Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?اپÙ?ا"
+
+#. Note to translators: This is the help string for "--help-options"
+#: ../Src/main.cc:175
+msgid "Describe \"--options\"."
+msgstr "Ú?Û?Ø´Û?Ù?دÛ?ر \"--options\"."
+
+#. Note to translators: This is the "--help" description of dasher.
+#: ../Src/main.cc:182
+msgid "- A text input application honouring accessibility"
+msgstr "- تÛ?Ù?Ù?ست Ù?Ù?رگÛ?زÛ?Ø´ پرÙ?گراÙ?Ù?ا ئÙ?Ù?تÙ?Ù?اس زÙ?Ù?ارÙ?تÙ?"
+
+#~ msgid "Panels"
+#~ msgstr "تاختاÙ?Ù?ار"
+
+#~ msgid "Menus"
+#~ msgstr "تÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?"
+
+#~ msgid "Text"
+#~ msgstr "تÛ?Ù?Ù?ست"
+
+#~ msgid "Windows"
+#~ msgstr "راÙ?Ù?Ù?Ù?ار"
+
+#~ msgid "Stop"
+#~ msgstr "تÙ?ختاش"
+
+#~ msgid "Move"
+#~ msgstr "Ù?Û?تÙ?Û?Ø´"
+
+#~ msgid "Speak"
+#~ msgstr "سÛ?زÙ?Û?Ø´"
+
+#~ msgid "<"
+#~ msgstr "<"
+
+#~ msgid ">"
+#~ msgstr ">"
+
+#~ msgid "<<<"
+#~ msgstr "<<<"
+
+#~ msgid ">>>"
+#~ msgstr ">>>"
+
+#~ msgid "Everything"
+#~ msgstr "Ú¾Û?Ù?Ù?Ù?سÙ?"
+
+#~ msgid "New"
+#~ msgstr "Ù?Û?Ú­Ù?"
+
+#~ msgid "Repeat"
+#~ msgstr "تÛ?Ù?رارÙ?اش"
+
+#~ msgid "1"
+#~ msgstr "1"
+
+#~ msgid "2"
+#~ msgstr "2"
+
+#~ msgid "3"
+#~ msgstr "3"
+
+#~ msgid "4"
+#~ msgstr "4"
+
+#~ msgid "5"
+#~ msgstr "5"
+
+#~ msgid "6"
+#~ msgstr "6"
+
+#~ msgid "7"
+#~ msgstr "7"
+
+#~ msgid "8"
+#~ msgstr "8"
+
+#~ msgid "9"
+#~ msgstr "9"
+
+#~ msgid "10"
+#~ msgstr "10"
+
+#~ msgid "Character"
+#~ msgstr "Ú¾Û?رپ"
+
+#~ msgid "Word"
+#~ msgstr "سÛ?ز"
+
+#~ msgid "Line"
+#~ msgstr "Ù?Û?ر"
+
+#~ msgid "Unknown"
+#~ msgstr "Ù?اÙ?Û?Ù?Û?Ù?"
+
+#~ msgid "5:"
+#~ msgstr "5:"
+
+#~ msgid "6:"
+#~ msgstr "6:"
+
+#~ msgid "7:"
+#~ msgstr "7:"
+
+#~ msgid "8:"
+#~ msgstr "8:"
+
+#~ msgid "9:"
+#~ msgstr "9:"
+
+#~ msgid "<b>Advanced Settings:</b>"
+#~ msgstr "<b>ئÛ?Ù?Ù?پبÛ? جÛ?دÛ?Ù?Ù?Ù? تاÙ?Ù?اش:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Button control setup</b>"
+#~ msgstr "<b>تÙ?Ù¾Ú?Ù?دا Ù?Ù?Ù?ترÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´Ù?Ù? بÛ?Ù?Ú¯Ù?Ù?Û?Ø´</b>"
+
+#~ msgid "<b>Button modes:</b>"
+#~ msgstr "<b>ئاÙ?Ù?اشتÛ?رغÛ?Ú?Ù? تÙ?Ù¾Ú?Ù?Ù?Ù?Ú­ ھاÙ?Ù?تÙ?:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Miscellaneous Options:</b>"
+#~ msgstr "<b>باشÙ?ا Option Ù?ار:</b>"
+
+#~ msgid "<b>One-Button Static Mode</b>"
+#~ msgstr "<b>ئاÙ?Ù?اشتÛ?رغÛ?Ú?Ù? تÙ?Ù¾Ú?Ù?Ù?Ù?Ú­ ھاÙ?Ù?تÙ?:</b>"
+
+#~ msgid "<b>Toggle button Mode:</b>"
+#~ msgstr "<b>ئاÙ?Ù?اشتÛ?رغÛ?Ú?Ù? تÙ?Ù¾Ú?Ù?Ù?Ù?Ú­ ھاÙ?Ù?تÙ?:</b>"
+
+#~ msgid "<b>X/Y Coordinates:</b>"
+#~ msgstr "<b>X/Y Ù?Ù?ئÙ?ردÛ?Ù?اتÙ?Ù?رÙ?:</b>"
+
+#~ msgid "Advanced"
+#~ msgstr "Ù?Û?Ù?Ù?رÙ? دÛ?رÙ?جÙ?Ù?Ù?Ù?"
+
+#~ msgid "Button control setup"
+#~ msgstr "تÙ?Ù¾Ú?Ù?دا Ù?Ù?Ù?ترÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´Ù?Ù? بÛ?Ù?Ú¯Ù?Ù?Û?Ø´"
+
+#~ msgid "Button mode"
+#~ msgstr "تÙ?Ù¾Ú?Ù?Ù?Ù?Ú­ ھاÙ?Ù?تÙ?"
+
+#~ msgid "Button:"
+#~ msgstr "تÙ?Ù¾Ú?Û?:"
+
+#~ msgid "Copy all on stop"
+#~ msgstr "تÙ?ختÙ?غاÙ?دا Ú¾Û?Ù?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?Û?Ú?Û?رÛ?Ø´"
+
+#~ msgid "Cyclical button mode"
+#~ msgstr "ئاÙ?Ù?اÙ?Ù?ا تÙ?Ù¾Ú?Ù?Ù?Ù?Ú­ ھاÙ?Ù?تÙ?"
+
+#~ msgid "Distance from centreline for start on mouse position:"
+#~ msgstr "Ù?ائÛ?س تÛ?رغاÙ? ئÙ?رÛ?Ù?دÙ?Ù? Ù?Û?رÙ?Ù?زÙ? سÙ?زÙ?Ù?Ù?Ù?Ú?Û? بÙ?Ù?غاÙ? ئارÙ?Ù?Ù?Ù?:"
+
+#~ msgid "Down/3:"
+#~ msgstr "ئاستÙ?/3:"
+
+#~ msgid "Edit Button-control options"
+#~ msgstr "تÙ?Ù¾Ú?Ù?دا Ù?Ù?Ù?ترÙ?Ù? Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´Ù?Ù?Ú­ تاÙ?Ù?اÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?رÙ?Ù?Ù? تÛ?زÙ?تÙ?Ø´ "
+
+#~ msgid ""
+#~ "If this mode is selected, up  and down will\n"
+#~ "cycle backwards and forwards between coordinates and right will confirm "
+#~ "the choice"
+#~ msgstr ""
+#~ "بÛ? ھاÙ?Û?ت تاÙ?Ù?اÙ?غاÙ?داØ?\n"
+#~ "Ù?Ù?ئÙ?ردÛ?Ù?اتÙ?ار ئارÙ?سÙ?دا ئÛ?ستÙ? Û?Û? ئاستÙ? دÛ?Û?رÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? ئاÙ?Ù?Ù?Ø´Ù?دÛ?Ø? ئÙ?Ú­ تÛ?رÛ?پتÛ? "
+#~ "Ù?Û?تÙ?جÙ?Ù?Ù? Ù?Û?رگÙ?Ù?Ù? بÙ?Ù?Ù?دÛ?"
+
+#~ msgid "Left/2:"
+#~ msgstr "سÙ?Ù?/2:"
+
+#~ msgid "Miscellaneous"
+#~ msgstr "<b>باشÙ?ا Option Ù?ار:</b>"
+
+#~ msgid "One-button static mode"
+#~ msgstr "تÙ?Ù¾Ú?Ù?Ù?Ù?Ú­ ھاÙ?Ù?تÙ?"
+
+#~ msgid "Pulsing mode"
+#~ msgstr "تÙ?Ù¾Ú?Ù?Ù?Ù?Ú­ ھاÙ?Ù?تÙ?"
+
+#~ msgid "Right/4:"
+#~ msgstr "ئÙ?Ú­/4:"
+
+#~ msgid "Speak on stop"
+#~ msgstr "تÙ?ختÙ?غاÙ?دا سÛ?زÙ?Û?Ø´"
+
+#~ msgid "Training"
+#~ msgstr "ئÛ?Ú¯Ù?تÙ?Ø´"
+
+#~ msgid "Training Dasher - please wait"
+#~ msgstr "Dasher Ù?Ù? ئÛ?Ú¯Ù?Ù?Ù?Ø´Ù?Û? سÛ?Ù?Ù?Û?اتÙ?دÛ?Ø? ئازراÙ? تÛ?Ø®Ù?ر Ù?Ù?Ù?Ù?Ú­"
+
+#~ msgid "Up/1:"
+#~ msgstr "ئÛ?ستÙ?/1:"
+
+#~ msgid "X:"
+#~ msgstr "X Ù?Ù?ئÙ?ردÛ?Ù?اتÙ?:"
+
+#~ msgid "Y:"
+#~ msgstr "ï¼¹Ù?Ù?ئÙ?ردÛ?Ù?اتÙ?:"
+
+#~ msgid "abcdefghijk ABCDEFGHIJK"
+#~ msgstr "abcdefghijk ABCDEFGHIJK بÛ? سÙ?Ù?اÙ? تÛ?Ù?Ù?ست"
+
+#~ msgid "Change colour scheme automatically"
+#~ msgstr "رÛ?Ú­Ù?Ù?Ú­ Ù?اÙ?Ù?Ú¾Ù?سÙ?Ù?Ù? ئاپتÙ?Ù?اتÙ?Ù? ئÛ?زگÛ?رتÙ?Ø´"
+
+#~ msgid "Color"
+#~ msgstr "رÛ?Ú­"
+
+#~ msgid ""
+#~ "If this mode is selected, up and down will cycle backwards and forwards "
+#~ "between coordinates and right will confirm the choice"
+#~ msgstr ""
+#~ "بÛ? ھاÙ?Û?ت تاÙ?Ù?اÙ?غاÙ?داØ?\n"
+#~ "Ù?Ù?ئÙ?ردÛ?Ù?اتÙ?ار ئارÙ?سÙ?دا ئÛ?ستÙ? Û?Û? ئاستÙ? دÛ?Û?رÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? ئاÙ?Ù?Ù?Ø´Ù?دÛ?Ø? ئÙ?Ú­ تÛ?رÛ?پتÛ? "
+#~ "Ù?Û?تÙ?جÙ?Ù?Ù? Ù?Û?رگÙ?Ù?Ù? بÙ?Ù?Ù?دÛ?"
+
+#~ msgid "Number of pixels that should cover the entire y range:"
+#~ msgstr "Ù¾Û?تÙ?Û?Ù? Y ئÙ?Ù?Ù?Ù?Ù? Ù?اپÙ?Ù?غÙ?Ù?Ù? Ù?Û?رÛ?Ù?Ù?Ù?Ù? بÙ?Ù?غاÙ? Ú?Û?Ù?Ù?ت ساÙ?Ù?:"
+
+#~ msgid "Orientation"
+#~ msgstr "Ù?Û?Ù?Ù?Ù?Ù?Ø´Ù?"
+
+#~ msgid ""
+#~ "Use this control to adjust the relative sizes of the letter boxes. Note "
+#~ "that selecting high values will slow your writing speed."
+#~ msgstr ""
+#~ "بÛ? Ù?Ù?Ù?ترÙ?Ù?Ù?Ù?غÛ?Ú?Ù?Ù? ئÙ?Ø´Ù?Ù?تÙ?Ù¾Ø? راÙ?Ù?Ù?Ù?Ù?Ú­ Ù?Ù?سپÙ?Ù? Ú?Ù?Ú­Ù?Û?Ù?Ù?Ù?Ù? تÛ?Ú­Ø´Û?Ø´Ù?Û? بÙ?Ù?Ù?دÛ?."
+#~ "Ù?Ù?Ù?Ù?Û?ت Ú?Ù?Ú­Ù?Ù?ساØ? تÛ?زÙ?Ù?Ù? ئاستا بÙ?Ù?Ù?دÛ?."[Date Prev][Date Next]   [Thread Prev][Thread Next]   [Thread Index] [Date Index] [Author Index]